Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,226

€0.55

Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Tkabbir ekonomiku ta’ 0.9% li jissarraf fi tkattir tal-;id u [olqien tax-xog[ol minn Jesmar Baldacchino

Il-politika ekonomika talGvern tfisser tkattir tal-;id u [olqien ta’ jobs b’pagi a[jar. Dan ;ie kkonfermat milla[[ar statistika tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika, lNSO dwar it-tkabbir ekonomiku fit-tieni kwart tas-sena. Din l-istatistika turi kif matul it-tieni kwart ta’ din is-sena, bejn ix-xhur ta’ April u :unju, l-ekonomija ta’ pajji]na kibret bi 3% jew 0.9% f’termini reali. Dan wara li fi]-]ew; perjodi ta’ tliet xhur ta’ qabel, lekonomija kienet /kienet b’0.5% u 1.2% rispettivament. L-istatistika tal-NSO turi kif bejn April u :unju, ilProdott Gross Domestiku kien jammonta g[al 1,658.8 miljun ewro li tfisser ]ieda ta’ 3% meta mqabbel malistess tliet xhur tas-sena li g[addiet. F’termini reali, lGDP ]died b’0.9%. L-iktar setturi li rre;istraw ]ieda kienu s-settur tal-informatika u l-komunikazzjoni li kiber bi 8.5%, is-settur tas-servizzi finanzjarji u talassigurazzjoni li kibru

b’7.9%, is-setturi tal-arti, iddivertiment u r-rikreazzjoni li kibru b’6%, l-attivitajiet professjonali u tekni/i b’5%, is-settur tal-bejg[ mill[wienet, tat-trasport, irristoranti u l-lukandi li kibru bi 2.8%. :iet irre;istrata ]ieda kemm fl-importazzjoni kif ukoll fl-esportazzjoni, blispi]a fil-konsum f’termini nominali ]diedet b’1.5% biex f’termini reali naqset b’1.4%. Il-Kapital Gross ]died bi kwa]i 9 miljun ewro u naqas b’1.7% f’termini reali. I]-]ieda tal-Prodott Gross Domestiku fuq is-sena li g[addiet kienet tammonta g[al 48 miljun ewro li tqassmet fi 19-il miljun ewro f’kumpens lill-[addiema li kellhom jirtiraw kmieni mixxog[ol, 23 miljun ewro f’surplus gross tal-intrapri]i u 6 miljun ewro u nofs f’]ieda mit-taxxi. F’kummenti lill-;urnal IN-NAZZJON, il-Ministru g[all-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment, Tonio Fenech sostna li dan ir-ri]ultat juri li g[al pa;na 5

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt l-esperjenza li kellu lbiera[ ma’ ]ew; sajjieda (Ritratt> Michael Ellul)

L-UE wasslet biex is-sajjieda jinvestu u jo[olqu aktar xog[ol Is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fissret aktar flus g[as-sajjieda biex jinvestu f’dg[ajjes u l-bastimenti li jkollhom b]onn. B’hekk jibqag[lhom aktar flus fil-but u jo[olqu aktar xog[ol. Il-Partit Nazzjonalista japprezza s-sagrifi//ju li jag[mlu l-[addiema u se jkompli jg[in biex il[addiema kollha Maltin u G[awdxin jil[qu lpotenzjal u l-miri tag[hom. Is-sajjieda wkoll huma [addiema u l-Gvern se jkompli jg[inhom jinvestu biex jibqag[lhom aktar flus fil-but. B[ala parti mill-attivitajiet li jfakkru t-48 sena

mill-kisba tal-Indipendenza, il-:img[a 7 ta’ Settembru, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ]ar ]ew; sajjieda waqt il-[idma tag[hom. Dan bilg[an li l-Partit Nazzjonalista jkompli jersaq aktar lejn il-poplu u l-[addiema Maltin u G[awdxin. Dawn i]-]ew; sajjieda, George u Michael Bugeja, spjegaw lill-Prim Ministru x’inhuma lproblemi li jiltaqg[u mag[hom ta’ kuljum u x’jinvolvi e]att ix-xog[ol tag[hom - xog[ol li jag[tihom sodisfazzjon kbir.

Jum il-Vitorja

Tazza tad-Dinja 2014

Imfakkra ]-]ew; assedji importanti fl-istorja Maltija

Malta tibda b’telfa minima ta’ 1-0 kontra l-Armenja

Ara pa;na 3

Ara pa;na 30

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Lokali 5

Il-Gvern se jibqa’ jiddefendi x-xog[ol u jo[loq jobs ;odda minn pa;na 1

Pre]enti kien hemm wkoll il-Ministru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali George Pullicino, id-deputat Karl Gouder kif ukoll ilkandidati tal-PN g[allelezzjoni li ;ejja Victor Scerri u Noel Muscat. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li l-;id ji;i mix-xog[ol, millb]ulija u mill-g[aqal u g[alhekk sakemm il-Gvern jibqa’ jiddefendi x-xog[ol u jo[loq aktar jobs ;odda, pajji]na jibqa’ jkollu garanzija ta’ [ajja a[jar. Il-Prim Ministru qal li l[idma ta’ Gvern Nazzjonalista hi wa[da li t[ares lejn il-futur b[ala sfida li twassal sabiex il[addiema jkollhom kundizzjonijiet a[jar u aktar

opportunitajiet. Lawrence Gonzi spjega kif is-settur tas-sajjieda huwa wie[ed li dejjem jinbidel. Wara li [are; massajjieda fuq l-iskuna tassajd minn Marsaxlokk, ilPrim Ministru tkellem ma’ dawk pre]enti u spjega kif il-Gvern se jkompli jag[mel dak kollu possibbli sabiex il-qasam tas-sajd f’pajji]na jibqa’ wie[ed sostenibbli. Il-Prim Ministru semma kif matul dawn l-a[[ar snin is-sajjieda Maltin u G[awdxin [adu madwar 13-il miljun ewro f’g[ajnuna mill-Unjoni Ewropea minbarra lg[ajnuna finanzjarja li jir/ievu grazzi g[all-Gvern Malti permezz ta’ numru ta’ skemi indirizzati proprju lejn is-sajjieda.

Mir-ri]ultati li qed jinkisbu qed igawdu l-familji minn pa;na 1

l-investituri, l-industrijalisti u s-sidien tan-negozju qed juru fidu/ja fil-qag[da ta’ pajji]na u qed ikomplu jinvestu u jo[olqu l-postijiet tax-xog[ol. Dan it-tkabbir ekonomiku qed ji;i rifless f’]ieda fil-pagi tal[addiema, li ]diedu bi 2.6%. Apparti dan ir-ri]ultat inkora;;anti, fl-istess kwart ;iet irre;istrata ]ieda o[ra flinvestiment ta’ 3.6%. Il-Ministru g[all-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment, Tonio Fenech sostna li dawn ir-ri]ultati jikkonfermaw lg[aqal tal-Gvern li f’]mien ta’ diffikultà internazzjonali, min[abba l-kri]i ekonomika madwar l-Ewropa, sa[[a[ lg[ajnuna lis-settur privat u in[olqu skemi finanzjarji g[all-fabbriki, is-sidien tallukandi u r-ristoranti u lindustrija, filwaqt li g[assidien tan-negozji ]-]g[ar u medji n[olqu l-iskemi MicroInvest, MicroCredit u MicroGuarantee.

Dan kollu qed jissarraf f’aktar postijiet tax-xog[ol, hekk kif din il-;img[a stess, l-NSO kkonferma li tul la[[ar tnax-il xahar, in-numru tal-persuni li qed ja[dmu bi qlig[ ]died b’1.5% u issa jammontaw g[al 150,700. Dan fl-istess ]mien meta lEurostat ippubblikat /ifri li juru li l-qg[ad fl-Ewropa kompla ji]died u issa jammonta g[al kwa]i 11%. F’Malta i]da g[andna l-5 linqas rata tal-qg[ad fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-kummenti talMinistru Tonio Fenech waslu fi tmiem il-laqg[a li kellu mal-imsie[ba so/jali flMCESD, fejn apparti lqag[da ekonomika tal-pajji], ;ie diskuss id-dokument ta’ qabel il-ba;it fejn l-imsie[ba so/jali ressqu wkoll ilproposti tag[hom. L-imsie[ba so/jali issa g[andhom 30 ;urnata sabiex iressqu ssottomissjonijiet tag[hom g[ad-diskussjoni tal-Gvern

biex ikunu inklu]i fil-ba;it g[as-sena d-die[la. Il-Ministru Fenech qal li lproposti mressqa millimsie[ba so/jali huma fuq listess gwida ekonomika talGvern. Tonio Fenech qal li lproposti tal-imsie[ba so/jali jkunu inklu]i fil-ba;it finali sakemm id-direzzjoni finanzjarja tal-pajji] tibqa’ dik li jibqg[u jin[olqu limpjiegi. Min-na[a tieg[u, il-Partit Nazzjonalista sostna li din la[bar tat-tkabbir ekonomiku tikkonferma kemm Joseph Muscat u l-MLP huma ‘profeti foloz’ li dejjem jipprevedu di]astri ekonomi/i u minflok ji;u ri]ultati ekonmi/i po]ittivi li minnhom igawdu l-familji b’aktar flus fil-but u xog[ol a[jar b’pagi tajbin. Il-Partit Nazzjonalista jsostni li Edward Scicluna, li Muscat jekk ikun fil-Gvern jag[mlu Ministru tal-Finanzi, re;a’ ;abha [a]in.

Protesta mir-Ri/evituri tal-Lottu segwita mill-ma;;oranza Il-ma;;oranza tar-Ri/evituri talLottu segwew direttiva biex ilbiera[, il-:img[a, i]ommu l-banek tal-lottu tag[hom mag[luqin bi protesta kontra l-a;ir tal-Maltco. Id-direttiva ng[atat wara li ma kien hemm l-ebda ]blokk fit-tentattivi li kien hemm biex ilpartijiet jiltaqg[u fuq il-mejda taddiskussjoni.Talbiet ripetuti mill-Union tar-Ri/evituri tal-Lottu (LRU) u lGRTU li mag[ha l-union hi affiljata, ma kellhom l-ebda risposta min-na[a tal-Maltco. Id-diskussjonijiet mitluba millGRTU u l-LRU jirrigwardaw ilgaranzija dovuta lill-Maltco mirri/evituri tal-lottu. Il-ka] partikolari li

Bel;jan jinstab mejjet fl-appartament tieg[u Il-Pulizija qed tinvestiga ssejba ta’ ra;el mejjet ilbiera[ filg[odu fi Triq Perelles filQawra. Ir-ra;el li hu Bel;jan ta’ 37 sena nstab mejjet flappartament tieg[u g[all[abta tat-tmienja u nofs ta’ filg[odu. L-awtopsja li se ssir illum mistennija li tikkonferma l-kaw]a talmewt. Bil-ka] ;iet infurmata lMa;istrat tal-G[assa Claire Stafrace Zammit li [atret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.

ta bidu g[ad-di]gwid bejn i]-]ew; na[at jirrigwarda r-ri/evitur Paul Mamo li jopera banka tal-lottu filMosta. Mamo ;ie mitlub minn Maltco biex jg[olli l-garanzija tieg[u minn €10,000 g[al €24,000. Hu kkontesta din i]-]ieda u l-kumpanija f’nofs Awwissu, issospendietlu s-servizz. Mamo feta[ pro/eduri legali kontra Maltco. Diversi tentattivi g[al laqg[at ta’ medjazzjoni, kif ukoll appelli biex Mamo jing[ata lura s-servizz ma waslu mkien u g[alhekk il-GRTU u lLRU taw direttiva lill-membri biex ilbiera[ il-:img[a jibqg[u mag[luqin. Joe Attard, uffi/jal tal-GRTU qal li

wara diversi tentattivi ta’ medjazzjoni baqa’ ma kien hemm l-ebda ]blokk. Hu kkonferma wkoll li l-ma;;oranza tal-banek tal-Lottu segwew id-direttiva g[alkemm kien hemm u[ud li g[a]lu li jift[u b[as-soltu. Attard spjega li f’Malta u G[awdex hawn aktar minn 200 ri/evitur tal-lottu li 180 minnhom huma membri talLotto Receivers Union. Fil-pro/ess ta’ privatizzazzjoni matul l-a[[ar snin ;ew li/enzjati madwar 30 banka tallottu ;dida. Attard qal li dawn issidien i[ossuhom obbligati lejn loperatur u g[alhekk kien hemm min minn fosthom g[a]el li ma jsegwix iddirettiva tal-unions.

Stqarrija tal-Maltco /a[det rapporti li kien hemm xi theddid ta’ azzjonijeit legali kontra ri/evituri jekk dawn isegwu d-direttiva tal-unions. Matco qalet li daqskemm irri/evituri g[andhom dritt jistrajkjaw, il-kumpanija qed ta;ixxi skont ilftehim iffirmat bejnha u kull a;ent individwalment skont lobbligazzjonijiet tal-kuntratt li g[andha mal-Gvern g[all-g[axar snin li ;ejjin. Il-GRTU u l-LRU rrigrazzjaw lillmembri li obdew id-direttiva u appellawlhom biex joqog[du attenti g[al kull direttiva li tista’ ting[ata minn [in g[all-ie[or.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

2 Lokali

Ma tridx tkun sinjur biex tag[ti d-demm... trid biss ftit kura;;

Ni//elebraw il-kisbiet li ;ibna g[al pajji]na

Chemimart International Pharmacy, 650 Triq il-Kbira San :u]epp; SANTA VENERA: St. Venera Pharmacy, 532 Triqi l-Kbira San :u]epp; BIRKIRKARA: Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris; IL-G}IRA: O’Hea Pharmacy, 128 Triq Manoel De Vilhena; ST. ANDREW: Krypton Chemists’ Triq l-Ibra;;, Ta’ L-Ibra;;; TASSLIEMA: Norman’s Pharmacy, 133 High Street; IKLIN: Il-Mehriez Pharmacy, 4 Triq Giovanni Curmi; MOSTA: Rotunda Pharmacy, 7 Triq il-Kungress Ewkaristiku; MELLIE{A: Mellie[a Pharmacy, 107 Triq :or; Borg Olivier; PAOLA: Brown’s Paola Square Pharmacy, 64#65 Pjazza Antoine De Paule; BIRGU: Vittoriosa Pharmacy, 9 Triq il-Mina l-Kbira; MARSASKALA: Spi]erija San :wakkin, 1 Triq Sant’Anna; BIR}EBBU:A: Martin’s Pharmacy, 186 Triq B’Bu;a; I}-}URRIEQ: }urrieq Dispensary 68, Triq il-Kbira; {A}-}EBBU:: Brown’s Pharmacy, 47 Vjal il-{elsien; RABAT: Nova Pharmacy, 142 Triq il-Kulle;;; VICTORIA: Castle Pharmacy, 2 Misra[ lIndipendenza; XAG{RA: Xag[ra Pharmacy, 55 Triq il-Knisja.

Il-Partit Nazzjonalista g[al sena o[ra qed ji//elebra l-kisba tal-Indipendenza, imma b’dawn i/-/elebrazzjonijiet a[na ni//elebraw il-kisbiet li ;ibna g[al pajji]na u na[sbu fuq xiex se tkun il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Hekk sostniet Marthese Portelli l-President tal-Kumitat E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fil-programm Newsdesk fuq Radio 101. Hija fakkret ukoll fis-slogan tal-PN g[al dawn il-festi Mychoice.pn - xog[ol, sa[[a u edukazzjoni u spjegat li xxog[ol huwa pilastru ewlieni tal-politika tal-gvern. Ix-xog[ol ma jfissirx biss jobs imma lopportunità li tag[]el ix-xog[ol li tixtieq il-persuna u b’pagi a[jar. Min-na[a l-o[ra ledukazzjoni mhijiex biss luniversità imma tinkludi kull forma ta’ tag[lim sa millprimarja, dan jag[rfuh anki kandidati Laburisti b[al Ian Borg li sostna li kellu su//ess u l-edukazzjoni grazzi g[allpolitika tal-Partit Nazzjonalista. Fl-a[[ar imma mhux l-anqas hemm ukoll is-sa[[a fejn ilPartit Nazzjonalista jemmen li s-sa[[a g[andha ting[ata b’xejn u fejn is-sa[[a tinkludi titjib fil-[ajja tal-individwu fosthom spazji miftu[in, kumplessi sportivi, fejn il-poplu ikun jista’ jiddeverti u jistrie[. Skont Marthese Portelli ddifferenza bejn il-Partit

It-temp

Niket

Lottu

In-numri tal-lottu li telg[u lbiera[ huma 27, 10, 3, 42, 2. Spi]eriji li jift[u illum

VALLETTA: Empire Pharmacy Branch 46, Triq Melita; {AMRUN: Brown’s Pharmacy, 706 Triq il-Kbira San :u]epp; SANTA VENERA: Fatima Pharmacy, Triq i]-}onqor; BIRKIRKARA: Rational Pharmacy, 74#75 Triq il-Wied; G}IRA: Tony’s Pharmacy, 100 Triq Sir Patrick Stuart; TA’ GIORNI: Spi]erija Mer[ba Shop 2, Triq Lapsi; TAS-SLIEMA: Mrabat Pharmacy, 5 Triq l-Imrabat; {’ATTARD: St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja c#w Triq Santa Katerina; MOSTA: St. Joseph Pharmacy, 2 Triq iz-Zakkak; MELLIE{A: Village Pharmacy, 116 Main Street; {AL TARXIEN: Tarxien Pharmacy, 59 Triq {al Tarxien; ISLA: San Filippu Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; {A}-}ABBAR: May Day Pharmacy, Triq il-Vittorja; {AL G{AXAQ: St. Philip Pharmacy, Triq I^-^eppun; {AL KIRKOP: Prestige Pharmacy, 16 Triq San :u]epp; {A}-}EBBU:: Santa Marija Pharmacy, 40 Triq l-G[asfura; RABAT: Ideal Pharmacy, 63 Triq ilKbira; VICTORIA: Azzopardi Pharmacy, Triq il-Kapu//ini; XEWKIJA: St. John’s Pharmacy, 85 Triq l-Indipendenza. Spi]eriji li jift[u g[ada

FURJANA: Chemimart Ltd. 14 Triq Sant’Anna; {AMRUN:

UV INDEX

8

Nazzjonalista u l-MLP hija li lPartit Nazzjonalista huwa partit tal-Maltin u l-G[awdxin kollha li joffri politika tajba g[al kul[add, li jo[loq l-ispazju g[all-inizjattivi sabiex jin[oloq u jissarraf f’aktar ;id fosthom liskemi b[al microinvest u lMCAST li kabbru bosta negozji u li kattret l-impjiegi flarti, fis-servizzi finanzjarji u linformatika. G[all-kuntrarju ma nstemg[et l-ebda proposta milLabour [lief kritika li mbsg[ad ;iet imgiddba bil-fatti fosthom fuq il-kompjuters u linformatika, fuq ir-ri/essjoni, id-d[ul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u d-d[ul tal-munita ewro. Fil-qasam tas-sa[[a, Portelli qalet li jekk persuna timrad, illum hemm il-garanzija li hemm min jag[ti kura tajba u a;;ornata. Tant huwa hekk li sa[ansitra Muscat jammetti li Mater Dei huwa sptar “state of the art” filwaqt li kien hemm kelliema o[ra laburisti li dejjem sostnew li s-sa[[a ma tistax tibqa’ b’xejn. Dan juri kif Muscat u l-Labour dejjem fuq kienu fuq in-na[a ]baljata talistorja u qatt ma kien hemm a[bar tajba. G[alkemm ]iedet li f’kollox hemm lok fejn jittejjeb, il-Partit Nazzjonalista jibqa’ partit po]ittiv li ja//etta l-kritika. Hija u titkellem fuq is-slogan tal-MLP hija qalet li Muscat

qed joffri futur, imma li jg[aqqadna ma ]minijiet o[ra xejn sbie[. Filwaqt li l-MLP qed jipprova jbiddel d-dehra tieg[u minn dik tal-vjolenza u b’10,000 ru[ jirre;istraw, listess ]mien meta Karmenu Vella kien ministru, fi ]mien gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista kien hemm [olqien ta’ impjiegi ;odda g[al kul[add. G[alhekk filwaqt li lLabour jipprova jimbotta kandidati bla passat xorta latte;;jament ta’ kandidati ]g[a]ag[ ikompli jurina l-wi// veru tal-MLP fejn nies b[al Edward Scicluna g[adu jipproponi li mmorru lura g[allekonomija Mintoffjana u listess jg[odd g[ad-d[ul ta’ Malta fl-UE u l-ewro. Hija sostniet li g[alkemm fi ]mien Gorg Borg Olivier [add ma kien jg[id fejn setg[et tasal Malta, il-Partit Nazzjonalista dejjem g[araf il-poplu Malti b[ala li huwa [awtiel , bie]el, intelli;enti u ja[taf lopportunità. Bil-maqlub, Marthese Portelli qalet li l-MLP irid jiddetta fuq il-poplu. IlPartit Nazzjonalista qatt mhu kuntent b’dak li jag[mel imma jipprova jtejjeb dan kollu, dan jista’ jsir biss bid-djalogu mannies. Kun/ett li da[[lu l-PN u li huwa fattur ewlieni biex ibiddel kif issir il-politika f’pajji]na, fejn il-politika tinbena fuq ilb]onnijiet tal-poplu.

IT-TEMP> il-bi//a l-kbira xemxi li jsir pjuttost imsa[[ab kultant VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif u varjabbli BA{AR> [afif IMBATT> baxx mill-Majjistral TEMPERATURA: l-og[la 29˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 70.5 mm IX-XEMX> titla’ fis-06.38 u tin]el fis-19.22

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IS-SIBT L-og[la 29˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IT-TNEJN L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IT-TLIETA L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

L-ERBG{A L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

8

7

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 29˚C xemxi, Al;eri 28˚C imsa[[ab, Amsterdam 21˚C ftit imsa[[ab, Ateni 33˚C xemxi, Li]bona 27˚C ftit imsa[[ab, Berlin 18˚C imsa[[ab, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 18˚C imsa[[ab, Kopen[agen 19˚C xemxi, Frankfurt 21˚C xemxi, Milan 28˚C xemxi, Istanbul 27˚C ftit imsa[[ab, Londra 24˚C xemxi, Madrid 29˚C xemxi, Moska 14˚C imsa[[ab, Pari;i 23˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 27˚C xemxi, Ruma 27˚C xemxi, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 33˚C ftit imsa[[ab, Tune] 30˚C xemxi, Vjenna 22˚C xemxi, Zurich 20˚C xemxi, Munich 21˚C xemxi, Stokkolma 14˚C ftit imsa[[ab, San Pietruburgu 10˚C xemxi.

F’laqg[a mar-rappre]entanti tal-unions filBer;a ta’ Kastilja, il-Prim Ministru tenna lweg[da tal-Gvern li [add ma kien se jitlef [ob]u. Dan kien se jkun garantit permezz tal-li;i dwar is-Servizzi tal-Impjiegi. IlGvern kien se jimxi b’;ustizzja ma’ kul[add ming[ajr diskriminazzjoni. Il-Prim Ministru spjega li skop ewlieni tal-iskema mwaqqfa permezz tal-li;i, hu li jkun provdut xog[ol produttiv temporanju g[al min m’g[andux xog[ol produttiv permanenti u li jing[ata ta[ri; lil dawn il[addiema. Eddie Fenech Adami qal li l-li;i tag[ti poter lill-Ministru responsabbli jag[mel regolamenti li jiffissaw il-kundizzjonijiet tax-xog[ol i]da ma tag[ti ebda dritt li Ministru jiddikjara xi [addiema redundant. Il-li;i tistabbilixxi wkoll li min jid[ol fl-iskema ma jitlifx il-prijorità tieg[u fuq ir-re;istru ta’ dawk bla xog[ol.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Lokali 3

Assedji li bidlu g[at-tajjeb l-istorja tal-Ewropa Ir-rappre]entanti tas-so/jetà Maltija u l-awtoritajiet sellmu r-reb[iet li l-poplu Malti g[amel fl-Assedju tal-1565 u fl-Assedju fl-1941-2 fit-Tieni Gwerra Dinjija. Il-qofol ta’ dawn it-tifkiriet, li saru mal-Monument talAssedju fi Pjazza l-Assedju filBelt, kien diskors millProfessur Joe Friggieri li tkellem dwar is-sinifikat ta’ dawn l-assedji u l-kontribut li l-poplu Malti ta biex il-pajji] [are; rebbie[. I/-/erimonja inkludiet tqeg[id ta’ kuruni tal-fjuri mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi u personalitajiet o[ra u programm mu]ikali millBanda tal-Forzi Armati Maltin. Sar ukoll qari ta’ poe]iji. Aktar kmieni filg[odu, il-Kumitat Festi Nazzjonali po;;a kuruni tal-fjuri tal-Monument ta’ Malta Rebbie[a fl-Isla u filBirgu kif ukoll b’/erimonja fi/-?imiterju tal-Addolorata fejn tfakkru l-vittmi tat-Tieni Gwerra Dinjija. Dwar l-Assedju tal-1565, ilProfessur Friggieri qal li rreb[a li l-Maltin u l-Kavallieri kellhom fuq il-Qawwiet Ottomani bidlet b’mod radikali l-istorja tal-Ewropa g[aliex

[arbtet il-pjan tat-Torok li riedu jie[du l-Mediterran ta[t idejhom. Meta rrefera g[all-Assedju tal-1941-42, Joe Friggieri semma t-tbatijiet li g[adda minnhom il-poplu Malti u qal li dawn l-attakki ;abu tkissir u tifrik f’Malta. Il-Professur Friggieri inkluda dawn i]-]ew; avvenimenti filmixja tan-nazzjon Malti fosthom bil-kisba talIndipendenza u r-Repubblika u qal li aktar tard Malta ssie[bet fl-UE, g[aqda ta’ ;nus [ielsa u demokrati/i. Joe Friggieri espriema wkoll t[assib dwar in-na]i]mu u rrazzi]mu u appella biex it-tfal ma jkunux influwenzati millkbar g[aliex it-tfal mhumiex razzisti. Fost it-tfal g[andha tidda[[al kultura ta’ tolleranza u rispett lejn id-dinjità ta’ kull individwu, sostna Joe Friggeri, li enfasizza li l-poplu Malti m’g[andux jittollera li jikbru fostu elementi razzisti. Fit-tifkira ta’ ]ew; assedji, Joe Friggieri qal li l-g[edewwa lokali tal-Maltin llum mhumiex aktar l-armati jew ilqawwiet imma l-intolleranza, il-vjolenza domestika, l-abbu] mid-drogi u s-sewqan bla

Is-serata kommemorattiva li ttellg[et ilbiera[ fi Pjazza l-Assedju fil-Belt (Ritratt> Martin Agius)

ra]an. L-g[edewwa internazzjonali tal-Maltin, sostna l-Professur Friggiri, huma l-faqar, il-mard, il-;u[ u l-[sara ekolo;ika. Il-Professur Friggieri qal li Malta g[andha ting[aqad flappell tal-Prim Ministru Ingli] David Cameron biex ting[ata tama ;dida lill-25 miljun tifel u tifla li jbatu l-;u[ fid-dinja u biex Malta tkun fuq quddiem fl-appo;; g[at-twettiq talftehim g[ad-difi]a tal-ba[ar mit-tni;;is.

