Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,270

€0.55

It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

L-elezzjoni g[all-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista f’data bejn id-29 ta’ Novembru u t-2 ta’ Di/embru G[alkemm Muscat qed jipprova jpin;i lill-MLP b[ala partit modern u mibdul, Muscat g[adu mdawwar b’persuni li wettqu politika ]baljata, ;abu l-qg[ad u sta;naw l-ekonomija

Muscat bl-istess u/u[ Imdawwar bl-istess nies li ;abu l-qg[ad u sta;naw l-ekonomija minn Jesmar Baldacchino

‘Muscat bl-istess u/u[’ hi t-tema talbillboard ;did li ;ie mniedi mill-Partit Nazzjonalista u li qed tikxef fil-bera[ kif Muscat u l-MLP g[adu mdawwar blistess nies li kienu Ministri, Segretarji

Parlamentari jew okkupaw karigi g[oljin ta[t l-eks Prim Ministri Dom Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Alfred Sant.

Dan il-billboard tnieda mill-President tal-Kumitat E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Marthese Portelli, filpre]enza tal-Membru tal-Parlament Ewropew David Casa u l-Ministru g[all:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u lFamilja, Chris Said. Marthese Portelli spjegat kif il-leader Laburista Joseph Muscat g[a]el lil dawn

in-nies u qed jg[id li jridhom ikunu Ministri jekk hu jkun fil-Gvern. Marthese Portelli qalet li g[alkemm Muscat qed jipprova jpin;i lill-Malta Labour Party b[ala partit modern u jag[ti l-impressjoni li l-partit inbidel, Muscat g[adu mdawwar b’persuni li wettqu politika ]baljata, ;abu l-qg[ad, sta;naw g[al pa;na 4

Ir-ri]enja ta’ Dalli

L-Istati Uniti

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ddikjara fil-Parlament li sar jaf bil-ka] ta’ John Dalli dakinhar li t[abbret ir-ri]enja

L-Uragan Sandy jhedded ir-re;juni bl-ansjetà ti]died fost dikjarazzjonijiet ta’ emer;enza

Ara pa;na 9

Ara pa;na 15

L-elezzjoni g[all-[atra ta’ Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir f’data li tidde/iedi l-kummissjoni elettorali li [atar lE]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista lbiera[, u li tkun bejn id-29 ta’ Novembru u t-2 ta’ Di/embru 2012. Dan [abbru lbiera[ ilPrim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi f’kummenti li ta lill;urnalisti fi tmiem laqg[a tal-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ltaqa’ lbiera[ filg[axija fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista, f’Tal-Pietà. g[al pa;na 4


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

4 Lokali

In-nomini jift[u g[ada l-Erbg[a minn pa;na 1

Fl-MLP m’hemmx ti;did g[aliex Muscat jinsab imdawwar bl-istess u/u[

Muscat jer;a’ jag[milhom Ministri u l-pajji] jispi//a jer;a’ jmur lura minn pa;na 1

l-ekonomija, tellfu l-edukazzjoni ta’ ;enerazzjonijiet s[a[, ]iedu t-taxxi, iffri]aw il-pagi tal-[addiema, u naqqsu lkwalità tal-[ajja tal-Maltin u lG[awdxin. David Casa enfasizza kif Muscat ;ab lura lil Alex Sceberras Trigona, li meta kien Ministru g[all-Affarijiet Barranin kien g[amel ftehim sigriet mal-Korea ta’ Fuq u l-uniku rabtiet li pajji]na kellu kienu biss mal-pajji]i Komunisti. Sceberras Trigona [adem ukoll biex Malta titlef i/-/ans li tissie[eb fl-Unjoni Ewropea u b’hekk jintilfu l-opportunijiet u l-fondi kollha li s-s[ubija ;abet mag[ha. David Casa kkwota dak li qed jg[idu Sceberras Trigona u Karmenu Vella, li se jift[u l-pakkett tan-negozjati ta’ Malta g[as-s[ubija fl-Unjoni Ewropea u sostna

It-tieni jum tal-isfida tal-LifeCycle L-isfida ta/-/iklisti talLifecycle fl-Awstralja da[let fittieni jum tag[ha. Wara li kellhom ;urnata kiefra fl-ewwel jum tal-isfida, fit-tieni jum ma kinitx inqas. Fit-tieni jum i/-/iklisti qadfu 220 kilometru minn Warwick sa Glen Innes. It-temp kien ikrah [afna u kaw]a ta’ dan i/-/iklisti batew [afna fil-qadfa tag[hom u kellhom inaqqsu mir-ritmu. Kaw]a ta’ dan, erba’ /iklisti kellhom jabbandunaw l-isfida u se jkunu qed jassistu li/-/iklisti l-o[ra b[ala back up team. I/-/iklisti b’kollox iridu jaqdfu 1,900 kilometru minn Melbourne sa Brisbane, dan kollu f’g[axart ijiem, sfida li da[lu g[aliha biex ji;bru fondi g[al dawk morda bil-kliewi.

li dan il-kliem hu perikolu] u dan ma jistax isir. Il-Ministru Chris Said enfasizza kif Muscat g[andu madwaru l-istess u/u[ li g[amlu rekord ta’ taxxi, g[ollew il-[ajja, li ]iedu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma meta l-prezz ta]-]ejt kien 13-il dollaru kull barmil, u da[[lu taxxa fuq kull bieb. Muscat g[andu madwaru lil Leo Brincat, Anton Refalo, Charles Buhagiar, Charles Mangion u Joe Mizzi li da[[lu 33 taxxa fi 22 xahar, ne[[ew it-taxxa talVAT u minflokha da[[lu s-SISA li ;abet il-qg[ad, farrket in-negozju u [olqot ]bilan/ rekord ta’ 10% tal-Prodott Gross Domestiku. Chris Said ikkummenta dwar laspirazzjoni tal-esponenti Laburisti li jre;;g[u l-arlo;; ekonomiku g[al ]mien il-politika ekonomika tal-Perit Dom Mintoff u sostna kif f’dak i]-]mien ix-

xog[ol kien jikkonsisti biss fil-korpi. Irrimarka kif waqt il-Kungress tal-MLP, intqal li l-paga minima m’g[andhiex tog[la u din id-de/i]joni tisfratta lbenchmarks li bihom jitkejlu kif ji]diedu l-pagi. Il-Ministru Chris Said qal li fil-;ranet li g[addew, Helena Dalli kixfet g[awwar Muscat meta qalet kif Gvern Laburista ;did iqa//at l-irjus ta’ dawk li ma jaqblux mieg[u. Said sostna li din hi politika perikolu]a. B’rabta ma’ dan il-billboard, il-Partit Nazzjonalista sostna kif Muscat irid li dawn in-nies, li w[ud minnhom ilhom deputati sa mis-snin sebg[in, jer;a’ jag[milhom Ministri jekk ikun fil-Gvern u l-pajji] jispi//a jer;a’ jmur lura. Dan juri kemm fl-MLP m’hemmx ti;did g[aliex Muscat jinsab imdawwar bl-istess u/u[.

Support Group g[all-kundizzjoni tal-puplesija minn Joanna Mifsud

Il-Jum Dinji tal-Puplesija tfakkar ilbiera[. F’Malta, proprju f’dan il-jum, ;ie mniedi Support Group sabiex ikun ta’ appo;; g[al min g[adda minn din l-esperjenza ta’ kura. Il-membri ta’ dan is-Support Group g[amlu ]jara ta’ korte]ija lill-President ta’ Malta George Abela fil-Palazz ta’ San Anton li serviet b[ala tnedija uffi/jali ta’ dan ilgrupp. Waqt il-laqg[a li kellhom mal-President George Abela, il-membri tal-grupp tkellmu fit-tul dwar il-problemi relatati mal-puplesija u kif iridu ja;;ustaw [ajjithom min[abba din il-kundizzjoni. Il-President weg[edhom l-appo;; kollu tieg[u. Puplesija sse[[ meta jkun hemm

funzjonament [a]in ta’ parti mis-sistema tannervituri tal-bniedem min[abba nuqqas ta’ demm fil-mo[[. Attakk ta’ puplesija jista’ jag[ti lil kul[add, irrispettivament mis-sess, età, jew razza. Is-sintomi ta’ puplesija jistg[u jittaffew jekk ting[ata kura u terapija immedjata u g[al tul ta’ ]mien. {lief /erti medi/ini jew kirur;ija g[al ka]i spe/ifi/i, ma tantx hemm x’wie[ed jista’ jag[mel biex jikkura puplesija – il-;isem irid ifejjaq lilu innifsu. Dan ji;i meg[jun permezz ta’ perjodu ta’ riabilitazzjoni u fi]joterapija. G[alhekk il-prevenzjoni hija ta’ importanza kbira u f’dan il-ka] importanti dieta bilan/jata, e]er/izzju regolari u kontroll ta’ fatturi li jistg[u jikkaw]aw puplesija.

Il-Partit Nazzjonalista ta bidu g[all-pro/ess biex jin[atar Vi/i Kap ;did wara r-ri]enja ta’ Tonio Borg li kien nominat millGvern Malti g[all-kariga ta’ Kummissarju Ewropew. L-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista dde/ieda wkoll fil-laqg[a tal-biera[, li n-nomini g[all-[atra ta’ Vi/i Kap jinfet[u g[ada lErbgha, 31 ta’ Ottubru, u jag[lqu l-Erbg[a, 14 ta’ Novembru. L-E]ekuttiv [atar kummissjoni elettorali mmexxija mid-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech b[ala Chairperson; l-Avukata Anne Fenech; l-Ewro Parlamentari Nazzjonalista David Casa; it-Te]orier talPartit Nazzjonalista, Boris Xerri; Sonia Vancell, ilPresident tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista (MNPN); u Kevin Plumpton, President tal-Moviment }g[a]ag[ tal-Partit Nazzjonalista (M}PN).

In/ident fid-Da[la tal-Belt {add ma we;;a’ f’in/ident ilbiera[ meta /ediet bi//a minn krejn waqt xog[lijiet fuq ilpro;ett tad-Da[la tal-Belt Valletta. L-in/ident se[[ g[all[abta tal-10.45am waqt li l-krejn kien qed i;orr xi konkrit. Il-Ministeru g[allInfrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni qal li nfet[et investigazzjoni dwar dan l-in/ident u lparti tal-krejn li /ediet bdiet ti]]arma sabiex ma tkunx ta’ periklu. Id-Da[la tal-Belt Valletta kienet temporanjament mag[luqa sakemm tne[[iet din ilparti u l-pubbliku li jid[ol il-Belt bil-mixi seta’ jg[addi mill-Annexe talBank ?entrali u l-Ber;a ta’ Kastilja. L-a//ess g[allBelt kien lura g[an-normal ilbiera[ stess matul il-lejl.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

2 Lokali

}ieda ta’ 4% fl-okkupanza tal-lukandi

Ix-xog[ol fuq il-pro;ett f’Bormla Il-Gvern ilbiera[ ta lista kronolo;ika ta’ xog[ol li sar u ta’ tenders li ng[ataw biex jitkompla x-xog[ol fuq il-pro;ett ta’ Ba/ir Numru Wie[ed u z-zona talmadwar. Il-Ministeru g[allInfrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni se jibqa’ kommess li j]omm maddata tal-a[[ar ta’ Lulju meta l-pro;ett g[andu jkun lest. Il-pavimentar u l-bankini fix-Xatt ta’ Bormla tlestew f’April ta’ din is-sena. Xatt ir-Risq u z-zona ta’ madwar ir-Regatta Club tlestew f’Awwissu. Dan ix-xog[ol kien jinkludi l-pavimentar, xog[lijiet marittimi u slipway ;dida. Il-kuntratt g[ax-xog[lijiet fuq Pjazza Paolino Vassallo ng[ata, u x-xog[ol mistenni jibda wara l-festa talKun/izzjoni, fuq talba tasSo/jetà tal-Banda stess. L-offerti fuq il-belvedere fuq Xatt ir-Risq issa huma mag[luqa u qed ji;u a;;udikati. Il-pro/ess mistenni jing[alaq lejn nofs Novembru. Dan ix-xog[ol g[andu 26 ;img[a, sa :unju 2013.

F’Novembru wkoll se tin[are; is-sej[a g[allofferti fuq is-soft landscaping li g[andu jsir bejn il-Ba/ir u x-Xatt ta’ Bormla. Dan g[andu jibda fi Frar li ;ej u jitlesta sa Lulju. L-offerta g[ax-xog[ol fuq Pjazza Gavino Gulia, inklu]i z-zoni [dejn ilbinjiet tal-Ingli]i u talKavallieri, se jo[rog fla[[ar ta’ Novembru biex ixxog[ol jibda fi Frar u jkun lest sa Lulju. Ix-xog[ol fuq it-tara; li jag[ti mill-ba/ir g[al Triq San Pawl se jibda f’Jannar u jitlesta f’Marzu. L-offerta g[ax-xog[ol fuq il-parti ta’ ;ewwa tal-ba/ir se to[rog fit-tieni ;img[a ta’ Jannar. Din l-offerta di;à n[ar;et fis-sajf li g[adda i]da l-offerta kienet 70% aktar mill-ba;it stabbilit. G[alhekk l-offerta se jkollha ter;a’ tin[are;. F’Jannar li ;ej se jkun qed jing[ata t-tarmak tul ix-Xatt ta’ Bormla. Fil-;img[at li g[addew ilGvern [are; numru ta’ tenders ta’ emer;enza biex jittaffew l-inkonvenjenzi li kienu qed jg[addu minnhom ir-residenti.

It-temp

UV INDEX

4

Il-lukandi ta’ [ames stilel kellhom ]ieda ta’ 9%

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi lbiera[ po;;a kuruna tal-fjuri mal-monument tal-eks Prim Ministru u eks Kap tal-Partit Nazzjonalista :or; Borg Olivier, fl-okka]joni tat-32 sena mill-mewt tieg[u. Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet tinkludi wkoll lis-Segretarju :enerali Paul Borg Olivier, l-Assistent Segretarju :enerali Jean Pierre Debono, u l-President tal-Kumitat E]ekuttiv tal-partit, Marthese Portelli. (Ritratt> Martin Agius)

Kunsilliera ;dida tal-PN f’Tas-Sliema IT-TEMP> ;eneralment pjuttost imsa[[ab VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: ;eneralment moderat mill-Punent li gradwalment idur min-Nofsinhar BA{AR> qawwi li jsir moderat IMBATT> moderat mill-Majjistral li jsir baxx TEMPERATURA: l-og[la 21˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.3mm Xita mill-1 ta’ Settembru 140.4mm IX-XEMX> titla’ fis-06.21 u tin]el fil-17.10

Antoinette Castaldi Paris in[atret kunsilliera ;dida tal-lokalità ta’ Tas-Sliema, f’elezzjoni ka]wali li saret ilbiera[. Dan wara li r-ri]enja tal-eks kunsillier u Vi/i Sindku ta’ TasSliema, Silvio Zammit, b’rabta mal-ka] tal-eks Kummissarju Ewropew tas-Sa[[a u d-Drittijiet tal-Konsumatur, John Dalli. Silvio Zammit kien re;a’ n[atar fil-Kunsill Lokali ta’ TasSliema fl-elezzjonijiet ta’ Marzu li g[adda. Minbarra Castaldi Paris, kien hemm ukoll Philip Andrew Ransley li kien ikkontesta g[al din il-kariga.

Il-Qorti preseduta millMa;istrat Marse-Ann Farrugia ma tatx il-libertà provi]orja lil Walter Lucifora, Sqalli ta’ 20 sena residenti San :wann, wara li ttella’ lQorti mill-Pulizija b’rabta ma’ pussess ta’ droga kokaina. Lucifora ;ie akku]at li fil-lejl ta’ bejn il-:img[a u s-Sibt, u fil-;ranet ta’ qabel kellu fil-pussess tieg[u l-pjanta cannabis kollha jew bi//a minnha f’tali /irkustanza li juru li ma kinitx g[all-u]u esklussiv tieg[u, u kkommetta dawn ir-reati f’distanza ta’ mitt metru mill-parametru ta’ skola, klabb, jew xi post simili fejn normalment jiltaqg[u ]-]g[a]ag[. Hu ;ie akku]at ukoll li bieg[ jew xort’o[ra ttraffika l-pjanta kannabis, waqt li asso/ja ru[u ma’ xi persuna jew persuni o[ra f’Malta jew barra minn Malta biex bieg[ jew ittraffika lCannabis Grass. L-Isqalli wie;eb li mhux [ati g[all-akku]i mi;juba kontrih. Hu ma ng[atax il-[elsien millarrest u ;ie eskortat lejn il-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin.

B[al-lum 25 sena

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TLIETA L-og[la 21˚C L-inqas 16˚C

L-ERBG{A L-og[la 23˚C L-inqas 18˚C

IL-{AMIS L-og[la 25˚C L-inqas 21˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 19˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 17˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

4

4

4

3

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 20˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 20˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 09˚C xita, Ateni 24˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 14˚C xita, Berlin 07˚C imsa[[ab, Brussell 07˚C imsa[[ab, il-Kajr 29˚C xemxi, Dublin 06˚C imsa[[ab, Kopen[agen 06˚C xita, Frankfurt 03˚C imsa[[ab, Milan 13˚C xita, Istanbul 23˚C ftit imsa[[ab, Londra 13˚C ftit imsa[[ab, Madrid 11˚C xemxi, Moska 00˚C imsa[[ab, Pari;i 10˚C imsa[[ab, Bar/ellona 15˚C xemxi, Ruma 14˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 20˚C xemxi, Vjenna 01˚C imsa[[ab, Zurich 02˚C imsa[[ab, Munich 00˚C imsa[[ab, Stokkolma 06˚C imsa[[ab, San Pietruburgu 02˚C imsa[[ab.

Il-Gvern g[adda flus lill-Knisja biex tkun tista’ tkompli tmexxi l-iskejjel tag[ha. Dan sar filwaqt li komplew g[addejjin iddiskussjonijiet bejn il-Gvern u l-awtoritajiet tal-Knisja dwar aktar g[ajnuna li kellha ting[ata. F’ konferenza tal-a[barijiet sar mag[ruf id-di]astru li [alla warajh il-Gvern So/jalista fil-qasam tal-edukazzjoni. Kien hawn nuqqas serju ta’ g[alliema u l-Gvern [a [sieb biex feta[ il-kors tal-B. Educ flUniversità darbtejn fl-istess sena. Ittie[du passi wkoll biex sakemm jiggradwaw dawn l-istudenti jing[ata tag[lim ba]iku lill-istudenti biex ma jitilfux snin s[a[ ta’ studju. Fl-indirizz tieg[u lill-Pulizija li kien g[adhom kemm temmew kors ta’ ta[ri;, il-Vi/i Prim Ministru Guido de Marco qal li l-Gvern Malti jrid jara li l-Korp tal-Pulizija jkun imsa[[a[ biex ikun jista’ j[ares il-libertà tal-poplu kollu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Lokali 3

Aktar negozji jinvestu f’sistemi ta’ ener;ija nadifa Il-Gvern se jo[ro; offerta o[ra g[all-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltaj/i fuq numru ta’ binjiet pubbli/i f’Malta u f’G[awdex minn Amy Borg

Il-Gvern qed ikompli jg[in lin-negozji Maltin u G[awdxin sabiex jinvestu f’ener;ija nadifa, permezz ta’ skemi li toffri l-Malta Enterprise. Il-kumpanija Muscat Motors hi wa[da minn 270 negozju f’pajji]na li investew fi pro;etti ta’ pannelli fotovoltaj/i. Parti mill-pro;ett li investiet fih ;iet finanzjata minn fondi tal-Unjoni Ewropea g[all-I]vilupp Re;jonali. Il-Ministru g[ar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali, George Pullicino, ]ar din il-kumpanija sabiex jara l-investiment li g[amlet. Bl-investiment, minbarra li se tnaqqas l-ispejje] tal-operat, il-kumpanija issa qed tag[mel u]u minn sistema ta’ ener;ija rinnovabbli. Il-Ministru George Pullicinio spjega li minkejja li f’pajji]na hawn limitazzjoni ta’ fejn jistg[u ji;u installati pannelli fotovoltaj/i b[alma jsir barra minn Malta, f’pajji]na xorta wa[da qed isiru l-investimenti me[tie;a mhux biss min-na[a talGvern imma wkoll minn numru ta’ sidien ta’ negozji, u madwar 6,700 familja ng[ataw g[ajnuna millGvern sabiex jinstallaw pan-

nelli fotovoltaj/i jew solar water heaters. Sistema ta’ dan it-tip ikollha garanzija ta’ madwar 25 sena. Meta wie[ed jinvesti fiha jkun jista’ j;ib il-flus li jkun investa f’perjodu ta’ seba’ snin u dan ifisser li jkollu mat-18-il sena ta’ qlig[. George Pullicino semma wkoll it-tender tal-Gvern li ng[ata lil kumpanija lokali u li b[alu se jin[are; ie[or, sabiex issir l-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltaj/i fuq numru ta’ binjiet fosthom skejjel, binjiet tal-Gvern u wkoll fuq ;ibjuni kemm f’Malta kif ukoll f’G[awdex. Dan g[aliex, spjega l-Ministru Pullicino, il-Gvern g[andu jkun il-katalist f’dan il-qasam li qed ji;;enera aktar [olqien ta’ impjiegi mag[rufa a[jar b[ala green jobs. B’kollox, il-kumpanija Alberta Photovoltaic Consortium li ;iet ippre]entata letter of intent min-na[a tal-Gvern sabiex tibda ta[dem fuq l-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltaj/i, se tkun qed tinstalla l-pannelli fotovoltaj/i fuq 67,000 metru kwadru mifruxa fuq binjiet differenti, b’investiment li jla[[aq €20 miljun.

Il-kumpanija Muscat Motors hi wa[da minn 270 negozju f’pajji]na li investew fi pro;etti ta’ pannelli fotovoltaj/i. Minbarra dan, madwar 6,700 familja ng[ataw g[ajnuna mill-Gvern sabiex jinstallaw pannelli fotovoltaj/i jew solar water heaters (Ritratt> Martin Agius)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Lokali 5

Direttivi lill-gradi fil-klassi tas-servizz ;enerali u l-messa;;iera

Fuq ix-xellug l-Im[allef Lorainne Schembri Orland, u fuq il-lemin il-Ma;istrat Natasha Galea Sciberras jie[du l-;urament tal-[atra tag[hom ilbiera[ fil-Palazz tal-President fil-Belt (Ritratti> Martin Agius)

}ew; nisa f’kariga ta’ M[allef u Ma;istrat minn Mario Frendo

Lorainne Schembri Orland u Natasha Galea Sciberras ilbiera[ ing[ataw il-;urament tal-[atra b[ala M[allef u Ma;istrat tal-Qorti ta’ Malta rispettivament. B’hekk ilQorti Ma;;uri u l-Qorti Minuri t-tnejn li huma issa g[andhom 21 ;udikant. I/-/erimonja tal-[atra saret fil-palazz tal-President, filBelt Valletta, mill-President ta’ Malta George Abela filpre]enza tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Lorainne Schembri Orland twieldet fl-1959 u kienet involuta f’riformi le;i]lattivi fil-Kostituzzjoni ta’ Malta. Hi [admet [afna fil-qasam kontra l-vjolenza domestika u fil-prattika tag[ha spe/jalizzat

fil-li;i ta]-]wie; tal-familja. F’diskors qasir, l-Im[allef Lorainne Schembri Orland qalet li hi determinata li tassumi din il-kariga ;dida b’responsabbiltà u b’umanità, filwaqt li qalet li dan hu kapitlu ;did fil-karriera tag[ha. Natasha Galea Sciberras min-na[a tag[ha twieldet fl1976 u fil-karriera tag[ha [admet prin/ipalment filqasam tal-li;i tal-familja /ivili, filwaqt li kienet ukoll konsulenta legali g[allA;enzija Appo;;, Transport Malta kif ukoll Chairperson tal-Bord tal-Addozzjoni. Il-Ma;istrat Natasha Galea Sciberras fl-ewwel kummenti tag[ha qalet li se ta[dem b’umiltà u integrità, minkejja

Il-President ta’ Malta jappella lill-pubbliku jifhem ir-responsabbiltajiet dejjem jikbru tal-Qrati ta’ Malta li ma tistenniex li kollox se jkun ward u ]ahar, filwaqt li qalet li se ta[dem sabiex tag[ti e]empju u tkompli tnissel fidu/ja fl-istituzzjoni tal-;udikatura. Min-na[a tieg[u, ilPresident ta’ Malta George Abela qal li l-Im[allef u lMa;istrat ;odda jkopru kompetenzi diversi fil-qasam tal-li;i, filwaqt li [e;;i;hom sabiex bl-esperjenza u lprattika tag[hom iwettqu ;ustizzja fl-iqsar ]mien possibbli.

Il-President ta’ Malta appella lill-pubbliku sabiex jifhem ir-responsabbiltajiet dejjem jikbru li g[andhom fuq spallejhom il-Qrati ta’ Malta, spe/jalment blintroduzzjoni ta’ le;i]lazzjonijiet ;odda. Il-[atra tal-Im[allef Schembri Orland u talMa;istrat Galea Sciberras saret ilbiera[ wara li lKabinett tal-Gvern approva nnomina tag[hom aktar kmieni dan ix-xahar, fl-10 ta’ Ottubru.

It-Taqsima {addiema talGvern tal-Union {addiema Mag[qudin (U{M) ordnat azzjonijiet industrijali lillgradi fil-klassi tas-Servizz :enerali u tal-Messa;;iera. Id-direttiva li da[let fisse[[ mill-biera[, tordna lil dawn il-[addiema ma jag[mlux u]u minn mezzi ta’ komunikazzjoni b[al telefown, mowbajl, email u fax. Il-U{M g[andha lkonferma li tali direttiva kienet ta’ su//ess fejn ilma;;oranza tad-dipartiment kienu qed jobdu listruzzjonijiet ma[ru;a millU{M. Il-U{M ilha diversi xhur tinsisti mal-Gvern sabiex ji;i rivedut il-ftehim settorali g[all-[addiema fil-gradi tasServizz :enerali u dak talklassi ta’ Messa;;iera. Il-[addiema fis-Servizz :enerali huma l-[addiema kollha fil-gradi ta’ Skrivan, Skrivan Anzjan, Uffi/jal E]ekuttiv, u Uffi/jal Prin/ipali Anzjan. Fil-klassi tal-messa;;iera hemm il-gradi ta’ Messenger, Senior Messenger u Officer in Charge of Minor staff. Aktar kmieni fl-istess jum, il-U{M ir/eviet email b’abbozz tal-ftehim. Il-union qalet li l-amministrazzjoni naqset milli tindika data taliffirmar u qed tinsisti sabiex tali ftehim ji;i ffirmat millaktar fis possibbli u jkunu mag[rufa wkoll meta tali applikazzjonijiet u e]amijiet se jse[[u. Sadanittant iddirettivi ser jibqg[u fis-se[[.

