Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,244

€0.55

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Aktar Deputati Laburisti jikkonfermaw ...li Muscat jiffri]a l-paga minima u ta’ min jaqla’ paga og[la Id-Deputat Laburista Owen Bonnici ikkonferma l-politika ta’ fri]a fuq ilpagi ta’ Muscat li [abbar waqt il-Kungress tal-Malta Labour Party fid-19 ta’ Settembru. Waqt programm fuq l-istazzjon televi]iv Laburista One nhar il{amis, Owen Bonnici qal hekk: “ X’qed jg[id Joseph Muscat. Qed jg[id li din ilpaga... u anke pagi o[rajn g[ax a[na rridu no[olqu middle class ;dida – ti]died meta l-ekonomija tfiq, meta l-ekonomija tissa[[a[, meta l-finanzi jkunu fis-sod ta’ vera”. Waqt konferenza tala[barijiet fid-Dar ?entrali tal-PN, Marthese Portelli, il-President tal-Kumitat E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista; Tonio Fenech, il-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u l-

Investiment; u Beppe Fenech Adami, Assistent Parlamentari fil-Ministeru tal-Intern u l-Kunsilli Lokali, spjegaw kif idDeputat Laburista Owen Bonnici kkonferma dak li qal Muscat li jekk l-MLP jkun fil-Gvern jiffri]a lpaga minima. Il-Ministru Tonio Fenech qal li dan iwassal ukoll biex din il-politika ta’ Muscat tpoggi lill-middle class ;dida fil-fri]a u ;;ib bidla g[al passat u b’hekk ibatu l-[addiema, il-pensjonanti u dawk li jie[du l-benefi//ji so/jali. Muscat g[adu mdawwar b’nies b[al Karmenu Vella li qed jikteb il-programm elettorali Laburista, Joe Debono Grech, Marie Louise Coleiro Preca, Alex Sceberras Trigona u Leo

(Ritratt> Trevor Sollars)

Lura fil-kustodja tal-Pulizija Storja f’pa;na 2

g[al pa;na 4

Stipendji

Football

Il-Gvern se jkompli jsa[[a[ l-istipendji. Kull student jing[ata medja ta’ €1,200 fi stipendju fis-sena.

Reb[iet g[al Balzan u {amrun fil-Kampjonat Premier.

Ara pa;na 5

Ara pa;ni 30 u 31


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

Se jitressaq il-Qorti fuq attentat ta’ qtil

Il-pulizija g[adha g[addejja bl-interrogazzjoni ta’ Carmelo Cutajar, li serva g[al snin twal fil-Korp tal-Pulizija, wara li nhar l-Erbg[a spara fuq ilmara tieg[u fit-telg[a tasSaqqajja. Wara li spara fuq il-mara, li tinsab fil-periklu tal-mewt, irra;el spara fuqu nnifsu u ta ru[u b’idejh lill-pulizija. Hu mistenni li l-aggressur jitressaq quddiem il-Qorti filjiem li ;ejjin. Linvestigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Ispettur Keith Arnaud. Sadattant, il-ka] tal-mara Marokkina li nstabet mejta fid-dar tag[ha fl-Im;arr qed

iqajjem aktar dubji hekk kif ilpulizija ma ppubblikatx irri]ultat tal-awtopsja. G[all-bidu kien mifhum li Meryem Bugeja, li mi]]ew;a Malti u omm ta’ ]ew;t itfal bniet ta’ sitta u tmien snin, mietet b’mod a//identali wara li ni]lilha z-zokkor, intilfet minn sensiha, waqg[et u [abtet rasha ma’ gwardarobba. Madanakollu l-pulizija, tidher li mhi teskludi xejn wara li mill-awtopsja rri]ulta li nstabu numru ta’ daqqiet f’rasha. G[alhekk, mhux qed ikun esklu] li l-mewt ;iet ikkaw]ata minn aggressjoni. Qed ji;i rrappurtat ukoll li Bugeja setg[et kienet tqila.

Spi]eriji

SPI}ERIJI LI JIFT{U G{ADA

VALLETTA: Royal Pharmacy, 271 Triq ir-Repubblika; MARSA: San Raffaele Pharmacy, 247 Triq {al Qormi; SANTA VENERA: Lantern Pharmacy, Misra[ il-Kebbies; BIRKIRKARA: Rational Pharmacy, 74#75 Triq il-Wied; G}IRA: Tony’s Pharmacy, 100 Triq Sir Patrick; SANT’ANDREW: Pembroke Pharmacy, 87 Triq Giuseppe Malfeggiani, Pembroke; TAS-SLIEMA: Harley Pharmacy, 1 Triq Nathalie Poutiatin Tabone; IKLIN: Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos; MOSTA: St. Louis Pharmacy, Triq Calì; QAWRA: El Medina Chemist, Triq il-Fliegu; {AL TARXIEN: Theresa Jo Pharmacy, 3A Triq Xintill; LISLA: San Filippu Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; {A}}ABBAR: May Day Pharmacy, Triq il-Vittorja; BIR}EBBU:A: Brittannia Pharmacy, 5 Triq il-Bajja sSabi[a; QRENDI: Chrysanthemum Pharmacy, Triq San Nikola; {A}-}EBBU:: Spi]erija {al Mula, Triq Dun Salv Ciappara; BA{RIJA: Ba[rija Pharmacy, Triq Raddet irRoti k#m Triq l-Iskola; VICTORIA: Batu Pharmacy, 38 Triq Palma; XEWKIJA: St. John’s Pharmacy, 85 Triq lIndipendenza.

It-Temp

UV INDEX

7

IT-TEMP> il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: moderat mix-Xlokk BA{AR> moderat IMBATT> baxx min-Nofsinhar TEMPERATURA: l-og[la 31˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.2 nida Xita mill-1 ta’ Settembru 83.3 mm IX-XEMX> titla’ fis-06.55 u tin]el fis-18.49

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 31˚C L-inqas 24˚C

IL-{ADD L-og[la 30˚C L-inqas 23˚C

IT-TNEJN L-og[la 30˚C L-inqas 23˚C

IT-TLIETA L-og[la 29˚C L-inqas 23˚C

L-ERBG{A L-og[la 28˚C L-inqas 23˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

7

7

6

6

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienu> Malta 29˚C xemxi, Al;eri 29˚C imsa[[ab, Amsterdam 16˚C imsa[[ab, Ateni 35˚C xemxi, Lisbona 19˚C imsa[[ab, Berlin 16˚C ftit imsa[[ab, Brussell 16˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 33˚C xemxi, Dublin 14˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 15˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 16˚C ftit imsa[[ab, Milan 22˚C xemxi, Istanbul 28˚C xemxi, Londra 17˚C xita, Madrid 16˚C imsa[[ab, Moska 22˚C xemxi, Pari;i 17˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 19˚C xita, Ruma 28˚C imsa[[ab, Tel Aviv 30˚C xemxi, Tripli 40˚C xemxi, Tune] 33˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 20˚C ftit imsa[[ab, Zurich 17˚C xemxi, Munich 17˚C ftit imsa[[ab, Stokkolma 11˚C xita, St. Petruburgu 16˚C ftit imsa[[ab.

I/edi wara li hedded li jaqbe] minn fuq pupress ta’ arblu minn Edward Mario Camilleri

Noel Calleja, ta’ 33 sena minn Santa Venera li nhar il{amis filg[axija allegatament ta 12-il daqqa ta’ sikkina lil Jacqueline Depasquale ta’ 44 sena mis-Swieqi, fiz-zona Ta’ Farzina f’{al Qormi, ilbiera[ hedded li jaqbe] minn fuq pupress tal-arblu g[al isfel vi/in fejn se[[ l-allegat ka]. Fil-fatt, kien wara kwa]i [ames sig[at ta’ tensjoni li Noel Calleja re;a’ tela’ lura fuq il-bejt minn fuq il-pupress li fuqu kien ilu bilqieg[da u mieg[u kien qed jistrie[, b’saqajh imdendla g[al [afna [in f’g[oli ta’ tliet sulari. Jirri]ulta li Calleja [arab lillPulizija lbiera[ filg[odu u serra[ fuq il-pupress ta’ arblu tal-festa fuq residenza privata f’{al Qormi, liema dar ma jidhirx li hi propjetà ta’ Calleja, filwaqt li hedded li jaqbe] g[al isfel.

Fuq il-post kien hemm qraba u [bieb ta’ Calleja, li ming[ajr su//ess ippruvaw i[e;;u lil Calleja biex jitla’ lura minn fuq il-pupress. Mag[hom ing[aqdu wkoll membri talPulizija fosthom l-Ispettur Lawrence Cutajar. Fil-post kien hemm ukoll pulizija u membri talProtezzjoni ?ivili li ppruvaw jikkalmaw is-sitwazzjoni u j[e;;u lir-ra;el biex jag[ti ru[u b’idejh ming[ajr konsegwenzi fatali. Membri tal-Protezzjoni ?ivili ppruvaw jarmaw saqqijiet i]da kellhom jieqfu meta Calleja heddidhom li kien se jaqbe] g[al isfel. Fuq il-post kien hemm ukoll [u Noel Calleja, Joseph Calleja, li pprova jikkalma lil Calleja matul is-sig[at li dam fuq il-pupress. Calleja ng[ata wkoll xi kafè u sigaretti.

It-trattattivi ma’ Calleja komplew permezz tal-Psikjatra David Cassar li jag[mel parti mill-Crises Intervention Unit li twaqqaf fl-2010. Aktar tard kien il-Ma;istrat Ian Farrugia, li jidher li kkonvin/a lil Calleja biex jag[ti ru[u f’idejn il-Pulizija. Fuq il-post kien hemm ukoll is-Supretendenti Sharon Tanti u Silvio Valletta, kif ukoll lAssistent Kummissarju Neville Aquilina. Pre]enti wkoll kien hemm id-Direttur Kliniku tas-Sedqa George Grech fost t[assib li Calleja seta’ kien qed jabbu]a minn xi sustanza ille/ita. Jidher li Calleja /eda u blg[ajnuna tal-Pulizija tne[[a mill-periklu minn fuq ilpupress. Hu re;a’ tqieg[ed ta[t ilkustodja tal-Pulizija u ttie[ed mill-post b’ambulanza.

:uvnott ja[fer lil missieru wara in/ident ]g[ir minn Ray Abdilla Ra;el ta’ 55 sena mill-Isla kien illiberat minn kull akku]a wara li ibnu qal fil-Qorti li dak li

se[[ bejniethom kien biss argument ]g[ir li nqala’ fir-residenza tar-ra;el fl-Isla stess, fejn ibnu ta’ 16-il sena sofra minn xi ;rie[i [fief mag[mulin b’sikkina. Chrismas Cauchi qal li missieru Emanuel Cauchi ma g[amel xejn u li kienet biss girfa ]g[ira fuq spallejh ix-xellugija. It-tifel qal li dan kien sempli/i argument ]g[ir u tas-soltu, u li kien qieg[ed ja[firlu. L-in/ident se[[ il-{amis li g[adda g[all[abta tal-11.15 a.m. Il-Pulizija kienu informati li kien hemm argument fi Triq it-Tarzna, flIsla. Irri]ulta li missier u ibnu argumentaw bir-

ra;el jaqbad sikkina u xejjirha fid-direzzjoni ta’ ibnu li ntlaqat [afif f’dahru fi spalltu. I]-]ag[]ug[ ittie[ed fi/-?entru tas-Sa[[a ta’ Bormla fejn ing[ata l-kura g[al ferita ferm [afifa li sofra. Kien l-istess tifel li baqa’ sejjer l-G[assa tal-Pulizija jag[mel rapport, i]da flAwla tal-Ma;istrat Antonio Mizzi, it-tifel qal li ma riedx jie[u passi kontra missieru u li issa kollox sew. Emmanuel Cauchi li jg[ix bil-benefi//ji so/jali wie;eb li mhux [ati tal-akku]i kontrih. Il-Prosekuzjoni tmexxiet mill-Ispettur Robert Said Sarreo filwaqt li g[al Emanuel Cauchi deher l-Avukat tal-G[ajnuna Legali Renzo Porsella Flores.

B[al-lum 25 sena

I

l-Gvern [abbar li se jonfoq aktar minn Lm40 miljun (€93.2 miljun) biex itejjeb u jimmodernizza s-sistema tattelefon wara li l-MLP prattika politika ta’ tqan/i/ u [alla fil-pajji] sistema qadima tattelefon li minbarra servizz mill-aktar [a]in kienet qed ixxekkel ukoll l-i]vilupp ekonomiku. Il-mira tal-Gvern ;did Nazzjonalista kienet li dan il-qasam ikun ]viluppat b’apparat ;did u modern [alli jg[in lill-pajji] b’mod ;enerali fit-tkabbir ekonomiku. B’[arstu ’l bog[od, biex jil[aq dan ilg[an, kien se jiddedika somma sostanzjali biex tkun modernizzata s-sistema u jinbidel l-apparat second hand mixtri mill-Gvern So/jalista. Fil-Parlament, il-Ministru talEdukazzjoni Ugo Mifsud Bonnici [abbar li l-Gvern kien se ja[seb g[attwaqqif ta’ monument f’;ie[ :or; Borg Olivier, missier Malta Indipendenti.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

Il-politika ta’ Muscat tpo;;i lill-[addiema fil-fri]a u ;;ib bidla g[al passat u b’hekk ibatu l-pensjonanti u dawk li jie[du l-benefi//ji so/jali (Ritratt> Michael Ellul)

Muscat jg[aqqadna mal-passat minn pa;na 1

Brincat li kienu fl-MLP fis-snin tmenin meta saret il-fri]a fuq il-pagi li sta;nat l-ekonomija u ;abet qg[ad kbir. Tonio Fenech qal li biddikjarazzjonijiet ta’ Muscat u ta’ Owen Bonnici, il-[addiema Maltin u G[awdxin g[andhom g[aliex jinkwetaw. Min-na[a l-o[ra l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ekonomija tikber mhux bi/-cheap labour imma billi jinvesti fil-[iliet tal-[addiema u jinvesti fl-edukazzjoni u fit-ta[ri;. Tonio Fenech fakkar li fl-a[[ar erba’ snin il-paga minima ]diedet b’€1,000 filwaqt li l-paga medja ]diedet

b’€2,000. Fit-tieni kwart ta’ din issena l-impjiegi ]diedu bi 2.1% fuq issena ta’ qabel. Min hu bil-paga minima jing[ata t-ta[ri; mill-ETC biex ikollu xog[ol a[jar u minbarra lpaga jing[ata €25 fil-;img[a. Tonio Fenech qal li l-Gvern hu impenjat li jibqa’ j]id il-pagi permezz tal-mekkani]mu tal-COLA u se jkompli jinvesti fl-edukazzjoni u fitta[ri; biex inqas nies li jkollhom biss il-paga minima. Il-Gvern Nazzjonalista g[olla l-paga minima f’kull ba;it matul l-erba’ snin li g[addew. Il-Ministru Tonio Fenech qal li dan juri d-differenza bejn il-politika ta’ fri]a ta’ Muscat li bil-fri]a fil-paga minima qed jattakka l-istituzzjoni tal-

Deputat Laburista jipprova jgiddeb il-partit tieg[u stess Id-Deputat Laburista Chris Cardona qieg[ed jikkontradixxi dak li qal ilLeader Laburista u dak li ;ie rrappurtat fl-istqarrija uffi/jali tal-Malta Labour Party fid-19 ta’ Settembru li g[adda, ji;ifieri “tkellimna fuq il-minimum wage u li din ma tog[lix”. Ilbiera[ waranofsinhar, Chris Cardona pprova jgiddeb l-istqarrija uffi/jali tal-Malta Labour Party u qal li l-MLP mhux se jiffri]a l-paga minima. Mistoqsi minn dan il;urnal biex jispe/ifika x’inhi l-po]izzjoni talMLP wara li fl-a[[ar xhur Muscat semma l-proposta

tal-living wage, waqt ilKungress issemma li lMLP jiffri]a l-paga minima billi ma j]idiex, Chris Cardona kkontradixxa l-istqarrija tal-istess partit. Id-Deputat Laburista qal li l-proposta tal-living wage g[adha hemm. Chris Cardona deher ma we;ibx meta ;ie mistoqsi g[alfejn qed igiddeb ilpartit tieg[u stess, i]da attakkana li m’a[niex intelli;enti biex nifhmu dak li ried jg[id Muscat. Dan minkejja li l-istqarrija Laburista tispjega /ar li “tkellimna fuq il-minimum wage u li din ma tog[lix.”

COLA u l-politika tal-Partit Nazzjonalista li jkompli j]id il-pagi, jattira l-investiment u jo[loq ixxog[ol. Beppe Fenech Adami qal li loppo]izzjoni tal-Partit Nazzjonalista u ta’ diversi korpi kostitwiti g[addikjarazzjoni ta’ Muscat li jiffri]a lpaga minima, [olqot paniku filLabour. Hu qal li l-politika tal-MLP mhix ta’ ;id g[all-pajji]. Hu qal li issa Muscat qieg[ed jg[id li se jirrikorri g[al libell g[ax il-Partit Nazzjonalista u ;urnalisti f’gazzetti o[rajn irrappurtaw dak li qal Muscat stess. Dak li qal Muscat kien ikkonfermat fi stqarrija ma[ru;a fid19 ta’ Settembru stess mill-MLP. Beppe Fenech Adami qal li Muscat

qed jipprova jag[mel sarima ma’ [alq il-Partit Nazzjonalista u ma’ min qed jirrapporta dak li qal hu stess. L-Assistent Parlamentari Beppe Fenech Adami wissa li Muscat mhux se jirnexxielu. Hu qal li Muscat g[amel u-turn o[ra g[ax waqt li kien qed jixhed f’kaw]a fil-Qorti qal li ma jemminx fl-u]u tal-libell imma ftit wara g[amel libell kontra l-Partit Nazzjonalista. Dan juri li ma’ Muscat ma tafx fejn int. Ftit ilu Muscat kien qed jitkellem dwar il-Living Wage li issa warrabha, u kien ja[dem biex Malta ma ssirx membru tal-Unjoni Ewropea. Beppe Fenech Adami qal li Muscat qed joffri politika li tg[aqqadna malpassat.

Il-Costa Cruises se ]]id l-attività fil-Port il-Kbir

Il-kumpanija tal-cruise liners Costa Cruises se tibqa’ tattira aktar turisti lejn pajji]na meta hu stmat li ssena d-die[la se ;;ib lejn pajji]na 186,000 passi;;ier bil-vja;;i tal-cruise liners jibdew u jintemmu fil-Port ilKbir. Dan ikkonfermah idDirettur tal-Marketing talkumpanija, Dario Rustico, li sa Ottubru tas-sena d-die[la se jkun lest vapur ie[or il-Costa Favolosa, li se j;orr madwar 4,000 passi;;ier f’kull vja;;. {abbar ukoll ir-rotot ;odda tal-Costa Cruises g[al din issena abbord il-Costa Magica. Fost ir-rotot tant importanti g[as-sena d-die[la, kemm ilCosta Favolosa u anke l-Costa Classica, se jibdew il-vja;; tag[hom u jtemmuh f’Malta. Pajji]na se jattira wkoll

passi;;ieri mir-Russja u minn ?ipru li l-punt tat-tluq tag[hom se jkun Malta. Dan kollu grazzi g[all-investiment f’pajji]na biex ikunu jistg[u jimbarkaw vapuri akbar. Il-Ministru g[at-Turi]mu, Kultura u l-Ambjent, Mario de Marco, fisser l-a[bar li tat ilCosta Cruises b[ala sinjal ie[or ta’ fidu/ja f’pajji]na u qal li s-su//ess li qed jikseb pajji]na fil-qasam tal-cruise liners hu dovut g[all-[idma tal-gvern flimkien malimsie[ba kollha. Il-Ministru Mario de Marco ta rendikont dettaljat ta/-/ifri po]ittivi li kiseb pajji]na f’dan il-qasam. Bejn Jannar u Awwissu lqajna fostna madwar 400,000 turist bilcruise liners, ]ieda ta’ 13% fuq l-istess perjodu s-sena li g[addiet. 22% tal-passi;;ieri

tal-cruise liners ;ejjin millkumpanija Costa Cruises – lakbar grupp tal-ivvja;;ar flItalja u l-akbar kumpanija talcruise liners fl-Ewropa. Mario de Marco qal li dan is-settur qed i[alli [afna flus dirett fl-ekonomija Maltija. Hu stmat li kull turist jonfoq madwar €60 r-ras. Dan ifisser li s-sena li g[addiet [allew ’il fuq minn €33 miljun f’pajji]na. Ir-rekords talpassi;;ieri li ji;u permezz talcruise liners qeg[din dejjem ji]diedu minn sena g[al o[ra. Il-Gvern hu impenjat li jkompli jg[in lil din lindustrija tant importanti g[al pajji]na. Dan kollu minkejja l-isfidi li din l-industrija jkollha taffronta spe/jalment fi ]minijiet ta’ kri]i internazzjoni fejn il-prezz talfjuwil qieg[ed dejjem ji]died.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra FRANZA

Hollande jippre]enta l-ewwel ba;it

L-eks Kan/illier :ermani] Helmut Kohl waqt /erimonja f’Berlin meta nkixfet bolla dedikata lilu f’g[eluq it-30 sena minn mindu kien la[aq Kan/illier. (ritratt Reuters)

IL-:ERMANJA

Kohl jag[mel appell g[all-g[aqda Ewropea L-eks Kan/illier :ermani] Helmut Kohl, li kien g[aqqad il-:ermanja u da[[al il-pajji] fl-ewro, [e;;e; l-Ewropa biex timxi ’l quddiem b’integrazzjoni akbar minkejja l-kri]i finanzjarja ta’ b[alissa u insista li jrid isir minn kollox biex flEwropa ma jkunx hemm aktar gwerer. F’dehra pubblika rari tieg[u biex ifakkar it-30 sena minn mindu sar Kan/illier, saret /erimonja f’Berlin li g[aliha attendew eks Presidenti u eks Prim Ministri kif ukoll Angela Merkel, il-Kan/illier pre]enti u li kienet da[let fil-karriera

politika bis-sa[[a ta’ Kohl i]da mbag[ad kienet daret kontrih. Kohl, li g[andu 82 sena u f’kundizzjoni ta’ sa[[a batuta minn mindu kien waqa’ fl2008 u dam ix-xhur fl-isptar, fil-bi//a l-kbira ]amm fommu mag[luq tul dawn ittlett snin ta’ taqlib finanzjarju fl-Ewropa i]da meta tkellem esprima dubji dwar kif Merkel qed timxi fil-kofront tal-kri]i. Qabel ma tkellem Kohl, tkellmet Merkel li fa[[ret dak li g[amel Kohl i]da wkoll iddefendiet il-mod kif imxiet fil-konfront tal-kri]i finanzjarja.

Waqt i/-/erimonja l-{amis filg[axija fil-Mu]ew Storiku :ermani], kien hemm messa;; ta’ tif[ir permezz ta’ video mill-eks President Amerikan George H.W. Bush kif ukoll l-eks Prim Ministri John Major tar-Renju Unit u Edouard Balladur ta’ Franza kif ukoll il-President I]raeljan Shimon Peres. Osservaturi qalu li din i//erimonja serviet ta’ rikon/iljazzjoni bejn i]-]ew; mexxejja politi/i :ermani]i u hemm indikazzjonijiet li Kohl issa se jg[in lil Merkel fil-kampanja elettorali tag[ha s-sena d-die[la biex tikseb ittielet mandat tag[ha.

Il-President So/jalista Fran/i], Francois Hollande, ippre]enta l-ewwel ba;it tieg[u li fih sensiela ta’ ]idiet fit-taxxi. B’dan il-pass, Hollande qed jittama li jda[[al 30 biljun ewro bl-iskop li jnaqqas l-i]bilan/ li hemm fil-finanzi pubbli/i. Dan qed jitqies b[ala laktar ba;it iebes Fran/i] f’dawn l-a[a[r 30 sena. I]da b’rekord ta’ qg[ad u sensiela ta’ /ifri li qed jippuntaw lejn aktar sta;nar ekonomiku, hemm t[assib li l-affarijiet se jkomplu jmorru g[all-ag[ar fi Franza. Il-ba;it iddeluda lil xi w[ud li kienu qed jittamaw f’sensiela ta’ riformi u mhux biss iffri]ar tal-infiq pubbliku minflok tnaqqis fil-flus allokati lill-Ministeri b[alma g[amlet Spanja din il-;img[a biex tevita li titlob bailout. B’dejn pubbliku f’rekord

ta’ 91 fil-mija talekonomija, il-ba;it talbiera[ hu vitali g[allkredibbiltà ta’ Franza. Il-Gvern So/jalista Fran/i] qal li dan il-ba;it hu l-ewwel f’sensiela ta’ passi biex jitnaqqas li]bilan/ li g[andu l-Gvern sal-2017 Fil-ba;it, il-Gvern ikkonferma taxxa temporanja ta’ 75 fil-mija fuq d[ul ta’ aktar minn miljun ewro u taxxa ta’ 45 fil-mija fuq d[ul ta’ aktar minn 150,000 ewro. Min[abba dawn it-taxxi ;odda, partikularment immirati lil dawk li jaqilg[u [afna flus, dawn tal-a[[ar wissew li kienu se jitilqu mill-pajji]. Hollande kienet elett fuq g[ajta li kien se jwarrab lawsterità u j[e;;e; li]vilupp ekonomiku i]da lpopolarità tieg[u fi ftit xhur marret lura [afna min[abba l-b]onn li jitnaqqas id-dejn.

