Page 10

IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Muscat b’a;ir populist L-a;ir populist tal-Leader Laburista Muscat qieg[ed dejjem jo[ro; aktar fil-bera[. G[alkemm jibqa’ jippo]a ta’ Leader Laburista li jista’ jsib ru[u Prim Ministru, li tkun populist u tg[id iva g[al kollox u lil kul[add hu a;ir irresponsabbli. Mhux biss, i]da hu a;ir perikolu] g[all-futur ta’ pajji]na. A;ir opportunist u arroganti

Filwaqt li Muscat jibqa’ sieket u ine]istenti fi proposti konkreti g[all-isfidi li g[andu quddiemu pajji]na, l-a;ir tieg[u qieg[ed juri aktar minn qatt qabel li hu politiku opportunist. Politiku populist li qieg[ed jevita li jitkellem dwar l-interess tal-poplu tag[na biex jirba[ l-isfidi u jibqa’ kompetittiv biex f’pajji]na jibqa’ jin[oloq ix-xog[ol kif in[olqu 20,000 post tax-xog[ol fl-a[[ar erba’ snin tul din il-le;i]latura li issa tinsab fl-a[[ar sena tag[ha. Muscat mhux biss qieg[ed ikun populist u opportunist, i]da wkoll arroganti fl-atte;;jament tieg[u fil-politika. Fl-og[la istituzzjoni tal-pajji] – il-Parlament – Muscat ukoll qed juri arroganza. In-nuqqas ta’ serjetà fil-politika wrieha Muscat il-;img[a li g[addiet. F’dibattitu importanti dwar l-a[[ar summit Ewropew li fih ipparte/ipa l-Prim Ministru Lawrence Gonzi, Muscat a;ixxa b’arroganza u irresponsabbiltà. Wara li l-Prim Ministru informa lill-Kamra bissehem tal-Gvern Malti f’dan is-summit importanti, Muscat kien fost dawk li g[amlu intervent u staqsa numru ta’ mistoqsijiet. Id-di/enza minn

politiku li g[andu r-responsabbiltà ta’ partit flOppo]izzjoni fil-Parlament, kienet titlob li Muscat jibqa’ jisma’ t-twe;ibiet tal-Prim Ministru. I]da Muscat a;ixxa b’arroganza. Muscat g[a]el li jitlaq ’il barra mill-Kamra, jinjora d-dibattitu li kien g[addej dwar materja ta’ importanza, u pprefera jattendi g[al festin fil{amrun li g[alih kien mistieden ukoll il-Prim Ministru. Muscat jibqa’ jag[]el [a]in

L-g[a]la g[al darb’o[ra [a]ina ta’ Muscat g[andha tifsira. Muscat ma jimpurtahx mill-interess ta’ pajji]na. Muscat wera li ma jinteressahx millpo]izzjoni li [a l-Gvern Malti fis-summit Ewropew. G[a]el minflok, l-interessi personali tieg[u. G[a]el li jattendi g[al festin minflok ma jibqa’ jiddiskuti l-affarijiet l-aktar importanti g[allpoplu Malti u G[awdxi. G[a]la o[ra li turi l-populi]mu ta’ Muscat u n-nuqqas ta’ rispett li g[andu lejn il-Parlament. Dan hu atte;;jament li bil-fatti juri kemm Muscat mhu xejn a[jar minn ta’ qablu. Eks mexxej Laburista, Alfred Sant, fl-istess ;img[a wera di]rispett kbir lejn il-Parlament meta g[ajjar il-Parlament, bil-lingwa :ermani]a, “redikolu”. Sant g[amel din id-dikjarazzjoni waqt dibattitu dwar is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa. B[al Muscat, Sant wera di]rispett. Sant, b[al Muscat, kien arroganti u sa[ansitra

wasal biex iddikjara wkoll li mhux se jisku]a ru[u g[all-kelma li u]a bil-lingwa :ermani]a. Hu /ar li Muscat qieg[ed ikompli fuq il-passat tal-Labour. Xejn ;did. Xejn differenti. M’hemm ebda sinjali ta’ politika ;dida. Xejn ta’ politika ta’ sustanza. L-a;ir ta’ Muscat qieg[ed jikxfu. A;ir arroganti. A;ir li ma jawgurax g[al politika [ielsa mill-parti;jani]mu politiku. Muscat g[adu marbut mal-Labour tal-passat. Li qieg[ed i]id mieg[u Muscat hu li jwieg[ed kollox lil kul[add. L-aqwa li jing[o;ob. L-aqwa li jirba[ il-voti. L-esperjenza tal-a[[ar erba’ snin, mhux biss f’pajji]na i]da fil-politika ekonomika u finanzjarja dinjija, uriet li l-populi]mu ma jag[mel lil [add nies. Pajji]i qrib tag[na qed ibatu g[all-populi]mu ta’ /erti politi/i li naqsu milli jie[du de/i]jonijiet u jag[mlu g[a]liet fl-interess tal-poplu li jirrappre]entaw. Il-Gre/ja, Spanja, l-Italja, il-Portugall u issa wkoll ?ipru qed i[allsu prezz g[oli g[al de/i]jonijet ]baljati li [adu g[aliex g[a]lu li jkunu populisti. Niftakru lil Muscat ifa[[ar lis-So/jalisti Spanjoli. Muscat riedna wkoll inkunu b[al ?ipru u nadottaw il-politika ekonomika ta’ dan il-pajji]. Spanja u ?ipru llum g[andhom ekonomiji falluti. Muscat jimxi fit-triq tal-falliment

Bl-g[a]liet li qed jag[mel Muscat, jekk ikun Prim Ministru, jimxi fit-triq tal-falliment. It-triq populista li qabad Muscat hi t-triq ta’ falliment.

