Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,235

€0.55

L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Politika tat-tba]wir mill-MLP

Jekk Nu]aw Mo[[na, kliem ta’ Joe Chircop, mu]ika ta’ Mark Spiteri Lucas u kantata minn Deborah C hi l-kanzunetta rebbie[a tal-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Konkors Kanzunetta Inidpendenza. Is-serata finali saret il-biera[ fuq il-palk prin/ipali Fuq il-Fosos tal-Furjana. Fit-tieni post ;iet il-kanzunetta Bl-ikbar serjetà kantata minn Marilena Gauci (Joe Chircop # Philip Vella) filwaqt li fit-tielet post klassifikat il-kanzunetta Tama u kura;; kantata minn Domenique (Cher Vella # Philip Vella). Sarah Bonnici bil-kanzunetta Bil-bnadar f’idejna reb[et il-kategorija tat-Talent }ag[]ug[. Il-kanzunetti {bieb ta’ Veru u Il-Libertà klassifikaw fit-tieni u t-tielet post rispettivament. Il-kanzunetta Id-Demm ta’ Raymond kisbet l-akbar ammont ta’voti online, filwaqt li l-kanzunetta Jekk Nu]aw Mo[[na kisbet ukoll l-akbar numru ta’ voti bit-televoting. Il-pre]entazzjoni tal-premjijiet lirrebbie[a saret mis-Segretarju :enerali Paul Borg Olivier. (Ritratt> Martin Agius)

Il-Partit Nazzjonalista ;ab l-g[a]la u l-bidla li bihom [oloq il-;id Fit-twettiq tal-politika tieg[u, il-Partit Nazzjonalista ;ab l-g[a]la u l-bidla li kienu strumentali biex il-poplu ta sehmu, ]viluppa t-talenti tieg[u u kkontribwixxa biex jo[loq il-;id li qed jitqassam b’;ustizzja ma’ kul[add, partikularment ma’ dawk li l-aktar g[andhom b]onn.

Dan kien il-messa;; espress mill-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi meta l-biera[ indirizza d-djalogu ta[t it-tinda Fuq il-Fosos talFurjana, fl-okka]joni ta/-/elebrazzjonijiet tat-48 sena mill-kisba tal-Indipendenza. Bit-tema “Int u l-Partit Nazzjonalista”,

Qorti Ting[ata l-libertà provi]orja l-omm akku]ata bil-qtil involontarju ta’ bintha Ara pa;na 6

il-Prim Ministru tkellem dwar l-isfidi li kellu quddiemu l-Partit Nazzjonalista tul is-snin i]da g[aliex dejjem emmen fil[ila tal-poplu, irnexxielu jissupera lostakli anke dawk diffi/li li pajji]i o[ra ma rnexxilhomx. g[al pa;na 5

Champions League Reb[a drammatika g[al Real Madrid Ara pa;na 30

Fit-tieni artiklu tieg[u florizzont tat-Tnejn 17 ta’ Settembru, fi spazju ta’ ftit ;ranet, il-kandidat tal-MLP, u potenzjalment Ministru talFinanzi, Edward Scicluna, fa[[ar il-politika ekonomika ta’ Mintoff u insista li g[andna ner;g[u nadottaw dik il-politika. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b’reazzjoni g[al dan it-tieni artiklu ta’ Scicluna qal li dan l-artiklu jkompli jixhed kif il-futur li jrid il Malta Labour Party jg[aqqadna mal-passat u g[alhekk Labour won’t work. Fl-artiklu tieg[u, Scicluna fa[[ar id-de/i]joni [a]ina li kien [a Mintoff li jikkontrolla l-importazzjoni ta’ prodotti minn barra. Dawk i]]minijiet ta’ tbatija u tqan/i/, qg[ad u fri]ar tal-pagi u tnaqqis fl-istandard of living, sa[ansitra Scicluna jsej[ilhom ‘]minijiet tad-deheb’ u jrid li pajji]na jer;a’ jwettaq dik il-politika falluta. Il-Partit Nazzjonalista qal li s-soluzzjoni tal-kandidat Laburista u potenzjalment Ministru tal-Finanzi, Edward Scicluna, g[al ‘kaptan filmaltemp’, hi li “tag[mel dak kollu li ji;i g[al idejk ...”. Bil-poter f’idejh il-MLP iba]war ‘ftit ‘l hemm u jba]war ftit ’l hawn’.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

}ieda ta’ 44 fil-mija fil-passi;;ieri tal-cruise liners matul Awwissu Wara li fl-a[[ar jiem t[abbar li April, Mejju, :unju u Lulju ta’ din is-sena kienu erba’ xhur rekord f’dak li g[andu x’jaqsam ma’ turisti li waslu pajji]na, statistika talNSO pubblikata lbiera[ ikkonfermat li anke fis-settur tal-cruise liners pajji]na qed jesperjenza rekords. Fil-fatt, f’Awwissu li g[adda, fl-eqqel tas-sajf li jispi//a g[ada, waslu f’pajji]na 99,062 passi;;ier fuq cruise liners, li jfisser ]ieda ta’ 30,340, jew 44.1 fil-mija. Dan hu l-akbar ammont fl-istorja tal-cruise liners li da[lu passi;;ieri f’xahar wie[ed. I]-]ieda fit-turisti li waslu f’Malta permezz tal-ba[ar kienet tirrifletti wkoll fi]]ieda ta’ bastimenti li da[lu fil-Port ilKbir.

Fil-fatt, f’Awwissu biss, ;ew Malta 43 cruise liner, li tfisser ]ieda ta’ 13-il bastiment fuq it-30 li da[lu f’Awwissu tas-sena li g[addiet. Dan ifisser li f’Awwissu ta’ din is-sena, da[lu medja ta’ 2,304 passi;;ier fuq kull vapur li da[al Malta. Kif wie[ed jistenna, il-ma;;oranza assoluta, 85 fil-mija tat-turisti kollha li ;ew Malta permezz ta’ cruise liner ;ejjin millUnjoni Ewropea, bl-akbar suq ikun dak :ermani], u jsegwu dak Taljan u Fran/i]. Interessanti l-fatt li ;iet re;istrata ]ieda f’kull suq ta’ turisti li waslu Malta, b’]ieda sostanzjali fis-suq Amerikan, li minn 1,417 li ;ew fl-2011, din is-sena ;ew 4,645. L-istatistika tal-NSO tag[ti [arsa lejn innumru ta’ passi;;ieri li waslu f’pajji]na fl-

ewwel tmien xhur ta’ din is-sena, ji;ifieri bejn Jannar 2012 u Awwissu 2012. Hawnhekk ukoll ;iet re;istrata ]ieda sostanzjali ta’ 44,866 turist. Fil-fatt, flewwel tmien xhur tas-sena waslu 393,610 turist permezz tal-ba[ar, li jfisser ]ieda ta’ 12.9 fil-mija. L-aktar [a;a sinifikanti li to[ro; minn din il-parti tal-istatistika hu l-fatt li filwaqt li bejn Jannar u Awwissu tal-2011, kienu biss 325 dawk it-turisti li ]aru G[awdex, flistess perjodu din is-sena, dan in-numru ]died b’2,231 g[al 2,556. Hawnhekk ukoll, in-numru ta’ passi;;ieri mill-Unjoni Ewropea ]diedu b’mod sostanzjali, g[alkemm ;ie re;istrat tnaqqis fil-passi;;ieri li waslu f’pajji]na u li ;ejjin mill-Istati Uniti.

It-Temp

UV INDEX

7

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif mil-Lbi/ BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 26˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 1.8 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 83.1 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.47 u tin]el fis-19.05

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

L-ERBG{A L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IL-{AMIS L-og[la 30˚C L-inqas 22˚C

IL-:IMG{A L-og[la 27˚C L-inqas 20˚C

IS-SIBT L-og[la 28˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 29˚C L-inqas 21˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

7

7

6

6

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 26˚C xemxi, Al;eri 31˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 15˚C xita, Ateni 29˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 27˚C imsa[[ab, Berlin 23˚C imsa[[ab, Brussell 17˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 13˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 15˚C xita, Frankfurt 23˚C xemxi, Milan 25˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 24˚C imsa[[ab, Londra 16˚C ftit imsa[[ab, Madrid 14˚C imsa[[ab, Moska 18˚C imsa[[ab, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 28˚C xemxi, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 32˚C xemxi, Tune] 31˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 24˚C xemxi, Zurich 22˚C imsa[[ab, Munich 23˚C xemxi, Stockholm 12˚C imsa[[ab, St. Petersburg 18˚C imsa[[ab.

Id-diskors ta’ Debono Grech hu konferma ta’ kemm l-MLP ma nbidilx Il-membri, kandidati u uffi/jali tal-MLP qed jikkonfermaw kemm ilpolitika tal-MLP g[adha dik li kienet 30 sena ilu. L-MLP u l-esponenti tieg[u, fosthom idDeputat Joe Debono Grech, li qal li lIndipendenza hi biss festa tan-Nazzjonalisti, g[adhom i]ebil[u bil-festa tal-Indipendenza kif kienu jag[mlu tletin sena ilu. Dan qalu d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami, li hu wkoll Assistent Parlamentari tal:ustizzja u l-Intern waqt il-programm Newsdesk fuq Radio 101 ilbiera[ waranofsinhar. Din hi konferma li lMLP g[adu dak li kien, g[all-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista li dejjem [adem biex g[amel akkwisti g[al Malta kollha u mhux g[anNazzjonalisti biss. Beppe Fenech Adami appella l-poplu Malti u G[awdxi biex ji]en dak li qed jipproponu ]-]ew; partiti, kif ukoll x’wettqu ]-]ew; partiti politi/i meta ng[ataw il-fidu/ja tal-istess poplu. L-Assistent Parlamentari fakkar li l-akbar bidliet li se[[u f’Malta kellhom il-Partit Nazzjonalista b[ala l-arkitett tag[hom, b’mod spe/jali fis-setturi tax-xog[ol, ledukazzjoni u s-sa[[a.

B[al-lum 25 sena

L

ura minn Strasbourg, il-Prim Ministru ta dettalji dwar id-diskussjonijiet li kellu ma’ diversi mexxejja ta’ pajji]i Ewropej. Fost affarijiet o[ra, il-Prim Ministru [abbar li kienet se ti;i diskussa rratifika tal-Protokoll mal-Italja. Din lassikurazzjoni ng[atat minn Flaminio Piccoli, President tal-Kummissjoni Parlamentari Taljana dwar l-Affarijiet Barranin. Fil-festi tal-Indipendenza Fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Kap Nazzjonalista ltaqa’ ma’Andrea de Guttry, mistieden tal-PN li tkellem dwar l-esperjenza tieg[u f’Malta sena qabel. Id-differenza kienet li filwaqt li fl-1986 tke//a minn Malta mill-Gvern So/jalista wara li kien mi/[ud lilu d-dritt tal-espressjoni, din is-sena seta’ jing[aqad mal-poplu Malti u jifra[ bittgawdija tad-drittijiet fundamentali miksuba lura millpoplu Malti.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

10 [wienet ta’ Costa Coffee f’Malta li se jo[olqu 250 job L-ewwel [anut tal-brand Costa Coffee infeta[ fis-sala tat-tluq tal-MIA minn Charles Muscat

Matul is-sentejn li ;ejjin f’Malta se jkunu nfet[u 10 [wienet tal-brand internazzjonali Costa Coffee b’investiment ta’ €1.5 miljun li bejniethom se jo[olqu 250 job. L-ewwel [anut Costa Coffee nfeta[ fis-sala tat-tluq fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta b’investiment ta’ €300,000 li di;à qed i[addem 25 ru[. Dan t[abbar il-biera[ waqt ]jara li Jason Azzopardi, il-Ministru g[all-Kompetizzjoni :usta, in-Negozji }g[ar u l-Konsumatur g[amel fil-[anut Costa Coffee fl-Ajruport. Attendew ukoll Winston Zahra u Robert Buttigieg mill-Buttigieg Holdings li g[andha d-drittijiet tal-brand Costa Coffee u li Island Hotels Group investa fiha. B’kollox hawn aktar minn 2,300 [anut tal-brand Costa Coffee fi 30 pajji] differenti u l-ma;;oranza tag[hom jinsabu fl-Ingilterra. Winston Zahra qal li sa Novembru li ;ej se jinfet[u ]ew; [wienet o[ra Costa Coffee f’Malta u tnejn o[ra se jinfet[u sal-G[id tas-sena d-die[la. Fix-xhur li ;ejjin se jkomplu jinfet[u aktar [wienet ta’ din ilbrand biex fi ]mien sentejn se jkun hawn g[axar [wienet li se jo[olqu 250 impjieg. Il-Ministru Jason Azzopardi fa[[ar dan l-investiment mis-settur privat u qal li dan hu sinjal ta’ fidu/ja fl-ekonomija ta’ pajji]na. Hu qal li dan l-investiment qed ikompli jo[loq aktar impjiegi g[al familji Maltin u G[awdxin u l-Gvern se jkompli ja[dem biex jo[loq klima favur l-investiment u b’hekk ikompli jbiddel dejjem g[al a[jar.

L-ewwel [anut sar b’investiment ta’ €300,000 u di;à qed i[addem 25 ru[


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

Miexi ;mielu x-xog[ol fuq il-foss tal-Imdina Ix-xog[ol fuq il-foss talImdina u fuq is-swar tal-madwar g[addej ;mielu. Il-biera[ il-Ministru g[arRi]orsi u l-Affarijiet Rurali George Pullicino ]ar is-sit, fejn iltaqa’ mal-[addiema u ra l-progress tal-pro;ett li qed isir b’investiment ta’ madwar €1.2 miljun. Il-pro;ett jinkludi r-riabilitazzjoni tal-foss kollu talImdina, mill-parti ta[t is-swar ta’ wara l-Magazzini, sal-foss biswit il-bieb ewlieni u lPalazz Vilhena sal-foss ta[t il-Katidral ta’ San Pawl. Il-pro;ett estensiv se jkun qed jara t-trasformazzjoni talispazju minn wie[ed mitluq g[al spazju miftu[ g[al kul[add, spazju li jammonta g[al madwar 16-il elf metru kwadru. Fi]-]jara tieg[u, George Pullicino kien akkumpanjat mis-Sindku tar-Rabat, xi Kunsilliera flimkien ma’ uffi/jali o[ra responsabbli mill-pro;ett. Fi kliem il-Ministru, lispazju se jkun qed jipprovdi ambjent rikreattiv g[allfamilji u t-turisti li j]uru lImdina, u dan filwaqt li lpro;ett fuq il-foss se jag[ti valur mi]jud lill-Belt storika tal-Imdina u li tant i]uruha turisti. Il-Ministru kien imdawwar mal-foss fejn ;ie muri kif ilpro;ett se jinkludi sistemi

Dehra artistika ta’ kif ;ej il-foss meta jitlesta dan il-pro;ett li qed isir b’investiment ta’ €1.2 miljun

;odda ta’ dawl sabiex il-foss ikun imdawwal u a//essibbli g[all-pubbliku anke filg[axijiet. Apparti minn hekk, ilpro;ett se jinkludi e]er/izzju intensiv dwar l-u]u sostenibbli tal-ilma. L-ilma kollu mi;bur is-sena li g[addiet mis-swar ta’ San Pawl ;ie trasferit f’;ibjun fil-palazz Vilhena. Dan se jservi b[ala wie[ed mill-;ibjuni ta’ riserva h[all-;ibjun prin/ipali li jinsab fil-foss, flimkien ma’ ]ew; ;wiebi o[ra li qed jinbnew fil-foss ta[t il-livell tal-art b[ala parti millpro;ett. Waqt i]-]jara il-Ministru qal li l-ispazju dejjem kien

hemm i]da ma kienx a//essibbli g[al kul[add u kien fi stat [a]in. F’kummenti lil dan il-;urnal, George Pullicino qal li issa lispazju miftu[ se jkun a//essibbli minn diversi na[at u se jkun installat ukoll lift biex i]id l-a//essibbiltà. Ix-xog[ol estensiv tas-swar fl-Imdina se jkompli wkoll matul is-sentejn li ;ejjin fejn il-Maggazzini stori/i li j[arsu fuq l-Imtarfa u l-bastjun ta’ Despuig, li ji;i ta[t ilKatidral tal-Imdina, ukoll se jsirilhom interventi intensivi ta’ konsolidament strutturali u ta’ restawr. George Pullicino qal li xxog[lijiet fuq is-swar qed

iwasslu sabiex si;ar li qabel kienu jg[attu u jnaqqsu millvalur tas-swar, issa qed ji;u rilokati f’post ie[or fil-foss stess. Apparti minn hekk, f’dan il-pro;ett se jkun hemm aktar si;ar milli kien hemm qabel ma nbeda l-pro;ett. Il-pro;ett fuq il-foss mistenni jitlesta sal-a[[ar ta’ din is-sena. Il-Ministru Pullicino qal li dan il-pro;ett huwa ie[or f’katina ta’ pro;ett li qed iwettaq dan il-Gvern biex i]id u jg[olli l-valur tal-prodott Malti li l-ekonomija Maltija tant tiddependi fuqu u qal li permezz ta’ dan il-pro;ett, lImdina tista’ ti;i pre]entata fis-sbu[ija kollha tag[ha.

Imnedija kampanja g[al kontra l-u]u tal-alko[ol waqt it-tqala L-alko[ol waqt it-tqala j[alli effett qawwi fuq it-tarbija fil;uf u mieg[u kumplikazzjonijiet fl-i]vilupp tal-mo[[ u s-sistema tan-nervituri fl-ewwel snin tat-tarbija. Dan minbarra lprobabbiltà ta’ miscarriages u twelid prematur. Il-Ministru tas-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura fil-Komunità Joe Cassar nieda kampanja dwar l-effetti tal-alko[ol fuq ittqala b[ala parti mill-Pjan Nazzjonali tal-Kan/er. Il-messa;; li trid twassal din il-kampanja, li d-dettalji dwarha ng[ataw f’konferenza tal-a[barijiet fl-Isptar Mater Dei, huwa /ar. L-ebda ammont ta’ alko[ol ma huwa a//ettabbli kemm jekk mara qed tippjana biex ikollha tarbija, waqt ittqala nnifisha u anke meta lomm tkun qed tredda lit-tarbija. B’rabta ma’ dan, studji ri/enti juru wkoll t-tendenza tal-kan/er tas-sider relatat mal-u]u talalko[ol. L-appell huwa wkoll g[allmissirijiet biex juru s-sapport tag[hom u jevitaw l-alko[ol huma wkoll. In-nisa tqal isibu sapport kontinwu grazzi g[all-A;enzija Sedqa u anke permezz talParent Craft Classes, lBreastfeeding Clinic, u dDirettorat g[al-Promozzjoni tas-Sa[[a u l-Prevenzjoni talMard.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Partit li jinvesti f’isem il-poplu f’aktar xog[ol, fis-sa[[a u fl-edukazzjoni minn pa;na 1

Lawrence Gonzi qal li lisfidi li da[al g[alihom ilPartit Nazzjonalista dejjem kienu mmirati biex jag[tu lillpajji] u lill-poplu livell og[la ta’ g[ajxien. Il-Kap Nazzjonalista qal li s-su//essi tal-lum huma ri]ultat ta’ de/i]jonijiet o[ra li gvernijiet immexxija millPartit Nazzjonalista [adu snin ilu. Is-su//ess tal-lum nafuh lil :or; Borg Olivier li ;ab lIndipendenza u lil Eddie Fenech Adami li ;;ieled g[all-kisba tad-demokrazija u [adem g[as-s[ubija ta’ Malta fl-UE u d-d[ul fiz-zona ewro. Is-su//essi miksuba llum huma kollha frott tal-fatt li lPartit Nazzjonalista dejjem kien fuq in-na[a t-tajba talistorja. Matul din il-le;i]latura, ilpajji] kellu jiffa//ja sfidi kbar. Ewlenin fosthom huma l-kri]i ekonomika internazzjonali u l-kri]i fil-Libja. IlGvern irnexxielu jirba[ ilmew; tal-kri]i ekonomika internazzjonali g[aliex kellu l-vi]joni u anke g[aliex kellu l-kura;; jilqa’ minn qabel. Pajji]i o[ra ma g[arfux jie[du d-de/i]jonijiet f’waqthom u llum qed ibatu lkonsegwenzi b’mi]uri iebsa ta’ awsterità lill-popli tag[hom. Fil-kri]i tal-Libja, il-Gvern Malti kien fost l-ewwel li kkundanna l-attakki li kienu qed isiru kontra l-poplu Libjan. Barra minn hekk ilpoplu Malti kiseb l-ammirazzjoni tal-mexxejja tad-dinja g[all-mod dinjitu] kif mexa ma’ dawk milquta.