L-ISTATI UNITI

Little Wayne jikser ir-rekord ta’ Elvis Il-kantant rapper Little Wayne irnexxielu jikser irrekord ta’ Elvis Presley biex sar hu ‘ir-Re ;did’ talBillboard Hot 100 singles chart, b’total ta’ 109 kanzunetta. Dan ifisser li Wayne, li g[adu kemm g[alaq it-tletin sena, issa g[adda l-ammont impressjonanti ta’ kanzunetti ta’ Elvis (108) li dehru g[al ]mien fil-hot 100 singles bejn l-1958 u l-2003 — i]da hu minnu li f’dan il-ka] partikulari kellu wkoll xi ftit tal-’g[ajnuna’. Fil-fatt,Wayne kiteb ismu fl-istorja permezz tal-a[[ar track tar-rapper Game bl-isem Celebration u li da[al fit-82 post tal-klassifika ta’ Billboard . Minbarra l-vu/i ta’ Wayne fuq din id-diska hemm anki Chris Brown, Tyga u Wiz Khalifa li wkoll qed jikkontribwixxu t-talenti tag[hom. L-ewwel studio album ta’ Little Wayne – imlaqqam Weezy – kien [are; fl-1999 u jismu Tha Block Is Hot . Minn dakinhar ‘il hawn lartist sar wie[ed mill-akbar ismijiet fil-mu]ika hip hop stil Amerikan waqt li hu famu] laktar g[as-su//essi Right Above It u 6 Foot 7 Foot. Intant, Wayne jinsab fil[ames post tal-lista (ta’

Little Wayne

Billboard) tal-aktar mu]i/isti li qalg[u flus fl-2011, u fejn hu kkalkulat li i;;enera aktar mill-ekwivalenti ta’ tmintax-il miljun ewro. G[al dawn l-a[[ar 45 sena Elvis Presley kien qed i]omm it-’titlu’ tal-artist bl-akbar numru ta’ Hot 100 singles u bil-kanzunetta Rubberneckin tkun l-a[[ar wa[da tieg[u li dehret fi/-charts (fil-100 post) fl-2003. Il-karriera ta’ Elvis, ir-Re tar-Rock ‘n Roll, la[qet bdiet qabel l-introduzzjoni talBillboard 100 chart, fl-1958, u g[aldaqstant u[ud millaktar kanzunetti famu]i tieg[u b[al Heartbreak Hotel u Hound Dog qatt ma kienu rappre]entati f’din ilklassifika presti;ju]a.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

Il-Porsche 911 Carrera 4 jidher g[all-wiri g[all-media waqt il-Paris Mondial de l’Automobile. Il-wirja tal-a[[ar mudelli ta’ karozzi fil-kapitali Fran/i]a tifta[ g[all-pubbliku llum u tag[laq fl-14 ta’ Ottubru (ritratt Reuters)

Il-karozza PGO Hemera tidher waqt il-;urnata dedikata lill-;urnalisti tal-Paris Mondial de l’Automobile f’Pari;i (ritratt Reuters)

Il-Ferrari F12 Berlinetta waqt il-Paris Mondial de l’Automobile li tibqa’ miftu[a sal-14 ta’ Ottubru (ritratt Reuters)


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

16 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

KILLING THEM SOFTLY

Vjolenti i]da b’interpretazzjonijiet tajbin Direzzjoni> Andrew Dominik< {in> 97 minuta, ?ert. >18, KRS Jekk kien hemm isem ta’ film li jqarraq hu proprju dan g[ax l-aktar sekwenzi li jispikkaw huma proprju dawk tal-qtil li huma kollox minbarra ‘rotob’, g[ax fil-fatt huma fost l-aktar vjolenti, grafi/i u mdemmija li qatt rajna. Imma daqstant konvin/enti u realisti/i huma l-interpretazzjonijiet tal-atturi, u mhux biss ta’ dawk mag[rufa b[al Brad Pitt, James Gandolfini jew Ray Liotta. Ir-rakkont imnebba[ millktieb ta’ George V. Higgins Cogan’s Trade li kien pubblikat fl-1974 – i]da li ;ie ambjentat fi ]mienna, pre/i]ament fi ]mien il-kampanja elettorali presidenzjali Amerikana (b’siltiet minn diskorsi ta’ Obama) – jibda billi jlaqqag[na ma’ ]ew; kriminali in;enwi. Dawn huma Frankie (Scoot McNairy) u Russell (Ben Mendelsohn) li jiftiehmu biex jisirqu l-flus waqt log[ba karti fejn jintlag[bu flejjes kbar. Din kienet organizzata millgangster Markie (Ray Liotta) g[al gangster imlaqqam

“Squirrel” (Vincent Curatola) ta[t il-protezzjoni tal-kriminalità organizzata. Is-serqa tirnexxi u l-pjan li

kellhom li je[el Markie b[ala kompli/i ma jirnexxix g[alkollox, u l-gang isejja[ lil Cogan (Pitt) biex jinvestiga s-serqa u ‘jie[u [sieb’ ta’ min kien responsabbli. Min[abba li kien jiddejjaq joqtol lil nies li kien jaf, iqabbad lill-qattiel veteran Mickey (James Gandolfini) li però issa aktar kien mo[[u fixxorb u biex jixrob. G[alhekk issa jkollu jwettaq il-bi//a xog[ol hu stess. Ir-re;ista Dominik (li kien di;à [adem ma’ Pitt f’The Assassination of Jesse James) inaqqas spiss ir-ritmu biex iwassal id-diversi karattri, u jidher li l-g[axqa tieg[u jkisser ilper/ezzjoni tal-udjenza dwar veteran tal-films tal-gangsters b[al Gandolfini, Curatola u Liotta. It-tlieta li huma g[andhom karattri kemxejn dg[ajfa u li huma sempli/ement [ut ]g[ir f’g[adira ferm ikbar u perikolu]a. Partikularment dak ta’ Liotta kien karattru be]]ieg[, ferm

Il-gangster Markie (Ray Liotta, lemin) mhedded minn [alliel f’Killing Them Softly

differenti milli rajnieh f’Goodfellas. Kultant dan ilfilm jixbahu, filwaqt li lil Gandolfini t[ossu qed jinterpreta xi epilogu g[as-sensiela The Sopranos li kien kiseb fama biha. Imma kif bdejt nikteb, l-interpretazzjonijiet huma e//ellenti

– b’Pitt iservi tal-‘kolla’ bejn lavvenimenti drammati/i u l[afna djalogi (f’film litterarju [afna) – inklu]i dawk ta’ McNairy u Mendelsohn. Imma ntemm billi ner;a’

nfakkar li dan hu film tassew vjolenti , bi swat goff u tant salva;; bid-dmija ttir (kultant

anki bis-slow motion), b’delitti kes[in u bierda li tkun taf li ;ejin g[ax dejjem akkumpanjati minn arran;amenti mu]ikali fuq il-pjanu minn Marc Streitenfeld, li kien ikkompona wkoll dik stupenda g[all-film fantaxjentifiku Promotheus li rajna ftit qabel beda s-sajf.

THE POSSESSION

U issa e]or/i]mu Lhudi Direzzjoni> Ole Bornedal, {in> 92 minuta, ?ert.> 16, KRS Wara li f’dawn l-a[[ar kwa]i 40 sena minn meta tfa//a The Exorcist, rajna ruxxmata films dwar le]or/i]mu u ka]i ta’ pussess indemonjat u e]or/i]mu fi [dan ir-reli;jon Kattolika, din il;img[a wasal film differenti fis-sens biss li hawn le]or/i]mu jse[[ skont ir-rit tar-reli;jon Lhudija. Mill-bqija, ftit li xejn hawn differenza mill-ewwel film dirett minn William Friedkin fl-1973. Bir-re;ista Dani] Ole Bornedal minflok Friedkin il-film jibda b’anzjana inkwetata dwar kaxxa misterju]a li ma tistax tifta[ha u li meta tipprova tkissirha, hi tispi//a msabbta ma’ kull rokna u saqaf tal-kamra u mix[uta fl-art g[al mejta. Aktar tard niltaqg[u ma’ ]ew; a[wa bniet li minn yard sale missierhom Clyde (Jeffrey Dean Morgan), li jinsab fi pro/eduri ta’ divorzju minn ma’ martu Stephanie (Kyra Sedgwick), jixtri proprju dik ilkaxxa misterju]a fuq insistenza ta’ bintu ]-]g[ira Em (Natasha Calis). Em issa tibda ;;ib ru[ha b’mod stramb, i]da kemm Clyde kif ukoll martu ja[sbu li dan kien kollu ;ej mit-tensjoni tad-divorzju tag[hom. I]da meta l-affari tisserja u bintu tibda tmur dejjem aktar lura, Clyde jie[u l-kaxxa g[and professur [abib tieg[u li jg[idlu li fil-kaxxa kien hemm spirtu mxajtan Lhudi. G[alhekk, filwaqt li bintu tittie[ed l-isptar g[allosservazzjoni, u martu twa[[al fih g[al dak li qed

L-atturi Matisyahu, Jeffrey Dean Morgan u Kyra Sedgwick je]or/izzaw lil Em (Natasha Calis) f’The Possession

ji;rilha, hu jmur ji;ri f’komunità Lhudija mill-aktar tradizzjonali fejn isib l-g[ajnuna ta’ Hasid (il-kantant tal-hip hop Matisyahu).

Min i[obb dawn it-tip ta’ films dwar setg[at misterju]i, imxajtna, mhux se jiddejjaq jara The Possession, li wara kollox hu ismu mieg[u.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

?inekritika 17 MAMMUTH

Kollu ta’ Gerard Depardieu u g[alih Direzzjoni> Kervern N. Delephine, {in> 91 minuta, ?ert.> 16, KRS Li ma kienx g[all-attur veteran Fran/i] Gerard Depardieu, dan il-film Fran/i] wisq probabbli qajla kien jin[adem. Hu film kollu kemm hu ta’ Depardieu. Hu film li g[alih Depardieu ma t[allasx /ente]mu, u dan juri l-[erqa li kellu li ja[dem il-parti ewlenija tieg[u, ming[ajr ma qag[ad jinkwieta kemm seta’ j[assar id-dehra, limage, tieg[u, u dan mhux min[abba l-ilbies u x-xag[ar ta’ vagabond li jilbes fih. Minbarra l-kura;; tad-distributuri lokali li [ar;u dan il-film, wie[ed ma jistax ma jsemmix dak tal-producers li pprodu/ew film li hu ferm differenti minn dawk kollha tag[mix tal-g[ajnejn ta//inematografija Amerikana, g[ax [add ma jrid jag[mel xi sieg[a u nofs josserva l[ajja mi]erabbli ta’ individwi pateti/i. B’atturi ming[ajr make up jew tlellix. L-istorja miktuba mill-istess re;isti tal-film

(mag[rufin

g[all-mod satiriku li bih jaraw id-dinja fix-show tag[hom “Groland” fuq l-istazzjon Fran/i] Canal+) tittratta dwar [addiem f’bi//erija, Pilardosse (Depradieu) – imlaqqam “Mammuth” min[abba l-mutur antik talistess ditta – li ta’ 60 sena wasal biex jirtira, imma jsib li ma kienx se jir/ievi l-pensjoni g[ax diversi kumpaniji li kien ja[dem mag[hom qabel ma kinux jirrappurtaw l-ammont ta’ paga li [allsuh. G[alhekk, ikollu jirkeb ilmutur [alli jsib il-kumpaniji u jag[tuh il-karti kollha li je[tie;. Din xejn ma tkun [a;a [afifa, anki g[ax xi w[ud minn dawn g[alqu. Tul il-vja;; hu jkollu laqg[at surreali ma’ dawk li kienu j[addmuh, [bieb antiki u familjari li kien ilu ma jara snin twal. Depardieu b[as-soltu jqaxxar il-parti ta’ Serge li fl-a[[ar jibda jirrealizza x’ja[sbu verament in-nies dwaru.

Serge (Gerard Depardieu) jibda l-vja;; f’Mammuth

L-ewwel nofs tal-film ma jdejqekx, i]da tul it-tieni nofs ma jirnexxix daqstant, apparti li l-film hu ma[dum bl-istess til ta’ films ta’ xi 20 sena ilu jew aktar, u dan jixhed nuqqas ta’ ri]orsi, probabbli min[abba li ma nstabx finanzjament bi]]ejjed.

L-aqwa films f’Malta (Bejn id-19 u t-23 ta’ Settembru – KRS) 1.

2. 3. 4. 5.

Step Up 4: Miami Heat Ted Brave The Watch The Bourne Legacy

6. The Expendables 2 7. Dredd 8. Dr. Seuss The Lorax 9. The Hunger Games 10. Dark Shadows


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

Edizzjoni o[ra llum tan-Notte Bianca fil-Belt

Illejla eluf ta’Maltin mistennija jer;g[u jo[onqu t-toroq ewlenin talBelt Valletta hekk kif il-belt kapitali tkun im]ejna u mimlija attività f’edizzjoni o[ra tan-Notte Bianca Lejl Imdawwal. Tard il-biera[ wara nofsinhar, ilMinistru tat-Turi]mu, il-Kultura u lAmbjent Mario de Marco inawgura esebizzjoni ta’ arti kontemporanja filbini tal-Awtorità Maltija g[atTurizmu. Din il-wirja qed tittella’ minn Heritage Malta. Kull min se jattendi g[an-Notte Bianca se jkollu l-opportunità jara bosta xog[lijiet ta’ diversi pitturi fosthom Guiseppe Calì, David Pisani

kif ukoll William Apap fost l-o[rajn. Wara l-inawgurazzjoni ta’ din lesebizzjoni, Mario de Marco attenda g[all-walk about madwar il-Belt Valletta fejn segwa l-a[[ar preparamenti li kienu qeg[din isiru g[al dan l-avveniment fosthom rehearsals ta]-]fin, animazzjoni g[attfal kif ukoll spettaklu bin-nar fost lo[rajn. L-attività tan-Notte Bianca saret appuntament annwali fil-kalendarju kulturali ta’ pajji]na fejn il-bini pubbliku, b[alma hi l-Ber;a ta’ Kastilja, u bini ie[or storiku u pubbliku jkun miftu[ g[all-pubbliku. Fil-Ber;a ta’ Kastilja, fl-uffi//ju

tal-Prim Ministru, se tittella’ wkoll esebizzjoni ta’ bnadar stori/i Maltin, u emblemi o[ra ta’ importanza storika. Kull min se jattendi llejla g[alledizzjoni tan-Notte Bianca se jkollu lopportunità li j]ur bosta postijiet ta’ interess, isegwi produzzjonijiet teatrali, u jattendi g[al wirjiet li jkunu qeg[din jittellg[u fost [afna o[rajn. Lejlet in-Notte Bianca, g[all-ewwel darba fil-belt kapitali wkoll sar ilfestival Ix-Xjenza fil-Belt b’sensiela ta’ attivitajiet marbutin max-xjenza b[ala parti mill-pan European Researcher’s Night. Matul il-festival saru iktar minn 20 attività f’14-il post

differenti fil-Belt li lkoll kienu ma[suba biex jippromwovu x-xjenza u r-ri/erka b’mod li jifhimhom kul[add. Saru attivitajiet f’diversi postijiet filBelt fosthom fil-Kavallier ta’ San :akbu, fi Triq ir-Repubblika, fi Triq Merkanti, fi Strada Stretta, filKonkatidral ta’ San :wann, fi Pjazza San :or;, fil-Ber;a’ tal-Italja, filKamra tal-Kummer/ u bnadi o[ra. Dawk kollha li attendew g[al festival setg[u jiltaqg[u ma’ xjentisti mill-Università ta’ Malta u ma’ artisti li huma ispirati mix-xjenza u pparte/ipaw f’attivitajiet marbutin max-xjenza u mar-ri/erka li kienu organizzati f’ambjent ferrie[i.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Il-Gvern se jkompli jsa[[a[ l-istipendji minn Charles Muscat

Il-Gvern se jkompli jg[in lill-istudenti billi mhux biss i]omm is-sistema pre]enti talistipendji, imma jkompli jsa[[a[ha u jifta[ha biex aktar studenti jibbenefikaw minnha u b’hekk aktar studenti jkomplu bl-istudji og[la tag[hom. Dolores Cristina, ilMinistru tal-Edukazzjoni u xXog[ol, qalet dan ilbiera[ meta ltaqg[et ma’ numru ta’ studenti li se jibdew il-livell post-sekondarju waqt li kienu qed jing[ataw l-iSmart Card mi/-/entru tal-iSmart Cards, f’Birkirkara. Hu stmat li kull sena jin[ar;u mal-5,000 Smart Card ;dida. Madwar 19,000 student u studenta fil-livell postsekondarju qed jing[ataw listipendju mill-Gvern li jammonta g[al madwar €23 miljun fis-sena, medja €1,200 fis-sena g[al kull student. Parti mill-istipendju jing[ata lillistudenti fi Smart Card li biha jistg[u jixtru materjal marbut mal-istudji minn [wienet awtorizzati u l-parti l-o[ra talistipendju tkun depo]itata filkont bankarju tal-istudenti kull erba’ ;img[at. Il-Ministru Dolores Cristina iddawret mal-post minn Ian u Robert Pellicano, id-Diretturi ta’ APCO Limited, ilkumpanija responsabbli mill[ru; tal-iSmart Cards. Hi tkellmet mal-istudenti li kienu qed jag[mlu l-iSmart Card li ting[atalhom dak il-[in stess u jistg[u jibdew ju]awha f’madwar 550 [anut. Student li jag[mel kors ta’ sentejn fil-livell postsekondarju jie[u €1,300 fi stipendju. Student li jag[mel kors ;enerali ta’ tliet snin flUniversità jie[u €4,380 fi stipendju u jekk jag[mel kors preskritt ta’ tliet snin jiehu €7,200 fi stipendju. F’kummenti lil INNAZZJON studenti spjegaw kemm l-iSmart Card

Studenti jing[ataw l-iSmart Card mi/-/entru tal-iSmart Cards, f’Birkirkara (Ritratt> Pierre Sammut, DOI)

tg[inhom u hi kru/jali biex ikomplu bl-istudji tag[hom. Fa[[ru l-g[ajnuna li qed jing[ataw mill-Gvern biex ikunu jistg[u jkomplu jistudjaw. Wie[ed millistudenti qal li meta jara dak li qed ji;ri f’pajji]i o[ra jirrealizza kemm l-istudenti Maltin g[andhom g[ajnuna mill-Gvern. Kull student ;did fil-Junior College, fl-MCAST, fl-ITS, fil-Higher Secondary, fixSixth Forms tal-Knisja u Indipendenti jing[ata l-iSmart Card. Studenti fil-livell postsekondarju jie[du €230 fi Smart Card g[al kull sena talkors u €83.86 kull erba’ ;img[at fil-kont bankarju. Dawk li jikkwalifikaw g[al G[otja Supplimentari min[abba /irkustanzi partikulari fil-familja jie[du €124.80 kull erba’ ;img[at. Hemm madwar 1,000 student

fil-livell Post Sekondarju li jie[du l-G[otja Supplimentari.

Kull student jing[ata medja €1,200 stipendju fis-sena Student Universitarju li jag[mel kors ;enerali jie[u €83.86 kull erba’ ;img[at filkont bankarju. Fl-ewwel sena fil-card jie[u €931.75 u mittieni sena ‘l quddiem jie[u €465.87 kull sena fil-card. Jekk jikkwalifika g[al G[otja Supplimentari jie[u €251.67 kull erba’ ;img[at. Student li jag[mel kors preskritt jir/ievi €146.77 kull

erba’ ;img[at u jekk jikkwalifika g[al G[otja Supplimentari s-somma titla’ g[al €251. Fl-iSmart Card listudenti jir/ievu €1,396.62 fl-ewwel sena tal-kors tag[hom u €698.81 kull sena tal-kors. Fl-Università hemm 600 student li jikkwalifika g[allG[otja Supplimentari. Studenti fl-MCAST li qed ikompli bit-Top Up Degree jie[du l-istess stipendju daqs studenti fl-Università. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xoghol fakkret li fi ]mien il-Gvern Laburista fl-1998 listipendju kien inbidel f’dejn g[all-istudenti li riedu jrodduh lura. Dak i]-]miem kien hemm biss 8,000 student bl-istipendju imma llum hemm kwa]i 19,000 student u l-istipendju jing[ata b[ala g[otja u ma jridu jroddu xejn lura.

Il-parke;;i huma mmexxija mill-privat Il-Gvern fi stqarrija sostna li lparke;;i llum di;à huma mmexxija mill-privat u allura mhux qed isir privatizzazzjoni kif qed jallega l-Malta Labour Party. Il-Ministeru g[all-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni qal li lpro/ess jikkon/erna biss parke;;i e]istenti u allura ma jolqotx parke;;i ta’ residenti. Intqal ukoll li mhux qed ikun stabbilit il-[las g[al quddiem g[ax anki llum m’hemmx [las stabbilit g[al parke;; mal-parkers. Il-Ministeru nnota l-kapa/ità tal-

Oppo]izzjoni Laburista biex tippre]enta mozzjoni li trid issawwat lill-[addiema, f’dan il-ka] l-aktar [addiema prekarji fost il-[addiema kollha, il-parkers. Il-Gvern qal li l-parkers m’g[andhom ebda sigurtà fix-xog[ol tag[hom g[ax jiddependu minn li/enzja li tista’ titwaqqaf meta jrid il-Gvern u li tista’ ma tkunx im;edda fl-a[[ar tas-sena. Dawn il-[addiema m’g[andhom l-ebda protezzjoni u jiddependu biss mill’buona grazzja’ tal-Gvern. Il-Gvern, flimkien mal-Union {addiema Mag[qudin (U{M) li

tirrappre]entahom, riedu ibiddlu din issitwazzjoni kiefra u jag[tu sigurtà lil dawn il-[addiema billi jing[ata kuntratt ta’ 10 snin fuq kull parke;; u jippermetti lill-parkers biex jittrasferixxu l-kuntratt kif isir f’[afna kuntratti simili. Jidher, i]da, li lill-MLP dan ma jog[;bux u jrid li l-parkers jibqg[u [addiema prekarji. Wara li se jiffri]a lpaga minima jidher li l-MLP se jiddefendi wkoll ix-xog[ol prekarju u jkun il-paladin tal-isfruttament tal[addiema.

Tibda l-konsultazzjoni dwar il-bagit Laqg[a ta’ konsultazzjoni dwar il-ba;it tal-2013 fet[et il-pro/ess ta’ konsultazzjoni bil-parte/ipazzjoni attiva ta’ diversi g[aqdiet, korpi kostitwiti, g[aqdiet mhux governattivi u s-so/jetà /ivili. Il-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment, Tonio Fenech, qal li l-ba;it qed jit[ejja fi sfond internazzjonali diffi/li u li fost il-prijoritajiet hemm li jkun attirat aktar investiment barrani filwaqt li g[andu jkun hemm aktar in/entivi biex lindustrijalist lokali jkompli jinvesti f’Malta. Tonio Fenech sostna li ledukazzjoni se tibqa’ lpilastru li biha nkunu nistg[u nattiraw xog[ol ta’ kwalità minn barra b’ri]orsi umani ppreparati u lesti biex jimlew dawn il-postijiet tax-xog[ol. Fl-a[[ar erba’ snin il-Malta Enterprise approvat 160 pro;ett fuq fabbriki ;odda u estensjonijiet li [olqu aktar minn 3,700 post tax-xog[ol ;did fuq tliet snin. Tonio Fenech sa[aq li l-ambjent g[an-negozju kien fa/ilitat biex mal-10,000 kumpanija kienu rre;istrati sa mill-2008, u f’din is-sena kien hemm ]ieda ta’ 13% firregistrazzjoni ta’ kumpaniji ;odda fuq is-sena li g[addiet. In-negozji ]-]g[ar ukoll irre;istraw progress fejn mal1,730 micro-businesses gawdew mill-iskema talMicroInvest u [olqu aktar minn 500 post tax-xog[ol ;did. Min-na[a l-o[ra, 390 negozji ]g[ar o[ra g[amlu aktar investiment permezz tal-iskema JeremieMicroCredit fejn ing[ata self ta’ €32 miljun b’img[ax baxx. Min-na[a l-o[ra, spikka lintervent ta’ Sergio Vella ssid ta’ Arrow Pharma, li sa[aq li l-investiment li qed jag[mel il-Gvern fledukazzjoni, fl-infrastuttura u fil-parks industrijali huma pass po]ittiv biex i]-]g[a]ag[ ikomplu jibbenefikaw millopportunitajiet li qed jin[olqu.

