Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,213

€0.55

Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

}ieda fil-passi;;ieri u fil-vetturi lejn G[awdex fil-;img[a ta’ Santa Marija Matul il-;img[a ta’ Santa Marija mit-Tnejn 13 sat-Tnejn 20 ta’ Awwissu, kienet re;istrata ]ieda kemm fin-numru ta’ passi;;ieri kif ukoll ta’ vetturi li qasmu bejn Malta u G[awdex permezz talGozo Channel. Minn statistika li g[andu IN-NAZZJON, jirri]ulta li matul il-;img[a ta’ Santa Marija in-numru ta’ passi;;ieri li qasmu bejn Malta u G[awdex kien ta’ 132,006, dan ifisser ]ieda ta’ 4,956 passi;;ier fuq listess perijodu s-sena li g[addiet meta kien qasmu 127,050 passi;;ier. Kienet re;istrata wkoll ]ieda fin-numru ta’ karozzi li qasmu l-fliegu fil;img[a ta’ Santa Marija tant li din is-sena ammontaw g[al 34,140. Dan ifisser ]ieda ta’ 1,984 karozza fuq is-sena li g[addiet meta kienu qasmu 32,156 karozza. F’dak li jirrigwarda lammont ta’ vja;;i li saru

mill-vapuri tal-Gozo Channel, jirri]ulta li matul il-;img[a ta’ Santa Marija saru 470 vja;;, ji;ifieri tnaqqis ta’ 30 vja;; fuq listess perijodu s-sena li g[addiet. Dan min[abba li fl-a[[ar xhur sar investiment qawwi ta’ €4 miljun fuq il-vapur Ta’ Pinu li sarlu hoistable deck li rduppjat il-kapa/ità li j;orr karozzi minn 80 g[al 158. Dan l-investiment wassal g[al aktar effi/jenza u servizz ta’ kwalità a[jar tant li minkejja li ]diedu lpassi;;ieri u l-karozzi, naqsu l-vja;;i u dan ifisser inqas spejje] g[allkumpanija u d[ul akbar. L-aktar ;urnata matul il;img[a ta’ Santa Marija li g[addiet li fiha qasmu lakbar numru ta’ passi;;ieri u vetturi kienet il-:img[a 17 ta’ Awwissu. B’kollox f’dik il-;urnata qasmu lfliegu 17,661 passi;;ier, 5,221 karozza u saru lakbar ammont ta’ vja;;i, b’kollox 64.

Ara pa;ni 4 u 5

Edukazzjoni

In/ident

38 organizzazzjoni jgawdu minn fondi Ewropej.

}ag[]ug[ Ingli] jeg[req fil-bajja ta’ Kemmuna

Ara pa;na 3

Ara pa;na 9


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

2 Lokali Jekk se ssuq...

TIXROBX!

}vilupp fl-esplorazzjoni g[a]-]ejt u l-gass Il-kumpanija Mediterranean Oil & Gas [abbret li lkumpanija sussidjarja tag[ha Phoenicia Energy Company la[qet ftehim mal-kumpanija Genel Energy dwar esplorazzjoni g[a]-]ejt f’Area 4 Offshore ta’ Malta. F’rapport mill-a;enzija tala[barijiet Reuters intqal li Genel Energy se takkwista 75 fil-mija tal-interessi ta’ Mediterranean Oil & Gas f’kuntratt offshore ta’ 30 miljun dollaru kif ukoll ftehim ie[or biex tanalizza u takkwista aktar assi f’Malta, fil-Libja u fit-Tune]ija. Genel Energy se t[affer l-

ewwel bir esploratorju li mistenni jin]el sa 2,500 metru u tkompli t-tieni bir esploratorju b’nefqa li tista’ titla’ sa 30 miljun dollaru. Genel Energy qalet li se takkwista s-sit offshore talblokk Sidi Moussa filMarokk bil-prezz ta’ 50 miljun dollaru. Il-ftehim li jikkon/erna lil Malta mistenni jkun komplut sal-a[[ar ta’ Ottubru li ;ej imma jrid l-approvazzjoni talMinistru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali Malti kif ukoll li jista’ jkun hemm estensjoni ta’ sena fil-perijodu tal-li/enzja tal-ewwel fa]i ta’ esplorazzjoni

f’Area 4 ta’ Malta. Il-Kap E]ekuttiv ta’ Mediterrenean Oil & Gas Bill Higgs qal li hu kuntent li lkumpanija rnexxielha til[aq ftehim ma’ sie[eb importanti b[alha hi l-kumpanija Genel Energy biex titkompla lesplorazzjoni g[a]-]ejt f’Area 4 ta’ Malta. Hu fakkar li Genel Energy g[andha rekord tajjeb fl-esplorazzjoni u l-i]vilupp internazzjonali ta]-]ejt u tal-gass. Hu qal li lkumpanija hi fidu/ju]a flopportunitajiet li hemm u se tkompli bil-pjani tag[ha g[all-ewwel bir esploratorju f’din iz-zona.

L-ALPA twissi li titjiriet bl-ajru jistg[u ji;u kkan/ellati L-Air Malta takku]a lill-ALPA li trid ittellef l-operat tal-kumpanija

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> ftit imsa[[ab u xi ftit im/ajpar f’xi n[awi mas-seb[, li jsir il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif u varjabbli li jsir l-iktar mil-Lbi/ BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 34˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.9mm IX-XEMX> titla’ fis-06.27 u tin]el fit-19.42

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Wara li fis-17 ta’ Awwissu rre;istrat tilwima industrijali, lAssocjazzjoni Maltija tal-Bdoti, l-ALPA qed tav]a li jista’ jkun hemm xi diffikultajiet fil-linja nazzjonali tal-ajru, l-Air Malta min[abba limitazzjoni finnumru tal-[addiema. L-ALPA rre;istrat din it-tilwima wara li la[[ar ftehim kollettiv skada aktar minn sentejn ilu. LAsso/jazzjoni ma ordnat l-ebda direttiva ta’ strajk lill-bdoti i]da ordnat lill-membri kollha biex jibqg[u jonoraw il-ftehim kollettiv li skada. Fi kliem l-ALPA f’dan il-ftehim hemm imni]]la /ertu kundizzjonijiet li mhumiex kumpatibbli ma/-/irkostanzi pre]enti fl-Air Malta u g[alhekk stqarret li filwaqt li m’g[andha l-ebda intenzjoni li t[arbat it-titjiriet, il-limitazzjonijiet fin-numru tal-membri tal-ekwipa;; ser iwassal biex

ji;u affetwati xi titjiriet, b[alma ;ara l-Erbg[a filg[axija. Filwaqt li qed tappella biex in-negozjati g[allftehim kollettiv jer;g[u jibdew minnufih, l-ALPA qed twissi li jista’ jkun hemm xi titjiriet blajru li ji;u kkan/ellati fil;img[at li ;ejjin. B’reazzjoni g[al dan l-Air Malta qalet li l-intenzjoni talALPA hi biss li ttellef l-operat tal-linja tal-ajru. L-Air Malta akku]at lill-ALPA li mhux jirnexxilha tara l-istampa l-kbira u qalet li l-ALPA ma jinteressahiex li bit-talbiet tag[ha lkumpanija tista’ tfalli. Min-na[a tag[ha l-linja nazzjonali qalet li g[amlet il-proposti tag[ha lill-ALPA, proposti li l-Air Malta tikkonsidra ;usti u responsabbli. Fir-reazzjoni ntqal ukoll li l-ALPA biddlet kemm-il darba dak li trid. L-Air Malta qalet li jekk l-

ALPA riedet ta[dem malmani;ment ma kinux iwaqqfu l-kumpanija milli jikru ajruplan li fisser telf finanzjarju ta’ €2.5 miljun. Ma kinetx tag[mel talbiet li jaqb]u l-€10 miljun g[al perjodu tal-ftehim, ma kinetx tordna direttivi lill-membri tag[ha wara li l-kumpanija qablet li tattendi g[al-laqg[a mad-direttur tax-xog[ol u rrelazzjonijiet industrijali u lanqas ma kienet tippretendi li tinkiser il-li;i tat-tassazzjoni b’rabta ma’ [las ta’ taxxa fuq id-d[ul. L-Air Malta appellat li jekk l-ALPA trid tittie[ed bis-serjetà g[andha tirritorna g[an-negozjati b’sett ta’ proposti di/enti fid-dawl ta/-/irkostanzi pre]enti. F’reazzjoni g[at-twe;iba talAir Malta, l-ALPA sej[et g[arri]enja tal-Kap E]ekuttiv tallinja nazzjonali tal-ajru.

B[al-lum 25 sena

IL-:IMG{A L-og[la 34˚C L-inqas 24˚C

IS-SIBT L-og[la 34˚C L-inqas 23˚C

IL-{ADD L-og[la 35˚C L-inqas 25˚C

IT-TNEJN L-og[la 33˚C L-inqas 25˚C

IT-TLIETA L-og[la 32˚C L-inqas 24˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 31˚C xemxi, Al;eri 33˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 21˚C xemxi, Ateni 40˚C xemxi, Li]bona 26˚C xemxi, Berlin 23˚C ftit imsa[[ab, Brussell 21˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 33˚C xemxi, Dublin 16˚C imsa[[ab, Kopen[agen 20˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 24˚C ftit imsa[[ab, Milan 31˚C xemxi, Istanbul 35˚C xemxi, Londra 21˚C ftit imsa[[ab, Madrid 33˚C xemxi, Moska 21˚C imsa[[ab, Pari;i 23˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 34˚C xemxi, Ruma 31˚C xemxi, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 31˚C xemxi, Tune] 37˚C xemxi, Vjenna 29˚C ftit imsa[[ab, Zurich 24˚C ftit imsa[[ab, Munich 24˚C xemxi, Stokkolma 18˚C imsa[[ab, San Pietruburgu 15˚C xita.

I

l-Gvern i[abbar in/entivi kbar lillKooperattiva tal-Farmers’ Wine ta’ Burmarrad biex to[ro; mill-kri]i li kienet g[addejja minnha g[al diversi snin. Minflok xolja l-Kooperattiva, il-Gvern wera l-fidu/ja tieg[u fil-Bord u offra g[ajnuna [alli lKooperattiva tkun tista’ ter;a’ taqbad it-triq tas-su//ess. Fl-investigazzjonijiet tag[ha dwar ilbombi mal-jott ‘Angel’ tal-PLO, il-Pulizija interrogat l-ekwipa;;. Fosthom instab li kien hemm membri li kellhom passaporti foloz. Ra;el miet wara li ntlaqat minn ]iemel sfrattat waqt li kien g[addej mit-Triq TalBalal bejn in-Naxxar u San :wann. Ra;el ie[or we;;a’ fi splu]joni filfabbrika tan-nar San Mikiel ta’ {al Lija.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta‘ Awwissu, 2012

Lokali 3

Aktar g[aqdiet igawdu minn fondi Ewropej 38 organizzazzjoni u istituzzjoni edukattiva r/evew fondi peremzz tal-Life Long Learning Programme tal-Unjoni Ewropea. Dan sar waqt /erimonja fl-uffi//ju tal-EUPA f’Santa Venera. Din l-a;enzija tirregola l-finanzjament mill-Unjoni Ewropea lejn dawn l-g[aqdiet. B’kollox dawn l-g[aqdiet se jkunu qed igawdu minn finanzjament ta’ €712,000. Fost l-g[aqdiet li bbenefikaw minn dan il-programm hemm skejjel tal-Knisja, tal-privat u tal-istat, kif ukoll istituti edukattivi tal-edukazzjoni og[la b[all-Università ta’ Malta u l-Junior College. Dawn l-g[aqdiet kellhom jippre]entaw programm edukattiv biex ji;i finanzjat, fost o[rajn permezz talpro;etti Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus u Grundtvig. Pre]enti g[al din i/-/erimonja kien hemm ukoll lAssistent Parlamentari fi [dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Stephen Spiteri. Hu rringrazzja lil dawn listituzzjonijiet g[all-[idma tag[hom filwaqt li sa[aq li jrid isir aktar xog[ol biex ikomplu jitkattru l-opportunitajiet. Hu tkellem ukoll dwar l-importanza ta’ dan il-programm. Il-Programm Life Long Learning huwa programm Ewropew li jg[in mhux biss lit-tfal i]da wkoll li]-]g[a]ag[ u lill-adulti biex japprofittaw ru[hom minn opportunitajiet fl-edukazzjoni tag[hom fuq skala Ewropea. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku talEUPA www.eupa.org.mt.

