Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,149

€0.55

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Aktar xog[ol u xog[ol a[jar b’pagi tajbin g[alik minn Rebecca Borg

Dawn l-a[[ar ;ranet kienu ;ranet impenjattivi g[al kul[add, b[alma kienu impenjattivi dawn l-a[[ar erba’ snin u nofs. Pajji]na g[adu g[addej minn sitwazzjonijiet li mhumiex fa/li u ta’ sfidi. Dan g[aliex pajji]na mhux maqtug[ f’bozza g[alih millbqija tad-dinja, i]da jista’ jintlaqat b’impatt mis-swieq barrani. Minkejja dan, bilvot /ar u kategoriku li ttie[ed il-;img[a li g[addiet filParlament, il-Gvern se jkompli ja[dem biex jo[loq aktar xog[ol u xog[ol a[jar u b’pagi tajbin g[alik billi jkompli ji;bed il-fabbriki lejn pajji]na biex b’hekk pajji]na jibqa’ kompetittiv. B’hekk ikun hawn aktar flus fil-bwiet tal-Maltin biex jg[ixu a[jar g[ax quddiema g[andna ;ejjieni sabi[ u ta’ su//ess g[alik.

Hekk sostna l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi waqt intervista li xxandret fuq Radio101 ilbiera[ filg[odu mmexxija minn Antoine Borg. Lawrence Gonzi qal li ma’ dawn l-isfidi hemm il-mozzjonijiet mressqin millOppo]izzjoni u fisser kif filjiem li ;ejjin jonqos mozzjoni o[ra, dik tarRappre]entant Permanenti ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea Richard Cachia Cachia, li fi kliem il-Prim Ministru stess, hi mozzjoni o[ra skandalu]a fejn jo[ro; bi/-/ar l-opportuni]mu sfa//at tal-Malta Labour Party fl-ag[ar tieg[u. I]-]mien li ;ej, kompla jg[id Lawrence Gonzi se jkun qed ikompli jikxef lipokresija u l-kruha talistrate;ija tal-Oppo]izzjoni.

g[al pa;na 5

F’San :wann, il-biera[ il-Ministru g[ar-ri]orsi u l-Affarijiet Rurali George Pullicino inawgura mas;ar ta]-}ebbu;. Dan ikompli ji]died ma’ lista’ ta’ pro;etti ta’ spazji miftu[a li l-Gvern wettaq b’risq il-familji Maltin (Ritratt> DOI)

Ener;ija

Euro 2012

L-Interconnector u smart meters huma e]empju g[al pajji]i o[rajn

I/-Champions tad-Dinja Spanja bdew jiddefendu t-titlu Ewropew bi draw 1-1 kontra l-Italja

Ara pa;na 3

Ara pa;ni 13-18


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

Muscat ikompli jedha f’log[ob parti;jan u diskors ming[ajr sustanza

}ag[]ug[ je[lisha [afif f’in/ident fil-Munxar Fis-sig[at bikrin talbiera[ filg[odu, g[all-[abta tas-siegha u g[axra, ]ag[]ug[ ta’ g[oxrin sena minn G[ajnsielem tilef ilkontroll tal-vettura tieg[u tat-tip Toyota Starlet fi Triq Ras il-Bajjada, ilMunxar f’G[awdex bilka;un li kien involut f’in/ident.

Fuq il-post issej[et ambulanza li [adet li]-]ag[]ug[ l-Isptar :enerali ta’ G[awdex fejn kien /ertifikat li kien qieg[ed isofri minn ;rie[i ta’ natura gravi i]da ma’ kienx jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-pulizija g[adha g[addejja bl-investigazzjonijiet fuq dan il-ka].

Niket Niket

B’niket in[abbru l-mewt ta’ (ex AFM) minn B’Kara li ng[aqad mal-Mulej fl-10 ta’ :unju fl-Isptar Mater Dei, fl-età ta’ 76 sena. Gawdewh tul [ajtu lill-martu Mary neè Sciberras, lilluliedu Lourdes u ]ew;ha l-Ministru George Pullicino, Charles u martu Sandra, Elizabeth u ]ew;ha Gordon Pisani, in-neputijiet Mattea, Juanita u Krista Andrea, [utu, [ut ilmara u l-familji tag[hom, qraba u hbieb. Il-funeral se jsir nhar it-Tlieta 12 ta’ :unju u jitlaq millIsptar Mater Dei fis-1.30 p.m. ghall-Knisja Parrokkjali ta’ Sta. Maria (Knisja l-Qadima), B’Kara fejn issir quddiesa praesente cadavere. Wara ssir id-difna fil-qabar tal-familja fic-Cimiterju ta’ San Nikola, il-Qrendi. Ag[tih O Mulej, il-mistrie[ ta’ dejjem. Mario Galea

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP> ftit imsa[[ab li jsir xemxi VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif mill-Punent BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 29˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.6 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.45 u tin]el fit-20.18

Minflok jehda f’diskors vojt u parti;jan, ikun a[jar g[allfamilji u l-[addiema Maltin li Muscat jibda jkun kredibbli u minflok jara l-[in kollu kif se jo[loq l-instabbiltà jibda j;ib rispett lejn il-[addiema u lfamilji billi jo[ro; bi proposti serji u konkreti dwar l-oqsma li huma ta’ prijorità, ji;ifieri x-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Fi stqarrija b’riferenza g[all-kollegament li g[amel fuq l-istazzjon laburista One Radio lbiera[ filg[odu, ilPartit Nazzjonalista qal li fla[[ar erba’ snin, il-poplu u lGvern flimkien, ming[ajr issehem tal-Oppo]izzjoni li kien mo[[a l-[in kollu kif se tfixkel, pajji]na [oloq ixxog[ol, u xog[ol b’pagi tajbin. F’erba’ snin, in[olqu 20,000 impjieg ;did, ;ew salvati 5,000 post tax-xog[ol u

Malta g[andha fost l-anqas rati ta’ qg[ad mill-pajji]i kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista spjega kif dan ma se[[x b’kumbinazzjoni, i]da grazzi g[allpolitika g[aqlija li mexa biha l-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, u l-b]ulija talpoplu Malti. I/-/irkustanzi ekonomi/i u finanzjarji internazzjonali g[adhom diffi/li u Malta esposta g[al dan kollu. IlPartit Nazzjonalista qal li kif il-pajji] reba[ l-isfidi matul dawn l-erba’ snin, hekk se jkompli jsir g[aliex Malta g[andha ;ejjieni sabi[ quddiema. Il-Partit Nazzjonalista qal li hi [asra li Muscat qed jibqa’ jkun opportunist u jibqa’ jinsisti li ja[li [in prezzju] f’attentat wie[ed wara l-ie[or, xejn anqas minn sitt attentati

f’anqas minn erba’ snin, biex jipprova jo[loq instabbiltà filpajji]. Hekk g[amel bil-mozzjoni dwar Carm Mifsud Bonnici, u hekk qed ikompli jag[mel bil-mozzjoni dwar irRappre]entant Permanenti ta’ Malta g[all-Unjoni Ewropea Richard Cachia Caruana. Il-Partit Nazzjonalista spjega kif din hi politika opportunistika li tag[mel [sara lill[addiema u l-familja. Sa[ansitra, nies qrib il-Malta Labour Party qed jg[idu dan lil Muscat, i]da Muscat qed jibqa’ jwebbes rasu, jisma’ biss mill-estremisti li dawwar lilu nnifsu bihom, jag[laq g[ajnejh u jsodd widnejh g[all-aspirazzjonijiet u l-prijoritajiet tal-poplu, u ggranfat ma’ log[ob parti;jan. Il-Partit Nazzjonalista temm l-istqarrija jg[id li Muscat jinteressah biss minnu nnifsu.

}ball fl-ittri b’informazzjoni dwar il-pensjonijiet Id-Dipartiment tas-Sigurtà So/jali qal li kien hemm ]ball fl-ittri b’informazzjoni li ntbag[tu ri/entament lillpensjonanti dwar il-pagamenti tal-pensjoni. Dawn l-ittri, li jo[or;u kull sitt xhur, ikun fihom dettalji dwar il-pagamenti li l-pensjonanti jkunu r/evew fis-sitt xhur ta’ qabel, kif ukoll stima ta’ kemm se jkunu l-pagamenti tal-pensjoni fis-sitt xhur li jmiss. Fl-ittri li [ar;u dan ix-

xahar kien hemm ]ball b’tali mod li [ar;u dettalji dwar il-pensjoni dovuta f’Di/embru ta’ din is-sena. Normalment, peress li dan il-pagament ikun qed jit[allas bil-quddiem, ikun irid ji;i inklu] mal-pagament tal-pensjonijiet g[assena d-die[la. Dan ifisser li r-riferenza li qed issir fl-ittra dwar ittaxxa hi ]baljata u g[andha ti;i injorata. Id - Dipartiment qal li se

jkun qed jikkomunika indi vidwalment mal - pensjo nanti kollha biex jag[tihom l - informazzjoni korretta . Filwaqt li sku]a ru[u g[all-inkonvenjent, idDipartiment qal li wie[ed jista’ jikseb ukoll iktar informazzjoni mill-Uffi//ji Distrettwali tad-Dipartiment tas-Sigurtà So/jali jew billi j/empel fuq il-linja SPIC 159 jew lill-Customer Call Centre fuq 25903000.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena IT-TNEJN L-og[la 29˚C L-inqas 19˚C

IT-TLIETA L-og[la 29˚C L-inqas 19˚C

L-ERBG{A L-og[la 29˚C L-inqas 19˚C

IL-{AMIS L-og[la 29˚C L-inqas 19˚C

IL-:IMG{A L-og[la 28˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

10

10

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 27˚C xemxi, Al;eri 27˚C xemxi, Amsterdam 18˚C imsa[[ab, Ateni 32˚C xemxi, Lisbona 21˚C ftit imsa[[ab, Berlin 20˚C xemxi, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Dublin 15˚C imsa[[ab, Kopen[agen 15˚C imsa[[ab, Frankfurt 19˚C imsa[[ab, Milan 22˚C xemxi, Istanbul 27˚C xemxi, Londra 17˚C ftit imsa[[ab, Madrid 27˚C ftit imsa[[ab, Moska 18˚C imsa[[ab, Pari;i 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 25˚C ftit imsa[[ab, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 30˚C xemxi, Tripli 33˚C xemxi, Tune] 30˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 19˚C imsa[[ab, Zurich 16˚C ftit imsa[[ab, Munich 15˚C imsa[[ab, Stokkolma 17˚C imsa[[ab, St. Petruburgu 20˚C ftit imsa[[ab.

{

mistax il-ra;el mi]-}ejtun tressqu quddiem il-Qorti tal-Ma;istrati fejn ;ew mixlija b’diversi reati konnessi ma’ atti li se[[ew fil-jiem tal-votazzjoni. Il-persuni kollha kienu mag[rufin sewwa g[as-sehem tag[hom f’diversi attivitajiet ta’ vjolenza mill-partitarji So/jalisti b’[amsa minnhom ikunu involuti prattikament fir-reati kollha indikati fl-akku]a. Il-partitarji So/jalisti kienu mixlija b’atti vjolenti u intimidazzjoni kontra votanti waqt li dawn kienu qed jistennew biex jivvutaw. F’laqg[a mal-[addiema tal-Garaxx talGvern, Michael Falzon, il-Ministru g[allI]vilupp tal-Infrastruttura qal li trid tinqata’ lmentalità li l-ordnijiet u d-de/i]jonijiet jittie[du mill-Ministru. Jin[tie; li fejn ikun hemm b]onn li de/i]joni tittie[ed minn foreman jew minn [addiem, din tittie[ed minnhom ming[ajr ma jkun hemm g[alfejn jid[ol il-Ministru. Hu tkellem dwar il-[tie;a li l-[addiema jibqg[u solidali ma’ xulxin tkun xi tkun ilfehma politika tag[hom.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

Lokali 3

L-Interconnector u smart meters huma e]empju g[al pajji]i o[rajn minn Charles Muscat

Mir-rapport finali tal-konferenza ta’ Eurelectric li saret f’Malta matul din il;img[a EU Islands: Towards a Sustainable Energy Future, jirri]ulta li l-pro;ett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija biex Malta ting[aqad mal-grid Ewropew tal-ener;ija kif ukoll ilpro;ett tal-istallazzjoni ta’ smart meters fir-residenzi kollha f’Malta u f’G[awdex huma e]empji g[al pajji]i o[rajn. Fir-rapport ta’ Eurelectric intqal li dawn il-pro;etti g[andhom jitqisu b[ala case studies. Il-Euroelectric hi lasso/jazzjoni Ewropea li tirrappre]enta l-interess talindustrija elettrika u tinkludi rappre]entanza minn 33 pajji] differenti. Mir-rapport ta’ Eurelectric jo[ro; ukoll li d-diesel jew il-heavy fuel oil huma l-aktar ]ew; sorsi li jintu]aw g[all;enerazzjoni tal-elettriku fi g]ejjer ]g[ar. Dan min[abba l-fa/ilità li biha jista’ jinxtara ]ejt fi kwantitajiet ]g[ar u g[al ra;unijiet o[rajn. I]da min[abba l-prezzijiet ta]-]ejt u min[abba aspetti ambjentali, [afna g]ejjer ]g[ar issa qed jag[]lu li ju]aw aktar il-lower fuel oil. Il-gas oil qed jing[ata importanza sekondarja min[abba li dan is-sors ta’ ener;iija hu iktar g[oli. Dwar il-pro;ett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija, ir-rapport ta’ Eurelectric qal li l-Enemalta tat il-kuntratt g[al dan ilpro;ett ta’ HVAC Interconnector li kapa/i jipprovdi b’mod kontinwu 200 MW f’kundizzjonijiet ambjentali spe/ifi/i. Il-[sieb hu li l-interconnector jibda jit[addem qabel la[[ar tas-sena d-die[la u lkuntratt jinkludi l-bini ta’ 230kV substation fil-

Mag[tab u l-apparat me[tie; biex jing[aqad mas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ 132 kV f’Malta. Il-valur tal-kuntratt ila[[aq €187 miljun u fost ir-ra;unijiet ewlenin g[al dan ilpro;ett hemm is-sigurtà filproduzzjoni, il-vanta;; li Malta tkun mag[quda ma’ sistema akbar ta’ ener;ija u jista’ jservi wkoll g[al pro;ett tal-wind farm filba[ar. Ir-rapport finali ta’ Eurelectric ifa[[ar ukoll ilpro;ett ta’ smart meters fejn l-Enemalta di;a’ lestiet ilpro;ett-pilota tal-istallazzjoni ta’ 5,000 smart meter fid-djar u s’issa twa[[lu b’kollox 140,000 smart meter. Hu mistenni li salbidu tas-sena d-die[la jkunu twa[[lu 260,000 smart meter u b’hekk ikunu nbidlu lmeters kollha tal-elettriku f’Malta b’investiment ta’ 20 miljun ewro. Dan l-i]vilupp kien akkumpanjat b’sistema ;dida ta’ kontijiet li se tkun tg[odd ukoll g[al kontijiet tal-ilma billi qed jitwa[[lu wkoll smart meters g[all-ilma li jkunu lesti matul is-sena ddie[la. B’hekk Malta se tkun fost l-ewwel pajji]i li jkollhom id-djar kollha bis-sistema ta’ smart meter g[all-elettriku u g[all-ilma kif ukoll fost lewwel pajji]i fejn il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma huma ba]ati fuq qari awtomatiku minn dawn il-meters. Min[abba li 50 fil-mija tal-ilma tax-xorb ji;i millba[ar bis-sistema tar-reverse osmosis, dan ifisser spi]a sinifikanti ta’ ener;ija biex jit[addmu l-impjanti tarreverse osmosis. B’hekk lu]u ta’ smart meters u s-sistema ta’ kontijiet awtomatika jwasslu biex il-konsumatur ikun jista’ jimmani;;ja a[jar il-konsum tal-ener;ija.

Il-Ministru George Pullicino jinawgura l-mas;ar ta]-]ebbu;, li u spazju ie[or g[all-familji Maltin

Inawgurat mas;ar ta]-]ebbu; f’San :wann B’kollox se jit[awlu mat-350 si;ra ta]-]ebbu; F’atmosfera ferri[ija, bilkant mill-kor tal-iskola Primarja ta’ San :wann filKulle;; Santa Klara u bissehem tal-Iscouts ta’ San :wann, kien inawgurat tisbi[ ta’ zona u mas;ar ta]]ebbu; f’San :wann. Linawgurazzjoni saret millMinistru tar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali George Pullicino. Pre]enti kien hemm ilKappillan ta’ San :wann Effie Mallia, is-Sindku u membri tal-Kunsill Lokali ta’ San :wann. Dan il-pro;ett hu parti mill-politika tal-Gvern favur il-familji tag[na, sa[aq Gaetano Vella li hu uffi/jal tal-informazzjoni fi [dan ilMinisteru. Hu fisser kif ilgvern hu impenjat li jkompli

jsebba[ il-lokalitajiet tag[na. Il-Ministru George Pullicino qal kif din iz-zona ;iet imsemmija g[all-ewwel kappillan tal-parro//a Patri Leopoldo Tabone. Hu fa[[ar il-[idma ta’ dan il-bniedem li ddistingwa ru[u fost lo[rajn u li bena r-ra[al ta’ San :wann u waqqaf komunità b’sa[[itha. Patri Krispin Tabone, [u Patri Leopoldo Tabone tkellem man-NAZZJON dwar il-[idma ta’ [uh. Hu semma l-memorji ta’ [uh u fuq kollox l-im[abba li [uh kellu g[all-knisja u g[ar-residenti ta’ San :wann. Il-Ministru semma kif dan it-tisbi[ sar fuq kobor ta’ madwar 3,000 metru kwadru fuq art li kienet abbandunata u fuq tul ta’ 540 metru. Dan

Is-sena l-o[ra ipprodu/ejna 27 tunnellata ta’ ]ejt ta]-]ebbu;a ix-xog[ol sar b’investiment ta’ €50,000. B’’kollox se jit[awlu mat350 si;ra ta]-]ebbu;, li minnhom 135 huma tar-residenti. Dawn is-si;ar se ji]diedu mal-madwar talknisja parrokkjali, fejn se jkun hemm mal-1,000 tomna raba’ li fihom si;ar ta]]ebbu;. F’pajji]na sostna lMinistru, is-sena l-o[ra ipprodu/ejna 27 tunnellata ta’ ]ejt ta]-]ebbu;a.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

4 Lokali

Malta tressaq l-a[[ar influss tal-immigrazzjoni irregolari fl-UE Appell biex l-UE u l-Libja ja[dmu flimkien fuq l-immani;;jar tal-fruntieri Fuq talba ta’ Malta permezz ta’ Chris Said, ilMinistru tal-Gustizzja, idDjalogu u l-Familja, fillaqg[a tal-Kunsill talMinistri tal-:ustizzja u lIntern kienet diskussa lkwistjoni tal-a[[ar influss ta’ immigranti irregolari u ta’ nies li jfittxu l-a]il li waslu f’Malta. Il-Ministru Chris Said sa[aq dwar il-b]onn tas-solidarjetà bejn il-pajji]i tal-UE u appellalhom biex i]idu lisforzi tag[hom [alli titnaqqas il-pressjoni fuq Malta min[abba l-influss tal-immigrazzjoni irregolari. Chris Said appella biex l-UE u l-Libja ja[dmu flimkien fuq l-immani;;jar tal-frun-

tieri. Il-Kummissajoni Ewropea talbet lill-pajji]i membri biex jg[inu aktar permezz ta’ fondi g[al [arsien internazzjonali u assigurat lil Malta li se ta[dem malawtoritajiet Maltin biex ikun hemm pakkett ta’ g[ajnuna. Il-Ministri qablu dwar ittwaqqif ta’ mekkani]mu li jevalwa u jimmonitorja lapplikazzjonijiet tal-aquis ta’ Schengen kif ukoll dwar proposti dwar ri-introduzzjoni tal-kontrolli interni talfruntieri f’/irkustanzi e//ezzjonali. Huma iddiskutew ukoll proposta biex ikun hemm Direttiva dwar id-dritt ta’ a//ess g[al avukat.

B]onn tas-solidarjetà bejn il-pajji]i tal-UE

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u martu Kate jiltaqg[u ma’ dawk pre]enti g[all-inawgurazzjoni ta’ Pjazza Mattia Preti

Inawgurata mill-;did Pjazza Mattia Preti fil-Belt Din hi inizjattiva o[ra favur ir-residenti, favur it-tfal tag[hom, favur il-familji u lanzjani. Hu investiment filkwalità tal-[ajja u fl-ambjent ta’ madwarna. Kliem il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt l-inawgurazzjoni taddehra ;dida tal-pjazza flin[awi mag[rufa b[ala lMandra;; fil-Belt. Din il-Pjazza, fil-qalba ta’ zona residenzjali, toffri spazju miftu[ modern, li jixraq lir-residenti. Il-Gvern permezz talKunsilli Lokali kif ukoll permezz tal-Awtorità tad-Djar qieg[ed jinvesti f’numru ta’ lokalitajiet biex inkomplu ntejbu z-zoni residenzjali. Din il-Pjazza hi biss wie[ed

minn 35 pro;ett li qed isiru bejn il-Kunsilli Lokali flimkien mal-Awtorità tadDjar fuq medda ta’ tliet snin, kompla jg[id il-Prim Ministru. Lawrence Gonzi qal li din hi inizjattiva o[ra f’katina s[i[a ta’ pro;etti mifruxa madwar il-Belt Valletta kollha. Il-Prim Ministru spjega li b[alissa fil-Belt g[addejjin numru ta’ pro;etti o[ra li se jkomplu jbiddlu d-dehra talkapitali. Il-pro;ett tad-da[la tal-Belt g[addej b’pass mg[a;;el fejn issa qed tinkesa fa//ata wa[da tal-Parlament il-;did bil-;ebel tal-qawwi u dan qieg[ed jo[ro; il-;miel u d-

dettall ta’ dan il-pro;ett. It-teatru wkoll qieg[ed jie[u l-forma u la jkun lest se jkun qieg[ed ipo;;i lill-Belt Valletta fuq il-mappa internazzjonali tal-arkitettura u tal-kultura. Ix-xog[ol fuq il-lift li jg[aqqad il-Belt max-xatt ukoll g[addej gmielu. Ftit ’il bog[od minn din ilpjazza jispikka aktar minn qatt qabel il-;miel tas-swar li jdawru lill-Belt fejn g[addej pro;ett ta’ restawr tas-swar. Barra minn hekk, fix-xhur li ;ejjin se nkunu qed ninawguraw /entru interattiv dwar ilfortifikazzjonijiet. Pre]enti g[all-inawgurazzjoni kien hemm ukoll isSindku tal-Belt Alexei Dingli.

Wirja Agrarja fis-Si;;iewi ti;bed l-interess ta’ bosta familji Minn ]wiemel, sa karozzi, minn makkinarju marbut malbidwi tradizzjonali g[al makkinarji modern talagrikultura, minn bejjieg[a tal-[axix g[al esebizzjoni dwar il-prodotti agrikoli. Kienet din l-atmosfera talWirja Agrarja li saret fil-pjazza tas-Si;;iewi bejn is-Sibt u l-{add u li kellha l-attendenza ta’ bosta familji. Wirja Agrarja li kienet organizzata mill-Kunsill Lokali tasSi;;iewi. Il-{add filg[odu kienu

bosta id-dilletanti ta]-]wiemel li marru sas-Si;;iewi g[attberik tal-annimali. O[rajn esibew karozzi tal-kolezzjoni filwaqt li f’nofs il-pjazza spikkat magna li kienet tintu]a mill-bdiewa biex jippro/essaw it-tiben. G[at-tfal, apparti rkejjen ta’ log[ob, spikkat wirja b’numru ta’ annimali. I]da fuq kollox spikkat il-wirja bi prodotti agrikoli tipi/i tal-bdiewa tallokal. Il-Wirja Agrarja kienet m]ewqa wkoll b’ikel tipiku

Malti, kompetizzjoni tal-inbid li ;ibdet l-interess ta’ bosta nies u diversi prodotti talg[asel. Fl-istess waqt b[ala parti mill-attivitajiet fl-Uffi//ju talKunsill Lokali tas-Si;;iewi itellg[at wirja b’diversi xog[lijiet ta’ pittura artistika u xog[ol tal-fjuri u ganutell. Il-Wirja Agrarja organizzata mill-Kunsill Lokali tasSi;;iewi rat ukoll ilparte/ipazzjoni ta’ diversi g[aqdiet tal-lokal fosthom diversi g[aqdiet ta]-]g[a]ag[.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

Lokali 5

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt l-intervista fuq Radio 101 flimkien ma’ Antoine Borg (Ritratt> Trevor Sollars)

Muscat jinteressah biss li jsir l-i]g[ar Prim Ministru li qatt kellha Malta minn pa;na 1

Dan g[aliex il-Malta Labour Party ma jimpurtahiex millprioritajiet tieg[ek g[ax Joseph Muscat jinsteressah biss li jsir l-i]g[ar Prim Ministru li qatt kellha Malta g[ax jinteressah minnu nnifsu. Dan il-partit jibqa’ l-istess partit tas-snin passati fejn ilPulizija ntefg[u mal-kriminali u kienu j]ommu ma’ min jispara fuq in-Nazzjonalisti b[al ma ;ara f’Tal-Barrani. Ta[t ilMalta Labour Party saru delitti fid-Depot tal-Pulizija fosthom il-qtil ta’ Nardu Debono. Kien hemm ukoll il-frame-up ta’ Pietru Pawl Busuttil u anke lqtil ta’ Raymond Caruana. B’kuntrast ma’ dan kollu, ilPartit Nazzjonalista jinsab fuq in-na[a tas-sewwa u jikkundanna l-abbu]i li jsiru g[aliex jirrispetta l-etika morali. Kull riforma u de/i]jonijiet li [a pajji]na kien kontrihom ilMalta Labour Party. Fost dawn hemm tat-Tarzna, ittrasport pubbliku u anke dawk fil-qasam so/jali. Matul l-intervista, il-Prim Ministru semma wkoll kif fla[[ar erba’ snin in[olqu 20,000 post tax-xog[ol ;did u dan mhux biss, g[ax permezz tal-flus mit-taxxi kienu salvati 5,000 impjieg. Dan b’kuntrast ma’ dak li ;ara f’pajji]i o[ra fejn g[alqu l-fabbriki u n-nies [ar;u jirre;istraw g[axxog[ol. Hu semma kif Spanja g[andha 22% tan-nies mhux

impjegati meta f’Malta r-rata qieg[da 5.7%. Barra minhekk, il-Prim Ministru semma wkoll kif il[addiema ta’ pajji]na huma linqas [addiema li j[allsu taxxi mill-pagi tag[hom mill-pajji]i kollha tal-Unjoni Ewropea, u li l-paga minima telg[at b’elf ewro fis-sena. F’dan ir-rigward, il-Prim Ministru qal li lgaranzija tal-Labour hi li t[addan il-kun/ett ta’ cheap labour, u fi kliem Lawrence Gonzi stess, din hi konferma li l-Malta Labour Party g[adu lMLP tal-antik li a[na mdorrijin bih, ji;ifieri dak il-Partit li jag[]el g[a]liet []iena, li flok jinkora;ixxi t-talent u l-professjonalità, jinkora;;ixxi lmedjokrità. Fil-ftit xhur li g[amel fil-Gvern, il-Labour, peress li ne[[a l-VAT, g[amel 33 taxxa, fosthom da[[al isCET li [add ma seta’ jifhimha, u biddel l-istipendji f’self. Gvern Laburista waqa’ mhux min[abba inkwiet intern i]da g[ax kien gvern inkompetenti. Lawrence Gonzi rrifera wkoll g[all-a[bar li [ar;et fla[[ar jiem dwar il-Prodott Gross Domestiku, fejn f’termini reali, jidher li mqabbla ma’ xhur o[ra, l-ekonomija tag[na /kienet flok kibret min[abba limpatt minn swieq barranin. Hawnhekk Lawrence Gonzi rrifera g[al kif l-Oppo]izzjoni ma tafx li hawn ekonomiji o[ra akbar li qed jikkollossaw.