L-Oppo]izzjoni tippre]enta mozzjoni

L-Oppo]izzjoni Laburista, permezz tadDeputat Laburista Joe Sammut, kelliem ewlieni g[at-Trasport u Affarijiet Marittimi, ilbiera[ ressqet mozzjoni dwar il-pjani ta’ Transport Malta biex lispazji madwar il-pajji] li jservu b[ala parke;;i pubbli/i jkunu privatizzati. Il-mozzjoni tesi;i, fost o[rajn, biex il-Gvern jirtira din is-sej[a b’mod immedjat u jifta[ pro/ess ta’ konsultazzjoni wiesg[a u adegwat mal-Kunsilli Lokali, korpi kostitwiti u pubbliku ;enerali qabel tittie[ed de/i]joni finali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

6 Lokali

Ma kienx jaf li ma jafx jg[um minn Ray Abdilla

Ftit wara li Matthew Psaila ttie[ed l-isptar wara li spi//a f’diffikultà waqt e]er/izzju flarmata, omm il-vittma, li waslet ukoll l-isptar ftit wara, instemg[et tg[id, “dak ma jafx jg[um”. Dan irri]ulta mix-xhieda talLogutenent Christian Vella ta’ 29 sena minn {a]-}abbar, u Lance Bombardier Marvik Peregin ta’ 33 sena minn Pembroke, li jinsabu mixlijin li b’nuqqas ta’ [sieb ikka;;unaw il-mewt ta’ Gunner Matthew Psaila li kellu 19-il sena. Gunner Psaila kien miet fit-13 ta’ Frar tal-2009, tlett ijiem wara li se[[ l-in/ident. Dan kien wie[ed minn dawk li sabu ru[hom f’diffikultà ta[t l-ilma waqt itta[ri;, mewta kka;unata minn temperatura kies[a tal-ilma waqt ta[ri; militari li kien qed isir i/Chadwick Lakes. Il-Logutent Christian Vella qal li hu ma kienx jaf li Matthew Psaila ma kienx jaf jg[um u li g[amel dak kollu li seta’ biex jara li jkun hemm is-sigurtà kollha g[as-suldati. Qal li dan l-e]er/izzju sar kemm-il darba u qatt ma ;ara xejn u qal ukoll li sar kollox fi Frar, biex is-suldat jie[u t-ta[ri; f’kundizzjonijiet ibsin u dan anke fil-kuntenst li jinqala’ xi ka] ta’ g[arg[ar fil-pajji]. It-temperatura ;urnata qabel ma se[[ l-in/ident, kienet ta’ 11-il grad Celcius, temperatura li seta’ jsir le]er/izzju g[as-suldati. Qal li hu kien g[amel e]er/izzju simili anke f’pajji]i b[al Wales u r-Repubblika ?eka fejn it-temperatura kienet sitta ta[t i]-]ero. Vella qal li l-apparat ta’ sigurtà li kien hemm a//essibbli [adu kollu mieg[u u li s-suldati kienu mistoqsija g[al darba darbtejn jekk hemmx xi [add ma jafx jg[um u [add ma wie;eb, bl-intenzjoni ovvja li kul[add kien jaf jg[um. Ix-xhud tkellem ukoll dwar linkjesta tal-Prim Ministru fejn minn dak i]-]mien ’il hawn tbiddlu diversi affarijiet. L-inkjesta saret biex tiddentifika n-nuqqasijiet li seta’ kien hemm fl-armata. Fil-fatt sar xi tibdil strutturali anke fejn jid[ol it-ta[ri; fejn erba’ fizzjali

flok wie[ed japprovaw dak li jkun se jsir u li waqt ir-rekluta;; issuldati jittie[du fil-pixxina nazzjonali f’Tal-Qroqq biex jag[mlu ta[ri; fl-g[awm. Ix-xhud qal li qatt ma kellu informazzjoni dwar jekk is-suldati jafux jg[umu u kien joqg[od fuq dak li jg[idulu huma. Qed ikun hemm ukoll assessjar a[jar tar-rekluti. Qal ukoll li kieku kif qed isir issa, ir-rekluti kienu [adu t-ta[ri; fl-g[awm u hu ji;i infurmat dwar dan, allura l-affarijiet ikunu a[jar, imma kull ma jag[mel hu, hu biss li jobdi l-ordnijiet ta’ min hu fuqu. Dwar l-esperjenza li g[adda minnha mill-mewt ’l hawn ta’ Gunner Matthew Psaila, il-Logutenent Christian Vella, qal li din affettwatu [afna. Tenna li qed ji;i implikat li kien reponsabbli fil-mewt ta’ persuna, affettwatlu wkoll ilpromozzjonijiet, il-familja tieg[u tinsab ukoll inkwetata u meta jattendi l-Qorti u jara l-missier ilvittma, i[oss [afna u anke j[oss [afna rabja ;ewwa fih. Dwar l-e]er/izzju li sar, ix-xhud qal li l-Kaptan Cassar qallu biex ikomplih, i]da issa mill-in/ident ’l hawn dan m’g[adux isir. Hu qal ukoll li dan it-tip ta’ e]er/izzju, li jissejja[ B3, l-aktar wie[ed ba]iku, g[ax hemm ukoll il-B2 u l-B1, kien isir g[al “teamwork” a[jar bejn issuldati u biex jindraw ilkundizzjonijiet f’ka] li jinqala’ xi [a;a. Qal ukoll li dakinhar kien hemm 29 suldat li nqasmu fi gruppi. Matthew Psaila kien wie[ed minn dawk li sabu ru[hom f’diffikultà ta[t l-ilma waqt it-ta[ri;, mewta kka;unata minn temperatura kies[a tal-ilma waqt ta[ri; militari li kien qed isir i/-Chadwick Lakes. Il-ka] se jkompli jinstema fit-8 ta’ Novembru. Il-Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Joseph Agius filwaqt li l-Avukati Joseph Giglio u Stephen Tonna Lowell qeg[din jidhru g[as-suldati u l-Avukati Michael Tanti Dougall u Mario Calleja qed jidhru b[ala parte civile.

Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea jqassam ikla ta’ nofsinhar lil anzjana fl-okka]joni tal-Jum Dinji tal-Anzjani (Ritratt> Michael Ellul)

Ti]died id-domanda g[all-Meals on Wheels Is-servizz tal-Meals on Wheels issa sar servizz stabbilit li jag[mlu u]u minnu kuljum mijiet ta’ persuni hekk kif qed ti]died kuljum id-domanda g[all-ikliet mill-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari g[allAnzjani u l-Kura fil-Komunità, Mario Galea meta qassam wa[da minn dawn l-ikliet personalment lil koppja anzjana fl-okka]joni tal-Jum Dinji tal-Anzjani, spjega kif il-popolarità tal-Meals on Wheels tant tkattret li fi ftit aktar minn 10 snin l-ammont ta’ ikliet li jitqassmu kull sena tela’ minn 50,000 g[al 90,000, ]ieda ta’ 40%. Dawn l-ikliet ji;u preparati minn koki professjonali fil-k/ina tad-Dar tal-Anzjani San Vincens de Paul, liema k/ina tipprodu/i 2,800 ikla

kuljum g[ar-residenti u persuni o[rajn li jag[mlu u]u mis-servizz tal-Meals on Wheels. Fil-;img[at li ;ejjin se jkun qed ji;i introdott vann ie[or biex aktar persuni jkunu jistg[u jag[mlu u]u minn dan is-servizz. Dan se jwassal biex titnaqqas sew il-waiting list marbut ma’ dan is-servizz u j]id l-ammont ta’ vannijiet li jintu]aw biex iwasslu l-ikel fid-djar g[al erbg[a. Dan l-ikel jitqassam minn membri tal-Maltese Cross Corps fi ]mien qasir. L-ikliet tal-Meals on Wheels jinkludu wkoll g[a]la ta’ la[am, g[a;in, [axix, frott u de]erta o[ra, kollha msajrin skont il-gosti talpersuni li jag[mlu u]u minn dan isservizz.

Koppja akku]ata bi traffikar ta’ droga Koppja minn {al Qormi li g[andhom ]ew;t itfal, in]ammu ta[t arrest preventiv wara li tressqu l-Qorti quddiem il-Ma;istrat Antonio Mizzi akku]ati li ttraffikaw id-droga eroina. Wara investigazzjoni intensiva milliskwadra ta’ kontra d-droga fejn din kienet qed ti;i traffikata f’{al-Qormi, il-Pulizija ressqu lill-koppja l-Qorti.

Kevin Caruana ta’ 45 sena u martu Antoinette Caruana ta’ 35 sena wie;bu li mhumiex [atja tal-akku]i mi;jubin kontrihom. Huma kienu akku]ati wkoll b’pussess ta’ eroina. G[all-koppja deheru l-Avukati Michael Sciriha u Lucio Sciriha filwaqt li l-Ispettur Nikolai Sant mexxa l-Prosekuzzjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Lokali 7

21 pro;ett iffinanzjati mill-kooperazzjoni bejn Malta u l-Italja 21 pro;ett, li jinvolvu numru ta’ entitajiet Maltin, qeg[din ji;u ffinanzjati ta[t il-Programm Italja-Malta 2007-2013, li jibni fuq irrelazzjonijiet li ilhom je]istu g[al snin twal bejn Malta u Sqallija, kif ukoll fuq il-programm pre/edenti (Italja - Malta 2004-2006) li sewa ta’ ba]i soda sabiex tinbena kooperazzjoni millaqwa bejn entitajiet Maltin u Taljani. Dawn il-pro;etti, li jinvolvu fost o[rajn numru ta’ ministeri, kunsilli lokali, u awtoritajiet, kif ukoll lUniversità ta’ Malta, g[andhom valur ta’ €8.3 miljun. Wie[ed mill-pro;etti hu l-pro;ett Promed li jinkludi tliet imsie[ba Maltin: ilMinisteru g[ar-Ri]orsi u Affarijiet Rurali, lOrganizzazjoni Produtturi G[eneb g[all-Inbid (Malta) u l-Università ta’ Malta. Dan il-progett, li jaqa’ ta[t l-ewwel ass prijoritarju tal-Programm, se jg[in biex isir l-u]u korrett minn varjetajiet ta’ g[eneb differenti skont il-karatteristi/i lokali. Permezz ta’ dan il-pro;ett, qed ti;i rinnovata binja filBuskett biex isservi ta’ stazzjon sperimentali g[allvitikultura (l-istudju tattkabbir tad-dielja) u lenolo;ija (l-istudju tal-produzzjoni tal-inbid). Dan ilpro;gett qieg[ed isir b’in-

vestiment ta’ ’l fuq minn €500,000 b’kofinanzjament ta’ 85 fil-mija millProgramm Italja-Malta. Pro;ett ie[or li ;ie mag[]ul ta[t dan ilProgramm hu l-Pro;ett Respira li jaqa’ ta[t it tieni assi tal-Programm. Dan ilpro;ett, li qed ji;i mmani;;jat mill-Ministeru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u lKura fil-Komunità u li g[andu valur ta’ €293,000, g[andu l-g[an li jidentifika u jipprevjeni l-aller;iji f’Malta u fi Sqallija. Dan se jsir billi ssir evalwazzjoni klinika ta’ madwar 300 student Malti, kif ukoll 300 student Sqalli, bejn il-11 u l-14 il-sena. Ir-ri]ultati ta’ dan listudju se jipprovdu informazzjoni ;dida u pre/i]a fuq il-konnessjoni li jista’ jkun hemm bejn l-ambjent u l-mard respiratorju. Il-Programmi ta’ Koperazzjoni Territorjali, li huma ffinanzjati mill-Fond ta’ }vilupp Re;jonali Ewropew 2007 – 2013, huma koordinati mill-Unità tal-Kooperazzjoni Territorjali fi [dan id-Divi]joni g[allFondi u Programmi, lUffi//ju tal-Prim Ministru. Aktar informazzjoni fuq ilProgramm Italja-Malta tista’ tinkiseb minn fuq is-sit www.italiamalta.eu jew /emplu 22001102.

Aktar attivitajiet fil-lokalitajiet {ames lokalitajiet, li huma l-Imqabba, il-Birgu, Bormla, u Ta’ Ker/em u Santa Lu/ija f’G[awdex, ing[ataw €25,000 f’fondi mill-Gvern biex jorganizzaw attivitajiet fix-xahar ta’ Ottubru. Fla[[ar erba’ snin il-Gvern investa miljun ewro f’attivitajiet b[al dawn. Fil-5 ta’ Ottubru fl-Imqabba se tittella’ l-attività ‘L-Imqabba mal-Medda ta]-}mien’ li se torbot il-lokal mal-barrieri li jikkaratterizzawh b’wirja ta’ g[odod u makkinarju. F’Bormla se tittella’ d-‘Dockfest’ fis-6 ta’ Ottubru. F’din lattività, permezz ta’ re-enactments, Victory kitchen, films u street drama se tie[u lil dawk pre]enti lura fi ]mien il-gwerra, i]da b’[arsa minn lat po]ittiv. F’‘Festubru’ f’Ta’ Ker/em, il-Banda San Girgor se torganizza festival fuq tlett ijiem fil-Wied tal-Lunzjata, spettaklu u wirjiet ta’ prodotti lokali b[all-inbid u l-[ob], u tradizzjonijiet antiki b[all-g[asir ta]-]ejt, log[ob tal-brilli, insi; u na[al. Il-‘Birgufest’ g[al darb’o[ra se tittella’ fil-Birgu. Din l-attività ilha ssir mill-1995. L-attività tinfeta[ bil-qari tal-bandu u jsir tie; Malti, re-enactments u in guardia filwaqt li jkunu miftu[in g[add ta’ mu]ewijiet u palazzi. Din is-sena se jinxteg[lu mill-inqas 18,000 xemg[a. F’Santa Lu/ija se tittella’ s-’Sinfonija tadDwal’, b’numru ta’ attivitajiet fosthom spettaklu ta’ dawl u nar tal-ajru. L-Assistent Parlamentari Beppe Fenech Adami qal li l-Gvern fl-a[[ar erba’ snin ipprovda kwa]i miljun ewro f’fondi biex kunsilli lokali u g[aqdiet differenti jtellg[u dawn l-attivitajiet. Dan g[aliex il-Gvern jemmen fil-validità tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

8 Fit-triq tal-[ajja Id-diskussjoni waqt okka]joni so/jali mxiet lejn /erti ;rajjiet tal-img[oddi, inklu] f’artna. Il-mistoqsija li kienet qed iddur kienet jekk f’dawn l-istess ;rajjiet kienx hemm xamma jew xhieda ta’ a;ir prepotenti. Kien hemm min tkellem dwar atte;;jamenti li jnisslu s-suspett li min ikun warajhom ikun jemmen fil-kun/ett ta’ might is right. Fl-iskambju fe;;ew interpretazzjonijiet differenti dwar x’jista’ jkun ifisser dan il-kun/ett fil-prattika u f’liema ka]i

wie[ed ikun jista’ japplikah. Jien kont qed nisma’. Indunajt li, filqalba tag[hom, l-interpretazzjonijiet kienu jirriflettu sentimenti b’g[eruq aktarx fondi fl-esperjenza u#jew inklinazzjonijiet personali ta’ min ikun qed jesprimi fehmtu. Dak li jkun kien jin[ass jinkolpa jew jiskolpa l-awtur jew l-awturi ta’ /erti ;rajjiet kontroversjali skont l-g[a;na individwali tieg[u aktar milli fuq lg[arfien tal-fatti kollha u l-anali]i o;;ettiva tag[hom.

Mhux kulma kien qed jing[ad kont naqbel mieg[u jew nara linterpretazzjoni tieg[u bl-istess mod. I]da [assejt li ma kontx naf bi]]ejjed fuq il-ka]i kon/ernati biex nifforma opinjoni soda u nesprimi ru[i jiena wkoll. F’mument minnhom waqa’ s-skiet. Xi [add dar fuqi. B’ton ;entili, staqsieni, “Inti ma tg[idilna xejn^ X’tifhem, flesperjenza tieg[ek, b’might is right^” Ma stajtx nibqa’ fommi mag[luq. G[edtilhom li dak li kienu qed jg[idu fakkarni fl-istorja Biblika ta’ :e]abel.

Bis-sewwa jew bid-dnewwa L-istorja ta’ :e]abel insibuha fil-Ktieb tasSlaten. Il-;rajja tag[ha te[odna lura lejn madwar 874 sena Qabel Kristu. Hi kienet bint is-sultan talpoplu ta’ Sidon. Hemmhekk kienu jaduraw lil Bag[al. :ara li A[ab, sultan ta’ I]rael, tefa’ g[ajnejh fuq :e]abel. I]]ewwi;ha. Il-[ajja baqg[et miexja. G[alqa bid-dwieli

?ertu Nabot kellu g[alqa tad-dwieli [dejn ilpalazz ta’ A[ab. Dan twebbel b’dik l-g[alqa, biex jag[milha ;nien. Riedha. Lil Nabot offrielu g[alqa tad-dwieli a[jar minnha, jew flus. I]da Nabot ma riedx jitlaq l-g[alqa tieg[u minn idejh, g[ax kienet wirt missirijietu. Nabot ma g[amilx dan biex jinki lis-sultan. G[amel hekk, g[aliex dak i]-]mien kien g[ad hemm it-tradizzjoni antika li proprjetà li tkun g[addiet g[and dak li jkun b[ala wirt, ma kellhiex tinbieg[ lil xi [add li ma jkunx parti mill-familja, jekk l-istess proprjetà kienet okkupata mill-familja sa minn meta l-poplu Lhudi ssetilja f’Kanaan. A[ab g[amel f’qalbu. Mar lura daru bil-buli u f’dag[dig[a. Lanqas jiekol ma ried. :e]abel indunat. Staqsietu x’kien ;ralu. Hu rrakkuntalha l-in/ident ma’ Nabot. Fil-Bibbja, naqraw li :e]abel qalet lil ]ew;ha, “Issa inti tridha ta’ sultan fuq I]rael?...Jiena nag[tihielek l-g[alqa tad-dwieli ta’ Nabot.” :e]abel kitbet ittra f’isem A[ab. Issi;illata bissi;ill tieg[u. L-ittra bag[titha lix-xju[ u l-kbarat li kienu jg[ammru fl-istess belt tieg[u. Fl-ittra qaltilhom biex iniedu sawma, itellg[u lil Nabot quddiem il-kotra, i;ibu tnejn min-nies ta’ qattag[ni [dejh biex jixhdu kontrih u jakku]awh li dag[a b’Alla u s-sultan, u mbag[ad i[a;;ruh sal-mewt. Kollox mexa kif skemat u immanipulat :e]abel. Meta l-a[bar li Nabot kien ;ie m[a;;ar sal-mewt waslet g[andha, hi marret tg[id lil A[ab li Nabot kien miet u allura seta’ jie[u lg[alqa tad-dwieli tieg[u. A[ab hekk g[amel. Il-poter kien limitat B[ala I]raelit, A[ab fehem g[aliex Nabot ma riedx jg[addilu l-g[alqa li kiseb b’wirt. Fehem ukoll li l-poter tas-slaten I]raeliti ma kienx bla limitu, b[alma kienu fil-prattika l-poteri li kellhom slaten o[rajn f’pajji]i ;irien.

Kien g[alhekk li hu lil Nabot offrielu g[alqa o[ra jew flus biex Nabot jag[tih l-g[alqa tieg[u, u mhux qabad u [adhielu. Min-na[a l-o[ra, :e]abel kienet minn Sidon, fejn il-;enituri rjali tag[ha kellhom poter bla limitu. Kienet tifhimha li hu min jikkmanda li jag[mel il-li;i. Infatti, hi kienet tirrabja tara lil ]ew;ha j/edi u ma jimponix ir-rieda tieg[u. Il-pjan ta’ :e]abel biex lil ]ew;ha tiksiblu lg[alqa li ried, kien ming[ajr kantunieri. Kien jimmira lejn l-eliminazzjoni ta’ Nabot b[ala traditur, [a;a li awtomatikament kienet tfisser li

minn Charles Buttigieg kb@erremme.org

Jg[aff;u fuq g[ajrhom

Jekk min ikollu xi forma ta’ kmand jew tre;ija f’xi sfera tal-[ajja jkun ja[seb li dan jag[tih id-dritt li jag[mel li jrid fl-ambjent kon/ernat, mhux bilfors ikun hu direttament li, fejn ma jkunx jista’ jasal bil-perswa]joni, isib mezz kif jobrom fuq in-nies biex jikseb dak li jkun irid, ming[and min irid. Hu jaf ikollu lil xi [add Kienu [afna dawk l-atturi li [adu sehem fir-rwol ta’ :e]abel ta’ Sidon qribu li g[alih ikun bi]]ejjed fosthom Elizabeth Taylor li jg[idlu xi jrid biex jibda l-proprjetà tieg[u tg[addi g[and l-Istat u, allura, ja[mi l-‘qerda’ ta’ min jazzarda jmeri jew jg[id ‘le’ g[andu b[ala s-sultan. lil sidu jew l-a;enda tieg[u. Mhux impossibbli, ng[idu a[na, li banda jew A[ab forsi seta’ jg[id li ma kienx hu li nasab o[ra ssib lil xi [add prepotenti u arroganti li, g[ax lil Nabot u wasslu sal-mewt. Seta’ jg[id li lil ikollu xi forma ta’ ri[ fil-qala, jikkonfronta lil dak li Nabot hu ma g[amillu xejn u l-g[alqa ;iet jkun bi kliem jew atte;;jamenti li bihom ikun qed f’idejh wara mewtu. jg[idlu : ‘hawn tag[mel li ng[idlek jien’. Madankollu, A[ab ma setax jg[id li ma kienx In nies minfu[in bihom infushom, li j[ossuhom jaf x’kienet kapa/i tag[mel martu biex dak li allat , taf issibhom kullimkien u f’kull ambjent taltkun trid tiksbu, ikun xi jkun il-prezz g[al min [ajja . Spiss ikunu wkoll nies ta’ wi// b’ie[or li ja[bat ma’ rasha. juruk [a;a u f ’ mo[[hom ikollhom o[ra. Ma setax jilg[abha tal-iblah, b[allikieku ma Jafu jkunu nies li minn barra jkunu juru lilhom fehemx x’seta’ kien se jfisser kliem martu meta infushom [elwin u taz zokkor , i]da jekk ta[bat ftit qaltlu li l-g[alqa ta’ Nabot kienet se tag[tihielu difrek mag[hom jew mal a;enda tag[hom, malajr hi. Ma setax ma jag[milx mistoqsijiet dwar kif juruk snienhom forsi wkoll bl g[odda talf’daqqa wa[da martu marret tg[idlu li Nabot persekuzzjoni . kien miet. Ma setax jin[eba wara subg[ajh u Hekk nara li jkunu dawk li jemmnu fil-kun/ett ta’ jg[id, ‘g[ax [allejt f’idejha’! might is right, La jkollhom ir-riedni f’idejhom, ikunu jridu jaslu, bis-sewwa jew bid-dnewwa. In-nies minfu[in bihom infushom, F’g[eluq dawn il-ftit [sibijiet qed ji;i quddiem li j[ossuhom allat, taf issibhom g[ajnejja dak li kellu x’jaqsam ma’ kul[add Mons. Ar/isqof Pawl Cremona O.P. fil-Quddiesa ta’ Jum kullimkien u f’kull ambjent l-Indipendenza ta’ dis-sena. tal-[ajja. Spiss ikunu wkoll nies Fost [wejje; o[rajn, dakinhar l-Ar/isqof qal hekk : “Sfortunatament [afna tbatija ti;i mista’ wi// b’ie[or li juruk [a;a suppervja ta’ min hu importanti fis-so/jetà, flu f’mo[[hom ikollhom o[ra awtorità, jew min g[andu xi awtorità f’idejh, imqar u jag[mlu [sara lil dak li jkun fil-familja.”


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Ir-rikkezza tal-lingwi Matul din il-;img[a //elebrajna l-Jum Ewropew tal-Lingwi, imniedi mill-Kunsill tal-Ewropa fl-2001 biex ji//elebra l-lingwi kollha, i[e;;e; g[all[arsien tag[hom u fl-istess waqt g[at-tag[lim ta’ aktar lingwi. L-Unjoni Ewropea tara li t[ares u tu]a l-lingwi Ewropej, fosthom il-Malti, li issa hu lingwa uffi/jali Ewropea, waqt li t[e;;i;na nitg[allmu aktar lingwi [alli nkunu nafu tnejn o[ra barra lMalti. Il-Maltin minn ta’ quddiem fit-tag[lim tal-lingwi A[na l-Maltin, fit-tag[lim tal-lingwi qeg[din minn ta’ quddiem fl-Ewropa. Minn st[arri; talEwrobarometru li sar din is-sena, jirri]ulta li nofs lEwropej jafu jitkellmu bit-tieni lingwa imma f’Malta kwa]i kul[add jaf jitkellem bil-Malti u blIngli]. U waqt li kwart biss tal-Ewropej jafu jitkellmu bit-tielet lingwa, aktar minn nofsna l-Maltin nafu nitkellmu wkoll bit-Taljan. Dan il-proporzjon qed ikompli ji]died aktar ma studenti jag[]lu lingwi o[rajn: il-Fran/i], il:ermani], l-Ispanjol minn ta’ quddiem; lingwi importanti fl-Ewropa.

Avvanz fl-ilsien Malti bl-UE u bil-Kunsill tal-Malti Il-politika Ewropea dwar il-lingwi g[andha liskop li t[ares il-lingwa ta’ pajji]na u hawn imxejna ’l quddiem ukoll. Bis-s[ubija fl-Unjoni Ewropea, il-Malti issa

g[andu g[arfien Ewropew b[ala lingwa uffi/jali li g[aliha jinqalbu d-dokumenti tal-Unjoni u g[add ta’ Maltin – u anke barranin – qed ja[dmu flistituzzjonijiet Ewropew jaqilbu dak li jinkiteb u dak li jing[ad g[all-Malti. Hawn Malta, tmien snin ilu twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li qed ja[dem [afna biex jag[ti l-presti;ju li jixraq lill-Malti u jie[u de/i]jonijiet dwar il-Malti li kien ilu jin[ass ilb]onn tag[hom. Dawn id-de/i]jonijiet qed i[allu l-frott l-aktar fost l-istudenti, l-g[alliema, il-kittieba u l-qarrejja tal-provi li g[andhom gwida /ara u awtorevoli dwar il-Malti. L-g[odod ewlenin tal-komunikazzjoni

Li nkunu nafu lingwi barranin ma jnaqqas xejn mill-importanza tal-Malti. Anzi, g[arfien tajjeb tallingwa tag[na hu l-aqwa pedament g[at-tag[lim ta’ lingwi o[rajn.

Fatt li jag[mlilna [afna qalb hu li n-numru ta’ studenti li jag[]lu l-Malti fil-livell avanzat wara ledukazzjoni obbligatorja qed ji]died b’mod sostanzjali. U l-interess fil-Malti hu kbir; g[alhekk kultant in[aqquha dwar id-de/i]jonijiet li jittie[du u l-mod kif jinkiteb u jixxandar il-Malti. Il-politika Ewropea dwar il-lingwi ma tg[inniex biss fl-edukazzjoni u fix-xog[ol – fit-turi]mu pere]empju – imma g[andha valur og[la. G[ax ilbniedem hu ma[luq biex jikkomunika ma’ bnedmin o[rajn, u l-lingwi huma l-g[odod ewlenin g[al dan. Kburin b’tag[na u [erqanin naqsmu r-rikkezza dinjija tal-lingwi Meta nitg[allmu sewwa l-Malti u lingwi o[rajn,

ma nsirux nafu biss lingwi imma letteraturi, kulturi u nies; dak li l-bniedem jesprimi dwar dak li ja[seb u dwar dak li j[oss f’dak li jg[id, f’dak li jitkeb u f’dak li jg[anni. Bil-lingwi mg[allmin tajjeb inkunu kapa/i naqsmu dak li g[andna ma’ [addie[or; kburin blidentità tag[na li element ewlieni tag[ha hu lilsien Malti li kiseb presti;ju u g[arfien f’dawn la[[ar snin, u wkoll [erqanin nie[du sehem u naqsmu din ir-rikkezza ta’ ilsna li jgawdi lbniedem.

