Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,174

€0.55

It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Kamara ssawwat ta[t l-istonku u f’dahru minn Ray Abdilla

Fil-Qorti tal-Ma;istrati ilbiera[ bdiet il-kumpilazzjoni ta’ Lance Bombardier Gordon Pickard, ta’ 35 sena, minn {a]-}abbar fejn qed ji;i mixli li biddel it-tra//i tar-reat fil-ka] ta’ qtil ta’ Abdalla Mohammed, ta’ 32 sena mill-Mali, mag[ruf ukoll b[ala Mamadou Kamara, fejn dan spi//a jitlef [ajtu waqt li kien ta[t il-kustodja tal-Forzi Armati ta’ Malta. Mix-xhieda li nstemg[et quddiem il-Ma;istrat Anthony Vella [are; li skont ma qalu l-akku]ati, Abdalla Mohammed irre]ista kemm seta’, bl-istess Pickard jg[id li ]ew; suldati li kienu mieg[u, b’mod partikolari wie[ed minnhom, tah bladdo// fil-parti ta’ ta[t listonku tieg[u u dahru. Il-Kap tal-Iskwadra fitTaqsima tad-Dipartiment tal-Omi/idji Keith Arnaud qal fil-Qorti li Pickard ma kienx ipparte/ipa b’mod attiv fis-swat li sar fil-konfront ta’ Mohammed wara li dan [arab u re;a’ nqabad ftit wara f’{al-Safi fid-29

ta’ :unju li g[adda. Fil-Qorti [are; li Pickard qal lill-Pulizija li huwa ra lill-immigrant jaqla’ bissieq. B’rabta ma’ dan il-ka], li se[[ matul il-lejl ta’ bejn il-:img[a 29 u s-Sibt 30 ta’ :unju hemm ]ew; suldati o[rajn involuti fil-ka], Mark Anthony Dimech ta’ 44 sena mill-G]ira u Clive Cuschieri ta’ 29 sena minn Ra[al :did, li qed ji;u mixlijin bil-qtil volontarju ta’ Abdalla, li kka;unawlu ;rie[i gravi u li biddlu ttra//i tar-reat li se[[ f’vann tas-Servizz ta’ Detenzjoni. Il-Prosekuzzjoni spjegat kif Pickard ipprova jikkalma s-sitwazzjoni fejn wara li ]]ew; suldati l-o[rajn tefg[u lil Mohammed mal-art, dan qala’ sitt daqqiet vjolenti filgroin u dan meta s-suldati kienu libsin ]raben tal-armata li huma ta’ /erta sa[[a. Meta Pickard ra lis-suldat Cuschieri litterallment jixxuttja lil Mohammed, Pickard beda jg[idlu biex jikkalma u qallu “tg[a;;ilx”. g[al pa;na 4

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f’laqg[a mal-membri eletti tal-Kunsill ta’ Misurata (Ritratt> Martin Agius)

Malta se tifta[ uffi//ju konsulari f’Misurata Is-setturi tas-sa[[a, l-edukazzjoni, il-marittimu u l-kummer/ identifikati b[ala dawk fuq quddiem fil-koperazzjoni bejn Malta u l-Libja Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja se jkomplu jissa[[u bil-ftu[ ta’ uffi//ju konsulari Malti fil-belt ta’ Misurata. L-a[bar ta’ dan it-tis[i[ tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-belt Libjana ta’ Misurata ng[atat mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi

S[ana

Parlament

Fil-jiem li ;ejjin mistenni li t-temperatura medja tkun bejn il-35 u s-37 grad

Il-Parlament jiltaqa’ g[all-500 darba

Ara pa;na 3

meta lbiera[ f’Kastilja indirizza lill-membri eletti tal-Kunsill Lokali ta’ Misurta li ;ew Malta flimkien ma’ numru kbir ta’ uffi/jali Libjani mill-komunità kummer/jali ta’ din ilbelt.

Ara pa;na 9

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

2 Lokali NIKET B’niket in[abbru l-mewt ta’

PAULINE CALLUS née Sammut (Tal-Mit[na), armla ta’ Nazzareno u omm il-mibki Joseph, minn {al Safi, li ;rat il-{add 8 ta’ Lulju 2012 ikkonfortata bis-Sagramenti Mqaddsa, fl-g[omor ta’ 93 sena. {alliet jibku t-telfa tag[ha lil uliedha Angela, Paul u martu Sheila, Carmel u martu Denise, Catherine u ]ew;ha Lawrence Gonzi, Victor u martu Margaret, ?ettina, neputijiet, pro-neputijiet, qraba u [bieb. Il-funeral se jsir illum fit-8.30 a.m. Fil-Knisja Parrokjali ta’ San Pawl f’{al Safi. Huwa mitlub li minflok fjuri jintbag[tu donazzjonijiet lid-dar tal-Providenza s-Si;;iewi, lid-Dar tal-Anzjani Sagra Familja n-Naxxar u r-Richmond Foundation. Ag[tiha, O Mulej, il-mistrie[ ta’ dejjem.

Ikomplu l-attakki personali fuq il-PM u Richard Cachia Caruana Waqt il-programm Dissett li xxandar fuq l-istazzjon nazzjonali is-Sibt li g[adda, il-Mexxej tal-Malta Labour Party, Joseph Muscat, kompla jattakka b’mod personali lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi u lir-Rappre]entant Permanenti ta’ Malta flUnjoni Ewropea Richard Cachia Caruana. B’rabta ma’ dan, il-Partit Nazzjonalista sostna li Muscat baqa’ jattakka lillistess persuna li ;ab l-aqwa kundizzjonijiet g[al pajji]na meta d[alna fl-UE. B[ala rappre]entant permanenti g[al Malta fl-UE fisser kisbiet kbar u importanti g[all-poplu Malti, fil[olqien tal-postijiet taxxog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Lil Richard Cachia

Caruana, Muscat, g[ax vendikattiv u g[ax ma ja[milx jarah ja[dem b’risq pajji]na, ried iqa//atlu rasu u ta’ dan Muscat imissu jisthi, qal il-PN. Fl-istess programm, Joseph Muscat kompla jix[et iddubji dwar l-eluf ta’ impjiegi li qed jin[olqu f’pajji]na. Hu ddefenda wkoll r-rikorsi li qed iressaq il-Malta Labour Party biex i/a[[ad lin-nies mid-dritt tal-vot u qal li hemm min g[andu dritt jivvota u min ma g[andux. Dwar dan il-Partit Nazzjonalista qal li Muscat jidde/iedi min g[andu dritt jivvota jew le billi jifli rre;istru elettorali b’lenti politika parti;jana. Dan, qal il-Partit Nazzjonalista, jikkonferma kemm il-Malta

Labour Party baqa’ partit vendikattiv , li jqa//at l-irjus u j/a[[ad lin-nies mid-dritt tal-vot. Sadatant, ir-Rapprezentant Permanenti ta’ Malta fl-UE, Richard Cachia Caruana fi stqarrija qal li l-allegazzjonijiet tal-Mexxej Laburista filkonfront tieg[u dwar affarijiet li suppost se[[ew 16-il sena ilu huma g[al kollox foloz u qarrieqa. Richard Cachia Caruana qal li hu /ar li Muscat huwa skomdu bis-sehem tieg[u fissu//essi elettorali tal-Partit Nazzjonalista u g[alhekk qieg[ed jag[]el li jkun kompli/i fil-fabrikazzjonijiet kontrih sabiex ji;i eliminat milli jag[ti sehmu fil-kampanja elettorali li jmiss talPartit Nazzjonalista.

Laqg[a tal-Eurogroup u l-Ecofin b’enfasi fuq it-tis[i[ ekonomiku It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab g[all-ewwel li jsir xemxi VI}IBBILTÀ> Tajba lokalment moderata g[allewwel IR-RI{: {afif g[al moderat mill-Punent g[allMajjistral li jsir [afif BA{AR> :eneralment [afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 37˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.7 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.53 u tin]el fil-20.21

It-tis[i[ tal-istabbiltà ekonomika u finanzjarja flUnjoni Ewropea se jibqa’ parti important tal-a;enda tal-ECOFIN bid-diskussjoni tal-Eurogroup tiffoka fuq Abbozz ta’ Memorandum of Understanding li jistipula ttermini u l-kundizzjonijiet tal-assistenza finanzarja g[al Spanja bl-g[an li jil[qu ftehim politiku. G[al dan l-ECOFIN hemm il-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u Investiment Tonio Fenech. Tonio Fenech hu akkumpanjat mir-

Rappre]entant Permanenti ta’ Malta g[al-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana u mis-Segretarju Permanenti filMinisteru tal-Finanzi, lEkonomija u Investiment, Alfred Camilleri. Il-Ministru tal-Finanzi talGre/ja se jippre]enta l-prioritajiet politi/i tal-Gvern Grieg ;did, u se ssir l-ewwel diskussjoniet dwar missjoni li bdiet fl-4 ta’ Lulju li wettqet valutazzjoni fuq l-implimentazzjoni tat-tieni programm. Se ssir diskussjoni wkoll dwar l-g[ajnuna

finanzjarja mitluba minn ?ipru u diskussjoni dwar limplimentazzjoni talMekkani]mu ta’ Stabbiltà Ewropew. It-Tlieta 10 ta’Lulju mbag[ad tiltaqa’ l-laqg[a tal-ECOFIN, li se tittratta fost l-o[rajn it-twaqqif ta’ qafas g[all-irkupru u ri]oluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u kumpaniji ta’ investiment. Se ssir pre]entazjoni dwar ilProgramm tal-Presidenza ?iprijotta u diskussjoni dwar is-Semestru Ewropew.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IT-TLIETA L-og[la 37˚C L-inqas 24˚C

L-ERBG{A L-og[la 38˚C L-inqas 24˚C

IL-{AMIS L-og[la 38˚C L-inqas 25˚C

IL-:IMG{A L-og[la 35˚C L-inqas 24˚C

IS-SIBT L-og[la 35˚C L-inqas 24˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

11+

11+

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Al;eri 31˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 17˚C imsa[[ab, Ateni 33˚C xemxi, Lisbona 23˚C xemxi, Berlin 22˚C ftit imsa[[ab, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 34˚C ftit imsa[[ab, Dublin 13˚C xita, Kopen[agen 19˚C imsa[[ab, Frankfurt 19˚C xita, Milan 29˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 31˚C xemxi, Londra 17˚C imsa[[ab, Madrid 30˚C xemxi, Moska 29˚C imsa[[ab, Pari;i 21˚C imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C xemxi, Ruma 31˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 40˚C xemxi, Tune] 35˚C imsa[[ab, Vjenna 27˚C ftit imsa[[ab, Zurich 22˚C ftit imsa[[ab, Munich 23˚C ftit imsa[[ab, Stockholm 22˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 21˚C imsa[[ab.

F

id-diskors tieg[u, l-A;ent President Pawlu Xuereb jenfasizza l-[idma talGvern g[al-le;islatura li ;ejja. L-ewwel skop tal-[idma tal-Gvern kienet se tkun dik tat-tis[i[ tad-demokrazija. L-A;ent President elenka lista ta’ mi]uri li kienu se jittie[du biex jitwettaq programm s[i[ mimli ideat /ari u ma[subin. Fost affarijiet o[ra ssemmiet il-[atra talOmbudsman biex jist[arre; ka]i ta’ in;ustizzja; Kummissjoni g[arRiorganizzazzjoni tas-Settur Pubbliku; in/entivi li j[ajru aktar l-investiment; riformi fit-taxxi; [ajja ;dida lis-settur bankarju u monetarju kif ukoll it-twaqqif tal-Bor]a ta’ Malta. Sadattant l-eks Deputat, it-Tabib Jimmy Farrugia n[atar b[ala Speaker filwaqt li Manwel Borda n[atar b[ala Deputat Speaker u Ray Bondin b[ala Chairman talKumitati.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Lokali 3

Tfal u turisti jgawdu l-ba[ar f’dawn il-;ranet s[an tas-sajf (Ritratti – Michael Ellul)

Aktar temperaturi s[an fil-;ranet li ;ejjin Medja ta’ bejn il-35 u s-37 grad Celsius L-ista;un tas-sajf f’Malta j;ib mieg[u temperaturi s[an u g[oljin. Matul tmiem il;img[a li g[addiet kienet prevista mew;a ta’ s[ana fuq ilg]ejjer Maltin, i]da din ma ntla[qitx. Madankollu, filjiem li ;ejjin mistennija aktar temperaturi s[an li jvarjaw minn 35 g[al 37 grad. Matul l-ewwel ;img[a taxxahar ta’ Lulju t-temperatura medja kienet 32.6 grad Celsius. L-og[la temperatura rre;istrata bejn l-1 u t-8 ta’ Lulju kienet dik ta’ 34.9 grad Celsius. Din it-temperatura ;iet irre;istrata fis-7 ta’ Lulju. Tmiem il-;img[a li g[addiet, ji;ifieri bejn is-6 u t-8 ta’ Lulju, l-Uffi//ju Meteorolo;iku kien qed jipprevedi mew;a ta’ s[ana fuq il-g]ejjer Maltin. Madankollu, min[abba xi tibdiliet li se[[ew fit-temp, din ilprevi]joni ma ntla[qitx.

Bejn il-:img[a 6 ta’ Lulju u l-{add 8 ta’ Lulju, it-temperatura varjat bejn il-31 grad u t-33 grad Celsius. Sorsi mill-Uffi//ju Meteorolo;iku qalu lill-;urnal In-Nazzjon li dawn it-temperaturi jkunu effettwati skont minn fejn ikun ;ej ir-ri[ kif ukoll millumdità. Tul dawn it-tlett ijiem ir-ri[ fil-g]ejjer Maltin kien min-Nofsinhar g[ax-Xlokk, u l-per/enta;; tal-umdità kien wie[ed g[oli wkoll. Fil-jiem li ;ejjin, g[al fuq il-g]ejjer Maltin, l-Uffi//ju Meteorolo;iku qed jipprevedi temperaturi s[an u g[oljin li jvarjaw bejn il-35 u s-37 grad Celsius. G[alhekk kemm jista’ jkun, ikun g[aqli jekk tkun evitata x-xemx fil-[inijiet ta’ tard filg[odu u kmieni waranofsinhar. Wie[ed g[andu jixrob [afna ilma u f’ka] li jkun barra, jipprote;i ru[u mir-ra;;i tax-xemx.

F’dawn il-jiem, min[abba temperaturi g[oljin, hu importanti li nixorbu kemm jista’ jkun ilma


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

4 Lokali

Missier, ibnu u ra;el ie[or jammettu li serqu b’valur ta’ nofs miljun ewro Glen Debattista, ta’ 52 sena minn Santa Venera, ibnu Ryan, ta’ 21 sena u ra;el ie[or, Carmel Hartley ta’ 40 sena u li dan qieg[ed jiskonta sentenza l-[abs, ammettew li fixxhur ta’ bejn Awwissu u Ottubru tas-sena li g[addiet, wettqu sensiela ta’ serq b’valur ta’ madwar nofs miljun ewro. Is-sentenza mistennija ting[ata fl-20 ta’ Lulju li ;ej mill-Ma;istrat Antonio Mizzi, li quddiemu tressqu t-tliet r;iel li ammettew li f’dawn ir-reati, huma serqu ;ojjellerija antika, djamanti, kif ukoll flus kontanti. Is-serqiet saru bejn is-6 u t-8 ta’ Awwissu mill-[anut mag[ruf b[ala Pjazza Antiques fi Triq Nofsinhar, il-Belt Valletta, fil-lejl ta’ bejn is-7 u t-8 ta’ Settembru, mill-[anut Capri Cafè, fi Triq San }akkarija, il-Belt Valletta wkoll, u fl24 ta’ Ottubru, 2011 minn ATM fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Glen Debattista u Ryan

Debattista ng[ataw il-libertà provi]orja fuq garanzija personali ta’ €10,000 kull wie[ed, sakemm ting[ata ssentenza, waqt li fil-konfront ta’ Hartley, ma setg[etx issir l-istess talba peress li qieg[ed jiskonta sentenza l-[abs. L-Avukat ta’ Hartley, Stefano Filletti g[amel talba lill-Qorti, biex turi klemenza ma’ Hartley, g[all-fatt li qal li minbarra li kkopera mal-Pulizija, huwa qieg[ed jiskonta sentenza li hija in;usta u e//essiva. Barra minn hekk, qieg[ed irabbi [amest itfal, li wie[ed minnhom mhuwiex tieg[u u wie[ed mit-tfal g[andu di]abbiltà severa. Huma ammettew ukoll li kisru l-kundizzjonijiet tallibertà provi]orja li ;iet imposta fuqhom minn Qrati o[rajn. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi James Grech u Joseph Mercieca. G[al Glen u Ryan Debattista, dehru lAvukati Yanika Bugeja u Noel Bianco.

Illum tibda l-kumpilazzjoni tas-suldati akku]ati bil-qtil minn pa;na 1

Madankollu, qal l-Ispettur Arnaud, Pickard ikkorabora ma’ erba’ r;iel o[rajn involuti fil-ka], meta qal li Mohammed “irre]ista sala[[ar”, meta fil-fatt, l-immigrant x’aktarx kien di;à mitluf minn sensih jew probabbilment mejjet meta ttie[et lura lejn il-barracks ta’ {al Safi. Skont wie[ed mix-xhieda, wie[ed mill-uffi/jali tal-armata [ass il-polz tieg[u hekk kif dan kien qed ji;i u beda j[ares lejn s[abu b’mod inkwetat. Ix-xhud qal li immigranti o[rajn kienu irrapportaw li Mohammed kien qieg[ed idejjaqhom bl-a;ir tieg[u u kien hemm [inijiet fejn l-a;ir tieg[u ma baqax i]jed tollerabbli u g[alhekk ;ie de/i] li jittie[ed fil-kamra tal-i]olament. Kienu saru xil-10.30 p.m. tal-:img[a, u hekk kif kienu sejrin bih, l-immigrant ]gi//alhom u telaq ji;ri. Huwa qabe] /int u rnexxielu ja[rab mill-kustodja talawtoritajiet. Fil-fatt, g[all-[abta ta’ 11.45 p.m., da[let telefonata lill-Pulizija, li infurmathom li kien hemm immigrant, li deher li kien mifxul jew ma[rub. Is-suldati Mark Anthony Dimech u Clive Cuschieri [ar;u jfittxuh bilvann tas-Servizzi tadDetenzjoni, waqt li Gordon Pickard [are; b’vettura o[ra. Skont dak li qal Pickard lillPulizija, waqt li kien qieg[ed idur bil-karozza, lema[ fit-triq lil Dimech u Cuschieri li kienu qeg[din jissaraw malimmigrant. Hemmhekk, huwa /empel g[al i]jed g[ajnuna u staqsa wkoll biex ji;u provdu-

Kap E]ekuttiv ;did g[all-GO GO plc [abbret li Yiannos Michaelides, li fil-pre]ent jokkupa l-kariga ta’ Chief Commercial Officer, se jassumi r-rwol ta’ Kap E]ekuttiv mis-7 ta’ Settembru, 2012. Wara li David Kay, li ilu Kap E]ekuttiv sa mill-2006, irri]enja min[abba ra;unijiet personali, b’effett immedjat, il-Bord tad-Diretturi [atar lil Michaelides b[ala Deputat Kap E]ekuttiv sakemm jassumi r-rwol ta’ Kap E]ekuttiv. I/-Chairman ta’GO, Deepak Padmanabhan, qal li ta[t it-tmexxija ta’ David Kay, GO kienet mibdula minn kumpanija tradizzjonali tat-telekommunikazzjoni g[al wa[da moderna, flessibbli, iffukata fuq il-klijenti, u li toffri servizzi quad play.

