Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,184

€0.55

Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Il-PN g[andu mandat biex iwettaq il-programm elettorali L-Uffi//ju tal-President jg[id li l-ma;;oranza fil-Parlament hi determinata mill-Parlament stess

Il-Partit Nazzjonalista qal li lfamilji Maltin ma jinteressahomx mill-clash tal-personalitajiet u la;endi personali. I]da jinteressahom mill-jobs, mis-sa[[a, l-edukazzjoni, il-kwalità ta’ [ajja a[jar u aktar flus fil-but. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b’reazzjoni g[al diskors li g[amel il-leader Laburista Muscat fuq ir-radju laburista lbiera[ filg[odu. Fid-diskors tal-biera[, Muscat re;a’ insista li l-poplu ma vvutax g[al koalizzjoni u g[amel diversi attakki fuq il-Prim Ministru Lawrence Gonzi.

Il-Partit Nazzjonalista qal li g[andu mandat elettorali li jwettaq il-programm elettorali li ppre]enta fl-2008. Imma Muscat ipo;;i la;enda personali tieg[u qabel ilprijoritajiet tal-familji Maltin u g[andu ;enn biex isir l-i]g[ar Prim Ministru. L-istqarrija kompliet li, lin/ertezza tin[oloq b’Oppo]izzjoni li qed tag[mel minn kollox biex tkun fil-Gvern illum qabel g[ada. Oppo]izzjoni li hi xotta missustanza politika. g[al pa;na 4

Anzjani It-tielet night shelter biex aktar anzjani jibqg[u jg[ixu fil-komunità Ara pa;na 7

Madwar 1,200 tifel u tifla qed jag[mlu u]u mis-servizzi offruti mi/-/entri Klabb 3-16, servizzi li ma ji[dux post il-familja i]da li huma kumplimentari g[al dak kollu li toffri l-familja lit-tfal. Fir-ritratt jidher tifel li jattendi /-/entru ta’ Klabb 3-16 fl-iskola primarja ta’ {al Qormi (Ritratt> Saviour Cassar, DOI)

L-Istati Uniti Sparatura u dmija f’/inema ta’ Denver waqt il-wiri tal-a[[ar film fuq it-tema ‘Batman’ Ara pa;na 11


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

4 Lokali

Muscat mar vaganza fl-Italja sal-a[[ar tax-xahar minn pa;na 1

Oppo]izzjoni li m’g[andha l-ebda politika dwar ix-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Fid-diskors tieg[u, Muscat qal li l-Prim Ministru qed jokkupa luffi//ju tieg[u i]da m’g[andux poter, u sa[aq li l-Prim Ministru g[andu jmur g[and il-President. Sadattant, wara li qal g[al diversi drabi li f’Malta hawn kri]i politika u li lpoplu jinsab inkwetat, Muscat fl-a[[ar sig[at [alla Malta u mar vaganza fl-

Italja, fejn mistenni jdum sal-a[[ar tax-xahar. Fi ]vilupp b’rabta malqag[da politika attwali, lUffi//ju tal-President ta’ Malta g[amilha /ara li lkwistjoni dwar jekk ilGvern igawdix l-appo;; talma;;oranza fil-Parlament hi xi [a;a li ti;i determinata fil-Parlament stess. L-Uffi//ju tal-President fi stqarrija fisser li g[alhekk, f’dan il-kuntest mhix ilfunzjoni kostituzzjonali talPresident li jintervjeni f’/irkustanzi li ji]vol;u barra l-Parlament.

Il-Kummissarju Ewropew John Dalli fa[[ar il-mod kif pajji]na mexa ’l quddiem f’dan il-qasam u llum hu kompatibbli mal-istandards Ewropej (Ritratt> Michael Ellul)

Il-bi//erija til[aq livelli Ewropej minn Jerome Caruana Cilia

Il-Gvern investa €2 miljun fuq diversi xog[lijiet strutturali fil-Bi//erija wara rakkomandazzjonijiet kemm mis-servizz veterinarju lokali kif ukoll mill-awtoritajiet veterinjarji tal-Kummissjoni Ewropea. Dan irri]ulta minn ]jara filbi//erija fil-Marsa, millKummissarju Ewropew responsabbli mis-Sa[[a u lPolitika tal-Konsumatur John Dalli, akkumpanjat millMinistru tar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali, George Pullicino, li segwew il-progress li sar fl-a[[ar snin f’dan il-post. Il-Ministru Pullicino qal li

nbeda xog[ol biex tkun installata sistema ;dida tarrefri;erazzjoni fejn jin]amm il-la[am. Beda jkun offrut servizz ta’ bi//erija mobile fejn bhejjem li jkunu morda jitraqqdu fuq il-post flok jin;iebu l-bi//erija. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli fa[[ar il-mod kif pajji]na mexa ’l quddiem f’dan il-qasam u llum hu kompatibbli mal-istandards Ewropej. Il-Ministru Pullicino qal li ;ie ppubblikat il-Kodi/i ta’ Prattika fi [dan il-Bi//erija tal-Gvern. Dan il-Kodi/i jistipula policies ;odda fejn

jid[ol a//ess fil-bi//erija. Hu qal ukoll li twa[[lu numru ta’ sterilizers matul il-linja ta’ produzzjoni fejn il-bi//iera jkunu jistg[u jisteralizzaw isskieken tag[hom u g[odod o[ra. Il-Ministru Pullicino qal ukoll li qed isir xog[ol biex tidda[[al sistema ta’ tra//abbiltà tal-la[am tul illinja tal-qatla, b’sistema kompjuterizzata li ti;bor informazzjoni dwar l-annimal sabiex permezz ta’ tabella li titwa[[al mal-karkassa, wie[ed ikun jaf e]att minn liema razzett ikun wasal, kif ukoll informazzjoni dwar min ikun xtara l-la[am.

John Dalli g[adda l-lista ta’ persuni lill-Kummissarju tal-Pulizija

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal fi stqarrija b’referenza g[al dak li qal ilKummissarju Ewropew John Dalli li g[adda lista ta’ ismijiet lill-Pulizija g[allinvestigazzjoni, li jittama li l-Pulizija tasal g[al konklu]joni fi ]mien qasir wara li tkun investigat, u li l-konklu]jonijiet talinvestigazzjoni jkunu pubbli/i. John Dalli qal li g[adda l-lista ta’ persuni filGvern u fil-PN li skont hu kienu involuti f’attakki li saru kontrih, lill-Kummissarju tal-Pulizija waqt ]jara fil-bi//erija fil-Marsa, fil-kapa/ità tieg[u ta’ Kummissarju Ewropew responsabbli mis-Sa[[a u l-Politika tal-Konsumatur. John Dalli ta r-reazzjoni tieg[u fuq issitwazzjoni politika attwali bil-Kummissarju Ewropew jitkellem u jwie;eb il-mistoqsijiet tal-;urnalisti dwar l-a[[ar ]viluppi. Il-Kummissarju Ewropew irrifjuta li jg[id min huma l-persuni fil-PN involuti f’dan il-ka] imma qal li g[adda lill-Prim Ministru din linformazzjoni.

John Dalli ma qalx meta g[adda din linformazzjoni lill-Pulizija, u jekk dan g[amlux qabel jew wara l-laqg[a li kellu fl-a[[ar sig[at mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi f’Kastilja, u li fiha jidher li g[adda l-istess informazzjoni lill-Prim Ministru. Kien f’xhieda li ta b’teleconferencing waqt il-laqg[a tal-E]ekuttiv tal-PN li John Dalli sostna l-ewwel darba li l-email tieg[u ;ie [[ekkjat u kellu suspetti li b’rabta ma’ dan kien hemm involviment minn persuni fil-PN. Dakinhar qal li jrid jg[addi informazzjoni kunfidenzjali lill-Prim Ministru, li ltaqa’ mieg[u malli ;ie Malta. Hu g[amel ukoll il-paraguni bejn il-ka] tarri]enja tieg[u fl-2004, fejn qal li l-aktar li we;;g[u kien il-fatt li ma kienx infurmat blakku]i li kien hemm kontrih, u r-ri]enja ta’ Richard Cachia Caruana. Dalli kompla li s-sitwazzjoni marret g[allag[ar minn dakinhar ’l hawn waqt li sostna li min qed imexxi g[andu jerfa’ r-responsabbiltà.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

2 Lokali

L-MCAST jibda jilqa’ l-applikazzjonijiet Mit-Tnejn 23 ta’ Lulju, ilKulle;; g[all-Arti, ixXjenza u t-Teknologija, lMCAST ser jibda jilqa’ lapplikazzjonijet tal-istudenti ;odda li jixtiequ jattendu g[al wie[ed mill-161 kors full-time, li dan il-Kulle;; ser ikun qieg[ed joffri minn Ottubru li ;ej. L-10 Istituti tal-MCAST f’numru ta’ postijiet f’Malta kif ukoll i/-/entru t’G[awdex ser ikunu qed jilqg[u l-applikazzjonijiet g[all-korsijiet full-time bejn it-8.30 ta’ filg[odu u n12.30. Nhar it-Tnejn 23 ta’ Lulju ser jintlaqg[u lapplikazzjonijiet g[all-dawk l-istudenti li kunjomhom jibda bl-ittri A u B. It-Tlieta

24 ta’ Lulju dawk l-istudenti li kunjomhom jibda bil-ittri C sa F, l-Erbg[a 25 ta’ Lulju dawk li kunjomhom jibda bil-ittri G sa P. Il{amis imbag[ad ikun imiss lil dawk l-istudenti li kunjomhom jibda bl-ittri Q sa Z. Dawk l-applikanti li ma jkunu jistg[u japplikaw f’dawn il-;ranet ser ikunu jistg[u jag[mlu dan il:img[a 27 ta’ Lulju flistess [in bejn it-8.30 u n12.30. L-istudenti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tag[hom fl-Istitut li qed joffri l-kors li jridu jattendu filwaqt li dawk G[awdxin ser ikunu jistg[u japplikaw fi/-/entru t’G[awdex li jinsab fix-Xag[ra.

Spi]eriji

SPI}ERIJI LI JIFT{U G{ADA

IL-FURJANA: Waterfront Dispensary, Forni 2l Pinto Wharf; IL-MARSA: Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri; SANTA VENERA: Lantern Pharmacy, Misra[ il-Kebbies; BIRKIRKARA: St. Helen Pharmacy, Triq Tumas Fenech; TAL-PIETA`: Charing Pharmacy, Triq il-Mimosa, G’Mangia; SAN :ILJAN: Potter Chemists Ltd. Triq Wilga, Paceville; TAS-SLIEMA: Rudolph Pharmacy, 133 Triq Rudolph; IKLIN: Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos; G{ARG{UR: Medicine Chest Pharmacy, Triq Demitriju Farrugia; IL-QAWRA: El Medina Chemist, Triq ilFliegu; {AL TARXIEN: Tarxien Pharmacy, 59 Triq {al Tarxien; IL-BIRGU: Vittoriosa Pharmacy, 9 Triq il-Mina l-Kbira; IXXG{AJRA: St. Elias Pharmacy, St. Elias Strett; I}-}EJTUN: Green Cross Pharmacy, 31 Misra[ Gregorio Bonnici; I}}URRIEQ: Bronja Pharmacy Sonata’, Triq il-Bronja; {A}-}EBBU:: Santa Marija Pharmacy, 40 Triq l-G[asfura; IL-BA{RIJA: Ba[rija Pharmacy, Triq Raddet ir-Roti k#m Triq lIskola; VICTORIA: Castle Pharmacy, 2 Misra[ l-Indipendenza; MARSALFORN: Tony’s Pharmacy, Triq il-Qbajjar.

Sa Jannar se jinfet[u 21 /entru ta’ Klabb 3-16 S’issa 1,200 tifel u tifla jag[mlu u]u minn dan is-servizz Madwar 1,200 tifel u tifla qed jag[mlu u]u misservizzi offruti mi/-?entri Klabb 3-16 li hawn s’issa, servizzi li ma jissostitwux ilfamilja i]da li huma kumplimentari g[al dak kollu li toffri l-familja littfal, kollox ibba]at fuq ilkun/ett ‘learning is fun’. Dan hu parti mill-impenn tal-Gvern li t-tfal ta’ bejn letajiet ta’ skola obbligatorja ji;u m[arsa minn professjonisti bi kwalifi/i ne/essarji. Waqt ]jara fl-a[[ar ?entru ta’ Klabb 3-16 li nfeta[ li jinsab fl-iskola Primarja ta’ {al Qormi, il-Ministru Dolores Cristina, responsabbli millEdukazzjoni u x-Xog[ol, akkumpanjata minn Clyde Puli, is-Segretarju Parlamentari g[a]-]g[a]ag[ u Sport, sostniet kif dawn i//entri huma vittmi tassu//ess tag[hom stess u li g[alhekk min[abba l-lista ta’ stennija li hemm u fuq talbiet mill-;enituri nfushom, f’Ottubru li ;ej se

jinfet[u 10 /entri ;odda - irRabat G[awdex, in-Nadur, il-Mellie[a, ir-Rabat, {a]}ebbu;, Pembroke, il{amrun, Bir]ebbu;a, {a]}abbar u fi]-}ejtun. Imbag[ad, tliet xhur wara ji;ifieri f’Jannar li ;ej, mistennija jinfet[u 11-il /entru ie[or ;did - fixXag[ra, l-Im;arr, isSi;;iewi, {’Attard, il-Belt Valletta, Santa Venera, {al Luqa, Bormla, Ra[al :did, Tas-Sliema u n-Naxxar. B’hekk, sal-ewwel xahar tas-sena d-die[la, madwar Malta u G[awdex se jkun hawn 28 /entru ta’ Klabb 316. Dan kollu sabiex jintla[qu [afna lokalitajiet bil-g[an li aktar ’il quddiem ikun hawn /entru f’kull lokalità. Il-;enituri li jibag[tu t-tfal tag[hom f’dawn i/-/entri jistg[u jixtru s-servizzi skont il-[in li jkollhom b]onn g[ax il-punt fokali ta’ dawn i/-/entri mhumiex isservizzi offruti i]da l-b]onn tal-familja. Il-[las hu wie[ed ba]iku

ta’ €1.20 s-sieg[a. Dawn isservizzi huma esti]i ukoll g[al persuni b’di]abilità, tant li fi/-/entru ta’ {al Qormi hemm ;uvnott midDar tal-Providenza. Il-Ministru Cristina semmiet ukoll li biex aktar nisa jkunu jistg[u jid[lu fiddinja tax-Xog[ol, il-Gvern, permezz tal-Fondazzjoni g[al Servizzi Edukattivi qed jipprovdi servizzi ta’ kura g[at-tfal, anke wara l-[in tal-iskola, li tkun ta’ livell g[oli affordabbli u a//essibbli g[al kul[add. Dan g[aliex il-Klabb 3-16 hu mmirat biex jag[ti lill;enituri li jixtiequ jid[lu fiddinja tax-xog[ol aktar flessibilità u g[a]la akbar t’ambjenti edukattivi u stimulanti. B’hekk, il-;enituri jkollhom mod ta’ rikon/iljazzjoni bejn il-[ajja professjonali u dik talfamilja billi l-Gvern jipprovdilhom fa/ilitajiet a//essibbli g[all-indukrar tat-tfal fil-[in li l-;enituri jistg[u jkunu qed ja[dmu.

It-temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif g[al moderat mill-Punent il-Lbi/ li jsir mil-Lbi/ BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: l-og[la 34˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.7mm IX-XEMX> titla’ fis-06.01 u tin]el fit-20.16

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 34˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 34˚C L-inqas 23˚C

IT-TNEJN L-og[la 29˚C L-inqas 23˚C

IT-TLIETA L-og[la 29˚C L-inqas 20˚C

L-ERBG{A L-og[la 30˚C L-inqas 20˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 32˚C xemxi, Al;eri 30˚C xemxi, Amsterdam 18˚C ftit imsa[[ab, Ateni 36˚C xemxi, Li]bona 27˚C xemxi, Berlin 19˚C imsa[[ab, Brussell 20˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 15˚C imsa[[ab, Kopen[agen 17˚C imsa[[ab, Frankfurt 21˚C imsa[[ab, Milan 27˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 30˚C xemxi, Londra 18˚C ftit imsa[[ab, Madrid 32˚C xemxi, Moska 18˚C imsa[[ab, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 30˚C xemxi, Ruma 30˚C xemxi, Tel Aviv 33˚C xemxi, Tripli 36˚C xemxi, Tune] 38˚C xemxi, Vjenna 19˚C imsa[[ab, Zurich 20˚C imsa[[ab, Munich 18˚C imsa[[ab, Stokkolma 21˚C xita, San Pietruburgu 20˚C ftit imsa[[ab.

Nar ma’ bieb ta’ dar fil-G]ira

{add ma we;;a’ meta bieb ta’ residenza privata fil-G]ira g[al xi ra;uni [a n-nar kmieni lbiera[ filg[odu. Il-Pulizija kienet mg[arrfa g[all-[abta tat-3.00am li kien hemm b]onn l-

g[ajnuna tag[ha fi Triq Sir Fredrick Ponsomby filG]ira, fejn irri]ulta li kien hemm xi nirien, li kka;unaw danni lill-bieb u lill-fa//ata tar-residenza. Innar ;ie kkontrollat u ntefa minn membri tal-Protezzjoni

?ivili. Bil-ka] ;ie infurmat ilMa;istrat tal-G[assa Antonio Mizzi, li [atar diversi esperti biex jg[inuh fl-inkjesta. Aktar investigazzjonijiet g[adhom g[addejjin.

B[al-lum 25 sena

F

il-Parlamenat t[abbar li kienet se ssir inkjesta dwar xiri ta’ trakkijiet fi ]mien l-amministrazzjoni Laburista matul l-1984. Dan ix-xiri kellu jikkonsisti f’20 tipper trucks li nxtraw minn kumpanija mill-Olanda. Meta saret l-ewwel kunsinna, instab li dawn it-trakkijiet kienu f’kundizzjoni [a]ina [afna u minbarra xog[ol estensiv ta’ tiswija, numru minnhom spi//aw kannabilizzati min[abba nuqqas ta’ spare parts relattivi. Hu stmat li g[al dawn ittrakkijiet kienu ntefqu madwar Lm120,000 u l-bi//a kbira minnhom lanqas kienu tajbin g[ax-xog[ol. Il-Parlament approva mozzjoni biex Pulizija tas-Sigurtà jidher quddiem ilKamra peress li f’seduta pre/edenti waqt li kienet g[addejja seduta kien innutat li x[in da[al fil-parti riservata g[allpubbliku, kien g[ad g[andu l-pistola tas-servizz fi []iemu. Hu kien se jitressaq quddiem il-Parlament biex iwie;eb g[al akku]a ta’ ksur ta’ privile;;.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Lokali 3

Il-P24 [alliet Xatt it-Tiben biex tibda t-triq twila lejn l-Istati Uniti fejn se tkun esebita f’Mu]ew f’San Diego (Ritratt> DOI)

Il-patrol boat P24 lura fl-Istati Uniti wara 40 sena minn Neil Camilleri

F’/erimonja simbolika filkwartieri tag[ha f’Xatt itTiben, l-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta’ Malta lbiera[ raddet lura l-patrol boat P24 lill-Istati Uniti. Din il-patrol boat ing[atat lill-mu]ew marittimu ta’ San Diego fl-Istati Uniti fejn se tkun wa[da mill-attrazzjonijiet prin/ipali. Il-patrol boats P23 u P24, mag[rufin b[ala Swift Class Patrol Boats, kienu l-ewwel ]ew; lane/ li kellha l-Forzi Armati ta’ Malta. Dawn kienu ng[ataw lill-iskwadra marittima tal-Malta Land

Force mill-Gvern Amerikan f’Jannar tal-1971. Dan it-tip ta’ lane/ bdew jintu]aw mill-militar Amerikan fl-1965 u ntu]aw b’mod estensiv fix-xmajjar matul il-gwerra tal-Vjetnam. Matul i/-/erimonja, li saret fil-bini modern tal-Iskwadra Marittima, tkellmu l-Kap Kmandant tal-Armata, ilBrigadier Martin Xuereb kif ukoll Mark Gallant, id-Direttur tal-mu]ew f’San Diego. Attendiet ukoll l-Ambaxxatri/i tal-Istati Uniti g[al Malta Gina Abercrombie-Winstanley u eks membri tal-Iskwadra

marittima li servew fuq din illan/a. Il-Brigadier qal li filwaqt li l-P24 sejra lura d-dar, hekk kif kien f’San Diego li bdiet tintu]a g[all-ewwel darba, ilP23 se tibqa’ f’Malta. Dan biex tkun tifkira tal-[ames suldati u ]ewg pulizija li mietu fuqha meta sploda nar illegali li kien qed ji;i mormi filba[ar. Kif ukoll b[ala tifkira tal-[biberija bejn l-Istati Uniti u Malta. Hu qal li dawn i]-]ew; lane/ ;ew irtirati mis-servizz mal-wasla tal-erba’ patrol boats tat-tip Austal li ;ew

Malta s-sena li g[addiet, u li nxtraw g[al €12-il miljun b’g[ajnuna ta’ fondi tal-UE. F’kummenti lil In-Nazzjon, Mark Gallant spjega kif il-P24 se jkun qed tintu]a f’San Diego. Hu qal li wara li ssir /erimonja mal-wasla tal-lan/a, din se ti;i restawrata b’mod estensiv. Wara dan, se tkun qed tintu]a mill-mu]ew biex iddawwar lill-vi]itaturi malport ta’ San Diego, fejn se jkunu qed jing[ataw tag[rif dwarha. Mistoqsi jekk il-vi]itaturi humiex se jkunu mg[arrfa li lP24 intu]at g[al 40 sena

f’Malta, Gallant qal li mhux hekk biss, talli fuqha se jkun hemm ukoll plakka li tfakkar fin-nies li [admu u mietu fuq il-patrol boats matul i]-]mien li kienu f’Malta. Qal ukoll li, ta[t il-bandiera Amerikana, se tibqa’ tittajjar il-bandiera Maltija. Fi tmiem i/-/erimonja ilP24 [alliet Xatt it-Tiben biex tibda t-triq twila lejn l-Istati Uniti. U f’;est simboliku ie[or, il-P24 l-antika ;iet irmunkata lejn il-Freeport mill-P24 il-;dida. Sinjal talpassat u l-futur tal-Iskwadra Marittima.

