Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,156

€0.55

It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Oppo]izzjoni ggranfata mal-kilba kbira li g[andha g[all-poter

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fir-reazzjoni tieg[u lill-midja wara l-vot (Ritratt> Brian Grech)Tg[addi l-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni kontra Richard Cachia Caruana wara li d-Deputat Jeffrey Pullicino Orlando vvota mal-Oppo]izzjoni u Jesmond Mugliett astjena.Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ja//etta l-ittra tar-ri]enja ta’ Richard Cachia Caruana.Il-Prim Ministru sorpri] bil-vot. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li deputat tal-Gvern se jivvota mal-Oppo]izzjoni u ie[or jastjeni.Richard Cachia Caruana qal li hu dejjem kien leali u [adem fl-a[jar interess ta’ pajji]na.Jg[id li r-ri]ultat tal-vot ma kienx ibba]at fuq il-kontenut tal-mozzjoni i]da fuq affarijiet personali li ma kellhomx x'jaqsmu mal-mozzjoni. Rapporti dettaljati f’pa;ni 4 u 5

Teknolo;ija

Euro 2012

Malti b’invenzjoni importanti g[as-sigurtà ta’ ajruplani fuq il-mitjar

Spanja reb[u Grupp C wara li g[elbu lill-Kroazja u l-Italja spi//aw it-tieni b’reb[a fuq l-Irlanda Ara pa;na 7

Ara pa;ni 13 sa 18


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

Konferenza dwar il-konservazzjoni tal-ilma Matul il-Konferenza Nazzjonali tal-Ilma organizzata millpro;ett EU LIFE+ Investing in Water tal-Malta Business Bureau li se ssir il-:img[a, l-In;inier Marco Cremona se jkun qed ji]vela r-ri]ultati tal-awditjar tal-ilma li saru din issena flimkien man-negozji u l-lukandi ta’ kull qies li jirrappre]entaw diversi setturi ekonomi/i. Rappre]entanti mill-Gvern u awtoritajiet lokali, millKummissjoni Ewropea, mis-settur kummer/jali u o[rajn, se jkunu qed jiddiskutu l-isforzi tal-konservazzjoni tal-ilma f’din il-konferenza. L-g[an wara dan kollu hu li linformazzjoni mi;bura tiggwida lill-intrapri]i kummer/jali kif g[andhom inaqqsu l-ispejje] ta’ din il-[idma biex tiffranka l-ilma. Ir-ri]ultati juru li l-bank APS u l-lukanda Hilton ;abu la[jar ri]ultati tal-konservazzjoni tal-ilma.

Niket

F’Mejju da[lu total ta’ 42 cruise liner, ]ieda ta’ disg[a fuq l-istess perjodu s-sena li g[addiet

Il-passi;;ieri tal-cruise liners ji]diedu bi 28 fil-mija f’Mejju

IT-TEMP

UV INDEX

10

IT-TEMP> Xemxi VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif mit-Tramuntana li jsir Punent Majjistru BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 24˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.6 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.45 u tin]el fil-20.20

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TLIETA L-og[la 33˚C L-inqas 21˚C

L-ERBG{A L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

IL-{AMIS L-og[la 34˚C L-inqas 22˚C

In-numru ta’ passi;;ieri talcruise liners li g[addew minn Malta matul Mejju li g[adda kien 75,403, ji;ifieri ]ieda ta’ kwa]i 28 fil-mija fuq l-istess xahar is-sena li g[addiet. B’kollox matul Mejju da[lu f’Malta 42 cruise liner, ji;ifieri disg[a aktar mill-istess xahar is-sena li g[addiet. Dan jo[ro; minn /ifri ma[ru;a mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-passi;;ieri tal-cruise liners matul Mejju. Il-parti l-kbira talpassi;;ieri, jew 41 fil-mija,

kellhom bejn 60 u 79 sena. Il-ma;;oranza talpassi;;ieri jew aktar minn 63,000 ;ew mill-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea u dan ifisser ]ieda ta’ kwa]i 25 fil-mija fuq Mejju tas-sena li g[addiet. Dawn kienu laktar :ermani]i b’26,391, Taljani b’10,694 u Francizi b’10,385. Kien hemm ]ieda ta’ passi;;ieri mis-swieq ewlenin minbarra minn Spanja u mill-Italja li naqsu bi ftit meta mqabbla massena l-o[ra. Il-passi;;ieri minn pajji]i li

mhumiex fl-UE ]diedu b’aktar minn 47 fil-mija. Bejn Jannar u Mejju ta’ din is-sena l-passi;;ieri li ;ew f’Malta bil-cruise liners kienu jammontaw g[al 153,568 ji;ifieri ]ieda ta’ aktar minn 20 fil-mija fuq l-istess perijodu s-sena li g[addiet. Matul dan il-perijodu waslu f’Malta 88 cruise liner b’medja ta’ 1,745 passi;;ier kull wie[ed. Fatt interessanti hu li flewwel [ames xhur ta’ din issena 765 passi;;ier tal-cruise liners waqfu f’G[awdex.

B[al-lum 25 sena

IL-:IMG{A L-og[la 34˚C L-inqas 23˚C

IS-SIBT L-og[la 33˚C L-inqas 23˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

10

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 32˚C xemxi, Al;eri 27˚C imsa[[ab, Amsterdam 17˚C imsa[[ab, Ateni 35˚C xemxi, Lisbona 20˚C imsa[[ab, Berlin 29˚C xemxi, Brussell 16˚C xita, il-Kajr 36˚C xemxi, Dublin 16˚C imsa[[ab, Kopen[agen 20˚C imsa[[ab, Frankfurt 27˚C ftit imsa[[ab, Milan 30˚C xemxi, Istanbul 28˚C xemxi, Londra 16˚C xemxi, Madrid 29˚C imsa[[ab, Moska 22˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C ftit imsa[[ab, Ruma 27˚C imsa[[ab, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 33˚C xemxi, Tune] 34˚C xemxi, Vjenna 32˚C imsa[[ab, Zurich 29˚C xemxi, Munich 29˚C xemxi, Stockholm 17˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 19˚C ftit imsa[[ab.

F

l-investigazzjonijiet tag[ha dwar l-isparatura fuq ix-xarabank tat-turisti :ermani]i u Awstrija/i fil-Marsa, il-Pulizija kienet qed tissuspetta li kien hemm pjan ma[sub u ma kinetx esklu]a l-possibbiltà ta’ rabta bejn lin/ident f’Ta’ Xbiex u l-isparatura fil-Marsa. It-tlitt turisti li kienu operati waqt l-isparatura kellhom ]jara mill-Prim Ministru Eddie Fenech Adami u mis-Segretarju Parlamenatri George Hyzler. Filg[axija, il-Prim Ministru ltaqa’ f’Kastilja mal-grupp ta’ turisti li kienu fixxarabank waqt l-in/ident. Eddie Fenech Adami esprima d-dispja/ir tal-Gvern u tal-poplu Malti g[all-in/ident li nqala’. Osservaturi kkummentaw li dan l-attakk kien wie[ed biex jolqot l-industrija tatturi]mu, wa[da mill-pilastri tal-ekonomija ta’ pajji]na. Il-Gvern beda jitratta wkoll ittarznari u f’laqg[a li saret f’Kastilja ttie[du de/i]jonijiet dwar arran;amenti ;odda g[a]]ew; tarznari. Joe Attard Kingswell in[atar b[ala konsulent tal-Prim Ministru dwar ittarznari.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Lokali 3

F’Malta hawn madwar 600 kumpanija tal-ICT Tifta[ il-konferenza tal-organizzazzjoni FIRST dwar is-sigurtà fl-Internet minn Charles Muscat

F’Malta hawn madwar 600 kumpanija tat-Teknolo;ija tal-Informazzjoni u lKomunikazzjoni (ICT) li [afna minnhom huma kumpaniji ]g[ar u medji. Barra minn hekk Malta g[andha infrastruttura moderna u innovattiva tatteknolo;ija u dan qed jattira investiment barrani dirett lejn pajji]na li qed iwassal g[attkabbir ekonomiku. Austin Gatt, il-Ministru g[all-Infrastruttura, itTrasport u l-Komunikazzjoni qal dan il-biera[ waqt il-ftuh tal-24 Konferenza Annwali tal-Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) li qed issir f’Malta u li g[aliha qed jattendu aktar minn 500 delegat minn madwar 50 pajji]. It-tema talkonferenza li hi mifruxa fuq [amest ijiem hi, Security is Not an Island. FIRST hi organizzazzjoni internazzjonali li ta[dem biex ikun hemm aktar sigurtà flInternet u l-konferenza hi fost l-akbar fid-dinja f’dak li jirrigwarda s-sigurtà fitteknolo;ija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Il-Ministru Austin Gatt qal li l-Gvern Malti irrikonoxxa lpotenzjal li t-teknolo;ija tal-

Illum il-jum spe/jali ta’ Marija Hammett

Marija Hammett se tibqa’ tiftakar il-;urnata tal-llum hekk kif kienet il-persuna fortunata li ntg[a]let biex tqatta’ l-;urnata mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Hammett, li g[andha 37 sena u omm ta’ tlett itfal, intg[a]let wara li l-idea li ssottomiet b[ala parti millinizjattiva ‘Be Prime Minister for a Day’ kienet l-aktar wa[da interessanti u innovattiva minn fost kwa]i 2,000 sottomissjoni li saru fuq sit apposta. Il-;urija mag[mula minn tliet ;urnalisti indipendenti g[a]let l-idea ta’ Marija Hammett, li pproponiet li jsiru korsijiet b’mod obbligatorju g[all-;enituri qabel ma dawn ikollhom it-tfal. Illum, Marija Hammett se jkollha ;urnata impenjattiva, hekk kif se tattendi l-laqg[at mal-Prim Ministru, kif ukoll tattendi l-konferenzi tala[barijiet mieg[u. Din hi inizjattiva o[ra tal-Partit Nazzjonalista li permezz tag[ha, il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jisma’ aktar l-ideat tan-nies u jinvolvi lil kul[add fl-inizjattivi tieg[u.

informazzjoni u lkomunikazzjoni g[andha g[attkabbir ekonomiku u g[alhekk po;;a l-ICT b[ala wie[ed mill-pilastri tal-a;enda so/joekonomika. Fakkar li l-Gvern investa fis-servizzi eGovernment u g[al sentejn konsekuttivi Malta tpo;;iet fuq quddiem nett fost 32 pajji] Ewropew fl-eGovernment mill-Kummissjoni Ewropea u dan wassal biex il-Gvern kompla jinvesti f’aktar servizzi sofistikati. L-ICT wasslet ukoll biex in[olqu mudelli ;odda ta’ kummer/ f’Malta fosthom lonline gaming, is-servizzi finanzjarji, istituzzjoni edukattivi u skejjel kummer/jali, log[ob talkompjuter u o[rajn. Malta g[alhekk saret hub ta’ e//ellenza fl-ICT u dan ukoll min[abba l-kapa/ità tal[addiema Maltin. Il-Ministru Austin Gatt qal li din is-sena r-re;istru marittimu ta’ Malta sar lakbar wie[ed fl-Ewropa u dan bil-g[ajnuna tatteknolo;ija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.Dan issu//ess wassal ukoll biex Malta jkollha wkoll re;istru tal-avjazzjoni biex tattira linji tal-ajru internazzjonali u

U[ud mill-500 delegat minn madwar 50 pajji] li jinsabu f’pajji]na g[all-konferenza ta’ FIRST

kumpaniji o[ra fl-industrija [alli pajji]na jsir /entru tasservizzi tal-avjazzjoni. Dwar l-A;enzija Maltija tatTeknolo;ija tal-Informazzjoni (MITA) il-Ministru Austin Gatt qal li din qed timmani;;ja l-pro;etti tal-IT tal-Gvern u qed tg[in biex jintla[qu l-miri tal-Istrate;ija Nazzjonali ta’ Smart Island ma[suba biex tassigura li Malta tibqa’ hub ta’ e//ellenza fl-ICT. G[alhekk

il-Gvern qed jinvesti bis-s[i[ fl-IT u fis-sigurtà talinformazzjoni. Id-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Informazzjoni fil-MITA qed jag[mel monitora;; ta’ 20,000 desktop u ta’ mijiet ta’ servers. Sadattant f’kumment lil INNAZZJON Chris Gibson , I/Chairman tal-Organizzazzjoni FIRST u Direttur ta’ CITI firRenju Unit fa[[ar ilfa/ilitajiet f’Malta u qal li huma g[a]lu lil pajji]na

g[all-konferenza annwali min[abba li lorganizzazzjonijiet tixtieq li tid[ol aktar fis-suq tal-Afrika u Malta tinsab vi/in dan ilkontinent. Hu qal li biex ikun hemm sigurtà fl-Internet irid ikun hemm kollaborazzjoni bejn il-pajji]i kollha g[ax l-ebda pajji] ma jista’ jiffa//ja l-problema wa[du u g[alhekk ilkonferenza qed titratta din ittema.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

4 Parlament

Politika Laburista li tqarreb lejn dik tal-passat Il-laqg[at li saru filKumitat tal-Kamra kien kollu [ela ta’ [in g[aliex lOppo]izzjoni Laburista ma tatx kas l-evidenza li ;iet pre]entata i]da qorbot lejn ilpolitika tal-passat g[ax dan ilvot ittie[ed fuq po]izzjoni motivata mir-ra;unijiet personali bil-vot jittie[ed b’in;ustizzja personali filkonfront ta’ Richard Cachia Caruana. Hekk stqarr il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f’kumment lill-;urnalisti wara li ttie[ed il-vot dwar ilmozzjoni kontra rrappre]entant permanenti ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru stqarr li dan kollu wera l-kilba g[all-

poter li wasslet g[allestremitajiet fejn vot spi//a attakk fero/i fuq livell personali f’konfront ta’ uffi/jal pubbliku, f’sitwazzjoni meta pajji]na jinsab f’diskussjonijiet ta’ temi u su;;etti ta’ importanza nazzjonali li jaffettwaw ilfamilji Maltin. Dan kollu, ]ied jg[id ilPrim Ministru ma kienx f’mo[[ l-Oppo]izzjoni g[ax proprju inkludiet interessi personali. Hu rrefera wkoll kif minn artiklu ppublikat dan l-a[[ar, ikun hemm a;enda personali. B’referenza g[ar-ri]ultat tal-biera[ filg[axija, il-Prim Ministru stqarr li kien sorpri] li minn dan il-vot

[are; bi/-/ar li wie[ed middeputati tal-Partit Nazzjonalista astjena u lie[or ivvota malOppo]izzjoni. Dan irri]ultat, ]ied jg[id Lawrence Gonzi irrid ji;i rispettat. Minkejja dan ir-ri]ultat, ilPrim Ministru semma kif min-na[a tal-grupp Parlamentari se jibqa’ jfittex dejjem l-interess tal-pajji] g[ax jibqa’ jemmem li ssewwa jirba[ dejjem. G[alhekk, fuq medda ta’ ]mien, is-sewwa jer;a’ ji;i stabbilit u g[andha ti;i rikonoxxuta l-lealtà lejn ilpartit. Fl-a[[ar nett ilpo]izzjoni tal-Gvern hija sostenibbli sakemm il-Gvern jibqa’ jkollu fidu/ja.

Dejjem kont leali lejn Malta

– Richard Cachia Caruana

E]att wara li ttie[ed il-vot fil-Parlament, li fisser li lParlament approva l-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni li kienet issejja[ g[ar-ri]enja talAmbaxxatur Permanenti g[al Malta fl-Unjoni Ewropea Richard Cachia Caruana, listess Cachia Caruana offra rri]enja tieg[u minn Ambaxxatur Permanenti g[al Malta fl-Unjoni Ewropea. Din ir-ri]enja ;iet a//ettata millPrim Ministru Lawrence Gonzi. Fl-ittra ta’ ri]enja, Richard Cachia Caruana qal li mill2004, kemm ilu li n[atar b[ala Ambaxxatur Permanenti g[al Malta flUnjoni Ewropea, dejjem irrappre]enta l-interessi talpajji] bl-akbar dedikazzjoni. Hu qal li j[alli f’idejn [addie[or biex ji;;udika l-

[idma tieg[u b[ala Ambaxxatur Permanenti g[al Malta fl-Unjoni Ewropea. Hu ]ied jg[id li hija sfortuna li r-ri]ultat tal-vot kien ibba]at fuq affarijiet personali u li ma kellhomx x’jaqsmu mal-kontenut talmozzjoni. Dan [are; fi/-/ar fis-serje ta’ mistoqsijiet li sarulu waqt is-sessjonijiet filKumitat Parlamentari g[allAffarijiet Barranin u Ewropej. Hu qal li mid-diskorsi li saru fil-Parlament, jo[ro; fi//ar li r-ri]ultat tal-vot kien di;à assigurat anke qabel ma tressqet il-mozzjoni. Richard Cachia Caruana qal ukoll li kienet ix-xewqa tieg[u li jirri]enja meta tressqet il-mozzjoni talOppo]izzjoni quddiem ilParlament, i]da d-dover tieg[u fil-kariga li kien

jokkupa sejja[lu biex jibqa’ jokkupa dik il-kariga u jwie;eb il-mistoqsijiet kollha tal-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej. Richard Cachia Caruana kompla jg[id li l-[idma tieg[u fil-politika dejjem g[allmitu li g[andu ja[dem fuq il-prin/ipji tal-korrettezza u d-di/enza, u minkejja li dan jista’ ma jse[[x minnufih, fla[[ar mill-a[[ar, xorta wa[da s-sewwa jirba[ ]gur. Hu qal li se jibqa’ leali lejn il-Prim Ministru. Min-na[a tieg[u, il-Prim Ministru qal li Richard Cachia Caruana se jibqa’ jokkupa lpo]izzjoni ta’ Ambaxxatur Permanenti g[al Malta flUnjoni Ewropea sakemm tin[atar persuna o[ra f’dan irrwol.

Joseph Muscat jibqa’ jattakka lill-Prim Ministru F’konferenza tal-a[barijiet li saret fi/-/entru Nazzjonali Laburista, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat kompla fejn [alla fiddiskors tieg[u fil-Parlament u kompla jattakka lill-Prim Ministru u t-tmexxija tieg[u. Hu qal li l-Prim Ministru g[andu jie[u de/i]jonijiet kemm jista’ jkun malajr, g[ax skont hu,

il-pajji] ma jistax jibqa’ instabbli. Hu qal li l-[idma talGvern m’g[adhiex sostenibbli peress li bil-vot tal-biera[, il-Parlament wera li ma jemminx il-ver]joni tal-Prim Ministru. Hu attakka lill-Prim Ministru g[ax skont hu, fid-diskors tieg[u fil-Parlament, il-Prim Ministru ma messux attakka

lill-Partit Laburista talli ressaq il-mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-konfront ta’ Richard Cachia Caruana. Hu qal li l-vot tal-biera[ fil-Parlament fuq uffi/jal pubbliku j[alli impatt kbir fuq l-istabbiltà tal-Gvern. Dan peress li l-Parlament ivvota favur il-mozzjoni talOppo]izzjoni u mhux skont dak li xtaq il-Prim Ministru.

Rispett lejn il-libertà [ielsa tal-Istampa u tal-Parlament Id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pullicino Orlando qal li jaqbel li din ilmozzjoni tressqet wara li Franco Debono g[amel kummenti kontra Richard Cachia Caruana. L-istess mod jista’ jing[ad fil-ka] tal-mozzjoni kontra Carm Mifsud Bonnici. Jeffrey Pullicino Orlando qal li mhux minnu li bejnu u bejn Richard Cachia Caruana je]istu xi diffikultajiet personali. Fissustanza l-mozzjoni qed tg[id li Richard Cachia Caruana wera stmerrija lejn l-istituzzjonijiet demokrati/i. Id-Deputat Nazzjonalista qal li fl-a;ir ta’ kull uffi/jal g[andu jkun hemm rispett lejn il-libertà [ielsa talistampa u tal-parlament. Hu tkellem dwar l-atte;;jament u l-im;iba ta’ /erti ;urnalisti b’u[ud li jitqiesu akkolti u b’o[rajn li mhumiex parti mill-klikka ta’ Richard Cachia Caruana. Fost dawk qrib Richard Cachia Caruana hemm Daphne Carauan Galizia, Lou Bondi, Andrew Borg Cardona, Fr.

Joe Borg u Ivan Camilleri. Jeffrey Pullicino Orlando qal li min ma jaqbilx malklikka ta’ Richard Cachia Caruana jispi//a attakkat. Qal li kontra qalbu mhux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss g[aliex mhux lest ibaxxi rasu g[al manuvri ddettati minn [addie[or. Sostna li fl-a[[ar elezzjoni kien il-[aruf tas-sagrifi//ju u mexa fuq l-istruzzjonijiet ta’ Richard Cachia Caruana. Id-Deputat Nazzjonalista qal li wara li rnexxa l-pjan ta’ Richard Cachia Caruana, dan ipprova jimmanuvra biex iwasslu jirri]enja millParlament. Dan g[aliex ma kienx lest ibaxxi rasu g[allpjani tieg[u. Jeffrey Pullicino Orlando qal li ma g[andux dubju li dak li hemm miktub filWikileaks hu minnu. Sostna li s-s[ubija mill-;did filPartnership for Peace kellha ssir fil-Parlament. Lejn tmiem id-diskors tieg[u, id-Deputat Nazzjonalista ddikjara li hu se jibqa’ jappo;;ja l-Gvern tul din il-le;islatura.

Il-Parlament ma ng[atax id-dinjità biex jiskrutinja Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat qal li lpro/ess li sar fil-Parlament biex janalizza l-kwistjoni tal-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana jqanqal [afna dubji dwar kemm kien hemm trasparenza. Joseph Muscat qal li ddokumenti li fuqhom hi bba]ata l-mozzjoni juru li pajji] barrani kien jaf x’parir kien se jing[ata l-Kabinett biex jidde/iedi. Il-mozzjoni mhix kwistjoni ta’ opinjoni i]da hi bba]ata fuq dokumenti. Id-Deputat Laburista George Vella qal li lkwistjoni ppre]entata millmozzjoni mhix is-s[ubija ta’ Malta fil-Partnership for Peace. Hu sostna li l-iskop tal-mozzjoni hu li lParlament ikun ikkonsultat u jag[mel l-anali]i ta’ dak li hu fl-interess tal-pajji]. Sostna li ebda uffi/jal pubbliku m’hu e]entat minn din l-anali]i. Id-Deputat Laburista qal li l-membri tal-Gvern g[amlu minn kollox biex jag[lqu [alq l-Oppo]izzjoni. Hu sostna li l-mozzjoni tikkundanna lil min a;ixxa

minn wara dahar il-Parlament biex Malta tissie[eb filPartnership for Peace. Id-Deputat Laburista Luciano Busuttil g[amilha /ara li l-mozzjoni mhix kontra xi pajji] tan-NATO jew in-NATO stess i]da kontra l-a;ir tal-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana u n-nuqqas ta’ skrutinju parlamentari. Hu qal li Kabinett tal-Ministri u pajji]i barranin kienu jafu bil-problema [lief ilParlament u l-poplu Malti. Rigward policies li g[andhom x’jaqsmu ma’ affarijiet barranin, idDeputat Laburista qal li lGvern u l-Oppo]izzjoni g[andhom jil[qu kunsens. Id-Deputat Laburista Owen Bonnici qal fost o[rajn li l-Framework Document g[as-s[ubija filPfP kellu jkun ippre]entat g[al ratifika parlamentari fl1995. Min-na[a tieg[u, idDeputat Laburista akku]a lill-Ambaxxatur Cachia Caruana b’arroganza fil-mod kif wie;eb u argumenta li dan jid[ol fil-mod talatte;;jament tal-Gvern lejn il-Parlament.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Parlament 5

L-Oppo]izzjoni hi g[atxana g[all-poter Il-Parlament ;ie ]naturat biex sar attakk personali fuq individwu li qeda d-doveri tieg[u lejn il-pajji] Il-Prim Ministru qal li g[al darb’o[ra l-Oppo]izzjoni qed tni]]el lill-Parlament f’livell l-aktar baxx biex ta[kem ilpoter f’pajji]na b’attakk fuq persuna li [admet fl-interess tal-pajji]. Fid-diskors tieg[u, il-Prim Ministru qal li g[al darb’o[ra l-Oppo]izzjoni tkellmet fuq affarijiet li ma g[andhom x’jaqsmu xejn mal-mozzjoni. Il-Prim Ministru qal li kien jistenna li l-Oppo]izzjoni tirrealizza r-ra;unijiet veri g[aliex qed titressaq il-mozzjoni. Mhux g[all-mod kif timxi mal-media jew le. IlPrim Ministru qal li lOppo]izzjoni tipprova tmeri b’mod sfa//at anke l-provi /ari li hemm. Leo Brincat in[eba wara l-privile;; personali u akku]a lil Richard Cachia Caruana b’;urament falz. Il-Prim Ministru qal li linteress tal-Oppo]izzjoni mhux politiku i]da l-persuna ta’ Richard Cachia Caruana. Hu qal li r-responsabbiltà tadde/i]jonijiet hi tieg[u. Lawrence Gonzi qal li mhux sorpri] bl-atte;;jament talKap tal-Oppo]izzjoni meta wie[ed iqis li dan inkora;;ixxa ;urnalista tmur kontra l-interessi tal-post taxxog[ol tag[ha g[all-interessi parti;jani tieg[u. Il-Prim Ministru qal li lmozzjoni, kif dikjarat mill-istess Membri tal-Oppo]izzjoni li ppre]entawha, hi marbuta

ma’ dak li ;ie ppubblikat filWikileaks. Il-provi mressqa filParlament igiddbu l-akku]a ta’ tradiment li saret fil-mozzjoni. Dawn l-akku]i huma wkoll fil-konfront tieg[u, qal il-Prim Ministru. Lawrence Gonzi ]ied li din hi mozzjoni tal-Oppo]izzjoni u g[alhekk kellha tkun hi li tissostanzja l-akku]i li g[amlet. I]da ma ressqet ebda prova. L-Oppo]izzjoni riedet tressaq quddiem il-Kumitat lil John Dalli li ma kellu x’jaqsam xejn mal-kwistjoni g[aliex kien spi//a minn Ministru tal-Affarijiet Barranin. Fl-istess waqt ma ressqitx biex jixhed l-uffi/jal, illum il-Brigadier tal-Forzi Armati, li kien pre]enti g[allaqg[at. Il-Prim Ministru qal li fissmig[ tax-xiehda l-Avukat :enerali ddikjara li ma kienx hemm [tie;a li s-s[ubija ta’ Malta fil-Partnership for Peace jitressaq fil-Parlament. Dan juri li la l-Ambaxxatur u lanqas hu (il-Prim Ministru) ma kisru ebda li;i meta ss[ubija fil-PfP ma tressqitx quddiem il-Parlament. Il-Prim Ministru qal li lmozzjoni takku]a lillAmbaxxatur Cachia Caruana li [adem fl-interess ta’ pajji]i o[rajn. Dan mhux minnu g[aliex dejjem a;ixxa fuq direzzjoni tal-Prim Ministru u tal-Kabinett. Lawrence Gonzi staqsa

Il-Prim Ministru sa[aq fil-Parlament li l-Oppo]izjoni hi mo[[ha biss biex ta[kem il-poter

x’a;ir qed tirreferi g[alih lOppo]izzjoni biex takku]a lil Richard Cachia Caruana li a;ixxa kontra l-interessi talpajji] meta dan dejjem a;ixxa fuq struzzjonijiet bil-miktub tal-Kabinett. Il-Prim Ministru qal li lOppo]izzjoni lanqas qed tirrispetta l-parir tal-Avukat :enerali anke jekk kienet hi li insistiet biex jixhed filKumitat Parlamentari. Lawrence Gonzi qal li l-

L-Oppo]izzjoni bba]at il-fatti tag[ha fuq ix-xejn Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech qal li lOppo]izzjoni ma kellha ebda prova kontra l-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana u kellha l-[in tirtira l-mozzjoni tag[ha. Min g[amel akku]a kellu l-[in jippruvaha. Francis Zammit Dimech, li hu wkoll i/-Chairman tal-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej, qal li kieku lOppo]izzjoni g[amlet l-istqarrijiet tag[ha kontra Richard Cachia Caruana barra l-Parlament, kieku ;iet [atja ta’ libell. L-Oppo]izzjoni waslet fi stat li tmur il-Parlament, tg[id li trid u ma tippre]enta ebda prova. Francis Zammit Dimech sostna li meta lOppo]izzjoni timxi b’a;ir irresponsabbli, tasal g[al kollox filwaqt li ]ied li r-regoli tal-etika ma kinux segwiti mill-Oppo]izzjoni. “Il-poplu g[andu ji]en u ji;;udika l-a;ir politiku tal-Oppo]izzjoni”, sostna d-Deputat Nazzjonalista. L-opinjonista Lino Spiteri qal li mozzjoni tal-Oppo]izzjoni kienet [ela ta’ [in g[ax fost o[rajn saru diversi mistoqsijiet irrelevanti lil Richard Cachia Caruana.