ti b’manetti min[abba rre]istenza li beda joffri limmigrant. Pickard qal li kif [are; millkarozza, ra lil Dimech i]omm lill-immigrant, waqt li Cuschieri beda jag[tih daqqiet b’sa[[ithom b’siequ. Qal li huwa mar ji;ri fuqhom u qalilhom biex ma jibqg[ux isawtuh. Clive Cuschieri kien ammetta mal-Pulizija li beda jsawtu i]da qal li g[amel hekk, g[ax l-immigrant kien aggressiv [afna u hu ried li jni]]lu fl-art biex ikunu jistg[u jikkontrollawh. Kien qal li ma jiftakarx e]att fejn laqtu i]da qal li x’aktarx laqtu ta[t ]aqqu u f’dahru. Kien f’12.10 a.m. meta lControl Room ;iet informata li l-immigrant kien inqabad. Huma u sejrin lura bl-immigrant lejn i/-/entru ta’ detenzjoni, Clive Cuschieri kien qieg[ed isuq il-vann, Gordon Pickard kien qieg[ed bilqieg[da wara s-sewwieq u Dimech, flimkien ma’ uffi/jali ta/-/entru ta’ detenzjoni kienu fuq in-na[a ta’ wara. Kif waslu quddiem ilBarracks, huma rrealizzaw li l-immigrant kien mitluq u mmanettjawlu saqajh u jdejh u dde/idew li ji[duh lejn i//entru tas-sa[[a ta’ Ra[al :did, i]da meta waslu l-immigrant kien di;à mejjet. Dan kien g[all-[abta tan-12.38 a.m. Huwa mifhum li hemmhekk sar ftehim bejniethom li jg[idu lill-Pulizija li l-immigrant baqa’ aggressiv [afna mag[hom u baqa’ joffri [afna re]istenza. Il-Pulizija qalet li meta staqsiet uffi/jali taddetenzjoni, huma kollha qalu

li normalment, ma jid[lux filga;;a ma’ immigranti meta jkun fil-vann, spe/jalment meta jkun aggressiv. Xehed ukoll l-Ispettur Anthony Cachia li qal li Mohammed kien i//ertifikat mejjet meta kien g[adu filvann. Huwa kien mimdud wi//u ’l fuq b’idejh u saqajh immanettjati. Dwar irre]istenza sal-a[[ar ta’ Mohammed fil-konfront tassuldati, u l-fatt li dawn kollha baqg[u jirrepetu dan il-fatt, uriet xetti/i]mu qawwi ta’ kemm verament dan kien ilka]. Meta kienu interrogati fittul [are; li l-ka] se[[ meta kien hemm attakk brutali fuq Mohammed, li tant kien mag[dur li dan ma seta’ qatt jirre]isti sal-a[[ar. Ix-xhud qal li minkejja li Pickard sala[[ar baqa’ jsemmi r-re]istenza tal-immigrant, ma kienx mag[ruf min instiga kollox. Abdallah Mohammed kien i//ertifikat mejjet fuq wara tal-vann tad-Dipartiment tasServizzi tad-Detenzjoni qrib i/-?entru tas-Sa[[a meta ttie[ed hemm biex ikun e]aminat mit-tabib. Dak il-[in mieg[u kien hemm it-tliet suldati li jinsabu akku]ati bil-konnessjoni ma’ dan id-delitt. Mag[hom kien hemm ]ew; membri midDipartiment tas-Servizzi tadDetenzjoni, wie[ed ta’ 47 sena mill-Belt u l-ie[or ta’ 58 sena mill-Isla. L-Avukat Mark Busuttil qed jidher g[allakku]at. It-Tlieta filg[odu tibda tinstema’ l-kumpilazzjoni fil-ka] ta]-]ew; suldati l-o[rajn quddiem il-Ma;istrat Saviour Demicoli.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Lokali 5

Tliet persuni jwe;;g[u f’in/ident tat-traffiku

G[al din il-laqg[a kienu pre]enti rappre]entanti Maltin ta’ g[aqdiet u entitajiet li taw kontribut kbir fil-[idma umanitarja matul ir-rivoluzzjoni

Tliet persuni, ]ew; nisa u ra;el, indarbu i]da mhux gravi hekk kif kienu involuti f’in/ident tat-traffiku filBypass ta’ Birkirkara lbiera[ waranofsinhar. Lin/ident se[[ bejn tliet karozzi, li tnejn minnhom kienu sejrin lejn id-direzzjoni tal-Iklin, b’karozza o[ra ;ejja mid-direzzjoni opposta. Tnejn mill-feruti, ]ew; nisa Taljani, it-tnejn ta’ 65

sena kienu fl-ewwel karozza tat-tip Peugeot 107. Ilkarozza li kienet warajha baqg[et die[la ;o fiha, u blimpatt, l-ewwel karozza spiccat fuq is-central strip. Ma’ dan il-moviment, ilkarozza baqg[at die[la f’karozza li kienet ;ejja mid-direzzjoni opposta. Ilferut hu ra;el ta’ 47 sena mill-Imsida. Karre;;jata mi]-]ew; direzzjonijiet kienet mag[luqa g[al xi [in.

Aktar tis[i[ fir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja minn pa;na 1

G[al din il-laqg[a kienu pre]enti rappre]entanti Maltin ta’ g[aqdiet u entitajiet li taw kontribut kbir fil-[idma umanitarja matul ir-rivoluzzjoni, fosthom il-Forzi Armati Maltin u l-Korp tal-Pulizija. Fid-diskors tieg[u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi fera[ lill-kunsill lokali ta’ Misurata, li hu l-ewwel kunsill lokali li kien elett demokratikament wara ttne[[ija tar-re;im ta’ Gaddafi. Il-Prim Ministru identifika lkummer/, l-edukazzjoni, issettur marittimu u dak tassa[[a b[ala s-setturi ewlenin li fihom i]-]ew; pajji]i g[andhom u jistg[u jikkollaboraw. Dwar il-;lieda Libjana g[al-libertà, il-Prim Ministru Malti sostna li l-poplu Malti u

dak Libjan g[andhom ikunu rikonoxxenti g[all-vittmi li tilfu [ajjithom fil-;lieda g[addemokrazija. L-apprezzament Libjan lejn il-kontribut li tat Malta fil;lieda tal-Libjani kontra rre;im ta’ Gaddafi kien espress mill-Vi/i Sindku ta’ Misurata Mohammed Aljamal li qal li l-g[ajnuna li ta lpoplu Malti lill-poplu Libjan kienet l-akbar g[ajnuna li lpoplu Malti qatt ta lil-Libja. Hu qal li hekk kif Malta kienet solidali mal-poplu Libjan fil-;lieda g[al-libertà, hekk ukoll issa l-poplu Libjan irid lill-Maltin spalla ma’ spalla mieg[u fil-bini ta’ Libja demokratika ;dida. Fl-istess laqg[a, il-Kunsill ta’ Misurata ppre]enta rikonoxximenti lill-Prim

Ministru Lawrence Gonzi, lill-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg u lid-Deputat Carm Mifsud Bonnici li fil-perjodu tal-kri]i kien il-Ministru responsabbli mill-[idma umanitarja Maltija b’appo;; lejn il-poplu Libjan. Qabel saru l-laqg[at filBer;a ta’ Kastilja, delegazzjoni mill-Kamra talKummer/ Libjana kellha laqghat mal-Ministru g[allKompetizzjoni :usta, Negozji }g[ar u l-Konsumatur Jason Azzoparrdi. F’din il-laqg[a kienu diskussi l-opportunitajiet li je]istu bejn i]-]ewg pajji]i bil-Ministru Azzopardi jg[id li l-poplu Malti kien u jibqa’ solidali bil-fatti mal-poplu ta’ Misurata kemm fl-g[aw; kif ukoll fil-mumenti po]ittivi.

Jallegaw trattament vjolenti u in;ust kontra l-immigranti Il-Migrants Network for Equality jallegaw trattament in;ust u vjolenti fil-konfront ta’ immigranti li huma mi]mumin fi/-/entri ta’ detenzjoni u jappellaw biex ikun hemm bidla fil-politika dwar id-detenzjoni. F’konferenza tal-ahbarijiet fil-Belt, numru ta’ g[aqdiet li jirrappre]entaw lill-immigranti f’Malta qalu li fi//entri ta’ detenzjoni hemm immigranti li qed ibatu, qed jit[allew [inijiet twal fixxemx, qed ikunu trattati [a]in u anki qed jissawtu. L-immigranti sostnew li huma xxukkjati mill-mewt tal-immigrant Kamara i]da mhumiex sorpri]i g[aliex huma kienu xhieda ta’ vjolen-

za fil-konfront ta’ immigrant. Filwaqt li sostnew li huma mhumiex jikkritikaw lis-suldati personlament, l-g[aqdiet tal-immigranti qalu li g[ad hemm immigranti li g[adhom isofru di]abbiltà min[abba sswat li qalg[u mis-suldati Maltin. L-immigranti allegaw ukoll li fl-2011 kien miet ukoll limmigrant Nigerjan Nwokoye i]da dwar dan il-ka] qatt ma nstema’ xejn minkejja li, skont l-immigranti, dan inqatel fl-istess /irkostanzi li fihom inqatel l-immigrant Kamara. L-g[aqdiet tal-immigranti appellaw biex id-detenzjoni tispi//a g[aliex din qed tikkaw]a biss effetti negattivi

fuq l-immigranti waqt li qed i;;ib konsegwenzi negattivi fuq il-pajji]. Huma appellaw ukoll biex is-suldati ma jibqg[ux responsabbli mi/-/entri ta’ detenzjoni g[ax dawn mhumiex im[arrga kif g[andhom jitrattaw lill-immigranti. Skont l-g[aqdiet tal-immigranti, is-suldati huma m[arr;a b’ta[ri; militari u g[alhekk mhux dejjem jitrattaw lill-immigranti bl-aktar mod uman. Quddiem is-sitwazzjoni pre]enti, sostnew lg[aqdiet tal-immigranti, nhar l-Erbg[a fil-Belt se tkun organizzata dimostrazzjoni siekta b’solidarjetà mal-immigranti u kontra l-mod kif dawn qed ikunu trattati.

Tfajla ta’ 17-il sena rappurtata nieqsa Christabel Azzopardi ta’ 17-il sena ;iet irrappurtata nieqsa lillPulizija. Christabel Azzopardi hija ta’ statura medja, g[andha xi piercings, twila madwar [ames piedi u pulzier u xag[arha ta’ kulur copper. L-a[[ar informazzjoni li g[andha l-Pulizija hi li Christabel Azzopardi kienet tinsab f’Santa Venera. Kull min g[andu informazzjoni dwar Christabel Azzopardi hu mitlub jg[addiha lillPulizija b’mod kunfidenzjali fuq n-numru 119 jew l-eqreb G[assa tal-Pulizija.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

6 Lokali

50 sena fil-missjoni tal-Bra]il L-Agostinjani huma familja kbira, imxerrdin f’aktar minn 40 pajji] madwar id-dinja. Huma jaqsmu l-[ajja b[ala a[wa, filwaqt li l-[idma li jwettqu hija bla limitu – anke f’diversi pajji]i tal-missjoni. Din issena fil-fatt l-Agostinjani Maltin qed jag[lqu 50 sena fil-Bra]il. In-Nazzjon [a l-kummenti ta’ Patri Constantin Borg li ilu g[al dawn l-a[[ar 37 sena ja[dem fil-Bra]il. Hu spjega kif il-[idma tag[hom hi evidenti fil-bosta missjonijiet, b’mod partikolari fil-qasam tal-;ustizzja so/jali. Meta staqsejna lil Patri Constantin jekk i[ossx innuqqas ta’ Malta, hu deher emozzjonat [afna u qalilna li dawn l-a[[ar seba’ snin beda ji;i kull sena, kemm min[abba sa[[tu kif ukoll biex jara lil [utu. Patri Constantin qalilna li

b[ala parti mill-[idma tag[hom, huma jbig[u [afna prodotti li jag[mlu lparru//ani stess u l-qlig[ imur kollu g[all-;id talkomunità. Fil-Bra]il, ilpatrijiet Agostinjani Maltin jinsabu fil-komunitajiet ta’ Jaguapita, Rolandia u Sao Paolo. Patri Constantin fa[[ar il[idma li Patri Mario Abela jag[mel mal-gruppi ta]]g[a]ag[ li jitilg[u l-missjoni. Fl-1994 Patri Mario beda ji;bor xi ]g[a]ag[ li xtaqu jag[mlu esperjenza missjunarja fis-sajf. L-ewwel grupp kien ta’ [dax-il persuna. Tant marru tajjeb li sal;urnata tal-lum baqg[u ta’ kull sena jtellg[u grupp. Fixxhur qabel ma wie[ed imur il-Bra]il ssir [afna [idma: lezzjonijiet tal-Portugi], live-in, ;bir ta’ fondi, programmi fuq ir-radjijiet u quddisiet f’diversi knejjes.

Bdil fil-kategoriji ta’ bastimenti tas-sajd

Id-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd fi [dan ilMinisteru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali [abbar li lBastimenti tas-Sajd Professjonali part-time (kategorija MFB) jistg[u jbiddlu l-kategorija tal-bastiment tag[hom g[all-kategorija professjonali full-time (kategorija MFA) billi jag[mlu talba lid-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd. Dawk is-sidien tal-bastimenti fil-kategorija MFB li di;à g[amlu t-talba tag[hom mad-Direttorat, m’g[andhomx g[alfejn

jer;g[u japplikaw. Is-sidien ta’ dawn il-bastimenti se ji;u infurmati permezz ta’ ittra mid-Direttorat g[allKontroll tas-Sajd, sabiex jing[ataw l-informazzjoni dwar il-pro/eduri u d-dokumenti me[tie;a biex wie[ed ikun jista’ jibdel il-kategorija professjonali tal-bastiment tieg[u. Wie[ed jista’ j/empel 22921215-6-7 jew imur fluffi//ju tar-Re;istru talBastimenti u Li/enzji tasSajd f’Xatt il-Barriera, ilBelt, g[al aktar informazzjoni.

Ritratt minn edizzjoni tal-passat tal-maratona ‘O[loq Tbissima’

L-g[axar edizzjoni tal-maratona ‘O[loq Tbissima’ Kollox jinsab ippreparat g[all-g[axar edizzjoni talmaratona ‘O[loq Tbissima’ li se ssir bejn nofsinhar tat-3 ta’ Awwissu u nofsillejl tal{add 5 ta’ Awwissu. Din il-maratona se tkun imxandra mill-istazzjonijiet Maltin fosthom ukoll NET Television, u se tkun inawgurata mill-Ar/isqof Pawlu Cremona u l-President George Abela. Din l-attività li s-soltu ssir f’Lulju, din is-sena se ssir f’Awwissu min[abba li fil-11 ta’ Lulju grupp ta’ 85 voluntier flimkien mal-President ta’ Malta se jmorru l-Perù g[al esperjenza missjunarja. Fr Louis Mallia ddeskriva lill-missjunarji Maltin b[ala ambaxxaturi ta’ Malta li jwasslu l-g[ajnuna lil persuni l-aktar fil-b]onn. L-g[an ta’ din il-maratona hu li titqajjem kuxjenza missjunarja, filwaqt li jin;abru

fondi b’risq il-missjonijiet tasSo/jetà Missjunarja ta’ San Pawl fil-Filippini, fil-Perù u lPakistan u g[al Dar San :u]epp f’Santa Venera. L-organizzaturi tal-maratona qalu li l-avveniment ‘O[loq Tbissima’ jo[loq siner;ija bejn l-ispiritwalità u l-log[ob li se jkun qed isir waqt il-maratona. Minbarra l-ispettaklu, se jkun hemm ukoll numru ta’ volutieri, fosthom membri parlamentari li se jg[inu billi ji;bru hampers li sa jitqassmu mill-voluntiera li se jkunu qed jg[inu lill-familji li l-aktar g[andhom b]onn fil-Perù. Barra spettaklu minn diversi artisti u wirja mis-sezzjoni tal-klieb tal-Korp tal-Pulizija, tul din il-maratona se jkun hemm ukoll numru ta’ kollegamenti mill-missjonijiet tal-MSSP. Dar San :u]epp se tkun miftu[a g[all-pubbliku biex min ikun qed jg[in biddonazzjonijet ikun jaf kif qed ikunu investiti d-donazzjonijiet.

F’rendikont li ng[ata dwar is-somma ta’ kwazi €218,000 li n;abret fil-maratona tassena li g[addiet, t[abbar li din inqasmet f’[ames inizjattivi fosthom Dar San :u]epp, ilmissjoni fil-Pakistan, fil-Perù u fil-Filippini, u pro;etti ta’ evan;elizzazzjoni f’Malta b’medja ta’ €34,200 g[al kull pro;ett. Fr Frankie Cini, id-Direttur ta’ Dar San :u]epp, tkellem fuq ]ew; pro;etti li qed isiru f’Dar San :u]epp. Il-pro;ett li ;ie ffinanzjat mill-maratona tas-sena li g[addiet mar b’risq l-Indepedent Living Project li jg[in lil ]g[a]ag[ ta’ 18-il sena li jkollhom jitilqu middar sabiex jitg[allmu dawk labbiltajiet me[tie;a biex jintegraw fis-so/jetà. Bil-maratona ‘O[loq Tbissima’ ta’ din is-sena se jkun iffinanzjat pro;ett ta’ tuition g[at-tfal, bi s[ab ma’ tliet kumpaniji privati, sabiex dawn it-tfal ikollhom l-istess opportunitajiet daqs tfal o[ra.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

8 Parlament

Parke;; g[all-Isptar tal-Onkolo;ija I/-?entru tal-Onkolo;ija fl-Isptar Mater Dei se jkollu numru ta’ postijiet g[allparke;; biex persuni u vi]itaturi, li jkunu se jag[mlu u]u mis-servizz ta/-?entru tal-Onkolo;ija u l-qraba tag[hom, ikollhom fejn jipparkjaw. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari, Joe Cassar, il-Ministru g[asSa[[a, l-Anzjani u l-Kura

Servizzi tas-sa[[a minn sptarijiet privati

fil-Komunità qal li l-fa/ilitajiet e]istenti ta’ parke;; tal-Isptar Mater Dei se jkunu g[ad-dispo]izzjoni ta’ dawk li ju]aw isservizzi ta/-?entru talOnkolo;ija. Madankollu lFondazzjoni g[as-Servizzi Medi/i qed tistudja l-possibbiltà li ]]id il-parke;; g[all-karozzi fuq sit biswit l-Isptar Mater Dei.

Stennija g[al test tal-MRI Hemm 2,073 pazjent li qed jistennew g[al test talMagnetic Resonance Imaging (MRI). Dan t[abbar minn Joe Cassar, il-Ministru g[asSa[[a, l-Anzjani u l-Kura filKomunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca. Il-Ministru Cassar fisser li d-dewmien biex jing[ata

appuntament hu ta’ bejn g[axart ijiem u [mistax-il ;urnata fejn jid[lu ka]ijiet ur;enti. Hu qal li f’dawk il-ka]i indikati b[ala mhux ur;enti, id-dewmien biex isirilhom test tal-MRI hu ta’ 11-il xahar. Testijiet li huma ur;enti jsiru skont kif indikat mill-konsulenti tarradjolo;ija.

Ebda pjan biex jintu]a helicopter ambulanza M’hemm l-ebda pjan biex jibda jintu]a helicopter ambulanza. I]da f’kull ka] ta’ emer;enza, li jirrikjedi servizz ur;enti ta’ helicopter tal-Forzi Armati ta’ Malta, dan jintbag[at filpost fejn ikun possibbli. Dan sostnieh Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura filKomunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari. Hu qal li d-Dipartiment tal-

Emer;enza jipprovdi servizz ta’ ambulanza lil kull lokalità f’Malta, inklu]i x-xtut, fosthom, f’Bir]ebbu;a, fl-G[adira u f’Little Armier. Sej[iet g[all-ambulanzi g[al ka]i ur;enti u serji, ikunu akkumpanjati minn infermieri tal-Emer;enza li g[andhom il-kompetenza li jag[tu Basic Life Support u ju]aw l-Automated External Defibrillator.

Pazjent jista’ jin]amm g[al ftit [in g[all-kura fi sptar privat

Il-ftehim mil[uq bejn id-Dipartiment tas-Sa[[a u l-isptarijiet privati jelenka li l-pazjenti li ju]aw dan is-servizz huma intitolati g[al vi]ta minn infermier u minn tabib, imma wkoll g[al diversi servizzi o[ra li jkun hemm b]onn. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari Joe Cassar, il-Ministru tasSa[[a, l-Anzjani u lKura fil-Komunità fisser li dawn is-servizzi huma elenkati fil-ftehim, fosthom, x-rays konvenzjonali, elektrokardjogramma, testijiet ba]i/i tad-demm, tindif ta’ feriti u punti fejn ikun hemm b]onn, faxex, amministrazzjoni ta’ drips u medi/ini kemm f’sura ta’ titqib kif ukoll ta’ pilloli biex jinqdew u ;ibs f’ka]i ta’ ksur. Il-Ministru Cassar stqarr li hu wkoll possibbli li pazjent jin]amm g[al ftit [in biex jing[ata xi kura u biex ji;i evalwat l-effett tat-trattament li jkun ing[ata.

