Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,229

€0.55

L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

14-il student u studenta jing[ataw boro] ta’ studju fl-isport minn Kenneth Xuereb 14-il student u studenta kienu tal-ewwel li gawdew minn boro] ta’ studju f’oqsma sportivi u o[rajn b’rabta mill-qrib mal-isport. Waqt /erimonja qasira lbiera[ fil-Ber;a ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li b’dawn l-g[otjiet, tnaqqxet pa;na ;dida fl-istorja edukattiva u sportiva talpajji]. Il-Prim Ministru qal li dawn il-boro] ta’ studju huma xhieda tal-impenn u tal-vi]joni tal-Gvern biex iktar ]g[a]ag[ jirnexxu f’kull dixxiplina, inklu] issa dik sportiva. Lawrence Gonzi kompla li r-ri]ultati jaslu biss b’vi]joni li tkun meg[juna b’investiment. Dawn lg[otjiet, tenna l-Prim Ministru, huma [olqa o[ra fil-katina ta’ inizjattivi u investimenti fl-isport – millbini ta’ fa/ilitajiet g[all-u]u

tal-komunità g[al skemi ta’ ta[ri; g[al atleti li huma ffukati fid-dixxiplina sportiva tag[hom. L-istudenti li bbenefikaw fil-boro] ta’ studju mhux biss se jispe/jalizzaw f’dixxiplini purament sportivi i]da wkoll f’oqsma relatati direttament malisport b[al nutrizzjoni, edukazzjoni fi]ika, psikolo;ija, u medi/ina sportiva f’livelli akkademi/i li jvarjaw minn Masters g[al Dottorati. L-istudenti li bbenfikaw huma, Kurstein Sant li se jistudja Medi/ina Sportiva fil-livell ta’ Masters, Adele Muscat li se tag[mel Dottorat fil-Psikolo;ija Sportiva, Alison Mahoney li se tkompli Psikolo;ija Sportiva fil-livell ta’ Masters, Isabelle Zarb li se tistudja Sports Coaching fillivell ta’ Masters, g[al pa;na 5

Goal fil-bidu u ie[or fil-[in mi]jud taw reb[a ta’ 2-0 lill-Italja fuq Malta ilbiera[ f’Modena. L-Italja kisbet il-punti i]da l-unuri kienu miksuba mill-plejers Maltin li kif xtaq il-coach Pietro Ghedin [ar;u mill-ground b’rashom mg[ollija. Mertu tal-wirja qalbiena tal-Maltin, it-Taljani dehru g[al [inijiet twal konfu]i fl-azzjonijiet tag[hom. Fir-ritratt Edward Herrera jidher jostakola lill-attakant Taljan Osvaldo. Ara pa;na 30

I/-?ina

Drag Racing

Misteru dwar x’sar minn dak li mistenni jil[aq President

Mer[ba ta’ eroj lit-timijiet tad-drag racing

Ara pa;na 15

Ara pa;na 29


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Il-Gvern jittermina l-kuntratt ta’ kumpanija li kisret id-drittijiet tal-[addiema Il-Gvern waqqaf ilkuntratt tal-Kavallier Security Services Ltd min[abba ksur tad-drittijiet tal-[addiema. Dan t[abbar waqt konferenza tal-a[barijiet ilbiera[ waranofsinhar, millMinistru tal-Finanzi lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech, li saret filbinja tal-Ministeru fil-Belt Valletta. Aktar kmieni l-Qorti sabet lill-kuntrattur li qieg[ed jag[ti servizz lil diversi Dipartimenti tal-Gvern [ati li ma [allasx kif suppost lil xi w[ud mill-[addiema tieg[u. Dan bi ksur tal-Att dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg. IlGvern kien di;à g[amilha /ara f’diversi okka]jonijiet li ma kienx se jittollera ksur ta’ li;ijiet spe/jalment abbu]i mill-[addiema. F’kummenti ma’ inNAZZJON, il-Ministru Tonio Fenech qal li l-Gvern ilu ja[dem bis-s[i[ sabiex jipprote;i d-drittijiet tal[addiema. Fil-fatt, ilkuntrattur il-;did se jkollu ja//etta lil dawk il[addiema li qabel kienu inga;;ati mal-kumpanija. Dan juri li dawk il[addiema li jesponu diversi

irregolaritajiet se jkunu protetti mill-Gvern. Il-Ministu Fenech enfasizza li l-Gvern ilu snin jitkellem kontra minn jabbu]a mill-[addiema. Hu qal li fil-Ba;it ta’ sentejn ilu kien g[amilha /ara li mhu se jittollera l-ebda ka] ta’ abbu]. Il-ka] imsemmi se[[ filperjodu bejn :unju u Di/embru 2011. Din lim;iba hija meqjusa b[ala ksur tal-kundizzjonijiet ;enerali tal-kuntratti pubbli/i li tista’ twassal g[at-terminazzjoni talkuntratt min-na[a tadDipartimenti tal-Gvern. G[al dan il-g[an, idDipartiment tal-Kuntratti ng[ata struzzjonijiet biex immedjatament jikkoordina [idma biex ikunu terminati l-kuntratti kollha li kien hemm ma’ dan il-kuntrattur fil-perjodu li se[[ew dawn l-abbu]i. Il-kuntratturi l-;odda se jintalbu jimpjegaw il[addiema kollha li kienu allokati minn Kavallier Security Services Ltd g[alle]ekuzzjoni tal-kuntratti rispettivi. It-transizzjoni tasservizzi mog[tija g[andhom isiru fi ]mien xahar millavvi] ta’ terminazzjoni.

Ministri Ewropej jiddiskutu l-anzjanità attiva f’G[awdex L-anzjanità attiva u limportanza tal-parte/ipazzjoni tal-anzjani fid-dinja taxxog[ol kienu l-qofol ta’ laqg[a informali li saret f’G[awdex bejn il-Ministri tal-UE responsabbli mixXog[ol u l-Politika So/jali. U anke Malta qed tag[ti s-sehem tag[ha f’dan il-qasam. Fil-fatt, fl-istess laqg[a sar mag[ruf li l-Gvern Malti waqqaf working group interMinisterjali biex ifassal Strate;ija dwar l-Anzjanità Attiva. Din l-istrate;ija se tkun imnedija fil-;img[at li ;ejjin. G[al din il-laqg[a informali f’G[awdex, li kienet mifruxa fuq jumejn, malMinistri Ewropej ipparte/ipaw ukoll il-Ministru g[all-Familja u l-Politika So/jali Chris Said

u l-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina. B’kollox f’G[awdex kien hemm rappre]entati 10 pajji]i differenti li, flimkien ma’ Malta, iddiskutew il-b]onn li tissa[[a[ is-solidarjetà bejn il;enerazzjonijiet. Il-Ministru Cristina spjegat kif il-Gvern Malti qed jin/entiva lill-pensjonanti biex jibqg[u attivi fid-dinja taxxog[ol, u ma jitilfux ilpensjoni waqt li jibqg[u ja[dmu. Il-Ministru Said minna[a tieg[u spjega kif anke fejn jid[lu n-nisa hemm diversi in/entivi li jg[inu lillmara tibqa’ ta[dem u tibbilan/ja bejn ix-xog[ol u lb]onnijiet tal-familja. Fost dawn semma l-in/entivi fiskali li ;ew introdotti fl-a[[ar snin.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, jippre]enta wa[da mill-boro] ta’ studju

Titnaqqax pa;na ;dida fl-istorja edukattiva u sportiva minn pa;na 1

Colette Sultana li se tissokta bl-ispe/jalizzar fl-isquash, Stephanie Pace fl-iSports Coaching fil-livell ta’ Masters, Matthew Zammit fitTa[ri; fl-g[awm, Robert Portelli li se jkompli g[allMasters fl-Edukazzjoni Fi]ika, Kurt Micallef, Masters fit-trattament ta’ sports injuries, Dorianne Bonnici, Dottorat fin-Nutrizzjoni, Bernard Cassar Torreggiani se jkompli bit-ta[ri; fit-Tennis, Joyce Sciberras , Nutrizzjoni sportiva fil-livell ta’ Masters, Charlene Attard se tag[mel Studji Sportivi fil-livell ta’ Masters u Emily Lightfoot, ta[ri; fit-tennis.

Il-Gvern appo;;ja lill-g[aqdiet sportivi b’iktar minn €8 miljun permezz ta’ 26 skema differenti Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Clyde Puli fera[ lill-istudenti u awguralhom iktar su//ess filkarriera sportiva tag[hom. Hu qal li din kienet biss la[[ar wa[da minn sensiela ta’ inizjattivi favur l-isport f’din il-le;i]latura, kemm f’termini ta’ investiment fil-fa/ilitajiet kif ukoll g[al inizjattivi biex iktar nies jipparte/ipaw flisport. Clyde Puli qal li n-numru ta’ parte/ipanti fl-attivitajiet

sportivi matul is-sajf li g[adda tela’ g[al 3,000. Li hu d-doppju tal-parte/ipazzjoni matul is-sena li g[addiet. Hu rringrazzja lill-Kunsill Malti g[all-Isport kif ukoll lill-mijiet ta’ voluntieri flg[aqdiet sportivi li g[enu biex din il-vi]joni wasslet g[al ri]ultati. Clyde Puli fakkar li l-Gvern appo;;ja lill-g[aqdiet sportivi b’iktar minn €8 miljun permezz ta’ 26 skema differenti.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

Il-bajja tal-Fekruna u tax-Xlendi tajbin g[all-g[awm Id-Direttorat g[as-Sa[[a Ambjentali fi [dan isSovrintendenza Sa[[a Pubblika jav]a li wara li ttie[du diversi kampjuni tal-ilma ba[ar tul dawn l-a[[ar jiem, izzoni tal-g[awm f’San Pawl il-Ba[ar – fil-vi/inanzi tal-Moll tal-Fekruna quddiem il-pumping station u l-Bajja tax-Xlendi huma tajbin g[all-g[awm u g[alhekk l-avvi] kontra l-g[awm f’dawn iz-zoni qed ji;i rtirat. Il-pubbliku qed ji;i wkoll imfakkar li sakemm jo[ro; avvi] ie[or mhux rakkomandat li jsir g[awm fil-Bajja ta’ San :or;, f’San :iljan.

Il-GTA sodisfatta bi]-]ieda fit-turi]mu f’G[awdex L - Asso/jazzjoni G[awdxija tat - Turi]mu ( GTA) esprimiet sodisfazzjon g[all - fatt li fl - ewwel sitt xhur ta ’ din is - sena kienet re;istrata ]ieda ta ’ tmienja fil - mija fit - turisti li ]aru G[awdex . Fi stqarrija l - GTA qalet li n - numru ta ’ ljieli li t turisti g[addew f ’ G[awdex

]diedu b ’1 0 .1 34 fuq is sena li g[addiet , li tfisser ]ieda ta ’ 1 5 fil - mija , Dan filwaqt li l - medja ta ’ ljieli li t - turisti g[addew f ’ G[awdex ]died b ’ 5 . 78 fil - mija . Dwar it - turi]mu intern , il - GTA qalet li kien hemm ukoll ]ieda ta ’ erbg[a fil mija fit - turisti li qag[du

fil - lukandi u guesthouses . Dan jammonta g[al ]ieda ta ’ 1 0 , 060 lejl jew 1 0 fil mija ]ieda fit - turisti li g[a]lu lukandi jew guesthouses fuq is - sena li g[addiet . Dawn i/ - /ifri ma jinkludux it - turisti li g[a]lu self - catering jew farmhouses .

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP> Il-bi//a l-kbira xemxi li jsir ftit jew wisq imsa[[ab kultant VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif mill-Punent li jsir [afif g[al moderat mil-Lbi/ BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 31˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 70.5 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.41 u tin]el fis-19.16

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

L-ERBG{A L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

IL-{AMIS L-og[la 28˚C L-inqas 22˚C

IL-:IMG{A L-og[la 25˚C L-inqas 20˚C

IS-SIBT L-og[la 26˚C L-inqas 19˚C

IL-{ADD L-og[la 28˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

6

6

7

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 28˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 29˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 18˚C imsa[[ab, Ateni 31˚C xemxi, Lisbona 25˚C xemxi, Berlin 26˚C ftit imsa[[ab, Brussell 16˚C xita, il-Kajr 32˚C xemxi, Dublin 10˚C xita, Kopen[agen 17˚C xita, Frankfurt 23˚C xita, Milan 28˚C xemxi, Istanbul 25˚C ftit imsa[[ab, Londra 16˚C xemxi, Madrid 30˚C xemxi, Moska 17˚C imsa[[ab, Pari;i 16˚C xita, Bar/ellona 31˚C xemxi, Ruma 26˚C xemxi, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 36˚C xemxi, Tune] 28˚C imsa[[ab, Vjenna 29˚C xemxi, Zurich 25˚C ftit imsa[[ab, Munich 26˚C imsa[[ab, Stockholm 21˚C imsa[[ab, St. Petersburg 20˚C imsa[[ab.

}ieda ta’ 3 fil-mija fil-Maltin li siefru 171,000 persuna siefru minn Malta lejn destinazzjonijiet o[rajn bejn Jannar u Lulju ta’ din is-sena. Din hi ]ieda ta’ 3 fil-mija meta mqabbla malistess ]mien tas-sena li g[addiet. ?ifri ma[ru;a mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika juru li kien hemm tnaqqis ta’ 1,076 fost il-Maltin li siefru lejn pajji]i tal-Unjoni Ewropea filwaqt li kien hemm ]ieda ta’ 5,403 fost il-Malti li siefru lejn pajji]i barra mill-UE. Din tala[[ar fissret ]ieda ta’ 30 fimija meta mqabbla mal-ewwel seba’ xhur tas-sena li g[addiet. Madankollu, 86 fil-mija ta’ dawk kollha li siefru marru lejn destinazzjonijiet fl-UE blItalja u r-Renju Unit jibqg[u bil-bosta fost l-iktar destinazzjonijiet popolari malMaltin.

B[al-lum 25 sena

T

intemm il-laqg[a internazzjonali mag[rufa b[ala Pacem in Maribus. Fid-diskors tal-g[eluq, il-Prim Ministru Eddie Feneh Adami qal li ta[t ilGvern tieg[u, Malta se tibqa’ tag[ti lkontribut tag[ha b[alma g[amlet ta[t ittmexxija ta’ :or; Borg Olivier biex il-wirt komuni tal-umanità jista’ jsir kun/ett ba]iku tal-li;i internazzjonali. L-istess sforz u interess, sfortunatament ma ntweriex fissnin meta l-Konvenzjoni kienet qed tkun diskussa u ma kienx hemm fil-Gvern ilPartit Nazzjonalista. Fl-isforzi tal-Gvern biex tinstab soluzzjoni g[all-problemi ma[luqa millPartit So/jalista fil-Gvern bl-impjieg illegali ta’ eluf ta’ [addiema, il-Gvern Malti kien jistenna li l-GWU twarrab kull interess politiku parti;jan u ta[dem flinteress tal-membri tag[ha. F’konferenza politika, il-Ministru Louis Galea wissa li din il-po]izzjoni tal-Gvern Malti ma kellhiex tittie[ed b[ala sinjal ta’ dg[ufija. Louis Galea [abbar li kienu se jsiru laqg[at mal-GWU u mas-CMTU dwar l-iskema tal-{addiema Aw]iljarji.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

Rotta tal-Arti li tesprimi l-kapa/itajiet tal-artisti ta’ pajji]na G[as-seba’ sena konsekuttiva, il-Partit Nazzjonalista qed joffri spazju fejn l-artisti Maltin u G[awdxin g[andhom l-opportunità jesebixxu t-talenti tag[hom. Din l-akbar wirja tal-arti li issa saret appuntament fiss filkalendarju tal-attivitajiet marbuta mal-festi talIndipendenza, hi wkoll xhieda tal-investiment qawwi li lGvern Malti qed jag[mel fledukazzjoni u fl-arti. Dan qalu l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi meta l-biera[ inawgura l-edizzjoni ta’ din issena tar-Rotta tal-Arti, wirja ta’ aktar minn 320 bi//a xog[ol tal-arti minn 190 artist Malti u G[awdxi u minn erba’ barranin. Il-Prim Ministru qal li din ilwirja qed turi t-talenti tal-artisti ta’ pajji]na sew ]g[a]ag[ li sabu l-ewwel opportunità biex jesebixxu x-xog[lijiet tag[hom kif ukoll ta’artisti o[ra stabbiliti. Qed jintwerew ukoll xog[lijiet ta’ artisti li llum

huma mejtin u li [allew timbru qawwi fuq il-qasam tal-arti f’pajji]na. Ix-xog[lijiet ivarjaw fl-istili tag[hom, minn akkademiku g[al astratt, minn klassiku g[al kontemporanju b’materjali differenti fosthom injam, ;ibs, /eramika, pittura u skultura. Din il-wirja qed tifta[ rokna g[all-istudenti tal-arti u l-Prim Ministru [e;;i;hom biex jie[du kull opportunità li tin[oloq [alli jesebixxu t-talenti tag[hom. Lawrence Gonzi qal li din ilwirja g[andha rabta importanti mal-festi tal-Indipendenza g[aliex l-Indipendenza hi xhieda [ajja ta’ kemm il-poplu Malti rnexxa matul is-snin, grazzi g[at-talenti u l-i]vilupp tal-[iliet tieg[u. Il-Partit Nazzjonalista qed joffri l-ispazji tad-Dar ?entrali mhux biss g[all-politika i]da anke biex jag[ti servizz lisso/jetà [alli t-talenti u l-[iliet tal-poplu Malti u G[awdxi jg[inu fit-tfassil tal-;ejjieni talpajji].

B’kollox hemm aktar minn 320 bi//a xog[ol tal-arti minn 190 artist Malti u G[awdxi u minn erba’ barranin


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

E]empju /ar ta’ kemm Muscat hu bla sustanza Wara li uffi/jali ewlenin tal-Malta Labour Party naqsu milli jikkundannaw l-a;ir tal-uffi/jal g[all-Opportunitajiet Indaqs u kunsilliera Laburista fuq il-Mosta Rachel Tua, anki lMexxej Laburista Joseph Muscat iddefenda lil Tua. Waqt ]jara f’fabbrika f’{al Far din il-;img[a, la[[ar difi]a ta’ Muscat g[all-a;ir ta’ Rachel Tua kienet li din hi neputija ta’ Eddie Fenech Adami. Id-difi]a ta’ Muscat lil Tua tikkontradixxi dak li qal Muscat stess il-{add li g[adda fl-Imqabba meta sostna li m’g[andniex nedhew f’attakki personali. 24 siegha wara, Muscat iddefenda r-ritratt li ppubblikat Rachel Tua fejn qabblet lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi mad-dittatur Libjan Muammar Gaddafi billi qal li Tua hi neputija ta’ Eddie Fenech Adami. Fi stqarrija bi twe;iba g[al dan, il-Partit Nazzjonalista qal li fiddag[dig[a biex jiddefendi akkost ta’ kollox lil Tua,

Muscat kompla jog[dos fil-[ama. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-parentela ta’ Tua ma’ Eddie Fenech Adami ma’ tag[milx differenza g[aliex il-[a]in hu kundannabbli, jag[mlu min jag[mlu. U dan hu e]empju /ar ta’ kemm Muscat hu bla sustanza. Li hu ]gur, kompla lPartit Nazzjonalista, hu li la Muscat u lanqas Tua m’huma qed jimxu fuq ilpassi ta’ Eddie Fenech Adami li dejjem a;ixxa ta’ statista u qatt ma waqa’ fir-ridikolu b[alma qed jag[mlu huma. Issa jidher /ar, tenna lPartit Nazzjonalista, li Muscat da[[al lil Tua filMLP g[ax ti;i minn Fenech Adami. Xi [a;a tipika ta’ Muscat li g[ax hu bla sustanza, ma jfittixx is-sustanza f’[addie[or i]da l-aqwa li ju]a n-nies b[ala token. Iktar kmieni din il;imgha, id-Deputy Leader Laburista Toni Abela u lPresident tal-MLP Stefan Zrinzo Azzopardi naqsu milli jikkundannaw l-a;ir ta’ Rachel Tua.