It-tinda mimlija bin-nies li attendew biex isegwu d-djalogu mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi (Ritratti> Joseph Galea)

Il-Prim Ministru qal li lPartit Nazzjonalista qatt ma beza’ mill-isfidi u midde/i]jonijiet. Ir-ri]ultati illum jag[tuh ra;un. Minkejja dawn ir-ri]ultati l-Partit Nazzjonalista jibqa’ dejjem ifittex sfidi ;odda jibqa’ dejjem ji;;edded biex ikompli j;ib il-bidla fil-partit u filpajji] biex jinvesti f’isem ilpoplu f’aktar xog[ol, fissa[[a u fl-edukazzjoni. Il-Kap Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-investiment fil-manifattura. Il-Gvern irid ikompli jara lil dan is-set-

tur ji]viluppa. Hawnhekk ukoll se[[et il-bidla minn manifattura tat-tessuti g[al manifattura tal-farma/ewtika u tas-servizzi fl-avjazzjoni. Din il-bidla [olqot aktar impjiegi ;odda b’pagi u kundizzjonijiet a[jar. Filwaqt li l-Partit Laburista ma g[andu l-ebda proposti dwar kif ji]viluppa l-manifattura g[as-snin li ;ejjin, ilPartit Nazzjonalista hu /ar f’dak li jin[tie; dan is-settur. Biex is-settur tal-manifattura jirnexxi irid ikollu [addiema li huma m[arr;a fix-xog[ol

Qabel id-djalogu l-Prim Ministru Lawrence Gonzi u martu Kate kienu pre]entati b’bukkett fjuri fl-okka]joni tal-anniversarju ta]-]wie; tag[hom

me[tie;. Il-pajji] irid ikollu provvista tal-ener;ija kostanti bl-istess prezz tal-pajji]i kompetituri. Il-pajji] irid isib ukoll soluzzjoni dwar x’se jag[mlu dawn il-fabbriki bliskart li jipprodu/u. Huma dawn is-soluzzjonijiet li [adem u qed ja[dem fuqhom il-Partit Nazzjonalista filGvern. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-kundizzjonijiet li kien ikollu jg[ix fihom ilpoplu Malti ta[t gvernijiet Laburisti b’theddida kontinwa g[ad-demokrazija u bi kri]i ekonomika wara o[ra. Madankollu llum il-Partit Laburista g[adu joffri nies li jemmnu li l-pajji] g[andu jer;a’ jimxi fuq il-politika ta’ ]mien Duminku Mintoff. Hu l-Partit Nazzjonalista biss li kapa/i joffri vi]joni g[all-pajji] g[all-;id ta]]g[a]ag[, tal-[addiema u talfamilji. Lawrence Gonzi qal li hu minnu li /erti de/i]jonijiet jistg[u ma jolqtux tajjeb lil xi settur jew ie[or. Jekk wie[ed jara dak li sar fil-ka] tat-tarzna u fil-ka] tas-sidien tal-karozzi tal-linja, hu minnu li jista’ hemm min intlaqat [a]in, i]da dde/i]jonijiet ittie[du fl-interess tal-poplu, biex ma jibqax jerfa’ l-pi] ta’ miljuni ta’ ewro f’sussidju jew fi tni;;is tal-arja. Il-Prim Minsitru tkellem ukoll dwar l-i]viluppi li se[[ew fil-qasam tal-avjazzjoni f’pajji]na. Hu semma linvestiment li sar minn ]ew; kumpaniji fil-qasam tal-

manutenzjoni tal-ajruplani u rrefera wkoll g[all-investiment li se tag[mel kumpanija Olandi]a li se toffri servizzi ta’ ]ebg[a ta’ ajruplani jew bdil ta’ g[amara fihom. Dawn huma kollha espressjoni ta’ fidu/ja fil-[ila tal-[addiem Malti. Il-Kap Nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-sehem tal-impri]i ]-]g[ar fit-tkabbir ekonomiku ta’ pajji]na. Ma’ dawn jinkludi wkoll lillbdiewa, lis-sajjieda u lirra[[ala li permezz ta’ g[ajnuniet miksuba mill-UE jistg[u jkomplu jkabbru [idmiethom biex joffru prodotti ;enwini Maltin. Matul id-diskussjoni [adu sehem ukoll kelliema o[ra. Ingrid Brownrigg tkellmet dwar l-esperjenza tag[ha f’xog[ol barra minn Malta. Hi qalet li peress li tkun nieqsa [afna minn pajji]na, meta ti;i Malta, tista’ tara u tapprezza aktar il-bidliet kbar li qed isiru. Meta ssegwi dak li qed ise[[ f’pajji]i o[ra tista’ tara li f’Malta ma hawnx alternattiva g[allPartit Nazzjonalista g[aliex hu l-partit li g[andu vi]joni fit-tul u g[alih il-politika hi servizz lill-poplu mhux [rafa. Ray Zarb, pilota u Direttur ta’ Akkademja tal-Bdoti, qal li Malta saret /entru importanti tal-avjazzjoni. F’dan issettur saru passi kbar li minnu qed igawdu bdoti Maltin. Hu qal li kif se[[ ]vilupp kbir fil-qasam tas-servizzi issa g[andu jkompli jsir sforz biex jikber ir-re;istru tal-ajruplani f’pajji]na.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

6 Lokali

}ew;t ir;iel jidda[[lu l-isptar f’in/identi separati Ra;el ta’ 60 sena mill-Kalkara sofra ;rie[i ta’ natura gravi i]da ma jinsabx fil-periklu li jitlef [ajtu wara li waqa’ g[oli ta’ madwar ]ew; sulari waqt li kien qed jag[mel xi xog[ol. L-in/ident se[[ ilbiera[ g[all-[abta tas-sitta u kwarta ta’ filg[odu fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Fil-post issej[et l-assistenza tal-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili kif ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei biex il-vittma jing[ata l-kura g[all-;rie[i serji li ;arrab.

Sadattant, f’in/ident separat, ra;el ta’ 19-il sena mill-Isla dda[[al l-isptar wara li kien involut f’in/ident tat-traffiku fi Triq ilMissjunarji Maltin, it-triq li twassal g[all-Im;arr. Il-kundizzjoni tieg[u g[adha mhix mag[rufa. L-in/ident se[[ g[all-[abta tas-6.30 tal-biera[ filg[odu wkoll meta r-ra;el kien qed isuq karozza tat-tip Hyundai Accent u g[al xi ra;uni baqa’ die[el ;o [ajt tas-sejjie[ u l-karozza nqalbet ta’ ta[t fuq.

Bi]]ejjed provi biex l-omm titpo;;a ta[t akku]a Il-Qorti li nhar it-Tnejn li g[adda laqg[et it-talba tadDifi]a biex il-ka] tal-omm ta’ 17-il sena minn Bormla mixlija bil-qtil involontarju tat-tarbija tag[ha Roselana ta’ disa’ xhur jinstema’ bilmag[luq, iddikjarat li hemm bi]]ejjed provi biex titqieg[ed ta[t att ta’ akku]a. Il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit, li fissustanza ma qablitx li l-ka] jinstema’ bil-mag[luq, i]da laqg[et it-talba peress li lProsekuzzjoni ma o;;ezzjonatx biex ix-xhieda ma ti;ix rappurtata, laqg[et ukoll it-talba tad-Difi]a fuq il-libertà provi]orja tal-omm, u dan fuq garanzija personali ta’ €20,000. Minn mindu tressqet ilQorti fil-bidu ta’ dan ixxahar l-omm ]ag[]ug[a kienet qed tin]amm fl-Isptar Monte Carmeli. Il-Qorti ordnat ukoll li ttfajla tmur tg[ix maz-zija tag[ha f’{al Kirkop, li tkun id-dar bejn il-11.00 p.m. u t8.00 a.m., u li tiffirma darbtejn fl-G[assa talPulizija tal-lokal. Fis-seduta tat-Tnejn minbarra l-Ispettur Robert Said Sarreo, xehdet ukoll dwar il-ka], omm missier ittarbija, liema xhieda ma tistax ti;i rappurtata. Il-kumpilazzjoni mistennija tkompli fid-29 ta’ Ottubru li ;ej fejn g[al darba o[ra x-xhieda g[andha tibqa’ tinstema’ bil-bibien mag[luqin.

L-Avukati Michael Sciriha, Lucio Sciriha u Mark Attard Montalto li issa qed jidhru g[at-tfajla kienu g[amlu talba lill-Qorti biex il-;bir tal-provi jinstemg[u bil-mag[luq u dan peress li l-ka] huwa wie[ed sensittiv u l-fatt li l-akku]ata hija ta[t l-età. Dan il-ka] qed ji;i investigat mill-Ispettur Robert Said Sarreo u fis-seduta li jmiss diversi pulizija o[rajn kif ukoll esperti mqabbdin flinkjesta mistennija jixhdu. Mill-investigazzjonijiet irri]ulta li g[al medda ta’ [in l-omm marret fuq ilkompjuter u sfortunatament insiet il-vit tal-banju miftu[. Wara li marret lura filkamra tal-banju hija sabet ilbanju mimli sa fuq bit-tarbija Roselana tispi//a ta[t l-ilma. Kru/jali mistennija tkun ixxhieda tal-Avukat Stephen Farrugia Sacco li tqabbad mill-inkjesta biex jag[mel anali]i tal-[in li l-omm damet fuq il-kompjuter. It-tfajla ta’ 17-il sena, li lanqas isimha ma jista’ jissemma fuq ordni tal-Qorti qed ti;i mixlija li b’nuqqas ta’ [sieb u traskura;ni kka;unat il-mewt ta’ bintha ta’ disa’ xhur. Il-ka] se[[ il-:img[a, 31 ta’ Awwissu li g[adda fi Triq San Pawl, Bormla bejn it-3.30 p.m. u l-4.45 p.m. Fit-tra;edja kien missier ittarbija li [a lil bintu fi/-?entru tas-Sa[[a ta’ Bormla wara li dan kien qed jistenna barra lappartament tal-omm biex jie[u t-tarbija.

Sentenza sospi]a wara li sawwat ;ar b’katina Vincent Rizzo ta’ 66 sena mill-Birgu ;ie kkundannat 18-il xahar [abs sospi]i g[al tliet snin mill-Ma;istrat Saviour Demicoli wara li ammetta li sawwat ;ar tieg[u b’katina tal-[adid u kka;unalu feriti gravi f’mo[[u. L-in/ident se[[ fit-28 ta’ Mejju li g[adda g[all-[abta tal-4.30 p.m. bil-vittma Wayne Callus isofri minn ;rie[i permanenti. Skont il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Sylvana Briffa, Rizzo offenda bi kliem [a]in lil Pollyann Gatt li ti;i t-tfajla ta’ Callus, li joqg[od vi/in Vincent Rizzo. Kien hawn li Callus mar biex ikellem lil Rizzo dwar dan u spi//a aggredit billi qala’ daqqa ta’ katina. Rizzo dejjem /a[ad mal-Pulizija li huwa kellem [a]in lil Pollyann Gatt, u qal li hu kien id-dar li g[andha fa//ata tal-[;ie; u kien innota li l-qattus li g[andu, [ami;;lu u beda jg[ajjat mieg[u. Huwa qal li beda jg[ajjat mal-qattus u mhux ma’ Gatt. Il-Prosekuzzjoni baqg[et tikkontesta dan il-fatt u qalet li mill-provi jirri]ulta li Rizzo beda joffendi lill-mara g[ax ma [ax pja/ir li kienet qed t[ares lejh. Min-na[a tieg[u, l-Avukat Malcolm Mifsud li deher g[alih, qal li fl-ebda mument ma huwa kien qed jindirizza lil Pollyann Gatt. Sadattant fix-xhieda tieg[u Vincent Rizzo qal li meta huwa ra lil Wayne Callus wara li [abbatlu rrabjat, be]a’ minnu u kif ;iet quddiemu l-katina tal-[adid beda jdawwarha biex ibe]]g[u, u hekk kif induna li laqtu, bil-vittma jo[ro; ’il barra minn daru, huwa stess mill-ewwel g[amel rapport lill-Pulizija x’kien ;ara u dawn ;ew immedjatament. Huwa ammetta wkoll li fl-istess data u [in kiser l-ordni u l-pa/i pubblika b’g[ajjat u ;lied. Meta ;iet biex tag[ti s-sentenza, il-Qorti kkunsidrat l-ammissjoni bikrija tal-imputat u /-/irkostanzi kollha talka] fosthom l-o;;ett li ntu]a biex se[[ dan ir-reat.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Lokali 7

Tmien persuni we;;g[u wara li ttajru minn karozza Tlieta minnhom sofrew ;rie[i gravi Tmien persuni we;;g[u, tlieta minnhom bi ;rie[i gravi, f’in/ident tard it-Tnejn filg[axija, wara li ntlaqtu minn karozza tat-tip Peugeout 205 misjuqa minn ra;el ta’ 28 sena millEritrea, residenti fi/-?entru Miftu[ ta’ {al Far. L-in/ident se[[ ftit biss ’il bog[od

Kunsill li jservi l-a[jar interessi tal-Maltin li jg[ixu barra Iltaqa’ g[all-ewwel darba lKunsill tal-Maltin ta’ Barra li huwa mag[mul minn rappre]entanti mill-pajji]i fejn hemm jg[ixu l-Maltin. Dan ilkunsill, li g[andu l-Presidenza tal-Vi/i Prim Ministru u Ministru g[all-Affarijiet Barranin Tonio Borg, se jkun imsa[[a[ bil-li;i u jrid jiltaqa’ minn tal-inqas darba fis-sena, g[alkemm bejn laqg[a talKunsill u o[ra, irrappre]entanti se jkunu jistg[u ja;;ornaw permezz tal-interattiva elettronika bl-u]u tat-teleconferencing. Il-Ministru Tonio Borg stess spjega kif qabel il-[olqien ta’ dan il-Kunsill, l-unika vu/i tal-Maltin li jg[ixu barra kienet il-Konvenzjoni li ltaqg[et f’]ew; sessjonijiet, fis-sena 2000 u l-2010. Fid-diskors tieg[u, ilMinistru de Marco tkellem dwar l-identità tal-poplu Malti u kif il-;ens Malti g[alkemm mifrux f’postijiet madwar iddinja b[all-Awstralja u lKanada ]amm l-identità tieg[u u mhux biss, il-Maltin li jg[ixu barra qed jippromwovu l-lingwa u l-kultura Maltija, g[aliex g[andhom j;orru ssens ta’ appartenenza g[al pajji]hom.

minn dan i/-/entru u l-persuni li we;;g[u kienu quddiem bejjieg[ tal[axix li kien fil-vi/inanzi. Fil-post issej[et l-assistenza ta’ timijiet medi/i li [adu lill-persuni feruti lIsptar Mater Dei. Fost it-tmien persuni li we;;g[u hemm tarbija ta’ [ames xhur u tifel ta’ sena u nofs li sofrew

;rie[i [fief. L-o[rajn huma mara Somala u o[ra Ni;erjana, ra;el Somalu wkoll, u tlett ir;iel minn {’Attard, i]-}urrieq u {al Tarxien, ta’ etajiet li jvarjaw bejn 27 u 68 sena. Is-sewwieq ;ie arrestat mill-Pulizija u tte[dulu kampjuni tan-nifs min[abba

s-suspett li seta’ kien qed isuq ta[t linfluwenza tal-alko[ol. Il-Pulizija mistennija tressaq lir-ra;el quddiem ilqorti llum akku]at b’negli;enza fissewqan. G[al xi [in it-triq kienet mag[luqa min[abba l-investigazzjonijiet talPulizija fuq il-ka].


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

8 Lokali

Azzjoni diretta ta’ infurzar L-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u lIppjanar (MEPA), [adet azzjoni diretta ta’ infurzar f’]ew; siti kbar ta’ Polidano Borthers, f’{al Farru;, [dejn il-PolGas Ltd. L-Awtorità po;;iet blokki tal-konkrit biex tag[laq dawn is-siti li kienu qed jintu]aw milli]viluppatur biex fihom jarmi materjal u partijiet minn karozzi flimkien ma’ partijiet minn makkinarju.

F’wa[da minn dawn is-siti l-i]viluppatur beda jibni bla permess u twaqqaf immedjatament. F’din il-[idma l-MEPA kienet assistita minn uffi/jali tal-Pulizija tal-ALE waqt li uffi/jal tal-pulizija tpo;;a maz-zona biex jissorvelja li ma jitkompliex il-bini illegali. Il-MEPA talbet ukoll lill-Pulizija biex tie[u passi kriminali kontra l-i]viluppatur g[al xog[lijiet bla permess fiz-zona ta’ {al Farru;.

Kont ta’ depo]itu attraenti mill-BOV Il-Bank of Valletta qed iniedi kont ta’ depo]itu ;did birrata tal-interessi ji]diedu kull sena matul i]-]mien tal-kont. Step-Up Term Deposit Account hu kont ta’ depo]itu attraenti g[all-investituri li qed ifittxu opportunità ta’ investiment mifrux fuq [ames snin bl-img[ax ji]died kull sens. L-img[ax li jit[allas kull sena jibda minn 2.6% flewwel sena u jitla’ g[al 2.7% wara sentejn, fit-tielet ji]died g[al 2.9%, fir-raba’ sena jitla’ g[al 3.2% u jag[laq bi 3.6% fil-[ames u l-a[[ar sena tieg[u. Dan l-kont ma[ru; mill-BOV hu t-tieni wie[ed tax-xorta tieg[u din is-sena fejn il-bank qed ipo;;i fuq is-suq term deposit account b’rata tajba ta’ mg[ax. Romeo Cutajar, Chief Officer Financial Markets u Investimenti tal-Bank of Valletta, qal li fix-xenarju pre]enti meta r-rati tal-interessi huma baxxi [afna, dan il-kont qed jaqdi l-b]onnijiet tal-klijenti g[ax qed joffri mg[ax og[la fuq it-tfaddil kif ukoll d[ul fuq id-depo]itu regolari. Il-BOV, b’dan il-kont, qed i]id il-karatteristi/i ta’ kont term deposit biex jilqa’ g[al ]idiet li jista’ jkun hemm firrati tal-interess fil-futur. Dan il-kont jikkumplimenta l-firxa ta’ kontijiet bankarji tad-depo]iti u jsa[[a[ l-impenn biex ilbank jipprovdi valur a[jar lill-klijenti.