€30,385 f’medi/ini li n;abru minn G[awdex Il-valur tal-medi/ini li n;abru lura millispi]eriji ta’ G[awdex matul ix-xahar li g[adda kien ta’ €30,835. Dan qalu Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari. Il-Ministru Cassar qal li minn din i//ifra, €893.32 kien il-valur ta’ medi/ina skaduta jew damaged bejn Di/embru 2011 u :unju 2012; €439.72 kien il-valur ta’ medi/ina biex tkun distribwita mill-;did fi

spi]eriji o[rajn u €29,502.89 kien il-valur ta’ medi/ina li n;iebet lura g[ax kien hemm dubju serju dwar jekk l-ambjent filparti fejn kienet qed tin;arr il-medi/ina mill-kuntrattur kienx tali li seta’ jaffettwa fin-negattiv l-integrità tal-medi/ina li kienet qed tin;arr dakinhar, ji;ifieri fl-4 ta’ :unju 2012. Joe Cassar sa[aq li din id-de/i]joni ttie[det b’responsabbiltà sabiex tkun salvagwardjata s-sa[[a tal-pazjent.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Parlament 9

Emendi elettorali li jag[tu dritt lil aktar ]g[a]ag[ jivvutaw F’emendi li ressaq g[all-Att dwar l-Elezzjonijiet :enerali, il-Ministru Chris Said qal li lemendi jag[tu drittijiet lillvotanti li jag[lqu t-18-il sena, ikunu jistg[u jivvutaw, lil G[awdxin li ji;bru d-dokument tal-vot anke minn hawn Malta, lil persuni rikoverati fi sptar jew fi djar tal-anzjani jkunu jistg[u jivvutaw f’dik ir-residenza. Il-Ministru Said qal li sallum jistg[u jivvutaw dawk li jkunu g[alqu t-18-il sena salpubblikazzjoni tar-Re;istru Elettorali li ssir darbtejn fissena. Fl-elezzjoni li g[addiet kien hemm numru ta’ ]g[a]ag[ li ma setg[ux jivvutaw anke jekk sal-;urnata tal-elezzjoni jkunu g[alqu t-18-il sena. Emenda o[ra ta[seb biex persuna li hi re;istrata fuq G[awdex tkun tista’ ti;bor id-dokument tal-vot minn

Malta. Dan se jkun japplika wkoll bil-maqlub fejn persuna re;istrata Malta tkun tista’ ti;bor id-dokument jekk tkun ta[dem jew qed tirresjedi G[awdex. It-tielet emenda ta[seb biex persuni li jkunu fi sptarijiet jew f’residenzi tal-anzjani, ikunu jistg[u jivvutaw fl-istess residenza. Dan il-prin/ipju di;à japplika fil-ka] ta’ San Vin/enz. Issa se jkun japplika wkoll g[all-Isptar Mater Dei, Mount Carmel, Karen Grech u l-Isptar :enerali ta’ G[awdex. Il-votazzjoni fl-isptarijiet issir fil-;urnata tal:img[a u mhux is-Sibt. Se titbiddel ukoll id-distanza mitluba mil-li;i fejn persuni ma jkunux jistg[u joqog[du fiha fil-[in tal-votazzjoni. Din issa se tkun ta’ 50 metru millbieb tad-d[ul tal-post talvotazzjoni. Id-Deputat Laburista

Michael Falzon qal li lOppo]izzjoni taqbel li kulmin jag[laq 18-il sena sa lejlet lelezzjoni jkun jista’ jivvota. Michael Falzon qal li kien jistenna li jkun hemm emendi fid-dikjarazzjoni mitluba millkandidat dwar l-ammont ta’ flus minfuqa fil-kampanja elettorali. Hu tkellem ukoll dwar il-mod kif issir il-votazzjoni fir-Residenza San Vin/enz de Paul bir-residenti kollha jin;arru lejn post wie[ed ta’ votazzjoni fir-residenza. Il-Ministru Said wie;eb li lkwistjoni tal-votazzjoni f’San Vin/enz g[andha tkun determinata mill-Kummissjoni Elettorali. Ma hemmx b]onn ta’ emenda fil-li;i i]da lKummissjoni g[andha tara li jkun hemm l-inqas tbatija possibbli g[ar-residenti. Id-diskussjoni kompliet fi stadju ta’ kumitat.

Approvati ]ew; resoluzzjonijiet dwar trasferiment ta’ artijiet Il-Parlament approva ]ew; resoluzzjonijiet, fost o[rajn, dwar trasferiment ta’ artijiet tal-Gvern lil diversi g[aqdiet, wara laqg[a li saret filKumitat dwar il-Verifika talKontijiet |Nazzjonali. L-ewwel resoluzzjoni kienet titratta t-trasferiment tasSisters Quarters fl-Imtarfa lillMalta Community Chest Fund. It-tieni resoluzzjoni trattat it-trasferiment ta’ 13-il art u proprjeta’ lil 13-il g[aqda jew asso/jazzjoni. Tonio Borg, li hu /-Chairman tal-Kumitat, qal li kien hemm qbil unanimu dwar din ir-resoluzzjoni, b’ebda dibattitu fil-Plenarja.

It-tielet resoluzzjoni kienet titratta numru ta’ proprjetajiet immobbli tal-Gvern u#jew talEnemalta f’diversi lokalitajiet f’Malta g[al ;enerazzjoni, distribuzzjoni u provi]joni talelettriku f’Malta u f’G[awdex. Din ir-resoluzzjoni ;iet approvata mill-Kumitat bilkundizzjoni li jkun hemm dibattitu dwarha f’sessjoni plenarja fil-Parlament. Aktar kmieni l-Parlament g[adda minn stadju ta’ kumitat, u sussegwentament millistadju tat-Tielet Qari, lAbbozz ta’ Li;i dwar ilKodi/i ta’ Organizzazzjoni u Pro/edura ?ivili (Emenda Nru. 2) biex issa sar Li;i.

Fil-bidu tas-seduta talbiera[, Chris Said, il-Ministru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u lFamilja ressaq il-mozzjoni dwar il-Protezzjoni talEmbrijuni Umani biex g[addiet mill-istadju tal-Ewwel Qari. Il-Ministru Said ukoll ressaq l-Abbozz ta’ Li;i dwar il-Li;i tal-Probation biex g[adda mill-istadju tal-Ewwel Qari. Jason Azzopardi, il-Ministru g[all-Kompetizzjoni :usta, in-Negozji }g[ar u lKonsumatur ressaq Abbozz ta’ Li;i li jemenda l-Att dwar l-G[aqdiet tal-Koperattivi biex inqara g[all-Ewwel darba.

Il-Parlament jiltaqa’ g[al 500 darba Il-Kamra tarRappre]entanti ltaqg[et ilbiera[ filg[axija biex saret il-500 seduta parlamentari tal-11-il le;i]latura millIndipendenza sal-lum. Il-11-il le;islatura bdiet blewwel seduta plenarja fl-10 ta’ Mejju 2008. Sal-biera[ tressqu 318-il mozzjoni, ;ew approvati kwa]i mitt li;i u saru 39 stqarrija. It-total ta’ mistoqsijiet parlamentari di;a’ la[aq is-36,875. Tqieg[du fuq il-Mejda talKamra aktar minn 10,300 dokument u kienu ppre]entati 17-il petizzjoni. Bejn l-10 ta’ Mejju 2008 u lbiera[ ittie[du 361-il A;;ornament li jalternaw bejn il-membri tal-Gvern u tal-Oppo]izzjoni. F’dawn l-erba’ snin ilParlament kellu ]ew; Speakers, lil Louis Galea u lil Michael Frendo li bejniethom taw 48 ruling. Fl-istess perijodu twaqqfu 13-il Kumitat Permanenti u Mag[]ula. Lakbar numru ta’ laqg[at, 138 laqg[a, saru mill-Kumitat dwar l-Affarijiet So/jali mmexxi mid-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo. Il-Kumitat dwar ix-Xog[ol tal-Parlament u l-Kumitat dwar il-Privile;;i, it-tnejn immexxija mill-Ispeaker Michael Frendo, iltaqg[u 54 darba u seba’ darbiet rispettivament. Il-Kumitat dwar il-

Kontijiet Pubbli/i mmexxi mid-Deputat Laburista Charles Mangion iltaqa’ 45 darba u l-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej imexxi mid-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech iltaqa’ 108 darbiet. Il-Kumitat g[allKonsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Li;i, immexxi midDeputat Nazzjonalista Frans Agius, iltaqa’ 104 darbiet. IlKumitat dwar l-Affarijiet talFamilja mmexxi mid-Deputat Nazzjonalista Jean Pierre Farrugia ltaqa’ disa’ darbiet. Il-Kumitat g[all-Ambjent u l-Ippjanar tal-I]vilupp iltaqa’ g[axar darbiet. Dan ilKumitat hu mmexxi midDeputat Nazzjonalista Jesmond Mugliett. Il-Kumitat dwar il-Verifika Nazzjonali ltaqa’ 18-il darba filwaqt li l-Kumitat dwar itTis[i[ tad-Demokrazija ltaqa’ 13-il darba. Il-Kumitat Mag[]ul dwar il-Prokreazzjoni Medikament Assistita, immexxi midDeputat Nazzjonlista Jean Pierre Farrugia, iltaqa’ 11-il darba. Kumitat Mag[]ul ie[or tal-Parlament hu dak dwar it-Trab Iswed li ltaqa’ darbtejn. Il-Kumitat Mag[]ul g[arRikodifikazzjoni u lKonsolidazzjoni tal-Li;ijiet, immexxi mid-Deputat Nazzjonalista Franco Debono, iltaqa’ 38 darba.

Regolamentazzjoni tal-barbecues Il-Kunsill Lokali tal-Mellie[a u dak ta’ Bir]ebbu;a g[andhom fis-se[[ bye-law li tirregola l-organizzazzjoni tal-barbecues. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari, il-Prim Ministru fisser li l-Kunsill Lokali tal-Mellie[a da[[al €5,060 matul l2010, €6,006 matul is-sena li g[addiet u €758 sa Mejju din issena b’din il-mi]ura. Min-na[a l-o[ra, il-Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a wie;eb li ma da[[alx flus b’din il-mi]ura.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

10 Opinjoni

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Il-:ublew tar-Re;ina postmortem Kritika qawwija lill-istupida;ni li wriet il-BBC u g[all-flejjes kbar li ntefqu biex ikun glorifikat il-privile;; ;wiena[ kitsch), Tom Jones, Stevie Wonder, Cliff Richard (b’medley minn sitt de/enji), Elton John u Paul McCartney. Kantat ukoll Cheryl minn Cole, l-eks Mario Azzopardi mara talmarpardi@maltanet.net plejer provokanti, li kriti/i talmu]ika qabblu linterpretazzjoni li tat ta’ Amazing Grace mal[oss ta’ “amorin iwer]aq ”. Kien hemm anki kritika [arxa g[allinterventi “/atti u stupidi” li bdew jag[mlu lkummidjanti inga;;ati biex (suppost) i]idu mad-divertiment. ?ertament li s-sehem tag[hom ma kienx g[all-altezza tal-okka]joni u sezzjonijiet talmedia politika Ingli]a b[al The New Stateman osservaw li kien hemm sens qawwi ta’ tabù dwar l-atti tag[hom.

Pompa u /irkustanza kien hemm kemm trid. Tlett ijiem s[a[ ta’ spettakli rjali fuq lart u l-ilma, /erimonji, parati, kun/erti u ritwali reli;ju]i fil-katidral. L-istazzjon nazzjonali, il-BBC, segwa kollox, sieg[a b’sieg[a u safa kkritikat bl-a[rax g[all-mod stupidu u monotonu ta’ kif irre;istra lextravaganzi li n[olqu biex jitfakkar il:ublew tad-Djamanti tar-Re;ina Eli]abetta t-Tieni. Mhux kul[add l-istess Aktar minn elf bi//a tal-ba[ar [olqu traffiku kulurit fuq ix-xmara Tami;i, dehra rari li svol;iet l-a[[ar darba meta sar ilfuneral statali tal-Prim Ministru Churchill. U aktar minn miljun ru[ imlew il-;onna u ttriqat madwar il-Mall ta’ Londra, fejn ilfolol urew furja ta’ patrijotti]mu Britanniku li [afna xetti/i kienu ja[sbu li m’g[adux je]isti. I]da fil-pre]ent, il-familja rjali ta’ Windsor tinsab fil-qu//ata tal-popolarità fatt li qed jikkumpensa psiko-so/jalment g[ad-delu]joni ;enerali dwar il-politi/i. Naturalment, mhux kul[add ittie[ed millewforija. Filwaqt li aktar minn miljun ru[ imlew ittriqat tal-kapitali u mkejjen strate;i/i o[ra (inklu]i l-;onna tal-palazz ta’ Buckingham fejn saret festa bl-ikel u x-xorb b’xejn g[al 10,000 elef ru[ li isimhom ittella’ b’lotterija), miljuni kbar baqg[u d-dar u eluf o[ra injoraw i/-/elebrazzjonijiet kollha u qasmu lejn Franza u l-kontinent biex jevitaw il-frattarija. I]da [alli nibdew mill-bidu nett. L-aspett kulturali ta/-/elebrazzjoni tnidew qabel ma bdiet il-pompa rjali. Il-poetessa laureate, Carol Anne Duffy, personalità kontroversjali anki min[abba ddikjarazzjonijiet lesbi/i tag[ha, editjat ;abra ta’ sittin poe]ija minn sittin poeta, rappre]entattivi tas-sittin sena tar-renju tarRe;ina.

Nuqqas ta’ ri/erka u professjonalità Il-banalità tag[hom ikkuntrastat mas-satira pun;enti dwar il-:ublew li saret fl-Istati Uniti minn komiku politiku tal-kalibru ta’ Jon Stewart tal-istazzjon Comedy Central. Jidher li ma kienx permess li l-komi/i li nkrew g[a/-/elebrazzjonijiet irjali jkunu “irreverenti”, li jkompli juri li l-:ublew kien

Ir-ritratt kontroversjali ta’ Eli]abetta t-Tieni minn Lucian Freud

B/ejje/ tal-ba[ar Il-Jubilee Lies Anthology

tinkludi awturi kontemporanji b[al Roger McGough, Andrew Motion, Simon Armitage, Jo Shapcott, Wendy Cope u Duffy nfisha. Imbag[ad kien hemm il-preludju tar-Re;ina u lPrin/ep Philip (li spi//a l-isptar qabel tmiem i//elebrazzjoni min[abba infezzjoni urinarja) jattendu g[all-Epson Racing Derby. Il-monorka hi mag[rufa g[all-infatwazzjoni kbira tag[ha bi]-]wiemel, hu mag[ruf li b[ala ]ag[]ug[a, meta tmelless ]iemel ma kinetx trid ta[sel idejha. Ilha mill-1952 trabbi ]wiemel ta’ kwalità g[attri;rija. Din is-sena, 150,000 ru[ kienu pre]enti g[adDerby, bir-Re;ina nfisha tistieden lis-sopran Catherine Jenkins tkanta l-innu nazzjonali. Imbag[ad wasal l-ispettaklu fuq ix-xmara. ItTami;i mliet b’kull xorta ta’ b/ejje/ tal-ba[ar, mexjin

L-awtur Stephen Fry ikkummenta li probabbilment, dan kien l-aktar kummentarju “injorant” fl-istorja tal-istazzjon nazzjonali u qabblu ma’ “suflè mg[affe;”

qudiem il-barkun rjali, The Spirit of Chatwell. Il-flottilla kulurita kienet tinkludi fost l-o[rajn, b/ejje/ tal-ba[ar i;orru nies di]abilitati fil-gwerra, soprvissuti tal-kan/er, mu]i/isti u ]effiena millCommonwealth u sa[anistra lill-Orkestra Filarmonika ta’ Londra. Kien hemm ukoll gondoli Venezjani li da[lu g[a//elebrazzjonijiet b’oma;;. Hawnhekk, il-media Ingli]a kkritikat il-“vulgarità” li ntu]at biex ji]]ejjen il-barkun irjali, b’mod spe/jali ]-]ew; “troni” li tlestew g[ar-Re;ina u g[al ]ew;ha (u li baqg[u ma ntu]awx tul il-vja;; kollu ta’ 80 minuta fuq ixxmara). Atmosfera karnivaleska L-atmosfera karnivaleska kienet ovvja, kemm fuq lilma kif ukoll fuq il-pontijiet mi]g[udin bin-nies, g[alkemm imbag[ad ix-xita tappnet [afna mixxenarju. It-Tami;i nfisha hi s-sit ta’ n[awi kulturali important, fosthom il-Globe ta’ Shakespeare u lfabbrika fejn [adem Charles Dickens b[ala tifel, ji]bog[ i]-]raben. Fix-xena da[al ukoll l-attur Richard E. Grant, b’kostum tal-perjodu, jaqra estratti minn Charles Dickens, filwaqt li kienu ppre]entati wkoll versi minn Wordsworth, spe/ifikament poe]ija li l-poeta romantiku kien kiteb fuq it-Tami;i meta ]ar Londra fl-1802, is-sena li fiha ]]ewwe; lil Mary Hutchinson. L-g[ada kien hemm il-Kun/ert tal-:ublew, ippre]entat minn Robbie Williams u bis-sehem ta’ kantanti miti/i b[al Jessie J, Annie Lennox (b’par

i//elebrat esklussivament biex tkun “dejifikata” l-monarkija. Il-BBC kien il-mira ta’ kritika qawwija, ibda mill-angolaturi ming[ajr imma;inazzjoni li bdew isibu l-kameras u kompli bil-kummentarji banali, bla [e;;a u mimlijin ]balji fattwali. Id-Daily Mail, gazzetta konservattiva u favur ilmonarkija, ikkummentat li l-BBC [are; b’katalgu ta’ ]balji, fost ]balji li ma jin[afrux kien hemm innuqqas ta’ preparazzjoni u ri/erka (e]empju bnadar tal-Commonwealth li l-kummentaturi ma kinux jafu ta’ liema pajji] huma u riferenzi g[al ‘Her Royal Highness’ minflok ‘Her Royal Majesty’ g[al Eli]abetta). Veterani tal-Gwerra kienu introdotti b’ismijiet mifxula u sa[ansitra lanqas bdiet issir differenza bejn termini tal-ba[ar li jafhom kul[add (e]empju bejn ilpoppa u l-pruwa). L-awtur Stephen Fry ikkummenta li probabbilment, dan kien l-aktar kummentarju “injorant” fl-istorja tal-istazzjon nazzjonali u qabblu ma’ “suflè mg[affe;”. Il-Gublew g[alaq b’servizz reli;ju] fil-Katidral ta’ St. Paul, segwit minn pur/issjoni fejn ir-Re;ina nsaqet f’karozzella mikxufa. Kien hemm ukoll bosta o;;ezzjonijiet ta’ natura politika. Il-:ublew tad-Djamanti kien anki deskritt b[ala “glorifikazzjoni ta’ rikkezza esklussiva u privile;;”, li sewa lill-pajji], f’mument ekonomiku tant diffi/li, biljun sterlina u nofs. Ir-Re;ina nfisha kienet ikkritikata wkoll talli tat festini privati li g[alihom stiednet mexxejja dittatorjali b[al dawk tal-Bahrain u l-Arabja Sawdita, “friski mirripressjoni mdemmija li qed iwettqu kontra l-popli tag[hom.”


