Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,152

€0.55

Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Aktar mistoqsijiet biex Muscat iwie;eb Tkompli tikkumplika ]-]jara ta’ Muscat fil-Libja Wara li l-{add li g[adda kien ]velat kif sur;ent tal-Pulizija, PS88, Aldo Cassar, kontra kull regolament ta’ sigurtà ni]]el lil persuna Libjana minn fuq ajruplan biex jing[aqad fuq l-ajruplan privat li fuqu kien hemm Muscat u d-delegazzjoni Laburista fi triqitha lejn il-Libja, Muscat g[adu sal-lum ma kkundannax dan l-a;ir irresponsabbli. Il-{add li g[adda kien ]velat kif PS88 u]a l-kariga ta’ membru filKorp tal-Pulizija biex ni]]el passi;;ier minn fuq ajruplan ming[ajr pre-avvi], u [adu mieg[u fil-VVIP Lounge biex jing[aqad ma’ Muscat u d-deleazzjoni Laburista fuq ajruplan privat. Il-gazzetta il-mument ukoll ippubblikat ritratti li fihom l-istess sur;ent tal-Pulizija, Aldo Cassar, jidher il-Libja, i]omm armi talgwerra f’idejh. Wara tlett ijiem li kienu ]velati aktar dettalji dwar din i]-]jara ta’ Muscat fil-Libja, b’Muscat jibqa’ ja[rab li jwie;eb, media.link Communications bag[tet aktar mistoqsijiet lil Muscat. Fost o[rajn staqsejnieh jekk jikkonfermax li tni]]let din il-persuna minn fuq lajruplan. Staqsejnieh ukoll min ta lordni lil PS88 biex ini]]el lil dak ilLibjan minn fuq l-ajruplan, kif ukoll staqsejnieh jekk jikkundannax dan la;ir irresponsabbli minn dan isSur;ent tal-Pulizija. Dawn il-mistoqsijiet ikomplu ji]diedu mal-mistoqsijiet li Joseph Muscat baqa’ ma we;ibx. Konna staqsejnieh min kellu mieg[u fiddelegazzjoni, x’wassal biex kien hemm dewmien fit-tluq ta’ Muscat lejn il-Libja u lil min kien qed ja[bi. Dawn il-mistoqsijiet qatt ma ;ew imwie;ba minn Muscat u kien grazzi g[al media.link communications li d-dettalji dwar i]-]jara ta’ Muscat fil-Libja baqg[u [er;in. Aktar ma jg[addu ;ranet aktar nistennew li Muscat fl-a[[ar ikollu d-di/enza li jwie;eb.

IL-KANADA> Balena tidher fuq bajja f’White Rock fil-British Columbia. Il-balena nkaljat fuq il-bajja u kellha xi feriti. Hi mietet qabel ma seta’ jsir xi [a;a biex tkun salvata. (ritratt Reuters)

Aktar opportunitajiet g[a]-]g[a]ag[ fis-settur tas-sa[[a minn Kenneth Xuereb

}g[a]ag[ li qed ifittxu karriera fissettur tas-Sa[[a issa g[andhom iktar minn fejn jag[]lu hekk kif il-Kulle;; Malti g[all-Arti, ix-Xjenza u tTeknolo;ija (MCAST) nieda kors ;did f’livell ta’ Diploma g[al paramedic aide li se jibda jkun offrut minn Ottubru li ;ej. Dan kien possibbli hekk kif ilbiera[ kien iffirmat ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn l-MCAST u lMinisteru tas-Sa[[a, l-Anzjani u lKura fil-Komunità li se jwassal g[al korsijiet ;odda fil-qasam tal-kura tassa[[a u fil-qasam tas-social care. Dan il-ftehim jinkludi fost o[rajn il-possibiltà li studenti ikollhom il-

fa/ilità ta’ sessjonijiet pratti/i b’esperjenza diretta fl-Isptar Mater Dei u diversi dipartimenti o[ra filqasam tas-Sa[[a. Il-Ministru tas-Sa[[a Joe Cassar qal li s-settur tas-sa[[a hu wie[ed varjat [afna li joffri diversi possibbiltajiet ta’ karrieri. Permezz ta’ dan il-ftehim, listudenti se jkollhom ta[ri; iktar prattiku li jimxi id f’id mal-element ta’ teorija. Dan hu e]empju, kompla lMinistru Cassar, ta’ kif jistg[u jintla[qu diversi g[anijiet b’inizjattiva wa[da, iktar effi/jenza fis-servizz tas-sa[[a, servizz a[jar

g[all-pazjenti u l-[olqien ta’ iktar impjiegi. Min-na[a tieg[u, ilPrin/ipal tal-MCAST il-Professur Maurice Grech qal li l-MCAST issa qed joffri firxa wiesg[a ta’ korsijiet f’numru ta’ oqsma fis-settur tasSa[[a ta[t l-Istitut tax-Xjenza Applikata, li ra tkabbir b’rata mg[a;;la f’dawn l-a[[ar snin. Il-Professur Grech qal li dan ilftehim ikompli j]id l-opportunitajiet ta’ ta[ri; prattiku g[all-istudenti f’oqsma differenti tas-sa[[a b[assa[[a ambjentali, fi]joterapija, occupational therapy u pre-hospital care.

Euro 2012

Qorti

Il-Portugall jikseb reb[a drammatika u l-:ermanja punt bog[od g[all-K#F

G[axar snin [abs g[al attentat ta’ qtil Ara pa;na 5

Ara pa;ni 13 - 19

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Lokali 5

Is-safar tal-Maltin fl-istess livell tal-2011 ?ifri ma[ru;a millUffi//ju Nazzjonali talIstatistika (NSO) jindikaw li n-numru ta’ Maltin li siefru bejn Jannar u April ta’ din is-sena kien fl-istess livell tal-ewwel erba’ xhur tal-2011. Din l-istatistika turi li bejn Jannar u April ilMaltin li siefru kienu jammontaw g[al 85,800 li minnhom 87 fil-mija g[a]lu destinazzjoni Ewropea g[all-btala

L-iffirmar tal-ftehim bejn l-MCAST u l-Ministeru tas-Sa[[a

L-MCAST toffri firxa wiesg[a ta’ korsijiet fis-settur tas-Sa[[a minn pa;na 1

Il-Professur Grech qal li l-kollaborazzjoni mal-industrija u l-istakeholders tal-pajji] tibqa’ l-karatteristika ewlenija tal-kulle;; li ta prova tas-su//ess tieg[u fit-ta[ri; ta’ ]ag[]ag[ g[allkarrieri me[tiega mis-suq tax-xog[ol. Hu rringrazzja lill-membri tal-istaff tal-

MCAST kif ukoll lill-uffi/jali tal-Ministeru tasSa[[a g[ax-xog[ol siewi li g[amlu biex ilftehim da[al fis-se[[. Il-ftehim kien iffirmat mill-Professur Maurice Grech u minn Natasha Azzopardi Muscat, Chief Medical Officer filMinisteru tas-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura filKomunità.

10 snin [abs g[al attentat ta’ qtil Daniel Lanzon ta’ 27 sena minn Bormla kien ikkundannat 10 snin [abs wara li quddiem l-Im[allef Lawrence Quintano ammetta flok g[adda ;uri li fis-6 ta’ April tal-2003 sawwat anzjana bla [niena u li g[al ftit ma qatiliex. Hu ammetta li permezz ta’ lasta ta’ xkupa u bi flixkun tal-[;ie;, ta daqqiet fuq saqajha u fuq ]aqqha kif ukoll laqatha f’rasha. Hu ammetta li qabad kutra minn fuq is-sodda tag[ha dawwarha ma’ g[onqha u beda jistirha fuq Carmela Cachia ta’ 76 sena. Meta lpulizija waslu fuq il-post, huma sabu lil Carmela Cachia mal-art mbe]]g[a u f’g[adira ta’ ilma u demm. Hi ttie[det immedjatament lisptar, fejn kien ikkonfermat li kienet f’qag[da kritika u fil-periklu li titlef [ajjitha. Fortunatament, l- intervent mediku li sarilha wassal

biex Carmela Cachia jkollha [ajjitha salvata, xi [a;a a//identali u indipendenti mill-volontà tal-istess Daniel Lanzon. L-anzjana kienet mhedda u msawta brutalment g[al Lm2. Hi kienet tg[ix wa[idha fi Triq Dingli, TasSliema. Hi kienet semg[et ta[bita fuq il-bieb u meta staqsiet min kien hemm, semg[et xi [add jg[id li kien Pulizija. Cachia [asbet li seta’ kien ilPulizija bid-dokument tal-vot u g[alhekk ming[ajr [sieb ta’ xejn fet[et il-bieb. Ma’ wi//ha sabet ]ag[]ug[ li mbuttaha ’l ;ewwa. L-anzjana mbe]]a’ bdiet titolbu bil-[niena biex ma jsawathiex i]da ]-]ag[]ug[ beda jheddidha li kien se joqtolha jekk ma tag[tihx ilflus kollha li kellha. Cachia, bdiet tg[ajjat g[all-g[ajjut. Kien hawnhekk li Lanzon qabad xkupa u beda jsawwat lill-anzjana bla [niena.

Cachia ntlaqtet b’diversi daqqiet f’rasha u partijiet minn wi//ha. Persuni li semg[u l-g[ajjat tal-anzjana sej[u l-Pulizija. Carmela Cachia, qalet li hekk kif fet[itlu l-bieb Lanzon da[al ;ewwa u qalilha “ag[tini l-flus g[ax noqtlok”. Kif qal hekk hu da[al fil-kamra tas-sodda u beda jqalleb filgwardarobba. Lanzon ammetta wkoll l-akku]i ta’ attentat ta’ serq u li bejn Di/embru tal-1999 u Marzu tal-2002 g[amel sensiela ta’ serqiet, fejn [a flus u o;;etti o[ra minn diversi postijiet fosthom minn Tas-Sliema, ilG]ira, Birkirkara r-Rabat g[ad-dannu ta’ [wienet tal[elu, il-Kulle;; tas-Sale]jani, lukandi, [anut tal-fotografija, a;enziji tal-ivvja;;ar, ?entru g[at-Ta[ri; g[al Persuni b’Di]abbiltà, sagristija, liema serq ila[[aq l-eluf kbar ta’ ewro.

tag[hom. L-aktar destinazzjonijiet preferiti jibqg[u l-Italja u lIngilterra. Meta wie[ed i[ares lejn April wa[du, in-numru ta’ Maltin li siefru kien jammonta g[al kwa]i 22,600. Din i/-/ifra tfisser tnaqqis ta’ madwar 1,200 ru[ fuq April tal-2011. Il-ma;;oranza ta’ dawk li siefru fix-xahar ta’ April kienu persuni ta’ bejn il-25 u l-44 sena.

Il-produzzjoni industrijali ti]died f’16-il pajji] tal-UE Malta hi fost il-pajji]i fl-Unjoni Ewropea li ]iedet ilproduzzjoni industrijali tag[ha b’rata ta’ 1.9% aktar. Fost ilpajji]i li l-produzzjoni tag[hom ]diedet hemm wkoll l-Olanda u l-Polonja b’]ieda ta’ 2.9% u 2.3% aktar rispettivament. F’April ta’ din is-sena meta kkumparat ma’ Marzu tal-istess sena, ji;ifieri s-sena 2012, il-produzzjoni industrijali naqset b’0.8% fiz-zona Ewro filwaqt li fis-27 pajji] membru talUnjoni Ewropea l-produzzjoni industrijali ni]let b’0.4%. meta fix-xahar ta’ qabel, ji;ifieri f’Marzu, l-produzzjoni ]diedet b’0.1% u 0.2% rispettivament. Skont statistika ma[ru;a mill-Eurostat, fl-Istati membri talUnjoni Ewropea, il-produzzjoni industrijali ni]let f’sitt pajji]i, g[oliet f’sittax minnhom u baqg[et stabbli fir-Renju Unit.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

G[addas jitlef [ajtu f’G[awdex G[addas ittella ’ mejjet fix - Xwejni , limiti ta] }ebbu; , G[awdex . L in/ident se[[ g[all - [abta tat - 8 .1 5 a . m . meta ra;el ta ’ 6 1 sena , ta ’ nazzjon alità :ermani]a , sab ru[u f ’ diffikultà waqt li kien qed jag[mel dik li hi mag[rufa b[ala free dive , ji;ifieri waqt li kien qed jog[dos fil - fond ming[ajr l - u]u ta ’ /ilin dri . L-ewwel g[ajnuna

ng[atat minn xi persuni li kienu fl-in[awi. Ambulanza mill-Isptar :enerali ta’ G[awdex flimkien ma’ membri tad-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili ssej[u fuq il-post i]da minkejja lisforzi kollha, ir-ra;el miet fuq il-post. Bil-ka] kien infurmat ilMa;istrat tal-G[assa Paul Coppini li [atar diversi esperti biex jassistuh flinkjesta. Il-Pulizija qed tinvestiga l-ka]

Super 5 In-numri tas-Super Five li telg[u l-biera[ huma, 32-29-21-5-1. {add ma qata’ l-[ames numri. 62 qatg[u erba’ numri u reb[u €890.32 kull wie[ed filwaqt li 2,013 qatg[u tliet numri u reb[u €31.99 kull wie[ed. Il-premju li jmiss mhux se jkun anqas minn €500,000.

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> ftit imsa[[ab li jsir il-bi//a lkbira xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif g[al moderat mil-Lvant g[allGrigal kultant ikun moderat g[all-ewwel li jdur mil-Lvant g[ax-Xlokk BA{AR> ;eneralment [afif IMBATT> baxx mill-Majjistral li jsir ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 30˚C

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-{AMIS L-og[la 30˚C L-inqas 20˚C

IL-:IMG{A L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IS-SIBT L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 21˚C

IT-TNEJN L-og[la 31˚C L-inqas 20˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

10

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 31˚C xemxi, Al;eri 26˚C xemxi, Amsterdam 14˚C ftit imsa[[ab, Ateni 32˚C xemxi, Lisbona 24˚C xemxi, Berlin 20˚C imsa[[ab, Brussell 13˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 13˚C imsa[[ab, Kopen[agen 18˚C xemxi, Frankfurt 14˚C xita, Milan 24˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 29˚C xemxi, Londra 16˚C xemxi, Madrid 25˚C imsa[[ab, Moska 19˚C xita, Pari;i 16˚C imsa[[ab, Bar/ellona 24˚C xemxi, Ruma 23˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 29˚C xemxi, Tripli 39˚C xemxi, Tune] ma wasalx, Vjenna 17˚C imsa[[ab, Zurich 14˚C imsa[[ab, Munich 17˚C imsa[[ab, Stokkolma 19˚C ftit imsa[[ab, St. Petruburgu 20˚C ftit imsa[[ab.

Il-pro/ess tal-medjazzjoni jg[in biex il-ma;;oranza tal-kaw]i ji;u ri]olti Il-paraguni huma odju]i, i]da tajjeb li wie[ed i[ares lejn is-sitwazzjoni f’pajji]i o[rajn dwar kif wie[ed jindirizza diffikultajiet li g[andhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-;ustizzja. Sentejn ilu l-Parlament Taljan g[adda li;i li permezz tag[ha g[amilha tassattiva li qabel ti;i intavolata kaw]a ta’ natura /ivili jew kummer/jali, il-partijiet jersqu g[all-pro/ess ta’ medjazzjoni li ma ji[ux aktar minn erba’ xhur u li matul dan il-perjodu, kwalunkwe ]mien ta’ preskrizzzjoni ji;i sospi]. Dan qalu l-Im[allef Robert Mangion fid-diskors inawgurali tieg[u ta’ m[allef wara li serva b’su//ess 25 sena b[ala avukat. Hu ;ie assenjat millPrim Im[allef id-doveri ;udizzjarji tal-Qorti ?ivili, Sezzjoni Familja, mag[rufa aktar b[ala l-Qorti talFamilja. L-Im[allef Robert Mangion qal li jekk il-partijiet ma jaslux allura jistg[u jippro/edu bil-kaw]a. Hemm diversi in/entivi anke fiskali g[al min jipparte/ipa fil-medjazzjoni. Semma fost o[rajn li jing[ata tax credit jekk ilmedjazzjoni twassal g[allftehim. Rapport ma[ru; dan l-a[[ar juri li fl-Italja bejn Marzu u Di/embru tas-sena lo[ra fil-kamp /ivili u kummer/jali kienu ppre]entati 60,800 talba g[all-medjazzjoni, [afna minnhom ta[t issistema tal-medjazzjoni mandatorja. Fil-ka]i li fihom il-partijiet attendew it-tnejn

L-Im[allef Robert Mangion qal li fil-Qorti tal-Familja se jkun qed jag[ti attenzjoni partikulari g[all-a[jar interess tal-minuri g[as-seduti tal-medjazzjoni, 52 fil-mija tal-ka]i kienu ri]olti ming[ajr il-[tie;a li jift[u kaw]a. Hu qal li hu ta’ sodisfazzjoni li b[ala ;udikant se jkun ta’ servizz g[al dawk li jirrikorru lejn il-Qorti talFamilja fir-ri/erka g[addeterminazzjoni talkwistjonijiet tag[hom. Meta kien qed jindirizza g[add ta’ mistednin, fosthom il-Ministru tal-:ustizzja Chris Said u dinjitarji o[ra tal-li;i u l-membri tal-familja tieg[u, l-Im[allef Mangion qal li l-esperjenza turina li hemm kaw]i li ji;u intavolati fis-sa[na tal-mument, jinbdew f’mumenti ta’ tensjoni u rabja kbira meta jkun diffi/li g[al dak li jkun biex jag[raf ir-ra;uni u s-sens komun. Robert Mangion qal li filQorti tal-Familja se jkun qed jag[ti attenzjoni partikulari g[all-a[jar interess tal-minuri. Kompitu xejn fa/li spe/jalment jekk il-;enituri jkunu qeg[din f’dadig[a u f’taqtig[a li sfortunatament tpo;;i kappestru fuq lg[ajnejn bil-konsegwenza li jabdikaw mir-responsabbiltà ta’ ;enitur. Se jkun qed jag[mel l-almu tieg[u biex b’mod partikulari fejn jid[lu t-tfal, il-modalità ta’ a//ess,

kura u kustodja ji;u de/i]i possibbilment bi ftehim anke jekk fuq aspetti o[ra l-partijiet ma jiftehmux u l-Qorti tag[ti sentenza. L-Im[allef Mangion qal li pass fid-direzzjoni t-tajba huwa dak im[abbar re/entement mill-Ministru Chris Said li l-atti tal-kaw]a se jibdew ji;u scanned biex b’hekk sew il-;udikant kif ukoll lavukat fil-kaw]a jkunu jistg[u je]aminaw l-atti kollha f’kull [in tal-;urnata milluffi//ji rispettivi tag[hom. Qabel id-diskors talIm[allef Robert Mangion tkellem ukoll il-President talKamra tal-Avukati Reuben Balzan li tkellem dwar is-sigurtà fil-Qrati u dwar lin/ident ikrah li se[[ filQorti ta’ G[awdex. Tkellem ukoll dwar it-theddid ta’ bombi li jsir regolarment li jissarraf f’[ela ta’ [in, differiment ta’ kaw]i u aktar dewmien. Hu tenna wkoll li l-Avukati tal-G[ajnuna Legali mhumiex im[allsin sew u l-kundizzjonijiet tag[hom mhumiex tajbin u g[alhekk diffi/li biex wie[ed isib avukati biex ja[dmu f’dan il-mestier. Hu qal ukoll li wasal i]]mien biex l-avukati jkollhom a//ess g[all-pro/ess kollu tal-kaw]i online.

B[al-lum 25 sena

}

ew; kandidati ]g[a]ag[ tal-Partit Nazzjonalista kienu eletti g[all-ewwel darba fil-Parlament wara li saru l-elezzjonijiet ka]wali g[al postijiet vakanti wara li membri eletti minn ]ew; distretti /edew wie[ed minnhom. Fit-Tnax-il Distrett g[all-post vakat millPrim Ministru Eddie Fenech kien elett ?ensu Galea. Fl-G[axar Distrett g[all-post vakat mid-Deputat Nazzjonalista George Bonello du Puis, kien elett Michael Frendo. Wara li t[abbar ir-ri]ultat tal-elezzjonijiet ka]wali, i]-]ew; Membri Parlamentari ;odda ]aru lill-Prim Ministru fl-uffi//ju tieg[u f’Kastilja. Il-Prim Ministru Eddie Fenech Adami laqa’ li]-]ew; membri ]g[a]ag[ u filwaqt li fer[ilhom, awguralhom [idma ta’ fejda g[all-poplu Malti.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Lokali 3

Il-President tal-Montenegro Filip Vujanovic f’ta[didiet mal-President George Abela, pre]enti wkoll il-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg (Ritratt> Martin Agius)

Tis[i[ tal-kummer/ bejn Malta u l-Montenegro L-opportunitajiet ta’ kummer/ bejn Malta u lMontenegro kienu diskussi bi prijorità waqt ]jara uffi/jali li l-President tal-Montengro Filip Vujanovic qed jag[mel Malta. Tul i]-]jara tieg[u lPresident tal-Montenegro lbiera[ iltaqa’ mal-President ta’ Malta George Abela u malkomunità kummer/jali Maltija kif ukoll mal-Prim Ministru Lawrene Gonzi u mal-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat. Il-laqg[a mal-komunità kummer/jali saret minn Malta Enterprise. F’din il-laqg[a tkellmu l-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni ta’ Malta Enterprise Sue Vella u l-President talKamra tal-Kummer/ Tancred Tabone. F’din il-laqg[a kienu diskussi l-possibbiltajiet ta’ kummer/ dirett bejn negozjanti mi]-]ew; pajji]i waqt li luffi/jali Maltin tkellmu dwar lesperjenza ta’ Malta tul ittmien snin ta’ s[ubija fl-UE. Il-laqg[a trattat ukoll il-mod kif Malta trasformat lekonomija tag[ha G[al din illaqg[a attendew ukoll numru ta’ negozjanti mill-Montenegro li jinsabu Malta mal-Presidenet Vujanovic u negozjanti Maltin. Fil-laqg[at li kellu fil-Palazz Presidenzjali u anki f’Malta Entrprise, il-President talMontenegro tkellem dwar lopportunitajiet li je]istu g[al

tkattir tal-kummer/ bejn i]]ew; pajji]i u qal li settur partikulari li fuqu ]-]ew; pajji]i g[andhom ja[dmu fuqu hu dak tal-ener;ija. Dan g[all-fatt li lMontenegro se tkun qed ting[aqad mal-Italja biex tipprovdi l-ener;ija waqt li Malta se tkun qed ting[aqad ma’ Sqallija biex tixrti lener;ija. Ma’ dan qabel ukoll ilPresident Abela li qal li dan hu settur li g[andu jkun esplorat mi]-]ew; pajji]i g[aliex fih je]istu diversi opportunitajiet. Il-President Abela estenda wkoll l-appo;; ta’ Malta g[allapplikazzjoni tal-Montenegro g[al s[ubija fl-UE u qal li bilprovi, Malta qed tappo;;ja din l-applikazzjoni anki billi t[arre; uffi/jali millMontengro dwar is-sistemi implimentati fl-UE partikularment fil-pro/ess ta’ s[ubija fl-UE. Settur ie[or ta’ opportunitajiet bejn i]-]ew; pajji]i hu dak tat-turi]mu fejn mill-Montenegro ji;u Malta 5,000 turist waqt li huma biss 1,200 Malti li j]uru lMontenegro. Fil-laqg[at ta’ bejniethom il-President Malti u dak tal-Montenegro ddiskutew it-tis[i[ tar-relazzjonijiet bilaterali u politi/i, li ddiskrivewhom b[ala tajbin [afna u b’sa[[ithom.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

4 Lokali

Jing[ata l-libertà provi]orja r-Rumen akku]at bil-mewt ta’ Sudani]

Ir-Rumen ta’ 26 sena, Antonel Dobre, li f’Malta kien ja[dem fil-qasam talkostruzzjoni u li fil-bidu ta’ April li g[adda n;ieb lura mir-Rumanija u li jinsab mixli li we;;a’ serjament lil Sudani] Osama Al Shazliay Saleh ta’ 26 sena li wassal g[all-mewt tieg[u, ing[ata llibertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €5,000 u garanzija personali ta’ €20,000. Hu jrid jiffirma wkoll darbtejn kuljum lG[assa tal-Pulizija ta’ San :iljan u li ma jo[ro;x qabel is-6 a.m u jkun id-dar sal-10 p.m. Il-ka] kien se[[ fis-17 ta’ Marzu li g[adda fis-6.30 a.m. fi Triq San :or; wara li s-Sudani] kien ;ie aggredit. Antonel Dobre, qed iwie;eb mhux [ati tal-akku]i mi;juba kontrih. Hu qed ji;i mixli wkoll li ming[ajr il[sieb li joqtol lil Sale, we;;g[u u li kiser il-pa/i pubblika. Meta kien qed jittratta dwar il-ple;;, l-Avukat ta’ Dobre, Roberto Montalto qal li jixtieq jag[milha /ara li mhux minnu li l-klijent tieg[u [arab minn Malta, u dan peress li qabel ma kien [are; il-[ru; ta’ mandat ta’ arrest fil-konfront tieg[u, hu di;à qata’ l-biljett tal-ajru

biex jirritorna Malta. L-Avukat Montalto qal li mhux sew li l-Prosekuzzjoni toqg[od issemmi li Dobre ;ie Malta wara li [are; ilmandat ta’ arrest kontrih, i]da hu ;ie biex jifa//a lakku]i u wasal fil-[in u l;urnata li hu stess kien ta lill-Pulizija. Kienu ]ew; ]g[a]ag[ Rumeni li nhar is-Sibt, 17 ta’ Marzu kienu qeg[din jitkellmu ma’ Salih quddiem l-istabbilment Clique fi Triq San Gor;, f’Pa/eville, li ntemm fi tra;edja meta sSudani] safa mbuttat u [abat rasu mal-art. Jesmond Vella, li kien ja[dem b[ala bouncer fi Clique fi ]mien l-in/ident, qal li ra x-xena fejn qal li lakku]at dar minn wara lvittma, tah daqqa ta’ ponn fuq nasu u Saleh ni]el dritt u [abat rasu mal-art u beda jaqleb g[ajnejh. Qal li dan spi//a f’g[adira demm u kien hemm paniku s[i[ meta waslu fuq il-post il-[bieb talvittma. Vella qal li hu kien mar fejn l-akku]at u beda jistaqsih g[aliex kien g[amel dak li g[amel u dan wie;bu bir-Rumen u ma jafx x’kien qallu. Tenna li l-akku]at wara qabad u telaq ’l hemm. Hu qal li dakinhar [ar;u xi bouncers minn stabbilimenti o[rajn.