Hu qal li l-Oppo]izzjoni hi lesta g[al kollox basta tag[ti gambetta; hu fisser lill-Oppo]izzjoni b[ala the worst of Old Labour. “Qed tag[mlu mozzjonijiet opportunisti kontra nies biex issirilhom [sara”, sostna Francis Zammit Dimech. Id-Deputat Nazzjonalista ]ied li wie[ed g[andu ji;;udika lillOppo]izzjoni dwar kif titratta ma’ uffi/jali pubbli/i; qed tag[ti messa;; kontra s-servizz pubbliku u kontra l-Partnership for Peace (PfP). Francis Zammit Dimech staqsa g[aliex din il-mozzjoni ;iet ippre]entata, wara [afna snin wara l-laqg[at tal-2004 li l-Oppo]izzjoni rreferiet g[alihom. Staqsa wkoll g[aliex l-Oppo]izzjoni stenniet seba’ xhur wara li l-Wikileaks ippubblikat id-dokument tag[ha. Ir-ra;uni kienet g[ax kien hemm dikjarazzjonijiet kontra Richard Cachia Caruana mag[mulin minn membru parlamentari tal-Gvern. L-a;ir tal-Oppo]izzjoni qed i[ammar wi// Malta mal-erbat irjie[ tad-dinja. L-Ambaxxatur Cachia Caruana kien qed jipprova jnaqqas l-a;ir [a]in li kien sar minn Gvern pre/edenti.

mozzjoni tag[laq billi titlob lill-Prim Ministru jesi;i rri]enja tal-Ambaxxatur Cachia Caruana. Din tikxef il-veru skop tal-mozzjoni. IlPrim Ministru qal li hi lOppo]izzjoni li ;abet lillParlament f’sitwazzjoni talmist[ija. L-Oppo]izzjoni kellha l-obbligu li tressaq ilprovi biex tissostanzja lakku]i i]da ma ressqitx prova wa[da. Dak li ;ara llum hu ripetaz-

zjoni ta’ dak li ;ara snin ilu meta a;ir tal-Parlament kien dikjarat li ma jirrispettax iddrittijiet tal-bniedem. Id-differenza hi li llum il-Partit Laburista hu fl-Oppo]izzjoni. Il-Prim Ministru staqsa jekk dak li qed jag[mel ilParlament hux qed isir b’sens ta’ ;ustizzja. Il-Parlament qed ji;i ]naturat biex isir attakk personali fuq individwu li qeda d-doveri tieg[u lejn ilpajji].

Il-mozzjoni kienet [ela ta’ [in Din il-mozzjoni kienet ippre]entata biss biex wie[ed jo[loq du[[an skur bi]]ejjed biex jg[atti l-kuntrumbajsa enormi li g[amlet l-Oppo]izzjoni dwar il-Partnership for Peace (PfP). Il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni ma kienet xejn [lief [ela ta’ [in. Dan sostnieh Tonio Borg, il-Vi/i Prim Ministru u Ministru g[allAffarijiet Barranin waqt l-intervent tieg[u fil-Parlament meta saret iddiskussjoni dwar il-mozzjoni talOppo]izzjoni kontra l-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana. Tonio Borg stqarr li din il-mozzjoni, allura, kellha tkun mi/[uda. Il-Vi/i Prim Ministru ]ied li l-mozzjoni kienet perikolu]a, mil-lat pro/edurali, g[aliex flok attakkat Ministru jew politiku accountable bil-Kostituzzjoni lejn ilParlament, g[amlet su;;ett ta’ dibattitu parlamentari l-[idma ta’ uffi/jal pubbliku. Hu qal li l-anonimità tas-Servizz Pubbliku jfisser li l-uffi/jali pubbli/i jag[tu l-pariri u mbag[ad il-Gvern jerfa’ d-decizjoni u jkun hu politikament responsabbli g[aliha. Dan hu tentattiv biex ibiddel din is-sitwazzjoni, li tista` tkun perikolu]a g[as-sistema ta/-?ivil tag[na li l-mozzjonijiet, flok

isiru dwar u jew kontra politi/i, jibdew isiru kontra ambaxxaturi, diretturi, segretarji permanenti u o[rajn. Tonio Borg irrefera g[al dak li qalu kittieba ta’ fehmiet Laburisti li sostnew li l-mozzjoni hi ]baljata u mhix flinteress nazzjonali. Fid-diskors tieg[u, il-Vi/i Prim Ministru sostna li aktar ma sema’ lillkelliema tal-Oppo]izzjoni jitkellmu dwar din il-mozzjoni, iktar wasal g[all-konklu]joni li din mhix mozzjoni dwar l-Ambaxxatur Cachia Caruana i]da hi mozzjoni dwar ilPartnership for Peace, u tentattiv b’ideat skaduti u antiki, imsawra fi ]mien il-Gwerra il-Bierda sabiex jippruvaw jie[du is-sopravvent fil-Partit Laburista. Il-po]izzjoni tal-Partit Laburista, sostna l-Vi/i Prim Ministru, kienet dejjem dik li min imiss mal-PfP ji//appas man-NATO u dan imur kontra n-newtralità ta’ pajji]na. Il-Vi/i Prim Ministru staqsa jekk lOppo]izzjoni g[adhiex kontra l-PfP jew saritx favur; staqsa wkoll kif wie[ed jista’ qatt jittradixxi lil pajji]u fuq xi [a;a, b[as-s[ubija fil-PfP li llum hi a//ettata b[ala xi [a;a tajba anki mill-Oppo]izzjoni!


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

L-Avukat :enerali ji/[ad li kien hemm kumplott kontra l-akku]ati L-Uffi//ju tal-Avukat :enerali qal li mhux minnu li l-allegati vittmi tal-abbu] sesswali f’Dar San :u]epp ftiehmu biex jag[mlu kumplott bejniethom kontra ]ew; eks sa/erdoti g[all-flus u qal li tant kemm kienu ;enwini u leali fix-xiehda tag[hom li rrikonoxxew il;id li g[amlu mag[hom l-istess eks sa/erdoti. Dan [are; meta t-Tnejn quddiem l-Im[allef David Scicluna ssokta l-appell ta’ Godwin Scerri u Carmel Pulis, l-eks sa/erdoti li f’Awwissu tal-2011 kienu kkundannati [ames snin u sitt snin [abs rispettivament b’konnessjoni ma’ abbu] sesswali ta’ subien li kienu jg[ixu fid-Dar ta’ San :u]epp, f’Santa Venera. Patri Carmelo Pulis kien ikkundannat sitt snin [abs wara li nstab [ati li abbu]a minn disa’ subien, tmienja f’Dar San :u]epp u wie[ed fil-Marfa, filwaqt li Patri Godwin Scerri kien ikkundannat [ames snin [abs wara nstab [ati li kkorrompa ]ew; subien. B[al nhar il-:img[a, minbarra ]-]ew; eks sa/erdoti, pre]enti fl-awla g[as-seduta tat-Tnejn kien hemm ukoll fost o[rajn Lawrence Grech, wie[ed mill-allegati vittmi u l-Avukat Patrick Valentino, l-avukat difensur tal-vittmi. L-Avukat Philip Galea Farrugia, li flimkien mal-

Avukatessa Elaine Rizzo qed jidher f’isem l-Avukat :enerali, ikkritika bilqawwa kollha r-rikors li sar mill-Avukati Joseph Giglio u Giannella de Marco g[ax dawn bil-kemm ma allegawx li l-Ma;istrat Saviour Demicoli, li idde/ieda l-ka], idde/ieda kif idde/ieda biex jog[;ob lill-poplu meta sab lill-eks sa/erdoti [atja. Huwa qal li g[alkemm kien hemm diskrepanzi fixxhieda, wie[ed ma jridx jinsa li kien hemm min xehed 18-il sena wara li ;ara l-ka] u peress li l-abbu] kien ;ara iktar minn darba, impossibbli li huma jiftakru e]att dak li g[adda ming[alihom. Fl-istess waqt huwa qal li lfatt li l-vittmi rrikonoxxew li l-eks sa/erdoti g[amlu wkoll il-;id mag[hom juri kemm listess vittmi huma kredibbli u ;enwini. L-Avukat Philip Galea Farrugia qal li te]isti wkoll ittendenza li nies vulnerabbli j[ossuhom qrib ta’ persuni li jabbu]aw minnhom u qal li fil-vittmi kien hemm ta[lita ta’ sens ta’ rabja u m[abba g[al dak li ;ara. Huwa ikkritika lid-Difi]a talli fet[et attakk personali kontra Lawrence Grech u sostna li kieku ma kienx g[alih dan il-ka] baqa’ mistur. Fl-istess waqt ikkritika li]-]ew; appellanti g[allmibeg[da li qed juru fil-kon-

front tal-istess Grech. L-Avukat de Marco, f’dan il-[in o;;ezzjonat bil-qawwa kollha g[al dan u /a[det li hija u l-kollega tag[ha g[andhom xi mibeg[da lejn Grech. Hija qalet li huma kitbu rrikors b’tongue in cheek u b’/ertu sarka]mu fil-konfront ta’ wie[ed mill-vittmi fosthom Grech. Meta l-Avukat Galea Farrugia kompla bir-risposta tieg[u g[ar-rikors, huwa semma l-kwistjoni talkumpens u insista li ma jfissirx li g[ax il-vittmi talbu kumpens ma kinux kredibbli f’dak li xehdu. Huwa qal ukoll li ta[t il-kappa taxxemx kul[add jista’ ji]balja madankollu sostna li kul[add irid jiffa//ja l-li;i u li din qieg[da hemm g[al kul[add inklu] il-membri tal-Kleru. Qabel ma tkellem l-Avukat Galea Farrugia kompla biddifi]a tieg[u l-Avukat Joseph Giglio fejn dan ikkritika xxiehda ta’ tnejn mill-vittmi fil-konfront ta’ Scerri kif ukoll lill-Ma;istrat Demicoli talli dde/ieda l-ka] billi qag[ad fuq /erti stqarrijiet biss. Huwa rrimarka kif Scerri nstab [ati ta’ korruzzjoni ta’ minorenni fil-konfront ta’ vittma minnhom madanakollu l-Qorti tal-Ma;istrati ma sabitux [ati li meta wettaq ilkorruzzjoni ta’ minorenni ma kienx responsabbli mill[arsien tat-tfal. Waqt li qal li dwar dan ilfatt il-Ma;istrat Demicoli ma emminx lil dan l-allegat vittma meta xehed li Scerri kienu jie[u [siebhom, lAvukat Giglio staqsa kemm jista’ jkun minnu meta l-istess vittma qal li s-sa/erdoti kienu

jid[lu fi kmamar fejn kien ikun hemm g[axart itfal biex jabbu]aw minnhom. L-Avukat Giglio qal li lvittmi kellhom /ans jitkellmu ma’ social workers imma qatt ma tkellmu dwar abbu] u lmenta li l-Qorti talMa;istrati ma [aditx kunsiderazzjoni ta’ xhud ta’ foster parent li rribattiet dak li qal vittma ie[or billi qalet li huwa kien jg[idilha kemm kien kuntent f’Dar San :u]epp u li l-‘fathers’ kienu j[obbuh. Waqt li semma kif Scerri g[amel perjodu twil sostanzjali barra minn Malta meta se[[ l-allegat ka], l-Avukat Giglio sostna li m’hemm xejn xi jwassal biex l-istess Scerri kellu jinstab [ati ta’ korruzzjoni ta’ minorenni fil-ka] talvittma li allega li kien imisslu l-parti ;enitali. Il-ka] se jkompli jinstema fis-6 ta’ Lulju li ;ej fejn se jkun imsejja[ biex jixhed ilpre]entatur Lou Bondi u dan biex jikkonferma li kien lawtur ta’ /erti blogs dwar ilka]. L-Avukat de Marco kienet talbet lill-Qorti biex ilpre]entatur jixhed u dan wara li Lou Bondi’ qal li Lawrence Grech gideb kemm-il darba lilu, wara li kien qed jg[inu fuq il-ka] tieg[u u li sa[ansitra l-g[an tieg[u kien li jippubbli/izza l-istorja biex jag[mel il-flus, fejn anke pprova wkoll jie[u flus millBBC biex jippubbli/izza listorja. Wara jer;a’ jkun imiss li]]ew; na[at biex jag[mlu ssottomissjonijiet finali qabel mal-ka] jg[addi f’idejn lIm[allef Scicluna biex jidde/iedi l-appell.

Nirien kbar f’San :wann Pallets u materjal ie[or wasslu g[al nirien kbar filbit[a tal-fabbrika Foster Clarks fiz-zona industrijali ta’ San :wann ilbiera[ waranofsinhar. Apparti mill-pallets, fil-bit[a kien hemm ukoll /ilindri tala/itilena u dan kien ta’ periklu g[all-membri tattifi tan-nar li ssej[u filpost sabiex iwettqu l[idma tag[hom li damet g[addejja ’l fuq minn sieg[a u nofs. Waqt li kienet g[addejja din il-[idma, instemg[u [ames splu]jonijiet ]g[ar i]da fortunatament [add ma we;;a’ f’dan lin/ident. Il-kaw]a ta’ dan kollu g[adha mhix mag[rufa. Fil-post, apparti milli ssej[et l-g[ajnuna tadDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili, issej[et ukoll ambulanza u l-Pulizija li kkoordinat it-traffiku peress li ttoroq tal-madwar kienu mag[luqin g[al xi [in waqt li kienet g[addejja l[idma. B’kollox kien hemm sitt fire engines u erba’ bowsers privati talilma. Diversi nies li marru filpost qalu li n-nar deher minn diversi lokalitajiet madwar Malta.

Trakk jolqot is-saqaf tal-mina tal-Imdina {add ma we;;a’ f’in/ident stramb li se[[ ilbiera[ filg[odu fl-Imdina hekk kif trakk high-up laqat wie[ed mit-travi tassaqaf tal-mina li sservi b[ala entratura g[all-belt kapitali l-antika ta’ Malta. It-trakk g[amel tentattiv biex jg[addi minn ta[t din il-mina g[all-[abta ta’ 11.45 a.m. i]da falla, tant li laqat wie[ed mit-travi, tant li nfet[et iz-zona fejn hemm statwa. Xhieda li raw il-ka] ise[[ tkellmu ma’ INNAZZJON u spjegaw kif il-[oss tal-in/ident kien wie[ed qawwi [afna. Ilmina tinsab fi Triq San Nikola, fl-Imdina. IN-NAZZJON hu infurmat li l-kameras tas-sigurtà li hemm fl-in[awi wasslu biex il-persuna li kien qed isuq it-trakk ;iet identifikata. Il-persuna lesta li t[allas id-danni, anke jekk il-Kunsill Lokali talImdina talab espert biex jag[mel rendikont tal[sarat li saru.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Lokali 7

Malti b’invenzjoni importanti g[as-sigurtà ta’ ajruplani fuq il-mitjar minn Charles Muscat

L-In;inier Andrew Sammut, lecturer fid-Dipartiment tal-Electronic Systems Engineering fl-Università ta’ Malta kien onorat millindustrija internazzjonali talavjazzjoni g[ar-ri/erka tieg[u dwar is-sigurtà tal-ajruplani li biha jistg[u jonqsu b’mod drastiku in/identi bejn ajruplani fuq il-mitjar. Hu ng[ata l-premju William E. Jackson millorganizzazzjoni RTCA ibba]ata fl-Istati Uniti talAmerika li tinkludi esperti internazzjonali minn industriji kbar tal-avjazzjoni b[alma huma Boeing, Rockwell Collins, Honeywell, Lockheed Martin u Garmin kif ukoll istituzzjonijiet ta’ ri/erka b[an-NASA u MITRE u universitajiet ewlenin. Din lorganizzazzjoni tfassal standards ;odda g[as-sigurtà tal-ajruplani. Il-premju William E. Jackson hu premju presti;ju] li jkun ippre]entat kull sena g[al xog[ol e//ellenti flelettronika tal-avjazzjoni u talkomunikazzjoni u sa minn meta beda jing[ata fl-1975, ing[ata biss lil kandidati minn universitajiet fl-Amerika fosthom l-Istitut tat-Teknolo;ija f’Massachusetts, l-Istitut tatTeknolo;ija f’Georgia, l-Università ta’ Stanfrod, l-Università ta’ Ohio u l-Università ta’ Princeton. L-e//ezzjoni kienet fl-1979 meta l-premju ng[ata lil kandidat mill-University College ta’ Londra. Ir-ri/erka li g[aliha ng[ata l-premju kienet ko-finanzjata mill-programm FP6 tal-Unjoni Ewropea u kienet tinvolvi ddisinn ta’ sistema avionic li kapa/i tag[raf il-possibbiltà ta’ in/identi bejn ajruplani fuq il-mitjar. It-teknolo;ija g[andha l-kapa/ità li tiddetermina l-aktar manuvra sigura li l-piloti g[andhom jie[du biex jevitaw xi [abta. Dan jista’ jwassal biex ikunu salvati eluf ta’ [ajjiet ta’ nies kif ukoll miljun ta’ ewro fi

L-In;inier Andrew Sammut jing[ata l-premju William E. Jackson mill-Organizzazzjoni RTCA

[sarat ta’ ajruplani. F’kummenti lil IN-NAZZJON, l-In;inier Sammut qal li bis-sa[[a tal-fondi tal-UE, ir-ri/erka tieg[u bdiet madwar seba’ snin ilu fl-Università. Hu spjega li b[alissa hemm problema li jista’ jkun hemm [bit bejn ajruplani li jkunu fuq il-mitjar. Sal-lum ir-rata medja internazzjonali ta’ in/identi fuq il-mitjar hi ta’ tnejn kuljum, g[alkemm il-ma;;oranza tag[hom ma jwasslux g[al imwiet, korrimenti jew [sarat fuq l-ajruplani. Tlieta fil-mija tal-in/identi huma meqjusa ta’ periklu b’possibbiltà ta’ [bit. Itteknolo;ija li kienet ]viluppata permezz tar-ri/erka mill-In;inier Sammut u li kienet evalwata minn numru ta’ bdoti permezz ta’ simulator, g[andha l-kapa/ità li tnaqqas l-in/identi g[al wie[ed kull biljun titjira u dan billi tag[raf li jista’ jkun hemm in/ident u l-pilota li jkun fil-cockpit ikun infurmat biex jie[u azzjoni immedjata. Il-kumitat tal-g[a]la talpremju William E. Jackson g[a]el ir-ri/erka tal-In;inier Sammut b’mar;ni ta’ aktar minn 20 fil-mija fuq it-tieni kandidat. L-In;inier Sammut ing[ata l-premju waqt is-

simpo]ju annwali ta’ RTCA li sar f’Washington DC fil-bidu ta’ dan ix-xahar. L-In;inier Sammut ippre]enta ir-ri/erka tieg[u b’mod personali f’Settembru tas-sena l-o[ra f’kompetizzjoni b’parte/ipanti mid-dinja kollha. Il-premju li rebah l-In;inier Sammut hu ta’ importanza wkoll g[all-membri tadDipartiment tal-Electronic Systems Engineering flUniversità li w[ud minnhom ilhom involuti fir-ri/erka talavjazzjoni g[al dawn l-a[[ar seba’ snin. Meta beda dan idDipartiment fis-sena 2005, kellu biss ftit ri]orsi dwar irri/erka imma llum ]viluppa u g[andu 14-ir-ri/erkatur u g[andu diversi attivitajiet li la[qu livelli ta’ e//ellenza f’dan il-qasam li jitqabblu tajjeb ma’ universitajiet barranin. L-In;inier Sammut qal li lpremju William E.Jackson hu prova li minkejja li r-ri/erka fil-qasam tal-avjazzjoni flUniversità bdiet ftit snin ilu, di;à la[qet livelli g[olja internazzjonali. Mis-sena akkademika li jmiss l-In;inier Andrew Sammut se jin[atar Kap tadDipartiment tal-Electronic Systems Engineering.

Imniedi kors ta’ ta[ri; g[all-professjonisti fil-qasam tal-onkolo;ija Il-Ministru g[as-Sa[[a, lAnzjani u Kura filKomunità, Joe Cassar, nieda serje ta’ lectures g[at-ta[ri; tal-komunikazzjoni indirizzati biex iservu ta’ ta[ri; ta’ komunikazzjoni g[all-professjonisti fil-qasam tal-onkolo;ija. Il-kors, li qed ji;i organizzat fi/-?entru talOnkolo;ija fl-Isptar Boffa i;ib l-isem ta’ Breaking Bad News u g[andu l-g[an li tobba, infermiera, spi]jara u spe/jalisti li ji;u f’kuntatt mal-pazjenti li jsofru millmarda tal-kan/er, ikunu m[arr;in dwar kif g[andhom jg[addu l-a[bar lilhom u lillfamiljari tag[hom. Joe Cassar semma kif, flesperjenza tieg[u b[ala ministru, sab li [afna millproblemi li n-nies isibu hi biex iwasslu l-messa;; tag[hom. “G[alhekk,” qal ilMinistru, “hu importanti [afna li professjonisti jkunu kapa/i jwasslu l-a[bar

diffi/li u li jifhmu ssitwazzjoni tal-pazjent.” Il-Ministru sa[aq fuq limportanza ta’ dan il-kors li sejja[lu b[ala investiment important [afna g[ax hu investiment fil-bniedem. {afna drabi nitkellmu fuq investiment fil-qasam talkan/er; fuq apparat u //entru ;did tal-Onkolo;ija. Hawn issa g[andna investiment dirett filbniedem, il-bniedem li se jikkomunika l-a[bar malpazjent u familtu, a[bar li mhix fa/li. G[alhekk hu importanti li l-professjonist ikun jaf kif jikkomunikaha g[ax tag[mel differenza kbira lill-pazjent. Dan il-kors hu e]attament hekk. Il-Ministru Joe Cassar, f’isem il-poplu Malti, irringrazzja lil dawk kollha li qed jie[du sehem f’dan ilkors, lid-dipartiment u lilllecturers ta’ din l-inizjattiva po]ittiva u awgura li t[alli [afna frott.

Investiment dirett fil-bniedem, il-bniedem li se jikkomunika l-a[bar mal-pazjent u familtu


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

8 Lokali

Investiment ta’ tliet kwarti ta’ miljun f’restorant fin-Nofsinhar ta’ Malta Is-sidien ta’ restorant f’Marsaxlokk, Iplace, investew madwar €750,000 biex issa sar l-uniku wie[ed f’Malta u t-tmien wie[ed fid-dinja li ju]a sistema ta’ tablets elettroni/i, minflok menus, biex il-klijenti jag[mlu l-ordnijiet tag[hom. B’hekk sar luniku wie[ed f’Malta li ju]a t-teknolo;ija biex isiru l-ordnijiet. L-ewwel restorant ta’ din ix-xorta nfeta[ f’Awwissu 2011 fi New York u sallum wie[ed isib tmienja ta’ dan it-tip madwar id-dinja, fosthom dak ta’ Malta. Madankollu, Iplace hu laktar wie[ed li g[andu menus elettroni/i b[ala area ta[t l-istess saqaf. Is-sid, Omar Azzopardi, qal li parti mill-investiment, bi spi]a ta’ €60,000 minnhom fuq it-teknolo;ija, issarraf biex ir-resorant illum g[andu 75 Ipad g[allklijenti. “L-investiment hu maqsum f’fa]ijiet. Ammont ta’ flus intefqu b[ala kapital inizjali biex inxtraw l-Ipads imma hemm ukoll l-spi]a

rikorrenti g[al-li/enzji tassoftware u]at.” Din il-bidla wasslet biex il-post illum i[addem numru sabi[ ta’ [addiema, 25 impjegat, li minnhom sebg[a huma impjegati fuq ba]i full-time. L-investiment intlaqa’ tajjeb [afna, anke min[abba li l-klijent jista’ jara dak li qed jixtri u allura jevita ssorpri]i. Is-sid qalilna li kien sorpri] [afna kif lanzjani wkoll sabuha fa/li biex ju]aw is-sistema. Wara li l-klijenti jag[mlu l-ordni, ikunu jistg[u jaqraw il-gazzetti internazzjonali kollha li huma installati, jilag[bu xi log[ob jew ja//essaw siti popolari online sakemm jasal l-ikel, dejjem minn fuq l-Ipads. Is-sid qalilna li jemmen li n-Nofsinhar ta’ Malta g[andu postijiet mill-isba[ u ma j[ossx li dawn g[andhom jitqiesu inqas minn in[awi o[ra f’pajji]na. Hu fa[[ar linvestimenti li qed isiru flin[awi g[ax dawn qed iwasslu biex jattiraw dejjem i]jed Maltin u barranin.