Skizzi (80)

Is-snin tad-deheb Hu evidenti li l-Malta Labour Party baqa’ s’issa ma a//ettax li d-dinja li kien jg[ix fiha fis-sebg[inijiet u tmeninijiet spi//at. Kumment li jikxfilhom idejhom

Mhux talli qatt ma saret spjegazzjoni /ara tar-rabtiet wisq komdi li kellu l-Labour ta’ dak i]-]mien ma’ interessi u nies dubju]i u kontroversjali, talli minn ]mien g[al ]mien jiskappalhom xi kumment li jikxfilhom idejhom u jipprova jaqleb l-istorja rasha ’l isfel. Ftit tal-;img[at ilu esponent ewlieni tal-Malta Labour Party u Membru Parlamentari Ewropew Edward Scicluna f’artiklu fitTimes wasal biex iddeskriva s-snin sebg[in b[ala ‘snin tad-deheb.’ Edward Scicluna, li m’g[andhiex dubju g[andu

memorja vivida ta’ dak i]]mien, ried jikkonvin/ina dwar i]-]minijiet e//itanti u sbie[ tant memorabbli li jiddeskrivihom b[ala snin tad-deheb. {a nag[milha /ara, m’iniex sejra ng[id li kollox kien [a]in. M’g[andix dubju li saru /erti riformi u tibdil li kien wasal ]mienhom u li spe/jalment filqasam so/jali saru passi importanti li kienu me[tie;a. I]da li tirreferi g[al dawk i]-]minijiet b[ala ]mien taddeheb irid ikollok stonku. Lanqas ma jiena se ninsa li kienu ]minijiet ekonomi/i diffi/li spe/jalment hekk kif l-Ingli]i kienu qeg[din jippreparaw biex jag[lqu lba]i, i]da li nirreferu g[al dawk i]-]minijiet b[ala ]mien tad-deheb hu insult g[al dawk il-bosta li f’dak il-perjodu batew mhux ftit minn re;im So/jalista li ggverna b’ponn tal-[adid.

Is-snin tad-deheb ta’ Edward Scicluna kienu snin li fihom in-nies kienu jissawtu g[ax kienu Nazzjonalisti, kien hemm tkissir ta’ ka]ini u l-[ruq tat-Times flimkien ma’ elf in/ident ie[or

Qabelxejn ma ninsewx li s-sebg[inijiet kien ]mien fejn it-tkabbir tad-drittijiet umani kien sar standard. Ittie[du de/i]jonijiet li bidlu radikalment il-futur ta’ eluf ta’ familji u mhux anqas ]g[a]ag[. Ponn tal-[adid Dawn tal-a[[ar kellhom, min[abba dawn l-istess

de/i]jonijiet, jispi//aw li qatt ma la[qu l-miri li xtaqu. Minflok opportunitajiet ta’ studju u xog[ol kellhom lI]ra u Rabbi, il-Korp tadDejma, il-Pijunieri u Dirg[ajn il-Maltin. Minflok ekonomija t[ares ‘il quddiem kellna pajji] fejn il-kontrolli kienu l-ordni tal;urnata. Ineffi/jenzi u skarsezza ta’ prodotti wasslet biex il-Maltin isiru o;;ett ta’ ]uffjett malbarranin fejn biex tixtri o;;ett trid issiefer u ta[bih meta ti;i lura g[aliex inkella jo[duhulek. Dan ;ab mieg[u ;enerazzjoni ta’ negozjanti li biex ja[dmu riedu jittallbu u so/jetà li biex takkwista xi [a;a trid tiddobba bil-kupuni u toqg[od fil-kjuwijiet.

Ikun impossibbli li ma ssemmiex il-policies falluti spe/jalment fil-qasam talpolitika barranija. Malta f’dak i]-]mien saret o;;ett ta’ umiljazzjoni meta g[o;obna nintrabtu ma pajji]i mmexxija minn re;imi totalitarji b[al dawk ta’ Kim il-Sung, Ceucescu u Gaddafi. L-i]olament tag[na baqa’ g[addej hekk g[al iktar minn sittax-il sena u kellhom jg[addu s-snin biex jissewwew relazzjonijiet importanti ma’ pajj]i li g[al g[exieren ta’ snin konna gawdejna relazzjonijiet tajbin. De/i]jonijiet b’effett kollaterali Dawk id-de/i]jonijiet

kellhom effett kollaterali fuq pajji]na mhux biss f’termini ta’ politika barranija i]da wkoll ekonomi/i u so/jali. Element ie[or li jag[mel issnin sebg[in ‘]mien taddeheb’ kien bla dubju l-arja ta’ intimidazzjoni u l-element ta’ vjolenza li rrenja matul dak i]-]mien. Nies imsawta g[aliex i[addnu twemmin Nazzjonalista, restrizzjonijiet innumerevoli fuq l-espressjoni politika, tkissir ta’

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

ka]ini fuq ba]i regolari, [ruq ta’ stabbilimenti b[at-Times u elf in/ident ie[or li jag[mel minn dak i]-]mien era skura u tqila flistorja ta’ pajji]na. Tabil[aqq jiena persuna li nemmen li l-passat g[andu jibqa’ fil-passat. Dejjem emmint li l-aqwa triq hi dik li t[ares ’il quddiem b’ottimi]mu u b’ener;ija. I]da jkun tassew perikolu] jekk ikun hawn minn fostna li b’xi mod iridu jg[aw;u listorja g[all-konvenjenza tag[hom. Tassew in[oss li g[ad irid jg[addi iktar ]mien biex insibu l-punt u l-[in ;ust fejn l-istorja ta’ pajji]na f’dak ‘i]]mien tad-deheb’ ting[ata ver]joni kredibbli fost kul[add.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

10 Ittri

Kontra s-sens komun Sur Editur,

Nhar is-6 ta’ Settembru 2012, waqt laqg[a tal-Kunsill Lokali tal-Mosta, [amsa misseba’ kunsillieri li kienu pre]enti – erbg[a kienu assenti – ivvutaw biex jing[ata ‘:ie[ il-Mosta’ lil persuna li ilha 48 sena li [allietna. Din kienet inizjattiva personali ta’ eks sindku, li fil-fehma tieg[i u bir-rispett kollu, mar oltre l-parametri li g[andhom jit[addmu fl-g[oti ta’ din l-onorifi/enza presti;ju]a. Fl-opinjoni tieg[i dan [oloq pre/edent li jmur ’il bog[od sewwa minn dak li jiddettaw il-lo;ika u s-sens komun.

Giovanni Sant

Il-Mosta

Festa su//ess f’{a]-}abbar Sur Editur, Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod taw sehemhom biex il-festa ad unur il-Madonna talGrazzja g[al darb’o[ra ter;a’ tkun su//ess. Dan jixhduh dawk kollha li ;ew {a]-}abbar matul il-jiem tal-festa fejn setg[u jesperjenzaw dak kollu li kien hemm ippreparat, fosthom ilpellegrina;; tar-roti tat-tfal, ilpre]entazzjoni tat-trabi lill-Madonna fis-santwarju tag[ha, il-quddiesa talmorda, il-mar/i mill-g[aqdiet mu]ikali, it-ti]jin tal-istess santwarju, it-toroq u l-pjazez, in-novena u lquddiesa tal-pani;ierku, il-

pellegrina;;i tar-roti u l-muturi u fla[[ar i]da mhux l-inqas il-pur/issjoni tant devota bl-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja li naqqax Mastru Marjanu Gerada. Jalla dan is-sens ta’ festa Nisranija jibqa’ jitkattar fina fis-snin li ;ejjin. Ringrazzjament spe/jali jmur g[allKappillan, Rev. Bastjan Caruna, ilkleru tal-parro//a, il-kumitati ta]]ew; g[aqdiet mu]ikali }abbarin, ilGrupp tal-Armar, l-G[aqda Pellegrina;; Muturi u Roti u l-Korp tal-Pulizija. Reuben Pullicino

PRO – Parro//a Madonna tal-Grazzja, {a]-}abbar L-ittri f’din il-pa;na

L-ittri g[allpubblikazzjoni f’din ilpa;na jistg[u jintbag[tu bilposta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@ media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma.

Inkomplu nikkoperaw mal-Mission Fund Sur Editur, Nixtieq, permezz ta’ dan il-;urnal, nirringrazzja lillMission Fund g[allg[ajnuna li jibag[tulna lilna l-missjunarji Maltin u G[awdxin. Naturalment qed nirreferi g[all-[afna qlub ;eneru]i li kontinwament jikkoperaw mal-Mission Fund. Jien ili na[dem g[al dawn l-a[[ar 17-il sena fitTramuntana tal-Bra]il. Permezz ta’ din lg[ajnuna, g[all-grazzja t’Alla rnexxieli nwettaq [afna opri b’risq l-i]jed fqar tal-parro//a tieg[i. Nixtieq in[e;;e; lil dawn il-qlub ;eneru]i biex ikomplu jikkoperaw malMission Fund permezz tad-donazzjonijiet: Account No. HSBC: 061 197 448 050 jew Account No. BOV: 163 007 980 19. Tistg[u wkoll tibag[tu bolli u]ati. Nibqg[u mag[qudin fittalb tag[na. Dun Salv Vella

Maceio, il-Bra]il


IN-NAZZJON Is-Sibt 29 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

I}RAEL

Ma jarawx gwerra... almenu din is-sena Id-diskors dwar l-avvanzi nukleari tal-Iran li l-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu g[amel nhar il{amis fin-Nazzjonijiet Uniti taffa l-ispekulazzjoni li dan jista’ jo[ro; direttiva g[al gwerra f’din is-sena proprja. Netanyahu, fil-lejl tal{amis, indirizza lAssemblea :enerali tan-NU fi New York u fejn ipprodu/a karikatura ta’ bomba biex jispjega tteorija tal-’linja l-[amra’ u fost ir-riferenzi g[al kemm l-Iran ‘wasal qrib’ talbomba atomika. Intant, il-kummentaturi qed jikkalkulaw id-deadline tieg[u g[al azzjoni militari potenzjali f’xi ]mien bejn lewwel xhur jew in-nofs tal2013; u wara li jkunu saru

l-elezzjonijiet g[allPresidenza tal-Istati Uniti. Netanyahu – ming[ajr ma u]a l-kliem e]att – indika li I]rael jista’ jattakka lfa/ilitajiet g[all-irraffinar tal-uranju tal-Iran jekk kemm-il darba l-pajji] fundamentalista jit[alla ‘jaqbe] il-linja l-[amra’ f’dak li jinvolvi ippro/essar ta’ materjal li kapa/i jintu]a g[all-produzzjoni ta’ armi. Il-gazzetti I]raeljani Maariv u Yedioth Ahronoth qalu, intant, li Netanyahu x’aktarx qed ja[seb ‘g[arrebbieg[a (2013)’ skont ittbassir tieg[u fis-sens li lIran, sa dakinhar, jista’ jkun ;abar bi]]ejjed uranju rraffinat g[all-ewwel bomba atomika — u f’ka] li jit[alla jippurifika (aktar) ilmaterjal inkwistjoni.

L-ISTATI UNITI

Evidenza ta’ ilma Il-vettura spazjali Curiosity li f’Awwissu ni]let fuq Mars, sabet l-ewwel evidenza /ara li fil-post fejn ni]let darba kien hemm [afna ilma g[addej. Il-Curiosity, li fiha daqs karozza ]g[ira, tinsab fuq missjoni ta’ sentejn fuq ilpjaneta l-[amra biex tara jekk

qatt xi darba kien hemm il[ajja. Xjentisti qed jissuspettaw li munzell trab u ;ebel fil-post fejn ni]let il-vettura spazjali fil-fatt hu sediment mill-ilma u dan kompla jissa[[a[ minn ritratti li g[adhom kemm ittie[du mill-Curiosity.

IL-BEL:JU> {addiema jnaddfu wa[da mill-isferi fuq l-Atomium fi Brussel. It-tindif fuq din l-istruttura, li nbniet fl-1958, se jdum sejjer xahar minn grupp ta’ [ames [addiema spe/jalizzati. (ritratt Reuters)

IN-NAZZJONIJIET UNITI

Sku]a g[ad-delitti ta’ Gaddafi Il-Mexxej ;did tal-Libja Mohammed Magarief talab sku]a g[ad-delitti tal-eksdittatur Libjan Muammar Gaddafi waqt diskors li g[amel lill-Assemblea :enerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York. Magarief, il-Kap talKungress Nazzjonali Libjan, qal li kienet siewja dde/i]joni biex jing[ata appo;; lir-Rebbieg[a G[arbija u li l-Libja, ‘li g[andu poplu moderat’,

m’g[andu jservi qatt b[ala ba]i g[all-gruppi estremisti. Intant, Magarief qal li ‘ppre]enta ru[u quddiem iddinja biex jitlob sku]a g[all[sara u d-delitti kollha li wettaq l-eks-mexxej despotiku (Gaddafi) kontra daqstant nies inno/enti...’ Hu fl-istess [in talab apolo;ija ‘g[ar-rikatt u t-terrori]mu ta’ Gaddafi fil-konfront ta’ daqstant pajji]i’. Magarief irrefera wkoll g[all-qtil ri/enti tal-

Ambaxxatur Amerikan g[alLibja Christopher Stevens waqt l-attakk ri/enti fuq ilkonsulat tal-Istati Uniti f’Benga]i u fejn fisser dan ilqtil b[ala ‘telfa g[al-Libja’. Il-Mexxej Libjan anki wieg[ed li l-katastrofi ]]id id-determinazzjoni tal-Libja biex issa[[a[ dak li kien jemmen fih l-Ambaxxatur Stevens u fejn be[siebha teg[leb il-kumplotti tatterroristi li ma jirrappre]entawx lill-pajji].

IL-VATIKAN

Jg[id li kitba kontroversjali hi falza Bi//a papiru antika li studju] millUniveristà ta’ Harvard qed isostni fiha l-ewwel kitba mag[rufa li tg[id li :esù Kristu seta’ kien mi]]ewwe;, hi falza. Dan intqal f’editorjal flOsservatore Romano, il-;urnal talVatikan, minn Gian Maria Van. Il;urnal ippubblika wkoll anali]i fittul mill-espert Alberto Camplani mill-Università La Sapienza f’Ruma fejn jesprimi d-dubji tieg[u li din il-

bi//a papiru hi awtentika. L-a[bar dwar dan il-papiru qanqal dibattiu akkademiku ja[raq. Il-kitba hi miktuba b’ver]joni tal-E;izzjan Kopt antik. Fuqha hemm miktub “:esù qalilhom, il-mara tieg[i” u kienet pre]entata pubblikament millProfessur Karen King waqt kungress il-;img[a li g[addiet fil-kapitali Taljana. I]da dan qanqal xetti/i]mu, fost lo[rajn mill-Professur Francis

Watson mill-Università ta’ Durham u li fil-passat [adem biex jidentifika kitba reli;ju]a Nisranija falza. Hu qal li aktarx din kienet bi//a papiru antika vojta u fuqha nkiteb il-kliem minn xi [add bl-iskop li jag[mel ilflus. Christian Askeland, studju] dwar il-bidu tar-reli;jon Nisranija, qal li lesperti reli;ju]i huma maqsumin b’]ew; terzi u ter] konvinti li din ilbi//a papiru kienet falza.

Min-na[a tag[ha, King qalet li apparti jekk il-papiru jkunx dikjarat awtentiku jew le, dan qanqal dibattitu serju fost l-istudju]i. Waqt il-konferenza. King insistiet li din il-kitba ma kenitx tag[ti ebda evidenza favur jew kontra li Kristu kien mi]]ewwe; i]da li l-ewwel Insara kienu qed jitkellmu dwar dan. L-idea li Kristu kien mi]]ewwe; titqanqal kull tant ]mien u kull darba to[loq kontroversja.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

L-UKRAJNA> {elikopter Ukrajn tat-tip MI-24 jidher fl-in[awi qrib Zhytomyr waqt e]er/izzju militari bl-isem ‘Perspettiva 2012’. F’dan l-e]er/izzju partikulari [adu sehem fost o[rajn il-Qawwiet tal-Ajru Ukrajna flimkien mal-Ferg[a tal-Avjazzjoni tal-Armata. (Reuters)

L-ISTATI UNITI

IN-NAZZJONIJIET UNITI

Vittma ta’ komi/i Jarrestaw lir-ra;el responsabbli }ew; komi/i tar-radju Kanadi]i ‘qaxxru l-parti’ tal-Prim Ministru talKanada Stephen Carter biex jag[mlu kollegament masSegretarju-:enerali tan-NU Ban Ki-moon f’;img[a mill-aktar attiva g[ad-diplomazija internazzjonali. It-’telefonata-/ajta’ rnexxiet u Ban g[amel kuntatt mal-komi/i (u ming[ajr l-i/ken [sieb li kienu qed jilg[abuh) waqt li kien g[addej bejn laqg[a u o[ra matul l-Assemblea :enerali g[all-Mexxejja tad-dinja fi New York. Kien biss wara li hu sar jaf li spi//a l-vittma talkomi/i Sebastien Trudel u Marc-Antoine Audette li ;ejjin minn Quebec u li huma mag[rufa b[ala l’Masked Avengers’. I]-]ew; komi/i huma famu]i g[al dan it-tip ta’

/ajt g[all-ispejje] ta’ politi/i u personalitajiet u waqt it-telefonata ‘Stephen Carter’ xtaq jitlob sku]a lil Ban Ki-moon ‘talli ma setax jattendi l-Assemblea tan-NU peress li kien qed isibha diffi/li biex jirran;a xag[ru bis-super-glue ‘. Il-komi/i anki talbu lil Ban biex ikellem lillKummissarju tal-Lega (Kanadi]a) tal-Hockey [alli ssir pressjoni ‘g[al team li jirrappre]enta lill-Belt ta’ Quebec’ u kien f’dan ilpunt tad-diskors (li qaleb mill-Ingli] g[all-Fran/i]) li s-Segretarju-:enerali induna li kienu qed jg[adduh bi]-]mien. Intant, jidher li Ban Kimoon [a l-affarijiet ‘bilmod kif kienu intenzjonati’ – ji;ifieri b[ala /ajta – anki jekk forsi din ma saritx flaktar ]mien opportun.

mill-film li jinsulta l-I]lam u lil Mohammad Ir-ra;el E;izzjan-Amerikan li hu responsabbli mill-film anti-I]lam li wassal g[al daqstant protesti u mwiet madwar id-Dinja Musulmana spi//a arrestat f’Kalifornja talli allegatament abbu]a lkundizzjonijiet ta’ ple;; – u fejn ma;istrat federali [are; direttiva spe/ifika biex dan jin]amm il-[abs ming[ajr rikors g[al-libertà provi]orja. Numru ta’ marshals [adu [sieb l-arrest ta’ Nakoula Basseley Nakoula, li g[andu 55 sena, u li baqa’ mmanettjat tul il-[in tal-’vja;;’ millokalità partikulari (li ma kenitx identifikata) g[all-Qorti ta’ Los Angeles. Nakoula kien investigat minn uffi/jali li riedu ja//ertaw jekk dan abbu]ax

it-termini tal-libertà li kien ing[ata fl-2011 (u wara li kien we[el il-[abs g[al frodi konnessi mal-banek) waqt ilproduzzjoni tal-film. Madankollu – u filwaqt li Nakoula jista’ je[el sa sentejn [abs (o[ra) jekk jnstab li abbu]a l-kundizzjonijiet talple;; – l-awtoritajiet g[amluha /ara li ma kinux qed jinvestigaw il-film polemiku] li jismu Innocence of Muslims u li fost o[rajn jirredikola l-I]lam u lillProfeta Mohammad. Fl-istess [in, il-Qorti Distrettwali esprimiet ‘nuqqas ta’ fidu/ja fl-imputat’, birrekords juru li Nakoula, ta[t it-termini tal-pledge ori;inali, kien anki ipprojbit minn a//ess g[all-Internet.

Filwaqt li Nakoula, issa, qed jiffa//ja tmien akku]i b’konnessjoni ma’ ‘abbu] talgaranzija personali’ l-avukat li qed jirrappre]entah esprima inkwiet dwar is-sigurtà tal-klijent tieg[u u talab biex issmig[ partikulari jibqa’ mag[luq g[all-istampa – li fil-fatt segwiet l-i]viluppi minn viewing room spe/jali. Il-film Innocence of Muslims (li jdum tlettax-il minuta u li n;ibed f’Kalifornja) intbag[at online u wassal g[al mew;a ta’ protesti kontra l-Istati Uniti fi bnadi tal-E;ittu, il-Libja u pajji]i Musulmani o[ra – b’Nakoula joqg[od attent [afna li j]omm profil baxx f’dawn il-;imag[tejn ta’ g[adab.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Kultura 15

Illum in-Notte Bianca

Illum fil-Belt Valletta se ssir edizzjoni o[ra tan-Notte Bianca, attività mifruxa mal-belt kollha, li kif jistg[u anki jindikaw ftit ir-ritratti li qed jidhru hawn u li ttie[du s-sena li g[addiet, dejjem ti;bed numru kbir ta’ nies. Minbarra d-diversi attivitajiet kulturali, ma jonqsux ukoll bejjieg[a tal-ikel, filwaqt li bosta [wienet ta’ kull tip jag[]lu li jibqg[u miftu[in sas-sig[at bikrin tal-{add ta’ filg[odu.

It-tielet single minn Corinna Il-kantanta u mudella Maltija Corinna (fir-ritratt hawn fuq) g[adha kif [ar;et it-tielet single tag[ha li ;;ib l-isem ta’ Battle of Wills. Minkejja li m’ilhiex [afna fix-xena tal-mu]ika lokali, di;à kellha su//essi bis-singles pre/edenti tag[ha, ji;ifieri b’Someone New u b’Safe.

Battle of Wills hi kanzunetta fuq stil dance. Il-kanzunetta tittratta koppja li kienet ti;;ieled ta’ spiss. L-istess koppja qatt ma setg[et issib kompromess bejnietha, u r-relazzjoni tat-tnejn bdiet issir wa[da kumplessa. Battle of Wills b[alissa qed tindaqq fuq diversi stazzjonijiet tar-radju lokali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

18 Madwarna

Il-mewt, ix-xitan u l-qamar jiltaqg[u ]-}ejtun minn Reuben J. Zahra

Fl-img[oddi bosta r[ula kellhom il-karnival tag[hom. Dan ma kienx karnival b[al tal-Belt Valletta, organizzat bil-kompetizzjoni tal-karrijiet u ]-]effiena. Il-karnival tar-ra[al kien ‘improvizzat’ g[ax mil-lum g[all-g[ada l-maskarati kienu jillapazzaw kostum minn xi pa;ama qadima, boiler suite taxxog[ol jew bi//a li]ar. L-aqwa li ja[bu l-identità tag[hom. U g[alhekk l-aktar [a;a importanti kienet li l-maskarat ja[bi wi//u b’maskra.

Fi]-}ejtun il-familja ta’ ?aflas kienet ta[dem maskri tal-kartapesta g[all-karnival. L-aktar popolari kienu dawk tal-mewt, tax-xitan u talqamar li jg[attu l-wi//. Imbag[ad kien hemm ukoll tax-xemx li tg[atti r-ras kollha. Dawn kienu maskri mfattrin u grotteski li malajr bdew jg[osfru meta Malta bdew jaslu l-maskri talplastik u tal-lastku. I]da dawn kienu maskri Maltin... anzi, maskri marbutin mal-karnival ta]-}ejtun. G[alhekk illejla, 29 ta’

Settembru, il-mewt, ix-xitan u l-qamar se jer;g[u jitaqg[u biex flimkien ma]-}wieten u l-Maltin kollha ji//elebraw ‘}ejt i]-}ejtun’. Dan il-pro;ett hu l-inizjattiva ta’ Ruben Zahra u :u]i Gatt bl-appo;; tal-Kunsill Lokali ta]-}ejtun. Biex tag[mel maskra tal-kartapesta l-ewwel trid ta[dimha tat-tafal, minnha to[ro; forma tal-;ibs u fla[[ar timlieha bil-kartapesta. G[al dan ix-xog[ol Zahra u Gatt daru fuq l-esperjenza ta’ Nenu Delia mi]-}ejtun. Nenu

llum huwa mag[ruf ma’ kul[add g[all-istatwi li ja[dem u g[ar-restawr. I]da Nenu huwa wkoll wie[ed mill-aqwa artisti tal-karnival u fl-img[oddi reba[ [afna premjijiet bilkarrijiet ori;inali li kien jibni. G[alkemm il-maskarat ma jitkellimx biex ma jikxifx min hu, xorta wa[da jag[mel [afna storbju. :ieli kienu jag[mlu /ek/ika mit-tappijiet tal-luminata, xi /uqlajta talinjam jew i[abbtu fuq xi bott. G[al ‘}ejt i]-}ejtun’ ilmaskarati se jkollhom /uqlajta tal-injam li n[admet

apposta minn mastrudaxxa, fuq mudell tradizzjonali. “Tassew [a;a sabi[a li ‘}ejt i]-}ejtun’ qieg[ed jg[in biex tradizzjonijiet li mietu jew intesew jer;g[u jie[du l-[ajja,” jg[idilna sSindku Joe Attard, “tradizzjonijiet li huma parti millpatrimonju u l-identità tarra[al tag[na.” G[alhekk g[ada n[e;;u lil kull min g[andu g[al qalbu l-kultura Maltija biex ji;i ]}ejtun... u ti[dux qatg[a jekk minn xi triq mudlama tilm[u ras ta’ mewt, xitan jew qamar resqin lejkom i[abbtu /-/uqlajta!