Ftehim mal-EIB g[al self ta’ €40 miljun g[all-Parlament ;did u t-Teatru Miftu[ Malita Investments p.l.c. u l-Bank tal-Investiment Ewropew (EIB) [abbru li ffirmaw kuntratt finanzjarju li, flimkien ma’ sorsi o[ra ta’ finanzjament li jinkludi x-share issue ta’ Malita li se tifta[ g[all-pubbliku nhar it-Tnejn li ;ej, se tiffinanzja lkostruzzjoni tal-Parlament ;did u tatTeatru Miftu[. Il-kuntratt ta’ €40 miljun kien iffirmat f’Malta mir-rappre]entant tal-

EIB u /-Chairman ta’ Malita Investments p.l.c., Kenneth Farrugia. B’dan il-ftehim Malita Investments p.l.c. irnexxielha ti]gura ]ew; fa/ilitajiet ta’ self – wa[da ta’ 20 sena g[al €25 miljun kif ukoll o[ra ta’ 25 sena g[al €15-il miljun. Kenneth Farrugia, Chairman ta’ Malita Investments p.l.c. qal li l-bord ta’ diretturi huma partikularment kuntenti li Malita Investments p.l.c.

ing[aqdet mal-EIB biex tiffinanzja dan il-pro;ett ta’ ]vilupp urban fil-belt kapitali ta’ Malta. Esprima apprezzament partikularment lejn l-EIB g[al professjonalità, l-g[ajnuna u l-impenn li wriet lejn dan il-pro;ett waqt ilbosta xhur ta’ negozjati intensivi li fla[[ar wasslu g[all-iffirmar ta’ dan ilfethim. Dan il-pro;ett hu wie[ed mill-

pro;etti ewlenin ta’ infrastrutturi pubbli/i tal-Gvern Malti ta’ dawn la[[ar snin u jaqbel mal-prijoritajiet finanzjarji tal-EIB. Ir-riabilitazzjoni tad-da[la tal-Belt Valletta, u l-infrastruttura an/illari urbana u l-konver]joni mill-;did ta’ art /entrali li ma tintu]ax bi]]ejjed se ttejjeb l-ambjent urban u tkompli tikkontribwixxi lejn ir-ri;enerazzjoni u qawmien mill-;did.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Lokali 5

Il-PN f’aktar laqg[at ta’ djalogu minn Charles Muscat

Il-Prim Ministru lbiera[ iltaqa’ mal-MHRA, mar-Ri/evituri tal-Lottu u mal-:enituri Persuni b’Di]abbiltà fis-sensiela ta’ laqg[at imsej[a KUNTATT bl-iskop li jisma’ u jkun vi/in tan-nies (Ritratti> Michael Ellul)

Ri]ultati inkora;;anti g[all-Air Malta Il-prestazzjoni mtejba din is-sena kienet ri]ultat tal-benefi//ji inizjali tal-Pjan ta’ Ristrutturar u b’ri]ultat dirett tal-ammont sinifikanti ta’ attività mwettqa fir-ristrutturar minn Jerome Caruana Cilia

L-Air Malta kisbet ri]ultati po]ittivi fl-a[[ar sena b’titjib ta’ €4.3 miljun fuq is-sena ta’ qabel. Dan t[abbar f’konferenza tala[barijiet li fiha l-Air Malta ppre]entat ir-rapport annwali u r-rendikont finanzjarju g[as-sena li g[alqet f’Marzu 2012. It-titjib po]ittiv inkiseb minkejja lkundizzjonijiet finanzjarji madwar lEwropa, it-tnaqqis fit-titjiriet u ]-]ieda kbira fl-ispejje] tal-fjuwil – li jfisser ]ieda ta’ 30%. Dawn kollha kellhom impatt fuq il-livell ta’ progress li ;ie rre;istrat. Id-d[ul minn operat tal-linja tal-ajru fis-sena 2012 ]died b’€7 miljun g[al €214 miljun. B[ala parti mill-Pjan ta’ Ristrutturar il-linja tal-ajru naqqset ittitjiriet b’madwar 20%. Minkejja dan it-tnaqqis, l-Air Malta rnexxielha ]]id fid-d[ul tag[ha permezz ta’ numru ta’ inizjattivi kummer/jali li kienu jinkludu ]ieda fil-yield, flimkien mattnedija ta’ inizjattivi varji ta’ d[ul an/illari. Dawn l-inizjattivi ;abu titjib gross fid-d[ul ta’ aktar minn €20 miljun. Jekk, g[al skopijiet ta’ tqabbil, ji;u eliminati dawn i]-]ew; fatturi – ittnaqqis fit-titjiriet u ]-]ieda fil-prezz

tal-fjuwil, it-telf ta’ €30 miljun jirri]ulta f’titjib ta’ €21 miljun. Ilpassi;;ieri li ;arret l-Air Malta din issena baqg[u fl-istess livell tas-sena lo[ra, madwar 1.7 miljun. Il-prestazzjoni mtejba din is-sena kienet ri]ultat tal-benefi//ji inizjali talPjan ta’ Ristrutturar u b’ri]ultat dirett tal-ammont sinifikanti ta’ attività mwettqa fir-ristrutturar. L-effett tal-pro;etti ta’ ristrutturar bdew jinfluwenzaw ir-ri]ultati fit-tieni nofs tas-sena finanzjarja flimkien malaspetti b[at-tnaqqis sinifikanti talispejje] marbuta mal-impjegati u spejje] o[ra b[at-tariffi tal-ajruport li tnaqqsu flimkien mat-tariffi li tne[[ew g[all-in]ul fix-xhur tax-xitwa g[al kull linja tal-ajru. Apparti mill-inizjattivi li ttie[du biex jitnaqqsu l-[addiema, matul l-ewwel parti tar-ristrutturar, il-linja ffokat primarjament biex tnaqqas drastikament l-ispejje] enormi tal-operat tag[ha. LAir Malta bdiet diversi diskussjonijiet mal-fornituri ewlenin tag[ha inklu]i lLufthansa Technik, l-MIA u s-SITA u fit-ta[ditiet li kellha rnexxielha tikseb tnaqqis kuntrattwali ta’ €8 miljun fissena. Konformi mal-pjan ta’

ristrutturazzjoni tag[ha, matul is-sena finanzjarja tas-sena d-die[la, l-Air Malta mistennija tnaqqas bin-nofs ittelf irre;istrat din is-sena g[al €15-il miljun. Il-Pjan ta’ Ristrutturar ukoll jara l-linja tal-ajru ]]id bi ftit ie[or ilyield fuq kull passi;;ier, u j]idu wkoll is-seat factor tag[ha bi 2.3% o[ra. Il-fjuwil hu l-akbar spi]a g[all-Air Malta li tammonta g[al 30% tad-d[ul tal-linja tal-ajru. Bl-introduzzjoni ta’ mi]uri varji, l-Air Malta [adet b’su//ess u rnexxielha tikkontrolla lispi]a tal-fjuwil matul l-a[[ar 12-il xahar b’mod a[jar. L-Air Malta qed t[allas aktar mill-kompetituri tag[ha u issa rnexxielha tbiddel dan fejn issa g[andha vanta;; fil-prezz li t[allas. Il-Ministru Fenech qal li dawn linizjattivi mistennija jkomplu jtejbu dd[ul tal-linja tal-ajru. Hu rringrazzja lill-[addiema kollha li huma kommessi li jag[tu l-a[jar servizz g[allkumpanija u qed jag[tu dak kollu possibbli biex il-pjan ta’ ristrutturar jirnexxi bl-a[jar mod possibbli. Pre]enti kien hemm ukoll i/Chairman tal-Air Malta, Louis Farrugia, il-Kap E]ekuttiv, Peter Davies u l-uffi/jal Kap Finanzjarju Nick Xuereb.

Il-Partit Nazzjonalista lbiera[ kompla bid-djalogu strutturat permezz tas-sensiela ta’ laqg[at imsej[a KUNTATT bl-iskop li jisma’ ming[and in-nies u g[aqdiet l-ideat tag[hom u b’hekk ikun vi/in tan-nies. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, flimkien mal-Ewro Parlamentari, Simon Busuttil, ilbiera[ kellhom laqg[at mal-Kumitat Konsultattiv tal-:enituri g[as-Servizzi ta’ Matul il-Jum g[all-Persuni b’Di]abbiltà, laqg[a o[ra saret mal-Union tarRi/evituri tal-Lottu u l-a[[ar laqg[a tal-biera[ saret malAsso/jazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti (MHRA). L-ewwel ]ew; laqg[at saru fl-A}AD fil-Belt filwaqt li l-laqg[a l-o[ra saret filkwartieri tal-MHRA, fil-Kappara. Fil-laqg[a mal-MHRA, ilPresident Tony Zahra qal li lMHRA hi fidu/ju]a li n-numru ta’ turisti din is-sena jista’ jkun rekord b[as-sena li g[addiet u appella lill-Gvern biex kemm jista’ jkun jitnaqqsu l-ispejje] g[all-industrija biex din tkun aktar sostenibbli. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sa[aq fuq l-impenn talGvern li jnaqqas l-ispi]a fuq lindustrija tat-turi]mu u qal li meta se jkun qed jinnegozja l-ba;it talUE g[all-perijodu 2014-2020, ilGvern se jpo;;i t-turi]mu fost lakbar prijoritajiet. Fil-laqg[a mal-Union tarRi/evituri tal-Lottu, is-Segretarju Benny Agius qal li ma kienx hemm konsultazzjoni bi]]ejjed mal-union meta l-operatur pre]enti tal-log[ob u lotteriji re;a’ reba[ il-kuntratt. Hu qal li m’hemmx kontroll bi]]ejjed fuq il-log[ob klandestin u dan ifisser inqas d[ul kemm g[allGvern kif ukoll g[ar-ri/evituri. Il-Prim Ministru qal li hemm ri/evituri tal-lottu li g[adhom preokkupati dwar is-sitwazzjoni tag[hom wara t-tibdil li sar milloperatur. Hu qal li llum dan issettur hu privatizzat u l-Gvern se jag[mel li jista’ biex jg[inhom. Fi tmiem il-laqg[a INNAZZJON [a l-kummenti ta’ Benny Agius, li qal li laqg[a malPrim Ministru kienet kordjali u qal li l-Prim Ministru weg[edhom li se jwaqqaf unit apposta biex iddiffikultajiet li jinqalg[u wie[ed jarahom mill-ewwel qabel. Sadattant fil-laqg[a malKumitat tal-:enituri tat-Tfal d’Di]abbiltà, il-Prim Ministru qal li sar progress fil-qasam talpersuni b’di]abbiltà u issa l-Gvern [a inizjattiva o[ra biex dawn innies ikunu impjegati mal-kunsilli lokali. Hu qal li di;à je]istu djar fil-komunità li jilqg[u lil dawn ilpersuni u l-Gvern hu impenjat li jkompli j]idhom. Fi tmiem il-laqg[a, il-President tal-Kumitat :enituri tat-Tfal d’Di]abbiltà, Ivy Tabone Valletta, qal lil IN-NAZZJON li huma ntlaqg[u tajjeb [afna mill-Prim Ministru u jidher li fehem ilpreokkupazzjonijiet tag[hom filqasam tad-di]abbiltà.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

6 Lokali

Il-Qorti Kostituzzjonali tilqa’ talba biex bint Ingli] ta’ 10 snin tibqa’ Malta minn Ray Abdilla

Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Im[allef Joseph Azzopardi laqg[et it-talba tal-Ingli] Richard John Bridge, biex bintu Ella ta’ 10 snin ma tmurx ma’ ommha l-Ingilterra u tibqa’ tg[ix f’Malta. Il-Qorti qalet li g[all-;id tat-tifla jkun a[jar li din tibqa’ tg[ix Malta anke jekk kif qalet il-Qorti Ingli]a, Richard John Bridge ne[[a lit-tifla mill-pajji] fejn kellha /-/entru tal-interessi tag[ha. Madankollu l-Qorti qalet li hija t[oss li d-dritt ta’ [ajja mal-familja tag[ha tkun qed ti;i mittiefsa jekk tintbag[at lura l-Ingilterra, aktar u aktar meta hija g[andha d-dritt li tkompli tg[ix malfamilja ;dida tag[ha. Ing[ad ukoll li ddritt g[al [ajja mal-familja jkun qed jin[onoq jekk din tintbag[at lura lIngilterra. Il-pro/eduri f’dan il-ka] instemg[u bil-mag[luq u dan min[abba ssensittività tal-ka]. L-Im[allef Azzopardi qies dan il-ka] b[ala wie[ed ferm diffi/li fejn sa[ansitra kiteb ]ew; sentenzi u dde/ieda b’mod definittiv fl-a[[ar [inijiet dik li fl-opinjoni tieg[u hija la[jar triq li kellu jie[u g[all-;id tattifla.

Ing[ad li Richard John Bridge kien mi]]ewwe; lil omm it-tifla bil-koppja tiddivorzja l-Ingilterra f’Settembru tal-2010.

L-Im[allef Azzopardi qies dan il-ka] b[ala wie[ed ferm diffi/li u d-de/i]joni hija l-a[jar triq li kellu jie[u g[all-;id tat-tifla L - omm kienet bdiet pro/eduri legali f ’ Ottubru tal - 20 1 0 biex it - tifla tmur lura l - Ingilterra u g[alhekk kienu bdew pro/eduri min - na[a tad Dipartiment tal - Istandards So/jali f ’ Malta biex dan isir , liema pro/eduri kienu kontestati minn missier it - tifla . Fis - 26 ta ’ Mejju 20 11, kien ;ie de/i] li t - tifla kellha tintbag[at lejn l - Ingilterra . Il - missier kien appella minn din id - de/i]joni , i]da fit - 3 ta ’ Lulju li g[adda , il - Qorti tal - Appell ikkonfermat l - ewwel sentenza .

Il-Qorti qalet li omm it-tifla kellha ]ew; ulied minn ]wie; ie[or u li dawn jidher li ma tantx kienet tie[u [siebhom u li finanzjarjament ilqag[da tal-missier hija ferm a[jar minn dik tal-omm. Il-Qorti Kostituzzjonali, i]da, kompliet tg[id li l-missier ;ab lit-tifla Malta ming[ajr ebda awtorizzazzjoni. Il-Qorti qalet li ma nkisru l-ebda drittijiet funamentali ta’ Richard John Bridge, i]da nkiser id-dritt tat-tifla li jkollha [ajja f’ambjent familjari. Sadanittant l-Avukat :enerali mistenni jappella mis-sentenza. F’dan il-ka] kienet l-istess Qorti Kostituzzjonali li semg[et lit-tifla tixhed bil-mag[luq u dan g[amlitu b[ala parti mill-ka] u mhux biex tidde/iedi fuq il-ba]i ta’ dak li tg[id ittifla biss. Il-Qorti qalet li kieku dan kien il-ka], kienet tkun biss it-tifla li tidde/iedi l-e]itu tal-futur tag[ha. Il-missier, li qieg[ed f’relazzjoni ma’ mara o[ra, dejjem akku]a lil omm bintu li abbandunat lit-tifla. G[al Richard John Bridge dehru l-Avukati Aaron Mifsud Bonnici, Philip Sciberras, eks Im[allef, u Lara Dimitrijevic.

Mixli li [ebb g[al tifel ta’ ;ara u qatag[lu saba’ b’gidma David Schembri ta’ 35 sena, minn {a]-}ebbu;, kien mixli quddiem ilMa;istrat Doreen Clarke li nhar l-Erbg[a li g[addew waqt argument fuq kostruzzjoni ta’ residenza kka;una ;rie[i serji fuq Joseph Piscopo billi b’gidma qatag[lu wie[ed mis-swaba’ tieg[u u li kka;unalu feriti f’wi//u. L-Ispettur Spiridione Zammit qal li l-vittma, ittifel ta’ ;ara tal-akku]at, spi//a bil-punti f’wi//u u dan wara argument li nqala’ fejn l-akku]at qed jibni propjetà ma;enb ilfamiljari tal-allegat vittma. Qed ji;i allegat li Schembri kien sorpri] meta ra ma’ wi//u lil Piscopo li ma kienx kuntent b’dak li kien qed isir dwar il-kostruzzjoni tad-dar u hawn inqalg[et il-;lieda. L-Avukat ta’ Schembri, li wie;eb mhux [ati talakku]i mi;jubin kontrih, Alessia Zammit McKeon, qalet li ma hemm ebda bi]a’ li jkun hemm konfront bejn l-akku]at u l-vittma, anke peress li dawn ma jabitawx flin[awi ta’ xulxin. Hija qalet li anke lkondotta tal-klijent tag[ha hi wa[da nadifa. Il-Qorti laqg[et it-talba g[al-libertà provi]orja fuq depo]itui ta’ €1,000 u garanzija personali ta’ €3,000, bl-akku]at irid ukoll jiffirma kull nhar ta’ Erbg[a fl-G[assa talPulizija ta’ {a]-}ebbu;. Kundizzjoni o[ra fuq Schembri hija li g[alissa ma jistax imur fejn il-post li qed jibni f’{al Tarxien.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Lokali 7

Ir-ritratt fuq juri l-Prim Ministru, flimkien mas-Segretarju Parlamentari Mario Galea japprezzaw il-pittura tal-g[alliem tal-arti Matthew Cassar li nkixfet fl-okka]joni tal-inawgurazzjoni tat-tielet night shelter g[all-anzjani fir-Residenza San Vincenz de Paule. (Ritratti Brian Grech)

Aktar servizzi biex l-anzjani jibqg[u fil-komunità Il-ftu[ ta’ night shelter ie[or g[allanzjani jfisser it-tkomplija tat-twettiq tal-politika tal-Gvern li jipprovdi servizzi lill-anzjani [alli kemm hu possibbli jibqg[u jg[ixu fil-komunità. Dan qalu l-Prim Minsitru Lawrence Gonzi meta lbiera[ filkumpless tar-Residenza ta’ San Vicenz inawgura night shelter ie[or, it-tielet wie[ed wara dak ta]-}ejtun u ie[or fil-Mellie[a. Il-Prim Ministru qal li meta flg[a]la tal-prijoritajiet tal-[idma li jwettaq, il-Gvern jag[]el is-servizzi lill-anzjani u lill-persuni b’di]abbiltà, ikun qed jag[ti prova bil-fatti u mhux bil-kliem lill-impenn tieg[u ta’ solidarjetà. Is-servizz ta’ night shelter jipprov-

di lill-anzjani ser[an il-mo[[ g[al matul il-lejl filwaqt li matul il-jum ikunu jistg[u jkomplu jg[ixu l-[ajja tag[hom fil-komunità. Dan hu servizz ie[or mas-sensiela ta’ servizzi li l-Gvern qed joffri biex l-anzjani jg[ixu [ajja b’dinjità. Illum hawn 19-il ?entru ta’ Matul il-Jum li fihom jattendu aktar minn 1,500 anzjan. Hemm ukoll g[add ta’ servizzi o[ra b[alma huma t-telecare u lmeals on wheels. Il-Prim Ministru qal li inizjattiva o[ra li saret din issena kienet dik ta’ g[otja ta’ €300 lil aktar minn 13,000 anzjan u anzjana li jg[ixu fi djarhom. Il-Prim Ministru ]ied li l-Gvern irid jara aktar anzjani attivi fil-komunità u kien g[alhekk li erba’ snin ilu dde/ieda li anzjani li jil[qu l-età tal-

pensjoni setg[u jgawdu l-pensjoni kollha anke jekk jibqg[u ja[dmu. Il-Gvern [aseb ukoll biex l-anzjani li jkollhom b]onn ikunu rikoverati f’dar tal-anzjani jew fi sptar g[all-kura wkoll ikollhom l-a[jar servizz possibbli. Is-so/jetà g[andha dejn kbir lejn lanzjani u dawn g[ad g[andhom [afna x’joffru lura lis-so/jetà. Mario Galea, is-Segretarjru Parlamentari g[all-Anzjani u Kura filKomunità, fakkar kif bil-[idma li twettqet fis-snin li g[addew, it-timbru negattiv li kellu l-kumpless San Vincenz inbidel f’wie[ed li jag[ti xiehda tar-rispett li g[andhom igawdu minnu l-anzjani tag[na. Hu semma s-servizzi diversi li qed igawdu minnhom l-anzjani bil-g[an li kemm hu possibbli dawn jibqg[u

jg[ixu fil-komunità, filwaqt li sar titjib u qed ikompli jsir aktar titjib fir-residenzi u d-djar fejn l-anzjani jir/ievu kura fit-tul. Mario Galea li l-Gvern issa qed ja[dem ukoll biex jifta[ night shelter ie[or f’G[awdex. In-night shelter fil-kumpless ta’ San Vincenz joffri kenn g[al tmien anzjani bix-xog[ol isir mill-[addiema ta’ San Vincenz. Il-pro;ett biex ma[]en inbidel fl-istruttura li hemm illum sar mill-Perit Tony Muscat li offra sservizzi tieg[u ming[ajr [las. Fl-inawgurazzjoni tal-post inkixfet pittura tal-g[alliem tal-arti Matthew Cassar filwaqt li l-post tbierek millKappillan ta’ San Vincenz, Patri Alfred Scerri flimkien ma’ Fr. Eric Overand.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

8 Fit-triq tal-[ajja Il-maltemp ekonomiku u n-nervo]i]mu so/jali mnissel mill-qg[ad u l-awsterità li laqtu lill-kontinent Ewropew kien hemm min fakkruh fl-esperjenzi li wasslu g[all-waqg[a tal-Imperu Ruman. Ruma tar-Raba’ Seklu kienet qawwa kbira. Kellha armata enormi biex tiddefendiha. Seklu wara, dik il-qawwa u dik l-armata kienu spi//aw.

Minflok, il-Punent g[adda f’idejn potenzi ;odda. Skont xi stori/i, fost l-iktar postijiet fejn dan it-taqlib kien drammatiku kien hemm ix-xifer ta’ fuq tal-Imperu Ruman> il-Britannja. Skont Edward Gibbon, l-awtur ta’ ktieb dwar il-waqg[a tal-Imperu Ruman, il-kollass ma kienx ;ej biss mill-qawwa ;dida tal-barbari, i]da

wkoll mill-Kristjane]mu min[abba li, kif fehem l-affarijiet hu, l-enfasi Nisranija fuq dinja o[ra u a[jar xekkel is-so/jetà. I]da stori/i moderni qed jifhmu l-affarijiet differenti u [ar;u b’teoriji differenti, fosthom li dik il-;rajja turi li f’so/jetajiet komplessi jafu jinbtu u jinfirxu sitwazzjonijiet li jg[awru fis-sisien tag[hom forsi sal-punt li j;arrfuhom.

Il-gwaj tal-vojt bejn l-g[ana u l-faqar Li ;ibditli l-attenzjoni dwar kif il-;rajja talwaqg[a tal-Imperu Ruman jista’ jkollha x’wie[ed jirrifletti dwarha quddiem i//aqliq pre]enti fl-Ewropa, hu dak li ltqajt mieg[u rigward serje tal-BBC Two li bdiet fl-a[[ar ;img[a ta’ Mejju. Nis;a so/jali

F’[arsithom lura lejn dak i]-]mien, ir-ri/erkaturi sabu li kien fe;; u kiber vojt minn Charles Buttigieg kbir bejn il-klassijiet kb@erremme.com.mt so/jali, l-g[onja u l-foqra. Sabu wkoll li meta l-g[onja u l-foqra bdew jg[ixu [ajjiet kompletament differenti, ret lura li, fost [wejje; o[rajn, dan wassal biex il-fqar l -iskart beda jibqa’ fit-toroq u bdew jitilqu minn fejn l-bini pubbliku beda jsofri sew kienu. mit-traskura;ni. Dan wassalhom g[allHemm x’juri li f’postijiet konklu]joni li g[andhom b[al dawn, in-nies bdew jaqbra;un dawk l-istudju]i li Is-suldati Rumani ma kinux ikunu biss im[ar;a g[al ;lied i]da wkoll g[al bini ta’ diversi siti du s -sorra tag[hom u jimxu jg[idu li s-so/jetà tkun fosthom akwadotti u monumenti o[ra lejn x’imkien ie[or. iktar kuntenta meta titB ’ mod ;enerali , il Britanni/i marru lura lejn Di]gwid bejn il-klassijiet so/jali naqqas id-differenza bejn l-g[onja u l-fqar. ekonomija msejsa fuq il biedja u t-trobbija tal-anniNist[ajjel li dawk li kellhom it tmun tal gvern G[ax jekk din id-differenza tikber dan jolqot [a]in mali. Il-[ajja fil-kampanja kompliet, imma l-g[ajxf’idejhom ma qag[dux idejhom fuq ]aqqhom. Forsi in-nis;a tas-so/jetà u wkoll il-prospett li jkun hemm ien kien imsejjes fuq li wie[ed jipprovdi l-ikel ;ara li dak li huma bdew jg[idu u jag[mlu biex isald[ul bi]]ejjed mit-taxxi li j[allsu n-nies biex ikun me[tie; g[alih innifsu u familtu u billi jpartat vaw is sitwazzjoni , flok serva ta ’ ;id ;ab il [sara jista’ jsir dak li jkun hemm b]onn. prodotti tieg[u ma’ prodotti ta’ [addie[or skont ilg[ax kien dg[ajjef , mhux fattibbli , inkella ;ie mmi Fejn [akmu, g[alkemm spiss bi [ruxija kbira, irb]onn. nat minn min kellu interess li jrewwa[ id-disgwid u Rumani wettqu sensiela ta’ pro;etti siewja b[al Fis-seklu {amsa, però, kien hemm ukoll id-daqqil-inkwiet fis-so/jetà, spe/jalment bejn l-g[onja u lakwadotti, sistemi sanitarji, toroq, irrigazzjoni, et enormi tal-pesti l-kbar, il-;u[ u l-kri]ijiet fqar . medi/ina u, sa /ertu punt, edukazzjoni. klimati/i . Il-popolazzjoni ni]let minn erba’ miljuni Forsi ;ara wkoll li refa ’ rasu l monstru tal oppor Huma setg[u jag[mlu dan g[aliex is-suldat Ruman g[al forsi xi miljun. tuni]mu politiku li fl-g[amad tieg[u ma jibqax ma kienx im[arre; biss g[all-;lied, i]da wkoll biex jag[ti sehmu fl-iddisinjar u twettiq ta’ pro;etti simili. kapa/i jag[mel distinzjoni bejn it-tajjeb u l-[a]in. Kien x’kien il-ka], il-flus fl-idejn tant bdew jonqsu L-img[oddi fl-g[arbiel tal-pre]ent Meta ti;i biex tqieg[ed l-esperjenza tal-img[oddi li l -arkeolo;isti sabu li f’/erti postijiet in-nies jew G[ajn finanzjarja quddiem il-;rajjiet tal-pre]ent ovvjament tkun trid kienu telqu g[al kollox jew ma kinux baqg[u ju]aw Biex ir-rota tkun tista’ ddur, kien hemm [a;a o[ra i]]omm quddiem g[ajnejk li l-kundizzjonijiet, ilmuniti. li kienet daqstant ie[or essenzjali. mentalitajiet , l-istil tal-[ajja, e//. ikunu differenti. Pass wara l ie[or , sal bidu tas seklu {amsa l u]u Fl-Imperu Ruman tal-Punent, l-g[ana veru kien Id -demokraziji tal-massa ta’ ]mienna huma ferm tal flus kien prattikament wieqaf fil Britannja . Fi iktar fl-art u l-proprjetà milli fil-finanzi, g[alkemm i]jed kumplessi mid-dinja ta’ ]mien Ruma l-Antika. kliem arkeolo;ista li st[arre; il-qag[da f’lokalità kellhom il-banek tag[hom. I]da hemm x’wie[ed jitg[allem minn ;rajjiet partikulari , hemmhekk is-seklu {amsa kien sar seklu L-g[onja – forsi bid-dnewwa aktar milli bisstori/i li juru li so/jetà kumplessa taf tg[addi minn ta ’ ‘g[amel u sewwi’. sewwa - kienu jikkontribwixxu [afna flus g[attrawma u forsi ti;rif. Id-daqqa ma n[assitx kullimkien l-istess. Kien tmexxija tal-gvern u biex tkun sostnuta l-armata. Irridu n]ommu quddiem g[ajnejna li flimkien ma’ hemm bliet li rnexxielhom isalvaw ;ildhom. I]da :ara, i]da, li fis-seklu Tlieta, fil-Britannja, is-sididak li jafu ji;;eneraw il-qawwa tan-natura hemm kien hemm ukoll lokalitajiet fejn il-qag[da tant maren aristokrati/i kbar tal-art, li spiss kellhom g[ana dak li ;;ib b’idejha n-natura umana. enormi, bdew igezzu ;idhom iktar minn qatt qabel u Jekk in-nies jitilfu s-sens ta’ bilan/ jew ta’ direzWie[ed g[andu x’jitg[allem naqqsu mill-flus li kienu jikkontribwixxu g[all-karus zjoni me[tie; biex il-vojt bejn l-g[onja u l-fqar jonminn avvenimenti stori/i tal-gvern. qos, u mhux jikber, jibda l-gwaj. Dan kellu l-effett kuntrarju tieg[u, inklu] g[aliex Il-qofol qieg[ed fl-impenn, bis-serjetà u ming[ajr fosthom li so/jetà il-qasma tan-nuqqas ta’ kredibbiltà u fidu/ja bejn sulluzzu, biex il-;id tal-[olqien u tal-[idma umana kumplessa taf tg[addi minn jitqassam b’mod tassew ;ust fejn kul[add ikollu dak in-nies ordinarji u l-g[onja bdiet issir dejjem i]jed me[tie; biex jg[ix [ajja xierqa u dinjitu]a. gravi. trawma u forsi ti;rif