38 g[aqda gawdew minn €712,000 f’fondi biex jissoktaw bi pro;etti ta’ tag[lim tul il-[ajja


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

4 Lokali

Lokali 5

Mil-lum jumejn ta’ luttu minn Charles Muscat u Rebecca Borg, Ritratti> Michael Ellul u Trevor Sollars

Il-karozza bit-tebut ta’ Duminku Mintoff quddiem il-Monument tal-{elsien fil-Birgu

Mil-lum jibdew jumejn ta’ luttu nazzjonali wara li lbiera[ waranofsinhar beda l-a[[ar vja;; tal-Perit Mintoff hekk kif fl- erbg[a ta’ waranofsinhar il-Korteo Funebri beda jdur il-postijiet kollha sinonimi mal-[ajja politika tal-eks Prim Ministru u eks Mexxej talMLP. Dan b[ala parti mill-funeral statali li jil[aq il-qofol tieg[u g[ada bil-quddiesa praesente cadavere filKon Katidral ta’ San :wann il-Belt, immexxija mill-Ar/isqof ta’ Malta Pawlu Cremona fl-10.30 ta’ filg[odu. L-ewwel post li mar il-korteo wara li dan telaq mill-Isptar Mater Dei, kien {al Tarxien, il-post fejn kien joqg[od u miet Duminku Mintoff. Fir-ra[al fejn miet, il-Perit ing[ata l-a[[ar tislima mis-Sindku Paul Farrugia, il-Kunsillieri u anke l-Kumitat tal-Partit Laburista. Ilkorteo baqa’ sejjer l-Isla quddiem il-Ba]ilika fejn is-Sindku Justin Camilleri, il-membri tal-Kunsill Lokali, il-Kumitat tal-PL tal-Isla u l-Banda La Vincitrice, akkumpanjaw il-korteo minn Triq il-Vitorja sal-Ka]in tal-Banda talIsla u g[adda wkoll minn fejn ilMacina. Il-korteo mbag[ad wasal quddiem il-Monument tal-{elsien, il-Birgu fejn saret /erimonja b’kant minn Mary Spiteri b’silta mill-

It-tebut quddiem il-ka]in tal-Banda San :or; ta’ Bormla

{u Duminku Mintoff, Patri Dijonisju Mintoff miexi fil-korteo Funebri

musical :ensna. Hawnhekk ilqraba tal-Perit Mintoff ni]lu qalb in-nies. Il-korteo kien akkumpanjat mis-Sindku tal-Birgu John Boxall, il-kunsillieri, u l-baned tal-lokal. Wara l-Birgu, imbag[ad ippro/eda lejn Bormla, il-post fejn twieled u trabba Duminku Mintoff. Hawnhekk kien akkumpanjat misSindku tal-Kalkara, Michael Cohen, il-membri tal-Kunsill Lokali, ilKumitat PL Kalkara, flimkien malKa]ini tal-Banda, Circolo San Giuseppe, Filarmonika Sagra Familja u G[aqda Mu]ikali San :u]epp. Aktar tard, l-Ar/ipriet Joe Mifsud u l-Banda ta’ San :or;, fost o[rajn, akkumpanjaw il-korteo lejn il-Knisja Kolle;;jata ta’ Bormla. Ilkorteo, qabel ma wasal il-knisja, waqaf g[al ftit mumenti quddiem ilKa]in tal-Banda San :or; fejn ilPerit Mintoff serva ta’ President g[al iktar minn 50 sena. Hawnhekk it-tebut tal-Perit tni]]el fuq l-idejn u b[ala simbolu ta’ pa/i filMediterran, ittajru 21 [amiema bajda. Fil-Kolle;;jata Mintoff ing[ata tislima wkoll b’kant ta’ innijiet u talb. Il-korteo funebri kompla fi triqtu lejn il-Marsa fejn intlaqa’ misSindku Chris Spiteri, millKunsillieri, mill-Kumitat tal-PL tal-

Marsa u minn banda mag[mula minn rappre]entanti mill-G[aqda Mu]ikali Marija Re;ina u millBanda Trinità Qaddisa. Il-korteo kompla lejn il-Knisja tat-Trinità Mqaddsa tal-Marsa. Wara l-korteo mar lejn il-{amrun fejn fi Triq il-Kbira San :u]epp quddiem l-entratura ta’ fejn kien hemm ir-Radio City, is-Sindku Vince Bonello, Kunsillieri, ilKumitat tal-PL tal-{amrun u rappre]entanti mill-Banda San Gejtanu u mill-Banda San :u]epp taw l-a[[ar tislima lill-Perit Mintoff. Il-korteo funebri akkumpanjat mill-Banda tal-Partit Laburista kompla sejjer lejn i/-?entru Nazzjonali Laburista. It-tebut talPerit Mintoff intrefa’ fuq l-ispallejn fejn il-Mexxej Laburista Jospeh Muscat flimkien malAmministrazzjoni, il-Kunsill Nazzjonali E]ekuttiv, il-Grupp Parlamentari u l-kumitati lokali taw l-a[[ar tislima lil Dom Mintoff. Folla kbira n;abret quddiem i/?entru Nazzjonali Laburista u laqg[et il-wasla tat-tebut ta’ Dom Mintoff b’/ap/ip u g[ajjat ta’ Mintoff.. Mintoff. Il-familja tal-eks Prim Ministru ppre]entat tifkira lillMexxej Laburista Joseph Muscat. Wara l-korteo telaq lejn il-Belt u

f’Bieb il-Belt, intlaqa’ mill-Kunsill Lokali, mill-Kumitat tal-PL talBelt, mis-So/jetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette u l-Banda King’s Own li akkumpanjaw ilkorteo funebri tul Triq irRepubblika sal-Palazz il-Belt fejn il-katavru tal-eks Prim Ministru se jkun espost g[all-qima tal-pubbliku sa nhar is-Sibt meta jsir il-Funeral Statali. Folla i]g[ar ta’ nies laqg[et ilwasla tal-korteo b’/ap/ip sakemm it-tebut idda[[al fil-Palazz talPresident. Illum il-katavru ta’ Dom Mintoff se jkun espost bejn id- 9 a.m. u s-1 p.m. u bejn l-4 p.m. u s-7 p.m. Dalg[odu, il-President ta’ Malta George Abela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat se jag[tu tislima lil Dom Mintoff. G[ada, jum il-Funeral Statali, ilkatavru tal-Perit Mintoff se jer;a’ jkun espost g[all-qima tal-pubbliku fil-Palazz il-Belt bejn is-7.30 a.m. u d-9.30 a.m. Wara l-korteo jitlaq g[allKonkatidral ta’ San :wann akkumpanjat mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta fejn fl-10.30 a.m. issir il-quddiesa praesente cadavere li titmexxa mill-Ar/isqof ta’ Malta, Monsinjur Pawl Cremona.

It-tebut ta’ Duminku Mintoff fil-Knisja Kolle;;jata tal-Kun/izzjoni f’Bormla

It-tebut tal-Perit Mintoff quddiem i/-?entru Nazzjonali Laburista

Il-Korteo Funebri fit-toroq tal-{amrun

It-tebut ta’ Duminku Mintoff jin[are; mill-karru tal-mejtin u jidda[[al fil-Palazz tal-President il-Belt


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta‘ Awwissu, 2012

8 Lokali

Jammetti li importa aktar minn 60 kapsola tad-droga kokaina Kolombjan ammetta li nhar it-Tlieta asso/ja ru[u ma’ persuni o[rajn biex jimporta, g[al skop ta’ traffikar, aktar minn 60 kapsola tad-droga kokaina. Ricardo Antonio Gravina ta’ 33 sena, li g[adu student ammetta wkoll li wasal Malta mill-Olanda biddroga u li kellu fil-pussess tieg[u, g[al u]u personali, il-pjanta me[uda millkannabis. Hu kien mixli wkoll li kellu fil-pussess

tieg[u d-droga kokaina. Minkejja l-ammissjoni tieg[u l-Qorti ma g[andhiex ;urisdizzjoni biex tag[ti sentenza fil-konfront ta’ Gravina, bil-ka] issa jibda jinstema’ quddiem ilMa;istrat Miriam Hayman g[all-provi u wara jkun de/i] f’;uri. G[all-Kolombjan deher lAvukat Noel Bartolo filwaqt li l-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Dennis Theuma.

Mixlija li fi tliet okka]jonijiet da[[let l-eroina fil-[abs Sabrina Caruana ta’ 30 sena minn {al Qormi n]ammet ta[t arrest preventiv wara li kienet mixlija li nhar it-Tlieta li g[addew, u matul ix-xahar li g[adda, da[[let madwar 12-il gramma ta’ eroina fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin. Caruana kienet mixlija li ttraffikat id-droga fil-[abs meta marret i]]ur lis-sie[eb tag[ha li qed jiskonta sentenza ta’ pri;unerija. Il-Pulizija kienet qed tag[mel sorveljanza fuq Caruana u sabet id-droga filparti privata tag[ha. It-tfajla wie;bet mhux [atja tal-akku]i

quddiem il-Ma;istrat Francesco Depasquale. L-imputata kienet ukoll mixlija li, ming[ajr awtorità le;ittima, da[[let id-droga filkonfini tal-[abs u li kienet filpussess tal-istess droga. L-Avukat tal-G[ajnuna Legali Noel Bartolo qal li hu mg[allem li l-libertà hi nnorma f’ka]ijiet fejn l-akku]at qed jikkontesta l-ka]. G[alhekk jekk il-Qorti g[andha xi bi]a’ g[andha tie[u dawn il-mi]uri kollha ne/essarji, fosthom garanziji sakemm jinqata’ lka].

Min-na[a tieg[u l-Ispettur Dennis Theuma li ressaq lil Caruana qal li t-traffikar ta’ droga di;à hu reat serju u traffikar ta’ droga fil-[abs huwa l-ag[ar forma ta’ reat. Hu sostna li gramma eroina traffikata barra t-triq hi ta’ portata ferm anqas meta din tkun traffikata fil-[abs. L-Ispettur Theuma qal li anki sentenza minn Qrati o[rajn, b[al fil-;uri ta’ Josette Bickle li nstabet [atja ta’ traffikar ta’ droga fil-[abs, [are; kemm hi ta’ [sara d-droga f’post millaktar sensittiv.

Liberjan kundannat Mitt ewro multa 6 xhur [abs wara li [ebb g[al ]ew;t ir;iel

Spanjol ta’ 30 sena kien immultat mitt ewro wara li ammetta li waqt li kien fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta nhar il-Erbg[a g[all-[abta tas-2 a.m., [ebb g[al ]ew;t ir;iel u g[amel [sara ta’ €750 fuq il-karozza ta’ Innocent Zammit. Il-ka] se[[ wara li Alberto Chalmeta Verdejo minn Valenzia, ittanta tfajla li kienet mal-g[arus tag[ha, b’dan tala[[ar ji;ri warajh wara argument bejniethom. L-g[arus tattfajla kellem lil Verdejo meta dan ittantalu t-tfajla. Fil-pront qam argument ja[raq b’ri]ultat li l-Ispanjol [arab mill-post bl-g[arus tat-tfajla ji;ri warajh. L-Ispanjol spi//a tela’ fuq karozza u faqa’ windscreen ta’ Peogeot, proprjetà ta’ Innocent Zammit. Minbarra l-[sarat li g[amel fuq il-karozza, l-Ispanjol ukoll ammetta li [ebb g[al Charlie Lofreda u Godwin Mercieca. L-imputat [allas l-[sara li g[amel fuq il-karozza u sku]a ru[u. Hu ammetta wkoll li kiser il-pa/i pubblika b’g[ajjat u ;lied. L-Avukat tal-G[ajnuna Legali Noel Bartolo deher g[al Verdejo filwaqt li l-Prosekuzzjoni tmexxiet millIspettur Mario Haber.

Maxwell Joe ta’ 42 sena mil-Liberja li f’Malta huwa residenti fil-Knisja ta’ Santa Barbara fil-Belt, Valletta kien ikkundannat sitt xhur [abs mill-Ma;istrat Francesco Depasquale wara li ammetta li g[amel [sara f’dar f’{a]}abbar li hija propjetà tal-eks tfajla tieg[u. Maxwell Joe, i]da kien ikkundannat il-[abs g[ax kiser il-provedimenti ta’ sentenza sospi]a li kien ing[ata fuq ka] ie[or fejn kien ikkundannat sitt xhur [abs sospi]i g[al 18-il

xahar [abs. Huwa kien immultat ukoll €100. Maxwell Joe ammetta li nhar it-Tlieta li g[adda seraq sett /wievet u karta tal-identità, propjetà tal-eks tfajla tieg[u Georgina Borg minn {a]-}abbar u li sar re/idiv. L-eks tfajla tieg[u li g[andha tifla ta’ tliet snin ming[and Joe Maxwell fil-Qorti ma riditx ta[firlu. G[alih deher l-Avukat Noel Bartolo. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Sylvana Briffa.

Sentenza sospi]a wara ;lieda Erba’ Libjani li jinsabu Malta g[all-btala kienu kkundannati sentejn [abs sospi]i g[al erba’ snin u li jridu j[allsu l-ispejje] medi/i filkonfront ta’ ]ew; Bulgari a[wa wara ;lieda li se[[et f’San :iljan fis-sig[at bikrin ta’ filg[odu. Il-Libjani li huma residenti Portomaso huma Rami Almeshay ta’ 25 sena, Ziad Elallaghi tal-istess

età,Hosameden Hamal ta’ 26 sena u Rakana Halwaji ta’ 33 sena, u li kollha huma minn Tripli. Huma ammettew li ming[ajr il-[sieb li joqtlu lil Aleksander Atanasov ta’ 25 sena, ikka;unawlu feriti gravi u anke feriti [fief. Ammettew ukoll li qajmu rewwixta fuq l-a[wa Aleksander u Georgi Atanasov, fejn dan tal-a[[ar g[andu 22 sena. Il-Libjani ammettew

ukoll li kellhom fil-pussess tag[hom flixkun tal-[;ie; imkisser biex jikkommettu reat. Il-Libjani qalu wkoll li ma ridux jippro/edu kontra lBulgari li skont l-Avukat tag[hom Philip Manduca kienu huma li ;ew agrediti. G[al-Libjani dehru l-Avukat Josè Herrera u Veronique Dalli filwaqt li l-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Trevor Micallef.