Il-Gvern Nazzjonalista ilu jinvesti f’opportunitajiet ;odda fl-edukazzjoni

Kull student, wara li jtemm l-iskola sekondarja, jista’ jkompli l-istudji tieg[u minkejja li ma jkunx kiseb /ertifikati tas-SEC. Il-Gvern Nazzjonalista ilu li investa f’opportunitajiet ;odda fledukazzjoni u g[alhekk illum dawn i]-]g[a]ag[ g[andhom l-opportunità li jkomplu listudju tag[hom fl-MCAST, fl-Istitut tal-Istudji Turisti/i u bil-programm ;did li beda f’din il-le;i]latura, ilYouth.inc, li hu mmexxi millFondazzjoni g[as-Servizzi

Edukattivi. Hekk sa[aq fi stqarrija lMinisteru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol, stqarrija bi twe;iba g[ad-diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat, il{add, f’Birkirkara. IlMinisteru spjega li f’dawn la[[ar ;img[at kien qed isir e]er/izzju ma’ dawk listudenti tal-Form V li mhux se jag[mlu l-e]amijiet tal-O Level tas-SEC biex dawn ikunu m[ajra jid[lu fi programmi li jg[inuhom biex jiksbu l-[iliet me[tie;a biex

ikunu jistg[u jkomplu mexjin ’il quddiem u jkunu impjegabbli. L-istqarrija temmet tg[id li dan l-e]er/izzju qed jitmexxa mill-g[alliema tal-Guidance, Career Advisors, Youth Workers, Counsellors u Social Worker li hemm flg[axar kulle;;i. Fil-;img[at li ;ejjien dawn i]-]g[a]ag[ se ji;u kkuntattjati wie[ed wie[ed biex jing[ataw lg[ajnuna biex jekk jixtiequ, ikunu jistg[u japplikaw [alli jkomplu l-istudji tag[hom.

L-Oppo]izzjoni Laburista tkompli turi li mhix a;;ornata dwar is-sa[[a Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qed ikompli jipprova j[awwad lill-istudenti. Hekk sa[aq fi stqarrija l-Ministeru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u Kura fil-Komunità fi stqarrija bi twe;iba g[al dak li qal ilmexxej Laburista waqt attività politika tal-Partit Laburista. Il-Ministeru qal li mhu se

jinbidel xejn fejn jid[ol ixxog[ol tal-istudenti infermiera matul is-sajf. B’hekk dak li qal il-mexxej Laburista jkompli juri kemm l-Oppo]izzjoni Laburista mhix a;;ornata dwar issa[[a. L-Oppo]izzjoni, sa[qet l-istqarrija, ir/iviet email li lanqas biss indenjat tikkonferma l-kontenut

tag[ha. L-istqarrija ttemm tg[id li dak li se[[ din il-;img[a juri bi/-/ar id-differenza bejn ilGvern u l-Oppo]izzjoni. Filwaqt li l-Gvern [abbar aktar ta[ri; g[all-karrieri filqasam tas-sa[[a biex ilpazjent jinqeda a[jar, lOppo]izzjoni tipprova taqta’ qalb l-istudenti infermiera.

Tinfeta[ karre;;jata ;dida fil-bypass tal-Mellie[a Transport Malta fet[et wa[da mill - karre;;jati g[at - traffiku fil - bypass Ta ’ Pennellu fil - Mellie[a . Din il - karre;;jata nfet[et biex ikun fa/ilitat l - influss tat -

traffiku , b ’ rotta iqsar li tnaqqas il - [in tal ivvja;;ar . Din il - karre;;jata kienet ippjanata li tinfeta[ f ’ nofs :unju wara li ;ie nnutat

volum qawwi ta ’ traffiku fin - na[at ta ’ fuq ta ’ Malta . Ix - xog[lijiet fuq il bypass se jitkomplew matul il - kumplament ta ’ din is - sena .


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Lokali 9

€20,000 mid-Djo/esi ta’ G[awdex g[ad-Dar tal-Providenza

Arriva f’dawn l-a[[ar xhur g[amlet bidliet importanti biex is-servizz ikompli jitjieb

Titjib fis-servizz tal-Arriva permezz ta’ bidliet ]g[ar

Minn nhar il-{add li g[adda, da[lu fis-se[[ numru ta’ bidliet ]g[ar fis-servizz provdut minn Transport Malta. Dawn il-bidliet saru fuq il-[inijiet tar-Rotta X1 f’Malta u r-Rotta 301 f’G[awdex, kif ukoll il[olqien ta’ Rotta 136, servizz ;did bejn {al G[arg[ur u Birkirkara. Dawn il-bidliet idda[[lu wara diskussjonijiet li se[[ew bejn Arriva, Transport Malta u l-Kunsilli Lokali ta’ {al G[arg[ur, kif ukoll grazzi g[al informazzjoni mill-pubb-

liku, b’mod partikulari dawk li jaqsmu bejn Malta u G[awdex. Il-[inijiet mibdulin fuq Rotta X1 u Rotta 301 se ji]guraw li jkun hemm qbil a[jar bejn il-[inijiet meta jasal u jitlaq il-vapur t’G[awdex u l-[inijiet x[in jaslu u jitilqu l-karozzi tallinja mi/-?irkewwa u lIm;arr G[awdex. B’hekk, dawk il-persuni li jaqsmu bejn i]-]ew; g]ejjer, kemm fuq xog[ol kif ukoll g[all-pja/ir, ikunu jistg[u jiddependu minn servizz tal-linja dejjem

a[jar. Min-na[a l-o[ra, ir-rotta l;dida 136 in[olqot wara diskussjonijiet mal-kunsill lokali ta’ {al G[arg[ur u residenti tal-in[awi, u tipprovdi servizz bejn {al G[arg[ur u Birkirkara kull 60 minuta, blewwel vja;; jitlaq minn {al G[arg[ur fis-6.32 a.m. Din irrotta se titlaq minn [dejn ilknisja ta’ {al G[arg[ur, tg[addi minn [dejn il-knisja tan-Naxxar u l-Mosta Technopark, u mbag[ad tkompli lejn Birkirkara minn Triq il-Mosta u Triq Naxxar.

Servizz spe/jali mill-Arriva g[all-Isle of MTV G[all-kun/ert Isle of MTV li se jsir nhar it-Tlieta, 26 ta’ :unju fuq il-Fosos talFurjana, Arriva se tkun qed toffri servizz spe/jali round trip g[all-prezz ta’ €2.50. Dan wara li ntla[aq ftehim bejn Arriva u l-Awtorità Maltija g[at-Turi]mu b’servizz mil-lokalità tieg[ek

sal-Furjana u wkoll lura lejn il-lokalità wara l-kun/ert, kollox b’biljett u prezz wie[ed. Is-servizz spe/jali ta’ bil-lejl se jopera minn nofsillejl bl-a[[ar karozzi jitilqu fis-1.30 a.m. wara lkun/ert. Dawn il-biljetti jistg[u jinxtraw minn qabel mill-bil-

jetteriji kollha tal-Arriva filbelt Valletta, Tas-Sliema, Bu;ibba u l-Ajruport, kif ukoll minn bejjieg[a tal-biljetti tal-Arriva li se jkunu f’diversi lokalitajiet madwar Malta u G[awdex. B’kollox se jkun hemm g[axar rotot li jkopru 56 lokalità.

Id-Djo/esi ta’ G[awdex g[addiet /ekk ta’ €20,000 lid-Dar tal-Providenza li n;abru mid-djo/esi filkampanja li saret minn RTK4 Charities fl-open day li saret fid-Dar flewwel ta’ Jannar li g[adda. Dan sar is-Sibt waqt ]jara li Monsinjur Isqof Mario Grech g[amel fidDar fis-Si;;iewi. Hu ltaqa’ mar-residenti tad-Dar kif ukoll mal-care workers li ja[dmu hemm. Tkellem ukoll mad-Direttur, Fr Martin Micallef u mal-kollaboraturi tieg[u. F’kelmtejn li g[amel li]]g[a]ag[ li b[alissa qed jit[ejjew g[all-maratona tal-volleyball li se ti;i organizzata b’risq l-istess

dar, l-Isqof Mario Grech qal li f’so/jetà li aktar ma tmur qed issir individwalista, hu ta’ min ifa[[ar u jinkora;;ixxi dan il-;est sabi[ ta’ volontarjat b’risq g[an tassew nobbli. Huwa semma wkoll kemm hija g[a]i]a din idDar tal-Providenza g[asso/jetà Maltija u [e;;e; lill-Maltin u l-G[awdxin kollha biex jibqg[u isostnuha fil-missjoni qaddisa tag[ha. Matul i]-]jara, l- Isqof Grech kien akkumpanjat mill-Kanonku Dun Mikiel Borg, Direttur tal-Uffi//ju ta’ Promozzjoni Umana tad-Djo/esi ta’ G[awdex u minn Dun Eddie Zammit, Assistent Personali tieg[u.

G[asfur ;did ibejjet f’Malta BirdLife Malta [abbret li tista’ tikkonferma li g[allewwel darba f’Malta, ilKapiniera (Blackcap) bejtet f’Malta. Il-bejta, misjuba mill-ornitologu ta’ BirdLife Malta, Raymond Galea u ibnu Nicholas, kien fiha ]ew; flieles di;à faqqsu waqt li l;enituri kienu ftit ’il bog[od josservaw din il-bejta. Kemm il-mara u r-ra;el ta’ din l-ispe/i jitimg[u li]-]g[ar tag[hom matul l-ewwel ;imag[tejn sakemm il-flieles itellg[u l-ewwel rix u jkunu jistg[u j[allu l-bejta. Il-Kapiniera, g[asfur talg[ana, ibejjet fl-Ewropa kontinentali b[all-Italja u Sqallija. F’Malta, il-Kapiniera tpassi

fir-rebbieg[a u l-[arifa. Diversi rekords juru li xi g[asafar ta’ din l-ispe/i qattg[u ix-xitwa fil-g]ejjer Maltin imma din hi l-ewwel darba li par bejjet b’su//ess f’Malta. Il-flieles ;ew immarkati permezz ta’ /urkett b[ala parti mill-istudju xjentifiku tal-BirdLife Malta. Dan listudju hu parti minn skema tal-Unjoni Ewropea li tag[ti lok biex l-ornitologi jsegwu lmoviment u jitg[allmu i]jed dwar l-im;iba u /-/iklu tal[ajja ta’ din l-ispe/i. Minn studju fuq i/-/rieki ta’ g[asafar ta’ din l-ispe/i, jidher li dan l-g[asfur li jg[addu minn fuq il-g]ejjer Maltin ;ew irrekordjati wkoll fi tmien pajji]i Ewropej o[ra.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

10 Intermezz

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Fl-isfond ta’ kontroversji politi/i kbar u l-log[ob tal-EURO 2012, l-Ukrajna ti//elebra l-100 anniversarju tal-artist nazzjonali tag[ha Tartakovski> L-artist tal-umli u l-anonimi

Fl-isfond tal-EURO Cup 2012, l-Ukrajna spi//at fl-a[barijiet internazzjonali g[ar-ra;unijiet il-[]iena kollha. Qabelxejn hemm l-abbu]i fuq il-mexxejja tal-Oppo]izzjoni Oran;jo, Julia Timoshenko, tiskonta seba’ snin [abs fuq akku]i li [afna pajji]i, inklu] ir-Russja u l-Istati Uniti, jemmnu li huma stigati politikament. Ming[ajr ebda privatezza

Ritratti kbar bil-kulur li daru d-dinja, juruha bi tben;il kbir f’]aqqha u dirg[ajha, filwaqt li rapporti o[ra ]velaw li lanqas qed ikollha l-privatezza li tkun invistata u kkurata mit-tabib :ermani] tag[ha fl-isptar mag[]ul mill-Gvern. Waqt il-kura medika tag[ha, qed tkun mg[assa kontinwament bil-kameras. Uffi/jali g[oljin tal-Unjoni Ewropea, fosthom Josè Manuel Barroso, kif ukoll il-gvernijiet talAwstrija u l-Bel;ju, [abbru pjani biex jikkan/ellaw i]-]jarat tag[hom fl-Ukrajna. Min-na[a l-o[ra, Angela Merkel wissiet li mhijiex se ]]ur l-Ukrajna jekk l-affarijiet dwar Julia Timoshenko ma jinbidlux. Imbag[ad hemm il-protesti qawwija li qed isiru mill-grupp femminista FEMEN, li qed jakku]a lillorganizzaturi tal-Koppa 2012 li jridu jippromwovu l-industrija tas-sess fl-Ukrajna. F’rapporti sensazzjonali, t[abbar kif attivista prominenti tal-grupp, b’sidirha barra u bi kliem oxxen fuq ;isimha, attakkat u tefg[et mal-art, waqt il-ftu[ ta’ esibizzjoni, it-trofew li se jing[ata g[allEURO 2012. FEMEN qed tg[id li l-kompetizzjoni tal-futbol f’pajji]ha se ]]id il-prostituzzjoni. :ojjell ta’ kultura

L-Ukrajna te[tie; il-pro;ett kal/istiku anki millaspett ekonomiku, filwaqt li tittama li ;eopolitikament, il-Euro 2012 se jqarribha lejn il-komunità Ewropea. It-turnament mhux ;ej b’xejn g[allUkrajna, hekk kif il-pajji] jistima li se jintefqu 14-il biljun dollaru fuq il-kompetizzjoni Ewropea. I]da l-Ukrajna mhix biss il-kunflitti politi/i jew labbu]i fuq Julia Timoshenko. Lanqas mhi biss ilprotesti tal-femministi u l-industrija tas-sess. U lanqas mhi biss l-4.3 biljun dollaru li ntefqu g[all-istadiums biss, fi klima ta’ diffikultajiet finanzjarji kbar. L-Ukrajna hi wkoll ;ojjell ta’ kultura, minn galleriji impressjonanti sa ]ifniet etno-kulturali mirre;juni kollha; minn arti reli;ju]a unika (l-ikoni bdew f’dak il-pajji]) sal-arti folkloristika rikka u kkulurita. Anki l-arti teatrali hi fost l-aqwa tal-Ewropa talLvant, b’mhux inqas minn 91 formazzjoni palkoxenika professjonali. L-Ukrajna g[andha wkoll luniku mu]ew fid-dinja b’kollezzjoni straordinarja ta’ pjanski, bajd tradizzjonali tal-G[id. L-artist Lhudi-Ukrajn

Issa din is-sena, apparti l-kontroversji politi/i u lEURO 2102, l-Ukrajna qed ti//elebra l-100 anniversarju mit-twelid ta’ Isak Josifovich Tartakovski, pittur eminenti ta’ nisel Lhudi-Ukrajn. Il-kwadri ta’ dan l-artist realistiku, li [afna jqisuh b[ala l-aqwa wie[ed tal-era Sovjetika, daru lEwropa tal-Lvant kollha kemm hi u jintwerew ta’ spiss u esklussivament fit-33 mu]ew li je]istu filpajji]. Isak Josifovich Tartakovski (1912-2002), kien inqabad u n]amm pri;unier mill-:ermani]i. Hu rnexxielu ja[rab u ng[ata kenn minn familja Ukrajna, li [biet ukoll lill-familja tieg[u kollha. L-artist imbag[ad i]]ewwe; lil bint dawk li salvawh billi ]ammewh mo[bi.

Tartakovsky> Ritratt ta’ Bidwi (1962)

Il-“karriera” ta’ dan l-artist tista’ tg[id li bdiet meta kien g[adu tifel: missieru nefaq l-a[[ar ftit li kellu m;emma’ biex jixtrilu ktieb dwar img[allmin tal-pittura Rinaxximentali Taljana u l-artist ma damx ma beda jistudja u jirriprodu/i l-kapulavuri ta’ dik l-epoka. It-tifkiriet ta’ dawk is-snin torja baqg[u f’mo[[ Isak Josifovich Tartakovski, anki meta kiber u xja[. Ludmilla Kovalska, ri/erkatri/i anzjana fil-Mu]ew Nazzjonali tal-Arti fl-Ukrajna, tg[id hekk dwar lartist: “Na[seb li l-aqwa ta’ Isak Tartakovski jinsab fir-ritratti li pprodu/a. Kull ritratt juri l-ispirtu ta’ artist kontemporanju. “Kull su;;ett li kien ikollu qudddiemu, l-artist kien jipprova jag[tih jew jag[tiha arja kontemporanja, l-ispirtu tas-seklu g[oxrin.” Esperta o[ra, Valentina Jefremova, tosserva li minbarra r-ritratti, li l-artist kien ja[dem fuqhom kuljum, Isak Tartakovski pitter bosta kwadri temati/i, mimlijin asso/jazzjonijiet man-natura u l[ajja b’mod ;enerali: “Dawn huma xog[lijiet ta’ ener;ija kbira, ;ejjin mill-bjar imma;inattivi talartist, xog[lijiet distinti, fugurattivi u metafori/i flistess waqt.” M’hemmx dubju, tg[id l-esperta, li dawn huma xog[lijiet li se jkomplu jispiraw ;enerazzjonijiet s[a[ ta’ artisti Ukrajni.

kemm tas-su;;ett kif ukoll tieg[u nnifsu, tant li bintu tg[id li [oloq “djalogu intern” mal-karattri u mieg[u nnifsu b[ala artist ta’ sensibbiltà kbira. Hi osservat ukoll li meta t[ares lejn irritratti ta’ missierha, tkun qisek qed tara ti]viluppa quddiem g[ajnejk l-istorja talpajji]. Isak Tartakovski ma pittirx biss nies minn prominenti jew mi/Mario Azzopardi /irku familjari jew marpardi@maltanet.net mill-kamp tal-kultura. G[alih, kul[add, anki l-umli u l-fqar, kienu su;;etti le;ittimi. Bosta mill-kwadri tieg[u juru nies anonimi, bla [add ma jaf min huma. Jekk jolqtu xi [add (bidwi, ba[[ar, sajjied, e//) kien jo[ro; il-kaxxa tal-ilwien u l-paletta u jpittru dak il-[in stess, anki f’sieg[a. I]da f’ka]i o[ra, il-pittura setg[et te[odlu ;ranet s[a[, anki l-;img[at: “Kollox kien jiddependi middinamika emottiva bejn l-artist u min qed jippu]alu.” Ir-rapport kellu, ne/essarjament, jinbidel fi djalogu. Bintu tg[id li kien ipitter kullimkien, fit-triqat, fit-tren, waqt il-kun/erti: f’kelma wa[da, ikun fejn ikun, kien jo[ro; il-pitazz u jpin;i bil-lapes, u mbag[ad jittrasforma d-disinn f’kanvas. Lejn tmiem [ajtu, Isaak Tartakovski tbieg[ed mill-“kumplikazzjoni” tar-ritratt u kkon/entra fuq xenarji trankwilli min-natura jew fuq pajsa;;i li juru l-ir[ula tal-pajji].

X’qalet bint l-artist

Skont artiklu kommemorattiv li deher fil-gazzetta Ukrajna, Il-Jum, bil-firma ta’ bint l-artist, Olenka Tartakovski, li hi wkoll pittri/i, Isak Tartakovski ma skopriex l-istil uniku tieg[u mill-ewwel. Wara s-sensiela tar-riproduzzjonijiet klassi/i, kien jamira [afna x-xog[ol tal-Ispanjol Velsquez, imbag[ad qaleb g[all-impressjoni]mu. L-istil beda j[addmu g[ar-ritratti u aktar ma jg[addi ]-]mien, lartist aktar beda jfittex l-element psikolo;iku tassu;;etti tieg[u. Minn hemm ’il quddiem beda jfittex fl-intern

Olenka, bint l-artist (1964)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Opportunitajiet g[alik

Il-Kulle;; Malti g[all-Arti, ix-Xjenza u tTeknolo;ija, istituzzjoni edukattiva mag[rufa b[ala l-MCAST, illum kiber u sar università o[ra ta’ tag[lim li bis-sa[[a tag[ha qed ji]diedu lopportunitajiet ta' studju u ta[ri; f’pajji]na li jwasslu g[al aktar opportunitajiet ta’ xog[ol g[a]-]g[a]ag[ u l-[addiema. Xog[ol li g[alih hemm pagi tajbin.

pajji]na fis-settur tal-edukazzjoni biex iwie;eb g[all[ti;iet tal-industrija u tas-suq tax-xog[ol. B’mod partikulari l-investituri jag[]lu li jinvestu f’Malta fuq kriterju importanti – ir-ri]orsa umana. Il-[addiema, li llum [afna minnhom huma spe/jalizzati b’/ertifikati fil-qasam tal-[iliet tag[hom, huma s-sa[[a talkompetittività ta’ pajji]na.

L-MCAST storja ta’ su//ess frott il-politika tal-PN Pagi tajbin g[ax hi l-industrija li llum qed ta[dem flimkien mal-MCAST biex hi stess ikollha [addiema kapa/i u kwalifikati. Tant kemm qed ta[dem vi/in lMCAST li sa[ansitra f’/ertu oqsma ta’ ta[ri;, lindustrija tkun di;à lesta li toffri xog[ol waqt li listudenti jkunu g[adhom fl-istudji tag[hom. Dan g[aliex l-MCAST ]viluppa f’istituzzjoni li tag[ti ser[an il-mo[[ li min jinvesti f’pajji]na se jsib [addiema kapa/i. Hu b’din il-vi]joni li l-MCAST illum hu storja ta’ su//ess. B’kollaborazzjoni mal-industrija, qed jin[olqu aktar postijiet tax-xog[ol. F'oqsma ta’ spe/jalizzazzjoni li l-industrija riedet tid[ol fihom, lewwel pass kien il-kollaborazzjoni mal-MCAST. Kienu diversi l-korsijiet, anke dawk fuq ba]i parttime, li l-MCAST nieda u offra g[ax kien hemm ittalba mill-industrija. Korsijiet li g[enu lill-industrija to[loq [addiema kapa/i f’oqsma spe/jalizzati taxxog[ol. Din hi l-mixja ’l quddiem li qieg[ed jag[mel

Kampus ;did fl-MCAST g[al 10,000 student Dan hu pass ie[or importanti fl-istrate;ija talGvern Nazzjonalista favur i]-]g[a]ag[, favur il[addiema, favur il-familji tag[na. Il-kampus il-;did tal-MCAST b’investiment ta’ €120 miljun, hu investiment fil-futur ta’ pajji]na. Investiment g[al aktar opportunitajiet ta’ xog[ol. Aktar xog[ol b'pagi tajbin. Investiment biex ikunu aktar l-istudenti u l[addiema li jibqg[u jistudjaw u javvanzaw fixxog[ol tag[hom tul [ajjithom. L-ewwel fa]i tal-kampus il-;did tal-MCAST tifta[ fis-sena skolastika li jmiss. Dan hu investiment li jkun di;à la[[aq €22 miljun. Minn dawn, €9.6 miljun pajji]na se jakkwistahom mill-fondi Ewropej g[ax Malta hi msie[ba fl-Unjoni Ewropea. Il-kampus il-;did tal-MCAST qieg[ed jinbena f’fa]ijiet differenti biex ikun jista’ jintu]a waqt li jkun qed jinbena. Il-kampus il-;did se jinbena millKnisja ta’ Sant’Antnin f’G[ajn Dwieli sax-Xatt talMarsa fejn se jinbena l-Istitut Marittimu b’a//ess dirett g[all-ba[ar. Permezz ta’ dan il-kampus ;did, lMCAST se jkun jista’ jilqa’ fi [danu 10,000 student

full-time u eluf o[ra part-time. Kampus ;did li se jo[loq villa;; ie[or ta’ opportunitajiet ta’ xog[ol g[a]-]g[a]ag[ u g[all-[addiema. L-MCAST ]viluppa f’pilastru importanti fissistema edukattiva u pilastru daqstant importanti g[all-industrija u g[ax-xog[ol f’pajji]na. Hu investiment fi pro;ett ie[or li bis-sa[[a tieg[u, i]]g[a]ag[ u l-[addiema li jfittxu korsijiet part-time biex jit[arr;u f’aktar [iliet u jiksbu aktar kwalifiki, jaspiraw g[al xog[ol a[jar u b’pagi tajbin. Il-Kulle;; tal-MCAST hu verament istituzzjoni li qed tifta[ il-bibien bera[ lil [afna ]g[a]ag[ li qed jag[]lu li jkomplu jit[arr;u u jiksbu kwalifiki u /ertifikati. Dan hu investiment ie[or g[all-;ejjieni ta’ pajji]na grazzi g[all-vi]joni tal-politika tal-Gvern Nazzjonalista. Gvern Laburista kien g[alaq il-bibien ta’ din l-istituzzjoni edukattiva. Gvern Laburista ma kellux vi]joni fit-tul u lanqas ma kien kapa/i jo[loq l-opportunitajiet g[a]-]g[a]ag[ tag[na biex iwassluhom g[al xog[ol u xog[ol b’pagi tajbin.

L-aqwa u l-a[jar g[a]-]g[a]ag[ L-investiment qawwi tal-MCAST f’kampus ;did u attrezzat g[all-[ti;iet tal-istudenti, hu pro;ett ie[or ambizzju] tal-Gvern Nazzjonalista li se jag[mel qab]a o[ra fil-kwalità tal-edukazzjoni li noffru. Il-Gvern Nazzjonalista jrid l-aqwa u l-a[jar biex iwassal li]-]g[a]ag[ tag[na mhux biss biex ikollhom il-kwalifiki, i]da wkoll jiksbu xog[ol b’pagi tajbin u kwalità tajba f’[ajjithom.

Kunflitti passati – Cape of Good Hope 1. B[al diversi so/jetajiet o[ra, a[na wkoll kundizzjonati fuq livell politiku. Kundizzjonati mill-fatti passati nfushom u l-iktar millinterpretazzjoni tag[na tag[hom. F’dan, dak li se[[ se jibqa’ ballun li jinxe[et min-na[a jew o[ra tal-partiti politi/i, u fuq dan ma hemmx [afna x’wie[ed jg[id. Jibqa' jse[[

Dak li ;ara qabilna, jew li rajna jse[[ direttament quddiemna, jibqa’ fin-nofs. Hemm diversi fa//ati li jridu jo[or;u l-[in kollu. Hemm dawk li jutilizzaw forom ta’ per/ezzjonijiet ta’ dak li se[[ sabiex iqajmu f’dak li ja[sbu f’rashom entu]ja]mu, ]elu, na[a jew o[ra. Vi]joni ta’ mumenti stori/i li jew jin[ar;u mill-kuntest tag[hom inkella, jew flimkien ma’, jispi//aw ji;u mpittra ma’ xi fa]i politika tad-deheb. Kemm hu g[alija ]baljat li flok wie[ed ja//etta li kienu saru ]balji, ji;u mfissra f’termini ta’ komportament tajjeb. Mhux talli ma tikkundannax talli ti;;ustifika artifi/jalment u meta twettaq dan, sfortunatament ter;a’ tikkundizzjona ru[ek li twettaq azzjonijiet ;odda li huma zbaljati.