Muscat jag[]el [a]in u tbati int Id-Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Frank Psaila sostna li l-g[a]liet talMexxej Laburista Joseph Muscat huma []iena u l-konsegwenzi jbatihom il-poplu. Meta kien qed jitkellem fuq Radio 101 ilbiera[, Frank Psaila semma t-temi u qal li dawn se jkunu marbuta massa[[a, l-edukazzjoni u xxog[ol b’enfasi fuq l-opportunitajiet li qed jo[loq ilPartit Nazzjonalista millGvern g[all-kategoriji kollha tas-so/jetà. Hu qal li l-festi talIndipendenza, li se jkunu tala[[ar f’din il-le;i]latura, se jing[alqu b’diskors importanti mill-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Iddiskussjonijiet se jkunu karatterizzati wkoll minn interventi ta’ nies li [adu l-opportunitajiet li ;ewhom. L-attivitajiet se jibdew nhar il-{amis b’diskussjoni tat-tfal mal-

Prim Ministru Il-Partit Nazzjonalista, sostna Frank Psaila, hu determinat li jkompli jsa[[a[ ir-rwol ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea biex b’hekk il-poplu jkompli jtejjeb il-kwalità tal-[ajja tieg[u. Frank Psaila semma d-differenza fil-politika tal-Partit Nazzjonalista u dik tal-MLP u qal li l-Partit Nazzjonalista ju]a l-politika biex jag[mel il;id waqt li l-MLP ju]a l-politika biex jikseb il-poter. Frank Psaila qal li quddiem il-kri]i ekonomika f’Malta n[olqu 20,000 post taxxog[ol ;did waqt li kienu solvuti 5,000 impjieg. Kull sena l-Gvern qed jinvesti €6,000 f’kull tifel u tifla fledukazzjoni. Frank Psaila kkritika d-dikjarazzjoni talEwroparlamentari Laburista Edward Scicluna u qal li hu ta’ stmerrrija li Scicluna qed jipproponi l-politika ta’ ]mien

Mintoff, li tfisser qg[ad u di]astri fis-settur edukattiv, di]astru fil-pagi u nuqqasijiet fl-affarijiet essenzjali. Il-MLP jrid jg[aqqadna mal-passat, sostna Frank Psaila, Id-Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista qal li s-sa[[a hi l-g[e]e] aspett fil[ajja u sostna li g[all-Partit Nazzjonalista, is-sa[[a hi prijorità. Hu tkellem dwar ilpolitika Laburista u qal li minkejja l-isforzi kollha li qed jag[mel biex jidher li nbidel, il-MLP g[adu l-istess kif kien fil-passat. Frank Psaila semma diversi de/i]jonijiet li [a Joseph Muscat fosthom dwar il-privatizzazzjoni tat-Tarzna, lirtirar mill-Kumitat Mag[]ul tal-Parlament, irtira l-pairing fil-parlament u l-idea ta’ power station li ta[dem bilfa[am. Muscat jag[]el [a]in u tbati int, sostna Frank Psaila.

Ri]ultati po]ittivi g[all-GO fl-ewwel sitt xhur

Il-kumpanija GO plc kellha ri]ultati po]ittivi matul lewwel sitt xhur ta’ din is-sena li ntemmu fit-30 ta’ :unju. B’hekk il-kumpanija GO irritornat g[al qag[da ta’ profitabbiltà. Bejn Jannar u :unju, ilgrupp irre;istra qlig[ milloperat ta’ €11.4 miljun, li jfisser ]ieda ta’ €2.1 miljuni fuq l-istess perjodu tas-sena lo[ra. Barra minn hekk, ilGrupp kellu qlig[ ta’ €11.4 miljun wara l-bejg[ ta’ propjetà li kellu fil-Qawra. Il-kumpanija GO g[andha ba]i b’sa[[itha ta’ klijenti li parti minnhom g[andhom

aktar minn servizz wie[ed ta’ GO. Hu g[alhekk ta’ inkora;;iment g[all-Grupp li jinnota t-tkabbir kontinwu ta’ dawk li qed jag[]lu s-servizz televi]iv ta’ GO, kif ukoll numru ta’ klijenti li jag[]lu lHomepack, li kull ma jmur dejjem qed ikompli ji]died. Waqt konferenza tal-a[barijiet li matulha t[abbru rri]ultati po]ittivi tal-kumpanija, il-Kap E]ekuttiv tal-GO Yiannos Michaelides, qal li minkejja l-isfidi li din l-industrija qed taffa/ja, GO g[adha kemm [abbret ri]ultati tassew inkora;;anti filwaqt li kompliet ti;;enera livell sostanzjali

ta’ flus mill-operat tag[ha. Dan hu ri]ultat tal-programm ta’ investimenti tal-Grupp, li g[en biex il-kumpanija tkompli t-tejjeb l-kwalità tasservizzi e]istenti filwaqt li tkompli ]]id mal-prodotti u servizzi li di;à toffri. Il-kumpanija GO tinsab fidu/ju]a li l-azzjonisti kollha se jilqg[u tajjeb dawn irri]ultati po]ittivi u r-ritorn talGrupp g[all-profitabbiltà u temmen li se ti]gura ssostenibbiltà fit-tul tal-operat tieg[u f’dan is-suq. Min-na[a tieg[u i/-Chairman tal-GO, Deepak Padmanabhan qal li m’hemmx dubji li l-investimenti tal-kumpanija fil-Gre/ja fil-kumpanija Forthnet permezz ta’ Forgendo, ming[ajr ebda dubju se jibqa’ fuq l-a;enda tal-kumpanija. Hu spjega kif ilparti l-kbira tal-impatt negattiv fil-valur ta’ dan l-investiment di;à ;ie kkunsidrat. “G[allfutur a[na nemmnu li l-prijorità tag[na g[andha tkun li nevalwaw x’inhu fl-a[jar interess tal-azzjonisti tag[na f’dan is-settur. “A[na qed nirsistu wkoll biex nibqg[u n]ommu linji /ari ta’ komunikazzjoni malistakeholders kollha dwar dan is-su;;ett” temm jg[id i/Chairman tal-kumpanija GO.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

6 Intervista

G[andna na[sbu fl-o[rajn u n[addnu politika li ta[dem g[all-;id tal-komunità minn Gabriel Ellul

{afna drabi na[sbu f’dak li hu l-aktar importanti g[alina. Biss, g[andna nkunu kapa/i naraw l-istampa kollha u na[dmu g[all-;id tal-komunità kollha li ng[ixu fiha. Dan kien kliem l-avukat u deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech li, f’intervista li kellu ma’ IN-NAZZJON, fost affarijiet o[rajn spjegalna g[aliex g[a]el lill-Partit Nazzjonalista. G[aliex g[a]ilt lillPartit Nazzjonalista^ Il-Partit Nazzjonalista hu lpartit li jispirani b[ala l-partit li jie[u l-aqwa de/i]jonijiet g[all-pajji]. Niftakar kif fit-

tfulija tieg[i kont segwejt lil Malta ssir indipendenti u minn dakinhar bejt napprezza tassew il-kontribut li dan ilpartit ta lil pajji]na. Il-Partit Nazzjonalista hu partit li kapa/i jag[]el mhux dak li hu biss ta’ ;id g[alih innifsu, i]da wkoll dak li hu ta’ ;id g[all-pajji]. Iktar tard, fis-snin sebg[in, meta rajt kif il-vjolenza sistematika kienet qed tkun u]ata kontra l-poplu, komplejt nikkonferma t-twemmin tieg[i fil-Partit Nazzjonalista u l-isforz li g[amel biex Malta tikseb il-libertà. Kif bdejt l-involviment tieg[ek fil-Partit Nazzjonalista^ L-involviment tieg[i f’dan il-partit beda, sfortunatament, b’mag[mudija tad-demm. Niftakar kif, qabel l-1974, kont insegwi l-politika kollha, b’interess ugwali lejn in-na[at u l-partiti kollha. Madankollu,

minn dejjem kelli interess qawwi fl-indipendenza u filkonsegwenzi ta’ dan il-pass importanti li a[na [adna b[ala pajji]. I]da fl-1974 kelli stedina mill-[abib antik tieg[i Ray Bondin, fejn kelli nitkellem dwar l-indipendenza u limpatt kulturali tag[ha. Lindipendenza ;abet mag[ha

tfittxija g[all-identità Maltija. Biss, meta ;ejt biex nag[mel dan id-diskors, iltqajt ma’ bosta perikli u tensjoni. Kont idde/idejt ukoll li nattendi dimostrazzjoni li tfakkar l-indipendenza ta’ Malta. Dawn id-dimostrazzjonijiet kienu jsiru g[ax, f’dak i]]mien, kien hemm min jipprova jnessi din il-;rajja importanti g[al pajji]na. Niftakar kif meta wasalna quddiem il-Ka]in tal-Partit Laburista, konna ltqajna ma’ numru ta’ partitarji Laburisti, li offendewna u attakkawna permezz ta’ tfig[ ta’ tappieri u affarijiet o[rajn, fosthom patata bix-xfafar. Dan kollu se[[ bil-kollaborazzjoni talPulizija. Fid-dawl ta’ dan kollu, ma stajtx nibqa’ passiv. Niftakar kif numru ta’ partitarji Laburisti kienu qaluli, b’ton ta’ theddida, “issa tag[mel diskors ie[or”. Dan kollu xprunani u tani kura;; biex noffri sehmi fil-politika u na[dem g[all-;id ta’ dan ilpajji], biex qatt ma jer;a’ jkollna dawn l-esperjenzi f’Malta. Meta kkontestajt l-elezzjoni ;enerali g[allewwel darba^ Niftakar kif, wara li gradwajt b[ala avukat, stajt niddedika ru[i b’mod iktar dirett g[all-politika. G[alhekk g[a]ilt li nikkontesta l-elezzjoni ;enerali tal-1981. F’din l-ewwel darba tieg[i, ma kontx ;ejt elett. Madanakollu, xorta bqajt attiv fil-Partit. Bdejt ninvolvi ru[i fil-Moviment }g[a]ag[ Partit Nazzjonalista, proprju fl-1982. Fl-1985 in[tart b[ala president ta’ dan il-moviment u niftakar kif, fis-sena li fiha kont president, kellna impenji kbar, spe/jalment fid-dawl talfatt li l-elezzjoni ;enerali tal1987 kienet riesqa dejjem qrib. Qabel l-elezzjoni ;enerali tal-1987, minbarra l-

Francis Zammit Dimech fi ]jara f’lukanda meta kien Ministru g[at-Turi]mu

Il-Partit Nazzjonalista hu partit li kapa/i jag[]el dak li hu ta’ ;id g[all-pajji] impenn tieg[ek flg[aqdiet ta]-]g[a]ag[, int kont ktibt ukoll dwar il-qasam tax-xandir. X’tikkummenta^

Kont ippubblikajt ]ew; kotba dwar dan is-su;;ett, wie[ed bil-Malti, Il-Log[ba tal-Qerq; ix-Xandir So/jalista u ie[or bl-Ingli], The Untruth Game; Broadcasting Under Labour. Dawn ilkotba kienu jispjegaw bilfatti kif Xandir Malta kienet g[odda li kienet qed tintu]a biex tin[oloq ;enerazzjoni So/jalista, kif kien stqarr ilministru responsabbli millkomunikazzjoni ta’ dak i]]mien.

Meta sirt membru parlamentari g[all-ewwel darba^ :ejt elett g[all-ewwel darba fl-1987 u jibqa’ unur

g[alija li sirt membru parlamentari wara elezzjoni ka]wali li permezz tag[ha bdejt na[dem fil-Parlament, fis-si;;u li kien [alla l-mibki ?ensu Tabone. Bqajt nikkontesta l-elezzjonijiet l-o[rajn kollha u dejjem bqajt inkun elett. Nirringrazzja lill-elettorat tieg[i, tad-disa’ u lg[axar distrett, talli dejjem wera fidu/ja fija. Jekk Alla jrid, se nkun qed ner;a’ nikkontesta g[all-elezzjoni ;enerali li jmiss.

F’dawn is-snin kollha li ilek attiv fil-politika, fejn t[oss li spikka l-kontribut tieg[ek^ Ninsab kuntent [afna li fi]]mien kollu li ili attiv fil-politika, [dimt f’oqsma differenti. Niftakar kif qabel, fl-ewwel le;i]latura tal-Partit Nazzjonalista wara l-1987, b[ala Gvern

konna impenjati biex nipprovdu lil Malta ajruport li jixirqilna. Fil-fatt, fl-1990, jien kont fdat bil-kariga ta’ Segretarju Parlamentari tat-Trasport u l-Komunikazzjoni. Niftakar kif kont [dimt flimkien mal-eks Ministru Michael Falzon, biex imbag[ad, fl-1992, sirt Ministru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni. Fil-bini ta’ ajruport ;did g[al pajji]na, jien kont fdat fittfassil ta’ kumpanija ;dida li kapa/i tmexxi dan l-ajruport.

g[al pa;na 7


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Intervista 7

Francis Zammit Dimech jindirizza wie[ed mill-Kunsilli :enerali tal-Partit Nazzjonalista

G[al Malta t-turi]mu hu sfida kif ukoll opportunità minn pa;na 6

F ’ dak li g[andu x ’ jaqsam mal - komunikaz zjoni , kont [dimt biex Malta ting[ata infrastrut tura tajba li taqdi l - b]onni jiet tal - komunikazzjoni f ’ pajji]na . Niftakar kif is sistema tal - komunikaz zjoni ta ’ Malta , is - sistema tat - telefown , tant kemm kienet antika li lanqas il pajji]i li g[adhom qed ji]viluppaw ma riduha . Riedu jikkunsidraw biss li jie[du l - apparat antik ta ’ pajji]na jekk in[allsuhom a[na u noffrulhom trasport b ’ xejn tal - apparat . Daqshekk kienet antikwata s - sistema tat - telefowns f ’ Malta . Minn dan l - istadju rnexxielna , fi ftit snin , nin trodu/u s - sistema bis - satel liti . Iktar minn hekk , Malta kienet ukoll l - ewwel pajji] fid - dinja li l - kumpanija Ingli]a Vodafone g[a]let li tintrodu/i fih is - sistema /ellulari tag[ha , minbarra r - Renju Unit .

Int [dimt ukoll f’oqsma o[ra u mhux biss f’dak tal-komunikazzjoni. Iva, fil-fatt, b[ala Ministru tal-Ambjent u iktar tard tarRi]orsi u l-Infrastruttura, [dimt ukoll fil-qasam talpro;etti kapitali, b’mod partikulari bejn l-1998 u l-2003.

Niftakar kif b[ala Gvern konna [dimna biex no[olqu numru ta’ Public Private Partnerships. Dan il-ftehim kollu g[en biex pajji]na jwettaq ir-restawr me[tie;, fosthom bir-restawr tal-forti jew tal-Lazaret. Il-pro;ett kollu tal-Kottonera se[[ min[abba ftehim b[al dan, ftehim li lGvern Nazzjonalista rnexxielu jiffirma sa sitt xhur biss wara l-[atra tieg[u fl1998. Dan ix-xog[ol kollu [alla lfrott. Bi]]ejjed insemmi lpro;ett tal-Kottonera, fejn illum naraw il-marina li po;;iet lil Malta fix-xena internazzjonali f’dak li g[andu x’jaqsam mas-superyachts. Pro;ett ie[or jinkludi dak tal-

cruise-liner passenger terminal, e]empju /ar ie[or tal-Public Private Partnership. M’hemmx b]onn nis[aq fuq limportanza ta’ dan it-terminal g[as-settur tat-turi]mu f’pajji]na u l-ekonomija tag[na. Hu g[alhekk li ma nistax nifhem kif il-mexxej Laburista Joseph Muscat jitkellem dwar il-Public Private Partnerships daqslikieku huma xi [a;a li skoprieha fil-;urnata tal-lum, meta l-Partit Nazzjonalista ilu jag[mel u]u minnhom snin twal, biex ikompli jtejjeb lil pajji]na. Sar [afna xog[ol f’dak li g[andu x’jaqsam mal-ambjent ukoll. Niftakar kif, fil-qasam tal-ambjent, konna nedejna Waste Management Strategy ;dida u [loqna l-kumpanija WasteServ. X’tikkummenta dwar il-[idma tieg[ek fil-qasam tat-turi]mu^ In[tart b[ala Ministru tatTuri]mu fl-2003. G[al Malta t-turi]mu hu sfida kif ukoll

F’dak li g[andu x’jaqsam mal-komunikazzjoni, kont [dimt biex Malta ting[ata infrastruttura tajba li taqdi l-b]onnijiet tal-komunikazzjoni f’pajji]na opportunità. Niftakar kif kellna nag[mlu d-de/i]joni li f’pajji]na jid[lu l-linji tal-ajru low-cost, anke b’mod li ma jeffettwawx il-linja nazzjonali tag[na. Nemmen li de/i]joni b[al din g[enet biex i]]id itturisti li ]aru lil pajji]na. Fost o[rajn, [dimt ukoll filqasam tal-kultura, fejn f’Malta nedejna l-kun/ert talIsle of MTV, li ta’ kull sena jpo;;i lil pajji]na f’g[ajnejn id-dinja mu]ikali. Meta t[ares lura, liema kienet l-iktar okka]joni li tatek sodisfazzjon fil-karriera politika tieg[ek^ Fil-[ajja politika tieg[i, wie[ed mill-iktar avvenimenti li tawni sodisfazzjon kien irrestawr tal-Kavallier ta’ San

:akbu, li qabel kien jintu]a b[ala stamperija tal-Gvern. Ilpost kien pjuttost abbandunat. Meta fis-sena 2000 kiseb iddehra tal-lum, dan kien mument ta’ fer[ kbir g[alija, spe/jalment meta tqis kemm dan qed jintu]a g[all-avvenimenti kulturali ta’ pajji]na. G[andek xi messa;; partikulari li tixtieq twassal^

G[andna n[arsu dejjem lejn dak li hu tal-akbar ;id. {afna drabi na[sbu fuq dak li hu liktar importanti g[alina. Madankollu, fl-a[[ar milla[[ar, irridu nkunu kapa/i naraw l-istampa kollha u na[dmu mhux g[all-;id tag[na biss, imma wkoll g[all-;id tal-umanità kollha.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

8 Lokali

Investiment ie[or ri]ultat tal-fidu/ja fil-pajji]

Il-Vi/i Prim Mnistru Malti Tonio Borg f’ta[ditiet mal-Ministru Terzi waqt li kienu fl-E;ittu fl-a[[ar ;ranet

Illum jasal Malta l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Illum mistenni jasal Malta g[al ta[ditiet bilaterali lMinistru tal-Affarijiet Barranin Taljan, Giulio Terzi. Fit-ta[ditiet li se jkollu mal-President George Abela, mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u mal-Ministru talAffarijiet Barranin Malti, Tonio Borg, se jiddiskuti ssitwazzjoni fl-Afrika ta’

Fuq, l-immigrazzjoni irregolari, il-kooperazzjoni fis-settur tal-kultura kif ukoll ilkooperazzjoni fuq livell Ewropew u f’fora internazzjonali. Dawn it-ta[ditiet se jsegwu dawk li Tonio Borg u Giulio Terzi kellhom il-;img[a li g[addiet fl-E;ittu. Ir-rabta bejn l-Italja u Malta

hi b’sa[[itha, hekk kif irrabta kummer/jali bejn i]]ew; na[at ]diedet sotanzjalment matul l-2011. B’kollox sar negozju li jammonta g[al €1.6 biljun. Hemm ukoll rabta qawwija f’dak li hu turi]mu hekk kif is-sena li g[addiet kien hemm mal200,000 turist Taljan li ]aru Malta.

