Page 12

IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IS-SIRJA

Assad ma jib]ax minn destin ‘b[al ta’ Gaddafi’

Il-Prim Ministru Libjan provi]orju Abdurrahim El-Keib (fin-nofs) u l-Kap tal-Istaff tal-Armata Yusuf al-Mangush jattendu l-gradwazzjoni ta’ fizzjali militari waqt /erimonja f’fa/ilità tat-ta[ri; fi Tripli (Reuters)

IL-LIBJA

Konsensus po]ittiv mill-osservaturi barranin L-osservaturi barranin ilbiera[ iddikjaraw l-elezzjoni storika g[all-assemblea nazzjonali tal-Libja b[ala su//ess waqt li kkonkludew li xi in/identi u protesti fl-in[awi tal-Lvant ma ]ammewx lilLibjani milli jo[or;u bi [;arhom biex jesprimu d-dritt g[all-vot. Sadattant, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Istati Uniti u pajji]i o[ra tal-Punent li appo;;jaw l-impenn tal-Libja g[al futur ;did wara l-era ta’ Muammar Gaddafi kellhom kollha reazzjoni po]ittiva g[all-ewwel pro/ess elettorali [ieles (fuq livell nazzjonali) fil-Libja wara sittin sena. Fl-istess [in, u ftit qabel morna g[all-istampa. bdew de[lin l-ewwel ri]ultati minn din l-elezzjoni li madankollu kienu ftit jew wisq inkonklussivi. Dan meta l-indikazzjonijiet parzjali minn numru ta’ kostitwenzi wrew li l-entità talpartiti ta[t it-tmexxija ta’ Mahmoud Jibril – il-Prim Ministru tar-ribelli Libjani fi ]mien il-gwerra /ivili – kienet qed tgawdi vanta;; f’distrett ta’ Tripli u fil-belt ta’ Zlitan lejn il-Lvant imbieg[ed talpajji].

Fl-istess [in, l-Unjoni g[al Art Twelidna (li titmexxa minn avversarju antik ta’ Gaddafi) kienet fuq quddiem f’Misrata, it-tielet l-akbar belt tal-Libja. Intant, osservaturi millUnjoni Ewropea rrimarkaw li kwa]i l-Libjani kollha vvutaw ming[ajr sens ta’ bi]a’ jew intimidazzjoni u fost konsensus ;enerali li l-protesti ta’ dimostranti li jridu awtonomija akbar g[ar-re;juni Libjani tal-Lvant – u l-in/identi fejn insterqu jew in[arqu xi kaxxi tal-voti – ma jitfg[ux f’dubju l-integrità tal-elezzjoni fuq livell nazzjonali. Kwa]i 1.8 miljuni – ji;ifieri 65 fil-mija fost it-2.8 miljun votanti rre;istrati – tefg[u lvot tag[hom. Il-Libjani, b[alissa, qed jistennew ilpubblikazzjoni tar-ri]ultati uffi/jali minn distrett g[allie[or. Minkejja li l-entità ta’ Mahmoud Jibril tidher f’po]izzjoni a[jar minn talgruppi politi/i I]lami/i (Libjani), [add (ilbiera[) ma kien qed ifassal xenarji konkreti dwar il-kostituzzjoni tal-assemblea storika. Min-na[a tieg[u, Jibril ji/[ad g[al referenzi b[al

‘sekulari’ u jg[id li l-li;i Xarja (I]lamika) hi wa[da mill-prin/ipji tal-alleanza li jmexxi – meta di;à offra li

jifforma koalizzjoni kbira mal-qawwiet politi/i Libjani kollha. Il-partiti ;ew allokati tmenin biss fost il-mitejn si;;ijiet fl-assemblea li trid ta[tar Prim Ministru u Kabinett qabel twitti t-triq g[all-elezzjonijiet parlamentari tas-sena d-die[la fuq ilba]i ta’ Kostituzzjoni li g[ad trid titfassal. Il-120 si;;ijiet li fadal iridu jmorru lill-kandidati indipendenti. Min-na[a tag[hom isSegretarju-:enerali tan-NU Ban Ki-moon fa[[ar l-ispirtu demokratiku tal-vot filLibja waqt li l-President Amerikan Barack Obama qal li qed jistenna b’[erqa biex ja[dem mat-Tmexxija Libjana ;dida. Madankollu, l-inkwiet minn dimostranti f’erba’ /entri talvotazzjoni f’Benga]i (il-benniena tar-rewwixta kontra Gaddafi) jenfasizza [tie;a li lpajji], ’il quddiem, jikkonfronta l-moviment favur rappre]entazzjoni politika u awtonomija akbar g[ar-re;jun Libjan tal-Lvant.