Startup weekend fi SmartCity Malta Startup weekend, network globali ta’ intraprendituri fuq missjoni li tispira, teduka u tag[ti l-fakultà lil individwi, timijiet u komunitajiet, se tilqa’ l-ewwel avveniment li qatt ;ie organizzat hawn Malta fi SmartCity Malta f’:unju 2013. Dan l-avveniment se j;ib flimkien intraprendituri Maltin u barranin, disinjaturi, ]viluppaturi u dilettanti ta’ startup biex jie[du sehem f’54 sieg[a ta’ ideat ta’ negozju innovattiv mill-[sieb tieg[u sa meta jitnieda. Sal-lum saru iktar minn 700 startup weekends fi bliet ewlenin fid-dinja kollha mifruxa fuq [ames kontinenti fosthom Londra, New York, Moska, Nairobi, Rio de Janeiro, Tokyo u [afna o[rajn. SmartCity Malta se jkollha rwol kru/jali florganizzazzjoni ta’ dan lavveniment billi tipprovdi infrastruttura state-of-the-art u kuntatti ta’ negozji ma’ kumpanija internazzjonali. “A[na nistennew li SmartCity Malta se tkun liktar post ta’ importanza fuq il-mappa teknolo;ika Ewropea, li se jkollha rwol ta’ pont bejn l-Ewropa, lAfrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani,” qalu l-organizzaturi ta’ Startup weekend Malta, Jaroslaw Bialek, u Martin Leonard. Il-parte/ipanti fi Startup weekend Malta se jkollhom opportunità biex jiffurmaw network u ja[dmu flimkien

mhux biss ma’ persuni millistess kamp kif ukoll malaqwa intraprendituri minn diversi pajji]i tar-re;jun. Startup weekend Malta se jkun avveniment tassew internazzjonali u ta’ esperjenza b’kulturi differenti. Startup weekend mhux intenzjonat li jag[mel ilqlig[. Matul l-avveniment mifrux fuq tmiem il-;img[a kollha, intraprendituri u o[rajn li qeg[din jaspiraw li jsiru intraprendituri se jkunu jistg[u jiskopru jekk l-ideat tag[hom humiex vijabbli filwaqt li huma stess se jgawdu mill-esperjenza ta’ start-up. Waqt li kien qieg[ed jikkummenta dwar Startup Weekend, il-Kap E]ekuttiv ta’ SmartCity Malta, Fareed Abdulrahman, qal li “a[na qed nikkollaboraw ma’ Startup Weekend g[ax a[na g[andna vi]joni komuni, dik li to[loq network ta’ opportunitajiet. L-istess b[al SmartCity Malta, Startup Weekends se jo[olqu pjattaforma fejn intraprendituri li qeg[din ji]viluppaw jiltaqg[u ma’ intraprendituri stabbiliti bilg[an li jo[olqu mudell ta’ negozju li jkun jista’ ji;i attwat.” Iktar informazzjoni dwar Startup Weekend Malta tista’ tinkiseb mill-websajt http:##malta.startupweekend.o rg jew billi ssegwiha fuq Twitter https:##twitter.com#swmalta.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Lokali 9

Mhux esklu] li jitressaq xi [add b’rabta mal-mewt ta’ Shanice Muscat

Il-Pulizija g[adha qed tinvestiga l-mewt ta’ Shanice Muscat, it-tfajla ta’ 14-il sena mill-Mosta li mietet nhar il-:img[a, 14 ta’ Settembru li g[adda min[abba problemi respiratorji wara li kollox jindika li kienet qieg[da tisniffja xi gass fuq il-bejt ta’ residenza privata fil-Qawra. It-tfajla [assha [a]in u ttie[det l-Isptar Mater Dei g[all-[abta tas-6.30 p.m. i]da sfortunatament mietet ftit tal-[in wara. Il-Pulizija mit-Taqsima ta’ Kontra d-Droga, interrogat u g[adha g[addejja bl-interrogazzjonijiet ta’ diversi persuni li kienu qrib Shanice Muscat u mhux esklu] li filfutur qrib jitressaq xi [add b’rabta mal-mewt tag[ha, fejn l-akku]i jistg[u jkunu varji fosthom li t-tfajla ]ag[]ug[ t[alliet g[al ri[ha tabbu]a minn sustanza pprojbita ming[ajr ma ttie[du passi, jew xi [add g[amel rapport lill-Pulizija. Kollox jindika li jista’ jkun hemm min kellu jie[u [sieb it-tifla u jara li din kellha l-protezzjoni me[tie;a u l-[arsien tag[ha li m’g[amel xejn biex jipprote;iha. Te]i o[ra talPulizija hija li jista’ jkun li xi [add kien jaf bl-abbu] li kien qed isir mit-tifla u [alla kollox g[addej. Il-fatt li Shanice Muscat kellha biss 14-il sena, l-

investigazzjoni tal-Pulizija trid tasal g[all-konklu]joni jekk kienx hemm xi [add li nstigaha biex tag[mel dawn l-affarijiet jew xi [add li kien jaf u [alla kollox g[addej. Dan kollu jista’ jwassal g[all-arrest ta’ xi persuna jew persuni. Sa issa g[ad m’hemm lebda persuna jew persuni b’suspett qawwi b’rabta mal-ka], i]da l-Pulizija mhux qed teskludi li jista’ jkun hemm xi [add wara dan il-ka] li g[andu j[allas g[al g[emilu talli [ajja daqstant tenera spi//at biex intilfet b’dan il-mod. It-tfajla li hija mill-Mosta u kienet tg[ix ma’ ommha ntilfet minn sensiha u aktar tard mietet wara li sniffjat dak li jissejja[ butane gas li normalment jintu]a g[allighters. Testijiet tossikolo;i/i fid-dettall jistg[u jikkonfermaw aktar dettalji, liema testijiet fil-fond i]da jie[du t-tul ta’ ]mien biex ji;u annalizzati. Dan kien l-ewwel ka] ta’ mewt marbut ma’ sniffjar ta’ gass jew xi [a;a relatata. Ilfuneral ta’ Muscat, li kienet t[obb [afna l-immudellar sar it-Tnejn li g[adda filKnisja Parrokkjali tal-Mosta wara li l-Ma;istrat talg[assa Tonio Micallef Trigona ra li kienu saru ttestijiet kollha marbuta malka] u g[alhekk ordna li setg[et issir id-difna.

Tag[mir kontra traffikar ta’ materjal radjuattiv jew nukleari fil-Freeport }ieda ta’ 13 fil-mija fin-numru ta’ containers fil-Freeport minn Charles Muscat

Fil-Freeport f’Bir]ebbu;a g[adu kif kien stallat u beda jit[addem apparat sofistikat li kapa/i jsib materjal radjuattiv jew nukleari li jkun qed ji;i traffikat illegalment f’containers u li jista’ jintu]a f’armamenti f’atti terroristi/i. Dan l-apparat imsejjah Megaports System kien kummissjonat lill-Freeport ilbiera[ mill-Gvern Amerikan permezz tal-US Department of Energy’s National Nuclear Security Agency b’koordinazzjoni mad-Dipartiment tadDwana u l-Freeport Terminals. Fi/-/erimonja [adu sehem Gina AbercrombieWinstanley, l-Ambaxxatur talIstati Uniti g[al Malta, Tonio Fenech, il-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment u Alex Montebello, Direttur tas-Sales, Marketing, IT u Operations tal-Malta Freeport Terminals. F’kummenti lil IN-NAZZJON, il-Ministru Tonio Fenech qal li pajji]na ma jridx li l-Freeport jintu]a biex isir traffikar illegali ta’ materjal radjuattiv jew nukleari li jista’ jintu]a f’armamenti tal-gwerra. Hu qal li s-seba’ points ta’ scanners ta’ radjazzjoni li qed isiru madwar il-Freeport jistg[u isibu dan il-materjal. Il-Ministru Tonio Fenech

spjega li m’hemm l-ebda periklu g[all-[addiema talFreeport minn dan l-apparat li fl-istess [in hu ta’ protezzjoni g[all-pajji] g[ax jassigura li jekk ikun hemm traffikar illegali ta’ materjal perikolu] dan jinqabad u b’hekk ikunu qed jittie[du l-pro/eduri ta’ sigurtà. Anke l-Ambaxxatur Abercrombie-Winstanley qalet li dan l-apparat hu importanti g[as-sigurtà talpajji] u g[as-sigurtà internazzjonali. Hi qalet li dan ilpro;ett kien jinvolvi [idma qawwija fis-sentejn li g[addew u hu frott tal-koperazzjoni bejn Malta u l-Istati Uniti tal-Amerika. L-apparat jassigura li Malta ma tintu]ax g[at-trasport ta’ materjal radjuattiv jew nukleari u b’hekk kemm Malta stess kif ukoll pajji]i o[ra jkunu m[arsa minn materjal li jista’ jintu]a fil-qtil tal-massa. Alex Montebello qal li lFreeport hu fost l-ewwel freeports fil-Mediterran li implimentaw din is-sistema ta’ sigurtà kontra t-traffikar ta’ materjal radjuattiv jew nukleari. Hu qal li fil-Freeport ja[dmu 1,200 ru[ u m’hemm l-ebda periklu g[alihom min[abba li l-apparat ma jarmix radjazzjoni. Is-sena li g[addiet mill-

Freeport g[addew 2.4 miljun container (TEU’s) u din issena mistennija jg[addu 2.7 miljun container, li jfisser ]ieda ta’ 13 fil-mija. Minn meta saret il-privatizzazzjoni tal-Freeport, il-kumpanija CMA CGM li tmexxi lFreeport investiet €175 miljun f’apparat modern, fosthom krejnijiet. Il-Ministru Tonio Fenech wassal il-kondoljanzi talGvern Malti lill-Ambaxxatur Amerikan wara l-attakki ta’ nhar l-Erbg[a f’Benga]i li fihom inqatel l-Ambaxxatur Amerikan g[al-Libja, Christopher Stevens. F’kumment lil dan l-istazzjon, l-Ambaxxatur Gina Abercrombie-Winstanley qalet li t-telfa tal-Ambaxxatur Stevens hi telfa kemm g[allAmerika u anke g[all-poplu Libjan. Hi qalet li Christopher Stevens kien [abib personali tag[ha u kien ja[dem favur id-demokrazija u biex il-poplu Libjan ikompli miexi ’l quddiem. Hi qalet li b[ala diplomati/i huma kienu qed jappo;;jaw lir-Rebbieg[a G[arbija u ddemokrazija f’dawn il-pajji]i hi akbar mill-individwu u lIstati Uniti tal-Amerika se tkompli ta[dem favur iddemokrazija u l-[elsien f’dawn il-pajji]i.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

10 Opinjoni

Il-[rejjef ta’ Ludmilla Trijanglu, kwadrat, /irku. Kalamita tista’ tg[aqqadhom, wara id tifred kollox. T[alltu tlieta, saru [a;a wa[da, ;ew im/aqilqa mill-id li rabtithom flimkien u hekk tbieg[du minn xulxin. Mo[[ il-kittieb jimra[, jg[aqqad u jifred, jorbot, ixebbah, il-frott jitwieled fis-sura ta’ kitba li f’bixkilla tg[addi minn id g[al id. {sieb li sab qbil Il-[sieb jibni kif jiftillu, i[addem ftit g[eliem. Filbinja xi [add jid[ol, i[ares, jifli, jsib. La sab, [aseb. {sieb jimxi ma’ [sieb, sab ilqbil. {sieb ma jiftiehemx ma’ [sieb, jit[arrek, inibbet xrara. Il-log[ba tal-letteratura. Qadima l-g[anja li widinti semg[et, u l-[sieb [atafha u xtaq ifakkarha. Kitba, xortiha f’[aqq il-bniedem u ]-]mien. Il-bniedem li jrid jibqa’ u jnissel fid-dwiem. Imma hemm il-mer[ana li ta[sdu. Hekk i[alli demmu jbaqbaq li jwelled trijanglu, kwadrat, /irku.

Mela omm marret g[and tabib biex tkellmu fuq bintha li msejkna ma setg[etx tikber. It-tabib jitlobha turih lil bintha. “U omm it-tifla [ar;et kaxxa sulfarini li kienet i]omm f’but qrib sidirha, u mill-kaxxa tas-sulfarini [ar;et

Il-qoxra tal-ktieb Through the Wall tal-kittieba Russa Ludmilla Petrushevskaya (1938- )

nofs fula m[affra, u f’din ilbenniena, timsa[ in-ng[as minn g[ajnejha bil-ponnijet ]g[ar tag[ha, kien hemm tarbija /kejkna.” It-tabib jibg[atha g[and ra;el g[aref li jg[ix wa[du. Dan, lill-omm ifakkarha li darba kellha tarbija o[ra li ma g[o]]itx.

Kien hemm ukoll sa[[ar [a]in li sar i[obb wa[da minn ]ew; ]effiena tewmin. Ried ji]]ewwe; lil wa[da minnhom wara li kien i]]ewwe; sbatax-il darba

Missier ifittex ’l uliedu

Mela missier ifittex lil uliedu li ma jafx min huma jew kemm huma. Jg[in mara ;;orr tag[bija u din tg[idlu li g[andu jaqbad ferrovija u meta jasal f’post jin]el. Irra;el hekk jag[mel, jin]el, idur waqt li s-sil; nie]el. Jintilef, isib g[orfa, jid[ol fiha. I[abbtulu fuq il-bieb, lewwel tfajjel u wara mara. Wara ftit [in jitlaq g[al rasu. Jer;a’ jiltaqa’ mat-tnejn. “Il-missier misjub mill;did ;arr it-tarbija u l-mara kaxkret li kellha, u waqt li qed iterrqu, insew kif kienu

ltaqg[u u l-isem talistazzjon. Ftakru biss li qabel kien hemm lejl iebes g[alihom, triq twila, u meta kienu wa[idhom u bla wens; imma issa kienu welldu tarbija u sabu dak li kienu qed ifittxu. Mela a[jar tag[ti g[ajnuna lil xi [add [a t[ossok a[jar, til[aq il-milja tieg[ek. Ra;el, wara li ma riedx jo[ro; flus minn butu biex jg[in tifel, isib ru[u fi sptar bla ma jaf kif. In nies talkamra ta’ ma;enbu li jlabalbu l-[in kollu u ma j[alluhx jorqod huma mara u ra;el. Ir-ra;el jin[are; mejjet u tin[are; ukoll martu, li hi tqila. Isir jaf li tabib lillmara [adilha flusha kollha. Il-qaddejja tal-isptar billu jdejhom ukoll. Li kieku jg[in lil din, imsejkna! Mela kien hemm ra;el ie[or li meta r-ri[ tg[ajjar ilkappell ta’ sa[[ara xi[a, t[abat u ;abhulha lura. Is sa[[ara tag[mlu sa[[ar biex ikun jista’ jg[in lil kul[add, minbarra lil dawk li j[obb. Martu qieg[da lisptar; hemm ukoll mara o[ra. Bosta mard. Jikser ilftehim li kien g[amel massa[[ara. Se tag[tih rasu. “{are; ballun tal-kristall u bag[at ra;; dawl lejn ilqalba. Il-qalba ssa[[bet, u deher bieb fiha, u lil hinn mill-bieb kien hemm bank ta’ ;nien, u fuq il-bank, b’daharha lejn is-sa[[ar, kien hemm il-figura mdejqa u in;azzata ta’ mara b’bastun f’idejha.”

minn Joe Cassar stcassar@maltanet.net.net

Sa[[ar [a]in

Mela kien hemm ukoll sa[[ar [a]in li sar i[obb wa[da minn ]ew; ]effiena tewmin. Ried ji]]ewwe; lil wa[da minnhom wara li kien i]]ewwe; sbatax-il darba. Din ma laqg[etx l-im[abba tieg[u, u biex ipattiha littewmin jg[aqqadhom f’persuna wa[da, u hekk, Marija u Lena jsiru Marilena, mara [oxna li ma tista’ tg[addi minn imkien. Din tibda ta[dem ma’ /irku, wara tid[ol fid-dinja tar-reklami. Fl-a[[ar tin;abar millpuluzija mixlija b’delitti kbar. Wie[ed mill-g[assiesa jo[ro; sikkina g[aliha u, [a;a talg[a;eb, Marilena ssir tnejn, Marija u Lena. Goethe jibda jikteb “Werther”. Ta’ fuq huma [jiel ta’ [ames novelli qosra talkittieba Russa Ludmilla Petrushevskaya (1938- ) mi;bura ta[t l-isem ta’ wa[da minnhom Through the Wall. Hu ktieb f’sensiela ta’ [amsin li ji;bru kitbiet qosra ta’ awturi kbar li l-Penguin qed joffri bi prezz ir[is.

{ajr lil Agenda Bookshop.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Parlament dinjitu] Int u die[el il - Belt Valletta issa ma jistax ma jolqtokx il - bini tal - Parlament il - ;did li miexi ;mielu b[ala parti mill - bidla tal - Belt Valletta g[al belt tassew eleganti u Ewropea kif [asbuha meta fassluha l - Kavallieri . Il - Parlament tag[na , li hu l - og[la turija tad demokrazija li biha ng[ixu , mhux biss se jkol lu bini xieraq u separat g[alih , iddisinjat minn wie[ed mill - aqwa arkitetti dinjin , Renzo Piano , i]da bi proposti li g[adu kemm nieda l Gvern , g[andu jkun tassew qaddej xieraq ta ’ dawk li jag[]luh meta jivvutaw g[all - membri tieg[u . A[bar tajba dwar il-Parlament Qabel g[alaq g[as - sajf , fil - Parlament rajna xeni ta ’ tpattija u vendikazzjoni personali lejn nies li qdew tajjeb lill - pajji] ; xeni li g[amlu g[ajb lil min wettaqhom , ji;ifieri l - Labour li g[adu s ’ issa ma jag[rafx jag[mel differenza bejn il - kritika kredibbli u l - atte;;jament vendikattiv li pprattika meta kien fil - gvern . Imma fil - waqfa g[as - sajf issa [adna a[bar tajba dwar il - Parlament bi proposti li l - Vi/i Prim Ministru Tonio Borg nieda nhar il :img[a .

Azzjoni u rimedju li/-/ittadin kontra abbu] minn deputati Il-proposti huma wesg[in imma l-aktar proposta importanti g[alina membri tal-elettorat hi li g[andu jispi//a ]-]mien meta deputat elett mill-elettorat jabbu]a mill-privile;;i li jgawdi b[ala deputat biex jattakka, jikkalunnja u jka]bar lil u[ud mill-elettorat stess. Anke l-kelma ‘privile;;i’ llum tinstema’ ta’ ]mien id-dlam; u dawn il-privile;;i kemm-il darba f’Malta ntu]aw biex membri Parlamentari jattakkaw lil min mhux deputat u /-/ittadin attakkat u mka]bar ma setax ifittixhom g[assodisfazzjon. Kien hawn ]mien meta l-Parlament sa[ansitra kien itella’ quddiemu lil min kien jikkritika lillGvern – il-Gvern tal-Labour biex inkunu pre/i]i – u l-ma;;oranza fil-Parlament kienet tag[milha ta’ prosekutur, im[allef u ;urija fl-istess [in u taqta’ l-kundanna kontra min jazzarda jikkritika lil-Labour. Il-bidla tissokta g[al demokrazija vera Dak l - abbu] /ar tal - privile;;i parlamentari spi//a u l - bidla li temmitu issa qed tkompli billi l - Gvern qed jipproponi li jkun hemm

Ombudsman tal - Parlament li jsus fuq il- mem bri Parlamentari biex i;ibu ru[hom sewwa skont l - etika li j[addnu u , jekk jabbu]aw , ikun hemm azzjoni kontrihom u rimedju g[a/ /ittadin . Dan hu pass tajjeb [afna ’l quddiem u jsa[[a[ id-demokrazija g[ax ma nistg[ux insej[u demokrazija vera dik li l-privile;; tieg[u minn idejn il-poplu tag[tih lil min lest jabbu]a minnu. G[ax dan hu li je[tie; jifhem kull rappre]entant – li l-ebda rappre]entant m’g[a]el lilu nnifsu imma g[a]lu l-elettorat u lejn l-elettorat irid iwie;eb u jkun responsabbli. F’dawn l-a[[ar snin u xhur, il-Parlament tag[na ]gur ma kienx qed jag[ti l-aqwa e]empju ta’ kif deputati jittrattaw personalment ma’ o[rajn – membri u mhux – li qdew lil Malta tant tajjeb imma spi//aw imka]brin millParlament stess. Proposti g[al im;iba dinjitu]a lill-Parlament Il-proposti mnedijin mill-Gvern issa jag[tu mhux biss binja imma wkoll, u aktar importanti, im;iba dinjitu]a lill-Parlament tag[na kif nippretendu minnu a[na li ntellg[uh.