Qal ukoll li l-Malta Labour Party ikompli jipprova jaqta’ qalb in-nies u jog[rok idejh meta to[ro; a[bar [a]ina, u a[bar tajba ja[biha. Dan ikompli juri kemm lOppo]izzjoni m’g[andhiex fidu/ja fik i]da trid tiggranfa mal-poter g[ax g[andha kilba kbira g[alih. Il-Prim Ministru fisser kif l-ekonomija tag[na hi differenti minn o[rajn u li fix-xhur li ;ejjin, permezz tatturi]mu se naraw kif pajji]na se jimxi ‘l quddiem. Apparti minn hekk, l-esportazzjoni g[adha miexja b’ritmu tajjeb ukoll. Il-qasam tas-servizzi finanzjarji kompla jikber f’pajji]na bil-fatti b[al m’hu s-settur ;did tal-avjazzjoni, g[andna fabbriki tal-farma/ewtika li ma]-]mien komplew i]idu lammont tal-impjegati u kibru u jew ;ew esti]i fabbriki o[ra. Dan kollu sar f’pajji]na meta pajji]i o[ra ma rnexxilhomx. Fil-qasam tas-sa[[a, ilgvern jonfoq miljun ewro kuljum. Dan apparti milli ]diedu l-operazzjonijiet flIsptar Mater Dei biex b’hekk is-sena li g[addiet saru 43,000 operazzjoni, hemm ukoll ilpro;ett fi/-?entru talOnkolo;ija, u 76,000 persuna ji;bru l-medi/ini b’xejn millIspi]erja tal-G[a]la Tieg[ek. Dan kollu hu jsir g[ax ilgvern ma jonfoqx il-flus fuq larmamenti i]da g[aliex jonfoq bi//a sew mill-ba;it g[al

In[olqu 20,000 post tax-xog[ol ;did u hekk se jkompli jsir g[ax quddiemna g[andna ;ejjieni sabi[ u ta’ su//ess sa[[et il-poplu Malti. Il-Gvern qed jag[mel passi kbar ukoll fil-qasam taddi]abbiltà, kemm fi]ika u anke intelletwali bl-g[ajnuna tal-LSA’s li jiswew miljuni ta’ ewro. Meta mqabbel ma’ 20 sena ilu fejn tfal b’di]abbiltà kienu jintbag[tu fi skejjel spe/jali imwarrbin mill-bqija tas-so/jetà, pajji]na llum il-;urnata g[amel trasformazzjoni kbira, tant hu hekk li dawn qed jir/ievu edukazzjoni integrata ma’ tfal ming[ajr di]abbiltà. L-ambizzjoni tibqa’ li persuni b’di]abbiltà jkollhom assistent personali, ambizzjoni li b[alissa hemm pro;etti pilota g[addejjin fuqhom. S’issa, ]ied jg[id il-Prim Ministru f’Malta hawn 900 persuna b’di]abbiltà b’impjieg fulltime u 200 o[ra b’impjieg part-time. B’hekk, dawn ilpersuni ma jkunux jiddependu biss fuq il-penzjoni ta’ di]abbiltà, i]da jaqilg[u lpaga tag[hom ukoll. Dwar l-edukazzjoni, Lawrence Gonzi qal li mill-20 punt fi ]mien il-Labour pajji]na mexa g[al 20,000 student li jiggradwaw millMCAST u l-Università. Il-

Gvern se jkompli jinvesti fi skejjel ahjar, l-a[jar g[alliema u edukazzjoni biex ikollhom ir-riedni f’idejhom g[all-futur tag[hom. B’hekk, minn dawn l-istituzzjonijiet jiggradwaw 4,000 ru[ kull sena. Hawnhekk semma wkoll il[idma li qed issir f’dan ilkamp b’mod partikulari g[arriforma fl-edukazzjoni li se tkun qed t[alli l-istudenti jimir[u l-kapa/itajiet tag[hom. Aspett ie[or importanti li semma l-Prim Ministru kien il-kuntatt dirett mal-persuni b’mod partikulari permezz ta’ mychoice.pn, fejn elenka li dan il-mezz se jkompli jissa[[a[ fil-{dud li ;ejjin fejn id-djalogi tal-{dud li ;ejjin se jsiru mid-Dar ?entrali biex id-diskussjoni tkun miftu[a kemm b’mod fi]iku ma’ dawk li jmorru fidDar ?entrali u anke bil-mezz ta’ mychopice.pn. B’dan kollu, il-Partit Nazzjonalista jibqa’ j[addan il-valuri tieg[u tal-parrini tad-djalogi f’pajji]na, anke meta kien hemm min prova jag[millu sarima ma’ [alqu. Dan se jkompli jissa[[a[ bit-teknolo;ija moderna.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

}ew; persuni arrestati wara sejbiet ta’ droga Il-Pulizija qed i]]omm ta[t arrest ]ew; persuni, wara sejba ta’ droga. Matul il-;urnata tas-Sibt, il-Pulizija g[amlet raid fuq persuna ta’ 42 sena mill-Belt Valletta. F’dan ir-rejd il-Pulizija arrestat lil dan ir-ra;el, wara li nstab li kien qieg[ed i;orr ammont ta’ droga eroina suspettata li kienet destinata biex ti;i traffikata.

F’raid ie[or li g[amlet ilPulizija g[all-[abta tassag[tejn tal-{add filg[odu, f’[anut fi Triq Testaferrata, il-G]ira, ;uvni ta` 21 sena, residenti l-Birgu, li dak il[in kien qieg[ed imexxi l[anut kien arrestat wara li fil-[anut instabet sustanza suspettata kokaina. Id-droga kienet lesta biex ti;i traffikata . L-ist[arri; talPulizija g[adu g[addej.

Servizz ;did ie[or mi/-?entru ?iviku tal-Kunsill Lokali tal-G[arb Id-Dipartiment tas-Sigurtà So/jali, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-G[arb, se jibda jag[ti servizz ta’ customer care mi/-?entru ?iviku il-;did tal-Kunsill Lokali talG[arb. Dan t[abbar millMinistru tal-:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u lFamilja Chris Said. Dan is-servizz se jkompli jkabbar il-firxa ta’ servizzi li d-Dipartiment digà qed jag[ti minn numru ta’ Kunsilli Lokali f’Malta u G[awdex. Is-servizz mog[ti mill-Kunsill tal-G[arb u lKunsill Lokali tax-Xaghra se jkun l-ewwel wie[ed tax-

xorta tieg[u fil-gzira Ghawdxija. Bis-sa[[a ta’ dan is-servizz, residenti tal-Punent tal-G]ira G[awdxija se jkunu jistg[u japplikaw g[al kwalunkwe benefi//ju tas-sigurtà so/jali, kwalunkwe tibdil ta’ /irkustanzi, i;eddu l-karta r-ro]a, jissottomettu /ertifikat talmard kif ukoll jag[mlu kwalunkwe talba g[all-informazzjoni dwar sigurtà so/jali. Il-Kunsill Lokali tal-G[arb alloka uffi//ju apposta biex ikun jista’ jintu]a’ g[al dan is-servizz. Dan is-servizz se jibda jing[ata kull nhar ta’ {amis bejn it-8 a.m u 12 p.m.

G[annejja jie[du sehem fl-G[anaFest li kien organizzat fi tmiem il-;img[a (Ritratt> Adrian Camilleri)

Jasal fi tmiemu G[anafest 2012 Il-:onna tal-Argotti filFurjana, g[al [ames sena konsekuttiva fet[u l-bibien tag[hom, biex jilqg[u fihom il-Festival Nazzjonali ta’ Mu]ika Tradizzjonali millMediterran, l-G[anaFest. LGhanaFest ta’ din is-sena kien mifrux fuq erbat iljieli, lewwel wie[ed kien organizzat fil-:onna ta’ Villa Rundle, fir-Rabat, G[awdex is-Sibt li g[adda u t-tlieta l-o[ra qed isiru l-Argotti fit-tmien din il;img[a. Eperjenza unika ta’ g[ana Malti u daqq tal-kitarri tradizzjonali m[allta ma’ mu]ika tradizzjonali mill-Marokk, mill-Grecja u minn Spanja, hu dak li qed joffri l-Festival talGhanafest 2012. L-G[anafest offra sensiela ta’ kun/erti b’mu]ika tradizzjonali millMediterran li qed ikun mifrux

fuq tliet iljieli fil-:onna talArgotti. G[alih [adu sehem madwar [amsin g[annej u g[oxrin kitarrist. Minbarra lmu]ika folk qed jie[du sehem ukoll kantanti u gruppi Maltin, li bil-mu]ika tag[hom jirriflettu l-identità lokali. F’din il-kategorija minn Malta se jie[du sehem ilGrupp ‘Nis;a Progect’ b’ta[lita ta’ mu]ika G[arbija, Flamenco, Jazz u strumenti Maltin u l-grupp ;did ta’ Andrew Alamango, Hamam, b’mu]i/isti minn Malta, lItalja u t-Turkija. Din is-sena l-G[anaFest qed jinkludi wkoll banda Maltija bi programm ta’ mar/i briju]i talfesta g[ax dawn jag[mlu parti importanti mill-identità talmu]ika Maltija. Ta’ kull sena l-G[anaFest jistieden tliet gruppi mill-

Mediterran, tliet kulturi li jins;u tajjeb mal-kultura Maltija. Din is-sena qed ji;u rappre]entati l-Marokk, bilvjolinist minn Tangier, Jamal Oussini, il-Gre/ja bid-duo Greekadelia u Spanja bilgrupp minn Madrid, Zoobazar. Il-programm inkluda wkoll ta[ditiet dwar il-mu]ika u listrumenti tradizzjonali kif ukoll taqsima spe/jali g[attfal. F’din l-attività divertenti g[all-familja kollha, ma naqasx l-akkumpanjament talikel Malti. Ittellg[at ukoll wirja ta’ arti;janat lokali flambjent naturali tal-:onna tal-Argotti. G[anafest qed jittellg[a blg[ajnuna tal-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti u lMinisteru g[at-Turi]mu, ilKultura u l-Ambjent.

Maltin jing[ataw boro] ta’ studju ta’ presti;ju mill-:ermanja Erba’ Maltin reb[u scholarship mill-Akkademja ta’ fama dinjija il-’German Academic Exchange Service’ (DAAD). Dawn l-erba’ studenti huma storja ta’ su//ess meta l-applikazzjoni tag[hom kellha tikkompeti ma’ eluf ta’ applikazzjonijiet minn madwar id-Dinja. L-Ambaxxatur :ermaniz g[al Malta, Huber Ziegler onora bl-g[oti tal-ischolarships lil Carla Farrugia b’g[otja fuq ri/erka g[allkandidati tad-dottorat u lil Lisa Marie Zammit, g[allkors tas-sajf universitarju, ittnejn fl-Universita ta’ Humboldt f’Berlin. Naomi

Bartolo se ssegwi kors tas-sajf univesitarju fl-Università ta’ Goethe fi Frankfurt am Main filwaqt li Lynette Camilleri reb[et kors intensiv fil-lingwa fl-Istitut tal-Universita ta’ Herder f’ Leipzig. Dawn lischolarships kollha se jibdew f’ Lulju. Is-Servizz ta’ Skambju Akkademiku :ermani] (DAAD) joffri varjetà wiesa’ ta’ appo;;, kemm bi scholarships bla hlas kif ukoll scholarships li matulhom l-istudenti jit[allsu. Dan is-servizz kull sena jg[in lil madwar 74,000 (statistika tal-2010) studenti kemm barranin kif ukoll :ermanizi, gradwati u akka-

demici minn madwar id-dinja biex jistudjaw kemm fil:ermanja kif ukoll fl-esteru. DAAD ilha tg[in akkademi/i ]g[ar biex jiksbu esperjenza internazzjonali g[al dawn l-a[[ar 85 sena u hi likbar organizzazzjoni minn madwar id-dinja li tag[ti fondi tal-kwalità tag[ha. Din l-g[otja ta’ scholarships mid-DAAD lil erba’ ]g[a]ag[ Maltin huwa e]empju /ar tarrelazzjonijiet mill-qrib bejn irRepubblika ta’ Malta u rRepubblika Federali talGermanja kif ukoll g[a]-]ieda ta’ skambju bilaterali filqasam tal-edukazzjoni u l-kultura bejn Malta u l-:ermanja.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

Lokali 7

EC bi tliet skejjel ;odda f’Boston, Miami u Los Angeles L-a[[ar tnax-il xahar kien perjodu tajjeb [afna ta’ tkabbir g[all-EC, li 21 sena ilu bdiet bl-ewwel skola talIngli] tag[ha f’Malta. Wara li f’Ottubru li g[adda l-EC akkwistaw ukoll tliet skejjel filKanada, il-grupp idde/ieda li jespandi fl-Istati Uniti. Lespansjoni fl-Istati Uniti tikkonsisti fir-rilokazzjoni tal-iskola ta’ Boston f’post ie[or fi/-/entru tal-Belt, u lftu[ ta’ ]ew; skejjel o[rajn f’Miami u Los Angeles. L-iskejjel huma kollha mg[ammra bl-a[jar fa/ilitajiet u juru l-impenn li l-EC ittejjeb is-servizzi tag[ha biex l-istudent ikollu l-aqwa

u l-a[jar. Dan wassal biex lEC jirba[ il-premju internazzjonali tant presti;ju] g[all-industrija tal-ivvja;;ar biex jistudjaw– STM Star Chain School. Kull skola g[andha l-WiFi b’xejn, u hi mg[ammra b’kompjuters ;odda, librerija, kmamar spazju]i u teknolo;ija o[ra state-ofthe-art. Il-kap E]ekuttiv Michael Xuereb qal li fl-a[[ar [ames snin, id-d[ul talkumpanija kiber b’aktar minn 300%. Madanakollu, l-EC hi kburija li hi kumpanija Maltija u se tibqa’ ta[dem qatig[ filMediterran.

Pubblikati espressjonijiet mil-log[ba tal-futbol Tikber il-kuxjenza fost ilkomunità sportiva Maltija dwar il-b]onn ta’ kummentaturi sportivi ta’ livell li jittrattaw il-log[ob b’mod professjonali u li fl-g[a]la talkliem ikunu meqjusa Bl-iskop li l-kummentaturi tal-log[ba tal-futbol ikollhom forma ta’ gwida meta jikkummentaw il-log[biet, il-Kunsill Nazzjonali talIlsien Malti u l-G[aqda :urnalisti Sports ippubblikaw ;abra ta’ espressjonijiet ibba]ati fuq te]i tal-istudent Keith Attard. Il-konferenza tal-a[barijiet kienet inddirizzata mill-President tal-G[aqda :urnalisti Sportivi Charles Camenzuli, mill-istudent Keith Attard u mill-uffi/jal tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti Thomas Pace. Fil-;abra tieg[u, ‘Ballun Pin;ut’, Keith Attard ;abar 930 espressjoni li jinkludu w[ud li nstemg[u minn

fomm ]g[a]ag[ meta kienu qed jilg[abu l-futbol. Il-ktieb jinkludi wkoll numru kbir ta’ espressjonijiet li jintqalu mill-kummentaturi waqt il-log[ob. Kull espressjoni g[andha wkoll spjegazzjoni. Dan il-ktieb g[andu jservi wkoll biex ikunu mwarrba /ertu espressjonijiet li mhumiex u qatt ma kienu asso/jati mal-futbol u li meta jintqalu mill-kummentaturi jkunu qed jikka;unaw mhux biss disservizz lejn il;urnali]mu sportiv i]da wkoll lejn il-lingwa Maltija. L-espressjonijiet pubblikati kienu konfermati li jintu]aw; konferma li wasslet ming[and referis, plejers, kowcis, membri talkumitat, dilettanti u ;urnalisti sportivi. Keith Attard dam sentejn ja[dem fuq dan il-pro;ett u qed jippjana li jippubblika ttieni edizzjoni b’aktar

Mi;bura 930 espressjoni li jinkludu w[ud li nstemg[u minn fomm ]g[a]ag[

Il-pittura ;;ib id-data tal-1889 u g[andha l-firma tal-pittur Cali

Restawr ta’ pittura ta’ Calì fil-Knisja ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema Xog[ol ta’ pittura importanti tal-artist Malti Gu]eppi Calì fil-Knisja ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema, qed ikun restawrat bl-iskop li jer;g[u jo[o;u l-karatteristi/i ori;inali tieg[u. Il-pittura ;;ib id-data tal1889 u g[andha l-firma talpittur Calì. Tul is-snin il-pittura ;arrbet xi [sarat fit-Tieni Gwerra Dinjija meta bomba laqtet lill-knisja b’mod dirett u aktar tard sofriet ukoll minn diversi pro;etti ta’ restawr li saru fuqha u li bidlulha diversi karattersitici ori;inali li kellha minn ]mien li saret minn Gu]eppi Cali. L-a[[ar restwr li sar fuq din il-pittura kien sar fl-1972 i]da qablu kienu saru o[rajn. Ir-restawr fuq il-pittura issa

qed isir mill-konservatur Roderick Abela li flimkien ma’ restawraturi o[rajn qed ine[[i d-diversi ]ebg[a li kienrt intu]at fir-restawr pre/edenti biex to[ro; il-pittura ori;inali ta’ Cali. Fi ]jara li g[amel filKnisja ta’ Stella Maris, ilMinistru George Pullicino tkellem dwar l-importanza li titkabbar il-kuxjenza lejn ilpro;etti ta’ restawr partikularment dawk li jikkonservaw il-wirt storiku li hemm fil-knejjes Maltin. Il-Ministru Pullicino qal li l-gvern hu impenjat li jkompli jg[in fi pro;etti ta’ dawn irrestawr u spjega kif fil-pajji] qed titwieled ;enerazzjoni ;dida ta’ restawrtauri li qed jie[du r-responsabbiltà ta’

pro;etti ta’ restawr ta’ importanza kbira. Dan il-pro;ett ta’ konsverazzjoni fil-pittura ta’ Calì fil-Knisja ta’ Stella Maris inbeda waqt li kien g[addej il-pro;ett ta’ konservazzjoni tat-titular tal-istess knisja. Dan it-tittular hu wie[ed ta’ importanza storika kbira g[all-fatt li hu ta’ ]mien il-Kavallieri u jmur lura g[asseklu sittax. Ori;inarjament dan it-titular kien fil-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt Valletta u anki f’dan il-ka], ir-restawr millkumpanija Re Coop qed jiskopri dettalji ;odda li jitfg[u dawl fuq din il-pittura antika u storika li fi ftit ]mien ie[or se tkun qed issebba[ mill-;did il-Knisja ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

8 Opinjoni

Il-politika bla politika ta’ Joseph Muscat F’dawn l-a[[ar ;img[at er;ajna rajna lil-Leader tal-Partit Laburista jirranka biex jitla’ t-tara; ta’ Kastilja, i]da g[al darb’o[ra, rajnieh ifalli u hu stess ra din ix-xewqa tant kbira li g[andu tisfuma fix-xejn Dak li se[[ fil-Parlament f’dawn il-;ranet re;a’ kixef il-vera maskra tal-Labour, fejn l-opportuni]mu politiku kien fl-aqwa tieg[u. Assistejna g[all-pantomimi s[a[ li jo[or;u fil-bera[ lg[atx kbir li l-Labour g[andhom g[all-poter, tant li kienu kapa/i jg[addu mozzjoni ta’ sfidu/ja – li sfortunament sabet l-appo;; ta’ deputat Nazzjonalista – f’Carm Mifsud Bonnici. G[alkemm kont qed nistenna e]istu b[al dan, xorta wa[da [adtha bi kbira la[bar li l-mozzjoni kontra Carm kienet g[addiet. Kont g[adni qed nispera li jirrenja l-buon sens filParlament. Kont g[adni qed nispera li g[al Muscat u l-PL, il-politika g[andha xi ftit sustanza. Kont g[adni qed nispera li l-PL ma jkomplix jag[mel isem [a]in lill-politika. Kont g[adni qed nispera li l-mozzjoni kontra Carm,

Muscat u s[abu jbiddluha f’mozzjoni ta’ sustanza dwar kif il-qasam tal-:ustizzja u lIntern jista’ jkompli jitjieb fis-snin li ;ejjin. Imma g[al darb’ohra, kont imqarrqa. Er;ajt ikkonfermajt kemm il-Labour ma jinbidel qatt. Nistaqsi jien: X’[a lLabour billi warrab lil Carm Mifsud Bonnici? X’[a billi attakka lil min hu validu u ta’ integrità? Forsi hawn min jg[id li la ni;i mill-familja ta’ Carm, jiena ma nistax nitkellem mod ie[or. I]da jiena perswa]a li qed nesprimi l-opinjoni ta’ eluf ta’ nies, fosthom Laburisti, li lkoll jaqblu mieg[i u lkoll jaqblu li din l-ir;ulija, lintegrità u l-onestà ta’ Carm [ar;et aktar fid-dieher hekk kif immedjatament wara l-vot ta’ sfidu/ja, hu tefa’ r-ri]enja tieg[u minn Ministru. Smajna diversi ra;unijiet banali fl-interventi li g[amlu l-esponenti Laburisti sabiex

jippruvaw ji;;ustifikaw il-vot ta’ sfidu/ja tag[hom kontra Carm, fosthom g[ax tliet karozzi tal-Pulizija ma g[addewx mill-VRT! Li ma semmewx lesponenti Laburisti hu kif [afna minnhom, waqt gvernijiet Laburisti, kienu kompli/i flimkien malPulizija f’attakki vjolenti kontra kull min kien jipprova jesprimi l-opinjoni tieg[u jew kontra kull min kien imur jipprotesta biex jakkwista ddemokrazija u l-libertà, li kienu g[al kollox ine]istenti f’dawk i]-]minijiet. Smajna lil Deborah Schembri tg[idilna fuq Bondiplus li kieku ried dakinhar il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament seta’ g[adda mozzjoni ta’ sfidu/ja kontra dawn l-istess membri parlamentari. Din il-politika bla politika tal-PL. Bl-istess ra;unar, illum li lGvern Nazzjonalista g[andu

l-ma;;oranza fil-Parlament, jista’ joqg[od jag[mel vot ta’ sfidu/ja kontra l-Kap talOppo]izzjoni u l-membri parlamentari Laburisti g[alxejn b’xejn, b[alma g[amlet l-Oppo]izzjoni f’dawn l-a[[ar ;img[at. Imma nixtieq inserra[ mo[[ Deborah Schembri u o[rajn li ja[sbuha b[alha, li lPartit Nazzjonalista fil-Gvern g[andu [afna affarijiet ferm importanti x’jag[mel. Il-PN fil-Gvern hu g[atxan li jkompli jfittex dak li l-aktar g[andhom b]onn il-familji Maltin u G[awdxin. Il-Gvern Nazzjonalista mhuwiex interessat f’dawn ilbattibekki politi/i tal-Labour, imma hu ffukat fuq kif se jkompli jo[loq ix-xog[ol, fuq kif se j;ib aktar investiment lejn pajji]na, u fuq kif ilpro;etti kollha se j;ibu qab]a ta’ kwalità g[al pajji]na. Kont nippretendi li l-PL ji;bed l-istess [abel; i]da jidher li stennejt [afna minnu.

minn Paula Mifsud Bonnici mifbon@maltanet.net

Jiena u nikteb dan l-artiklu kont qed nisma’ ftit mu]ika u smajt din il-kanzunetta ta’ Bon Jovi, The more things change, the more they stay the same. U bla dubju, ftakart fil-Labour.

