Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,160

€0.55

Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Talba qawwija ta’ €191 miljun g[al €120 miljun fi stocks tal-Gvern

Kien hemm talba qawwija mill-pubbliku kif ukoll mill-investituri finanzjarji g[all-[ru; taliStocks tal-Gvern ta' Malta ta' :unju 2012 b'rata ta' mg[ax fissa. B'kollox da[lu 5,119-ilapplikazzjoni jew offerti b'irkant b'valur nominali ta' aktar minn €191 miljun meta l-ammont ma[ru; kien ta' €120 miljun li jista' ji]died b'massimu ta' €60 miljun. It-Te]or [abbar li l-applikazzjonijiet li saru millpubbliku li la[qu l-ammont ta' €97,440,900 se jintlaqg[u kollha. G[al 3.75 fil-mija Stock tal-Gvern offrut g[al membri tal-pubbliku bil-prezz ta' €102, applikaw b'€48,052,800 li minnhom kienu allokati €4,552,800 g[al membri tal-pubbliku u €43,500,000 g[al istituzzjonijiet finanzjarji. G[al 4.3 fil-mija Stock tal-Gvern offrut bilprezz ta' €100.25, applikaw b'valur ta' €52,493,200 li minnhom kienu allokati €34,993,200 g[al membri tal-pubbliku u €17,500,000 g[al istituzzjonijiet finanzjarji. G[al 5.1 fil-mija Stock tal-Gvern offrut bilprezz ta' €101 applikaw b'valur ta' €91,042,900 u kienu allokati €57,894,900 lil membri talpubbliku u €21.250,000 lill-istituzzjonijiet finanzjarji.

Fil-Kumpless Sportiv ta’ {al Kirkop li nfeta[ fil-;img[at li g[addew b’investiment qawwi tal-Gvern, ilbiera[ infeta[ Fitness Planet Gym li se jitmexxa mill-familja Attard li reb[et kuntratt biex tmexxi din l-attività g[all-[ames snin li ;ejjin. Dan hu investiment ie[or mill-privat li qieg[ed jo[loq ix-xog[ol fis-settur tal-isport li qieg[ed ji]viluppa u jsa[[a[ ukoll l-ekonomija tal-pajji] (Ritratt> Michael Ellul) Storja f’pa;na 5

Bajja tal-:nejna

Euro 2012

Konservazzjoni ta' Emer;enza f’[idma biex tkun protetta z-zona fejn biedet fekruna tal-ba[ar

Il-:ermanja telimina lill-Gre/ja b'wirja mill-aqwa. Illum tintlag[ab it-tielet kwarti tal-finali bejn Spanja u Franza

Ara pa;na 4

Ara pa;ni 13 sa 18


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

Il-Kummissarju Jammetti li tal-Pulizija ji/[ad ffroda lukanda Irodd lura fi ]mien sitt xhur li kien influwenzat fuq il-ka] ta’ Engerer

Michael Degiorgio ta’ 36 sena mill-Isla u li g[al dawn l-a[[ar snin kien jg[ix l-Ingilterra, kien ikkundannat 18-il xahar [abs sospi]i g[al tliet snin mill-Ma;istrat Neville Camilleri wara li ammetta li ffroda lil-Lukanda Dolmen Resort ta’ Bu;ibba s-somma ta’ €1,195. Degiorgio kien wieg[ed li se jag[mel xi xog[ol fillukanda liema xog[ol qatt

ma sar fejn wara li [a depo]itu hu re;a’ rritorna lejn l-Ingilterra. Il-Pulizija kien [ar;et mandat ta’ arrest Ewropew fil-konfront tieg[u bilPulizija Ingli]a tarrestah fit23 ta’ Mejju li g[adda u wara n;ieb Malta biex jirrispondi g[all-akku]i kontrih. Il-Qorti ordnat lil [ati biex i[allas lil-lukanda fi ]mien sitt xhur.

Spi]eriji li jift[u g[ada FURJANA: Chemimart Ltd, 14 Triq Sant’Anna; {AMRUN: Fra Diego Dispensary, 94 Triq Villambrosa; {AL QORMI: Pinto Pharmacy, 43 Triq San Bastjan; SANTA VENERA: St. Bartholomew Pharmacy, 230 Triq Fleur-de-Lys; IL-G}IRA: Tony’s Pharmacy, 100 Triq Sir Patrick Stuart; SAN :WANN: Marc Pharmacy, 92 Triq il-Mensija; TAS-SLIEMA: Victor’s Pharmacy, 9 Triq it-Torri; {AL LIJA: St. Michael Pharmacy, Misra[ tat-Transfigurazzjoni; L-IM:ARR: St. Mary Pharmacy – Mgarr Dispensing Chemists, 13A Triq Sir Harry Luke; SAN PAWL IL-BA{AR: St. Paul’s Bay Pharmacy, 504 Triq ilKbira; PAOLA: Brown’s Pharmacy, 45 Paola Hill; L-ISLA: San Filippu Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; IL-FGURA: Cilia’s Pharmacy, 313 Triq {a]-}abbar; I}-}EJTUN: John J. Borg Pharmacy, 1 Triq il-Kostituzzjoni; IL-QRENDI: Chrysanthemum Pharmacy, Triq San Nikola; {A}-}EBBU:: Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Fran;isk Farrugia; IR-RABAT: St. Anthony Pharmacy, 18 Triq il-Kbira; VICTORIA: Batu Pharmacy, 38 Triq Palma; G{AJNSIELEM: G[ajnsielem Pharmacy, Pjazza Indipendenza.

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP sabi[ VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ moderat mit-Tramuntana g[allMajjistral, li jsir [afif mill-Punent BA{AR moderat IMBATT baxx mill-Punent Majjistru TEMPERATURA l-og[la 34˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.6 mm IX-XEMX titla’ fil-05.46 u tin]el fit-20.22

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

IT-TNEJN L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

IT-TLIETA L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

L-ERBG{A L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 35˚ xemxi, Al;eri 32˚C xemxi, Amsterdam 15˚C xita, Ateni 36˚C xemxi, Li]bona 24˚C xemxi, Berlin 24˚C xemxi, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 14˚C imsa[[ab, Kopen[agen 15˚C xita, Frankfurt 20˚C ftit imsa[[ab, Milan 31˚C xemxi, Istanbul 31˚C xemxi, Londra 17˚C imsa[[ab, Madrid 29˚C xemxi, Moska 24˚C imsa[[ab, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 27˚C xemxi, Ruma 30˚C xemxi, Tel Aviv 33˚C ftit imsa[[ab, Tripli 33˚C xemxi, Tune] 34˚C xemxi, Vjenna 23˚C imsa[[ab, Zurich 21˚C xemxi, Munich 19˚C imsa[[ab, Stokkolma 20˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 21˚C imsa[[ab

Il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo /a[ad bil-qawwa kollha u b’mod kategoriku filQorti tal-Ma;istrati li xi [add kien influwenzah fuq il-ka] ta’ Chris Engerer waqt linvestigazzjoni jew li kien iddiskuta xi ka]ijiet ma’ xi Ministru. Hu tenna li hu jiddiskuti biss mal-Avukat :enerali. Il-Kummissarju Rizzo kien qed jixhed fi tliet kaw]i ta’ libell li qeg[din isiru quddiem il-Ma;istrat Francesco Depasquale, tnejn kontra lEditur Mani;erjali tal-Malta Today, Saviour Balzan, u ie[or kontra l-editur tal-midja Laburista, Kurt Farrugia. Meta kien qed jixhed fil-ka] tal-Kap tas-Segretarjat talPrim Ministru Edgar Galea Curmi, kontra Saviour Balzan fuq investigazzjoni dwar ka] ta’ droga fil-konfront ta’ Chris Engerer, li ji;i missier Cyrus Engerer, il-Kummissarju qal li wara rejd li sar fir-residenza ta’ Engerer, l-Assistent Kummissarju Neil Harrison, li jmexxi l-iskwadra kontra ddroga, /empillu u qallu li sSur Engerer kien qed jag[mel allegazzjonijiet fil-konfront tal-Pulizija fejn beda jg[id li rrejd kien politikament motivat u dan peress li ibnu kien irri]enja mill-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissarju Rizzo qal li hu kien informa lill-Ministru tal-Intern ta’ dak i]-]mien, Carm Mifsud Bonnici, dwar din is-sitwazzjoni. Ftit wara hu r/ieva telefonata ming[and ilMinistru meta kien id-dar u

dan staqsieh jekk kienx jaf xi [a;a dwar il-ka] tat-tifel ta’ Chris Engerer, Cyrus. Il-Kummissarju Rizzo qal li hu kien qallu li ma kien jaf xejn u talbu biex jistenna ftit sabiex jag[mel il-verifiki tieg[u. Hu /empel lisSupretendent tad-Distrett talBelt, Sandra Mamo, li qaltlu li ma kienet taf xejn sa dak ilmument. Il-Kummissarju Rizzo qal li kienu qalulu biex ikellem lillIspettur James Grech li kien qed jinvestiga l-ka] li Cyrus Engerer kien beda kontra Marvin Camilleri. Dan kellu x’jaqsam ma’ distribuzzjoni ta’ materjal pornografiku. Il-Kummissarju Rizzo qal li hu kellem lis-superjur talIspettur Grech, isSupretendent Neville Aquilina, li kkonferma li kienet se tibda investigazzjoni fuq il-ka] u li hu kien ta struzzjonijiet lillIspettur Grech biex jibda blinvestigazzjonijiet. Il-Kummissarju qal li dwar l-istorja li kienet [ar;et fuq il;urnal The Times hu dde/ieda li jorganizza konferenza stampa biex jispjega lil kul[add x’kien qed ji;ri. John Rizzo qal li ma kellu ebda dubju li l-uffi/jali tieg[u kienu mxew b’mod korrett u ma kellhom xejn x’ja[bu. Hu qal li ;urnata wara, Edgar Galea Curmi kien /empillu u g[amel ukoll listess allegazzjoni, li lAssistent Kummissarju Neil Harrison kien kellmu dwarhom. Ix-xhud qal li kellu l-impressjoni li Cyrus Engerer

kien vi/in Galea Curmi waqt il-konversazzjoni. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal ukoll li aktar tard kien /empillu l-Avukat ta’ Cyrus Engerer li talbu spjegazzjoni dwar dak kollu li kien qed ji;ri, i]da hu ma deherlux li g[andu x’jispjega. Fuq mistoqsija tal-Avukat ta’ Saviour Balzan, Tony Abela, li hu wkoll id-Deputat mexxej tal-Partit Laburista, ilKummissarju Rizzo /a[ad li hu b’xi mod kien influwenzat minn Edgar Galea Curmi jew xi [add fi kwalunkwe investigazzjoni. Il-Kummissarju qal li lunika persuna li jikkonsulta mag[ha waqt linvestigazzjonijiet hu lAvukat :enerali. F’dan il-[in, l-Avukat Toni Abela qal b’ton baxx li l-Kummissarju Rizzo, li dan seta’ jitkellem ma’ xi Ministru. Hawn ilKummissarju tal-Pulizija b’le[en g[oli, qal “qatt, qatt u qatt.” Sadanittant il-;urnalist ta’ medialink communications ippre]enta lill-Qorti r-rapport li kien sar jumejn qabel la[[ar elezzjoni ;enerali dwar eva]joni u [las ta’ multi g[all-istess taxxa fil-konfront tal-eks Chairman ta’ Alternattiva Demokratika, Harry Vassallo, li kienet dehret fuq il-portal Maltarightnow.com u fuq il;urnal IN-NAZZJON. Dwar din l-istorja Saviour Balzan kien ukoll allega li l-istorja fuq Harry Vassallo kienet ing[atat minn Edgar Galea Curmi.

B[al-lum 25 sena

B

omba qerdet id-dar ta’ Ma;;ur talPulizija li ftit jiem qabel kien individwat fil-;urnal l-orizzont anke permezz ta’ ritratt. L-attakk sar fuq id-dar tal-Ma;;ur Joseph Harrison filG]ira. Waqt l-attakk terroristiku fid-dar kien hemm il-Ma;;ur flimkien ma’ ibnu ta’ 1 8 - il sena u martu li kienet rieqda f’kamra li tag[ti fuq it-triq. Il-familja Harrison kellha taqbe] minn fuq il-bjut tal-;irien min[abba li l-intrata kienet [erba b’nirien u d[a[en. Il-Ma;;ur Harrison kien individwat b’ritratt f’l-orizzont l-g[ada talin/identi serji minn partitarji So/jalisti. Ix-xog[ol fil-Qorti re;a’ g[annormal wara bi b]ulija l-[addiema [adu [sieb isewwu l-[sarat ikkaw]ati mill-marmalja So/jalista fil-jiem ta’ qabel.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

4 Lokali

194 refu;jat f’impjieg bi programm kofinanzjat mill-UE 194 refu;jat sabu impjieg f’pajji]na permezz talpro;ett imsejja[ ‘Inizjattiva ta’ Appo;; g[al Impjieg g[ar-Refu;jati u dawk li jgawdu mill-A]il’, kofinanzjat mill-fondi talUnjoni Ewropea, u dan biex jintegraw a[jar fis-so/jetà u jkunu m[ejjija g[al meta jmorru f’pajji]i o[ra u fl-istess [in huma wkoll jikkontribwixxu fl-ekonomija ta’ pajji]na. Dan t[abbar waqt konferenza li ;abet fi tmiemu lpro;ett li beda kwa]i sentejn ilu fuq l-inizjattiva ta’ dak li kien il-Ministeru tal-:ustizzja u l-Intern u li tmexxa millA;enzija g[all-{arsien ta’ Persuni li qed ifittxu l-A]il u fih ipparte/ipaw ukoll ilKorporazzjoni tax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC) u lFondazzjoni g[all-{arsien u l-Appo;; tal-Immigranti. Fil-ftu[ tal-konferenza, Beppe Fenech Adami, lAssistent Parlamentari filMinisteru tal-Intern, qal li lwasliet ta’ immigranti irregolari matul din is-sena juru li din il-problema g[adha sfida. L-istatistika tal-UNHCR turi li meta wie[ed iqis ilpopolazzjoni, is-sena li g[addiet Malta kellha lakbar numru ta’ applikazzjonijiet g[al a]il fost 44 pajji] industrijalizzat b’4.4 applikazzjoni g[al kull 1,000 abitant. L-Assistent Parlamenti Beppe Fenech Adami qal li fid-dawl ta’ aktar wasliet ta’ immigranti irregolari f’Malta, il-Pro;ett Pilota talUE dwar ir-Rilokazzjoni ta’ Immigranti minn Malta kien esti]. Malta g[andha wkoll skema mal-Istati Uniti talAmerika biex tie[u immi-

granti minn Malta u missena 2007 sal-lum [adet aktar minn 1,000 refu;jat. Malta qed ta[dem ukoll fuq ir-ripatrijazzjoni ta’ dawk li m’g[andhom dritt g[al stat ta’ refu;jat jew ta’ a]il kif ukoll qed ta[dem fuq l-integrazzjoni tar-refu;jati billi ja[dmu u jikkontribwixxu g[al ekonomija talpajji]. Mill-istatistika li kienet ippre]entata fil-konferenza, jirri]ulta li aktar minn 800 persuna li g[andhom stat ta’ a]il kienu re;istrati fil-pro;ett dwar l-impjiegi filwaqt li 88 kumpanija qalu li kellhom postijiet tax-xog[ol vakanti.

?ertifikat g[al Malta fil-qasam tal-impjiegi

Rapport tal-Kunsill dwar l-Impjiegi, ilPolitika So/jali, is-Sa[[a u l-Affarijiet talKonsumatur tal-Unjoni Ewropea jag[ti /ertifikat mill-aqwa lil Malta fil-qasam tal-impjiegi. Ir-rapport kien ippubblikat waqt laqg[a talKunsill li saret fil-Lussemburgu bejn nhar il{amis u lbiera[ li g[aliha attenda Chris Said, il-Ministru tal-:ustizzja, id-Djalogu u lFamilja. Skont ir-rapport, it-tkabbir fl-impjiegi fla[[ar ftit snin f'Malta kien qawwi meta mqabbel mal-medja tal-UE u kien hemm ]ieda qawwija fir-rata ta' nisa ja[dmu mis-sena 2000.

L-Employment Performance Monitor jg[id li Malta kellha b'mod konsistenti livelli ta' qg[ad inqas mill-medja tal-UE, kellha riskju baxx ta' faqar fost il-[addiema, kellha titjib fl-a//ess g[al edukazzjoni og[la, vokazzjonali u ta[ri;, u tnaqqis qawwi ta' studenti li jitilqu mill-iskola wara s-sekondarja. Fil-laqg[a tal-Kunsill, il-Ministru Chris Said sa[aq li l-Gvern Malti ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-pensjonijiet. Hu qal li l-Gvern Malti di;à [a azzjoni biex jindirizza s-sostenibbiltà tal-pensjonijiet permezz tar-riforma li saret.

Esti] il-Pro;ett Pilota tal-UE dwar ir-Rilokazzjoni ta’ Immigranti minn Malta F’kumment lil IN-NAZZJON, l-Assistent Parlamentari Beppe Fenech Adami qal li l-Gvern hu kommess li jo[loq l-ambjent biex dawk il-persuni li jikkwalifikaw g[al protezzjoni internazzjonali jkunu jistg[u jintegraw fis-so/jetà kemm dik lokali kif ukoll internazzjonali. G[alhekk dawn il-perunsi jing[ataw l-edukazzjoni u tta[ri; [alli jkunu jistg[u jintegraw fis-so/jetà meta jibdew [ajja ;dida f’pajji]i o[ra, l-aktar fl-Ewropa. IlGvern nieda diversi pro;etti biex meta dawn il-persuni jmorru f’pajji]i o[ra jkunu jistg[u jintegraw ru[hom aktar malajr.

Konservazzjoni ta' Emer;enza f’[idma biex tkun protetta z-zona fejn biedet fekruna tal-ba[ar

Konservazzjoni ta' Emer;enza fil-Bajja tal-:nejna Il-MEPA ddikjarat lil Bajja tal-:nejna fl-Im;arr b[ala Zona ta' Konservazzjoni ta' Emer;enza biex tassigura laqwa protezzjoni fiz-zona fejn fekruna tal-ba[ar biedet il-bajd tag[ha nhar l-Erbg[a filg[axija. L-Ordni ta' Konservazzjoni ta' Emer;enza tg[id li ma jistax isir parke;; jew u]u ta' caravans fiz-zona, mhux permess storbju e//essiv jew

mu]ika qawwija filwaqt li ma tistax tindaqq mu]ika bejn it-8pm u t-8am. Ma jistax isir ikkampjar, barbeques jew jitqabbdu nirien u ma jistg[ux ikunu organizzati attivitajiet kbar fl-ebda [in. Annimali mhumiex permessi fil-Bajja tal:nejna u lanqas jista' jsir offroading. Il-pubbliku ma jistax ju]a l-parti tal-bajja li hi mag[luqa.

Din l-ordni hi g[al sitt xhur sakemm ma tkun revokata mill-MEPA. Il-pubbliku hu mitlub jirrapporta lilll-MEPA jekk jara xi fekruna tal-ba[ar jew xi attività marbuta ma’ din ilkreatura. Fil-Bajja tal-:nejna se jkun hemm sistema ta' g[assa mill-MEPA, mill-Ministeru g[ar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali u min-Nature Trust.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

Servizzi ;odda mill-privat Emcare introdu/iet inizjattiva li toffri ]ew; servizzi ;odda tas-sa[[a, ehealth u mobilehealth. Emcare hi joint-venture bejn il-kumpaniji CareMalta u 6pm li toffri servizzi elettroni/i li huma mqabbdin ma’ database /entrali u li g[alhekk toffri l-possibbiltà lit-tobba biex jie[du azzjoni aktar kmieni fuq mard u kundizzjonijiet li bihom ibatu l-pazjenti tag[hom. Il-Ministru g[as-Sa[[a Joe Cassar sejja[ it-tnedija ta’ dawn is-servizzi ;odda b[ala ]vilupp ie[or filqasam tas-sa[[a f’pajji]na, u fisser li l-kooperazzjoni bejn qasam pubbliku u impri]a privata dejjem kienet apprezzata minn Gvern Nazzjonalista b[ala sors ta’ aktar ]viluppi po]ittivi fis-sa[[a Maltija. Semma b[ala e]empji lqasam tad-djar u l-kura talanzjani u s-servizzi ta’ sptar

privat li g[andhom x’jaqsmu mal-kura tal-qalb. Fi kliem il-Ministru Cassar, kwalunkwe investiment mill-privat, kif ukoll mill-Gvern, iwassal g[al ]ieda fl-impjiegi u ]ieda fisservizzi, u din i]-]ieda fisservizzi tista’ ti;i sostnuta permezz tat-teknolo;ija li tbiddel g[add ta’ servizzi sabiex ikun hemm soluzzjoni g[al problemi u sfidi ;odda. Ivan Bartolo, i/-Chairman tal-Emcare, iddeskriva din linizjattiva b[ala qab]a ta’ kwalità fl-g[oti ta’ servizzi ;odda fil-qasam tas-sa[[a u spjega li dawn is-servizzi mhumiex alternattiva kontra l-kura medika fi klini/i jew fl-sptarijiet. }aren Vassallo, idDirettur ta’ Vassallo Group, qal li dawn is-servizzi se jkomplu jsa[[u l-fiducja li di;à te]isti bejn it-tobba u lpazjenti f’pajji]na.