L-MEA tipproponi teknokrati/i fil-Kabinett minn Jesmar Baldacchino

It-tnaqqis tad-dejn nazzjonali g[andu jkun l-g[an elwieni talle;i]latura l-;dida u dan g[andu jitnaqqas b’rata ta’ 2% fis-sena g[all[ames snin li ;ejjin. Din hi l-proposta ewlenija talAsso/jazzjoni Maltija ta’ Min I[addem, (MEA(fid-dokument bit-titlu ‘Strength in Unity’ mimli bil-proposti li se tressaq lill-partiti politi/i biex ji;u inklu]i fil-programm elettorali tag[hom. Dan id-dokument ;ie ppre]entat mill-President tal-MEA, Joshua Zammit, li spjega kif l-Asso/jazzjoni mhi affiljata mal-ebda partit politiku u enfasizza fuq l-importanza li jonqos id-dejn u jissa[[u l-finanzi tal-Gvern. Hu qal li g[alhekk wasal i]-]mien ukoll li jittie[du de/i]jonijiet ;odda importanti b’mod spe/jali f’livell Parlamentari fejn skont Zammit g[andhom ji;u introdotti teknokrati/i li jsibu posthom fil-livell ta’ Kabinett fil-Gvern.

L-MEA qed tipproponi li m’g[andux ikun hemm iffirmar ta’ ftehim kollettiv ;did sitt xhur qabel ittmiem ta’ le;i]latura u li n-nefqa talGvern g[andu jkollha miri stabbiliti. Id-Direttur Generali tal-MEA, Joe Farrugia, sostna li ]-]ieda fil-paga trid tkun abbinata mal-produzzjoni u lMEA qed tipproponi li l-mekkani]mu tal-COLA jin[adem biss lil dawk li jaqilg[u l-paga minima. Dwar irrevi]joni tal-COLA, Farrugia qal li flMCESD g[addejja d-diskussjoni fuq id-differenzi bejn il-proposti li qed iressqu ma’ dawk li qed iressqu lunions li jirrappre]entaw il-[addiema. Hu tkellem ukoll dwar il-benefi//ji so/jali u l-abbu] li sfortunatament isir, hawnhekk sa[aq li l-benefi//ji so/jali qeg[din biex jg[inu lill-individwu jsib ix-xog[ol u mhux biex ji;u abbu]ati. Id-Direttur :enerali tal-MEA qal li l-Air Malta u t-tarznari huma e]empji tajbin ta’ kif isiru l-privatizzazzjoni u r-riformi. Qal ukoll li llum il-;urnata hawn aktar nisa li qed jid[lu fid-dinja

tax-xog[ol u anzjani li baqg[u ja[dmu wara li jaqb]u l-età tal-irtirar. Dwar l-edukazzjoni, l-MEA qed tenfasizza li g[andhom jittie[du i]jed mi]uri biex inqas studenti jitilqu qabel i]-]mien mill-iskola. Farrugia sostna li g[andha ti]died il-promozzjoni talistudju tal-Matematika u x-Xjenza filwaqt li jemmen li l-mudell tassistema edukattiva Maltija tista’ tkun mezz ta’ d[ul fi pro;etti f’pajji]i o[ra, b[al fil-ka] tal-ftu[ tal-kampus talMCAST f’Misurata fil-Libja. Farrugia tkellem ukoll dwar il‘Family Friendly Measures’ u filwaqt li sostna li l-MEA hi favur dawn ilmi]uri, qal li l-Asso/jazzjoni ma taqbilx li dawn g[andhom ikunu imposti min[abba d-diversità tal;eneru tax-xog[ol. Hu tkellem ukoll dwar l-importanza li l-intrapri]i ]]g[ar i[arsu l-interessi u d-drittijiet tal-[addiema tag[hom u g[alhekk enfasizza fuq il-[olqien ta’ ‘Draft Services Charter’ g[all-kumpaniji li jissottomettu t-tenders. Dan biex

jiffirmaw li qed jonoraw id-drittijiet tal-[addiema tag[hom, din tista’ ta[dem ukoll b’sistema ta’ punti. Dwar il-pensjoni, l-MEA qed tenfasizza fuq l-importanza li jissa[[a[ l-ewwel pilastru filwaqt li ji;i introdott it-tielet pilastru b’mod volontarju. Iddokument tal-MEA hu wie[ed vast u jkompri numru ta’ oqsma o[rajn b[assa[[a, l-ener;ija, is-settur pubbliku, ilparlament, il-kultura u G[awdex. Dwar l-ener;ija, l-MEA qed tipproponi li jkun hawn politika definita ;dida li tkun tkopri l-prezz ta]-]ejt, l-effi/jenza tal-power station, il-konsum talener;ija, l-u]u tal-ener;ija alternattiva, l-impatt li se j[alli l-interconnector ma’ Sqallija, id-di]livelli ekonomi/i li jiddeterminaw il-prezz kif ukoll ilkonsum u l-[a]na tal-ilma. Proposta o[ra tal-MEA hi li lkultura ti;i separata mit-turi]mu g[aliex fi kliem Joseph Farrugia, ilkultura hi su;;ett vast u m’g[andhiex tintu]a biss b[ala promozzjoni g[atturi]mu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta‘ Ottubru, 2012

6 Intervista

A[na lkoll a[wa Maltin minn Gabriel Ellul “Il-politiku g[andu j[ares lejn l-o[rajn b’rispett. Fuq kollox m’g[andux jag[mel distinzjoni bejn nies ta’ opinjoni differenti. A[na lkoll a[wa Maltin.” Dan kien kliem il-Perit Toni Bezzina li, flintervista li kellu ma’ dan il;urnal, g[a]el li jwassal dan il-messa;;. Matul l-intervista kellimna lil dan il-kandidat ;did fuq il-[ames distrett dwar [ajtu u l-[idma tieg[u ta’ perit, fost o[rajn. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq il-[ames distrett, Toni Bezzina

Xi tg[idilna dwarek^ G[andi 42 sena.

Mi]]ewwe; lil Josette u g[andna tifla ta’ 15-il sena jisimha Deborah. G[alkemm il-familja tieg[i ;ejja millQrendi, twelidt u g[ext lImqabba, qattajt tfuliti nilg[ab il-futbol mat-tim ta]}urrieq u llum ng[ix f’{al Kirkop. Bdejt nilg[ab il-futbol f’età tassew ]g[ira. Illum jiena President tal-klabb tal-futbol ta’ {al Kirkop kif ukoll membru fil-bord tal-pro;etti tal-Asso/jazzjoni Maltija talFutbol. Jien ukoll President Onorarju tal-Klabb tarRegatta ta’ Bir]ebbu;a. G[alhekk, ovvjament, b[ala passatempi, in[obb il-futbol. Iktar minn hekk, b[ala persuna li twieldet u g[exet fin-na[a t’isfel ta’ Malta, ma tistax ma tkunx dilettant ukoll tal-festi. Nistqarr ukoll li hi lhena tieg[i meta nkun nista’ nqatta’ ftit [in mal-familja. Tidher li tinvolvi ru[ek f’[afna attivitajiet. Imma l-politika kif t[ares lejha^ Hi sagrifi//ju jew servizz^ Bla dubju, il-politika hi servizz. Hu g[alhekk li b[ala motto g[allkandidatura tieg[i g[a]ilt ilkliem ‘Minn fostkom, g[alikom’. Kif di;à spjegajt, trabbejt u tajt sehmi f’ diversi r[ula differenti finna[a t’isfel ta’ Malta. ‘Minn fostkom’ g[ax l-identità tieg[i ffurmajtha millesperjenzi tieg[i f’dawn lir[ula differenti kollha. ‘G[alikom’ g[ax inqis ilpolitika b[ala servizz g[allo[rajn. Inti ta[dem b[ala perit. Meta ggradwajt^ Qabel ma sirt perit, kelli

diversi xog[lijiet fosthom fil-catering, xog[ol ta’ pustier, skrivan u draughstman. Bdejt na[dem ukoll fil-qasam taxxog[lijiet tat-toroq b[ala land surveyor. Bdejt il-kors ta’ perit fl-1998 meta kelli 28 sena u kont di;à ]]ewwi;t. Infatti Deborah di;à kellha sena meta bdejt il-kors. Wara [ames snin flUniversità ggradwajt b’Ba/ellerat fl-Arkitettura u l-In;inerija ?ivili. G[amilt ukoll sena o[ra nistudja, biex nikseb il-Masters. Niftakar li l-warrant tieg[i

kien tahieli l-Perit Ninu Zammit, li dak i]-]mien kien Ministru tar-Ri]orsi u lInfrastruttura. B’liema mod sirt tafu lill-Perit Ninu Zammit^ Iltqajt mal-Perit Ninu Zammit meta kelli 18-il sena. Kien proprju hu li kien

[ajjarni biex nibda na[dem b[ala draughtsman u aktar ’il quddiem biex nibda ninvolvi ru[i fil-politika. Barra minn hekk, meta lPerit Ninu Zammit kien Ministru tar-Ri]orsi u lInfrastruttura, kont l-id illeminija tieg[u fle]ekuzzjoni ta’ diversi pro;etti fin-na[a t’isfel ta’ Malta, fosthom il-bini ta’ promenades u ;onna, pavimentar ta’ znieter, pavimentar ta’ pjazez, rikostruzzjoni ta’ toroq, kif ukoll diversi pro;etti infrastrutturali o[ra. B’liema mod bdejt tag[ti sehmek filpolitika^ L-aktar tnejn min-nies

li influwenzawni politikament f’[ajti kienu l-Avukat Louis Galea, li hu Mqabbi b[ali, u l-Perit Ninu Zammit, g[alkemm ma nixtieqx in[alli barra lil Helen D’Amato. Dawn il-persuni huma tliet pilastri li g[amlu ;id kbir, kemm lill-pajji] kif ukoll lill-[ames distrett b’mod partikulari. G[alkemm kont im[e;;e; biex nibda ninvolvi ru[i filpolitika bosta snin ilu, kien wara l-elezzjoni tal-2008 li [adt id-de/i]joni li nibda na[dem u nag[ti sehmi filpolitika b’ mod aktar intensiv. Ridt nibda na[dem g[as-servizz tal-o[rajn. Nemmen li kandidat g[andu jibda ja[dem minn kmieni biex jaqdi r-rwol tieg[u ta’ politiku. Fis-snin li g[addew kont membru fil-Kumitat Sezzjonali ta’ Bir]ebbu;a, sirt President tal-Kumitat Sezzjonali ta]-}urrieq, Rappre]entant Distrettwali tal-[ames distrett u membru fl-E]ekuttiv tal-Partit. Issa g[a]ilt li nag[mel dan il-pass u noffri lili nnifsi b[ala kandidat ;did tal-Partit Nazzjonalista fuq il-[ames distrett. g[al pa;na 7

Il-Partit Nazzjonalista sebba[ lil Malta. U dan kollu biex a[na l-Maltin ikollna kwalità ta’ [ajja a[jar. Mank napprezzaw aktar dak li ksibna flimkien!


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Intervista 7

Il-Partit Nazzjonalista [oloq ix-xog[ol u kwalità ta’ [ajja a[jar minn pa;na 6

B[ala kandidat ;did, kif t[ares lejn ir-rwol li g[andek^ Il-kuntatt man-nies minn

dejjem kien importanti g[alija. Na[seb li dan huwa lqofol tar-rwol tieg[i b[ala kandidat ;did. Iktar minn hekk, jiena nemmen [afna firrispett. Trid tilbes i]-]arbun tal-o[rajn biex jirnexxilek tifhem lin-nies ta’ madwarek. Huwa importanti [afna li nirrispettaw lil xulxin. Ming[ajr ir-rispett ma nistg[ux na[dmu sew flimkien. Barra minn hekk, trid tkun leali lejn dak li temmen fih. Kieku kellna nitkellmu dwar il-professjoni tieg[ek, il-fatt li inti perit, ta[seb li dan jg[inek fil-politika^ Il-perit ikun vi/in l-istrati kollha li jiffurmaw is-so/jetà Maltija – bdiewa, sajjieda, ra[[ala, [addiema tal-id u professjonisti – kif ukoll jiekol, jiltaqa’ u ja[dem mag[hom. In[ares lejn il-

professjoni tieg[i b[ala servizz ie[or lill-poplu Malti. Fil-fatt, bil-[idma tieg[i b[ala perit, tajt sehmi f’numru kbir ta’ pro;etti li wasslu biex ilMaltin illum qed jg[ixu kwalità ta’ [ajja a[jar. Din fla[[ar mill-a[[ar hija l-vi]joni tal-Partit Nazzjonalista. Bi]]ejjed insemmi li fiddistrett tieg[i, il-[ames distrett, ksibna miljuni ta’ ewro f’fondi biex komplejna ntejbu l-ambjent ta’ madwarna. Il-ma;;oranza ta’ dawn il-fondi ;ew millUnjoni Ewropea. Din hija listess Unjoni Ewropa li, skont il-Malta Labour Party, kienet se tag[ti lil pajji]na miljun u nofs ewro biss. Kif t[ares lejn ilpro;etti kollha li l-Partit Nazzjonalista wettaq g[all-;id tal-Maltin^ Il-Partit Nazzjonalista qed jag[mel [afna xog[ol, [afna ;id. Hija [asra li kultant in-

nies ma ji;ux infurmati bi]]ejjed b’dak li jkun qed isir. F’wie[ed mill-uffi//ji tieg[i, idde/idejt li npo;;i

Toni Bezzina waqt laqg[a fil-ka]in tal-futbol ta]-}urrieq

diversi ritratti ta’ pro;etti li saru f’pajji]na tul dawn la[[ar ]ew; legi]laturi, fejn tajt sehmi ta’ perit kemm ta[t it-tmexxija tal-eks Ministru Ninu Zammit u ta[t ilMinistru George Pullicino. Spi//ajt iddekorajt l-uffi//ju tieg[i b’ammont kbir ta’ ritratt differenti. Bla dubju, dawn ir-ritratt ;abuni iktar konxju tal-mod kif il-Partit Nazzjonalista sebba[ lil Malta. U dan kollu biex a[na l-Maltin ikollna kwalità ta’ [ajja a[jar. Mank napprezzaw aktar dak li ksibna flimkien! Jekk tkun elett, fuqiex tixtieq ta[dem^ Sa minn qabel sirt perit,

[dimt g[al diversi snin fuq diversi pro;etti infrastrutturali, g[alkemm issa ili tmien snin nipprattika l-professjoni ta’ perit. Nemmen li f’dan il-qasam ksibt esperjenza siewja u allura nixtieq li, b[ala politiku, inkompli nag[ti sehmi b’dan il-mod [alli

Minkejja l-burraxka ekonomika fid-diversi pajji]i ;irien tag[na, il-Partit Nazzjonalista rnexxielu j]id ix-xog[ol u jsa[[a[ l-ekonomija, billi minflok [alla sussidji li ma kinux irendu, dawn biddilhom f’g[ajnuniet u in/entivi lis-settur privat u b’hekk in[oloq aktar xog[ol

mhux biss inkomplu jisseb[u l-g]ejjer Maltin, i]da jkompli jin[oloq ix-xog[ol u g[alhekk il-;id tal-poplu Malti u G[awdxi jkompli jitkattar. Nixtieq li nag[ti lura ftit minn dak li rnexxieli nitg[allem f’dawn is-snin kollha li ili na[dem f’dan ilqasam, li tant hu g[al qalbi. Fuq kollox, jien offrejt ru[i fil-politika biex inkun ta’ servizz u g[alhekk, jekk ilpoplu j[oss li g[andu jag[tini l-fiducja tieg[u, jien lest nag[ti sehmi f’dak kollu li jitlob minni l-Prim Ministru. Fid-dawl ta’ dan kollu, kif tispjega l-fatt li int g[a]ilt lill-Partit Nazzjonalista^ X’kienet ir-ra;uni wara dde/i]joni tieg[ek^ Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien il-partit li [adem g[all-;id komuni talMaltin u l-G[awdxin kollha. L-iktar ri]orsa prezzju]a ta’ pajjizna hi l-bniedem. Dan hu l-partit li dejjem investa fl-edukazzjoni ta’ wliedna sa min età bikrija, biex bissa[[a ta’ hekk, inkomplu ninvestu fil-futur tal-pajji]. Barra minn hekk, ilpolitika ekonomika tal-Gvern hija importanti [afna. Gvern Nazzjonalista, minkejja lburraxka ekonomika fiddiversi pajji]i ;irien tag[na, irnexxielu j]id ix-xog[ol u jsa[[a[ l-ekonomija, billi

minflok [alla sussidji li ma kinux irendu, dawn biddilhom f’g[ajnuniet u in/entivi lis-settur privat u

Il-poplu g[andu jag[]el lill-Partit Nazzjonalista g[aliex ;ab l-g[aqda fil-pajji], u hu l-partit li [adem u jibqa’ ja[dem g[all-;id komuni tal-Maltin u l-G[awdxin kollha b’hekk in[oloq aktar xog[ol. U fl-a[[ar nett, x’messa;; partikulari tixtieq tg[addi lillMaltin^ Id-dover ta’ kull politiku hu dak li jkun ta’ servizz g[al dawk ta’ madwaru.

G[alkemm a[na forsi differenti fl-opinjoni, fl-a[[ar mill-a[[ar a[na lkoll a[wa Maltin.

G[alhekk, huwa d-dmir ta’ kull politiku li ja[dem id f’id g[all-;id tal-Maltin u lG[awdxin kollha. Hu proprju g[al din irra;uni li fl-elezzjoni li jmiss il-poplu g[andu jag[]el lillPartit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista hu l-partit li ;ab l-g[aqda fil-pajji]. Hu lpartit li [adem u jibqa’ ja[dem g[all-;id komuni talMaltin u l-G[awdxin kollha.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

8 Parlament

165 persuna inga;;ati fi 13-il kariga differenti mal-KMS Matul l-a[[ar sitt xhur, kien hemm 13-il applikazzjoni g[al karigi differenti fil-Kunsill Malti g[all-Isport (KMS). G[alihom applikaw 843 persuna u b’kollox se jkunu jew ji;u inga;;ati 165. Dan qalitu Dolores Cristina, il-Ministru g[all-Edukazzjoni u x-Xog[ol bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Chris Agius. Il-ma;;oranza tan-nies li ;ew inga;;ati mal-KMS, b’kollox 150, kienu applikaw g[all-kariga ta’ Sport Leader\Coach. Ori;inarjament kienu applikaw g[al din ilkariga 441 ru[. L-MCP Car Park fil-Furjana li se jkun ]viluppat biex fost o[rajn jinkludi ;nien

332 applikazzjoni g[al akkomodazzjoni so/jali B[alissa l-Awtorità tadDjar g[andha 332 applikazzjoni g[al akkomodazzjoni so/jali minn persuni li joqog[du f’post tal-gvern u li g[amlu t-talba tag[hom biex ibidblu l-post tag[hom. Dan qalu Chris Said, ilMinistru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u l-Familja bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li

saret mid-Deputat Laburista Stefan Buontempo. Bi twe;iba g[al mistoqsija o[ra li saret mill-istess interpellant, ilMinistru Said stqarr li lAwtorità tad-Djar ukoll g[andha 239 persuna li jibbenefikaw minn sussidju tal-kera i]da li wkoll g[andhom applikazzjoni g[al akkomodazzjoni alternattiva.

Disa’ ?entri tal-Adulti g[al Persuni b’di]abbiltà jilqg[u 394 klijent L-A;enzija Sapport b[alissa g[andha fi [danha disa’ ?entri tal-Adulti g[al Persuni b’di]abbiltà u dawn b’kollox qed jilqg[u 394 klijent. Dan qalu Chris Said, il-Ministru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u l-Familji bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Carmelo Abela. I/-?entru ta’ {al Far jilqa’ 82 persuna, dak tas-Swatar qed jilqa’ 17-il klijent, fi/-?entru ta’ Paola qed jattendu 24 persuna, i/-?entru ta’ Marsaskala qed jakkomoda 63 klijent, i/-?entru ta’ Fleur de Lys qed jilqa’ fih 64 klijent, fi/?entru tal-Imtarfa qed jattendu 88 persuna, fi/-?entru talImtarfa Resource qed imorru 21 persuna, i/-?entru talKottonera qed jilqa’ fih 16-il klijent filwaqt li dak ta’ Santa Venera qed jakkomoda 19-il klijent.

Il-mitt post ta’ parke;; fl-MCP Car Park huma bonus u mhux pi] I/-/ifra ta’ €3.2 miljun li qed tkun attribwita g[al mitt spazju ta’ parke;; kienet stabbilita billi ;ie kkunsidrat numru ta’ kundizzjonijiet imposti mill-Gvern. Meta kien qed iwie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Jesmond Mugliett, il-Ministru Jason Azzopardi spjega li dwar il;nien ;did, l-ispi]a talpro;ett biex jissaqqaf ilparke;; u j]id aktar minn 400 spazju ;did flimkien mat-tisbi[ tal-;nien hu stmat li, kieku kien se jag[mlu lGvern, ji;i jiswieh aktar minn €5 miljun. L-ispi]a annwali ta’ manutenzjoni sabiex jin]amm il-;nien fi stat tajjeb g[al perijodu ta’ 94 sena tkun f’idejn l-operatur. Hu stmat li dan wa[du se jiswa ’l fuq minn €200,000 fis-sena.

Kundizzjoni o[ra hi li jkun hemm aktar spazji ta’ parke;; a//essibbli fil-Belt, wara li jkunu vakati kemm jista’ jkun spazji ta’ parke;; u wara li jkun assigurat li l-Gvern ikollu l-mitt spazju ta’ parke;; flMCP Car Park sabiex jaqdi lesi;enzi tal-amministrazzjoni. Il-Ministru Azzopardi qal li l-valur ta’ €3.2 miljun jitqies ekwu u ;ust meta wie[ed ja[dem ]ew; kalkoli. Hu spjega li jekk l-ammont ta’ €3.2 miljun ji;i divi] blammont ta’ 94 sena (ilperijodu ta/-/ens) u r-ri]ultat jer;a’ jkun divi] bin-numru ta’ spazji g[ad-dispo]izzjoni (ji;ifieri mija), wie[ed jasal g[all-valur annwali ta’ €340.42. Jason Azzopardi stqarr li dan il-valur li ma jinbidilx tul il-perijodu kollu ta’ 94 sena /ens, jammonta g[al ftit inqas

minn ewro kuljum g[al kull spazju ta’ parke;;. Meta wie[ed jikkunsidra li llum linqas rata li tit[allas filparke;; hi ta’ €2.30 (€600 fis-sena) jidher /ar li l-ammont ta’ €3.2 miljun li se jit[allas f’rati ugwali fi ]mien g[axar snin hu mill-aktar ;ust u vanta;;ju]. Il-Ministru Azzopardi ]ied li meta wie[ed jimmultiplika lammont ta’ €200,000 fis-sena g[al manutenzjoni tal-;nien g[al 94 sena, dan jammonta g[al madwar €19-il miljun. Hu qal li dan l-ammont kollu se jkun iffrankat millGvern g[ax se jkun qed jit[allas mill-operatur. Kollox ma’ kollox, temm jg[id Jason Azzopardi, meta wie[ed iqis dawn il-kalkoli jasal g[all-konklu]joni li l-mitt spazju ta’ parke;; huma filfatt bonus u mhux pi].

13-il persuna re;g[u da[lu fil-Pulizija F’dawn l-a[[ar erba’ snin, kien hemm 13-il persuna li re;g[u da[lu fil-Korp tal-Pulizija: g[axra kienu r;iel u tlieta kienu nisa. Dan qalu

l-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta wie;eb mistoqsija parlamentari li saret mill-Whip talGrupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Parlament 9

Passi kru/jali fl-i]vilupp ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja Matul il-laqg[a tal-Kunsill saru passi kru/jali fl-i]vilupp tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan qalu l-Prim Ministru Lawrence Gonzi fi stqarrija ministerjali li g[amel fil-Parlament ilbiera[ dwar ilKunsill Ewropew li sar il{amis 18 u l-:img[a 19 ta’ Ottubru. Il-Prim Ministru qal li jonqos i]jed xi jsir, fosthom, li jkun hemm titjib tal-kompetittività tal-industrija u Suq Di;itali Uniku li jiffunzjona b’mod s[i[ sal-2015. Hu qal li l-Mekkani]mu Supervi]orju Uniku g[as-settur finanzjarju hu l-g[odda ewlenija biex il-pajji]i tal-UE jilqg[u g[ar-riskji bankarji u g[alhekk kien hemm qbil li sal-ewwel ta’ Jannar li ;ej l-UE jkollha qafas le;i]lattiv lest. Meta jidhol fis-se[[, dan ilMekkani]mu Ewropew ta’ Stabbiltà jkun jista’ jikkapitalizza l-banek skont kriterji operattivi li g[andhom ikunu ]viluppati mill-Grupp Ewro. Il-Prim Ministru qal li b’hekk l-UE tkun kissret i/-/irku vizzju] bejn il-banek u l-istati fejn il-qag[da finanzjarja ta’ wie[ed tinfluwenza lill-ie[or. Fisser kif Herman Van Rompuy, il-President talKunsill Ewropew hu inkarigat li wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew i[ejji pjan direzzjonali spe/ifiku u marbut bi]]mien li g[andu jkun il-pedament essenzjali kollu li fuqu g[andha tkun mibnija Unjoni Eonomika u Monetarja ;enwina. Dan il-pjan g[andu jressqu g[all-Kunsill Ewropew ta’ Di/embru li ;ej. Il-Prim Ministru semma kif is-sussidjarjetà hi prin/ipju gwida f’dan il-pro/ess kollu.