Fid-diskors tieg[u Joe Friggieri appella biex filpolitika jkunu osservati r-regoli tal-log[ba u l-poplu ma jin;arrx mill-passjoni waqt li tkun rispettata l-verità. Hu tkellem ukoll dwar limportanza li f’demokrazija jkun hemm l-avversarji u sostna li b[al-libertà, iddemokrzija hi fra;li, tixxaqqaq u tinkiser malajr u li l-poplu jag[raf il-valur tag[ha meta din tintilef. G[alhekk m’g[andna nag[mlu xejn li

jxekkel jew inaqqas l-ispirtu demokratiku, jew li jxellef ilkredibbiltà tal-istituzzjonijiet demokrati/i; il-Parlament, ilqrati, is-servizz /ivili u dawk li dmirhom hu li jaraw li tin]amm l-ordni u tit[ares illi;i, sostna l-Professur Joe Friggieri. L-attivitajiet li jfakkru Jum il-Vitorja jkomplu dalg[ou b’quddiesa pontifikali filKonkatidral ta’ San :wann u bir-regatta tradizzjonali fil-Port il-Kbir.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

4 Lokali

Ir-ra;el mixli bil-qtil tal-eks Fejn tid[ol Rachel ma[buba ordnat biex ma Tua, Muscat jersaqx lejn ir-Rabat jag[laq g[ajnejh u jiddefendiha Muscat imissu jist[i g[ax baqa’ ma talab l-ebda apolo;ija wara li l-uffi/jal g[all-‘Opportunitajiet Indaqs’, li [atar hu, u li hi wkoll kunsilliera u kandidata tal-MLP, xerrdet fuq Facebook, u qalet kemm jog[;obha, ritratt li jxebbah lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi mal-eks dittatur Muammar Gaddafi. Qal dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija. IlPartit Nazzjonalista sostna li Rachel Tua jmissha tist[i g[ax minflok talbet apolo;ija ddefendiet l-a;ir baxx u vulgari tag[ha meta kkummentat mal-;urnal The Times. G[addew aktar minn 24 sieg[a minn x[in Rachel Tua xerrdet dak ir-ritratt u Muscat ma [a ebda azzjoni fil-konfront ta’ din l-uffi/jal g[oli tal-MLP. Bis-skiet

tieg[u, Muscat qed jiddefendi lil Rachel Tua u qed jo[ro; g[onqu g[aliha. G[al Rachel Tua, Muscat jag[laq g[ajnejh. Kull diskors ta’ Muscat dwar ‘futur li jg[aqqadna’ hu biss paroli fil-vojt – lazzjonijiet tieg[u jikxfuh. Dan hu l-wi// veru talMLP - jaqa’ fil-baxx u jattakka b’mod personali lil min il-Labour m’g[andux grazzja mieg[u, temmet tg[id l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Kull diskors ta’ Muscat dwar ‘futur li jg[aqqadna’ hu biss paroli fil-vojt – l-azzjonijiet tieg[u jikxfuh

Kenneth Gafà ta’ 39 sena mill-Marsa li jinsab mixli bilqtil ta’ Christine Sammut ta’ 40 sena mir-Rabat, fit-30 ta’ Awwissu li g[adda ng[ata llibertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €15,000 u garanzija personali ta’ €25,000 millMa;istrat Anthony Vella kien ordnat mill-Im[allef David Scicluna biex ma jersaqx lejn ir-Rabat. Gafà kien ing[ata l-libertà provi]orja wara d-disa’ tentattivi min-na[a tieg[u u 20 xahar wara li se[[ il-qtil. L-ordni biex Gafà ma jersaqx lejn ir-Rabat ing[atat hekk kif l-Avukat :enerali g[amel talba biex ikun hemm bdil filkundizzjonijiet tal-akku]at. L-avukat Arthur Azzopardi, li qed jidher b[ala parti /ivili g[an-nom tal-familja talvittma kien di;à g[amel talba fil-Qorti tal-Ma;istrati biex ikun hemm kundizzjonijiet [orox b’rabta ma’ dan il-ka]. Min-na[a tieg[u l-Avukat

:enerali ppre]enta rikors filQorti Kriminali biex ikun hemm depo]itu aktar qawwi filwaqt li l-Avukat Stephen Tonna Lowell f’isem Gafa talab biex ikun hemm tnaqqis fid-depo]itu. L-Im[allef Scicluna ma g[amel l-ebda tibdil fiddepo]itu, i]da qabel li jilqa’ ttalba tal-Avukat :enerali u anke tal-Avukat Azzopardi biex Gafà ma jersaqx lejn irRabat u fl-in[awi tal-madwar u dan peress li hemm jg[ixu familjari tal-vittma. Dawn skont il-Prosekuzzjoni huma xhieda importanti fil-ka] u mistennija jixhdu dwar lallegat theddid li kien isir fuq il-vittma mill-akku]at. L-omi/idju kien se[[ fil-11 ta’ Di/embru tal-2010 fi]}ebbieg[, limiti tal-Im;arr. Kenneth Gafà qed ji;i mixli li qatel lil Sammut fil-11 ta’ Di/embru tal-2010, permezz ta’ sparatura ta’ senter lejn g[onqha.

Huwa qed ji;i mixli li kien g[all-[abta tal-5.15 p.m. li bil-[sieb li joqtol lil Christine Sammut, sparalha tiri ta’ arma tan-nar u kka;unalha lmewt. Il-mara kienet instabet midruba sew f’vann ]g[ir. }ew; skrata/ kienu nstabu vi/in il-vann bil-mara tmut ftit wara fl-Isptar Mater Dei. Kenneth Gafà kien ta ru[u b’idejh lill-Pulizija fl-G[assa tal-Pulizija tal-{amrun, fejn kien qal li kien responsabbli g[at-tiri li kienu ;ew sparati. Christine Sammut kienet tmexxi l-kumpanija tag[ha billi tbig[ prodotti taxxag[ar. G[al Gafà qeg[din jidhru lAvukati Joseph Giglio, Giannella De Marco, Gianluca Caruana Curran u Stephen Tonna Lowell filwaqt li l-Avukati Manwel Mallia u Arthur Azzopardi qeg[din jidhru b[ala parti /ivili. LIspettur Chris Pullicino qed imexxi l-Prosekuzzjoni.

Ma jfaqqasx il-bajd tal-fekruna Wara 79 ;urnata ta’ stennija biex ifaqqas il-bajd tal-fekruna, fi stqarrija lMEPA qalet li

investigazzjonijiet juru li lembrijuni mietu fi stadju avvanzat min[abba diversi fatturi fosthom d[ul limitat

tal-arja u li da[lu l-ilma u lumdità fejn kien qed jin]amm il-bajd. Hija ddefendiet idde/izjoni li l-bajd jitmexxa mill-post ori;inali fejn ilfekruna biedet min[abba li hija biedet f’parti vi/in ilba[ar. Hija ]iedet li din ilpro/edura saret fi]-]mien ta’ 12-il sieg[a minn mindu lfekruna biedet g[alhekk dan it-trasferiment ma kellu j[alli l-ebda effett fuq l-i]vilupp tal-fekruna. Barra minn hekk din il-prattika ssir ukoll f’Lampedusa. Il-bajd tal-fkieren is-soltu jfaqqas bejn 50 u 68 ;urnata wara li l-fekruna tbid il-bajd, filwaqt li l-iskavar beda llum id-79 gurnata. Dan l-iskavar sar mill-MEPA flimkien man-Nature Trust u uffi/jali tas-sigurtà mill-Ministeru tarRi]orsi. Fil-jiem li ;ejjin numru ta’ bajd g[andu jintbag[at f’laboratorji internazzjonali sabiex ikun hemm aktar st[arri; fuq id-DNA tal-bajd. Il-MEPA rringrazzjat lillistituzzjonijiet li g[enu sabiex inzamm l-og[la livell ta’ protezzjoni tul dan i]]mien.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

6 Intervista

G[andna nkomplu mexjin g[at-tkabbir u l-progress ta‘ pajji]na minn Gabriel Ellul

Ta[t id-direzzjoni tal-Partit Nazzjonalista, Malta mxiet [afna ’l quddiem. G[andna nkomplu mexjin f’din it-triq ta’ tkabbir u progress g[al Malta. Hekk sostna l-Avukat Malcolm Mifsud, kandidat g[all-ewwel distrett, f’intervista li kellu mal-;urnal INNAZZJON. Matulha kellimnieh dwar il-[idma tieg[u b[ala Sindku ta’ Tal-Pietà u lg[a]la tieg[u biex jikkontesta l-elezzjoni ;enerali, fost su;;etti o[rajn. Xi tg[idli dwarek innifsek^

Jiena Malcolm Mifsud u g[andi 43 sena. Jien u l-mara tieg[i Greta g[andna ]ew;t itfal, Julian ta’ disa’ snin u Timothy li g[andu seba’ snin. Studjajt fil-Kulle;; ta’ De La Salle, fil-Lyceum u mbag[ad fl-Università ta’ Malta. Gradwajt fl-1995 u llum na[dem b[ala avukat, partikolarment fil-qasam ta/-/ivil u l-kummer/. G[andi wkoll ilkumpanija legali tieg[i. B[ala passatempi n[obb il-futbol. Fil-passat kont nilag[bu i]da llum in[obb insegwieh. Kif bdejt l-involviment tieg[ek fil-politika^ Bdejt na[dem fil-Moviment

}g[a]ag[ Partit Nazzjonalista ta’ Tal-Pietà u iktar tard [dimt ukoll fl-e]ekuttiv ta’ din l-istess g[aqda. Dan se[[ g[all-[abta tal-1986. Bqajt attiv fil-Partit Nazzjonalista u kkontestajt l-elezzjoni talKunsilli Lokali ta’ Tal-Pietà biex iktar tard, fl-2003, sirt President tal-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Domt na[dem f’din ir-responsabbiltà sal-2008. Fl-2003 sirt ukoll President tal-Kulle;; tal-Kunsilliera, fejn kont ilkelliem prin/ipali dwar ilKunsilli Lokali fil-Partit Nazzjonalista. Illum jien ukoll President tar-Re;jun ?entrali,

Malcolm Mifsud flimkien ma’ martu Greta u ]-]ew; uliedu

ji;ifieri dak ir-re;jun li jkopri il-lokalitajiet ta’ San :iljan, Tas-Sliema, il-G]ira, Ta’ Xbiex, l-Imsida, Tal-Pietà, Gwardaman;a, {al Lija, {al Balzan u Birkirkara. Fih na[dmu biex l-infurzar tal-li;i f’dawn il-lokalitajiet ikun koordinat. Jien ukoll rappre]entant tal-Kumitat tarRe;juni fl-Unjoni Ewropea, fejn niddiskutu temi li g[andhom x’jaqsmu mar-re;juni tal-Unjoni Ewropea i]da fuq livell lokali u re;jonali. Minbarra dan kollu, [dimt ukoll fl-ELCOM, fl-elezzjoni ;enerali tal-1992. Ikkontestajt l-elezzjoni ;enerali g[allewwel darba fl-2003, fuq lewwel distrett. Din hi t-tielet darba li qed nikkontesta l-

elezzjoni ;enerali. G[aliex g[a]ilt lillPartit Nazzjonalista^ Il-Partit Nazzjonalista g[andu l-istess aspirazzjonijiet li g[andi jien g[all-pajji]. Jiena m’g[andi l-ebda konflitt bejn il-lealtà tieg[i lejn ilkostitwenti u l-votanti jew illealtà tieg[i lejn il-Partit Nazzjonalista.

Jiena mdorri li na[dem f’tim, li na[dem ma’ politi/i o[rajn g[all-;id tal-pajji]. Di;à nag[mel dan fil-livell tal-Kunsill Lokali ta’ TalPietà i]da nemmen li, bilprin/ipji u bl-e]empju talPartit Nazzjonalista, nista’ nag[ti kontribut ukoll lillpajji] kollu.

G[andna nibqg[u no[olqu qafas legali li jattira l-investiment X’tikkummenta dwar ir-rwol tieg[ek fil-Kunsill Lokali ta’ Tal-Pietà^ Ikkontestajt l-elezzjoni talKunsilli Lokali ta’ Tal-Pietà fl-1994 u kont ;ejt elett b[ala Sindku. B’kollox [dimt b[ala Sindku f’[ames le;i]laturi, ji;ifieri fil-le;i]laturi kollha [lief dik bejn l-2006 u l-2009. Il-[idma fil-Kunsill Lokali tirrikjedi ammont kbir ta’ impenn. Kuljum trid tie[u [sieb li qed issir il-[idma kollha ne/essarja biex ir-residenti ta’ Tal-Pietà jkunu offruti l-a[jar servizz. Fissnin kollha li l-Partit

Nazzjonalista [adem permezz

ta’ dan il-Kunsill saru numru kbir ta’ pro;etti. Bi]]ejjed insemmi li dalwaqt se tinfeta[ g[assa tal-Pulizija ;dida filwaqt li dan il-Kunsill hu luniku Kunsill Lokali li j[allas g[al tabib biex joffri sservizzi tieg[u fil-bini talKunsill stess. Nista’ ng[id ukoll li s-sistema tat-traffiku f’Tal-Pietà nbidlet kompletament, biex din tkun iktar komda g[annies. Iktar minn hekk, [dimna wkoll biex, kemm jista’ jkun, intaffu l-problemi ta’ parke;; f’din il-lokalità. g[al pa;na 7


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Intervista 7

Malcolm Mifsud waqt sessjoni tal-Kumitati tar-Re;juni tal-Unjoni Ewropea

Il-politiku g[andu j[abrek g[al ri]ultat li jg[in lil kul[add minn pa;na 6

G[aliex g[a]ilt li ter;a’ tikkontesta l-elezzjoni^ Jiena l-ewwel persuna

filfamilja tieg[i li involvejt ru[i fil-politika. Nixtieq li bis-sehem tieg[i fil-politika, jekk inkun elett, noffri l-perspettiva ta’ dawk ilpersuni li jiena nirrappre]enta. G[al [afna min-nies, il-politika mhix prijorità - il-prijorità tag[hom hija l-familja, ixxog[ol, l-edukazzjoni tattfal. Bil-kandidatura tieg[i, qed inwieg[ed li l-[idma tieg[i, jekk inkun elett, se niffukaha fuq dak li jixtiequ n-nies, fuq il-prijoritajiet tag[hom.

Iktar minn hekk, g[andek xi oqsma o[ra li tixtieq ta[dem fuqhom jekk tkun elett^ Nixtieq nag[ti prijorità lillisfida tal-g[oli tal-[ajja.

B[ala partit g[andna nkomplu na[dmu biex nu]aw kull opportunità biex niffa//jaw din l-isfida. B[ala partit g[andna nkomplu nkunu sin/ieri malpoplu Malti. Jien mhux be[siebni nag[mel weg[diet fierg[a, b[alma qed jag[mel il-Partit Laburista, li qed jg[id li se j[arras id-dawl u l-ilma. Il-Partit Laburista jaf sew li l-prezz tad-dawl u lilma ma jiddependix biss fuq il-pajji] tag[na i]da fuq il-provvista u l-prezz inter-

nazzjonali ta]-]ejt. Filwaqt li nkomplu na[dmu f’dan il-qasam, g[andna nibqg[u no[olqu qafas legali li jattira l-investiment. Jekk inkun elett, nixtieq li noffri lkontribut tieg[i f’dan ilqasam. Nixtieq li f’Malta jkompli jkollna li;ijiet li, flok ixekklu l-investiment barrani, jattirawh. Dan g[andu jo[loq iktar xog[ol u j]id il-flus filbut. Barra dan, nixtieq li niffoka l-[idma tieg[i fi sforz kontra l-burokrazija. Il-Gvern joffri lill-Maltin u lill-G[awdxin numru kbir ta’ servizzi. Issa ji;i minna li, b[ala membri parlamentari, nie[du [sieb li dawn is-servizzi jaslu g[and min hu fil-b]onn fil-[in.

Il-Partit Nazzjonalista g[andu l-istess aspirazzjonijiet li g[andi jien u g[alhekk g[a]ilt lil dan il-partit X’temmen li hu r-rwol tal-politiku^ Il-politiku g[andu jkun a//essibbli, vi/in in-nies. G[andu ja[dem ukoll fl-interessi tal-kostitwenti tieg[u. Minkejja l-kritika li jaf jir/ievi, il-politiku g[andu

j[abrek g[al ri]ultat li jg[in lil kul[add, li hu ta’ ;id g[allkomunità tieg[u. G[andek xi messa;; li tixtieq twassal^ Il-messa;; tieg[i hu /ar. G[andna nkomplu mexjin g[attkabbir u l-progress ta’ pajji]na. Ta[t it-tmexxija ta’ Gvern

Nazzjonalista, ta[t id-direzzjoni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, f’dawn l-a[[ar snin Malta mxiet [afna ’l quddiem. Issa ji;i minna li naraw li dan il-progress kollu, dak kollu li rnexxielna niksbu matul dawn is-snin, ma jintilifx. Fid-dawl ta’ dan, ilmessa;; tieg[i hu wie[ed ta’ kura;;, g[andi messa;; ta’ ottimi]mu. Irrid li pajji]na jkompli miexi ’l quddiem. Nemmen li l-poplu Malti u G[awdxi se jiftakar f’dan kollu fl-elezzjoni ;enerali li jmiss.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

8 It-triq tal-[ajja Din is-sena, ir-Russi qed ji//elebraw ir-reb[a li ;enshom irnexxielu jikseb mitejn sena ilu, ukoll jekk b’[afna telf, tbatija u sagrifi//ji, fuq il-qawwiet Fran/i]i ta’ Napuljun. I//elebraw, b’mod partikulari, id-data tal-biera[, is-7 ta’ Settembru, min[abba s-sinifikat partikulari tag[ha fit-triq lejn il-vittorja. L-istorja bdiet fl-24 ta’ :unju, 1812. Dakinhar, l-Armata l-Kbira ta’ Napuljun qasmet il-fruntiera fil-Punent tar-Russja. Segwa ;lied kbir u qalil. L-iktar battalja mdemmija kienet mi;;ielda b[all-biera[ mitejn sena, fis-7 ta’

Settembru, f’Borodino, fil-Punent ta’ Moska. Dakinhar, ir-Russja tilfet mat-80,000 suldat. I]da l-armata Fran/i]a sofriet telf kbir ukoll. F’Borodino, l-armata Russa kellha tirtira. Fil-fatt, il-battalja ma kinitx wa[da konklu]iva fis-sens militari. I]da g[ar-Russi, il-Battalja ta’ Borodino kienet il-bidu tat-tmiem g[all-Fran/i]i fuq arthom. Fi kliem Leo Tolstoy, fil-ktieb tieg[u ‘Gwerra u Pa/i’, f’Borodino “ir-Russi g[amlu reb[a morali”. Wara Borodino, l-armata Fran/i]a waslet f’Moska. Fil-frattemp, però, ir-Russi kienu qed ji;bru

sa[[ithom militarment. Moska saret [u;;ie;a wa[da. Ir-Russi riedu li l-[ajja tal-Fran/i]i fil-belt kapitali ssir wa[da impossibbli. F’Ottubru, Napuljun u s-suldati tieg[u telqu minn Moska. Quddiemhom kien fadal triq wa[da, lura lejn Franza. Biss dak li nixtieq naqsam mal-qarrej ta’ din il-kitba, fit-8 ta’ Settembru, ma jiffokax ru[u fuq il-pa;na glorju]a li l-bidu tar-reb[a ta’ mitejn sena ilu f’Borodino kien ifisser fl-istorja Russa. Il-[arsa prin/ipali tieg[i f’Jum il-Vitorja rridha tkun fuq ir-realtà ta’ ]mienna f’pajji]na.

Ftit [sibijiet f’Jum il-Vitorja Fi ]mienna, g[all-grazzja ta’ Alla, pajji]na mhux isej[ilna biex immorru nitqabdu sider ma’ sider malqawwiet ta’ xi inva]ur. I]da dan ma jfissirx li quddiemna, b[ala poplu, m’g[andniex fuq xiex in[abblu rasna dwar x’;ej mill-bog[od. E]empju partikulari huma l-isfidi dejjem akbar li jrid i[abbat wi//u mag[hom ilwirt Malti tal-valuri. F’dan il-kuntest, ji;ini f’mo[[i l-messa;; ta’ Mons. Ar/isqof Pawl Cremona fi/-/elebrazzjoni li saret fil-Konkatidral ta’ San :wann f’Jum ilVitorja tal-2008 – erba’ snin ilu u qabel ma dawn il-g]ejjer u l-Knisja f’Malta g[addew mittempesta tar-referendum tad-divorzju, da[lu f’dik tal-IVF u jinsabu fuq it-tar;a ta’ o[ra dwar irrelazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. Is-sinifikat tal-Vitorja L-Ar/isqof Cremona dakinhar beda l-omelija tieg[u tal-okka]joni, f’/elebrazzjoni filKonkatidral ta’ San :wann, billi fakkar li fit-8 ta’ Settembru l-komunità Nisranija f’dawn il-g]ejjer ni//elebraw il-Festa tat-Twelid ta’ Sidtna Marija, waqt li b[ala pajji] ni//elebraw il-Vitorja, kelma li tg[aqqad dan il-Jum mal-mumenti stori/i flistorja ta’ pajji]na li jfissru l-Assedju tas-sena 1565 u t-Tieni Gwerra Dinjija. Fi]-]ew; ka]i, fakkar l-Ar/isqof, l-antenati

tag[na kienu qed jiddefendu dak li kienu jemmnu fih, dak li kien prezzju] g[alihom, kontra qawwiet li kienu kapa/i jbiddlu l-mod ta’ [ajja tag[hom, it-twemmin tag[hom. “Fl-ewwel ka], kienu qeg[din jiddefendu lpre]enza tar-Reli;jon Nisranija f’pajji]na; kieku ma tawx [ajjithom il-wirt Nisrani tag[na kien jintilef. Fit-tieni ka], fit-Tieni Gwerra Dinjija, lantenati tag[na taw [ajjithom biex jiddefendu lkwalità tal-[ajja tag[hom, li kienet fil-periklu li taqa’ ta[t il-qawwiet tan-Na]i]mu u talFaxxi]mu, li kien ibiddel ukoll il-mod ta’ [ajja tieg[u fil-kuntest ta’ valuri, u ta’ fidi Nisranija,” qal Mons. Cremona. Hu spjega li fi]-]ew; ka]i, is-sagrifi//ju tannies ta’ pajji]na, g[alkemm pajji] ]g[ir, swew ukoll biex l-Ewropa kollha tkun tista’ tibqa’ miexja fil-valuri li kienet temmen fihom. Spjega wkoll li fi]-]ew; ka]i, il-Maltin interpretaw u attribwew il-[elsien tag[hom, il-Vitorja, ir-Reb[a tal-valuri li kienu jemmnu fihom, g[all-intervent ta’ Alla l-Imbierek, bl-inter/essjoni ta’ Sidtna Marija.