2. Fl-a[[ar tal-kontinent Afrikan hemm punt imsejja[ fid-dinja Anglo-Ewropea b[ala Cape of Good Hope, Capo di Buona Speranza. Fil-parti t’isfel nett tal-pajji] ta’ Nelson Mandela g[andek mument kritiku g[al kull min ikun qieg[ed fil-ba[ar. }ew; o/eani jiltaqg[u bilforza tag[hom tal-;urnata. Kull ba[ri jag[raf li hu l-iktar punt delikat, perikolu] sakemm tasal g[alih u wara taqb]u. Il-kaptan verament jittama li jaqb]u, fissogru materjali u fi]iku li fih u proprju g[alhekk li l-Ispanjoli kienu sej[ulu Capo de los Tormientos, Kap tat-Tempesti. F’dan, ix-xenarju politiku tag[na jittrasforma ru[u kontinwament f’dawn ]-]ew; forzi o/eani/i li jridu ja[btu g[al xulxin f’dan il-punt li minnu jridu jg[addu diversi. Daqqa jaqb]u u daqqa jin[akmu. Daqqa sejrin lejn il-Lvant u daqqa lejn il-Punent. Tg[arbel l-interpretazzoni passata 3. Nag[raf dan is-sens stramb ta’ tribali]mu fejn kull parti trid

tirrepeti u ssostni, ming[ajr ma hi stess tg[arbel interpretazzjoni passata ta’ fatti li se[[ew. Hemm abbu] morali u xkiel mentali f’dan il-pro/ess. Insulti reklamati,

allegazzjonijiet ta’ a;ir ]baljat jitilg[u minn mument g[allie[or mi]-]ew; na[at tal-Kap tat-Tempesti. Illum g[andek diversi stori/i li g[amlu [ilithom biex jix[tu dawl u aktar fatti minn dawk mag[rufa fuq dawn it-tip ta’ aggravji. Il-verità te]isti, biex tanalizzaha u ssir tafha kollha hemm pro/ess twil li mhux ne/essarjament tasal g[alih kompletament, imma hemm qieg[ed. Fuq dan i]da hemm min jibqa’ jitma' lis-segwa/i “fatti” li huma biss parti millinterpretazzjoni tax-xenarju s[i[. 4. Il-passat insemmih, i]da rari [afna fil-kuntest ta’ “tg[ajjir” politiku. Nemmen li qieg[ed hemm, irid ji;i rispettat, imfakkar u mhux strumentalizzat. Meta, kif se nirreferi f’dan l-artiklu g[allpassat, nassigura li nag[mlu b’impenn lejn il-fatti li rajt u li ;arrabt. Hemm punt li g[adu mhux superat f’dan il-kuntest. L-eventi li se[[ew bejn l-1981 u l-1987 huma f’memorja kollettiva. U[ud fuq na[a, b[ali, rawhom f’dak li kienu u huma. Hemm i]da dawk li jridu jsibu ra;uni ta’ interpretazzjoni po]ittiva g[al dak li ma kienx. Hemm xkiel intellettwali fl-anali]i, fil-b]onn li wie[ed ji;;ustifika l-[a]in, inkella a[jar fil-fatt li [add ma

jkun jista’ ja//etta li partit ]balja min[abba n-na[a l-o[ra.

Spjegazzjoni li mhix manipulata 5. Il-poplu tag[na qieg[ed ma]-]mien jiddejjaq iktar minn dan il-pro/ess retrogradu li flok jersaq ’il quddiem, jieqaf filpassat. Il-pajji] g[andu b]onn ta’

iktar spjegazzjoni li mhix kontrollata jew manipulata. Le, mhijiex kwistjoni ta’ Kummissjoni tal-Verità u Rikon/iljazzjoni ta’ Mandela u Desmond Tutu, imma ta’ pass iktar ’il quddiem. Il-maturità politika tista’ twassal g[al dan ferm iktar malajr u direttament. G[arfien a[jar ta’ punti ta’ opinjoni differenti fuq fatti li se[[ew. Na//ettaw ming[ajr ma jsiru punti ta’ firda kontinwa. Mhux anqas kwistjoni li ma tissemmiex, li tintilef, imma ta’ iktar verità, iktar o;;ettività u lok ta’ riflessjoni sabiex dak li se[[ nassiguraw ilkoll li ma jer;ax ji;ri. 6. Forsi preambolu twil g[alija li nersaq sabiex nirre;istra li llum it-Tlieta, 19 ta’ :unju hu l-25 anniversarju minn jum iswed g[al pajji]na. Fl1987, xahar wara l-elezzjoni ;enerali, ;abra ta’ persuni da[lu fil-Qorti, [adu l-li;i b’idejhom u

minn Carm Mifsud Bonnici

farrku, [arqu u qattg[u kemm fel[u. Jum imsa[[ab, b’xita qliel li fih il-Korp tal-Pulizija sab ru[u ta[t il-Kmandant talArmata, wie[ed li ;ieb parali]i ;enerali fil-pajji]. Mument meta kien hemm sens s[i[ fl-g[aqda tal-;ustizzja u l-intern kontra kull illegalità, vjolenza u arroganza. Kien dak il-mument, Capo de los Tormientos, g[al pajji]na. X’destin kien g[alija u g[al marti li kellna proprju f’dak iljum iffissata d-data ta]-]wie; tag[na^ Jg[addu s-snin u l-istess id, kundizzjonata mill-mentalità passata, ner;a’ nsibha ma’ saqajja.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

12 Ittri

Xog[ol ;did ta’ toroq fis-Simar u fix-Xemxija Sur Editur, Il-Kumitat Sezzjonali Partit Nazzjonalista ta’ San Pawl il-Ba[ar jixtieq jirringrazzja lill-Gvern /entrali tat-tqeg[id ta’ sistema tad-drena;; u tal-bini mill-;did ta’ dawn i]]ew; toroq. Ix-xog[ol li qed jitwettaq b[alissa seta’ jsir billi ]viluppatur li kien qieg[ed ji]viluppa medda ta’ art kbira fi Triq is-Simar lesta u g[alhekk it-triq setg[et tinbena mill-;did. B’ri]ultat ta’ dan ix-xog[ol ir-residenti ta’ dawn i]-]ew; toroq se jkollhom triq di/enti kif suppost u b’hekk l-istess triq tkun tista’ titgawda g[as-snin li ;ejjin.

Nikkonfermaw li dan ix-xog[ol qed isir mill-Gvern /entrali biss. Fl-istess [in tajjeb wie[ed ifakkar lir-residenti li min qed jipprova jirkeb fuq dan ix-xog[ol biex jie[u mertu li mhux tieg[u lanqas biss qed jinforma lir-residenti li dan ix-xog[ol qed isir mill-Gvern /entrali, u minn [add aktar. Filwaqt li nissimpatizzaw mal-fatt li r-residenti kellhom jg[addu minn ]mien diffi/li min[abba l-istat tal-istess toroq wie[ed jispera li dan ix-xog[ol ma jdumx ma jitlesta. Joseph Vella

Kumitat Sezzjonali Partit Nazzjonalista San Pawl il-Ba[ar

Il-bieb ta’ Sant’An;lu

Sur Editur, A[bar ta’ pja/ir kienet dik minn Heritage Malta dwar il-pro;ett g[al restawr tal-forti. Nifhmu li dan ikun pro;ett li jie[u ]-]mien. Nifhmu wkoll li Heritage Malta b[alissa g[addejja b’restawr talfa//ati tal-Palazz tal-Inkwi]itur biex dawn la jkunu lesti jie[du ddehra b[all-fa//ata ta’ Kastilja tal-Belt. Tassew li fil-Kottonera qed isir xog[ol kbir, minkejja t-tfixkil li dejjem jinqala’, u g[alhekk ma tismax g[ajr tgergir. {add ma jara l-parti t-tajba. Donnu li bosta g[andhom g[amad. Imma hawn jien ukoll irrid nilmenta. Il-bieb tal-injam ta’ Sant’An;lu jinsab mormi fil-Carpentry Workshop tal-Marsa. Ktibna dwaru kemm-il darba. Imma jidher li [add ma ta kas. Possibbli ma jsibux trasport u jin;abar f’post xieraq biex meta jasal il-waqt isib postu? Jew g[all-Birgu kollox jibqa’ g[addej sa ma jisparixxi, kif sparixxiet il-qanpiena tal-arlo;; tal-pjazza? Il-patrimonju storiku tal-Birgu dejjem jittiekel u jitnaqqar. Il-Birgu Lorenzo Zahra

Jum spe/jali fil-Fgura Sur Editur, Nhar il-{add 27 ta’ Mejju, kienet ;urnata spe/jali g[allParro//a tal-Fgura kif ukoll g[as-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl. Dakinhar Bro Clinton Farrugia MSSP, ]ag[]ug[ ta’ 27 sena millFgura g[amel il-professjoni perpetwa fi [dan is-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl. Permezz ta’ din il-professjoni huwa kkonsagra ru[u lil Alla u wieg[ed li g[al [ajtu kollha jg[ix il-voti tal-faqar, kastità, ubbidjenza u li jmur kull fejn is-so/jetà te[tie; ilpre]enza tieg[u. Nie[u l-okka]joni biex ng[id prosit lil kull min ta ssehem tieg[u f’din i/-/elebrazzjoni. Kienet mhux biss /elebrazzjoni sabi[a imma wkoll esperjenza mill-isba[ tal-pre]enza ta’ Alla. F’isem il-komunità parrokkjali talFgura nawgura lil Clinton u nweg[duh it-talb tag[na, u nitolbu lil Alla, u lil Ommna Marija sabiex i]]ommu jdejhom fuqu fil-mixja tieg[u, u qatt ma jaqta’ qalbu anke jekk forsi mhux dejjem tkun fa/li. Nitolbu wkoll g[all-aktar vokazzjonijiet, kemm sa/erdotali kif ukoll reli;ju]i, u nitolbu g[al-dawk i]-]g[a]ag[ li qed ji;u msej[a, imma qed isibuha diffi/li biex jg[idu iva, biex b’;enero]ita kbira jwie;bu g[as-sej[a li l-Mulej ikun qed jag[mlilhom. Louis Cutajar

Il-Fgura

L-ittri f’din il-pa;na

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lillEditur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@ media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

13

Spanja u l-Italja jibqg[u g[addejjin

Ramos u Torres jg[lew mal-Kroat Vida

Antonio Cassano (Italja)

Nicklas Bendtner sospi] log[ba

shorts li fuqu kellu l-isem tal-kumpanija Irlandi]a tal-im[atri, Paddy Power. Min[abba li d-Danimarka ;iet eliminata millEuro dan se jiskonta din il-partita fir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-2014 li tibda f’Settembru li ;ej. L-attakkant Dani] g[andu tlett ijiem /ans biex jappella din idde/i]joni.

L-attakkant tad-Danimarka Nicklas Bendtner ;ie sospi] partita u mmultat €100,000 min[abba li dan, i//elebra gowl kontra l-Portugall, billi kixef il-boxer shorts li fuqu kellu isem ta’ kumpanija Irlandi]a. Li player juri flokkijiet jew qliezet tad-ditta hu kontra r-regoli tal-UEFA. Hekk kif Bendtner skurja t-tieni gowl kontra lPortugall dan g[olla l-flokk u deher il-boxer

LOG{OB G{AL-LUM GRUPP D Donetsk

8.45pm Ingilterra v Ukrajna (Diretta TVM2)

GRUPP D Kiev

8.45pm }vezja v Franza (Diretta TVM)

Ri]ultati, klassifiki u programm Grupp A Rep. ?eka Gre/ja Russja Polonja

L

Grupp B R

D

3 2 0 3 1 1 3 1 1 3 0 2

T

1 1 1 1

F

4 3 5 2

K

5 3 3 3

Pt

6 4 4 2

- -

- -

12 06 12

Gre/ja v Rep. ?eka Polonja v Russja - -

16 06 12

Rep. ?eka v Polonja Gre/ja v Russja

Grupp C R

D

T

F

09 06 12

1-1 4-1 1-2 1-1 1-0 1-0

Olanda v Danimarka :ermanja v Portugall - -

13 06 12

Danimarka v Portugall Olanda v :ermanja - -

17 06 12

K

Pt

3 3 0 0 5 2 9 3 2 0 1 5 4 6 3 1 0 2 1 5 3 3 0 0 3 1 5 0

- -

08 06 12

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka

:ermanja Portugall Danimarka Olanda

L

Portugall v Olanda Danimarka v :ermanja

0-1 1-0 2-3 1-2 2-1 1-2

Spanja Italja Kroazja Irlanda

L

Grupp D R

D

T

F

K

Pt

3 2 1 0 6 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 1 1 4 3 4 3 0 0 3 1 9 0

- -

- -

- -

18 06 12

Kroazja v Spanja Italja v Irlanda

R

D

2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 0

T

F

K Pt

0 3 1 0 4 3 1 2 3 2 3 5

4 4 3 0

11 06 12

1-1 1-3

Franza v Ingilterra Ukrajna v }vezja - -

14 06 12

Italja v Kroazja Spanja v Irlanda

L

- -

10 06 12

Spanja v Italja Irlanda v Kroazja

Franza Ingilterra Ukrajna }vezja

15 06 12

1-1 4-0

0-1 2-0

Ukrajna v Franza }vezja v Ingilterra - -

19 06 12

1-1

2-1

0-2 2-3

8.45pm: Ingilterra v Ukrajna 8.45pm: }vezja v Franza


14 Sport

It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

GRUPP D

Jirritorna Rooney u Shevchenko dubju] Formazzjonijiet probabbli>

Ingilterra (4-2-3-1)

Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Gerrard, Parker, Walcott, Rooney, Young, Welbeck

L-attakkant Ingli] Wayne Rooney mistenni jkun fit-tim tal-ewwel [dax g[all-Euro 2012 g[all-ewwel darba llum, imma wie[ed mill-pajji]i organizzaturi, l-Ukrajna, jista’ jkun ming[ajr il-plejer talismatiku tieg[u Andriy Shevchenko, hekk kif se jkunu qed jissieltu biex jibqg[u fitturnament. L-Ingilterra, b’erba’ punti minn ]ew; partiti, iridu biss draw biex jg[addu g[allkwarti tal-finali mill-a[[ar log[ba fi Grupp D waqt li lUkrajna trid bilfors reb[a fidDonbass Arena biex tevita listess destin tal-pajji] organizzatur l-ie[or, il-Polonja, u ji;u eliminati wara l-ewwel fa]i. Rooney re;a’ jinsab disponibbli wara li skonta ]ew; partiti sospensjoni talli kien tke//a kontra lMontenegro fl-a[[ar log[ba ta’ kwalifikazzjoni g[al dan ilEuro s-sena l-o[ra, imma lUkrajna jinsabu ferm im[assba fuq il-kundizzjoni fi]ika ta’ Shevchenko li skorja ]-]ew; gowls fir-reb[a 2-1 fuq l-I]vezja fl-ewwel log[ba imma li ;ie dikjarat 50% tajjeb g[al-log[ob. Shevchenko, li g[andu 35 sena, falla t-ta[ri; il-{add wara li sofra ]ew; daqqiet fi rkopptu fit-telfa 2-0 kontra Franza. Kelliem g[all-Ukrajna

Ukrajna (4-1-3-2)

Pyatov, Husyev, Mikhalik, Khacheridi, Selin, Tymoshchuk, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Voronin, Shevchenko qal li t-tobba kienu qed ine[[ulu l-ilma minn irkopptu u qed jag[mlu minn kollox biex jirkupra fil-[in. Jekk Shevchenko ma jilg[abx, il-kow/ Oleg Blokhin jista’ jda[[al lillattakkant imwieled is-Serbja, Marco Devic, biex jilg[ab ma’ Andriy Voronin fl-attakk. Shevchenko g[andu rekord ta’ 48 gowl g[all-Ukrajna u kien plejer tas-sena tal-Ewropa fl-2004. G[alkemm kiber, ilpre]enza tieg[u fil-pitch hi ta’ stimolu g[al s[abu. F’erba’ dehriet pre/edenti f’dan l-istadium, l-Ukrajna qatt ma reb[u u l-kow/ Oleg Blokhin tkellem dwar ilb]onnijiet tat-tim tieg[u li jwaqqaf din is-sa[ta fl-istadium modern li sewa $400 miljun. Il-kow/ tal-Ingilterra, Roy Hodgson, irid jag[]el min se jag[mel il-wisa’ g[al Rooney. B’Andy Carroll u Danny Wellbeck jiskorjaw gowls stupendi fir-reb[a 3-2 fuq lI]vezja, Theo Walcott jista’ jibqa’ barra wara li we;;a’ lhamstring fil-wirja impressjonanti li kellu minkejja li da[al b[ala sostitut kontra l-I]vezja. Rooney qal li jinsab kuntent li re;a’ hu disponibbli g[attim u kien /ert li l-Ingilterra mhix qed tib]a’ mill-a[[ar log[ba tal-grupp.

Wayne Rooney jitkellem ma’ Danny Wellbeck. I]-]ew; plejers ta’ Manchester United mistennija jilag[bu fl-attakk flimkien

“Il-plejers g[amlu bi//a xog[ol kbira biex po;;ewna f’din il-po]izzjoni li ninsabu fiha u nittama li jkolli /ans li nilg[ab u nibbrilla waqt li ng[in lit-tim jg[addi millgrupp. Hu sabi[ li skorjajna ftit gowls u g[andna l-punti li li g[andna. Mhux se nirba[ ilEuro wa[di – hemm 23 plejer li se jid[lu u jg[inuna nirb[u t-turnament jew inkella naslu l-aktar ’il bog[od li nistg[u naslu,” qal Rooney. Il-midfielder ta’ Manchester United qal li re;a’ jinsab fi]ikament tajjeb [afna u lest biex jilg[ab, xi [a;a li g[andha tg[in lill-Ingilterra

jtejbu l-log[ob tag[hom flattakk waqt li fl-istess [in jiskora;;ixxi ftit lill-Ukrajna. “Sa minn meta ng[aqadt mal-iskwadra, [adt sehem f’kull sessjoni ta’ ta[ri;. Qed in[ossni tajjeb, lest u e//itat biex nin]el fil-pitch...” Rooney qal li l-Ingilterra mhix se tkun qed tbiddel ilpjan tattiku tag[ha. “Din hi listess b[a]-]ew; partiti l-o[ra, se mmorru g[al-log[ba nafu li rridu nirb[u u nie[du t-tliet punti. Jekk se nie[du punt allura nkunu kuntenti bih ukoll imma se no[or;u biex nirb[u.” Id-de/i]joni naturali g[al

Hodgson tkun li jilg[ab lil Rooney ma’ sie[bu ta’ Manchester United, Welbeck. It-tnejn skorjaw 30 gowl bejniethom fit-18-il darba li lag[bu flimkien ma’ United lista;un li g[adda. Hodgson i]da kien [erqan li jg[olli l-aspettattivi talattakkant ta’ 21 sena. “Na[seb li nkun qed nag[mel tajjeb jekk in[e;;i;kom biex ma tpo;;ux [afna pressjoni fuq i]]ag[]ug[. Qabel ma ng[olluh mas-sema biex imbag[ad insabbtuh fl-art, g[andna niftakru li g[andu [afna ]mien quddiemu,” qal Hodgson.

Min jista’ jikkwalifika minn Grupp D F’dan il-grupp, f’termini sempli/i, Franza u l-Ingilterra t-tnejn iridu draw biex ikunu /erti li jg[addu mal-a[[ar tmienja. L-Ukrajna trid reb[a u l-I]vezja huma eliminati. Ovvjament, l-affarijiet qatt ma jkunu daqshekk sempli/i. Franza tifla[ titlef u xorta tavvanzaw jekk l-Ukrajna ma tirba[x lill-Ingilterra. Imma anke hawn, telfa b’gowl wie[ed kontra lI]vezja xorta tkun bi]]ejjed g[al Franza biex tg[addi hi bid-differenza ta’ gowls.

F’/irkustanzi straordinarji, l-Ingilterra wkoll tista’ titlef u tikkwalifika. Jekk l-I]vezja tirba[ lil Franza, allura jkun irid ji;i de/i] bid-differenza ta’ gowls bejn lIngilterra u Franza wara li dawn ;ew draw fil-konfront dirett. Kif inhuma l-affrijiet b[alissa, Franza g[andha gowl vanta;;, imma jekk l-I]vezja tirba[ b’]ew; gowls jew aktar u l-Ingilterra tmur anqas [a]in kontra l-Ukrajna, allura xorta tista’ tikkwalifika.


Sport 15 It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012 GRUPP D

Franza f’dilemma dwar il-log[ba mal-I]vezja Franza qed jiffa//jaw dilemma qabel il-konfront ta’ log[ba li jistg[u anke jitilfu fiha u xorta javvanzaw meta jiltaqg[u kontra lI]vezja fl-a[[ar log[ba minn Grupp D. Il-Fran/i]i jridu jidde/iedu jekk iridux li jispi//aw l-ewwel fil-grupp u jevitaw dak li potenzjalment jista’ jkun konfront kontra /-Champions tadDinja Spanja fil-kwarti talfinali, jew inkella jippreferux jispi//aw it-tieni u jibqg[u fil-kumdità u lfamiljarità tal-ba]i tag[hom f’Donetsk. Il-kow/ Laurent Blanc ukoll jista’ jikkunsidra li jserra[ it-tliet plejers li kellhom karta safra fit-turnament imma kien konvint li Les Bleus se jippruvaw jirb[u l-log[ba, anke jekk telfa b’gowl wie[ed xorta tista’ tarahom jikkwalifikaw. “Dejjem diffi/li li tilg[ab kontra l-I]vezja u se nippreparaw biex nirb[uha,” qal Blanc. Madankollu, il-bilan/ hu diffi/li biex jinstab. Franza qed jit[arr;u filfa/ilitajiet e//ellenti u]ati minn Shakhtar Donetsk u s’issa dawn kienu ta’ benefi//ju kbir. “Din hi l-istruttura ideali. Qatt ma esperjenzajna dan qabel. Kollox hu disponibbli f’dan il-post u dan jg[inna niffrankaw [afna [in,” qal Francois Darrars, wie[ed mit-tliet fi]joterapisti tat-tim Fran/i]. Jekk Franza jispi//aw lewwel fil-grupp, se jkollhom b]onn imorru Kiev minn Donetsk, kmieni filjum ta’ qabel il-kwarti talfinali u dan se jtellifhom [in prezzju] biex jirkupraw. Franza, li kisbu l-ewwel reb[a f’turnament ma;;uri

mit-Tazza tad-Dinja tal2006, meta g[elbu lil wie[ed mill-organizzaturi, l-Ukrajna 2-0, jispi//aw fl-ewwel post tal-grupp jekk jir[bu lillI]vezja u l-Ingilterra teg[leb lill-Ukrajna ming[ajr ma tirkupra differenza ta’ gowls inferjuri. Franza b[all-Ingilterra g[andhom erba’ punti u lUkrajna jinsabu fit-tielet post bi tliet punti waqt li lI]vezja di;à huma eliminati ming[ajr ebda punt. Draw fi]-]ew; partiti jpo;;i lil Spanja u lillIngilterra mal-a[[ar tmienja b’Les Bleus b’differenza ta’ gowls a[jar. Bix-xenarji kollha jidhru li jiffavorixxu lil Franza, Blanc jista’ jkollu t-tentazzjoni li jserra[ lil xi plejers biex g[all-inqas isalva lil dawk li g[andhom karta safra. Id-difensur /entrali Philippe Mexes, id-difensur lemini Mathieu Debuchy u lwinger Jeremy Menez, kollha jistg[u jitilfu l-log[ba talkwarti tal-finali jekk jer;g[u jie[du karta safra llum u ovvjament Franza tikkwalifika. Mexes mhux mistenni jit[alla barra g[ax Blanc ma jridx jifred difi]a /entrali soda li dan qed jifforma ma’ Adil Rami. Id-difensur versatili Anthony Reveillere jista’ jid[ol minflok Debuchy u Menes ukoll jista’ jit[alla mistrie[ bi Florent Malouda jew Mathieu Valbuena je[dulu postu. Yann Mvila, li re;a’ jinsab f’sikktu wara li we;;a’ lg[aksa fil-preparazzjoni g[at-turnament, jista’ jirritorna fil-midfield minflok Yohan Cabaye wara li l-plejer ta’ Newcastle [a daqqa ]g[ira kontra l-Ukrajna.

Il-Fran/i]i (mix-xellug) Karim Benzema, Franck Ribery u Adil Ram iji;ru waqt it-ta[ri; f’Kircha vi/in Donetsk

L-I]vezja se jkunu qed jilag[bu din l-a[[ar log[ba tag[hom bil-mira ewlenija tkun li ji;bru ;ie[hom wara telfiet konsekuttivi kontra lUkrajna u l-Ingilterra. “Se nag[tu l-massimu u se nilag[bu g[all-unur. Nittama li nie[du lura mqar xi punti mag[na,” qal l-attakkant Zlatan Ibrahimovic li skorja biss gowl wie[ed f’dan itturnament s’issa u ddi]appunta bil-kbir.

Formazzjonijiet probabbli>

}vezja (4-4-1-1)

Isaksson, Granqvist, Mellberg, J.Olsson, M.Olsson, Larsson, Kallstrom, Svensson, Elm, Ibrahimovic, Elmander

Franza (4-2-3-1)

Lloris, Debuchy, Koscielny, Mexes, Clichy, M’Vila, Diarra, Ribery, Nasri, Menez, Benzema


16 Sport

IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Telfa kiefra g[all-Kroazja Il-Kroazja sofriet telfa in;usta konta l-holders Spanja hekk kif dawn, wara li rre]istew u lag[bu tajjeb g[al kwa]i 90 minuta, qalg[u gowl fl-a[[ar tliet minuti. B’din it-telfa lKroazja ;iet eliminata minn dan il-grupp. B’din ir-reb[a Spanja reb[u l-grupp u issa jaffrontaw lir-runner up ta’ Grupp D. Il-Kroazja kienet ;ejja minn draw 1-1 kontra l-Italja filwaqt li Spanja kienet ;ejja minn reb[a kbira ta’ 4-0 kontra lIrlanda. G[al darb’o[ra l-kow/ ta’ Spanja, Vicente Del Bosque re;a’ beda bl-attakkant Fernando Torres fuq quddiem wara l-wirja po]ittiva li kellu kontra l-Irlanda. Dan ifisser li lewwel 11 ta’ Spanja li bdew kontra l-Kroazja kienu l-istess li reb[u 4-0 kontra l-Irlanda. Intant, il-kow/ tal-Kroazja Slaven Bilic beda b’attakkant wie[ed kontra Spanja. Mandkuzic, awtur ta’ tliet gowls fl-ewwel ]ew; partiti beda wa[du fuq quddiem. L-ewwel 20 minuta log[ob kienu ferm kwieti u minkejja li Spanja kellhom aktar pussess tal-ballun dawn qatt ma [olqu periklu fuq il-lasti ta’ Stipe Pletikosa. Fit-22 minuta waslet l-ewwel azzjoni denja ta’ nota meta Torres, min-na[a tal-lemin ra xxutt tieg[u jkun salvat. Minuta wara Pique ukoll kellu /ans i]da xuttja g[oli. Risposta tal-Kroazja waslet wara /-/ans ta’ Pique permezz ta’ Danijel Pranjic. Wara nofs sieg[a log[ob il-Kroati bdew de[lin aktar fil-log[ba u ma bdewx jag[tu /ans lillmidfielders Spanjoli jilag[bu kif iridu. L-ewwel taqsima ntemmet fi draw ta’ 0-0 bi]]ew; timijiet qatt ma jmorru vi/in li jift[u l-iskor. L-andament tal-partita fit-tieni taqsima baqa’ l-istess u l-ewwel

Rakitic tal-Kroazja (xellug) jara d-daqqa ta’ ras mill-aqwa salvata minn Casillas

/ans kbir wasal fit-58 minuta meta Ivan Rakitic, wara li r/ieva ming[and Modric, ra d-daqqa ta’ ras tieg[u ti;i salvata b’mod stupend minn Casillas. Fis-78 minuta l-Kroazja re;g[u marru vi/in meta Casillas salva xutt tas-solitu Mandzukic. Tliet minuti mit-tmiem Spanja kisbu l-gowl tar-reb[a hekk kif Fabregas qabbe] ilballun minn fuq id-difensuri Kroati, dan spi//a g[and Iniesta li g[adda lejn Navas li tefa’ lballun f’xibka vojta. Il-log[ob li wrew il-Kroati f’dan il-grupp kien ferm po]ittiv u wie[ed jista’ jg[id li l-fatt li ;ew eliminati kien xi ftit in;ust. Spanja, li issa avvanzaw g[all-fa]i li jmiss issa jkomplu jittamaw li jag[mlu dak li qatt m’g[amlu l-holders ta’ din ittazza. Fl-istorja tal-Euro l-holder qatt ma rnexxielu jiddefendi ttitlu.

