Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,206

€0.55

Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Seba’ persuni jwe;;g[u fi splu]joni fil-festa tal-Gudja minn Jerome Caruana Cilia

Il-mexxej Laburista Joseph Muscat hu skomdu biex jie[u azzjoni fil-konfront ta’ Buhagiar li Muscat ipo;;ih qabel il-[addiema u l-familji li mit-taxxi tag[hom ix-shadow minister Laburista [a ]ball o[xon ta’ €150,000

Ni]velaw ir-rabta bejn Muscat u Charles Buhagiar Il-mexxej Laburista Joseph Muscat kiser g[al ftit [in is-silenzju tieg[u dwar l-i]ball o[xon tax-shadow minister Laburista Charles Buhagiar biex jiddefendih.

Minn inkjesta dwar xog[lijiet fit-toroq fil-Mosta, [are; kif Charles Buhagiar kien qal lill-Kunsill tal-Mosta – immexxi minn ma;;oranza Laburista – li l-pro;ett tat-toroq kien se jiswa €187,000. I]da

fix-xhieda quddiem il-bord ta’ inkjesta qal li kien [a ]ball u l-pro;ett, fil-verità, spi//a jiswa €333,000 – €150,000 iktar.

g[al pa;na 2

Ir-Renju Unit

Futbol

Il-Prin/ep Philip jer;a’ jidda[[al l-isptar

Arsenal i[abbru uffi/jalment li se jbieg[u lill-attakkant Robin Van Persie lil Manchester United Ara Pa;na 13

Ara Pa;na 31

Il-mar/ tradizzjonali ta’ filg[odu fil-festa ta’ Santa Marija fil-Gudja nbidel minn atmosfera ta’ festa g[al arja tqila u ta’ niket meta se[[et splu]joni f’nofs il-folla li kienet mal-mar/ u ndarbu b’kollox seba’ persuni, tnejn minnhom gravi i]da mhux fil-periklu tal-mewt. Mill-ewwel investigazzjonijiet li mexxiet il-Pulizija fil-post tal-in/ident, jirri]ulta li kien /ilindru tas-CO2 li sploda – li jintu]aw biex ji;u sparati l-karti tal-festa. Fuq il-post issej[et lassistenza ta’ tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Skont sorsi infurmati, ilpersuni midruba kienu vi/in [afna ta/-/ilindru. Jirri]ulta li wie[ed millferuti qieg[ed fil-periklu li jitlef saqajh kaw]a tal;rie[i serji li ;arrab kaw]a tal-isplu]joni, filwaqt li ie[or kellu ferita gravi g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

2 Lokali

Mixja bil-lejl b’risq il-Hospice G[ar- raba’ sena konsekuttiva, Hospice Malta se jorganizza mixja bil-lejl, attività ta’ ;bir ta’ fondi, nhar il-:img[a 14 ta’ Settembru 2012. Qabel tibda din il-mixja twila 4km, fid-9pm ikun hemm attività mid-Disney characters, [in g[arre;istrazzjoni u sessjoni ta’ aerobics b[ala warm-up filPjazza ta’ Bu;ibba, minn fejn tibda u tispi//a l-mixja. Qabel ma tibda l-mixja f’nofsillejl se tin]amm ukoll minuta silenzju b’tifkira tal-g[e]ie] familjari mejtin tal-parte/ipanti kollha. Id-donazzjoni g[al min jixtieq jipparte/ipa hi ta’ €5 kull persuna. Il-parte/ipanti kollha re;istrati sas-7 ta’ Settembru jing[ataw t-shirt b[ala tifkira. Dawk kollha li jixtiequ jie[du sehem f’din l-attività

huma m[e;;a jsibu qraba u [bieb li jkunu lesti li jisponsorjawhom. Il-fondi kollha li jin;abru minn din ilmixja se jmorru g[as-servizzi bla [las ta’ Kura Paljattiva li toffri Hospice Malta lil nies morda bil-kan/er, motor neurone disease jew mard terminali ie[or, u l-familji tag[hom. G[al aktar informazzjoni kkuntattja lil Hospice Malta fuq numru tat-telefon 21440085 jew b’email info@hospicemalta.org. Formoli tar-re;istrazzjoni jistg[u jinkisbu wkoll millwebsite www.hospicemalta.org. Donazzjonijiet o[ra jistg[u jsiru wkoll permezz ta’ SMS vojt fuq 5061 7384 g[al €2.33, 5061 8100 g[al €4.66

Muscat skomdu jie[u azzjoni kontra Charles Buhagiar minn pa;na 1

Kienet din il-gazzetta li waqt attività li kellu u li g[aliha IN-NAZZJON ma kienx mistieden, staqsiet lil Muscat dwar il-ka] ta’ Charles Buhagiar, b’Muscat jiddefendi lil Buhagiar u jg[id li x-shadow minister Laburista di;à [are; stqarrija dwar dan. Buhagiar [are; stqarrija xotta xi ;ranet ilu biex jg[id li hu ma g[amel xejn [a]in – anke jekk il-fatti jibqg[u li [a ]ball o[xon ta’ €150,000. Illum IN-NAZZJON tinsab f’po]izzjoni li ti]vela r-rabta bejn Muscat u Charles Buhagiar – relazzjoni li tmur lura snin twal bejn Muscat u x-shadow minister laburista. Jirri]ulta li: ■ Meta Charles Buhagiar kien Ministru, ta[t Alfred Sant, Michelle

Muscat – mart il-mexxej Laburista, kienet issegretarja ta’ Buhagiar. ■ Charles Buhagiar hu lperit tal-villa ta’ Muscat f’Burmarrad. ■ Charles Buhagiar hu lperit li qabbad Muscat biex jiddisinjalu lgallarija mal-fa//ata ta/?entru Nazzjonali Laburista fil-{amrun. Din il-gallarija Muscat g[amilha biex jekk jirba[ l-elezzjoni ;enerali jo[or; ixejjer lill-partitarji Laburisti. ■ Meta Muscat g[amel ]jara b[ala mexxej Laburista fl-Awstralja [a grupp ta’ nies l-aktar qrib tieg[u – fosthom lil Charles Buhagiar. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Muscat qed jiddefendi l-i]ball

o[xon ta’ €150,000 li g[amel ix-shadow minister Laburista, b[ala perit ta’ dak li kien il-Kunsill Lokali Laburista tal-Mosta. Muscat irid laccountability g[al [addiehor imma mhux mannies tieg[u. Muscat iqa//at l-irjus ta’ min ma jaqbilx mag[hom imma lil xi [add b[al Charles Buhagiar jiddefendih. Kieku Muscat kien serju – u mhux paroli fil-vojt – kien jie[u azzjoni immedjata fil-konfront ta’ Buhagiar. Imma jidher li Muscat skomdu jag[mel dan u lil Charles Buhagiar ipo;;ih qabel il-[addiema u l-familji li mit-taxxi tag[hom ix-shadow minister Laburista [a ]ball o[xon ta’ €150,000.

Niket

50 immigrant jidda[[lu Malta

Il-Forzi Armati ta’ Malta lbiera[ filg[axija kienu impenjati f’[idma biex jidda[[lu Malta madwar 50 immigrant wara li dawn ;ew salvati minn lan/a tas-sajd. Sakemm dawn kienu qeg[din ji;u trasferiti lejn illan/a, tnejn minnhom waqg[u fil-ba[ar u g[adhom ma nstabux. Fuq id-dinghy kien hemm ukoll ]ew; persuni mejta. F’din il-[idma ta’ salvata;; [adu sehem patrol boat, helikopter u ajruplan tal-Forzi Armati.

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP ftit im/ajpar mas-seb[ li jsir il-bi//a lkbira xemxi bi ftit s[ab VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif l-aktar mill-Punent BA{AR [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 33˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.9 mm IX-XEMX titla’ fis-06.21 u tin]el fid-19.52

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-{AMIS L-og[la 33˚C L-inqas 24˚C

IL-:IMG{A L-og[la 33˚C L-inqas 24˚C

IS-SIBT L-og[la 32˚C L-inqas 25˚C

IL-{ADD L-og[la 32˚C L-inqas 25˚C

IT-TNEJN L-og[la 32˚C L-inqas 24˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

9

9

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 32˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 36˚C xemxi, Amsterdam 28˚C xemxi, Ateni 31˚C xemxi, Li]bona 21˚C imsa[[ab, Berlin 21˚C ftit imsa[[ab, Brussell 30˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 33˚C xemxi, Dublin 16˚C xita, Kopen[agen 21˚C xemxi, Frankfurt 30˚C ftit imsa[[ab, Milan 30˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 31˚C xemxi, Londra 21˚C ftit imsa[[ab, Madrid 25˚C imsa[[ab, Moska 23˚C imsa[[ab, Pari;i 28˚C imsa[[ab, Bar/ellona 33˚C xemxi, Ruma 30˚C xemxi, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 34˚C xemxi, Tune] 33˚C xemxi, Vjenna 25˚C xemxi, Zurich 29˚C xemxi, Munich 27˚C imsa[[ab, Stokkolma 23˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 24˚C imsa[[ab

B[al-lum 25 sena

I

l-Festafamilja organizzata mill-Partit Nazzjonalista f’Marsalforn f’G[awdex setg[et issir wara li anke l-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat li ma kien hemm ebda diskriminazzjoni fil-[ru; tal-permess g[al din l-attività tal-familja u /-/a[da g[all-[ru; ta’ permess lill-MLP biex jorganizza meeting politiku. Fl-attentat biex jipprova jwaqqaf l-attività organizzata mill-PN, l-MLP, permezz tasSegretarju :enerali Marie Louise Coleiro, beda pro/eduri kostituzzjonali fil-Qorti. Ilka] kien trattat b’ur;enza, u l-ewwel permezz tal-Prim Awla tal-Qorti ?ivili, imbag[ad permezz tal-Qorti Kostituzzjonali, il-PN ing[ata ra;un peress li l-applikazzjoni tieg[u kienet saret 15-il jum qabel dik tal-MLP. :ie mfakkar ukoll il-45 anniversarju tal-Konvoj ta’ Santa Marija b’wie[ed mill-ba[rin Ingli]i li kien membru talekwipa;; fil-konvoj, i]ur Malta g[allokka]joni.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Lokali 3

Il-Knisja kattolika madwar id-dinja lbiera[ i//elebrat il-festa ta’ Santa Marija Assunta, festa popolari li llum il-;urnata saret ukoll sinonima ma’ jiem ta’ btala. Minkejja li l-Knisja Kattolika bdiet ti//elebra uffi/jalment din il-festa fl-1950 wara li l-Papa Piju XI iddikkjara t-tlug[ ta’ Marija fis-sema bir-ru[ u bil-;isem b[ala domma tal-fidi, f’Malta id-devozzjoni lejn il-festa tal-Assunta tmur lura mijiet ta’ snin. Is-sinifikat g[al pajj]na hu akbar meta lbiera[ fakkarna s-70 anniversarju mill-Konvoj ta’ Santa Marija. Din il-festa ti;i /elebrata fil-parro//a tal-Mosta (ara ritratt), f’{al G[axaq, il-Qrendi, il-Gudja, i]-}ebbu; G[awdex, l-Imqabba, {‘Attard, l-Im;arr u fir-Rabat G[awdex. Fil-Qrendi din is-sena l-festi esterni kienu kan/ellati wara t-tra;edja ta’ ]ag[]ug[ li miet fil-Kamra tan-Nar ta’ Santa Marija, u lbiera[ saret biss il-pur/issjoni forma ta’ pellegrina;;. Fil-Gudja wkoll t[assru l-festi esterni wara li se[[ l-in/ident waqt il-mar/ ta’ filg[odu. (Ritratt> Michael Ellul)


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

4 Lokali

Dehra taz-zona tal-Mag[luq f’Marsaxlokk kif tidher okkupata minn persuni li qed jikkampjaw b’mod illegali

Talba biex iz-zona tal-Mag[luq ti;i ]gumbrata minnufih Residenti jfissru ]-]mien mog[ti mill-MEPA hu twil u se jibqa’ jsir l-abbu] minn Jesmar Baldacchino

L-Organizzaturi tal-protesta tal{add li g[adda f’Marsaxlokk u numru ta’ residenti o[ra bag[tu korrispondenza lill-Ministri Jason Azzopardi u Mario De Marco b[ala lMinistri responsabbli mill-artijiet u tturi]mu rispettivament, biex iz-zona mag[rufa b[ala tal-Mag[luq ti;i ]gumbrata qabel i]-]mien mog[ti mill-Awtorità ta’ Malta dwar lAmbjent u l-Ippjanar (MEPA). Din l-Awtorita’ tat 16-il ;urnata ]mien biex il-persuni li qed jokkupaw din iz-zona ming[ajr permess jitilqu mill-post, i]da Jean Claude Micallef, f’isem ir-residenti, spjega li dan hu insult g[ax-Xlukkajri g[aliex i]-

]mien mog[ti hu twil u sadanittant se jibqa’ jsir l-abbu]. Jean Claude Micallef qal li l-ba[ar f’Marsaxlokk mhux qed jittie[ed b’abbu] f’tal-Mag[luq, i]da wkoll mal-Breakwater, tal-Qrejten u l-G[ar l-A[mar minn persuni li jokkupaw ilpost ming[ajr permess g[al xhur s[a[. Hu qal li dawn il-prostesti mhux qed isiru biss g[ax-Xlukkajri i]da wkoll g[all-kumplament tal-Maltin u t-turisti li qed i]uru pajji]na fl-eqqel tal-ista;un turistiku. Dan g[aliex fi kliem Jean Claude Micallef, dawn il-persuni li ddeskriva b[ala arroganti, qed jag[lqu l-a//ess

f’Tal-Mag[luq li hi ri]erva naturali u li l-uniku post fil-g]ejjer Maltin li hu mag[ruf g[all-arzelli u l-bebbux. Jean Claude Micallef qal li l-ilmenti dwar dan l-abbu] ilhom isiru g[al dawn l-a[[ar erba’ snin u kkritika lKunsill Lokali b’ma;;oranza Laburista. Micallef qal li l-attenzjoni tal-midja qed taqa’ fuq il-verdett li ng[atat mill-Qorti g[all-;lieda li nqalg[et waqt il-protesta, i]da filwaqt li kkundanna l-vjolenza, sostna li lattenzjoni g[andha tibqa’ li hawn persuni li qed jabbu]aw u jikkapparraw art ming[ajr permess u jag[lqu l-a//ess g[aliha.

Hawnhekk intwerew ritratti li juru kif dawn il-persuni qed i[amm;u lba[ar u z-zona tal-madwar g[aliex m’hemmx fa/ilitajiet sanitarji kif ukoll ritratti ta’ campers, sufanijiet u televixins li fi kliem Jean Claude Micallef juru li dawn ikollhom lintenzjoni li jibqg[u fil-post g[at-tul, ;ieli g[al tliet xhur jew i]jed. Ir-residenti appellaw lill-awtoritajiet biex jittie[du l-passi me[tie;a biex jieqaf dan l-abbu] u fl-istess [in sostnew li dawk li jixtiequ jag[mlu camping g[andhom jing[ataw post adegwat fejn jag[mlu dan ilpassatemp li jkollu l-permessi kollha me[tie;a.

Il-Qorti tibda tisma’ x-xhieda nhar it-Tlieta L-argument li wassal g[all-mewt ta’ Mario Galea f’Paceville jista’ jkun li beda fuq telefon /ellulari minn Ray Abdilla

Il-provi fil-ka] ta’ qtil ta’ Mario Galea mag[ruf b[ala l-“Pisirel”, ta’ 47 sena minn Tas-Sliema, li spi//a maqtul f’Paceville nhar il-:img[a li g[addiet se jibdew jinstemg[u nhar it-Tlieta li ;ej quddiem il-Ma;istrat Neville Camilleri fejn huwa mifhum li largument li beda kollox kien fuq sempli/i telefon /ellulari. Mill-awtopsja li bdiet is-Sibt li g[adda u kompliet nhar it-Tlieta, 14 ta’ Awwissu, [are; li l-kaw]a tal-mewt ta’ Galea, li xog[lu kien ta’ barbier, se[[et prin/ipalment min[abba d-daqqiet devastanti li qala’, il-waqg[a li kompliet iggravat is-sitwazzjoni u finalment id-daqqa ta’ karozza li qala’ waqt li hu kien mal-art. Jirri]ulta li wie[ed mill-imputati kellu f’idejh mobile u l-vittma talbu biex jislifulu. Min[abba li dan tal-

a[[ar baqa’ ma rritornahx lura g[al xi [in konsiderevoli, qam argument li kiber sal-punt li se[[et l-aggressjoni. Fil-kumpilazzjoni mistennija jo[ro;u d-dettalji kollha dwar il-mewt ta’ Mario Galea mit-Tabib Forensiku Mario Scerri u li finalment g[andhom jiddeterminaw medikament kif spi//a tilef [ajtu s-Slimi]. B’rabta ma’ dan ilka], ]ew;t ir;iel tressqu l-Qorti akku]ati bil-qtil. Kien nhar is-Sibt filg[axija quddiem il-Ma;istrat Apap Bologna, li tressqu b’ur;enza l-Qorti Joseph Zahra minn San :iljan u Brian Cini minn Victoria G[awdex, li t-tnejn g[andhom 28 sena, akku]ati bil-qtil ta’ Mario Galea. Il-ka] se[[ il-:img[a li g[addiet ftit qabel l-4am, f’San :iljan, wara argument ma’ xi persuni o[rajn. Zahra u Cini qeg[din jikkontendu li

mhumiex [atja tal-akku]i mi;jubin kontrihom. Il-Qorti ordnat li jsir e]ami tossikolo;iku u tad-demm tal-vittma u li jsir e]ami fi]iku fuq l-imputati biex ikun mag[ruf xi ;rie[i li ;arrbu. Il-Qorti ordnat ukoll sabiex limputati jkunu e]aminati minn psikjatra u jekk ikun hemm b]onn jin]ammu fit-taqsima forensika flIsptar Monte Carmeli fejn kien apputant il-psikjatra Anton Grech. Dwar dan il-ka] kien interrogat ukoll xufier tat-taxi g[al dawn l-a[[ar 16-il sena, li g[adda minn fuq il-vittma li kien mal-art wara li ntemmet il-;lieda. Robert Aquilina, saq minn fuq Mario Galea bil-karozza BMW tieg[u, i]da mill-interrogazzjonijiet tal-Pulizija [are; li Aquilina ma ndunax bil-vittma u waqqaf il-karozza mill-ewwel meta

sema’ xi g[ajjat tan-nies li kienu filpost. G[al Joe Zahra deher l-Avukat Michael Sciriha, filwaqt li g[al Brian Cini deher l-Avukat Gianluca Caruana Curran. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Keith Arnaud u Trevor Micallef. Id-diversi filmati mis-CCTV Cameras mistennija jg[inu mhux ftit lill-Pulizija fil-ka] tag[hom, liema filmati ttie[du minn g[add ta’ stabbilimenti fil-vi/in. Kif tat-taxi ni]el mill-karozza, [a xxokk ta’ [ajtu meta ra ra;el ta[t ilkarozza. Minkejja l-intervent fil-[in ta’ ambulanza b’tabib u infermier jag[mlu minn kollox biex isalvaw ma rnexielhomx min[abba li l-feriti gravi li ;arrab kienu gravissimi u Mario Galea la[aq miet.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Lokali 5

Fir-ritratt fuq ix-xellug jidher it-tim mediku tal-Isptar Mater Dei jag[ti l-ewwel g[ajnuna lil wie[ed mill-midruba, waqt li fir-ritratt l-ie[or jidhru l-Pulizija jwarrbu /-/ilindru li permezz tieg[u se[[et l-isplu]joni waqt il-mar/ fil-festa tal-Gudja (Ritratti> Michael Ellul)

Tnejn iwe;;g[u gravi minn pa;na 1

f’g[onqu u fi spallejh. Wie[ed millferuti hu Bjorn Callus, li g[andu 26 sena, mill-Birgu, u li joqg[od {a]}abbar. Bjorn Callus hu s-Segretarju tal-Banda ta’ San Lawrenz tal-Birgu u kien qed idoqq l-alfonju waqt il-mar/ ta/-?intura. Alexander Bigeni ta’ 16-il sena, kien vi/in ferm ta/-/ilindru tal-arja, u

meta se[[et l-islu]joni, sofra ;rie[i gravi f’saqajh il-leminija ta[t lirkoppa. Minn aktar st[arri; jirri]ulta li huma sebg[a b’kollox il-persuni li ;ew midruba f’dan l-in/ident li letajiet tag[hom ivarjaw bejn 12-il sena u 33 sena. Fosthom hemm persuni mill-Belt, {a]-}ebbu; u millG]ira. Il-kundizzjoni tag[hom g[adha

mhix mag[rufa. Bil-ka] kien infurmat il-Ma;istrat Carol Peralta li [atar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta. Il-Pulizija g[adha g[addejja blinvestigazzjonijiet fuq il-ka] u dwar kif se[[ dan l-in/ident. Kienet evidenti [afna lkommossjoni li kien hemm fil-Gudja, b’mod spe/jali mill-qraba tal-vittmi

fil-[in u wara li se[[et l-isplu]joni. Minkejja li l-mar/ twaqqaf [esrem min[abba dan l-in/ident, ilpur/issjoni filg[axija saret kif programmat. Kelliem g[all-festa filwaqt li esprima dispja/ir g[allin/ident u g[all-vittmi li sofrew ;rie[i serji, ikkummenta li l-festa kompliet min[abba li [add ma hu fil-periklu li jitlef [ajtu.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

6 Lokali

Se jsir e]er/izzju nazzjonali ta’ ta[ri; dwar is-salvata;; fuq skala ikbar minn Hermann Micallef

Id-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili b[alissa g[addej bi t[ejjijiet biex isir e]ercizzju nazzjonali ta’ ta[ri; li se jkun akbar milla[[ar edizzjoni. Matul dan l-e]er/izzju, li mistenni jsir fl-ewwel ;imag[tejn ta’ Novembru, il-membri u l-voluntieri se jie[du sehem f’diversi sitwazzjonijiet ta’ emer;enza li jistghu jinqalg[u, b’ta[ri; u simulazzjonijiet li se jkunu qed isiru f’diversi postijiet f’Malta. Dan sostnieh Patrick Murgo, id-Direttur tadDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili f’intervista ma’ INNAZZJON fil-Kwartieri tadDipartiment f’Ta’ Kandja. Hu qal li bi t[ejjija g[alih saret enfasi fuq it-ta[ri;: tfasslu numru ta’ temi, ing[ata skrutinju lil diversi talbiet mitluba fil-pajji] kif ukoll twettqu numru ta’ sig[at ta’ ta[ri;. Ilma;;oranza ta’ dan kollu sar fix-xhur tax-xitwa g[ax fissajf il-membri jkunu impenjati kontinwament. Patrick Murgo qal li tta[ri; rigoru] hu meqjus b[ala /iklu u sar jag[mel parti mill-a;enda tax-xog[ol kull sena. Fl-edizzjoni ta’ din is-sena, sostna dDirettur, l-e]er/izzju nazzjonali se jkun imxerred f’numru ta’ zoni madwar Malta; se jkun hemm diversi simulazzjonijiet ta’ in/identi b’element ta’ sorpri]a g[al min se jkun qed jie[u sehem fih. Dawn is-simulazzjonijiet mistennija jkunu diffi/li talapposta u li d-Dipartiment ;ieli ltaqa’ mag[hom. Patrick Murgo sostna li dan l-e]er/izzju se jservi biex ja;;orna lil kul[add u biex ikun ivverifikat li s-sistemi kollha qed ja[dmu. Matul dan l-e]er/izzju se tkun ittestjata l-komunikazzjoni internament u ma’ a;enziji o[rajn. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili fisser [idmet din it-taqsima importanti fil-pajji] li tinvolvi ru[ha, fost o[rajn, biex tindirizza sitwazzjonijiet ta’ emer;enza. Hu qal li fis-sena 2000, idDipartiment ried ja[dem b’serjetà f’numru ta’ oqsma u dawn matul i]-]mien espandew [afna. I/-/irkustanzi jew l-ambjent li qed ng[ixu fih qed joffru riskji

;odda; kien hemm riskji motivati mis-sitwazzjonijiet internazzjonali, b[at-terrori]mu, li kien qed ji]died, kif ukoll o[rajn relatati malkri]i politika fir-re;jun talMediterran u l-Afrika ta’ Fuq. Patrick Murgo qal li n-nies qed ikunu i]jed konxji tassigurtà u allura dan ifisser li d-Dipartiment qed ikollu i]jed xog[ol. Jekk qabel idDipartiment kien ikun pre]enti g[al numru ta’ avvenimenti, illum qed ikun pre]enti g[al i]jed attivitajiet li jkunu organizzati minn ]mien g[al ]mien. Ilkun/erti u attivitajiet marbutin mal-log[ob tan-nar ]diedu b’mod konsiderevoli; g[aldaqstant il-pre]enza ta’ membri mid-Dipartiment qed tkun mitluba. Di]astri li jse[[u madwar id-dinja qed ikunu eyeopener g[all-komunità Maltija biex id-Dipartiment i[ejji ru[u minn qabel g[al xi di]astri li jistg[u jinqalg[u fil-g]ejjer Maltin. Tali di]astri mhux biss jistg[u jinqalg[u barra minn Malta i]da jistg[u jinqalg[u f’pajji]i fejn ikunu qed jg[ixu l-Maltin. Hu qal li [afna Maltin qed i]uru pajji]i fejn hemm riskju kbir li jsiru dawn it-tipi ta’ kastastrofi u allura l-poplu irid ikun imrawwew biex jirrispondi g[al di]astri li jistg[u jse[[u. Id-Dipartiment irid ja[dem b’/erta sa[[a, kemm biex jindirizza sitwazzjonijiet ta’ emer;enza, kif ukoll floqsma tal-prevenzjoni (permezz ta’ li;ijiet u linji gwida [alli jkunu evitati l-in/identi) u l-preparazzjoni. Id-densità kbira tal-popolazzjoni Maltija, sostna Patrick Murgo, tag[mel lirresidenti iktar vulnerabbli g[al /erti riskju li jistg[u jsiru. Id-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili jrid jipprepara lill-poplu u jag[mlu konxju ta’ /ertu riskji li je]istu kemm f’pajji]na kif ukoll barra minn Malta. Ilpoplu Malti g[andu jkun mg[allem biex jadatta ru[u g[al dawk ir-riskji u jilqag[hom meta dawn isarrfu f’in/ident. Patrick Murgo sostna li meta jse[[u di]astri f’pajji]i barranin il-poplu Malti jrid ikun i]jed konxju u jistaqsi x’jista’ ji;ri li kieku tali di]astri jse[[u f’Malta.

