Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,236

€0.55

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Aktar ro[s fil-prezz tal-medi/ini

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jwie;eb il-mistoqsijiet ta’ tliet ;urnalisti (Ritratt> Joseph Galea)

Il-Partit Nazzjonalista hu l-awtur tal-bidla g[all-;id ta’ pajji]na Il-Partit Nazzjonalista hu lawtur tal-bidla g[all-;id ta’ pajji]na. Dan irnexxielu jwettqu minkejja l-maltemp kollu kontrieh. Illum jinsab fidu/ju] li l-poplu jirrikonoxxi l-bidla g[all-a[jar u meta jkun imsejja[ jer;a’ jag[ti l-fidu/ja tieg[u lillPartit Nazzjonalista biex ikompli miexi ’l quddiem. Dan qalu l-Prim Ministru u

Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi meta lbiera[ g[alaq il-programm ta’ diskussjonijiet li saru ta[t ittinda fuq il-Fosos tal-Furjana b[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet tal-festi tat-48 sena millkisba tal-Indipendenza. Id-diskussjoni tal-biera[ kienet f’forma ta’ intervista lill-Prim Ministru minn tliet ;urnalisti ta’ media mhux tal-

Partit Nazzjonalista. Il;urnalisti mistiedna kienu Charlon Gouder minn One News, Kurt Sansone mill;urnal The Times u Matthew Vella mill-gazzetta Malta Today. Fl-ewwel interventi tag[hom, it-tliet ;urnalisti bba]aw id-domandi dwar iddisgwid li kellu jiffa//ja lPrim Ministru sa minn kmieni

fil-le;islatura b’nuqqas ta’ qbil ma’ xi deputati fil-Grupp Parlamentari li g[adu sejjer sa llum. Il-Prim Ministru qal li dan hu fatt li ma jistax ikun mi/[ud. Matul din ille;islatura, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kellu jiffa//ja maltemp kemm minn barra kif ukoll minn ;ewwa. g[al pa;na 5

Franza

Champions League

Rivista Fran/i]a ter;a’ tqanqal rabja fost il-Musulmani.

Rimonta mill-aqwa ta’ Juventus fi Stamford Bridge kontra Chelsea

Ara pa;na 12

Ara pa;na 30

Tra[[as il-prezz ta’ 14il medi/ina o[ra b[ala tkomplija tal-pro/ess ta’ tnaqqis tal-prezzijiet talmedi/ini li s’issa wassal g[at-tnaqqis fil-prezz ta’ 253 medi/ina. It-tnaqqis din id-darba, f’xi ka]i jil[aq l-43% u fost dawn il-medi/ini kien hemm lAugmentin, antibijotiku li jintu]a [afna u li ra[as bi kwa]i €7. Dan ir-ro[s seta’ jkun possibbli bl-intervent talUffi//ju g[all-Affarijiet tal-Konsumatur u hu mistenni li jkomplu ddiskussjonijiet mal-importaturi biex ikomplu jor[su aktar medi/ini. Il-medi/ini li tra[[su jinkludu medi/ini li jing[ataw g[all-kura ta’ infezzjonijiet, infjammazzjoni, l-epilessija, mard tal-prostata, kundizzjonijiet fil-;ilda, ansjetà u antibjoti/i. Dan it-tnaqqis t[abbar mill-Ministeru g[all-Kompetizzjoni :usta, Negozji }g[ar u l-Konsumatur, fejn il-Ministru Jason Azzopardi qal li l-pro/ess li qed jag[mel il-gvern fejn permezz ta’ g[al pa;na 4


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Il-Prim Ministru jintlaqa’ minn dawk li attendew il-biera[ filg[axija g[all-a[[ar attività ta[t it-tinda qabel illejla jindirizza l-mass meeting

Minkejja kull diffikultà, il-Gvern baqa’ miexi b’[arstu ’l quddiem minn pa;na 1

Minkejja dan, il-Gvern baqa’ ja[dem u fl-ag[ar ]mien talmaltemp irnexxielu jsalva limpjieg ta’ bosta [addiema f’fabbriki li kienu mhedda, [oloq eluf ta’ impjiegi, baqa’ jiffinanzja s-servizzi so/jali. IlGvern baqa’ stabbli anke jekk tul erba’ snin s[a[ il-Kap talOppo]izzjoni, g[al mhux inqas minn 23 darba qal li l-Gvern se jsejja[ elezzjoni kmieni. Il-Prim Ministru qal li minkejja kull diffikultà, ilGvern baqa’ miexi b’[arstu ’l quddiem u fuq livell ta’ partit [a l-passi li kellhom jittie[du kontra min ma mexiex mallinja tal-partit. Lawrence Gonzi qal li hu lest li jibqa’jmexxi l-Partit sakemm il-Kunsillieri jag[tuh il-fidu/ja tag[hom. G[alih dan hu privile;; kif hu privile;; il-fatt li bl-appo;; tal-poplu fl2008 ing[ata l-inkarigu li jmexxi l-pajji]. Il-Kap Nazzjonalista qal li meta jkun il-waqt imur quddiem il-poplu bi programm ie[or li juri li l-Partit Nazzjonalista ma g[andu lebda ambizzjoni personali i]da

jrid ikomplu jservi lill-poplu u kif biddel lill-pajji] fil-maltemp, jibqa’ jbiddlu g[alla[jar anke meta ji;i l-bnazzi. Mistoqsi dwar ir-ri]enja talMinistru Carm Mifsud Bonnici u tal-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana, Lawrence Gonzi rringrazzja lil dawn i]-]ew; persuni g[axxog[ol siewi li g[amlu anke b’sagrifi//ji personali. Hu tenna l-fidu/ja s[i[a tieg[u f’Carm Mifsud Bonnici. Rigward il-possibbiltà li titressaq mozzjoni ta’ sfidu/ja kontra l-Ministru Joe Cassar, ilPrim Ministru qal li r-risposta g[al dak li qed jag[mel ilMinistru Cassar tag[ta lUffi/jal tal-WHO dan l-a[[ar meta ddeskriviet is-sistema tas-sa[[a f’pajji]na b[ala mudell li fuqu g[andhom jimxu pajji]i o[ra. B’risposta g[al aktar domandi tat-tliet ;urnalisti, ilPrim Ministru fakkar il-bidliet kbar li g[amel il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista matul din ille;islatura fit-tnaqqis tat-taxxi. Dan g[en biex il-poplu kellu aktar flus fl-idejn. Dan hu kkonfermat ukoll minn /ifri

tal-konsum kif riflessi fi]]ieda fid-d[ul mill-VAT. Barra minn hekk kien hemm ukoll ]ieda sena wara o[ra fitturi]mu li dawn i[allu flus li minnhom igawdi l-poplu f’kull livell. Il-Kap Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-bidliet li saru fledukazzjoni bil-bini ta’ skola kull sena u mhux billi g[alaq l-iskejjel. Fil-qasam tas-sa[[a ma sejja[x kapri// il-bini ta’ sptar ;did i]da investa u llum qed jinvesti fi sptar ;did ie[or kontra l-mard tal-kan/er. Il-Prim Ministru qal li g[alkemm hu minnu li seta’ kien hemm de/i]jonijiet li meta wie[ed i[ares lura setg[u kienu spjegati a[jar, hu ma jiddispja/ihx li bid-de/i]jonijiet li ttie[du l-pajji] g[amel bidliet kbar. Mistoqsi jag[ti e]empju talistil ;did ta’ tmexxija tieg[u, il-Prim Ministru qal li e]empju /ar kien l-g[a]la li b[ala President tar-Repubblika ji;i nominat persuna li kienet ;ejja mill-kamp politiku oppost. Dan kellu jkun sinjal li l-Oppo]izzjoni kellha tkompli mieg[u u mhux issabbat ilbieb meta l-Gvern offra li fil-

Fidu/ja fl-g[a]la tal-poplu g[aliex il-Partit Nazzjonalista tah pajji] mibdul g[all-a[jar kariga ta’ Speaker jitpo;;a Deputat Laburista. Lawrence Gonzi qal li lPartit Nazzjonalista g[andu track record qawwi fit-tis[i[ tad-demokrazija bit-twaqqif ta’ istituzzjonijiet li jag[tu aktar drittijiet li/-/ittadin. IlPartit Nazzjonalista qatt ma u]a l-gass tad-dmug[ lil min ni]el ji//elebra okka]joni u appella biex ikun rikonoxxut it-twelid ta’ nazzjon b[ala ljum l-aktar importanti. Mistoqsi dwar il-li;i talkoabitazzjoni u d-drittijiet lillpersuni omosesswali fosthom id-dritt ta]-]wie;, il-Kap Nazzjonalista g[amilha /ara li g[all-Partit Nazzjonalista listituzzjoni ta]-]wie; hi ]wie; bejn mara u ra;el. Dan ma jnaqqas xejn mir-rispett li g[andu jkollha kull persuna indipendentement mis-sentimenti tag[ha. Il-Prim Ministru spjega li lli;i tal-koabitazzjoni qed issir

biex tipprote;i lil min hu vulnerabbli. Sa llum persuna li wara snin ta’ koabitazzjoni ma’ persuna o[ra tispi//a b’xejn, ma g[andha ebda dritt g[al kumpens. Il-li;i li se titressaq fil-Parlament hi biex tie[u [sieb dawn il-persuni li sa llum lanqas mil-li;i m’huma protetti. Il-Prim Minsitru qal li fi tmiem il-le;islatura pre/edenti, il-Partit Nazzjonalista mar quddiem il-poplu u talbu lfidu/ja bil-weg[da li jag[tih lura pajji] mibdul, aktar modern, li jag[ti aktar attenzjoni lill-[ti;iet ta’ min hu dg[ajjef li jo[loq aktar xog[ol, li jkabbar is-servizzi tas-sa[[a u li jinvesti aktar fl-edukazzjoni. Meta jasal i]-]mien se jmur quddiem il-poplu bil-fatti miksuba matul din ille;islatura u jinsab fidu/ju] li l-g[a]la tal-poplu se tkun dik li jer;a’ jafda lill-Partit Nazzjonalista.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

Fl-Università hemm aktar minn 1,000 student G[awdxi L-investiment li l-Gvern g[amel u qed ikompli jag[mel fl-edukazzjoni wassal biex flUniversità ta’ Malta b[alissa hemm 1,000 student G[awdxi jistudjaw. Dan sostnieh il-Ministru tal:ustizzja, il-Familja u dDjalogu Chris Said meta lbiera[ tkellem fil-programm Newsdesk fuq Radio 101. Il-Ministru Chris Said qal li tul is-snin kien il-Partit Nazzjonalista li ;ab il-bidla fil-pajji] u sostna li l-MLP qed jg[id li hawn b]onn il-bidla g[aliex b[ala partit m’g[andux proposti. Hu sostna li l-Partit Nazzjonalista hu partit li g[andu programm li jkompli jbiddel il-pajji] g[alla[jar. Chris Said fakkar filbidla di]astru]a li kien ;ab ilMLP fil-Gvern wara l-elezzjoni tal-1996 fejn fost lo[rajn da[[al 33 taxxa differenti. Dwar G[awdex, il-Ministru Chris Said ikkritika l-politika Laburista dwar din il-;]ira u

qal li l-MLP hu partit tassuperfi/jalità. Il-MLP m’g[andu l-ebda proposta dwar kif se jo[loq ix-xog[ol f’G[awdex g[all-G[awdxin quddiem il-problema tal-insularità doppja. Il-Ministru Chris Said qal li G[awdex gawda bil-kbir millfondi li Malta [adet mill-UE, li permezz tag[hom sar investiment infrastrutturali, fledukazzjoni u fit-ta[ri;. Hu qal li G[awdex irre;istra ]ieda ta’ tmienja fil-mija fit-turisti. Aspett importanti ie[or hu lvot dirett waqt li r-rata talqg[ad f’G[awdex qed tonqos b’rata iktar minn ta’ Malta. Ilmira tal-Gvern hi li fil-pajji] ikompli jin[oloq xog[ol produttiv, sostna Chris Said. Hu tkellem dwar l-impenn tal-gvern li jsa[[a[ id-djar talanzjani u tkellem ukoll dwar liskemi tal-Awtorità tad-Djar biex jg[inu lill-familji li g[andhom [tie;a. Il-Ministru Said qal li fl-a[[ar gvern Laburista tal-1996, G[awdex

ra rekord ta’ nies bla xog[ol. Dan minkejja l-weg[di talMLP qabel l-elezzjoni, sostna Chris Said, li qal li llum innumru ta’ nies bla xog[ol f’G[awdex qed ikompli jonqos. Chris Said semma l-edukazzjoni u qal li bidliet li saru mill-gvernijiet tal-PN dejjem saru bil-g[aqal u bl-istudenti b[ala prijorità. Dan jikkontrasta mad-di]astri edukattivi li g[amel il-MLP. Illum il-gvern jonfoq €1.5 miljun kuljum fledukazzjoni, sostna Chris Said, li kompla li dan illum isir b’dedikazzjoni. Fl-Università llum hemm aktar minn 1,000 student G[awdxi u din hi kisba kbira, qal il-Ministru Said, li semma wkoll in-numru ta’ boro] ta’ studju li l-gvern qed jag[ti lillistudenti biex ikomplu jistudjaw. Il-Ministru Said qal li fi ]mien il-Gvern Laburista, lg[a]liet ta’ xog[ol kienu filkorpi tax-xog[ol b’dixxiplina militari.

Rumen jammetti li seraq minn ristorant wara li nqabad fuq CCTV Silvius Pileandra, Rumen ta’ 25 sena, ammetta quddiem il-Ma;istrat Edwina Grima li fid-9 ta’ Settembru li g[adda seraq mir-ristorant Aroma wara li nqabad fuq filmat tasCCTV. Hu kien ;ie arrestat waqt li kien f’residenza fisSwieqi, nhar it-Tnejn li g[adda. Mir-ristorant Aroma, li jinsab f’Tas-Sliema, ir-Rumen seraq madwar €2,700. Millprovi [are; li dak inhar stenna lil waiter jillarga ftit sal-k/ina biex mar fuq il-cash u [a lammont ta’ flus li kien hemm fiha. Is-sentenza fil-konfront tieg[u se ting[ata fit-3 ta’ Ottubru li ;ej wara li talab ukoll lill-Qorti biex jing[ata aktar ]mien u dan bit-tama li sa dak il-jum il-familja tieg[u jkunu ;abru l-€2,700 biex ituhom lura lis-sid tal-Aroma.

Pileandra ammetta wkoll li seraq somma ]g[ira ta’ flus mill-[anut “Swish” li wkoll jinsab f’Tas-Sliema. Hu ammetta li seraq dawn il-flus ;urnata wara li wettaq lewwel serqa. Ammisjoni o[ra min-na[a tieg[u kienet li pprova jisraq lil /ertu Francis Attard g[all-[abta tal-11.30 a.m. fl-10 ta’ Awwissu li g[adda. L-Avukat Roberto Montalto li deher g[ar-Rumen talab lillQorti biex tag[ti /ans lill-klijent tieg[u biex jirrifletti lammissjoni tieg[u. Pileandra deher kommoss [afna fil-qorti fejn f’mumenti minnhom beda wkoll jibki. L-Avukat Montalto qal ukoll fil-Qorti li r-Rumen x’aktarx ibati minn kundizzjoni ta’ ski]ofrenija. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Jason Sultana, mid-Distrett ta’ Tas-Sliema.

Super 5 In-numri tas-Super Five li telg[u l-biera[ huma 16-5-21-26-40. {add ma qata’ l-[ames numri. 40 qatg[u erba’ numri u reb[u €1,186.61 kull wie[ed filwaqt li 1,288 qatg[u tliet numri u reb[u €42.99 kull wie[ed. Il-premju li jmiss mhux se jkun anqas minn €180,000.

It-Temp

UV INDEX

7

IT-TEMP> ftit jew wisq imsa[[ab li jsir il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: moderat mill-Majjistral li jsir moderat g[al ftit qawwi BA{AR> [afif li jsir ;eneralment moderat IMBATT> ftit li xejn li jsir baxx mill-Punent TEMPERATURA: l-og[la 28˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 83.1 mm IX-XEMX> titla’ fis-06.48 u tin]el fis-19.02

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena IL-{AMIS L-og[la 28˚C L-inqas 20˚C

IL-:IMG{A L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IL-{ADD L-og[la 27˚C L-inqas 20˚C

IT-TNEJN L-og[la 30˚C L-inqas 20˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

7

7

7

7

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 26˚C xemxi, Al;eri 28˚C imsa[[ab, Amsterdam 11˚C xita, Ateni 28˚C xemxi, Lisbona 28˚C xemxi, Berlin 16˚C ftit imsa[[ab, Brussell 13˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 32˚C xemxi, Dublin 13˚C imsa[[ab, Kopen[agen 16˚C imsa[[ab, Frankfurt 16˚C ftit imsa[[ab, Milan 23˚C imsa[[ab, Istanbul 23˚C xita, Londra 16˚C ftit imsa[[abi, Madrid 27˚C xemxi, Moska 19˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 22˚C imsa[[ab, Ruma 24˚C xita, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 36˚C xemxi, Tune] 32˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 14˚C xita, Zurich 11˚C imsa[[ab, Munich 11˚C imsa[[ab, Stokkolma 14˚C ftit imsa[[ab, St. Petruburgu 20˚C ftit imsa[[ab.

I

l-kuntatti internazzjonali li beda jibni l-Gvern ;did Malti bdew jag[tu sinjali po]ittivi b’possibbiltajiet ta’ ]vilupp. Lura Malta wara ]jara f’Budapest l-Ungerija, il-Vi/i Prim Ministru Guido de Marco qal li kien se jiltaqa’ ma’ rappre]entanti tal-Korporazzjoni tal-I]vilupp, talFederazzjoni tal-Industriji u tal-Kamra talKummer/ biex ikunu diskussi prospetti ta’ kollaborazzjoni u kooperazzjoni ekonomika bejn Malta u l-Ungerija. Fuq il-Fosos tal-Furjana komplew l-attivitajiet g[all-familja kollha marbuta mi/-/elebrazzjonijiet tat-23 anniversarju mill-kisba talIndipendenza. :urnata ta’ attivitajiet fil-jum tas-Sibt ;ibdet g[add kbir ta’ familji li [adu sehem f’attivitajiet sportivi, so/jali, kulturali u politi/i. Fil-qasam turistiku, is-Segretarju Parlamentari Michael Refalo [abbar li parti mill-pageant tal-Miss World li jin]amm kull sena fir-Royal Albert Hall f’Londra, kien se jin;ibed f’Malta, okka]joni importanti li tifta[ tieqa akbar fuq is-settur turistiku ta’ pajji]na.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

Tfittix g[a]-]ejt f’zona ;dida Il-kumpanija po]ittiva g[all-fatt li z-zona hi wa[da ;dida bl-istess elementi tal-Libja u t-Tune]ija L-ewwel indikazzjonijiet dwar jekk Malta tkunx sabet i]-]ejt se jkunu disponibbli g[all-a[[ar tal-2013. Ilkumpanija li qed tag[mel dan it-t[affir tinsab po]ittiva g[all-fatt li z-zona fejn qed isir it-t[affir hi wa[da ;dida li qatt ma sar t[affir fiha u g[aliex din g[andha l-istess elementi ta’ zoni fil-Libja u tTune]ija. F’intervista ma’ InNazzjon, il-Kap E]ekuttiv ta’ Mediterranean Oil & Gas tkellem dwar dan it-t[affir u l-prospetti li hemm dwaru. Higgs tkellem dwar il-ftehim ma’ Genel PLC u qal li hu kkalkulat li l-preparamenti g[at-t[affir ta]-]ejt jie[du madwar sena. Hu ppjanat li kollox ikun lest biex l-ewwel t[affir jibda fl-a[[ar kwart tal-2013. L-investiment g[all-bidu ta’ dan it-t[affir jammonta g[al 11-il miljun dollaru. Mistoqsi kemm hu po]ttiv li jinstab i]-]ejt, Higgs qal li

l-investiment ta’ 11-il miljun di;à hu att ta’ fidu/ja u spjega kif aspett po]ittiv ie[or hu li z-zona fejn se jsir it-t[affir hi b[al dik tal-Afrika ta’ Fuq u simili g[al dik tal-Libja u tTune]ija. Meta da[al aktar fid-dettal, Higgs sostna li l-prospetti li jinstab i]-]ejt dejjem huma ta’ wie[ed minn g[axra blindikaturi dejjem ikunu li jkun it-tielet jew ir-raba’ bir li jkun dak ta’ su//ess. Minkejja li m’hemmx garanziji li se jinstab i]-]ejt, wara l-ewwel investiment ta’ 11-il miljun Dollaru, ilkumpanija se tag[mel investiment ie[or ta’ 30 miljun Dollaru fil-fa]i ta’ wara. Ilperjodu biex jit[affer bir hu ta’ 60 ;urnata. Mistoqsi jekk qattx qabel kien hemm t[affir f’din izzona qabel, Higgs wie;eb fin-negattiv u qal li din se tkun l-ewwel darba li se jsir t[affir f’din iz-zona. Hu qal li aspett po]ittiv hu li dan it-

t[affir se jsir f’zona li dwarha m’hemmx kwistjonijiet malLibja u li b’/ertezza li hi flib[ra territorjali Maltin. Lewwel minn ]ew; bjar se jibda jit[affer sa tmiem l2013 u probabbilment it-tieni bir jit[affer 18-il xahar wara. Il-Kap E]ekuttiv Bill Higgs qal li l-bjar se jit[affru b’fond ta’ 450 metru u g[alhekk biex il-bir ikun ekonomikament vijabbli jrid ikollu bejn 125 u 200 miljun barmil ta’ ]ejt. Hu sostna li lbidu ta’ din l-industrija jista’ jkun wie[ed e//itanti g[al Malta u jekk l-ewwel bir ikun po]ittiv, ikun hemm perjodu ta’ madwar tmien snin biex lewwel produzzjoni tkun miksuba. Higgs qal li hu perjodu twil u diffi/li bejn issa u l-ewwel barmil imtella’ u kompla li hemm investiment kbir li jrid isir qabel dan isir u li fil-fatt se jfisser investiment kbir f’Malta anki qabel jittella’ lewwel barmil ]ejt.