Tewmin jiftehmu ma’ Sqalli biex jisirqu liz-zijiet tag[hom Tewmin li g[adhom ta[t letà ftehmu ma’ Sqalli biex imorru jisirqu liz-zijiet tag[hom f’Wied il-G[ajn. Din is-serqa se[[et meta allegatament kienu misrquin diversi bi//iet tad-deheb, ;ojjellerija u diversi o;;etti o[ra. Mario Campolo ta’ 38 sena, imwieled Katanja u residenti {al Tarxien beda g[addej kumpilazzjoni quddiem ilMa;istrat Edwina Grima fejn qed ikun mixli li fil-5 ta’ Marzu li g[adda bejn it-8 a.m. u 12 p.m. flimkien ma’ tewmien serqu madwar €16,000 f’o;;etti. Campolo qed ikun mixli li

laqa’ g[andu [wejje; misruqin u li nda[al biex ibig[hom u li kkommetta reat waqt il-perjodu ta’ ordni ta’ probation g[al perjodu ta’ sentejn. L-Ispettur Sylvana Briffa qalet li l-Pulizija r/ieviet informazzjoni li kienu tewmin u l-akku]at li wettqu din is-serqa. Hi qalet li meta marret tkellem lit-tewmin dawn ammettew li kienu huma li wettqu din is-serqa u flistqarrija li g[amlu malPulizija taw l-informazzjoni dwar kif wettqu s-serqa. Huma qalu li rnexxielhom jid[lu fir-residenza ta’ zijithom billi sabu tavla

f’g[alqa vi/in l-istess dar f’Wied il-G[ajn u da[lu minn dar li g[adha tinbena u spi//aw fil-bit[a. Wara huma marru jbig[u id-deheb u l;ojjellerija lil ]ew;t i[wienet. L-Ispettur Briffa qalet li Campolo mar mag[hom, i]da meta hu kien interrogat qal li ma kienx jaf li huma kienu sejrin Wied il-G[ajn biex jisirqu, u kull ma qalulu kien biss biex iwassalhom. Hu qal ukoll li lanqas biss da[al fiddar tal-vittmi. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi James Grech u Sylvana Briffa filwaqt li lAvukat Noel Cutajar qed jidher g[al Mario Campolo.

Avukat immultat €3,000 talli bag[at messa;;i vulgari L-Avukat Alfred Grech, ta’ 60 sena resident Ker/em, kien immultat €3,000 wara li u]a ttelefon /ellulari tieg[u biex jibg[at messa;;i vulgari lil Julia Farrugia, li hi editur tal-gazzetta Illum. Madankollu l-Avukat Grech ma nstabx [ati ta’ fastidju sesswali min[abba li l-Pulizija ippre]entaw l-akku]i tag[hom [a]in. L-Avukat Grech instab [ati li bag[at ]ew; messa;;i li kellhom konotazzjonijiet sesswali lil Julia Farrugia. Mill-provi rri]ulta li l-Avukat Grech ma kienx ni]]el ismu fl-ewwel messa;; li hu bag[at. Farrugia ma ndunatx min kien peress li ma g[arfitx in-numru u staqsiet min kien li bag[at il-messa;;, u dan irrisponda b’mod vulgari.

Il-;urnalista talbet lill-Kummissarju talPulizija jinvestiga dan il-ka] u millinvestigazzjonijiet li saru rri]ulta li kien lAvukat Grech li bag[at il-messa;;i u dan wara li kien interrogat mill-Kummissarju John Rizzo. L-Avukat Grech ammetta li bag[at ilmessa;;i i]da qal li l-intenzjoni tieg[u kienet li jibg[athom lil xi [add ie[or. Hu qal li hu kien iltaqa’ darba ma’ Julia Farrugia u dan waqt kaw]a fil-Qorti fejn hi kienet tag[tu n-numru tag[ha u hu ]ammu fuq il-mobajl tieg[u. Meta hu bag[at il-messa;; bi ]ball kien bag[tu lill-;urnalista u qal li hu ried jibg[atu lil mara o[ra. Hu sku]a ru[u ma’ Julia Farrugia.

Mandat mill-MLP fuq tne[[ija ta’ billboards Il-Partit Laburista ippre]enta mandat ta’ inibizzjoni kontra l-Awtorità g[at-Trasport g[ax qal li qeg[din jitne[[ew billboards politi/i minn diversi toroq. IlMLP qed jg[id li dawn qeg[din isiru biex iwasslu messa;; politiku dwar kwistjonijiet ta’ amministrazzjoni pubblika. Il-mandat ta’ inibizzjoni kien ippre]entat fil-Prim Awla tal-Qorti ?ivili millAvukati Stefan Zrinzo Azzopardi u Lydia Abela, b[ala President u Segretarja E]ekuttiva tal-Partit Laburista fejn qed jitolbu lill-Qorti biex twaqqaf lill-Awtorità g[atTrasport milli tkompli //aqlaq jew tne[[i dawn ilbillboards. Il-mandat kien iffirmat mill-Avukati Pawlu Lia u Alessandro Lia.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

G[addas ta’ 61 sena jitlef [ajtu f’G[awdex G[addas ittella ’ mejjet fix - Xwejni , limiti ta] }ebbu; , G[awdex . L in/ident se[[ g[all - [abta tat - 8 .1 5 a . m . meta ra;el ta ’ 6 1 sena , ta ’ nazzjon alità :ermani]a , sab ru[u f ’ diffikultà waqt li kien qed jag[mel dik li hi mag[rufa b[ala free dive , ji;ifieri waqt li kien qed jog[dos fil - fond ming[ajr l - u]u ta ’ /ilin dri . L-ewwel g[ajnuna

ng[atat minn xi persuni li kienu fl-in[awi. Ambulanza mill-Isptar :enerali ta’ G[awdex flimkien ma’ membri tad-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili ssej[u fuq il-post i]da minkejja lisforzi kollha, ir-ra;el miet fuq il-post. Bil-ka] kien infurmat ilMa;istrat tal-G[assa Paul Coppini li [atar diversi esperti biex jassistuh flinkjesta. Il-Pulizija qed tinvestiga l-ka]

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> ftit imsa[[ab li jsir il-bi//a lkbira xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif g[al moderat mil-Lvant g[allGrigal kultant ikun moderat g[all-ewwel li jdur mil-Lvant g[ax-Xlokk BA{AR> ;eneralment [afif IMBATT> baxx mill-Majjistral li jsir ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 30˚C

Il-pro/ess tal-medjazzjoni jg[in biex il-ma;;oranza tal-kaw]i ji;u ri]olti Il-paraguni huma odju]i, i]da tajjeb li wie[ed i[ares lejn is-sitwazzjoni f’pajji]i o[rajn dwar kif wie[ed jindirizza diffikultajiet li g[andhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-;ustizzja. Sentejn ilu l-Parlament Taljan g[adda li;i li permezz tag[ha g[amilha tassattiva li qabel ti;i intavolata kaw]a ta’ natura /ivili jew kummer/jali, il-partijiet jersqu g[all-pro/ess ta’ medjazzjoni li ma ji[ux aktar minn erba’ xhur u li matul dan il-perjodu, kwalunkwe ]mien ta’ preskrizzzjoni ji;i sospi]. Dan qalu l-Im[allef Robert Mangion fid-diskors inawgurali tieg[u ta’ m[allef wara li serva b’su//ess 25 sena b[ala avukat. Hu ;ie assenjat millPrim Im[allef id-doveri ;udizzjarji tal-Qorti ?ivili, Sezzjoni Familja, mag[rufa aktar b[ala l-Qorti talFamilja. L-Im[allef Robert Mangion qal li jekk il-partijiet ma jaslux allura jistg[u jippro/edu bil-kaw]a. Hemm diversi in/entivi anke fiskali g[al min jipparte/ipa fil-medjazzjoni. Semma fost o[rajn li jing[ata tax credit jekk ilmedjazzjoni twassal g[allftehim. Rapport ma[ru; dan l-a[[ar juri li fl-Italja bejn Marzu u Di/embru tas-sena lo[ra fil-kamp /ivili u kummer/jali kienu ppre]entati 60,800 talba g[all-medjazzjoni, [afna minnhom ta[t issistema tal-medjazzjoni mandatorja. Fil-ka]i li fihom il-partijiet attendew it-tnejn

L-Im[allef Robert Mangion qal li fil-Qorti tal-Familja se jkun qed jag[ti attenzjoni partikulari g[all-a[jar interess tal-minuri g[as-seduti tal-medjazzjoni, 52 fil-mija tal-ka]i kienu ri]olti ming[ajr il-[tie;a li jift[u kaw]a. Hu qal li hu ta’ sodisfazzjoni li b[ala ;udikant se jkun ta’ servizz g[al dawk li jirrikorru lejn il-Qorti talFamilja fir-ri/erka g[addeterminazzjoni talkwistjonijiet tag[hom. Meta kien qed jindirizza g[add ta’ mistednin, fosthom il-Ministru tal-:ustizzja Chris Said u dinjitarji o[ra tal-li;i u l-membri tal-familja tieg[u, l-Im[allef Mangion qal li l-esperjenza turina li hemm kaw]i li ji;u intavolati fis-sa[na tal-mument, jinbdew f’mumenti ta’ tensjoni u rabja kbira meta jkun diffi/li g[al dak li jkun biex jag[raf ir-ra;uni u s-sens komun. Robert Mangion qal li filQorti tal-Familja se jkun qed jag[ti attenzjoni partikulari g[all-a[jar interess tal-minuri. Kompitu xejn fa/li spe/jalment jekk il-;enituri jkunu qeg[din f’dadig[a u f’taqtig[a li sfortunatament tpo;;i kappestru fuq lg[ajnejn bil-konsegwenza li jabdikaw mir-responsabbiltà ta’ ;enitur. Se jkun qed jag[mel l-almu tieg[u biex b’mod partikulari fejn jid[lu t-tfal, il-modalità ta’ a//ess,

kura u kustodja ji;u de/i]i possibbilment bi ftehim anke jekk fuq aspetti o[ra l-partijiet ma jiftehmux u l-Qorti tag[ti sentenza. L-Im[allef Mangion qal li pass fid-direzzjoni t-tajba huwa dak im[abbar re/entement mill-Ministru Chris Said li l-atti tal-kaw]a se jibdew ji;u scanned biex b’hekk sew il-;udikant kif ukoll lavukat fil-kaw]a jkunu jistg[u je]aminaw l-atti kollha f’kull [in tal-;urnata milluffi//ji rispettivi tag[hom. Qabel id-diskors talIm[allef Robert Mangion tkellem ukoll il-President talKamra tal-Avukati Reuben Balzan li tkellem dwar is-sigurtà fil-Qrati u dwar lin/ident ikrah li se[[ filQorti ta’ G[awdex. Tkellem ukoll dwar it-theddid ta’ bombi li jsir regolarment li jissarraf f’[ela ta’ [in, differiment ta’ kaw]i u aktar dewmien. Hu tenna wkoll li l-Avukati tal-G[ajnuna Legali mhumiex im[allsin sew u l-kundizzjonijiet tag[hom mhumiex tajbin u g[alhekk diffi/li biex wie[ed isib avukati biex ja[dmu f’dan il-mestier. Hu qal ukoll li wasal i]]mien biex l-avukati jkollhom a//ess g[all-pro/ess kollu tal-kaw]i online.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IL-{AMIS L-og[la 30˚C L-inqas 20˚C

IL-:IMG{A L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IS-SIBT L-og[la 30˚C L-inqas 21˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 21˚C

IT-TNEJN L-og[la 31˚C L-inqas 20˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

10

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 31˚C xemxi, Al;eri 26˚C xemxi, Amsterdam 14˚C ftit imsa[[ab, Ateni 32˚C xemxi, Lisbona 24˚C xemxi, Berlin 20˚C imsa[[ab, Brussell 13˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 13˚C imsa[[ab, Kopen[agen 18˚C xemxi, Frankfurt 14˚C xita, Milan 24˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 29˚C xemxi, Londra 16˚C xemxi, Madrid 25˚C imsa[[ab, Moska 19˚C xita, Pari;i 16˚C imsa[[ab, Bar/ellona 24˚C xemxi, Ruma 23˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 29˚C xemxi, Tripli 39˚C xemxi, Tune] ma wasalx, Vjenna 17˚C imsa[[ab, Zurich 14˚C imsa[[ab, Munich 17˚C imsa[[ab, Stokkolma 19˚C ftit imsa[[ab, St. Petruburgu 20˚C ftit imsa[[ab.

}

ew; kandidati ]g[a]ag[ tal-Partit Nazzjonalista kienu eletti g[all-ewwel darba fil-Parlament wara li saru l-elezzjonijiet ka]wali g[al postijiet vakanti wara li membri eletti minn ]ew; distretti /edew wie[ed minnhom. Fit-Tnax-il Distrett g[all-post vakat millPrim Ministru Eddie Fenech kien elett ?ensu Galea. Fl-G[axar Distrett g[all-post vakat mid-Deputat Nazzjonalista George Bonello du Puis, kien elett Michael Frendo. Wara li t[abbar ir-ri]ultat tal-elezzjonijiet ka]wali, i]-]ew; Membri Parlamentari ;odda ]aru lill-Prim Ministru fl-uffi//ju tieg[u f’Kastilja. Il-Prim Ministru Eddie Fenech Adami laqa’ li]-]ew; membri ]g[a]ag[ u filwaqt li fer[ilhom, awguralhom [idma ta’ fejda g[all-poplu Malti.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

In]idu l-g[arfien dwar l-integrazzjoni tal-prin/ipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi Il-Kummissjoni Nazzjonali g[all-Promozzjoni talUgwaljanza (NCPE), temmet pro;ett ko-finanzjat mill-UE bl-isem - L-Integrazzjoni talPrin/ipju tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi – fil-prattika. Fil-bidu ta’ din il-konferenza li temmet dan il-pro;ett, ilKummissarju tal-NCPE, Maud Muscat, spjegat kif dan il-pro;ett, l-integrazzjoni talprin/ipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi – fil prattika, jfittex li jistabbilixxi din l-integrazzjoni b[ala strate;ija biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn issessi fit-t[ejjija u l-implimentazjoni tal-policies u fi pro;etti infrastrutturali. Min-na[a tas-Segretarju

Il-ktieb, ‘In-Nannu nesa x’Jisimni’ tal-kittieb Malti Trevor Zahra

‘In-Nannu Nesa x’Jisimni’ Ktieb g[at-Tfal dwar id-Dimensja Dawn il-;ranet isSegretarjat Parlamnetari g[all-Anzjani u Kura filKomunità se jkun qed iqassam fl-iskejjel primarji lktieb In-Nannu nesa x’Jisimni li matul is-sena li g[addiet tqassmu 5,000 kopja tieg[u fl-iskejjel. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari g[all-Anzjani u l-Kura fil-Komunità Mario Galea waqt ]jara li g[amel fl-iskola Primarja San Tumas More f’ Wied ilG[ajn. Matul din i]-]jara l-awtur tal-ktieb Trevor Zahra qara siltiet mill-ktieb u ddiskuta mal-istudenti l-kontenut tieg[u. Il-ktieb li kien illustrat minn C.S. Lawrence jg[in lit-tfal biex jitg[allmu iktar dwar id-dimensja. Mario Galea qal li dan ilktieb jipprepara lit-tfal jifhmu l-kundizzjoni tad-dimensja u jqajjem bosta mistoqsijiet fosthom: x’inhi ddimensja, jekk id-dimensja tistax tittie[ed, g[aliex l-

individwu milqut i;ib ru[u b’mod li jidher stramb, leffetti li t[alli fuq il-familjari d-dimensja u l-individwu li tolqtu. Mario Galea ]ied jg[id li l-ktieb g[andu ukoll l-g[an li jkisser perspettivi ]baljati dwar id-dimensja. Sikwit ji;ri li r-ricerka ssir fuq linternet u allura t-tfal mhux dejjem isibu materjal adattat ghalihom. Problema o[ra hi li t-tfal jafu jiltaqg[u ma’ materjal li ma jkunx miktub minn g[ajn awtorevoli fuq issu;;ett. Il-ktieb In-Nannu Nesa x’Jisimni jintu]a wkoll bhala textbook fil-lezzjonijiet tal-PSD u Studji So/jali. Matul l-attività twassal ukoll il-messa;; biex titfakkar l-importanza tas-solidarjetà bejn il-;enerazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea filwebsajt fuq l-anzjanità attiva toffri lesson plans dwar kif l-iskejjel jistg[u jil[qu dawn l-g[anijiet.

Permanenti fil-Ministeru g[all-:ustizzja, Djalogu u lFamilja, Frans Borg, fiddiskors tieg[u qal li dan ilpro;ett iffoka fuq numru ta’ laqg[at bilaterali kif ukoll sessjonijiet ta’ ta[ri; g[allimpjegati tas-settur pubbliku u g[all-partijiet interessati. Frans Borg rrifera g[al /irkulari ;dida tal-OPM li [ar;et minn dan il-pro;ett, li tenfasizza l-promozzjoni talugwaljanza bejn is-sessi u limplimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-prin/ipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi, m’humiex biss ir-responsabbiltà talMembri tal-Kumitat dwar lUgwaljanza bejn is-sessi i]da ta’ kull Ministeru,

Dipartiment u entità fi [dan lAmministrazzjoni Pubblika, kif ukoll tal-[addiema kollha involuti fit-t[ejjija, l-implimentazjoni, monitora;; u valutazzjoni ta’ policies. Permezz ta’ dan il-pro;ett saru wkoll ]ew; Mapping Studies li kkonfermaw li f’[afna ka]ij l-integrazzjoni tal-prin/ipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi g[adu mhux u]at b[ala strate;ija g[al meta jkunu qed jit[ejjew il-policies. Wie[ed irid jinnota wkoll li permezz ta’ dan il-pro;ett intla[qu dwak li j[ejju u jimplimentaw il-policies, dawk il-partijiet interessati u l-pubbliku in;enerali.

}ew; laqg[at ta’ livell g[oli dwar l-SME’s isiru f’Malta In-Negozji ]g[ar u Medji se jkunu t-tema ewlenija ta’ ]ew; laqg[at ta’ livell g[oli li se jsiru f’Malta fi tmiem din il-;img[a. L-ewwel laqg[a hi dik talSME Envoys, organizzata mill-Kummissjoni Ewropea li a//ettat l-istedina tal-Ministru g[all-Kompetizzjoni :usta, Negozji }g[ar u Konsumatur, Jason Azzopardi, biex illaqg[a ssir f’Malta. Jason Azzopardi hu wkoll ilmibg[ut spe/jali ta’ Malta flUE dwar in-negozji ]g[ar u medji. F’din il-laqg[a, irrappre]entanti ta’ kull pajji] Ewropew g[all-SME’s se jiddiskutu temi ta’ importanza

f’dan is-settur. Din il-laqg[a f’Malta se tkun l-ewwel wa[da tax-xorta tag[ha organizzata barra minn Brussell. Pre]enti g[al din il-laqg[a se jkun hawn il-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea Antonio Tajani u Daniel Calleja Crespo, Direttur :enerali tal-Intrapri]a u lIndustrija tal-UE. Fil-laqg[a se jkunu diskussi temi dwar lAtt dwar in-Negozji ]-}g[ar, l-i]viluppi dwar il-politika talSME’s tal-UE, l-importanza tat-tkabbir tal-intrapri]i u pjan ta’ azzjoni dwar l-imprenditorija. It-tieni laqg[a hi seminar bit-tema tal-[olqien ta’ opportunitajiet ta’ kummer/ g[al

SME’s fl-Afrika ta’ Fuq. Organizzat mill-Ministru g[all-Kompetizzjoni :usta, Negozji ]g[ar u Konsumatur bil-kollaborazzjoni tal-Malta Business Bureau, dan is-seminar se jittratta l-opportunitajiet ta’ kummer/ f’dan irre;jun. Rappre]entanti milLibja, it-Tune]ija u l-E;ittu se jkunu pre]enti g[al dan isseminar. Se jsiru wkoll workshops u interventi minn rappre]entanti tal-Kamra tal-Kummer/, Malta Enterprise, ilKummissjoni Ewropea, idDirettorat :enerali tal-UE g[all-Intrapri]a u l-Industrija u l-Kamra tal-Kummer/ Ewropea.

Il-Kummissarju Ewropew tal-Affarijiet Marittimi u s-Sajd f’Malta Maria Damanaki, ilKummissarju Ewropew Griega responsabbli millAffarijiet Marittimi u s-Sajd, illum se tkun fuq ]jara f’pajji]na fejn fost o[rajn se jkollha laqg[at mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Matul i]-]jara tag[ha, se tiltaqa’ wkoll mal-Ministru Austin Gatt, il-Ministru g[allInfrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni, malMinistru George Pullicino li hu responsabbli mir-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali, malMinistru Mario de Marco li hu responsabbli mill-Kultura u l-Ambjent, kif ukoll mal-

Kumitat Parlamentari g[allAffarijiet Ewropej u Barranin flimkien ma’ numru ta’ imsie[ba non-governattivi f’dan is-settur. Il-Kummissarju Ewropew kienet ilha attiva fil-kamp politiku sa mill-1970 fejn kienet wa[da mill-mexxejja tal-istudenti fil-;lieda kontra s-sistema dittatorjali tal-pajji]. Fl-1975 kisbet il-kwalifika ta’ In;inier mill-Università ta’ Ateni u ppubblikat it-te]i tag[ha fuq id-dipendenza li lGre/ja g[andha fuq i]-]ejt, bi proposti ta’ diversifikazzjoni. Sentejn wara, fl-1977, saret li]g[ar Membru Parlamentari

fl-istorja tal-Gre/ja fejn serviet mill-1977 fl-età ta’ 25 sena, sal-1993, u mill-2000 sal2003. F’din l-a[[ar sena msemmija, kienet Section Manager ta’ Dipartiment tal-ener;ija u limmani;jar tal-iskart. Fil-karriera tag[ha wkoll, bejn l1996 u s-sena 2000 kienet ukoll tmexxi NGO bl-isem ta’ Observatory on Women’s Rights li permezz tag[ha kienet toffri sapport morali u legali lin-nisa li huma vittmi tal-vjolenza. :iet ukoll mog[tija unur tax-xog[ol tag[ha li twettaq kontra rrazzimu.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Lokali 7

Dar residenzjali li fiha tilqa’ anzjani u persuni b’di]abbiltà Il-Gvern dejjem [aseb biex ir-residenzi fil-komunità jilqg[u mhux biss lill-anzjani i]da anke persuni b’di]abbiltà. Ir-residenza ‘Dar Madonna tal-Mellie[a’ hi e]empju /ar tal-impenn tal-Gvern li jag[ti l-attenzjoni xierqa lil dawn il-persuni. Is-servizzi ta’ djar residenzjali fil-komunità li jilqg[u fihom anzjani u persuni b’di]abbilità ilhom jing[ataw f’ Malta mis-sena 2002, u aktar tard din issena se tinfeta[ dar o[ra f’ Bir]ebbu;a. Din se tkun ittmien dar fil-komunità mmexxija mill-Gvern fejn s’issa f’ pajji]na hawn 119 il persuna b’di]abbiltà li jg[ixu fil-komunità minn fost l-erbatax-il dar differenti amministrati mill-A;enzija tal-Gvern Sapport jew minn NGO’s, fejn il-Gvern i[allas lill-istess NGO’s biex joffru dan is-servizz. Fi ]jara li g[amel fid-‘Dar Madonna tal-Mellie[a’, isSegretarju Parlamentari g[all-Anzjani u l-Kura fil-

Komunità Mario Galea spjega kif b[alissa din id-dar tilqa’ fiha 11-il persuna b’di]abbiltà u li fiha wie[ed isib servizzi ta’ day centre, night shelter, ber;a, kif ukoll servizzi ta’ rikreazzjoni u tag[lim, fosthom gym u korsijiet tal-kompjuter. Wie[ed jista’ jag[mel u]u wkoll misservizzi ta’ Speech Therapists u Fi]joterapisti fost l-o[rajn. Is-Sindku tal-Mellie[a Robert Cutajar spjega kif ilKunsill Lokali hu impenjat li jag[ti livell ta’ g[ajxien a[jar g[ar-residenti talMellie[a, u [abbar li fi]]mien qrib l-anzjani se jkollhom l-opportunità li jibdew jag[mlu kuntatt ma’ qraba barra minn xtutna permezz tal-Iskype. Ic-Chief Operations Officer tal-A;enzija Sapport Marcel Pisani qal li permezz tas-servizzi offruti l-anzjani u l-persuni b’di]abbiltà qed jg[ixu [ajja iktar indipendenti.