Id-Direttur tal-Protezzjoni ?ivili Patrick Murgo

Numru ta’ in/identi affettwaw lill-poplu Malti u xhieda ta’ dan kienet il-kri]i tal-Libja li laqtitna fil-la[am il-[aj. Meta jinqala’ xi in/ident x’imkien ma jfissirx

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din issena d-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili kien imsejja[ biex jassisti fi kwa]i 2,700 emer;enza fuq l-art u f’46 ka] fuq il-ba[ar – ]ieda

Se ssir bidla s[i[a fil-flotta tal-vetturi tat-tifi tan-nar li l-problemi jibqg[u kon/entrati f’dak il-pajji] kon/ernat, i]da qed ikun hemm ripple effect malpajji]i ;irien. Mitlub janalizza l-[idma li twettqet mill-Protezzjoni ?ivili mill-bidu tas-sena sallum, Patrick Murgo sostna li sfortunatament kienet rappurtata ]ieda ta’ in/identi.

ta’ madwar 500 ka] fuq l-istess perijodu tas-sena li g[addiet. Hu qal li qed ikun hawn sitwazzjonijiet li qed iwasslu g[al in/identi, b[attnixxija ta]-]jut jew fjuwil fit-toroq li tirri]ulta fl-iskiddjar tal-vetturi. Dawn is-sitwazzjonijiet ]diedu drastikament.

Id-Dipartiment qed jissejja[ fuq numru ta’ operazzjonijiet li mhumiex relatati ma’ xi emer;enza. Qed ikun hemm diversi [idmiet o[rajn ma’ entitajiet biex ikunu evitati l-in/identi fil-postijiet tax-xog[ol. F’dan ir-rigward idDipartiment qed ikollu ]jarat ta’ familjarizzazzjoni f’postijiet tax-xog[ol li jkunu qed jespandu l-operat tag[hom u dan bl-intenzjoni li jkun analizzat l-aspett tassigurtà. Id-Dipartiment jibg[at timijiet ta’ persuni, li ssoltu jintervjenu f’ka]i ta’ emer;enza, biex jag[tu lpariri me[tie;a.

g[al pa;na 7


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Lokali 7

Il-Protezzjoni ?ivili flimkien mal-Armata u l-Pulizija fi tfittxija g[al g[addas aktar kmieni dan is-sajf

Kibret il-kuxjenza favur aktar sigurtà minn pa;na 6

Patrick Murgo qal li hemm nuqqasijiet li jridu jkunu indirizzati biex ix-xog[ol fi [dan id-Dipartiment ikun a[jar. Hu qal li dDipartiment g[andu j[ares lejn il-qafas legali li jirregola l-funzjonijiet tal-istess dipartiment. Il-qafas legali g[andu jinkludu l-aspett ta’ infurzar ta’ /erti li;ijiet. B[alissa l-li;ijiet pre]enti ma jag[tux is-sa[[a lidDipartiment biex jenforza lli;ijiet. Id-Direttur tal-Protezzjoni ?ivili ja[seb li wasal i]]mien li d-Dipartiment ikollu mekkani]mu biex jindirizza nuqqasijiet fl-infurzar talli;i. Illum te]isti sistema fejn, jekk jinqala’ xi [a;a, id-Dipartiment ji;bed lattenzjoni tal-awtoritajiet kon/ernati, b[all-Pulizija, biex jittie[du l-azzjonijiet me[tie;a. Hu qal li d-Dipartiment irid jutilizza aktar linji gwida dwar il-prevenzjoni min-nirien, il-li;ijiet dwar lAwtorità Maltija tas-Sa[[a u s-Sigurtà fil-Post tax-Xog[ol kif ukoll li;ijiet tal-Awtorità Maltija tat-Turi]mu fejn idDipartiment jag[ti r-rakkomandazzjonijiet. Patrick Murgo qal li jrid ikun hawn dan il-qafas li jindirizza l-aspett tal-prevenzjoni; hu qed jittama li luffi//ju legali fi [dan idDipartiment ikun imsa[[a[

biex ikun hemm tim li jkun qed i[ares dawn l-affarijiet. Madankollu, idDipartiment g[addej bi studju dwar kif g[andu ji]died jew jinbidel in-numru ta’ [addiema. Meta l[addiema jibdew jikbru fletà, jin[olqu ]ew; aspetti: lewwel aspett po]ittiv hu dak dwar l-esperjenza fejn ilmembri ‘anzjani’ ikunu jafu jag[mlu /erti xog[lijiet b’kunfidenza; min-na[a lo[ra, f’/erti emer;enzi, irid ikun hemm nies li jkunu fi]ikament b’sa[[ithom. Dan ma jfissirx li min ikun talesperjenza ma jkunx fi]ikament b’sa[[tu i]da ma]]mien dan il-livell jonqos. Hu qal li jrid ikun hemm intake regolari ta’ membri ;odda biex id-Dipartiment jil[aq /erti talbiet li qed ji]diedu u fl-istess [in ikun jista’ jag[mel il-bidliet ne/essarji. S’issa ;ew ippre]entati numru ta’ g[a]liet fejn qed isir studju dwar liema minnhom huma l-a[jar g[ad-Dipartiment. Dan biex tkun assigurata lkontinwità tad-Dipartiment u fl-istess [in ikunu kkontrollati l-fondi pubbli/i. Dwar il-voluntieri, dawn g[andhom rwol importanti [afna g[ax g[andhom esperjenzi li ;eneralment ma jinstabux f’[addiema full-time. Wie[ed isemmi tobba jew periti u l-kompetenzi tag[hom jistg[u jintu]aw

biex ikunu indirizzati numru ta’ temi li huma relevanti g[ad-Dipartiment. Patrick Murgo fisser li dDipartiment kien idde/ieda li /erti [idmiet jitmexxew mill-voluntieri, b[asSezzjoni tal-Klieb. Il-ma;;oranza talg[addasa huma wkoll voluntieri u l-iSPIDER Team hu mag[mul minn voluntieri li jit[arr;u f’ka] li jinqala’ xi di]astru naturali. L-istess voluntieri jassistu lill-membri regolari f’sitwazzjonijiet kbar ta’ tifi tan-nar. Hemm ukoll voluntieri li jag[mlu parti minn g[aqdiet mhux governattivi b[as-St. John Ambulance, is-St. John Rescue Corps u s-So/jetà Maltija tas-Salib l-A[mar. F’dawn l-a[[ar sentejn dawn il-voluntieri kollha taw sehemhom f’diversi impenji diffi/li b[a]-]jara tal-Papa Benedittu XVI u l-kri]i talLibja. F’din tal-a[[ar numru ta’ voluntieri marru l-Libja fuq missjonijiet li wettaq idDipartiment. Patrick Murgo ma j[obbx jirreferi g[all-Protezzjoni ?ivili b[ala dipartiment i]da din l-entità g[andha tkun sistema fejn il-Gvern, l-industrija u l-komunità Maltija jag[tu kontribut biex Malta tkun [ielsa mill-periklu. Dan il-;urnal staqsa dwar il-moral tal-[addiema. Hu qal li b[al kull organizzazzjoni ssib min ikollu moral

Fl-ewwel sitt xhur tal-2012 ;ew indirizzati kwa]i 2,700 ka] ta’ emer;enza fuq l-art g[oli u min ikollu moral baxx. Patrick Murgo stqarr li fidDipartiment qed ikun hemm opportunitajiet fejn individwi jistg[u jispe/jalizzaw f’/erti oqsma permezz ta’ ta[ri; li jsir barra minn Malta, grazzi g[al fondi mill-UE. Id-Dipartiment jis[aq ukoll dwar avvenimenti so/jali, fosthom dawk sportivi, li jg[aqqdu lill[addiema. Mistoqsi jfisser il-pjani ta’ investiment g[all-;ejjieni, Patrick Murgo qal li dDipartiment g[adu kemm lesta rapport dwar il-bidla fil-flotta kollha tal-vetturi. Hu qal li dan hu investiment kbir li l-Gvern hu impenjat li jag[mel. Hu qal li l-bidla fil-flotta tal-vetturi tat-tifi tan-nar issir fuq medda ta’ diversi snin u sostna li dawn il-vetturi ma jinbidlux f’daqqa g[ax inkella jispi//aw f’daqqa. G[aldaqstant issir dik li tissejjah business continuity, ji;ifieri, li jkun hemm vetturi li qed jeqdiemu u sadanittant ikun qed jinstaqu vetturi ;odda u moderni. Id-Dipartiment qed jid[ol ukoll bi s[ab mal-Università ta’ Malta sabiex issir ri/erka fuq teknolo;ija ;dida li tista’

tg[in lid-Dipartiment biex timxi ’l quddiem. Qed issir [idma biex tissa[[a[ itteknolo;ija /ellulari maloperat tal-istess Dipartiment. Id-Dipartiment qed jist[arre; dwar liema teknolo;ija abbinata mal-mobile phones tista’ tg[in lilu u lillpoplu Malti biex ikunu evitati /erti in/identi. F’ka] ta’ xita qawwija, li ;;ib mag[ha t-tensjoni u lkaos fit-toroq, irid issir u]u tat-teknolo;ija /ellulari biex tg[in kemm lill-membri tadDipartiment fit-twettiq ta’ xog[olhom, kif ukoll lissewwieqa biex jevitaw in[awi li ssoltu jesperjenzaw l-g[arg[ar. Id-Dipartiment fil-fatt g[addej bi pro;ett biex jistudja l-im;iba tan-nies meta jir/ievu messa;; fuq ilmowbajl biex jevitaw lg[arg[ar. Il-pro;ett mhux biss qed isir bl-g[ajnuna talUniversità ta’ Malta i]da wkoll ma’ universitajiet barranin fil-qafas tal-FP7 talUnjoni Ewropea. Kollox ma’ kollox, idDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili jrid li jtejjeb dejjem i]jed il-komunikazzjoni malkomunità Maltija biex ikunu evitati in/identi u di]astri fil-pajji].


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

8 Lokali

Laqg[a ta’ konsultazzjoni dwar fondi kofinanzjati mill-UE Id-Divi]joni tal-Fondi u lProgrammi fi [dan lUffi//ju tal-Prim Ministru se jorganizza laqg[a ta’ konsultazzjoni pubblika dwar fondi li huma kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Id-Divi]joni hija lawtorità responsabbli mittmexxija tal-Programm :enerali dwar t-tmexxija tal-Influss millImmigrazzjoni. Dan il-programm jappo;;ja erba’ fondi li huma kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Dawn l-erba’ fondi huma l-Fond g[all-Fruntieri Esterni, il-Fond Ewropew g[ar-Ritorn, il-Fond Ewropew g[ar-Refu;jati u l-Fond Ewropew g[allIntegrazzjoni ta’ /ittadini minn pajji]i terzi. Wara l-allokazzjoni provi]orja li saret millUnjoni Ewropea g[all-erba’ fondi tal-programm annwali, id-Divi]joni tal-Fondi u lProgrammi qed tinforma lillpubbliku in ;enerali li se torganizza konsultazzjoni pubblika nhar it-3 ta’ Settembru li ;ej bejn it-8.30 u 12.00. Dawk kollha li jixtiequ jipparte/ipaw g[andhom jesprimu l-interess tag[hom li jag[mlu dan billi jibag[tu posta elettroniku fuq l-indirizz elettroniku fpd.opm@gov.mt sa nofsinhar tad-29 ta’ Awwissu li ;ej. G[al aktar informazzjoni dwar il-programm ;enerali wie[ed jista’ j]ur ukoll issit elettroniku www.ppcd.gov.mt

It-tim tal-Business Sales and Development ta’ Vodafone u tfal li jg[ixu f’Dar San :u]epp jilag[bu bl-ilma waqt attività tar-responsabbiltà so/jali korporattiva organizzata minn Vodafone

:urnata mat-tfal f’Dar San :u]epp Tim mid-dipartiment talBusiness Sales and Development ta’ Vodafone qatta’ ;urnata s[i[a mat-tfal li jg[ixu f’Dar San :u]epp fejn g[enu fit-tindif u anke qag[du jilag[bu mat-tfal. Fost ix-xog[ol li g[amlu l[addiema ta’ Vodafone kien hemm tindif minn zkuk tassi;ar, pjanti u fdalijiet ta’ pjanti o[ra li kienu fil-bit[a tad-dar, tindif tal-kmamar kif ukoll billi mexxew g[amara minn kamra g[al o[ra. L-impjegati ta’ Vodafone sajru, naddfu u g[enu filpreparamenti tal-blokka l;dida ta’ appartamenti mag[rufa a[jar b[ala Independent Living li dalwaqt se jospitaw tfal li g[andhom b]onn l-attenzjoni. B’entu]ja]mu kbir l-impjegati ta’ Vodafone sebb[u lambjent tad-dar bil-kulur a[mar li jissimbolizza lkumpanija. L-isba[ parti tal;urnata kienet il-log[ob blilma fejn kemm l-impjegati

ta’ Vodafone kif ukoll it-tfal spi//aw imxarrbin g[asra. Fr. Cini dawwar lit-tim madwar id-dar u tahom informazzjoni fuq id-dar kif ukoll fuq is-sitwazzjonijiet reali li t-tfal jaffa//jaw ta’ kuljum. “Meta j]uruna nies b[attim tal-Business Sales and Development ta’ Vodafone dejjem jo[or;u affarijiet tajba,” qal Fr. Cini, idDirettur ta’ Dar San :u]epp. “G[al [afna, din tkun lewwel darba li jaraw x’ji;ri f’dar tat-tfal – kif jg[ixu ttfal, x’jag[mlu u kif ti;i mmexxija d-dar. Apparti mill-g[arfien, [afna j[ossu li verament ikunu qed jag[mlu differenza fil-[ajja ta’ dawn it-tfal. Sal-a[[ar tal-;urnata tfal kuntenti u idejn g[ajjenin kienu xhieda tal-valur tas-solidarjetà.” “Din l-attività tas-CSR ta’ Vodafone kienet opportunità ta’ spirazzjoni g[at-tim kollu,” qal Keith Psaila, wie[ed mill-membri tat-tim

Dar San :u]epp tilqa’ 18-il tifel bejn it-tmien snin u t-18-il sena li g[al bosta ra;unijiet ma jistg[ux jg[ixu d-dar li i]da jgawdu minn livell g[oli ta’ dedikazzjoni u attenzjoni tad-dipartiment tal-Business Sales and Development ta’ Vodafone. “Din l-esperjenza g[enitna napprezzaw l-affarijiet ]g[ar tal-[ajja ta’ kuljum li s-soltu lanqas biss nikkunsidraw, b[as-sa[[a, il-kuntentizza, lim[abba u l-familja. ’Il bog[od mix-xog[ol ta’ kuljum, [assejna sodisfazzjon kbir li kkontribwejna lura lillkomunità. “G[alkemm konna g[ajjenin, il-parte/ipanti kollha taw daqqa t’id fixxog[lijiet varji li kellhom isiru. Barra minn hekk [adna gost nitkellmu u nilag[bu mat-tfal li jg[ixu fid-dar.

Kont impressjonat bil-livell g[oli ta’ dedikazzjoni u mpenn li d-direttur, l-istaff u l-voluntiera ta’ Dar San :u]epp juru lejn t-tfal li jie[du [sieb,” ikkonkluda Psaila. Dar San :u]epp titmexxa mis-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl u b[alissa tilqa’ 18-il tifel bejn it-tmien snin u t-18-il sena li g[al bosta ra;unijiet ma jistg[ux jg[ixu d-dar. Is-subien jg[ixu fi tliet appartamenti separati fil-kumpless tad-Dar skont letà tag[hom bl-g[an li jg[ixu [ajja f’ambjent ta’ dar u jintegraw ru[hom fisso/jetà.

Ta[ri; g[all-istudenti bl-iskema ta’ apprentistat Madwar 700 student u studenta ta’ kull sena jtemmu b’su//ess it-ta[ri; li jkunu r/ivew minn diversi kumpaniji li huma parti mill-iskema ta’ apprentistat li toffri lKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri;, l-ETC. Dan spjegatu l-Ministru g[all-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina, waqt ]jara li g[amlet f’wa[da millkumpaniji parti mill-iskema ta’ apprentistat, il-kumpanija Continental Cars li hi wa[da mill-kumpaniji li hi parti minn Mizzi Organisation. Matul din i]-]jara, ilMinistru Dolores Cristina ltaqg[et ma’ numru ta’ ]g[a]ag[ apprentisti li qed ja[dmu ma’ din il-kumpanija,

li tkellmu mag[ha dwar lesperjenza li qed jiksbu. Din l-iskema, meg[juna mill-Gvern, toffri firxa wiesg[a ta’ opportunitajiet ta’ ta[ri; lil dawk l-istudenti li jkunu spi//aw l-edukazzjoni obbligatorja u li jkunu jixtiequ jitg[allmu seng[a biex jirnexxielhom isibu jew jibqg[u igawdu minn impieg full-time. Il-Kap E]ekuttiv tal-ETC, Claudio Farrugia, qal li din liskema hi possibbli permezz tal-kollaborazzjoni ta’ diversi istituzjonijiet edukattivi b[allMCAST u l-ITS, li j[arr;u listudenti tag[hom f’diversi oqsma differenti, sabiex jippreparawhom g[ad-dinja taxxog[ol u biex jil[qu livelli

g[olja ta’ ta[ri; li jg[inhom jibqg[u kompetittivi. Claudio Farrugia appella biex aktar kumpaniji u negozji jkunu parti minn din l-iskema li jibbenefikaw minnha anke huma mhux biss l-istudenti. Madwar 300 employer jag[tu din l-opportunità lil studenti Maltin u G[awdxin, li kwa]i 70% minnhom jibqg[u ja[dmu ma’ dik ilkumpanija li tippreparahom jid[lu fid-dinja tax-xog[ol billi toffrilhom ta[ri; fil-prattika u mhux biss ta[ri; teoretiku. 12% tal-apprentisti jkomplu javvanzaw fit-ta[ri; wara l-apprentistat. Mizzi Motors kienet timpjega l-apprentisti mill-bidu nett

70% jibqg[u ja[dmu mal-kumpanija u 12% tal-apprentisti jkomplu javvanzaw fit-ta[ri;

li l-ETC bdiet tmexxi l-iskemi tal-apprentistat. Sal-lum Mizzi Motors tat ta[ri; lil aktar minn 40 apprentistat li wara l-apprentistat tag[hom kollha sabu impjieg. 65% minnhom baqg[u ja[dmu ma’ Mizzi Motors. Fil-pre]ent din il-kumpanija qed t[arre; 10 apprentisti ;odda. Fl-a[[ar tal-apprentistat ilparte/ipant hu eli;ibbli li jakkwista ]ew; /ertifikati, dak ma[ru; mill-istituzzoni edukattiva vokazzjonali kif ukoll il-Journeyman’s certifi-

cate, li hu /ertifikat nazzjonali li jirrikonoxxi l-kompetenza f’qasam partikolari, xhieda li persuna hi mg[allma sew kemm millaspett teoretiku kif ukoll mill-prattika. Il-Ministru Dolores Cristina fissret kif grazzi g[all-[idma tal-Gvern mas-settur privat, jistg[u ikomplu jin[olqu aktar opportunitajiet li fl-a[[ar mill-a[[ar qed igawdu minnhom l-istudenti ]g[a]ag[ li huma l-mutur tal-ekonomija ta’ pajji]na.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Lokali 9

Pro;etti relatati mas-sajd u akwakultura

L-HSBC iniedi applikazzjoni elettronika innovattiva

Il-Korp Intermedju fi [dan il-Ministeru g[arRi]orsi u Affarijiet Rurali qed jilqa’ l-applikazzjonijiet minn mikroentrapri]i, dawk ]g[ar u dawk ta’ daqs medju li huma interessati li japplikaw g[al pro;etti li huma direttament relatati mas-sajd u akwakultura f’Malta. Dan il-pro;ett hu maqsum fi tliet mi]uri mmirati lejn investimenti ta’ tip differenti f’dan is-settur. L-ewwel mi]ura hi dik g[all-investimenti produttivi fl-akwakultura, b[al tnaqqis tal-impatti negattivi jew tis[i[ tal-effetti po]ittivi fuq l-ambjent. Mi]ura o[ra hi dik ta’ akkwa-ambjentali fejn sabiex wie[ed jir/ievi kumpens ta[t din il-mi]ura, il-benefi/jarji g[andhom jimpenjaw irwie[hom g[al perjodu minimu ta’ [ames snin u jissodisfaw rekwi]iti akkwa-ambjentali u rekwi]iti li jmorru lil hinn mis-sempli/i applikazzjoni ta’ pratti/i sostenibbli flakwakultura. It-tielet mi]ura hi relatata mal-ippro/essar u l-kummer/jalizzazzjoni, mi]ura mmirata biex i]]id il-kompetittività fil-qasam tassajd, u l-akwakultura f’Malta u biex tippromovi [olqien ta’ impjiegi sostenibbli. L-applikazzjonijiet jibqg[u jintlaqg[u sa nhar it-Tnejn 10 ta’ Settembru 2012 sa nofsinhar. Kull applikant g[andu jkun involut f’attivitajiet ekonomi/i b[al persuni li ja[dmu g[al rashom, negozji talfamilja li huma involuti f’attivitajiet tas-snajja’ jew o[rajn, u s[ubijiet jew asso/jazzjonijiet li regolament joperaw f’attivitajiet ekonomi/i.

Servizz aktar fa/li u sigur g[an-negozji

Korsijiet tal-crafts Is-So/jetà Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummer/ [abbret il-korsijiet tal-crafts li se ji;u organizzati f’Palazzo de La Salle g[all-ewwel semestru g[as-sena skolastika 2012-2013. Is-semestru li jibda f’Ottubru jintemm f’Jannar. Il-lezzjonijiet isiru darba f’;img[a. Il-korsijiet jinkludu fost lo[rajn tag[lim dwar dekorazzjoni tal-kejkijiet, cottage craft, titjib fid-dar, knitting, xog[ol ta’ bizzilla, soft furnishing, [jata, fulugran u ganutell. Kull kors jinkludi 12-il lezzjoni ta’ sag[tejn u nofs kull wa[da.

