Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,238

€0.55

Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Infermieri Maltin jit[arr;u minn wie[ed mill-aqwa sptarijiet tal-kan/er Bl-g[an li s-servizz tal-kura talkan/er f’pajji]na jkompli jil[aq livelli g[oljin, l-infermieri Maltin qed jing[ataw ta[ri; minn wie[ed millaqwa sptarijiet tal-onkolo;ija fiddinja, l-isptar Royal Marsden, firRenju Unit. Permezz ta’ kors mifrux fuq numru ta’ jiem, l-infermieri f’Malta qed jing[ataw ta[ri; f’dak li g[andu x’jaqsam mal-g[oti tat-trattament tal-kimoterapija, b’iktar g[arfien dwar l-effetti li dan it-trattament i[alli fuq il-pazjenti. Il-kors hu mmexxi mill-ispe/jalisti Chris McNanace u Ruth Rodgers, li ja[dmu fl-isptar Royal Marsden u li ]aru Malta apposta g[al din lokka]joni. Il-lezzjonijiet, li jibdew minn filg[odu u jibqg[u g[addejjin sa waranofsinhar huma fuq medda ta’ sebat ijiem, bl-a[[ar ]ew; lezzjonijiet isiru lejn tmiem Ottubru. F’kummenti li ta lil dan il-;urnal, McNanace spjega li dan il-kors g[andu jg[in biex linfermieri u l-professjonisti Maltin japprezzaw iktar ir-riskji u l-benefi//ji

involuti mal-kimoterapija. Hu sa[aq li, permezz ta’ dan il-kors, il-professjonisti Maltin se jkunu qed joffru din il-kura b’iktar professjonalità. Iktar minn hekk, il-kors se jkun qed joffri lil dawn l-infermieri lopportunità li jg[allmu lil infermieri s[abhom biex dawn il-pratti/i tajbin jintirtu, g[all-;id tal-pazjenti li jkunu qed jing[ataw din il-kura. McNanace spjega li l-kors se jkun qed jinvolvi wkoll assignment, li se jkun qed jintbag[at mill-infermieri stess ma tmiem il-kors, biex dawn imbag[ad jir/ievu /-/ertifikat li jikkonferma lfrott tat-ta[ri; tag[hom. Tkellima wkoll ma’ Ruth Rodgers, fejn tlabnieha biex tikkummenta dwar l-isptar li ta[dem fih. Ir-Royal Marsden huwa sptar ta’ e//elenza fil-kura talkan/er u numru sostanzjali ta’ Maltin i]uruh kull sena biex jir/ievu l-kura me[tie;a meta din ma tkunx tista’ tkun provduta f’Malta, spjegat Rodgers. g[al pa;na 5

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, iqieg[ed bukkett fjuri mal-monument li jfakkar l-Indipendenza ta’ pajji]na. Ilbiera[ Malta fakkret it-48 anniversarju minn din il-kisba, b’/erimonji uffi/jali kemm quddiem il-monument kif ukoll b’quddiesa fil-Konkatidral ta’ San :wann. Ara pa;na 32 (Ritratt>Michael Ellul)

Investiment

Turi]mu

EF tinvesti miljun ewro f’Malta

Tikber l-attività ekonomika fis-settur tal-Cruise Liners Ara pa;na 4

Ara pa;na 5


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

Jinstab [aj is-sajjied li kien ilu rrappurtat nieqes kwa]i tlett ijiem Is-sajjied, Mario Axiaq ta’ 58 sena minn {a]-}abbar, li kien ilu mitluf fuq il-ba[ar tlett ijiem, instab [aj, ilbiera[, g[al [abta ta’ nofsinhar. Hu ttella’ fuq il-[elikopter tal-Missjoni Militari Taljana wara li ;ie lokalizzat mill-[elikopter tal-Forzi Armati ta’ Malta li kienu ilhom g[addejjin bit-tfittxija g[ar-ra;el millErbg[a filg[axija, hekk kif kien ;ie rrappurtat nieqes. Is-sajjied, Mario Axiaq kien [are; fuq il-ba[ar bid-dg[ajsa tieg[u twila 13-il pied, l-Erbg[a g[all-[abta tal-[amsa ta’ filg[odu. Mill-ewwel il-Forzi Armati bag[tu l-lan/a u ajruplan li wettqu tfittxija estensiva fix-Xlokk ta’ Malta, vi/in l-a[[ar po]izzjoni mag[rufa tas-sajjjied. Mario Axiaq instab 45 mil nawtiku ’l bog[od, in-na[a Grigal tal-Kosta ta’ Malta. Hekk kif twassal Malta ttie[ed l-Isptar Mater Dei g[allkura fost xeni ta’ sodisfazzjon u fer[ g[all-fatt li [afna [asbu li mhux se jaraw aktar lil Mario. Spi]eriji li jift[u g[ada

FURJANA: St. Publius Pharmacy, 48 Triq il-Miratur; {AMRUN: Fra Diego Pharmacy, 94, Triq Villambrosa; {AL QORMI: Evans Pharmacy, 40 Triq San Bastjan; SANTA VENERA: St. Bartholomew Pharmacy, 230 Triq Fleur-De-Lys; L-IMSIDA: Regal Pharmacy, 39B Triq Antonio Bosio; SAN :ILJAN: St. Julians Pharmacy, 24 Triq G. Borg; TAS-SLIEMA: Edward’s Pharmacy, 115 Triq Manwel Dimech; {’ATTARD: St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja c#w Triq Santa Katerina; G{ARG{UR: St. Albert Pharmacy, Triq lOratorju; QAWRA: Eurochemist, Triq il-Kurazza; PAOLA: Fleming Pharmacy, 65 Triq {a]-}abbar; FGURA: Alpha Pharmacy Maria Immaculata, Triq Cospicua k#m Vjal il-Kottoner; MARSASKALA: San Tumas Pharmacy, Triq il-Qaliet c#w Triq il-Lampuka; GUDJA: Gudja Pharmacy, 25 Triq San ?iru; {AL LUQA: St. Andrew’s Pharmacy, 25 Triq Dun Pawl; {A}-}EBBU:: Santa Marija Pharmacy, 40 Triq l-G[asfura; MTARFA: Mtarfa Pharmacy, Triq San David; VICTORIA: Palm Pharmacy, 2 Triq Palma; IX-XAG{RA: Joyce’s Pharmacy, Vjal it-8 ta’ Settembru. It-temp

UV INDEX

7

IT-TEMP> ftit imsa[[ab lokalment u xi ftit im/ajpar f’xi n[awi mas-seb[ VI}IBBILTÀ> tajba lokalment moderata g[all-ewwel IR-RI{: [afif l-iktar min-Nofsinhar li jsir [afif g[al moderat kultant BA{AR> [afif IMBATT> baxx mill-Grigal li jsir ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 29˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 83.1 mm IX-XEMX> titla’ fis-06.48 u tin]el fis-19.02

Konfermat l-ind[il tas-Sindku Laburista ta’ {al Qormi Is-Sindku Laburista Rosianne Cutajar, li hija meqjusa minn bosta Qriema b[ala wa[da millprivile;;jati ta’ Joseph Muscat kienet fost dawk li g[amlu pressjoni kbira biex attività f’{al Qormi ma ssirx [alli n-nies ikunu jistg[u jmorru l-mass meeting li se jsir illum. Dan il-;urnal jista’ jikkonferma l-a[bar dwar lind[il li kien hemm fl-a[[ar jiem mill-MLP sabiex ti//aqlaq din l-attività, liema a[bar di;à ;abet reazzjoni ta’ rabja fi/-?entru Nazzjonali Laburista g[aliex l-og[la uffi/jali tal-partit ma xtaqux li to[ro; fil-pubbliku u timbarazza lil Joseph Muscat. IN-NAZZJON g[andu f’idejh email illi turi kif ilpressjoni fuq l-organizzaturi

kienet wa[da kbira, tant li g[al-laqg[a li saret fil-Ka]in Laburista tal-Lokal kien hemm [ames persuni mibg[uta mill-MLP. Dawn kienu s-Sindku Rosianne Cutajar, il-Vi/i Sindku Jesmond Aquilina, ilkunsillier Jason Busuttil, iddeputat laburista Marie Louise Coleiro Preca, u Ray Azzopardi. Jirri]ulta li din il-laqg[a kienet wa[da mqanqla fejn is-Sindku Rosianne Cutajar qalet b’theddid li twaqqaf xi fondi jew sa[ansitra li jkun hemm “bojkot”, filwaqt li sar ukoll theddid fuq xi kumpaniji li hemm involuti fl-organizzazzjoni ta’ dan ilfestival. Min-na[a l-o[ra l-Vi/i Sindku ma qabilx ma’ din lattitudni fil-konfront ta’ dawn i]-]g[a]ag[ Qriema illi

fuq kollox ma kienu qed jag[mlu xejn [a]in billi qed jorganizzaw attività kulturali fit-22 ta’ Settembru. INNAZZJON g[andu tag[rif li l-organizzaturi sa[ansitra r/ivew telefonati minn uffi/jal mi/-?entru Nazzjonali Laburista. Fl-elezzjoni ta’ Marzu li g[adda s-Sindku Laburista Rosianne Cutajar ;abet 1,445 vot, u bis-sa[[a talimbuttatura ta’ Muscat irnexxielha taqla’ mittmexxija tal-Kunsill lill-eks Sindku Jesmond Aquilina. Sadattant, fuq Facebook Rosianne Cutajar kitbet li la[bar li ppubblika lbiera[ dan il-;urnal kienet biss gidba, minkejja illi fl-ebda [in ma /a[det li kien hemm laqg[a intenzjonata biex issir xi forma ta’ pressjoni fuq lorganizzaturi.

Pre]entat l-ewwel Ambaxxatur Malti fil-Kuwait L-ewwel Ambaxxatur permanenti Malti g[allKuwait Charles Sultana ppre]enta l-ittra talkredenzjali tieg[u lix-Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l-Emir tal-Kuwait. Dan sar waqt /erimonja uffi/jali ;ewwa lPalazz tal-Emir. Wara li ;ew pre]entati l-kredenzjali tieg[u, lAmbaxxatur Malti kellu laqg[a privata uffi/jali mal-Emir, li tenna l-gost tieg[u li Malta fet[et ambaxxata f’dan il-pajji]. L-Emir tkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet e//ellenti bejn Malta u l-Kuwait, [biberija li nibtet wara l-Ewwel Gwerra tal-Golf. Huwa

tkellem ukoll dwar l-irwol tal-President Emeritus Guido de Marco matul dak i]-]mien diffi/li. L-Emir tenna wkoll li bosta /ittadini talKuwait i]uru Malta kull sena, bosta minnhom biex jitg[allmu l-Ingli] filwaqt li madwar 150 student mill-Kuwait huma studenti fl-Università ta’ Malta. Huwa qal ukoll li l-Fakultà tal-Medi/ina fi [dan l-Università ta’ Malta g[andha fama tajba [afna fost il-pajji]i tal-Golf. G[al din i//erimonja attenda wkoll il-Ministru g[allAffarijiet Barranin tal-Kuwait Sheikh Sabah AlKhalid fost uffi/jali g[olja o[rajn.

B[al-lum 25 sena

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 29˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 30˚C L-inqas 22˚C

IT-TNEJN L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

IT-TLIETA L-og[la 30˚C L-inqas 22˚C

L-ERBG{A L-og[la 29˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

7

7

7

7

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 27˚C xemxi, Al;eri 40˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 16˚C ftit imsa[[ab, Ateni 28˚C xemxi, Li]bona 26˚C ftit imsa[[ab, Berlin 17˚C xemxi, Brussell 16˚C imsa[[ab, il-Kajr 32˚C ftit imsa[[ab, Dublin 11˚C imsa[[ab, Kopen[agen 16˚C imsa[[ab, Frankfurt 17˚C imsa[[ab, Milan 20˚C imsa[[ab, Istanbul 17˚C imsa[[ab, Londra 14˚C xita, Madrid 26˚C xemxi, Moska 20˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C ftit imsa[[ab, Ruma 23˚C xemxi, Tel Aviv 30˚C xemxi, Tune] 31˚C xemxi, Vjenna 16˚C imsa[[ab, Zurich 19˚C xemxi, Munich 17˚C imsa[[ab, Stokkolma 13˚C imsa[[ab, San Pietruburgu 13˚C xita.

Il-;ie[ lil Malta Indipendenti ng[ata wkoll mill-poplu Malti u G[awdxi fuq livell nazzjonali. ?elebrazzjonijiet uffi/jali nazzjonali kienu kon/entrati prin/ipalment fil-Belt filg[odu fi Pjazza San :or; u filKonkatidral ta’ San :wann. Aktar tard filg[axija dan il-jum storiku kien imfakkar ukoll fil Pjazza tat-Tokk f’Victoria, G[awdex. Fi]-]ew; okka]jonijiet, ing[atat mer[ba mill-aqwa lill-Prim Ministru Eddie Fenech Adami bis-sehem tal-og[la awtoritajiet tal-pajji]. I/-/elebrazzjonijiet tal-Indipendenza din is-sena taw lura lill-poplu d-dinjità li kien tilef ta[t amministrazzjoni so/jalista. Il-poplu re;a’ beda j[ossu rajh f’idejh, lest ja[dem fil-libertà u firrispett tad-drittijiet fundamentali tieg[u.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

It-tlug[ tal-bandiera Maltija mat-tokki ta’ nofsillejl fuq il-Fosos tal-Furjana. ?erimonja li ;abet fi tmiemhom il-Festi tal-Indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista (Ritratt> Roberto Runza)

Il-Pusè flimkien ma’ ibnu, jag[tu spettaklu mill-aqwa fuq il-palk prin/ipali fl-a[[ar serata tal-Festi tal-Indipendenza (Ritratt> Trevor Sollars)


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

Margaret Mifsud marret fuq il-post fejn mietet b’xi [add riekeb mag[ha L-Avukat Margaret Mifsud marret fil-post mag[ruf b[ala tal-Qrejten, limiti ta’ Ba[ar i/-?ag[aq b’xi [add riekeb mag[ha. Hija ma offriet l-ebda re]istenza meta xi [add tela’ fuqha u tefa’ l-pi] kollu tieg[u fuq sidirha biex spi//at biex mietet fgata u dan ukoll peress li kien hemm pressa qawwija fuq il-pulmun. Il-vittma kienet taf lill-persuna u probabbilment kien g[alhekk li ma offriet l-ebda re]istenza, dan peress li kienet tafdah. Dan [are; mix-xhieda tattabib espert forensiku Mario Scerri li kien qed jixhed filkumpilazzjoni tal-Libjan Nizar l Mostafa Al-Gadi, ta’ 34 sena minn Tripli, mixli bil-qtil tal-eks mara tieg[u lAvukat Margaret Mifsud ta’ 32 sena. Hija nstabet mejta fil-karozza tag[ha f’/irkostanzi suspettu]i. It-tabib Mario Scerri qal li huwa kien mar fuq il-post tad-delitt fid-19 ta’ April li g[adda fejn beda l-[idma tieg[u biex jo[or;u diversi dettalji dwar il-ka]. Fost dawn id-dettalji qal li [are; li Margaret Mifsud mietet g[all-[abta ta’ nofsillejl ta’

bejn it-18 u d-19 ta’ April. Huwa qal li minn testijiet li saru fuq il-vittma [are; li din ma kellha l-ebda ammont ta’ alko[ol jew droga fiha u li kieku riedet tag[mel re]istenza setg[et fa/ilment tag[milha. Madankollu jidher li lAvukat Mifsud baqg[et kalma fl-a[[ar [inijiet ta’ [ajjitha. Kompla jg[id li huwa g[amel diversi osservazzjonijiet fil-karozza u madwar il-karozza ta’ fejn instabet il-vittma. Fil-karozza kien hemm ukoll [afna affarijiet fosthom ;ugarell u fuq is-sit ta’ wara “tissue” li wkoll ;iet annalizzata. Ilkatavru kien liebes ]arbuna wa[da, ta’ sieq il-leminija filwaqt li l-o[ra kienet fuq it-tapit. Fuq wi// il-kadavru kien hemm ukoll id-demm i]da ma kellha ebda tben;il qawwi, kellha biss tben;ila ]g[ira fuq idejha x-xellugija. Il-ka] qed jinstema’ quddiem il-Ma;istrat Saviour Demicoli bil-Prosekuzzjoni titmexxa l-Kap tat-Taqsima tal-Omi/idiji Keith Arnaud. Il-ka] ikompli fl-24 ta’ Ottubru li ;ej.

Fil-;img[at li ;ejjin il-kumpanija EF [a tkun qed tlaqqa’ f’Malta 400 sales manager tal-kumpanija minn madwar id-dinja (Ritratt> DOI - Omar Camilleri)

EF tinvesti miljun ewro f’Malta Il-kumpanija tat-tag[lim tal-Ingli], EF, inawgurat investiment ta’ miljun ewro f’modernizzar tal-iskola tag[ha f’San :iljan. Il-President tal-iskola, Roger Bugeja, qal li n-numri inkora;;anti ta’ studenti li g[andha l-kumpanija f’Malta qed ikomplu jsa[[u d-determinazzjoni tal-kumpanija li tkompli tinvesti f’pajji]na. Roger Bugeja [abbar li lkumpanija se tkun qed tinvesti miljun ewro o[ra tul issena d-die[la. Fl-a[[ar snin, il-kumpanija investiet mhux biss fl-immodernizzar talpremises imma wkoll fitta[ri; tal-g[alliema u ri]orsi. Numru ta’ studenti tal-EF ji;u provduti b’iPads biex ikunu jistg[u jitg[allmu minn fuqhom. Il-President tal-EF International Language Centres, Eva Kockum qalet li Malta hi importanti [afna g[all-kumpanija u g[alhekk hemm il-pjan li l-kumpanija tkompli tinvesti f’Malta. Hi qalet li qed issir [idma biex pajji]na jattira i]jed studenti ta’ età ’l fuq minn 25 sena biex l-istudenti jibqg[u ji;u Malta tul is-sena kollha.

B’kollox f’Malta kull sena ji;u madwar 70,000 student barrani biex jitg[allmu l-lingwa Ingli]a {abbret ukoll li l-kumpanija [a tkun qed tilqa’ f’Malta 400 sales manager talkumpanija minn madwar iddinja. Il-Ministru tat-Turi]mu, Kultura u l-Ambjent Mario de Marco, li ra l-investiment li sar fl-iskola, qal li dan jikkumplimenta l-[idma talGvern biex jattira i]jed studenti maturi u allura dan issettur jg[in lill-ekonomija tul is-sena kollha. Mario de Marco qal li fla[[ar snin Malta rnexxielha tag[mel it-tag[lim tal-Ingli] lill-barranin ni//a ewlenija tal-ekonomija tal-pajji]. Hu fakkar li l-20,000 student li EF ;abet f’Malta fl-a[[ar sena jirrappre]entaw terz tas70,000 student li ji;u Malta kull sena spe/ifikament biex jitg[allmu l-Ingli]. Mario de Marco qal li f’Malta, EF irnexxielha tirre;istra l-ikbar tkabbir mis-60 pajji] li hi stabbilita fihom. Waqt li f’dawn ilpajji]i EF kibret b’10%,

f’Malta il-kumpanija rat tkabbir ta’ 28%. Hu fa[[ar lill-kumpanija li qed tinvesti [afna f’pajjizna kif ukoll g[all-[idma biex f’pajji]na ;;ib studenti minn pajji]i b[all-Messiku, il-Kolumbja u /-?ina fost l-o[rajn g[ax dawn l-istudenti jqattg[u i]jed ]mien f’Malta minn dawk ;ejjin minn pajji]i Ewropej. Infatti, fil-jiem li ;ejjin il-kumpanija [a tkun qed tilqa’ f’Malta grupp ta’ studenti li [a jattendu korsijiet tal-Ingli] g[al tul ta’ bejn disa’ xhur u sena. Barra minn dan, EF ta[dem [afna mal-host families, familji li jakkomodaw listudenti waqt li jkunu f’pajji]na. Mill-1,100 host family f’pajji]na, 500 huma mqabbda mill-EF. Hu g[alhekk qal Mario de Marco, li Malta qed tkompli ta[dem biex tnaqqas irrestrizzjonijiet li studenti tal-Ingli] jiffa//jaw millkontrolli tal-VISA u Schengen.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Ta[ri; parti mill-Pjan Nazzjonali tal-Onkolo;ija minn pa;na 1

Filwaqt li sa[qet fuq kemm hi kuntenta li ta[dem fi sptar li g[andu din ir-reputazzjoni tajba madwar iddinja kollha, hi qalet li tinsab kburija li qed toffri lesperjenza tag[ha lil professjonisti o[ra Maltin, biex b’hekk itejbu u jkomplu ji]viluppaw il-[iliet tag[hom. Fi ]jara fl-isptar Boffa, fejn kien qed isir dan itta[ri;, ksibna wkoll il-kummenti ta’ ]ew; studenti, fosthom ta’ Claire Caruana u

Christine Grima. Min-na[a tag[ha, Caruana qalet li dan il-kors se jkun qed jg[inha fil-[idma tag[ha fi/-/entru tal-haematology, fejn ikunu trattati ka]i ta’ mard fiddemm, fosthom il-kan/er tal-leukaemia. Min-na[a tag[ha, Grima qalet li dan il-kors g[andu jg[inha biex, flimkien ma’ s[abha, tkun tista’ toffri kura li t[ares iktar il-b]onnijiet tal-pazjent. Hi qalet li dan il-kors huwa esperjenza po]ittiva u g[andu jiswielha ta’ ;id kbir fil-futur.

Il-FORUM ifa[[ar il-ftehim mil[uq mill-Gvern u l-MUMN Il-FORUM Unions Maltin, laqg[a b’sodisfazzjon il-ftehim li ntla[aq bejn ilMinisteru g[as-Sa[[a u lunion tal-infermiera u lqwiebel, l-MUMN. IlFORUM sostna li permezz ta’ dan il-ftehim, l-infermiera ser ikunu jistg[u jag[tu lmedi/ina lill-pazjenti li jkunu fl-ambulanza qed jittie[du lejn l-Isptar Mater Dei. Linfermiera ser ikunu jistg[u jag[mlu dan minghajr ma joqog[du jistennew ilpreskrizzjoni tat-tabib. IlFORUM sostna li din id-

de/i]joni hija wa[da importanti u fl-a[jar interess talpazjenti g[aliex ser tg[in biex ji;u salvati i]jed persuni. Fi stqarrija, l-FORUM qal li din il-prattika hi wa[da komuni f’[afna pajji]i membri tal-Unjoni Ewropea, bil-medi/ini u lpro/edura kif din tista’ ting[ata mill-infermiera hi regolata bil-li;i. Il-FORUM fa[[ar il-[idma talMinisteru g[as-Sa[[a u lMUMN biex intla[aq dan il-ftehim, li ddeskrivieh b[ala wie[ed importanti.

Il-Costa Magica li lbiera[ filg[odu kien fil-Port il-Kbir. Hu kkalkulat li turist minn Cruise Liner jonfoq f’pajji]na bejn €60 u €70 (Ritratt> Michael Ellul)

Tikber l-attività ekonomika fis-settur tal-Cruise Liners minn Jesmar Baldacchino

L-attività ekonomika ;;enerata mis-settur talCruise Liners f’Malta qed tkompli t[alli aktar effetti po]ittivi kemm min-na[a tatturisti li j]uru pajji]na u jo[or;u sodisfatti mill-[in talbtala tag[hom fostna kif ukoll g[all-partijiet kollha involuti fosthom l-operaturi turisti/i li joperaw f’dan is-settur. Jirri]ulta li [afna millpassi;;ieri bil-Cruise Liners qed jer;g[u jag[]lu li ji;u Malta g[al btala itwal biex ikollhom il-possibbiltà li j]uru iktar postijiet stori/i u ta’ divertiment li hawn imqassma madwar il-g]ejjer Maltin. L-a[[ar statistika ma[ru;a mill-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika, l-NSO turi li x-

xahar li g[adda, dak ta’ Awwissu kien wie[ed rekord ukoll fin-numru ta’ turisti li waslu Malta bil-Cruise Liners. B’mod spe/jali matul dawn l-a[[ar jiem, l-attività fix-xatt tal-Valletta Waterfront hija wa[da kbira, b’turisti li huma [erqana biex i]uru l-postijiet b[all-Belt Valletta u l-Mdina. Mal-wasla ta’ Cruise Liner, serbut twil ta’ taxis ikunu ppreparati biex iwassluhom fid-destinazzjoni mixtieqa minnhom u operaturi turisti/i o[ra li wkoll qed igawdu kummer/jalment bin-numru rekord fil-wasliet. Huwa stmat li minn tal-inqas kull passi;;ier bil-Cruise Liner jonfoq bejn €60 u €70 fis-

sig[at li jag[mel f’pajji]na i]da din il-figura tikber jekk wie[ed jinkludi l-attivitajiet li turist jidde/iedi li jag[mel. Mill-a[[ar statistika talNSO jirri]ulta li matul ixxahar li g[adda da[lu Malta 99 elf turist bil-Cruise Liners, din tissarraf f’]ieda ta’ aktar minn 30,000 passi;;ier jew a[jar 44% fil-mija fuq Awwissu tas-sena li g[addiet. Apparti dawn il-wasliet konsistenti tal-Cruise Liners u ]-]ieda fin-numru talpassi;;ieri, f’dawn l-a[[ar ;ranet qed jaslu wkoll Cruise Liners li ma kinux mistennija, li g[a]lu li jid[lu fil-Port ilKbir biex jevitaw postijiet b[all-Egittu fejn fil-pre]ent hemm irvellijiet ;odda.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

6 Lokali

Restawr impenjattiv fuq l-ajruplan Bird Dog f’Ta’ Qali minn Hermann Micallef ritratti Michael Ellul

Diri;enti mill-Mu]ew talAvjazzjoni, bl-g[ajnuna ta’ bdoti tal-Air Wing tal-Forzi Armati ta’ Malti u diversi violuntieri o[rajn, jinsabu fla[[ar stadji ta’ xog[ol ta’ restawr fuq l-ajruplan Cessna Bird Dog L-19E fixed-wing fil-hangar talMu]ew tal-Avjazzjoni f’Ta’ Qali. Il-[idma metikolu]a ta’ restawr u konservazzjoni fuq dan l-ajruplan ilha g[addejja g[al [afna snin; irrestawraturi qed jag[tu attenzjoni kbira lid-dettall, b’xog[ol li qed jitwettaq b’reqqa u b’dedikazzjoni kbira wara ri/erka li kienet saret fuq l-ajruplan biex jer;a’ ji;i g[all-istat ori;inali tieg[u. I]da x’wassal g[ar-restawr ta’ dan l-ajruplan partikulari? Fil-5 ta’ Mejju tal-1993, g[all-[abta tal10.30 a.m., l-ajruplan kien qed ji;i manuvrat biex jitni]]el fuq ir-runway meta f’daqqa wa[da ntilef ilkontroll. Il-Ma;;ur Mark Said, fizzjal fl-Air Wing tal-Forzi Armati ta’ Malta, jiftakar dan l-in/ident g[ax kien pre]enti u rah ise[[. Hu fisser kif is-Sur;ent Mark Brincat, li kellu lis-Sur;ent Stephen Spiteri Staines warajh, kien qed jag[mel approach g[al fuq dik li kienet tissejja[ ir-Runway 06, g[amel touch-and-go u lajruplan lewa lejn ix-xellug b’ri]ultat li qabad il-[axix. Bajla tat-tiben inqabdet mirrota tax-xellug u l-ajruplan stra[ fuq il-;ewna[. Fortunatament [add millbdoti ma kien we;;a’ serjament fl-in/ident. Dak il[in tal-in/ident kien hemm numru ta’ [addiema jaqtg[u l-[axix u [add minnhom ma kien we;;a’. Is-servizzi talemer;enza, fosthom fire engine, kienu fil-post f’qasir ]mien i]da b’xorti tajba lajruplan ma n[akimx minnar. Il-Ma;;ur Said qal li llum i]-]ew; bdoti g[adhom iservu fil-Forzi Armati: Mark Brincat hu Warrant Officer u jtir fuq l-ajruplan King Air filwaqt li Stephen Spiteri Staines hu Kaptan u bdot tal-King Air.