Paula Mifsud Bonnici hi l-President tal-Kunsill :enerali PN


IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-persuni b’di]abbiltà g[all-qalb is-so/jetà Maltija G[al uliedna nag[mlu kollox. U g[at-tfal b’di]abbiltà nag[mlu aktar. Hija din il-mentalità f’pajji]na li fortunatament qed tag[ti kas dejjem aktar tal-persuni bi [ti;ijiet spe/jali. Dan jirrifletti wkoll l-impenn tal-Gvern li joffri kwalità ta’ [ajja a[jar lil dawn in-nies li g[andhom sehem importanti fis-so/jetà tag[na. Fl-a[[ar snin rajna qab]iet kbar f’dan is-settur u dan kollu juri l-impenn tal-Gvern f’dan irrigward. Kien fl-2002 li l-Gvern waqqaf lA;enzija Sapport biex tipprovdi s-servizzi me[tie;a g[all-persuni b’di]abbiltà. Fl-istess sena nfet[et l-ewwel dar residenzjali fil-komunità g[all-persuni b’di]abbiltà, il-Fgura. Is-su//ess ta’ dan wassal biex sena wara, il-Gvern feta[ erba’ djar o[ra, wa[da {al Kirkop u o[ra l-Imtarfa, u tnejn f’Wied il-G[ajn; biex fl-2008, il-Gvern feta[ ]ew; djar o[ra, wa[da l-Mellie[a u o[ra Bormla. F’dawn id-djar immexxija mill-A;enzija talGvern “Sapport” jg[ixu 60 persuna b’di]abbiltà, lejl u nhar, sebat ijiem fil-;img[a. Dan kollu qed joffri lill-;enituri ta’ dawn in-nies ser[an talmo[[ li meta huma ji;u nieqsa, uliedhom li tant i[obbu u li g[alihom g[amlu tant sagrifi//ji tul [ajjithom, qed jg[ixu fil-komunità bl-appo;; u bl-g[ajnuna li g[andhom b]onn. L-NGOs jag[tu kontribut importanti fil-qasam tal-persuni b’di]abbiltà. Il-[idma ta’ dawn lg[aqdiet f’dan il-qasam hi indispensabbli. G[alhekk, il-Gvern qed isostni lill-NGOs u jixtri ming[andhom is-servizzi f’7 djar o[ra filkomunità g[all-persuni b’di]abbiltà: f’B’Kara,

Ra[al :did, il-Kalkara, tliet djar i]-}ejtun u o[ra f’G[awdex. Il-Gvern i[allas lill-NGOs biex dawn jipprovdu servizz residenzjali fil-komunità lil 59 persuna b’di]abbiltà... ukoll, lejl u nhar, sebat ijiem fil;img[a. G[alhekk b[alissa, 119-il persuna b’di]abbiltà qed joqog[du fi djar fil-komunità immexxija mill-Gvern jew fi djar immexxijin mill-NGOs, u l-Gvern jixtri s-servizzi ming[andhom. Minbarra d-djar residenzjali g[all-persuni b’di]abbiltà, l-A;enzija Sapport toffri wkoll isservizz ta’ ?entri ta’ Matul il-Jum, jew l-Adult Training Centres. B’kollox, l-A;enzija Sapport tmexxi 9 /entri minn dawn li fihom jilqg[u 408 persuni b’di]abbiltà. Ix-xog[ol u l-persuni b’di]abbiltà Il-Gvern qed joffri /-/ans lil kull min irid ja[dem biex jag[mel dan g[all-;id tieg[u u ta’ dawk ta’ madwaru. Kien g[alhekk li f’dawn la[[ar erba’ snin in[olqu 20,000 impjieg ;did. Minn dawn l-eluf ta’ impjiegi qed igawdi kul[add, anki l-persuni b’di]abbiltà. Dan kollu juri kif anki l-employers, u l-bqija tas-so/jetà Maltija, qed jifhmu li l-persuni b’dizabbiltà g[andhom kontribut x’jag[tu. B[alissa, fil-g]ejjer Maltin hawn 900 persuna b’di]abbiltà li g[andhom impjieg full-time u 200 persuna b’di]abbiltà b’impjieg part-time. Dan juri kif dawn il-persuni integraw b’mod s[i[ fisso/jetà u qed igawdu mill-istess opportunitajiet li jgawdi minnhom kul[add.

Bil-g[an li jkomplu jintegraw fis-so/jetà u fiddinja tax-xog[ol b’mod partikulari, hemm programmi apposta li jg[inu lil dawn in-nies. Fost o[rajn hemm il-pro;ett ME2!, li qed isir millA;enzija Sapport, mill-Kummisjoni Nazzjonali Persuni b’Di]abbiltà, kif ukoll mill-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri;, l-ETC. F’dan il-programm, il-parte/ipanti qed jing[ataw esperjenza tax-xog[ol jew xi ta[ri; li jammonta g[al 320 sieg[a g[al kull wie[ed. G[al dan huma qed jir/ievu l-[las. Qed jing[ataw ukoll informazzjoni u ta[ri; dwar kif jie[du [sieb tag[hom infushom, dwar kif i[arsu d-drittijiet tag[hom, dwar kif jibnu u jsostnu r-relazzjonijiet man-nies ta’ madwarhom, u dwar kif i;ibu ru[hom waqt intervista g[ax-xog[ol. Dan il-pro;ett tnieda f’:unju 2009 u sal-lum ing[ataw l-g[ajnuna 430 persuna b’di]abbiltà. Il-Gvern u l-a;enziji tieg[u qed jag[mlu xog[ol imprezzabbli biex l-opportunitajiet g[all-persuni b’di]abbiltà jkomplu ji]diedu. Permezz talEmployment Aid Programme, l-ETC sabet impjieg lil 52 persuna b’di]abbiltà, u l-Gvern qed i[allsilhom nofs is-salarju u l-bolla g[al numru ta’ snin. Kif ukoll permezz tal-pro;ett Bridging-the-Gap, l-ETC sabet placement lil 37 persuna b’di]abbiltà, li qed jir/ievu allowance ta’ 80 fil-mija tal-paga minima g[al esperjenza ta’ xog[ol li permezz tag[ha jit[arr;u biex eventwalment twassalhom biex isibu impjieg. Dan kollu juri l-impenn tal-Gvern biex aktar ma jmur, dawn in-nies ikunu integrati fis-so/jetà – persuni, li b[al kull individwu ie[or, g[andhom [afna x’joffru!

Intietef

It-tibdil fil-klima (1) It-tibdil fil-klima hu theddida kontinwa. Sottili. U g[alhekk forsi l-komunità internazzjonali ti]valuta limportanza tag[ha. I]da hemm qieg[da u ni]baljaw jekk ninjorawha. Malta dejjem qieset il-bidla fil-klima b[ala tema importanti u [adet linizjattiva biex jing[ata g[arfien internazzjonali g[al din il-problema, tant li fl1988 kienet Malta li po;;iet din it-tema g[all-attenzjoni tal-Assemblea :enerali tanNazzjonijiet Uniti.

komparat ma’ ta’ pajji]i o[ra, hu minimu, biex ma ng[idx negli;iblli, xorta rridu nag[mlu l-almu tag[na biex nippruvaw kemm jista’ jkun innaqqsu l-emissjonijiet u n]idu l-produzzjoni ta’ ener;ija nadifa. Jekk nirra;unaw li a[na ma nag[mlu ebda effett, inkunu qed ni]baljaw. Bi]]ejjed ng[id li f’Malta l-emmisjonijiet millener;ija elettrika ]diedu minn 1.4 miljun tunnellata tal-gas CO2 fis-sena 1990 g[al ]ew; miljun tunnellata tal-istess gass fl-2006.

Relattività

Rekwi]iti u kwoti

G[alkemm pajji]na hu ]g[ir u g[aldaqstant l-effett talemissjonijiet ta’ pajji]na fuq il-bdil fil-klima mondjali, meta

Malta, b[ala membru talUnjoni Ewropea, hi obbligata tirrapporta kull sena lill-Unjoni Ewropea fuq

Fl-1988 Malta kienet po;;iet it-tema tal-bdil fil-klima g[all-attenzjoni tal-Assemblea :enerali tan-Nazzjonijiet Uniti

dak li Malta tkun qed tag[mel biex til[aq il-miri stabbiliti. Dawn it-tliet miri jinkludu li sal-2020 irridu nnaqqsu llivell ta’ CO2 b’20 fil-mija mill-livell li kellna fl-1990. Dan ifisser tnaqqis ta’ ’l fuq minn 50 fil-mija tallivelli ta’ CO2 li g[andna llum mis-settur tal;enerazzjoni tal-elettriku u fis-settur tal-avjazzjoni. G[al dan il-g[an, l-Unjoni Ewropea wettqet dak li jissejja[ Emission Trading Scheme. B’din l-iskema, jekk Malta ma tibdiex tni]]el il-volum ta’ CO2 ta[t dak allokat lilha mill-Ewropa, ma jkollhiex triq o[ra [lief li tixtri dawk li jissej[u CO2 credits biex tag[mel tajjeb g[all-fatt li qed t[amme; aktar. Apparti li jkollna n[allsu anki multi kbar, dan hu e]empju /ar tal-prin/ipju talpolluter pays fil-prattika.

Miri o[ra It-tieni mira

li Malta g[andha hi dik li sal-2020, g[axra fil-mija tal-ener;ija tag[na trid ti;i minn sorsi nodfa, billi nu]aw teknolo;iji ta’ ener;ija alternattiva mix-xemx jew mir-ri[. Jekk Malta ma jirnexxilhiex til[aq din ilmira, ikollha t[allas multa sostanzjali kull sena. It-tielet mira tirrigwarda s-setturi b[at-trasport, agrikultura, skart u o[rajn li ma jaqg[ux ta[t l-iskemi li di;à semmejt. F’dan il-ka], l-Ewropa po;;iet it-tir li f’dawn loqsma l-membri tag[ha jridu jikkappjaw l-emissjonijiet ta’ gassijiet sal-2020 g[al mhux iktar minn [amsa filmija tal-livelli stabbiliti fl2005. Hawn ukoll Malta jkollha t[allas multa sostanzjali g[al kull livell li ma tkunx la[qet, bil-possibbiltà ta’ sanzjonijiet o[ra.

minn Philip Mifsud info@philipmifsud.com

Impenn L-impenn tal-Gvern f’dan il-qasam hu kbir. Mhux biss g[ax jekk ma jil[aqx il-miri

stabbiliti, pajji]na je[el penali kbar, kif ;a spjegajt, imma wkoll g[ax il-Gvern i[oss lobbligu li din il-;enerazzjoni t[alli g[al ta’ warajha pajji] a[jar milli sabet. Il-;img[a d-diehla g[andi l[sieb li nag[ti [arsa [afifa lejn l-inizattivi li qed jie[u lGvern f’dan il-qasam u limpenn tieg[u biex jil[aq ilmiri stabbiliti, anki jekk u[ud minn dawn jidhru diffi/li wisq!


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

10 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FRANZA

Fil-qosor

Jivvutaw fl-ewwel fa]i tal-elezzjoni g[all-Parlament Il-poplu ta’ Franza lbiera[ ivvota fl-ewwel round tal-

elezzjoni g[all-Parlament u bl-ewwel exit polls jindikaw

Il-President Hollande jivvota, ilbiera[, fil-belt ta’ Tulle (Reuters)

vanta;; g[all-Partit So/jalista tal-Presidednt Francois Hollande u l-alleati tieg[u talPartit tal-{odor. Il-fa]i de/i]iva ta’ din lelezzjoni ssir nhar il-{add li ;ej u skont l-ist[arri; il-partit ta’ Hollande jista’ jirba[ bejn 283 u 329 si;;u fil-Kamra t’Isfel tal-Parlament u bil{odor x’aktarx li jiksbu bejn tnax u tmintax il-si;;u. L-indikazzjonjiet huma li Hollande, nhar il-{add, ikun jista’ jserra[ rasu mill-minimu ta’ 289 si;;u li je[tie; g[al ma;;oranza assoluta filParlament u jista’ anki jkun kapa/i li jiggverna ming[ajr ma jiddependi fuq elementi tax-xellug estremisti li huma ostili g[al integrazzjoni akbar Ewropea L-ist[arri; sadattant indika li l-Partit UMP – il-partit taleks-President Fran/i] Nicolas Sarkozy – g[andu jirba[ bejn 210 u 263 si;;u, bil-Front Nazzjonali ta’ Marine Le Pen kapa/i jtella’ tliet deputati filParlament. Ir-ri]ultat ta’ din l-elezzjoni g[andu jiddetermina l-pass tar-riforma, fi Franza, ta[t Hollande u minbarra mandat g[al programm sostanzjali ta’ riformi li jinvolvu fost o[rajn bidliet g[as-sistema tat-taxxa. L-indikazzjonijiet tal-biera[ kienu li [ar;u jivvutaw anqas Fran/i]i (60 fil-mija) milli g[all-elezzjonijiet ta’ April g[all-Presidenza tal-pajji] u meta s-46 miljun votanti eli;ibbli qed jag[]lu 577 deputat g[all-Assemblea.

Attakki fuq ]ew; knejjes IN-NI:ERJA: Gruppi ta’ militanti lbiera[ attakkaw ]ew; knejjes fit-Tramuntana u /-/entru tal-pajji] u fejn f’attakk partikulari splodew karozza f’a;ir tipiku suwi/ida. {add ma assuma responsabbiltà g[all-attakki g[alkemm mag[ruf li lmoviment Boko Haram (ta’ militanti I]lami/i) kemm-il darba jimmira g[all-knejjes b[ala parti mill-kampanja tieg[u biex iwaqqaf Kalifat b[al tal-antik fin-Ni;erja. Lewwel attakk se[[ fi knisja ta’ Biu, fl-Istat ta’ Borno, meta tlett ir;iel armati fet[u n-nar fuq in-nies li kienu barra qabel da[lu fil-knisja proprja ‘biex ikomplu bil-qtil’. Mifhum li f’dan l-attakk inqatlu u ndarbu diversi nies, bl-attakk bilkarozza jse[[ fil-belt ta’ Jos fejn ra;el saq il-vettura mimlija bi splussivi g[al quddiem il-bieb prin/ipali ta’ knisja lokali qabel tajjarha. Il-Pulizija ma setg[etx to[ro; b’dettalji immedjati jew /ifri pre/i]i dwar il-vittmi fi]-]ew; attakki.

Drama f’kumpless ta’ appartamenti L-ISTATI UNITI: Rapporti mill-belt ta’ Auburn, f’Alabama, qalu li diversi nies spi//aw midruba waqt sparatura li se[[et f’ kumpless ta’ appartamenti matul il-lejl tas-Sibt u l-{add. Mifhum li l-kumpless bl-isem University Heights hi rresidenza g[al [afna studenti li jattendu l-Università ta’ Auburn u l-a[[ar rapporti qalu li l-pulizija kienet qed tfittex g[al ra;el armat. L-awtoritajiet sadattant ikkonfermaw li kien hemm diversi vittmi u m’hux esklu] li anki setg[u mietu nnies anki jekk sal-biera[ ma [ar;et l-ebda kelma uffi/jali dwar l-identità jew il-kundizzjoni tal-midruba.

Tipposponi d-data tal-elezzjoni IL-LIBJA: L-elezzjoni storika g[all-assemblea kostituzzjonali spi//at posposta mid-19 ta’ :unju g[as-7 ta’ Lulju min[abba kwistjonijiet tekni/i u ta’ lo;istika. Dan [abbritu l-kummissjoni elettorali fi Tripli, fost rapporti li truppi Libjani u membri tat-tribujiet i;;ieldu g[at-tieni jum konsekuttiv fl-artijiet imbieg[da tax-Xlokk u fejn mietu talanqas tlettax waqt il-battalji. Is-sitwazzjoni f’dawn l-in[awi tenfasizza l-isfidi g[all-Gvern ;did tal-Libja li qed jipprova jimponi l-awtorità tieg[u, b’dawn il-konfronti ilhom g[addejjin min-nhar is-Sibt fil-belt ta’ Al Kufra, qrib ilfruntiera ma’ Chad u s-Sudan. Il-membri tat-tribù ta’ Tibu anki lbiera[ ippruvaw jattakkaw l-in[awi ta’ Al Kufra bittankijiet tal-gwerra, b’numru ta’ suldati Libjani jispi//aw fost il-maqtula u meta f’din iz-zona te]isti tensjoni kbira bejn il-membri ta’ Tibu u r-rivali tat-tribù ta’ Zwai.

SPANJA

Rajoy ifa[[ar l-g[ajnuna lill-banek b[ala ’trijonf g[all-ewro’ Il - Prim Ministru ta ’ Spanja Mariano Rajoy ilbiera[ fa[[ar id - de/i]joni tal - Ministri tal - Finanzi taz Zona Ewro biex jg[inu g[at - tis[i[ tal - banek ta ’ pajji]u b[ala trijonf par tikulari g[all - ewro . ‘Il-kredibbiltà tal-munita

(ewro) issuperat fuq kollox’, qal Rajoy wara li l-Ministri tal-Eurogroup, nhar is-Sibt,

qablu biex jisilfu sa mitt biljun ewro biex jg[inu lillbanek Spanjoli li ntlaqtu [a]in minn self fuq il-proprjetà li l-kundizzjonijiet tieg[u ma ;ewx onorati.

L-Istati Uniti u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) ukoll laqg[u tajjeb li]vilupp, b’Rajoy jis[aq, f’Madrid, li l-Gvern tieg[u ta/-/entru-lemin jibqa’ impenjat lejn ir-restawr talfinanzi pubbli/i ta’ Spanja kif ukoll g[ar-riformi strutturali

fil-pajji]. Hu kompla li dan il-pakkett ta’ g[ajnuna fiskali g[andu jg[in il-pro/ess lejn it-tkattir tal-kredibbiltà tal-ekonomija Spanjola u wara din ir-reb[a g[as-sa[[a tas-sistema finanzjarja ( ta’ Spanja) u g[all-ewro.

L-IMF, min-na[a tieg[u, qal li l-bailout hu kbir bi]]ejjed biex jer;a’ jg[olli lill-banek Spanjoli b[ala istituzzjonijiet ewlenin u bl-Istati Uniti tfa[[ar il-fondi talemer;enza b[ala pass importanti lejn l-unjoni finanzjarja taz-Zona Ewro.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11

IT-TURKIJA

Kien jew ma kienx UFO^ Eluf ta’ persuni fitTurkija, I]rael u l-:ordan fi tmiem il-;img[a [adu lqatg[a ta’ [ajjithom meta raw o;;ett jixg[el mhux identifikat – ‘UFO’ – qed idur u jag[mel il-manuvri fis-sema. Fil-fatt, il-Pulizija f’dawn il-pajji]i, kif ukoll f’?ipru u l-Libanu, ma setg[ux ila[[qu mal-gelgul ta’ telefonati minn residenti fi stat ta’ paniku waqt li l-o;;ett baqa’ jdur fl-atmosfera u jixg[el b’dawl abjad. Ovvjament ma naqsux itteoriji u l-g[ajdut, bl-’ispjegazzjonijiet’ ivarjaw minn prova ta’ missila li falliet, sa satellita li kienet qed titkisser fl-atmosfera jew – u laktar popolari – ‘]jara g[allg[arreida fostna minn vettura spazjali tal-aljeni’. Madankollu hu aktar probabbli li d-dawl misterju] li qanqal daqstant interess kien konness matteknolo;ija tad-dinja. Dan meta issa qed jissemmew aspetti simili bejn il-’UFO’

u l-prova tal-missila tarRussja, fl-2009, li kienet werwret lin-nies finNorve;ja bi spe/i ta’ ‘spettaklu tad-dwal’ Fil-fatt, rapporti qalu li wara s-sig[at tal-paniku ta’ tmiem il-;img[a, ilMinisteru tad-Difi]a f’Moska ]vela li kienu se[[ew provi ta’ missila fi kwistjoni ta’ minuti qabel fe;; dak id-dawl misterju]. Ir-Russi qalu wkoll li lprova rnexxiet u minkejja li filmat ta’ video li [are; (u li mbag[ad kien irtirat minnufih) jindika li l-missila inkwistjoni kienet fi stadju ta’ falliment. Jekk dan kien tassew ilka;un tal-’UFO’, id-dawl ‘tiela u nie]el’ fis-sema x’aktarx kien ir-ri]ultat talfuel li beda jbewwe; millmissila hi hu ddur b[al ]ugraga – u fost il-[afna illu]jonijiet li bla dubju komplew ireww[u limma;inazzjoni tan-nies u tal-awtoritajiet fil-pajji]i rispettivi.

I?-?INA> Membru ta’ skwadra ta’ arkeolo;isti jtella’ gwerrier tat-terrakotta minn sit il-Mu]ew tal-Gwerriera u ]-}wiemel ta’ ‘Qin Terracotta’, fil-limiti ta’ Xi’an, fil-provin/ja ta’ Shaanxi. F’din l-eskavazzjoni ttellg[u anki t-tarki g[all-ewwel darba, b’numru kbir ta’ o;;etti f’dan il-mu]ew imorru lura g[ad-Dinastija Qin li e]istiet fil-perijodu 221-207 Qabel Kristu. (Reuters)

NEW ZEALAND

Il-problemi Ministru fit-ti;rif ta’ [elikopter jistg[u jing[elbu Imut Il Ministru inkarigat mis sigurtà kontra dawn il militanti Sigurtà Interna tal Kenja tilef Saitoti eks Vi/i President Somali li anki qatlu diversi [ajtu fit ti;rif ta [elikopter tal Kenja kien qed jippjana li nies fid diversi bnadi tal bl-’awtoipno]i’ f in[awi lejn il Punent ta jikkuntesta g[all Presidenza u Kenja inklu]a l kapitali IL-KENJA

-

-

.

-

-

Xi psikolo;isti fi New Zealand qed jg[idu li persuna tista’ ‘tasal fejn trid’ ladarba ta[seb b’mod po]ittiv dwar xi [a;a jew sitwazzjoni. Dan, g[aliex il-[sieb iservi ‘b[allg[eruq ta’ su;;eriment filmo[[‘ li kapa/i jibdel latte;;jament tal-individwu biex jikseb ir-ri]ultati li jixtieq. Il-psikolo;isti fl-Università ta’ Victoria qalu li anki jekk persuna sempli/iment tanti/ipa xi [a;a tajba, tkun qed tistimula elementi mo[bija fil-mo[[ li jixprunawha fid-direzzjoni tag[ha. It-teorija hi spe/jalment interessanti g[aliex tibba]a fuq il-kun/ett li n-nies li j[arsu lejn il-[ajja b’ottimi]mu jistg[u jibbenefikaw minn stat ta’ ipno]i fuqhom infushom biex jaslu fejn iridu. G[alkemm ]gur li m’hemm l-ebda ma;ija involuta, irri/erkaturi jinsistu li l-effett

tas-su;;erimenti hu aktar qawwi milli forsi wie[ed ja[seb u jista’ jibdel l-attitudni ta’ persuna – minbarra r-ri]ultati ta’ /erti sitwazzjonijiet – g[all-a[jar. Wa[da mill-psikolo;isti Maryanne Garry tispjega li ladarba nanti/ipaw li g[andhom ise[[u sitwazzjonijiet spe/ifi/i, il-[sibijiet u lazzjonijiet sussegwenti tag[na jservu biex isarrfu r-ri]ultati li nixtiequ f’realtà. {afna studji di;à wrew li ssu;;eriment ikkalkulat jista’ jinfluwenza l-mod kif persuni japplikaw ru[hom g[al /erta [idma u anki ir-reazzjonijiet tag[hom g[all-medi/ina u numru ta’ sitwazzjonijiet varji. U skont Garry, anki dawk is-su;;erimenti li ma jsirux b’kalkolu kapa/i jkollhom listess effetti – bis-sempli/i osservazzjoni tan-nies li ;;ieg[elhom i[ossuhom spe/jali tista’ tkun su;;estiva u daqstant ie[or influwenti.