“Din il-festa tal-lum trid tfakkarna fid-dmirijiet tag[na f’kull aspett tal-[ajja pubblika tag[na, li nag[mlu l-g[a]liet sew, u naraw mhux biss x’se nakkwistaw, i]da wkoll x’se nitilfu mill-g[a]liet tag[na’’ – l-Ar/isqof Pawl Cremona

It-twelid ta’ Sidtna Marija, fit-8 ta’ Settembru g[andu rabtiet spe/jali mal-poplu Malti u dan g[ax intreb[u ]ew; battalji kbar, ji;ifieri dik tal-Assedju l-Kbir u tat-Tieni Gwerra Dinjija

:ibed l-attenzjoni Wara din l-introduzzjoni, l-Ar/isqof g[adda biex ji;bed l-attenzjoni li llum, anki fi ]mienna, “il-pajji] tag[na u l-wirt tieg[u tal-valuri msejsa fuq it-tag[lim ta’ Kristu, li hu espert tal-umanità, qieg[ed ukoll ta[t theddida tal-ideolo;ija tas-Sekulari]mu, din id-darba mhux b’theddida vjolenti, i]da b’mod sottili li mhux inqas qawwi. Hi ideolo;ija li g[alkemm tg[id li hi ba]ata fuq lg[a]la u l-libertà personali, fiha nfisha hi qawwa kbira biex idda[[al u tinfluwenza lis-so/jetà bilmezzi ta’ komunikazzjoni, u xi drabi anki bille;i]lazzjoni g[all-kwalità ta’ so/jetà li hi tippromwovi.” Filwaqt li tkellem fuq l-effetti ta’ sitwazzjoni simili, Mons. Cremona fisser li l-Knisja trid toffri lis-so/jetà tag[na l-alternattiva tal-valuri proposti minnha. Hu qal: “Dawk li jridu jmexxu l-ideolo;ija tassekulari]mu jattakkaw b’kull mod lill-Knisja, i]da lKnisja ma tistax i]]omm lura milli toffri dawn ilvaluri b[ala alternattiva g[all-mod kif irridu nibnu lis-so/jetà tag[na.” Ir-rwol tal-Knisja

Kull min irid jara kemm l-Ar/isqof Cremona kellu ra;un fir-riferenza tieg[u g[all-attakki fuq il-Knisja, ikun bi]]ejjed li j[ares lejn l-attitudni jew illingwa;; li ju]aw pubblikament xi w[ud li mhux biss ma jarawx g[ajn ma’ g[ajn mal-Knisja, i]da jag[tuk l-impressjoni li jridu jikkumbattuha b’kull

mod li jistg[u. Ikun hemm ka]i fejn jinbtu opinjonijiet kontrastanti dwar x’g[andha jew ma g[andhiex tag[mel il-Knisja minn meta ti;i biex Charles Buttigieg twassal it-tag[lim kb@erremme.com.mt uffi/jali tag[ha fuq su;;etti ‘ja[arqu’. I]da l-problema kru/jali hi li hawn min i[ambaq kemm jifla[ fuq iddritt li g[andu kul[add li jg[id tieg[u bil-libertà kollha, i]da malli tifta[ fommha l-Knisja biex tag[mel il-proposti tag[ha jkun pront ja[bat g[aliha bl-akku]a li trid timponi ru[ha. Kultant, f’dak li tisma’ jew taqra, t[oss ukoll arja tqila ta’ indifferenza, stmerrija u nuqqas ta’ komprensjoni. L-ag[ar attakki fejn il-proposti tal-Knisja ji;u ttimbrati b[ala attentat tag[ha biex timponihom fuq kul[add, in[osshom ;ejjin mill-fomm jew il-kitba ta’ nies li qishom jinsew (jew isibuha diffi/li jni]]luha) li hi l-missjoni tal-Knisja li tg[addi ;udizzju morali anke f’materji li g[andhom x’jaqsmu mal-politika, meta hekk ikunu jitolbu d-drittijiet fundamentali talbniedem u l-kura tal-erwie[. Jinsew ukoll (jew isibuha tqila jifhmu) li f’dan, lg[odda tal-Knisja hi l-Evan;elju u l-;id tal-bnedmin kollha skont id-diversità ta]-]mien u /-/irkustanzi. Il-Kardinal Martini Fil-jiem li g[addew, issemma [afna, anke f’dawn il-g]ejjer, il-Kardinal Carlo Maria Martini, li miet fla[[ar ta’ Awwissu 2012. Jiena kelli x-xorti nkun ma’ numru ]g[ir [afna ta’ persuni li snin ilu kellna laqg[a mal-Kardinal Martini, f’Milan. F’dak li qasam mag[na u l-mod kif kellimna ma stajtx ma n[ossx l-g[erf u l-profondità spiritwali u morali tieg[u. L-a[[ar ktieb li [are; il-Kardinal Martini kien jismu “L-Isqof”. Fih jiddiskuti s-su;;ett delikat talawtorità fil-Knisja. Hu jippre]enta ]ew; stampi ta’ awtorità opposti g[al xulxin: wa[da ri;ida li mhix kapa/i tisma’, u wa[da li hi ispirata mill-Kelma ta’ Alla, li tie[u inkonsiderazzjoni l-persuna umana. Fost [wejje; o[rajn hu jis[aq fuq id-dmir pastorali tal-isqof li jeduka u jag[ti xhieda tal-Van;elu b[ala qaddej umli tal-Knisja tal-Mulej. F’Jum il-Vitorja ta’ erba’ snin ilu, l-Ar/isqof Cremona offrielna parir g[aqli: “Din il-festa ta’ llum trid tfakkarna fid-dmirijiet tag[na f’kull aspett tal[ajja pubblika tag[na, li nag[mlu l-g[a]liet sew, u naraw mhux biss x’se nakkwistaw, i]da wkoll x’se nitilfu mill-g[a]liet tag[na. In[e;;e; lil kul[add biex jag[mel ukoll din ir-riflessjoni. Ta’ qabilna fehmu li lkwalità tas-so/jetà tista’ tintilef mhux biss meta ta//etta forom o[ra ta’ twemmin fuq is-so/jetà b[ala ideal f’[ajtek, i]da wkoll meta tibqa’ passiv u ma tiddefendix dak li f’mo[[ok u f’qalbek taf li hu veru.”


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

It-8 ta’ Settembru> L-g[a]liet ta’ missirijietna fl-assedji Illum hu Jum il-Vitorja, wa[da mill-festi nazzjonali tag[na. Fiha nfakkru r-reb[ fl-Assedju lKbir u fit-tieni assedju tal-gwerra dinjija. Imma t-tifsira tal-festa tal-lum hi [afna akbar. G[ax fi]-]ew; assedji, il-Maltin ta’ qabilna u dawk li kellhom dawn il-g]ejjer f’idejhom g[amlu g[a]la: l-g[a]la favur il-valuri tal-Punent. L-Assedju l-Kbir fuq Malta kien wa[da millbattalji importanti ta’ dik l-epoka biex l-Imperu Ottoman beda jnin, kif kompla jnin wara l-battalja ta’ Lepanto sitt snin wara. Assedju li kompla ta lilna l-Maltin identità, parti mill-istorja ta’ pajji]na li g[alkemm g[addew mijiet ta’ snin minn fuqha g[adna n[arsa lejha bi kburija, g[aliex ma [allejniex lg[edewwa tag[na jka]bruna. Il-valuri tal-Punent Il-valuri tal-Punent ma kinux kollha ]viluppati 447 sena ilu imma hu l-moviment li ]viluppahom li l-antenati tag[na g[amlu l-g[a]la li j[addnu u jiddefendu. Dawn huma valuri li twieldu fl-Ewropa, ibba]ati fuq il-wirt Grieg u Latin u l-influwenza tal-Kristjane]mu u li komplew ji]viluppaw tul i]-]minijiet, fl-idea tar-rinaxximent dwar id-din-

jità u l-[afna tajjeb li g[andu l-bniedem, lawtonomija, l-ugwaljanza u l-libertà li [aqqu jgawdi, is-sejbiet xjentifi/i li jag[nu lill-bniedem meta j[addem ir-ra;uni li tag[]lu u d-demokrazija li biha g[andhom jintg[a]lu l-mexxejja talbnedmin. Demokrazija li hi l-ba]i tal-Ewropa, kontinent li j[addanha u li tant jib]a’ g[aliha. Dawn il-valuri tal-Punent re;g[u kienu mhedda bil-kbir fit-Tieni Gwerra Dinjija fl-Ewropa stess fejn twieldu. L-ideolo;ija ta’ bniedem wie[ed po;;iet dawn il-valuri ta[t theddida serja. Ma mitniex g[all-barrani Bil-maqlub ta’ dak li jg[idu w[ud f’Malta, ilmejtin tat-Tieni Gwerra Dinjija mhux g[all-barrani mietu imma biex ma’ [afna bnedmin o[rajn salvaw lil Malta, lill-Ewropa u lid-dinja mill-ideolo;ija Na]ista li heddet id-dinjità stess tal-bniedem b’mezzi atro/i. Kienet gwerra li rat atro/itajiet kbar, qerda ta’ miljuni ta’ persuni, u l-idea ta’ Na]i]mu kienet se tibda tinfirex, i]da anke bis-sehem tag[na l-Maltin din l-idea

twaqqfet, ma komplietx tinfirex, anzi, ;iet meg[luba u s-sewwa rrenja.

G[a]la li komplejna nag[mlu a[na Din hi l-g[a]la li l-Maltin g[amlu u reb[u 69 sena ilu. G[a]la li a[na l-Maltin komplejna nag[mlu tul l-a[[ar ftit de/ennji: li jkollna ddemokrazija s[i[a f’pajji]na, li n[arsu d-drittijiet fundamentali tag[na, li r-regoli u l-li;ijiet ikunu l-frott ta’ [sieb fl-istituzzjonijiet u mhux xi jfettillu xi mexxej, li ngawdu l-libertà f’kull qasam

anke dak importanti ekonomiku, u li naspiraw g[all-g[aqda u s-solidarjetà bejn il-popli li j[addnu l-istess valuri fl-Ewropa permezz talUnjoni Ewropea. Dawn huma l-g[a]liet li ;;ieldu g[alihom il-Maltin ta’ qabilna fil-vittorji li nfakkru llum. Irridu nkomplu nibnu fuq dak li ksibna Minkejja li g[addew dawn is-snin kollha minn dawn l-g[a]liet, b[ala nazzjon irridu naraw li nkomplu n[arsu l-valuri li bnewna u mhux

in[arsuhom biss, i]da rridu nkomplu nsa[[uhom u nibnu fuq dawk li [allewlna l-;enerazzjonijiet ta’ qabilna. Il-valuri li jag[mluna Maltin ma g[andniex intuhom bis-sieq i]da rridu niftakru minn fejn ;ejna, it-triq li g[addejna minnha u li sawritna biex a[na l-poplu li a[na llum.

Skizzi (77)

G[addew [mistax

I]-]mien donnu jtir. Di;à g[addew [mistax mill-funeral statali tal-eks mexxej talMalta Labour Party u eks Prim Ministru Duminku Mintoff. Mewtu qajmet ir-reazzjonijiet Il-mewt tieg[u qajmet reazzjonijiet imqanqla tassew dejjem asso/jati ma’ dan il-politiku u personalità kontrovers-

jali li ttimbrat mumenti uni/i fl-istorja ta’ pajji]na sew fittajjeb u anki fil-[a]in. Fil-[ajja kif ukoll f’mewtu, Mintoff baqa’ jistimola argumenti s[a[ u nuqqas ta’ qbil. Nistqarr li kont ftit skantata bil-furur tad-dibattitu li nqala’.

Fl-istess [in kont imma;inajt li l-mewt ta’ Mintoff kien ikun mument storiku hekk kif [alliena persuna;; li g[amel xejn inqas minn 53 sena fil-Parlament u 16-il sena Prim Mnistru ta’ Malta. It-track record tieg[u jla[[aq vi/in tieg[u biss l-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista :or; Borg Olivier li g[amel 43 sena fil-politika parlamentari. {sibt li battew ftit

Kont emmint li kien g[adda bi]]ejjed ]mien biex ilpo]izzjonijiet, xi kultant estremi, li qanqal Duminku Mintoff tul il-karriera politika tieg[u kienu battew xi ftit.

Mill-osservazzjonijiet li g[amilt f’dawn il-;ranet deher li l-kunflitt storiku g[adu mqanqal u li tabil[aqq ftit hemm konsensus nazzjonali dwar ir-rendikont finali tal-[idma politika tal-Perit Mintoff

Mill-osservazzjonijiet li g[amilt f’dawn il-;ranet deher li l-kunflitt storiku g[adu mqanqal u li tabil[aqq ftit hemm konsensus nazzjonali dwar ir-rendikont finali tal-[idma politika tal-Perit Mintoff. Jidher /ar li hawn u[ud li g[amlu ;udizzju selettiv, kemm fuq na[a kif ukoll fuq o[ra dwar l-istorja postindipendenti ta’ pajji]na li fiha Duminku Mintoff kien protagonist ewlieni. Forsi g[ad irid jg[addi iktar ]mien biex isir ra;unament o;;ettiv dwar l-g[emil, l-a;ir u d-de/i]jonijiet kemm-il darba ibsin u kontroversjali li mmarkaw i]-]mien ta’ Mintoff fil-poter. Bla dubju, ikun tassew [asra jekk kemm a[na b[ala politi/i u kif ukoll b[ala poplu ma nag[mlux anali]i profonda ta’ dak li seta’ kien tajjeb u ta’ dak li seta’ kien [a]in li sar u twettaq fl-era Mintoffjana. Hekk biss inkunu nistg[u nag[lqu kapitlu ie[or fl-istorja politika tag[na u nkomplu

nimxu ‘l quddiem g[all-;id tal-Maltin kollha, bla kulur u distinzjoni. {mistax o[ra

{mistax ohra Malta ti//elebra jum importanti fil-kalendarju tag[ha dik talIndipendenza. L-Indipendenza tibqa’ wa[da mill-ikbar kisbiet li ;ab il-Partit Nazzjonalista g[al pajji]na. Din il-;rajja u bla dubju dik tal-Unjoni Ewropea jibqg[u mnaqqxin fl-istorja tal-Partit b[ala laqwa mumenti ta’ kura;; u ta’ vi]joni li xprunaw ilprogress ta’ pajji]na, qanqlu u ;abu l-bidla. Kultant ikun tajjeb li niftakru li dawn il-;rajjiet talbu mhux ftit ener;ija u kura;; mill-mexxejja tag[na u dawk kollha li [admu bis-s[i[ biex dawn id-de/i]jonijiet isiru realtà. Din il-festa talIndipendenza tag[tina opportunità nduru dawra madwarna u naraw x’kiseb pajji]na f’dan i]-]mien relattivament qasir. Ma ninsewx li l-istorja tal-

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

Indipendenza ma bditx fl1964. Storja ta’ tlajja’ u n]ul. Storja ta’ sfidi u impenn, dan kien pro/ess li dam ;ej ’il fuq minn mija u [amsin sena. Fil-jiem li ;ejjin jer;a’ jkollna l-opportunità niltaqg[u flimkien fuq il-Fosos biex in;eddu qabelxejn din l-istorja li issa se tag[laq 48 sena. Fuq kollox ukoll in;eddu l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jibqa’ fuq quddiem biex jassigura li dan il-pajji] jibqa’ miexi fid-direzzjoni ;usta, direzzjoni li tkompli tkattar ix-xog[ol u l-;id g[all-familji Maltin u G[awdxin kollha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

10 Ittri

It-tradizzjoni tal-irfig[ tal-Madonna fl-Im;arr Sur Editur, G[alkemm m’iniex millImgarr u m’g[andi l-ebda konnessjoni ma’ dan il-post, in[oss li g[andi nag[ti lkummenti tieg[i dwar il-mod ta’ kif jintg[a]lu r-reffieg[a tal-vara titulari ta’ Santa Marija nhar il-festa. Kif forsi [afna jafu, f’dan il-lokal il-grupp tar-reffieg[a jintg[a]el permezz ta’ rkant fejn il-grupp li joffri l-og[la ammont ta’ flus jing[ata ddritt li jerfa’ l-vara filpur/issjoni. Din hi drawwa li ilha ssir fl-Im;arr. Jien personalment ma naqbilx mag[ha u m’g[andix dubju li hawn [afna o[rajn li ja[sbuha b[ali. U bir-ra;un! Mela g[andek ix-xbieha li tissimbolizza lil Marija Omm Alla, mara mill-

aktar sempli/i u umli, omm il-bnedmin kollha, omm issinjur u l-fqir, ti;i rkantata proprju f’jjum il-festa tag[ha biex min g[andu xi jroxx li]jed idawwarha mat-toroq Im;arrin! U bosta jistaqsu: u dawk li forsi ma jifil[ux i[allsu daqstant u forsi huma devoti tal-Madonna daqs, jekk mhux ukoll i]jed, minn dawk li jifil[u joffru aktar flus, m’g[andhom qatt /ans li jerfg[u x-xbieha tag[ha^ X’aktarx li kliemi ma tantx qed jin]el tajjeb ma’ xi w[ud, g[ax kif g[edna, din hi tradizzjoni li tmur lura s-snin u l-Im;arrin drawha sew. Barra minn hekk, hi xi [a;a li tirrendi qlig[ garantit g[allparro//a kull sena. Madankollu, il-fidi vera

tag[na ma nibba]awhiex fuq dak li hu tradizzjonali u materjali i]da fuq dak li hu konkret, li jibqa’ u li jqarribna lejn is-Saltna tas-Smewwiet. Jien pere]empju ma tantx nemmen li ma jkunx hemm piki bejn grupp u ie[or ta’ reffieg[a. Mhux kul[add uman! X’tistenna mbag[ad^ I]da l-akbar problema qieg[da fil-mod ta’ kif isiru laffarijiet g[ax anke jekk stess piki ma jkunx hemm (li diffi/li), xorta m’g[andhiex tintu]a l-arma tal-flus f’pur/issjoni reli;ju]a u allura fil-[wejje; ta’ Alla. Fl-Iskrittura naqraw li Kristu ke//a l-bejjieg[a u xxerrejja mit-tempju u qaleb limwejjed u qal, “Hu miktub, dari dar it-talb tissejja[.” (Mt 21, 13). Imbag[ad dawra

devota bix-xbieha tal-g[a]i]a Ommu ti;i rkantata u mibjug[a! Dawn huma [wejje; ta’ min jag[ti kashom bis-serjetà. Ma jfissirx li g[ax dejjem hekk sar, hekk hu t-tajjeb u allura nag[lqu g[ajnejna u n[allu l-affarijiet kif inhuma. {utna li j[addnu reli;jonijiet o[rajn u dawk li tbieg[du mill-Knisja jag[tu kas ta’ dawn il-[wejje;. G[alihom ilfatt li ni//elebraw il-festi bilmod ta’ kif ni//elebrawhom di;à hu forma ta’ pagani]mu, a[seb u ara li jaraw li min joffri l-aktar flus jikseb iddritt li jerfa’ x-xbieha talMadonna. Jiena ma rrid li joffendi ru[u [add u perswa]a li [afna se jifhmu l-intenzjoni tajba tal-argument tieg[i. Nie[u l-

okka]joni wkoll biex insellem lill-Kappillan tal-Im;arr Dun Antoine Borg, wild il-Mosta b[ali u li sab ma’ wi//u lforza ta’ din it-tradizzjoni antika. Nag[laq billi nappella g[al aktar kawtela biex ni//elebraw festi dinjitu]i li j[allu fina frott spiritwali li jibqa’ u mhux ba[[ u vojt. Nappella wkoll biex ilparro//i kollha ji]guraw li kul[add ikollu t-triq miftu[a biex jekk ikun interessat ikollu l-opportunità li jag[ti ssehem tieg[u fil-festa talpatrun#a u hekk il-festa ma ssirx monopolju ta’ grupp ta’ nies partikulari li b’xi mod jirnexxilhom jiksbu /ertu poter.

Alison Tonna

Il-Mosta

Dun Mikiel Attard...lejn il-beatifikazzjoni

Dun Anton Sciberras predikatur. Xog[ol ta’ ;ibs u indurat hu talinduratur e//ellenti John Muscat, u f’dan il-ka]in dejjem hemm xog[ol ta’ kwalità g[olja u bi pre/i]joni liema b[alha. Din l-entratura kompliet tikkumplimenta x-xog[ol kbir li sar filka]in matul is-snin, kemm fil-fa//ata, fis-sala u f’diversi postijiet o[ra. Il-ka]in se jkun miftu[ g[allpubbliku llum mis-7pm sal-11pm. Titilfuhiex.

Sur Editur, Xtaqt ng[id grazzi lil Dun :u]epp Gauci li g[o;bu jaqra l-artiklu li ktibt jien f’dan il;urnal dwar Dun Mikiel Attard. }gur li f’ebda [in ma sab fl-artiklu tieg[i li jien g[edt li dan is-sa/erdot Naduri jista’ jkun l-ewwel beatu G[awdxi. Wisq probabbli xi [add millEditorija tal-;urnal g[o;bu jlaqqam hekk lill-kitba tieg[i. I]da f’dal-pajji] g[andna drawwa nargumentaw dwar ilprimat tal-parro//a, tal-banda, tal-ka]in u ta’ mitt elf [a;a o[ra! Quddiem Alla la hemm passat u lanqas futur u meta tasal is-sieg[a nemmen li g[ad naraw beati kemm lill-Madre Margerita Debrincat kif ukoll lil Dun Mikiel Attard. Jiena naf xi m[abba kbira u ammirazzjoni g[andu Dun :u]epp lejn din il-fundatri/i u l-ordni tag[ha. Anke jien g[andi g[al qalbi lis-sorijiet Fran;iskani tal-Qalb ta’ :esù. Twelidt u trabbejt fa//ata talCasa Madre tag[hom fi Triq Palma, ir-Rabat, G[awdex, u missieri kien g[al snin twal ilmastrudaxxa tag[hom u o[ti lkbira ilha f’din l-ordni snin twal. L-ewwel snin tal-iskola g[addejthom ukoll g[andhom u fil-ktieb tal-poe]ija li g[adni kemm [ri;t, L-G[anja tatTifkira, f’pa;na 134, wie[ed jista’ jsib innu li jien ktibt lil din ix-xebba wild Ta’ Ker/em f’g[eluq is-60 sena minn mewtha. Altru li ma xtaqtx nonqosha b’kitbieti. I]da mill-;did intenni r-radd il-[ajr tieg[i lill-[abib tieg[i Dun :u]epp, issa Monsinjur, tan-nota tieg[u tal-Erbg[a, 5 ta’ dan. Nie[u gost nitg[allem u ma niddejjaqx li nsib min jikkore;ini g[ax ikun jixtieqli l-;id!

In-Naxxar

Ir-Rabat, G[awdex

G[aqda Mu]ikali Vittorja Naxxar B[alma jafu [afna, fil-lokalità tanNaxxar qed issir il-festa tal-Patruna Marija Bambina, festa li fiha sinifikat qawwi mhux biss g[alina n-Naxxarin i]da wkoll g[al Malta kollha g[aliex f’dan i]-]mien mhux biss ]ammejna ’l bog[od il-[akma tat-Torok i]da wkoll ir-reb[a tat-Tieni Gwerra Dinjija. In-Naxxarin minn dejjem kienu akkaniti fil-festa u dan tarah minn numru ta’ xog[lijiet li ta’ kull sena dejjem ji]died ma’ dak ta’ qabel. Din is-sena l-G[aqda Mu]ikali Vittorja tanNaxxar inawgurat l-entratura tag[ha b’mod maestu] u b’[ila kbira.