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Muscat b’a;ir populist L-a;ir populist tal-Leader Laburista Muscat qieg[ed dejjem jo[ro; aktar fil-bera[. G[alkemm jibqa’ jippo]a ta’ Leader Laburista li jista’ jsib ru[u Prim Ministru, li tkun populist u tg[id iva g[al kollox u lil kul[add hu a;ir irresponsabbli. Mhux biss, i]da hu a;ir perikolu] g[all-futur ta’ pajji]na. A;ir opportunist u arroganti

Filwaqt li Muscat jibqa’ sieket u ine]istenti fi proposti konkreti g[all-isfidi li g[andu quddiemu pajji]na, l-a;ir tieg[u qieg[ed juri aktar minn qatt qabel li hu politiku opportunist. Politiku populist li qieg[ed jevita li jitkellem dwar l-interess tal-poplu tag[na biex jirba[ l-isfidi u jibqa’ kompetittiv biex f’pajji]na jibqa’ jin[oloq ix-xog[ol kif in[olqu 20,000 post tax-xog[ol fl-a[[ar erba’ snin tul din il-le;i]latura li issa tinsab fl-a[[ar sena tag[ha. Muscat mhux biss qieg[ed ikun populist u opportunist, i]da wkoll arroganti fl-atte;;jament tieg[u fil-politika. Fl-og[la istituzzjoni tal-pajji] – il-Parlament – Muscat ukoll qed juri arroganza. In-nuqqas ta’ serjetà fil-politika wrieha Muscat il-;img[a li g[addiet. F’dibattitu importanti dwar l-a[[ar summit Ewropew li fih ipparte/ipa l-Prim Ministru Lawrence Gonzi, Muscat a;ixxa b’arroganza u irresponsabbiltà. Wara li l-Prim Ministru informa lill-Kamra bissehem tal-Gvern Malti f’dan is-summit importanti, Muscat kien fost dawk li g[amlu intervent u staqsa numru ta’ mistoqsijiet. Id-di/enza minn

politiku li g[andu r-responsabbiltà ta’ partit flOppo]izzjoni fil-Parlament, kienet titlob li Muscat jibqa’ jisma’ t-twe;ibiet tal-Prim Ministru. I]da Muscat a;ixxa b’arroganza. Muscat g[a]el li jitlaq ’il barra mill-Kamra, jinjora d-dibattitu li kien g[addej dwar materja ta’ importanza, u pprefera jattendi g[al festin fil{amrun li g[alih kien mistieden ukoll il-Prim Ministru. Muscat jibqa’ jag[]el [a]in

L-g[a]la g[al darb’o[ra [a]ina ta’ Muscat g[andha tifsira. Muscat ma jimpurtahx mill-interess ta’ pajji]na. Muscat wera li ma jinteressahx millpo]izzjoni li [a l-Gvern Malti fis-summit Ewropew. G[a]el minflok, l-interessi personali tieg[u. G[a]el li jattendi g[al festin minflok ma jibqa’ jiddiskuti l-affarijiet l-aktar importanti g[allpoplu Malti u G[awdxi. G[a]la o[ra li turi l-populi]mu ta’ Muscat u n-nuqqas ta’ rispett li g[andu lejn il-Parlament. Dan hu atte;;jament li bil-fatti juri kemm Muscat mhu xejn a[jar minn ta’ qablu. Eks mexxej Laburista, Alfred Sant, fl-istess ;img[a wera di]rispett kbir lejn il-Parlament meta g[ajjar il-Parlament, bil-lingwa :ermani]a, “redikolu”. Sant g[amel din id-dikjarazzjoni waqt dibattitu dwar is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa. B[al Muscat, Sant wera di]rispett. Sant, b[al Muscat, kien arroganti u sa[ansitra

wasal biex iddikjara wkoll li mhux se jisku]a ru[u g[all-kelma li u]a bil-lingwa :ermani]a. Hu /ar li Muscat qieg[ed ikompli fuq il-passat tal-Labour. Xejn ;did. Xejn differenti. M’hemm ebda sinjali ta’ politika ;dida. Xejn ta’ politika ta’ sustanza. L-a;ir ta’ Muscat qieg[ed jikxfu. A;ir arroganti. A;ir li ma jawgurax g[al politika [ielsa mill-parti;jani]mu politiku. Muscat g[adu marbut mal-Labour tal-passat. Li qieg[ed i]id mieg[u Muscat hu li jwieg[ed kollox lil kul[add. L-aqwa li jing[o;ob. L-aqwa li jirba[ il-voti. L-esperjenza tal-a[[ar erba’ snin, mhux biss f’pajji]na i]da fil-politika ekonomika u finanzjarja dinjija, uriet li l-populi]mu ma jag[mel lil [add nies. Pajji]i qrib tag[na qed ibatu g[all-populi]mu ta’ /erti politi/i li naqsu milli jie[du de/i]jonijiet u jag[mlu g[a]liet fl-interess tal-poplu li jirrappre]entaw. Il-Gre/ja, Spanja, l-Italja, il-Portugall u issa wkoll ?ipru qed i[allsu prezz g[oli g[al de/i]jonijet ]baljati li [adu g[aliex g[a]lu li jkunu populisti. Niftakru lil Muscat ifa[[ar lis-So/jalisti Spanjoli. Muscat riedna wkoll inkunu b[al ?ipru u nadottaw il-politika ekonomika ta’ dan il-pajji]. Spanja u ?ipru llum g[andhom ekonomiji falluti. Muscat jimxi fit-triq tal-falliment

Bl-g[a]liet li qed jag[mel Muscat, jekk ikun Prim Ministru, jimxi fit-triq tal-falliment. It-triq populista li qabad Muscat hi t-triq ta’ falliment.

Iktar xog[ol b’koperattivi 1. Ninsabu fis-sena internazzjonali dedikata lill-koperattivi. Is-Sibt li g[adda kien il-jum internazzjonali dedikat g[alihom u dakinhar ]ort wa[da mill-a[jar koperattivi li g[andna fil-pajji], li bdiet bi ftit membri fl-2007 u li llum t[addan 29 membru u timpjega tmien part-timers.

3,300 tour edukattiv

Il-membri tal-Koperattiva Rurali Manikata jkopru bejniethom xejn inqas minn 80 tomna raba’ u l-g[an ewlieni hu li jit[arsu l-ambjent agrikolu u l-istorja ta’ dan ilpost fil-Manikata. Koperattiva li fl-2010 ;iet meg[juna midDipartiment tal-Artijiet sabiex ing[atat proprjetà li fiha lmembri j]ommu frott u [axix

li jbig[uh lill-pubbliku. Ta’ kull sena wkoll, madwar 13,000 student i]uru dan il-post u ;ew organizzati madwar 3,300 tour edukattiv. Koperattiva li qed ti;;enera ;id, e]empju tat-tis[i[ tatturi]mu, priservazzjoni talagrikultura Maltija kif ukoll ]ieda fl-impjiegi. 2. {adt l-okka]joni wkoll biex nag[ti dettalji dwar illinji ;enerali li se nkunu qed na[dmu fuqhom fil-;img[at li ;ejjin biex nemendaw il-li;i tal-koperattivi. Fil-fatt, il-;img[a li g[addiet ressaqt mozzjoni fil-Parlament biex nag[ti avvi] dwar dan. Il-;ebla taxxewka tal-emendi hi l-fehma li hemm lok ta’ aktar koperattivi g[ax dawn

Je[tie; ikollna koperattivi fl-oqsma tar-ri/erka u l-innovazzjoni u nibdew nag[mlu ‘impact assessment’ fuq il-li;ijiet kollha tal-pajji] li jkopru s-settur koperattiv

jo[olqu iktar xog[ol, u xog[ol b’dinjità. Koperattivi so/jali

3. Nemmen li wasal ilmument li l-li;i tippermetti li jkollna koperattivi so/jali, kif je]istu f’diversi pajji]i u li jag[tu prijorità ta’ xog[ol lil gruppi ]vanta;;jati jew persuni b’di]abbiltà. Dwar din, intenni t-tif[ir tieg[i lill-U{M li mag[ha qed na[dmu mill-vi/in biex inda[[lu dan il-kun/ett g[allewwel darba f’Malta. Je[tie; ikollna koperattivi fl-oqsma tar-ri/erka u l-innovazzjoni u nibdew nag[mlu impact assessment fuq il-li;ijiet kollha tal-pajji] li jkopru s-settur koperattiv. Hemm b]onn programm ta’ promozzjoni tal-kun/ett koperattiv b’a//enn fuq il-livell terzjarju. Hemm b]onn nemendaw il-li;i [alli nag[tu spazju li jkun hawn bank koperattiv, xi [a;a li nemmen fiha bis-s[i[, spe/jalment wara li s-sena li g[addiet ]ort u[ud minnhom f’Ruma,

Milan u Brussell. Dawn huma banek li lanqas li ntlaqtu [a]in fil-kri]i finanzjarja ta’ dawn l-a[[ar snin proprju g[aliex l-g[an prin/ipali tag[hom mhux ilqlig[ jew dividends. Bord tal-Koperattivi

4. Irridu nsa[[u l-Bord talKoperattivi bil-possibbiltà li dan jinbidel f’awtorità bi struttura u fondi ne/essarji filwaqt li nag[tu d-dritt ta’ appell mid-de/i]jonijiet talBord lit-Tribunal Amministrattiv. Inda[lu governanza a[jar fil-Fond ?entrali talKoperattivi biex ikun hemm trasparenza u iktar kontabbiltà. Tajjeb ukoll li nag[tu //ans lill-kumpanija li tkun qed ti;i llikwidata biex issir koperattiva. Irridu nag[tu /-/ans fil-ka] ta’ kumpanija sussidjarja li ti;i rkuprata t-taxxa fuq iddividend b’tali mod li l-membri ma jkollhomx g[alfejn i[allsu darbtejn fuq tali d[ul meta jsir final distribution.

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

5. Dan kollu g[aliex nemnu fil-koperattivi u g[ax nemmnu li permezz tag[hom nistg[u tassew no[olqu iktar xog[ol. Ma rridux naraw ]ieda fin-numru biss tal-koperattivi i]da rridu li jissa[[a[ il-kun/ett koperattiv fejn issa[[a tax-xog[ol tkun mibnija fuq il-kapa/itajiet. G[ax tassew, wa[da mill-iprem g[odda ta’ kif tag[ti dinjita lill-[addiem hi li tag[mlu sid tal-impri]a tieg[u, u appuntu, g[alhekk, koperattiva.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

12 Ittri

Il-125 anniversarju tal-Belt Victoria Matul il-;img[at ta’ bejn is-6 u 26 ta’ :unju ta’ din is-sena, il-Belt Victoria libset il-libsa tal-festa biex i//elebrat il-125 anniversarju minn meta rRabat [a l-isem tar-Re;ina Victoria. B[ala parti minn dawn ilfesti sar il-kun/ert talOrkestra Filarmonika ta’ Malta bis-sehem distint talChorus Urbanus ta[t it-

tmexxija ta’ John Galea. Il-programm li sar fi Pjazza Indipendenza nhar il{add 10 ta’ :unju fit-8pm, irregala serata mill-aqwa lill-pubbliku li mela kull rokna tal-pjazza. Fost il-mistednin attendiet il-Ministru g[al G[awdex, Giovanna Debono, membri minn kull na[a tal-Gvern, isSindku u kunsilliera. M’hemmx dubju li dan il-

programm kien daqstant kbir u komplet minn kull aspett tieg[u. Sa mill-ewwel noti, kull min kien pre]enti seta’ jinteba[ bl-affinità kbira li tippossiedi l-Orkestra Nazzjonali. Il-[oss u t-timbru kienu mill-isba[. Il-bilan/ dejjem perfett. Id-direzzjoni soda u ddettaljata tas-Surmast Galea g[amlet dan possibbli.

Kien jidher ukoll millewwel noti li l-Orkestra kienet f’burdata mill-aqwa. Flimkien mal-Chorus Urbanus [adu sehem issolisti Yvonne Galea (sopran), Claire Massa (mezzosopran) Cliff Zammit Stevens (tenur) u Noel Galea (baxx), li lkoll taw interpretazzjonijiet impekkabbli tal-arias millopri.

Mhux biss il-vu/ijiet ewlenin kienu fi klassi g[alihom, i]da sa[ansitra lkor kien stupend fil-partijiet kollha. Dan kien wie[ed millfatturi ewlenin wara ssu//ess ta’ dan il-kun/ert. Kien jin[ass l-impenn sod tal-mu]i/isti, kor u solisti. Kien ta’ sodisfazzjon tisma’ dik l-intonazzjoni, pre/i]joni ta’ passa;;i diffi/li u dixxiplinati fl-e]ekuzzjoni li la[qet il-qu//ata fit-teknika kemm tad-daqq kif ukoll talvu/i. Il-Chorus Urbanus, pre/i] u puntwali, ;ibed lammirazzjoni ta’ kul[add. L-interpretazzjonijiet kemm tieg[u u kemm tassolisti, b’vu/ijiet sbie[ u [elwin u b’finezza liema b[alha, spikkaw immensament. Ir-repertorju [adna fuq vja;; mu]ikali marbut ma’ diversi kompo]ituri, fosthom Verdi, Rossini, Offenbach, Donizetti, Cilea, Bizet u Ravel. Barra ]-]ew; sinfoniji La Forza del Destino u William Tell, smajna g[all-ewwel darba l-overture A Magna Maxima, l-a[[ar xog[ol kbir ta’ John Galea u li ;ie kkommissjonat lilu millistess Kunsill Lokali. Wie[ed seta’ jisma’ passa;;i hfief mill-Innu Malti u l-Innu Ingli]. Parti minn din l-overture se ti;i adattata b[ala l-innu uffi/jali tal-Belt Victoria. Is-sens ta’ sodisfazzjon kien jidher fuq wi// kul[add. Ma setax jonqos li s-siltiet li dwew ma’ Pjazza Indipendenza, ma ji;bdux l-applaws talpubbliku pre]enti u komplew ikkonfermaw illivell g[oli ta’ dan ilkun/ert. Kienet mist[oqqa listanding ovation li ng[atat meta l-pubbliku wera lapprezzament tieg[u flencore tal-Brindisi mill-opra La Traviata. Qabel it-tmiem is-Sindku Samwel Azzopardi, b’mod interessanti, ta l-istorja dwar x’wassal biex l-isem tarRabat inbidel f’Victoria. Hu fakkar b’mod xieraq dak li g[addewlna missirijietna biex issa b’wi//na minn quddiem ng[adduh lil uliedna. Il-compere tas-serata kien Francesco Pio Attard. Hi [a;a ovvja li dan listess su//ess miksub ma kienx possibbli ming[ajr ilprofessjonalità u l-maestrija fid-direzzjoni ta’ Galea waqt din l-e]ekuzzjoni . Id-direzzjoni tieg[u assigurat l-aqwa ri]ultat biex inkiseb su//ess mija filmija.

Anton Galea

Ir-Rabat, G[awdex


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IS-SIRJA

Assad ma jib]ax minn destin ‘b[al ta’ Gaddafi’

Il-Prim Ministru Libjan provi]orju Abdurrahim El-Keib (fin-nofs) u l-Kap tal-Istaff tal-Armata Yusuf al-Mangush jattendu l-gradwazzjoni ta’ fizzjali militari waqt /erimonja f’fa/ilità tat-ta[ri; fi Tripli (Reuters)

IL-LIBJA

Konsensus po]ittiv mill-osservaturi barranin L-osservaturi barranin ilbiera[ iddikjaraw l-elezzjoni storika g[all-assemblea nazzjonali tal-Libja b[ala su//ess waqt li kkonkludew li xi in/identi u protesti fl-in[awi tal-Lvant ma ]ammewx lilLibjani milli jo[or;u bi [;arhom biex jesprimu d-dritt g[all-vot. Sadattant, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Istati Uniti u pajji]i o[ra tal-Punent li appo;;jaw l-impenn tal-Libja g[al futur ;did wara l-era ta’ Muammar Gaddafi kellhom kollha reazzjoni po]ittiva g[all-ewwel pro/ess elettorali [ieles (fuq livell nazzjonali) fil-Libja wara sittin sena. Fl-istess [in, u ftit qabel morna g[all-istampa. bdew de[lin l-ewwel ri]ultati minn din l-elezzjoni li madankollu kienu ftit jew wisq inkonklussivi. Dan meta l-indikazzjonijiet parzjali minn numru ta’ kostitwenzi wrew li l-entità talpartiti ta[t it-tmexxija ta’ Mahmoud Jibril – il-Prim Ministru tar-ribelli Libjani fi ]mien il-gwerra /ivili – kienet qed tgawdi vanta;; f’distrett ta’ Tripli u fil-belt ta’ Zlitan lejn il-Lvant imbieg[ed talpajji].

Fl-istess [in, l-Unjoni g[al Art Twelidna (li titmexxa minn avversarju antik ta’ Gaddafi) kienet fuq quddiem f’Misrata, it-tielet l-akbar belt tal-Libja. Intant, osservaturi millUnjoni Ewropea rrimarkaw li kwa]i l-Libjani kollha vvutaw ming[ajr sens ta’ bi]a’ jew intimidazzjoni u fost konsensus ;enerali li l-protesti ta’ dimostranti li jridu awtonomija akbar g[ar-re;juni Libjani tal-Lvant – u l-in/identi fejn insterqu jew in[arqu xi kaxxi tal-voti – ma jitfg[ux f’dubju l-integrità tal-elezzjoni fuq livell nazzjonali. Kwa]i 1.8 miljuni – ji;ifieri 65 fil-mija fost it-2.8 miljun votanti rre;istrati – tefg[u lvot tag[hom. Il-Libjani, b[alissa, qed jistennew ilpubblikazzjoni tar-ri]ultati uffi/jali minn distrett g[allie[or. Minkejja li l-entità ta’ Mahmoud Jibril tidher f’po]izzjoni a[jar minn talgruppi politi/i I]lami/i (Libjani), [add (ilbiera[) ma kien qed ifassal xenarji konkreti dwar il-kostituzzjoni tal-assemblea storika. Min-na[a tieg[u, Jibril ji/[ad g[al referenzi b[al

‘sekulari’ u jg[id li l-li;i Xarja (I]lamika) hi wa[da mill-prin/ipji tal-alleanza li jmexxi – meta di;à offra li

jifforma koalizzjoni kbira mal-qawwiet politi/i Libjani kollha. Il-partiti ;ew allokati tmenin biss fost il-mitejn si;;ijiet fl-assemblea li trid ta[tar Prim Ministru u Kabinett qabel twitti t-triq g[all-elezzjonijiet parlamentari tas-sena d-die[la fuq ilba]i ta’ Kostituzzjoni li g[ad trid titfassal. Il-120 si;;ijiet li fadal iridu jmorru lill-kandidati indipendenti. Min-na[a tag[hom isSegretarju-:enerali tan-NU Ban Ki-moon fa[[ar l-ispirtu demokratiku tal-vot filLibja waqt li l-President Amerikan Barack Obama qal li qed jistenna b’[erqa biex ja[dem mat-Tmexxija Libjana ;dida. Madankollu, l-inkwiet minn dimostranti f’erba’ /entri talvotazzjoni f’Benga]i (il-benniena tar-rewwixta kontra Gaddafi) jenfasizza [tie;a li lpajji], ’il quddiem, jikkonfronta l-moviment favur rappre]entazzjoni politika u awtonomija akbar g[ar-re;jun Libjan tal-Lvant.