Stennija g[all-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Notte Bianca Matul il-lejl tan-Notte Bianca li se ssir fil-Belt Valletta fid-29 ta’ Settembru li ;ej, it-toroq tal-Belt Kapitali se jinbidlu f’palk kbir mill-isba[ ta’ wirjiet artisti/i u kulturali minn artisti Maltin kif ukoll internazzjonali. Il-Palazzi, u lMu]ewijiet ser jift[u l-bibien tag[hom u jilqg[u fi [danhom e]ebizzjonijiet talarti u t-teatru filwaqt li ttoroq stori/i se jinbidlu fi spettaklu fil-miftu[ u lPjazez se jkunu l-palk prin/ipali g[all-artisti, mu]i/isti u ]effiena lokali u internazzjonali. Il-[wienet tax-xorb u r-ristoranti se jibqg[u miftu[in sa tard billejl u gabbani o[ra se jkunu mqassma fit-toroq g[all-ikel. Il-mu]ika waqt l-attivitajiet kollha mu]ikali li se jsiru waqt in-Notte Bianca tvarja fil-;eneru u l-istil minn pop g[al rock, jazz, klassika u folk. Fil-;onna fil-Barrakka ta’ Fuq u fi Pjazza Indipendenza se jittellg[u spettakli minn gruppi mu]ikali Maltin u barranin fosthom nosnow, noalps, The Crowns u Cruz kif ukoll

il-perkussjonista Renzo Spiteri. Fit-Teatru Manoel se jkun ]gur mistenni l-pjanista Olandi], Mike Del Ferro. Se jsiru wkoll attivitajiet o[ra teatrali madwar il-Belt Valletta fosthom il-play QED dwar il-[ajja e//entrika tar-rebbie[ tal-premju Nobel, Richard Feynman li se ssir fil-Kavallier ta’ San :akbu. Id-dramm ta’ Josette Ciappara dwar il-[ajja talpoeta nazzjonali Dun Karm, bl-isem ta’ Il-Jien u lil Hinn minnu se ssir fit-Teatru Manoel u l-play talkumpanija teatrali Maleth, Do You See Yourself in This se ssir fl-MITP fi Triq San Kristofru. Dawk kollha li se jattendu g[an-Notte Bianca u g[andhom g[al qalbhom i]-]fin se jkollhom l-opportunità li jaraw l-ispettaklu li se jittella’ mill-Asso/jazzjoni Maltija-Ar;entina tat-Tango li se ji]fnu l-flamenco, ilballroom u ]fin Latin fi Triq id-Dejqa. B[al kull sena wkoll se jsiru wkoll numru ta’ guided tours li se jwasslu l-istorja tal-Belt Kapitali tag[na.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

Sa issa ra[su mal-253 medi/ina minn pa;na 1

diskussjonijiet mal-importaturi tal-medi/ini qed isir xog[ol biex jitra[[su l-medi/ini g[all[ti;iet tal-familji, tat-tfal u l-anzjani. Hu fakkar ukoll kif minkejja hemm dan irro[s fil-prezzijiet tal-medi/ini, ta’ kuljum eluf imorru biex ji;bru l-medi/ini b’xejn permezz fl-iskema tal-Ispi]eriji tal-G[a]la Tieg[ek u mill-ispi]eriji tal-Gvern u fl-Isptar Mater Dei. G[alhekk Jason Azzopardi sa[aq li dawn l-

inizjattivi huma xhieda /ara ta’ kemm is-sa[[a hi g[all-qalb il-[idma tal-gvern. Hawn ta[t hemm lista tal-medi/ini li ttra[[is fil-prezz tag[hom jibda jg[odd sa millkunsinni ;odda li jixtru l-ispi]eriji. Aktar informazzjoni dwar it-tnaqqis tal-prezz tal-medi/ini tista’ tinkiseb billi //empel fuq in-numru 23952000 mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8.30 a.m. u t-3 p.m. jew billi tibg[at posta elettronika fuq l-indirizz fair.trading@gov.mt.

L-Oppo]izzjoni tipprova tqarraq fuq il-ka] tar-re;istrazzjoni tal-vetturi Il-kaw]a li kienet de/i]a fil-Qorti it-Tlieta m’g[andha x’taqsam xejn mal-kaw]a pendenti talOppo]izzjoni dwar il-VAT fuq it-taxxa ta’ re;istrazzjoni tal-vetturi. LOppo]izzjoni qed tipprova tqarraq billi tipprova t[awwad ka]i differenti. Dan qalu l-Gvern fi stqarrija li fiha spjega li lka] de/i] hu ka] partikulari ta’ individwu li xtara vettura u ;abha personalment minn Stat Membru ie[or tal-UE qabel l-2008 u rre;istra l-vettura fuqu nnifsu u mhux permezz ta’ dealer jew a;ent. Il-Qorti sabet li peress li din il-persuna ;abet il-vettura personalment Malta, ittransazzjoni teknikament saret fir-Renju Unit u allura ma kinitx taxxabbli f’Malta g[al finijiet ta’ VAT. L-istqarrija tkompli li lQorti ma sabitx lill-Gvern responsabbli i]da sabet biss responsabbli lil Transport Malta dwar kif applikat illi;i. Dan juri li l-Qorti affermat l-obbligu li kellha

ti;i //ar;jata l-VAT fuq ittaxxa ta’ re;istrazzjoni meta l-vettura ti;i impurtata minn a;ent jew dealer skont il-provvedimenti talli;i. G[aldaqstant il-Gvern iddeplora l-fatt li lOppo]izzjoni ppruvat ti]gwida lill-pubbliku billi tipprova torbot dan il-ka] partikulari, mal-kaw]a li fiha qed tikkontesta lprin/ipju li jin;abar VAT fuq it-taxxa ta’ re;istrazzjoni. Il-Gvern fakkar li f’ka] tal-Kummissjoni Ewropea kontra l-Polonja – li kellha sistema simili g[al ta’ Malta – il-Qorti Ewropea tal-:ustizzja ikkonkludiet li l-Polonja kellha fil-fatt lobbligu li ti;bor VAT fuq it-taxxa ta’ re;istrazzjoni. L-istqarrija ttemm tg[id li l-Gvern jibqa’ konsistenti fil-po]izzjoni tieg[u li hu dejjem kien konformi malli;ijiet ta’ Malta u l-UE u dejjem sostna li kull de/i]joni tal-Qrati g[andha ti;i rispettata.

Sentenza sospi]a wara li wettaq [sara fi/-/entru Miftu[ tal-Marsa Musa Fofana, ta’ 22 sena mill-Guinea, residenti fi//entru Miftu[ tal-Marsa kien ikkundannat [ames xhur [abs sospi]i g[al tliet snin millMa;istrat Edwina Grima wara li ammetta li wettaq [sara flistess /entru fejn hu residenti u

li hedded tliet [addiema. Hu ammetta wkoll li kiser il-pa/i pubblika b’g[ajjat u ;lied. L-in/identi se[[ew nhar it-Tlieta 18 ta’ Settembru g[all-[abta tal-10 a.m. meta Fofana kellu argument ma’ diversi uffi/jali li kienu xog[ol

fl-uffi/ini ta/-/entru Miftu[. Hu tilef il-kontroll tieg[u nnifsu fejn kisser o;;etti taluffi//ju li l-valur tag[hom jaqbe] il-€116. Fofana ammetta li hedded lil Kenneth Bartolo, Carmen Abela, u Vincent Abela, bi [;ie;a mkissra.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

6 Intervista

Il-partit tan-nazzjon, tal-poplu u tal-bidla minn Gabriel Ellul

Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien il-partit li wettaq il-bidliet kbar ta’ pajji]na. Kien dejjem il-partit tannazzjon, il-partit tal-poplu. Hekk stqarr it-tabib u deputat Nazzjonalista Frans Agius, f’intervista ma’ dan il-gurnal. Tkellimna mieg[u dwar linvolviment tieg[u filpolitika, fost temi o[rajn. Xi tg[idli dwarek^ Jiena Frans Agius, g[andi

52 sena u mi]]ewwe; lil Glorienne. G[andna tlett itfal, Daniel, Andrew u Martina. Na[dem b[ala tabib u gradwajt fl-1984. Wara li temmejt l-istudji tal-Masters, sirt superintendent tal-Isptar Mater Dei. Sirt ukoll lecturer u iktar tard sirt konsulent. B[ala passatempi, in[obb il-;ardina;; u l-ba[ar, g[alkemm ma tantx g[andi [in liberu. Kif bdejt l-involviment tieg[ek fil-politika^ Il-politika bdiet tinteressani [afna fis-snin sebg[in, meta

kont student u kienet ;iet introdotta l-iskema talistudent [addiem. Biss, minkejja s-sehem tieg[i f’attivitajiet politi/i, bdejt l-involviment dirett tieg[i fil-politika fl-1993, meta kkontestajt fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ {a]}abbar. :ejt elett u bqajt attiv f’dan il-kunsill sal-elezzjoni ;enerali tal-1996. Kien f’din is-sena li kkontestajt l-elezzjoni ;enerali g[all-ewwel darba u minn dak i]-]mien sal-lum, bqajt inkun elett b[ala membru parlamentari flelezzjonijiet kollha li segwew.

G[aliex g[a]ilt lill-Partit Nazzjonalista^ Il-Partit Nazzjonalista hu lpartit tan-nazzjon, il-partit talpoplu. Kien il-Partit Nazzjonalista li fl-1987 g[a]el is-slogan: xog[ol, ;ustizzja u libertà. Issa li m’g[adniex f’din ilparti kerha tal-istorja Maltija, il-Partit Nazzjonalista g[a]el li jiffoka fuq ix-xog[ol, issa[[a u l-edukazzjoni, pilastri li minn dejjem sejsu lil dan ilpartit. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista tpo;;i lillindividwu fil-qalba tag[ha, tg[olli lill-familja u ta[dem biex i;;ib is-sliem. Hu lpartit li wettaq bidla kbira, li mexa lill-pajji] b’impenn.

Il-poplu Malti g[andu joqg[od attent li ma jitlifx dak li kiseb bis-sa[[a tal-Partit Nazzjonalista Xi tg[idilna dwar l-esperjenza tieg[ek fil-Kunsill Lokali ta’ {a]-}abbar^ B[al f’bosta affarijiet o[ra, f’dak li g[andu x’jaqsam malKunsilli Lokali, i]-]mien tana parir. Il-Kunsilli Lokali huma l-idea tal-Partit Nazzjonalista. Niftakar kif fl-elezzjoni tal-1993, il-Labour g[a]el li jag[mel bojkott u ma jikkontestax. L-ewwel [idma tieg[i u ta’

s[abi b[ala kunsilliera kienet li ng[inu fil-pro/ess tat-twaqqif tieg[u. Il-Kunsill Lokali kien kun/ett ;did u kien g[ad hemm [afna xi jsir biex ikun jista’ jibda jaqdi dmiru b’mod effettiv. Din l-esperjenza g[allmitni [afna u n[ares lejha b[ala wa[da mill-aktar po]ittivi.

X’tikkummenta dwar il-[idma tieg[ek b[ala membru parlamentari f’dawn is-snin kollha li g[addew^ Fl-ewwel le;i]latura tieg[i, dik ta’ bejn l-1996 u l-1998, kelli l-esperjenza li nkun deputat fl-Oppo]izzjoni.

Kienu snin li fihom tg[allimt [afna. Kien ukoll fl-istess ]mien li kelli l-kariga ta’ shadow-spokesman talEnemalta. Fil-le;i]latura ta’ wara, dik ta’ bejn l-1998 u l-2003, niftakar il-[idma intensiva li Gvern Nazzjonalista kien qed iwettaq biex Malta tissie[eb fl-Unjoni Ewropea. Kien ukoll f’dan i]-]mien li [dimt b[ala membru fil-Kunsill talEwropa.

Frans Agius waqt l-intervista mal-;urnalist Gabriel Ellul

Bejn l-2003 u l-2008 ng[atajt ir-responsabbiltà ta’ Segretarju Parlamentari f’diversi oqsma. Niftakarni na[dem filqasam tal-anzjani u l-persuni b’di]abbiltà, b[ala Segretarju Parlamentari fi [dan ilMinisteru tal-Politika So/jali. Fid-dawl tal-[idma tieg[i b[ala tabib, din l-esperjenza kienet wa[da sabi[a [afna g[alija, g[ax kelli /-/ans ng[aqqad bis-s[i[ ilvokazzjoni politika ma’ dik medika. Kien imiss imbag[ad li nin[atar b[ala Segretarju Parlamentari tal-Biedja u sSajd, bejn l-2004 u l-2008. Kien i]-]mien meta Malta kienet g[adha kemm da[let fl-Unjoni Ewropea u dan feta[ opportunitajiet ;odda g[al dan is-settur Malti tant importanti. G[all-Unjoni Ewropea, l-agrikultura tie[u

iktar minn 50% tal-ba;it Ewropew. Dan huwa diffi/li biex nifhmuh, min[abba /-/okon ta’ Malta u l-fatt li lekonomija tag[na ma tiddependix daqshekk fuq lagrikultura. Biss, meta wie[ed iqis l-importanza talagrikultura g[all-Ewropa, wie[ed jista’ jifhem g[aliex is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea g[enitna biex inkomplu nkabbru u ntejbu dan is-settur. X’[idma wettaqt f’din l-a[[ar le;i]latura^ F’din il-le;i]latura [dimt b[ala Kap tad-Delegazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa u

[dimt ukoll b[ala Chairman tal-Kumitat tal-Abbozz talLi;ijiet. Kelli rwol ukoll filKumitat tal-Affarijiet Barranin.

g[al pa;na 7


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Intervista 7

Frans Agius flimkien ma’ martu u wliedu

Il-politika tal-Partit Nazzjonalista tpo;;i lill-individwu fil-qalba tag[ha minn pa;na 6

Kif t[ares lejn il-fatt li minbarra li inti politiku, ta[dem ukoll b[ala tabib^ Meta tkun involut filprofessjoni medika, huwa fa/li li tid[ol g[all-politika min[abba li t-tnejn li huma jinvolvu servizz. Iktar minn hekk, il-professjoni tieg[i ta’ tabib tag[tini /-/ans li nkun qrib in-nies, li niltaqa’ mannies.

Dan kollu g[en biex

jimbuttani [alli nag[ti sehmi fil-politika, iktar u iktar meta tqis is-sodisfazzjon li tie[u meta, permezz tal-politika, tkun qed ta[dem dejjem iktar vi/in in-nies. Fil-karriera politika tieg[ek, kellek xi okka]jonijiet ta’ fer[ li tixtieq taqsam mag[na^ Il-[ajja politika hija mi]g[uda b’okka]jonijiet li jag[tuk sodisfazzjon. Bi]]ejjed insemmi l-fatt li tkun vi/in in-nies. Biss,

niftakar ukoll meta kont in[tart b[ala membru parlamentari g[all-ewwel darba, jew inkella meta bdejt na[dem b[ala Segretarju Parlamentari. Dan minbarra l-laqg[a li kelli mal-Papa :wanni Pawlu II fl-14 ta’ Jannar 2004, min[abba s-sena dedikata g[al persuni b’di]abbiltà. G[andek xi messa;; partikulari li tixtieq twassal^ Il-messa;; tieg[i huwa

Il-professjoni tieg[i ta’ tabib tag[tini /-/ans li nkun qrib in-nies, li niltaqa’ man-nies wie[ed /ar. Il-poplu Malti g[andu joqg[od attent li ma jitlifx dak li kiseb bis-sa[[a tal-Partit Nazzjonalista. Kien dan il-partit li wettaq tibdiliet bla skossi, b’g[aqal u bil-mod. Huwa l-partit li b’vi]joni sawwar Malta iktar sovrana, iktar demokratika, iktar

Ewropea. Huwa l-partit li ried li pajji]na jkun iktar Malti. Nixtieq li nkompli na[dem f’dan il-partit u nemmen li g[ad g[andi [afna x’noffri. Fl-a[[ar mill-a[[ar, kburi li jiena parti minn dan ilpartit tal-poplu, il-partit tannazzjon.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

8 Lokali

Numru ta’ inizjattivi kontra t-tipjip Il-karozza Alfa Romeo MiTO li llejla se tintreba[ minn dawk li [adu sehem fil-lotterija Indipendenza

L-Alfa Romeo MiTo waqt il-festi tal-Indipendenza Kull sena, il-festi ta’ lIndipendenza fuq il-Fosos talFurjana ji;u /elebrati bil-kbir. U bir-ra;un g[aliex kull pajji] li jg[o]] l-indipendenza tieg[u g[andu j[ares lejn festa b[al din b[ala wa[da verament spe/jali. U din issena, i/-/elebrazzjonijiet ]gur li se jkunu spe/jali, i]jed u i]jed g[al min se jkun ir-rebbie[ tal-ewwel premju talLotterija Indipendenza – lAlfa Romeo MiTo. Fil-fatt din is-sena, l-ewwel premju se jkun il-mudell Alfa Romeo 1.4 mpi 78bhp Turismo ta’ lewn abjad. Dan hu mudell li b[alissa qed igawdi [afna popolarità f’Malta mhux biss min[abba l-;miel tieg[u i]da wkoll min[abba l-features li ji;u ma’ dan il-mudell li qed jinbieg[ bi prezz verament a//essibbli. L-ewwel ma jolqot l-g[ajn hu bla dubju, il-;miel talkarozza. Kull min japprezza l-estetika u d-disinn, ma jistax jg[id li dan il-mudell mhuwiex wie[ed mill-isba[ li hawn b[alissa fis-suq. Hu wie[ed mill-mudelli l-i]jed imfittxija spe/jalment minn min qed ifittex karozza li mhux biss hi sportiva u toffri

teknolo;ija avvanzata i]da wkoll toffri dehra mill-isba[ fit-triq. U dan ma jistax jonqos minn ditta Taljana b[alma hi l-Alfa Romeo – ditta bi storja /entinarja ta’ presti;ju li dejjem g[arfet kif twassal u[ud mill-isba[ karozzi fis-suq. I]da g[alkemm l-identità tal-karozzi Alfa Romeo hi identità bba]ata fuq l-aspett sportiv u fuq dehra millisba[, id-ditta Alfa Romeo g[arfet ukoll li l-estetika mhix kollox. Tg[odd [afna lkwalità tal-prodott, is-sigurtà li karozza kapa/i toffri lissewwieq u lill-passi;;ieri li g[andu mieg[u. Tg[odd itteknolo;ija li biha hi mg[ammra l-karozza, jg[odd il-konsum, u jg[odd ukoll kemm it-teknolo;ija tirrispetta lill-ambjent. Is-sigurtà hi xi [a;a mfittxija [afna mill-klijent ta’ llum u din fuq l-Alfa Romeo MiTo, ]gur li mhix nieqsa. Bi]]ejjed wie[ed isemmi li lMiTo ng[atat l-og[la rating presti;;ju] ta’ [ames stilel mill-Euro NCAP li stabbilixxa l-MiTo b[ala l-aqwa mudell fil-klassi tag[ha fissigurtà passiva. U meta ni;u

g[ar-rispett lejn l-ambjent, ilMiTo tista’ tifta[ar bil-magni tag[ha, kemm petrol u kif ukoll diesel li huma ’l fuq mill-[tigiet tal-Euro 5. Ilmagni petrol mg[ammrin bitteknologija MultiAir kienu reb[u t-titlu ta’ Magna tasSena fl-2010 u kapa/i jla[[qu livelli g[oljin filqawwa filwaqt li jiggarantixxu tnaqqis kbir fl-emissjonijiet u daqstant aktar filkonsum ta’ fjuwil. Ta’ min isemmi karatteristi/i o[rajn b[alma huma Start & Stop u Gear Shift Indicator li jindika meta jaqbel li wie[ed jibdel il-gear biex ji]gura l-aqwa effi/jenza mill-magna g[allkonsum ta’ fjuwil. L-Alfa Romeo MiTo hi wa[da minn dawk il-ftit karozzi li tg[id kemm tg[id fuqha, qatt ma hu bi]]ejjed. Però l-qofol ta’ kollox jinsab fil-fatt li din hi karozza li hekk kif tirkeb fiha mill-bibien frame-less sportivi i]da eleganti, minnufih i;;ieg[lek t[ossok irkibt f’karozza verament spe/jali. U meta ssuqha, tag[tik pja/ir li ma tistax tiddiskrevih. Sens uniku ta’ libertà – iva, i;;ieg[lek t[ossok verament, indipendenti!

Matul is-sena li g[addiet il-vizzju tat-tipjip kien ilka;un ta’ 650,000 imwiet flEwropa, dan filwaqt li f’pajji]na kuljum tmut persuna kaw]a tat-tipjip. Dan [are; waqt konferenza tal-a[barijiet fil-kampanja kontra t-tabakk midDirettorat g[all-Promozzjoni tas-Sa[[a u Prevenzjoni talMard f’Misra[ l-Assedju lBelt Valletta. Id-Direttorat qed jie[u bosta mi]uri li bihom qed i[e;;e; lin-nies jevitaw milli jibdew ipejpu. Id-Direttur g[allPromozzjoni tas-Sa[[a u lPrevenzjoni mill-Mard Charmaine Gauci qalet li hu essenzjali li n-nies jibqg[u ji;u infurmati dwar il-[sara li jag[mel it-tabakk. Charmaine Gauci semmiet diversi inizjattivi li qed jag[mel id-Direttorat fosthom numru ta’ Outreaches b’mod partikulari f’bajjiet u zoni b[al Bu;ibba, lG[adira u l-MCAST. B’dan il-mod id-Direttorat qed jersaq aktar qrib ta/-/ittadin u tal-komunità. Barra minn hekk, permezz tas-servizz ta’ Quitline wie[ed jista’

j/empel u jikseb l-informazzjoni li je[tie; biex ikun jista’ jaqta’ l-vizzju tattipjip. G[al dan il-g[an idDirettorat jir/ievi madwar seba’ telefonati kuljum. L-istatistika turi 73.5% tal-persuni li jpejpu flEwropa xi darba jew o[ra ;iethom ix-xewqa biex jieqfu. Charmaine qalet li dawk in-nies li jfittxu l-g[ajnuna ming[and persuni professjonali g[andhom aktar /ans li jieqfu jpejpu. IdDirettorat jorganizza klassijiet li fihom wie[ed isib g[ajnuna biex jikkumbatti lkilba lejn is-sigaretti. Dawn isiru filg[axijiet f’diversi /entri tas-Sa[[a. F’Malta 39% ta’ dawk li jpejpu qatt ma kellhom il[ajra li jieqfu u d-Direttorat se jag[mel [iltu kollha biex jg[in lil dawn il-persuni. Charmaine qalet li g[ad m’hemmx bi]]ejjed informazzjoni dwar kif l-e-cigarettes jistg[u jg[inu lill-individwu jieqfu mit-tipjip. Hi sostniet li hemm mezzi ppruvati xjentifikament li jg[inu lin-nies jieqfu mittipjip u g[aldaqstant wie[ed g[andu jirrikorri g[alihom.