A//ettajt g[ax nemmen li l-Partit Nazzjonalista hu l-a[jar g[a]la F’dawn l-a[[ar jiem kienu [afna dawk li tkellmu mieg[i dwar id-de/i]joni li nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni ;enerali li jmiss. Sforz l-im[abba u lealtà G[alkemm wie[ed jista’

ja[seb li din kienet de/i]joni diffi/li, nistqarr mag[kom li din kienet g[a]la naturali u me[uda sforz l-im[abba u l-lealtà li g[andi lejn il-partit u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Meta l-Prim Mininstru u s-Segretarju :enerali talPartit talbuni biex inkun kandidat fuq il-[ames distrett, ir-risposta tieg[i kienet fl-affermattiv g[ax b[ala politiku li dejjem [dimt g[all-;id ta’ pajji]i nemmen li [add daqs il-Partit Nazzjonalista ma jista’ jig-

garantixxi l-aqwa futur g[al pajji]na. A//ettajt li nikkontesta lelezzjoni ;enerali g[ax wara li g[al dawn l-a[[ar snin [dimt b’impenn b[ala r-rappre]entant tieg[ek filParlament Ewropew, nemmen li wasal i]-]mien li nikkontribwixxi b’mod ie[or g[all-pajji] li tant in[obb u g[all-partit li tant nemmen fih. De/i]joni fa/li u ta’ twemmin

Hu g[alhekk li d-de/i]joni li [adt kienet wa[da fa/li ispirata minn dak li nemmen fih. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li ;ab il-bidla f’dan il-pajji] u storikament dejjem kien fuq in-na[a t-tajjeb tal-istorja politika ta’ Malta. Kien il-Partit

B’Lawrence Gonzi Prim Ministru, pajji]na g[andu garanzija ta’ aktar xog[ol u aktar opportunitajiet g[al kul[add

Nazzjonalista li mexxa lil pajji]na lejn it-triq Ewropea u llum qed ingawdu l-frott ta’ din id-de/i]joni. F’dak i]-]mien ir-rwol tieg[i kien fil-Moviment IVA u [dmit biex nara x-xewqa talma;;oranza ssir realtà. Wara li pajji]na sar membru tal-Unjoni Ewropea, [dimt biex nara li pajji]na jag[mel su//ess minn din is-s[ubija u g[alhekk millbidu nett servejt b[ala Membru Parlamentari Ewropew u rajt kif inkattar il-;id g[all-Maltin u lG[awdxin kollha. I]-]mien li qed ng[ixu fih issa jirrikjedi sfida o[ra, dik li pajji]na jibqa’ jg[ix din il-bidla g[all-po]ittiv bilPartit Nazzjonalista filgvern. G[alhekk a//ettajt li nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni ;enerali, g[ax nemmen li bl-esperjenza tieg[i nista’ ng[in lil pajji]i jag[mel l-a[jar g[a]la billi jer;a’ jag[]el lill-Partit Nazzjonalista biex imexxih g[al le;i]latura o[ra.

Se nkun qieg[ed nag[mel [ilti Fil-;img[at li ;ejjin se

nkun qed na[dem u nag[mel [ilti kollha biex fil-[ames distrett inwassal il-messa;; talpartit li tant nemmen fih. Fuq kollox, se nkun qed nassigura li r-residenti tal[ames distrett ikunu rappre]entanti bl-a[jar mod billi jkunu aktar Ewropej milli huma llum, waqt li jiksbu aktar su//ess bis-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Nemmen tassew li l-Partit Nazzjonalista hu l-futur ta’ pajji]na u minkejja li ilna filgvern, l-aqwa g[a]la tibqa’ lPartit Nazzjonalista b’Lawrence Gonzi Prim Ministru ta’ dan il-pajji]. Jekk in[arsu madwarna naraw kemm dan il-partit emmen fil-[iliet ta’ kul[add u investa b’kull mod possibbli biex jara lil uliedna jiksbu la[jar mit-tajjeb tal-Partit Nazzjonalista fil-gvern u miss[ubija ta’ pajji]na fl-Unjoni Ewropea. Pajji]na qed jikseb irri]ultati u je[tie; li nwasslu

minn David Casa david.casa@europarl.europa.eu

dan il-messa;; fost l-elettorat tag[na u nsalvaw lil pajji]na milli jkollu tmexxija So/jalista li tfarrak it-tajjeb kollu li sar f’dawn l-a[[ar snin. B’Muscat Prim Ministru, pajji]na se jitlef id-direzzjoni ekonomika u so/jali li g[andu b[alissa. B’Muscat Prim Ministru, i]-]g[a]ag[ tag[na se jkunu qed ifittxu x-xog[ol u l-opportunitajiet se jkunu qed jonqsu. B’Lawrence Gonzi Prim Ministru, pajji]na g[andu garanzija ta’ aktar xog[ol u aktar opportunitajiet g[al kul[add. G[alhekk issie[eb mag[na f’din il-missjoni biex flimkien inkomplu nkattru l;id g[all-familji Maltin u G[awdxin.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-E:ITTU

Twissija qabel il-vjolenza

Pulizija E;izzjani jg[ajtu wara t-tke//ija ta’ dimostranti mill-in[awi madwar l-Ambaxxata Amerikana wara l-a[[ar protesti li qamu dwar i]-]ebli[ tal-Profeta Mohammad fi Pjazza Tahrir, fil-Kajr (Reuters)

Sar mag[ruf li sorsi sigrieti Amerikani kienu wissew permezz ta’ cable lill-Ambaxxata tal-Istati Uniti fil-Kajr dwar ‘ir-reazzjoni vjolenti potenzjali’ mill-Musulmani rigward i/-/irkolazzjoni ta’ clips millfilm Innocence of Muslims li j]ebla[ l-isem tal-Profeta Mohammad, il-fundatur talI]lam. Il-film qajjem g[ag[a enormi fid-Dinja Musulmana u kien proprju fl-E;ittu li qamu l-ewwel protesti ‘ja[arqu’ wara li uffi/jali sigrieti Amerikani infurmaw lillAmbaxxata tal-Kajr li l-clips maqluba g[all-G[arbi kienu qed jitqassmu fuq in-network so/jali.

Il-cable ntbag[at minn Washington fl-10 ta’ Settembru, lejlet il-protesti, u g[alkemm ma enfasizzax mi]uri g[al titjib tas-sigurtà, luffi/jali tal-Gvern E;izzjan xorta wa[da ;ew notifikati dwar it-t[assib tal-Istati Uniti. Filwaqt li l-Gvern ta’ pajji] partikulari jrid ja//erta s-sigurtà tal-missjonijiet diplomati/i barranin f’artu, ma ntbag[tux kopji tal-cable blinformazzjoni partikulari lillmissjonijiet l-o[rajn talAmerikani fir-re;jun; inklu] il-konsolat tal-Istati Uniti f’Benga]i, fil-Libja. Kien proprju f’Benga]i li lAmbaxxatur Amerikan Christopher Stevens u tliet

Amerikani o[ra nqatlu fi vjolenza, g[alkemm g[adha mhix /ara din il-konnessjoni mal-film anti-Musulman inkwistjoni. Sorsi infurmati jg[idu li lcable (li g[adu klassifikat) g[andu l-ori;ini f’xandira tannetwork tat-televi]joni E;izzjan al-Nas li tmur lura g[at-8 ta’ Settembru fejn il-pre]entaturi rreferew g[al siltiet ta’ film ma[dum bl-Ingli] li j[amme; l-isem ta’ Mohammad. Ix-xandira kompliet li ‘immigranti Kopti’ (membri e]iljati ta’ grupp ta’ minoranza Kristjana fl-E;ittu) kienu //irkolaw il-clips ta’ dan il-film ‘Amerikan’ fuq il-websajt You Tube.

IL-PAKISTAN

Jopponi li;i dwar il-profanità Fost il-protesti tal-Musulmani dwar il-film Innocence of Muslims u s-sej[iet tal-mexxejja ta’ pajji]i I]lami/i g[al li;i globali kontra ‘tipi ta’ kliem profan’, hemm ukoll grupp ewlieni ta’ Kristjani li kkundanna ‘projbizzjoni tipika’ filPakistan b[ala wa[da li ntu]at g[all-persekuzzjoni ta’ reli;jonijiet o[ra. Il-Kunsill tal-Knejjes Dinji fil-fatt qal li abbu]i ta’ dik il-li;i spe/ifika fil-Pakistan kienu wasslu biex il-Kristjani, il-{indu u l-Musulmani Ahmadi jg[ixu f’sitwazzjoni ta’ bi]a’ u terrur. Intant, rappre]entanti ta’ dawn il-minoranzi

tkellmu dwar din il-li;i waqt konferenza li lKunsill (li jg[aqqad lill-knejjes Protestanti, Ortodossi u Evan;eli/i) organizza fl-I]vizzera fejn issemmew ka]i ta’ nies maqtula mill-folol u l-maltrattament ta’ persuni akku]ati dwar i]]ebli[ tal-fidi. F’din il-konferenza re;a’ ssemma l-arrest re/enti ta’ tifla Kristjana fil-Pakistan li ffa//jat sentenza tal-mewt potenzjali g[al akku]i li din kienet [arqet il-Koran (il-ktieb qaddis talMusulmani). Wara rri]ulta li l-akku]i kienu foloz.

Musulmana b’messa;; favur il-Profeta Mohammad waqt dimostrazzjoni kontra l-Amerikani f’Lahore (Reuters)


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 Il-LIBJA

Libjani ppruvaw isalvaw l-Ambaxxatur Amerikan wara l-attakk Filmat li fe;; juri li Libjani qed jippruvaw isalvaw l-Ambaxxatur Amerikan Christopher Stevens mitluf minn sensih minn kamra mimlija du[[an fil-Konsolat Amerikan wara lattakk tal-;img[a li g[addiet kontra lKonsolat Amerikan f’Benga]i. Il-filmat, li tpo;;a fuq l-internet, jikkonferma rapporti li jindikaw li ddiplomatiku Amerikan miet fgat middu[[an wara nirien li ]viluppaw filbini. Il-filmat jitfa’ dawl ukoll fuq i//irkustanzi tal-mewt tal-Ambaxxatur fejn nies li da[lu fil-bini diplomatiku

Amerikanj ippruvaw isalvaw lil Stevens wara li sabu[ wa[du mix[ut mal-art b’ebda sigurtà madwaru. Innies li da[lu fil-kamra fejn kien hemm Stevens jinstemg[u jg[idu li sabu barrani mix[ut mal-art u biex jing[ata lg[ajnuna minn tabib. Jinstema’ xi [add jg[ajjat g[al karozza. Stevens u tliet impjegati o[ra talAmbaxxata mietu meta r;iel armati attakkaw l-Ambaxxata u dar li suppsot kienet sigrieta u tintu]a f’emer;enzi. L-attakk sar b’reazzjoni g[all-filmat li tpo;;a fuq l-internet li jinsulenta lProfeta Mohammad.

Uffi/jali Amerikani qalu li fil-kaos tal-attakk, is-sigurtà li kellu Stevens tbieg[du minnu. Xi uffi/jali Libjani qalu li l-attakk twettaq minn militanti Islami/i b’rabtiet mal-al-Qaeda. Tabib li kien xog[ol dakinhar fi/?entru Mediku ta’ Benga]i qal li nies lokali wasslu l-Ambaxxatur g[all[abta tas-1 a.m. u t-tabib dam madwar 45 minuta jipprova jsalvah min[abba d-du[[an li bela’. Meta miet, ilkatavru ng[ata fil-kustodja Amerikana. Fahd Al-Bakoush, Libjan li ;ibed il-

filmat, qal li l-Ambaxxatur kien qed i/aqlaq xufftejh u g[ajnejh u kien kollu iswed bin-nugrufun. Hu ]ied li n-nies da[lu fil-bini wara li diversi g[assiesa Libjani mal-bini rrifjutaw li j[allu d-dimostranti jid[lu u jni]]lu lbandiera. Hu qal li l-vjolenza bdiet wara li kienu sparati tiri mill-bini biex i;erxu l-folla imma din aktar iffero/jat u mbag[ad kien hemm min feta[in-nar lejn il-bini. Bakoush qal li kien biss l-g[ada li sar jaf li dik il-persuna li sabu kien lAmbaxxatur Amerikan u kien sorpri] kif dan t[alla wa[du.

L-AFGANISTAN

In-NATO twaqqaf il-[idma mal-militar Afgan In-NATO dde/idiet li taqta’ lura mill-azzjonijiet ‘kon;unti’ mal-qawwiet tal-Gvern Afgan b[ala reazzjoni g[all-attakki ‘minn ta’ ;ewwa’ li qed isiru fuq is-suldati tag[ha – b’din issitwazzjoni kapa/i tikkumplika l-pjani rigward it-trasferiment tar-responsabbiltajiet g[as-sigurtà lill-istess qawwiet Afgani qabel tispi//a l-pre]enza militari barranija fl-Afganistan fl2014. Il-:eneral James Terry kkonferma d-direttiva b[ala t-tieni l-og[la Kmandant Amerikan fl-Afganistan u dan ifisser li lazzjonijiet kon;unti issa huma indefinittivament sospi]i g[al taqsimiet militari li huma i]g[ar mill-battaljuni ffurmati minn 800 element. Dan anki g[andu jaffettwa t-ta[ri; tal-qawwiet Afgani, b’kelliema g[all-koalizzjoni militari tan-NATO li tappo;;ja lill-Gvern tal-Afganistan kontra l-militanti tat-Taliban ifissru li l-[tie;a ta’ din il-mi]ura se tkun evalwata ‘ka] b’ka]’ minbarra li tistenna l-approvazzjoni tal-kmandanti re;jonali. Huwa sinifikanti li din id-direttiva g[andha t[alli impatt g[all-‘ma;;oranza assoluta’ fost it-350,000 membru talQawwa tas-Sigurtà Nazzjonali Afgana li issa jridu ja[dmu ming[ajr l-appo;; tal-alleati tal-Koalizzjoni. Din is-sena nqatlu ’l fuq minn [amsin suldat barrani ta[t idejn Afgani indikati b[ala ‘alleati’ fil-;lieda kontra t-Taliban u fejn dawn – fil-parti kbira pulizija – qabdu u sparaw fuq ilmembri tal-militar tal-Punent li qed i[arr;uhom. Il-ka]i partikulari g[al din is-sena fil-fatt jimmarkaw ]ieda ta’ erbg[in fil-mija fuq l-in/identi ta’ dan it-tip li se[[ew tul l-2011. Intant, l-a[[ar direttiva tan-NATO issegwi attakki konsekuttivi ta’ pulizija Afganin li se[[ew fi tmiem il-;img[a bir-ri]ultat li sitt suldati barranin tilfu [ajjithom fin-Nofsinhar tal-pajji] fejn it-Taliban g[andu l-akbar sostenn. Madankollu, mifhum ukoll li l-qawwiet Afgani di;à [adu responsabbiltà g[as-sigurtà f’diversi zoni, inklu]i distretti bi pre]enza kbira ta’ militanti – filwaqt li /erti azzjonijiet antiTaliban xorta g[ad jistg[u jkunu approvati ‘skont il-ka] u lur;enza’.

Il-KOREA T’ISFEL> Sufan g[ad-dilettanti tal-qtates. Dan is-sufan bl-isem “Cat Tunnel Sofa” hu xog[ol id-disinjatur Korean Senungji Mun li fih hemm tubu minn mal-art g[al na[a tas-sufan biex il-qtates jg[addu minnha. (ritratt Reuters)

I?-?INA

I[e;;e; g[al kuntatt militari eqreb Is-Segretarju tad-Difi]a Amerikan Leon Panetta, [e;;e; biex i/-?ina tippermetti kuntatti militari eqreb [alli jonqos is-sogru ta’ konfrontazzjoni. Dan meta l-potenzi qed jevalwaw it-tilwima bejn Beijing u l-:appun dwar grupp ta’ g]ejjer di]abitati fil-Ba[ar tan-Nofsinhar ta/-?ina li /?ini]i jafuhom b[ala Diaoyu u bil-:appuni]i

qed isej[ulhom b[ala Senkaku. I]-]jara ta’ Panetta f’Beijing g[al ta[ditiet mal-Mexxejja tal-Gvern u l-militar ta/-?ina inzertat fl-eqqel ta’ dan l-i]broff ta’ tensjoni bejn Beijing u Tokjo u l-Amerikan sostna li Washington u Beijing iridu jkattru l-kuntatti militari [alli jevitaw li ‘nuqqas ta’ ftehim’ ji]viluppa f’xi sitwazzjoni ta’ konfront.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra FRANZA

Projbit l-istampar ta’ ritratti kompromettenti tad-Dukessa ta’ Cambridge Qorti fi Franza waqqfet kull pubblikazzjoni, fil-futur, tar-ritratti li juru lil Kate Middleton, id-Dukessa ta’ Cambridge li hi mi]]ew;a lill-Prin/ep William tal-Ingilterra, f’sitwazzjonijiet fejn qed tixxemmex topless waqt ilbtajjel ri/enti li g[addiet f’dan ilpajji].

Id-de/i]joni ttie[det wara li William u Kate [adu azzjoni legali kontra l;urnal Fran/i] Closer talli dan bieg[ u ddistribwixxa r-ritratti kompromettenti u bl-istampaturi jing[ataw sa 24 sieg[a biex jg[addu lori;inali lill-koppja rjali. Il-;urnal g[andu je[el multa ta’

€10,000 g[al kwalunkwe ‘punt ta’ abbu]’ f’ka] li jer;a’ jippubblika jew jiddistribwixxi r-ritratti li ttie[du dan ix-xahar meta Dukessa kienet qed tixxemmex, flimkien ma’ ]ew;ha, waqt vaganza privata ;o chateau flin[awi ta’ Provence. Il-koppja rjali tinsisti akkost ta’

kollox li l-;urnal Closer ma rrispettax il-privatezza tag[hom bilpubblikazzjoni tar-ritratti. Din ilprojbizzjoni legali ng[atat wara li lprosekuturi g[amluha /ara li kienu qed jikkunsidraw il-possibbiltà li jitressqu akku]i kriminali konnessi mal-istess ka].


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15

IL-MALASJA> {addiem jg[addi minn ma;enb bini mag[mul mil-Lego fil-park li g[adu kemm feta[ Legoland Malaysia f’Nusajaya fl-Istat ta’ Johor. (ritratt Reuters)

L-ISTATI UNITI

IR-RENJU UNIT

Il-Microsoft twissi

Avvanz fil-;lieda kontra l-kan/er tas-sider

Il-Microsoft wissiet li hemm bug fl-Internet Explorer li jwassal biex il-kompjuter li jkun qed ju]ah ikun vulnerabbli g[al attakk minn hackers u qed t[e;;e; lil dawk li jag[mlu u]u minnu biex temporanjament ini]]lu software g[as-sigurtà mis-sit elettroniku tal-kumpanija biex ira]]nu l-possibbiltà ta’ infezzjoni. Dan sakemm ji;i ]viluppat software aktar effettiv u li mistenni jkun lest f’temp ta’ madwar ;img[a. Il-Microsoft qalet li dan id-difett jista’ ji;i sfruttat minn persuni b’intenzjonijiet []iena biex jinfettaw il-kompjuter ta’ xi [add li j]uru /erti siti elettroni/i u jie[du l-kontroll tal-kompjuter ta’ dak li jkun. Is-software li qed jintalab jitni]]el jismu Enhanced Mitigation Experience Toolkit jew EMET. Il-Microsoft wissiet ukoll biex jinbidlu diversi settings tassigurtà fil-Windows biex jevitaw li jispi//aw fil-mira, i]da wkoll wissew li dan jista’ jeffettwa l-mod kif ja[dem il-kompjuter. Esperti fis-sigurtà qalu li l-pro/ess li wie[ed irid jag[mel hu xi ftit kumplikat g[al [afna u ssu;;erew li sakemm ilMicrosoft to[ro; bis-soluzzjoni, ju]aw browsers o[ra B[allChrome, Firefox jew Opera.