L-effett tas-su;;erimenti hu aktar qawwi milli wie[ed ja[seb

-

-

,

-

Najrobi u meta anki mietu mieg[u sitt persuni; inklu]i lVi/i-Ministru, assistenti u gwardjani personali tieg[u. {add ma jaf x’ikka;una ttra;edja li se[[et f’[in meta lMinistru George Saitoti kien fi triqtu lejn laqg[a dwar is-

-

-

,

-

kien anki mag[ruf b[ala protagonista fil-kampanja kontra l-grupp Al-Shabab, mag[mul minn militanti I]lami/i, li saru l-akbar theddida g[assigurtà fis-Somalja. It-truppi tal-Kenja fil-fatt ilhom minn Ottubru ji;;ieldu

-

-

Najrobi – waqt sensiela ta’ attakki bi grenades. Sadattant, g[adha ma tfasslitx id-data tal-elezzjoni g[all-Presidenza tal-Kenja, meta l-mandat tal-President Mwai Kibaki g[andu jiskadi f’Jannar tal-2013.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra

IL-LIBJA

Iridu l-a//ess g[al avukata

L-ISTATI UNITI> Klieb tar-razza Jack Russell jikkompetu ma’ xulxin waqt tellieqa tal-hurdles u b[ala parti mill-’Purina Pro Plan Incredible Dog Challenge’ organizzata f’Del Mar, f’Kalifornja. F’dan l-avveniment, il-klieb jikkompetu f’varjetà ta’ dixxiplini bba]ati fuq il-[effa u l-a;ilità u li jinkludu l-provi g[al ‘dog surfing’ u tidwir bejn l-arbli li je[tie;u jikkonkludu f’[inijiet spe/ifi/i. (Reuters)

IS-SIRJA

Il-Kunsill tal-Oppo]izzjoni ja[tar Mexxej ;did Il-Kunsill Nazzjonali Sirjan fl-Oppo]izzjoni [atar lil Abdelbaset Sayda b[ala lPresident ;did, b’dan lattivista Kurd, li qed jg[ix f’e]ilju fl-I]vezja, jg[id lilla;enzija Reuters li be[siebu jirriforma u ja;;orna lill-istess Kunsill. Sayda, li ntg[a]el biex jie[u post Burhan Ghalioun (li kien ilu jokkupa l-kariga mindu twaqqaf dan il-grupp f’Settembru), qal li jemmen li r-re;im tal-President Sirjan Bashar al-Assad qed javvi/ina

t-tmiem u meta l-massakri u l-isparaturi kontinwi fis-Sirja juru li dan ir-re;im jinsab b’dahru mal-[ajt. Il-Kunsill tal-Oppo]izzjoni, sa mindu twaqqaf, kellu jiffa//ja d-di]gwid intern u akku]i li m’hux entità effettiva. Fil-fatt, Ghalioun, li jg[ix f’Pari;i, idde/ieda li jwarrab fost kritika qawwija g[attmexxija tieg[u, u fejn ;ie mixli talli ma kattarx relazzjonijiet aktar sodi ma’ attivisti fis-Sirja. Is-Sirjani li jopponu lil

Assad issa jittamaw li Sayda kapa/i jattira aktar Kurdi u gruppi o[ra ta’ minoranza biex jissie[bu mal-Kunsill tieg[u. L-a[[ar rapporti mis-Sirja, ilbiera[, qalu li madwar erbg[in ru[ mietu waqt offensiva ;dida mill-Armata ta’ Assad biex ter;a’ tie[u l-kontroll tal-provin/ja ta’ Homs; /entru ewlieni tar-rewwixta kontra r-re;im. Dan waqt bumbardamenti [orox fuq lin[awi u partikularment ilfortizzi tal-Oppo]izzjoni flibliet ta’ Qusair, Talbiseh u

Rastan. Fi ]viluppi o[ra, il-Vi/iPrim Ministru ta’ I]rael Shaul Mofaz akku]a lill-President Assad rigward atti ta’ ;eno/idju tul ix-xhur li ilu jipprova jra]]an ir-rewwixta f’pajji]u. Din il-kundanna hi partikularment [arxa, b’Mofaz anki jikkritika lirRussja talli pprovdiet l-armi lil Damasku minbarra li rrepeta d-domandi tal-I]raeljani g[al intervent militari internazzjonali bl-iskop li jispi//a Assad mill-poter.

L-awtoritajiet flAwstralja jridu li jing[ataw l-a//ess g[all-avukata Awstraljana Melinda Taylor li qed tin]amm ilLibja wara li ppruvat tiltaqa’ ma’ Saif al-Islam, iben l-eks-dittatur Libjan Muammar Gaddafi u li kellu jkun l-eredi fittmexxija ta[t ir-re;im antik. Taylor hi wa[da minn erba’ membri tal-istaff talQorti Kriminali Internazzjonali (ICC) li ilhom jin]ammu fil-belt Libjana ta’ Zintan minnhar il-{amis u meta lPresident tal-istess ICC Sang-Hyun Song qed i[e;;e; biex il-Libja tillibera lil Taylor u l-kollegi tag[ha mill-aktar fis. Kelliem g[all-Ministeru Awstraljan g[all-Affarijiet Barranin sostna li uffi/jali tal-konslu insistew biex jing[ataw a//ess g[allavukata kif ukoll g[al kjarifika mill-Gvern fi Tripli dwar i/-/irkustanzi tal-arrest tag[ha. L-avukat Ahmed alJehani, ir-rappre]entant Libjan g[all-Qorti Internazzjonali qal li Taylor qed tin]amm ta[t arrest f’residenza u mhux fil-[abs.

IR-RENJU UNIT

Ji//elebra g[eluq sninu d-dar Il-Prin/ep Philip, id-Duka ta’ Edinburgh, ilbiera[ i//elebra g[eluq il-91 sena d-dar, flimkien mal-membri talFamilja Rjali, u proprju lg[ada li [are; mill-isptar fejn kellu jag[mel ]mien rikoverat min[abba l-effetti ta’ infezzjoni. Id-Duka, li tilef jumejn ta’ avvenimenti uffi/jali tal:ublew tad-Djamanti tarRe;ina Eli]abetta, mifhum li qed jirkupera tajjeb u lbiera[ xejjer lin-nies wara li [are; mill-Isptar ta’ King Edward VII (f’Londra) u qabel wassluh bil-karozza lejn il-Kastell ta’ Windsor. Meta l-;urnalisti staqsewh jekk hux qed i[ossu a[jar, idDuka, li rari jkun nieqes minn twe;iba xotta jew umoristika, qalilhom li ‘ma kienx se jaqbad u jo[ro; mill-isptar li kieku ma kienx il-ka]’. Stqarrija mill-Palazz ta’ Buckingham intant qalet li dDuka se jkompli jirkupra bilkwiet f’daru u bil-Ministeru tad-Difi]a ji]vela li llum f’nofsinhar se ji;u sparati

]ew; saluti bil-kanuni biex jimmarkaw g[eluq sninu. Ir-rapporti qalu li salut partikulari se jitmexxa millKing’s Troop f’Hyde Park u bl-Honourable Artillery Company se tie[u [sieb ittieni salut (bi 62 kanun) flin[awi tat-Tower of London. Il-Prin/ep Philip m’g[andux

jattendi g[al xi wie[ed minn dawn i]-]ew; avvenimenti, i]da g[ada se jer;a’ jidher filpubbliku u waqt li r-Re;ina tlaqqa’ ri/eviment qalb il;onna ta’ Sandringham, f’Norfolk, b[ala parti mi//elebrazzjonjiet f’g[eluq issittin sena tag[ha fuq it-tron tal-Ingilterra.

Il-Prin/ep Philip jirre/iproka x-xewqat tajba tan-nies qabel wassluh mill-isptar lejn il-Kastell ta’ Windsor (Reuters)


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

13

L-Italja twaqqaf lil Spanja u l-Kroati ja[sdu lil Eire L-attakkant Antonio Di Natale da[al b[ala sostitut fittieni taqsima tal-log[ba kontra l-holders Spanja u rnexxielu jiskorja l-gowl tal-vanta;; g[all-Azzurri wara appena erba’ minuti fil-ground. I]da lholders u Champions tad-Dinja renjanti Spanja kisbu d-draw 11 tliet minuti biss wara minn Fabregas. Dan i]da ma kienx ir-ri]ultat mistenni spe/jalment wara li l-istess Di Natale mar ukoll vi/in li jiskorja t-tieni gowl u jag[ti reb[a lill-Italja. Kollox ma’ kollox kien ri]ultat ;ust g[al dak li wrew i]-]ew; na[at ta’ tag[lima g[al Spanja wara li l-kow/ Vicente del Bosque idde/ieda li jie[u riskju u jibda ming[ajr attakkant fiss, de/i]joni li finalment jidher li patta qares g[aliha. Min-na[a tieg[u lkow/ Taljan Prandelli kien ferm sodisfatt. Fil-log[ba l-o[ra mill-istess Grupp C, gowl skurjat b’daqqa ta’ ras stupenda minn Mario Mandzukic wara biss tliet minuti ta bidu qawwi lillKroazja u [asad g[al kollox lill-Irlanda. Madankollu t-tim ta’ Trapattoni wara li rkupra mix-xokk inizjali kiseb id-draw minn Sean St. Ledger fid-19-il minuta. I]da qabel il-mistrie[ lattakkant ta’ Everton Jelavic minn po]izzjoni /ara ta’ offside re;a’ po;;a lill-Kroati filvanta;; u mbag[ad auto-goal ta’ Given fuq xutt ta’ Mandzukic g[alaq il-log[ba mal-ftu[ tat-tieni taqsima g[al skor finali ta’ 3-1 u bidu qawwi Kroat. Ara pa;ni 16 u 17

LOG{OB G{AL-LUM

Antonio Di Natale skorja g[all-Italja

Il-goalkeeper Irlandi] Shay Given meg[lub mill-ewwel gowl tal-Kroati wara biss tliet minuti

Ri]ultati, klassifiki u programm Grupp A

GRUPP D Donetsk

6 p.m. Franza v Ingilterra (Diretta Rai 1 u TVM2)

GRUPP D Kiev

20.45 p.m. Ukrajna v }vezja (Diretta Rai 1 u TVM2)

Russja Polonja Gre/ja Rep. ?eka

Grupp B L

R

D

T

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

F

4

1 1 1

K Pt

1 3 1 1 1 1

4 0

- -

08 06 12

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka - -

6.30 pm: Gre/ja v Rep. ?eka 8.45 pm: Polonja v Russja - -

- -

09 06 12

1-1 4-1

12 06 12

16 06 12

Danimarka :ermanja Olanda Portugall

6.30 pm: Rep. ?eka v Polonja 8.45 pm: Gre/ja v Russja

Grupp C L

R

1 1 1 1 1 0 1 0

D

T

F

K Pt

0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

Olanda v Danimarka :ermanja v Portugall

0-1 1-0

Kroazja Spanja Italja Irlanda

Grupp D L

R

D

T

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

F

K Pt

1 1 1

3 0

3

1 3 1 1 1 1

- -

14 06 12

- -

15 06 12

- -

18 06 12

- -

19 06 12

17 06 12

6.30pm: Portugall v Olanda 8.45pm: Danimarka v :ermanja

6.30pm: Kroazja v Spanja 8.45pm: Italja v Irlanda

R

0 0 0 0

D

0 0 0 0

T

0 0 0 0

F

0 0 0 0

K Pt

0 0 0 0

6.30pm: Franza v Ingilterra 8.45pm: Ukrajna v }vezja

- -

6.30pm: Italja v Kroazja 8.45pm: Spanja v Irlanda

0 0 0 0

11 06 12

1-1 1-3

13 06 12

6.30pm: Danimarka v Portugall 8.45pm: Olanda v :ermanja

L

- -

10 06 12

Spanja v Italja Irlanda v Kroazja

Ukrajna }vezja Franza Ingilterra

- -

6.30pm: Ukrajna v Franza 8.45pm: }vezja v Ingilterra - -

6.30pm: Ingilterra v Ukrajna 8.45pm: }vezja v Franza

0 0 0 0


14 Sport IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

GRUPP D

Franza u l-Ingilterra lesti g[all-’battalja’ Franza u l-Ingilterra llum ikomplu bir-rivalità sportiva antika meta jift[u s-siparju fuq il-log[ob ta’ Grupp D bil-konfront ferm mistenni f’Donetsk, fl-Ukrajna u meta l-Fran/i]i se jag[mlu l-almu biex jipprote;u sensiela twila ming[ajr telfa ta[t il-coach Laurent Blanc. Sadattant, l-Ingilterra qed tibda era ;dida ta[t il-coach Roy Hodgson u tid[ol g[al din il-log[ba bi skwadra nieqsa minn [afna u/u[ familjari li kellhom jirtiraw min[abba problemi fi]i/i – u bit-team di;à qed jaddotta sistema aktar diretta, b’enfasi fuq il-passes fit-tul lejn attakkant ewlieni. Bla dubju, Franza hi t-team li qed juri l-a[jar forma i]da Blanc jaf li l-Ingli]i ta’ spiss iqumu g[all-okka]joni irrispettivament mill-problemi li jistg[u je]istu fil-kamp tag[hom. G[aldaqstant hu ipprefera li jaddotta atte;;jament kawt qabel din illog[ba u meta kollox jibqa’ miftu[ g[al kwalunkwe ri]ultat fi grupp ftit jew wisq ibbilan/jat. Franza ilhom ma jitilfu 21 log[ba ta[t Blanc u l-coach Fran/i], li jaf sewwa l-log[ba tipika Ingli]a, wissa lill-players tieg[u biex jistennew battalja fi]ika li ftit t[alli lok g[al ‘lo;ika u statistika’. B’hekk ukoll il-Fran/i]i – i/-Champions tal-Ewropa fl1984 u l-2000 – iridu bilfors jimponu l-istil ta’ log[ob tag[hom fuq l-avversarji jekk iridu javvanzaw u wie[ed jistenna li jara d-difi]a Ingli]a, immexxija mill-captain ta’ Chelsea John Terry, tag[laq mill-a[jar li tista’ biex ma tippermettix spunti ta’ kreattività minn players tekni/i b[al Karim Benzema u Franck Ribery. Mill-banda l-o[ra, lIngilterra, fl-assenza tal-midfielders Frank Lampard u Gareth Barry (li t-tnejn irtiraw mill-iskwadra) u li hi anki nieqsa mill-attakkant Wayne Rooney li jinsab sospi] g[allewwel ]ew; konfronti talgrupp, g[andha tibba]a fuq illog[ba tradizzjonali ta’ grinta, sa[[a u determinazzjoni.

Hemm ukoll possibbiltà li Hodgson jag[ti struzzjonijiet lill-wingers – ji;ifieri xi [add minn Ashley Young, Stewart Downing jew James Milner — biex jift[u ‘bumbardament ta’ crosses’ g[al ;ol-kaxxa fejn lattakkant ta’ Man Utd Danny Welbeck mistenni jibda minflok Andy Carroll ta’ Liverpool. Din it-tip ta’ log[ba tevita li avversarji b’teknika superjuri jgawdu pussess ta’ ballun fittul u Downing jemmen li lIngilterra din id-darba tista’ tissorprendi g[aliex – kuntrarju g[al kampjonati o[ra – m’hix meqjusa fost il-favoriti g[arreb[ tat-turnament. ‘Nirrispettaw lil Franza b[ala team qawwi i]da ma nib]g[ux minnha, u meta dan it-team g[andu wkoll il-punti dg[ajfin li kapa/i nisfruttaw,’ qal il-winger ta’ Liverpool. Sadattant Laurent Blanc, li rnexxielu jibni l-iskwadra Fran/i]a mill-;did wara l-era

di]astru]a ta’ Raymond Domenech, qal li filwaqt li lIngilterra ma tistax tin]el bla[jar formazzjoni, qed jinkwetah il-fatt li ‘l-Ingli]i se jilg[abu b’/erta stil li j;ieg[el lill-Fran/i]i jikkompetu fuq livell fi]iku’. Blanc jammetti wkoll li, minkejja n-nuqqas ta’ [afna players rinomanti, qed jistenna sfida iebsa g[all-a[[ar mirrivali tradizzjonali li reb[u la[[ar log[biet ta’ [biberija tag[hom (kontra n-Norve;ja u l-Bel;ju) ming[ajr ma impressjonaw. ‘L-Ingilterra se tag[ti l-mija fil-mija tag[ha biex to[ro; b’reb[a minn Donetsk g[aliex ladarba jkollok Ingli]i kontra Fran/i]i, l-livell tal-intensità se tkun og[la minn dik ta’ sempli/i konfront internazzjonali,’ sostna Laurent Blanc, li xorta jibqa’ fidu/ju] li l-iskwadra tieg[u tifta[ l-impenji talgrupp fuq nota tajba.

Il-players ta’ Franza Franck Ribery (fin-nofs) u Mathieu Valbuena (lemin) waqt sessjoni fi/-/entru g[at-ta[ri; f’Kircha, fil-limiti ta’ Donetsk, fl-Ukrajna (Reuters)

Formazzjonijiet probabbli>

INGILTERRA (4-4-1-1)

Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker, Downing, Young, Carroll

FRANZA (4-2-3-1)

Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye, Diarra, Nasri, Malouda, Ribery, Benzema


Sport 15 IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta‘ :unju, 2012

L-Ukrajna jridu ju]aw tattika differenti kontra l-I]vezja Il-preparazzjoni bis-sulluzzu biex torganizza l-Euro 2012 ipprovda w;ig[ ta’ ras kontinwu g[all-UEFA u l-affarijiet ma tantx jidher li marru g[alla[jar fil-pitch g[al wie[ed mill-pajji]i organizzaturi, lUkrajna. It-tim ta’ Oleg Blokhin sofra serje ta’ telfiet konsekuttivi inklu] kontra l-Awstrija u t-Turkija, ]ew; timijiet li ttnejn naqsu milli jikkwalifikaw g[all-finali. Biex l-affarijiet ikompli ji;u g[all-ag[ar, g[axar plajers fliskwadra tal-Ukrajna spi//aw ma jifil[ux ka;un ta’ virus flistonku hekk kif l-Ukrajna kienet fl-eqqel tal-preparamenti g[all-ewwel log[ba tag[ha minn Grupp D llum kontra l-I]vezja. Barra dan ittliet l-aqwa goalkeepers tag[hom huma indisposti g[al dawn il-finali min[abba injuries jew sospensjoni fuq doping. Wara li waslu sal-kwarti talfinali tat-Tazza tad-Dinja sitt snin ilu biss, l-Ukrajna ni]lu mit-13-il post tar-ranking talFIFA g[at-42 post fejn is-sena l-o[ra tilfu [ames partiti minn sitta. Sinjal tal-problemi li g[andhom ;ej mill-fatt li g[adhom jirrikorru g[all-eks attakkant ta’ AC Milan Andriy Shevchenko g[all-ispirazzjoni, anke jekk dan g[andu 36 sena u l-a[jar tieg[u g[adda. Shevchenko li lag[ab 108 partiti g[al pajji]u, qed iwieg[ed lil pajji]u titjib fuq l-a[[ar partiti. “Mhux se niddiskuti l-fatt li l-partiti kontra l-Awstrija u tTurkija t-tim tag[na g[amel affarijiet ferm bog[od minn dak li xtaqna. Imma hemm ra;unijiet g[al dan. Nista’ na//ertakom li l-log[ba kontra l-I]vezja se taraw stil ta’ log[ob kompletament differenti mill-Ukrajna,” qal Shevchenko li qal ukoll li kien lest jag[mel dak kollu li

hemm b]onn g[al pajji]u. “Biex inkun onest ma jinsteressanix kemm se nag[mel [in fil-pitch. L-importanti g[alija huma l-affarijiet tajbin biex it-tim jirba[.” Aktar inkwetanti g[allUkrajna hu li tilfu t-tliet goalkeepers regolari. Tnejn min[abba injuries u wie[ed fuq doping. Dan i[alli lil Andriy Pyatov b[ala l-aktar goalkeeper ta’ esperjenza fejn lag[ab 26 partita waqt li ttnejn l-o[ra. Maxym Koval u Oleksander Horyainov bejniethom lag[bu biss tliet darbiet man-nazzjonal. Dan jista’ jkun problematiku kontra t-tim ta’ Erik Hamren li hu tim offensiv [afna. Il-kow/ dan l-a[[ar /a[ad li g[andu problemi fid-difi]a wara li l-I]vedi]i qalg[u tliet gowl banali bir-ras f’]ew; partiti ta’ [biberija. Wara snin twal ta’ football konservattiv ta[t il-prag-

matiku Lars Lagerback, Hamren se jkun qed jilg[ab b’tim mhux be]g[an li jkun po]ittiv, bi players ta’ talent mal-linja u difensuri li kapa/i jkunu avventuru]i fl-attakk. Barra dan, ta wkoll rwol liberu lill-aqwa skorer talista;un li g[adda fis-Serie A, Zlatan Ibrahimovic biex ikun jista’ jilg[ab fejn irid. Dan ifisser li Ibrahimovic se jkun liberu li jitturmenta lill-avversarji f’liema parti tal-ground irid. Quddiem Ibrahimovic flattakk tal-I]vezja hemm Ola Toivonen li l-gowl tieg[u ta reb[a xokkanti lill-I]vezja 3-2 fuq l-Olanda fl-a[[ar log[ba tal-grupp biex a//erta l-kwalifikazzjoni. Johan Elmander li rkupra minn ksur fil-pala ta’ siequ, ukoll aktarx li jibda mill-bidu mal-linja bl-istruzzjonijiet g[alih ikunu li jista’ jaqta’ lejn in-nofs biex jag[mel u]u massimu mill-;irjiet tieg[u.

Players }vedi]i waqt sessjoni ta’ ta[ri; qabel il-log[ba kontra l-Ukrajna llum

Formazzjonijiet probabbli>

UKRAJNA (4-4-1-1)

Pyatov, Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin, Timoschchuk, Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Devic, Voronin

}VEZJA (4-4-1-1)

Isaksson, Lustig, Melberg, Olsson, Granqvist, Elm, Svensson, Kallstrom, Larsson, Toivonen, Ibrahimovic


16 Sport IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Bidu e//ellenti g[all-Kroazja Il-Kroazja ta’ Slaven Bilic kellhom ftu[ e//ellenti g[al Euro 2012 meta tard ilbiera[ g[elbu lil Eire bl-iskor ta’ 3-1 f’log[ba li ma kenitx nieqsa mill-kontroversja. Sadattant, dan ir-ri]ultat ifisser li lIrlandi]i iridu bilfors jie[du xi [a;a mi]-]ew; konfronti li fadlilhom minn Grupp C (ma’ Spanja u l-Italja) biex i]ommu [ajjin it-tamiet tag[hom f’din il-kompetizzjoni. Eire kienu ilhom ma jie[du sehem f’turnament internazzjonali ewlieni mit-Tazza tadDinja tal-2002, u din il-log[ba, g[alihom, bdiet g[at-telg[a fejn sabu ru[hom minn ta[t wara biss tliet minuti. Dan meta l-Kroati sfurzaw lewwel korner u bil-ballun (wara perijodu ta’ pressjoni) jixxellef ma’ Stephen Ward u g[al fuq ras Mario Mandzukic li g[eleb lill-goalkeeper Shay Given g[all-vanta;; bikri ta’ Kroazja. L-Irlandi]i kellhom [afna pussess tal-ballun tant li rnexxielhom i;ibu d-draw flg[oxrin minuta meta Vedran Corluka ikkommetta foul fuq Kevin Doyle u b’Aiden McGeady jg[addi ballun mixxellug g[al ;ol-kaxxa fejn Sean St Ledger sab ix-xibka bir-ras. Shay Given imbag[ad salva tajjeb fuq ix-xutt ta’ Ivan Perisic u b’Luca Modric u s[abu jibdew jie[du kmand ta’ nofs il-ground waqt li lIrlandi]i bba]aw fuq il-kontraattakki. Intant, l-Irlanda rre]istiet sal-44 minuta u sakemm Nikica Jelavic approfitta milli]ball ta’ Ward li g[adda l-ballun direttament lill-attakkant ta’ Everton li skorja minn po]izzjoni dubju]a ta’ offside. Dan il-goal spi//a konvalidat minkejja li l-players Irlandi]i waqfu u stennew is-suffara tarreferee biex iwaqqaf l-azzjoni. L-affarijiet komplew ;ejjin ag[ar g[al Eire mal-ftu[ tat-

It-tieni goal kontroversjali... Nikica Jelavic jeg[leb lil Shay Given minn po]izzjoni dubju]a

tieni taqsima, bil-Kroazja jag[mluhom tlieta permezz ta’ Mandzukic li re;a’ g[ola g[al cross fil-kaxxa, u bid-daqqa ta’ ras tieg[u tistampa malwieqfa mbag[ad ma’ Shay Given – bil-ballun jispi//a fix-xibka g[al awtogol sfortunat. L-Irlanda mill-;did ippruvaw iwettqu reazzjoni, i]da minkejja li kellhom lil Damien Duff b[ala punt ta’ riferiment kontinwu ma rnexxilhomx jippenetraw id-difi]a soda talKroati mmexxija minn Darijo Srna u bil-goalkeeper Stipe Pletikosa ma jkunx daqstant impenjat. Madankollu l-Irlandi]i re;g[et messithom l-isfortuna meta Robbie Keane twaqqa’ fil-kaxxa minn Gordon Schildenfeld g[al penalty /ar u bir-referee Olandi] Bjorn Kuipers i[alli l-log[ob g[addej fost il-protesti.

Grupp C

1-3 (HT 1-2)

EIRE

1-Shay Given, 4-John O’Shea, 2-Sean St. Ledger, 5-Richard Dunne, 3-Stephen Ward, 7-Aiden McGeady (20-Simon Cox 54), 6-Glenn Whelan, 8-Keith Andrews, 11-Damien Duff, 10-Robbie Keane (19-Shane Long 75), 9-Kevin Doyle (14-Jonathan Walters 53)

KROAZJA

1-Stipe Pletikosa, 11-Darijo Srna, 5-Vedran Corluka, 13-Gordon Schildenfeld, 2-Ivan Strinic, 7-Ivan Rakitic (16-Tomislav Dujmovic 90+2), 8-Ognjen Vukojevic, 10-Luka Modric, 20-Ivan Perisic (22-Eduardo da Silva 89), 17-Mario Mandzukic, 9-Nikica Jelavic (19-Niko Kranjcar 72)

Skorjaw: Mario Mandzukic 3, Nikica Jelavic 43, Shay Given 48og (K), Sean St. Ledger 19 (E) Referee: Bjorn Kuipers (Olanda) Attendenza: 39,550 spettatur

KUMMENTI

Sofrejna goals banali

Id-difensur Irlandi] Sean St Ledger ikkritika l-prestazzjoni tieg[u u ta’ s[abu fl-ewwel kummenti ta’ wara l-log[ba fejn esprima rabja talli sofrew goals banali ‘li m’humiex karatteristi/i tat-team’. St Ledger, li ;ab id-draw temporanju g[all-Irlanda, qal li kienu determinati biex jo[or;u fuq l-attakk fit-tieni taqsima ‘i]da l-goal li jmiss kien i[oll u jorbot g[ar-ri]ultat u sfortunatament re;g[u skurjawh ilKroati’. Hu kompla li dejjem se jkun diffi/li biex tirkupra ]vanta;; ta’ ]ew; goals kontra team ta’ kwalità b[alma hu l-Kroazja.