Attivitajiet waqt il-Jum Dinji tas-Sa[[a tal-Qalb 50% tal-imwiet kull sena jse[[u min[abba mard talqalb. Kuljum nisimg[u bilproblemi relatati mal-obe]ità, il-pressjoni g[olja, id-dijabete u l-kumplikazzjonijiet li ;;ib mag[ha stil ta’ [ajja mhux f’sa[[itha. G[alhekk hu ferm importanti li kul[add jg[ix stil ta’ [ajja a[jar biex jitwarrab il-mard relatat malqalb. B[ala promozzjoni tassa[[a, l-Asso/jazzjoni Maltija tal-Istudenti tal-Medi/ina, lMMSA qed torganizza attivitajiet nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru f’Baystreet f’San :iljan u Tignè Point f’TasSliema fejn se jsiru testijiet ming[ajr [las g[al kul[add

fejn se ji;i mkejjel il-livell tal-glucose fid-demm, ilpressjoni u l-body mass. Din l-attività favur is-sa[[a se ssir bejn id-9 ta’ filg[odu u ssag[tejn ta’ wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll stands apposta li se jippromwovu ikel bnin u stands kontra ttabakk fejn dawk pre]enti se jkollhom l-opportunità li jitkellmu ma’ spe/jalista li jag[tihom il-pariri g[al stil ta’ [ajja a[jar. Se jkun hemm ukoll il-possibbiltà li wie[ed jirre;istra g[all-card tad-donazzjoni talorgani kemm f’San :iljan kif ukoll f’Tas-Sliema u se jkun hemm pre]enti wkoll il-Blood Donation Unit f’Tignè.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Lokali 9

Approvat unanimament it-trasferiment tal-Iskola Medika lill-Provin/ja Agostinjana Il-Kumitat Parlamentari dwar il-Verifika Nazzjonali unanimament approva ttrasferiment ta’ dik li kienet l-Iskola Medika fi Gwardaman;a lill-Provin/ja Agostinjana li tmexxi lKulle;; Santu Wistin. L-Iskola Medika se tinbidel biex minflokha tinbena skola primarja fi [dan il-Kulle;; Santu Wistin f’Tal-Pietà. Waqt diskussjoni li saret fil-Kumitat Parlamentari dwar il-Verifika Nazzjonali, immexxi mill-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg b[ala Chairman ta’ dan il-Kumitat, saret spjegazzjoni dwar ilpro/ess biex, fl-a[[ar milla[[ar, seta’ jsir dan it-trasferiment. Jason Azzopardi, ilMinistru g[all-Kompetizzjoni :usta, in-Negozji ]-}g[ar u l-Konsumatur, sostna li lGvern jag[raf l-importanza li l-Knisja u l-Privat jag[tu lillqasam edukattiv. Hu fisser kif qabel kien hemm diffikultà biex ilProvin/ja Agostinjana tkabbar il-fa/ilitajiet edukattivi fil-Kulle;; Santu Wistin. Wara diskussjonijiet u negozjati li saru bejn il-Gvern u lProvin/ja Agostinjana, kienu ppre]entati numru ta’ su;;erimenti u t[ejja abbozz ta’ kuntratt li kien approvat mill-Provin/ja Agostinjana. Il-Gvern se jkun qed jag[ti b’/ens g[al 99 sena, dik li kienet l-Iskola Medika lillProvin/ja Agostinjana. Fl-istess waqt, il-Patrijiet Agostinjani taw lill-Gvern, b’/ens ta’ 99 sena, il-proprjetà li kienet se ti]viluppa l-Provin/ja Agostinjana stess. IlGvern fl-istess [in irritorna din l-art b’sub /ens g[al 99 sena biex ma tkunx ]viluppata. Barra minn hekk, intla[aq ftehim u l-Gvern ukoll se jag[ti spazji g[all-parke;; lill-Patrijiet Agostinjani. Il-Ministru Azzopardi mbag[ad qara ri]oluzzjoni dwar it-trasferiment tal-Iskola

Medika lill-Patrijiet Agostinjani. Id-Deputat Laburista Charles Mangion ikkummenta li l-Partit Laburista jaqbel ma’ din id-de/i]joni li se ssa[[a[ is-settur edukattiv filwaqt li jitjiebu l-livell u lkapa/itajiet tal-istudenti Maltin. Id-Deputat Jesmond Mugliett qal li l-kuntratt dwar it-trasferiment tal-Iskola Medika g[andu jesi;i li s-sit jibqa’ jintu]a g[al skopijiet edukattivi. Arthur Galea Salamone, lAvukat tal-Provin/ja Agostinjana, qal li lProvin/ja m’g[andhiex lintenzjoni li tg[olli l-livell tal-bini u se tu]a l-fa/ilitajiet tal-parke;; fl-iskola tag[ha. Il-Provin/ja se tkun qed tag[mel u]u minn g[axar postijiet g[all-parke;; u ma ti[ux spazji o[rajn b’detriment g[ar-residenti. Fuq mistoqsija li saret midDeputat Laburista Evarist Bartolo, il-Ministru Azzopardi qal li l-Università ta’ Malta ttrasferiet eluf ta’ kotba li kienu fil-librerija talIskola Medika, fi proprjetà o[ra minn tag[ha. Id-Deputat Nazzjonalista Philip Mifsud staqsa jekk ;eneralment, hemmx parametri stabbiliti dwar ittrasferiment tal-proprjetà. I/Chairman tal-Kumitat u lMinistru Azzopardi wie;bu li l-qlig[ ma kellux x’jaqsam ma’ dan it-trasferiment i]da liskopijiet kienu pjuttost edukattivi u so/jali. Jason Azzopardi stqarr li l-ideal jitlob parametri /ari u ri]oluzzjoni parlamentari tista’ t[affef il-pro/ess. Il-laqg[a ntemmet blapprovazzjoni unanima tarri]oluzzjoni b’numru ta’ emendi. Peress li din irri]oluzzjoni g[addiet fi stadju ta’ Kumitat, skont il-li;i, m’hemmx b]onn li ssir diskussjoni dwar dan ittrasferiment fil-plenarja.

13-il ;uvni u tfajla [atja li kkorrompew 16-il tfajla Tlieta [atja ta’ stupru 13-il ;uvni u tfajla li tmien snin ilu l-etajiet tag[hom kienu jvarjaw bejn il-15 u l20 sena nstabu [atja li wettqu diversi reati ta’ natura sesswali u fosthom kien hemm tlieta li wettqu stupru, korruzzjoni ta’ minorenni u attentati vjolenti fuq il-pudur ta’ 16-il tfajla. Ir-reati se[[ew f’Wied ilG[ajn bejn Mejju tal-2003 u Novembru tal-2004 fuq 16-il tfajla, li wa[da minnhom kienet tifla b’di]abbiltà severa. Wa[da mill-vittmi lanqas kienet g[alqet it-12-il sena meta din kienet abbu]ata. Sebg[a mill-akku]ati ;ew ikkundannati bejn sena u sentejn pri;unerija u l-o[rajn bejn sitt xhur u sena [abs sospi]i fuq sentejn. L-ismijiet tal-akku]ati ma jistg[ux jixxandru fuq ordni tal-Qorti

mmexxija mill-Ma;istrat Doreen Clarke. L-in/identi kienu se[[ew fl-in[awi tal-bandli ta’ Wied il-G[ajn fejn il-[atja kienu abbu]aw lill-bniet b’diversi modi. Wa[da mit-tfajliet sa[ansitra pparte/ipat massubien biex il-vittmi jg[addu minn dan l-g[aw; kollu. Wie[ed mill-[atja nstab [ati wkoll li wera materjal pornografiku lill-vittmi u li fil-frattemp beda jmiss il-partijiet privati tag[hom. 11 minnhom instabu [atja wkoll li [adu flus ming[and vittma wara li heddewha li jg[idu lil ommha li kienet ipparte/ipat f’attività sesswali konsenswali mag[hom. Fix-xhieda tag[hom il-vittmi kienu qalu li kien hemm min kellu x’jaqsam mag[hom sesswalment anke f’postijiet

pubbli/i, u wa[da mill-vittmi qalet ukoll li meta wie[ed mill-[atja stupraha, hi qatt ma kellha esperjenzji sesswali qabel. Din qalet li tant [assitha gravi din l-azzjoni li kienet qed tikkunsidra li tikkommetti suwi/idju. Wie[ed mill-akku]ati nstab [ati wkoll li kien fis-sakra u li kiser il-pa/i pubblika u o[rajn instabu [atja li kkommettew xi serq. L-akku]i prin/ipali kienu ta’ stupru u korruzzjoni ta’ minorenni, u 13 instabu [atja g[al dan irreat, u attakk fuq il-pudur talbniet, li l-14 li huma nstabu [atja fuqu. Kien hemm min instab [ati wkoll li offenda l-morali pubblika f’post pubbliku. Qed ji;i kunsidrat appell mill-[atja. IlProsekuzzjoni tmexxiet millIspettur Anthony Cassar.

Jammetti li we;;a’ lil [ames persuni b’sewqan perikolu] Ra;el mill-Eritrea ammetta quddiem il-Ma;istrat Edwina Grima li nhar itTnejn li g[adda we;;a’ lil diversi persuni meta tilef ilkontroll tal-karozza li kien qed isuq u baqa’ die[el fi grupp ta’ nies li kienu qeg[din jistennew quddiem vann ibig[ il-[axix biex jixtru. Yacob Teklesenbet Zeweldi ta’ 28 sena, residenti fi/-/entru miftu[ ta’ {al

Far, ammetta li tajjar lil g[add ta’ persuni permezz ta’ karozza Peugeout 205. L-in/ident se[[ g[all[abta tat-tmienja neqsin kwart tat-Tnejn filg[axija fi Triq {al Far, {al Far, limiti ta’ Bir]ebbu;a. Hu ammetta li we;;a’ serjament lil Annunziato Xuereb, Raymond Borg u Abdulahi Abdel Adif u li we;;a’ [afif lil Musab Muhammed Abdigarit u

Anthony Zahra, fost persuni o[rajn. L-Ispettur Kevin Pulis esibixxa fil-Qorti t-test talbreathalyser u rri]ulta li ma kienx ta[t l-effett tal-alko[ol fil-[in tal-in/ident. Il-Qorti qalet li se tag[ti ssentenza tag[ha fi 3 ta’ Ottubru biex tanalizza wkoll dak li jo[ro; mill-inkjesta. G[all-akku]at deher lavukat tal-G[ajnuna Legali Renzo Porsella Flores.

Mara mejta msej[a biex tixhed Jean Guy Legendre ta’ 68 sena mill-Quebec, fil-Kanada, li qed ji;i akku]at bi qtil involontarju ta’ martu Renee Pelland ta’ 63 sena, deher ma[sud u rrabjat meta g[at-tieni darba kemm ilu jinstema’ l-pro/ess tieg[u, l-Avukat :enerali talab lill-Prosekuzzjoni biex titla’ tixhed martu. Il-ka] kien se[[ fis-16 ta’ Lulju 2011, meta Legendre [abat bil-karozza tal-kiri ma’ BMW Z3 u diversi karozzi o[rajn. G[all-bidu kien mixli li kka;una diversi ;rie[i lil diversi persuni, fosthom martu li kienet passi;;iera

mieg[u. Madankollu, meta martu mietet fid-9 ta’ Settembru 2011, hu re;a’ tressaq il-Qorti mixli bil-qtil involontarju tag[ha. L-Avukat difensur ta’ Legendre, Stefano Filletti, ilmenta [afna dwar dan l-i]ball u qal li l-klijent tieg[u mhux biss qed isofri minn ansjetà u we;g[at talli qed ji;i akku]at bi qtil involontarju tal-ma[buba martu, imma wkoll issa qed ikun su;;ett g[al we;g[at akbar min[abba dawn it-talbiet stupidi. L-avukat Filletti talab ukoll g[al aktar attenzjoni minna[a tal-Avukat :enerali.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

10 Lil hinn minn xtutna

Il-Belarus> L-a[[ar dittatorjat fl-Ewropa Nhar il-{add fil-Belarus se ssir l-elezzjoni biex ji;;eddu l-110 deputati tal-Kamra tarRappre]entanti. I]da di;à hu mag[ruf li din se tkun elezzjoni o[ra farsa tad-demokrazija, bil-partiti taloppo]izzjoni jibbojkottjawha. Fil-Belarus ilhom ma jsiru elezzjonijiet [ielsa u trasparenti g[al aktar minn g[oxrin sena. Uffi/jalment 103 mill-110 membri fil-parlament huma indipendenti, i]da fil-verità dawn jobdu lillPresident tar-Repubblika Alexsander Lukaxenko, g[as-sempli/i ra;uni li l-kandidati huma ma[tura mill-amministrazzjoni tal-president, filwaqt li lparlament fil-verità m’g[andu l-ebda setg[a u sempli/ement jivvota favur il-li;ijiet li jrid u japprova Lukaxenko. Apparti l-103 kandidati “indipendenti” is-seba’ kandidati l-o[ra huma minn ]ew; partiti ]g[ar, ilPartit Komunista (sitt si;;ijiet) u l-Partit Agrarju b’wie[ed, imma dawn it-tnejn huma kontrollati minn Luxenko. Il-Belarus ilu ta[t tmexxija tal-[adid tar-re;im awtoritarju mill-1994 – Lukaxenko g[andu poter assolut u jikkontrolla l-istituzzjonijiet kollha, isservizz /ivili u s-so/jetà. Satelliti Sovjeti/i Fi ]mien meta l-Belarus kienet wa[da mis-satelliti Sovjeti/i ma[kumin mir-Russja Komunista, hu kien g[alliem tal-ideolo;ija Komunista fl-Armata l{amra, ji;ifieri kien inkarigat milli jindottrina lissuldati fil-Marxi]mu#Lenini]mu. Fl-1991, ftit qabel ikkrollat l-Unjoni Sovjetika, hu n[atar deputat, u tliet snin wara – meta l-Belarus baqg[et i]]omm l-istess arma tal-pajji] (coat of arms) ta’ ]mien il-Komuni]mu, i]da ne[[ew ilmin;ell u l-martell u minflok po;;ew il-mappa talpajji] – in[atar President tar-Repubblika fl-età ta’ 39 sena, bi programm populist li wieg[ed [afna affarijiet, fosthom li jag[mel tajjeb g[all-flus li dak li jkun tilef min[abba l-inflazzjoni. Minn dakinhar ]amm u kabbar is-setg[a tieg[u filpajji] bi ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem u falsifikazzjoni ta’ kull elezzjoni li saret. Konxju mill-influwenza tal-mezzi talkomunikazzjoni moderni, f’Jannar li g[adda r-re;im sa[[a[ il-kontroll fuq l-internet ukoll, u qed ji;i sorveljat il-kontenut kollu qabel dan jg[addi g[allworld wide web. Il-providers iridu jirre;istraw bilfors mal-Ministeru tal-Komunikazzjoni, u kull min ju]a l-internet cafè jrid jikxef l-identità tieg[u. L-a//ess g[as-siti barranin huwa ristrett (ilkumpaniji, e]empju, iridu ju]aw domains tal-internet nazzjonali), filwaqt li ]died il-kontroll fuq dawk li ju]aw l-internet. Liberali]mu

Lukaxenko introdu/a ideolo;ija tal-istat mg[allma fl-iskejjel sekondarji u universitajiet, u wkoll f’kumpaniji, fejn il-liberali]mu deskritt hu b[ala “ideologija li tissimbolizza inugwaljanza bejn ilbnedmin, profitt u individwali]mu.” Sadanittant, l-inflazzjoni f’Jannar kienet ta’ 109 fil-mija u r-rublu (il-munita tal-Belarus) ;iet ]valutata b’65 fil-mija mill-2011, b’ekonomija ferm korrotta fl-aktar livell baxx. F’din is-sitwazzjoni r-Russja qed tag[mel [ilitha biex tibqa’ tikkontrolla l-pajji] billi tikseb kontroll fuq l-aqwa ri]orsi tal-pajji], b[al pere]empju l-

minn Joe Calleja jocal@me.com

Flimkien mieg[u g[add ta’ rappre]entanti uff/jali tieg[u ma jistg[ux jid[lu fl-Unjoni Ewropea, bil-lista a;;ornata kontinwament u s’issa tinkludi mal-250 persuna. Fi Frar li g[adda Brussell adotta aktar sanzjonijiet kontra r-re;im ta’ Luxenko u sejja[ lambaxxaturi kollha tal-UE g[all-konsultazzjoni wara li lgvern t’hemmhekk ke//a lillambaxxaturi tal-UE. Xi [a;a simili kienet ;rat fl1998 meta Lukaxenko wkoll kien ke//a lill-ambaxxaturi Ewropej u dak Amerikan, u dakinhar l-isku]a kienet li rresidenzi tag[hom kienu qrib idKarikatura b’Lukaxenko jirrabja wara li fuq il-Belarus inxte[tu mijiet ta’ dar ta’ Luxenko fejn kien qed teddy bears bi slogans favur il-libertà fil-pajji] (storja s[i[a mar-ritratt isir xi xog[ol. Dakinhar ukoll, aktar ’l isfel) dan u madwar 130 rappre]entant tal-Belarus ma Beltransgaz mill-Gazprom Russa, b[ala kundizzjoni t[allewx jid[lu aktar f’diversi pajji]i tal-Unjoni biex il-Belarus ing[ata gass bi r[is. Ewropea. Ni;u issa g[ar-reazzjoni internazzjonali. Minkejja li spi//at, jew suppost spi//at il-Gwerra Bierda, din 27 pajji] tal-UE hi okka]joni o[ra fejn il-qasma bejn il-Punent u lDan l-a[[ar is-27 pajji] tal-UE ffri]aw l-assi talLvant g[adha te]isti, l-aktar f’okka]jonijiet fejn pajji] u rtiraw il-vi]a lil 19-il ma;istrat u ]ew; jid[lu pajji]i li darba kienu satelliti, kolonji, tarkapijiet tal-pulizija min[abba li huma ma[suba li Russja Sovjetika b[all-Ukrajna u, appuntu, ilkienu responsabbli g[all-arresti u l-kundanni ta’ Belarus. oppo]ituri tar-re;im. Il-Kremlin jinsab kuntent b’Lukaxenko g[ax dan Fost o[rajn arrestati kien hemm il-kandidat ewlieni baqa’ j]omm l-istess kuntatti mar-Russja, u[ud kontra Lukaxenko fl-a[[ar elezzjoni presidenzjali isej[ulu servili]mu, ta’ ]mien l-imperu Komunista. tal-2010 Andrej Sannikov, meta mas-700 ru[ kienu B’hekk, e]empju, wara l-a[[ar elezzjoni tal-2008, arrestati g[ax kienu pprotestaw kontra r-reb[a, g[al kemm ir-Russja kif ukoll l-hekk imsej[a Komunità darb’o[ra, ta’ Lukaxenko. ta’ Stati Indipendenti (tmien eks satelliti tal-Unjoni Il-Parlament Ewropew qed jinsisti g[all-[elsien Sovjetika) erba’ snin ilu qiesu dik l-elezzjoni b[ala tal-pri;unieri politi/i kollha fil-Belarus filwaqt li konformi ma’ normi internazzjonali. ddikjara li “id-djalogu bejn is-27 pajji] u l-Belarus M’hemmx g[alfejn ng[id li mhux hekk il-Punent. mhux sew ikompli sakemm il-pri;unieri politi/i ma L-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea minn ta’ quddiem jin[elsux u jing[ataw lura d-drittijiet kollha nett ikkundannaw dik il-farsa mid-demokrazija. tag[hom.” Mhux hekk biss. Lukaxenko hu l-uniku Kap ta’ Stat Apparti r-reb[a tal-kandidati ta’ Lukaxenko, f’din li mhux permess jid[ol fl-Unjoni Ewropea u l-Istati l-elezzjoni farsa hemm /ertezza o[ra: ir-ri]ultat Uniti. Mi]ura li qabel kienet tapplika g[al bniedem mhux se ji;i rikonoxxut mill-pajji]i tal-Punent b[ala ie[or biss – l-eks President ta’ dik li darba kienet ilri]ultat ta’ elezzjoni [ielsa u trasparenti. Jugoslavja, Slobodan Milosevic.

Il-’gwerra’ tat-teddy bears – Din bdiet fl-4 ta’ Lulju li g[adda meta kumpanija }vedi]a tar-Relazzjonijiet Pubbli/i kriet ajruplan ]g[ir biex xe[tet mat-800 teddy bear (ritratt numru 1) b’messa;;i favur il-libertà u kontra r-re;im fuq bliet tal-Belarus. }ew; ;urnalisti nisa mill-Belarus [adu ritratti tag[hom b’teddy bears f’idejhom (2)< Wara, i]-]ew; nisa, Irina Kozlik u Gulja Doroxhkevic ;ew arrestati (ritratti 3 u 4) u kienu mmultati mal-€500 kull wa[da. Barra minn hekk, Lukaxenko ke//a lill-kmandant tal-qawwa tal-ajru ta’ Belarus, u ke//a wkoll lill-ambaxxatur }vedi]!


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Xog[ol, sa[[a, edukazzjoni Il-festi li l-Partit Nazzjonalista qieg[ed jorganizza fl-okka]joni tat-43 anniversarju millkisba tal-Indipendenza ta’ Malta jil[qu l-qofol tag[hom illejla b’mass meeting Fuq il-Fosos talFurjana indirizzat mill-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Mass Meeting li se jil[aq il-qofol ta’ sitt ijiem ta’ diskussjonijiet mal-familji, mal-[addiema minn kull settur tas-so/jetà, kif ukoll ma’ ]g[a]ag[ u anzjani li kienu qed jipparte/iaw fid-djalogi li saru kuljum. Djalogi mal-pubbliku miftu[a g[al kul[add li matulhom il-Partit Nazzjonalista kompla jwassal ilmessa;; /ar tal-vi]joni li kapa/i jag[ti l-Partit Nazzjonalista. Vi]joni li tkompli twettaq il-bidla f’pajji]na. Bidla li jaqbel lilek u mhux lill-politiku. Bidla g[al aktar xog[ol. Il-bidla kontinwa g[al aktar servizzi ta’ kwalità fil-kura tas-sa[[a. U lbidla g[al ti;did kontinwu fis-sistema edukattiva ta’ pajji]na biex tkompli tilqa’ t-talbiet talinvestituri u ta’ min i[addem hekk kif pajji]na qieg[ed ikabbar l-attività ekonomika tieg[u li minnha jin[oloq aktar ;id u kwalità ta’ [ajja a[jar. Bidla g[al servizzi tas-sa[[a biex int tg[ix aktar u a[jar

Ix-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni huma lpilastri li fuqhom il-Partit Nazzjonalista qieg[ed ikompli jimmodernizza u jibdel lill-pajji]na biex ilpoplu jg[ix a[jar u jg[ix kwalità ta’ [ajja a[jar. Is-sa[[a hu pilastru importanti tal-politika tal-

Gvern Nazzjonalista. Sa[[tek hi g[al qalb il-Partit Nazzjonalsta u tul dawn l-a[[ar snin, u b’mod partikulari tul din il-le;i]latura, il-Partit Nazzjonalista biddel mill-qieg[ il-qasam tas-sa[[a biex int tkompli tg[ix a[jar. L-Isptar Mater Dei feta[ it-triq g[al bidu ;did li qed jag[ti servizzi ta’ kura tas-sa[[a ta’ kwalità. Dan g[aliex il-Partit Nazzjonalista jemmen bis-s[i[ li s-sa[[a mhix biss tobba, sptarijiet u medi/ini li investa bil-qawwi fihom Gvern Nazzjonalista tul din il-le;i]latura. I]da biex dan i[alli l-frott mixtieq, is-sa[[a qed twassal g[al kwalità ta’ [ajja a[jar. Din hi garanzija li jista’ jag[tiha biss il-Partit Nazzjonalista g[aliex din il-le;i]latura kompliet tibni l-pedamenti biex il-poplu jkompli jgawdi minn kura li twassal g[al kwalità ta’ [ajja a[jar. Inkomplu na[dmu biex uliedek jirnexxu lkoll

Il-Partit Nazzjonalista jibqa’ wkoll il-partit li jirrifletti l-aspirazzjonijiet tieg[ek b’investiment fledukazzjoni biex uliedek jirnexxu lkoll. Linvestiment kontinwu fl-edukazzjoni qed ifisser ¤6,000 f’kull student u studenta. Dan bi preparazzjoni biex eventwalment dan l-investiment iwassal g[as-su//ess ta’ wliedna. G[alhekk ilPartit Nazzjonalista jibqa’ jinvesti fl-istipendju talistudenti tag[na. B[alissa l-pajji] g[andu 18,600 student li jie[du l-istipendju. Dan ifisser investiment ta’ ¤23 miljun kull sena hekk kif i]-]g[a]ag[ li jkomplu jistudjaw

irdoppja fl-a[[ar erba’ snin u llum ila[[qu g[al 83% ta]-]g[a]ag[ li jkomplu bl-istudji tag[hom flistituzzjonijiet edukattivi li fihom il-Gvern qieg[ed ikompli jinvesti u jimmodernizza biex joffru laqwa edukazzjoni. G[a]la u bidla li bihom qed jin[oloq ix-xog[ol u l-;id Il-Partit Nazzjonalista fit-twettiq tal-politika tieg[u, ;ab l-g[a]la u l-bidla li bihom [oloq ixxog[ol u l-;id. Fl-a[[ar erba’ snin u nofs, in[olqu 20,000 job ;did hekk kif il-politika tal-Gvern indirizzat b’su//ess l-isfidi ekonomi/i internazzjonali. Malta llum tgawdi mill-[ames lanqas rata ta’ qg[ad fl-Unjoni Ewropea u tgawdi stima u rispett g[all-politika li [olqot il-;id, kabbret l-attività ekonomika, attirat il-fidu/ja ta’ investituri barranin li g[a]lu lil Malta u lill[addiema Maltin biex ikabbru l-attività ekonomika. Il-bidliet li wettaq il-Partit Nazzjonalista fledukazzjoni, fis-sa[[a, u biex irnexxielu jo[loq ixxog[ol huma l-bidliet li trid int. Hu biss il-Partit Nazzjonalista li jista’ jiggarantixxi li jkompli jwettaq dawn il-bidliet. G[aliex il-politika tal-Partit Nazzjonalista hi /ara. Il-poplu jaf fejn hu malPartit Nazzjonalista. Bil-politika tal-Partit Nazzjonalista, il-poplu kiseb ir-ri]ultati li minnhom qed tgawdi int u wliedek. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li kapa/i jkompli j;ib il-bidla g[all-a[jar – il-bidla li trid int.

mychoice.pn - Xog[ol, Sa[[a, Edukazzjoni Illum jil[qu l-qofol tag[hom il-festi tal-Indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista u dan b’mass meeting indirizzat mill-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Mass meeting li minn hawn nixtieq in[e;;e; lillqarrejja kollha ta’ In-Nazzjon sabiex jattendu g[alih. :img[a s[i[a ta’ djalogi Mass meeting fl-sfond ta’ ;img[a s[i[a ta’ djalogi.