Investiment fi pro;ett mill-familja Zammit Tabona hu prova o[ra tal-fidu/ja li l-imprendituri lokali g[andhom fil-pajji]. Konxju mirrwol importanti tas-settur privat, il-Gvern investa biss[i[ f’dan is-settur, partikolarment f’impri]i tal-familji. Dan l-investiment ta rri]ultati spe/jalment fis-settur turistiku. Il-Gvern ta appo;; lil aktar minn 100 impri]a permezz ta’ skemi b’g[otjiet li jaqb]u l-€10 miljun. Dan qalu l-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta lbiera[ inawgura Xara Lodge, stabbiliment fil-limiti tar-Rabat ta[t id-dell talambjent pittoresk tal-Imdina u r-Rabat. Xara Lodge hu pro;ett ie[or tal-familja Zammit Tabone li fost pro;etti o[ra re;g[et tat il-[ajja lix-Xara Palace fl-Imdina. Il-Prim Ministru qal li Xara Lodge hu prova o[ra tal-fidu/ja fil-prospetti futuri ta’ pajji]na. Okka]jonijiet b[al dawn, kompla l-Prim Ministru,

huma /elebrazzjoni g[allinvestitur li jwettaq [olma li jkun ilu ja[dem g[aliha xhur s[a[ u huma /elebrazzjonijiet g[all-[addiema wkoll li jkunu taw is-sehem tag[hom biex il-[olm jinbidel f’realtà. Justin Zammit Tabona, idDirettur ta’ Xara Lodge, qal li dan hu investiment ie[or tal-familja Zammit Tabona f’numru ta’ pro;etti li jispe/jalizzaw fir-riabilitazzjoni ta’ postijiet li g[andhom rabta mal-istorja talpassat. Wie[ed minn dawn il-pro;etti hu x-Xara Palace Hotel li llum sar post rinomat g[all-ikel kif ukoll g[as-servizz li joffri. Xara Lodge, stabbiliment attrezzat g[all-konferenzi, ti;ijiet, wirjiet tal-moda u avvenimenti o[ra, li sa ftit ta]-]mien ilu kien jintu]a b[ala diskoteka, illum inbidel fi stabbiliment li joffri servizzi ta’ kwalità. Listabbiliment hu attrezzat biex jospita sa 400 delegat g[all-konferenzi kif ukoll madwar 1,000 persuna g[al avvenimenti o[ra.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

10 Opinjoni

Kiefer il-Ba[ar The Old Man and the Sea hu l-aqwa xog[ol ta’ Ernest Hemingway (1899-1961) li ;ablu l-Premju Nobel g[alletteratura fl-1954. Kelma mag[]ula wara kelma mag[]ula fis-sbu[ija u qtig[ il-qalb tal-;lieda bejn il-bniedem u l-elementi, ;lieda li drabi tissaffa u ssir im[abba u g[aqda fl-ib[ra, daqqa kiefra u daqqa [anina skont il-[arsa tal-ba[[ara li fihom isibu g[ajxien batut u darba jiltaqg[u mal-mewt fi [dan il-[olqien.

ri[a tal-Afrika mi;juba mi]-]iffa tal-g[odwa. Hekk mas-seb[ tal-jum, wara li kiel u xorob xi [a;a mat-tifel, telaq bid-dg[ajsa ma’ nies o[ra tal-ba[ar, kull sajjied ifettex it-triq fejn ja[seb li se jiltaqa’ mal-[ut. Kien i[obb il-[ut li jtir u kien jisg[obbih g[all-g[asafar li ma setg[ux ja[tfuhom. “ G[aliex g[amlu l - g[asa far daqshekk [elwin u sbie[ b[al dawk il-[uttaf talba[ar meta l-o/ean kien daqshekk kiefer?”

Sajjied xi[

Santiago, sajjied xi[ li g[andu dg[ajsa /kejkna, ilu ma jaqbad [uta erbg[a u tmenin jum, hu fqir, f’idejh g[andu l-imriki, “qodma daqs it-tag[wir f’de]ert bla [ut” g[ax g[al [afna snin ;arr [ut u [bula. Kien jag[tih daqqa ta’ id fix-xog[ol i]-]ag[]ug[ Manolin, imma meta ma baqax jaqbad [ut kbir, dan telqu g[ax hekk qalulu missieru u ommu. Xi sajjieda kienu jg[addu ]-]mien bih, o[rajn kien jisg[obbihom b’li ;ralu, imma ma kinux ilissnu kelma waqt li sejrin [a jbig[u l-[ut li qabdu. Drabi t-tifel kien i;iblu xi tazza birra, xi sardina li kien jag[tih wie[ed tal[anut. Kienu jitkellmu fuq il-baseball u x-xi[ kien isemmi l-log[ob ta’ ]mien ilu u l-kbir Di Maggio u tifkiriet tal-Afrika fejn kien ra ljuni fuq ix-xtut. Kien joqg[od fi dwejra tal-injam fejn kellu sodda, mejda, si;;u u post fejn isajjar fuq il-fa[am. Mal[ajt kellu xi santi, li darba

Jitlob li l-marlin....

Il-qoxra tal-ktieb ‘The Old Man and the Sea’ ta’ Ernest Hemingway

kienu ta’ martu. Darba kien hemm ritratt tag[ha, imma billi kien i[ossu wa[du meta jara dan ir-ritratt, kien qieg[du fuq xkaffa, ta[t qmis nadifa. Ix-xibka tas-sajd kien bieg[ha.

Jg[ammixlu g[ajnejh

U issa kien ;ej Settembru li kien i;ib qrib Havana,

bard u [ut kbir. Skont ixxi[ kul[add seta’ jag[milha ta’ sajjied f’Mejju. Jit[ajjar li g[andu jo[ro; g[al [ut kbir. Kien g[adu jo[lom blAfrika meta kien g[adu tfal, meta xtajtiet twal lewn id-deheb kienu jg[ammxulu g[ajnejh. Kien jisma’ l-[alel ja[btu max-xatt u jxomm ir-ri[a tal-qatran u tal-istoppa u r-

{ares lejn il-firxa tal-ba[ar u kien jaf kemm kien wa[du issa. Imma seta’ jara l-qawsalla mag[mula mid-dawl fl-ilma fond u iswed u x-xefaq mifrux ’il quddiem

Beda jitfa’ l-lixkiet, kif ix-xemx bdiet tielg[a millba[ar u kien g[adu jara dg[ajjes o[ra. Ra g[asfur kbir, g[elm li kien hemm id-denfil u [ut ifittex il-[ut. Fil-fond marlin beda jdur mal-lixkiet jiekol is-sardin. Ix-xi[ jibda jitlob li l-marlin jissokta jxomm is-sardin g[ax il-marlin kien [abib g[alkemm hu ried jaqbdu. Fl-a[[ar il-marlin ja[taf il-lixka u s-sunnara. Irid jinqata’ u jibda ji;bed iddg[ajsa ’l quddiem, dejjem ’ il quddiem , ’ il barra . Ix xatt beda jg[ib, ix-xi[ jibda ja[seb li a[jar ;ab it-tifel mieg[u. Il-marlin seta’ jaqleb id-dg[ajsa jekk kien jaf li s-sajjied kien xi[. La hu u lanqas il-marlin ma setg[u jsibu g[ajnuna. Ni]let u telg[et ix-xemx. Il-marlin kien bil-;u[ u xxi[ xtaq jag[tih x’jiekol. “ {ares lejn il - firxa tal ba[ar u kien jaf kemm kien wa[du issa. Imma seta’ jara l-qawsalla mag[mula middawl fl-ilma fond u iswed u x-xefaq mifrux ’il quddiem u l-ilma kalm fit-tlajja’ u ni]liet [fief mhux tas-soltu. “ Issa s[ab kien qed jin;ema’ u jing[aqad, jistenna r-ri[ li jonfo[ bla ma

minn Joe Cassar stcassar@maltanet.net

jehda, hu [ares ’il quddiem u ra qatg[a ta’ papri slava; jag[mlu g[elmhom fissema fuq il-ba[ar, imbag[ad id-dehra tag[hom ti//ajpar, u wara jidhru sewwa mill-;did imma kien jaf li l-ebda bniedem ma kien wa[du fuq il-ba[ar.” Jaqbdu bug[awwie; f’idu. Il-[uta titla’ ’l fuq. Jaraha kbira, sabi[a, tleqq. G[aliex g[amlet hekk? Xtaq li jkun hu l-[uta u beda jitlob u jitlob g[allmewt tag[ha. L-ebda bniedem ma kien jist[oqqlu jiekol xi bi//a la[am ta’ dik il-[uta. Raxx ilma fuq ix-xi[

Il-[uta kienet qed toqtlu u kellha kull jedd tag[mel hekk. Jg[idilha “ejja oqtolni”. Kien jaqa’ u jqum min joqtol lil min. Il-[uta g[ajjiena fl-a[[ar tila’ fil-wi//. Ix-xi[ jitfg[alha l-[arpun. “Dak il-[in il-[uta kienet mimlija bil-[ajja, bil-mewt ;ewwa fiha, u telg[et fil-g[oli minn ;ewwa l-ba[ar, turi ttul u l-wisa’, is-sa[[a kollha tag[ha u s-sbu[ija. “ Donnha kienet imdendla fl-arja, ’il fuq mix-xi[ fiddg[ajsa. Imbag[ad waqg[et fl-ilma b’tisbita u tefg[et raxx ta’ ilma fuq ix-xi[ u fuq id-dg[ajsa kollha.” Imma l-ba[ar hu kiefer u l-g[aw; g[ax-xi[ u g[all[uta kien g[adu ;ej. {ajr lil Agenda Bookshop.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

}vilupp ie[or importanti fil-kura tas-sa[[a Il-Gvern il-;img[a li g[addiet ikkonkluda ftehim importanti fil-qasam tas-servizzi ta’ kura tas-sa[[a li bis-sa[[a tieg[u, pazjenti Maltin se jgawdu minn kura spe/jalizzata fi sptarijiet u klini/i fl-Italja. Dan l-i]vilupp se jifta[ pa;na ;dida biex aktar pazjenti li jkunu je[tie;u kura min[abba kundizzjonijiet rari f’sa[[ithom, jir/ievu wkoll servizzi ta’ kura talog[la livell fi sptarjiet u klini/i spe/jalizzati. Kura g[al mard rari u kumpless Dan hu ]vilupp importanti fil-qasam tas-sa[[a. Kif pajji]na ilu jgawdi s-snin minn fa/ilitajiet ta’ kura fi sptarijiet spe/jalizzati fl-Ingilterra, bil-ftehim li ntla[aq il-;img[a li g[addiet bejn ilMinisteru tas-Sa[[a u l-Gvern Taljan, il-Maltin issa jistg[u jibbenenfikaw minn kura spe/jalizzata flItalja wkoll. Dan hu ]vilupp storiku g[aliex Gvern

Nazzjonalista jemmen tassew li anke jekk huma ftit il-pazjenti li je[tie;u kura g[al mard rari u kumpless, dawn g[andhom jing[ataw ukoll l-aqwa servizz ta’ kura. Gvern Nazzjonalista jemmen li kull pazjent g[andu dritt g[all-aqwa kwalità ta’ kura, u ja[dem u j;ib ir-ri]ultati anke f’oqsma ta’ kura spe/jalizzati. Il-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-awtoritajiet tassa[[a fl-Italja hu konferma ta’ din il-politika li j[addan il-Partit Nazzjonalista biex il-pazjent jibqa’ fi/-/entru tal-kura u s-servizzi tas-sa[[a. Meta dawn is-servizzi ma jkunux possibbli li jing[ataw

f’pajji]na, il-Maltin g[andhom l-opportunità li jing[ataw il-kura me[tie;a f’pajji] qrib tag[na. Kura li twassal g[al kwalità ta’ [ajja a[jar Dan hu rifless ukoll fin-numru kbir ta’ pazjenti Maltin li kull sena jintbag[tu l-Ingilterra g[all-kura. Fl-a[[ar [ames snin, 1,400 pazjent Malti r/ivew kura barra minn xtutna. Hu ta’ sodisfazzjon li lGvern Malti hu konxju tal-b]onnijiet ta’ kura tassa[[a g[al kundizzjonijiet li l-isptarijiet tag[na ma jkunux f’po]izzjoni li joffru l-aqwa kura g[alihom min[abba r-rarità tal-mard li jkunu qed ibatu minnu /erti pazjenti. Dan, fl-istess waqt li l-Gvern ta bidu g[al programm nazzjonali g[all-kura tal-kan/er, li mhux biss ja[seb g[al /entru ;did tal-Onkolo;ija li qed jinbena qrib l-Ipstar Mater Dei, i]da wkoll g[al programm nazzjonali ta’ prevenzjoni u screening biex il-mard tal-kan/er jinqabad fl-istadju inizjali tieg[u. E]er/izzju ta’ screening fuq skala nazzjonali

li permezz tieg[u di;à kienu salvati aktar minn mitt ru[. Dawn huma ]viluppi importanti g[aliex meta nitkellmu fuq is-servizzi ta’ kura tas-sa[[a, u fuq is-sa[[a tal-bniedem, inkunu qeg[din nitkellmu fuq il-kwalità tal-[ajja tal-individwu. Kura f’waqtha u tal-og[la livell ifissru wkoll li l-persuna tkun tista’ ter;a’ tibda tgawdi [ajja b’sa[[itha. Tkun tista’ tibda tgawdi stil differenti ta’ [ajja. Kul[add hu

konxju li esperjenza ta’ kura li twassal g[all-fejqan, tag[mel lill-bniedem persuna ;dida. Persuna li tapprezza aktar il-kwalità ta’ [ajja u l-istil ta’ [ajja b’sa[[itha li trid tg[ix. Il-ftehim mal-Italja jkompli l-mixja tal-Gvern f’direzzjoni /ara fil-qasam tas-servizzi tas-sa[[a – direzzjoni li tag[ti lill-Maltin u lill-G[awdxi l-aqwa kura tas-servizzi tas-sa[[a b’xejn. Dan hu frott lg[aqal tal-Gvern Nazzjonalista li qieg[ed ukoll jirnexxilu jikseb su//essi fl-ekonomija tal-pajji]. Su//essi g[aliex il-Partit Nazzjonalista g[amel lg[a]liet it-tajba u g[a]liet b’g[aqal politiku. L-ekonomija qieg[da tikber, aktar studenti qed jilqg[u l-opportunitajiet biex ikomplu jistudjaw u jispe/jalizzaw jew jit[arr;u f’oqsma u f’setturi fejn il-pajji] qieg[ed jo[loq opportunitajiet ta’ xog[ol. Il-pajji] qed igawdi minn rekord ta’ turisti. Malta tgawdi wkoll mill-[ames l-anqas rata ta’ qg[ad fost il-pajji]i tal-Unjoni Ewropea u l-persuni ja[dmu bi qlig[ ]diedu b’1.5%. Aktar investiment fis-sa[[a u fl-edukazzjoni Dawn ir-ri]ultati po]ittivi jkompu jsa[[u lg[a]liet tal-Gvern favur aktar investiment fil-qasam tal-edukazzjoni u tas-sa[[a – li f’pajji]na huma b’xejn u tal-og[la kwalità. }ew; setturi li huma g[al qalb il-familji Maltin u huma g[al qalb ukoll il-Partit Nazzjonalista li dejjem [adem u ta rri]ultati b’servizzi tal-aqwa kwalità u b’xejn.

L-ilsien Malti n[addmuh sew u nkunu kburin bih Il-wirt storiku li g[andu pajji]na huwa kbir, antik u mag[ruf. Min ma ja[sibx fittempji megaliti/i – {a;ar Qim, il-:gantija, meta nsemmu /iviltà antika? G[ar Dalam, l-Ipo;ew ta’ {al Saflieni u bosta katakombi. Il-knejjes u l-palazzi tag[na. Iva dan hu kollu wirt tag[na, wirt uniku li ma ssibu fl-ebda parti o[ra tad-dinja. Issib tempji, issib katakombi, knejjes u palazzi kemm trid madwar id-dinja, imma lebda wie[ed ma huwa b[al ie[or. Dak li nsibu f’Malta jista’ jkun jixbah lil dak li jinstab f’pajji] ie[or, imma ma jista’ jkun qatt l-istess. U l-istess ng[idu li dak li nsibu barra

jista’ jkun li jkollna xi [a;a tixbhu, imma mhux l-istess. Wirt li forsi ninsewh, jew ag[ar minn hekk, ma nqisuhx b[ala wirt hu l-ilsien nazzjonali. L-ilsien Malti hu ddikjarat b[ala dak nazzjonali mill-Kostituzzjoni tarRepubblika ta’ Malta (Kap. 1 Par. 5 Com. 1). Veru li flimkien mal-Malti g[andna l-ilsien Ingli], imma mhux b[ala lsien nazzjonali i]da b[ala dak uffi/jali, flimkien ma’ dak Malti (Kap. 1 Par. 5 Com. 2). Ilsien rikk

Forsi min[abba /-/okon ta’ pajji]na u n-numru ]g[ir ta’ dawk li ju]awh, f’mo[[na nnaqqsu mill-pre;ju li fih.

Nemmen li hemm b]onn li nag[tu tindifa, nirrestawraw ftit ukoll lill-ilsien nazzjonali. Jekk ma nib]g[ux g[alih a[na se nkissruh, se ng[addu lil uliedna wirt imkisser

Imma meta tiftakar li lAmerika ta’ Fuq kif ukoll ta’ Isfel, il-Kanada, l-Awsralja, l-I]vizzera u pajji]i o[ra ju]aw l-Ingli], l-Ispanjol, ilPortu;i], it-Taljan, il-Fran/i] jew il-:ermani] g[ax ma g[andhomx ilsien tag[hom proprju, dlonk in[ossuna kburin li a[na g[andna lilsien nazzjonali li nu]awh a[na, li a[na writna ming[and missirijietna. Ta’ min ifakkar li llum dan l-ilsien tag[na hu wkoll wie[ed uffi/jali tal-Unjoni Ewropea, minkejja li hu lsien ta’ minoranza. B[al kull wirt ie[or tajjeb li nib]g[u g[alih. Dan la[[ar qieg[ed isir [afna restawr fuq is-swar li g[andna f’pajji]na. {a;a ta’ min ifa[[arha [afna. Nemmen li hemm b]onn li nag[tu tindifa, nirrestawraw ftit ukoll lill-ilsien nazzjonali. Jekk ma nib]g[ux g[alih a[na se nkissruh, se ng[addu lil uliedna wirt imkisser. Di;à kissirna bi]]ejjed! Ejjew nippruvaw ma nkomplux.

Ilsien li dejjem jevolvi M’iniex ng[id li nwaqqfu li]vilupp tal-ilsien tag[na,

g[ax b[al kull ilsien ie[or dan dejjem jevolvi. Imma fejn nistg[u nu]aw kelma Maltija, ejjew nu]aha! Ilmedia tilg[ab parti importanti g[ax huma r-radjijiet u t-televi]joni li ju]aw l-ilsien il-jum kollu. G[alhekk jixraq li min jitkellem fuq dawn il-mezzi jkun im[ejji sewwa, b’korsijiet dwar l-ilsien u l-kultura tag[na g[all-;urnalisti u l[addiema tal-media. Insemmi ]ew; e]empji li smajt kemm-il darba u li jag[tuni fastidju. Smajt iktar minn pre]entatur wie[ed jg[id li l-palazz malmog[dija ta]-]mien ]aruh bosta nies prominenti. G[all-mog[dija ta]-]mien aqbad mazz karti u ilg[ab log[ba pa/enzja! Mog[dija ta]-]mien tfisser passatemp. Riedu jg[idu “mal-medda ta]-]mien”. Qeg[din jibdlu lkelma “medda” ma “mog[dija”.

minn Fr Reno Muscat OP renosop@gmail.com

Ka] ie[or hu fejn tid[ol ilkelma “litteralment”. Smajt li t-tenur litteralment seraq qlub dawk pre]enti. Allura l-pulizija [allewh jisraqhom? U [add ma waqqfu? U fejn g[amilhom dawk ilqlub kollha? F’;ie[ kemm hemm, ilkelma t-tajba biex tfisser dak li ried jg[id il-;urnalist hi “metaforikament”. Ma nibqax sejjer, imma nispera li dawn i]-]ew; e]empji jift[u g[ajnejn dawk li g[andhom g[al qalbhom ilwirt nazzjonali. Il-wirt kollu tag[na, bl-ilsien Malti wkoll, irridu nib]g[u g[alih a[na stess g[ax hu tag[na, a[na biss g[andna interess insalvawh. A[na biss g[anda dritt u obbligu g[alih.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt L-ISTATI UNITI

Imfakkar il-11-il anniversarju mill-attakki tal-11 ta’ Settembru Madwar l - Istati Uniti , i]da partikularment fi New York u Washington , ilbiera[ saru diversi /erimonji biex ifakkru l 11- il anniversarju minn mindu madwar 3 , 000 persuna nqatlu fl - attakki tal -11 ta ’ Settembru . }ew; ajruplani tal passi;;ieri ma[tufa minn terroristi/i Islami/i ni]]lu t - Twin Towers tal - World Trade Center fi New York filwaqt li ajruplan ie[or idda[[al fil - Pentagon u r raba ajruplan i;;arraf f ’ g[alqa f ’ Pennsylvania wara li l - passi;;ieri rribellaw kontra t terroristi . Fi Ground Zero fi New York , fejn darba kien hemm it - Twin Towers , aktar minn 1, 000 persuna n;abru g[a/ - /erimonja tradizzjonali li ssir f ’ kull anniversarju meta jinqraw l - ismijiet tal - 2 , 983 persuna li nqatlu . Fil - lista m ’ hemmx id -1 9 - il terrorista li wettqu l - [tif . Waqt il - qari tal ismijiet , ikun hemm pawsa fil - [in li ;;arfu l ajruplani u mbag[ad ]ew; pawsi o[ra meta ;;arrfu t - Twin Towers . Fil - post fejn kien hemm dan il bini issa hemm monument bl - ismijiet ta ’ dawk li mietu . B ’ kollox il - qari tal ismijiet li jsir minn 1 98 persuna idum aktar minn tliet sig[at . {afna kienu dawk li attendew g[a/ - /erimonji li [adu mag[hom ritratti ta ’ dawk li mietu 11- il sena ilu . Fil - passat , politi/i , fosthom Presidenti tal Istati Uniti , Gvernaturi u

Il-President Amerikan Barack Obama flimkien ma’ martu Michelle, josservaw minuta silenzju fil-White House b’tifkira tal-attakki tal-11 ta’ Settembru, 11-il sena ilu (ritratt Reuters)

s - Sindki ta ’ New York [adu sehem fil - qari . Din is - sena i]da kienu biss qraba tal - vittmi . Dan wara li f ’ Lulju in National September 11 Memorial and Museum imexxi mis - Sindku ta ’ New York Michael Bloomberg , stabilixxa li politi/i mhux se jkomplu jit[allew jaqraw l - ismijiet jew jitkellmu fi/ /erimonji tal -11 ta ’ Settembru fi New York . Infatti l - President

Obama lbiera[ tkellem f ’ /erimonja quddiem il Pentagon . Fi New York marret Janet Napolitano , is Segretarju g[as - Sigurtà . Il - Vi/i Presdient Joe Biden tkellem waqt /erimonja f ’ Shanksville f ’ Pennsylvania fejn 40 passi;;ier mietu meta ;;arraf l - ajruplan wara li ;;ieldu kontra t - terroristi . Dan l - ajruplan kien dirett g[all - Kungress Amerikan f ’ Washington .