Carmelo Delia ja[dem fuq maskri tradizzjonali tal-karnivai tipikament }ejtuni

Aktar dwar }ejt i]-}ejtun L-attività }ejt i]-}ejtun, li ti//elebra l-ista;un tal-;bir ta]-]ebbu; g[all-g[asir ta]-]ejt, minbarra l-inizjattiva li dwarha hu l-artiklu ta’ hawn fuq, tikkonsisti f’numru ta’ attrazzjonijiet o[rajn. }ejt i]-}ejtun jibda fis-7.30 p.m. tal-lum bil-bandu. Wara jkun hemm defilé mir-ra[[ala u l-bdiewa fuq il-karrettuni li j;orru ]-]ebbu; g[all-g[asir. Din tg[addi minn g[add ta’ toroq fi]-}ejtun. Ikunu akkumpanjati wkoll minn daqqaqa bit-tnabar u jin;arru bnadar b’nies b’kostumi Medjevali. Fl-istess waqt tindaqq mu]ika tradizzjonali Maltija. Ikun hemm ukoll wirja ta’ g[odod u ta’ prodotti agrikoli u jinbieg[u si;ar ta]-]ebbu; u prodotti o[ra relatati. Il-kripta tal-knisja parrokkjali tkun miftu[a g[all-pubbliku. Il-{add filg[odu se jkun hemm it-tberik tal-annimali u t[awwil ta’ si;ar minn tfal li din is-sena r/evew is-sagrament tal-Gri]ma. Il-pubbliku in;enerali jkun jista’ wkoll jitla’ fil-kampnar tal-knisja parrokkjali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Sbu[ija 19

Personalità Kemm hi importanti l-personalità? Xi kultant nistaqsu jekk hux is-sbu[ija jew il-personalità huma l-aktar importanti. Ma ninsewx ukoll l-apparenza tal-persuna fejn aktar ’il quddiem ikollna /-/ans nitkellmu dwar dan is-su;;ett ukoll. Però llum se naraw kemm hi importanti li jkollna personalità mill-aqwa. U g[aliex? Ng[id g[alija biex ikollok il-pakkett kollu jrid ikollok ftit minn kollox, i]da nibda biex nag[]el il-personalità, fejn int se tiltaqa’ ma’ nies minn setturi differenti, jew ikollok diversi okka]jonijiet li tattendi, b[al job interviews u [afna o[rajn, u hekk bil-personalità tieg[ek trid tikkonvin/i lil ta’ madwarek kemm inti tajba f’dak li jkunu qed ifittxu fik. Kemm insibuha diffi/li xi kultant meta nkunu xi mkien u nibdew nist[u jew ma nkunux nafu x’se ng[idu jew kif se nirrispondu. Il-mist[ija mhix xi [a;a sabi[a, u nemmen li iktar ma to[ro; u tiltaqa’ ma’ nies, aktar titjib u tibda tiddiskuti ming[ajr ma tist[i. {afna tfajliet li jie[du sehem, f’konkorsi ta’ sbu[ija u jkollhom l-opportunità li jie[du sehem barra minn Malta, iridu jattendu diversi interviews u jie[du sehem f’[afna diskussjonijiet, u jekk tkun tist[i ma tkun tista’ tipparte/ipa f’ebda minn dawn. Kif ng[idu l-esperjenza tg[allmek i]da trid tkun int ukoll li tg[in lilek innifsek u to[ro; mill-qoxra li jkollok u

B[al [afna b[alissa nkunu qeg[din na[sbu biex naqilbu mill-[wejje; tas-sajf g[al mezzu temp, g[alkemm nafu wkoll, li l-mezzu temp tag[na hu qasir u b’hekk naqilbu malajr g[all-[wejje; tax-xitwa. {alli naraw kuluri sbie[ [afna b[al mustard, u l-iskala tal-kannella u ma jonqosx l-a[mar. G[alkemm de[lin fl-ista;un xitwi, xorta se naraw kuluri /ari. Importanti li qabel ma nixtru, l-istil li jkun qed jog[;obna mill-armaturi li naraw importanti li jkun jixraq g[all-figura u l-età ta’ dak li jkun se jixtri. Hawn [afna nies professjonali li ming[andhom wie[ed jista’ jie[u pariri anke tal-kuluri li jixirqu. Il-;img[a d-die[la nkomplu nitkellmu fuq aktar moda kemm g[an-nisa kif ukoll g[all-ir;iel. Min g[andu xi mistoqsijiet relatati mas-su;;ett, tistg[u tibag[tulna u nwe;bukom.

minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

tit[allat man-nies, il-bidu kollu iebes i]da bi]-]mien titg[allem taqsam l-opinjonijiet ma’ [addie[or. L-organizzaturi ta’ Miss World jemmnu [afna fil-personalità u t-tfajla li ting[a]el biex i;;orr it-titlu ta’ Miss World, fejn se tkun qed iddur id-dinja kollha biex tirrappre]enta lil din l-organizzazzjoni trid tkun e//ellenti f’dan ir-rigward. Bejn tfajla u o[ra jkun hemm karattri differenti u nie[u pja/ir meta t-tfajla tibda tit[allat ma’ tfajliet o[ra u b’hekk tkun g[ajnuna biex to[ro; il-personalità tag[ha. Illum te]isti g[ajnuna biex titg[allem ittejjeb il-personalità tieg[ek u tipprattika kemm jista’ jkun f’diskussjonijiet differenti. Hu importanti wkoll li tkun taf x’qed isir madwarek g[ax hi sabi[a [afna li tkun tista’ tikkomunika f’setturi diversi u su;;etti varjati. Jien in[e;;e; lil dawk kollha li forsi g[andhom din il-mist[ija u jixtiequ l-g[ajnuna, biex jiktbulna u jibag[tulna l-kummenti tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Il-Qala – G[awdex

Il-festa tal-Madonna tas-Sa[[a Fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San :u]epp filQala G[awdex qed tkun i//elebrata l-festa talMadonna tas-Sa[[a mag[rufa a[jar b[ala lfesta tal-Madonna ‘Salus Infirmorum’. G[ada jum il-festa fl-4.30 p.m. jibda rru]arju u fil-5 p.m. tibda quddiesa bis-sehem

tal-Kor Parrokkjali San :u]epp Se jmexxi Fr Martin Cilia MSSP. Wara tibda [ier;a l-pur/issjoni pellegrina;; bl-inkwatru mirakolu] tal-Madonna tas-Sa[[a. Fid-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni ewkaristika.

Ir-Rabat – Malta

Il-festa ta’ San Fran;isk tal-Pjagi Fil-Knisja ta’ San Fran;isk meqjum filKnisja tal-Madonna tas-Sa[[a fir-Rabat, Malta, illum qed tkun /elebrata l-festa ta’ San Fran;isk tal-Pjagi. Il-[in tal-quddies se jkun fis-6.45 a.m. u fis-

7.30 a.m. Illejla fis-5.40 p.m. jibda r-ru]arju, kurunella lil San Fran;isk u ssir /elebrazzjoni ewkaristika. Fis-6.15 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata solenni li se jmexxi Patri Andrew Galea OFM.

Ir-Rabat – G[awdex

Il-festa ta’ Marija Bambina fil-Knisja ta’ Savina

Fil-Knisja ta’ Savina fir-Rabat, G[awdex, qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Bambina. Illejla fl-4 p.m. tibda espo]izzjoni, ru]arju u /elebrazzjoni ewkaristika. Fl-4.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bl-omelija u se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech. G[ada jum il-festa, il-[in tal-quddies se jkun fis-6 a.m. u fis-7 a.m. Wara l-quddiesa tas-7 p.m. tibda adorazzjoni li titkompla sa filg[axija fejn ting[alaq bir-ru]arju u /elebrazzjoni ewkaristika. Birkirkara

Il-festa ta’ Santa Tere]a tal-Bambin :esù Fil-Knisja Santwarju ta’ Santa Tere]a f’Birkirkara nhar it-Tnejn l-1 ta’ Ottubru se tkun /elebrata l-festa ta’ Santa Tere]a tal-Bambin :esù. G[ada lejlet il-festa fis-6.30 p.m. tibda translazzjoni tarrelikwa u wara ssir quddiesa. Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Ottubru jum il-festa fis-6 p.m. jing[ad ir-ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li se jmexxiha l-Isqof Emeritu tal-Kuwajt Monsinjur Adeodatus Micallef O.D.

Il-Mellie[a

Il-festa tal-Madonna tas-Santwarju

L-inkwatru tal-Madonna tas-Sa[[a li jinsab fil-Qala, G[awdex

Il-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu {al Lija F’{al Lija fil-Kappella ta’ San Mikiel qed tkun i//elebrata l-festa tal-Arkan;lu San Mikiel. Din il-festa tkun organizzata mid-Dilettanti talG[aqda tan-Nar San Mikiel ta’ {al Lija. Illejla mit-8 p.m. ’l quddiem fejn il-kappella se titella’ serata ta’ divertiment g[all-familja kollha u se jkun

hemm varjetà kontinwa kemm fuq il-palk kif ukoll fl-ikel Malti u xorb. G[ada l-{add jum il-festa fil-5.30 p.m. tibda quddiesa u wara tibda fiera li tinkludi fniek, log[ob u [afna [wejje; o[ra. Fl-istess waqt se jittella’ progamm mu]ikali millBanda San Piju X ta’ {al Lija. Se jkun hemm spettaklu tan-nar tal-ajru u anke tal-art kif ukoll kaxxa infernali talkulur. Burmarrad Fil-kappella fl-Imdawra f’Burmarrad qieg[da tkun i//elebrata l-festa tal-Arkan;lu San Mikiel. Fl-11 a.m. tibda quddiesa fil-kappella li se tkun bis-sehem tal-Kor tal-Kitarri tal-Parro//a ‘Creations’.

Fil-Knisja Ba]ilika :or;jana fil-Belt Victoria - G[awdex Fil-Knisja Ba]ilika ta’ San

:or; Martri llum qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu. Din il-festa hi organizzata ta’ kull sena mill-parro//a fejn tinsab meqjuma l-istatwa tieg[u. Illum jum il-festa fis-6 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni bil-prietka. Wara titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Jie[u sehem il-Kor residenti tal-Ba]ilika :or;jana ‘Laudate Pueri’. F’{al Qormi Fil-Knisja Parrokkjali ta’ San :or; Martri f’{al Qormi qed issir il-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu. Din l-istatwa artistika ta’ San Mikiel hi ma[duma fl-

injam minn Pietru Pawl Azzopardi fl-1865 u kienet im[allsa mill-Ar/ikonfraternità ta’ San Mikiel stess. Din [adet il-post ta’ statwa antika aktar minnha li kienet ukoll ma[duma fl-injam minn Xandru Farrugia fl1847 u kienet inbieg[et lill-Parro//a ta’ San :or;

fir-Rabat, G[awdex min[abba xi differenzi li kien hemm fl-Ar/ikonfraternità. Waqt il-pur/issjoni tassena 2011, l-istatwa pre]enti ;arrbet [sarat estensivi fejn imbag[ad ing[atat f’idejn lartist Alfred Camilleri Cauchi biex jie[u [sieb irrestawr tal-[sarat kollha li kellha l-istatwa. Din fil-fatt irritorant fil-knisja lesta minn kollox g[all-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu tas-sena 2003. Din is-sena qieg[ed isir restawr fuq il-pedestall talistess statwa fejn matul issnin ukoll ;arrab xi [sarat estensivi. Il-programm ta’ din il-festa se jkun g[ada jum il-festa fil5 p.m. tibda quddiesa li tkun bis-sehem tal-fratelli tal-istess Ar/ikonfraternità. Se jmexxi Dun David Farrugia. Wara tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San Mikiel Arkan;lu bis-sehem tal-fratelli kollha tal-parro//a. Fid-d[ul tal-pur/issjoni jitkanta l-Innu ta’ San Mikiel Arkan;lu u ssir /elebrazzjoni ewkaristika.

Fil-Mellie[a qed tkun i//elebrata l-festa tal-Madonna tas-Santwarju. Illejla fil-5 p.m. tibda quddiesa, fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li titmexxa mill-Kanonku Ar/ipriet Dun Carmelo Refalo bis-sehem tal-Grupp Shalom. G[ada jum il-festa fl-10 a.m. tibda quddiesa bl-Ingli] bissehem tal-Grupp ‘Our Lady of Mellie[a’. Fl-4.30 p.m. jibda r-ru]arju u fil-5 p.m. tibda quddiesa kantata solenni li se jmexxi l-Monsinjur Dun Alwi; Deguara. Fis-6.30 p.m. issir il-pre]entazzjoni tat-trabi lill-Madonna. Se jie[u sehem il-Kor u l-Orkestra Marija Bambina talMellie[a. Fis-7.15 p.m. jibda programm mu]ikali mtella’ mis-So/jetà Filarmonika La Vittoria tal-Mellie[a. Il-Kor Laudate Pueri li jag[ti s-sehem tieg[u fil-festa fil-Ba]ilika ta’ San :or;


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Festi 21 I]-}ejtun

Il-festa tal-Kappella fl-G[aqda Mu]ikali Beland Illejla fl-10 p.m. il-Banda Beland se tie[u sehem f’Misra[ irRepubblika waqt attività }ejt i]-}ejtun, organizzata mill Kunsill Lokali ta]-}ejtun ta[t id-Direzzjoni tal-Assistent Surmast Tancred Grech. G[ada l-{add jum il-festa tal-Kappella, fid-9.30 a.m. jibda programm strumentali mill-Banda Beland fuq il-;enb taz-zuntier ta[t id-direzzjoni tal-Assistent Surmast tag[ha Mro Gordon Baldacchino. Fil-11 a.m. jibda mar/ briju] madwar it-toroq ta]-}ejtun li jintemm quddiem il-Ka]in Beland f’nofsinhar. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li se titmexxa minn Monsinjur Joe Carabott li din is-sena qed ji//elebra l-50 sena mill-ordinazzjoni sa/erdotali tieg[u. Il-quddiesa se ssir fis-sala t’isfel tas-Sede Beland u se tkun animata mill-Banda Beland. Matul din il-quddiesa, il-President tal-G[aqda Mu]ikali Beland Alexander Cachia Zammit f’isem l-G[aqda se jerga’ j;edded il-Konsagrazzjoni tal-G[aqda lill-Qalb Imqaddsa ta’ :esù. L-G[aqda Mu]ikali Beland qed tistieden lil kul[add biex jie[u sehem f’din il-festa verament [elwa g[al qalb il-Belandisti kollha.

Dan ir-ritratt hu tal-Kappella tal-G[aqda Mu]ikali Beland ta]-}ejtun, iddedikata lill-Qalb Imqaddsa ta’ :esù

{a]-}ebbu;

Il-Belt Valletta

Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja

Il-festa tal-An;lu Kustodju Fis Santwarju Ba]ilika Minuri Konventwali tal Madonna

F’{a]-}ebbu; qed tkun /elebrata l-festa talMadonna tal-Grazzja fil-Kappella. Illejla fis-7 p.m. tibda quddiesa fuq il-palk li se jintrama apposta biswit il-kappella u se jmexxi lAr/ipriet tal-Parro//a Dun Daniel Cardona. Wara l-quddiesa tindaqq l-antifona, issir /elebrazzjoni ewkaristika u jitkanta l-innu popolari. G[ada jum il-festa il-[in tal-quddies se jkun fis-7 a.m., fit-8 a.m. u fil-11 a.m. Fis-6 p.m. tibda quddiesa solenni fuq il-palk li se tkun bilmu]ika. Wara tindaqq l-antifona, issir /elebrazzjoni ewkaristika u jitkanta l-innu popolari.

Il-mu]ika se tkun ta[t id-direzzjoni tasSurmast Mro Carmelo Callus. Wara l-funzjoni se ssir il-pre]entazzjoni tat-trabi lill-Madonna fil-kappella. Wara l-funzjoni g[all-[abta tat-8.30 p.m. se tibda serata mimlija talent lokali fuq il-palk prin/ipali. G[ada jum il-festa fid-9 a.m. se jsir it-tberik tal-annimali ta[t il-protezzjoni talMadonna tal-Grazzja. Fid-9.30 a.m. se ssir Car Show mill-Old Motors Club. Fis-7.30 p.m. tibda festa ta’ kant u divertiment g[all-familja kollha.

Wirja tal-vari tal-:img[a l-Kbira fis-Santwarju tal-Karmnu g[an-Notte Bianca B[ala parti mill-attività tanNotte Bianca 2012 li se ssir illum is-Sibt, fis-Santwarju Ba]ilika tal-Madonna talKarmnu se tkun qieg[da ssir wirja unika b’numru ta’ vari tal-:img[a l-Kbira li se jin;iebu apposta minn bosta knejjes madwar Malta, li filjiem tal-:img[a Mqaddsa jorganizzaw il-Pur/issjoni tal:img[a l-Kbira. Permezz ta’ din il-wirja se jkunu esibiti numru sabi[ ta’ vari li juru mumenti differenti tal-Passjoni ta’ Sidna :esù Kristu. L-g[a]la tal-vari esibiti saret b’mod biex kemm jista’ jkun fil-wirja jkun hemm vari ta’ skulturi u statwarji differenti, ma[dumin b’materjali differenti kemm fil-kartapesta kif ukoll vari minquxa flinjam kif ukoll imlibbsin biddrapp li ;ejjin minn epoki u stili differenti. B’hekk dawn il-vari kollha flimkien, filwaqt li juru d-

deversità f’dawn l-opri talarti, se jkunu xhieda taddevozzjoni u l-im[abba li lpoplu Malti minn dejjem kellu lejn il-Passjoni ta’ Sidna :esù Kristu. Il-vari li se jkunu esibiti f’din il-wirja unika huma: LOrt ta’ Bormla, :uda tanNaxxar, il-Marbut tal-Birgu, l-Ecce Homo ta’ {al G[axaq, Pilatu ta’ {a]-}ebbu;, :esù jiltaqa’ ma’ Ommu ta’ {al Qormi, :esù Redentur talBirgu, I/-?irinew ta’ {a]}ebbu;, il-Veronika ta’ {al Luqa l-X Stazzjon tar-Rabat, I/-?a[da ta’ Pietru tan-Nadur G[awdex, il-Vara l-Kbira ta’ {a]-}abbar, l-In]ul minn fuq is-Salib tal-Qala G[awdex, il-Monument ta’ {al G[arg[ur, id-Duluri ta’ {al Qormi u Kristu Rxoxt tasSantwarju Ba]ilika talMadonna tal-Karmnu talBelt. Din il-wirja se tibqa’ miftu[a sa nhar l-Erbg[a 3

ta’ Ottubru. Il-Provin/ja Karmelitana qed torganizza wkoll wirja interessanti dwar il-poeta Patri Anastasju Cuschieri O.Carm. flokka]joni tal-50 sena minn mewtu. Patri Anastasju Cuschieri kien Patri Karmelitan famu] g[an-numru kbir ta’ poe]iji li kiteb b’mod spe/jali b’tema Marjana. Kienu dawn ilpoe]iji li bis-sa[[a tag[hom Patri Anastasju Cuschieri se jibqa’ mfakkar b[ala l-Poeta tal-Madonna. Fin-Notte Bianca b[alma ;ara fis-snin pre/edenti, lG[aqda Festi Esterni talMadonna tal-Karmnu fil-Belt se tkun qed tie[u sehem billi b’kollaborazzjoni ma’ g[aqdiet o[ra tal-Belt se tarma xi armar tal-festa li kien jintrama fl-img[oddi filfesta g[a]i]a tal-Madonna tal-Karmnu. B’hekk it-toroq prin/ipali se jkunu f’atmosfera festiva.

-

-

tal-Karmnu fil-Belt nhar it-Tlieta li ;ej 2 ta’ Ottubru se tkun i//elebrata l-festa tal-An;lu Kustodju. Dakinhar il-[in tal-quddies se jkun fis-7.30 a.m., fit-8 a.m. u fl-10 a.m. Fis-7 a.m. tibda quddiesa konventwali. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bil-prietka. Wara jitkanta l-innu u /elebrazzjoni ewkaristika. Il-fratelli kollha tal-Ar/ikonfraternità tal-An;lu Kustodju huma m[e;;a jattendu g[all-quddiesa. {al Qormi

Il-festa tal-Madonna tar-Ru]arju Bi preparazzjoni g[all festa tal Madonna tar Ru]arju li -

-

-

se ssir fil-Parro//a :or;jana f’{al Qormi nhar il-{add 7 ta’ Ottubru li ;ej, nhar it-Tnejn li ;ej wara l-quddiesa tas-6 p.m. se jkun hemm ir-re/tar tar-ru]arju mqaddes meditat fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San :or; Martri mill-fratelli kollha tal-Madonna tar-Ru]arju. Wara r-re/tar issir /elebrazzjoni ewkaristika. Nhar il-:img[a 5 ta’ Ottubru l-ewwel :img[a tax-xahar fis-6 p.m. il-Fratellanza tal-Madonna tar-Ru]arju flimkien mar-residenti tal-in[awi ta’ San Pietru, {al Qormi, se jorganizzaw Lejla Marjana bit-talba tar-ru]arju mqaddes u quddiesa quddiem l-istatwa votiva tal-;ebel tal-Madonna tar-Ru]arju li tinsab fl-istess triq. Imexxi l-Ar/ipriet tal-parro//a :or;jana, il-Kanoku Dun Anton Cassar. G[awdex

Il-festa ta’ Santa Tere]a tal-Bambin :esù f’Ta’ Ker/em It-Tnejn l-1 ta’ Ottubru hu jum il-festa u jum it-Terzjarji Karmelitani. Fis-7 a.m. isir l-Uffi//ju tal-Qari u kant tat-Tif[ir ta’ Sbie[ il-Jum. Fil-5.20 p.m. issir it-talb tat-Terzjarji u ru]arju li jitmexxa mit-Terzjarji, wara jsir il-kant tal-g[asar. Fis-6 p.m. issir quddiesa kon/elebrata solenni u wara jitkanta l-innu, antifona u barka ewkaristika.

G[ada l-{add ukoll issir il-Festa tan-Nazzarenu fix-Xag[ra li s-soltu ssir f’Ottubru.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Salvatore Questa è la vita Canale 5, 11>00

Mark Spiteri Lucas, Debbie Scerri u Ray Attard

Film drammatiku Taljan tal-2006 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Enrico Lo Verso u lil Alessandro Mallia, it-tnejn fir-ritratt. G[alliem ikun g[adu kif wasal f’villa;; ]g[ir fi Sqallija fejn ikun intbag[at g[al sena wa[da biss biex iwettaq il-professjoni tieg[u. Hemm isir jaf lil Salvatore, tifel orfni li ma jmurx liskola u anzi jrid jara kif jaqla’ biex jg[ix hu, o[tu u nanntu. Jidde/iedi li jg[in lil dan it-tifel... Che fatica fare la star! Canale 5, 13>40 Morgan (Joanna

Il-finalisti ta’ Passport 2 Indifest

Levesque) ikollha su//essi kbar b[ala attri/i adolexxenti. Biss issu//ess ikun telg[alha g[al rasha u tg[ix [ajja pjuttost imtajra. Fl-a[[ar ommha tikkonvin/iha li jkun a[jar titlaq kollox u ter;a’ tkompli tistudja, imbag[ad wara [alli forsi tag[]el li ter;a’ tkompli ta[dem b[ala attri/i jew ikollha opportunitajiet o[ra quddiemha. Il-film in[adem fl-2008 b’re;ija ta’ Tim Matheson u fost l-atturi nsibu wkoll lil Valerie Bertinelli u lil Lynda Boyd.

Sas-Sitta - NET Television, 14>35

B’sett g[al kollox ;did, ikkulurit u attrenti u b’xi novitajiet. Ray Attard u Debbie Scerri jwasslulkom tliet sig[at u nofs ta’ divertiment bi spettaklu garantit, u b’diversi rkejjen interessanti, u[ud minnhom ;odda, g[all-familja kollha u fuq kolllox ir-reb[ ta’ rigali kbar u mill-isba[. Jit[abbru l-ismijiet tas-17-il finalista li se jipparte/ipaw fit-tieni edizzjoni ta’ Passport 2 Indifest, li xi [add minnhom se jikseb post awtomatiku fis-sezzjoni tal-kantanti stabbiliti fil-Konkors Kanzunetta Indipedenza 2013.

B[ala mistiedna se jkun hemm ukoll g[add kbir ta’ atturi minn Déjà Vu fosthom Eileen Montesin, Christine Haber, Kyle Sammut, Jackie Bartolo, Jesmond Fench, Francesco Catania, Jürgen Manicolo, Jelena Attard, Maxine Pace, Franklin Calleja u Sarah-Crystal. Id-divertiment u l-ispettaklu live mal-band residenti mmexxija minn Mark Spiteri Lucas, il-kantanti residenti Ludwig Galea, Ivan Spiteri Lucas u Neville Refalo, i]-]effiena ta’ Keith Dance Studios u l-komiku Toni Busuttil ma jonqosx. Getaway La 7, 22>35

G[all-familja kollha Meze - NET Television, 20>30

Da[k, mu]ika u [afna konversazzjoni interessanti se jkunu fost l-ingredjenti f’dan il-programm ;did g[as-Sibt filg[axija, li se jitwassal mill-pre]entaturi popolari Joséf Bonello u Ronald Briffa, u l-mu]i/ist Philip Vella (firritratt xellug). G[all-ewwel programm se jkun hemm b[ala mistednin Gloria Mizzi, Patrick Wirth, Frida Cauchi u Kurt Calleja. Naraw ukoll x’ji;ri meta Joséf u Ron jo[or;u fil-pjazez Maltin biex jiddiskutu su;;etti varji man-nies tal-lokal. Il-programm hu produzzjoni ta’ FMJ Productions bil-kollaborazzjoni ta’ NET Television.

Kim Basinger u Alec Baldwin (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film polizjesk tal-1994. Doc jin[eles mill-[abs, i]da...