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Muscat imexxi telenovela ta’ vendetti Il-Kumitat E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista nhar it-Tlieta li g[adda ta sinjal /ar li mhux lest ikun kompli/i fi frame-up ta’ bniedem li serva lillpajji] u anke lill-Partit Nazzjonalista b’intelli;enza, pre/i]joni u b]ulija u li hu esi;enti f’dak kollu li jag[mel, Richard Cachia Caruana. Il-membri tal-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ;abu ru[hom b’sens kbir ta’ ;ustizzja meta taw kull opportunità u l-[in kollu li ried biex min kien qed jag[mel allegazzjonijiet dwar Richard Cachia Caruana jtella’ x-xhieda kollha li xtaq u jag[mel l-argumenti kollha li ried jag[mel. Taw ukoll lopportunità lix-xhieda li xtaqu jattendu u li ma setg[ux biex jixhdu bil-mezzi ta’ komunikazzjoni moderni. L-E]ekuttiv tal-PN unanimu jirringrazzja lil Richard Cachia Caruana

Imma x-xhieda ma taw l-i/ken prova li Richard Cachia Caruana g[amel xi [a;a [a]ina jew xi [a;a milli kien akku]at biha. U l-E]ekuttiv talPartit Nazzjonalista [ass li lanqas biss kellu g[alfejn jisma’ d-difi]a g[ax f’[ames sig[at u nofs ma kien tressaq xejn li Richard Cachia Caruana kellu g[alfejn jiddefendi ru[u minnu. G[alhekk l-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista

vvota b’mod unanimu li Richard Cachia Caruana m’g[amel xejn [a]in, anzi g[andu g[ax ikun ringrazzjat g[al dak li g[amel g[all-pajji] u g[allPartit Nazzjonalista u [aqqu simpatija u appo;;. Il-vot kien unanimu g[aliex Jeffrey Pullicino Orlando ma kellux vot g[ax id-Deputati Parlamentari eletti mill-votanti li riedu lill-Partit Nazzjonalista fil-gvern ma jivvutawx kollha flE]ekuttiv tal-PN. Imma l-fatt li ma kien hemm [add fl-E]ekuttiv tal-PN li qabel ma’ Jeffrey Pullicino Orlando, juri l-qawwa tal-fehma flE]ekuttiv tal-PN u juri li din id-de/i]joni g[andha tkun a//ettata. Fuq kollox, kien hemm qbil flg[a]la tal-korp fejn jinstemg[u l-allegazzjonijiet li r-ri]ultat tieg[u kien wie[ed li ma tressqu ebda prova bl-E]ekuttiv tal-PN jivvota unanimament fuq vot favur Richard Cachia Caruana.

sonali tal-membri tieg[u, u l-mod serju u ;ust li bih ;ab ru[u l-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, hu l-Labour ta’ Muscat. Fil-Parlament, kien hemm il-mozzjoni ta’ Muscat u l-membri tieg[u jivvutaw biex iqa//tu ras xi [add li lanqas biss hu membru talParlament, a[seb u ara kemm hu Ministru jew Segretarju Parlamentari li jista’ jkun sfidu/jat. FilParlament kien hemm Muscat imexxi telenovela ta’ vendetti personali misjuqin minn paranojja kollettiva. Fl-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ma kienx hemm Muscat, [lief g[all-affidavits ta’ s[abu li ppretendew li jitkellmu bla ma jkun jista’ jmerihom [add u ma jitilg[ux iwie;bu l-mistoqsijiet dwar dak li qed jg[idu u li fuqu di;à qalg[u llibelli.

Id-differenza bejn il-Parlament u l-E]ekuttiv tal-PN

Jippoppa tal-moderat i]da jiddiletta bil-vendikazzjoni personali

Dan kien il-mod qawwi [afna kif il-Partit Nazzjonalista rrifjuta li jag[mel il-frame-up li lParlament Malti g[amel xahar ilu fuq Richard Cachia Caruana. Id-differenza bejn il-baxx li waqa’ fih ilParlament Malti li spi//a vettura tal-vendetti per-

Din hi d-differenza li jag[mel Muscat. Jekk [ar;et xi [a;a tajba f’din it-telenovela – g[ax anke x-xewk jag[mel il-fjuri – hi x’inhu Muscat li jippoppa tal-moderat u l-progressiv imma li jiddiletta bil-vendikazzjoni personali u bil-frame-ups tipi/i u antiki tal-Labour.

SKIZZI (74)

Meta jispi//awlek l-ideat! Ftit tal-jiem ilu l-Prim Ministru inawgura l-Water Park f’Bu;ibba. Dan kien pro;ett ie[or f’kullana ta’ pro;etti spe/ifikament immirati biex jitgawdew millfamilji spe/jalment it-tfal. Pro;etti g[all-familja kollha

Pro;etti o[ra f’dan il-qasam kienu l-Adventure Park f’Ta’ Qali, il-Park tan-Natura f’Xrobb l-G[a;in, Pjazza San :or; u r-restawr ta’ g[add ta’ pjazez u ;onna fosthom dak f’G[awdex ta’ Villa Rundle. Il-Water Park hu kun/ett kompletament ;did g[al pajji]na. Spazju sikur li jilqa’ fih sbatax -il water feature li jistg[u jitgawdew mit-tfal matul ix-xhur tas-sajf. Esperjenza unika li toffri lillfamilji lok fejn jie[du pja/ir

ming[ajr [las u li jista’ jitgawda minn kul[add. Barra minn hekk dan ilPark jag[ti stimolu ie[or lil Bu;ibba, post ta’ divertiment g[all-Maltin u anki g[al bosta ta’ eluf ta’ turisti. Dan ji;bed lejh [afna nies u ji;;enera negozju g[al g[add ta’ [wienet li hemm fil-lokal. L-attendenza numeru]a li marret f’dan il-Water Park hu xhieda tas-su//ess li hu kellu. Ma xtaqx nippoliti/izza pro;ett daqshekk sabi[ u inno/enti imma ma fla[tx ma nirrimarkax fuq kumment li g[amel esponent u kandidat Laburista fuq dan il-Park. Mela issa veru na[seb li smajt kollox meta tal-Labour ikunu jridu bilfors jikkritikaw xi [a;a li g[amel il-Gvern! L-esponent tal-Labour ikkritika l-Water Park u qal li

Il-Gvern immexxi mill-PN wera determinazzjoni u direzzjoni, waqt li baqa’ sensittiv g[all-iskumdità li ;;ib mag[ha l-bidla, ]amm sod biex jil[aq il-miri ambizzju]i g[all-poplu tag[na

l-Gvern missu jist[i j[alli ttfal jilag[bu fl-ilma fis-s[ana u x-xemx tas-sajf! Kwa]i kien qieg[ed jissu;erixxi n]armawh g[aliex inkella ttfal jie[du xi xemxata! Din na[seb tibqa’ titfakkar b[ala wa[da klassika minn tal-Labour. Veru ka] li meta jispi//awlek l-ideat tibda tg[id kollox basta tara kif tikkritika. Issa qieg[da nistenna proposta mil-Labour li jekk ikunu fil-gvern jibdew jing[alqu x-xtut fis-sajf sakemm ikun hemm ix-xemx. U [alluna! O[ra

G[addiet iktar minn sena minn meta nbeda l-pro;ett ambizzju] tal-bini ta/-?entru ;did tal-Onkolo;ija fil-limiti ta’ Mater Dei. Pro;ett li kien weg[da tal-Partit Nazzjonalista. Dan i/-/entru g[andu jkun il-qofol ta’ serje ta’ investimenti strate;i/i li jag[mlu minn Malta /entru tas-sa[[a ta’ e//ellenza. Dan l-isptar li qieg[ed jiswa investiment sostanzjali sejjer ikollu tag[mir modern u spe/jalizzat li jikkumbatti lmarda qerrieda tal-kan/er.

Intant l-Oppo]izzjoni tkompli bil-kritika fero/i fil-qasam tas-sa[[a. Dan mhux sew. Ma g[andna qatt nag[mlu ballun politiku minn su;;ett tant delikat u sensittiv. F’wie[ed mid-diskorsi ta’ nhar ta’ {add il-mexxej MLP Joseph Muscat skandalizza ru[u g[aliex fil-pro/ess tal-bini talisptar ing[alqet parti millparke;; biswit is-sit. Dan wassal g[al inkonvenjent g[al diversi sewwieqa i]da kienet xi [a;a li ma setg[etx ti;i evitata. Intant biex jaraw kif b’xi mod jag[tu laqta’ kerha lil dan il-pro;ett hekk importanti qabdu ma’ din l-g[alqa. Veru ka] li meta jispi//awlek l-ideat.........! Tfixkil

Din l-Amministrazzjoni sabet l-ener;ija li mhux biss tla[[aq ma [afna sfidi imma li wkoll issarraf il-weg[diet elettorali tag[ha. Kien ikun ferm iktar sempli/i li numru ta’ riformi li ilhom jistennew jibqg[u fuq l-ixkaffa waqt li ti;i g[an-normal is-sitwazzjoni ekonomika globali. Kuntrarju g[al dan il-Gvern immexxi minn Partit

minn Caroline Galea infor@carolinegalea.com

Nazzjonalista wera determinazzjoni u direzzjoni. Waqt li baqa’ sensittiv g[alliskumdità li ;;ib mag[ha bidla, ]amm sod biex kemm jista’ jkun xejn ma jiddevjah mill-miri ambizzju]i g[allpoplu tag[na. Intant l-Oppo]izzjoni ma fel[itx tag[mel i]jed biex tag[ti gambetta wara l-o[ra biex ixxejjen l-operat talGvern. Jekk xejn fuq din nistg[u ng[idu illi ftit irnexxielha u lGvern kompla g[addej b’[idma ta’ fejda!


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

10 Ittri

Inwie;eb lill-erba’ min-nies bla isem Sur Editur, Jing[ad li l-pa;na tal-ittri hi popolari fost il-qarrejja, u jidher li hekk hu, g[ax f’temp ta’ ftit ;ranet, erba’ min-nies, ikkummentaw fuq l-ittra tieg[i “Deborah Schembri u l-passat talLabour” li dehret f’InNazzjon tat-18 ta’ :unju 2012. Jekk tag[sar il-kitba tag[hom, issib li bejn wie[ed u ie[or qalu l-istess [a;a. G[aldaqstant, biex la na[li spazju prezzju] fil-;urnal, la [in lill-qarrejja tieg[ek u anqas lili nnifsi nikkummenta fuq dak li kitbu fuqi fil[ar;iet ta’ l-orizzont, “IlGimes” (2 ta’ Lulju), “La Paloma Bianca” u “Il-Beatu” (12 ta’ Lulju) u “?ittadin” (13 ta’ Lulju). G[all-korrettezza, ng[id ukoll li bg[att littra tieg[i “Deborah Schembri u l-passat talLabour” g[all-pubblikazzjoni f’l-orizzont u baqg[et ma dehritx. B[ala regola, jiena ma nwe;ibx g[all-kummenti li

jsiru minn min jag[]el li ja[bi ismu wara xi nom de plume. Nippreferi nikteb u nwie;eb lil min g[andu lkura;; b[ali, li jerfa’ rresponsabbiltà ta’ kull a;ir tieg[u – sew jekk kitba, kemm jekk g[emil, e//. Min jippreferi jwaddab it-tajn u ja[bi idu, lili ma jin]illix. Normalment nag[]el li ma nag[tihx importanza. Din iddarba dde/idejt mod ie[or. Qed nag[milha wkoll biex naqta’ x-xewqa ta’ “La Paloma Bianca” li fl-ittra tieg[u qal: “G[andi seba’ mitt sena nistennik biex nara l-kura;; u l-onestà tieg[ek fejn twasslek”. Nittama li ma [allejtux jistenna wisq! Inqis li kura;; g[andi bi]]ejjed biex ma nib]ax ng[id il-fatti. Dwar l-onestà, ji;;udikani lMulej u mhux min ja[bi ismu! Biex niffriska l-memorja tal-qarrejja ta’ In-Nazzjon dwar dak li ntqal fuqi millerba’ sinjuri indikati, hi littra bl-isem: “Deborah Schembri u l-passat tal-

Labour” li dehret fil-[ar;a ta’ In-Nazzjon tat-18 ta’ :unju 2012 fejn fiha, jien elenkajt diversi atro/itajiet li se[[ew fi ]mien il-Labour ta’ snin ilu. Ma vvintajt xejn, i]da elenkajt xi fatti tal-istorja ta’ pajji]na. B’tonn wie[ed ikkritikawni li semmejt il-qtil ta’ Raymond Caruana i]da [allejt barra dak ta’ Karin Grech. Inserra[ ras l-erba’ sinjuri li ddispja/ieni g[al kull qtil u nikkundanna kull vendikazzjoni li saret ;iet mnejn ;iet. Fl-ittra tieg[i g[edt ukoll li dak li semmejt ma kienx kollox. Altru li le! G[aldaqstant l-erba’ sinjuri li attakkaw ilkitba tieg[i, ma kellhomx g[alfejn jie[du g[alihom. Jekk ni;u f’dan, anqas semmejt fil-kitba tieg[i ittkissir tal-ka]ini Nazzjonalisti u l-inkwiet li nqala’ fi]-}ejtun, meta saret rewwixta kontra Eddie Fenech Adami u Guido De Marco li kienu mistiedna b[ala xhieda waqt tie; filknisja ta]-}ejtun u korrew

numru ta’ nies anke gravi! Dan l-a[[ar xi ]g[a]ag[, bilkemm riedu jemmnu li f’Malta kienu jsiru viljakkeriji b[al dawn. Sfortunatament, dawn il-;rajjiet koroh, huma wkoll parti mill-istorja ta’ pajji]na u ma nistg[ux inwarrbuhom qishom qatt ma ;raw. Li skantani hu li [add minnhom ma wera l-anqas dispja/ir g[al dawk l-oxxenitajiet li se[[ew, jew talab sku]a, i]da kollha ppruvaw isalvaw wi//hom billi qalu li fi]-]mien li Guido de Marco kien Ministru tal-Intern, kienu trasferiti jew posted xi pulizija b’dannu g[alihom, g[an-nisa u l-familji tag[hom. Min jaf (jien ma nafx i]da nista’ nissoponi), ilpulizija ttrasferiti jew posted kinux minn dawk li fi ]minijiet o[ra sawwtu linNazzjonalisti? Intenni li ma nafx i]da biss nissoponi. Ma na[sibx li l-erba’ sinjuri msemmija ppretendew li min sawwat lil [utu Maltin kellu jing[ata ;ie[ ir-Reppubblika! Mhux hekk? Dixxiplina riedet issir. Minn x’imkien riedet tibda u minn fejn l-aktar jekk mhux mill-Forza tal-Ordni? Alla[ares ma kinux gvernijiet Nazzjonalisti mmexxija minn Eddie Fenech Adami u s[abu biex t[abtu bla heda biex ;abu r-rikon/iljazzjoni f’pajji]na! Billi fil-kitba tieg[i jiena semmejt il-ktieb ta’ Guido De Marco Politics of Persuasion, “Il-Gimes” staqsieni jekk inqisx dan il-ktieb b[allikieku kienet il-Bibbja jew ilVan;elu. B[ala nisranija konvinta, inqim il-Bibbja u lVan;elu g[ax huma l-Kelma ta’ Alla. Il-fatti li hemm filktieb ta’ De Marco huma ;rajjiet li se[[ew f’pajji]na. “Il-Gimes” staqsieni wkoll jekk nafx li kien hemm xi [add qrib il-familja tieg[i jimmilita mal-Partit ta’ Dr Herbert Ganado? Serra[ rasek Sur Gimes. Naf u naf tajjeb. Tant naf, li min[abba rrewwixti li kien hawn, kellna nipposponu t-tie;. Fl-ittra tieg[u “Kif ma tist[ix?”, (12.07) “Il-Beatu” jiskandalizza ru[u kif ma st[ajtx ma nsemmix il-qtil ta’ Karin Grech u l-kalvarju li g[addew minnu l-familja tag[ha. Ir-risposta jsibha aktar ’il fuq f’din l-ittra. Jien qatt ma st[ajt jew b]ajt ng[id il-verità. Qatt m’g[amilt [sara lil [add (kif saret lilna) u dejjem irrispettajt l-opinjoni ta’ [addie[or. L-a[[ar ittra li dehret f’lorizzont fuq il-kitba tieg[i (sallum meta qed nikteb), kienet “Illuminajtni” (13.07.12) miktuba minn korrispondent li sejja[ lilu nnifsu “/ittadin”. Bejn wie[ed u ie[or, “/ittadin” qal li ma jafnix minn Adam, i]da jqis

l-ittri tieg[i ibbilan/jati; i]da wara li qara dak li kiteb fuqi “Il-Gimes” biddel fehmtu dwari. Ma ;ara xejn. Mitt bniedem mitt fehma. “/ittadin” kiteb: “Sinjura Emily, jekk mhux sejjer ]ball, u su;;ett g[all-korrezzjoni, waqt li inti u l-g[a]i] ]ew;ek, kontu flimkien tirsistu u tmexxu ’l quddiem ilkaw]a tal-beatifikazzjoni tallum Beata Adeodata Pisani, fost affarijiet o[ra kontu ;bartu xi firem, u tlabtu lillpoplu Malti, biex kull min kien jaf xi [a;a po]ittiva li tista’ tg[in u t[affef il-Kaw]a tag[ha, jg[addiha lilkom?” Kompla jg[id li kien jammirana i]da xtaq ikun jaf jekk il-firem li ;barna ming[and il-Laburisti ta’ dak i]-]mien kinux validi b[al tanNazzjonalisti? Lill-“/ittadin”, ng[idlu, li a[na mexxejna lKaw]a b’serjetà kbira u qatt ma [allatna l-affarijiet talKaw]a mal-politika. Tant hu hekk, illi jiena, li dak i]]mien kont uffi/jal flM.N.P.N., irri]enjajt biex inkun nista’ ng[in lir-ra;el fil-[idma tieg[u, g[ax kien qalli: “La rrid in[allat ilKaw]a mal-blu u anqas mala[mar”. Inserra[ ras “/ittadin”, li f’din il-[idma kellna g[ajnuna ming[and kul[add u qatt ma [arisna lejn u/u[ jew kuluri. Qatt ma ;barna firem favur il-Kaw]a ta’ Adeodata Pisani kif allega “/ittadin”. Dawn huma affarijiet serji u dak li ghamilna, dejjem g[amilnih blapprovazzjoni tal-Vatikan. Lill-poplu konna n[e;;uh biss biex il-grazzji maqlug[a bl-inter/essjoni ta’ Adeodata, jirrappurtawhom il-Monasteru jew lilna. Kif konna obbligati nag[mlu. Wie[ed mill-erba’ sinjuri jrid ikun jaf jekk ti;inix lg[ira g[al Dr Deborah Schembri”. G[al dil-mistoqsija, inwie;eb biss: “LE”. Kul[add ja[dem fil-kamp tieg[u u ja;ixxi skont il-kuxjenza tieg[u. Intenni dak li qal wie[ed minnhom: “Binnies tad-dinja tid[aq, i]da bilMulej, le”. Ma nistax immeri l-kampanja referendarja li g[amlet favur id-divorzju u flimkien ma’ o[rajn li ja[sbuha b[alha, ;abitha ]ew;. Biss, a[na mg[allma li kul[add irid jag[ti kont ta’ g[emilu, b[alma rrid nag[ti jiena li vvutajt kontra. Nikkonkludi billi ng[id li nemmen li Malta tag[na tmur aktar ’il quddiem, kieku f’dak li nag[mlu u niktbu, nuru ftit aktar serjetà, maturità u responsabbiltà. Jalla flElezzjoni li ;ejja, il-partiti jkollhom mag[hom nies serji, affidabbli u leali u mhux individwi g[atxana g[all-poter.

Emily Barbaro Sant

Mosta


IN-NAZZJON Is-Sibt 21 ta’ Lulju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-ISTATI UNITI

Massakrati huma u jaraw il-film ‘Batman’ Il-pajji] kollu qed jitkellem dwar ‘il-massakru tal-inno/enti’ li se[[ f’/inema ta’ Denver (fl-Istat ta’ Colorado) waqt il-wiri ta’ The Dark Knight Rises – la[[ar film fis-sensiela ‘Batman’ – u fejn aggressur armat spi//a joqtol tnax-il persuna kiesa[ u biered. Il-massakru se[[ waqt ilfilm ta’ nofsillejl (sbi[ il:img[a), bil-qattiel – li kien liebes maskra jqajjem pandemonju meta tefa’ bomba tal-gass tad-dmug[ fl-awditorju ta/-/inema qabel feta[ in-nar fuq ludjenza. Minbarra l-maqtula, ;ew irrappurtati tal-inqas [amsin midruba, inklu]i tfal, u meta numru minnhom kellhom ikunu trattati g[all-effetti talgass tad-dmug[; bi w[ud mill-feruti jkunu rappurtati f’kundizzjoni kritika. I/-‘/inema tal-mewt’ tinsab fis-subborg ta’ Aurora u l-pulizija ]velat li qed i]]omm ra;el suspettat li ntlema[ ;o zona g[allparke;; biswit il-kumpless. Skont il-pulizija, l-awtur tad-delitt ‘fe;; quddiem liskrin tat-teatru’ minuti biss

wara li kien beda l-film u fejn waddab i/-/ilindru talgass tad-dmug[ qalb ludjenza, sekondi qabel lisparatura. Intant, il-pulizija ;riet g[al fuq il-post, bl-awtoritajiet jevakwaw l-in[awi filwaqt li jfittxu g[al tag[mir splussiv – u meta, g[alissa, kollox jindika li l-aggressur kien qed ja;ixxi wa[du. Il-President tal-Istati Uniti Barack Obama kmieni lbiera[ appella g[assolidarjetà mar-residenti ta’ Aurora fejn [e;;e; biex lAmerikani kollha jag[mlulhom kura;; u jag[tuhom l-appo;; ‘b[ala parti minn familja wa[da’. Sig[at wara l-qtil, kelliema g[all-Pulizija indikaw li ssuspettat li qed jin]amm ta[t arrest g[andu bejn 20 u 25 sena u li t-tali (anki) nqabad fil-pussess ta’ azzarin, pistola u sikkina. Mifhum ukoll li l-pulizija rkuprat arma tan-nar o[ra mit-teatru u li s-suspettat – li /eda ming[ajr re]istenza – kien anki liebes flokk tat-tip bulletproof. L-a[[ar rapporti mbag[ad sostnew li l-bini tal-

Membru tal-iskwadra g[all-kontroll tal-isplussivi fis-subborg ta’ Aurora (f’Denver) jo[ro; robot li ntu]a waqt it-tfittxija tal-vettura tar-ra;el li qed ikun suspettat b’konnessjoni mal-qtil (Reuters)

appartamenti fejn jg[ix irra;el suspettat ukoll spi//a evakwat; bil-pulizija tfittex ir-residenza tieg[u g[al splussivi wara li l-istess suspettat [are; bi stqarrijiet

‘relevanti’. L-Istat ta’

Colorado g[adda minn massakri simili fl-istorja moderna tieg[u u jibqa’ ‘memorabbli’ l-ka] tal-1999 fl-Iskola ta’

Columbine (fis-subborg ta’ Littleton) fejn ]ew; studenti armati kienu qatlu tnax-il kollega u g[alliem qabel idde/idew li jikkommettu suwi/idju.