Il-President Sirjan Bashar al-Assad qal li ma jinkwetax li jista’ jmissu l-istess destin tal-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi – li ssena l-o[ra spi//a maqtul f’pajji]u ta[t idejn ir-ribelli – jew li ji;rilu b[all-eks President E;izzjan Hosni Mubarak li tke//a mill-poter f’wa[da mill-aktar rivoluzzjonijiet prominenti tarRebbieg[a G[arbija. Sadattant – u permezz ta’ intervista mal-istazzjon :ermani] ARD – Assad akku]a lill-Istati Uniti, lG[arabja Sawdita, t-Turkija u Qatar li qed jappo;;jaw lit-terroristi li jridu jwaqqg[u lill-Gvern tieg[u u enfasizza li g[adu jmexxi f’Damasku g[aliex g[andu l-appo;; tasSirjani. Skont Assad, il-parti kbira tal-vittmi tal-inkwiet (f’pajji]u) – li llum assuma l-livell ta’ gwerra /ivili – huma ‘s-sostenituri tal-gvern tieg[u’. Dan minkejja li attivisti jinsistu li l-parti kbira ta’ ’l fuq minn 15,000 Sirjani maqtula ta[t idejn ilqawwiet leali g[ar-re;im f’Damasku jinkludu elementi li opponew lill-istess Assad minbarra l-qraba inno/enti tag[hom. Meta staqsewh jekk jib]ax li ji;rilu l-istess b[al Muammar Gaddafi, Assad qal li dak li ;ara lill-eks-dittatur Libjan se[[ b[ala delitt u a;ir selva;; li [add fiddinja ma jista’ ja//etta. Hu mbag[ad sa[aq li dak li g[adda minnu Mubarak hu differenti g[aliex dan kien ;ie su;;ett g[al ;uri. ‘Biex tib]a’ minn [a;a trid tag[mel il-paraguni u tasSirja hi sitwazzjoni differenti g[al kollox li ma tistax titqabbel... Ma tistax t[ossok

imbe]]a’, i]da forsi kapa/i t[oss sens ta’ dispja/ir,’ kien l-a[[ar kumment ta’ Assad. Fi ]vilupp ie[or importanti, Kofi Annan, ir-Rappre]entant tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Lega G[arbija g[as-Sirja, kellu ta[ditiet miftu[a u kostruttivi ma’ Assad f’Damasku fejn jidher li sar qbil ‘dwar latte;;jament li g[andu jittie[ed [alli tieqaf il-vjolenza fit-territorji Sirjani’. Annan g[andu ja;;orna lill-gruppi tar-ribelli Sirjani dwar is-sitwazzjoni u meta lbiera[ mar ukoll fl-Iran biex jiddiskuti l-kri]i tas-Sirja mal-mexxejja f’Tehran. Fi tmiem il-;img[a, Annan ammetta li ma rnexxilux il-pjan g[al soluzzjoni politika tal-vjolenza fis-Sirja u bl-Oppo]izzjoni Sirjani lbiera[ tg[id li qawwiet tar-re;im kienu qed jibbumbardjaw l-in[awi ta’ Deir al-Zour, Deraa, Homs, Aleppo u Damasku. Mifhum ukoll li mietu almenu mija, fil-parti kbira /ivili, f’sensiela ta’ in/identi vjolenti li ddominaw il-jum tal-{add. Min-na[a tieg[u, il-Gvern Sirjan sostna li l-a[[ar ta[ditiet bejn Annan u Assad kienu ‘tajbin u kostruttivi’, b’tal-ewwel jispjega lill;urnalisti f’Damasku li tta[ditiet indirizzaw il-[tie;a li tintemm il-vjolenza minbarra l-mezzi li jistg[u jwasslu g[at-tragward kru/jali. Hawnhekk ukoll Annan insista bl-importanza tad-djalogu politiku ‘u li ja//ettaha wkoll il-President Sirjan, li min-na[a tieg[u a//ertah dwar l-impenn tal-Gvern tieg[u rigward il-pjan g[allpa/i li bla dubju je[tie; li jkun implimentat [afna a[jar milli kien il-ka] s’issa.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-GRE?JA

Ri]enja min[abba ‘l-po]izzjoni’ dwar il-bailout Il-Vi/i Ministru tax-Xog[ol Nikos Nikolopoulos irri]enja mill-kariga fejn sostna li lGvern tal-Gre/ja mhux qed ikun aggressiv bi]]ejjed biex jixpruna l-impenn g[al bidliet fil-kundizzjonijiet g[allbailout lil pajji]u. Ir-ri]enja ta’ Nikopoulos – li hu t-tielet membru tal-kabinett li telaq mill-koalizzjoni Griega li ilha tiffunzjona g[al dawn l-a[[ar tliet ;img[at – tfisser problema o[ra g[allPrim Ministru Grieg Antonis Samaras wara li l-ewwel g[a]la tieg[u g[al Ministru tal-Finanzi kellu jirri]enja jiem ilu min[abba problemi ta’ sa[[a. Fl-ittra tar-ri]enja, Nikolopoulos qal li hu konvint mill-[tie;a li l-Gvern jenfasizza l-kwistjoni ‘tannegozjati ;odda’ mat-trojka – l-Unjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-

Bank ?entrali tal-Ewropa. Dan meta skont hu, ilGre/ja kellha tinsisti biex tindirizza u tirran;a ‘ttag[wi; sinifikanti’ fl-issues tax-xog[ol, il-pensjoni u ssigurtà so/jali b[ala kwistjonijiet li messhom tpo;;ew fuq il-mejda millbidunett. Analisti sadattant qalu li rri]enja tissu;;erixxi di]gwid intern fil-koalizzjoni rigward in-negozjati ;odda rigward ilbailout mat-tliet istituzzjonijiet internazzjonali. Il-Gvern ta’ Samaras g[allbidu – u meta kien [a l-poter ix-xahar li g[adda – insista biex isiru diversi bidliet g[allpakkett tas-salvata;; fiskali, i]da fl-a[[ar jiem adotta le[en aktar kon/iljatorju meta qed jiffa//ja l-prospett li jispi//awlu l-flus filwaqt li jing[alaqu l-bieb g[al aktar g[ajnuna.

IL-:APPUN> Il-President tal-Afganistan Hamid Karzai (lemin) jidher bit-toga tal-akkademja waqt /erimonja fl-Università ta’ Nippon g[ax-Xjenza Politika fejn ir/ieva dottorat onorarju. Karzai (li fir-ritratt hu akkumpanjat mill-interpretu) kien rikonoxxut b’dan il-mod f’Tokjo waqt li ltaqa’ mal-Olimpjani :appuni]i b[ala parti minn inizjattiva lejn it-tkattir tal-pa/i. (Reuters)

L-ISTATI UNITI

L-OLANDA

Kompla l-;uri ta’ Mladic Il-;uri tal-:eneral Ratko Mladic, l-eks-kap tal-qawwiet Serbi-Bosnija/i matul ilgwerrer tas-snin disg[in filBalkani, kompla lbiera[ quddiem it-tribunal tanNazzjonijiet Uniti f’The Hague li jidde/iedi dwar delitti tal-gwerra. Intant, issa jridu jsiru ;imag[tejn ta’ smig[ wara ssospensjoni tal-pro/ess (matul ix-xahar li g[adda) b’ka;un ta’ ]ball li se[[ waqt li kienu qed ji;u ]velati ddokumenti lill-avukati li qed jirrappre]entaw lil Mladic. Ratko Mladic kien spi//a arrestat fis-Serbja f’Mejju tal2011 wara li kien ilu sittax-il sena ji]gi//a l-;ustizzja. Hu qed ikun akku]at, fost o[rajn, dwar ;eno/idju u

Ratko Mladic

b[ala protagonista fil-massakru, fl-1995, ta’ 8,000 r;iel u subien Musulmani flin[awi ta’ Srebrenica. Sadattant, Mladic irid iwie;eb anki g[ar-rwol tieg[u fl-assedju qalil ta’ Sarajevo waqt il-Gwerra tal-Bosnja li damet mill-1992 sal-1995 u li

swiet il-[ajja ta’ mill-anqas 10,000 /ivili. Il-massakru ta’ Srebrenica hu stabbilit b[ala l-akbar atro/ità fl-Ewropa mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija u Ratko Mladic kien ;ie mixli dwaru fl-1995 – l-istess b[al fil-ka] ta’ Radovan Karadzic, l-eks-mexxej politiku tasSerbi Bosnija/i waqt l-ostilitajiet tas-snin disg[in, u li llum ukoll jinsab g[addej ;uri. Il-Prosekuturi sadattant jg[idu li Ratko Mladic kien jifforma parti minn ‘intrapri]a kriminali’ g[all-eliminazzjoni tal-Musulmani Bosnija/i fi Srebrenica li bba]at fuq il-qtil tal-ir;iel u s-subien; minbarra t-tke//ija sfurzata tan-nisa u t-tfal.

Jie[du ftit tan-nifs mis-s[ana terribbli Miljuni ta’ Amerikani qed jie[du r-ru[ grazzi g[all-kurrenti ta’ arja aktar friska – u anki xi [albiet tax-xita – li qed i;ibu sser[an wara l-;ranet iddominati bi s[ana qalila li swiet il-[ajja ta’ millanqas 46 persuna. Rapporti mir-re;juni talMidwest u East Coast irreferew g[al temperaturi aktar baxxi wara hekk-imsej[a heatwave ta’ [dax-il jum konsekuttivi li kissret irrekords pre/edenti f’numru ta’ bliet li jinkludu Washington. Dan meta miljuni ta’ nies anki spi//aw ming[ajr elettriku b’ka;un ta’ maltemp li

laqat l-in[awi u g[amel stra;i mill-istallazzjonijiet tad-dawl. Skont l-a[[ar tbassir meteorolo;iku, is-s[ana terribbli ’l quddiem tista’ taffettwa lill-Punent talIstati Uniti u l-Kanada bittemperaturi issa jin]lu b’disa’ gradi Celsius tul irre;juni Amerikani tanNofsinar u lejn l-in[awi talAtlantiku. Intant, l-istampa qalet li [afna fost il-ka]i tal-mewt irrappurtati kienu ta’ anzjani li nqabdu fi djarhom ming[ajr sistemi tal-arja kkundizzjonata b’konsegwenza tal-qtug[ kontinwu g[all-provvista tad-dawl.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

18 A[barijiet ta’ Barra L-ISTATI UNITI

Miet l-attur veteran Ernest Borgnine

Ernest Borgnine jippo]a g[al ritratt waqt mument ta’ pubbli/ità fl-2004 (Reuters)

L-attur /elebri Ernest Borgnine, li lkarriera tieg[u fil-qasam tat-televi]joni u /-/inema damet g[al aktar minn sittin sena, miet l-isptar ta’ Los Angeles b’ka;un ta’ kumplikazzjonijiet minn marda fil-kliewi. Borgnine, li kellu 95 sena, jibqa’ mag[ruf b[ala artist versatili g[alla[[ar u sa proprju tliet snin ilu kien qed jinterpreta karattru f’ER – il-famu]a drama televi]iva bba]ata fuq il-;rajjiet fi sptar. Il-familja tal-attur [ar;et stqarrija fejn qalet li Ernest Borgnine ‘kien f’kundizzjoni fi]ika e//ellenti qabel [akmitu lmarda ri/enti’, b’ismijiet /elebri ta’ Hollywood isellmu lil dan l-artist ‘ta’ kalibru rari’ u ‘ikonu ta/-/inema’. Ernest Borgnine kien reba[ Oscar fl1955 g[al parti fil-film Marty u jibqa’ jsemmi wkoll g[all-karattri li interpreta f’The Wild Bunch (film tat-tip western) u The Poseidon Adventure li jittratta di]astru fuq il-ba[ar. Intant, Borgnine kiseb fama internazzjonali anki g[as-sensiela televi]iva McHale’s Navy li kisbet su//ess fenomenali fl-Istati Uniti matul is-snin sittin – kif ukoll g[all-interpretazzjoni tal-karattru Dominic Santini fis-sensiela Airwolf li kienet popolari matul is-snin

tmenin. Fost l-ewwel artisti u kollegi li bag[tu messa;;i ta’ kondoljanzi g[attelfa ta’ Borgnine kien hemm Marlee Matlin, Kirstie Alley, Joe Mantegna, James Corden, William Shatner u Scott Baio; b’dawn u o[rajn isostnu li kellhom il-privile;; li ja[dmu flimkien ma’ dan il-;entlom ta/-/inema li kien iqaxxar il-parti tieg[u irrispettivament mit-tema. Imwieled lil immigranti Taljani f’Connecticut, Ernest Borgnine (ismu proprju Ermes Effron Borgnino) ing[ata l-ewwel parti prin/ipali ta’ attur fil-film tal-1953 bl-isem From Here to Eternity i]da l-ewwel veru su//ess tieg[u kien permezz tal-film Marty fejn jinterpreta r-rwol ta’ bejjiegh tal-la[am romantiku li hu residenti fi New York. Minn dakinhar Borgnine qatt ma [ares lura, b’karriera li tinkludi ’l fuq minn sittin film fosthom The Vikings (1958), The Flight of the Phoenix (1965) u The Dirty Dozen (1972). Lejn l-a[[ar ta’ [ajtu, l-attur anki pprovda l-le[en g[al Mermaid Man fissensiela televi]iva g[at-tfal SpongeBob SquarePants kif ukoll tal-karattru Carface fil-film animat All Dogs Go to Heaven 2.

L-E:ITTU

In/ertezza ;dida

L-Og[la Qorti tal-pajji] ma a//ettatx id-direttiva tal-President E;izzjan Mohammed Mursi biex jer;a’ jiltaqa’ l-Parlament – filwaqt li insistiet li ddigriet partikulari li jxolji l-Assemblea hu wie[ed li jorbot. Rapporti aktar qabel kienu qalu li l-kamra t’isfel tal-assemblea kellha tiltaqa’ llum wara d-digriet ta’ Mursi li g[a]el li jisfida lill;enerali tal-Armata. Minna[a tieg[u, l-President Mursi, li l-Partit Fratellanza Musulmana tieg[u reba[ lakbar numru ta’ si;;ijiet fil-Parlament, qal li l-kamra g[andha tiffunzjona sakemm issir elezzjoni ;dida – i]da l-Qorti Suprema Kostituzzjonali tal-E;ittu (issa) g[amlitha /ara li d-de/i]jonijiet kollha tag[ha huma finali u ma jistg[ux ikunu su;;etti g[al appell.

FRANZA

G[adab dwar xandir ta’ diskors ma’ qattiel Il-Pulizija qed tinvestiga kif l-istazzjon tat-televi]joni TF1 wasal biex ixandar diskursati bejn Mohamed Merah – ilmilitanti I]lamiku li wettaq id-dmija ri/enti f’Toulouse – u membri tal-qawwiet tal-li;i; bid-djalogu jispi//a rekordjat waqt l-assedju, fl-istess belt, fejn Merah spi//a jitlef [ajtu. Qabel mewtu – fi drama li xxukkjat lill-Ewropa – Merah kien qatel tliet suldati u erba’ persuni Lhud waqt sensiela ta’ attakki li se[[ew f’Marzu; bl-a[[ar rapporti jg[idu li lqraba tal-vittmi tieg[u jinsabu mg[addbin dwar ix-xandir tad-diskors partikulari.

Fit-22 ta’ Marzu, Merah spi//a j;arrab tiri fatali wara tfittxija intensiva g[alih u assedju ta’ 32 sieg[a millpulizija fuq l-appartament tieg[u f’Toulouse. Sadattant, il-Ministru talIntern Fran/i] Manuel Valls ikkundanna d-de/i]joni ta’ TF1 biex ixandar siltiet tannegozjati bejn il-militanti u lpulizija u li wera disrispett g[all-qraba tal-vittmi. Vallas anki jiddispja/ih talli x-xandira kellha ssir fi ]mien meta g[adhom g[addejjin ilpro/eduri tal-qorti relatati mal-qtil li wettaq Mohamed Merah.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 19 IR-RUSSJA

Luttu g[all-vittmi tal-g[arg[ar fost ‘domandi’ g[al Putin Ir-Russi qed josservaw perijodu ta’ luttu g[all-171 persuna li tilfu [ajjithom fl-g[arg[ar ta’ jiem ilu li anki wassal g[al e]odu ta’ eluf minn djarhom –meta l-kaw]i tad-di]astru qed jimponu domandi diffi/li g[allPresident Vladimir Putin u lawtoritajiet tal-pajji]. {afna mill-vittmi nzertaw flin[awi qrib il-belt ta’ Krymsk, mal-limiti tal-Ba[ar l-Iswed, bir-rapporti jsostnu li l-parti kbira tag[hom inqabdu g[allg[arrieda malli laqat l-g[arg[ar – flimkien ma’ valangi tal-art – matul il-lejl tal-:img[a. Filwaqt li r-residenti flin[awi qed isalvaw li jistg[u mid-djar meqruda mifhum li lawtoritajiet anki qed iqassmu kumpens fil-forma ta’ flus lillim;arrbin li tilfu kwa]i kollox f’din it-tra;edja. L-g[arg[ar segwa ;img[at ta’ xita qawwija fir-re;jun ta’ Krasnodar, lejn in-Nofsinar tarRussja, li hu mag[ruf g[allagrikoltura u t-turi]mu. Filwaqt li r-residenti fl-in[awi qed jistennew jer;a’ aktar xita filjiem li ;ejjin, il-maltemp pre/edenti anki pparalizza ssistemi tat-trasport – g[alkemm il-port u l-ferroviji

jidhru qed jirritornaw g[alliskedi normali. Madankollu huwa ‘terribbli’ l-livell ta’ qerda fi Krymsk u n[awi o[ra, bin-nies anki qed jiddisponu mill-annimali mejtin tal-mer[liet li spi//aw mg[arrqin b[ala tentattiv biex jevitaw l-epidemji tal-mard. Intant, [afna nies qed jistaqsu kif maltempata bix-xita – irrispettivament mill-intensità – setg[et t[alli daqstant qerda f’perijodu ta’ sig[atbilPresident Putin ma jitlifx i]]mien biex imur fi Krymsk u jinsisti g[al twe;ibiet ming[and l-awtoritajiet lokali rigward ‘in-nuqqas ta’ twissija adekwata’ dwar il-konsegwenzi potenzjali. Dan meta investigaturi kellhom jevalwaw l-effettività ta’ pro/eduri li ji//irkolaw twissijiet bikrija f’ka] ta’ sitwazzjonijiet meqjusa b[ala theddida. L-g[arg[ar u l-valangi huma anki l-ewwel di]astru ewlieni g[ar-Russi mindu Putin irritorna fil-Kremlin biex jibda t-tielet mandat talPresidenza wara li serva b[ala Prim Ministru Russu g[al dawn l-a[[ar erba’ snin.

IL-FILIPPINI> Ra;el ming[ajr residenza fissa u li hu kostrett li jg[ix barra fit-toroq ju]a pajp tal-ilma biex jiffriska ru[u f’zona prin/ipali ta’ Manila fejn is-s[ana tas-sajf hi insapportabbli (Reuters)

IR-RENJU UNIT

L-istudju u l-kisbiet akkademi/i ‘jag[mluk aktar kuntent’ Skont e]er/izzju talUffi//ju g[all-Istatistika Nazzjonali fir-Renju Unit, aktar ma n-nies ikollhom livell g[oli ta’ edukazzjoni ;enerali, aktar dawn ikunu sodisfatti dwar il-[ajja ta’ kuljum u bil-kontribut tag[hom lis-so/jetà. Din hi l-ewwel darba li listudju – bba]at fuq mi]ura uffi/jali tal-Gvern biex jikkalkula kemm in-nies

g[andha dispo]izzjoni po]ittiva – g[amel konnessjoni diretta bejn ittag[lim u l-kuntentizza. L-Uffi//ju g[allIstatistika talab grupp ta’ ’l fuq minn 15,000 biex jevalwaw is-sens tas-sodisfazzjon personali fuq skala ta’ minn wie[ed sa g[axra – minbarra li jelenkaw kemm i[ossu li [ajjithom hi ta’ valur mill-aspett ;enerali.

Intant, kwa]i 81 fil-mija tan-nies li kisbu l-A-levels jew kwalifiki akkademi/i ekwivalenti, qalu li huma sodisfatti [afna – u li jfisser li huma jevalwaw il-livelli ta’ kuntentizza personali minn skala ta’ sebg[a ’l fuq. I]da huma biss 74 fil-mija li j[ossuhom l-istess fost ilgruppi inferjuri – fis-sens ta’ kwalifiki akkademi/i – involuti fl-ist[arri;.