Wie[ed mill-prin/ipji ta’ gwida f’dan il-kuntest hu li jkun ]gurat li l-kontroll u r-responsabbiltà demokratika g[andhom ikunu fil-livell li fih jittie[du u ji;u implimentati d-de/i]jonijiet. Fil-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru tal-Gre/ja Samaras ta rendikont tal-qag[da f’pajji]u u kien hemm apprezzament g[addeterminazzjoni tal-Gvern Grieg u l-isforzi kbar li qed jag[mel il-poplu Grieg biex isiru r-riformi.

Malta, qed isiru konsultazzjonijiet u g[ad hemm affarijiet li qed ji;u diskussi. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mira li Malta jkollha s-sistema tal-;enerazzjoni tal-ener;ija permezz talgass. Il-mira hi li sal-2015 ebda pajji] ma jkun maqtug[ mis-sistema tal-ener;ija. Sabiex Malta til[aq dan il-g[an je[ti;ilha tibni m[a]en fejn ta[]en il-gass u g[alhekk tin[tie; l-g[ajnuna biex tag[mel dan.

Malta hi kontra l-financial transaction tax ladarba mhix se tidda[[al fuq livell globali Il-Prim Ministru qal li lKunsill iddiskuta wkoll ir-relazzjonijiet kummer/jali bejn l-UE u /-?ina, is-sitwazzjoni kerha fis-Sirja u l-i]viluppi fil-Mali. Dwar il-Premju Nobel g[allPa/i lill-UE, il-Prim Ministru qal li dan hu rikonoxximent talkisbiet li saru mill-UE. Hu qal li dawn il-kisbiet ma jridux jittie[du fi/-/ert g[ax ix-xog[ol u l-progess li sar mhumiex irriversibbli u jistg[u jintilfu. Meta wie;eb g[al xi mistoqsijiet li sarulu, il-Prim Ministru stqarr li l-po]izzjoni ta’ Malta hi kontra l-financial transaction tax ladarba mhix se tidda[[al fuq livell globali jew across the board madwar l-Ewropa kollha. Il-pro/ess tal-enhanced cooperation isir biss jekk ikun hemm vot unanimu favur. Malta g[amlitha /ara li mhix taqbel ma’ dak li ;ie propost dwar il-pensjonijiet u dwar irrevi]joni tal-g[oli tal-[ajja. :iet spjegata l-po]izzjoni li l-UE ma kinitx qed tifhem is-sistema kif qed tit[addem f’Malta u kien hemm nuqqas ta’ konsultazzjoni. Wara l-po]izzjoni li [adet

Dwar is-sitwazzjoni fil-pajji]i fejn qed jing[ataw g[ajnuna, ilPrim Ministru jidher li l-mi]uri ta’ awsterità fl-Irlanda, fi Spanja, fil-Portugall u fi Franza qed i[allu ri]ultati po]ittivi u qed iwasslu g[al titjib. Fil-ka] tal-Gre/ja ;ie rikonoxxut li lGvern [a mi]uri qawwija i]da hemm /irkostanzi li jitolbu li lpajji]jing[ata aktar ]mien biex ir-ri]ultati jibdew jidhru. Il-Prim Ministru qal li l-kri]i ekonomika ma se[[itx min[abba l-UE i]da bdiet flIstati Uniti bl-effett tal-kri]i jolqot pajji] wara ie[or. L-UE fil-fatt kienet is-soluzzjoni g[aliex [olqot mekkani]mu biex dak li se[[ erba’ snin ilu meta faqqg[et il-kri]i ekonomika internazzjonali ma ter;ax tirrepeti ru[ha. Rigward l-istatistika li tirrifletti l-istudenti li jtemmu listudji tag[hom kmieni (early school leavers) il-Prim Ministru qal li li kieku Malta tadotta l-istess kriterji statisti/i l-istess b[al dawk tal-pajji]i l-o[ra, allura //ifri f’Malta huma ferm vi/in ilmedja Ewropea.

153 impjegat tal-età tal-irtirar fis-Servizz Pubbliku B[alissa hemm 153 impjegat fis-Servizz Pubbliku li l-età tag[hom hi ta’ aktar minn 61 sena u g[adhom ja[dmu. Dan it-total hu mag[mul minn 33 mara u 120 ra;el. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal dan bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Helena Dalli. Il-Prim Ministru fisser li dan it-total jirrappre]enta 1.57 fil-mija ta’ dawk l-impjegati li skont statistika tal-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC) huma full-time u part-time, g[andhom ’il fuq minn 61 sena u g[adhom ja[dmu. Ir-ra;uni ewlenija g[aliex dawn l-impjegati jit[allew ja[dmu wara l-età tal-irtirar hi sabiex

fin-nuqqas ta’ uffi/jal ie[or, tkun salvagwardjata l-kontinwità. Ra;unijiet o[rajn, spjega l-Prim Ministru, jinkludu n-nuqqas ta’ impjegati f’setturi partikulari b[al fil-qasam tas-sa[[a u persuni li jag[mlu xog[ol spe/jalizzat f’oqsma partikulari; kontinwità sakemm il-post jimtela minn persuna adatta kif ukoll persuni ta’ fidu/ja li g[adhom jistg[u joffru s-servizzi tag[hom lillGvern. Dwar kemm hemm impjegati ’l fuq minn 61 sena li g[adhom fis-suq tax-xog[ol u qed ja[dmu f’negozju tal-familja, il-Prim Ministru stqarr li l-ETC ma ]]ommx statistika f’dan irrigward.

Il-Prim Ministru sar jaf bil-ka] ta’ Dalli dakinhar li t[abbar mill-KE Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ddikjara fil-Parlament ilbiera[ li hu kien sar jaf bil-ka] tal-eks Kummissarju Ewropew John Dalli dakinhar li lKummissjoni Ewropea (KE) [abbret il-ka] u John Dalli rri]enja minn Kummissarju. Il-Prim Ministru g[amel din id-dikjarazzjoni meta kien qed iwie;eb g[al mistoqijiet li sarulu filParlament dwar l-istqarrija ministerjali li g[amel b’rabta mas-summit tal-Kunsill Ewropew li sar fit-18 u fid19 ta’ Ottubru. Il-President talKummissjoni Ewropea Josè Manuel Barroso, f’ebda [in qabel, ma kien kellem lillPrim Ministru Lawrence Gonzi dwar il-ka] tal-eks Kummissarju John Dalli, lanqas matul i]-]jara tieg[u f’Malta fil-laqg[a tal-5+5. Il-Prim Ministru qal li qed joqg[od attent kif jitkellem dwar il-ka] peress li r-rapport tal-OLAF g[adda g[and ilKummissarju tal-Pulizija. Hemm tliet persuni involuti u jrid joqg[od attent biex ilkliem tieg[u ma jkunx interpretat b’mod jew ie[or. Il-Prim Ministru qal li hu fl-ebda [in ma ;ie avvi/inat mill-interlokutur tal-OLAF f’Malta la fuq dan il-ka] u lanqas fuq l-ebda ka] ie[or. Hu stqarr li f’ebda [in ma ;ie avvi/inat minn Barroso sakemm g[amel l-istqarrija fil-Parlament. Barroso f’ebda [in qabel ma kien kellmu dwar il-ka] lanqas matul i]-]jara tieg[u f’Malta fil-laqg[a tal-5+5. Il-Prim Ministru informa wkoll lill-Kamra bi stqarrija li [are; l-Uffi//ju talKabinett b’rabta mar-rwol tad-Dipartiment talInvestigazzjonijiet u Awditjar Intern, masServizzi ta’ Malta ta’ Kordinazzjoni Kontra lFrodi (AFCOS) u tasSegretarju Permanenti g[all-Governanza u lAwditjar Intern Rita Schembri.

Il-Gvern /a[ad dak li ntqal fil-programm Dissett fuq TVM u f’mezzi talistampa o[rajn dwar ir-rwol ta’ Rita Schembri, li hi sSegretarju Permanenti g[all-Governanza u lAwditjar Intern. Fl-istqarrija, il-Gvern qal li l-investigazzjoni ma kinitx wa[da kon;unta bejn l-Uffi//ju Malti ta’ Kordinazzjoni u l-OLAF i]da investigazzjoni li kienet qed issir esklussivament mill-OLAF. G[aldaqstant, sostna lGvern, Rita Schembri qatt ma interrogat lil xhieda jew persuni involuti. Ir-rwol talAFCOS hu li ja;ixxi b[ala osservatur sabiex jassigura d-drittijiet pro/edurali ta’ persuni Maltin li ji;u interrogati. Il-pro/edura f’dawn ilka]i hi li l-Kap tal-AFCOS jinforma lis-Segretarju talKabinett, li pre]entament hu Godwin Grima, dwar ilpre]enza tal-OLAF f’pajji]na u jindika biss li g[addejja investigazzjoni u l-materja ;enerali tag[ha. L-istqarrija tkompli li Rita Schembri, b[ala l-Kap tal-AFCOS, fl-ebda mument ma kkomunikat mal-Prim Ministru. Dan kemm f’din l-investigazzjoni kif ukoll fi tlieta o[ra li saru mill-OLAF f’dawn it-tmien snin mis-s[ubija ta’ Malta fl-UE Il-Gvern fakkar li l-[atra ta’ Rita Schembri fil-kumitat ta’ supervi]joni talOLAF hi wa[da ta’ g[a]la kompetittiva fost numru ta’ kandidati minn madwar lEwropa mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Kunsill Ewropew u mill-Parlament Ewropew. Skont ir-Regolamenti ta’ Pro/edura, Rita Schembri sku]at ru[ha mil-laqghat tal-kumitat ta’ supervi]joni meta l-investigazzjoni filkonfront ta’ John Dalli kienet fuq l-a;enda u l-istess tibqa’ tag[mel kull meta jkun hemm xi investigazzjoni tal-OLAF li tkun tinvolvi /ittadini Maltin.

43 ma[fra presidenzjali f’[ames snin Matul dawn l-a[[ar [ames snin kien hemm 505 talbiet g[al ma[fra presidenzjali li minnhom intlaqg[u 43. Dan qalu Chris Said, il-Ministru g[all-:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Luciano Busuttil. Il-Ministru Said stqarr li hemm ukoll 57 talba pendenti filwaqt li qal li talbiet g[al ma[fra fuq ka]i ta’ droga jkunu riferuti lillKabinett.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta‘ Ottubru, 2012

10 Intermezz

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Mir-repertorju teatrali 2012-13 Nintervistaw lid-direttur tal-Unifaun Ix-xahar li g[adda feta[ lista;un teatrali l-;did. Filwaqt li l-pre]entazzjonijiet fil-Manoel kellhom timbru li enfasizza laspetti mu]ikali diversi, f’San :akbu nfeta[ ir-repertorju 201213 b’xog[ol ta’ drammatri/i Ingli]a, Caryl Churchill, li f’Malta qatt ma kien tela’ xog[ol tag[ha. It-tema tad-dramm tag[ha “A Number” jitkellem dwar ilcloning, li g[all-kumpanija Unifaun ta’ Adrian Buckle hu forma estrema ta’ IVF, largument etiku f’Malta b[alissa. F’din l-intervista, Buckle jitkellem dwar ir-relevanza teatrali, dwar il-faqar u liskarsezza ta’ testi Maltin ta’ kalibru, kif ukoll dwar ilkwistjoni ta/-/ensura, li g[adha mhix ri]olta min[abba problem ta’ natura teknika.

L-ista;un il-;did il-Unifaun fet[itu bi dramm ie[or ta’ awtur “fil-mar;ni”. Din id-darba, xog[ol dwar il-cloning. }gur hemm xi skop wara l-g[a]la… Meta nag[]lu dramm, dejjem naraw li jkun relevanti g[al ]mienna, g[all-;urnata tal-lum. A Number ta’ Caryl Churchill jitkellem dwar il-cloning, u a[na nqisu l-cloning b[ala att estrem ta’ IVF. L-IVF hu su;;ett ja[raq b[alissa f’Malta u g[alhekk in[ossu li dan id-dramm kellu relevanza kbira g[all-pajji]. Barra minn hekk, hemm ilCaryl Churchill – l-ewwel darba f’Malta valur teatrali. A Number hu tra;edja miktuba b’reqqa kbira, fejn il-karattri jinbidlu u jsiru dejjem aktar imtaqqlin b’dak li qed ji;ri. Caryl I]da hawn [afna kittieba o[rajn imwa[[lin filChurchill, l-awtri/i ta’ dan id-dramm, hi wa[da passat li jiktbu b’Malti bombastiku li ma jirriflettix ilmill-aqwa kittieba tat-teatru ta’ dawn i]-]minijiet. verità. Hemm b]onn li nrawmu kittieba ]g[a]ag[ biex Kien unur kbir g[alina li nintrodu/u x-xog[lijiet jiktbu fuq mudell barrani, fejn il-kon/i] hu essenzjali. tag[ha lill-pubbliku Malti, g[alkemm ma nistax Hemm b]onn li l-kittieba Maltin jaqraw ixnispjega lili nnifsi kif [add qatt ma t[ajjar itella’ xog[lijiet ta’ kittieba b[al Caryl Churchill, Edward xog[lijiet tag[ha fil-passat. Bond, Mark Ravenhill u Philip Ridley biex jie[du nota ta’ kif dramm g[andu jitkellem dwar temi li Xtaqt nistaqsik g[aliex tag[mlu daqstant enfasi jolqtuna u kif hu importanti li l-kon/i] jirba[ fuq ilfuq xog[lijiet barranin. X’inhi l-problema dwar ilparlat. Malti, mhemmx skritti jew mhemmx pubbliku? Madankollu, irrid ng[id li hawn kittieba li qed Sfortunatament, ix-xog[lijiet Maltin mhumiex jippruvaw jiktbu b’dan il-mod. L-ista;un li g[adda daqstant ta’ livell g[oli. {afna kittieba g[adhom kellna drammi minn Simone Spiteri u Alfred Buttigieg jie[du b[ala mudell lil Francis Ebejer, li fil-fehma li kienu interessanti. tieg[u g[andu xog[ol ta’ livell fqir [afna. Hemm ukoll il-problema tad-diretturi. Tne[[i lil Hawn kittieba Maltin tajbin. Ng[idu a[na, Marcelle Teuma, mhemmx diretturi li nafda b’test Trevor }ahra, Simone Spiteri u Claire Azzopardi Malti, u dik to[loq problema o[ra. jinteressawni. U jiktbu dwar temi li huma relevanti g[al-lum, b’lingwa;; modern u [aj. X’;ara dwar ‘Stitching’? Fiex wasal il-ka]? G[adha f’mo[[kom? Kien unur kbir g[alina li Stitching qed tistenna li l-Parlament jg[addi lle;i]lazzjoni biex itajjar i/-/ensura. Appena tittajjar i/nintrodu/u x-xog[lijiet ta’ /ensura, nibdew naraw fejn jista’ jittella’ dan id-dramm Caryl Churchill lill-pubbliku li biddel il-politka tat-teatru f’Malta ming[ajr anqas biss intwera. Malti, g[alkemm ma nistax Qeg[din nistennew ukoll mill-Qorti, i]da hemmhekk nispjega lili nnifsi kif [add l-affarijiet huma kemxejn aktar ikkumplikati peress li irtiraw tnejn mit-tliet im[allfin li kienu qed qatt ma t[ajjar itella’ jisimg[u l-appell u allura s-smig[ kellu jer;a’ jibda xog[lijiet tag[ha fil-passat mill-bidu.

minn Mario Azzopardi marpardi@maltanet.net

B[ala formazzjoni ta[dmu [afna fit-teatru ta’ San :akbu. {afna jistaqsu g[aliex ma tippre]entawx aktar xog[lijiet fil-Manoel. Ix-xog[lijiet li ntellg[u a[na jirrikjedu /erta intimità li t-Teatru Manoel ma joffrix. Madankollu, qed nippreparaw xi xog[ol g[all-futur biex se nkunu nistg[u na[dmu fitTeatru Nazzjonali. X’hemm propost g[assena 2013? Fl-2013 qed nippreparaw tliet drammi. L-ewwel wie[ed se jkun f’Marzu, u se jkun ix-xog[ol ta’ Edward Bond, bl-isem Olly’s Prison. Dan se jkollu d-direzzjoni ta’ Chris Cooper, li hu wie[ed mill-aqwa diretturi teatrali fil-mument fl-Ingilterra. Fil-fatt, biex in;ibuh Malta, qed ikollna g[ajnuna mill-Malta Arts Fund u mil-Lotteries Good Causes Fund. Jinterpretaw il-karattri f’dan id-dramm se jkun hemm atturi stabbiliti b[al Manuel Cauchi, Victor Debono, Pia Zammit u Jo Fuller, u wkoll atturi ]g[a]ag[ b[al Philip Leone Ganado, Joe Zammit u Simone Spiteri. Wara Olly’s Prison ikollna dramm ta’ Philip Ridley, bl-isem Tender Napalm. Dan hu dramm g[al tnejn min-nies, fejn naraw kemm tista’ tkun distruttiva l-im[abba. U fl-a[[ar ikollna xog[ol komiku bil-Malti ta’ Trevor }ahra, bl-isem Il-{ajja Sigrieta tan-Nanna :enoveffa, ibba]at fuq ir-rumanz tieg[u stess. Qatt jiddispja/ik li qed tirriskja daqstant bilproduzzjonijiet teatrali? Le. Jien waqqaft Unifaun biex intella’ xog[ol li jinteressani. Dak li qed nag[mel u hu dak li se nkompli nag[mel. G[idli f’]ew; sentenzi, tlieta, fejn jinsab it-teatru f’Malta b[alissa. B[alissa qed isir [afna xog[ol kummer/jali li lili ma jappellalix. Mhux qed ng[id li mhemmx postu. La hemm udjenza g[alih, importanti li jsir. I]da nemmen li g[andu ji;i bbilan/jat b’xog[ol ta’ livell aktar g[oli.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

De/i]jonijiet responsabbli Pajji]na baqa’ jo[loq l-impjiegi, g[aliex il-Gvern ja[dem g[alihom kuljum. Is-sistema tas-sa[[a baqg[et ti]viluppa g[aliex il-Gvern g[andu vi]joni biex il-Maltin jg[ixu [ajja itwal, a[jar u aktar b’sa[[itha. Aktar studenti qed ikomplu jistudjaw g[aliex ilGvern qed jintrodu/i servizzi ;odda edukattivi sa minn qabel it-tfal jibdew l-iskola u qed jinvesti tul il-pro/ess edukattiv kollu. Partit Nazzjonalista bi tmexxija responsabbli

Il-Gvern qed i]id il-benefi//ji u s-servizzi so/jali g[aliex qed i]id l-attività ekonomika u b’hekk il;id li jin[oloq jitqassam b’;ustizzja so/jali, b’g[ajnuna akbar lil min g[andu b]onn. Il-finanzi ta’ pajji]na huma fis-sod g[aliex ilGvern jie[u de/i]jonijiet bil-g[aqal u responsabbli. Il-Gvern ma jippruvax jing[o;ob ma’ kul[add billi jag[ti dak li l-pajji] ma jifla[x. Il-Gvern ma ji[ux de/i]jonijiet li jda[[lu lil pajji]na fi sqaq kif ;ara lil pajji]i o[ra bil-weg[di li g[amlu. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jimxi b’mod responsabbli. Biex pajji]na jibqa’ jimxi f’din iddirezzjoni, irid ikun hemm politika serja, g[aqlija u

responsabbli. Ir-ri]ultati ma ji;ux b’kumbinazzjoni. Ma ji;ux mix-xejn. Tista’ ma tg[id xejn, i]da r-ri]ultati ma ji;ux. Tista’ ma tag[mel xejn, imma pajji]na jmur lura u tbati int. Il-Labour fil-Gvern [a de/i]jonijiet ]baljati

Dan esperjenzajnieh di;à fl-a[[ar Gvern li kien immexxi mill-MLP. Fl-1996, proprju b[al dan i]]mien 16-il sena ilu, il-Gvern ;did Laburista ken di;à fforma gvern. Kien di;à beda jie[u de/i]jonijiet ]baljati. De/i]jonijiet li batiehom ilpoplu. Il-Labour waqa’ mill-Gvern wara biss 22 xahar g[aliex ma kienx kapa/i jmexxi, u spi//a biex bata l-poplu. Id-de/i]jonijiet ]baljati li kien [a f’dawk it-22 xahar kienu ta’ daqqa ta’ [arta g[all-poplu, g[all-familji, g[all-[addiema, g[all-istudenti u lpensjonanti. L-iffri]ar tal-applikazzjoni tas-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, it-tne[[ija tal-VAT biex minflok g[amel 33 taxxa, it-tne[[ija tal-cash registers, il-waqfien tal-bini ta’ sptar ;did state of the art li fi 22 xahar ma nbnietx ;ebla wa[da li hi

wa[da u l-pro;ett sta;na, l-ista;nar tal-ekonomija li ;ab splu]joni fil-qg[ad, [ofor rekord g[ax faqa’ lkaxxa ta’ Malta, u d-de/i]joni li jibg[at lillistudenti jiddejnu biex jistudjaw, kienu kollha de/i]jonijiet li [allas qares g[alihom il-poplu Malti u G[awdxi. F’dawn id-de/i]jonijiet, Muscat kien ukoll hemm u kien favurihom. Muscat illum mhu qed jg[id xejn biex int tie[u limpressjoni falza li t-tajjeb li hawn se jibqa’. Iridek tissogra bil-futur tieg[ek u ta’ wliedek. Il-politika ta’ Muscat ma tg[id xejn u l-[a]in li kien hemm ta[t Gvernijiet Laburisti – ta’ qg[ad, sta;nar ekonomiku, taxxi u de/i]jonijiet []iena fledukazzjoni u fis-sa[[a – jer;g[u jitwettqu millistess nies li Muscat irid jag[milhom Ministri u li di;à kienu Ministru ta[t Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Sant. Muscat jag[]el [a]in u tbati int

G[alhekk Muscat ma jg[id xejn dwar l-impjiegi. Muscat ma jg[id xejn dwar is-sa[[a. Muscat ma jg[id xejn dwar l-edukazzjoni. Ma jg[id xejn dwar il-kwalità tal-[ajja tieg[ek. Muscat ma jg[id xejn, jag[]el [a]in u tbati int.

F’dan il-mument jirba[ id-dmir Tibdil g[all-;id tas-so/jetà 1. Il-Partit Nazzjonalista

g[andu karatteristika sabi[a fih, dik li ji;;edded u dan minn ]mien g[al ]mien, ming[ajr skossi. Proprju g[alhekk kemm ilna fil-Gvern konna kapa/i nbiddlu u ninbidlu bla waqfien g[all-;id tas-so/jetà tag[na. Ma hemmx settur wie[ed tal-[ajja ekonomika, so/jali, kulturali, finanzjarja, ambjentali jew infrastrutturali tal-pajji] tag[na li ma biddilniehx g[all-a[jar. Malta llum hi b’sa[[itha u isba[ minn [ames snin ilu proprju g[ax a[na konna u nibqg[u lpromoturi tal-bidliet ta’ fejda li g[andu b]onn il-pajji]. 2. G[amel sew il-Kap talPartit jie[u l-polz wara lavvenimenti li ;raw dan la[[ar u jkun de/i]iv filproposta ta’ Tonio Borg g[all[atra ta’ Kummissarju Malti.

Awguri lil Tonio Borg

Sin/erament nemmen li hi kariga li tixraq lil Tonio u Tonio jixraq lill-kariga ta’ Kummissarju. Nawguraw li kollox imur sew minn hawn u Tonio juri tassew kemm hu idoneu g[al din il-kariga, kapa/i, integru, veteran mimli b’esperjenza utli, ener;etiku u leali lejn dak li jemmen fih. 3. It-tluq ta’ Tonio nafu li [oloq vakanza fil-kariga ta’ Vi/i Kap tal-Partit. Kariga li minn dejjem kienet okkupata minn personalitajiet ta’ stoffa li mmilitaw fi [dan il-Partit Nazzjonalista. F’partit [aj b[alma hu tag[na, hu naturali li jkun hemm interess sin/ier u qawwi g[al din il-kariga minn diversi persuni u nista’ ng[id li dawn l-a[[ar g[axart ijiem kelli nidde/iedi jien ukoll wara li avvi/inawni numru ta’ nies. 4. Kif g[edt band’o[ra, ng[id hawn. Fl-a[[ar ;img[a

Fil-pre]ent jien fdat b’responsabbiltà li mmexxi Ministeru li jrid jikkura l-interessi tal-eluf ta’ self employed u negozji ]g[ar u g[alhekk f’dan il-mument g[andu jirba[ is-sens ta’ dover, dmiri, mhux dak li nixtieq jew nippreferi

u nofs ;ejt avvi/inat minn numru ta’ nies, fosthom kunsilliera tal-Partit, li [e;;ewni u [ajruni nag[mel dan il-pass u nikkontesta g[al din il-kariga. {assejtni onorat bil-fatt biss li ;ejt ikkunsidrat li nkun im[ajjar minn numru hekk sabi[ ta’ persuni li jixtiequ l;id kemm lili kif ukoll lillPartit. Kumbattiment intern

Ming[ajr tlaqliq ng[id li kelli kumbattiment intern g[ax ridt nie[u de/i]joni li vi jew va kienet tfisser mhux ftit. IlPartit in[obbu, u dejjem urejt dan. G[alhekk ftakart fliskaluni kollha li tlajt minn meta bdejt noffri li nservi filPartit mill-età ta’ 17-il sena meta kont ;ejt l-ewwel coopted membru, u wara elett segretarju, tal-Kumitat Sezzjonali ta’ Ra[al :did fl1988. Ftit wara kunsillier tal-Partit bid-dritt li nindirizza lillKunsill :enerali. G[adni niftakar l-ewwel indirizz tieg[i fis-sessjoni tal-Kunsill :enerali tal-:img[a filg[axija fl-1989 u fl-g[eluq tieg[u lVi/i Kap Guido de Marco jirreferi g[al dak li kont g[edt jien ftit qablu.