Bird Dog dakinhar tal-in/ident meta minkejja li ma kien we;;a’ [add, l-ajruplan kien ;arrab [sarat estensivi

Il-Ma;;ur Said sostna li lBird Dog kien utli [afna g[al dik li kienet l-Iskwadra talAjru (illum Air Wing) talFAM. Il-Ma;;ur Mark Said fisser li fil-bidu taddisg[inijiet kienet in[asset il[tie;a li l-Iskwadra tal-Ajru timra[ fis-sezzjoni talajruplani g[al skopijiet ta’ ta[ri; u salvata;; fuq ilba[ar. Dan g[ax ajruplan joffri i]jed endurance b’inqas spejje]. Allura, sostna lMa;;ur Said, sabiex wie[ed imur g[al ajruplan ta’ salvata;; irid ajruplan ]g[ir biex jipprattika fuqu.

g[all-[abta ta’ Frar tas-sena 2000. Kollox ma’ kollox ilbdoti Maltin qattg[u [afna sig[at fuq il-Bird Dogs; kien hemm xi in/identi ]g[ar g[ax dawn ajruplani huma kemxejn tricky biex jittajru u dan g[ax il-Bird Dogs mhux disinjat g[at-ta[ri; i]da pjuttost g[all-osservazzjoni. Staff Sergeant Oliver Bennett, li hu bdot mal-Air Wing tal-FAM, fisser kif flewwel xhur tal-2001, il-Forzi Armati u l-Mu]ew talAvjazzjoni kienu la[qu ftehim li jsir restawr fuq lajruplan Cessna Bird Dog,

Il-Bird Dogs intu]aw mill-FAM bejn l-1992 sa tmiem id-disg[inijiet Kien g[alhekk li l-Gvern Amerikan offra [ames ajruplani li kienu ;ew millItalja wara li kienu w]ati minn bdoti Taljani u li fla[[ar mill-a[[ar ing[ataw lill-Gvern Malti g[all-prezz nominali ta’ $200. Dan biex il-bdoti militari Maltin jibdew jit[arr;u fuqhom u ju]awhom fir-rondi fuq ilkosta Maltija. Il-Bird Dogs intu]aw bejn l-1992 sa tmiem iddisg[inijiet; fil-fatt dawn lajruplani telqu minn Malta

tat-tip fixed wing, talArmata. Hu qal li kull meta lMu]ew tal-Avjazzjoni jir/ievi ajruplan b’donazzjoni minn barra, l-intenzjoni tieg[u hi li jirrestawrah – jew biex ikun g[all-wiri b’mod statiku jew inkella biex ikun f’kundizzjoni tajba [afna li jittajjar mill-;did. Staff Sergeant Bennett stqarr li l-pro/ess ta’ restawr fuq dan l-ajruplan kien wie[ed impenjattiv [afna. Lakbar u;ig[ ta’ ras ma kienx

it-tiswija tieg[u i]da l-kisba tal-parts minn barra. Dan g[ax /erti parts huma mag[mulin biss g[alih u ma jaqblux ma’ dawk ta’ ajruplani Cessna o[rajn. Hu qal li l-kumpanija Amerikana Cessna kienet immanifatturat 3,500 ajruplan ta’ dan it-tip u allura mhux daqshekk fa/li li wie[ed jikseb parts partikulari, aktar u aktar meta l-istess parts limitati jiswew [afna flus. Staff Sergeant Bennett fisser li l-ewwel [sara li ssewwiet kienet lundercarriage leg fejn inxtraw bi//iet ;odda kif ukoll tiswijiet o[rajn relatati mal-istruttura. Kaw]a talin/ident, intlaqat ;enb mill;ewna[ tal-ajruplan b’ri]ultat li saru tiswijiet fuqu kif ukoll inbidlu xi pjan/i fuq barra tal-;ewna[. Ir-restawraturi, immexxija mill-in;inier David Polidano, indirizzaw ukoll numru ta’ grif fuq i]-]aqq u d-denb lajruplan, kellu jinbidel liskrun u saru spezzjonijiet fuq il-magna. Sortunatament, sostna Staff Sergeant Bennett, il-magna kienet l-aktar parti millajruplan li ;arrbet danni kbar. Wara numru ta’ spezzjonijiet u testijiet,

sabiex ;ie verifikat li ma kienx hemm qsim fiha, instab li l-crank shaft u l-cam shaft kellhom jinbidlu. Mistoqsi jekk l-in/ident [oloqx danni fil-cockpit, Staff Sergeant Bennett wie;eb fin-negattiv g[ax listruttura tal-cockpit baqg[et f’postha. Fil-fatt il-bdot u lpassi;;ier fil-Bird Dog, ji;ifieri Mark Brincat u Stephen Spiteri Staines, li dak i]-]mien kienu Sur;enti, ma we;;g[ux. L-istrumenti fil-cockpit ma kellhomx [sarat i]da l-uni/i affarijiet li huma neqsin huma partijiet li nqalg[u biex marru fuq ajruplan b[alu li dak i]-]mien kien g[adu jtir. Wara li jintemm ir-restawr, fejn l-ispejje] mistennija jitilg[u sa €15,000, se jkunu ppre]entati d-dokumenti kollha relatati mat-tiswijiet lil Transport Malta. Dan biex l-ajruplan jer;a’ jkun re;istrat, i;ib /ertifikat tannavigabilitàu meta jin;iebu aktar fondi ikun jista’ jtir. Sabiex ix-xog[lijiet fuq ilBird Dog ikunu konklu]i, lajruplan irid ikun armat mill;did, isir l-issettjar ta’ /erti affarijiet, isir l-ispezzjonar fuq sistemi tal-fuel u talelettriku. g[al pa;na 7


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Lokali 7

Il-Bird Dog illum wara li g[adda minn pro/ess ta’ restawr metikolu]

{idma biex l-ajruplan ikun jer;a’ jista’ jibda jtir minn pa;na 6

Jekk ikun hemm b]onn, jistg[u jsiru aktar testijiet filhangar tal-Mu]ew jew jintbag[tu xi affarijiet g[al aktar testijiet barra minn Malta. Wara li Transport Malta tkun infurmata bit-tlestija tarrestawr, ikun imiss li ssir test flight qabel ma jin[are; /ertifikat finali li l-ajruplan jista’ jtir b’mod normali. Intant, qed isiru diskussjonijiet dwar jekk lArmata hix se tittrasferixxi dan l-ajruplan lill-Mu]ew talAvjazzjoni. Dan il-;urnal tkellem ma’ Ray Polidano, id-Direttur talMu]ew tal-Avjazzjoni. Hu jinsab sodisfatt li ajruplan talFAM ;ie restawrat f’hangar tal-Mu]ew. Hu fisser kif il-Mu]ew qabel, minbarra ajruplani Maltin, kellu ajruplani ta’ nazzjonalitajiet differenti. IsCessna Bird Dog u l-[elikopter tat-tip Augusta Bell 47 qed jirrappre]entaw il-Qawwa talAjru Maltija fil-Mu]ew. Meta wara l-in/ident il-Bird Dog spi//a biex mar fil-hangar il-;did tal-Mu]ew, li nbena grazzi g[al fondi li nkisbu mill-Unjoni Ewropea, instab li kellu b]onn intervent qawwi ta’ restawr.

Hu [ass li ma jkunx sew li ji;i esebit ajruplan tal-Air Wing tal-FAM fi stat di]astru]. G[alhekk ittie[det de/i]joni u nbeda pro/ess ta’ restawr biex l-ajruplan jing[ata l-glorja li jixraqlu. Ray Polidano qal li xxog[ol wasal fi stadju avvanzat [afna u issa jonqos intervent metikolu] fuq ilmagna. {bieb tal-Mu]ew ;ew mill-Ingilterra x-xahar li g[adda u g[enu biex ing[ata spray b’kuluri militari lillajruplan.

L-iskop prin/ipali hu biex, fl-a[[ar mill-a[[ar, tibda esebizzjoni dwar l-istorja talavjazzjoni relatata direttament mal-Qawwa talAjru Maltija. Il-Ma;;ur Said fisser ittransizzjoni li kien hemm biex il-Bird Dogs inbidlu u flokhom ;ew il-Bull Dogs. Meta l-Iskwadra tal-Ajru kisbet l-ajruplan Islander fl1995, deher fi/-/ar li lkaratteristi/i ta]-]ew; ajruplani, ji;ifieri tal-Bird Dog u tal-Islander mhumiex simili.

L-Air Wing illum g[andha biex ta[dem u qed tag[ti r-ri]ultati Ix-xewqa tal-Mu]ew hi li, flok ajruplani li ;arrbu [sarat jibqg[u fil-hangar talAir Wing u jibqg[u jie[du spazju g[al ajruplani ;odda, ikun a[jar li dawn l-ajruplani jing[ataw l-attenzjoni me[tie;a permezz ta’ restawr u konservazzjoni fuqhom. Ray Polidano stqarr li kien ta’ unur g[all-Mu]ew li ;ie rikonoxxut mill-Gvern biex ajruplani li kienu jag[mlu parti mill-Air Wing imorru g[and il-Mu]ew sabiex ikunu esebiti u apprezzati mill-pubbliku.

G[alhekk saret ri/erka g[al ajruplani li huma addattati g[al xog[ol ta’ ta[ri; sabiex wie[ed ikollu l-ewwel tar;a – minn bdot ta’ ajruplan ]g[ir g[al bdot fuq lIslander. F’nofs is-snin disg[in ilGvern Ingli] kien offra li kwa]i jibdel il-Bird Dogs talFAM mal-istess numru ta’ Bull Dogs. Id-differenza prin/ipali bejn dawn i]-]ew; ajruplani hi li l-Bull Dog g[andu nose-wheel u l-Bird Dog g[andu tail-wheel. Lin]ul ta]-]ew; ajruplani wkoll hu differenti.

L-Iskwadra tal-Ajru kienet /erta li l-Bull Dogs ma kellhomx problemi g[ax kienu jintu]aw mir-Royal Air Force g[al madwar 30 sena u allura kienet mo[[ha mistrie[a. B’hekk saret ittransizzjoni: erba’ Bird Dogs kienu nbieg[u g[all-Istati Uniti u g[adhom itiru tant li wie[ed minnhom reba[ premju presti;ju] f’Oshkosh, Wisconsin. L-Air Wing qed tittama li l-Bird Dog, li jinsab fl-a[[ar stadju ta’ restawr, ikun tal-istess livell meta jer;a’ jtir. Fis-sena 2000, l-Iskwadra tal-Ajru bdiet ittajjar il-Bull Dogs u mhux biss wasslu g[all-Islander i]da wkoll g[all-King Air. Il-Bull Dog hu fully aerobatic u l-Bird Dog ma kienx; is-seating talBull Dog hu side-by-side filwaqt li dak tal-Bird Dog ma kienx; il-Bull Dog hu nose-wheeled filwaqt li lBird Dog hu tail-dragger. Il-Ma;;ur Mark Said tkellem ukoll dwar il-[idma tal-Air Wing illum. “G[andna [afna xog[ol kontinwu – xog[ol utli g[allpajji], biss nista’ ng[idlek, b’wi//i minn quddiem, li lAir Wing illum g[andha biex ta[dem u qed tag[ti r-

ri]ultati; jekk tara l-ammont kbir ta’ nies li nsalvaw fuq il-ba[ar, dan hu ri]ultat sabi[; nista’ ng[idlek li kuljum isiru titjiriet bil-King Air u bl-Islanders tant li nag[tu e]empju lill-pajji]i ta’ madwarna”, sa[aq ilMa;;ur Said. Hu qal li hemm pajji]i li jinnutaw x’jag[mlu l-Forzi Armati ta’ Malta – kwa]i b’g[ira. “Dan l-a[[ar konna qed nitkellmu mal-Amerikani u j[arsu lejna u jippruvaw jifhmu kif noperaw... dan g[ax ix-xog[ol i;ib lesperjenza u l-esperjenza qed turi li d-de/i]jonijiet li ttie[du fil-passat, spe/jalment g[all-kisba talKing Air, illum qed jag[tu lfrott”. Il-Ma;;ur Said sostna li lFAM qed jistinkaw biex filfutur jiksbu ]ew; jew tliet [elikopters ;odda fjamanti b’]ew; magni li jibdlu l[elikopters Alouettes li g[adhom iservu lill-Air Wing. In[asset il-[tie;a li lAir Wing ikollha [elikopters aktar addattati g[ax-xog[ol li qed tiltaqa’ mieg[u. Hu qal li qed isir ta[ri; g[all-bdoti u t-tekni/i filwaqt li qed jinbena hangar ;did u qed isir xog[ol ta’ tisbi[ filpark area.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

8 Fit-triq tal-[ajja Nhar il-{amis, 27 ta’ Settembru, jitfakkar il-Jum Dinji tat-Turi]mu. Din is-sena, it-tema hi, “It-Turi]mu u lEner;ija Sostenibbli, Iqawwu lI]vilupp Sostenibbli”. It-tema probabbilment ;iet imnebb[a mis-“Sena Internazzjonali ta’ Ener;ija Sostenibbli g[al Kul[add”, imnedija mill-:nus Mag[quda g[all-2012. Il-[sieb internazzjonali hu li wie[ed

jis[aq fuq il-b]onn li jitjieb la//ess g[al servizzi talener;ija u ri]orsi g[al ]vilupp sostenibbli li jkunu ta’ min joqg[od fuqhom, ma jkunux jiswew aktar milli wie[ed ikun jifla[ i[allas g[alihom, u jkunu ekonomikament vijabbli, so/jalment a//ettabbli u tajbin g[all-ambjent. Naturalment, messa;; b[al dan jg[odd li]jed g[an-nies li jkunu jg[ixu

fil-pajji] li jkun. I]da f’dawk il-pajji]i fejn it-turi]mu huwa wie[ed mis-sisien ewlenin tal-[ajja ekonomika nazzjonali, b[al f’pajji]na, is-su;;ett jie[u dimensjoni usa’, g[ax l-impatt tal-attività turistika jaf ikollu sehem proporzjonalment b’sa[[tu [afna meta ji;u biex jitkejlu l-isfidi li jkollu quddiemu l-i]vilupp sostenibbli.

It-turi]mu u l-ener;ija sostenibbli It-turi]mu dinji kiber b’ritmu qawwi minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija ’l hawn. ?ifri talOrganizzazzjoni Dinjija tat-Turi]mu juru li din issena l-kwota internazzjonali ta’ wasliet ta’ turisti mistennija til[aq il-biljun. L-istorja, ovvjament, mhix se tieqaf hawn. Filfatt, hu mistenni li sas-sena 2030 din i/-/ifra titla’ g[al ]ew; biljuni. Dan apparti l-volum spiss akbar ta’ nies li jipprattikaw l-hekk imsejja[ ‘turi]mu intern’. L-esperjenza Maltija, fil-kuntest globali, kwa]i tista’ ssej[ilha ‘qatra f’o/ean’. Biss /erti preokkupazzjonijiet ta’ xe[ta internazzjonali jg[oddu g[alina wkoll. Fix-xena internazzjonali, ng[idu a[na, hemm itt[assib li t-tkabbir fil-volum tat-turi]mu, li /ertament g[andu l-effetti po]ittivi tieg[u, jista’ jwassal g[al impatt ambjentali serju, fost fatturi o[rajn min[abba l-konsum mhux moderat ta’ ri]orsi ta’ ener;ija, i]-]ieda f’a;enti tat-tin;is u lproduzzjoni tal-iskart. Xi mistoqsijiet Ja[btu ma’ mo[[i xi mistoqsijiet li ma nafx g[andniex twe;iba studjata g[alihom. Ilmistoqsijiet huma dawn: • Nafu, bejn wie[ed u ie[or, x’inhu l-konsum medju ta’ ener;ija elettrika u ilma ta’ turist g[al kull lejl li jqatta’ f’artna f’paragun mal-konsum medju ta’ min jg[ix dejjem hawnhekk? • Nafu x’paragun jo[ro; meta tqabbel l-ammont ta’ skart li ji;;enera turist f’jum wie[ed f’lukanda normali, meta mqabbel ma’ dak li ji;;enera resident li jg[ix f’daru? L-importanza tal-ekolo;ija Dawn il-mistoqsijiet narahom rilevanti, g[ax /erti esperjenzi jnisslu s-suspett li mhumiex wie[ed u tnejn it-turisti li waqt li jkunu f’pajji]

ie[or ftit li xejn jag[tu kas kemm ikunu qed ja[lu ener;ija elettrika u ilma, u kemm ikunu qed ji;;eneraw skart. Je]istu turisti, spe/jalment minn /erti pajji]i, li jag[tuk l-impressjoni li huma tassew sensittivi dwar il-b]onn ta’ ekolo;ika akbar. Madankollu, ikun hemm ukoll turisti li bil-mod kif i;ibu ru[hom i[alluk bit-tog[ma qarsa li fi]]mien tal-vaganzi qajla jiftakru fuq l-importanza tal-ekolo;ija. G[all-kuntrarju, dawn ja;ixxu b’mod b[allikieku waqt vaganza mhumiex obbligati ja[sbu fuq hekk fl-akkwist ta’ dak li jag[tuhom gost jew li jemmnu li g[andhom dritt g[alihom. G[alhekk, mhux bi]]ejjed li na[dmu biex ilkun/ett ta’ ‘]vilupp sostenibbli’ jrabbi g[eruq b’sa[[ithom fis-so/jetà tag[na. Irridu nag[tu kas ukoll is-settur tat-turi]mu – minn dak kulturali sa dak ta’ xatt il-ba[ar.

Il-[arsien tal-ambjent ifisser sfida g[all-umanità kollha. Hi kwistjoni ta’ dover komuni u universali

minn

Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

Il-messa;; isejja[ g[al sforz edukattiv kbir biex titmexxa ’l quddiem bidla effettiva fil-mentalità li tista’ twassal biex ji;u adottati stili ta’ [ajja differenti. Din il-konver]joni tal-mo[[ u lqalb “tippermettilna nsiru malajr aktar profi/jenti f’dik It-turi]mu qed ji]died fid-dinja kollha. Hu mistenni li sas-sena 2030 l-arti tal-g[ajxien flimkien li l-g[add ta’ turisti globali jkun qrib i]-]ew; biljun. Dan apparti l-volum tirrispetta l-alleanza bejn ilspiss akbar ta’ nies li jipprattikaw l-hekk imsejja[ ‘turi]mu intern’ bniedem u n-natura.” Hu /ar li jridu ji;u F’dan, flimkien mal-kriterji u l-metodi li jkunu mrawma dejjem i]jed l-etika tar-responsabbiltà u qed ji;u m[addmin mill-Istat u l-intraprendituri fl- dik tal-prudenza, u li nistaqsu aktar lilna nfusna impenn tag[hom g[al ener;ija u ]vilupp dwar l-impatt u l-konsegwenzi ta’ g[emilna. sostenibbli, irid ikun hemm ukoll l-g[ajnuna litturist innifsu biex jifhem li hu jrid jag[ti sehmu Is-so/jetà ta’ llum wkoll. Fi kliem il-Papa pre]enti, “il-mod kif l-umanità L-argument qed niffokah prin/ipalment fuq ltittratta l-ambjent jinfluwenza l-mod kif hija esperjenza tat-turi]mu f’dawn il-g]ejjer. I]da dak tittratta lilha nfisha, u vi/i versa. Dan jistieden lisli jg[odd g[at-turist li j]ur pajji]na, jg[odd ukoll so/jetà tal-lum biex tirrevedi bis-serjetà l-istil g[al kull wie[ed u wa[da minna meta n]uru tag[ha tal-[ajja, li, f’[afna bnadi tad-dinja jinsab pajji]i o[rajn. fir-riskju tal-edoni]mu u l-konsumeri]mu, minkejja l-konsegwenzi tag[hom ta’ [sara”. Mentalità u stil ta’ [ajja ;odda Dawn huma ideat ba]i/i li jridu ne/essarjament II-punt fundamentali jdur ma’ kemm inkunu ji;u tradotti f’azzjonijiet konkreti. tassew konxji mir-riperkussjonijiet tadG[alhekk, kif ukoll bil-[sieb li dde/i]jonijiet u l-attitudnijiet tag[na u kemm destinazzjonijiet turisti/i jsiru sostenibbli, il-Knisja nag[rfu, bil-kliem u l-fatti, li rridu ninkura;;ixxu Kattolika qed tis[aq li g[andhom jitmexxew ’il stili ta’ [ajja i]jed sobriji, li jg[inuna nikkonsmaw quddiem u ji;u appo;;jati l-inizjattivi kollha li inqas ener;ija. huma effi/jenti fl-u]u tal-ener;ija, li g[andhom lQed nitkellmu fuq bidla, g[al xi w[ud forsi inqas impatt ambjentali li jista’ jkollhom, u li radikali, fil-mentaltà u l-istil ta’ kif jg[ix iljwasslu g[all-u]u ta’ ener;iji li jistg[u ji;;eddu. bniedem tal-lum. Dan biex jit[e;;e; it-tifdil tar-ri]orsi u ji;i evitat F’dan il-kontest, laqatni messa;; li l-Kunsill it-tin;is. Pontifi/ju g[all-Kura Pastorali tal-Migranti u Nies Il-[arsien tal-ambjent ifisser sfida g[all-umanità Iteneranti [are; g[all-Jum Dinji tat-Turi]mu ta’ kollha. Hi kwistjoni ta’ dover komuni u universali. din is-sena. Is-setturi kollha involuti (negozji, komunitajiet Fil-messa;; insibu li l-Papa Benedittu XVI lokali, gvernijiet u turisti) bl-ebda mod ma jistg[u jis[aq li hu importanti li titmexxa ’l quddiem jag[lqu g[ajnejhom g[ar-responsabbiltajiet kultura ta’ turi]mu etiku u responsabbli, li jkun rispettivi tag[hom li ja[dmu qatig[ g[al forom ta’ jirrispetta d-dinjità tal-persuni u tal-popli, ikun turi]mu li jkunu sostenibbli. Iridu wkoll jag[tu miftu[ g[al kul[add, u jkun ;ust, sostenibbli u sehemhom g[al kollaborazzjoni effettiva bejn kull ekolo;iku. min hu involut.


IN-NAZZJON ls-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Aktar Maltin u aktar Ewropej Fil-;ranet li g[addew, l-Olandi]i vvutaw f’elezzjoni ;enerali bikrija wara li sentejn ilu kienu taw ri]ultat tajjeb lill-politikant kontroversjali tal-lemin estrem u anti-Ewropew Geert Wilders. Dan kien qed jappo;;ja lill-gvern Olandi] li twaqqaf sentejn ilu. Diskors populista biss

Imma b[al [afna politikanti tad-diskors populista, meta ;ie g[ad-de/i]jonijiet Wilders falla. LOlanda ma kinetx sejra [a]in wisq kieku fil-kri]i finanzjarja li laqtet [afna pajji]i, imma g[andha b]onn tnaqqas l-i]bilan/ tal-gvern. Wilders be]a’ jkun parti mid-de/i]jonijiet me[tie;a u waqqa’ lgvern. U fil-kampanja tal-elezzjoni kmieni, Wilders ippropona li l-Olanda titlaq mill-Unjoni Ewropea. Imma meta l-Olandi]i ;ew biex jag[]lu bejn ilfehmiet estremi u anti-Ewropej ta’ Wilders u dde/i]jonijiet li je[tie; jie[du biex jg[ixu a[jar, g[a]lu li jkunu aktar, mhux anqas, Ewropej u vvutaw g[all-partiti ta/-/entru li tnejn minnhom ]iedu sewwa fil-voti u fis-si;;ijiet waqt li Wilders naqqas bil-goff. I]-]ew; partiti ewlenin favur l-Ewropa issa g[andhom bi]]ejjed si;;ijiet biex jg[aqqdu gvern ming[ajr l-estremi]mu ta’ Wilders u l-fehmiet anti-Ewropej tieg[u.