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23

06>00

Bon;u 101 Weekend

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Mu]ika

Miami Vice - Iris, 18>30

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 - Naqra, Nitfa, Tikka 11:00 - Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari millBibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 – Int, Fejn Sejjer? 10:05 - Gallerija (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:05 - Sprint! 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kwadri Titulari (r) 13:00 RTK Qosor 13:05 - Is-Sibt Waranofsinhar (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor, 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Musica Italiana 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service

09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Nitg[allmu Naqraw l-Evan;elu skont San :wann 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Mill-Bit[a g[all-:enna 23:00 - Ru]arju 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Film polizjesk Amerikan li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Michael Mann u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Colin Farrell u Li Gong (it-tnejn fir-ritratt) u lil Jamie Fox. Ispirat minn sensiela televi]iva tat-tmeninijiet, naraw lill-investigaturi Crockett u Tubbs jo[duha kontra organizzazzjoni kriminali li tikkontrollaha mara. Il-film hu twil sag[tejn u kwart. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Realtà (r) 09:00 - Kids TV 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet 12:10 - Harbour Life 12:40 Gadgets 13:10 - Life in Cold Blood (dok.) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - Teleshopping 15:05 - Building the Impossible (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 Storjografija 16:35 - Keeping Up Appearances 17:05 - Life: Hunters 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kelma g[all-{ajja 18:35 - Int Min Int? 18:45 - G[awdex Illum 19:20 - Is-Sajf mas-Salv (r) 20:00 - L-A[barijiet 20:40 Notte Bianca 20:50 - 50 Sena ta’ Televi]joni f’Malta 21:30 - Notte Bianca 21:40 - (kompli) 50 Sena ta’ Televi]joni f’Malta 22:15 Notte Bianca 22:25 - Absolutely Fabulous 22:55 - Notte Bianca 23:00 - L-A[barijiet 23:15 - IlKristu tal-Kerrejja (r). TVM 2 07:00 - News

09:30 Ordinazzjoni Episkopali talMonsinjur Joseph Alessandro 12:00 - Sports Scholarships 2012 13:10 - Gladiators of World War II 14:00 - Sa[[tek l-Ewwel 14:10 - Life - Creatures of the Deep 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 - World’s Worst Disaters 16:00 - Sa[[tek l-Ewwel 16:10 Gladiators of World War II (r) 17:00 - Extraordinary Dogs 17:30 - A[barijiet bl-Ingli] 17:40 - Life - Creatures of the Deep 18:30 - Mixage 19:00 - A[barijiet bl-Ingli] 19:05 - Bijografiji 20:00 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:10 World’s Worst Diasters 21:00 Dreams 23:30 - Pet Shop Boys at BBC/ ONE 07:00 - I]olati 2012 07:30 ONE News 07:45 - I]olati 2012 08:30 - ONE News 08:45 I]olati 2012 10:30 Teleshopping 11:00 - Hazzzard (il-finali) 12:05 - Rifless (r) 13:30 - ONE News 13:40 I]olati 2012 17:30 - ONE News 17:40 - }vintura (r) 19:30 - ONE News 20:15 - I]olati 2012 23:15 - ONE News 23:45 - I]olati 2012. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music

17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 - Bejnietna 22:00 A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno

06:30 - Uno mattina in famiglia 10:50 - Aprirai 11:10 - Dreams Road 2012 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Easy Driver 14:30 - Linea Blu 15:30 Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Rai Tg sport 20:35 Affari tuoi 21:10 - Ti lascio una canzone 00:40 - Tg 1 notte 00:55 - Cinematografo 01:55 Dolce far niente. Film ’99. Raidue 07:00 - Cartoons

09:00 Elephant Princess (TF) 09:20 Radio Free Roscoe (TF) 10:05 Aprirai 10:15 - Sulla via di Damasco 10:55 - Territori (attwlità) 11:35 - Mezzogiorno in famiglia 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 14:00 - Teen Manager 15:00 - Pechino Express 15:50 - Beauty and Me (attwalità) 16:30 - La moda che verrà 17:05 - Sereno variabile (attwalità) 18:05 - 90˚ minuto Serie B 19:30 - Sea Patrol (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Castle (TF) 21:55 - Body of Proof (TF) 22:35 - Tg 2 notizie 22:50 - Sabato Sprint 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 - storie 01:10 - Tg 2 Mizar 01:35 - Tg 2 si, Viaggare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:10 - Wind at My Back 07:55 L’uomo dalla maschera di ferro. Film ’77 09:40 - Amici per la pelle. Film ’55 11:10 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tgr l’Italia de il settimanale 12:55 - Timbuctu: I viaggi di Davide 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 Tg 3 14:45 - Tg 3 Pixel 14:50 Tgr puliamo il mondo 15:05 ?ikli]mu. Giro di Lombardia 17:35 - Valanga. Film ’78 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob the Bestial 20:15 - C’era una volta un piccolo naviglio. Film ’40 21:05 Ulisse: Il piacere della scoperta 23:15 - Tg 3 23:35 - Un giorno in pretura 00:35 - Tg 3 00:45 Tg 3 agenda del mondo 01:00 -

Tg 3 sabato notte 01:30 - Il silenzio di Pelesjan. Film 2011. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Circle of life (TF) 09:55 Superpartes (attwalità) 11:00 Salvatore - Questa è la vita. Film 2006 13:00 - Tg 5 13:40 - Che fatica fare la star! Film 2008 15:30 - Verissimo (attwalità) 18:50 - Avanti un altro! 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - C’è posta per te 00:30 Avvocati a New York (TF) 01:20 - Tg 5 notte 01:50 - Striscia la notizia. Rete 4 07:45 - La freccia nera 09:35 L’Italia che funziona 09:50 Carbinieri 5 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Perry Mason Campione senza valore. Film ’89 17:00 - Detective Monk (TF) 18:00 - Pianeta mare 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempeste d’amore 21:10 - Law & Order: Unità speciale (TF) 23:00 - Law & Order: Los Angeles (TF) 23:55 - The Contractor - Rischio supremo. Film 2007 01:55 - Tg 4 night news. Italia 1 07:20 - Cartoons 11:00 Superman Doomsday. Film cartoon 2007 12:25 - Studio aperto 13:35 - Grand Prix 13:55 Motociclismo. GP d’Aragona 16:00 - Johnny English. Film 2003 17:55 - Magazine Champions League 18:30 Studio aperto 19:00 - Cartoons 19:20 - Nanny McPhee - Tata Matilda. Film 2005 21:10 - Tata Matilda ee il grande botto. Film 2010 23:10 - La sposa cadavere. Film 2005 00:50 - Poker1mania 01:45 - Studio aperto. La 7 07:00 - Omnibus 10:15 Bookstore 11:30 - La 7 doc 12:30 - L’erba del vicino 13:30 Tg La 7 14:05 - Le pistole dei magnifici 7. Film ’69 16:10 - La regina di spade (TF) 18:00 L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 22:35 - Getaway. Film ’94 00:25 Omnibus notte 01:30 - Tg La 7 sport 01:35 - M.O.D.A.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

24 TV#Radju Favourite Channel 08:00 - 7F 08:30 - F. Cinema 09:05 - Kont taf? 09:15 - F News 09:30 -Storjografija 10:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:05 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Vespri 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 06:55 - Vivere 07:30 - Tempesta d’amore 08:30 - Centovetrine 11:00 - Grey’s Anatomy (TF) 21:20 - Figlia a sorpresa. Film 2008 23:00 - Moonlight (TF) 00:20 - Il bello delle donne 2. BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Fimbles 08:25 - Poetry Pie 08:30 - Robin Hood 09:15 The Weakest Link 10:00 Dinnerladies 10:30 - As Time Goes By 11:00 - Monarch of the Glen 11:50 - Sahara with Michael Palin 12:40 - After You’ve Gone 13:10 - 2point4 Children 13:40 - My Family 14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 17:00 - Monarch of the Glen 17:50 - BBC Proms 2010 18:45 - Doctor Who 20:00 - Live at the Apollo 20:45 Being Erica 21:30 - Gavin and Stacey 22:00 - Last of the Summer Wine 22:30 - The

Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:00 Gracie!

TCM 07:50 - The Stratton Story (U) 09:35 - Silk Stockings (U) 11:30 - Tom Thumb (U) 13:00 - Three Little Words (U) 14:40 Moonfleet (A) 16:05 - Marlowe (AA) 17:40 - The Adventures of Huckleberry Finn (U) 19:25 The Little Hut (A) 21:00 Skyjacked (A) 22:40 - Dark of the Sun (X). MGM Movies 06:35 - The Alamo. Film ’60 (U) 09:15 - The Dust Factory. Film 2004 (PG) 10:55 - Sketches. Film ’92 12:35 - Rockula. Film ’90 (PG) 14:05 - Report to the Commissioner. Film ’75 (AA) 15:55 - Lights! Action! Music! Film 2007 17:30 - In the Time of the Butterflies. Film 2001 (12) 19:00 - MGM’s Big Screen 19:15 - Futureworld. Film ’76 (A) 21:00 - Absolute Strangers. Film ’91 (PG) 22:30 - The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Film ’94 (15). Diva Universal 07:00 - Rosemary and Thyme 09:00 - Agatha Christie’s Poirot 10:51 - Great Women 11:00 JAG 13:00 - The Cradle Will Fall (12) 14:50 - Great Women 15:00 - Agatha Christie’s Marple 16:49 - Great Women 17:00 Law & Order 19:00 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - JAG 23:00 - Great Women 23:10 About Face.. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Big Bosphorus Dig: Turkey 09:05 - Top 10: Combat Rifles. Extreme Fishing with Robson Green: 09:55 Zimbabwe and Zambia 10:50 Kenya 11:40 - China 12:35 - Sri Lanka. 13:30 - Extreme Engineering: Turkey’s Mammoth Hydropowered Deriner Dam. Deconstruction: 14:25 - Bricks 14:55 - Heating and Cooling. 15:20 - Mega Builders: Mega Bridge 16:15 - How It’s Made 16:45 - How Stuff’s Made: Trombones # Drive-Through

Windows # Bottled Water #

Baseball Bats 17:10 - Extreme Explosions: Fort William, Scotland 18:05 - X-Machines 19:00 - How It’s Made 20:00 Dealers 21:00 - Auction Kings 21:30 - Auction Kings: Ruby Necklace 22:00 - Life on a Wire: Zip Line, Ferris Wheel Walk 23:00 - Surviving the Cut: Navy EOD Final Certification. Iris 09:10 - The Shield (TF) 10:50 Quasi, quasi... Film 2002 12:30 No Problem. Film 2008 14:25 Eva contro Eva. Film ’50 17:00 - La maschea della morte. Film ’84 18:30 - Miami Vice. Film 2006 21:00 - Febbre da cavallo La Mandrakata. Film 2002 22:55 - emanuelle: Perché violenza alle donne? Film ’77. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - Glee 12:15 - Desperate Housewives 19:15 - Hollywood Buzz 19:45 - Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 - 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:50 - Fringe 00:40 - Mike & Molly 01:05 -

True Blood

Biography Channel 07:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 07:30 - Packing Heat 08:00 - Robosaurus 08:30 - Wise Guys 09:00 - Face the Music 09:30 - Missile Attack. 10:00 Parking Wars. Pawn Stars: 15:00 - Packing Heat 15:30 Robosaurus 16:00 - Wise Guys 16:30 - Face the Music 17:00 Missile Attack 17:30 - Packing Heat 18:00 - Robosaurus 18:30 - Wise Guys 19:00 - Face the Music 19:30 - Missile Attack. 20:00 - Parking Wars. Hardcore Pawn: 21:00 - Blackout 21:30 Gold Battle Begins. 22:00 Police Women of Cincinnati: I’m

Worth More Than Fifteen Bucks 23:00 - Snapped: Women Who Kill: Martha Pineda.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Thomas and Friends 11:00 - Anthony Ant 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Wobblyland 17:00 - Thomas and Friends 18:00 -

07>00 08>30 09>00 12>00 13>00 13>30 14>00 14>05 14>35 15>00 15>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>30 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder. Disney Channel 08:10 - Jessie 08:35 - Austin and Ally 09:00 Shake It Up 09:25 - Ratatouille (U) 11:05 Phineas and Ferb 12:45 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 14:00 - Good Luck Charlie 14:25 - Phineas and Ferb 15:15 - Shake It Up 16:00 - Wizards of Waverly Place: The Movie 17:20 - ANT Farm 17:45 - Phineas and Ferb 19:50 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 21:05 - So Random 21:30 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody.

NET News Anali]i tal-A[bar (r) Telebejg[ Newsroom Animal Diaries Anali]i tal-A[bar NET News L-Istorja tal-Futbol Malti (r) Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Newsroom (r) Tlug[ tal-Lottu Servizz minn Newsroom G[alik fl-Ewropa NET News Meze NET News (ikompli) Meze NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box 08:45 - FIFA U#17 Women’s WC Football 10:00 - UEFA Women’s Champ. League Football 11:00 - Toray Pan Pacific Open Tennis 13:00 FIFA U#17 Women’s WC Football 14:00 - FIFA U#17 Women’s WC Football: Group B: France v Gambia (live) 16:00 - Tour of Lombardy UCI World Tour Cycling: Stage 1 (live) 17:15 - FIFA U#17 Women’s WC Football: Group A: Canada v Azerbaijan (live) 19:00 - FIFA U#17 Women’s WC Football 20:15 - Total KO 23:00 - Rally 23:30 - WC Table Tennis. Eurosport 2

07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Australian Rules Football: Grand Final (live) 11:00 - FIFA U#17 Women’s WC Football 12:00 - World Series by Renault Motor Racing: Race 1: Le Mans, France (live) 13:00 - J League Football: Day 27 (live) 14:00 - FIA World Endurance Champ.: Bahrain (live) 15:30 - Intimate Surfing 16:00 - ICC World Twenty20 Cricket: Super Eight Group (live) 19:00 - Eurosport 2 News 19:30 - ICC World Twenty20 Cricket 21:00 - NCAA Big Ten American Football (live). GO Sports 1 07:00 - RaboDirect Pro12: Rd 5: Connacht v Leinster 09:00 Serie A: Rd 5: Napoli v Lazio 11:00 - Trans World Sports 12:00 - Ligue 1: Rd 7: Stade Rennais v LOSC Lille 14:10 2012 Ryder Cup: Day 2 (live) 01:00 - Barclays PL: Wk 7: Arsenal v Chelsea. GO Sports 2 13:00 - Barclays PL: Wk 7: Preview 13:30 - Football Feast 13:45 - Barclays PL: Wk 7: Arsenal v Chelsea (live) 15:45 Football Feast 16:00 - Barclays PL: Wk 7: Fulham v Man. C. (live) 18:00 - Football Feast 18:30 - Barclays PL: Wk 7: Man. Utd v Tottenham H (live) 20:45 - Serie A: Rd 6: Juventus v Roma (live) 22:45 - Milan Ch. GO Sports 3 16:00 - Barclays PL: Wk 7: Reading v Newcastle Utd (live) 18:00 - Serie A: Rd 6: Parma v Milan (live) 20:00 - Barclays PL: Wk 7: Sunderland v Wigan Ath 22:00 - Inter Channel. GO Sports 4 16:00 - Barclays PL: Wk 7: Stoke City v Swansea City (live) 18:00 - Ligue 1: Rd 7: Paris Saint-Germain v Sochaux-Mont-beliard (nr live) 20:00 - Aviva Premiership: Rd 5: Leicester Tigers v Exeter Chiefs 22:00 - Juve Channel.

GO Sports 5 16:00 - Barclays PL: Wk 7: Norwich City v Liverpool (live) 18:00 - LFC TV 19:30 RaboDirect Pro12: Rd 5: Ospreys v Munster (live) 21:30 LFC TV. GO Sports 6 16:00 - Barclays PL: Wk 7: Everton v Southampton (live) 18:00 - MUTV 20:00 - Ligue 1: Rd 7: AS Nancy Lorraine v Montpellier Herault SC (live) 22:00 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - Serie A: Rd 5: Siena v Bologna 10:00 - Aviva Premiership: Rd 5: Northampton Saints v London Wasps 12:00 Serie A: Rd 5: Torino v Udinese 14:00 - RaboDirect Pro12: Rd 5: Connacht v Leinster 16:00 Barclays PL: Wk 7: Sunderland v Wigan Ath (live) 18:00 Barclays PL: Wk 7: Arsenal v Chelsea 20:00 - Ligue 1: Rd 7: Paris Saint-Germain v SochauxMontbeliard 22:00 - RaboDirect Pro12: Rd 5: Ospreys v Munster 00:00 - Barclays PL: Wk 7: Fulham v Man. C. 02:00 - Serie A: Rd 6: Parma v Milan. GO Sports 8 09:00 - Serie A: Rd 5: Siena v Bologna 11:00 - Aviva Premiership: Rd 5: Northampton Saints v London Wasps 13:00 Serie A: Rd 5: Torino v Udinese 15:15 - Aviva Premiership: Rd 5:

Leicester Tigers v Exeter Chiefs (live) 17:30 - UEFA Champions League: Magazine Programme. Barclays PL: Wk 7: 18:00 Sunderland v Wigan Ath 20:00 Arsenal v Chelsea. 22:00 Ligue 1: Rd 7: Paris SaintGermain v Sochaux-Montbeliard 00:00 - RaboDirect Pro12: Rd 5: Ospreys v Munster 02:00 Barclays PL: Wk 7: Fulham v Man. C. Melita Sports 1 08:00 - 2012 Alpari World Match Tour: France: Day 1 (r) 10:05 - Bundesliga: Dusseldorf v FC. Schalke (r) 11:55 - 2012 Alpari World Match Tour: France: Day 2 (live) 13:55 - America's Cup: World Series: Newport: Day 4 (r) 15:30 - Bundesliga: SV. Werder Bremen v Bayern Munich (live) 17:35 - WWE: Superstars 18:30 - Bundesliga: Borussia Dortmund

v Borussia Monchengladbach (live). STIHL Timbersports: 20:35 - Single Event (r) 21:05 Team Event (r). 21:35 - 2012 Alpari World Match Tour: France: Day 2 (r) 23:40 - WWE: Superstars (r) 00:30 Bundesliga: SV. Werder Bremen v Bayern Munich (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Tisliba 25 Mimdudin>1. Ta[fira f’[ajt biex jin[eba pajp ;o fiha (6) 4. Twe;iba (8) 9. Jin[ass meta l-kuxjenza tibda tnigge] (6) 10. Il-kundizzjoni ta’ sa[[itha marret g[all-ag[ar (8) 12. Taqa’ mal-lejl u xxarrab kullimkien (4) 13. Il-vu/i tieg[i (5) 14. Dawn igerbu minn fuq kul[add u nixjie[u mag[hom! (4) 17. It-tmien jum ta’ festa talknisja (6) 18. u 20. Min jitwieled tond ma jmutx hekk (6) 20. Ara 18 21. U l-bjut i;eg[luk tiekol la[am brodu ta/-/anga? (6) 27. Il-;nien ta’ Adam u Eva (4) 28. Jekk ma jkollokx minnu mhux se tiekol (5) 29. Tpattija ta’ [sara li ssir bi flus? (4) 32. Art mag[]ula biex minnha jinqata’ l-;ebel (8) 33. Kampjuni ta’ drapp (6) 34. Dan bilfors li jkun jaf ji]fen [afna (8) 35. Rita trasparenti wara l-[abba tal-g[ajn li tifta[ jew tag[laq skont il-qawwa tad-dawl (6) Weqfin>1. Belt Kanadi]a (7) 2. Irrifletta waqt li demmi jinqaleb qabel nofs l-Italja? (8) 3. B[al dak tal-Pulizija, pere]empju (4) 5. Qerq fil-wi//, ng[idu a[na (6) 6. Inbid iswed [elu jew da[la ba[ar kennija (4) 7. Kunjom f’Malta u post flItalja (6) 8. Xejn ma ja[rablu minn ta[t g[ajnejh (6) 11. u 26. Diskors bl-iskossi (6) 15. Tni]]el il-luzzu l-ba[ar (5) 16. Dak li kiteb il-ktieb (5) 19. Fl-Italja nsibu [afna differenti li jitkellmu bihom (8) 22. Daqqa kbira fuq bieb jew fuq mejda, pere]empju (7) 23. Dawwar il-[ajt fuq rukkell (6) 24. Mhux diesel, imma bih ukoll t[addem il-magna tal-karozza (6) 25. Il-[ut li qabad bil-pil madwar ir-ras?(6) 26. Ara 11 30. G[al din il-mara kollox tari? (4) 31. Lilu ;ew mog[tija lKmandamenti t’Alla (4)

1

2

3

4

9

5

6

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>1. Kwarta; 4. Min/otti; 9. Mekkuk; 10. I//anfar; 12. Ruma; 13. {rara; 14. Bard; 17. Indumu; 18. u 20. Murtal; 21. Evviva; 27. Fjur; 28. Sitta; 29. Skop; 32. Quddiesa; 33. Me[lus; 34. Arti;jan; 35. Parata. Weqfin> 1. Kamarti; 2. Arkimede; 3. Trun; 5. In/ira; 6. ?par; 7. Tifra[; 8. Irridu; 11. u 26. Armata; 15. Imsa[; 16. Kurva; 19. Bixkilla; 22. Apposta; 23. Tfaqqa’; 24. Suldat; 25. Sinsla; 30. Tie;; 31. Mela.

7

Tisliba bin-Numri

In-numru 813, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn l-erba’ listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Joseph Mangion, 37 Triq William Baker, il-Gudja GDJ 1344. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir id-Deheb

APPARTAMENTI semifinished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

Birkirkara

FLAT bi tliet kmamar tassodda, kamra tal-banju, spare toilet, k/ina bil-combined mas-salott, ]ew; gallarijiet, bil-bejt u washroom u garaxx ta’ sitt karozzi (jekk trid). ?emplu 79276317.

Il-G]ira

APPARTAMENT kantuniera fl-ewwel sular fi blokk ta’ tnejn. Fih tliet kmamar tassodda, salott u kamra talpranzu (combined), k/ina (fitted) bil-breakfast area, kamra tal-banju moderna u terrazzin fuq wara. €130,000. ?emplu 77582290.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

Santa Venera

MAISONETTE bi tliet kmamar tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

Santa Venera

MAISONETTE kbir 330 metru kwadru fl-ewwel sular, bil-bejt tieg[u u b’garaxx jesa’ tliet karozzi jew erbg[a, f’post /entrali [afna. Jikkonsisti f’kamra tas-salott, ]ew; kmamar tal-banju u spare toilet, k/ina u living open plan, washroom u bit[a kbira bil-pool. Jinbieg[ b’[afna mill-g[amara u anki bl-air conditions. Ideali g[al min jixtieq jid[ol jg[ix fih jew g[al ra;uni kummer/jali. €465,874 (Lm200,000). Negozjabbli. ?emplu 99441832 jew 77471530.

Ra[al :did

TOWNHOUSE f’main road, tikkonsisti f’intrata, k/ina, pantry, spare toilet u bit[a bil-bir, u tliet kmamar flewwel sular, kamra tal-banju. Il-post g[andu l-arja tieg[u bil-possibbiltà li jinbena sular ie[or. Id-dar tista’ tinbidel g[all-u]u kummer/jali. €89,500. ?emplu lis-sid 79203252 jew 21341413.

G{ALL-KIRI I]-}ejtun

BI tliet kmamar tas-sodda u bil-lift. ?emplu 79385878.

Tas-Sliema

POST /entrali, appartament ;did bi tliet kmamar tassodda lest minn kollox. Billift. €800 fix-xahar u Marsaskala bi tlieta tas-sodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

G{AT-TWELLIJA Il-G]ira

GROCER bi klijentela tajba. Kera baxxa. ?emplu 99467556.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

PRIVAT Ingli], Taljan u Fran/i]

O-LEVEL-IntermediateAdv-Sec-Matsec, EFL Monitoring Board – Conversation. ?emplu lil Chris Dowling fuq 99283974 jew 21335032.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprinting press.com

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bilmera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.


Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

27 BOXING G{AWDEX – III DIVI}JONI

Bidu tajjeb g[al G[arb R. }ebbu; R...........................0 G[arb R.............................3

G[arb Rangers fet[u lKampjonat fuq nota mill-iktar po]ittiva meta bi tliet gowls flewwel taqsima g[elbu lil }ebbu; Rovers fil-log[ba li fet[et is-separju ta’ dan il-55 Kampjonat tat-Tieni Divizjoni. Bidu ferm tajjeb minn G[arb li rnexxielhom jift[u liskor wara biss ]ew; minuti permezz ta’ ORLANDO ATZORI u fid-39 minuta irduppjaw b’daqqa ta’ ras mill-vi/in ta’ CHRISTIAN ATTARD. Erba’ minuti wara, l-istess Rangers komplew jissorprendu biex kisbu t-tielet gowl fejn g[al darb’o[ra kien CHRISTIAN ATTARD li b’xutt ie[or angulat g[eleb lil Xiberras. }ebbu; R.: J. Xiberras, M.

Zammit, S. Galea, J. Hili, L. Mizzi, F. Attard (F. Cassar), C. Cassar, J. Buhagiar, C. Bugeja (C. Mercieca), S. Caruana, M. Formosa. G[arb R: C. Rapa, C. Mercieca, H. Grech, N. Theuma (N. Mercieca), A. Bajada (J. Muscat), M. Grech (F. Azzopardi), O. Atzori, C. Azzopardi, C. Muscat, T. Bartolo, C. Attard. Referee: Jules Ngangue Jibdew b’reb[a Munxar F..........................2 St Laurence S....................4

St Laurence Spurs irkupraw mit-telfa li [adu f’nofs il-;img[a fil-finali tanKO meta fl-ewwel log[ba tag[hom tal-kampjonat g[elbu lil Munxar Falcons. Munxar fet[u l-iskor fl-34 minuta minn PAUL ANTHONY ATTARD imma ]ew; minuti wara. wasal iddraw minn FABIAN CINI. Fit-tieni taqsima, St Laurence wara biss 25 sekonda qalbu r-ri]ultat fminn JASON THEWMA u

fid-29 minuta FABIAN CINI kabbar l-iskor. Fit-38 minuta a//ertaw mit-tliet punti meta kien imiss lil JASON THEWMA li jikseb doppjetta personali. Minuta fuq il-[in Munxar naqqsu l-iskor minn MARIO AZZOPARDI. Munxar F.: D. Spiteri, M.

Debrincat (S. Debrincat), G. Sillato, K. Borg, D. Borg (J. Mizzi), P. Cardona (J. Borg), M. Azzopardi, M. Pace, P.A. Attard, O. Curmi, C. Hili. St Laurence S.: S. Micallef (D. Spiteri), V.J. Saliba, J. Micallef (S. Sultana), F. Grima, M. Cutajar, L. Buttigieg, M. Sciberras, D. Borg (A. Cini), J. Theuma, D. Micallef, F. Cini. Referee: Reno Refalo Prestazzjoni tajba Oratory Y.........................3 G[ajnsielem .....................0 Oratory Youths bdew limpenji fil-kampjonat b’reb[a

kontra avversarji diretti meta g[elbu lil G[ajnsielem li b[alhom qed jaspiraw li jag[mlu ritorn ta’ malajr lejn l-g[ola divi]joni. Il-Youths ]blukkaw irri]ultat fil-35 minuta b’xutt filbaxx ta’ SHAUN ATTARD u b’G[ajnsielem jonqsu li jwettqu reazzjoni, minuta millintervall kien ANDREW ZAMMIT li rdoppja bir-ras. Fit-32 minuta tat-tieni taqsima Attard falla l-mira bi ftit, i]da l-istess SHAUN ATTARD issi;illa r-reb[a hames minuti mit-tmiem bi freekick dirett. Oratory Y.: E. Fenech, M.

Gauci, C. Cardona, M. Scerri, M. Cremona, C. Attard, S. Attard (Ju. Attard), Jo. Attard, K. Farrugia, F. Attard (J. Grech), A. Zammit (F. Mumford). G[ajnsielem: R. Sammut, J. Azzopardi, R. Grima, C. Grima, L. Buttigieg (J. Buttigieg), D. Agius (J. Grech), A. Cordina, S. Azzopardi, D. Hili (A. Attard), K. Hili, C. Tabone. Referee: Jules Ngangue

Galea jer;a’ jisfida lil Curtis Fis-16 ta’ Novembru ilboxer Malti Dione Galea li jinsab fit-tieni post f’dik li hi klassifika tal- EBF (European Boxing Federation) se jer;a’ ji;;ieled kontra l-Ingli] Jason Curtis li jinsab fil-qu//ata talistess klassifika. I]-]ew; boxers di;à kienu ltaqg[u fl-20 ta’ Lulju u l;lieda kienet de/i]a bil-punti indaqs. Din il-;lieda kienet valida g[at-titlu tal-Ewropa u g[alhekk se ter;a’ ssir. G[alkemm kien hemm spekulazzjonijiet li l-;lieda kellha issir fl-Ingilterra, issa se ter;a’ issir Malta min[abba li bejn id-9 u l-14 ta’ Novembru Galea se jkun impenjat biex jikkompeti f’turnament tal-kickboxing fi Trapani fi Sqalija. Sena ilu Galea kien [a sehem f’dan it-turnament u

Jason Curtis u Dione Galea

kien sa[anistra wasal salfinali i]da sfortunatament tilef. Il-post tal-;lieda g[ad irid ji;i de/i]. G[at-turnament talkick boxing Galea qed

jit[arre; ma’ Simon Chetcuti fil-klabb ‘The art of fighting’ u g[all-;lieda boxing kontra Curtis qed jit[arre; ma’ Michael Brown fil-’Brown’s boxing club’.