Sport 17 IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta‘ :unju, 2012

KUMMENTI

Ippruvajna nie[du n-nofs Il-coach ta’ Spanja Vicente del Bosque wara l-log[ba iddefenda lg[a]la li jin]el b’formazzjoni nieqsa minn attakkant stabbilit anki jekk il-player tieg[u Cesc Fabregas ammetta li kien ‘pjuttost sorpri]’ b’din listrate;ija. Del Bosque spjega li tteam tieg[u ‘ried jenfasi]]a s-superjorita f’nofs il-ground’ u meta jaf li ‘players b[al Fabregas u David Silva kapa/i jsibu l-ispazju biex jiskurjaw ilgoals importanti’. Il-coach Spanjol kompla li din l-istrate;ija ‘ma fallietx’ u b’Fabregas jg[id li hu kuntent bilgoal tieg[u ‘u talli ng[ata /-/ans biex jibda fit-team wara aktar minn xahar nieqes mil-log[ob.’ Cesc Fabregas (fin-nofs) i;ib id-draw g[al Spanja waqt li segwit mit-Taljani Andrea Pirlo (nru. 21) u Giorgio Chiellini (nru.3) (Reuters)

Draw e//itanti bejn Spanja u l-Italja Spanja u l-Italja fet[u limpenji ta’ Grupp C bi draw ta’ 1-1 f’log[ba missielta li produ/iet diversi azzjonijiet fuq i]-]ew; lasti u bit-Taljani juru titjib notevoli fuq l-a[[ar [ar;iet ‘li ma kenux kompetittivi’ biex [adu punt prezzju] g[all-ispejje] tal-holders tat-Tazza Henri Delaunay. Intant, il-coach Spanjol Vicente del Bosque g[a]el li jilg[ab karta stramba u ni]el g[al din il-log[ba ming[ajr attakkant pur, b’din listrate;ija ma tirnexxix tant li kellu jkun Cesc Fabregas li evita t-telfa b’goal ta’ opportunist minuti biss wara lIspanjoli kienu marru minn ta[t. L-attakkant Spanjol Fernando Torres ma kienx inklu] mal-ewwel [dax ta’ Del Bosque u g[aldaqstant Spanja affrontat lit-Taljani bi tlett midfielders avvanzati – Fabregas, Andres Iniesta u Silva – b’Xavi Hernandez ikollu rwol aktar irtirat b[ala

l-playmaker tat-team. Intant, i/-Champions Ewropej (u tad-dinja) sabuha diffi/li biex jilg[abu s-soltu log[ba velo/i mibnija fuq ilpasses qosra u bl-Italja – li kellhom lill-midfielder Daniele De Rossi jopera f’rwol mhux tas-soltu fil-qalba tad-difi]a – jo[olqu numru ta’ perikli g[al-lasta ta’ Iker Casillas. Kien fil-fatt Casillas li fit13-il minuta kien pront biex jilqa’ minn tulu l-freekick insidju] ta’ Andrea Pirlo, bilcaptain ta’ Spanja anki jkun attent biex jinnewtralizza xxutt ta’ Antonio Cassano u lvolley bid-dawra ta’ Claudio Marchisio tliet minuti wara. Qabel intemmet l-ewwel taqsima, l-Italja re;g[u kienu perikolu]i bi Thiago Motta jog[la g[all-cross ta’ Cassano u jer;a’ jimpenja serjament lil Casillas. Spanja [ar;u determinati g[at-tieni taqsima u malewwel urew l-intenzjonijiet

tag[hom b’ Fabregas ji]marka lil Inesta f’tarf ilkaxxa li venven xutt qawwi li l-goalkeeper Gigi Buffon spi//a jsalva b’diffikultà. L-Italja heddew mill-;did, b’Mario Balotelli japprofitta mill-i]ball ta’ Sergio Ramos biex javvanza fuq il-lasta ta’ Casillas i]da dam ja[sibha wisq u Ramos irkupra bil-[in biex ibieg[ed il-periklu. Din fil-fatt kienet l-a[[ar azzjoni ta’ Balotelli li ;ie mibdul minn Antonio Di Natale u bl-attakkant ta’ Udinese mal-ewwel g[amel id-differenza meta ;era g[allpass meqjus ta’ Pirlo u sab irrokna tax-xibka b’xutt filbaxx. Ir-reazzjoni tal-Ispanjoli kienet rabbju]a u t-Taljani gawdew il-vanta;; g[al erba’ minuti biss, b’David Silva jg[addi ballun perfett filkaxxa u b’Fabregas ji]gi//a lid-difensuri /entrali biex jeg[leb lil Buffon g[all-goal tad-draw.

Grupp C

1-1 (HT 0-0)

SPANJA

1-Iker Casillas, 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba, 16-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 6-Andres, Iniesta, 21-David Silva (22-Jesus Navas 64), 10-Cesc Fabregas (9-Fernando Torres 74)

ITALJA

1-Gianluigi Buffon, 19Leonardo Bonucci, 16Daniele De Rossi, 3-Giorgio Chiellini, 2-Christian Maggio, 8-Claudio Marchisio, 21Andrea Pirlo, 5-Thiago Motta (23-Antonio Nocerino 90), 13-Emanuele Giaccherini, 10-Antonio Cassano (20Sebastian Giovinco 65), 9Mario Balotelli (11-Antonio Di Natale 56)

Skurjaw: Antonio Di Natale 60 (I), Cesc Fabregas (S) 64 Referee: Viktor Kassai (Ungerija) Attendenza: 38,869 spettatur


18 Sport IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Il-partitarji Russi ordnati j;ibu ru[hom sewwa Il-Federazzjoni Russa u ttim nazzjonali, ilbiera[ [e;;ew lill-partitarji tag[hom li jinsabu fil-Polonja biex i;ibu ru[hom tajjeb wara li xi partitarji xe[tu log[ob tan-nar u esponew banners bi kliem ille/itu waqt l-ewwel log[ba mill-Euro 2012. Il-UEFA s-Sibt qalet li kienet qed tinvestiga in/identi li se[[ew fir-reb[a 4-1 fuq irRepubblika ?eka fil-belt ta’ Wroclaw il-:img[a. “Kien hemm xi nies fl-istadium li g[amlu affartijiet mhux xierqa g[al partitarji. Flistands tal-istadiums m’hemmx post g[al dawk li jridu ju]aw l-isport biex jiddikjaraw opinjonijiet personali, politi/i jew o[rajn,” qalet ilFederazzjoni Russa fi stqarrija.

“Il-Federazzjoni u t-tim nazzjonali qed jitolbu blakbar [e;;a lill-partitarji biex jopponu l-atti provokattivi talhooligans u jikkoperaw malorganizzaturi fejn tid[ol sigurtà. Qed nag[mlu dan lappell lill-partitarji kollha. Ftakru li qed tirrappre]entaw lil pajji]kom. Irrispettaw lilkom infuskom, art twelidkom u t-tim tag[kom,” qalet l-istqarrija. Il-UEFA qalet li qed tinvestiga rapporti li kien hemm abbu] mill-partitarji Russi diretti lejn il-players tar-Repubblika ?eka. IlUEFA qed tinvestiga wkoll in/identi li bdew ;lieda wara l-log[ba f’Wrocklaw fejn 30 partitarju attakkaw xi stewards.

L-Olandi]i jistg[u jduru g[al Huntelaar M’hemmx g[alfejn tkun ;enju tattiku biex tag[raf x’g[andhom b]onn l-Olanda wara t-telfa 1-0 kontra dDanimarka. Iridu jkunu kapa/i jiskurjaw i/-/ansijiet li jo[olqu u dan jista’ jfisser li Klaas-Jan Huntelaar jibda mill-bidu fil-log[ba li jmiss. Nhar l-Erbg[a l-Olanda jmisshom kontra l-:ermanja fit-tieni log[ba minn Grupp B u waqt li l-avversarji tag[hom g[andhom tliet punti wara reb[a 1-0 fuq ilPortugall, l-Olandi]i di;à huma konxji li jridu jirb[u bilfors. “Dispja/ut. L-uniku punt po]ittiv li nistg[u nie[du mill-ewwel log[ba hu li kultant lg[abna tajjeb [afna u [loqna /-/ansijiet. Anke kontra l-:ermanja se no[olqu //ansijiet. Din hi l-qawwa tag[na. I]da /-/ansijiet iridu ji;u skurjati,” qal il-kow/ Bert van Marwijk. Il-kow/ Olandi] g[a]el li j[alli barra lill-attakkant ta’ Schalke 04 Huntelaar, l-aqwa skorer tal-Ewropa fil-partiti ta’ kwalifikazzjoni bi 12-il gowl minn tmien partiti u dan da[al biss 19-il minuta mittmiem. I]da kontra l-:ermanja probabbilment jibda. U jekk jilg[ab flimkien ma’ Van Persie fl-attakk, allura lprobabbiltà hi li Ibrahim Affelay li ma tantx impressjona kontra d-Dani]i, jit[alla fuq il-bank. Madankollu l-kow/ :ermani] Joachim Loew irid li t-tim tieg[u jo[loq aktar

/ansijiet ta’ skor kontra lOlanda. “Reb[a fl-ewwel log[ba tag[tik aktar fidu/ja g[at-turnament i]da rridu ntejbu /ertu affarijiet. Irridu no[olqu aktar /ansijiet g[aliex issa tturnament beda. Dan mhux b[at-Tazza tad-Dinja fejn jista’ jkollok qisu partita ta’ t[ejjija kontra tim dg[ajjef. Hawnhekk b[all-Formula 1 trid tibda mija fil-mija ming[ajr dawra ta’ warm up. Kont nippreferi li kieku ;ew draw fl-ewwel log[ba g[aliex issa jinsabu b’darhom mal[ajt u jridu jag[tu kollox f’din il-log[ba inkella barra,” qal Loew. Ronaldo rrabjat

Intant Cristiano Ronaldo qatta’ l-faxxa ta’ captain wara t-telfa kontra l-:ermanja u dan jindika li xejn ma mar tajjeb g[all-Portugall u l-captain kien ferm irrabjat. “G[adni m’g[amiltx anali]i individwali i]da na[seb li Ronaldo kellu log[ba tajba,” qal Bento li kien ikkritikat qabel il-log[ba g[aliex ilPortugall m’g[andux midfield effettiv. Kontra l-:ermanja, Ronaldo kien imra]]an tajjeb minn Hummels u Boateng u rari deher fil-partita. Madankollu, il-Portugall g[adu jittama li Ronaldo u Nani jkunu aktar fortunati nhar l-Erbg[a kontra dDanimarka, tim aktar kajman u b’difi]a mhux daqstant solida.

Players tat-tim nazzjonali Grieg i[ejju g[at-tieni log[ba kontra r-Repubblika ?eka

FATTI U FIGURI GRUPP A

Il-Gre/ja qatt ma qalg[et gowl kontra r-Repubblika ?eka G[ada jibdew jintlag[bu t-tieni partiti ta’ Grupp A fejn il-Gre/ja tilg[ab kontra r-Repubblika ?eka f’Wroclaw fil-Polonja u warajhom fl-istadium nazzjonali ta’ Varsavja fejn saret il-log[ba talftu[, il-Polonja tilg[ab kontra r-Russja. Din hi [arsa fil-qosor lejn il-konfronti pre/edenti ta’ dawn i]-]ew; partiti.

GRE?JA v REPUBBLIKA ?EKA * Jekk l-esperjenza tal-passat g[andha ti;i kalkulata, din il-log[ba mhux mistennija toffri [afna gowls. Fi tliet konfronti pre/edenti bejn il-Gre/ja u r-Repubblika ?eka, kien skurjat gowl wie[ed biss. Dan kien fl-2004 meta ddifensur Grieg Traianos Dellas skorja fil-[in barrani s-silver gowl li temm il-log[ba u ta reb[a 1-0 lill-Griegi f’Porto u post fil-final. * G[alkemm il-Griegi qatt ma qalg[u gowl kontra /-?eki, g[andhom rekord ferm interessanti kontra l-prede/essuri ?ekoslovakkja li reb[ulhom fil-[ames konfronti li lag[bu. * Id-draw 1-1 tal-Gre/ja mal-organizzaturi lPolonja fl-ewwel log[ba tat-turnament kien lewwel punt fil-finali tal-Euro li qatt [adu sa mis-su//ess sorprendenti fl-2004. Fil-fatt fl2008 il-Griegi tilfu t-tliet partiti fil-grupp. * Fl-2004 il-Gre/ja kienet lag[bet u reb[et b’mod sorprendenti lill-organizzaturi Portugall

fl-ewwel log[ba tat-turnament u rrepetew irri]ultat fil-final meta [add ma kien qed jistenna. Issa l-im[atri g[alihom li jistg[u jer;g[u jilag[bu mal-Polonja fil-finali ta’ dan il-Euro 2012 huma minimi [afna. * It-telfa kbira 4-1 tar-Repubblika ?eka kontra r-Russja fl-ewwel log[ba tag[hom, kienet lag[ar telfa fl-istorja tag[hom. Qabel din illog[ba kienu tilfu b’distakk ta’ tliet gowls darbtejn o[ra qabel – 3-0 kontra l-I]vizzera fl1994, it-tieni darba li kienu qatt lag[bu wara lqasma ta/-?ekoslovakkja; u 3-0 fin-Norve;ja f’partita ta’ [biberija s-sena l-o[ra. * I/-?eki issa tilfu l-a[[ar tliet partiti filfinali tal-Kampjonati Ewropej. Fl-2008 reb[u l-ewwel log[ba kontra l-organizzaturi }vizzera i]da tilfu 3-1 kontra l-Portugall u 3-2 kontra tTurkija biex kienu eliminati qabel il-fa]i tanknock-out.

POLONJA v RUSSJA * Il-Pollakki jistg[u jqawwu qalbhom millfatt li reb[u l-unika partita pre/edenti f’darhom kontra r-Russja 3-1 f’log[ba ta’ [biberija f’Chorzow fl-1998. Huma kienu wkoll mhux meg[luba f’darhom f’log[ba internazzjonali kontra s-Sovjeti/i qabel il-qasma tal-Unjoni Sovjetika. * In-numru kbir ta’ /ansijiet li [lew ilPollakki fl-ewwel taqsima fid-draw 1-1 kontra l-Gre/ja fl-ewwel log[ba tat-turnament, ifisser li g[adhom qed jistennew l-ewwel reb[a filfinali tal-Euro. Fl-uniku dehra pre/edenti tag[hom f’dawn il-finali erba’ snin ilu, kienu ;ew draw wa[da u tilfu t-tnejn l-o[ra fil-grupp tag[hom. * Il-gowl li qalg[u l-Pollakki meta s-sostitut Grieg Dimitris Salpingidis kiseb id-draw fittieni taqsima tal-ewwel log[ba, kien l-ewwel gowl li qalg[u l-Pollakki fl-a[[ar [ames parti-

ti.

* Ir-reb[a impressjonati tar-Russja 4-1 fuq ir-Repubblika ?eka fl-ewwel log[ba tag[hom, kabbret is-serje po]ittiva tag[hom g[al 15-il partita li fihom qalg[u biss [ames goals. * Ir-reb[a tar-Russi fuq i/-?eki kien ri]ultat e]att bil-maqlub tal-ewwel log[ba fil-Euro 2008 meta tilfu 4-1 kontra /-Champions Spanja. Wara dik it-telfa kienu rkupraw u reb[u tliet partiti konsekuttivi qabel re;g[u tilfu bi tliet gowls kontra Spanja, din id-darba 3-0 fis-semi-finali. *Il-midfielder ferm promettenti Russu ta’ 21 sena, Alan Dzagoyev, li skorja darbtejn kontra r-Repubblika ?eka, issa skorja [ames gowls fla[[ar tliet partiti internazzjonali kompetittivi. Skorja gowl kontra s-Slovakkja u tnejn kontra Andorra fl-a[[ar ]ew; partiti tar-Russja millkwalifikazzjoni g[al dan il-Euro f’Ottubru.


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

Sport 19 TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Sleepwalking tirba[ fuq il-Mediterranean Derby minn Kenneth Vella

Id-debba Ingli]a Sleepwalking naqqxet isimha fuq it-tazza presti;ju]a Mediterranean Derby. Dan wara li saret il-finali ta’ din il-kompetizzjoni, miftu[a g[al ]wiemel tal-galopp fuq distanza ta’ 1750m. Din il-finali kienet tag[mel parti mill-31 laqg[a tal-ista;un fuq disa’ ti;rijiet li nkludiet ukoll ti;rija tal-klassi Premier fuq 2140m. Qabel ma n;riet il-finali talMediterranean Derby saret ukoll parata li matulha s-sidien ta]-]wiemel finalisti ppre]entaw il-bandiera talpajji] fejn twieled i]-]iemel tag[hom. Dawn kienu akkumpanjati minn rappre]entanti tal-iscouts tassezzjoni tal-Marsa. Sitta kienu ]-]wiemel li [adu sehem fil-finali. Kien Fyelehk (Michael Sultana) laktar velo/i mill-ga;;a tattluq u fl-ewwel metri feta[ vanta;; ]g[ir minn Little Anthony li kien misjuq mitTaljan Antonino Cannella u Darielli (Ramon Grima). I]da madwar 600m mit-tmiem itti;rija [adet ]volta o[ra, b’Fyelehk jibda jnaqqas ilpass u jintla[aq minn Sleepwalking (Demis Zammit) li [adet kontroll assolut fid-dritta finali u ttrijonfat b’]ew; tulijiet u nofs minn Little Anthony, Buttermilk li kien misjuq minn [u Demis, Eric Zammit u Etoile du Pic f’idejn itTaljan Giuseppe Bordonaro. Fi tmiem il-finali, Dr Matthew Brincat, Chairman tal-club, ippremja lil Zammit u lil sid id-debba Matthew Grech. Greta Fenech, f’isem

Phoenician Glassblowers, ukoll ippre]entat trofej talokka]joni lis-sidien ta]]wiemel li temmew fl-ewwel tliet postijiet. Fl-uniku ti;rija tal-klassi Premier, Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) mar quddiem wara ftit metri mill-bidu uffi/jali u okkupa l-ewwel post sal-linja finali biex [a ttieni reb[a tas-sena b’distakk ta’ nofs tul minn Maximal Value (James Briffa). Super Qui (Tony Demanuele) u Oscar de la Vallee (Sammy Micallef) spi//aw fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Arnie Sensation kellu medja ta’ 1.17.9” fil-kilometru. Il-laqg[a tal-lbiera[ inkludiet ]ew; ti;rijiet talklassi Gold. Fl-ewwel wa[da, sprint qawwi fuq in-na[a ta’ barra 300m mil-linja finali wassal lil Niky de Memartin (Jonathan Zammit) jaqsam illinja finali l-ewwel. I]da dan i]-]iemel ;ie skwalifikat biex ir-reb[a ng[atat lit-tieni pjazzat Veikko Hornline (Carl Caruana) quddiem Reado November (Shaun Portelli), Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) u Matin de Manche (Brian Hili). Clint Vassallo po;;a lil Baron GL quddiem meta ]]wiemel li kienu qed jipparte/ipaw fit-tieni ti;rija Gold daru g[ad-dritta finali tag[hom. B’hekk dan iz]iemel }vedi] [a l-ewwel reb[a tieg[u fa/ilment minn Nous Dix De l’Erve (Ludvic Ghigo), Ouistiti d’Anjou (Julian Farrugia) u Lovely Mab (Noel Baldacchino). G[al Vassallo din kienet ittieni reb[a tal-;urnata.

Id-debba Sleepwalking ta[t il-gwida ta’ Demis Zammit tirba[ il-Mediterranean Derby (ritratti> Joseph Galea)

Ir-ri]ultati kollha I Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Above Roland (G. Attard) {in – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Larissa du Breil (C. Calleja) 3.Vera LH (D. Ellul) 4. Natif de Monsures (J. Cordina) II Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Bella Notte (E. Bondin) {in – 2.48.5” (1.18.7”) 2. Man Quick (J. Cordina) 3. Mezio Josselyn (V. Fenech) 4. Pedros Au Top (B. Zammit) III Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Winner Farming (J. Farrugia) {in – 2.48.9” (1.18.9”) 2. Ygor Of Pass (T. Demanuele) 3. Black Guy (M. Ellul) 4. Geronimos Cadillac (N. Baldacchino) IV Ti;rija. Klassi Silver. Dist ITALJA

Sampdoria lura fis-Serie A

Il-jockey Demis Zammit u sid id-debba Matthew Grech bit-trofew masetu] tal-Mediterranean Derby

Sampdoria g[amlu ritorn ta’ malajr fis-Serie A wara li Nicola Pozzi skorja l-uniku goal fittieni leg tal-playoff tasSerie B kontra Varese. Wara li reb[u 3-2 lewwel leg f’darhom, Sampdoria kellhom jit[abtu qabel Pozzi skorja l-gowl tar-reb[a fil-91 minuta. B’10,000 spettatur f’Genova jaraw il-log[ba fuq screen kbir, Sampdoria kisbu l-promozzjoni wara sta;un wie[ed fis-Serie B. Il-Blucherchiati ng[aqdu ma’ Torino u Pescara li ;ew promossi mis-Serie B u [adu post Lecce, Novara u Cesena li kienu relegati.

– 2140m. 1. Rambo Lambo (C. Vassallo) {in – 2.46.6” (1.17.8”) 2. Lion Mcguire (N. Baldacchino) 3. Newman (C. Caruana) 4. Race Ball (T.

Demanuele) V Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Arnie Sensation (C. Farrugia) {in – 2.46.8” (1.17.9”) 2. Maximal Value (J. Briffa) 3. Super Qui (T. Demanuele) 4. Oscar de la Vallee (S. Micallef) VI Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (C. Caruana) {in – 2.41.5” (1.15.6”) 2. Reado November (S. Portelli) 3. Orion du Vaumicel (F. Cassar) 4. Matin de Manche (B. Hili) VII Ti;rija. Finali Mediterranean Derby. Klassi

Galopp. Dist – 1750m. 1. Sleepwalking (D. Zammit) {in – 1.49.75” 2. Little Anthony (A. Cannella) 3. Buttermilk (E. Zammit) 4. Etoile du Pic (G.Bordonaro) VIII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Baron GL (C. Vassallo) {in – 2.44.5” (1.16.9”) 2. Nous Dix De L’Erve (L. Ghigo) 3. Ouistiti d’Anjou (J. Farrugia) 4. Lovely Mab (N. Baldacchino) IX Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Rybo Juvel (M. Refalo) {in – 2.44.7” (1.17”) 2. Noli de Marray (P. Spiteri) 3. Izor Rick (N. Baldacchino) 4. Wonderofyou (J. Farrugia)

TAZZA TAD-DINJA

I/-?ile fl-ewwel post Il-kow/ ta/-?ile Claudio Borghi mexxa lit-tim lejn reb[a 2-0 fuq il-Vene]wela biex mar fl-ewwel post talgrupp ta’ kwalifkazzjoni millAmerika t’Isfel g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. I/-?ile issa kiseb tliet reb[iet, l-a[[ar tnejn barra minn daru biex g[all-ewwel darba jinsab fl-ewwel post ta’ dan il-grupp bi 12-il punt minn sitt partiti, tnejn aktar mill-Ar;entina li fi tmiem din il-;img[a ma kinux impenjati u lag[bu partita anqas. I/-?ile skorja darbtejn fla[[ar [ames minuti minn Fernandez u Aranguiz u patta g[at-telfa li kien ;arrab filCopa America fl-2011. Il-Paragwaj kellu log[ba ferm aktar negattiva meta tilef 3-1 fil-Bolivja b’gowls ta’ Pena u tnejn minn Escobar. G[all-Paragwaj skorja Riveros.

Sadanittant miz-zona talAfrika s-sostitut Marokkin Hamza Abdourazzouk skorja draw drammatiku minuta mittmiem biex ta draw 2-2 littim tieg[u kontra l-favoriti Ivory Coast li g[alihom skurjaw Kalou u Kolo Toure, Penalty tal-captain Kharja kien ;ab id-draw g[allMarokk. Inant, f’’log[ba ta’ [biberija Lionel Messi mexxa lillAr;entina lejn reb[a 4-3 fuq il-Bra]il fejn skorja wkoll hattrick. B’hekk il-player ta’ Barcelona issa skorja 26 gowl f’70 log[ba internazzjonali mal-Ar;entina. Ri]ultati

Bolivja v Paragwaj 3-1 Venezwela v ?ile 0-2 Qatar v Korea t’Isfel 1-4 Bostwana v Afrika t’Isfel 1-1 Marokk v Ivory Coast 2-2


IN-NAZZJON It-Tnejn 11 ta’ :unju, 2012

20 Sport FORMULA 1 — GP TAL-KANADA

Hamilton is-seba’ rebbie[ differenti tal-ista;un Il-Brittanniku Lewis Hamilton reba[ il-Grand Prix tal-Kanada fuq McLaren biex sar is-seba’ sewwieq differenti li reba[ ti;rija f’seba’ tlielaq differenti dan l-ista;un. Il-Fran/i] Romain Grosjean da[al it-tieni fuq Lotus, l-a[jar ri]ultat fil-karriera tieg[u bilMessikan Sergio Perez fuq Sauber itemm ittielet. Hamilton kien ilu [ames snin ma’ jirba[ dan il-GP fil-Kanada i]da qal li j[ossu kburi u kuntent li qed ikompli jg[in lit-tim tieg[u jisfida g[at-titlu. “Na[seb li din kienet wa[da mill-aqwa ti;rijiet li qatt kelli wara ]mien twil,” qal ilBrittanniku. Hamilton kellu jwettaq rimonta fero/i wara ttieni pit stop. Il-Messikan Sergio Perez kien beda mill-15-il post fuq il-grid i]da kellu sewqan aggressiv u rnexxielu jtemm it-tielet wara li qabe] lil Alonso. I/-Champions renjanti Sebastien Vettel li kien beda mill-pole position u llidja g[all-ewwel parti minn 70 dawra tilef il-pass fl-a[[ar dawriet u kellu jikkuntenta bir-raba’ post quddiem lIspanjol tal-Ferrari Fernando Alonso u l:ermani] Nico Rosberg fuq Mercedes. Is-sewwieq l-ie[or tar-Red Bull, l-Awstraljan Mark Webber da[al fis-seba’ post quddiem Kimi Raikkonen tal-Lotus u Kamui Kobayashi tasSauber waqt li l-a[[ar punt [adu Felipe Massa tal-Ferrari.