Djalogi li servew biex ikomplu jikkonfermaw kemm il-Partit Nazzjonalista hu tassew partit li g[andu vi]joni g[al pajji]na. Partit li g[andu pjan [olistiku u li b[ala l-gwida tieg[u g[andu l-interess tag[na lkoll. Partit li mhuwiex partit populist li qieg[ed ifittex il-vot akkost ta’ kollox i]da partit li

jemmen li l-poplu Malti hu poplu li jaf jag[]el u m’g[andux b]onn il-gimmicks biex jag[mel l-g[a]la bejn ilpolitika li pajji]na je[tie; u politika li tg[aqqadna malpassat. PN Edukazzjoni Il-Partit Nazzjonalista hu lpartit li [adna mill-era ta’ Mintoff meta l-bibien talUniversità kienu mag[luqa, meta l-Prim Ministru tal;urnata kien isejja[ id-degrees karta tal-in/ova, g[all-era li fiha l-MCAST, l-ITS, lUniversità ta’ Malta u lHigher Secondary huma lvittmi tas-su//ess tag[hom stess bil-[tie;a li jkomplu

dejjem jikbru sabiex ila[[qu man-numri. Morna mill-era meta lGvern ma kienx jag[ti valur

Morna mill-era meta l-Gvern ma kienx jag[ti valur lill-edukazzjoni g[al Gvern li jinvesti miljuni ta’ ewro biex ikomplu ji]diedu dawk li jiksbu xi spe/jalizzazzjoni

lill-edukazzjoni g[al Gvern li jinvesti miljuni ta’ ewro biex ikomplu ji]diedu dawk li jiksbu xi spe/jalizzazzjoni. PN Xog[ol Il-Partit Nazzjonalista hu lpartit li [a lil pajji]na mill-era ta’ dirg[ajn il-korpi ta’ ]mien

Mintoff g[al sitwazzjoni fejn pajji]na g[andu /ifri li jqanqlu l-g[ira ta’ pajji]i o[ra. FlItalja, fi Franza, fi Spanja u f’bosta pajji]i o[ra qeg[din jitkellmu dwar ir-rata dejjem tog[la tal-qg[ad. Minflok, f’Malta nitkellmu dwar aktar xog[ol u xog[ol a[jar. Xejn minn dan kollu ma ;ie b’kumbinazzjoni. Kollox ;ie bil-[idma g[aqlija talgvernijiet Nazzjonalisti mmexxija minn Eddie Fenech Adami u Lawrence Gonzi. Tisma’ kelliema tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu u tisma’ pjan /ar g[al aktar investiment u aktar xog[ol f’pajji]na. Min-na[a l-o[ra, tara lil-Leader tal-Malta Labour Party Joseph Muscat jitkellem waqt il-Kungress Farsa u tarah jistaqsi lin-nies

iridux li gvern tal-Labour i;ib aktar xog[ol u biex min irid li ji;ri hekk, jg[olli jdejh. Tara lill-MEP Laburista Edward Scicluna jikteb fil;urnal l-Orizzont, bi kliem nostal;iku g[al ekonomija Mintoffjana bl-editur tal-istess ;urnal jag[]el ritratt ta//ikkulata Deserta tal-era Mintoffjana b[ala ritratt g[al ma’ dan l-artiklu. PN Sa[[a Il-Partit Nazzjonalista jibqa’

g[al dejjem imfakkar b[ala dak il-partit li [adna mill-era ta’ St. Luke’s g[all-era talMater Dei, sptar state of the art. Partit li emmen fi gvern li jinvesti fis-sa[[a tal-poplu mhux biss bil-paroli u bi slogans i]da bil-fatti permezz ta’ investiment kapitali. U ma waqafx hemm. Kompla jinvesti, issa f’/entru tal-onkolo;ija. Kompla jinvesti fl-istudenti tal-medi/ina, filqwiebel, fl-infermiera, firradjografi u f’bosta o[ra li ja[dmu fis-settur tas-sa[[a jew li qed jistudjaw biex ja[dmu f’dan is-settur.

minn Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

Festa nazzjonali

Nag[laq billi nawgura lil kul[add festa mill-isba[ g[ada. Il-festa ta’ g[ada, irid jew ma jridx Joe Debono Grech, hi lfesta ta’ kul[add. Mhix il-festa tan-Nazzjonalisti jew talLaburisti. Hi l-festa ta’ kull min hu Malti, ta’ kull min hu kburi li hu Malti, ta’ kull min hu kburi li a[na poplu sovran u indipendenti. Ejjew infakkru dak li ;ara fil-21 ta’ Settembru 1964 b’pajji]na mmexxi minn :or; Borg Olivier bir-rispett li festa nazzjonali b[al din jixirqilha.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FRANZA

Pubblikazzjoni Fran/i]a tqanqal aktar rabja fost il-Musulmani Pubblikazzjoni satirika Fran/i]a lbiera[ ippubblikat karikaturi li j]ebil[u lillProfeta Mohammad u hemm bi]a’ li dan se jkompli jkabbar ir-rabja tal-Musulmani madwar id-dinja. Dan wara li g[al dawn la[[ar ;ranet kien hemm protesti madwar id-dinja min[abba video li jwaqqa’ g[a/-/ajt lill-Profeta Mohammad. Il-Gvern Fran/i], li kien [e;;e; lir-rivista Charlie Hebdo biex ma tippubblikax dawn il-karikaturi, [abbar li kien se jag[laq b[ala prekaw]joni Ambaxxati u skejjel Fran/i]i f’20 pajji]. Hemm bi]a’ li din il-pubblikazzjoni tista’ tqanqal protesti vjolenti partikularment wara t-talba ta’ kull nhar ta’ :img[a. Barra minn hekk madwar luffi/ini tar-rivista f’Pari;i hemm g[assa kontinwa wara li lbiera[ [ar;et g[all-bejg[ ledizzjoni kontroversjali li fuq l-ewwel pa;na turi lil

T[assib li wara t-talba ta’ nhar ta’ :img[a jer;a’ jinqala’ l-inkwiet Mohammad f’wheelchair li qed ji;i mbuttat minn Lhudi Ortodoss. Imbag[ad fil-pa;ni ta’ ;ewwa hemm diversi karikaturi dispre;;attivi ta’ Mohammad. Sheikh Nabil Rahim, reli;ju] Salafista ewlieni qal li kien konvint li la tinxtered il-kalma, dan kien se jirrabja n-nies u kien se jkompli jkabbar it-tensjoni li di;à la[qet livell perikolu]. Hu ]ied li kien se jipprova jikkalma laffarijiet imma sitwazzjonijiet b[al dawn malajr ji]bruffaw f’inkwiet bil-barranin jer;g[u jispi//aw fil-mira. I]da Stephane Charbonnier, l-editur ta’ Charlie Hebo u li pin;a hu stess il-karikatura li hemm fil-pa;na ta’ quddiem, qal li hemm l-impressjoni li uffi/jalment il-pubblikazzjoni tista’ tattakka l-Knisja Kattolika i]da mhux l-Islam.

Hu qal li kul[add illum il;urnata hu mwerwer u dan hu e]attament dak li grupp ]g[ir ta’ estremisti, li ma jirrappre]entaw lil [add, iridu. Li kul[add ikun imbe]]a’ u jg[alqu lil kull[add f’g[ar. Laurent Fabius, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Fran/i] kien kritiku [afna tal-pass li [adet ir-rivista u qal li din kienet provokazzjoni. Ir-rivista Charlie Hebo g[andha reputazzjoni li hi provokattiva. F’Novembru kienet twaddbet bomba tannar lejn l-uffi/ini tag[hom wara li kienet pubblikata karikatura ta’ Mohammad u Charbonnier ilu ta[t g[assa tal-pulizija minn dakinhar. L-g[aqda ewlenija li tirrappre]enta l-Musulmani fi Franza, akku]a lil Charlie Hedbo li qed tqanqal sentimenti anti Musulmani fi ]mien sensittiv.

Suldat g[assa quddiem ir-residenza tal-Ambaxxatur Fran/i] fil-Libanu. (ritratt Reuters)


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

IL-MEDDA TA’ GAZA> }g[a]ag[ Palestinjani jipprattikaw il-parkour f’Khan Younis. Il-parkour kien ]viluppat fi Franza u hu dixxiplina fi]ika ta’ moviment biex wie[ed jg[eleb l-ostakli li jsib quddiemu fil-bliet. (Ritratt Reuters)

IL-:ERMANJA

IS-SIRJA

Iridu intervent stil ‘Libjan’ Il-grupp ewlieni taloppo]izzjoni g[ar-re;im talPresident Sirjan Bashar alAssad, iridu li l-pajji]i G[arab ja[dmu flimkien biex ikun hemm intervent internazzjonali fis-Sirja simili g[al dak li sar fil-Libja. Dan qalu Abdulbaset Sieda, il-kap tal-Kunsill Nazzjonali Sirjan, wara ta[ditiet filQatar. Il-Lega G[arbija kienet talbet g[al No-Fly-Zone fuq ilLibja s-sena li g[addiet biex jipprote;i l-popolazzjoni /ivili u dan witta t-triq g[al intervent mill-ajru mmexxi min-NATO. Sieda qal ukoll li l-Kunsill

kien kontra l-parte/ipazzjoni tal-Iran biex tissolva l-kri]i g[aliex qal li l-Iran kien parti mill-problema. Il-Punent s’issa ma tantx hu [erqan li jintervjeni militarment fis-Sirja b[alma g[amel fil-Libja, u r-Russja u /-?ina qed jopponu bil-qawwa g[al pass simili. Sadattant matul il-;urnata tal-biera[ kien hemm ;lied qalil f’Damasku kif ukoll filbelt ta’ Aleppo. Aktar qabel, Amnesty International wissiet li attakki bl-addo// mill-ajru u mill-art f’Idlib u Hama kienu qed jikkaw]aw ]ieda drammatika fil-vittmi fost il-popolazzjoni

/ivili. Intqal li dak li g[addejjin minnu n-nies f’dawn ilpostijiet ma tantx kien qed jing[ata importanza min[abba l-attenzjoni li qed ting[ata lil dak li qed ji;ri f’Damasku u Aleppo. Sadattant, il-:eneral Sirjan Adnan Silu, li [arab minn pajji]u, f’kummenti lil gazzetta Ingli]a, qal li kien iddiskuta ma’ Assad l-possibbiltà li jintu]aw l-armi kimi/i u anki dwar meta dawn g[andhom jing[ataw lillgrupp militanti Libani] talHizbollah. Hu qal li dan kien diskuss fil-kuntest jekk taqa’ l-belt ta’ Aleppo f’idejn irribelli.

In-nies imwissija ma ju]awx l-Internet Explorer Il-Gvern :ermani] [e;;e; lill-popolazzjoni biex ma ju]awx g[alissa l-Internet Explorer (IE) wara li nstab li hemm difett fih li bih il-kompjuters ikunu vulnerabbli g[al attakki minn hackers. It-twissija ng[atat wara li nstab li l-hackers li approfittaw minn dan kienu qed jippruvaw jattakkaw kumpaniji militari. Il-Microsoft nhar it-Tnejn wissiet li hemm min jista’ japprofitta minn dan iddifett u jie[u l-kontroll tal-

kompjuter. Dan meta persuna tmur fuq /erti websajts u ming[ajr ma tkun taf, jinkiseb il-kontroll talkompjuter. Is-servizzi tas-sigurtà :ermani]i [e;;ew lin-nies biex ju]aw browsers o[ra sakemm il-Microsoft issib soluzzjoni. I]da kelliem g[all-Microsoft qal li s’issa l-ma;;oranza kbira ta’ dawk li ju]aw IE ma kinux effettwati. L-IE hu t-tieni browser laktar u]at fid-dinja u flewwel post hemm ilGoogle Chrome.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra IR-RENJU UNIT

Robbie Williams sar missier Il-kantant Ingli] Robbie Williams sar missier g[allewwel darba bit-twelid ta’ tifla. Il-kantant, li g[andu 38 sena, qal li bintu, li ng[atat lisem ta’ Theodora Rose, twieldet nhar it-Tlieta f’Londra u ti]en 3.28 kilogramma. F’Marzu, Williams kien [abbar li hu u martu, Ayda Field, kienu qed jistennew lewwel tarbija. Williams kien i]]ewwe; lill-attri/i fir-residenza tieg[u fl-Istati Uniti fl2010. Williams kellu karriera ta’ su//ess b[ala kantant solist wara li fl-1995 telaq il-band Take That u fl-2002 kien iffirma wie[ed mill-akbar kuntratti tal-mu]ika mal-EMI. Hu bieg[ aktar minn 60 miljun album b[ala kantant solist u fl-2010 ing[aqad lura mal-grupp Take That.

IL-:ERMANJA> {addiema jnaddfu il-Concept S Truck, pro;ett tal-kumpanija tat-trakkijiet :ermani]a MAN, waqt l-IAA Truck Show f’Hannover li jifta[ g[all-pubbliku llum. (ritratt Reuters)

IL-:APPUN

Solvuta l-aktar teorija matematika kumplessa Wa[da mit-teoriji matemati/i kumplessi aktarx sabet is-soluzzjoni tag[ha minn studju] fil-:appun. G[alkemm il-konferma ta’ dan mistenni tie[u s-snin min[abba l-kobor tat-teorija. Shinichi Mochizuki, studju] tal-matematika flUniversità ta’ Kyoto, g[adu kemm po;;a l-prova tieg[u fuq l-Internet dwar dik li hi mag[rufa b[ala labc conjecture.

Is-soluzzjoni tieg[u, li fiha 500 pa;na, tista’ tinstab ta[t l-isem ta’ Teichmuller Theory u dam erba’ snin ja[dem fuqhom. Esperti qalu li jekk dan ikun konfermat, tkun wa[da mill-akbar kisbiet fil-qasam tal-matematika ta’ dan is-Seklu. I]da l-pro/ess se jkun twil peress li Mochizuki, li g[andu 43 sena, [oloq lingwa matematika totalment ;dida biex jispjega l-passi li [a u l-

esperti se jkollhom jitg[allmu dan qabel ma jkunu jistg[u jaqraw is-soluzzjoni tieg[u. Dik li tissejja[ l-abc conjecture kienet proposta mill-matematiku Ingli] David Masser flimkien malFran/i] Joseph Oesterle fl-1985 imma qatt ma ng[atat prova tag[ha. Esperti qalu li din il-konferma se ssolvi diversi problemi fil-qasam tal-matematika.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 L-ISTATI UNITI

Kontroversja ‘antika’ dwar Kristu

Il-bi//a papiru li fuqha qed jintqal li hemm miktub li Kristu kien mi]]ewwe;. (ritratt Reuters)

IR-RENJU UNIT

Painkiller sors ta’ u;ig[ ta’ ras Studju li sar wera sa miljun persuna fir-Renju Unit ikollhom u;ig[ ta’ ras qawwi li hu totalment evitabbli. Dan g[aliex is-sors hu l-istess pilloli qed jie[du biex inne[[ilhom l-u;ig[ ta’ ras. Tobba li [adu sehem flistudju qalu li dawn in-nies qed jispi//aw jie[du pilloli biex ine[[u l-u;ig[ li mbag[ad iwassal biex dawn ikollhom u;ig[ ta’ ras. It-twissija saret b[ala parti

mill-ewwel linji gwida g[attrattament tal-u;ig[ ta’ ras min-National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Kien rakkomandat anki lu]u tal-akupuntura f’/erti ka]i. Il-Professur Martin Underwood mill-Warwick Medical School li mexxa lpanel tan-NICE, qal li persuna li g[andu tendenza li jinqabad f’sitwazzjoni fejn l-

u;ig[ tar-ras ma]-]mien isir ag[ar, allura wie[ed jie[u aktar painkillers u dan b[ala konsegwenza jwassal g[al u;ig[ ta’ ras ag[ar ma]]mien. I]da e]attament kif ilpainkillers qed jeffettwaw ilmo[[ mhux mag[ruf. {afna li jbatu minn dan l-effett hu mifhum li spi//aw f’din issitwazzjoni jew min[abba u;ig[ ta’ ras min[abba tensjoni jew l-emigranja.

Re;a’ tqanqal id-dibattitu dwar jekk :esù Kristu kienx mi]]ewwe;. Dan wara li nstabet kitba antika Kopta E;izzjana li tinkludi l-kliem “:esù qalilhom, il-mara tieg[i.” Il-kitba nstabet fuq bi//a papiru, ta’ ftit /entimetri, u dan kien svelat waqt konferenza din il-;img[a f’Ruma minn Karen King, Hollis Professor of Divinity filHarvard Divinity School f’Cambridge Massachusetts fl-Istati Uniti. Minkejja li l-Knisja Kattolika tinsisti li Kristu ma kienx mi]]ewwe;, din l-idea tfe;; fuq ba]i regolari. L-a[[ar drabi li dan l-argument tqanqal bil-qawwa kien fl-2003 min[abba l-pubblikazzjoni tal-ktieb The Da Vinci Code tal-awtur Amerikan Dan Brown. Minkejja li l-ktieb kien novella, kienet ing[atat [afna pubbli/ità li Brown kiteb li Kristu kien i]]ewwe; lil

Marija Maddalena u kellhom it-tfal. Xi [a;a li kienet irrabjat [afna lill-Knisja Kattolika. King qalet li din il-kitba kienet l-ewwel evidenza li lewwel Insara kienu jemmnu li Kristu kien mi]]ewwe;. Hi qalet dan waqt l-G[axar Kungress tal-Istudji Kopti/i li sar fil-kapitali Taljana. Issa se jkun hemm anali]i b’aktar reqqa’ tal-bi//a papiru u ta’ interess kbir se tkun it-ta[lita tal-inka li biha nkitbu dawn il-kliem. Il-papiru hu ta’ kollezjonist privat li g[amel kuntatt ma’ King biex tg[in tag[mel traduzzjoni u anali]i u hu mif[um li nstab fl-E;ittu jew forsi s-Sirja. L-anali]i ta’ King dwar din il-kitba issa se tkun pubblikata fil-Harvard Theological Review f’Jannar tas-sena ddie[la u po;;iet siltiet millistudju tag[ha u ritratti talkitba fuq is-sit eletroniku talHarvard Divinity School.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

18 Mediarama#Ittri

L-Indipendenza

G[ada ja[bat anniversarju ie[or tal-Indipendenza li Malta kisbet fl1964. L-istazzjonijiet awdjovi]ivi jfakkru l-avveniment bil-filmati “formali” tas-soltu, merfug[in g[all-bullettini tal-a[barijiet (meta se jing[ataw korsijiet tal-vu/i bosta mill-pre]entaturi, l-aktar dawk fuq listazzjon nazzjonali?). I]da sena wara l-o[ra, jin[ass in-nuqqas komplet ta’ imma;inazzjoni produttiva biex titfakkar l-aktar data kru/jali fl-istorja moderna ta’ Malta. L-unika inizjattiva kreattiva li tittie[ed b’rabta mal-Indipendenza hi rappre]entata mill-Festival ta’ Kanzunetti, Indifest, li jorganizza lPartit Nazzjonalista, u li kull sena jg[in fl-iskoperta ta’ talent ;did. Il-festival annwali g[andu exposure qawwija fuq il-kanal tal-Partit. I]da mill-bqija, kollox (jew kwa]i kollox) jibqa’ xott. Kaw]a tattribali]mu politiku li g[adu ja[kem bla heda, ma tistenniex il-kanal Laburista, minkejja d-diskors kollu dwar “moviment ;did”, i[abbel rasu dwar kif se jfakkar b’mod kreattiv l-anniversarju talIndipendenza. I]da l-istazzjon nazzjonali m’g[andux jin[eles minn din ir-responsabbiltà. U biex jibbilancja, jista’ jiffoka wkoll anki fuq Jum il{elsien, biex jevita l-protesti. Dak Salvu Mallia L-iskoperta ta’ xi [add b[al Salvu Mallia (Is-Sajf mas-Salv u Madwarna) g[al fuq l-iskrin i]-]g[ir, swiet [afna lil TVM. L-artist u re;ista tat-teatru issa sab li g[andu vokazzjoni o[ra, dik li jippre]enta materjal ta’ natura storika-kulturali b’mod ;did u inimitabbli. Smajt lil diversi “esperti tal-media” jg[idu li Mallia jitqan]ah wisq biex jimpressjona, li ji//aqlaq wisq quddiem kamera, tant li jaf jisturdik u li g[andu stil e//entriku, awtoindul;enti wisq. I]da na[seb li dan hu sewwasew l-istil differenti li Mallia qed jipproponi biex it-televi]joni lokali jinqala’ mill-formoli ri;idi tieg[u. G[aliex te]isti din il-paranojja kollha g[all-ftit ;did li jfaqqas fostna? Jien ng[id: Encore! Putin vs il-Pussy Riot L-istazzjon Russia Today (ironikament mi]g[ud b’elementi Anglo-Amerikani) g[adu kemm xandar intervista esklussiva ma’ Vladimir Putin. Parti sostanzjali mill-intervista kienet dwar il-ka] tal-Pussy Riot, ilgrupp ta’ tfajliet anarki/i li x-xahar li g[adda we[lu l-[abs talli offendew ir-reli;jon Ortodossa b’azzjoni desagranti fil-Katidral ta’ Moska. Putin kien mistoqsi jekk ja[sibx li s-sentenza ta’ [abs kienet sproporzjonata. Hu wie;eb li ma jridx jid[ol fil-merti ta’ de/i]jonijiet talQorti, it-tfajliet g[andhom lill-avukati tag[hom u g[andhom kull dritt li jappellaw mis-sentenza. I]da qal li jrid ifakkar li l-Pussy Riot offendew bil-kbir is-sentimenti ta’ miljuni ta’ Russi, bdew billi wa[[lu fil-pubbliku kartelluni kbar biex il-Lhud u l-omosesswali jitke//ew mir-Russja, komplew b’or;ji sesswali pubbli/i li mbag[ad tellg[u fuq l-internet u spi//aw billi invadew katidral ewlieni b’atti antireli;ju]i (fosthom b’talb satiriku lill-Ver;ni Maria biex te[lishom minn Putin innifsu). Waqt l-intervent tieg[u g[al Russia Today, Putin fakkar li l-poplu Russu sofra de/ennji s[a[ ta’ persekuzzjoni reli;ju]a ta[t is-Sistema Sovjetika u m’g[andux jer;a’ jkun kondizzjonat minn abbu]i ;odda. Li ma qalx hu li fl-era Sovjetika, hu stess kien a;ent sigriet malKBG. Il-President Russu, wara l-katarsi post-Sovjetika, illum hu mag[ruf bi]]ejjed g[ad-devozzjoni reli;ju]a, i]da l-avversarji tieg[u, fosthom il-Pussy Riot, jakku]awh li [oloq sistema ta’ poter oppressiv b’alleanza stretta mal-Knisja Ortodossa, l-istess b[alma kien hemm fi ]mien il-K]ar. Calleja fil-BBC Proms