BASKETBALL – SUPER CUP

G[ada l-finali Athleta vs Luxol L-ista;un tal-basketball jibda llum fil-padijun talUniversità bis-St James Hospital tournament g[annisa fejn ikunu involuti ttimijiet kollha. G[ada wara nofsinhar tintlag[ab is-St James Hospital Super Cup bejn A to Z Electronics Athleta u Bupa Luxol. Wara li l-maltemp g[amel [sara lill-parquet ta’ Ta’ Qali, g[alissa l-log[ob se jintlag[ab l-Università blewwel timijiet fl-azzjoni talir;iel ikunu Athleta, rebbie[a tal-kampjonat u Luxol, rebbie[a tan-Knock Out. Dawn i]-]ew; timijiet se jkunu qed jissieltu g[ar-reb[

tal-ewwel unur tal-ista;un. Athleta se jkollhom neqsin lil Dirk Schembri li sie[eb lil Floriana u M. Naudi min[abba problemi fi]i/i. Athleta ddominaw l-a[[ar sta;uni u wie[ed irid jara x’impatt se jkollhom ilbarranin li akkwistaw. Luxol ukoll akkwistaw xi barranin u jittamaw li dawn jag[tu spinta lill-fa]i difensiva. Luxol mistennija jkomplu jilag[bu bi]-]g[ar waqt li Lee Ross g[adu ma ffirmax. L-ista;un jifta[ bitturnament tan-nisa li se jintlag[ab fuq spazju ta’ jumejn. L-ewwel grupp hu mag[mul minn Luxol,

Alyssa Ashley Loyola, Honey Athleta u Phoenix Petrus Qormi. Luxol u Loyola se jkunu l-ewwel flazzjoni kmieni fit-8 a.m. Fit-tieni grupp hemm McDonalds Depiro, Hibs u Starlites Sports Experience bir-rivali Depiro jkunu lewwel fl-azzjoni fil-11 a.m. Fin-nofs sieg[a u fissag[tejn jintlag[bu s-semifinali bejn ir-rebbie[a talewwel grupp u bejn min jispi//a t-tieni fit-tieni grupp. Intant, it-tieni semi-finali tkun bejn ir-rebbie[a tat-tieni grupp u bejn min jispi//a ttieni fl-ewwel grupp. IlFinali tintlag[ab fis-6.30 p.m.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

28 Sport

RUGBY

Illum Malta kontra d-Danimarka Illum it-tim Malti talRugby Union fis-2 p.m. se jilg[ab fil-belt kapitali Copenhagen kontra dDanimarka bit-tama li jirrepeti s-su//ess li kien kiseb fl-ewwel leg fid-9 ta’ :unju meta kien reba[ kontra l-istess Danimarka. Din il-partita hi valida g[at-turnament ‘Dove Men+Care International Series’ u Malta, f’:unju, kienet reb[et 24-12. Il-log[ba se tintlag[ab filGentofte Stadium u f’kummenti li ta l-kow/ Malti, Anthony Micallef, qal li g[andu l-aqwa skwadra g[ad-dispo]izzjoni tieg[u. “Se mmorru Copenhagen b’total ta’ 19-il plejer. Sfortunatament, meta konna qed in[ejju g[al din illog[ba kien hemm [afna injuries imma nemmen li dan il-grupp kapa/i j;ib ri]ultat po]ittiv. B[all-plejers, jien e//itat biex nilg[ab din it-tieni leg,” qal Micallef waqt konferenza tal-a[barijiet li saret fil-Victor Tedesco Stadium. Il-captain tat-tim Dani], Eugene Hanrahan, qal li qatt ma ra lit-tim i[ejji b’mod aqwa milli qed i[ejji g[allog[ba kontra Malta. “F’dawn l-a[[ar xahrejn g[amilna dak kollu li stajna. Minn dakinhar li tlifna kontra Malta t-tim mar [afna ’l

quddiem u nemmnu li din id-darba r-ri]ultat se jkun differenti,” qal Hanrahan. Meta Malta kienet reb[et kontra d-Danimarka f’:unju kien hemm perjodu li fih lavversarji tal-Maltin kienu qed igawdu vanta;; ta’ 12-4 imma Malta wettqet reazzjoni u reb[et il-partita. Wie[ed jista’ jg[id li Malta, minkejja li se tilg[ab fid-Danimarka, se tibda b[ala l-favorita, meta wie[ed iqis li t-tim Malti jinsab fl-20 post f’dawk li huma rankings tal-RLIF. It-tim Dani], li g[adu ;did g[al din il-log[ba, g[adu mhuwiex ikklassifikat. L-iskwadra Maltija hi din: Justin Barlogio, Paul Bartlett, Shaun Bartlett, Paul Borg, Danny Burke, Clifford Debattista, John Ellul, Shaun Gilmour, Carl Grima, Gary Hili, Shan Francois Hussain, Jonathan Magrin, Joe Paolella, Chris Parker (c), Paul Parkinson, Jarrod Sammut, Matthew Von Brockdorff, Ed Willis, Sam Keep. Ir-referee tal-partita se jkun in-Norve;i] Jostein Ryan. Fi tmiem il-konferenza Antonella Mizzi, Marketing Manager ta’ Dove Men+Care, awgurat lit-tim Malti u qalet li l-kumpanija, bi pja/ir kbir, qed tkompli tappo;;ja lit-tim Malti.

Sergio Perez (xellug) se jie[u post Hamilton mal-McLaren u dan tal-a[[ar se jing[aqad malMercedes

FORMULA 1

Perez mal-McLaren u Hamilton mal-Mercedes Il-McLaren [abbru li ssewwieq tas-Sauber, Sergio Perez, se jsie[eb lit-tim flista;un li ;ej u se jsuq flimkien ma’ Jenson Button. Intant, Lewis Hamilton se jitlaq lit-tim u ffirma kuntratt ta’ tliet snin mal-Mercedes. Skont rapporti fil-;urnali :ermani]i Hamilton se jir/ievi s-salarju ta’ 60 miljun lira sterlina fi tliet snin u b’hekk se jibqa’ wie[ed millaktar sewwieqa m[allsa, b[alma huma Alonso talFerrari u Vettel tar-Red Bull. Hamilton ilu 14-il sena malMcLaren u minkejja li [afna qed jg[idu li telaq min[abba

kwistjoni ta’ flus, dan telaq g[ax mhuwiex kuntent bilmod li bih qed ja[dem l-istaff tekniku tat-tim. Hamilton g[amel id-debutt tieg[u fil-Formula 1 fl-2007 u dik is-sena kien ferm vi/in li jirba[ it-titlu. “L-istorja li g[andu t-tim tal-Mercedes hi wa[da kbira. Flimkien, nistg[u nissieltu g[ar-reb[ tal-unuri. Nemmen li jien kapa/i ng[in lit-tim jasal sal-qu//ata,” qal Hamilton, li sena o[ra se jkun qed isuq flimkien ma’ Nico Rosberg. “G[al aktar minn 40 sena, il-McLaren kienu tim li kull

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a

TAZZA TAD-DINJA 2018

Illum MFA Ta’ Qali – 3 p.m. Prem. Rabat v Sliema, 5 p.m. Prem. Mosta v Floriana. Luxol St. - 3 p.m. I Div. Gudja Utd v Dingli S., 5.15 p.m. I Div. St. Andrews v Lija A. SWAN Qormi Grd – 1.45 p.m. Ta’ :iorni W. v Senglea G., 3.15 p.m. Supercup Valletta SP v Tarxien Sta Lu/ija Grd - 1.45 p.m. II Div. Fleur de Lys v Cospicua D., 3.15 p.m. II Div. Marsaxlokk v G[arg[ur B. Tarxien Grd – 1.45 p.m. II Div. Mqabba v Ba[rija, 3.15 p.m. II Div. San :wann K. v Birkirkara JRS GFA Sannat Grd. - 3 p.m. II Div. Qala S. v }ebbu; R., 5.15 p.m. II Div. G[arb R. v Munxar F. BASKETBALL Università - Pre-season T’ment Nisa: 8 a.m. Luxol v

Il-partiti tat-Tazza tad-Dinja tal-2018 li li se ssir fir-Russja se jintlag[abu fi 11-il belt. Dan ]velah Vitaly Mutko, il-Kap talKumitat Organizzativ ta’ din ledizzjoni li se ssir sitt snin o[ra. Mutko qal li l-log[ob se jsir fi 12-il grawnd mifruxa fi 11-il belt. Dawn il-bliet huma Moska, St. Petersburg, Kaliningrad,

Alyssa LBC, 9.30 a.m. Honey A. v PPP Qormi, 11 a.m. McD. Depiro v Hibs, 12.30 p.m. Honey A. v Luxol Sen, 6 p.m. Alyssa LBC v PPP Qormi, 7.30 p.m. Starlites SE v McD. Depiro, 9 p.m. PPP Qormi v Luxol.

HANDBALL Università - 2 p.m.

Supercup (N) La Salle v Aloysians; 4 p.m. Supercup (I) La Salle v Aloysians

G[ada MFA Ta’ Qali – 3 p.m. Prem. Tarxien R. v Birkirkara, 5 p.m. Prem. Valletta v Hibernians. Vic. Tedesco St. - 3 p.m. I Div. Mqabba v Vittoriosa S., 5.15 p.m. I Div. Pietà H. v }ejtun C. Centenary Stadium – 2 p.m. III Div. Mtarfa v Mdina K., 4 p.m. III Div. Kalkara v Xg[ajra T., 6 p.m. III Div. Ta’ Xbiex v Sirens Sirens Grd - 3 p.m. III Div. Senglea A. v Sta Lu/ija,

5.15 p.m. III Div. Luqa SA v G[axaq Luxol St. - 3 p.m. III Div. Swieqi Utd v Marsa, 5.15 p.m. III Div. Qrendi v Marsaskala

GFA Sannat Grd - 3 p.m. I Div.

SK Victoria W. v Xewkija T., 5.15 p.m. I Div. Xag[ra Utd v Ker/em A.

SPARAR Bidnija – 10 a.m.

Sparatura Trap g[allVivendo Group

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL Marsa – 1.40 p.m.

Programm s[i[ ta’ Ti;rijiet fejn jibdew il-Heats talPremier g[all-Kampjonat Cassar Fuels

BASKETBALL Università - Pre-season

T’ment Nisa: 9.30 a.m. Hibs v Starlites, 11 a.m. 3rd v 3rd, 12.30 p.m. Rebbie[a 1 v Rebbie[ 2, 2 p.m. Rebbie[ 2 v Rebbie[ 1, 3.30 p.m. St. James Supercup (I) Ato Z Athleta v BUPA

sewwieq ikun jixtieq li jkun mieg[u. Fi tfuliti niftakar lil Ayrton Senna u kuntent [afna bil-fatt li g[a]lu lili biex insuq ma’ Button,” qal Perez hekk kif ;iet ]velata din l-a[bar. Il-Kap tat-tim Martin Whitmarsh qal, “Id-diri;enti mhux biss huma konvinti li Perez hu sewwieq tajjeb imma anke li g[andu grinta kbira biex jikseb ir-ri]ultati.” S’issa g[adu mhux mag[ruf x’se jag[mel Michael Schumacher. “Kelli tliet snin mill-isba[ mal-Mercedes. Rigward ri]ultati, sfortunatament l-affarijiet ma marrux kif xtaqt,” qal Schumacher.

L-edizzjoni se ssir fi [dax-il belt

Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Krasnodar, Rostov, Sochi u Yekaterinburg. F’Moska hemm ]ew; grawnds, wie[ed minnhom Luzhniki, grawnd li jesa’ 90 elf ru[ u li fih se ssir il-finali. Il-grawnd l-ie[or ta’ Moska g[ad irid ji;i de/i] u dan se jkun jew il-grawnd ta’ Spartak jew Dynamo.

TENNIS

Radwanska fil-final kontra Petrova

Agnieszka Radwanska eliminat lil Angelique Kerber fis-semifinali tal-Pan Pacific Open f’Tokjo biex issa fil-finali tilg[ab kontra Nadia Petrova. Din tal-a[[ar waslet sal-finali wara li fissemifinali g[elbet lill-Awstraljana Samantha Stosur 6-4, 6-2. Radwanska, li reb[et dan l-Open sena ilu, reb[et is-semifinali 6-1, 6-1 f’partita li damet 59 minuta. “Anke jekk l-iskor kien 61, 6-1 xorta kelli na[dem biex nirba[,” qalet Radwanska fi tmiem il-partita. Petrova kompliet tikkonferma l-qawwa tag[ha meta fis-semifinali g[elbet lil Stosur biex b’hekk irre;istrat is-sitt reb[a minn disa’ log[biet kontra Stosur. “Samantha hi avversarju diffi/li. Trid tkun fl-aqwa tieg[ek biex tirb[ilha,” qalet Petrova.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

29 Sport FUTBOL INGLI}

Tispikka Arsenal kontra Chelsea Il-Programm

Premership Illum

Arsenal v Chelsea Everton v Southampton Fulham v Man City Norwich v Liverpool Reading v Newcastle Stoke v Swansea Sunderland v Wigan Man Utd v Tottenham

G[ada

Aston villa v West Brom

It-Tnejn

QPR v West Ham

The Championship

Barnsley v Ipswich Bolton v Crystal Palace Bristol City v Leeds United Burnley v Millwall Cardiff v Blackpool Charlton v Blackburn Huddersfield v Watford Hull v Peterborough Middlesbrough v Leicester Wolves v Sheff Wed Brighton v Birmingham

G[ada

Nottm Forest v Derby

League One

Bournemouth v Walsall Carlisle v Crawley Colchester v Hartlepool Leyton Orient v Doncaster MK Dons v Crewe Oldham v Coventry Portsmouth v Scunthorpe Preston v Yeovil Sheff Utd v Notts County Shrewsbury v Swindon Stevenage v Bury Tranmere v Brentford

League Two

Wimbledon v Accrington Aldershot v York Bradford v Port vale Burton Albion v Northampton Chesterfield v Torquay Dag & Red v Wycombe Exeter v Bristol Rovers Fleetwood v Barnet Gillingham v Rochdale Plymouth v Southend Rotherham v Oxford Utd

Premeir Sko//i]

Aberdeen v Hibernian Dundee v St Johnstone Hearts v Kilmarnock Inverness CT v Dundee Utd Motherwell v Celtic St Mirren v Ross County

I Div

Airdrie Utd v Morton Cowdenbeath v Falkirk Hamilton v Dunfermline Livingston v Dumbarton Raith Rovers v Partick Thistle

II Div

Ayr v Brechin Forfar v Albion Queen of Sth v Alloa Stenhousemuir v Arbroath Stranraer v East Fife

Skond id-difensur ta’ Chelsea, Branislav Ivanovic, il-partita tallum bejn Arsenal u Chelsea hi lewwel log[ba kbira g[al Chelsea dan l-ista;un u bla dubju l-attenzjoni se tkun fuq iddifensur John Terry li matul dawn l-a[[ar ;img[at re;a’ kien fl-a[barijiet min[abba li nhar il{add li g[adda dan irtira mixxena internazzjonali. I/-champions Ewropej jilag[bu kontra Arsenal flEmirates Stadium u l-Gunners iridu jirb[u biex i]ommu l-pass ma’ Chelsea li qeg[din filqu//ata tal-klassifika, b’erba’ punti aktar minn Arsenal. Terry g[adu ma jafx x’se tkun idde/i]joni li se tie[u l-FA Ingli]a wara li dan, b[al dan i]-]mien sena g[adda kummenti razzisti fil-konfront ta’ Anton Ferdinand, difensur ta’ QPR. Il-Qorti ma kinitx sabet lil Terry [ati imma l-FA dde/idiet li xorta tie[u passi kontra dan ilplayer. Dan [asad lil kul[add meta nhar il-{add ]vela li se jirtira minn mat-tim nazzjonali Ingli]. Matul il-;img[a kemm Chelsea kif ukoll Arsenal kisbu reb[iet kbar fil-League Cup. Chelsea reb[u 6-0 kontra Wolves filwaqt li Arsenal reb[u 6-1 kontra Coventry. Fil-kampjonat, Arsenal [adu draw prezzju] 1-1 fl-a[[ar minuti kontra /-champions Man City filwaqt li Chelsea reb[u 1-0 kontra Stoke bil-gowl jasal fl-

a[[ar minuti. “Nafu kif qed nilag[bu u nafu li qed nilag[bu tajjeb. Imma din hi l-ewwel log[ba kbira g[alina dan lista;un u rridu nuru x’insarrfu,” qal Ivanovic. Chelsea, s’issa ma lag[bux kontra timijiet li wie[ed jista’ jg[idilhom kbar u dawn lag[bu kontra timijiet b[alma huma Wigan, Reading, Stoke u Newcastle. L-unika log[ba kontra tim kbir wie[ed jista’ jg[id li kienet fi/-Champions League kontra Juventus u dawn kienu mi]muma 2-2 fi Stamford Bridge. Arsenal fl-a[[ar [ar;iet tag[hom, g[all-kuntrarju ta’ dak li ;ralhom fil-bidu tal-ista;un, qed isibu x-xibka b’mod regolari u Chelsea jridu joqog[du attenti minn dan. Ta’ min jinnota li sta;un ilu Terry kien g[amel ]ball kbir flewwel log[ba li Chelsea kienu lag[bu kontra Arsenal u l-i]ball tieg[u wassal g[all-gowl li kien skurja Van Persie li llum il;urnata qieg[ed ma’ Man Utd. Intant, Man Utd illum jilag[bu kontra Tottenham f’Old Trafford u fil-passat, ir-Red Devils dejjem kellhom wirjiet tajbin kontra l-iSpurs. Matul il;img[a Tottenham reb[u 3-0 kontra Carlisle fil-League Cup filwaqt li ;img[a ilu reb[u 2-1 kontra QPR. Tottenham, li qeg[din fittmien post, jilag[bu kontra Man

Id-difensur ta’ Chelsea John Terry li fi tmiem il-;img[a rtira mix-xena internazzjonali

Utd, tim li wkoll se jkun ;ej minn ]ew; reb[iet konsekuttivi. Fil-League Cup dawn reb[u 2-1 kontra Newcastle filwaqt li fil-kampjonat ir-Red Devils reb[u 2-1 barra minn darhom kontra r-rivali Liverpool. G[al darba o[ra Man Utd se jkunu ming[ajr Wayne Rooney li g[adu qed jirkupra mill-injury li kien sofra kontra Fulham. Jista’ jag[ti l-ka] li Rooney, minkejja li ma jibdiex malewwel 11, jid[ol fil-log[ba jekk ir-ri]ultat ikun kontra Man Utd. Tottenham dan l-ista;un ma tilfux log[ba imma dawn ilhom mill-1989 ma jirb[u f’Old Trafford. I/-champions Man City, li matul il-;img[a ;ew eliminati mil-League Cup jilag[bu barra minn darhom kontra Fulham. Ittim ta’ Mancini tilef 4-2 kontra Aston Villa filwaqt li ;img[a ilu

dawn ;ew mi]muma 1-1 kontra Arsenal fl-Etihad Stadium. Wara l-partita, il-manager Mancini qal li l-problema tat-tim tieg[u hi li la darba jkun filvanta;; mhux qed jag[laq ilpartiti. Dan se[[ ukoll meta City, fi/-Champions League tilfu 3-2 kontra Real Madrid, anke jekk dawn kienu darbtejn fil-vanta;;. Fulham, min-na[a tag[hom, se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 21 barra minn darhom kontra Wigan. Liverpool u Norwich jiltaqg[u kontra xulxin u t-tnejn li huma se jkunu qed ifittxu l-ewwel reb[a ta’ dan l-ista;un filkampjonat. Liverpool reb[u 2-1 fl-a[[ar minuti fil-League Cup kontra West Brom filwaqt li Norwich reb[u bi skor minimu ta’ 1-0 kontra Doncaster.

FUTBOL TALJAN

Fiorentina jfittxu li jkomplu jimpressjonaw Fiorentina, li qeg[din fissitt post g[amlu dak li s’issa diversi timijiet ma rnexxilhomx jag[mlu, ji;ifieri li ji;bru l-punti kontra /champions Juventus. Matul il-;img[a Fiorentina ]ammew draw 1-1 lil Juventus li qabel dik il-log[ba kienu reb[u l-log[biet kollha tag[hom. Matul is-sajf il-Viola akkwistaw 18-il player u wara li g[al ]ew; sta;uni kellhom ri]ultati kemxejn negattivi jidher li din is-sena se jkunu fost it-timijiet li jissieltu g[al post fl-Ewropa. G[ada dawn jiltaqg[u kontra Inter f’San Siro, grawnd li fih Inter g[adhom qatt ma reb[u log[ba dan lista;un. Fionretina jinsabu fis-sitt post fil-klassifika b’total ta’ tmien punti u li kieku nhar it-Tlieta Fiorentina kienu aktar attenti dawn kienu jirb[u kontra Juventus u jag[tuhom l-ewwel telfa wara 44 partita. F’Marzu li g[adda Juventus reb[ulhom 5-0 imma minn dakinhar ’l hawn it-tim ta’ Montella g[amel passi kbar ’il quddiem. Inter se jkunu ;ejjin minn reb[a tajba ta’ 2-0 barra minn darhom kontra

Chievo imma l-problema ta’ Inter din is-sena hi li dawn mhux qed jilag[bu bl-istess mod f’San Siro. Inter, barra minn darhom ;eneralment qed jilag[bu b’attakkant wie[ed u [ames midfielders u qed ikunu ferm aktar organizzati milli meta jilag[bu f’San Siro fejn [afna drabi dawn jaqilg[u l-gowls meta l-avversarji joperaw bilkontra attakki. Intant, illejla hemm ]ew; partiti ferm interessanti bejn Parma u Milan u Juventus u Roma. Juventus, wara d-draw kontra Fiorentina issa qeg[din fl-ewwel post flimkien ma’ Napoli filwaqt li Roma ;ew mi]muma draw f’darhom kontra Sampdoria anke jekk dawn tal-a[[ar kienu qed jilag[bu b’10. Bejn Juventus u l-kow/ ta’ Roma Zeman hemm rivalità kbira u wie[ed irid jara b’liema mod il-partitarji ta’ Juventus se jilqg[u lil Zeman. Roma qeg[din fit-tmien post u jekk dawn iridu jissieltu g[al post fl-Ewropa ma jistg[ux ikomplu jwaqqg[u l-punti. Roma g[elbu lil Inter f’San Siro u jistg[u iwettqu disfatta o[ra din id-darba f’Turin.

Milan imorru jilag[bu barra minn darhom kontra Parma. It-tim ta’ Allegri reba[ 2-0 f’San Siro kontra Cagliari filwaqt li Parma ;ew draw 1-1 kontra Genoa. Qabel il-log[a kontra Cagliari, Milan kienu g[adhom ma reb[ux log[ba f’San Siro u kellhom ikunu ]ew; gowls tal-attakkant tag[hom, El Shaarawy, li taw reb[a lir-Rossoneri. Jidher li El Shaarawy se jer;a’ jibda fuq quddiem. G[ada Lazio jilag[bu kontra Siena filwaqt li Napoli jilag[bu barra minn darhom kontra Sampdoria. Napoli, li b[al Juventus g[andhom 13-il punt, kisbu reb[a importanti ta’ 3-0 kontra Lazio matul il;img[a bl-eroj tag[hom ikunu Cavani, awtur ta’ tliet gowls. Din se tkun log[ba delikata g[al Napoli li se jilag[bu kontra tim li se jkun ;ej minn draw tajjeb kontra Roma. Lazio jridu jirritornaw g[arreb[ kontra Siena. Fuq quddiem g[al Lazio se jibda g[al darba o[ra Klose, attakkant li matul il-;img[a skurja gowl b’idu i]da waqqaf il-log[ba biex jammetti li skurja b’mod irregolari.