Kont fl-istess perjodu flE]ekuttiv tal-M}PN biex wara, fl-1996, a//ettajt li nkun kandidat g[all-elezzjoni u wara elett deputat fl-1998. Kull tar;a g[allmitni [afna, sew morr u sew [elu, l-aktar fis-snin li ili filParlament, u dejjem tajt ilmassimu tieg[i. Eluf ta’ self employed 5. Fil-pre]ent jien fdat b’responsabbiltà li mmexxi Ministeru li jrid jikkura linteressi tal-eluf ta’ self

employed u negozji ]g[ar b’mod partikulari. Wasalt g[all-konklu]joni li f’dan ilmument g[andu jirba[ is-sens ta’ dover, dmiri, mhux dak li nixtieq jew nippreferi. Ir-ritmu ta’ xog[ol hu qawwi [afna u ma nistax nitbieg[ed minn dmiri u nabbanduna lMinisteru lanqas g[al jum wie[ed biss, a[seb u ara g[al [mistax jew iktar biex, kif inhu xieraq u doveru], niltaqa’ individwalment ma’ kull wie[ed mid-911-il kunsiller tal-Partit qabel l-elezzjoni g[al Vi/i Kap. Hemm [emel xog[ol, kemm fuq l-artijiet kif ukoll dwar innegozji ]g[ar, li rrid nikkonkludi qabel il-Ba;it u qabel l-elezzjoni, parti minnu li

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

ili na[mi g[al xhur s[a[. In[oss li l-Ministeru fdat lili ji;i qabli. Grazzi tal-fidu/ja i]da... 6. Kien g[alhekk li g[alissa, f’dan il-mument, ]gur mhux possibbli g[alija li na//etta listedina ta’ dawk li [e;;ewni nikkontesta. Minn hawn nirringrazzjahom mill-qalb talfidu/ja fija. Nawgura mill-qalb lil dak

jew dik li jkun elett u nistieden lil kul[add biex ilkoll flimkien inkomplu nuru appo;;, lealtà u servizz lejn il-Kap u l-Vi/i tieg[u.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Fil-qosor

Jarrestaw mara tal-ETA

FRANZA: Mara suspettata b[ala kap militari tal-grupp armat ETA tas-separatisti Baski spi//at arrestat mill-pulizija fil-belt Fran/i]a ta’ Macon. Izaskun Lesaka inqabdet filpussess ta’ arma u l-awtoritajiet fissruha b[ala ‘wa[da millaktar tliet protagonisti importanti tal-ETA’, li g[al 45 sena mexxa kampanja g[all-indipendenza tal-Baski li swiet il[ajja ta’ mijiet. Spanja g[alissa mhix ta//etta li tiddiskuti mal-ETA li (b[all-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti) tqisu b[ala entità terroristika – u avolja dan il-grupp separatista, fl-2011, [abbar ‘tmiem definittiv’ g[all-kampanja armata.

Jaqblu dwar il-koalizzjoni

Folol jin;abru quddiem bini u vettura li ;arrbu l-[sarat fl-isplu]joni tal-karozza bomba li se[[et ilbiera[ fl-in[awi ta’ Damasku (Reuters)

IS-SIRJA

Dispja/ir li l-pa/i sfumat Lakhdar Brahimi, irRappre]entant Internazzjonali g[as-Sirja, esprima dispja/ir talli falla lftehim g[all-waqfien mill;lied fil-pajji] partikulari u li kellu jkun effettiv g[al erbat ijiem – bl-a[[ar ;urnata talftehim tkun karatterizzata b’attakki mill-ajruplani tarre;im fuq subborgi ta’ Damasku u bi splu]joni qattiela ta’ karozza bomba fi n[awi tal-kapitali Sirjana. Il-Gvern tal-President Sirjan Bashar al-Assad u rribelli li jridu jwaqqg[uh

qeg[din iwa[[lu f’xulxin b[ala ‘l-ka;un’ g[aliex il-ftehim falla – u meta Brahimi wieg[ed biex ‘xorta wa[da’ jkompli jistinka g[all-pa/i. Brahimi, intant, kellu ta[ditiet f’Moska malMinistru Russu g[allAffarijiet Barranin Sergei Lavrov u tenna li m’hemm lebda pjan ‘immedjat’ biex jintbag[tu l-qawwiet tanNazzjonijiet Uniti biex i]ommu l-pa/i fis-Sirja. Hu kompla li jiddispja/ih [afna li l-appell g[all-pa/i ma qabadx ‘fuq il-livell li

xtaq’ i]da tenna li l-komunità internazzjonali mhix se taqta’ qalbha ‘g[aliex il-poplu tasSirja [aqqu l-appo;; u linteress kollu fi//irkostanzi’. Il-ftehim li kellu j;ib ilpa/i temporanja fis-Sirja kien inti] g[al ]mien il-festa Musulmana ta’ Eid al-Adha u s-Segretarju :enerali tanNU Ban Ki-moon ammetta wkoll dwar ‘il-falliment’ u fost id-di]appunt ;enerali talli l-avversarji tas-Sirja ma rrispettawx is-sej[a biex iwarrbu g[all-armi.

L-ITALJA

In/ertezza fost l-‘e]ami ta’ Sqallija’ Il-Movimento 5 Stelle immexxi mill-komiku Beppe Grillo jidher li mar a[jar milli mistenni fl-elezzjoni g[allgvern re;jonali ta’ Sqallija li titqies b[ala e]ami importanti qabel l-elezzjonijiet ;enerali li se jsiru f’April. Sadattant, l-in/ertezza mhix tonqos u spe/jalment wara lattakk, fi tmiem il-;img[a, tal-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi fuq ilGvern teknokratiku mmexxi mill-Prim Ministru Mario Monti. L-element ta’ konfu]joni hu tant g[aliex il-Partit Popolo della Libertà (PDL) ta’

Berlusconi kien ilu jappo;;ja lill-Gvern g[al kwa]i sena u bl-istess Silvio Berlusconi – li jiem ilu kien ikkundannat erba’ snin [abs dwar frodi fiskali – issa jattakka l-politika tal-awsterità ta’ Monti, u fejn [abbar ukoll li l-PDL ‘kapa/i jirtira l-appo;; u jwaqqa’ lill-amministrazzjoni’. Sqallija damet is-snin fortizza ta/-/entru lemin u lbiera[ (wara l-elezzjoni ta’ nhar il-{add) kien g[ad jonqos g[ar-ri]ultati tal-vot minn diversi /entri u kostitwenzi ewlenin li kienu jinkludu lbelt ta’ Katanja.

I]da waqt li kwa]i 53 filmija ta’ votanti Sqallin g[a]lu li jibqg[u d-dar u wara li (lbiera[) la[qu g[addew nofs il-voti mitfug[in, is-sinjali kienu qed jidhru favorevoli g[all-kandidat ta/-/entru xellug Renato Crocetta. Min-na[a tieg[u, Mario Monti ( li mhux se jikkontesta l-elezzjoni ;enerali) /a[ad li l-Gvern teknokratiku tal-Italja jista’ jaqa’ . Hu, fil-fatt, sostna, waqt konferenza tala[barijiet fi Spanja, li be[siebu jkompli ja[dem sala[[ar tal-mandat ‘u b[alma dejjem kienet l-intenzjoni tieg[u u ta’ s[abu’.

L-OLANDA: Il-Partit Liberali tal-Prim Ministru Mark Rutte u l-Partit Laburista Olandi] la[qu ftehim dwar koalizzjoni u b’hekk wittew it-triq biex Gvern ‘favur l-Ewropa u lawsterità’ jie[u l-;urament sa minn kmieni l-;img[a ddie[la. Rutte, li l-Liberali tieg[u reb[u l-aktar si;;ijiet flelezzjoni tat-12 ta’ Settembru, se jkompli b[ala Prim Ministru, u bil-ftehim inkwistjoni jintla[aq aktar malajr milli mistenni fost l-ur;enza tal-kri]i tal-Ewropa u l-istat fra;li tal-ekonomija Olandi]a.

Lejn Papa ;did g[all-Kopti

L-E:ITTU: Kunsill ta’ Kristjani Kopti kien qed i[ejji biex jivvota g[as-su//essur tal-Papa Shenouda ‘it-Tielet’ li miet f’Marzu u meta l-g[a]la se tkun bejn [ames kandidati li jinkludu ]ew; isqfijiet. Il-mag[]ul ikun il-118-il-kap talakbar minoranza Kristjana fir-re;jun u bil-Papa ;did talKopti jassumi l-funzjoni b’mod solenni waqt /erimonja li ssir fit-18 ta’ Novembru.

Websajt tal-lotterija infiltrat g[al skop reli;ju]

FRANZA: Grupp ta’ hackers tas-servizzi online li jsej[u lilhom infushom ‘Moroccanghosts’ irnexxielhom jid[lu filwebsajt Fran/i] tal-lotterija Euromillions, u fejn minflok ilhomepage po;;ew silta ta’ diskors mill-Koran li tikkundanna l-log[ob tal-azzard. Il-messa;;, li tpo;;a bl-G[arbi u bilFran/i], irrefera g[al dan il-log[ob (kif ukoll g[all-alko[ol) b[ala ‘g[emil tax-xitan’, i]da l-kumpanija Francaise des Jeux (FDJ) li tmexxi l-Euromillions fi Franza, qalet li llog[ob l-ie[or tag[ha ma kienx affettwat jew kompromess f’dawn i/-/irkostanzi. L-a[[ar stqarrija tal-kumpanija qalet li kien g[addej xog[ol ‘fuq ir-restawr tal-pa;ni tal-websajt’ u meta issa rnexxielha tne[[i ‘l-messa;; reli;ju]. Il-lotterija Euromillions tintlag[ab f’disa’ pajji]i tal-Ewropa.

‘Skyfall’ jikser ir-rekord g[all-films ta’ James Bond

IR-RENJU UNIT: Il-film ;did Skyfall – it-23 wie[ed dwar l-avventuri ta’ James Bond, l-a;ent sigriet fittizju mag[ruf ukoll b[ala ‘007’ – kiser ir-rekord g[all-akbar d[ul mill-box-office ikkalkulat fuq ‘tmiem il-;img[a’ minn kwalunke film ie[or tal-franchise partikulari li ddebutta g[all-ewwel darba b’Dr No, fl-1962. Skyfall kellu r-royal world premiere f’Londra u la[aq i;;enera mal-25 miljun ewro wara li feta[ nhar il-:img[a f’587 swali ta/-/inema madwar ir-Renju Unit u fl-Irlanda.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 IL-KOREA T’ISFEL

Jisfidaw lill-komunisti permezz tal-fuljetti Attivisti fil-Korea t’Isfel u]aw mezz effettiv biex iwasslu l-fuljetti b’messa;;i ta’ propaganda lejn l-Korea ta’ Fuq komunista – u b’dan ise[[ ;img[a wara li r-re;im fi Pyongyang kien hedded li jie[u azzjoni militari dwar inizjattiva simili li ma se[[itx fil-prattika. Intant l-attivisti din id-darba tellg[u eluf ta’ fuljetti permezz tal-b]ie]aq u fejn [admu minn ;o park qrib il-belt ta’ Paju, li tinsab fil-fruntiera bejn ilKorej – u meta fl-in[awi kien hemm anki pre]enza kbira ta’ pulizija. Inqalg[u anki l-in/identi bejn attivisti u nies lokali li ppruvaw iwaqqfuhom u wara li l-awtoritajiet, il-;img[a lo[ra, ma ppermettewx inizjat-

tiva simili ladarba l-Korea komunista kienet [ar;et bittheddida ta’ reazzjoni militari. Ir-residenti ta’ Paju li [ar;u jipprotestaw dwar dawn il-fuljetti jib]g[u li Pyongyang jispi//a jie[u tassew azzjoni drastika b’numru ta’ nies intervistati jesprimu l-inkwiet dwar is-sitwazzjoni, anki jekk hemm anki talin li warrbu t-theddid fierag[ tal-Korea ta’ Fuq. {afna minn dawn l-attivisti rnexxielhom ja[arbu minn passat fil-Korea ta’ Fuq u filwaqt li huwa rari t-theddid ta’ Pyongyang rigward fuljetti propagandisti/i ‘ta’ Seoul’, uffi/jali komunisti proprju dan ix-xahar wissew spe/ifikament li ‘kienu lesti biex jisparaw fuq territorju tal-Korea t’Isfel f’ka] li kellha sse[[ il-provokazzjoni’.

IR-RENJU UNIT

Nefqa akbar fuq sottomarini Is-Segretarju tad-Difi]a Britanniku Philip Hammond qal li se jintefqu l-mijiet talmiljuni tal-ewro addizzjonali g[all-i]vilupp tas-sottomarini nukleari ‘tal-;enerazzjoni ;dida’. Hammond ]ar is-sit, flIskozja, fejn huma bba]ati ssottomarini Trident li g[andhom id-deterrent nukleari u sfida lill-Partit Nazzjonali Sko//i] (SNP), li qed imexxi l-Gvern f’Edinburgh,

biex jispjega x’impatt se j[alli t-theddid tieg[u [alli ‘jo[ro; din il-ba]i millIskozja’ g[all-ekonomija Sko//i]a. L-SNP wieg[ed li jwarrab is-sottomarini nukleari millIskozja jekk jirba[ ir-referendum dwar l-indipendenza fl-2014, i]da l-a[[ar st[arri; juri li l-parti kbira talIsko//i]i m’g[andhomx jivvutaw biex jisseparaw mill-Ingilterra.

IT-TAJLANDJA> Dan il-jockey jidher qed jistinka biex jaqta’ figura tajba waqt il-festival annwali tat-tlielaq bil-bufli li ttella’ fil-limiti ta’ Bangkok lejn il-Lvant. L-avveniment, li anki ji//elebra l-[sad tar-ross (fis-settur agrikolu), imur lura g[a]-]mien meta kien isir il-kummer/ bil-bufli f’Chonburi, li darba kien mag[ruf b[ala /-/entru kummer/jali tar-re;jun tal-Lvant Tajlandi]. (Reuters)

IL-MEDDA TA’ GAZA

Jintemm il-waqfien mill-;lied bl-isparar tal-missili lejn l-I]rael Il-militanti f’Gaza sparaw numru ta’ missili lejn it-territorju tal-I]rael man-na[a lo[ra tal-fruntiera u fost spinta ta’ vjolenza li ;abet fix-xejn ftehim g[al waqfien mill-;lied bejn l-avversarji li damet biss g[al ftit ;ranet. Ma kinux irrappurtati vittmi minn din il-burraxxka u li se[[et sig[at wara li lajruplani tal-gwerra I]raeljani laqtu l-miri f’Gaza biex

jirritaljaw g[al sparaturi ta’ missili (minn militanti) pre/edenti lejn artha. L-azzjoni mill-ajru partikulari segwiet il-qtil ta’ militanti ta’ Gaza millqawwiet I]raeljani u li skont I]rael kien qieg[ed ‘jispara l-mortars lejn it-truppi tieg[u’. Dan il-militanti, li nqatel qrib il-belt ta’ Khan Younis, kien identifikat b[ala membru tal-Brigati

Izzedine al-Qassam – jew a[jar, il-ferg[a armata talgrupp tal-militanti I]lami/i Hamas. L-ostilitajiet mal-fruntiera tal-I]rael ma’ Gaza kienu kkalmaw g[al xi jiem u grazzi g[all-ftehim li kien se[[ bl-intervent tal-E;ittu, i]da s-sitwazzjoni pre]enti qed tag[ti lok g[al in/ertezza u l-probabbiltà ta’ aktar vjolenza.

Proprju l-;img[a l-o[ra, sitt militanti sfaw maqtula waqt attakki tal-ajru I]raeljani fuq it-territorju ta’ Gaza mmexxi mill-Hamas u fejn anki rri]ultaw l-akbar sparaturi ta’ missili (minn Gaza) lejn l-I]rael g[al xhur u li [allew numru ta’ /ivili midruba. Sadattant, l-I]raeljani kkonfermaw li numru ta’ missili ni]lu fuq it-territorju

tan-Nofsinhar anki matul il;urnata tal-{add u dde/idew li jibag[tu l-ajruplani tag[hom biex jattakkaw ‘sit spe/ifiku li kienu qed ju]aw il-militanti g[all-attakki’. Mifhum ukoll li l-ajruplani I]raeljani mmiraw spe/ifikament g[al ‘in[awi li ntu]aw g[al attività bi skop terroristiku’ finNofsinhar ta’ Gaza.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

IL-:ERMANJA> Dan is-sett tar-ritratti juri ‘artisti’ b’kostumi u rtokk partikulari g[all-’Halloween Horror Party 2012’ li kien organizzat fil-’Movie Park Germany’ fil-belt ta’ Bottrop. L-attività saret biex ti;;enera l-pubbli/ità g[all-attivitajiet f’dan il-park waqt l-ista;un tal-Halloween li jintemm nhar is-Sibt li ;ej (Reuters)

IR-RENJU UNIT

It-tfal akar jippreferu l-gadgets milli jilag[bu barra d-dar Il-;enituri tal-lum li jridu jag[tu lil uliedhom dak kollu li tixtieq qalbhom jistg[u jkunu qed jipperikolawlhom l-i]vilupp g[at-tul ta]-]mien, spe/jalment jekk jixtrulhom ta’ spiss il-gadgets li jiswew il-flus. Fil-fatt, ri/erka spe/ifika turi li t-tfal ]g[ar qeg[din jitilfu l-opportunitajiet biex jie[du sehem fil-log[ob tradizzjonali ‘ta’ barra’ u li jitqies b[ala importanti g[all-i]vilupp tal-lingwa, il-kreattività u l-kapa/itajiet so/jali. Dan meta t-tfal illum saru aktar disposti li jqattg[u s-sig[at mag[luqin ;ewwa ju]aw il-kompjuters, l-iPads, il-consoles (tal-log[ob) u ttelefons /ellulari. Sally Goddard Blythe, konsulenta dwar ledukazzjoni u l-i]vilupp tal-mo[[, tg[id li naqset il-popolarità tal-log[ob innovattiv u ‘spirtu-pront’ li e]istiet fil-passat u dan meta l;enituri tat-tfal jinsabu ta[t pressjoni kontinwa u minn kullimkien [alli jixtru l-a[[ar tip ta’ ;ugarelli u gadgets g[al uliedhom ]g[ar. St[arri; fost xi 2,000 ;enitur Britanniku sab li l-familji jonfqu medja ta’ ’l fuq minn tnax-il elf ewro fuq il-;ugarelli g[al kull tfajjel qabel dan jag[laq id-dsatax-il sena. Wie[ed jew wa[da minn kull sitta fost lommijiet u l-missirijiet intervistati jammettu li jinvestu fl-a[[ar gadgets biex jidhru tajbin quddiem familji o[ra. Intant, l-istudju sab ukoll li wie[ed minn kull g[axar ;enituri ma j[allux lit-tfal tag[hom jag[]lu gadgets jew ;ugarelli li mhumiex meqjusa b[ala ‘cool’; it-terminu li jintu]a g[al min i[obb jimxi skont il-moda. Min-na[a tag[ha, Sally Goddard Blythe issostni li l-kultura tal-konsumeri]mu ]viluppat il-[sieb fost il-;enituri li aktar ma jipprovdu g[at-tfal tag[hom mil-lat materjalistiku – fejn jispikka nfiq bl-addo// fuq dawn il-gadgets – aktar huma jo[or;u b[ala ;enituri e]emplari. “I]da sfortunatament illum g[andna sitwazzjoni li m’g[adhiex tippermetti daqstant biex it-tfal ifittxu forom o[ra ta’ log[ob [ieles u li qed jonqos b[ala fattur importanti tat-tfulija,” spjegat il-konsulenta.

Xena ta]-]minijiet... Tfal ]g[ar fuq il-kompjuter waqt li huma m[arsin mill-;enituri

Il-log[ob ‘attiv’ barra jg[in biex ji]viluppa lbilan/, is-sens ta’ kordinazzjoni u l-g[arfien ‘tal-ispazju ta’ madwarna’ fost o[rajn, filwaqt li l-movimenti kontinwi j]ommu l-livelli xierqa ta’ vitamina D (li tnaqqas il-possibbiltà ta’ problemi tal-g[ajnejn) fost it-tfal minbarra li jg[inu biex dawn it-tfal ma j]idux fil-pi]. Imbag[ad, u dejjem skont l-istudju, fattur ie[or ta’ t[assib f’dawn i/-/irkustanzi hu li l;enituri moderni jinsabu ta[t pressjoni li m’g[andhiex pre/edent [alli jonfqu l-flus fuq ;ugarelli u gadgets aktar milli jirriservaw ]mien spe/ifiku ta’ kwalità biex matulu jilag[bu ma’ wliedhom stess u ji]viluppaw ilkun/ett ta’ interazzjoni daqstant kru/jali g[alli]vilupp ta/-/kejknin.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 L-ISTATI UNITI

Tilqa’ g[all-qilla tal-Uragan Sandy L-Urugan ‘Sandy’ kompla javvanza lejn iz-zoni ta’ popolazzjoni ffullati tal-East Coast tal-Istati Uniti u binnies jippreparaw biex jilqg[u g[all-effetti tal-maltemp perikolu] g[all-a[[ar u lprobabbiltà kbira ta’ g[arg[ar qerried. Fil-belt ta’ New York, eluf segwew id-direttivi biex jitilqu minn djarhom filwaqt li twaqqfu /-/entri g[allevakwazzjoni f’g[exieren ta’ skejjel. Intant, waqaf ittrasport pubbliku u bil-Bor]a ta’ New York ma tifta[x, fost inkwiet li ‘Sandy’ jitla’ g[allivell ta’ super-storm ladarba ja[bat ma’ fronti ta’ temp kiesa[ li jonf[u ’l ;ewwa mid-direzzjoni tal-Punent u tTramuntana. Di;à mietu tal-inqas sittin ru[ fir-re;jun tal-Karibew li fil-jiem li g[addew ;arrab lag[ar tal-uragan u bis-sitwazzjoni tkun tant li lPresident Amerikan Barack

Obama spi//a j[assar avveniment tal-kampanja elettorali fi Florida biex jirritorna lura Washington, u fejn, (millWhite House) qed jissorvelja t-t[ejjijiet g[al reazzjoni f’waqtha u bikrija g[al ‘Sandy’. L-irwiefen ta’ ‘Sandy’ salbiera[ ]ammew velo/ità ta’ 140 kilometru fis-sieg[a u alternaw bejn ‘il-qilla ta’ uragan’ u maltemp tropikali. U filwaqt li ‘Sandy’ kompla miexi lejn il-Majjistral, lesperti ma jeskludux li dan jista’ j[alli l-impatt f’xejn anqas minn tnax-il Stat Amerikan u g[al perijodu ta’ bejn 24 u 36 sieg[a. Dan fost il-potenzjal ta’ xita u borra ming[ajr ra]an u elementi o[rajn ta’ maltemp mill-aktar estremi li x’aktarx iwasslu g[al qtug[ profond fis-sistemi tad-dawl. Peress li l-maltemp g[andu jolqot l-East Coast qabel lavveniment tradizzjonali ta’

Halloween, [afna qeg[din anki jirreferu g[al ‘Sandy’ b[ala ‘Frankenstorm’ – biddiversi stati mal-kosta jiddikjaraw stati ta’ emer;enza. Sadattant, is-servizzi tassubway u t-trasport pubbliku fi New York ilhom sospi]i minn nhar il-{add u l-iskejjel mhumiex qed jift[u. Ing[alqu anki l-kwartieri ;enerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York, b’din ilbelt prin/ipali tispi//a fi stat ta’ parali]i u bir-residenti jirrakkuntaw dwar xeni ‘ li jixbhu siltiet minn xi film tal-fantaxjenza’. Mijiet ta’ eluf ta’ nies – minn Maryland sa Connecticut – ing[ataw direttivi biex jitilqu millin[awi baxxi ma;enb il-kosta u bil-President Obama jiddikjara emer;enzi f’Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey u Pennsylvania.

L-UKRAJNA

L-OSCE tikkritika l-elezzjoni L-indikazzjonijiet huma li lPartit tar-Re;juni talPresident Ukrajn Viktor Yanukovich reba[ ma;;oranza fil-Parlament ta’ Kjev, i]da l-osservaturi talOrganizzazzjoni g[as-Sigurtà u Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) irreferew g[al ‘abbu] ta’ poter’ kif ukoll g[allinfluwenza e//essiva tal-flus waqt li sostnew li l-mod kif tmexxiet l-elezzjoni jfisser li l-Ukrajna [adet pass lura. L-ewwel ri]ultati u l-exit polls mill-elezzjoni ta’ nhar il-{add urew li l-partit ta’ Yanukovich – bl-g[ajnuna tal-alleati antiki – g[andu

jirba[ ’il fuq minn nofs issi;;ijiet fl-Assemblea ta’ 450 deputat, i]da mistenni jikkonfronta xorta Oppo]izzjoni b’sa[[itha u li tinkludi partit liberali li qed jitmexxa milleroj tal-boxing Vitaly Klitschko. Intant, skwadra tal-OSCE li bag[tet ’il fuq minn 600 osservatur biex janalizzaw lelezzjoni kkritikat il-mod kif tmexxiet l-elezzjoni fejn skont hi spikka element kbir ta’ ‘]bilan/’ minbarra ‘abbu] ta’ ri]orsi amministrattivi; nuqqas ta’ trasparenza u nuqqas ta’ imparzjalità minna[a tal-istampa’.

L-istqarrija tal-OSCE irreferiet anki g[an-nuqqas tal-Kap tal-Oppo]izzjoni Yulia Tymoshenko – li tinsab il-[abs u li ma setg[etx tikkuntesta b[ala kandidat — b[ala ‘[a;a o[ra li [alliet effett negattiv g[all-pro/ess elettorali’. Min-na[a tieg[u, il-Prim Ministru Ukrajn Mykola Azarov – li jinsisti li r-ri]ultat tal-elezzjoni ‘jikkonferma fidu/ja fil-politika talPresident Yanukovich’ – warrab g[all-kritika barranija u meta l-Presidenza tal-istess Yanukovich ilha x-xhur tqanqal tensjoni rari mal-Punent.