Jitlob kumpens wara li t-twiebet tieg[u tkaxkru mal-maltemp Karmenu Mifsud, sid ta’ negozju li joffri servizzi ta’ funerali mill-im[a]en li g[andu f’{al Qormi, g[amel talba g[al kumpens g[ad-danni li sofra wara li kaw]a ta’ maltempata kbira li se[[et f’Ottubru tas-sena 2010, [afna mittwiebet tieg[u kienu tkaxkru mal-ilmijiet bejn {al Qormi u l-Marsa. Fi protest li huwa ppre]enta fil-Prim

Awla tal-Qorti /ivili huwa qal li f’wie[ed mill-im[a]en li g[andu, dak li jinsab fi Triq Pawlu Farrugia, i]omm g[add sostanzjali ta’ twiebet, vetturi u o;;etti o[rajn relatati man-negozju tieg[u. It-triq tinsab parallela mal-wied ta’ {al Qormi u l-ilma tax-xita li jaqa’ fuq din ittriq, jg[addi g[all-wied minn fet[a li hija inqas minn tliet metri wiesg[a, liema

wied fih pont b’erba’ bokok wesg[in madwar ]ew; metri u g[oljin madwar metru. F’dawn l-a[[ar snin, sar ]vilupp fuq medda kbira ta’ art, bir-ri]ultat li l-ilma tax-xita ma setax jibqa’ jinxtorob fil[amrija u g[alhekk beda jaqleb lejn ilwied. F’dan r-rigward, la l-Kunsill Lokali ta’ {al Qormi u lanqas il-Gvern, qal

Karmenu Mifsud, ma [adu prekawzjoni jew evalwaw il-konsegwenzi ta’ tali ]vilupp. Mifsud qal li l-art tal-wied ma baqg[etx fl-istat ori;inali tag[ha, i]da ttellg[et ’il fuq u tg[attiet bil-konkos, bilkonsegwenza li l-volum li kien jie[u lwied, i//ekken sostanzjalment u l-ilma ma kienx qieg[ed ji;i assorbit b[al qabel.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

Lokali 9

Jinqered 1715-il kilo ta’ ikel {idma biex tkun im[arsa s-sa[[a pubblika 1715.57kilo ta’ ikel inqered u n[ar;u mal-512il avvi] lil bosta operaturi u negozji relatati mal-ikel. Dan [are; minn rapport li ppubblika id-Direttorat g[as-Sa[[a Ambjentali fi [dan is-Sovrantendenza tas-Sa[[a Pubblika, li fih ta rendikont tal-azzjonijiet li ttie[du matul ix-xahar ta’ Lulju 2012. Mill-ammont ta’ ikel wie[ed isib mas-712.32kg ta’ [axix frisk u 172.8kg ta’ sendwi/is min[abba li l-kundizzjonijiet tag[hom kienu mhux skont dak me[tie;. 686.4kg ta’ meraq talfrott min[abba li ma kinux ta’ kwalità. 82kg ta’ ikel varju min[abba xi irregolaritajiet fit-tikketta ta’ dawn il-prodotti. 28.45kg ta’ ti;ie; li kienu esposti g[all-kontaminazzjoni u 32.6kg ta’ la[am fri]at. Barra minn hekk, ;ew ma[ru;a 20 /ertifikat sanitarju g[all-vapuri u 812 control cards g[al sustanzi narkoti/i u psikotropi/i.

Il-mutur tat-tip Suzuki maqsum fi tnejn kaw]a tal-impatt (Ritratt>Michael Ellul)

Ra;el fil-periklu tal-mewt u ie[or gravi wara [abta bejn mutur u trakk }ew;t ir;iel Serbi riekba fuq mutur spi//aw l-isptar wie[ed fil-periklu tal-mewt u l-ie[or we;;a’ gravi meta kienu involuti f’in/ident filCoast Road f’Ba[ar i/?ag[aq. L-in/ident se[[ hekk kif g[al xi ra;uni, il-mutur li kienu fuqu ]-]ew;t ir;iel ta’ nazzjonalità Serba kellu impatt qawwi ma’ baw]er li

kien fid-direzzjoni opposta. Il-baw]er kien misjuq minn ra;el min-Naxxar ta’ 47 sena. Fil-post issej[u ]ew; ambulanzi li [adu li]-]ew; Serbi li kienu fuq il-mutur Suzuki GSX l-Isptar Mater Dei fejn qed jing[ataw il-kura me[tie;a. Min-na[a l-o[ra, is-sewwieq tal-baw]er tat-tip Isuzu ma sofriex ;rie[i, i]da sofra minn xokk.

:uvni jwe;;a’ gravi f’in/ident fil-Mellie[a Sbie[ ilbiera[ filg[odu , ;uvni ta ’ 23 sena residenti Tas - Sliema kien involut f ’’ ín/ident tat - traffiku fi Triq Louis Wettinger il Mellie[a . Il - Pulizija ;iet infurma ta fejn marret immedjatament fuq il - post u minn st[arri; preliminari rri]ulta li g[al xi ra;uni dan il ;uvni tilef il - kontroll tal - vettura tieg[u ta ’ tip Mini Cooper u spi//a ;o g[alqa li hemm biswit it - triq

imsemmija . Fuq il-post issej[u l-membri midDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili kif ukoll Ambulanza li [adet is-sewwieq tal-vettura l-Isptar Mater Dei sabiex jing[ata l-kura me[tiega. Aktar tard huwa ;ie //ertifikat li qieg[ed isofri minn grie[i ta’ natura gravi i]da ma jinsabx fil-periklu li jitlef [ajtu. Il-Pulizija g[adha qed tinvestiga l-ka].

Il-mutur inqasam fi tnejn mad-daqqa Min[abba l-gravità talin/ident, Triq il-Kosta ng[alqet g[at-traffiku mi]]ew; na[at. Dan g[aliex malart kien hemm ammont kbir ta’ fjuwil. Barra minn hekk, il-mutur inqasam fi tnejn u kien hemm

[afna bi//iet li nferxu sa madwar 40 metru ’l bog[od mill-post tal-impatt. Il-Ma;istrat Francesco Depasqule [atar diversi esperti biex jg[inuh fl-inkjesta. Aktar investigazzjoni millpulizija g[adha g[addejja.

}ag[]ug[ Ingli] jeg[req f’Kemmuna }ag[]ug[ Ingli] ta’ 20 sena miet ilbiera[ waranofsinhar waqt li kien qed igawdi l-ba[ar ta’ Kemmuna filBajja ta’ Santa Marija mal-familja. L-in/ident se[[ g[all-[abta tat-tlieta u nofs ta’ waranofsinhar meta Marcus Hughes Hallet, kien fl-ilma qed jog[dos u ma deherx iktar. Minkejja l-intervent f’waqtu tal-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps, Hughes tilef [ajtu hekk kif wasal l-Isptar Mater Dei. Hekk kif ittella’ mill-ilma l-membri

tas-salvata;; bdew jag[mlu li tissejja[ CPR jew inkella bdew jag[tu nnifs artifi/jali. Fil-post wasal ukoll [elikopter tattip Alouitte tal-Forzi Armati Maltin, li tellg[u li]-]ag[]ug[ li [aduh l-Isptar Mater Dei fejn komplew l-isforzi biex ikun salvat. Però ma kienx bi]]ejjed g[aliex Marcus Hughes Hallet miet ftit tal-[in wara l-isptar. B’rabta ma’ dan il-ka] g[addejja wkoll inkjesta ma;isterjali, immexxija mill-Ma;istrat Paul Coppini.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-aqwa tat-turi]mu B[alissa g[addejjin mill-qu//ata tal-ista;un tatturi]mu, wa[da mill-aqwa industriji li g[andna f’Malta u li qed tag[mel su//ess minkejja dak li g[addej barra minn Malta fil-pajji]i minn fejn ji;u t-turisti. }ieda fuq snin di;à tajbin F’Malta, kull sena fit-turi]mu qed tisboq lil dik ta’ qabilha; u dik ta’ qabilha tkun wa[da rekord ukoll. Ji;ifieri m’a[niex qed in]idu fuq snin []iena imma qed in]idu t-turisti fuq snin di;à tajbin. U dan ;ej g[ax il-Gvern [adem biex lil din lindustrija ewlenija j[arisha kemm jista’ jkun minn dak li qed ji;ri barra. L-ewwel nett billi l-Gvern stess fehem il-bidla kbira li se[[et fl-ivvja;;ar bit-teknolo;ija talkomunikazzjoni. Dan irri]ulta f’turi]mu li qed jibbukkja fl-a[[ar minuta ma’ linji tal-ajru low cost. }ieda li minnha jgawdi kul[add I]-]ieda fit-turi]mu tfisser li minnha jgawdi kul[add. L-ekonomija Maltija tiddependi [afna fuq it-turi]mu, g[aliex hemm eluf ta’ [addiema li huma marbuta direttament jew indirattament ma’ din l-industrija. Tista’ tg[id li mit-turi]mu kwa]i jiekol kul[add. L-ekonomija hi katina s[i[a u g[alhekk tara l-importanza ta’ [idma kollettiva

biex inkomplu nattiraw dejjem aktar turisti. It-turi]mu ]died anke fil-g]ira G[awdxija fla[[ar ;img[at. F’e]er/izzju li g[amel dan il;urnal rajna kif lukandi u residenzi o[ra li jilqg[u lit-turisti kienu mimlija g[all-festi ta’ Santa Marija u anke hemm prospetti sbie[ g[ax-xhur li ;ejjin. Hemm turisti li qed ji;u spe/ifikament biex i]uru l-g]ira G[awdxija u jgawdu l-kwiet u l-ambjent mill-isba[ li toffri din il-g]ira. Il-Labour kontra l-low-cost Il-mi;ja tal-linji low-cost ma kinitx g[al qalb kul[add u l-Partit Laburista [are; kontriha. Imma kienet wa[da mid-de/i]jonijiet tal-Gvern fitturi]mu li tat il-frott. Qed naraw dejjem aktar rotot jift[u minn Malta u lejha, u dawn qed ikunu ta’ su//ess. Il-Gvern qieg[ed ukoll isa[[a[ lill-Air Malta.

Din tissa[[a[ mhux billi ma jkollhiex kompetizzjoni imma billi tag[raf tikkompeti. U b’hekk ikompli jgawdi t-turi]mu. B[alissa g[addej il-pro/ess ta’ ristrutturar ta’ din il-kumpanija. U bdew jidhru wkoll l-ewwel ri]ultati, hekk kif kien re;istrat l-ewwel tnaqqis fit-telf operattiv. Passi fid-direzzjoni t-tajba li jinsabu mexjin mal-pjan li kien imfassal u mg[oddi lill-Kumissjoni Ewropea. Kien hemm de/i]jonijiet o[rajn li [allew [afna frott fit-turi]mu. Il-Gvern qed jirreklama lil Malta

b’kull mod kull fejn jista’ – reklamar li jiswa [afna flus. Nieda [afna skemi ta’ g[ajnuniet g[al investiment fil-lukandi. Skemi li kienu strumentali biex il-lukandi jkomplu jsa[[u l-kompetizzjoni mhux biss bejn il-lukandi Maltin imma jridu jikkompetu wkoll ma’ lukandi o[ra li joffru pakketti barranin f’pajji]i o[ra. Qed joffri wkoll lit-turisti servizzi dejjem a[jar. Li bihom ingawdu a[na l-Maltin ukoll li g[andna l-okka]joni nkunu turisti f’pajji]na stess u ngawdu l-attivitajiet u l-opportunitajiet ta’ ]jarat f’tant attrazzjonijiet madwar Malta u G[awdex. Kuntrast kbir mar-re/essjoni tas-snin 80 Fir-re/essjoni tas-snin tmenin, it-turi]mu kien ikkollassa u waqa’ bil-kbir. Illum, minkejja re/essjoni fid-dinja ag[ar minn tas-snin, kri]i finanzjarja dinjija u awsterità kbira fil-pajji]i minn fejn ji;u t-turisti, it-turi]mu f’Malta jifta[ar b’rekords ;odda grazzi g[all[idma tal-Gvern li [arset lit-turi]mu mill-ag[ar effetti ta’ dak li qed ji;ri fil-bqija tad-dinja kif [arset lill-industruiji l-o[rajn ukoll minn dawn leffetti. Tmexxija g[aqlija tispikka f’dawn ilmumenti diffi/li u ]gur li t-turi]mu hu xhieda ta’ dan g[aliex minkejja d-diffikultajiet kollha, innumru ta’ turisti kulma jmur qieg[ed jikber.