Jesus Navas ta’ Spanja jiskurja l-uniku gowl tal-partita

GRUPP C

1-0 SPANJA

(HT 0-0)

1-Iker Casillas, 17Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba, 8-Xavi (11Alvaro Negredo 89), 16Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso, 21-David Silva (10-Cesc Fabregas 73), 9Fernando Torres (22-Jesus Navas 61), 6-Andres

Iniesta

KROAZJA

1-Stipe Pletikosa, 21Domagoj Vida (9-Nikica Jelavic 66), 5-Vedran Corluka, 13-Gordon Schildenfeld, 2-Ivan Strinic, 7-Ivan Rakitic, 8Ognjen Vukojevic (22Eduardo da Silva 81), 11Darijo Srna, 10-Luka Modric, 6-Danijel Pranjic (20-Ivan Perisic 66), 17Mario Mandzukic

Skorjaw: Jesus Navas 88’ (S) Referee: Wolfgang Stark (:ermanja) Attendenza: 39,650 spettatur

Kummenti

Partita diffi/li

Il-kow/ ta' Spanja Vicente Del Bosque qal li lpartita kontra l-Kroazja kienet ferm diffi/li g[ax id-difensuri Kroati kienu il-[in kollu attenti. “Da[[alt lil Fabregas g[ax ridt lil xi [add li jinfiltra liddifi]a u kienet mossa tajba,” qal Del Bosque. Jesus Navas, l-awtur talgowl qal, “A[na tim li dejjem nilag[bu biex nirb[u anke jekk kien hemm min [aseb li se nilag[bu g[ad-draw.” Il-kow/ tal-Kroazja Bilic fa[[ar lill-players tieg[u g[all-prestazzjoni mill-aqwa li kellhom kontra l-holders kif ukoll g[a]-]ew; partiti l-o[ra.

Iniesta attakkat mill-Kroat Ivan Rakitic


Sport 17 IN-NAZZJON lt-Tlieta, 19 ta‘ :unju, 2012

Mario Balotelli janti/ipa li John O'Shea u jiskorja goal mill-isba[

Cassano u Balotelli jpo;;u lill-Italja fil-K#F Daqqa ta’ ras ta’ Antonio Cassano fl-ewwel taqsima u gowl spettakolari ta’ Mario Balotelli lejn tmiem ilpartita, taw reb[a 2-0 lillItalja fuq l-Irlanda, liema reb[a po;;iethom fil-kwarti tal-finali b[ala runners up ta’ Grupp C wara li fil-partita lo[ra diretta, Spanja g[elbu lill-Kroazja 1-0. L-Italja bdew din il-partita b’]ew; punti, tnejn anqas mill-Kroazja u Spanja li kienu qed jilag[bu fl-istess [in f’Gdansk. Ir-reb[a tatTaljani kienet wa[da meritata g[alkemm lejn ittmiem kellhom isofru rreazzjoni tal-Irlandi]i li xe[tu kollox fuq l-attakk bittama li jmorru lura d-dar b’xi punt u sfurzaw serje ta’ corners u freekicks waqt li tTaljani re;g[u dehru ftit g[ajjenin. Appo;;jati minn folla kbira ta’ partitarji li ma waqfitx tinkora;;ihom, lIrlandi]i [ar;u tajjeb u filbidu tal-log[ba t-Taljani, li kellhom erba’ bidliet milla[[ar [ar;a tag[hom, sabuha diffi/li li jimponu l-log[ba tag[hom fuq avversarji li wrew spirtu mill-aktar ammirabbli minkejja li kienu di;à eliminati b’]ew; telfiet.

Fil-fatt kellu jg[addi l-[in qabel Andrea Pirlo beda jsib l-ispazju g[al Cassano u lattakkant l-ie[or Antonio Di Natale li beda mill-bidu flok Balotelli. Imma wara li Di Natale mar darbtejn vi/in li jifta[ liskor g[all-Italja, kien Antonio Cassano li fil-35 minuta b’daqqa ta’ ras minn corner ta’ Andrea Pirlo, g[eleb lil Shay Given li xellef mal-lasta qabel ilballun qabe] il-linja u kien imtajjar il-barra minn Damien Duff fil-100 log[ba tieg[u mal-Irlanda. Cassano li tilef l-ewwel nofs tal-ista;un ma’ Milan min[abba operazzjoni f’qalbu kellu log[ba o[ra mill-aqwa u kien fi/-/entru ta’ kull azzjoni. Madankollu deher /ar li lballun kien qabe] il-linja talgowl. Wara l-mistie[ l-Italja komplew jattakkaw b’Cassano ja[li /ans tajjeb qabel Daniele De Rossi dawwar tentattiv ie[or ftit barra. Azzjoni tajba bejn Thiago Motta u Cassano, fet[et ittriq g[al Di Natale li minn angolu diffi/li impenja lil Given.

Keith Andrews fakkar litTaljani li l-log[ba kienet g[adha ma ntemmitx meta kellu xutt mid-distanza li ;ieg[el lil Gianluigi Buffon jag[mel l-ewwel intervent serju mas-sieg[a log[ob. Hawn it-Taljani bdew jidhru nervu]i u kien hemm mument rari meta Pirlo tilef il-pussess g[al Andrews filmidfield imma De Rossi wettaq intervent fil-[in biex imblokka x-xutt talmidfielder Irlandi]. Buffon re;a’ salva xutt ie[or ta’ Andrews hekk kif lItalja ]ammew sod u mbag[ad il-midfielder Irlandi] Andrews tke//a fid89 minuta g[at-tieni karta safra u g[arraq wirja po]ittiva qabel Balotelli fid90 minuta g[alaq ir-ri]ultat b’volley stupend u ]amm irreputazzjoni tieg[u meta re;a’ naqas li ji//elebra.

GRUPP C

2-0 ITALJA

(HT 1-0)

1-Gianluigi Buffon, 7Ignazio Abate, 15-Andrea Barzagli, 3-Giorgio Chiellini (19-Leonardo Bonucci 57), 6-Federico Balzaretti, 8-Claudio Marchisio, 21-Andrea Pirlo, 16-Daniele De Rossi, 5-Thiago Motta, 11Antonio Di Natale (9Mario Balotelli 75), 10Antonio Cassano (22-

IRLANDA

1-Shay Given, 4-John O'Shea, 2-Sean St. Ledger, 5-Richard Dunne, 3Stephen Ward, 7-Aiden McGeady (19-Shane Long 65), 6-Glenn Whelan, 8Keith Andrews, 11-Damien Duff, 10-Robbie Keane (20-Simon Cox 86), 9Kevin Doyle (14-Jonathan

Walters 76)

Skurjaw: Antonio Cassano 35' (I), Mario Balotelli 90' (I) Tke//a:Keith Andrews (Ireland) 89' Referee: Cuneyt Cakir (Turkija) Attendenza: 37,096 spettatur

Kummenti

Ridna reb[a

Id-difensur tal-Italja Federico Balzaretti qal li t-tim kien jaf li jrid reb[a biex jittama li javvanza g[ar-rawnd li jmiss, reb[a li waslet kontra l-Irlanda. “Lg[abna tajjeb b[alma g[amilna fi]-]ew; partiti ta’ qabel. Konna nafu li ridna reb[a u fortunatament, l-affarijiet din is-sena sejrin a[jar mill-passat. Fer[anin bis-su//ess li ksibna imma rridu na[sbu fil-partiti li jmiss,” qal Balzaretti. Intant, il-goalkeeper Buffon qal li l-fatt li t-tim qed jilg[ab kull erbat ijiem qed ikollu effett fuq il-kundizzjoni fi]ika tat-tim u kien g[alhekk li l-kow/ Prandelli g[amel xi bidliet.

Antonio Cassano jifta[ l-iskor g[all-Italja b’daqqa ta’ ras minn corner ta’ Pirlo


18 Sport IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Irridu nuru titjib kontra l-Gre/ja

Il-:ermanja taw prestazzjoni tajba biex issuperaw lid-Danimarka b’mentalità difensiva firreb[a 2-1 fl-a[[ar log[ba minn Grupp B imma jridu jkunu ferm a[jar fil-kwarti tal-finali kontra l-Gre/ja, log[ba li skont il-kow/ Joachim Loew se tarahom ‘jigdmu l-blat’. “Kellna tlieta jew erba’ /ansijiet tajbin [afna imma konna nieqsa mill-istint finali... li ovvjament kien jag[mel il-partita aktar fa/li g[alina,” qal Loew wara li ttim kiseb it-tielet reb[a konsekuttiva. “Kellna bi//a xog[ol, g[amilnieha, g[addejna millgrupp u ninsabu sodisfatti. Na[seb li nistg[u nkunu ftit a[jar u rridu nag[mlu dan fil-partita li jmiss.” Loew ilmenta li t-tim tieg[u [alla wisq spazji filmidfield u d-difi]a u dan ippermetta lid-Dani]i

jikkalmaw il-log[ba. “Nistg[u ntejbu fuq dan g[ax il-Griegi se jkunu simili. Se jippruvaw imewtulna r-ritmu millog[ba. Kapa/i jiddefendu tajjeb [afna u jag[tu qalbhom kull meta ssitwazzjoni tkun perikolu]a. Dejjem ikunu hemm. Huma tim diffi/li u qisek qed tigdem il-blat,” qal il-kow/ :ermani]. Ftit aktar qabel il-kow/ Loew kien qal fuq stazzjon televi]iv :ermani] li kienu kapa/i jkunu aktar iffukati kontra l-Gre/ja fi Gdansk il:img[a. “Irridu nisfurzaw lillavversarji tag[na jin]lu g[arkupptejhom u mbag[ad naraw x’ji;ri.” Il-midfielder Sami Khedira wkoll kompla fuq li qal Loew. “Se jkollna nidraw din is-sistema u ma nilmentawx meta tim jippakkja d-difi]a.”

Joachim Loew josserva waqt il-partita kontra d-Danimkarka

Olsen jg[id li d-Dani]i telqu bl-unuri

Morten Olsen jag[ti struzzjonijiet kontra l-:ermanja

Morten Olsen qal li dDanimarka [allew l“impressjoni tajba” tag[hom fil-Euro 2012 minkejja li kellhom jippakkjaw ilbagalji wara t-telfa 2-1 fi Grupp B kontra l-:ermanja li biha ;ew eliminati mitturnament. Il-kow/ qal li j[ossu kburi bis-serje ta’ ri]ultati miksuba mid-Danimarka li kienu fl-aktar grupp diffi/li tal-kompetizzjoni. Huma bdew b’reb[a 1-0 kontra l-Olanda imma rnexxilhomx i]ommu din ilprestazzjoni u spi//aw ittielet fil-grupp wara rrebbie[a l-:ermanja u lPortugall. “Lg[abna turnament tajjeb. Tlifna fuq dettalji

]g[ar imma kien ukoll tort tag[na,” qal Olsen. “Il-:ermanja jist[oqqilhom jirb[u dan ilgrupp u jg[addu u forsi a[na ridna mqar draw kontra lPortugall f’log[ba li tlifna 3-2. Madankollu l-futbol Dani] [alla impressjoni tajba.” Id-Dani]i kienu kompatti sakemm il-:ermani]i [adu l-kontroll lejn nofs it-tieni taqsima qabel skorjaw ilgowl tar-reb[a g[axar minuti mit-tmiem. “Konna kompatti u ]ammejniehom milli jo[olqu /-/ansijiet. Suppost kellna wkoll penalty. Mhux suppost difensur ji;bed flokk ta’ plejer fil-kaxxa,” qal Olsen meta rrefera g[all-azzjoni li

fiha Nicklas Bendtner deher jin;ibed mill-flokk minn Holger Badstuber. “Hemm il-[ames referee imma ma ra xejn. Konna sfortunati imma lg[abna kontra tim fantastiku.” Meta [ares ’il quddiem Olsen qal li aktar plejers Dani]i je[tie; li jilag[bu f’kampjonati kbar Ewropej. “{arsu lejn il-:ermani]i. Jilag[bu fi/-Champions League tul is-sena kollha. Hemmhekk it-tempo tallog[ba hu differenti u lplejers tag[na mhumiex imdorrijin bih. Je[tie; li lplejers tag[na jo[or;u barra mill-pajji], u[ud minnhom ;arrew il-bandiera Dani]a u kapa/i jilag[bu f’partiti kbar.”

Van Marwijk ma jridx jitkellem dwar il-futur Il-kow/ tal-Olanda Bert van Marwijk [a r-responsabbiltà s[i[a tal-eliminazzjoni u d-di]appunt kbir tal-Olanda fil-Euro 2012 imma qal li ma kienx se jiddiskuti l-futur tieg[u. L-Olandi]i kienu eliminati bi tliet telfiet konsekuttivi minn Grupp B. “Jien ir-responsabbli ta’ dak li nqasna li nag[mlu f’dan itturnament imma g[andi kuntratt sal2014 u g[alissa mhux qed na[seb dwar il-futur. Bdejna tajjeb [afna llum u x-xenarju kien tajjeb millbidu. Imma mbag[ad trid i]]omm ilvanta;; u tisforza lill-avversarji

ji]baljaw u jissograw aktar. Dan m’g[amilniehx u tajniehom ]ew; gowls fa/ilment. Stajt ninnota minn fejn kont il-gowl tad-draw. G[amilna ]ball u ;ejna kastigati g[alih.” Van Marwijk qal li kienet se tkun diffi/li li javvanzaw wara bidu negattiv [afna li kellhom filkompetizzjoni. “Din kienet sitwazzjoni spe/jali. Jekk tilg[ab final u ti;i draw, tmur g[all-penalties u tista’ tirba[ b’dan il-mod, imma a[na ridna nirb[u b’]ew; gowls differenza u g[alhekk

kellna nissograw fl-attakk. Bdejna tajjeb imma ma kkonkludejniex ixxog[ol tag[na. Issa mhux il-waqt li nitkellem dwar il-futur tieg[i. Mhux qed na[seb fuqu.” Il-kow/ tal-Olanda qal li pprova jtejjeb lit-tim li tilef kontra Spanja fil-final tat-Tazza tad-Dinja sentejn ilu imma g[araf il-fatt li l-bilan/ forsi ma kienx daqstant tajjeb. “G[andna [afna kwalità fit-tim. Dan hu ba]ikament l-istess tim li kellna sentejn ilu apparti xi po]izzjoni jew tnejn. Ridna aktar ritmu u ]g[a]ag[ biex intejbu u

jkollna aktar sa[[a fl-iskwadra. Dan mhux pro/ess fa/li u kienet se tkun diffi/li li nirrepetu dak li g[amilna sentejn ilu imma g[alkemm bdejna tajjeb illum, bl-i]balji li g[amilna ppermettejna lill-Portugall jid[ol fillog[ba. Din kienet id-differenza.” Van Marwijk jidher li kellu wkoll l-appo;; tal-FA Olandi]a wara llog[ba meta d-direttur tal-KNVM Bert van Oostveen qal, “Na[seb li lkow/ jist[oqqlu ftit mertu g[ax mexxa lit-tim sal-finali tat-Tazza tad-Dinja u anke sal-finali ta’ dan itturnament ming[ajr problemi.”


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ Gunju, 2012

Sport 19 FUTBOL INGLI}

Man City jibdew kontra Southampton I/-champions Ingli]i Man City se jibdew jiddefendi ttitlu li reb[u fl-a[[ar ;urnata kontra Southampton li g[adhom kemm ;ew promossi fil-Premier League. Il-kampjonat Ingli] se jibda fid-18 ta’ Awwissu u

Il-Programm -

L ewwel ;urnata

Arsenal v Sunderland Everton v Man Utd Fulham v Norwich City Man City v Southampton Newcastle Utd v Tottenham QPR v Swansea City Reading v Stoke City West Bromv Liverpool West Ham Utd v Aston Villa Wigan v Chelsea -

L a[[ar ;urnata

Chelsea v Everton Liverpool v QPR Man City v Norwich City Newcastle Utd v Arsenal Southampton v Stoke City Swansea City v Fulham Tottenham v Sunderland West Brom v Man Utd West Ham Utd v Reading Wigan v Aston Villa

r-runners-up, Man Utd jibdew barra minn darhom kontra Everton. Reading, li se jkunu qed jirritornaw fil-Premier, jilqg[u lil Stoke, filwaqt li West Ham li ukoll ;ew promossi fil-Premier jibdew kontra Aston Villa. Id-derby ta’ Manchester jintlag[ab fid-8 ta’ Di/embru fl-Etihad Stadium filwaqt li t-tieni derby jintlag[ab fis-6 ta’ April f’Old Trafford. Liverpool, li g[adhom kemm [atru lil Brendan Rodgers, jibdew barra minn darhom kontra West Brom. Il-bidu tal-kampjonat g[arReds hu bla dubju wie[ed diffi/li hekk kif l-ewwel tliet log[biet li se jilag[bu f’darhom se jkunu kontra Man City, Arsenal u Man Utd rispettiavament. Swansea, li ftit ilu [atru lil Michael Laudrup b[ala kow/ jilag[bu kontra QPR filwaqt li Chris Hughton se jiddebutta fuq il-bankina ta’ Norwich kontra Fulham. Arsenal jilqg[u lil Sunderland filwaqt li /-

Players ta’ Man City ji//elebraw ir-reb[ tal-kampjonat wara li g[elbu lil QPR 3-2

Champions Ewropej, Chelsea, se jilag[bu barra minn darhom kontra Wigan. Tottenham, li g[adhom kemm ne[[ew lill Harry Redknapp b[ala kow/ g[andhom log[ba delikata barra minn darhom kontra Newcastle. L-ewwel derby ta’ Merseyside bejn

Everton u Liverpool se jintlag[ab fis-27 ta’ Ottubru f’Goodison Park. Chelsea jiltaqg[u kontra Arsenal fid-29 ta’ Settembru filwaqt li dderby bejn Tottenham u Arsenal hu fis-17 ta’ Novembru fl-Emirates Stadium.

Fl-a[[ar ;urnata talkampjonat Man City jilag[bu f’darhom kontra Norwich filwaqt li man Utd jilag[bu barra minn darhom kontra West Brom. Chelsea jilag[bu kontra Evertom fi Stamford Bridge u Arsenal itemmu l-ista;un bil-partita kontra Newcastle.

FUTBOL

FUTBOL FL-AR:ENTINA

Rangers esklu]i minn kull kampjonat

Jitke//ew sitta f’partita

Rangers t[allew barra mil-lista tal-fixtures talista;un li ;ej sakemm tittie[ed de/i]joni finali dwar x’se jsir minn dan ilklabb li falla matul dawn la[[ar xhur. Minflok Rangers se jkun hemm klabb jismu “Club 12”. L-ista;un jibda fl-4 ta’ Awwissu li ;ej. Minkejja li s-sidien il-;odda ta’ Rangers applikaw biex jie[du sehem fil-kampjonat Sko//i] iridu jing[ataw ilpermess ming[and il-klabbs l-o[ra. Rangers, li huma eli;ibbli jivvutaw f’din id-de/i]joni jridu seba’ voti o[ra biex ikunu jistg[u jie[du sehem fl-SPL. Jekk dan il-vot ma jg[addix dawn ikollhom jer;g[u jibdew mill-aktar divi]joni inferjuri.

Ir-rivalità li hemm bejn Celtic u Rangers hi wa[da kbira u hu ferm diffi/li biex wie[ed jimma;ina kampjonat ming[ajr idderby tal-Old Firm. Rangers kienu fallew fi Frar li g[adda u l-imprenditur Ingli], Charles Green xtara lil dan il-klabb ftit tal-jiem ilu. Minflok Rangers, posthom fl-Ewwel Divi]joni se jie[duh jew Dunfermline jew Dundee. Dunfermline spi//aw fla[[ar post tal-kampjonat Sko//i] filwaqt li Dundee kienu runners-up tal-Ewwel Divi]joni. Id-de/i]joni dwar min minnhom se jilg[ab filPremier Sko//i] se tittie[ed mhux aktar tard minn ;imag[tejn o[ra.

Sitt players tke//ew filpartita bejn Argentinos Juniors u All Boys, partita li spi//at 1-0 favur Argentinos Juniors. It-tamiet li Boca jer;g[u jirb[u l-kampjonat [adu daqqa ta’ [arta hekk kif dawn tilfu 3-0 f’darhom stess kontra Arsenal. Issa Boca jridu xejn inqas minn reb[a kontra Old Boys biex jittamaw li jirb[u lkampjonat. Arsenal, bir-reb[a kontra Boca telg[u jaqsmu l-ewwel post flimkien ma’ Tigre. Dawn tal-a[[ar reb[u 1-0 barra minn darhom kontra Velez Sarsfield. Arsenal u Tigre g[andhom 35 punt kull wie[ed, tnejn aktar minn Boca meta fadal biss partita

x’tintlag[ab. Jekk dawn it-tnejn jispi//aw b’punti indaqs ilkampjonat ikun de/i] b’decider u mhux biddifferenza ta’ gowls. Fil-partita bejn Boca u Arsenal partitarji ta’ Boca tefg[u o;;etti fid-direzzjoni tal-uffi/jali u fost dan ilpaniku kollu ntlaqat u we;;a’ l-linesman Sergio Viola. Il-kow/ ta’ Boca, Julio Cesar Falcioni tke//a filwaqt li d-difensur Franco Sosa tke//a sitt minuti minn tmiem il-partita wara li dan ta daqqa ta’ minkeb lil wie[ed millavversarji. Fil-partita bejn Argentinos Juniors u All Boys tke//ew sitt players. Tlieta minn erba’

players li tke//ew ta’ All Boys tke//ew b’karta [amra diretta. Wara kwarta log[ob tke//a d-difensur Jonathan Ferrari filwaqt li kif bdiet ittieni taqsima tke//ew ]ew; players, wie[ed minn kull tim. Morales ta’ All Boys tke//a ftit minuti wara wara li ing[ata t-tieni karta safra meta ne]a’ l-flokk biex ji//elebra gowl. Fl-a[[ar disa’ minuti All Boys kellhom ]ew; players o[ra mke//ija. Intant, Juan Sebastian Veron, eks player ta’ Lazio, man Utd, Chelsea u Inter temm il-karriera tieg[u b’reb[a ta’ 1-0 kontra Olimpo. Ironikament, l-assist tal-gowl provdieh Veron.

FUTBOL LOKALI

Dennis Fenech kow/ ta’ Senglea Il-klabb tat-Tielet Divi]joni, Senglea, [abbru li [atru b[ala kow/ lil Dennis Fenech g[all-ista;un li ;ej. Din mhux se tkun l-

ewwel darba li Fenech se jkun qed imexxi lil dan it-tim wara li kien kow/ tag[hom flista;un 2001-2002.


IN-NAZZJON It-Tlieta 19 ta’ :unju, 2012

28 Sport POOL

Top Gun Bar champions nazzjonali

Top Gun Bar huma /champions nazzjonali l-;odda wara li fil-finali g[elbu lil San :wann Bo//i Club bliskor ta’ 20-19. Kif jindika r-ri]ultat, illog[ba kienet in/erta sala[[ar. Bi]-]ew; legs jispi//aw fi draw ta’ 9-9 kellu jkun frame de/i]iv li ta rreb[a u t-titlu lil Top Gun meta Clayton Attard g[eleb lil Clint Azzopardi. Din kienet ir-raba’ darba li Top Gun Bar reb[u dan l-unur. Aktar kmieni f’dan lista;un Top Gun Bar reb[u lkompetizzjoni knockout u

jinsabu b’/ans li jiksbu treble meta nhar l-Erbg[a jer;g[u jiltaqg[u kontra San Gwann Bo//i Club fil-finali tas-Super Cup. Qormi Football Ground reb[u l-Ewwel Divi]joni meta f’finali missielta g[elbu lil Downtown Bar A 20-9. Fil-finali tal-kampjonati tatTieni Divi]joni Downtown Bar B g[elbu lil Top Gun Bar 19-13. Jesmond Sporting Club kisbu t-titlu tat-Tielet Divi]joni meta fil-finali g[elbu lil The Venue bl-iskor ta’ 10-9.

G{AWM

Top Gun Bar champions g[ar-raba’ darba

SPARAR

Tliet rekords o[ra Cardona jirba[ il-GP Internazzjonali tat-Trap It-tijib li g[amlet fl-a[[ar xhur Michaela Millo kien konfermat waqt l-a[[ar time trials tal-g[awm li saru fi tmiem il-;img[a filpixxina nazzjonali. Millo waqqfet rekord nazzjonali fil-200m breaststroke meta naqqret 0.17 sek mir-rekord pre/edenti mwaqqaf tmien snin ilu minn Francesca Paolella. Fl-istess laqg[a talg[awm, Amy Micallef ukoll naqqret 0.02 sek mirrekord ta’ Grupp C tal-50m freestyle liema rekord kien twaqqaf minn Nicola Muscat biex issa g[andha 11-il rekord nazzjonali filkategorija tag[ha. L-g[awwiem Neil Muscat ukoll kompla jtejjeb u

Neil Muscat

jkabbar il-lista twila ta’ rekords li g[andu fejn issa g[andu 20 rekord nazzjonali fl-age group tieg[u. Dan wara li issa g[andu wkoll ir-rekord tal100m backstroke li hu g[amel f’minuta 04.48 sek biex kiser ir-rekord imwaqqaf minn Mark Sammut fl-2008.