G[addejna wkoll mill-istess paroli A[na f’Malta ilna mdorrijin bil-po]izzjonijiet estremi tal-Labour kontra l-Ewropa. Minkejja li llum il-kuluri jqarrqu, ]gur kien hemm nies filLabour li l-estremi]mu ta’ Wilders kontra l-Ewropa kien qed jin]lilhom g[asel. Imma l-Maltin ukoll qed jag[]lu li jkunu aktar Ewropej. A[na llum ma naraw l-ebda konflitt bejn li nkunu Maltin u fl-istess [in Ewropej, kif wera st[arri; tal-fehma pubblika dan l-a[[ar. Tnax fil-mija biss L-istess st[arri; staqsa wkoll mistoqsija /ara dwar is-s[ubija fl-UE li gawdejna g[al dawn l-a[[ar tmien snin. Mistoqsijin jekk i[ossux li s-s[ubija kienet [a;a tajba jew [a]ina, il-Maltin fl-ist[arri; li qalu li s-s[ubija hi [a;a [a]ina huma biss 12 filmija. Joseph Muscat tmien snin ilu kien mexxa kampanja s[i[a jg[idilna li s-s[ubija fl-Unjoni kienet se tkun [a;a [a]ina. Illum, il-Maltin li jag[tuh ra;un huma biss 12 fil-mija. U ma;;oranza qawwija talMaltin hi ta’ fehma /ara [afna: is-s[ubija fl-UE hi

[a;a tajba u rridu li nkunu aktar Maltin u aktar Ewropej. I]da minkejja dan kollu g[ad hemm min fl-MLP li g[adu ja[seb li jag[mel li jrid anke kontra r-rieda tal-ma;;orranza.

G[ad hemm min ja[seb li g[andu jag[mel dak li [oss hu u li jixtieq hu. Ma jistax jifhem kif il-Poplu Malti dde/ieda u din id-de/i]joni ma kinetx wa[da [a]ina, i]da kienet de/i]joni g[aqlija li [alliet ilfrott. De/i]joni li l-poplu Malti kien kapa/i jag[raf, min veru ried il-;id g[al pajji]na. Illum tara dak li kiteb Karmenu Vella u tinkwieta mhux ftit, taqra l-parir ta’ Muscat li kien ta lill-I]landa u titwerwer. Dawn huma n-nies li qed jaspiraw li fixxhur li ;ejjin, jie[du t-tmexxija tal-pajji] f’idejhom. G[alina, g[al uliedna, g[al pajji]na Tmien snin ilu l-Partit Nazzjonalista kellu dan isslogan. Tliet kelmiet mimlijin b’vi]joni. Slogan li llum nafu xi jsarraf. Qed naraw kif l-impatt po]ittiv ta’ din id-de/i]joni qed ingawduh a[na llum. Nafu wkoll kif jekk a[na llum qed ingawdu mill-frott ta’ dawn id-de/i]jonijiet g[aqlija se n[allu pajji] a[jar g[al uliedna. I]da nafu wkoll kif pajji]na llum hu rispettat, qed jikseb ri]ultati mill-aqwa, u gawda bil-kbir mis-s[ubija ta’ pajji]na fl-Unjoni Ewropea. Dan kollu juri kif f’pajji]na hemm kuntrast kbir f’dak li joffru l-partiti politi/i. Partit Nazzjonalista jfisser partit b’vi]joni u li g[andu f’mo[[u biss linteressi tieg[ek, min-na[a l-o[ra g[andna partit flOppo]izzjoni li jibqa’ ankrat mal-ideat tal-passat. Partit li minkejja g[amel bidliet ko]meti/i, g[adu ja[seb u ja;ixxi kif kien jag[mel fil-passat.

Skizzi (79)

Id-dar tieg[ek M’hemmx dubju li g[allMaltin u l-G[awdxin ilfamilja u d-dar huma l-iprem g[al qalbhom. Tista’ tg[id li ftit hawn nies li ma ji[dux [sieb spe/jali ta’ darhom u tul [ajjithom jinvestu somom sostanzjali biex jarmaw u j]ommu d-dar tag[hom milla[jar li jistg[u. Baqg[et sfida G[all-grazzja t’Alla ma;;oranza kbira tal-Maltin u l-G[awdxin huma sidien ta’ darhom. Hu stmat li ’l fuq minn-70 fil-mija tal-Maltin huma sidien proprji ta’ darhom. I]da dan ma jfissirx li l-akkomodazzjoni ma

baqg[etx sfida g[al kull gvern biex jo[loq, jibni u joffri akkomodazzjoni alternattiva g[al individwi li g[al ra;uni jew o[ra ma jkunux f’po]izzjoni li jixtru l-proprjetà tag[hom. F’dawn is-snin li ili fil-

politika kelli kuntatt dirett ma’ bosta persuni li b’xi mod jew ie[or talbuni ng[inhom f’xi problema jew o[ra. Lakkomodazzjoni u l-provista ta’ housing, kemm primarju jew alternattiv, kien u baqa’ wie[ed mit-temi prin/ipali li jitressaq minn ]mien g[allie[or bil-kumplikazzjonijiet u xi kultant frustrazzjonijiet li dan is-su;;ett i;ib mieg[u. Id-dipartiment prin/ipali li hu inkarigat biex jilqa’ g[allisfida tal-akkomodazzjoni hu l-Awtorità tad-Djar jew kif in[obbu nirreferu g[alih ilMaltin, ‘il-Housing’. Dan hu dipartiment vast li jaf il-bidu tieg[u 32 sena ilu meta l-Awtorità twaqqfet fl1976. Il-mira prin/ipali ta’ din l-awtorità kienet li ti]viluppa u tiffinanzja pro;etti ta’ bini ta’ proprjetà li sservi prin/ipalment servizz so/jali. Waqt li tg[in biex issib

Il-Gvern qieg[ed iwieg[ed li g[all-ewwel tliet mitt applikazzjoni valida, ta’ first time buyer, ikun lest jissussidja parti sostanzjali tal-img[ax fuq is-self tal-istess proprjetà

djar g[al min g[andu b]onn, tippromwovi l-interess u xxewqa li finalment inkwilini tag[ha idealment bi]-]mien isiru sidien ta’ darhom. Imma matul is-snin din lawtorità bidlet xi ftit il-funzjoni tag[ha u saret iktar involuta f’bosta servizzi marbutin mal-istess settur taddjar. L-Awtorità tad-Djar

Illum 36 sena wara li twaqqfet l-Awtorità tad-Djar, din toffri spettru ta’ servizzi li jinkludu fost l-o[rajn, manutenzzjoni ta’ bini e]istenti u s-sussidji mhux biss fuq proprjetà tag[ha imma anki g[al sidien ta’ proprjetà li jikkwalifikaw g[all-g[ajnuna. Dawn l-iskemi jippromwovu l-idea li manutenzjoni u tran;ar f’waqtu jkun l-a[jar mezz biex bosta djar jibqg[u abitabbli u komdi g[al min joqg[od fihom. Skemi o[rajn li toffri lAwtorità tad-Djar huma skemi ta’ kiri ming[and ilprivat u sussidju fuq kera ta’ postijiet ming[and l-istess privat. Immodernizzar ta’ partijiet komuni ta’ appartamenti tal-Gvern u stallazzjoni ta’ lifts fi blokki

spe/jalment abitati minn anzjani li joqog[du f’sulari b’[afna tara;. L-Awtorità tad-Djar toffri skemi o[ra li jinkura;;ixxu inkwilini jsiru sidien ta’ darhom u jag[mlu enfasi qawwija biex jg[inu koppji ]g[ar u nies bi b]onnijiet spe/jali. F’dawn il-jiem g[adha kemm t[abbret skema o[ra mmirata esklussivament g[al dawk li jixtiequ jakkwistaw l-ewwel proprjetà tag[hom. Din l-iskema hi miftu[a g[al kull first time buyer li jkun se jixtri tal-ewwel dar. L-ewwel 300 applikazzjoni Il-Gvern qieg[ed iwieg[ed li g[all-ewwel tliet mitt applikazzjoni valida, ikun lest

jissussidja parti sostanzjali tal-img[ax fuq is-self tal-istess proprjetà. L-iskema tinvolvi l-g[oti ta’ sussidju ta’ 2.5 fil-mija fuq self minn banek g[axxiri tal-ewwel residenza ming[and il-privat fuq lewwel €80,000 self millbank. L-applikazzjonijiet m’g[andhomx jaqb]u l€150,000 ta’ self mill-istess bank. Dan ifisser li jista’ jsir

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

massimu ta’ €14,500 sussidju fuq is-self in kwistjoni. Liskema tipprovdi li tg[in koppji ]g[a]ag[, individwi bi b]onnijiet spe/jali, nies li romlu u anki persuni li jg[ixu wa[edhom. Din l-iskema g[andha iktar minn g[an wie[ed. Barra milli tag[ti g[ajnuna lil madwar tliet mitt koppja jew individwi biex tg[inhom isiru sid ta’ darhom, g[andha wkoll il-[sieb li tistimola s-suq tal-proprjetà hekk kif numru ta’ postijiet isiru aktar fa/li li ji;u akkwistati. Dan hu kun/ett po]ittiv li jag[ti imma;ini moderna ta’ kif ting[ata g[ajnuna diretta biex dejjem ti;i indirizzata iktar l-isfida tal-akkomodazzjoni f’pajji]na.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

10 Ittri

Kanta Storja Arazzi Leqqiena

Sur Editur Fl-okka]joni tal-150 sena mit-twaqqif tal-Banda talBormli]i fis-sena 1862, il-Banda San :or;, illum is-Sibt se tesegwixxi Kanta Storja Arazzi Leqqiena, xog[ol mu]ikali ;did tas-Surmast Ray Sciberras u lirika ta’ Sunny Aquilina. Fost l-o[rajn se jie[du sehem il-kantanti Pamela Bezzina, Dorothy Bezzina, Roger Tirazona u Joseph Grech flimkien ma’ kor ta[t it-tmexxija ta’ Abigail Brown. Se jie[u sehem ukoll il-Grupp Pirotekniku 8 ta’ Di/cembru bis-sistema pyrosure. Din il-Kanta Storja Arazzi Leqqiena se tkun esegwita fi Pjazza Paolino Vassallo, quddiem l-istess ka]in tal-Banda San :or; u tibda fis-7.30 p.m. Rosario

(Louis ) Spiteri

Segretarju Banda San :or;, Bormla.

Jispjega l-po]izzjoni tal-kunsillieri Laburisti f’{al Lija

Sur Editur, Qed inwie;eb g[all-artikli li dehru fil-gazzetta tieg[ek fil-25 ta’ April 2012, fis-27 ta’ April 2012 u fit-28 ta’ April 2012 fejn kien hemm [afna ine]attezzi dwar dak li ;ara fillaqg[a tal-Kunsill Lokali ta’ {al Lija tal-24 ta’ April 2012 meta jien u kunsillieri Laburista o[ra dehrilna li kellna no[or;u ’l barra.

{allejt apposta li jg[addi ]]mien biex nara jekk kinux se ji;u rtirati dikjarazzjonijiet li saru. Fin-nuqqas ta’ dan qieg[ed nibg[at din il-kjarifika. Fit-18 ta’ Lulju 2012 ilMonitoring Unit fidDipartiment tal-Gvern Lokali g[a]el li jqum mir-raqda permanenti tieg[u (probabbilment l-ilment li fta[t mal-Uffi//ju tal-Ombudsman kontra dan il-

Unit geg[ilhom ji//aqalqu ftit) u wie;eb l-ilment ta’ natura ur;enti tieg[i tat-30 ta’ April 2012. F’dan l-ilment, fost affarijiet o[ra, ;bidt l-attenzjoni li la;enda tal-laqg[a tal-24 ta’ April tal-Kunsill Lokali ta’ {al Lija kienet kontra l-li;i g[aliex ma kinitx redatta kif suppost. Fi kliem il-Monitoring Unit: “il-laqg[a tista’ ssir fit-18 ta’ Mejju, 2012 bl-istess a;enda tal-24 ta’ April, 2012 però bissekwenza tajba u /ioè skont lArtikolu 5 tas-Sitt Skeda u mhux kif kienet fl-24 ta’ April, 2012: Numru 2 Mozzjoni u Numru 5 Korrispondenza.(Vide A;enda 24 ta’ April, 2012) Il-korrispondenza g[andha ti;i qabel.” (enfasi tieg[i) Fi kliem li jinftiehem a[jar, dan il-Unit tani ra;un mija filmija u qabel ma’ dak li kont sostnejt jien li l-pro/edura li kien miexi fuqha s-Sindku Castaldi kienet ]baljata g[alla[[ar u tmur kontra l-li;i. Dan il-punt qajjimtu g[aliex bi dritt stennejt li fuq l-a;enda ta’ April kellha titpo;;a ittra ta’ twissija li fl-14 ta’ Marzu 2012, id-Dipartiment [are; kontra sSindku fejn bir-ra;un ;ibidlu widnejh g[aliex g[al sentejn s[a[ hu kiser il-li;i. Fi kliem id-Direttur “dan mhux a;ir responsabbli u g[aldaqstant g[andu jieqaf minnufih”. I]da g[alkemm bil-li;i korrispondenza importanti b[al din kellha titpo;;a fuq il-mejda talKunsill, dan g[adu sal-lum il;urnata ma sarx u qatt ma ;ie diskuss. Barra minn hekk kelli nitlob l-intervent tadDipartiment biex a[na ning[ataw kopja ta’ din l-ittra – ittra li mhix personali i]da li g[andu jkollu a//ess g[aliha kul[add, a[seb u ara a[na lkunsillieri. Nirreferi wkoll g[al stqarrija mill-Kulle;; tal-Kunsilliera talPartit Nazzjonalista fis-26 ta’ April 2012 fuq din il-kwistjoni, li [ari;ha qabel ivverifika l-fatti sew. Li kieku sar dan, ilKulle;; kien jinduna millewwel bl-i]balji li kienu qed isiru min-nies li suppost jafu a[jar. Waqt li nemmen li anki minn dan il-Kulle;; [aqqni ning[ata apolo;ija, madankollu mhux qed nitlobha g[ax naf li nkun qed na[li l-[in tieg[i. It-twegiba tal-Monitoring Unit li semmejt iktar ’il fuq tikkonferma kemm il-Kulle;; hu mmexxi b’mod dilettantesk u parti;jan. Id-de/en]a u l-korrettezza kienet titlob li din il-persuna minn jeddha ssewwi l-[sara li xerrdet hi stess dwar il-kunsillieri Laburisti ta’ {al Lija. Dan ma sarx. Minflok, u mhux g[all-ewwel darba, ippruvat tg[atti ]ball li kienet ta[ti g[alih hi biss bi ]ball akbar. Marc Sant

Kunsillier u Minority Leader f’isem l-MLP f’{al Lija


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Ra;el ixejjer injama u jg[ajjat slogans kontra l-Istati Uniti quddiem swali ta/-/inema li kienet g[adha kemm ing[atat in-nar f’Peshawar, fil-Pakistan. Ir-ritratt ittie[ed fl-eqqel tal-protesti dwar l-a[[ar insulti lill-Profeta Mohammad. (Reuters)

IR-REAZZJONIJIET G{ALL-INSULTI LILL-I}LAM

Vjolenza fil-Pakistan bi Franza tipprojbixxi l-protesti Il-protesti tal-Musulmani g[all-insulti kontra l-Profeta Mohammad wasslu g[allvjolenza fil-Pakistan fejn mietu tal-inqas g[axra, i]da ssitwazzjoni kienet fil-parti kbira kwieta f’numru ta’ pajji]i I]lami/i. Il-Musulmani jiddedikaw iljum tal-:img[a g[at-talb waqt li l-awtoritajiet fi Franza lbiera[ [adu passi ‘ming[ajr e//ezzjoni’ biex ma jsirux ilprotesti dwar i]-]ebli[ talProfeta u l-I]lam – bil-Gvern ta’ Pari;i anki jag[laq lillambaxxati, l-iskejjel u //entri kulturali tieg[u f’numru ta’ pajji]i. I]da d-Dinja G[arbija g[adha rrabjata dwar il-vidjow Innocence of Muslims li n[adem fl-Istati Uniti u li fost o[rajn iwaqqa’ lil Mohammad g[ar-redikolu. Fl-istess [in, il-pubblikazzjoni ta’ karikaturi li j]ebil[u lill-Profeta u li [ari;hom il;urnal satiriku Fran/i] Charlie Hebdo ]gur ma berrditx l-irjus, b’Musulmani li ma jni]]lux ‘l-attakki fuq ilfidi’ jitkellmu dwar ‘gwerra ta’ kultura’ man-nies talPunent li skont dawn ilMusulmani qed jag[tu aktar importanza lill-espressjoni [ielsa milli lill-insulti g[arreli;jon. Sadattant, il-Gvern ta[t tmexxija I]lamika fit-Tune]ija

wkoll ipprojbixxa protesti ;odda dwar il-karikaturi, b’[afna politi/i jew reli;ju]i Musulmani u tal-Punent i[e;;u g[all-kalma fejn ikkundannaw ‘ir-reazzjonijiet vjolenti’ minbarra t-talin li rredikolaw lill-Fundatur talI]lam. I]da waqt li l-missjonijiet diplomati/i tal-Punent filpajji]i Musulmani sa[[ew issigurtà qabel it-talb tal-biera[, ]viluppat xorta [u;;ie;a ta’ inkwiet fi bliet tal-Pakistan fejn g[exieren ta’ eluf ta’ nies [ar;u jipprotestaw f’I]lamabad, Karachi, Peshawar, Lahore, Multan u Muzaffarabad. Rapporti qalu li l-Gvern Pakistani [e;;e; il-protesti, bi tliet pulizija u seba’ dimostranti jmutu fl-ag[ar inkwiet f’Karachi li anki [alla mal-120 midruba. Il-folol f’Karachi taw in-nar lil diversi swali ta/-/inema, listess b[alma ;ara f’Peshawar fejn se[[ew il-konfronti bejn dimostranti u pulizija g[al kontra l-irvellijiet li sparaw ilgass tad-dmug[. Intant, ilpulizija f’Peshawar u f’Lahore sparaw fl-ajru biex i]ommu lid-dimostranti ’l bog[od mill-konsulati talIstati Uniti, bil-qawwiet talli;i Pakistani ju]aw il-gass tad-dmug[ biex ‘jikkontrollaw’ mijiet ta’ dimostranti f’I]lamabad.

Il-Pakistan iddikjara l;urnata tal-biera[ b[ala ‘Jum ta’ M[abba’ g[all-Profeta Mohammad u l-Prim Ministru Pakistani Raja Pervez Ashraf fisser l-attakk fuq il-Profeta b[ala ‘attakk fuq il-poplu s[i[ ta’ 1.5 biljun Musulman’. Fl-Afganistan il-pulizija evitat vjolenza serja waqt protesti f’Kabul u Mazar-eSharif waqt li eluf ta’ I]lami/i n;abru f’Dhaka, ilkapitali ta’ Bangladesh, fejn g[ajtu slogans u [arqu numru ta’ bnadar tal-Istati Uniti u Franza. Il-kontroll anki n]amm fi bnadi o[ra tad-Dinja G[arbija, bil-Pulizija fil-Jemen ma t[allix mijiet ta’ dimostranti X’iti javvi/inaw l-Ambaxxata Amerikana – u b’dimostrazzjonjiet fil-Libanu jkunu dixxiplinati, minkejja l-g[ajjat kontinwu ‘biex imutu dawk kollha li jinsulentaw lillProfeta’. Il-vjolenza provokata millfilm Innocence of Muslims s’issa ssarrfet fi tletin mewta, b’Richard Hoagland, ixcharge d’affaires Amerikan, jissejja[ quddiem il-Ministeru g[all-Affarijiet Barranin filPakistan fejn ressqulu protesta uffi/jali – u bl-istess Hoagland jinsisti li l-Gvern tal-Istati Uniti ma kellu x’jaqsam xejn mal-produzzjoni tal-vidjow anti-I]lam.

Dimostrant Musulman fi Kwala Lumpur, fil-Malasja, jipprotesta kontra l-film anti-I]lamiku li g[adu kemm ;ie prodott fl-Istati Uniti u kontra l-karikaturi tal-Profeta Mohammad li [ar;u f’;urnal satiriku Fran/i] (Reuters).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra IL-KOREA T’ISFEL

Rapporti dwar sparar fuq dg[ajjes tas-sajd komunisti Kelliema g[all-Ministeru tad-Difi]a f’Seoul qalu li lqawwiet tal-ba[ar tal-Korea t’Isfel sparaw tiri ta’ twissija lejn dg[ajjes tas-sajd li kienu ;ejjin mill-Korea ta’ Fuq komunista u wara li dawn qasmu l-linja indikata li tifred liz-zoni tal-Istati rivali filBa[ar l-Isfar. Uffi/jali f’Seoul sadattant qalu li ‘l-ebda tiri ma laqtu lid-dg[ajjes li mbag[ad irtiraw miz-zona’, bl-istess kelliema jinsistu li l-in/ident, flebda [in, ma kien jinvolvi vapuri tal-qawwiet tal-ba[ar (Koreani) komunisti. Dan kien l-a[[ar fost sen-

siela twila ta’ in/identi tipi/i f’ib[ra li qed jikkuntestaw ilKorej u meta mifhum li ‘din id-darba’ l-a;ir komunista kien jinvolvi tal-inqas sitt dg[ajjes – u li marru lura lejn it-territorju ‘tag[hom’ ladarba kienu su;;etti g[al ‘tiri sparati minn machine-guns’. Fl-istess [in, uffi/jali militari fil-Korea t’Isfel kienu kkwotati fis-sens li l-qawwiet tag[hom g[andhom ‘jirritaljaw fil-pront’ g[al dawn ittipi ta’ provokazzjonijiet u fi kwalunkwe ka] fejn iddg[ajjes tal-komunisti jkomplu jinfiltrawlhom l-ib[ra territorjali.

FRANZA

Il-;lied tal-barrin iddikjarat legali

BANGLADESH> Mara ssalva minn sitwazzjoni perikolu]a permezz ta’ [bula u waqt li skwadri g[all-emer;enzi jikkontrollaw in-nirien b[ala parti minn dimostrazzjoni spe/ifika f’Dhaka. Dan se[[ fost t[ejjija ta’ strate;iji g[al kontra di]astri potenzjali u fejn it-Taqsima tal-Qawwiet Armati tal-pajji] u l-US Army Pacific (USARPAC) anki mexxew ‘e]er/izzji ta’ reazzjoni’ fil-konfront ta’ xi terremot katastrofiku li kapa/i jolqot fl-in[awi. (Reuters).

Il-Kunsill Kostituzzjonali ta’ Franza, li hi awtorità legali g[olja, /a[det it-talba talattivisti favur id-drittijiet talannimali li jridu l-;lied talbarrin ipprojbit b[ala ‘attività li tinvolvi krudeltà lill-annimali’. Il-ma;istrati sadattant qalu li l-;lied ‘tradizzjonali’ li jsiru fl-in[awi Fran/i]i tanNofsinhar – b’mod partikulari f’Nimes u Arles – ‘ma jiswewx ta’ [sara lid-drittijiet kostituzzjonali tan-nies u li jibqg[u protetti’. Mifhum li jinqatlu ’l fuq minn elf barri fis-sena waqt l-

ispettakli fi Franza u meta dawn ori;inaw fi Spanja, fejn huma mag[rufin b[ala corrida. Fi Spanja, din is-sena, da[let l-ewwel projbizzjoni rigward il-;lied tal-barrin u li tapplika g[ar-re;jun ta’ Katalunja wara l-vot tad-deputati parlamentari. Sadattant huwa fatt li l-;lied tal-barrin huwa wkoll projbit f’xi bnadi ta’ Franza, fejn rapporti, issa, qed jg[idu li l-gruppi favur id-drittijiet tal-annimali qed jikkunsidraw li jressqu lkwistjoni ‘tal-projbizzjoni’ g[al quddiem il-Qorti Ewropea.

I?-?INA

Uffi/jal imke//i Sinjali po]ittivi dwar it-turi]mu talli ‘tbissem’ waqt tra;edja fost sitwazzjoni aktar stabbli IL-GRE?JA

It-turi]mu lejn il-Gre/ja g[andu jmur a[jar milli mistenni din is-sena u wara li naqas il-bi]a’ li dan il-pajji] jista’ jo[ro; mill-ewro fost ilkonsegwenzi kaoti/i li jinqalg[u. Andreas Andreadis, li jmexxi l-asso/jazzjoni SETE – l-akbar entità fl-industrija tat-turi]mu Grieg – qed ibassar li d-d[ul g[al dan is-settur se jonqos b’[amsa fil-mija biss din is-sena meta mqabbel mal-[mistax fil-mija li kienu bassru f’nofs is-sena. Intant, il-pre]enza ta’ Gvern favur l-Unjoni Ewropea ta[t it-tmexxija tal-

Prim Ministru konservattiv Antonis Samaras u n-nuqqas ta’ vjolenza u protesti kbar g[enu jattiraw lura t-turisti lejn il-g]ejjer Griegi g[axxhur ta’ Lulju u Awwissu. Andreadis semma l-elezzjoni ta’ gvern stabbli f’Ateni u s-sinjali ta’ fidu/ja minna[a tal-kredituri internazzjonali b[ala fatturi kru/jali g[al din l-evalwazzjoni po]ittiva – u ‘meta kien anki sajf kwiet fejn jid[lu lazzjonijiet industrijali’. I]da fuq kollox ‘g[en bilkbir’ il-fatt li llum – u fla[[ar xhur – naqset [afna mill-in/ertezza dwar il-futur

tal-Gre/ja b[ala membru tazzona ewro; l-istess b[allinkwiet li l-kredituri talGre/ja jistg[u jitilfu s-sabar ma’ Ateni b’ka;un ta’ xi weg[di g[al riformi mhumiex mitmuma mill-pajji] spe/ifiku. L-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) issa re;g[u bdew ta[ditiet dwar it-tieni fa]i talprogramm tal-bailout g[allGre/ja – pajji] fejn wie[ed minn kull [ames impjiegi jiddependi mit-turi]mu u li minna[a tieg[u jag[mel tajjeb g[al sittax fil-mija mill-produzzjoni nazzjonali.