L-ITALJA

Medi/ina ;dida kontra lkan/er tas-sider g[andha lpoten]jal li ttawwal il-[ajja ta’ nisa li jkollhom din ilmarda fi stat avvanzat b’xhur u qed titqies b[ala wie[ed mill-akbar passi ’l quddiem f’[afna snin. Sa 8,000 mara jistg[u jgawdu mill-everolimus qalu spe/jalisti wara li provi wrew li dan jista’ jra]]an dan it-tip ta’ kan/er g[al madwar erba’ xhur aktar. Fir-Renju Unit madwar 12,000 mara jmutu kull sena

min[abba kan/er tas-sider li jkun infirex lejn organi o[ra fil-;isem. Tlieta minn kull erba’ nisa b’kan/er tas-sider fi stadju avvanzat g[andhom forma ta’ din il-marda li hi effettwata mill-oestrogen. {afna medi/ini li hawn g[al din il-marda jippruvaw jimblukkaw i/-/elloli talkan/er milli jie[du l-oestrogen jew ibaxxu l-livell talormoni biex iwaqqfu jew ira]]nu l-i]vilupp tat-tumur. I]da ma]-]mien, i/-/elloli tal-kan/er isiru jafu kif

jeg[lbu l-effetti tal-medi/ini u t-tumur jer;a’ jibda jikber u la[[ar soluzzjoni tkun ilkimoterapija. Il-medi/ina ;dida g[adha fi stadju inizjali u r-ri]ultati g[adhom qed ikunu analizzati i]da l-ewwel indikazzjonijiet huma po]ittivi [afna. Il-Professur Stepehn Johnson tar-Royal Marsden Hospital f’Londra qal li limpatt ta’ din il-medi/ina ;dida qed juri li se jbiddel listorja naturali ta’ din ilmarda.

L-ISTATI UNITI

Vasco Rossi jin]amm l-isptar Il-pajji] fejn l-aktar isiru Il-kantant popolari Taljan Vasco Rossi, li g[andu 60 sena, baqa’ jin]amm fi sptar f’Bologna wara li tobba qalu li l-kura li je[tie; se tie[u ]-]mien. Intqal li l-kundizzjoni tieg[u kienet wa[da stabbli i]da kien hemm b]onn li hu jibqa’ jing[ata l-kura minn diversi spe/jalisti. Rossi kien di;à dda[[al fl-istess sptar f’Lulju tal-2011 u issa re;a’ dda[[al il-;img[a li g[addiet. I]da kelliem g[allkantant Taljan qal li Rossi kull tliet xhur imur l-isptar g[al check-up wara li s-sena li g[addiet kien infettat minn bakterja perikolu]a. Tul it-30 sena ta’ karriera, Rossi bieg[ aktar minn 30 miljun album u kiteb 150 diska [afna minnhom ta’ su//ess kbir fl-Italja.

downloads illegali ta’ mu]ika Skont st[arri; fil-fond li sar dwar liema huma l-pajji]i fejn l-aktar isir download illegali ta’ mu]ika, l-Istati Uniti [ar;et fuq nett. Fit-tieni post kien hemm ir-Renju Unit. Dan jirri]ulta minn st[arri; minn Musicmetric u hu l-akbar anali]i ta’ din ixxorta li qatt sar. L-album ta’ Rihanna Talk Talk kienet iddiska fid-dinja li tag[ha l-aktar saru downloads illegali – total ta’ 1,228,313 g[all-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena.

Fl-Istati Uniti l-aktar li tni]]lu kanzunetti tieg[u kien il-kantant Kanadi] Drake filwaqt li fir-Renju Unit kien Ed Sheeran. Fit-tielet post b[ala ammont ta’ downloads illegali hemm l-Italja bil-kantanta Laura Pausini tkun l-aktar popolari filwaqt li firraba’ post hemm il-Kanada li bil-kantant Amerikan Kanye West ikun l-aktar popolari. Fil-[ames post hemm il-Bra]il bilkanzunetti tad-DJ Billy Van ikun l-aktar popolari.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

18 Ittri

Il-kun/ert tal-kwindi/ina fil-Mosta Sur Editur, Nhar it-Tnejn 30 ta’ Lulju, g[all-[dax-il sena konsekuttiva, il-Banda Nicolò Isouard tal-Mosta, ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Direttur Emanuel Spagnol, esegwiet il-kun/ert tal-bidu tal-kwindi/ina ta’ Santa Marija fi Pjazza Rotunda. Il-kun/ert ta’ din is-sena sar ad unur Monsinjur Joe Carabott, eks Ar/ipriet talParro//a tal-Mosta u

Kappillan Onorarju attwali tas-so/jetà tag[na, flokka]joni tal-50 sena millOrdinazzjoni Sa/erdotali tieg[u. Fl-ewwel parti tal-kun/ert, il-banda esegwiet l-innu l-kbir Alla Beata Maria Vergine, versi tal-poeta Mosti Dun Wistin Azzopardi u mu]ika ta’ Antonio Miruzzi, li g[al diversi snin kien Surmast Direttur tal-banda tag[na. Fl-e]ekuzzjoni tal-innu l-

kbir [adu sehem it-tenur Charles Vincenti, il-baxx Anthony Montabello, il-Kor Nicolò Isouard immexxi minn Analise Mifsud Bonnici, ilKor Shalom immexxi minn Rita Vassallo, u Dorselle Mifsud Bonnici permezz taddaqq tal-orgni. Fit-tieni parti tal-kun/ert, Analise Mifsud Bonnici kantat l-Ave Maria, versi ta’ Sebastian Saliba u mu]ika ta’ Twanny Borg, bandist mal-

banda tag[na u membru talbanda tal-Forzi Armati ta’ Malta. Il-kun/ert kompla bissinfonija Norma ta’ Vincenzo Bellini, u selezzjoni minn Moment for Morricone ta’ Ennio Morricone u Wonderland by Night ta’ Bert Kaempfert, b’arran;ament ta’ Anthony Chircop, fejn Mark Micallef, wie[ed mill-i]g[ar bandisti tag[na, daqq b[ala kurunettista solista.

Matul il-kun/ert sar diskors tal-okka]joni mill-President tas-So/jetà, Nazzareno Vassallo, minn Monsinjur Joe Carabott u mill-Ar/ipriet il;did tal-parro//a tag[na, Dun Albert Buhagiar. Il-kun/ert ;ie fi tmiemu bid-daqq talinnu tal-banda ta’ Mro Antonio Miruzzi u l-innu talMosta ta’ Mro Victor Zammit. Iva, g[al darba o[ra, ilkun/ert tal-kwindi/ina kien su//ess kbir. Dan, grazzi g[all-[idma professjonali tasSurmast Direttur Emanuel Spagnol. Prosit lill-bandisti kollha tas-So/jetà tag[na, lis-solisti u li]-]ew; korijiet, Nicolò Isouard u Shalom. Prosit lill-kumitat /entrali u lill-Kummissjoni Banda g[axxog[ol li wettqu biex dan ilkun/ert kien ta’ su//ess kbir. Mill-;did, grazzi u prosit lil kul[add.

Ivan Scerri

PRO Banda Nicolò Isouard Il-Mosta

G[ajnuna lill-missjoni fil-Bra]il mill-Mission Fund Sur Editur, Jien, Fr. Ricardo Attard, li qieg[ed b[ala missjunarju fil-belt ta’ Rolandia, Parana, filBra]il, nixtieq nirringrazzja lill-Mission Fund u lill-benefatturi taddonazzjoni li bag[tuli ta’ $1,870 biex inkun nista’ ng[in lill-familji fqar. Hawn familji li jkun telaqhom ir-ra;el, [alla lil martu u lil uliedu ming[ajr ma jg[inhom xejn. Ikun hawn tfal ]g[ar tant li lmara ma tkunx tista’ to[ro; mid-dar biex ta[dem min[abba li tkun trid tie[u [siebhom. Nixtieq nag[mel appell lill-Maltin biex ikunu ;eneru]i, (kif dejjem kienu) u jkomplu jg[inu lill-Mission Fund biex din tkun tista’ tkompli tg[in lill-missjunarji Maltin. Nixtieq nag[mel appell ukoll biex min jixtieq jag[ti xi flus biex isiru quddies g[all-erwie[ jista’ jag[ti l-offerta f’xi kunvent tal-patrijiet ta’ Santu Wistin. Nirringrazzja lil kul[add minn qalbi u nitlob g[alikom dejjem.

Fr. Richard Attard Il-Bra]il


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Madwarna 19 Il-Kunsill Lokali tax-Xag[ra se jorganizza t-tielet edizzjoni tal-festival tat-tin nhar is-Sibt 22 u l-{add 23 ta’ Settembru. L-g[an ta’ dan il-festival hu li jippromwovi t-tin u prodotti tipi/i Maltin. Il-Kunsill Lokali tax-Xag[ra hu luniku Kunsill Malti msie[eb fin-network ‘ficusnet’ li hu network ta’ r[ula u bliet Ewropej li jipprodu/u t-tin b[ala wie[ed mill-prodotti tipi/i tag[hom. Delegazzjoni ta’ sittax-il persuna mill-Kunsill ta’ San Michele Salentino se tkun pre]enti g[al dan il-festival. Il-Kunsill Lokali tax-Xag[ra hu ;emellat ma’ dan il-Kunsill flItalja. Din is-sena, il-festival se jinkludi wkoll konferenza dwar il-metodi ta’ kultivazzjoni u u]u differenti tat-tin. Din se ssir fis-Sala ‘Dun Alwi; Camilleri’ nhar is-Sibt 22 ta’ Settembru fl-10 a.m. Is-Sibt filg[axija,

bejn it-8.30 p.m. u l-10 p.m. se jkun hemm kun/ert mu]ikali mill-band The Voodoo Gurus fi Pjazza l-Vitorja. Il-festival jintemm permezz ta’ esibizzjoni ta’ prodotti mag[mulin mittin u prodotti tipi/i o[ra nhar il-{add 23 ta’ Settembru bejn it-8 a.m. u s-1 p.m. f’Misra[ il-Vitorja. Dawk li jattendu se jkollhom ilpossibbiltà li jixtru dawn ilprodotti. Fost ilprodotti esibiti se jkun hemm ilbiskuttini tradizzjonali tarra[al, il;ulepp tal[arrub u [elu tradizzjonali Malti. Din lesibizzjoni se tkun akkumpanjata minn mu]ika tradizzjonali Maltija minn Ta’ Verna Folk Band u Xag[ra Folk Group. Il-Kunsill Lokali tax-Xag[ra j[e;;e; lill-pubbliku biex jattendi g[al dan ilfestival li issa sab post prominenti filkalendarju kulturali tax-Xag[ra u ta’ G[awdex.

Festival tat-tin fix-Xag[ra


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Casablanca Raitre, 08>00

Ingrid Bergman u Humphrey Bogart (it-tnejn fir-ritratt) huma lprotagonisti f’dan il-film drammatiku tal-1942 li g[andu re;ija ta’ Michael Curtiz. Meqjus b[ala wie[ed mill-aktar films ma[bubin ta’ kull ]mien, l-istorja to[odna f’Casablanca fil-Marokk, mnejn bosta jittantaw biex jiksbu vi]a g[all-Portugall u minn hemm ikunu jistg[u jmorru lejn l-Istati Uniti. Naraw storja ta’ m[abba f’dan l-isfond. North Country - Storia di Josey Laq 5, 21>10

Film drammatiku Amerikan li n[adem fl-2005 b’re;ija ta’ Niki Caro u li g[andu storja ispirata minn ;rajja li se[[et realment. Josey Aimes tkun omm mhix mi]]ew;a. Hi tkun ta[dem f’minjiera. Naraw li to[odha qatta bla [abel kontra l-klima ta’ vjolenza u molestja li tkun te]isti fuq dan il-post tax-xog[ol. Fost l-atturi nsibu lil Charlize Theron u Frances McDormand.

Monica Attard

Tag[lim g[all-adulti Sajf Flimkien - NET Television, 18>10

L-intervista ma’ xi personalità ta’ Radio 101 llum se jiffoka fuq Monica Attard, li sa minn meta feta[ l-istazzjon baqg[et dejjem twassal programmi varji, fosthom magazine programmes u o[rajn relatati mal-kultura. Tanya Agius, mit-Taqsima tal-Edukazzjoni g[all-Adulti, se tkun fl-istudio flimkien ma’ Vasil Dakov, Bulgaru li ja[dem hawn Malta u li segwa kors tal-Ingli]. Se jkun hemm ukoll Jesmond Zerafa dwar l-attività Vers il-{oss.

Mister Fisherman NET Television, 20>30 Il-programm tal-lum hu l-a[[ar

wie[ed g[al dan is-sajf u fih se naraw ;abra ta’ w[ud mill-a[jar waqtiet li rajna tul din is-sensiela. G[alhekk tajjeb li ma titilfuhx g[ax ]gur se jkun interessanti u joffri anki filmati mill-isba[, li g[andhom jolqtu anki lil min forsi mhux daqstant dilettant tas-sajd.

Cortesie per gli ospiti (Comfort of Strangers) Iris, 13>15 Film drammatiku tal-1990, koproduzzjoni Taljana u Ingli]a b’re;ija ta’ Paul Schrader, li fiha naraw lil Rupert

Everett u lil Natasha Richardson b[ala koppja mi]]ew;a li jmorru g[al vja;; f’Venezja biex forsi jsibu ]-]mien jirran;aw id-differenzi ta’ bejniethom. I]da hemm jiltag[u ma’ koppja o[ra u l-affarijiet jie[du xejra li ]gur ma kinux qed jistennew. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Christopher Walken u lil Helen Mirren.

Le relazioni pericolose (Dangerous Liasions) Iris, 21>00 Glenn Close, John Malkovich u Michelle Pfeiffer huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-1988 li hu ambjentat fi Franza tas-seklu tmintax. Naraw x’tag[mel Marki]a biex tumilja lill-eks ma[bub tag[ha. The Mothman Prophecies Rete 4, 23>35 Film thriller tal-2002 li g[andu lil Laura Linney, Lucinda Jenney, Will Patton (it-tlieta fir-ritratt),

kif ukoll lil Richard Gere b[ala atturi ewlenin. :urnalista u pulizija mara jindagaw dwar dehriet strambi li donnhom iridu jav]aw bil-quddiem dak li se jse[[...


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23 Colpevole d’innocenza - Rete 4, 21>10

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club - Ch. Saliba A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria - Ron Briffa (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 Tifkiriet 13:30 - Qari tarRumanz 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bullettin tal-A[barijiet 18:15 - Nwar 19;00 - MillG]ira ta’ Calypso 19:50 Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 A[barijiet 20:05 - Qari tarRumanz (r) 20:30 - Il[na mi/?par 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 (ikompli) Mu]ika u Sport 23:00 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:03 - Ru]arju 23:30 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 A[na 13:15 - Rumanz 13:45 ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 Verset il-Lejl 20:45 - Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Forum 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Ta[t Sema Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:45 Qari mill-Bibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 Afternoon Favourites (jinkludi

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Musica al fresco - Daniel Debono RnB Time - William Cauchi Fuzzbox - Christian Azzopardi Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:30 L-ICT Magazine 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Summer Mix (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 21:00 - Ru[ il-Kelma 22:05 Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet - Rakkont, Edukazzjoni, I]-}g[a]ag[ fis-Sajf, Consumer Affairs, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Mill-Bokka taxXelter 10:00 - BBC News Update 10:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Nis;a 20:00 - Classic FM 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Mixja ta’ 90 Sena ma’ Marija 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 - LejH Biss In[ares 16:00 Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - In-Nisrani f’Malta Llum 20:00 - Serenata Naplitana 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - G[ajn ta’ :id 22:00 Sejja[li u Jien Inwie;bek 23:00 - Ru]arju 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Toby’s Wall of Sound 24:00 Paul van Dyk. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi Angelus fit-08:00 u f’12:00) 18:00 - Italia.com 20:00 - L.S. Live.

Mara tkun akku]ata in;ustament li qatlet lil ]ew;ha. Tkun qieg[da tin]amm arrestata f’darha, i]da hi, determinata li ssib lil min hu verament [ati, tikser kull regola. Naturalment [ajjitha xejn ma tkun wa[da fa/li. Dan it-thriller in[adem fl-1999 b’re;ija ta’ Bruce Beresford. Fost l-atturi nsibu lil Annabeth Gish, lil Ashley Judd u li/-/kejken Benjamin Weir (dawn l-a[[ar tnejn fir-ritratt) kif ukoll lil Tommy Lee Jones u Jay Brazeau. L-isem ori;inali tal-film hu Double Jeopardy. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 09:00 - Kids Zone 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Teleshopping 13:10 Invisible Worlds (dok.) 14:00 A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 - Museum Secrets (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 Teleshipping 17:05 - Life (dok.) 18:00 - A[barijiet 18:10 - Sellili 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Realtà 22:00 - Mixage 23:00 - L-A[barijiet 23:15 X’Joffri l-Kunvent (r). TVM 2 07:00 - News 10:20 - Art of Spain 11:10 - Climate Wars 12:00 - Malta u lil hinn minnha 14:00 - Alternative Medicines 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 Art of Spain 16:00 - Sa[[tek Kollox 16:10 - Climate Wars 17:00 - Ti;rijiet Biss (r) 17:40 Alternative Medicines 18:30 Sitta f’Palazz 19:00 - A[barijiet bl-Ingli] 19:05 - G[awdex Illum 19:30 - Swim Up 20:00 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:10 - Football. Champions League pre-match programme 20:35 - Football. Champions League: Man. Utd v Galatasary 22:45 - Champions League Highlight Programme 23:00 Swim Up. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Lilliput 09:35 - Nuni 09:45 Minuta Wa[da 09:50 - Londri 10:05 - Teleshopping 10:35 Hazzzard - Daily Update 10:40 Lapes u Karta 10:50 - Vidoes Mu]ikali lokali 11:00 Teleshopping 11:45 - Londri 12:00 - {ajjiet 12:15 Teleshopping 12:30 - Gazebo (r) 13:30 - ONE News 13:40 Teleshopping 14:45 - Emilja (ep. 31) 15:40 - Minuta Wa[da 15:45 - Londri 16:00 - Lilliput (r) 16:30 - Ieqaf 20 Minuta 16:55 - Clint on ONE 17:00 Team PL 17:30 - ONE News 17:40 - Team PL 18:05 Teleshopping 18:55 - Kur]ità 19:30 - ONE News 20:15 Diskussjoni - Kungress tal-PL 22:00 - Mill-Kungress 23:15 ONE News 23:45 - Team PL (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina

ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - M’Intix Wa[dek (live) 20:30 - Robert Musumeci Talk 21:30 - Dokumentarju 22:00 News 22:30 - Il-Parlament tal-Poplu (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuio 21:10 - Per tutta la vita 23:20 - Porta a porta 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Qui Radio Londra 01:35 - Sottovoce. Raidue 07:00 - Cartoons 08:25 - Nancy Drew. Film 2002 09:50 Sabrina, vita da strega (TF) 10:35 - Tg 2 insieme estate 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Tg 2 costume e società 13:50 Tg 2 medicina 33 14:00 Parliamone in famiglia 16:15 Army Wives (TF) 16:55 - La Signora del West (TF) 17:45 Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold case - delitti irrisolti (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Once upon a time (TF) 22:40 - Tg 2 notizie 22:55 Serata per voi 00:10 - Close to Home (TF) 00:50 - Parlamento 01:05 - Lost (TF). Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 08:00 - Casablanca. Film ’42 09:45 - La storia siamo noi (attwalità) 10:45 - Cominciamo bene 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:50 - Tgr piazza affari 14:55 Tgr Prix Italia 15:15 - Tg 3 L.I.S. 15:20 - La casa nella prateria (TF) 16:10 - Dove stanno i ragazzi. Film ’84 17:40 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 Blob 20:15 - Cotti e mangiati (sitcom) 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto? 23:15 - Tg regione 23:20 - Tg 3 linea notte estate 23:55 - Doc 3 Tutto il resto è nulla 00:55 Visioni private - Pier Luigi Celli 01:15 - Fuori orario 01:20 -

Schegge Tv di Raffaele Andreassi 02:00 - Rai news.

Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro (TF) 08:50 - Mattino cinque 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:20 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:20 - Veline 20:40 - Football. Champions League: Chelsea v Juventus (live) 22:45 - Speciale Champions League 01:00 - Tg 5 notte 01:30 - Veline 02:00 - Uomini e donne. Rete 4 07:45 - Pacific Blue (TF) 08:40 Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 5 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:05 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - I giganti toccano il cielo. Film ’57 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:10 - Siska (TF) 21:10 Colpevole d’innocenza. Film ’99 23:35 - The Mothman Prophecies - Voci dall’ombra. Film 2002 01:50 - Tg 4 night news. Italia 1 07:00 - Cartoons

08:45 - ER Medici in prima linea (TF) 10:35 - Grey’s Anatomy (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Fringe (TF) 16:00 - Smallville (TF) 16:50 - Merlin (TF) 17:45 Trasformat (kwi]]) 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - CSI: scena del crimine (TF) 21:10 - William & Kate - un amore da favola. Film 2011 23:00 - Un principe tutto mio II - Un matrimonio da favola. Film 2006 01:00 - Nip#Tuck (TF) 01:45 - Rescue Me (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 10:55 - JAG Avvocati in divisa (TF) 11:45 -

Agente Speciale Sue Thomas (TF) 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Cristina Parodi Live 15:55 - Il Commissario Cordier 17:55 - Cristina Parodi Cover 18:25 - I menù di Benedetta 19:20 - G Day 20:00 Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Se stasera sono qui 23:05 - Un capo in incognito 01:00 Tg La 7 sport 01:10 - NYPD (TF) 02:00 - G Day.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

24 TV#Radju Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 10:00 Newspoint 10:30 - L-Imqarbin 11:15 - Teleshopping 12:05 Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Teleshopping 13:00 - IlMadonna ta/-?oqqa 15:00 Teleshopping 16:30 - Newspoint 17:00 - Teleshopping 17:30 Nies B[alna 18:15 – F. News 18:30 - Mrs Prichard 19:45 Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Mit-2 g[al 3 23:15 - Favourite News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’ Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Kontra r-Ri[. La 5 13:05 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Dirty Sexy Money (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - ICarly (sitcom) 17:10 - Samantha Chi? (TF) 17:50 - La tata (sitcom) 18:35 -

Extreme Makeover Home Edition 19:40 - The OC (TF) 20:25 - Una mamma per amica 21:10 - North Country - Storia di Josey. Film 2005 23:35 Uomini e donne.

BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Balamory 08:25 - Buzz and Tell 08:30 - Little Human Planet 08:35 - Dinnerladies 09:05 - 2point4 Children 09:35 The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - North & South 12:10 Lark Rise to Candleford 13:00 Rob Brydon’s Annually Retentive 13:30 - Dinnerladies 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - North & South 16:35 Lark Rise to Candleford 17:25 The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - My Family 20:30 - The Impressions

Show with Culshaw and Stephenson 21:00 - Money 21:50 - One Foot in the Grave

22:20 - Last of the Summer Wine 22:50 - Ideal 23:20 - Moses Jones. TCM 07:55 - Beau Brummell (U) 09:45 - The Wizard of Oz (A) 11:25 - The Glass Bottom Boat (U) 13:15 - Hotel Paradiso (A) 14:55 - Mogambo (U) 16:50 Kelly’s Heroes (A) 19:10 Young Cassidy (A) 21:00 - The Split (X) 22:30 - Sitting Target (X). MGM Movies 06:30 - The ’70s. Film 2000 08:25 - Sketches. Film ’92 10:05 - Hunter: Back in Force. Film 2003 11:30 - Bonanza: Under Attack. Film ’95 13:00 - Yentl. Film ’83 (PG) 15:10 Stagecoach. Film ’86 (U) 16:45 - MGM’s Big Screen 17:00 - It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World. Film ’63 (U) 19:30 - Vigilante Force. Film ’76 (X) 21:00 - In the Custody of Strangers. Film ’82 (15) 22:35 - Sometimes They Come Back. Film ’91 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 07:55 - Kojak 08:55 - The

Casebook of Sherlock Holmes 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:45 - Quincy, M.E. 12:47 - Kojak 13:45 - L’Amour Fou (PG) 15:45 - La Prova 15:50 - Ironside 16:50 - Quincy, M.E. 17:50 - Rosemary and Thyme 18:50 - Ironside 19:50 Kojak 20:50 - Great Women 21:00 - Law & Order 23:00 Quincy, M.E. Discovery Channel 06:50 - Wheeler Dealers: Porsche 911 2.7S Targa 07:15 American Chopper: Manitowoc Crane Company Bike 08:10 Dirty Jobs: Dirty Chip Maker 09:05 - Deadliest Catch: Pain and Paybacks 09:55 - Ultimate Survival: Iceland 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Container Ships 12:35 - The Kustomizer 13:30 Wheeler Dealers: Porsche 911 2.7S Targa 14:25 - American Chopper: Production Bike Showcase 15:20 - Mythbusters: Mind Control 16:15 - Dirty Jobs: Sheep Castrator 17:10 Deadliest Catch: Cheating Death 18:05 - Ultimate Survival: Scotland 19:00 - How It’s Made 20:00 - Mega Builders: Ice Hotel

Engineers 21:00 - Flying Wild Alaska: New Wings Over Alaska 22:00 - Around the World in 80 Ways 23:00 - Dynamo: Magician Impossible. Iris 11:00 - Dal sabato al lunedì. Film ’63 13:15 - Cortesie per gli ospiti. Film ’90 15:15 - Il muro di gomma. Film ’91 17:35 Spaghetti a mezzanotte. Film ’81 19:25 - Charlie’s Angels (TF) 20:10 - Starsky e Hutch (TF) 21:00 - Le relazioni pericolose. Film ’88 23:05 - Eva contro Eva. Film ’50. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - The Mentalist 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 - The Mentalist 17:30 - Supernatural 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Hollywood Buzz 19:30 - Films & Stars 20:00 - Suburgatory 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Amazing Race 22:20 - Chuck 23:10 - Alcatraz 23:55 - Gossip Girl 00:40 - True Blood. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Confessions of an Animal Hoarder: Carolyn, Shane, Dawn 09:00 - Snapped: Women Who Kill: Malaika Griffin 10:00 - America’s Court with Judge Ross 10:30 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 Parking Wars. Pawn Stars: 13:00 - Houdini’s Handcuffs 13:30 Luck of the Draw. 14:00 - The Chawners’ Last Chance 16:00 Parking Wars 17:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 18:00 - Confessions of an Animal Hoarder: Carolyn, Shane, Dawn. Pawn Stars: 19:00 - Houdini’s Handcuffs 19:30 Luck of the Draw. 20:00 Parking Wars. Hardcore Pawn: 21:00 - Les Walks Out 21:30 Les Loses It. 22:00 - Hoarders: Becky # Clare. Hardcore Pawn: 23:00 - Les Hunts a Thief 23:30 - Full Metal Panic.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder. Disney Channel 09:00 - Jonas 09:25 - So Random 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Kim Possible 11:05 - Shake It Up 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 Timon & Pumbaa 12:45 - The Suite Life on Deck 14:00 - Austin and Ally 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 ANT Farm 16:00 - Good Luck Charlie 16:30 Wizards of Waverly Place 16:55 - The Suite Life on Deck 17:20 - Austin and Ally 17:45 - Phineas and Ferb 18:10 - ANT Farm 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Jessie 19:25 - The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas LA 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>30 10>45 12>00 12>30 13>00 14>00 14>05 15.00 15>05 16>00 17>00 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00 23<30 00>30

NET News Djalogu - Indipendenza 2012 Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel Bejni u Bejnek Simpati/i NET News Teleshopping NET News Simpati/i Teleshopping Djalogu - Indipendenza 2012 NET News Sajf Flimkien Tlug[ tas-Super 5 (ikompli) Sajf Flimkien NET News Mister Fisherman NET News Evidenza NET News Djalogu - Indipendenza 2012 Indipendenza 2012

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - GTA Road to Dubai 08:45 - Shanghai Masters Snooker: Day 3 (live) 11:30 Shanghai Masters Snooker 12:30 - UCI Road World Champ. Cycling 13:30 - UCI Road World Champ. Cycling: Men’s Time Trial (live) 17:00 Shanghai Masters Snooker 20:00 - Wednesday Selection 20:05 3-Day Event in Burghley Equestrian 21:35 - Riders Club 21:40 - BMW Champ. PGA Tour Golf 22:40 - BMW Italian Open PGA European Tour Golf 23:10 - Golf Club 23:15 - Extreme Sailing Series 23:45 - Yacht Club 23:50 - Alexia’s Selection 23:55 - Wednesday Selection Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Intimate Surfing 08:30 - Shanghai Masters Snooker: Day 3 (live) 11:30 - Eurosport 2 News 12:00 - ICC World Twenty20 Cricket: Group B: Aus-=tralia v Republic of Ireland (live) 15:00 - WATTS 15:30 - J League Football 16:00 - ICC World Twenty20 Cricket: Group A: India v Afghanistan (live) 19:00 - Intimate Surfing 19:30 Eurosport 2 News 20:00 - This Week on World Wrestling Entertainment 20:30 - Pro Wrestling 22:30 - Shanghai Masters Snooker. GO Sports 1 07:00 - UEFA Champ. League: Paris Saint-Germain v Dynamo Kyiv 09:00 - Serie A: Rd 3: Napoli v Parma 11:00 - UEFA Champ. League: Milan v RSC Anderlecht 13:00 - Barclays PL: Wk 5: QPR v Chelsea 15:00 UEFA Champ. League: Real Madrid v Man. C. 17:00 - FIFA Futbol Mundial 17:30 - UEFA Champ. League: Montpellier Herault v Arsenal 19:30 - Trans World Sports 20:45 - UEFA Champ. League: Man. Utd v Galatasaray A.S. (live) 22:45 - PL World. UEFA Champ. League: 23:15 - Highlights 00:00 - Barcelona v Spartak Moskva. 02:00 - Ligue 1: Rd 5: Highlights. GO Sports 2 UEFA Champ. League: 20:45 Chelsea v Juventus (live) 22:45 Celtic v SL Benfica. 00:45 Milan Channel. GO Sports 3 UEFA Champ. League: 20:45 -

Barcelona v Spartak Moskva (live) 22:45 - Shakhtar Donetsk v Nordsjaelland. 00:45 - Inter Ch. GO Sports 4 20:45 - UEFA Champ. League:

Bayern Munchen v Valencia

(live)

22:45 - Juve Channel.

GO Sports 5 20:45 - UEFA Champ. League: Celtic v SL Benfica (live) 22:45 - LFC TV. GO Sports 6 20:45 - UEFA Champ. League:

LOSC Lille v BATE Borisov (live) 22:45 - MUTV.

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Italian Open: Day 3 13:00 - FIFA Futbol Mundial 13:30 - Serie A: Rd 3: Milan v Atalanta 15:30 - RaboDirect Pro 12: Rd 3: Connacht v Scarlets 17:30 - Barclays PL: Wk 5: Sunderland v Liverpool 19:30 - PL World 20:00 - Football's Greatest 20:45 - UEFA Champ. League: Shakhtar Donetsk v Nordsjaelland (live) 23:00 - Ligue 1: Rd 5: Valenciennes v Girondins de Bordeaux 01:00 - Serie A: Rd 3: Chievo Verona v Lazio. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA Italian Open: Day 3 15:00 - FIFA Futbol Mundial 15:30 - Serie A: Rd 3: Milan v Atalanta 17:30 - RaboDirect Pro 12: Rd 3: Connacht v Scarlets 19:30 - Football's Greatest 20:00 - PL World 20:45 - UEFA Champ. League: SC Braga v CFR 1907 Cluj (live) 23:00 - Barclays PL: Wk 5: Sunderland v Liverpool 01:00 - Ligue 1: Rd 5: Valenciennes v Girondins de Bordeaux. Melita Sports 1

FIFA Beach Soccer WC Qual.: 08:00 - Moldova v Portugal (r) 09:15 - France v Czech Republic (r). 10:40 - WWE: Night of Champ. (r). Bundesliga: 13:50 Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen (r) 15:45 - FC. Augsburg v VfL Wolfsburg (r). 17:40 - Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 19:55 - America's Cup: World Series: Venice: Day 3 (r). Bundesliga: 21:55 - Borussia Dortmund v B. Leverkusen (r) 23:50 - FC. Augsburg v VfL Wolfsburg (r). 01:45 - WWE: RAW (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup: World Series: Venice: Day 3 (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:05 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: France v Czech Republic (r). Bundesliga: 16:25 - Borussia

Dortmund v Bayer Leverkusen (r) 18:20 - FC. Augsburg v VfL Wolfsburg (r). 20:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 22:50 - Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 01:05 FIFA Beach Soccer WC Qual.: France v Czech Republic (r).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Passatemp 25

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

X’jonqos^

Biex l-istampa fuq il-lemin tkun identika g[al dik fuq ix-xellug jonqos disa’ partikularitajiet. Ara ssibhomx kollha.

G[at-tfal

G[and il-psikjatra

Psikjatra staqsa lill-pazjent: – Ji;rilek spiss li tisma’ vu/ijiet bla ma tara ’l [add? – Iva, spiss. – U meta, tista’ tg[dili? Meta nitkellem fuq it-telefown.

Soluzzjonijiet

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

1. L-apertura fl-im[adda; 2. Il-parti ta’ fuq tal-lampa fuq il-komodina; 3. Il-kolonna ]g[ira talmera fuq it-tavolina; 4. L-ixkupilja fuq l-istess tavolina; 5. Il-[alq miftu[ tar-ra;el; 6. Kikkra u plattin fuq ittrolley; 7. Il-gazzetta fil-parti t’isfel tat-trolley; 8. Disinn fil-;enb taddvalja; 9. Il-polz tal-libsa fuq issi;;u.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. Orfni; 6. {atni; 7. Kilba; 10. Ni]la; 11. Tibni; 12. ?ajta; 14. Volpi; 16. I[ott; 17. A[bar; 18. Lehar. Weqfin>1. Kordin; 2. ?ini]a; 3. T[abat; 4. Simili; 8. B]ajt; 9. Abbli; 12. ?ar/ar; 13. A[[ari; 14. Vitali; 25. Issara.

Sudoku

L-o;;etti mo[bija

Weqfin>1. Dak li nag[mel maddaqqa? (6) 2. Idoqqu ]ew; noti quddiem tnejn min-nies? (6) 3. Fuq palk xog[olhom (6) 4. Ma to[ro;x minn fuq fillog[ob (6) 8. E]er/izzju li jsir fl-iskejjel (5) 9. Xarba? Le. Lanqas barxa, imma forsi a[bar tajba (5) 12. Wa[edha, b[alma m[adda tista’ tkun! (6) 13. Kotba tixtri ming[andu (6) 14. Fil-Kredu nsemmuh avolja [asel idejh! (6) 15. Jekk ji;rilek hekk, taf issib ru[ek l-isptar (6)

Zunnarija = E3; Flixkun = E5; Li tqatta’ l-;obon = C3; Lapes = F2.

Mimdudin>5. Jadurawhom il-pagani (5) 6. T[allashom b’g[axra f’karozza tal-kiri? (5) 7. G[ajjur (5) 10. Bihom jitilg[ulek (5) 11. Ne[[i l-g[atu int u skopri (5) 12. Joqomsu fis-saqqu (5) 14. Illegali tistad bih vi/in ix-xatt (5) 16. Dan ma jitpattiex b’ie[or (5) 17. Jag[milha wkoll ilpagun din i]-]ifna (5) 18. {abib tassew ng[idulu hekk (5)

X’jonqos^

Tfittxija

L-o;;etti mo[bija

L-g[alliem ma setax ikompli bil-lezzjoni qabel ma l-kelb Fluffy isib l-g[adam li tilef. Ara ssibhomlux int, [dax b’kollox.

Fuq nett jidhru sitt o;;etti li erbg[a minnhom jinsabu mo[bijin xi mkien f’din l-istampa. Ara ssibhomx. U]a n-numri li hawn fuq u l-ittri fil-;enb xellugi biex tindika fejn jinsabu dawn lerba’ o;;etti.

Sudoku

Tfittxija


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir id-Deheb

APPARTAMENTI semi-finished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

Il-G]ira

APPARTAMENT kantuniera fl-ewwel sular fi blokk ta’ tnejn. Fih tliet kmamar tassodda, salott u kamra talpranzu (combined), k/ina (fitted) bil-breakfast area, kamra tal-banju moderna u terrazzin fuq wara. €130,000. ?emplu 77582290.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra talpranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u

furnished. Tliet kmamar tassodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti millbejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

Santa Venera

MAISONETTE bi tliet kmamar tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

Santa Venera

MAISONETTE kbir 330 metru kwadru fl-ewwel sular, bil-bejt tieg[u u b’garaxx jesa’ tliet karozzi jew erbg[a f’post /entrali [afna. Jikkonsisti f’kamra tas-salott, ]ew; kmamar tal-banju u spare toilet, k/ina u living open plan, washroom u bit[a kbira bil-pool. Jinbieg[ b’[afna mill-g[amara u anki bl-air conditions. Ideali g[al min jixtieq jid[ol jg[ix fih jew g[al ra;uni kummer/jali. €465,874 (Lm200,000). Negozjabbli. ?emplu 99441832 jew 77471530.

G{ALL-KIRI Tas-Sliema

POST /entrali, appartament ;did bi tlieta tas-sodda lest minn kollox. Bil-lift. €800 fixxahar u Marsaskala bi tlieta tas-sodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

AVVI}I TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G[al kull xog[ol

Tiswijiet

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa talkonkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bilqoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ madum u plumbing, gypsum board kif ukoll kisi bil;ibs, graffiato u ]ebg[a bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u

brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.


L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

27 KAMPJONAT BOV II DIV.

Bidu qawwi g[al St George’s ’ .......................5 Fgura Utd.…........................1 It-tim relegat mill-Ewwel Divi]joni, St George’s, kiseb l-ewwel reb[a tieg[u dan ista;un fil-konfront kontra

St George s…

Fgura United li fih iddominaw tul id-disg[in minuta. St George’s fet[u l-iskor fil-25 minuta meta GARY TANTI qabe] diversi difensuri u g[eleb lillgoalkeeper Brandon Bartolo b’xutt fil-baxx. It-tieni gowl g[al Bormla wasal fit-53 minuta meta JOSEPH FARRUGIA skorja xutt baxx angolat. OSI LUCKY AGBOEBINNA g[amilhom tlieta fis-67 minuta meta [asad lil Bartolo b’xutt mill-qrib. Fgura naqqsu l-iskor minn KEITH DARMANIN fl-74 minuta meta skorja minn penalty mog[ti wara li Emanuel Sevasta kkommetta foul fuq plejer ta’ Fgura. St George’s wie;bu minuta wara b’gowl skurjat minn MAURO BRINCAT u fil-81 minuta ssi;illaw ir-reb[a bit-tieni

Kif Jinsabu

St George’s Si;;iewi }ebbu; R. }urrieq Pembroke A. Mellie[a G[arg[ur San :wann Santa Venera St Patrick Msida St Joseph Fgura U. M;arr U. Kirkop U.

