Page 6

IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

6 Lokali

50 sena fil-missjoni tal-Bra]il L-Agostinjani huma familja kbira, imxerrdin f’aktar minn 40 pajji] madwar id-dinja. Huma jaqsmu l-[ajja b[ala a[wa, filwaqt li l-[idma li jwettqu hija bla limitu – anke f’diversi pajji]i tal-missjoni. Din issena fil-fatt l-Agostinjani Maltin qed jag[lqu 50 sena fil-Bra]il. In-Nazzjon [a l-kummenti ta’ Patri Constantin Borg li ilu g[al dawn l-a[[ar 37 sena ja[dem fil-Bra]il. Hu spjega kif il-[idma tag[hom hi evidenti fil-bosta missjonijiet, b’mod partikolari fil-qasam tal-;ustizzja so/jali. Meta staqsejna lil Patri Constantin jekk i[ossx innuqqas ta’ Malta, hu deher emozzjonat [afna u qalilna li dawn l-a[[ar seba’ snin beda ji;i kull sena, kemm min[abba sa[[tu kif ukoll biex jara lil [utu. Patri Constantin qalilna li

b[ala parti mill-[idma tag[hom, huma jbig[u [afna prodotti li jag[mlu lparru//ani stess u l-qlig[ imur kollu g[all-;id talkomunità. Fil-Bra]il, ilpatrijiet Agostinjani Maltin jinsabu fil-komunitajiet ta’ Jaguapita, Rolandia u Sao Paolo. Patri Constantin fa[[ar il[idma li Patri Mario Abela jag[mel mal-gruppi ta]]g[a]ag[ li jitilg[u l-missjoni. Fl-1994 Patri Mario beda ji;bor xi ]g[a]ag[ li xtaqu jag[mlu esperjenza missjunarja fis-sajf. L-ewwel grupp kien ta’ [dax-il persuna. Tant marru tajjeb li sal;urnata tal-lum baqg[u ta’ kull sena jtellg[u grupp. Fixxhur qabel ma wie[ed imur il-Bra]il ssir [afna [idma: lezzjonijiet tal-Portugi], live-in, ;bir ta’ fondi, programmi fuq ir-radjijiet u quddisiet f’diversi knejjes.

Bdil fil-kategoriji ta’ bastimenti tas-sajd

Id-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd fi [dan ilMinisteru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali [abbar li lBastimenti tas-Sajd Professjonali part-time (kategorija MFB) jistg[u jbiddlu l-kategorija tal-bastiment tag[hom g[all-kategorija professjonali full-time (kategorija MFA) billi jag[mlu talba lid-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd. Dawk is-sidien tal-bastimenti fil-kategorija MFB li di;à g[amlu t-talba tag[hom mad-Direttorat, m’g[andhomx g[alfejn

jer;g[u japplikaw. Is-sidien ta’ dawn il-bastimenti se ji;u infurmati permezz ta’ ittra mid-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd, sabiex jing[ataw l-informazzjoni dwar il-pro/eduri u d-dokumenti me[tie;a biex wie[ed ikun jista’ jibdel il-kategorija professjonali tal-bastiment tieg[u. Wie[ed jista’ j/empel 22921215-6-7 jew imur fluffi//ju tar-Re;istru talBastimenti u Li/enzji tasSajd f’Xatt il-Barriera, ilBelt, g[al aktar informazzjoni.

Ritratt minn edizzjoni tal-passat tal-maratona ‘O[loq Tbissima’

L-g[axar edizzjoni tal-maratona ‘O[loq Tbissima’ Kollox jinsab ippreparat g[all-g[axar edizzjoni talmaratona ‘O[loq Tbissima’ li se ssir bejn nofsinhar tat-3 ta’ Awwissu u nofsillejl tal{add 5 ta’ Awwissu. Din il-maratona se tkun imxandra mill-istazzjonijiet Maltin fosthom ukoll NET Television, u se tkun inawgurata mill-Ar/isqof Pawlu Cremona u l-President George Abela. Din l-attività li s-soltu ssir f’Lulju, din is-sena se ssir f’Awwissu min[abba li fil-11 ta’ Lulju grupp ta’ 85 voluntier flimkien mal-President ta’ Malta se jmorru l-Perù g[al esperjenza missjunarja. Fr Louis Mallia ddeskriva lill-missjunarji Maltin b[ala ambaxxaturi ta’ Malta li jwasslu l-g[ajnuna lil persuni l-aktar fil-b]onn. L-g[an ta’ din il-maratona hu li titqajjem kuxjenza missjunarja, filwaqt li jin;abru

fondi b’risq il-missjonijiet tasSo/jetà Missjunarja ta’ San Pawl fil-Filippini, fil-Perù u lPakistan u g[al Dar San :u]epp f’Santa Venera. L-organizzaturi tal-maratona qalu li l-avveniment ‘O[loq Tbissima’ jo[loq siner;ija bejn l-ispiritwalità u l-log[ob li se jkun qed isir waqt il-maratona. Minbarra l-ispettaklu, se jkun hemm ukoll numru ta’ volutieri, fosthom membri parlamentari li se jg[inu billi ji;bru hampers li sa jitqassmu mill-voluntiera li se jkunu qed jg[inu lill-familji li l-aktar g[andhom b]onn fil-Perù. Barra spettaklu minn diversi artisti u wirja mis-sezzjoni tal-klieb tal-Korp tal-Pulizija, tul din il-maratona se jkun hemm ukoll numru ta’ kollegamenti mill-missjonijiet tal-MSSP. Dar San :u]epp se tkun miftu[a g[all-pubbliku biex min ikun qed jg[in biddonazzjonijet ikun jaf kif qed ikunu investiti d-donazzjonijiet.

F’rendikont li ng[ata dwar is-somma ta’ kwazi €218,000 li n;abret fil-maratona tassena li g[addiet, t[abbar li din inqasmet f’[ames inizjattivi fosthom Dar San :u]epp, ilmissjoni fil-Pakistan, fil-Perù u fil-Filippini, u pro;etti ta’ evan;elizzazzjoni f’Malta b’medja ta’ €34,200 g[al kull pro;ett. Fr Frankie Cini, id-Direttur ta’ Dar San :u]epp, tkellem fuq ]ew; pro;etti li qed isiru f’Dar San :u]epp. Il-pro;ett li ;ie ffinanzjat mill-maratona tas-sena li g[addiet mar b’risq l-Indepedent Living Project li jg[in lil ]g[a]ag[ ta’ 18-il sena li jkollhom jitilqu middar sabiex jitg[allmu dawk labbiltajiet me[tie;a biex jintegraw fis-so/jetà. Bil-maratona ‘O[loq Tbissima’ ta’ din is-sena se jkun iffinanzjat pro;ett ta’ tuition g[at-tfal, bi s[ab ma’ tliet kumpaniji privati, sabiex dawn it-tfal ikollhom l-istess opportunitajiet daqs tfal o[ra.

2012_07_10  
2012_07_10