Uffi/jal tas-sigurtà filprovin/ja ta’ Shaanxi spi//a mke//i fost g[adab kbir u wara li //irkolaw ritratti fuq l-internet li juruh jitbissem u jid[ak fuq ix-xena fejn ftit qabel kien se[[ in/ident fatali b’xarabank li sewa l[ajja ta’ 36 ru[. L-in/ident imur lura g[as26 ta’ Awwissu u stqarrija qalet li Yang Dacai issa ‘;ie mna]]a’ minn kull responsabbiltà uffi/jali min[abba kif ;ab ru[u’. L-g[adab tan-nies fil-fatt kiber wara li persuni li raw dawn ir-ritratti online sabu

anki ritratti ta’ Yang liebes l-arlo;;i lussu]i, u bil-kummissjoni g[all-[arsien taddixxiplina tal-Partit Komunista f’Shaanxi tirreferi g[al dawn l-arlo;;i anki waqt li kkummentat dwar ‘l-a;ir mhux xieraq tal-uffi/jal’. Mifhum li l-investigazzjoni ta’ Yang ‘ma waqfitx hawn’ u bl-uffi/jal innifsu jipprova jispjega li ‘ried itaffi ftit mit-tensjoni taluffi/jali (bi grad anqas minnu) li dakinhar ippruvaw ja;;ornawh dwar it-tra;edja fuq il-post.’


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

L-ISTATI UNITI> Ajruplan jumbo tat-tip Boeing 747 li kien immodifikat biex i;orr ix-shuttle spazjali ‘Endeavour’ (l-in;enju ta’ fuqu fir-ritratt) jidher wieqaf fid-Dryden Flight Research Center ;ewwa l-Ba]i tal-Qawwiet tal-Ajru ‘Edwards’, f’Kalifornja. L-ajruplan inkwistjoni wasal hemm wara vja;; twil tul l-Istati Uniti u meta dan kien anki l-a[[ar impenn g[all-‘Endeavour’ li l-awtoritajiet spazjali rtiraw mis-servizz u li ’l quddiem se jservi b[ala attrazzjoni ewlenija f’mu]ew tax-xjenza ;o Los Angeles. (Reuters)

L-AFGANISTAN

L-ISTATI UNITI

Jitilqu l-a[[ar truppi Amerikani addizzjonali li kien bag[at Obama

Irid il-posponiment tal-e]ekuzzjoni g[al ra;unijiet ta’ pi]

L-a[[ar fost it-33,000 suldat addizzjonali li l-President talIstati Uniti Barack Obama kien bag[at lejn l-Afganistan ’il fuq minn tliet snin ilu issa telqu minn dan il-pajji] skont la[[ar tag[rif mill-Pentagon. Dawn it-truppi Amerikani kienu stazzjonati fit-territorji Afgani bl-iskop li jitfg[u lura lill-militanti tat-Taliban waqt li jippermettu biex il-qawwiet tal-Gvern Afgan jie[du f’idejhom ir-responsabbiltajiet g[as-sigurtà f’arthom. Is-Segretarju tad-Difi]a Amerikan Leon Panetta [abbar lirtirar fi stqarrija fejn sa[aq li ntla[aq tragward importanti u li l-pre]enza ta’ dawn it-truppi rnexxiet ‘fis-sens li dawn g[enu biex jitfg[u lura lit-Taliban minbarra li taw diversi disfatti lill-elementi terroristi/i tal-Al-Qaida’; is-s[ab tatTalibani. Qed jing[ad li l-impenn tal-kontin;ent addizzjonali millIstati Uniti ppermetta biex il-Qawwiet tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Afganistan ikomplu jikbru u b’hekk, l-Amerikani u ssie[ba fil-koalizzjoni internazzjonali ISAF (g[all-[arsien tas-sigurtà) setg[u jibdew il-pro/ess ta’ bidla biex l-Afgani aktar, kulma jmur, jibdew jie[du [sieb is-sigurtà ‘minn provin/ja g[al o[ra’. Panetta insista wkoll li d-disfatti g[all-Al-Qaida kienu enormi u li l-azzjonijiet tal-Amerikani kienu konsistenti fliskop li ‘j[arbtu u j]armaw’ lill-moviment minbarra li ji/[du lit-terroristi minn art li setg[u ju]aw b[ala ba]i. Intant, fadal mat-68,000 membru tas-servizzi (militari) Amerikani fl-Afganistan fost theddida sostanzjali ta’ aktar attakki ‘minn ta’ ;ewwa’ – u f’liema sitwazzjoni s-suldati barranin, u mhux biss Amerikani, qed ikunu su;;etti g[al aggressjoni minn suldati u pulizija tal-Gvern Afgan u li suppost qed iservu b[ala alleati.

Qattiel ikkundannat g[allmewt f’Ohio u li ji]en xejn anqas minn 218-il kilogramma appella biex id-data tale]ekuzzjoni tieg[u tkun posposta mis-16 ta’ Jannar tas-sena d-die[la u meta jinkwieta li ‘l-pi] enormi tieg[u kapa/i j;ieg[lu jsofri mewta twila u ta[t tortura’. Il-;gantesk Ronald Post, li fl-1983 kien qatel impjegata ta’ lukanda fit-Tramuntana ta’ Ohio, spjega li l-problemi talpi] flimkien ma’ ‘problemi medi/i o[ra’ li jsofri bihom i]idu l-probabbiltà li l-awtoritajiet tal-[abs ukoll jiffa//jaw l-ostakoli kbar meta jaslu biex japplikaw il-piena massima. Ronald Post tant hu fi]ikament ‘imponenti’ li l-gurney – l-ispe/i ta’ sodda li jrid jintrabat mag[ha qabel jing[ata linjezzjoni – tista’ ma tifla[x g[all-pi] tieg[u, bl-avukati tal-qattiel jirreferu kontinwament g[al ‘din il-possibbiltà permezz ta’ dokumenti talqorti federali. L-avukati wissew li l-kundizzjoni fi]ika unika tar-ra;el, ‘u biex ma jsemmux il-kundizzjoni medika tieg[u’,

Ronald Post

i;orru elementi ta’ sogru sostanzjali f’dawn i//irkostanzi. Huma komplew li kwalunkwe tentattiv g[al e]ekuzzjoni f’dan il-ka] g[andu jirri]ulta ‘f’u;ig[ sostanzjali fi]iku u psikolo;iku g[all-pri;unier’, minbarra sitwazzjoni li tinvolvi tortura ‘bla b]onn u fittul’. Ronald Post spi//a kkundannat dwar il-mewt ta’ Helen Vantz, ta’ 53 sena, f’Elyria, li kienet spi//at misruqa qabel instab il-katavru tag[ha – u wara li din kienet qalg[et ]ew; tiri ta’ pistola f’rasha.

Filwaqt li d-Dipartiment tal{absijiet f’Ohio ma kkummentax dwar is-sitwazzjoni ta’ Post, din ]gur mhix lewwel darba li qamet kwistjoni dwar il-pi] ta’ pri;unier fuq Death Row f’dan l-Istat u fi bnadi o[ra tal-Istati Uniti. L-awtoritajiet f’Ohio sadattant je]egwixxu lill-pri;unieri kundannati b’do]a (tilqima) wa[da ta’ pentobarbital li ssoltu tg[addi minn dirg[ajn it-talin. Mifhum ukoll li Ronald Post ipprova jitlef il-pi] i]da skont dettalji fid-dokumenti spe/ifi/i, huwa qed ibati minn problemi f’dahru u rkupptejh li jag[mluha kwa]i impossibbli g[alih li jag[mel le]er/izzju me[tie;. Fl-2008, il-qrati federali /a[du l-argumenti ta’ Richard Cooey (ikkundannat g[al omi/idju doppju) fis-sens li kien ‘o[xon’ wisq biex jinqatel bl-injezzjoni u ming[ajr kumplikazzjonijiet bla b]onn. L-e]ekuzzjoni ta’ Cooey, li kien ji]en ’il fuq minn 120 kilogramma, se[[et fl-14 ta’ Ottubru ta’ dik is-sena.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

14 Attwalità

SkyParks Business Centre jilqa’ f’Malta l-ewwel Mediterranean Business Aviation Summit Wara s-su//ess tas-seminar dwar l-avjazzjoni organizzat mill-Aircraft Corporate Services (Malta) Limited, li sar f’Londra aktar kmieni din is-sena, ACS (Malta) kienet avvi/inata minn Aeropodium biex f’Settembru ta’ din issena, jittella’ f’Malta l-ewwel Mediterranean Business Aviation Summit. ACS (Malta) hi kumpanija li toffri servizzi ta’ re;istrazzjoni ta’ ajruplani u servizzi korporali relatati malavjazzjoni. Is-summit g[andu l-mira li jlaqqa’ manifatturi, operaturi u organizzazzjonijiet b’interess f’dan il-qasam biex jaraw u jiddiskutu su;;etti tipi/i li jaffettwaw din l-industrija. Esperti lokali u internazzjonali se jindirizzaw dan is-summit u d-delegati se jkollhom l-opportunità li jitg[allmu aktar dwar lindustrija tal-avjazzjoni filMediterran u jiltaqg[u ma’ esperti kemm mill-Mediterran kif ukoll minn madwar iddinja. SkyParks Business Centre qed jappo;;a dan lavveniment presti;ju] li se jsir fl-14 ta’ Settembru. “A[na nemmnu li l-industrija

Il-bini minn barra ta’ SkyParks Business Centre biswit l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta

tal-avjazzjoni g[andha lpotenzjal li ti]viluppa aktar lokalment,” qal George Mallia, li g[adu kif in[atar General Manager ta’ SkyParks. “Fil-fatt dawn i]-]ew; kumpaniji fl-industrija talavjazzjoni, Hyperion Aviation u Hermes Aviation, krew

uffi//ji fi SkyParks Business Centre. Aktar kmieni din issena, Hangar 8, il-kumpanija li lokalment topera ta[t l-isem Maleth-Aero, [adet ukoll uffi//ju hawnhekk.” B[alissa SkyParks Business Centre qed jipprepara g[allftu[ uffi/jali li g[andu jkun lejn l-a[[ar ta’ Settembru u sa

dak inhar se jkunu miftu[a [afna mill-outlets fuq l-ewwel sular. Dawn jinkludu Deli-Café Talbot and Bons, li digà hu miftu[ g[all-pubbliku, ilgadget store ta’ Forestals Matrix, kif ukoll Headlines Newsagent u BOV. ACS (Malta) hu l-isponsor

uffi/jali tas-seminar u qed ju]a l-esperjenza tieg[u flindustrija tal-avjazzjoni lokali biex jg[in lill-Aeropodium jorganizza dan l-avveniment. Aeropodium hi kumpanija bba]ata f’Londra li ttella’ u torganizza avvenimenti ta’ networking internazzjonali g[all-industrija tal-avjazzjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

?inekritika 15 minn Joe Calleja – jocal@me.com

DREDD

Thriller ta’ azzjoni li j]ommok Direzzjoni> Pete Travis, {in> 95 minuta, ?ert.>18, KRS

Immedjatament wara Sweeney u xahrejn wara dak ta’ Spider-Man jasal remake, anzi aktar e]att insej[ulu reboot ta’ thriller ta’ azzjoni ambjentat fil-futur u li Sylvester Stallone kien [adem fl-1995 b[ala Judge Dredd. Minflok Stallone hawn g[andna lill-attur minn New Zealand Karl Urban. B’hekk dan huwa t-tieni tentattiv biex jin;ieb fi//inema l-karattru popolari tal-komik 2000AD u min hu dilettant ta’ dawk il-komiks jg[id li dan il-film hu aktar qrib ‘l-ispirtu’ tal-;rajjiet imwassla f’episodji filkomiks mill-film ta’ Stallone. Dan mhux biss min[abba l-possibbiltajiet ‘infiniti’ li llum tippermetti l-grafika kompjuterizzata, imma anki l-karattru ta’ Dredd hu mwassal a[jar minkejja li wi//u qatt ma jidher kollu, kif fil-fatt jitpin;a fil-komiks. Dan g[ax fuq rasu Dredd ikollu elmu li j[alli mikxuf

biss [alqu u geddumu skont l-uniformi ta’ pulizija spe/jali msej[a Judges li jkollhom l-awtorità li jag[mluha ta’ appuntu m[allfin, ;urija u esekuturi. Naturalment ir-rakkont ise[[ f’futur imbieg[ed xejn sabi[, b’toroq dominati millkriminalità fejn allura jittellg[u skyscrapers ;ganteski li fihom jg[ixu lirjus kbar u l-a[jar tasso/jetà, l-awtoritajiet tassigurtà li jikkontrollaw kull a;ir suspettu] u moviment ta/-/ittadini u wkoll s-super pulizija li semmejt qabel. Fost dawn il-pulizjotti armati bl-aktar teknolo;ija avvanzata hemm wie[ed li laktar jistkerrhu l-kriminali hemm Dredd li jwettaq ;ustizzja immedjata ming[ajr wisq [sieb, f’belt li b[alissa tkun mhedda minn epidemija ta’ droga perikolu]a, imsej[a Slo-Mo . Issa ji;i ordnat i[arre; u jevalwa lill-pulizjotta ]ag[]ug[a Cassandra

Dredd (Karl Urban) u Anderson (Olivia Thirlby) fl-azzjoni fi Dredd

Anderson (Olivia Thirlby) li tixtieq ting[aqad maliskwadra tal-Judges. Huma jmorru fi kwartier mill-aktar perikolu] dominat minn eks prostituta, Ma-Ma (Lena Headey), li issa qed tmexxi gang fero/i de/i]a li tikkontrolla s-suq tas-SloMo, u li kellha b[ala l-

kwartier ;enerali tag[ha bini g[oli 200 sular. Meta huma jaqbdu wie[ed mill-membri tal-gang li jkollu informazzjoni importanti, Ma-Ma jirnexxilha tissi;illa l-bini, u tibda ka//a bla limitu g[allpulizjotti. Minkejja li taf li fl-a[[ar l-artisti se jo[or;u

rebbie[a Dredd i]ommok. L-azzjoni hija vjolenti u mdemmija, mwassla f’/erti mumenti bis-slow motion u msa[[a bit-3D bid-demm tarah itir lejk, u s-sekwenzi spettakolari ma jonqsux, b[an-numru ta’ maqtula li ]gur ma til[qux tg[odduhom!

KEITH LEMON – THE FILM

Popolari fuq it-televi]joni fl-Ingilterra Direzzjoni> Paul Angunawela, {in> 85 minuta, ?ert.>18, KRS

Jissugraw dawk li jaqbdu xi sensiela jew karattri popolari fuq ittelevi]joni u minnhom jo[or;u feature film s[i[ g[ax mhux dejjem jirnexxilhom, b[alma kien il-ka] ta’ The Inbetweeners is-sena l-o[ra li mill-ITV din il-kummiedja spi//at fi/-/inema fejn mill-boxoffice tarRenju Unit biss da[[let aktar minn €55 miljun. Imma hawn huwa l-bu]illis: barra mill-g]ejjer Britanni/i produzzjonijiet b[al dawn qajla jiksbu su//ess g[as-sempli/i ra;uni li, anki fi ]mien l-era internettjana, l-atturi u l-karattri li jinterpretaw rari jkunu mag[rufin barra minn dawk ix-xtut. Mhux se jkun dan Leigh Francis fil-parti ta’ Keith Lemmon li jibdel din ix-xejra, u l-uniku attur ta’ fama internazzjonali, g[allinqas darba hekk kien) huwa David Hasselhoff (dak ta’ Supercar g[al min nesa). Hemm imbag[ad il-mudella Kelly Brook (li m’ilux rajnieha

f’Piranha 3DD, u li dehret diversi drabi fuq it-televi]joni). Tajjeb g[alhekk ng[id li l-karattru ta’ Keith Lemon in[oloq minn Leigh innifsu u l-kwalitajiet tieg[u huma loxxenitajiet ta[t kull g[amla millbidu sas-sekwenza finali bil-credits b’kollox, xahar bjond twil imgerfex, tan oran;jo u sens ;enjali ta’ bad taste, b’riferenza spissa diretta u indiretta g[all-organu maskili. Fil-film narawh b[ala neguzjant minn Yorkshire li jipprova jikseb su//ess bil-prodott ta’ sigurtà g[allkarozzi fis-suq Amerikan. Meta, waqt fiera ta’ invenzjonijiet ;odda ma jag[mel xejn, Indjan i/edilu lkumpanija ta’ mobile ;did tieg[u, u wara li ti;ih l-idea li jwa[[al stampa ta’ lumija fuq il-mobiles u mil-lejl g[an-nhar jag[mluh sinjurun. Issa jibda jag[tiha g[ax-xalar u tba[rid bla ra]an, u jsib sie[ba filmudella Brook, imma jsir jaf li bi ]ball kien ordna miljuni tal-prodotti, u issa jkun midjun bil-kbir. Minbarra Hasselhoff (li jidher

Lemon (Leigh Francis) ma’ Kelly Brook f’Keith Lemon – The Film

b[ala pre]entatur ta’ programm televi]iv popolari) hemm ukoll Laura Aikman fil-parti tal-g[arusa ta’ Keith, Rosie u Kevin Bishop

b[ala s-sie[eb tieg[u fin-negozju Douglas Orange, hemm g[add ta’ artisti o[ra b[al Billy Ocean u ]ew; Spice Girls.

L-aqwa films f’Malta 1.

2. 3. 4. 5.

Step Up 4: Miami Heat Ted Brave The Bourne Legacy The Expendables 2

Bejn it-12 u s-16 ta’ Settembru – KRS 6. The Watch 7. Total Recall 8. Dr. Seuss The Lorax 9. Ice Age 4: Continetal Drift 10. Diary of a Wimpy Kid: Dog Days


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Indipendenza 2012 17

16 Indipendenza 2012

Deborah C, ir-rebbie[a tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012 bil-kanzunetta ‘Jekk nu]aw mo[[na’. Din il-kanzunetta g[andha kliem ta’ Joe Chircop u mu]ika ta’ Mark Spiteri Lucas Marilena Gauci ;iet fit-tieni post tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012 bil-kanzunetta ‘Bl-ikbar serjetà’ (Joe Chircop # Philip Vella)

Mill-album tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012

Il-pre]entazzjoni tat-trofew minn Paul Borg Olivier lill-kantanta Domenique li bilkanzunetta ‘Tama u kura;;’ ;iet fit-tielet post tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012

ritratti Martin Agius

Jekk Nu]aw Mo[[na, kliem ta’ Joe Chircop, mu]ika ta’ Mark Spiteri Lucas u kantata minn Deborah C hi l-kanzunetta rebbie[a tal-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza. Is-serata finali saret nhar it-Tlieta filg[axija fuq il-palk prin/ipali Fuq il-Fosos tal-Furjana. Fit-tieni post ;iet il-kanzunetta Bl-ikbar serjetà kantata minn Marilena Gauci (Joe Chircop # Philip Vella) filwaqt li fittielet post klassifikat il-kanzunetta Tama u kura;; kantata minn Domenique (Cher Vella # Philip Vella). Sarah Bonnici bil-kanzunetta Bil-bnadar f’idejna reb[et il-kategorija tat-Talent }ag[]ug[. Il-kanzunetti {bieb ta’ veru u Il-Libertà kklassifikaw fit-tieni u t-tielet post rispettivament tal-kategorija Talent }ag[]ug[. Il-kanzunetta Id-Demm ta’ Raymond kisbet l-akbar ammont ta’voti online, filwaqt li l-kanzunetta Jekk Nu]aw Mo[[na kisbet ukoll l-akbar numru ta’ voti bit-televoting. Il-pre]entazzjoni tal-premjijiet lir-rebbie[a saret minn Paul Borg Olivier, is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista. Sarah Bonnici bil-kanzunetta ‘Bil-bnadar f’idejna’ reb[et il-kategorija tat-Talent }ag[]ug[

Maria u Justine bil-kanzunetta ‘{bieb ta’ veru’ ;ew fit-tieni post tal-kategorija Talent }ag[]ug[

Id-duo Antoine u Kayleigh li bil-kanzunetta ‘Il-Liberta’ ;ew fit-tielet post tal-kategorija Talent }ag[]ug[

Parti mill-folla li nhar it-Tlieta filg[axija attendiet g[as-serata finali tal-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012

Il-kantanta Roseanne Cordina li reb[et it-taqsima tal-online voting bil-kanzunetta tag[ha ‘Id-Demm ta’ Raymond’


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

18 Madwarna

Yellow Pages b’[ar;a ;dida tad-direttorju 2012-13 Il-kumpanija Yellow Pages (Malta) g[adha kif ippubblikat l-a[[ar [ar;a talYellow Pages g[all-2012#2013. Il-Yellow Pages huma lesti biex jitqassmu b’xejn lil kull dar f’Malta u G[awdex. Mhux biss, id-direttorju se jitqassam ukoll fil-lukandi kollha ta’ erba’ u [ames stilel fil-g]ejjer Maltin biex dan id-direttorju lokali jkun ta’ servizz mhux biss g[an-nies lokali i]da wkoll g[all-barranin li jkunu hawn g[all-btala. Din se tkun l-erbatax-il edizzjoni taddirettorju tal-Yellow Pages li g[al darb’o[ra, se jitqassam b’mod mill-aktar organizzat tul kampanja ta’ distribuzzjoni li ddum g[addejja g[axart ijiem s[a[. Matul dan i]-]mien, il-kopji qodma tad-direttorju se jin;abru g[ar-ri/ikla;;, minn fuq l-g[atba ta’ kull dar. Minflok kull direttorju qadim, ir-rappre]entanti tal-Yellow Pages se j[allu kopja ;dida ta’ din l-a[[ar [ar;a tad-direttorju. Se jitqassam fuljett bil-posta lil kull dar ;urnata qabel it-tqassim tal-Yellow Pages ;did sabiex kul[add ikun jista’ jlesti d-direttorji qodma biex jin;abar. G[al aktar informazzjoni dwar

il-;ranet, [inijiet u zoni fejn se jsir ittqassim, wie[ed jista’ jirreferi g[as-sit elettroniku tal-Yellow Pages fuq:

www.yellowpages.com.mt#Static#distri bution.aspx jew dan il-link li jwassal g[all-pa;na ta’ facebook tal-Yellow Pages: https>##www.facebook.com#yellowpa gesmalta#ref=ts ?ertament li d-direttorju tal-Yellow Pages kiber ferm mill-ewwel edizzjoni li kienet [ar;et fl-1998. Din l-edizzjoni l;dida se jkollha aktar minn 20,000 kumpanija riklamati, fejn wie[ed isib laktar varjetà wiesg[a ta’ prodotti u servizzi f’Malta u G[awdex. Illum id-direttorju jinkludi wkoll bosta

elementi ;odda u relevanti g[al kull tfittxija inklu]i white pages, numri tattelefon, indirizzi ta’ siti elettroni/i kif ukoll pariri lill-konsumaturi li jiggwidawhom kif jag[mlu g[a]la u transazzjoni a[jar. Min ju]a s-sit elettroniku tal-Yellow Pages se jkun ukoll jista’ jid[ol filprofile page ta’ kull [anut, kumpanija u servizz u jibg[atha lill-o[rajn permezz ta’ email jew billi jag[mel ‘like’ fuq facebook.

L-edizzjoni l-;dida tal Yellow Pages 2012#2013

Fl-aqwa tag[hom il-preparamenti g[al-Lifecycle Challenge 2012 Il-preparamenti g[all-isfida g[all-karità li jmiss huma flaqwa tag[hom. Il-Betfair Lifecycle Challenge 2012 se tara li/-/iklisti jaqdfu 1,900 kilometru minn Brisbane sa Melbourne biex ji;bru fondi g[all-pazjenti Maltin li jbatu bil-kliewi. Il-kampanja ‘Il-{alib hu Tajjeb Naturalment’ g[amlet application fuq Facebook biex tg[in lil Alex Bonnici, wie[ed mi/-/iklisti li se jie[u sehem fl-isfida ta’ din issena. G[al kull ‘Like’ tazza timtela bil-[alib u l-kampanja ‘Il-{alib hu Tajjeb Naturalment’ tag[ti donazzjoni lil Lifecycle Challenge 2012. Biex tappo;;ja lil Alex Bonnici fl-isfida tieg[u g[al kaw]a ;usta ]ur http:##www.facebook.com#mil kisgoodnaturally. L-isfida ta’ din is-sena se ti;bor fondi g[all-plasma electroforated machine g[al pazjenti bi problemi filkliewi u l-possibbiltà li jitwaqqaf post mal-Hospice Movement biex jg[in lillpazjenti u lid-donaturi talkliewi mit-tbatija finanzjarja li jistg[u jaffa//jaw. Alex Bonnici se jkun

akkumpanjat minn /iklisti o[ra li se jag[mlu din l-isfida fl-Awstralja f’Novembru. I//iklisti se jitilqu minn Malta f’Ottubru u jaslu Brisbane u jaqdfu biex ilestu l-vja;; tag[hom f’Melbourne. Id-distanza totali tal-vja;; se tkun 1,900 kilometru fi 11il ;urnata bi/-/iklisti jaqdfu b’medja ta’ 23 km fis-sieg[a. It-temp se jkollu parti importanti fil-pjani tag[hom u se jiddetermina t-tul talvja;;. Waqt li jibni fuq il-kisbiet tieg[u tal-img[oddi, Alex Bonnici qed jiffa//ja l-isfida li ;ejja b’determinazzjoni u entu]ja]mu. “Din hi sfida personali ta’ sport, sa[[a u re]istenza m[e;;a b’impenn li nag[mel kontribuzzjoni modesta biex innaqqsu ftit middiffikultajiet li jg[addu minnhom persuni bi problemi fil-kliewi,” qal Bonnici. “Nemmen tassew fixxog[ol importanti li qed isir mir-Renal Unit. Rajt kif ja[dmu u esperjenzajt iddedikazzjoni kbira g[allpazjenti Maltin tal-kliewi u lfamilji tag[hom. Bl-g[ajnuna tal-kampanja ‘Il-{alib hu Tajjeb Naturalment’ qed

na[dmu biex nag[mlu din lisfida wa[da ta’ kura;;, appo;; u tama.” Alex Bonnici ilu li beda tta[ri; g[all-isfida li tinvolvi sig[at twal il-gym u qdif madwar il-g]ejjer Maltin, biex jipprepara ru[u g[al sig[at twal fit-triq u g[allattività fi]ika li te[tie; sforz kbir. Rappre]entant millkampanja ‘Il-{alib hu Tajjeb Naturalment’ qal: “Qed nappo;;jaw l-isfida ta’ Alex g[all-[e;;a u ddeterminazzjoni li juri. M’g[andna l-ebda dubju li din l-isfida se tkun su//ess u se ;;ib in-nies flimkien biex jag[tu kontribut ;eneru] lejn il-b]onnijiet tat-tfal bil-kan/er.” Donazzjonijiet lill-Betfair Lifecycle Challenge 2012 jistg[u jsiru billi tibg[at SMS fuq 5061 7370 (€2.33), 5061 8920 (€6.99), 5061 9229 (€11.65), jew fuq linji fissi fuq 5160 2020 (€10), 5170 2005 (€15), 51802006 (€25). L-isfida ta’ Alex Bonnici tista’ ti;i segwita fuq il-pa;na Facebook ‘Milk is Good Naturally’ fuq https:##www.facebook.com#mi lkisgoodnaturally.