Il-President Sirjan Bashar al-Assad qal li ma jinkwetax li jista’ jmissu l-istess destin tal-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi – li ssena l-o[ra spi//a maqtul f’pajji]u ta[t idejn ir-ribelli – jew li ji;rilu b[all-eks President E;izzjan Hosni Mubarak li tke//a mill-poter f’wa[da mill-aktar rivoluzzjonijiet prominenti tarRebbieg[a G[arbija. Sadattant – u permezz ta’ intervista mal-istazzjon :ermani] ARD – Assad akku]a lill-Istati Uniti, lG[arabja Sawdita, t-Turkija u Qatar li qed jappo;;jaw lit-terroristi li jridu jwaqqg[u lill-Gvern tieg[u u enfasizza li g[adu jmexxi f’Damasku g[aliex g[andu l-appo;; tasSirjani. Skont Assad, il-parti kbira tal-vittmi tal-inkwiet (f’pajji]u) – li llum assuma l-livell ta’ gwerra /ivili – huma ‘s-sostenituri tal-gvern tieg[u’. Dan minkejja li attivisti jinsistu li l-parti kbira ta’ ’l fuq minn 15,000 Sirjani maqtula ta[t idejn ilqawwiet leali g[ar-re;im f’Damasku jinkludu elementi li opponew lill-istess Assad minbarra l-qraba inno/enti tag[hom. Meta staqsewh jekk jib]ax li ji;rilu l-istess b[al Muammar Gaddafi, Assad qal li dak li ;ara lill-eks-dittatur Libjan se[[ b[ala delitt u a;ir selva;; li [add fiddinja ma jista’ ja//etta. Hu mbag[ad sa[aq li dak li g[adda minnu Mubarak hu differenti g[aliex dan kien ;ie su;;ett g[al ;uri. ‘Biex tib]a’ minn [a;a trid tag[mel il-paraguni u tasSirja hi sitwazzjoni differenti g[al kollox li ma tistax titqabbel... Ma tistax t[ossok

imbe]]a’, i]da forsi kapa/i t[oss sens ta’ dispja/ir,’ kien l-a[[ar kumment ta’ Assad. Fi ]vilupp ie[or importanti, Kofi Annan, ir-Rappre]entant tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Lega G[arbija g[as-Sirja, kellu ta[ditiet miftu[a u kostruttivi ma’ Assad f’Damasku fejn jidher li sar qbil ‘dwar latte;;jament li g[andu jittie[ed [alli tieqaf il-vjolenza fit-territorji Sirjani’. Annan g[andu ja;;orna lill-gruppi tar-ribelli Sirjani dwar is-sitwazzjoni u meta lbiera[ mar ukoll fl-Iran biex jiddiskuti l-kri]i tas-Sirja mal-mexxejja f’Tehran. Fi tmiem il-;img[a, Annan ammetta li ma rnexxilux il-pjan g[al soluzzjoni politika tal-vjolenza fis-Sirja u bl-Oppo]izzjoni Sirjani lbiera[ tg[id li qawwiet tar-re;im kienu qed jibbumbardjaw l-in[awi ta’ Deir al-Zour, Deraa, Homs, Aleppo u Damasku. Mifhum ukoll li mietu almenu mija, fil-parti kbira /ivili, f’sensiela ta’ in/identi vjolenti li ddominaw il-jum tal-{add. Min-na[a tieg[u, il-Gvern Sirjan sostna li l-a[[ar ta[ditiet bejn Annan u Assad kienu ‘tajbin u kostruttivi’, b’tal-ewwel jispjega lill;urnalisti f’Damasku li tta[ditiet indirizzaw il-[tie;a li tintemm il-vjolenza minbarra l-mezzi li jistg[u jwasslu g[at-tragward kru/jali. Hawnhekk ukoll Annan insista bl-importanza tad-djalogu politiku ‘u li ja//ettaha wkoll il-President Sirjan, li min-na[a tieg[u a//ertah dwar l-impenn tal-Gvern tieg[u rigward il-pjan g[allpa/i li bla dubju je[tie; li jkun implimentat [afna a[jar milli kien il-ka] s’issa.

2012_07_10  
2012_07_10