IL-BULGARIJA

Jinsisti li l-qattiel tat-turisti I]raeljani kien ‘barrani’ Il-Ministru tal-Intern Bulgaru Tsvetan Tsvetanov qal li r-ra;el suwi/ida li din il-;img[a wettaq l-attakk qattiel fuq xarabank li kien qed i;orr turisti I]raeljani flajruport ta’ Burgas kien ‘barrani’ u li l-Gvern Bulgaru qed jipprova ‘jiffissa d-dettalji tal-ka]’ blg[ajnuna tas-servizzi sigrieti ta’ pajji]i o[ra. Skont Tsvetanov, linvestigaturi qed ja[dmu fuq ‘diversi possibbiltajiet’ waqt li jindagaw dwar l-in/ident ta’ nhar l-Erbg[a fejn laggressur wettaq splu]joni li swietlu [ajtu u li fiha nqerdu wkoll [ames I]raeljani u x-

xufier Bulgaru tax-xarabank. Intant, dan il-Ministru /a[ad g[ar-rapporti talistampa fis-sens li grupp ‘lokali’ ta’ membri talHezbollah kien responsabbli g[at-terrur u wara li I]rael kien akku]a lill-militanti ta’ dan il-moviment alleat talIran u bba]at fil-Libanu. L-Iran ukoll g[adu ji/[ad g[all-attakk qattiel flajruport ta’ Burgas, blinvestigaturi jie[du kampjuni tad-DNA millfdalijiet tat-terrorista minbarra li jfittxu ddatabases f’tenattiv g[al identifikazzjoni. Il-Prim Ministru tal-

Bulgarija Boiko Borisov ilbiera[ fil-Parlament esprima tama li jikkonkludu l-identifikazzjoni talaggressur fi kwistjoni ta’ jiem u meta pajji]u – li qed jibdel l-informazzjoni masservizzi sigrieti ta’ I]rael u pajji]i o[ra – kompla jinsisti li l-qattiel ‘mhux /ittadin Bulgaru’ . Anki lbiera[, prosekutur fil-Bulgarija qalet li r-ra;el indikat g[ad-dmija kien ipprova jikri karozza fil-jum ‘qabel l-isplu]joni’ i]da dan ma rnexxilux g[aliex illi/enzja u d-dokumenti talidentità tieg[u kienu dehru suspettu]i.

Barack Obama qal li l-attakk fl-ajruport hu ra;uni g[al tis[i[ ta’ appo;; lill-I]raeljani Il-prosekutur Kalina Chapkanova kkwotat lis-sid tal-a;enzija li tikri l-karozzi li r-ra;el li avvi/inah kien kellmu ‘bl-Ingli] u b’a//ent spe/ifiku’, u bl-a;enzija talpulizija internazzjonali Interpol t[abbar li qed tibg[at skwadra [alli tg[in lill-awtoritajiet Bulgari flinvestigazzjonijiet attwali. Fi ]viluppi o[ra, ilPresident tal-Istati Uniti Barack Obama tkellem dwar ‘l-attakk barbaru’ fl-ajruport

ta’ Burgas u qal li l-in/ident, flimkien mat-taqlib fis-Sirja, huma ra;unijiet g[at-tis[i[ tal-appo;; lill-I]raeljani. Obama enfasizza, waqt diskors fi Florida, li lamministrazzjoni tieg[u qed tippersisti b’li ssa[[a[ irrelazzjonijiet ma’ I]rael waqt mumenti ta’ in/ertezza kbira fil-Lvant Nofsani u meta ‘issa huwa l-waqt li jsir minn kollox possibbli [alli jipprote;u s-sigurtà talI]raeljani’.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra

L-AFGANISTAN> Subien Afgani ji//ajtaw ma’ suldat Amerikan waqt ronda ta’ g[assa f’Ahmed Khel fil-provin/ja ta’ Paktiya. (ritratt> Reuters)

IL-LIBJA

Bidu tajjeb g[an-nisa Libjani Hekk kif din il-;img[a t[abbru r-ri]ultati tal-ewwel elezzjoni [ielsa fil-Libja, jirri]ulta li n-nisa marru tajjeb. Kien hemm 33 mara li kienu eletti biex iservu filKungress Nazzjonali ;enerali, il-Parlament Libjan. L-a[[ar darba li l-Libjani kienu marru jivvutaw kien kwa]i nofs Seklu ilu fi ]mien il-monarkija tar-Re Idris li mbag[ad Muammar Gaddafi ne[[a mill-poter fl-1969. Il-Libja kellha elezzjonijiet parlamentari fl-1964 u l-1965 imma partiti politi/i ma setg[ux jikkontestaw. Samira Massoud, A;ent President tal-G[aqda tan-Nisa

Libjani, qalet li dan kien bidu tajjeb g[an-nisa Libjani peress li 32 mara kienu eletti mil-listi tal-partiti u o[ra b[ala kandidat indipendenti. Din l-g[aqda ;dida kull ma tmur qed tikber u s’issa g[andha eluf ta’ membri. Dan jag[ti lin-nisa Libjani rappre]entanza ta’ 16.5 filmija fil-Parlament mag[mul minn 200 membru. Massoud qalet li g[ad-differenza ta’ dak li ;ara fil-pajji]i ;irien tat-Tune]ija u l-E;ittu, in-nisa fi ]mien id-dittatura ta’ Gaddafi ma kellhom ebda rwol politiku jew [afna esperjenza f’attività so/jali /ivili. Massoud kienet kwotata li

qalet li n-nisa Libjani huma m[assba li jkunu sfurzati jibdew jilbsu n-niqab, il-velu li jg[atti l-wi// kollu talmara. L-elezzjoni ntreb[et mill-alleanza moderata ta’ Mahmoud Jibril. Hi qalet li sso/jetà Libjana hi m[assba mill-partiti I]lami/i min[abba r-restrizzjonijiet ;odda li jistg[u jimponu fuqha. Il-ma;;oranza ta’ dawk eletti huma mill-alleanza ta’ Jibril. Dawk eletti fl-elezzjoni tas7 ta’ Lulju se ja[tru Gvern ;did u jfasslu Kostituzzjoni ;dida. Issa l-isfida li jmiss g[annisa Libjani eletti hu li jiksbu post fil-kumitat ta’ 60 persuna

li se jfassal il-Kostituzzjoni. S’issa g[adu mhux /ar jekk dan il-grupp se jin[atar jew ikun elett. B’kollox fl-elezzjoni, minn 1,206 kandidat, kontestaw 545 mara fuq il-listi talpartiti. B[ala kandidati indipendenti kkontestaw 85 mara biss minn madwar 2,501 kandidat. Meta wie[ed iqis li s’issa ma kienx hemm nisa fix-xena politika Libjana u li fl-E;ittu l-kandidati nisa reb[u anqas minn tnejn fil-mija tassi;;ijiet, ir-ri]ultat Libjan kien wie[ed inkora;;anti [afna. In-nisa kienu jammontaw g[al 45 fil-mija tal-elettorat

re;istrat jew 1.3 miljun mara u marru bi [;arhom biex jivvutaw. Kien hemm problemi dwar il-kandidati nisa fil-Libja u lpartiti kienu obbligati li jkollhom nisa fuq il-lista tag[hom. Kien hemm imbag[ad partiti li ma po;;ewx ritratt tan-nisa li kienu qed jikkontestaw mag[hom.

Pre]enza tajba tan-nisa fix-xena politika ;dida Libjana


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

Ftit mill-[erba li hemm fil-belt ta’ Homs, /entru tar-re]istenza kontra t-tmexxija ta’ Assad

IS-SIRJA

Ikompli l-;lied qalil f’Damasku Hekk kif ir-re;im talPresdient Bashar al-Assad qed imexxi offensiva qawwija fil-kapitali Damasku biex jelimina r-ribelli, t[abbar li lkap tas-sigurtà nazzjonali miet mill-feriti li ;arrab fl-

isplu]joni ta’ nhar l-Erbg[a f’Damasku. Hisham Ikhtiar hu r-raba’ uffi/jal g[oli tal-forzi tassigurtà li miet kaw]a ta’ dan l-attakk fil-kwartieri ;enerali tal-forzi tas-sigurtà Sirjani.

Ribelli Sirjani wara pawsa mill-;lied fil-belt ta’ Aleppo

Matul il-;urnata tal-biera[ kien hemm ;lied qalil fizzona ta’ Midan f’Damasku fejn il-militar tar-re;im qed imexxi offensiva qalila wara li din il-;img[a r-ribelli da[lu bil-forza fil-kapitali. Ir-ribelli ]velaw li kien qed ikollhom jirtiraw minn Midan min[abba l-qilla talattakki kontrihom. Hemm misteru dwar x’;ara minn Assad. Hemm spekulazzjoni li hu ndarab fl-attentat ta’ nhar l-Erbg[a kif ukoll li martu issa kienet intbag[tet lejn ir-Russja. Tul din il;img[a ma deherx fil-pubbliku g[alkemm il-{amis deher filmat tieg[u jiltaqa’ mal-Ministru tad-Difi]a ;did g[alkemm ma t[abbarx meta saret il-laqg[a. Sadattant, ir-ribelli rnexxielhom jie[du l-kontroll

ta’ qsim tal-fruntiera importanti bejn is-Sirja u t-Turkija u l-Libanu. L-awtoritajiet Iraqin ilbiera[ g[alqu l-fruntiera mas-Sirja wara li fuq inna[a Sirjana nqala’ l-;lied bejn truppi u ribelli

Spekulazzjoni li Assad indarab Ilbiera[ kien hemm ftit konfu]joni hekk kif lAmbaxxatur Russu fi Franza [abbar li Assad kien qed ilesti biex iwarrab. A[bar li kienet malajr mi/[uda minn Damasku. Kaw]a tal-;lied qalil li hemm g[addej, inNazzjonijiet Uniti qalet li tul l-a[[ar 48 sieg[a, madwar 30,000 persuna kienu qasmu

l-fruntiera Sirjana lejn ilLibanu filwaqt li madwar 3,000 qasmu lejn lejn l-Iraq. Uffi/jali Torok [abbru li matul il-lejl bejn il-{amis u l-:img[a, brigadier ;eneral u 20 uffi/jal militar Sirjan kienu fost 710 persuna li qasmu lejn it-Turkija. B’hkk, it-total ta’ ;enerali Sirjan li [arbu lejn it-Turkija issa jammontaw g[al 22 filwaqt li hemm 43,387 refu;jat sirjan re;istrati fit-Turkija. Nhar il-{amis hu stmat li tal-anqas 300 persuna nqatlu fil-;lied fis-Sirja u qed titqies b[ala l-aktar ;urnata mdemmija minn mindu f’Marzu tas-sena li g[addiet bdew ilprotesti kontra Assad. Hu stmat li tal-anqas 16,000 persuna nqatlu f’dawn l-a[[ar 16-il xahar ta’ ;lied fis-Sirja.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

IL-GRE?JA> Ajruplan iwaddab l-ilma fuq nirien li hemm madwar Keratea, barra mill-kapitali Ateni. B[alissa qed isir sforz kbir biex dawn in-nirien ji;u kontrollati imma r-ri[ qawwi li qed jag[mel mhux qed jg[in. (ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

L-ISTATI UNITI

Strate;ija g[all-kura tal-AIDS Grupp ta’ xjenzjati minn madwar id-dinja fasslu strate;ija biex tinstab kura g[all-AIDS u meta b[ala ispirazzjoni hemm l-istorja inkredibbli ta’ pazjent Amerikan bl-isem Timothy Ray Brown li rnexxielu jfiq mill-marda qattiela. It-trattament li g[adda minnu Brown (f’Berlin, fil:ermanja) kien jinvolvi pro/ess li qeridlu rre]istenza naturali g[al kontra l-infezzjonijiet (limmune system) u trapjant ta’ stem cells ming[and donatur b’kundizzjoni ;enetika rari li tilqa’ g[al kontra l-virus HIV li ’l quddiem iwassal g[allAIDS. Filwaqt li l-pro/edura tiswa wisq flus u hi diffi/li ferm biex tirrepplikaha fuq

skala kbira, l-istorja ta’ Brown, li g[adda millpro/ess fl-2007, qawwiet ilmoral tax-xjenzjati li jemmnu li ‘issa hu ]-]mien opportun biex ifittxu kura g[all-AIDS’. Mindu fe;;et l-epidemija tal-AIDS, 31 sena ilu, ixxjenzjati g[amlu passi ta’ ;gant biex jittrattaw il-marda u bl-imwiet relatati g[allvirus (madwar id-dinja) issena l-o[ra jin]lu g[al 1.7 miljuni mill-1.8 miljuni fl2010; dejjem skont l-a[[ar rapport tal-United Nations Aids Program (UNAIDS). I]da g[alkemm il‘cocktails’ ta’ medi/ina qawwija g[al kontra l-HIV kapa/i jirre]istu l-infezzjoni g[al snin, il-virus jaf jippenetra d-DNA ta/-/elluli tal-immune system tal-;isem

u fejn ‘ma jintla[aqx’ milmedi/ini; b’dan ifisser li lpazjent irid jie[u l-medi/ina b’mod konsistenti u g[allbqija ta’ [ajtu. Grazzi g[all-a//ess a[jar g[at-trattament, aktar pazjenti li huma morda blHIV qed jg[ixu [ajja kwa]i normali i]da hu minnu li qed ji]diedu lpersuni li je[tie;u dan ittip ta’ trattament u mag[hom l-ispejje] dovuti. Michel Sidibe, id-direttur e]ekuttiv ta’ UNAIDS itenni l-importanza li t-trattament jibqa’ jing[ata tul il-[ajja ta’ bniedem li jispi//a infettat bl-HIV i]da jesi;i wkoll li liskop finali mhux ittrattament fih innifsu i]da lisfida ‘li jaslu g[al zero’ – ji;ifieri li jirnexxi l-impenn g[all-qerda tal-epidemija

Prezzijiet tal-qmu[ rekord u inkwiet dwar l-ikel Il-prezzijiet tal-qmu[ la[qu g[oli rekord u x-xita inkonsistenti fir-re;jun talMidwest ma taffietx linkwiet dwar l-ag[ar perijodu ta’ nixfa g[al nofs seklu – inkella lpreokkupazzjoni ‘dinjija’ dwar spinta o[ra fil-prezz tal-ikel. Imkejjen qrib il-Gvern Amerikan ma jeskludux li n-nixfa fil-qalba tal-Istati Uniti ddum aktar minn Ottubru u b’hekk mistenni li jkompli l-akbar perijodu ta’ s[ana (validu g[alla[[ar sitt xhur) kemm ilhom jin]ammu r-rekords. ’Il fuq minn nofs itterritorju tal-Istati Uniti din il-;img[a kien qed ikun

su;;ett g[al nixfa ‘moderata jew ag[ar’, skont l-a[[ar rapport tal-US Drought Monitor u blesperti jwissu li lkundizzjonijiet tas-s[ana fix-xhur li ;ejjin kapa/i ‘jaqb]u l-livelli attwali’. L-a[bar hi [a]ina g[allbdiewa u l-konsumaturi, bilqmu[ u s-soyabeans fl-Istati Uniti (l-akbar esportatur ta’ dawn il-prodotti agrikoli) jispi//aw ‘jinqlew qalb lg[elieqi’. B’[afna millprodott qed jinqered ta[t ilqilla tas-s[ana, issitwazzjoni u l-ispinta fittalbiet tal-assikurazzjoni anki qeg[din jaffettwaw ilprezzijiet li di;à bdew jin[assu madwar id-dinja.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Kultura 15

Dramm ori;inali g[all-festival tal-arti Evening on Campus

Il-qoxra tal-ktieb ‘Il-Prin/ep tal-Warda Bajda’

Il-Prin/ep tal-Warda Bajda Wara s-su//ess miksub bis-sensiela televi]iva, Il-Prin/ep tal-Warda Bajda, FoxyNixy Productions issa qed iniedi rrumanz bl-istess isem. Miktub b’pinna mexxejja u b’lingwa li tinftiehem minn kul[add, ir-rumanz g[andu jin]el tajjeb mal-qarrejja adoloxxenti, adulti u anzjani l-istess. Ir-rumanz minsu; abbilment minn Liliana Risiott fi 352 pa;na g[andu storja fi storja, rakkont f’rakkont li jie[u lillqarrej fi vja;; minn ]mienna sa mijiet u mijiet ta’ snin ilu. Il-Professur Oliver Friggieri fid-da[la li g[amel g[allktieb iddeskrivih b[ala “rumanz li jelo;ja lill-arti umana tarrakkontar.” Fl-istorja niltaqg[u mat-tfajjel ta’ disa’ snin, Matthew li jkorri serjament f’in/ident fil-bit[a tad-dar u jispi//a f’koma fl-isptar. Im[e;;e; mit-tobba u l-infermiera, biex jistimula l-attività f’mo[[ it-tifel, missieru, Joe, jintefa’ [dejh lejl u nhar jirrakkontalu minn ktieb tal-le;;endi u [rejjef. Hu hawn li l-qarrej jembarka fuq vja;; biex jiltaqa’ mad-diversi karattri minn g[add ta’ le;;endi, u[ud mag[rufa u o[rajn le u jie[du l-[ajja u l-forma umana bit-tlajja’ u l-in]ul tal-[ajja b’tali mod li mag[hom il-qarrej jista’ jirrelata. Hu vja;; li jie[u lill-qarrej lura fi ]mien il-Kavallieri, ]mien il-[bit tal-furbani, l-era romantika u l-era napoleonika. Barra minn hekk il-qarrej jivvja;;a ma’ Ulisse flOdissea ta’ Omeru kif rakkontata fid-dettall minn Liliana Risiott. Fl-isfond ta’ dan kollu, il-[ajja matrimonjali tal;enituri tat-tfajjel tibda tberraq. Dan hu t-tieni ktieb li Liliana Risiott ippubblikat. L-ewwel wie[ed kien Meta l-Fula Tnawwar li [are; fl-1992. Risiott kitbet ukoll id-drama Il-Prin/ep tal-Warda Bajda, id-dramm f’att wie[ed Toni Karawetta u Punzjetta fi Gwarni/, rumanz li g[adu ma ;iex ippubblikat. Fil-;img[at li ;ejjin se jkunu ppubblikati ]ew; xog[lijiet o[ra tag[ha: Il-Kewkba Dhebija u Stejjer O[ra, ktieb g[at-tfal bi tnax-il storja qasira, wa[da g[al kull wie[ed mit-tnax-il jum tal-Milied u r-rumanz G[all-Mag[mul M’Hemmx Kunsill, li Risiott di;à adattatu wkoll g[at-televi]joni. Il-Prin/ep tal-Warda Bajda kien mitbug[ fil-Progress Press u d-distributuri esklussivi tieg[u huma l-Book Distributors Ltd (BDL) ta’ San :wann (tel. 21380351) www.bdlbooks.com

L-Asso/jazzjoni Maltija talKlassiç ssie[bet ma’ Mediteatru Group biex tipprodu/i dramm ori;inali g[allfestival tal-arti Evenings on Campus li jsir ta’ kull sajf flUniversità ta’ Malta. Ovidius in exsilio hu dramm bil-Malti miktub minn :or; Peresso. F’dan ixxog[ol imsejjes fi ]mien Ruma tal-Qedem, Peresso j[allat elementi stori/i malfantasija artistika tieg[u biex jo[loq dramm li jiddeverti u jipprovoka fl-istess [in. Ovidius kien poeta kbir u sensazzjonali Ruman, spe/jalizzat fil-poe]ija erotika. Fis-sena 8 W.K., meta kien fl-aqwa tal-karriera tieg[u, Ovidju kisirha bl-ikrah malImperatur Awgustu. {add ma jaf x’kien ;ara e]att. I]da Awgustu kkastiga lil Ovidju bla [niena. E]iljah g[al g[omru fl-art ta’ Tomis, fuq il-kosta tal-Ba[ar l-Iswed, fejn in-nies kienu g[adhom jg[ixu b’mod primittiv. F’dan id-dramm, insibu lil Ovidju fl-e]ilju, imdejjaq g[all-mewt u b’qalbu maqtug[a, mifrud kif kien mill[ajja ta’ tlellix li kien imdorri jg[ix Ruma. It-tama li g[ad xi darba jikseb il-ma[fra qieg[da dejjem tnin. Sa[[tu sejra lura, u qieg[ed jib]a’ li anki l-mu]a abbandunatu. I]da, f’daqqa wa[da, jesperjenza mew;a ta’ kreattività ;dida li ter;a’ tag[tih speranza g[all-[ajja. Se jibda jg[allem il-Latin lill-barbari! Se j;ieg[lhom jifhmu l-kobor ta’ Ruma! Se ji]ra’ ]-]errieg[a ta/-/iviltà f’din l-art tat-turufnament! Imma x’inhu li re;a’ kebbes in-nar li kien g[oddu miet? U,

Anthony Ellul u Simone Debattista fid-dramm ‘Ovidius in Exsilio’

fuq kollox, se jirnexxilu jil[aq l-g[an tieg[u? Keith Borg qieg[ed jidderie;i l-ewwel xog[ol ewlieni tieg[u b[ala direttur teatrali. Il-kast hu mag[mul minn ta[lita ta’ atturi stabbiliti u o[rajn ;odda. Insibu lil Anthony Ellul, Simone Debattista, Mark Schembri, Claudio Carta, Kurt Pawley, u Chris Scicluna. Sejrin jittellg[u ]ew; rappre]entazzjonijiet fl-Atriju Vassalli tal-Università ta’ Malta, wa[da fis-26 u l-o[ra fis-27 ta’ Lulju, u t-tnejn jibdew fid-9 p.m. Il-biljetti jistg[u jinxtraw minn Kamra 133 fil-Bini Amministrattiv tal-Università ta’ Malta. Tista’ wkoll i//empel fuq innumri tat-telefon: 2340 2043\ 2340 2142 jew tibg[at sms fuq: 7984 3480 jew permezz

ta’ email fl-indirizz: eveningsoncampus@um.edu.mt Din il-produzzjoni qieg[da tittella’ wkoll fl-okka]joni ta’ avveniment ie[or li jag[mel parti mill-programm tal-Evenings on Campus ta’ din is-sena. Dan hi wirja ta’ illustrazzjonijiet mill-artista :ermani]a Monika Beisner, xog[lijiet imnebb[in millkollezzjoni ta’ poe]iji millmitolo;ija mag[rufa b[ala Metamorfosi tal-istess poeta Ovidju. Din il-wirja se tittella’ bejn l-24 ta’ Lulju u l15 ta’ Awwissu fil-Mu]ew Nazzjonali tal-Arkeolo;ija fil-Belt Valletta. Beisner hi artista mag[rufa internazzjonalment u tg[ix G[awdex. G[al iktar informazzjoni, ]ur is-sit http:\\www.classicsmalta.org.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

16 ?inekritika ?ineKritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

FRIENDS WITH KIDS

Iwelldu, irabbu, i]da ma ji]]ew;ux Direzzjoni> Joss Whedon< {in> 142 minuta< ?ert.> 16 KRS

Dan l-a[[ar minn Hollywood qed ji]died innumru ta’ films li jittrattaw dwar relazzjonijiet strambi bejn koppji li g[al xi ra;uni, minkejja li jkunu jaqblu f’[afna affarijiet, jibqg[u ma ji]]ew;ux u, g[alkemm jg[ixu flimkien, jiftiehmu li ma jinda[lux lil xulxin firrelazzjonijiet ma’ [addie[or. :eneralment dawn jispi//aw kif dak li qed jara lfilm jibda jobsor, hekk kif fla[[ar il-koppja jispi//aw jirrealizzaw li kienu mag[mula g[al xulxin, li jin[abbu, u allura ji]]ew;u. Friends with Kids, b[alma jixhed ismu, hu daqsxejn differenti minn dawk li ;ew qablu. Hawn mhux sempli/iment koppja jidde/iedu li jg[ixu flimkien b[ala sempli/i [bieb, imma li

flimkien iwelldu tarbija, i]da jibqg[u jg[ixu ‘separati’, ta[t l-istess saqaf, u jrabbu t-tarbija flimkien, sakemm kull wie[ed\wa[da jsibu l-partner g[a]-]wie;. Jason u Julie (Adam Scott u Jennifer Westfeldt) huma ]ew;t i[bieb kbar, it-tnejn single li xejn ma jit[ajru ji]]ew;u u jiffurmaw familja meta jaraw li ]-]wie; ta’ ]ew; koppji [bieb tag[hom iddeterjora malli kellhom ittfal. I]da min[abba li xtaqu li jkollhom wilt imma ma ridux li dan jisfratta relazzjoni, jaqblu li jag[mlu tarbija flimkien, imma ma jkollhomx relazzjoni. Sadattant ikomplu t-tfittxija g[as-sie[eb ideali. Mur ifhimhom! Naturalment il-[bieb

Jason (Adam Scott) u Julie (Jennifer Westfeldt) jaqblu li jag[mlu tarbija fi Friends with Kids

tag[hom jibqg[u imbel[a b’din id-de/i]joni tag[hom, imma jissorprenduhom kif, g[allinqas g[all-bidu, dan larran;ament ta’ Julie u Jason jidher li qed jirnexxi. I]da l-affarijiet jikkumplikaw meta Julie tibda tirrealizza li kienet t[oss xi [a;a spe/jali g[al Jason, l-aktar meta dan jibda jo[ro; ma’

Mary Jane (Megan Fox) u hi ma’ missier divorzjat, Kurt (Edward Burns). Scott u Westfeldt (li fil[ajja vera hi l-partner ta’ Jon Hamm, li fil-film ja[dem ilparti tar-ra;el ta’ wa[da millkoppji mi]]ew;a) jaqblu perfettament u jikkonvin/u b[ala [bieb kbar, bl-atturi l-o[ra (kwa]i kollha mill-kummiedja

Bridesmaids) jikkumplimentawhom g[all-a[[ar. Kollox ma’ kollox Friends with Kids hi kummiedja divertenti o[ra dwar relazzjoni mhux tas-soltu (li xi w[ud jistg[u jikkunsidrawha li “t[awwad l-im[u[”), bi skript tajjeb li jinkludi djalogu brillanti, u interpretazzjonijiet mill-aqwa.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

?inekritika 17 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN

Vjolenti u kulur mill-inqas Direzzjoni> Rupert Sandres< {in> 127 minuti< ?ert.> 12< KRS

Jing[ad li l-aktar film favorit tad-dittatur Na]ista Adolf Hitler kienet il-ver]joni animata klassika ta’ Walt Disney Snow White and the Seven Dwarfs. }gur, li kieku kien g[adu [aj illum din liktar ver]joni ri/enti tal-[rafa tal-a[wa Grimm li [ar;et fisswali din il-;img[a kienet tkun il-favoritissima tad-dittatur! Dan g[ax Snow White and the Huntsman hi l-aktar ver]joni mudlama u vjolenti li qatt rajna tant li n[oss li tista’ fa/ilment timpressjona li]-]g[ar li g[alihom ori;inarjament inkitbet il[rafa. Il-fatt li, kontra s-soltu, Snow White mhux talli ma tidhirx liebsa bl-abjad, i]da tul is-sag[tejn kwa]i dejjem tidher b’ilbies iswed jew skur, u s-sekwenzi vjolenti li naraw fit-trailer huma indikazzjoni ta’ dak li taraw fil-film. Barra minn hekk anki s-sets m’g[andhom x’jaqsmu xejn ma’ dak kulurit tal-aktar

ver]joni popolari, dik talkumpanija Disney, g[ax hawn dawn u l-kostumi nieqsa g[al kollox millkuluri, g[ajr g[all-iswed u lgri]. Li jimpressjonawk huma ]gur l-effetti spe/jali mwassla bil-kompjuter b’foresti li ‘jie[du l-[ajja’ u jheddu lillprotagonisti, s[a[ar ]g[ar jivvja;;aw fuq fkieren, f’sekwenzi ta’ battalji spettakulari u splu]jonijiet. I]da l-ikbar in;enjo]ità hi dik ta’ kif cast ta’ atturi Ingli]i mag[rufa li jinkludu lil Ian McShane, Bob Hoskins, Ray Winstone u Nick Frost, jew a[jar l-irjus tag[hom tpo;;ew fuq in-nani. Hawnhekk in-numru ta’ dawn in-nani ]died g[al tmienja, i]da qabel niltaqg[u mag[hom insiru nafu lirRe;ina l-{a]ina, hawnhekk, min jaf g[aliex, ing[atat lisem ta’ belt Taljana, Ravenna (Charlize Theron), li wara li toqtol lir-re, bintu SnowWhite (Kristen Stewart

Minflok joqtolha l-ka//atur (Chris Hemsworth) jispi//a jiddefendi lil Snow (Kristen Stewart) fi Snow White and the Huntsman

minn Twilight) ta[rab millkastell fejn ir-re;ina sakkritha, g[ax kienet iffissata li l-famu]a mera msa[[ra tista’ tg[idilha li hi “l-isba[ wa[da tar-renju” u li ma tixji[ qatt. G[alhekk tibag[at lill-

“Ka//atur” (Chris Hemsworth, Thor) biex isibha fil-Foresta Mudlama biex je[les minnha darba g[al dejjem, i]da dan jit[assarha u jispi//a jing[aqad mag[ha, mal-ma[bub ta’ tfulitha William (Sam Claflin) u man-

nani, biex i[arisha u jg[inha tirba[ lura r-renju. Aktar minn Snow White hawn tispikka r-Re;ina, meg[juna mill-kompjuter meta jew tibda tixji[ jew inkella tinbidel f’/orma tajr iswed.