Bandiera Amerikana tperper quddiem monument minn ]ew; bi//iet azzar mill-World Trade Center f’Weehawken fi New Jersey (ritratt Reuters)

Jikkonfermaw li nqatel

Hekk kfi kienu qed jitfakkru l - attakki tal -11 ta ’ Settembru , l - al - Qaeda kkonfermat li wie[ed mill og[la uffi/jali fil - grupp terroristiku , Abu Yahya al Libi , inqatel f ’ attakk fil Pakistan bi drone Amerikan . Il - konferma ng[atat minn Ayman al - Zawahiri , l E;izzjan li [a t - tmexxija minflok Osama bin Laden . Libi kien [arab minn [abs Amerikan fl - Afganistan fl 2005 u fil - passat kien rappurtat li kien inqatel imma rri]ula li dan kien fal] .


IN-NAZZJON L-Erbgha, 12 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

Is-SIRJA

Assad g[adu sod

Ir-re;im tal-President Sirjan Bashar al-Assad g[adu “sod” u g[adu jgawdi l-appo;; ta’ [afna Sirjani li huma mbe]]g[a minn dawk li jistg[u je[dulu postu. Dan qalu Mikhail Bogdanov, id-Deputat Ministru g[all-Affarijiet Barranin Russu li hu wkoll ilmibg[ut spe/jali tal-Kremlin g[al-Lvant Nofsani. Hu qal dan f’kummenti lill-;urnal Fran/i] Le Figaro. Hu qal li Assad kien wieg[ed lir-Russja li kien lest iwarrab jekk is-Sirjani jag[]lu mexxej ie[or f’elezzjoni g[alkemm ammetta l-istess Bogdanov, ma kienx jaf kemm kien sin/ier Assad meta lissen dan il-kliem. Hu qal li Assad kien g[adu jgawdi minn appo;; importanti minn fost il-popolazzjoni i]da dan ma kienx motivat minn im[abba g[al Assad imma aktar bi]a’ g[al min jista’ ji;i warajh. Sadattant il-Brigadier :eneral Manaf Tlas, wie[ed mill-aktar nies importanti li [arab mit-tmexxija ta’ Assad, wissa kontra intervent barrani fis-Sirja u ]ied li hu [arab mis-Sirja f’Lulju b’g[ajnuna minn truppi spe/jali Fran/i]i. Hu qal dan f’intervisti li ta lill-istazzjon Fran/i] BFM-TV u lill-BBC. Hu qal li s-sitwazzjoni fis-Sirja ma kellha x’taqsam xejn ma’ dik filLibja g[ax kienet aktar kumplikata. Tlas, li kien [abib ta’ Assad, qal li r-ribelli, jekk jing[ataw l-appo;; li g[andhom b]onn, setg[u jwaqqg[u r-re;im ta’ Assad wa[edhom i]da wissa li r-re;im kien kapa/i ju]a l-armi kimi/i jekk ji;i dahru mal-[ajt.

SINGAPORE> Catherine, id-Dukessa ta’ Cambridge, waqt /erimonja li fiha fjura ssemmiet g[aliha u r-ra;el tag[ha il-Prin/ep William fin-National Orchid Garden fis-Singapore Botanic Gardens. Id-Dukessa tinsab fuq ]jara ta’ tlett ijiem f’Singapore b[ala parti mill-attivitajiet marbuta mal-:ublew tad-Djamanti tar-Re;ina Eli]abetta II. (ritratt> Reuters)

Il-LIBJA

L-ESTONJA

Jibdew jg[addu pro/ess min[abba Lockerbie

}ew; eks uffi/jali g[olja fi ]mien ir-re;im ta’ Muammar Gaddafi bdew jg[addu pro/ess fi Tripli akku]ati li [lew flus tal-poplu billi ffa/ilitaw ilkumpens ta’ aktar minn ]ew; biljun dollaru Amerikan lillfamilji ta’ dawk li nqatlu flattakk terroristiku ta’ Lockerbie fl-1988. I]-]ew; akku]ati huma Abdel Ati al-Obeidi, eks Ministru tal-Affarijiet Barranin, u Mohammed Zwai, eks Segretarju :enerali talKungress tal-Poplu Libjan. Zwai kien kap tal-ekwivalenti tal-Parlament fi ]mien Gaddafi. I]-]ew;t ir;iel tressqu lqorti 14-il xahar wara li kienu arrestati.

It-tnejn li huma /a[du lakku]i kontrihom. {afna mill-kumpens li ng[ata mil-Libja sar bil-kundizzjoni li s-sanzjonijiet tanNazzjonijiet Uniti u mill-Istati Uniti kontriha jitne[[ew . L-Im[allef qal li l-a;ir ta’ dawn i]-]ew; eks uffi/jali g[olja Libjani kien reat g[ax il-kumpens kien [ela ta’ flus laktar peress li ma kien hemm ebda garanzija li l-akku]i dwar Lockerbie kienu se jitwarrbu jekk jing[ata kumpens. Il-pro/ess issa kien a;;ornat g[all-15 ta’ Ottubru wara li Mustafa Kishlaf, l-avukat taddifi]a, qal li ried a//ess g[al /erti dokumenti u aktar ]mien biex jistudja l-ka].

G[adab min[abba reklam Kemm fl-Estonja kif ukoll f’pajji]i o[ra kien hemm g[adab kbir wara li ;urnal f’dan il-pajji] Baltiku ppubblika ritratt ta’ pri;unieri fil-kampijiet talkon/entrament Na]isti g[al riklam ta’ pilloli tad-dieta. Ir-riklam kien pubblikat b[ala spe/i ta’ /ajta bi twe;iba g[al reklam ie[or ftit ;ranet qabel millkumpanija tal-gass talEstonja li u]at ritratt talkamp tal-kon/entrament ta’ Auschwitz biex jippromovi s-servizzi tag[ha. Fir-riklam li deher fil;urnal Eesti Ekspress, kien hemm il-kliem “Wie[ed,

Tnejn, Tlieta... Il-pilloli tad-dieta ta’ Dr Mengele jag[mlu l-mirkali. M’hemm [add o[xon f’Buchenwald.” Buchenwald kien l-akbar kamp tal-kon/entrament Na]ista. Il-;urnal issa [are; apolo;ija g[ar-riklam ‘/ajta’ u l-istess kienet g[amlet il-kumpanija talgass fl-Estonja, Gas Term Eesti. Alla Jakobson, kelliema g[all-komunità Lhudija flEstonja, qalet li dan lin/ident juri li s-so/jetà flEstonja kienet g[addejja minn problemi f’dawk li huma valuri morali u eti/i.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

IL-:ERMANJA> Ajruplan tat-Tieni Gwerra tat-tip Messerschmitt ME262 jitpo;;a f’postu qabel il-ftu[ tal-ILA Berlin Air Show f’Selchow qrib Schoenefeld barra Berlin. Il-wirja bdiet ilbiera[ u tibqa’ miftu[a sas-16 ta’ Settembru (ritratt> Reuters)

IR-RENJU UNIT

Ix-xjenzjati fidu/ju]i li hemm il-[ajja fuq [afna pjaneti Ix-xjenzjati huma konvinti li d-Dinja mhix l-unika pjaneta fejn hemm il-[ajja flunivers u dan skont ri/erka li g[adha kemm kienet ippubblikata. Ix-xjenzjati ]viluppaw mudelli ;odda biex jaraw jekk fuq pjaneta jistax ikun hemm il-[ajja billi jfittxu

evidenza ta’ ilma ta[t l-art. Dan minflok ifittxu l-ilma fuq wi// il-pjaneta. Dan l-i]vilupp ifisser li aktar pjaneti ]diedu mal-lista ta’ dawk li kapa/i jkollhom xi forma ta’ [ajja fuqhom. Ir-ri/erka kienet pre]entata waqt il-British Science Festival f’Aberdeen u din

tisfida t-teorija li l-pjaneti jridu jkunu sa /ertu distanza mix-Xemx biex ikun hemm il-[ajja fuqhom peress li lilma jevapora jew jiffri]a. Din it-teorija hi mag[rufa b[ala Goldilocks Theory. Din it-teorija ;dida tista’ tkun ]vilupp importanti biex ikunu stabbiliti kriterji g[al

sinjali ta’ [ajja fejn pjaneti ji;;eneraw is-s[ana huma nfushom, aktar milli mixXemx. Il-Professur John Parnell, ri/erkatur ewlieni flUniversità ta’ Aberdeen, qal li fid-Dinja, diversi kilometri ta[t l-art hemm ambjent tajjeb biex jg[ixu /erti mikrobi u

]ied li hemm min jemmen li l-qofol tal-[ajja fid-Dinja filfatt qieg[ed f’fond kbir ta[t lart. L-osservaturi qalu li jekk wie[ed jikkunsidra lpossibbiltà ta’ [ajja f’[afna fond ta[t l-art, jinfet[u bibien ;odda fit-tfittxija g[all-[ajja fuq pjaneti o[ra.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15

I?-?INA

Misteru dwar il-President ‘il-;did’ Hemm misteru dwar x’se[[ minn Xi Jinping, dak li mistenni jsir il-President il-;did ta/-?ina. Dwaru hemm [afna spekulazzjonijiet b[alissa wara li ilu ;img[a ma jidher. G[alkemm [assar diversi impenji importanti, uffi/jalment mhu qed jintqal xejn. Xi, li g[andu 59 sena, mistenni jie[u l-Presidenza ta/-?ina, it-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja, f’Marzu tas-sena d-die[la. Fost l-impenji li ma attendiex g[alihom kien hemm laqg[a ma’ Hillary Clinton, is-Segretarju talIstat Amerikan, kif ukoll mal-Prim Ministri tadDanimarka u Singapore. Diversi sorsi qed jindikaw li Xi we;;a’ waqt li kien qed jg[um imma l-Gvern ?ini], kif dejjem jag[mel, qed i]omm fommu sieket dwar il-kundizzjoni ta’ sa[[et log[la uffi/jal fil-pajji]. Dan in-nuqqas ta’ spjegazzjoni uffi/jali qed iqanqal [afna spekulazzjonijiet. Il-

websajt popolari ?ini]a, Sina Weibo, li hi simili g[al Twitter, imblukkat il-fa/ilità li wie[ed ifittex isem Xi imma b[alma ji;ri spiss f’ka]i simili fuq l-internet, dawk li ju]awh sabu mezz ie[or u qed jirreferu g[alih b[ala “il-prin/ep eredi.” Skont il-Ministeru talAffarijiet Barranin ?ini], la[[ar impenn li attenda g[alih Xi kien /erimonja talPartit Komunista f’Beijing fl-1 ta’ Settembru. Dawn l-g[ajdut dwar Xi qed iduru fi ]mien imqalleb g[all-politika ?ini]a peress li f’Ottubru se jsir il-Kungress tal-Partit Komunista li fih jing[ataw karigi importanti. Aktar kmieni din is-sena, Bo Xilai, li darba kien qed jitqies b[ala kandidat g[allog[la tmexxija fil-Partit Komunista, kien sospi] u lmara tieg[u nstabet [atja talqtil ta’ negozjant Ingli]. Imbag[ad, dan ix-xahar, alleat tal-President Hu Jintao twarrab wara li ibnu kien involut f’in/ident tat-traffiku serju.

IL-MESSIKU> Mara b’g[add ta’ klieb taqsam triq qrib ;nien pubbliku f’Mexico City (ritratt> Reuters)

IR-RENJU UNIT

Inva]joni mill-gawwi

Diversi bliet fir-Renju Unit qed jiffa//jaw inva]joni millgawwi li qed imur ifittex likel wara li krollat l-industrija tas-sajd kif ukoll peress li qed isir aktar ri/ikla;; u qed ikun hemm anqas ikel mormi. Uffi/jalment, /erti tipi ta’ gawwi, huma spe/i f’periklu li jeg[bu fir-Renju Unit peress li l-popolazzjoni tag[hom

naqset bin-nofs f’dawn la[[ar 40 sena. I]da filwaqt li n-numru ta’ g[asafar tul il-kosta naqas drastikament, ir-Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) qalet li nnumru ta’ g[asafar fil-bliet qed ji]died. Fil-passat, il-gawwi kien jin;abar biex jiekol l-iskart

tal-[ut li jitwaddab mil-lane/ tas-sajd jew mill-fabbriki tal[ut. I]da l-lane/ tas-sajd firRenju Unit naqsu drastikament u l-istess ir-rimi ta’ [ut fil-ba[ar. Barra minn hekk, qed jintrema anqas ikel peress li dan beda jin;abar g[arri/ikla;; u issa dawn l-g[asafar qed jo[olqu l-problemi f’xi bliet.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

16 Indipendenza 2012

Indipendenza 2012 17

Il-festi Fuq il-Fosos mill-PN> Divertiment g[all-familja kollha minn Rebecca Borg

Matul is-sebat ijiem ta’ attivitajiet Fuq ilFosos tal-Furjana li l-Partit Nazzjonalista se jorganizza din is-sena biex ji//elebra t-48 anniversarju mill-kisba tal-Indipendenza, dawk li se jattendu, kif ;ara matul is-snin li g[addew, se jkollhom garanzija ta’ spettakli mill-aqwa fuq il-palk prin/ipali. Il-Partit Nazzjonalista, b[al f’kull sena, se jiggarantixxi li dawn il-festi jkunu festi ta’ divertiment g[all-familja kollha u li matulhom ]gur li kul[add se jsib dak li jkun jixtieq. Matul l-attivitajiet Fuq il-Fosos, fuq il-palk prin/ipali se jittellg[u kun/erti u spettakli live li jolqtu l-gosti ta’ kul[add, mit-tfal sal-kbar. Kuljum bejn l-14 u l-20 ta’ Settem-bru se jkun hemm dan kollu, b’kol-lox jil[aq il-qofol tieg[u lejlet l-In-dipendenza b’mass meeting indiriz-zat mill-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gon-zi u qabel dan ikun hemm pre-mass meeting warm-up minn Matt u Ron. Mill-14 sad-19 tax-xahar fuq il-palk prin/ipali se jkun hemm kun/erti live minn g[add ta’ bands lokali bil-parte/ipazzjoni ta’ bosta artisti lokali. Spettaklu li bla ebda dubju jkun mistenni minn kul[add hu l-finali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza li se jsir it-Tlieta, 18 ta’ Settembru

fejn jit[abbru r-rebbie[a ta]-]ew; sezzjonijiet, kemm dawk tal-kantanti stabbiliti u anke tattalent ]ag[]ug[ wara li dawn kollha pparte/ipaw fuq il-programm Indifest li jixxandar kull nhar ta’ Tlieta fuq NET Television. Barra minn hekk, se jkun hemm g[add ta’ kun/erti live li jil[qu l-gosti mu]ikali ta’ kul[add bl-ewwel wie[ed jittella’ fl-14 ta’ Settembru stess u li j;ib l-isem ta’ ‘Maltin Biss’. Dan se jkun qed jittella’ mill-band ta’ Joe Brown li b[al kif jixhed it-titlu tal-kun/ert stess, matulu se jindaqqu l-aqwa siltiet mu]ikali Maltin. Dan kollu bil-parte/ipazzjoni talGreenfields, David Azzopardi, Claudette Pace, Georgina, Deborah C, Charlot Bartolo, Donna Marie Ellul, Ruth Portelli, Olivia Lewis, Roberta Briffa, Lyndsey Pace, Rita Pace, Francesca Borg, Hooligan, Amber, Augusto Cardinale, Louisana u Nadine Bartolo. Kun/ert ie[or li se jsegwi dan se jkun Cabaret Night li se jittella’ l-g[ada fid-9.00p.m., kun/ert ie[or live i]da din id-darba bil-parte/ipazzjoni ta’ kantanti o[ra, Miriam Cristine, J Anvil, Claudia Faniello, Fiona Cauchi, Vittorio Gauci, Rosman Pace, Dario Mifsud Bonnici, Danica Muscat, Jessica Muscat, Thea Garrett, Janice Mangion, Thea Saliba & Dancers, Wayne

Micallef u Lorenzo the Illusionist flimkien ma’ Dance College Studios u Paul Curmi Dance Company. Kun/ert bi stil ta’ mu]ika differenti minn dawn se jkun dawk li se jittella’ fis-16 ta’ Settembru li j;ib l-isem ta’ Jazz & Blues plus li matulu l-band ta’ Mike Spiteri flimkien malband ta’ Joe Brown u Analise Dance Studio se jtellg[u dan il-kun/ert bl-g[ajnuna ta’ Marilena Gauci, Lawrence Gray, Aldo Busuttil, Annabelle Debono, Maria Mallia, Neville Refalo, Minik, Ina Robinich, Glenn Vella, Eleonor Cassar, Ivan Borg, Benny & Tonia, Richard Edwards, Petra Zammit, Anna Azzopardi, u Roger Tirazona. Fis-17 tax-xahar imbag[ad, fuq il-palk prin/ipali wkoll, jittella’ spettaklu mill-parte/ipanti ta’ Déjà Vu u Don’t stop me now, ]ew; programmi li jixxandru fuq NET Television. L-a[[ar kun/ert li jittella’ jkun dak tad-19 ta’ Settembru li j;ib l-isem ta’ ‘All Time Hits’ millband ta’ Mark Spiteri Lucas bil-parte/ipazzjoni ta’ Christabelle Borg, Chiara, Debbie Scerri, Eleanor Spiteri, Ludvic Galea, Godwin Lucas, Priscilla Psaila, Klinsmann Coleiro, Philisienne Brincat, Nadine Axisa, Fabrizio Faniello, Laura Bruno, Julia Grima, Dorothy Bezzina u Sophie flimkien ma’ Keith Dance Studio.

Matul kull serata se jittellg[u kun/erti live bis-sehem ta’ w[ud mill-aqwa talenti lokali


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

18 Ittri

Mhux veru li Muscat hu differenti

Muscat il-[in kollu jilg[ab g[all-gallarija

Sur Editur, Muscat qieg[ed dejjem juri li fejn tid[ol id-dixxiplina, mhux kapa/i jie[u po]izzjoni u dak li hu [a]in, jikkundannah. Dan rajnieh diversi drabi fl-a[[ar ;img[at. Il-ka] ta’ Joe Grima, hu e]empju /ar. Ma kkundannahx. Ma kienx

/ar fil-po]izzjoni li [a dwar kliem oxxen u offi] li g[adda fil-konfront ta’ qassis li fuq sit barrani kkummenta dwar x’fissret il-politika ta’ Mintoff g[al Malta – kumment li mieg[u ma qabilx Joe Grima u spi//a f’attakk personali u baxx fil-konfront ta’ min ma

qabilx mieg[u. Lanqas fir-rigward ta’ Karmenu Vella, li ddikjara li lftehim ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea jsta’ jinbidel. Muscat ma kkundannax din id-dikjarazzjoni jew b’xi mod serra[ l-im[u[ tan-nies li mhux se jkun hemm terremoti jekk jitla’ l-Labour fil-gvern u jibda jbag[bas ukoll mal-ftehim mal-Unjoni Ewropea. G[ax f’dak il-mument li l-Labour jibda jittanta jbiddel il-ftehim, ]gur li jibda l-inkwiet. Muscat ukoll kien dg[ajjef fl-im;iba li wriet Rachel Tua, kunsilliera fil-Mosta, u uffi/jal ukoll fl-MLP, li fuq Facebook qabblet lill-Prim Ministru maleks dittatur Libjan Muammar Gaddafi. Muscat lanqas ma’ Rachel Tua ma ried ixellef difrejh u jkun /ar fl-a;ir tal-uffi/jali ta’ madwaru. Baqa’ ma kkundannahiex. Baqa’ gallarija. I]da x’jag[mel Muscat jekk ikun Prim Ministru? Jibqa’ jag[laq g[ajnejh u jag[mel biss dak li jaqbel lilu u mhux dak li jaqbel lill-pajjji]. Muscat mhux veru hu differenti.