Nimma;ina li bosta Maltin segwew lit-tenur Joseph Calleja jkanta quddiem pubbliku impressjonati li attenda g[all-BBC Electric Proms ;imag[tejn ilu. L-applawsi li qala’ l-kantant liriku komplew jag[tu xhieda tal-oma;;i li qed jir/ievi internazzjonalment. U kien xieraq li TVM u TVM2 irre;istraw l-avveniment, l-ewwel live u mbag[ad b’ripetizzjoni dakinhar stess fit-tard. Il-punt li rrid nag[mel g[andu x’jaqsam man-nuqqas komplet ta’ markament li li kien hemm fir-rivista TV Guide li titqassam (bi [las) ma’ The Times. G[at-8 ta’ Settembru, il-jum li fih ixxandar ilkun/ert, ir-rivista ma ;abet assolutament xejn dwar l-avveniment, anzi, b[ala ritratt li soltu jidher ta[t ir-ras TVGuide Pick of the Day, ippubblikat xbieha stupida mill-film Licence to Kill ta’ James Bond. Dawn il-kriterji tal-g[a]la j[alluk b’[alqek miftu[. I]da biex inkun ;ust, minn ]mien l-editri/i Ramona Depares sal-lum, TVGuide baqg[et tirsisti biex tippubblika materjal ta’ /erta dinami/ità. MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

G[awdex tilef sa/erdot twajjeb Sur Editur, Sbie[ il-{amis 13 ta’ Settembru 2012, fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex, Dun :or; Bezzina ta’ 59 sena, (Monsinjur u Rettur talKnisja ta’ San :akbu, irRabat, G[awdex) [a l-a[[ar nifs tieg[u wara ;lieda [arxa mal-marda li hu ;arrab, marbut u rrassenjat mal-volontà ta’ Alla li [afna drabi ma nifhmuhx g[aliex it-triqat tieg[u mhumiex it-triqat tag[na. G[awdex kollu kien jafu lil dan is-sa/erdot li kien joqg[od fit-Telg[a tal-Belt u fost [utna l-Maltin kien mag[ruf sewwa wkoll g[aliex g[al snin twal kien imexxi ta’ kull nhar ta’ {add filg[axija programm [elu ta’ sag[tejn fuq l-RTK. Il-vu/i tieg[u kienet tkun ukoll fuq l-LBV, ir-radju tal-

komunità ta’ San :or; filBelt Victoria kif ukoll fuq listazzjon tar-Radju tal-Qalb ta’ :esù, fil-Fontana, fejn g[amel snin s[a[ Kappillan. Matul ir-Randan, ma kinitx tg[addi ;img[a wa[da biss li ma kontx issibu f’xi parro//a qed jag[ti l-kors tal-prietki g[al dak i]-]mien g[a]i] tassena. Fil-festi titulari tag[na wkoll kien imfittex ;mielu g[ax kellu pinna u kelma taddeheb. Niftakar darba ;ie fuqi u talabni kopja tal-ktieb b’[ames mitt /ajta li kienet stampat l-Eden Foundation bl-inizjattiva ta’ Tony Ghio (dawn kienu nstemg[u matul is-snin waqt programm li jien g[adni mmexxi fuq Calypso Radio kull nhar ta’ Erbg[a filg[axija). Dawn i/-/ajtiet Dun :or; kien ju]ahom biex

i;ib tbissima fost is-semmieg[a tieg[u waqt xi prietka jew omelija. Dun :or;, kif konna nafuh, [alliena, imma [afna g[adhom jistg[u jgawdu lkelma tieg[u billi bosta mille]er/izzji spiritwali li kien jag[ti f’diversi n[awi ta’ Malta u G[awdex, b’xorti tajba huma rrekordjati fuq CDs bl-inizjattiva ta’ Radju Marija. ?ert li l-Mulej laqg[u fi [danu bil-fer[a g[ax Dun :or; ma marx b’idejh vojta quddiem Sid il-{olqien. Ilkoll kemm a[na bnedmin u kul[add jaf kemm lg[arbiel ta’ Alla hu fin. G[alhekk issa ma fadal xejn [lief li nitolbu g[alih biex ilMulej ida[[lu bla telf ta’ ]mien fit-tgawdija eterna.

Joe M. Attard

Ir-Rabat, G[awdex


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Indipendenza 2012 17

16 Indipendenza 2012

G[all-Partit Nazzjonalista fil-Gvern

Ix-Xog[ol, is-Sa[[a u l-Edukazzjoni ji;u l-ewwel minn Joe Mikallef

Oliver Friggieri waqt l-intervent tieg[u... enfasi fuq l-edukazzjoni fejn il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista rnexxielu jikseb storja ta’ su//ess li minnha qed jibbenefikaw eluf ta’ studenti Maltin u G[awdxin

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi waqt wie[ed mid-djalogi Fuq il-Fosos... impenn li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ikompli ja[dem g[all-aqwa ;id tal-poplu Malti u G[awdxi

Waqt id-djalogi Fuq il-Fosos kul[add g[andu l-opportunità li jressaq l-argumenti tieg[u... fuq kollox, il-qbil kif il-Gvern qed jirnexxilu jikseb su//essi mill-aktar importanti fid-diversi setturi tal-[ajja

L-istorja ta’ su//ess li pajji]na kiseb fl-oqsma taxxog[ol, tas-sa[[a, taledukazzjoni u tant oqsma o[ra importanti, ma se[[itx b’kumbinazzjoni. Il-kumbinazzjonijiet ma je]istux. Jew tirnexxi jew le. Jew tasal fejn tkun trid u tixtieq, jew tfalli. L-istorja ta’ su//ess li pajji]na kiseb u qed jikseb floqsma tax-xog[ol, tas-sa[[a, tal-edukazzjoni u tant oqsma o[ra importanti qed tinkiteb grazzi g[all-vi]joni tal-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Politika bi [sieb u b’vi]joni. B’miri /ari ta’ fejn irid jasal pajji]na. B’objettivi /ari ta’ kif il-poplu Malti u G[awdxi g[andu jkompli ji]viluppa. Grazzi g[al [idmet il-Gvern tul is-snin li g[addew pajji]na g[amel passi kbar ’il quddiem. Rivoluzzjoni siekta. I]da b’effetti tremendi. Leffetti huma su//ess wie[ed akbar minn ie[or fl-oqsma tax-xog[ol, tas-sa[[a u taledukazzjoni. Fil-qasam tax-xog[ol ilGvern irnexxielu jikseb su//essi kbar tant li n[olqu 20,000 post tax-xog[ol ;did. Grazzi g[all-politika g[aqlija l-Gvern mhux biss [oloq ix-xog[ol, imma tejjeb ukoll il-qlig[ u d-d[ul g[allfamilji. Illum il-[addiem g[andu opportunitajiet kbar li jkompli jtejjeb it-talenti tieg[u u g[alhekk ikompli jkabbar id-d[ul tieg[u. F’pajji]na llum hawn kull opportunità ta’ tag[lim. Bi]]ejjed wie[ed isemmi listituti tal-MCAST li fihom jattendu mijiet ta’ ]g[a]ag[ u adulti. Ilkoll jitg[allmu biex

It-tfal huma fost il-protagonisti Fuq il-Fosos matul l-attivitajiet li l-Partit Nazzjonalista qed jorganizza biex ji//elebra g[eluq it-48 anniversarju mill-kisba tal-Indipendenza

Divertiment g[al kul[add fuq il-palk prin/ipali... divertiment tal-aqwa kwalità minn u[ud mill-aqwa kantanti u ]effiena Maltin... spettaklu ta’ mu]ika u kuluri li jkomplu jag[mlu l-iljieli Fuq il-Fosos iljiel mill-isba[

ikomplu ji]viluppaw il-[iliet tag[hom. Ilkoll ikomplu jippreparaw lilhom infushom g[as-suq tax-xog[ol. Dan kollu mhux ise[[ b’kumbinazzjoni. Dan kollu qed ise[[ g[ax pajji]na hu mmexxi minn Gvern serju li j;ib l-interessi tal-poplu fuq quddiem nett. G[alhekk storja kbira ta’ su//ess fil-kamp edukattiv. Skola ;dida kull sena. Skejjel rinnovati u mog[tija l-[ajja mill-;did. Studenti aktar ippreparati u m[ejjija.

Università mimlija [ajja. Studenti mog[tija kull opportunità li jkomplu jitg[allmu u jimxu ’l quddiem. Sa[ansitra [afna studenti jissoktaw bit-tag[lim lil hinn minn xtutna billi jirb[u boro] ta’ studju. Dan kollu se[[ u qed isir mhux billi l-Gvern imbarka fuq esperimenti jew avventuri. Imma g[ax il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista kellu vi]joni /ara g[al pajji]na. Vi]joni /ara wkoll fl-oqsma tas-sa[[a. Sptar ;did li hu l-

g[ira ta’ kul[add. Sptar ;did kif jixraq lill-poplu Malti. Li [aqqu l-aqwa u l-a[jar. Bla kompromessi. Servizzi tas-sa[[a minn nies dedikati. Servizzi tassa[[a grazzi g[ar-ri]orsa umana u grazzi g[allinvestiment kontinwu millGvern. Biex il-livell ikun dejjem g[oli u tal-aqwa kwalità. Dan kollu u [afna aktar li qed ingawdu llum nistg[u nibqg[u ngawduh biss bi Gvern immexxi mill-Partit

Mer[ba kbira lill-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi... rikonoxximent g[all-[idma kbira li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qed ikompli jwettaq b’risq il-Maltin u l-G[awdxin

Nazzjonalista. Is-ser[an il-mo[[ hu lPartit Nazzjonalista. Irrekords li g[andu l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern huma l-garanzija g[al futur sabi[... g[ax, kif qal il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista stess fid-djalogi Fuq il-Fosos – jekk pajji]na kien kapa/i jimxi tant u tant ’il quddiem fil-maltemp u fi ]minijiet diffi/li, allura kemm se jimxi tant u tant ’il quddiem meta ]-]minijiet ikunu ferm anqas diffi/li.

Hu biss il-Partit Nazzjonalista li jiggarantixxi li din l-istorja ta’ su//ess tissokta fis-snin li ;ejjin

It-triq ’il quddiem hi bil-konferma tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista biss hu l-garanzija li dawn is-su//essi jkomplu jikbru u jkomplu jitgawdew minn kul[add


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Madwarna 19

Casal Fornaro u festa ta’ [ob] f’{al Qormi minn Jerome Caruana Cilia jcaruanacilia@gmail.com

Fil-jiem li ;ejjin {al Qormi se jilqa’ mill-;did ]ew; attivitajiet. Dawn se jkunu festa ta’ [ob] u Lejl f’Casal Fornaro. G[ada l-:img[a 21 ta’ Settembru se ssir il-festa tal-[ob] g[all-[dax-il darba. F’din il-festa se jsir bezzun tal-[ob] Malti twil mitt metru, li l-qlig[ tieg[u se jmur g[al L-Istrina. Se jkun hemm ukoll kun/ert rock minn Mikaela u l-band, Airport Impressions, Pierre Cordina u kun/ert tal-jazz. Is-Sibt 22 ta’ Settembru se ssir l-attività tant mistennija Lejl f’Casal Fornaro, li fiha se jkun hemm attivitajiet differenti fosthom fran antiki, mit[na tad-dqiq antika, mit[na kbira mag[mula mill[ob], rokna b’varjetà ta’ [ob] tradizzjonali, xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija, pudina tal[ob] kbira, aktar minn 200 ]effiena tal-folk, u [afna aktar.

G[alkemm din l-attività hi organizzata mi]-]g[a]ag[ tal-lokal, fiha tinkorpora lparte/ipazzjoni ta’ numru sabi[ ta’ g[aqdiet li jvarjaw minn dawk mu]ikali kif ukoll kollezzjonisti, sportivi u pirotekni/i. G[aqdiet talarmar tradizzjonali tal-festi f’numru ta’ parro//i minn madwar Malta u G[awdex jie[du sehem ukoll. Waqt din l-attività, numru sabi[ ta’ anzjani jesibixxu xxog[ol tag[hom b[al dak blarkett, ganutell, bizzilla u xog[ol tas-suf. B’dan ilmod, din l-attività organizzata mi]-]g[a]ag[, isservi wkoll biex to[loq kuxjenza dwar kemm lanzjani g[andhom x’jg[allmu lis-so/jetà. L-attività ta’ Lejl f’Casal Fornaro twieldet u sabet postha g[all-ewwel darba fil-kalendarju tal-attivitajiet kulturali Maltin fis-sena

2007, meta g[aliha kienu attendew eluf ta’ persuni li apprezzaw il-[idma, lori;inalità u l-impenn talorganizzaturi ]g[a]ag[. Is-sena 2008 kompliet kabbret dan l-avveniment fuq skala nazzjonali, bl-2009 tirre;istra ammont kbir ta’ nies minkejja x-xita li ni]let. B’dawn is-snin ta’ esperjenza u sodisfazzjon, lorganizzaturi qed iwasslulkom il-[ames edizzjoni ta’ attività li laqtet il-gosti ta’ kul[add, kemm

dawk ]g[ar kif ukoll kbar, kemm Maltin u anke turisti. G[all-ewwel darba fl-2011, din l-attività saret f’Settembru meta t-temp ippermetta u l-attività kienet su//ess enormi. Mina[bba previ]joni ta’ maltemp li kien ma[sub li se jolqot lill-g]ejjer Maltin bejn il-{amis u s-Sibt, il-festa tal[ob] u Lejl f’ Casal Fornaro kienu trasferiti g[at-tmiem il;img[a ta’ wara. L-organizzaturi huma konxji li dan il-maltemp,

barra li j[arbat il-programm tal-attività, bi probabbiltà jolqot [a]in lil {al Qormi min[abba l-po]izzjoni ;eografika tieg[u. Barra minn hekk, ix-xita tkun qed toffri periklu lill-istess organizzaturi min[abba dawl u in;enji o[ra ta’ elettriku, kif ukoll i[arbat l-atmosfera unika li g[aliha dawn lattivitajiet huma famu]i. Fid-dawl ta’ dan, lorganizzaturi kellhom jie[du din id-de/i]joni biex jipposponu kollox b’;img[a.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

20 Kultura

:iti bi gwida waqt l-attività Notte Bianca fil-Belt Valletta L-attività Notte Bianca se ter;a’ tag[ti [ajja ;dida lill-Belt Valletta nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru hekk kif din is-sena Maltin u barranin se jkollhom lopportunità unika li jattendu g[al wa[da mill-;iti gwidati minn gwida esperta mad-dawra tal-Belt. Fost dawn il-;iti wie[ed jista’ jiskopri postijiet sigrieti, stejjer u le;;endi li lBelt hi m]ejna bihom. Il-gwida se tie[u lill-parte/ipanti madwar it-toroq tal-Belt biex turihom fiddettall numru ta’ kur]itajiet li je]istu, li mhux dejjem ikollna /-/ans ingawduwhom meta nkunu f’xi qadja madwar il-Belt. F’dawn il-;iti se ting[ata importanza lill-arkitettura flimkien ma’

numru ta’ evidenzi li je]istu tal-kult ta’ San Pawl u g[add ta’ disinji ta’ annimali mo[bija fil-;ebel ta’ din il-belt. Mill-banda l-o[ra, ir-rwol tal-Belt Valletta fit-Tieni Gwerra Dinjija se jing[ata l-importanza mist[oqqa hekk kif f’dawn il-;iti l-gwida se tiffoka fuq ilfatti, il-;rajjiet u l-persuna;;i li kellhom rwol kru/jali f’dan il-perjodu. Il-;iti se jsiru kull [mistax-il minuta u jibdew fis-7 p.m. minn Triq lOrdinazzjoni. L-organizzaturi jassiguraw li din l-esperjenza se tkun wa[da memorabbli u se tqanqal esperjenzi sbie[. G[al aktar informazzjoni wie[ed hu m[e;;e; i]ur is-sit elettroniku www.nottebiancamalta.com.

Kun/ert Ottoman b’differenza ‘Kun/ert Ottoman’ hu kun/ert imtella’ g[all-ewwel darba f’pajji]na, mill-aqwa mu]i/isti Torok. L-g[an tal-kun/ert hu li jag[ti stampa /ara tal-aqwa arti li te]isti f’dan il-pajji] filwaqt li jag[ti dokumentarju dettaljat tal-istorja mis-seklu g[axra, g[al dak Barokk, sas-seklu g[oxrin. L-g[aqda li se torganizza dan il-kun/ert jisimha ‘Istanbul Sazendeleri’ u torganizza kun/erti madwar id-dinja kollha. Tag[mel dan bit-tentattiv li tkompli tag[ti informazzjoni dettaljata u tesponi lill-udjenza g[all-mu]ika u strumenti tradizzjonali li kienu ju]aw it-Torok. Il-kun/ert se jkun opportunità unika fejn wie[ed jista’ jara linfluwenza Torka fuq il-mu]ika, l-arti u istrumenti fl-Ewropa u jinduna kif se[[ l-i]vilupp. G[al din l-okka]joni l-organizzaturi se jag[tu lill-pubbliku lopportunità li jara xog[lijiet miktuba minn numru ta’ slaten Ottomani fit-Teatru Manoel li kien mibni fis-seklu tmintax, dak ta’ ]mien il-Barokk. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j]ur is-sit elettroniku http:##www.teatrumanoel.com.mt#default.asp?m=shows&id=214.

Mument partikulari waqt l-attività Notte Bianca 2011 (ritratt me[ud minn Drinu Camilleri)

Il-Banda Leone bir-rock fin-Notte Bianca Il-Banda Leone ta’ G[awdex tkompli timmarka //elebrazzjonijiet tal-150 sena mit-twaqqif tag[ha b[ala lewwel banda G[awdxija b’aktar avvenimenti spe/jali, din id-darba bil-Leone Goes Pop fin-Notte Bianca nhar isSibt 29 ta’ Ottubru 2012. L-unika banda G[awdxija Din se tkun it-tielet sena konsekuttiva li l-Banda Leone se tkun l-unika banda G[awdxija f’dawn l-attivitajiet tan-Notte Bianca. I]da, f’din lokka]joni spe/jali, il-banda

ma’ Deborah C. B’a//ent fuq ir-rock, il-Banda Leone qed twieg[ed serata mimlija [ajja u divertiment ta[t id-direzzjoni ta’ Colin Attard. Il-line-up talkun/ert jinkludi lil Gianni Morandi, Bryan Adams, Boney M, Rolling Stones, Elvis Presley, Robbie Williams u l-Queen, fost lo[rajn. Il-kun/ert tan-Notte Bianca jsegwi Leone Goes Pop f’:unju, ie[or f’Lulju, kun/ert tal-mu]ika ta/-/inema

f’Awwissu, u janti/ipa l-opra Turandot f’Ottubru, ilprogramm sinfoniku f’Novembru u l-ispettaklu talMilied f’Di/embru biex hekk il-Banda Leone tkompli tiddefinixxi ru[ha b[ala l-aktar banda attiva u dinamika filmument. Leone Goes Pop fin-Notte Bianca qed ji;i ppre]entat blg[ajnuna tal-Ministeru g[al G[awdex, il-Ministeru g[all:ustizzja, Djalogu u l-Familja u l-Bank of Valletta.

ng[atat [in u post aktar prominenti. Il-kun/ert ta’ sieg[a hu skedat bejn id-9 p.m. u l-10 p.m. fil-pjazza ewlenija tal-Belt Valletta, quddiem il-Palazz Presidenzjali. Il-President George Abela hu mistenni j]ur lill-banda u se jkun mistieden formalment biex jippresiedi lfesti tal-150 sena tal-Banda Leone li kienu inawgurati f’Awwissu li g[adda u li jil[qu l-qofol tag[hom f’Awwissu 2013. Il-President se jing[ata kopja tal-istorja tas-So/jetà Filarmonika Leone. Kien hu stess li kiteb il-kelmtejn talbidu f’din il-pubblikazzjoni. Il-[ames edizzjoni ta’ Leone Goes Pop ;iet ippre]entata fi Pjazza Indipendenza (It-Tokk) f’:unju li g[adda u f’Marsalforn f’Lulju quddiem udjenzi bl-eluf. B’a//ent rock I]-]ew; kun/erti ta’ G[awdex raw is-sehem ta’

Tpin;ija li turi karatteristika partikulari fil-kultura Torka

Ivan Grech u Melvin Caruana tal-Winter Moods flimkien

Il-poster uffi/jali g[all-attività ‘Leone Goes Pop’ fin-Notte Bianca


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor 007 - Il mondo non basta Raitre, 21>05 Film ta’ James Bond li fih naraw lil Pierce Brosnan (firritratt ma’ Sophie Marceau) li n[adem fl-1999 b’re;ija ta’ Michael Apted. L-investigatur

Ingli] jitqabbad biex jipprote;i lit-tifla ta’ miljardarju li jkun spi//a nqatel minn terrorista. Kif dan isir jaf bl-involviment ta’ Bond jaqg[u ta[t il-mira tieg[u kemm Bond kif ukoll it-tifla. Biex tg[in lil Bond f’din il-missjoni jkun hemm esperta tal-armi nukleari.