IL-LIBJA

L-ebda ritorn g[alissa f’Bani Walid Eluf ta’ Libjani li [arbu mill-a[[ar ;lied fil-belt ta’ Bani Walid – darba fortizza tal-eks dittatur Muammar Gaddafi – mhumiex se jit[allew jirritornaw f’darhom g[al ‘diversi jiem o[ra’ u sakemm titlesta l[idma ‘inti]a biex tbieg[ed kull periklu’. Il-milizzjani li jappo;;jaw lill-Ministeru tad-Difi]a Libjan jiem ilu [adu l-kontroll ta’ Bani Walid – wa[da mill-a[[ar

bliet li s-sena l-o[ra waqg[et lir-ribelli antiGaddafi matul il-gwerra – u wara battalji li enfasizzaw id-dg[ufija tal-awtorità /entrali fi Tripli, proprju sena wara l-waqg[a tarre;im antik. L - a[[ar vjolenza f ’ Bani Walid fakkret fil - gwerra /ivili u b ’ eluf jispi//aw ja[arbu minn din il - belt mibnija fuq g[olja . Intant , illum fadal l in/ertezza kbira g[ar - res -

identi li jridu jmorru lura i]da li qed isibu t - triq mag[luqa ; bil - qawwiet tas - sigurtà u uffi/jali qeg[din jistinkaw biex inaqqsu l - periklu u jir restawraw servizzi ba]i/i tal - ilma , l - elettriku u l komunikazzjoni . Qed jing[ad ukoll li lanqas il-;urnalisti barranin li qeg[din jaslu fil-limiti ta’ Bani Walid mhuma jit[allew jid[lu f’din il-belt.

Ra;el fl-in[awi ta’ Southampton, fi New York, isegwi l-mew; tal-ba[ar ikarwat waqt l-avvanz tal-Urugan Sandy (Reuters)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Feature 17

16 Feature

Fl-a[[ar snin kompla jikber l-g[arfien dwar il-konservazzjoni u l-priservazzjoni ta’ wirt missirijietna li hu wirt imprezzabbli

Inkomplu nikkonservaw wirt missirijietna minn Joe Mikallef, ritratti minn Joseph Galea

Ix-xog[ol ta’ konservazzjoni jirrikjedi [afna studju, reqqa u attenzjoni

G[add sabi[ ta’ familji u gruppi nhar il-{add ]aru /-?entru tar-Restawr f’Bighi fil-Kalkara. Dan i/-?entru hu mmexxi minn Heritage Malta u g[andu l-iskop li jie[u [sieb mhux biss ir-restawr talo;;etti u s-siti li g[andha Heritage Malta, imma wkoll li jara li jsiru l-manutenzjonijiet u l-priservazzjonijiet me[tie;a biex il-patrimonju Malti jkun ikkonservat u m[ares u ma jit[alliex jiddeterjora jew j;arrab [sarat. Fl-a[[ar snin f’pajji]na kibret [afna l-kuxjenza favur il-[arsien tal-patrimonju Malti u g[alhekk kiber ukoll l-apprezzament g[al xog[lijiet ta’ [arsien, konservazzjoni u restawr fuq ;ojjelli li writna ming[and missirijietna. Wie[ed jista’ jsejja[ dawn i]-]minijiet li qed ng[ixu llum b[ala ]minijiet ta’ qawmien f’dan ir-rigward u wie[ed japprezza l-inizjattivi kontinwi li qed jittie[du b’restawr u priservazzjoni ta’ wirt missirijietna. Kul[add jaqbel li pajji]na hu dak li hu grazzi g[al dak li missirijietna bnew u [allewlna matul il-medda tas-snin. Illum kul[add jaqbel li pajji]na g[andu patrimonju mill-

Isir xog[ol ta’ restawr mill-aktar importanti fuq o;;etti ta’ tessuti biex hekk l-ilbiesi, fost affarijiet o[rajn, li g[andhom valur, ikunu konservati

aktar rikk u sinjur. Hu patrimonju uniku li fih innifsu hu ta’ attrazzjoni g[alina l-Maltin u l-G[awdxin u g[all-eluf ta’ turisti li j]uruna kull sena. G[ax illum il-;urnata mhumiex biss ix-xemx u l-ba[ar li jattiraw lit-turisti lejn pajji]na, imma huma wkoll listorja, il-kultura u l-patrimonju kbir li g[andna li jattiraw lil eluf ta’ turisti biex igawdu, jaraw u jammiraw dak li pajji]na g[andu x’joffri. Prattikament kull belt u ra[al g[andhom dawk il-karatteristi/i u dak il-patrimonju x’joffru b’mod in;enerali u hu g[alhekk ferm importanti li din irrikkezza mhux biss tin]amm fl-aqwa stat possibbli, imma tkun im[arsa, konservata u restawrata biex tin]amm fla[jar u fl-aqwa stat possibbli. F’dan ir-rigward Heritage Malta qed tag[mel xog[ol imprezzabbli. Grazzi g[all-esperti tag[ha li huma tassew dedikati u bravi, [afna mill-;ojjelli li g[andu pajji]na ng[ataw il-[ajja mill-;did. U meta nitkellmu dwar ;ojjelli tajjeb li ni//araw li qed nifhmu mhux biss monumenti, binjiet u strutturi infrastrutturali, imma

wkoll o;;etti ta’ tessuti, pitturi, metalli, /eramika, xog[lijiet tal-arti, manuskritti u dokumenti li jmorru lura sa ]mien il-Kavallieri ta’ San :wann. Vetrina ta’ din il-[idma li qed titwettaq minn Heritage Malta nfet[et g[all-pubbliku nhar il-{add li g[adda waqt open day apposta li fiha Heritage Malta qasmet [idmietha man-nies. Fissret li apparti x-xog[ol fi]iku li twettaq, twettaq ukoll volum qawwi ta’ xog[ol ta’ edukazzjoni u g[arfien g[all-patrimonju Malti. Matul il-;urnata tal-{add ittellg[u diversi attivitajiet u wirjiet bl-iskop li dawk pre]enti jifhmu aktar ix-xog[ol ta’ din la;enzija biex ti]gura futur lill-passat tag[na. Matul il-;urnata kollha saru diversi ]jarat bi gwida. Dawn i]]jarat ipprovdew [arsa ;enerali tax-xog[lijiet kollha li hi involuta fihom Heritage Malta. Dawk pre]enti kellhom lopportunità li j]uru l-laboratorji tal-konservazzjoni u x-xjenza b’esperti jispjegaw ix-xog[ol tag[hom fil-qasam. Matul l-open day ing[atat ukoll informazzjoni dwar ilmu]ewijiet u s-siti ta’ Heritage Malta; saru pre]entazzjonijiet awdjo-vi]ivi kif ukoll intwerew mudelli 3D tattempji megaliti/i.

Xog[ol importanti hu dak li jsir fuq ;ebel u strutturi tal-;ebel biex dawn ikunu konservati mhux biss minn elementi tan-natura, imma, sfortunatament, xi drabi minn [sarat li jista’ jikka;una l-bniedem

{afna mix-xog[ol ta’ restawr isir fis-skiet u ming[ajr daqq ta’ trombi

Waqt l-open day ta’ nhar il-{add fi/-?entru tar-Restawr f’Bighi dawk li attendew iltaqg[u mal-esperti tar-restawr li spjegaw [idmiethom biex jit[ares il-patrimonju Malti


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

18 Ittri

Seminar g[a]-]g[a]ag[ Sur Editur, L-A;enzija Sedqa, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali ta]-}g[a]ag[, se torganizza seminar g[a]]g[a]ag[ spe/jalment dawk li huma youth leaders jew possibilment ikunu youth leaders fil-futur. L-g[an hu li dawn i]]g[a]ag[ ji;u mg[arrfa

b’diversi aspetti li jistg[u jitlaqg[u mag[hom waqt dan irrwol, spe/jalment fejn jid[lu lvizzji. Waqt dan is-seminar se jkun hemm workshops imwassla minn professjonisti mill-A;enzija Sedqa u l-Kunsill Nazzjonali ta]-}g[a]ag[ u se jing[ata spazju li]-]g[a]ag[ sabiex jesprimu ru[hom. Dan is-seminar se jsir nhar is-

Donnhom jie[du gost bid-deni Sibt 3 ta’ Novembru bejn id9am u s-2pm, fil-WOW, Millenium Chapel, Paceville. Min jixtieq japplika jista’ j]ur is-sit www.sedqa.gov.mt jew jikkuntattja lil Jareth Grima fuq 23885110 waqt il-[inijiet taluffi//ju jew jibg[at email fuq jareth.grima@gov.mt.

Amanda Mizzi A;enzija Sedqa

Sur Editur, Laburisti, bid-dag[dig[a li g[andhom biex ifittxu jid[lu fis-si;;u tal-poter u jibdew itajru l-irjus b[as-soltu, kif qed jg[idu huma stess, waslu biex g[all-in/ident sfortunat ta’ nhar l-Erbg[a 24 ta’ Ottubru li g[adda li fih kienu involuti tliet karozzi tal-Arriva, iwa[[lu fil-Prim Ministru Lawrence Gonzi u fil-Ministru Austin Gatt. B[al dak li qallu l-karozzi tal-linja l-antiki, sfortunatament, g[ax [add m’g[andu jie[u gost b’in/identi b[al dawn, ma kinux jiskiddjaw! Imma daqshekk iwassal mo[[hom - mo[[ ]g[ir li jirredikolahom.

G. L. Camilleri Il-Furjana

Poe]iji lill-Bambina

Sur Editur, Mhux ftit kienu dawk, Sengleani u mhux, li esprimew it-tif[ir, it-talb u l-qima tag[hom lejn Marija Bambina permezz ta’ xi poe]ija. Fl-img[oddi, dawn il-poe]iji jew epigrafi, kienu ji;u stampati fuq karta rqiqa [afna u jitwaddbu jew jitqassmu waqt il-pur/issjoni tal-Bambina. Dawn kienu jissej[u ‘Sunetti’ g[alkemm mhux kollha kienu jkunu miktubin fl-istil ta’ sunett kif nifhmuh illum. Xi w[ud mill-kittieba mag[rufin ta’ dawn il-poe]iji ddedikati lill-Bambina tal-Isla kienu Stefano Sant’Angelo, Harry Gusmann u Giuseppe Rossi. Fost dawk aktar qrib tag[na, insibu lil Monsinjur Carmelo Muscat, Anton Haber, Charles Coleiro u o[rajn. Bil-[sieb li dawn il-poe]iji jin;abru kollha flimkien u jitqieg[du fl-Arkivju talParro//a tag[na, nixtieq nitlob lil kull min g[andu minn dawn il-poe]iji biex, jekk jog[;bu, jibg[atli fotokopja tag[hom f’dan l-indirizz: 1, Block 9, Flat 2, Triq i]-}ew; Mini, l-Isla, ISL 1205. Wie[ed jista’ jibg[atli scan di;itali tag[hom fuq fabian_mangion@yahoo.co.uk. Inrodd [ajr bil-quddiem.

Fabian Mangion

L-Isla

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, IN-NAZZJON, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450), jew flindirizz elettroniku: alex.attard@media.link.co m.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom, u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Madwarna 19

Kompetizzjoni fotografika bit-tema marittima mill-organizzazzjoni Din l-Art {elwa

G[as-sitt sena konsekuttiva, l-organizzazzjoni Din l-Art {elwa organizzat kompetizzjoni fotografika bit-tema marittima bil-g[an li ji]died l-g[arfien dwar lambjent li jinsab fil-ba[ar u li ftit nafu dwaru u napprezzawh. Din ilkompetizzjoni tag[mel parti mill-Blue Campaign, li b[alissa din ilorganizzazzjoni qieg[da tSfortunatament, min[abba /erti metodi tas-sajd, ilpopolazzjoni tal-[ut kull ma tmur qieg[da dejjem tonqos, u dan qieg[ed ji;ri

min[abba li l-qieg[ talba[ar qed jittiekel minn numru ta’ fatturi, fosthom it-tkaxkir u t-tfig[ tax-xbieki f’diversi postijiet madwar ilba[ar. Kontribut ie[or fit-tnaqqis tal-popolazzjoni ta’ /ertu tip ta’ [ut u l-qbid illegali tattonn u l-pixxispad ta’ daqs ]g[ir jew li ma jkunx g[adu la[aq l-età matura tieg[u, u g[alhekk dan is-sors importanti ta’ ikel bnin qieg[ed jonqos ukoll. G[al din il-kompetizzjoni [adu sehem 16-il parte/ipant ta[t ]ew; kategoriji:

Ir-ritratt ‘‘Flotsam on the Surface of the Sea’’, rebbie[ tal-kompetizzjoni Kategorija A ta’ Didier Laerborn

kategorija A kienet tittratta l[mie; fil-ba[ar u kull aspett negattiv ma[luq millbniedem, u t-tieni kategorija kienet tikkonsisti fis-sbu[ija tal-[ajja marittima. Ir-rebbie[ tal-kompetizzjoni

Kategorija A kien Didier Laerborn, bir-ritratt Flotsam on the Surface of the Sea. Irrebbie[a tal-Kategorija B kienet Sonia Silvio, bir-ritratt Shades of Yellow at Submarine Cave at Menqa.

Kull rebbie[ ing[ata €250 u dan il-premju kien ippre]entat minn Patrick Schembri, professur flUniversità ta’ Malta fidDipartiment tal-Bijologija Marittima.

Il-[ames edizzjoni ta’ ‘The Cruise Fair’ fil-Belt Valletta Il-[ames edizzjoni ta’ The Cruise Fair se ssir bejn nhar il-:img[a 2 ta’ Novembru u l-{add 4 ta’ Novembru 2012. Il-post tal-avveniment ikun il-Waterfront tal-Belt Valletta, fis-sezzjoni Magazino Sea Passenger Terminal. Tifta[ matul dawn il-;ranet mis-6pm sad-9pm. Se jkun hemm numru ta’ rappre]entanti minn diversi kumpaniji fil-qasam talcruise liners, fosthom it-TUI cruises, NCL, Costa Crociere, Pullmantur Cruises, Royal Caribban International, Celebrity Cruises, Azamara Cruises. Dawn il-kumpaniji kollha se jkunu pre]enti waqt l-

attività bis-servizz li joffru lill-klijenti interessati. Huma jduru l-ib[ra u l-pajji]i madwar il-globu, millMediterran sal-Alaska u minNofsinhar tal-Pa/ifiku salGolf tal-Persja, bi gruppi varji li jitilqu minn diversi postijiet o[ra, spe/jalment fi/-?entru tal-Mediterran u lBaltiku. L-aktar cruises popolari fost il-klijenti huma dawk li jitilqu mill-Belt Valletta, li huma offruti mill-kumpanija TUI, li ja[dmu fin-na[a talPunent tal-Mediterran u lAdrijatiku. Il-Costa Cruises iba[[ru lejn il-Punent u lLvant tal-Mediterran. Offerti li wie[ed jista’ jsib

u li huma popolari ma’ [afna klijenti huma dawk tattitjiriet b’xejn lejn pajji]i o[ra, fosthom Ruma, biex minn hemm tinqabad varjetà ta’ cruises o[ra, fosthom likbar cruise liner Norve;i], l-Epic. {afna mill-cruises offruti se jkollhom ro[s g[al dawk kollha li jibbukkjaw post kmieni u li se jdumu offruti sat-18 ta’ Di/embru. Din il-fiera qieg[da tkun organizzata millsmsmondial, li tag[mel parti mill-Orange Group Travels. G[al aktar infromazzjoni, wie[ed g[andu jikkuntattja lil Kevin Sciortino fuq 2577 1816. Il-poster uffi/jali tal-avveniment All4Charity (kollox g[all-karità)

Kollox g[all-karità All4Charity

Costa Cruises fil-Belt Valletta

L-Asso/jazzjoni Maltija PSD 24 ta’ Novembru se tippre]enta serata g[all-familja kollha, mimlija divertiment, bil-parte/ipazzjoni ta’ diversi artisti lokali. Din is-serata ssir fid-Dolmen Hotel, fis-7.30pm. Il-flus kollha li jin;abru tul din is-serata jmorru g[allkarità billi jing[ataw lil L-Istrina 2012, organizzazzjoni filantropika li qieg[da tkun ta’ ;id g[al diversi Maltin u G[awdxin li jkunu qeg[din jiffa//jaw diffikultajiet serji matul il-[ajja tag[hom, fosthom dawk ta’ mard. Dawk kollha fl-età ’l fuq minn 17-il sena huma m[e;;in biex flimkien ma’ s[abhom jattendu dan l-avveniment divertenti. Filwaqt li jkunu qeg[din jisimg[u l-mu]ika u jie[du gost, ikunu qeg[din jg[inu biex tin;abar somma sabi[a biex ting[ata lil L-Istrina. G[al aktar informazzjoni ibg[at email fuq psdmalta@gmail.com jew /empel lil Amanda fuq 7925 5070.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

20 Passatemp

Tisliba

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. Waqaf mit-ta[dit (5) 6. Ri[ li jonfo[ bejn inNofsinhar u l-Lvant (5) 7. u 16. Mhux fi [siebu jibdel il-fehma li g[andu (10) 10. Pass ta’ ]iemel, bejn bilmod u l-galopp (5) 11. Globu (5) 12. Fih i]jed x’tara (5) 14. Ma baqax likwidu (5) 16. Ara 7 17. Sbul niexef tal-qmug[ (5) 18. :ab ma’ xulxin i]-]ew; na[at (5)

Weqfin>1. u 12. Kwantitajiet varjati ta’ o;;etti mi;bura flimkien (12) 2. Ma ja[rablu xejn minn ta[t g[ajnejh (6) 3. Tumur iffjammat (6) 4. {arab mix-xog[ol (6) 8. Libsa ta’ fuq, tintlibes g[addar b[al ;lekk (5) 9. Qafel b’xi mod, tavla /atta filg[odda tan-newl? (5) 12. Ara 1 13. Kompassjoni (6) 14. Intom kiltu b[all-imzazen? (6) 15. Timla’ bid-drapp fejn imqatta’ (6)

Fil-qalba ta’ Sherwood Forest

Hu l-[in ta’ /elebrazzjoni fil-qalba ta’ Sherwood Forest u l-parte/ipanti qed jiddandnu bl-armi ta’ fuq sidirhom. Tnejn biss mill-parte/ipanti qed juru armi identi/i. Liema huma?

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin>- 5. Lane/; 6. Aqsam; 7. Mar/i; 10. Unika; 11. Piena; 12. Nefa[; 14. Litri; 16. ?appa; 17. Rampa; 18. Da[al. Weqfin>- 1. Plamtu; 2. I//ara; 3. ?ap/ip; 4. Immuta; 8. u 9. Differenti; 12. Natura; 13. {wawar; 14. Lapida; 15. Impala.

G[at-tfal — Da]gur li timmissja luffi//ju. Int kont l-uniku wie[ed li kellek i/-/avetta tal-fri;; bil-birra.

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Soluzzjonijiet

Sudoku Fil-qalba ta’ Sherwood Forest

{inijiet differenti

Osserva b’attenzjoni l-[inijiet li qed juru l-ewwel tliet arlo;;i. X’[in suppost g[andu juri l-a[[ar arlo;; bil-punt interrogattiv?

{inijiet differenti

Oops, xi [add seraq il-lembuba ta’ PC Plod. Mnejn se tg[addi biex tag[tih lura l-lembuba?

Il-[in juri 6.50 Il-minutiera l-kbira tmur lura 5, 10 u 15 minuta, filwaqt li l-minutiera tassig[at tmur ’il quddiem 1, 2 u 3 sig[at.

:iblu l-lembuba


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Malta Llejla NET Television 16>55

Mitt sena ilu twieled il-komiku Johnny Navarro (fir-ritratt fuq ix-xellug jidher flimkien ma’ Vitorin Galea). John Seychell Navarro, li ji;i t-tifel ta’ bint Johnny jitkellem ma’ Stephanie Spiteri dwar nannuh li hu tant kien jammira. Fir-rokna dwar il-kotba l-mistieden se jkun Charles Casha (fir-ritratt fuq il-lemin). Fil-programm tal-lum ikun hemm ukoll ir-rokna tat-tabib u dik ma’ Fr Karm Debattista MSSP. Vitalità NET Television 14>05 Marbeck Spiteri b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm b’su;;etti relatati mas-sa[[a. Fost il-mistednin tag[ha se jkun hemm Elizabeth Vella, li hi infermiera spe/jalizzata fil-kura tas-sider u li ta[dem fl-Isptar Mater Dei. Fost o[rajn, hi se telabora fuq il-b]onn ta’ infermiera spe/jalizzati b[alha, kif jibbenefikaw il-pazjenti, x’pariri tag[ti b[ala prevenzjoni mill-mard tas-sider u biex meta dan ikun hemm, kif wie[ed g[andu jinduna meta jkun g[adu fi stadju bikri. Fil-programm tal-lum se jkun hemm id-dentista Herbert Messina Ferrante dwar il-kura tas-snien tat-tfal, Marica Pulis dwar in-night shelters, George Bonello dwar il-kura tax-xag[ar u Karmen Tedesco dwar ikel nutrittiv u ideali b[ala lunches nutrittivi li jie[du mag[hom l-iskola t-tfal. Sesso & potere (Wag the Dog) Iris 13>20 Film komiku Amerikan li n[adem fl-1978 b’re;ija ta’ Barry Levinson u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Dustin Hoffman u lil Robert De Niro, it-tnejn fir-ritratt fuq ix-xellug. Naraw xi jsir biex l-opinjoni pubblika u mezzi tax-xandir, flok jitfg[u l-attenzjoni tag[hom fuq skandlu konness mas-sess li fih ikun involut il-President tal-Istati Uniti, jiffukaw fuq gwerra finta kontra l-Albanija. North Country Canale 5 23>05

Film drammatiku Amerikan li n[adem fl-2005 u li g[andu b[ala protagonista lil Charlize Theron fil-parti ta’ mara mhux mi]]ew;a li ta[dem f’minjiera, minkejja li l-ambjent hu wie[ed aktar asso/jat mal-ir;iel. Ibba]at fuq storja vera.

Titjib fil-kwalità tal-[ajja tal-Maltin L-Istampa Kollha - NET Television 20>30

Chris Agius

Paula Mifsud Bonnici

Clyde Puli

Antoine Vella

Il-pro;etti ]g[ar fil-lokalitajiet u l-ispazji miftu[a, kif ukoll it-titjib fl-ambjent, kollha jikkontribwixxu g[al kwalità ta’ [ajja a[jar. Mag[hom wie[ed jista’ j]id ukoll il-pro;etti sportivi, li jg[inu fit-titjib tas-sa[[a u tal-livell tal-g[ajxien. Il-mistiedna se jkunu s-Segretarju Parlamentari Clyde Puli, il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici li hi wkoll il-President tal-Kunsill :enerali tal-Partit, Chris Agius - kelliem tal-MLP dwar l-isport u l-organizzazzjonijiet lokali u Antoine Vella, espert dwar il-qasam ambjentali. Produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Nathaniel Attard. Jg[in fil-produzzjoni Neil Camilleri.

La nona porta Iris 21>05 Johnny Depp (fir-ritratt) hu fost l-atturi ewlenin f’dan il-film thriller Amerikan li n[adem fl-1999 b’re;ija ta’ Roman Polanski. Espert tal-kotba antiki jitqabbad minn kollezzjonist biex isib tliet volumi ta’ ktieb rari bit-titlu The Nine Gates of the Kingdom of Shadows. Min[abba li jkun jittratta kontenut relatat max-xitan, il-bi//a xog[ol

jirri]ulta li tkun wa[da diffi/li u perikolu]a u li twasslu biex jinfiltra setta satanika. Il-film hu twil 129 minuta u minbarra lil Depp, naraw ukoll fih lil Lena Olin u lil Frank Langella.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru 2012

22 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Anali]i tal-:urnali Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Well-Being The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludi 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 – Qari bil-Malti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bulettin ta’ l-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 – Music Lounge 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 13:30 Kaskata Kulturali, 14:00 BBC News) 15:30 - Bir-Rispett

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Is-Snin tar-Rock ’n Roll Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Bejn Kliem u Fatti! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:30 - Intietef 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Bellavista mill{abs 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Platea 20:00 – Mu]ika u Pittura 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Ara Ommok 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Ti]wiqa Mu]ikali 14:00 - Jiena Hu l-{ob] u l-{ajja 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Il-Ma[bub tal-Mulej 16:00 - Il-Kappillan Tieg[ek 17:00 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 Quddiesa 19:00 – Ru]arju 19:30 - Aktar minn saqaf fuq rasek (r) 20:30 – Marija ta’ Napli 20:45 Fuq :wiena[ i]-}g[o]ija 21:45 - {dejn l-ilma fejn nistrie[ 22:00 - G[and Min Imorru Mulej? 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 A[barijiet, 08:30 u 09:30 A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 Carl Bee 24:00 - CR2 records. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Classic Gold 21:00 Qabel Jibda l-Mar/ 23:00 Mal-Melodija Maltija 01: 00 Mu]ika tal-passat.