Fil-ka] ta’ apprendisti floqsma tas-snajja’, ilper/entwali ta’ persuni sodisfatti bil-[ajja ta’ kuljum ikompli jonqos, g[al 67 filmija, waqt li dan is-sentiment hu rifless fost 64 filmija tan-nies ming[ajr lebda kwalifika. L-istudju jissu;;erixxi probabbiltà akbar li persuni ta’ sittax-il sena jew aktar u li g[andhom livell ta’ kwal-

ifikazzjonijiet og[la se jirrappurtaw sens medju jew g[oli ta’ sodisfazzjon dwar kif qed ti]vol;i [ajjithom. L-e]er/izzju sadattant jirrikonoxxi li hemm elementi varji li jistg[u jaffettwaw irri]ultati – li jirriflettu fuq leta; id-d[ul personali; it-tipi ta’ impjiegi; l-istatus taxxog[ol u s-sa[[a tal-individwu.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli

Fil-qosor Quel che resta di mio marito (Bonneville) Raitre 15.50 Jessica Lange (fir-ritratt) hi fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku tal-2006 b’re;ija ta’ Christopher N. Rowley. I]-]ew; partijiet ewlenin l-o[ra huma

interpretati minn Kathy Bates u minn Joan Allen. Naraw vja;; li jag[mlu tliet nisa flimkien lejn Santa Barbara biex iwasslu l-irmied tar-ra;el ta’ wa[da minnhom g[and bint il-mejjet. Il-film fih [afna xenarju mill-isba[ mi;bud fl-istati ta’ Utah, Nevada u Kalifornja, fl-Istati Uniti.

minn Jesse Metcalfe u minn Skriya Saran (it-tnejn fir-ritratt). Wie[ed Amerikan u l-o[ra Indjana, naraw xi jwassal biex jiltaqg[u f’San Francesco. Hi tkun marret fuq vja;; bla ma qalet lil niesha. Kif eventwalment ti]vol;i l-istorja ta’ m[abba ta’ bejniethom? Sangue misto (Bhowani Junction) Rete 4 16>30 Film drammatiku tal-1956,

Ritratt J.J. Chircop

koproduzzjoni Ingli]a u Amerikana, li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Ava Gardner u lil Stewart Granger (it-tnejn fir-ritratt). L-istorja hi ambjentata fl-Indja fl-1947, meta kien qed jidher /ar li l-irtirar tal-Ingilterra minn din il-kolonja kien kwistjoni ta’ meta. F’dan il-kuntest, l-uffi/jali Ingli]i kif i[arsu lejn in-nies tal-lokal, u possibbli li tinbet relazzjoni ta’ m[abba ma’ xi [add li g[andu, tal-anqas minn na[a wa[da tal-;enituri, demm Indjan? Netube NET Television 22.15 Il-mistieden ta’ Mark Azzopardi waqt il-programm tal-lum se jkun Kurt Calleja (it-tnejn fir-ritratt), li aktar kmieni din is-sena rrappre]enta lil Malta fil-Eurovision Song Contest li sar fl-A]erbaj;an. Naturalment hu se jikkummenta dwar il-videos li jintwerew, fosthom wie[ed ta’ kelb jag[mel l-iskateboarding u waqg[at bit-threadmill.

Segreti (A Thousand Acres) Canale 5 23.50 Film drammatiku Amerikan tal-1997 b’Michelle Pfeiffer u Jessica Lange f’partijiet ewlenin.

Ritratti J.J. Chircop

Amore in linea (The Other End of the Line) Raiuno 15.15 Film Amerikan li n[adem fl-2008 b’re;ija ta’ James Dodson li fih naraw storja ta’ m[abba bejn tnejn li trabbew f’kulturi differenti. Granger Woodruff u Priya R. Sethi, partijiet interpretati

Christian Azzopardi

Francesca Scerri

Glen Vella mistieden Indifest - NET Television 20.30

Ronald Briffa u Christine Haber b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li jservi ta’ gwida g[all-Konkors Kanzunetta Indipendenza li se jsir f’Settembru li ;ej Fuq il-Fosos fil-Furjana. Il-mistieden se jkun il-kantant Glen Vella. Mit-Taqsima talkantanti stabbiliti llum se niltaqg[u ma’ Christian Azzopardi li l-kanzunetta tieg[u hu Kburin Bik u ma’ Francesca Scerri li l-kanzunetta tag[ha hi Mill-Bidu Nett. Mit-Taqsima tatTalent }ag[]ug[ insiru nafu a[jar lil Maria Debono u narawha tinterpreta l-kanzunetta tag[ha A[na ]-}g[a]ag[ live. Sajf Flimkien NET Television 18.10

Maria Debono

Charles Camenzuli u Marbeck Spiteri jippre]entaw l-edizzjoni tal-lum ta’ dan il-programm. Is-su;;etti diskussi se jkunu ikel adattat g[as-sajf minn Lucienne Pace mid-Direttorat g[allPromozzjoni tas-Sa[[a, dwar l-agupuntura ma’ Dr Ma u dwar is-sbu[ija ma’ Angele Stafrace. Fil-k/ina jkun hemm Karmen Tedesco bis-soltu ri/etti bnini li saret mag[rufa g[alihom.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 10 ta’ Lulju 2012

22 TV#Radju

Storja ta’ m[abba minn djarju Le pagine della nostra vita (The Notebook) - Canale 5, 21>10 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Ix-Xtajtiet Tag[na The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

F’dar g[all-mistrie[ g[all-anzjani, ra;el jibda jaqra xi pa;ni mid-djarju tieg[u lil wa[da li qed tg[ix fl-istess dar. Fid-djarju hemm storja dettaljata ta’ relazzjoni ta’ m[abba li r-ra;el kellu mas-sbej[a Allie. X’effett i[alli fuq it-tnejn li huma dak li

hemm fid-djarju? Fost l-atturi nsibu lil Rachel McAdams b[ala Allie u lil Ryan Gosling b[ala Noah Calhoun (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll Gena Rowlands u James Garner. Il-film in[adem fl-2004 b’re;ija ta’ Nick Cassavetes.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bilMalti 14:00 A[barijiet 14:05 E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ lA[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Musica al freddo 80s Corner Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:30 - Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – BSummeer Mix! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Ktieb fl-Idejn 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - KL 17 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Teatru Miftu[ 20:00 – Ikoni Mu]ikali I 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 11:00 - Ara Ommok 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Ti]wiqa Mu]ikali 14:00 - Jiena Hu l{ob] u l-{ajja 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 – Il-Ma[bub tal-Mulej 16:00 Il-Kappillan Tieg[ek 17:00 {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 – Mulier 20:00 – Ninbidlu f’:esù permezz ta’ Marija 21:00 - Bejn {sieb u Armonija 22:00 - G[and Min Imorru Mulej? 23:00 - Ru]arju 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 - CR2 records. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 09:00 - Kids Zone 09:50 - }ona 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Teleshopping 13:10 Nature’s Greatest Events (Dok. 2009) 14:00 - A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 Planets. Dok 16:00 - A[barijiet 16:05 - Teleshopping 17:05 True Stories 18:00 - A[barijiet 18:10 - Sellili 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Il-Kristu tal-Kerrejja (ep. 2) (r) 21:45 - International Short Film Festival 23:00 - L-A[barijiet 23:15 - Is-Sajf mas-Salv. TVM 2 07:00 - News 12:50 - Luxdesign 14:00 - Sa[[tek l-Ewwel 14:10 BBC - Ancient Rome - The Rise and Fall of an Empire (dok.) 15:00 - Mela Isma’ Din 15:10 BBC - Journey to the Centre of the World (dok.) 16:00 - Sa[[tek l-Ewwel 16:10 - BBC - Oceans (dok.) 17:00 - G[a]liet (r) 17:30 - Mela Isma‘ Din 17:40 - BBC Ancient Rome - The Rise and Fall of an Empire (dok.) (r) 18:30 - Waltzing Matilda 19:00 - A[barijiet bl-Ingli] 19:05 - Is-Sajf ma’ Salv 19:30 Ti;rijiet Biss 20:00 - A[barijiet g[al Dawk Neqsin mis-Smig[ 20:10 - BBC - Journey to the Centre of the World (dok.) (r) 21:00 - F’Salib it-Toroq 22:00 Mela Isma’ Din 22:10 - BBC Oceans (dok.)(r). ONE 07:00 - BreakfastNews 09:05 :awhra Maltija 09:20 Te]ori 09:30 - Nuni 09:40 Minuta Wa[da 09:45 - Londri 10:00 - Teleshopping 10:30 Hazzard Daily Update 10:35 Lapes u Karta 10:55 - Vidoes Mu]ikali lokali 11:00 Teleshopping 11:45 - Londri 12:00 - {ajjiet 12:15 Teleshopping 12:30 - Fresh & Funky (r) 13:30 - ONE News 13:40 - Teleshopping 14:45 Xablott (ep. 2) 15:40 - Minuta Wa[da 15:45 - Londri 16:00 Kudos (r) 16:30 - Expressions 16:55 - Clint on ONE 17:05 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Team PL 18:05 - Better Living 18:55 - Ieqaf 20 Minuta 19:30 - ONE News 20:15 Flippers 20:45 -Mad-Daqqa t’G[ajn 21:45 - Klassi G[alina (ep. 2) 22:15 - }ona Sport Sajf 22:45 - Stejjer Qosra 23:15 - ONE News 23:45 Clint on ONE 23:50 - Flippers (r).

Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Madagascar (r) 21:30 Bejnietna (r) 22:00 - News 22:30 - Stylish Weddings (r). Raiuno 06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 10:00 - Tg 1 10:10 - Unomattina vitabella 11:00 - Unomattina storie vere 12:00 - E state con noi in tv 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - Amore in linea. Film 2008 17:15 - Heartland (TF) 18:00 - Il commissario Rex (TF) 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Techetechete - il nuovo che fu 21:20 - Last Cop ultimo sbirro (TF) 23:10 Obiettivo Castrocaro 24:00 - Tg 1 notte 00:35 - Sottovoce 01:05 - Real School 01:35 - Mazabubù. Raidue 07:10 - Vite sull’onda (sitcom) 07:30 - Cartoons 10:20 - La complicata vita di Christine (TF) 10:35 - Tg 2 insieme estate 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Tg 2 e... state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Senza traccia (TF) 15:30 - Guardia costiera (TF) 16:15 - The Good Wife (TF) 17:00 - One Tree Hill (TF) 17:50 - Tg 2 Flash L.I.S. 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - La spada della verità (TF) 22:40 - Supernatural (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Terre meravigliose 00:30 Hawaii Five-O (TF) 01:20 - Tg Parlamento 01:30 - Hawai Five0 (TF). Raitre 08:00 - La nonna Sabella. Film ’57. 09:30 - La storia siamo noi (dok.) 10:30 - Comincianom bene 12:00 - Tg 3 sport 12:25 Tg 3 fuori tg 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tgr - Piazza affari 14:50 - Tg 3 L.I.S. 14:55 La casa nella prateria (TF) 15:50 - Quel che resta di mio marito. Film 2006 17:15 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 Cotti e mangiati (sitcom) 20:35 -

Un posto al sole (soap) 21:05 Circo Estate 2012 23:15- Tg regione 23:20 - Tg 3 linea notte estate 23:55 - Correva l’anno 00:45 - Lezioni dalla crisi 01:15 - Prima della Prima - Un ballo in maschera ta’ Verdi. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina 08:35 Vittoria col cuore. Film 2000 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 -

Extreme Makeover Home Edition 15:10 - Parenthood (TF) 16:10 Colpo di fulmine. Film 2006 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Veline 21:10 - Le pagine della nostra vita. Film 2004 23:50 - Segreti. Film ’97 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Veline. Rete 4 07:45 - Più forte ragazzi (TF) 08:40 - The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:50 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Cuore contro cuore (TF) 12:55 - Distretto di polizia 2 13:50 - Forum 15:10 - Wolff - un poliziotto a Berlino (TF) 16:05 My Life - Segreti a passioni 16:30 - Sangue misto. Film ’56 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:10 - Siska (TF) 21:10 - Due imbroglioni e... mezzo! Film 2006 23:25 Abbronzatissimi 2 - un anno dopo. Film ’93 01:30 - Tg 4 01:55 - Vintage Dance Parade 5. Italia 1 07:20 - Hannah Montana (sitcom) 08:10 - Cartoons 10:35 Dawson’s Creek (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Gossip Girl (TF) 15:55 - Le cose che amo di te (TF) 16:45 Mammoni-short (reality 17:10 Friends (TF) 17:35 - Mercante in fiera 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - Mammoni - chi vuol sposare mio figlio? 23:30 Il bivio 01:40 - Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - Ti ci porto io 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 Marty, vita di un timido. Film ’55 18:00 - I menu di Benedetta 18:55 - Cuochi e fiamme 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 The Constant Gardener. Film 2005 23:35 - Tg La 7 23:40 - Tg La 7 sport 23:45 - Tentazione mortale. Film 2001.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:15 - F. News 21:00 - Boost 23:15 F. News.

TCM 08:20 - Gunsmoke 09:20 Rawhide 10:20 - A Thunder of Drums. Film ’61 (U) 12:05 Son of a Gunfighter. Film ’66 (U) 13:45 - Gunsmoke 14:50 Rawhide 16:00 - Cast a Giant Shadow. Film ’66 (A) 18:40 The Scarlet Claw. Film ’44 (PG) 20:10 - Days of Heaven. Film ’78 (A) 22:00 - Body Heat. Film ’81 (X).

Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 - Romantica 17:00 Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music.

MGM Movies 08:05 - Women vs Men. Film 2002 09:30 - Fatal Memories. Film ’92 11:00 - Smile. Film ’75 (A) 12:50 - Sketches. Film ’92 14:30 - Sketch Artist II: Hands That See. Film ’95 (18) 16:05 Supernova. Film 2000 (15) 17:35 - 12 Angry Men. Film ’97 (U) 19:30 - Hangfire. Film ’91 (18) 21:00 - Hotel Oklahoma. Film ’92 22:40 - Red Shoe Diaries. Film ’92 (18).

La 5 11:00 - Alisa segui il tuo cuore 12:20 - Centovetrine 12:45 - I Want to be a Hilton 13:45 - Giro Giro Bimbo 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 Giudice Amy (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - The Starter Wife (TF) 17:20 - Chante (TF) 17:40 - Dharma & Greg (sitcom) 18:00 - Uomini e donne 19:20 Giro Giro Bimbo 19:35 - The OC (TF) 20:25 - Una mamma per amica (TF) 21:10 - French Kiss. Film ’95 23:25 - Beautiful (TF). BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Bobinogs 07:30 - Gigglebiz 07:45 - Teletubbies 08:10 Boogie Beebies 08:25 - Little Robots 08:35 - As Time Goes By 09:05 - One Foot in the Grave 09:35 - Dinnerladies 10:05 - EastEnders 10:35 Doctors 11:05 - Coast 12:05 -

The Inspector Lynley Mysteries 12:50 - As Time Goes By 13:20 - One Foot in the Grave 13:50 The Weakest Link 14:35 EastEnders 15:05 - Doctors 15:35 - Coast 16:30 - The Inspector Lynley Mysteries 17:15 - The Weakest Link 18:00 - EastEnders 18:30 - Doctors 19:00 - Bleak House 19:30 Bleak House 20:00 - After You’ve Gone 20:30 - Gavin and Stacey 21:00 - 20,000 Streets Under the Sky 21:50 - 2point4 Children 22:20 - Lead Balloon 22:50 - Life on Mars 23:40 Fawlty Towers.

Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:55 - McLeod’s Daughters 11:55 - ER 12:55 - Quincy, M.E. 14:00 - ER 15:50 - Great Women 16:00 - Ironside 17:00 Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Kojak 21:00 Rex: A Cop’s Friend 22:00 Rex: A Cop’s Friend 23:00 ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Shipwrecked 08:10 - Extreme

Fishing with Robson Green 09:05 - Mythbusters: Killer Cable Snaps 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Mexico 11:50 Wheeler Dealers: Subaru Impreza 12:45 - Overhaulin’: Challenging Dodge 13:40 American Chopper: Pilot Pen Bike and Ducati Bike 14:35 Dirty Jobs: Sponge Diver 15:30 - Mythbusters: Myth Evolution 16:25 - Deadliest Catch: Slow Burn 17:20 - Extreme Fishing with Robson Green 18:15 River Monsters: Killer Snakehead 19:10 - How It’s Made: ep. 41 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Penn and Teller Tell a Lie: Monster Trucks vs Hook-and-Loop Fabric 21:00 - Mythbusters: Revenge of the Myth 21:55 - Moments of Terror 22:50 - Kidnap and Rescue: Anatomy of a Kidnapping 23:45

- Ultimate Survival: Moab Desert. Melita Movies 10:00 - Garfield 11:20 - Ramona and Beezus 13:05 - You Again 14:48 Hollywood Buzz 15:15 Eat Pray Love 17:35 - Push 19:30 - Marley and Me: The Puppy Years 21:00 - Dan In Real Life 22:40 - Awake 00:05 - Moscow Zero. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - The Mentalist 12:15 - Person of Interest 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 - 2 Broke Girls 17:07 30 Rock 17:30 - Supernatural 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Films & Stars 19:30 - Mike & Molly 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Alcatraz 21:15 Fringe 22:00 - Hung 22:30 True Blood 23:35 - Chuck 00:25 - Game of Thrones. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye 14 07:30 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Making Over

America with Trinny and Susannah: In the Army Now: Lashunda Rogers 09:00 Hoarders: Betty, Jill, Jake, Bill & Paul 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Monique Berkley 11:00 - Eye for an Eye 14 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - The Real Hustle 13:00 - Storage Wars: Scoot-AToot, Toot! 13:30 - Pawn Stars: Pablo Pawncasso 14:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 15:00 Thintervention with Jackie Warner: Final Weigh-In 16:00 The Real Hustle 17:00 Hoarders: Betty, Jill, Jake, Bill & Paul 18:00 - Making Over America with Trinny and Susannah: In the Army Now: Lashunda Rogers 19:00 Storage Wars: Scoot-A-Toot, Toot! 19:30 - Pawn Stars: Pablo Pawncasso 20:00 - The Real Hustle 20:30 - The Real Hustle 21:00 - Hardcore Pawn: Bulletproof Gator 21:30 Hardcore Pawn: Moving Targets 22:00 - The Boy They Call Chucky 23:00 - Lorraine Kelly’s Big Fat Challenge.

Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:55 - My Animal Family 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 Pingu 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - My Animal Family 19:55 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Tiny Planets 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder. Disney Channel 09:00 - Wendy Wu: Homecoming Warrior 10:25 Phineas and Ferb 10:40 - Shake It Up 11:05 Shake It Up 11:30 - ANT Farm 12:20 - Jessie 13:10 - Good Luck Charlie 14:00 - Wizards of Waverly Place 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 So Random 16:00 - Pixel Perfect 17:25 - Wizards of Waverly Place 17:45 - Jessie 18:10 - ANT Farm 18:35 - Good Luck Charlie 19:25 - So Random 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 Jonas 20:40 - Shake It Up 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

NET News X’Fattart Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel^ Bejni u Bejnek Simpati/i NET News Teleshopping NET News Simpati/i Teleshopping Insiru Nafu Lil... NET News Sajf Flimkien Lift NET News Indifest NET News (ikompli) Indifest Netube NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 - Tour de France Cycling 09:45 - WATTS 10:45 - UEFA Euro 2012 Football 12:45 - Horse Racing Time 13:00 - Tour de France Cycling 14:00 - Tour de France Cycling: Stage 3: Orchies-Boulogne-surMer (live) 17:45 - UEFA European U#19 Champ. Football (live) 21:45 - WBO Cruiserweight Title Boxing 23:15 Lamborghini Super Trofeo Motor Racing 23:45 - World Series by Renault Motor Racing.

GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 6: Fiorentina v Lazio 09:00 - Barclays PL: Wk 10: Arsenal v Sunderland 11:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Highlights Day 7 12:00 PL World: Wk 46 12:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 20:30 - Barclays PL: Wk 11: Arsenal v Stoke City. The Champ.: Wimbledon 2012: 22:30 - Highlights Day 8 23:30 World Feed: Day 8.

Melita Sports 2 12:00 - Copa Libertadores: F. 1st Leg: Boca Juniors v Corinthians (r) 13:50 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 14:55 - La Liga: Sevilla v Real Madrid: dtd. 17.12.11 (r) 16:50 Carling Cup: Rd 5: Man. Utd v Crystal Palace (r) 19:15 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 20:20 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 21:25 - Bundesliga: 1FC. Koln v 1FC. Nurnberg: dtd. 11.09.11 (r) 23:20 - NBA: Chicago @ LA Lakers: dtd. 25.12.11 (r) 01:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings. Melita Sports 10 19:00 - La Liga: Barcelona v Real Sociedad: dtd. 04.02.12 (r) 20:50 - America's Cup: Newport: Day 1 (r) 22:50 - Copa Libertadores: F. 1st Leg: Boca Juniors v Corinthians (r) 00:40 Bundesliga: Borussia Dortmund v 1.FSV Mainz: dtd. 03.03.12 (r).

GO Sports 6 12:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 21:00 MUTV.

Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Victoria: dtd. 25.01.11 (r) 09:50 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v Luxol (r) 11:10 - MBA: Louis Borg Cup: Loyola v Athleta: dtd. 11.01.12 (r) 12:40 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Alligators: dtd. 26.11.11 (r) 14:10 - BOV PL: Valletta v Birkirkara: dtd. 15.10.11 (r) 16:25 MOC Olympic Special (r) 17:00 - Football Nurseries (r) 17:35 Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Victoria: dtd. 25.01.11 (r) 19:25 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v Luxol (r) 20:45 MBA: Louis Borg Cup: Loyola v Athleta: dtd. 11.01.12 (r) 22:10 Malta Rugby Football Union: Stompers v Alligators: dtd. 26.11.11 (r) 23:45 - BOV PL: Valletta v Birkirkara: dtd. 15.10.11 (r) 02:00 - MOC Olympic Special (r).

Melita Sports 1 08:00 - La Liga: Sevilla v Real Madrid: dtd. 17.12.11 (r) 09:50 npower Champ.: Leicester C. v West Ham Utd: dtd. 23.04.12 (r) 11:35 - NBA: Chicago @ LA Lakers: dtd. 25.12.11 (r). FIFA Beach Soccer WC Qual.: 13:30 England v Bulgaria (live) 14:45 - Romania v France (live) 16:00 - Spain v Netherlands (r) 17:15 taly v Hungary (live) 18:30 Portugal v Ukraine (live) 19:45 Russia v Poland (live). 21:00 America's Cup: Newport: Day 1 (r) 23:05 - npower Champ.: Leicester C. v West Ham Utd: dtd. 23.04.12 (r) 00:55 - Carling Cup: Rd 5: Man. Utd v Crystal Palace (r).

Football Stars 1 08:00 - La Liga: Sevilla v Real Madrid: dtd. 17.12.11 (r) 09:50 npower Champ.: Leicester C. v West Ham Utd: dtd. 23.04.12 (r) 11:35 - NBA: Chicago @ LA Lakers: dtd. 25.12.11 (r). FIFA Beach Soccer WC Qual.: 13:30 England v Bulgaria (live) 14:45 - Romania v France (live) 16:00 - Spain v Netherlands (r) 17:15 Italy v Hungary (live) 18:30 Portugal v Ukraine (live) 19:45 Russia v Poland (live). 21:00 America's Cup: Newport: Day 1 (r) 23:05 - npower Champ.: Leicester C. v West Ham Utd: dtd. 23.04.12 (r) 00:55 - Carling Cup: Rd 5: Man. Utd v Crystal Palace (r).

GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA Irish Open: Day 2 12:00 - Serie A: Rd 7: Lazio v Roma 14:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 22:30 - Roma Channel. GO Sports 3 14:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 22:30 - Inter Channel. GO Sports 4 12:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 21:00 - Juve Channel.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Oswald 09:50 - Kipper 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 Anthony Ant 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Thomas and Friends 13:50 - Bob the Builder 14:00 - Fireman Sam 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Oswald 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s

07>00 09>30 10>30 12>00 12>30 13>00 14>00 14>05 15.00 15<05 16>00 17>00 18>00 18>10 19>35 19>45 20>30 21>30 21>36 22>15 23>00

GO Sports 5 12:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 8 (live) 21:00 - LFC

TV


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-

AVVI}I POLITI?I

AVVI}I SO?JALI

SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

RA{AL :DID. Il-Kumitat

Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Diskussjoni Politika bittema ‘Il-{idma tal-Gvern ?entrali u San Pawl il-Ba[ar’ mal-Ministri George Pullicino u Tonio Fenech u d-Deputati Nazzjonalisti ?ensu Galea u Michael Gonzi, il-{add, 22 ta’ Lulju fil-11 a.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Mistieden spe/jali dDeputat Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici u tmexxi Daniela Bartolo.

SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue, il-:img[a, 13 ta’ Lulju fis-7 p.m. quddiem lUffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 g[all-kbar u €7 g[at-tfal sa 11-il sena. Biljetti mill-Uffi//ju PN, mill-helpers tar-raba’ distrett jew /emplu 99229973, 99057917 jew 79290954.

Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ri/eviment g[at-Tesserati, eks Membri tal-Kumitat, eks Deputati tad-Distrett, Rappre]entanti tal-G[aqdiet Lokali u {bieb, l-Erbg[a, 25 ta’ Lulju fit-8.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Mistiedna spe/jali lPrim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi u s-Sinjura Kate Gonzi.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

TONIO BORG. Il-{bieb ta’

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

Cassar se jorganizzaw :urnata Sqallija, is-Sibt 14 ta’ Lulju. Tluq bilkatamaran g[al Pozzallo fil-5 a.m. u naslu lura Malta fil-11 p.m. }jara fissuq ta’ Katania, Mount Etna u Auchan Shopping Complex. Prezz €145 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

Tonio Borg se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fil-lukanda Dolmen Resort, il-Qawra. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[at-tfal. Biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 79807644.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

GEORGE PULLICINO. Il-

Cassar se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN talMosta. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 79459227 jew 99468624.

{AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw Barbecue, il:img[a, 20 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-Grand Hotel Excelsior, ilFurjana. Prezz €26 g[all-kbar u €14 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Tonio Fenech se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fillukanda Sea Bank, il-Mellie[a. Prezz €15 g[all-kbar u €10 g[at-tfal ta’ ta[t l-10 snin. G[all-bookings /emplu 27327302, 79927302 jew ibag[tu email fuq fenechtonio@gmail.com.

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-adulti u €10 g[at-tfal ta’ bejn il-5 u t-12-il sena. G[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

CAROLINE GALEA. Il-{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Pergola, il-Mellie[a. Prezz €17, li jinkludi l-ikel u t-trasport. Tfal nofs prezz. G[all-biljetti /emplu 99843564, 99491069 jew staqsu lill-helpers tas-soltu.

Mario Galea se joganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju g[and Grabiel, Wied il-G[ajn. Prezz €14 g[all-kbar u €5 g[attfal. G[all-biljetti /emplu 22992464, 99487102 jew 79369800, jew ming[and ilhelpers tas-soltu.

PETER MICALLEF. Il-{bieb

ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fit-8.15 p.m. fil-Lukanda Pergola, il-Mellie[a. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb ta’

Charlò Bonnici se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. G[al aktar informazzjoni /emplu 79047870.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 28 ta’ Lulju fit-8.30 p.m. fil-Lukanda Le Meridien, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw ;urnata fuq il-Hera II f’G[awdex u Kemmuna, isSibt, 4 ta’ Awwissu. Prezz €25, li jinkludi l-ikel. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

BBQ mill-Ferg[at S{PN, SI}M, MNPN, M}PN U APAN Data: Il-:img[a 3 ta’ Awwissu Post: Il-Lukanda Cavalieri, San :iljan {in: Fit-8.30 p.m. Prezz: €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal (minn 6 snin sa 12-il sena) Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. G[all-biljetti /emplu 79463770, 79490867, 99473932 jew 99470968. Trasport €2 jew parke;; fil-Portomaso Parking (€3) ji;i provdut jekk mitlub.

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu

99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m.

fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Sport 29

Deschamps jin[atar kow/ ta’ Franza Didier Deschamps in[atar uffi/jalment kow/ nazzjonali ta’ Franza biex sar l-a[[ar minn serje ta’ plejers li reb[u tTazza tad-Dinja tal-1998 li se jkollu l-inkarigu diffi/li li jibdel skwadra ta’ plejers li kontinwament jo[olqu problemi, f’tim ta’ su//ess. Fi stqarrija g[all-istampa lFederazzjoni tal-Football fi Franza (FFF) qalet, “IlPresident tal-FFF Noel Le Great u Didier Deschamps temmew id-diskussjonijiet li kellhom u la[qu ftehim bejniethom biex Deschamps ikun il-kow/ nazzjonali l-;did.” Deschamps, captain ta’ Franza li reb[u t-Tazza tadDinja fl-1998, telaq lil Olympique Marseille kwa]i ;img[a ilu u se jkun qed jie[u post Laurent Blanc li rri]enja wara li t-tim kien eliminat filkwarti tal-Finali mill-Euro 2012. L-ewwel bi//a xog[ol ta’ Deschamps se tkun li jg[aqqad skwadra li [afna drabi qed tkun mifruda bil-g[an li jwassal littim sal-finali tat-Tazza tadDinja tal-2014 fil-Bra]il fejn Franza tinsab fi grupp diffi/li li jinkludi wkoll lil Spanja.

Il-Federazzjoni sej[et quddiemha erba’ plejers, inklu] ilmidfielder Samir Nasri li offenda ;urnalist waqt il-Euro 2012. Blanc li [a t-tmexxija tat-tim wara t-Tazza tad-Dinja tal2010, fejn it-tim kien g[amel fjask b’im;iba [a]ina, telaq littim wara t-telfa 2-0 kontra rrebbie[a eventwali talKampjonat Ewropew Spanja flUkrajna u l-Polonja. Blanc [a ftit ta]-]mien biex jidde/iedi jekk jiffirmax kuntratt ;did imma g[a]el li jitlaq wara li rapporti fil-media qalu li kien hemm bosta klabbs kbar Ewropej interessati fis-servizzi tieg[u. Deschamps li wkoll g[andu rekord im[allat b[ala kow/, ukoll kellu b]onn ftit tal-jiem biex jidde/iedi. Hu mexxa lil Monaco lejn ilfinal ta/-Champions League fl2004 u mexxa wkoll lil Juventus lura g[as-Serie A fl2007 wara li l-klabb kien ;ie relegat min[abba l-involviment tieg[u f’ka] ta’ korruzzjoni flItalja. Madankollu kien irri]enja e]att wara l-promozzjoni min[abba konfront li kellu mal-board tal-klabb dwar xi akkwisti.

Ferrin kow/ ta’ Angola L-Angola [atru lill-Urugwajan Gustavo Ferrin b[ala l-kow/ nazzjonali g[as-sentejn li ;ejjin. Ferrin li g[andu 53 sena g[adda parti twila mill-karriera tieg[u b[ala kow/ tat-timijiet nazzjonali tal-Youths tal-Urugwaj u l-Peru. Huwa se jie[u post Lito Vidigal li temm il-kariga tieg[u f’April wara serje ta’ wirjiet negattivi fit-Tazza Afrikana matul Jannar. Sakemm in[atar Ferrin, it-tim nazzjonali ta’ Angola kien qed jitmexxa minn Romeo Filemon kow/ tal-klabb tal-Ewwel Divi]joni fil-pajji] Primeiro de Agosto. Dan mexxa lit-tim g[al draws kontra l-Uganda u l-Liberja fl-ewwel ]ew; partiti ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. L-ewwel log[ba ta’ Ferrin se tkun kontra l-Mozambique fil-15 ta’ Awwissu.

OLIMPJADI

In-Ni;erja jie[du l-a[[ar post fil-Basketball

Didier Deschamps uffi/jalment kow/ ta’ Franza

Ir-Russja llum t[abbar il-kandidati g[all-kow/ nazzjonali

L-Unjoni tal-Football Russa (RFU) qalet li llum se tkun qed t[abbar uffi/jalment luffi/jali li huma kandidati g[all-kariga ta’ kow/ nazzjonali minkejja xnig[at qawwija u persistenti li lkow/ di;à hu mag[]ul. Ir-RFU kienet sfurzata to[ro; stqarrija fuq il-websajt fi tmiem il-;img[a fejn /a[det rapporti li kienet di;à ffirmat kuntratt mal-kow/ il;did. “Min[abba numru kbir ta’ rapporti li qed jg[idu li di;à hemm ftehim mil[uq malkandidati u li l-eks President tal-Federazzjoni Sergei Fursenko ffirma kuntratt mag[hom, ir-RFU tixtieq tiddikjara uffi/jalment li g[alissa ma ffirmat l-ebda kuntratt

ma’ xi kandidat g[all-kariga ta’ kow/. It-Tlieta 10 ta’ Lulju, ir-RFU se tkun qed tippubblika lista ta’ kow/is li mag[hom se tkun qed tifta[ in-negozjati,” qalet ir-RFU fi stqarrija. Sa minn meta r-Russja kienet eliminata mill-Euro 2012, m’g[addiex jum li fih ma ssemmiex isem ta’ xi kow/ biex jimla l-post vakanti li [alla l-Olandi] Dick Advocaat. L-eks kow/ nazzjonali talIngilterra Fabio Capello, ilmanager ta’ Manchester City Roberto Mancini, l-eks kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola u t-Taljan ta’ Zenit St. Petersburg Luciano Spalletti huma fost dawk li qed jissemmew g[al din il-kariga.

In-Ni;erja se jkunu qed jiddebuttaw fil-Basketball flOlimpjadi ta’ Londra wara li g[elbu lir-Repubblika Domenikana 88-73 f’parttia de/i]iva ta’ kwalifikazzjoni. Wara li marru Venezwela b[ala outsiders totali fost it12-il tim fit-turnament li kien qed joffri tliet postijiet g[al Londra, in-Ni;erja g[alqu dan it-turnament storiku b’reb[a fuq idDomenikani li wkoll kienu sorpri]a. Apparti mill-pajji] millPunent tal-Afrika, li [asad li/-Champions Ewropej ilGre/ja biex g[adda mala[[ar erbg[a, ir-Russja u lLitwanja wkoll kisbu post f’Londra minn dan it-turnament. It-tliet timijiet se jkunu qed jing[aqdu mal-Istati Uniti, l-Ar;entina, Spanja, Franza, it-Tune]ija, il-Bra]il, l-Awstralja u /-?ina li kienu kkwalifikaw aktar qabel flimkien mar-Renju Unit. Il-forward tan-Ni;erja Ike Diogu nkuruna wirja individwali brillanti fit-turnament b’25 punt u 10 rebounds. Huwa kiseb g[axar punti konsekuttivi fla[[ar [inijiet tal-log[ba biex xe[et lit-tim tieg[u u numru ]g[ir ta’ partitarji f’dellirju ta’ fer[. “Jekk tkun plejer li taspira li til[aq x’imkien trid tapprofitta minn dawn ilmumenti u dan hu li g[amilt meta dde/idejt li mmexxi littim tieg[i,” qal Diogu wara l-log[ba.

AMERIKA T’ISFEL

Cerro Porteno Champions tal-Paragwaj Cerro Porteno reb[u l-kampjonat Apertura tal-Paragwaj meta g[elbu lir-rivali eterni Olimpia 2-1 fl-a[[ar jum li kien imtappan b’serje ta’ karti [omor. Wara li bdew dan id-derby f’Asuncion fit-tieni post, b’]ew; punti wara Olimpia, Cerro Porteno kellhom lillUrugwajan Walter Lopez imke//i wara tmien minuti talli ta bil-minkeb plejer avversarju. Madankollu fi spazju ta’ g[axar minuti, anke /Champions tal-kampjonat Clausura, Olimpia kellhom lill-Peruvjan Renzo Revoredo g[al foul ikrah. L-attakkant Santiago

Aalcedo b’penalty fis-36 minuta u l-midfielder Jonathan Fabbro bi freekick fil-65 minuta taw vanta;; doppju lil Cerro Porteno. Olimpia kellhom lill-midfielder Eduardo Aranda mke//i fit-68 minuta g[attieni karta safra imma xorta rnexxielhom jiskorjaw gowl ta’ konsolazzjoni mis-sostitut Arnaldo Castorino 15-il minuta mit-tmiem. Carapequa kellhom tliet plejers imke//ija fit-telfa 1-0 g[and Sol de America li spi//aw ir-raba’. Fluminense jirb[u d-derby

Fil-Bra]il Fluminense

//ellebraw il-100 sena tal’clasico’ ta’ Rio de Janeiro b’reb[a 1-0 fuq ir-rivali eterni Falmengo. L-attakkant Bra]iljan Fred skorja l-goal de/i]iv fil-11-il minuta tal-’Flu-Fla’ debry meta kkonkluda fix-xibka minn cross ta’ Thiago Neves. B’din ir-reb[a Flamengo telg[u fit-tieni post tal-kampjonat Bra]iljan, punt wie[ed biss wara Atletico Mineiro li g[elbu lit-tim promoss ta’ Portuguesa 2-0. Wara tmien partiti Mineiro g[andhom 19-il punt, Fluminense 18 u Vasco da Gama li kienu mi]muma 1-1 g[and Figueirense g[andhom 17-il punt.

Santiago Salcedo ta’ Cerro Porteno ibus it-trofew li reb[u b[ala Champions tal-Paragwaj


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

30 Sport CHAMPIONS U EUROPA LEAGUE

Valletta u Floriana fl-azzjoni fl-Ewropa Illum ]ew; klabbs Maltin Valletta u Floriana se jkunu impenjati fit-tieni leg talpartiti mi/-Champions League u l-Europa League rispettivament. Waqt li g[al Valletta l-log[ba g[and FC Lusitans ta’ Andorra tidher biss formalità wara r-reb[a kbira 8-0 li kisbu /Champions Maltin il-;img[a l-o[ra f’pajji]na, mhux l-istess jista’ jing[ad g[al Floriana. Valletta l-;img[a l-o[ra waqqfu ]ew; rekords, saru lewwel klabb li qatt skorja tmien gowls f’partita Ewropea u l-captain Michael Mifsud sar ukoll l-ewwel plejer li qatt skorja erba’ gowls f’partita tal-Ewropa. Valletta waslu Andorra via Bar/ellona l-{add wara vja;; ta’ kwa]i tliet sig[at bix-xarabank u lbiera[ kellhom sessjoni ta’ ta[ri; fl-istess [in tal-log[ba li se tkun fis-7.30 p.m. Ir-referee se jkun Huw Jones ta’ Wales. G[al din il-partita liskwadra li g[andu g[addispo]izzjoni l-kow/ Mark Miller u l-assistent tieg[u Gilbert Agius hija din:

Manuel Bartolo, Yenz Cini, Andrè Krul, Ian Azzopardi, Steve Borg, Jonathan Caruana, Ricardo Da Rocha Filho, Jusselio Da Silva, Edmond Agius, William Barbosa, Roderick Briffa, Dyson Falzon, Ryan Fenech, Clevon Frendo, Kevin Sammut, Jhonnattann Benites, Michael Mifsud u Dennis Rocha Dos Santos. G[alkemm fadlilhom 90 minuta o[ra x’jilag[bu, Valletta di;à g[andhom [arsithom lejn l-isfida li jmisshom b[al-lum ;img[a f’pajji]na kontra avversarji ferm aktar diffi/li, Partizan Belgrade tas-Serbja bilg[an li jikkwalifikaw g[attielet round ta’ kwalifikazzjoni. Mark Miller g[alhekk g[andu l-lussu li waqt din ilpartita jipprova jsib l-a[jar skema g[al kontra Partizan. Problemi g[al Floriana

Illum ukoll fil-5.30 p.m. filground tal-Hibs f’Kordin, Floriana, li ;arrbu telfa kbira u umiljanti 8-0 fl-I]vezja kontra Elfsborg fl-ewwel round ta’ kwalifikazzjoni mill-

Europa League nhar il{amis, se jippruvaw jillimitaw id-danni f’konfront ie[or diffi/li. Floriana li g[adhom ming[ajr kow/ uffi/jali u ta[t it-tmexxija tal-plejer Ivan Woods, g[all-ewwel leg kellhom skwadra ta’ 15-il plejer biss fl-I]vezja. Biex tkompli ti;i [a]ina g[all-Greens, huma se jkollhom lil Tyron Farrugia sospi] wara li dan tke//a wara 25 minuta mill-ewwel leg meta kkommetta penalty, kif ukoll lid-difensur Joseph Borg li we;;a’ fl-ewwel leg u baqa’ ma rkuprax u dan meta se jer;a’ jkun hemm nieqes Owen Bugeja li tilef l-ewwel leg min[abba injury li sofra waqt il-Euro Cup. Floriana li dehru fi]ikament inferjuri g[all-avversarji, spe/jalment fejn jid[lu crosses, iridu jag[rfu jikkontrollaw il-furja tal-attakkant Niklas Holt li skorja hat-trick flewwel leg u kien hu li feta[ din ix-xalata ta’ gowls wara biss [ames minuti. Il-fatt li l-partita se tintlag[ab f’[in daqstant kmieni u meta wie[ed jikkunsidra s-

Plejers ta’ Valletta waqt l-ikel fil-lukanda f’Andorra (ritratt> Jerry Ellul)

s[ana tremenda li qed ta[kem lill-g]ejjer Maltin b[alissa, jista’ jkun fattur favur Floriana. Log[ob g[al-lum

Champions League I Rd Kwal. II Leg

FC Lusitans v Valletta (7.30 p.m.)

(0-8)

Floriana v IF Elfsborg (5.30 p.m.)