The New World Iris , 21>10 Q’Orianka

Kilcher u Colin Farrell (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan tal-2005 li g[andu re;ija ta’ Terrence Malick. L-istorja to[odna lura g[all-bidu tas-seklu 17 meta grupp ta’ Ingli]i ji]barkaw f’art fl-Amerika biex jesplorawha. Naraw ir-relazzjoni li tinbet bejn wie[ed mill-ba[rin u l-Prin/ipessa Pocahontas u g[all-im[abba tal-ba[ri x’lesta tag[mel din it-tfajla. Veline Canale 5, 20>40 Programm ta’ varjetà mmexxi minn Ezio Greggio u li matulu se jintg[a]lu ]]ew; veline li minn nhar it-Tnejn se jibdew jippre]entaw Striscia la notizia. Intant il-:img[a u s-Sibt se jkun hemm programm bis-sehem ta’ wa[da mill-veline u l-ie[or bl-o[ra. Il burbero Rete 4, 16>35

Debra Feuer u Adriano Celentano (ittnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Taljan tal-1986. Mara sabi[a Amerikan tkun mi]]ew;a Taljan u involuta f’affarijiet xejn korretti. X’ji;ri meta ssir taf avukat fl-ajruport?

Clinton Paul - li nafuh l-aktar b[ala kantant u awtur tal-kanzunetti

Sorpri]i g[all-pre]entaturi Sajf Flimkien - NET Television, 18>10

Il-producer ta’ dan il-programm Toni Busuttil [aseb biex f’dan ilprogramm jag[mel ftit sorpri]i lillpre]entaturi Ronald Briffa u Mireille Bonello. Fil-fatt fl-istudio se naraw b[ala mistiedna lil omm Ron li se tkun il-mudella li se ja[dmu fuqha Clayton u Graziella, u lil missier Mireille, li se narawh jg[in lil Neil fit-tisjir fil-k/ina. Naraw ukoll filmat ta’ meta, ftit jiem ilu, Ron u Mireille ttie[du, bla ma kienu jafu minn qabel, g[al

drifting. Fuq din il-[a;a d-direzzjoni tal-programm sabet l-g[ajnuna ta’ Tonio Cini, il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Isport relatat mal-vetturi. Se jkun hemm ukoll intervista interessanti ma’ Clinton Paul, li bosta jafuh b[ala kantant u awtur tal-kanzunetti. Christine Haber tag[ti tag[rif dwar Déjà Vu filwaqt li Clare mill-BICREF li se tag[ti tag[rif dwar il-friefet il-lejl. Pianura rossa Raitre, 08>00

Gregory Peck

(fir-ritratt) hu fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-gwerra Ingli] li n[adem fl-1954. Peck jinterpreta l-parti ta’ pilota tal-RAF Kanadi] li lejn l-a[[ar tat-Tieni

Gwerra Dinjija jkun qed ja[dem f’Burma. L-istorja hi bba]ata fuq il-ktieb The Purple Plains ta’ H.E. Bates.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju Bambola - Iris, 23>30

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Il-Festa Tag[na The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria - Ronald Briffa (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 )

17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 - Nwar 19:00 - Nitfa Kultura 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 Nie[du {sieb Darna 21:00 BBC News 21:05 - Maltin Biss 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 - Ru]arju 23:30 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - In-Novella 13:45 - ONE News 14:00 Problemi tal-Qalb 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:30 - Joe Grima Live 19:45 - ONE News 20:00 - Prime Time Quiz Show 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - Rock Moods 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Radju Argument 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Night Rythms. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari mill-Bibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News)

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Musica al fresco Disco inferno - Tony Borg Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

15:30 - I]-}g[a]ag[ fis-Sajf (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Summer Mix (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 18:50 - Mid-Dinja Kattolika 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 21:00 - Fil-:nien 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mer]uq, Stilista, Wellbeing, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Cam-pus 09:30 - Nis;a 10:00 BBC News Update 10:05 - I’m Alright! 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Il[na mi/-/par 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Ilbies lImperatur 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Mill-Bit[a g[all-:enna 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l-Erwie[ 13:00 Qawsalla ta’ Kari]mi (r) 14:00 Nifhmu Flimkien is-Sa[[a Mentali 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Totus Tuus Gospa 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 G[annu lil ismu 20:00 - MillG]ira tat-Tliet G[oljiet 21:00 Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 Lejn il-qawmien 23:00 Ru]arju 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 - Tiesto Club Live 24:00 - Eddie Halliwell. Bastjani]i FM - 95 FM 06:30 - Ru]arju 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi 08:00 u 12:00 - Angelus) 13:00 - Tempo on the Mix 17:00 - {annieqa :i]imin 17:30 - All Time Favourites 18:00 - Realtajiet Siekta 20:00 - All time Favourites 20:30 - Country Fever.

Film drammatiku tal-1996 li permezz tieg[u g[amlet id-debutt /inematografiku tag[ha Valeria Marini (fir-ritratt), li qabel kienet mag[rufa b[ala showgirl televi]iva tal-varjetà. Il-film g[andu re;ija ta’ Juan José Bigas Luna. Mina, li i]da aktar tkun mag[rufa b[ala Bambola, wara l-mewt ta’ ommha, tkun tg[ix ma’ [uha Flavio, li jkun omosesswali. I]-]ew; a[wa jkunu jie[du [sieb imexxu pizzerija. Jum minnhom jitfa//a Settimo, li mill-ewwel jie[u grazzja ma’ Bambola. I]da dan wara ftit je[el il-[abs. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 09:00 - Kids Zone 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Teleshopping 13:10 - Art of Spain (dok.) 14:00 - A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 Alternative Medicines (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 Teleshopping 17:05 - Climate Wars (dok.) 18:00 - A[barijiet 18:10 - Sellili 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Is-Sajf masSalv 21:30 - Mill-Im[a]en talFesta 22:00 - Absolutely Fabulous 22:30 - Only Fools and Horses 23:00 - L-A[barijiet 23:15 - International Short Film Fest. TVM 2 07:00 - News 11:10 -

Extraordinary Women 12:00 Museum Secrets 12:50 Luxdesign 14:00 - Sa[[tek lEwwel 14:10 - Ancient World 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 Extraordinary Women 16:00 Sa[[tek Kollox 16:10 - Museum Secrets 17:00 - Trekking 17:30 Mela Isma’ Din 17:40 - Ancient World 18:30 - Leli ta’ {a]-}g[ir 19:00 - A[barijiet bl-Ingli] 19:05 - Storjografija 19:30 - Starboard 20:00 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:10 - Nista’ 20:45 - Europa League: prematch programme 20:45 Europa League: Tottenham v Lazio (live) 22:45 - Europa League Highlight Programme 23:00 - Swim Up (r). ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Lilliput 09:35 - Nuni 09:45 Minuta Wa[da 09:50 - Londri 10:05 - Teleshopping 10.35 Hazzzard Daily Update 10:40 Lapes u Karta 10:50 - Vidoes Mu]ikali lokali 11:00 Teleshopping 11:45 - Londri 12:00 - {ajjiet 12:15 - Teleshopping 12:30 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 13:30 - ONE News 13:40 Teleshopping 14:45 - Nies B[alna (ep. 11) 15:40 - Minuta Wa[da 15:45 - Londri 16:00 Lilliput (r) 16:30 - Stylish Living 16:55 - Clint on ONE 17:00 Team PL 17:30 - ONE News 17:40 - Team PL 18:05 Teleshopping 18:20 - Starmakers 19:30 - ONE News 20:15 Diskussjonji - Kungress tal-PL 22:00 - Mill-Kungress 23:15 ONE News 23:45 - Team PL (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura

09:00 -

{abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News 22:30 Motordrome (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00, id-09:00 u l11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Il Commissario Nardone 23:15 - Porta a porta 00:50 - Tg 1 notte 01:25 - Qui Radio Londra 01:30 - Sottovoce 02:00 - Rai Educational - In Italia. Raidue 07:05 - Cartoons

08:20 - Grosso guaio a River City. Film 2006 09:50 - Sabrina, vita da strega (TF) 10:35 - Tg 2 insieme estate 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Parliamone in famiglia 16:15 Army Wives (TF) 16:55 - La signora del west (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Pechino Express 23:20 - Tg 2 notizie 23:35 - Wikitaly 00:50 Parlamento 01:00 - Close to Home (TF) 01:45 - Non bussare alla mia porta. Film 2005. Raitre 07:00 - Tgr bongiorno Italia 08:00 - Pianura rossa. Film ’54 09:35 - La storia siamo noi 10:35 - Cominciamo bene 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:50 - Tgr piazza affari 14:55 - Tgr Prix Italia 15:15 - Tg 3 L.I.S. 15:20 - La casa nella prateria (TF) 16:10 Dingus quello sporco indivbiduo. Film ’70 17:40 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob 20:15 - Cotti e mangiati (sitcom 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - 007 - Il mondo non basta. Film ’99 23:20 - Tg regione 24:00 - C’era una volta - Vi ho amati tanto 00:55 - Scrittori per

un anno 01:35 - La musica di Raitre. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 Uomini e donne (talk show) 16:20 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:40 - Veline 21:40 - Lo show dei record 00:30 - Tg 5 notte 01:00 - Veline 01:30 Uomini e donne. Rete 4 06:50 - Magnum PI (TF) 07:45 Pacific Blue (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carbinieri (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - Il burbero. Film ’86 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:10 - Siska (TF) 21:10 - The Mentalist (TF) 23:10 - The Closer (TF) 01:00 - Tg 4 night news 01:25 - Ieri e oggi in tv speciale - Vasco Rossi in concerto 1983. Italia 1 08:45 - ER - Medici in prima linea (TF) 10:35 - Grey’s Anatomy (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:00 - Fringe (TF) 16:00 - Smallville (TF) 16:50 - Merlin (TF) 17:45 Trasformat (kwi]]) 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 20:15 - Football. Europa League: Inter v Rubin Kazan 23:00 - Europa League speciale 01:00 - Nip # Tucsk (TF) 01:50 - Rescue Me. La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attw.) 10:55 - JAG Avvocati in divisa (TF) 11:45 Agente speciale Sue Thomas (TF) 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:05 Cristina Parodi Live 15:55 - Il commissario Cordier (TF) 17:55 - Cristina Parodi Cover 18:25 - I menù di Benedetta 19:20 - G Day 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 Piazzapulita 23:45 - Omnibus Night 00:50 - Tg La 7 sport 01:00 - NYPD (TF) 01:45 - G Day.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Makura 10:00 - One Star Hotel 10:30 - Mad-Daqqa Ni]fnu 11:15 - Teleshopping 12:05 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Teleshopping 13:00 - {in g[al Kollox 15:00 Teleshopping 16:30 - Favourite Cinema 17:00 - Teleshopping 17:30 - The Design Work Workshop 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) The Design Work Workshop 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Armar Festi 22:00 - Duggan 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 12:25 - Centovetrine 13:05 -

Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Dirty Sexy Money (TF) 15:45 - The OC (TF) 16:30 - ICarly (sitcom) 17:10 - Samantha Chi? (TF) 17:50 - La tata (sitcom) 18:35 Extreme Makover Home Edition 19:40 - The OC (TF) 20:25 Una mamma per amica (TF) 21:10 - El internado (TF) 22:45 Uomini e donne 23:55 - Charm School. BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Balamory 08:25 - Buzz and Tell 08:30 - Little Human Planet 08:35 - My Family 09:05 - One Foot in the Grave 09:35 The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Casualty 12:10 - North & South 13:00 - Last of the Summer Wine 13:30 - My Family 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 Doctors 15:45 - Casualty 16:35 - North & South 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - All the Small Things 20:00 - Keeping up Appearances 20:30 - Ideal 21:00 - Moses Jones 21:50 - Black Adder 22:25 - Fawlty Towers 22:55 -

Him & Her 23:25 - Sport Relief 2012. TCM 07:50 - Kelly’s Heroes (A) 10:20 - Wife vs. Secretary 11:50 - Guns for San Sebastian (A) 13:40 - Men of Boys Town (A) 15:30 - Kim (U) 17:20 - Boom Town (A) 19:15 - Two Weeks in Another Town (A) 21:00 - The Asphalt Jungle (A) 22:50 - A Star Is Born (AA). MGM Movies 07:00 - Bound for Glory. Film ’76 (A) 09:25 - Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives! Film ’89 (PG) 11:10 - MGM’s Big Screen 11:25 - Valdez Is Coming. Film ’71 (AA) 12:55 Return to Macon County. Film ’75 (AA) 14:25 - Rage. Film ’94 15:55 - Where Angels Fear to Tread. Film ’91 (PG) 17:45 The Dust Factory. Film 2004 (PG) 19:25 - In the Custody of Strangers. Film ’82 (15) 21:00 Something Wild. Film ’86 (18) 22:50 - Child’s Play. Film ’88 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 07:55 - Kojak 08:55 - The

Memoirs of Sherlock Holmes 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 - Kojak 13:55 - Wolff’s Turf 15:50 - Ironside 16:50 Quincy, M.E. 17:50 - Rosemary and Thyme 18:50 - Ironside 19:50 - Kojak 20:49 - Great Women 21:00 - Grandpa, Do You Know Who I Am? 21:35 Lucky Day (12) 23:25 - Parole D’Amore 23:30 - Quincy, M.E. Discovery Channel 06:50 - Wheeler Dealers: Jeep CJ7 07:15 - American Chopper:

Production Bike Showcase 08:10 - Dirty Jobs: Sheep Castrator 09:05 - Deadliest Catch: Cheating Death 09:55 Ultimate Survival: Scotland 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 Extreme Engineering: Iceland Tunnels 12:35 - Rides: Heavy Metal 13:30 - Wheeler Dealers: Jeep CJ7 14:00 - Wheeler Dealers: Jeep CJ7 14:25 American Chopper: Dryvit Bike 15:20 - Mythbusters: Exploding Pants 16:15 - Dirty Jobs: Leech Trapper 17:10 - Deadliest Catch: Bering Sea Salvation 18:05 Ultimate Survival: Sahara 19:00 - How It’s Made 20:00 - Dirty

Jobs 21:00 - Robson’s Extreme Fishing Challenge 22:00 Hellriders: Battle for Brotherhood 23:00 - Get Out Alive: Somali Pirate Attack. Iris 11:25 - La costanza della ragione. Film ’65 13:25 Outremer. Film ’90 15:20 - I giudici. Film ’99 17:20 L’esorciccio. Film ’75 19:20 Charlie’s Angels (TF) 20:05 Starsky & Hutch (TF) 21:00 The New World - Il nuovo mondo. Film 2005 23:30 Bambola. Film ’96.. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - Brothers and Sisters 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 Suburgatory 17:15 - 2 Broke Girls 17:45 - How I Met Your Mother 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Brothers and Sisters 20:00 - Mike & Molly 20:30 - Desperate Housewives 21:12 - Desperate Housewives 22:00 - Supernatural 22:45 Person of Interest 23:35 Amazing Race 00:20 - Films & Stars 00:45 - Alcatraz. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Confessions of an Animal Hoarder 09:00 Snapped: Women Who Kill: Erika Sifrit 10:00 - America’s Court with Judge Ross 10:30 -

Real Housewives of Beverly Hills: Chocolate Louboutins 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 13:00 Spidey Cents 13:30 - Ah Shoot! 14:00 - Hoarders: Becky # Clare. Hardcore Pawn: 15:00 - Les Hunts a Thief 15:30 - Full Metal Panic. 16:00 - Parking Wars 17:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Chocolate Louboutins 18:00 - Confessions of an Animal Hoarder. Pawn Stars: 19:00 - Spidey Cents 19:30 - Ah Shoot! 20:00 Parking Wars. Hardcore Pawn: 21:00 - Blood Lines 21:30 - Turf Wars. 22:00 - Celebrity Ghost Stories: Cheri O’teri, Corbin Bernsen, John Schneider, Sharon Angela 23:00 - My Ghost Story.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 - Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 -

Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends. Disney Channel 09:00 - Jonas 09:25 - So Random 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Kim Possible 11:05 - Shake It Up 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 Timon & Pumbaa 12:45 - The Suite Life on Deck 14:00 - Austin and Ally 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 ANT Farm 16:00 - Good Luck Charlie 16:30 Wizards of Waverly Place 16:55 - The Suite Life on Deck 17:20 - Austin and Ally 17:45 - Phineas and Ferb 18:10 - ANT Farm 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Jessie 19:25 - The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas LA 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>30 10>45 12>00 12>30 13>00 14>00 14>05 15.00 15>05 16>00 17>00 18>00 18>10 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00 23>30

NET News Djalogu - Indipendenza 2012 Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel^ Bejni u Bejnek Simpati/i NET News Teleshopping NET News Simpati/i Teleshopping Djalogu - Indipendenza 2012 NET News Sajf Flimkien NET News Varjetà NET News (ikompli) Varketà NET News Indipendenza 2012

Sport fuq il-Cable Eurosport 1 08:30 - Shanghai Masters Snooker: Day 4 (live) 11:30 Shanghai Masters Snooker 12:30 - World Series by Renault Motor Racing 13:00 - UCI Road World Champ. Cycling 13:45 Shanghai Masters Snooker: Day 4 (live) 16:45 - UCI Road World Champ. Cycling 18:00 Shanghai Masters Snooker 20:00 - Total KO 21:00 - Fight Club 23:00 - European Tour Poker. Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Intimate Surfing 08:30 - Shanghai Masters Snooker: Day 4 (live) 11:30 Eurosport 2 News 12:00 - UCI WC BMX Racing 12:30 - AFC Football Champ. League 13:45 Shanghai Masters Snooker: Day 4 (live) 16:45 - ICC World Twenty20 Cricket: Group C: South Africa v Zimbabwe (live) 19:00 - Intimate Surfing 19:30 Eurosport 2 News 20:00 Armwrestling 20:30 - PBA Tour Bowling 21:30 - Double Dutch Contest in Belgium 22:00 Shanghai Masters Snooker. GO Sports 1 UEFA Champ. League: 07:00 SC Braga v CFR 1907 Cluj 09:00 - Magazine Programme 09:30 - LOSC Lille v BATE Borisov. 11:30 - Barclays PL: Wk 5: Aston Villa v Swansea City 13:30 - UEFA Champ. League: Bayern Munchen v Valencia 15:30 - Barclays PL: Wk 5: Everton v Newcastle Utd 17:30 - UEFA Champ. League: Chelsea v Juventus 19:30 Ligue 1: Rd 6: Preview 20:00 PL World 20:30 - PGA Italian Open: Day 4 00:30 - Ligue 1: Rd 5: Valenciennes v Girondins de Bordeaux 02:30 - FIFA Futbol Mundial. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA Italian Open: Day 4 12:00 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 14:00 - PL World 14:30 - Aviva Premiership: Rd 3:

Worcester Warriors v Gloucester Rugby 16:30 - Trans World Sports 17:30 - Barclays PL: Wk 5: Man. Utd v Wigan Ath 19:30 - Ligue 1: Rd 6: Preview 20:00 PL World 20:30 - Barclays PL: Wk 5: Arsenal v Southampton 22:30 - Ligue 1: Rd 5: Paris Saint-Germain v Toulouse 00:30 - Aviva Premiership: Rd 3: Saracens v Leicester T. 02:30 Serie A: Rd 3: Roma v Bologna. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - PGA Italian Open: Day 4 14:00 - Serie A: Rd 3: Genoa v Juventus 16:00 - PL World

16:30 - Aviva Premiership: Rd 3: Worcester Warriors v Gloucester Rugby 18:30 - Trans World Sports 19:30 - Barclays PL: Wk 5: Man. Utd v Wigan Ath 21:30 - Ligue 1: Rd 6: Preview 22:00 PL World 22:30 - Barclays PL: Wk 5: Arsenal v Southampton 00:30 - Ligue 1: Rd 5: Paris Saint-Germain v Toulouse. Melita Sports 1 Bundesliga: 08:00 - Eintracht Frankfurt v Hamburger SV (r) 09:50 - SC. Freiburg v Hoffenheim (r). 11:40 - WWE: Night of Champ. (r) 14:40 -

FIFA Beach Soccer World Cup Qual.: Spain v Netherlands (r) 16:00 - America's Cup: World Series: Venice: Day 4 (r) 18:00 WWE: NXT. UEFA Europa League: MD1: 19:00 - BSC Young Boys v Liverpool (live) 21:05 - Tottenham Hotspur v Lazio (live). 23:15 - WWE: NXT (r) 00:05 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt v Hamburger SV (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup: World Series: Venice: Day 4 (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings. Bundesliga: 15:00 - Eintracht Frankfurt v Hamburger SV (r) 16:55 - SC. Freiburg v Hoffenheim (r). UEFA Europa League: MD1: 19:00 - CS Maritimo v Newcastle Utd (live) 21:05 Inter v Rubin Kazan (live). 23:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 01:50 - Bundesliga: SC. Freiburg v Hoffenheim (r). Melita Sports 3 19:00 - UEFA Europa League: MD1: Udinese v FC. Anzhi Makhachkala (live). Melita Sports 4 19:00 - UEFA Europa League: MD1: Napoli v AIK (live). Malta Stars 08:00 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Alligators: dtd. 27.03.12 (r) 09:35 - FMA Super Cup 2012 F.: Balzan v Lija (r) 11:05 - BOV PL: Rabat v Hibernians (r) 13:20 - Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Nadur: dtd. 15.03.12 (r) 15:05 AME Cup: Birkirkara v Rabat (r) 16:45 - Malta Basketball Assoc.: Luxol v Hibs (r) 18:05 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Alligators: dtd. 27.03.12 (r) 19:40 - FMA Super Cup 2012 F.: Balzan v Lija (r) 21:10 - BOV PL: Rabat v Hibernians (r) 23:25 - Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Nadur: dtd. 15.03.12 (r) 01:10 - AME Cup: Birkirkara v Rabat (r).


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Passatemp 25 Sudoku

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

jie[u platt soppa tajba g[andha! (5) 7. Ma tiftakarx li xtrajt issatin (5) 10. Vu/i ta’ gazzetta, qabel isSewwa? (5) 11. Taqa’ bir-ri[ miz-zokk ta’ si;ra (5) 12. It-tifel ma reba[x (5) 14. Jinsab ta[t il-kura (5) 16. Iffri]ajt ru[i (5) 17. B’wa[da biss ma tag[milx pitazz (5)

18.

Tag[milha billejl u taf to[lom fiha wkoll (5)

Weqfin>1. {ut g[and it-tapizzar? (6) 2. Imxaqleb g[ad-deni (6) 3. Tabil[aqq (6) 4. Ta’ qalb tajba (6) 8. Iddewweb (5) 9. Mara tag[milha filkonfessjonarju (5) 12. Bi//a xag[ar li tin]el fuq il-mo[[, kultant (6) 13. Qaxxar il-pi]elli friska (6) 14. Indul;enza (6) 15. Illumina kullimkien (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. Idoli; 6. Taxxi; 7. :elu]; 10. Nervi; 11. Ikxef; 12. Molol; 14. Parit; 16. }ball; 17. Danza; 18. Te]or.

Soluzzjonijiet Pittura astratta

Mimdudin>5. Piena ta’ flus min[abba lu]u ta’ /ertu lamtu? (5) 6. La mar, g[andu mnejn

Nilag[bu b’i]jed numri

Imla l-kaxxi vojta bin-numri mill-1 sad-9 biex tag[mel dawn l-ekwazzjonijiet korretti kemm mimdudin kif ukoll weqfin. Kull numru trid tu]ah darba biss u l-multiplikazzjoni tin[adem qabel is-sinjali l-o[rajn.