Alex Borg waqt it-t[ejjijiet g[all-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Lifecycle Challenge 2012


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Sbu[ija 19

Kull ;img[a mag[kom b’servizz dwar moda u sbu[ija Ta’ kull ;img[a se nibda nkun mag[kom biex nitrattaw diversi su;;etti relatati mal-moda u ssbu[ija. Din il-pa;na se tkun iddedikata lin-nisa kollha ta’ kull età u xi drabi se jkollna wkoll su;;etti relatati mal-ir;iel. Su;;etti interessanti fejn se nitg[allmu u se jkollna /-/ans

nikkomunikaw ma’ xulxin, billi tkunu tistg[u tibag[tu ssu;;erimenti tag[kom jew tag[mlu xi mistoqsijiet relatati mal-istess su;;ett. Din il-;img[a se nitkellmu dwar l-aktar su;;ett li [afna minna nnisa (u anke r;iel) in[abblu rasna dwarha, spe/jalment meta jkollna xi okka]joni... X’se nilbes^

Nistieden lil dawk kollha li tinteressahom il-moda kif ukoll is-sbu[ija biex jibag[tuli emails b’kummenti, su;;erimenti, ideat u anki mistoqsijiet li jista’ jkollhom. Dan biex dan isservizz ta’ kull ;img[a jkun aktar interessanti u li jkun jolqot il-gosti u l-interessi ta’ kul[add.

minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

L-ewwel ma tiekol l-g[ajn Ritratti> Bernard Polidano Disinjatri/i> Sef Farrugia Mudella> Valentina Rossi

Illum nistg[u ng[idu li hawn [afna g[ajnuna minn nies esperti li jistg[u jg[inuk meta jkollok problema fuq l-ilbies spe/jalment ta’ xi okka]joni u anke biex timxi malmoda bl-a[jar li tista’ u g[ad-dehra tieg[ek. Jien, ng[id g[alija, nie[u pja/ir meta xi nies ji;u jsaqsuni g[al xi parir, jew fuq xi libsa jew g[all-istil ta’ xag[ar u [afna affarijiet o[ra relatati ma’ dan is-su;;ett. Meta tie[u parir dwar x’se tixtri jew kif se tqabbel dik l-outfit li tkun tixtieq tilbes, se t[ossok a[jar u aktar /erta li id-dehra tieg[ek se tkun kif suppost. G[all-moda m’hemmx qisien ta’ figura jew tul; importanti li wie[ed jaddatta skont kif i[ossu tajjeb u skont kif jixraqlu l-o;;ett. Xi kultant naraw tfajliet li jkunu teenagers u

qeg[din jikbru li ma jkunux jafu jaddattaw l-ilbies, il-make-up jew ixxag[ar, jew biex jidhru akbar, jew ma jaddatawx skont il-figura tag[hom. Importanti ng[idu li mhux dak kollu li jkun moda jista’ jkun jixraqlek, Trid toqg[od attenta [afna u tara minn qabel x’tip ta’ figura g[andek u jekk jixirqulekx /erti kuluri u l-istil ta’ dik il-libsa li tkun tixtieq tixtri. Mal-moda jid[ol [afna x-xag[ar u anke l-kulur ta’ xag[rek biex tag[ti dehra a[jar. Il-[wejje; veru narawhom sbie[ fil-[anut imma trid tipprova u toqg[od attenta qabel tixtri, biex ]gur ikunu g[al qalbek u t[ossok komda meta to[ro;. Jien naqbel [afna li meta tkun g[adek qed tiskopri x’tista’

Il-mudella Maltija Valentina Rossi waqt sessjoni ta’ mudellar bi [wejje; disinjati mill-artista Sef Farrugia

taddatta g[al persuntek tie[u parir ming[and beautician g[all-make-up, kif ukoll g[all-a[jar stil u kulur ta’ xag[rek, biex inti dejjem taddatta la[jar g[alik. Dejjem g[andek taddatta skont fejn tkun sejra u x’tip ta’ okka]joni tkun. Jekk tkun okka]joni ta’ filg[odu mod u okka]joni ta’

filg[axija mod ie[or. L-istess fejn jid[ol ix-xag[ar u l-make-up. {a;a importanti wkoll kif g[andek tie[u [sieb il-posture tieg[ek anke, spe/jalment, meta tkun sejra xi interview jew okka]joni o[ra. Dawn huma tips li wie[ed jista’ jinnota [afna fuq dan se nitkellmu aktar tard fil-;img[at li ;ejjin.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Il-festa ta’ San Mikiel f’{a]-}abbar F’{a]-}abbar qed tkun /elebrata l-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu. Din il-festa hi organizzata kull sena millG[aqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ta’ {a]}abbar. Il-lejla fit-8 p.m. se ssir Lejla Maltija f’Misra[ isSliem. G[ada fl-10.15 a.m. tibda quddiesa kantata fis-

Santwarju tal-Madonna talGrazzja, bis-sehem tal-Banda San Mikiel u anke tal-kor Notre Dame. Fis-7 p.m. jibda mar/ millBanda San Mikiel ta’ {a]}abbar li se jkun akkumpanjat bl-istatwa artistika ta’ San Mikiel, xog[ol mill-isba[ talKavallier Alfred Camilleri Cauchi.

Il-festa ta’ Santa Liberata Martri fil-Kalkara Fil-knisja tal-patrijiet Kapu//ini fil-Kalkara llum qed issir il-festa ad unur Santa Liberata Martri. Dalg[odu fis-6.45 tibda quddiesa li se titmexxa minn Patri Manwel Abela

OFM Cap. Il-lejla fis-6 p.m. jibda irruzarju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa bil-prietka li se jmexxi Fr Roderick Camilleri. Se jie[u sehem il-kor Shalom.

Victoria – G[awdex

Il-festa ta’ San Piju tal-Pjagi Fil-knisja tal-patrijiet Kapu//ini fil-Belt Victoria, G[awdex, g[ada se ssir ilfesta ta’ San Piju tal-Pjagi. Fid-9 a.m. tibda quddiesa pontifkali li se tkun bil-prietka fuq il-qaddis

San Piju tal-Pjagi u se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech. Se jie[du sehem il-gruppi kollha ta’ talb ta’ San Piju tal-Pjagi ta’ G[awdex.

Ir-Rabat – Malta

Il-festa ta’ Santa Katarina Ver;ni u Martri Fil-limiti tad-da[la firRabat Malta qed tkun /elebrata il-festa ta’ Santa Katarina Ver;ni u Martri. Il-lejla fis-7.30 p.m. tibda quddiesa letta u se jmexxi l-Ar/ipriet ilKanonku Dun Louis Suban. Fis-6.30 p.m. tibda fFiera b’risq il-knisja li tinkludi affarijiet tad-dar, ;ugarelli u fniek. Se jkun hemm ukoll laqg[a so/jali b’ikel tradizzjonali bis-sehem tal-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat Malta fejn din il-banda se ddoqq programm mu]ikali u tag[mel mar/ madwar it-toroq tadda[la. Se jkun hemm [ruq tan-nar tal-art u talajru. G[ada, jum il-festa, fl10 a.m. tibda quddiesa li

tkun bl-omelija u se jemxxi il-Kappillan Dun Norman Zammit. Fil-5.30 p.m. tibda quddiesa solenni. Se jie[u sehem ukoll il-kor tal-parro//a ta’ San Pawl tar-Rabat Salve Sancte Paule. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-purcissjoni bl-istatwa ta’ Santa Katarina Ver;ni u Martri. Se ssir ilpre]entazzjoni tat-trabi u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Fil-5 p.m. tibda fiera b’risq il-knisja ta’ Santa Katarina. Fis-6 p.m. ilBanda tas So/jetà Mu]ikali Santa Katarina Ver;ni u Martri ta]}urrieq se doqq programm mu]ikali u wara tag[mel mar/ijiet mattoroq tad-da[la. G[ada jum il-festa se jsir [ruq tan-nar tal-ajru.

Il-mar/ se jibda minn [dejn l-arblu il-kbir fi Triq il-Mina ta’ Hompesch. ... u fi]-}ejtun Fil-knisja parrokkjali fi]}ejtun nhar il-:img[a li ;ej se ssir il-festa ta’ San Mikiel Arkan;lu. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li tkun bil-prietka fuq San Mikiel.

L-istatwa ta’ San Mikiel Arkan;lu meqjuma fil-Ka]in tal-G[aqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ta’ {a]-}abbar

{al Qormi

Il-festa tal-Madonna ta/-?intura G[ada f’{al Qormi se tkun /elebrata l-festa talMadonna ta/-?intura. Fil-5 p.m. tibda quddiesa koncelebrata bil-prietka li se titmexxa minn Dun Mark Andrè Camilleri, bis-sehem tal-fratelli mse[bin filfratellanza tal-Madonna ta/?intura kif ukoll tal-[ames fratellanzi tal-Parro//a :or;jana. Se jie[u sehem il-Kor :or;jan tal-Parro//a Exultate Domino. Wara tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa tal-Madonna bissehem tal-[ames Fratellanzi tal-parro//a. Fid-d[ul ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Interessanti li din l-istatwa ilha fil-parro//a mill-1862, xog[ol fil-kartapesta u din n[admet f’Ruma. Din listatwa kienet destinata g[a]-}urrieq imma min[abba xi di]gwid bejn min ;ab l-istatwa u fratelli }rieraq din inxtrat millfratellanza tal-Madonna ta/?intura ta’ {al Qormi. Ta’ min jg[id li l-fratellanza tal-Madonna ta/?intura ilha mwaqqfa f’din il-parro//a mis-seklu tmintax bejn l-1736 u l1747, madankollu l-kult f’{al Qormi beda qabel g[ax fl-1723 xbiha talMadonna ta/-?intura kienet esposta g[all-qima tal-poplu kienet tinsab fil-Kappellun

L-istatwa tal-Madonna ta/-?intura f’{al Qormi

tal-Gandlora. L-g[an tal-fratellanzi kien biex jg[aqqdu l-membri blistess snajja’ flimkien li

apparti l-aspett tad-devozzjoni kienu bl-iskop ta’ mutuo soccorso ji;ifieri dak so/jali.

Bormla

Kanta Storja Arazzi Leqqiena Fl-okka]joni tal-150 sena mit-twaqqif tal-Banda ta’ Bormla fis-sena 1862, ilBanda San :or; se ddoqq Kanta Storja Arazzi Leqqiena, xog[ol mu]ikali ori;inali tas-Surmast Ray Sciberras u lirika Sunny Aquilina. Se jie[du sehem il-kantanti Pamela Bezzina, Dorothy Bezzina, Roger Tirazona u Joseph Grech kif ukoll il-kor

ta[t it-tmexxija ta’ Abigail Brown. Id-direzzjoni artistika hi ta’ Joseph Galea waqt li Pierre Bugeja se jie[u [sieb il-power point. Se jie[u sehem ukoll ilGrupp Pirotekniku 8 ta’ Di/embru bis-sistema Pyrosure. Il-produzzjoni hi tal-Ka]in tal-Banda San :or; ta’ Bormla. Din il-Kanta Storja Arazzi Leqqiena se tittella’ llum is-

Sibt 22 ta’ Settembru fi Pjazza Paolino Vassallo quddiem l-istess Ka]in tal-Banda San :or; ta’ Bormla u se tibda fis-7.30 p.m. Kul[add hu mistieden jattendi fejn se jkun hemm is-si;;ijiet g[annies li jattendu. Id-d[ul hu ming[jar [las. Il-Banda San :or; ta’ Bormla se tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Ray Sciberras.


IN-NAZZJON Is-Sibt 22 ta’ Settembru, 2012

Festi 21 minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Isqof jibda billi ma jemminx u jispi//a jitwerwer

Il-Kappella ta’ San Mattew tal-Maqluba fil-Qrendi

Il-Qrendi

Il-festa ta’ San Mattew tal-Maqluba Fil-Qrendi qed tkun /elebrata l-festa ta’ San Mattew tal-Maqluba. Din is-sena din il-festa hi f’idejn is So/jetà Mu]ikali Santa Marija talQrendi. Il-lejla fil-5 p.m. tibda fiera ta’ kull xorta, stalls talikel u divertiment minn kantanti u ]effiena.

G[ada, jum il-festa, fid-9 a.m. tibda quddiesa fil-kappella ta’ San Mattew imbag[ad filg[axija mill-5 p.m. ’il quddiem se jkun hemm fiera kbira b’kull xorta ta’ log[ob, fajjenza, rigali, appliances tal-elettriku, affarijiet tal-iskola, fniek, e//.

Se jkun hemm anke stalls tal-ikel Malti u anke divertiment u ]effiena fuq il-palk. Din il-festa [elwa ti;i fi tmiemha bi spettaklu ta’ nar ma[dum kollu kemm hu mid-dilettanti tal-kamra tannar fi [dan is-So/jetà Mu]ikali Santa Marija talQrendi.

{al Tarxien

Mu]ika 150 fil-Palazz tal-President mill-G[aqda Mu]ikali Annunzjata Fl-okka]joni tal-150 anniversarju mit-twaqqif talG[aqda Mu]ikali Marija Annunzjata se tippre]enta Mu]ika 150, kun/ert grandju] fil-bit[a tal-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta g[ada l-{add 23 ta’ Settembru fis-7.30 p.m. Il-President ta’ Malta George Abela g[o;bu jestendi l-patro/inju tieg[u g[al dan il-kun/ert spe/jali. Id-d[ul g[al dan il-kun/ert hu bla [las

i]da se jin;abru donazzjonijiet b’risq il-Malta Community Chest Fund. Il-Banda Marija Annunzjata ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz se tesegwixxi sitt siltiet mu]ikali /elebri fosthom il-movimenti kollha s[a[ tal-ballet Faust ta’ Charles Gounod u l-movimenti kollha s[a[ ta’ Peer Gynt Suite ta’ Edward Grieg. Maghhom ukoll ji;u esegwiti l-Festive Overture ta’

Dmitri Shostakovich, l-intermezzo mill l-opra Manon Lescaut ta’ Giacomo Puccini, il-poema sinfonika In the Steppes of Central Asia ta’ Alexander Borodin u l-valz Roses from the South ta’ Johann Strauss ll. Il-kuncert hu sponsorjat personalment mill-Ministru Jason Azzopardi u hu possibbli wkoll grazzi g[all-ghajnuna lo;istika mill-Kunsill Malti g[all-Arti u l-Kultura.

Ta’ Ker/em – G[awdex

Il-Banda tal-G[aqda Mu]ikali San Girgor f’Ruma B[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet tal-15-il Anniversarju mit-twaqqif talG[aqda Mu]ikali San Girgor ta’ Ker/em, G[awdex, l-istess g[aqda g[adha kif organizzat tour ta’ tmint ijiem fl-Italja bis-sehem tal-Banda San Girgor. Il-grupp kien iffurmat minn madwar 70 persuna bejn bandisti u persuni o[ra li ng[aqdu mal-banda f’din il;ita. Fost il-mumenti ta’ din i]]jara kien hemm ilparte/ipazzjoni distinta talBanda San Girgor fl-Udjenza :enerali tal-Papa Benedittu

XVl fil-Pjazza tal-Vatikan kif ukoll sar mar/ mill-istess Banda San Girgor flimkien mal-Banda San Gregorio da Sassola f’Ruma stess, fejn ilbanda kienet mistiedna millBanda Mu]ikali tal-istess lokalità li mag[ha hemm ;emella;;. Saret ukoll zjara ta’ kortesija fil-belt ;emellata mar-ra[al ta’ Ker/em, Orvieto, li mag[ha Ker/em g[andu konnessjonijiet mill-qrib ferm. Barra dawn i]-]ewg appuntamenti kien hemm ukoll mumenti ta’ mistrie[ u ta’ ]jajjar kulturali, fost l-o[rajn f’Assisi u f’diversi postijiet

ta’ interess artistiku u storiku fi/-/entru ta’ Ruma. Il-Banda San Girgor u lgrupp kollu f’dan it-tour kienu akkumpanjati minn uffi/jali tal-Kumitat ?entrali tal-Banda tal-Ghaqda Mu]ikali San Girgor kif ukoll tour leaders ta’ esperjenza. Fil-fatt din hi t-tieni darba li l-Banda San Girgor [alliet pajji]na biex issemma’ le[inha f’pajji] barrani. Kien fl-2003 meta l-Banda San Girgor daqqet Italja fil-Belt ta’ Orvieto, fl-Italja u dakinhar kien iffirmat il-ftehim tal-;emella;; ma’ Ker/em, G[awdex.

minn Patri Alfred Scerri OFM.CAP. Sa/erdot b[alma kien San Piju tal-Pjagi, li kien destinat minn Alla biex iwettaq g[e;ubijiet kbar g[all-glorja tieg[u u ;id g[as-salvazzjoni tal-erwie[, ma jistax ja[rab il-fatt li ma jkollux oppo]izzjoni mill-g[adu tal-istess Alla u l-bniedem – ix-xitan. Dan il-Kapu//in tag[na kien i[obb isejja[ lid-demonju Barbablu. Ried u ma riedx kellu jikkonfrontah minn kmieni [afna, minn età tenera ta’ sitt snin fil-mixja u t-triq tieg[u g[allqdusija. Fran;isk Forgione, il-futur San Piju kellu jg[addi minn battalji tal-bi]a’ ma’ dan l-g[adu tag[na, battalji li swewlu mhux biss sagrifi//ji kbar, imma sa[ansitra konsegwenzi fi]i/i severi. Imma b[alma kien weg[du Alla l-Imbierek li jkun dejjem mieg[u, frattant dejjem kien jo[ro; rebbie[. Billi spiss u bosta drabi Patri Piju kien jikkumbatti maxxitan u mhux biss g[al perjodu twil imma tista’ tg[id tul [ajtu kollha, allura b[al dejjem kollox jindara. Ma jfissirx li ma kienx jib]a’, anzi lil xi nies ;ieli qalilhom “li kieku kellkom taraw dak li nara jien, ]gur li tmutu bil-bi]a’.” Avolja [afna drabi x-xitan kien spiss isawtu tant li kien jisfiguralu wi//u, i]da daqs kemm ix-xitan [alef li jippersegwitah, daqstant ie[or dan il-povru Kapu//in kien konvint mija fil-mija li f’/irkustanzi b[al dawn, la :esù u lanqas Marija ma j[alluhx wa[du. Patri Piju kien perswa] li kien bis-sa[[a tag[hom li dejjem reba[. Wara bosta xhur mg[oddija fir-ra[al tieg[u ta’ Pietralcina, fil-Provin/ja ta’ Benevento fejn kien qed jipprova jirpilja sa[[tu mill-;did li tant kienet iddg[ajfet, jum fost l-o[rajn jir/ievi ordni mis-superjuri tieg[u biex imur fil-Kunvent ta’ St. Anna f’Foggia. S’intendi mal-wasla tieg[u f’dal-kunvent, ftit jew wisq ilpa/i li kienu jgawdu l-patrijiet intilfet, min[abba ]-]jajjar spissi mix-xitan anke f’dan il-kunvent ;did. Il-povru Patri Piju kien qed ikun attakkat b’kull mod, maltrattat u mwaddab minn post g[al ie[or f’atmosfera ta’ rabja u storbju kbir. Meta x-xitan kien jara li ma jistax jirba[lu kien litteralment iwerwru bi [sejjes tal-infern. S[abu l-patrijiet twerwru sewwa bl-ikrah u t[awdu quddiem xeni b[al dawk, dejjem kienu jittamaw li [wejje; b[al dawk tal-bi]a’ ma jdumux ma jispi//aw darba g[al dejjem. I]da g[all-kuntrarju u b’g[a;eb ta’ kul[add baqg[u jitwettqu u jsiru. Mela darba, Mons Andrea D’Agostino, li kien Isqof ta’ Ariano Irpino wasal f’dal-kunvent ta’ Patri Piju u talab li ji;i ospitat mill-Patrijiet Kapu//ini. S’intenti matul il-;ranet li dam jg[ix g[andhom, id-diskors waqa’ wkoll fuq dak kollu li kien qed ji;ri fil-kunvent tag[hom u mill-[sejjes tal-bi]a’ li kienu jisimg[u ;ejjin mill-kamra ta’ [uhom Padre Pio kull darba li kien ikollu jissara mad-demonju. L-Isqof sema’ b’attenzjoni kulma qalu u kellhom x’jg[idu l-patrijiet, i]da fl-opinjoni tieg[u deherlu li dawk kienu kollha [merijiet u bla sens, tant li qalilhom li [wejje; b[al dawk m’g[andhom ji;u emmnuti b’ebda mod. I]da dak il-lejl stess li l-Isqof tenna hekk lill-patrijiet [ut P. Piju, kellu jbiddel fehmtu. Meta sema’ b’widnejh stess kulma qalu l-Patrijiet, l-Isqof tant be]a’ u t[awwad, li avolja kienu g[adhom is-sag[tejn ta’ bil-lejl, ried li jitlaq dritt mill-kunvent immedjatament. Billi f’dawk il-[inijiet ma kienx hemm ebda trasport, allura kellu jibqa’ jg[addi l-lejl fil-kunvent. I]da dan a//ettah bilpatt u l-kundizzjoni li xi patri jkollu joqg[od mieg[u fl-istess kamra tieg[u matul il-lejl kollu. Mank kien g[adu seba[ filg[odu, li l-Isoqf ma telaqx ’il barra minn dak il-kunvent b’ideat g[al kollox differenti u mibdula minn dawk li da[al bihom qabel. G[ax donnu meta tara u tisma’ personalment, hemmhekk il-[a;a tinbidel u allura kul[add jemmen. Din is-sena, il-festa litur;ika tal-Kapu//in tal-Pjagi, fl-okka]joni wkoll tal-10 Anniversarju b[ala Qaddis ta’ ]mienna se ni//elebrawha nhar it-Tnejn 24 ta’ Settembru fil-Parro//a ta’ San Publju l-Furjana fis-6 p.m. Nibdew billi nag[tu mer[ba lill-Madonna b’pur/issjoni mis-Sagristija sal-artal u jibda ru]arju meditat. Issir kon/elebrazzjoni mmexxija millIsqof ;did Kapu//in, Mons. Joe Alessandro. Jippriedka Mons. Alfred Xuereb. Nispi//aw billi nitbierku u nbusu ingwanta ta’ San Piju mi;juba minn S. Giovanni Rotondo, fost il-kant talparro//a ta’ San :wann, immexxi mis-Sur Ray Storace. F’G[awdex, il-festa tieg[u se ssir il-{add, 23 ta’ Settembru filg[odu b’quddiesa kon/elebrata mmexxija mill-Isqof ta’ G[awdex, Mons. Mario Grech fid-9 a.m.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor 007 - La morte può attendere Raitre, 21>00 Film ta’ James Bond li l-isem

ori;inali tieg[u hu Die Another Day u li fost l-atturi g[andu lil Toby Stephens, lil Rosamund Pike, lil Madonna u lil Pierce Brosnan li lkoll jidhru fir-ritratt. Scherzi d’amore Canale 5, 13>40

Christine Lahti

(fir-ritratt) hi l-

Adam Hicks, Bridgit Mendeler, Hayley Kiyoko, Blake Michael u Naomi Scott

Bosta valuri sbie[ Lemonade Mouth - Italia 1, 15>40

Film mu]ikali Amerikan li n[adem is-sena li g[addiet u li g[andu b[ala protagonisti [ames ]g[a]ag[ li nzertaw flimkien mi]muma wara l-[in l-iskola u jie[du de/i]joni li jwaqqfu band

mu]ikali. Il-film joffri bosta valuri sbie[ fost dawk li wie[ed g[andu jemmen fil-kapa/itajiet tieg[u, jemmen fil-familja u li wie[ed ma g[andu qatt jaqta’ qalbu.

attri/i ewlenija f’dan il-film drammatiku tal2004 b’re;ija ta’ Sheldon Larry. Narawha b[ala ;urnalista ta’ xi 50 sena, li ]ew;ha jitlaqha biex imur ma’ wa[da i]g[ar u li anki titlef l-impjieg tag[ha. Kif se tg[addi minn dan i]-]mien diffi/li. L-isem ori;inali tal-film hu Revenge of the Middle-Aged Woman. Consigli d’amore La 5, 21>10 Stazzjon tar-radju ta’

lokalità mhux wisq kbira jkun jirrifletti l-[ajja pjuttost monotona li jg[ixu n-nies tal-post. I]da meta jing[aqad mal-istazzjon produttur tal-programmi minn Los Angeles dan iwettaq bidla s[i[a. Fost l-atturi nsibu lil Nikki Boyer u lil Beau Clark.