C. Busuttil Birkirkara

Nattendu bi [;arna g[all-festi tal-Indipendenza Sur Editur, Irrid ninqeda bil-;urnal popolari tieg[ek biex in[e;;e; lill-qarrejja u lill-qraba tag[hom [alli jattendu bi [;arhom g[allfesti tal-Indipendenza li, b[as-soltu, se jsiru Fuq ilFosos tal-Furjana (Pjazza San Publiju). Dawn se jkunu l-a[[ar festi tal-Indipendenza qabel l-elezzjoni ;enerali li jmiss u g[alhekk kul[add irid jag[mel lalmu tieg[u biex mhux biss dawn il-festi jirnexxu imma jwasslu l-messa;; Nazzjonalista lill-poplu kollu. Niltaqg[u Fuq il-Fosos.

G.L. Camilleri

Il-Furjana


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Sa[[a 21

L-HPV virus – X’g[andek tkun taf u l-prevenzjoni minn Clinton Sammut

sie[ba wa[da hu mod ie[or ta’ prevenzjoni.

Kemm-il darba smajna li hawn virus li jwassal g[al kan/er fl-g[onq tal-utru, kan/er li jista’ jwassal g[allmewt tal-persuna effettwata. {afna nisa, u bir-ra;un, jib]g[u li jistg[u jiltaqg[u ma’ dan il-virus i]da ftit jafu li hawn prevenzjoni effettiva kontrih. Fuq dan is-su;;ett INNAZZJON tkellem mat-tabiba Victoria Farrugia Sant’Angelo, Koordinatur Mediku tat-Tilqim u Kura Primarja tat-Tfal. Xi jfissru l-ittri HPV u kif jittie[ed il-virus^

HPV ifissru Human Papilloma Virus li hu grupp ta’ aktar minn mitt tip ta’ virus li xi erbg[in fil-mija minnhom jinfettaw il-partijiet ;enitali tal-bniedem. Xi w[ud minn dawn il-virusis jistg[u wkoll iwasslu g[all-kan/er flg[onq tal-utru. Fost il-mard li ji;i tra]mess sesswalment, lHPV hu l-aktar komuni. Dan il-virus jittie[ed minn persuna g[al o[ra permezz tal-kuntatt sesswali bejn ilpersuni involuti. X’sintomi ;;orr mag[ha persuna li tkun infettata u x’perikli jista’ jkun hemm g[aliha^ Il-persuna infettata bl-HPV lanqas tkun taf li [adet dan il-

virus u g[aldaqstant hu fa/li i]jed li dan il-mard jg[addi minn persuna g[al o[ra. {afna min-nies li jkunu infettati ma jkollhom l-ebda sintomu ta’ mard, i]da o[rajn jista’ jkollhom felul fil-partijiet ;enitali u sa[ansitra bidliet fl-g[onq tal-utru li jwasslu g[al kan/er. Fin-nisa, il-kan/er tal-g[onq tal-utru hu l-aktar kumplikazzjoni serja ta’ infezzjoni tal-

L-istruttura tal-virus HPV li jikka;una l-kan/er fl-g[onq tal-utru

Victoria Farrugia Sant’Angelo - Koordinatur Mediku tat-Tilqim u Kura Primarja tat-Tfal

HPV. Dan it-tip ta’ kan/er hu t-tieni l-aktar komuni fin-nisa wara l-kan/er tas-sider u hu stmat li madwar id-dinja jkun hemm mal-470,000 ka] ;did u 230,000 mewt asso/jati mieg[u kull sena. Hemm xi mod kif wie[ed jista’ jinduna li hu infettat u x’kura hemm g[al dan il-virus^ L-uniku mod kif tinduna b’infezzjoni tal-HPV hu permezz ta’ smear test fejn anali]i ta’ dan it-test turi /elloli mhux normali. Ma te]istix kura g[all-infezzjoni tal-HPV, u g[alhekk impor-

tanti li jsir smear test regolari f’nisa li huma attivi sesswalment. B’dan il-mod, wie[ed ikun jista’ jinduna kmieni b’xi bidliet li jistg[u jwasslu g[allkan/er u jittie[du passi biex il-pro/ess jieqaf. Il-prevenzjoni hi l-aqwa mod biex ti]gura li l-HPV ma jinxteridx. Hu /ert li fejn m’hemmx attività sesswali, ma jkunx hemm tixrid ta’ HPV. Li ]]omm sie[eb jew

Barra smear test hu mag[ruf li hemm tilqima li tg[in fil-prevenzjoni flHPV. Kif ta[dem u hemm xi età partikulari meta din g[andha tittie[ed^ Illum g[andna wkoll tilqima biex tilqa’ kontra xi tipi ta’ HPV li jikkaw]aw ilkan/er tal-g[onq tal-utru. Din it-tilqima hi mag[mula mill-istess virus li ji;i trattat u g[alhekk ma jikkaw]ax ilmarda, i]da ;;ieg[el il-;isem jipprodu/i /elloli li ji;u attivati malli ji;u f’kuntatt ma’ dak it-tip ta’ HPV u ma j[alluhx jinfetta lill-persuna. G[aldaqstant, importanti li din it-tilqima ting[ata qabel ma l-persuna til[aq l-età li fiha tibda l-attività sesswali biex b’hekk tkun protetta kontra dawn it-tipi ta’ HPV qabel ma ti;i f’kuntatt mag[hom.

Ma jfissirx li nies li di;à bdew l-attività sesswali ma jistg[ux jie[du t-tilqima. Jekk dawn in-nies qatt ma kienu infettati bl-HPV se jgawdu lprotezzjoni s[i[a tal-va//in. Jekk huma di;à infettati minn xi tip ta’ HPV ie[or, xorta se jie[du protezzjoni kontra t-tipi li jikkaw]aw ilkan/er. Biss, wie[ed irid jiftakar li t-tilqima ma jkollha lebda effett jekk il-persuna di;à tkun infettata bl-HPV li jikkaw]a l-kan/er.

X’inhi l-pro/edura tattilqima kontra l-HPV u hemm b]onn ta’ xi booster wara /ertu ]mien^ It-tilqima kontra l-HPV ting[ata fi tliet darbiet. It-

tieni do]a ting[ata xahar wara l-ewwel wa[da, u t-tielet do]a

L-injezzjoni g[andha effett ikbar meta ting[ata lil persuni li g[adhom ma kellhomx attivitajiet sesswali

[ames xhur wara t-tieni wa[da. Minn studji li saru s’issa, ma jidhirx li hemm b]onn ta’ booster g[ax il-protezzjoni baqg[et tajba sa disa’ snin wara l-kors ta’ tilqim u dan g[andu jibqa’ l-istess anke sa g[oxrin sena. Imma qed issir aktar ri/erka fuq dan l-aspett u nkunu nafu i]jed ’il quddiem jekk ikunx hemm b]onn li nag[tu do]a o[ra wara /ertu ]mien.

g[aliha bniet li twieldu fissena 2000 u o[rajn hekk kif jag[lqu t-tnax-il sena. Dawn il-bniet se jir/ievu stedina mis-Servizz Nazzjonali tatTilqim biex imorru fi/-?entru tas-Sa[[a qrib tag[hom sabiex jibdew jie[du l-va//in.

Hemm xi pjani biex din it-tilqima ting[ata lil numru ta’ bniet u x’etajiet se jkunu involuti^ Din is-sena l-Ministeru tasSa[[a se j]id din it-tilqima mal-Iskeda Nazzjonali tatTilqim. Se jkunu eli;ibbli

ment i]da kontra tip wie[ed li jista’ jikkaw]a l-kan/er flg[onq tal-utru. Hu ta’ importanza kbira li lmezzi l-o[ra ta’ prevenzjoni ta’ dan il-mard jittie[du xorta wa[da u li l-iscreening talg[onq tal-utru jsir b’mod rego-

G[andek xi appell tal-a[[ar^ Apparti dan kollu, wie[ed g[andu jinnota li t-tilqim kontra l-HPV ma jipprote;ix kontra l-mard tra]mess sesswal-

In-nisa g[andhom jag[mlu smear test fuq ba]i regolari biex ikomplu ji//ekkjaw lilhom infushom g[al xi mard li jista’ jinqala’


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Femme fatale Iris, 21>00

Rebecca Romijn-Stamos u Antonio Banderas (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Fran/i] tal-2002 b’re;ija ta’ Brian De Palma. Laure Ash twettaq serqa kbira ta’ djamanti minn Cannes u tg[ib, bla ma [add ikun jaf x’sar minnha. Ter;a’ titfa//a seba’ snin wara u issa ta[t l-isem ta’ Lily Watts, b[ala l-mara tal-ambaxxatur Amerikan fi Franza. Tg[id ikun hemm min jag[rafha? Observe and Report Italia 1, 24>00

Anna Faris u Seth Rogen (it-tnejn firritratt) huma fost latturi ewlenin f’dan ilfilm Amerikan tal-2009 b’re;ija ta’ Jody Hill. Ronnie jkun ja[dem b[ala security guard, biss l-ambizzjoni tieg[u tkun li xi darba jid[ol pulizija. Jag[mel minn kollox biex jimpressjona fil-qadi ta’ dmirijietu, i]da mhux l-ewwel darba li jsib il-bsaten fir-roti.

Daniel Debono fl-istudio ta’ Radio 101

Pre]entatur ]ag[]ug[ Sajf Flimkien - NET Television, 18>10

Le mhux qed nirreferi g[al Charles Saliba, li jippre]enta dan il-programm flimkien ma’ Janice Darmanin, i]da g[al Daniel Debono, li mieg[u se tkun l-intervista ma’ personalità ta’ Radio 101 g[al din il-;img[a. Carmen Zahra titkellem dwar x’qed isir biex tittaffa lproblema tal-illitteri]mu f’Malta. Fl-istess taqsima jag[ti wkoll il-kontribut tieg[u Tony Mercieca, li hu kordinatur ta’ numru ta’ korsijiet g[all-adulti. Boris Scerri jitkellem dwar il-Lotterija Indipendenza. Ikun hemm ukoll il-kontribuzzjonijiet regolari ta’ Liz Said u ta’ Fr Karm Debattista MSSP.

L’ultimo re di Scozia Rete 4, 23>55

Film drammatiku Ingli] tal-2008 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Forest Whitaker u lil James McAvoy (it-tnejn firritratt). }ag[]ug[ Sko//i] isir ittabib personali ta’ Idi Amin, dittatur tal-Uganda. G[all-ewwel ma jkunx jaf x’tip ta’ bniedem hu Amin.

Mister Fisherman NET Television, 20>30 Il-programm tal-lum se jwasslilna sajda mill-isba[ li l-pre]entatur Josef Camilleri g[amel mat-Taljan Sandro Nofaro. Din hi sajda partikulari [afna fejn intu]at is-sistema li bit-Taljan tissejja[ pesca con il vivo. B’din is-sajda tista’ taqbad varjetà sabi[a ta’ [ut imdaqqas b[al den/i (fir-ritratt hawn fuq) u a//oli. Inzerta wkoll tennut. Ting[ata spjegazzjoni dettaljata ta’ kif issir din is-sajda

Red Eye Canale 5, 23>30 Film thriller tal-2005 b’re;ija ta’ Wes Craven. Lisa (Rachel McAdams, fir-ritratt ma’ Cillian Murphy) tkun manager ta’ lukanda. Fuq ajruplan tiltaqa’ ma’ ra;el pjuttost misterju] li mal-ewwel tin;ibed lejh. Fil-verità r-ra;el

ikun terrorist u Lisa ssib ru[ha tg[addi minn [olma kerha...


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club - Ch. Saliba A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria - Ron Briffa (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 Tifkiriet 13:30 - Qari tarRumanz 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bullettin tal-A[barijiet 18:15 - Nwar 19;00 - MillG]ira ta’ Calypso 19:50 Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 A[barijiet 20:05 - Qari tarRumanz (r) 20:30 - Il[na mi/?par 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 (ikompli) Mu]ika u Sport 23:00 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:03 - Ru]arju 23:30 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 A[na 13:15 - Rumanz 13:45 ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 Verset il-Lejl 20:45 - Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Forum 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Ta[t Sema Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:45 Qari mill-Bibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 Afternoon Favourites (jinkludi

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Musica al fresco - Daniel Debono RnB Time - William Cauchi Fuzzbox - Christian Azzopardi Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:30 L-ICT Magazine 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Summer Mix (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 21:00 - Ru[ il-Kelma 22:05 Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet - Rakkont, Edukazzjoni, I]-}g[a]ag[ fis-Sajf, Consumer Affairs, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Mill-Bokka taxXelter 10:00 - BBC News Update 10:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Nis;a 20:00 - Classic FM 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Mixja ta’ 90 Sena ma’ Marija 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 - LejH Biss In[ares 16:00 Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - In-Nisrani f’Malta Llum 20:00 - Serenata Naplitana 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - G[ajn ta’ :id 22:00 Sejja[li u Jien Inwie;bek 23:00 - Ru]arju 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Toby’s Wall of Sound 24:00 Paul van Dyk. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi Angelus fit-08:00 u f’12:00) 18:00 - Italia.com 20:00 - L.S. Live.

The Perfect Man - La 5, 21>10

Holly Hamilton (Hillary Duff) tkun xebg[et tbiddel il-post fejn tg[ix kull darba li ommha Jean (Heather Locklear, fir-ritratt), mara mhux mi]]ew;a, taqbad ma’ xi namrat ;did. Il-gwaj hu li bosta drabi tag[mel g[a]liet ]baljati u g[aldaqstant lebda relazzjoni ma ttul wisq. G[alhekk naraw xi pjan t[ejji Jean g[al ommha biex qabelxejn tg[inha tg[olli l-istima fiha nfisha u ssib il-kuntentizza.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 09:00 - Kids Zone 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Teleshopping 13:10 Invisible Worlds (dok.) 14:00 A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 - Museum Secrets (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 Teleshipping 17:05 - Life: Mammals (dok.) 18:00 - A[barijiet 18:10 - Sellili 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Realtà 22:00 - Mixage 23:00 L-A[barijiet 23:15 - X’Joffri lKunvent (r). TVM 2 07:00 - News 12:00 - Malta u lil hinn minnha 14:00 - Alternative Medicines 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 - Art of Spain 16:00 Sa[[tek Kollox 16:10 - History of Science 17:00 - Ti;rijiet Biss (r) 17:40 - Alternative Medicines 18:45 - Madwarna 19:00 A[barijiet bl-Ingli] 19:05 G[awdex Illum 19:30 - Swim Up 20:00 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:10 - Art of Spain 21:00 - De/eduti 22:30 Swim Up 23:00 - History of

Science

ONE 07:00 - Flippers (r) 07:30 - ONE News 07:45 - Te]ori (r) 07:55 Kudos (r) 08:30 - ONE News 08:50 - Clint on ONE 08:55 Minuta Wa[da 09:00 - Lilliput 09:30 - Nuni 09:40 - Minuta Wa[da 09:45 - Londri 10:00 Teleshopping 10:35 - Hazzzard Daily Update 10:40 - Lapes u Karta 10:50 - Vidoes Mu]ikali lokali 11:00 - Teleshopping 11:45 - Londri 12:00 - {ajjiet 12:15 - Teleshopping 12:30 Gazebo (r) 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 Emilja (ep. 28) 15:40 - Minuta Wa[da 15:45 - Londri 16:00 Lilliput (r) 16:30 - Ieqaf 20 Minuta 16:55 - Clint on ONE 17:00 - Teleshopping 17:05 Lejn il-Kungress (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Team PL 18:05 Teleshopping 18:55 - Kur]ità 19:30 - ONE News 20:15 Flippers 20:45 - Issues 22:15 Fresh & Funky 23:15 - ONE News 23:45 - Team PL (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 -

Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - M’Intix Wa[dek (live) 20:30 - Robert Musumeci Talk 21:30 - Dokumentarju 22:00 News 22:30 - Il-Parlament tal-Poplu (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Affari tuio Speciale Anni ’80 l’estate sta finendo 23:10 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 - Sottovoce 01:50 - Magazini Einstein. Raidue 07:05 - Tutti odiano Chris (sitcom) 07:30 - Cartoons 10:15 Incinta per caso (TF) 10:35 - Tg 2 insieme estate 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E... state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Senza traccia (TF) 14:45 - Army Wives (TF) 15:30 - La valle delle rose selvatiche - Un amore per Grace. Film 2006 17:00 - 90210 (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold case - delitti irrisolti (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Once upon a time (TF) 22:40 - Tg 2 notizie 22:55 - Serata per voi 00:10 - Hawaii Five-O (TF) 00:55 - Parlamento 01:10 - Murder rooms – La sedia del fotogafo. Film 2001. Raitre 08:00 - Gli amanti di Toledo. Film ’52 09:40 - La storia siamo noi (attwalità) 10:25 Cominciamo bene 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:50 - Tgr piazza affari 15:00 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - C’era un castello con 40 cani. Film ’89 17:30 Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 Blob 20:15 - Cotti e mangiati (sitcom) 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto? 23:15 - Tg regione 23:20 - Tg 3 linea notte estate 23:55 - Doc 3 -

Il centro di Stefano Consiglio 00:55 - Visioni private Giancarlo De Cataldo

01:25 - Fuori orario 02:00 - Rai news. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro (TF) 08:50 - Mattino cinque 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Troppo bello per me. Film 2007 16:30 Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un altro (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:40 - Veline 21:10 - RIS Roma 3 - delitti imperfetti 23:30 - Red Eye. Film 2005 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Veline. Rete 4 07:45 - Pacific Blue (TF) 08:40 Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 5 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:05 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:35 - My Life - segreti e passioni (soap) 16:45 - Le ali delle aquile. Film ’57 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:10 - Siska (TF) 21:10 - The Rock. Film ’95 23:55 L’ultimo Re di Scozia. Film 2006. Italia 1 08:10 - Cartoons

08:45 - ER Medicina in prima linea (TF) 10:35 - Grey’s Anatomy (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Fringe (TF) 16:00 Smallville (TF) 16:50 - Merlin (TF) 17:45 - Trasformat (kwi]]) 18:30 - Studio aperto 19:00 Studio sport 19:20 - CSI: NY (TF) 21:10 - Celebrity Games Le Olimpiadi di Italia 1 24:00 Observe and Report. Film 2009 01:40 - Nip#Tuck (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 10:45 - JAG Avvocati in divisa (TF) 11:45 -

Agente Speciale Sue Thomas (TF) 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Cristina Parodi Live 15:55 - Il Commissario Cordier 17:55 - Cristina Parodi Cover 18:25 - I menù di Benedetta 19:20 - G Day 20:00 Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Se stasera sono qui 23:05 - Un capo in incognito 23:55 Omnibus notte 01:00 - Tg La 7 sport 01:10 - NYPD (TF).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

24 TV#Radju Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 10:00 Newspoint 10:30 - L-Imqarbin 11:15 - Teleshopping 12:05 Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Teleshopping 13:00 - IlMadonna ta/-?oqqa 15:00 Teleshopping 16:30 - Newspoint 17:00 - Teleshopping 17:30 Nies B[alna 18:15 – F. News 18:30 - Mrs Prichard 19:45 Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Mit-2 g[al 3 23:15 - Favourite News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’ Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Kontra r-Ri[. La 5 12:10 - Beautiful 12:30 Centovetrine 13:05 - Non ditelo alla sposa 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Dirty Sexy Money (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - Instant Star (TF) 17:00 - Samantha Chi? (TF) 17:50 - La tata (sitcom) 18:35 - Extreme Makeover Home Edition 19:40 - The OC (TF) 20:25 - Una mamma per amica 21:10 - The Perfect Man. Film 2005 23:00 - Beautiful (soap) 23:25 - Centovetrine. BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Balamory 08:25 - Little Human Planet 08:30 Dinnerladies 09:00 - 2point4 Children 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:10 - North & South 12:05 - Spanish Flu: The Forgotten Fallen 13:00 - Rob Brydon’s Annually Retentive 13:30 - Dinnerladies 13:55 - The Weakest Link 14:40 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - North & South 16:30 Spanish Flu: The Forgotten Fallen 17:30 - The Weakest Link 18:15 - EastEnders 18:45 Doctors 19:15 - Casualty 20:00 - My Family 20:30 - The