Step Up 2 - La 5, 21>10 - Film mu]ikali Amerikan tal-2008 b’re;ija ta’ John Chu li g[andu b[ala protagonisti lil Robert Hoffman, lil Briana Evigan u lil Luis Salgado (li jidhru fir-ritratt). It-tfajla Andy tkun orfni li prattikament trabbiet fit-toroq. Chase jkun ;uvni sabi[ u li tista’ tg[id ma jonqsu xejn. It-tnejn jid[lu studenti fi skola ta]-]fin presti;ju]a. Jibdew ji]fnu b[ala koppja u l-mira tag[hom tkun li jirb[u konkors importanti. TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Close Up (r) 11:25 - Greatest Escapes 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-Ewwel 18:25 Telebejg[ 18:40 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib it-Toroq 21:45 Bondi + 22:45 - Fis-Selva;; talAfrika 23:15 - L-A[barijiet 23:35 - Gadgets (r) 00:20 TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Gadgets 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt, Arti u Kultura 12:45 - Great Escapes of History 13:15 - Close Up 14:15 - Ti;rijiet Biss 14:45 Storjografija 15:00 - Madwarna 15:30 - Great Escapes of History 16:00 - Fis-Selva;; tal-Afrika 16:50 - .EU 17:20 - Sa[[tek lEwwel 17:30 - Waqtiet 17:40 }ona (r) 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - FisSelva;; tal-Afrika 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:40 Bondi + 21:45 - Paqpaq 22:30 BOV Premier match. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 10:30 - Aroma Mattina 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Teleshopping 16:35 Nie]el G[asel 17:30 - ONE News 17:40 - Teleshopping 18:25 - {ajja 19:00 - Illostra 19:30 - ONE News 20:15 - IrRangers 20:30 - Il-Klikka 21:45 - Mhux Billi Tg[id! 22:45 - Ieqaf 20 Minuta (r) 23:15 - ONE News 23:45 - Team PL 00:05 Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 Bingo 75 18:40 - Teleshopping

19:00 - News 19:30 - Dokumentarju 20:30 - Forum 21:30 - Dokumentarju 22:00 News. Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00, id-09:00 u l11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 Questo nostro amore 23:20 Porta a porta 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Sottovoce 02:00 - Rai Educational. Raidue 06:40 - Cartoons

08:10 - Il nostro amico Charly (TF) 08:45 - La signora del west (TF) 09:40 Sabrina, vita da strega (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:05 Seltz (varietà) 14:45 - Senza traccia (TF) 15:30 - Cold Case (TF) 16:15 - Numb3rs (TF) 17:00 - Las Vegas 17:50 - Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 19:35 - Il Commissario Rex (TF) 21:05 - Criminal Minds (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - 90˚ Minuto Serie B 00:55 Parlamento 01:05 - Close to Home 01:55 - Lost (TF). Raitre 07:00 - TGR Buongiorno Italia 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 Rai Parlamento 10:10 - La storia siamo noi 11:00 - Codice a barre 11:30 - Buongiorno Elisir 12:00 Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Tgr piazza affari 15:10 La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro Geo 17:40 Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 Tg regione 20:00 - Blob 20:15 Comiche all’italiana 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Ballaró 23:20 - Volo in diretta 24:00 Tg 3 linea notte estate 00:10 - Tg regione 01:05 - Rai Educational 01:35 - Fuori orario.. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La

telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:20 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Dallas (TF) 23:05 North Country - Storia di Josey. Film 2005 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 07:45 - Pacific Blue (TF) 08:40 Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 6 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - Cavalcarono insieme. Film ’61 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Man on Fire - Il fuoco della vendetta. Film 2004 00:10 - Costretti ad uccidere. Film ’98 02:00 - Tg 4 night news. Italia 1 06:40 - Cartoons

08:45 - ER medicini in prima linea (TF) 10:30 - Grey’s Anatomy (TF) 12:10 - Cotto e mangiato 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Fringe (TF) 16:00 - Smallville (TF) 16:50 - Merlin (TF) 17:45 Trasformat (kwi]]) 18:30 Studio aperto 19:20 - CSI: scena del crimine (TF) 21:10 Archimede - La scienza secondo Italia 1 00:20 - Creature del terrore. La 7 07:00 - Omnibus 09:55 - Coffee Break 11:00 - L’aria che tira (attwalità) 12:20 - Ti ci porto io... in cucina con Vissani 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Cristina Parodi live 15:55 - Il Commissario Cordier (TF) 17:45 - Cristina Parodi Cover 18:20 - I menù di Benedetta 19:15 - G Day 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 - Grey’s Anatomy 23:00 - Non ditelo alla sposa 24:00 - Omnibus notte (attw.) 01:05 - Tg La 7 sport 01:10 - Prossima fermata 01:30 La 7 doc.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal:urnata 08:00 - Stenba[ 10:00 Strada Rjali 12:00 - Muftie[ 12:15 - F. News 12:30 - Health News 13:00 - Niskata 15:00 Teleshopping 17:30 - {in g[al Kollox 18:15 - F. News 18:30 (ikompli) {in g[al Kollox 19:40 - Muftie[ 19:56 - Health News 20:15 - F. News 21:00 - Cross Roads 23:00 - Muftie[ 23:15 F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 Love and Romance 10:00 - Tele Market Deals 12:00 - Rock around the Click (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 - The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 - The 80s 16:30 - I Grandi successi 17:30 - The Local Angle 18:00 - Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Music Documentary 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:30 - Extreme Makeover Home Edition 13:35 - Che trucco 2 (attwalità) 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Ugly Betty (TF) 15:45 - October Road (TF) 16:35 - ICarly (sitcom) 17:00 - Aspettando Amici ’12 17:15 - Le cose che amo di te (sitcom) 17:40 - La tata (sitcom) 18:20 - Extreme Makeover Home Edition 19:10 - Che trucco! 2 19:35 - Ugly Betty (TF) 20:25 Una mamma per amica (TF) 21:10 - Step Up 2. Film 2008 23:10 - Uomini e donne (talk show). BBC Entertainment 07:10 - The Large Family 07:20 - Gigglebiz 07:35 - Teletubbies 08:00 - Balamory 08:20 - Little Robots 08:30 - Spot’s Musical Adventures 08:35 - As Time Goes By 09:05 - The Green Green Grass 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:15 - The World’s Toughest Driving Tests 12:10 - Lark Rise to Candleford 13:00 - Last of the Summer Wine 13:30 - The Green Green Grass 14:00 - The Weakest Link 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:40 - The World’s Toughest Driving Tests 16:35 - Lark Rise to Candleford 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors

19:10 - Great Expectations 20:00 - After You’ve Gone 20:30 - Jam and Jerusalem 21:00 - Lark Rise to Candleford 21:50 - 2point4 Children 22:20 - Rev 22:50 - Twenty Twelve 23:20 Mistresses. TCM 07:40 - Pat and Mike. Film ’52 (U) 09:15 - Where the Spies Are. Film ’66 (A) 11:05 Casablanca. Film ’42 (U) 12:45 - Knights of the Round Table. Film ’53 (U) 14:40 - That Midnight Kiss. Film ’49 (U) 16:15 - Fury. Film ’36 (A) 17:50 - Doctor Zhivago. Film ’65 (PG) 21:00 - Savage Messiah. Film ’72 (X) 22:40 - Ocean’s Eleven. Film ’60 (PG). MGM Movies 07:10 - Submerged. Film 2001 (PG) 08:35 - A Man Called Sarge. Film ’90 (15) 10:00 Blacula. Film ’72 (X) 11:30 Tom Sawyer. Film 2000 (PG) 12:55 - Juggernaut. Film ’74 (A) 14:45 - Wicked Stepmother. Film ’89 (PG) 16:15 - Billion Dollar Brain. Film ’67 (A) 18:00 - Her Last Chance. Film ’96 (15) 20:00 - Consuming Passions. Film ’88 (15) 21:35 - Longtime Companion. Film ’90 (15) 23:10 - MGM’s Big Screen 23:25 Eve of Destruction. Film ’91 (18). Diva Universal 07:00 - Kojak 08:00 - ER 09:50 - Ironside 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Quincy, M.E. 12:50 Kojak 13:50 - The Sign of Four (PG) 15:53 La Prova 15:58 Ironside 16:55 - Quincy, M.E. 17:55 - McLeod’s Daughters 18:50 - Ironside 19:50 - Kojak 20:50 - Great Women 21:00 Wolff’s Turf 23:00 - Quincy, M.E. Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Siemens’ Electric Bike 08:10 Dirty Jobs: Tofu Maker 09:05 Deadliest Catch: Put Up or Shut Up 09:55 - Ultimate Survival: Vietnam 10:50 - How Do They Do It?: Rig Life; Shaver 11:15 How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Panama Canal 12:35 - Overhaulin’ 13:30 Wheeler Dealers: Renault Alpine A310 14:25 - American Chopper: Orange Rescue Bike 15:20 - Mythbusters: Snow Special 16:15 - Dirty Jobs 17:10 - Deadliest Catch: Long Haul, Short Fuses 18:05 - Ultimate

Survival: Texas 19:00 - How It’s Made 20:00 - Mythbusters: Paper Armour 21:00 - Man Made Marvels Asia: Singapore’s Marina Barrage 22:00 - World’s Top 5: Mega Ships 23:00 Crisis Control: Cirque du Soleil’s ‘O’. Iris 09:25 - Il delitto Matteotti. Film ’73 11:35 - Oh, Serafina! Film ’76 13:20 - Sesso & potere. Film ’97 15:30 - Mata Hari agente segreto H21. Film ’65 17:20 - Il tenente dei carabinieri. Film ’86 19:25 - Charlie’s An gels (TF) 20:10 - Starsky & Hutch (TF) 21:05 - La nona porta. Film ’99 23:30 - Il prescelto. Film 2006.. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 The Mentalist 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Gossip Girl 17:30 - Dallas 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 19:45 - Glee 20:30 Suits 21:15 - Fringe 22:00 Solaris 23:35 - Films & Stars 00:00 - Person of Interest 00:45 - SMASH 01:35 - Suburgatory. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 07:30 - Eye for an Eye: Who Pimped My Ride? 08:00 - Hoarders: Laura and Penny 09:00 - Snapped: Women Who Kill: Yesenia Patino 10:00 - America’s Court with Judge Ross 10:30 - Braxton Family Values: It’s My Party 11:30 Eye for an Eye: Who Pimped My Ride? 12:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 13:00 - Peeping Pawn 13:30 - Ace in the Hole. 14:00 - The Real Housewives of New Jersey: Teresa’s Got a Gun 15:00 - Pregnant in Heels: Welcome to Hollywood 16:00 Parking Wars 17:00 - Braxton Family Values: It’s My Party 18:00 - Hoarders: Laura and Penny. Pawn Stars: 19:00 Peeping Pawn 19:30 - Ace in the Hole. 20:00 - Parking Wars. Hardcore Pawn: 21:00 - Storm’s A-Brewin 21:30 - Desperate Pawn. 22:00 - Picker Sisters: It’s a Sign. Celebrity House Hunting: 23:00 - Danny Bonaduce 23:30 - Barry Williams.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 -

Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder. Disney Channel 09:15 - Fish Hooks 09:40 - Kim Possible 10:05 Shake It Up 10:30 - Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - Hannah Montana 11:45 - Disney Fairies 12:10 - So Random 12:35 The Suite Life on Deck 13:00 - Austin and Ally 13:25 - Shake It Up 13:50 - Phineas and Ferb 14:15 - Jessie 14:40 - ANT Farm 15:00 - Good Luck Charlie 15:30 - Wizards of Waverly Place 15:55 - The Suite Life on Deck 16:20 - Austin and Ally 16:45 - Phineas and Ferb 17:10 - ANT Farm 17:35 - Good Luck Charlie 18:00 - Jessie 18:30 That’s So Raven 18:50 - Cory in the House 19:15 - Kim Possible 19:40 - Hannah Montana 20:05 Good Luck Charlie 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Fish Hooks 22:10 - Kim Possible 22:35 - Kim Possible 23:00 - Brandy and Mr Whiskers 23:25 - Brandy and Mr Whiskers 23:50 - The Replacements.

07>00 09>00 09>30 12>00 12>05 14>00 14.05 15>20 15>40 16>35 16>55 19>00 19>30 19>45 20>30 21>30 21>35 22>15 23>10

NET News Anali]i tal-A[bar (r) Telebejg[ NET News .NET (b’waqfa g[al NET News fis-13>00) NET News Vitalità (b’waqfa g[al NET News fit-15>00) Telebejg[ X’Fatt.Art Telebejg[ Malta Llejla (b’waqfiret g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00) Bozza tal-Mija Lift NET News L-Istampa Kollha NET News RPM Trott u Galopp NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - ISU GP Figure Skating 09:45 - Eurogoals 10:30 -

International Championship Snooker 12:00 - International Championship Snooker: Day 3: Chengdu, China (live) 15:00 International Championship Snooker 16:15 - Eurogoals 17:00 - TEB BNP Paribas WTA Championship Tennis 18:30 International Championship Snooker 20:45 - Boxing 22:45 - GTA Road to Dubai 23:00 World Series by Renault Motor Racing 23:45 - FIA World Endurance Championship. Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - International Championship Snooker: Day 3: Chengdu, China (live) 09:30 -

TEB BNP Paribas WTA Championship Tennis 11:00 ISU GP Figure Skating 12:00 International Championship Snooker: Day 3: Chengdu, China (live) 15:00 Champions League Twenty20 Cricket 16:30 - ISU GP Figure Skating 18:00 - International Championship Snooker 19:30 Eurosport 2 News 20:00 - TEB BNP Paribas WTA Championship Tennis 22:00 International Championship Snooker. GO Sports 1 07:00 - Aviva Premiership: Rd 7: London Irish v Harlequins 09:00 - Barclays PL: Wk 11:

Southampton v Tottenham H 11:00 - ATP Masters 1000: BNP Paribas Masters, Paris: Rd 1 # Rd 2 (live) 23:30 - UEFA Champions League: Magazine Programme 00:00 - Ligue 1: Rd 10: Highlights 01:00 - Serie A: Rd 9: Roma v Udinese. GO Sports 2 20:45 - Serie A: Rd 10: Palermo v Milan (live) 22:45 Milan Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: SF 14:00 - PGA BMW Masters: Day 2 18:00 - Barclays PL: Wk 11:

Wigan Ath v West Ham Utd 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:30 - Barclays PL: Wk 11: Review 21:30 - Serie A: Rd 9: Catania v Juventus 23:30 RaboDirect Pro12: Rd 7: Leinster v Cardiff 01:30 Ligue 1: Rd 10: Olympique de Marseille v Olympique Lyonnais. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing

11:00 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: SF 16:00 - PGA BMW Masters: Day 2 20:00 - Barclays PL: Wk 11:

Wigan Ath v West Ham Utd 22:00 - FIFA Futbol Mundial 22:30 - Barclays PL: Wk 11: Review 23:30 - Serie A: Rd 9: Catania v Juventus 01:30 RaboDirect Pro12: Rd 7: Leinster v Cardiff. Melita Sports 1 08:00 - FIFA 2014 WC Qual.: Germany v Sweden (r). Bundesliga: 09:55 - SC.

Freiburg v Borussia Dortmund (r) 11:50 - FC. Augsburg v Hamburg SV (r). 13:55 America's Cup: World Series: San Francisco: Day 1 (r) 16:00 - 2012 Alpari World Match Tour: Bermuda: Day 2 (r) 18:00 - Bundesliga: Highlights (r) 18:55 - STIHL Timbersports: Team Event (r) 19:25 - Bundesliga: SC. Freiburg v Borussia Dortmund (r) 21:20 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 22:25 - WWE: NXT (r) 23:15 - Bundesliga: FC. Augsburg v Hamburg SV (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 Alpari World Match Tour: Bermuda: Day 2 (r) 13:55 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:00 - Bundesliga: FC. Bayern Munich v Bayer Leverkusen (r) 17:05 - WWE: NXT (r) 17:55 - America's Cup: World Series: San Francisco: Day 1 (r) 20:00 Bundesliga: FC. Schalke v FC. Nurnberg (r) 21:55 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 00:30 - Bundesliga: FC. Bayern Munich v Bayer Leverkusen (r). Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Victoria H. (r) 09:50 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri v Aloysians (r) 11:00 - Malta Basketball Assoc.: Loyola v Athleta (r) 12:25 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Alligators (r) 14:05 - BOV PL: Floriana v Tarxien (r) 15:55 - MFA Futsal League: Sportinmalta v White Eagles (r) 17:15 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Victoria H. (r) 19:00 - Football Nurseries 19:35 - Malta Basketball Assoc.: Loyola v Athleta (r) 21:05 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Alligators (r) 22:40 - BOV PL: Birkirkara v Hibernians (r) 00:35 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri v Aloysians (r).


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

24 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I SIMON BUSUTTIL.

Diskussjoni Politika ma’ Simon Busuttil, illum itTlieta, 30 ta’ Ottubru fis-7 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ San :wann. G[al aktar informazzjoni /emplu 21228585 jew ibg[atu email fuq info@simonbusuttil.eu.

SIMON BUSUTTIL.

Diskussjoni Politika ma’ Simon Busuttil, is-Sibt, 3 ta’ Novembru fis-7 p.m. flUffi//ju PN ta’ {al G[arg[ur. G[al aktar informazzjoni /emplu 21228585 jew ibag[tu email fuq info@simonbusuttil.eu.

ANTOINE BORG.

Diskussjoni Politika ma’ Antoine Borg, il-{amis, 8 ta’ Novembru fis-6.30 p.m. flUffi//ju PN tar-Rabat (Malta). Wara jkun hemm ri/eviment. G[al aktar informazzjoni /emplu 79703644.

SIMON BUSUTTIL.

Diskussjoni Politika ma’ Simon Busuttil, is-Sibt, 10 ta’ Novembru fis-7.15 p.m. flUffi//ju PN tal-Imsida. G[al aktar informazzjoni /emplu 21228585 jew ibag[tu email fuq info@simonbusuttil.eu.

VICTOR SCERRI.

Diskussjoni Politika ma’ Victor Scerri, David Casa u Simon Busuttil, il-{add, 2 ta’ Di/embru fl-10.30 a.m. flUffi//ju PN ta’ {al Tarxien. G[al aktar informazzjoni /emplu 21228585 jew ibag[tu email fuq drvictorscerri@gmail.com.

{AL SAFI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529. {AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a lit-tesserati kollha tal-lokalità li t-tesseri jistg[u jin;abru mill-Uffi//ju PN tal-lokalità,

fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il[inijiet tal-ftu[ huma mill5.30 p.m. ’il quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l-{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri tal-Kumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq ilKbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;). SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI PHILIP MIFSUD. Il-{bieb

ta’ Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, illum itTlieta, 30 ta’ Ottubru fid-9 a.m. fil-lukanda Vivaldi, San :iljan. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99269314.

DAVID CASA. Il-{bieb ta’ David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, illum itTlieta 30 ta’ Ottubru filBuskett Road House. Prezz €4 u g[al aktar informazzjoni /emplu 21232166, 99462078 jew 79421071.

L-APAN qed torganizza weekend break fis-Suncrest Hotel, il-Qawra, bejn it-2 u l-4 ta’ Novembru. Prezz> €85 kull persuna, li jinkludi l-ikel kollu u t-trasport. G[all-bookings /emplu 21420513, 21521684, 79040544 jew 99463677.

EDWIN VASSALLO. Il{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizaw attività so/jali, isSibt, 3 ta’ Novembru fillukanda Cavalieri. Prezz €12 g[all-kbar u €6 g[at-tfal bejn is-6 snin u t-12-il sena. G[allbiljetti jew aktar informazzjoni /emplu 21433869. FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’

Francis Zammit Dimech se jorganizzaw Ikla g[al G[eluq Sninu, is-Sibt, 3 ta’ Novembru fit-8.30 p.m. fillukanda Radisson Blu Resort, San :iljan. Prezz €25 u g[all-biljetti /emplu 99449189.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’ Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 6 ta’ Novembru fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99476633 jew 99445269. PAULA MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Paula Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 7 ta’ Novembru fil-Buskett Road House. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 99242945.

SIMON BUSUTTIL. Il{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 8 ta’ Novembru fit8.30 a.m. f’Villa Arrigo. Prezz €5 u g[al biljetti /emplu 79010504 jew 21228585. ROBERT ARRIGO. Il{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Pasta Lunch, Tombla u Te, il-{add, 11 ta’ Novembru fin-12.30 p.m. f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’ Toni Bezzina se jorganizzaw Coffee Morning, itTlieta, 13 ta’ Novembru filBuskett Roadhouse, ilBuskett. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu jew ibag[tu SMS fuq 99995742 jew 99490826. EDWIN VASSALLO. Il{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizaw Coffee Morning, il-{amis, 15 ta’ Novembru fil-lukanda Imperial, TasSliema. Prezz €5 u g[al aktar informazjoni /emplu 21433869. GEJTU VELLA. Il-{bieb ta’ Gejtu Vella se jorganizzaw Ri/eviment, is-Sibt, 17 ta’ Novembru fis-7.30 p.m. fil-lukanda Phoenicia, ilFurjana. Ikun hemm spettaklu minn Spiteri Lucas Band. Mistieden spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi.

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Avvi]i PN 25

JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 20 ta’ Novembru fillukanda Coastline, is-Salina. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333. PETER MICALLEF. Il{bieb ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 20 ta’ Novembru fillukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054. FRANS AGIUS. Il-{bieb

ta’ Frans Agius se jorganizzaw Coffee Morning, il{amis, 22 ta’ Novembru fillukanda Canifor, il-Qawra. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99883314 jew 99492534.

ROBERT ARRIGO. Il{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-:img[a, 30 ta’ Novembru fit-8 p.m. fil-lukanda Dolmen, il-Qawra. Prezz €22 g[all-kbar u €12 g[at-tfal. G[all-bookings /emplu 23285000. TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’ Toni Bezzina se jorganizzaw Get Together g[allMilied u fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-:img[a, 30 ta’ Novembru fl-Eden Lodge, i]-}urrieq. Prezz €5 u g[allbiljetti /emplu jew ibag[tu SMS fuq 99995742 jew 99490826. VICTOR SCERRI. Il{bieb ta’ Victor Scerri se jorganizzaw Ri/eviment, is-Sibt 1 ta’ Di/embru fis-7.30 p.m. f’Torre Paulina, il-Madliena. Prezz €7 u g[all-biljetti /emplu 21233740 jew 99239840, jew ibag[tu email fuq drvictorscerri@gmail.com. JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ikla tal-Milied, is-Sibt, 8 ta’ Di/embru fis-1 p.m. fil-Maritim Antonine Hotel & Spa, il-Mellie[a. G[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333. CAROLINE GALEA. Il{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Get Together talMilied, il-{amis, 13 ta’ Di/embru. G[al aktar informazzjoni u biljetti /emplu 99843564 jew 99491069. TONIO FENECH. Il{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Ikla tal-Milied, is-Sibt, 15 ta’ Di/embru flMFCC, Ta’ Qali. Prezz €10 u tfal ta[t l-10 snin b’xejn. Mistieden spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. G[all-bookings /emplu 27327302, 79927302 jew ming[and il-helpers tassoltu. AVVI}I O{RA {AL TARXIEN. Il-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ wara li saru xi xog[lijiet ta’ manutenzjoni. Il-[inijiet talftu[ huma l-Erbg[a, il-{amis

u l-:img[a mis-7 p.m. ’l quddiem u l-{add filg[odu. Ikunu servuti appetizers.

IL-G}IRA. Il-Kumitat

79796667, jew jibg[at email fuq info@charlobonnici.com.

JOE CASSAR. Joe Cassar

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar tal-Uffi//ju PN tallokalità. L-offerti g[andhom jintbag[tu lis-Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Uffi//ju PN G]ira, Triq Manoel De Vilhena, il-G]ira. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

jixtieq jav]a li qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tas-7 Distrett (ir-Rabat, {a]-}ebbu;, {adDingli, l-Im;arr u l-Imtarfa) u tal-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u lImdina) kull nhar ta’ Tnejn u {amis bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22992418.

SAN PAWL IL-BA{AR.

Mario de Marco qed jiltaqa’ mal-pubbliku kull nhar ta’ {amis mill-4 p.m. sal-5.30 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 9 Brittania House, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta u bejn il-5.30 p.m. u t-8 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 833 Triq il-Kbira San :u]epp, il-{amrun. G[al appuntament /emplu 21255265 jew 22915022.

Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar fl-Uffi//ju PN tallokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. IlKumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

TAS-SLIEMA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar tal-Uffi//ju PN tallokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lillPresident tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a. TONIO BORG. Il-Vi/i Prim Ministru u Vi/i Kap talPN Tonio Borg jilqa’ lill-pubbliku fl-uffi//ju tieg[u f’Birkirkara bejn it-8 a.m. u l10 a.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22042235 jew 21232873. DAVID AGIUS. Min jixtieq jiltaqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra. David Agius hu Deputat g[as-7 Distrett ({a]-}ebbu;, {ad-Dingli, ir-Rabat, lIm;arr u l-Imtarfa) u g[all11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina). ROBERT ARRIGO.

Robert Arrigo jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kuljum fid-9.30 a.m., fil-5 p.m. b’rappre]entant tal-Customer Care u s-Sibt fid-9.30 a.m. fluffi//ju tieg[u, 60 Triq Depiro, Tas-Sliema. ?emplu 21320710.

JASON AZZOPARDI.

Jason Azzopardi qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u, fluffi//ju 26, Triq Bormla, Paola. G[al appuntament /emplu 22985100 jew 22985104.

CHARLÒ BONNICI.

Charlò Bonnici jixtieq jav]a li jiltaqa’ ma’ min ikun jixtieq jiltaqa’ mieg[u, bla appuntament, fl-uffi//ju tieg[u f’20, Triq il-Qarsajja, {’Attard, kull nhar ta’ {amis bejn it-3.30 p.m. u l5.30 p.m. Min jixtieq jikkuntattja lil Charlò, jista’ j/empel 21430752 jew

MARIO DE MARCO.

CAROLINE GALEA.

Caroline Galea tixtieq tav]a lill-kostitwenti li qed tilqa’ lin-nies fl-uffi//ju tag[ha f’25 Tarxien Road, Paola (quddiem il-Palace), kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Erbg[a bejn il-5.30 p.m. u s-7.00 p.m. ming[ajr il-b]onn ta’ appuntament.

NOEL GALEA. Noel Galea jixtieq jav]a li qed jilqa’ lin-nies fl-uffi//ju tieg[u nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ {amis filg[axija u s-Sibt filg[odu. G[al appuntament /emplu 99458101 jew 21641281. Email: noel.galea@global.net.mt. CARMELO MIFSUD BONNICI. Carmelo Mifsud Bonnici qed jiltaqa’ malkostitwenti tieg[u kull nhar ta’ {add fl-10.30 a.m. flUffi//ju PN i]-}ejtun, fil11 a.m. fl-Uffi//ju PN il-

Fgura u fí12 p.m. flUffi//ju PN Marsaskala.

MALCOLM MIFSUD.

Malcolm Mifsud jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kull nhar ta’ Erbg[a fl- 4 p.m. f’123, Triq Melita, il-Belt Valletta u kull nhar ta’ {amis fil-5.30 p.m. u s-Sibt fid-9.30 a.m. fi 33, Triq San Gejtanu, il-{amrun. ?emplu 21237181.

PHILIP MIFSUD. Philip Mifsud jav]a li qed jilqa’ lill-kostitwenti fl - Uffi//ju ta ’ {a] - }ebbu; , kull nhar ta ’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m.; fl-Uffi//ju tarRabat kull l-ewwel u t-tielet Tlieta tax-xahar; u flUffi//ju taí {ad-Dingli kull tieni u raba’ Tlieta taxxahar. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99425403.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir id-Deheb u {al Qormi

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta, semi-finished, bil-lift u garaxxijiet u [wienet /entrali 1 50sqm . ?emplu 9947727 1.

Is - Swatar

APPARTAMENT spazju] , lest u komplut bl g[amara b ’ kollox , bi tliet kmamar tas - sodda , k/ina fitted , living#kamra tal pranzu b ’ gallarija , ]ew; kmamar tal - banju ( wa[da ensuite) u utility room . Prezz € 2 1 0 , 000 . Garaxx ta ’ tliet karozzi b ’ a//ess mill - komun inklu] fil prezz . ?emplu 77467703 .