It-temp sabi[ li g[amel fi tmiem il-;img[a attira numru kbir ta’ tiraturi lejn ir-range ta’ {al Qormi fejn saret il-GP Internazzjonali tat-Trap fuq 125 plattina. Is-Sibt kienu sparati 70 plattina u 50 o[ra l-{add filg[odu. Stanley Cardona spi//a r-rebbie[ overall meta laqat 116 minn 125 u mbag[ad laqat 20 o[ra filbarrage finali g[al total ta’ 136 minn 150 plattina . Bi plattina anqas u fit-tieni post spi//a Brian Galea li laqat 115 u 20 g[al total ta’ 135 plattina waqt li fittielet post spi//a Stephen Vella li laqat total ta’ 133. Mir-raba’ sas-sitt post filbarrage spi//aw George Cassar u Nicky Carabott b’129 kull wie[ed u James

Galea b’127. F’barrage B fl-ewwel post spi//a Alvin Vella b’128 segwit minn Mario Zammit b’126, Silvio Attard b’124, Michael Grech b’119, George Mifsud b’118 u Carmel Grech b’114. Intant, Noel Scicluna kien ir-rebbie[ overall tal-Mosta Bacon Skeet Trophy li saret fir-ranges tal-Bidnija. Scicluna laqat 45 minn 50 u 23 minn 25 g[al total ta’ 68 minn 75 plattina. Fittieni post spi//a Darren Vella wara shoot-off ma’ Paul Sant wara li t-tnejn laqtu 67 plattina kull wie[ed waqt li mir-raba’ sas-sitt post spi//aw Jason Agius, Raymond Camilleri, u Joe Muscat.

Sadanittant, bil-g[an li jiksbu l-kwalifikazzjoni g[al-Log[ob tal-Pajji]i ]}g[ar li jmiss li se jsiru ssena d-die[la filLussemburgu, il-MARPSC bdiet t[ejji t-tiraturi tag[ha fl-air rifle u l-air pistol. Fl-a[[ar kompetizzjoni li saret fi tmiem il-;img[a u li g[aliha [adu sehem 18-il tiratur, Annabel Borg irre;istrat l-a[jar punte;; personali ta’ 361 minn 400 wara 40 tir fl-air rifle biex wara 60 tir kien Michael Xuereb li temm rebbie[ quddiem Borg. Fl-air pistol Ray Caciattolo kien f’forma mill-aqwa u reba[ bilpunte;; ta’ 548 minn 600 quddiem Stephen Vassallo u Mario Mallia Milanes.

}EBBU: R. FC

Pace President g[al tliet snin

Vito Scala ppremjat minn Roma Club Malta Vito Scala, it-trainer spe/jalizzat, konsulent u [abib intimu ta’ Francesco Totti, ]ar Malta flimkien mal-familja tieg[u. Hu ;ie ppremjat mill-President ta’ Roma Club Malta Ray Sant b[ala dik il-persuna li g[enet lil Totti jsir wie[ed mill-aqwa plejers. Scala ddeskriva lil Totti b[ala s-sens po]ittiv tal-futbol Taljan. Francesco Totti bag[at il-

flokk tieg[u lill-President Ray Sant b’dedika spe/jali. Hu rregala flokk ie[or iffirmat minnu lil Roma Club Malta. Intant, il-Laqg[a :enerali Annwali ta’ Roma Club Malta se ssir il-{add l-1 ta’ Lulju fl-10 a.m. fil-klabb il-;did li jinsab f’Pembroke Athleta Sports Complex, Triq Tunis f’Pembroke.

Joe Pace re;a’ n[atar President ta’ }ebbu; Rangers FC g[at-tliet snin li ;ejjin wara l-Laqg[a :enerali Annwali li saret fi tmiem il;img[a. Fil-laqg[a saret mozzjoni fejn il-President, il-Kaxxier u s-Segretarju jin[atru g[attliet snin li ;ejjin u dan kien approvat b’mod unanimu. Joe Pace kif ukoll isSegretarju John Hamilton, u lKaxxier Antione Grima kienu kollha konfermati. Fid-diskors tieg[u lPresident semma pjani, objettivi u investimenti li se jsiru fl-iskwadra ta’ {a]}ebbu; g[a]-]mien li ;ej hekk kif s’issa di;à kkonfermaw erba’ plejers ]g[a]ag[ fuq kuntratt permanenti u dalwaqt ikun konfermat Jesmond Zammit b[ala kow/.

Rally minn Msida SJ Il-Kumitat ta’ Msida St

Joseph FC se jag[mel rally g[all-membri nhar il-:img[a 22 ta’ :unju fis-6.30 p.m. flIskola Mater Dei (Nursery Head Office) waqt li l-Laqg[a :enerali Annwali se ssir nhar il-{add 24 ta’ :unju fid-9.30 a.m. fl-istess post. Kull min jixtieq jo[ro; g[allkumitat jista’ jimla l-formola li tin;abar mill-Iskola Mater Dei jew inkella tista’ titni]]el online minn http:##goo.gl#2hVx5. Ilformoli g[all-kumitat jistg[u jintbag[tu permezz ta’ email jew inkella ji;u mg[oddija lis-Segretarju jew lil xi membru tal-kumitat sa mhux aktar tard mir-rally fit-22 ta’ :unju. Fl-a[[ar tar-rally jinfet[u nnomini.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 21

minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Il-LVANT NOFSANI> Suldat I]raeljan iwaqqaf persuna wara li pprova jevita roadblock li twassal lejn il-fruntiera E;izzjana. Militanti qasmu ;ewwa l-I]rael mill-E;ittu fiz-zona tas-Sinaj u fet[u n-nar fuq [addiema li kienu qed ja[dmu fuq il-fruntiera u qatlu [addiem. Suldati I]raeljani mbag[ad qatlu tnejn minnhom. (ritratt Reuters)

L-AWSTRALJA

L-ELEZZJONI FIL-GRE?JA

Jissielet g[al koalizzjoni Il-Kap tal-Partit g[al Demokrazija :dida beda ta[ditiet biex jifforma gvern ta’ koalizzjoni wara li reba[ l-elezzjoni importanti li suppost ‘tikkonferma’ l-mi]uri tal-awsterità li qed i]ommu l-ekonomija Griega milli tikkrolla. Antonis Samaras, li anki je[tie; ira]]an it-tensjoni akuta fost il-faxex tasso/jetà Griega, iltaqa’ lbiera[ ma’ Evangelos Venizelos, il-Kap tal-Partit PASOK (So/jalista), ladarba r/ieva mandat biex jifforma gvern ming[and il-President tal-Gre/ja Karolos Papoulias. Il-PASOK – illum it-tielet l-akbar entità politika filGre/ja wara d-Demokrazija :dida u l-Partit Syriza – qal li se jappo;;ja lil Samaras anki jekk g[ad mhux

mag[ruf jekk g[andux jissie[eb mieg[u inkella sempli/iment jag[tih lappo;; fil-Parlament. Samaras, intant, qal li lGre/ja g[andha tirrispetta bis-s[i[ l-obbligi fuq id-dejn i]da rrefera wkoll g[all[tie;a tal-’emendi ne/essarji’ g[all-ftehim tal-bailout bl-skop li jtaffu ftit tbatija g[all-poplu mifni bl-effetti tal-qg[ad. Il-Gre/ja tinsab f’morsa ta’ ri/essjoni, fejn ma tifla[x g[all-pi] tad-dejn pubbliku u fejn kellha taqta’ mill-infiq pubbliku u ]]id it-taxxi fuq ba]i kontinwa. U waqt li lpajji] jipprova jistimola ekonomija li waslet f’xifer il-falliment, hemm kull possibbiltà li l-amministrazzjoni ;dida f’Ateni tiffa//ja lprotesti popolari ;odda ladarba tibda l-mandat.

L-osservaturi g[aldaqstant jemmnu li l-kri]i spi//at posposta u mhux bilfors evitatata, bil-gvern ;did je[tie; juri r-ri]ultati. Huma anki jaqblu li l-Gre/ja ma tistax tkompli g[addejja b’sitwazzjoni fejn g[andha [amsin fil-mija ta]-]g[a]ag[ qieg[da u meta r-ri/essjoni die[la fil-[ames sena konsekuttiva. Fl-istess [in, Alexis Tsipras li jmexxi l-Partit Syriza – it-tieni l-akbar partit u li jopponi l-kundizzjonijiet tal-bailout g[all-pajji] – wieg[ed li jibqa’ jopponi g[all-awsterità li l-istituzzjonijiet internazzjonali jridu jaraw implimentata minn Ateni u irrispettivament mill-iffirmar tal-ftehim, f’Marzu, mal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF).

}vilupp importanti fl-operazzjonijiet tal-qalb Tobba Awstraljani rnexxielhom g[all-ewwel darba fid-dinja jag[mlu lpro/edura biex jitbiddlu lvalves tal-qalb ming[ajr ma kien hemm b]onn li ssir operazzjoni fuq il-qalb, dik mag[rufa b[ala open heart surgery. It-trattament sar billi ntu]a valve tal-qalb sintetiku li wie[ed jista’ jg[awwe; u kollox dam madwar 90 minuta. Intqal li din il-pro/edura tista’ tibda titwettaq fa/ilment fi ]mien sentejn u tfasslet g[al intervent g[al kundizzjoni mag[rufa b[ala aortic stenosis u spiss teffettwa nies anzjani. Din il-kundizzjoni twassal biex il-qalb ma tibdix tippumpja d-demm tajjeb. S’issa din il-pro/edura

saret fuq 11-il pazjent anzjan Awstraljan u issa se ssir prova bihom f’16-il sptar fir-Renju Unit, il-:ermanja, Franza u l-Awstralja. Il-Professur Ian Meredith mill-Monash Medical Clinic f’Melbourn qal li dan g[andu mnejn ikun pass kbir fil-kura ta’ din il-kundizjoni fl-anzjani u se jkollu impatt sinjifikanti fuq ilpazjenti madwar id-dinja peress li hi problema komuni [afna fl-anzjani. Hu qal li din il-pro/edura se tbiddel g[al kollox ilmod kif isir l-intervent. L-aortic stenosis inaqqas id-d[ul tad-demm mill-qalb u jikkaw]a nuqqas ta’ nifs u u;ig[ fis-sider u jekk ma ji;ix trattat jista’ jikkaw]a lmewt f’madwar 50 fil-mija tal-ka]i.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

22 A[barijiet ta’ Barra IR-RENJU UNIT

Reb[et il-’jackpot’ wara li xebg[et mill-futbol Mara mxabbg[a blossessjoni tar-ra;el tag[ha dwar il-futbol spi//at biex reb[et 1.3 miljun lira sterlina wara li lag[bet il-bingo online b[ala mezz biex taljena ru[ha mix-xandir kontinwu tal-log[ob tal-Euro 2012. Lisa Potter, omm ta’ 33 sena minn Oxfordshire, qalet li tant iddejqet li dde/idiet li tilg[ab sempli/i [ames liri fuq il-bingo waqt li se[ibha kien qed jinjoraha g[al kollox biex ma jitlifx imqar sekonda mill-futbol. Intant, din kellha tkun laqwa de/i]joni li qatt g[amlet f’[ajjitha fejn irnexxielha tirba[ il-jackpot kbir (tat-tip rollover) mattieni tentattiv. “Malli rajt il-premju stroardinarju li offriet il-

kumpannija Ladbrokes idde/idejt li nittanta xortija u ma ridtx nemmen g[ajnejja meta telg[et il-konferma li rba[t, u b’uliedi jin;abru mieg[i u jwer]qu bl-e//itament,” irrakkuntat Potter li qed tippjana li tonfoq ilflus fuq dar u karozza ;dida. Il-jackpot hu t-tielet lakbar premju fl-istorja talBingo online meta aktar nisa qed jittantaw xortihom f’dawn il-jiem intensivi talEuro 2012. Intant, Terry Goodman, is-sie[eb ta’ Lisa Potter – li bl-ossessjoni tieg[u kien indirettament responsabbli g[al din ix-xorta tajba – g[andu jgawdi vaganza flimkien mal-kumplament tal-familja tag[ha u din ukoll se tkun iffinanzjata mir-reb[ tal-lotterija.

IR-RENJU UNIT

Wirja dwar Gaddafi Fil-;ranet li ;ejjin f’Londra se tifta[ wirja fotografika li tkopri d-dittatura ta’ Muammar Gaddafi. Din qed isir b[ala parti mill-London Festival of Photography u r-ritratti se jkunu g[all-wiri bejn il-21 u d-29 ta’ :unju fil-Warburg Insitiute. Il-wirja apparti ritratti ta’ Gaddafi li s’issa qatt ma dehru fil-pubbliku jinkludu dokumenti u videos marbuta mal-40 sena ta’ dittatura tieg[u. Il-wirja g[andha wkoll parti dedikata lir-Re Idris li Gaddafi kien ne[[a mill-poter f’kolp ta’ stat. I]da l-enfasi tal-wirja hu fuq ir-rwol li kellha l-

fotografija fl-istorja talLibja. Xi w[ud mir-ritratti u ddokumenti ttie[du mill-bini tas-servizzi sigrieti Libjani kif ukoll minn residenzi talfamilja Gaddafi minn Peter Bouckaert, wie[ed middiretturi ta’ Human Rights Watch. Ir-ritratti u dokumenti m’humiex l-or;inali i]da kopji ta’ dawk li nstabu u li Bouckaert [alla fil-post jew inkella issa ng[ataw lura lill-awtoritajiet ;odda Libjani. Fil-wirja hemm aktar minn 1,000 ritratt fosthom xi w[ud mis-snin sebg[in meta nies mill-Punent ma setg[ux jid[lu fil-Libja.

Sostenituri tal-kandidat Musulman Mohammed Mursi ji//elebraw fi Pjazza Tahrir fil-Kajr (Reuters)

L-E:ITTU

Il-militar jinsisti bil-poter Il-militar li ilu jamministra l-pajji] mindu spi//a r-re;im tal-eks President Hosni Mubarak mill-;did ikkonferma l-poteri ‘fuq skala kollettiva’ meta l-E;ittu qed jistenna r-ri]ultati tal-elezzjoni de/i]iva g[all-Presidenza. Id-dokument mill-Kunsill Suprem tal-Qawwiet Armati – li jag[ti kontroll le;islattiv lill-istess kunsill – jis[aq ukoll li ma jistg[ux isiru elezzjonijiet ;enerali qabel titfassal Kostituzzjoni permanenti g[all-E;ittu. Skont ir-rapporti, id-dokument inkwistjoni effettivament jag[ti lill-Kunsill Militari kontroll fuq il-ba;it u t-tfassil tal-Kostituzzjoni, minbarra li jne[[i kwalunkwe awtorità tal-President fuq lArmata. Sadattant, il-Fratellanza

Musulmana li [ar;et minn ta[t id-dell ta’ Mubarak wara snin ta’ oppressjoni insistiet li l-kandidat tag[ha Mohammed Mursi reba[ l-elezzjoni ta’ nhar il-{add g[all-Presidenza fejn ikkuntesta kontra r-rivali kbir Ahmed Shafiq, li kien

M'g[andux il-[sieb li jpattiha lill-avversarji serva b[ala Prim Ministru ta[t Mubarak. Kelliema g[all-Fratellanza qalu li Mursi rnexxielu jikseb 52 fil-mija tal-vot kontra t-48 fil-mija g[al Shafiq meta la[qu g[addew il-voti kwa]i kollha li ntefg[u fit-tieni round tal-elezzjoni.

I]da waqt li Mursi wieg[ed li jkun President g[all-E;izzjani kollha, insista li m’g[andux ja[seb biex ipattiha lill-avversarji li g[amlulu d-deni, l-E;izzjani li mexxew il-kampanja ta’ Shafiq qed ji/[du assolutament g[allg[ajdut dwar ir-reb[a g[allMusulmani. Intant, it-Televi]joni talIstat irrappurtat li r-ri]ultati uffi/jali dwar il-futur talPresidenza – li g[andha to[ro; l-Og[la Kummissjoni Elettorali fil-Kajr – suppost jit[abbru nhar il-{amis. Dan meta l-E;ittu anki g[addej minn di]gwid kbir dwar ix-xoljiment talParlament fuq digriet tal-qorti spe/ifika bil-Fratellanza Musulmana tiddikjara l-pass b[ala illegali ‘daqqa ta’ [arta lid-demokrazija’.


IN-NAZZJON Il-Gimg[a, 19 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 23 Fil-qosor

IS-SIRJA

Sforz biex jitwaqqaf vapur Russu

Il-Gvern Amerikan talab lirRenju Unit biex tg[in twaqqaf vapur Russu li fuqu hu mifhum li hemm [elikopters militari Russi kif ukoll munizzjoni u jinsab fi triqtu lejn isSirja. Il-vapur, il-MV Alaed, hu ma[sub li qed iba[[ar filBa[ar tat-Tramuntana wara li g[abba t-tag[bija militari filport Russu ta’ Kaliningrad. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton wissiet li l-wasla ta’ dan ilmunizzjoni fis-Sirja kien se sservi biss biex ikun hemm eskalazzjoni tal-vjolenza. Il-;img[a li g[addiet, Clinton svelat li r-Russja kienet qed tlesti biex tibg[at helikopters tal-attakk lejn isSirja.

Dan qed ise[[ hekk kif inNazzjonijiet Uniti fi tmiem il;img[a kellha twaqqaf il[idma tal-osservaturi li g[andha fis-Sirja min[abba ]]ieda kbira li hemm filvjolenza kemm mir-re;im Sirjan kif ukoll mir-ribelli.

L-Oppo]izzjoni tag[fas g[al intervent militari

Il-{add, it-truppi Sirjani ]iedu l-attakk bil-kanuni fuq il-belt ta’ Homs fejn is-sitwazzjoni umanitarja hi wa[da imwieg[ra [afna. Homs re;g[et tinsab ta[t assedju b[ala parti minn eskalazzjoni tal-vjolenza

madwar il-pajji] u li wasslet biex in-NU tie[u d-de/i]joni li [adet. Sadattant il-grupp ewlieni li qed jopponi r-re;im talPresident Bashar al-Assad hedded li jfittex g[ajnuna militari barranija biex tissolva s-sitwazzjoni. Abdulbaset Sieda, li g[adu kemm kien elett President tal-Kunsill Nazzjonali Sirjan, [e;;e; ilKunsill tas-Sigurtà tanNazzjonijiet Uniti biex jadotta immedjatament ri]oluzzjoni li tippermetti l-u]u talforza fis-Sirja. Hu wissa li jekk din irri]oluzzjoni ti;i mblukkata fil-Kunsill tas-Sigurtà, ilKunsill kien se jwarrab linNazzjonijiet Uniti u jfittex lg[ajnuna x’imkien ie[or.

Kundanna g[al attakki mill-Vatikan IN-NI:ERJA: Il-Vatikan ikkundanna ‘l-attakki sistemati/i fuq il-postijiet tad-devozzjoni g[all-Kristjani’ f’dan il-pajji] wara li aggressuri suwi/ida, re;g[u u]aw vetturi mimlijin bl-isplussivi kontra tliet knejjes lejn it-tramuntana fejn mietu tal-anqas dsatax-il ru[, b’g[exieren o[ra jisfaw midruba. G[alkemm [add ma [a responsabbiltà g[ad-dmija, hu mag[ruf li attakki simili pre/edenti twettqu mill-grupp militanti I]lamiku Boko Haram bil-Vatikan ifisser l-a[[ar azzjonijiet b[ala ‘pjan assurd mibni fuq il-mibeg[da’. Iddmija ta’ nhar il-{add anki qanqlet ritaljazzjoni minn Kristjani Ni;erjani li kaxkru xi Musulmani ’l barra millkarozzi tag[hom u qatluhom.

Jippruvaw ira]]nu l-irvellijiet IL-LIBJA: Il-Gvern Libjan iddikjara ‘zona militari’ minbarra li stazzjona t-truppi fl-in[awi Libjani tal-punent wara jiem ta’ konfronti bejn milizjani rivali. Intant, l-awtoritajiet qed isej[u tmiem g[all-vjolenza li ilha g[addejja aktar minn ;img[a u li [alliet talanqas g[oxrin mejtin fiz-zona ‘talinkwiet’ li tinkludi l-ibliet ta’ Zintan, Mizdah u Shegayga, qalb il-muntanji. Din hi prova o[ra g[all-awtoritajiet li [adu r-riedni mindu waqa’ r-re;im ta’ Muammar Gaddafi, bilvjolenza qed isse[[ xi ;img[at qabel il-Libjani jid[lu g[al elezzjonijiet [ielsa rari fejn iridu jtellg[u assemblea nazzjonali.

Inkwiet g[al iben Ozzy L-ISTATI UNITI: Jack Osbourne, iben ir-Rocker famu] Ozzy Osbourne (eks Black Sabbath) li hu famu] ukoll b[ala personalità tat-televi]jon, instab qed ibati bil-marda talisklero]i; b’din l-anali]i to[ro; ;imag[tejn biss wara ttwelid ta’ bintu. Jack Osbourne, li fil-passat kien jabbu]a bid-droga, kiseb fama (flimkien ma’ o[tu Kelly) b[ala ladolexxenti ribellu] fir-reality show bl-isem The Osbournes; il-produzzjoni tal-2002 g[al MTV li bba]at fuq jum tipika fil-[ajja tal-familja ‘ta’ Ozzy’. L-isklero]i (jew kif inhi mag[rufa multiple sclerosis) hi marda li fost o[rajn taffettwa lin-nervituri tal-;isem, flimkien mal-mo[[ u ssinsla tad-dahar tal-individwu.

L-ISTATI UNITI> Fer[ ta’ gorilla bl-isem Monroe jispezzjona kejk li g[amlulu f’g[eluq l-ewwel sena tieg[u fiz-zoo-Safari Park ta’ San Diego f’Kalifornja. Dan il-kejk hu mag[mul mis-sil; u jinkludi b/ejje/ tal-frott u l-[axix fri]ati fuq ;ewwa. (Reuters)

IR-RENJU UNIT

L-a[jar ikla li wie[ed jista’ jiekol Ri/erkaturi esperti filqasam tal-ikel flew madwar 4,000 rapport ta’ produtturi u supermarkets biex i[ajru nnies jixtru l-prodotti tag[hom [alli jfasslu l-a[jar ikla g[assa[[a tal-bniedem. Minn din il-lista, kienu 222 prodott tal-ikel li kienu meqjusa li dak li kien qed jintqal fuqhom kellu ba]i xjentifika u minnhom tfassal ilmenu. Dan in[oloq minn xjentisti fil-Leatherhead Food Researcher, organizzazzjoni indipendenti Ingli]a. Il-menu jibda bi Fresh & Smoked Salmon Terrine, li fih l-Omega 3 u dak mag[ruf

b[ala DHA li huma tajbin g[all-arterji, il-qalb u l-mo[[. Mieg[u hemm insalata bi]]ejt ta]-]ebbu;a tat-tip extra virgin. Dan hu tajjeb biex wie[ed i]omm livell normali ta’ kolesterol fid-demm. Wara, b[ala l-ikla ewlenija, Chicken Cassaerole bl-g[ads, dak li bl-Ingli] jissejja[ lentils u [xejjex im[alltin u skont ix-xjentisti Ingli]i, f’din l-ikla biss hemm talanqas 80 punt uffi/jali li jag[mluhom tajbin g[assa[[a. Fosthom il-proteina li tg[in fl-i]vilupp tal-muskoli filwaqt li l-g[ads inaqqas lg[ajja u jtejjeb il-[idma tal-

mo[[. G[ad-de]erta, dik li tissejja[ Live Yogurt-based Blancmange bil-;ew] u sauce tal-caramel ming[ajr zokkor. Dan hu tajjeb g[all-istonku, is-snien kif ukoll iz-zokkor fid-demm. Il-lew] kien deskritt b[ala superfood peress li jekk wie[ed jiekol 30 gramm kuljum, hemm provi li dan jg[in [afna, fosthom fi/-/irkulazzjoni tad-demm. It-Tabib Paul Berryman, li jmexxi Leatherhead, beda dan l-istudju biex isib l-ikel ideali g[al fuq il-linji tal-ajru u ]ied li dan juri li l-ikel li hu tajjeb g[all-bniedem m’g[andux ikun interessanti.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

24 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-

AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw {ar;a g[al G[awdex, g[ada l-Erbg[a, 20 ta’ :unju fit-8.15 am. Ikun hemm Quddiesa fil-Knisja Ta’ Pinu, [in liberu fir-Rabat, Ikla u Tombla fil-lukanda Cornucopia. Prezz €25 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Harbour Cruise, il-{amis, 21 ta’ :unju. Tluq mix-Xatt ta’ TasSliema fis-7 p.m. Prezz €3 u g[all-biljetti /emplu 23285000.

BIRKIRKARA. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza }jarat biex niltaqg[u mill-qrib mad-Deputati tat-Tmien Distrett waqt il-[idma tag[hom, il{amis, 21 ta’ :unju. Tluq bilcoach fid-9 a.m. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99598200. {A}-}EBBU:. Il-Kumitat

Sezzjonali }g[a]ag[ PN se jorganizza Ikla, il-:img[a, 22 ta’ :unju fit-8.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 u g[all-booking ibg[at email lil ksz.pn.haz.zebbug@gmail.com.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw G[otja ta’ Demm, is-Sibt, 23 ta’ :unju. G[all-informazzjoni /emplu 21462304 jew 99263914.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 26 ta’ :unju fil-Fairplay Bingo, Bu;ibba. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21247049, 99450902 jew 21223911. GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw nofstanhar f’G[awdex, il-{amis, 28 ta’ :unju. Tluq malvapur tat-3 p.m bi ]jarat f’Villa Rundle, Ta’ Pinu u x-xog[ol ta’ restawr fuq is-swar ta/-?ittadella. Prezz €20, li jinkludi t-trasport u ikla f’Ta’ Mena, vi/in Marsalforn. Lura mal-vapur tad-9 p.m. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw {ar;a l-Buskett g[all-festa talImnarja, il-{amis, 28 ta’ :unju. G[all-biljetti /emplu 21462304 jew 99269314.

BEPPE FENECH ADAMI. Il-

{bieb ta’ Beppe Fenech Adami se jorganizzaw Barbecue, il:img[a, 29 ta’ :unju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €12 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena. G[all-biljetti /emplu 99493491 jew 79886711.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 6 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-:onna talBarrakka t’Isfel. G[all-biljetti /emplu 99841333 jew 21666736.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 6 ta’ Lulju fit-8.30 p.m. fil-lukanda

L-APAN se torganizza [ar;a g[al G[awdex illum it-Tlieta 19 ta’ :unju. Prezz: €16 inklu] l-ikla ta’ nofsinhar fil-Lantern Restaurant, Marsalforn, u t-trasport f’Malta u G[awdex. Tisewx il-KartaAnzjan Bookings ming[and il-helpers. ?emplu 21420513, 79040544, 21521684 jew 99463677.

Excelsior. Prezz €23 g[all-kbar u €12 g[at-tfal. G[all-bookings /emplu 23285000.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw :urnata Sqallija, is-Sibt 14 ta’ Lulju. Tluq bil-Katamaran g[al Pozzallo fil-5 a.m. u naslu lura Malta fil-11 p.m. }jara fis-suq ta’ Katania, Mount Etna u Auchan Shopping Complex. Prezz €145 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw Barbecue, il:img[a, 20 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-Grand Hotel Excelsior, ilFurjana. Prezz €26 g[all-kbar u €14 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fil-lukanda Sea Bank, ilMellie[a. Prezz €15 g[all-kbar u €10 g[at-tfal ta’ ta[t l-10 snin. G[all-bookings /emplu 27327302, 79927302 jew ibag[tu email fuq fenechtonio@gmail.com.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. G[al aktar informazzjoni /emplu 79047870.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Pergola, il-Mellie[a. Prezz €17, li jinkludi l-ikel u t-trasport. Tfal nofs prezz. G[all-biljetti /emplu 99843564, 99491069 jew staqsu lill-helpers tas-soltu. JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 4 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fid-Danish Village, l-G[adira. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[at-tfal. G[allbiljetti /emplu 99841333 jew 21666736.