Kull Donatur tad-Demm hu Eroj ‘Kull donatur hu Eroj’ hi t-tema ta’ din is-sena g[alkampanja g[al-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm li tkun imfakkra fl-14 ta’ :unju ta’ kull sena. It-tema ta’ din is-sena tiffoka fuq lidea li kull wie[ed u wa[da minna jista’ jsir eroj jekk jeg[leb il-bi]a’ u jag[ti ddemm. Din il-;urnata tirrikonoxxi lil [afna eroj li fis-silenzju, ming[ajr [afna daqq ta’ trombi ta’ kuljum isalvaw il[ajja permezz tad-donazzjoni tad-demm tag[hom. Permezz ta’ din it-tema, l-

Organizzazjoni Dinjija tasSa[[a (WHO) qed t[ajjar aktar nies minn madwar iddinja volontarjament jag[tu d-demm regolari. Pre]entament id-donazzjonijiet tad-demm madwar id-dinja jla[[qu t-92 miljun donazzjoni fis-sena, u lisfida dinjija hi li sa fejn hu umanament possibbli dawn id-donazzjonijiet ikunu kollha [ielsa minn kull tip ta’ mard, u finalment jkunu w]ati kull fejn, u kull meta jkun hemm b]onn, u b’hekk jittawlu jew salvati l-[ajjiet.

Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea, is-Sinjura Kate Gonzi, Alexander Cachia Zammit, jitkellmu ma’ missier anzjan f’San Vin/enz de Paul

Rikonoxximent g[all-missirijiet fir-Residenza San Vin/enz de Paul Fl-okka]joni ta’ Jum ilMissier li se jkun i//elebrat nhar il-{add li ;ej, l-anzjani fir-Residenza San Vin/enz de Paul tqassmulhom rigali b[ala apprezzament u rikonoxximent tar-rwol li huma kellhom fit-tkabbir tal-familji tag[hom. Ir-rigali tqassmu misSegretarju Parlamentari g[allAnzjani u l-Kura filKomunità Mario Galea, misSinjura Kate Gonzi, u millAmbaxxaturi tas-Sena Ewropea g[all-Anzjanità Attiva u s-Solidarjetà bejn il;enerazzjonijiet 2012 li qed tkun i//elebrata din is-sena. Fost l-ambaxxaturi li n[atru biex jippromwovu din is-sena Ewropea, spikkaw l-ixje[ Ambaxxatur, it-Tabib Alexander Cachia Zammit li kien Ministru fil-Kabinett talPrim Ministru :org Borg Olivier u l-i]g[ar Ambaxxatri/i Sharone Micallef. Sharone, li ghandha 12-il sena intag[]let b[ala

13,000 anzjan qed igawdu mill-g[otja ta’ €300 m[abbra fil-Bagit ambaxxatrici g[ax ipparte/ipat fl-inizjattiva “Adotta Nanna jew Nannu” inti]a biex jissa[[a[ id-djalogu bejn il-;enerazzjonijiet. F’messa;; tal-okka]joni Mario Galea qal li din l-attività da[let fil-kalendarju annwali tas-Segretarjat, b[alma ;ara wkoll fil-ka] ta’ attività simili li ssir f’Jum lOmm. Mario Galea [e;;e; lill-qraba biex ma jinsewx lillanzjani tag[hom u j]uruhom is-sena kollha, mhux biss f’okka]jonijiet b[al dawn. Hu ]ied jg[id li l-kura g[alanzjani hi prijorità fil-politika tal-gvern u dan tixhdu n-nefqa ta’ €180,000 kuljum f’servizzi fil-komunità li jing[ataw fid-djar tal-anzjani tal-Gvern. Hu fakkar ukoll kif 13,000 anzjan li g[adhom

jg[ixu mal-familji tag[hom jew g[al rashom fil-komunità qed igawdu mill-g[otja ta’ €300 m[abbra fil-Bagit. Ir-Residenza San Vin/enz de Paul tara li r-residenti mhux biss ikollhom il-kura me[tie;a i]da wkoll tindirizza l-aspett so/jali, reli;ju] u psikolo;iku tar-residenti billi torganizzalhom diversi attivitajiet matul is-sena. Ir-residenza San Vin/enz de Paul qed tag[ti wkoll importanza lil dawk ir-residenti li ma jmur izurhom [add. Filfatt b[alissa g[addej pro;ett mas-Socjetà tas-Salib lAhmar, li qed tipprovdi voluntieri biex i]uru lir-residenti li l-qraba tag[hom ma jmorrux i]uruhom. Dawn il-voluntieri nag[taw kors biex jifhmu l-[ti;iet tal-anzjani.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

8 Parlament

Fidu/ja s[i[a fil-[addiema u fi]-]g[a]ag[ Fl-a;;ornament tas-seduta tat-Tnejn filg[axija, idDeputat Nazzjonalista Karl Gouder tkellem dwar lekonomija tal-pajji] u dwar il-qasam tax-xog[ol. Listatistika turi bi/-/ar kemm il-pajji] qed jikseb ri]ultati po]ittivi fil-qasam taxxog[ol. Dan grazzi g[allpolitika tal-Gvern. I]da anke jekk qed jirri]ulta dan is-su//ess, sostna d-Deputat Nazzjonalista, il-Gvern mhux se jieqaf jifta[ar birri]ultati u se jkompli ja[dem biex jo[loq aktar opportunitajiet ta’ xog[ol sakemm ikun hawn persuna wa[da li trid ta[dem. Karl Gouder qal li hemm differenza kif i]-]ew; partiti ewlenin f’pajji]na j[arsu lejn il-qasam tax-xog[ol. Ilpolitika mwettqa mill-PN dejjem tat ri]ultati tajbin g[ax hi mibnija fuq ilfidu/ja lill-[addiem u lillkapa/itajiet tieg[u. Id-Deputat Nazzjonalista qal li [assu sorpri] bilweg[da tal-Oppo]izzjoni

dan l-a[[ar dwar garanziji ta’ xog[ol, tag[lim u ta[ri; li]-]g[a]ag[. Dawn huma affarijiet li g[andhom ikunu offruti lil kul[add u dejjem. Meta wie[ed kien qed jistenna spjegazzjoni ta’ din il-garanzija, kandidat prominenti Laburista qal li din tikkonsisti f’paga minima differenti, jew a[jar inqas, g[a]-]g[a]ag[. Filwaqt li fuq na[a hawn ilPN li qed jifta[ lopportunitajiet kollha g[al min irid jitg[allem u jit[arre; [alli jil[aq l-og[la livelli tal-kapa/itajiet tieg[u, fuq in-na[a l-o[ra hemm il-Partit Laburista li qed joffri paga inqas li]]g[a]ag[ [alli j[ajjarhom ifittxu impjieg. Id-Deputat Nazzjonalista Joe Falzon ukoll qal li hi offi]a lejn i]-]g[a]ag[ minna[a tal-Oppo]izzjoni li jsiru proposti b[al dawn wara l-i]viluppi li se[[ew fil-qasam tax-xog[ol f’pajji]na. Dak li qed jipproponi l-PL imur kontra l-li;i, sostna Joe Falzon.

26 skema mill-Kunsill Malti g[all-Isport Il-Gvern g[andu 26 skema ta' assistenza li minnhom jistg[u jibbenefikaw dawk l-entitajiet sportivi li huma re;istrati mal-Kunsill Malti g[all-Isport. Dan sostnietu Dolores Cristina, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol, bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Silvio Parnis. Il-Ministru Cristina qalet li kull talba tkun i;;udikata fuq il-validità u l-merti tag[ha mill-istess Kunsill Malti g[allIsport.

Il-Gvern qed jin/entiva lill-istudenti biex ikomplu jistudjaw

Skemi ta’ boro] ta’ studju offruti mill-Gvern Il-Gvern qed joffri diversi skemi ta' boro] ta' studju biex studenti gradwati millUniversità jkunu jistg[u jkomplu l-istudji tag[hom f'universitajiet barra minn Malta. Meta kienet qed twie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Gino Cauchi, Dolores Cristina, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol, fissret li je]istu sitt tipi ta' boro] ta' studju. Dawn huma l-Malta Government Scholarship Scheme – Post Graduate; Malta Government

Scholarship Scheme – Undergraduate; Strategic Educational Pathways Scholarships (STEPS); Malta Arts Scholarships; Malta Sports Scholarships u Malta Science Scholarships. Kull skema g[andha lkriterji differenti li japplikaw u dawn il-kriterji jinsabu fuq is-sit elettroniku www.myscholarship.gov.mt. Il-Ministru Cristina qalet li sal-2009, dawn l-iskemi kienu miftu[a g[al min g[andu Second Class Upper jew og[la. F'Mejju tal-2010, ilGvern feta[ il-Malta Government Scholarship

Scheme g[al kull min g[andu Second Class (ji;ifieri lGvern beda ja//etta lil min g[andu Second Class Upper u Second Class Lower. F'Novembru tal-2010, ilGvern feta[ l-iSTEPS g[al kull min g[andu Second Class. Dolores Cristina ]iedet li lkriterji biex student ikun a//ettat minn università huma differenti. Hi fakkret li lGvern [a mi]uri o[rajn biex persuna tkun meg[juna tkompli tistudja. Fost dawn ilmi]uri hemm dik ta' e]enzjoni mit-taxxa tad-d[ul sa massimu ta' €10,000.

Intefqu €3.6 miljun fuq i/-?entru tal-Onkolo;ija S'issa ntefqu €3.6 miljun fuq il-pro;ett ta/?entru tal-Onkolo;ija. Dan sostnieh Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u l-

Kura fil-Komunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Noel Farrugia.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Parlament 9

{tie;a li l-problemi so/jali jkunu indirizzati mill-ewwel Ka]i dwar il-protezzjoni tat-tfal qatt ma jit[allew fuq il-waiting list Il-professjonisti li ja[dmu fil-qasam so/jali g[andhom ikunu m[arr;a bi]]ejjed biex ikunu responabbli tal-ka]i li jkollhom quddiemhom u ma jwarrbuhomx; anzi g[andhom jindirizzawhom mill-ewwel. Dan sostnietu Sina Bugeja, Kap E]ekuttiv tal-Fondazzjoni g[as-Servizzi tal-{arsien So/jali waqt laqg[a talKumitat g[all-Affarijiet talFamilja li matulha kienu trattati l-kuntatti li l-A;enzija Appo;; g[andha ma’ a;enziji fil-komunita’. Sina Bugeja sa[qet dwar ilprevenzjoni bikrija li tag[mel [afna ;id u qalet li persuna bi problemi g[andha tikseb lg[ajnuna qabel ma l-affarijiet jiggravaw. Hi qalet li fil-komunità g[andu jkun hemm ir-resource centres biex jag[tu servizz lil nies fi b]onn; Sina Bugeja sostniet li timijiet fil-komunità di;à qed jag[mlu [afna ;id f’zoni problemati/i. IlFondazzjoni hi favur ta’ dawn i/-/entri i]da je[tie;u iktar professjonisti biex jilqg[u lproblemi minn qabel. Sina Bugeja stqarret li hemm b]onn ta’ koordinazzjoni soda bejn id-diversi entitajiet li jipprovdu l-g[ajnuna u jwasslu s-servizzi lil min g[andu b]onn. Hemm b]onn ta’ sistema li ta[dem ming[ajr ma jkunu duplikati s-servizzi. “Je[tie; li nwasslu s-servizz lin-nies u kulmin ji;i f’kuntatt ma’ persuna bi problema jkun jaf fejn g[andu jibg[atha biex tikseb l-g[ajnuna”. Hi ]iedet li min ikun g[addej minn xi problema jrid ikun lest li joqog[od g[all-programm ta’ trattament u qalet li kemm jista’ jkun g[andha tonqos il-burokrazija biex il-persuna kon/ernata ma tit[alliex tistenna l-g[ajnuna. Sina Bugeja Jean Pierre Farrugia, i/Chairman tal-Kumitat stqarr li

Hawn b]onn ta’ i]jed professjonisti fil-[idma so/jali

persuni li jkunu g[addejjin minn problemi fi]-]wie; qed ikollhom diffikultajiet dwar fejn g[andhom jirrikorru g[all-g[ajnuna. Hu qal li m’hemmx koordinazzjoni bejn setup lokali u dipartiment talgvern fl-istess lokalità. Jean Pierre Farrugia sostna li hawn ;enituri li qed jintlaqtu [a]in peress li uliedhom g[andhom problemi ta’ abbu] mid-droga. Hu sa[aq li l-iktar kategorija ta’ nies li tinsab f’riskju huma t-tfal. Jean Pierre Farrugia qal li g[andu jkun hemm [olqa bejn id-diversi entitajiet biex il-koordinazzjoni tkun i]jed effi/jenti. Id-Deputat Nazzjonalista Charlo Bonnici qal li jkun inutli li tittejjeb is-sistema edukattiva meta numru ta’ tfal jinsabu mtaqqla b’diversi problemi. L-g[alliema g[andhom ikunu m[arr;a bi]]ejjed biex, meta jaraw tfal b’im;iba partikulari u differenti minn ta’ [addie[or, jindirizzaw ilproblema. Hu qal li min qabel kien i[allas il-kontijiet filpront u f’daqqa wa[da naqas milli jag[mel dan, jista’ jing[ata l-g[ajnuna [alli ma jibqax mifni bil-problemi. Id-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca sa[qet li interventi bikrija huma pilastru

kru/jali filwaqt li rrimarkat dwar in-nuqqas ta’ psikologi u numru ]g[ir ta’ dawn il-professjonisti qed ila[[qu ma’ [afna ka]i problemati/i. Hi qalet ukoll li l-g[alliema fl-iskejjel mhux biss g[andhom insight kbira ta’ xi jkun qed ji;ri fil-klassijiet; it-tobba tal-familja u l-ispi]jara wkoll jistg[u jg[inu biex itaffu lproblemi u l-istess jing[ad g[as-sa/erdoti u l-pulizija biex jg[inu lil min hu vulnerabbli. Id-Deputat Laburista Justyne Caruana qalet li hawn tfal ]g[ar li di;à qed juru /ertu tip ta’ im;iba u wisq tib]a’ li g[ada pitg[ada, meta jikbru, jistg[u jiksruha mal-li;i. Hi sostniet li g[andu jkun hemm networking bejn il-professjonisti u nies o[rajn li jkunu kuntatt dirett man-nies. Graziella Castillo, Service Manager mal-A;enzija Appo;; qalet li ka]i dwar protezzjoni tat-tfal qatt ma jkunu fuq il-waiting list, anzi tittie[ed azzjoni f’waqtha u jekk hemm b]onn it-tfal ikunu mrobbija minn foster parents. Ing[ad ukoll li l-voluntieri fil-parro//i, in-nurseries talfutboll u /entri ta]-]g[a]ag[ wkoll jistg[u jkunu strumentali biex jg[inu lil familji fi b]onn.

Is-s[ubija fil-PfP ma [ti;itx ir-ratifika tal-Parlament Meta kien imsejja[ biex jixhed quddiem il-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej, l-Avukat :enerali Peter Grech stqarr li s-s[ubija ta’ Malta filPartnership for Peace (PfP) fl-1995 u l-[ru; minnu fl1996 ma waqg[ux ta[t l-Att dwar ir-Ratifika tat-Trattati i]da kienu jaqg[u ta[t ilparametri tal-poteri ;enerali tal-Gvern. L-Avukat :enerali g[amel pre]entazzjoni lill-Kumitat meta kien g[adu qed jiddiskuti mozzjoni talOppo]izzjoni li kienet qed issejja[ g[ar-ri]enja talAmbaxxatur Richard Cachia Caruana. Hu fisser li l-ba]i legali biex stat jipparte/ipa fil-programm PfP hi s-sottoskrizzjoni g[all-Partnership for Peace Framework Document. Dan hu dokument fil-forma ta’ dikjarazzjoni mag[mula mill-istati membri tan-North Atlantic Alliance u stati o[rajn sottoskritti lid-dokument. Dawn l-istati jirri]olvu li japprofondixxu r-rabtiet politi/i u militari ta’ bejniethom biex jikkontribwixxu g[at-tis[i[ tas-sigurtà fizzona Ewro-Atlantika. L-Avukat :enerali qal li Malta ssottoskriviet g[all-PfP Framework Document fis-26 ta’ April 1995 u dan wara li l-Kamra tar-Rappre]entanti kienet, wara division, approvat mozzjoni li kienet tirri]olvi li Malta tilqa’ l-invit biex tissie[eb fil-PfP u dan fil-5 ta’ April 1995. Dik ir-risoluzzjoni, sa[aq lAvukat :enerali, ma kienet tag[mel ebda riferenza g[allAtt dwar ir-Ratifika tatTrattati. Fid-29 ta’ Ottubru 1996, permezz ta’ Note Verbale

mibg[uta mill-Ministeru g[all-Affarijiet Barranin ta’ Malta lis-Segretarju :enerali tan-NATO fi Brussell, Malta infurmat lin-NATO li fit-termini tal-mandat elettorali mog[ti fl-elezzjoni tas-26 ta’ Ottubru 1996, il-parte/ipazzjoni ta’ Malta fil-PfP kienet meqjusa b[ala inkompatibbli mad-dispo]izzjonijiet kostituzzjonali li jiddefenixxu nnewtralità ta’ Malta. G[alhekk il-Gvern Laburista ta’ dak i]-]mien kien informa lin-NATO li l-parte/ipazzjoni ta’ Malta fil-programm talPfP kienet terminata. Hawnhekk ukoll, kompla l-Avukat :enerali, ma tidher li saret ebda riferenza g[allAtt dwar ir-Ratifika tatTrattati. Peter Grech ]ied li kemm meta da[al fil-PfP fl-1995 kif ukoll meta waqqaf ilparte/ipazzjoni fil-PfP fl1996 kif ukoll meta re;a’ irriattiva l-parte/ipazzjoni filPfP fl-2008, il-Gvern ta’ Malta, immexxi minn amministrazzjonijiet differenti, qatt ma qies li s-sehem filPfP kienet regolata bl-Att dwar ir-Ratifika tat-Trattati. L-Avukat :enerali sostna li donnu g[all-ewwel darba wara 17-il sena, il-kwistjoni kru/jali dwar jekk ilFramework Document huwiex wara kollox ‘trattat’ fit-termini tal-Att dwar irRatifika tat-Trattati minkejja li ma jirri]ultax li qatt ;ie kkunsidrat b[ala tali. Mistoqsi mid-Deputat Laburista George Vella dwar is-Security of Documents Agreement, l-Avukat :enerali qal li dan id-dokument, li g[amel parti mid-dokumenti tas-s[ubija fil-PfP, ma kellux b]onn ratifika u ma kienx ftehim bejn l-istati.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

10 Lil hinn minn xtutna

Il-Gre/ja Aktar referendum ie[or milli elezzjoni^ Wara x-xokk tar-ri]ultati tal-elezzjoni li saret fis-6 ta’ Mejju li, kif kont bassart minn din ir-rubrika tieg[i, kompliet ]iedet instabbiltà politika f’nofs kri]i finanzjarja so/jo-ekonomika mill-aktar serja, il-Griegi nhar il-{add li ;ej se jkollhom jer;g[u jivvutaw biex forsi din id-darba xi partit jew partiti jiksbu voti u si;;ijiet bi]]ejjed fil-parlament u jil[qu ftehim biex jiffurmaw gvern flimkien. Diffi/li jew impossibbli Kollox jindika, u mhux list[arri; tal-opinjoni pubblika

biss, li dan se jkun ferm diffi/li, jekk mhux ukoll impossibbli, g[ax filwaqt li kull partit baqa' j]omm ilpo]izzjoni li kellu qabel lelezzjoni dwar il-mi]uri ta’ awsterità u l-memorandum tal-bailout, jew ftehim li lgvern tekniku Grieg kien iffirma fi Frar mal-Fond Moneterju Internazzjonali u lBank ?entrali Ewropew, millbanda l-o[ra qajla jidher probabbli li fi ftit aktar minn xahar l-elettorat biddel fehmtu wara li vvota bi [;aru kontra l-awsterità. Is-soltu opinion polls imbag[ad ftit jg[inu biex ji//araw dan. Sa ftit ilu kienu g[amluha fatta li l-partit radikali Xellugi, Syriza, mhux

biss kien se jer;a' jkun l-ikbar rebbie[, i]da li din id-darba se jispi//a l-ikbar partit u jg[addi wkoll li/-?entru Lemini Demokrazija :dida (ND), wara li sitt ;img[at ilu kien qalibha lill-partit ie[or Xellugi, is-So/jalista Pasok, li l-ist[arri; kollu qed juri li se jer;a' jkun l-ikbar tellief. I]da l-a[[ar sonda;;i li setg[u jixxandru sa [mistax ilu bassru li Demokrazija :dida ta’ Antonis Samaras jista' jibqa' l-ikbar partit u j]id il-voti u s-si;;ijiet, u flimkien mal-Pasok, li b[alu jaqbel mal-bailout, ikun jista' jifforma gvern ta’ koalizzjoni li jista' jinkludi wkoll lillpartit so/jal-demokratiku, Xellug Demokratiku (Dimar). Tilfu 119-il si;;u b'kastig

I]da biex jag[mel dan, Samaras irid jikkonvin/i lil dawk il-votanti li f’Mejju vvutaw lil ]ew; partiti o[ra ?entru-Leminin ]g[ar, lAlleanza Demokratika (Disy) u l-Partit tal-Azzjoni (Drasi), u lill-partiti l-o[ra li kisbu inqas mit-tlieta fil-mija talvoti me[tie;a biex ikunu rappre]entati fil-parlament – jaqilbu l-vot g[al fuq il-partit tieg[u. Dan biex ma nsemmix lil 35 fil-mija li ma marrux jivvutaw, rekord assolut minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija,

Il-poplu Grieg m’g[andux alternattiva o[ra g[ajr li jkompli bil-mi]uri ta’ awsterità

u dan minkejja li kien hemm mhux inqas minn 32 partit minn fejn jag[]lu! I]da din id-darba fuq quddiem nett f’mo[[ lelettorat Grieg kien hemm naturalment il-qag[da mwieg[ra li sab ru[u fiha lpoplu wara l-irresponsabbiltà tal-img[oddi ta’ min iggvernahom – ji;ifieri fuq quddiem nett is-So/jalisti bilweg[diet fierg[a tag[hom – u g[alhekk il-vot ta’ Mejju kien wie[ed ta’ rabja u kastig u, bir-ra;un, l-aktar li kkastiga kien proprju lisSo/jalisti li ;arrbu l-ikbar telfa fl-istorja tal-Pasok, g[ax tilef 119-il si;;u. Mill-banda l-o[ra, lelettorat inqasam f’dawk favur u kontra l-‘medi/ina’ li kellhom bilfors jie[du biex il-pajji] ifiq: il-mi]uri ta’ awsterità, li fost affarijiet o[ra ssarrfu mhux biss fittnaqqis tal-pagi u benefi//ji so/jali, f’sensji, anki minn mal-gvern, u dejjem aktar taxxi – u l-elettorat ivvota lill-partiti mhux l-aktar fuq lideolo;ija tag[hom, mhux fuq jekk humiex tal-Lemin jew tax-Xellug, imma jekk partit kienx favur jew kontra l-mi]uri li kellhom jittie[du. B’hekk l-a[jar li marru kienu dawn tal-a[[ar, fuq quddiem nett dak tar-Radikali Xellugin (Syriza) li webbel, anzi, wieg[ed u g[adu jwebbel, li l-Gre/ja tista' t[assar il-ftehim dwar ilbailout u fl-istess [in tibqa' fiz-zona ewro u fl-Unjoni Ewropea.