Weqfin>1. Ni]fen; 2. Sireni; 3. Atturi; 4. Titlef; 8. Drill; 9. Bxara; 12. Ma’ [add; 13. Librar; 14. Pilatu; 15. Tkorri.

1. Xag[ar it-tifel u lispon]a fil-friskatur; 2. Imnie[er ir-ra;el (xellug) u [alq il-boxer; 3. Il-lasta talbandiera u l-a[[ar [abel tar-ring; 4. Il-but tal-ixkora tal-golf u s-saba’ talingwanta (xellug); 5. Ilballun u l-punt tal-punt interrogativ; 6. ?off [axix in-na[a t’isfel (xellug) u lfrill tal-estremità talkuruna.

18

Pittura astratta

Is-Sur Nin mar l-irkant u xtara wa[da mill-erba’ pitturi astratti li kienu mdendlin ma’ [ajt. Meta mar id-dar nesa liema wa[da xtara u nesa wkoll minn liema na[a kienet imdendla. Ara tg[inux int.

Imdendla min-na[a ‘b’ Xtara l-pittura Nru. 3

17

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Il-konfront

G[at-tfal

Nilag[bu b’i]jed numri Dettalji neqsin

Il-konfront> x’g[andhom komuni^

Dawn i]-]ew; xeni g[andhom komuni seba’ partikularitajiet. E]: Il-bandiera fuq ix-xellug fl-ewwel xena u l-parti [ier;a mi]-]arbuna l-leminija fix-xena ta’ ta[t. Baqa’ sitta u dawn g[alik.

Sudoku

Dettalji neqsin

Kull wa[da mill-istampi ]-]g[ar numerati mill-1 sal-5 jonqosha ]ew; partikularitajiet li jinsabu fil-kbira fuq nett in-na[a tax-xellug. Immarka liema huma.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ

Santa Venera

APPARTAMENTI semifinished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

Il-G]ira

Santa Venera

Bir id-Deheb

APPARTAMENT kantuniera fl-ewwel sular fi blokk ta’ tnejn. Fih tliet kmamar tassodda, salott u kamra talpranzu (combined), k/ina (fitted) bil-breakfast area, kamra tal-banju moderna u terrazzin fuq wara. €130,000. ?emplu 77582290.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess millkomun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

MAISONETTE bi tliet kmamar tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

Santa Venera

MAISONETTE kbir 330 metru kwadru fl-ewwel sular, bil-bejt tieg[u u b’garaxx jesa’ tliet karozzi jew erbg[a f’post /entrali [afna. Jikkonsisti f’kamra tas-salott, ]ew; kmamar talbanju u spare toilet, k/ina u living open plan, washroom u bit[a kbira bil-pool. Jinbieg[ b’[afna millg[amara u anki bl-air conditions. Ideali g[al min jixtieq jid[ol jg[ix fih jew g[al ra;uni kummer/jali. €465,874 (Lm200,000). Negozjabbli. ?emplu 99441832 jew 77471530.

G{ALL-KIRI Tas-Sliema

POST /entrali, appartament ;did bi tliet kmamar tassodda lest minn kollox. Billift. €800 fix-xahar u Marsaskala bi tlieta tassodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ madum u plumbing, gypsum board kif ukoll kisi bil-;ibs, graffiato u ]ebg[a bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-

na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpr ess.com

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.


Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

27 FUTBOL F’G{AWDEX TAZZA INDIPENDENZA S#F

Nadur jeliminaw lill-holders Xewkija Xewkija T.............................1 Nadur Y. ….........................2

Nadur Youngsters bi prestazzjoni po]ittiva g[elbu lill-holders Xewkija Tigers f’partita mill-iktar missielta biex g[addew g[all-finali tatTazza Indipendenza. Xewkija Tigers, bit-tama li jiddefendu l-unur, sabuha diffi/li jinfiltraw id-difi]a organizzata tal-Youngsters u fit-tentattiv tag[hom li jakkwistaw iddraw, issugraw. MalYoungsters iddebutta ddifensur Bra]iljan Sandro Muller. Nadur [ar;u jattakkaw u fis-serba’ minuta fet[u l-iskor. Joseph Portelli sab lil ANTHONY PORTELLI li ming[ajr diffikulta xe[et ;ewwa. Wara l-mistrie[, Xewkija [ar;u jfittxu d-draw u wara seba’ minuti minn kross ta’ Xerri, daqqa ta’ ras ta’ Mark Camilleri kienet salvata minn Grima. Fis-26 minuta Xewkija ng[ataw penalty

wara foul ta’ Charles Hili fuq Shields bl-istess Sko//i] DANE SHIELDS jikseb iddraw mill-[dax-il metru. I]da r-reazzjoni tan-Nadurin kienet wa[da immedjata biex fit-33 minuta minn pass mit-tul ta’ Saviour Attard, JOSEPH PORTELLI bir-ras anti/ipa l[ar;a tal-goalkeeper Grima u xe[et f’lasti vojta. Fl-44 minuta Milos Stojanovic kellu l-konklu]joni tieg[u mal-mimduda u mirrebound tentattiv tal-istess plejer kien imblukkat minn Hrubsa. Xewkija Tigers: J. Grima, M. Xerri, J. Vella, M. Hrubsa, J. Cefai, S. Mizzi, C. Bugeja (F.L. Galea), E. Vella, W. Cassar (P. Rapa), D. Shields, M. Camilleri. Nadur Youngsters: M. Grima, B. Meilak, S. Attard, S. Muller, A. Simoncic, C. Hili, F. Camilleri, M. Stojanovic, C. Antunes, A. Portelli, J. Portelli. Referee: Gordon Barbara

Claudio Antunes ta’ Nadur issikkat minn Josmar Vella ta’ Xewkija

SK Victoria Il-Blacks finalisti b’penalty 1 jer;g[u fil-finali G[ajnsielem Qala Saints 0 KO II DIVI}JONI S#F

Ker/em A.............................1 SK Victoria W.....................4

SK Victoria Wanderers irnexxielhom jissuperaw lil Ker/em Ajax b’gowls wara lmistrie[ biex g[at-tieni darba kisbu post fil-finali ta’ din ilkompetizzjoni li huma kienu reb[u sentejn ilu. Huma kienu a[jar, bl-attakkant millGwatemala Sergio Paz jikseb doppjetta. Biex g[addew g[assemifinali Ker/em eliminaw b’mod drammatiku lil Sannat Lions, 3-2 b’gowls ta’ Jean Paul Mizzi (2) u s-sostitut Karol Mifsud waqt li lWanderers bi tliet gowls fittieni taqsima ssuperaw lill;irien tag[hom ta’ Victoria Hotspurs b’gowls minn Edinson Sanchez Estrada, Eric Nkwankwo u s-sostitut Chris Sciortino. SK Victoria [ar;u aggressivi u fet[u l-iskor fid19-il minuta b’xutt sabi[ ta’ AJIBADE ADESINA wara azzjoni personali. }ew; minuti wara setg[u rduppjaw meta kellhom penalty wara foul ta’ Courtney Mercieca fuq Sergio Paz i]da David Udo Monday xe[et g[oli. Mal-[in Ker/em bdew irrimonta u kisbu d-draw fis-27 minuta meta MICHAEL

VELLA tefa’ ;ewwa bir-ras. Fit-tieni taqsima lWanderers re;g[u bdew a[jar u wara tliet minuti marru minn fuq b’daqqa ta’ ras millvi/in ta’ SERGIO PAZ u fisseba’ minuta ]iedu ie[or minn KENNETH MERCIECA. Fit33 minuta l-Wanderers issi;illaw dan is-su//ess b’xutt kross ta’ SERGIO PAZ li ssorprenda lill-goalkeeper sostitut Donald Gauci u marru vi/in b’tentattiv ta’ Paz li spi//a mal-lasta. Mat-tmiem SK Victoria kellhom ]ew; plejers imke//ija minn fuq il-bank tas-sostituti. Dawn kienu Sam Frank Bajada u Marlon Mercieca. Ker/em Ajax: C. Mercieca (D. Gauci), P. Kyumyurozhiev, Mi. Vella, Ma. Tabone, Mi. Tabone (A. Buttigieg), M. Mamo, S. Rais (J. Azzopardi), S. Sakaliev, Ma. Vella, I. Xuereb, K. Mifsud. SK Victoria W: F. Vella, J.P. Grima, D.U. Monday, S.F. Bajada (F. Magrin), E. Bugeja, E. Nwankwo, C. Sciortino, K. Mercieca (O. Farrugia), A. Adesina (L. Dimech), S. Paz, E. Sanchez Estrada. Referee: Joseph Camilleri

......................... ........................... G[ajnsielem b’gowl

wa[dani skurjat minn penalty g[elbu lill-;irien ta’ Qala Saints u saru l-ewwel finalisti. L-ewwel taqsima kienet dominata minn [afna log[ob f’nofs pitch, filwaqt li fis-16il minuta l-Blacks kellhom penalty wara hands ta’ Michael Zerafa u mill-11-il

metru CHARLON TABONE feta[ l-iskor. Fit-tieni taqsima landament baqa’ l-istess u fit22 minuta Qala kellhom freekick ta’ Mario Mifsud salvat minn Richard Sammut u fl-44 minuta fi sforz a[[ari tas-Saints, Sammut dawwar g[al korner id-daqqa ta’ ras ta’ Michael Zerafa. G[ajnsielem: R. Sammut, C. Grima, L. Buttigieg, J.

Azzopardi, R. Grima, C. Tabonen (B. Xuereb), S. Azzopardi, D. Hili, K. Hili, J. Attard, J. Buttigieg (A. Attard). Qala Saints: K. Grima, N. Portelli (G. Cefai), M. Zerafa, J. Rapa, M. Buttigieg, M. Mifsud, M. Bonello, A. Vella (J. Buttigieg), D. Abela, C. Caruana (C. Portelli), S. Muscat. Referee: Jules Ngangue

Finalisti wara l-[in barrani St Laurence S......................1 }ebbu; R. ….......................0 (wara l-[in barrani) St Laurence Spurs u }ebbu; Rovers offrew partita interessanti li fiha kienu ]]ew; goalkeepers li ddistingwew ru[hom biex ilpartita kellha tid[ol fil-[in barrani. }ebbu;, li eliminaw lil G[arb Rangers 4-2 fir-rawnd ta’ qabel, [ar;u aggressivi u fis-seba’ minuta korner insidju] ta’ Matthew Zammit kien salvat g[al korner minn Samuel Micallef. St Lawrence wie;bu fl-24 minuta permezz ta’ Jason Theuma li ra x-xutt fil-baxx tieg[u salvat minn Joel Xiberras.

Fis-seba’ minuta tat-tieni taqsima, tentattiv ta’ Sylvan Galea kien ikklerjat minn fuq il-linja minn Daniel Micallef. Spurs wie;bu immedjatament b’konklu]joni ta’ Jonathan Micallef salvata f’]ew; attentati minn Joel Xiberras. Biz-]ew; na[at jonqsu li ji]blukkaw ir-ri]ultat, illog[ba kellha tmur fil-[in barrani u hawn St Laurence ma damux ma kisbu l-gowl li po;;iehom fil-finali meta wara biss ]ew; minuti VICTOR JOHN SALIBA b’azzjoni personali qabe] ukoll lill-goalkeeper Xiberras u tefa’ ;ewwa. Ftit wara, kross ta’ Josef Debrincat spi//a malmimduda u mir-rebound

William Portelli xe[et barra. Fit-tieni taqsima Spurs setg[u kabbru l-iskor meta fil-[ames minuta xutt ta’ Victor John Saliba kien salvat b’diffikultà g[al korner minn Xiberras. St Laurence S: S. Micallef, V.J. Saliba, J. Micallef, F. Grima, M. Cutajar, L. Buttigieg, D. Borg, A. Cini (J. Debrincat), J. Theuma (W. Portelli), D. Micallef, L. Grima (S. Sultana). }ebbu; Rovers: J. Xiberras, M. Zammit (C. Mercieca), N. Vella, S. Galea, J. Hili, F. Attard, C. Cassar, J. Xuereb, J. Buhagiar, I. Attard (S. Caruana), F. Cassar (C. Bugeja). Referee: Joe Agius


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

28 Sport

L-ewwel edizzjoni ta’ SmartCity Malta 8 km road race L-ista;un tat-tlielaq ta’ St Patrick’s AC se jibda nhar il{add, 7 ta’ Ottubru fit-8.30 am bit-tellieqa fuq 8 kilometri fittoroq, organizzata g[all-ewwel darba minn SmartCity Malta. Din l-ewwel edizzjoni ta’ SmartCity Malta 8 km road race se tibda mill-parke;; talkarozzi fi SmartCity Malta f’Ricasoli. Minn hemm, ilparte/ipanti jibqg[u sejrin lejn Bighi u minn hemm g[allKalkara, ’l isfel lejn il-bajja tax-Xg[ajra u lura lejn SmartCity Malta.

Qabel il-partita kontra Rabat Ajax, il-President ta’ Hibernians Tony Bezzina g[an-nom tal-Kumitat E]ekuttiv u l-membri fi [dan il-Klabb ta’ Hibernians FC, ippre]enta tifkira lil Andrew Cohen f’g[eluq il-100 gowl tieg[u mal-Klabb ta’ Hibernians FC. Il-Kumitat jifra[ lil Cohen u jawguralu aktar su//essi waqt li j[e;;e; lil plejers ]g[a]ag[ li telg[in mit-tim tal-Minors u min-Nursery biex jimxu fuq il-passi ta’ dan il-plejer u j[arsu ’l quddiem [alli jibnu profil kemm personali kif ukoll g[all-Klabb. Il-Kumitat jawgura lil Andrew Cohen u j[e;;u jkompli jkun ta’ e]empju u ispirazzjoni g[al dawk il-plejers li bdew fin-Nursery u baqg[u leali lejn il-Klabb tag[hom.

G[al dawk li jixtiequ jie[du sehem f’tellieqa ming[ajr ma jikkompetu g[all-unuri, St Patrick’s AC se jkunu qed jorganizzaw walkathon u tellieqa g[a]-]g[ar, li tibda wara t-tellieqa ewlenija. B’hekk, se jkun hemm xi [a;a g[all-familja kollha. L-ewwel tliet kompetituri r;iel u l-ewwel tliet kompetituri nisa se jing[ataw trofew kull wie[ed, sponsorjat minn SmartCity Malta. Dawk li jispi//aw l-ewwel fi]-]ew; kategoriji se jirb[u wkoll akko-

modazzjoni ta’ ]ew; iljieli g[al ]ew; persuni fil-Lukanda Ta’ ?en/ f’G[awdex. Il-parte/ipanti kollha se jing[ataw midalja kommemorattiva, t-shirt ta’ SmartCity Malta, flimkien ma’ goodie bag minn Nestle Malta Twistees, Powerade, Hilly Products u Raysun. Il-formoli tal-applikazzjoni jistg[u jinkisbu mill-websajt ta’ St Patrick AC, filwaqt li rri]ultati tat-tellieqa se jkunu disponibbli fuq il-websajt mitTnejn 8 ta’ Ottubru.

Open Day g[all-JHFA G[ada l-akkademja l-;dida ta’ Justin Haber (JHFA) se torganizza open day fil-grounds Re :or; V fil-Furjana (fa//ata tal-Isptar Boffa). Matul dan il-jum, tfal ta’ bejn is-sitt snin u s16-il sena se jkunu jistg[u jie[du sehem ming[ajr [las f’diversi attivitajiet ta[t il-kow/is ta’ Sunderland. Il-;enituri interessati se jkollhom ukoll i/-/ans li jiltaqg[u u jitkellmu mal-

kow/is u personalitajiet o[ra professjonali li g[andha l-JHFA. Din l-akkademja se tintrodu/i kun/ett ;did g[al Malta billi tg[in fl-i]vilupp s[i[ tal-plejers [alli jkunu jistg[u jipprattikawh fil-log[ba professjonali u se tkun immudellata fuq lakkademja li g[andhom l-istess Sunderland AFC fir-Renju Unit.

GasanMamo tappo;;ja l-workshops tat-Tennis 10s GasanMamo dan l-a[[ar appo;;jat sensiela ta’ workshops g[all-kow/is tat-tennis Maltin bil-g[an li jtejbu l-[iliet tal-plejers tat-tennis ]g[ar ba]ati f’Malta. Il-workshops li bdew f’Mejju kienu organizzati flimkien malFederazzjoni Internazzjonali tat-Tennis b[ala parti millProgramm Tennis 10s f’Malta. “A[na naraw l-isport b[ala element importanti [afna fil[ajja tat-tfal,” qal Julian J. Mamo, Direttur ta’ GasanMamo. “Nittamaw li permezz tal-kontribut tag[na se nkomplu ng[inu lil dawn ilkow/is jg[allmu l-log[ba tatIl-grupp ta’ kow/is li attendew g[all-workshops tennis u mhux biss sett ta’ tat-Tennis 10s [iliet kif jag[mlu [afna minnhom fil-pre]ent. G[alhekk ]vilupp g[all-plejers ta’ ta[t l-g[axar qed ng[inu lil dawn it-tfal li jibqg[u snin permezz ta’ stadji bi tliet kuluri bil-motivazzjoni u li jibqg[u fil-log[ba a[mar, oran;jo u a[dar, issa qed hekk kif jilag[bu u ji]viluppaw.” ja[dmu flimkien biex jorganizzaw festiIl-workshops servew b[ala ta[ri; u vals nazzjonali tat-Tennis ta’ ta[t itedukazzjoni g[all-kow/is tat-tennis tmien snin, l-g[axar snin u t-tnax-il minn kull klabb Malti. Dawn g[allsena. muhom dwar it-tmexxija ta’ festivals “Ir-ri]ultati tal-programm di;à huma tat-tennis g[a]-]g[ar skont ir-regoli u levidenti,” qalet Claire Arrigo, linji gwida tal-programm Tennis 10s. Coordinate tat-Tennis 10s f’Malta. “LDan it-tag[lim ing[ata minn Ronald ewwel festival li sar fl-1 ta’ Mejju Pothuizen u Mike Barrell, esperti filattendew g[alih 64 plejer ]g[ar tat-tenqasam tal-Edukazzjoni tal-Kow/is tatnis minn g[axar klabbs differenti. BlTennis. It-tnejn li huma [admu ma’ appo;; kontinwu ta’ GasanMamo lFederazzjonijiet tat-Tennis differenti madwar id-dinja inklu]i l-Asso/jazzjoni ewwel workshop tag[na kien su//ess kbir. Permezz ta’ dawn il-fondi a[na se tat-Tennis tal-Istati Uniti u lnkunu nistg[u nkomplu bl-appo;; Federazzjoni tat-Tennis Awstraljana. tag[na lejn plejers tat-tennis ]g[ar biex Klabbs lokali tat-tennis li huma parti mill-programm ta’ Malta tat-Tennis 10s, itejbu l-log[ba waqt li jgawdu dan lisport.” dixxiplina li tipprovdi struttura ta’

D[ul fin-Nursery ta’ G]ira Utd

G]ira United FC Nursery qed tilqa’ applikazzjonijiet minn tfal li jixtiequ jag[mlu parti mit-timijiet ta’ Under 7, 9, 11, 13. Fil-;img[at li g[addew in-Nursery [atret lil Gordon Camilleri b[ala Head Coach. G]ira United FC Nursery tixtieq ukoll t[e;;e; lil dawk i]-]g[a]ag[ li jixtiequ jag[mlu parti mit-timijiet tal-Under 15 u l-Under 17 sabiex jirre;istraw. It-ta[ri; kollu matul l-ista;un se jsir fliskola sekondarja tas-subien fil-G]ira fuq grounds ta’ turf artifi/jali. Aktar informazzjoni tinkiseb ming[and Gordon Camilleri, Head Coach, billi wie[ed i/empel 99845071.

L-Iskola tal-Futsal f’Birkirkara wkoll Wara sentejn ta’ su//ess kontinwu, l-Iskola Maltija tal-Futsal die[la fit-tielet sena tag[ha minn meta fet[et f’Settembru tal2010. L-g[an ewlieni ta’ din liskola hu li tag[ti lil kull student l-opportunità li jtejjeb il-ba]i fundamentali tal-log[ba tal-futbol. Kien pruvat li permezz tal-futbol il-plejers, fost abbiltajiet o[rajn, ji]viluppaw riflessi aktar velo/i, ja[sbu aktar malajr u jkollhom passa;;i pre/i]i. It-ta[ri; isir minn kow/is kwalifikati li jiffurmaw jew kienu jiffurmaw parti mit-tim nazzjonali tal-futsal. B[alissa l-iskola tag[ti tta[ri; tag[ha fil-Kulle;; De La Salle u fl-Iskola Immakulata Kun/izzjoni f’{al Tarxien kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s6.30 p.m. Minn dan l-ista;un, liskola se tkun ukoll qed torganizza sessjonijiet kull nhar ta’ :img[a filKulle;; San Alwi;i f’Birkirkara. L-applikazzjonijiet huma miftu[a g[al tfal, subien u bniet, ta’ bejn il-[ames snin u l-15-sena. Aktar informazzjoni tinkiseb minn www.maltafutsalschool.com jew billi wie[ed i/empel 99457101.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Sport 29

Players ta’ Atletico Madrid ji//elebraw wara li reb[u l-Europa League f’Mejju li g[adda

Il-holders Atletico jibdew kontra Hapoel Tel Aviv Illejla, Atletico Madrid jibdew jiddefendu t-titlu li reb[u f’Mejju li g[adda meta jilag[bu kontra Hapeol Tel Aviv. Atletico Madrid sena ilu reb[u l-finali kontra Atheltic Bilbao, tim li waqt lista;un wera futbol offensiv. Fil-finali l-eroj kien lattakkant Falcao li skurja ]ew; gowls mit-tlieta li skurjaw Atletico. L-istess Falcao, ftit ilu re;a’ kien strumentali meta skurja hat trick kontra Chelsea fil-finali tas-Super Cup li Atletico reb[u bi skor ta’ 4-1. Jidyher li g[al darba o[ra Falcao se jer;a’ jkun ilplayer li jmexxi lil dan it-tim Spanjol. Il-finalisti ta’ sena ilu, Athletic Bilbao jibdew ukoll kontra tim mill-I]rael, Hapoel Kiryat Shmona li se jkunu qed jiddebuttaw f’din il-kompetizzjoni. Udinese llum jilag[bu kontra Anzhi Makhachkala, tim li matul dawn l-a[[ar sentejn nefaq miljuni kbar fuq players b[alma huma Roberto Carlos u Samel Eto’o u barra minn hekk, [atru lil Guus Hiddink b[ala kow/. Udinese matul is-sajf tilfu ]ew; pedini importanti b[alma huma Asamoah u Isla. Fi tmiem il;img[a dawn ;ew mi]muma draw 2-2 minn Siena. Fl-istess grupp ta’ dawn i]-

]ew; timijiet hemm Liverpool u Young Boys. Liverpool m’g[andhomx ifallu barra minn darhom kontra Young Boys imma ir-Reds ma jridux jag[mlu l-istess ]balji li g[amlu s’issa filkampjonat fejn wara erba’ partiti tilfu tnejn u qeg[din fis-17-il post. Tottenham illum jilqg[u lil Lazio f’White Hart Lane flaktar log[ba li tispikka flewwel ;urnata. It-tim ta’ Villas Boas, li fi tmiem il;img[a kiseb l-ewwel reb[a tieg[u fil-kampjonat, sta;un ilu spi//a fir-raba’ post filPremier imma kellu jilg[ab f’din il-kompetizzjoni min[abba li Chelsea, li reb[u /-Champions League da[lu minflokom, anke jekk dawn spi//aw fis-sitt post. Inter jilag[bu kontra Rubin Kazan, tim li fis-snin li g[addew lag[ab kontra Inter fi/-Champions League. Fi tmiem il-;img[a Inter reb[u 2-0 kontra Torino imma Inter g[adhom ma reb[ux log[ba f’San Siro dan l-ista;un. Napoli, li s’issa g[andhom punti massimi fil-kampjonat Taljan jilqg[u lil Stockholm u m’g[andhomx ifallu milli ji;bru t-tliet punti, anke jekk matul is-sajf tilfu player importanti b[alma hu Lavezzi.