Impressions Show with Culshaw and Stephenson 21:00 - afterlife 21:50 - One Foot in the Grave 22:20 - Last of the Summer Wine

22:50 - Ideal 23:20 - Moses Jones. TCM 07:40 - Somebody up There Likes Me (A) 09:30 - The Band Wagon (U) 11:20 - Love Me or Leave Me (A) 13:20 - Above Suspicion (A) 14:50 - Les Girls (A) 16:40 - Go West (U) 18:00 - Across the Wide Missouri (U) 19:20 - Adam’s Rib (A) 21:00 Mutiny on the Bounty (A) 23:55 - All Fall Down (X). MGM Movies 07:25 - It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World. Film ’63 (U) 09:55 - Return to Macon County. Film ’75 (AA) 11:25 - Starcrossed. Film ’85 (PG) 13:00 Timestalkers. Film ’87 (PG) 14:35 - Till There Was You. Film ’91 (PG) 16:05 - Shark! Film ’69 17:35 - MGM’s Big Screen 17:50 - The Mechanic. Film ’72 (A) 19:30 Retroactive. Film ’97 (18) 21:00 - Go Tell the Spartans. Film ’78 (X) 22:55 - Hardware. Film ’90 (18). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 07:55 - Kojak 08:55 - The

Casebook of Sherlock Holmes 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 - Kojak 13:55 - The September Issue (12) 15:41 Great Women 15:50 - Ironside 16:50 - Quincy, M.E. 17:50 Rosemary and Thyme 18:50 Ironside 19:50 - Kojak 20:50 Great Women 21:00 - Polizia, Femminile, Singolare 21:15 Mystery Woman: In the Shadows 23:00 - Quincy, M.E. Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Craftsman # DieHard 08:10 Dirty Jobs: Turkey Inseminator 09:05 - Deadliest Catch: Pribilof Stare 09:55 - Ultimate Survival: African Savannah 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Building Hong Kong’s Airport 12:35 - The Kustomizer 13:30 - Wheeler Dealers: Mercedes Benz 190E 2.3-16 Cosworth 14:25 American Chopper: Craftsman # DieHard 15:20 - Mythbusters: Helium Football 16:15 - Dirty Jobs: Ice Salvage Crew 17:10 Deadliest Catch: Race Against the Ice 18:05 - Ultimate Survival: Everglades 19:00 How It’s Made 20:00 - Mega

Builders: Quake-Proof Bridge 21:00 - Flying Wild Alaska: Prop, Drop and Ball 22:00 Around the World in 80 Ways: The Boys from Ipanema 23:00 Dynamo: Magician Impossible. Iris 11:35 - I dritti. Film ’57 13:25 Per amore... dei soldi. Film 2000 15:15 - Confessione di un commissario di polizia al procuratore... Film ’71 17:10 - Grandi magazzini. Film ’86 19:20 Charlie’s Angels (TF) 20:10 Starsky e Hutch (TF) 21:00 Femme fatale. Film 2002 23:00 La donne che visse due volte. Film ’58. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - The Mentalist 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 - The Mentalist 17:30 - Supernatural 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Hollywood Buzz 19:30 - Films & Stars 20:00 - Suburgatory 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Amazing Race 22:20 - Chuck 23:10 - Alcatraz 23:55 - Gossip Girl 00:40 - True Blood Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Confessions of an Animal Hoarder 09:00 Snapped: Women Who Kill: Shayne Lovera 10:00 America’s Court with Judge Ross 10:30 - Real Housewives of Beverly Hills: The Real Wedding of Beverly Hills 11:30 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 13:00 - Steaks at Stake 13:30 - Fortune In Flames. 14:00 - The Chawners’ Last Chance 16:00 - Parking Wars 17:00 -

Real Housewives of Beverly Hills: Back to Beverly Hills 18:00 - Confessions of an Animal Hoarder. Pawn Stars: 19:00 - Steaks at Stake 19:30 Fortune In Flames. 20:00 Parking Wars 21:00 - Hardcore Pawn: Les’ Revenge 21:30 Hardcore Pawn: Gold Hustle 22:00 - Hoarders: Beverly # Megan. Hardcore Pawn: 23:00 Rematch: Ashley vs Tressa 23:30 - Mo’ Money. Mo’ Problems.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 - Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets

18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends. Disney Channel 08:40 - Mini Adventures of Winnie the Pooh 08:45 - Mouk 09:00 - Jonas 09:25 - So Random 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Kim Possible 11:05 - Shake It Up 11:30 Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Timon & Pumbaa 12:45 - The Suite Life on Deck 14:00 - Austin and Ally 14:25 Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 Jessie 15:40 - Austin and Ally 16:00 - Good Luck Charlie 16:30 - Wizards of Waverly Place 16:55 The Suite Life on Deck 17:20 - Austin and Ally 17:45 - Phineas and Ferb 18:10 - ANT Farm 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Jessie 19:25 The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas 21:05 Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly

Place

06>30 07>00 09>30 10>45 12>00 12>30 13>00 14>00 14>05 15.00 15>05 16>00 17>00 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

Bejni u Bejnek NET News Chit Chat Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel Bejni u Bejnek Simpati/i NET News Teleshopping NET News Simpati/i Teleshopping RPM NET News Sajf Flimkien Tlug[ tas-Super 5 (ikompli) Sajf Flimkien NET News Mister Fisherman NET News Evidenza NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - World Cup Qualifier Football 12:45 - World Cup, World Tour 13:45 - WATTS 14:45 - European Tour Cycling: GP de Wallonie (live) 16:45 -

World Cup Qualifier Football 18:15 - World Cup, World Tour 19:30 - Wednesday Selection 19:35 - Nations Cup Series Equestrian 20:35 - Riders Club 20:40 - The Barclays PGA Tour Golf 21:40 - Deutsche Bank Championship PGA Tour Golf 22:40 - KLM Open PGA European Tour Golf 23:10 - Ladies Swedish Open Ladies Euro Tour Golf 23:20 - Month Selection 23:25 - Golf Club 23:30 - Maxi Yacht Rolex Cup Yachting.

Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - UCI World Tour Cycling 09:00 - UCI World Tour Cycling 10:00 - US Open Tennis 12:30 - Eurosport 2 News 13:00 - Australian Football Magazine 14:00 - AFC Football Champions League: QF, Game 1 (live) 16:00 - J League Football 16:30 - World Cup Qualifier Football 17:30 - World Cup, World Tour 18:30 - World Cup Qualifier Football 19:30 Eurosport 2 News 20:00 - This

Week on World Wrestling Entertainment 20:30 - Pro Wrestling 21:30 - Boxing 23:00 - European Tour Cycling.

GO Sports 1 07:00 - Aviva Premiership: Rd 2: Northampton Saints v Exeter Chiefs 09:00 - Barclays PL: Week 3: Wigan Ath v Stoke City 11:00 - PGA The KLM Open: Day 3 15:00 - Serie A: Rd 2: Udinese v Juventus 17:00 - ATP Masters 1000: Rogers Cup: Final 18:30 - FIFA Futbol Mundial 19:00 - Barclays PL: Week 3: Liverpool v Arsenal 21:00 Ligue 1: Rd 4: LOSC Lille v Paris Saint-Germain 23:00 - PL World 23:30 - Serie A: Rd 2: Bologna v Milan 01:30 RaboDirect Pro12: Rd 2: Munster v Treviso. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - ATP 250 Series: Suisse Open, Gstaad: Final 11:00 FIFA Futbol Mundial 11:30 Serie A: Rd 2: Catania v Genoa 13:30 - Aviva Premiership: Rd 2:

Bath Rugby v London Wasps 15:30 - PGA The KLM Open: Day 3 19:30 - PL World 20:00 Trans World Sports 21:00 Barclays PL: Week 3: Southampton v Man. Utd 23:00 - Rabo Direct Pro 12: Rd 2: Leinster v Dragons 01:00 - ATP World Tour 500: Citi Open – Final.

GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 10:00 - ATP 250 Series: Suisse Open, Gstaad: Final 13:00 FIFA Futbol Mundial 13:30 Serie A: Rd 2: Catania v Genoa 15:30 - Aviva Premiership: Rd 2:

Bath Rugby v London Wasps 17:30 - PGA The KLM Open: Day 3 21:30 - PL World 22:00 Trans World Sports 23:00 Barclays PL: Week 3: Southampton v Man. Utd 01:00 - RaboDirect Pro12: Rd 2: Leinster v Dragon. Melita Sports 1

FIFA Beach Soccer World Cup Qual.: 08:00 - Norway v Spain (r) 09:15 - Azerbaijan v England (r) . 10:35 - Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 13:00 - 2013 UEFA European Championship: England U#21 v Norway U#21 (r) 15:00 - FIFA 2014 World Cup Qual.: England v Ukraine (r) 17:00 - WWE: Summer Slam (r) 19:55 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's Final: China (r). FIFA 2014 World Cup Qual.: 21:00 England v Ukraine (r) 23:00 Germany v Faeroe Islands (r). 00:55 - WWE: RAW (r). Melita Sports 2 12:00 - Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 14:15 -

Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:20 - FIFA Beach Soccer World Cup Qual.: Norway v Spain (r) 16:35 2013 UEFA European Championship: England U#21 v Norway U#21 (r) 18:35 - FIFA 2014 World Cup Qual.: England v Ukraine (r) 20:35 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 23:10 - Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 01:30 FIFA 2014 World Cup Qual.: Germany v Faeroe Islands (r). Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Assoc.: Loyola v Athleta: dtd. 08.01.12 (r) 09:30 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas: dtd. 14.01.12 (r) 11:05 - Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 (r) 12:50 - MFA Futsal League: White Eagles v Sportinmalta (r) 14:10 - BOV PL: Balzan v Birkirkara (r) 16:15 - Malta Basketball Assoc.: Loyola v Athleta: dtd. 08.01.12 (r) 17:50 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas: dtd. 14.01.12 (r) 19:30 - Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 (r) 21:20 - MFA Futsal League: White Eagles v Sportinmalta (r) 22:40 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Ghajnsielem: dtd. 19.01.12 (r) 00:25 - BOV PL: Balzan v Birkirkara (r).


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Passatemp 25

Tisliba

Sudoku Mimdudin>5. G[ammar fost s[abi talqalb? (5) 6. Jistg[u jid[ku bik meta

7. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 18.

jkollna wie[ed minnu (5) Jist[oqqlu (5) Marret mar-ri[ jew g[ax kellha l-;wiena[ (5) Insett bie]la, tag[tina lg[asel (5) G[adda l-lejl (5) Is-sinjal ta’ kull nisrani (5) Bosta (5) Titla’ min-nar din (5) Italla’ [ajt, forsi (5)

Weqfin>1. G[aqqad spaga m’o[ra b’mara qabel salib? (6) 2. Xkanajt (6) 3. Hekk g[amel biex [affer fil-;ebel (6) 4. Kumpanija ta’ nies dejjem flimkien (6) 8. Jinxtraw [afna ga]a]i g[alihom (5) 9. Iddewweb (5) 12. To[ro; minn [alq erba’ Rumani f’sala? (6) 13. Wara l-bibien jew quddiemhom issibhom (6) 14. Waqqfu mix-xog[ol biha? (6) 15. Forsi l-bniet mhumiex mir-ra[al (6)

Diffi/li: da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Sib is-sekwenza Din ix-xena kienet fotografata f’erba’ mumenti su//essivi meta d-disinjatur kien qed jispi//aha. F’liema ordni e]atta? Soluzzjonijiet

Soluzzjoni tal-biera[

G[at-tfal

?irku ma;iku Imla din il-gradilja b’mod li kull settur ta’ tliet numri jkollu listess total. Meta dan ikun sar korrettement kull wie[ed mit-tliet /rieki ta’ 8 numri jipprodu/u totali identi/i. Kif?

Sudoku

Mimdudin>- 5. I;sma; 6. Ankri; 7. E]att; 10. Morin; 11. Virga; 12. ?anga; 14. Kesa[; 16. Kurva; 17. Lotta; 18. Lavur. Weqfin>-1. Jigdem; 2. }an]an; 3. Kattiv; 4. Sirena; 8. Pruna; 9. Frisk; 12. ?ivili; 13. Avukata; 14. Kavall; 15. {assru.

?irku ma;iku Mostri tad-drapp 1 = b; 2 = a; 3 = /

Ben: The Greek Islands; Ian: Trip to Disneyland; Liz: An African Safari Se jmorru vaganza

Mostri tad-drapp Din il-mara riedet tliet mostri tad-drapp (a, b, /) me[udin minn tliet pezez 1, 2 u 3. Il-mostri jidhru fuq il-lemin. Minn liema pezez kienu maqtug[in?

Sib is-sekwenza

Ben, Liz u Ian qed ja[sbu biex isiefru u jmorru vaganza. Fejn se jmorru? Biex tkunu tafu imxu mal-ispaga [ier;a minn g[onqhom u i;bru l-ittri li fihom. G[andkom taqraw fejn kull wie[ed minnhom se jmur iqatta’ ;img[a divertiment.

? – A – D – B. Infatti l-a[[ar wa[da hi B. F’D jonqos it-tieqa nna[a t’isfel tad-dar finnofs; f’A jonqos il-;ebla ta[t i]-]arbun u f’? jonqos ukoll i/-/ipress.

Se jmorru vaganza


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ

Bir]ebbu;a – Il-Qajjenza

STUDIO FLAT terran, kantuniera, b’kamra tas-sodda wa[da, fih parapett imsaqqaf b’tinda, bieb g[alih, f’area sigura u kwieta, nadif u fih toilet u shower ;odda. Ideali g[al persuni anzjani jew ville;;jatura, b’veduta talba[ar u bl-g[amara. Prezz imnaqqas ta’ €59,000 jew leqreb offerta. ?emplu 99802499 jew 21642990.

Bir id-Deheb

APPARTAMENTI semi-finished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz € 210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-

komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

Santa Venera

MAISONETTE bi tliet kamamr tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

Santa Venera

MAISONETTE kbir 330 metru kwadru fl-ewwel sular, bil-bejt tieg[u u b’garaxx jesa’ tliet karozzi jew erbg[a, f’post /entrali [afna. Jikkonsisti f’kamra tas-salott, ]ew; kmamar tal-banju u spare toilet, k/ina u living

open plan, washroom u bit[a kbira bil-pool. Jinbieg[ b’[afna mill-g[amara u anki bl-air conditions. Ideali g[al min jixtieq jid[ol jg[ix fih jew g[al ra;uni kummer/jali. €465,874 (Lm200,000). Negozjabbli. ?emplu 99441832 jew 77471530.

G{ALL-KIRI

Tas-Sliema

POST /entrali, appartament ;did bi tliet kmamar tassodda lest minn kollox. Billift. €800 fix-xahar u Marsaskala bi tlieta tas-sodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’

front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ madum u plumbing, gypsum board kif ukoll kisi bil-;ibs, graffiato u ]ebg[a bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.


L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

27 TENNIS

Il-Wilson coaching clinic fil-VLTC Il-Vittoriosa Lawn Tennis Club (VLTC) qed iniedi kors ie[or tal-kow/ing g[al din issena. It-ta[ri; jibda nhar il{add, 30 ta’ Settembru. Il-korsijiet huma mifruxa fuq g[axar ;img[at, u jsiru kull nhar ta’ {add fid-9, fl-10 u fil-11 ta’ filg[odu. Ikun hemm ]ew; kategoriji ta’ ta[ri;: g[al dawk li se jibdew it-tennis g[all-ewwel darba u g[al dawk li g[andhom xi esperjenza tal-log[ba. Kull kategorija titqassam fi gruppi skont l-età. L-i]g[ar età hi dik ta’ [ames snin. Id-data g[all-applikazzjonijiet tag[laq nhar il-{add 23 ta’ Settembru. Aktar dettalji jinkisbu millklabb billi //emplu 21696978 mit-Tnejn sal-:img[a wara s6 p.m. jew is-Sibt u l-{add filg[odu bejn id-9 a.m. u nofsinhar.

L-iskwadra ta’ Msida St. Joseph g[al dan l-ista;un

Msida SJ se jfittxu l-promozzjoni Msida St. Joseph qed jimmiraw li flista;un 2012-13, wara li l-ista;un li g[adda [admu biex jirran;aw is-sitwazzjoni finazjarja tag[hom, issa jiksbu lpromozzjoni g[all-Ewwel Divi]joni. Dan ikkonfermah il-President Joe Demarco f’attività li fiha l-klabb ippre]enta l-akkwisti l-;odda g[al dan lista;un kif ukoll sponsers ;odda. Anthony Dalli ;ie konfermat b[ala

kow/ u jidher li rnexxielu wkoll jikkonvin/i lill-uffi/jali tal-klabb biex isa[[u t-tim [alli jkollu biex ja[dem filwaqt li akkwistaw lil Lee Baldacchino, Trevor Templeman, Wayne Buttigieg, Richard Attard, John Agius, Oswald Zammit, Mauro Grioli u Shawn Magro. Se jirritorna wkoll mal-klabb Stacy Vella. Fost l-isponsers il-;odda din is-sena t[abbar li Msida St. Joseph g[andhom

ukoll lil Robert Arrigo, eks President ta’ Sliema Wanderers, u lil Johann Said li sal-ista;un li g[adda kien President ta’ Floriana FC. Dawn it-tnejn kienu pre]enti g[all-pre]entazzjoni tal-akkwisti. Il-kow/ Anthony Dalli qal li l-promozzjoni g[all-Ewwel Divi]joni tidher ferm aktar possibbli din is-sena ladarba fi tmiem l-ista;un se jkunu erbg[a lklabbs li se ji;u promossi.