Premju g[al min joqtol lill-mostru La leggenda di Beowulf - Italia 1, 23>00

Dirett minn Robert Zemeckis, dan il-film tal-2007 g[andu fost l-atturi ewlenin lil Anthony Hopkins, lil Angelina Jolie (fir-ritratt), lil Robin Wright Penn u lil John Malkovich. Ibba]at fuq poe]ija antika talLetteratura Ingli]a, l-istorja hi ambjentata fid-Danimarka tasseklu sitta. Ikunu qed isiru /elebrazzjo-nijiet fl-okka]joni tal-bini tas-sala mnejn ir-Re Hropgar jamministra. Biss ilmu]ika li tkun qed tindaqq tiddisturba lill-mostru Grendel, li jirvella u joqtol ruxmata nies. Ikun offrut premju ;eneru] lil min ise[[lu joqtol lil Grendel. Beowulf ja//etta l-isfida.

Ravanello Pallido Canale 5, 11>00 Gemma (Luciana Littizzetto, fir-ritratt) tkun segretarja ma’ a;enzija ta’ mudelli.

{ajjitha dejjem movimentata u qatt m’hi sodisfatta b’dak li til[aq tag[mel u l-mod kif tag[mlu. I]da tg[id hemm /ans li l-attitudni tinbidel. Il-film in[adem fl-2001 b’re;ija ta’ Gianni Costantino u fost l-atturi g[andu wkoll lil Gianfranco Barra u Renato Scarpa.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23

06>00

Bon;u 101 Weekend

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Mu]ika

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 - Naqra, Nitfa, Tikka 11:00 - Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari millBibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 – Int, Fejn Sejjer? 10:05 - Gallerija (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:05 - Sprint! 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kwadri Titulari (r) 13:00 RTK Qosor 13:05 - Is-Sibt Waranofsinhar (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor, 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Musica Italiana 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service

09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Nitg[allmu Naqraw l-Evan;elu skont San :wann 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Mill-Bit[a g[all-:enna 23:00 - Ru]arju 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Eragon - Italia 1, 19>15

Film Amerikan tal-2006 b’re;ija ta’ Stefen Fangmeier li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Edward Speelers u lil Jeremy Irons (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll lil Sienna Guillory. Eragon, orfni li jkun ukoll fqir, jiskopri li d-destin tieg[u hu li jsir kavallier. Naraw kif jing[ata l-inkarigu li jrid i[ares id-dinja mill-iskopijiet []iena ta’ Galbatorix. F’din il-bi//a xog[ol ikollu l-g[ajnuna ta’ Saphira. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Realtà (r) 09:00 - Kids TV 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet 12:10 - Harbour Life 12:40 Gadgets 13:10 - Life in Cold Blood (dok.) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - Teleshopping 15:05 - Building the Impossible (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 Storjografija 16:35 - Keeping Up Appearances 17:05 - Life: Plants 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kelma g[all-{ajja 18:35 - Int Min Int? 18:45 - G[awdex Illum 19:20 Is-Sajf mas-Salv (r) 20:00 - LA[barijiet 20:40 - Only Fools and Horses 21:15 - Paul Simon live at Webster Hall, New York 22:15 - Absolutely Fabulous 22:45 - Madwarna 23:00 - LA[barijiet 23:15 - Il-Kristu talKerrejja (r). TVM 2 07:00 - News 11:50 Extraordinary Dogs 12:20 World’s Worst Disasters (r) 13:10 - Gladiators of World War II 14:00 - Sa[[tek l-Ewwel 14:10 - Auschwitz - The Nazi and the Final Solution 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10- World’s Worst Disaters 16:00 - Sa[[tek lEwwel 16:10 - Gladiators of World War II (r) 17:00 Football. BOV PL: Tarxien v Melita 19:00 - A[barijiet blIngli] 19:05 - Bijografiji 20:00 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20:10 - Auschwitz - The

Nazi and the Final Solution 21:00 - Dreams 23:30 - Paul Simon Live from Webster Hall.

ONE 07:30 - ONE News 07:45 Artzetra 08:30 - ONE News 08:45 - :awhra Maltija (r) 09:00 - Lilliput 09:30 - Teleshopping 10:00 - Sieg[a }mien Sajf 12:05 - Rifless (r) 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 Hazzard 15:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 - }vintura (r) 17:30 - ONE News 17:40 Teleshopping 18:15 - Fresh & Funky 19:30 - ONE News 20:15 - Diskors Joseph Muscat - Mass Meeting 21:00 - Kungres tal-PL (r) 23:15 - ONE News 23:45 DJ Vision. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 -

Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 - Bejnietna 22:00 A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno

06:30 - Uno mattina in famiglia 10:50 - Aprirai 11:05 - Nostra madre terra (atwalità) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Easy Driver 14:30 Linea Blu 15:30 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Rai Tg sport 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Ti lascio una canzone 00:35 - Tg 1 notte 00:25 - Cinematografo. Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - Bindi the Jungle Girl (TF) 09:20 - The Latest Buzz (TF) 09:40 Elephant princess 10:05 - Aprirai 10:15 - Sulla via di Damasco 10:50 - La peggiore settimane della nostra vita (TF) 11:30 - La nave dei sogni - Oceano Indiano. Film 2008 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 14:00 -

Pechino Express Backstage 14:45 - Pit Lane 15:00 - GP F1 Singapore 16:30 - Beauty and Me (attwalità) 17:10 - Sereno variabile (attwalità) 18:05 Crazy Parade 18:35 - Sea Patrol 19:30 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Castle (TF) 21:50 - Body of Proof (TF) 22:35 - Tg 2 notizie 22:50 Sabato Sprint 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 - storie 01:10 - Tg 2 Mizar 01:35 - Tg 2 si, Viaggare 01:50 - Tg 2 Eat Parade.

Raitre 07:00 - Wind at My Back 07:45 L’arciere di fuoco. Film ’71 09:25 - Dio, come ti amo! Film ’66 11:10 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tgr l’Italia de il settimanale 12:55 Kilimangiaro album 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:55 - TV Talk 16:35 - Tg L.I.S. 16:40 Tgr Prix Italia 17:00 - Far West. Film ’64 19:00 - Tg 3 20:00 Blob the Bestial 20:15 - I misteri di Murdoch (TF) 21:05 - 007 - la morte può attendere. Film 2002 23:20 - Tg 3 23:40 - Un giorno

in pretura 00:40 - Tg 3 01:05 Tg 3 sabato notte 01:30 - La promessa. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Circle of life (sitcom) 10:15 Superpartes (attwalità) 11:00 Ravanello Pallido. Film 2001 13:00 - Tg 5 13:40 - Scherzi d’amore. Film 2004 15:30 Verissimo (attwalità) 18:50 Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 - Veline 21:10 - C’è posta per te 00:30 - Avvocati a New York (TF) 01:20 - Tg 5 notte 01:50 - Veline. Rete 4 08:05 - Pacific Blue (TF) 08:55 Hunter (TF) 09:50 - Carbinieri 5 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:10 Perry Mason - arringa finale (TF) 17:05 - Detective Monk (TF) 18:00 - Pianeta mare 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempeste d’amore 21:10 - Law & Order: Unità speciale (TF) 23:00 - Law & Order: Los Angeles (TF) 24:00 Nuclear Target. FIlm ’93 01:55 Tg 4 night news. Italia 1 07:20 - Cartoons 10:05- Power Rangers Samurai (TF) 11:00 Superman - Batman: Apocalypse. Film cartoon 2010 12:25 - Studio aperto 13:05 - Sport Mediaset 13:40 - Questa notte è ancora nostra. Film 2008 15:40 Lemonade Mouth. Film 2011 17:55 - Magazine Champions League 18:30 - Studio aperto 19:00 - Cartoons 19:15 - Eragon. Film 2006 21:10 - Dragon Trainer. Film 2010 23:00 - La leggenda di Beowulf. Film 2007 01:10 - Poker1mania. La 7 07:00 - Omnibus 09:50 Bookstore 10:40 - GP del Portogallo 11:15 - Agente Speciale Sue Thomas (TF) 12:30 - L’erba del vicino 13:30 - Tg La 7 14:05 - Carovana di fuoco. Film ’67 16:00 - GP Superbike Portugall 17:05 - La regina di spade (TF) 18:00 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 22:35 - The Unsaid - sotto silenzio. Film 2000 00:40 - Omnibus notte 01:45 Tg La 7 sport 01:50 - M.O.D.A.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

24 TV#Radju Favourite Channel 08:00 - 7F 08:30 - F. Cinema 09:05 - Kont taf? 09:15 - F News 09:30 -Storjografija 10:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:05 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Vespri 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 11:15 - Al di là del lago (TF) 13:10 - Non ditelo alla sposa 14:10 - Amici di Maria - Tour 15:45 - Spose Extralarge 16:25 - Giro Giro Bimbo 17:00 - Che trucco 17:30 - Uomini e donne 18:40 - Elisa di Rivombrosa 20:25 - Così Fan Tutte 20:50 Love Bugs 21:10 - Consigli d’amore. Film 2009 22:55 Moonlight (TF) 00:15 - Il bello delle donne 2. BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Balamory 08:25 - Buzz and Tell 08:30 - Robin Hood 09:15 - The Weakest Link 10:00 - Dinnerladies 10:30 - As Time Goes By 11:00 - All the Small Things 11:50 - Sahara with Michael Palin 12:40 - After You’ve Gone 13:10 - 2point4 Children 13:40 - My Family 14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 17:00 - All the Small Things 17:50 - The Weakest Link 18:35 - Sport Relief 2012 19:00 - Doctor Who 20:00 Live at the Apollo 20:45 - Being Erica 21:30 - Gavin and Stacey

22:00 - Last of the Summer Wine 22:30 - The Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:00 - Moses Jones 23:50 - My Family. TCM 07:55 - Lady L (A) 09:40 What’s Up, Doc? (U) 11:15 Manpower (A) 13:00 - Viva Las Vegas (U) 14:25 - How the West Was Won (U) 17:00 - The V.I.P.s (A) 18:55 - Ocean’s Eleven (PG) 21:00 - Wise Guys (15) 22:50 - The Outfit (AA). MGM Movies 08:00 - Inspector Clouseau. Film ’68 (U) 09:40 - The Golden Seal. Film ’83 (PG) 11:15 - Till There Was You. Film ’91 (PG) 12:50 - Supernova. Film 2000 (15) 14:20 - The Alamo. Film ’60 (U) 17:00 - The Initiation of Sarah. Film 2006 18:30 MGM’s Big Screen 18:50 Women in Love. Film ’69 (X) 21:00 - What Did You Do in the War, Daddy? Film ’66 (A) 23:00 - Flesh & Blood. Film ’85 (18). Diva Universal 07:00 - Rosemary and Thyme 09:00 - Agatha Christie’s Poirot 10:47 - Great Women 11:00 JAG 13:00 - Lucky Day (12) 14:50 - Great Women 15:00 Agatha Christie’s Marple 16:53 La Prova 17:00 - Law & Order 19:00 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - JAG 23:00 Great Women 23:10 - Diana Vreeland: The Eye Has to Travel. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: London 2012 Aquatics Centre 09:05 - Top 10: Helicopters. American Guns: 09:55 - Family Arms 10:50 Guts and Glory 11:40 Wounded Vet Rifle 12:35 Hand Cannon # Pink Pistol. 13:30 - Extreme Engineering: Building Mumbai’s Modern Airport. Deconstruction: 14:25 Copper 14:55 - Weather Protection. 15:20 - Mega Builders: Ice Hotel Engineers 16:15 - How It’s Made: Farmed

Caviar # Intake Manifolds # Motorcycle Jackets # Shovels

16:45 - How Stuff’s Made:

School Lockers # Frozen Pizza # Plastic Railroad Ties # Tissues 17:10 - Extreme Explosions: Louisville, Ky 18:05 - Battle Machine Bros 19:00 - How It’s Made 20:00 - Dealers 21:00 Auction Kings 21:30 - Auction Kings: John Hancock’s Book 22:00 - Life on a Wire: Exploding Box, Return to Puerto Rico 23:00 - Surviving the Cut: US Marine Recon. Iris 09:35 - The Shiled (TF) 11:20 Sabato, domenica e lunedì. Film 1990 13:30 - SMS - Sotto mentite spoglie. Film 2007 15:10 L’amico del cuore. Film ’98 17:05 - Mi chiamano radio. Film 2003 19:10 - La legge del crimine. Film 2009 21:00 - No Problem. Film 2008 22:45 Emanuelle in America. Film ’76 00:20 - Il corpo. Film ’74. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - Glee 12:15 - Desperate Housewives 13:00 - Glee 19:15 - Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:50 - Fringe 00:40 - Mike & Molly 01:05 - True Blood. Biography Channel 07:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 07:30 - Zzzzzzz 08:00 Case Closed 08:30 - Houdini’s Handcuffs 09:00 - Spidey Cents 09:30 - Honest Abe. 10:00 Parking Wars. Pawn Stars: 15:00 - Zzzzzzz 15:30 - Case Closed 16:00 - Houdini’s Handcuffs 16:30 - Spidey Cents 17:00 Honest Abe 17:30 - Zzzzzzz 18:00 - Case Closed 18:30 Houdini’s Handcuffs 19:00 Spidey Cents 19:30 - Honest Abe. 20:00 - Parking Wars 21:00 - Hardcore Pawn 22:00 Police Women of Cincinnati: The Party’s Over 23:00 - Snapped: Women Who Kill: Martha Freeman.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Thomas and Friends 11:00 - Anthony Ant 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Wobblyland 17:00 - Thomas and Friends 18:00 -

07>00 07>30 11>00 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:18 Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder. Disney Channel 09:00 - Shake It Up 09:25 - Twitches Too 10:50 Phineas and Ferb 11:05 - ANT Farm 11:30 Shake It Up 13:10 - Jessie 13:35 - Good Luck Charlie 14:25 - Phineas and Ferb 15:15 - Shake It Up 16:00 - Twitches 17:20 - Phineas and Ferb 17:45 - Shake It Up 19:25 - Austin and Ally 19:50 - Twitches Too 21:10 - So Random 21:30 Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody.

NET News Indipendenza 2012 Telehsopping NET News Déjà Vu, Best of NET News {a]en u Mrar (ep. 10-13) NET News Indipendenza 2012 Tlug[ tal-Lottu G[alik fl-Ewropa NET News La Famiglia NET News (ikompli) La Famiglia NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 Shanghai Masters Snooker: SF (live) 11:30 - UCI Road World Champ. Cycling: Men’s U#23 Road Race (live) 13:30 - Summer GP Ski Jumping: HS-140: Almaty, Kazakhstan (live) 15:15 - UCI Road World Champ. Cycling: Women’s Road Race (live) 17:45 - FIFA U#17 Women’s WC Football: Group A: Azerbaijan v Columbia (live) 18:45 Shanghai Masters Snooker 21:00 - Global Champ. Tour Equestrian: Vienna (live) 22:30 Summer GP Ski Jumping 23:15 - FIA World Touring Champ.: Sonoma: Qual. (live). Eurosport 2

07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Summer GP Ski Jumping 08:30 - Australian Rules Football: Preliminary Finals (live) 11:30 - J League Football 12:00 - J League Football: Day 25 (live) 14:00 Shanghai Masters Snooker: SF (live) 16:45 - ICC World Twenty20 Cricket: Group B: Australia v West Indies (live) 19:00 - FIFA U#17 Women’s WC Football 20:00 - Eurosport 2 News 20:30 - Auto GP Motor Racing: San Francisco: Race 2 (live) 21:30 - ICC World Twenty20 Cricket 23:00 NCAA Big Ten American Football. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 5: Man. Utd v Wigan Ath 09:00 - Rabo Direct Pro 12: Rd 3: Ulster v Munster 11:00 - Singtel Singapore GP: Practice 3 (live) 12:15 - Trans World Sports 13:15 UEFA Champ. League: Magazine Programme 14:00 - Singtel Singapore GP: Qual. (live) 16:00 - Barclays PL: Wk 6: Southampton v Aston Villa (live) 18:00 Serie A: Rd 4: Parma v Fiorentina (live) 20:00 - Ligue 1: Rd 6: FC Lorient v OGC Nice (live) 22:00 - Aviva Premiership: Rd 4:

Gloucester Rugby v London Wasps 00:00 - Singtel Singapore GP: Qual. 01:30 - FIFA Futbol Mundial 02:00 - ATP 250 Series: St Petersburg: SF. GO Sports 2 13:00 - Barclays PL: Wk 6: Preview 13:30 - Football Feast 13:45 - Barclays PL: Wk 6: Swansea C. v Everton (live) 15:45 - Football Feast 16:00 Barclays PL: Wk 6: Chelsea v Stoke C. (live) 18:30 - Aviva Premiership: Rd 4: Leicester T. v Harlequins (live) 21:00 - Rabo Direct Pro 12: Rd 4: Munster v Dragons (live) 23:00 - Milan Ch. GO Sports 3 16:00 - Barclays PL: Wk 6:

WBA v Reading (live) 18:00 Inter Channel 19:15 - RaboDirect Pro 12: Rd 4: Leinster v Edinburgh (live) 21:15 - Inter Ch. GO Sports 4 16:00 - Barclays PL: Wk 6: West Ham Utd v Sunderland (live) 18:00 - Juve Channel 20:45 Serie A: Rd 4: Juventus v Chievo Verona (live) 22:45 - Juve Ch. GO Sports 5 16:00 - Barclays PL: Wk 6: Wigan Ath v Fulham (live) 18:00 - ATP 250 Series: St Petersburg: SF 23:00 - LFC TV. GO Sports 6 17:00 - Ligue 1: Rd 6: SC Bastia v Paris Saint-Germain (live) 19:00 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - Ligue 1: Rd 5: ESTAC Troyes v LOSC Lille 10:00 Barclays PL: Wk 5: Sunderland v Liverpool 12:00 - ATP 250 Series: St Petersburg: SF (live) 17:00 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 19:00 - Ligue 1: Rd 6:

Montpellier Herault SC v AS Saint-Etienne 21:00 - Barclays PL: Wk 6: Swansea C. v Everton 23:00 - Serie A: Rd 4: Parma v Fiorentina 01:00 - Aviva Premiership: Rd 4: Leicester T. v Harlequins. GO Sports 8 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - Ligue 1: Rd 5: ESTAC Troyes v LOSC Lille. Barclays PL: Wk 5: 10:00 - Sunderland v Liverpool 12:00 - Stoke C. v Man. C. 14:00 - Samsung Diamond League: Brussels, Belgium 16:15 - Aviva Premiership: Rd 4:

Gloucester Rugby v London Wasps (live) 18:30 - Football's Greatest 19:00 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 21:00 - Ligue 1: Rd 6: Montpellier Herault SC v AS Saint-Etienne 23:00 - Barclays PL: Wk 6: Swansea C. v Everton 01:00 - Serie A: Rd 4: Parma v Fiorentina.

Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r). FIFA 2014 WC Qual.: 08:30 England v Ukraine (r) 10:20 Germany v Faeroe Islands (r). 12:10 - UEFA Europa League: MD1: Inter v Rubin Kazan (r) 14:05 - WWE: RAW (r). Bundesliga: 14:55 - Preview (r) 15:30 - FC. Schalke v Bayern Munich (live). 17:30 - UEFA Europa League: MD1: BSC Young Boys v Liverpool (r) 19:15 - WWE: Superstars. Bundesliga: 20:05 - Hamburger SV v Borussia Dortmund (r) 22:00 FC. Schalke v Bayern Munich (r). 23:55 - WWE: Superstars (r) 00:45 - UEFA Europa League: MD1: Inter v Rubin Kazan (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Tisliba 25 Mimdudin>1. {mistax-il minuta (6) 4. Jag[milhom il-

9. 10. 12. 13. 14. 17. 18.

20. 21. 27. 28. 29. 32. 33. 34. 35.

mastrudaxxa u ju]ahom il-[ajjat (8) Idur fil-makna tal-[jata (6) Tlum jew tg[ajjat ma’ xi [add (8) Il-belt ‘eterna’ (4) Entu]ja]mu kbir (5) In[ossuh fix-xitwa (4) Nittardjaw sew (6) u 20. Jisparaw kemm-il wie[ed fil-festi (6) Ara 18 Kelma li ng[idu meta nixorbu bis-sa[[a ta’ xulxin (6) L-a[jar li wie[ed jista’ jag[]el fost [afna (4) X’numru jsir id-9 jekk taqilbu rasu ’l isfel? (5) Intenzjoni (5) L-abbatini jg[inu fiha (8) Liberat (6) Mg[allem fl-arti li fiha lgosti u l-;enju tal-mo[[ (8) Esibizzjoni mill-pulizija jew mis-suldati tal-armata (6)

Weqfin>1. Il-kamra tieg[i (7) 2. Matematiku Grieg (8) 3. Tilg[abhom g[and tallottu (4) 5. Tissi;illa biha (6) 6. :ieli ma j[allikx tara ssuq fil-g[odu kmieni (4) 7. Tie[u pja/ir u li kont kelb kont tferfer denbek! (6) 8. Assolutament g[andi b]onnu (6) 11. u 26. Kull pajji] g[andu 15. 16. 19.

22. 23. 24. 25. 26. 30. 31.

wa[da biex tiddefendih (6) Naddaf b’/arruta (5) Kull linja b[ala parti minn tundjatura ta’ /irku (5) Bil-lixka tista’ tag[mel spe/i ta’ qoffa? (8) G[ax ried (7) Tag[mel [oss li ja[sad (6) Jintbag[at ji;;ieled g[al pajji]u (6) Din tad-dahar (6) Ara 11 Meta jasal, jiswielu [afna flus lill-missier l-g[arusa (4) Ma [alliex vojt (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>1. Muturi; 4. Akkwista; 9. Limitu; 10. San :wann; 12. Ekru; 13. Frisk; 14. Dejn; 17. Pinnur; 18. u 20. Kankru; 21. Skurat; 27. Rari; 28. Russi; 29. Mel[; 32. Gambetta; 33. Maskri; 34. T[arbita; 35. Skanta. Weqfin> 1. Maltemp; 2. Temprini; 3. Rota; 5. Klassi; 6. Wi;i; 7. Slaten; 8. Annuna; 11. U 26. Grasso; 15. Kutra; 16. Makku; 19. Arlekkin; 22. Ta[bita; 23. Dragut; 24. Brimba; 25. Kustat; 30. Kelb; 31. {akk.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-Numri

In-numru 231, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn il-[ames listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPjetà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn A.Delia, 11, Aladan, Triq K. Zerafa, Birkirkara BKR 1713. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Ils-Sibt, 22 ta’ Setembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir id-Deheb

APPARTAMENTI semi-finished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

Birkirkara

GARAXX [dejn il-playing field, 12-il filata g[oli – 18 x 5.5m wisa’, fih l-ilma, dawl, bit[a u toilet. ?emplu 99471942.

Il-G]ira

APPARTAMENT kantuniera fl-ewwel sular fi blokk ta’ tnejn. Fih tliet kmamar tassodda, salott u kamra talpranzu (combined), k/ina (fitted) bil-breakfast area, kamra tal-banju moderna u terrazzin fuq wara. €130,000. ?emplu 77582290.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

G{ALL-KIRI {a]-}abbar

DAR bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 99871891.

Tas-Sliema

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

POST /entrali, appartament ;did bi tliet kmamar tassodda lest minn kollox. Billift. €800 fix-xahar u Marsaskala bi tlieta tas-sodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

Santa Venera

G{AT-TWELLIJA

MAISONETTE bi tliet kmamar tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

GROCER bi klijentela tajba. Kera baxxa. ?emplu 99467556.

Santa Venera

AVVI}I

MAISONETTE kbir 330 metru kwadru fl-ewwel sular, bil-bejt tieg[u u b’garaxx jesa’ tliet karozzi jew erbg[a f’post /entrali [afna. Jikkonsisti f’kamra tas-salott, ]ew; kmamar tal-banju u spare toilet, k/ina u living open plan, washroom u bit[a kbira bil-pool. Jinbieg[ b’[afna mill-g[amara u bl-air conditions ukoll. Ideali g[al min jixtieq jid[ol jg[ix fih jew g[al ra;uni kummer/jali. €465,874 (Lm200,000). Negozjabbli. ?emplu 99441832 jew 77471530.

Il-G]ira

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-

injam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

Melita, il-Belt Valletta. Kif

issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ madum u plumbing, gypsum board kif ukoll kisi bil-;ibs, graffiato u ]ebg[a bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

G[amara antika

Tiswijiet fil-pront u fil-post

Mejda tal-pranzu

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665. KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

INFITTEX XOG{OL Xufier

QED ifitttex xog[ol biex iwassal bil-karozza familji jew anzjani beix imorru jixtru, vi]ti l-isptar e//. Fejn ikun hemm b]onn u disponibbli waranofsinhar, filg[axija u fi tmiem il-;img[a. ?emplu 77821490.


Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

27 WEIGHTLIFTING

Borg, Grixti, Gatt u Farrugia jirb[u l-kategoriji rispettivi tag[hom Dan l-a[[ar, l-g[aqda Maltija tal-weightlifting organizzat kompetizzjoni li fiha spikkaw diversi atleti fosthom Miguel Grixti, Rylee Borg u Hayden Farrugia. Il-kompetizzjoni kienet maqsuma fuq sezzjonijiet ta’ livelli differenti. L-ewwel wa[da, dik tal-kadetti maskili ntreb[et minn Rylee Borg b’97 punt u dan kien segwit minn Bjorn Camilleri b’74 punt u minn Blake Vassallo b’68 punt. Is-sessjoni kadetti femminili ntreb[et minn Beatrix Galea b’68 punt u kienet segwita minn Francesca Mercieca li ;abet 56 punt. It-tieni kompetizzjoni kienet g[al atleti maskili u lkategorija Youths B, intreb[et minn Miguel Grixti li ;ab total ta’ 133 punt. Dan kien segwit minn Emersin Bugeja li ;ab 119-il punt filwaqt li Malcom Camilleri ;ab punt inqas minnu. Atleti o[ra li kellhom prestazzjoni tajba f’din ilkategorija kienu Owen Bugeja li ;ab116-il punt u Kieran Mifsud li ;ab 112-il punt. It-tielet kompetizzjoni kienet

dik g[al youths femminili, kompetizzjoni li ntreb[et minn Nicole Gatt li ;abet 140 punt. B’dan il-punte;;, kisret tliet rekords nazzjonali filkategorija tat-53kg. Gatt kienet segwita minn Destiny Vella Busutill li ;abet102 punti filwaqt li Nadine Gatt spi//at it-tielet meta ;abet 93 punt. Ilkategorija g[all-kbar intreb[et minn Jessica Ghigo li ;abet 140 punt u din kienet segwita minn Marilyn Grech li ;abet 107 punti. L-a[[ar kompetizzjoni, dik maskili fil-kategorija Youth A, intreb[et minn Hayden Farrugia li ;ab 183 punt u dan kien segwit minn Luka Grixti b’169 punt u Joran Farrugia b’153 punt rispettivament. Dan tal-a[[ar irnexxielu wkoll jikser tlieta fil-kategorija tal-94kg. Il-kategorija Juniors intre[bet minn Rodmar Pulis li ;ab 272 punt fejn irnexxielu jtemm il-kompetizzjoni b’refg[a totali ta’ 220 kg. Dik g[al kbar intreb[et minn Chris Shinas li ;ab 202 punt u dan kien segwit minn Charles Degiorgio li ;ab 195 punt u Matthew Muscat Inglott. Dan tal-a[[ar,

sfortunatament ma g[alaqx ilkompetizzjoni b’total. Hekk kif qed toqrob ilfinali g[all-MWA awards, laktar ]ewg atleti li qeg[din ’il quddiem g[al trofew mog[ti g[all-aktar progress jinsabu Malcom Camilleri li g[andu 66 punt u Nadine Gatt b’27 punt. Din il-kompetizzjoni serviet ukoll ta’ t[ejjija g[allkampjonat nazzjonali kif ukoll sabiex jintg[a]el it-tim li se jirrappre]enta lil Malta fil-kompetizzjoni talMeditterran li se ssir fl-Italja fil-bidu ta’ Jannar. Matul din il-kompetizzjoni Stephen Borg, Rodienne Balzan, Gayle Caruana u Ramona Borg komplew le]amijiet tag[hom g[al referee fil-kategorija internazzjonali tat-tieni livell. Uffi/jali o[ra tekni/i, waqt din il-kompetizzjoni kienu Alfred Ellul Mercer, Rita Caruana, David Saliba, Andrea Caruana flimkien mal-President tal-g[aqda, Jesmond Caruana. Dan, b[alissa jinsab Kosice fisSlovakkja b[ala uffi/jal tekniku fil-kampjonati mondjali g[a]-]ag[]ag[.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum

MFA Vic. Tedesco St: - 5 p.m.

Prem. Floriana v Rabat A., 7.15 p.m. Prem. Birkirkara v Sliema W. Luxol St. - 5 p.m. I Div. Lija A. v Mqabba, 7.15 p.m. I Div.St. Andrew’s v Bir]ebbu;a SP Centenary St. - 4 p.m. III Div. Attard v Kalkara, 6 p.m. III Div. Xg[ajra T. v Luqa SA, 8 p.m. Sta Lucia v Marsa Ch. Abela St. - 5 p.m. III Div. Mdina K. v Swieqi Utd, 7.15 p.m. III Div. G[axaq v Qrendi Sirens St. - 5 p.m. III Div. Sirens v Senglea A., 7.15

p.m. III Div. Marsaskala v Ta’ Xbiex.

GFA Sannat Grd – 4 p.m. II

Div. }ebbu; R. v G[arb R., 6 p.m. Munxar F. v St. Lawrence S. G[ada

MFA Ta’ Qali – 5 p.m. Prem.

Balzan v Hibernians, 7 p.m. Prem. Mosta v Qormi Vic. Tedesco St. - 5 p.m. I Div. Vittoriosa S. v Gudja Utd, 7.15 p.m. I Div. }ejtun C. v Marsaxlokk Centenary St. - 5 p.m. II Div. Si;;iewi v Mellie[a, 7 p.m. II Div. San :wann v }urrieq

Ch. Abela St. - 5 p.m. II Div. Fgura Utd v G[arg[ur, 7.15 p.m. II Div. St. Venera L. v St. Patrick Luxol St. - 5 p.n. II Div. Pembroke A. v St. George’s, 7.15 p.m. II Div. Msida SJ v Kirkop Utd GFA Gozo St. - 4 p.m. I Div.

Xewkija T. v Xag[ra Utd, 6 p.m. Victoria H. v Sannat L.

SPARAR Bidnija – 10 a.m. Sparatura

Skeet g[at-Tazza Sporting It-Tnejn

MFA Ta’ Qali – 6 p.m. Prem.

Tarxien v Melita, 8 p.m. Prem. {amrun S. Valletta

Rodmar Pulis li reba[ il-kategorija Juniors


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

28 Sport TRASFERIMENTI

Ganso jiffirma ma’ Sao Paulo

Jorge Lorenzo, li hu l-leader attwali ta’ dan l-ista;un

MOTOGP

}velat il-kalendarju provi]orju tal-ista;un li ;ej Ilbiera[ kien ]velal il-kalendarju provi]orju tal-ista;un li ;ej. {arsa lejn dan il-kalendarju turi li Spanja se tibqa’ b’erba’ Grand Prix. Minkejja l-kri]i ekonomika fil-pajji], Spanja se jkollha Grand Prix li se jsiru f’Jerez, Valencia, Barcelona u Aragon. Il-Grand Prix ta’ Estoril, li jsir fil-Portugall mhuwiex inklu] imma jista’ jag[ti l-ka] li dan ikun inklu] f’April min[abba li g[ad hemm xi tlielaq li jridu ji;u konfermati. Jekk dan ikun inklu] isir f’April imma u mhux f’Mejju kif isir is-soltu. L-ewwel tellieqa tal-ista;un se ssir ;img[a qabel ma saret din is-sena. Din se ssir fil-Qatar, f’Doha. Fil-postijiet li hemm tlielaq li g[adhom mhux konfermati jista’ jag[ti l-ka] ukoll li jsir Grand Prix fl-Ar;entina u ie[or f’Texas, li se jkun /irkwit ;did. Ta’ min jinnota li hemm possibbiltà li jsir Grand Prix fl-Indja, proprju fi/-/irkwit li fih sar il-Grand Prix tal-Formula 1. Il-Grand Prix ta’ Silverstone fl-Ingilterra se jsir f’:unju u mhux f’Settembru. Fl-Italja se jsiru ]ew; Grand Prix, wie[ed f’San Marino. I/-/irkwit f’San Marino ng[ata l-

isem ta’ Marco Simoncelli Misano wara li sena ilu dan is-sewwieq miet mewta tra;ika. Lista;un se jintemm f’Valencia fl-10 ta’ Novembru. Il-kalendarju provi]orju>

31 ta’ Marzu- Qatar (Doha) 14 ta’ April – G[adu ma ntg[a]ilx 21 ta’ April - G[adu ma ntg[a]ilx 5 ta’ Mejju - Spanja (Jerez) 19 ta’ Mejju - Franza (Le Mans) 2 ta’ :unju - Italja (Mugello) 16 ta’ :unju - Spanja (Barcelona) 29 ta’ :unju - Olanda (Assen) 14 ta’ Lulju - :ermanja (Sachsenring) 21 ta’ Lulju – Stati Uniti (Laguna Seca) 18 ta’ Awwissu - Indianapolis 25 ta’ Awwissu – Repubblika ?eka (Brno) 1 ta’ Settembru – Renju Unit (Silverstone) 15 ta’ Settembru - San Marino (Marco Simoncelli Misano) 29 ta’ Settembru - Spanja (Motorland) 13 ta’ Ottubru - Malasja (Sepang) 20 ta’ Otubru - Awstralja (Phillip Island) 27 ta’ Ottubru - :appun (Motegi)

Sao Paulo [abbru li akkwistaw lil Paulo Henrique Ganso, midfielder ta’ Santos li kien segwit minn diversi klabbs kbar Ewropej matul dawn l-a[[ar snin. G[al Ganso, Sao Paulo [allsu ssomma ta’ madwar 12-il miljun lira sterlina. Ganso, li g[andu 22 sena ma tantx kellu sta;un tajjeb sena ilu u jittama li ladarba dan iffirma ma’ tim ;did issa jer;a’ jag[ti spinta lill-karriera tieg[u. “Waqt li kienu qed isiru ddiskussjonijiet Ganso wera bi/-/ar li jrid jing[aqad mag[na. Kien hemm [afna klabbs li riduh, anke millEwropa imma g[a]el li jilg[ab mag[na,” qal Adalberto Baptista, id-Direttur Sportiv tal-klabb. Flimkien ma’ sie[bu Neymar, Ganso kien wie[ed mill-aktar plejers strumentali ta’ Santos li reb[u [ames titli f’dawn l-a[[ar sentejn. Fost dawn it-titli Santos reb[u l-

Copa Libertadores ta’ sena ilu. Matul l-a[[ar xhur talista;un li g[adda Ganso kien talab ]ieda fil-paga u kien hawnekk fejn id-diri;enti ta’ Santos bdew ja[sbuha biex ine[[uh. Dan l-ista;un Ganso di;à lag[ab [ames darbiet ma’ Santos u kien anke parti milliskwadra nazzjonali tal-Bra]il li qed t[ejji g[at-Tazza tadDinja ta’ sentejn o[ra b’numru ta’ partiti ta’ [biberija. Hu mistenni li Ganso, ma’ Sao Paulo jimla l-post ta’ Lucas, plejer li matul is-sajf li g[adda ffirma ma’ PSG g[assomma ta’ 56 miljun lira sterlina. B[alissa Lucas xorta g[adu jilg[ab mat-tim u jing[aqad ma’ PSG ladarba jintemm ilkampjonat Bra]iljan f’Di/embru. B[alissa Sao Paulo jinsabu fil-[ames post tal-klassifika tal-kampjonat Bra]iljan u flimkien mieg[u se jkun hemm jilag[bu plejers b[al ma huma Denilson, Ceni u Fabiano.

FUTBOL INGLI}

A[bar tajba g[al Arsenal Il-midfielder ta’ Arsenal, Jack Wilshere (fir-ritratt) irritorna g[at-ta[ri; wara sena u xahrejn min[abba li dan kellu jirkupra minn injury flg[aksa. Il-plejer ta’ 20 sena kien wie[ed mill-aktar plejers imporatanti tat-tim u kien hemm [afna li sostnew li dan se jimla l-vojt li kien [alla Fabregas wara li ffirma ma’ Barcelona. “Ninsabu ferm kuntenti bilfatt li Wilshere rritorna g[atta[ri;. G[al xi [add li g[andu 20 sena 14-il xhar ming[ajr futbol huma [afna,” qal ilmanager ta’ Arsenal, Arsene Wenger. Bla dubju Arsenal, matul issena li g[addiet, in-nuqqas ta’ dan il-plejer internazzjonali Ingli] in[ass ferm. Plejer ie[or ta’ Arsenal li re;a’ beda jit[arre; hu Frimpong. Dan tal-a[[ar kien we;;a’ l-cruciate fi Frar li

g[adda meta dakinhar kien ma’ Wolves fuq self. Wilshere u Frimpong issa jridu jiksbu post mal-ewwel 11 wara li Arsenal akkwistaw lill-midfielder Santi Cazorla. Rooney lura g[at-ta[ri;

L-attakkant ta’ Man Utd, Wayne Rooney irritorna g[atta[ri; wara li dan kien sofra injury serja fil-25 ta’ Awwissu kontra Fulham. {afna [asbu li dan se jdum ma jirkupra mit-ti/rita filmuskolu li g[amillu Hugo Rodallega imma Rooney irkupra tajjeb u jidher li sa ;imag[tejn o[ra dan jista’ jkun fil-grawnd. Rooney ilu sitt ijiem jit[arre; mal-kumplament taliskwadra. Intant, Man Utd se jitilfu lill-winger Ashley Young g[al madwar tliet ;img[at min[abba li dan ben;el il-car-

tilage. Dan ikkonfermah ilmanager ta’ Man Utd Alex Ferguson wara li Young kien we;;a’ qabel ma kien hemm il-waqfa internazzjonali. Fil-fatt Young tilef illog[ob li kellha l-Ingilterra kontra l-Moldova u kontra lUkrajna u issa Young g[andu sa nofs Ottubru biex jer;a’ jibda jilg[ab. Barra minn hekk Ferguson qal li Darren Fletcher il-midfielder li kien ilu ma jilg[ab minn Novembru, nhar l-Erbg[a se jibda mal-ewwel [dax filCapital One Cup (li kienet tissejja[ Carling Cup) kontra Newcastle. Din il-log[ba se tintlag[ab f’Old Trafford. Fletcher kellu problemi fi]i/i u kien ilu minn Novembru ma jilg[ab imma matul il-;img[a dan lag[ab parti mill-partita kontra Galatasaray fi/-Champions League.

l-midfielder Paulo Henrique Ganso, akkwist ;did ta’ Sao Paulo

FUTBOL

Sponsor li se jag[ti 100 miljun lil PSG Skont rapporti fil-;urnali Fran/i]i, PSG jidhru ferm vi/in li jil[qu ftehim ma’ sponsor li se jag[tihom madwar 100 miljun ewro kull sta;un. Bla dubju din hi a[bar tajba g[ad-diri;enti ta’ dan ilklabb li jiem ilu ;ew imwissija mill-President talUEFA,Michel Platini li lklabb jista’ jkun sospi] minn kull kompetizzjoni Ewropea jekk dawn ma jonfqux flus daqs kemm da[lu. Il-UEFA, tliet snin ilu kienet [abbret li se timponi rregola tal-Financial Fair Play (FFP), regola li tg[id li klabb irid jonfoq biss daqs kemm ikun da[[al.

Matul is-sajf, minkejja din ir-regola, PSG nefqu miljuni kbar biex akkwistaw plejers b[al ma huma Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezquiel Lavezzi u Verratti. Diversi klabbs b[al ma huma Man City, Chelsea u PSG innifishom jinsabu f’riskju kbir li jkunu sospi]i. Jidher li l-isponsor ta’ PSG se jkun bank fil-Qatar li se jkun sponsor ta’ dan il-klabb g[allerba’ snin li ;ejjin. PSG u klabbs o[ra g[andhom sa Ottubru li ;ej biex jippre]entaw il-bilan/i tag[hom lill-UEFA li se tibda tag[ti sanzjonijiet lill-klabbs millista;un li ;ej.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Sport 29 FUTBOL INGLI}

Konfronti diffi/li g[at-tnejn ta’ Manchester Illum

Il-Programm

Southampton v Aston Villa West Brom v Reading West Ham v Sunderland Wigan v Fulham Swansea v Everton Chelsea v Stoke

G[ada

Newcastle v Norwich Liverpool v Man Utd Newcastle v Norwich Man City v Arsenal Tottenham v QPR

The Championship

Crystal Palace v Cardiff Derby v Burnley Ipswich v Charlton Leeds United v Nottm Forest Millwall v Brighton Peterborough v Wolves Sheff Wed v Bolton Watford v Bristol City Birmingham v Barnsley

G[ada

Leicester v Hull

It-Tnejn

Blackpool v Huddersfield

League One

Brentford v Oldham Bury v MK Dons Coventry v Carlisle Crawley v Tranmere Crewe v Leyton Orient Doncaster v Stevenage Hartlepool v Shrewsbury Notts County v Portsmouth Scunthorpe v Colchester Swindon v Bournemouth Walsall v Preston Yeovil v Sheff Utd

League Two

Wimbledon v Torquay Aldershot v Barnet Bradford v Morecambe Cheltenham v Oxford Utd Chesterfield v Accrington Dag & Red v Northampton Exeter v Wycombe Fleetwood v Port vale Gillingham v Southend Plymouth v Bristol Rovers Rotherham v Rochdale

Premeir Sko//i]

Celtic v Dundee Dundee Utd v Hearts Hibernian v Inverness CT Kilmarnock v St Mirren Ross County v St Johnstone

G[ada

Aberdeen v Motherwell

I Div

Dumbarton v Hamilton Dunfermline v Livingston Falkirk v Airdrie Utd Morton v Raith Rovers Partick Thistle v Cowdenbeath

II Div

Albion v Stenhousemuir Alloa v Stranraer Arbroath v Forfar Brechin v Queen of Sth East Fife v Ayr

III Div

Annan Athletic v Peterhead Berwick v Stirling East Stirling v Clyde Elgin v Queens Park

G[ada

Rangers v Montrose

Fi tmiem il-;img[a Man Utd se jiltaqg[u kontra Liverpool filwaqt li /-champions Man City jilag[bu kontra Arsenal. Minkejja li g[adu kmieni flista;un, dawn i]-]ew; partiti jaf ikollhom effett kru/jali fuq ir-ri]ultat a[[ari tal-kampjonat. Ir-rivalità bejn Liverpool u Man Utd hi wa[da kbira imma g[ada dawn i]-]ew; timijiet se jing[aqdu flimkien biex juru solidarjetà lejn dawk ilpartitarji ta’ Liverpool li mietu fl-1989 f’Hillsborough. Matul il-;img[a li g[addiet [ar;u rapporti ;odda dwar din it-tra;edja, rapporti li ]velaw il-verità mal-familji li g[al snin twal kienu qed jistennew li ssir ;ustizzja. Barra minn hekk dan ilkonfront se jlaqqa’ lid-difensur ta’ Man Utd, Patrice Evra u lill-attakkant ta’ Liverpool, Luis Suarez. Sena ilu dan tala[[ar kien akku]at li g[adda kummenti razzisti fil-konfront ta’ Evra u sa[ansitra kien sospi] tmien partiti. Matul il;img[a ;ie de/i] li dawn ittnejn se jie[du b’idejn xulxin qabel il-partita. Filwaqt li Man Utd se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 4-0 kontra Wigan, Liverpool ;ew mi]muma draw 1-1 kontra Sunderland. Man Utd, matul il-

;img[a reb[u bi skor minimu ta’ 1-0 kontra Galatasaray fi/Champions League filwaqt li Liverpool kienu impenjati flEuropa League kontra Young Boys. Il-bidu ta’ dan l-ista;un g[al Liverpool ma tantx kien wie[ed tajjeb filwaqt li minkejja li Man Utd qed jirb[u, il-log[ob li qed juru mhux qed ikun wie[ed spettakolari. Liverpool qeg[din fis-17-il post fil-klassifika u r-Red Devils qeg[din it-tieni, punt ta[t il-leaders Chelsea. Ta’ min jinnota li Man Utd ilhom ma jirb[u f’Anfield f’dawn l-a[[ar erba’ darbiet li lag[bu hemm. L-a[[ar darba li t-tim ta’ Ferguson reba[ f’Anfield kien fl-2007 meta dakinhar kienu reb[u 1-0. Liverpool, anke meta jkunu g[addejjin minn mument kemxejn diffi/li dejjem jirnexxilhom jikkaw]aw problemi lil Man Utd. Dawn fil-fatt, sena ilu eliminawhom mill-FA Cup. Intant, nhar il-{add jiltaqg[u wkoll Arsenal kontra Man City. Matul il-;img[a Arsenal reb[u 2-1 barra minn darhom kontra Montpellier fi/Champions League filwaqt li s-Citizens tilfu 3-2 fl-a[[ar minuti kontra Real Madrid.

Shinji Kagwa ta’ Man Utd (fin-nofs), li kellu log[ba mill-aqwa kontra Galatasaray fost il-;img[a

Minkejja li dawn tilfu din il-log[ba wie[ed irid jg[id li City kellhom wirja tajba fil-Bernabeu. Fil-kampjonat, ;img[a ilu,. City ;ew mi]muma 1-1 minn Stoke waqt li Arsenal umiljaw lil Southampton bi skor ta’ 6-1. Dawn i]-]ew; timijiet g[andhom tmien punti kull wie[ed u jidher li Balotelli ta’ City mhux se jilg[ab min[abba li matul il-;img[a kellu xi ti]gwid malmanager Roberto Mancini. L-attakkant ta’ Arsenal, Podolski, awtur ta’ wie[ed mill-gowls fi Franza, qal li jekk il-Gunners jilag[bu kif

lag[bu kontra Southampton u Liverpool, dawn ikollhom /ans jie[du t-tliet punti, anke jekk dawn se jkunu qed jilag[bu fl-Etihad Stadium. Intant, Chelsea se jippruvaw jirb[u kontra Stoke biex b’hekk japprofittaw mill-konfronti diretti bejn City, Arsenal, Utd u Liverpool. Il-Blues se jkunu ;ejjin minn ]ew; draws konsekuttivi. Fi tmiem il;img[a dawn ;ew draw 0-0 kontra QPR filwaqt li matul il-;img[a ;ew draw 2-2 kontra Juventus.

FUTBOL TALJAN

Tispikka Udinese kontra Milan Bejn illum u g[ada jitkompla l-kampjonat tasSerie A fejn bla dubju tispikka l-partita fil-Friuli bejn Udinese u Milan. Dawn i]-]ew; timijiet se jkunu ;ejjin minn ri]ultat di]appuntanti, spe/jalment Milan li tilfu 1-0 f’darhom stess kontra Atalanta. Barra minn hekk, it-tim ta’ Allegri ;ie mi]mum 0-0 f’San Siro minn Anderlecht fi/Champions League. Udinese se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 2-2 kontra Siena u b’hekk Milan u Udinese, li jinsabu fil-11 u fit-18-il post rispettivament iridu jibdew ji;bru l-punti biex jersqu lejn l-ewwel postijiet. Matul dawn l-a[[ar ;img[at qed ikun hemm kritika kbira min-na[a talpartitarji ta’ Milan filkonfront kemm tal-kow/ Allegri kif ukoll talPresident Berlusconi. Illejla Juventus jilqg[u lil Chievo f’darhom u wie[ed jistenna lill-Bianconeri jiksbu t-tliet punti. Juventus fi tmiem il-;img[a, reb[u 3-1 kontra Genoa imma lwirja tag[hom ma tantx kienet daqstant tajba. Madankollu, il-Bianconeri kellhom wirja mill-aqwa

matul il-;img[a meta dawn ;ew draw 2-2 kontra Chelsea fi Stamford Bridge. Jidher li kontra Chievo jista’ jibda lattakkant Quagliarella li ;ab id-draw kontra Chelsea u kellu effett po]ittiv fuq ittim kollu. Wie[ed irid jara jekk ilmidfielder Vidal hux se jil[aq jirkupra minn daqqa li qala’ fil-partita kontra Chelsea. S’issa, Juventus, flimkien ma’ Napoli u Lazio reb[u l-log[ob kollu u jidher li t-tim immexxi minn Carrera se jibqa’ fil-qu//ata anke din il-;img[a. Chievo se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 3-1 kontra Lazio. Dawn tal-a[[ar g[ada jilag[bu kontra Genoa, tim li kellu wirja tajba kontra Juventus i]da din ma kinitx bi]]ejjed. Lazio matul il-;img[a kienu impenjati kontra Tottenham fl-Europa League u dan jaf ikollu kemxejn effett negattiv fuq ilkundizzjoni tal-players i]da bil-futbol li qed jilag[bu dawn xorta m’g[andhomx ifallu. Napoli, li ukoll g[andhom disa’ punti jilag[bu barra minn darhom kontra Catania. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Napoli kellhom wirja tajba

fil-kampjonat kontra Parma u fil-fatt reb[u bi skor ta’ 3-1. Min-na[a tag[hom, Catania se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 2-0 kontra Fiorentina f’Firenze. G[ada Inter jilag[bu kontra Siena u jippruvaw jirb[u l-ewwel log[ba filkampjonat f’San Siro. Fl-a[[ar log[ba tag[hom fis-Serie A Inter reb[u 2-0 kontra Torino filwaqt li fla[[ar log[ba li dawn lag[bu f’San Siro dawn tilfu 3-1 kontra Roma. Wie[ed irid jara jekk ilplaymaker Wesley Sneijder hux se jilg[ab wara li skond rapporti fil-;urnali Taljani, dan kellu xi disgwid malkow/ Stramaccioni min[abba li ;ie mibdul kontra Torino. Nhar il-{add jag[mel iddebutt tieg[u Gasperini b[ala kow/ ta’ Palermo wara li fi tmiem il-;img[a tke//a Sannino. Palermo jilag[bu kontra Atalanta u bla dubju din se tkun diffi/li g[arRosanero meta wie[ed i[ares lejn il-wirjiet li kellhom Atalanta s’issa. Roma jittamaw li jwettqu reazzjoni meta g[ada jilag[bu barra minn darhom kontra Cagliari. It-tim ta’

Zeman, ;img[a ilu, wara li kien 2-0 minn fuq flOlimpico spi//a biex tilef bi skor ta’ 3-2 kontra Bologna. Cagliari se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 1-1 u fil-fatt kien ir-ri]ultat biex wassal lill-President ta’ Palermo, Zamparini, biex ke//a lil Sannino. Il-Programm

Serie A Illum

Parma v Fiorentina Juventus v Chievo G[ada Atalanta v Palermo Bologna v Pescara Cagliari v Roma Catania v Napoli Inter v Siena Udinese v Milan Lazio v Genoa