L-entratura tikkonsisti f’disinn talKavallier Adonai Camilleri Cauchi filwaqt li l-pittura saret minn zijuh Pawlu Camilleri Cauchi. F’din l-opra ta’ arti mill-aqwa wie[ed jilma[ tmien persona;;i li kollha huma Naxxarin u li g[amlu b’xi mod jew ie[or unur lillistess lokalità. Dawn il-persona;;i huma limprenditur An;lu Xuereb, il-filosofu An;elo Pirotta, il-fundatur tal-Ka]in Maestro Giuseppi Stivala, Maestro Giuseppi Fenech, Mons. Karm Scerri, il-Marki] John Scicluna, benefattur, ilMarki] Vincent Bugeja, filantropu, u

Clinton Sammut

Joe M. Attard


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Intervista 11

Jissuktaw it-t[ejjijiet g[all-Valletta International Baroque Festival Festival li se jpo;;i lil Malta fuq il-mappa Barokka tal-Ewropa Madwar [ames xhur o[ra minn issa, il-Belt Valletta se ssir palk g[al dik li se tkun lewwel edizzjoni tal-Valletta International Baroque Festival. F’din l-intervista, idDirettur Artistiku tal-Festival Kenneth Zammit Tabona jispjega a[jar kif dan il-festival mistenni jpo;;i lil Malta fuq il-‘mappa Barokka’ talEwropa. Kif nibtet l-idea g[al dan il-Festival^ Irridu nibdew mill-fatt ba]iku li l-identità tag[na, l-

identità Barokka tag[na, ;ejja mill-istorja unika li sawret ilkultura tag[na meta pajji]na kien ta[t il-Kavallieri ta’ San :wann li d-destin ried li jsibu ru[hom fuq din il-g]ira fl1530. Din l-identità Barokka tag[na hi wa[da mill-aqwa assi kulturali li g[andna, aspett li jag[milna differenti prattikament mill-g]ejjer lo[ra kollha fil-Mediterran. Hi din it-ta[lita kulturali u storika unika li sawret lil Malta fil-pajji] li hi llum. Il-Valletta International Baroque Festival hu sforz b’sa[[tu biex jippromwovi din l-identità unika, ta[lita ta’ arti u arkitettura li b[alha m’hawn imkien i]jed fiddinja. G[alkemm fil-bidu tieg[u, dan il-festival jidher li di;à ;ibed lejh [afna attenzjoni internazzjonali. Kif ;ara dan^

G[alkemm a[na emminna f’dan il-Festival mill-bidu nett, xorta sorpri]i g[all-kummenti u l-aspettattivi li dan ilfestival qed irawwem s’issa. Il-kalibru g[oli tal-orkestri u l-ensembles li se jie[du sehem f’dan il-festival hu wie[ed mill-fatturi ewlenin. G[a]ilna fost l-aqwa orkestri tal-;eneru Barokk li hemm b[alissa madwar lEwropa u dawk li jsegwu din ix-xorta ta’ festivals, millewwel se jifhmu li dan se jitni]]el fost l-aqwa avvenimenti fil-kalendarju ta’ festivals Barokki fl-Ewropa. IlBelt Valletta b[ala palk uniku u s-siti mill-isba[ fejn se jittella’ l-Festival huma element ie[or. Dawn is-siti jinkludu tTeatru Manoel, il-Palazz talPresident, il-Konkatidral ta’ San :wann, il-Knisja tal:i]witi, tal-Erwie[ u ta’

L-Orkestra Filarmonika Maltija

Santu Wistin kif ukoll ilBer;a ta’ Provenza, kollha binjiet Barokki mill-isba[. Ittielet ra;uni hi l-fatt li dan ilFestival se jag[ti dimensjoni ;dida lill-mappa ta’ festivals Barokki madwar l-Ewropa. Sal-lum, il-festivals Barokki ewlenin jieqfu sa Parma fl-Italja u i]jed ’l isfel minn hemm m’hemmx festivals. Il-festival tag[na g[alhekk se jestendi din ilmappa san-Nofsinhar talEwropa u se jwassal dimensjoni ;dida ta’ dak li Malta g[andha x’toffri fuq livell kulturali. Fiex se jkun jikkonsisti l-programm^ Il-programm hu mqassam fuq sittax-il jum, mid-9 sas26 ta’ Jannar. Se jibda b’kun/ert fil-Palazz talPresident mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta

Il-Festival se jkun opportunità g[attalent Malti li juri l-kapa/itajiet tieg[u lill-udjenzi barranin li se j]uru Malta g[al dan il-Festival

mmexxija mis-Surmast Michael Laus bis-sehem talvjolinist Carmine Lauri u Emanuela Buta li se jinterpretaw il-Quattro Stagioni ta’ Vivaldi. Minn hemm ’il quddiem, kull serata se jkun hemm kun/ert Barokk f’wie[ed missiti li semmejna fil-Belt Valletta b’kun/erti minn Opera Fuoco, The King’s Consort, Le Sainte Folie Fantastique, Jeune Orchestre Atlantique, Combattimento Consort Amsterdam, Les Talens Lyriques, New Century Baroque u o[rajn. Il-qofol tal-festival jintla[aq b’kun/ert millOrchestra of the Age of Enlightenment fil Konkatidral ta’ San :wann, kun/ert li qed jittella’ bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral. Dan se jkun miftu[ g[allpubbliku i]da dawk kollha li jibbukkjaw g[al ]ew; kun/erti jew i]jed, jing[ataw biljett b’xejn garantit g[al dan il-kun/ert fil-Konkatidral. Ilfestival jintemm b’ballu Barokk fit-Teatru Manoel.

I]da nassigura lil kul[add li kull kun/ert se jkun esperjenza unika li ma tistax tintilef. Semmejt parte/ipanti Maltin. Tista’ telabora^ Iva, il-Festival se jkun opportunità g[at-talent Malti li juri l-kapa/itajiet tieg[u lill-

udjenzi barranin li se j]uru Malta g[al dan il-Festival. Minbarra ]ew; kun/erti mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta, il-programm jinkludi kun/erti mill-kor Cappella Sanctae Catherinae, l-uniku chamber choir Malti b’ir;iel biss kif ukoll il-Manoel Theatre Players, pro;ett teatrali iffurmat apposta g[al dan il-festival Barokk u mmexxi minn Chris Gatt, li se jtellg[u d-Don Juan ta’ Moliere maqlub g[all-Malti minn Immanuel Mifsud. Jeune Orchestre Atlantique, orkestra Barokka mag[mula minn mu]i/isti ]g[a]ag[ minn madwar l-Ewropa se jdoqqu mu]ika g[all-ewwel darba ta’ kompo]ituri Maltin fosthom Benigno Zerafa (1726 -1804) u Francesco Azopardi (1748-1809) u se

jdoqqu wkoll l-iStabat Mater ta’ Girolamo Abos, biex b’hekk, din se tkun skoperta ;dida g[all-pubbliku Malti. X’inhuma l-aspirazzjonijiet tieg[ek g[al dan il-Festival^ B’]ew; avvenimenti importanti fosthom il-Presidenza ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2017 u l-

Belt Kapitali Kulturali Ewropea fl-2018, il-pjani tag[na g[all-Valletta International Baroque Festival mhumiex biss fit-tul i]da wkoll ambizzju]i. L-aspirazzjoni tag[na hi li dan il-Festival jibqa’ jikber sena wara sena tant li jibda jitqies b[ala l-Edinburgh Festival tan-Nofsinhar talEwropa. Din hi [olma li [afna qed jemmnu fiha u a[na kollha konvinti li kapa/i naslu biex din il-[olma ssir wa[da reali

G[all-programm s[i[ talFestival jew g[al i]jed informazzjoni u biex tibbukkja, ]ur is-sit uffi/jali tal-festival fuq www.vallettabaroquefestival.com.mt


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-ISTATI UNITI

L-g[a]la hi bejn ]ew; vi]jonijiet g[all-;ejjieni tal-pajji] L-Istati Uniti se jkollha tie[u de/i]joni b[al qatt qabel fl-elezzjoni Presidenzjali Amerikana f’Novembru li ;ej stqarr il-President Barack Obama hekk kif a//etta nnomina biex jer;a’ jirrappre]enta l-Partit Demokratiku f’din l-elezzjoni. Hu insista li f’din l-elezzjoni l-g[a]la ma kinitx biss bejn ]ew; kandidati jew ]ew; partiti i]da bejn ]ew; toroq differenti g[all-Istati Uniti. G[a]la qal il-President Amerikan li hi bejn ]ew; vi]jonijiet differenti [afna g[all-;ejjieni tal-pajji]. Fid-diskors tieg[u, Obama talab lill-Amerikani biex i[arsu ’l quddiem b’tama u fidu/ja u ;edded dak li jissejja[ in-New Deal biex ikun hemm sforz komuni biex ilpajji] jeg[leb l-ostakli ekonomi/i quddiemu b[al ma kien sar mill-President Amerikan Franklin Delano Roosevelt waqt l-akbar kri]i finanzjarja u ekonomika li qatt ra l-pajji], il-Great Depression wara lwaqg[a ta’ Wall Street fl1929. Filwaqt li elenka d-differenzi mar-Repubblikani, li qal “li ilhom itambru l-istess affarijiet g[al dawn l-a[[ar 30 sena”, Obama ppre]enta lpjan tieg[u bba]at “fuq il-val-

L-elezzjoni ta’ Novembru mhix se tkun g[a]la bejn ]ew; kandidati jew ]ew; partiti biss i]da bejn ]ew; toroq differenti g[all-pajji] uri tal-klassi medja”, is-sinsla tal-ekonomija l-aktar b’sa[[itha fid-dinja qal ilPresident Amerikan. Hu ]ied li jekk it-tama tannies tpo;;iet ta[t pressjoni kbira, issa kien il-mument biex wie[ed jag[]el il-;ejjieni li jixraq lill-pajji]. Hu qal li fis-snin li ;ejjin il-Kungress Amerikan irid jie[u de/i]jonijiet importanti li se jkollhom impatt kbir fuq ix-xog[ol flIstati Uniti, l-ekonomija , ittaxxi, id-dejn kif ukoll bejn gwerra u pa/i. Obama qal li dawn kienu g[a]liet li se jkollhom konsegwenzi kbar fuq il-[ajja ta’ kuljum tal-Amerikani tal-lum u tal-;ejjieni. I]da qal li minkejja d-diffikultà, qatt ma kien daqshekk fidu/ju] dwar lIstati Uniti u mhux g[aliex kellu t-twe;ibiet kollha g[allproblemi tal-pajji] jew inkella g[aliex ma kienx qed ikejjel sew l-isfidi quddiemu. Hu qal li kien qed jitlob g[all-vot tal-poplu Amerikan jekk jemmnu fil-pjan tieg[u u

jekk jemmnu f’pajji] fejn kull[add g[andu l-istess opportunità. Jekk “Hope u Change” kienu s-slogan li wasslu lil Obama, l-ewwel President iswed Amerikan, biex isir Presdient, g[at-tieni mandat tieg[u Obama qed jag[fas fuq il-fidu/ja. “Intom il-bidla, intom tag[tuni t-tama beix nimxi ’l quddiem” qal Obama fiddiskors tieg[u filKonvenzjoni Nazzjonali Demokratika f’Charlotte f’North Carolina. Hu qal li hu qatt ma qal li laffarijiet kienu se jkunu fa/li jew se jse[[u malajr imma kien tg[allem mill-i]balji u kien qed i[ares ’il quddiem. Din id-darba, minflok powsters tieg[u bil-kelma “Change”, spikkaw powsters bil-kliem “Forward”. Id-diskors ta’ Obama f’Charlotte [oloq rekord ;did fuq il-websajt Twitter fejn aktar minn disa’ miljun persuna bag[tu d-diskors lil xi [add ie[or.

Il-President Obama jg[annaq il-familja tieg[u fi tmiem id-diskors tieg[u fejn a//etta li jer;a’ jikkontesta l-elezzjoni Presidenzjali li se ssir f’Novembru. (ritratt> Reuters)

Fi tmiem id-diskors tieg[u fuq il-palk telg[et il-familja tieg[u Michelle Obama u ]]ew;t itfal bniet Malia u

Sasha kif ukoll Joe Biden li g[al darb’ o[ra se jkun il-kandidat tieg[u g[all-Vi/i Presidenza.

L-ISTATI UNITI

Aktar [jiel ta’ differenzi mal-I]rael fil-kwistjoni ‘Iran’ Il-Prim Ministru tal-I]rael Benjamin Netanyahu spi//a ‘jitlef is-sabar’ malAmbaxxatur Amerikan u meta ‘ma setax isib tarf ta’ sitwazzjoni fejn g[alih, il-Gvern tal-Istati Uniti deher li ma kellux po]izzjoni /ara dwar ilprogramm nukleari tal-Iran’. L-in/ident se[[ ix-xahar li g[adda u ;ie ]velat mir-Repubblikan Mike Rogers, b[ala /-Chairman tal-House Intelligence Committee (f’Washington) waqt intervista li kellu

mar-Radju WJR ta’ Michigan. Filwaqt li l-Ambaxxata I]raeljana f’Washington ma [ar;et l-ebda kumment, l-allegata tilwima bejn Netanyahu u Daniel Shapiro, lAmbaxxatur Amerikan g[all-I]rael, kapa/i tikkonferma d-differenzi li je]istu bejn dawn l-alleati tradizzjonali dwar kif se jie[du [sieb ‘il-problema Iran’. L-Istati Uniti u l-I]rael huma attenti biex jimminimizzaw ‘pubblikament’

kull [jiel ta’ di]gwid dwar ilkwistjoni u l-kontroversja kompliet proprju meta l-President Amerikan Barack Obama g[adu kemm a//etta li jikkontesta g[al terminu ie[or ta’ tmexxija fuq it-tikketta Demokratika – u meta l-appo;; tal-Gvern tieg[u g[all-I]rael hu su;;ett g[al numru ta’ polemiki. Min-na[a tieg[u, Mike Rogers qal li ‘b[alissa l-I]raeljani ma jemmnux li l-Gvern Amerikan huwa serju meta

jg[id li g[andu l-g[a]liet kollha fuq il-mejda, u lanqas ma jemmnuha lIranjani – g[aldaqstant dawn (lIranjani) qed ikomplu bil-programmi nukleari tag[hom’. L-Iran itenni li l-programmi huma inti]i g[al ;enerazzjoni ta’ ener;ija bi skop pa/ifiku, u bl-I]rael qed jikkonfronta pressjoni internazzjonali biex ma jwettaqx xi atttakk ‘unilaterali’ fuq l-infrastruttura (nukleari) talIranjani.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 L-ISTATI UNITI L-AFGANISTAN

Il-Prin/ep Harry jirrapporta g[al servizz militari Il-Prin/ep Harry wasal fl-Afganistan g[al erba’ xhur ta’ servizz militari u b[ala pilota ta’ [elikopter Apache li jintu]a g[all-attakki fuq l-g[adu. Il-Ministeru tad-Difi]a Britanniku qal li l-Prin/ep, li g[andu 27 sena, wasal f’Camp Bastion fl-in[awi ta’ Helmand u fejn se jibqa’ g[at-tul tal-impenn tieg[u (fl-erba’ xhur) ma’ 622 Squadron , 3 Regiment Army Air Corps. Intant, ir-rwol tal-Prin/ep jibba]a fuq ‘l-eliminazzjoni ta’ militanti’ f’ka]i fejn jidde/iedi li ju]a l-armamenti talApache u li jinkludu missili tat-tip Hellfire. Hu anki se jkun mistenni jipprovdi protezzjoni mill-ajru g[al waqt missjonijiet ta’ qawwiet spe/jali (fl-Afganistan) kontra t-Taliban. Fil-fatt, il-Prin/ep – li ggradwa mill-kors tat-ta[ri; b[ala ‘Top Gun’ flimkien ma’ diversi kopiloti u gunners fil-klassi tieg[u – jifforma parti minn taqsima tal-ajru li kisbet l-aqwa su//essi fl-azzjonijiet kontra t-Taliban u l-awtoritajiet militari g[andhom ‘mija fil-mija fidu/ja’ fil-kapa/itajiet tieg[u. Mifhum li l-Prin/ep – li mal-wasla tieg[u f’Helmand (minn Oxfordshire) beda mal-ewwel jispezzjona l-Apache li se ju]a – kien spi//a ‘frustrat bil-kbir’ meta rtirawh mill-Afganistan wara [daxil ;img[a biss u waqt la[[ar hekk imsejja[ tour of duty. Dan kien se[[ fl-2008 u spe/ifikament wara li listampa tal-Istati Uniti kisret blackout tal-midja u [ar;et rapporti dwar ilpre]enza tal-Prin/ep filpajji] partikulari. Intant, kelliema tennew li ‘Harry jikkunsidra lilu nnifsu b[ala suldat fuq kollox u li je[tie; jag[ti sehmu fitIl-Prin/ep bl-uniformi militari teatru tal-gwerra.’

L-astronawta Neil Armstrong se jindifen fil-ba[ar Kelliem g[all-familja ta’ Neil Armstrong, lewwel bniedem li ni]el fuq il-Qamar, qalu li hu se jindifen fil-ba[ar. Armstrong miet fil-25 ta’ Awwissu fl-età ta’ 82 sena wara kumplikazzjonijiet wara operazzjoni f’qalbu. Fit-13 ta’ Settembru se jsir servizz pubbliku filWashington National Cathedral u se jixxandar live

fuq l-istazzjon tat-televi]joni tan-NASA kif ukoll fuq l-internet fuq nasa.gov u nationalcathedral.org. Fl-20 ta’ Lulju tal-1969, Armstrong, li mexxa lmissjoni tal-Apollo 11, sar l-ewwel bniedem biex jirfes fuq il-Qamar. Armstrong kien jg[ix f’Cincinnati f’Ohio u [alla warajh ]ew; subien u kif ukoll tifel u tifla minn ]wie; ie[or u ]ew; a[wa.

I?-?INA> Mastrudaxxa ?ini] jippre]enta karozza li bena mill-injam u li ta[dem bl-elettriku waqt l-2012 China-Eurasia Expo f’Urumqi. Ir-ra;el dam sitt xhur u nefaq madwar €8,000 ja[dem fuq dan il-pro;ett. Il-vettura tista’ tivvja;;a distanza ta’ 130 kilometru qabel ma jkollha b]onn ter;a’ ti;i //ar;jata mill-;did bl-elettriku b’velo/ità ta’ 50 kilometru fis-sieg[a. (ritratt> Reuters)

IL-GRAN BRITTANJA

Tama kbira li tinstab [ajja fuq pjaneti o[ra Skont Lord Martin Rees, lastronomu tar-Re;ina Eli]abetta II kif ukoll eks President tar-Royal Society, il-mistoqsija dwar jekk hemmx [ajja fuq pjaneti o[ra aktarx se ssib it-twe;iba tag[ha fi ]mien 40 sena. Rees qal li jemmen li xjentisti se jkunu jistg[u jaraw ritratti ta’ pjaneti barra mis-sistema solari tad-

dinja madwar is-sena 2025 u dan g[andu l-potenzjal li jwassal g[assejba ta’ xi forma ta’ [ajja fuqhom. Rees qal dan waqt serata g[al sensiela ta’ dokumentarji ;odda mill-Professur Stephen Hawkings bl-isem Grand Design li jikkon/ernaw l-ispazju u l-[ajja. Rees, li ilu l-astronomu tarRe;ina mill-1995, qal li fi ]mien

g[axar jew g[oxrin sena, il-bniedem se jkun jista’ jara pjaneti o[ra simili g[ad-dinja distanzi kbar ’il bog[od. I]da hemm possibbiltà li din irri/erka titra]]an xi ftit. F’:unju kien sar mag[ruf li l-astronomi li qed jistudjaw l-ispazju g[al [ajja o[ra kienu qed i[abbtu wi//hom ma’ kri]i finanzjarja li qed thedded

li tra]]an is-sejba g[al [ajja intelli;enti lilhinn mid-dinja. Tfittxija li ilha sejra g[al dawn l-a[[ar 52 sena. Is-SETI Institute f’Kalifronja flIstati Uniti se jkollha tra]]an irri/erka jekk ma tinstabx soluzzjoni g[al nuqqas fil-finanzjament li dan l-istitut rispettat jing[ata ta’ miljuni kbar ta’ dollari.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra L-ISTATI UNITI

One Direction jisirqu x-xena fl-MTV Video Awards Il-grupp Britanniku One Direction kien ir-rebbie[ fl-MTV Video Music Awards hekk kif bi tliet premjijiet ilmembri tieg[u enfasizzaw lilhom infushom b[ala l-’Forza :dida’ fixxena tal-mu]ika popolari minkejja li g[addew sitt xhur biss mill-introduzzjoni tag[hom fil-kamp tal-pop Amerikan. Din il-boy-band, li ftit ilu kkontestat

fil-ver]joni Britannika tal-konkors talkant ‘The X-Factor’, g[elbet lill-isfidanti Justin Bieber u Rihanna g[allA[jar Pop Video waqt li l-membri talband [adu l-premju g[all-A[jar Artisti :odda minkejja l-isfida denja ta’ The Wanted (boy-band o[ra Britannika). It-tielet premju – jew kif inhu mag[ruf b[ala Moonman – g[al One Direction intreba[ g[all-Video li

[aqqu l-Akbar ?irkulazzjoni u f’dan il-ka] g[all-kanzunetta What Makes You Beautiful li kienu ddebuttaw biha. Il-grupp imbag[ad tela’ fuq il-palk biex ikanta l-kanzunetta One Thing g[all-folol tat-tfajliet li [onqu s-sala ta/-/erimonji f’Los Angeles. Il-kantanta Rihanna, li kellha [ames nominazzjonijiet, reb[et premju wie[ed i]da dan kien l-aktar wie[ed

presti;ju] – dak g[all-Video tas-Sena u li jakkumpanja l-hit single tag[ha We Found Love. Ir-rapper Nicki Minaj reb[et l-unur g[all-A[jar Video ta’ Artista Feminili bi Starships, waqt li Chris Brown reba[ g[all-Aqwa Video minn Kantant Maskili u g[all-Aqwa Koreografija g[all-kanzunetta Turn Up the Music. IL-GRE?JA

It-taxxa ’ma ta[firhiex’ lill-mu]ika Il-kampanja determinata talGvern Grieg kontra kull min jipprova jevadi t-taxxa ;;eneratlu g[exieren ta’ miljuni ta’ ewro u l-ispetturi issa g[andhom il-g]ejjer-resorts u lkun/erti tar-rock ‘fil-mira tag[hom’. Skont /irkulari tal-Gvern rigward eva]joni tat-taxxa, persuni li ma kinux awtorizzati biex ibig[u o;;etti b[al kpiepel, bsaten tad-dawl (light sticks) u bnadar waqt kun/ert tal-grupp tal-mu]ika rock Amerikan Red Hot Chili Peppers f’Ateni spi//aw immultati sa €5,000 kull wie[ed. Intant, il-Ministru talFinanzi Grieg Yannis Stournaras g[amilha /ara li lGvern qed jadotta politika ta’ tolleranza ]ero rigward leva]joni tat-taxxa u f’/irkulari o[ra tenna li l-awtoritajiet di;à [atfu depo]iti, djar u karozzi lussu]i lill-persuni li ma raddewx dak kollu dovut lill-Istat. Il-Gvern Grieg ]ied ukoll lispezzjonijiet f’zoni turisti/i popolari wara li sidien ta’ ristoranti fuq il-g]ira-resort ta’ Hydra ;rew ‘b’intenzjoni vjolenti’ wara spetturi tat-taxxa li marru fl-in[awi. Fl-istess [in, il-Ministru tal-Finanzi Grieg sab li mat-tmenin fil-mija talistabbilimenti spezzjonati f’postijiet b[al Kreta, Korfu u Santorini abbu]aw mir-regoli tat-taxxa stabbiliti.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

16 ?inekritika minn Joe Calleja jocal@me.com

THE BOURNE LEGACY

Wara t-tmiem tat-trilo;ija issa jasal is-sidequel Direzzjoni> Tom Gilroy< {in> 135 minuta, ?ert.> 12< KRS Illum dawk li g[andhom namra malfilms jafu xi jfissru l-kliem sequel u prequel. Issa sidequel hi deskrizzjoni o[ra g[al xi xog[ol ta’ kitba fittizja jew film, u tintu]a meta xi sensiela tintemm, u wara jkun hemm xog[ol ie[or li jkun ambjentat fl-istess “univers” u kwa]i flistess ]mien. Dan hu l-ka] ta’ dan il-film imnebba[ mit-trilo;ija ori;inali ta’ Robert Ludlum, Bourne Identity, Supremacy u Ultimatum, li lkoll in[admu films b’su//ess. Il-kitba ta’ dan li jista’ jissejja[ ukoll spin-off hi tal-istess Tony Gilroy li adatta t-tliet kotba ori;inali g[a/-/inema, u hawn ispira ru[u minnhom, g[alkemm hawn g[andna eroj ;did minflok Jason Bourne, [a;a li probabbli kellu jag[milha min[abba ra;unijiet ta’ copyright. Il-karattru ta’ Bourne jissemma biss min[abba li kien mag[ruf mis-superjuri tieg[u li kien g[adu [aj u qed jikkaw]alhom u;ig[ ta’ ras, i]da qatt ma jidher. G[al min ma jafx Bourne kien wie[ed minn g[add ta’ supera;enti jew suldati spe/jali m[arr;a u programmati minn a;enzija sigrieta spe/jali governattiva fi programm sigriet li kien imsejja[

“Threadstone”. I]da kien ;ie de/i] li l-

programm jitwaqqaf, u dan ;eneralment kien ifisser li kull min ma kellux x’jaqsam mieg[u ji;i eleminat, biex ]gur jibqa’ kollox mistur. Legacy ilaqqag[na ma’ a;ent sigriet ;did jismu Alex Cross (interpretat minn Jeremy Renner, li rajnieh b[ala Hawkeye f’The Avengers u Captain America) li kien qed ikun programmat fi pro;ett simili g[al “Treadstone” bl-isem ta’ “Outcome” li g[al xi ra;uni d-direttur tieg[u Byer (Edward Norton) jidde/iedi li jtemmu wkoll. Meta Cross jinduna li dan kien ifisser li jeliminaw lilu u lil kull min kellu x’jaqsam mal-programm jirnexxilu ja[rab, i]da jkollu b]onn medi/ina spe/jali li sservi ta’ antidotu kontra dik li kienu injettawlu u li kienet se twassal biex imut. Hawn i;ieg[el lill-;enetista Marta (Rachel Weisz), li wkoll jippruvaw joqtluha g[ax kienet imda[[la fl”Outcome”, tmur mieg[u fil-Filippini fejn qaltlu li setg[et t[allatlu lantidotu.Tibda g[alhekk is-soltu tellieqa bl-a;enti o[ra ji;ru warajhom biex joqtluhom u li jkunu jafu e]att fejn jinsabu. G[alhekk l-azzjoni ma tonqosx,

Alex Cross (Jeremy Renner) u Marta (Rachel Weisz) f’sekwenza spettakulari f’The Bourne Legacy

g[all-inqas wara bidu kemxejn kajman. Jimpressjonak ukoll il-mod kif, appuntu, bis-sistemi ta’ komunikazzjoni ta’ ]mienna lill-bniedem qed dejjem

tonqoslu l-privatezza, u kif dan hu perikolu] f’idejn entitajiet jew gvernijiet li jabbu]aw minnhom g[all-iskopijiet tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

?inekritika 17 THE WEDDING VIDEO

Kummiedja divertenti ming[ajr ma hi vulgari Direzzjoni> Nigel Cole< {in> 93 minuta< ?ert.> 16< KRS

Ma nistax nimma;ina din ilkummiedja Ingli]a tin[adem minn Hollywood g[ax hemm ma kienx jirnexxilhom ja[arbu mill-‘moda’ ta’ sitwazzjonijiet u djalogu baxx jew vulgari. B’xorti tajba dan ma ;arax u xorta wa[da hawn g[andna kummiedja divertenti minkejja li nieqsa minn [afna da[k li ‘jaqsamlek’ ]aqqek. Il-kummidjant Rufus Hound, li b’dan il-film wera li kapa/i jirre/ta wkoll u mhux sempli/iment ida[[ak, iwassal interpretazzjoni ewlenija li ]]ommok u ma ddejqekx b[ala Raif, xalatur li jidde/iedi li jipprodu/i video ta]-]wie; ta’ [uh l-anzju] Tim (Robert Webb), g[alkemm jibqa’ mbellah meta jsir jaf li l-g[arusa ta’ dan ma hi [add g[ajr Saskia (Lucy Punch) [abiba tieg[u tal-iskola li jidher li kienet imqarba mhux [a]in dak i]-]mien. I]da issa ommha Alex (Harriet Walter) re;g[et i]]ew;et f’familja sinjura u trid li t-tie; ta’ bintha jkun l-aqwa wie[ed tas-sena, u dan ikompli j]id l-ansjetà u l-pressjoni fuq dawk kollha mda[[la fih. Hound ji;;enera bi]]ejjed qbil ma]-]ew; artisti ewlenin l-o[ra Punch u Webb. Fl-istess [in Punch hi tassew tajba f’parti li effettivament tippermettilha tinqata’ mis-solti karattri ta’

Raif (Rufus Hound), Tim (Robert Webb) u Saskia (Lucy Punch) f’mument kru/jali minn The Wedding Video

wa[da antipatika jew di]organizzata u ma tafx tikkon/entra, bl-appo;; prezzju] ta’ Webb. Imma hi Walter li kultant thedded li tisraq il-parti b[ala lomm u li jirnexxilha tag[mel karattru potenzjalment antipatiku,

simpatiku u divertenti. Anki l-periklu li l-film jinbidel f’ie[or tipiku ta’ filmati misjuba (mibdija b’The Blair Witch Project), u l-istil dokumentaristiku ffilmjat b’kamera mi]muma blidejn jirnexxi wkoll g[ax l-atturi j;ibu rwie[hom b’mod naturali

meta qed ji;i ffilmjat tie;. Dan kollu grazzi wkoll g[al skript miktub tajjeb li jwassal tajjeb il-mumenti emozzjonanti sa dak a[[ari li kummiedja romanti/i Amerikani rari jwassluh daqshekk tajjeb u konvin/enti, avolja tistennieh minn kmieni fil-film.