Kull transazzjoni li ssir waqt safar permezz tal-cards tal-BOV b’valur ta’ mhux inqas minn €25, tkun intitolata g[al-lotterija ta’ kull ;img[a

Premjijiet kbar g[all-klijenti tal-BOV Cards €3,000 premjijiet fi flus se jitqassmu bejn il-BOV cardholders permezz tal-promozzjoni tal-BOV Cards Travel li ;iet imnedija u li se tkompli sas-16 ta’ Settembru 2012. Kull transazzjoni li ssir waqt safar permezz tal-cards tal-BOV b’valur ta’ mhux inqas minn €25, tkun intitolata g[al-lotterija ta’ kull ;img[a bi premjijiet li jla[qu l-valur ta’ €500. John Pace, il-Kap E]ekuttiv tal-Cards Business fi [dan il-BOV, qal li din ilpromozzjoni e//itanti tag[ti l-opportunità lill-possessuri tal-cards tal-BOV jirb[u premjijiet fi flus filwaqt li jie[du vanta;; mill-konvenjenza tal-firxa wiesg[a talcards tal-BOV. Hu spjega kif il-BOV Cards huma

a//ettati madwar id-dinja minn networks ta’ Visa u MasterCard. Il-BOV Credit u Debit cards joffru metodu fa/li u effi/jenti biex isir pagament kemm f’Malta kif ukoll barra mill-pajji]. Barra mill-fatt li wie[ed m’g[andux g[alfejn i;orr mieg[u ammonti kbar ta’ flus, il-BOV Credit cards joffru protezzjoni addizzjonali jekk l-affarijiet mixtrija jintilfu, jinkissru jew jinsterqu. Fost il-benefi//ji li tu]a lBOV Credit Cards hemm li m’hemmx interessi g[al perjodu li jista’ iwassal sa 55 ;urnata (jiddependi minn meta tag[mel l-akkwist). Barra minn hekk, jekk ilbilan/ fuq il-credit card jit[allas f’25 ;urnata, ma

jit[allsu l-ebda interessi. Min-na[a l-o[ra, il-BOV Cashlink Visa u BOV Cashlink Visa Electron, se jag[tu lill-klijenti a//ess g[al fondi mill-kontijiet tal-BOV kemm lokalment kif ukoll barra mill-pajji]. Kull konsumatur huwa ele;ibbli biex jirba[ premju wie[ed biss u l-premjijiet ji;u depo]itati f’kont rebbie[. Kull rebbie[ ji;i av]at millBOV u jrid iwie;eb g[al domanda ta’ abbiltà biex jirba[ il-premju. Il-cards eli;ibbli g[al din il-promozzjoni jinkludu BOV Visa Platinum, BOV Visa Gold, BOV Visa Flypass, BOV Visa Classic, BOV MasterCard, BOV Cashlink Visa u BOV Cashlink Visa Electron.

Promozzjoni favur it-turi]mu f’G[awdex L-Awtorità ta’ Malta dwar it-Turi]mu (MTA) g[at-tieni sena konsekuttiva qed tikkollabora man-Nuance Group Malta biex jorganizzaw promozzjoni spe/ifika dwar G[awdex. Il-promozzjoni bl-isem ta’ Next time Gozo hu parti mill-attività Taste of Malta li ssir kull sena fid-Duty Free Store, fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA). Ma’ kull xirja ta’ €10 jew aktar it-turisti jistg[u jir/ievu scratch card li toffri l-opportunità biex jirre;istraw g[al din il-promozzjoni u jistg[u jirb[u titjira lura g[al G[awdex b’akkomodazzjoni ;ewwa farmhouse talkumpanija Baron Group. Di;à kien hemm aktar minn elf persuna li rre;istraw fl-ewwel

erba’ ;img[at tal-promozzjoni. L-MTA bdiet promozzjoni estensiva dwar G[awdex b[ala destinazzjoni turistika. Din tibda inti u die[el fil-[wienet tad-Duty Free u tkompli fil-[wienet tal-prodotti Maltin. It-tema prin/ipali ta’ din il-promozzjoni hi l-Ba]ilika ta’ Pinu, mdawra bl-g[elieqi G[awdxin. Din il-promozzjoni, li tiswa’ €50,000, bdiet minn Lulju u se tibqa’ sejra sal-a[[ar ta’ Settembru u se tkun segwita minn eluf ta’ passi;;ieri li jg[addu mid-Duty Free. Ir-rebbie[a tas-sena li g[addiet g[andhom ji;u lura Malta f’Awwissu u g[alekk huma mistennija li jer;g[u jipparte/ipaw g[al din ilpromozzjoni.

Arran;amenti tat-traffiku fi/-?irkewwa Transport Malta av]at li b ’ effett immed jat sa ma tag[ti informazzjoni o[ra , it traffiku lejn i/ - ?irkewwa jkun jista ’ jg[addi mill - karre;;jata l - ;dida lejn Triq il - Marfa . Ix-xog[lijiet tul din il-karre;;jata waslu biex

jispi//aw g[alkemm g[ad fadal numru ta’ xog[lijiet xi jsiru. Din il-karre;;jata qed tinfeta[ b’mod temporanju min[abba l-ammont ta’ traffiku li mistenni jg[addi lejn i/-?irkewwa g[al din il;img[a ta’ Santa Marija.

L-HSBC Bank Malta plc nieda applikazzjoni elettronika g[all-kummer/ tat-Titoli ta’ Sigurtà (Securities Trading) li biha l-klijenti tal-bank jistg[u jibag[tu l-ordnijiet tag[hom biex jixtru u jbig[u titoli lokali u barranin direttament mis-sit elettroniku tal-bank. Il-Kap tal-Bank-e talHSBC Malta, Anthony G. Buttigieg, qal li dan issoftware innovattiv, li jista’ jsir a//ess g[alih biss billi persuna tu]a lapparat ta’ sigurtà talInternet Banking talHSBC, ikompli jsa[[a[ aktar is-servizz tal-HSBC Malta permezz tal-fa/ilitajiet tas-servizz bankarju elettroniku. Din l-applikazzjoni l;dida tag[na toffri servizz aktar fa/li u sigur g[annegozji, komunikazzjoni a[jar bejn ilkummer/janti, u livell ;did ta’ kunfidenzjalità u assigurazzjoni g[al meta dawn ji;u biex jixtru jew ibig[u Titoli ta’ Sigurtà. L-applikazzjoni l-;dida toffri wkoll servizz ta’ ‘Messa;;i ta’ Sigurtà’ permezz tal-Internet Banking. Dan jg[in biex tkun tista’ ssir komunikazzjoni diretta bejn ilkummer/janti u l-bank. Il-Kap tax-Shareshop tal-HSBC Malta, Ivan M. Grech, qal li dan li]vilupp fil-kummer/ hu impenn kon;unt bejn idDipartiment tas-Servizz Bankarju Elettroniku talHSBC, id-Dipartiment talMarketing tal-HSBC, u xShareshop tal-HSBC. Dan tal-a[[ar joffri firxa ta’ servizzi ta’ investiment u ri]orsi g[al kummer/janti ta’ kull livell, jifta[ opportunitajiet ;odda ta’ investiment, u joffri l-[ila esperta me[tie;a biex il-klijenti tag[na jag[mlu su//ess fis-suq dinamiku tal-lum.” L-applikazzjoni tatTitoli ta’ Sigurtà talHSBC tinstab fuq is-sit elettroniku tal-HSBC Malta www.hsbc.com.mt, fit-taqsima Personali#:estjoni tal:id, mit-tab ‘Shareshop’. Persuna tista’ tid[ol direttament fiha mill-indirizz www.hsbc.com.mt#securitiestrading.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

10 Feature

DHL Express tvara hub fit-Tramuntana tal-Asja b’investiment ta’ €142 miljun DHL fet[u l-ikbar hub g[as-servizz express fl-Asja – id-DHL Express Hub tatTramuntana tal-Asja, li jiswa €142.26 miljun, fl-ajruport internazzjonali ta’ Shanghai Pudong. Il-kumpanija [abbret ukoll li se tinvesti €107.3 miljun i]jed biex i]]id it-tmien ajruplan dedikat biex jaqdi rotot fejn hemm domanda qawwija bejn Shanghai u tTramuntana tal-Asja, lEwropa u l-Istati Uniti talAmerika sal-2014. Frank Appel, CEO ta’ Deutsche Post DHL, l-ikbar kumpanija tal-lo;istika fiddinja, qal “Permezz tal-hub tat-Tramuntana tal-Asja, DHL Express la[aq mira importanti fin-netwerk ta’ DHL fin-na[a tal-Pa/ifiku tal-Asja. Hi l-qofol ta’ strate;ija fejn ikollna iktar minn hub wie[ed u strate;ija tal-avjazzjoni li ttnejn jikkonfermaw ilpo]izzjoni fejn qeg[din fuq quddiem kemm min-na[a ta’ postijiet li jing[aqdu flimkien, konvenjenza u prezzijiet tajbin. “Hekk kif naraw lekonomiji ewlenin tal-Asja jintegraw ru[hom b’pass mg[a;;el u ftehim ta’ kummer/ [ieles li jnaqqsu lostakoli g[all-kummer/ internazzjonali, il-kumpaniji tallo;istika g[andhom b]onn ikunu fuq quddiem u joffru sempli/ità, velo/ità u servizz tajjeb.” Il-hub tat-Tramuntana talAsja (NAH) ta’ DHL Express qieg[ed fuq medda ta’ art ta’

88,000 metru kwadru (bejn wie[ed u ie[or l-istess daqs ta’ 13-il grawnd tal-futbol) u jista’ jippro/essa sa 20,000 dokument u 20,000 pakkett kull sieg[a. Fost il-karatteristi/i e//ezzjonali favur l-ambjent hemm dawl T5 effi/jenti filkonsum tal-ener;ija u sistema ta’ ilma s[un bl-ener;ija taxxemx. Is-sistema li tissortja fil-hub hi ddi]injata ukoll biex jekk xi parti minnha mhix qed tkun u]ata, awtomatikament taqleb g[al sleep’mode biex tiffranka l-ener;ija sakemm din ter;a’ tintu]a. Issa li tlesta n-NAH, idDHL Express g[andha netwerk mill-aqwa ta’ erba’ hubs fin-na[a tal-Pa/ifiku talAsja – Shanghai, Hong Kong, Bangkok u Singapore. Dawn g[andhom konnessjonijiet ma’ iktar minn sebg[in gateway ta’ DHL Express fir-re;jun kollu. Innetwerk ta’ infrastruttura ta’ DHL fin-na[a tal-Pa/ifiku talAsja ting[aqad permezz ta’ flotta ta’ iktar minn 40 ajruplan li jkopru iktar minn 40 pajji] u territorju, apparti milli tu]a iktar minn 690 titjira kummer/jali kuljum. Investiment ippjanat fi/-?ina u r-re;jun tatTramuntana tal-Asja

Fis-sentejn li ;ejjin, DHL g[andha pjani li tinvesti iktar minn €100 miljun biex i]]id il-kap/ità tan-netwerk tal-ajru fl-Asja billi tibda tu]a tmien ajruplani freighter bejn

Shanghai u t-Tramuntana talAsja, l-Ewropa u l-Istati Uniti. Dawn it-titjiriet ippjanati se jkunu operati minn kumpaniji tal-ajru msie[ba tad-DHL jew fejn g[andha sehem fihom: Polar Air, Aerologic u DHL Air UK, apparti minn kumpaniji o[ra tal-ajru. Dawn l-investimenti ppjanati fis-sentejn li ;ejjin se jkomplu jibnu fuq konnessjonijiet esistenti diretti bejn l-NAH ta’ DHL Express f’Shanghai ma’ Hong Kong, Osaka, Tokyo u l-hubs mondjali ta’ DHL f’Leipzig u Cincinnati biex itejbu lkapa/ità fuq dawn ir-rotot u ji]diedu konnessjonijiet ;odda wkoll bejn Shanghai u East Midlands, fl-Ingilterra. DHL g[andha pjani biex i]]id il-kapa/ità bejn l-NAH ta’ DHL Express u bliet o[ra fi/-?ina u t-Taiwan. Fix-xhur li ;ejjin, DHL se ]]id il-konnessjonijiet g[al Incheon, Taipei u l-ibliet fi/?ina ta’ Dalian u Qingdao. X’aktarx jibdew rotot g[al Beijing u Xiamen mis-sena ddie[la. Ken Allen, Global CEO ta’ DHL Express, qal: “DHL kienu minn tal-ewwel li bdew servizzi express fir-re;jun 40 sena ilu, u kienet l-ewwel kumpanija express internazzjonali li da[let fi/-?ina 32 sena ilu. Shanghai hu wie[ed mi/-/entri kummer/jali l-iktar importanti fi/-?ina u permezz tieg[u tasal fil-parti t’isfel tax-xmara Yangtze, minn fejn i/-?ina timporta u tesporta

Il-fa/ilità ;dida ssa[[a[ in-netwerk ta’ hubs fl-Asja tad-DHL, u tag[ti a//ess iktar malajr lin-negozji lis-swieq internazzjonali kwa]i 39 fil-mija tal-valur kollu. “Il-hub tat-Tramuntana talAsja ta’ DHL Express g[andu rwol kru/jali biex jag[ti appo;; lit-tkabbir, itejjeb il[inijiet ta’ transitu u l-affidabbiltà tan-netwerk, u jipprovdi l-pedament g[al ;bir iktar tard u konsenji iktar kmieni fit-Tramuntana talAsja kollha. Fa/ilita’ akbar

“Il-fa/ilità ;dida ssa[[a[ in-netwerk ta’ hubs fl-Asja tad-DHL, u tag[ti a//ess iktar malajr lin-negozji lis-swieq internazzjonali “Permezz ta’ iktar konnessjonijiet bl-ajru fir-re;jun u internazzjonalment, DHL tkun tista’ tag[ti l-klijenti tag[ha flessibbiltà ikbar u affidabbiltà og[la. Dawk ikunu jistg[u jag[]lu [in spe/ifiku biex iwasslu l-konsenji tag[hom filg[odu flikbar bliet fit-Tramuntana talAsja u jkabbru l-konnessjonijiet fir-re;jun kollu tatTramuntana tal-Asja flimkien ma’ konnessjonijiet interkontinentali mal-Ewropa u l-Istati Uniti,” stqarr Jerry Hsu, CEO, DHL Express filPa/ifiku tal-Asja. U kompla qal li minn mindu l-kumpanija bdiet topera in-NAH u permezz tal-

investimenti tad-DHL f’titjiriet ;odda se jkunu qeg[din ikomplu jtejbu n-netwerk tag[hom tal-ajru fl-Asja. Fl-2011, DHL ]iedu ]ew; freighers B747 operati minn Polar Air biex iservu l:appun, il-Korea u n-na[a tal-Lvant ta/-?ina. Qeg[din itejbu l-kapa/ità fuq ir-rotta bejn Beijing u Hong Kong b’servizzi ;odda ta’ freighter tal-Airbus, u tejbu r-rotta bejn Shanghai u Hong Kong b’servizz ;did ta’ freighter B747. Biex jing[ata appo;; lillistrate;ija ‘Go West’ ta’ tkabbir ta/-?ina, DHL Express varat ukoll [ames titjiriet kull ;img[a bejn Hong Kong u Chengdu. Bureau Nazzjonali tal-Istatistika ta/-?ina, 2010 In-netwerk estensiv ta’ DHL jag[ti negozji a//ess iktar malajr lis-swieq internazzjonali. Il-hub tat-Tramuntana talAsja tad-DHL tikkumplimenta l-hub tag[ha fi/?entru tal-Asja f’Hong Kong u b’hekk hemm g[a]liet ta’ rotot iqsar biex il-klijenti jkunu jistg[u jibag[tu laffarijiet fit-Tramuntana talAsja li permezz tag[hom ikunu jistg[u jiffrankaw sa erba’ sig[at fl-ajru, ji;bru laffarijiet iktar tard u jaslu iktar kmieni.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Investiment fis-sa[[a g[al kwalità ta’ [ajja a[jar {ames snin ilu meta f’Lulju tal-2007 l-poplu Malti ng[ata sptar ;did state of the art – l-Isptar Mater Dei – ]gur li forsi ma konniex no[olmu li dan hu sptar li hu biss il-bidu ta’ aktar kapitli ;odda u ta’ su//ess li se jibqa’ joffri kwalità mhux biss ta’ kura a[jar u ta’ livell g[oli, i]da wkoll kwalità ta’ [ajja a[jar ri]ultat ta’ innovazzjonijiet ;odda fil-qasam tal-kura f’pajji]na. Innovazzjonijiet fil-kura tas-sa[[a L-Isptar Mater Dei, bl-investiment li sar u blinvestiment kontinwu li baqa’ jippjana l-Gvern b’mod partikulari fil-qasam tar-ri]orsi umani – fil-professjonisti u dawk kollha li joffru sservizzi ta’ kura lill-pazjenti – qed iwassal g[al innovazzjonijiet fis-servizzi ta’ kura li qed jing[ataw f’pajji]na. L-a[[ar e]empju quddiem g[ajnejna hu dak tal-g[axar pazjenti li qed igawdu minn kwalità ta’ [ajja a[jar b’interventi li grazzi g[all-investiment li sar fl-Isptar Mater Dei, jistg[u jsiru f’pajji]na. Mhux biss, hemm ukoll is-ser[an il-mo[[ g[al [afna pazjenti li lkura, anke dik innovattiva u bl-a[[ar teknolo;ija medika – qed ting[ata wkoll minn professjonisti Maltin. Nhar it-Tllieta, ma kienx biss il-Gvern li kien

kburi meta ppre]enta interventi kirur;i/i li qeg[din isiru b’su//ess fl-Isptar Mater Dei fuq pazjenti li qed ibatu mill-kundizzjoni tal-parkinsons. Kienu l-pazjenti u l-kirurgu Ludvic Zrinzi u l-Konsulenti o[rajn Maltin li tkellmu b’sodis-

fazzjon kbir dwar din l-innovazzjoni fis-servizzi ta’ kura li qed jing[ataw b’xejn fl-Isptar Mater Dei. Kura innovattiva fil-qasam tal-medi/ina li qed tbiddel il-[ajja radikalment g[all-pazjenti li jbatu minn kundizzjoni ta’ sa[[a li tillimita [afna l-mobbiltà tal-pazjent li jkun qed ibati minnha. Servizzi tas-sa[[a spe/jalizzati u b’xejn Kif qal pazjent li g[adda mill-esperjenza ta’

intervent kirur;iku delikat u spe/jalizzat mag[ruf b[ala Deep Brain Stimulation, l-esperjenza kienet ma;ika. Biddlitlu [ajtu radikalment u [a lura l-mobbiltà fil-movimenti tieg[u u b’ri]ultat tas-su//ess ta’ dan l-intervent mediku innovattiv u spe/jalizzat, illum qieg[ed igawdi minn kwalità ta’ [ajja a[jar. Din hi l-bidla li saret f’pajji]na fil-qasam talkura tas-sa[[a bl-investiment qawwi u kontinwu tal-Gvern biex isa[[a[, itejjeb u jkompli jag[ti livell g[oli ta’ kura ta’ sa[[a lill-poplu tag[na. Dan hu e]empju wie[ed biss, tal-kapitli ;odda li qed jinfet[u fl-istorja tas-servizzi tas-sa[[a fil-g]ejjer tag[na. G[al kuntrarju ta’ min kien ja[seb li l-Gvern issa g[amel bi]]ejjed g[ax bena sptar ;did u modern, il-bini biss kien ilbidu ta’ ]viluppi importanti li qed narawhom illum ise[[u fl-Isptar Mater Dei. Mhux biss, i]da dan il-livell g[oli ta’ kura qed jinfirex f’oqsma o[ra ta’ kura – b[alma qed ji;ri bl-investiment li g[addej b[alissa fil-bini ta’ ?entru ;did

tal-Onkolo;ija g[all-kura tal-mard tal-kan/er, li wkoll se jkun il-pedament ta’ aktar ]viluppi f’pajji]na fil-kura kontra l-mard tal-kan/er. Min kien kontra l-bini tal-Isptar il-;did; min kien xettiku li sptar ;did state of the art mhu se jbiddel xejn; min kien ikkritika bl-a[rax lillGvern li qed jonfoq flus il-poplu g[aliex g[a]el l-aqwa u l-a[jar fil-bini tal-Isptar Mater Dei, illum qieg[ed jie[u r-risposta ta’ kemm kien ]baljat. Kemm Gvern Nazzjonalista kellu vi]joni fit-tul g[at-titjib u ]viluppi konkreti fis-servizzi tas-sa[[a u li dawn jibqg[u jing[ataw b’xejn, anke f’kura li ting[ata biss fuq numru ]g[ir ta’ pazjenti. Gvern Nazzjonalista jemmen li t-tbatija talpersuni li jkunu qed ibatu min[abba l-kundizzjoni ta’ sa[[a tag[hom, g[andha kemm tkun possibbli tittaffa u jsir dak kollu possibbli biex ting[ata l-kura biex il-persuna ter;a’ tibda tgawdi minn kwalità ta’ [ajja b’sa[[itha. Il-poplu jixraqlu l-aqwa u l-a[jar

G[alhekk Gvern Nazzjonalista qieg[ed jinvesti f’oqsma spe/jalizzati fil-kura tas-sa[[a b[alma hu l-mard tal-kan/er, il-kura tal-mard mentali, il-kura g[al pazjenti bi problemi ta’ sa[[a ka;unat mill-ikel, il-kura g[all-kundizzjoni tad-dimensja u l-kura f’kundizzjonijiet relatati max-xju[ija. Il-poplu tag[na, iva, jixraqlu l-aqwa u l-a[jar biex ikompli jg[ix [ajja b’sa[[itha u ta’ kwalità.

Back to the Future...part 4^ Lil dawk dilettanti ta//inematografija ]gur li lisem Back to the Future jfakkarhom fit-tliet films popolari tad-direttur Steven Spielberg li fihom l-istorja ti//entra madwar karozza li fir-realtà tkun magna li tivvja;;a fi]-]mien. Lura fi]-]mien

Permezz tal-magna, ilkarattri prin/ipali tal-film Doc Emmeth Brown u Martin McFly jg[addu minn tant esperjenzi u jaraw xeni tal-passat imbieg[ed u talfutur. Kienet serje ta’ films ferm popolari u li wie[ed jista’ jsej[ilha ‘classic’. Hekk [assejtni nhar il{add li g[adda, qisni persuna li vvja;;at fi]-]mien. Persuna li marret fi]-]minijiet meta l-idea ta’ protesta pa/ifika ma kinitx te]isti u

meta l-argumenti kienu jissolvew bid-daqqiet ta’ ponn. Qieg[ed naturalment nirreferi g[al dak li se[[ il{add li g[adda f’Marsaxlokk meta resident ;ie aggredit g[ax e]er/ita ddritt liberu u fundamentali tieg[u ta’ protesta pa/ifika. Alla[ares pajji]na jmur lura fi]-]mien meta wie[ed ma jistax jg[id li ja[seb g[ax inkella jrid jiffa//ja lvjolenza fi]ika. Kienu xeni ferm ta’ g[ajb g[al min wettaqhom. Min hawn ning[aqad mal-Kunsill Lokali u ma’ bosta nies li tul dawn il-jiem kellmuni biex nikkundanna dawn latti ta’ mist[ija kontra resident Xlukkajr.

sempli/ement sabiex titqajjem kuxjenza dwar is-sitwazzjoni f’Marsaxlokk, b’mod spe/ifiku dwar izzona mag[rufa b[ala TalMag[luq. }gur li kull min ra din iz-zona jista’ japprezza li l-g[ajta g[al titjib hi tassew wa[da ;ustifikata. Hi t-tama tieg[i li f’qasir ]mien din il-;er[a tissolva. Hi wkoll it-tama tieg[i li permezz tal-bye laws il;odda, li nispera li jid[lu fis-se[[ f’nofs Settembru, ikollna b[ala Xlukkajri ser[an il-mo[[ li din il;er[a tkun ing[alqet darba g[al dejjem.

Protesta pa/ifika

Anke l-avvenimenti politi/i ta’ dawn l-a[[ar jiem ;eg[luni n[ossni qisni xi vja;;atur tul i]-]mien hekk kif fil-Malta Labour Party re;a’ tfa//a b[ala wi// prin/ipali Alex Sceberras Trigona. Hu interessanti li lMLP tal-Moviment Progressiv ju]a persuna b’karriera politika marbuta mal-aktar gvern mhux

Aktar u aktar meta l-punt tal-protesta kien

Hi t-tama tieg[i li f’qasir ]mien permezz tal-bye laws il-;odda, li nispera li jid[lu fis-se[[ f’nofs Settembru, ikollna b[ala Xlukkajri ser[an il-mo[[ li din il-;er[a tkun ing[alqet darba g[al dejjem

Il-Muscat Labour Party u Alex Sceberras Trigona

demokratiku fl-istorja ta’ Malta u li g[andu fuq idejh numru inkalkolabbli ta’ in/identi ta’ g[ajb g[addemokrazija sabiex jipprietka dwar id-demokrazija. Hu tassew interessanti li lMuscat Labour Party b[al donnu hu kburi bl-era li fiha Sceberras Trigona kien ministru. Tassew partit li jkompli juri kemm inbidlet ilqoxra i]da l-qalb Laburista, il-fjamma tat-tor/a So/jalista tal-era Mintoffjana, g[adha [ajja u tbaqbaq. Tmiem l-Olimpjadi tas-sajf f’Londra

Nixtieq nag[laq dan lartiklu billi ng[id prosit ferm mist[oqq lill-Ingli]i ta’ Olimpjadi mill-aqwa. Na[seb xejn ma ji;bor dak li ;ara a[jar mill-kliem li qal Lord Sebastian Coe fi//erimonja tal-g[eluq meta

minn Angelo Micallef

qal, “we did it right.” Tassew li l-poplu Ingli] jista’ jg[id li they did it right .

Angelo Micallef hu kunsillier f’isem il-Partit Nazzjonalista fil-lokalità ta’ Marsaxlokk.