Is-sewwieq tal-McLaren Lewis Hamilton (nofs) u s-sewwieq tas-Sauber il-Messikan Sergio Perez li temm it-tielet waqt il-pre]entazzjoni fil-Kanada

HANDBALL

Malta ;;arrab telfa o[ra

It-tim nazzjonali Malti tal-Handball ;arrab telfa o[ra, it-tielet wa[da minn daqstant partiti fi Grupp D ta’ kwalifikazzjoni g[all-Kampjonati Ewropej meta tilef kontra t-Turkija fejn intlag[ab dan il-grupp bl-iskor ta’ 37-17. Sal-mistrie[ l-iskor kien 19-8 favur it-Turkija. Bil-Latvja jiksbu draw fl-a[[ar sekondi 27-27 kontra l-Estonja, It-Torok riedu biss reb[a biex itemmu l-ewwel fil-grupp u jg[addu g[all-fa]i li jmiss. It-toroq fet[u qawwi u wara 10 minuti kienu 8-3 minn fuq bil-Maltin jiskUrjaw minn Andrew Said, Mark Gilson u Jacques Friggieri i]da salmistrie[ l-iskor kien 19-8. Fit-tieni taqsima l-andament baqa’ l-istess bitTorok 32-14 sal-50 minuta.

WATERPOLO

TENNIS

L-ebda sorpri]a fi tliet partiti

Nadal fil-vanta;;

minn Stewart Said

Jiddominaw

Ta’ Xbiex Amigos...............9 San :iljan Giuseppe’s ...24 (2-7), (0-7), (3-4), (4-6) San :iljan kisbu l-ewwel reb[a tag[hom, fl-ewwel

dehra tag[hom minn Grupp A meta g[elbu fa/ilment lil Ta’ Xbiex Amigos 24-9. Il-partita kienet wa[da bla storja b’San :iljan jiddominaw fuq lavversarji minn kmieni filpartita. G[al San :iljan spikka Nikola Sutic li skorja g[axar gowls filwaqt li din kienet it-tieni telfa g[al Ta’ Xbiex minn daqstant partiti wara li ;arrbu l-ewwel telfa kontra Otters. San :iljan bdew jiddominaw sa minn kmieni tant hu hekk li reb[u l-ewwel sessjoni 7-2 biex komplew jiddominaw fit-tieni sessjoni b’seba’ gowls ming[ajr risposta biex sa tmiem it-tieni sessjoni kienu qed igawdu vanta;; ta’ 14-2. Bil-partita de/i]a, San :iljan naqqsu r-ritmu tag[hom fejn taw /ans lil Ta’ Xbiex jid[lu iktar fil-partita. I]da San :iljan xorta reb[u ssessjoni b’vanta;; ta’ gowl biex komplew i]idu lvanta;;. L-a[[ar sessjoni kienet biss formalità fejn din is-sessjoni kien fiha g[axar gowls b’San :iljan jirb[u wkoll l-a[[ar sessjoni g[al skor ta’ 24-9. Ta’ Xbiex: L. Borg, J.

Cremona, S. Botond (2), A. Galea (2), C. Bugeja, A. Bugeja (1), K. Falzon, N. Bonello Ghio, J. Tabone, K. Galea (2), Y. Szeles (2) San :iljan: D. Camilleri, J.C. Cutajar, N. Sutic (10), K. Galea (6), B. Plumpton, R. Mock, B. Letica (3), A. Bianchi, K. Mock, C. Gialanze (1), P. Fava (1), D. Abela, M. Pisani (3) Referees: Ronnie Spiteri, Stefan Licari L-ewwel reb[a

Exiles Ferretti ..................17 Otters Nivea .....................10 (5-3),(4-2),(3-3),(5-2)

Exiles Ferretti kisbu lewwel reb[a tal-ista;un meta kellhom ja[dmu iktar milli mistenni biex g[elbu lil Otters Nivea 17-10. It-tim ta’ Cousin ]ied fil-prestazzjoni filwaqt li Otters taw wirja qalbiena fejn jidher li se jag[tu log[ba lil kul[add. Exiles fet[u tajjeb u reb[u l-ewwel sessjoni biex fet[u vanta;; ta’ ]ew; gowls. Huma komplew bl-istess ritmu u reb[u wkoll it-tieni sessjoni biex ]iedu l-vanta;; g[al erba’ gowls. G[alkemm Otters kienu fi ]vanta;; ta’ erba’ gowls xorta baqg[u fil-partita fejn ppruvaw kemm-il darba biex inaqqsu d-distakk fejn irnexxilhom itemmu ssessjoni f’parita. I]da wara li

fir-raba’ sessjoni fallew ]ew; okka]jonijiet ta’ man-ups fejn setg[u ;ew 12-10, Exiles skurjaw biex g[alqu l-partita u sat- tmiem komplew i]idu liskor biex reb[u 17-10. Exiles: A. Borg Cole, J. Rizzo Naudi (1), N. Paris, D. Pace Lupi (1), T. Sullivan (2), S. Vassallo (1), J. Spiteri Staines, K. Griscti, D. Borg, P. Borg (2), A. Kunac (3), M. Toth (3), K. Lanzon (3) Otters: Ad. Cachia, G. Attard, G. Zammit, Z. Radocz (5), S. Dimech (1), M. Balatoni (2), J. Paris (1), D. Schembri (1), K. Scicluna, K. Debattista, C. Martin, An. Cachia, K. Grima Scott Referees: Peter Giordano, Alex DeRaffaele It-tieni reb[a

Neptunes Emirates ..........17 Sirens Ritter Sports.........12 (5-3),(7-3),(4-1),(1-5)

Neptunes Emirates kisbu ttieni reb[a tal-ista;un meta minn Grupp B g[elbu lil Sirens Ritter Sports biex jinsabu wa[idhom fl-ewwel post b’sitt punti. Neptunes kienu jimmeritahom li jirb[u l-partita fejn kienu l-a[jar tim. Neptunes fet[u tajjeb u reb[u l-ewwel sessjoni 5-3. L-i]volta tal-partita se[[et fittieni sessjoni fejn wara li Sirens naqqsu d-distakk g[al 6-5, Neptunes skurjaw sitt darbiet ming[ajr risposta biex

Klassifika Grupp A L R D T F K Pt San :iljan Otters Sliema Exiles Ta’ Xbiex

Grupp B Neptunes Sirens Valletta Marsascala

0 0 24 9 3 0 1 28 27 3 0 0 11 4 3 0 1 21 21 3 2 0 0 2 19 42 0

1 1 1 1 1 2 1

2

L R D T F K Pt 2 2 0 0 36 19 6 2 1 0 1 25 25 3 1 0 0 1 8 13 0 1 0 0 1 7 19 0

fet[u vanta;; ta’ 12-5. It-tim tal-Balluta kompla j]id l-iskor fit-tielet sessjoni biex g[amel l-iskor 16-7 biex prattikament g[alqu l-partita biex l-a[[ar sessjoni kienet biss formalità fejn ing[ata spazju wkoll li]-]ew; goalkeepers tar-riservi. F’din issessjoni Sirens [ar;u rebbie[a biex g[amlu l-iskor iktar rispettabli. Neptunes: I. Bugeja, N. Lanzon (2), E. Aquilina (1), M. Stellini (2), Z. Mizzi (1), A. Ciric (1), S. Camilleri (5), J. Camilleri (1), B. Lanzon, S. Gravina (1), R. Sciortino, T. Molnar (3), C. Mercieca Sirens: A. Grech, A. Attard (3), A. Sammut, P. Micallef, A. Babay (1), C. Kiss (1), J. Borg (1), D. Cutajar (1), A. Zarb Cousin (1), C. Zammit, C. Spiteri Debarro (1), D. Zammit (3), N. Grixti Referees: Alex DeRaffaele, Massimo Angileri

Il-final tal-Open ta’ Franza talir;iel bejn is-sitt darbiet Champion, l-Ispanjol Rafa Nadal u n-numru 1 fid-dinja Novak Djokovic ;iet sospi]a u se titkompla llum min[abba x-xita. Nadal kellu bidu mill-aqwa fejn reba[ l-ewwel set 6-1 u meta kien 5-3 minn fuq fittieni set, il-log[ba twaqqfet g[al 35 minuta min[abba xxita. Madankollu meta rritornaw Nadal reba[ is-set 6-3 biex fit-tielet set waslet irromonta ta’ Djokovic li rnexxielu jirba[ 6-2 u jpo;;i l-log[ba fir-raba’ set. Matul dan ir-raba’ set, Djokovic deher li kien se jkompli bir-rimonta i]da g[al darb’o[ra x-xita waqqfet illog[ba. BRA}IL

Ronaldinho jibda b’reb[a Ronaldinho kellu debutt tajjeb ma’ Atletico Mineiro u g[enhom jirb[u lil Palmeiras 1-0 f’Sao Paulo biex marru flewwel post tal-Kampjonat Bra]iljan. Flamengo, il-klabb tal-eks Plajer tas-Sena tal-FIFA li telaq minn mag[hom il;img[a l-o[ra, g[elbu lil Coritiba 3-1 f’Rio u kisbu lewwel reb[a wara tliet draws sa minn meta beda l-kampjonat ix-xahar l-ie[or.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Ittri 21

Is-suq ta]-}ejtun u attivitajiet ta’ benefi/enza Sur Editur, Dan l-a[[ar fl-in[awi fejn jarma s-suq fi]-}ejtun kellna ;img[a ta’ attivitajiet biex jin;abru fondi b’risq Puttinu. Ng[id bla ma niddejjaq li veru kellna ftit talinkonvenjent bl-istorbju u lmu]ika li kien hemm, imma l;id li [are; minn din l-attività ]gur li ji]boq bil-bosta dan l-

Jason Micallef u l-Eurovision Sur Editur, Ftit tal-;ranet ilu spi//a u g[adda l-Eurovision u Malta g[alkemm da[let ma’ talewwel grupp u Kurt ;ie fil-21 post u ;ab 40 punt, xorta [are; rebbie[ [dejn o[rajn li ma ;abu ebda punt. Kuntrarju ta’ dan, Jason Micallef ‘the king of kings’ tas-Super One attakka liddelegazzjoni Maltija u g[ajjarhom il-klikka tal-klikka, sa g[ajjar lill-kantant u lillband tieg[u. Bniedem miexi fid-direzzjoni b[al s[abu jg[ajjar u jikkritika lil kull min ma jog[;bux g[ax tieg[u biss hu tajjeb — attakka lil P.B.S. kif sar il-konkors, fuq il-pre]entazzjoni tal-festival u anke l-kwalità tal-livell li kienu qeg[din jikkompetu. {a;a wa[da ng[idlu lil dan il-king li minfu[ bih innifsu u li jaf [afna, biex jekk xi darba jkun kapa/i u jfettillu li jie[u sehem fil-Eurovision bil-klikka ta’ madwaru, jista’ jibda minn issa forsi j;ibha ]ew; u ji;i minn ta’ quddiem; u mbag[ad ikun jist[oqqlu veru jissejja[ the king of kings. Mur arah! Fuq kollox nawgurawlu li jaqta’ figura ferm a[jar minn dawk tal-klikka ta’ qabel. Awguri king.

. Busuttil

G

In-Naxxar

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lillEditur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com .mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.

inkonvenjent. Attivitajiet b[al din li saret fis-suq tag[ti [afna tama u [afna skop fil-[ajja. Tag[ti tama lil dawk li g[andhom b]onn l-g[ajnuna ming[and Puttinu u tag[ti skop lil min jorganizzahom u lil dawk li volontarjament jag[tu sehemhom biex attivitajiet b[al din jirnexxu u j[allu l-qlig[.

Attivitajiet g[allbenefi/enza huma dejjem sbie[ u g[andhom jibqg[u isiru g[aliex minn dawn igawdu dawk li huma filb]onn. Na[seb li nkun qed nitkellem f’isem il-parti lkbira tar-residenti tal-in[awi tas-suq fi]-}ejtun meta ng[id li la g[andna fejn, attivitajiet

b[al dawn li ma jkunux marbutin ma’ xi karru politiku, g[andhom jibqg[u isiru [alli a[na ]-}wieten insiru mag[rufin ukoll g[allqalb kbira li g[andna. Grazzi, Puttinu, talli tajtna l-opportunità li nuru l;enero]ità tag[na. Grazzi tmur lill-organizzaturi talattività li tawna wkoll l-

opportunità li nilqg[u f’ra[alna lill-poplu kollu biex ng[inuh ikun ;eneru]. In[e;;u lill-g[aqdiet kollha fi]-}ejtun biex jorganizzaw attivitajiet simili ta’ benefi/enza fis-suq li joffri post ideali g[al attivitajiet b[al din. Grace Cassar

I]-}ejtun


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

regolari li qed ji;bed lejn ilfestival diversi studenti minn Malta kollha. Is-serje The Composer Speaks u d-Debutantes’ Concert saru popolari mmens, u ninnotaw bi pja/ir li dawk li [adu sehem fis-snin li g[addew issa stabbilew ru[hom mhux biss lokalment, imma wkoll fixxena internazzjonali.

mifrux fuq [ames ;img[at bla waqfien ta’ kun/erti u i]jed, li jlaqqa’ flimkien artisti minn prattikament l-Ewropa kollha u anki lil hemm, u li joffri lillpubbliku l-kun/erti kollha b’xejn, mhix xi [a;a ta/-/ajt. Jekk wie[ed i]omm f’mo[[u ]-]mien iebes li g[addejja minnu d-dinja b’mod ;enerali u d-dinja talkultura b’mod partikulari, irri]ultat hu tassew miraklu. Imma min qal li m’g[adhomx ise[[u l-mirakli? Spe/jalment fil-g]ira ta’ Calipso, “meta hu dejjem waranofsinhar” (b’rispett dovut lejn Lord Tennyson)! Imma wara kull miraklu hemm xi [add li qed jag[mlu! F’dan il-ka] partikulari, i]jed nistg[u nsej[ulu tlaqqig[ fantastiku ta’ kapa/itajiet organizzattivi, talent, kuntatti, ]elu ma jaqta’ xejn g[alle//ellenza, locus mill-aqwa, u l-appo;; kbir ta’ diversi istituzzjonijiet governattivi u privati li investew [afna filkapa/ità tal-organizzaturi li joffru l-a[jar. Dan bla ma nonqsu milli nirrikonoxxu ssapport tremend u ;eneru] talpatruni leali li a[na nqisu b[ala parti mill-familja, u li ming[ajrhom…

22 Kultura

Sursum semper! Il-[mistax-il edizzjoni tal-Victoria International Arts Festival minn Francesco Pio Attard

Din is-sena l-Victoria International Arts Festival qed ji//elebra l-[mistax-il sena tieg[u. B’sens ;ustifikat ta’ kburija l-organizzaturi qed jag[tuna /elebrazzjoni denja ta’ dan l-anniversarju u jixtiequ li lkoll inkunu parti minnha. Dak li beda b[ala ‘rivoluzzjoni siekta’, kif ilProf. Maurice Cauchi kien iddeskriva l-festival snin ilu f’artiklu tieg[u f’;urnal lokali, illum kiber g[al proporzjon impressjonanti, u dan fuq kull livell! Mhux li ma]-]mien ma tfa//awx barrieri biex iwaqqfu l-kurrent b’sa[[tu li [oloq ilfestival… imma dan mhux ]mien li nilmentaw imma li nifir[u! U dan hu li din is-sena jispjega bl-a[jar mod l-essenza ta’ din l-extravaganza kulturali mifruxa fuq [ames ;img[at: e]ultazzjoni. E]ultazzjoni hi kelma qawwija u forsi nistg[u n[ossuha g[olja wisq. Imma

min [aseb li xi darba konna se nieqfu xi mkien jekk mhux fuq nett! Sursum semper! Id-dinja tag[na tfittex dak kollu li hu ;miel, verità u tjieba. Din id-dinja kienet tkun bla sens ming[ajr irrelazzjoni essenzjali tag[ha mad-dinja l-o[ra: dik li tag[mel lil din id-dinja possibbli u utli biex ng[ixu fiha! Imma mhix ironija din li qed nitkellmu fuq il-materja meta din hi s-saltna talispirtu? Tabil[aqq, ru[ l-arti hi l-materja! Il-;miel ma konniex nistg[u nag[rfuh kieku fl-essenza tieg[u ma kienx materja! Ilmaterja tag[mel l-arti u l-arti tne[[i l-materja; fis-sens li lmaterja tag[mel l-arti per/epibbli u l-arti tpatti lura billi tag[mel il-materja xi [a;a li ma tit[assar qatt! Dan il-prologu /kejken mhux vja;; fil-metafi]ika! Hu biss ]jara lill-;miel… il-;miel li nsibu f’dan il-festival.

Programm imballat {arsa [afifa lejn il-programm ta’ din is-sena tassew tlaqqag[na mal-kobor. Artisti ta’ fama internazzjonali li g[ollew dan il-festival g[al livelli mill-aqwa, u li saru jqisu lil G[awdex it-tieni dar tag[hom, idoqqu u jkantaw spalla ma’ spalla ma’ o[rajn

minn Malta li g[adhom qed jibdew, flimkien ma’ g[a]la tajba mill-krema kulturali lokali, biex ji]gurawlna ta[lita e//itanti ta’ ;eneri, stili u forom mu]ikali differenti, li huma karatteristika ta’ dan il-festival. L-g[an tal-festival li jippromovi kultura g[olja f’pajji]na u jispira mu]i/isti lokali biex jimir[u ’l fuq lejn livelli i]jed g[oljin ta’ e//ellenza, ]gur li qed jag[ti lfrott mixtieq. Issa minn sena g[all-o[ra drajna nistennew il-master classes f’diversi dixxiplini mu]ikali li f’G[awdex konna g[adna qatt qabel ma smajna bihom. Dan sar element

Kun/erti tal-og[la livell Dan l-anniversarju hieni hu

wkoll opportunità biex ng[idu grazzi. Festival ta’ dan id-daqs,

Anniversarju importanti Din hi tassew sena ta’ fer[: hu tassew xieraq li din il[mistax-il edizzjoni qed ta[bat mal-125 Anniversarju minn meta r-Rabat ;ie m]ejjen bittitlu uffi/jali ta’ belt bl-isem ta’ Victoria, f’;ie[ il-;ublew tad-Djamanti tar-Re;ina Victoria, lura fl-1887.

Ma nistg[ux ma nosservawx ir-rwol sinifikanti li kellhom f’din il-;rajja l-E//ellenza Tieg[u Pietru Pace, dak i]]mien Isqof ta’ G[awdex, u Mons. Giuseppe Farrugia, issegretarju personali tieg[u, ittnejn ulied l-i]jed denji talparro//a ta’ San :or;. Min kien qatt se jimma;ina li, fi ]mien seklu, il-Belt Victoria kellha tid[ol fi/-/irku tal-bliet kbar tal-festivals fuq ilkontinent, li f’dak li hu kamp mu]ikali jserr[u fuq fondi kbar, strutturi professjonali, u storja twila u rikka? G[al darb’o[ra, San :or; wera liema kellha tkun it-triq ’il quddiem… Mater et Magistra…


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Storja 23

IL-MONUMENTI FIL-MALL (5)

Il-monument f’;ie[ il-Marki] Giuseppe Scicluna minn Vincent Zammit

Monument ie[or li nsibu fil-;nien tal-Mall hu dak li jfakkar lill-Marki] Giuseppe Scicluna, mag[ruf ukoll g[ax-xog[ol filantropiku li kien iwettaq. Barra minn hekk, Scicluna kien negozjant kif ukoll bankier prominenti f’Malta. Interessanti [afna hu l-fatt li l-monument li jfakkar lill-Marki] Scicluna kien inawgurat waqt li dan l-istess persuna;; kien g[adu [aj. Il-Marki] Giuseppe Scicluna twieled fis-sena 1855, u kien ji;i mill-famu] Giuseppe Scicluna li kien waqqaf l-ewwel bank privat f’Malta ‘Josef Scicluna et Fils’ fis-sena 1830. Aktar tard, il-Marki] kellu jkun involut fit-tmexxija tal-Bank, fejn kompla jirre;istra su//ess fil-[idma bankarja, kif ukoll fin-negozju. I]da, forsi l-aktar [a;a marbuta mal-Marki] hi l-[idma

FIMBank plc, l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali bba]ata f’Malta li tispe/jalizza fl-iffinanzjar tal-kummer/, qed jiffinanzja l-konservazzjoni ta’ disa’ monumenti li jinsabu fil-;nien imsejja[ il-Maglio, jew kif inhu mag[ruf a[jar il-Mall, fil-Furjana. Il-pro;ett qed ikun ikkoordinat minn Din l-Art [elwa. Il-manutenzjoni preventiva ta’ dawn il-monumenti qed issir minn Heritage ResCo. Dawn qed jikkoordinaw ix-xog[lijiet mal-Kunsill Lokali tal-Furjana u mal-Ministeru g[at-Turi]mu, il-Kultura u l-Ambjent.

filantropika li kien jag[mel. Il-Marki] Giuseppe Scicluna kien benefattur talIstitut ta’ Fra Diegu. Dan listitut kien twaqqaf minn Fra Diego Bonanno (1831-1920) li kien jg[in [afna tfajliet li kienu jisfaw abbandunati mill-familji tag[hom, u fih kienu jing[ataw kenn. Bl-g[ajnuna finanzjarja ta’ Scicluna, setg[u jinbnew

fa/ilitajiet adegwati. Dan listitut g[adu wieqaf sal;urnata tal-lum. Il-monument, kif di;à g[edna, kien inawgurat meta l-istess Marki] Scicluna kien g[adu [aj. I/-/erimonja talinawgurazzjoni saret f’Di/embru 1904. G[a/-/erimonja kien hemm pre]enti diversi nies distinti, rappre]entanti tal-Banda San

Dettall mill-monument lill-Marki] Giuseppe Scicluna

:u]epp tal-{amrun, kif ukoll grupp ta’ tfajliet millIstitut Fra Diego, sabiex juru l-apprezzament tag[hom g[all-g[ajnuna kontinwa li kien joffri l-Marki] lillIstitut. Il-monument hu wie[ed sempli/i - il-bust tal-Marki] Scicluna jinsab fuq pedestal tal-ir[am, li jibqa’ nie]el g[al ba]i kwadra. Il-bust huwa xog[ol ta’ l-iskultur Malti, Francesco Saverio Sciortino (1875-1958), li ji;i [u l-famu] Antonio Sciortino. Apparti l-atti ta’ karità li kien jag[mel il-Marki] Scicluna, ismu hu marbut ukoll ma’ residenza partikulari, Palazzo Parisio, finNaxxar. Hu xtara l-Palazz fis-sena 1899, u ftit wara ng[ata bidu g[ar-restawr ta’ din il-binja. ;ab artisti u [addiema mill-Italja [alli jkun jista’ j]ejjen il-Palazz

Il-Monument iddedikat lill-Marki] Giuseppe Scicluna

bl-a[jar mod possibbli. Sassena 1902 ix-xog[ol kien intemm, g[alkemm ma jidhirx li l-Marki] mar joqg[od hemm mill-ewwel. Il-Marki] Giuseppe Scicluna g[amel ukoll ]mien b[ala membru tal-Kamra talKummer/, barra li kien membru tal-Kunsill talGvern. Kien ing[ata t-titlu ta’ Marki] mill-Papa Ljun XIII, titlu li seta’ jintiret sattielet ;enerazzjoni. Fl-1901 il-Marki] Giuseppe Scicluna ]]ewwe; f’Ruma, u minn dan i]-]wie; twieled tifel, li ng[ata l-isem ta’ Giovanni. Sfortunatament, il-Marki] Scicluna ma kellux igawdi wisq il-Palazz li kien spi//a j]ejjen ftit tas-snin qabel. Jum minnhom, wara [ar;a fil-kampanja bil-parilja tieg[u, Giuseppe Scicluna [assu ma jifla[x u miet ftit wara. Huwa miet fl-1907 fletà ta’ 52 sena.

Apparti l-atti ta’ karità li kien jag[mel il-Marki] Scicluna, ismu huwa marbut ukoll ma’ residenza partikulari, Palazzo Parisio, fin-Naxxar


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

24 Konsumatur

Aktar drittijiet g[alik fil-qasam tal-ivvja;;ar Issa li l-ista;un tas-sajf jinsab biss ftit ;img[at ’il bog[od, [afna huma dawk li jibdew ja[sbu biex imorru fuq btala f’xi pajji] li joffri attrazzjonijiet varji lil kull min i[obb isiefer u jiskopri tradizzjonijiet u kulturi ;odda EU Package Holiday Directive

{afna huma dawk ukoll li jit[ajru jixtru pakkett talivvja;;ar jew package tour biex ikollhom mo[hom mistrie[ li [afna mill-b]onnijiet tag[hom se jkunu m[arsa waqt il-btala b[al, pere]empju, l-akkomodazzjoni fil-lukanda, it-trasport mill-ajruport g[allukanda kif ukoll l-eskursjonijiet li ta’ spiss ji;u provduti ma’ dawn it-tip ta’ offerti. Dan il-pakkett tal-ivvja;;ar ;eneralment ji;i offrut g[al prezz konvenjenti li j[ajjar lil [afna konsumaturi biex jag[mlu u]u minnu u b’hekk jiffrankaw il-flus. Il-pajji]i kollha membri flUnjoni Ewropea j[addnu legi]lazzjoni li tissalvagwardja u tipprote;i lil dawk il-konsumaturi li jippreferu u jag[]lu dawn il-pakketti tal-ivvja;;ar. Din il-le;i]lazzjoni tissejja[ EU Package Holiday Directive u tassigura li d-drittijiet talkonsumatur ji;u m[arsa kull darba li hu jag[mel u]u minn dan il-pakkett tal-ivvja;;ar. Dawn ir-regolamenti li ;ew implimentati fis-sena 2000 jistabilixxu d-drittijiet u ttag[rif li g[andu jkollu konsumatur meta jixtri pakkett talivvja;;ar. Din id-direttiva tistabbilixxi wkoll it-tipi ta’ rimedji li konsumatur g[andu jing[ata f’ka] li jinkisru d-drittijiet tieg[u skont dawn irregolamenti. Dan il-pakkett tal-ivvja;;ar irid jinkludi /erti fatturi biex il-konsumatur ikun jista’ jgawdi l-benefi//ji tad-drittijiet tieg[u. Informazzjoni dwar il-brochures L-pakkett irid ikun im[ejji b’tali mod li jinkludi millanqas is-servizz tat-trasport, l-

akkomodazzjoni jew servizzi turisti/i o[ra li m’g[andhomx x’jaqsmu mat-trasport jew akkomodazzjoni i]da li jiffurmaw parti sostanzjali mill-pakkett.