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il ba[ar , b ’ veduti u bi tliet kmamar tas - sodda . ?emplu 79843698 .

Marsaxlokk

MAISONETTES u flats bil - veduti garantiti u bit terrazzin kbir , jikkonsistu

fi tliet kmamar tas - sodda , lesti minn kollox inklu]i l kmamar tal - banju e// . Servuti bil - lift sal - livell tal - garaxxijiet , garaxxijiet ta ’ karozza wa[da jew tnejn jekk trid . Prezz € 11 4 , 000 ( Lm48 , 940) . ?emplu 7777752 1.

G{ALL - KIRI L - Imrie[el

GARAXX g[all - kiri , 2 1 ft x 80ft u fih 1 4 - il filata . Fih is - servizzi kollha . ?emplu 79308666 .

Tas - Sliema

?ENTRALI bi tliet kmamar tas - sodda , highly finished u bil - lift . Prezz € 800 fix - xahar . ?emplu 9947727 1.

VETTURI Peugeot 405 STD

AIR CONDITIONED , electric sunroof , Turbo u full extras , f ’ kundizzjoni tajba . ?emplu 99840070 jew 79840070 .

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA ’ bini ;did , alterazzjonijiet fuq l - antik , ftu[ ta ’ arkati u bibien , bdil ta ’ soqfa u xog[ol ta ’ membrane u kull tip ta ’ kisi u tibjid . Offerta spe/jali fuq liquid membrane . ?emplu 79407292 .

G[al kull xog[ol

TA ’ kostruzzjoni ta ’ bini , alterazzjonijiet ta ’ bini ta ’ front gardens , ftu[ ta ’ [itan bi travi tal - [adid , ftu[ ta ’ bibien u twieqi , [nejjiet , bdil ta ’ soqfa tal konkos u xorok , u nikkavraw travi tal - [adid bl - injam , qlug[ ta ’ madum tal - art u tal - [ajt . Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra , fuq il - fil , bis - sejjie[ , bil - qoxra , xog[ol ta ’ invjar , tik[il u tibjid u rran;ar , u nraqqg[u soqfa tal - konkos , e// . Xog[ol ta ’ ilma . Xog[ol b ’ esperjenza kbira u attenzjoni ta ’ xog[ol . B ’ garanzija ta ’ xog[ol fil - pront . ?emplu 99602436 .

Ni]barazzaw – trasport

NI}BARAZZAW djar, garaxxijiet, ;onna, fabbriki e//. minn kull skart. Prezzijiet tajbin. Nag[mlu trasport ta’ kull materjal, g[amara, ;ebel, torba e//. Ni;bru [adid u aluminju bla [las, cookers, washing machines, gi]ers, bibien u twieqi tal-[adid jew aluminju e//. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil mera , lavaman , komodina , gradenza bil-mera u wi// talir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

:eru

TAR-RAZZA Alaskan Malamute, ta’ 10 – 11-il ;img[a. ?ertifikati inklu]i, prezz negozjabbli. ?emplu 21640892 jew 79656568.

Tombla sheets u g[al kull xog[ol ta’ stampar

TAL-prima u cloak room b’kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprinting press.com


It-Tlieta, 30 ta‘ Ottubru, 2012

27 BO??I

Birgu jirb[u t-Trofew tal-An;lu g[all-[ames darba G[alkemm din is-sena ittim tal-Birgu ma reba[x daqstant unuri b[as-sena ta’ qabel, xorta g[alaq l-ista;un fuq nota po]ittiva bir-reb[ g[all-[ames darba, fl-istorja tal-klabb, tal-kompetizzjoni ta’ tlieta kontra tlieta, mag[rufa aktar maddilettanti tal-bo//i b[ala “itTrofew tal-An;lu”. Huma kienu reb[u dan l-unur ukoll fis-sena 1997, 2006, 200 u 2011. Din il-finali saret fil-pitch sabi[ u armat tajjeb g[allokka]joni f’{al Tarxien quddiem pubbliku ferm numeru]. It-timijiet finalisti kienu We Six (Birgu) kompost minn Emmanuel Spiteri (Capt), Joseph Tabone, Mario Galea, Vincent Galea, Andrew Debono u Rodric Abela; u San Bastjan (Qormi San Bastjan) li kellhom tim kompost minn Noel Axiaq (Capt) Noel Gatt, Emmanuel Brignione, Jesmond Farrugia u Gary Said. Birgu fet[u tajjeb u sattielet ;ugata kienu 10-0.

Wara l-brejk Birgu g[amlu [ames punti o[ra biex irri]ultat ;ie 15-0. Il-Qriema g[amlu sostituzzjoni meta da[al Jesmond Farrugia minflok Noel Gatt, u immedjata kienet ir-reazzjoni tag[hom meta fis-sitt ;ugata g[amlu ]ew; punti 15-2 u komplew i]idu fil-punti tag[hom. Fit-13-il-;ugata r-ri]ultat kien 17-15 favur il-Birgu u mbag[ad b’log[ob sabi[ u lqit tajjeb li bdew juru lBirgu, irnexxielhom jiksbu reb[a importanti 21-15 u b’hekk ni]]lu isimhom fuq din it-tazza g[all-[ames darba fl-istorja tal-klabb. Il-log[ba kienet kontrollata mir-referee Raymond Azzopardi meg[jun mill-assistant referee Emmanuel Camilleri. Fi tmiem il-finali, ilPresident tal-Federazzjoni Vanni Fabri ppre]enta tTrofew tal-An;lu lillcaptian tat-tim We Six (Birgu) Emmanuel Spiteri, fost il-briju u l-fer[ talpartitarji tal-Birgu.

It-tim tal-Birgu rebbie[ tat-Tazza tal-An;lu

ATLETIKA

In-Nofs Maratona ta’ }urrieq W.

Il-15-il edizzjoni tan-Nofs Maratona ta’ }urrieq Wolves Athletic Club se ssir il-{add 4 ta’ Novembru. Din ilmaratona hi organizzata bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta]-}urrieq u fl-a[[ar snin stabbiliet ru[ha fil-kalendarju sportiv Malti. Il-maratona tibda mill-pjazza ewlenija ta]-}urrieq minn fejn l-atleti ji;ru lejn {al Safi, l-Imqabba, is-Si;;iewi u lura lejn i]-}urrieq minn Triq il-Blue Grotto. Jing[ataw trofej lill-ewwel tliet atleti f’kull kategorija kif ukoll lill-ewwel atleti nisa u r;iel ta’ ’l fuq minn 35, 40, 45, 50, 55 u 60 sena. Jing[ataw ukoll midalja kommemorattiva u t-shirt lil kull min itemm il-maratona. L-applikazzjonijiet jinsabu miftu[in u aktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 99686996 jew minn zurrieqwolvesathletics@gmail.com.

KENURI

Parte/ipazzjoni qawwija fl-akbar attività tal-kenuri

Dan l-a[[ar il-Federazzjoni Maltija tal-Kenuri organizzat it-ti;rija Buff Malta Manoel Island li kienet it-23 u l-akbar ti;rija li qatt organizzat s’issa. Il-mira ta’ din it-ti;rija kien li ssir attività biex tippromwovi dan l-isport f’ambjent anqas kompetittiv u g[aliha [adu sehem 45 parte/ipant. L-ewwel ma saret kienet ti;rija ta’ dawra ta’ 2.7 km madwar Manoel Island li kienet g[all-kayak u kenuri miftu[a. Chris Camilleri reba[ l-ewwel ti;rija f’14-il minuta u 2 sekondi segwit minn Simon Gauci u Peter Borg Costanzi. Fil-kategorija tan-nisa Nicki Borg Costanzi temmet l-ewwel f’16-il minuta u 17-il sekonda segwita minn Iveta Leo u Jackie Brincat.

Il-parte/ipanti waqt wie[ed mit-tluq tat-tlielaq bil-kenuri

It-tieni ti;rija kienet wa[da g[at-timijiet fejn kull tim ried ikollu racing kayak, sea kayak u canoe polo kayak. Ittim rebbie[ kien dak ta’ Matthew Schembri, Simon Gauci u Michael Aquilina

b’[in totali ta’ 61 minuta u 40 sekonda. It-tim ta’ Nicola Borg Costanzi, Konrad Bellia u Alexis Rizzo kien tmien sekondi bog[od mir-rebbie[a waqt li fit-tielet post temm ittim tal-familja Peterka Vit,

Adam u Jachyam, li ;ew mirRepubblika ?eka u kellhom [in ta’ 64:49 min. Fl-a[[ar nett saret ukoll ti;rija sprint ta’ 200m g[attfal u wara ng[ataw il-midalji lill-parte/ipanti kollha.

Elett il-kumitat il-;did ta’ Otters ASC Dan l-a[[ar Otters ASC f’Marsalforn, G[awdex, saret illaqg[a ;enerali anwali tal-klabb meta kien pre]entat rapport marbut mal-[idma tal-klabb matul din is-sena kif ukoll issitwazzjoni finanzjarja li jinsab fiha l-klabb b[alissa. Ilpre]entazzjonijiet saru millPresident, Enzo Dimech, misSegretarju, Mark Vella, u mitte]orier Patrick Sciberras. Ing[ata wkoll [in sabiex ilmembri jressqu s-su;;erimenti, il-proposti u l-ilmenti tag[hom. Matul id-diskussjoni tqajmu diversi punti li sabu l-approvazzjoni unanima tal-membri talkumitat. {afna mis-su;;erimenti kienu marbuta mal-b]onn li f’G[awdex tinbena mill-aktar fis possibbli pixxina fejn il-plejers ikunu jistg[u jit[arr;u s-sena kollha. Kien hemm ukoll mistoqsijiet marbuta mal-pagi talplejers, ma/-/ens li jit[allas fuq il-klabb u fuq il-pjani li l-kumitat g[andu sabiex ikompli jtejjeb u jsa[[a[ l-iskwadra tal-kbar. Fl-a[[ar nett kienu eletti lmembri tal-kumitat il-;did. Ittie[ed vot sigriet sabiex ilmembri nominati ji;u approvati u kul[add kien elett bil-vot ta’ fidu/ja. Wara li ntemmet il-Laqg[a :enerali, il-kumitat il-;did idde/ieda dwar il-karigi. Ilmembri tal-kumitat huma dawn: Enzo Dimech (President), Mark Vella (Segretarju), Patrick Sciberras (Te]orier), Jean Paul Buttigieg (Vi/i President), Paul Dimech, George Louis Zammit, Sean Zammit, Anton Tabone, Marc Tabone, Marlin Vella u Daniel Calleja.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

28 Sport

Anali]i u kummenti

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

B’Kara jnaqqsu d-distakk u Floriana u Qormi jkomplu jitilfu minn Simon FARRUGIA

Il-goalkeeper ta’ Balzan Frederick Tabone meg[jun minn Garcia Conceicao jinter/etta fuq l-attakkant Obifuele ta’ Mosta (ritratt> Josef Galea)

Innutajna... ■ LI fil-pitch tal-Victor Tedesco Stadium fil-{amrun

;iet imsewwija parti minnu biex tidher bi//a ;onta fi tliet kwarti ta’ grawnd li anki lballun meta jg[addi minn fuqha jie[u direzzjoni o[ra. Innutajt li s-sleeping policemen mhux qed isiru fit-toroq biss i]da anki filgrawnds tal-futbol. Bilplejers jag[mlu b[all-karozzi u jevitaw li jg[addu minn fuqha. Intant ninsab infurmat li l-MEPA [ar;et il-permess me[tie; sabiex jitkompla xxog[ol li kien ilu xhur wieqaf.

■ LI qabel il-log[ba ta’ nhar is-Sibt bejn B’Kara u

Hibernians kien hemm xi ftit ta’ kommozzjoni hekk kif ilgoalkeeper Mario Muscat sar

jaf li ma kienx inklu] filformazzjoni. Kien hemm battibekk bejn Muscat u listaff tekniku fejn jidher li ssitwazzjoni kkalmat xi ftit bl-intervent ta’ Jesmond Abela. Fuq l-istess tema fi tmiem l-ewwel log[ba lkow/ ta’ Floriana Stephen Azzopardi deher jitmas[an ma’ partitarju Karkari] li jidher li g[addielu xi kummenti waqt li kien die[el fid-dressing room. Azzopardi nstema’ jg[id li ming[andu B’Kara ;id raw. {asra li hawn min jinsa malajr. ■ LI s-Sibt fil-Hibs Stadium, f’Kordin is-soltu jittellg[u lbnadar tat-timjiet kollha li

jkunu ser jilag[bu waranofsinhar b[alma ji;ri

Ta’ Qali. Imma fl-ewwel log[ba ttellg[u dawk tattimijiet ta’ Tarxien u Floriana biss u wara ttellg[et dik ta’ Hibernians biss. Ta’ B’Kara x’sar minnha? Jekk m’hemmx il-bnadar kollha a[jar ma jitla’ xejn milli kollox isir nofs le[ja. ■ LI fl-istess grawnd is-Sibt li g[adda l-iscore board f’daqqa wa[da tilfet ukoll linteress fil-log[ba hekk kif g[at-tieni taqsima ta’ B’Kara

v Hibernians ma bdietx ta[dem. Minkejja l-isforzi kontinwi ta’ Salvu Cachia xorta wa[da baqg[et bil[sara. Nisperaw li matul din il-;img[a tissolva lproblema. U la qed nitkellmu fuq dan l-istadium tajjeb li nirrimarka li n]ebg[u l-[itan li ji;u wara l-;urnalisti u dan peress li kull darba konna nsiru qisna lampuka lesta biex tinqela. Imma xorta wa[da hemm lok g[al [afna titjib peress li l-fa/ilitajiet huma xi ftit diffi/li biex na[dmu fihom.

■ LI l-partitarji ta’ Hibernians da[lu tard g[al-log[ba kontra B’Kara b[ala sinjal ta’ protesta kontra l-wirjiet tat-tim u wisq aktar innuqqas ta’ punti miksuba fla[[ar log[biet tag[hom.

Hainer Backhaus ta’ Rabat jikkontrolla l-ballun issikkat minn Denni Dos Santos ta’ Valletta (ritratt>Brian Grech)

Na[seb a[jar li kieku dde/idew li jitilqu kmieni wkoll g[ax kieku ma kinux jassistu g[all-gowl ta’ Mifsud Triganza li tliet minuti mit-tmiem ikkundanna lil Hibernians g[at-tielet telfa fl-a[[ar erba’ log[biet.

Valletta sfaw mi]muma minn Rabat f’log[ba li l-Magpies ma serqu xejn, anzi kienu ferm organizzati u lag[bu l-a[jar log[ba s’issa. Valletta mill-banda l-o[ra kienu di]appuntanti, naqsu li jkunu aggressivi u Rabat ftit li xejn g[addew minn periklu tul iddisg[in minuta. Wara r-reb[a li Valletta kisbu fuq ir-rivali eterni Floriana 2-0 ;img[a qabel, kien mistenni [afna aktar mill-Beltin kontra t-tim tal-qieg[ li g[adu jfittex l-ewwel reb[a wara disa’ log[biet. Valletta wettqu bidla wa[da fejn Ryan Fenech beda flok Roderick Briffa filwaqt li kellhom lil Ian Azzopardi u Edmond Agius neqsin. Mill-banda l-o[ra g[al Rabat irritorna bejn il-lasta Sean Mintoff flok Jonathon Azzopardi filwaqt li Joseph Caruana beda flok l-imwe;;a’ Adam Smeir. Ryan Micallef, Chris Schembri u Justin Felice kienu wkoll neqsin g[all-Ajax. Tul illog[ba Rabat qatt ma dehru inferjuri g[at-tim aktar ikkwotat minnhom biex il-punt li [adu kien l-anqas li kien jixirqilhom peress li taw daqskemm qalg[u. Is-sostitut Jean Pierre Mifsud Triganza rega’ g[amilha! Tliet minuti minn tmiem il-log[ba ta tliet punti lil B’Kara li b’hekk reb[u l-konfront dirett kontra Hibernians. Kien ;miel ta’ gowl li prattikament [add ma stenna li Mifsud Triganza [a jittanta xortih. Wara d-draw ta’ Valletta kontra Rabat Ajax id-distakk minn malleaders issa ni]el g[al erba’ punti. Hawn ta’ min jirrimarka li ]]ew; na[at kienu ;ejjin minn ri]ultati negattivi fejn Hibernians kisbu biss punt mill-a[[ar tliet log[biet filwaqt li B’Kara minkejja bidu tajjeb g[all-kampjonat tilfu r-ritmu fl-a[[ar log[biet fejn sfaw meg[luba minn {amrun u Floriana, ;ew draw ma’ Valletta u reb[u biss kontra Tarxien. Pulis u Levnaic kienu neqsin g[al Hibernians filwaqt li Muscat ;ie relegat g[al fuq il-bank waqt li lavversarji tag[hom B’Kara kenu ming[ajr Paul Fenech li kien qed jiskonta log[ba ta’ sospensjoni. Log[ba li wara taqsima ferm kwieta tjiebet fit-tieni [amsa u erbg[in minuta. Sliema Wanderers irritornaw g[ar-reb[ wara li g[elbu lill;irien Melita, ri]ultat li issa po;;a lil Sliema t-tielet b’punti daqs Hibernians u Mosta i]da b’differenza ta’ gowls a[jar. Kienet log[ba li l-Blues iddominaw g[al [inijiet twal fejn wara li [adu vanta;; doppju kkontrollaw ming[ajr problemi. Fit-tieni taqsima Sliema komplew u skurjaw ]ew; gowls o[ra ming[ajr twe;iba fejn anki meta Melita kellhom i/-/ans li jag[mlu dan fallew penalty minn Armaro Negrin. Sliema kienu ;ejjin minn telfa xejn mistennija kontra Balzan 1-0 filwaqt li Melita b’moral g[oli wara li finalment kisbu l-ewwel reb[a tal-ista;un meta g[elbu lil Qormi 3-2, fl-aktar log[ba u mument li wie[ed stenna lil li se jag[ti sfida, kienet l-aktar log[ba li naqsu li jag[mlu dan. Tarxien komplew bil-mixja po]ittiva tag[hom wara li g[elbu lil Floriana 3-2 f’log[ba missielta fejn ir-Rainbows b’din ir-reb[a sa[[ew is-sitt post tal-klassfika. Mill-banda l-o[ra Floriana komplew jiddi]appuntaw fejn mill-ewwel disa’ log[biet kisbu disa’ punti biss. Fil-fatt Floriana kisbu punt wie[ed biss milla[[ar tlett log[biet u Stephen Azzopardi b[ala kow/ beda b’telfa kontra l-;irien Valletta l-;img[a li g[addiet u telfa o[ra kontra Tarxien. Floriana kienu ming[ajr Owen Bugeja u Alinho bi Brown u Ryan Darmanin jibdew mal-ewwel [dax. Tarxien li ;abru erba’ punti fl-a[[ar ]ew; log[biet, kellhom numru ta’ plejers sospi]i - Grioli, Caruana, Andrezinho u Bueno filwaqt li laqg[u lura lil Silva Dos Santos. Mument ma;iku Il-mument ma;iku ta’ {amrun Spartans kompla fi tmiem il;img[a wara li kisbu t-tieni reb[a konsekuttiva meta g[elbu lill;irien Qormi b’gowl skurjat minn Ryan Spiteri. Kienu Qormi li ddominaw l-ewwel taqsima bl-iSpartans ikunu a[jar fit-tieni. Reb[a li po;;iet lil {amrun aktar lejn iz-zona ta/-Championship Pool, id-destinazzjoni tant mixtieqa g[all-iSpartans. Mill-banda lo[ra kompla l-ista;un di]appuntanti g[all-Qriema li minkejja li ri/entament bidlu l-kow/, s’issa din il-bidla ma [alliet ebda effett peress li din kienet it-tieni telfa konsekuttiva g[al Jesmond Zerafa. {amrun urew determinazzjoni u minkejja li fost o[rajn kellhom lil Massimo Grima nieqes kif ukoll lil Daniel Zerafa, kemm Spiteri kif ukoll Azzopardi qdew dmirhom sew. Mosta minkejja li [olqu diversi /ansijiet ta’ skor fallew milli jsibu x-xibka avversarja sabiex naqsu milli jitilg[u wa[idhom fittielet post tal-klassifika. Wara bidu kwiet [afna g[al din il-log[ba fejn il-goalkeepers kienu aktar spettaturi milli plejers, aktar ma beda jg[addi [in aktar assistejna g[al azzjonijiet fuq il-lasti l-aktar minn Mosta. Balzan kellhom tliet plejers importanti neqsin li ]gur in[assew - Dylan Grima, Matthew Mendu u Jamie Pace - u Balzan kellhom iduru fuq l-esperjenza ta’ Clint Micallef flimkien ma’ Aaron Agius u Bjorn Bondin biex jimlew il-vojt tag[hom.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Sport 29 KUMMENTI WARA L-LOG{BA TARXIEN 3-2 FLORIANA

Nemmen [afna fl-iskwadra li g[andna - Nicky Vella (Tarxien R.) “Konna nafu li ser tkun log[ba diffi/li [afna g[alina. Meta tqis li kellna mhux anqas minn erba’ plejers regolari neqsin min[abba sospensjoni g[alina kienet daqqa ta’ [arta.” Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-goalkeeper tarRainbows Nicky Vella fi tmiem ir-reb[a li Tarxien kisbu fuq Floriana 3-2. Vella qal li ken kuntent bir-reb[a fuq Floriana g[aliex b’hekk il-klabb qed jersaq aktar vi/in il-miri tieg[u imma madankollu jridu jibqg[u kon/entrati. “Ninsab kuntent li rnexxielna nirb[u din il-log[ba fejn ilplejers li da[lu wrew li huma ta’ kwalità wkoll. Nemmen [afna fl-iskwadra li g[andna. Konna tajbin f’kull settur. Irridu n]ommu saqajna mal-art sabiex nippruvaw nil[qu lobjettiv ewlieni tag[na, dak li nid[lu fi/-Championship Pool.” Finalment mistoqsi dwar il-wirja tajba tieg[u b’nofs da[qa Vella wie;eb, “Iva ninsab kuntent li kont sod bejn il-lasta u salvajt numru ta’ blalen. Imma dak huwa x-xog[ol tieg[i u ming[ajr l-g[ajnuna ta’ s[abi ma nkun xejn. Dan huwa mument importanti filkarriera tieg[i fejn ninsab g[addej minn fa]i tajba u ta’ dan ;ejt ippremjat ukoll. Nispera li nkomplu g[addejjin b’dan ir-ritmu,” ikkonkluda l-goalkeeper ]ag[]ug[ ta’ Tarxien.

L-attakkant ta’ Tarxien Meira Dos Santos li skorja tnejn mit-tliet gowls fir-reb[a li r-Rainbows kisbu kontra Floriana (ritratt> Trevor Sollars)

It-tim tal-;img[a N. Vella (Tarxien R.)

Il-goalkeeper tar-Rainbows kellu log[ba tajba fejn iddistingwa ru[u b’numru ta’ saves li /a[[du lill-attakkanti ta’ Floriana milli jsibu xxibka. Is-sej[a tieg[u f’Ta’ Qali kompliet tg[ollilu lmoral sabiex [are; b’wirja impressjonanti.

N. Vukanac (B’Kara)

F’din ir-reb[a minima taliStripes fuq Hibernians Vukanac kien strumentali meta g[al diversi drabi xejjen l-attakki tal-Pawlisti. Plejer li g[andu kwalitajiet tajbin [afna u sod [afna fid-difi]a tal-Istripes.

L. Dimech (Mosta)

Kien l-a[jar fost s[abu f’log[ba li Mosta naqsu li juru l-vera potenzjal tag[hom. {asra li lejn ittmiem spi//a mke//i fejn fi spazju ta’ ftit minuti [a ]ew; karti sofor. Tke//ija li anki

swietlu l-BOV Plejer talLog[ba.

J. Caruana (Valletta)

Tne[[i lil dan il-plejer it-tim ta’ Valletta naqas li jil[aq illivelli soliti tieg[u. Caruana kien attent sabiex ira]]an lattakki ta’ Rabat li minkejja remoti xorta wa[da kienu perikolu]i. Plejer ikona g[attim Belti.

S. Giglio (Qormi)

Il-plejer veteran ta’ Qormi re;a’ kellu log[ba tajba fit-tim immexxi minn Jesmond Zerafa. {adem [afna tul il-log[ba kollha fejn wera li g[andu talent qawwi li g[amlu wie[ed mill-a[jar plejers ta’ dawn la[[ar snin.

R. Spiteri ({amrun S.)

Il-plejer ]ag[]ug[ ta’ {amrun kien determinanti f’din ir-reb[a li {amrun kisbu kontra Floriana. Skorja l-gowl tarreb[a imma minbarra dan

stinka sabiex flimkien ma’ numru ta’ plejers o[ra minnursery kkonferma li l-futur ta’ {amrun jista’ jkun wie[ed po]ittiv.

Mhix b’kumbinazzjoni i]da g[aliex il-wirjiet tieg[u huma tali li jixraqlu li jkun fost laqwa [dax. G[andu kwalitajiet impressjonanti.

H. Backhaus (Rabat Ajax)

D. Meira Santos (Tarxien)

Kienet log[ba diffi/li [afna fuq il-karta g[ar-Rabtin. Tala[[ar kontra tal-ewwel. Imma g[al xi [inijiet li kieku ma tafx, kont tit[awwad minn huma Valletta u Rabat. U fost dawn spikka Backhaus li b’awtorità reba[ nofs il-grawnd.

L. Ruggiero (Sliema W.)

Wie[ed mid-diversi barranin li Sliema g[andhom fliskwadra tag[hom li [afna minnhom huma validi. Imma fost dawn spikka Ruggiero li fid-derby kontra Melita kien isSurmast f’nofs il-grawnd talBlues.

D. Mitev (Mosta)

Plejer li ta’ spiss ikun fit-tim tal-;img[a ta’ dan il-;urnal.

L-attakkant ta’ Tarxien skorja tnejn mit-tliet gowls firreb[a li r-Rainbows kisbu kontra Floriana. Letali fil-kaxxa fejn wera kunfidenza u kalma kbira meta skorja t-tieni u t-

tielet gowl f’partita li Tarxien bdew b[ala ‘underdogs’.