Min hawn ning[aqad mal-Kunsill Lokali u ma’ bosta nies li tul dawn il-jiem kellmuni biex nikkundanna dawn l-atti ta’ mist[ija kontra resident Xlukkajr


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

12 Mediarama#Ittri

Kalkoli ]baljati Il-prodott ta’ TVM2

Bil-“[olqien” ta’ TVM2 l-istazzjon nazzjonali qed joffri sors medjatiku intelli;enti u li jixraq lill-pajji]. L-istazzjon qed juri li beda jirrispetta lil dawk kollha li jippretendu li t-televi]joni nazzjonali jvara programmi sofistikati li jissodisfaw il-kriterji tag[hom li jixirqu lis-seklu 21. Qed ikunu mxandrin dokumentarji ta’ kwalità u li jkopru su;;etti b[all-arti vi]iva (Art in America hu wie[ed millaktar programmi e//itanti dwar kif l-arti fl-Istati Uniti lewwel irre]istiet l-influwenzi Ewropej u mbag[ad [adet ilprotagoni]mu “pop” f’idejha), l-istorja klassika (edizzjonijiet dwar l-E;ittu u Ruma kienu e//ellenti) u l-ambjent (servizzi impressjonanti tal-BBC), fost o[rajn. Ikun interessanti jekk jin[are; tag[rif dwar il-profil talpubbliku li qed isegwi dak li [iere; minn TVM 2. Mill-im[a]en tal-festa

Il-programmi dwar il-festi huma ri/etta ta’ kull sena. Tista’ tg[id li [afna drabi, tista’ tanti/ipa x’format se jie[u l-programm, x’se jkun iffilmjat, min se jkun intervistat, e//. I]da g[al din l-iskeda TVM qed jippre]enta materjal li jag[ti nifs ;did lil dawn il-programmi. Mill-Im[a]en tal-Festa (TVM u TVM2) qed jikkon/entra mill-qrib [afna fuq il-manifattura proprja tal-armar u j]ur ilpostijiet fejn is-seng[a u l-arti jimmanifestaw ru[hom. Il-filmati u l-intervisti qed jo[olqu dokumentazzjoni importanti dwar l-aspett kulturali tal-festi, li jinvolvi mijiet ta’ arti;jani u nies tas-seng[a. Din hi sensiela li b’xi mod qed “tikkumplimenta” dik dwar il-manifattura piroteknika li kienet ixxandret b’tant su//ess minn fuq NET-TV. Teleserje ;dida

{a]en u Mrar (NET-TV) li qed jixxandar kull nhar ta’ Tnejn, hu teleserial ;did li kiser “ir-regola” tat-tra]missjoni tar-ripetizzjonijiet matul ix-xhur tas-sajf. Dan hu prodott bilfirma ta’ Tania Bartolo, isem ie[or li qed ji]died mal-lista ta’ dawk in-nisa li qed ikunu pre]enti fejn jid[ol l-aspett tekniku#direttorjali jew awtorili tat-teleserial lokali. Dan ma jg[oddx biss g[ad-drama imma anki g[al produzzjonijiet o[ra ta’ xe[ta versatili. B[al [afna xog[lijiet o[ra, {a]en u Mrar juri preferenza g[all-img[oddi mhux imbieg[ed (il-bidu tas-seklu 20) u jesperimenta (mhux dejjem b’konsistenza) bid-djalett. Hemm [afna dettall xeniku li juri li saret ir-ri/erka me[tie;a u tteleserje tkompli tikseb rispett u attenzjoni min[abba kast qawwi, ta[lita ta’ veterani u atturi o[rajn li bdew jidhru f’dawn l-a[[ar snin. Indifest#Netube

Is-serje dwar il-Festival Indipendenza 2012 (Indifest, NETTV) din is-sena g[andha livell tajjeb [afna. Naturalment ma nistax insegwi l-edizzjonijiet kollha, imma minn dak li rajt, il-kwalità kompliet titjieb fuq il-prodott ta’ snin img[oddija. Jimpressjonaw l-aktar il-kantanti ;odda imma anki lmaterjal fih innifsu, jixhed sens ta’ innovazzjoni u raffinar tekniku. Ng[idu a[na hemm motiv korali interessanti [afna li jibbakkja t-titlu Jekk Nu]aw Mo[[na li tinterpreta Deborah C. B[ala temi hemm dawk “;enerali”, inklu]i temi dwar lim[abba u o[rajn li jintrabtu mill-qrib man-natura tal-festival u jesploraw it-tema tal-libertà. Hemm imbag[ad materjal sensittiv, li jfakkar waqtiet ta’ niket fl-istorja politika re/enti ta’ Malta (e]. Id-Demm ta’ Raymond, interpretata minn Roseanne Cordina). Il-program hu sostenut ukoll bis-sit Netube, fejn jidher li hemm predominanza femminili b’il[na u prestazzjoni tajbin. Kommendibbli wkoll il-produzzjoni ta’ Mark Azzopardi. Listess jista’ jing[ad g[al Indifest, fejn il-pre]entaturi huma Christine Haber u Ron Briffa. Ta’ min ifakkar li l-Festival Indipendenza hu wie[ed millftit festivals tal-kanzunetta lokali li jittellg[u live u bil-Malti. Bosta kanzunetti jirnexxilhom jinnewtralizzaw il-pre;udizzji kroni/i u assurdi ta’ /erti kantanti kontra l-lingwa nativa. MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

Sur Editur Kbarat fil-Labour, ibda minn Muscat, qatt ma jistg[u ja//ettaw li ]baljaw, b[alma ;ara f’dawn il-;ranet meta lPerit Charles Buhagiar g[amel kalkoli ]baljati fuq xi toroq fil-Mosta fejn baqa’ jinsisti u jg[id li ma kien ]ball xejn. }ball ta’ €150,000. G[alih xejn. Nistaqsi lil Buhagiar kieku kien hekk veru, g[aliex dan il-gvern serju [allas g[al din id-differenza li g[amilt, dan kollu biex ikompli jg[aqqad lir-residenti ta’ dawn it-toroq huma min huma u ma qag[ad i[ares lejn [add [alli ma jkomplux ibatu. Jekk ]baljajt kun serju u ammetti, imma m’intix se tasal sa hawn g[ax kburi g[ax g[andek min jg[attilek, g[ax lanqas Muscat ma qal xejn fuq dan l-i]ball biex ma jiskurakx man-nies. Tg[id qieg[ed fil-lista ma’ dawk li jrid itajjar b[alma di;à g[amel fuq [addie[or?… nistennew u naraw.

Min g[amel il-[a]in b[allkunsillieri ta’ {’Attard li kisser il-balavostri, dak li g[amel g[al wa[da rikoverata Mount Carmel, u lil Engerer li telaq lil-PN u mar malLabour, dan ukoll g[alih qisu ma ;ara xejn. Kif dejjem g[amel, Muscat xorta re;a’ [addanhom mieg[u. Imma g[all-kuntrarju li sar fuq il-kandidat G[awdxi tal-MLP, Franco Mercieca, g[ax qal li l-applikanti g[al intervisti g[al karigi ta’ konsulenti fl-oftalmolo;ija kienu kollha eli;ibbli, [adha kontra tieg[u g[ax ma xtaqux li jg[id hekk. Muscat ji]balja dejjem imma jammetti qatt biex ma ji;ix im/ekken. }balji kbar o[rajn saru minn Evarist fuq ir-ri]ultati tal-Bord tal-Matsec fejn qal li /-/ifra tal-istudenti li rre;istraw g[all-e]amijiet talSEC kien ta’ 43% – fejn wara statistika uffi/jali wriet li kien hemm 82.6%. Veru bniedem li jqarraq f’kollox

G[ajnuna lill-missjoni fil-Bra]il mill-Mission Fund Sur Editur Jien, Fr. Ricardo Attard, li qieg[ed b[ala missjunarju filbelt ta’ Rolandia, Parana, filBra]il, nixtieq nirringrazzja lill-Mission Fund u lill-benefatturi tad-donazzjoni li bag[tuli ta’ $1,870 biex inkun nista’ ng[in lill-familji fqar. Fost dawn il-familji hawn dawk li r-ra;el [alla l-familja u mar m’o[ra u lit-tfal ma jg[inhom xejn, u[ud minnhom g[adhom tfal ]g[ar u g[alhekk il-mara ma tkunx tista’ ta[dem.

Nixtieq nag[mel appell lillMaltin biex ikunu ;eneru]i, (kif dejjem kienu) u jkomplu jg[inu lill-Mission Fund biex tkun tista’ tkompli tg[in lillmissjunarji Maltin. Nixtieq nag[mel appell ukoll biex min jixtieq jag[ti xi flus biex isiru quddies g[all-erwie[, tistg[u tag[tu lofferta f’xi kunvent tal-patrijiet ta’ Santu Wistin. Nirringrazzja lil kul[add minn qalbi u nitlob g[alikom dejjem.

Fr. Richard Attard Il-Bra]il

imma dejjem imur ]mer;. Imeri tajjeb u qatt ma ji;i mwissi mill-mexxej tieg[u. Familji li g[andhom uliedhom fl-Università, nappellalhom biex ikomplu jg[inuhom, u juruhom it-tajjeb g[alihom min qed jag[mlu, u t[alluhomx ji;u mqarrqa spe/jalment minn Evarist [alli jaqtg[u qalbhom g[ax hekk jixtieq. Evarist jg[awwe; dejjem u qatt ma jg[id il-verità, u dan hu g[alliem li jg[allimhom. Nawgura lill-istudenti kollha billi ng[idilhom kura;; g[al quddiem fl-istudji tag[kom [alli l-Matsec ikompli jikber, u l-istudenti jkomplu jag[tu risposta lil Evarist. G[all-bravuri li qed tag[mlu, forsi g[al quddiem jo[ro; b’xi ]ball ie[or ta’ kalkoli, min jaf. Kunu kburin mag[kom infuskom [alli turuh fuq kollox li m’intomx g[ar-rimi, kif jixtieq hu.

G. Busuttil In-Naxxar

Tal-mist[ija Sur Editur, Tal-mist[ija huma lposters li l-MLP wa[[al mal-[itan g[olja tal-mini ta’ Santa Venera. Kien a;ir mill-aktar kundannabbli li poster li nqala’ minn ma’ billboard biex jag[mlu ie[or u jinbidel, il-poster l-antik lMLP wa[[lu mal-[itan. Dawn huma atti kontra l-ambjent ta’ pajji]na. Dan hu a;ir tal-MLP li qed jurina u jg[idilna li lLabour ma jrid jitg[allem qatt. Dan hu l-e]empju li Muscat qieg[ed jag[ti ta’ kif irid lil pajji]na. Dan hu l-mod kif Muscat irid ibiddel pajji]na. Konvint li ta[t Muscat u ta[t ilLabour, immorru g[allag[ar. Ta’ dan, Muscat hu fiddmir li jitlob sku]a u apolo;ija.

T. Abela

Il-{amrun L-ittri f’din il-pa;na

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Il-bowser tal-fuel li sploda fl-isplu]joni tal-biera[ qrib il-lukanda tal-osservaturi tan-NU f’Damasku (Ritratt> Reuters)

IS-SIRJA

Splu]joni qawwija fi/-/entru ta’ Damasku Ilbiera[ filg[odu kien hemm splu]joni qawwija fi//entru ta’ Damasku qrib bini militari u l-lukanda fejn qed joqog[du l-osservaturi tanNazzjonijiet Uniti. Fl-isplu]joni, li kkaw]at da[na kbira u setg[et tintlema[ minn distanza kbira, se[[et e]att erba’ ;img[at wara li bomba qatlet erba’ mill-og[la uffi/jali talPresident Bashar al-Assad. Fl-isplu]joni tal-biera[ kien irrapportat li tliet persuni nqatlu u x-xandir tar-re;im Sirjan qal li wara kien hemm diversi sparaturi mar-ribelli fid-distrett ta’ Mezze fil-kapitali Sirjana. Sorsi qalu li lisparar f’Damasku beda wara li ribelli attakkaw checkpoints militari. L-ispluzjoni tal-biera[ kienet ikkaw]ata minn bomba f’parking wara l-lukanda tanNU. Bowser tal-fuel li nzerta fil-post sploda wkoll malisplu]joni. F’Damasku fil-[in talisplu]joni kien hemm Valaerie Amos, il-koordinatur g[all-g[ajnuna tal-emer;enza tan-NU, li dak il-[in tal-atten-

tat kienet qed tiltaqa’ ma’ uffi/jali tal-Unjoni Ewropea. Hi kellha wkoll tivvja;;a lejn il-belt ta’ Dourna, ftit ’il bog[od minn Damasku, i]da ma setg[etx tmur min[abba l;lied. G[alkemm l-isplu]joni talbiera[ se[[et qrib il-lukanda, mhux e]attament /ar x’kien fil-mira. Iz-zona hemm klabb tal-uffi/jali militari Sirjani u bini tal-Partit Baath, il-partit ta’ Assad. Barra minn hekk, il-post mhux ’il bog[od millkwartieri ;enerali tal-Armata. Sadattant investigaturi tanNazzjonijiet Uniti qalu li lforzi tar-re;im Sirjan u lmilizji alleati mieg[u kienu wettqu reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità. Intqal li anki r-ribelli kienu wettqu reati tal-gwerra i]da dawn ma kinux fuq il-livell ta’ dawk imwettqa mill-forzi tar-re;im. Fi ]vilupp ie[or, f’Aleppo, il-;lied kien g[adu g[adej u waqt attakk mill-ajru, intlaqat sptar. Hemm suspetti li l-isptar kien attakkat apposta peress li jinsab f’zona ta[t il-kontroll tar-ribelli.

L-ISTATI UNITI

I/-/ikkulata ‘tajba’ g[all-pressjoni Anali]i ta’ 20 studju li sar, wera li meta wie[ed jiekol i/-/ikkulata kuljum, dan jg[in biex titbaxxa lpressjoni. L-istudju mill-Cochrane

Group qal li l-kimika filkokotina, l-ingredjent ewlieni, fil-produzzjoni ta//ikkulata, kien jg[in iddemm. Dan jg[odd g[al dik it-tip ta’ /ikkulata mag[rufa

b[ala dark chocolate. Min-na[a l-o[ra ng[atat twissija li /-/ikkulata kien fiha [afna xa[am u zokkor u dan ma kienx jg[in ilpressjoni.

IR-RENJU UNIT

L-ISTATI UNITI

Belt g[all-bejg[ Il-belt ta’ Garryowen flIstat Amerikan tal-Montana tinstab g[all-bejg[. Garryowen hija belt importanti [afna g[ax fl-1876 ;iet mi;;ielda l-battalja ta’ Little Big Horn fejn il-:eneral Amerikan Custer inqatel mill-

Da[na sewda wara l-isplu]joni tal-biera[ f’post militari qrib il-lukanda li qed tintu]a mill-osservaturi tan-Nazzjonijiet Uniti f’Damasku (Ritratt> Reuters)

Indjani. Din il-belt g[andha popolazzjoni ta’ 2 persuni, ftit [wienet u mu]ew fuq l-istess :eneral Amerikan. Il-bejg[ ta’ din il-belt ser isir b’irkant u l-prezz tal-ftu[ jibda minn $250,000.

Il-Prin/ep Philip jidda[[al l-isptar Il - Prin/ep Philip , mart ir - Re;ina Eli]abetta II , ilbiera[ ida[[al fi sptar fl - Iskozja b[ala prekawzjoni . Buckingham Palace lbiera[ [abbret li d - Duka ta ’ Edinburgh ittie[ed lejn

l - Aberdeen Royal Infirmary fejn kellhom isirulu xi testijiet medi/i Xahrejn ilu , il - Prin/ep Philip , li g[andu 9 1 sena , kellu jidda[[al l - isptar waqt l - erbat ijiem ta ’ /elebrazzjonijiet tas - 60

sena ta ’ tmexxija tar Re;ina Eli]abetta . Imbag[ad f ’ Di/embru tas - sena li g[addiet , Philip kien operat min[abba arterja tal - qalb imblukkata u qatta ’ l Milied fl - isptar .


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

14 A[barijiet ta’ barra

IL-FILIPPINI> Ajruplan tat-tip Airbus A320-200 tal-linja tal-ajru Cebu Pacific Airlines hekk kif ni]el fil-mitjar tal-ajruport internazzjonali Ninoy Aquino f’Manila (Ritratt> Reuters)

IR-RENJU UNIT

Kampanja biex ma jkomplux jaqb]u mill-gallariji Il - Gvern Ingli] ta bidu g[al kampanja biex ]g[a]ag[ Ingli]i ma jkomplux b ’ moda li waqt li jkunu fuq btala , jaqb]u mill - galleriji tal - kamra tag[hom lejn il - pool tal lukanda . Din is - sena biss , di;à kien hemm tliet Ingli]i li mietu jag[mlu hekk u g[axra o[ra ndarbu serjament . Saret moda , b ’ filmati jitpo;;ew fuq l Internet , ta ’ ]g[a]ag[ jew jaqb]u mill - galleriji tal appartamenti lejn il - pool inkella jaqb]u minn gallerija g[all - o[ra tal appartamenti . I/ - /ifri n[ar;u mill Foreign Office Ingli] u l ABTA , l - asso/jazzjoni g[all - ivvja;;ar , b[ala parti mill - kampanja . F ’ Majorca u Ibiza din is - sena di;à kien hemm disa ’ ka]i – it - total tal 20 11. {afna in/identi jinvolvu persuni bejn it 1 8 u l - 35 sena u l - alko[ol kellu rwol importanti . Issa ]g[a]ag[ se jibdew jing[ataw dawn il - fuljetti u tpo;;a vidjo fuq l Internet fejn jitkellem ]ag[]ug[ li ndarab wara li kien qabe] mis - seba ’ sular ta ’ lukanda . Hu sofra ksur f ’ diversi partijiet ta ’ ;ismu u g[all - bidu kien f ’ xifer il mewt .


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15

IL-MESSIKU> Mument waqt wirja tat-taqsima tal-klieb tal-Korp tal-Pulizija ta’ Guadalupe (Ritratt> Reuters)

L-I}RAEL

L-AWSTRALJA

Gwerra mal-Iran mistennija ddum xahar

Reb[a kbira fil-;lieda kontra t-tipjip

Matan Vilnai, eks ;eneral u issa Ministru I]raeljan g[allProtezzjoni ?ivili, qal li gwerra mal-Iran aktarx iddum tkaxkar xahar tul fronti differenti u b’attakki bil-missili fuq bliet I]raeljani. Kunflitt qal Vilnai, li aktarx jikkaw]a 500 vittma fost ilpopolazzjoni I]raeljana. I]da hu insista i]da li lpajji] kien lest b[al qatt qabel g[al sitwazzjoni simili. Hu qal dan f’intervista li dehret fil-[ar;a tal-biera[ tal;urnal I]raeljan Maariv. Din kienet pubblikata hekk fl-I]rael hemm [afna rapporti li jindikaw li l-I]rael g[andu mnejn jattakka l-Iran min[abba l-programm nukleari tieg[u qabel l-elezzjoni presidenzjali Amerikana f’Novembru. Nhar it-Tlieta, Leon Panetta, is-Segretarju tadDifi]a Amerikan, qal li l-Istati Uniti temmen li l-I]rael g[adu ma [ax id-de/i]joni jekk se jattakka jew le. Vilnai qal li ma riedx jikkummenta dwar jekk lI]rael se jattakka jew le i]da insista li l-Istati Uniti kien lakbar [abib tal-pajji] u jekk

kien se jsir pass simili, lI]rael dejjem kien se jkollu jikkoordina mal-Istati Uniti.

L-I]raeljani jridu ja//ettaw li jinsabu fil-mira Vilnai tenna dak li qal Ehud Barak, il-Ministru tad-Difi]a I]raeljan, li qal li mijiet ta’ missili jistg[u ji;u sparati lejn l-I]rael mill-Iran. Dan qal jista’ jikkaw]a l-imwiet fost il-popoalzzjoni I]raeljana i]da kemm wie[ed ma setax jg[id g[alkemm issemmiet i/-/ifra ta’ 500 persuna. L-I]rael mhux qed jeskludi li jekk jattakka lill-Iran, ilHezbollahf, il-Libanu u militanti Palestinjani f’Gaza jiritallja kontra l-I]rael. Vilnai qal li b[al i/-/ittadini tal-:appun iridu jifhmu li hemm possibbiltà kbira li jispi//a vittma ta’ terremot, lI]raeljani jridu jirrealizzaw li jridu jkunu preparati li ji;u sparati missili lejn il-pajji].

L-Awstralja qed t[e;;e; ilbqija tad-dinja biex timxi filpassi tag[ha wara l-Og[la Qorti fil-pajji] warrbet sfida mill-kumpaniji ewlenin tassigaretti kontra li;i ;dida rigward il-bejg[ tas-sigaretti. Wara din id-de/i]joni, mill-1 ta’ Di/embru, sigaretti jridu jinbieg[u f’kaxxa [adra sempli/i bil-kitba tad-ditta fi kliem sempli/i. Irid ikun hemm ukoll ritratti grafi/i u kbar tal-effetti tat-tipjip fuq il-bniedem. Il-kumpaniji l-kbar tas-

sigaretti, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Philip Morris u l-Japan Tobacco, sfidaw il-li;i g[aliex qalu li din kienet tmur kontra l-Kostituzzjoni u kontra d-drittijiet tal-propjetà intelletwali i]da l-Og[la Qorti Awstraljana dde/idiet kontra. Il-li;i hi skont dak li rakkomandat lOrganizzazzjoni Dinjija tasSa[[a (WHO) u dak li qed ji;ri fl-Awstralja qed ikun osservat mill-qrib minn

diversi pajji]i li qed jikkunsidraw mi]uri simili. Skont il-WHO, aktar minn biljun persuna madwar iddinja jpejpu u 80 fil-mija tag[hom f’pajji]i ta’ d[ul baxx jew medju. Nicola Roxon, l-Avukat :enerali Awstraljan, qalet li l-messa;; lill-bqija tad-dinja kien li wie[ed seta’ jisfida u jirba[ kontra l-kumpaniji lkbar tat-tabakk. Missier Roxon kien miet minn kan/er min[abba t-tipjip meta hi kellha biss g[axar snin.

IR-RENJU UNIT

Pazjenti jit[allew 12-il sieg[a fil-kuruturi Madwar 67,000 pazjent din is-sena kellhom jistennew sa 12-il sieg[a fiddipartimenti tal-emer;enza fl-isptarijiet Ingli]i qabel ma setg[u jing[ataw sodda. Skont id-Dipartimenti tas-

Sa[[a Ingli]a, fl-ewwel sitt xhur tas-sena, 66,845 pazjent kellhom jistennew bejn erba’ u 12-il sieg[a g[al sodda fl-isptar wara li ttobba [adu d-de/i]joni li kellhom jin]ammu g[al

kura. Is-sena ta’ qabel matul l-istess perjodu, i//ifra kienet ta’ 51,000 persuna. I/-/ifri kienu ]velati mirrivista spe/jalizzata The Nursing Times.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Feature 17

16 Feature

Frott bnin u kuluri waqt it-30 edizzjoni tal-Lejla M;arrija minn Clinton Sammut - ritrattiJoseph Galea

L-attività Lejla M;arrija li titella’ fil-lokalità tal-Im;arr hi wa[da minn dawk lattivitajiet li l-poplu Malti jkun qed jistenna bix-xwiek biex jattendi g[aliha. Hi attività li twieldet 30 sena ilu u kulma tmur dejjem tikber u toffri lejl ta’ spettaklu g[allfamilja kollha.

Minn barra minn Malta Hu mifhum li din l-idea ori;inat meta lura fis-snin 80, grupp ta’ ]g[a]ag[ millIm;arr kienu l-I]vizzera ma’ xi membri tal-Azzjoni

Kattolika u hemmhekk raw attività f’ra[al li l-g[an tag[ha kien li jippromwovi l-prodotti u t-talent tal-lokal.