(0-8)

Europa League I Rd. Kwal. II Leg

Aktar ka]i ta’ korruzzjoni fin-Norve;ja Ter;a’ tissemma l-partita ta’ Malta {ames snin wara li partita football tattim nazzjonali fin-Norve;ja kienet allegatament korrotta u aktar minn ;img[a wara li l-;urnal lokali ta’ Oslo Dagen Naeringasliv (DN), kiteb dwarha, luffi/jali tal-FA Norve;i]a sej[u konferenza tal-a[barijiet biex juru t-t[assib tag[hom dwar il-korruzzjoni tal-futbol fil-pajji] u talbel lill-pulizija tinvestiga. Huma qed isostnu li t-t[assib tag[hom kiber wara li hemm suspetti li aktar partiti ri/enti kienu mmanipulati fl-og[la divi]joni Norve;i]a. Nhar il-{add [ar;et l-a[bar li l-log[ba bejn ]ew; klabbs Norve;i]i, Ull#Kisa u HamKam kienet posposta min[abba suspetti li r-ri]ultat tag[ha kien se jkun manipulat wara informazzjoni li waslet g[and il-Federazzjoni. T[assib ie[or hu dwar log[ba li ntlag[bet ix-xahar l-ie[or bejn klabbs minn divi]joni inferjuri, Ostsiden u Follo li attwalment dawn l-a[[ar reb[u wkoll

il-final tat-Tazza Norve;i]a. Ir-reb[a 4-3 ta’ Ostsiden qajmet suspetti g[aliex fuq din il-partita ntlag[bu numru kbir ta’ m[atri u kienu 3-0 minn ta[t. Min[abba f’hekk b[alissa qed isiru investigazzjonijiet fuq dawn i]-]ew; partiti u log[ba o[ra li mhix identifikata. Imma skont il-;urnal DN, l-FA Norve;i]a kien imissha ilha li stenb[et snin ilu sa mil-log[ba internazzjonali bejn in-Norve;ja u Malta fl-2007 fejn ilKroat ta’ 35 sena Marijo Cvrtak qed jiskonta sentenza ta’ [ames snin u nofs [abs talli mmanipula r-ri]ultat tal-partiti, fosthom din ta’ Malta li ntemmet b’reb[a 4-0 g[an-Norve;ja. Cvrtak kien lag[ab 70,000 euro li nNorve;ja kienu se jirb[u b’aktar minn tliet goals. Madankollu l-uffi/jali tal-FA Norve;i]a qalu li [add fil-pajji] m’g[andu jkun ma[sud bl-a[bar ta’ korruzzjoni u manipulazzjoni ta’ ri]ultati.

Huma qed isostnu li m’g[andhomx rapport kunfidenzjali mill-UEFA dwar kif kien manipulat ir-ri]ultat tal-partita bejn in-Norve;ja u Malta. Il-;urnal DN qal li dan l-a[[ar waqt laqg[a li kellu mal-uffi/jali tal-FA Norve;i]a f’Budapest, il-President talMFA Norman Darmanin Demajo ma riedx jitkellem mal-;urnalisti ta’ dan il;urnal u lanqas [alla l-fotografu tieg[u je[dulu ritratti. “Irrifjuta li jikkummenta jekk kienx hemm plejers Maltin li ;ew sospi]i wara l-in/ident u qal li l-UEFA kienet responsabbli g[al xi sanzjonijiet li tista’ tie[u kontra Malta,” qal il-;urnal DN. Mil-banda l-o[ra meta mistoqsi mill;urnal DN jekk jistax ikollu kopja tarrapport li ntbag[at lill-UEFA tal-log[ba Norve;ja v Malta, il-President tal-FA Norve;i]a qal, “Le. G[alfejn g[andna nitolbu kopja. M’hu se jo[ro; xejn tajjeb minnu g[alina.”

Grima u Scerri uffi/jalment ma’ {amrun {amrun Spartans [abbru li re;g[u la[qu ftehim mad-difensur Massimo Grima li ffirma kuntratt ta’ sena o[ra g[all-ista;un 2012-13. Barra dan, l-Ispartans la[qu wkoll ftehim ma’ Valletta biex jie[du b’self g[al sta;un wie[ed lillattakkant Terence Scerri. Dawn l-akkwisti jkomplu jikkonfermaw il[idma tal-kumitat talIspartans li jsa[[u liskwadra g[all-ista;un li ;ej bil-g[an li jkunu fost l-ewwel sitta u jilag[bu fi/-Championship Pool. {amrun din is-sena se jer;g[u jkunu mmexxija minn Stefan Sultana waqt li [atru wkoll lill-eks kow/ il-Bulgaru Atanas Marinov b[ala direttur tekniku u mistennija jkollhom erba’ plejers Bulgari. Sadanittant Valletta qed jippruvaw ikomplu jsa[[u l-iskwadra tag[hom billi je[du lura lill-atakkant imwieled in-Ni;erja Frank Temile li di;à lag[ab mag[hom fl-ista;un 200708 imma kien trasferit flUkrajna ma’ Dynamo Kiev.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

Sport 31 LOG{OB TAL-FISEC

Jintreb[u l-ewwel midalji fl-atletika Fil-Matthew Micallef St John Athletic Track filMarsa, it-Tnejn filg[axija ntreb[u l-ewwel midalji flatletika. Ylenia Pace reb[et midalja tal-bron] fil-finali tat800m tal-bniet, filwaqt li Andrea Caruana, Andrea Migneco, Samuel Attard u Daniel Saliba reb[u wkoll midalja tal-bron] fil-finali tal4X400m relay tas-subien. Ta’ min jinnota li fil-Fustal, Malta tinsab b’cans li tispicca t-tieni u tirbah midalja talfidda ?erimonja tal-g[eluq

Il-log[ob ji;i fi tmiemu tTlieta bi/-/erimonja talg[eluq li se ssir fis-sala Oracle tal-Lukanda Dolmen. Din mistennija tibda g[all[abta tat-8.30 p.m. u matulha se jitqassmu l-a[[ar unuri mirbu[a u anki t-trofej talFair Play. Se jsiru wkoll diskorsi talokka]joni minn Lies Jansen u

Louis Borg, Vi/i Presidenti tal-Kumitat Internazzjonali tal-FISEC. Wara, Bro Martin Borg fsc b[ala Chairman talKunsill Malti tal-FISEC jippre]enta l-bandiera uffi/jali tal-log[ob lid-delegazzjoni Ungeri]a li se torganizza llog[ob is-sena d-die[la filbelt ta’ Kechkemet. L-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ dan il-log[ob f’Malta qieg[da ssir bl-g[ajnuna talKunsill Malti g[all-iSport, lAwtorità Maltija g[atTuri]mu, il-bank Banif, Eurosport, General Soft Drinks, il-kumpanija Tal-Lira, M Demajo Group, Vodafone plc, Emotion Signworks, ap9 Promotions u Alfa Limited. Ri]ultati

Basketball

Italja v Flanders Franza v Portugall Italja B v Malta

Futsal (Università)

77-60 72-48 64-41

Portugall Bra]il

1-7

Franza v Malta

Handball (Sala tal-Isport tal-Universita’)

Portugall v Malta Malta B v Franza

Volleyball (Kumpless Sportiv tal-Kottonera)

3-5

22-12 5-50

Flanders v Portugall Italja v Bra]il

3-1 3-1

Table Tennis Mixed Doubles – 1. Franza

C (Deheb) 2. Franza A (Fidda) 3. Franza D (bron]) L-a[[ar log[ob g[al-lum

Basketball (Padiljun Nazzjonali Ta’ Qali)

10.30am Franza vs Flanders 12.30pm Italja B vs

Portugall 2.30pm Italja A vs Malta

Football (Ground tasSirens)

Fid-9am u l-10.30am isiru l-partiti g[at-tielet u r-raba’ post u l-finali.

Futsal (Universita’)

9.30am Portugall vs Malta

TOUR DE FRANCE

Wiggins jirba[ id-disa’ tappa

11am Franza vs Bra]il Handball (Sala tal-Isport tal-Universita’)

3pm Portugall vs Franza 4.30pm Malta B vs Malta A

Volleyball (Kumpless Sportiv tal-Kottonera)

Il-Brittaniku Bradley Wiggins reba[ id-dsia’ tappa tat-Tour de France hekk kif g[eleb l-isfida ta’ sie[bu Cristopher Froome u tal-I]vizzeru Fabian Cancellara. B’din irreb[a, Wiggins iddefenda l-ewwel post fil-klassifika overall. Wiggins reba[ f’[in ta’ 51 minuti u 24 sekonda. Ir-rotta tad-disa’ tappa bdiet f’Arc et Senans u spi//at f’Besancon. Intant, il-holder Cadel Evans, li beda fit-tieni post overall spi//a fis-sitt post, minuta u 43 sekonda wara r-rebbie[ Wiggins. Illum m’hemmx tlielaq u l-Erbg[a t-tour ikompli fil-muntanji.

4.30pm Log[ba g[at-tielet u r-raba’ post - Bra]il vs Portugall 4.30pm Finali - Flanders vs Italja

Atletika (Matthew Micallef St John Track Marsa)

9am Jibdew il-heats u lfinali tal-100m hurdles, 3000m, 1500m, 400m, 110m hurdles, 4x100m relays, ilkompetizzjoni tax-shot, ilpole vault u d-discus.

G[awm (Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq)

9am Isiru l-kompetizzjonijiet tat-teams

Table Tennis (Skola Santa Monika, G]ira)

9.30am – Isiru aktar kompetizzjonijiet

FUTBOL

Ferdinand imwe;;a’ bl-azzjoni ta’ Terry Il-biera[ beda jinstema’ lka] ta’ John Terry li hu akku]at li g[adda rimarki razzisti fil-konfront tad-difensur ta’ QPR, Anton Ferdinand. Il-ka] se[[ f’Ottubru li g[adda meta QPR lag[bu kontra Chelsea u l-FA Ingli]a, wara li se[[ dan l-in/ident, ne[[iet lil Terry minn captain tat-tim nazzjonali Ingli]. Anton Ferdinand, hekk kif

deher quddiem il-Ma;istrat qal li jinsab inwe;;a’ bilkummenti tad-difensur ta’ Chelsea. Ferdinand ma semax lil Terry jg[ajru dak il-[in i]da wara l-partita ra filmat tal-episodju u nduna b’kollox u [assu offi]. Ferdinand qal li li kieku induna bil-kummenti ta’ Terry dan kien jg[id lil uffi/jali b’dak li kien ;ara. Skont l-

avukat ta’ Terry, il-player ta’ Chelsea kellu xi jg[id ma’ Ferdinand min[abba li dan tala[[ar attakka lil Terry rigward il-fatt li dan kien [are; malmara ta’ Wayne Bridge, li dakinhar kien ukoll jilg[ab ma’ Chelsea. Dan il-ka] se jdum jinstema’ [amest ijiem. Jekk Terry jinstab [ati je[el multa ta’ 2,500 elf lira sterlina.

ITALJA Andrew Chetcuti se jkun l-ewwel Malti fl-azzjoni f’Londra

OLIMPJADI

Andrew Chetcuti l-ewwel Malti fl-azzjoni {mistax il-jum ie[or jibdew l-Olimpjadi ta’ Beijing fejn Malta se tkun rappre]entata minn [ames atleti. Dawn se jkunu ttiratur tad-Double Trap William Chetcuti, Rachid Chouhal u Diane Borg flAtletika u Andrew Chetcuti u Nicola Muscat fl-g[awm. L-ewwel fl-azzjoni se jkun l-g[awwiem Andrew Chetcuti li t-Tlieta 31 ta’ Lulju fl-10 a.m. se jkun qed jie[u sehem fil-heats tal100m freestyle. Is-semifinali tal-istess kompetizzjoni jsiru filg[axija Dan ifisser li minkejja lisforzi li saru mill-Kumitat Olimpiku Malti sabiex ting[ata wild card g[allJudoka Marcon Bezzina, din ma kinetx a//ettat. L-ewwel fl-azzjoni

f’Londra se jkun William Chetcuti li fit-2 ta’ Awwissu fid-9 a.m. jibda r-rounds ta’ kwalifikazzjoni fid-Double Trap. Il-finali ta’ din ilkompetizzjoni jsiru bejn it-3 u t-3.40 p.m. L-g[ada 3 ta’ Awwissu fl10.40 a.m. jibdew il-preliminari tal-100m tan-nisa flAtletika fejn Malta se tkun rappre]entata minn Diane Borg. Fl-istess jum fis-7.05 p.m. jibdew il-heats waqt li s-semi-finali u l-finali jsiru fl-4 tax-xahar, l-istess jum li fih Rachid Chouhal se jkunu qed jie[u sehem fl-10 a.m. fil-preliminari u l-heats tal100m tal-ir;iel fl-10 a.m. Il-:img[a 3 ta’ Awwissu wkoll, ikun imiss lil Nikki Muscat li tie[u sehem filheat tal-50m freestyle tannisa li se jibdew fl-10 a.m.

Is-Super Cup f’Beijing Is-Super Cup Taljana bejn i/-Champions tasSerie A Juventus u r-rebbie[a tal-Coppa Italia Napoli se tintlag[ab fl-istadium nazzjonali ta’ Beijing fil-11 ta’ Awwissu.

Din se tkun it-tielet darba li s-Super Cup se tintlag[ab fil-Bird’s Nest sa mill-2009 u l[ames darba fuq art barranija wara l-edizzjonijiet tal-1993 u l-2003 fl-Istati Uniti.

TRASFERIMENTI

Mancini j;edded il-kuntratt ma’ Man City I/-champions Ingli]i Man City [abbru li l-manager Roberto Mancini ;edded il-kuntratt tieg[u mal-klabb b’[ames snin. Mancini ing[aqad ma’ Man City fl-2009 u minn dakinhar ’l hawn Man City reb[u l-FA Cup u l-kampjonat Ingli]. Fil-jiem li g[addew kien hemm spekulazzjoni li l-FA Russa ikkuntattjat lil Mancini biex dan imexxi lit-tim nazzjonali u jie[u post Dick Advocaat. PARK - Kif kien mistenni, ilmidfielder ta’ Man Utd Park JiSung iffirma kuntratt ta’ sentejn ma’ QPR. QPR [allsu s-somma

ta’ madwar 2.5 miljun lira sterlina g[as-servizzi tal-player millKorea t’Isfel. Man Utd g[amlu klawsola li jekk QPR ma jkunux relegati dawn iridu j[allsu 2.5 miljun lira sterlina o[ra. Park kien ilu seba’ snin jilg[ab marRed Devils u f’kummenti li ta qal li l-offerta ming[and QPR kienet wa[da tajba u ma setax jirrifjutaha. PALOSCHI – Chievo [abbru li [adu lill-attakkant ta’ Milan Paloschi b’self sal-a[[ar talista;un li ;ej. Paloschi di;a’ kien jilg[ab ma’ Chievo sta;un ilu u skurja [ames gowls fi 32 partita.

Roberto Mancini


It-Tlieta, 10 ta’ Lulju, 2012

32 Lokali

Solidarjetà f’mumenti diffi/li

Il-bandiera mezzasta fuq il-ka]in tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija, b’sinjal ta’ luttu g[all-mewt ta]-]ag[]ug[ Joseph Mifsud (Ritratt- Michael Ellul)

Mistennija de/i]joni dwar il-festa tal-Assunta fil-Qrendi Illum isir il-funeral ta’ Joseph Mifsud li miet kaw]a ta’ in/ident fil-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi Wara l-mewt tra;ika ta’ Joseph Mifsud, li kien vittma ta’ in/ident fil-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi fid29 ta’ Mejju li g[adda, il{amis mistennija ssir laqg[a bejn il-kappillan tal-parro//a u s-So/jeta’ Mu]ikali Santa Marija dwar il-festi li ssoltu jsiru f’;ie[ l-Assunta f’Awwissu. Min[abba din it-tra;edja, il-ka]in tal-banda qed ja[seb biex jit[assru l-festi esterni. Sorsi li tkellmu ma’ In-Nazzjon qalulna li hemm

possibbiltà kbira li jsiru biss il-festi ta’ ;ewwa b’turija ta’ rispett lejn Mifsud, mag[ruf minn s[abu b[ala ‘Id-Dudu’. Hemm ukoll il-[sieb li lpur/issjoni li ssoltu ssir fil-15 ta’ Awwissu, nhar il-festa ta’ Marija Assunta, tinbidel f’forma ta’ pellegrina;;. I]da dwar dan kollu g[ad trid tittie[ed de/i]joni fil-laqg[a li se ssir il-{amis ma’ Dun Mario Mifsud, il-kappillan tal-lokal. Bejn il-{add u t-Tnejn

spikkaw il-bnadar mezzasta f’din il-lokalità /kejkna li f’dawn il-jiem da[let f’luttu kbir. Il-funeral ta’ Mifsud, li kellu 27 sena, se jsir illum waranofsinhar fl-4 p.m. U wara mistenni jsir korteo bissehem tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija. Joseph Mifsud tilef il-;lieda tieg[u kontra l-mewt nhar isSibt li g[adda wara aktar minn [ames ;img[at rikoverat fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fl-Isptar Mater Dei.

media•link COMMUNICATIONS

L-elementi pirotekni/i filkultura ta’ pajji]na huma kbar immens u tie[u pja/ir tmur f’xi lokalità fi tmiem il-;img[a biex tara n-nar kemm dak tal-ajru kif ukoll dak tal-art ji;i ma[ruq wara sena [idma fil-post tan-nar. Sfortunatament dan iddelizzju matul is-snin seraq il-[ajja ta’ diversi nies li b’tant [ila u dedikazzjoni [admu n-nar g[all-festa tarra[al tag[hom u g[al tant lokalitajiet o[rajn. Kultant sewwa ng[idu a[na l-Maltin, fejn iridek isibek, u din tg[odd ukoll g[al dawk li ja[dmu filpiroteknika. In[obbu ng[idu wkoll li min jilg[ab man-nar jin[araq. Nemmen li s-sa[[a u ssigurtà fil-kmamar tan-nar ]diedet u llum huma filmassimu tag[hom u rridu nin]g[ulhom il-kappell lil Licencee’s tal-kmamar tannar f’pajji]na. Qed nikteb dan l-artiklu ftit sig[at biss wara li Joseph Mifsud, mag[ruf b[ala ‘Id-Dudu’, millQrendi, tilef il-battalja malmewt wara li ftit tal-;img[at ilu kellu in/ident sfortunat fil-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi. }gur li b[alissa [sibijietna jduru lejn il-familjari ta’ Joseph u l-[bieb li [admu mieg[u fil-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi. Ninsab /ert li l-Qrendi qed jibki t-telfa ta’ wie[ed minn uliedu waqt li s-solidarjetà kbira li titwassal minn diversi persuni lisSo/jetà Mu]ikali Santa Marija li l-kamra tan-nar tifforma parti minnu. Meta f’pajji]na tfaqqa’ di]grazzja f’xi kumpless

minn Clayton Luke Mula clmula@onvol.net

tan-nar, Malta u G[awdex jieqfu u kul[add jibda jsegwi x’ikun qed ji;ri u kul[add jibda jittama li ma jkun we;;a’ [add. I]da meta ng[addu minn tra;edji kbar b’telf ta’ [ajjiet f’in/identi fi kmamar tannar, kif g[addejna minnhom f’dawn l-a[[ar snin, pajji]na jieqaf u jsellem lid-dilettanti tan-nar li jkunu tilfu [ajjithom. }gur li l-eluf ta’ dilettanti tan-nar ikunu minn talewwel li jag[tu l-ewwel tislima minkejja xi kultant irrivalità bejn ka]in u ie[or. Xorta tintwera s-solidarjetà mixtieqa. Nag[laq dan l-artiklu billi nsellem lid-dilettanti tan-nar kollha f’pajji]na biex waqt il-[idma tag[hom jag[mlu lattenzjoni massima [alli jkunu evitati t-tra;edji u ddi]grazzi u lil dawk id-dilettanti li m’g[adhomx mag[na nsellmulhom u nirringrazzjawhom ta’ kemm paxxewna u ta’ kemm sebb[u s-smewwiet tag[na.

B[alissa [sibijietna jduru lejn il-familjari ta’ Joseph u l-[bieb li [admu mieg[u fil-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Qrendi

2012_07_10  
2012_07_10