Awditjar komprensiv tal-u]u tal-ilma mill-HSBC Malta L-HSBC Malta g[adu kemm issie[eb fi pro;ett talMalta Business Bureau (MBB) bl-isem ta’ ‘EU LIFE+ Investing in Water Project’. Dan hu pro;ett ta’ €330,000 biex inaqqas ilkonsum tal-ilma talkumpaniji u lukandi permezz ta’ g[ajnuna teknika minn esperti fl-i]vilupp ta’ soluzzjonijiet dwar l-iffrankar talilma. Fost ir-ri]ultati ta’ din linizjattiva ta’ 30 xahar, li qed titmexxa mill-Malta Business Bureau flimkien mal-Kamra Maltija tal-Kummer/ u lMHRA, l-HSBC Malta g[adu kemm g[amel awditjar komprensiv tal-u]u tal-ilma biex jidentifika soluzzjonijiet mag[mulin apposta g[allbank biex, kulma jmur, dejjem ikompli jnaqqas il-konsum tal-ilma. “A[na nilqg[u u nirrispettaw l-g[ajnuna esperta li qed taslilna mill-pro;ett ‘Ninvestu Fl-Ilma’ g[ax din hi g[ajnuna essenzjali fil[idma tal-HSBC Malta biex jintrodu/i prattiki dejjem aktar sostenibbli,” qal i/Chief Operating Officer il;did tal-HSBC Malta, Ranjit Gokarn.

Jissie[eb fl-EU LIFE+ ‘Investing In Water’ biex jitnaqqas il-konsum tal-ilma

“Ninkora;;ixxu aktar organizzazzjonijiet f’Malta biex jie[du sehem f’din linizjattiva u jg[inu [alli flimkien ni]guraw li l-;enerazzjonijiet ta’ warajna jkollhom il-kwalità u l-kwantità me[tie;a ta’ ilma.” F’dawn l-a[[ar g[axar snin, l-HSBC Malta adotta diversi teknolo;iji u prattiki biex b’mod attiv jikkonserva l-ilma. “Nag[mlu u]u effettiv minn ;ibjuni tal-HSBC g[all-;bir tal-ilma tax-xita li, fl-2011 biss, ipprovdew 950,000 litru ta’ ilma tattieni klassi,” spjega Gokarn. E]empji o[ra ta’ metodi g[all-[arsien tal-ilma implimentati mill-bank jinkludu listallazzjoni ta’ fa/ilitajiet half-flush li ilhom ikunu stallati g[al dawn l-a[[ar g[axar snin u, mill-2007, l-istallazzjoni ta’ restrainers tal-ilma fuq kull vit fil-binjiet ewlenin tal-HSBC, li huma stmati li qed jiffrankaw sa 65% mill-u]u tal-ilma.” B’40m3 ta’ ilma biss tajjeb g[ax-xorb g[al kull ras,

Malta hi meqjusa fost l-aktar g[axar pajji]i fid-dinja milquta minn skarsezza ta’ ilma. Problema o[ra f’pajji]na hi li, minn ta[t lart, qed jittella’ [afna aktar ilma milli suppost. Hu stmat li servizzi pubbli/i u privati qed itellg[u 48% aktar ilma fis-sena milli qed jin]el ilma tax-xita, u b’hekk kulma jmur qed ti]died is-salinità fl-ilma li jifdal ta[t l-art. G[aldaqstant, l-HSBC Malta dde/ieda li ma jkomplix jixtri ilma li jitqassam bilbowsers. Fuq livell ta’ Grupp, i/Chairman tal-HSBC Group, Douglas Flint, dan l-a[[ar [abbar il-bidu ta’ inizjattiva bl-isem ta’ ‘HSBC Water Programme’. Dan hu ftehim ;did ta’ $100 miljun fuq [ames snin mal-WWF, WaterAid u Earthwatch biex jitnaqqsu r-riskji g[all-ilmijiet tax-xmajjar; iwassal ilma tajjeb u a[jar g[al iktar minn miljun persuna; u jkompli jrawwem kuxjenza dwar lisfida globali g[all-ilma.

Twissija kontra l-promozzjoni ta’ sigaretti elettroni/i Id-Direttorat g[as-Sa[[a Ambjentali nnota li r-reklamar u l-promozzjoni ta’ sigaretti elettroni/i qed ji]diedu u r-reklamar kif ukoll lindikazzjonijiet li qed jintu]aw imorru kontra lli;i kif stabbilita. Id-Direttorat informa lil dawk kollha interessati li, g[alkemm prodotti u rekwi]iti g[attipjip (li jixbhu lil sigaretti jew tabakk) b[al sigaretti elettroni/i, mhumiex illegali, il-promozzjoni, ir-reklamar kif ukoll l-u]u huma

regolati b’Avvi] Legali li jag[milha /ara li dawn huma kkunsidrati b[ala prodotti tattabakk f’termini ta’ reklamar, promozzjoni kif ukoll fl-u]u tag[hom f’postijiet pubbli/i. Id-Direttorat qed ji;bed ukoll l-attenzjoni li skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a, indikazzjonijiet mhux ippruvati fuq l-effika/ja tas-sigaretti elettroni/i li jnaqqsu l-vizzju tat-tipjip, ma jistg[ux isiru.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

8 Fit-triq tal-[ajja Il-Kummissjoni Bilaterali talKap Rabbi ta’ I]rael u lKummissjoni tas-Santa Sede g[ar-Relazzjonijiet Reli;ju]i mal-Lhud, ftit ;img[at ilu ltaqg[u f’Ruma biex jiddiskuti l-kri]i finanzjarja kurrenti minn perspettiva reli;ju]a u b’vi]joni lejn ordni ekonomiku ;ust.

Fi tmiem il-laqg[a, i]-]ew; na[at [ar;u stqarrija flimkien fejn qalu li, filwaqt li huma diversi l-fatturi li kkontribwew g[all-kri]i finanzjarja, f’g[eruq din il-kri]i hemm kri]i ta’ valuri morali. Huma spjegaw li f’din il-kri]i morali, l-importanza talakkwist, riflessa f’kultura ta’

reg[ba, qed tg[atti l-importanza tal-e]istenza. Mhux biss, i]da fl-istess kri]i, ilvalur tal-verità rifless fl-onestà u t-trasparenza hu nieqes ferm fl-attività ekonomika. L-okka]joni kienet rifless ie[or tal-klima ;dida li qed tin[ema fir-relazzjonijiet bejn i]-]ew; na[at.

Il-pont bejn il-Lhud u l-Insara Issa g[addew kwa]i 20 sena minn meta, fid-29 ta’ Lulju 1992, is-Santa Sede u l-Istat ta’ I]rael, bil-karattru singulari u universali tal-Art Imqaddsa quddiem g[ajnejhom, idde/idew li jistabbilixxu kummissjoni bilaterali permanenti g[al [idma flimkien.

Ftehim fundamentali

L-iskop ba]iku talKummissjoni (Bilateral Permanent Working Commission) hu biex i]]ew; na[at jistudjaw u jiddefinixxu flimkien kwistjonijiet ta’ interess komuni u biex jinnormalizzaw ir-relazzjonijiet ta’ bejniethom. Fi ]mien ftit xhur, ilKummissjoni pprodu/iet materjal bi]]ejjed biex I]rael u s-Santa Sede jaslu g[al ftehim fundamentali li ;ie ffirmat f’:erusalemm, fit-13 ta’ Di/embru 1993. Kien pass po]ittiv kbir frott l-g[arfien mi]-]ew; na[at tan-natura unika tarrelazzjonijiet bejn il-Knisja Kattolika u l-poplu Lhudi, u tal-pro/ess storiku ta’ rikon/iljazzjoni u tis[i[ talftehim komuni u l-[biberija bejn il-Kattoli/i u l-Lhud. Kien ]vilupp li welled u g[adu jwelled [afna inizjattivi, fosthom l-impenn talkummissjoni bilaterali li wara studju serju [ar;et listqarrija dwar il-kri]i finanzjarja. Ix-xog[ol g[adu sejjer

Min-na[a tag[ha, ilKummissjoni Permanenti li twieldet fl-1993 g[adha g[addejja bix-xog[ol tag[ha, skont ma hemm miktub fil-ftehim fundamentali. Laqg[a plenarja tag[ha saret f’Jannar li g[adda f’I]rael, segwita minn laqg[a o[ra simili li saret il-

;img[a l-o[ra (fil-11 ta’ :unju) fil-Vatikan. F’dawn il-laqg[at, ilKummissjoni kompliet tiddiskuti aspetti ekonomi/i u fiskali skont l-istess ftehim tal-1993. Artiklu 10 ta’ dak il-ftehim jg[id, infatti, li s-Santa Sede u l-Istat ta’ I]rael jirriaffermaw flimkien id-dritt tal-Knisja Kattolika li jkollha l-proprjetà. Jg[id ukoll li ming[ajr pre;udizzju g[ad-drittijiet li jsostnu ]-]ew; na[at, huma g[andhom jinnegozjaw ftehim komprensiv, b’soluzzjonijiet a//ettabbli g[attnejn, fuq kwistjonijiet mhux /ari jew maqbula bejn i]]ew; na[at rigward proprjetà, inkella materji ekonomi/i jew fiskali li jolqtu lKnisja Kattolika b’mod ;enerali jew komunitajiet jew istituzzjonijiet Kattoli/i spe/ifi/i. In-negozjati ta’ Jannar li g[adda saru f’atmosfera li ;iet deskritta b[ala wa[da miftu[a, ta’ [biberija u kostruttiva. Intqal ukoll li sar progress sostanzjali fuq diversi punti sinifikanti. Iddelegazzjonijiet qablu dwar il-passi li g[andhom jittie[du lejn ftehim dwar il[ajja, il-[idma u l-istatus dwar taxxa tal-Knisja Kattolika f’I]rael. Kien hemm min qed jittama li fil-laqg[a ta’ :unju jit[abbar ftehim, i]da negozjati b[al dawn mhumiex fa/li. Huma komplessi jkunu jridu ]-]mien tag[hom biex jimmaturaw. Komunikat li n[are; wara l-laqg[a tal-;img[a l-o[ra jg[id li n-negozjati saru f’atmosfera kostruttiva. IlKummissjoni nnutat li sar progress sinifikanti lejn ilkonklu]joni tal-ftehim. I]]ew; na[at qablu li jer;g[u jiltaqg[u fis-6 ta’ Di/embru

It-tqeg[id ta’ ;ebel tajjeb fir-relazzjonijiet bejn il-Lhud u l-Insara, iqawwi qalb kull min g[andu rieda tajba

minn Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

Wie[ed mill-postijiet li ilhom f’diskussjonijiet bejn l-istat ta’ I]rael u s-Santa Sede hu dak li jinkludi /-?enaklu fuq l-G[olja ta’ Sijon

li ;ej, f’I]rael. It-tama ta’ [afna hi li lqbil li qed jissawwar bejn isSanta Sede u I]rael ma jdumx ma jkun integrat fissistema legali interna ta’ I]rael [alli jipprovdi ba]i dejjiema g[al koperazzjoni li t[alli l-frott inklu], ng[idu a[na, biex jin[allu lin/ertezzi dwar id-drittijiet legali u l-istatus tal-Insara fl-Art Imqaddsa. Dan ikun jg[in biex ilKnisja tkun tista’ taqdi b’mod tassew [ieles il[idmiet tag[ha reli;ju]i, morali, edukattivi u ta’ karità proprju fl-art fejn twieldet. Kull kwistjoni li ti;i ri]olta tkun b[al ;ebla o[ra fis-sisien tal-punt li hu xieraq li jkun hemm mhux biss bejn is-Santa Sede u l-Istat

ta’ I]rael, i]da wkoll firrelazzjonijiet bejn l-Insara u l-Lhud. ‘Ir-Rotta tal-Van;elu’

It-tqeg[id ta’ ;ebel tajjeb simili fir-relazzjonijiet bejn il-Lhud u l-Insara, iqawwi qalb kull min g[andu rieda tajba. {adem [afna g[alih il-Beatu Papa :wanni Pawlu II u qed ikompli ja[dem [afna g[alih il-Papa Benedittu XVI. Wie[ed jinnota li l-arja fir-relazzjonijiet bejn ilLhud u l-Insara tinkludi wkoll passi li sa /ertu ]mien ilu bilkemm kont tag[mel kura;; to[lomhom. Illum, ng[idu a[na, min ikun jixtieq ikollu l-esperjenza tal-postijiet li minnhom kien jg[addi :esù minn Nazaret sa Kafarnaum,

[dejn il-Ba[ar tal-Galilija, g[andu wkoll il-fa/ilità ta’ pro;ett li tnieda f’Novembru li g[adda b’inizjattiva ta’ Lhud u Nsara fimkien. Il-pro;ett sej[ulu, “IrRotta tal-Van;elu”. Hija rotta li tista’ timxiha, inkella tu]a l-bi/ikletta jew il-karozza. Skont Amir Moran, ilmani;er Lhudi tal-pro;ett, linizjattiva hi opportunità biex dak li jkun jag[mel kuntatt mal-bidu talKristjane]mu. Moran jg[id li l-idea ta’ dan il-pro;ett tnisslet fih daqs g[axar snin ilu meta kien qed jag[mel l-esperjenza tal-Mixja ta’ San :akbu f’Santiago de Compostela, fi Spanja. Ir-rotta hi twila kilometru. Il-qalba tag[ha tibda fuq ilMuntanja tal-Pre/ipizzju li jsemmi San Luqa (4: 28-30). Hu l-post fejn skont irrakkont ta’ Luqa n-nies ta’ Nazaret ippruvaw jitfg[u lil :esù g[al isfel min[abba tag[limu. Ir-rotta primarja tg[addi mid-De]ert ta’ Jezreel, mirRiserva ta’ Beit Qeshet, u minn qrib l-g[oljiet talMuntanja Arbel qabel ma dak li jkun jasal Magdala, Tabg[a u Kafarnaum. Rotta sekondarja tinkludi l-Muntanja Tabor u l-Knisja tat-Trasfigurazzjoni, il-belt ta’ Kana, il-vulkan rieqed ta’ Karei Hattin (il-Qarn ta’ {attin), il-Muntanja Arbel u l-Muntanja tal-Beatitudni. I]-]ew; rotot jil[qu lqu//ata tag[hom fil-Ba[ar tal-Galilija.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Mill-[olma g[ar-realtà fil-Gre/ja

Il-Griegi l-{add li g[adda marru jivvutaw f’elezzjoni ;enerali li b[alha ma kellhom qatt. Sitt ;img[at biss qabel l-elezzjoni tal-{add li g[adda, kienu di;à vvutaw, imma [add mill-partiti fil-Parlament ma seta’ jg[aqqad gvern. F’dawn issitt ;img[at li g[addew, Griegi u barranin ippruvaw jifhmu x’inhi sewwasew il-qag[da tal-Gre/ja u x’ji;ri kieku l-Gre/ja kellha titlaq jew titke//a millewro. Il-Griegi ilhom jisimg[u politikanti jweg[duhom li jistg[u jkollhom kollox bla sagrifi//ju ta’ xejn Il-Gre/ja kienet f’xifer l-irdum. X’[in nhar il{add li g[adda ttawlet g[al isfel u rat x’hemm lest g[aliha kieku kellha ter;a’ lura g[all-munita l-antika tag[ha, id-drakkma, indehxet u re;g[et lura. Fehmet li ]valutazzjoni qawwija tal-munita tag[ha biex ming[aliha tnaqqas il-valur tad-djun li g[andha mhux bilfors tfisser hekk, imma tfisser

]gur li kull somma mfaddla jew kull somma li kull Grieg jir/ievi f’paga jew f’servizz so/jali titlef sew mill-valur tag[ha. Xorta f’xifer l-irdum g[adha l-Gre/ja, u l-vot tal{add li g[adda wa[du ma jsalvax lill-Gre/ja millproblemi kbar li g[andha. Imma g[all-inqas, ma tathiex g[al isfel mill-irdum. Il-Griegi ilhom jisimg[u politikanti jweg[duhom li jistg[u jkollhom kollox bla sagrifi//ju ta’ xejn.

Ilhom bi gvernijiet differenti jag[mlu kull tip ta’ favuri, jimpjegaw in-nies mal-gvern bl-addo// qabel kull elezzjoni, b’/ivil ma ja[dimx fejn i//ittadini jridu jikkorrompu biex jinqdew fl-aktar [ti;iet sempli/i u bi gvern li ma kienx kapa/i ji;bor it-taxxi li kellu b]onn. Imma fl-a[[ar ftit snin, il-partit popolari ta’ Demokrazija :dida u dak so/jalista tal-PASOK indunaw li ma setg[ux jibqg[u sejrin hekk u a//ettaw programm ta’ g[ajnuna mill-Ewropa biex il-Gre/ja ma tfallix u fl-istess waqt tag[mel programm qawwi ta’ riformi ibsin u mhux popolari. Xorta fi]-]ew; elezzjonijiet li g[adu kemm kellhom, il-Griegi semg[u mexxej ]ag[]ug[ mill-partit tax-xellug estrem Syriza, jipprova jwebbilhom li setg[u jibqg[u fl-ewro u jibqg[u iberbqu b[al qabel. Imma did-darba l-Griegi m’emmnuhx, anke jekk bi ftit. U l-partit popolari u dak so/jalista issa g[andhom si;;ijiet bi]]ejjed biex flok jalternaw wie[ed wara l-ie[or fit-tberbiq, jiggvernaw flimkien u jag[mlu r-riformi li ma kinux g[amlu snin ilu g[ax be]g[u li jitilfu l-voti. Il-Gre/ja turi fiex ji;i pajji] li jemmen [olma – pajji] li flok [a l-opportunitajiet tal-ewro u rriforma biex jirnexxi kif g[amlu pajji]i o[rajn, [aseb li lewro hu credit card li ma tit[allas lura qatt. Issa li l-Griegi bdew iqumu mill-[olma, xorta se jiffa//jaw ]mien iebes, iridu jidraw jg[ixu bla

credit card u jridu j[allsu lura bi//a sew mid-djun li tellg[u qabel, imma g[all-inqas se jibdew jg[ixu fir-realtà. Pajji]i o[ra b[all-Gre/ja jinsabu f’diffikultajiet kbar. Spanja, l-Italja u l-Portugall jinsabu f’diffikultajiet ukoll serji. Il-klima po]ittiva f’pajji]na tidher u tin[ass Pajji]na, g[araf jie[u de/i]jonijiet importanti f’waqthom u kien kapa/i, b’de/i]jonijiet politi/i li Gvern Nazzjonalista [adhom b’kura;;, imexxi lillpajji]na biex jilqa’ g[all-isfidi kbar tal-ekonomija internazzjonali u fi ]minijiet diffi/li, xorta rnexxielna no[olqu 20,000 post tax-xog[ol fl-a[[ar erba’ snin. Fl-istess perjodu diffi/li, i]-]g[a]ag[ komplew ukoll juru l-fidu/ja tag[hom f’pajji]na u komplew ji]diedu l-istudenti li jkomplu bl-istudji tag[hom u ggradwaw 20,000 o[ra. Il-poplu Malti kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji baqg[u jemmnu f’pajji]na u b’fidu/ja s[i[a flekonomija tag[na. Dan jirri]ulta mill-a[bar li ng[atat ilbiera[ fit-talba qawwija li kien hemm g[all-istocks tal-Gvern li [ar;u dan l-a[[ar. G[al €120 miljun fi stocks tal-Gvern, it-talba kienet qawwija, talba g[al €191 miljun. Id-differenza ta’ pajji]na tidher u tin[ass meta naraw l-esperjenzi u minn dak li g[addejjin minnu pajji]i o[ra.