Lura Malta tkellmu ma’ s[abhom il-membri talkumitat tal-;uvintur talAzzjoni Kattolika u dde/idew li jorganizzaw serata simili fl-Im;arr il-;img[a ta’ qabel il-festa tar-ra[al fuq iz-zuntier. Il-bidu b[al dejjem kien iebes. I]da l-idea ntg[o;bot

min-nies tal-lokal tant li ta[t it-tmexxija tal-kappillan Fr Lino Grech ;iet iffurmata l-Kummissjoni Lejla M;arrija bil-g[an li tie[u f’idejha l-organizzazzjoni ta’ din is-serata. Il-membri talKummissjoni meddew g[onqhom g[ax-xog[ol u fi ftit snin il-Lejla M;arrija

saret attività mistennija. Issa bdiet issir il-{add, 15-il jum qabel il-festa. In[asset il-[tie;a li jsiru diversi kompetizzjonijiet u wirjiet li kibru matul is-snin, fosthom tal-fotografija, litjeb inbid, arran;amenti talfjuri u mhux l-anqas talisba[ frott u [axix. Din tala[[ar saret mag[rufa ma’ Malta kollha. Wirjiet

Rigward il-wirjiet li jsiru matul din l-attività hu mifhum li fil-bidu kienu bdew bi ftit tpin;ijiet tat-tfal tal-lokal. Illum itellg[u wirja ta’ pittura u xog[ol tal-idejn, wirja kbira tar-rikaptu tassajd, tal-muturi u in;ejni antiki, karozzi u ri/entement sa[ansitra wirja bil-log[ob tat-tfal. Saru diversi korsijiet tal-arran;amenti tal-fjuri u fotografija tul is-snin. Fl-okka]joni tal-25 sena i]]ejjen sqaq bl-arran;amenti tal-fjuri li tant intg[o;ob li ]died sqaq ie[or is-sena ta’ wara. Bdiet issir ukoll serata fuq il-palk. Bosta tfal, ]g[a]ag[ u kbar taw sehemhom biex min ji;i j]ur l-attività jgawdi t-talent li je]isti fil-lokalità tal-Im;arr. Kull sena voluntiera g[allmu plays lit-tfal. Insemmu fosthom Il-Leggenda talKastell }ammitellu, It-Tie; Malti, Il-Qu//ija, Sagrifi//ju fi Skorba, Il-Pitkalija ta’ Dari, medleys ta’ kant

Pjanti u fjuri ]gur li jkunu abbundanti waqt il-Lejla M;arrija

Bil-frott u l-[xejjex wie[ed jista’ anki j]ejjen

bil-Malti u lingwa Ingli]a u l-grupp ta’ ]fin lokali Dancing Shoes li [a sehem f’numru ta’ snin. Kantanti mill-Im;arr taw sehemhom biex il-Lejla M;arrija saret su//ess tant li ]died palk ie[or fejn is-salib tal-knisja biex jintla[qu numru akbar ta’ nies. Kull sena l-organizzaturi bdew

i]idu wkoll kantanti popolari Maltin b[ala mistieden spe/jali. Talent Lokali

Kull min attenda g[al din l-attività ]gur li ma qag[adx lura milli jduq l-ikel bnin li jippreparaw il-voluntiera ta’ dan ir-ra[al pittoresk - ri[a tfu[ ta’ [wawar to[ro;

L-in;enji mhux l-ewwel darba li jattiraw anki lit-tfal

mill-k/ina li ri/entament irran;aw biex l-G[aqda tkun qed tosserva ir-regolamenti tal-i;ene tal-ikel. Biex ja//ertaw li ting[ata l-og[la kwalità lil kull persuna li tixtri xi prodott tal-ikel, il-voluntiera ng[ataw ta[ri; fil-food handling li g[alih attendew bi [;arhom.

Frott ta’ kwalità u b’dehra li ti;bdek, kollu prodott li taf tag[ti l-[amrija u l-b]ulija tal-bdiewa tal-Im;arr

Hu smat li din l-attività tkun possibbli bis-sa[[a ta’ numru kbir ta’ voluntiera li ja[dmu flimkien, fosthom biex jippreparaw l-ikel, [jata, armar tal-istands kollox g[al g[an wie[ed dak biex l-attività tkun su//ess u isem l-Im;arr jog[la dejjem aktar.

Bil-fondi li n;abru matul is-snin kienu meg[juna diversi pro;etti fil-parro//a u anki ng[ataw donazzjonijiet lill-Knisja ta]-}ebbieg[. Ilfrott u l-[axix kollu talkompetizzjoni dejjem ing[ata lill-istituti tat-tfal, e]empju /ar tal-;enero]ità kbira tal-bdiewa li jikkompetu.

Il-volontarjat Mertu ta’ dan x-xog[ol kollu, b’mod spe/jali talbdiewa, tal-voluntiera kollha u tal-membri tal-

Kummissjoni Lejla Mgarrija, ir-ra[al ]g[ir tal-Im;arr sar isem li jfakkrek fit-tjubija li n-natura, bil-[idma tal-bniedem, tista’ toffri.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

18 A[barijiet ta’ Barra

FRANZA

Kalma wara ljieli ta’ nkwiet f’Amiens Pre]enza qawwija talpulizija f’Amiens assigura li matul il-lejl bejn it-Tlieta u l-Erbg[a ma re;ax kien hemm vjolenza f’din il-belt fit-Tramuntana ta’ Franza. Dan wara li l-President Fran/i] Francois Hollande wieg[ed li kien se jag[mel dak kollu fil-poter tieg[u biex iwaqqaf l-inkwiet. Dan hu l-ewwel test g[al Hollande f’dak li hu ordni pubblika u t-Tlieta bag[at il-Ministru tal-Intern biex jara x’qed ji;ri wara ]ew;t iljieli ta’ nkwiet li fihom 17-il pulizija ndarbu, xi w[ud minn tiri ta’ arma tan-nar. Madwar 100 pulizija o[ra ntbag[tu lejn id-distrett ta’ Amiens it-Tlieta filg[axija biex issa hemm 250 pulizija jg[assu t-toroq meta s-soltu jkun hemm 30. Tul dawn l-a[[ar snin, matul ix-xhur tas-sajf fi Franza jinqala’ l-inkwiet spiss fis-subborgi tal-bliet kbar imma s’issa, kien biss f’Amiens li kien rapportat l-inkwiet. Dawn l-in/identi jqanqlu dibattitu kbir dwar isso/jetà Fran/i]a u l-

integrazzjoni tal-fqar u dawk li ;ejjin minn pajji]i o[ra fis-so/jetà Fran/i]a. Ilbiera[, fi [jiel li laffarijiet kienu qed jikkalmaw, vannijiet mimlija pulizija ta’ kontra l-irvellijiet telqu.

Minn 30 pulizija issa ]diedu g[al 250 Il-vjolenza jidher li bdiet minn roadblock talpulizija l-{add [dejn post fejn servizz reli;ju] g[al ]ag[]ug[ ta’ nisel G[arbi li miet f’in/ident tattraffiku. Re/entament partijiet ta’ Amiens kienet klassifikata b[ala zona ta’ prijorità kbira f’dik li hi sigurtà. L-ag[ar in/identi s’issa kienu se[[ew fl-2005 u sa[ansitra kien dikjarat Stat ta’ emer;enza u mbag[ad re;a’ kien hemm irvellijiet matul illejl fl-2007 u l-2010 imma fuq skala i]g[ar.

L-ISTATI UNITI> Ri/erkaturi jlestu biex je]aminaw serp tat-tip Burmese Python li nstab fi Florida. Is-serp li hu l-akbar ta’ dan it-tip li qatt inqabad fi Florida hu twil 5.35 metru u ji]en 74.5 kilogramma u fih kien hemm 87 bajda. Is-serp proprjament jg[ix fl-Asja i]da fl-1979 bdew jin;iebu b[ala annimali domesti/i, u issa saru problema tant li hu projbit li wie[ed ikollu minn dawn is-sriep b[ala annimal domestiku. (Ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Lejn toilet bl-ener;ija solari Bill Gates, il-fundaturi talMicrosoft u d-donatur ewlieni privat g[all-karità fid-dinja, ta premju ta’ 100,000 dollaru lillCalifornia Institute of Technology g[ax-xog[ol li sar fuq toilet li ja[dem blener;ija solari. Gates qed imexxi

inizjattiva g[al tip ;did ta’ tojlit b[ala parti minn [idma mill-fundazzjoni li [oloq biex titjieb is-sa[[a tan-nies li jg[ixu f’pajji]i fqar. Min[abba nuqqas ta’ tojlits u sistemi ta’ drena;;, 1.5 miljun tifel u tifla ta[t il[ames snin imutu kull sena u Gates qal li toilets fl-istil tal-

Punent ma kinux is-soluzzjoni peress li g[andhom b]onn infrastruttura kumplessa u ju]aw wisq ilma. Madwar 2.4 biljun persuna, l-aktar fl-Afrika u l-Asja, m’g[andhomx a//ess g[al sistema ta’ drena;;. G[alhekk Gates irid invenzjonijiet ;odda f’dan il-

qasam li qal li ma tantx inbidel minn mindu kien inventat it-toilet fl-1775. Gates qal li [afna millinovazzjonijiet li qed i[e;;e; biex isiru mhux biss kienu se jag[mlu differenza fil-pajji]i fqar imma anki fil-pajji]i ]viluppati peress li ddipendenza fuq l-ilma jg[ib.

Il-fundazzjonijiet tieg[u [abbret 3.4 miljun dollaru g[al finanzjament ;did g[allpro;etti g[al toilets ;odda li fuqhom qed ja[dmu diversi organizzazzjonijiet. B’hekk it-total ta’ investiment filpro;ett “Rerinvent the Toilet Chellenge” issa hu ta’ madwar 6.5 miljun dollaru.


IN-NAZZJON Il-Hamis, 16 ta’ Awwissu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 19

1

Jum l-Indipendenza fl-Indja

( Tfal tal-iskola jie[du sehem fi/-/elebrazzjonijiet ta’ Jum l-Indipendenza fil-Fortizza l-[amra f’Delhi fejn il-Prim Ministru Indjan Mammohan Singh indirizza n-nazzjon. ( Il-Banda tal-Korp tal-Pulizija Indjan waqt parata g[al Jum l-Indipendenza f’Agartala, il-kapitali tal-Istat Indjan ta’ Tripura. ( ) Suldati waqt parata [dejn l-India Gate fejn hemm ilmemorjal tal-gwerra wara li l-President Pranab Mukherjee po;;a kuruna tal-fjuri matul i/-/elebrazzjonijiet fi New Delhi. ( ) Membru tal-kontin;ent tal-pulizija titbissem qabel parata g[al Jum l-Indipendenza Indjana f’Srinagar. (Ritratt: Reuters) 1)

2)

3

4

4

2

3


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

20 Sajf 2012

L-annimali fis-sajf... perikli u protezzjoni minn Clinton Sammut

Filwaqt li joffri mumenti ta’ ser[an il-mo[[ u ta’ divertiment, kemm mal-[bieb kif ukoll mal-familja, f’nuqqas ta’ attenzjoni s-sajf jista’ joffri problemi serji, kemm lilna l-bnedmin kif ukoll lill-annimali li g[al [afna huma daqs membri o[ra tal-familja. Qeg[din fix-xahar ta’ Awwissu u fi ;ranet b[al dawn nibdew naraw numru ta’ annimali domesti/i ji;;errew fit-toroq tag[na b[al ru[ mitlufa ma jafux fejn se jmorru. Tinduna millewwel li dawn l-annimali jkunu [arbu minn xi dar jew sfortunatament ;ew abbandunati minn sidhom. Meta persuna b[al dawn i]]minijiet tkun se ssiefer, tasal biex lill-annimal li jkollha titilqu fit-triq g[ax inkella ssafra ma tkunx tista’ ssir. Dan hu atte;;jament in;ust u miskin. Mill-banda l-o[ra, numru ta’ annimali, spe/jalment fi n[awi fejn ikun hemm xi festa, bl-istorbju talmurtali jib]g[u u sa[ansitra jaslu biex jaqb]u xi bjut jew jaqtg[u /-/inga u ja[arbu ’l bog[od mill-[sejjes. Dawn l-annimali li jispi//aw abbandunati jew inkella jkunu fix-xemx jiffa//jaw problemi u riskji serji li jkunu ta’ deterrent g[al sa[[ithom. F’/erti mumenti dan jista’ jwassal g[all-mewt tal-annimal innifsu. Is-s[ana u l-konsegwenzi

Wie[ed mill-fatturi kru/jali tas-sajf hu dak tas-s[ana, li kultant tkun insapportabbli, u wie[ed jara kif jista’ jevitaha kemm jista’ jkun. Il-bniedem jitlef is-s[ana b’diversi modi fosthom mill-;ilda, mill-[alq u billi jeg[req. L-annimali, b’mod spe/jali

l-klieb u l-qtates, din l-abbiltà li jitilfu s-s[ana minn ;isimhom jistg[u jag[mluha biss minn ]ew; postijiet, ji;ifieri mill-[alq u mill-qieg[ tas-saqajn. Mill-;ilda dan ma jse[[x u allura t-temperatura tal-;isem dejjem tog[la. Importanti li l-annimali jkollhom ilma frisk il-[in kollu g[ax l-ilma jg[inhom ibaxxu t-temperatura ta’ ;isimhom. Meta t-temperatura ta’ ;isimhom tibda tog[la, wie[ed jinnota li dawn jibdew i]idu n-nifs tag[hom u anki jilag[qu l-pil tag[hom biex jiffriskaw lilhom infushom. Meta t-temperatura titla’ sa /ertu punt, bejn wie[ed u ie[or ’il fuq minn 40 grad Celsius, il-;isem tal-annimal jaqa’ f’effett ta’ heatstroke u b’hekk l-organi interni, b[allkliewi, il-fwied, il-qalb u eventwalment il-mo[[ tag[hom, jibdew jing[alqu biex ma ssirx [sara. Dan isir billi l-qalb tnaqqas it-ta[bit tag[ha u jg[addi inqas demm fl-organi. Meta dawn jibdew jing[alqu, lannimal lejn l-a[[ar talpro/ess jid[ol f’koma u jmut g[ax jg[addi inqas ossi;nu fil-mo[[. Dan hu l-effett ta’ meta annimal jaqa’ [abta u sabta mal-art u jmut. Hemm numru ta’ sintomi kif wie[ed jinduna li l-annimal tieg[u die[el f’din is-sitwazzjoni fosthom li l-ilsien ji[mar, l-annimal jibda jonfo[ aktar mis-soltu, il-[anek tassnien ji[mar [afna, jibda jistordi, jibda jitrieg[ed, ibe]laq aktar mis-soltu, ikun anzju] u fi stadju aktar gravi, jinfa;ar. Hu ferm importanti li f’ka]i b[al dawn barra li //emplu mill-ewwel lill-veterinarju tg[inu lill-annimal inaqqas it-temperatura ta’ ;ismu ftit ftit u mhux f’salt u dan isir billi jing[ata x’jixrob ilma fietel,

L-annimali jitiflu s-s[ana mill-[alq u mill-qieg[ ta’ saqajhom u g[alhekk ir-riskju li taqbadhom heatstroke jikber

tixxarrab facecloth b’ilma tal-vit u jintmesa[ u jitqieg[ed fid-dell. Qatt ma g[andek ta[sel lill-annimal b’ilma kiesa[ [afna jew tu]a ilma bis-sil;. Il-pil, il-kulur tal-;ilda u l-effetti

Annimali li g[andhom ;ilda /ara, ro]a, g[andhom tendenza li jsofru aktar minn [ruq tax-xemx minn annimali o[ra li l-;ilda tag[hom tkun aktar skura. Dawk l-annimali li g[andhom ;ilda /ara li ma tkunx mg[ottija jew inkella tkun mg[ottija b’pil qasir tkompli ti]didilhom il-problema. Annimali b[all-qtates, li j[obbu jilag[qu x-xemx, g[andhom riskju ikbar li jin[arqu. Barra minn hekk, irra;;i tax-xemx jistg[u jikkaw]aw sintomi o[rajn fosthom aller;iji u kan/er tal;ilda. Hu su;;erit li fis-sajf, b’mod spe/jali, tintu]a krema apposta kontra x-xemx - sunblock - fl-estremitajiet tal-

Annimali li g[andhom ;ilda /ara u li ma g[andhomx pil jew g[andhom pil qasir jistg[u jbatu minn [ruq tax-xemx u aller;iji jew kan/er fil-;ilda

;isem, b[all-imnie[er u lwidnejn f’ka] li l-annimal g[andu l-pil jew mal-;ilda f’ka] li ma g[andux pil. Wie[ed g[andu j]omm f’mo[[u li g[alkemm f’pil skur ir-riskju ta’ [ruq mixxemx hu inqas, g[all-annimal wie[ed irid jinnota li kulur skur jassorbi iktar s[ana minn wie[ed /ar i]da fl-istess waqt jarmiha ferm iktar malajr minn dak /ar. G[alkemm hemm dan il-vanta;; wie[ed g[andu xorta jevita li jo[ro; il-kelb fix-xemx.

ikbar milli hu ma[sub g[ax g[alkemm dan l-insett bilkemm jidher, f’[afna ka]i jwassal g[all-mewt tal-annimal. Biex tevita xi gidma tassandfly lill-kelb tieg[ek, hu rakkomandat li l-kelb ikun midluk jew jintrabatlu kullar li g[andu ri[a ta’ /itru. Kura g[as-sandfly ma hawnx i]da je]isti trattament g[aliha. B’hekk jekk wie[ed jinnota xi [a;a mhux tas-soltu fil-kelb, b[al [akk fl-g[ajnejn u [mura, g[andu jikkuntattja lill-veterinarju tieg[u.

Il-parassiti u s-sajf

Il-kampanja

Fis-sajf il-parassiti li jistg[u jattakkaw lill-annimali tag[na ji]diedu u fosthom insibu lqurdien, brieg[ed u s-sandfly. Il-qurdien u l-brieg[ed i[allu fejn jg[ixu s-soltu li jsir niexef u s[un u jfittxu postijiet ferm aktar friski u umdu]i b’ri]orsi tal-ikel bi]]ejjed g[alihom. Dan isibuh bejn il;ilda u l-pil tal-annimali tag[na. Barra l-umdità u temperaturi tajbin isibu nutrijenti me[tie;a fid-demm tal-annimal, u g[alhekk matul is-sajf ninnutaw li l-problema talparassiti tikber iktar missoltu. Dawn il-parassiti jesponu lill-annimal g[al riskji differenti b[al infezzjonijiet. G[alkemm kultant mhumiex ikkunsidrati daqshekk perikolu]i, billi ta[sel lill-annimal ta’ spiss u tapplikalu prodotti apposta din il-problema titlaq. L-unika marda serja li lannimali jie[du mill-brieg[ed hi l-Ehrlichiosis li l-brieg[ed je[duha mill-;rieden u mbag[ad ting[ata lill-klieb. Din twassal biex il-kelb jibda jitlef ammont ikbar ta’ demm meta’ jwe;;a’ u anki jinfa;ar ta’ spiss g[ax din il-marda tattakka l-fwied u traqqaq iddemm. Dan kollu fis-sajf ikompli j]id in-nixfa fil-kelb. Mill-banda l-o[ra, is-sandfly toffri perikli u sfidi ferm

{afna nies i[obbu jie[du lill-klieb mag[hom fil-kampanja g[al xi passi;;ata jew inkella waqt xi barbecue. Qabel ma jitlaq, wie[ed g[andu ji//ekkja l-pil talkelb, b’mod partikulari jekk jisma’ lill-kelb jibki, u ji//ekkjalu wkoll il-qieg[ tassaqajn. Dan g[andu jsir g[ax fis-sajf i]-]errieg[a b[al sifja, li tkun qisha vle;;a ]g[ira, tibda tinqata’ u tid[ol bejn isswaba’ tas-saqajn jew fil;ilda u to[loq infezzjonijiet fil-kelb. Barra minn hekk, periklu ikbar hu dak li dawn i]-]rierag[ kapa/i jid[lu fl-imnie[er u fil-widnejn tal-kelb u hu diffi/li g[as-sid biex jinduna min[abba li ma jkunx jista’ jarahom jew i[osshom. Meta din i]-]errieg[a ssib postha f’dawn il-partijiet tista’ tag[mel [sarat o[rajn barra infezzjonijiet. L-annimali li jg[ixu mag[na [aqqhom [arsien u protezzjoni kif me[tie; g[ax fl-a[[ar mill-a[[ar dawn huma l-akbar [bieb tal-bniedem. Jekk wie[ed jara xi forma ta’ mo[qrija ssir, b[al meta sid i[alli lill-kelb fuq il-bejt fix-xemx, dan g[andu jirrapporta b’mod immedjat lillawtoritajiet ikkon/ernati. G[andna nkunu proattivi u ma n[allux ka]i ta’ mo[qrija jkomplu jse[[u.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Don’t Stop Me Now NET Television, 20>30 Edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm ippre]entat minn Eileen Montesin li fih naraw l-avventura ta’ g[axar parte/ipanti kemm filkant kif ukoll f’[iliet o[rajn. It-tema tal-kant fil-programm tal-lum se tkun id-diski moderni u g[alhekk il-parte/ipanti se jag[]lu kanzunetti b’tema relatati ma’ dawn i]-]minijiet. Lil Leanne Axiaq (fir-ritratt), narawha tkanta dwett ma’

Jürgen Manicolo li waqt Déjà Vu nafuh b[ala Jacob. Leanne kienet studenta l-MCAST u fl-2009 kienet [adet sehem b[ala semifinalista fil-Konkors Kanzunetta Indipendenza Sezzjoni }g[a]ag[. Il-bi//a xog[ol mhux tas-soltu li se jkunu qed jittantaw jag[mlu l-parte/ipanti kollha hi ri/etta g[al persuni dijabeti/i. B[as-soltu lejn tmiem il-programm inkunu nafu min mill-parte/ipanti jirba[ 10 punti u min jitnaqqsulu 10 punti.

Detenuto in attesa di giudizio La 7, 21>10 Film Taljan tal-1972 b’re;ija ta’ Nanni Loy li fih Alberto Sordi jag[tina wie[ed mill-aktar karattri kommoventi li qatt interpreta. Hu jkun Taljan li i]da jg[ix fl-I]vezja u li jkun mar l-Italja g[al btala. I]da min[abba xi ]ball tal-Qorti jispi//a arrestat u jintefa’ l-[abs. Naraw minn xiex ikollu jg[addi fi]]mien li jqatta’ maqful bejn l-erba’ [itan sakemm jit[alla liberu mill-;did. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Lino Banfi u Elga Andersen. Che bel pasticcio Canale 5, 16>15

Gina Gershon u Matthew Modine (it-tnejn fir-ritratt) huma fost latturi ewlenin li naraw f’dan il-film. Mel ikun ilu s-snin jg[ix wa[du, i]da jidde/iedi li jag[mel bidla. Ibieg[ id-dar li jkollu u jmur jg[ix g[and Inga. I]da... L-isem ori;inali ta’ dan il-film Amerikan tal-2006 hu Kettle of Fish. La maschera di cera Italia 1, 23>50 Grupp ta’ sitt i[bieb, tfajliet u ;uvintur, jibdew vja;; flimkien

biex imorru jaraw partita importanti. Ti]viluppa [sara filkarrozza ta’ Wade (Jared Padalecki) u flimkien ma’ Carly (Elisha Cuthbert) jidde/iedu li jmorru f’villa;; fil-qrib bit-tama li jsibu lparti me[tie;a biex il-karozza ter;a’ tibda ta[dem. I]da ma jdumux ma jinteb[u li l-villa;; kien de]ert. Fil-fatt ]ew;t a[wa jkunu ttrasformaw lin-nies kollha fi statwi tax-xemg[a. Kif se jfittxu jitilqu mill-in[awi qabel ma tmesshom listess xorti. Atturi o[ra fil-film huma Chard Michale Murray, Paris Hilton (li tidher fir-ritratt), Robert Richard u Jon Abrahams.

Graziella u Clayton flimkien ma’ mudella waqt il-programm

Ippre]entat b’simpatija Sajf Flimkien - NET Television, 18>10

Mireille Bonello u Ronald Briffa jippre]entaw dan il-programm bis-soltu simpatija tag[hom, u ]gur li jg[inu mhux ftit biex min jag[]el li jsegwi lprogramm ig[addi ftit tal[in f’burdata tajba. Fost dawk li regolarment jag[tu kontribut fl-edizzjoni ta’ nhar ta’ {amis insibu lil Graziella u Clayton u lil Tonio Cini, li hu lPresident tal-Federazzjoni tal-Motor Sports. Mistiedna g[allprogramm tal-lum se jkun hemm ukoll Gabi Calleja mill-MGRM li se titkellem dwar l-andament tal-gay pride Malta.

Gabi Calleja

Papà dice messa Rete 4, 23>45

Film komiku Taljan tal-

1996 li g[andu b[ala

protagonist lil Renato Pozzetto (li jidher fir-ritratt) li jkun patri, li qabel ma da[al g[all-[ajja reli;ju]a kellu tifel. Dan it-tifel ikun qabad triq [a]ina u naraw x’jag[mel il-patri biex iabbdu mill-;did fit-triq it-tajba.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

22 TV#Radju

Manfredi re;ista u attur Per grazia ricevuta - Rete 4, 16>20 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

Dan il-film komiku tal-1970 serva b[ala ddebutt ta’ Nino Manfredi b[ala re;ista, filwaqt li xorta narawh b[ala attur f’parti ewlenija. Narawh filparti ta’ Benedetto (fir-ritratt ma’ Delia Boccardo). G[al xi ]mien kien ja[seb li g[andu jid[ol qassis, i]da baqa’ ma r/eviex is-sinjal li kien qed jistenna. Sar [abib ta’ ateu u fuq kollox ta’ bint l-ateu...