K. Pulo (Tarxien)

Fl-opinjoni tieg[i l-a[jar plejer ta’ Tarxien nhar is-Sibt. Kien hu li feta[ it-triq tal-gowls i]da mhux hekk biss. Kien involut f’diversi azzjonijiet o[ra ta’ Tarxien. Plejer li kemm-il darba attira l-g[ajn ta’ timijiet o[ra bil-wirjiet konsistenti tieg[u.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

30 Sport FLORIANA FC

Jeffers telaq g[ax il-livell f’Malta hu medjokri L-eks internazzjonali Ingli] Francis Jeffers mhux mistenni jer;a’ jilbes il-flokk ta’ Floriana FC wara li mar lura l-Ingilterra e]att wara t-telfa li l-Greens ;arrbu filKampjonat Premier kontra Tarxien Rainbows 2-3 is-Sibt li g[adda. F’din il-partita Jeffers kien ukoll irnexxielu jiskorja lewwel gowl tieg[u ma’ Floriana wara li bir-ras [a rebound fuq ballun mal-lasta. Kelliem g[al Floriana FC qal li Jeffers infurmahom li ma kienx kuntent bil-livell in;enerali tal-futbol f’Malta u ma kienx be[siebu jibqa’ jilg[ab hawn. Huwa talab lillklabb biex jin[all mill-kuntratt li ffirma biex imur jilg[ab f’kampjonat ta’ livell ferm a[jar. Ma’ Floriana Jeffers lag[ab biss ]ew; partiti, b’telfa kontra r-rivali ;irien Valletta u telfa o[ra kontra Tarxien. B’hekk l-avventura tieg[u f’pajji]na ssarrfet biss f’155 minuta log[ob.

L-attakkant ta’ 32 sena imwieled Liverpool li kien lag[ab log[ba mal-Ingilterra u skorja gowl kontra lAwstralja ta[t it-tmexxija ta’ Sven Goran Eriksson, lag[ab ma’ diversi klabbs ta’ fama fl-Ingilterra fosthom Arsenal, Everton, Charlton A., Blackburn R., Ipswich u Sheffield Wednesday flIngilterra kif ukoll ma’ Motherwell fl-Iskozja u Newcastle United Jest fi New Zealand. Jeffers mill-ewwel deher li ma [ax gost jilg[ab f’pajji]na mhux biss g[aliex il-livell hu baxx imma wkoll jidher li m’g[o;buhx il-fa/ilitajiet taddressing rooms fil-Hibs Ground f’Kordin. Jeffers kien ;ie Malta flimkien mal-goalkeeper Tony Warner li s’issa ma jidhirx li qed jilmenta g[alkemm mhix esklu]a lpossibbiltà li anke dan filfutur jista’ jimxi fuq il-passi tal-Ingli].

Impenn ie[or g[al Azzopardi Wara l-prestazzjoni e//ellenti li kellha barra minn xtutna, irreferee tal-FIFA Esther Azzopardi Farrugia re;g[et ing[atat impenn ie[or hekk kif il-{amis l-1 ta’ Novembru se tkun qed tikkontrolla l-log[ba mir-rawnd tal-a[[ar 16 tal-UEFA Champions League tan-nisa bejn Arsenal u t-tim :ermani] ta’ FFC Turbine Potsdam li se tintlag[ab f’Meadow Parl f’Borehamwood, l-Ingilterra. Dan hu konfront ferm interessanti peress li se tkun l-ewwel darba li ]ew; eks champions se jiltaqg[u f’din il-fa]i b’Arsenal, rebbie[a fl-2007 jiltaqg[u kontra t-tim li reba[ l-unuri fl-2005 u l-2010. L-uffi/jali l-o[ra tal-log[ba se jkunu l-assistent referee talFIFA Mitchell Scerri u l-elite assistant referee Alex Grech waqt li l-Ingli]a Lisa Rashid se tkun ir-raba’ uffi/jal.

Francis Jeffers fl-azzjoni ma’ Floriana

SPARAR

Cascun President ;did

Carmel Cascun hu lPresident il-;did talFederazzjoni Maltija tal-Isparar g[as-sentejn li ;ejjin. Dan wara li [a post Salvu Portelli li kien ilu jokkupa din il-kariga g[al dawn l-a[[ar 12-il sena u din is-sena dde/ieda li jirtira. Carmel Cascun kien elett President sal-2014 waqt ilLaqg[a :enerali Annwali talFederazzjoni li saret il-:img[a. Angelo Galea n[atar Segretarju, Frans Pace Te]orier u Edwin Vella ]amm il-kariga ta’ PRO. G[all-kariga ta’ membri filkunsill kienu eletti James Galea, Pierre Montebello, Charles Fenech, George Cassar u Grezzju Agius. Fid-diskors tieg[u Salvu Portelli rringrazzja lil kull min g[en sabiex jinkisbu s-su//essi li tant g[amlu unur lil Malta minn bosta tiraturi u awgura li nkomplu mexjin f’din it-triq waqt li l-President il-;did Carmel Cascun wieg[ed li jkompli jtejjeb fuq is-su//essi miksuba s’issa.

BOXING

Zammit jitne[[a minn President tal-MBC Id-Direttur tal-Kummissjoni Maltija tal-Boxing (MBC) u Vi/i President Gianluca Di Caro ne[[a lil Alexander Zammit minn President talKummissjoni wara li dan injora l-pro/ess ta’ verifika fuq ]ew; Li/enzji g[al promoturi talMBC waqt li naqas ukoll li jinforma lil membru g[oli fi [dan l-MBC b’laqg[a ;enerali spe/jali li fiha ng[ataw [atriet lil membri relatati mal-promuturi. “Hu b’di]appunt kbir li kelli nne[[i lis-Sur Zammit millkariga tieg[u ta’ President. Zammit ma [allieli l-ebda triq o[ra wara li dde/ieda li jinjora dan il-pro/ess li kont [adt dwar ]ew; applikazzjonijiet g[al

li/enzja ta’ promuturi. F’ka] minnhom kien hemm ukoll ka] ta’ irregolaritajiet finanzjarji mid-Dwana u s-SISA u fl-ie[or hemm dejn fir-Renju Unit malBritish Board tal-Kontroll talBoxing u mal-Asso/jazzjoni tal-Promuturi tal-Boxers Professjonali. “Kont g[edt lis-Sur Zammit li sakemm ma jit[allasx id-dejn u jsir ftehim mal-Kummissjoni tal-Boxing m’g[andux jo[ro; li/enzja.” Imma skont Di Caro r-risposta ta’ Zammit kienet li d-djun mal-awtoritajiet tal-boxing firRenju Unit ‘mhux problema tieg[u’. Di Caro qal li Zammit imbag[ad sejja[ laqg[a ;ener-

ali fil-21 ta’ Ottubru, ming[ajr ma infurmah meta kien jaf li se jkun imsiefer dakinhar u mhux biss ta [atriet sinifikanti lil persuni relatati direttament ma’ dawk li applikaw g[alli/enzji imma sa[ansitra [atar lil wie[ed mill-applikanti filboard b[ala konsulent g[al kumitat spe/jali waqt li [a dde/i]joni li jag[ti li/enzja li]]ew; applikanti. Finalment Di Caro qal li dan ma [allilux triq o[ra g[ajr li jne[[ih mill-kariga tieg[u u hu personalment se jkun qed jassumi l-po]izzjoni temporanja ta’ President tal-MBC g[al perjodu ta’ mhux aktar minn tliet xhur sakemm jin[atar President ie[or.

BASKETBALL

Illum jer;a’ jifta[ il-Padiljun f’Ta’ Qali Illum fis-7.30 p.m. se jer;a’ jinfeta[ il-padiljun talbasketball f’Ta’ Qali b’]ew; partiti bejn l-All Star. Dan wara li saret art kompletament ;dida peress li dik li kien hemm qabel sofriet [sarat enormi waqt il-maltempata li g[amlet lejn la[[ar ta’ Settembru u g[alhekk kellha tinbidel kompletament. Dan wassal biex l-ewwel partiti dan l-ista;un jintlag[bu fil-Kumpless talUniversità sakemm sar ixxog[ol fejn il-court il-;did issa ;ie mg[olli aktar millart [alli ma jer;ax i;arrab [sarat simili. Il-ftu[ uffi/jali se jsir mis-

Segretarju Parlamentati g[a]-}g[a]ag[ u Sport Clyde Puli. Niket g[al Luxol Intant, fi tmiem il-;img[a t[abbret il-mewt tal-eks plejer tal-basketball ta’ Luxol Steve Rizzo li kellu 53 sena. Rizzo kien plejer strumentali fit-tim ta’ Luxol Basketball f’nofs is-snin 70 u nofs is-snin 80 u mag[hom

reba[ [ames Kampjonati u sitt darbiet l-MBA Knock Out. Hu mistenni li fl-attività tal-lum l-MBA tfakkar lil Steve Rizzo. Minn dawn il-kolonni nag[tu l-kondoljanzi lillfamilja Rizzo.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

Sport 31 BALLUN TAD-DEHEB

Messi riesaq lejn ir-raba’ unur konsekuttiv L-attakkant Ar;entin u ta’ Barcelona, Lionel Messi u lPortugi] Cristiano Ronaldo ta’ Real Madrid huma l-akbar favoriti li jirb[u l-Ballun tadDeheb din is-sena hekkk kif ilbiera[ kienet ippubbikata uffi/jalment il-lista ta’ 23 plejer nominati g[all-unur finali. Messi reba[ dan l-unur fl-a[[ar tliet edizzjonijiet. Mag[hom hemm ukoll lista kbira ta’ plejers li jilag[bu filkampjonat Spanjol b[al Radamel Falco, protagonista ma’ Atletico Madrid u l:ermani] Ozil u l-Fran/i] Karim Benzema ta’ Real Madrid. Dan flimkien ma’ numru kbir ta’ plejers Spanjoli wara s-su//ess tat-tim nazzjonali fil-Kampjonati Ewropej li saru matul is-sajf fil-Polonja u l-Ukrajna. Il-plejers Spanjoli huma Casillas, Iniesta, Xavi, Alonso, Busquets, Pique u Ramos waqt li Pirlo, Balotelli u Buffon huma t-tliet Taljani fost in-nominati wara li lItalja wkoll waslet sal-final tal-Euro 2012. Plejers o[ra fil-lista uffi/jali huma Zlatan Ibrahimovic li issa sie[eb lil Paris St.

Germain u Didier Drogba li minn ma’ Chelsea fejn reba[ i/-Champions League mar jilg[ab fi/-?ina ma’ Shanghai. Il-Premier League Ingli] hu rappre]entat minn Rooney, Van Persie, Aguero u Toure, Mill-Bundesliga hemm ilgoalkeeper ta’ Bayern Manuel Neuer u mill-Bra]il hemm biss i]-]ag[]ug[ Neymar. Din il-lista fit-30 ta’ Novembru titnaqqas g[al tliet finalisti qabel jit[abbar ir-rebbie[ ta’ dan l-unur organizzat mill-France Football flimkien mal-FIFA, fis-7 ta’ Jannar fi Zurich. G[all-unur tal-a[jar kow/ tas-sena, ir-rebbie[ irid jo[ro; minn 10 nomini fejn fosthom hemm Roberto Mancini li reba[ il-kampjonat Ingli] ma’ Manchester City, Roberto Di Matteo rebbie[ ta/Champions League ma’ Chelsea u l-kow/ nazzjonali Taljan Cesare Prandelli. Madankollu l-isfida mistennija tkun bejn Josè Mourinho ta’ Real Madrid, ilkow/ nazzjonali ta’ Spanja Vicente Del Bosque u l-eks kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola.

FORMULA 1

U*BET FA TROPHY

Raikkonen se jibqa’ mal-Lotus

Hibs jibdew kontra Mosta

Il-Finlandi] Kimi Raikkonen se jibqa’ mal-Lotus is-sena ddie[la. Dan [abbru t-tim tieg[u stess ilbiera[ f’filmat li tpo;;a fuq il-YouTube. Raikkonen li reba[ it-titlu mondjali mal-Ferrari fl-2007 g[amel ir-ritorn tieg[u filFormula 1 din is-sena wara li kien mar jikkompeti filkampjonat tar-rally. Il-Finlandi] kien l-aktar sewwieq konsistenti fuq il-grid fejn kiseb il-punti f’14-il ti;rija konsekuttiva u temm it-ti;rijiet kollha. Matul l-2012 kien sitt darbiet fuq il-podju. Is-sewwieq ta’ 33 sena, minkejja li ma reba[x tellieqa jinsab it-tielet fil-klassifika b’67 punt ta[t il-leader meta fadal tliet ti;rijiet g[at-tmiem. Il-kap tat-tim Eric Boullier, il-{add weara l-GP tal-Indja qal li la Raikkone u lanqas ilFran/i] Romain Grosjean ma kienu mistennija jirb[u ti;rija din is-sena. Raikkonen fl-Indja temm fis-seba’ post u Grosjean fid-disa’ post.

Hibernians, holders tal-U*Bet FA Trophy se jibdew jiddefendu t-titlu li reb[u lista;un li g[adda b’log[ba mittielet rawnd kontra Mosta. Dan sar mag[ruf ilbiera[ wara li tttellg[u l-poloz fil-pre]enza tad-Direttur :enerali tal-Maltco Lotteries Vasileos Kasiotakis u fejn issa jid[lu fl-azzjoni ttimijiet kollha tal-Premier. Hibs kienu wie[ed mis-sitt timijiet seeded bl-o[rajn ikunu Valletta, Sliema Wanderers, Balzan, Birkirkara u Floriana imma xorta spi//aw telg[u kontra avversarji tal-Premier b[alma ;ralhom Valletta kontra {amrun Spartans u Birkirkara li telg[u kontra Tarxien Rainbows. Il-konfront l-ie[or bejn tal-Premier hu Floriana v Melita. Sliema se jkunu qed jilag[bu kontra }ebbu; Rangers tatTieni Divi]joni u Balzan telg[u kontra Naxxar Lions tal-Ewwel Divi]joni. I]-]ew; timijiet lo[ra tal-Premier huma Rabat Ajax li telg[u kontra Pietà H. u

Finalisti wkoll hemm Alex Ferguson ta’ Man Utd kif ukoll Joachim Loew kow/ tal-:ermanja, Jupp Heynckes kow/ ta’ Bayern Munich u Klopp ta’ Borussia Dortmund. Interessanti l-fatt li Antonio Conte, kow/ ta’ Juventus li reb[u s-Serie A bla telfa lista;un li g[adda, mhux fost il-finalisti. It-23 li ;ew nominati huma: Sergio Aguero (Man City) Mario Balotelli (Man City) Karim Benzema (R. Madrid) Gianluigi Buffon (Juventus) Sergio Busquets (Barcelona) Iker Casillas (R. Madrid) Didier Drogba (Shanghai Sh.) Radamel Falcao (A. Madrid) Zlatan Ibrahimovic (Paris-SG) Andrés Iniesta (Barcelona) Lionel Messi (Barcelona) Manuel Neuer (B. Munich) Neymar (Santos) Mesut Ozil (Real Madrid) Gerard Piqué (Barcelona) Andrea Pirlo (Juventus) Sergio Ramos (R. Madrid) Cristiano Ronaldo (R. Madrid)Wayne Rooney (Man Utd)Yaya Touré (Man City) Robin van Persie (Man Utd) Xabi Alonso (R. Madrid) Xavi Hernandez (Barcelona)

Qormi kontra Pembroke Athleta. It-tliet klabbs G[awdxin li fadal fil-kompetizzjoni g[ad jistg[u jissorprendu meta SK Victoria W. telg[u kontra G]ira United, Nadur Youngsters kontra }ejtun C. u Sannat Lions kontra St. Patrick. Jispikka wkoll id-derby bejn }urrieq u Mqabba. Il-partiti se jintlag[bu bejn it30 ta’ Novembru u t-2 ta’ Di/embru.

Il-poloz tat-tielet rawnd irri]ultaw hekk: Hibs v Mosta {amrun S. v Valletta Sliema W. v }ebbu; R. Naxxar L. v Balzan B’Kara v Tarxien R. Melita v Floriana G]ira Utd v SK Victoria W. Pietà H. v Rabat A. St. Patrick v Sannat L. Qormi v Pembroke A. Lija A. v G[arg[ur Msida SJ v St. Andrew }ejtun C. v Nadur Y. Gudja Utd v Senglea A. }urrieq v Mqabba Marsaskala v St. Venera L.

Investigazzjoni o[ra mill-FA Ingli]a L-FA Ingli]a fet[et investigazzjoni wara lilment uffi/jali ta’ Chelsea li akku]aw lirreferee Mark Cluttenburg li abbu]a verbalment ]ew; plejers tag[hom fit-telfa kontra Man Utd. Dan mistenni jer;a’ jix[et il-futbol Ingli] f’polemika o[ra jumejn biss wara li g[adu kemm irkupra minn o[ra li wkoll kienet relatata ma’ Chelsea li se jkunu qed jer;g[u

jilqg[u lil Man Utd fir-raba’ rawnd tal-League Cup g[ada. Chelsea qalu lil Cluttenburg li ke//a lil Ivanovic u Torres fit-telfa 2-3 g[amel u]u minn kliem ‘mhux xieraq’ fil-konfront ta’ ]ew; plejers li ma semmiex min huma imma lanqas /a[ad li wie[ed minn dawn seta’ kien John Obi Mikel.

Lionel Messi kien ippre]entat bit-trofew ta]-}arbun tad-Deheb mill-eks plejer Luis Suarez waqt /erimonja li saret f’Bar/ellona. Messi reba[ dan it-trofew talli skorja l-akbar ammont ta’ gowls mill-kampjonati kollha domesti/i fl-Ewropa l-ista;un li g[adda. Nhar is-Sibt Messi skorja t-301 gowl fil-karriera mal-klabb u n-nazzonjal flimkien.

FUTBOL TALJAN

Ir-referees u l-assistenti ta[t skrutinju kbir Ir-referees Taljani u lassistenti tag[hom se jkunu ta[t skrutinju aktar minn qatt qabel fil-partiti ta’ nofs din il;img[a mis-Serie A wara lkontroversji fi tmiem il;img[a. AC Milan fil-11-il post b’g[axar punti minn disa’ partiti llum se jag[tu bidu g[all-g[axar ;urnata meta jmorru g[and Palermo. Il-kow/ Massimo Allegri [a ftit tan-nifs is-Sibt bir-reb[a minima fuq Genoa imma jrid akkost ta’ kollox jevita telfa fi Sqallija biex ma jer;ax isib ru[u fi kri]i. I/-Champions Juventus li g[andhom 25 punt minn massimu ta’ 27 u g[adhom bla telfa fi 48 log[ba misSerie A g[andhom jie[du tliet punti o[ra g[and Bologna li qed jit[abtu ferm dan lista;un. Napoli, tliet punti warajhom fit-tieni post, i]uru lil Atalanta li jinsabu fil-15-il post waqt li Inter fit-tielet post, jilqg[u lil Sampdoria li donnhom tilfu rritmu tajjeb li bdew bih. Is-Serie A hu l-uniku kampjonat ma;;uri fl-Ewropa li jag[mel u]u minn ]ew; linesmen ]ejda imma din issistema li tant hu favur tag[ha l-President tal-UEFA Michel Platini, ma kinitx kapa/i tevita l-kontroversji li [allew lil Catania, Lazio u AS Roma rrabjati u lil-leaders Juventus fuq id-difensiva. Il-President ta’ Catania Antonio Pulvirenti kien ferm irrabjat wara li replays urew li l-gowl li skorja t-tim tieg[u flewwel taqsima kien in;ustament im[assar kontra Juventus li mbag[ad spi//aw biex reb[u l-log[ba 1-0 b’gowl ta’ Vidal fit-tieni

taqsima. Hu sa[ansitra ssu;;erixxa li l-President ta’ Juventus Andrea Agnelli, li l:img[a kien qal li l-futbol Taljan g[andu b]onn riforma, kellu jag[ti t-tliet punti lil Catania b[ala e]empju ta’ fair play u trasparenza. Skont Pulvirenti, ir-referee kien intimidat mill-bankina ta’ Juventus. Id-Direttur Sportiv ta’ Juventus Giuseppe Marotta ammetta li l-gowl ta’ Catania kien validu imma /a[ad li saret pressjoni fuq ir-referee. Roma li sfaw meg[luba 3-2 minn Udinese ukoll kienu di]appuntati dwar il-penalty li minnu Antonio Di Natale skorja l-gowl tar-reb[a. “Kienet ;urnata negattiva g[ar-referees. Jg[idu li rreferees ma jistg[ux jidde/iedu kampjonat, imma na[seb li jistg[u. Fil-ka] ta’ Catania r-ri]ultat inbidel minn 1-0 g[al 0-1,” qal il-kow/ ta’ Roma Zdenek Zeman. Laizio wkoll marru minn ta[t wara li gowl ta’ Stefano Mauri li deher tajjeb, t[assar g[al offside li ma kienx kontra Fiorentina li sa dak il[in kienu 1-0 minn fuq. Illog[ba ntemmet bil-Vjola jirb[u 2-0 u Lazio jitke//ewlhom ]ew; plejers. Il-programm

Serie A

Illum Palermo v Milan G[ada Atalanta v Napoli Cagliari v Siena Chievo v Pescara Inter v Sampdoria Juventus v Bologna Lazio v Torino Parma v Roma Udinese v Catania


It-Tlieta, 30 ta’ Ottubru, 2012

32 Lokali

Tliet turisti fil-Bajja ta’ Marsalforn ni]lu jg[umu f’ba[ar sabi[ u mhux imqalleb. I]da l-ba[ar sar imqalleb fi ftit [in bit-turisti dehru g[ajjenin u f’diffikultà biex jitilg[u lura x-xatt. Persuni li jiffrekwentaw il-bajja nnutaw li fil-post fejn kienu qed jg[umu t-turisti, m’g[adx hemm sellum biex l-g[awwiema jitilg[u minnu kif kien hemm matul ix-xhur tas-sajf u sa ftit ta]-]mien ilu. Tim tas-salvata;; mit-Taqsima tat-Tifi tan-Nar, akkumpanjati minn ambulanza, waslu fil-bajja ta’ Marsalforn u g[enu lit-turisti jitilg[u l-art qawwijin u s[a[. (Ritratt> Ted Attard)

Muscat jg[awwe; i/-/ifri In-nefqa tal-Gvern fl-ewwel parti tas-sena kienet effettwata mill-investiment fil-pjan ta’ ristrutturar fl-Air Malta u fl-Enemalta biex minkejja ]idiet qawwija fil-prezz ta]-]ejt il-kontijiet tad-dawl g[all-familji, negozji u industrija ma jog[lewx Il-politika tal-Gvern tibqa’ dik ta’ tis[i[ tal-finanzi ta’ pajji]na, waqt li jibqa’ jaddotta l-inizjattivi ekonomi/i li qed jissarrfu fi tkabbir ekonomiku, f’]ieda fl-investiment, f’]ieda fil-jobs u f’]ieda fil-pagi g[all[addiema Maltin u G[awdxin. Dan kien iddikjarat millMinisteru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment, fi stqarrija li fiha rrefera g[al dak li qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat dwar ilqag[da finanzjarja ta’ pajji]na. G[al darb’o[ra Muscat qed jipprova jg[awwe; i//ifri biex jimmi]informa ming[ajr ma jinkwieta ta’

x’effett jista’ jkollu fuq linvestiment u l-[olqien taljobs. G[al darb’o[ra, Muscat jaqbad /ifri g[all-ewwel sitt xhur tas-sena u bihom jibni argumenti finanzjarji li ma jre;ux. Il-Ministeru fakkar li flewwel sitt xhur tal-2012, ilvalur tal-istocks la[aq il€455 miljun, jew 65% talammont totali approvat g[all2012. Dan sar min[abba kundizzjonijiet aktar favorevoli tas-suq u se jfisser li s-self tal-Gvern se jonqos fit-tieni nofs ta’ din is-sena. Parti sostanzjali mid-d[ul tal-Gvern, b’mod partikulari f’dak li jirrigwardja t-taxxa tad-d[ul, isir fit-tieni parti tas-sena. In-nefqa tal-Gven

fl-ewwel parti tas-sena kienet effettwata wkoll millinvestiment li sar fl-Air Malta skont il-pjan ta’ ristrutturar biex din ter;a’ tqum fuq saqajha u lillEnemalta, biex minkejja ]idiet qawwija fil-prezz ta]]ejt, tkun tista’ ma tg[ollix il-kontijiet tad-dawl g[allfamilji, negozji u industrija. Dan barra investiment akbar fil-qasam tas-sa[[a, b’mod partikulari g[all-medi/ini. Il-Ministeru qal li tul issena kollha, il-Gvern baqa’ vi;ilanti biex ji]gura li jibqa’ fit-triq li jil[aq il-miri finanzjarji tieg[u. Filwaqt li bosta pajji]i Ewropej qed jirrikorru g[al mi]uri qawwija ta’ awsterità biex jippruvaw jaslu

media•link COMMUNICATIONS

Investiment akbar fil-qasam tas-sa[[a, b’mod partikulari g[all-medi/ini g[al defi/it ta’ anqas minn 3%, pajji]na g[alaq is-sena finanzjarja li g[addiet fuq livell ta’ 2.7% u l-mira tibqa’ li dan il-livell jer;a’ jitbaxxa anke fl-2012. Il-Gvern fisser li Muscat jaf li pajji]na llum qed jopera f’qafas finanzjarju ferm aktar strett u regolamentat millUnjoni Ewropea u jaf li l-a;ir finanzjarju ta’ pajji]na ji;i skrutinazzat mill-qrib. Fil-fatt, istituzzjonijiet internazzjonali b[all-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali aktar minn

darba kkummentaw fuq ittitjib tal-qag[da finanzjarja ta’ pajji]na. Il-President talKummissjoni Ewropea, fil;imghat li g[addew iddeskriva lil Malta b[ala e]empju ta’ stabbiltà finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministeru qal li l-istabbiltà finanzjarja tibqa’ kru/jali g[at-tkattir tal-investiment u l-postijiet taxxog[ol. Muscat jipprova j;ib l-istabbiltà bi kliemu u jgerrex l-investituri u lil dawk li qed jo[olqu x-xog[ol.

2012_10_30