SKIZZI (70)

Napprezzaw u nikkonservaw il-;miel ta’ G[awdex Malta u G[awdex – ]ew; g]ejjer daqshekk vi/in xulxin u daqstant differenti minn xulxin. Bla dubju /-/okon tal-g]ira G[awdxija u l-popolazzjoni zg[ira tag[ha huma w[ud mill-ingredjenti li jag[mlu lil din il-g]ira /kejkna daqshekk nadifa u kwieta. Vi/in in-natura

Nammetti li f’dawn l-a[[ar snin G[awdex bata mid-duda ta’ sovrakostruzzjoni, su;;ett li g[andu jibqa’ ji;i indirizzat bil-g[aqal biex nippreservaw il-karatteristi/i uni/i ta’ din il-g]ira. G[awdex hu g]ira li toffri [ajja trankwilla, fejn wie[ed i[ossu vi/in in-natura u jista’ japprezza dak kollu li l-art u l-ba[ar joffru.

Ftit tal-;img[at ilu G[awdex ;ie ppremjat g[al ri]ors spe/jali li g[andu. Qieg[da nirreferi g[all-premju Quality Coast Award, rikonoxximent presti;ju] li jikklassifika destinazzjonijiet ambjentali partikulari. Infatti G[awdex ;ie klassifikat fit-tielet post fost mitt destinazzjoni kostali flEwropa. L-iskop tal-premju hu li jidentifika postijiet li g[andhom karatteristi/i ambjentali li fl-istess [in huma destinazzjonijiet turisti/i. Il-Coastal & Marine Union evalwat xejn anqas minn tmien mitt destinazzjoni u fost l-ewwel tlieta li ntg[a]lu ;ew l-Azores fil-Portugall, Lerapetra fil-Gre/ja u fit-

Il-Coastal & Marine Union evalwat xejn anqas minn tmien mitt destinazzjoni u fost l-ewwel tlieta li ntg[a]lu ;ew l-Azores fil-Portugall, Lerapetra fil-Gre/ja u fit-tielet post, G[awdex

tielet post, G[awdex. Nistqarr li [adt [afna pja/ir li G[awdex ;ie rikonoxxut g[all-;miel naturali tieg[u.

minn G[awdex destinazzjoni mfittxija mill-Maltin u l-barranin g[a]-]mien li ;ej. Vi]joni Eko-G[awdex

Bilan/ delikat

Dan il-premju g[andu jkun ta’ xprun g[all-G[awdxin kollha biex jibqg[u jag[mlu minn kollox biex jippre]ervaw dan il-wirt ambjentali uniku li hu ta’ valur g[all-Maltin u l-G[awdxin kollha. Tabil[aqq kultant iridu jkunu rikonoxximenti b[al dawn biex ifakkruna fil-;miel naturali li joffru l-g]ejjer tag[na u li ta’ spiss ninsew napprezzaw u ngawdu dak li qieg[ed prattikament wara lbieb ta’ darna. Kif semmejt fil-bidu mhux fa/li li g]ira ]g[ira b[al G[awdex i]]omm bilan/ bejn ]vilupp li hu l-[ob]a ta’ kuljum ta’ tant G[awdxin u [arsien bil-g[aqal tal-ambjent. Dan hu bilan/ delikat li jekk isib il-qies tieg[u g[andu jkompli jag[mel

Wara kollox dan hu wie[ed mill-kun/etti fundamentali li jsawwar il-vi]joni EkoG[awdex, li din il-g]ira tibqa’ ti]viluppa fuq binarju sostenibbli li jirrispetta kemm il-b]onnijiet u d-domanda tali]vilupp sostenibbli u tissalvagwardja l-wirt naturali li hemm fil-g]ira G[awdxija. Napprezza li dan hu bilan/ delikat u li jirrikjedi pjanar fit-tul u investiment konsiderevoli. Intant f ’ G[awdex g[addej [afna xog[ol intensiv ta ’ tisbi[ u bini ta ’ toroq arterjali li g[and hom ikomplu jservu ta ’ upgrading g[all - g]ira .

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

Barra minn hekk, grazzi g[al fondi Ewropej, qieg[ed isir xog[ol intensiv ta’ restawr li g[andu jirripristina ftit mill-aktar ;ojjelli arkitettoni/i u stori/i li nsibu f’G[awdex. Nittama li ma ndumux ma nibdew ingawdu ftit minn dawn il-pro;etti prin/ipali hekk kif die[el ;mielu lista;un tas-sajf. Nawgura li jkun sajf tajjeb g[all-G[awdxin u nirrakkomanda li kul[add isib il-[in biex iqatta’ ftit ]mien f’din il-g]ira tas-se[er!

F’G[awdex g[addej [afna xog[ol intensiv ta’ tisbi[ u bini ta’ toroq arterjali li g[andhom ikomplu jservu ta’ upgrading g[all-g]ira


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

10 Ittri

Napprezzaw il-[afna xog[ol li wettaq il-Gvern immexxi mill-PN Sur Editur, Li kieku l-poplu Malti flelezzjoni li jmiss kellu jidde/iedi li jibdel il-gvern, ikun qed jag[mel, fl-opinjoni tieg[i, b[all-Iben il-{ali. Minkejja li fid-dar ta’ missieru ma kien jonqsu xejn, dan xorta dde/ieda li

jipprova jg[ix [ajja o[ra li ming[alih setg[et tag[tih aktar pja/ir. I]da ;ralu b[al dak il-kelb li kellu g[adma f’[alqu u meta fl-ilma ra rifless ta’ g[adma o[ra, ipprova ja[tafha u spi//a b’xejn. Kul[add jaf kif spi//a lIben il-{ali tal-parabbola. U

l-probabbiltà hi li hekk ji;rilu l-poplu Malti. Ma rridx niftiehem li a[na qed ng[ixu b[al re f’palazz. I]da [arsa madwarna hi bi]]ejjed biex wie[ed japprezza kemm swew /erti sagrifi//ji li g[amilna. Kemm kien g[aqli l-Gvern b’/erti mi]uri

li [a, ma kinux g[asel, imma swew biex illum m’a[niex fis-sitwazzjoni fejn popli o[ra qed jipprotestaw ta’ kuljum min[abba l-qag[da [a]ina tag[hom. Ta[t dan il-Gvern nafu fejn qeg[din, hemm provi

bi]]ejjed li wie[ed g[andu jer;a’ jafdah. Ikun ;enn li wie[ed iwarrab il-provi talGvern pre]enti, biex ja//etta l-paroli tal-Oppo]izzjoni, fuq kollox, il-passat tag[hom nafu xi jsarraf.

Anthony Duca

{al G[axaq

It-Torri ta’ San :wann fil-Birgu Sur Editur, Tajjeb ng[idu li x xog[ol tar-restawr tat-Torri San :wann fil-Birgu, parti millpro;ett ta’ tiswija tas-swar ta’ din il-Belt Vittoriosa, tlesta u [ajr lil dawk kollha li [adu sehem fi pro;ett b[al dan. Iva, ma nistax ma ng[idx ukoll li l-emblemi fuq il-bieb baqg[u jfakkruna fil-qerda li ;arrbu postijiet stori/i fi ]mien Napuljun meta l-emblemi kollha tne[[ew. Imma ta’ bliet o[ra tqieg[du u tal-Birgu le. A[na li dejjem ilmentajna, hu xieraq ukoll li meta jsir xog[ol nuru li nafu napprezzaw. Hawn irrid infakkar li fuq dan is-sur fil-gwerra, proprju 70 sena ilu, tilfu [ajjithom fiddifi]a ta’ Malta, sitt persuni Ingli]i tal-R.A. meta bomba laqtet direct hit il-kanun A.A. tag[hom. Dan kien fuq tarf dan is-sur storiku. Il-;urnata kienet proprju s26 ta’ Marzu 1942. Illum dan it-torri hu ta[t ilkura tal-Cospicua Scout Group, g[alhekk na[seb tajjeb li dawn jinnutaw u jfakkru b’xi mod modest ;rajja b[al dik.

Lorenzo Zahra

Il-Birgu

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lillEditur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com. mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Attwalità 11

It-ti;did tal-Knisja f’pajji]na Il-quddiesa> Il-qu//ata u l-g[ajn F’Ittra Pastorali re/enti, lIsqfijiet tag[na fakkruna fil[tie;a ta’ ti;did f’kull qasam tal-[ajja tal-Knisja f’pajji]na. Fost l-oqsma l-o[ra, semmew, b[ala prijorità, illitur;ija, g[ax, qalulna, “anke fil-knisja nistg[u ‘nitqaddu’, il-litur;ija ssir teatrin u l-knisja nirrenduha mu]ew tal-istorja...”. G[ax tassew, jekk il-litur;ija ma tibqax nixxieg[a, g[ajn ta’ ilma ;ieri g[all-[ajja tanNisrani, allura ssir biss fdal storiku, sempli/i drawwa bla siwi prattiku fil-[ajja Nisranija. Kien g[alhekk li l-Kon/ilju ried li qabel kull ha;a o[ra jistudja u jiddiskuti dwar itti;did litur;iku u tana b[ala l-ewwel dokument tieg[u, Kostituzzjoni Litur;ika: Sacrosanctum Concilium. Dan id-dokument jag[milha /ara li l-Patres talKon/ilju jorbtu s[i[ it-ti;did ;enwin tal-poplu ta’ Alla mat-ti;did tal-litur;ija. Jg[idilna g[alhekk li xewqan li jara tissa[[a[ dejjem i]jed il-[ajja Nisranija tal-fidili, iqis it-ti;did u l-promozzjoni tal-litur;ija b[ala dmir spe/jali tieg[u u jissokta jistqarr li l-litur;ija, l-aktar fis-sagrifi//ju ewkaristiku, li fih ise[[ l-g[emil tal-fidwa tag[na, tg[in biex l-Insara fil-[ajja tag[hom juru lmisteru ta’ Kristu u n-natura tal-Knisja (S.C. 1-2). U dan g[aliex is-sagramenti u, b’mod spe/jali l-quddiesa, huma tassew ‘culmen et fons’, il-qu//ata u l-g[ajn tal-[ajja tal-[ajja tan-Nisrani.

minn Fr. Alfons M. Sammut ofm conv. alfons.sammut@ofmconvmalta.org

biex ibierek lill-ulied I]rael: “Ibierkek il-Mulej u j[arsek...” (Num 6, 26). X’[asra! Hekk il-litur;ija li g[andha tkun skola ta’ formazzjoni permanenti g[alina u g[allfidili tag[na, bdilnieha f’periklu ta’ devjazzjoni, xi drabi ukoll teolo;ika. Dan mhux g[ajr ir-ri[ talProtestanti]mu, li ming[ajr m’a[na ninteb[u, qed in[alluh jonfo[ qerried bi [sara mhux ]g[ira g[allInsara tag[na. Il-missal il-;did bl-Ingli]

Ftit jiem ilu, meta kont imsiefer, kelli l-okka]joni nu]a l-missal il-;did blIngli], li nittama ji;i adottat, jekk mhux ;a qed jintu]a, ukoll hawn Malta fejn issir ilquddiesa bl-Ingli], (jekk mhux g[al [a;’o[ra, biex ma n[allux lit-turisti jg[idu bina). Laqtuni l-fedeltà u lpre/i]joni tal-kliem fi qbil mat-test ori;inali, juxta typicam. Il-[sieb ta’ traduzzjoni wa[da g[allpajji]i kollha li jitkellmu lIngli] kienet preokkupazzjoni Il-bidliet tal-Kon/ilju ;usta tal-kummissjoni U l-knisja f”Malta dlonk internazzjonali li riedet tevita Matul is-snin il-quddiesa g[addiet minn diversi a;;ornamenti – b’mod partikulari wara [asset li kellha bla tnikkir l-Kon/ilju... l-importanti li t-ti;did ikompli jsir u jkun ta’ ;id interpretazzjonijiet ]baljati u tmidd g[onqha biex dan itteolo;ikament perikolu]i fost ti;did ise[[ [alli l-[ajja smajna matul s-snin tal-formazzjoni, ma qrajna dawk li ju]aw l Ingli] fil litur;ija . U dan qanqal Nisranija f’pajji]na tixxettel u tissa[[a[. Niftakar qatt l-Institutio Generalis tal-missal bil-Malti, u fija dawn il-[sibijiet li xtaqt naqsam mag[kom. b’liema [erqa, wara l-pubblikazzjoni tan-normi inqas intba[na li [ar;et dik tat-tielet edizzjoni Na[seb li s-sej[a f’waqtha tal-Isqfijiet tag[na g[at-ti;did tal-litur;ija, Mons. Lupi, li kien id-deus tipika tas-sena 2000. g[andha tqanqalna min-ng[as tal-indifferenza li ex machina tat-moviment litur;iku post-kon/iljari Mhux g[a;eb, biex in;ib biss xi e]empju, li ninsabu fih . Wasal i]-]mien li a[na, sa/erdoti, f’pajji]na, ta bidu g[at-traduzzjonijiet tat-testi. bdejna nkantaw mhux il-Missierna kif fit-test b ’ sens ta ’ responsabbiltà , nie[du f’idejna dG[addew is-snin u l-bidla ndrat u bdejna nie[du litur;iku, me[uda mill-Evan;elju ta’ San Mattew, dokumenti tal Knisja dwar il-litur;ija, b’mod l-kunfidenza. A[na s-sa/erdoti, g[ax bil-Malti, imma parafrasi adattata g[all-gosti ta’ min kiteb il- partikulari dawk li g[andhom x’jaqsmu ma/bdejna ma nsibuhiex bi tqila nbiddlu kliem kif mu]ika. U dan, meta sa[ansitra g[andna melodija /elebrazzjoni tal-Ewkaristija u nag[mlu millukoll ;esti, kul[add skont il-gosti tieg[u. U llitur;ika approvata u stampata fil-missal. quddiesa tag[na dak li hi tassew: g[emil li a[na quddiesa saret iktar espressjoni personali ta’ min Bl-istess mod mhux g[a;eb li w[ud, qabel itnwettqu “in pesona Christi”. In[alluh lil Kristu iqaddes – ‘teatrin’, fi kliem l-Isqfijiet, milli tqarbin jg[idu “[enjin a[na” jew i]idu “g[al din ljidher fina u nidhru inqas a[na! g[emil ta’ Kristu r-ras mag[qud mal-Knisja. ikla”, jew kliem ie[or, flok il-“[enjin dawk li Bdejna na[sbu li aktar ma nkunu ori;inali, i]jed huma mistiedna g[all-ikla tal-[aruf”, kliem li bih sejrin ni;bdu nies. U xi w[ud irnexxielhom ji;bru il-litur;ija trid tfissrilna l-hena ta’ kull min hu Bdejna na[sbu li aktar ma madwarhom g[add ta’ fans imma bieg[du lmistieden u jasal biex jie[u postu u joqg[od “ad nkunu ori;inali, i]jed se o[rajn. Kuntenti b’dak li niftakru minn dak li coenam Agni” g[all-ikla tal-[aruf fl-eternità. ni;bdu nies. U xi w[ud Hemm min, imbag[ad, jippreferi jg[id fil-barka U l-Knisja f’Malta kienet tal-a[[ar “Iberikna” flok “Iberikkom” u hekk irnexxielhom ji;bru fost l-ewwel, jekk mhux in;ibu fix-xejn ir-rwol sa/erdotali tag[na biex madwarhom g[add inkunu biss wie[ed mill-;emg[a (kif jg[idu ll-ewwel, li bdiet issegwi protestanti), u mhux b[ala dak li jippresiedi u ta’ ‘fans’ imma bieg[du l-bidliet mitlubin g[alhekk ibierek, b[alma kien qal Alla lil Aaron lil o[rajn

mill-Kon/ilju


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

12 Sbu[ija

Gabriella Seguna

Marilyn Gatt

Valerie Ciantar

Il-konkors Miss World hu popolari [afna f’g[add ta’ pajji]i Din il-;img[a fil-programm Ordos Miss World Malta se niltaqg[u ma’ grupp ie[or ta’ kontestanti li [adu sehem fil-konkors lokali Miss World Malta. Nibdew b’photoshoot im[ejjija mill-fotografu J.J. Chircop u t-tim tieg[u fejn se naraw ilkontestanti protagonisti fit-tema tal-;img[a. B[al kull ;img[a nwasslu informazzjoni dwar l-aktar konkors presti;ju] Miss World. Ma jonqsux features dwar moda, sbu[ija u a//essorji li jikkumplimentaw lil kull mara. It-telespettaturi jistg[u jivvutaw g[al The Face of 202 Jewellery permezz ta’ sms matul dan il-programm. Fost su;;etti b[al moda tal-ista;un, kura tal ;ilda, dwiefer u kura tax xag[ar, se naraw il pro/ess kif jin[admu kpiepel u head pieces partikulari. Bi pre]entazzjoni ta’ Claudia Calleja, ORDOS 2012 – Miss World Malta hu produz-

zjoni ta’ Modelle International, esklussivament li/enzjati minn Miss World Jersey Ltd. Il-kontestanti li se niltaqg[u mag[hom din il;img[a huma Marilyn Gatt, Valerie Ciantar u Gabriella Seguna u se nsegwu flimkien ma’ J.J. Chircop u tim tieg[u l-photoshoot tal;img[a. Gabriella Seguna – Hi tfajla ta’ 22 sena, ta[dem b[ala segretarja u mhux l-ewwel darba li qed tie[u sehem f’kompetizzjoni talimmudellar. Hi tfajla sportiva u t[obb lavventura. B[ala mu]ika t[obb issegwi stil R&B i]da t[obb tisma’ kull tip ta’ mu]ika.

G[al Gabriella din kienet esperjenza sabi[a u tag[tiha iktar kura;; biex tkompli fix-xena talmoda Marilyn Gatt – G[andha 20 sena, ta[dem b[ala receptionist#clerk. G[andha [afna pas-

satempi fosthom il-mixi, tie[u r-ritratti ta’ affarijiet li tara madwarha, tixtri l-[wejje;, tipprattika ]-]fin u t[alli wkoll [in biex tag[mel l-e]er/izzju. Marilyn hi tfajla li t[obb tipprova xi [a;a ;dida u tag[mel affarijiet differenti biex tg[in lilha nnifisha tirnexxi u jkollha [ajja trankwilla. Minn din il-kompetizzjoni Marilyn iltaqg[et ma’ nies ;odda u qasmet din l-esperjenza mal-kontestanti l-o[ra. Valerie Ciantar – Ta[dem b[ala stilista f’salon u tistudja l-MCAST f’kors ta’ Hair & Beauty li tant g[andha g[al qalbha. Valerie t[obb il-moda u ma tonqosx li tipparte/ipa f’konkorsi lokalment ta’ livell biex dejjem titg[allem u tibni personalità tajba biex tkun tista’ tikkomunika tajjeb ma’ nies li tant t[obb tiltaqa’ mag[hom fix-xog[ol tag[ha. B[ala mu]ika t[obb il-mu]ika Hip-Hop u R&B.


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

13

LOG{OB G{AL-LUM KWARTI FINALI

Il-:ermanja tumilja lill-Gre/ja

Donetsk fid-8.45 p.m. Franza v Spanja

(Diretta Rai 1 u TVM)

Lahm jiskorja kontra l-Gre/ja

Casillas iwieg[ed /elebrazzjoni insolita Il-goalkeeper Spanjol Iker Casillas kien irrimarka s-su//ess tattitlu mondjali fl-Afrika t'isfel sentejn ilu billi qabad lit-tfajla tieg[u li kienet ;urnalista televi]iva waqt li kienet qed tintervistah wara lfinal u biesha b'mod passjonat quddiem miljuni ta' telespettaturi. Jekk Spanja j]ommu ttitlu fil-Euro 2012, ilpartitarji qed jittamaw fi prestazzjoni simili millcaptain tag[hom imma Casillas din id-darba wieg[ed /elebrazzjonijiet differenti, din id-darba l;urnalist veteran ta' Cadena Ser, Josè Ramon De la Morena se jie[u bewsa [afifa fuq xufftejh. Jekk nirb[u t-titlu Ewropew, l-ewwel [a;a li nag[mel hu nbusek fuq xofftejk,” qal Casillas bi tbissima lil De la Morena meta mitoqsi jekk kienx qed jippjana li jirrepeti l-bewsa fuq it-tfajla tieg[u Sara Carbonero. “ Trid tara l - ewwel jekk til[aqnix,” irrisponda lkorrispondent tar-radju De la Morena.