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Mu]ika bla Kumment - Snin Sittin Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Il-Festa Tag[na The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria - Ronald Briffa (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 u fil-17>00)

17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 - Nwar 19:00 - Nitfa Kultura 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 Nie[du {sieb Darna 21:00 BBC News 21:05 - Maltin Biss 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 - Ru]arju 23:30 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - In-Novella 13:45 - ONE News 14:00 Problemi tal-Qalb 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:30 - Joe Grima Live 19:45 - ONE News 20:00 - Prime Time Quiz Show 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - Rock Moods 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Radju Argument 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Night Rythms. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari mill-Bibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News)

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Musica al fresco Disco inferno - Tony Borg Fuzzbox - Lito Night Style - Joe Vella

15:30 - I]-}g[a]ag[ fis-Sajf (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Summer Mix (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 18:50 - Mid-Dinja Kattolika 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 21:00 - Fil-:nien 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mer]uq, Stilista, Wellbeing, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Cam-pus 09:30 - Nis;a 10:00 BBC News Update 10:05 - I’m Alright! 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Il[na mi/-/par 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Ilbies lImperatur 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Mill-Bit[a g[all-:enna 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l-Erwie[ 13:00 Qawsalla ta’ Kari]mi (r) 14:00 Nifhmu Flimkien is-Sa[[a Mentali 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Totus Tuus Gospa 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 G[annu lil ismu 20:00 - MillG]ira tat-Tliet G[oljiet 21:00 Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 Lejn il-qawmien 23:00 Ru]arju 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 - Tiesto Club Live 24:00 - Eddie Halliwell. Bastjani]i FM - 95 FM 06:30 - Ru]arju 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi 08:00 u 12:00 - Angelus) 13:00 - Tempo on the Mix 17:00 - {annieqa :i]imin 17:30 - All Time Favourites 18:00 - Realtajiet Siekta 20:00 - All time Favourites 20:30 - Country Fever.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 09:00 - Kids Zone 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Teleshopping 13:10 - Art of Russia (dok.) 14:00 - A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 I Believe In (dok.) 16:00 A[barijiet 16:05 - Teleshopping 17:05 - History of Science (dok.) 18:00 - A[barijiet 18:10 - Sellili 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Is-Sajf mas-Salv 21:30 Mill-Im[a]en tal-Festa 22:00 Absolutely Fabulous 22:30 Only Fools and Horses 23:00 L-A[barijiet 23:15 - International Short Film Fest. TVM 2 07:00 - News 12:50 - Luxdesign 14:00 - Sa[[tek l-Ewwel 14:10 Days that Shook the World 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 Extraordinary Women 16:00 Sa[[tek Kollox 16:10 - Museum Secrets 17:00 - Trekking 17:30 Mela Isma’ Din 17:40 - Days that Shook the World 18:30 Leli ta’ {a]-}g[ir 19:00 A[barijiet bl-Ingli] 19:05 Storjografija 19:30 - Starboard 20:00 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:10 Extraordinary Women 21:00 Nista’ 21:45 - Madwarna 22:00 - Mela Isma’ Din 22:10 Museum Secrets 23:00 - Swim Up. ONE 07:00 - Flippers 07:30 - ONE News 07:45 - :awhra Maltija (r) 08:00 - }ona Sport Sajf (r) 08:30 - ONE News 08:50 - Clint on ONE 08:55 - Minuta Wa[da 09:00 - Lilliput 09:30 - Nuni 09:40 - Minuta Wa[da 09:45 Londri 10:00 - Teleshopping 10.35 - Hazzzard Daily Update 10:40 - Lapes u Karta 10:50 Vidoes Mu]ikali lokali 11:00 Teleshopping 11:45 - Londri 12:00 - {ajjiet 12:15 Teleshopping 12:30 - MadDaqqa t’G[ajn (r) 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 - Nies B[alna (ep. 7) 15:40 - Minuta Wa[da 15:45 - Londri 16:00 - Lilliput (r) 16:30 Stylish Living 16:55 - Clint on ONE 17:00 - Teleshopping 17:15 - Hazzzard - Daily Update 17:30 - ONE News 17:40 :awhra Maltija 18:05 Teleshopping 18:20 - Starmakers 19:30 - ONE News 20:10 Flippers 20:45 - }vintura (ep. 5) 21:40 - DJ Vision (r) 22:35 - On D Road 23:15 - ONE News.

Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News 22:30 Motordrome (r). Raiuno 06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d09:00) 10:00 - Tg 1 10:10 Unomattina vitabella 11:05 - Un ciclone in convento 12:00 - E state con noi in TV 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 Don Matteo 7 15:10 - Capri 17:15 - Heartland (TF) 18:00 - Il commissario Rex (TF) 18:50 Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Techetechete - Il nuove che fu 21:20 - Superquark 23:35 - Premio Lois Braille 00:35 - Tg 1 notte 01:10 - Sottovoce 01:40 - Rai Educational - In Italia. Raidue 07:10 - Tutti odiano Chris (TF) 07:30 - Cartoons 10:15 - La complicata vita di Christine (TF) 10:35 - Tg 2 insieme estate 11:20 - Il nostro amico Charlie (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Tg 2 E... state con costume 13:50 - Tg 2 si, viaggiare 14:00 - Senza traccia (TF) 14:45 - Army Wives (TF) 15:30 - Guardia costiera (TF) 16:15 - Blue Bloods (TF) 17:00 - 90210 (TF) 17:50 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:55 - Tg sport 18:00 - Tg 2 notizie 18:15 - Palio di Siena 20;00 - Cartoons 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Private Practice (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Cut 01:00 Hawaii Five-O 02:00 - Ritratto di donna velata (ir-4 parti). Raitre 008:00 - Superstoria 08:40 - Il monello della strada. Film ’50 10:10 - La storia siamo noi 11:15 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 12:15 - Per un pugno di libri 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:55 - ?ikli]mu. Coppa Bernocchi 17:00 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob 20:05 - Un caso per due (TF) 21:05 Law & Order - I due volti della giustizia (TF) 23:25 - Tg regione 23:45 - Lo zingaro. Fiulm ’75 01:30 - Scrittori per un anno

02:00 - Musica di Raitre. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina Belli dentro (sitcom)

08:35 09:10 - Il ritorno di Buffalo Bill. Film 2005 11:10 - I Cesaroni 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 Rosamunde Pilcher 16:15 - Che bel pasticcio. Film 2006 18:30 La ruota della fortuna 20:00 - Tg 5 20:40 - Veline 21:20 - Il mio finto fidanzato. Film 2009 23:30 - 30 giorni per innamorarsi. Film 2009 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Veline. Rete 4 07:45 - Più forte ragazzi (TF) 08:40 - The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:50 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Pacific Blue (TF) 12:55 Distretto di polizia 4 13:50 Poirot 16:05 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:20 - Per grazia ricevuta. Film ’70 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:10 - Siska 21:10 - Il secondo tragico Fantozzi. Film ’76 23:45 - Papà dice messa. Film ’96 01:50 - Tg 4. Italia 1 07:20 - Hannah Montana (sitcom) 08:10 - Cartoons 10:30 Dawson’s Creek (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Gossip Girl (TF) 15:55 - Glee (TF) 16:45 - Giovani campionesse (TF) 17:40 - Love Bugs 3 (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - Human Target (TF) 23:50 - San Valentino di sangue in 3D. Film 2009 01:50 Rescue Me (TF). La 7 07:00 - Omnibus - Rassegna stampa 07:50 - L’Isepettore Barnaby (TF) 09:40 - JAG Avvocati in divisa (TF) 11:30 Agente speciale Sue Thomas (TF) 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:05 Everest 16:10 - Il commissario Cordier (TF) 18:00 - I menù di Benedetta 18:55 - Cuochi e fiamme 20:00 - Tg La 7 20:30 Cash taxi (kwi]]) 21:10 Detenuto in attesa di guidizio. Film ’72 23:10 - La valigia dei sogni 23:50 - Tg La 7 23:55 Tg La 7 sport 24:00 - L’esercizio del potere. Film ’91 02:00 - Gli occhi del testimone. Film ’59.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Makura 10:00 - One Star Hotel 10:30 - Mad-Daqqa Ni]fnu 11:15 - Teleshopping 12:05 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Teleshopping 13:00 - {in g[al Kollox 15:00 Teleshopping 16:30 - Favourite Cinema 17:00 - Teleshopping 17:30 - The Design Work Workshop 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) The Design Work Workshop 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Armar Festi 22:00 - Duggan 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 12:30 - Centovetrine 12:05 Non ditelo alla sposa 13:35 Spose Extralarge 13:45 - Giro Giro Bimbo 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 Trust Me (TF) 15:45 - The OC (TF) 16:30 - Beautiful People (TF) 17:20 - Chante! (TF) 17:50 - Dharma & Greg (sitcom) 18:15 - Non ditelo alla sposa 19:20 Cosi Fan Tutte (sitcom) 19:40 The OC (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:10 El internado (TF) 22:45 - Make Me Perfect 23:30 Non Ditelo alla sposa. BBC Entertainment 07:15 - Teletubbies 07:40 - The Roly Mo Show 07:55 - Nina and the Neurons 08:10 - Me Too! 08:30 - My Family 09:00 - Last of the Summer Wine 09:30 The Weakest Link 10:15 - East Enders 10:45 - Doctors 11:15 Casualty 12:05 - Bleak House 13:05 - My Family 13:35 - Last of the Summer Wine 14:05 -

Roger and Val Have Just Got In 14:35 - EastEnders 15:05 Doctors 15:35 - Casualty 16:25 - Bleak House 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - All the Small Things 20:00 - Keeping up Appearances 20:30 Ideal 21:00 - India with Sanjeev Bhaskar 21:50 - Supernova 22:20 - The Old Guys 22:50 - New Tricks 23:40 - Twenty Twelve. TCM 07:40 - Gunsmoke

08:45 - The

High Chaparral 09:45 - Billy the Kid. Film ’41 (A) 11:30 - The Big Lift. Film ’50 (U) 13:45 Gunsmoke 14:50 - The High Chaparral 16:00 - Kansas Pacific. Film ’53 (U) 17:20 Morituri. Film ’65 (A) 19:40 How Green Was My Valley. Film ’41 (A) 22:00 - A Perfect Murder. Film ’98 (15). MGM Movies 07:10 - De-Lovely. Film 2004 (PG) 09:15 - Hunter: Back in Force. Film 2003 10:40 MGM’s Big Screen 10:55 Starcrossed. Film ’85 (PG) 12:30 - Love or Money. Film ’89 14:00 - Tom Jones. Film ’63 (AA) 16:10 - Shock to the System. Film 2006 (15) 17:45 Mannequin. Film ’87 (PG) 19:15 - Theatre of Blood. Film ’73 (X) 21:00 - Hardware. Film ’90 (18) 22:35 - Supernova. Film 2000 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 07:55 - Kojak 08:55 - Rosemary and Thyme 09:55 - Ironside 10:55 - McLeod’s Daughters 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 Kojak 14:00 - Rex: A Cop’s Friend 15:00 - Rex: A Cop’s Friend 16:00 - Ironside 17:00 Quincy, M.E. 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Kojak 21:00 - He Sees You When You’re Sleeping (PG) 22:51 - As the Light Leaks in 23:00 Quincy, M.E. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Greenhorns 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: At the Ends of the Earth 09:05 Mythbusters: Lead Balloon 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Compilation 2 11:50 - Wheeler Dealers: BMW 840 12:45 Rides: Fast Forward Fast Back 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Foreclosure 14:35 - Dirty Jobs: Reef Ball Maker 15:30 - Mythbusters: Curving Bullets 16:25 Deadliest Catch: Long Sleepless Nights 17:20 - Extreme Fishing with Robson Green: Costa Rica 18:15 - River Monsters: European Maneater 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Sons of Guns: Zombie Gun! 21:00 - American Guns: Family Arms 21:55 American Chopper: Senior vs Junior: Silent Treatment 22:50 American Loggers: Trauma on the Golden Road 23:45 - Rising: Rebuilding Ground Zero: A Gate

Way to New York. Melita Movies 10:15 - Fat Albert 11:45 - The Karate Kid. Film ’84 13:55 - A Family Thanksgiving 15:22 Hollywood Buzz 15:45 - Grown Ups 17:24 - Hollywood Buzz 17:50 - Jesse Stone: Thin Ice 19:15 - Salt 21:00 - Death At A Funeral 22:30 - Virgin Queen Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Brothers and Sisters 12:15 - Chuck 13:00 Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:50 - Suburgatory 17:15 - 2 Broke Girls 17:40 - How I Met Your Mother 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Brothers and Sisters 20:00 - Mike & Molly 20:30 - Desperate Housewives 21:15 - Supernatural 22:00 True Blood 23:05 - Person of Interest 23:55 - Entourage 00:25 - Bored To Death 00:50 Alcatraz. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 07:30 - Eye for an Eye 08:00 - The Locator: Desperate Mothers 09:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Back to Beverly Hills 10:00 Snapped: Women Who Kill: Jocelyn Dooley 11:00 America’s Court with Judge Ross 11:30 - Eye for an Eye. Ultimate Tourist Scams: 12:00 - Holiday Club Scam - Spain 12:30 Identity Scam Theft - USA. 13:00 - Storage Wars: Don’t Bid So Close to Me 13:30 - Pawn Stars: Cornering the Colonel 14:00 - Hoarders: Randy#Vicky 15:00 - Confessions of an Animal Hoarder: Lolette and Robin. Ultimate Tourist Scams: 16:00 - Holiday Club Scam Spain 16:30 - Identity Scam Theft - USA. 17:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Back to Beverly Hills 18:00 The Locator: Desperate Mothers 19:00 - Storage Wars: Don’t Bid So Close to Me 19:30 - Pawn Stars: Cornering the Colonel. Ultimate Tourist Scams: 20:00 Holiday Club Scam - Spain 20:30 - Identity Scam Theft USA. Hardcore Pawn: 21:00 Melted Gold 21:30 - Hot Rods, Raging Tempers. 22:00 - Elvis in Love 23:00 - Elvis: The Last 24 Hours.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 9:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 - Oswald 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 Anthony Ant 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 - Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 Kipper 15:05 - Oswald 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets

18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 Pingu 19:30 - Gazoon 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - Gazoon 19:55 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Tiny Planets 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder. Disney Channel 09:00 - Jonas LA 09:25 - So Random 09:50 Hannah Montana Forever 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 Phineas and Ferb 12:20 - Timon & Pumbaa 12:45 - The Suite Life on Deck 14:00 - The Suite Life on Deck 14:50 - Phineas and Ferb 15:10 - Cars Toons 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 Johnny Tsunami 17:30 - Jessie 17:55 - ANT Farm 18:20 - Good Luck Charlie 19:10 - So Random 19:35 - Cars Toons 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas LA 20:40 - Shake It Up 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

06>30 07>00 09>30 10>30 12>00 12>30 13>00 14>00 14>05 15.00 15>05 16>00 17>00 18>00 18>10 19>35 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

Bejni u Bejnek NET News X’Fattart Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel^ Bejni u Bejnek Simpati/i NET News Teleshopping NET News Simpati/i Teleshopping Insiru nafu lil... NET News Sajf Flimkien Lift NET News Don’t Stop Me Now NET News (ikompli) Don’t Stop Me Now Anali]i tal-A[bar (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Summer GP Ski Jumping 09:45 - Western & Southern Open Tennis 11:00 Football 13:30 - WC 2014: All Access 14:30 - Summer GP Ski Jumping 15:45 - Western & Southern Open Tennis 17:00 - Western & Southern Open Tennis: Rd of 16: Women’s (live) 23:00 - Football. Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - Football 10:15 -

Western & Southern Open Tennis 12:30 - Eurosport 2 News 13:00 - Summer GP Ski Jumping 14:00 - GP Speedway 16:00 - WATTS 16:15 Football 18:30 - WC 2014: All Access 19:30 - Eurosport 2 News 20:00 - Armwrestling 21:00 - PBA Tour Bowling 22:00 - Super Series, Sepaktakraw 23:00 - GP Speedway. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 11: Napoli v Juventus 09:00 - Ligue 1: Rd 1: AS Saint-Etienne v LOSC Lille 11:00 - 2012 US PGA Championship: Day 4 15:30 PL World 16:00 - Ligue 1: Rd 1: Highlights 17:00 - ATP Masters 1000: Western & Southern Open, Cincinnati: Last 16 (live) 23:00 - Ligue 1: Rd 1:

Stade Rennais FC v Olympique Lyonnais 01:00 - ATP Masters 1000: Western & Southern Open, Cincinnati: Last 16 (live). GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - ATP Masters 1000: Rogers Cup: Final 11:00 Ligue 1: Rd 1: Highlights 12:00 - HBO World Boxing Championship: Super Featherweight Fight: Adrien

Broner v Vincente Escobedo 15:00 - Ligue 1: Rd 1: Montpellier HSC v Toulouse FC 17:00 - PL World 17:30 The Six Nations 2012: Wales v Scotland 19:30 - Ligue 1: Rd 2: Preview Show 20:00 Barclays PL: Wk 12: Chelsea v Arsenal 22:00 - Serie A: Rd 15: Bologna v Milan 00:00 - The Six Nations 2012: Ireland v Italy 02:00 - Serie A: Rd 15: Lecce v Lazio.

Melita Sports 1 08:00 - International Friendly: Germany v Argentina (r) 09:55 - The FA Community Shield: Chelsea v Manchester City (r) 12:00 - NBA: Chicago @ Boston: dtd. 12.02.12 (r) 14:00 - 2012 Alpari World Match Tour: Germany: Day 2 (r) 16:05 - America's Cup: World Series: Naples: Day 2 (r) 18:05 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's Final: China (r) 19:15 - WWE: NXT 20:05 - International Friendly: Germany v Argentina (r) 22:10 - The FA Community Shield: Chelsea v Manchester City (r) 00:15 - WWE: NXT (r) 01:05 - German Super Cup:

Bayern Munich v Borussia Dortmund (r).

Melita Sports 2 12:00 - German Super Cup:

Bayern Munich v Borussia Dortmund (r) 14:05 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:10 - The FA Community Shield: Chelsea v Manchester City (r) 17:15 NBA: Chicago @ Boston: dtd. 12.02.12 (r) 19:15 - America's Cup: World Series: Naples: Day 2 (r) 21:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings (r) 23:50 International Friendly: Germany v Argentina (r). Malta Stars 08:00 - Malta Rugby Football Union: Cup Final: Stompers v Overseas: dtd. 23.05.12 (r) 09:40 - MFA Futsal League: Sportinmalta v Capital Boys (r) 11:00 - BOV Premier League: Floriana v Valletta: dtd. 05.05.12 (r) 13:15 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Victoria Hotspurs: dtd. 09.02.12 (r) 15:00 - AME Cup: 3rd#4th Place: Balzan v Mosta (r) 16:40 - Malta Basketball Assoc.: Luxol v Hibs: dtd. 15.04.12 (r) 18:00 - Malta Rugby Football Union (r) 19:35 - Malta Rugby Football Union: Cup Final: Stompers v Overseas: dtd. 23.05.12 (r) 21:15 - AME Cup: 3rd#4th Place: Balzan v Mosta (r) 22:55 - BOV Premier League: Floriana v Valletta: dtd. 05.05.12 (r) 01:10 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Victoria Hotspurs: dtd. 09.02.12 (r).


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta‘ Awwissu, 2012

24 Tag[rif Passport 2 Indifest Minn Ottubru li ;ej fuq NET Television waqt ilprogramm Sas-Sitta se ssir it-tieni edizzjoni ta’ Passport 2 Indifest. Jistg[u jie[du sehem kantanti li sal-15 ta’ Settembru 2013 ikollhom 16-il sena jew aktar. Il-premju finali hu post awtomatiku filfinali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2012 - Sezzjoni Kantanti Stabbiliti. Fil-fa]ijiet kollha l-votazzjoni hi kollha kemm hi tal-;urija. Regolamenti jistg[u jinkisbu billi tibg[at email fuq info@spiterilucas.net. Data tal-g[eluq fit-12 ta’ Settembru.

Simone Gauci li reb[et l-ewwel edizzjoni tal-Passport 2 Indifest

Ikla ta’ kull sena mill-eks studenti tas-Sale]jani Il-Kumitat tal-Federazzjoni Nazzjonali tal-eks studenti

tas-Sale]jani se jorganizza l-ikla ta’ kull sena li se ssir fil-Grawnd ta’ St Patrick’s nhar is-Sibt 25 ta’ Awwissu fis-7.30 p.m. Hemm set menu u menu ie[or g[at-tfal. Il-prezz hu ta’ € 20 g[alladulti, €12 g[al ]g[a]ag[ ta[t it-18-il sena u € 8 g[al tfal ta[t it-12-il sena. Jing[ataw ukoll welcome drink u se jkun hemm ukoll mu]ika live. Min jixtieq jibbukkja, g[andu jag[mel dan l-aktar kmieni possibbli g[and xi [add minn Fr Charles Cini (tel. 79492555), Saviour Bianchi (tel. 99065834), Rose Bonnici (tel. 99854952) jew Alfred Borg (tel. 79372033). Tistg[u wkoll tibbukkjaw permezz tal-email nfppdb@gmail.com.

SOS Battle of the Bands 2012 Sa g[ada l-:img[a, is-17 ta’ Awwissu qed jintlaqg[u applikazzjonijiet minn bands li jixtiequ jie[du sehem fittieni edizzjoni tal-Battle of the Bands organizzata mill-Oratorju Sale]jan ta’ Tas-Sliema (SOS). Ledizzjoni ta’ din is-sena se ssir fil-Grawnd tal-Oratorju stess fuq ]ew; serati - fl-24 u fil-25 ta’ Awwissu . Lammont massimu ta’ bands li se jkunu a//ettati hu ta’ 16. Il-band rebbie[a tirba[ € 200. Jintalab [las ta’ € 3 g[al kull lejl minn dawk li jag[]lu li jattendu, bil-qlig[ li jista’ jkun hemm imur g[allOratorju Sale]jan. Il-bands li jixtiequ jipparte/ipaw

Criminal Kiss - il-band li reb[et l-SOS Battle of the Bands tas-sena li g[addiet. Il-membri ta’ din il-band huma Desmond Tanti, David Meilak, Michael Gatt, Ian Bondin u Anthony De Bono

g[andhom jibag[tu email minnufih lil stefanoellul@gmail.com.

Membri ta’ CEPLIS g[al seminar f’Malta Aktar kmieni din is-sena numru ta’ membri tal-Kunsill Ewropew tal-Professjonijiet Liberali (CEPLIS) attendew g[al seminar hawn Malta li kien organizzat millFederazzjoni Maltija tal-Asso/jazzjonijiet Professjonali (MFPA). Is-su;;ett tas-seminar kien id-Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali. Il-kelliema prin/ipali kienet Shirley Micallef, li hi Mutual Recognition Coordinatior tal-Kunsill Malti talKwalifiki. B’kollox attendew 40 persuna g[al dan is-seminar.

Shirley Micallef (l-ewwel fuq ix-xellug) ma’ membri o[ra ta’ CEPLIS waqt is-seminar

In-National Film Competition 2012 Il-;img[a li g[addiet ilMalta Amateur Cine Circle (MACC) organizzat ledizzjoni ta’ din is-sena tanNational Film Competition. B’kollox idda[[lu disa’ films g[al din il-kompetizzjoni. Ilpremjijiet, li kienu ppre]entati minn Julian Zarb, li hu Direttur fis-Segretarjat Parlamentari g[at-Turi]mu. Il-premjijiet intreb[u hekk: L-Aqwa Produzzjoni – Blown Away ta’ Matthew Muscat Drago, it-Tieni Premju – Rokna ta’ Chris Zarb, itTielet Premju – Din Mhix g[all-Bejg[ ta’ Stephen Rota, l-A[jar Editjar – Raven ta’ James Moffett, Premju g[all-A[jar ?inematografija – Rokna ta’ Chris Zarb, Premju

g[all-A[jar U]u tal-{oss – Rigal lil Ommi ta’ Gian Luca Mercieca, Premju g[all-A[jar Re/tar – Luke Farrugia filfilm Blown Away, filwaqt li l-Premju Spe/jali tal-:urija mar g[and Matthew Muscat Drago g[ad-Direzzjoni.

Stephen Rota

‘Descent from the Cross’ ta’ Willie Apap

Wirja ta’ arti sagra f’G[ajnsielem Nhar il-{add, id-19 ta’ Awwissu l-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono se tinawgura wirja ta’ arti sagra f’G[ajnsielem li se ti;bor l-aqwa xog[lijiet talartisti Willie Apap u Emvin Cremona. Il-wirja se tittella’ mill-G[aqda Mu]ikali San :u]epp u se ddum miftu[a sal-festa tal-Madonna ta’ Loretu.