Riflessjoni dwar il-mewt ta’ Dom Mintoff Hu fatt innegabbli li fla[[ar tasal ta’ kul[add. Ilmewt hi realtà daqskemm hi l-[ajja. G[al persuna li tmut, il-mewt tista’ tkun ta’ [elsien minn xi tbatija, ta’ sodisfazzjon g[ax il-[ajja la[qet l-ambizzjonijiet talpersuna, ta’ rassenjazzjoni mal-volontà tal-{allieq, ta’ diqa li l-mewt waslet meta ma kienx hemm lokha, kmieni wisq jew tard wisq. It-tmiem tal-[ajja

Dawn huma [sibijiet normali g[ax il-bniedem quddiem ir-realtà tal-mewt jara l-vulnerabbiltà tieg[u, illimiti tieg[u. Huma dawk li forsi f’[ajjithom kienu vi/in [afna tat-telfien ta’ [ajjithom u allura g[andhom esperjenza ta’ xi tfisser li tkun konxjament wara bieb ittmiem tal-[ajja li jistg[u jg[idulna x’kienu [assew. Trankwillità, disperament, sodisfazzjon, di]appunt... Il-mewt ta’ Dom Mintoff

kienet mistennija g[ax a[na drajna li l-limitu tal-[ajja jwassal g[al ammont ta’ snin, imbag[ad daqshekk din il[ajja. Li tmut ta’ 96 sena, g[alkemm illum hi xi [a;a aktar komuni minn ]minijiet o[ra, ifisser li tkun g[addejt l-a[[ar snin ta’ [ajtek taf li lmument tal-a[[ar ma jistg[ax ikun wisq ’il bog[od. Meta jkun hemm il-mard, b[alma ;ara lill-Perit Mintoff, bi d[ul u [ru; millisptar ta’ spiss, allura r-realtà tat-tmiem x’aktarx li tkun aktar evidenti, kemm g[allpersuna nnifisha kif ukoll g[al dawk ta’ madwarha. Imma ti;i meta ti;i l-mewt, g[al dawk li jkunu j[obbu lpersuna li tkun [alliet din il[ajja, it-telfa t[alli impatt ta’ diqa, ta’ vojt li ma jistax jimtela, ta’ telfa dejjiema, ta’ sodisfazzjon li jkunu g[amlu dak li setg[u mal-persuna li [abbew, forsi ta’ di]appunt g[ax ma kinux leali bi]]ejjed

Dawk li j[alluna wara snin ta’ servizz lill-poplu j[allu warajhom reazzjonijiet differenti filwaqt li l-[ajja pubblika li jokkupaw il-politi/i hi mid-definizzjoni tag[ha kontroversjali

lejn din il-persuna u li forsi setg[u kienu aktar diretti flespressjoni ta’ m[abba lejn ilpersuna li t-telfa tag[ha qed twassalhom biex i/ar/u dmug[ li donnu mhux kapa/i jieqaf. Il-[ajja pubblika Il-mewt ta’ persuna fil-[ajja

pubblika to[loq reazzjonijiet differenti. Dawk li j[alluna wara snin ta’ servizz lillpoplu j[allu warajhom reazzjonijiet differenti. I]da l[ajja pubblika li jokkupaw ilpoliti/i hi mid-definizzjoni tag[ha kontroversjali. U allura r-reazzjonijiet talpubbliku bilfors tkun wa[da m[allta. Mintoff kien persuna kontroversjali mill-bidu nett tal-[ajja politika tieg[u sala[[ar nett tal-[ajja pubblika tieg[u. L-istorja ta’ Malta tassew li ming[ajru ma kinitx tkun l-istess. L-episodju li kien wassal g[all-umiljazzjoni ta’ Pawlu Boffa fis-snin erbg[in tasseklu l-ie[or kien rifless g[al darb’o[ra fl-umiljazzjoni ta’ Alfred Sant fis-snin 90, ukoll tas-seklu l-ie[or. It-tnejn kienu kkaw]aw reazzjonijiet differenti mill-partitarji talLabour. G[al xi w[ud kien baqa’ salvatur, g[al xi w[ud kien sar traditur.

Illum li Dom Mintoff m’g[adux mag[na dawk listess Laburisti se jirriflettu fuq dawn il-fatti. Il-;id li jag[mlu l-politi/i g[alkemm b’mod ;enerali jitgawda minn kul[add, mhux bilfors jintlaqa’ minn kul[add. Id-deni li xi kultant jag[mlu l-politi/i ma jeffettwax lil kul[add bl-istess mod. Kemm dawk li jsofru u dawk li jgawdu b[ala rri]ultat tal-politika g[andhom l-istejjer tag[hom x’jirrakkontaw. Dan rajnieh b’mod /ar [afna meta kien intwera d-dokufilm dwar Dom Mintoff. Dak li m’g[andux isir fi ]mien ta’ luttu hu listradikament tal-istorja mag[rufa. Il-verità fil-politika diffi/li li til[aqq o;;ettività perfetta. I]da li tinnega ssewwa mag[ruf mhux il-mod kif ti//elebra l-[ajja ta’ persuna kontroversjali. Tag[ti l-verdett

A[jar tie[u pawsa u tistenna g[al ]mien meta lanali]i tista’ ssir b’mod a[jar. Hu fatt daqskemm hi fatt ilmewt, li Mintoff kien alla g[al xi w[ud, (jien d[alt fi djar fejn kienet mixg[ula xemg[a quddiem ir-ritratt ta’ Mintoff) u xitan g[al o[rajn. Ftit kien hemm gri] fost

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

eluf ta’ Maltin. Jew iswed jew abjad. L-istorja fit-tul g[ad trid tag[ti l-verdett tag[ha. Illum nistg[u nirriflettu biss fuq dak li nafu u fuq dak li g[addejna minnu a[na. G[ada [addie[or g[ad irid japprofondixxi biex isib ir-ra;unijiet g[ala Mintoff filwaqt li kien tassew ;gant politiku, fl-istess [in kien politiku dg[ajjef ukoll. Ta’ madwaru jistg[u jag[tuna [jiel. Xi w[ud dan di;à g[amluh b’nofs veritajiet. O[rajn jippreferu ma jg[idu xejn. Filwaqt li nag[tu lkondoljanzi lill-qraba ta’ Dom Mintoff u lill-MLP, nirriflettu fuq il-passat biex il-futur ikun [afna isba[. Dwar il-pre]ent irridu naslu g[all-konklu]jonijiet tag[na a[na b[ala poplu a[jar jew ag[ar min[abba dan il-politiku^


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IS-SIRJA

Ikompli l-;lied fl-in[awi ta’ Damasku u Aleppo

L-AWSTRALJA> Ajruplan tal-linja Qantas waqt it-tluq mill-ajruport internazzjonali ta’ Kingsford Smith f’Sydney. Din il-linja Awstraljana g[adha kemm irrappurtat l-ewwel telf annwali mindu kienet ipprivatizzata fl-1995 u anki [assret l-ordnijiet g[al 35 ajruplan ;did (li kienu se jiswew mal-$8.5 biljuni) waqt li tipprova taqta’ mill-ispejje]. (Reuters)

Il-qawwiet tal-President Sirjan Bashar al-Assad qed ju]aw l-artillerija u l-helicopter-gunships biex jippersistu bl-attakki fuq ir-ribelli u fost battalji ;odda fil-kapitali Damasku u l-belt prin/ipali ta’ Aleppo. Ir-rapporti rreferew g[al ‘g[exieren ta’ mejtin ;odda’ waqt sig[at ta’ bumbardamenti fuq in-neighbourhoods talkapitali u b’xita ta’ balal tin]el anki fuq Aleppo – fejn skont il-grupp Amnesty International ‘i/-/ivili qed jikkonfrontaw livelli terribbli ta’ vjolenza’. Il-belt ta’ Aleppo sservi b[ala l-hub kummer/jali tasSirja u r-ri]ultat ta’ din il-battalja g[andha t[oll u torbot g[at-taqbida ‘;enerali’ f’dan

il-pajji] – u bir-ribelli li jridu jwaqqg[u lil Assad jinsistu li qed jikkontrollaw xi ]ew; terzi tal-belt. L-Amnesty sadattant iddokumentat diversi attakki tal-qawwiet tal-Gvern Sirjan ( fuq Aleppo) u fejn inqatlu /ivili li ma kenux involuti flostilitajiet. Kelliema g[allgrupp qalu wkoll li r-re;im ikkon/entra l-aggressjoni tieg[u – u b’mod arbitrarju – fuq iz-zoni tar-residenti li huma kkontrollati minn ribelli, ‘aktar milli fuq xi miri militari spe/ifi/i’. Intant, il-Kap politiku tanNazzjonijiet Uniti Jeffrey Feltman fisser is-sitwazzjoni fil-Libanu – ;ar tas-Sirja – b[ala wa[da ‘prekarja’ filwaqt li wissa lill-Kunsill tas-

Sigurtà (tan-NU) li b[alma qalbet g[all-ag[ar is-sitwazzjoni ‘Sirjana’, hemm anki ssogru li ji;ri l-istess u ‘jeskalaw l-affarijiet’ filLibanu. Dan meta ]bruffa aktar ;lied fil-belt Lebani]a ta’ Tripli biex b’hekk sfuma fixxejn il-ftehim g[all-waqfien mill-;lied li kienu ftiehmu dwaru nhar l-Erbg[a l-kapijiet lokali. Intant, mietet tal-inqas persuna waqt li sostenituri u avversarji tal-President Assad i;;ieldu g[ar-raba’ jum konsekuttiv u meta l-;lied, tul il;img[a, bejn in-neighbourhoods rivali tas-Sunni u lAlawiti (li huma favur Assad) di;à ssarraf f’numru mhux [a]in ta’ vittmi.

L-ISTATI UNITI

Ji/[du l-libertà lill-qattiel ta’ John Lennon Ir-ra;el li f’Di/embru tal1980 qatel lill-mu]i/ista le;;endarju John Lennon, eks membru ta’ The Beatles, ;ie mi/[ud fis-seba’ tentattiv tieg[u g[al-libertà provi]orja u wara smig[ spe/ifiku li sar din il-;img[a fl-Istat ta’ New York. Mark David Chapman, li g[andu 57 sena, kien spara

erba’ tiri ;o dahar Lennon li stennieh barra d-dar tieg[u fil-belt ta’ New York, u llum qed jiskonta [abs g[al g[omru, b’ g[oxrin sena ta’ pri;unerija addizzjonali. Chapman kien ammetta l[tija dwar omi/idju tat-tieni grad u fil-fatt ilu mill-2000 jipprova g[al-libertà provi]orja.

IL-LIBJA

Il-;uri ta’ iben Gaddafi g[al Settembru Saif al-Islam Gaddafi, iben l-eks dittatur Muammar Gaddafi u li darba kien ikkunsidrat b[ala l-aktar su//essur probabbli g[al mexxej (fil-Libja) se jibda g[addej ;uri x-xahar iddie[el fil-belt ta’ Zintan, u fejn ilu jin]amm mindu nqabad minn membri ta’ milizzja f’Novembru li g[adda. Il-Qorti Kriminali Internazzjonali – li [ar;et mandat g[al delitti kontra lumanità fil-konfront ta’ Saif – qalet li taf ‘bis-sitwazzjoni’ i]da ma kenitx ikkuntattjata mil-Libja. Dan meta Saif, li g[andu 40 sena, irid li jidher quddiem l-istess

Qorti Internazzjonali ;ewwa The Hague, fl-Olanda. Attivisti intant esprimew l-inkwiet li Saif jista’ je[el il-piena kapitali jekk jinstab [ati ‘fil-Libja’ u wara li missieru, il-Kurunell Gaddafi – li mexxa pajji]u bl-aktar mod awtokratiku g[al 42 sena – spi//a maqtul, f’Ottubru, ta[t idejn ribelli li kienu qabduh flin[awi ta’ Sirte. Filwaqt li l-Libja trid tiffissa data g[all-;uri ta’ Saif, il-prosekuturi lokali qalu li g[andhom ‘il-provi konkreti’ biex imexxu u li ‘l-akku]i se jkunu approvati mill-Prosekutur :enerali fi kwistjoni ta’ jiem’.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 L-AWSTRALJA

Se tibda ta//etta mal-20,000 refu;jat fis-sena L-Awstralja qalet li g[andha ]]id l-influss stabbilit annwali tar-refu;jati mit13,750 attwali g[al 20,000 – u skont ir-rakkomandazzjonijiet ta’ panel mag[mul minn esperti. Sadattant, il-Prim Ministru Awstraljan Julia Gillard qalet li din il-qab]a ta’ 45 fil-mija hi l-akbar ]ieda (fl-influss ta’ refu;jati) g[al tletin sena – bid-deputati parlamentari f’dan il-pajji] anki, ri/entement, japprovaw il-ftu[ mill;did tal-kampijiet ta’ Nauru u PNG (li jinsabu offshore) g[all-ippro/essar tal-immigranti li jfittxu l-kenn politiku. L-a[[ar inizjattivi g[andhom l-iskop li l-immigranti

illegali ‘jin]ammu’ milli jag[mlu l-vja;; bil-ba[ar perikolu] lejn l-Awstralja u meta mifhum li l-ammonti ta’ dawn in-nies qeg[din ji]diedu. I]-]ieda fl-ammont talimmigranti (refu;jati) li lAwstralja lesta dda[[al bi skop umanitarju u t-twaqqif mill-;did ta/-/entri offshore kienu fost 22 proposta li panel indipendenti dwar il-kenn politiku kien ressaq f’dan ilpajji], kmieni dan ix-xahar. Intant, ir-revi]joni tas-sitwazzjoni mill-istess panel kienet kummissjonata millPrim Ministru Gillard u fost ‘il-parali]i’ tal-Gvern Awstraljan f’din il-kwistjoni delikata.

FRANZA

Opportunitajiet tax-xog[ol akbar g[a]-]ingari Il-Gvern Fran/i] qed jippjana biex i]id l-opportunitajiet tax-xog[ol g[all-immigranti ]ingari mag[rufa b[ala Roma – u meta anki g[andu [sieb li j[assar taxxa li sal-lum qed tkun imposta fuq kull min i[addem lil dawn in-nies partikulari. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Pulizija Fran/i]a ]armat kampijiet li kienu qed iservu b[ala residenzi g[al dawn i]]ingari qrib Pari;i, Lyon u Lille – b’ madwar 240 Roma jispi//aw jaqbdu l-ajruplan lura lejn ir-Rumanija. Dawn it-tke//ijiet kienu kkritikati mill-gruppi favur id-drittijiet tal-bniedem u g[alkemm il-Gvern Fran/i]

iddefenda l-eliminazzjoni talkampijiet wieg[ed ukoll biex ‘jimpenja ru[u g[all-isforzi ;odda lejn l-integrazzjoni ta]]ingari fis-so/jetà’. Il-Gvern Fran/i], li kellu laqg[a spe/ifika dwar ilkwistjoni ‘Roma’, issa dde/ieda li jkunu esti]i l-150 settur tax-xog[ol li huma miftu[in g[an-nies li ;ejjin mir-Rumanija u l-Bulgarija. Il-ma;;oranza assoluta tal15,000 immigranti Roma fi Franza ;ejjin mir-Rumanija, bil-bqija jkunu ta’ nisel Bulgaru u meta jidher li lawtoritajiet Fran/i]i issa qed jikkunsidraw li ja[dmu dejjem aktar fuq il-kun/ett ta’ integrazzjoni permezz tax-xog[ol.