MY DOG TULIP

L-ewwel film animat impin;i bl-idejn fuq il-kompjuter Direzzjoni> Paul Fierlinger< {in> 81 minuta, ?ert.> 12< KRS Fl-ewwel snin tag[ha /-/inematografija animata, u li biha kiseb fama dinjija Walt Disney, kienet issir kollha bl-idejn fuq ilkarti, u wara ]mien ta’ tpin;ija din kienet ti;i ffilmjata fuq it-tertuqa biex tintwera b[ala film. Dan il-film ukoll ;ie mpin;i kollu bl-idejn, i]da minflok fuq il-karti, sar direttament bilkompjuter, u r-ri]ultat hu b[al meta qed tara ktieb tat-tpin;ija bil-watercolours. My Dog Tulip hu fil-fatt l-ewwel film ma[dum kollu kemm hu b’din it-teknika u dan hu forsi l-ikbar interess li fih. Dan g[ax b[ala ;rajja kull ma g[andu hu r-relazzjoni bejn kelb u sidu, imnebb[a minn ktieb ta’ JR Ackerley, li kien l-editur tal-maga]in talBBC “The Listener”, i]da li kien responsabbli, appuntu, g[al numru ta’ kotbamemorji tieg[u, fosthom “My Dog Tulip” li kien bijografija tieg[u u tal-kelba li adotta filmezza etá. Din kienet Alsatian li jsemmiha Tulip u li adottaha minkejja li qabel qatt ma g[addielu minn mo[[u li jkollu kelb. L-im;iba diffikultu]a tag[ha, problemi ta’ sa[[a u

e//entri/itajiet jikkumplikaw il-[ajja ta’ sidha mhux ftit, g[alkemm kultant ta[seb li hu kien daqstant e//entriku u diffikultu]. I]da bil-karattru pittma tieg[u Ackerley jikkonkludi li tul dawk is-16-il sena li kellu lil Tulip, din il-kelba kienet l-isba[ kumpanija li kellu. Anzi din l-esperjenza ma’ Tulip wasslitu wkoll biex jimmedita dwar in-natura ma tinftehimx tar-relazzjonijiet bejn il[lejjaq. B[alma tistg[u tobsru, g[alkemm animat, dan mhuwiex film ma[sub g[at-tfal, u hu nieqes mill-kulur mhux fis-sens ta’ lwien biss – qiesek qed tara, b[alma ktibt, tpin;ija dilettanteska bil-watercolours ta’ Londra talantik, xejn e//itanti. Jakkumpanja dawn l-istampi, imbag[ad hemm le[en Christopher Plummer li tist[ajlu qed jaqra xi wie[ed minn dawk l-audio books. Dak li j[obbu jaraw films animati mhux tas-soltu, tal-kumpaniji kbar, b[alma kien The Illusionist, allura probabbli jmorru jaraw dan ukoll.

L-aqwa films tal-;img[a (Bejn id-29 ta’ Awwissu u t-2 ta’ Settembru – KRS) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Step Up 4: Miami Heat Brave Ted The Expendables 2 Ice Age 4 – Continental Drift Total Recall

7. The Dark Knight Rises 8. Men In Black III 9. Diary of a Wimpy Kid: Dog Days 10. The Amazing Spider-Man JR Ackerley mal-kelb f’My Dog Tulip


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

18 Re/ensjoni

Rakkont g[all-prebexxenti u g[all-adolexxenti (Carmel Scicluna> LAVBERDS. Rumanz. 252 fa//ata) minn Alfred Massa

Carmel Scicluna jinqeda b’dan irrumanz biex iwassal lill-qarrej g[add ta’ ideat persunali tieg[u billi jikkundanna l-mod kif /erti bnedmin jag[]lu li jibnu [ajjithom fi ]minijietna. Skont Scicluna d-dinja kontemporanja timbotta lil dak li jkun biex jibni [ajtu fuq tliet prin/ipji: irra;uni, il-lo;ika u r-razzjonalità; tliet fatturi b’rabta simili bejniethom. Il-qofol ta’ kollox hi l-im[abba. Lawtur jurina b’mod /ar il-kuntrast bejn l-im[abba tradizzjonali, platonika, imsejsa fuq it-tag[lim tal-Van;elu u lim[abba moderna li wara kollox, mhi m[abba xejn, [lief sempli/i ritwal imsejjes fuq il-pja/ir sesswali li taf tintemm wara numru ta’ xhur jew snin, meta mhux qabel ukoll. G[ax din tal-a[[ar mhix g[ajr na[a o[ra talegoi]mu uman. G[alhekk jag[mel sew Scicluna li jg[aqqad flimkien lim[abba u l-verità. L-awtur jinqeda bl-aspett romantiku biex jo[ro; is-sentiment tieg[u kontra r-razzi]mu, li di]grazzjatament g[adu jsib post f’diversi m[u[ fostna. Hawn niltaqg[u ma’ kuntrast ie[or, din iddarba ma’ Jezabel, tfajla bajda u ma’ Malaika li hi ta’ ;ilda skura. Wie[ed ma jistax jitkellem dwar lim[abba u jelimina l-familja. Hawn insibu l-affetti negattivi li j[allu lfamilji mkissrin fuq l-imsejkna wlied. Bir-ra;un kollu, l-awtur jikkundanna bla [niena dan it-tifrik, b’mod partikulari fejn jid[lu d-divorzju u sseparazzjonijiet, li issa da[lu sew f’pajji]na. Kemm Abdikarin kif ukoll Malaika huma frott ta’ familji ta’ dixxorta. Kif wie[ed jistenna l-kittieb ipo;;i lil Kristu b[ala /-/entru ta’ dak li hu sewwa u dejjiem, anki jekk id-dinja tag[na dan ma ta//ettahx. Ma nixtieqx in/edi pulzier. Nipprova nibni determinazzjoni azzarija morali. Nixtieq nibqa’ nemmen u n[obb u nitlob akkost ta’ kollox! Dal-kliem Scicluna jpo;;ih fuq fomm i]]ag[]ug[ Abdikarin. L-awtur jag[tina ]ew; relazzjonijiet

Wa[da mill-impressjonijiet artisti/i li wie[ed isib fir-rumanz il-;did ta’ Carmel Scicluna

li Abdikarina kellu mat-tfajla Maltija, Jezabel u ma’ Malaika tfajla Somala, Afrikana. Hawn mhux biss jo[ro; ilkuntrast fil-karattri ta’ dawn i]-]ew; tfajliet, i]da nsiru nafu wkoll il-passat tag[hom. Kemm i]-]ag[]ug[ u anki Jezabel kellhom relazzjoni ma’ persuni o[ra, g[alhekk xejn ma wie[ed jiskanta li spi//aw biex infirdu. Ir-ra;uni kienet li t-tfajla Maltija kienet t[ares lejn l-im[abba biss b[ala mezz ta’ sodisfazzjon persunali, u xejn aktar. Ir-relazzjoni bejn Abdikarin u Malaika kienet xorta o[ra. It-tnejn kienu jemmnu fl-im[abba platonika. G[ax it-tfajla Somala wara li saret nisranija n;ibdet lejn it-tag[lim ta’ Kristu. I]-]ag[]ug[ student universitarju [assu hieni g[ax f’Malaika sab il-Lavberd ta’ qalbu. I]da kif ti]vol;i din ir-relazzjoni n[allih g[all-qarrej. Interessanti fil-fehma tieg[i li dan ix-xog[ol jurina li l-im[abba vera u l-

egoi]mu huma g[edewwa ta’ xulxin. La x-xog[ol, la l-kotba, la l-pja/iri sesswali, la tba[rid; xejn dawn dawn il-[wejje; ma j]omm l-im[abba soda bejn il-persuni. Relazzjoni tibqa’ s[i[a biss sakemm il-ma[bubin ikunu lesti g[as-sagrifi//ji u g[assin/erità. Fil-fatt, dan hu l-qofol ta’ ]wie; sod u ta’ familja hienja. G[ax wara kollox, dan hu l-pjan li Alla nnifsu [ejja g[all-mi]]ew;in. Dan Scicluna jo[or;u tajjeb ferm f’dan irrumanz. Carmel Scicluna spiss jintilef f’kummenti personali, so/jali, reli;ju]i u politi/i. [afna minn dawn il-kummenti huma tabil[aqq validi, i]da dejjem jibqg[u su;;ettivi. Tant li f’xi waqtiet ir-rumanz jin[ass kemxejn didattiku; anki jekk jipprova ju]a diversi referenzi. Il-binja tar-rumanz hi differenti g[al kollox minn dak tradizzjonali. Ilqarrej mhux se jsib kapitli. Fih je]istu wkoll spazji differenti meta l-awtur

ji;i biex jibdel l-ideat. Fi kliem ie[or, hawn g[andna rumanz modern, imma mimli poe]ija. Nag[ti e]empju. Niftakar fil-[olma fuq Isabelle Adjani, mo[[i jtir fuq il-;wiena[ talfantasija mar-ri[ jing[i u jvenven bla [niena donnu qed ifittex xi [a;a f’kull tqajba li jsib u l-purtieri j[abbtu mal[ajt tat-tieqa miftu[a bera[ tal-kmajra sewdiena trejja[. (P. 207) Il-ktieb hu rikk ukoll mil-lat letterarju g[ax mimli figuri tad-diskors b’mod partikolari b’metafori b[axxmara ta’ kliem u similitudnijiet b[al qisni ru[ tal-purgatorju. Insibu kuntrast bejn kliem Malti modern u ie[or arkajiku. Fuq nota personali li /ertament mhix [tija tal-awtur, [assejtni mdarras niltaqa’ ma’ kliem Ingli] imlibbes fonetika Maltija li xejn ma tixraqlu. Imma kollox ma’ kollox, dan hu rumanz ma[dum b’seng[a letterarja li turi kemm l-awtur hu kolt u mkisser fil-pro]a Maltija.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Teatru 19

Jit[abbar il-kast tal-opra Turandot 2012 Maria Guleghina, mill-Metropolitan g[all-Aurora, fost dawk li se jie[du sehem It-Teatru tal-Opra Aurora [abbar il-kast ewlieni tal-opra Turandot li se ssir nhar is-Sibt 13 ta’ Ottubru. Il-parte/ipazzjoni straordinarja tas-sopran Maria Guleghina fir-rwol ewlieni, li t[abbret xi ;img[at ilu g[enet mhux ftit biex il-biljetti g[al din l-opra komplew [er;in b’ritmu meqjus. L-udjenza lokali tal-opra hi tassew b’xortiha li se tkun tista’ tara artista ta’ kalibru mondjali b[al din, meta wie[ed iqis li din l-istess sopran irrifjutat li tidher f’xi teatri f’Pari;i. Maria Guleghina se ttir min-New York wara li tag[mel l-parti ta’ Turandot fit-Teatru Metropolitan, ;img[a qabel, u tirritorna hemmhekk biex tkompli d-dehriet tag[ha ftit ;ranet wara. F’G[awdex, se tkun akkumpanjata mit-tenur Valter Borin fil-parti importanti talPrin/ep Calaf. Borin u Guleghina [admu flimkien l-opra Nabucco flArena ta’ Verona u se jer;g[u jiltaqg[u Malta g[ad-debutt lokali tag[hom. Borin se jkun qed jiddebutta wkoll b[ala Calaf. F’dak li jidher li se jkun lejl kbir g[all-opra f’Malta, dan id-duo ta’ fama dinjija se jkun ikkumplimentat bl-a[jar fost l-element Malti; issopran Miriam Cauchi li se tkun qed tie[u sehem g[all-ewwel darba flAurora fir-rwol ta’ Liù, u l-baxx

Noel Galea li se jie[u sehem g[al sena o[ra, din id-darba b[ala Timur. F’dawn l-a[[ar snin, it-tim talAurora rnexxielu jirraffina opra blog[la su//essi b’direzzjoni artistika u disinn tax-xeni ta’ Novella Tabili, bini tas-sett ta’ Teddy Mizzi u Anthony Buhagiar, pittura ta’ Paul Falzon u illuminazzjoni ta’ Donald Camilleri. Dawn kollha jinsabu wara l-produzzjoni ta’ din is-sena, li tinkludi wkoll attrezzerija tal-artist G[awdxi Dennis Mompalao. Colin Attard jidderie;i l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-kor tat-Teatru talOpra Aurora. G[all-opra Turandot fadal numru limitat ta’ biljetti ta’ €70, €60 u € 45, hekk kif il-biljetti ta’ € 80 inbieg[u kollha. Wara ismijiet kbar b[al Eva Marton, Nicola Martinucci, Elena Zelenskaya, Michéle Crider, Juan Pons u Neil Shicoff, is-sehem ta’ Maria Guleghina hu sforz ie[or mitTeatru Aurora biex tmur pass ’il quddiem u tag[ti lill-udjenza Maltija xejn inqas minn opra ta’ klassi mondjali. Biljetti jistg[u jinxtraw bit-telefon fuq 21559452, 21562974 jew b’email fuq info@leone.org.mt. Aktar informazzjoni tinkiseb minn fuq www.teatruaurora.com.

Il-poster ma[ru; mit-Teatru tal-Opra Aurora dwar it-Turandot li se tittella’ minn hawn u ftit ;img[at o[ra f’G[awdex bis-sehem ta’ w[ud mill-aqwa artisti mondjali


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

I//elebrata l-festa ta’ Marija Bambina Illum is-Sibt 8 ta’ Settembru, hu l-jum g[a]i] g[ad-Dinja Kattolika g[ax jitfakkar it-Twelid talVer;ni Marija, Omm Alla u Omm il-bnedmin. Hu wkoll jum spe/jali g[al pajji]na g[ax infakkru r-reb[a kbira tal-1565 meta l-Maltin flimkien mal-Kavallieri ta’ San :wann g[elbu lill-Misilmin. G[alhekk dan il-jum hu mag[ruf ukoll b[ala l-Jum Nazzjonali – Jum il-Vitorja.

Fl-Isla Fil-Knisja Ba]ilika tal-Isla qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Bambina. Dalg[odu fid-9.30 a.m. tibda Ko/elebrazzjoni Solenni li se titmexxa mill-Kanonku Ar/ipriet Dun Ivan Scicluna, bis-sehem tal-Kapitlu Senglean. Il-pane;ierku se jsir millKanonku Teologu Dun Mark Ellul.

Fl-10.30 a.m. tibda quddiesa fil-Ponta tal-Isla g[ad-Dilettanti tar-Regatta. Din se tkun animata millGrupp Kari]matiku talParro//a ‘Lumen Christi’. Fil-5 p.m. jibda l-G[asar u fis-6 p.m. tibda quddiesa fuq l-altar tal-Bambina. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Marija Bambina. Fid-d[ul tal-

pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : Illejla se jkun hemm tliet baned mistiedna. Dawn huma lBanda Vilhena tal-Furjana, ilBanda Dekana u /ittadina l’Isle Adam tar-Rabat Malta u l-Banda tas-So/jetà Fra Antoine De Paule ta’ Ra[al :did. Festi ta

barra

For/ina 2012 fuq NET Television

Illum il-programm For/ina 2012 se jkun qieg[ed ixandar dirett il-festa ta’ Maria Bambina mill-lokalità tal-Isla. G[ada l-{add l-appuntament g[all-a[[ar programm mis-sensiela For/ina 2012 g[al din issena se jkun minn {a]-}abbar biex minn dak il-lokal se tixxandar diretta fuq NET Television ilfesta ad unur il-Madonna tal-Grazzja.

Fin-Naxxar

Fil-Mellie[a Fil-Mellie[a qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Bambina. Dalg[odu fit-8.15 a.m. tibda lquddiesa kantata solenni u se jmexxi s-Sa/erdot Novell Fr. Mario Dimech. Il-pane;ierku se jsir minn Patri Michael Camilleri OP. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar solenni u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa ta’ Marija Bambina li se jmexxi wkoll issa/erdot Novell Fr. Mario Dimech. G[al [abta tal10.50 p.m. titkanta l-Ave Maria minn fuq iz-zuntier tal-knisja u ting[ad it-talba

Statwa ta’ Marija Bambina li tinsab fil-lokalità tal-Isla

lil Ommna Marija Santissima. Fid-d[ul talpur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta

’ barra:

Dalg[odu fil-11a.m. jibdew mar/i mill-Baned La Vittorja tal-Mellie[a u millBanda tal-G[aqda Mu]ikali San Gejtanu tal-{amrun. Illejla se jkun hemm ilparte/ipazzjoni ta’ ]ew; baned mistiedna, il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Pinto San Sebastjan ta’ {al Qormi u l-Banda talG[aqda Mu]ikali Sant’Elena ta’ Birkirkara.

Fil-Knisja Ar/imatri/i u Ar/ipretali tan-Naxxar qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Marija Bambina. Fid-9.30 a.m. tibda quddiesa solenni li se titmexxa minn Monsinjur Ar/isqof Emeritus :u]eppi Mercieca. Il-pane;ierku se jsir mill-Kanonku Dun Anton Galea Scannura. Wara jitkanta l-kant tat-Te Deum, Antifona u jsir il-bews tarrelikwija. Fis-5.45 p.m. jibda l-g[asar solenni u wara g[al [abta tas 7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ Marija Bambina li se jmexxi Dun George Schembri sa/erdot Novell. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta lAntifona ‘Gloriosa Virginis Mariae’ tas-Surmast :u]eppi Fenech u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Wara tindaqq l-Antifona ta’ Mro Paolo Nani. ’ : Dalg[odu fl10.30 a.m. jibda mar/ briju] millBanda Vittorja tan-Naxxar. Illejla se jkun hemm ]ew; baned mistiedna lBanda tas-So/jeta Mu]ikali 12th May ta’ {a]-}ebbu; u l-Banda tal-G[aqda Karmelitana Queen Victoria ta]}urrieq. Il-pur/issjoni se tkun akkumpanjata mill-Banda Peace tan-Naxxar. Festi ta

barra

Statwa ta’ Marija Bambina fil-knisja ar/imatri/i u parrokkjali fin-Naxxar

{al Qormi

Il-festa ta’ Marija Bambina

Statwa ta’ Marija Bambina fil-knisja parrokkjali tal-Mellie[a

F’{al Qormi qed issir il-festa tat-twelid talVer;ni Marija meqjuma fil-;miel ta’ Knisja dedikata lil Marija Bambina mag[rufa tal-Vitorja. Din is-sena qed jitfakkar it-355 sena mill-bini talknisja u s-70 sena mill-mi;ja tal-istatwa ta’ Marija Bambina. Dalg[odu fis-6.40 a.m. tibda Kurunella u Litanija tal-Madonna. Fis-7 p.m. tibda quddiesa li se tkun bil-kant tat-Te Deum li se jmexxi lKanonku Dun Laurence Zammit. Fis-6 p.m. jibda r-Ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li din tkun integrata bil-kant tal-g[asar. Se jmexxi Dun Renè A. Cilia u se jie[u sehem il-Kor Parrokkjali ‘Exultate Domino’. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika, isir il-bews tar-

Relikwija u jitkanta l-kant tas-Salve Regina. G[ada jum il-festa fis-6.05 a.m. tibda lKurunella u Litanija fuq il-Madonna. Fis-7.15 a.m. tibda quddiesa li tkun bil-kant tal-Lawdi u se jmexxi il-Kanonku Dun Lawrence Zammit. Fis-6 p.m. jibda ir-Ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa Solenni li se tkun integrata bil-kant tattieni G[asar u se jmexxi is-sa/erdot Novell Dun George Schembri. Se jkun hemm ukoll ilpre]entazzjoni tat-trabi lil Marija Bambina, issir /elebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u jitkanta l-Innu popolari lil Marija Bambina. Se jie[u sehem il-Kor Parrokkjali ‘Exultate Domino’. Fi tmiem il-funzjoni mill-knisja issir festa ]g[ira fil-Pjazza l-Vitorja.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Festi 21

Fix-Xag[ra - G[awdex Fil-knisja parrokkjali, Ar/ipretali, Kolle;;jata, Insinji Ba]ilika u Santwarju tax-Xag[ra G[awdex qed tkun i//elebrata wkoll il-festa ad unur Marija Bambina. Din is-sena qed jitfakkar id-39 Sena mill-Inkurunazzjoni talistatwa ta’ Marija Bambina. F’din is-solennità litur;ika ta’ Marija Bambina, kull min i]ur il-Ba]ilika Santwarju ta’ Marija Bambina jista’ jirba[ l-Indul;enza Plenarja skont ilkundizzjonijiet tas-soltu. Dan qed isir blAggregazzjoni Spiritwali talBa]ilika tax-Xag[ra u malBa]ilika Liberjana ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma. Dalg[odu fid-9 a.m. jibda lpontifikal solenni li se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech bis-sehem tad-Delegazzjoni tal-Kapitlu tal-Katidral kif ukoll tal-Kapitlu Kolle;;jali ta’ Marija Bambina u l-Kleru

tal-Parro//a. Wara l-qari tal-Van;elu Monsinjur Isqof Mario Grech se jag[mel ukoll ilpane;ierku. Se tkun /elebrata l-quddiesa ‘A Maria Immacolata’ tas-Surmast Bugeja. Fi tmiem il-Pontifikal Solenni se jitkanta l-Innu Nazzjonali. Fis-6 p.m. jibda l-G[asar Solenni mill-Kapitlu Kolle;;jali li se jkun presedut minn Monsinjur Ar/ipriet Carmelo Refalo Protonotarju Apostoliku. Fis-7 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ Marija Bambina bis-sehem tal-Kapitlu u l-Kleru talparro//a u se jmexxi lAr/ipriet Monsinjur Carmelo Refalo Protonotarju Apostoliku. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta l-Antifona ‘Nativitas Tua’ u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

’ : Dalg[odu fit-8 a.m. jibda mar/ millBanda tas-So/jetà Filarmonika Victory taxXag[ra. Dan il-mar/ se jibda minn quddiem il-Ka]in talistess So/jetà u jibqa’ sejjer sa Misra[ il-Vitorja. Fil11.30 a.m. jibdew mar/i briju]i mill-Baned Beland ta]-}ejtun u mill-Banda Prekursur tax-Xewkija G[awdex. Filg[axija se jkun hemm banda mistiedna li se tkun il-Banda Cittadina Leone tal-Belt Victoria filwaqt li lpur/issjoni se tkun akkumpanjata mill-Banda tasSo/jetà Filarmonika Victory tax-Xag[ra G[awdex. Fl-10.30 a.m. l-istess Banda Vi/tory se tag[mel il-mar/ briju] tal-a[[ar li se jibda minn Triq Jannar sal-Ka]in tal-istess So/jetà Filarmonika Victory. Festi ta

barra

Statwa ta’ Marija Bambina li tinsab fil-lokalità tax-Xag[ra, G[awdex

{a]-}abbar

Il-Qrendi

Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja

Il-festa tal-Madonna tal-{niena

F’{a]-}abbar qed tkun i//elebrata l-festa talMadonna tal-Grazzja. G[ada jum il-festa fid-9.30 a.m. tibda lKon/elebrazzjoni Solenni li se jmexxi is-sa/erdot Novell Dun Roderick Camilleri. IlPane;ierku se jsir minn Patri Mark Baron OP. Fin-12.30 p.m. jasal ilpellegrina;; tar-roti u lmuturi [dejn is-Santwarju. Fis-6.15 p.m. jibda l-G[asar Solenni u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa tal-Madonna talGrazzja. Se jmexxi l-g[asar u l-pur/issjoni s-sa/erdot Novell Dun Roderick Camilleri. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, il-Banda Re :or; V tal-Imqabba kif ukoll ilBanda tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju talImqabba. Festi ta