L

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R D T

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

F K Pt

5 1 3 4 0 3 4 2 3 3 1 3 2 1 3 1 0 3 2 2 1 2 2 1 2 4 0 1 2 0 1 3 0 1 5 0 0 1 0 0 4 0

gowl personali ta’ OSI LUCKY AGBOEBINNA. Fid-disg[in minuta Fgura United tke//ielhom is-sostitut Neil Curmi wara li kien muri karta [amra diretta. ’ : R. Marmara, E. Sevasta, R. Previ, G. Vella, G. Tanti (C. Ciappara), J. Farrugia (A. Bonello), E. Amaira, M. Brincat (G. Chircop), S. Agius, W. Sciberras, OL. Agboebinna : B. Bartolo, N. Zerafa (LR Bonett), R. Adami, M. Portelli, H. Schembri (N. Curmi), M. Zammit (C. Briffa), K. Darmanin, M. Spiteri, G. Martin, J. Dalli, L. Vella : Glenn Tonna St George s

Fgura Utd

Referee

}urrieq ja[sdu lil Msida SJ }urrieq

..............................3 . …......................1

Msida SJ

Konfront ferm missielet u bilan/jat intemm b’reb[a g[al }urrieq 3-1 fuq Msida SJ. Msida lag[bu l-a[[ar nofs sieg[a bi plejer inqas wara li tke//a Stacey Vella. }urrieq marru fil-vanta;; fil-25 minuta meta STEVE AZZOPARDI g[eleb lillgoalkeeper ta’ Msida John Agius b’xutt angolat. Msida naqsu li jag[mlu reazzjoni u GLEN BONELLO rdoppja g[al }urrieq fil-41 minuta. Tliet minuti wara Msida kellhom freekick ta’ Trevor Templeman u minnu LEE BALDACCHINO bir-ras naqqas l-iskor. Fit-tieni taqsima Msida spi//aw b’g[axar plejers

wara li Stacey Vella tke//a fil-61 minuta g[at-tieni karta safra. }urrieq approfittaw u g[amluhom tlieta fis-77 minuta meta ssostitut DARKO STOJANOVIC skorja b’xutt angolat biex g[alaq illog[ba. : J. Alden, D. Bonnici, K. Sacco, K. Magro, J. Lia, M. Cocks (N. Abdilla), J. Briffa, C. Farrugia (G. Frendo), S. Costa Brazilino (D. Stojanovic), G. Bonello, S. Azzopardi : J. Agius, L. Cassar, S. Vella, M. Borda, T. Templeman, De Andrade, R. Attard, L. Baldacchino, W. Buttigieg, M. Grioli (R. Xuereb), S. Magro : Andrè Arciola

Antoine Portelli, te]orier tal-MFA, li kien il-mistieden spe/jali, jindirizza lil dawk pre]enti fil-pre]enza tal-uffi/jali ta’ Swieqi Utd

Swieqi Utd jippre]entaw l-iskwadri Swieqi United ippre]entaw l-iskwadri u [abbru lprijoritajiet tag[hom g[al dan l-ista;un waqt business breakfast f’lukanda f’San :iljan fil-pre]enza taddelegati u uffi/jali tal-klabb, sponsors u d-Deputati Parlamentari Robert Arrigo u Karl Gouder. Il-President tal-klabb, Justin Fenech, ta rendikont qasir talistorja tal-klabb u sa[aq fuq il-progress siewi f’dawn la[[ar erba’ snin. Hu qal li numru ta’ pro;etti li l-klabb kien wieg[ed saru, hekk kif twaqqaf tim tal-futsal u tlestew pjani sabiex il-klabb ikollu l-fa/ilitajiet sportivi tieg[u f’Pembroke. Il-President ippre]enta lisponsors g[all-istagun 201213 u rringrazzja lil kul[add tas-sapport u l-g[ajnuna finanzjarja li kienu qed jag[tu lill-klabb. Dawn huma: Stargames.com, Bianco’s, Corner Foodstore, Vacancy Centre, Robert Arrigo & Sons, Noel Muscat & Co., Logix, Untangled Media u Cavalieri Hotel. Il-Vi/i President tal-klabb, Hani Arebi, ippre]enta liskwadra g[al dan l-ista;un.

It-tim se jer;a’ jkun immexxi mill-Manager Roland Sollars flimkien ma’ l-assistent Daniel McKean. Arebi spjega kif il-klabb [adem [afna fissajf biex itejjeb il-qag[da ;enerali tat-tim. L-iskwadra fiha seba’ akkwisti ;odda, u [ames plejers fuq bazi ta’ self. Paul Hyzler, il-Manager talFutsal, ippre]enta t-tim g[al dan l-ista;un li se jkun qieg[ed jikkompeti fit-Tieni Divi]joni. It-tim kien filpassat ‘Bianco’s’, i]da wara lamalgamazzjoni ma’ SUFC, is-sezzjoni tal-futsal [adet ukoll l-isem tal-klabb. Ir-rappre]entant tal-MFA, Antoine Portelli, stqarr li kien sorpri] bl-attitudni professjonali li dan il-klabb dejjem kellu. Hu spjega kif lMFA se tag[ti iktar importanza lill-kun/ett talFinancial Fair Play li se jirrikjedi kull klabb f’Malta sabiex jibbilan/ja l-introjtu mal-ispejje] tieg[u, u dan sabiex itaffi d-dejn li [afna mill-klabbs jesperjenzaw hawn Malta. Portelli qal li lMFA tinsab f’ta[ditiet avvanzati ma’ Swieqi FC sabiex isiru l-a[[ar pjani fil-

grawnd il-;did tal-Iskola Primarja ta’ Pembroke. L-iskwadra ta’ Swieqi United FC fit-Tielet Divi]joni hija din: Goalkeepers: Michael Falzon, Nick Stagno Navarra, Sacha Gauci; Difensuri: Benoit Buhagiar, Kyle Calleja, Glendon Refalo, Shaun Decesare, Jacques Ellul Soler, Kurt Loporto, Daniel Mckean; Midfielders: Lee Grima, Simon Borg, Andrew Muscat, Clayton Borg, Matthew Fenech, Alan Micallef, Ian Papagiorcopulo, Simon Sammut, Eric Sciberras, Ivan Scicluna; Attakkanti: Mark Grech, Fabien Debono, Tuncay Kurtulush, Alessandro di Silvio, John Debono. Waqt li t-tim tal-futsal fitTieni Divi]joni hu ffurmat minn: Goalkeepers: Karl Fenech Adami, Martin Calleja, Stefan Consiglio, Peter Curmi; Defensuri: Simon Gingell Littlejohn, Kurt Loporto, Steven Hyzler, Mark Decesare, Martin Sammut; Attakkanti: Paul Hyzler, Andrew Coleiro, Matthew Debono, Steve Montanaro, John Stivala, Kris Vella Petroni.

}urrieq

Msida SJ

Referee

G[at-tielet darba fl-istorja tag[hom, Paola Schrieber huma /-Champions tal-Premier Malti tal-Bo//i. Paola Schrieber mhux biss reb[u l-kampjonat Premier dan l-ista;un i]da anke dak tar-Reserves. Din hi r-raba’ darba fl-istorja li reb[u l-kampjonat tar-Reserves. Fl-a[[ar log[ba tal-kampjonat tal-Premier, Paola Schrieber reb[u 21-8 kontra Bir]ebbu;a.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

28 Sport

Anali]i u kummenti

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

L-ewwel goal ta’ Valletta kontra Melita skorjat minn Gabriel Da Silva (ritratti> Martin Agius)

Innutajna... ■ Waqt il-log[ba Rabat vs

Hibernians ;iet irreklamata l-log[ba Malta vs Armenja li di;à kienet intlag[bet il:img[a 7 ta’ Settembru. Minkejja li huma affarijiet ]g[ar però xorta wa[da je[tie; aktar professjonalità f’dan ir-rigward. ■ L-iscoreboard f’dan tmiem il-;img[a [a vaganza. Hu mifhum li wara l-maltemp li g[amel dan da[allu xi ilma u n[olqu diversi problemi. Fil-fatt waqt il-log[ba Birkirkara vs Floriana waqaf sal-1-0 g[alkemm illog[ba spi//at 3-0. Imbag[ad waqt il-log[ba Rabat vs Hibernians liscoreboard ma bediex ja[dem i]da l-[in kien qed ji;i muri fuq il-boards fejn ikun hemm ir-reklami u hekk baqa’ jsir g[allog[biet l-o[ra [lief waqt il-log[ba Valletta vs Melita fejn dan ma ntu]ax sabiex intwera r-ri]ultat fuq ilboards tar-reklami. ■ Il-Press Cards g[all-;urnalisti g[all-ista;un 2012-13

Joseph Caruana ta’ Rabat jipprova jwaqqaf lil Marcelo Diaz ta’ Hibs

g[adhom ma [ar;ux fejn g[adna qed nu]aw dawk tas-sena l-o[ra biex nid[lu fl-istadia. Ma nafx x’inhi rra;uni li ta’ kull sena dawn l-imberkin Press Cards qatt ma jkunu lesti fil-[in. Mhux g[ax tag[mlilna xi differenza g[ax xorta qed

nit[allew nid[lu imma jekk hemm b]onn, i]-]mien talapplikazzjoni jibda jag[laq qabel u forsi l-applikazzjonijiet jibdew isiru qabel ukoll. Min jaf, forsi anke meta jkun wasal biex jispi//a l-ista;un pre/edenti.

Valletta, Hibs u B’Kara jibqg[u konsistenti minn Simon FARRUGIA

Valletta kisbu reb[a kbira 5-1 kontra Melita u ]ammew il-mija fil-mija. Kienet reb[a meritata li, i]da, qalbet lejn ilBeltin mal-inklu]joni tal-attakkant Michael Mifsud li g[amel id-differenza kollha. Sa dak il-[in l-iskor kien 1-1. Mifsud ta sa[[a kbira lillattakk Belti u minn hemm Valletta bdew jiskurjaw gowl wara l-ie[or b’Mifsud jiskorja tnejn minnhom. Melita li s’issa ;abru punt wie[ed biss mill-ewwel erba’ log[biet iddefendew bi qlubija u sabu l-[in biex jattakkaw u g[amlu l-kompitu ta’ Valletta aktar diffi/li. Apparti linklu]joni ta’ Michael Mifsud daqqa ta’ [arta o[ra g[al Melita kienet it-tke//ija ta’ Jovan Vukanic. Mark Miller g[amel numru ta’ bidliet mill-a[[ar log[ba fosthom l-inklu]joni mill-bidu ta’ Leando Da Silva. L-istess b[alma g[amel Martin Gregory li g[amel erba’ bidliet milla[[ar [ar;a tal-Amateurs. L-istess g[amlu Hibernians li ]ammew ir-ritmu rebbie[ meta g[elbu lil Rabat Ajax. Minkejja li l-Pawlisti kienu superjuri xorta ma kinitx fa/li fejn is-superjorità tag[hom kienet evidenti l-aktar fl-ajru. Fil-fatt meta Levnaic u Pulis sabu x-xibka l-log[ba kienet prattikament mag[luqa. Woods beda b’Levnaic flok Pisani u Nwoba flok Ribeiro filwaqt li Felice u Brincat [adu post Astrauskas u Micallef rispettivament. Kien ukoll jixraq il-;est ta’ Hibernians li permezz talPresident tag[hom Tony Bezzina ppre]entaw tifkira lillattakkant Andrew Cohen wara li dan la[aq il-mitt gowl filKampjonat Malti. Player li dejjem kien leali lejn it-tim minn Ra[al :did. Birkirkara kisbu wkoll ir-raba’ reb[a fejn strumentali g[alihom kien Jhonnattan da Conceicao, attakkant li Valletta warrbu u ng[aqad mal-Istripes fejn qed ikollu wirjiet wa[da aqwa mill-o[ra. Fil-fatt fi tmiem il-;img[a skorja hat trick u g[en lit-tim jikseb reb[a komda kontra Floriana. {admu [afna wkoll Gareth Sciberras u Paul Fenech flimkien ma’ Shodiya li kien qed jirritorna g[all-Istripes. Mill-banda l-o[ra Floriana minkejja li ssieltu tul id-disg[in minuta xorta sabuha diffi/li kontra l-qawwa tat-tim immexxi minn Paul Zammit. Dawn tal-a[[ar [allew lil Rowen Muscat u Ryan Camenzuli barra filwaqt li g[al Floriana ma bdewx Tyrone u Brooke Farrugia flimkien ma’ Duncan Pisani. Mosta kisbu t-tieni reb[a konsekuttiva wara li g[elbu lil {amrun Spartans 4-1. Mosta bdew ;ejjin u wara telfiet inizjali kontra Hibernians u Valletta, it-tim qed jitjieb minn log[ba g[al o[ra. Spikkaw players b[al Mitev, Campagnoli u anki Bajada. G[all-Ispartans din kienet l-ewwel telfa tal-ista;un wara tliet draws kontra Balzan, Floriana u Tarxien. Mosta kienu ming[ajr Alex Cini u Ryan Grech b’dan tala[[ar sospi] filwaqt li {amrun kellhom lill-goalkeeper Cassar u Roderick Fenech neqsin min[abba sospensjoni. L-ewwel reb[a

Finalment waslet l-ewwel reb[a g[al Tarxien wara li dawru telfa f’reb[a meta g[elbu lil Balzan 2-1. Kienet log[ba movimentata b’diversi /ansijiet ta’skor. G[al Balzan din kienet it-tielet telfa konsekuttiva fejn jidher li dan l-ista;un se jkun ferm differenti minn dak li g[adda. Tarxien kienu ming[ajr De Castro filwaqt li lavversarji tag[hom laqg[u lura wara sospensjoni lil Conceicao bi Christian Caruana jibda g[all-ewwel darba mill-bidu. Log[biet b[al dawn huma konfronti diretti bejn timijiet li qed jaspiraw li jevitaw ir-Relegation Pool. Finalment Qormi rritornaw g[ar-reb[ wara li kienu tilfu la[[ar ]ew; log[biet wara li g[elbu lil Sliema fejn dawru telfa f’reb[a. Minkejja li l-Blues dehru l-a[jar matul l-ewwel taqsima bil-goalkeeper Qormi Farrugia jwettaq diversi saves, ma sarrfux is-superjorità tag[hom f’gowls u b’hekk pattew qares. Fit-tieni taqsima, it-tim immexxi minn Stephen Azzopardi wera aktar determinazzjoni u grinta. G[al Qormi ddebutta /-?ilen Zarate li [alla impressjoni tajba kif l-istess jista’ jing[ad g[ad-difensur ta’ Sliema Bianciardi. Jidher li Sliema jridu jkunu aktar aggressivi jekk iridu jibdew ji;bru l-punti tant me[tie;a.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

30 Sport

Ronaldo jag[ti reb[a drammatika lil Real Real Madrid wettqu rimonta inkredibbli meta darbtejn kienu goal minn ta[t f’darhom kontra Manchester City imma xorta rnexxielhom jibdew b’reb[a b’goal ta’ Cristiano Ronaldo fid-90 minuta. Arsenal ukoll irkupraw goal minn ta[t u [assru l-festi ta’ Montpellier fid-debutt filkompetizzjoni waqt li l-akbar reb[iet kisbuhom Paris St. Germain u Malaga li t-tnejn reb[u bi tliet goals vanta;;. Di]appunt ie[or g[al Milan li spi//aw ibbuwjati mill-partitarji tag[hom wara l-uniku draw tal-;urnata ming[ajr goals kontra Anderlecht. I]]ew; :ermani]i Borussia Dortmund u Schalke ukoll kellhom bidu tajjeb. GRUPP A

Paris St. Germain kellhom bidu e//ellenti fil-Parc des Princes biex bdew jie[du ftit mill-frott tal-investiment kbir li g[amlu matul is-sajf hekk kif it-tim ta’ Carlo Ancelotti ;ab fix-xejn lil Dynamo Kiev b’reb[a 4-1 u goals tal-akkwisti l-;odda. Kien Zlatan Ibrahimovic li feta[ l-iskor minn penalty g[all-Fran/i]i u mbag[ad bejn it-30 u t-32 minuta Thiago Silva u Alex g[amlu l-iskor 3-0. Tliet minuti mittmiem Veloso naqqas l-iskor g[al Kiev imma fil-[in mi]mum Pastore ]ied ie[or g[al PSG. Mill-istess grupp Porto kisbu reb[a prezzju]a g[and Dinamo Zagreb b’goal ta’ Luis Gonzalez fil-41 minuta u ie[or minn Defour fil-[in mi]mum ]ejjed.

GRUPP B

Arsenal dawru telfa f’reb[a f’Montpellier sabiex bdew fuq nota tajba f’log[ba e//itanti. Belhanda po;;a lil Montpellier fil-vanta;; wara disa’ minuti minn penalty wara foul ta’ Vermaelen fuq l-istess Belhanda, imma fis16-il minuta kien il-:ermani] Podolski li kiseb id-draw g[at-tim ta’ Wenger b’xutt fil-baxx u ]ew; minuti wara Gervinho g[amel ir-rimonta kompluta bil-goal tal-vanta;;. Il-:ermani]i ta’ Schalke wkoll kisbu reb[a barra minn darhom 2-1 g[and Olympiakos Pireus b’goal f’kull taqsima. Benedikt Howedes feta[ liskor g[al Schalke e]att qabel il-mistrie[. Djamel Abdoun ;ab id-draw g[all-Griegi fit-58 minuta imma minuta biss wara kien Klaas Jan Huntelaar li re;a’ po;;a lil Schalke fuq quddiem. GRUPP C

Milan komplew jiddi]appuntaw lill-partitarji tag[hom meta f’San Siro kienu mi]muma draw ming[ajr goals minn Anderlecht tal-Bel;ju. Dan irri]ultat ikompli jix[et aktar pressjoni fuq il-kow/ Massimo Allegri wara l-bidu xejn po]ittiv li l-klabb kellu anke fis-Serie A u t-tim [are; ibbuwjat mill-ground. Il-goalkeeper ta’ Anderlecht Silvio Proto wettaq bosta saves biex /a[[ad lil Milan, partikularment fuq daqqa ta’ ras ta’ El Shaarawy. Milan kienu dominati g[al [inijiet twal minkejja li kienu huma li [olqu l-aktar perikli. Debutt po]ittiv g[allIspanjoli ta’ Malaga fil-fa]i

Higuain ta’ Real Madrid ifalli /ans fa/li quddiem Joe Hart ta’ Manchester City

tal-gruppi ta/-Champions League li f’darhom g[elbu lil Zenit St. Petersburg 3-0. Lewwel ]ew; goals waslu flewwel 13-il minuta. Isco feta[ l-iskor wara biss tliet minuti, l-aktar goal skorjat kmieni fl-ewwel tmien partiti u g[axar minuti wara Javier Saviola rdoppja g[attim modest Spanjol. Fis-76 minuta re;a’ kien Isco li g[alaq il-partita bit-3-0. GRUPP D

Reb[a drammatika 3-2 g[al Real Madrid kontra Manchester City fil-Bernabeu fl-aktar log[ba mistennija. Kien Dzeko li fid-69 minuta po;;a lis-City fil-vanta;; imma fis-76 minuta Marcelo kiseb id-draw b’xutt g[ar-

Birmingham C. v Bolton W. Blackburn R. v Barnsley Derby C. v Charlton At. Leeds U. v Hull C. Millwall v Cardiff C. Peterborough v Bristol C. Watford v Brighton & Blackpool v Middlesbrough Crystal P. v Nottingham F.