Pulizija jsegwi l-fdalijiet tal-bu]]ieqa f’Ig, fil-limiti ta’ Ljubljana (Reuters)

IS-SLOVENJA

Turisti jmutu fi tra;edja bil-bu]]ieqa tal-ajru Erba’ persuni tilfu [ajjithom u madwar tletin indarbu meta bu]]ieqa talajru – li kienet qed i;;orr itturisti, inklu]i tfal – [adet in-nar u ;;arrfet ftit ’il barra mill-belt kapitali ta’ Ljubljana. Il-pulizija kkonfermat ilmejtin u l-bu]]ieqa kienet g[adha qed taqbad meta waslu fuq il-post diversi

[addiema tal-emer;enza. Aktar tard ir-rapporti rreferew g[al ‘sitt itfal’ fost ilmidruba, bl-awtoritajiet jag[lqu l-a//essi g[allin[awi ta’ Ig, is-subborg fillimiti ta’ Ljubljana fejn ni]let il-bu]]ieqa. Ir-rapporti komplew li qabel qabdet il-bu]]ieqa talajru kienet qed i;;orr mattletin passi;;ier (fosthom

turisti ‘lokali u barranin’), pilota u kopilota – u meta g[alissa [add ma jaf x’seta’ kkaw]a l-in/ident tra;iku, bl-investigazzjoni qed tkompli. Intant, u skont il-websajt tal-a[barijiet Sloven 24ur, ilpilota tal-bu]]ieqa kien talab il-permess biex jin]el xi [mistax-il minuta biss qabel ‘il-mument tad-destin’.

L-ISTATI UNITI

Ta[t theddida minn maltemp tropikali Maltempata Tropikali billaqam Isaac sal-biera[ kienet qed tkarwat fil-Ba[ar Karibew u fejn dehret tavvi/ina l-livell ta’ urugan. Intant, l-elementi qabdu direzzjoni lejn il-kosta ta’ Florida u fejn jistg[u jolqot min-nhar it-Tnejn, u mal-ftu[

tal-Konvenzjoni Nazzjonali tal-Partit Repubblikan, f’Tampa. Matul il-;urnata, l-ag[ar elementi ta’ din il-maltempata g[addew lil hinn mill-G]ejjer Leeward u bil-kundizzjonijiet ji;;eneraw twissijiet ta’ alert “dwar urugan” g[al {aiti u r-

Repubblika Dominikana. Fl-istess [in, Isaac tista’ anki thedded l-interessi talener;ija Amerikani fil-Golf tal-Messiku u meta fis-sig[at li jmiss kapa/i jirrankaw ‘bilkbir’ l-irwiefen regolari li lbiera[ irre;istraw velo/ità ta’ 75 kilometru fis-sieg[a.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta‘ Awwissu, 2012

18 A[barijiet ta’ Barra

SIERRA LEONE> Ra;el b’umbrella jimxi ta[t xita qliel minn [dejn iz-zona tas-slums fl-in[awi ta’ Susan’s Bay, fil-belt kapitali ta’ Freetown. Il-Gvern ta’ Sierra Leone fisser l-epidemija tal-kolera attwali li ]viluppat f’artu b[ala ‘emer;enza nazzjonali’ u f’dan il-perijodu partikulari (mag[ruf b[ala l-ista;un tax-xita) l-aktar in[awi ffullati bir-residenzi huma ka;un ewlieni wara /-/irkolazzjoni tal-marda, u meta l-akbar problemi jidhru li huma dwar nuqqas ta’ sanità jew ilma xieraq g[all-konsum. (Reuters)

IT-TURKIJA

L-Armata tissikka l-morsa fuq il-militanti tal-PKK L-Armata tat-Turkija kompliet blazzjonijiet kontra l-gwerrillieri separatisti Kurdi tal-grupp PKK, b’suldati joqtlu sittax minn dawn ilmilitanti waqt inkursjoni fix-Xlokk tat-Turkija – u fejn il-mira, din iddarba, kienu l-aggressuri li qabel kienu wettqu attakki bil-bombi fuq konvoj militari li sewa l-[ajja ta’ [ames truppi Torok. L-in/identi huma parti minn /iklu ta’ vjolenza fil-provin/ja remota ta’ Hakkari, qrib il-fruntiera mal-Iraq u lIran, u li aktar kulma jmur qed jirranka. Intant, analisti u uffi/jali Torok qed jorbtu l-a[[ar ]viluppi

mal-konflitt tas-Sirja, bil-Gvern f’Ankara jkompli jsegwi mill-qrib din is-sitwazzjoni. L-Armata Torka bag[tet ir-reinforzi – f’dan is-sens suldati addizzjonali u helicopter-gunships – fl-in[awi taxXlokk wara li l-gwerrillieri tal-PKK, nhar l-Erbg[a, splodew bombi ggwidati b’sistemi ta’ remote-control, u bl-iskop li jwettqu l-akbar stra;i possibbli fost l-imsemmi konvoj militari li kien g[addej mid-distrett ta’ Semdinli, f’Hakkari. Il-Gvern Tork anki wera lpreokkupazzjoni tieg[u dwar ilvjolenza b’li jibg[at lill-:eneral

Hayri Kivrikoglu, kmandant ewlieni tal-qawwiet tal-art Torok, f’Hakkari u fejn qed jipprova ja//erta lill-poplu li min-na[a tieg[u jiffavorixxi ‘reazzjoni drastika’ fil-konfront talmilitanti. Il-:eneral insista li se jkomplu ‘bla waqfien’ l-azzjonijiet tal-Armata favur il-[arsien tas-sigurtà fir-re;jun tal-Kurdi u li l-militar ‘se jibqa’ spalla ma’ spalla mal-poplu’ waqt li jaqdi ddoveri tieg[u u jikkonfronta lproblemi. Mietu ’l fuq minn 40,000 ru[ filkonflitt bejn il-PKK u l-qawwiet Torok mindu l-militanti, 28 sena ilu,

bdew il-gwerra g[al art tal-Kurdi separata u indipendenti fir-re;juni tatTurkija lejn ix-Xlokk. U filwaqt li l-konflitt qed jikkon/entra fuq l-in[awi (iddominati minn muntanji) qrib tal-Iraq u l-Iran hu minnu wkoll li l-PKK, fl-a[[ar ;img[at u xhur, wettaq attakki f’numru ta’ bliet aktar ’il ;ewwa fit-Turkija. Sadattant, il-PKK – li hu dikjarat b[ala organi]]a]]joni terroristika mitTurkija, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea – /a[ad g[al sehem fl-attakk li se[[ nhar it-Tnejn fil-belt ta’ Gaziantep u fejn spi//aw mietu disa’ persuni fi splu]joni ta’ karozza-bomba.

IN-NEPAL

Ra;el ferut minn kobra jigdimha repetutament sakemm joqtolha Bidwi li kien qed jikkultiva r-ross ;o villa;; lejn ix-Xlokk ta’ Kathmandu spi//a attakkat minn kobra u rritalja billi ‘jigdem lura’ lil dan is-serp perikolu] sakemm ‘elimina ttheddida’. Wara li qatel is-serp, irra;el, Mohammed Salmodin – residenti ta’ Biratnagar – kien kompla ja[dem fl-g[alqa qisu qatt ma ;ara xejn u minkejja li kien qed isofri gidma tal-istess kobra. Hu filfatt irrakkonta li dde/ieda li jid[ol l-isptar biss ‘min[abba

l-pressjoni ta’ familtu, il;irien u l-pulizija’ u ma]]mien intbag[at id-dar wara li dewwewh it-tobba. “Ladarba indunajt li s-serp gidimni mort it-dar, ;ibt tor/ u rritornajt fuq il-post fejn rajt li kienet attakkatni kobra u g[aldaqstant idde/idejt li nigdimha sal-mewt’, ikkummenta Salmodin, li ma deherx ixxukkjat blesperjenza. Hu kompla li ftit ilu kien tah parir snake-charmer fissens li ‘f’/irkustanzi fejn

tingidem minn serp g[andek tirritalja bl-istess mod u tigdmu sa ma toqtlu’ – u li f’dan il-ka] ‘m’g[andu ji;rilek xejn’. Sadattant, il-Pulizija m’g[andhiex takku]a lil Salmodin b’reat kriminali – li kien ikun il-ka] li kieku sserp (tip ta’ kobra komuni) kien ta’ xi spe/i li tinsab ta[t theddida. Dan minkejja li nNepal g[andu varjetà ta’ sriep li l-parti kbira tag[hom (b[all-kobra) huma perikolu]i [afna g[all-bniedem.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta‘ Awwissu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 19

IL-:ERMANJA

Il-konsum tat-te tajjeb g[al kontra d-dijabete Il-konsum tat-te, g[al tul ta’ ]mien, jista’ jg[in biex inaqqas is-sogru tad-dijabete fil-persuni ta’ mezz’età i]da din it-teorija tapplika biss f’ka] li persuna tixrob erba’ tazzi jew aktar kuljum. Studju qalb il-popolazzjonijiet tal-Ewropa sab li r-residenti talpajji]i li jixorbu erba’ tazzi te kuljum – il-medja fir-Renju Unit – x’aktarx li jnaqqsu /-/ans li ji]viluppaw il-marda b’anqas minn g[oxrin fil-mija. Intant, l-istudju sab li l-konsum tat-te jvarja minn xejn kuljum fi Spanja sa erba’ tazzi fir-Renju Unit u dan meta l-benefi//ji huma l-aktar ‘ovvji’ fost in-nies li jixorbu l-kwantitajiet kbar. Fil-fatt, persuna li tixrob bejn tazza u tliet tazzi te kuljum ma tkunx qed tnaqqas mis-sogru li timrad bid-dijabete. Skwadra ta’ ri/erkaturi mmexxija minn Christian Herder talLeibniz Center for Diabetes Research mal-Università ta’ Heinrich Heine f’Dusseldorf, il-:ermanja, qalet li anali]i pre/edenti wriet li l-konsum tat-te kien asso/jat ma’ in/idenza i]g[ar tad-dijabete mag[rufa b[ala type 2. “L-obe]ità tinvolvi fattur ta’ sogru ewlieni g[all-i]vilupp taddijabete (type 2) i]da fatturi tad-dieta jistg[u wkoll jilag[bu parti importanti,” qalu w[ud mir-ri/erkaturi. Dan meta l-konsum tatte jinvolvi fattur ta’ interess partikulari b’konnessjoni mad-dieta. Stqarrija o[ra qalet li l-konsum tat-te jista’ jnaqqas is-sogru tad-dijabete ta’ type 2 billi jinfluwenza l-konsum taz-zokkor g[all-individwu. Dan minbarra li jipprote;i /erti /elloli (betacells) minn [sara radikali filwaqt li l-benefi//ju jista’ wkoll ikun dovut g[all-pre]enza tal-hekk imsej[a polyphenols fit-te. Ir-ri/erkaturi investigaw l-asso/jazzjoni bejn il-konsum tat-te u l-in/idenza tad-dijabete (type 2) qalb popolazzjoni Ewropea u l-istudju jikkon/entra fuq 26 ‘/entru’ fi tmint ibliet tal-Ewropa – minbarra li kkonsista fi 12,403 ka]i tad-dijabete u eluf o[ra ta’ persuni li m’g[andhomx il-marda. Herder, intant, enfasizza l-importanza li wie[ed jifhem /erti fatturi fl-istil tal-[ajja tieg[u li jista’ jibdel g[all-a[jar u spe/jalment jekk il-fatturi jistg[u jkunu asso/jati mal-i]vilupp tad-dijabete (type 2) li qed ti]died fostna.

IL-MALASJA> Ippopotamu ]g[ir li twieled erbat ijiem ilu jidher qed jg[um qrib ommu li jisimha Kibu, fiz-zoo nazzjonali ta’ Kuala Lumpur. I/-/kejken issemma ‘Syawal’ peress li twieled fl-ewwel jum tax-xahar ta’ Syawal li hu avveniment fil-kalendarju I]lamiku li jimmarka l-bidu tal-festa ta’ Eid al-Fitr u li ji//elebrawha il-Musulmani kollha madwar id-dinja (Reuters)


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Anali]i tal-A[bar NET Television, 21>00 L-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xog[ol, l-ILO f’rapport li [ar;et dwar is-sitwazzjoni tax-xog[ol fil-pajji]i madwar id-dinja, tikkonkludi li Malta hi wie[ed minn [ames pajji]i fiz-zona ewro li g[andhom iktar impjiegi mill-2008. L-istess rapport ikkonkluda wkoll li Malta hi fost ]ew; pajji]i biss miz-zona ewro li g[andhom anqas nies ifittxu x-xog[ol milli kellhom erba’ snin ilu. Bis-sehem ta’ ekonomisti ewlenin, il-programm se janalizza dawn ir-ri]ultati u l-isfidi ekonomi/i li g[andha Malta g[a]-]mien li ;ej. Produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Roderick Agius. La mummia Italia 1, 21>10

Brendan Fraser u Rachel Weisz (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Amerikan tal-1999 li n[adem b’re;ija ta’ Stephen Sommers. L-istorja hi wa[da ambjentata fl-E;ittu. Il-Perit Dom Mintoff NET Television, 23>30 Dokumentarju b’kitba u produzzjoni ta’ Dione Borg li

t[ares minn diversi aspetti lejn dan il-politiku li g[adu kif [allielna. La grande storia Raitre, 20>30 L-edizzjoni tal-lum ta’ dan ilprogramm se tkun dwar il-politiku Taljan Alcide de Gasperi, li fost o[rajn hu l-fundatur tad-Democrazia Cristiana u kofundatur ta’ dik li llum hi l-Unjoni Ewropea. Huwa kien Prim Ministru tal-Italja bejn l-1945 u l-1953. Scoprendo Forrester Rete 4, 23>00 Film drammatiku tal-2001 li fih jispikka Sean Connery fil-parti ta’ kittieb. Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-programm tal-lum

primarjament jikkonsisti f’intervista li saret lil Fr Frank Cortis MSSP (fir-ritratt), li [adem sfiq fil-Perù u li miet fl10 ta’ dan ix-xahar, ftit jiem biss wara li ltaqa’ mal-President ta’ Malta :or; Abela u l-grupp ta’ volontiera li tella’ mieg[u g[al esperjenza missjunarja f’dan ilpajji]. Fr Frank kien ilu madwar 30 sena fil-Perù. Il-programm joffri atmosfera ta’ ottimi]mu reali li jag[mlu wie[ed li mhux ta’ min jitilfu.