Il-Portugi] Postiga se jitlef is-semifinali L-attakkant tal-Portugall, Helder Postiga se jitlef is-semifinali tal-Euro 2012 wara li we;;a' kontra r-Repubblika ?eka fil-log[ba millKwarti tal-finali. Il-Portugall, fis-semifinali se jilag[bu kontra r-rebbie[a mill-konfront tallum bejn Franza u Spanja. Postiga kellu jkun mibdul [ames minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima wara li ;ibed ilhamstring. Postiga beda mal-ewwel 11 f'kull partita li lag[ab s'issa l-Portugall u dan ifisser li l-kow/ Bento se jkollu jibdel il-formazzjoni g[allewwel darba f'dawn l-a[[ar seba' partiti. Motta dubju] Intant il-midfielder Taljan Thiago Motta hu

ftit dubju] g[all-konfront ta' g[ada mill-kwarti tal-finali kontra l-Ingilterra min[abba li we;;a’ l-hamstring. It-tabib tat-tim Castellacci qal li Motta xorta wa[da t[arre; ilbiera[ imma se jkun qed isegwi l-kundizzjoni fi]ika tieg[u qabel jidde/iedu jekk jissograwhx jew le. Motta li hu mwieled il-Bra]il beda fit-tliet partiti kollha li lag[bu b[ala l-aktar midfielder avvanzat u jekk ma jkunx tajjeb postu jistg[u je[duh Riccardo Montolivo, Antonio Nocerino jew Alessandro Diamanti. Castellacci qal ukoll li Girgio Chiellini li hu barra minn din il-log[ba qed jit[abat biex forsi jkun tajjeb g[all-partiti ta' wara jekk l-Italja tavvanza.

Il-Portugi] Helder Postiga (nofs) imdawwar minn Joao Moutinho (lemin) u Miguel Veloso wara li we;;a' kontra r-Repubblika ?eka


14 Sport

Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Il-konfronti pre/edenti

Xavi Hernandez, Fernando Torres u Juan Francisco i[ejju g[all-isfida kontra Franza

FATTI U FIGURI

Franza qatt ma tilfet kontra Spanja f’kompetizzjoni Spanja u Franza se jkunu qed jikkontestaw it-tielet log[ba millkwarti tal-finali fid-Donbass Arena ta’ Donetsk. Il-log[ba tibda fid-8.45 p.m. u se tkun kontrollata mir-referee Taljan Nicola Rizzoli. * G[alkemm Spanja g[andhom rekord po]ittiv overall fuq Franza fil-konfronti diretti, 13-il reb[a kontra 11-il telfa fi 30 log[ba, g[adhom qatt ma reb[u lil Franza f’log[ba kompetittiva fejn tilfu [amsa minn sitta u ;ew draw flo[ra. * Spanja u Franza ltaqg[u g[allewwel darba f’log[ba kompetittiva fil-finali tal-Euro 1984 f’Pari;i meta Franza reb[u l-ewwel turnament ma;;uri b’reb[a 2-0. Huma ltaqg[u darbtejn fil-finali tal-Euro minn dakinhar – fl-1996 meta ;ew

draw 1-1 f’Leeds u fl-2000 meta Franza reb[u 2-1 fi Bruges. Franza reb[u wkoll l-uniku konfront pre/edenti bejniethom fil-finali tat-Tazza tad-Dinja tal-2006 3-1 f’Hannover. * Sa minn meta tilfu l-ewwel log[ba fit-Tazza tad-Dinja flAfrika t’Isfel fl-2010 kontra lI]vizzera, i/-Champions tad-Dinja u Ewropej Spanja, ilhom 17-il log[ba kompetitiva ma jitilfu u minnhom reb[u 16. Matul din isserje qalg[u biss tmien gowls. * Spanja, li [afna drabi huma mfa[[ra g[all-attakk, g[andhom ukoll rekord tajjeb fid-difi]a. Fla[[ar 13-il log[ba f’finali ta’ Tazzi tad-Dinja jew Euro, qalg[u biss tliet gowls u f’g[axar partiti ma qalg[ux gowl. L-a[[ar tim li

skorja aktar minn gowl kontrihom f’finali ta’ turnament kienu Franza fir-reb[a 3-1 fil-:ermanja fl-2006. *It-telfa sorprendenti ta’ Franza 2-0 kontra l-Ivezja fl-a[[ar log[ba mill-grupp nhar it-Tlieta, temmitilhom serje ta’ 23 partita konsekuttivi ming[ajr telfa minn Settembru tal-2010. Matul dawn il-partita Franza kellhom 14-il log[ba li fihom ma qalg[ux gowl. * Mir-reb[a fl-2006 fuq Spanja fit-Tazza tad-Dinja, Franza naqsu milli jiskurjaw f’partiti ta’ turnament. Fi 12-il log[ba mill-finali minn dakinhar, skorjaw biss tmien gowls u skorjaw iktar minn wie[ed f’log[ba, darba biss, b’reb[a 2-0 fuq l-Ukrajna f’Dionetsk il-;img[a l-o[ra.

30-04-22 F Bordeaux Franza v Spanja 28-01-23 F San Sebastian Spanja v Franza 22-05-27 F Pari;i Franza v Spanja 14-04-29 F Zaragoza Spanja v Franza 23-04-33 F Pari;i Franza v Spanja 24-01-35 F Madrid Spanja v Franza 15-03-42 F Seville Spanja v Franza 19-06-49 F Pari;i Franza v Spanja 17-03-55 F Madrid Spanja v Franza 13-03-58 F Pari;i Franza v Spanja 17-12-59 F Pari;i Franza v Spanja 2-04-61 F Madrid Spanja v Franza 10-12-61 F Pari;i Franza v Spanja 9-01-63 F Bar/ellona Spanja v Franza 17-10-68 F Lyon Franza v Spanja 17-03-71 F Valencia Spanja v Franza 8-11-78 F Pari;i Franza v Spanja 18-02-81 F Madrid Spanja v Franza 5-10-83 F Pari;i Franza v Spanja 27-06-84 KE#F Pari;i Franza v Spanja 23-03-88 F Bordeaux Franza v Spanja 20-02-91 KE#K Pari;i Franza v Spanja 12-10-91 KE#K Seville Spanja v Franza 15-06-96 KE#F Leeds Spanja v Franza 28-01-98 F Pari;i Franza v Spanja 25-06-00 KE#F Bruges Franza v Spanja 29-03-01 F Valencia Spanja v Franza 27-06-06 TD#F Hannover Franza v Spanja 6-02-08 F Malaga Spanja v Franza 3-03-10 F Pari;i Franza v Spanja :

Lag[bu

Spanja reb[u Franza reb[u Draws Jitilfu l-log[ba li jmiss b’karta safra>

0-4 3-0 1-4

8-1 1-0

2-0 4-0 1-5 1-2

2-2 4-3 2-0 1-1

0-0 1-3

2-2 1-0 1-0 1-1

2-0 2-1 3-1 1-2 1-1 1-0

2-1 2-1 3-1 1-0

0-2 30

13 11

6

Spanja: Alba, Arbeloa, Torres, Alonso, Martinez Franza: Menez, Debuchy * TD#F – Tazza tad-Dinja Finali; KE#F – Kampjonat Ewropew Finali; KE#K – Kampjonat Ewropew Kwalifikazzjoni: F – Partita ta’ [biberija


Sport 15 Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012 KWARTI TAL-FINALI

Spanja mag[quda u Franza mrieg[da Formazzjonijiet probabbli>

FRANZA

SPANJA (4-2-3-1)

1-Iker Casillas, 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba, 16-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 21-David Silva, 6-Andres Iniesta, 9-Fernando Torres Referee

(4-3-3)

1-Hugo Lloris , 2-Mathieu Debuchy, 21-Laurent Koscielny, 4-Adil Rami, 3Patrice Evra, 6-Yohan Cabaye, 18-Alou Diarra, 17Yann Mvila, 14-Jeremy Menez, 10-Karim Benzema, 7-Franck Ribery

: Nicola Rizzoli (Italja)

Spanja jridu jeg[lbu lil Franza g[all-ewwel darba f’log[ba kompetittiva jekk iridu jaslu sas-semifinali talEuro 2012 u l-a[[ar gambetta li [a t-tim Fran/i] setg[et biss kabbret it-tamiet tal-Ispanjoli li sa fl-a[[ar iwarrbu minn quddiemhom lil Les Bleus f’turnament ma;;uri u mhux jitwarrbu huma. Barra l-pitch, tilwim bejn il-plejers Fran/i]i wassal g[all-eliminazzjoni bikrija tag[hom mit-Tazza tad-Dinja tal-2010 u l-uffi/jali u l-plejers ammettew li l-qieg[a re;g[et bdiet tis[on wara ttelfa 2-0 fi Grupp D nhar itTlieta kontra l-I]vezja. B’kuntrast, il-holders Spanja ppre]entaw tim tipiku b’moral g[oli u mag[qud qabel il-konfront mill-kwarti tal-finali f’Donetsk. Ir-rebbie[ minn dan il-konfront se jkun qed jiltaqa’ kontra l-Portugall ta’ Cristiano Ronaldo. Mis-sitt konfronti pre/edenti bejn Spanja u Franza, il-

Andres Iniesta, kien fit-tim Spanjol li tilef kontra Franza sitt snin ilu

Fran/i]i reb[u [amsa, inklu] reb[a 2-1 fil-kwarti tal-finali tal-Euro 2000 meta l-Ispanjol Raul kien falla penalty lejn ittmiem u reb[a o[ra 3-1 mala[[ar 16 fit-Tazza tad-Dinja tal-2006. Is-su//essur ta’ Raul b[ala attakkant /entrali, Fernando Torres, jemmen li t-tim tieg[u tg[allem dik il-lezzjoni tatTazza tad-Dinja tant li din g[enithom isiru Champions tad-Dinja u qal ukoll li kien wasal i]-]mien biex Spanja twaqqaf is-serje ta’ telfiet kontra Franza. Minbarra Torres, il-goalkeeper Iker Casillas, id-difensuri Pepe Reina u Sergio Ramos, il-midfielders Xavi, Xabi Alonso, Cesc Fabregas u Andres Iniesta kollha kienu f’dik l-iskwadra li tilfet kontra Franza f’Hanover fil:ermanja sitt snin ilu. “Nittamaw li l-esperjenza tag[na din id-darba ddawwar il-mi]ien favur Spanja,” qal Torres. “Dejjm hu l-mument

Alou Diarra u Karim Benzema jheddu g[al kontra Spanja

opportun li twaqqaf serje negattiva u dan it-tim nazzjonali hu mdorri jikser irrekords u jxejjen kull previ]joni,” kompla lattakkant ta’ 28 sena. “Qed nittamaw biss li Franza ma jer;g[ux isibu laqwa forma tag[hom kontrina. Imma jekk jag[mlu dan, se nkunu preparati. Illum il;urnata, it-tim ta’ Spanja hu tim diffi/li [afna li jitlef meta jkun fl-aqwa forma.” Koscielny flok Mexes

Waqt li Spanja g[andhom liskwadra kollha disponibbli g[al din il-log[ba, il-kow/ ta’ Franza Laurent Blanc se jkollu jilg[ab ming[ajr is-sospi]

Philippe Mexes u l-plejer ming[ajr esperjenza Laurent Koscielny se jkollu jilg[ab fi/-/entru tad-difi]a flimkien ma’ Adil Rami. Blanc mistenni jer;a’ jilg[ab lil Yohan Cabaye filmidfield flimkien ma’ Alou Diarra u Yann Mvila waqt li Karim Benzema u Franck Ribery jilag[bu ma’ Jeremy Menez fl-attakk u Samir Nasri fuq il-bank, g[all-inqas g[allbidu tal-log[ba. Benzema, li jilg[ab ma’ Real Madrid, jaf tajjeb lillplejers Spanjoli minn La Liga u wara l-log[ba kontra lI]vezja kien qal li l-uniku punt po]ittiv dwar l-istil ta’ pussess li jilag[bu l-Ispanjoli,

kien li normalment ikun hemm [afna spazji u lFran/i]i se jkunu qed jippruvaw jisfruttaw dan l-ispazju. “Spanja se jkunu l-favoriti. Huma wie[ed mill-aqwa timijiet fid-dinja,” qal Benzema. Il-midfielder Florent Malouda semma lil sie[bu ma’ Chelsea Torres b[ala laktar plejer perikolu] g[ax jidher li qed jer;a’ jsib ilforma l-antika tieg[u wara perjodu twil. “Temm l-ista;un tajjeb [afna u se jkun qed ifittex li juri li hu wie[ed mill-aqwa attakkanti fid-dinja. Hu ta’ theddida. Kapa/i jiskorja tnejn jew tliet gowls u jifta[ bera[ difi]a wa[du,” qal Malouda.


Sport 17 IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta‘ :unju, 2012

Philipp Lahm tal-:ermanja jifta[ l-iskor b'xutt mill-isba[

Il-:ermani]i fis-S#F b’wirja mill-aqwa Il-:ermana umiljat lillGre/ja hekk kif reb[et 4-1 biex ibbukjat post fis-semifinali fejn issa tilg[ab kontra r-rebbie[ talkonfront tant mistenni bejn lIngilterra u l-Italja. Il-Griegi kienu wettqu sorpri]a fi Grupp A meta eliminaw lir-Russja i]da ma kellhom l-ebda reazzjoni g[all-qawwa tal:ermanja li s'issa reb[et erba' log[biet minn daqstant partiti f'din il-Euro. Il-:ermanja bdew malewwel fuq l-offensiva u fil-fatt wara biss erba' minuti kellhom gowl ta' Bastian Schweinsteiger im[assar g[al offside. Dan skurja minn rebound ta' xutt ta' Khedira li l-goalkeeper Michalis Sifakis ma rnexxielux i]omm . Wara dan i/-/ans il:ermanja komplew jattakkaw

u l-Griegi qatt ma impenjaw lil Neuer serjament. ?ans tajjeb g[alll-:ermanja wasal fit-32 minuta meta Schuerrle da[al mill-;enb i]da ra x-xutt tieg[u jmur ftit barra. Il-gowl tal-:ermanja wasal fid-39 minuta meta l-captain Lahm fajjar xutt mill-isba[ minn barra l-kaxxa, xutt li ma ta l-ebda /ans lill-goalkeeper avversarju biex isalvah. Ftit minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima Schuerrle kien se jiskurja gowl ferm simili g[al dak ta' Lahm i]da l-ballun g[adda j[akkek minn mal-lasta. Sa tmiem l-ewwel taqsima ttim Grieg kien ine]istenti u qatt ma wettaq reazzjoni denja. Il-Gre/ja [asru lill-:ermanja propja bl-ewwel xutt tal-logb[a hekk kif Salpingidis g[amel [arba minn mal-;enb u g[adda

lejn Samaras li g[amilhom 1-1 kontra kull mistenni. Il-Griegi ma tantx damu jgawdu dan il-vanta;; hekk kif Khedia re;a' po;;a lit-tim ta' Loew fil-vanta;; b'gowl millisba[. Il-plejer ta' Real ir/ieva cross ming[and Jerome Boateng u mill-vi/in, b'akrobatiku g[eleb lil Sifakis. Fis-67 minuta Miroslav Klose issi;illa r-reb[a b'daqqa ta' ras minn azzjoni ta' corner. Dan kien l-74 gowl tieg[u mattim nazzjonali, erba' gowls inqas minn Gerd Mueller Kwarta mit-tmiem Reus kompla j]id mal-iskor hekk kif dan skurja minn rebound wara li Sifakis kien laqa’ xutt ta' Klose li kien ir/ieva pass perfett ming[and Ozil. Il-Griegi naqqsu d-distakk b'penalty ta' Salpingidis fid-89 minuta.

KWARTI FINALI

2-4 GRE?JA 13-Michalis Sifakis, 15-

(HT 0-1)

Vasilis Torosidis, 19-Sokratis Papastathopoulos, 5Kyriakos Papadopoulos, 3Giorgos Tzavellas (16Giorgos Fotakis 46), 6Grigoris Makos (9-Nikos Liberopoulos 72), 2-Giannis Maniatis, 18-Sotiris Ninis (17-FanisGekas 46), 21-Kostas Katsouranis, 7Giorgos Samaras, 14Dimitris Salpingidis

:ERMANJA 1-Manuel Neuer, 20-Jero-

me Boateng, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm, 7Bastian Schweinsteiger, 6Sami Khedira, 21-Marco Reus (19-Mario Goetze 80), 8-Mesut Ozil, 9-Andre Schuerrle (13-Thomas Mueller 67), 11-Miroslav Klose (23-Mario Gomez 80)

Skorjaw: Philipp Lahm 39' (:), Giorgos Samaras 55' (G), Sami Khedira 61' (:), Dimitris Salpingidis 89', (G) Referee: Damir Skomina (Slovenja) Attendenza: 45,178 spettatur Kummenti

Stajna g[alaqnieha kmieni

Giorgos Samaras i;ib id-draw momentarju g[all-Griegi

Il-captain tal-:ermanja Philipp Lahm tkellem dwar irreb[a ta' 4-2 li kisbet il-:ermanja fuq il-Gre/ja u qal, “Meta qlajna l-gowl tad-draw ikkumplikajna l-affarijiet u kien biss fit-tieni taqsima meta qomna fuq tag[na. Stajna g[alaqna lpartita ferm i]jed qabel.” “Wara li fta[na l-iskor qlajna gowl li stajna evitajnieh. G[amilna [afna ]balji banali imma l-importanti hu li issa ninsabu fis-semi finali. Il-:ermanja marru fil-vanta;; kmieni u wara li qalg[u l-gowl tad-draw skurjaw tliet gowls fit-tieni taqsima. Din kienet id-disa' darba minn daqstant drabi li l-:ermanja rnexxilha ma titlifx kontra l-Gre/ja.


18 Sport IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Bilek – Li niddefendu kienet l-unika g[a]la Baros i[abbar li rtira min-nazzjonal Il-kow/ tar-Repubblika ?eka Michal Bilek ibba]a fuq tattika difensiva biex ira]]an il-periklu tal-Portugall imma finalment spi//aw g[ajjenin u kienet biss kwistjoni ta' [in qabel lavversarji, immexxija minn Cristiano Ronaldo, approfittaw. “Sa[[a[na d-difi]a. Konna nafu li se jattakkawna,” qal ilkow/ tar-Repubblika ?eka wara t-telfa 1-0 fil-kwarti talfinali b'gowl ta' Ronaldo. Fl-ewwel taqsima rnexxielna imma fit-tieni wa[da tlifna ftit mis-sa[[a tag[na u kien aktar fa/li g[allPortugall li ji//aqilqu u jiskorjaw. Konna nafu li ma konniex fil-livell tag[hom fejn jid[ol futbol,” qal Bilek. Ir-Repubblika ?eka rari [olqu perikli g[ad-difi]a Portugi]a u [afna mil-log[ob sar f'nofs il-pitch difi] minnhom. Imma Bilek qal li ma jiddispja/ihx g[at-tattika li adotta. “Jekk tifta[ kontra lPortugall, jikkastigawk. Diffi/li biex twaqqafhom. Ronaldo hu a[jar mill-plejers tieg[i. Jaf kif ju]a rasu u jaf jilg[ab bi]-]ew; saqajn.”