Iktar xog[ol b’koperattivi 1. Ninsabu fis-sena internazzjonali dedikata lill-koperattivi. Is-Sibt li g[adda kien il-jum internazzjonali dedikat g[alihom u dakinhar ]ort wa[da mill-a[jar koperattivi li g[andna fil-pajji], li bdiet bi ftit membri fl-2007 u li llum t[addan 29 membru u timpjega tmien part-timers.

3,300 tour edukattiv

Il-membri tal-Koperattiva Rurali Manikata jkopru bejniethom xejn inqas minn 80 tomna raba’ u l-g[an ewlieni hu li jit[arsu l-ambjent agrikolu u l-istorja ta’ dan ilpost fil-Manikata. Koperattiva li fl-2010 ;iet meg[juna midDipartiment tal-Artijiet sabiex ing[atat proprjetà li fiha lmembri j]ommu frott u [axix

li jbig[uh lill-pubbliku. Ta’ kull sena wkoll, madwar 13,000 student i]uru dan il-post u ;ew organizzati madwar 3,300 tour edukattiv. Koperattiva li qed ti;;enera ;id, e]empju tat-tis[i[ tatturi]mu, priservazzjoni talagrikultura Maltija kif ukoll ]ieda fl-impjiegi. 2. {adt l-okka]joni wkoll biex nag[ti dettalji dwar illinji ;enerali li se nkunu qed na[dmu fuqhom fil-;img[at li ;ejjin biex nemendaw il-li;i tal-koperattivi. Fil-fatt, il-;img[a li g[addiet ressaqt mozzjoni fil-Parlament biex nag[ti avvi] dwar dan. Il-;ebla taxxewka tal-emendi hi l-fehma li hemm lok ta’ aktar koperattivi g[ax dawn

Je[tie; ikollna koperattivi fl-oqsma tar-ri/erka u l-innovazzjoni u nibdew nag[mlu ‘impact assessment’ fuq il-li;ijiet kollha tal-pajji] li jkopru s-settur koperattiv

jo[olqu iktar xog[ol, u xog[ol b’dinjità. Koperattivi so/jali

3. Nemmen li wasal ilmument li l-li;i tippermetti li jkollna koperattivi so/jali, kif je]istu f’diversi pajji]i u li jag[tu prijorità ta’ xog[ol lil gruppi ]vanta;;jati jew persuni b’di]abbiltà. Dwar din, intenni t-tif[ir tieg[i lill-U{M li mag[ha qed na[dmu mill-vi/in biex inda[[lu dan il-kun/ett g[allewwel darba f’Malta. Je[tie; ikollna koperattivi fl-oqsma tar-ri/erka u l-innovazzjoni u nibdew nag[mlu impact assessment fuq il-li;ijiet kollha tal-pajji] li jkopru s-settur koperattiv. Hemm b]onn programm ta’ promozzjoni tal-kun/ett koperattiv b’a//enn fuq il-livell terzjarju. Hemm b]onn nemendaw il-li;i [alli nag[tu spazju li jkun hawn bank koperattiv, xi [a;a li nemmen fiha bis-s[i[, spe/jalment wara li s-sena li g[addiet ]ort u[ud minnhom f’Ruma,

Milan u Brussell. Dawn huma banek li lanqas li ntlaqtu [a]in fil-kri]i finanzjarja ta’ dawn l-a[[ar snin proprju g[aliex l-g[an prin/ipali tag[hom mhux ilqlig[ jew dividends. Bord tal-Koperattivi

4. Irridu nsa[[u l-Bord talKoperattivi bil-possibbiltà li dan jinbidel f’awtorità bi struttura u fondi ne/essarji filwaqt li nag[tu d-dritt ta’ appell mid-de/i]jonijiet talBord lit-Tribunal Amministrattiv. Inda[lu governanza a[jar fil-Fond ?entrali talKoperattivi biex ikun hemm trasparenza u iktar kontabbiltà. Tajjeb ukoll li nag[tu //ans lill-kumpanija li tkun qed ti;i llikwidata biex issir koperattiva. Irridu nag[tu /-/ans fil-ka] ta’ kumpanija sussidjarja li ti;i rkuprata t-taxxa fuq iddividend b’tali mod li l-membri ma jkollhomx g[alfejn i[allsu darbtejn fuq tali d[ul meta jsir final distribution.

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

5. Dan kollu g[aliex nemnu fil-koperattivi u g[ax nemmnu li permezz tag[hom nistg[u tassew no[olqu iktar xog[ol. Ma rridux naraw ]ieda fin-numru biss tal-koperattivi i]da rridu li jissa[[a[ il-kun/ett koperattiv fejn issa[[a tax-xog[ol tkun mibnija fuq il-kapa/itajiet. G[ax tassew, wa[da mill-iprem g[odda ta’ kif tag[ti dinjita lill-[addiem hi li tag[mlu sid tal-impri]a tieg[u, u appuntu, g[alhekk, koperattiva.

2012_07_10  
2012_07_10