Rockna - Radio 101, 19>15 - Michael Bugeja fil-programm tal-lum se jintervista lil Dan McKeon (fir-ritratt), kantawtri/i ]ag[]ug[a li hi wkoll beatboxer ta’ livell dinji. Aktar kmieni din is-sena hi ;iet il-[ames fil-Kampjonat Mondjali tal-Beatboxing li sar f’Berlin, filwaqt li ftit ;img[at ilu ;iet fit-tieni post fil-Kampjonat Nazzjonali tar-Renju Unit fejn hi bba]ata b[alissa. McKeon se tkun ukoll qed iddoqq unplugged matul il-programm.

Daniel tal-Big Band Brothers Sajf Flimkien - NET Television, 18>10

Josef Bonnici u Audrey Harrison b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li g[al-lum, fost o[rajn, se jlaqqag[na mal-mu]i/ist Daniel Cauchi (li jidher fir-ritratt) u li hu membru-fundatur tal-Big Band Brothers. Hu se jitkellem dwar il-karriera tieg[u ma’ din il-band kif ukoll dwar id-diska l-;dida tag[hom Ftakar. Jean Pierre Debono, l-Assistent Segretarju :enerali PN, jitkellem dwar ir-Rotta tal-Arti, il-wirja li l-PN itella’ ta’ kull sena fl-okka]joni tal-festi tal-Indipendenza. Ikun hemm ukol dwar l-identità u lkultura Mediterranja flimkien ma’ Simon Mercieca, dwar i/-Children’s Cinema Day li se ssir g[ada u r-rokna dwar l-inbid.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m.

AVVI}I POLITI?I

AVVI}I SO?JALI

VICTOR SCERRI. Il-{bieb ta’

THERESE COMODINI CACHIA. Il-{bieb ta’ Therese

Victor Scerri se jorganizzaw Diskussjoni Politika, il-{add, 30 ta’ Settembru fl-10.30 a.m. flUffi//ju PN Santa Lu/ija. Kelliema Victor Scerri, Carm Mifsud Bonnici u l-Vi/i Prim Ministru u Vi/i Kap tal-PN Tonio Borg. Wara jkun hemm bibita.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

Comodini Cachia se jorganizzaw Barbecue, illum il-:img[a, 24 ta’ Awwissu. Prezz €15 g[all-kbar u €7.50 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena, bit-trasport inklu]. G[allbiljetti u aktar informazzjoni /emplu 21233600 jew 79425907.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Diskussjoni Politika, il:img[a, 5 ta’ Ottubru fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al Tarxien. Mistiedna spe/jali lMinistru Chris Said u l-President tal-E]ekuttiv tal-PN Marthese Portelli. Wara d-diskussjoni se jkun hemm bibita.

Mifsud Bonnici se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 31 ta’ Awwissu fit-8.30 p.m. f’Ta’ Grabiel, Marsaskala. Prezz €15 g[all-kbar u €7 g[at-tfal. Il-biljetti jinkisbu ming[and il-helpers tas-soltu jew /emplu 99900434. Trasport mill-postijiet tas-soltu hu pprovdut.

{AL SAFI. Il-Kumitat

MARK ANTHONY SAMMUT. Il-{bieb ta’ Mark

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

Anthony Sammut se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 31 ta’ Awwissu fis-7.30 p.m. fi :nien Raymond Caruana, il-Gudja. Prezz €8 g[all-kbar u €5 g[attfal. G[all-biljetti /emplu 79696073 jew 99459055, jew ibag[tu email fuq mark@markanthonysammut.com .

ROBERT CUTAJAR. Il-{bieb

L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw attività so/jali biex titnieda lkandidatura ta’ Robert Cutajar, il:img[a, 31 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fil-lukanda Coastline, isSalini. G[all-bookings ibag[tu SMS fuq 79262101. Biljetti millUffi//ji PN tan-Naxxar, San Pawl il-Ba[ar u l-Mellie[a. Mistieden ewlieni l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi.

{AL QORMI. Il-Kumitat

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda.

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Majjalata, il-:img[a, 31 ta’ Awwissu fit-8.30p.m. fisSi;;iewi. G[al aktar dettalji u biljetti /emplu 99202325 jew 79446850.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 1 ta’ Settembru fit-8.30 p.m. f’La Grotta Restaurant, fil-lukanda Seabank, il-Mellie[a. Prezz €20 u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 21444437, 21247049 jew 99450902. PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 1 ta’ Settembru fil-lukanda Topaz, Bu;ibba. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99263914.

L-APAN qed torganizza

‘Gozo by Night’ illum, l-24 ta’ Awwissu. Nieklu fl-Odyssey restaurant, Marsalforn. Bookings ming[and il-helpers jew /emplu 21420513, 79040544, 21521684 jew 99463677.

VICTOR SCERRI. Il-{bieb ta’

Victor Scerri se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 7 ta’ Settembru fis-7.30 p.m. fis-San Antonio Hotel and Spa, Bu;ibba. Prezz €20 g[all-kbar u €12 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena, bittrasport inklu]. Biljetti ming[and il-helpers tas-soltu jew /emplu 99239840.

{A}-}EBBU:. Il-Kumitat

Sezzjonali ta]-}g[a]ag[ PN se jorganizza Lejla Maltija, il:img[a, 7 ta’ Settembru fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 u biljetti jinbig[u mill-bar tal-Uffi//ju PN jew /emplu 79460242.

ANTOINE BORG. Il-{bieb ta’

Antoine Borg se jorganizzaw Tombla u Barbecue, is-Sibt, 8 ta’ Settembru fis-7.30 p.m. filBuskett Roadhouse. Prezz €18 g[all-kbar u €12 g[at-tfal. G[all-biljetti /emplu 27450114, 79703664 jew ibag[tu email fuq antoine@antoineborg.com.

PAULA MIFSUD BONNICI.

Il-{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 22 ta’ Settembru fit-8 p.m. fil-lukanda Dolmen Resort, il-Qawra. Prezz €15. Trasport provdut. G[all-biljetti /emplu 21239210, 79538559 jew 99242945.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta 25 ta’ Settembru f’Villa Arrigo, inNaxxar. Prezz €3 u g[all-bookings /emplu 23285000. JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Fenkata, is-Sibt, 6 ta’ Ottubru fit-8 p.m. fil-Barri Restaurant, l-Im;arr. Prezz €16.50 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

AVVI}I O{RA IL-G}IRA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. L-offerti g[andhom jintbag[tu lisSegretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Uffi//ju PN G]ira, Triq Manoel De Vilhena, G]ira. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a. SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu lofferti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

IL-QRENDI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

fl-Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu

99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u

t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

27

Numru ta’ attivitajiet ta’ Juventus Club DOC Cuore Bianconero Il-klabb Juventus Club DOC Cuore Bianconero se jniedi diversi attivitajiet biex ikun inawgurat dan il-klabb. G[al snin twal it-tim talJuventus gawda minn sapport impressjonanti f’Malta u sallum jibqa’ wie[ed mill-i]jed tims segwiti f’pajji]na. Kien g[alhekk li, minn [olma li bdiet fuq Facebook, illum ilJuventini Maltin jistg[u jg[ixu l-ftu[ ta’ supporters club ;did fil-g]ejjer tag[na, il-Juventus Club DOC Cuore Bianconero. Il-klabb akkwista rikonoxximent uffi/jali misso/jetà tal-Juventus u fil-ftit ;img[at li g[addew di;à ssie[bu mieg[u mijiet ta’ Juventini residenti Malta. Sa mill-ewwel ;urnata, ilklabb u]a l-motto ‘Il-Klabb mill-Membru g[all-Membru’ u g[amilha /ara li jrid ikun familja g[all-Juventini Maltin. Kien g[alhekk li l-kumitat assigura lill-membri li mhux se ji;i ttollerat profitt millmembri tal-kumitat minn fuq

biljetti g[al-log[ob tal-Juve. Huwa g[alhekk ukoll illi lklabb se jkun il-post fejn ilmembri kollha tal-familja inklu]i nisa u tfal se j[ossuhom komdi ji;u jaraw il-log[ob tal-Juventus f’ambjent modern u bl-aqwa teknologija, kif ukoll jisso/jalizzaw u jag[mlu [bieb ;odda. Issa li x-xog[ol fis-sala li se lis-supporters dan il-klabb tlesta, qed nistiednu lillmedia u lill-pubbliku g[allattivitajiet tal-ftu[. Fl-a[[ar ;ranet talkampjonat li spi//a b’/elebrazzjonijiet kbar g[all-Juventini, fosthom itt[abbir tal-ftu[ ta’ Juventus Club ;did ;ewwa Malta. Ilklabb huwa uffi/jlament Club DOC rikonoxxut millJuventus stess. Fl-ista;un il-;did se nkunu qed inkomplu nikkonsolidaw din il-[olma billi se nkunu qed nift[u l-klabb b’mod uffi/jali bil-laqg[a ;enerali annwali. Waqt il-laqg[a se ji;i

ppre]entat uffi/jalment ilkumitat tal-klabb, jinqara listatut tal-klabb u jkollna wkoll messa;; ming[and ilpresident tal-klabb, l-Avukat Joseph F Borg. Fi tmiem il-laqg[a, ilmembri tal-kumitat ikunu wkoll qed jirrispondu xi domandi tal-membri dwar ittesseramenti, vanta;;i, [inijiet tal-ftu[ tal-klabb u affarijiet o[ra. Saret ukoll laqg[a g[al min hu interessat fil-biljetti E]att wara l-Laqg[a :enerali kienet organizzata laqg[a o[ra g[al dawk kollha li din is-sena huma interessati li jmorru jaraw xi log[ba talJuventus. Kull membru kellu l-opportunità li jikteb ismu biex jibbukkja biljetti g[al xi log[ba tal-Juventus. Dakinhar se ti;i spjegata s-sistema dwar kif se jitqassmu lbiljetti. Illum se tkun qed ti;i organizzata laqg[a mal-midja li fiha se jing[ataw id-dettalji kollha dwar il-klabb, ilmembri tieg[u u l-attivitajiet

tal-klabb. Se jkunu qed ji;u ppre]entati wkoll l-isponsors li g[enu biex din il-[olma llum saret realtà. G[ada se ssir Open Day fit-8.30 p.m. u se ddum sa tard Matul il-;urnata, ilpremises tal-klabb se jkunu

miftu[in g[al open day talklabb. Filg[axija, imbag[ad, il-pubbliku hu mistieden biex jsegwi l-log[ba Juventus Parma. L-open weekend tal-club tkompli bit-tieni ;urnata anke l-{add 26 ta’ Awwisu, matul il-;urnata kollha.

LOKALI

Ma[tur il-kumitat ta’ Liverpool Supporters’ Club Malta Dan l-a[[ar in[atar ilkumitat il-;did tal-Liverpool Supporters’ Club Malta-Gozo Branch. Il-membri li ;ew eletti waqt il-Laqg[a :enerali huma: President - Charlie Zammit Vi/i President - Martin Attard Segretarju - Joseph Vella Assistent Segretarju Joseph Cremona Te]orier - Larry Vella

Assistent Te]orier - Ivan Vella P.R.O - Charlie Farrugia Membership Coordinator Manuel Grech Match Tickets Coordinator - Charles Xuereb Website Coordinator Charlton Xerri Social Activities Coordinator - Shaun Sultana Magazine Coordinator Kevin Cassar

FUTBOL

Dorian Bugeja jiffirma ma’ AS Latina

Fl-okka]joni tal-34 sena mit-twaqqif tal-Inter Club Malta ;ie ppubblikat il-ktieb ‘Inter – Storja ta’ Unuri u Su//essi’. Dan il-ktieb, li g[andu 350 pa;na jag[ti dettalji dwar kull unur li reb[u l-Inter sa mill-1908, id-data li fiha twieled dan il-klabb. Il-prezz ta’ dan il-ktieb hu €20 u min irid jakkwista kopja jikkuntattja lill-President tal-klabb, John Zammit fuq 79496984 jew lil Lawrence Cutajar fuq 99499587 jew lil Antonello Abela fuq 79594794.

Il-goalkeeper internazzjonali Malti, li hu player ta’ Hibernians, Dorian Bugeja iffirma mattim Taljan ta’ A.S Latina. Bugeja jit[arre; malgoalkeeper Malti ta’ esperjenza kbira, Mario Muscat. “Il-[olma tieg[i saret realtà”. Dawn kienu lewwel kummenti ta’ Bugeja hekk kif dan iffirma ma’ dan il-klabb Taljan. Bugeja hu wie[ed millplayers li jattendu l-

akkademja tal-MFA, u matul dan l-a[[ar Bugeja kien wie[ed mill-aktar players strumentali mattim nazzjonali Malti ta’ ta[t l-14-il sena li waqt it22 edizzjoni tat-Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte spi//a fit-13-il post. Bugeja fa[[ar [afna lil Mario Muscat li minn dejjem jag[tih pariri utli g[all-futur tieg[u. Ta’ min jinnota li ma’ A.S Latina hemm player ie[or Malti, id-difensur Andrei Agius.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

28 Sport YFA

FORMULA 1

“Dan l-ista;un kien Jittellg[u l-poloz tal-kampjonati wie[ed diffi/li” Is-sewwieq tal-McLaren Jenson Button qal li dan lista;un kien wie[ed diffi/li min[abba li ma jistax isib rkaptu tar-roti ;odda talPirelli. Minkejja li Button reba[ l-ewwel Grand Prix tassena fl-Awstralja, dan minn dakinhar ’l hawn spi//a biss darbtejn fuq il-podju. Dan ifisser li Button qieg[ed fis-seba’ post filklassifika tas-sewwieqa, 88 punt ta[t il-leader Fernando Alonso tal-Ferrari. “Ir-roti ma nistax nidrahom. Kien g[alhekk li fil-Grand Prix talKanada u ta’ Monaco ppruvajt xi affarijiet ;odda. Li hu ]gur hu dak li ppruvajna ma [adimx,” qal is-sewwieq Ingli]. Button spjega li f’Valencia re;a’ u]a r-roti li kellu filbidu tal-ista;un u kien hemm fejn beda jla[[aq ma’ sie[bu Lewis Hamilton. Minkejja li beda jmur a[jar Button qal li g[adu mhux f’po]izzjoni li joffri sfida denja lil timijiet b[al ma huma r-Red Bull u lFerrari.