Dan g[ax jaf li kull st[arri; dejjem wera li l-ma;;oranza tal-Griegi jridu j]ommu lewro b[ala l-munita tag[hom u jibqg[u fl-Unjoni Ewropea. Titqies b[ala mossa perikolu]a Is-Syriza issa qed jittama li wara l-elezzjoni tal-{add isir l-ikbar partit, imma biex

jag[mel dan irid jikkonvin/i u juri lill-ma;;oranza talelettorat kif jista', b’mod dettaljat, iwettaq il-weg[diet tieg[u. L-Unjoni Ewropea tqis b[ala perikolu] li xi [add iwieg[ed lill-elettorat li hemm mod ta’ inqas tbatija g[all-fejqan tal-Gre/ja. Il-President talKummissjoni Ewropea, Josè Barroso, g[amilha /ara li limpenji li ntrabtet bihom ilGre/ja jridu jin]ammu millmexxejja futuri tal-Gre/ja. “Irridu nkunu /ari f'li ng[idu lill-poplu Grieg li l-programm tal-UE u l-Fond Monetarju Internazzjonali g[all-Gre/ja hu l-inqas alternattiva iebsa u diffi/li.” M’iniex se nikkummenta dwar il-fehma tieg[i li anki fil-kaw]i u s-soluzzjoni ta’ kri]ijiet b[al din tal-Gre/ja, jg[oddu, jiswew l-ideolo;iji, iva, tiswa d-distinzjoni bejn Lemin u Xellug. Jekk il-Gre/ja llum tinsab f’tarf l-abbiss – apparti lirresponsabbiltajiet taddiversi gvernijiet So/jalisti li kellha mis-snin sebg[in ’l hawn – dan ;ara g[ax ilprogramm ta’

minn Joe Calleja jocal@me.com

privatizzazzjoni u liberalizzazzjoni twaqqaf mill-a[[ar gvern So/jalista. Intemm billi ng[id biss li jekk is-sonda;;i jirriflettu xxewqa tal-ma;;oranza talpoplu li j]omm l-ewro, allura dan m’g[andux alternattiva o[ra g[ajr li jkompli bilmi]uri ta’ awsterità, forsi aktar flessibbli, u fl-istess [in ta’ riformi strutturali ta’ privatizzazzjoni u liberalizzazzjoni. Dawn ma jistg[ux jiggarantuhom il-partiti Xellugin, kif lanqas lavventuri ma’ partiti estremisti tal-Lemin b[an neo-Na]ista Chrysi Avghi (CA), ‘Seb[ Imdawwal’, li f’Mejju mar ukoll tajjeb… biss b[ala parti mill-vot ta’ rabja, f’elezzjoni li kienet aktar referendum favur jew kontra l-mi]uri tal-bailout. Tg[id hekk se ter;a' tkun lelezzjoni tal-{add^


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-passat tal-MLP jibqa’ ji;ri wara Muscat Muscat se jibqa’ ji;ri warajh il-passat tal-MLP. Inutli l-ingravajjet blu. Inutli jipprova jidher b[allPN fil-laqg[at politi/i fl-istess ambjent li ilu jippre]enta l-politika l-PN is-snin. Inutli jipprova jevita kull sitwazzjoni li fiha jitqabbel mal-passat tal-MLP. Kollu g[alxejn ukoll il-kliem fierag[ biex jidher differenti mill-mexxejja ta’ qablu. Muscat m’g[andux g[a]la o[ra g[ax l-g[a]la g[amilha hu u [add aktar. Kien Muscat li g[a]el li jibqa’ fiddell tqil tal-passat. G[ax kien Muscat li dawwar lilu nnifsu b’Alex Sceberras Trigona, b’Toni Abela, b’Evarist Bartolo, b’George Vella, b’Leo Brincat, u b’Marie Louise Coleiro Preca. Muscat g[a]el li jibqa’ j;orr id-dell tqil tal-MLP

Dawn kollha jfakkruna fl-ag[ar ]minijiet ta’ gvernijiet Laburisti. Inutli wkoll li Muscat jipprova jag[ti x’jifhem li qed imexxi partit ;did. Muscat hu mdawwar b’politi/i marbutin ma’ ]minijiet koroh tal-politika f’pajji]na. Muscat qatt ma jista’ jben;ilha li hu se jkun qed imexxi gvern differenti mi]-]minijiet koroh tal-MLP. Muscat g[amel g[a]la [a]ina. Muscat innifsu ta karigi lil dawn l-istess politi/i li g[andhom ji;ri warajhom il-passat kundannabbli u l-passat tqil talMLP ta’ ]minijiet ta’ Mintoff, ta’ Karmenu Mifsud Bonnici u ta’ Alfred Sant. Hu f’idejn dawn li Muscat se jkun qieg[ed jafda d-de/i]jonijiet politi/i jekk ikun fil-Gvern.

Fost dawn ukoll, hemm min g[andu t-toqol politiku ta’ disfatti kbar. L-eks Ministru Karmenu Vella, li llum jikkritika s-su//essi tal-Gvern Nazzjonalista, fi ]mienu meta kien Ministru responsabbli mill-industrija, kien hawn 10,000 persuna bla xog[ol – l-akbar ammont ta’ qg[ad li qatt kellu pajji]na. Hemm ukoll l-eks Ministru Laburista Leo Brincat, li b[ala l-politiku responsabbli mill-qasam tad-djar fil-Gvern Laburista li mexxa kontra r-rieda tal-ma;;oranza, wettaq [erba u [alla warajh di]astru s[i[ f’dan is-settur so/jali. Insemmu wkoll lil George Vella, li ;;ieled bissa[[a kollha kontra s-s[ubija ta’ Malta fl-UE u kien hu li hekk kif tela’ fil-Gvern l-MLP fl-1996, kien waqqaf it-triq tas-s[ubija ta’ pajji]na fl-UE. Mhumiex biss l-estremisti Laburisti li g[adhom madwar Muscat, li huma ta’ inkwiet g[all-politika li jwettaq Muscat jekk ikun Prim Ministru. Hemm ukoll l-Ewroparlamentari Laburista Edward Scicluna, kandidat Laburista li jekk ikun Muscat fil-Gvern ikun il-Ministru tal-Finanzi. Edward Scicluna qatt ma jista’ jbiddel fehmtu mill-attakki li g[amel kontra l-istipendji g[all-istudenti. Dawn huma fost il-politi/i li Muscat qed jafda, u li jkunu madwaru jekk ikun Prim Ministru. Dan mhu ta’ ebda ser[an il-mo[[ g[all-poplu tag[na. Dawn huma politi/i li meta kienu fdati bilpoter sta;naw l-ekonomija, g[olla rasu l-qg[ad, wettqu di]astru fis-servizzi tas-sa[[a, [onqu s-

sistema edukattiva, u qatt ma taw kas l-ambjent. Il-politika g[andha tkun mezz biex il-poplu jg[ix a[jar. Il-politika g[andha sservi biex il-pajji] jibqa’ ji;i modernizzat b’riformi li jtejbu l-kwalità tal[ajja tal-poplu tag[na. Il-PN jikseb is-su//essi u jibqa’ joffri kwalità ta’ [ajja a[jar

Gvern Nazzjonalista qatt ma be]a’ jwettaq irriformi me[tie;a. B’g[a]liet /ari li g[amel Gvern Nazzjonalista, u li sabu l-appo;; tal-elettorat, ilpoplu wettaq qab]iet kbar ’il quddiem. Is-s[ubija ta’ Malta fl-UE kienet g[odda importanti biex immodernizzajna pajji]na – liema pro/ess jibqa’ g[addej. L-ewro, g[a]la o[ra ta’ Gvern Nazzjonalista, ;ab ukoll ]viluppi po]ittivi u mid-de/i]joni dwar lewro gawdejna b[ala poplu g[ax pajji]na baqa’ kompetittiv fi ]minijiet diffi/li u ta’ sfidi. Gvernijiet Nazzjonalisti [adu de/i]jonijiet politi/i li l-Labour qatt ma kien se jie[u. Riformi fis-settur bankarju bil-politika ta’ privatizzazzjoni, riformi fit-tarznari, fis-settur tat-trasport pubbliku, fil-qasam ambjentali, u riformi o[ra importanti fisservizzi tas-sa[[a u fis-sistema edukattiva ta’ pajji]na. Filwaqt li l-Labour u Muscat jibqa’ ji;ri warajhom il-passat, il-PN jibqa’ jikseb is-su//essi frott ta’ g[a]liet u de/i]jonijiet tajbin li jissarrfu fi kwalità ta’ [ajja a[jar u f’xog[ol b’pagi tajbin.

Messa;; /ar daqs il-kristall L-Ingli]i g[andhom terminu biex jirreferu g[al xi [add li sempli/ement ipo;;i bilqieg[da, imaqdar u qatt ma jag[mel xejn konkret biex jindirizza t-tmaqdir tieg[u stess. Il-PL ‘armchair critic’ L-Ingli]i, lil xi [add hekk jg[idulu armchair critic. Hu terminu li dan l-a[[ar qed jsir jg[odd g[all-Malta Labour Party. Dan l-a[[ar l-MLP [are; numru ta’ billboards fittoroq Maltin b’ritratt manipulat tal-Prim Ministru Lawrence

Gonzi jg[atti widnejh u j]omm g[ajnejh mag[luqin. Xejn i]jed ma kellu dan ilbillboard fuqu, litteralment u fil-veru sens tal-kelma, xejn. Ikolli nistqarr li ftit li xejn kont sorpri] meta rajtu. Hu turija tal-politika tal-Malta

Labour Party ta’ Joseph Muscat li b[all-politika ta’ Alfred Sant, joffri [afna tmaqdir, [afna qtig[ il-qalb i]da ebda proposta jew [jiel tal-[idma ta’ gvern Laburista jekk pajji]na jag[]el li jag[ti r-riedni tal-poter lill-Malta Labour Party. Xi [add sema’ kif gvern Laburista jrid jkompli j]id ixxog[ol f’pajji]na? Xi [add sema’ kif gvern Laburista jkompli jtejjeb l-edukazzjoni f’pajji]na? Xi [add sema’ kif gvern Laburista se jkompli jsa[[a[ is-settur tas-sa[[a f’pajji]na? Xi [add sema’ kif gvern Laburista se jkompli jtejjeb lambjent f’pajji]na? Xi [add sema’ kif gvern Laburista se jattira aktar investiment f’pajji]na?

Il-Partit Laburista hu aktar medhi fil-gimmicks politi/i milli biex iressaq proposti konkreti g[all-;id tal-pajji]

Ir-risposta hi /ara daqs ilkristall. Assolutament xejn! Il-Partit Laburista hu wisq medhi jattakka, imaqdar u jg[ajjar bl-aktar mod personali biex ikollu mument /ans iressaq imqar proposta wa[da g[al dawn is-setturi hekk vitali. Il-Partit Laburista hu aktar medhi fil-gimmicks politi/i. Gvern Nazzjonalista, gvern tar-ri]ultati Il-kuntrast jo[ro; /ar. Min-na[a l-o[ra g[andna gvern imexxi mill-Partit

Nazzjonalista li qed joffri ri]ultati konkreti. 20,000 post tax-xog[ol ;did, eluf ta’ student jiggradwaw millMCAST, l-ITS u l-Università ta’ Malta, skola ;dida kull sena, diversi pro;etti u inizjattivi g[al titjib ambjentali, aktar investiment f’pajji]na, bosta pro;etti infrastrutturali u servizz tassa[[a tal-aqwa kwalità b’xejn. Ir-ri]ultati jitkellmu wa[edhom. Statistika ppubblikata fit-

Times ta’ Londra u li allura ]gur ma jistax il-Malta Labour Party jitfa’ l-akku]a tradizzjonali kontra l-media indipendenti f’pajji]na, turi bi/-/ar is-su//ess ta’ gvern Nazzjonalista mmexi minn Lawrence Gonzi. L-istatistika turi kif f’Novembru 2011 il-qg[ad fost dawk ta’ bejn il-15-il sena u l-24 sena kien pere]empju ta’ 51.4 fil-mija fi Spanja, 30.1 fil-mija fl-Italja, 22.3 fil-mija b[ala medja flUnjoni Ewropea u fir-Renju Unit, i]da kien 14.3 fil-mija f’Malta bl-Awstrija, l-Olanda u l-:ermanja biss ikollhom rati aktar baxxi b’medja ta’ tmienja fil-mija. Tassew ka] li f’pajji]na g[andna min qed jitkellem fuq il-garanziji bla sustanza u g[andna min bilfatti, iswed fuq l-abjad, qed iwassal ir-ri]ultati. From Russia with love…and China too!

Ma nistax nag[laq dan lartiklu ming[ajr ma nesprimi t-t[assib serju tieg[i g[al dak

minn Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

li qed ji;ri fis-Sirja fejn ilvjolenza qieg[da dejjem teskala u l-massakri mirre;im ta’ Bashar Al Assad ji]diedu. Ma nistax nifhem x’lo;ika li tirrispetta d-drittijiet talbniedem u l-valur tal-[ajja qeg[din ju]aw i/-?ina u rRussja meta qeg[din jopponu kull forma ta’ intervent internazzjonali. Hu /ar li f’;ie[ is-sewwa hemm b]onn [idma llum qabel g[ada sabiex il-vjolenza fis-Sirja u l-mewt bla b]onn jintemmu minnufih.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

12 Mediarama#Ittri

Fallimenti u suwi/idji Min isegwi l-a[barijiet mill-Italja, dan l-a[[ar seta’ jisma’ li f’dawn l-a[[ar xhur, ne[[ew [ajjithom 30 negozjant li sabu ru[hom f’qag[da finanzjarja di]astru]a li umiljathom b’mod tra;iku. Tisplodi l-vjolenza

Kien hemm dawk fosthom li [allew noti-suwi/ida, fejn qalu li ma setg[ux ikampaw i]jed mal-[ajja jew li ma jistg[ux jibqg[u jg[ixu b’;ejjieni mimli dejn. F’wie[ed mill-filmati li xandar il-kanal nazzjonali, intwerew g[add ta’ pupazzi, id-daqs ta’ bniedem, img[allqin mill-pontijiet. Protesti o[ra kontra l-awsterità mifruxa (li l-vittmi tag[ha huma l-[addiema u l-vulnerabbli, g[ax is-sinjuruni filkorporazzjonijiet baqg[u jistag[new), komplew jaslu regolarment minn Franza, il-Gre/ja u Spanja fejn, fl-ewwel anniversarju tat-twaqqif tal-Moviment tal-Indinjati, re;g[et splodiet il-vjolenza, l-istess kif ;ara f’pajji]i Ewropej o[ra. Sadanittant, qed ti]died l-g[ajta li l-kapitali]mu predatorju falla. Il-Global Research E-Newsletter, f’edizzjoni f’nofs ix-xahar li g[adda, qalet li fl-Amerika u l-Ewropa, il-kapitali]mu falla min[abba tnawwir u korruzzjoni fis-sistema fiha nfisha. Ir-rivista ssemmi l-inugwaljanza, l-in;ustizzja, lesplojtazzjoni, il-militari]mu u l-gwerer ta’ natura “imperjali” (bi spejje] ta’ biljuni kbar ta’ flejjes) li wasslu g[all-kri]i gravi li sabet ru[ha fiha d-dinja tal-Punent. Problemi profondi u sistemati/i li qatt ma kienu indirizzati wasslu g[all-kollass tal-kapitali]mu predatorju, insista l-gurnalist ewlieni Stephen Lendman tal-Global Research. Ir-rapport tal-a;enzija jg[id li r-re/essjoni Ewropea qed tiffonda aktar filwaqt li l-Amerika qed tiffa//ja d-deklin, bir-riskju ta’ aktar konsegwenzi serji li jwasslu lin-nies komuni “sax-xifer.” RM2000

G[addewli kopja tar-rivista tal-:i]witi Maltin, RM2000, li tinkorpora wkoll il-maga]in aktar antik, Lil {biebna, pubblikazzjoni o[ra tal-:i]witi li llum m’g[adhiex to[ro; separatament. F’artiklu /entrali fuq ]ew; pa;ni RM2000 tistaqsi jekk ilKnisja tistax ti]balja. L-artiklu, li jidher li g[andu xe[ta editorjali min[abba li m’g[andux firma spe/ifika, jammetti li kontinwament, “in[abbtu wi//na ma’ qassisin li ji]baljaw, tag[lim tal-Knisja li donnu jinbidel matul i]]mien u kritika qawwija g[al de/i]jonijiet jew attitudnijiet tal-Knisja li jidhru []iena.” Imbag[ad l-artiklu jag[ti lista s[i[a ta’ ]balji stori/i li g[amlet il-Knisja u li fil-fatt, talbet ma[fra g[alihom. Fost dawn: • Il-kundanna tax-xjenzjat Galileo talli ddikjara li d-dinja ddur max-xemx u mhux bil-kontra, kif tg[id il-Bibbja, • Il-gwerer u l-kefrijiet li twettqu f’isem ir-reli;jon, • Il-[ruxijiet, il-kastigi u l-imwiet tal-Inkwi]izzjoni, qorti ekklesjastika li kienet tittortuta jew ta[raq [ajjin lil dawk li jmieru t-tag[lim tal-Knisja, • Il-gwerer bejn l-Insara li wasslu g[all-massakri talProtestanti u minoranzi o[ra, • Il-kundanna u l-mibeg[da tul is-sekli kontra l-Lhud, ittimbrati b[ala “il-qattiela ta’ Alla”, • Is-sehem ta’ nies Insara f’kefrijiet, vjolenzi u qtil (e]. talLhud fl-a[[ar gwerra dinjija, il-;eno/idji fir-Rwanda, e//), • It-tka]bir tad-dinjità tan-nisa matul is-sekli, ta]-]ingari u kategoriji o[ra ta’ nies, • Il-fatt li l-Knisja mhux dejjem g[amlet bi]]ejjed biex tiddefendi lill-fqar, g[ax ippreferiet il-;irja g[all-poter, • L-abbu] sesswali tat-tfal u l-minorenni u l-fatt li [biet dawn il-[tijiet jew [alliethom isiru, biex ma titlifx lawtorità. RM2000 tirreferi anki g[all-abbu]i li saru f’Malta u li dwarhom il-Knisja talbet ma[fra, fosthom l-atte;;jament tag[ha fil-kwistjoni politiko-reli;ju]a tas-sittinijiet, li kka;unaw [afna tbatija u l-abbu]i ta’ sa/erdoti fuq it-tfal. L-artiklu jikkonkludi li l-Knisja hi midinba u qaddisa flistess [in; midinba g[ax iffurmata minn bnedmin li jidinbu u qaddisa g[ax tag[ti xhieda lil Kristu, “il-Qaddis ta’ Alla.”

MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

Ma naqbilx ma’ kitba anonima Sur Editur, :ie rrappurtat fil-[ar;a ta’ ;urnal lokali tas-7 ta’ :unju 2012 li waqt laqg[a talKumitat g[arRikodifikazzjoni u Konsolidazzjonijiet ta’ Li;ijiet, l-Avukat Joe Mifsud – eks ;urnalista – issu;;erixxa li m’g[andhiex tit[alla tidher kitba anonima. Jien, ma' dan naqbel [afna. Mhux sewwa li persuna g[ax ma taqbilx mal-opinjoni ta’ [addie[or, tit[alla tinqeda b’gazzetta jew b’mezz ie[or ta’ komunikazzjoni moderna, biex t[amme;. Nemmen

[afna fid-dritt tal-kelma u lopinjoni u fir-rispett lejn [addie[or i]da nippretendi listess fil-konfront tieg[i. Kull /ittadin g[andu d-dritt ma jaqbilx ma’ dak li jg[id jew jikteb [addie[or i]da g[andu jkun ta’ karattru bi]]ejjed biex ma jitfax ;ebla u ja[bi idu. U minn dawn il-kodardi, sfortunatament, g[andna kemm trid ji;ru mas-saqajn. Jien nammira [afna lil dawk l-edituri li ma ja/cettawx li jippubblikaw ittri jew artikli ta[t nom de plume. F’pajji] demokratiku

(u g[all-grazzja ta’ Alla,

Malta hi wie[ed minnhom), je]isti d-dritt tal-espressjoni u ebda [add, anqas jekk jikkummenta favur, m’g[andu jikteb b’mod anonimu. Kul[add g[andu jerfa’ rresponsabbiltà tal-kitba tieg[u. Personalment, din il-[a;a ili n[ossha [afna u niskanta b’edituri serji li j[allu kitba anonima tidher filpubblikazzjonijiet tag[hom. Nittama li s-su;geriment ta’ Joe Mifsud jintlaqa’.

Emily Barbaro-Sant Il-Mosta

Muscat bla politika ta’ sustanza

Sur Editur, Dan l-a[[ar rajna lil Muscat u l-Oppo]izzjoni f’kampanja ta’ log[ob politiku b’mozzjonijiet li b[al donnhom ma jridux jieqfu minnhom. Muscat g[andu dritt li jressaq il-mozzjonijiet. I]da g[andu obbligu akbar li jg[id lillelelttorat x’se jkun qieg[ed jag[mel hu jekk ikun fil-Gvern.

S’issa donnu ma jridx jitkellem /ar. X’qieg[ed jistenna? Bil-poplu Muscat ma jista’ jilg[ab ebda log[ba politika. Muscat je[tie; li jibda jitkellem fuq proposti ta’ sustanza. Finnuqqas ta’ dan, aktar nikkonferma kemm Muscat m’g[andux politika alternattiva.