MICHAL BILEK

L-aqwa skorers 3 gowls: Mario

Mandzukic (Kroazja); Mario Gomez (:ermanja); Alan Dzagoyev (Russja); Cristiano Ronaldo (Portugall) 2 gowls: Petr Jiracek, Vaclav Pilar (Rep. ?eka); Nicklas Bendtner, Michael Krohn-Dehli (Danimarka); Cesc Fabregas (Spanja); Fernando Torres (Spanja); Andriy Shevchenko (Ukrajna); Zlatan Ibrahimovic (}vezja), Dimitris Salpingidis (Gre/ja) 1 gowl: Nikica Jelavic (Kroazja); Wayne Rooney, Andy Carroll, Joleon Lescott, Theo Walcott, Danny Welbeck (Ingilterra); Yohan Cabaye Jeremy Menez Samir Nasri (Franza); Lars Bender, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose, Marco Reus (:ermanja); Fanis Gekas, Giorgos Karagounis, Giorgos Samaras (Gre/ja); Sean St. Ledger (Irlanda); Antonio Di Natale, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Antonio Cassano (Italja); Robin van Persie, Rafael van der Vaart (Olanda); Jakub Blaszczykowski, Robert Lewandowski (Polonja); Pepe, Helder Postiga, Silvestre Varela (Portugall); Roman Pavlyuchenko, Roman Shirokov (Russja), David Silva, Jesus Navas (Spanja); Olof Mellberg, Sebastian Larsson (}vezja)

Bilek da[[al li]-]ag[]ug[ Vladimir Darida bit-tama li joffri ftit kreattività fin-nuqqas ta' Rosicky imma dan il-pjan falla. “Lil Rosicky dejjem in[ossuh meta ma jilg[abx. Hu plejer e//ezzjonali. Imma t-tim kollu wera karattru u qatt ma /edejna. Nista' ng[id li kien su//ess li g[addejna g[allkwarti tal-finali wara log[ba di]appunanti kontra r-Russja. Nistg[u n]ommu rasna mg[ollija,” qal Bilek. “Li kieku xi [add, sentejn ilu qalli li se naslu sal-fa]i finali tal-Euro ma nafx kemm kont nemmnu,” qal Bilek. Fl-1996 ir-Repubblika ?eka waslet sal-finali tal-Euro filwaqt li fil-Euro 2004 waslet sas-semifinali. Fir-rawnd ta' kwalifikazzjoni g[al din ilEuro /-?eki bdew [a]in b'telfa f'darhom stess kontra lLitwanja. Wara din it-telfa l-midja talpajji] sa[anistra bdiet tikkritika lill-kow/ li kien qed jirriskja postu. Bilek idde/ieda li wara din it-telfa jibba]a llog[ob tieg[u fuq plejers ]g[a]ag[ li jridu juru x'jafu. Dan ipprovda l-frott u dawn l-istess plejers mistennija jer;g[u jkunu l-protagonisti

meta jibda l-log[ob ta' kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. Plejer li spikka fil-Euro kien Vladimir Darida li g[ad g[andu 21 sena. “Il-fatt li Darida kien lag[ab biss darbtejn mat-tim nazzjonali ma affetwanix. Kont naf il-kwalitajiet li g[andu dan il-plejer,” qal Bilek. Bilek issa jrid jara kif se jimla l-post vojt li se j[alli lattakkant Milan Baros li lbiera[ [abbar li rtira millfutbol internazzjonali wara 93 log[ba li matulhom skorja 41 gowl. Baros li g[andu 30 sena kien ilu ]mien ji;i kritikat u sa[ansitra kien ibbuwjat meta ;ie mibdul fit-telfa 4-1 kontra r-Russja fl-ewwel partita. Plejer ie[or influwenti, Tomas Rosicky ukoll qal li qed jikkunsidra li jirtira min[abba serje ta' injuries. Plejer strumentali g[al dan it-tim hu wkoll il-goalkeeper Petr Cech. Dan ma tantx kellu wirjiet tajba fl-ewwel ]ew; partiti tal-Euro i]da patta bilkbir wara. Kontra l-Portugall kien bla dubju l-a[jar plejer filgrawnd hekk kif /a[[ad lil diversi plejers Portugi]i minn gowls /erti.

It-triq li se twassal sal-finali ta' Kiev GRUPP A Rep. ?eka Gre/ja Russja Polonja

GRUPP B

L R D T F K Pt 3 2 0 3 1 1 3 1 1 3 0 2

1 1 1 1

08-06-12

4 3 5 2

5 3 3 3

6 4 4 2

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka

1-1 4-1

Gre/ja v Rep. ?eka Polonja v Russja

1-2 1-1

Rep. ?eka v Polonja Gre/ja v Russja

1-0 1-0

12-06-12 16-06-12

:ermanja Portugall Danimarka Olanda

GRUPP C

L R D T F K Pt 3 3 0 0 5 3 2 0 1 5 3 1 0 2 4 3 0 0 3 2

09-06-12

2 4 5 5

9 6 3 0

Spanja Italja Kroazja Irlanda

Olanda v Danimarka :ermanja v Portugall

0-1 1-0

Danimarka v Portugall Olanda v :ermanja

2-3 1-2

Portugall v Olanda Danimarka v :ermanja

2-1 1-2

13-06-12 17-06-12

GRUPP D

L R D T F K Pt 3 2 1 0 6 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 1 1 4 3 4 3 0 0 3 1 9 0

10-06-12

Spanja v Italja Irlanda v Kroazja

1-1 1-3

Italja v Kroazja Spanja v Irlanda

1-1 4-0

Kroazja v Spanja Italja v Irlanda

0-1 2-0

14-06-12 18-06-12

Ingilterra Franza Ukrajna }vezja

L R D T F K Pt 3 2 1 3 1 1 3 1 0 3 1 0

0 5 1 3 2 2 2 5

11-06-12

2-1

Ukrajna v Franza }vezja v Ingilterra

0-2 2-3

Ingilterra v Ukrajna }vezja v Franza

1-0 2-0

15-06-12

19-06-12

KWARTI TAL-FINALI 2

KWARTI TAL-FINALI 3

21-6-12 Varsavja

22-6-12 Gdansk

23-6-12 Donetsk

24-6-12 Kiev

Spanja v Franza

Ingilterra v Italja

:ermanja v Gre/ja

4-2

SEMI-FINALI 2

27-6-12 Donetsk

28-6-12 Varsavja

PORTUGALL v Rebbie[a K#F 3

:ERMANJA v Rebbie[ K#F 4

1-7-12

Kiev

Rebbie[a S#F 1 v Rebbie[ S#F 2

1-1

KWARTI TAL-FINALI 4

SEMI-FINALI 1

FINALI

7 4 3 3

Franza v Ingilterra Ukrajna v }vezja

KWARTI TAL-FINALI 1 Rep. ?eka v Portugall 0-1

3 3 4 5


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Sport 19 OLIMPJADI

Chambers irid jag[ti risposta L-atleta Ingli] Dwain Chambers irid iwie;eb lillkriti/i kollha li huma xetti/i dwar il-fatt li jista' jag[milha mat-tim li se jirrappre]enta lir-Renju Unit waqt lOlimpjadi ta' Londra. Ftit tax-xhur ilu Chambers reba[ battalja legali biex ikun jista' jie[u sehem fittrials g[all-Olimpjadi u kienu [afna li sostnew li dan m'g[adux fl-aqwa kundizzjoni fi]ika biex jer;a' jikseb su//ess fl-Olimpjadi. Chambers irid ji;ri 100m f'mhux aktar minn 10.18 sekondi. Atleti Ingli]i o[ra li huma fl-azzjoni matul dawn il-jiem huma Jessica Ennis, Mo Farah, Dai Greene u Philips Idowu. Fi tmiem il-;img[a jkun flazzjoni Andy Turner,

rebbie[ tal-medalja taddeheb waqt il-Log[ob talCommonwealth. Intant, i/-champion mondjali tat-800m David Rudisha ma sabhiex diffi/li biex g[adda mill-heats tattrials tal-Kenja. Lalang, li reba[ it-titlu waqt il-Log[ob tal-Commonwealth sentejn ilu ma g[addiex g[all-finali. Rudisha issa jrid jer;a' jtellaq illum. “Ninsab kuntent li rre;istrajt [in tajjeb u g[amiltha g[al-finali tasSibt,” qal Rudisha. Flimkien ma' Rudisha se jkun hemm ukoll Asbel Kiprop li hu champion Olimpiku filkategorija tal-1,500m u anke Silas Kiplagat li reba[ ilmedalja tal-fidda waqt lOlimpjadi ta' Beijing.

COPA LIBERTADORES

Boca Juniors u Corinthians fil-finali

Boca Juniors u Corinthians se jikkontestaw il-finali tal-Copa Libertadores wara li dawn eliminaw lil Universidad de Chile u lil Santos rispettivament. Boca Juniors reb[u l-ewwel leg tassemifinali 1-0 filwaqt li reb[u t-tieni leg bi skor identiku. Corinthians g[addew b'aggregate ta' 2-1 kontra l-holders ta' din it-tazza Santos. G[al Boca, li reb[u din it-tazza g[al sitt darbiet, din se tkun l-10 darba li dawn se jikkontestaw il-finali filwaqt li g[al Corinthians din se tkun l-ewwel darba li se jilag[bu f'din il-finali.

I/-Champion renjanti tar-Red Bull, Sebastian Vettel waqt it-tieni sessjoni ta' provi liberi f'Valencia

FORMULA 1

Vettel l-aktar velo/i

I/-Champion tad-Dinja Sebastien Vettel tar-Red Bull, irre;istra l-a[jar [in waqt ittieni sessjoni ta' provi liberi g[all-Grand Prix ta' Valencia li se jsir g[ada meta g[amel [in ta' 1.39.334'. Fl-ewwel sessjoni kien Pastor Maldonado li rre;istra l-a[jar [in. Il-[in li kiseb Vettel ikompli jikkonferma l-fatt li dan issewwieq qed ikollu prestazzjonijiet mill-aqwa f'dan i/-/irwkit. Is-sewwieq

:ermani] reba[ tlieta minn erba' darbiet li [a sehem f'Valencia. Alonso lest ja[dem ma' Hamilton Intant, is-sewwieq tal-

Ferrari, Fernando Alonso qal li ma tkunx problema biex ja[dem kemm ma' Lewis Hamilton jew ma' Sebastian Vettel. Fil-jiem li g[addew ilkap tal-Ferrari Stefano Domenicali qal li Alonso u

Vettel ikunu koppja mill-aqwa. Il-kuntratt ta' Hamilton jiskadi wara dan l-ista;un filwaqt li hemm spekulazzjoni li Vettel di;à ffirma kuntratt mal-Ferrari u dan se jmur mag[hom fl-2014. “Kull min ji;i mer[ba bih. Meta ffirmajt mal-Ferrari laktar [a;a importanti kienet li ng[in lit-tim jirba[ u kull min ji;i g[andu dmir li jag[mel dan,” qal Alonso.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

20 Sport

Malta fil-kampjonati tad-Dinja tal-Pool

Malta ser tkun rappre]entata minn tliet timijiet fil-kampjonati mondjali tal-Pool li ser jsiru fi Blackpool, l-Ingilterra bejn g[ada 24 ta’ Gunju u l-4 ta’ Lulju. It-timijiet se jie[du sehem fil-kategorija tal-ir;iel, ta]-]g[a]ag[ ta’ ta[t it-18-il sena u fil-kategorija U#21. It-tim tal-ir;iel ser ikun kompost minn Maverick Zammit, Kevin Mercieca, Alex Camilleri, Christ Mills, Mario Brincat, Clayton Castaldi, Wayne Bonnici u Clint Azzopardi. It-tim ta]]g[a]ag[ se jkun kompost minn Scott Muscat, Dylan Cassar, Ryan Falzon, Ryan Pisani, Owen Amato u Dejan Grech filwaqt li t-tim U#21 A se jinkludi lil Lyden Debono, Nicky Spiteri u Neil Goodlip filwaqt li t-Tim B ser ikun kompost minn Neil Chetcuti, Matthew Galdes u Kane

Smith. Adrian Camilleri se jkun il-manager tat-tim talir;iel, Lino Lauro dak U#21 u Reuben Xuereb ser imexxi ttim ta]-]g[a]ag[. F’dawn il-kampjonati ser jie[du sehem 13-il pajji] li huma Malta, l-Ingilterra, lIrlanda, l-Iskozja, l-Irlanda ta’ fuq, Wales, Franza, il-Kenja, l-Afrika t'Isfel, l-Awstralja, lIndja, l-Uganda u West Indies. Barra l-kampjonati tattimijiet kull plejer ser ikun impenjat fil-kampjonati individwali mondjali kif ukoll f’turnament presti;ju] imsejja[ World Masters Tournament. Vincent Degiorgio, li ser ikun l-uffi/jal inkarigat mill-kontin;ent Malti, ser jikkontesta l-elezzjoni ta’ te]orier tal-Federazzjoni mondjali, kariga li ilu jokkupa g[al dawn l-a[[ar

It-tim tal-ir;iel ta’ ta[t il-21 sena

g[axar snin. L-asso/jazzjoni tal-pool

tirringrazzja lil Café Caravaggio li ospita t-timijiet

Maltin qabel it-tluq tag[hom g[al Blackpool.

FUTBOL

TRASFERIMENTI

Messi jinjora lil Ronaldo

Giroud vi/in li jissie[eb ma’ Arsenal

L-attakant ta' Barcelona Lionel Messi qal li se jinjora lkummeti tal-winger Porugi] Cristiano Ronaldo. Dan tala[[ar, wara li kellu wirja di]appuntanti kontra dDanimarka fil-Euro kien g[al darba o[ra kkumparat ma' Messi mill-;urnalisti. “B[al da]-]mien sena Messi kien di;à eliminat mill-Copa America li saret f'pajji]u stess. Jien s'issa g[adni hawn;” kien qal Ronaldo li skurja ]ew; gowls kontra l-Olanda u g[en lit-tim tieg[u jg[addi g[allkwartifinali fejn skurja l-uniku gowl kontra r-Repubblika ?eka. “Jien m'g[andi xejn x'ng[id dwar Ronaldo. Jien nilg[ab g[al Barcelona u ma nag[ti kas xejn aktar,” qal Messi. Dawn i]-]ew; plejers huma bla dubju l-akbar favoriti g[ar-reb[ talBallun tad-Deheb. Ronaldo skurja 46 gowl fl-ista;un li g[adda ma' Real Madrid u reba[ ukoll il-kampjonat Spanjol.

Il-kow/ ta' Arsenal, Arsene Wenger qal li l-attakkant Fran/i], Olivier Giroud hu ferm vi/in li jing[aqad malGunners. Giorud, li b[alissa jinsab mat-tim Fran/i] li qed jie[u sehem fil-Euro hu mifhum li jiswa madwar 13-il miljun lira sterlina. Il-plejer ta' 25 sena skurja 25 gowl ma' Montpellier u dan kien ferm strumentali firreb[ tal-kampjonat. “Giroud g[andu potenzjal kbir u nemmen li se jintegra bl-aqwa mod mat-tim,” qal Wenger. Arsenal s'issa di;à akkwistaw lill-attakkant :ermani] Lucas Podolski.

GEBRE SELASSIE –

Werder Bremen [abbru li akkwistaw lid-difensur tarRepubblika ?eka Theodor Gebre Selassie. Il-klabb ma ]velax is-somma li [allas g[al dan il-plejer. “Gebre Selassie hu difensur mill-aqwa u dan kompla jikkonferma dan waqt il-Euro,” qal Thomas Schaaf li hu Direttur Sportiv tal-klabb. Theodor Gebre Selassie

lag[ab l-erba' partiti li lag[bu r-Repubblika ?eka fil-Euro qabel ma kienu eliminati millPortugall. JACOBS – Copenhagen [abbru li [atru lil Ariel Jacons b[ala kow/. Dan tal-a[[ar kien imexxi lill-klabb Bel;jan ta' Anderlecht u f'Mejju li g[adda spi//a biex reba[ ilkampjonat. Jacobs se jkun qed jie[u post Carsten Jansen li kien Direttur Sportiv tal-klabb imma mexxa lit-tim wara li f'Jannar li g[adda Roland Nilsson kien telaq lit-tim. MIDO – Il-klabb ta' Barnsley [abbar li akkwista lill-attakkant E;izzjan Mido. Dan il-plejer kontroversjali ffirma kuntratt ta' sena. Matul l-ista;un li g[adda Mido kien qed jilg[ab ma' Zamalek. MODRIC – Skont rapporti fil-;urnali Ingli]i, il-kow/ ta' Real Madrid, Josè Moruinho hu ferm interessat filmidfielder ta' Tottenham, Luka Modric u qed sa[anistra joffri madwar 30 miljun lura sterlina g[alih. Tim ie[or li

matul dawn l-a[[ar xhur kien interessat f'Modric hu Man Utd. Hu mifhum li Modric irid i[alli lil Tottenham biex jilg[ab fi/-Champions League. Sena ilu Chelsea kienu g[amlu offerta g[al Modric u Tottenham kienu irre]istew i]da issa jidher li Modric mhux lest li jer;a' jibqa' malklabb. Il-flus li Tottenham jir/ievu ta' Modric jistg[u jonfquhom biex i;ibu plejers ;odda. B[alissa Tottenham jinsabu bla kow/ wara li ma ;eddewx il-kuntratt ta' Harry Redknapp u jekk dawn iridu jikkonvin/u lil xi kow/ biex ji;i mag[hom iridu j;ibulu plejers ;odda. GUARDIOLA – Il-kow/ nazzjonali ta' Spanja Vicente Del Bosque qal lil Pep Guardiola biex sena o[ra jiffirma ma' Bayern Munich minflok ma' Chelsea. Chelsea, li reb[u /-Champions League ;eddew il-kuntratt lil Di Matteo b'sentejn filwaqt li Guardiola, wara li telaq lil

Barcelona kien qal li se jag[mel sena mistrie[. Hu mifhum li Guardiola jrid li jkun ma' tim li jkollu pro;ett filwaqt li Abramovich irid li jekk ja[tar kow/ dan i;iblu su//ess immedjat. Guardiola jrid li jkollu ]mien biex jibni tim simili g[al dak li kellu ma' Barcelona u diri;enti ta' Bayern Munich huma interessati fl-eks plejer ta' Barcelona. Bayern tilfu /Champions League f'Mejju li g[adda proprju kontra Chelsea. “Jekk Guardiola jmur ma' Bayern ikun tim perfett g[alih. Fil-fatt, Guardiola jista' jibda jmexxi lil dan it-tim minn g[ada u jmur tajjeb. Ninsab konvint mill-[a;a,” qal Del Bosque. CICINHO – Id-difensur Bra]iljan ta' Roma Cicinho ng[aqad ma' Sport Club do Recife wara li dan in[all minn ma' Roma. Cicinho ffirma kuntratt ta' sena ma' dan ilklabb Bra]iljan u ;ie ppre]entat lill-midja lbiera[ stess.

WATERPOLO

Exiles fil-Premier League b’reb[a fuq Marsascala minn Stewart Said Reb[a fa/li

Exiles Ferretti..................................22 Marsascala M ...................................7 (5-2),(6-1),(6-0),(5-4) Exiles Ferretti kisbu post fil-Premier meta g[elbu fa/ilment lil Marsascala MOR¤ 22-7. Il-qawwa ta’ Exiles dehret bi/-/ar tul il-partita fejn Marsascala sabuha diffi/li. Wara din it-telfa Marsascala issa jibdew b’[ames punti bonus fl-ewwel divi]joni filwaqt li Exiles jilag[bu filPremier i]da jibdew ming[ajr punt. It-tim ta’ Cousin beda tajjeb u reb[a lewwel sessjoni 5-2. I]da l-mument importanti se[[ fit-tieni sessjoni meta

g[at-tielet darba f’erba’ partiti Judashz Szolt tke//a din id-darba g[al erba’ minuti biex [alla lit-tim tieg[u b’ra;el anqas g[al erba’ minuti biex Exiles [adu vanta;; biex reb[u s-sessjoni u marru 11-3 minn fuq. Exiles komplew fejn [allew u reb[u ]-]ew; sessjonijiet ta’ wara biex reb[u l-partita 22-7. Exiles: A. Borg Cole, J. Rizzo Naudi (3),

K.Rizzo Naud, D. Pace Lupi (1), T. Sullivan (3), S. Vassallo (2), J. Spiteri Staines (2), K. Griscti (1), S. Galea Pace, P. Borg (2), A. Kunac (3), M. Toth (5), K. Lanzon Marsascala: K. Schembri, K. Navarro, M. Pace (1), B. Muscat, J. Kayes (4), L. Grixti, J. Licari (1), J. Cremona, S. Micallef, R. Scerri, M. Fenech, J. Szolt (1)

Referees: Massimo Anigleri, Marco Piano

Jibdew fit-tielet post San :iljan Giuseppe’s...................14

Sirens Ritter Sports........................12 (2-4),(4-2),(4-2),(4-4) San :iljan :iuseppe’s g[elbu lil Sirens Ritter Sports f’partita bilan/jata biex issa San :iljan ser jibdew filPremier b’]ew; punti bonus filwaqt li Sirens jibdew fil-Premier b’punt bonus. Nieqes g[al San :iljan kien hemm il-kaptin Paul Fava filwaqt li rritorna wara assenza ta’ sentejn ixxellugi Matthew Zammit.