“M’g[andix pressjoni biex nirba[. Il-pressjoni nag[milha

jien fuqi innifsi g[ax dejjem irrid nitjieb. “Jekk nirba[ inkun ksibt dak li ilna na[dmu g[alih snin twal. Jekk inkun jien li nirba[ l-ewwel Grand Prix sa mill-1987 tkun reb[a storika,” qal Button. Aktar kontroversja Il-President tal-Kumpanija li se jorganizza l-Grand Prix tal-Amerika irri]enja. Dan Is-sewwieq tal-McLaren Jenson Button

Irid jimita lil Senna Is-sewwieq tal-Lotus,

Romain Grosjean qal li jrid jimxi fuq il-passi talle;;endarju Aryton Senna u jirba[ Grand Prix ma’ dan ittim. Senna kien reba[ f’Detroit fl-1987 u dakinhar kien l-a[[ar darba li sewwieq tal-Lotus reba[ Grand Prix. S’issa, Grosjean spi//a tliet darbiet fuq il-podju, darbtejn minnhom spi//a t-tieni u darba fit-tielet post.

;ab aktar dubji dwar jekk dan il-Grand Pirx hux se jsir. Tom Cotter in[atar b[ala President tal-kumitat organizzattiv f’Jannar li g[adda u se j[alli din ilkariga fi tmiem dan ix-xhar. Flimkien ma’ Cotter se jkun hemm Richard Goldschmidt, Dennis Robinson u Leo Hindery. Minkejja li rtira mill-kariga, Cotter qal li hu fidu/ju] li dan il-Grand Prix se jsir. Dan il-Grand Prix, fi New Jersey se jsir g[all-ewwel darba f’:unju ta’ sena o[ra.

ATLETIKA

Bolt irid jie[u sehem fil-400m L-isprinter tal-:amajka Usain Bolt qal li qed jit[ajjar jikkompeti fil-400m flOlimpjadi li jmiss li se jsiru f’Rio fil-Bra]il. Bolt bla dubju kien l-istilla waqt lOlimpjadi li g[adhom kemm intemmu. Bolt reba[ il-100m u waqqaf rekord Olimpiku filwaqt li reba[ il-200m u b’hekk dan iddefenda t-titli li kien reba[ erba’ snin ilu waqt l-Olimpjadi ta’ Beijing. Minkejja li reba[, Bolt g[adu g[atxan g[as-su//ess. “Bla dubju se nkun f’Rio. Naf li se tkun aktar diffi/li biex ner;a’ nirba[ imma se

nag[mel minn kollox biex nikkonferma l-qawwa tieg[i,” qal Bolt. “Il-kow/ iridni nipprova il400m filwaqt li jien irrid nipprova l-Long Jump. Wara li jintemm l-ista;un nitkellem mal-kow/ u flimkien nidde/iedu x’ikun l-a[jar g[alija,” qal Bolt. Fil-jiem li g[addew Bolt esprima anke x-xewqa li jmur bi prova mat-tim tal-futbol ta’ Man Utd. Ta’ min jinnota li jekk Bolt jipprova jikkompeti fil-Long Jump dan ma jkunx l-ewwel atleta li jkun g[amel dan. Fil-passat, Carl Lewis,

wara li reba[ darbtejn ilmedalja tad-deheb fil-100m, idde/ieda li jikkompeti filLong Jump u sa[anistra reba[ id-deheb f’din il-kategorija. Bolt g[adu kemm g[alaq 26 sena u waqt l-Olimpjadi li jmiss ikollu 30 sena. L-akbar rivali tieg[u, Yohan Blake, dakinhar ikollu 26 u bla dubju din se tkun sfida diffi/li g[al Bolt biex jer;a’ jeg[leb lil Blake. Dan tala[[ar, reba[ darbtejn kontra Bolt f’din is-sena fit-trials tal:amajka imma waqt lOlimpjadi Bolt dejjem [are; rebbie[.

Nhar il-{amis 6 ta’ Settembru se jsir turnament triangulari li se jkun dedikat lil Brenton Mifsud, partitarju ta’ {amrun Spartans li miet il-;img[a li g[addiet. F’dan it-turnament se jkunu involuti fih {amrun Spartans , Pietà u Santa Venera. Fi tmiem il-;img[a players u partitarji ta’ {amrun taw l-a[[ar tislima lil Mifsud waqt il-partita kontra Balzan.

L-ista;un 2012-2013 g[allYouth Football Association feta[ uffi/jalment bit-tlug[ tal-poloz tal-Kampjonati U-17 u U-15 li se jer;g[u jkunu sponsorjati mill-APS Bank u li jammontaw g[al ftit inqas minn 800 log[ba. Il-Vi/i President tal-Youth FA, Robert Attard, feta[ illaqg[a billi fakkar linnurseries pre]enti li grazzi g[ax-xog[ol siewi li qed isir mill-MFA, Malta se tospita lfinali Europej Under 17 talUEFA fil-2014, fejn Malta se tkun fost il-finalisti g[allewwel darba b[ala l-host nation. Dan kollu jirrikjedi [afna preparamenti u /-?entru Tekniku qed jag[mel l-almu tieg[u biex jipprepara lit-team g[al-dawn il-finali, billi jipparte/ipa f’tournaments u kampijiet ta’ ta[ri;. Robert Attard kompla li lYouth FA trid tag[mel il-parti tag[ha u tikkopera ma/?entru Tekniku sabiex ikollna tim prepartat sew g[al dawn il-finali. Dan jista’ jfisser li dawk it-tims li mag[hom jilag[bu players li huma msej[a mal-iskwadra nazzjonali, kemm U-17 u anke dik tal-U-15, il-fixtures tag[hom ma jsegwuwx issekwenza li suppost. Wara dan id-diskors, isSegretarju ;enerali tal-Youth FA, Joe Micallef, spjega iktar fid-dettal it-tibdil li sar firRegoli tal-Kompetizzjonijiet tal-Asso/jazzjoni li se jid[lu fis-se[[ minn dan l-ista;un. Hu enfasizza li kull tibdil li sar hu g[all-;id tal-log[ba u tal-players innifishom sabiex tkompli mal-filosofija talAsso/jazzjoni - ‘We Care’. Joe Micallef [abbar li b[ala

parti mill-Football Social Responsability talAsso/jazzjoni, in[ass il-b]onn li tfal li huma immigranti irregolari jit[allew jipparte/ipaw fil-kampjonati u festivals tal-Youth FA. Huwa fakkar f’ka] fejn tifel kien ilu jit[arre; ma’ nursery partikolari g[al snin s[a[, i]da qatt ma seta’ jipparte/ipa fil-kampjonati min[abba li ma kellux id-dokumenti ne/essarji. L-Asso/jazzjoni [asset li, wara li jkunu saru lverifiki kollha ne/essarji, g[andha tinkludi lil dawn ittfal fil-kampjonati tag[ha. Is-Segretarju :enerali enfasizza li l-Youth FA mhux se tittollera abbuzi ta’ re;istrazzjonijiet u poaching (klabbs javvi/inaw players ta’ klabbs o[ra waqt l-ista;un) u li n-nurseries li jinstabu [atja ji;u sospi]i mill-kampjonat. Joe Micallef fakkar wkoll li minn dan l-ista;un se tid[ol ukoll riforma o[ra importanti, dik tal-Medical Protocol, fejn kull player li jit[arre; finnurseries Maltin g[andu jkun invistat u /ertifikat minn tabib. Dan il-Medical Protocol hu obbligatorju g[al kull player minn sitt snin ’il fuq g[ax issa[[a tat-tfal li ji;u fdati finnurseries g[andha ti;i lewwel u qabel kollox. Joe Micallef g[alaq billi fakkar fl-APS FairPlay Award li kull sta;un tippremja lil dik in-nursery l-iktar sportiva u dixxiplinata b’€1000 f’vouchers g[al sport equipment. Il-fixtures g[all-ista;un 2012-2013 se jkunu pubblikati fil-;img[at li ;ejjin, filwaqt li l-ewwel log[ba tal-ista;un g[all-Youth FA, se tintlag[ab is-Sibt l-1 ta’ Settembru.

FUTBOL

David Villa mmultat L-attakkant ta’ Barcelona David Villa ;ie immultat issomma ta’ €2,500 min[abba li dan g[olla lflokk u wera messa;; favur familtu wara li fi tmiem il;img[a skurja l-ewwel gowl tieg[u wara tmien xhur ma jilg[abx il-futbol min[abba injury serja. L-attakkant Spanjol kien we;;a’ f’Di/embru li g[adda u kien operat f’irkopptu. Nhar il-{add dan skurja wie[ed mill[ames gowls li Barcelona skurjaw fir-reb[a ta’ kontra Real Sociedad. Hekk kif skurja, Villa g[olla l-flokk u ta[tu kien hemm flokk ie[or b’ritratt ta’ martu u ]-]ew;t ibniet tieg[u bil-kitba “Impossibbli ming[ajrkom” miktuba ta[t ir-ritratt. Wara dan il-gowl ir-referee wera

karta safra lil eks player ta’ Valencia. In-nuqqas ta’ David Villa matul l-ista;un li g[adda n[ass mhux ftit fil-kamp ta’ Barcelona. Dawn sta;un ilu ma reb[ux il-kampjonat u inqalg[u fis-semi finali ta/Champions League. Intant, l-attakkant ta’ Man City, Sergio Aguero hu mistenni jirritorna g[al log[ob fil-15 ta’ Settembru. Aguero we;;a’ fl-ewwel log[ba tal-kampjonat li City reb[u 3-2 kontra Southampton. Fis-7 u fil-11 ta’ Settembru m’hemmx log[ob tal-Premier min[abba li hemm log[ob validu g[ar-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. City jiltaqg[u kontra Stoke City nhar il-15 ta’ Settebmru.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

Sport 31 TRASFERIMENTI

Liverpool mhux se jne[[u lil Carroll Il-kow/ ta’ Liverpool, Brendan Rodgers qal li jkun ‘mi;nun’ jekk ibig[ lillattakkant Andy Carroll. Liverpool kienu [allsu ssomma ta’ 35 miljun lira sterlina g[as-servizzi ta’ dan il-plejer li kien jilg[ab ma’ Newcastle u dan ]gur li s’issa ma ;;ustifikax il-prezz tieg[u bil-wirjiet tieg[u. Rodgers, li [a post Kenny Dalglish f’:unju li g[adda ma a//ettax li jislef lil Carroll lura lil Newcastle u f’kummenti li ta qal li mhux be[siebu jne[[i lil Carroll g[ax irid li fiddipartiment tal-attakk ikollu lg[a]la. “Minn tal-anqas g[andi b]onn tliet attakkanti. S’issa g[andi lil Carroll, Suarez u Borini. Irrid inkun mi;nun biex inne[[i lil Carroll, sakemm na nsibx soluzzjonijiet o[ra,” qal Rodgers. Fi tmiem l-ista;un li g[adda Carroll deher li re;a’ qed jikseb il-forma li kien rinomat g[aliha meta kien jilg[ab malMagpies imma fl-ewwel partita ta’ dan il-kampjonat, dik kontra West Brom, Carroll kien fuq il-bank. Liverpool tilfu dik il-log[ba bi skor ta’ 3-0. “Newcastle talbuna 35 miljun lira sterlina sena ilu ta’ Carroll u issa jriduh b’xejn fuq

self. }gur li mhux se nne[[uh,” temm jg[id Rodgers. PEREIRA – Skont rapporti fil-;urnali Taljani Inter jidhru vi/in li jakkwistaw lill-midfielder Alvaro Pereira ming[and Porto. Skont dawn ir-rapporti Inter se j[allsu 13-il miljun ewro g[al dan il-plejer mill-Urugwaj. Dan il-midfielder g[andu 27 sena u ilu jilg[ab ma’ Porto sa mill-2009. Intant, Inter huma vi/in li jakkwistaw lill-midfielder ta’ Napoli, Walter Gargano fuq self. Inter se j[allsu 1.5 miljun ewro issa u jekk jidde/iedu li jixtru lil dan il-plejer i[allsu 5 miljun ewro fi tmiem l-ista;un. KAKA- Il-playmaker ta’ Real Madrid, Kaka jidher aktar vi/in li jitlaq minn mal-klabb wara li dan lanqas kien inklu] fit-tim li lbiera[ lag[ab lewwel leg tas-Super Cup Spanjola kontra Barcelona. Dan jista’ jing[aqad b’self jew mal-eks tim tieg[u, Milan jew Man Utd. CARVALHO – Queens Park Rangers se jakkwistaw lid-difensur ta’ Real Madrid, Ricardo Carvalho b’self g[al sta;un. Dan il-plejer li g[andu 34 sena kien jilg[ab filPremier meta kien g[adu ma’ Chelsea.