B. Borg

Birkirkara


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 Il-{amis 14 ta’ :unju, 2012

13

Il-Portugall iqum mill-mewt u l-Olanda jridu miraklu Punti massimi g[all-:ermanja

Il-Portugi]i Pepe, Raul Meireles (xellug) u Fabio Coentrao ji//elebraw l-ewwel goal tal-Portugall fuq id-Danimarka

L-AQWA SKORERS

}ew; players bi tliet goals Il-:ermani] Mario Gomez skorja doppjetta kontra lOlanda biex la[aq lir-Russu Alan Dzagoyev fil-qu//ata talklassifika tal-aqwa skorers fil-Euro 2012 bi tliet gowls. B’kollox s’issa kienu skurjati 33 goal fi 12-il log[ba u lebda partita g[adha ma ntemmet ming[ajr goal. L-ewwel postijiet f’din il-klassifika huma dawn: : M. Gomez (:ermanja), Alan Dzagoyev (Russja) : Nicklas Bendtner (Danimarka), Andriy Shevchenko (Ukrajna), Mario Mandzukic (Kroazja), Vaclav Pilar (Rep. ?eka)

Mario Gomez doppjetta kontra l-Olanda

3 gowls

2 gowls

Ri]ultati, klassifiki u programm Grupp A Russja Rep. ?eka Polonja Gre/ja

L

Grupp B R

D

T

F

2 1 1 0 5 2 1 0 1 3 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2

K

Pt

2 4 5 3 2 2 3 1

- -

12 06 12

Gre/ja v Rep. ?eka Polonja v Russja - -

16 06 12

Grupp C R

D

T

F

09 06 12

1-1 4-1 1-2 1-1

8.45 pm: Rep. ?eka v Polonja 8.45 pm: Gre/ja v Russja

Olanda v Danimarka :ermanja v Portugall - -

13 06 12

Danimarka v Portugall Olanda v :ermanja - -

17 06 12

K

Pt

2 2 0 0 3 1 6 2 1 0 1 3 3 3 2 1 0 1 3 3 3 2 0 0 2 1 3 0

- -

- -

08 06 12

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka

:ermanja Portugall Danimarka Olanda

L

0-1 1-0 2-3 1-2

8.45pm: Portugall v Olanda 8.45pm:Danimarka v :ermanja

Kroazja Spanja Italja Irlanda

Grupp D

L

R

1 1 1 1

1

D

T

F

K

Pt

0 0 3 1 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0

- -

Spanja v Italja Irlanda v Kroazja

L

R

1 1 1 1

1

D

0

0 1 0 1 0 0

T

F

K Pt

0 2 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0

11 06 12

1-1 1-3

- -

14 06 12

6.pm: Italja v Kroazja 8.45pm: Spanja v Irlanda - -

Ukrajna Franza Ingilterra }vezja - -

10 06 12

18 06 12

LOG{OB G{AL-LUM

8.45pm: Kroazja v Spanja 8.45pm: Italja v Irlanda

Franza v Ingilterra Ukrajna v }vezja - -

6.pm: Ukrajna v Franza 8.45pm: }vezja v Ingilterra - -

Poznan

6 p.m. Italja v Kroazja (Diretta Rai 1 u TVM2)

1-1

2-1

15 06 12

19 06 12

GRUPP C

8.45pm: Ingilterra v Ukrajna 8.45pm: }vezja v Franza

GRUPP C Gdansk

8.45 p.m. Irlanda v Spanja (Diretta Rai 1 u TVM)


14 Sport IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

L-attakkant tal-Italja, Mario Balotelli (fin-nofs), li qed jirriskja li jitlef postu kontra l-Kroazja wara l-prestazzjoni negattiva kontra Spanja u dik po]ittiva ta' Di Natale

Formazzjonijiet probabbli>

Italja (3-5-2)

Buffon, Bonucci, De Rossi, Chiellini, Maggio, T. Motta, Pirlo, Marchisio, G'rini, Di Natale, Cassano

Kroazja

(4-4-2)

Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic, Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic, Jelavic, Mandzukic

Mario Mandzukic tal-Kroazja, theddida g[ad-difensuri Taljani

GRUPP C

Ostaklu delikat g[all-Italja L-Italja llum g[andha log[ba delikata kontra lKroazja, tim li fl-ewwel log[ba kontra l-Irlanda wera log[ob po]ittiv u reba[ bi skor ta' 3-1. IlKroazja huma wkoll il-leaders ta' dan il-grupp wara li fl-ewwel log[ba t-Taljani ;ew draw kontra l-holders Spanja f'partita li fiha draw kien ;ust. Wara l-partita tal-Italja kontra Spanja [afna kienu dawk li stqarru li Di Natale g[andu jibda minflok Balotelli kontra l-Kroazja wara li lattakkant ta' Udinese da[al b[ala sostitut u minnufih sab il-gowl. Balotelli ma tantx kellu log[ba tajba u ]gur li [add ma nesa meta dan ;ie wi// imb wi// malgoalkeeper Casillas i]da dam ja[sibha u Ramos tajjaru l-ballun minn saqajh. Kien fil-fatt wara din l-azzjoni li l-kow/ nazzjonali tal-Italja Prandelli qalg[u mill-grawnd u minfloku da[[al lil Di Natel, plejer li fir-rawnd ta' kwalifikazzjoni ma kienx jifforma parti mit-tim. Skont rapporti fil-midja Taljana, Prandelli qed jikkunsidra li jibda b'Cassano u Di Natale fuq quddiem. Prandelli, mistoqsi b'min x'aktarx se jibda kontra l-Kroati, qal li se jevalwa l-kundizzjoni fi]ika ta' kull attakkant jum qabel il-log[ba u jie[u de/i]joni dak il-[in. Cassano, plejer kontroversjali fl-grawnd u anke barra l-grawnd, re;a' kien i/-/entru tal-attenzjoni

waqt konferenza tal-a[barijiet li saret jumejn qabel il-partita kontra l-Kroazja meta dan tkellem fuq l-omosesswali f'dan l-isport. Il-plejer ta' Milan qal li jittama li fit-tim nazzjonali Taljan m'hemm l-ebda plejer omosesswali u l-istess Cassano talab sku]a sig[at wara li g[adda dan il-kumment. Minkejja li Cassano hu plejer kontroversjali wie[ed irid jammira l-fatt li dan, f'Ottubru li g[adda kien operat f'qalbu u xhur wara qieg[ed jilg[ab f'wie[ed mill-aqwa turnaments tal-futbol fiddinja. Plejer li spikka fid-draw tal-Italja kien De Rossi li lag[ab fid-difi]a u wie[ed irid jara jekk Prandelli hux se jer;a' jilg[ab lil dan il-midfielder fid-difi]a jew inkella hux se jid[ol difensur minflok De Rossi, b'dan tal-a[[ar javanza ’l quddiem. Intant, il-Kroazja jinsabu f'qag[da tajba hekk kif se jaffrontaw lit-Taljani g[ax huma luniku tim f'dan il-grupp bi tliet punti. Jekk ilKroazja teg[leb lit-tim ta' Prandelli, tikkwalifika mal-a[[ar tmienja. Fost il-plejers Kroati li spikkaw kontra l-Irlanda kien hemm il-midfielder Luka Modric li pprova passes perfetti lil Mario Mandzukic u lil Nikica Jelavic. “Se nkunu ta[t inqas pressjoni g[ax di;à g[andna tliet punti. L-Italja g[andha tim bi plejers li kapa/i jiddominaw g[al [inijiet twal,” qal ilkow/ nazzjonali tal-Kroazja, Slaven Bilic.


Sport 15 IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

GRUPP C

Spanja se jkunu ddisprati g[al reb[a Il-kontin;ent qawwi li g[andhom Barcelona fliskwadra Spanjola jista' ji;i sku]at jekk ikun qed i[oss sens ta' déjà vu meta llum jilg[ab kontra l-Irlanda fittieni log[ba minn Grupp C fil-Euro 2012. L-istess kif [assewhom Barcelona meta lag[bu fissemifinali ta/-Champions League kontra Chelsea, i/Champions Erwropej u tadDinja probabbilment se jag[mlu fa]ijiet kbar millog[ba bil-ballun f'saqajhom u jg[addu minn qalb foresta ffullata ta' difensuri avversarji. Il-mira tal-Irlanda se tkun aktar limitata minn ta' Chelsea li b'xi mod irnexxielhom jiskorjaw tliet darbiet kontra l-Katalani fuq ]ew; legs wara li g[addew [afna [in mi]-]ew; partiti j[arsu lejn il-ballun ji;i mdawwar quddiemhom. Spanja huma ddisprati g[al reb[a wara li fallew fid-draw 1-1 kontra l-Italja, meta lkow/ Vicente del Bosque g[a]el li ma ju]ax attakkant fiss, sakemm da[al l-eroj ta' Chelsea f'Nou Camp, Fernando Torres, kwarta mittmiem. Il-prospetti ta' barriera [adra quddiemhom f'Gdansk

Formazzjonijiet probabbli>

Spanja (4-3-3-1)

Eire (4-4-1)

Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Silva, Xavi, Iniesta, Torres

Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane, Long

jistg[u jkunu s-sors ta' ansjetà, aktar u aktar g[ax dan l-a[[ar l-istatistika qed tkun favur timijiet li jistennew f'nofs il-pitch tag[hom u jassorbu lpressjoni. Chelsea wkoll g[amlu hekk fil-final kontra Bayern Munich. Id-Dani]i g[amlu dan kontra l-Olanda u lIngilterra, anke jekk fuq livell i]g[ar, u]aw din it-tattika kontra Franza u [ar;u bi draw 1-1. Din it-tattika fil-futbol jidher li qed t[alli effett u lIrlanda qed jittamaw li jevitaw l-eliminazzjoni wara t-telfa 3-1. Il-midfielder Spanjol Sergio Busquets, wie[ed mill-plejers ta' Barcelona li jidher li qed

ji;i distratt minn Chelsea, jaf e]att dak li qed jistenna. “Il-pa/enzja se tkun ilfattur determinanti. L-aktar [a;a importanti hi l-filosofija u l-istil. Se nippruvaw nikkontrollaw il-pussess u ndawru l-ballun malajr. Nittamaw li nsibu gowl kmieni [alli nkunu nistg[u nissetiljaw u forsi mbag[ad huma jkollhom jift[u ftit aktar,” qal il-plejer Spanjol wara sessjoni ta' ta[ri; f'Gniewino. L-Irlanda ta' Giovanni Trapattoni huma 10-1 favorit mal-bookmakers li jirb[u din il-log[ba. Il-kow/ ta' 73 sena qed jistenna li Spanja jilag[bu b'attakkant, probabbilment fil-forma ta' Torres, eks sie[eb mal-

Fernando Llorente (lemin) u Sergio Busquets ma' Spanja waqt it-ta[ri; f'Gniewino

attakkant Irlandi] Robbie Keane fit-tim ta' Liverpool. “Hu plejer kbir u ra;el sewwa wkoll. M'iniex /ert jekk hux se jilg[ab imma jekk jilg[abx hu jew jilag[bu b'sitt midfielders ma tag[milx differenza g[ax g[andhom [afna kwalità,” qal Keane li jista' jsib ru[u jilg[ab ma' Jonathan Walters u Kevin Doyle jibda fuq ilbank.

“Nafu li se tkun diffi/li kontra l-aqwa tim fid-dinja imma mhux se nin]lu g[allog[ob biex nonoraw biss illog[ba. In-nies jistennew li Spanja jirb[u kull log[ba imma fil-futbol dan mhux dejjem ji;ri,” qal Keane, wie[ed mill-plejers li kienu fid-draw 1-1 bejn it-Tnejn fitTazza tad-Dinja tal-2006 qabel Spanja avvanzaw bilpenalties.


16 Sport IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Il-Portugall je[lisha [afif Il-Portugall [elsuha [afif hekk kif dawn reb[u 3-2 kontra d-Danimarka li kienu irkupraw ]ew; gowls u dehru li se jsalvaw draw. Wara li skurjaw ]ew; gowls, il-Portugi]i kienu ikkastigati minn Nicklas Bendtner hekk kif skorja ]ew; gowls u g[en lit-tim tieg[u j;ib id-draw. IlPortugall tilfu diversi okka]jonijiet ta’ skor, spe/jalment il-captain tag[hom Cristiano Ronaldo li ]gur mhux qieg[ed fil-forma li kien fiha ma’ Real Madrid matul l-ista;un li g[adu kemm intemm. Id-Danimarka jistg[u jqisu ru[[hom sfortunati b’dan l-iskor. Il-Portugall kien ;ej minn telfa 1-0 kontra l-:ermanja u ried bilfors reb[a biex ikompli jittama li jg[addi minn dan il-’grupp tal-mewt’. Fl-ewwel taqsima lPortugall [ar;u tajjeb u marru fil-vanta;; fl-24 minuta minn azzjoni ta’ corner. Kien corner mog[ti perfett minn Joao Moutinho li ni]el e]att fuq ras Pepe li g[amilhom 1-0. Wara dan il-gowl ilPortugi]i komplew jattakkaw filwaqt li d-Dani]i dehru ma[suda. It-tim ta’ Bento ]ied mal-iskor fit-36 minuta permezz ta’ Helder Postiga. Kien il-winger Nani li pprovdielu pass u Postiga anti/ipa difensur u spara fir-rokna tax-xibka g[al skor ta’ 2-0. Minkejja li ma tantx kienu qed jilag[bu tajjeb, id-Dani]i sabu gowl mix-xejn erba’ minuti minn tmiem l-ewwel taqsima permezz ta’ Nicklas Bendtner. Lars Jacobsen g[adda ballun lejn Michael Krohn-Dehli li g[eleb innasba tal-offside u ta daqqa ta’ ras lura biex g[adda lejn Bendtner li bl-akbar fa/iltà po;;a l-ballun f’xibka vojta. G[al Bendtner dan kien il[ames gowl f’daqstant partiti kontra t-tim Portugi]. Fid-49 minuta Cristiano Rolandi tilef /ans tad-deheb meta minn quddiem ilgoalkeeper falla milli jag[milhom tlieta u milli jiskorja l-ewwel gowl tieg[u mat-tim nazzjonali sa minn Novembru li g[adda. L-istess Ronaldo re;a’ falla /ans kbir fid-78 minuta u ta’ dan ilPortugui]i pattew qares g[ax ]ew; minuti wara dDanimarka ;abu d-draw.

Id-difensur tal-Portugall, Pepe jifta[ l-iskor kontra d-Danimarka

GRUPP B

2-3 (HT 1-2)

DANIMARKA

PORTUGALL

1-Stephan Andersen, 3-Simon Kjaer, 6-Lars Jacobsen,4Daniel Agger, 5-Simon Poulsen, 7-William Kvist, 21Niki Zimling (19-Jakob Poulsen 16); 9-Michael Krohn-Dehli (14-Lasse Schone 90), 8 Christian Eriksen, 10Dennis Rommedahl (23Tobias Mikkelsen 60), 11Nicklas Bendtner

12-Rui Patricio, 21-Joao Pereira, 2-Bruno Alves, 3Pepe, 5-Fabio Coentrao, 16Raul Meireles (18-Silvestre Varela 84), 4-Miguel Veloso, 8-Joao Moutinho, 17-Nani (14-Rolando 89), 23-Helder Postiga (11-Nelson Oliveira 64), 7-Cristiano Ronaldo

Skurjaw: Pepe 24’ (P), Helder Postiga 36’ (P), Nicklas Bendtner 41’, 80 (D), Silvestre Varela 87’ (P) Referee: Craig Thomson (Skozja) Attendenza: 31,840 spettatur Il-gowl kien skurjat minn Bendtner. L-attakkant ta’ 24 sena g[al darba o[ra, skurja b’daqqa ta’ ras wara li r/ieva ming[and Lars Jacobsen. Hekk kif kollox deher li se jintemm fi draw, Silvestre Varela, li kien da[al b[ala sostitu, skorja l-gowl tarreb[a g[all-Portugall. Ilwinger ta’ Porto ir/ieva cross u g[all-ewwel ma laqatx ilballun u mat-tieni tentattiv tieg[u g[eleb lill-goalkeeper avversarju g[al skor finali ta’ 3-2.

Varela jiskorja l-goal tar-reb[a Portugi]a ssikkat minn Simon Poulsen

KUMMENTI

Di]appuntati [afna Il-kow/ nazzjonali tad-Danimarka Morten Olsen qal li t-tim kien jinsab ferm di]appuntat wara li tilef fl-a[[ar minuti kontra l-Portugall. Id-Dani]i kienu 2-0 minn ta[t u ;abu d-draw permezz ta’ ]ew; gowls ta’ Bendtner. Madankollu, tliet minuti mit-tmiem il-Portugall skorja l-gowl tar-reb[a.

“Hi kiefra [afna li titlef fl-a[[ar minuti. Kburi bil-mod ta’ kif lag[bna u kburi wkoll bil-mod kif wettaqna reazzjoni,”qal Olsen. Intant, id-difensur tal-Portugall, Pepe li skurja l-ewwel gowl qal li t-tim lag[ab tajjeb, kif kien lag[ab fl-ewwel partita kontra l-:ermanja i]da din id-darba laffarijiet marru tajjeb.


Sport 17 IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

L-attakkant :ermani], Mario Gomez jifta[ l-iskor kontra l-Olanda

Il-:ermanja fuq l-g[atba tal-K\F B’reb[a ta’ 2-1, il:ermanja g[amlu pass ie[or lejn il-fa]i tal-a[[ar tmienja u fl-istess [in kwa]i eliminaw lill-Olanda. L-eroj tal:ermanja kien Mario Gomez li skorja doppjetta. L-ewwel taqsima kienet wa[da monotona u [lief i]]ew; gowls tal-:ermanja ma kien hemm l-ebda azzjonijiet denja ta’ nota. Il-:ermanja fet[et l-iskor permezz ta’ Gomez li kien di;à skorja gowl kontra lPortugall. Il-player ta’ Bayern Munich ir/ieva ming[and Schweinsteiger, g[eleb innasba tal-offside u wara li dar wa[du fil-kaxxa g[eleb lil Stekelenburg. Ironikament il-gowl ta’ Gomez, li wasal fl-24 minuta, kien l-24 gowl tieg[u mat-tim nazzjonali :ermani]. Wara dan il-gowl il:ermanja komplew jag[fsu u sa[ansitra ]iedu gowl ie[or. F’azzjoni orkestrata bejn Ozil u Schweinsteiger re;a’ kien Gomez li b’xutt mill-

isba[ g[amel l-iskor 2-0. Il:ermanja setg[u ]iedu maliskor i]da x-xutt ta’ Ozil laqat il-lasta u baqa` sejjer f’idejn Stekelenburg. Kwarta mit-tmiem lOlanda naqqsu d-distakk hekk kif Van Persie dar ma’ difensur, avanza u g[eleb lil Neuer. Dan il-grupp kien meqjus b[ala l-grupp tal-mewt ta’ din l-edizzjoni tal-Euro u [add ma stenna li wara ]ew; log[biet kienu se jkunu lOlandi]i li jkun l-uniku tim bla punt. Biex jg[addu l-Olanda, issa jridu jirb[u kontra lPortugall u jittamaw li dDanimarka titlef kontra l:ermanja. Barra dan, irid ikollhom l-a[jar medja ta’ gowls bejnhom, il-Portugall u d-Danimarka. {afna kienu tal-fehma li dDanimarka kien l-aktar tim dg[ajjef f’dan il-grupp i]da rreb[a kontra l-Olanda flewwel partita switilhom [afna.

Bla dubju dan hu di]appunt kbir g[all-Olanda li sentejn ilu waslu sal-finali tat-Tazza tad-Dinja. L-Olanda, firrawnd ta’ kwalifikazzjoni g[all-Euro 2012 reb[et 10 partiti minn 10 u kien ukoll laktar tim li skorja gowls. Ironikament, it-tim ta’ Bert van Marwijk, f’]ew; log[biet skorja biss darba. Minkejja li t-tim Olandi] kellu elementi b[alma huma Robben, Sneijder u Van Persie dawn s’issa, ma rnexxielhomx jg[inu lillOlanda biex ta//erta millkwalifikazzjoni g[all-fa]i li jmiss u jinsabu qrib leliminazzjoni. Il-:ermanja issa g[andha punti massimi u bi draw kontra d-Danimarka tg[addi g[all-fa]i tal-a[[ar tmienja.

GRUPP B

2-1 (HT 2-0)

:ERMANJA

OLANDA

Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira; 13-Thomas Mueller (15-Lars Bender 90+2), 8Mesut Ozil (18-Toni Kroos 81); 10-Lukas Podolski, 23Mario Gomez (11-Miroslav Klose 72)

1-Maarten Stekelenburg; 2Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 15-Jetro Willems; 6-Mark van Bommel (23-Rafael van der Vaart 46), 8-Nigel de Jong; 11-Arjen Robben (7-Dirk Kuyt 83), 10-Wesley Sneijder, 20Ibrahim Afellay (9-Klaas-Jan Huntelaar 46); 16-Robin van

Persie

Skurjaw: Mario Gomez 24’, 38’ (:) Referee: Jonas Eriksson (}vezja) Attendenza: 37,750 spettatur

KUMMENTI

Il-[in ma ried jg[addi b’xejn

L-attakkant tal-:ermanja Mario Gomez qal li wara li lOlanda naqqsu d-distakk “il-[in ma ried jg[addi b’xejn”. Il:ermanja kienu marru 2-0 minn fuq grazzi g[al ]ew; gowls ta’ Gomez u l-Olanda naqqsu d-distakk permezz ta’ Van Persie li sab ix-xibka fit-73 minuta. “Fl-ewwel taqsima lg[abna tajjeb imma l-a[[ar minuti b]ajna li naqilg[u l-gowl tad-draw. Imma meta jkollok goalkeeper il-kalibru ta’ Manuel Neuer tkun mo[[ok mistrie[,” qal Gomez. Intant, il-kow/ Olandi], Bert van Marwik qal, “Il:ermanja kellha ftit tal-problemi wara li naqqasna l-iskor minn Robin van Persie imma sfortunatament ma rnexxilniex niskurjaw gowl ie[or.” Mario Gomez (xellug), attakkat minn Jetro Willems, jiskorja t-tieni gowl g[all-:ermanja


18 Sport IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

FATTI U FIGURI GRUPP D

L-Ukrajna qatt ma reb[et lil Franza u l-I]vezja qatt ma tilfet f’kompetizzjoni kontra l-Ingilterra G[ada fis-6 p.m. fid-Donbass Arena ta' Donetsk, Franza se jkunu qed ifittxu l-ewwel reb[a meta jilag[bu kontra wie[ed mill-pajji]i organizzaturi, l-Ukrajna, li bdew b'reb[a sorprendenti kontra l-I]vezja, waqt li fid-8.45 p.m. fl-istadium olimpiku ta' Kiev, l-I]vezja tilg[ab l-a[[ar /ans tag[ha kontra l-Ingilterra

UKRAJNA v FRANZA * L-Ukrajna qatt ma reb[u lil Franza u skorjaw biss tliet gowls f'sitt partiti kontrihom. Dawk il-gowls kienu kollha skurjati minn plejers li pre]entement jinsabu fliskwadra tal-Ukrajna – Andriy Shevchenko u Andriy Voronin skorjaw fid-draw 2-2 fi Kiev f'Novembru tal-2007 u Anatoly Tymoshchuk skorja fit-telfa 4-1 f'Donetsk f':unju tas-sena l-o[ra. * Donetsk mhux post ta' memorji sbie[ g[all-Ukrajna li g[adhom qatt ma reb[u log[ba f'dan il-grawnd. Ittelfa 4-1 kontra Franza f'partita ta' [biberija s-sena lo[ra, kienet it-tielet telfa tag[hom f'[ames partiti f'Donetsk. I]-]ew; draws kienu 0-0 kontra l-Irlanda ta' Fuq fil-kwalifikazzjoni talEuro 2004 f'Settembru tal2003 u aktar sodisfa/enti kien id-draw 1-1. * L-attakkant tal-Ukrajna, Andriy Shevchenko, li g[andu 35 sena u li skorja ]-]ew; gowls ta' pajji]u fir-reb[a 2-1 fuq l-I]vezja t-Tnejn, kien skorja l-ewwel gowl bil-flokk nazzjonali aktar minn 16-il

sena ilu, fir-reb[a 3-2 fitTurkija f'Mejju tal-1996. * Franza tawlu s-serje po]ittiva tag[hom g[al 22 log[ba bid-draw 1-1 kontra lIngilterra fl-ewwel log[ba tag[hom minn Grupp D. Huma ;arrbu biss g[axar gowls f'dawn it-22 log[ba. * Samir Nasri, li skorja lgowl kontra l-Ingilterra, skorja fl-a[[ar ]ew; partiti internazzjonali kompetittivi g[al Franza. Kien skorja penalty kontra l-Bo]nja fiddraw 1-1 f'Pari;i f'Ottubru tas-sena l-o[ra, l-a[[ar log[ba ta' kwalifikazzjoni g[al Franza qabel il-finali. Qabel din, kien ilu ma jiskorja g[al pajji]u fi kwa]i erba' snin. * Franza ilhom ma jirb[u log[ba f'turnament ma;;uri mill-finali tat-Tazza tad-Dinja tal-2006 meta g[elbu lillPortugall 1-0 fi Munich fissemifinali. Fil-Euro 2008 u tTazza tad-Dinja tal-2010 kienu eliminati fil-fa]i talgruppi, kull darba b'punt wie[ed. Id-draw kontra lIngilterra j[allihom b'serje ta' tmien partiti ming[ajr reb[a f'turnament.

Anatoliy Tymoshchuk, wie[ed mit-tliet plejers tal-Ukrajna li qatt skorjaw kontra Franza u l-a[[ar wie[ed li g[amel dan

}VEZJA v INGILTERRA

Il-kow/ tal-Ingilterra Roy Hodgson jag[ti struzzjonijiet lil Alex Oxlade-Chamberlain waqt sessjoni ta' ta[ri; qabel il-konfront kontra l-I]vezja

* L-I]vezja qatt ma tilfu log[ba kompetittiva kontra l-Ingilterra g[alkemm [afna mill-partiti bejn it-Tnejn spi//aw fi draw. Minn seba' partiti milg[uba, tnejn intreb[u u [amsa draw. L-I]vezja reb[u l-uniku konfront pre/edenti filfinali tal-Euro meta b[ala pajji] organizzatur kienu g[elbu lill-Ingilterra 2-1 fi Stokkolma fl1992. * L-attakkant }vedi] Zlatan Ibrahimovic, li feta[ l-iskor fit-telfa 2-1 kontra l-Ukrajna tTnejn, sab ix-xibka f'kull wa[da mill-a[[ar erba' partiti internazzjonali tal-I]vezja. *L-I]vezja ilhom ma ji;u draw minn Frar tas-sena l-o[ra, 1-1 f'partita ta' [biberija kontra l-Ukrajna f'Nicosia. Minn dakinhar reb[u 11 minn 15-il log[ba u tilfu erbg[a. * Ir-reb[a 1-0 tal-Ingilterra fuq l-I]vezja f'Wembley f'Novembru waqt partita ta' [biberija, temmet serje negattiva li tmur lura aktar minn 40 sena li matulhom qatt ma kienu g[elbu lill-I]vezja fi 12-il log[ba. * L-Ingilterra, li skorjaw gowl f'kull wa[da mit-tliet partiti ta[t it-tmexxija tal-manager Roy Hodgson, skorjaw mill-anqas gowl f'kull wa[da mill-a[[ar 14-il partita mid-draw 0-0 mal-Montenegro f'Wembley fil-kwalifikazzjoni tal-Euro f'Ottubru tal-2010 * L-Ingli]i ilhom disa' partiti kompetittivi ma j;arrbu telfa minn meta kienu umiljati 4-1 mill:ermanja fil-finali tat-Tazza tad-Dinja tal2010.