Sirens reb[u l-ewwel sessjoni 4-2. I]da San :iljan reb[u t-tieni u t-tielet sessjoni bi skor identiku tal-ewwel sessjoni. L-a[[ar sessjoni kienet dik de/i]iva bis-sessjoni tispi//a f’parita biex San :iljan reb[u l-partita. San :iljan: D. Camilleri, J.C. Cutajar,

N. Sutic (6), K. Galea, B. Plumpton, M. Zammit (3), B. Letica (1), A. Bianchi, R. Mock (1), C. Gialanze (1), K. Mock, D. Abela, M. Pisani (2) Sirens: A. Grech, A. Attard (1), A.Sammut, P. Micallef, A. Babay (3), C. Kiss (3), J. Borg (2), D. Cutajar (2), A. Zarb Cousin, C. Zammit (1), C. Spiteri DeBarro, D. Zammit, N. Grixti Referees: Peter Balzan, Ivan Sciriha


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 21 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IS-SIRJA

Konfu]joni dwar id-destin ta’ ajruplan Tork

Fe;;et possibbiltà ta’ kri]i ;dida bejn is-Sirja u t-Turkija wara t-ti;rif ta’ ajruplan militari Tork u meta l-Prim Ministru tat-Turkija Tayyip Erdogan tard ilbiera[ kellu jissie[eb f’laqg[a dwar is-sigurtà mal-Ministri tieg[u responsabbli mill-Intern u lAffarijiet Barranin. L-a[[ar rapporti mitTelevi]joni Torka qalu li Erdogan ma setax jg[id jekk l-ajruplan inkwistjoni – fighter-jet tat-tip F-4 – i;;arrafx b’ka;un ta’ xi problema teknika inkella jekk, fil-fatt, spi//ax mira ta’ qawwiet Sirjani. Intant, sal-[in li morna g[all-istampa ma kien hemm l-ebda rapporti dwar id-destin tal-ekwipa;; (ta’ tnejn) talajruplan, b’vapuri u [elikopters Torok – l-istess b[al xi vapuri Sirjani – jfittxu fl-in[awi tal-Mediterran fejn ing[ad li ni]el l-F-4. Sadattant – u minkejja rrapporti pre/edenti g[all-kuntrarju – l-PM Tork qal li ma wasalu l-ebda informazzjoni konkreta dwar ‘xi apolo;ija min-na[a tas-Sirja’ u fil-fatt kellu jag[ti ‘stqarrija f’waqtha u wara l-laqg[a tas-sigurtà.’ Fl-istess [in Tayyip Erdogan ried anki jag[milha /ara li ma kellux tag[rif dwar g[ajdut li ]-]ew; membri tal-

ekwipa;; ‘setg[u kienu f’idejn is-Sirjani’. Rapporti qabel kienu ‘kkwotaw’ lill-Prim Ministru Tork Tayyip Erdogan fis-sens li Damasku ‘ammetta dwar ilka] minbarra li talab sku]a’. Dan, suppost li se[[ sig[at wara li t-Turkija tilfet il-kuntatt mal-F-4 li kien tela’ millajruport ta’ Erhac, filprovin/ja ta’ Malatya. It-Turkija ilha x-xhur tikkundanna r-re;im talPresident Sirjan Bashar alAssad u mindu dan wie;eb bi vjolenza konsistenti kontra lgruppi favur id-demokrazija f’pajji]u. It-Torok anki evalwaw il-possibbiltà ta’ ‘zoni g[as-sigurtà’ fis-Sirja’ u li tirrikjedi intervent militari, i]da m’g[andhom jie[du l-ebda azzjoni ming[ajr l-approvazzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Aktar kmieni lbiera[ ilMinistru Russu g[allAffarijiet Barranin Sergei Lavrov [e;;e; biex il-Gvern Sirjan jag[mel ‘[afna aktar’ g[all-implimentazzjoni talpjan g[all-pa/i (fis-Sirja) tarRappre]entant tanNazzjonijiet Uniti Kofi Annan – b’Moska tesi;i wkoll biex il-pajji]i barranin iwettqu pressjoni fuq ir-ribelli Sirjani bl-iskop li dawn ‘jieqfu millvjolenza’.

IL-FILIPPINI> {addiema ju]aw il-[bula biex jin]lu mal-;enb ta’ bini ‘high rise’ f’Manila filwaqt li jnaddfu t-twieqi minn barra. Dan il-mezz tal-in]ul spe/ifiku – li jintu]a anki mid-dilettanti tar-’rock-climbing’ – jissejja[ ‘rappelling’ u jibba]a fuq il-[bula u tag[mir li j]omm sod lill-persuna waqt movimenti li fihom element ta’ periklu sostanzjali (Reuters)

IN-NORVE:JA

{ar;u mill-qorti bi protesta Intemm il-;uri tal-qattiel tal-massa Anders Behring Breivik bil-familji tal-vittmi tieg[u jo[or;u ‘l barra millqorti bi protesta g[all-mod kif dan ipprova ji;;ustifika l-qtil ta’ 77 ru[ u l-feriment ta’ 242 waqt attakki separati li se[[ew fit-22 ta’ Lulju f’Oslo u fuq il-g]ira ta’ Utoeya. Meta tkellem ilbiera[ f’Oslo, Breivik spjega li dakinhar a;ixxa ‘bl-iskop li jwaqqaf inva]joni Musulmana’ u talab biex ilqorti tikkunsidrah b[ala bniedem f’sensih ‘minbarra li

ta[firlu’. Sadattant, xi tletin persuna [ar;u mill-awla waqt li kien qed jitkellem Breivik, bit-talba spe/ifika tieg[u g[all-ma[fra titqies b[ala formalità legali g[aliex dan ma ja//ettax lakku]i mi;juba kontra tieg[u fuq ba]i ta’ terrori]mu u omi/idju premeditat. L-Im[allfin g[andhom jaqraw il-verdett dwar Anders Behring Breivik fl-24 ta’ Awwissu – bil-Prosekuzzjoni qed tinsisti biex l-imputat ikun dikjarat b[ala persuna li mhix mentalment f’sikkitha.

L-E:ITTU

Ji/[du g[at-tmexxija tal-Armata Mohamed Mursi, il-kandidat tal-Fratellanza Musulmana g[allPresidenza tal-E;ittu, qal li l-moviment tieg[u se jkompli jipprotesta kontra l-mi]uri tat-Tmexxija militari lejn it-tra]]in tal-poteri tal-Presidenza. Intant Mursi qed jippro-

va jnaqqas mit-tensjoni tala[[ar protesti (popolari) fit-toroq u sa[aq li ‘m’g[andux problemi’ mal-Kunsill militari, g[alkemm irid li jit[abbru r-ri]ultati tal-elezzjoni (g[all-Presidenza) millaktar fis. Mursi lanqas ma rrepeta

l-kummenti pre/edenti li ‘huwa r-rebbie[‘ u wara li l-Armata kundannat dik iddikjarazzjoni b[ala prematura u ‘l-ka;un g[al di]gwid’. Uffi/jali fil-Kajr, fl-istess [in, qalu li rri]ultat ta’ din l-elezzjoni suppost li jo[ro; f’xi [in bejn illum u g[ada.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

24 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

IS-SI::IEWI

Il-festa ta’ San Nikola Fis-Si;;iewi qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Nikola. G[ada fid-9.30 a.m. tibda l-quddiesa kantata solenni li se titmexxa minn Monsinjur Daniel Schembri. Il-pane;ierku se jsir minn Patri Leonard Loffreda. Fil-5.30 p.m. tibda quddiesa kantata bil-kant tal-g[asar u se jmexxi l-Monsinjur Dun Alwi; Deguara. Il-prietka se ssir mid-Djaknu Mario Dimech. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San Nikola u se jmexxi Dun Nicholas Dimech. Fid-d[ul

tal-pur/issjoni titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Festi ta’ barra: G[ada fil11 a.m l-banda tal-G[aqda Mu]ikali San Nikola tas-

Si;;iewi tibda mar/ briju] minn Misra[ San Nikola. Fis6.45 p.m. l-banda tasSi;;iewi Festival Brass Band se tibda mar/ minn nofs Triq Santa Margerita fejn l-istess banda se tilqa’ l-[ru; tal-istatwa u wara ddoqq programm mu]ikali fuq il-plan/ier. Filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna.

{AL QORMI

IX-XEWKIJA - G{AWDEX

Il-festa ta’ San :or; Martri

Il-festa ta’ San :wann il-Battista

F’{al Qormi g[ada se tkun i//elebrata l-festa ta’ San :or; Martri. Fid-9.15 a.m. tibda l-quddiesa kantata solenni li titmexxa minn Monsinjur Isqof :or; Frendo. Ilpane;ierku se jsir minn Patri Anton Farrugia OP. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar solenni u fis-7 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :or; Martri. Se jmexxi s-sa/erdot novell Dun Renè Cilia. Fid-d[ul tal-pur/issjoni tindaqq lantifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

’ : G[ada fil-11 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda Anici ta’ {al Qormi waqt li fl-10 a.m. jibda mar/ briju] millBanda tal-G[aqda Mu]ikali San :or; Martri ta’ {al Qormi. Filg[axija se jie[du sehem tliet baned mistiedna. Dawn huma l-Banda tas So/jetà Mu]ikali 12th May ta’ {a]-}ebbu;, il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Marija Mater Gratiae ta’ {a]-}abbar u l-Banda La Stella tal-Gudja. Festi ta

barra

Fil-Knisja Rotunda taxXewkija G[awdex qed issir il-festa ta’ San :wann ilBattista. Fit-8.15 a.m. tibda lquddiesa pontifkkali solenni li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech. Fis-6.45 p.m. tibda l-quddiesa solenni. Il-pane;ierku se jsir minn Dun Antoine Borg. Fis-7.45 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :wann il-Battista, xog[ol ta’ Pietru Pawl Azzopardi. Fidd[ul tal-pur/issjoni titkanta lantifona u ssir /elebrazzjoni

Ewkaristika. L-orkestra se tkun ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Colin Attard bis-sehem tal-kor talparro//a Vox Clamantis. Il-funzjonijiet kollha se jixxandru fuq Radju Prekursur li jxandar fuq il-frekwenza ta’ 99.3 FM. Festi ta’ barra: G[ada fil11 a.m. jibdew mar/i millbaned Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara u Victory tax-Xag[ra, G[awdex. Dawn il-mar/i se jibdew minn Triq

Santa Katarina Fil-[ru; tal-pur/issjoni lBanda Prekursur tax-Xewkija se doqq l-Innu l-Kbir ‘La Natività di San Giovanni Battista’, kompo]izzjoni ta’ Indri Borg fuq versi ta’ :u]eppi Serafin Cutajar. Wara, l-istess banda se takkumpanja l-pur/issjoni. Fit-8.30 p.m. jibda mar/ mill-Banda Mnarja tan-Nadur G[awdex li se jibda minn Triq l-Indipendenza u wara tkompli bi programm mu]ikali.

BURMARRAD

IL-BELT VALLETTA

Il-festa tal-Qalb Bla Tebg[a ta’ Marija

Il-festa ta’ San :wann il-Battista fil-Konkatidral

F’Burmarrad qed tkun i//elebrata l-festa tal-Qalb Bla Tebg[a ta’ Marija. G[ada, jum il-festa, fid-9 a.m. tibda l-quddiesa kantata li se titmexxa mill-komunità tal-patrijiet tal-parro//a ta’ Burmarrad. Il-pane;ierku se jsir minn Fr Brendon Gatt. Din ilquddiesa se tkun bil-vu/ijiet u l-orkestra bis-sehem talkor Bormli] Tota Pulchra mmexxi minn Walter Tonna. Fis-6 p.m. tibda quddiesa

li se tkun akkumpanjata bilkant tal-g[asar u fis-7.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa talQalb Bla Tebg[a ta’ Marija u se jmexxi Monsinjur Dun George Bezzina. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta lantifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada se jkun hemm banda mistiedna li hi l-Banda tas-So/jetà Filarmonika La Vittoria talMellie[a. Festi ta

barra

Fil-Konkatidral ta’ San :wann fil-Belt Valletta qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San :wann il-Battista. Illejla fis-5.45 p.m. Monsinjur Ar/isqof Pawlu Cremona bissehem tal-Kapitlu Metropolitan se jmexxi translazzjoni tar-relikwa u

wara tkompli quddiesa bilkant tas-salmi tal-g[asar. G[ada, jum il-festa, fit-8.30 a.m. Monsinjur Ar/isqof Pawlu Cremona OP se jmexxi pur/issjoni bis-sehem talKapitlu Metropolitan. Se jie[du sehem il-Kavallieri talOrdni ta’ San :wann ta’

Malta kif ukoll dawk talQabar ta’ Kristu u g[aqdiet o[ra. Fid-9.30 a.m. tibda l-quddiesa pontifikali li jmexxi Monsinjur Ar/isqof u lKapitlu. Fil-11 a.m. tibda quddiesa u se jkun hemm o[ra g[ada filg[axija fis-6 p.m.

G[axar snin ta’ pubblikazzjonijiet dwar festi lokali Bil-[ar;a tas-Sibt li g[adda fil-;urnal In-Nazzjon g[alaqt l-10 sena minn meta bdejt nie[u [sieb din il-pa;na dedikata lill-festi tag[na. Nirringrazzja lid-direzzjoni ta’ dan il;urnal tal-fiducja u l-pa/enzja li jie[du bija

biex inkun nista’ nwasslilkom, sajf u xitwa, dak kollu li jirrigwarda l-festi u l-attivitajiet mu]ikali. Fuq kollox, nirringrazzja lill-qarrejja li kull ;img[a jsegwu din il-pa;na.

For/ina 2012 fuq Net Television G[ada NET Television fis-6.40 p.m. se jxandar il-programm For/ina 2012. Dan il-programm se jkun xandira diretta mill-festa ta’ San Nikola fis-Si;;iewi.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Wheelspin NET Television, 18>10

Ira Losco fost il-mistednin

Pierre Vella jlaqqag[na mat-team Malti tad-drag racing ta’ Maximum Lock (ara ritratt). Fleur Balzan tag[ti tag[rif dwar l-attività li saret fil-Valletta Waterfront b’risq Puttinu Cares li saret bis-sehem ta’ karozzi tasSubaru, Mitsubishi u Ford. Se jkun hemm ukoll servizz dwar security features fil-vetturi.

Sas-Sitta - NET Television, 14.05

B[ala mistednin g[all-programm tal-lum se jkun hemm il-kantanti Ira Losco, Julie Pomorski, il-Hooligan u l-a[wa Natasha u Charlene Grima. L-a[wa Grima g[al xi ]mien kienu kantanti residenti ta’ dan il-programm. Sas-Sitta joffri spettaklu, divertiment u tag[rif g[allfamilja kollha. Hu ppre]entat minn Ray Attard u Debbie Scerri u produzzjoni ta’ Spiteri Lucas Entertainment. L’ambizione di Eva La 5, 21>10

Film :ermani] tal-2007 b’re;ija ta’ Thomas Nennsteil. Eva (Anja Kling, fir-ritratt) tkun omm mhux mi]]ew;a li ta[dem ma’ kumpanija tal[jata. Jum minnhom tidde/iedi li tifta[ g[al rasha, i]da min kien jimpjegaha qabel ma jkunx lest ja//etta li Eva issa saret tfisser kompetizzjoni g[alih.

Fil-qosor Stejjer NET Television, 21>32

Dan il-programm ippre]entat minn Stephanie Chircop illum se jkompli jiffoka fuq l-arti marzjali u se jiffoka fuq il-jujitsu (ara r-ritratt) l-aikido. Il-programm ilaqqag[na wkoll ma’ Maltin li jipprattikaw dawn l-isports, fosthom mal-a[wa Christian u Roderick Bajada. PQ NET Televison, 13>30 Naraw dwar l-e]itu tal-vot li ttie[ed filParlament it-Tnejn filg[axija li wassal biex

Richard Cachia Caruana rri]enja minn Rappre]entant Permanenti ta’ Malta g[allUnjoni Ewropea. Naraw ukoll kif kompla ddibattitu dwar il-mozzjoni tal-:ustizzja u lIntern imressqa mid-Deputat Nazzjonalista Franco Debono. Ma jonqsux, fost o[rajn, numru ta’ mistoqsijiet parlamentari li kienu

ppre]entati matul din il-;img[a. Kitba u produzzjoni ta’ Hermann Micallef, pre]entazzjoni ta’ Neil Camilleri. Nemicheamiche (Stepmom) Canale 5, 21>10

Film drammatiku Amerikan tal-1998 b’re;ija ta’ Chris Columbus li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Susan Sarandon u Julia Roberts (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll lil Ed Harris u Jena Malone. Ra;el divorzjat ikollu sie[ba ;dida. I]da l-ulied li kellu dan ir-ra;el mill-eks mara tieg[u xejn ma jag[mlulha [ajjitha fa/li. I]da x’ji;ri jum minnhom li jibdel l-affarijiet mil-lejl g[an-nhar? Ordos Miss World Malta NET Television, 20>30 Claudia Calleja b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm. Dettalji f’pa;na 12

Ira Losco

Julie Pomorski


ree IN-NAZZJON

Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

26 TV#Radju

Ja[seb li m’g[andux minn xiex jib]a’ Appuntamento a tre (Three to Tango) - Canale 5, 13>40 06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>15

Italomix

15>05

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>15

Skor Extra Time

19>00

Club 90s

21>00

Fuzzbox Saturday Special

23>00

Il-Fatti Kollha (r)

24>00

Country Music Club (r)

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lo kali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 09:00 - BBC 09:05 Tne[[ilhom il-Kappel 11:00 Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{a-mes Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Ifta[ Qalbek 10:05 - Fil-Fond tal-A[bar (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - L-G[a]la Tieg[ek u Tieg[i 14:00 - BBC News 14:05 - Straightforward 15:00 - RTK Qosor 15:05 - LG[a]la Tieg[i u Tieg[ek (jinkludi 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Notte Italiana 20:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Realtajiet tal-Lum (r) 24:00 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Family Finance, Ekolo;ija, Nutar.

Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Ilma mibdul f’inbid 11:00 - Lejn l-art imweg[da 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Kelma ta’ Alla fl-Ewkaristija 16:00 - LArka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 (ikompli) Kuntatt 20:00 Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Ilma {aj, :esù 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Film Amerikan tal-1999 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Neve Campbell u Dylan McDermott (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll lil Matthew Perry b[ala l-atturi ewlenin.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Lenti fuq Ilsienna (r) 08:15 Minn Lenti Interkulturali (r) 09:00 - Kids TV 10:15 - }ona Compilation 11:15 - Meander (r) 12:00 - A[barijiet 12:10 Paqpaq (r) 12:50 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:10 - Luxdesign 17:20 Modern Lifestyles 18:00 A[barijiet 18:10 - Kelma g[all{ajja 18:20 - Gadgets 18:50 G[awdex Illum 19:25 - Dot EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 Dissett 21:45 - The Life of David Galea. Film 2003 (AO) 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Sibtek (r). TVM 2 12:00 - Repeat Euro 2012 Matches 15:00 - A[barijiet 15:05 - Bijografiji 16:00 Waltzing Matilda (r) 16:30 Swimup (r) 17:00 - A[barijiet blIngli] 17:20 - Air News 17:35 Mela Isma’ Din 17:45 - Sitta f’Palazz 18:30 - Ttyl (r) 19:00 Trekking 10:30 - Euro 2012 pre match programme 20:35 Football. Euro 2012. Spanja v Franza (live) 22:45 - Eurlo 2012 Highlight Programme. ONE 08:00 - EGOV4U TV 08:30 ONE News 08:50 - Malta Fuq Kanvas (r) 09:35 - Sal-:ister (r) 10:05 - Teleshopping 10:20 Better Living (r) 11:00 - Clint on ONE 12:45 - Teleshopping 13:15 - Te]ori (r) 13:30 - ONE News 13:35 - The Kilo Challenge 15:30 - Teleshopping 15:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 - Country Jamboree 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:15 - On D Road 18:55 - Ieqaf 20 minuta 19:30 ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:35 - Bla A;enda 23:15 - ONE News 23:45 - Ilsien in-Nisa. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 - A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 -

{afna jkunu ja[sbu li Oscar hu omosesswali. G[aldaqstant, il-boss tieg[u fuq ix-xog[ol, ming[alih li ma g[andux g[aliex jinkwieta, jinkarigah biex jissorvelja lill-g[arusa tieg[u...

Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno 07:05 - Road Italy Day by Day 07:15 - La casa delle 7 donne 08:00 - Tg 1 mattina 09:10 - La casa del guardaboschi (TF) 10:00 - Rai Parlamento Settegiorni 10:55 - Overland 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Lineablu - Venezia 15:30 - Quark Atlante 16:15 - Dreams Road 2011 17:00 - Tg 1 17:15 A Sua Immagine 17:45 Homocide Hills 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:25 Football. Euro 2012. Spanja v Franza (live) 23:05 - Notti Europee 00:35 - Tg 1 notte 00:50 - Cinematografo speciale 01:50 - Dear Frankie. Film 2004. Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - Bindi the Jungle Girl (TF) 09:25 - The Latest Buzz (TF) 09:50 Elephant Princess (TF) 10:15 Sulla via di Damasco 10:50 Territori 11:30 - La nave dei sogni - Seychelles. Film 2000 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 Dribbling Europei 13:45 - Pit Lane 14:00 - GP F1 Europa 15:30 - Squadra Speciale Lipsia 16:15 - Squadra Speciale Stoccarda 17:00 - Chaos (TF) 17:40 - Due uomini e mezzo (TF) 18:00 - Tg 2 18:05 - In buona salute 18:35 - Sea Patrol (TF) 19:30 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Omicidi di coppia. Film 2011 22:40 - Brothers & Sisters (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 01:10 - Tg 2 mizar 01:35 - Tg 2, Si, viaggiare 01:55 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:05 - Wind at my Back

07:50 Il brigante di tacca del lupo. Film ’52 09:25 - È permesso maresciallo? Film ’58 11:00 - Tgr - Il palio de la marciliana di Chioggia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Kilimangiaro album 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:55 ?ikli]mu. Kampjonat Taljan talProfessjonisti 17:10 - Se non avissi più te. Film ’65 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 Europastadio 20:25 - Blob 20:40 - Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà. Film ’69 23:10 -

Tg 3 23:30 - Ombre sul giallo 00:50 - Tg 3 01:00 - Tg 3 agenda sul mondo 01:15 - Tg 3 sabato notte 01:45 - Darò un milione. Film ’35. (dok.)

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Superpartes 09:50 - Troppo belli. Film 2005 13:00 - Tg 5 13:40 Appuntamento a tre. Film ’99 15:45 - Piper. Film 2006 17:45 Anni ’50 20:00 - Tg 5 20:30 Veline 21:10 - Nemicheamiche. Film ’98 23:30 - Appuntamento al buio. Film ’87 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Veline. Rete 4 06:50 - Mediashopping 07:40 GSG9 - Squadra d’assalto (TF) 09:35 - L’Italia che funziona 09:50 - Detective Monk (TF) 10:45 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Cuore contro cuore (TF) 12:55 - Distretto di polizia 2 13:50 - Forum 15:10 Perry Mason (TF) 17:00 - Lie to Me (TF) 17:55 - Speciale pianeta mare 18:55 - Tg 4 19:35 Colombo (TF) 21:15 - The Mentalist (TF) 23:55 - Incontro fatale. Film ’98 01:50 - Tg 4 night news. Italia 1 07:25 - Cartoons 10:55 - Space Chimps - missione spaziale. Film cartoon 2008 12:25 - Studio aperto 13:40 - Cartoons 15:00 Red Bull Flutag 16:15 - La famiglia del Professore Matto. Film 2000 18:30 - Studio aperto 19:00 - Bau Boys 19:35 - Piccola peste. Film ’90 21:10 - Harry Poter e il prigioniero di Azkaban. Film 2004 00:05 - Gli scaldapanchina. Film 2006 01:55 - The Event. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - That’s Italia 11:00 Angelica ragazza jet. FIlm ’59 12:30 - L’erba del vicino (attwalità) 13:30 - Tg La 7 14:05 Atlantide - Storie di uomini e di mondi 16:10 - JAG - Avvocati in divisa (TF) 18:05 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 21:30 - Impero (dok.) 23:55 - NYPD (TF) 00:45 - Tg La 7 00:50 - Tg La 7 sport 00:55 - M.O.D.A 01:40 - Colp di mano a Creta. Film ’57.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 09:05 Kont taf? 09:15 - F News 09:30 - Favourite Cinema 10:00 Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:00 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Boost (r) 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 06:55 - Vivere (soap) 07:30 Tempesta d’amore (soap) 08:30 - Centovetrine (soap) 11:10 - Il falco e la colomba (TF) 13:10 Non ditelo alla sposa 14:00 Nokia Amici in Tour 15:40 Amici di Maria 2011 in Tour Backstage 16:10 - Giro Giro Bimbo 16:50 - Anna e i Cinque 18:40 - Elisa di Rivombrosa 20:20 - Così Fan Tutte 20:50 Love Bugs 21:10 - L’ambizione di Eva. Film 2007 23:00 Charm School. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Bobinogs 07:30 - Gigglebiz 07:45 - Teletubbies 08:10 Jackanory Junior 08:25 - Garth and Bev 08:35 - Doctor Who 09:20 - One Foot in the Grave 09:50 - Dinnerladies 10:20 - As Time Goes By 10:50 - The Weakest Link 11:35 - Coast 12:35 - Robin Hood 13:20 After You’ve Gone 13:50 2point4 Children 14:20 Casualty 15:10 - EastEnders 17:05 - Doctor Who 17:50 Monarch of the Glen 18:40 Robin Hood 19:25 - ’Allo, ’Allo! 20:00 - Rev 20:30 -

Gavin and Stacey 21:00 - Live at the Apollo 21:45 - Fawlty Towers 22:20 - Peckham Finishing School for Girls 23:10 - Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 23:40 - Twenty Twelve. TCM 09:05 - Maverick 10:05 Rawhide 11:10 - Zorba the Greek. Film ’64 (PG) 14:00 Hello, Frisco, Hello. Film ’43 16:00 - Wichita. Film ’55 17:35 - Invasion Quartet. Film ’61 (U) 19:15 - Rio Bravo. Film ’59 (PG) 22:00 - Passenger 57. Film ’92 (15) 23:35 - Behind Enemy Lines. Film 2001 (15).

19:10 - How It’s Made

20:05 Penn and Teller Tell a Lie: You Can Crack A Safe With Liquid Nitrogen 21:00 - An Idiot Abroad: Mexico 21:55 Ultimate Survival: Global Survivor Guide 22:50 - Dual Survival: Out of Air 23:45 Rampage!: Riot Rampage 2. Melita Movies 10:50 - Toy Story 3 12:35 Santa Buddies 14:05 - Crimes of Passion 15:32 - Hollywood Buzz 15:55 - Rio 17:30 - The Client List 19:00 - Just Wright 20:37 Hollywood Buzz 21:00 - The ATeam 23:00 - Love and Other Drugs 00:55 - Gospel Hill

MGM Movies 07:20 - Undercover Blues. Film ’93 (12) 08:50 - Haunted Honeymoon. Film ’86 (PG) 10:15 - The Aviator. Film ’85 (PG) 11:50 - Asteroid. Film ’97 13:55 - Gaily, Gaily. Film ’69 (PG) 15:40 - High Tide. Film ’87 (15) 17:20 - The Brink’s Job. Film ’78 (PG) 19:00 MGM’s Big Screen 19:15 Joshua Tree. Film ’93 (15) 21:00 - Safari 3000. Film ’81 (PG) 22:35 - Longtime Companion. Film ’90 (15).

Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Glee 12:15 Desperate Housewives 13:05 - 2 Broke Girls 19:10 - Hollywood Buzz 19:45 - Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 - 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 True Blood.

Diva Universal 07:50 - Wolff’s Turf 08:45 - The Good Old Boys 10:52 - Great Women 11:00 - JAG 13:00 Before I Say Goodbye 14:51 Great Women 15:00 - Agatha Christie’s Marple 16:54 - SMS 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:53 - Great Women 19:05 ER 21:00 - JAG 23:00 - The Casebook of Sherlock Holmes.

Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye: A Trailer Trashed 07:30 - Pawn Stars: Zzzzzzz. Pawn Stars: 08:00 Flight of The Chum 08:30 Gold Diggers 09:00 - The British Are Coming 09:30 - Hell Week. Little Miss Perfect: 10:00 - Shelby vs Hadlie 11:00 - Traci

Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Stolen Power 09:05 Mighty Ships: Akamalik 10:00 -

Robson Greens Extreme Fish Fight 13:40 - Extreme Engineering: Rio De Janerio’s Power Island Project 14:35 Mega Engineering: Mile High Skyscraper 15:30 - Huge Moves 16:25 - How It’s Made 16:55 How Stuff’s Made 17:20 Dealers 18:15 - Aircrash Confidential: Poor Maintenance

& Lexa vs Ronda & Kendall Meeks 12:00 - Jayne vs Katelyn 13:00 - Sabrina vs Amber 14:00 - Emily vs Jordan. Pawn Stars: 15:00 - Zzzzzzz 15:30 - Flight of The Chum 16:00 - Gold Diggers 16:30 - The British Are Coming 17:00 - Hell Week 17:30 Zzzzzzz 18:00 - Flight of The Chum 18:30 - Gold Diggers 19:00 -The British Are Coming 19:30 - Hell Week. 21:00 Hardcore Pawn 21:30 - Lady Hoggers: The Last Stand 22:00 Nothing Personal: Femme Fatale 23:00 - Evil Up Close: The Man in Black: Peter Moore.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 07:55 - Tigga and Togga

08:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 08:25 - See The Sea 08:30 - James the Cat 08:35 - Fluffy Gardens 08:50 - James the Cat 08:55 - See The Sea 09:00 My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - Bob the Builder 11:00 - Baby Antonio’s Circus 11:05 Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Tigga and Togga 17:00 - Bob the Builder 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 -

07>00 07>30 08.00 08>30 09.30 11>30 12>00 12>30 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 18>50 19>10 19>15 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00

Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey Do 22:10 - Oswald 22:25 - Jarmies 22:40 - Bob the Builder 22:50 - Thomas and Friends. Disney Channel 07:45 - Wizards of Waverly Place 08:10 - Jessie 08:35 - ANT Farm 09:00 - Good Luck Charlie 09:25 - Wizards of Waverly Place: The Movie 10:55 - Phineas and Ferb 11:05 - The Suite Life on Deck 11:25 - Have a Laugh 11:30 - Shake It Up 11:55 - Austin and Ally 12:20 - ANT Farm 12:45 - Good Luck Charlie 13:10 - Jessie 13:30 - Have a Laugh 13:35 - Wizards of Waverly Place 14:00 - So Random 14:25 - Phineas and Ferb 14:50 Shake It Up 15:15 - Good Luck Charlie 15:40 Wizards of Waverly Place 16:00 - Read It and Weep 17:20 - ANT Farm 17:45 - Austin and Ally 18:10 - Shake It Up 18:35 - Wizards of Waverly Place 19:00 - Good Luck Charlie 19:25 - Jessie 19:50 - Wizards of Waverly Place: The Movie 21:20 - Phineas and Ferb 21:30 - Fish Hooks 21:40 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody 22:45 - Sonny with a Chance.

NET News Trott u Galopp (r) RPM (r) Insiru Nafu Lil... (r) Teleshopping EGOV4U (r) Anali]i tal-A[bar (r) Teleshopping PQ NET News Sas-Sitta NET News (ikompli) Sas-Sitta NET News Wheelspin G[alik fl-Ewropa Tlug[ tal-Lottu G[alik fl-Ewropa Minn Varsavja sa Kiev NET News Ordos Miss World Malta NET News Stejjer EGOV4U (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 Intercontinental Challenge Rally 09:15 - Aegon International Tournament, ATP Tennis 10:00 - Football 12:00 - Aegon International Tournament, WTA Tennis 13:00 - Aegon International Tournament, WTA Tennis: F. (live) 16:45 WATTS 17:00 - Football 19:00 - World’s Strongest Man 20:00 Football 20:30 - Fight Club 22:30 - Intercontinental Challenge Rally 23:00 Football.

GO Sports 1 07:00 - Arsenal TV: Arsenal Season Review 11:00 - F1: GP of Europe, Valencia: Practice 3 (live) 12:15 - PL World: Wk 45 13:00 - PGA Saint-Omer Open: Highlights 14:00 - F1: GP of Europe, Valencia: Qual. (live) 15:30 - The Champ.: Wimbledon 2012: Preview 16:00 - Barclays PL: Goals of the Season 17:00 Serie A: Rd 30: Juventus v Napoli 19:00 - ERC Heineken Cup: QF.: Munster v Ulster 21:00 - PGA BMW International Open: Day 3 01:00 - F1: GP of Europe, Valencia: Qual. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA BMW International Open: Day 2 12:00 - Barclays PL: Wk 25: Wolves v Liverpool 14:00 - PGA BMW International Open: Day 3 (live) 18:00 Barclays PL: Wk 30: Liverpool v Arsenal 20:00 - Trans World Sport 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 08:00 - La Liga: Real Madrid v Atletico Madrid: dtd. 26.11.11 (r) 09:45 - npower Champ.: Derby County v Leicester C.: dtd. 23.02.12 (r) 11:35 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 13:30 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 15:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 16:40 - NBA F.: Game 4: Oklahoma @ Miami (r) 19:15 - WWE: Superstars 20:05 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 22:00 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 00:05 - WWE: Superstars (r) 00:55 - La Liga: Real Madrid v Atletico Madrid: dtd. 26.11.11 (r). Melita Sports 2 12:00 - WWE: RAW (r) 12:50 America's Cup: World Series: Venice: Day 1 (r) 14:50 - NBA F.: Game 4: Oklahoma @ Miami (r) 17:25 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 19:20 - npower Champ.: Derby County v

Leicester C.: dtd. 23.02.12 (r) 21:10 - Copa Libertadores: SF 2nd Leg: Corinthians v Santos (r) 23:05 - La Liga: Getafe v Barcelona: dtd. 26.11.11 (r) 01:00 - WWE: Superstars (r). Melita Sports 10 Copa Libertadores: 18:10 - SF 1st Leg: Boca Juniors v Universidad de Chile (r) 20:10 SF 2nd Leg: Universidad de Chile v Boca Juniors (r). 22:10 NBA F.: Game 4: Oklahoma @ Miami (r). Malta Stars 08:00 - Malta Basketball Assoc.: Hibs v Depiro (r) 09:15 - Malta Rugby Football Union: Valletta v Overseas: dtd. 11.02.12 (r) 10:50 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri v Luxol (r) 12:05 Football Nurseries (r) 12:40 MOC Olympic Special (r) 13:15 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v St. Lawrence (r) 15:05 - BOV PL: Hamrun v Mosta: dtd. 16.04.12 (r) 17:20 - Malta Basketball Association (r) 18:55 - Malta Basketball Assoc.: Hibs v Depiro (r) 20:10 - Boxing: Prize Night: Dolmen dtd. 11.05.12 (r) 21:55 - Football NurSeries (r) 22:30 - MOC Olympic Special (r) 23:05 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v St. Lawrence (r) 00:55 BOV PL: Hamrun v Mosta: dtd. 16.04.12 (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Real Madrid v Atletico Madrid: dtd. 26.11.11 (r) 09:45 - npower Champ.: Derby County v Leicester C.: dtd. 23.02.12 (r) 11:35 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 13:30 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 15:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 16:40 - NBA F.: Game 4: Oklahoma @ Miami (r) 19:15 - WWE: Superstars 20:05 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 22:00 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 00:05 - WWE: Superstars (r) 00:55 - La Liga: Real Madrid v Atletico Madrid: dtd. 26.11.11 (r). Football Stars 2 12:00 - WWE: RAW (r) 12:50 America's Cup: World Series: Venice: Day 1 (r) 14:50 - NBA F.: Game 4: Oklahoma @ Miami (r) 17:25 - Bundesliga: FC Augsburg v Bayern Munich: dtd. 06.11.11 (r) 19:20 - npower Champ.: Derby County v Leicester C.: dtd. 23.02.12 (r) 21:10 - Copa Libertadores: SF 2nd Leg: Corinthians v Santos (r) 23:05 - La Liga: Getafe v Barcelona: dtd. 26.11.11 (r) 01:00 - WWE: Superstars (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

28 Tag[rif

Inbid fin ta[t id-dwieli

Tisliba

Mimdudin>5. Kien tal-istess fehma

(5) 6. Itellag[ha l-vapur qabel isalpa (5) 7. Fejn isiru l-flus (5) 10. Ri[a tfu[ ta’ ikel (5) 11. Insetti li jattakkaw u jigdmu (5) 12. Ftit /ente]mi jista’ jkollok fihom (5) 14. Tajba g[at-tfal, basta friska (5) 16. {emda, skiet (5) 17. Il-kwiekeb tieg[i jew tieg[ek, forsi (5) 18. Joqg[od g[all-ordnijiet (5)

Weqfin>1. B[al donnu telag[lu l-

istonku (8) ?ajta (6) Rass bejn tnejn (6) Issikkat sew (6) Mart Sidor, forsi (5) Tajt lil min jiekol (5) It-tfal jitilg[u u jin]lu minn fuqha (6) 13. :ebbed fit-tul (6) 14. Skutella (6) 15. G[asfur ma[bub u li jaf i[obb (6)

2. 3. 4. 8. 9. 12.

Soluzzjoni tat-Tisliba

Mimdudin>- 5. Fossa; 6. Eredi; 7. D[uli; 10. Tamar; 11. Marid; 12. {arab; 14. Mimmi; 16. Ift[u; 17. Idumu; 18. Ersaq. Weqfin> 1. Sfaret; 2. Mas[ar; 3. Sellum; 4. Mimdud; 8. Xmara; 9. Brama; 12. {an]ir; 13. Buffun; 14. Ma[]en; 15. Insuqu.

Fil-qosor

Korsijiet g[all-;enituri B[ala parti mill-impenn so/jali tag[ha, l-Emergency Response and Rescue Corps se tniedi pro;ett jismu ‘:enituri :odda’ (‘Parents to Be’). Dan jikkonsisti f’sessjonijiet b’xejn fl-Ewwel G[ajnuna g[all-persuni li se jkunu ;enituri fil-futur qrib. Dan ilpro;ett huwa appo;;jat mill-Kunsill ta’ Organizzazzjoni Volontarja. L-g[an tal-kors hu li ;enituri ;odda jitg[allmu pratti/i ba]i/i biex ikunu jistg[u jg[inu lil uliedhom a[jar. Il-kors se jkopri tekniki b[al kif tipprevjeni fgar, kif jittrattaw [ruq u kif tag[mel risuxxitazzjoni kardjopulmonari (CPR) fuq trabi. Din l-inizjattiva hija miftu[a g[ar-residenti G[awdxin u dawk li jixtiequ japplikaw jistg[u jikkuntattjaw lEmergency Response and Rescue Corps fuq 99800886 jew fuq errcmalta@gmail.com. L-E.R.R.C. hija organizzazzjoni li topera fil-qasam talg[ajnuna umanitarja mibnija fuq il-voluntarjat.

Servizz mu]ikali f’{al Luqa Fl-okka]joni tal-festa titulari ta’ Sant’Andrija Appostlu li se tkun i//elebrata f’{al Luqa, il-Banda Madonna tal-:ilju tal-Imqabba ;iet mistiedna tag[ti servizz mu]ikali nhar il{add 1 ta’ Lulju 2012, jum il-festa. Is-servizz jibda fis-6.00 p.m. b’mar/ briju] madwar it-toroq ta’ {al Luqa. Wara jsegwi programm mu]ikali fuq il-plan/ier quddiem is-sede tas-So/jetà Mu]ikali Sant’Andrija, fejn tilqa’ lpur/issjoni bl-istatwa tal-istess qaddis. Aktar informazzjoni tinkiseb fuq is-sit elettroniku uffi/jali tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju www.talgilju.com.