MAGIC MIKE

Aktar dwar l-emozzjonijiet milli t-tba[rid Direzzjoni> Steven Soderbergh< {in> 110 minuti< ?ert.>18< KRS

It-trejler ta’ dan il-film jag[tik l-idea li se tara xi film mi]g[ud bi tba[rid fid-dinja tal-ispettaklu, e]attament dik ta’ li-stripteasing, i]da tistennewx xi film b[al Boogie Nights, Showgirls, Burlesque jew Striptease, g[ax dan mhuwiex e]attament ilver]joni maskili ta’ films b[al dawk. Magic Mike jitratta aktar dwar l-emozzjonijiet milli lwirjiet u t-tba[rid fuq u wara l-palk. Intqal, infatti, li dan hu stampa realistika ta’ dan innegozju ilellex (b[al [wejje; i]-]effiena) fuq il-palk, i]da b’[afna ta[bit u g[araq sa ma waslu hemm. Ir-rakkont infatti hu bba]at fuq l-esperjenzi tal-attur ewlieni Channing Tatum, li qabel kiseb fama b[ala attur, g[al xi ]mien kien appuntu stripper fi Florida meta kellu 18-il sena. Ir-re;ista Soderbergh u l-

kittieb Reid Carolin jippre]entaw dinja monotona daqs il-kuluri ta’ kamera antika Polaroid. L-azzjoni hi dik li tistenna, i]da dak li jse[[ bejnietha mhuwiex. Tatum ja[dem il-parti ewlenija ta’ Mike, li jippretendiha ta’ intraprenditur, u g[alhekk jikkunsidra ]-]fin tieg[u b[ala biss wie[ed mill[afna intrapri]i li jinkludu wkoll bejg[ ta’ karozzi, tiswijiet ta’ soqfa u xog[ol ta’ mastrudaxxa, filwaqt li l-ikbar xewqa tieg[u tkun li jg[ix fuq xtajta jiddisinja l-g[amara. I]-]fin fil-klabb ‘Xquisite’ tah /ertu sodisfazzjon u d[ul ta’ flus (narawh wara l-wirijiet jillixxja l-karti tal-flus li nnisa li jattendu l-klabb iwa[[lulu mal-qalziet), i]da hu josserva kif sid il-klabb Dallas (Matthew McConaughey) li kien jippre]enta wkoll l-wirijiet, jibda jinbidel fi bniedem /iniku

Channing, Tatum kif qatt ma rajnieh, male stripper b[ala Magic Mike

g[all-a[[ar. Dan minbarra li dejjem iwieg[ed lil Mike li se j]idlu l-persenta;; tal-profitt, i]da qatt ma jwettaq dan. Jasal, i]da, ]effien ;did ]ag[]ug[ bi ftit li xejn esperjenza, il-mist[i Adam (Alex

Pettyfer, ta’ I am Number Four) li kien l-istess Mike li mbuttah jibda ji]fen, u li jispi//a jhedded id-dominazzjoni ta’ Mike fuq il-palk. Sadattant Mike jidher li qed jin;ibed lejn o[t Adam, Brooke (Cody Horn).

Filwaqt li il-versatili Tatum jikkonvin/i, ilmumenti ta]-]fin (li jinkludu spoof tal-inevitabbli “It’s Raining Men”), huma aktar umoristi/i milli eroti/i, b’differenza minn f’Full Monty.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

18

Anniversarju

SAN :OR: PRECA – 50 SENA WARA MEWTU

San :or; Preca – il-qaddis Malti ta’ ]mienna li kellu vi]joni kbira dwar Alla

Il-Bniedem t’Alla u l-[abib tal-Bxara t-Tajba minn Patri Silvester Bonavia OFMCap

Silvestru Bonavia OFMCap qieg[ed ibus lil Dun :or; ftit sig[at wara mewtu fid-dar tieg[u f’Sta Venera

Nhar il-{amis 26 ta’ Lulju hu l-50 anniversarju millmewt ta’ Dun :or; Preca kif bosta minn dawk li g[exna fi ]mienu nibqg[u nafuh. Jien kelli x-xorti li billi kont immur il-Mu]ew ta’ {a]-}abbar u bqajt sal-1954 meta d[alt fil-Kunvent, kont nafu anke jekk mhux fil-qrib. I]da aktar ma bdew jg[addu s-snin, aktar it-tifkiriet tieg[u, u[ud minnhom ]g[ar u sempli/i, jibqg[u u jikbru mieg[ek. Aktar u aktar, meta kelli x-xorti kont Ruma bejn is-snin 1980-1985 kont g[amilt programm li n]ur kemm nista’ postijiet u n[awi, l-aktar f’Ruma u lmadwar, li fihom g[exu xi nies qaddisin. Fost l-o[rajn, wara Assisi u postijiet marbutin ma’ San Fran;isk u xi o[rajn ma’ qad-

disin Fran;iskani Kapu//ini, niftakar kienu g[al qalbi lknisja ta’ Sta Anje]e f’Ruma fejn kont immur spiss. Kienu bosta l-qaddisin li fuq ilqabar jew fuq l-artali tag[hom qaddist quddiesa spe/jali. Niftakar kemm drabi qaddist f’postijiet b’tifkira ta’ Santa Giovanna Antida, Fundatri/i tas-Sorijiet tal-Karità. Il-post ta’ Nettuno, fejn g[exet u mietet Sta Marija Goretti ]ortu diversi drabi. U meta kelli xxorti mort xahar Torin fuq ri/erka fl-Arkivji lokali, fil-ftit [in liberu spiss kont immur f’dawk il-postijiet marbutin b’tant g[o]]a ma’ San :wann Bosco, S. Domenico Savio, S. :u]epp Cafasso, patrun tassa/erdoti, u S. :u]epp Cottolengo.

g[al pa;na 19


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Anniversarju

19

SAN :OR: PRECA – 50 SENA WARA MEWTU

Qaddis ta’ ]mienna minn pa;na 18

U tant tifkiriet o[rajn sbie[ li [afna minnhom, jew ilkoll flimkien, [allew marka fil[ajja tieg[i u fl-appostolat u l-predikazzjoni li ppruvajt inwettaq. U ma’ dawn kollha, ma]-]mien ]idt it-tifkiriet personali li kelli ta’ San :or; Preca li nfirxet fuq medda ta’ snin. E]empji sbie[

Din ir-rabta ma’ tant qaddisin ming[ajr dubju nibtet u kibret mi]-]mien meta fillaqg[at tal-Mu]ew kienu jsiru tant “bijografiji” ta’ qaddisin. L-e]empji sbie[ li konna nisimg[u, jien stess kont nirrakkontahom meta kont ng[in lill-prefett tal-klassi talMag[]ulin (adolexxenti bejn it-12 u l-14-il sena) f’{a]}abbar. Illum bl-esperjenza kbira f’dawn l-a[[ar tletin sena ta’ g[add kbir ta’ beati u qaddisin li l-Beatu :wanni Pawlu II u l-Papa pre]enti ddikjaraw, dan kollu juri kemm dak il-pjan li ried ju]a Dun :or; fis-So/jetà tieg[u hu l-istess pjan tal-Knisja fi ]mienna. Dan ftakart [afna fih meta sena ilu ;ie Malta P. Lethel, Tere]jan, li kien g[adu kif g[amel l-e]er/izzi spiritwali lill-Papa fir-Randan 2011. Matul dik il-;img[a ta’ riflessjonijiet, P. Lethel g[amel bosta riflessjonijiet fuq ilqaddisin u beati li :wanni Pawlu II rregala lill-poplu t’Alla. F’laqg[a li l-predikatur tale]er/izzi tal-Papa g[amel

f’Malta s-sena l-o[ra u li kont mistieden g[aliha, P. Lethel tkellem fuq din l-esperjenza u spjega fil-qosor il-valur kbir ta’ dak il-pjan u]at millKnisja u li l-Papa :wanni Pawlu t-Tieni fissru tant tajjeb fl-en/iklika “Fil-bidu tatTielet Millenju” tas-6 ta’ Jannar 2001 wara li kien ilu ju]ah fil-prattika u jippre]entah lill-Knisja kollha tul is-snin kollha tal-pontifikat tieg[u. Il-pre]entazzjoni ta’ tant figuri ta’ nsara ta’ kull età, minn kull strata u stat tal[ajja u ;ejjin minn kull pajji] tal-globu, jag[mlu [afna kura;; lil kull min irid f’dinja li hi kuntrarja, i[addan din is-sej[a li ti;i millmag[mudija tag[na u li hi medi/ina b’sa[[itha g[allmard ta’ ]mienna. Tifkiriet ta’ valur

Din hi wa[da mir-ra;unijiet li kull meta nqalleb flarkivju ta’ mo[[i jew insemmi lil San :or; Preca, aktar ma jg[addi ]-]mien, it-tifkiriet tieg[i dwaru aktar i]idu filvalur. G[alhekk quddiemi dejjem ]ammejt dik l-akbar tifkira li g[andi ta’ San :or; dak inhar, anzi l-g[ada li miet (ara ritratt). Jien u s[abi konna spi//ajna t-tielet sena tat-teolo;ija u kif kienet lu]anza dawk is-snin, konna qed nistennew biex ni;u ordnati Suddjaknu u Djakni. Konna qeg[din nie[du ftit jiem ta’ vakanzi fil-kunvent tag[na tax-Xemxija wara li konna spi//ajna l-e]amijiet

Bolla personalizzata li turi lil Dun :or; Preca b’tifkira tal-[amsin sena minn mewtu

fil-festa ta’ San Bonaventura, fl-15 ta’ Lulju. G[al dawk il-ftit jiem ixXemxija konna mad-direttur tag[na P. Renat Spiteri, li kellu stima kbira [afna ta’ Dun :or; u kien ukoll [abib qrib [afna ta’ Dr Spiteri li hu wkoll kien [abib ta ’ Dun :or;. Meta l-{amis 26 ta’ Lulju, 1962, filg[axija ;riet l-a[bar li Dun :or; miet fid-dar tieg[u ta’ Sta Venera, jien u s[abi billi [afna minna konna lMu]ew qabel d[alna l-kunvent konna nixtiequ [afna mmorru narawh g[all-a[[ar darba. Iddixxiplina u l-mezzi u affarijiet o[rajn f’dawk is-snin ftit li xejn kienu jg[inu. Anqas biss

telefon ma kellna l-kunvent tax-Xemxija. I]da P. Renat ra kif g[amel u rran;a biex immorru Sta Venera kmieni l-;img[a filg[odu. U hekk kien. U hemm sibt sorpri]a kbira. {ija Karmenu flimkien ma’ [abib kbir tieg[u Johnny Garcia minn {a]-]abbar insibhom hemm qabilna ji;bdu xi ftit ritratti tal-a[[ar. Billi issa Dun :or; kien mejjet, ma setax i]ommhom b[alma g[amel bosta u bosta drabi qabel l-aktar tul is-snin tal-[amsinijiet. G[ax hi [a;a mag[rufa kemm Dun :or; kien kontra li je[dulu ritratti! U kif konna hemm [ija ;ibidli dan ir-ritratt sabi[ li hu l-isba[ tifkira li qatt seta jkolli ta’ Dun :or; qieg[ed inbusu mejjet f’soddtu qabel ittie[ed g[all-knisja parrokkjali tal-[amrun. Kanonizzazzjoni

Bolla o[ra personalizzata o[ra li turi wkoll lil Dun :or; Preca b’tifkira tal-[amsin sena minn mewtu

Meta konna Ruma g[allkanonizzazzjoni ta’ Dun :or; fit-3 ta’ :unju 2007, il-Papa Benedittu XVI xandru b[ala “[abib ta’ :esu’”u awgura lill-poplu ta’ Malta u G[awdex bil-Malti li “lkoll inkunu [bieb tal-Evan;elju”. Din l-espressjoni tal-Papa, li tenniha anke fi kliem ie[or u f’kuntesti o[rajn, tidher li hi s-sej[a tieg[u lis-sa/erdoti kollha u lil dawk kollha, insara li jridu jissie[bu b’rieda, biex ixandru u jag[tu xhieda g[al Kristu. Infatti kemm fis-sena sa/erdotali, kif ukoll f’bosta diskorsi li g[amel lill-persuni ta’ [ajja konsagrata u lil

laj/i impenjati fl-evan;elizzazzjoni ;dida, il-Papa ma jieqafx itenni l-[tie;a li lg[ajn ta’ din il-[idma kollha jrid ikun ;ej u jrid ikun mibni fuq “[biberija” personali ma’ :esu’ u l-Kelma tieg[u. “Je[tie; li jkollkom ‘passjoni’ ta’ m[abba g[al :esu’ jekk tridu twassluH lill-bniedem tallum” qal ilPapa. U dan kollu Dun :or; g[amlu tul [ajtu kollha! Mindu konna ]ar fil-Mu]ew, fis-snin e]att ta’ wara t-Tieni Gwerra Dinjija, ji;ifieri wara l-1945, l-g[axqa tag[na konna nitg[allmu xi sentenza jew tnejn minn kliem Kristu. U g[alkemm forsi mhux dejjem konna nifhmuha, i]da kienet tid[ol filmo[[ u tin]el bil-mod filqalb. U f’dawk it-tfal, u fina lkoll, nisslet im[abba kbira g[al Kristu u l-Knisja tant li kienu bosta dawk li [assew is-sej[a g[as-Seminarju jew biex da[lu f’xi Ordni Reli;ju], inklu]i tant tfajliet li saru sorijiet, u o[rajn li rawwmu familji tassew fuq prin/ipji nsara u meta tiltaqa’ mag[hom illum, kollha jfakkruk f’dawk issnin hekk sbie[. Mhux ta’ b’xejn li meta saret il-;abra tax-xhieda filkaw]a tal-Beatifikazzjoni u tal-Kanonizzazzjoni ta’ Dun :or;, in;abret lista twila [afna ta’ qassisin u patrijiet, reli;ju]i mhux sa/erdoti u sorijiet, li kellhom l-ewwel formazzjoni nisranija minn Dun :or; u s-So/jeta’ talMUSEUM.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

20 Madwarna

Microcredit> Nifs ;did g[an-negozji ]g[ar jew medji f’pajji]na minn Clinton Sammut

Il-Microcedit hi skema li tipprovdi lis-sidien ta’ negozji ta’ pajji]na a//ess g[all-finanzi b’rati vanta;;ju]i u g[andha disponibbiltà ta’ €52 miljun. Kull sid ta’ negozju ]g[ir jew medju se jkun jista’ jissellef sa €500,000 b’dawn ir-rati vanta;;ju]i. Permezz ta’ din l-iskema, in-negozji ]-]g[ar ta’ pajji]na jistg[u jgawdu minn rati tal-img[ax vanta;;ju]i. Dan hu possibbli g[aliex ilGvern g[araf bl-importanza li jkun hawn skema b[al din f’mument daqshekk delikat fl-ekonomija u g[alhekk iddepo]ita €10 miljun, miksuba mill-Fondi ta’ Koe]joni, b[ala garanzija g[al din liskema. L-iskema qed tit[addem mill-BOV. B’kollox s’issa gawdew 308 intrapriza minn setturi ferm differenti tal-ekonomija

Maltin minn furnara sa kumpaniji tal-avjazzjoni liema dawn gawdew minn img[axijiet vanta;;ju]i fuq loans ta’ 29.5 miljun ewro. Grazzi g[al din l-g[ajnuna, dawn in-negozji ]g[ar jew medji investew lura flekonomija tag[na aktar minn 47 miljun ewro. Din l-iskema, imnedija mill-Gvern, bil-kontribut talFond Ewropew talInvestiment u m[addma millBank of Valletta, qed tippermetti biex sidien ta’ negozji ta’ pajji]na jinvestu aktar flespansjoni tan-negozju tag[hom u b’hekk jikkontribwixxu g[at-tkabbir ekonomiku ta’ pajji]na u jo[olqu aktar ;id. Ma dan il-;id ma[luq jin[oloq ;id ie[or li hu ta’ importanza vitali g[allekonomija biex tkompli mixja ‘l quddiem dak tal-

[olqien tax-xog[ol, liema espansjoni ta’ dawn innegozji iwasslu g[al b]onn li ji;u impjegati aktar nies. Kienu numru kbir ta’ sidien tan-negozji li g[amlu u]u minn din l-iskema fejn fosthom insibu kumpanija talavjazzjoni fejn dawn [adu din l-opportunità talMicrocredit biex ikomplu jkabbru l-operat tag[hom f’pajji]na. Il-Malta School of Flying kumpanija li qieg[da tag[mel investimenti kbar fil-qasam tal-avjazzjoni f’pajji]na [adet self ta’ €395,000 u permezz tal-investiment globali li hu ta’ €410,000 il-kumpanija investit f’ajruplan ;did, g[amlet tiswijiet fuq ajruplan ie[or filwaqt li sa Settembru se jkun qieg[ed jinbena hanger ;did. Il-kumpanija li toffri numru ta’ servizzi fosthom dak ta’

ta[ri; fuq livell avvanzat, esperjenza ta’ titjira fuq ajruplan privat u anki dak talfotografija mill-ajru, bdiet billi timpjega persuna wa[da filwaqt li llum il-;urnata dan ]died g[al 16-il persuna.

Il-Microcredit hi skema u opportunità tad-deheb g[al kull sid ta’ negozju li jrid u jixtieq jara l-kumpanija jew negozju tieg[u jikber u jeg[leb l-isfidi li jaffa//ja minn ]mien g[all-ie[or.

Kienu madwar 308 negozji li g[amlu u]u minn din l-iskema ta’ natura differenti

Bis-sa[[a tal-iskema Microcredit ;ew ;enerati aktar impjiegi f’pajji]na

Il-kumpanija Malta School of Flying tinawgura l-ajruplan il-;did li xtraw bis-sa[[a tal-opportunità tal-Microcredit


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Partijiet minnu iffilmjati f’Malta

Amore sui tetti La 5, 21>10

Film :ermani] li n[adem fl-2009 b’re;ija ta’ Katrin Feistl. Lilly tkun ta[dem tnaddaf i/-/mieni u spiss tg[in lil dak u lil dik biex isibu s-sie[eb jew is-sie[ba tag[hom. Hi i]da tkun ilha ma jkollha xi storja romantika. Dan i]da jinbidel meta ssir taf lil Kai.

Agente 007 - La spia che mia amava (The Spy Who Loves Me) - Raitre, 21.05

It-tielet film ta’ James Bond b’Roger Moore jinterpreta dan il-karattru u bla dubju ta’ xejn l-a[jar wie[ed tieg[u. Interessanti wie[ed isegwih b’attenzjoni g[all-fatt li xi xeni n;ibdu f’Malta, g[alkemm dawn mhumiex [afna, g[ax postijiet o[ra li ntu]aw huma l-E;ittu, Sardinja, lIsko]ja, Okinawa, l-I]vizzera u Nassau. Il-film, b[alma huma tipi/i ta’ James Bond, hu m[awwar sew b’xeni ta’ azzjoni, fosthom anki xeni f’qieg[ il-ba[ar. Fost l-atturi, minbarra lil Roger Moore, insibu lil Barbara Bach, Curt Jurgens, Caroline Munro, Richard Keil, Sydney Tafler, Geoffrey Keen u Olga Bisera. The Last Song Italia 1, 19>00

Film Amerikan tal-2010 b’re;ija ta’ Julie Anne Robinson bi storja bba]ata fuq ktieb bl-istess isem ta’ Nicholas Sparks. Fil-parti prin/ipali ta’ Veronica, tfajla ta’ 17-il sena, naraw lil Miley Cyrus (fir-ritratt). Il-;enituri tag[ha kienu ddivorzjaw xi snin qabel. Issa hi u [uha jkunu se jqattg[u x-xhur tas-sajf jg[ixu ma’ missierhom, li min-na[a tieg[u jipprova jsir jafhom a[jar u j;ib i]-]mien li tilef. L-aktar li l-missier jirnexxilu jikkomunika ma’ uliedu jkun permezz tal-mu]ika, li hi m[abba komuni g[alihom ilkoll.

Fil-qosor Keith Rete 4, 23>50 Natalie (Elisabeth Harnois), tkun studentessa mill-aktar e]emplari. Tie[u grazzja ma’ Keith (James Applebury), ;uvni pjuttost misterju] li malajr jinvolviha f’numru ta’ avventuri. Jum minnhom i]da Keith jog[sfor. Din il-[a;a lit-tfajla t[arbtilha [ajjitha. Il-film in[adem fl-2008 fl-Istati Uniti b’re;ija ta’ Todd Kessler. Due partite Raiuno, 21>20

Film Taljan tal-2009 b’re;ija ta’ Enzo Monteleone bi storja ambjentata fis-sittinijiet. Erba’ nisa [bieb spiss ikunu jiltaqg[u biex

jilag[bu l-karti flimkien u fl-istess [in jitkellmu dwar il-[ajja mi]]ew;a tag[hom li xejn ma jkunu kuntenti biha. Tletin sena wara, ulied dawn l-erbat i[bieb, ikunu qed jg[addu mill-istess tip ta’ problemi. Fost l-atturi nsibu lil Margherita Buy, Isabella Ferrari u Marina Massironi. Material Girls Italia 1, 21>10

Film Amerikan tal-2006 b’re;ija ta’ Martha Coolidge li fih naraw ]ew;t a[wa bniet, ulied industrijalist jg[ixu [ajja bla inkwiet ta’ xejn jixtru dak kollu li jaraw b’g[ajnejhom u jiffrekwentaw festa wara l-o[ra. I]da x’ji;ri?