Sport 19 IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

L-a[[ar /ans g[all-Griegi Il-Griegi jafu li jridu jqumu fuq tag[hom jekk be[siebhom jg[addu g[allfa]i li jmiss waqt dawn ilkampjonati Ewropej. Fla[[ar [ar;a tag[hom qalg[u ]ew; gowls fl-ewwel sitt minuti kontra r-Repubblika ?eka u minkejja li naqqsu ddistakk dawn ma rnexxilhomx ikomplu birrimonta. L-istess kien ;ralhom meta dawn lag[bu l-ewwel partita kontra l-Polonja u kienu di;à minn ta[t wara 17-il minuta. Dan ifisser li jekk ikunu kon/entrati mill-bidu nett jaf jag[ti l-ka] li fl-a[[ar partita ta’ Grupp A ir-ri]ultat finali jkun differenti minn dak li kien fl-ewwel tnejn. “Kull wie[ed minna jrid jikkon/entra mill-bidu nett. Irid ikollna l-grinta u ddeterminazzjoni li nirb[u lpartiti mhux biss fit-tieni taqsima i]da anke fl-ewwel fa]i tal-log[ba. Trid tikkontrolla l-log[ba millbidu jekk trid tirba[ha,” qal id-difensur Josè Holebas. Fit-tieni partita kontra /?eki kien evidenti n-nuqqas ta]-]ew; difensuri /entrali u wie[ed irid jara kif se jkampaw kontra r-Russi, li huma leaders tal-grupp b’erba’ punti. Rosicky dubju] Il-captain tar-Repubblika ?eka, Tomas Rosicky hu dubju] g[al-log[ba kontra lPolonja wara li we;;a’ lqa]ba ta’ saqajh. Dan ]velah il-kow/ tat-tim Michal Bilek wara li t-tim tieg[u g[eleb lil Gre/ja bi skor ta’ 2-1. Rosicky, kontra l-Gre/ja inbidel fi tmiem l-ewwel

taqsima u Bilek qal li g[ad irid jevalwa l-kundizzjoni ta’ dan il-player qabel ma jidde/iedi jilag[bux fillog[ba de/i]iva kontra lPolonja. “Nittamaw li Rosicky jkun f’siktu g[ax hu player importanti [afna g[alina,” qal Bilek. Bilek tkellem ukoll dwar l-i]ball kbir li wettaq ilgoalkeeper Petr Cech kontra l-Griegi li approfittaw u

Kyriakos Papadopoulos tal-Gre/ja wara t-telfa ta’ 2-1 kontra r-Repubblika ?eka

naqqsu d-distakk. “It-tim ried jag[ti risposta wara ttelfa ta’ 4-1 u l-i]ball ta’ Cech kien biss mument. Ridna nkomplu nattakkaw i]da meta tlifna lil Rosicky l-affarijiet ikkumplikaw ru[hom,” kompla Bilek. Abidal se jsegwi lil Franza Id-difensur Fran/i] Eric

Abidal hu mistenni jkun pre]enti g[all-partita bejn pajji]u u l-I]vezja. Abidal, f’April li g[adda kien operat fil-kliewi u g[adu ma ]velax jekk hux se jirritorna g[allfutbol jew le la darba jirkupra. Il-President talFederazzjoni tal-futbol Fran/i], Noel Le Graet ]vela li kien hu li stieden liddifensur ta’ Barcelona biex jara l-a[[ar partita ta’ Franza minn Grupp D. Franza issa jmissha tilg[ab kontra l-Ukrajna u nhar itTlieta tilg[ab kontra lI]vezja. Abidal lag[ab 61 darba mat-tim nazzjonali u kien parti mit-tim li spi//a ttieni fit-Tazza tad-Dinja tal2006. Abidal lag[ab ukoll filEuro 2008 u fit-Tazza tadDinja tal-2010.

Ibrahimovic se jilg[ab Il-captain tal-I]vezja, Zlatan

Ibrahimovic se jilg[ab kontra l-Ingilterra minkejja li kontra l-Ukrajna [a daqqa ]g[ira f’koxxtu. Dan ]velah isSegretarju tal-FA }vedi]a, Hans Hultman fejn qal li lattakkant, x’aktarx se jibda flimkien ma’ Elmander fuq quddiem. Ibrahimovic feta[ l-iskor kontra l-Ukrajna i]da kienu dawn tal-a[[ar, li b’]ew; gowls ta’ Shevchenko, wettqu reb[u l-log[ba 2-1. Kelly jitlef it-ta[ri; Id-difensur Ingli], Martin Kelly tilef is-sessjoni ta’

ta[ri; li saret ilbiera[ filwaqt li d-difensur Ashley Cole kellu j[alli s-sessjoni kmieni. Kelly, player ta’ Liverpool, issejja[ mat-tim wara li kien we;;a’ Gary Cahill ftit jiem qabel il-Euro. Kelly jista’ ma jkunx eli;ibbli g[all-partita kontra l-I]vezja. Il-kow/ nazzjonali talIngilterra, Roy Hodgson, qal li jinsab dubju] dwar il-fatt jekk Gerrard u Parker humiex kapa/i jilag[bu ]ew; partiti fi spazju ta’ erbat ijiem i]da dawn t[arr;u normalment mat-tim u jidher li se jibdew kontra l-I]vezja.

Ir-Russja l-a[jar tim Ir-ritmu li qabdu r-Russi forsi twaqqaf xi ftit bid-draw 1-1 mal-organizzaturi l-Polonja nhar it-Tlieta, i]da dan m’g[amilx lill-kow/ Dick Advocaat aktar modest. Hu xorta wa[da qal li r-Russja hu l-aqwa tim fit-turnament u argumenta ma’ min qal li ‘l-kunfidenza ]ejda’ jista’ jkun li affettwat il-prestazzjoni tag[hom wara r-reb[a kbira 4-1 fuq ir-Repubblika ?eka. Mistoqsi liema kien l-aqwa tim fil-finali ladarba s-16-il finalisti issa da[lu kollha fl-azzjoni, Advocaat ma damx ja[sibha biex jirrispondi. “Na[seb li fit-termini ta’ football u l-mod kif nilag[bu, la[jar tim kien tar-Russja,” qal il-kow/ Olandi]. Madankollu hu kompla, “Meta konna 1-0 minn fuq [sibt li se nsibu aktar spazju i]da dan ma se[[x. Tlifna l-ballun malajr u huma kellhom il-kontra-attakk. Il-ground kien miftu[ wisq u tajnihom wisq spazji.” Advocaat i]da /a[ad li t-tim tieg[u seta’ sofra minn kunfidenza ]ejda. “L-ewwel log[ba tag[na kienet reb[a 4-1 u mbag[ad ittieni wa[da kienet qisha partita away g[alina. Barra dan kien hemm dan il-goal sabi[ tad-draw. I]-]ew; na[at [admu iebes, ir-Russja kellhom aktar pussess u l-fatt li konna away kien diffi/li [afna,” Advocaat irrisponda wkoll g[all-kritika li missu bidel lil Arshavin li deher g[ajjin. “Arshavin kien l-aktar player pre/i] bil-ballun u ma kontx se nibdlu. Kull darba li kellu l-ballun ;ara xi [a;a. G[alhekk [allejtu,” temm advocaat. Is-saqaf miftu[ kien ta’ g[ajnuna Il-kow/ tal-Polonja Franciszek Smuda rrifjuta li jg[id kif se jkun qed jaffronta l-partita ta’ nhar is-Sibt fil-belt ta’ Wroclaw, ftit mili biss mill-fruntiera ?eka i]da qal li jinsab im[asseb bl-injuries ta’ Damien Pequis u Eugen Polanski. IlPollakki issa jridu bilfors jirb[u li/-?eki biex javvanzaw. “Irridu nistennew u naraw il-players li g[andna mwe;;g[in biex naraw jekk dawn humiex injuries ]g[ar jew aktar.” Smuda qal ukoll li d-de/i]joni tal-UEFA li tifta[ is-saqaf tal-istadium nazzjonali g[all-partita tat-Tlieta, g[enet lilPollakki u qal lit-tim [ass anqas pressjoni milli [ass fl-ewwel log[ba tal-ftu[. Madankollu hu rrifjuta li ja//etta r-reazzjoni entu]jasta talmedia lokali u ma qalx li din kienet l-aqwa prestazzjoni fissentejn li ilu fit-tmexxija. “Na[seb li lg[abna [afna partiti tajbin. Meta tkun qed tibni log[ba ma tilg[abx dejjem l-istess. Dak li nista’ ng[id hu li qed naraw li t-tim qed jilg[ab a[jar minn log[ba g[al o[ra. Illogb[a kontra r-Russja kkonfermat li nistg[u nirb[u li/-?eki. Dan it-tim se jipprova jie[u /-/ans tieg[u li jg[addi g[allkwarti tal-finali.”

Il-UEFA tikkundanna l-vjolenza Il-UEFA ikkundannat il-vjolenza li kien hemm nhar it-Tlieta f’Varsavja qabel il-partita bejn partitarji tar-Russja u l-Polonja. Il-pulizija arrestat 184, 156 Pollakki u 24 Russi. L-awtoritajiet kienu av]ati minn qabel li jista’ jkun hemm xi in/identi bejn ]ew; nazzjonijiet li hemm tensjoni kbira bejniethom. L-in/identi bdew hekk kif eluf ta’ partitarji Russi qasmu x-xmara Vistula vi/in il-grawnd li fih intlag[bet il-log[ba. “Il-UEFA tikkundanna l-in/identi li se[[ew il-biera[ fil-belt ta’ Varsavja. Kull min kien arrestat irid jir/ievi pieni ming[and lawtoritajiet,” qalet stqarrija uffi/jali fuq is-sit elettroniku talUEFA.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

20 Sport PREMIER BRA}IL 2014

L-Istati Uniti mi]muma Gowl fit-83 minuta ta’ Marco Pappa salva draw 1-1 g[allGwatemala kontra l-Istati Uniti f’partita mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja tal-2014. Kien Clint Dempsey li po;;a lill-Amerikani fil-vanta;; [ames minuti minn tmiem l-ewwel taqsima i]da Pappa ;ab id-draw fla[[ar fa]i. Dan kien ri]ultat di]appuntanti g[all-Amerikani. Intant, il-Kanda tilfet i/-/ans li titla’ fil-qu//ata tal-grupp tag[ha bi draw 0-0 kontra l-Honduras. Il-players Kanadi]i tilfu diversi /ansijiet filwaqt li g[al Honduras dan kien ri]ultat po]ittiv. IlKanada ilha ma tikkwalifika g[atTazza tad-Dinja sa mill-1986.

Woods kow/ ta’ Hibermnians L-eks difensur /entrali internazzjonali Malti u ta’ Hibernians FC, Michael Woods se jkun il-kow/ il-;did ta’ Hibernians g[all-ista;un li ;ej. Hu se jkun qed jie[u post Mark Miller li sie[eb lil Valletta. Dan t[abbar uffi/jalment mill-Kumitat E]ekuttiv ta’ Hibernians FC li awgura kull su/e/ss lill-kow/ il;did. Woods kien sie[eb lil Hibernians b[ala player fl-ista;un 1984-85 fejn dam salista;un 1986-87 qabel telaq min[abba mpenji ta’ safar. Meta rritorna Malta re;a’ ng[aqad ma’ Hibs fl-ista;un 199293 u reba[ ]ew; kampjonati, Super Cup u l-Player tas-Sena fl-ista;un 2000-01. Hu kien ukoll assistent ta’ Robert Gatt liema sta;un i//elebrah ukoll b’reb[ ta’ Kampjonat. B[ala kow/ Woods mexxa fost lo[rajn lil St. George’s fl-Ewwel Divi]joni u lil Floriana fil-Premier fejn

CHAMPIONS LEAGUE TAN-NISA

mag[hom reba[ ukoll l-FA Trophy flista;un 2010-11. Grech ma’ B’Kara Intant il-klabb ta’ Birkirkara la[aq ftehim ma’ Simon Grech biex dan ikun jiforma parti mill-istaff tekniku b[ala kow/ tal-goalkeepers u se jkun qed ja[dem mal-kow/ Paul Zammit u lassistent Peter Pullicino. Il-Karkari]i [abbru wkoll li d-difensur Rodrigo Frank Pereira se jibqa’ ma’ Birkirkara g[al sta;un ie[or wara li ]]ew; na[at la[qu ftehim fuq kuntratt ta’ sena o[ra. Fl-a[[ar jiem Birkirkara di;à

kkonfermaw lil Jorgè Santos Silva li kien ing[aqad mag[hom f’Jannar ming[and Sliema, kif ukoll lil Nikola Vukanac li kien irritorna mal-istripes fi Frar wara li kien mag[hom fl-ista;un ta’ qabel.

Michael Woods

WATERPOLO

B’Kara se jorganizzaw Exiles jirb[u lil San :iljan it-turnament ta’ kwalifikazzjoni fil-partita tal-;urnata

Il-klabb ta’ B’Kara reba[ id-dritt li jorganizza l-mini-tournament ta’ kwalifikazzjoni g[a/-Champions League tan-nisa g[all-ista;un 201213. Dan [abbru l-President tal-klabb Joe Zammit Hu qal li wara li reb[u lKampjonat lokali, B’Kara applikaw biex jorganizzaw wie[ed mitturnaments ta’ kwalifikazzjoni ta/Champions League g[al sta;un ie[or u l-Erbg[a filg[odu il-klabb ;ie nfurmat mill-UEFA li kien ing[a]el b[ala wie[ed millorganizzaturi ta’ mini-tournament kwadrangulari li se jkun qed jintlag[ab fis-Centenary Stadium bejn il-11 u s-16 ta’ Awwissu. Zammit qal li fit-28 ta’ :unju jkunu mag[rufa t-tliet timijiet lo[ra li se jkunu qed jie[du sehem f’pajji]na flimkien ma’ B’Kara. Zammit irringrazzja lill-MFA tal-g[ajnuna mmedjata tag[ha u li din offriet ukoll il-fa/ilitajiet tag[ha g[ad-dispo]izzjoni ta’ dan it-turnament, kif ukoll lill-Ministru tal-Finanzi u l-Ekonomija u lInvestiment Tonio Fenech tal-g[ajnuna finanzjarja permezz talFond g[all-Kaw]i :usti. Il-Ministru Tonio Fenech fera[ lil B’Kara tar-reb[ talKampjonat u talli reb[u l-kandidatura g[al dan it-turnament. Hu qal li l-UEFA qed tirrikonoxxi l-isforzi li qed isru f’pajji]na filkamp tal-football tan-nisa u kien g[alhekk li meta ;ie avvi/inat mill-uffi/jali ta’ B’Kara g[all-g[ajnuna, a//etta b’idu miftu[a. Il-Ministru tal-Finanzi qal li l-partita se tkun qed tintlag[ab f’perjodu impenjattiv ferm f’pajji]na mat-turisti u g[alhekk kien qed jg[addi 45,000 ewro mill-Fond g[all-Kaw]i :usti f’g[ajnuna biex ikompli jg[in jippromwovi l-futbal tan-nisa u fl-istess [in jg[olli l-profil ta’ pajji]na fuq livell tal-UEFA u lis-settur turistiku. Hu qal ukoll li mis-sena l-o[ra sal-lum il-Gvern qassam 350,000 ewru f’g[ajnuna sportiva mill-Fond tal-Kaw]i :usti. Skont il-Ministru Fenech dan it-turnament jista’ j[ajjar aktar tfajliet jipparte/ipaw fl-isport u d-d[ul kollu g[alih se jkun b’xejn. Pre]enti wkoll fost l-o[rajn kien hemm il-kow/ nazzjonali tannisa Pierre Brincat, il-kow/ ta’ B’Kara, Johan Scicluna u l-captain Stephania Farrugia.

Chelsea jikkonfermaw lil Di Matteo

Roberto Di Matteo kien konfermat b[ala manager ta’ Chelsea wara s-su//ess li kellu fir-reb[ ta/-Champions League u l-FA Cup u ng[ata l-kariga permanenti. L-eks midfielder Taljan iffirma kuntratt ta’ sentejn ma/Champions Ewropej. Di Matteo hu t-tmien manager li [adem ta[t Roman Abramovich sa minn meta xtara lil Chelsea fl-2003 wara Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti u Andre Villas-Boas. Di Matteo ing[ata l-kariga temporanja f’Marzu wara t-tne[[ija ta’ Villas-Boas.

minn Stewart Said

Valletta Sterling..................8 Marsascala MOR¤............12 (0-5),(4-3),(2-4),(2-0)

Marsaskala MOR kisbu lewwel reb[a tag[hom fi grupp B meta g[elbu lil Valletta Sterling 12-8. Valletta g[al darba o[ra kienu ming[ajr ilbarrani Robert Kovacs, i]da g[alkemm tke//a Judashz Szolt kmieni fit-tieni sessjoni, Valletta ma sfruttawx lokka]joni fejn dehru be]g[ana mill-avversarji xhieda ta’ dan lewwel sessjoni fejn tilfu 5-0. G[al Marsascala spikka Joseph Kayes li skorja sitt gowls. Wara li Marsascala reb[u fa/ilment l-ewwel sessjoni 5-0 dawn setg[u jamministraw ilpartita a[jar. Fit-tieni sessjoni Valletta irnexxilhom jerb[u ssessjoni biex naqqsu d-distakk b’gowl. I]da Marsascala reb[u t-tielet sessjoni biex g[alqu lpartita fejn g[al Valletta kienet wisq diffi/li biex fl-a[[ar sessjoni idawru l-iskor ta’ 12-6 favurihom fejn fl-a[[ar sessjoni irnexxilhom biss jiskurjaw ]ew; gowls biss. Valletta: A. Sammut, S. Meli, R. Calleja (1), A. Galea, T. Agius (4), S. Cachia, A. Galea, M. Cordina (1), R. Kovacs, D. Zoltan (2), A. Arrigo, E. Arrigo, K. Hyzler Marsascala: K. Schembri, C.Mifsud, M. Pace (1), B. Muscat, J. Kayes (6), L. Grixti, J. Licari (1), J. Cremona, S. Micallef, R. Scerri (1), D. Cassar, M. Fenech, J. Szolt Referees: Alex DeRaffaele, Francesco Busacca It-tieni reb[a konsekuttiva

San :iljan ...........................6 Exiles ...................................9 (2-2),(1-2),(0-4),(3-1)

Exiles Ferretti kisbu t-tieni

reb[a konsekkutiva meta filpartita tal-;urnata g[elbu lil San :iljan Giuseppe’s 9-6. Exiles lag[bu partita tajba fejn ma taw l-ebda /ans lil San :iljan li g[al din ilpartita kellhom lil Bogdan Rath b[ala kow/ wara li Lkow/ Karl Izzo kien imsiefer. L-ewwel sessjoni kienet bilan/jata fejn ntemmet. Exiles irnexxilhom jie[du vanta;; minimu fit-tieni sessjoni biex marru 4-3 minn fuq. L-i]volta tal-partita se[[et fit-tielet sessjoni meta Exiles skorjaw erba’ darbiet ming[ajr risposta biex [adu vanta;; komdu ta’ 8-3 g[alla[[ar sessjoni. Fl-a[[ar sessjoni wara li Exiles skorjaw gowl ie[or, San :iljan pruvaw jid[lu filpartita bi tliet gowls i]da dan kien tard wisq. San :iljan: D. Camilleri, J.C. Cutajar, N. Sutic (2), K. Galea (1), B. Plumpton, R. Mock (1), B. Letica, A. Bianchi, K. Mock, C. Gialanze, P. Fava (2), D. Abela, M .Pisani Exiles: A. Borg Cole, J. Rizzo Naudi (1), K. Rizzo Naudi, D. Pace Lupi (1), T. Sullivan (1), S. Vassallo, J. Spiteri Staines, K. Griscti, D. Borg, P. Borg, A. Kunac (2), M. Toth (4), K. Lanzon Referees: Mario Dalli, Alessandro Sgarra Reb[a fa/li

Otters ..................................4 Sliema ................................17 (0-1),(0-5),(3-5),(1-6)

Sliema McDonalds kisbu ttieni reb[a minn daqstant log[biet meta g[elbu fa/ilment lil Otters Nivea. Ilpartita kienet wa[da kwieta u

Grupp A Sliema Exiles San :iljan Otters Ta’ Xbiex

Grupp B Neptunes Sirens Marsascala Valletta

Klassifika

L R D T F K Pt

2 2 0 0 3 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 2 2 0 0 2

28 30 30 32 19

8 27 18 44 42

6 6 3 3 0

L R D T F K Pt

2 2 0 0 36 19 6 2 1 0 1 25 25 3 2 1 0 1 19 27 3 2 0 0 2 16 25 0

ming[ajr emozzjonijiet. Sliema kellhom kmand assolut tal-partita, filwaqt li Otters sabuha wisq diffi/li kontra l-forza ta’ Sliema. Sliema reb[u l-ewwel sessjoni 1-0 fejn dehru li kellhom /ertu kunfidenza ]ejda fejn kienu erati/i. Sliema komplew jiddominaw u skurjaw [ames gowls ming[ajr risposta biex sa tmiem it-tieni sessjoni kienu 6-0. Otters irnexxilhom jsibu x-xibka fit-tielet sessjoni bi tliet gowls tas-solitu Radocz, i]da Sliema xorta reb[u ssessjoni. L-a[[ar sessjoni kienet biss formalità fejn Sliema reb[u fa/ilment. Otters: Ad. Cachia, G. Attard, G. Zammit, Z. Radocz (4), S. Dimech, M. Balatoni, J. Paris, D. Schembri, K. Scicluna, K. Debattista, C. Martin, An. Cachia, K. Grima Scott Sliema: I. Gergely, J. Gabarretta (1), N. Lubrano (1), P. Privitera (2), M. Meli (2), J. Soler (5), D. Paolella, J. Brownrigg (1), C. Debono (1), F. Salamon (3), M. Rizzo (1), M. Spiteri Staines, R. Coleiro Referees: Stefan Licari, Ronnie Spiteri


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 21

L-ISTATI UNITI> Il-President Amerikan Barack Obama jifra[ studenti li g[adhom kemm gradwaw mis-Science Leadership Academy fil-Franklin Institute f’Philadelphia fil-Pennsylvania. (ritratt Reuters)

IS-SIRJA

Ebda [jiel li l-;lied se jieqaf Truppi Sirjani matul il;urnata tal-biera[ rnexxielhom jie[du l-kontroll tal-belt ta’ Haffa wara ;lied qalil g[al dawn l-a[[ar ;ranet mar-ribelli li kienu qed jikkontrollawha. Qabel l-a[bar li l-belt kienet spi//at f’idejn ittruppi tal-President Bashar al-Assad, i]-]ew; na[at kienu qed isostnu li f’Haffa kien se jkun hemm massakru. Nhar it-Tlieta osser-

vaturi tan-Nazzjonijiet Uniti ppruvaw i]uru l-belt, i]da kellhom i[assru l-pjan wara li nfeta[ in-nar fuqhom. Sadattant wara akku]i li saru mill-Istati Uniti, irRussja insistiet li l-bejg[ ta’ armi li qed tag[mel lis-Sirja ma kienx bi ksur ta’ li;ijiet internazzjonali. Nhar it-Tlieta, isSegretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton akku]at lir-

Russja li qed tibg[at [elikopters militari lejn isSirja. Min-na[a l-o[ra, ilbiera[ Sergei Lavrov, ilMinistru tal-Affarijiet Barranin Russu, qal li rRussja kienet ipprovdiet “sistemi g[ad-difi]a tal-ispa]ju tal-ajru” u ]ied li kienet lIstati Uniti li kienet qed tipprovdi l-armi lir-ribelli Sirjani. Fis-Sirja hemm osservaturi tan-Nazzjonijiet Uniti u sup-

L-Istati Uniti u r-Russja jakku]aw lil xulxin post qed ikun osservat waqfien mill-;lied i]da dan issa wie[ed jista’ jg[id sfaxxa g[al kollox hekk kif rapporti ta’ ;lied de[lin minn madwar is-Sirja. Sadattant, in-Nazzjonijiet Uniti ]iedet lis-Sirja g[allewwel darba f’dik li hi mag[rufa b[ala “il-lista tal-

mist[ija” - lista ta’ pajji]i fejn it-tfal jinqatlu jew ji;u mda[[la ji;;ieldu waqt kunflitt. Fil-lista li [ar;et din il;img[a hemm 52 pajji] fosthom l-Afganistan, l-Iraq, isSudan, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u sSomalja.