Fil-Qrendi qed tkun i//elebrata l-festa tal-Madonna tal{niena. Din il-festa din is-sena hi organizzata mis-So/jetà Mu]ikali Lourdes tal-Qrendi. G[ada fit-8 a.m. tibda quddiesa li se ssir fil-Kappella tal-Madonna tal-{niena u mill-[in tal-5 p.m. ’il quddiem se jkun hemm kull xorta ta’ log[ob, fajjenza u fniek. {al G[arg[ur

Il-festa tal-Madonna tal-:ebla l-Kbira {al G[arg[ur nhar il-:img[a li ;ej se tkun i//elebrata lfesta tal-Madonna tal-:ebla l-Kbira. Din il-festa hi organizzata mil-membri dilettanti tal-G[aqda tan-Nar San Bartilmew ta’ {al G[arg[ur. Nhar il-:img[a jum il-festa fis-7 p.m. tibda quddiesa u wara jkun hemm fiera, ikel u xorb, log[ob tan-nar tal-ajru u anke tal-art. Se tie[u sehem ukoll il-Banda tas-So/jetà Filarmonika San Bartilmew ta’ {al G[arg[ur. Kul[add hu mistieden g[al din il-festa.

barra

Statwa tal-Madonna tal-Grazzja ta’ {a]-}abbar

...u fil-Knisja ta’ Santu Rokku f’Birkirkara

Fil-Knisja ta’ Santu Rokku f’Birkirkara qed tkun i//elebrata l-festa tal-Madonna tal-Grazzja. G[ada l-{add fl-10 a.m. jibda t-tberik tal-muturi. Wara tibda quddiesa bl-Omelija u din se titmexxa mill-Kanonku Carmelo Calleja. Nhar l-Erbg[a 12 ta’ Settembru Festa Litur;ika tal-Madonna tal-Grazzja. Fl-10.30 a.m. tibda quddiesa li tkun bil-priedka u se jmexxi l-Kanonku Carmelo Calleja. Fil-5.30 p.m. tibda quddiesa u se jmexxi Dun Jesmond Grech. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. I]-}ebbu; – G[awdex

Il-festa tal-Madonna tal-G[a]]iela

Il-parro//a ta’ Santa Marija ta]-}ebbu; G[awdex qed ti//elebra l-festa tal-Madonna tal-G[a]]iela. G[ada jum ilfesta fl-4.30 p.m. tibda lquddiesa solenni li se titmexxa mill-Ar/ipriet Monsinjur Joseph Sultana. Wara l-omelija l-Abbatini

se jqassmu ]ew; g[a]]iliet Nome di Maria mag[mula kollha mill-g[a;ina biex jiddendlu wara t-twieqi u lbibien tad-djar biex jit[arsu mill-qilla tal-beraq u ssajjetti. Se jie[du sehem il-Korijiet tal-Parro//a, Re;ina

Angelorum u Santa Marija. Wara li tintemm il-funzjoni tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa tal-Madonna talG[azziela bis-sehem talBanda Santa Marija ta]}ebbu; G[awdex. Fid-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Marsa

Il-festa ta’ San Fran;isk Fil-Knisja tat-Trinità Qaddisa nhar il-:img[a li ;ej se tkun /elebrata l-festa ta’ San Fran;isk t’Assisi. Nhar it-Tlieta li ;ej fis-6 p.m. jibda l-G[asar, fis6.30 p.m. tibda quddiesa bl-omelija u se jmexxi Patri Franco Fenech OFM Cap. Wara jsir it-tberik talpets. Nhar l-Erbg[a fis-6 p.m. tibda Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa bl-omelija li se jmexxi Patri Franco Fenech OFM Cap. Nhar il-{amis fis-6 p.m. tibda /elebrazzjoni tal-

kelma t’Alla u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa bl-Omelija u fiha jsir it-Transitu ta’ San Frangisk u se jmexxi Patri Franco Fenech OFM Cap. Nhar il-:img[a li ;ej hu jum il-festa. Fil-5.30 p.m. jibda l-g[asar u fis-6 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni u wara tibda [ierga l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Fran;isk u se jmexxi Patri John Vella. OFM Cap. Fid-d[ul talpur/issjoni titkanta lAntifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Avalanche Express Raitre, 17>30

Film Irlandi] tal-1979 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Lee Marvin, lil Robert Shaw u lil Linda Evans (fir-ritratt hawn fuq). Il-:eneral Marenkov jidde/iedi li j[alli l-Unjoni Sovjetika u jitlob kenn politiku fl-Istati Uniti. Harry Wargrove mis-CIA jing[ata l-inkarigu biex jg[inu. I]da l-KGB ma jkunux lesti j/edu eks membru tag[hom daqstant fa/ilment...

Il-Knisja Kolle;;jata u Ar/ipretali tal-Isla kif tkun mixg[ula g[all-festa

Diretta mill-Isla NET Television, 18>40, 20>30 u 21>35

Il-belt Sengleana qed ti//elebra l-festa ta’ Marija Bambina, li tradizzjonalment hi marbuta mal-Vitorja. F’din il-festa pubblika, NET Television se jxandar i/-/elebrazzjonijiet kollha li jsiru fl-Isla, il-pur/issjoni bil-vara u l-atmosfera li tin[oloq f’dan il-jum tant g[a]i] g[an-nies ta’ din il-lokalità.

Fil-programm naraw ukoll diversi servizzi marbuta max-xog[ol li jsir g[al din il-festa, kif ukoll mal-Knisja Kolle;;jata u Ar/ipretali ta’ Marija Bambina. Jippre]entaw Charles Saliba u Mireille Bonello, filwaqt li wara l-kwinti hemm tim s[i[ li jag[ti s-sehem tieg[u.

Cambio di gioco Italia 1, 21>10 L-isem ori;inali ta’ dan il-film Amerikan tal-2007 hu The Game Plan.

Footballer ikollu su//ess u flus kemm irid, i]da xorta j[oss li [ajtu hi vojta. Dan sakemm titfa//a tifla li tg[id li hi bintu. Fost l-atturi nsibu lil Kyra Sedgwick, Dwayne ‘The Rock’ Johnson u Madison Pettis, li lkoll jidhru fir-ritratt.

Single by Contract Italia 1, 16>00

Film :ermani] tal-2010 fejn naraw li Chriz, ]ag[]ug[ li jkun il-membru prin/ipali ta’ grupp mu]ikali, jiffirma kuntratt li jibqa’ ma ji]]ewwi;x biex b’hekk ikollu aktar ammiraturi. I]da x’ji;ri meta jsir jaf lil Lila (Anna Fischer, firritratt) u din la tkun taf e]attament min hu u wisq anqas bl-e]istenza tal-kuntratt

007 vendetta privata Raitre, 21>05 Film ta’ James Bond li n[adem fl-1989 b’re;ija ta’ John Glen u li g[andu lil Timothy Dalton (fir-ritratt hawn fuq flimkien ma’ Priscilla Barnes) fil-parti tal-protagonist. Fil-mira tieg[u jkollu boss tat-traffikar tad-drogi. Fih diversi effetti spe/jali u fost l-atturi hemm Carey Lowell. L-isem ori;inali tal-fulm hu Licence to Kill.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

TV#Radju 23

06>00

Bon;u 101 Weekend

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Mu]ika

Amore sotto il segno del drago - Canale 5, 15>30

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 - Naqra, Nitfa, Tikka 11:00 - Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari millBibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 – Int, Fejn Sejjer? 10:05 - Gallerija (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:05 - Sprint! 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kwadri Titulari (r) 13:00 RTK Qosor 13:05 - Is-Sibt Waranofsinhar (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor, 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Musica Italiana 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service

09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Nitg[allmu Naqraw l-Evan;elu skont San :wann 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Mill-Bit[a g[all-:enna 23:00 - Ru]arju 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Erol Sander u Wong Li Lin (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku :ermani] li n[adem fl-2008. Fih naraw lil Alexander, negozjant li jkun jg[ix f’Singapore, jie[u grazzja mal-assistenta l-;dida tieg[u u ti]viluppa storja ta’ m[abba. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Realtà (r) 09:00 - Kids TV 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet 12:10 - Harbour Life 12:40 Gadgets 13:10 - Life of Mammals (dok.) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 Teleshopping 15:05 - Building the Impossible (dok.) 16:00 A[barijiet 16:05 - Storjografija 16:35 - Keeping Up Appearances 17:05 - Life: Insects 18:00 A[barijiet 18:10 - Kelma g[all{ajja 18:35 - Int Min Int? 18:45 - G[awdex Illum 19:20 - Is-Sajf mas-Salv (r) 20:00 - L-A[barijiet 20:30 - Last Night of the Proms 2012 (live) bis-sehem ta’ Joseph Calleja 22:45 - Madwarna 23:00 - L-A[barijiet 23:15 - Il-Kristu tal-Kerrejja (r). TVM 2 07:00 - Gladiators of World War II 07:50 - Sa[[tek l-Ewwel 08:00 - Auschwitz - The Nazi and the Final Solution 08:50 - Mela Isma’ Din 09:00 - World’s Worst Disasters 09:50 - Sa[[tek lEwwel 10:00 - Gladiators of World War II (r) 10:50 Extraordinary Dogs 11:20 - Mela Isma’ Din 11:30 - Auschwitz -

The Nazi and the Final Solution 12:20 - Ti;rijiet Biss 13:00 - IrRegatta (live) 18:30 - Swim Up (r) 19:00 - A[barijiet bl-Ingli] 19:05 - Bijografiji 20:30 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20:10 - World’s Worst Disasters (r) 21:00 - Dreams 23:30 - Last Night of the Proms

ONE 07:30 - ONE News 07:45 Artzetra 08:30 - ONE News 08:45 - :awhra Maltija (r) 09:00 - Lilliput 09:30 - Teleshopping 10:00 - Sieg[a }mien Sajf 12:05 - Rifless (r) 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 Hazzard 15:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 - }vintura (itVIII ep.) (r) 17:30 - ONE News 17:40 - }vintura (id-IX ep.) (r) 18:15 - Fresh & Funky 19:30 ONE News 20:15 - Arani Issa 23:15 - ONE News 23:45 - DJ Vision. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 -

A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 - Bejnietna 22:00 A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno 06:30 - Una mattina in famiglia 10:55 - Aprirai 11:10 - Un ciclone in convento (TF) 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Lineablu - Da Trapani a Favignana 15:30 - Quark Atlante 16:15 - Dreams Road 2011 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Tg sport 20:35 Techetechete - Il nuovo che fu 21:10 - Ti lascio una canzone 00:10 - Speciale Mostra d’Arte Cinematografca - Venezia 01:15 - Tg 1 notte 01:30 - Mar nero. Film 2008.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Circle of Life (TF) 11:00 - Let’s Dae.Fil 2007 13:00 - Tg 5 13:40 - Un amore da vicino. Film 2007 15:30 - Amore sotto il segno del drago. Film 2008 17:00 Rosamunde Pilcher 18:30 - La ruota della fortuna (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:40 - Veline 21:10 C’è posta per te 24:00 - Avvocati a New York (TF) 01:00 - Tg 5 notte 01:30 - Veline. Rete 4 08:05 - Pacific Blue (TF) 08:55 Hunter (TF) 09:50 - Carbinieri 4 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:05 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:30 Perry mason - morte di un editore (TF) 17:00 - Detective Monk (TF) 18:55 - Tg 4 19:35 Tempeste d’amore 21:10 - Law & Order: Unità speciale (TF) 23:00 - Criminal Intent (TF) 23:35 - Thief 01:30 - Tg 4 night news 01:55 - Ieri e oggi in tv special - Vota la voce 1984.

Raidue 07:00 - Cartoons 08:50 - Bindi the Jungle Girl (TF) 09:25 - The Latest Buzz (TF) 09:40 Elephant princess 10:05 - Aprirai 10:15 - Sulla via di Damasco 10:50 - La peggiore settimane della nostra vita (TF) 11:30 - La nave dei sogni - Botswana. Film 2008 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Sereno variabile estate 13:45 Pit Lane 15:00 - GP d’Italia di Fq 15:30 - Squadra Speciale Lipsia 16:15 - Squadra Speciale Stoccarda 17:00 - Chaos (TF) 17:40 - Due uomini e mezzo (TF) 18:05 - In buona salute 18:35 Sea Patrol 19:30 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Castle (TF) 21:55 - Body of Proof (TF) 22:35 - Cold Case 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Tg 2 dossier 00:25 - Tg 2 - storie 01:05 - Tg 2 Mizar 01:30 - Tg 2 si, Viaggare 01:45 - Tg 2 Eat Parade 01:55 - Paralimpiadi Londra 2012.

Magazine Champions League 18:30 - Studio aperto 19:00 Cartoons 19:20 - Babe va città. Film’98 21:10 - Cambio di gioco. Film 2007 23:20 Kangaroo Jack. Film 2003 01:00 - Poker1mania 01:55 - Studio aperto - La giornata.

Raitre 07:00 - Magazzini Einstein 09:00 - Il coraggio e la sfida. Film ’61 11:10 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 Tgr il settimanale 12:55 Kilimangiaro album 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 Uomini veri. Film ’84 17:30 Avalanche Express. Film ’79 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob Venezia 2012 20:10 - Un caso per due (TF) 21:05 - 007 vendetta privata. Film ’89 23:30 - Tg 3 23:50 - Sirene 00:40 - Tg 3 01:05 - Lullaby to my Father. Film 2012.

La 7 07:00 - Omnibus - Rassegna stampa 07:30 - Tg La 7 10:00 That’s Italia 11:00 - The Show Must Go Short 11:15 - GP Superbike :ermanja 12:30 L’erba del vicino 13:30 - Tg La 7 14:05 - The District (TF) 15:00 - GP Superbike :ermanja 16:10 - La regina di spade (TF) 18:05 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - Cash Taxi (kwi]]) 21:10 - Nomad The Warrior. Film 2005 23:10 Mongolia: la leggenda del cavallo del vento 00:05 - Omnibus notte 01:15 - Mistery. Film ’87.

Italia 1 07:00 - Il mondo di Patty (TN) 07:40 - Cartoons 11:00 - Titti turista tuttofare. Film cartoon 2000 12:25 - Studio aperto 13:05 - Sport mediaset 13:40 S*! My dad says (sitcom) 14:10 Una pazza giornata a New York. Film 2004 16:00 - Single by contract. Film 2010 17:55 -


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

24 TV#Radju Favourite Channel 08:00 - 7F 08:30 - F. Cinema 09:05 - Kont taf? 09:15 - F News 09:30 -Storjografija 10:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:05 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Vespri 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 07:30 - Tempesta d’amore )soap) 08:30 - Centovetrine (soap) 11:10 - Al di là del lago. Film 2008 13:10 - Non ditelo alla sposa 14:10 - Amici di Maria Tour 15:45 - Spose Extralarge 16:25 - Giro Giro Bimbo 17:00 Che trucco 17:30 - Uomini e donne 18:40 - Elisa di Rivombrosa 20:25 - Così Fan Tutte 20:50 - Love Bugs 21:10 L’isola della paura. Film 2009 23:00 - Moonlight (TF). BBC Entertainment 07:10 - Teletubbies 07:35 Garth and Bev 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Boogie Beebies 08:05 - Balamory 08:25 - Buzz and Tell 08:30 - Doctor Who 09:15 - The Weakest Link 10:00 - Dinnerladies 10:35 - As Time Goes By 11:00 - All the Small Things 11:55 - Himalaya with Michael Palin 12:40 - After You’ve Gone 13:10 - 2point4 Children 13:40 - My Family

14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 17:00 - All the Small Things 17:50 - Doctor Who 18:35 - Sport Relief 2012 19:00 - Doctor Who 20:00 - Live at the Apollo 20:45 - Being Erica 21:30 - Gavin and Stacey 22:00 - Last of the Summer Wine 22:30 - Beautiful People 23:00 Moses Jones 23:50 - My Family. TCM 07:40 - The Shoes of the Fisherman (U) 10:10 - Raintree County (A) 13:00 - That Midnight Kiss (U) 14:40 Jailhouse Rock (A) 16:15 Saratoga (A) 17:50 - Soylent Green (AA) 19:25 - Crazy in Love (PG) 21:00 - The Year of Living Dangerously (PG) 23:05 - Wife v Secretary. MGM Movies 07:40 - The Wilby Conspiracy. Film ’75 (AA) 09:25 - Tom Sawyer. Film 2000 (PG) 10:55 Love or Money. Film ’89 12:25 - Shock to the System. Film 2006 (15) 13:55 - Wicked Stepmother. Film ’89 (PG) 15:25 - Women vs Men. Film 2002 16:50 Yentl. Film ’83 (PG) 19:00 MGM’s Big Screen 19:15 Blow Out. Film ’81 (X) 21:00 Lights! Action! Music! Film 2007 22:35 - Conflict of Interest. Film ’93 (18). Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Peak Power: Toba River, Canada 09:05 - Top 10: Tanks. Unchained Reaction: 09:55 - Fire and Ice 10:50 Take Flight 11:40 - Speed. 12:35 - Unchained Reaction 13:30 - Extreme Engineering: Drought-Proofing Australia. Deconstruction: 14:25 - Tools 14:55 - Flooring. 15:20 - Mega Builders: Tunnelling Through History 16:15 - How It’s Made 16:45 - How Stuff’s Made:

Balloons # Car Wheels # Envelopes # Whistles 17:10 -

Extreme Explosions: Bermuda 18:05 - Battle Machine Bros 19:00 - How It’s Made 20:00 Brew Masters: 3 Beers For Batali 21:00 - Unchained Reaction 22:00 - Life on a Wire 23:00 Surviving the Cut: Air Force Pararescue. Iris 09:30 - The Shield (TF) 11:10 Teresa la ladra. Film ’73 13:30 Così ridevano. Film ’98 15:50 Tutto il bene del mondo. Film 2004 17:35 - Valentin. Film 2002 19:15 - Basic. Film 2003 21:05 Al momento giusto. Film 20000 22:45 - Iris a Venezia 2012 23:00 - Emanuelle nera. Film ’75.. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 2 Broke Girls 11:30 - Glee 12:15 - Desperate Housewives 13:00 - Gossip Girl 19:15 - Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:50 - Fringe 00:40 - Mike & Molly 01:05 - True Blood. Biography Channel 07:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 07:30 - Bikes and Blades 08:00 - Chum Goes AWOL 08:30 - Pawn Shop Pinot 09:00 Pezzed Off 09:30 - Rick’s Bad Day. 10:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 15:00 - Bikes and Blades 15:30 - Chum Goes AWOL 16:00 - Pawn Shop Pinot 16:30 - Pezzed Off 17:00 - Rick’s Bad Day 17:30 - Bikes and Blades 18:00 - Chum Goes AWOL 18:30 - Pawn Shop Pinot 19:00 - Pezzed Off 19:30 - Rick’s Bad Day. 20:00 Parking Wars 21:00 - Hardcore Pawn 22:00 - Police Women of Cincinnati: I’m Not Your Baby 23:00 - Snapped: Women Who Kill: Tracey Frame.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 07:50 - Bob the Builder 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Storytime 11:15 - The Hoobs 11:40 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Wobblyland 17:00 - Storytime 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 -

Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:25 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam 22:45 - Igloo-Gloo. Disney Channel 07:45 - ANT Farm 08:10 - Jessie 08:35 - Austin and Ally 09:00 - Shake It Up 09:25 - The Lion King (U) 10:50 - Phineas and Ferb 11:05 - ANT Farm 11:55 - Austin and Ally 12:45 - Jessie 13:35 - Good Luck Charlie 14:25 - Phineas and Ferb 15:15 - Shake It Up 16:00 - Let It Shine 17:30 - Phineas and Ferb 17:45 - Austin and Ally 18:35 - Jessie 19:25 - Shake It Up 19:50 - The Suite Life Movie 21:05 - So Random 21:30 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody 22:45 - Sonny with a Chance 23:10 - The Fairly Odd Parents.

06>30 07>00 09>15 10>00 11>00 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 18>40 19>45 20>30 21>30 21>35 23>00

Bejni u Bejnek NET News Wheelspin RPM (r) Telehsopping NET News For/ina (r) NET News (ikompli) For/ina (r) NET News Anali]i tal-A[bar For/ina - Festa Marija Bambina, l-Isla NET News (ikompli) For/ina NET News (ikompli) For/ina NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Women’s U#20’s World Cup Football: 3rd Place PlayOff (live) 10:30 - World Cup Qualifier Football 11:15 World Cup, World Tour 12:15 - Women’s U#20’s World Cup Football: F. (live) 14:30 Football 15:15 - Tour of Spain UCI World Tour Cycling: Stage 20 (live) 17:45 - US Open Tennis: Men’s: SF (live). Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Tour of Spain

UCI World Tour Cycling 08:30 - Australian Rules Football: Qualifying Finals (live) 11:30 - J League Football 12:00 - J League Football (live) 14:00 - Tour of Spain UCI World Tour Cycling 15:30 - US Open Tennis 17:30 - Women’s U#20’s World Cup Football 19:30 - Eurosport 2 News 20:00 - World Cup Qualifier Football 21:00 NCAA American Football: Notre Dame v Purdue (live). GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 3: Liverpool v Arsenal 09:00 Ligue 1: Rd 4: LOSC Lille v Paris Saint-Germain 11:00 - F1 GP Santander d'Italia, Monza: Practice 3 (live) 12:10 - PL World 12:55 - Barclays PL: Wk 3: Review 14:00 - F1 GP Santander d'Italia, Monza: Qual. (live) 15:30 - Aviva Premiership: Rd 2: Bath Rugby v London Wasps (nr live) 17:30 - Aviva Premiership: Rd 2: Sale Sharks v Saracens (live) 19:30 - PGA The KLM Open: Day 3 23:30 - Samsung Diamond League: Brussels, Belgium 01:30 - RaboDirect Pro 12: Rd 2: Munster v Treviso. GO Sports 2 13:00 - PGA The KLM Open: Day 3 (live) 17:00 - Milan Channel 19:15 - RaboDirect Pro 12: Rd 2: Leinster v Dragons (live) 21:15 - Milan Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA The KLM Open: Day 2 12:00 - RaboDirect Pro 12: Rd 2: Munster v Treviso 14:00 - Serie A: Rd 2: Napoli v Fiorentina 16:00 - Samsung Diamond League: Brussels, Belgium 18:00 - F1 GP Santander d'Italia, Monza: Qual. 19:30 - Football's

Greatest 20:00 - Aviva Premiership: Rd 2: Bath Rugby v London Wasps 22:00 Samsung Diamond League: Brussels, Belgium 00:00 PGA The KLM Open: Day 3. Melita Sports 1 08:00 - WWE: RAW (r) 08:50 - America's Cup: World Series: Naples: Day 1 (r) 10:50 Bundesliga: Borussia Dortmund v Werder Bremen (r) 12:50 2012 Alpari World Match Tour: Chicago Day 1 (r) 14:55 Fighting Spirit: It's Showtime #54 (r) 17:10 - FIFA 2014 World Cup Qual.: Germany v Faeroe Islands (r) 19:15 WWE: Superstars. FIFA Beach Soccer World Cup Qual.: 20:05 - Ukraine v Poland (r) 21:25 - Spain v Hungary (r) 22:40 - Germany v Faeroe Islands (r). 00:45 - WWE: Superstars (r) 01:35 - WWE: RAW (r). Melita Sports 2 12:00 - WWE: RAW (r). FIFA Beach Soccer World Cup Qual.: 12:50 - Ukraine v Poland (r) 14:10 - Spain v Hungary (r) 15:25 - Germany v Faeroe Islands (r). 17:30 - WWE: RAW (r) 18:20 - Swedish ATG Horse Racing: V75 Race Meetings 22:25 - WWE: Superstars (r) 23:15 - 2012 Alpari World Match Tour: Chicago Day 1 (r) 01:20 America's Cup: World Series: Naples: Day 1 (r) Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Assoc.: Hibs v Depiro: dtd. 19.02.12 (r) 09:25 - MRFU Cup: Kavallieri v Overseas: dtd. 10.12.11 (r) 11:00 - Malta Handball Assoc.: Luxol v LaSalle: dtd. 01.04.12 (r) 12:15 - MFA Futsal League: Sportinmalta v White Eagles (r) 13:30 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Xaghra United (r) 15:15 - BOV Premier League: Balzan v Birkirkara (r) 17:20 Malta Basketball Assoc.: Hibs v Depiro: dtd. 19.02.12 (r) 18:45 - MRFU Cup: Kavallieri v Overseas: dtd. 10.12.11 (r) 20:20 - Malta Handball Assoc.: Luxol v LaSalle: dtd. 01.04.12 (r) 21:35 - MFA Futsal League: Sportinmalta v White Eagles (r) 22:50 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Xaghra United (r) 00:35 - BOV Premier League: Balzan v Birkirkara (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Tisliba 25 Mimdudin>1. Jekk bebbuxi, jkollu pil ta’ lewn imnaqqax b[all-qoxra ta’ bebbuxu (6) 4. Ma t[allix li jista’ jinfeta[ kif ;ieb u la[aq (8) 9. Titjir ta’ balal minn armi tan-nar (6) 10. Xarba mag[mula mill-meraq tal-lumi ma[lul fiz-zokkor (8) 12. Il-vittma ta’ Kajjin (4) 13. Pi] verament ]g[ir u]at laktar mill-ispi]jara (5) 14. Jekk il-Qadima, inkunu qed nirreferu g[all-Imdina (4) 17. {wawar bit-tewm g[al ma’ bebbuxata (6) 18. u 20. Grupp ta’ [bieb li soltu jin;abru flimkien (6) 20. Ara 18. 21. Hawn min ma jg[addix

27. 28. 29. 32. 33. 34. 35.

minn ta[t wie[ed g[ax superstizzju]! (6) Tlabt lil Sant’Antnin u …… dak li tlift (4) Kull xorta ta’ log[ob atletiku (5) Ma [aditx nifs aktar b’sadda tal-grie]em u l-imnifsejn (4) Sustanza li minnha hu mag[mul l-abjad tal-bajd (8) Timlieh meta tindafar sew (60 Ma [allejtux jisma’ i]jed! (8) Mix[uta, ma tifla[x (6)

Weqfin>1. Pastizz tond tal-g[a;ina (7) 2. Di]grazzja tal-bi]a’ (8) 3. Ma [allietx ;did (4) 5. G[ata tar-ras, tas-suf, g[attrabi (6) 6. G[emil tar-ras, tas-suf, g[attrabi (60 7. Ta kenn b’xi mod, li//nagen? (6) 8. Tg[id Lea rat l-e]istenza vera tal-[a;a? (6) 11. u 26. Tbattlu l-ixkora, ng[idu a[na, fil-konfessjonarju (6) 15. Jekk ta’ ta[t, jintlibes ta[t qmis u j]omm il-;isem s[un (5) 16. Tibqax imne]]a’ (5) 19. Pulit, li jaf jilbes u jaf i]ommha (8) 22. MA’ NUTAR (Anagramma) — Mara li tie[u [sieb ittmexxija tal-impjegati l-o[ra fis-swali ta’ sptar (7) 23. Attakk g[al g[arrieda fuq xi [add, ;eneralment billejl (6) 24. Dabbar b’xi mod, /erti tbajja’? (6) 25. Ma[ru; fil-bera[ u m[olli g[all-wiri (6) 26. Ara 11 30. T[allix vojt (4) 31. Ejja sa fuq! (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. {asira; 4. Mitlufin; 9. Duluri; 10. Approvat; 12. Innu; 13. Kwa]i; 14. Qrar; 17. Dejjem; 18. u 20. Mostra; 21. Delitt; 27. Rbit; 29. Itla’; 32. Safranin; 33. Tidres; 34. Antikwat; 35. Stqarr. Weqfin> 1. {addied; 2. Silenzju; 3. Rari; 5. Ippo]a; 6. Lira; 7. Favuri; 8. Natura; 11. u 26. Awissu; 15. Sejra; 16. Dover; 19. Vittorja; 22. T[assar; 23. Frosta; 24. Silfet; 25. {arifa; 30. Bank; 31. Fitt.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-Numri

In-numru 386, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri b’erba’ figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn l-erba’ listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPjetà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Katy Bonnici, ‘Ramada’, 55, Labour Rd., I]-}ejtun, }TN 2406.

SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir]ebbu;a – Il-Qajjenza

STUDIO FLAT terran, kantuniera, b’kamra tassodda wa[da, fih parapett imsaqqaf b’tinda, bieb g[alih, f’area sikura u kwieta, nadif u fih toilet u shower ;odda. Ideali g[al persuni anzjani jew ville;;jatura, b’veduta talba[ar u bl-g[amara. Prezz imnaqqas ta’ €59,000 jew leqreb offerta. ?emplu 99802499 jew 21642990.

Bir id-Deheb

APPARTAMENTI semifinished u garaxxijiet kompluti bil-lift. Jibdew minn €815,807 (Lm35,000). ?emplu 99477271.

Birkirkara

GARAXX [dejn il-playing field, 12-il filata g[oli, 18 x 5.5m wisa’. Fih l-ilma, dawl, bit[a u toilet. ?emplu 99471942.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi

b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bilwashroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

Santa Venera

MAISONETTE bi tliet kmamar tas-sodda fully furnished. Prezz €158,397 (Lm68,000). ?emplu 99477271.

G{ALL-KIRI Tas-Sliema

POST /entrali, appartament ;did bi tliet kmamar tassodda lest minn kollox. Billift. €800 fix-xahar u Marsaskala bi tlieta tas-sodda €400 fix-xahar. ?emplu 99477271.

G{AT-TWELLIJA Il-Qrendi

FI?-/entru, ironmongery

jew pet shop, l-uniku [anut ta’ dan it-tip. ?emplu 79404472.

NIXTRI {al Qormi

STOREROOM fil-limiti tal-knisja ta’ San :or;, mhux fil-kobor, anke jekk hemm ftit tara;. ?emplu 21313078.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

G[amara antika

TA’ madum tal-art u tal[ajt, qlug[ ta’ madum u plumbing, gypsum board kif ukoll kisi bil-;ibs, graffiato u ]ebg[a bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

TINKLUDI twaletta bilmera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// talir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Tiswijiet fil-pront u filpost

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-

na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpr ess.com

Mejda tal-pranzu

PRIVAT A-level/Intermediate

MALTI, Maths, Physics, Biology, Chemistry, Taljan. Birkirkara, Marsaskala, IlKalkara, Il-{amrun (qrib ilJunior College). ?emplu 21472561, 21660812, 99891548 jew 99458791.

Ingli] - Alevel/Intermediate

GRUPPI ]g[ar. G[alliem gradwat u bl-esperjenza. San :iljan u l-{amrun (qrib ilJunior College). ?emplu 21385545 jew 79266226.

O-level

FORMS 1–4: Maths, Malti, Physics, Taljan, Ingli], Biology u Chemistry. Birkirkara, Il-{amrun, Marsaskala jew Il-Kalkara. ?emplu 21472561, 21660812, 99891548 jew 99458791.


Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

27 WATERPOLO

Neptunes b’/ans ie[or li jag[lqu l-kampjonat minn Stewart Said

L-Ambaxxatur Anthony De Bono (fin-nofs), jippre]enta xShield lil Antonello Abela (xellug)

LOKALI

Rikonoxximent g[al Antonello Abela B[ala parti integrali mill-programm ippjanat mill-kumitat

tal-Inter Club Malta, ta[t it-tmexxija tal-President John Zammit, biex ikun i//elebrat l-34 Anniversarju minn meta twaqqaf il-club f’Malta, saret il-pre]entazzjoni talAmbaxxatur Anthony De Bono Shield Din is-Shield ting[ata lil dak il-partitarju li jkun iddistingwa ru[u matul is-sena li tkun g[addiet. Antonello Abela ng[ata din ix-Shield ming[and lAmbaxxatur ta’ Malta g[all-:ordan l-E//ellenza Tieg[u Anthony De Bono li hu wkoll President Onorarju tal-club tal- Inter ta’ Malta. Wara diskors tal-okka]joni, il-President Zammit stqarr li ma kien hemm l-ebda dubju li din is-sena l-premju kellu jing[ata lill-partitarju Antonello Abela, li kien strumentali fil-kontribuzzjonijiet tieg[u mhux biss bil-programmi tarRadio li jxandar b’mod konsistenti fuq l-a[barjiet attwali u listorja tat-team tal-Inter, i]da bl-impenn s[i[ tieg[u biex ;ie pubblikat il-ktieb ‘Storja ta’ Unuri u Su//essi’.

Il-kampjonat tal-waterpolo jkompli llum fil-pixxina meta fis - 6 . 00 p . m ., Sliema McDonalds jiltaqg[u kontra Neptunes Emirates fir - raba ’ play - off mill - finali . Sliema re;g[u da[lu fit - taqtig[a g[all - kampjonat fit - tielet konfront meta g[elbu lir - rivali tag[hom 11- 8 fl a[[ar konfront biex baqg[u b ’ /ans li jirb[u l - kampjonat fis - sena tal anniversarju . Min - na[a tag[hom Neptunes se jfittxu li jag[lqu dawn il - play - offs b ’ reb[a biex jirb[u l - 2 1 kampjonat tag[hom wara li fit - tielet play - off fallew milli jag[mlu dan . G[al dan il - konfront mistennija attendenza sabi[a wara li fit - tliet play offs l - o[ra kien hemm numru ta ’ partitarji mi] - ]ew; na[at . Jekk Sliema jirb[u din il - play - off , il - [ames u l a[[ar play - off issir nhar l - Erbg[a li ;ej . Konfronti f’dan l-ista;un 22 ta’ :unju - Sliema vs Neptunes 5-9 26 ta’ :unju - Neptunes vs Sliema 4-6 7 ta’ Lulju - Sliema vs Neptunes 8-12 25 ta’ Lulju - Neptunes vs Sliema 9-10 12 ta’ Awwissu - Sliema vs Neptunes 8-8 29 ta’ Awwissu - Neptunes vs Sliema 11-6 1 ta’ Settembru - Sliema vs Neptunes 5-11 5 ta’ Settembru - Neptunes vs Sliema 8-11

Azzjoni mit-tielet play-off li ntlag[bet nhar l-Erbg[a li g[adda li ntreb[et minn Sliema

BOWLING

Okmalta.com, Fina u Ramis kollha fl-ewwel post ...Reb[a kbira g[al HepO2 Acorn Il-kampjonat nazzjonali talbowling qed ikompli jsir wie[ed aktar e//itanti hekk kif wara lwaqfa tas-sajf dan kompla u issa hemm tliet timijiet li kollha qeg[din jokkupaw l-ewwel post. Okmalta.com, Fina u Ramis kollha qeg[din fil-qu//ata bi 32 punt wara li g[addew [ames ;img[at minn dan il-kampjonat. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom, Hepo2 Acorn kisbu reb[a massima kontra Turu’s Knights. Ramis waqqg[u ]ew; punti fir-reb[a li kisbu fuq The Clan filwaqt li reb[iet massimi kienu re;istrati min-na[a ta’ okmalta.com u Fina kontra Rogantino’s u Spare Me Plz rispettivament. Intant, il-log[ba bejn MIA u Gladiators spi//at fi draw. Okmalta.com hu t-tim li qed jokkupa l-ewwel post min[abba li g[andu l-akbar ammont ta’ pinfalls. Ta’ min jinnota li Rogantino’s, lavversarji ta’ okmalta.com kienu ferm vi/in li jie[du punt minn dan il-konfront li huma

tilfu bi skor ta’ 8-0. Okmalta.com reb[u l-ewwel sessjoni ming[ajr diffikultà bi skor ta’ 804-694 u t-tieni log[ba kienet wa[da aktar vi/in. Okmalta.com reb[uha 841-820 biex b’hekk dawn bnew vanta;; ta’ erba’ punti. Ir-ritmu naqas ferm fit-tielet sessjoni li wkoll intreba[ minn okmalta.com. Dawn tal-a[[ar reb[u 766-732. Strumentali g[al okmalta.com kien Rankin Camilleri li ;ie nominat b[ala laqwa bowler maskili tal-;img[a b’total ta’ 637 punt. L-aqwa bowler ta’ Rogantino’s kien Pierre Yves li ;ab total ta’ 623 punt. Partita o[ra li ntemmet bi skor ta’ 8-0 kienet dik bejn i/champions renjanti Fina u Spare Me Plz. Minkejja li l-iskor kien dak ta’ 8-0, /-champions kellhom partita kemxejn negattiva u r-reb[a waslet laktar min[abba l-fatt li Spare Me Plz kellhom wirja di]appuntanti filwaqt li Fina reb[uha b’wirja dominanti.

L-ewwel set mar favur Fina u dawn reb[uh 660-764 filwaqt li fit-tieni set dawn reb[u 706723. It-tielet u l-a[[ar set ukoll kien wie[ed kemxejn negattiv u /-champions reb[uh 666-741. G[al Fina kien strumentali Daniel Swift li ;ab punte;; totali ta’ 605 filwaqt li Stephanie Said ta’ Spare Me Plz ;abet 530 punt imma dan ma kienx bi]]ejjed biex it-tim tag[ha jisraq punt. Said fil-fatt ;iet nominata b[ala l-aqwa bowler femminili tal-;img[a. Ramis, li qabel il-[ames ;img[a kienu fil-qu//ata waqqg[u ]ew; punti fir-reb[a ta’ 6-2 li kisbu fuq the Clan. Min[abba li waqqg[u l-punti dawn ;ew mil[uqa minn okmalta.com u Fina. The Clan, bi]-]ew; punti li ;abu f’din it-telfa issa qeg[din jokkupaw ir-raba’ post. Kienu fil-fatt The Clan li marru fil-vanta;; fl-ewwel sessjoni meta reb[uha 711-669 imma Ramis mill-ewwel wettqu reazzjoni u ;abu d-draw meta

reb[u t-tieni sessjoni bi skor ta’ 691-745. L-a[[ar sessjoni reb[uha Ramis 684-788. Ray Falzon Reale ta’ Ramis ;ab punte;; ta’ 594 filwaqt li l-a[jar g[al The Clan kien Philip Gruppetta li ;ab 543 punt. Intant, HepO2 Acorn wettqu l-akbar sorpri]a tal-;img[a meta dan it-tim veteran g[eleb lil Turu’s Knights bi skor kbir ta’ 8-0. Il-wirja li kellhom HepO2 Acorn kienet l-aqwa wa[da li dawn kellhom dan l-ista;un u din kienet reb[a mist[oqqa. Dawn reb[u l-ewwel sessjoni 813-722 filwaqt li t-tieni sessjoni reb[uha 795-746. HepO2 Acorn reb[u t-tielet sessjoni bi skor ta’ 795-746. Manwel Saliba ;ab punte;; ta’ 607 punt biex g[en lit-tim tieg[u jikseb din ir-reb[a importanti filwaqt li g[al Turu’s Knights l-a[jar wie[ed kien Dean Micallef li ;ab 555 punt. MIA u Gladiators spi//aw fluniku draw tal-;img[a meta dawn spi//aw 4-4. Kienu MIA

li marru fil-vanta;; meta reb[u s-sessjoni 738-673, imma Gladiators ;abu d-draw meta reb[u t-tieni sessjoni 616-696. It-tielet sessjoni kienet wa[da missielta ferm u ntreb[et minn MIA bl-iskor 715-703 imma Gladiators salvaw draw. Steve Cassar ta’ MIA ;ab 555 punt filwaqt li James Gauci Borda ta’ Gladiators ;ab punte;; ta’ 503. Kif Jinsabu I Div

Okmalta.com – 32, Fina – 32, Ramis – 32, The Clan – 26, Turu’s Knights – 22, HepO2 Acorn – 20, Rogantino’s Restaurant – 18, MIA – 10, Gladiators – 6, Spare Me Plz – 2 II Div

Middlesea Insurance plc – 30, Pin Busters – 28, Bank of Valletta – 24, Vintage – 24, Supreme – 24, St. James Hospital – 18, Blitzkrieg – 18, X S – 14, One 4 All – 12, Touch of Class – 8


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 8 ta‘ Settembru, 2012

28 Sport FUTBOL

Adriano jibda bil-[a]in L-attakkant ta’ Flamengo, Adriano, beda lavventura tieg[u ma’ dan il-klabb b’mod [a]in hekk kif tilef l-ewwel sessjoni ta’ ta[ri; u minflok [are; ;urnata ma’ s[abu. Fil-;img[at li g[addew Flamengo dde/idew li jer;g[u jag[tu /ans lil dan il-plejer li kien tne[[a mill-istess Flamengo min[abba li lkundizzjoni fi]ika tieg[u kienet wa[da

negattiva. Adriano, hekk kif re;a’ ffirma kuntratt ta’ sena ma’ dan it-tim, wieg[ed li din id-darba mhux se jiddi]appunta i]da jidher li re;a’ beda bil-[a]in. Adriano se jsegwi programm spe/jalizzat biex jitlef il-pi] u b’hekk jirritorna g[allog[ob.

WATERPOLO

Stevie Camilleri u John Licari jirb[u l-unuri Il-plejer tan-Neptunes Stevie Camilleri u l-plejer tal-ewwel Divi]joni ta’ Marsaskala John Licari ;ew mag[]ula b[ala BOV Plejers tax-xahar tal-Premier u t-Tieni Divi]joni g[ax-

xahar ta’ Awwissu. Ilplejers ing[ataw dan lpremju fil-Pixxina Nazzjonali fil-finali talkampjonati tal-Waterpolo tal-BOV. Charles Azzopardi,

Marketing Manager fi [dan il-Bank of Valletta, ippre]enta t-trofew tal-Plejer tax-Xahar tal-Premier lil Stevie Camilleri kif ukoll ippre]enta lil John Licari lunur tat-tieni Divi]joni.

TRASFERIMENTI

Vignaroli jista’ jing[aqad ma’ Qormi

Charles Azzopardi (xellug), Marketing Manager fi [dan il-Bank of Valletta, jippre]enta t-trofew tal-aqwa Plejer tax-xahar tat-Tieni Divi]joni, John Licari

FUTBOL

Imut waqt sessjoni ta’ ta[ri; Fit-Turkija, Ediz Bahtiyaroglu, difensur ta’ Eskisehirspor, miet hekk kif tah attakk tal-qalb waqt sessjoni ta’ ta[ri;. Bahtiyaroglu, li kien g[ad kellu 26 sena, mhuwiex lewwel plejer li miet din issena. Ftit jiem ilu miet plejer fl-I]vezja wara li kien skurja gowl filwaqt li f’April li g[adda plejer ta’ Livorno, Morosini, miet waqt li kien qed jilg[ab partita tas-Serie B. Min[abba din it-tra;edja lbiera[ il-plejers tat-tim nazzjonali Tork li kien qed jilg[ab kontra l-Olanda kollha libsu faxxa sewda b[ala sinjal ta’ luttu. Daqt jer;a’ jibda jilg[ab Minkejja li g[ad m’hemmx data fissa, id-difensur ta’

Barcelona, Eric Abidal hu mistenni jer;a’ jibda jilg[ab wara li dan kien operat sitt xhur ilu min[abba li kellu tumur fil-kliewi. Il-plejer tattim Katalan di;à beda ji;ri. Wara li kien operat, Abidal tilef [afna pi] imma skont ittobba, dan bil-programm ta’ riabilitazzjoni qed i]id ftit anqas minn kilo fil-;img[a u s’issa ]ied sitt kilogrammi. Hu mistenni li Abidal jirritorna g[al-log[ob f’Di/embru imma jista’ jag[ti l-ka] li t-tobba jag[tuh parir li dan jirritorna wara l-waqfa tal-Milied. Barcelona jistg[u jidde/iedu li jisilfu lil Abidal lil xi klabb li jilg[ab f’’divi]joni inferjuri u b’hekk dan ikun jista’ jla[[aq marritmu tal-log[ob b’mod aktar fa/li.

L-eks plejer ta’ Salernitana Modena, Lazio, Bari, Bologna u Parma, Fabio Vignaroli (fir-ritratt), jista’ jing[aqad ma’ Qormi FC. Vignaroli llum g[andu 36 sena u qieg[ed ma’ Finale Ligure. L-attakkant Taljan ;ieli lag[ab anke l-Gre/ja ma’ Panthrakikos u anke mat-tim Awstraljan ta’ Newcastle Utd Jets. Sta;un ilu Vignaroli lag[ab ma’ Savona u kien wie[ed mill-plejers strumentali li g[enu lil dan it-tim isalva postu fit-Tieni Divi]joni tal-Lega Pro. Skont Vignaroli nnifsu, Vito Giordano, diri;ent ta’ Qormi, di;à kkuntattjah u offrielu /-/ans li jilg[ab ma’ dan it-tim Malti. “Di;à lg[abt barra mill-Italja u mhux se tkun xi [a;a li ddejjaqni jekk ikolli ner;a’ nag[milha. Dejjem sibtni tajjeb kull meta lg[abt barra mill-pajji],” qal Vignaroli f’intervista ma’ sit elettroniku Taljan. Vignaroli qal li s’issa g[ad m’hemm xejn konklu] bejn i]-]ew; na[at imma qed jittama li jintla[aq ftehim malajr kemm jista’ jkun.

FUTBOL

FORMULA 1

“Lil Conte nxebbhu mieg[i”

McLaren ji/[du l-ispekulazzjonijiet

Il-kow/ ta’ Real Madrid, Jose Mourinho, fa[[ar lillkow/ ta’ Juventus, Antonio Conte, u qabblu mieg[u. “In[ossni onorat li t-Taljani jsej[u lil Conte bl-istess mod li kienu jsej[u lili,” qal Conte. Sta;un ilu, Conte reba[ ilkampjonat ma’ Juventus bla telfa u din is-sena jinsab sospi] g[al 10 xhur. “Conte jog[;obni b[ala kow/. Inxebbhu mieg[i. Jaf xi jrid u kapa/i jirba[,” kompla Mourinho. Mistoqsi jekk Juventus humiex kapa/i jissorprendu fi/Champions League, Mourinho qal, “Jekk Juventus imorru tajjeb f’din il-kompetizzjoni ma tkunx sorpri]a g[ax Juventus huma tim bi storja kbira.” Juventus jibdew jilag[bu fi/Champions League proprju kontra l-holders Chelsea fi Stamford Bridge. Min[abba li Conte hu sospi], it-tim hu mmexxi minn Massimo Carrera.

McLaren /a[du spekulazzjonijiet li s-sewwieq tag[hom, Lewis Hamilton, jista’ jing[aqad mal-Mercedes u jie[u post Michael Schumacher. Fuq stazzjon televi]iv Ingli] [ar;u rapporti li Hamilton di;à la[aq ftehim mal-Mercedes biex sta;un ie[or jibda jsuq mag[hon. Fix-xhur li g[addew, meta l-istaff tal-McLaren bdew iwettqu diversi ]balji waqt ittlielaq, Hamilton ikkritika bla[rax lill-istaff u lispekulazzjonijiet li dan seta’ jitlaq komplew ji]diedu. Kelliem g[al McLaren mhux biss /a[ad li Hamilton se jitlaq i]da anke sostna li ssewwieq Ingli] qieg[ed f’diskussjonijiet maddiri;enza biex i;edded ilkuntratt ma’ McLaren. Min-na[a tieg[u, Michael Schumacher, minn meta rritorna fl-isport fl-2010, ma reba[x tellieqa. Il-Mercedes kienu ilhom

isegwu lil Hamilton minn meta kien ]ag[]ug[ imma dan g[a]el li jing[aqad ma’ McLaren. Hamilton reba[ it-titlu mondjali fl-2008 u minn dakinhar ’l hawn ma rnexxilux jirrepeti dan issu//ess. Sta;un ilu, g[allewwel darba fil-karriera tieg[u, Hamilton spi//a biex reba[ inqas Grand Prix missewwieq li kien qed itellaq flistess tim tieg[u. Jenson Button sena ilu reba[ aktar Grand Prix minnu. Din issena dawn reb[u tnejn kull wie[ed. Hamilton reba[ il-Grand Prix tal-Ungerija u tal-Kanada filwaqt li Button reba[ lewwel Grand Prix tas-sena, dak Awstraljan, u reba[ ilGrand Prix ta’ tmiem il;img[a fil-Bel;ju. Fi tmiem il-;img[a, waqt ilGrand Prix tal-Bel;ju, Schumacher [a sehem fit-300 tellieqa fil-karriera tieg[u.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Sport 29 FORMULA 1

Il-McLarens bl-a[jar [inijiet f’Monza Il-Britanni/i Lewis Hamilton u Jenson Button kisbu l-a[jar [inijiet fl-ewwel jum ta’ provi liberi g[all-Grand Prix tal-Italja li se jsir f’Monza l-{add. Warajhom kien hemm ilkoppja tal-Ferrari Fernando Alonso u l-Bra]iljan Felipe Massa b’Nico Rosberg talMercedes jikseb il-[ames l-a[jar [in quddiem il-Lotus tal-eks Champion tad-Dinja Kimi Raikkonen u ]-]ew; karozzi ta’ Force India misjuqa minn Paul Di Resta u Nico Hulkenberg. Bejn dawn it-tmien sewwieqa d-differenza hi ta’ anqas minn nofs sekonda b’Hamilton jag[mel l-a[jar dawra ta’ minuta 25.290 sek. u Hulkenberg ikollu [in ta’

minuta 25.547 sek. fit-tmien post. Il-Messikan Sergio Perez fuq Sauber u s-seba’ darbiet Champion tad-Dinja Michael Schumacher fuq Mercedes kisbu d-disa’ u l-g[axar l-a[jar [in. Matul l-ewwel sessjoni li fiha Schuamcher kellu l-a[jar [in, illeaders tal-klassifika Alonso deher jieqaf f’nofs i/-/irkwit b’dak li kien suspettat b[ala problemi fil-magna. Madankollu l-problema kienet solvuta fittieni sessjoni biex kiseb it-tielet l-a[jar [in. Di]appuntanti kienu xi ftit irRed Bull b’Mark Webber fil11-il post u /-Champion renjanti Sebastien Vettel fit-13-il post.