Barbara Bach f’xena mill-film

L-a[[ar programm Stejjer - NET Television 21.32

Fl-a[[ar programm minn din is-sensiela bi produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Stephanie Chircop, barra li naraw l-a[[ar preparamenti g[al-Log[ob Olimpi/i li se jsiru f’Londra u li se jibdew sitt ijiem o[ra,

naraw xi xeni minn wara lkwinti waqt it-t[ejjija tat-tnaxil programm l-ie[or barra dak tal-lum. Waqt is-sensiela kienu ttrattati aktar minn 15-il sport differenti.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

22 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Mu]ika

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 09:00 - BBC 09:05 Naqra, Nitfa, Tikka 11:00 Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 05:45 Qari millBibbja, 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 – Int, Fejn Sejjer? 10:05 - Gallerija (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:05 - Sprint! 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kwadri Titulari (r) 13:00 RTK Qosor 13:05 - Is-Sibt Waranofsinhar (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor, 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Musica Italiana 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Ripetizzjonijiet - Rakkont, Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service

09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - F’:ie[ ilQaddisin 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Nitg[allmu Naqraw l-Evan;elu skont San :wann 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Mill-Bit[a g[all-:enna 23:00 - Ru]arju 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Agente 007 - La spia che mi amava - Raitre, 21>05

Barbara Bach u Roger Moore - protagonisti f’dan il-film Ingli] tal-1977 li partijiet minnu n;ibdu f’Malta. Aktar dettalji f’pa;na 21 TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Realtà (r) 09:00 - Kids TV 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet 12:10 - Harbour Life 12:40 Gadgets 13:10 - Life of Mammals (dok.) 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 Teleshopping 15:05 - The Truth about Food (dok.) 16:00 - A[barijiet 16:05 - Storjografija 16:35 Keeping Up Appearances 17:05 True Stories 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kelma g[all-{ajja 18:35 - Int Min Int? 18:45 - G[awdex Illum 19:20 - Dot EU 20:00 - LA[barijiet 20:40 - Only Fools and Horses 21:15 - Cardiff Singer of the World 2001 22:45 Madwarna 23:00 - L-A[barijiet 23:15 - Il-Kristu tal-Kerrejja (r). TVM 2 07:00 - A[barijiet 13:10 - BBC Gladiators of World War II (dok.) 14:00 - Sa[[tek l-Ewwel 14:10 Battle Castle 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 - BBC - World’s Worst Disasters (dok.) 16:00 Sa[[tek l-Ewwel 16:10 - BBC Gladiators of World War II (dok.) (r) 17:00 - Extraordinary Dogs 17:30 - Mela Isma’ Din 17:40 BBC - Battle Castle (dok.) (r) 18:30 - Swim Up (r) 19:00 A[barijiet bl-Ingli] 19:05 Bijografiji 20:00 - A[barijiet g[al Dawk Neqsin mis-Smig[ 20:10 - BBC - World’s Worst Disasters (dok.) (r) 21:00 Dreams 23:00 - Cardiff Singer of the World. ONE 07:30 - ONE News 07:45 Artzetra 08:30 - ONE News 08:45 - :awhra Maltija (r) 09:00 - Lilliput 09:30 - Teleshopping 10:00 - GO Reality Weekend 10:30 - Sieg[a }mien Sajf 12:00 - Healthy Living (r) 13:00 - GO Reality Weekend 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 - Hazzzard 15:45 - MadDaqqa t’G[ajn (r) 16:45 - GO Reality Weekend 17:30 - ONE News 17:40 - Teleshopping 18:15 - Fresh & Funky 19:30 ONE News 20:10 - GO Reality Weekend 21:35 - Saturday Entertainment 23:15 - ONE News 23:45 - DJ Vision. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u

tal-Ilsien Malti 19:00 - A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno 07:05 - Road Italy 08:00 - Tg 1 mattina 08:20 - La piccola moschea nella prateria (sitcom) 09:00 - Tg 1 09:10 - La casa del guardaboschi (TF) 10:05 - Un ciclone in convento (TF) 10:55 Overland 13 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 Lineablu - Le cinque terre 15:30 - Quark Atlante 16:15 - Dreams Road 2011 17:00 - Tg 1 17:15 A Sua Immagine 17:45 Homicide Hills 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Tg sport 20:35 - Techetechete - Il nuovo che fu 21:20 - Due partite. Film 2009 23:15 - Speciale per

me Souvenir ovvero meno siamo meglio stiamo (varjetà) 01:00 Tg 1 notte 01:15 Cinematografo estate.

Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - Bindi the Jungle Girl (TF) 09:25 - The Latest Buzz (TF) 09:50 Elephant Princess (TF) 10:15 Sulla via di Damasco 10:50 Benvenuti a ‘The Captain’ (TF) 11:30 - La nave dei sogni - Mari del Sud. Film 2003 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Pit Lane 14:00 GP :ermanja 15:30 - Squadra Speciale Lipsia 16:15 - Squadra Speciale Stoccarda 17:00 - Chaos (TF) 17:40 - Due uomini e mezzo (TF) 18:00 - Tg 2 18:05 In buona salute 18:35 - Sea Patrol (TF) 19:30 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Rete di bugie. Film 2009 22:40 Brothers & Sisters (TF) 23:30 Tg 2 notizie 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 storie 01:10 - Tg 2 mizar 01:35 - Tg 2, Si, viaggiare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:30 - Magazzini Einstein 08:00 - Istituzioni 08:50 - Wind at My Back (TF) 09:35 - Stasera mi butto. Film ’67 11:10 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 12:15 - Tgr il settimanale 12:45 Timbuctu 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:50 ?ikli]mu. Tour de France 18:10 Le sorelle McLeond (TF) 19:00 Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 Blob presenta 20:10 - Un caso per due (TF) 21:05 - Agente 007 - La spia che mi amava. Film ’77 23:25 - Tg 3 23:45 - Storie

maledette (dok.) 00:45 - Tg 3 00:55 - Tg 3 salute in forma estate 01:10 - Tg 3 sabato notte 01:35 - JLG#JLG. Film dok ’94. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Superpartes (attwalità) 09:35 Circle of Life (TF) 10:55 Giffoni Film Festival 11:00 Piccoli intriganti. Film 2011 13:00 - Tg 5 13:40 - Il mammo (sitcom) 14:10 - Non smettere di sognare 16:10 - Anni ’60 18:30 - La ruota della fortuna (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:40 - Veline 20:45 - Trofeo Tim Inter Juventus - Milan 23:30 Avvocati a New York (TF) 00:30 - Tg 5 notte 01:00 - Marilyn & Bobby: L’ultimo mistero. Film ’93. Rete 4 07:10 - Mediashopping 08:05 GSG9 - Squadra d’assalto (TF) 09:50 - Detective Monk (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Pacific Blue (TF) 12:55 - Distretto di polizia 3 13:50 - Forum 15:10 - Suor Therese (TF) 17:00 - Lie to Me (TF) 17:55 - Pianeta mare 18:55 - Tg 4 19:35 - Colombo (TF) 21:10 - The Mentalist (TF) 23:50 - Keith. Film 2008 01:35 - Tg 4 night news. Italia 1 07:00 - Mowgli - il libro della giungla (TF) 07:40 - Cartoons 11:00 - Stuart Little 3. Film 2002 12:25 - Studio aperto 13:40 - S! My Dad Says (sitcom) 14:10 Life. Film ’99 16:20 - La leggenda del tesoro scomparso. Film 2006 18:30 - Studio aperto 19:00 - The Last Song. Film 2010 21:10 - Material Girls. Film 2006 23:10 - Top Model per Caso. Film 22001 01:00 - Miami Medical (TF) 01:55 - Studio aperto - la giornata. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - That’s Italia 11:05 - The Show Must Go Short 11:20 - GP Superbike Rep. ?eka 12:30 L’erba del vicino (attwalità) 13:30 - Tg La 7 14:05 - La regina di spade (TF) 15:00 - GP Superbike Rep. ?eka 16:10 JAG - Avvocati in divisa (TF) 18:05 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - Cash Taxi (kwi]]) 21:10 - Impero (dok.) 23:35 - Tg La 7 23:40 Tg La 7 sport 23:45 - Dagobert. Film ’84 01:50 - M.O.D.A.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - 7F 08:30 - F. Cinema 09:05 - Kont taf? 09:15 - F News 09:30 -Storjografija 10:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:05 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Vespri 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 06:55 - Vivere 07:30 - Tempesta d’amore (soap) 08:30 Centovetrine (soap) 11:10 - Il falco e la colomba (TF) 13:10 Non ditelo alla sposa 14:10 Nokia Amici in Tour 15:40 Amici di Maria 2011 in Tour Backstage 16:10 - Giro Giro Bimbo 16:50 - Spose Extralarge 17:30 - Uomini e donne 18:40 Elisa di Rivombrosa 20:25 Così Fan Tutte 20:50 - Love Bugs 21:10 - Amore sui tetti. Film 2009 23:05 - Uomini e donne 00:15 - Il bello delle donne. BBC Entertainment 07:10 - Tellytales 07:20 Bobinogs 07:30 - Nina and the Neurons 07:45 - Show Me Show Me 08:10 - Boogie Beebies 08:25 - Doctor Who 09:10 - One Foot in the Grave 09:40 Dinnerladies 10:10 - As Time Goes By 10:40 - The Weakest Link 11:25 - Coast 12:25 Robin Hood 13:10 - After You’ve Gone 13:40 - 2point4 Children 14:10 - Casualty 15:00 - EastEnders 17:00 - Monarch of the Glen 17:50 - Doctor Who 18:35 - Doctor Who Confidential 18:45 - Robin Hood 19:30 - ’Allo, ’Allo! 20:00 - Rev 20:30 - Gavin and Stacey 21:00 - Live at the Apollo 21:45 - Fawlty Towers

22:20 - Great Ormond Street 23:10 - The Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:40 - Twenty Twelve. TCM 008:40 - Gunsmoke 09:45 - The High Chaparral 10:50 - Pork Chop Hill. Film ’ (A) 12:40 Star! Film ’ (U) 16:00 - Around the World in 80 Days. Film ’ (U) 18:35 - The Oklahoman. Film ’57 (U) 20:00 - Gremlins 2: The New Batch. Film ’90 (12) 22:00 - True Lies. Film ’94 (15). MGM Movies 07:50 - For Better or for Worse. Film ’90 (15) 09:25 - Billion Dollar Brain. Film ’67 (PG) 11:15 - The Charge of the Light Brigade. Film ’68 (PG) 13:25 The Calendar Girl Murders. Film ’84 (15) 15:00 - Report to the Commissioner. Film ’75 (AA) 16:55 - The Great Train Robbery. Film ’79 (PG) 18:45 - MGM’s Big Screen 19:05 - Where Angels Fear to Tread. Film ’91 (PG) 21:00 - Kidnapped. Film ’71 (U) 22:45 - Rollerball. Film ’75 (AA). Diva Universal 06:55 - Wolff’s Turf 08:45 Crossword 09:00 - At Risk 10:45 - Fede Cieca 11:00 - JAG 13:00 - Mystery Woman 14:42 Love at First Sight 15:00 Agatha Christie’s Marple 16:53 SMS 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:44 Il Maestro 18:57 BackStage 19:05 - ER 21:00 JAG 23:00 - The Memoirs of Sherlock Holmes. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 07:45 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Giant Floating Bridge 09:05 Mighty Ships: MS Oasis of the Seas 10:00 - Dual Survival: Bitten 10:55 - Dual Survival: Out of Africa 11:50 - Dual Survival: Hippo Island 12:45 Dual Survival: Up the River 13:40 - Extreme Engineering: Gotthard Tunnel 14:35 Deconstruction: Pneumatics 15:05 - Deconstruction: Plumbing 15:30 - Huge Moves 16:25 - How It’s Made 16:55 How Stuff’s Made 17:20 - Crisis Control: Panama Canal, Panama City 18:15 - Battle Machine

Bros: Ripsaw Revolution 19:10 How It’s Made 19:40 - How It’s Made 20:05 - Dynamo: Magician Impossible 21:00 - An Idiot Abroad: Karl Comes Home 21:55 - Ultimate Survival: Iceland Fire and Ice 22:50 Dual Survival: Soaked 23:45 Moments of Terror: North Hollywood Shootout.

07>00 09>15 10.00 11.00 14>00 14>05 15>00 15>05 17>30 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>00 21>30 21>32 22>30 23>00

Melita Movies 10:00 - Flubber 11:30 - Garfield 12:50 - Fever Pitch 14:30 - Big Mommas: Like Father, Like Son 16:13 - Hollywood Buzz 16:35 Salt 18:15 - Eat Pray Love 20:32 - Hollywood Buzz 21:00 Street Kings 2: Motor City 22:35 - Transporter 3 00:20 Angels & Demons. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Glee 19:15 Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 - True Blood. Biography Channel 07:00 - The Real Hustle. Storage Wars: 07:30 - Operation Hobo 08:00 - Blame It on the Rain 08:30 - Viva La San Francisco 09:00 - Highland Anxiety 09:30 - Hang ’em High Desert. Billy the Exterminator: 10:00 Extreme Gator 10:30 - Attack of the Trash Can Raccoon 11:00 Deadly Snake on the Loose! 11:30 - Attack of the 15-Foot Snake. Little Miss Perfect: 12:00 - Destinee vs Shelbie 13:00 Brianna vs Lexi 14:00 - Kiki and Kiersten. Storage Wars: 15:00 Operation Hobo 15:30 - Blame It on the Rain 16:00 - Viva La San Francisco 16:30 - Highland Anxiety 17:00 - Hang ’em High Desert 17:30 - Operation Hobo 18:00 - Blame It on the Rain 18:30 - Viva La San Francisco 19:00 - Highland Anxiety 19:30 - Hang ’em High Desert. Billy the Exterminator: 20:00 Extreme Gator 20:30 - Attack of the Trash Can Raccoon. 21:00 Kalgoorlie Cops 22:00 - Parking Wars 23:00 - Snapped: Women Who Kill: Misty Witherspoon.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:10 - See The Sea 08:15 - James the Cat 08:20 Fluffy Gardens 08:35 - Mio Mao 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Oswald 09:50 - Kipper 10:00 - Brambly Hedge 10:30 - Brambly Hedge 11:00 Anthony Ant 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Thomas and Friends 13:50 - Bob the Builder 14:00 - Fireman Sam 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Oswald 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:00 - Brambly Hedge 17:30 - Brambly Hedge 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:55 - My Animal Family

06>39

19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 Pingu 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - My Animal Family 19:55 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Tiny Planets 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam. Disney Channel 08:10 - Jessie 08:35 - ANT Farm 09:00 - Austin and Ally 09:25 - The Thirteenth Year 10:50 Phineas and Ferb 11:05 - Fish Hooks 11:25 Have a Laugh 11:30 - Shake It Up 11:55 - Good Luck Charlie 12:20 - ANT Farm 12:45 - Austin and Ally 13:10 - Jessie 13:30 - Have a Laugh 13:35 - Phineas and Ferb 16:00 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 17:20 - ANT Farm 17:45 - Austin and Ally 18:10 - Wizards of Waverly Place 19:00 - Good Luck Charlie 19:25 Jessie 19:50 - The Thirteenth Year 21:15 Phineas and Ferb 21:30 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody 22:45 - Sonny with a Chance.

Bejni u Bejnek - Norman Darmanin Demajo NET News Wheelspin RPM (r) Teleshopping NET News For/ina (r) NET News (ikompli) For/ina PQ NET News {a]en u Mrar (ep. 3) (r) Tlug[ tal-Lottu U/u[ NET News Be PM 4 a Day Anali]i tal-A[bar (r) NET News Stejjer Anali]i tal-A[bar (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 - Tour de France Cycling 09:45 - FIS Summer GP Ski Jumping 11:00 - Mundialito Beach Soccer (live) 12:15 - Mundialito Beach Soccer (live) 13:30 - Tour de France Cycling 14:00 - Tour de France Cycling: Stage 19: BonnevalChartres (live) 17:45 - FIS Summer Grand Prix Ski Jumping 19:00 - Total KO 20:00 - Fight Club 22:00 - FEI Global Champions Tour Equestrian 23:15 - Intercontinental Challenge Rally 23:45 - FIS Summer GP Ski Jumping. GO Sports 1 07:00 - PL: Wk 49 07:30 - Serie A: Rd 27: Palermo v Roma 09:30 - 141st Open Champ. 2012: Highlights 10:00 - Trans World Sport 11:00 - F1: Grosser

Preis Santander Von Deutschland, Hockenheim: Practice 3 (live) 12:15 - The Champ.: Wimbledon 2012: Serena Williams v Petra Kvitova 14:00 - F1: Grosser Preis Santander Von Deutschland, Hockenheim: Qual. (live) 15:30 - ATP 250 Series: Gstaad: SF (nr live) 20:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Roger Federer v Mikhail Youzhny 22:30 - F1: Grosser Preis Santander Von Deutschland, Hockenheim: Qual. 00:00 - ATP World Tour 500: German Tennis Champ., Hamburg: SF.

GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Football's Greatest 09:30 - Barclays PL: Wk 33: Swansea City v Everton 11:30 - Serie A: Rd 28: Roma v Genoa 13:45 ATP World Tour 500: German Tennis Champ., Hamburg: SF (live) 18:45 - Samsung Diamond League: Monaco. GO Sports 3 11:00 - 141st Open Champ. 2012: Day 3 (live) 20:30 - Inter Channel. Melita Sports 1 08:00 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r) 09:55 npower Champ.: Nottingham Forest v West Ham Utd: dtd. 28.08.12 (r) 11:55 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Bayern Munich: dtd. 11.12.11 (r) 13:55 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r) 15:25 America's Cup: World Series: Naples: Day 1 (r) 17:30 - NBA: Chicago @ Oklahoma City: dtd. 01.04.12 (r) 19:15 - WWE: Superstars 20:05 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Bayern Munich: dtd. 11.12.11 (r) 22:00 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r) 23:20 - WWE:

Superstars (r) 00:10 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r). Melita Sports 2 12:00 - WWE: RAW (r) 12:50 FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r) 14:10 NBA: Chicago @ Oklahoma City: dtd. 01.04.12 (r) 15:55 Fight Code: Milan 17:45 npower Champ.: Nottingham Forest v West Ham Utd: dtd. 28.08.12 (r) 19:40 - Copa Libertadores: Boca Juniors v Universidad de Chile: dtd. 14.06.12 (r) 21:50 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r) 23:45 - WWE: Superstars (r) 00:35 - Men's EHF Euro 2012: SF: Spain v Denmark: dtd. 27.01.12 (r). Melita Sports 10 19:00 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r) 20:50 NBA: Chicago @ Oklahoma City: dtd. 01.04.12 (r) 22:30 America's Cup: World Series: Naples: Day 1 (r) 00:30 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r). Malta Stars 08:00 - Boxing: Prize Night: Dolmen dtd. 11.05.12 (r) 09:45 European Nations Cup: Div 2A: Malta v Sweden: dtd. 21.04.12 (r) 11:50 - MFA Futsal League 2nd Div.: Melita v City Boys (r) 13:25 - BOV PL: Floriana v Hibernians: dtd. 18.02.12 (r) 15:45 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Ghajnsielem: dtd. 19.02.12 (r) 17:30 - BOV PL: (r) 19:45 - Boxing: Prize Night: Dolmen dtd. 11.05.12 (r) 21:30 Malta Rugby Football Union (r) 23:05 - European Nations Cup: Div 2A: Malta v Sweden: dtd. 21.04.12 (r) 01:10 - BOV PL: Floriana v Hibernians: dtd. 18.02.12 (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r) 09:55 npower Champ.: Nottingham Forest v West Ham Utd: dtd. 28.08.12 (r) 11:55 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Bayern Munich: dtd. 11.12.11 (r) 13:55 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r) 15:25 America's Cup: World Series: Naples: Day 1 (r) 17:30 - NBA: Chicago @ Oklahoma City: dtd. 01.04.12 (r) 19:15 - WWE: Superstars 20:05 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Bayern Munich: dtd. 11.12.11 (r) 22:00 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine vs. Hungary (r) 23:20 - WWE: Superstars (r) 00:10 - La Liga: Getafe v Real Madrid: dtd. 04.02.12 (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

24 Festi I}-}URRIEQ

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu Fil-Knisja Ar/ipretali u matri/i ta]-}urrieq qed tkun i//elebrata l-festa f’;ie[ ilBeata Ver;ni Marija Sultana :miel tal-Karmelu. G[ada jum il-festa fid-9 a.m. tibda lquddiesa Kantata Solenni u din se titmexxa mis-sa/erdot novell Fr. Dillon Bugeja. Il-pane;ierku se jsir millKappillan Patri Renald Loffreda O.Carm. Kif tispi//a l-quddiesa titkanta l-Antifona ‘Flos Carmeli’ mu]ika ta’ Paolo Nani (1844) u jitkanta l-Innu popolari. Fis-6 p..m jibda l-G[asar Solenni u se jmexxi Fr Dillion

Bugeja mbag[ad fis-7.15 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni blistatwa tal-Madonna talKarmnu, kapolavur talmarmista Salvu Psaila. Qabel ma l-istatwa tal-Madonna talKarmnu tid[ol fil-knisja ssir e]ortazzjoni tal-okka]joni u fid-d[ul tag[ha fil-knisja titkanta l-Antifona ‘Flos Carmeli’, ting[ad il-Kurunella tal-Madonna, ssir /elebrazzjoni Ewkaristika, bews tarRelikwija u jitkanta l-Innu popolari. Festi ta’ barra: G[ada fil10.45 a.m. jibda mar/ briju]

mill-Banda tal-G[aqda Karmelitana u Banda Queen Victoria ta]-}urrieq. Filg[axija se jkun hemm tliet baned mistiedna, ilBanda Peace tan-Naxxar, ilBanda Re :or; V talImqabba u l-Banda tasSo/jetà Filarmonika Nazionale La Valette tal-Belt. Radju Le[en il-Karmelitani qed ixandar fuq il-Frekwenza ta’ 101.4 FM u qed ixandar ilfunzjonijiet kollha tal-knisja kif ukoll l-attivitajiet l-o[ra konnessi ma’ din il-festa kbira li ssir ta’ kull sena fi]}urrieq.

For/ina 2012 fuq NET Television Il-programm For/ina 2012 g[ada se jkun qieg[ed ixxandar live mil-lokalità ta]-}urrieq biex tixxandar diretta l-festa ad unur Sidtna Marija Omm u :miel tal-Karmelu. Ix-xandira diretta tibda fis-6:40 p.m. TA’ SANNAT – G{AWDEX

Il-festa ta’ Santa Margerita Ver;ni u Martri F’Ta’ Sannat G[awdex qed tkun /elebrata l-festa ta’ Santa Margerita Ver;ni u Martri G[ada fid-9 a.m. tibda l-quddiesa pontifkali solenni u se jemxxi Monsinjur Isqof Mario Grech. Waqt din il-quddiesa se jindaqq ‘Missa In Honorem S. Margeritae’ tas-Surmast Charles Camilleri. Fis-6.30 p.m. jibda l-G[asar Solenni bil-mu]ika u wara

titkanta l-Antifona. Se jmexxi Monsinjur :u]eppi Grech. Fit-7.45 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ Santa Margerita Ver;ni u Martri u se jmexxi Monsinjur Renato Borg. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta’ barra: G[ada fis-2 p.m. jibdew it-ti;rijiet tal-

bhejjem. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, il-Banda Cittadina La Stella tal-Belt Victoria u l-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala G[awdex. Il-pur/issjoni se tkun akkumpanjata mill-Banda tasSo/jetà Mu]ikali Santa Margerita Ver;ni u Martri ta’ Sannat. Fl-10.30 p.m. jibda mar/ briju] mill-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala.

L-IMSIDA

Il-festa ta’ San :u]epp Fl-Imsida qed tkun /elebrata l-festa tal-glorju] Patrijarka San :u]epp. G[ada fid-9.30 a.m. tibda l-quddiesa solenni tal-festa li se titmexxa minn Monsinjur Paul C. Vella. Il-pane;ierku se jsir minn Monsinjur Ar/ipriet Dr Joe Zammit. Fis-6 p.m. tibda quddiesa li se jmexxi Dun Mark Andrè

Camilleri. Fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp u se jmexxi lKanonku Dun Philip Gambin. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Il-kor u l-orkestra se jkun mmexxija mis-Surmast Mro James Chappell.

Festi ta’ barra: G[ada fl10.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda tal-G[aqda

Mu]ikali Melita Banda San :u]epp tal-Imsida li se jibda minn fejn il-:ibjun. Il-pur/issjoni filg[axija se tkun akkumpanjata millBanda tal-G[aqda Mu]ikali }ejtun.

ID-DWEJRA – G{AWDEX

Il-festa ta’ Sant’ Anna Fid-Dwejra G[awdex nhar il-{amis li ;ej 26 ta’ Lulju se tkun /elebrata l-festa ta’ Sant’Anna. Nhar il-{amis li ;ej Jum il-Festa ta’ Sant’Anna, il-knisja se tkun miftu[a l-;urnata kollha sal10 p.m. Il-[in tal-quddies se jkun fis-6 a.m. u fl-10 a.m. u tibda

o[ra fl-12 p.m. Fl-4.30 p.m. jibda r-Ru]arju u Kurunella u fl-4.30 p.m. tibda quddiesa. Fis-7 p.m. tibda Kon/elebazzjoni Solenni bis-sehem tan-Nanniet u se jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech. Fiha se ssir il pre]entazzjoni tat-trabi u tat-tfal lil

Sant’Anna. Se jie[u sehem ilkor tal-parro//a Lawrenzjana Levita Laurentius. Wara ssir fjakkolata madwar il-kappella u se ting[ata tifkira lil dawk il-koppji kollha li se jippre]entaw lit-trabi u t-tfal tag[hom kif ukoll lin-nanniet pre]enti. Il-kappella nhar ilfesta tag[laq fl-10.30 p.m.