FRANZA

Mara tal-President to[odha kontra l-eks tieg[u

Valerie Trierweiler

It-tieni fa]i tal-elezzjoni Parlamentari Fran/i]a [adet laqta’ mhux tas-soltu meta Valerie Trierweiler, il-mara tal-President Fran/i] Francois Hollande, bag[tet messa;; ta’ awgurju lill-avversarju flelezzjoni ta’ Segolene Royal tal-Partit So/jalista u li g[al ]mien twil kienet f’relazzjoni ma’ Hollande. Il-messa;; minn Trierweiler issorpenda lil [afna hekk kif fis-17 ta’ :unju se ssir it-tieni fa]i talelezzjoni parlamentari. Il-messa;; intbag[at permezz ta’ Twitter u fih hi qalet lil Olivier Falorni, politiku

tax-xellug li sfida l-ordnijiet tal-Partit So/jalista biex i/edi postu lil Royale, biex ma jaqtax qalbu u fa[[ritu g[a]]mien twil li qatta’ ja[dem g[an-nies tad-distrett tieg[u f’La Rochelle. Royal, l-omm tal-erbat itfal ta’ Hollande, qed tirrifjuta li tikkummenta dwar il-ka]. Royal jekk titlef dan il-vot ma jkolliex post politiku importanti fix-xena politika Fran/i]a. Royal kienet ikkontestat g[all-kariga ta’ President talpajji] fl-2007, is-sena li fiha [abbret li hi u Hollande ma kinux se jibqg[u flimkien

wara kwart ta’ seklu f’relazzjoni ma’ xulxin. Is-sena li g[addiet infaqg[et tibki wara li kienet eliminata fil-bidu tal-elezzjoni primarja So/jalista g[all-elezzjoni presidenzjali ta’ din is-sena li ntreb[et minn Hollande fis-6 ta’ Mejju. Trierweiler, li g[andha 47 sena u hi divorzjata darbtejn, ilha tg[ix ma’ Hollande g[al diversi snin. Hollande, li g[andu 57 sena, qatt ma ]]ewwe; lil Royal u s’issa ma ta ebda indikazzjoni li se jag[mel hekk ma’ Treirwieler.

Segolene Royal


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

22 A[barijiet ta’ Barra

L-ITAJA

IL-GRE?JA

Arrestati diversi anarkisti

Ma jridux Gvern ta’ g[aqda nazzjonali

Il-pulizija Taljana lbiera[ [abbret li kienu arrestaw membri ta’ organizzazzjoni ta’ anarkisti suspettati li kienu wara sensiela ta’ attakki re/enti fosthom ittri bomba lill-a;enzija g[all;bir tat-taxxa Equitalia u dDeutsche Bank fi Frankfurt. Il-[idma tmexxiet millpulizija ta’ Perugia li ordnat aktar minn 40 tfittxija madwar l-Italja u b[ala konsegwenza g[axar persuni kienu arrestati. Kien hemm ukoll ]ew;t ir;iel li kienu arrestat fl-I]vizzera u l-:ermanja. Dan l-a[[ar fl-Italja kien hemm sensiela ta’ attakki fosthom il-feriment b’tiri ta’ arma tan-nar ta’ uffi/jal g[oli ta’ kumpanija marbuta mal-industrja tal-ener;ija nukleari u dan qanqal t[assib li l-Italja kienet se tirritorna lura g[all-vjolenza politika tas-snin sebg[in.

Dawk arrestati jinkludu xi w[ud li huma akku]ati li g[andhom rabtiet ma’ grupp li jissejja[ lilu nnifsu, il-FederazzjoniInformali tal-Anarkisti (FAI). Messa;;i ffirmati minn dan il-grupp kienu jinkludu ittra bomba li ntbag[tet lillEquitalia u fi[a persuna ndarbet. Il-grupp kien bag[at ukoll ittra bomba lill-Ambaxxata Griega f’Pari;i f’Di/embru tal2011. Il-pulizija qed tissuspetta li fost dawk arrestati hemm min kellu x’jaqsam malattakk f’Mejju fuq Roberto Adinolfi, il-kap tal-Ansaldo Nucleare, li kien indarab meta kienu sparati tiri ta’ arma tan-nar lejn siequ minn ]ew; persuni fuq mutur – tattika li kienet tintu]a [afna mill-Brigate Rosse fis-snin sebg[in.

IR-RENJU UNIT > Catherine, id-Dukessa ta’ Cambridge u mart il-Prin/ep William, tidher waqt ]jara li g[amlet ilbiera[ f’attività sportiva tat-tfal flimkien mar-Re;ina Eli]abetta II f’Vernon Park f’Nottingham. (ritratt> Reuters)

Il-mexxej tal-partit estremista tax-xellug SYRIZA, eskluda l-possibbiltà li jifforma gvern ta’ g[aqda nazzjoanli wara lelezzjoni tas-17 ta’ :unju. Elezzjoni li aktarx se t[oll jew torbot id-destin talGre/ja fiz-zona ewro. Dan hekk kif [afna Griegi komplew ji;bdu l-flus millbanek u qed ja[]nu l-ikel min[abba bi]a’ ta’ x’jista’ ji;ri wara l-elezzjoni ta’ nhar il-{add, partikularment jekk jirb[u is-SYRIZA u b[ala konsegwenza tal-politika tag[hom il-Gre/ja jkollha to[ro; miz-zona ewro. Alexis Tsipras, il-kap tasSYRIZA, tenna li jekk ikun elett kien se jmexxi gvern li se jkun bil-qawwa kontra lmi]uri ta’ awsterità li kienu imposti fuq il-Gre/ja b[ala kundizzjoni g[as-self li qed ting[ata. Hu jrid ukoll li ji;i xolt il-ftehim tal-bailout g[all-valur ta’ €130 biljun. L-ist[arri; tal-opinjoni pubblika qed juri li ebda partit m’hu se j;ib bi]]ejjed voti biex ikun jista’ jiggverna wa[du. Issa ma jistg[ux ji;u pubblikati aktar st[arri; i]da qabel id-diviet, is-SYRIZA u l-Partit tad-Demokrazija :dida, li hu favur il-ftehim, kienu ras imb’ras. Uffi/jali responsabbli g[all-ist[arri; fil-:re/ja u li tkellmu mal-media barranija, qalu li s-sitwazzjoni bejn wie[ed u ie[or g[adha l-istess, g[alkemm kienu qed ji]diedu dawk li kienu inde/i]i u r-ri]ultat kien impossibbli li jitbassar. Sadattant bankiera Griegi qalu li 800 miljun ewro kienu qed jin[ar;u millbanek Griegi kull jum u bejjieg[a qalu li n-nies kienu qed jixtru ammonti kbar ta’ ikel fil-laned u pasta. L-elezzjoni tal-{add li ;ej qed ter;a’ ssir wara li l-elezzjoni ;enerali li saret f’Mejju tat ri]ultat inkonklussiv u ma setax ji;i ffurmat gvern. L-Unjoni Ewropea u lFond Monetarju itnernazzjonali wissew lill-:re/ja, li g[andha biss flus g[al ftit ;img[at o[ra, li trid i]]omm mal-patti tal-bailout inkella l-fondi kienu se jitwaqqfu u b[ala konsegwenza l-pajji] ifalli.

Ri]ultat li ma jistax jitbassar


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 23 IT-TUNE}IJA

Ben Ali kundannat 20 sena [abs

Qorti militari Tune]ina kundannat leks ditattur tal-pajji] Zine al-Abidine Ben Ali g[al 20 sena [abs talli xewwex il-vjolenza matul ir-rivoluzzjoni tassena li g[addiet. Il-ka] jinvolvi l-qtil ta’ erba’ dimostranti f’Wardanein meta sar sforz biex jit[arrab mit-Tune]ija Qais Ben Ali, in-neputi tal-eks ditattur.

Ben Ali qed jg[ix fl-e]ilju fl-G[arabja Sawdija. Il-Gvern Tune]in iddikjara curfew fi tmien re;juni fosthom il-kapitali Tune] wara li kien hemm irvellijiet serji minn estremisti Islami/i. Il-curfew kien iddikjarat wara diversi attakki vjolenti mill-estremisti min[abba wirja tal-arti.

Waqt l-irvelli jiet xi g[asses tal-pulizija ng[ataw in-nar. Sadattant il-Gvern qed jag[ti t-tort lil dawk mag[rufa b[ala Salafisti i]da dawn qed ji/[du li kellhom x’jaqsmu. Il-curfew matul il-lejl kien dikjarat fost l-o[rajn f’Sousse, Monastir, Jendouba u Ben Guerdane. Lok tar-rabja hi wirja tal-arti li qed issir

Il-BRA}IL> Suldati jg[assu l-bajja ta’ Copacabana bi t[ejjija g[as-summit organizzat min-Nazzjonijiet Uniti bl-isem Rio+20 li se jsir fi Rio de Janeiro u jibda fl-20 ta’ :unju. It-tema tal-laqg[a hu l-i]vilupp sostenibbli. (ritratt Reuters)

L-ITALJA

Ti/[ad li se jkollha b]onn bailout Il-Prim Ministru Taljan Mario Monti qal li pajji]u ma kienx se jkollu b]onn bailout anki jekk f’dawn l-a[[ar ;ranet l-ispi]a tas-self g[all-Italja ]diedet min[abba s-sitwazzjoni finanzjarja Spanjola.. Monti qal dan waqt intervista mar-radju nazzjonali :ermani] ARD. Hu qal li kien ukoll konvint li fil-;ejjieni l-Italja ma kienx se jkollha b]onn g[ajnuna mill-Fond Finanzjarju g[all-Istabbiltà Ewropew (EFSF). Hu insista biex l-investituri u analisti tas-swieq ma jkunux gwidati minn pre;udizzju jew ideat ]baljati u sostna li pajji]u kien warrab il-passat ta’ indixxiplina u kien qed jistinka aktar minn [afna

pajji]i Ewropew o[ra biex jirran;a s-sitwazzjoni finanzjarja tieg[u. Monti wara f’konferenza tal-a[barijiet /a[ad dak li qalet Maria Fekter, il-Ministru tal-Finanzi Awstrjak, li issa kien se jkun imiss lill-Italja biex ting[ata l-g[ajnuna finanzjarja. Hu qal li jsib li dan il-kliem totalment barra minn loku ;ej minn rappre]entant ta’ Gvern flUnjoni Ewropea. Fekter, li hi mag[rufa talli tg[id affarijiet barra minn lokhom, ftit wara li qalet li l-Italja kien se jkollha b]onn l-g[ajnuna finanzjarja, qalet li ma kellha ebda informazzjoni li l-Italja kienet qed tippjana li titlob g[al bailout.

IR-RENJU UNIT

It-tema Rjali riflessa fil-klassifiki Kanzunetta – jew innu – Irjali li tfakkar is-sittin sena tar-Re;ina Eli]abetta fuq ittron tal-Ingilterra telg[et filqu//ata tal-klassifika talmu]ika popolari u ftit jiem wara li kienet interpretata minn kor ta’ mitejn membru waqt il’Kun/ert tal-:ublew’ barra lPalazz ta’ Buckingham. Il-kanzunetta Sing, miktuba minn Gary Barlow tal-grupp Take That u l-kompo]itur Andrew Lloyd Webber hi fuq kollox kollaborazzjoni bejn artisti minn madwar il-

Commonwealth. Skont lOfficial Charts Company li ta;;orna l-klassifiki mu]ikali, Sing bieg[et tlett darbiet aktar kopji mill-eqreb kanzunetta ‘rivali’ u mindu, il-;img[a lo[ra, da[let sparata fil-[dax-il post tal-’Aqwa 20’. Il-Prin/ep Harry, iben ilPrin/ep Karlu u n-neputi tarRe;ina, jdoqq it-tamburin fuq Sing, bis-Sydney Symphony Orchestra tirrekordja parti mill-mu]ika fl-Opera House tal-istess belt Awstraljana u b’qassis Rastafarjan mill-

:amajka jinvolvi ru[u fuq iddrums. Jispikka mbag[ad kor mag[mul min-nisa tal-membri tas-servizzi Britanni/i u s-Slum Drummers; grupp ta’ ‘tfal tattoroq’ mill-Kenja li l-istrumenti tag[hom huma mag[mulin minn materjal tal-iskart. Sadattant, l-Album tal:ublew tad-Djamanti li wkoll jismu Sing u li jinkorpora varjetà ta’ innijiet u kanzunetti patrijotti/i tkompli tokkupa lpost Numru Wie[ed talKlassifika tal-Albums firRenju Unit.

fis-subborg ta’ La Marsa tal-kapitali. Hawn folla nies din il-;img[a ppruvat tid[ol bil-forza fil-bini g[aliex qed jintqal li l-pitturi li hemm jinsulentaw l-Islam. Ftit qabel xi w[ud mill-pitturi ng[ataw daqqiet ta’ sikkina minn estremisti. Fil-wirja hemm fost l-or[ajn karikatura ta’ Mekka kif ukoll il-kelma “Allah” miktuba bin-nemel.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli

Fil-qosor Bejni u Bejnek NET Television, 23>30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se jkun l-atleta Mario Bonello (fir-ritratt) li g[andu 38 sena. {a sehem f’diversi kompetizzjonijiet ta’ livell, fosthom fil-Log[ob tal-Pajji]i ]-}g[at u f’dawk tal-Commonwealth. Anali]i tal-A[bar NET Television, 21>00 Il-programm tal-lum se janalizza l-opportunitajiet ta’ xog[ol u ta[ri; li hawn f’Malta kemm g[a]-]g[a]ag[ kif ukoll g[al dawk il-[addiema li di;à ja[dmu. Il-programm [a l-opportunità li jiltaqa’ ma’ rappre]entanti ta’ kumpaniji u a;enziji ta’ rekluta;; li dan l-a[[ar [adu sehem fil-fiera tal-impjiegi organizzata mill-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u Ta[ri; (l-ETC). B’sensiela ta’ intervisti u kummenti, il-programm jitfa’ dawl fuq l-opportunitajiet u l-isfidi li je]istu biex ikomplu ji]diedu n-nies li ja[dmu f’pajji]na. Produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Roderick Agius. Quando meno te lo aspetti Canale 5, 23>30

Kate Hudson u Abigail Breslin (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi li naraw f’dan il-film komiku Amerikan li n[adem fl-2004 b’re;ija ta’ Garry Marshall. Naraw kif mara b’karriera jkollha bidla radikali f’[ajjitha hekk kif tispi//a trabbi t-tlett itfal ta’ o[tha wara li din u ]ew;ha jmutu f’in/ident tat-traffiku. L-isem ori;i nali tal-film hu Raising Helen.

Erba’ disinjaturi tal-moda ]g[a]ag[ Il-Mara tal-Lum - NET Television, 13>20

Destinations NET Television, 21>32 Il-mistieden ta’ Mireille Bonello g[all-programm tal-lum se jkun il-footballer internazzjonali Malti Michael Mifsud. B[ala destinazzjonijiet, se n]uru l-pajji]i tan-Namibja u ]-}imbabwe (fir-ritratt il-Victoria Falls). Omar Busuttil jo[odna sa Reggio fl-Italja.

Solo un padre Canale 5, 21>10

Diane Fleri u Luca Argentero (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi f’dan il-film Taljan tal-2008. Tabib ]ag[]ug[ tmutlu l-mara meta twelled it-tarbija tag[hom li tkun tifla. It-tabib jing[alaq fih innifsu u jiddedika [ajtu g[at-trobbija tat-tifla. Bosta [e;;ewh jaqbad xi tip ta‘ [ajja so/jali, i]da hu ma riedx jaf. Sakemm tfa//at f’[ajtu tfajla Fran/i]a...

Gloria Mizzi fil-programm tal-lum se tlaqqag[na ma’ erba’ disinjaturi tal-moda ]g[a]ag[ li dan l-a[[ar kisbu su//ess waqt il-Mercedes-Benz Fashion Week, fejn ix-xog[ol tag[hom kien ippre]entat lil dawk li huma mid[la tal-moda. Dawn l-erba’ disinjaturi

huma Sef Farrugia, Fleur Kelinza u Muriel Thake li jiddisinjaw il-[wejje;, u Nadege Cassar li tiddisinja l;ojjelli. Se jie[u sehem ukoll Adrian Mizzi, mill-Unique Promotions, li jipprodu/i g[add ta‘ fashion shows ewlenin.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

26 TV#Radju

Jer;g[u jiltaqg[u numru ta’ snin wara Due amiche esplosive (The Banger Sisters) - La 7, 21>10 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

}ew;t i[bieb li fil-passat it-tnejn kienu jsegwu sew ix-xena tal-mu]ika rock, Suzette u Vinnie, jer;g[u jiltaqg[u wara li jg[addu numru ta’ snin. Wa[da minnhom baqg[et fuq tag[ha b[al dari, filwaqt li l-o[ra pjuttost ikkwitat u g[andha tifla li di;à g[andha 17-il sena. X’jag[mlu Suzette u Vinnie? Fost l-atturi ewlenin insibu lil Goldie Hawn, Geoffrey Rush u Susan Saradon li jidhru fir-ritratt. Il-film in[adem fl-2002 b’re;ija ta’ Bob Dolman.

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet X’G[andna g[all-Weekend The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin talA[barijiet 18:15 - - Nwar 19:00 - Nitfa Kultura 19:50 Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 - Nie[du {sieb Darna 21:00 - BBC News 21:05 - Maltin Biss 22:00 - LA[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 - Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - In-Novella 13:45 - ONE News 14:00 Problemi tal-Qalb 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:30 - Joe Grima Live 19:45 - ONE News 20:00 - Prime Time Quiz Show 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - Rock Moods 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Radju Argument 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Night Rythms.. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 - Jg[idu Tag[hom i]-}g[a]ag[

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Country Music Club Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

(jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - L-Argument Matul il-:img[a (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 - L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Servizz b’Im[abba 22:00 - IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet - Jaqblu, Ma Jaqblux, Stilista, Fil-:nien, Upbringing, Cyber Crime. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Cam-pus 09:30 - Nis;a 10:00 BBC News Update 10:05 - I’m Alright! 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Il[na mi/-/par 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Ilbies lImperatur 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Ara Ommok 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju lErwie[ 13:00 - Tifkiriet millImg[oddi 13:30 - Melodija Si/iljana 14:00 - Kif Jitkellmu n-Nies 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Totus Tuus Gospa 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - MillPalk sal-:enna 20:00 - I]-]wie; sitwazzjoni u realtà llum 21:00 - Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 Lejn il-qawmien 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 - Tiesto Club Live 24:00 - Eddie Halliwell. Bastjani]i FM - 95 FM 06:30 - Ru]arju 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi 08:00 u 12:00 - Angelus) 13:00 - Tempo on the Mix 17:00 - {annieqa :i]imin 17:30 - All Time Favourites 18:00 - Realtajiet Siekta 20:00 - All time Favourites 20:30 - Country Fever.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - 6 f’Palazz 11:30 - Ttyl 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - }ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Football. Euro 2012. Spanja v Irlanda 22:40 - Venere 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Gadgets (r). TVM 2 10:15 - Ripetizzjoni partitit Euro 2012 15:00 - A[barijiet 15:05 Dokumentarju 15:15 - Sitta f’Palazz 15:45 - Madwarna 16:00 - Planet Earth 16:50 Football. Euro 2012. Pre Match Programm 17:50 - Football. Euro 2012. Italja v Kroazja (live) 19:40 - Football. Euro 2012. Post match programme 20:45 - Nista’ 21:30 - Bondi + 22:15 - Euro 2012 Highlight Programme 23:05 - Waterpolo 2012. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:30 Sieg[a }mien 12:15 Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 (ikompli) Kalamita 16:00 :awhra Maltija (r) 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Teleshopping 16:50 - Sal-:ister 17:20 Liquorish Daily Update 17:30 ONE News Update 17:40 Aroma Kitchen 19:00 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da 19:30 ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:30 - Emilja (ep. 33) 21:45 - Ilsien in-Nisa 23:15 - ONE News 23:45 - Minuta Wa[da 23:50 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News 22:30 Motordrome (r).

Raiuno

06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d09:00) 10:00 - Tg 1 10:10 Unomattina vitabella 11:00 Unomattina storie vere 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 Verdetto finale 15:15 - Il pradiso alla fine del mondo. Film 2009 17:15 - Stadio Europa 17:45 Football. Euro 2012. Italja v Kroazja (live) 20:00 - Tg 1 20:25 - Football. Euro 2012. Spanja v Repubb. tal-Irlanda (live) 23:05 - Notte Europee 00:35 - Tg 1 notte 01:10 Sottovoce 01:40 - In Italia - La mediazione culturale. Raidue 07:10 - Vite sull’onda (sitcom) 07:30 - Cartoons 09:45 - Zorro (TF) 10:10 - Cartoons 10:25 Tg2 insieme 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Dribbling Europee 14:45 - Italia sul due 15:30 - Guardia costiera (TF) 16:15 - The Good Wife (TF) 17:00 - Private Practice (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Private Practice (TF) 22:40 - Brothers & Sisters (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - La storia siamo noi (dok.) 01:15 - Tg Parlamento 01:25 Hawaii Five-0 (TF). Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:10 - La storia siamo noi (dok.) 11:15 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:45 - Sabrina, vita da strega (sitcom) 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr piazza affari 15:00 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - A spasso con Daisy. Film ’89 17:30 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg Regione 20:00 Stadio Europa 20:25 - Blob 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Sulle tracce del crimine (TF) 23:00 - Nanuk Short 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Cult book 01:35 - La musica di Raitre.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La leggenda degli animali magici. Film 2008 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Pomeriggio cinque cronaca 16:50 - Rosamunde Pilcher 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 Veline 21:10 - Solo un padre. Film 2008 23:20 - Quando meno te lo aspetti. Film 2004 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Veline. Rete 4 07:30 - Nash Bridges (TF) 08:25 - The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:45 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Tutti per Bruno (TF) 12:55 - Distretto di polizia (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:10 - Wolff - un poliziotto a Berlino (TF) 16:05 - My Life Segreti e passioni (soap) 16:25 Sabato domenica e venerdi. Film ’79 18:55 - Tg 4 19:35 - Ricette di sera 19:45 - Tempesta d’amore (soap) 20:25 - La signora in giallo (TF) 21:10 - Le indagini di Padre Castell (TF) 23:05 - Criminal Intent (TF) 23:50 - Sognando Italia 00:45 Atmosfera Zero. Film ’81. Italia 1 07:00 - Cartoons 07:20 - Hannah Montana (sitcom) 08:10 Cartoons 10:30 - Dawson’s Creek (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 Cartoons 15:00 - Gossip Girl (TF) 15:55 - Le cose che amo di te (TF) 16:45 - Friends (sitcom) 17:35 - Mercante in fiera 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - Mistero 00:30 Magicland 01:55 - Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (TF) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:10 Come uccidere vostra moglie. Film ’64 16:50 - Atlantide 18:00 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Due amiche esplosive. Film 2002 23:05 - In & Out. Film ’97 00:50 - Tg La 7 00:55 - Tg La 7 sport 01:00 (Ah)ipiroso (attwalità) 02:00 Otto e mezzo.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - Favourite Cinema 11:45 - Reporter 12:00 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 14:05 - A[barijiet fil-qosor 15:00 - Teleshopping 16:30 - Nintrefa ‘l Fuq 17:30 Jien u Int 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) Jien u Int 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 Valletta Side 22:00 - The Sapiano Show 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 11:50 - Beautiful 12:15 Centovetrine 12:45 - Glam Good 13:35 - Giro Giro Bimbo 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Guidice Amy (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - Men in Trees (TF) 17:20 - Chante! (TF) 17:40 - Dharma & Greg (sitcom) 18:00 - Uomini e donne 19:20 Giro Giro Bimbo 19:40 - The OC (TF) 20:20 - Una mamma per amica (TF) 21:10 - Glee (TF) 22:50 - Che trucco. BBC Entertainment 07:10 - Bobinogs 07:20 Penelope K, by the way 07:30 Gigglebiz 07:45 - Charlie and Lola 07:55 - Forget-Me-Not Farm 08:10 - Boogie Beebies 08:25 - Garth and Bev 08:35 My Family 09:05 - Last of the Summer Wine 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Casualty 12:10 - The Diamond Queen 13:00 - My Family 13:30 - Last of the Summer Wine 14:00 - The Weakest Link 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Casualty 16:35 - The Diamond Queen 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - New Tricks 20:00 Keeping up Appearances 20:30 Blackadder II 21:00 - Peckham

Finishing School for Girls 21:50 - Lab Rats 22:20 - The Old Guys 22:50 - Lead

Balloon 23:20 - The Weakest Link. TCM 07:35 - Maverick 08:35 Rawhide 09:40 - Roll on Texas Moon. Film ’46 10:45 - The Ghost and Mrs Muir. Film ’47 (U) 12:40 - The Trail Beyond. Film ’34 13:45 - Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Under Nevada Skies. Film ’46 17:25 -

The Man in the Gray Flannel Suit. Film ’56 (12) 20:25 - Rider on a Dead Horse. Film ’62 22:00 - Hell on Wheels 23:00 Deadwood. MGM Movies 06:40 - New York, New York. Film ’77 (PG) 09:20 - The Aviator. Film ’85 (PG) 10:55 MGM’s Big Screen 11:10 - Vera Cruz. Film ’54 (PG) 12:45 - Salt and Pepper. Film ’68 (PG) 14:25 - Stanley & Iris. Film ’90 (15) 16:10 - Once Bitten. Film ’85 (12) 17:45 - Gaily, Gaily. Film ’69 (PG) 19:30 - Still of the Night. Film ’82 (PG) 21:00 The Initiation of Sarah. Film 2006 22:29 - The War at Home. Film ’96 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 ER 12:55 - Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - Rex: A Cop’s Friend 16:00 - Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 JAG 19:00 - Ironside 20:00 Quincy, M.E. 21:00 - The

Casebook of Sherlock Holmes 23:03 - Parole D’Amore 23:10 ER.

Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Stay Focused or Die 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: North America 09:05 Mythbusters: Cell Phones on Planes 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Sahara 11:50 - Wheeler Dealers: Mini City 1000 12:45 - Rides: Core 13:40 - American Chopper: Web Bike: Special Edition 14:35 Dirty Jobs: Pinsetter Mechanic 15:30 - Mythbusters: Dog Myths 16:25 - Deadliest Catch: Put Up or Shut Up 17:20 - Extreme Fishing with Robson Green: Southern Australia 18:15 - River Monsters: Rift Valley Killer 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 -

Dynamo: Magician Impossible 21:00 - Finding Bigfoot: Buckeye Bigfoot 21:55 - Bear’s Wild Weekend with Miranda 22:50 - Bear’s Wild Weekend with Jonathan Ross 23:45 Protecting Washington DC. Melita Movies 10:00 - Rio 11:35 - Santa Baby 2: Christmas Maybe 13:00 Spanglish 15:07 - Hollywood Buzz 15:30 - Marmaduke 17:00 - Too Big To Fail 18:40 - Eat Pray Love 21:00 - Veronika Decides To Die 22:45 Vampires Suck 00:10 Zombieland. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Brothers and Sisters 12:15 - Chuck 13:00 Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:50 - Suburgatory 17:15 - 2 Broke Girls 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Brothers and Sisters 20:00 - Mike & Molly 20:30 - Desperate Housewives 21:15 - Supernatural 22:00 True Blood 23:05 - Person of Interest 23:55 - Entourage 00:25 - Bored To Death 00:50 Alcatraz. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye: Street Performer Smackdown 07:30 America’s Court with Judge Ross 08:00 - Holidate: Philadelphia#San Diego 09:00 Hoarders: Chris and Dale 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Erika Sifrit 11:00 - Eye for an Eye: Street Performer Smackdown 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 Little Miss Perfect: Kayla vs Aliyah. Pawn Stars: 13:00 - A Christmas Special 13:30 - Wise Guys. 14:00 - Confessions of an Animal Hoarder: Trapped by Cats 15:00 - Hoarders: Laura and Penny 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Erika Sifrit 17:00 - Hoarders: Chris and Dale 18:00 - Holidate: Philadelphia# San Diego. Pawn Stars: 19:00 A Christmas Special 19:30 Wise Guys. 20:00 - Hoarders: Chris and Dale 21:00 - Little Miss Perfect: Kayla vs Aliyah 22:00 - I Survived: Beyond and Back: Amanda, Matthew, Aimme 23:00 - Psychic Kids: The Disappearance.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>30 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 22>30 23>00 23>30

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey D Disney Channel 09:00 - Recess 09:25 - So Random 09:45 - Have a Laugh 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Recess 12:45 - Jessie 13:10 - ANT Farm 13:35 - Good Luck Charlie 14:00 - The Suite Life on Deck 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 - Good Luck Charlie: The Road Trip Movie! (U) 17:15 - Jessie 17:40 - ANT Farm 18:05 - Wizards of Waverly Place 18:30 Have a Laugh 18:35 - Good Luck Charlie 19:25 So Random 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas LA 20:40 - Shake It Up 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Il-Mara tal-Lum Teleshopping Bla Kumment Animal Diaries (r) Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in Minn Varsavja sa Kiev NET News RPM Anali]i tal-A[bar NET News Destinations EGOV4U (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 - Horse Racing Time 09:00 - Football 13:00 - Queens ATP Tennis 13:30 - Queens ATP Tennis: Day 4 (live) 20:00 - Football 20:30 Queens ATP Tennis: Day 4 (live) 21:30 - European Le Mans Series 22:00 - European Le Mans Series: Qual. Rd (live).

GO Sports 1 07:00 - Trans World Sport 08:00 - Serie A: Rd 1: Cagliari v Milan 10:00 - Samsung Diamond League : New York, USA 12:00 - Barclays PL: Wk 16: WBA v Tottenham H 14:00 - Aviva Premiership: Rd 15: Harlequins v Worcester Warriors 16:00 Serie A: Rd 17: Atalanta v Milan 18:00 - Barclays PL: Wk 17: Tottenham H v Bolton W 20:00 - Aviva Premiership: Rd 15:

Saracens v Leicester Tigers 22:00 - 2012 US Open Champ.: Day 1 (live).

GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Nordea Masters: Day 4 13:00 - Serie A: Rd 19: Novara v Milan 15:00 Barclays PL: Wk 19: Tottenham H v Sunderland 17:00 - Aviva Premiership: Rd 16: Gloucester Rugby v Harlequins 19:00 Serie A: Rd 20: Milan v Cagliari 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 08:00 - NBA Conference SF.: Game 1: Oklahoma @ San Antonio (r) 10:05 - Copa Libertadores: SF 1st Leg: Santos v Corinthians (r) 12:10 - npower Champ.: Leicester v Portsmouth: dtd. 31.12.11 (r) 14:00 - La Liga: Sporting v Athletic Bilbao: dtd. 30.10.11 (r) 15:55 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's Final: Rome Italy (r) 17:10 Bundesliga: SC. Freiburg v Bayer Leverkusen: dtd. 28.10.11 (r) 19:00 - NBA Live (r) 19:15 WWE: NXT 20:05 - NBA Conference SF.: Game 1: Oklahoma @ San Antonio (r) 22:10 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's F.: Rome Italy (r) 23:20 Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 00:15 - WWE: NXT (r) 01:15 Copa Libertadores: SF 1st Leg:

Boca Juniors v Universidad de Chile (live).

Melita Sports 2 12:00 - NBA Live (r) 12:20 Copa Libertadores: SF 1st Leg: Santos v Corinthians (r) 14:25 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:30 America's Cup: World Series: Venice: Day 4 dtd. 20.05.12 (r)

17:35 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 18:40 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 2 (r) 21:05 - Carling Cup: Chelsea v Fulham: dtd. 21.09.11 (r) 23:40 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings. Melita Sports 10 17:15 - NBA: Eastern Conference F.: Game 4: Miami @ Boston: dtd. 02.06.12 (r) 19:40 - NBA: Western Conference F.: Game 4: San Antonio @ Oklahoma C.: dtd. 03.06.12 (r) 21:25 - Fight Code: Milan (r). Copa Libertadores: SF 1st Leg: 23:10 - Boca Juniors v Universidad de Chile (r) 01:15 Santos v Corinthians (live). Malta Stars 08:00 - Malta Rugby Football Union: Alligators v Stompers (r) 09:35 - Football Nurseries (r) 10:10 - MOC Olympic Special (r) 10:45 - BOV PL: Valletta v Birkirkara: dtd. 17.03.12 (r) 13:00 - Melita GFA 1st Div.: Sannat v Ghajnsielem: dtd. 23.02.12 (r) 14:45 - Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 (r) 16:30 - Malta Basketball Assoc.: 1st Div Men's Final: Depiro v Floriana (r) 17:55 - Malta Rugby Football Union: Alligators v Stompers (r) 19:30 - Football Nurseries (r) 20:05 MOC Olympic Special (r) 20:40 - BOV PL: Valletta v Birkirkara: dtd. 17.03.12 (r) 22:55 - Melita GFA 1st Div.: Sannat v Ghajnsielem: dtd. 23.02.12 (r) 00:40 Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 (r) 02:25 - Football Nurseries (r). Football Stars 1 08:00 - NBA Conference SF.: Game 1: Oklahoma @ San Antonio (r) 10:05 - Copa Libertadores: SF 1st Leg: Santos v Corinthians (r) 12:10 - npower Champ.: Leicester v Portsmouth: dtd. 31.12.11 (r) 14:00 - La Liga: Sporting v Athletic Bilbao: dtd. 30.10.11 (r) 15:55 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's F.: Rome Italy (r) 17:10 Bundesliga: SC. Freiburg v Bayer Leverkusen: dtd. 28.10.11 (r) 19:00 - NBA Live (r) 19:15 - WWE: NXT 20:05 - NBA Conference SF.: Game 1: Oklahoma @ San Antonio (r) 22:10 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's F.: Rome Italy (r) 23:20 Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 00:15 - WWE: NXT (r) 01:15 Copa Libertadores: SF 1st Leg:

Boca Juniors v Universidad de Chile (live).


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

28 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Il-makakkerija tal-volpi

16

17

18

Darba wa[da filg[odu, xi [add kien seraq xi djamanti mill-mu]ew. Guerrin il-volpi /ert li Martina hi l-[alliela. Telaq malajr id-dar tag[ha flimkien mall-assistent Damocle l-;urdien. Martina ovvjament innegat li kienet hi li serqet id-djamanti, anzi sostniet li baqg[et id-dar il-jum kollu tara t-televi]joni. Guerrin il-volpi ma emminx l-istorja tag[ha u mill-ewwel induna fejn huma ddjamanti misruqin. Fejn huma?

Sudoku Mimdudin>5. Jin;abar kuljum mit-toroq (5) 6. Ib]a’ minnu wie[ed fuq tieg[u (5) 7. Issibha fl-a[[ar ta’ mazzita (5) 10. Dan g[al ta[t ri;lejk (5) 11. Tixtrihom biex iddoqqhom (5) 12. Din g[all-i]vinturat, ng[idu (5) 14. Iridu jin[aslu sew millg[akar tag[hom (5) 16. Naqqas [afna mill-;iri (5) 17. B[al dik li tkabbar laffarijiet (5) 18. Tajt il-kmand (5)

Weqfin>1. {bit fuq xi [add (6) 2. {a wa[da mal-art ;mielu! (6) 3. Kif g[amel mal-g[adu, forsi (6) 4. Imwejjed fil-knejjes (6) 8. Immira u g[afas il-grillu (5) 9. {arsa tista’ tinbidel f’/erti danni (5) 12. Iddejqek fuq il-;ilda (6) 13. Jista’ jkun Ali da, imma mhux! 96) 14. ?aqlem il-benniena (6) 15. Ma jdumux jinqraw waqt is-seduta (6)

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin> 5. Satin; 6. Poplu; 7. Fjuri; 10. Testa; 11. Wa[di; 12. Stokk; 14. Fenka; 16. Glata; 17. Bobin; 18. Torti. Weqfin> 1. Aspett; 2. {nejja; 3. Sparaw; 4. Minuti; 8. Iskot; 9. S[una; 12. Sta[ba; 13. Kelinu; 14. Fatati; 15. Aladin.

Soluzzjonijiet Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

G[at-tfal

Sudoku

Sidney kellu quddiemu 20 frame Il-frames

De Barbis issuspetta flewwel ra;el fuq in-na[a tax-xellug. L-investigatur osserva li l-[abel li bih ilvittma ntrabtet fih ]ew; g[oqod pjuttost komplikati, li l-ba[rin biss kapa/i jag[mlu. Allura lagressur hu dak fuq inna[a tax-xellug, li jidher li kien ba[ri. L-investigatur De Barbis

Sidney kien dilettant tal-frames u kellu numru mhux [a]in quddiemu. Kemm ta[seb li kellu frames?

Il-makakkerija talvolpi

Il-frames

De Barbis kien imsejja[ b’ur;enza fuq il-post ta’ serqa. }ew; persuni li kellhom il-forza tal-ordni qabdu lil dawk suspettati tasserqa. Il-vittma kienet g[adha storduta: “Kollox ;ara fi ftit minuti. Tawni daqqa kbira fuq rasi u fi ftit [in sibt ru[i marbut qisni zalzetta u misruq. Ma stajtx nara lill-aggressur, lanqas g[al ftit sekondi.” Imma l-investigatur De Barbis jaf min minnhom kien [ati. F’min beda ja[seb?

Martina po;;iet iddjamanti fit-tazza li kellha quddiemha fuq it-tavolina. Ma kellhiex il-[in li ssib post fejn ta[bi d-djamanti u g[alhekk, ma[suda bi]]jara ta’ Guerrin, ippruvat tingannah billi tix[ethom fit-tazza, imma Guerrin, ta’ makakk li hu, induna li dawk kienu d-djamanti u mhux blokki tas-sil;, g[ax kieku kienu j]ommu filwi//.

L-investigatur De Barbis


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut blg[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz € 210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess millkomun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLAT bi tliet kmamar tassodda, wa[da b’ensuite, bilveduta minn wara u minn quddiem, terrazzin lest minn kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

{a]-}ebbu;

TERRACED house f’area sabi[a. Tliet qasab u nofs fa//ata b’85 pied fond. Lesta minn kollox b’erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, salott. Trid tara. Min hu interessat i/empel 79066880 jew 27015780.

Santa Venera

FLAT l - ewwel sular fin ished u furnished . Tliet

kmamar tas - sodda wa[da ensuite , gallarija quddiem u wara u parti mill - bejt bil - washroom . €11 0 , 000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

G{ALL-KIRI Il-Fgura

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest minn kollox tajjeb g[al kull negozju, bilfire alarm, cameras, toilet e//. Bla rigal. Livell mattriq, bil-parapett 33x20 pied, ;ewwa 22x30 pied u isfel 35x22 pied. ?emplu 99442591.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol.

B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal[ajt, qlug[ ta’ kmamar talbanju u tal-art, plumbing, kisi bil-;ibs, graffiato, ]ebg[a e//. Bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Nixtri

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl ilBa[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn

qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn lIngilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied ilG[ajn, {a]-}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al

xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bilkulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Biljetti tat-tombla

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b'10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

30 Ambjent

Nib]g[u g[all-ambjent – Narmu l-batteriji u]ati b’mod g[aqli

F’dawn il-jiem ilWasteServ nediet ir-raba’ edizzjoni tal-kampanja nazzjonali g[all-;bir talbatteriji u]ati. B’din l-inizjattiva ambjentali l-WasteServ se tkompli teduka u tqajjem kuxjenza fost l-istudenti tal-primarja u ssekondarja, dwar il-[tie;a li jarmu l-batteriji u]ati b’mod g[aqli. Il-kampanja popolari se tag[laq nhar it30 ta’ Novembru 2012. Din il-kampanja, mag[rufa aktar b[ala Battery Buster Campaign, f’edizzjonijiet li g[addew kienet ta’ su//ess u ntlaqg[et sew millistudenti, tant li n;abru total ta’ 21,688 kg ta’ batteriji u]ati mill-bidu tal-istess inizjattiva. Fla[[ar edizzjoni lWasteServ rat ]ieda flammont ta’ batteriji rechargeable li n;abru mill-istudenti. Din hi indikazzjoni po]ittiva li f’dan ir-rigward, ilpubbliku qieg[ed jaqleb g[all-prattika tar-Reuse aktar milli Recycle. B[all-edizzjonijiet li g[addew, hemm diversi premjijiet abbinati ma’ din il-kompetizzjoni. Liskola li ti;bor l-akbar ammont ta’ batteriji f’pi] g[al kull student tirba[ flus kontanti f’apparat g[all-iskola. Barra minn hekk, l-istudenti li jipparte/ipaw jistg[u jid[lu bi/-/ans li jirb[u wie[ed minn dawn ilpremjijiet: laptop tadditta Sony, Playstation Vita; jew wa[da minn sitt kameras di;itali Sony. Din is-sena, l-istudenti tal-iskola sekondarja jistg[u jipparte/ipaw f’kompetizzjoni ;dida. Listudenti huma m[e;;a ja[dmu fi gruppi biex jag[mlu filmat qasir fuq il-;bir tal-batteriji b’mod g[aqli u sigur. Il-membri tal-grupp rebbie[ jistg[u jirb[u voucher ta’ €50 sponsorjat minn Forestals. Il-grupp rebbie[ flimkien malfinalisti l-o[ra g[andhom esperjenza ta’ produzzjoni multimedia m[ejjija mill-MCAST. Barra minn hekk, ilfilmat rebbie[ jittella’ fuq il-websajt tal-WasteServ. G[al aktar tag[rif dwar il-kampanja nazzjonali g[all-;bir tal-batteriji fliskejjel u l-kompetizzjoni marbuta mag[ha, ]uru ssiti www.wasteservmalta.com u www.batterina.net jew il-pa;na tal-Facebook talWasteServ. Tistg[u tag[mlu kuntatt mal-kumpanija bl-email fuq schools.ws@wasteservma lta jew /emplu Freephone 80072200.


IN-NAZZJON Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

31

Fil-jiem li g[addew ]aru Malta uffi/jali g[olja tal-grupp finanzjarju Banif li ltaqg[u mal-og[la uffi/jali f'Malta tal-istess grupp finanzjarju

Uffi/jali g[olja tal-grupp finanzjarju Banif f’Malta

Fil-jiem li g[addew Teresa Roque dal Fabbro u Jorge Tomé, il-Vi/i President u lKap E]ekttiv ta’ Banif – SGPS, SA rispettivament, ]aru Banif Bank (Malta) plc g[all-ewwel darba minn mindu ng[ataw karigi ;odda fi [dan il-grupp finanzjarju Banif hekk kif im[abbra fit23 ta’ Marzu 2012. Il-Kumitat E]ekuttiv talBanif Bank (Malta) plc, immexxi minn Joaquim F. Silva Pinto, il-Kap E]ekuttiv tal-bank, iltaqa’ mal-uffi/jali g[olja fi [dan il-grupp fluffi/ini li l-bank g[andu filG]ira. Banif Bank (Malta) plc beda l-operat tieg[u f’Malta fl-2008. Dan il-pro;ett kien meqjus b[ala wie[ed ta’ importanza kbira g[all-grupp min[abba li kien l-ewwel bank li, bl-g[ajnuna ta’ investituri prominenti Maltin, ;ie mfassal mill-pedamenti.

Din is-sena ta[bat il-[ames sena mill-bidu tal-operat talBanif f’Malta u matul dan ilperjodu il-bank kiber b’ritmu mg[a;;el u llum qed jopera minn disa' ferg[at f’Malta u G[awdex u joffri firxi wiesg[a ta’ servizzi mmirati biex jaqdu l-b]onnijiet tal-klijenti personali kif ukoll ilkomunità tan-negozju. Tul din i]-]jara qasira, Roque dal Fabbro u Tomé ltaqg[u mal-Bord tadDiretturi ta' Banif Bank, malKumitat E]ekuttiv u malmanagement tal-bank biex jiddiskutu l-operat u l-pjanijiet li l-bank g[andu g[allfutur. Il-Vi/i President u lKap E]ekuttiv iltaqg[u wkoll mal-impjegati tal-bank li ja[dmu fl-uffi/ini u fil-ferg[at tal-bank u kellhom kliem ta’ tif[ir g[ax-xog[ol siewi li twettaq mit-tim kollu sabiex Banif Bank illum igawdi stima kbira fis-settur finanz-

jarju Malti. Saru wkoll sensiela ta’ laqg[at ma’ entitajiet prominenti fil-qasam finanzjarju lokali. Teresa Roque dal Fabbro hi bint Comendador Horácio da Silva Roque, il-fundatur talGrupp Banif. Hi ng[atat ilkariga ta’ Vi/i President talKunsill Amministrattiv ta’ Banif – SGPS, SA, u ilha tokkupa din il-kariga mill-15 ta’ April 2012. Teresa Roque dal Fabbro hi wkoll membru tal-bord ta’ numru ta’ kumpaniji fi [dan il-grupp. Qabel ma ng[aqad ma’ Banif – SGPS, SA b[ala Membru tal-Bord tadDiretturi u Kap E]ekuttiv, Jorge Tomé kien Membru talBord tad-Diretturi ta’ Caixa Geral de Depósitos f’Li]bona, il-Portugall. Tomé ;ie ma[tur ukoll membru tal-bord tadDiretturi ta’ Banif Bank (Malta) plc.


Il-{amis, 14 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

Dehra mill-isba[ ta’ Xatt l-G[assara, li jwassal g[at-Terminal tal-Passi;;ieri tal-Cruiseliners, wara li tlesta pro;ett ta’ bini mill-;did tat-triq matul dan ix-xatt fil-Marsa. Dan hu pro;ett ie[or li twettaq b’investiment qawwi mill-Gvern, u li la[[aq €7.5 miljun, biex tissa[[a[ l-infrastruttura tat-toroq arterjali u ting[ata dehra moderna anke lis-sistema tat-toroq f’pajji]na. (Ritratt> Michael Ellul)

L-abbu] fuq l-anzjani g[andu tifsira so/jali u morali L-abbu] fuq l-anzjani g[andu tifsira so/jali u morali. Jista’ jie[u diversi forom, b[all-abbu] fi]iku, psikolo;iku jew emozzjonali, sesswali jew finanzjarju u jista’ jkun ri]ultat ta’ abbandun intenzjonat jew mhux intenzjonat. L-G[aqda Dinjija tasSa[[a ssostni li stima ta’ abbu] kontra l-anzjani te]isti biss f’xi pajji]i ]viluppati u din tvarja minn 1% sa 10%. L-G[aqda Dinjija tas-Sa[[a tg[id ukoll li f’bosta partijiet tad-dinja l-abbu] fuq l-anzjani jsir ming[ajr wisq g[arfien u

rispons. L-anzjani huma wkoll vulnerabbli g[allabbu] min[abba defi/jenzi b[ad-dimensja, fra;ilità fi]ika, u dipendenza ;enerali fuq l-o[rajn. Informazzjoni lokali minn rapporti tal-pulizija turi li f’Malta l-abbu] fuq l-anzjani jvarja minn abbu] verbali, g[al telefonati anonimi, u vjolenza domestika kif ukoll ka]i ta’ abbu] f’ambjent residenzjali li jvarja minn abbu] finanzjarju sa dak fi]iku kif ukoll abbandun. Politika favur il-prevenzjoni tal-abbu] fuq l-anzjani fir-Residenza San

minn Mario Galea

Vin/enz de Paul u d-djar tal-anzjani fis-settur pubb-

media•link COMMUNICATIONS

liku, ilha te]isti g[al bosta snin. Din il-politika tippromwovi s-sigurtà tar-residenti u tinkora;;ixxi lilhom u lill-qraba tag[hom u lill-membri tal-istaff biex jirrappurtaw kull t[assib li jista’ jkollhom dwar ka] ta’ abbu] jew possibbilment ka] ta’ abbu] u tobbliga lid-direzzjoni biex tie[u lazzjoni li hemm b]onn b’mod immedjat permezz ta’ protokoll /ar u stabbilit biex ikun indirizzat dak itt[assib. Pass de/i]iv biex ikun mi;;ieled l-abbu] fuq l-anzjani ttie[ed mill-Gvern meta

waqqaf l-uffi//ju talKummissarju tal-Anzjani sabiex min ikollu b]onnu jista’ j/empillu fuq 2592 4304. Fl-okka]joni tal-Jum Dinji kontra l-Abbu] fuq lAnzjani li se jkun imfakkar g[ada, insejja[ lil dawk involuti fl-oqsma tas-sa[[a u so/jali biex ikomplu blisforzi tag[hom biex jidentifikaw l-abbu] kontra l-anzjani u jie[du azzjoni kontra din il-problema kif ukoll nistieden lis-so/jetà kollha biex telimina g[alkollox b’kura;; u determinazzjoni l-abbu] fuq l-anzjani.

2012_06_14  
2012_06_14  
Advertisement