Matthew Muscat Drago (fin-nofs) flimkien ma]-]ew; atturi ewlenin tal-film ‘Blown Away’ - Luke Farrugia u Maxine Aquilina


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Passatemp 25

Tisliba

Mimdudin>5. Ktieb g[ar-ritratti (5) 6. Ma [allejtx mixg[ul (5) 7. Ji;i itjeb b’g[adma talmudullun fih (5) 10. Fittxet u … (5) 11. Mhux a[na (5) 12. Dawn jo[or;u millfrieg[i tas-si;ar (5) 14. {adem l-g[alqa bilmutur (5) 16. Ma tibqax nejja (5) 17. Skarta mil-lieva dan! (5) 18. Mal-la[am g[all-pastizzi (5)

Weqfin>1. u 12. Ebda (6,6) 2. Saret lewn i/-/irasa (6) 3. Xog[ol l-istudenti (6) 4. Insawwatkom, ng[idu a[na (6) 8. Minfu[ bih innifsu (5) 9. {bej]a mfattra (5) 12. Ara 1 13. Tajjeb inkaljat (6) 14. Tara minnha jekk mhix matta (6) 15. Dittatur (6)

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin>- 5. Ilsna; 6. Oscar; 7. Ka[li; 10. u 11. Xewqa kbira; 12. u 14. Kapitalist; 16. Spe/i; 17 u 18. Marcellino. Weqfin>- 1. Tinbex; 2. Tadama; 3. Kollok; 4. Qriema; 8. Gwapp; 9. ?ini]; 12. Kellmu; 13. Teptep; 14. A//ola; 15. Tobrox.

Tisliba bin-numri In-numru 84692 jinsab imni]]el fejn suppost biex jg[inek issib fejn g[andhom jitni]]lu n-numri l-o[ra kollha li hawn f’dawn il-[amest listi. Tag[mel tajjeb jekk kull numru li ssib timmarkah.

Qawl In-nisa isimhom g[andhom. Ifisser li n-nisa jpa/p/u wisq u mhux ta’ min jafdahom.

G[at-tfal

Soluzzjonijiet

Sudoku

Sudoku Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

(2) Wie[ed li jixrob l-inbid xtara ming[and [abib 150 litru nbid li bihom mela ]ew; dami;;jani u o[ra sa nofsha. Kieku xtara 120 litru nbid kien jimla kompletament l-ewwel dami;;jana u t-tielet wa[da. It-tieni dami;;jana kienet tesa’ tliet kwarti tal-ewwel wa[da. Kemm jesg[u t-tliet dami;;jani?

(1) G[a]eb g[al 25 sena (2) Id-dami;;jani kienu jesg[u 72, 54 u 48 litru Problemi

Kif se tqieg[ed wara xulxin dawn l-14-il stampa billi tibda minn dik bin-Nru. 9 biex tqa//at kompletament is-si;ra?

(1) Ra;el ta’ 30 sena ]]ewwe; wa[da ta’ 25. Hi mietet meta kellha 50 sena u r-ra;el tant [adha bi kbira li ma waqaf qatt mill-biki. 10 snin wara ma baqax jibki u miet. Kieku kellu jibqa’ jg[ix sa 80 sena, g[al kemm-il sena kien ikun ilu g[a]eb?

Qa//at is-si;ra 9 – 14 – 3 – 8 – 1 – 11 – 6 – 13 – 4 – 7 – 2 – 12 – 5 – 10

Qa//at is-si;ra

Tisliba bin-numri

Problemi


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ

AVVI}I

Is-Swatar

G[al kull xog[ol

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz € 210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess millkomun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaskala

APPARTAMENT ]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta, combined kbira, k/ina fitted taloak, kamra tal-ikel, sitting room, kamra tal-banju, bilbejt. Kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79490444.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Gypsum Installation

TURNKEY CONTRACTORS, flat ceiling, wall lining, bulk head, partition, coving, sound proofing, painting e//. Kwalità importanti. Prezz bargain. Established 1995. ?emplu 99477655 jew 27632105. moderndesign@ waldonet.net.mt

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{

Boxing

72 video bil-magazines dwar

l-aqwa boxers, €50 kollha jew €1 l-wie[ed. Tapit 275cm x 315cm a[dar bilwine €30. ?emplu 21243433. G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

G[amara

TAL-pine tal-kamra tas-sodda – gwardarobba ta’ sitt bibien, gradenza b’erba’ kxaxen u bil-mera fuqha u ]ew; komodini bil-kxaxen. Kundizzjoni perfetta €700 biss. Sodda super king size bil-headboard tar-ram. Kwa]i ;dida €450. ?emplu 99498584.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Pushchair

3 wheeler Neoato Reverso Sport, kundizzjoni perfetta, ftit u]ata, €125. Puschair Inglesina, kundizzjoni tajba [afna €50. ?emplu 79409398.

PRIVAT

Malti

FORMS 1–5: Se jing[ataw lezzjonijiet g[ar-resits ta’ Settembru. ?emplu 79288881.


Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

27 G{AWM

Su//ess g[al Keith Bartolo fir-Renju Unit L-g[awwiem ta’ Birkirkara St Joseph Keith Bartolo dan la[[ar kiseb su//ess fir-Renju Unit meta [a sehem f’tellieqa fil-ba[ar miftu[. Bartolo mar l-Irlanda g[al tliet ;img[at fejn t[arre; b’mod intensiv u anke [a sehem fil-kampjonati Irlandi]i li jsiru fuq distanza ta’ 15-il kilometru. Barra minn hekk [a sehem ukoll f’tellieqa li tkun organizzata mill-Asso/jazzjoni tal-G[awm fit-tul talIngilterra. Dawn kienu ]ew; kompetizzjonijiet fejn Bartolo kellu jkun fl-aqwa forma

g[alihom. L-organizzaturi kellhom ibiddlu r-rotta min[abba lkundizzjonijiet []iena li kien hemm imma minkejja dan, Bartolo xorta rnexxielu jmur tajjeb u dan wera li t-ta[ri; li kien g[amel Malta tah il-frott. Fil-kampjonati Irlandi]i Bartolo spi//a fil-[ames post u rre;istra [in li bih ikkwalifika g[at-tellieqa tant presti;ju]a li ssir fil-belt ta’ Manhattan fl-Istati Uniti. Din it-tellieqa ssir sena o[ra. Fit-tellieqa ta/-Champions, li hi twila 15-il kilometru, Bartolo spi//a fl-10 post.

KICKBOXING

Champion tad-dinja lura f’Malta Mill-4 sas-6 ta’ Settembru l-klabb tal-Ying Yang Kickboxing se jorganizza seminar tat-Thai Boxing ma/-champion tad-dinja, Osman Yigin. Fil-karriera tieg[u Osman [a sehem f’198 taqbida filKickboxing, K-1 u Thai Boxing u reba[ 16-it titlu tad-dinja u 28 titlu Ewropew. Hu wie[ed millaktar atleti mag[rufin tatThai Boxing fil-World Kickboxing Network (WKN). Din se tkun it-tieni darba li Osman se jg[allem f’Malta u s-seminar se jitqassam fuq tlett ijiem mis6 p.m. sat-8 p.m. kuljum u se jsir fil-klabb tal-Ying Yang Kickboxing fil-Fgura. Ma ’ Osman se ji;u tnejn mill - atleti pro fessjonali tieg[u , Lello Perego u Allan Polek Gozdzicki , li huma wkoll g[andhom titli tad - dinja .

Flimkien se jg[allmu tekniki tal - K 1, Thai Boxing u ‘ clinching ’. Osman ;ie Malta g[allewwel darba fl-2009 biex ikun judge g[all-ewwel Tazza tad-Dinja tad-WKN tal-Kickboxing organizzata mill-ferg[a Maltija tadWKN. Fl-2011 grupp ta’ erba’ kickboxers flimkien ma’ Master Noel Mercieca, ilfundatur tal-Ying Yang Kickboxing, marru l-Bel;ju biex jit[arr;u ma’ Osman g[al kamp ta’ ta[ri; ta’ erbg[at ijiem. Il-[biberija bejn Osman u Master Mercieca hija e]empju /ar ta’ kooperazzjoni ta’ Arti Marzjali. Min[abba l-esperjenza tieg[u fil-qasam tal-kompetizzjonijiet professjonali Osman qed jg[allem lil Master Mercieca fit-ta[ri; professjonali g[all-atleti Maltin.

L-g[awwiem ta’ Birkirkara St Joseph, Keith Bartolo

BOXING

Il-;lieda bejn Galea u Curtis tintemm fi draw Il-;lieda tant mistennija bejn il-boxer Malti Dione Galea u l-Ingli] Jason Cutris intemmet fi draw. Din il;lieda kienet valida g[at-titlu Ewropew. Il-;lieda li kienet fuq sitt rawnds mill-isba[ bejn ilboxer veteran Malti Dione Galea li jinsab fir-raba’ post fl-EBF kontra n-numru wie[ed l-Ingli] Jason Curtis li tispi//a fi draw u b’hekk i]-]ew; boxers iridu jer;g[u ji;;ieldu kontra xulxin f’Novembru li ;ej g[ax din il-;lieda kienet valida g[al titlu tal-Ewropa. Issa l-;lieda ta’ bejniethom se

issir fl-Ingilterra. Fl-ewwel rawnd i]-]ew; boxers [ar;u jistudjaw lil xulxin u mal-[in bdew jattakaw lil xulxin. Galea, fittielet rawnd beda jattakka lillavversarju iktar fejn tah daqqa bix-xellug u ]bilan/jah. Fir-raba’ rawnd re;a’ kien Galea li beda jattaka l-iktar imma fil-[ames rawnd naqqas ir-ritmu u ta /ans lil Ingli] jattaka. Fl-a[[ar rawnd ittnejn baqg[u jissieltu sala[[ar tant li r-ri]ultat spi//a fi draw. Fl-istess turnament kien hemm seba’ ;lidiet o[ra bejn Maltin u Ingli]i.

Lydon Chircop g[eleb lil Omar Dusari bil-punti; Brandon Borg reba[ kontra Billy Shah b’KO fit-tieled rawnd; Alfred Bonnici ;ie skwalifikat wara li ta daqqa lill-avversarju wara li r-referee kien waqqaf il-log[ob. Il-glieda bejn Joseph Bonello u Gary Catterill spi//at b’reb[a g[al Bonello li reba[ b’KO fit-tieni rawnd. Justin Grech g[eleb lil Mike Roberts bil-punti, Tyron Borg g[eleb lil Cayan Hughes KO fit-tielet rawnd u Billy Corito reba[ b’KO fl-ewwel rawnd kontra Eric Thompson.

SOFTBALL

Membri ta’ Tigers fi Sqallija Dan l-a[[ar, g[all-[ames sena konsekutiva, membri tat-Tigers Softball Klabb (Malta), marru jipparte/ipaw f’diversi sessjonijiet ta’ ta[ri; fi Sqallija. It-tim Malti ltaqa’ ma’ ]ew; timijiet Taljani ;odda, Catania Softball, li jilag[bu fil-kampjonat Serie B u Polizzi, li jilag[bu fil-kampjonat Serie A2.

Matul il-perdjou li g[amlu Sqallija, l-esperjenza li kisbet l-iskwadra permezz ta’ din lopportunità hi prezzju]a, minbarra l-fatt li permezz ta’ hekk dawn se jippreparaw lilhom innifishom g[al-tournaments li se jsiru f’Malta aktar tard din is-sena. It-tim se jitg[allem diversi tekniki u jkompli jsa[[ah dan l-isport li g[adu kemxejn ;did f ’Malta.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

28 Sport

Il-programm kollu tal-Premiership Ingli] Is-Sibt jing[ata bidu g[all-Premiership Ingli] wara li fi tmiem il-;imga ntlag[bet i/-Charity Shield li ntreb[et mi/-Champions renjanti Manchester City 3-2 kontra Chelsea. Manchester City se jibdew jiddefendu t-titlu f’darhom b’log[ba kontra Southampton waqt li r-rivali Man Utd imorru g[and Everton. Il-Kampjonat jintemm il-{add 19 ta’ Mejju 2013. Is-Sibt, 30 ta’ Marzu Is-Sibt, 19 ta’ Jannar Is-Sibt, 27 ta’ Ottubru Is-Sibt, 18 ta’ Awwissu Arsenal v Sunderland Everton v Man Utd Fulham v Norwich C. Man City v Southampton Newcastle v Tottenham QPR v Swansea C. Reading v Stoke C. West Brom v Liverpool West Ham v Aston Villa Wigan A. v Chelsea

Arsenal v QPR Aston Villa v Norwich C. Chelsea v Man Utd Everton v Liverpool Man City v Swansea C. Newcastle v West Brom Reading v Fulham Southampton v Tottenham Stoke C. v Sunderland Wigan A. v West Ham

Chelsea v Arsenal Liverpool v Norwich C. Man City v Fulham Newcastle v Reading Southampton v Everton Swansea C. v Stoke C. Tottenham v Man Utd West Brom v Aston Villa West Ham v QPR Wigan A. v Sunderland

Arsenal v Reading Aston Villa v Liverpool Everton v Stoke C. Fulham v QPR Man City v Newcastle Southampton v Chelsea Sunderland v Man Utd Swansea C. v Tottenham West Ham v West Brom Wigan A. v Norwich C.

Is-Sibt, 25 ta’ Awwissu

Is-Sibt, 3 ta’ Novembru

It-Tlieta, 29 ta’ Jannar

Is-Sibt, 6 ta’ April

Aston Villa v Everton Chelsea v Newcastle Liverpool v Man City Man Utd v Fulham Norwich C. v QPR Southampton v Wigan A. Stoke C. v Arsenal Sunderland v Reading Swansea C. v West Ham Tottenham v West Brom

Fulham v Everton Liverpool v Newcastle Man Utd v Arsenal Norwich C. v Stoke C. QPR v Reading Sunderland v Aston Villa Swansea C. v Chelsea Tottenham v Wigan A. West Brom v Southampton West Ham v Man City

Is-Sibt, 1 ta’ Settembru

Is-Sibt, 10 ta’ Novembru

Chelsea v Reading Liverpool v Arsenal Man City v QPR Newcastle v Aston Villa Southampton v Man Utd Swansea C. v Sunderland Tottenham v Norwich C. West Brom v Everton West Ham v Fulham Wigan A. v Stoke C.

Is-Sibt, 15 ta’ Settembru

Arsenal v Fulham Aston Villa v Man Utd Chelsea v Liverpool Everton v Sunderland Man City v Tottenham Newcastle v West Ham Reading v Norwich C. Southampton v Swansea C. Stoke C. v QPR Wigan A. v West Brom

Is-Sibt, 17 ta’ Novembru

Arsenal v Southampton Aston Villa v Swansea C. Everton v Newcastle Fulham v West Brom Man Utd v Wigan A. Norwich C. v West Ham QPR v Chelsea Reading v Tottenham Stoke C. v Man City Sunderland v Liverpool

Arsenal v Tottenham Fulham v Sunderland Liverpool v Wigan A. Man City v Aston Villa Newcastle v Swansea C. Norwich C. v Man Utd QPR v Southampton Reading v Everton West Brom v Chelsea West Ham v Stoke C.

Is-Sibt, 22 ta’ Settembru

Aston Villa v Arsenal Chelsea v Man City Everton v Norwich C. Man Utd v QPR Southampton v Newcastle Stoke C. v Fulham Sunderland v West Brom Swansea C. v Liverpool Tottenham v West Ham Wigan A. v Reading

Chelsea v Stoke C. Liverpool v Man Utd Man City v Arsenal Newcastle v Norwich C. Southampton v Aston Villa Swansea C. v Everton Tottenham v QPR West Brom v Reading West Ham v Sunderland Wigan A. v Fulham

Is-Sibt, 29 ta’ Settembru Arsenal v Chelsea Aston Villa v West Brom Everton v Southampton Fulham v Man City Man Utd v Tottenham Norwich C. v Liverpool QPR v West Ham Reading v Newcastle Stoke C. v Swansea C. Sunderland v Wigan A.

Is-Sibt, 6 ta’ Ottubru

Chelsea v Norwich C. Liverpool v Stoke C. Man City v Sunderland Newcastle v Man Utd Southampton v Fulham Swansea C. v Reading Tottenham v Aston Villa West Brom v QPR West Ham v Arsenal Wigan A. v Everton

Is-Sibt, 20 ta’ Ottubru

Fulham v Aston Villa Liverpool v Reading Man Utd v Stoke C. Norwich C. v Arsenal QPR v Everton Sunderland v Newcastle Swansea C. v Wigan A. Tottenham v Chelsea West Brom v Man City West Ham v Southampton

Is-Sibt, 24 ta’ Novembru

It-Tlieta, 27 ta’ Novembru

Aston Villa v Reading Man Utd v West Ham Southampton v Norwich C. Stoke C. v Newcastle Sunderland v QPR Swansea C. v West Brom Tottenham v Liverpool Wigan A. v Man City

L-Erbg[a 28 ta’ Novembru

Chelsea v Fulham Everton v Arsenal

Roberto Mancini jrid jiddefendi t-titlu

Is-Sibt, 15 ta’ Di/embru

Chelsea v Southampton Liverpool v Aston Villa Man Utd v Sunderland Newcastle v Man City Norwich C. v Wigan A. QPR v Fulham Reading v Arsenal Stoke C. v Everton Tottenham v Swansea C. West Brom v West Ham

Is-Sibt, 22 ta’ Di/embru

Chelsea v Aston Villa Liverpool v Fulham Man City v Reading Newcastle v QPR Southampton v Sunderland Swansea C. v Man Utd Tottenham v Stoke C. West Brom v Norwich C. West Ham v Everton Wigan A. v Arsenal

L-Erbg[a , 6 ta’ Di/embru

Arsenal v West Ham Aston Villa v Tottenham Everton v Wigan A. Fulham v Southampton Man Utd v Newcastle Norwich C. v Chelsea QPR v West Brom Reading v Swansea C. Stoke C. v Liverpool Sunderland v Man City

Is-Sibt, 29 ta’ Di/embru

Arsenal v Liverpool Aston Villa v Newcastle Man Utd v Southampton Norwich C. v Tottenham QPR v Man City Reading v Chelsea Stoke C. v Wigan A. Sunderland v Swansea C.

L-Erbg[a, 30 ta’ Jannar

Everton v West Brom Fulham v West Ham

Is-Sibt, 2 ta’ Frar

Arsenal v Stoke C. Everton v Aston Villa Fulham v Man Utd Man City v Liverpool Newcastle v Chelsea QPR v Norwich C. Reading v Sunderland West Brom v Tottenham West Ham v Swansea C. Wigan A. v Southampton

Is-Sibt, 9 ta’ Frar

Aston Villa v West Ham Chelsea v Wigan A. Liverpool v West Brom Man Utd v Everton Norwich C. v Fulham Southampton v Man City Stoke C. v Reading Sunderland v Arsenal Swansea C. v QPR Tottenham v Newcastle

Is-Sibt, 23 ta’ Frar

Arsenal v Aston Villa Fulham v Stoke C. Liverpool v Swansea C. Man City v Chelsea Newcastle v Southampton Norwich C. v Everton QPR v Man Utd Reading v Wigan A. West Brom v Sunderland West Ham v Tottenham

Arsenal v Newcastle Aston Villa v Wigan A. Everton v Chelsea Fulham v Swansea C. Man Utd v West Brom Norwich C. v Man City QPR v Liverpool Reading v West Ham Stoke C. v Southampton Sunderland v Tottenham

Is-Sibt, 2 ta’ Marzu

It-Tlieta, 1 ta’ Jannar

Aston Villa v Man City Chelsea v West Brom Everton v Reading Man Utd v Norwich C. Southampton v QPR Stoke C. v West Ham Sunderland v Fulham Swansea C. v Newcastle Tottenham v Arsenal Wigan A. v Liverpool

Is-Sibt, 1 ta’ Di/embru

Chelsea v QPR Liverpool v Sunderland Man City v Stoke C. Newcastle v Everton Southampton v Arsenal Swansea C. v Aston Villa Tottenham v Reading West Brom v Fulham West Ham v Norwich C. Wigan A. v Man Utd

Is-Sibt, 9 ta’ Marzu

Is-Sibt, 8 ta’ Di/embru

Is-Sibt, 12 ta’ Jannar

Is-Sibt, 16 ta’ Marzu

Arsenal v Swansea C. Fulham v Tottenham Liverpool v Southampton Man City v Everton Newcastle v Wigan A. Norwich C. v Sunderland QPR v Aston Villa Reading v Man Utd West Brom v Stoke C. West Ham v Chelsea Arsenal v West Brom Aston Villa v Stoke C. Everton v Tottenham Fulham v Newcastle Man City v Man Utd Southampton v Reading Sunderland v Chelsea Swansea C. v Norwich C. West Ham v Liverpool Wigan A. v QPR

Arsenal v Man City Aston Villa v Southampton Everton v Swansea C. Fulham v Wigan A. Man Utd v Liverpool Norwich C. v Newcastle QPR v Tottenham Reading v West Brom Stoke C. v Chelsea Sunderland v West Ham

Arsenal v Everton Fulham v Chelsea Liverpool v Tottenham Man City v Wigan A. Newcastle v Stoke C. Norwich C. v Southampton QPR v Sunderland Reading v Aston Villa West Brom v Swansea C. West Ham v Man Utd Aston Villa v QPR Chelsea v West Ham Everton v Man City Man Utd v Reading Southampton v Liverpool Stoke C. v West Brom Sunderland v Norwich C. Swansea C. v Arsenal Tottenham v Fulham Wigan A. v Newcastle

Chelsea v Sunderland Liverpool v West Ham Man Utd v Man City Newcastle v Fulham Norwich C. v Swansea C. QPR v Wigan A. Reading v Southampton Stoke C. v Aston Villa Tottenham v Everton West Brom v Arsenal

Is-Sibt, 13 ta’ April

Arsenal v Norwich C. Aston Villa v Fulham Chelsea v Tottenham Everton v QPR Man City v West Brom Newcastle v Sunderland Reading v Liverpool Southampton v West Ham Stoke C. v Man Utd Wigan A. v Swansea C.

Is-Sibt, 20 ta’ April

Fulham v Arsenal Liverpool v Chelsea Man Utd v Aston Villa Norwich C. v Reading QPR v Stoke C. Sunderland v Everton Swansea C. v Southampton Tottenham v Man City West Brom v Newcastle West Ham v Wigan A.

Is-Sibt, 27 ta’ April

Arsenal v Man Utd Aston Villa v Sunderland Chelsea v Swansea C. Everton v Fulham Man City v West Ham Newcastle v Liverpool Reading v QPR Southampton v West Brom Stoke C. v Norwich C. Wigan A. v Tottenham

Is-Sibt, 4 ta’ Mejju

Fulham v Reading Liverpool v Everton Man Utd v Chelsea Norwich C. v Aston Villa QPR v Arsenal Sunderland v Stoke C. Swansea C. v Man City Tottenham v Southampton West Brom v Wigan A. West Ham v Newcastle

Il-{add, 12 ta’ Mejju

Arsenal v Wigan A. Aston Villa v Chelsea Everton v West Ham Fulham v Liverpool Man Utd v Swansea C. Norwich C. v West Brom QPR v Newcastle Reading v Man City Stoke C. v Tottenham Sunderland v Southampton

Il-{add, 19 ta’ Mejju

Chelsea v Everton Liverpool v QPR Man City v Norwich C. Newcastle v Arsenal Southampton v Stoke C. Swansea C. v Fulham Tottenham v Sunderland West Brom v Man Utd West Ham v Reading Wigan A. v Aston Villa


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Sport 29 OLIMPJADI

Il-Bra]il irid jonfoq biex jirba[ aktar medalji Il-Bra]il, il-pajji] li se jorganizza l-Olimpjadi li jmiss irid jonfoq flus kbar fuq latleti u fuq il-fa/ilitajiet sportivi biex tal-anqas jispi//a mal-ewwel 10 pajji]i fil-klassifika tar-reb[ tal-medalji. F’Londra, il-Bra]il reb[u 17-il medalja tad-deheb tnejn aktar minn kemm reba[ f’Beijing. Fil-klassifika ;enerali l-Bra]il spi//a fit-22 post. L-uffi/jali tal-Kumitat Olimpiku tal-Bra]il ma [adux gost bil-fatt li l-Bra]il reba[ biss tliet medalji fl-atletika u fl-g[awm. “L-g[an tag[na hu li nispi//aw mal-ewwel 10 u biex nag[mlu dan irridu nibqg[u nirb[u l-medalji fiddixxiplini li di;à qed nirb[u u rridu nirb[u f’dixxiplini li qatt ma rba[na,” qal Marcos Vinicius Freire, membru talKumitat Olimpiku Bra]iljan. “Jekk t[ares lejn l-aktar 10 pajji]i li reb[u medalji dawn reb[u d-deheb f’tal-anqas 13il dixxiplina. Hemm seba’ dixxiplini li qatt ma rba[na

medalja fihom u rridu naraw li sa erba’ snin o[ra nkunu kapa/i nag[mlu dan,” kompla Vinicius Freire. Fl-edizzjoni ta’ Londra lBra]il reba[ il-medalji f’disa’ dixxiplini, fil-volleyball, filfutbol, fil-basketball, fl-atletika, fl-g[awm, fil-qbi], flibburdjar, fil-judo u fit-taekwando. Il-medalji li ntreb[u f’dixxiplini li qatt ma kienu reb[u fihom waslu fil-;innastika u fil-boxing. Jidher li l-Kumitat Olimpiku tal-Bra]il, fis-snin li ;ejjin se jonfoq madwar 700 miljun lira sterlina, ammont tripplu ta’ dak li ntefaq f’dawn l-a[[ar erba’ snin qabel l-Olimpjadi ta’ Londra. {afna minn dan l-ammont il-Kumitat jie[du milLotterija Nazzjonali filwaqt li l-kumplament ji;i ming[and kumpaniji, sponsors u ming[and il-Gvern. Ta’ min jinnota li l-uffi/jali tal-Kumitat Olimpiku talBra]il qed imorru f’pajji]i

FUTBOL

b[alma huma /-?ina, lAwstralja, ir-Renju Unit u l:ermanja biex jaraw kif dawn i[arr;u lill-atleti tag[hom. {a;a komuni li raw dawn luffi/jali hi li l-pajji]i jibdew ji]viluppaw lill-atleti minn età ]g[ira billi jag[tuhom programm spe/jalizzat ta’ ta[ri;, ikel u anke jibag[tuhom sessjonijiet g[and psikologi. Fil-Korea ta’ Isfel, pere]empju, dawn kienu bnew l-ewwel /entru sportiv spe/jalizzat fl-1966 filwaqt li l-ewwel /entru ta’ dan it-tip fil-Bra]il inbena fl-2007. Fl2008 il-Gvern kien g[adda f’idejn il-Kumitat Olimpiku Bra]iljan g[add ta’ stadiums u arenas li kienu nbnew fl2007. L-uffi/jali qalu li l-investiment li se jsir fl-erba’ snin li ;ejjin mhux biss se jsir biex il-Bra]il imur tajjeb waqt lOlimpjadi f’Rio imma anke g[all-futur. Bla dubju di]appunt kbir g[all-Bra]il waqt l-Olimpjadi

Plejers tat-tim tal-futbol di]appuntanti wara li tilfu l-finali kontra l-Messiku

li g[adhom kemm ;ew fi tmiemhom kienet it-telfa li sofra t-tim tal-ir;iel tal-futbol fil-finali kontra l-Messiku. Dan fisser li l-Bra]il, minkejja

li hu nazzjon li famu] g[assu//ess li kiseb dan l-isport, g[al darba o[ra falla milli jirba[ l-ewwel medalja taddeheb fl-Olimpjadi.