Tournament minn Floriana AFC Fl-okka]joni ta’ g[eluq it-30 sena anniversarju mittwaqqif tal-G[aqda, il-kumitat ta’ Floriana AFC, mag[rufin a[jar b[ala Floriana Ajax, se jorganizza Football Turnament g[al dawk il-plejers li xi darba lag[bu mat-tim tal-futbol ta’ din l-g[aqda. Dan se jsir il-:img[a 28 ta’ Settembru 2012, fil-Hockey Pitch tax-Xag[ra tal-Furjana stess. Dawk il-plejers interessati li jipparte/ipaw, g[andhom jikkuntattjaw lis-Segretarju tal-G[aqda, Raymond Mifsud, fuq 79989073, mhux aktar tard mill-{add 23 ta’ Settembru. Dan l-a[[ar Birkirkara Tennis Club organizza kampjonat fuq erba’ divi]jonijiet li fih [adu sehem 40 persuna. Fir-ritratt jidhru r-rebbie[a flimkien mal-isponser tal-premjijiet Roberto Andolfi ta’ Andolfi Glass Creations tal-Mdina, li ppremja lir-rebbie[a Sebastien Ravily, Daniel Sammut, Eleno Mamo, Kurt Chetcuti, Clive Borg u Pierre Sammut. Tournament ie[or li qed jorganizza l-klabb hu dak tas-sitt anniversarju li jintemm nhar is-Sibt 15 ta’ Settembru. Intant, fl-a[[ar {add ta’ Settembru fil-klabb jibda kors ie[or ta’ ta[ri; fil-log[ba tat-tennis. Dawk interessati jistg[u jibag[tu informazzjoni b’email fuq info@btcmalta.com sat-23 ta’ Settembru. SPARAR

Muscat jirba[ il-Pelican Trophy It-tiratur Joe Muscat reba[ il-Pelican Trophy, kompetizzjoni Skeet li saret fi tmiem il-;img[a mill-Federazzjoni Maltija tal-Isparar filBidnija. Muscat temm l-ewwel meta laqat 46 minn 50 u 24 minn 25 fil-barrage finali g[al

total ta’ 70 minn 75 plattina. Bozidhar Dimitrov temm fit-tieni post b’67 waqt li bi plattina anqas fit-tielet post spi//a Noel Scicluna. Mir-raba’ sas-sitt post spi//aw Ian Grima b’64, Jason Sciberras bi 62 u Jason Agius b’57 plattina.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

28 Sport U*BET FA TROPHY L-EWWEL RAWND

Erba’ klabbs G[awdxin fit-tieni rawnd Erba’ klabbs G[awdxin g[addew g[at-tieni rawnd tal-U*Bet FA Trophy flimkien ma’ ]ew; klabbs Maltin. Ker/em, Xewkija u Nadur kollha g[elbu oppo]izzjoni G[awdxija waqt li SK Victoria Wanderers eliminaw lil Sta Lu/ija. Mag[hom avvanzaw Senglea A. li eliminaw lil St. Laurence Spurs u Ta’ Xbiex li fir-ritorn tag[hom fl-MFA bdew b’reb[a fuq Munxar Falcons. Gowls fit-tieni taqsima

Reb[a tajba

It-tim Rabti tal-Wanderers kiseb reb[a meritata b’gowls wara l-intervall biex issa jaffronta lil M;arr United firrawnd li jmiss. SK Victoria Wanderers [ar;u aggressivi i]da kienu Santa Lu/ija li [olqu l-ewwel periklu b’konklu]joni millbog[od ta’ Marlon Farrugia. Minuta fit-tieni taqsima lWanderers ]blukkaw irri]ultat meta John Paul Grima dendel kross fejn KENNETH MERCIECA bir-ras g[eleb lil Cilia u rduppjaw fis-17-il minuta meta SERGIO PAZ b’xutt fil-baxx tefa’ ;ewwa. SK Victoria mbag[ad issi;illaw il-kwalifikazzjoni fl-34 minuta b’azzjoni personali ta’ EDINSON SANCHEZ ESTRADA. Seba’ minuti mit-tmiem lil Santa Lu/ija tke//ielhom Marlon Farrugia u anke lWanderers spi//aw bi plejer inqas meta minuta fuq il-[in tke//a s-sostitut Simon Gatt g[al ritaljazzjoni. SK Victoria W: F. Vella, E. Bugeja (S. Gatt), F. Magrin, D. Monday, J.P. Grima, S.F. Bajada, E. Nwankwo, O. Farrugia (C. Sciortino), E. Sanchez Estrada, S. Paz, K. Mercieca (L. Dimech). St Lu/ija FC: R. Cilia, M. Pace, M. Agius, J. Vella, J. Galea, C. Goodrum (R. Curmi), B. Chetcuti, J. Bugeja, W. Zerafa (H. Friggieri), M. Farrugia, G. D’Amato (J. Cutajar). Referee: Andrew James Sammut

Ker/em Ajax eliminaw lil G[ajnsielem f’derby ie[or G[awdxi biex issa fit-tieni rawnd jilag[bu kontra Senglea Athletic. Ker/em fet[u fuq l-attakk u skorjaw fil-35 minuta meta wara korner ta’ Ian Xuereb, id-daqqa ta’ ras ta’ SABRI RAIS kienet imxellfa minn Charlon Tabone bil-ballun iqarraq b’Sammut. Fit-tieni taqsima Ker/em ]iedu l-pressjoni u wara tmien minuti rduppjaw b’azzjoni personali ta’ ANDREW MIZZI. Imbag[ad IAN XUEREB ni]]el ismu fost liskorers fis-16-il minuta. Erba’ minuti wara lill-Blacks tke//ielhom Jonathan Grech. Fit-38 minuta Ker/em g[amluhom 4-0 meta Sakaliev ]marka lis-sostitut MARLON MAMO li tefa’ ;ewwa. G[ajnsielem naqqsu l-iskor fil-41 minuta minn CHARLON TABONE u tliet minuti wara l-istess TABONE kiseb doppjetta personali, din iddarba mill-11-il metru wara li l-istess plejer kien twaqqa’ mis-sostitut Luke Attard. Ker/em Ajax: D. Gauci, P. Kyumyurdzhiev (A. Buttigieg), Ma. Tabone, J.P. Mizzi, K. Mifsud, S. Rais, A. Mizzi (M. Mamo), I. Xuereb, Mi. Tabone, S. Sakaliev, A. Grech (L. Attard). G[ajnsielem: R. Sammut, D. Agius (D. Hili), J. Buttigieg (R. Grima), L. Buttigieg, R. Grima, S. Azzopardi, J. Grech, C. Tabone, K. Hili, J. Attard, A. Cordina (J. Azzopardi). Referee: Stefan Pace

SK Victoria W. ..................3 St Lu/ija FC .......................0

Micallef, wa[du quddiem Mercieca, xe[et g[oli. Senglea rduppjaw fis-seba’ minuta tat-tieni taqsima meta wara li d-difi]a ta’ St Laurence naqset li tikklerja ddaqqa ta’ ras ta’ Robert Perkins, kien l-i]markat TIMMY THOMAS li g[eleb lil Micallef. Mal-kwarta log[ob l-istess Thomas seta’ kiseb tripletta i]da dam ja[sibha wara su;;eriment ta’ Philip Camilleri. Senglea Athletics FC: J. Mercieca, S. Aquilina, B. Zerafa, E. Azzopardi, J. Abela (K. Galea), R. Perkins (J. Spiteri), V. Camilleri, P. Camilleri (D. Xuereb), G. Brincat, R. Galea, T. Thomas. St Lawrence Spurs FC: S. Micallef, V.J. Saliba, J. Micallef, F. Grima, L. Pisani, M. Cutajar, L. Buttigieg, M. Xiberras (A. Cini), W. Portelli (J. Theuma), D. Borg, F. Cini (L. Grima). Referee: Mario Apap

Ker/em Ajax ......................4 G[ajnsielem ........................2

Attakk ta’ SK Victoria kontra Santa Lu/ija

Reb[a konvin/enti

Qala Saints .........................0 Xewkija Tigers. ..................5

Xewkija Tigers b’erba’ gowls fl-ewwel taqsima, a//ertaw minn passa;; g[al rawnd ie[or u issa jiltaqg[u kontra Pembroke Athleta fittieni rawnd. Xewkija fit-18-il minuta fet[u l-iskor b’xutt angulat tad-debuttant DEME SHIELDS u rduppjaw fis-26 minuta minn MARK CAMILLERI. Fid-39 minuta wasal ittielet gowl b’xutt ta’ DEME SHIELDS u tliet minuti millintervall, kien ELTON VELLA li g[amilhom erbg[a bi free-kick dirett. Xewkija baqg[u jiddominaw wara l-mistrie[ u fl-34 minuta ssi;illaw ir-reb[a permezz ta’ kanonata ta’ RODNEY BUTTIGIEG. Qala Saints: W. Vella, M. Zerafa (N. Portelli), L. Buttigieg (G. Cefai), J. Rapa, M. Buttigieg, M. Bonello, A. Vella, M. Mifsud, D. Abela, S. Muscat, F.P. Azzopardi (J. Abela). Xewkija Tigers: J. Grima, F. Xuereb, J. Vella, M. Hrubsa (P. Rapa), J. Cefai, M. Xerri, C. Bugeja (S. Mizzi), E. Vella, W. Cassar (R. Buttigieg), M. Camilleri, D. Sheilds. Referee: Sandro Spiteri Idawru telfa f’reb[a

Ta’ Xbiex ...........................2 Munxar Falcons. ...............1

Il-veteran Sabri Rais, l-awtur tal-ewwel gowl ta’ Ker/em kontra G[ajnsielem

Munxar Falcons u t-tim li re;a’ ssie[eb fl-MFA, Ta’ Xbiex, offrew partita interessanti fejn Ta’ Xbiex irnexxielhom idawru telfa f’reb[a u issa jilag[bu kontra

Gudja United. Wara taqsima ming[ajr gowls, fit-tieni taqsima wara g[axar minuti s-sostitut JOSEPH MIZZI bir-ras feta[ l-iskor g[all-Munxarin. Ta’ Xbiex wettqu reazzjoni immedjata hekk kif ]ew; minuti wara g[amlu l-iskor indaqs permezz tas-sostitut CLINT BUTTIGIEG. Fis-26 minuta qalbu r-ri]ultat meta free-kick ta’ Christian Wismayer spi//a mal-mimduda u mir-rebound JEFFREY AZZOPARDI skorja mill-vi/in. Fl-a[[ar minuti lil Ta’ Xbiex tke//ielhom Fabio Grech. Ta’ Xbiex: G. Edwards, K. Paris, K. Sychell, C. Wismayer, F. Grech, Jf. Azzopardi, A. Xuereb, Jt. Azzopardi, R. D’Amato, M. Ganado (C. Buttigieg), A. Dominicus. Munxar Falcons: D. Spiteri, P.A. Attard, M. Azzopardi, K. Borg, P. Cardona (D. Borg), O. Curmi, M. Debrincat (K. Xerri), C. Hili (J. Mizzi), M. Pace, G. Sillato, R. Hili. Referee: Mario Apap Doppjetta ta’ Thomas

Senglea Athletics ................2 St Laurence Spurs ............0

Senglea Athletics, b’gowl f’kull taqsima ta’ Timmy Thomas, issuperaw l-ewwel rawnd meta eliminaw lil St Laurence Spurs u issa jaffrontaw lil Ker/em Ajax. Wara biss minuta Senglea ]blukkaw ir-ri]ultat meta TIMMY THOMAS, ]markat fil-kaxxa tefa’ ;ewwa. Sekondi mill-intervall Spurs setg[u kisbu d-draw i]da Jonathan

Fa/li g[all-Youngsters

Nadur Youngsters.............8 G[arb Rangers..................1

Nadur Youngsters, kif kien mistenni, kisbu reb[a fa/li f’konfront ie[or dirett bejn ]ew; G[awdxin biex issa fittieni rawnd jilag[bu kontra Marsaxlokk. Bidu velo/i minn Nadur li fet[u l-iskor fis-7 minuta minn JOSEPH GRIMA. Tliet minuti wara rduppjaw permezz ta’ MILOS STOJANOVIC. Il-Youngsters g[amluhom tlieta fid-19-il minuta b’xutt ta’ ALEX SIMONCIC u sitt minuti wara ANTHONY PORTELLI g[amilhom erbg[a. Fit-tmien minuta tat-tieni taqsima G[arb kisbu l-gowl ta’ konsolazzjoni b’xutt ta’ CHRISTIAN ATTARD. Imma fis-16-il minuta ALEX SIMONCIC ]ied ie[or g[anNadurin u fil-35 minuta l-istess SIMONCIC kiseb tripletta personali. Fit-43 minuta ssostitut CLAUDIO ANTUNES ]ied ie[or u minuta wara JOSEPH GRIMA kiseb doppjetta u fl-istess waqt issi;illa r-reb[a. Nadur Youngsters: M. Grima (V. Agius), P. Camilleri, B. Meilak, A. Simoncic, M. Portelli, C. Hili, C. Debono, M. Stojanovic (B. Said), J. Portelli (C. Antunes), A. Portelli, J. Grima. G[arb Rangers: C. Rapa, T. Bartolo, C. Muscat (M. Pace), C. Attard, C. Azzopardi, J. Muscat (A. Mizzi), N. Theuma, C. Mercieca, O. Atzori, N. Mercieca (F. Azzopardi), H. Grech. Referee: Darryl Agius


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Sport 29 WARA S-SU??ESS F’SANTA POD

Mer[ba sabi[a lit-timijiet Maltin tad-Drag Racing

Numru kbir ta’ partitarji u dilettanti tad-Drag Racing attendew bi [;arhom fl-ajruport ta’ Malta biex jag[tu mer[ba f’pajji]na lil Mr.Whippy Racing Team immexxi minn Manty Bugeja wara s-su//ess miksub f’Santa Pod fl-Ingilterra. Dan ir-ri]ultat intlaqa’ wkoll b’sodisfazzjoni kif mistenni minn Tonio Cini, President tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport u sSegretarju Parlamentari Clyde Puli li kienu wkoll pre]enti jilqg[u lis-sewwieqa Maltin u jifir[ulhom tas-su//ess miksub. B’[in 5.36 sekondi Bugeja temm l-ewwel fil-Kampjonat Ewropew tad-Drag Racing tal-FIA fil-kategorja Top Methanol wara li fl-ewwel sessjoni ta’ kwalifika kien anke g[amel 5.3257 sek. Sodisfatt bis-su//ess miksub f’Santa Pod, Bugeja qal li dan mhux sodisfazzjon g[alih biss imma g[ad-dilettanti kollha Maltin. “Nirringrazzja lil Joe Carabott li kien hu li beda din il-missjoni u lit-tim kollu. Dan l-isport jifla[ jikber aktar u meta naraw

It-tim ta’ Mr. Whippy u dak ta’ Kalan/ Racing bis-sewwieqa Manty Bugeja u Chris Polidano fin-nofs flimkien mas-Segretarju Parlamentari Clyde Puli mal-wasla Malta (ritratt> Michael Ellul)

apprezzament b[al dan bilfors tag[mel kura;; biex tkompli timra[.” Bugeja kkummenta wkoll g[all-fatt li fil-finali b[ala avversarju kellu lil Chris Polidanio ta’ Kalan/ Racing Team. Huwa qal li qabel ilfinal [a b’idejn Polidano g[ax kien unur li ]ew; Maltin ikunu fil-finali, imbag[ad ittnejn li huma fittxew min se

jasal l-ewwel fuq il-linja tattmiem u kien fer[an li kien hu li rnexxielu jag[mel dan. Polidano, li xorta wa[da kien sodisfatt bl-esperjenza miksuba u wisq aktar b’dak li wettaq it-tim tieg[u fejn kellu [in ta’ 5.54 sek. waqt li rringrazzja lit-tim kollu qal li kien importanti li ]amm l-istess tuner tal-makna g[aliex meta tibda b’wie[ed u

TENNIS – US OPEN

Murray l-ewwel Britanniku li reba[ Grand Slam f’76 sena Andy Murray sar l-ewwel tennista Britanniku li reba[ titlu individwali fi Grand Slam f’76 sena meta rre]ista g[all-isfida ta/-Champion renjanti Novak Djokovic biex reba[ finali mill-aktar missielta tal-US Open. L-Isko//i] li kien tilef lerba’ finali ta’ Grand Slam li lag[ab fihom qabel, sa fla[[ar irnexxielu jag[milha meta reba[ f’[ames sets, 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 fejn kellu wkoll jikkumbatti l-elementi ta’ ri[ qawwi fl-Arthur Ashe Stadium. Bi]-]ew; plejers jidhru jit[abtu biex jikkontrollaw ilballun f’riefnu qawwi u jippruvaw ju]aw l-a[[ar ener;ija li kien fadlilhom f’finali li la[qet ir-rekord tal-itwal finali fi Flushing Meadows, erba’ sig[at u 54 minuta, kien Murray li [are; rebbie[ biex wera li jappartjeni fost l-elite tat-tennis mondjali. Il-log[ba [adet l-istess [in daqs kemm Mats Wilander kien [a biex g[eleb lill-kow/ ta’ Murray, Ivan Lendl fil-final tal-1988. Wara li tilef l-ewwel ]ew; sets, Djokovic, li reba[ [ames titli Grand Slam, f’daqqa wa[da g[olla l-log[ba tieg[u u reba[ i]-]ew; sets ta’ wara biex sforza l-[ames set de/i]iv hekk kif [ataf lopportunità meta Murray deher qed jg[ejja. Imma hekk kif il-partitarji

Il-UEFA tag[ti miljuni lill-klabbs tal-Euro 2012 Il-UEFA se tkun qed tqassam 100 miljun euros bejn il-klabbs li [allew il-plejers tag[hom imorru jilag[bu filfinali tal-Euro 2012 u l-partiti ta’ kwalifikazzjoni. L-ammonti jvarjaw minn 3.095 miljun euros fil-ka] ta’ Bayern Munich g[al somma aktar modesta ta’ 3,494 euros lill-klabbs ]g[ar b[al Barnsley fl-Ingilterra, Jyvaskyla tal-Finlandja u Bucaspor tat-Turkija. Total ta’ 574 klabb se jkunu qed jibbenefikaw minn dak imsejja[ b[ala pagament ta’ solidarjetà li hu meqjus b[ala forma ta’ kumpens g[a]-]mien li lplejers jag[mlu bog[od mill-klabbs tag[hom meta jkunu qed jirrappre]entaw lil pajji]hom. Il-klabbs o[ra l-aktar li gawdew minn din l-g[otja kienu Real Madrid (2.996 miljuni), Barcelona (2.210

miljuni), Manchester City (2.069 miljuni) u Juventus (2.023 miljuni). Inter li l-iskwadra tag[hom hi mag[mula laktar minn plejers millAmerika t’Isfel ir/evew issomma modesta ta’ 301,445 euros, anqas minn Victoria Plzen tar-Repubblika ?eka li [adu 465,390 euros. FC Vaduz li l-pleyers tag[hom jiffurmaw parti kbira mill-iskwadra nazzjonali ta’ Liechtenstein u jilag[bu fl-Ewwel Divi]joni }vizzera, ing[ataw 209,644 euros, aktar mill-klabbs talBundesliga ta’ Eintracht Frankfurt, Fortuna Dusseldorf, Freiburg u Hoffenheim. Il-klabbs ing[ataw somma g[al kull plejer li ssejja[ mat-tim nazzjonali blammont e]att skont kemm il-plejer dam nieqes u fatturi o[ra.

Il-Bra]il jumilja li/-?ina Andy Murray sa fl-a[[ar reba[ titlu grand slam wara [ames finali meta g[eleb lil Djokovic (xellug)

ta’ Murray, inklu] l-attur Sean Connery u l-manager ta’ Manchester United Sir Alex Ferguson, dehru e//itati u skomdi fuq is-si;;u tag[hom, i/-Champion Olimpiku re;a’ sab il-forma u mar 3-0 minn fuq fl-a[[ar set qabel issi;illa reb[a storika. Qabel is-su//ess ta’ Murray, l-a[[ar Britanniku li reba[ turnament ma;;uri kien Fred Perry li reba[ il-final ta’ Grand Slam fi New York fl1936. Murray deher l-aktar plejer li seta’ jtemm din l-istennija twila meta wasal sal-final tal-

US Open tal-2008 fejn tilef kontra Roger Federer fi straight sets. Huwa re;a’ g[amilha sal-final tal-Open tal-Awstralja fl-2010 u mill;did fl-2011 imma tilifhom ukoll it-tnejn fi straight sets. Ftit xhur ilu wasal sal-final ta’ Wimbledon u g[alkemm tilef kontra Federer, reba[ lewwel set u bi ftit fortuna seta’ anke reba[ il-log[ba. Ftit ;img[at wara patta g[attelfa meta g[eleb lil Federer fil-final Olimpika u issa g[andu t-titlu Grand Slam mal-midalja tad-deheb flOlimpjadi.

Neymar skorja hat-trick hekk kif il-Bra]il umiljaw li/-?ina 8-0 f’partita ta’ [biberija f’Recife u ferr[u lill-partitarji f’darhom wara li tant kienu kkritikawhom min[abba l-wirja fqira kontra l-Afrika t’Isfel il-;img[a lo[ra. Il-Bra]il [adu ftit tal-[in biex qabdu r-ritmu sakemm Ramires wara li bidel ma’ Oscar feta[ l-iskor fit-22 minuta. Imbag[ad kien lattakkant Hulk li beda lazzjoni g[at-tieni gowl skorjat minn Neymar. Il-Bra]il li laqat ukoll darbtejn il-lasta fl-ewwel taqsima kompla jiddomina biex kiseb l-akbar reb[a ta[t Menezes meta Lucas skorja t-

tielet goal tliet minuti fit-tieni taqsima u Hulk g[amilhom 4-0 minn rebound mal-lasta ta’ Neymar. L-istess Neymar skorja ttieni goal personali ftit wara u g[aqqad il-hat-trick meta kien fadal nofs sieg[a log[ob qabel ;ie mibdul ma’ Jonas. Il-Bra]il g[alaq il-log[ba b’auto-goal ta’ Liu Jianye u penalty ta’ Oscar wara li Marcelo twaqqa’ fil-kaxxa. Il-Bra]il issa jilg[ab kontra r-rivali eterni Ar;entina f’]ew; partiti ta’ [biberija li fihhom se jkun hemm biss plejers li jilag[bu fi]-]ew; kampjonati domesti/i. L-ewwel log[ba se tkun fis-19 tax-xahar u l-o[ra fit-3 ta’ Ottubru.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

30 Sport

Il-punti g[all-Italja, l-unuri g[al Malta

2

0

TAZZA TAD-DINJA GRUPP B

ITALJA (1)

Buffon, Peluso, Cassani, Marchisio, Osvaldo (Pazzini 68 min), Barzagli, Bonucci, Destro (Giovinco 81 min), Pirlo, Diamanti (Insigne 46 min), Nocerino.

0 MALTA

Hogg, Muscat (Camilleri 85 min), Sciberras, Agius, Dimech, Bogdanovic (Cohen 68 min), Briffa, Mifsud, Herrera, Borg, Schembri.