AVVI}I O{RA SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu lofferti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

IL-G}IRA. Il-bar tal-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn it-Tnejn u l-{add. IL-QRENDI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu

99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m.

fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli

Fil-qosor Insiru Nafu Lil NET Television, 21>32 Anthony Guillaumier (fir-ritratt),

imprenditur kif ukoll fundatur u chairman tal-Fondazzjoni Richmond se jkun il-persuna intervistata mill-psikologu Anton Grech g[al-lum. {a l-edukazzjoni tieg[u fil-Kulle;; San Alwi;i u llum g[andu 72 sena, ilu ja[dem man-negozju tal-familja mill-1957. Okkupa wkoll diversi karigi fosthom fi [dan il-Federazzjoni tal-Industrija, l-MDC, l-Awtorità Marittima u l-Kamra tal-Kummer/ Maltijia-G[arbija. Stephanie Spiteri titkellem dwaru ma’ [abibu George Pace. Vitalità NET Television, 13>20 John Attard Kingswell, Direttur fid-Direttorat g[as-Sa[[a Ambjentali, se jkun fost il-mistiedna ta’ Marbeck Spiteri g[all-programm tal-lum. Fost o[rajn hu se jkun qed jikkummenta dwar l-isfidi li jiffa//ja d-Direttorat fis-sajf aktar milli fix-xitwa. Fost o[rajn jag[mel riferenza g[all-festi, g[all-BBQs, g[all-kwalità tal-ilma ba[ar u g[al avvalenament mill-ikel. Il-pedjatra Nadette Spiteri titkellem dwar it-tfal fis-sajf. It-tabib Chris Barbara jitkellem dwar viruses komuni fis-sajf. Jag[tu wkoll il-kontribut tag[hom fil-programm Alan Zammit, Malcolm Crockford u Frederick Zammit Maempel. Bejni u Bejnek NET Television 23.30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se jkun il-fotografu ta’ media.link Michael Ellul (fir-ritratt). Ilu ja[dem fil-qasam tal-fotografija ;urnalistika sa minn meta kien g[ad g[andu 19-il sena, u fis-settur hu fost dawk l-aktar li g[andhom esperjenza u li g[adhom ja[dmu. Reba[ numru ta’ kompetizzjonijiet tal-fotografija. Amarsi un po... La 5 21.10

Film komiku Taljan tal-1984 b’re;ija ta’ Carlo Vanzina li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Claudio Amendola, Tahnee Welch u Riccardo Garrone. Fih naraw storja ta’ m[abba bejn mekkanik u prin/ipessa u l-oppo]izzjoni mill-familji rispettivi tag[hom.

Malta Llejla NET Television 17.00 Fl-Im;arr, g[at-tielet sena

konsekuttiva se tkun organizzata {idmet Missirijietna. Eman u Jason Vella se jkunu fost il-mistednin ta’ Stephanie Spiteri biex jitkellmu dwar dan. Fir-rokna dwar il-kotba se niltaqg[u ma’ Charles Briffa li l-aktar ktieb ri/enti tieg[u hu dwar id-drammaturgu Joseph Vella Bondin li g[adu kif kien ippubblikat mill-KKM. Sarah Spiteri tag[ti tag[rif dwar kun/ert li se jkun dirett mill-Ingli] Peter Walsh. Naraw ukoll dwar is-single l-;dida li [are; Malcolm Pisani u jing[ata tag[rif dwar l-MCAST Expo.

Dieta biex nidhru sew fis-sajf^ Quadro - NET Television, 20.30

Issa d[alna fis-sajf u [afna nies, kemm nisa kif ukoll ir;iel, jibdew ja[sbu biex jag[mlu xi tip ta’ dieta biex jidhru tajbin meta jilbsu malja jew bikini u jmorru l-ba[ar. I]da e]attament x’inhi dieta? Dieta qieg[da biss biex nonqsu mill-pi] jew hi stil ta’ [ajja li rridu nbiddlu u t-telf ta’ pi] ikun

biss konsegwenza ta’ dik il-bidla? Kemm hu tajjeb li nag[mlu l-affarijiet wa[idna ming[ajr ma nikkonsultaw lill-professjonisti fil-qasam? Dieta tibdlek biss fi]ikament jew anki psikolo;ikament? Jippre]enta, bi produzzjni tieg[u stess, Bryn Manning.

The Burning Plain Canale 5 23.30 Charlize Theron, Kim Basinger u Jennifer Lawrence huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan tal-2008 b’re;ija ta’ Guillermo Arriaga. Naraw x’konnessjoni jkun hemm bejn mara tad-dar li g[addejja minn kri]i, mara ]ag[]ug[a b’passat li tixtieq tinsa u ]ew; ]g[a]ag[ li spi//aw orfni.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 19 ta’ :unju 2012

26 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet L-Edukazzjoni /-?avetta tas-Su//ess The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bilMalti 14:00 A[barijiet 14:05 E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ lA[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan il-

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Il-Klassi/i tas-Sittinijiet Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Bi]]ejjed g[al Kul[add (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Ktieb fl-Idejn 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - KL 17 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Teatru Miftu[ 20:00 – Ikoni Mu]ikali I 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 11:00 - Kristu Fostna 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 Strument f’Idejk 14:00 - {olqa mal-Maltin ta’ Barra 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 – Ulied is-Sultan 16:00 - Dritt u {ajja 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 – I]-}wie;… sitwazzjoni u realtà llum 20:00 – Swi// (r) 21:00 - Iva Nemmen 22:00 - Il-Mulej Hu r-Rag[aj Tieg[i 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Na-than & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 - CR2 records. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

Film bijografiku The Express - Rete 4, 23>35

Film bijografiku li n[adem fl-2008 b’re;ija ta’ Gary Fleder dwar Ernie Davies, l-ewwel ra;el iswed li rnexxielu jirba[ il-premju presti;ju] tal-a[jar player tal-football Amerikan fit-timijiet tal-Università. Minkejja ddiversi pre;udizzji kontrih f’diversi postijiet, inklu] fl-Università stess, jasal fejn xtaq. Kellu i]da l-appo;; tal-coach tieg[u. Sfortunatament Davis miet bil-lewkemija meta kellu biss 23 sena. TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 Wirt, Arti u Kultura (r) 11:30 G[awdex Illum 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Football. Euro 2012. }vezja v Franza 22:40 - Paqpaq 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Venere (r). TVM 2 10:00 - Ripetizzjoni tal-partiti talEuro 2012 15:00 - A[barijiet 15:05 - Dokumentarju 15:15 Trekking (r) 15:50 - Meander 16:30 - Ttyl 17:00 - A[barijiet 17:05 - Sitta f’Palazz 17:35 Mela Isma‘ Din 17:45 Dokumentarju 18;00 - Asteriks 18:30 - Dokumentarju 18:45 Madwarna 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 - Euro 2012. Pre-Match. Ingilterra v Ukrajna 20:35 Football. Euro 2012. }vezja v Franza 22:45 - Euro 2012 Highlight Programme. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:30 Sieg[a }mien 12:15 Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Teleshopping 17:20 - Liquorish Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:45 - Te]ori 17:55 - Better Living 18:40 - Ieqaf 20 minuta (r) 19:00 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:35 - Inkontri 23:15 - ONE News 23:45 Minuta Wa[da (r) 23:50 Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu

20:30 - Madagascar (r) 21:30 Bejnietna (r) 22:00 - News 22:30 - Stylish Weddings (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 10.10 Unomattina vitabella 11:00 Unomattina storie vere 11:00 Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 Paradiso rubato (it-II parti) 17:15 - Heartland (TF) 18:00 - Il commissario Rex (TF) 18:50 Reazione a catana 20:00 - Tg 1 20:25 - Football. Euro 2012. Ingilterra v Ukrajna (live) 23:05 - Notti Europee 23:15 - Football. Euro 2012. }ve]ja v Franza 01:00 - Tg 1 notte 01:35 Sottovoce. Raidue 07:10 - Vite sull’onda (sitcom) 07:30 - Cartoons 10:40 - Tg 2 insieme 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Dribbling europei 14:45 Senza traccia (TF) 15:30 Guardia costiera (TF) 16:15 The Good Wife (TF) 17:00 - One Tree Hill (TF) 17:45 - Flash L.I.S. 17:50 - Tg sport 18:15 Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Criminal Minds (TF) 22:40 Supernatural (TF) 23:25 - Tg 2 punto di vista 23:40 - Terre meravigliose 00:25 - La storia siamo noi 01:20 - Tg Parlamento 01:30 - Hawai Five-0 (TF). Raitre 08:00 - Agorà 10:10 - La storia siamo noi (dok.) 11:15 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 Sabrina, vita da strega (sitcom) 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr - Piazza affari 15:00 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - FBI Operazione gatto. Film ’65 17:45 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Stadio Europa 20:25 - Blob 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Ballaró 23:15 - Correva l’anno 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Lezioni dalla crisi 01:35 Prima della Prima -

L’italiana in Algeri ta’ Rossini.. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:35 - Il misterioso mondo di Miss Charlotte. Film 2002 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Pomeriggio cinque cronaca 16:50 - Inga Lindstrom - Giorno d’estate sul lago Lilia. Film 2007 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Veline 21:10 - Dr House - Medical Division (TF) 23:30 The Burning Plain. Film 2008 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Veline. Rete 4 07:40 - Più forte ragazzi 08:25 The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:45 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Cuore contro cuore (TF) 12:55 - Distretto di polizia 13:50 - Forum 15:10 - Wolff - un poliziotto a Berlino (TF) 16:05 Vento selvaggio. Film ’42 18:55 - Tg 4 19:35 - Ricette di sera 19:45 - Tempesta d’amore (soap) 20:25 - La signora in giallo (TF) 21:10 - Factor 9 - pericolo ad alta quota. Film 2009 23:35 - The Express. Film 2008. Italia 1 07:20 - Hannah Montana (sitcom) 08:10 - Cartoons 10:30 Dawson’s Creek (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Gossip Girl (TF) 15:55 - Le cose che amo di te (TF) 16:45 Mammoni-short (reality 17:10 Friends (TF) 17:35 - Mercante in fiera 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - Mammoni - chi vuol sposare mio figlio? 23:20 L’Italia che funziona 23:35 Scary Movie 3. film 2003 01:20 Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:10 - Un detective... particolare. Film ’89 16:00 - Atlantide 16:55 L’Ispettore Barnaby (TF) 18:45 Cuochi e fiamme - Celebrities 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - SOS Tata 00:10 Tg La 7 00:15 - Tg La 7 sport 00:20 - NYPD (TF) 01:10 (Ah)iporoso.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:15 - F. News 21:00 - Boost 23:15 F. News.

TCM 07:10 - Maverick 08:10 Rawhide 09:10 - The Marseille Contract. Film ’74 (PG) 10:50 How the West Was Won. Film ’62 (U) 13:45 - Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Return of the Frontiersman. Film ’50 17:20 The FBI Story. Film ’59 20:10 Thirteen at Dinner. Film ’85 (U) 22:00 - 2 Days in the Valley. Film ’96 (18).

Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 - Romantica 17:00 Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music.

MGM Movies 07:35 - The Perez Family. Film ’95 (15) 09:25 - Nobody’s Fool. Film ’86 (12) 11:10 - Sibling Rivalry. Film ’90 (12) 12:35 Countdown to Chaos. Film ’99 14:00 - Khartoum. Film ’66 (PG) 16:05 - The Spree. Film ’98 17:40 - Undercover Blues. Film ’93 (12) 19:10 - Married to It. Film ’91 (15) 21:00 - Young Billy Young. Film ’69 (U) 22:25 - Gothic. Film ’86 (18) 23:50 MGM’s Big Screen.

La 5 12:20 - Centovetrine 12:45 Glam God 13:35 - Giro Giro Bimbo 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Giudice Amy (TF) 15:40 - Yhe OC (TF) 16:30 - Men in Trees (TF) 17:15 - Chante (TF) 17:40 - Dharma & Greg (sitcom) 18:00 - Uomini e donne 19:20 - Giro Giro Bimbo 19:40 - The OC (TF) 20:20 Una mamma per amica (TF) 21:10 - Amarsi un po’.... Film ’84 23:30 - Uomini e donne. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Penelope K, by the way 07:30 Gigglebiz 07:45 - Teletubbies 08:10 - Boogie Beebies 08:25 Garth and Bev 08:35 - As Time Goes By 09:05 - One Foot in the Grave 09:35 - Dinnerladies 10:05 - EastEnders 10:35 Doctors 11:05 - Coast 12:05 -

The Inspector Lynley Mysteries 12:50 - As Time Goes By 13:20 - One Foot in the Grave 13:50 The Weakest Link 14:35 EastEnders 15:05 - Doctors 15:35 - Coast 16:35 - The Inspector Lynley Mysteries 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Lark Rise to Candleford 20:00 - After You’ve Gone 20:30 - Gavin and Stacey 21:00 - Twenty Thousand Streets Under the Sky 21:50 - 2point4 Children 22:20 - Jam and Jerusalem 23:00 - Life on Mars 23:50 - Fawlty Towers.

Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:55 - McLeod’s Daughters 11:55 - ER 12:55 - Quincy, M.E. 13:54 - As the Light Leaks in 14:00 - ER 15:50 - Great Women 16:00 - Ironside 17:00 Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - Rex: A Cop’s Friend 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Deadline 08:10 - Extreme

Fishing with Robson Green: The Philippines 09:05 - Mythbusters: Mind Control 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Jungle 11:50 - Wheeler Dealers: BMW M3 E36 Convertible 12:45 Overhaulin’: Rustang 13:40 American Chopper: Schussler Bike 14:35 - Dirty Jobs: Sea Lamprey Exterminator 15:30 Mythbusters: Birds in a Truck 16:25 - Deadliest Catch: Down to the Wire 17:20 - Extreme Fishing with Robson Green: Zimbabwe and Zambia 18:15 River Monsters: The Mutilator 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 Penn and Teller Tell a Lie 21:00 - Mythbusters: Battle of the Sexes 21:55 - Aircrash Confidential: Poor Maintenance 22:50 - Kidnap and Rescue:

Rumble in the Jungle 23:45 Ultimate Survival: Georgian Republic. Melita Movies 10:00 - The Princess and The Frog 11:40 - Beverly Hills Chihuahua 2 13:05 - Catch That Kid 14:37 - Hollywood Buzz 15:00 - The Sorcerer's Apprentice 16:45 - Hollywood Buzz 17:10 - Wall Street: Money Never Sleeps 19:20 Crazy On The Outside 21:00 Gullivers Travels 22:25 - Awake 23:50 - Sisters. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - The Mentalist 12:15 - Person of Interest 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 - 2 Broke Girls 17:07 - 30 Rock 17:30 - Gossip Girl 18:15 - Days of Our Lives 19:00 Films & Stars 19:30 - Mike & Molly 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Alcatraz 21:15 Fringe 22:00 - Hung 22:30 True Blood 23:35 - Chuck 00:25 - Game of Thrones. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye: Love or Theft 07:30 - America’s Court with Judge Ross 08:00 Holidate: Boston and Miami 09:00 - Hoarders: Deborah and Jim 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Jessica McCord 11:00 - Eye for an Eye: Love or Theft 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - Little Miss Perfect: Traci & Lexa vs Ronda & Kendall Meeks. Pawn Stars: 13:00 - Message in a Bottle 13:30 - Honest Abe. 14:00 -

Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 15:00 Thintervention with Jackie Warner: Sweat Is Sexy 16:00 Snapped: Women Who Kill: Jessica McCord 17:00 Hoarders: Deborah and Jim 18:00 - Holidate: Boston and Miami. Pawn Stars: 19:00 Flight of The Chum 19:30 Honest Abe. 20:00 - Hoarders: Deborah and Jim 21:00 - Little Miss Perfect: Traci & Lexa vs Ronda & Kendall Meeks 22:00 Boys With Breasts 23:00 Lorraine Kelly’s Big Fat Challenge.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey Do. Disney Channel 09:00 - Recess 09:25 - So Random 09:45 - Have a Laugh 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Recess 12:45 - Jessie 13:10 - ANT Farm 13:35 - Fish Hooks 14:00 The Suite Life on Deck 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 - Geek Charming 17:35 - Jessie 17:55 - ANT Farm 18:10 - Wizards of Waverly Place 18:35 - Good Luck Charlie 19:25 - So Random 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 Jonas LA 20:40 - Shake It Up 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Vitalità Teleshopping Bla Kumment X’Fatt-art Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in Minn Varsavja sa Kiev NET Newsi Quadro NET News Insiru Nafu Lil... Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:35 - The Box 08:45 Football 10:45 - Queens ATP Tennis 12:30 - Aegon International Tournament, WTA Tennis: Day 2 (live) 20:00 - Football 20:30 - Aegon International Tournament, WTA Tennis 21:00 - Light Heavyweight Boxing 23:00 Football. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 5: Catania v Juventus 09:00 - Barclays PL: Wk 8: Everton v Liverpool 11:00 - ERC Heineken Cup: Rd 3: Bath v Leinster 13:00 Serie A: Rd 6: Juventus v Milan 15:00 - Barclays PL: Wk 10: Liverpool v Man. Utd 17:00 Arsenal TV: Arsenal Season Review 21:00 - Wimbledon: History of the Champ.: The Glory Years 22:00 - Serie A: Rd 9: Juventus v Fiorentina 00:00 - 2012 US Open Championship: Day 2. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - 2012 US Open Championship: Day 2 14:00 The Legends of Wimbledon: Billie Jean King 15:00 Football's Greatest 15:30 ERC Heineken Cup: Rd 4: Leinster v Bath 17:30 - Serie A: Rd 8: Juventus v Genoa 19:30 - France Galop: Prix de Diane Longines 20:30 - FIFA Futbol Mundial 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 08:00 - La Liga: Valencia v Real Madrid: dtd. 19.11.11 (r) 09:45 - npower Champ.: West Ham Utd v Millwall: dtd. 04.02.12 (r) 11:30 - NBA F.: Game 3: Oklahoma @ Miami (r) 14:30 - Bundesliga: 1FSV. Mainz v VfB Stuttgart: dtd. 04.11.11 (r) 16:20 - Copa Libertadores: SF 1st Leg: Santos v Corinthians (r) 18:20 - WWE: Smackdown (r) 19:05 - NBA Live (r) 19:25 - npower Champ.: West Ham Utd v Millwall: dtd. 04.02.12 (r) 21:15 - Carling Cup: Rd 4: Aldershot Town v Man. Utd: dtd. 25.10.11 (r) 23:00 - WWE: No Way Out (r) 02:00 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: Russia (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: Russia (r) 13:00 La Liga: Valencia v Real Madrid: dtd. 19.11.11 (r) 14:50 - Swedish ATG Horse Racing:

V4 Race Meetings 15:55 Carling Cup: Aldershot Town v Man. Utd: dtd. 25.10.11 (r) 17:45 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: Russia (r) 18:50 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:55 Bundesliga: 1FSV. Mainz v VfB Stuttgart: dtd. 04.11.11 (r) 21:50 - NBA Live (r) 22:10 NBA F: Game 3: Oklahoma @ Miami (r) 01:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings. Melita Sports 10 19:00 - NBA F.: Game 3: Oklahoma @ Miami (r) 22:00 WWE: No Way Out (r) 01:00 Copa Libertadores: SF 1st Leg:

Boca Juniors v Universidad de Chile (r).

Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Xaghra: dtd. 05.04.12 (r). Malta Handball Assoc.: 09:45 - Aloysians v Luxol (r) 11:05 - Depiro v AtoZAthleta (r). 12:25 - Malta Rugby Football Union: Kavallieri v Stompers: dtd. 17.12.11 (r) 14:00 - BOV PL: Hibernians v Valletta: dtd. 07.04.12 (r) 16:20 - MOC Olympic Special (r) 16:55 - Football Nurseries (r) 17:30 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Xaghra: dtd. 05.04.12 (r) 19:15 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v Luxol (r) 20:35 - Malta Basketball Assoc.: Depiro v AtoZAthleta (r) 22:00 - Malta Rugby Football Union: Kavallieri v Stompers: dtd. 17.12.11 (r) 23:35 - BOV PL: Hibernians v Valletta: dtd. 07.04.12 (r) 01:55 - MOC Olympic Special (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Valencia v Real Madrid: dtd. 19.11.11 (r) 09:45 - npower Champ.: West Ham Utd v Millwall: dtd. 04.02.12 (r) 11:30 - NBA F.: Game 3: Oklahoma @ Miami (r) 14:30 - Bundesliga: 1FSV. Mainz v VfB Stuttgart: dtd. 04.11.11 (r) 16:20 - Copa Libertadores: SF 1st Leg: Santos v Corinthians (r) 18:20 - WWE: Smackdown (r) 19:05 - NBA Live (r) 19:25 - npower Champ.: West Ham Utd v Millwall: dtd. 04.02.12 (r) 21:15 - Carling Cup: Rd 4: Aldershot Town v Man. Utd: dtd. 25.10.11 (r) 23:00 - WWE: No Way Out (r) 02:00 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: Russia (r).


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

28 Tag[rif

Ir-residenti ta’ San :wann jilqg[u inizjattiva ;dida dwar l-iskart

Tisliba

Mimdudin>5. Jadurawhom il-pagani (5) 6. T[allashom b’g[axra f’karozza tal-kiri? (5) 7. G[ajjur (5) 10. Bihom jitilg[ulek (5) 11. Ne[[i l-g[atu int u skopri (5) 12. Joqomsu fis-saqqu (5) 14. Illegali tistad bih vi/in ix-xatt (5) 16. Dan ma jitpattiex b’ie[or (5) 17. Jag[milha wkoll ilpagun din i]-]ifna (5) 18. {abib tassew ng[idulu hekk (5)

Weqfin>1. Dak li nag[mel maddaqqa? (6) 2. Idoqqu ]ew; noti quddiem tnejn min-nies? (6) 3. Fuq palk xog[olhom (6) 4. Ma to[ro;x minn fuq fil-log[ob (6) 8. E]er/izzju li jsir fl-iskejjel (5) 9. Xarba? Le. Lanqas barxa, imma forsi a[bar tajba (5) 12. Wa[edha, b[al ma m[adda tista’ tkun! (6) 13. Kotba tixtri ming[andu (6) 14. Fil-Kredu nsemmuh avolja [asel idejh! (6) 15. Jekk ji;rilek hekk, taf issib ru[ek l-isptar (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>- 5. Orfni; 6. {atni; 7. Kilba; 10. Ni]la; 11. Tibni; 12. ?ajta; 14. Volpi; 16. I[ott; 17. A[bar; 18. Lehar. Weqfin>- 1. Kordin; 2. ?ini]a; 3. T[abat; 4. Simili; 8. B]ajt; 9. Abbli; 12. ?ar/ar; 13. A[[ari; 14. Vitali; 15. Issara.

Fil-qosor

Log[ob tan-nar f’Burmarrad Fl-okka]joni tal-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija, lG[aqda tan-Nar Madonna tal-:ilju tal-Imqabba se tag[mel [arqa ta’ nar tal-art f’ Burmarrad, lejlet il-festa, nhar is-Sibt 23 ta’ :unju 2012. Il-[arqa tibda fil-11p.m. quddiem il-knisja parrokkjali u tkun tikkonsisti minn diversi rdieden mekkanizzati. Aktar informazzjoni tinkiseb fuq is-sit elettroniku uffi/jali tasSo/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju www.talgilju.com.

Kumitat Mission Fund Il-kumitat il-;did tal-Mission Fund g[as-snin 2012-2014 hu ffurmat minn: President Sylvia Ebejer; Segretarju Charles Decelis; Te]orier Philip Micallef; Uffi/jal Relazzjonijiet Pubbli/i John Sammut; Vi/i President u Assistent Te]orier Speranza Xuereb; Assistent Segretarju Christine Camilleri (co-opted); Membri: Joe Mifsud u Frans Scicluna. Fr Marcellino Micallef OFM hu d-Direttur Spiritwali. Il-Kumitat tal-Mission Fund jixtieq jirringrazzja lill-membri, voluntiera u lill-benefatturi kollha g[as-sehem tag[hom biex is-sena li g[addiet tqassmet is-somma ta’ €377,853 lill-missjunarji Maltin u G[awdxin.

Kors fil-parenting skills Il-Kunsill Lokali {al Tarxien se jorganizza kors ta’ parenting skills li se jittella’ fi/-?entru Komunitarju fi Triq Santa Tereza. Dan il-kors hu organizzat b’kollaborazzjoni mas-SEDQA. G[al aktar informazzjoni /emplu lil Claudine fuq in-numru 79988284 jew l-uffi//ju tal-kunsill 21666688.

Minn dan ix-xahar, ir-residenti ta’ San :wann qed jibbenefikaw minn inizjattiva ;dida li tenfasizza l-importanza tas-separazzjoni u ri/ikla;; tal-iskart, biex b’hekk tag[ti spinta ’l quddiem lill-iskema ta’ ri/ikla;; kull nhar ta’ Tlieta u l-{amis. L-impjegati ta’ GreenPak qed i]uru d-djar fil-lokalità jispjegaw l-inizjattiva l-;dida filwaqt li jqassmu boro] tarri/ikla;; tal-GreenPak b’xejn. Settijiet ;odda ta’ recycling banks li jintu]aw g[arri/ikla;; ta’ plastik, metall, [;ie; u karti tpo;;ew f’diversi n[awi madwar San :wann. Il-kuntratt il-;did iffirmat ix-xahar l-g[adda malGreenPak Coop Society se jg[in lill-kunsill lokali ta’ San :wann jag[ti spinta fil-;bir g[ar-ri/ikla;;, b[alma kien fil-ka] tal-kunsilli lokali lo[ra li naqdu mal-iskema ta’ GreenPak. Fl-istess waqt il-kunsill lokali se jiffranka l-flus min[abba li iktar skart se jkun devjat mill-mi]bla. Minkejja li l-kunsill lokali ta’ San :wann g[andu komunità kbira, l-operatur ta’ qabel kien ji;bor 22 fil-mija taliskart i;;enerat mid-djar, filwaqt li GreenPak tikkalkula li ti;bor medja ta’ 37 fil-mija ta’ skart ri/iklabbli mid-djar. GreenPak tittama wkoll li ]]id il-;bir ta’ skart ri/iklabbli mill-[wienet u n-negozji fil-lokalità. Mario Schembri, Kap E]ekuttiv tal-GreenPak Coop, qal: “I]-]ieda tal-Kunsill Lokali ta’ San :wann juri lkapa/ità li GreenPak g[andha li twassal servizz ta’ kwalità g[olja kif il-pubbliku Malti jistenna, i]da bl-inqas spejje] possibbli. “A[na ninsabu [erqana biex na[dmu flimkien mal-komunità ta’ San :wann biex ng[inuhom i]idu l-prestazzjoni tag[hom fir-ri/ikla;; filwaqt li l-flus iffrankati mill-Kunsill jistg[u jkunu utilizzati a[jar fi pro;etti g[all-komunità.