MOTOGP

Stoner mhux se jtellaq

L-attakkant ta’ Liverpool, Andy Carroll

Tispikka Mosta kontra Valletta minn Alex Attard

promoss, Melita. Balzan se jkunu qed ifittxu l-ewwel reb[a tal-kampjonat wara li dawn ;img[a ilu ;ew draw 2-2 kontra {amrun Spartans. Plejer li spikka fil-partita bejn {amrun u Balzan kien lattakkant ta’ Balzan Dos Santos Calcado li skurja ]]ew; gowls kontra l-iSpartans u dan bla dubju se jer;a’ jkun ta’ theddida g[ad-difi]a Karkari]a. Il-Karkari]i ]gur li se jkollhom il-moral g[oli wara li dawn g[elbu lil Melita bi skor ta’ 4-0. {afna huma kurju]i biex jer;g[u jaraw lill-barrani l-;did ta’ B’Kara, Joselito, li fil-partita kontra Melita kien wie[ed millaktar plejers li spikka. Intant, illejla f’Kordin jilag[bu Tarxien kontra Sliema u Floriana kontra {amrun. {amrun jittamaw li l-attakkant Terence Scerri jer;a’ jsib ix-xibka b[al ma g[amel kontra Balzan. L-eks player Belti, wie[ed millplayers ;odda ta’ {amrun hu mistenni jkun wie[ed millaktar plejers importanti g[al dan it-tim li issa qed jiffoka biex jikseb ri]ultat po]ittiv fil-grawnd wara li d-diri;enza solviet il-problema ta’ Comvalius. Min-na[a tag[hom Floriana

‘Sospensjoni tal-mist[ija’ Il-kow/ ta’ Juventus, Antonio Conte ddeskriva s-sospensjoni ta’ 10 xhur b[ala wa[da tal-mist[ija. Conte ;ie sospi] 10 xhur min[abba li dan, meta kien g[adu ma’ Siena ma g[arrafx lill-awtoritajiet b’log[ob immanipulat. Conte appella din idde/i]joni i]da dan l-appell ma ntlaqax. “Sejja[t din il-konferenza tal-a[barijiet g[ax wasal i]-]mien biex nitkellem. Jien dejjem irrispettajt ir-regoli, anke barra l-grawnd. Jien qatt ma lg[abt fuq xi partiti imma matul dawn l-a[[ar xhur ;ejt reklam talim[atri. Din id-de/i]joni hi wa[da tal-mist[ija,” qal Conte.

KAMPJONAT BOV PREMIER

Hekk kif bejn illum u nhar il-{add jitkompla l-kampjonat Premier, l-aktar partita li tispikka se tkun dik bejn i/champions Valletta u Mosta. Dawn tal-a[[ar, minkejja li bdew l-avventura tag[hom b’telfa kontra Hibernains, ]gur li huma kapa/i joffru sfida denja lit-tim ta’ Mark Miller li kellu jbati biex reba[ l-ewwel tliet punti tieg[u ;img[a ilu. Mosta matul is-sajf akkwistaw diversi plejers ta’ kalibru u d-difensuri ta’ Valletta jridu jkunu attenti mit-theddida tal-attakkant internazzjonali Malti, Daniel Bogdanovic. Fuq in-na[a lo[ra se jkun hemm il-captain tat-tim nazzjonali Malti, Michael Mifsud li se jkun qed ifittex l-ewwel gowl tieg[u f’dan il-kampjonat bil-flokk ta’ Valletta. Valletta se jkunu ;ejjin minn reb[a minima ta’ 1-0 kontra Tarxien filwaqt li Mosta, wara li qalg[u tliet gowls kontra Hibernains naqqsu d-distakk imma liskor finali spi//a 3-2. Din il-partita tintlag[ab nhar il-{add fis-6.30pm u warajha se jkun hemm il-konfront bejn Balzan u B’Kara.Fl-a[[ar [ar;a tag[hom, B’Kara kellhom reb[u fa/li kontra t-tim neo-

FUTBOL TALJAN

wkoll se jkunu ;ejjin minn draw kontra Sliema f’partita fejn dawn tal-a[[ar gawdew aktar mill-pussses tal-ballun imma fl-a[[ar mill-a[[ar liskor intemm fi draw ta’ 1-1. Sliema jilag[bu l-ewwel partita ta’ llum kontra Tarxien u din mistennija tkun partita tajba, spe/jalment jekk Tarxien jirnexxilhom jirrepetu l-wirja li kellhom kontra /champions Valletta. Dawn tilfu 1-0 u kellu jkun gowl ta’ Jonathan Caruana li ta t-telfa lir-Rainbows. Nhar il-{add jiltaqg[u Rabat kontra Melita u Qormi kontra Hibernians. L-ewwel partita mistennija tkun konfront dirett bejn i]-]ew; timijiet li ;ew promossi fl-og[la divi]joni. Rabat se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 1-1 kontra Qormi filwaqt li Melita jridu jwettqu reazzjoni wara li tilfu bi skor kbir ta’ 4-0 kontra B’Kara. It-tieni partita se tkun ripetizzjoni tal-finali talU*BET FA Trophy ta’ sta;un ilu, partita li kienet intreb[et minn Hibernains. Minkejja li Hibernains se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 3-2 kontra Mosta dawn ma jridux jag[mlu l-istess ]balji fiddifi]a li g[amlu kontra lMostin. Wie[ed irid jara jekk id-difensur ta’ Hibs, Edward

Herrara hux se jibda malewwel 11 min[abba li dan t[alla barra kontra Mosta g[ax hemm spekulazzjonijiet li dan jista’ jing[aqad ma’ B’Kara. Renato Conceicao ta’ Balzan FC ;ie sospi] ]ew; partiti wara li dan tke//a fi tmiem il-;img[a fil-partita kontra {amrun Spartans. Dan ifisser li Conceicao se jitlef ilpartita ta’ nhar il-{add kontra Birkirkara u dik ta’ ;img[a o[ra kontra Floriana. Plejer ie[or li ;ie sospi] g[al ]ew; partiti hu d-difensur ta’ Mosta, Emanuel Buhagiar. Buhagiar se jitlef il-paritita ta’ nhar il-{add kontra /-champions Valletta u ta’ ;img[a o[ra kontra Sliema. Il-Programm

Illum Kordin

6.30pm Tarxien v Sliema W 8.30pm Floriana v {amrun S

G[ada Ta’ Qali

6.30pm Melita v Rabat 8.30pm Qormi v Hibernians

Il-{add Ta’ Qali

6.30pm Mosta v Valletta 8.30pm Balzan v B’Kara

Is-sewwieq tal-Honda, Casey Stoner mhux se jtellaq fil-Grand Prix tar-Repubblika ?eka li se jsir fi tmiem il;img[a. Dan min[abba l-fatt li jrid ikun operat fl-g[aksa. Stoner, li b[alissa jinsab fittielet post fil-klassifika tassewwieqa, we;;a’ nhar il{add li g[adda waqt il-Grand Prix ta’ Indianapolis. Ta’ min jinnota li Stoner fix-xhur li g[addew ]vela li se jirtira fi tmiem l-ista;un. Sewwieq ie[or li mhux se jie[u sehem fil-Grand Prix ta’ tmiem il-;img[a se jkun Nicky Haydon tad-Ducati wara li dan we;;a’ idu nhar is-Sibt waqt is-sessjoni ta’ kwalifikazzjoni g[all-Grand Prix Amerikan.

Ri]ultati

Anzhi v AZ Alkmaar Neftci v APOEL Tromso v Partizan Ekranas v Steaua Liberec v Dnipro AIK v CSKA Moscow Legia v Rosenborg Atromitos v Newcastle Molde v Heerenveen Sheriff v Marseille Bursaspor v Twente D. Bucharest v Metalist Luzern v Genk Trabzonspor v Videoton Dedelange v H. Tel Aviv Feyenoord v Sparta Prague Midtjylland v Young Boysa Debrecen v Club Brugge Lokeren v Plzen PAOK v Rapid Vienna Vaslui v Inter Hearts v Liverpool Slask v Hannover Motherwell v Levante Crvena Zvezda v Bordeaux Athletic v HJK Maritimo v Dila Mura v Lazio Horsens v Sporting Lisbon Zeta v PSV

1-0 1-1 3-2 0-2 2-2 0-1 1-1 1-1 2-0 1-2 3-1 0-2 2-1 0-0 1-3 2-2 0-3 0-3 2-1 2-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-0 6-0 1-0 0-2 1-1 0-5


Il-:img[a, 24 ta’ Awwissu, 2012

32 Lokali

Diane Borg fit-tellieqa li wasslitha biex tikkwalifika g[ar-rawnd li kien imiss fil-log[ob olimpiku (Ritratt> Paul Zammit Cutajar)

Atleta ]ag[]ug[a b’aspirazzjonijiet kbar “Kburija li rrappre]entajt lil pajji]i fl-Olimpjadi u n[ares ’il quddiem biex inkompli nag[mel dan fuq livell internazzjonali.” Dawn kienu l-kummenti ta’ Diane Borg, l-atleta ta’ 21 f’intervista mal-;urnal INNAZZJON. L-atleta Diane Borg [adet sehem fl-ewwel rawnd ta’ kwalifikazzjoni tal-100 metru fl-atletika u g[addiet g[allewwel rawnd wara li firrawnd preliminari spi//at fittielet post fit-tieni heat minn erbg[a. Minkejja li fit-tieni ti;rija hi spi//at fl-a[[ar post, tejbet il-[in mit-tellieqa ta’ filg[odu meta ;abet [in ta’ 11.92 ta’ sekonda - l-a[jar [in personali tag[ha g[al din issena. Ir-rekord nazzjonali, li hu ta’ Borg stess, hu dak ta’ 11.89 ta’ sekonda. Hi qalet li fil-;irjiet tag[ha

la[qet l-g[anijiet tag[hom li tg[addi r-rawnd preliminari u ttejjeb il-[in tag[ha u flimkien mat-tim olimpiku hi la[qet dawn il-miri. Diane dehret emozzjonata [afna meta semmiet l-esperjenza tag[ha u qalet li minkejja li Diane kemm-il darba [adet sehem f’[afna kampjonati o[ra, i]da qatt ma [adet sehem f’xi [a;a daqshekk kbira. Fi/-/erimonja tal-ftu[ hi ltaqg[et ma’ Bolt li ratu mdawwar b’[ames gwardji personali tieg[u. Hi qalet li lfatt li tkun mieg[u fl-istess post u sitwazzjoni hija xi [a;a ta’ sodisfazzjon kbir. Il-preparazzjoni tag[ha hawn Malta kienet tajba [afna u minkejja li l-Olimpjadi kienu tard [afna, riedet ti]gura li l-prestazzjoni tag[ha jibqa’ ta’ livell g[oli

sal-a[[ar. G[aldaqstant it-tim olimpiku ffoka biex ikollhom pre-season twil. Fil-fatt huma kien ikollhom ta[ri; darbtejn kuljum u sig[at twal biex issa[[a[ lilha nnifisha. Meta mbag[ad bdew joqorbu l-olimpjadi, bdew jaraw il-problemi tal-ista;un b[all-[ru; u ffukaw fuqhom. Fil-fatt irnexxiet g[ax qalet li kellha [ru; tajjeb [afna flOlimpjadi. Fil-fatt Borg kisbet reaction time ta’ 0.155 ta’ sekonda. Diane qalet li bdiet l-isport bis-serjetà fl-2003 u minn dak i]-]mien rat bidliet enormi. Hi fa[[ret l-impenn tal-Gvern biex isa[[a[ l-isport, b’mod spe/jali l-Iskola Nazzjonali tal-Isport li se tag[ti opportunità biex uliedna jirnexxu wkoll. Hi tiftakar li meta bdiet it-ta[ri; tag[ha kienet sekondarja u minkejja li

media•link COMMUNICATIONS

kienet tag[mel dak kollu possibbli, sabet bosta problemi. Kellha toqg[od lura minn /erta affarijiet biex setg[et tla[[aq mal-iskola u malisport ukoll. Hi qalet li l-fatt li dawn it-tfal se jkunu fi skola spe/ifikament g[allisport awtomatikament se ttejjeb il-livell. Sa mit-twaqqif g[axar snin ilu, il-Kunsill Malti g[allIsport dejjem offra assistenza u g[ajnuna, diretta kif ukoll indiretta, lill-moviment olimpiku sabiex l-atleti Maltin ikomplu jippreparaw ru[hom a[jar g[all-events sportivi. Ta’ min ifakkar li din issena, fejn g[andu x’jaqsam lassistenza mg[oddija b[assoltu lill-Kumitat Olimpiku Malti, minbarra l-assistenza diretta li ting[ata kull sena, ilKMS offra g[all-ewwel darba

fl-istorja assistenza addizzjonali ta’ €50,000 li ntu]at spe/ifikament g[all-preparazzjoni tal-[ames atleti li telg[u jirrappre]entaw lil Malta f’Londra 2012. Hi qalet li qabel ma kellhomx bi]]ejjed flus biex imorru barra minn Malta, u lfatt li minn din is-sena kellha iktar flus disponnibbli biex tmur g[al Training Camps u aktar kompetizzjonijiet barra minn xtutna g[enha biex tikkwalifika g[all-Olimpjadi. Diane sostniet li sabet g[ajnuna kbira biex ittejjeb illivell tag[ha. Mistoqsija dwar il-futur tag[ha, hi qalet li se ta[dem [afna biex ir-rekord li kisbet hi stess fil-200m - dak ta’ 24.15 sekonda - tkun l-ewwel mara li tni]]lu g[al ta[t l-24 sekonda u b’hekk tkun qed t[abbatha ma’ atleti barranin.

2012_08_24  
Advertisement