Il-Programm Grupp A

Udinese v A. Makhachkala Young Boys v Liverpool

Grupp B

H. Tel Aviv v A. Madrid V. Plzen v A. Coimbra

Grupp ?

AEL Limassol v Mon’bach Fenerbahce v Marseille

Grupp D

Bordeaux v Brugge Maritimo v Newcastle U.

Grupp E

Copenhagen v Molde Stuttgart v S. Bucuresti

Grupp F

Dnipro v PSV Napoli v Stockholm

Grupp G

R. Genk v Videoton S. Lisbon v Basel

Grupp {

Inter v R. Kazan P. Belgrade v Neftchi

Grupp I

A. Bilbao v Shmona Lyon v S. Prague

Grupp J

Maribor v Panathinaikos Tottenham v Lazio

Grupp K

B. Leverkusen v M. Kharkiv R. Vienna v Rosenborg

Grupp L

Twente v Hannover Levante v Helsingborg

FORMULA 1

Massa ma jaf xejn dwar il-futur Is-sewwieq tal-Ferrari, Felipe Massa ammetta li jixtieq ikollu idea aktar /ara ta’ x’se jsir minnu fil-futur u qal li se jag[mel minn kollox biex sa tmiem il-kampjonat jikseb ri]ultati tajba biex jikkonvin/i liddiri;enza biex i;;eddidlu lkuntratt. Il-kuntratt tieg[u jintemm fi tmiem l-ista;un u hemm

spekulazzjonijiet kontinwi li dan se jitlaq lit-tim min[abba li mhux qed ikollu wirjiet tajba. “G[ad m’hemmx a[bar dwar il-futur tieg[i imma bla dubju jekk nikseb ri]ultati tajba dawn i[allu effett. Nixtieq inkun naf x’se nag[mel sena o[ra. Madankollu mhux qed inkun daqshekk inkwetat dwar ilfutur tieg[i g[alissa,” qal

Massa. Il-Grand Prix li jmiss se jkun dak ta’ Singapore u Massa qal li jittama li jer;a’ ji;bor il-punti b[alma g[amel waqt l-a[[ar Grand Prix li sar, dak ta’ Monza. “Minkejja li jog[;obni //irkwit qatt ma kont fortunat fih. Irrid inkompli minn fejn [allejt f’Monza,” temm jg]id Massa.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

30 Sport

Draw po]ittiv g[al Juventus kontra Chelsea ...Reb[iet g[al Bayern Munich, Barcelona u Man Utd Juventus kisbu draw tajjeb ta’ 2-2 kontra Chelsea fi Stamford Bridge wara li kienu 2-0 minn ta[t. Fil-partita mill-istess grupp Shakhtar Donetsk reb[u 2-0 kontra Nordsjaelland. Intant, Barcelona kellhom jistennew l-a[[ar minuti biex reb[u 3-2 kontra Spartak Moscow filCamp Nou filwaqt li Celtic u Benfica spi//aw fi draw ta’ ming[ajr gowls. Man Utd kisbu reb[a minima ta’ 1-0 fuq Galatasary u Cluj reb[u 2-0 barra minn darhom kontra Braga. GRUPP E

Chelsea u Juventus spi//aw fi draw ta’ 2-2 f’partita millisba[. L-ewwel taqsima kienet wa[da bilan/jata u wara li Juventus kellhom /ans tajjeb ta’ Marchisio milqug[ minn Cech, dawn marru filvanta;; meta Oscar ra x-xutt tieg[u ikun devjat minn Bonucci. L-istess Oscar re;a’ sab ixxibka ]ew; minuti wara meta g[eleb difensur b’finta millaqwa u skorja gowl talistampi b’xutt li spi//a firrokna tax-xibka u li ma ta lebda /ans lil Buffon. Juventus baqg[u jilag[bu llog[ba tag[hom u naqqsu ddistakk 10 minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima permezz ta’ Vidal. Fit-tieni taqsima Juventus u Chelsea kellhom l-okka]jonijiet tag[hom u kien is-sostitut Quagliarella li ;ab id-draw meta bil-kalma kollha, g[adda l-ballun minn bejn saqajn Cech. Dan hu ri]ultat ferm po]ittiv g[al Juventus li kienu qed jilag[bu l-ewwel log[ba tag[hom f’din il-kom-

Andrea Barzagli (xellug) jissielet g[all-ballun ma’ Eden Hazard ta’ Chelsea

petizzjoni sa mill-2009. Fil-partita l-o[ra valida mill-istess grupp Shakhtar Donetsk reb[u 2-0 kontra Nordsjaelland. Mkhitaryan kien l-eroj tal-log[ba hekk kif dan skorja ]ew; gowls biex ta t-tliet punti lit-tim tieg[u. GRUPP F

Bayern Munich, finalisti tas-sena li g[addiet reb[u 2-1 kontra Valencia. Il-:ermani]i marru fil-vanta;; fit-38 minuta permezz ta’ Schweinsteiger u Kroos g[amilhom tnejn kwarta mit-

tmiem. Valdez ta’ Valencia naqqas id-distakk proprju fid90 minuta u Bayern setg[u g[amluhom tlieta imma Mandzukic falla penalty. Din bla dubju hi reb[a importanti g[al Bayern. BATE Borisov taw bidu mill-aqwa g[al din l-avventura fi/-Champions League b’reb[a ta’ 3-1 barra minn darhom kontra Lille. Volodko feta[ l-iskor fissitt minuta u fl-20 minuta Rodionov g[amilhom tnejn u ]ew; minuti minn tmiem lewwel taqsima dawn komplew i]idu mal-iskor, fejn din id-darba kien Olekhnovich li skorja. Il-gowl ta’ konsloazzjoni g[al Lille skurjah Chedjou mas-sieg[a log[ob.

GRUPP :

Barcelona reb[u 3-2 kontra Spartak Moscow imma kellhom iwettqu rimonta biex reb[u din il-log[ba. Wara li skorja Thello g[alihom Daniel Alves tefa’ fix-xibka tieg[u stess biex g[amilhom 1-1. Ir-Russi marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Romulo imma ssolitu Messi skorja ]ew; gowls fi spazju ta’ tmien minuti biex ta t-tliet punti littim li din is-sena hu mmexxi minn Vilanova u mhux minn Guardiola. Celtic u Benfica spi//aw fi draw ta’ ming[ajr gowls u wie[ed jista’ jg[id li dawn ittnejn ma approfittawx mittelfa ta’ Spartak. GRUPP {

Man Utd bdew b’reb[a ta’ 1-0 fuq Galatasaray f’partita FUTBOL

Valletta jitilfu fil-Libja

Lionel Messi ta’ Barcelona (xellug) issikkat minn Kim Kallstrom ta’ Spartak Moscow. Messi skorja tnejn fl-a[[ar biex ta reb[a lil Barcelona

Valletta tilfu bi skor ta’ 4-3 kontra t-tim ta’ Al Ahly. Din il-partita kienet qed tintlag[ab min[abba li dawn tal-a[[ar kienu qed ji//elebraw it-62 sena mit-twaqqif tag[hom. Valletta kienu qed jirb[u 2-1 imma Al Ahly dawwru r-ri]ultat u reb[u lkonfront. G[a/-champions Maltin skurjaw Michael Mifsud, Edmond Agius u Gabriel Da Silva. Flimkien mat-tim ta’ Valletta fil-Libja kien hemm is-Segretarju Parlamentari g[all-Isport, Clyde Puli u lPresident ta’ Valletta, Victor Sciriha.

li dawn setg[u ;ew draw jew reb[u bi skor akbar min[abba li tilfu penalty imma Galatasaray kienu sfortunati u laqtu l-lasta. Ir-Red Devils skurjaw permezz ta’ Michael Carrick wara seba’ minuti. Il-midfielder ir/ieva ming[and Kagawa, qabe] il-goalkeeper u minkejja li ;ie mwaqqa` tefa’ fix-xibka. Galatasaray wettqu reazzjoni immedjata u laqtu llasta permezz ta’ Amrabat. Ta’ min jinnota li Fletcher lag[ab parti minn din illog[ba u din kienet l-ewwel darba sa minn Novembru li dan kien qed jilg[ab wara problemi fi]i/i. Cluj reb[u 2-0 barra minn darhom kontra Braga. L-eroj tal-log[ba kien Bastos li skorja ]ew; gowls.

Ri]ultati u klassifiki Grupp E

Shakhtar D. v Nordsjaelland 2-0 Chelsea v Juventus 2-2 Shakhtar D. Chelsea Juventus Nordsjaelland

L R D 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

T 0 0 0 1

F 2 2 2 0

Grupp F

Lille v BATE Borisov B. Munich v Valencia

K Pt 0 3 2 1 2 1 2 0 1-3 2-1

L R D T F K Pt BATE Borisov 1 1 0 0 3 1 3 B. Munich 1 1 0 0 2 1 3 Valencia 1 0 0 1 1 2 0 Lille 1 0 0 1 1 3 0

Grupp G

Barcelona v Sp. Moscow Celtic v Benfica Barcelona Celtic Benfica Sp. Moscow

L R D 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

T 0 0 0 1

3-2 0-0 F 3 0 0 2

Grupp H

Man Utd v Galatasaray Braga v Cluj Cluj Man Utd Galatasaray Braga

K Pt 2 3 0 1 0 1 3 0

2-1 0-2

L R D T F K Pt 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0

Ri]ultati o[ra

GFA Division II KO Final

Ghajnsielem v St Lawrence 2-0

The Championship

Ipswich v Wolves Leicester v Burnley Sheffield v Huddersfield

0-2 2-1 1-3

Burton v York C.

3-1

League Two


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

Sport 31 WARA L-EWWEL PARTITI MI?-CHAMPIONS LEAGUE

Mhux mument tajjeb li g[addejjin minnu – Massimo Allegri (kow/ Milan)

Mourinho jg[id li l-plejers issieltu b[al annimali AC Milan taw prestazzjoni o[ra medjokri f’San Siro u kien l-uniku tim li [a biss draw 0-0 fl-ewwel jum ta/Champions League nhar itTlieta kontra Anderlecht. Il-partitarji tag[hom li raw lit-tim ine[[i lil Ibrahimovic, Cassano u Silva matul is-sajf, deher li [ass dak li kien ;ej fi Grupp C fejn kienu anqas minn 28,000 il-partitarji li attendew u [allew ]ew; terzi mill-istadium vojt. Dawk pre]enti spi//aw isaffru u jibbuwjaw wara li l-plejers re;g[u sfaxxaw kif g[amlu fl-ewwel partiti talKampjonat. “Na[seb li dan it-tim jista’ biss imur a[jar u dan hu fattur importanti,” qal il-kow/ ta’ Milan Massimo Allegri hekk kif ipprova juri wi// ta’ kura;; wara l-log[ba. “{loqna xi /ansijiet tajbin ta’ skor. Ma qlajniex goal u dan hu pass ilquddiem. Fl-ewwel taqsima g[amilna [afna ]balji tekni/i. Dan mhux mument fa/li li g[addejjin minnu g[aliex qed na[lu wisq ene;rija mentali. Sibna aktar kura;; fit-tieni taqsima imma rridu nibqg[u na[dmu.” Imma minkejja l-wirja [a]in, Anderlecht issa ilhom 15-il log[ba ma jirb[u fl-Italja sa mill-1964. “Iddominajna kompletament fl-ewwel taqsima. Ippre]entaj-

na tattika u teknika sorprendenti u ]ammejna lil Boateng barra mil-log[ba,” qal il-kow/ Olandi] ta’ Anderlecht John van den Brom. “Urejna li [andna post fi/Champions League. Il-problemi ta’ Milan mhumiex il-problemi tieg[i. Analizzajna la[[ar log[ba tag[hom u [ri;na b’konklu]joni li huma tim tajjeb bi plejers tajbin imma narmu /-/ansijiet u ntuhom lispazji.” Real Madrid urew l-ispirtu kumbattiv li donnhom tilfu fla[[ar partiti u Josè Mourinho deher mistrie[ wara li t-tim irkupra darbtejn ]vanta;; biex reba[ 3-2 kontra Manchester City b’goal fid-90 minuta ta’ Ronaldo. “G[alija l-importanti li nkun kburi bit-tim ikun xi jkun irri]ultat. Nirrepeti l-istess affarijiet lil-plejers. Nistg[u nitilfu partiti b[al tal-lum, mhux problema imma li ni;;ieldu b[al annimali sal-a[[ar kif g[amilna. Ma nistg[ux nitilfu b[alma g[amilna kontra Getafe u Sevilla. Illum konna aggressivi, fi]i/i, iddominajna u eventwalment irba[na. Qlajna ]ew; goals imma komplejna nissieltu. Ksibna d-draw u bqajna g[addejjin. Nistg[u nilag[bu football a[jar imma llum kien diffi/li.” Il-kow/ ta’ City Roberto Mancini qal, “Hu diffi/li mhux

g[aliex tlifna imma g[aliex konna qed nirb[u kontra tim b[al Real Madrid 2-1 sa erba’ minuti mit-tmiem. Irridu nitjiebu g[aliex kultant nirtiraw wisq u n[allu l-avversarju jilg[ab sa tarf il-kaxxa. G[amilna dan l-i]ball. Ma nistg[ux nibqg[u nitkellmu fuq esperjenza. G[adna plejers li jilag[bu f’livell internazzjonali. Irridu nitjiebu u g[andna nkunu di]appuntanti birri]ultat,” qal Mancini. Malaga, tim ie[or Spanjol appo;;jat minn pro;ett finanzjat mill-Qatar kellhom it-tlajja u l-in]ul tag[hom imma rreb[a 3-0 fuq Zenit St. Petersburg proprju fid-debutt fil-kompetizzjoni, skont ilkow/ Manuel Pellegrini wriet li l-plejers ma tilfux ilkon/entrazzjoni. “It-tim qed ja[dem tajjeb b’[afna motivazzjoni biex jag[mel pro;ett li kultant ja[dem u kultant le u dan hu la[jar mod kif g[andna nag[mluh. It-tim ta prestazzjoni mill-aqwa kontra avversarji qawwija li qatt ma /edew. Dan it-tim hu kkon/entrat [afna fuq dak li qed jag[mel,” qal il-kow/ ?ilen. {assrulhom il-festi

Arsenal irkupraw minn daqqa ta’ [arta kmieni u nnuqqas tal-manager Arsene Wenger fuq il-bank biex

Il-kow/ ta’ Milan Massimo Allegri li ammetta li Milan g[addejjin minn ]mien diffi/li

[assru l-festi ta’ Montpellier fid-debutt tag[hom fi/Champions League u reb[ulhom 2-1 biex ]ammew ir-rekord li qatt ma tilfu log[ba fl-Ewropa kontra avversarji Fran/i]i fi Franza. “Kien sabi[ li er;ajt skorjajt. Dawn is-sitwazzjonijiet in[obbhom. Kien passa;; tajjeb ta’ Giroud u n[ossni tajjeb f’dawk il-mumenti. Lg[abna tajjeb fl-ewwel taqsima imma mhux daqstant fit-tieni wa[da. Imma [adna t-tliet punti u dan hu importanti. Nafu li nistg[u nitjiebu,” qal il-:ermani]

Lukas Podolski li skorja lewwel goal tal-Gunners. L-a[[ar akkwist ta’ Arsenal, Girourd li kien qed jilg[ab lewwel log[ba kontral-eks tim tieg[u qal, “Kuntent billog[ba. Na[seb li kont de/i]iv bil-ballun lejn Podolski u g[alhekk kuntent.” Il-kow/ ta’ Montpellier Rene Girard qal, “G[andna g[alfejn jiddispja/ina [afna g[aliex illog[ba kienet kwa]i mitmuma f’]ew; minuti g[alina. Qatt ma tista’ tkun kuntent meta titlef imma na[seb li nkwetajnihom kif qatt ma stennew.”

?IKLI}MU

DIXXIPLINA

Martin i]omm it-titlu

Sospi]i tlieta tal-Premier

Il-:ermani] Tony Martin ]amm laspetattiva meta g[eleb lill-Amerikan Taylor Phinney biex ]amm it-titlu tad-dinja tat-time trial fi tmiem tappa impenjattiva ta’ 45.7km waqt il-kampjonati tad-dinja ta/-/ikli]mu fit-triq li qed isiru fl-Olanda. F’dan l-avveniment kienu nieqsa /Champion Olimpiku tal-2012 Bradley Wiggins u l-I]vizzeru Fabian Cancellara, Champion Olimpiku fl-2008. Martin li nhar il-{add reba[ it-titlu

mat-tim ta’ Omega Pharma-Quick g[amel [in ta’ 58 minuta u 39 sekonda fl-individwali u da[al [ames sekondi quddiem l-Amerikan Phinney. Vasil Kiryienka tal-Belarus reba[ il-bron]. Il-:ermani]a Judith Arndt ]ammet it-titlu mondjali tat-time trial meta ;abet fix-xejn lill-avversarji tag[ha flevent individwali kontra l-[in li kien fuq 24.3 km. L-Amerikana Evelyn Stevens reb[et il-fidda u Linda Melanie Villumsen reb[et il-bron].

Il-Kummissarju tad-Dixxiplina issospenda tliet players tal-Premier li issa se jitilfu l-log[ob rispettiv tag[hom fi tmiem il-;img[a. Balzan, kontra Hibernians, se jkollhom lil Pedrso Dos Santos Calcado nieqes min[abba li dan hu sospi] log[ba. Angel Yoshev ta’ {amrun Spartans hu sospi] log[ba u b’hekk se jitlef il-log[ba kontra /-champions Valletta. Player ie[or li se jitlef log[ba hu Jovan Vukanic ta’ Melita li se jitlef illog[ba kontra Tarxien. Intant, millEwwel Divi]joni Roderick Briffa u Dunstan Zarb ta’ Dingli Swallows huma

sospi]i log[ba. Andrew Buhagiar u George Caruana ta’ Gudja Utd huma wkoll sospi]i log[ba kull wie[ed. Mattia Del Negro ta’ Naxxar Lions hu sospi] log[ba. Mit-Tieni Divi]joni Neil Curmi ta’ Fgura Utd hu sospi] ]ew; log[biet filwaqt li Twanny Dalli, kow/ ta’ Msida ukoll hu sospi] ]ew; log[biet. Msida g[andhom lil Stacey Vella sospi] log[ba. Player ie[or li ;ie sospi] ]ew; log[biet hu Elton Calleja ta’ Si;;iewi. Mit-Tielet Divi]joni Clayton Goodrum ta’ Santa Lu/ija u Kamel Hani Arebi ta’ Swieqi ;ew sospi]i log[ba kull wie[ed.


Il-{amis, 20 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

Reazzjonijiet po]ittivi g[all-estensjoni tal-parke;; MCP Il-komunità kummer/jali tal-Belt esprimiet sodisfazzjon g[all-fatt li l-parke;; MCP quddiem il-Lukanda Phoenicia se jkun qed ikabbar il-fa/ilitajiet ta’ parke;; li dan g[andu. Il-parke;; issa se jkun qed jakkomoda 1,500 vettura, li tfisser ]ieda ta’ 402 karrozza. Minbarra dan, l-investiment li se jag[mel il-Gvern se jwassal biex il-parke;; jing[alaq u fuqu jsir ;nien, li jfisser spazju ie[or miftu[ g[allfamilji. Fi ]jara li l-Ministru g[allKompetizzjoni :usta, inNegozji }g[ar u lKonsumatur Jason Azzopardi g[amel f’diveri stabbilimenti fi Triq ir-Republbika u fi Triq il-Merkanti, diversi sidien ta’ stabbilmenti tkellmu mieg[u dwar l-effetti po]ittivi li din id-de/i]joni se jkollha fuq ilkomunità kummer/jali talBelt. Huma sostnew li dan ilpro;ett se jkabbar l-a//essibbiltà li l-pubbliku se jkollu

fil-Belt u b’hekk se jkabbar il-kummer/. Il-Ministru Azzopardi ]ar l-istabbilmenti Diamond International, Gajet, Hebe, BHS u Bajada u massidien tag[hom iddiskuta lmod kif dan il-pro;ett se jkabbar l-opportunitajiet ta’ kummer/ fil-Belt. Is-sidien sostnew li dan ilpro;ett kien ilu mistenni g[aliex il-problema ta’ ipparkjar ta’ vetturi tal-persuni li jmorru jixtru fil-Belt hi wa[da kbira. Filwaqt li taw diversi proposti lill-Ministru Azzopardi, is-sidien tal-[wienet qalu li proposti simili g[andhom ikunu kkunsidrati wkoll f’zoni kummer/jali o[ra fosthom Tas-Sliema, is-sidien ipproponew ukoll li l-parke;; li se jkun lest ikun mg[ammar bil-fa/ilitajiet kollha inklu] g[all-familji u ommijiet bit-tfal. Kummenti o[ra tas-sidien kienu marbuta mal-aspett ambjentali fejn huma sostnew li hu po]iittiv [afna li dan il-

Il-Ministru Jason Azzopardi jitkellem ma’ sid ta’ stabbiliment u l-[addiema tieg[u dwar l-impatt tal-pro;ett tal-estensjoni tal-parke;; (Ritratt> Michael Ellul)

pro;ett se j;ib mieg[u tisbi[ ambjentali kbir fiz-zona billi fuq il-parke;;, li llum hu miftu[, issa se jsir ;nien. Is-sidien qablu wkoll madde/i]joni li l-parke;; ma jkunx jinkludi [wienet biex b’hekk ma jkunx hemm kompetizzjoni diretta o[ra mal-komunità kummer/jali tal-Belt min[abba li fl-opin-

media•link COMMUNICATIONS

joni tag[hom, f’din il-komunità kummer/jali hemm bi]]ejjed [wienet g[addomanda. Il-Ministru Azzopardi qal li d-de/i]joni tal-Gvern li jkabbar il-fa/ilitajiet tal-parke;; MCP hi konferma tal-mod kif il-gvern jisma’ l-proposti talkomunità kummer/jali talBelt u anki ta’ zoni o[ra.

Jason Azzopardi rabat din idde/i]joni mal-investiment li lgvern qed jag[mel fil-Belt u fosthom il-bini tal-lift u lpro;etti kbar ta’ restawr li qed isiru. Hu sostna li l-gvern hu impenjat li jkompli jwettaq pro;etti o[ra ta’ fejda li permezz tag[hom il-komunitajiet kummer/jali jkunu jistg[u jkabbru l-kummer/.

2012_09_20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you