L-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fi]-}urrieq ritratt me[ud minn Robert Inguanez

RA{AL :DID

Il-festa ta’ Kristu Re F’Ra[al :did qed issir ilfesta ta’ Kristu Re. G[ada fid-9.30 a.m. tibda l-quddiesa Kantata Solenni u din se titmexxa mill-Kappillan Dun Vin/enz Cachia. Waqt din il-funzjoni se jie[u sehem il-Kor Mirabitur ta[t id-direzzjoni ta’ Simone Attard. Fis-6 p.m. tibda quddiesa Kantata Solenni se tindaqq bil-kant tal-G[asar Solenni u se jmexxi Monsinjur Charles J. Scicluna fejn se jag[mel ukoll il-pane;ierku. Fis-7.45 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’

Kristu Re u se jmexxi Monsinjur Dun Edgar Attard. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta’ barra: G[ada fil-11am jibda mar/ briju] mill-Banda tas-So/jetà Filarmonika Fra Antoine De Paule ta’ Ra[al il-:did. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna, ilBanda tal-G[aqda Mu]ikali Marija Annunzjata ta’ {alTarxien u l-Banda tasSo/jeta Mu]ikali San Lawrenz tal-Birgu.

L-IMDINA

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu Fl-Imdina qed tkun /elebrata l-festa tal-Madonna tal-Karmnu. G[ada jum ilfesta l-[in tal-quddies se jkun fil-5.30 a.m. fis-7 a.m. u fit-8.30 a.m. Fis-6 p.m. jibda l-G[asar Solenni u fis-6.30 p.m. tibda l-quddiesa Kantata Solenni u din se titmexxa millPirjol Provin/jali Patri Michael Farrugia O.Carm J.C.D. Il-pane;ierku se jsir mill Pirjol Patri Amadeo J. Zammit O.Carm. Fit-8 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa tal-

Madonna tal-Karmnu u se titmexxa mill-Provin/jal Patri Michael Farrugia O.Carm JCD bis-sehem talkor ta[t id-direzzjoni ta’ Marie Therese Vassallo. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-Antifona ‘Flos Carmeli’ u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Festi ta’ barra: G[ada filg[axija se jkun hemm ilparte/ipazzjoni tal-Banda Dekana u Cittadina l’Isle Adam tar-Rabat li se takkumpanja l-pur/issjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Passatemp 25 Mimdudin>1. Te[lis minn te, vit, u lewwel vokali (6) 4. Indanna (8) 9. Referenza (6) 10. Ri]q [a]in (8) 12. ?aflis tax-xita jew trab blilma (4) 13. u 28. U]a l-intelli;enza tieg[u (5, 1’4) 14. Wesg[a f’teatru fejn latturi jirre/taw (4) 17. }ew; tu]]ani u nofs (6) 18. u 20. {ut li ;ieli [arab malawrat (6) 20. Ara 18 21. Tlesta, spi//a (6) 27. Numru ta’ snin li jg[addu

28. 29. 32. 33. 34. 35.

biex wie[ed jie[u lawrja (4) Ara 13 Xi jfissru dawn: “xxxxxx” fl-a[[ar ta’ ittra? (4) Nistag[;eb (8) Il-kalzetti tal-ir;iel (6) SKARTANA (Anagramma): Is-suf skur innukklat ta’ [rief ]g[ar Russi (8) Kwadri m[affrin fil-blat fejn l-ilma ba[ar jit[alla jin;ama’ u jinxef biex isir mel[ (6)

Weqfin>1. Bdil ta’ bolli jew kartolini (7) 2. u 22. Il[na ta’ r;iel (8,7) 3. Frotta fil-kantina? (4) 5. Mbotta ’l ;ewwa (6) 6. U]a ri;lejk b’kemm g[andek forzi (4) 7. G[add imkattar (6) 8. Stat Amerikan mag[ruf

g[al kes[a kbira li tag[mel (6) 11. u 26. Il-karozzin kien [adlu postu (6) 15. Parti jew bi//a li to[ro; minn lista? (5) 16. Ix-xewka tad-dahar (5) 19. Nies ta’ qalb kbira hekk ikunu (8) 22. Ara 2 23. Evita, dabbar rasu (6) 24. Rej[et, ma baqg[etx tajba (6) 25. {ofra fil-blat u fil-presepju (6) 26. Ara 11 30. }arbun f’nofs il-bagalja? (4) 31. Dehra, panorama jew pittura ta’ pajsa;; (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>- 1. :rajja; 4. Monotona; 9. Suprem; 10. Maratona; 12. Mrar; 13. Grada; 14. Bard; 17. Andrew; 18. u 20. Xettru; 21. Immuta; 27. Adam; 28. Pesta; 29. Skop; 32. Ixxemmex; 33. Stalel; 34. Karrakka; 35. Flotta. Weqfin> 1. :isimna; 2. Applawda; 3. Jiem; 5. Olanda; 6. Omar; 7. Onorat; 8. Amanda; 11. u 26. Frosta; 15. u 16. Terra ferma; 19. Muskolat; 22. Appella; 23. Pa/ikk; 24. {anxar; 25. Tedesk.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-Numri

In-numru 43531, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri b’[ames figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn it-tliet listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Graziella Cassar, 123, Triq ix-Xatt, il-G]ira G}R1027.

Soluzzjoni ta’ tisliba bin-numri


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

G{ALL-KIRI

Il-Belt Valletta

POST g[all-kiri g[al u]u esklussiv g[al kummer/. Area 54 metru kwadru. G[al aktar informazzjoni ikteb P.O. Box 284 In-Nazzjon.

Il-Qala G[awdex

GARAXX 20 pied x 10 piedi, mhux imbieg[ed minn {ondoq ir-Rummien. Fih dawl, ilma, toilet u shower, tajjeb g[all-velle;;jatura, livell ma’ triq €450 fis-sena. ?emplu 21487458 jew 99803558.

VETTURI

Citroen C2 VTR

SEWDA dejjem iggaraxxjata. Extras jinkludu VTR alloys, bucket seats b’trimmings kulur oran;jo, electric windows u mirja, power steering, kundizzjoni tajba [afna. 42,000kms, mudell 2006. Sid wie[ed. Prezz €6,500 o.n.o. ?emplu 99056674.

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra,

xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina,

one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Pushchair

3 wheeler Neoato Reverso Sport, kundizzjoni perfetta, ftit u]ata, €125. Puschair Inglesina, kundizzjoni tajba [afna €50. ?emplu 79409398.

JIN{TIE:U

Labourer

IL-KUMPANIJA Starfruit Ltd. li hija involuta f’importazzjoni ta’ frott frisk, tixtieq timpjega full-time persuna responsabbli u ener;etika b[ala labourer. Dawk li g[andhom eta’ bejn l-20 u l-40 sena u interessati, huma mitluba ji;u f’dan l-indirizz: Starfruit Ltd. 7, Triq il-:ibjun, {atAttard.


Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

27 MFA

Approvati diversi tibdiliet fir-regoli Il-Kunsill tal-MFA approva numru ta’ bidliet fl-istatut tal-asso/jazzjoni, fosthom irregoli li g[andhom x’jaqsmu ma’ players li huma re;istrati mal-klabbs, regoli tal-kompetizzjonijiet, regoli li g[andhom x’jaqsmu malkampjonati tal-YFA, regoli li g[andhom x’jaqsmu malkompetizzjonijiet tal-kampjonati tan-nisa u regoli li g[andhom x’jaqsmu mal-FA Trophy. In-numru ta’ players barranin li se jkunu jistg[u jilag[bu se jibqa’ dak ta’ erbg[a filwaqt li tlieta se jkunu dawk li jistg[u jilag[bu fl-Ewwel Divi]joni. Intant, mill-ista;un li ;ej, fit-Tieni u fit-Tielet Divi]joni jista’ jilg[ab player barrani. Ta’ min jinnota li players li mhumiex Maltin li jkunu lag[bu g[al tal-anqas erba’ snin fis-settur talyouths ma jitqisux b[ala players barranin. Ir-regola li timijiet tatTieni u t-Tielet Divi]joni ma jistg[ux jakkwistaw aktar minn player li g[andu 35 sena jew aktar issa tne[[iet. Rigward players eli;ibbli biex jilag[bu fil-Youth League dawn huma: Players imwielda fl-1994 u fl-1995 jistg[u jilag[bu f’Section A. Players iwmielda fl-1993, 1994 u fl-1995 jistg[u jilag[bu f’Section B. Players imwielda fl-1993, 1994 u fl-1995 u li g[alqu ]mienhom fil-;urnata talpartita jistg[u jilag[bu f’Section C u D. Dan ifisser li f’Section A u B it-timijiet ma jistg[ux ju]aw aktar minn tliet players tal-U17 filwaqt li f’Section C u D ma kienx hemm tibdiliet. F’dawn is-sections, it-timi-

jiet ma jistg[ux ju]aw aktar minn sitt players li g[andhom minn tal-anqas 19-il sena imma fl-istess [in m’g[andhomx 20 sena. G[a]-]ew; sta;uni li ;ejjin, players imwielda fl1997 u li huma players tattim nazzjonali Malti ta’ ta[t is-17-il sena ma jistg[ux jie[du sehem f’kompetizzjonijiet tal-Youths. Mill-ista;un 2013-14, Section A, B, C u D se jkunu mag[mula minn 10 timijiet u l-bqija tat-timijiet jilag[bu f’Section E. Dan ifisser li l-a[[ar tmien timijiet li se jispi//aw fla[[ar tmien postijiet f’Section D matul l-ista;un li ;ej ikunu relegati g[al Section E. :ie ]velat ukoll li mhux se jibqa’ jkun hemm ]ew; kompetizzjonijiet tanKnock Out u se jkun hemm biss wa[da. Kull tim li jikkompeti filYouth League se jkun jista’ jikkompeti f’din in-Knock Out. Fl-ewwel rawnd se jilag[bu timijiet minn Section C, D u E filwaqt li lklabbs l-o[rajn jid[lu filkompetizzjonijiet aktar ma din tavvanza. Il-kampjonati ta’ Section A u B se jibdew fis-17 ta’ Ottubru u jintemmu fit-2 ta’ Mejju. Il-partiti validi minn dawn il-kampjonati se jinbdew jintlag[bu kull nhar ta’ Erbg[a u {amis. Il-kampjonati ta’ Section C u D jibdew fit-3 ta’ Settembru u ji;u fi tmiemhom fl-1 ta’ Mejju. Il-partiti validi minn dawn il-kampjonati jintlag[bu t-Tnejn u t-Tlieta. Kull partita tintlag[ab fit8pm ;ewwa grawnds differenti madwar Malta. Ta’ min jinnota li l-grawnd tas-

Hibernians ji//elebraw ir-reb[ tal-U*Bet FA Trophy ta’ sta;un ilu wara li reb[u l-finali kontra Qormi. Fl-ista;un li ;ej il-holders jibdew jilag[bu mit-tielet rawnd tal-kompetizzjoni.

Centenary se jintlag[bu fih log[ob fis-6pm. G[axar timijiet se jkunu qed jie[du sehem f’Sezzjoni A, B u C waqt li 18-il tim se jie[du sehem f’Sezzjoni D. Fi tmiem l-ista;un ]ew; timijiet se jer;g[u jkunu promossi u relegati minn kull sezzjoni u l-a[[ar tmien timijiet f’Sezzjoni D se jkunu relegati f’Sezzjoni E li se tibda mill-ista;un ta’ wara. Il-kompetizzjoni KnockOut minn din is-sena se jkollha format ;did b[al dik organizzata fit-timijiet talkbar fejn kull tim jista’ jilg[ab kontra xulxin fis-sezzjonijiet kollha. Sezzjoni C u D se jibdew il-kampjonat it-Tnejn 3 ta’

Settembru waqt li l-kampjonati ta’ Sezzjoni A u B jibdew l-Erbg[a 17 ta’ Ottubru. Il-klabbs li se jie[du sehem f’Sezzjoni A din issena huma Mosta, Pietà, Qormi, Valletta, St. Patrick, St. Andrews, Birkirkara, Hibernians, {amrun S. u Floriana. Intant, fil-kampjonat tannisa tmien timijiet se jissieltu g[all-Ewwel Divi]joni filwaqt li t-timijiet li jifdal se jilag[bu fit-Tieni Divi]joni. Il-format ta’ dawn il-kampjonati jkun de/i] aktar tard meta jkun mag[ruf e]att innumru ta’ timijiet li se jkunu qed jikkompetu. Rigward l-FA Trophy se

tintlag[ab rawnd preliminari, dejjem jekk ikun hemm aktar minn 64 tim jikkompetu. Din ir-rawnd isir biex minn dawn l-24 tim jg[addu 24 li jilag[bu fl-ewwel rawnd. Tnax-il tim jg[addi millewwel rawnd biex b’hekk dawn jing[aqdu ma’ 28 tim ie[or u b’hekk f’dan irrawnd ikun hemm total ta’ 40 tim. Fit-tielet rawnd, l-20 tim li g[addu mir-rawnd pre/endenti jing[aqdu ma’ 12-il tim tal-Premier biex b’hekk, f’din it-tielet dawn ikun hemm total ta’ 32 tim. L-ewwel sitt timijiet li spi//aw mal-ewwel sitta filPremier huma seeded fittielet rawnd.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

28 Sport

Il-:appuni] Kohei Uchimura

OLIMPJADI

Uchimura lest biex juri x’jaf Fl-2008, f’;urnal sportiv, kien hemm artiklu dwar Kohei Uchimura, atleta li kwa]i [add ma kien jaf bih. F’din irrivista kien hemm kliem ta’ tif[ir g[al dan l-atleta li jipprattika d-dixxiplina tal;innastika. Fir-rivista kien hemm miktub li dan jista’ jkun wie[ed mill-aqwa atleti fl-Olimpjadi li ;ejjin u fil-fatt, Uchumira hu wie[ed millatleti li mistennija j[allu impatt. L-atleta :appuni], li g[ad g[andu 23 sena, ilu jirba[ medalja wara o[ra g[al dawn l-a[[ar tliet snin. Minkejja li ilu jirba[ dawn l-a[[ar snin jekk Uchimura jfalli waqt ilmument ta’ prova f’Londra, dan ma jkunx la[aq dak li kul[add qed jistenna li jil[aq. Uchimura sar l-ewwel ;innasta li qatt reba[ tliet titli mondjali konsekuttivi u bissa[[a ta’ dawn is-su//essi [afna qed jistaqsu jekk

hemmx xi [add kapa/i jeg[leb l-isfida ta’ dan l-atleta ta’ klassi g[alih. Bla dubju, l-akbar tg[eddida g[al Uchimura hi bit-tim ?ini] li erba’ snin ilu f’Beijing stess iddomina u reba[ disa’ medalji minn 14-il wa[da tad-deheb f’din iddixxiplina. It-tim tal-ir;iel reba[ sebg[a minn tmien medalji tad-deheb li kien hemm g[ad-dispo]izzjoni. Fil-kategorija tan-nisa, huma [afna l-atleti li qed jaspiraw li jimxu fuq il-passi tal-le;;endarji Olga Korbut, Nadia Comaneci, Mary Lou Retton u Nastia Liukin. Il-kompetizzjonijiet tal;inniastika se jibdew fid-29 ta’ Lulju u hekk kif dawn jibdew se jkun hemm diversi w/u[ ;odda. Fosthom se jkun hemm Jordyn Wieber u Gabby Douglas. Din tal-a[[ar [asdet lil kul[add u reb[et waqt it-trials tal-Istati Uniti.

Dawn it-tnejn se jkunu wkoll fost il-favoriti li jirb[u u b’hekk ikomplu bit-tradizzjoni po]ittiva tal-Amerikani f’din id-dixxiplina waqt lOlimpjadi. Fl-2004 Carly Petterson reb[et il-medalja tad-deheb filwaqt li erba’ snin wara f’Beijing Liukin reb[et id-deheb. “Nemmen li Wieber u Dougles huma kapa/i jirb[u. Ma rridux ninsew lir-Russa Viktoria Komova. Sena ilu din tilfet il-medalja tad-deheb proprju kontra Douglas,” qalet Shannon Miller li hi l-aktar mara Amerikana li kisbet su//ess waqt l-Olimpjadi. Minbarra r-Russi u /-?ini]i wie[ed ma jistax ma jsemmix lir-Rumeni li kemm-il darba kienu vi/in li jirb[u. Beth Tweddle, li se tkun qed tikkompeti quddiem il-pubbliku tag[ha stess, se tag[mel minn kollox biex tirba[ lewwel medalja Olimpika fil-

karriera tag[ha. Catalina Ponor, li kienet reb[et tliet medalji waqt l-Olimpjadi ta’ Atnei ta’ tmien snin ilu, se tirritorna wara li f’Mejju li g[adda kisbet su//ess waqt ilKampjonati Ewropej. Il-:ermani]a Oksana Chusovitina se tittama li tirba[ is-sitt medalja tag[ha fl-Olimpjadi u jekk tag[mel dan, twaqqaf rekord u ssir laktar atleta li qatt reb[et medalji f’din id-dixxiplina. Chusovitina, li matul il-karriera tag[ha rrappre]entat tliet pajji]i, ilha tikkompeti ferm aktar mir-rivali tag[ha Douglas u Weiber. Din mhix se tkun qed tikkompeti f’Londra biex i]]id mal-esperjenza tag[ha i]da biex turi li g[adha wa[da mill-aqwa atleti f’din id-dixxiplina. Din tal-a[[ar, erba’ snin ilu spi//at fit-tieni post u [adet ilmedalja tal-fidda, u din iddarba trid tag[mel pass aktar ’il quddiem biex tirba[ iddeheb. Jiekol biex jirba[

Il-Bra]iljan Ricardo Winicki li qed jiekol biex i]id 10kg

Ricardo Winicki, windsurfer Bra]iljan, qed jiekol ta’ bilfors biex i]id fil-pi] u b’hekk ikollu i]jed /ans li jirba[ waqt l-Olimpjadi ta’ Londra. Tmien snin ilu, Winicki, mag[ruf b[ala Bimba, kien ji]en 10kg inqas mil-lum u dakinhar kien ferm vi/in li jirba[ medalja Olimpika. Winicki, li g[andu 32 sena, se jie[u sehem fl-Olimpjadi g[ar-raba’ darba u jittama li jikseb su//ess fil-bajja ta’ Weymouth. Skont dan il-windsurfer, aktar ma jkun tqil aktar ikun kapa/i jibqa’ j]omm stabbli fuq is-surfboard tieg[u. “Jien persuna li ma tantx ikolli aptit

niekol u li nitlef il-pi] malajr. Innutajt li min ikun tqil ikun aktar kapa/i j]omm fuq issurfboard u b’hekk ikun f’po]izzjoni a[jar biex jirba[,” spjega Winicki. Dan tal-a[[ar, tmien snin ilu kien ji]en 67kg u din id-darba jittama li sa meta jibdew lOlimpjadi jkun ji]en 10kg aktar. Waqt l-Olimpjadi ta’ Ateni ssurfboard kienet tg[a;;el fir-ri[ filwaqt li waqt l-Olimpjadi ta’ erba’ snin ilu f’Beijing ma tantx kien hemm ri[ u l-kompetituri li kienu tqal kellhom problema. Jidher li f’Londra se jkun hemm [afna ri[. Winicki mhux biss se jkun madwar 10kg aktar imma se jkollu tmien snin o[ra ta’ esperjenza f’dan l-isport. Barra minn hekk, reba[ ukoll it-titlu mondjali fl-2007 filPortugall. Waqt il-Kampjonati Amerikani dan reba[ ukoll tliet medalji tad-deheb mill2003 imma g[adu di]appuntat b’dak li kien se[[ f’Ateni. Bimba kien fil-finali u biex jikseb post fuq il-podju ried biss jispi//a mal-ewwel 15 i]da d-destin ried li spi//a fis17-il post u fil-klassifika ;enerali spi//a fir-raba’ post. “Dakinhar kont qed na[seb li di;à rba[t. Din id-darba ma rridx ng[odd flieles qabel ifaqqsu,” qal Winicki. Jihder li dan hu l-a[[ar /ans g[al Winicki biex jirba[ flOlimpjadi g[ax millOlimpjadi tal-2016 l-isport tal-kitesurfing se jie[u post ilwindsurfing. Winicki jemmen li jekk idde/i]joni tkun uffi/jali, [afna windsurfers Bra]iljani jibdew jipprattikaw il-kitesurfing meta wie[ed iqis li fl-2016 lOlimpjadi se jsiru proprju filBra]il.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Sport 29 FUTBOL

Zamparini ma jiddispja/ihx bid-de/i]jonijiet li [a Il-President kontroversjali ta’ Palermo, Maurizio Zamparini matul dawn la[[ar jiem g[alaq 10 snin b[la President tal-klabb minn Sqallija. Zamparini qal li ma jiddispja/ihx dwar id-de/i]jonijiet li [a matul dawn l-a[[ar 10 snin. Matul dawn l-10 snin Zamparni [atar madwar 20 kow/. “Ma jiddispja/ini xejn dwar dak li idde/idejt. Kull de/i]joni li [adt kienet esperjenza. Fil-ftubol fa/li ti]balja,” qal Zamaprini. Zamparini qal li ;ieli qam u ta tort lilu nnifsu ta’ meta laffarijiet marru [a]in imma qatt ma g[addielu minn rasu biex jirre]enja. “L-aqwa kow/ li qatt kelli kien Francesco Guidolin filwaqt li l-aktar player li impressjonani kien Pastore. Pastore ;ieli bikkieni daqskemm wera log[ob kbir. Meta kien mistoqsi liema

kienet l-isba[ log[ba dan qal li kienet dik tas-6 ta’ April tal-2008 meta Palermo kienu g[elbu lil Juventus 3-2. Dakinhar kien Mattia Cassani li skurja l-gowl de/i]iv li ta r-reb[a lit-tim Sqalli. Zamparini qal li laqwa goalkeeper li kellu kien Sirigu filwaqt li fa[[ar attakkanti b[al Amauri, Toni u Miccoli. “Meta kellna lil Cavani kul[add qal li mhux attakkant tajjeb. I]-]mien tana parir,” qal Zamaprini. Rigward l-ambizzjonijiet tat-tim, Zamaprini qal li Palermo jittamaw li jkunu mal-ewwel sitta. Mangia jrid jimxi fuq il-passi ta’ Prandelli Il-kow/ tat-tim nazzjonali Taljan ta’ ta[t il-21 sena,

Devis Mangia qal li se jipprova jimxi fuq il-passi tal-kow/ nazzjonali Cersare Prandelli.

Il-President ta’ Palermo, Maurizio Zamparini

Mangia [a post Ciro Ferrara wara li dan tal-a[[ar ing[aqad ma’ Sampdoria. “Nirringrazzja lill-FIGC ta’ din l-opportunità. Li tmexxi lit-tim nazzjonali ta’ ta[t il-21 sena hu wie[ed mill-aqwa

karigi li jista’ jkollok. G[andi e]empju li se nimxi fuqu, Prandelli u se nag[mel minn kollox biex na[dem b[alu. Waqt il-Euro kul[add ra li ttim Taljan kien mag[qud,” qal Mangia.

Mangia, li [adem ma’ Varese u Palermo se jiddebbuta mat-tim nazzjonali ta’ ta[t il-21 sena meta dawn jilag[bu partita ta’ [biberija kontra l-Olanda fil-15 ta’ Awwissu.

FUTBOL

‘Nistg[u nirb[u l-kampjonat ming[ajr ma nonfqu flus kbar’

Russel Mark u Lauryn Mark, ]ew; tiraturi li se jie[du sehem fl-Olimpjadi li huma mi]]ew;in imma mhux se jit[allew jorqdu fl-istess kamra

OLIMPJADI

Mhux se jkun jista’ jorqod ma’ martu It-tiratur Awstraljan Russel Mark qed jilmenta min[abba li mhux se jit[alla jorqod flistess kamra ma’ martu, li hi wkoll tiratura, waqt lOlimpjadi ta’ Londra. IlKumitat Olimpiku Awstraljan ma tahx permess biex jaqsam kamra ma’ martu Lauryn. Din se tkun is-sitt darba li Mark se jkun qed jie[u sehem fl-Olimpjadi. Fl-edizzjoni tal1996 f’Atlanta dan kien reba[ il-midalja tad-deheb fid-

Double Trap. “Safejn naf jien mhux illegali li norqod fl-istess kamra ma’ marti. Pruvajt nag[mel punt imma [add ma ta kasi,” qal Mark. Mark issa se jkollu jaqsam kamra ma’ Michael Diamond. “Li hu ]gur li Michael mhux gustu] daqs marti,” qal b’ton ironiku Mark. Mark hu [abib personali ta’ Nick Green li hu x-chef de mission Awstraljan. Mark qal

li minkejja din id-de/i]joni li ma tantx ni]litlu tajba, irrelazzjoni bejn dawn it-tnejn g[adha wa[da tajba. “Fil-verità jien qieg[ed hawn biex nikkompeti u mhux biex nargumenta dwar min se jorqod mieg[i. Imma in[oss li din hi diskriminazzjoni kontra l-eterosesswali g[ax hawn koppji omosesswali li t[allew jorqdu fl-istess kamra,” temm jg[id Mark.

OLIMPJADI

L-Istati Uniti jeg[lbu lir-Renju Unit It-tim tal-basketball talir;iel tal-Istati Uniti beda j[ejji g[all-Olimpjadi b’reb[a ta’ 118-78 kontra rRenju Unit. G[al din il-partita kien hemm total ta’ 17,000 ru[ pre]enti. Deron Williams u Carmelo Anthony, it-tnejn li huma skurjaw 19-il punt u dawn kienu tnejn minn sitt players tal-Istati Uniti li la[qu /-/ifra doppja.