Serie B

Cesena v Cittadella Juve Stabia v Varese Modena v Livorno Pro Vercelli v Ascoli Vicenza v Brescia Crotone v Bari Lanciano v Grosseto Padova v Reggina Spezia v Sassuolo


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

30 Sport BOV KAMPJONAT TAL-EWWEL DIVI}JONI

Hat-trick ta’ Kooh Sohna f’xalata o[ra minn Pieta` minn Ray Abdilla

......................1 ` Hotspurs .................4 Pieta` Hotspurs re;g[u

G]ira United Pieta

wrew xi jsarrfu meta wara li g[elbu lil Dingli fl-ewwel [ar;a tag[hom bl-iskor ta’ 6-1, g[elbu lil G]ira 4-1 bi g[amluhom g[axar gopals f’]ew; partiti. Pietà kienu dominant fl-ewwel taqsima bil-player mill-Kamerun Raphael Kooh Sohna jispikka fuq kul[add, jiskorja “hattrick” u jkun ta’ periklu g[ad-difi]a ta’ G]ira kull darba li jkollu l-pusses talballun. G]ira ppruvaw jag[mlu reazzjoni fit-tieni taqsima u anke rnmexxielhom inaqqsu l-iskor i]da ;miel ta’ goal ta’ Quilin Refalo qatel it-tamiet talG]ira li sa issa g[adhom bla punt u g[adhom ma sabux saqajhom fl-ewwel divi]joni. Pieta` kienu aktar aggressivi fl-ewwel taqsima millavversarji tag[hom fejn tefg[u lil Maroons fid-difi]a g[al [inijiet twal. Ma kienitx sorpri]a li fit-12-il minuta huma fet[u l-iskor meta wara azzjoni velo/i ta’ RAPHAEL SOHNA g[eleb lil Simon Agius b’xutt fil-baxx. Gzira naqsu li jag?mlu reazzjoni tant li fit-28 minuta Pieta` rduppjaw meta g[al darb’o[ra RAPHAEL SOHNA sab ix-xibka b’xutt fil-baxx. ]ew; minuti wara l-istess player kien g[oddu skorja t-tielet goal meta wara li l-kross tieg[u ;ie mblukkat minn difensur, il-ballun re;a’ spi//a f’saqajh bix-xutt finali finali tieg[u g[adda minn quddiem il-lasta u spi//a barra. Fis-37 minuta waslet ir-risposta min-na[a ta’ Gzira meta Jimmy Hussey qassam lejn Alfred Effiong, dan qata’ ]ew] difensuri fuq il;irja i]da l-kontroll finali tieg[u ma kienx wie[ed ideali biex hu ;ie anti/ipat minn Miguel Montfort. Il-partita nbidlet totalmet fit-tieni taqsima fejn Pieta`

[assew mhux ftit lil Cleaven Frendo li fil-mistrie[ inbidel ma’ Jurgen Pisani. Il“Maroons” [ar;u jattakkaw u fil- 50 minuta, daqqa ta’ ras ta’ Alfred Effiong mill-vi/in kien salvat tajjeb minn Miguel Montfort. Tliet minuti wara Gzira da[lu fil-partita meta l-gowlkiper Montfort [are; kemmxejn goff biddifi]a aktar tfixxklu milli tg[inu, fuq kross ta’ Pierre Grima il-ballun jaqa’ g[and Simon Shead li b’lasta vojta tefa’ ;ewwa. Gzira komplew jattakkaw u fit-62 minutes kien g[al darba o[ra Shead li wara li r/ieva tajjeb ming[and Alfred Effiong, dar u b’xutt minn tarf il-kaxxa raha lillgowlkiper Montfort isalva tajjeb ma’ l-art. Fis-67 minuta daqqa ta’ ras ta’ Steven Meilak minn corner ta’ Ciao Suguino Garcia jg[addi ftit g[oli. Meta G]ira deheru li setg[u jiksbu lgowl tad-draw, Pieta` prattikament ser[u rashom millpartita meta minuta wara minn angolu kwa]i mpossibbli fuq in-na[a tax-xellug minn kross ta’ Jurgen Vella, Quilin Refalo skorja ;miel ta’ goal b’xutt fil-baxx. Minuta wara G]ira rrispondew b’xutt minn barra lkaxxa ta’ Effiong li ;ie ]valet minn Montfort. Sitt minuti mit-tmiem Pieta` tilfu /ans tad-deheb meta Jurgen Pisani wa[du quddiem illasta bil-gowlkiper meg[lub spara g[oli wara ;irja u korss tajjeb ta’ Quilin Refalo. Fil-[in mi]jud Raphael Kooh Sohna g[amilhom tlieta g[alih u erba’ g[al Pieta` wara li b’xutt b’sa[[tu u filbaxx wara ;irja o[ra sabi[ha gf[eleb lil Simon Agius u dan wara pass pre/i] tas-sostitut Kyle Cesare. ` .: M. Montfort, A. Spiteri, Q. Refalo (D. Caruana), R. Kooh Sohna, T. Agius (K. Cesare), L. Mallia, Pieta

H

C. Cassar, J. Zarate, I. Grech, L Mutasi, C. Frendo (J. Pisani). : S. Agius, K. Cassar (S. Meilak), P. Grima, J. P. Scerri (A. Galea), J. Chetcuti, J. Hussey, R. Deguara, K. Saliba, S. Shead, A. Effiong, C. Garcia Suguino. : Paul Caruana G]ira Utd

Referee

Falzon jag[ti l-ewwel punti lin-Naxxar fl-a[[ar [inijiet .....................2 ........ .........1 Gowl ta’ Darren Falzon fla[[ar azzjoni tal-partita ta Naxxar Lions

Dingli Swallows

reb[a lil Naxxar Lions fuq Dingli biex dawn [adu lewwel punti ta’ l-ista;un. Fl-ewwel taqsimna kienet mill-isba[ fejn kien hemm bosta azzjonijiet perikolu]i kemm minn na[a kif ukoll minn o[ra. Wara bidu pjuttost kwiet kienu Naxxar li [olqu lewwel periklu wara 12-il minuta meta xutt bid-dawra ta’ Sunday Eboh wara freekick ta’ Ivanilson Junior ;ie mblukkat g[al korner middifi]a. Minuta wara f’attakk ie[or tal-Lions daqqa ta’ ras ta’ Gilbert Camilleri wara kross ta’ Darren Falzon ;iet salvata minn Jeffrey Farrugia. Mal-[in Dingli bdew de[lin fil-partita u fis-16-il minuta daqqa ta’ ras ta’ Senior David wara korner ta’ Lyden Micallef g[addiet ftit barra. Tliet minuti wara Naxxar fet[u l-iskor meta Anthony Ewurum deher jaqa’ wara kuntrast ma’ Etienne Farrugia, ir-referee ordna penalty bil-players ta’ Dingli jipprotestaw. Mill11-il metru ANDRE ROCHA DA SILVA ma falliex. Dingli ppruvaw jag[mlu reazzjoni u ftit wara Senior David zmarka lil Leontiev Konda i]da dan ixxutja dg[ajjef minn

Azzjoni mill-partita bejn Naxxar u Dingli. Naxxar reb[u fl-a[[ar minuti (Ritratt> Joseph Galea)

qag[da tajba. Fil-35 minuta Dingli g[amlu l-iskor indaqs meta SENIOR DAVID anti/ipa l-[ar;a talgoalkeeper Julian Azzopardi wara kross fit-tul ta’ Kurt Pace u kkonkluda fix-xibka b’daqqa ta’ ras mill-isba[. Wara l-mistrie[ lil-partita naqqset xi ftit mir-rittmu binNaxxar ikollhom aktar milllog[ob u Dingli joperaw bilkontrattakk. Fil-50 minuta xutt b’sa[[tu ta’ Anthony Ewurum deher destinat g[al ;ewwa, i]da bi sfortuna g[alih, il-ballun stampa malwieqfa. Minuta wara Naxxar spi//aw jilag[bu b’g[axra minn nies wara li Angus Buhagiar ;ie muri t-tieni karta safra g[al foul fuq Senior David. Minkejja li kien qed jilag[bu bi player anqas, minuta minn tmiem ilpartia Naxxar skurjaw il-goal de/isiv meta minn pass ta’ Lydon Micallef, DARREN FALZON anti/ipa l-?ar;a ta’ Jeffrey Farrugia u kkonkluda fix-xibka. E]att qabel intemmet il-partita,fil-94 minuta, Dingli ukoll spi//aw jilag[bu

Kif Jinsabu L

Pieta` H. 2 Vittoriosa S. 1 St. Andrews 1 Marsaxlokk 1 Lija A. 1 }ejtun C. 1 Naxxar L. 2 Mqabba 1 Gudja U. 1 Bir]ebbuga SP 1 G]ira U. 2 Dingli S. 2

R

D

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

0 0 0 0 0 0

F

10

K Pt

2 6 2 0 3 4 3 3 3 2 3 2 1 3 1 0 3 1 2 3 3 1 3 4 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 3 7 0 2 2 8 0

bi player anqas meta r-referee Chris Lautier wera t-tieni karta safra lil Alex Portelli li kien g[adu kif waqqa’ lil Anthony Ewurum li kien [arab f’azzjoni ta’ kontrattakk. Dingli S: J. Farrugia, A. Portelli, K. Pace, R. Micallef (J. Sapiano), L. Konda, K. Formosa, S. David, B. Guga, E. Farrugia, E. Grech, L. Micallef (F. Cauchi) Naxxar L: J. Azzopardi, A. Buhagiar, J. Vella, K. Drago (L. Micallef), S. Eboh, A. Rocha Da Silva (P. Doffo), V. Bellia, G. Camilleri (J. Debono), D. Falzon, A. Ewurun, I. Serino Junior Referee: Chris Lautier

SPARAR

Chetcuti u Lee Xuereb jimpressjonaw fis-Slovenja

Chetcuti (xellug) u Lee Xuereb (lemin) fuq il-podju fis-Slovenja

Tlett ijiem qabel il-Finali tat-Tazza tad-Dinja Double Trap li g[aliha kkwalifikaw laqwa 12-il tiratur fid-dinja , saret il-Gran Prix Internazzjonali b’William Chetcuti u Nathan Lee Xuereb jispi//aw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. Fl-ewwel tliet rawnds, Chetcuti kiseb serje ta’ 48, 48, u 46 g[al total ta’ 142 minn 150 filwaqt li Lee

Xuereb kiseb serje ta’ 43, 49 u 46 g[al total ta’ 138 filwaqt li Hakan Dhalby tal-I]vezja kiseb total ta’ 141 minn 150 Fil-barrage finali Dahlby laqat 46 minn 50 g[al total ta’ 187 minn 200 filwaqt li Chetcuti laqat 43 g[al total ta’ 185 bi Xuereb jolqot 45 biex b’total ta’ 183 spi//a fittielet post. Il-Finali tat-Tazza tadDinja se jsiru f’Maribor fis-

Slovenja nhar it-Tnejn blaqwa 12 il-tiratur fid-dinja jkunu fl-azzjoni fosthom William Chetcuti u Nathan Lee Xuereb li fit-Tazza tadDinja tal-Istati Uniti f’Tucson kienu spi//aw fittieni u fir-raba’ post rispettivament. Flimkien mat-tiraturi Maltin hemm wkoll il-kow/ talFederazzjoni Maltija talisparar Jimmy Bugeja.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

Sport 31 KAMPJONAT BOV PREMIER

Ostaklu delikat g[al Birkirkara minn Alex Attard

Birkirkara, it-tim li flimkien ma’ Hibernians u Valletta g[andu punti massimi llum jaffronta lil Sliema f’konfront delikat. Minkejja li Sliema se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 2-1 kontra Qormi dawn xorta huma kapa/i ji;bru xi punti mil-log[ba kontra lKarkari]i li se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 3-0 kontra Floriana. Bla dubju l-eroj ta’ B’Kara f’dik illog[ba kien l-attakkant Johnattan li skorja hat trick biex ing[aqad ma’ Lima flewwel post tal-klassifika tal-aqwa skorers b’erba’ gowls. Attakkant li millewwel da[al sew fil-pjani tal-iStripes. Illum ukoll jilag[bu Floriana kontra Rabat, ]ew; timijiet li fl-a[[ar [ar;a tag[hom naqsu milli j;ibu t-tliet punti. Ironikament, dawn i]-]ew; timijiet tilfu kontra B’Kara u Hibernians, ]ew; timijiet li g[andhom punti massimi u Hibs u B’Kara reb[ulhom 3-0. Rabat se jkunu qed ifittxu l-ewwel reb[a tal-ista;un, anke jekk din mhux se tkun [a;a fa/li. Floriana, li s’issa ;ew draw darbtejn, reb[u log[ba u tilfu log[ba, jittamaw li jiksbu reb[a fuq it-tim neopromoss. G[ada Hibernains jilag[bu kontra Balzan u jittamaw li jkomplu minn fejn [allew wara r-reb[a li kisbu fuq Rabat. G[al Balzan se tkun diffi/li li dawn jie[du t-tliet punti kontra tim li qed juri log[ob tajjeb. Balzan se jkollhom lil Pedro Dos

Santos Calcado nieqes min[abba li dan hu sospi] log[ba. Dawn tilfu 2-1 kontra Tarxien fla[[ar [ar;a tag[hom u jridu joqog[du attenti mill-avverasarju Lima li fla[[ar log[ba kontra Rabat kellhu wirja mill-aqwa. Ta’ min jg[id li Balzan s’issa minn dejjem kellhom wirjiet po]ittivi imma [adu biss punt u sofrew tliet telfiet dan l-ista;un. It-Tnejn i/-champions Valletta, li g[andhom punti massimi jilag[bu kontra {amrun li se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 4-1 kontra Mosta u issa wara din il-log[ba, g[andhom log[ba diffi/li o[ra. {amrun se jkollhom lil Angel Yoshev nieqes min[abba li dan hu sospi] log[ba. Min-na[a tag[hom, Valletta kellhom b]onn lill-attakkant internazzjonali Malti, Michael Mifsud biex [adu l[ajja kontra t-tim neopromoss ta’ Melita biex reb[u 5-1. Wara li flewwel taqsima l-iskor kien dak ta’ 11, Mifsud da[al b[ala sostitut u ispira lil Valletta li skurja erba’ gowls. Tarxien, tim li fl-a[[ar [ar;a tieg[u kiseb l-ewwel reb[a f’dan l-ista;un jilag[bu kontra Melita, tim li g[adu ma reba[x log[ba s’issa. Fuq il-karta, ir-Rainbows m’g[andhomx ifallu kontra Melita li se jkollhom lil Jovan Vukanic nieqes min[abba li hu sospi]. Intant il-{add jilag[bu wkoll Mosta kontra Qormi, ]ew; timijiet li se

Azzjoni mill-partita bejn B’Kara u Floriana, partita li l-Karkari]i reb[u 3-0

jkunu ;ejjin minn reb[a u b’hekk wie[ed jistenna konfront interessanti. Mosta jibdew b[ala favoriti fuq ilkarta, spe/jalment wara r-reb[a ta’ 4-1 kontra {amrun Spartans. Qormi, minna[a l-o[ra, kisbu reb[a tajba ta’ 2-1 kontra Sliema u bla dubju din se tg[ollilhom il-moral. Bello Osagie, attakkant ta’ Qormi kellu log[ba mill-aqwa kontra lWanderers u dan jittama li jer;a’ jirrepeti din il-wirja kontra Mosta, anke jekk dan ma tantx qed ikun konsistenti imma fil-;urnata tieg[u jo[loq periklu lil kull difi]a.

Il-Programm

Illum Victor Tedesco Stadium

5pm Floriana v Rabat A 7.15pm B’Kara v Sliema W

G[ada Ta’ Qali

5pm Balzan v Hibernians 7pm Mosta v Qormi

It-Tnejn Ta’ Qali

6pm Tarxien R v Melita 8pm {amrun S v Valletta

WARA L-PARTITI TAL-EUROPA LEAGUE

LOKALI

Lazio jistg[u jkunu penalizzati

Imut Michael Gialanze

Tottenham ressqu appell quddiem il-UEFA min[abba li skont huma l-partitarji ta’ Lazio bdew jattakkaw lillattakkant Jermain Defoe b’mod razzjali fil-partita ta’ bejniethom, partita valida mill-Europa League. “Il-UEFA ilha ti;;ieled kontra r-razzi]mu u nistenna li din id-darba tippenalizza lil Lazio,” qal Villas Boas, ilmanager ta’ Tottenham. Ilpartita intemmet fi draw ta’ 00 u Tottenham kienu sfortunati u laqtu tliet darbiet illasta. “Jien ma smajt xejn imma qed nistenna li l-awtoritajiet jie[du passi,” kompla l-eks kow/ ta’ Chelsea. Ta’ min jinnota li Michel Platini, li hu l-President talUEFA, kien qieg[ed White Hart Lane jara l-log[ba u skont xi diri;enti ta’ Tottenham, mhux biss Defoe ;ie attakkat i]da anke Aaron Lennon u Townsend, plejer li da[al jilg[ab fit-tieni taqsima. Il-UEFA, min-na[a tag[ha qalet li qabel tie[u de/i]joni finali se tistenna r-rapport taluffi/jali. Aktar in/identi

Wara l-partita bejn Napoli u Stockholm kien hemm aktar ;lied bejn il-partitarji ta]-]ew; timijiet. Qabel illog[ba kien hemm in/identi u

tliet partitarji }vedi]i, minn grupp ta’ 13 we;;g[u serjament. Tliet partitarji o[ra ta’ Stockholm, wara l-log[ba we;;g[u waqt li dawn kienu qed jieklu u ;ew attakkati bisskieken minn xi nies li kellhom wi//hom mg[ammad. Napoli reb[u 4-0 kontra dan it-tim }vedi] u l-eroj tasserata kien Vargas li skurja tliet gowls. Napoli spi//aw jilag[bu b’10 wara li tke//a Hamsik. Shelvey kuntent

Jonjo Shelvey, il-plejer ta’ Liverpool li skurja ]ew; gowls kontra Young Boys hu kuntent bil-fatt li g[en lit-tim tieg[u jirba[ l-ewwel log[ba fl-Europa League u fl-istess [in qal li jittama li jag[ti sinjal po]ittiv qabel ma r-Reds, g[ada, jilag[bu kontra Man Utd. Dan il-plejer, li g[ad g[andu 20 sena da[al b[ala sostitut u skurja ]ew; gowls fir-reb[a ta’ 5-3 li Liverpool kisbu kontra l-avversarji tag[hom. “Nirringrazzja lill-kow/ ta/-/ans li tani u issa nittama li ladarba wrejt x’noffri nkun aktar involut fil-pjanijiet tieg[u. Log[ba kontra Man Ytd ma tistax tkun akbar minn hekk,” qal Jonjo Shelvey.

‘Pattejna ta’ ]ew; ]balji’

Il-kow/ ta’ Inter, Andrea Stramaccioni qal li d-draw ta’ 2-2 f’San Siro kontra Rubin Kazan kien konsegwenza ta’ ]ew; ]balji li g[amel dan it-tim. Inter marru minn ta[t u ;abu ddraw i]da sitt minuti mittmiem Rubin re;g[u skurjaw u kien biss gowl fl-a[[ar minuta ta’ Nagatomo li salva punt. “Rubin tim diffi/li biex tilg[ab kontrih. It-tim tieg[i g[o;obni kif lag[ab. Fit-tieni taqsima konna a[jar. G[arraba’ darba dan l-ista;un f’darna morna minn ta[t wara inqas minn 20 minuta u ma rridux nibqg[u nag[mlu dan l-i]ball,” qal Stramaccioni. “Pattejna qares ta’ ]ew; ]balji li g[amilna g[ax wara kull darba li qlajna gowl wettaqna reazzjoni denja,” temm jg[id Stramaccioni. Serra[ diversi plejers

Il-manager ta’ Newcastle, Alan Pardew qal li serra[ diversi plejers fil-log[ba kontra Maritimo u minkejja dan xorta g[o;bu l-log[ob li wrew il-plejers. Fi tmiem il;img[a il-Magpies lag[bu kontra Everton u minn dik illog[ba Pardew biddel seba’ plejers g[al-log[ba kontra

Maritimo, log[ba li ntemmet fi draw ta’ ming[ajr gowls. “Kien hemm [afna plejers imwe;;g[in u na[seb li dan kien l-aktar tim batut li stajt nilg[ab bih imma xorta wa[da kellna log[ba tajba. Kien hemm [afna plejers li g[alihom din kienet l-ewwel darba li kienu qed jilag[bu fl-Ewropa u g[alhekk kuntent bil-punt li ;barna,” qal Pardew. Immultati

Levski Sofia ;ew immultati

€30,000 min[abba li l-parti-

tarji tag[hom offendew b’mod razzist lill-plejers talavversarji tag[hom, Sarajevo. Din il-log[ba kienet intlag[abet f’Lulju li g[adda u d-de/i]joni finali dwar dan il-ka] t[abbar ilbiera[. Partitarji tat-tim Bulgaru kellhom banner b’kumment razzist fuqu u matul il-log[ba l-partitarji attakkaw kontinwament lil plejers ta’ kulur. Barra minn hekk kien hemm banners li fa[[ru lil Ratko Mladic, eks Kap tal-armata Serba u lil Zeljko Raznatovic, Kmandant tal-armata Parlamentari li kienu [adu sehem fil-gwerra tal-Bosnija u l-Kroazja fis-snin 90. Levski kienu reb[u lewwel log[ba 1-0 imma tilfu b’aggregate ta’ 3-2 fuq i]]ew; legs.

Il-biera[ t[abbret ilmewt tal-ex Vi/i President tal-ASA, it-Tabib Michael Gialanze li g[al xi ]mien kien wkoll Chairman tasSwimming Board tal-ASA. Fis-sena 1958 Gialanze kien irrappre]enta lil Malta fil-Kampjonat tal-Ewropa tal-Atletika meta fi Stokkolma [a sehem fl-400 metru. It-Tabib Gialanze kien g[al xi ]mien Vi/i President ta’ Neptunes u fis-snin li g[addew kien reba[ wkoll l-unur talUffi/jal tas-sena fl-Gha]liet Sportivi Nazzjonali. F’isem dan il-;runal kondoljanzi lill-familja tieg[u. FORMULA 1

Vettel bl-a[jar [in I/-champion renjanti, Sebastian Vettel irre;istra la[jar [in fi]-]ew; sessjonijiet ta’ provi, f’Singapore. Vettel, li kien reba[ dan ilGrand Prix ta’ sena ilu, waqt it-tieni sessjoni, g[amel [in ta’ 1.48.340’ filwaqt li t-tieni l-a[jar [in g[amlu Jenson Button talMcLaren. It-tielet l-a[jar [in g[amlu Fernando Alonso tal-Ferrari, li hu lleader tal-klassifika.


Is-Sibt, 22 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

L-og[la awtoritajiet tal-pajji] ilbiera[ attendew g[all-Quddiesa Pontifikali ta’ Jum l-Indipendenza, fil-Konkatidral ta’ San :wann fil-Belt (Ritratt> Michael Ellul)

Nibqg[u ng[o]]u l-valuri biex nibnu so/jetà a[jar F’dan il-Jum tal-Indipendenza, g[andna lkoll nag[mlu e]ami fuq ilkontribut tag[na lejn is-so/jetà u g[andna nibqg[u nag[fsu fuq il-valuri. Kliem l-Ar/isqof ta’ Malta Mons. Pawlu Cremona fl-omelija talQuddiesa Pontifikali ta’ Jum lIndipendenza lbiera[ filg[odu filKonkatidral ta’ San :wann. Monsinjur Arcisqof qal li :esù tkellem ukoll fuq il-bini tas-so/jetà u [e;;e; lis-segwa/i tieg[u biex jag[tu s-sehem tag[hom fil-bini ta’ so/jetà a[jar.

Meta wie[ed jitkellem fuq il-valuri kif imfissra minn :esù Kristu filbeatitudnijiet – l-umiltà, is-sin/erità, il-;ustizzja u l-libertà – dawn huma valuri li jista’ jsegwihom kul[add, anki min ma jemminx. Hu kompla li min ikun qed imexxi, irid jibqa’ g[ajnejh miftu[in fuq dawk vulnerabbli fejn ming[ajr lg[ajnuna ta’ [addie[or, dawn ma jistg[ux jinqalg[u mis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Pre]enti g[all-Quddiesa Pontifikali kien hemm l-og[la awtoritajiet talpajji], il-President ta’ Malta, il-Prim

Ministru, il-Kap tal-Oppo]izzjoni, Ministri u Segretarji Parlamentari, Membri mi]-]ew; na[at tal-Kamra tar-Rappre]entanti, il-:udikatura u uffi/jali tal-partiti politi/i. Pre]enti wkoll kien hemm diversi membri talKorp Diplomatiku. Qabel il-quddiesa, il-banda talForzi Armati ta’ Malta akkumpanjat il-Gwardja tal-Unur f’parata li ni]let tul Triq ir-Repubblika sal-Pjazza San :wann fejn il-President ta’ Malta George Abela u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi ng[ataw is-salut nazzjonali bid-daqq tal-Innu Malti.

media•link COMMUNICATIONS

Wara l-quddiesa, kemm il-President kif ukoll il-Prim Ministru po;;ew fjuri quddiem il-Monument talIndipendenza fil-Furjana. Matul din i/-/erimonja qasira, ing[ata wkoll issalut b’21 tir tal-kanuni. Anki l-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat po;;a bukkett fjuri quddiem il-monument tal-Indipendenza. Kuntrarju g[al dak li ntqal minn xi esponenti Laburisti, Muscat qal li lIndipendenza jist[oqqilha r-rispett b[ala festa nazzjonali tal-Maltin. Hu ddeskriva l-festi nazzjonali b[ala “a[wa ndaqs, ulied l-istess omm.”

2012_09_22  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you