Ta[t sema safi u fost iddwieli tal-g[eneb, id-dilettanti tal-inbid kellhom l-opportunità jduqu minn fost g[a]la ta’ nbejjed li jori;inaw minn re;juni differenti fl-avveniment annwali ta’ dik li hi mag[rufa b[ala il-P. Cutajar Wine Experience, li saret firRazzett l-Abjad. Esperti tal-inbejjed Taljani minn ditti b[al Bersano, Pasqua u Martini, kif ukoll dawk Fran/i]i mid-ditti Le Grand Chais de France, Laroche u Bouchard Aine et Fils, flimkien ma’ Misiones De Rengo mi/-?ili u l-Maria Rosa Vineyards minn Malta mexxew klassijiet ta’ g[arfien dwar l-inbejjed filwaqt li ltaqg[u mal-vi]itaturi u mag[hom tkellmu dwar linbejjed rispettivi tag[hom. Il-vi]itaturi setg[u jduqu minn fost erbg[in tip ta’ nbid differenti matul i]-]ew; serati ta’ din l-esperjenza. Din is-sena g[all-ewwel darba kien introdott il-Martini Royale, li hu cocktail [afif blu]u tal-Martini Prosecco DOCG im[allat mal-Martini Rosato jew Bianco – xarba perfetta g[as-serati s[an tas-sajf. “G[al darb’o[ra, P. Cutajar

Tkompli tikber il-kultura ta’ apprezzament dwar l-inbid

Wine Experience re;g[et ;ibdet lejha kwantità ta’ nies li marru r-Razzett l-Abjad biex igawdu l-g[a]la vasta ta’ nbejjed tag[na u biex jitg[allmu aktar dwarhom. Dan billi attendew g[all-klassijiet li komplew ikabbru lfama tajba tag[hom.

“A[na nemmnu bis-s[i[ li g[andna nkomplu nedukaw lill-konsumaturi dwar ilprodotti tag[na li hu l-akbar investiment dejjiemi li nistg[u nag[mlu g[an-negozju tag[na,” qal Matthew Cuomo, Wine Manager f’isem P. Cutajar & Co. Ltd.

VFM b’appo;; g[all-ktieb ‘Kwadri tal-Img[oddi’ Valletta Fund Management Limited (VFM) qed jappo;;a l-poeta u storiku Ghawdxi Charles Bezzina fil-[ru; tat-tnax-il ktieb tieg[u ‘Kwadri talImg[oddi’. ‘Kwadri tal-Img[oddi’ hu ktieb ta’ 123 pa;na li jinkludi introduzzjoni millProfessur Oliver Friggieri. Fil-ktieb tieg[u, l-awtur jikteb dwar l-esperjenzi personali tieg[u. L-g[an tal-awtur hu li jippre]enta lill-qarrejja 21 karattru li impressjonawh tul tfulitu. Charles Bezzina twieled firRabat G[awdex u reba[ ilpremju internazzjonali Città di Valletta g[all-poe]ija, li ng[ata lilu mill-President fl1994. Huwa r-rappre]entant G[awdxi fis-So/jetà Maltija tal-Poeti. Charles hu wkoll ir-rebbie[ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2002 u fl-2008. Waqt il-pre]entazzjoni, Mark Agius, il-Kap tal-VFM qal li “din hija inizjattiva o[ra li l-kumpanija [adet b[ala parti mir-responsabbiltà lejn is-so/jetà. Huwa rringrazzja lil Charles Bezzina talli jinkura;;ixxi iktar nies jaqraw

Il-ktieb ‘Kwadri tal-Img[oddi’ li hu xog[ol tal-awtur Charles Bezzina

kotba miktuba bil-Malti u j]id il-kuxjenza g[al aktar qari fost il-komunità Maltija.

Charles Bezzina rringrazzja lill-VFM g[all-appo;; lejn il-letteratura Maltija u ledukazzjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra talpranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tassodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti millbejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798. G{ALL-KIRI

Il-Belt Valletta

POST g[all-kiri g[al u]u esklussiv g[all-kummer/. Area ta’ 54 metru kwadru. G[al aktar informazzjoni iktbu fuq P.O. Box 284 ‘In-Nazzjon’.

Il-Fgura

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest minn kollox tajjeb g[al kull negozju, bil-fire alarm, cameras, toilet e//. Bla rigal. Livell mat-triq, bil-parapett

33x20 pied, ;ewwa 22x30 pied u isfel 35x22 pied. ?emplu 99442591. AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju u tal-art, plumbing, kisi bil-;ibs, graffiato, ]ebg[a e//. Bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Nixtri

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra.

?emplu 21803271 jew 99153153. G{ALL-BEJG{

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Biljetti tat-tombla

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b’10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

Gradenza

60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916. JIN{TIE:U

Xufier

G{AS-servizz tal-meals on wheels. Dettalji minn MCC Flat 8, 17, Triq Santa Monica, Gwardman;a. ?emplu 21230181.

{ajjat#{ajjata

FIS-settur tal-manifattura, esperjenza fuq magna tal-[jata hija me[tie;a. Ikkuntattja lil Sails & Canvas Ltd, il-Marsa, 79451643 jew ibg[at email fuq info@sailsandcanvas.net.

ANTIKA Maltija (tal-istilla) f’kundizzjoni perfetta. Mejda Maltija antika u sett ta’ erba si;;ijiet u gwardarobba antika. ?emplu 79091346.

Jin[tie;u

Mejda tal-pranzu

Mastrudaxxa

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody

NIES ja[dmu b[ala shutterers full-time fuq sit ta’ kostruzzjoni. ?emplu 99803542. BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

30 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

HOW I SPENT MY SUMMER VACATION

X’vaganza dik g[al Gibson f’[abs! Direzzjoni> Adrian Grunberg, {in> 96 minuta, ?ert. 18, KRS Mhux l-aktar min[abba isem tal-film, imma jiena u narah ja[dem fih [assejt li Mel Gibson kien tassew qed jie[u gost ja[dem il-parti, tant li st[ajjiltu veru qieg[ed vaganza, b[alma jkun ilkarattru li jinterpreta b’tant konvinzjoni l-attur… avolja din il-‘vaganza’ iqattag[ha f’[abs kbir fil-Messiku! Hemm jispi//a kriminal li – l-istess b[all-karattru li kien [adem Clint Eastwood fil-Western Per Un Pugno di Dollari ta’ kwa]i 50 sena ilu – ma jissemmiex ismu g[ajr b[ala “id-Driver”, wara serqa kbira ta’ flus flimkien ma’ [alliel ie[or u ;irja sfrenata bil-karozza tul il-fruntiera bejn l-Istati Uniti u lMessiku bil-Pulizija Amerikana u dik Messikana ji;ru warajhom. Min[abba li l-karozza taqbe] i/-/int li jifred ilfruntiera u jispi//aw filMessiku, fejn il-kompli/i tieg[u imut, il-Pulizija Messikana, wara li ja[tfu lflus, jix[tuh fil-[abs imsejja[ El Pueblito. Dan aktar jixbah xi mandra;; fejn

jg[ixu l-[absin (anki armati) mal-familji tag[hom, bit-tfal u s-sie[ba#sie[eb. I]da d-Driver ma jdumx ma jinduna li l-[abs ma kienx immexxi mid-direttur imma mill-[absi Javi (Daniel Gimenez Cacho) u jibda jippjana kif jo[loqlu inkwiet kemm jifla[. I]da l-pjani tieg[u jikkumplikaw mhux ftit min[abba tfajjel ta’ 10 snin (Kevin Hernandez) u ommu (Dolores Heredia) li g[al xi ra;uni – li g[all-ewwel ma nkunux nafu – kienu meqjusa spe/jali minn Javi, li jordna lin-nies tieg[u biex ji]guraw li t-tifel ma ji;rilu xejn. Sadattant il-boss kriminali Frank (Peter Stormare) jinduna li kien id-Driver li seraqlu l-flus u jibg[at lil tnejn min-nies tieg[u biex i;ibu lura l-flus. Minkejja l-età tieg[u (f’Jannar g[alaq 56 sena) Gibson f’dan il-film wera li g[adu fl-aqwa tieg[u meta jinterpreta partijiet ta’ antieroj. Barra minn hekk hawn g[andu qbil perfett mat-tfajjel Fernandez.

Id-Driver (Mel Gibson) mat-tfajjel (Kevin Hernandez) f’How I Spent My Summer Vacation

L-iscript, li fih kellu sehem l-istess Gibson u rre;ista Grunberg, hu nieqes minn tag[rif dwar l-

img[oddi tad-Driver jew ]vilupp tal-karattru tieg[u, g[ax jag[ti aktar importanza lis-sekwenzi ta’ azzjoni

diretti u editjati b’g[aqal kbir, u mhux nieqes minn battuti spiritu]i, f’film li flebda mument ma dejjaqni.

SILENT HOUSE

Aktar imdallam milli silenzju] Direzzjoni> C. Kentis L. Lau, {in> 85 minuta, ?ert.> 14, KRS Aktar milli s-silenzju f’dan il-film jiddomina d-dlam kwa]i assolut li fih isse[[ il;rajja tat-tkexkix tant li ma nistax nimma;ina xi [add jipprova jarah fuq sett tat-televi]joni, kbir kemm hu kbir. Meta mqabbel marruxxmata films simili dwar djar mis[uta, dan hu differenti g[ax ;ie ffilmjat b’dik li tissejja[ single take, ji;ifieri li ma sar l-ebda, jew kwa]i ftit li xejn editing fih, ma ntu]awx effetti spe/jali u fih ftit li xejn dmija, avolja kieku dan lanqas kien jidher fiddlam kwa]i /appa. F’dan is-sens hu film ‘nadif’, g[alkemm mhux listess jista’ jing[ad g[ad-dar li fiha jse[[ ir-rakkont, g[ax apparti t-telqa, nuqqas ta’ ndafa u anki ;rieden li tipikament wie[ed jistenna li jsib f’dar abbandunata, id-dar, b[alma nsiru nafu sa tmiem il-film, kellha storja ‘tinten’. F’din id-dar jaslu John (Adam Trese), bintu Sarah (Elisabeth Olsen) u [uh Peter (Eric Sheffer Stevens) biex jaraw x’tiswijiet te[tie; qabel din li darba kienet id-dar tassajf tal-familja tinbieg[. Fid-dar ma kienx hemm

elettriku, it-twieqi u l-[;ie; tal-bibien kienu mbarrati biex ma setg[ux jid[lu vandali, u la kien hemm telefon u lanqas reception tajba g[allmobiles. Filwaqt li Peter jitlewwem ma’ [uh u jitlaq, hu, flimkien ma’ Sarah jkomplu jduru fiddar, anki g[ax hi f’[in minnhom tg[idlu li semg[et xi [sejjes fis-sular ta’ fuq. F’daqqa wa[da huma jinfirdu u hi tibda t[oss li xi [add kien qed isegwiha (bil-kamera tnissel din is-sensazzjoni f’min qed jara l-film, hekk kif timxi l-[in kollu warajha. Aktar ma jg[addi l-[in hi aktar tiddispra u tibki (forsi daqsxejn i]]ejjed biex ng[id is-sewwa!), aktar u aktar meta ssib lill-missierha ferut u hi ma tistax to[ro; mid-dar biex issib l-g[ajnuna. Aktar qabel fid-dar ;iet tfajla misterju]a li tg[idilha li fi tfulithom kienu [bieb kbar, i]da hi ma tiftakarhiex. Apparti l-biki ]ejjed tag[ha, hi Olsen li bl-interpretazzjoni tag[ha ]]ommok ‘fuq ix-xwiek’, avolja ma setax ikun mod ie[or ;aladarba hi tidher l-[in kollu fil-ftit inqas minn sieg[a u nofs li

John (Adam Trese), Sarah (Elisabeth Olsen) u Peter (Eric Sheffer Stevens) jibdew jispezzjonaw id-dar f’Silent House

jtul il-film. Silent House jfakkrek f’dawk it-thrillers ta’ ]mien

ilu li aktar kienu jkunu effettivi b’dak li ma jidhirx milli f’dak li juri, b[al klassiku

Rope ta’ Alfred Hitchcock, g[alkemm mhux tal-istess klassi.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

?inekritika 31

Barry (Matt Bush) isalva lil Maddy (Danielle Panabaker) f’Piranha 3DD

PIRANHA 3DD

Aktar tbi//ir u tperri/... ming[ajr mist[ija Direzzjoni> John Gulager, {in> 83 minuta, ?ert.> 18, KRS Sentejn ilu biss rajna rremake ta’ film tal-1978 Piranha u dakinhar in[adem bis-sistema 3D u kellu fih /ertu ammont ta’ tperri/ minn ruxxmata tfajliet mill-isba[ i]da wkoll it-tbi//ir ta’ [afna minnhom li meta Joe Dante kien idderie;a l-film ori;inali probabbli qajla kienu jit[allew jidhru f’films g[allmassa. Il-film intlaqa’ tajjeb, anki hawn Malta fejn dam jintwera sitt ;img[at imma ng[id issewwa ma stennejtx li se naraw xi sequel tieg[u, kif filfatt [are; din il-;img[a. Dan g[ax ir-ra;uni l-g[ala kien in[adem dak is-sequel kienet it-3D, u sequel ie[or, anki jekk bit-3D ukoll, kien ikun sempli/i ripetizzjoni ming[ajr mist[ija tal-istess sekwenzi b’do]a ikbar ta’ tbi//ir minn [ut pirana qattiela u tperri/ minn tfajlietmudelli. U hekk insibu Piranha 3DD.

Nibdew bl-isem tal-film li appuntu jikkonferma l-isfruttament kummer/jali tal-figura tal-mara fil-film b’riferenza diretta g[all-ikbar qies tassider femminili! Dan ma ndumux ma narawh hekk kif wara introduzzjoni li tfakkarna fis’sagrifi//ju’ ta’ Richard Dreyfuss li fl-a[[ar film, b[ala sajjied, kien l-ewwel vittma tal-pirana. Minflok, hawn ikun attur f’parti cameo, qasira, Gary Busey li jtemm mill-bidu d-dehra tieg[u. Immedjatament wara, imbag[ad, insiru nafu li lwater park f’Lake Victoria tal-ewwel film issa ;ie abbandunat g[alkollox, i]da limprenditur Chet (David Koechner) issa jifta[ park ie[or f’Ari]ona, i]da b’sezzjoni minnu g[all-kbar biss fejn anki b’performers g[arwenin [uta li jinkludu wkoll artisti porn!

Dan tipprotesta kontrih Maddy (Danielle Panabaker), bint tar-rispett ta’ Chet, li i]da tinduna wkoll li dan kien qed jippompja illegalment l-ilma g[all-park ;did minn xmara qrib. Hi g[all-ewwel, ma tkunx taf li l-pirana kien irnexxielhom isibu passa;; fl-ilma biex jg[addu minn Lake Victoria g[all-park il-;did. Ma jdumx g[alhekk ma jibda l-massakru u t-tbi//ir tal-i;sma, l-aktar femminili, bl-ilma jsir dejjem aktar a[mar. Fil-film ja[dem ukoll l-istilla tat-tmeninijiet tas-sensiela Baywatch li hawn jinterpreta, b’nofs tmelli[, l-istess parti ta’ lifeguard, u jkun hu li jwassal l-element umoristiku ;did f’dan is-sequel li aktar ma jg[addi l-[in aktar jibda jsir satira ta’ dawn l-istess films, u anki o[rajn b[al Jaws.

L-aqwa films f’Malta Bejn it-13 u s-17 ta’ :unju – KRS 1. 2. 3. 4. 5.

The Dictator Prometheus Men in Black III Safe Dark Shadows

6. 7. 8. 9. 10.

Marvel Avengers Assemble The Lucky One Beauty and the Beast A Monster in Paris American Pie Reunion


Is-Sibt, 23 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

L-atmosfera ta’ stennija g[al-log[ba tal-kwarti tal-finali tal-Euro 2012 bejn l-Italja u l-Ingilterra tin[ass fil-g]ejjer Maltin, u mhux lanqas fil-festi li ]gur l-atmosfera l-{add li ;ej se tkun differenti minn tas-soltu (Ritratti> Michael Ellul)

Stennija g[al-log[ba bejn l-Italja u l-Ingilterra Sidien ta’ bars fl-ir[ula fejn se tkun /elebrata festa se jarmaw screens kbar biex il-pubbliku xorta jsegwi l-futbol minn Matthew Bonett

Is-sidien tal-bars f’pajji]na ma setg[etx ;iethom a[jar hekk kif ilpubbliku Malti u G[awdxi jinsab [erqan g[all-kwarti tal-finali talEuro 2012 bejn l-Italja u l-Ingilterra li se tintlag[ab g[ada filg[axija. Meta f’Di/embru li g[adda telg[u l-poloz tal-akbar kompetizzjoni Ewropea tal-futbol, f’pajji]na qamet spekulazzjoni dwar jekk dawk li jsegwu l-futbol internazzjonali hux se jkollhom l-opportunità li jsegwu partita bejn l-aktar ]ew; nazzjonijiet li huma segwiti hawn Malta. Fil-fatt, hekk ;ara, hekk kif lIngilterra reb[et Grupp D u l-Italja spi//at fit-tieni post fi Grupp ?, biex b’hekk, g[ada fid-8.45pm, se jasal il-mument tant mistenni g[al bosta Maltin. Fl-a[[ar jiem, bosta

konversazzjonijiet bejnietna lMaltin kienu bba]ati fuq spekulazzjonijiet dwar x’jista’ ji;ri g[ada filg[axija. Min jg[id li t-tim Ingli] aktar komplut u min jg[id li t-Taljani kapa/i aktar iqumu g[allokka]joni. Fil-verità, l-istorja dejjem uriet li fil-futbol, qatt ma tista’ tbassar x’se ji;ri, i]da dejjem ikunu dawk id-90 minuta li j[ollu u jorbtu. Li hu ]gur hu li din il-partita se tkun fost laktar pariti segwiti f’pajji]na flistorja tal-futbol internazzjonali. I]da mhux kul[add kien sodisfatt bil-fatt li l-partita ta’ nhar il-{add se tkun bejn l-Italja u l-Ingilterra. Fost dawn hemm ]gur dawk li g[andhom g[al qalbhom il-festi, b’mod spe/jali s-Si;;iwin u lQriema.

Matul dan il-weekend, f’pajji]na qed ji;u //elebrati l-festi ta’ San Nikola fis-Si;;iewi u dik ta’ San :or; f’{al Qormi, ]ew; festi li sena wara l-o[ra jattiraw numru kbir ta’ Maltin u anke turisti. I]da l-mistoqsija hi dwar jekk din is-sena hux se ji;ri l-istess, jew jekk dawk li ssoltu jattendu l-festa jippreferux li din is-sena jsegwu lpartita bejn l-Italja u l-Ingilterra. Minn meta ;ie kkonfermat li l-a[[ar kwarti tal-finali se tkun bejn l-Italja u l-Ingilterrra, IN-NAZZJON tkellem ma’ bosta persuni involuti fl-organizzazzjoni ta]-]ew; festi rispettivi, u kif wie[ed jistenna, kul[add jinsab im[asseb dwar lattendenza g[all-festi ta’ din is-sena li se jkunu //elebrati l-{add li ;ej. Mir-rispons li [adna, jirri]ulta li

media•link COMMUNICATIONS

s-Si;;iwin jinsabu aktar im[assba dwar il-fatt li fil-[in tal-pur/issjoni, se tkun qed tintlag[ab il-partita bejn l-Italja u l-Ingilterra. Minn na[a lo[ra, b’mod ;enerali, il-Qriema ta’ San :or;, minkejja l-futbol, determinati li jkollhom festa kbira, u mhux qalbhom maqtug[a li tattendi folla numeru]a. Fi]-]ew; ir[ula s-sidien tal-bars qed jippreparaw bi [;arhom g[aliex hu mistenni li [afna minn dawk li se jattendu g[all-festa, se jieqfu f’xi [inijiet biex isegwu l-partita. G[alhekk, [afna bars qed jarmaw screens kbar biex il-pubbliku jkun jista’ jsegwi l-partita minn fuqhom. Wie[ed jawgura li r-rivalità sportiva bejn i]-]ew; timijiet ta’ supporters jifir[u b’din il-festa ta’ futbol u jirrispettaw ir-ri]ultat.

2012_06_23