Lewis Hamilton li kiseb l-a[jar [in minkejja li lbiera[ re;g[u fe;;ew xnig[at kbar dwar il-futur tieg[u

TENNIS

Djokovic fis-semifinali

Novak Djokovic kien fl-aqwa forma tieg[u meta g[amel pass ie[or lejn li jiddefendi t-titlu b’su//ess fil-US Open b’reb[a 6-2, 7-6, 6-4 fuq Juan Martin Del Potro u g[adda g[as-semifinali. Is-Serb seed nru 2 [alla l-marka tieg[u fil-kwarti tal-finali meta reba[ it-tieni set li kien wie[ed ferm e//itanti kontra lAr;entin ta’ 1.98 metri u li kien reba[ dan l-unur fl-2009. Dan is-set wa[du dam 84 minuta u kien fih game ta’ 17-il minuta bliskor 6-5 meta Del Potro li g[andu 23 sena salva tliet set points u sfurza tiebreak. Fis-semifinali Djokovic issa jilg[ab kontra l-Ispanjol David Ferrer li g[eleb lis-seed nru 8 Janko Tipsarevic tas-Serbja f’maratona ta’ erba’ sig[at u nofs li [adet [ames sets. Is-semifinali l-o[ra tal-lum se tlaqqa’ kontra xulxin li/Champion Olimpiku Andy Murray u Tomas Berdych li filkwarti tal-finali elimina lin-numru 1 Roger Federer.

PARALIMPJADI

FUTBOL

Sultana fl-a[[ar kompetizzjoni

Platini jwissi lill-klabbs

I]-]ag[]ug[ Malti Matthew Sultana llum se jkun qed jie[u sehem fla[[ar kompetizzjoni tieg[u fil-Log[ob Paralmipiku li jintemm g[ada f’Londra. Sultana dalg[odu se jkun qed jg[um fil-100m breaststroke fil-kategorija SB9. Fl-ewwel esperjenza tieg[u f’dan il-log[ob, Sultana li hu wie[ed milli]g[ar g[awwiema li kien hemm f’dan il-log[ob, [a sehem fil-50m freestyle u l-100m butterfly li t-tnejn kienu kategoriji S10.

TAZZA TAN-NAZZJONIJIET AFRIKANI

Iridu jpattu g[all-i]balji li g[amlu Il-Kamerun u n-Ni;erja huma ftit mit-timijiet il-kbar li se jkunu qed ifittxu li jpattu g[all-i]balji li g[amlu fil-passat meta ma kinux g[addew g[all-finali tat-Tazza tanNazzjonijiet Afrikani. Illum dawn jilag[bu partiti validi mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni. Il-konfronti jintlag[bu fuq ]ew; legs u min jg[addi jikkwalifika g[all-fa]i finali li fiha jie[du sehem 16-il tim u tintlag[ab bejn id-19 ta’ Jannar u l-10 ta’ Frar. Il-Kamerun irid jaffronta lil Cape Verde ming[ajr il-captain u lattakkant Samuel Eto’o wara li rrifjuta li jilg[ab talli skont hu mhux qed jit[allas. In-Ni;erja

tilg[ab fil-Liberja u l-kow/ Stephen Keshi ma sejja[x lil Mikel Obi u Peter Odemwingie ming[ajr ma ta spjegazzjoni. Tim li [a sehem fl-edizzjoni li g[addiet imma kellu avventura di]astru]a hu s-Senegal li jmissu kontra l-Kosta tal-Ivorju. Plejers li se jirritornaw fl-iskwadra tasSenegal huma Demba Ba u Moussa Sow. I]-}ambja, li reb[u l-a[[ar edizzjoni g[andhom konfront delikat f’darhom kontra l-Uganda waqt li l-Libja se jkollha ter;a’ tilg[ab il-partita tag[ha fi grawnd newtrali u din id-darba fil-Marokk, f’Casablanca kontra l-Al;erija.

Il-Programm

Mali v Botswana }imbabwe v Angola Ghana v Malawi Liberja v Ni;erja }ambia v Uganda Cape Verde v Kamerun Mozambique v Marokk Sierra Leone v Tune] Guinea v Ni;er Sudan v Etjopja Libja v Al;erija Kosta tal-Ivorju v Senegal Congo v E. Guinea Gabon v Togo Burkina F.v Rep. Afrika ?entrali

Il-President tal-UEFA, Michel Platini wissa lil diversi klabbs li jekk sa tmiem ix-xahar ma jkunux qed jirrispettaw ir-regoli li qed timponi l-UEFA fuq ilfinanzi, dawn jistg[u jkunu sospi]i millkompetizzjonijiet Ewropej. Il-UEFA introdu/iet ilFinancial Fair Play, biex b’hekk ikun irregolat l-infiq tal-klabbs li sat-30 ta’ Settembru jridu jkunu da[[lu flus daqs kemm nefqu. “ Kellhom sal -1 5 ta ’ Lulju biex jiddiskutu dwar kif se

jsolvu l-problemi tag[hom u sa tmiem ix-xahar ilUEFA qed tistenna li kul[add ikun qieg[ed mannorma,” qal Platini. “ A[na se nipprote;u klabbs li bieg[u plejers imporanti biex b’hekk ikunu qed jirrispettaw irregoli,” kompla jg[id Platini. Chelsea, Champions talEwropa nefqu madwar 80 miljun lira sterlina matul dan is-sajf filwaqt li Man City kienu ferm aktar prudenti u nefqu madwar 30 miljun lira sterlina.

30 anniversarju minn Floriana AFC G[ada l-{add 9 ta’ Settembru l-kumitat tal-Floriana AFC se jorganizza quddiesa ta’ radd il-[ajr, flokka]joni ta’ g[eluq it-30 sena anniversarju mittwaqqif tal-G[aqda. Din se ssir fil-parro//a ta’ San Publiju l-Furjana stess, u tibda fid-9a.m. fejn se ti;i kon/elebrata millAr/ipriet u direttur spiritwali tal-g[aqda stess, Dun Richard Borg. Din l-attività se tifta[ uffi/jalment l-attivitajiet g[al dawn l-erba’ xhur li ;ejjin, bl-attività l-o[ra dan ixxahar tkun turnament trijangolari bejn eks plejers talfutbol li kienu u g[adhom jilaghbu mat-tim talG[aqda. Il-membri u l-plejers im[e;;a jattendu g[allfunzjoni tal-{add u jkunu fil-knisja fid-8.45 a.m.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

30 Sport

Malta ter;a’ titlef b’gowl uniku kontra l-Armenja minn Simon Farrugia

Mument ta’ di]attenzjoni g[oxrin minuta minn tmiem illog[ba kien determinanti biex it-tim nazzjonali Malti tilef flewwel log[ba tieg[u fi Grupp B ta’ Kwalifikazzjoni g[atTazza tad-Dinja 2014 meta kien meg[lub mill-Armenja. Dan kien ir-raba’ konfront kontra l-Armenja fejn fit-tliet okka]jonijiet pre/edenti kienu l-Armenja li dejjem reb[u bliskor identiku ta’ 1-0. Però din kienet l-ewwel log[ba kompetittiva bejn dawn i]]ew; pajji]i. L-Armenja kellhom fa]i ta’ kwalifikazzjoni po]ittiva g[allKampjonati tal-Ewropa 2012 fejn huma ;abru sbatax-il punt i]da naqsu li jikkwalifikaw peress li spi//aw it-tielet wara r-Russja u l-Irlanda. Malta ;ejjin minn ]ew; reb[iet konsekuttivi f’log[biet ta’ [biberija, it-tnejn barra minn xtutna, kontra lLussemburgu bl-iskor ta’ 2-0 u San Marino 3-2. I]da l-mument tal-verità g[al Pietro Ghedin u l-iskwadra tieg[u beda mil-lejla u jkompli nhar it-Tlieta meta

f’Modena Malta taffronta lillfinalisti telliefa tal-Kampjonati Ewropew, l-Italja. Fl-a[[ar log[biet tieg[u t-tim Malti kien aktar offensiv fejn dehru diversi sinjali po]ittivi minkejja li l-oppo]izzjoni kienet ferm differenti minn dak li jistenna fil-grupp ta’ kwalifikazzjoni. L-attendenza fl-Istadium Nazzjonali ma kinetx dik mixtieqa l-aktar min- na[a tasSouth End Core fejn minkejja s-sostenn kontinwu xorta wa[da kienu ftit il-partitarji li attendew g[al din il-log[ba. Wara [ames minuti kien hemm xutt angolat ta’ Movsisyan li Hogg salva malart. Biex Malta rrispondiet fil15-il minuta meta kien hemm azzjoni personali ta’ Briffa li wara li dar ma’ ]ew; plejers ikkonkluda b’sa[[tu b’Kasparov isalva. L-Armeni kienu aktar avventuru]i fuq l-attakk fejn ]ammew l-inizjattiva g[al diversi [inijiet. Fit-18-il minuta azzjoni tajba spi//at b’xutt ta’ Airapetian li g[adda j[akkek

Michael Mifsud fl-azzjoni kontra l-Armenja (ritratt> Martin Agius)

TAZZA TAD-DINJA - GRUPP B

mal-wieqfa. Fil-25 minuta kien hemm xutt ta’ Mikhitaryan imblokkat minn Hogg. L-a[jar azzjoni tal-ewwel taqsima waslet man-nofs sieg[a log[ob fejn kien xutt ta’ Pizzelli li [abat mal-mimduda b’Hogg itajjar u b’Muscat jaqla’ minn fuq il-linja. Seba’ minuti minn tmiem l-ewwel taqsima Borg imblokka tajjeb fuq Airapetian biex l-a[[ar azzjoni qabel il-mistrie[ kienet tliet minuti minn tmiemha meta Cohen tefa’ kross b’Mifsud jipprotesta g[al fowl fil-kaxxa bir-referre j[alli l-log[ob g[addej. Mal-bidu tat-tieni taqsima kien hemm xutt ta’ Ozbiliz li Hogg salva f’]ew; tentattivi. U fil-55 minuta t-tim Malti rrisponda b’azzjoni ta’ Agius li pprova jda[[al lil Schembri fillog[ob i]da dan tal-a[[ar kien anti/ipat fil-[in. Dan kien l-

0

MALTA

A. Hogg, A. Muscat, G. Sciberras, A. Agius, L. Dimech, D. Bogdanovic, R. Briffa, M. Mifsud, A. Cohen, A. Schembri, S. Borg Sost: R. Fenech flok A. Cohen 74 min., S. Bajada flok R. Briffa 85 min.

1

ARMENJA (1)

G. Kasparov, S. Hovsepjan, R. Arzumanyan, H. Mkoyan, A. Yedigrayan, H. Mkhitaryan, K. Mkrtchyan, L. Airapetian, A. Ozbiliz, M. Pizzelli, Y. Movsisyan Sost: D. Manoyan flok A. Yedigaryan 52 min., A. Sarkisov flok M. Pizzelli 64 min., V. Aleksanyan flok R. Arzumanyan 79 min.

Imwissija: Sciberras, Dimech (M), Mkoyan, Hovsepyan (A) Skurjaw: Sarkisov 70 min. (A) Referee: Rene Eisner (Awstrija) a[jar mument g[all-Maltin fejn fit-62 minuta kien Mifsud li g[adda minn fuq Makoyan bilkross tieg[u ji;i mwaqqaf minn Hosepyan qabel seta’ jil[aq Schembri. Il-gowl li dde/ieda l-log[ba wasal fis-70 minuta b’Movsisyan jg[addi minn fuq Dimech bil-kross tieg[u jsib

lis-sostitut SARKISOV li anti/ipa lil Muscat u tefa’ ;ewwa. Il-Maltin ippruvaw jirrea;ixxu fejn kien hemm /ans g[and Mifsud li tawwal xi ftit il-ballun. Bl-Armeni jkollhom ]ew; /ansijiet lejn ittmiem bil-gowler Hogg ikun attent meta salva fuq Mkhitaryan u Airapetian.

KUMMENTI

G[amilna ]ball u kkastigawna

Andrew Cohen li lbiera[ ftit kellu spazju fejn juri t-talent tieg[u

G[amilna ]ew; ]balji u minn wie[ed minnhom ikkastigawna. Jiddispja/ini nitlef hekk g[aliex lg[abna kontra tim tajjeb imma ]ammejna l-livell mieg[u.” Hekk kienu lewwel kumenti tal-kow/ ta’ Malta Pietro Ghedin wara t-telfa 1-0 fl-ewwel impenn kompetittiv tieg[u u l-ewwel log[ba tat-tim Malti minn Grupp B tat-Tazza tad-Dinja kontra l-Armenja. “Kien gowl stupidu [afna imma din hi l[ajja. Biex inkun g[idt kollox konna salvati wkoll mil-lasta u minn Hogg. Tag[mel ]ball u jikkastigawk. Il-plejers taw il-massimu. Ma n[ossx li qtajna figura [a]ina. L-Armeni g[andhom tim a[jar minn tag[na u dan konna nafuh.” Ghedin qal li mhux fa/li li l-plejers jaffrontaw log[ba ta’ dan il-livell imma j[oss li qatg[u figura tajba u tajba [afna. “Konna neqsin ftit mill-[effa u l-pre/i]joni fl-attakk imma g[adna fil-fa]i li qed nibnu t-tim. Issa minn g[ada lura g[at-ta[ri; u nibdew niffokaw fuq il-log[ba kontra l-Italja,” temm Ghedin.


Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

32 Lokali

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jiltaqa’ ma’ uffi/jali tal-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il (Ritratt> Michael Ellul)

Lejn politika komuni Ewropea dwar l-a]il Inawgurati kwartieri ;odda g[all-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il (EASO) fil-Marsa Malta g[andha rwol importanti x’taqdi u kontribut x’tag[ti fir-responsabbiltajiet li l-pajji]i kollha tal-Unjoni Ewropea g[andhom i;orru quddiem il-problema u rrealtà tal-immigrazzjoni irregolari u r-refu;jati li jkunu qed ja[arbu minn pajji]hom biex jevitaw persekuzzjoni, qtil u vjolenza. Ir-rwol tal-pajjii]i membri tal-UE quddiem din l-isfida kien elenkat mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, mill-Kummissarju Ewropew Malstrom u mill-Kap E]ekuttiv tal-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il waqt l-inwguraz-

zjoni tal-kwartieri ;odda ta’ din l-entità Ewropea fil-Marsa. L-Uffi//ju ilu sena jopera minn Malta u minn ]ewg impjegati issa g[andu 50. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi tkellem dwar ir-rwol li qed taqdi Malta quddiem din l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari u qal li permezz ta’ dan l-uffi//ju, l-UE hi eqreb lejn Malta. Il-Prim Ministru enfasizza l-importanza li lpajji]i tal-UE jaqsmu responsabbiltà kollettiva dwar limmigrazzjoni fis-sistema tala]il. Hu rringrazzja lill-eks Ministru Carm Mifsud Bonnici u lill-eks

rappre]entant permanenti ta’ Malta fl-UE Richard Cachia Caruana g[all-[idma li huma wettqu biex Malta kisbet dawn il-kwartieri. Lawrence Gonzi sostna li l-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il g[andu [afna rilevanza g[al Malta u sostna li l-Gvern Malti jibqa’ jappo;;ja l-politika u listrate;iji mwettqa minn dan l-uffi//ju. Mal-argument tal-Prim Ministru dwar ir-responsabbilta kollettiva quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari qablet il-Kummissarju tal-UE Malmstrom li f’messa;; irrekordjat qalet li l-UE

media•link COMMUNICATIONS

g[andha b]onn politika komuni dwar ir-responsabbiltà kollettiva. Malstrom sostniet li l-UE tinsab vi]in li jkun finalizzat pakkett dwar din il-politika bil-possibbiltà tkun li dan ikun finalizzat sala[[ar ta’ din is-sena. Dan il-pakkettt, sostniet ilKummssarju Malstrom, ikun messa;; politiku qawwi fih innifsu g[aliex ikun qed jg[aqqad lill-pajji]i tal-UE f’responsabbiltà kollettiva dwar kwistjoni ta’ sensittività u importanza. Malstrom qalet li l-UE t[ares lejn il-problema tal-immigrazzjoni b’rispett u dinjità, anki jekk dan hu per-

jodu ta’ kri]i ekonomika. L-inawgurazzjoni talkwartieri l-;odda tal-Uffi//ju Ewropew dwar l-A]il kienet indirizzata wkoll mill-Kap E]ekuttiv tal-Uffi//ju Robert Visser li rringrazzja lill-Gvern Malti g[all-kwartieri l-;odda li po;;a g[ad-disponibbiltà tal-Uffi//ju Ewropew g[allA]il. Visser tkellem dwar il[idma li qed iwettaq dan lUffi//ju u qal li minbarra lkontribut u l-appo;; quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari, l-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il hu wkoll ta’ kontribut u g[ajnuna g[al Malta quddiem din il-problema.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 8 ta’ Settembru, 2012

Sport 31 TAZZA TAD-DINJA

Mill-kbar l-Italja biss ifallu r-reb[a Il-finalisti tal-Euro 2012 lItalja, ma kellhomx il-bidu li xtaqu fil-partiti ta’ kwalifikazzjoni tat-Tazza tadDinja meta sfaw mi]muma draw 2-2 fil-Bulgarija sabiex b’dan ir-ri]ultat l-Italja g[adha qatt ma reb[et f’Sofia. Mhux listess jista’ jing[ad g[allIngilterra, l-:ermanja, lOlanda, l-Portugall u Franza li kollha bdew b’reb[a. Fi Grupp A l-Kroazja fet[u l-impenji b’reb[a minima kontra l-Ma/edonja b’goal skorjat minn Jelavic fit-58 minuta waqt li mill-istess Grupp il-Bel;ju g[eleb 2-0 lil Wales b’g[axar plejers b’goals skorjati minn Kompany fit-42 minuta u Vertonghen fit-83 minuta. G[al Wales tke//a Collins fis-26 minuta. Mill-istess Grupp B ta’ Malta, l-Italja, avversarji ta’ Malta nhar it-Tlieta spi//aw draw 2-2 fil-Bulgarija biex issa l-log[ba ta’ Malta tidher aktar diffi/li. Il-midfielder Georgi Milanov skorja f’nofs it-tieni taqsima biex ta draw lillBulgari wara li kienu huma stess li marru fil-vanta;; minn Stanislav Manolev li qarraq bil-goalkeeper Buffon b’xutt minn 30 metru. Imma ]ew; goals minn Pablo Osvaldo fi spazju ta’ erba’ minuti qabel ilmistrie[, anke jekk it-tieni wie[ed kien imxellef, kienu dawru r-ri]ultat favur l-Italja. Fi Grupp C reb[a drammatika g[al Eire ta’ Trapattoni b’]ew; goals fla[[ar sekondi wara li Konysbaev kien feta[ l-iskor g[al Kazakhstan. Imma penalty ta’ Robbie Keane fid89 minuta u gowl ta’ Kevin Doyle fil-[in mi]jud, dawru llog[ba favur l-Irlandi]i. Kif mistenni l-:ermanja g[elbu lil Faroe Islands ming[ajr wisq tbatija fejn wara li Goetze feta[ l-iskor fit-28 minuta kien Ozil li skorja darbtejn wara l-mistrie[ g[al 3-0.

L-Olanda g[elbet lit-Turkija b’goals ta’ Robin Van Persie u Narsingh f’log[ba minn Grupp E li minnu reb[u wkoll ir-Rumanija u l-Ungerija. IrRumanija reb[u 2-0 g[and lEstonja b’goals minn Torje u Marica waqt li l-Ungerija reb[u 5-0 f’Andorra b’goals minn Juhasz, penalty ta’ Gera, Szalai, Priskin u Koman. G[al Andorra tke//a Vales fis-67 minuta. L-I]vizzera minkejja li kellhom lil Barnetta mke//i fil-75 minuta g[elbu lisSlovenja 2-0 b’goals ta’ Xhaka u Inler. Bidu tajjeb ukoll kellhom ir-Russja fi Grupp F ta[t ittmexxija tal-kow/ il-;did itTaljan Fabio Capello li g[elbu lill-Irlanda ta’ Fuq 2-0 b’goals ta’ Victor Fayzulin fit-tieni log[ba internazzjanli tieg[u wara nofs sieg[a u penalty ta’ Roman Shirokov. Mill-istess Grupp draw ta’ 1-1 bejn Azerbaijan u I]rael. Kienu I]rael li marru filvanta;; fil-50 minuta minn Natcho imma Abisov kiseb id-draw kwarta wara. Cristiano Ronaldo u Helder Postiga skorjaw goal kull taqsima biex taw reb[a lillPortugall imma mhux qabel Daniel Da Mota kien [asad lill-Portugi]i u po;;a lilLussemburgu fil-vanta;;. Fi Grupp G f’log[ba kontrollata mir-referee Malti Marco Borg meg[jun minn Ingmar Spiteri u Mitchell Scerri b’Alan Mario Sant ikun ir-raba’ uffi/jal, il-Bosnja kisbu reb[a mill-aktar fa/li meta g[elbu lil Liechtenstein f’Vaduz 8-1 b’hat-trick ta’ Dzeko u Ibisevic u doppjetta ta’ Misimovic. G[al Liechtenstein skorja Christen. Reb[a fa/li g[all-Ingilterra fil-Moldova 5-0 fejn wara biss tliet minuti Lampard minn penalty feta[ l-iskor u mbag[ad l-istess plejer bir-ras u Defoe kabbru l-iskor sal-

It-Taljan Pablo Osvaldo attakkat mill-Bulgaru Nikolay Bodurov f’log[ba mill-istess grupp ta’ Malta

mistrie[. Fit-tieni taqsima James Milner u Leighton Baines g[alqu l-log[ba g[attim ta’ Hodgson. L-organizzaturi tal-Euro 2012 il-Polonja kienu mi]muma draw 2-2 f’Montenegro f’log[ba fejn i]]ew; na[at spi//aw b’g[axra. Blaszczykowski minn penalty feta[ l-iskor g[all-Polonja qabel Drincic u Vucinic dawru r-ri]ultat g[al Montenegro. Imma wara li Mierzejewski kiseb id-draw g[all-Polonja tke//ew Pavicevic u Obraniak fi spazju ta’ erba’ minuti Goal skorjat minn Okriashvili fil-51 minuta kien bi]]ejjed biex ta reb[a 1-0 lil Georgia kontra l-Belarus fi Grupp I waqt li mill-istess Grupp Franza g[elbet lil Finlandja 1-0 b’goal ta’ Abou Diaby biex anke l-kow/ Didier Deschamps beda fuq nota po]ittiva.

Ri]ultati -

Tazza tad Dinja 2014

Kroazja v Ma/edonja Wales v Bel;ju Skozja v Serbja Grupp B

Malta v Armenja Bulgarija v Italja Danimarka v Rep. ?eka

1-0 0-2 Illum

0-1 2-2 Illum

Grupp ?

Kazakhstan v Eire :ermanja v Faroe Islands Grupp D

Estonja v Rumanija Andorra v Ungerija Olanda v Turkija Grupp E

Slovenja v }vizzera I]landa v Norve;ja Albanija v ?ipru Grupp F

Russja v Irlanda ta’ Fuq A]erbaijan v I]rael Lussemburgu v Portugall

Grupp G

Liechtenstein v Bosnja Litwanja v Slovakkja Latvja v Gre/ja

1-2 3-0

Grupp {

0-2 0-5 2-0

Grupp I

Montenegro v Polonja Moldova v Ingilterra Georgia v Belarus Finlandja v Franza

1-8 1-1 1-2

2-2 0-5 1-0 0-1

Ri]ultati o[ra

0-2 2-0 3-1 2-0

1-1 1-2

Euro U#21

Bo]nja v Gre/ja :ermanja v Belarus Montenegro v Rep. ?eka Danimarka v Serbja Irlanda ta’ Fuq v Ma/edonja Slovakkja v Franza Olanda v Awstrija

4-0 3-0 0-0 1-1 1-3 2-1 4-1

TAZZA TAD-DINJA

New Zealand ipattuha lil New Caledonia

Frank Lampard jiskorja l-penalty tal-Ingilterra kontra l-Moldova

New Zealand fet[u l-impenji fit-tielet rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014 miz-zona O/eanja meta g[elbu 2-0 lil New Caledonia. I/-Champions tal-O/eanja Tahiti li kellhom lill-captain Nicolas Vallar imke//i e]att qabel il-mistrie[, aktar qabel ;arrbu telfa 2-0 ukoll kontra Solomon Islands f’Honaira, flewwel log[ba mill-a[[ar rawnd ta’ kwalifikazzjoni re;jonali. New Zealand li kkwalifikaw g[at-Tazza tad-Dinja tal-2010 fl-Afrika t’Isfel kienu umiljati 2-0 minn New Caledonia fis-

semifinali tat-Tazza tanNazzjonijiet tal-O/eanja f’:unju. Ilbiera[ gowls fl-ewwel taqsima minn Shane Smeltz u Chris Wood tawhom ir-reb[a. F’Honiara Tahiti kellhom lil Vallar imke//i g[al fawl ikrah qabel il-mistrie[ fuq Henry Fa’arodo li aktar qabel kien po;;a lit-tim tieg[u fil-vanta;;. Himson Teleda ]ied it-tieni gowl wara l-mistrie[ biex ta reb[a sorprendenti lil Bonitos. Ri]ultati O/eanja

Solomon Is. v Tahiti 2-0 N. Caledonia v N. Zealand 0-2

2012_09_08  
2012_09_08