TRASFERIMENTI

Fletcher jirritorna Lampard irid itemm il-karriera ma’ Chelsea Il midfielder ta Chelsea imma nixtieq li ji;i xi [add u wie[ed jista jg[id li sta;un Frank Lampard qal li irid ji//arali s sitwazzjoni qal ilu kien ikun l ag[ar sta;un li g[al log[ob i;edded il kuntratt tieg[u il midfielder Ingli] kelli ma Chelsea temm -

,

-

Il-midfielder ta’ Man Utd irritorna g[al log[ob hekk kif lag[ab bi//ca mill-partita li rRed Devils tilfu 2-1 kontra Aberdeen. Fletcher, li g[andu 28 sena kien ilu ma jilg[ab minn Novembru li g[adda meta dakinhar sar jaf li kellu problema fl-istonku. Fil-partita nnifisha kienu Jonny Hayes u Joe Shaughnessy li po;;ew lil Aberdeen minn fuq. Il-gowl ta’ Man Utd skurjah Andrerson, midfielder li x’aktarx ma jibqax mar-Red Devils. Fletcher dan l-a[[ar kien qed

jit[arre; mat-tim nazzjonali Sko//i] li lbiera[ lag[ab kontra l-Awstralja. Fletcher da[al b[ala sostitut fit-tieni taqsima u libes anke lfaxxa ta’ captain quddiem grawnd b’21 elf ru[. Dwar Fletcher tkellem Ferguson fejn qal, “Il-player g[amel progress kbir minn sena ilu. Konna e//itati biex narawh fl-azzjoni. Fletcher wasal f’punt fejn issa g[andu b]onn jilg[ab.” Players o[ra li lag[bu f’din il-log[ba kienu Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs u Dwight Yorke.

-

ma’ Chelsea u jtemm il-karriera ma’ dan il-klabb. Lampard, li g[andu 34 sena qal li g[adu qed jistenna liddiri;enti biex ikellmuh dwar kuntratt ;did. “Nixtieq intemm il-karriera tieg[i hawn. Nemmen li kapa/i nilg[ab aktar snin f’dan il-livell imma ma nafx x’ja[seb il-klabb dwari. G[alissa se nibqa’ nilg[ab

-

,”

.

Lampard ]vela li tkellem darba mad-diri;enti fi tmiem l-ista;un wara li Chelsea reb[u /-Champions League imma minn dakinhar ‘l hawn ma re;a’ tkellem ma’ [add. L-istess Lampard ammetta li r-reb[ ta/-Champions League tah motivazzjonijiet ;odda. “Bla dubju reb[a b[al dik tag[tik nifs ;did. Li kieku ma rba[niex it-tazza

-

,”

jg[id Lampard. – Arouna Kone ing[aqad ma’ Wigan ming[and il-klabb Spanjol ta’ Levante. Wigan ma ]velawx kemm [allsu ta’ dan il-player mill-Kosta tal-Ivorju. Lattakkant Kone skurja 15-il darba f’34 partita matul lista;un li g[adda u kien strumentali biex g[en lil Levante jispi//aw fis-sitt post. KONE

TAZZA TAD-DINJA

Iridu jidde/iedu l-isem tal-ballun Il-kumpanija Adidas [abbret lista ta’ tliet ismijiet li jistg[u jkunu l-ismijiet tal-ballun li se jintu]a waqt il-partiti tat-Tazza tad-Dinja tal-2014 li se ssir fil-Bra]il. It-tliet ismijiet huma kollha Portugi]i u femminili. L-ismijiet finalisti huma Carnavalesca, Bossa Nova u Brazuca. Carnavalesca tirreferi g[al xi [add li jip-

parte/ipa fi/-/elebrazzjonijiet tal-karnival filwaqt li Bossa Nova tirreferi g[allmu]ika jazz li kienet tindaqq fis-snin 60’. Il-kelma Brazuca hi kelma bid-djalett popolari fil-pajji] tal-Amerka t’Isfel. It-tradizzjoni li l-ballun tatTazza tad-Dinja jing[ata isem bdiet fl-1970, waqt itTazza tad-Dinja tal-

Messiku. L-eks player le;;endarju tal-Bra]il ikkritika l-fatt li fost l-ismijiet m’hemmx il-klema ‘Gorduchinha”, kelma li tirreferi g[al tifel ]g[ir imba//a/. Wie[ed jista’ jivvota g[all-isem tal-ballun fuq issit www.adidas.com.br/nomeda-bola-2014.

FUTBOL

‘Irrid nilg[ab fit-Tazza tad-Dinja li jmiss’

Il-midfielder ta’ Man Utd Darren Fletcher

L-attakkant Taljan Antonio Cassano mhux biss /a[ad li be[siebu jirtira mix-xena internazzjonali imma sostna li jixtieq jie[u sehem fit-Tazza tad-Dinja ta’ sentejn o[ra filBra]il. Sena ilu, il-karriera ta’ Cassano kienet vi/in li tin-

temm wara li dan tah stroke u kellu jkun operat f’qalbu. Cassano rkupra minn din loperazzjoni u spi//a biex lag[ab anke l-a[[ar perjodu tal-kampjonat ma’ Milan u kien parti mit-tim nazzjonali Taljan li wasal sal-finali tal-

Euro 2012. Cassano, fil-passat kien rinomat g[an-nuqqas ta’ dixxiplina li kellu kemm filgrawnd kif ukoll barra millgrawnd i]da dan immatura [afna u reba[ postu malewwel [dax ta’ Prandelli.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

30 Sport

{arsa lejn il-log[ob tal-biera[

LE HAVRE – Franza 0-0 Urugwaj> Abreu tal-Urugwaj (xellug) jissikka lil Ribery ta’ Franza

FRANKFURT - :ermanja 1-3 Ar;entina> Reus tal-:ermanja (lemin) jissikka lil Zabaleta tal-Ar;entina

BERN - Ingilterra 2-1 Italja> Federico Balzaretti (xellug) u Stephan El Shaarawy (lemin) tal-Italja fi dwell g[all-ballun ma’ Adam Johnson tal-Ingitlerra

BRUSSELS – Bel;ju 4-2 Olanda> Giller tal-Bel;ju (lemin) jipprova jie[u l-ballun ming[and Robben tal-Olanda

STOCKHOLM - }vezja 0-3 Bra]il> Andreas Granqvist tal-I]vezja jsegwi lill-Bra]iljan Neymar

MOSKA - Russja 1-1 Kosta tal-Ivorju> Il-kow/ tar-Russja, Fabio Capello, li [a post Dick Advocaat beda l-avventura tieg[u ma’ dan it-tim nazzjonali bi draw.


IN-NAZZJON Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

Sport 31 PARTITI TA’ {BIBERIJA

Telfa g[all-:ermanja fi Frankfurt Il-:ermanja tilfet bi skor ta’ 3-1 f’darha kontra l-Ar;entina f’partita li g[al [in twil il:ermani]i lag[bu b’10 players. Wara 30 minuti tke//a Zieler u minn hawn ‘il quddiem kollox kien fa/li g[all-Ar;entina. Messi tal-Ar;entina falla penalty u kollox mar g[allag[ar g[all-:ermanja meta Khedia g[amel awto-gowl. Messi u Di Maria skurjaw ]ew; gowls biex g[amlu liskor 3-0. L-uniku gowl tal:ermanja skurjah Howedes. L-Ingilterra g[elbet lill-Italja f’partita li kienet ripetizzjoni tal-kwarti finali tal-Euro 2012. It-timijiet kienu ferm differenti minn dawk li kienu lag[bu dakinhar. Ta’ min jinnota li letà medja tat-tim Taljan kienet dik ta’ 25 sena. L-Italja marret fil-vanta;; minn azzjoni ta’ corner meta De Rossi skurja bir-ras. LIngli]i ;abu d-draw permezz ta’ Jagielka. 10 minuti mittmiem Defoe ivvinta gowl mill-isba[ biex g[amel l-iskor 2-1. Wara d-di]appunt li kellha fil-Euro, l-Olanda tilfet partita o[ra, din id-darba 4-2 kontra lBel;ju. Benteke po;;a lil Bel;ju fil-vanta;; u l-Olanda dehret li se twettaq rimonta meta skurjat tnejn permezz ta’ Narshing u Huntelaar imma fla[[ar kwarta l-Bel;ju skurja tliet gowls permezz ta’ Mertens, Lukaku u Vertonghen. L-Olanda, filEuro ma reb[et l-ebda partita fi Gurpp li kien mag[mul mill:ermanja, mid-Danimarka u

mill-Portugall. Il-kow/ tar-Russja, Fabio Capello iddebutta bi draw ta’ 1-1 kontra l-Kosta tal-Ivorju. Ir-Russja, li kienet qed tilg[ab din il-log[ba f’Moska marret fil-vanta;; [ames minuti wara li bdiet it-tieni taqsima. Kien Dzagoev li sab ixxibka g[at-tim Russu. Dzagoev kien l-aktar player li impressjona g[ar-Russja waqt il-Euro 2012. 20 minuta wara waslet ir-risposta tal-Kosta talIvorju hekk kif Gradel ;ab iddraw. Ir-Russja kienet eliminata mill-fa]i tal-gruppi tal-Euro 2012 u l-FA Russa kienet [atret lil Capello minflok Dick Advocaat. Pato kien l-eroj g[all-Bra]il hekk kif dan skurja dopjetta firreb[a ta’ 3-0 kontra l-I]vezja fi Stockholm. Damiao feta[ liskor u l-attakkant ta’ Milan sab ix-xibka darbtejn fl-a[[ar sitt minuti. Gowl minn dawn wasal minn penalty. Il-Bra]il g[adu ;ej minn di]appunt kbir hekk kif tilef il-finali fl-Olimpjadi. Pre]enti g[al din il-partita kien hemm il-player le;;endarju Pele. Franza spi//at fi draw ta’ ming[ajr gowls kontra lUrugwaj f’partita li fiha ddebutta l-kow/ ta’ Franza, Deschamps. L-Armenja, li se tilg[ab kontra Malta fis-7 ta’ Settembru tilfet 2-1 f’darha kontra l-Belarus. Dawn il-partiti ta’ [biberija kienu partiti qabel ma t-timijiet jibdew l-impenji tag[hom firrawnds ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014.

FUTBOL

Muamba se jkollu jirtira Il-midfielder ta’ Bolton Fabrice Muamba qal li se jkollu jirtira mill-futbol fuq parir tat-tobba. F’Marzu li g[adda Muamba kien tah attakk tal-qalb waqt li Bolton kienu qed jilg[ab partita valida mill-FA Cup kontra Tottenham. Muamba, li g[andu 24 sena kien irkupra tajjeb mill-attakk tal-qalb imma ttobba tawh parir biex ma jer;ax jilg[ab il-futbol. “Se jkolli nirtira kontra qalbi imma rrid nirringrazzja l’Alla li g[adni [aj. Nirringrazzja wkoll littobba li qatt ma waqqfu jg[inuni,” qal Muamba. Skont it-tobba Muamba dam b’qalbu wieqfa g[al 78 minuta. “Kont fidu/ju] li xi darba ner;a’ nilg[ab ilfutbol imma ;img[a ilu mort il-Bel;ju g[and professur tal-qalb u tani

parir li ma nibqax nilg[ab. Dan l-isport tani [afna sodisfazzjon u se jkollu nieqaf nipprattikah,” kompla jg[id Muamba. Minn na[a tieg[u l-Kap E]ekuttiv ta’ Bolton, Phil Gartside qal, “Li g[adu [aj mag[na Mumaba hi xi [a;a kbira u ninsabu ferm di]appuntati li player b[al Mumaba se jkollu jieqaf jilg[ab g[all-klabb tag[na.” Il-kow/ ta’ Bolton Owen Coyle qal li Bolton dejjem se jkunu disponibbli biex jg[inu lil Muamba. Xahar wara li Mumaba kien tah attakk tal-qalb, fl-Italja, Morosini, player ta’ Livorno kien tah attakk talqalb u miet fil-grawnd. Ilplayer ta’ Barcelona, Abidal kien g[amel operazzjnoi biex ine[[i tumur fil-kliewi u ftit ilu rritorna g[al log[ob.

Diego Perez tal-Urugwaj jimblokka lil Krim Benzema ta’ Franza

TRASFERIMENTI

TENNIS

Van Persie g[al ma’ Man Utd Arsenal ilbiera[ [abbru b mod uffi/jali li se jbieg[u lill

Nadal jirtira mill-US Open

-

attakkant tag[hom Robin Van Persie lil Man Utd. Van Persie ilu diversi xhur li [abbar li ma kienx se j;edded il-kuntratt malGunners u kien hemm diversi klabbs li esprimew l-interess tag[hom f’dan il-player Olandi]. Arsenal ma ]velawx i/-/ifra li Man Utd se j[allsu g[alih i]da qalu biss li g[ada Van Persie se jmur Manchester fejn hemmhekk se jag[mel it-testijiet medi/i qabel ma jiffirma mag[hom. Bla dubju din l-a[bar hi daqqa ta’ [arta g[al Arsenal li se jkunu qed jitilfu l-aqwa skorer tal-ista;un li g[adda kif ukoll il-player li ;ie ivvutat b[ala l-aqwa player tal-ista;un li g[adda fil-Premier. PARTITI TA’ {BIBERIJA

Draw bejn il-Venezwela u l-:appun Il-:appun, champions tal-Asja ;ew mi]muma fi draw ta’ 1-1 kontra lVene]wela f’partita li ntlag[bet ftit jiem qabel jibdew ir-rawnds ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja. Il-:appun mar fil-vanta;; permezz ta’ Yasuhito Endo wara 14-il minuta log[ob.

L-iskor sa tmiem l-ewwel taqsima baqa’ dak ta’ 1-0 u l-gowl tal-Venezwela wasal fit-62 minuta. Kien Miku li ;ab id-draw hekk kif g[eleb lill-goalkeeper Eiji Kawashima. Il-player il;did ta’ Man Utd Kagawa tilef /ans kbir li jitfa’ lill:appun fil-vanta;; kwarta mit-tmiem.

FUTBOL

Maradona jrid jikkow/ja fi/-?ina L-eks player le;;endarju Ar;entin Diego Armando Maradona esprima x-xewqa li jmexxi klabb fi/-?ina. Maradona b[alissa jinsab i/-?ina fuq btala g[allkarità. Xahar ilu l-klabb ta’ Al Wasl kien temm ilkuntratt ta’ Maradona li issa

qieg[ed ifittex klabb ;did. “Nixtieq nikkontribbwixxi biex ng[in fl-i]vilupp talfutbol fi/-?ina. Skont rapporti fil-;urnali jidher li fil-jiem li ;ejjin Maradona se jkollu ta[didiet mal-Kap tal-FA ?ini]a Wei Di.

Rafael Nadal [abbar li mhux se jie[u sehem filUS Open min[abba injury. Nadal, li ma [ax sehem flOlimpjadi min[abba listess problema, mhux se jkun qed jilg[ab fitturnament li jibda fis-27 ta’ Settembru u jintemm fid-9 ta’ Settembru. L-a[[ar darba li Nadal kien fl-azzjoni kien meta [a sehem fil-Grand Slam ta’ Wimbledon u kien inqala’ fit-tieni rawnd.

Ri]ultati

Angola v Mozambique 2-0 Botswana v Tanzanija 3-3 ?ina v Ghana 1-1 Lussemburgu v Georgia 1-2 Niger v Ni;erja 0-0 Oman v E;ittu 1-1 Qatar v Kuwajt pos. Singapore v Hong Kong 2-0 Tune]ija v Iran 2-2 :appun v Venezwela 1-1 Korea t’Isfel v Zambja 2-1 Azerbaijan v Bahrain 3-0 Russja v Ivory Coast 1-1 Armenja v Belarus 1-2 Bulgarija v ?ipru 1-0 Norve;ja v Gre/ja 2-3 }vezja v Bra]il 0-3 Ukrajna v Rep. ?eka 0-0 Danimarka v Slovakkja 1-3 Albanija v Moldova 0-0 Awstrija v Turkija 2-0 Kroazja v }vizzera 2-4 Ungerija v I]rael 1-1 Montenegro v Latvja 2-0 Ma/edonja v Litwanja 1-0 Bel;ju v Olanda 4-2 Estonja v Polonja 1-0 :ermanja v Ar;entina 1-3 Irlanda ta’ Fuq v Finlandja 3-3 Serbja v Eire 0-0 Slovenja v Rumanija 4-3 Wales v Bosnija 0-2 Ingilterra v Italja 2-1 Franza v Urugwaj 0-0 Skozja v Awstralja 3-1


Il-{amis, 16 ta’ Awwissu, 2012

32 Lokali

‘Mer[ba bil-Fjuri’, hu mural tal-mu]ajk, twil 13.5 metri, xog[ol Mary Portelli u li jinsab fil-Port tal-Im;arr. Dan hu wie[ed mill-ewwel erba’ xog[lijiet artisti/i mit-43 li ntag[]lu fl-iskema ‘L-Arti fit-Toroq’, li ;ew installati f’siti diversi madwar G[awdex fejn jistg[u jitgawdew mill-pubbliku. Din l-iskema mnedija mill-Ministeru g[al G[awdex fl-a[[ar tal-2010, qed to[ro; xog[lijiet tal-arti fit-toroq u b’hekk qed to[loq wirja permanenti fil-bera[.

G[aliex ‘Labour won’t work’ Il-billboard tal-Partit Nazzjonalista fuq ix-xog[ol [oloq paniku fi [dan ilLabour. Il-Labour ma fela[x jaffa//ja r-realtà u pprova kull mezz biex i;ib fix-xejn dan il-messa;;. I]da r-realtà tal-fatti turi li l-Labour g[andu ]ball. Il-messa;; tal-billboard jo[ro; filbera[ il-vi]joni m/ajpra tal-Labour fuq ix-xog[ol. Il-messa;; hu wie[ed pre/i], ‘Labour won’t work’. IlLabour jo[loq il-problemi g[alik g[ax i;ib il-qg[ad b’konsegwenza li tbati int u l-familja tieg[ek. Il-politika bla ba]i tal-Labour te[odna 30 sena ilu. Il-Labour g[adu ju]a l-istess politika bit-tmexxija tal-istess nies. It-tibdil tal-isem tal-partit u tal-bandiera ma jag[mlux il-partit u lanqas jibdlu lideat tieg[u. Il-billboard u]at mill-Partit Nazzjonalista hu simili g[al dak li kien u]at fil-kampanja elettorali flIngilterra. Dan il-billboard, li jitkellem fuq materja li tolqot in-nies, ipin;i stampa /ara fuq l-MLP. ?ifri b’/ertifikazzjoni minn awtoritajiet internazzjonali

Matul dawn l-a[[ar erba’ snin, meta d-dinja kienet g[addejja minn taqlib ekonomiku kbir, il-Gvern kompla ja[seb fil-familji Maltin u kompla jo[loq xog[lijiet kemm full-time kif ukoll part-time. L-impjiegi part-time, fejn il-flessibbiltà g[all-[addiem hi

prijorità, irduppjaw mill-1998 filwaqt li n-nisa li ja[dmu part-time ]diedu b’14,000. Il-pre]enza tal-mara fil-post taxxog[ol [adet spinta ’l quddiem fejn illum naraw 50,000 mara ta[dem fulltime. Il-Labour fil-Gvern mhux talli ma kienx naqqas il-qg[ad, imma kien ]iedu b’4,000 sensja li ;ew mog[tija. Gvern immexxi minn Partit Nazzjonalista jemmen li hu jrid ja[dem mill-qrib mas-settur privat u j;ibu mieg[u sabiex flimkien jo[olqu x-xog[ol. Fl-eqqel ]mien tal-kri]i finanzjarja, il-Gvern g[en lill-fabbriki fejn l-investiment irri]ulta fit-tis[i[ talimpjiegi u f’]ieda ta’ impjegati ;odda. Ri]ultat ta’ dan naraw li Malta g[andha rata ta]-]ieda tal-impjiegi aktar mill-medja Ewropea u minn dik taz-zona Ewro. Xiehda ta’ dan f’rapport ma[ru; mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xog[ol (ILO), Malta ;iet mal-ewwel [ames pajji]i tal-Unjoni Ewropea fejn kien hemm ]ieda ta’ impjie;i meta mqabbla mal-2008. L-ETC g[enet lil min i[addem sabiex jimpjega 15,300 [addiem. G[all-kuntrarju, Muscat sostna li meta jkun Prim Ministru hu jippreferi jimporta prodotti u servizzi biex ibig[hom hu stess. B’din il-politika ]baljata, li te[odna lura g[as-snin 80, il-Labour i;ib ilqg[ad g[ax ikun qed jag[]el li ma jimxix id f’id mas-settur privat imma

minflok jikkompeti mieg[u. Matul din il-le;i]lazzjoni, il-Gvern immexxi mil-Partit Nazzjonalista [oloq aktar xog[ol u opportunitajiet permezz ta’ skemi li g[enu diversi setturi fosthom il-fabbriki, is-sidien tallukandi u ristoranti, kif ukoll sidien tan-negozji ]g[ar u medji. Il-Partit Nazzjonalista [adem biex isa[[a[ is-settur privat. I]-]ieda fitturi]mu hu rizultat ta’ dan. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern minbarra li ]ied il-pagi u naqqas lincome tax, ne[[a l-li/enzja tal-televixin filwaqt li ne[[a l-levy fuq ilcredit card u d-departure tax. G[allkuntrarju, matul it-22 xahar fil-Gvern, l-MLP da[[al it-taxxa tas-sisa li kienu jitilg[u sa 29%, minbarra t-33 taxxa o[ra li naqqsu l-flus fl-idejn u ]iedu lqg[ad. G[a]la bejn il-politika ta’ Muscat u tal-Prim Ministru Gonzi

Ta’ min isemmi li g[all-kuntrarju tal-politika Nazzjonalista, Muscat ma jarax fit-tul imma jikkunsidra biss i]]minijiet pre]enti. Muscat kien ikkritika lill-Gvern li mhux miexi fuq ilpassi ta’ ?ipru, pajji] li llum g[addej minn sitwazzjoni ekonomija prekarja. Politika b’vi]joni ma tistax ma tippjanax g[all-futur imma trid tkun preparata g[al kull eventwalità.

media•link COMMUNICATIONS

minn David Agius

Wie[ed ma jistax jinsa l-kampanja li Muscat [a sehem fiha biex Malta ma tid[olx fl-Unjoni Ewropea, imma minflok hu g[a]el l-idea ta’ Malta b[ala ‘}vizzera fil-Meditterran’ u dik talpartnership fejn il-Labour qal li Malta tbati bis-s[ubija tag[ha fl-Unjoni Ewropea. Hu l-Labour li j;ib il-qg[ad u mhux l-Unjoni Ewropea. Id-de/i]jonijiet li jie[u l-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista huma me[udin bil-g[aqal sabiex ji]diedu l-impjiegi, l-investiment u fuq kollox jonqos il-qg[ad. M’a[niex perfetti imma mag[na, il-Partit Nazzjonalista, taf fejn qieg[ed.

2012_08_16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you