Rappre]entanti ta’ GreenPak Coop Society qed iduru bieb bieb fil-lokalità ta’ San :wann bil-programm edukattiv, bl-g[an li jg[inu lir-residenti j]idu r-ri/ikla;; u jnaqqsu l-ammont ta’ skart mibg[ut fil-mi]bla

Il-qofol tal-filosofija ta’ GreenPak iddur madwar lb]onn ta’ edukazzjoni kontinwa u aktar kuxjenza dwar limportanza tar-ri/ikla;;. GreenPak ta[dem biex tag[milha fa/li, prattika u ta’ sodisfazzjon g[ar-residenti u l-komunità tan-negozju biex jisseparaw l-iskart tag[hom. “F’Malta sar progress fisseparazzjoni tal-iskart però dan mhuwiex bi]]ejjed,” qal l-Ing Schembri. “Skont la[[ar fi;uri ma[ru;a millEurostat, Malta qed tirri/ikla biss 7 fil-mija (il-medja talUE hi ta’ 25 fil-mija), filwaqt li 86% (il-medja tal-UE hi ta’ 38 fil-mija) tal-iskart hu dirett lejn il-mi]bla. Hemm b]onn li nisseparaw iktar skart u nirri/iklaw [afna iktar biex in]idu sostanzjalment din il-

figura u b’hekk intejbu lprestazzjoni nazzjonali. Hu essenzjali li l-isfor]i b[al dawn jibdew mil-g[eruq, ji;ifieri minn kull dar fi [dan il-komunità.” Il-GreenPak Coop Society, hi skema awtorizzata mill-MEPA li qed tiker b’rata mg[a;;la, topera skema ta’ irkupru ta’ skart bl-inqas spejje] possibbli u hi appo;;jata minn PRO Europe. B[alissa g[andha kuntratti ma’ g[add ta’ Kunsilli Lokali madwar Malta u G[awdex, b’San :wann hu l-a[[ar ]ieda. G[al aktar tag[rif dwar liskemi l-;odda ta’ ;bir, bringin-sites, u tag[rif ie[or ta’ interess ;enerali, wie[ed jista’ jikkuntattja lil GreenPak fuq tel:: 2166 1081, jew bl-imejl lil info@greenpak.com.mt. ■ Shows Malta ppre]entat is-somma sabi[a ta’ €2,123.70 lill-Crèche talUrsolini, Tas-Sliema. Is-somma n;abret waqt il-Voca People Shows nhar it-18 u d19 ta’ Mejju. Voluntieri millCrèche qassmu l-programm lin-nies waqt li talbuhom jg[inu b’donazzjoni ]g[ira g[al din id-dar tattfal. Id-donazzjoni kienet ippre]entata lil Madre Roberta waqt attività fl-istess dar ftit tal-jiem ilu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

G{ALL-KIRI

Il-Fgura

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest minn kollox tajjeb g[al kull negozju, bil-fire alarm, cameras, toilet e//. Bla rigal. Livell mat-triq, bil-parapett 33x20 pied, ;ewwa 22x30 pied u isfel 35x22 pied. ?emplu 99442591.

FLAT bi tliet kmamar tassodda, wa[da b’ensuite, bilveduta minn wara u minn quddiem, terrazzin lest minn kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

Marsaxlokk

G[al kull xog[ol

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-

sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju u tal-art, plumbing, kisi bil;ibs, graffiato, ]ebg[a e//. Bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Nixtri

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel.

Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{

?estuni

LI tpo;;i t-ti;ie; fihom, drinkers u feeders tal-plastik. ?emplu 21413140.

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u

brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Biljetti tat-tombla

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b’10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U

Xufier

G{AS-servizz tal-meals on wheels. Dettalji minn MCC Flat 8, 17, Triq Santa Monica, Gwardman;a. ?emplu 21230181.

Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

30 Kummer/

Ng[inu lit-tfal tag[na jikbru b[ala rebbie[a

Sub-Uffi//ju tal-Posta mag[luq Is-Sub-Uffi//ju tal-Posta li jinsab f’12, ‘St Bees’, Wesg[at il-:ublew, lIm;arr MGR 1040 hu mag[luq sat-23 ta’ :unju 2012. F’dan il-perjodu lpubbliku jista’ jag[mel u]u mill-Uffi//ju Postali li jinsab fi/-?entru ?iviku, Triq il-Kostituzjoni, ilMosta MST 9059.

{inijiet tal-ftu[ fis-sajf Bejn il-15 ta’ :unju u t30 ta’ Settembru 2012 lUffi//ju Postali ta’ San :iljan fil-Lombard Bank p.l.c. fi Triq Paceville, San :iljan se jibda jkun miftu[ mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-08.00 u s-13.00. L-eqreb alternattivi jinsabu fl-Uffi//ju Postali ta’ Tas-Sliema f’118, Triq Manwel Dimech. Bejn is-16 ta’ :unju u t30 ta’ Settembru 2012 lUffi//ju Postali flUniversita` ta’ Malta, lImsida se jibda jkun miftu[ mit-Tnejn sal:img[a bejn it-08.00 u l11.30. L-eqreb alternattiva tinsab fis Sub-Uffi//ju Postali ta’ Ta’ Xbiex fi Fleet Bazaar, Triq Testaferrata.

G[eluq temporanju ta’ kaxxa tal-ittri Min[abba xog[ol ta’ kostruzzjoni, il-kaxxa talittri li tinsab fi Triq lIm;arr, ix-Xewkija, G[awdex ;iet mag[luqa g[all-perjodu indefinit. L-eqreb kaxxa tal-ittri tinsab fi Triq LIndipendenza, ix Xewkija, G[awdex.

Sub-Uffi//ju tal-posta ;did Is-Sub-Uffi//ju tal-Posta li jinsab fil-Future Focus, 9, Triq l-Im[a]en, ilFurjana FRN 1118 jinsab miftuh biex jipprovdi sservizzi postali kollha, kif ukoll [las ta’ kontijiet. Il-[inijiet tal-ftu[ huma: mit-Tnejn sal-:img[a. mit-8 a.m. sas-7.30 p.m. Timbru tal-metall bilkliem ‘Floriana S.P.O.’ se jintu]a f’dan is-SubUffi//ju tal-Posta.

Procter & Gamble (P&G) nediet inizjattiva spe/jali biex tinkora;;ixxi l-e//ellenza fittfal permezz tal-isport: Ixtri prodott ta’ P&G, u VJ Salomone Marketing jag[tu donazzjoni biex jinxtara apparat sportiv spe/jalizzat g[al Inspire. Procter & Gamble, l-isponsor uffi/jali tal-Log[ob Olimpiku ta’ Londra tal-2012, jag[raf u jg[o]] ’l-ommijiet tal-atleti tad-delegazzjoni Olimpika. Dawn l-ommijiet jimxu wara s-su//ess tat-tfal tag[hom b[alma jag[mlu lommijiet kollha li jg[inu lil uliedhom isiru rebbie[a. Biex tesprimi l-gratitudni lejn l-ommijiet, Procter & Gamble nediet inizjattiva spe/jali li tg[in lill-;enituri jinkora;;ixxu s-su//ess u le//ellenza fit-tfal tag[hom permezz tal-isport. VJ Salomone Marketing se tag[ti donazzjoni g[al kull prodott li jinxtara mill-firxa vasta ta’ prodotti ta’ P&G, fosthom Ariel, Lenor, Head & Shoulders, Pampers, Old Spice u Gillette. {wienet li qed jipparte/ipaw f’din l-inizjattiva se jikkontribwixxu b’donazzjoni huma wkoll. Bilfondi li jin;abru se jinxtara apparat sportiv spe/jalizzat g[al Inspire – Il-Fondazzjoni tal-Inklu]joni (www.inspire.org.mt). Numru ta’ hand cycles ikunu modifikati u personalizzati biex tfal u adulti b’kapa/itajiet differenti jkunu jistg[u jsuqu r-rota b’idejhom.

Inizjattiva b’risq Inspire permezz tal-isport

Dawk li qed jimmiraw biex jie[du sehem fil-Paralympics u kompetizzjonijiet o[ra, issa jistg[u jipprattikaw fuq hand cycle [afifa. Inspire se tu]a lesperjenza tag[ha biex tintegra kemm jista’ jkun persuni fil-programmi li qed jittellg[u

b[alissa flimkien mal-Malta Paralympic Committee, malKunsill Malti g[all-iSport u sponsors o[ra b[al VJ Salomone Marketing li jemmnu li l-isport g[andu jkun a//essibbli g[al kul[add.

Din il-promozzjoni hi valida g[al prodotti li jinxtraw matul :unju 2012. G[al aktar tag[rif dwar din il-promozzjoni ]ur is-sit www.vjsm.com.mt jew ilpa;na tal-Facebook talkumpanija.

L-HSBC Malta jniedi Structured Trade Finance L-HSBC qed iniedi inizjattiva ;dida ta’ structured finance g[an-negozju bl-g[an li jipprovdi soluzzjonijiet ma[suba apposta g[all-kummer/ internazzjonali linnegozji bba]ati f’Malta. Din l-inizjattiva tiffoka fuq il-[olqien ta’ opportunitajiet ;odda g[all-importazzjoni u l-esportazzjoni lejn swieq ;odda b[al dawk ta/-?ina, lIndone]ja u l-Bra]il. Is-soluzzjonijiet finanzjarji ta’ Structured Trade Finance tal-HSBC jipprovdi linnegozji akbar sigurtà u opportunitajiet a[jar biex jimmani;;jaw il-likwidità. Dawn huma ma[suba spe/ifikament g[a/-/ikli tal-kummer/ ta’ kumpaniji individwali. Il-Kap tat-Trade and Receivables Finance talHSBC Malta, Gaetano Sammut, qal: “Is-soluzzjonijiet li huma ma[suba apposta g[an-negozju jistg[u jag[mlu differenza kbira g[an-negozji f’Malta. I]-]ieda fis-sigurtà u l-opportunitajiet biex tittejjeb il-likwidità jippermettu lillkumpaniji biex jiksbu opportunitajiet u swieq ;odda. Dan hu ferm importanti bl-isfidi li

Gaetano Sammut, il-Kap tat-Trade and Receivables Finance

je]istu llum fis-suq Ewropew. “Permezz ta’ kontabbiltà g[all-fatturi kummer/jali internazzjonali b[at-turnaround periods, il-perjodi talkonsenji, u l-[in involut filkonver]joni tal-merkanzija importata fi flus kontanti, liStructured Trade Finance

itaffi l-istress fuq il-kapital disponibbli ta’ kumpanija u jippermetti li r-repayments li jkunu mqabbla mad-d[ul. “B’hekk il-kumpanija tkun tista’ tikber u jkollha opportunitijiet ;odda fis-swieq internazzjonali,” qal Sammut. Benefi//ji o[ra ta’

Structured Trade Finance jinkludu diversi g[a]liet finanzjarji g[al documentary credits, documentary collection, kif ukoll open account transactions. Dawn il-pakketti finanzjarji huma mag[mulin b’tali mod li jaqblu ma/-/iklu tal-kummer/ partikulari ta’ klijenti individwali [alli ji]guraw [lasijiet f’waqthom lill-fornituri, kif ukoll aktar flessibbiltà finanzjarja. Dan joffri vanta;; lill-klijenti g[ax jag[tihom po]izzjoni aktar b’sa[[itha minn fejn jistg[u jinnegozjaw u jiksbu termini a[jar malkontropartijiet tag[hom. Aktar tag[rif dwar ilprodotti u s-servizzi ta’ Structured Trade Finance talHSBC jistg[u jinkisbu minn fuq is-sit www.hsbc.com.mt#commercialbanking, permezz ta’ imejl fuq tradeandsupplychain@hsbc.co m, inkella mill-Customer Service tal-HSBC fuq 2380 8000 jew billi persuna i]]ur kwanlunkwe ferg[a tal-HSBC f’Malta u G[awdex.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

Kummer/ 31

Kampanja ;dida g[all-birra Maltija Cisk Dan l-a[[ar tnediet kampanja ;dida ta’ reklamar ta’ profil g[oli g[ad-ditta ikonika tal-birra Maltija Cisk Lager. Il-kampanja nbniet madwar messa;; wie[ed /ar g[al din il-birra unika Maltija: Cisk is... Cisk. Il-kampanja l-;dida g[al din il-birra lager b’lewn dehbi, li ssir skont l-og[la standards minn Simonds Farsons Cisk plc, inbniet mill-BPC International. Ms Susan Weenink, Head of Marketing and Communications, Simonds Farsons Cisk plc, irrimarkat li “G[alkemm i/-Cisk Lager qed titgawda wkoll dejjem aktar f’i]jed pajji]i lil hinn minna, Malta tibqa’ s-suq ewlieni g[al din il-birra tag[na. Wara t-titjib li g[amilna fit-tikketti tal-fliexken u fillaned tal-bottijiet, bdilna wkoll il-linja tal-ippakkettjar kollha, g[al dehra dejjem aktar moderna u pre]entazzjoni isba[ filportfolju tag[na.” “Ridna wkoll li l-komunikazzjoni u l-promozzjonijiet tag[na fuq ix-xandir jirriflettu l-istess strate;ija. G[alhekk qabbadna lilla;enzija tar-reklamar tag[na, BPC International, biex tie[u d-ditta tag[na pass lil hinn b’messa;; /ar u dirett li jkun jirrifletti fejn qieg[da /-Cisk f’dan is-suq dejjem aktar kompetittiv. Bir-ra;un, ma konniex qed in[arsu lejn idea wa[da g[all-kampanja ta’ reklamar tag[na, imma lejn pjattaforma strate;ika li nkunu nistg[u nkomplu nibnu fuqha. Kellna b]onn ukoll li

Ritratt me[ud mir-reklam ‘Cisk is… Cisk’ mag[mul g[at-televi]joni

l-kampanja tinkorpora fiha l-aspetti kollha tal-komunikazzjoni tad-ditta, b[allattivitajiet ewlenin ta’ sponsorizzar u l-asso/jazzjoni tag[na mal-attivitajiet sportivi nazzjonali.” Il-kampanja ‘Cisk is’ in[olqot fl-2010 u kellha ri]ultat sinifikanti [afna mal-klijenti tag[na li jafu sew li /-Cisk hi differenti mill-birer l-o[ra, u li jag[rfu l-post uniku li g[andna fil-kultura Maltija. Fil-fatt, il-kampanja ta’ dis-sena tie[u din l-komunikazzjoni pass ’il quddiem, u tenfasizza dawn il-punti ewlenin li jag[mlu l-birra differenti mill-o[rajn u li, fuq kollox, jo[or;u l-kwalità tal-prodott. Il-kampanja tinkludi lproduzzjoni ta’ reklam ta’ 30 sekonda g[at-televi]joni, u reklamar fuq l-internet u fi/-/inema f’sekwenzi kajmani ta’ aktar minn elf frame fis-sekonda, mag[mula fi studjow spe/jalista fl-Ingilterra – [a;a li ma ntu]at qatt qabel g[all-ebda prodott Malti u li, bid-definizzjoni g[olja tag[ha, tixhed g[aliex i/‘Cisk is... Cisk’.

U[ud mill-istudenti tal-MCAST Foundation u li jattendu l-Iskola Computer Domain waqt wa[da mis-sessjonijiet ta’ ta[ri; dwar it-tifi tan-nar

Studenti ta’ Computer Domain jipparte/ipaw f’sessjonijiet ta’ ta[ri; fit-tifi tan-nar Fil-jiem li g[addew studenti tal-MCAST Foundation li jattendu l-iskola Computer Domain fil-Mosta attendew u pparte/ipaw g[al sessjonijiet ta’ ta[ri; fit-tifi tan-nar. Dawn is-sessjonijiet huma mag[mulin minn ta[ri; prattiku kif ukoll minn informazzjoni teoretika. Dawn issessjonijiet kienu organizzati b[ala parti mit-tag[lim li jing[ataw l-istudenti u saru

b’kollaborazzjoni malMCAST. Fost l-o[rajn l-istudenti ng[ataw tag[rif importanti dwar it-tipi differenti ta’ fireextinguishers u kif dawn g[andhom jintu]aw. Informazzjoni o[ra interessanti kienet dwar il-fire-blankets u metodi o[ra ta’ tifi tannar li b[ala ba]i g[andhom ilfoam. L-istudenti kollha kellhom

l-opportunità li jiffamiljarizzaw lilhom infushom ma’ dawn l-g[odda importanti fittifi tan-nar. Janice Ellul u Andrè Damato mill-iskola Computer Domain ikkoordinaw din loppportunità ta’ ta[ri; g[allistudenti li min-na[a tag[hom apprezzaw ferm i/-/ans li jitg[allmu dwar kif jistg[u jikkontrollaw nirien f’ka] ta’ in/ident.

Kap E]ekuttiv ;did g[all-kumpanija Phillip Toledo

Offerta g[al mili doppji ta’ Skywards Skywards, il-programm tal-Emirates g[al min jivvja;;a ta’ spiss, qed twassal lill-membri iktar qrib il-[olma tag[hom billi toffrilhom id-doppju tal-mili ta’ Skywards g[al min jivvja;;a fl-Ewwel Klassi u l-Klassi tan-Negozji meta jibbukkjaw fix-xahar ta’ :unju. L-offerta hi disponibbli lejn il-124 destinazzjoni kollha tal-Emirates, u hi applikabbli g[al titjiriet ibbukkjati sat-30 ta’ :unju u g[al vja;;ar qabel is-16 ta’ Awwissu 2012. B[ala bonus addizzjonali, l-offerta ‘Mili Doppji’ tg[odd kemm g[all-membri ;odda kif ukoll g[all-membri e]istenti ta’ Skywards li jirre;istraw onlajn fuq www.skywards.com. Il-membri ta’ Skywards jistg[u jiksbu l-premjijiet mixtieqa iktar malajr peress li m’hemm ebda limitu g[allammont ta’ mili li wie[ed jista’ jikseb tul il-perjodu talofferta. Il-mili ta’ Skywards jistg[u jissarrfu f’firxa wiesg[a ta’ premjijiet li jinkludu biljetti tal-ajru, flig[t upgrades, akkomodazzjoni fil-lukandi, tours u xiri ta’ prodotti esklussivi. Emirates topera titjira kuljum bejn Malta u Dubaj, b’waqfa qasira f’Larnaka, ?ipru.

Phillip Toledo Ltd (PTL) [atru lil Kenneth Spiteri lKap E]ekuttiv ;did talkumpanija. Kenneth Spiteri, li beda jmexxi lil din ilkumpanija tal-IT fil-21 ta’ Mejju, hu mag[ruf l-aktar g[all-karriera twila tieg[u mal-GO, fejn ri/entement kien responsabbli g[allawditjar korporattiv b[ala lKap tal-GO Business. B[ala espert fis-sales u listrate;ija, matul il-karriera tieg[u hu [adem ma’ diversi kumpaniji lokali mag[rufa. “Il-bord ta’ PTL hu kuntent li appunta lil Kenneth b[ala lKap E]ekuttiv il-;did’, qal i/Charmain ta’ PTL, Melo Hili. “Bl-esperjenza li g[andu filqasam tan-negozju u r-rekord tajjeb li g[andu fis-sales, Kenneth hu l-persuna ideali biex imexxi l-kumpanija. Kenneth se jestendi l-valur li

l-PTL tag[ti lill-klijenti tag[ha u biex jakkwista u ji]viluppa negozji ;odda. “Kuntenti li [tarna lil Kenneth minn fost diversi kandidati o[ra, biex b’hekk issa nistg[u n[arsu ’l quddiem lejn aktar su//ess”. Kenneth Spiteri qal: “E/itat [afna g[al din l-opportunità li g[andi biex immexxi lil PTL. Il-brand hi mag[rufa [afna u issa aktar minn qatt qabel trid tiffoka l-ener;iji tag[ha biex tkun l-aqwa u tag[ti l-a[jar valur kummer/jali lill-klijenti tag[ha. PTL hi d-dar ta’ brands ewlenin b[al IBM, NCR, CISCO u Access Accounting. “Permezz ta’ dawn u t-tim b’sa[[tu li g[andna ta’ professjonisti fl-IT, se nkunu nistg[u niksbu aktar su//ess. PTL di;à hi wa[da mill-ikbar kumpaniji tat-Teknolo;ija

Kenneth Spiteri

Informattiva f’Malta u ri/entament estendiet il-brand tag[ha permezz tal-ftu[ tag[ha f’Dubai. Kuntent li se nikkontribwixxi biex PTL tkun aktar b’sa[[itha u tikseb aktar su//ess.”


It-Tlieta, 19 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

IR-RUSSJA> Mara tie[u r-ritratti ta’ skultura bl-isem ‘Il-560 anniversarju ta’ Leonardo da Vinci’ waqt wirja bit-tema ‘Rota tal-Istorja’ fejn jispikkaw l-iskulturi tar-ramel fil-belt ta’ Krasnoyarsk, fir-re;jun tas-Siberja. Din l-esibizzjoni, bl-iskulturi li jvarjaw minn temi konnessi mal-esplorazzjoni fl-ispazju, il-personalità ta’ Da Vinci u l-Gwerra Patrijottika tal-1812 kontra l-Armata ta’ Napuljun Bonapaarte, tibqa’ g[addejja matul is-sajf (Reuters)

In-negozji ]-]g[ar f’Malta u lil hinn

L-a[barijiet ekonomi/i minn diversi pajji]i Ewropej f’dawn l-a[[ar ;img[at kienu []iena [afna. Anzi, fl-a[[ar jiem b’mod partikolari, kienu ta’ inkwiet kbir u bosta qed jg[idu li se jwasslu g[al xenarji suwed li qatt ma setg[u kienu mbassra, kemm f’livell ta’ diversi pajji]i Ewropej kif ukoll fuq livell ta’ kontinent Ewropew. Flisfond ta’ dan kollu, Malta tag[na tibqa’ tippersisti li tkun wa[da mill-ftit e//ezzjonijiet u l-;img[a li g[addiet komplejna naraw innumru ta’ dawk ja[dmu ji]died u l-qg[ad jonqos. Meta l-:img[a, l-Unjoni Ewropea [abbret b’mod uffi/jali li g[all-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena, Malta kellha r-raba’ l-a[jar rata ta’ tkabbir ta’ xog[ol, minn fost is-27 pajji], kellna konferma o[ra. Konferma o[ra li l-politika ta’ dan il-Gvern li jo[loq l-a[jar klima biex jikber ixxog[ol, b’mod partikolari nnegozji ]-]g[ar tag[na, hi tajba u qed t[alli ri]ultati tajbin.

Kontra dak li qed ji;ri f’[afna pajji]i Ewropej, innumru ta’ negozji ]g[ar f’Malta qed ji]died u qed ji]died in-numru ta’ impjiegi f’dan is-settur. Il-:img[a wkoll f’Malta laqqajna l-ewwel laqg[a barra Brussell ta’ rappre]entanti uffi/jali tal-SMEs ta’ kull wie[ed mis-27 pajji] talUnjoni Ewropea. {afna minna nokkupaw il-kariga ta’ Ministri jew Vi/i Ministri u kien sors ta’ sodisfazzjon partikolari li nisma’ lil u[ud mill-Ministri li kienu pre]enti jg[idu kliem ta’ stag[;ib g[al kif mexjin a[na meta mqabblin mal-pajji]i tag[hom f’dan is-settur. Waqt din il-laqg[a, li saret hawn fuq stedina tieg[i, kellna diversi pre]entazzjonijiet dwar skemi ta’ a//ess g[allfinanzjament g[an-negozji ]]g[ar, kif ukoll dwar kif nistg[u n]idu s-sens ta’ imprenditorija fil-pajji]i kollha. :ejna mg[arrfa li fl-a[[ar sena biss, madwar l-Ewropa kien hemm tnaqqis nett ta’ miljuni ta’ negozji ]g[ar. Bil-

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

kontra, f’Malta qed narahom ji]diedu u jkabbru. {afna mis-27 SME envoy (jew mibg[ut tal-pajji] g[annegozji ]g[ar) riedu jkunu jafu fid-dettall dwar id-diversi skemi li l-Gvern [ejja u nieda fl-a[[ar erba’ snin, MicroInvest, Microcredit, ilone-stop shop li hu l-Business First, kif qed jintu]aw il-fondi re;jonali tal-Unjoni Ewropea g[al dan is-settur, fost o[rajn.

media•link COMMUNICATIONS

Kien hemm interess partikolari g[all-pre]entazzjoni li l-BOV g[amlu tal-iskema talMicroCredit li hi skema ta’ self bi mg[ax issussidjat li jag[mel tajjeb g[alih, in parti, il-Gvern bi flusu u bi flus li ssellifna mill-European Investment Fund. Mhux ta’ b’xejn li l-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea, Antonio Tajani, qal li l-politika ta’ Malta g[al dan is-settur hija “best practice”, ji;ifieri e]empju li [addie[or g[andu jag[mel b[ala prattika tajba. Fi kliem ie[or, qal lillpajji]i l-o[ra - [arsu lejn x’qed jag[mel il-Gvern Malti fis-settur tan-negozji ]g[ar. Ministru ta’ pajji] min-na[a ta’ fuq tal-Ewropa qalli li a[na “role model”. Kliem li jikkonferma l-g[aqal tal-politika ta’ dan il-Gvern kollu, b’mod partikolari tal-Ministru Tonio Fenech b[ala Ministru g[all-Ekonomija, li ji;;enera klima ekonomika li t[ajrek tinvesti u tkabbar in-negozju tieg[ek. G[alhekk importanti li ma nie[du xejn b[ala garantit u

nib]g[u g[alih g[ax fa/li nitilfuh. Kienet ukoll okka]joni, fuq talba tieg[i, li g[all-ewwel darba jkollna mag[na uffi/jali g[olja inkarigati minn dan issettur li ;ejjin mil-Libja, Tune] u l-E;ittu. B’hekk Malta serviet, b’mod modest, b[ala pont li ppermetta li s-27 pajji] (anzi, 29 g[ax kellna lKroazja u n-Norve;ja mag[na) jiltaqg[u ma’ dawn il-pajji]i li g[addew mirRebbieg[a G[arbija, flimkien ma’ rappre]entanti ta’ entitajiet tal-kummer/ Maltin u barranin f’network li rari jkollna b[alu. Il-kummenti ta’ wara, anke mill-Maltin, kienu po]ittivi immens. Kif we;ibt lillKummissarju Tajani, ng[id hawn ukoll, il-kliem u rri]ultati sbie[ nie[du gost bihom, i]da jimluna b’sens qawwi ta’ umiltà biex nib]g[u g[al li g[andna waqt li niddikjaraw li se nkomplu na[dmu iktar minn qatt qabel biex nipprovdu lin-negozji ]g[ar tag[na l-a[jar g[odda possibbli.

2012_06_19  
Advertisement