Referee – Munukka (Fillandja) Skorjaw – Destro 5 min, Peluso 92 min Imwissija – A. Muscat, A. Schembri, A. Cohen, A. Hogg L-Italja skorjat goal fil-bidu u ie[or fil-[in mi]jud biex g[elbet lil Malta 2-0 f’Modena f’log[ba mill-fa]i ta’ kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja 2014 fil-Bra]il. LItalja [adet dak li riedet wara d-di]appunt kontra lBulgarija, i]da l-unuri kienu miksuba mill-Maltin li qatt ma tilfu rashom minkejja li sofrew goal kmieni, u baqg[u jissieltu sal-a[[ar tisfira tarreferee Fillandi]. Jekk il-wirja tat-Taljani kienet wa[da konfu]a, mertu kbir g[andhom il-plejers Maltin li kienu tattikament ferm dixxiplinati, fejn Andrè Schembri kien id-dell ta’ Andrea Pirlo u qatt ma [alla lill-plejer ta’ Juventus jiddetta l-log[ob. Fid-difi]a l-Maltin lag[bu log[ba kbira fejn Luke Dimech ta qalbu flimkien ma’ Steve Borg u Andrei Agius. Fil-midfield [admu bla heda anki Roderick Briffa u Gareth Sciberras, filwaqt li l-captain

Michael Mifsud ftit li xejn seta’ jag[mel kontra d-difensuri Taljani. Il-bidu tal-log[ba deher li se jkun wie[ed diffi/li g[allMaltin g[aliex l-Italja marret fil-vanta;; fl-ewwel azzjoni tag[ha wara biss [ames minuti log[ob. Kien pass fit-tul ta’ Marchisio fid-direzzjoni ta’ DESTRO li minn po]izzjoni dubju]a ta’ offside avanza u g[eleb lill-goalkeeper Malti Andrew Hogg. G[allattakkant ta’ Roma dan kien lewwel goal tieg[u bil-flokk tal-azzurri. Minkejja dan il-goal hekk bikri il-Maltin ma tilfux rashom u qatt ma /edew pulzier bit-team Taljan isibha ferm u ferm diffi/li biex jersaq lejn il-goalkeeper Hogg. L-Italja resqu qrib fil-11-il minuta meta Diamanti fajjar freekick b’sa[[tu /entrali bilgoalkeeper Hogg idawwar f’korner. {ames minuti wara, Osvaldo da[al tajjeb fil-kaxxa

Il-plejer Taljan Diamanti janti/ipa lill-plejer Malti Daniel Bogdanovic

Maltija i]da Luke Dimech irkupra tajjeb biex waqqaf lillattakkant ta’ Roma. Tista’ tg[id li minkejja lpressjoni l-Italja ma re;g[etx resqet lejn il-lasta Maltija tul l-ewwel taqsima bil-Maltin jimblukkaw tajjeb lil Pirlo u lil Marchisio fil-midfield, i]da b’Michael Mifsud kompletament i]olat fl-attakk. Il-Maltin kull x’[in kisbu lpussess tal-ballun ippruvaw jamministrawh tajjeb u fit-33 minuta kien Roderick Briffa li b’xutt b’sa[[tu minn tarf il-

kaxxa ;ieg[el lil Buffon idawwar f’korner. Fit-tieni taqsima l-coach Taljan Prandelli da[[al lil Insigne ta’ Napoli minflok Diamanti. Dan il-plejer donnu ta iktar [ajja lill-attakk Taljan u fis-56 minuta Andrew Hogg kellu jinxte[et biex salva xutt angolat ta’ Nocerino. Mas-sieg[a log[ob [arba tajba ta’ Luke Dimech li sab spazju fl-attakk u minn tarf ilkaxxa fajjar xutt li mar g[oli. Insigne kompla jkun l-ikbar theddida g[ad-difi]a Maltija bid-dribbling fuq ix-xellug. Marchisio kellu azzjoni tajba u xutt li g[adda ftit g[oli. F’nofs it-taqsima Andrew Cohen [a post Bogdanovic u

Prandelli g[amel it-tieni bidla meta da[al Pazzini minflok Osvaldo. Kwarta mit-tmiem azzjoni o[ra tajba ta’ Insigne u pass lejn Pazzini li falla /ans fa/li mill-vi/in. Malta wie;bet b’azzjoni tajba ta’ Andrà Schembri li da[al tajjeb fil-kaxxa bil-kross shot tieg[u imur barra. Fla[[ar minuti l-Italja g[amlu la[[ar sforzi biex iserr[u rashom bit-tieni goal i]da lMaltin ma /edewx pulzier. Kien biss fit-92 minuta li minn azzjoni ta’ korner iddifensur ta’ Atalanta PELUSO g[ola fuq kul[add u g[eleb lil Hogg li salva parzjalment bilballun ja[bat ma’ Cohen qabel il-ballun spi//a fix-xibka.

KUMMENTI

Ghedin sodisfatt bil-wirja tal-Maltin

Il-coach nazzjonali Malti Pietro Ghedin deher ferm sodisfatt fl-ewwel kummenti li ta lit-televi]joni Taljana wara llog[ba. Ghedin qal li l-plejers Maltin kellhom xi ftit talbi]a’ min[abba li se jilag[bu kontra pajji] fost l-aqwa fiddinja. I]da kompla jg[id li l-plejers tieg[u g[amlu dak li xtaq hu u lag[bu log[ba verament tajba. Dwar il-markatura ta’ Andrè Schembri fuq Pirlo Ghedin qal li Schembri mhux difensur u g[amel dmiru tajjeb fizzona tal-midfielder Juventin. Meta mistoqsi jag[ti ;udizzju dwar il-wirja tat-Taljani, Ghedin qal li d-domanda g[andha ssir lejn il-coach tal-Italja Prandelli. Ghedin i]da qal li jekk l-Italja sabet diffikultà biex ikollha azzjonijiet perikolu]i, dan kien kollu mertu tal-plejers Maltin.

Prandelli kuntent bir-reb[a

Barzagli u l-captain Malti Michael Mifsud jissieltu g[all-ballun f’azzjoni mil-log[ba tal-biera[ f’Modena

Min-na[a tieg[u il-coach tal-Italja Cesare Prandelli qal li l-wirja fit-tieni taqsima kienet ferm a[jar minn dik talewwel taqsima, i]da l-iktar importanti kienet ir-reb[a u din waslet ming[ajr wisq tbatija. Hu qal li minkejja goal kmieni l-Italja sabet diffikultà biex issib it-tieni goal. Hu qal li dan mhux l-a[jar ]mien g[all-plejers li jkunu g[adhom qed ifittxu l-a[jar forma tag[hom. Prandelli qal li Insigne kien strumentali fit-tieni taqsima, u li t-Taljani jridu j]idu r-ritmu tal-log[ob tag[hom. Hu kompla jg[id li fi ]mien xahar il-kundizzjoni fi]ika tkun a[jar u l-prestazzjonijiet jitjiebu wkoll.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

Sport 31 TAZZA TAD-DINJA

Penalty fl-a[[ar isalva lill-Ingilterra Penalty fl-a[[ar minuta tallog[ba salva lill-Ingilterra lbiera[ f’Wembley kontra lUkrajna. Fost il-log[biet lo[ra, il-:ermanja kisbet ittieni reb[a konsekuttiva meta reb[et fi Vjenna, l-istess kif g[amlet Franza li f’Pari;i g[elbet lil Belarus. Spanja lag[bet l-ewwel log[ba tag[ha u kellha tit[abat biex g[elbet lil Georgia barra minn darha. GRUPP A – Reb[a kbira ta’ 6-1 tas-Serbja fuq Wales biex is-Serbi issa jinsabu flewwel post b’erba’ punti flimkien ma’ Bel;ju u Kroazja li temmew fi draw ta’ 1-1 il-log[ba ta’ bejniethom. G[all-Kroazja skorja Perisic wara sitt minuti bir-risposta Bel;jana minn Gillet e]att qabel intemmet lewwel taqsima. GRUPP B – Minbarra llog[ba u l-wirja qalbiena ta’ Malta f’Modena, kien hemm log[ba o[ra minn dan ilGrupp fejn il-Bulgarija g[elbet lill-Armenja 1-0 grazzi g[all-goal ta’ Manolev fit-43 minuta. Il-log[ba kienet wa[da goffa fejn ilBulgarija spi//aw jilag[bu b’g[axra u l-Armenja b’disg[a. GRUPP C – Fi Vjenna stennija kbira g[al-log[ba bejn l-Awstrija u l-:ermanja bit-team ta’ Joachim Loewe jo[ro; rebbie[ 2-1. Reus u Ozil mill-penalty spot taw vanta;; doppju lill-:ermanja bl-Awstrija/i jid[lu mill-;did fil-log[ba b’goal ta’ Junuzevic fis-57 minuta. }vezja bdiet b’reb[a ta’ 2-0 fuq Kazakhstan b’goals ta’ Elm u Berg.

GRUPP D – Reb[a impressjonanti tal-Olanda mmexxija minn Luis Van Gaal li reb[u 4-1 f’Budapest kontra l-Ungerija. G[allOlanda doppjetta ta’ Lens, u goals ta’ Indi u Huntelaar. Kien hemm ukoll reb[iet tajba g[ar-Rumanija 4-0 fuq Andorra u t-Turkija li reb[et 3-0 kontra l-Estonja. GRUPP E – }vizzera jinsabu fl-ewwel post b’punti massimi minn ]ew; log[biet wara r-reb[a talbiera[ 2-0 kontra l-Albanija. ?ipru wkoll kisbu l-ewwel reb[a meta g[elbu lillI]landa 1-0. GRUPP F – Reb[iet tajba g[ar-Russja mmexxija minn Fabio Capello u g[allPortugal li g[elbu lillAzerbaijan 3-0. G[ar-Russi skorjaw doppjetta Alexander Kerzhakov u goals o[ra minn Kokorin u Fayzulin, filwaqt li l-Portugal reb[u b’goals ta’ Varela, Postiga u Alves. GRUPP G – Bosnja komplew sa[[ew l-ewwel post fil-grupp fejn wara rreb[a ta’ 8-1 kontra Liectenstein, il-biera[ kisbu reb[a o[ra tajba 4-1 kontra Latvja. Il-gaols ta’ Bosnja kienu skorjati minn Pjanic, Dzeko u doppjetta ta’ Misimovic, wie[ed minn penalty. GRUPP H – Goal minn penalty skorjat minn Lampard tliet minuti mittmiem salva lill-Ingilterra minn telfa sorpri]a f’Wembley kontra l-Ukrajna. Kienu l-Ukreni li marru filvanta;; fit-38 minuta

Il-plejer :ermani] Mesut Ozil jiskorja t-tieni goal tal-:ermanja mill-[dax-il metru fir-reb[a tal-:ermanja 2-1 fi Vjenna fuq l-Awstrija.

permezz ta’ Konoplyanka fit-38 minuta u t-team ta’ Hodgson kellu jistenna sattmiem biex salva l-log[ba. Ftit wara l-goal tad-draw ta’ Lampard l-Ingilterra kellhom lil Steven Gerrard imke//i wara li ntwera t-tieni karta safra. Mill-istess grupp reb[a kbira ta’ 6-0 g[al Montenegro f’San Marino. GRUPP I – reb[iet g[al Franza u Spanja fil-log[biet tal-biera[. Spanja kellha tistenna sa erba’ minuti mittmiem biex skorjat il-goal tar-reb[a permezz ta’ Soldado. Fi Stade de France Franza g[elbu lil Belarus 3-1 b’goals ta’ Capoue, Jallet u Ribery.

Floriana FC fost 23 klabb bi flus mi]muma mill-UEFA Il-UEFA ]velat li [adet lewwel passi skont irregolamenti l-;odda finanzjarji tal-Fair Play u kienet qed i]omm il-fondi ta’ premjijiet ta’ flus dovuti lil 23 klabb min[abba li naqsu milli jkunu konformi mar-regolamenti l-;odda. Il-klabbs li kollha ipparte/ipaw filkompetizzjonijiet tal-UEFA dan l-ista;un, instab li kellhom dejn ma’ klabbs o[ra, mal-impjegati tag[hom jew malawtoritajiet tat-taxxa. Dan wassal biex il-pagamenti tag[hom kienu mi]muma sakemm isiru aktar investigazzjonijiet. Fost dawn il-klabbs hemm ukoll il-klabb Malti ta’

Floriana FC li kellu l-flus dovuti lilu mill-UEFA talparte/ipazzjoni fl-Ewropa mi]muma min[abba li mhux konformi mar-regolamenti. Fost il-klabbs l-o[ra ta[t investigazzjoni hemm Atletico Madrid u Malaga ta’ Spanja, il-Portugi]i ta’ Sporting, Dinamo u Rapid Bucharest tar-Rumanija u Fenerbahce tat-Turkija. Il-mi]uri se jibqg[u fisse[[ sakemm il-bilan/ kollu identifikat jit[allas kollu jew sakemm tittie[ed de/i]joni finali. Il-UEFA approvat lintroduzzjoni tarregolamenti tal-fair play fl2009 bil-g[an li tnaqqas iddejn u tintrodu/i ftehim finanzjarji a[jar u aktar

trasparenti fost il-klabbs filkompetizzjonijiet tag[ha. Is-somom tat-trasferimenti u l-[lasijiet tal-klabbs involuti ilhom ji;u segwiti sa mill-ista;un 2011-12 fejn ilklabbs ;ew mitluba li ma jag[mlux dejn fl-2012-13 u se jkunu evalwati fl-ista;un 2013-14. F’kumment lil dan il;urnal is-Segretarju ta’ Floriana FC Dione Borg qal li l-kumitat il-;did tal-klabb di;à ltaqa’ mal-MFA dwar din il-problema li tikkon/erna [lasijiet dovuti mill-ista;uni li g[addew u li l-klabb g[ad irid jag[mel. Huwa qal li l-Kumitat qed ja[dem biex din il-problema tissolva fil-parametri stabbiliti.

Ri]ultati u klassifiki

Grupp A

Serbja v Wales Bel;ju v Kroazja Skozja v Ma/edonja Serbja Bel;ju Kroazja Skozja Ma/edonja Wales

12-10-12

6-1 1-1 1-1

L R D T F K Pt 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 0

0 6 0 3 0 2 0 1 1 1 1

2

1 1 1 1

4 4 4 2

2 1 8 0

Serbja v Bel;ju Ma/edonja v Kroazja Wales v Skozja

Grupp F

Grupp B

Bulgarija v Armenja Italja v Malta Italja Bulgarija Armenja Rep. ?eka Danimarka Malta

12-10-12

1-0 2-0

L R D T F K Pt 2 2 2

1 1 0 4 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

2 4 2 4 1 3 0 1 0 1 2 0 0 2 0 3 0

Rep. ?eka v Malta Bulgarija v Danimarka Armenja v Italja }vezja v Kazakhstan Awstrija v :ermanja

2-0 1-2

L R D T F K Pt

12-10-12

5 1 6 2 0 3 2 1 3 1 2 0 0 3 0 1 4 0

Faroe Islands v }vezja Kazakhstan v Awstrija Irlanda v :ermanja Rumanija v Andorra Turkija v Estonja Ungerija v Olanda

12-10-12

4-0 3-0 1-4

L R D T F K Pt 2 2 2 2 2 2

2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2

6 6 6 3 0 0

0 6 6 4 3 2 3 5 0 9 0

1

Olanda v Andorra Estonja v Ungerija Turkija v Rumanija

Grupp E

Norve;ja v Slovenja ?ipru v I]landa }vizzera v Albainja }vizzera I]landa Albanija ?ipru Norve;ja

L R D T F K Pt

Russja 2 Portugall 2 Lussemburgu 2 Irlanda Ta’ Fuq 2 A]erbaijan 2 I]rael 2

12-10-12

2 0 0 6 0 6 2 0 0 5 1 6 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 5 1

Russja v Portugall Lussemburgu v I]rael Bosnja v Latvja Slovakja v Liechtenstein Gre/ja v Litwanja Bosnja Gre/ja Slovakja Litwanja Latvja Liechtenstein

12-10-12

4-1 2-0 2-0

L R D T F K Pti 2 2 2 2 2 2

2 0 0 12 2 0 0 4 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1

2 6 1 6 1 4 3 1 6 0 10 0

Gre/ja v Bosnja Slovakkja v Latvja Liechtenstein v Litwanja

Grupp H

Grupp D

Rumanija Olanda Ungerija Turkija Estonja Andorra

0-4 1-1 3-0

Grupp G

Grupp C

:ermanja 2 2 0 0 }vezja 1 1 0 0 Irlanda 1 1 0 0 Awstrija 1 0 0 1 Faroe Islands 1 0 0 1 Kazakhstan 2 0 0 2

I]rael v Russja Irlanda Ta’ F. v Lussemburgu Portugall v Azerbaijan

San Marino v Montenegro Ingilterra v Ukrajna Polonja v Moldova Montenegro Ingilterra Polonja Ukrajna San Marino Moldova

12-10-12

2 2 2

1 1 0 8 2 1 1 0 6 1 1 1 0 4 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6

2 2 0 0 4 0 6 2 1 0 1 2 1 3 2 1 0 1 3 3 3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 3

4 4 4

1

0 2 0 0 2 0 7 0

Ingilterra v San Marino Moldova v Ukrajna Georgia v Spanja Franza v Belarus

L R D T F K Pt

1-1

2-0

L R D T F K Pt

Grupp I 2-1 1-0 2-0

0-6

Franza Spanja Georgia Finlandja Belarus

12-10-12

0-1 3-1

L R D T F K Pt 2 2 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 4

Finlandja v Georgia Belarus v Spanja

6 3 3 0 0


L-Erbg[a, 12 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

L-ISTATI UNITI> Fl-isfond tal-bandiera Amerikana jidher il-One World Trade Center fi New York hekk kif ilbiera[, tfakkar il-11-il anniversarju mill-attakki tal-11 ta’ Settembru. Kemm fi New York kif ukoll f’Washington, Pennsylvania saru /erimonji biex ifakkru dawn l-attakki. ?erimonji ta’ tifkira saru wkoll madwar id-dinja fosthom fost it-truppi Amerikani fl-Afganistan. (ritratt Reuters)

L-igaming i[addem 7,000 persuna Sebat elef persuna g[andhom impjieg relatat malindustrija tal-online gaming f’Malta, b’4,000 minnhom ja[dmu b’mod dirett f’din lindustrija. Dan hu d-doppju ta’ kemm kienet t[addem din l-industrija fl-2008. Fl-2011, din l-industrija ikkontribwiet total ta’ €22 miljun f’taxxi u [lasijiet talli/enzji lejn l-ekonomija talpajji]. Dan irri]ulta minn diskors tal-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech fl-inawguraz-

zjoni tal-MIGS12 Malta igaming seminar f’San :iljan ilbiera[. F’dan is-seminar, l-operaturi li qed jipparte/ipaw tkellmu dwar il-benefi//ji li toffri Malta f’dan is-settur tal-online gaming u e]aminaw l-opportunitajiet li l;urisdizzjoni Maltija. Il-Ministru Fenech spjega kif fl-2004 Malta kienet lewwel pajji] fl-UE li beda jirregola dan is-settur. Minn dak iz-zmien ’l hawn f’Malta hawn 240 kumpanija tal-online gaming. Hu

spjega kif fl-a[[ar tliet snin aktar pajji]i g[arfu l-opportunitajiet li joffri dan is-settur. Il-Ministru Fenech tkellem dwar ir-rwol tal-Awtorità Maltija tal-Log[ob u lLotteriji u qal li fl-a[[ar snin kienu ffirmati diversi ftehim ma’ pajji]i barranin bl-iskop li Malta tibqa’ fuq quddiem fl-Ewropa. Su;;ett ie[or trattat millMinistru tal-Finanzi kien dak dwar l-integrità fl-isport fejn anki f’dan ir-rigward kienu ffirmati numru ta’

media•link COMMUNICATIONS

Memorandum of Understanding anki ma’ asso/jazzjonijiet internazzjonali tal-futbol. Jirri]ulta li fl-a[[ar erba’ snin, l-Awtorità Maltija li tirregola dan is-settur immani;;jat 800 li/enzja biex operaturi joperaw f’Malta. B[alissa f’Malta hawn 440 li/enzja g[al operazzjoni kummer/jali f’dan is-settur, id-doppju ta’ erba’ snin ilu. Fl-2011 biss l-Awtorità Maltija dwar ilgaming ir/eviet iktar minn 100 applikazzjoni.

Quddiem din is-sitwazzjoni, sostna l-Ministru Tonio Fenech, il-Gvern se jwaqqaf fondazzjoni li se tkun responsabbli g[al dan is-settur u li se tiffoka wkoll fuq l-effetti li dan is-settur jista’ jkollu. Din il-fondazzjoni se tkun qed tiffoka fost l-o[rajn fuq persuni li jkollhom problemi ta’ log[ob u se tkun impenjata li, permezz ta’ g[ajnuna mill-industrija, to[loq in/entiv biex tbieg[ed persuni milli jaqg[u fil-vizzju tal-log[ob.

2012_09_12  
Advertisement