Din ir-reb[a waslet 10 ijiem qabel ma l-Istati Uniti jibdew l-avventura tag[hom kontra Franza, partita valida minn Grupp A. Erba’ snin ilu l-Amerikani reb[u lmedalja tad-deheb f’Beijing u huma l-favoriti g[ar-reb[ tal-medalja tad-deheb f’Londra. Ironikament, kienu lIngli]i li marru fil-vanta;a;

i]da dawn ma g[arfux jiddefendu kontra l-qawwa talAmerikani. L-Amerikani jilag[bu wkoll kontra lAr;entina, it-Tune]ija, inNi;erja u l-Litwanja. Ir-Renju Unit, fil-grupp tieg[u jilg[ab kontra lAwstralja, il-Bra]il, i/-?ina, Spanja u r-Russja. Il-log[ob tal-basketball jibda fid-29 ta’ Lulju.

Il-manager ta’ Arsenal, Arsene Wenger qal li lGunners xorta jistg[u jirb[u lkampjonat anke jekk m’g[andhomx il-flus li g[andhom ir-rivali tag[hom. Arsenal ilhom ma jirb[u tazza sa mill-2004 meta dawn kienu reb[u l-FA Cup. Chelsea u Man City, minn dak i]-]mien ‘l hawn reb[u lkampjonat u anke l-FA Trophy grazzi g[all-fatt li nxtraw minn sidien biljunarji. Huma [afna partitarji ta’ Arsenal li jikkritikaw lillklabb min[abba li ma jintefqux flus biex ikunu akkwistati players ;odda. Barra minn hekk [afna players ta’ Arsenal b[alma huma Clichy, Fabregas, Toure u Nasri telqu lil dan il-klabb min[abba li riedu jing[aqdu ma’ klabb li jirba[ l-unuri. Jidher li issa jmiss lil Van Persie biex jitlaq lill-klabb min[abba l-istess ra;uni. “Jekk ma tistax tla[[aq finanzjarjament ma’ klabbs o[rajn ma jfissirx li ma tistax tirb[ilhom fil-grawnd. Meta bdejt na[dem f’dan il-pajji] [add ma kien jirra;una b’dan il-mod. Il-mentalità nbidlet meta diversi barranin bdew jixtru l-klabbs Ingli]i,” qal Wenger. “Kull meta nfaqna l-flus infaqniehom bil-g[aqal u fuq players ta’ klassi. Jekk wie[ed i[ares lejn dawn la[[ar 15-il sena minn dejjem kellna players b[al dawn,” kompla jg[id il-kow/ Fran/i]. Wenger qal li minflok jikkritikaw, il-partitarji g[andhom ikunu kburin bil-

mod ta’ kif isiru l-affarijiet fi [dan il-klabb. “F’dawn la[[ar snin bnejna tim u grawnd ;did u minbarra li bnejna grawnd m’g[andniex dejn kbir,” qal Wenger. Filwaqt li [afna klabbs qed igorru min[abba l-li;i talFinancial Fair Play (FFP), Wenger qal li din se tg[in biex id-differenza bejn it-timijiet tonqos u b’hekk il-kampjonat ikun wie[ed aktar e//itanti. “Meta wie[ed i[ares lejn listorja tal-kampjonat Ingli] jara li klabbs b[al Nottingham Forest, Aston Villa u Derby County kollha reb[u l-kampjonat. Jekk ji;i ]mien fejn dan jer;a’ jkun possibbli ]gur li jkun ta’ ;id g[all-futbol,” qal Wenger. “Fil-fehma tieg[i jekk biex tirba[ tazza tag[mel telf ta’ 150 miljun lira sterlina kull sena m’g[andekx g[al xiex tifra[. Huwa ;ust li jkollok bilan/ bejn dak li dda[[al u dak li tonfoq,” temm jg[id Wenger. Al-Sadd iridu lil Arshavin Il-klabb mill-Qatar, AlSadd jidhru interessati filwinger ta’ Arsenal Andrey Arshavin. Klabb ie[or li hu interessat fis-servizzi ta’ dan il-player hu Zenit St Petersburg, il-klabb li kien

mieg[u Arshavin qabel ma ffirma ma’ Arsenal. Arshavin, sena ilu kien b’self ma’ Zenit St Petersburg u jidher li dan se jag[]el li jibqa’ mag[hom milli jing[aqad ma’ Al-Sadd.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

30 Sport UEFA

Tispikka Dynamo kontra Feyenoord Dynamo Kyiv se jilg[abu kontra Feyenoord fit-tielet rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[a/-Champions League. Din bla dubju hi l-aktar partita li tispikka, partita bejn ]ew; timijiet li g[andhom esperjenza vasta f’din ilkompetizzjoni. Feyenoord kienu reb[u /-Champions League fl-1970. It-tim Olandi] jittama li jpatti g[at-telfa li kien sofra fil-fa]i tal-gruppi tal-2003. F’Rotterdam dawn spi//aw 00 imma fi Kiev dawn tilfu 20. Dan sar mag[ruf hekk kif ilbiera[ telg[u l-poloz g[attielet rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[a/Champions League. It-tieni legs tat-tieni rawnd g[adhom iridu jintlag[bu ;img[a o[ra. Jekk Valletta jdawru rri]ultat kontra Partizan u jg[addu, jilag[bu kontra AEL Limassol ta’ ?ipru jew Linfield tal-Irlanda ta’ Fuq. Valletta tilfu l-ewwel leg f’Malta bl-iskor ta’ 4-1. Fenerbahce, li sena ilu kienu sospi]i mi/-Champions League se jilag[bu kontra ttim Rumen ta’ Vaslui. L-ewwel legs tat-tielet rawnd jintlag[bu fil-31 ta’ Lulju u l-1 ta’ Awwissu filwaqt li t-tieni legs jintlag[bu fit-7 u fit-8 ta’ Awwissu. Ir-rebbie[a ta’ dawn i]-]ew; legs jissieltu g[all-post fil-fa]i tal-gruppi ta/-Champions League filwaqt li t-telliefa jilag[bu fil-play-offs tal-Europa League. It-tlug[ tal-poloz talplay-offs hi fl-10 ta’ Awwissu. Intant, telg[u ukoll il-poloz tat-tielet rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[all-Europa League. Inter se jilag[bu kontra rrebbie[ bejn Hajduk Split u

FC Skonto. Jidher li lavversarji ta’ Inter se jkunu lKroati min[abba li dawn reb[u l-ewwel leg 2-0. Liverpool se jilag[bu kontra r-rebbie[ bejn Renova tal-Ma/edonja jew FC Gomel tal-Bulgarija. Dawn tal-a[[ar reb[u l-ewwel leg barra minn darhom 2-0. L-ewwel legs tat-tielet rawnd jintlag[abu fit-2 ta’ Awwissu filwaqt li t-tieni legs jintlag[bu fid-9 ta’ Awwissu. Il-poloz> Champions League III Rd NK Maribor (SVN) jew FK Zeljeznicar (BIH) v F91 Dudelange (LUX) jew FC Salzburg (AUT) FC BATE Borisov (BLR) jew FK Vardar (MKD) v KS Skënderbeu (ALB) jew Debreceni VSC (HUN) CFR 1907 Cluj (ROU) v FC Slovan Liberec (CZE) jew FC Shakhter Karagandy (KAZ) RSC Anderlecht (BEL) v Shamrock Rovers FC (IRL) jew FK Ekranas (LTU)

FK Buducnost Podgorica

(MNE) jew WKS Slask Wroclaw (POL) v The New Saints FC (WAL) jew Helsingsborgs IF (SWE) Ulisses FC (ARM) jew FC Sheriff (MDA) v PFC Ludogorets Razgrad (BUL)

jew GNK Dinamo Zagreb (CRO) Celtic FC (SCO) v HJK Helsinki (FIN) jew KR Reykjavík (ISL) Molde FK (NOR) jew FK Ventspils (LVA) v FC Flora Tallinn (EST) jew FC Basel 1893 (SUI) MSK Zilina (SVK) jew Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR) v Neftci PFK (AZE) jew FC Zestafoni (GEO) AEL Limassol FC (CYP) jew v Valletta FC (MLT) jew FK Partizan (SRB)

Fenerbahce SK (TUR) v FC Vaslui (ROU) Motherwell FC (SCO) v Panathinaikos FC (GRE) FC Copenhagen (DEN) v Club Brugge KV (BEL) FC Dynamo Kyiv (UKR) v Feyenoord (NED) Europa League III Rd

Athletic Club v NK Slaven Koprivnica (CRO) jew Portadown FC (NIR) FC Anzhi Makhachkala (RUS) jew Budapest Honvéd FC (HUN) v Lokomotiv Plovdiv 1936 (BUL) jew Vitesse (NED) ?nter Bakı P?K (AZE) jew Asteras Tripolis FC (GRE) v CS Marítimo FC Rapid Bucure?ti (ROU) jew Myllykosken Pallo-47 (FIN) v sc Heerenveen (NED) Ruch Chorzow (POL) jew FK Metalurg Skopje (MKD) v FC Metalurgi Rustavi (GEO) jew FC Viktoria Plzem (CZE) AC Horsens (DEN) v FC Dacia Chisinau (MDA) jew IF Elfsborg (SWE) APOEL FC (CYP) jew FK Senica (SVK) v KF Tirana (ALB) jew Aalesunds FK (NOR) Inter v HNK Hajduk Split (CRO) jew Skonto FC (LVA) FK Vojvodina (SRB) jew FK Suduva (LTU) v SK Rapid Wien (AUT) KRC Genk v FC Milsami Orhei (MDA) jew FC Aktobe (KAZ) NK Olimpija Ljubljana (SVN) jew Tromso IL (NOR) v FC Metalurh Donetsk (UKR) jew FK ?elik NikSic (MNE) FC Twente (NED) jew FC Inter Turku (FIN) v FK Mladá Boleslav (CZE) jew Thor Akureyri (ISL) Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (ISR) jew FC Shirak (ARM) v PAOK FC

Multa ta’ 15-il elf ewro g[al Cassano L-attakkant internazzjonali ta’ Milan Antonio Cassano kien immultat 15-il elf ewro millUEFA wara l-kummenti li g[adda kontra l-omosesswali waqt ilEuro 2012. Kelliem g[all-UEFA qal li Cassano kien immultat min[abba kliem diskriminattiv kontra sezzjoni ta’ nies. Il-UEFA qalet li Cassano g[andu tlett ijiem /ans biex jappella mis-sentenza. Il-ka] kien qam waqt il-Euro 2012 meta waqt konferenza tala[barijiet tat-tim nazzjonali Taljan, Cassano ntalab jag[ti kummenti dwar dokumentarju li deher fuq stazzjon televi]iv Taljan, fejn intqal li fl-iskwadra Azzurra hemm ]ew; plejers omosesswali. Ir-risposta ta’ Cassano waqt din il-konferenza tal-a[barijiet kienet

din:“Dik problema tag[hom. Nittama li m’hemmx xi wie[ed fit-tim nazzjonali”. Wara dawn ilkummenti Cassano kien talab apolo;ija fejn qal li ma ried joffendi lil [add u ma riedx jo[loq kontroversja, u qal li jaqbel li kul[add g[andu jkollu llibertà li jag[]el l-orjentazzjoni sesswali li jrid. I]da minkejja dan, il-kummenti ta’ Cassano kienu qajmu polemika kbira u protesti minn g[aqdiet favur id-drittijiet talomosesswali. Cassano kien fost l-iktar li impressjonaw fil-Euro 2012, fejn ta kontribut siewi biex l-Italja waslet sal-finali. Cassano sar pedina fundamentali fl-iskwadra ta’ Cesare Prandelli wara li dan kien imwarrab mill-prede/essur tieg[u Marcello Lippi.

Is-Segretarju :enerali tal-UEFA, Gianni Infatino waqt it-tlug[ tal-poloz

AGF Århus (DEN) jew FC Dila Gori (GEO) v FC Levadia Tallinn (EST) jew Anorthosis Famagusta FC (CYP) SK Slovan Bratislava (SVK) jew Videoton FC (HUN) v FC Differdange 03 (LUX) jew KAA Gent (BEL) AIK Solna (SWE) jew FH Hafnarfjordur (ISL) v Xazar Lankaran FK (AZE) jew KKS Lech Pozna? (POL) Eski?ehirspor (TUR) jew Saint Johnstone FC (SCO) v Olympique de Marseille (FRA) FC Naftan Novopolotsk (BLR) jew FK Crvena zvezda (SRB) v AC Omonia (CYP) PFC Levski Sofia (BUL) jew FK Sarajevo (BIH) v JJK Jyvaskyla (FIN) jew FK Zeta (MNE) VMFD ?algiris (LTU) jew VfB Admira Wacker Modling (AUT) v AC Sparta Praha (CZE) NK Osijek (CRO) jew Kalmar FF (SWE) v BSC

Young Boys (SUI) jew FC Zimbru Chi?in?u (MDA) Dundee United FC (SCO) v FC Dinamo Moskva (RUS) FC Arsenal Kyiv (UKR) v ND Mura 05 (SVN) jew PFC CSKA Sofia (BUL) Bursaspor (TUR) v Maccabi Netanya FC (ISR) jew KuPS Kuopio (FIN) FC Steaua Bucure?ti (ROU) v FC Spartak Trnava (SVK) jew Sligo Rovers FC (IRL) FK Renova (MKD) jew FC Gomel (BLR) v Liverpool FC (ENG) FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) jew SV Ried (AUT) v SK Liepajas Metalurgs (LVA) jew Legia Warszawa (POL) NK Siroki Brijeg (BIH) jew Saint Patrick’s Athletic FC (IRL) v Hannover 96 (:ER Servette FC (SUI) jew FC Gandzasar Kapan (ARM) v Rosenborg BK (NOR) jew FC Ordabasy Shymkent (KAZ)

TENNIS

Monfils ukoll jirtira mill-Olimpjadi Il-Fran/i] Gael Monfils ilbiera[ [abbar li mhux se jie[u sehem fitturnament Olimpiku tat-tennis. Fi stqarrija ma[ru;a millorganizzaturi ntqal li n-numru 15 taddinja mhux se jie[u sehem min[abba problemi fi]i/i u postu se jittie[ed minn Fran/i] ie[or Julien Benneteau. B’hekk il-Fran/i]i f’dan it-turnament se jkunu Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet u Julien Benneteau. Monfils mhux l-ewwel tennista ta’ fama li [abbar li mhux se jie[u sehem wara li l-{amis kien l-Ispanjol Rafael Nadal li [abbar li mhux se jie[u sehem min[abba problemi fi rkopptu. Rafael Nadal reba[ il-midalja tad-deheb fla[[ar Olimpjadi f’Beijing erba’ snin ilu. Mit-turnament tan-nisa rtirat ukoll il:ermani]a Andrea Petkovic.

Il-Fran/i] Gael Monfils


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

Sport 31 FUTBOL

‘B]ajt li Rooney se jbati’ Il-manager ta’ Man Utd Alex Ferguson ]vela li be]a’ li l-attakkant Ingli] Wayne Rooney kien se jbati waqt ilEuro 2012. Fil-fatt, Rooney kellu wirjiet di]appuntanti waqt il-Euro u l-Ingilterra kienet eliminata kontra lItalja fil-kwartifinali. Wayne Rooney tilef lewwel ]ew; partiti, kontra Franza u kontra l-I]vezja min[abba li dan kien qed jiskonta sospsenjoni li ng[atat lilu min[abba li tke//a firrawnd ta’ kwalifikazzjoni g[all-Euro. Rooney irritorna g[al log[ob kontra l-Ukrajna u skurja l-gowl tar-reb[a i]da dan il-gowl kien biss l-unika [a;a tajba li g[amel l-eks player ta’ Eveton. {afna sostnew li Andy Carroll ta’ Liverpool kien [aqqu jibda minflok Rooney. Mill-a[[ar log[ba talkampjonat sa meta Rooney lag[ab l-ewwel log[ba tieg[u g[addew [ames ;img[at u

nofs. “Lil Rooney nafu u naf li biex ikun f’forma tajba irid ikun qieg[ed jilg[ab b’mod konsistenti. Rooney player robust u jekk jag[mel perjodu ma jilg[abx irid tlieta jew erba’ partiti biex ji;i f’siktu,” qal Ferguson. Fil-fatt, il-kundizzjoni ta’ dan il-player kienet wa[da fjakka u l-player li ma’ Man Utd hu mdorri jsib ix-xibka b’mod regolari deher tqil. “Kienet diffi/li g[al Rooney biex jilg[ab ]ew; partiti de/i]ivi fi spazju ta’ jumejn,” kompla Ferguson. G[all-kuntrarju ta’ Rooney, sie[bu Danny Welbeck ta’ Man Utd irritorna lura millEuro b’rasu mg[ollija. Ilplayer ta’ 21 sena beda lerba’ partiti tal-Ingilterra mill-bidu u skurja l-gowl tarreb[a kontra l-I]vezja. B[alissa hemm spekulazzjonijiet li Robin van Persie ta’ Arsenal jista’ jing[aqad ma’ Man Utd u Ferguson wissa lil Welbeck li

Wayne Rooney fl-azzjoni waqt il-Euro 2012

minkejja li dan kellu Euro po]ittiva jrid jibqa’ juri log[ob tajjeb jekk irid jibda malewwel 11. Welbeck, matul lista;un li g[adda skurja anke 12-il gowl mar-Red Devils. “Welbeck g[ad ikun player

Reb[a g[al Mark Cavendish

Mark Cavendish jidher jirba[ l-istadju tal-biera[

fortunatament ma we;;g[ux serjament. Jassisti g[all-istadju talbiera[ kien hemm ukoll ilPresident Fran/i] Francois Hollande li ra t-Tour mirre;jun ta’ Correze fejn

g[andu r-residenza tieg[u. Illum issir id-19-il tappa li tkun dik ta’ qabel l-a[[ar. Din se tkun tellieqa kontra l-[in fuq distanza ta’ 53.5 km fejn Wiggins mistenni li jkabbar il-vanta;;.

FUTBOL

Real se jibdlu l-isem tal-grawnd Skont rapporti fil-;urnali Spanjoli Real Madrid qed jikkunsidraw ibiddlu l-isem tal-grawnd Santiago Bernabeu min[abba li la[qu ftehim mal-kumpanija Emirates. Skont dawn irrapporti d-diri;enti Madrileni ma tantx jixtiequ jbiddlu lisem tal-President le;;endarju imma jekk dawn

jiskurjahom,” qal Ferguson. Il-kuntratt ta’ Welbeck jintemm fi tmiem l-ista;un li ;ej u hu mistenni li fix-xhur li ;ejjin dan jibda jitkellem mad-diri;enti ta’ Man Utd biex i;edded il-kuntratt.

TENNIS

TOUR DE FRANCE

Mark Cavendish kellu sprint mill-aqwa lbiera[ biex reba[ it-18-il stadju tat-Tour de France. Din kienet it-tieni reb[a g[al Cavendish li kien reba[ it-tieni stadju fl-ewwel jiem tat-Tour. Fl-a[[ar metri l-leader tatTour Bradley Wiggins u /champion tad-dinja Mark Cavendish inqalg[u flimkien ma’ /iklisti o[ra millkumplament tal-grupp biex taw l-isprint finali li ntreb[et minn Cavendish quddiem lAwstraljan Matt Goss u sSlovakk Peter Sagan. Bradley Wiggins ]amm ilflokk l-isfar b’vanta;; ta’ ]ew; minuti u [ames sekondi fuq Chris Froome u ]ew; minuti u 41 sekonda fuq Vincenzo Nibali. Fl-istadju tal-biera[ kien hemm in/ident kurju] meta kelb [are; fit-triq u Philippe Gilbert, Denis Menchov u Arthur Vichot waqg[u i]da

mill-aqwa, jonqsu biss i]id in-numru ta’ gowls li jiskurja. Sena ilu skurja 12-il gowl imma biex tkun attakkant talaqwa kalibru trid tiskurja minn tal-inqas 20 gowl. Nemmen li kapa/i

u g[alhekk jidher li l-kunjom Bernabeu xorta se jibqa’ parti mill-isem. Jidher li Real se jiffirmaw kuntratt ta’ [ames snin ma’ Emirates u dawn tal-a[[ar se jag[tu lil Real 53 miljun ewro g[al kull sta;un li lisem tal-grawnd ikun ‘FlyEmirates-Bernabeu’. Minbarra li jinbidel l-isem

tal-grawnd, mill-2013, fuq ilgear ta’ Real se jkun hemm ukoll il-logo tal-kumpanija. Jekk dan kollu jse[[ dan ikun it-tieni grawnd li jkollu l-isem ta’ Emirates fih. Arsenal, ftit snin ilu semmew il-grawnd il-;did tag[hom proprju Emirates Stadium. Ilgrawnd ta’ Real infeta[ fl1947 u jesa 85,454 ru[.

Tibdil fid-dati ta’ Wimbledon Mill-2015, il-Grand Slam ta’ Wimbledon mhux se jibqa’ jibda fil-25 ta’ :unju u jintemm fit-8 ta’ Lulju. Dan g[aliex mill-2015 dan il-Grand Slam se jibda fid29 ta’ :unju u jintemm fit12 ta’ Lulju biex ikun hemm tliet ;img[at bejn ilGrand Slam ta’ Wimbledon u dak ta’ Franza. Il-bidla saret wara sforzi li saru min-na[a ta’ All England Club li riedu li ttennisti jkollhom ;img[a ]ejda ta’ mistrie[ wara li jkunu [adu sehem fl-Open ta’ Franza. Propjament, il-membri tal-All England Club xtaqu li dawn it-tibdilet jid[lu fisse[[ mill-2014 g[ax waqt

il-Grand Slam ta’ Wimbledon ta’ dik is-sena se jkun hemm ukoll g[addejjin partiti mit-Tazza tad-Dinja tal-futbol filBra]il. Fost kompetizzjonijiet li se jkunu affetwati b’mod po]ittiv min[abba dawn ittibdiliet hemm ilkampjonati AEGON li jsiru e]att kif jintemm l-Open ta’ Franza. Dan ifisser li t-tennisti jkunu jistg[u jie[du sehem f’din il-kompetizzjoni. Din is-sena, l-eks numru wie[ed fid-dinja, Novak Djokovic ma [ax sehem f’dawn ilkampjonati biex jistrie[ qabel il-Grand Slam ta’ Wimbledon.

FUTBOL

‘Il-kampjonat Taljan m’g[adux jattira plejers kbar’ Id-Direttur Sportiv ta’ Milan, Adriano Galliani sqtarr li l-kampjonat Taljan m’g[adux jattira l-aqwa plejers. Milan, matul il-;img[a g[adhom kemm bieg[u lillattakkant Zlatan Ibrahimovic u lid-difensur Thiago Silva lil PSG li offrewlhom madwar 62 mljun ewro. L-a;ent ta’ Ibrahimovic, Mino Raiola qal li plejers kbar mhux se jibqg[u jag[]lu l-Italja. “Naqbel ma’ Raiola. Irridu na[dmu b’dak li g[andna g[ax diffi/li nixtru plejers kbar,” qal Galliani.

Raiola hu wkoll l-a;ent ta’ Mario Balotelli, attakkant ta’ Man City. Mistoqsi jekk Balotelli hux se jer;a’ jirritorna fl-Italja, Raiola qal li Balotelli se jibqa’ jilg[ab fil-Premiership, kampjonat [afna aqwa minn dak Taljan. Milan s’issa akkwistaw lil Kevin Constant, Francesco Acerbi, Gabriel, Riccardo Montolivo u Bakaye Traore. Is-sitwazzjoni finanzjarja talklabbs Taljani hi wa[da negattiva u huwa g[alhekk li dawn il-klabbs qed jissagrifikaw lill-a[jar plejers tag[hom.


Is-Sibt, 21 ta’ Lulju, 2012

32 Lokali

Jinstab ;ebel ta’ Putirjal ta’ ]mien l-Ingli]i minn Ivan Vassallo

Fl-Arena tal-Indipendenza saret sejba mhux tas-soltu fejn l-indikazzjoni huma li nstab il;ebel li skont issovrintendenza tal-wirt kulturali jista’ jkun parti minn Putirjal li kien inbena fi ]mien l-Ingli]i u li kien twaqqa’ fla[[ar tas-snin sittin. Jidher li dan il-;ebel kien intu]a b[ala radam sabiex tkun tista’ tinbena l-istand talArena li fl-antik kienet tintu]a b[ala parade ground mill-forzi militari Ingli]i. Dan il-;ebel instab waqt xog[lijiet fid-da[la tal-Arena tal-Indipendenza. Dan ixxog[ol jifforma parti minn pro;ett li qed isir biex

jin[olqu aktar postijiet talparke;; billi jing[aqdu lispazju tal-grand stand talarena mal-parke;; li hemm biswit il-lukanda Phoenicia. Dan mistenni j]id 300 post ;did tal-parke;; flimkien ma’ 400 li di;à hemm fil-park and ride, sabiex ipatti g[allparke;; li ntilef minn Pjazza {elsien u Pjazza San :or; bilpro;etti tal-Belt. Chris Paris, i/-Chairman talKorporazzjoni g[arRi;enerazzjoni tal-Port il-Kbir, qal li din is-sejba wasslet g[all-waqfien mix-xog[lijiet sakemm isir l-istudju me[tie; fuq dan il-;ebel u jkun trasferit f’barriera tal-Gvern.

Is-sejba ta’ ;ebel mhux tas-soltu wasslet g[all-waqfien mix-xog[lijiet fil-pro;ett li qed isir biex jin[olqu aktar postijiet tal-parke;; fil-Furjana (Ritratti> Michael Ellul)

media•link COMMUNICATIONS

2012_07_21  
2012_07_21  
Advertisement