League One

2-1 2-1 3-2 2-3 0-2 1-2 0-1 4-1

Grupp A

D. Zagreb v Porto Paris SG v D. Kiev Paris SG Porto D. Zagreb D. Kiev

0-2 4-1

L R D T F K Pt 1 1 0 0 4 1 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 4 0

Grupp B

Montpellier v Arsenal Olympiakos v Schalke 04

1-2 1-2

L R D T F K Pt 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0

Grupp C

Malaga v Zenit SP. AC Milan v Anderlecht Malaga Anderlecht Milan Zenit

1-1

Bournemouth v Brentford 2-2 Carlisle U. v Crewe A. 0-0 Colchester U. v Crawley 1-1 Leyton Orient v Yeovil 4-1 Milton Keynes v Notts C 1-1 Oldham A. v Scunthorpe U. 1-1 Portsmouth v Swindon T. 1-2 Preston NE v Hartlepool U. 5-0 Sheff. Utd v Doncaster R. 0-0 Shrewsbury T. v Coventry C. 0-0 Stevenage v Walsall 4-1 Tranmere R. v Bury 3-1

L R D 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

T 0 0 0 1

3-0 0-0 F 3 0 0 0

Grupp D

B. Dortmund v Ajax R. Madrid v Man City R. Madrid B. Dortmund Man City Ajax

Shakhtar D. v Nordsjaelland Chelsea v Juventus

Grupp F

Lille v BATE Borisov B. Munich v Valencia

Grupp G

Barcelona v Sp. Moscow Celtic v Benfica

Grupp H Lukas Podolski jifta[ l-iskor g[al Arsenal kontra Montpellier

K Pt 0 3 0 1 0 1 3 0 1-0 3-2

L R D T F K Pt 1 1 0 0 3 2 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0

Illum Grupp E

League Two

Wimbledon v Torquay U. 0-1 Aldershot T. v Barnet 1-0 Bradford C. v Morecambe 3-1 Cheltenham v Oxford U. 2-1 Chesterfield v Accrington 4-3 Dagenham v Northampton T. 0-1 Exeter C. v Wycombe W. 3-2 Fleetwood v Port Vale 2-5 Gillingham v Southend U. 1-0 Plymouth A v Bristol R. 1-1 Rotherham v Rochdale 2-3

Ri]ultati u klassifiki

Arsenal Schalke Olympiakos Montpellier

Ri]ultati o[ra

The Championship

rokna minn tarf il-kaxxa. Real fallew /ansijiet ta’ skor biex City re;g[u marru fil-vanta;; bi freekick ta’ Koralov fil-85 minuta. Imma ]ew; minuti biss wara kien Benzema li re;a’ kiseb iddraw g[al Real u fl-a[[ar minuta wara li Joe Hart /a[[ad lil Ronaldo kien l-istess Portugi] li skorja l-goal tar-reb[a drammatika g[attim ta’ Mourinho. Fil-partita l-o[ra minn dan il-grupp Borussia Dortmund irnexxielhom jiksbu reb[a kontra Ajax b’goal fl-a[[ar tliet minuti skorjat minn Robert Lewandowksi wara li fis-57 minuta Hummels kien falla penalty. Qabel il-goal Reus u Lewandwoski wkoll fallew /ansijiet fa/li.

Man Utd v Galatasaray Braga v Cluj


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

Sport 31 UEFA – EURO 2013

Azzopardi Farrugia tikkontrolla Ingilterra v Kroazja Il-UEFA [atret lir-referee tal-FIFA Esther Azzopardi Farrugia biex tikkontrolla lpartita ferm importanti minn Grupp 6 tar-round ta’ kwalifikazzjoni g[all-Kampjonat Ewropew tan-nisa tal-2013 bejn l-Ingilterra u l-Kroazja. Il-log[ba se tintlag[ab filBank’s Stadium ta’ Walsall illum fis-6 p.m. L-uffi/jali l-o[ra li se jkunu qed jassistu lil Azzopardi Farrugia u li ;ew ma[tura mill-MFA huma l-assistenti referees Edward Spiteri u

Mitchell Scerri. Din il-log[ba hi l-a[[ar wa[da u dik de/i]iva g[allIngilterra g[aliex reb[a biss tiggarantilhom post fil-fa]i finali tat-turnament li se jintlag[ab fl-I]vezja bejn l-10 u t-28 ta’ Lulju tal-2013 fejn 12-il tim se jkunu qed jilag[bu f’seba’ stadia differenti. B[alissa fi Grupp 6 flewwel post hemm l-Olanda b’19-il punt wara li lag[bu lpartiti kollha tag[hom waqt li l-Ingilterra tinsab fit-tieni post

bi 17-il punt u fadlilhom biss din il-log[ba. Ir-rebbie[a ta’ kull grupp jikkwalifikaw awtomatikament waqt li r-runners up ikunu involuti fi play-off li tintlag[ab f’Ottubru. Ir - raba ’ uffi/jal g[al din il - log[ba se tkun Sarah Garrat mill - FA Ingli]a waqt li l - Finlandi] Eija Vahala u l - I]landi] Gudmunder Ingi Jonsson se jkunu d - delegat u l osservatur tar - referee tal UEFA rispettivament .

TAZZA TAD-DINJA 2014

Esther Azzopardi Farrugia

Is-Serbja trid tilg[ab f’Novi Sad Is-Serbja se tipprova tbiddel il-post li fih se tilg[ab ilpartita li jmissha f’darha mitTazza tad-Dinja tal-2014 kontra l-Bel;ju fit-12 ta’ Ottubru, g[all-belt fitTramuntana ta’ Novi Sad bilg[an li tevita mer[ba ostili mill-partitarji f’Belgrade. Dan qalu l-kow/ nazzjonali Sinisa Mihajlovic. Is-Serbi kellhom l-appo;; ta’ 15,000 partitarju f’Novi Sad fir-reb[a 6-1 kontra Wales il-;img[a l-o[ra u Mihajlovic jinsab ottimist li l-UEFA u l-FA Bel;jana jippermettu din il-bidla. “Hu f’idejn il-Bel;jani li ja//ettaw din il-bidla u lUEFA mbag[ad tkun trid

tapprova. Jekk japprovaw, nilag[bu f’Novi Sad, jekk le ma jkollniex g[a]la g[ajr li nibqg[u Belgrad kif ori;inarjament kien skedat. Il-players u jien tlabna lill-FA Serba biex i//aqlaq il-log[ba g[aliex iddejjaqna bl-ibbuwjar u l-insulti f’Belgrad fejn it-timijiet avversarji j[ossuhom aktar f’darhom minna. Ma rridx li l-avversarji tag[na jkollhom dak ilvanta;;,” qal Mihajlovic. Is-Serbja kellhom ]mien diffi/li mill-partitarji tag[hom fil-partiti li lag[bu fil-Marakana ta’ Red Star jew fil-ground vi/in ta’ Partizan matul il-kwalifikazzjoni g[all-Euro 2012.

Il-goalkeeper ta’ Partizan Vladimir Stojkovic kien ilmira ewlenija tal-partitarji ta’ Red Star matul il-partiti tattim nazzjonali wara li sie[eb li/-Champions Serbi fl-2010 u kien lag[ab mar-rivali millistess belt aktar qabel fil-karriera. Huwa sa[ansitra kien attakkat fi]ikament mill-partitarji ta’ Red Star sig[at qabel il-log[ba mill-Euro 2012 kontra l-Italja f’Genoa. Is-Serbi jinsabu fl-ewwel post tal-grupp bid-differenza ta’ goals, b’erba’ punti millewwel ]ew; partiti wara li ]ammew draw 0-0 lillIskozja fi Glasgow u reb[u lil Wales.

INGILTERRA

Akku]i kontra Wilkinson Id-difensur ta’ Stoke City Andy Wilkinson ;ie akku]at mill-FA Ingli]a b’kondotta vjolenti wara in/ident li kien involut fih Mario Balotelli ta’ Manchester City. L-attakkant Balotelli waqa’ fl-art wara li

Del Piero mhux se jkun captain L-eks internazzjonali Taljan u eks captain ta’ Juventus Alessandro Del Piero mhux se jkun il-captain ta’ Sydney FC dan l-ista;un imma mistenni li jkollu rwol ta’ mexxej mal-klabb. Dan qalu l-kowc Ian Crook. Del Piero li g[andu 37 sena ffirma kuntratt ta’ sentejn g[al 4 miljun dollaru Awstraljan wara 19-il sta;un konsekuttiv ma’ Juventus. Crook qal li Del Piero se jkun mistenni jg[addi l-esperjenza u l-[iliet tieg[u lill-players l-o[ra imma l-midfielder Terry McFlynn se jibqa’ l-captain tat-tim.

apparentement kien hemm kuntatt bejn ilplayers li ma ;iex innutat mir-referee. Wilkinson i]da ;ie akku]at wara li ;ie muri l-filmat u jista’ je[el tliet partiti talli u]a l-minkeb. Huwa g[andu sal-lum fis-7 p.m. biex jikkontesta l-akku]i.

FOOTBALL

Lopez u Shakira se jkantaw fit-Tazza tad-Dinja U#17 tan-nisa Is-superstars internazzjonali Jennifer Lopez u Shakira se jkunu qed jag[tu spettaklu waqt it-Tazza tadDinja U#17 tan-nisa li se ssir f’Baku fl-Azerbaijan. Jenifer Lopez se tkanta fi/-/erimonja tal-ftu[ fitTofig Bahramovic Stadium is-Sibt 22 ta’ Settembru waqt li Shakira se tkanta flistess post fit-13 ta’ Ottubru waqt il-final tat-turnament. Dan it-turnament se jsir f’Baku u Lankaran bejn isSibt li ;ej u t-13 ta’ Ottubru u fih se jkunu qed jie[du sehem l-Azerbaijan, ilBra]il, il-Kanada, ilKolombja, i/-?ina, Gambja, Ghana, il-:appun, il-Korea ta’ Fuq, ilMessiku, New Zealand, inNi;erja, l-Urugwaj, l-Istati Uniti, il-:ermanja u Franza. Din hi l-ewwel darba li tTazza tad-Dinja tan-nisa

U#17 se ssir fl-Ewropa, lewwel darba li kompetizzjoni tal-FIFA se ssir flAzerbaijan u l-ewwel darba li l-Azerbaijan se jikkompeti f’finali ta’ turnament tal-FIFA. It-Tazza tad-Dinja U#17 tan-nisa saret g[all-ewwel darba fi New Zealand fl2008 u re;g[et saret fi Trinidad & Tobago fl-2010. Hi l-aktar kompetizzjoni ri/enti tal-FIFA. Dan hu turnament li di;à serva b[ala pjattaforma g[al [afna nisa ]g[ar li [allew il-marka tag[hom fix-xena internazzjonali tal-football illum. Players li kienu ddebuttaw fl-ewwel edizzjoni fl2008 u baqg[u sejrin biex [adu sehem fit-Tazza tadDinja tan-Nisa fil-:ermanja s-sena l-o[ra jinkludu lil Mana Iwabuchi, Alexandra Popp, Rosie White, Yoreli Rincon u Un Ju Kim.

RACE OF THE CHAMPIONS

Schumacher se jtellaq g[all-ewwel darba fit-Tajlandja Is-seba’ darbiet Champion tad-Dinja tal-Formula 1 Michael Schumacher u lkompatrijott tieg[u, i/Champion renjanti Sebastien Vettel se jkunu qed jie[du sehem fit-ti;rija annwali ‘Race of the Champions’ li se ssir f’Bangkok. F’dan l-avveniment annwali jie[du sehem rebbie[a minn diversi kampjonati tal-motorsport u jtel-

lqu f’karozzi identi/i. Din is-sena l-avveniment se jsir bejn il-15 u s-16 ta’ Di/embru fir-Rajamangala Stadium, il-ground li fih jilg[ab it-tim nazzjonali tatTajlandja. Fl-a[[ar sentejn dan lavveniment sar f’Dusseldorf fil-:ermanja u qabel kien iddebutta fl-Asja fl-istadium Olimpiku ta’ Beijing, ilBird’s Nest.

Schumacher u Vettel kienu fl-istess tim tal:ermanja li reba[ ir-‘Race of Nations’ li g[al dawn la[[ar [ames snin kienet tifforma l-ewwel parti talavveniment. “Qatt ma tellaqt fitTajlandja u g[alhekk se tkun interessanti li n]id post ie[or mal-lista ta’ pajji]i fejn tellaqt. Ovvjament dan ifisser li t-tim :ermani]

mhux se jkollu l-vanta;; li kellu fl-a[[ar sentejn imma Seb u jien morna tajjeb f’Londra u Beijing u g[alhekk qed nittamaw li dan ma jwaqqafniex milli nkomplu nirb[u. Li ttellaq fi stadium hi sensazzjoni sabi[a u esperjenza ferm differenti g[alina ssewwieqa li nisimg[u il-partitarji tant vi/in tag[na,” qal Schumacher.


L-Erbg[a, 19 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

Il-biera[ wasal Malta Patri Joseph Alessandro, li f’:unju li g[adda, kien nominat mill-Papa Benedittu XVI biex ikun Isqof ko-adjutur tad-djo/esi ta’ Garissa, biex jg[in lill-Isqof ta’ Garissa Monsinjur Pawlu Darmanin, li wkoll huwa Malti. Hu di;à serva g[al dawn l-a[[ar sentejn b[ala Vigarju ta’ din id-djo/esi fil-Kenja. L-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Monsinjur Joseph Alessandro, Kapu//in, se ssir fid-29 ta’ Settembru fil-Konkatidral ta’ San :wann il-Belt, fid-9.30 a.m. F’kummenti li ta lil dan il-;urnal mal-wasla tieg[u fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, fost i/-/ap/ip u l-fer[ ta’ diversi qraba u individwi, Patri Alessandro qal li jinsab kuntent b’din il-missjoni l-;dida u li permezz tag[ha se jkompli jag[mel il-;id fid-djo/esi ta’ Garissa. (Ritratt> Michael Ellul)

91 g[alliema ;odda fl-iskejjel tal-Istat u 61 o[ra fl-iskejjel tal-Knisja It-Tnejn se tifta[ il-bibien tag[ha l-iskola l-;dida tal-bniet f’Tal-{andaq minn Jesmar Baldacchino

Inbidel i]-]mien fejn ilklassi kienet mag[mula millg[alliem, l-istudenti u lwhiteboard. Illum il-klassijiet huma i]jed inklussivi u ffukati fuq it-tag[lim tal-istudenti, spe/jalment bir-riformi kbar li saru fis-settur edukattiv. Hekk sostniet il-Ministru g[all-Edukazzjoni, Dolores Cristina meta ltaqg[et malg[alliema ;odda li minn nhar it-Tnejn li ;ej, se jibdew joffru s-servizz tag[hom fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja filftu[ tas-sena skolastika. Innumru tal-g[alliema ;odda hu ta’ 91 fl-iskejjel tal-Istat u 61 g[alliem fl-iskejjel tal-Knisja. Dawn se jg[allmu lil 31,281 student u studenta li se jirritornaw wara l-bankijiet taliskola f’din is-sena skolastika. Il-Ministru Dolores Cristina indirizzat l-g[alliema ;odda waqt seminar apposta li sar g[all-[ames sena konsekuttiva. Hija qalet li n-numru sabi[ ta’ g[alliema ;odda juri li l-professjoni tal-g[alliema

g[adha wa[da mfittxija. Illum ir-rwol tal-g[alliema nbidel u ssa[[a[ biex lg[alliema huma wkoll social workers g[at-tfal tal-iskola u l-familji tag[hom. Is-seminar, li sar fl-iskola Sekondarja tasSubien tal-Verdala, f’Bormla kien jinkludi wkoll programm ta’ mentoring spe/ifiku. Dawn il-mentors se jkunu qed jag[tu ta[ri; spe/ifiku biex l-g[alliema ;odda jifhmu aktar is-sistema edukattiva. L-ewwel sena tal-programm tal-mentoring kien su//ess tant li 95% talg[alliema l-;odda s-sena lo[ra qalu li l-esperjenza kienet wa[da po]ittiva. Dolores Cristina semmiet ir-riforma li saret fis-sistema edukattiva, bl-introduzzjoni tas-sistema tal-Kulle;;i, ittne[[ija tal-istreaming talistudenti, ir-riforma fil-[iliet ba]i/i tal-istudenti u t-tibdil fi/-/ertifikat tat-tmiem taliskola Sekondarja. Hija qalet li dan it-tibdil joffri sfidi ;odda g[allg[alliema li i]da jissarrfu

f’opportunitajiet ;odda g[allistudenti. Meta tkellmet mal-;urnal IN-NAZZJON, il-Ministru Dolores Cristina qalet li matul ix-xhur tas-sajf baqa’ g[addej xog[ol importanti, xog[ol strutturali kbir fejn minn nhar it-Tnejn se tifta[ il-bibien tag[ha l-iskola l;dida tal-bniet f’Tal-{andaq, li hija mifruxa fuq 20,000 metru kwadru u se tilqa’ malelf studenta. Pro;etti o[ra li saru ta[t iddirezzjoni tal-Fondazzjoni g[all-Iskejjel ta’ G[ada kienu jinkludu l-bini tal-campus il;did fl-MCAST u xog[lijiet o[ra ta’ tisbi [ f’numru ta’ skejjel mifruxin madwar Malta. Il-Ministru Cristina qalet li l-ikbar xog[ol i]da jibqa’ dak li jindirizza l-b]onnijiet talg[alliema ;odda u l-LSAs li jag[tu servizz importanti lillistudenti. Dwar il-mentoring, hija qalet li l-g[alliema ;odda jkollhom b]onn punt ta’ referenza fejn g[alliem ;did ikollu mieg[u g[alliem veter-

media•link COMMUNICATIONS

Fis-sena skolastika l-;dida se jkun hemm 31,281 student an li jg[inu fil-bidu tal-karriera tieg[u. Il-Gvern jg[in lillg[alliema permezz ukoll ta//entru g[all-customer care fil-Furjana u bl-uffi//ju talGuidance Teachers, li nfeta[ sentejn ilu u li joffri g[ajnuna kemm dwar l-iskola kif ukoll pariri personali b’linji gwida. L-g[alliema ;odda fa[[ru l-istruttura ;dida li n[olqot li mhux biss qed tg[in lillg[alliema i]da wkoll qed tkun ta’ benefi//ju g[all-istudenti. L-g[alliem Silvio Abela li tkellem mal-;urnal IN-NAZZJON qal li qed isir xog[ol enormi minn wara lkwinti li qed jg[olli l-kwalità tal-edukazzjoni Dwar ir-riforma Abela qal li dawn jinsabu sinkronizzati flimkien biex jg[inu u jg[ollu l-livell tas-sistema edukattiva. Min-na[a tag[ha, lg[alliema Mary Ann Cauchi

qalet li g[all-ewwel darba hawn struttura fil-qafas edukattiv li t[ares il-kurrikulu u l-istudenti. Hija qalet li llum l-g[alliema mhux qed jaraw biss x’se jg[allmu, i]da permezz tar-riformi, l-istudenti qed jifhmu i]jed u qed jo[or;u mill-iskejjel kif verament jixtiequ l-g[alliema u l;enituri u qed jippre]entaw rwie[hom bl-a[jar mod fisso/jetà tag[na. Il-Ministru Dolores Cristina qalet li l-g[alliema ;odda m’g[andhomx joqog[du lura milli jfittxu l-g[ajnuna meta jkollhom b]onn u sostniet li lKapijiet tal-Iskejjel u l-assistenti tag[hom g[andhom jibqg[u punt ta’ referenza. Fla[[ar nett qalet li l-karriera ta’ g[alliem hija wa[da millisba[ vokazzjonijiet u lg[alliema g[andhom jibqg[u javvanzaw tul il-karriera tag[hom.

2012_09_19  
2012_09_19  
Advertisement