Palermo jilag[bu kontra Chievo u t-tim Sqalli, minn meta beda jkun immexxi minn Gasperini g[adu ma reba[x log[ba. Il-Programm

Serie A Illum

Parma v Milan Juve v Roma G[ada Udinese v Genoa Atalanta v Torino Bologna v Catania Cagliari v Pescara Inter v Fiorentina Lazio v Siena Palermo v Chievo Sampdoria v Napoli

Serie B

Crotone v Livorno Juve Stabia v Padova Novara v Ternana Spezia v Reggina Vicenza v Grosseto Empoli v Brescia Lanciano v Modena Sassuolo v Ascoli Verona v Bari

It-Tnejn

Cesena v Varese Cittadella v Pro Vercelli


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

30 Sport

Balzan idawru telfa f’reb[a minn Cristian Anthony Muscat BOV PREMIER

1

QORMI(1)

2

BALZAN (0)

M. Camilleri, D. Grima, M. S. Sultana, K. Thackray, R. Mendy, R. Forace, J. Pace, Sammut, M. Bartolo, V. Y. Camilleri, B. Bondin, R. Pisani, A. Bello-Osagie, E. G. Conceicao, C. Caruana, B. Zarate, G. Spiteri, J. P. Calcado, E. Da Silva Bondin, G. Buttigieg, L. Sostituzzjonijiet - M. Grech Deanov flok C. Caruana 20 Sostituzzjonijiet - J. min., A. Agius flok R. G. Chetcuti flok G. Spiteri 67 Conceicao 74 min., C. min., M. Gauci flok L. Micallef flok E. Da Silva 88 Grech 72 min., L. Sciberras min. flok G. Buttigieg Imwissija - P. Calcado 44 min., A. Agius 85 min., B. Bondin 90 min. (B), S. Sultana 55 min. (Q) Skurjaw - A. Bello-Osagie 12 min. (Q), E. Da Silva 65 min., 78 min. pen. (B) Referee - Clayton Pisani In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba - E. Da Silva (B) Wara li fl-ewwel taqsima rebha ghall-Balzan f’dan ilkienu qed jitilfu bl-iskor ta’ kampjonat. 1-0, Balzan irnexxielhom Kif mistenni Qormi [ar;u jag[mlu rimonta tajba meta fuq l-offensiva u wara biss dawru telfa f’reb[a u g[elbu erba’ minuti huma kellhom lil Qormi bl-iskor ta’ 2-1 bl/ans tajjeb meta Gaetan eroj g[alihom ikun ilSpiteri g[adda l-ballun lejn Braziljan Elton da Silva li Leighton Grech bil-ballun skorja doppjetta, b’wie[ed jg[addi ftit barra mal-wieqfa. Erba’ minuti wara Qormi minn dawn i]-]ew; gowls reb[u penalty meta Yessous ji;i skurjat minn penalty. Camilleri miss il-ballun Fil-fatt dan il-plejer kien b’idejh fil-kaxxa bir-referee ivvutat ukoll b[ala l-BOV Clayton Pisani mal-ewwel Plejer tal-log[ba milljindika g[all-penalty. ;urnalisti pre]enti. Tajjeb Madankollu, mill-11-il metru ng[idu li din kienet l-ewwel

Elton Da Silva jiskorja l-goal tar-reb[a ta’ Balzan mill-11-il metru - (Ritratt> Brian Grech)

Vincenzo Pisani falla meta xxutt fuq ix-xellug tieg[u kien salvat b’diffikultà millgoalkeeper Matthew Camilleri, bil-ballun jispi//a f’korner. I]da l-Qriema ma qatg[ux qalbhom u fil-fatt fit-12-il minuta fet[u l-iskor meta Vincenzo Pisani g[adda tajjeb lejn ABUBAKAR BELLOOSAGIE, dan qabe] tliet plejers, gie quddiem ilgoalkeeper avversarju u tefa’ fix-xibka. Fis-26 minuta Balzan kellhom azzjoni

perikolu]a meta Da Silva minn mal-linja g[adda lejn issostitut Deanov, dan waqqa’ l-ballun lil Dylan Grima izda dan xuttja g[oli. Fil-35 minuta minn clearance qasira ta’ Balzan, Gaetan Spiteri [a l-ballun minnn barra l-kaxxa, ixxuttja i]da l-goalkeeper Matthew Camilleri dawwar f’korner bi bravura. Fil-ftu[ tat-tieni taqsima Qormi komplew fuq loffensiva u wara biss ftit sekondi Gaetan Spiteri ;ie wi// imb’wi// mal-

goalkeeper Matthew Camilleri i]da x-xutt tieg[u g[adda ftit barra. Fil-65 minuta Balzan ;abu l-iskor indaqs meta Deanov g[adda tajjeb lejn ELTON DA SILVA li ming[ajr diffikultà tefa’ f’lasta vojta. Fis-77 minuta Calcado ta’ Balzan twaqqa’ fil-kaxxa missostitut Matthew Gauci u rreferee ordna t-tieni penalty fil-loghba. Mill-11–il metru lBraziljan ELTON DA SILVA ma ]baljax biex skorja t-tieni gowl personali fil-log[ba.

IL-PRE}ENTAZZJONI TAL-PLAYERS :ODDA TA’ SLIEMA WANDERERS

Mhux se nkunu spettaturi ta’ klabbs o[ra – Keith Perry (Sliema W.)

minn Chris Muscat “Il-mira hi li sa tmiem lista;un inkunu qtajna d-dejn finanzjarju kollu ming[ajr ma jkollna obbligi lejn [add u lplayers ikunu qed jit[allsu regolarment fl-a[[ar ta’ kull xahar kif qed isir b[alissa. Barra dan rridu nkunu wkoll kompetittivi u l-mira hi post fi/-Championship Pool u possibbilment anke flEwropa.” Dan qalu l-President ta’ Sliema Wanderers Keith Perry fl-ewwel konferenza tal-a[barijiet li ta f’sena kemm ilu President fejn kienu pre]entati wkoll l-akkwisti u l-isponsors il-;odda ta’ Sliema Wanderers. Perry waqt li rringrazzja lill-membri tal-kumitat li baqg[u ja[dmu biex ma j[allux il-vapur jg[ereq qal li mill-ista;un li g[adda l-klabb [allas 70% tad-dejn li kellu u qed jinsisti li sa tmiem lista;un ikunu in regola marregolament il-;did talFinancial Fair Play kif qed titlob il-UEFA. Hu semma li issa jridu jsolvu l-problema li g[andhom dwar il-ground f’Tignè mal-MIDI fejn qed tintervjeni wkoll l-MFA. Perry qal li meta kien tpo;;a t-turf sintetiku fuq is-saqaf tal-Kumpless ma kienx sar

Il-players il-;odda u l-uffi/jali kollha ta’ Sliema Wanderers li kienu pre]entati lbiera[ (ritratt> Joe Borg)

underlay imma issa sabu soluzzjoni u se jkunu qed ipo;;u turf ;did fuq dak pre]enti biex iservi b[ala underlay u jittama li dan jitqieg[ed fi ]mien qasir. Hu qal li prijorità o[ra hi nNursery u b[alissa fliskwadra hemm 11-il player min-nursery. “Tlifna [afna tfal sakemm tlesta l-pro;ett ta’ Tignè li kollha ng[aqdu ma’ klabbs ;irien. Qabel kien ikollna mal-elf tifel u llum g[andna 250 imma qed ji]diedu fejn [tarna anke lil Mark Pace b[ala Chairman u lil Teodor Raykov b[ala kow/ tal-Minors.” Perry qal li di;à la[qu ftehim u ffirmaw kuntratt twil ma’ Henry Bonello, John

Mintoff, Clifford Gatt Baldacchino, Mark Scerri u Alex Muscat u jittama li filjiem li ;ejjin jil[qu wkoll ftehim ma’ Beppe Muscat u Luca Martinelli. Perry qal li din is-sena Sliema qed jit[arr;u ta[t skola Taljana fejn g[andhom Direttur Sportiv lil Roberto Causio li [adem mal-FA Taljana g[al tmien snin mattim nazzjonali tal-5-a-side kif ukoll fi Praga u lill-kow/ Alfonso Greco li lag[ab ma’ Lazio, Cagliari, Catania u Cosenza fost l-o[rajn. Dawn qed ja[dmu mal-preparatur fi]iku Arturo Zeppitello, u lkow/is Maltin Joe Joe Bajada u Roderick Agius. Fi tmiem id-diskors tieg[u,

Perry qal li xtaq iwassal messa;; /ar. “Sliema mhux se jkunu spettaturi u joqg[odu jaraw klabbs o[ra jirb[u lunuri. Qatt ma konna hekk. G[andna fid-DNA tag[na li nirb[u u rridu l-klabb jer;a’ jibda jirba[ l-unuri,” qal ilPresident ta’ Sliema - li qabel kienu pre]entati l-akkwisti qal li jekk hemm b]onn i]idu l-players kienu se jer;g[u j]idu f’Jannar. L-iskwadra pre]enti ta’ Sliema tikkonsisti fi 22 player disa’ Maltin u 13-il barrani. L-akkwisti l-;odda huma rritorn ta’ Ivan Woods g[attielet darba ma’ Sliema, Marlon Briffa li [adu b’self ming[and Mqabba, Luigi Ruggero, attakkant ta’ 22

sena, Omar El Ghaouti, Norve;i] ta’ 22 sena, Paltemio Barbetti ta’ 23 sena, Matias Muchardi, midfielder Ar;entin ta’ 24 sena, l-eks goalkeeper ta’ Mosta Glenn Zammit, Bratislav Timotic eks Mqabba, l-Ar;entin Ariel Ordisi, it-Taljan Stefano Bianciardi, Taljan ie[or, Alan Facchini u l-Ar;entin Diego Ortega. Waqt li rringrazzja lisponsors kollha li qed jg[inu lill-klabb ta’ Sliema dan lista;un, fi tmiem ilkonferenza Keith Perry kien pre]entat b’/ekk ta’ sponsorship ming[and Robert Arrigo, eks President ta’ Sliema u ming[and A to Z Electronics.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

Sport 31

{amrun S. jirb[u ming[ajr ma jimpressjonaw minn Cristian Antony Muscat

1

3

KAMPJONAT PREMIER BOV

MELITA (1)

{AMRUN S. (1)

A. Cassar, D. Zerafa, M. M. Sapiano, R. Alhinho, G. Grima, T. Vella, G. Gribbon, M. Martin, N. Rizzo, H. L. Armaro Negrin, Calabretta, A. Ivanov, R. Fenech, L. Vitanov, A. J. Galea, L. Micallef, I. Tufegdzic, K. Vella Petroni, Yoshev, N. Bozhov, R. Brightwell J. Vukanic Sostituzzjonijiet - A. Sostituzzjonijiet - L. Vergilov flok N. Bozhov 84 Sammut flok N. Rizzo 59 min., A. Borg flok T. Vella min., M. Valenzia flok M. 90 min. Martin 77 min. Imwissija - G. Calabretta 39 min., D. Zerafa 69 min., A. Yoshev 73 min. (H), G. Gribbon 51 min., K. Vella Petroni 64 min., M. Sapiano 90 min. (M) Skurjaw - L. Micallef 17 min. (M), G. Gribbon og 28 min., G. Calabretta 47 min., T. Vella 90 min. (H) Referee - Paul Caruana In-Nazzjon Plejer tal-Loghba - N. Bozhov (H) {amrun Spartans naqqsu milli jimpressjonaw i]da finalment kisbu t-tliet punti meta g[elbu lill-Melita bliskor ta’ 2-1. Fis-17-il minuta Melita fet[u l-iskor meta Julian Galea g[adda tajjeb lejn LUKE MICALLEF, dan avvanza fil-kaxxa u permezz ta’ xutt fil-baxx g[eleb lillgoalkeeper ]ag[]ug[ Andrea Cassar. Fit-28 minuta {amrun Spartans ;abu l-iskor indaqs meta cross shot ta’ Nikolay Bozhov mix-xellug ;ie mxellef g[al ;ewwa George Gribbon biex b’hekk irrizulta awto-gowl sfortunat. Fil-45 Massimo Grima g[all-

{amrun g[adda tajjeb lejn Gianluca Calabretta i]da xxutt b’sa[[tu ta’ dan ;ie newtralizzat bi bravura millgoalkeeper Matthew Sapiano. Kienu {amrun Spartans li [ar;u fuq l-offensiva fil-ftu[ tat-tieni taqsima u fis-47 minuta marru fil-vanta;; meta l-BOV Plejer tal-Loghba Nikolay Bozhov g[adda tajjeb lejn Terence Vella, dan g[eleb in-nasba tal-offside, avvanza fil-kaxxa, ;ie wi// imb’wi// mal-goalkeeper Matthew Sapiano, g[adda lejn GIANLUCA CALABRETTA li ming[ajr l-ebda diffikultà tefa’ f’lasta vojta biex po;;a

lil ftit partitarji tal-Ispartans pre]enti fil-Victor Tedesco Stadium f’delirju ta’ fer[. Fit68 minuta {amrun Spartans marru vi/in li jiskurjaw ittielet gowl meta Bozhov ir/ieva ballun minn nofs grawnd, da[al fil-kaxxa, g[amel kuntatt malgoalkeeper u l-ballun spi//a f’goal kick. Ghaxar minuti wara Hosè Luis Armaro Negrin g[allMelita minn max-xellug pprova jqabbe] il-ballun minn fuq il-goalkeeper ta’ {amrun Spartans i]da l-goalkeeper Cassar salva tajjeb. Melita komplew jag[fsu u fit-82

minuta kellhom okka]joni tad-deheb li j;ibu l-iskor indaqs meta Luke Micallef wi// imb’wi// malgoalkeeper tal-Ispartans Cassar ixxuttja inkredibbilment barra. Meta konna qed nistennew it-tisfira finali tar-referee Paul Caruana, {amrun Spartans skurjaw it-tielet gowl fillog[ba meta f’azzjoni ta’ kontrattakk, Lyubomir Vitanov g[adda lejn l-eks plejer ta’ Birkirkara TERENCE VELLA u dan tefa’ f’lasta vojta biex ftit sekondi wara r-referee saffar it-tisfira finali.

Azzjoni mil-log[ba bejn Melita u {amrun Spartans (Ritratt> Brian Grech)

Kif Jinsabu Valletta Hibernians Birkirkara Mosta Floriana Tarxien R Sliema W Qormi {amrun S Balzan Rabat A Melita

L R D T F K Pt 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6

5 5 4 3 2 2 2 2

0 0 20 4 15 0 0 16 7 15 0 1 12 4 12 0 2 13 9 9 2 1 8 6 8 1 2 7 6 7 1 2 8 8 7 0 4 8 14 6 1 3 2 10 17 6 1 1 4 9 13 4 0 1 4 3 12 1 0 1 5 6 20 1

FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

FOOTBALL

Marsaxlokk momentarjament fl-ewwel post

Vukcevic gravi wara in/ident tat-traffiku Il-midfiedler ta’ Hoffenheim Boris Vukcevic jinsab f’qag[da kritika wara li sofra feriti gravi f’rasu meta lkarozza misjuqa minnu [abtet ma’ trakk. Il-midfielder :ermani] ta’ 22 sena in;arr b’helikopter lejn l-isptar fejn saritlu operazzjoni ur;enti u b[alissa jinsab f’koma artifi/jali. Fi stqarrija ma[ru;a mill-klabb ta’ Hoffenheim intqal li lkundizzjoni ta’ Vukcevic hi gravi [afna. Il-magare tat-team ta’ Hoffenheim Andreas Mueller qal li t-team kollu jinsab ta[t xokk qawwi min[abba din la[bar tra;ika. Mueller qal li l[sieb tal-iskwadra hi issa filfamilja tal-plejer Boris Vukcevic f’dan il-mument diffi/li. ITALJA - L-Italja [abbret li se tilg[ab log[ba ta’ [biberija kontra Franza fl-14 ta’ Novembru. Il-log[ba se tintlag[ab fi Stadio Tardini ta’ Parma. Il-ground ta’ Parma ntg[a]el mill-Federazzjoni Taljana wara li f’dan listadium kellha tintlag[ab log[ba ta’ [biberija kontra lLussemburgu f’Mejju li g[adda, log[ba li ma ntlag[bitx hemm min[abba tterremot fir-re;jun tal-Emilia Romagna.

minn Christopher Cassar BIR}EBBU:A ………….. 0 MARSAXLOKK …….…. 2

Marsaxlokk telg[u momentarjament fl-ewwel post meta g[elbu lil Bir]ebbu;a 2-0 b’goal lejn it-tmiem ta’ kull taqsima. Kienet log[ba bilan/jata bi ftit azzjonijiet ta’ skor, bid-differenza li xXlukkajri [atfu l-ftit /ansijiet li [olqu. Fil-bidu tal-log[ba kienu Bir]ebbu;a li bdew tajjeb fejn kellhom supremazija territorjali anki jekk ftit inkwetaw lil Omar Borg. Iktar ma beda g[addej il-[in iktar Marsaxlokk bdew jid[lu u lejn it-tmiem resqu qrib b’xutt ta’ Silveira li kellu ;irja tajba fuq ix-xellug i]da Ivan Casha salva tajjeb. Fl-a[[ar minuta Marsaxlokk marru fil-vanta;; meta minn freekick mog[ti minn Silveira kien MATTHEW PAUL CLARKE li g[ola fuq kul[add u b’daqqa ta’ ras stupenda g[eleb lil Casha. Fit-tieni taqsima Bir]ebbu;a kellhom [afna pussess ta’ ballun i]da ma tantx kienu perikolu]i. Marsaxlokk bdew ikunu perikolu]i filkontrattakki fejn Da Silva Silveira beda jkun strumentali kull darba li jaqbad il-ballun.

Bir]ebbu;a kellhom freekick ta’ Schneider salvat fa/ilment minn Borg, li [tie;lu jwettaq lisba[ save fid-90 minuta meta salva daqqa ta’ ras ta’ Mead Mifsud. Fil-[in mi]jud Marsaxlokk g[alqu l-log[ba meta Da Silva Silveira g[eleb in-nasba tal-offside qabe] lillgoalkeeper Casha qabel xe[et f’lasta vojta. Birzebbuga – I. Casha, K.

Borg(M. Pullicino) , J. Farrugia, K. Spiteri, F. Schneider, F. Peplow, P. Camilleri (M. Camilleri 65 min), G. Tanti (R. Duca 79 min), V. Pereira Dos Santos, M. Mifsud, T. Mazzitelli. Marsaxlokk – O. Borg, R. Mifsud, M. Brincat, K. Scicluna, M.P. Clarke, R. Mangion, W. Chircop (J.C. Vella 86 min), T. Farrugia (J. Paris 90 min), G. Caruana, D. Grech, D. Da Silva Silveira. Referee – Karl Frendo Cumbo

L-ewwel punt g[al G]ira NAXXAR L. ….................. 2 G}IRA U. …...................... 2 G]ira United champions tattieni Divi]joni, kisbu l-ewwel punt tag[hom f’dan l-ista;un wara li sofrew ]ew; telfiet flewwel log[biet tag[hom. Kontra Naxxar, G]ira

rnexxielhom jirkupraw g[al darba darbtejn ir-ri]ultat biex kisbu dan l-ewwel punt

tag[hom. Il-log[ba kienet medjokri flewwel taqsima fejn lazzjonijiet kienu verament ftit, i]da fit-tieni taqsima l-livell ta’ log[ob tjieb [afna. Kellna nistennew sa 26 minuta biex rajna l-ewwel konklu]joni lejn il-lasta u din waslet minn na[a tan-naxxar permezz ta’ Del Negro li spara ferm g[oli minn qag[da angolata. Minuta wara Naxxar marru fil-vanta;; meta kien hemm in/ertezza fid-difi]a ta’ G]ira u da[al tajjeb Ewurun Chimizie li qassam lejn DARREN FALZON li spara ;ewwa millvi/in. G]ira wettqu reazzjoni tajba l-iktar permezz ta’ Alfred Effiong li da[al tajjeb fil-kaxxa i]da xe[et g[oli. Minuta bog[od mill-intervall G]ira kisbu d-draw meta minn kross ta’ Seguino, kien STEVE MEILAK li b’daqqa ta’ ras pre/i]a sab ix-xibka. G]ira [ar;u tajjeb fit-tieni taqsima fejn xe[tu lil Naxxar ta[t pressjoni, i]da kienu nNaxxarin li re;g[u marru filvanta;; meta kross ta’ darren Falzon deher ja[bat ma’ id Karl saliba u mill-11-il metru kien ANDRE ROCHA DA SILVA li g[eleb lil Simon Agius.

Kif Jinsabu

Marsaxlokk Pieta H St. Andrew’s Lij A Zejtun C Naxxar L Vittoriosa S Gudja U Mqabba Gzira U Birzebbuga SP Dingli S

L R D T F K Pti 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2

Ri]ultat – Div II

2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0

5 2 2 7 4 3 2 1 0 1 1 1 4 5 1 0 1 4 3 1 0 1 4 4 0 1 1 4 5 0 1 2 5 9 0 0 3 1 6 0 0 2 2 8

Siggiewi v Zebbug R

10

7 6 6 4 4 4 3 3

1 1

0 0 1-2

Sitt minuti wara G]ira kienu sfortunati meta minn azzjoni o[ra tajba ta’ Effiong da[al tajjeb fil-kaxxa bil-ballun ja[bat mal-mimduda u mirrebound ix-xutt ta’ Steve Meilak [abat ma’ difensur bilballun jispi//a ftit barra. I]da fis-70 minuta G]ira kisbu l-goal tad-draw meritata meta kien ALFRED EFFIONG li skorja direttament minn freekick. Naxxar L - J. Azzopardi, L.

Micallef, J. Vella, M. Del Negro, S. Eboh, V. Bellia P. Doffo, A. Rocha Da Silva (I. Serino Junior), A. Ewurun, D. Falzon, J. Debono (G. Camilleri) Gzira U.- S. Agius, K. Cassar, P. Grima, A. White, J. Chetcuti, D. Cachia, J. Hussey, R. Deguara (Y. Tonna), A. Effiong, C. Garcia Suguino (S. Shead), S. Meilak Referee - Adrian Azzopardi


Is-Sibt, 29 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

L-Ispit Fire li llum se jkun fost l-attrazzjonijiet tal-20 edizzjoni tal-Malta International Airshow, ilbiera[ g[amel titjiriet fuq il-Port il-Kbir fejn [oloq xenarju mhux tas-soltu g[al kull min inteba[ bil-manuvri li kien qed jag[mel fuq il-bliet stori/i tal-port storiku. (Ritratt> Roberto Runza)

I]-]g[a]ag[ Maltin kuntenti u ottimisti g[all-futur minn Jerome Caruana Cilia

Il-ma;;oranza ta]]g[a]ag[ Maltin huma kuntenti u qeg[din i[arsu lejn il-futur tag[hom b’sens ta’ ottimi]mu. I]-]g[azag[ i[ossuhom motivati biex jirnexxu fl-istudju u fixxog[ol, b’ma;;oranza kbira qatt ma j[ossu l-b]onn li jabbu]aw mid-droga. I]-]g[a]ag[ g[adhom iqisu l-familja b[ala istituzzjoni important [afna f’[ajjithom u g[adhom isibu fiha sors ewlieni ta’ kuntentizza. Ipo;;u importanza kbira wkoll fuq l-osservanza tal-li;ijiet, u juru wkoll li g[andhom sens /iviku. Dan iri]ulta minn pre]entazzjoni li ta lbiera[ is-Segretarju g[a]-}g[a]ag[ u Sport Clyde b’rabta ma’ ri/erka dwar i]-]g[a]ag[ ikkummissjonata minn A;enzija }g[a]ag[ u ]}g[a]ag[ {addiema Insara intitolata Mirrors and Windows: Maltese Young People’s Perception of

Themselves, Their Families, Communities and Society. Fatturi o[ra minn dan list[arri; huma li 80% ta]]g[a]ag[ Maltin huma motivati biex jag[mlu laffarijiet fosthom li jistudjaw u ja[dmu; 86% ta]-]g[a]ag[ jiddiskrivu lilhom infushom b[ala kuntenti, 80% jg[idu li l-familja u l-[bieb huma ssorsi prin/ipali tal-kuntentizza tag[hom u 70% huma sodisfatti bis-sistema edukattiva. 90% tal-parte/ipanti jg[idu li qatt ma abbu]aw middroga; 97% ta]-]g[a]ag[ iddeskrivew il-familja b[ala importanti; 85% ta]-]g[a]ag[ huma kuntenti bis-so/jetà kontemporanja; ]ew; terzi ta]-]g[a]ag[ ottimisti u j[ossuhom ippreparati g[allfutur u qed jaraw futur a[jar g[alihom infushom; 68% ma jsibuhiex diffi/li jikkonformaw man-normi tasso/jetà u 94% jifhmu li laderenza mal-li;ijiet hi importanti.

L-ist[arri; juri wkoll li ]]g[a]ag[ Maltin g[andhom numru ta’ similaritajiet fl-istil ta’ [ajja ma’ ]g[a]ag[ Ewropej. I]-]g[a]ag[ Maltin, b[al dawk Ewropej, iqattg[u il-[in liberu tag[hom jaraw ittelevi]joni; jisimg[u lmu]ika; ju]aw l-internet; jilag[bu bil-kompjuter u jitkellmu mal-[bieb. 94% ta]-]g[a]ag[ Maltin g[andhom kompjuter jew laptop u a//ess g[all-internet. I]-]g[a]ag[ Maltin b[al dawk Ewropej jg[idu li ma tinteressahomx il-politika parti;;jana i]da huma interessati f’issues politi/i li jolqtulhom [ajjithom. I]-]g[a]ag[ Maltin jag[tu importanza lill-familja. IlGvern ukoll iqis il-familja b[ala dik il-unit ba]ika li fuqha hi mibnija s-so/jetà Maltija u g[alhekk il-Gvern f’din il-le;i]latura kompla jinvesti fil-familja. {a mi]uri family friendly, ]ied ilmaternity leave b’erba’ ;img[at o[ra, ]ied ir-rata

media•link COMMUNICATIONS

I]-]g[a]ag[ Maltin huma motivati biex jistudjaw u ja[dmu minima ta/-childrens’ allowance g[al €350, biex qed igawdu aktar minn 18,000 familja; naqqas ittaxxa lil madwar 55,000 ;enitur; feta[ tmien child-care centres u tmien /entri Klabb 3-16 u qed jag[mel korsijiet fil-Parenting Skills g[all;enituri. Kwa]i tliet kwarti ta]]g[a]ag[ Maltin huma sodisfatti bis-sistema edukattiva f’pajji]na. 74% ta]-]g[a]ag[ Maltin iqisu lilhom infushom b[ala fi]ikament b’sa[[ithom. IlGvern fil-qasam tas-sa[[a qed jag[mel investimenti kbar fejn illum qed jinvesti malmiljun ewro kull jum fissa[[a, fosthom bit-tmexxija ta’ sptarijiet tal-og[la livell. Dan jikkumplimenta listrate;ija tal-Gvern fl-isport fejn il-Gvern feta[ fa/ilitajiet sportivi ;odda u introdu/a

programmi sportivi ;odda g[al kul[add. Fil-qasam tax-xog[ol, ilGvern ukoll g[amel investimenti kbar u millist[arri; jo[ro; li lma;;oranza ta]-]g[a]ag[ li ja[dmu huma sikuri fixxog[ol tag[hom. F’dawn lerba’ snin il-Gvern [oloq 20,000 job u attira aktar investiment lejn pajji]na biex jin[olqu aktar impjiegi, ]ied il-paga minima b’€1,000 u lpaga medja ]diedet b’€2,000. Il-futur ta]-]g[a]ag[ tag[na hu mimli opportunitajiet u dan kien sostnut mill-Gvern b’inzjattivi li [a fl-a[[ar erba’ snin fosthom, it-twaqqif ta’ A;enzija }g[a]ag[, it-tnedija tal-programm nazzjonali ta’ empowerment, il-ftu[ talYouth Cafes u l-ftu[ u limmodernizzar tal-Youth Activity Centres.

2012_09_29