Dan il-pakkett tal-ivvja;;ar g[andu jkun mifrux fuq perijodu ta’ mill-anqas erbg[a u g[oxrin sieg[a jew jinkludi akkomodazzjoni g[al-lejl. F’dak li jirrigwardja brochures l-organizzaturi talpakkett tal-ivvja;;ar m’g[andhom l-ebda dmir li joffru brochures g[al konsumaturi i]da jekk l-a;enzija jew l-organizzatur jidde/iedi li jipprodu/i brochure, dan irid ikun /ar

Qabel tixtri pakkett tal-ivvja;;ar

Il-brochure li jing[ata jrid ikollu l-informazzjoni kollha ne/essarja li jista’ ji;i b]onn il-konsumatur inklu] it-tip ta’ akkomodazzjoni, ikel u trasport u]at

u li jinftiehem u l-prezz imsemmi fuqu g[andu jkun wie[ed totali. Il-brochure irid ikollu linformazzjoni kollha ne/essarja li jista’ ji;i b]onn il-konsumatur inklu] it-tip ta’ akkomodazzjoni li se jkollu, l-itinerarju tal-vja;;, l-ikel kif ukoll taxxi jew spejje] ]ejda li konsumatur jista’ jkun obbligat i[allas. G[aldaqstant, jekk jing[ata brochure, l-organizzatur irid

i]omm ma’ dak kollu li hemm imwieg[ed bil-miktub. Ta’ min isemmi wkoll li linformazzjoni fuq il-brochure g[andha tkun wa[da ;enwina u ma tqarraqx bil-konsumatur. F’ka] li l-informazzjoni offruta lill-konsumatur tkun falza jew qarrieqa, l-organizzatur tal-vja;; ikollu joffri kumpens lill-konsumatur g[al xi telf li dan jista’ jsofri b[ala ri]ultat tal-informazzjoni qarrieqa.

Meta konsumatur jidde/iedi li jixtri pakkett tal-ivvja;;ar g[andu joqg[od b’seba’ g[ajnejn u jara li l-organizzatur qed joffri l-informazzjoni kollha li wie[ed jista’ ji;i b]onn. L-informazzjoni provduta g[andha tinkludi d-destinazzjonijiet, il-perijodu u d-dati kif ukoll il-programm tal-vja;;. Fejn il-pakkett joffri tag[rif dwar l-akkomodazzjoni, linformazzjoni g[andha tinkludi l-kategorija ta’ kumdità li toffri l-lukanda u karatteristi/i o[ra ewlenin b[alma hu l-ikel, ilmezz u l-kategorija tat-trasport li se jintu]a, id-dati u l-[inijiet u punti tat-tluq u ritorn. Jekk il-pakkett joffri eskursjonijiet dawn ukoll g[andhom ji;u msemmija u g[andhom ukoll ji;u inklu]i fil-prezz globali li konsumatur se j[allas u mhux jissemmew wara li l-konsumatur ikun di;à [allas g[all-pakkett jew waqt li l-konsumatur ikun qieg[ed fuq il-btala. Il-konsumatur g[andu jara li l-informazzjoni offruta lilu tinkludi l-identità tal-organizzatur. G[aldaqstant, l-organizzatur hu obbligat li juri l-isem u l-indirizz tieg[u kif ukoll innumri tat-telefon fejn jista’ ji;i kuntattjat. F’ka] li konsumatur ikollu [ti;iet spe/jali b[al meta jkun ibati minn aller;iji g[al xi tipi ta’ ikel, g[andu jiftiehem malorganizzatur minn qabel ilbtala biex ja//erta ru[u li l-ikel li se ji;i offrut waqt il-btala jg[odd g[alih. F’/irkustanzi fejn l-organizzatur ikun irid ibiddel parti sostanzjali mill-pakkett talivja;;ar qabel id-data tat-tluq, dan irid jinforma lill-konsumatur kemm jista’ jkun malajr. Jekk konsumatur ma jaqbilx mat-tibdiliet, jista’ jin[all millkuntratt li jkun g[amel malorganizzatur ming[ajr ma je[el ebda penali. Jekk konsumatur jidde/iedi li j[assar il-kuntratt

minn Melanie N. Camilleri melanien.camilleri@mccaa.org.mt

je[tie; li dan jinforma lillorganizzatur mill-aktar fis possibbli. F’dan il-ka] il-konsumatur ikun intitolat li jie[u pakkett ie[or tal-istess kwalità jew ta’ kwalità superjuri jew inkella jista’ jag[]el li jing[ata l-flus lura li jkun [allas g[all-pakkett. Jekk xi servizzi msemmija fil-pakkett tal-ivja;;ar ma ji;ux ipprovduti mill-organizzatur waqt il-btala, l-organizzatur jkollu jipprovdi lill-konsumatur b’arran;amenti o[ra ming[ajr ma j;ieg[lu j[allas g[alihom. Minbarra dan, il-konsumatur jista’ jitlob kumpens ming[and l-organizzatur g[al dawk isservizzi li ma ;ewx provduti waqt il-btala. G[aldaqstant, b[ala konsumaturi g[aqlin jaqblilna dejjem ni//ekkjaw il-kundizzjonijiet tal-pakkett tal-ivja;;ar qabel ma nag[mlu de/i]joni u n[allsu g[as-servizz mixtieq. Tkun [a;a tajba li naqraw linformazzjoni kollha u fejn ma nifhmux nistaqsu lill-organizzatur g[al aktar tag[rif. Jekk ikollna xi lment f’dan ir-rigward nistg[u nikkuntattjaw lill-Awtorità Maltija g[allKompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq in-numru 23952000.

Melanie N. Camilleri hi uffi/jal mal-Awtorità Maltija g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Malta Llejla NET Television 17>00

Jacinta Caruana

(fir-ritratt), kantanta

Awstraljana professjonali li hi ta’ nisel Malti, se tkun fost il-mistednin ta‘ Stephanie Spiteri g[al-lum. Ukoll filprogramm tal-lum se jkun hemm dwar ilKlabb 3-16 talFondazzjoni g[as-Servizzi Edukattivi, kif ukoll ilkontribuzzjonijiet regolari ta’ Mark Vassallo, David Spiteri u Geoffrey Bezzina. Tre donne al verde (Mad Money) Raitre 21>05 Diane Keaton, Ted Danson, Katie Holmes u Queen Latifah huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Amerikan li n[adem fl-2008 b’re;ija ta’ Calile Khouri. Wara li r-ra;el ta’ Bridget jaqa’ fi breakdown, hi tiftaqar u tkun kostretta li tmur ta[dem. Tibda ta[dem b[ala seftura f’bank. Waqt li tkun hemm jg[addi

[sieb minn mo[[ha u tkun trid twettqu bl-g[ajnuna ta’ ]ew; persuni o[ra.

Mill-:uf sal-Iskola NET Television 13>20

Leontine Spiteri

(fir-ritratt) hi l-personalità

li se titkellem dwar it-trobbija tag[ha u kif din affettwat il-karriera mu]ikali tag[ha. Se jkun hemm ukoll servizzi u intervisti ta’ interess, kif ukoll ri/etta minn Karmen Tedesco. Newsbuzz NET Television 15>45

Margaret Agius u Guido Fenech

Bertu me[lus {a]en u Mrar - NET Television, 20>30

Glenn Aloisio u Thea Farrugia jmorru f’Dar ilMediterran il-Belt fejn fid-19 ta’ Mejju li g[adda ttellg[et ix-show Movie Spectacular millOrkestra Filarmonika Maltija. Il-pre]entaturi ta’ Newsbuzz jitkellmu mad-dittur Kevin Abela (fir-ritratt), kif ukoll ma’ xi kantanti u mu]i/isti li [adu sehem.

Il-bi//a li Bertu (Warren Caruana) ;ie me[lus millarrest lil :u]eppi (Michael Tabone) tag[tih ;ewwa wisq. U tg[idx kemm [ambaq li fir-ra[al ma kienx hemm ;ustizzja. I]da g[al :u]eppi l-bi//a ma waqfitx hemm. Ried ikompli jigdeb biex i;ib lil Bertu fil-g[ali. Mill-ewwel deher li n-Nobbli (Aaron Grech) ried xi [a;a minn Katrin (Mariella Schembri). Issa li sirna nafu x’karattru g[andu, kul[add jaf x’qed

ifittex f’Katrin. Kolina (Tania Bartolo) tkompli titmas[an meta tisma’ li lil Bertu x’aktarx li jer;g[u jarrestawh. L-Ispettur (Frans Bonello) jibg[at g[al :u]eppi u Marija (Theresa Gauci). X’ried jisma‘ ming[andhom? Dun Krispin (Frans Zahra) u o[tu Lu/ija (Simone De Battista) jibqg[u bil-kemm i[arsu lejn xulxin. U ma’ Dun Krispin minflok je[el Kola s-Sagristan (Joe Farrugia).

Film drammatiku Ingli] Espiazione (Atonement) - Canale 5, 23>50

Film drammatiku Ingli] li n[adem fl-2007 b’re;ija ta’ Joe Wright. Briony (Saoirse Ronan, mimduda fir-ritratt hawn ta[t, flimkien ma’ Keira Knightley), tara lil o[tha akbar minnha f’mumenti ta’ intimità ma’ Robbie (James McAvoy). Briony, li jkun g[ad g[andha biss 13-il sena, tkun infatwata wara l-g[arus t’o[tha Cecilia. Jitwettaq stupru u Briony tg[id li taf min kien l-aggressur.

Twa[[al f’Robbie, ti;i emmnuta, u dan jintbag[at il-[abs. Erba’ snin wara, Robbie jin[eles bil-patt li jing[aqad mal-armata u jmur ji;;ieled fit-Tieni Gwerra Dinjija. Sadanittant Briony, issa ta’ 17-il sena, tifhem sew li l-akku]i li g[amlet kontra Robbie ma kenux ;usti u kemm kellu jbati min[abba fiha u kemm anki batiet o[tha... Dan il-film feta[ l-64 edizzjoni tal-Film Festival Internazzjonali ta’ Venezja. Bejni u Bejnek NET Television 23>30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se jkun

Anthony De Bono (fir-ritratt), li hu lAmbaxxatur ta’ Malta fil-:ordan. Qabel ma sar parti mill-korp diplomatiku, [adem sfiq fil-qasam tat-telekomunikazzjoni u g[al numru ta’ snin kien imexxi t-Telemalta.

Newsroom NET Television 21>32 Is-su;;etti ttrattati fil-programm tal-lum se jkunu l-;ublew tad-djamanti ta’ meta r-Re;ina Elizabetta II bdiet tokkupa din il-kariga (fir-ritratti hawn fuq jidhru mumenti mi//elebrazzjonijiet), dwar il-korsijiet li toffri l-MCAST u dwar fiex wasal ilpro/ess tar-riabilitazzjoni tal-Mag[tab.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

26 TV#Radju

Mixja lejn is-su//ess 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

The Blind Side - Canale 5, 21>10

Film bijografiku ta’ min jarah li jirrakkonta l-istorja ta’ Michael Oher (Quinton Aaron, fir-ritratt f’xena mill-film flimkien ma’ Sandra Bullock) u l-mixja tieg[u lejn is-su//ess mhux biss sportiv i]da anki personali. Naraw kif mara tal-familja, meta ssir taf bit-tbatija li qed jg[addi minnha Michael, mal-ewwel tie[u azzjoni u dda[lu f’darha u tkun lesta tag[tih dak kollu li je[tie;.

Eventwalment anki jibdew il-pro/eduri biex il-familja tiffosterjah. Min[abba s-su//essi kbar fil-football Amerikan li jibda jikseb Michael, tid[ol il-kwistjoni jekk il-familja li ffosterjatu g[amlitx dan verament g[all-;id tieg[u. Il-film in[adem fl-2009 b’re;ija ta’ John Lee Hancock. Il-film hu twil sag[tejn u 9 minuti.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 Sehemna fl-Ewropa 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bilMalti (r) 20:30 - Solidarjetà 21:00 - Countdown 22:00 - LA[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:03 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Qrib Xulxin 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Ewropa 18:45 Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 ONE News 20:15 - Sport Action 20:45 - Pajji] li Jixraq lil Uliedna 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Bla Kantunieri 23:00 Woodenman Jukebox 24:00 Music FM 02:00 - Serali. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:57 Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 RTK qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 - Rapport Finanz.

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli Ladies Choice Fuzzbox - Michael Bugeja Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

15:40 - Fil-:nien (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Jaqblu... ma Jabqlux! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 - Straightforward 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet - Rakkont, Fil-Fond tal-A[bar, Ifta[ Qalbek, Home Decor, Legali. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Meta l-Mo[[ isir Palk 10:00 - BBC News Update 10:06 - Triangolu 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-;urnali 13:30 Bioneers 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19.30 - KL 17 20:00 Draguni, Kastelli, Reijiet u R;ejjen 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Il-verità te[liskom 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l- Erwie[ 13:00 Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Il{abbata 16:00 - Fl-Iskola ta’ San Piju ta’ Pietralcina 17:00 {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Qari Reli;ju] 19:30 Il- Muftie[ tal-G[erf 20:00 Lejh Biss In[ares 20:30 - Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 -

Nixtarru kitbet San :or; Preca 22:00 - {udni f’Idejk 22:30 A[barijiet Reli;ju]i 22:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 u 13:30 - A[barijiet filqosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats 20:00 - Ben Glover 22:00 Nocturnal 24:00 - John Digweed. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 - Tempo on the mix 17:30 – All Time Favourites 18:30 – Don’t Stop the Music 20:00 Mu]ika Klassika.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Dot EU 11:30 - Asteriks 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Football. Euro 2012. Ukrajna v }vezja 22:40 Meander 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - G[awdex Illum (r). TVM 2 10:00 - Ripetizzjoni tal-partiti talEuro 2012 15:00 - A[barijiet 15:05 - BBC - Life - Creatures of the Deep (r) 15:55 - G[awdex Illum 16:25 - A[barijiet 16:30 Madwarna 16:50 - Euro 2012 pre match programme 17:50 Football. Euro 2012. Franza v Ingilterra (live) 19:40 - Euro 2012 post match programme 20:40 - Malta u lil Hinn Minnha 22:15 - Trekking 22:45 Highlights Programme 23:45 BBC - Life - Creatures of the Deep (r). ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:35 Healthy Living (r) 11:45 Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Tomatate 17:05 Teleshopping 17:20 - Liquorish Daily Update 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther (r) 18:15 Malta fuq Kanvas (r) 19:00 Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:35 - Liquorish 23:15 - ONE News 23:45 Minuta Wa[da 23:50 - Kalamita (r). . Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News

19:30 - {abbejtek 20:30 - Stylish Weddings (r) 21:30 Dokumentarju 22:00 - News 22:30 - M’Intix Wa[dek (r). Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 - Tg 1) 10:10 - Unomattina vitabella 11:00 - Unomattina storie vere 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 La vendetta non paga. Film 2010 17:15 - Stadio Europa 17:45 Football. Euro 2012. Franza v Ingilterra 20:00 - Tg 1 20:25 Football. Euro 2012. Ukrajna v }vezja (live) 23:05 - Notti Europee 00:35 - Tg 1 notte 01:10 - Sottovoce 01:40 - Real School.Eco. Raidue 07:00 - Sorgente di vita 07:30 Cartoons 09:45 - Zorro (TF) 10:10 - Cartoons 10:25 - Tg2 insieme 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:15 - The Good Wife (TF) 17:00 - One Tree Hill (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 - Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 NCIS Los Angeles (TF) 21:50 Ringer (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Stracult 01:00 - Tg Parlamento 01:10 Protestantesimo 01:45 Cinecittà. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:10 - La storia siamo noi (dok.) 11:15 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 Sabrina, vita da strega (sitcom) 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr piazza affari 15:00 La casa nella prateria (TF) 15:50 - Ferdinando I, Re di Napoli. Film ’59 17:30 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Stadio Europa 20:25 - Blob 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Tre donne al verde. Film 2008 22:55 Paesaggi con figure - Viaggio nell’Italia da ritrovare 24:00 - Tg

3 linea notte 01:15 - Ressurectio. Film ’31. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 Storm - una tempesta a quattro zampe. Film 2009 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Pomeriggio cinque cronaca 16:50 - Avvocato per amore. Film 2006 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Veline 21:10 - The Blind Side. Film 2009 23:50 Espiazione. Film 2007 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Veline. Rete 4 07:30 - Nash Bridges (TF) 08:25 - The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:45 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Tutti per Bruno 12:55 Distretto di polizia 13:50 Forum 15:10 - Wolff - un poliziotto a Berlino (TF) 16:05 My Life - Segreti e passioni (soap) 16:50 - Il commissario Cordier 18:55 - Tg 4 19:35 Ricette di sera 19:45 - Tempesta d’amore (soap) 20:25 - La signora in giallo (TF) 21:10 - Il mio nome è nessuno. Film ’73 23:50 - Il socio. Film ’93. Italia 1 07:20 - Hannah Montana (sitcom) 08:10 - Cartoons 10:30 Dawson’s Creek (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Gossip Girl (TF) 15:55 - Le cose che amo di te (TF) 16:45 Friends (TF) 17:35 - Mercante in fiera 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - Grey’s Anatomy (TF) 23:00 -Rookie Blue (TF) 00:50 -Nip # Tuck (TF) 01:45 Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:45 - Coffee Break 11:10 L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:10 - I due volti della vendetta. Film ’61 16:50 - Atlantide - storie di uomini e di mondi 18:00 L’ispettore Barnaby (TF) 20:00 Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - L’infedele 23:45 - Tg La 7 23:50 - Tg La 7 sport 23:55 Madama Palazzo 00:30 (Ah)iporoso 01:30 - Otto e mezzo.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - EGOV4U 11:45 - Reporter 12:00 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 Niskata 14:15 - F. News 15:00 Teleshopping 16:30 - Bawxati (r) 17:00 - Newspoint 17:30 On Air 18:15 - F. News 18:30 (ikompli) On Air 19:45 Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 Crossroads 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75. La 5 11:50 - Beautiful (soap) 12:15 Centovetrine 12:45 - Coleen’s |Real Woman 13:35 - Le regole dell’amore (sitcom) 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 Giudice Amy (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - Men in Trees (TF) 17:20 - Chante (TF) 17:40 - Friends (sitcom) 18:00 Uomini e donne 19:20 - Giro Giro Bimbo 19:40 - The OC (TF) 20:20 - Una mamma per amica (TF) 21:10 – Elisa di Rivombrose (l-I parti) 23:00 Che trucco. BBC Entertainment 07:10 - Bobinogs 07:20 Penelope K, by the way 07:30 Gigglebiz 07:45 - Charlie and Lola 07:55 - Forget-Me-Not Farm 08:10 - Boogie Beebies 08:25 - Garth and Bev 08:35 ’Allo, ’Allo! 09:05 - Dad’s Army 09:35 - The Weakest Link 10:20 - Walk on the Wild Side 10:50 Doctors 11:20 - Dad’s Army 11:50 - The Old Guys 12:20 After You’ve Gone 12:50 - ’Allo, ’Allo! 13:20 - The Royle Family 13:50 - The Weakest Link 14:35 - Walk on the Wild Side 15:05 Doctors 15:35 - Prince William and Harry: Into the Future 16:25 - Princess Margaret: A Love Story 17:15 - The Weakest Link 18:00 - EastEnders 18:30 - Doctors 19:00 - Coast 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 - Beautiful People 21:00 - Spooks 21:50 The Queen’s Diamond Jubilee: Highlights 23:20 - Sherlock

Holmes and the Case of the Silk Stocking. TCM 07:40 - Twelve O’Clock High.

Film ’49 (U) 10:10 - The Wings of Eagles. Film ’57 (U) 12:10 The Savage Guns. Film ’62 (U) 13:45 - Maverick 14:50 Rawhide 16:00 - Bells of Coronado. Film ’50 17:20 Hondo and the Apaches. Film ’67 19:05 - Sherlock Holmes Faces Death. Film ’43 (U) 20:20 - Murder Most Foul. Film ’64 (U) 22:00 - My Cousin Vinny. Film ’92 (15). MGM Movies 07:50 - Crossplot. Film ’69 (PG) 09:25 - Sketches. Film ’92 (12) 11:05 - I’ll Be Home for Christmas. Film ’88 12:40 -

Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen. Film ’81 (PG) 14:15 - The Perez Family. Film ’95 (15) 16:05 - A Woman’s Tale. Film ’91 (12) 17:40 - The Spree. Film ’98 19:15 - The Wilby Conspiracy. Film ’75 (PG) 21:00 - Hunter: Return to Justice. Film 2002 22:25 - MGM’s Big Screen 22:40 - Dead of Winter. Film ’86 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 ER 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 - The Casebook of Sherlock Holmes 14:58 - The Casebook of Sherlock Holmes 16:00 Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 Agatha Christie’s Marple 22:53 SMS 23:00 - ER. Discovery Channel 007:15 - Deadliest Catch: The Final Hour 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: Alaska 09:05 - Mythbusters: Archimedes Death Ray 10:00 How Do They Do It? 10:30 Destroyed in Seconds 10:55 Ultimate Survival: Mexico 11:50 - Wheeler Dealers: VW Beetle 12:20 - Wheeler Dealers: VW Beetle 12:45 - Hot Rod Apprentice: Hard Shine: Jump Start 13:40 - American Chopper: Strike Ten Entertainment 14:35 Dirty Jobs: Animal Relocator 15:30 - Mythbusters: Hindenburg Mystery 16:25 - Deadliest Catch: Everything on the Line 17:20 - Extreme Fishing with Robson Green: New Zealand 18:15 - River Monsters: Alaskan Horror 19:10 - How It’s Made:

Wood Beams # SUVs # Veggie Burgers # Wood-Boring Augers 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - The Real Hustle 20:35 The Real Hustle 21:00 - I Escaped: Real Prison Breaks

21:30 - I Escaped: Real Prison Breaks 21:55 - Get Out Alive: Quecreek Mine Disaster 22:50 Robson Greens Extreme Fish Fight 23:45 - I Shouldn’t Be Alive: Lost in the Snow. Melita Movies 10:00 - Ramona and Beezus 11:45 - The Princess and The Frog 13:25 - The Day After Tomorrow 15:27 Hollywood Buzz 15:50 - Big Mommas: Like Father, Like Son 17:35 - The Longest Yard 19:30 - Big Daddy 21:00 - Black Swan 22:50 - The

Incredible Journey of Mary Bryant.

Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - The Mentalist 12:15 - Person of Interest 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 Desperate Housewives 17:30 How I Met Your Mother 17:52 Suburgatory 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - 30 Rock 19:30 Top Gear 20:30 - Person of Interest 21:15 - The Mentalist 22:00 - Game of Thrones 22:50 Supernatural 23:40 - Alcatraz 00:25 - Bored To Death 00:50 Hung 01:20 - Entourage. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye 07:30 America’s Court with Judge Ross 08:00 - Holidate: Charlotte#Chicago 09:00 Hoarders: Linda#Steven 10:00 Snapped: Women Who Kill: Monique Berkley 11:00 - Eye for an Eye 11:30 - America’s Court with Judge Ross 12:00 Little Miss Perfect: Patience and Jayne. Pawn Stars: 13:00 - Big Guns 13:30 - Put Up Your Dukes. 14:00 - Christian Bale 15:00 - Pawn Stars: Buy the Book 15:30 - American Restoration: Wheel & Deal 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Monique Berkley 17:00 Hoarders: Linda#Steven 18:00 Holidate: Charlotte#Chicago. Pawn Stars: 19:00 - Big Guns 19:30 - Put Up Your Dukes. 20:00 - Hoarders: Linda#Steven 21:00 - Little Miss Perfect: Patience and Jayne 22:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 23:00 -

Thintervention with Jackie Warner: Big Fat Liar. Warner: Chase the Burn.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey Do. Disney Channel 09:00 - Recess 09:25 - So Random 09:45 - Have a Laugh 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Recess 12:45 - Jessie 13:10 - ANT Farm 13:35 - Good Luck Charlie 14:00 - Austin and Ally 15:40 - ANT Farm 16:00 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 17:15 - Jessie 17:40 - ANT Farm 18:05 - Wizards of Waverly Place 18:30 - Have a Laugh 18:35 Good Luck Charlie 19:25 - So Random 19:50 The Suite Life on Deck 20:15 - Jonas LA 20:40 Shake It Up 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 14>20 14>50 15>00 15>05 15>20 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping Mill-:uf sal-Iskola EGOV4U Flimkien ma’ Nancy (r) NET News Flimkien ma’ Nancy (r) Teleshopping Newsbuzz Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in Minn Varsavja sa Kiev NET News {a]en u Mrar NET News Newsroom NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Motorsports Weekend 08:45 - Football 12:45 - The French Open Tennis 13:30 Queens ATP Tennis: Day 1 (live) 20:00 - Football 20:30 WATTS 20:45 - This Week on

World Wrestling Entertainment 21:15 - Pro Wrestling 22:15 European Le Mans Series 22:45 - Horse Racing Time 23:00 Football. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 5: Wolves v Tottenham H 09:00 Serie A: Rd 2: Milan v Lazio 11:00 - Aviva Premiership: Rd 6: Leicester T.v Harlequins 13:00 - FIFA Futbol Mundial 13:30 - Barclays PL: Wk 6:

Tottenham H v Liverpool 15:30 - Aviva Premiership: Rd 7: Sale Sharks v Leicester T. 17:30 - Serie A: Rd 5: Milan v Cesena 19:30 - Barclays PL: Review of the Season 21:30 Arsenal TV: Arsenal Season Review (part 3) 23:00 Samsung Diamond League: Oslo, Norway 01:30 - Serie A: Rd 12: Fiorentina v Milan. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Nordea Masters: Day 1 13:00 - Serie A: Rd 7: Milan v Palermo 15:00 Barclays PL: Wk 7: Wigan Ath v Tottenham H 17:00 - Intern. Friendly: England v Belgium 19:00 - Aviva Premiership: Rd 8: Leicester T.v London Irish 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Hamburg SV v VfL Wolfsburg: dtd. 22.10.11 (r) 09:55 - La Liga: Zaragoza v Valencia: dtd.26.10.11 (r) 11:45 - npower Champ.: Southampton v Blackpool: dtd. 10.12.11 (r) 13:35 - NBA: Oklahoma C. @ LA Lakers: dtd. 22.04.12 (r) 16:10 - Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 17:05 Bundesliga: Hamburg SV v VfL Wolfsburg: dtd. 22.10.11 (r) 19:00 - NBA Live (r) 19:20 - WWE: Over The Limit (r) 22:25 - La Liga: Zaragoza v Valencia: dtd.26.10.11 (r) 00:15 - npower Champ.: Southampton v Blackpool: dtd. 10.12.11 (r). Melita Sports 2 12:00 - NBA Live (r) 12:20 Bundesliga: Hamburg SV v VfL Wolfsburg: dtd. 22.10.11 (r) 14:15 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:20 - Pentathlon

WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 16:15 La Liga: Zaragoza v Valencia: dtd.26.10.11 (r) 18:05 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:10 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 21:15 - npower Champ.: Reading v Leeds Utd: dtd. 06.04.12 (r) 23:05 NBA Live (r) 23:25 - La Liga: Real Madrid v Villarreal: dtd. 26.10.11 (r) 01:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings. Melita Sports 10 17:30 - NBA: Oklahoma C. @ LA Lakers: dtd. 22.04.12 (r) 19:55 - NBA Playoffs: Denver @ LA Lakers: dtd. 29.04.12 (r) 21:35 - WWE: Smackdown 22:20 - America's Cup: World Series: Venice: Day 3 dtd. 19.05.12 (r) 00:15 Bundesliga: Hannover v 1.FC Nurnberg: dtd. 27.01.12 (r). Malta Stars 08:00 - BOV PL: Mqabba v Hibernians: dtd. 03.03.12 (r) 10:10 - Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Xaghra: dtd. 01.02.12 (r) 11:55 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v Luxol (r) 13:10 - MFA Futsal League: Naxxar v Paola 14:45 - Malta Rugby Football Union: Cup Final: Stompers v Overseas: dtd. 23.05.12 (r) 16:25 - Football Nurseries (r) 17:00 - MOC Olympic Special (r) 17:35 - BOV PL (r) 19:50 MFA Futsal League: Naxxar v Paola (r) 21:25 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v Luxol (r) 22:40 - Melita GFA 1st Div.: Ghajnsielem v Xaghra: dtd. 01.02.12 (r) 00:25 - Malta Rugby Football Union: Cup Final: Stompers v Overseas: dtd. 23.05.12 (r) Football Stars 1 08:00 - Bundesliga: Hamburg SV v VfL Wolfsburg: dtd. 22.10.11 (r) 09:55 - La Liga: Zaragoza v Valencia: dtd.26.10.11 (r) 11:45 - npower Champ.: Southampton v Blackpool: dtd. 10.12.11 (r) 13:35 - NBA: Oklahoma C. @ LA Lakers: dtd. 22.04.12 (r) 16:10 - Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 17:05 Bundesliga: Hamburg SV v VfL Wolfsburg: dtd. 22.10.11 (r) 19:00 - NBA Live (r) 19:20 - WWE: Over The Limit (r) 22:25 - La Liga: Zaragoza v Valencia: dtd.26.10.11 (r) 00:15 - npower Champ.: Southampton v Blackpool: dtd. 10.12.11 (r).


IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

28 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. Mansab tal-[bula (5) 6. Medi/ina kontra x-xedda (5) 7. Dabbar rasek! (5) 10. {xien (5) 11. Trabijiet ifu[u g[al fuq il;ilda (5) 12. u 14. Ma jifil[ux (10) 14. Ara 12 16. Kowt ta’ fuq l-ispallejn (5) 17. Tippreparaha biex tistad (5) 18. }mien i]-]g[urija, ta’ daqs ]g[ir (5)

Weqfin>1. Tumur iffjammat li ji;ma’ l-materja ta[t il-;ilda (6) 2. Post fejn in-nies tas-servizz isibu jieklu [afif (5) 3. Ftehim (6) 4. Kapott (6) 8. Ikel fin g[all-flieles (5) 9. {ruq tal-istonku, a/idità (5) 12. Mort isfel (6) 13. Ta[fir fil-blat (6) 14. Pantoffli (6) 15. Inteba[ (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-:img[a Mimdudin>5. Omega; 6. Abita; 7. I]idu; 10. U]ajt; 11. Mossa; 12. {abaq; 14. Tadam; 16. Rampa; 17. Xitla; 18. Kopja. Weqfin> 1. Loppju; 2. Lan]it; 3. Ma[dum; 4. Lapida; 8. Karba; 9. Msida; 12. {axixa; 13. Qartas; 14. Tipiku;15. Muswaf.

Il-[abib tal-annimali

Jekk persuna jkollha xi annimali li [arbulha, i//empel mill-ewwel lil Oscar, il-[abib tal-annimali. Dan kellu l-[ila jkun jaf fejn ikunu misto[bijin u jaqbadhom. Hawn fuq is-Sinjura Tere] tinsab preokkupata g[ax it-tifel ;ab [ames ]rin;ijiet u [arbulu fil-kamra tieg[u. Rahom mill-ewwel… imma int kapa/i ssibhom qalb l-imbarazz? Sudoku

G[at-tfal

Soluzzjonijiet Jack: CLOWN Jennifer: BAKER

X’inhu x-xog[ol ta’ missierhom^ 1. }rin; jinsab fuq illampadarju. 2. }rin; ie[or fuq is-sodda nofsu mo[bi bl-im[adda. 3. }rin; ie[or jinsab filkaxxa tal-kitarra bejn issaqaf u l-bieb. 4. }rin; ie[or fil-kexxun miftu[ tal-armarju fuq illemin. 5. }rin; ie[or jinsab filbott tal-lapsijiet fuq illemin. Il-[abib tal-annimali

Diffi/li: da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 in-numri kollha mill-1 sad-9.

X’inhu x-xog[ol ta’ missierhom^

Sudoku

Jack u Jennifer kienu jg[ixu Londra. Staqsew lil xulxin x’jag[mel missierhom. Jekk inti ssib l-ittri neqsin mill-alfabet Ingli] u tirran;a l-ittri issib x’jag[mel missier Jack. Jekk tirran;a l-ittri li jidhru erba’ darbiet issib x’inhu x-xog[ol ta’ missier Jennifer. Ara ssibhomx?


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ

G{ALL-KIRI

Is-Swatar

Il-Fgura

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLAT bi tliet tas-sodda, wa[da b’ensuite, bil-veduta minn wara u minn quddiem, terrazin lest minn kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest minn kollox tajjeb g[al kull negozju, bil-fire alarm, cameras, toilet e//. Bla rigal. Livell mat-triq, bil-parapett 33x20 pied, ;ewwa 22x30 pied u isfel 35x22 pied. ?emplu 99442591.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa talkonkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bilqoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

Tiswijiet

Biljetti tat-tombla

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju u tal-art, plumbing, kisi bil;ibs, graffiato, ]ebg[a e//. Bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b’10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

Lott brieret

Nixtri

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@ bonniciprintingpress.com

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-reklam – €60 kollha jew €1 l-wa[da. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.

L-g[oti tad-demm m’g[andux vaganzi. Ag[ti d-demm illum


IN-NAZZJON It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

30 Fil-Lenti

Insiru nafu a˙jar lil...

Romina Mamo

Isem u kunjom

Romina Mamo.

Kunjom xbubitek f’ka] ta’ mara mi]]ew;a G[adni mhux mi]]ew;a.

Data tat-twelid

17 ta’ Lulju 1983.

Lokalità fejn toqg[od Birkirkara.

X’inhi l-konnessjoni tieg[ek mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu

Jien kantanta u ili nkanta g[al dawn l-a[[ar 15-il sena. Tul dawn is-snin g[amilt avvanzi kbar fil-qasam tal-kant. Kelli bosta ri]ultati sodisfa/enti kemm f’Malta kif ukoll barra minn pajji]na, fejn kelli opportunitajiet li nkun mistiedna u [adt sehem f’kun/erti kbar. F’Malta rba[t l-ewwel post fil-Malta International Hit Song Contest fl-2010 filwaqt li sena qabel kont ksibt it-tieni post u rba[t il-vot tal-pubbliku fl-istess festival. Wasalt ukoll g[al darbtejn fit-tielet post fil-Konkors Kanzunetta Indipendenza u kont finalista fil-Festival Kanzunetta g[all-Ewropa ta’ din is-sena kif ukoll fl-2003 u fl-2005. U[ud millesperjenzi li kelli barra minn Malta kienu f’Tenerife fi Spanja fejn spi//ajt fit-tieni post fil-Universong Festival, fil-Bulgarija fil-festival Discovery Fest fejn spi//ajt fit-tielet post, kif ukoll irba[t tliet festivals fl-Italja bl-a[[ar wie[ed li kien f’Awwissu tas-sena li g[addiet jifta[li opportunitajiet ;odda tant li g[adni na[dem fuq pro;etti ma’ personalitajiet mill-qasam tal-ispettaklu Taljan kif ukoll iffirmajt kuntratt ma’ dar tad-diski. Ma nixtieqx in[alli barra ]ew; avvenimenti fit-Turkija li kont ;ejt mistiedna nattendi bl-ewwel wie[ed ikun kun/ert kbir u l-ie[or show televi]iv.

Jekk l-affarijiet imsemmija fit-twe;iba ta’ qabel mhumiex l-impjieg ewlieni tieg[ek, x’tag[mel aktar^

Apparti l-kant, jiena pre]entatri/i wkoll u kelli l-opportunità nippre]enta diversi avvenimenti. G[al tliet snin kont kopre]entattrici fil-programm-kwi]] ta’ kull ;img[a Esperti fuq ONE, kif ukoll pre]entatri/i fuq E22 fil-programm edukattiv 360˚. Kelli sehem ukoll b[ala attri/i fit-teleserial Is-Si;ill tal-Qrar fuq NET Television. Fejn jid[lu l-performing arts, involuta wkoll fl-attivitajiet li

jittellg[u fl-iskola fejn ng[allem. Jiena g[alliema tal-Matematika kif ukoll tal-Kompjuter u l-Informatika fl-iskola Sekondarja subien fil-Kulle;; San Benedittu; xog[ol li g[al kuntrarju li ja[sbu [afna nies, huwa impenjattiv [afna, i]da jag[tik sodisfazzjon kbir meta tara li l-istudenti li kont tg[allem qed jirnexxu fil-karriera tag[hom. Barra mix-xog[ol ta’ g[alliema, qed inkompli wkoll bl-istudji tieg[i fl-Università ta’ Malta fejn qed nag[mel Masters fl-Informatika.

G[andek xi delizzji^

Delizzji g[andi [afna g[alkemm b[alissa ma tantx qed insib [in g[alihom. Fosthom in[obb nara l-films, naqra u nsiefer.

L-aktar [a;a li tatek sodisfazzjon f’[ajtek sa issa

Kif di;à g[idt, ix-xog[ol tieg[i hu xi [a;a li jag[tini sodisfazzjon kbir g[all-fatt li nkun qed ng[in lil [addie[or jil[aq l-g[anijiet tieg[u. U xi [a;a relatata mal-qasam talispettaklu: il-kisbiet kollha li ksibt u l-kuntatti li kelli, spe/jalment ri/entament ma’ personalitajiet mill-qasam tal-ispettaklu Taljan, kif ukoll meta nedejt l-ewwel cd album tieg[i Eyes On Me u l-websajt il-;dida www.rominamamo.com.

Xi [a;a li ddejqek

L-ipokresija, g[ax idejjaqni [afna lfatt meta xi [add jurik wi// b’ie[or u ma tkunx taf fejn int mieg[u.

Esperjenza li g[addejt minnha, po]ittiva jew negattiva, u li t[oss li minnha tg[allimt [afna

Esperjenza li kelli ftit tas-snin ilu meta fi ftit ]mien ;arrabt ]ew; telfiet kbar - lill-bu]nanna u lill-ku;in. G[araft aktar kemm trid tapprezza l-[ajja u tifhem a[jar lil min ikun g[addej minn ]minijiet li ma jkunu xejn feli/i.

Il-fatt li tg[ix fil-g]ejjer Maltin, xi t[oss li huma l-vanta;;i u l-i]vanta;;i^

L-i]vanta;; li a[na ]g[ar huwa li allura /erti opportunitajiet huma limitati [afna. Il-vanta;;i huma li a[na poplu b’qalb kbira. Apparti minn hekk, il-fatt li g[andna klima Mediterranja mill-aqwa tul is-sena

kollha, anki jekk in[obbu ngergru meta jag[mel xi ftit maltemp, tog[;obni [afna.

Liema hu s-sors favorit tieg[ek li minnu ssir taf la[barijiet: il-gazzetta, it-televi]joni, ir-radju jew l-internet, u g[aliex^ Bla dubju ta’ xejn li l-internet g[ax nag[mel [inijiet twal imka[[la quddiem il-laptop. G[alik xi jfissru dawn^: • l-im[abba – Meta persuna tkun lesta li tag[mel kol•

IR-RITRATT FAVORIT TIEG{EK LI FIH TIDHER INT — Apparti li hu ritratt li jfakkarni f’meta nedejt l-ewwel cd album tieg[i (ta[t lemin)...fir-ritratt qieg[da mal-iktar nies importanti f’[ajti – ommi (fuq fix-xellug) u missieri (fuq fin-nofs), ma’ o[ti Amanda (ta[t fuq ix-xellug) , iz-zija :u]a (ta[t fin-nofs) u l-g[arus tieg[i Nathan (fuq fil-lemin)... il-persuni li dejjem kienu hemm g[alija u naf li ji;ri x’ji;ri f’[ajti dejjem [a jkunu hemm biex jaqsmu l-esperjenzi mieg[i, kemm jekk ikunu sbie[ u kif ukoll jekk ma jkunux.

lox g[al persuna o[ra. L-im[abba tnissel kuntentizza u pa/i kbira f’qalbek u ta//ertak li ji;rilek x’ji;rilek dejjem se jkollok min jissapportjak u jg[inek. il-[biberija –Is-sors ma min taqsam il-fer[ u t-toqol tal-[ajja. Ma tistax i]]omm kollox g[alik u huwa ne/essità li jkollok [biberija, spe/jalment meta din il[biberija tkun sin/iera... G[ax kif jg[id il-qawl Malti ‘Min isib [abib ikun sab te]or’. il-libertà – Li tag[mel dak li tkun tixtieq i]da dejjem within the limits, ji;ifieri mhux libertina;;. Je[tieg li tkun soda mieg[ek innifsek u tag[raf sa fejn tista’ tasal. i/-/ensura – Ma t[allikx liberu g[al kollox u ma tkunx tista’ tesprimi ru[ek kif tixtieq.I]da l-estrem [a]in f’kollox, g[aldastant trid tkun self controlled u ma twe;;g[ax is-sentimenti ta’ nies li forsi jkunu jifhmuha mod ie[or minnek. L-iktar [a;a li ddejjaqni hawn Malta hi li niskandalizzaw ru[na b’xi [a;a jekk il-prodott ikun Malti imma ma jimpurtax jekk tkun xi [a;a barranija. ir-reli;jon – Tg[inek tkun parti minn komunità, turik it-triq it-tajba u tg[inek ukoll tikber fl-ispiritwalità. Hi x’inhi r-reli;jon ]gur li g[andna nfittxu dak li jg[aqqadna lkoll flimkien u mhux nag[mlu minn kollox biex in]idu l-firda. is-safar – Mezz tajjeb [afna kif issib ftit tal-mistrie[ u tinqata’ mqar g[al ftit mir-rutina ta’ kuljum. G[alija s-safar huwa l-uniku mezz biex nirrilassa (g[alkemm fil-verità ma tantx immur vaganzi ta’ rilassament peress li jog[;buni [afna t-theme parks u nippreferi vaganza hekk). il-mewt – Firda li mhix fa/li tg[ixha spe/jalment meta l-persuna tkun vi/in tieg[ek. L-unika konsolazzjoni g[alina li nemmnu hi li tnissel tama ta’ [ajja a[jar.

Sensiela koordinata minn Raymond Miceli li tlaqqag[na ma’ nies li g[andhom konnessjoni mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu. Tixtieq issir taf a[jar lil xi personalità minn dawn l-oqsma^ Ibg[at is-su;;erimenti tieg[ek fuq raymiceli@gmail.com u nag[mlu mill-a[jar biex nikkuntentawk.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

Arti 31

Xog[ol sabi[ tal-bizzilla Maltija

Arti fil-bera[ Wirja ta’ xog[lijiet ta’ arti;janat li juru t-talent Malti Il-kumitat kulturali fi [dan il-kunsill lokali ta’ Marsakala se jorganizza attività bl-isem ‘Arti fil-Bera[‘. Din hi wa[da mill-attivitajiet kulturali, u annwali li jorganizza l-kunsill. Din lattività se ssir nhar is-Sibt, 30 ta’ :unju. L-attività tibda fis-6.00 p.m. u se ssir fi Triq ix-Xatt. L-esebituri, barra li juru lesebiti jag[tu wkoll handson, wirja ta’ kif huma jag[mlu l-o;;etti daqshekk irfinuti. Ma’ tul il-promenade se jkun hemm armati madwar

30 stand ta’ arti;janat Malti b[alma huma tal-filigranu, pittura, statwi, xog[ol flinjam, xog[ol fuq il-[;ie;, xog[ol tas-suf, bizzilla, ;ojjelli, /eramika, xog[ol bit-tafal, rakkmu, skultura, xog[ol ta’ sapun b’ingredjenti naturali. Se jkun hemm ukoll rokna fejn it-tfal imiddu idejhom jippruvaw il-[iliet tag[hom fl-arti;janat ta[t sorveljanza professsjonali. :ew mistiedna wkoll artisti stabbiliti biex ipin;u dak il-[in stess xeni tal-bajja pittoreska ta’ Wied il-G[ajn.

Biex l-attività tkun aktar [olistika se jigu mistiedna wkoll grupp ta’ residenti minn St Vincent de Paul biex ukoll juru l-[ila tag[hom fittfassil tal-arti;janat. Sadattant l-Occupational Therapy Unit turi kif lanzjani tag[na jkunu jistg[u jqattg[u l-[in liberu tag[hom jipprattikaw xi [idmiet flarti;janat. Il-pubbliku li se ji;i g[al din il-wirja jista’ wkoll i]ur xi wie[ed mir-ristoranti u joqg[od jisma’ l-mu]ika live waqt li jkun jiekol jew jie[u xi drink jew kafè .

U2UK f’kun/ert live nhar il-:img[a f’{al Luqa Nhar il-:img[a, 15 ta’ :unju 2012 ilgrupp U2UK se jag[ti kun/ert live f’{al Luqa. U2UK se jinterpretaw l-akbar hits mill-grupp le;;endarju U2. Flimkien ma’ U2UK se jing[aqdu The Melchior Sultana Band li se jift[u dan ilkun/ert fuq stil ta’ Fusion of Jazz, Soul, House u Electronica kif ukoll Sidewalk li se

jinterpretaw hits tal-grupp Queen. L-attività tibda fis-7.30 p.m. f’Wesg[et ilVittmi tal-Gwerra {al Luqa. Id-dhul hu ming[ajr [las i]da se jin;abru flus b’risq id-Dar tal-Providenza. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.unionbandmalta.org jew ing[aqdu mag[na fuq facebook.


It-Tnejn, 11 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

Xena mill-isba[ tal-Belt Valletta, li fiha jidhru l-pro;etti li g[addejin kemm fil-Belt – il-pro;ett tad-Da[la tal-Belt, kif ukoll il-pro;ett tar-restawr tas-swar – li qed jo[or;u dejjem aktar il-bjuda tal-;ebla Maltija. (Ritratt> Neil Camilleri)

Il-boxer Scott Dixon jer;a’ jing[ata l-ple;; u jsostni li boxer Polakk irid joqtlu Kif kien irrappurtat b’mod esklussiv fil-;urnal IN-NAZZJON tal-21 ta’ Mejju li g[adda, il-boxer Sko//i] li jg[ix Malta, Scott Dixon, u li huwa mixli b’asso/jazzjoni ta’ qabda fenominali ta’ droga, re;a’ ng[ata lple;; wara li numru ta’ persuni g[amlulu tajjeb. Sadattant, b’rabta ma’ dan il-ka], ftit tax-xhur ilu fil-Qorti bdiet g[addejja inkjesta fil-konfront ta’ boxer ta’ nazzjonalità Pollakka dwar l-allegat involviment tieg[u li jrid joqtol lil Scott Dixon. Il-boxer Sko//i] allega li dan il-boxer Pollakk kien intbag[at minn xi [add biex ji;i Malta u je[les minnu. Fil-fatt, minn informazzjoni li g[andu dan il-;urnal, Dixon allega li dan il-boxer huwa hitman, u li ;ie mwieg[ed somma flus biex joqtlu. Hu mifhum li persuna ta’ nazzjonalità Maltija kienet iltaqg[et mal-boxer Pollakk u tag[tu isem falz, isem ta’ persuna o[ra kemxejn mag[rufa. Dan x’aktarx sar biex din ilpersuna, ming[ajr ebda [tija, ti;i implikata fil-pjan biex jinqatel Scott Dixon. Fil-fatt, il-Pulizija kellmet lil din ilpersuna u laqqg[etha mal-boxer Pollakk, li informa lill-Pulizija li dik ma kinitx il-persuna li hu kien tkellem mag[ha. G[aldaqstant, kollox jindika li l-pjan kien li xi [add iwa[[al inturtament f’din il-persuna

“mag[rufa” Maltija biex tkun akku]ata b’reat li ma tkunx g[amlet – li te[les minn Scott Dixon. Sadattant, kien nhar il-:img[a l-1 ta’ :unju li xi [bieb ta’ Dixon

irnexxielhom ji;bru somma flus u jiddepo]itaw fil-Qorti €19,000 biex Dixon jer;a’ jo[ro; mill-[abs. Il-boxer Sko//i] ta’ 36 sena, li qed ikun difi] mill-Avukat Michael Sciriha, f’Ottubru tal-2009 kien tressaq il-Qorti mixli blinvolviment tieg[u ta’ wa[da millakbar qabdiet rekord ta’ droga li qatt se[[et f’Malta – dik ta’ Jum il-Vitorja ta’ tliet snin ilu. F’nofs Mejju li g[adda, Dixon, li huwa minn Hamilton, kien re;a’ spi//a il-[abs wara li l-persuna li kienet g[amlitlu tajjeb g[all-ple;; irtirat is-somma ta’ €15,000 li kienet imposta b[ala depo]itu mill-Qorti b[ala garanzija g[al-libertà provi]orja. Scott Dixon, li kien ukoll Champion tal-Commonwealth, qed ji;i mixli blinvolviment tieg[u mas-sejba ta’ nofs tunnellata droga kannabis fl-in[awi talMadliena u l-Ibra;, fit-8 ta’ Settembru 2009. Dixon kien re;a’ tressaq il-Qorti f’nofs ix-xahar li l-Pulizija kienet qalet li huwa kiser ordni tal-Qorti fuq illibertà provi]orja. Il-boxer Sko//i] kien ing[ata l-permess mill-Pulizija biex idum barra aktar mill-[dax ta’ filg[axija wara talba li huwa g[amel

peress li kien involut f’attività relatata mal-boxing fl-Oracle, sala li tag[mel parti mill-lukanda Dolmen, Bu;ibba. Huwa kien ing[ata permess biex jie[u sehem f’dan l-avveniment bilkundizzjoni li jirritorna fid-dar tieg[u f’San :iljan sas-2.30am. Skont ilProsekuzzjoni, immexxija millAssistent Kummissarju Neil Harrison u mill-Ispettur Dennis Theuma, ilPulizija kienu osservaw lil Dixon jaqbad taxi minn Bu;ibba lejn Paceville, fejn wasal g[all-[abta tat2.45am. Il-Pulizija kienu segwew lil Dixon, i]da f’[inijiet minnhom dan ma deherx aktar. Wara li xehdu l-pulizija dwar dan ilka], il-Qorti Kriminali, ippreseduta mill-Im[allef Lawrence Quintano, qalet li l-pulizija ma’ ppruvawx il-ka] li verament Scott Dixon dam barra aktar mis-2.30am, u g[alhekk hu kien illiberat minn dawn l-akku]i. Minkejja din id-de/i]joni, /ertu Joseph Zammit, li kien g[amel tajjeb g[all-ple;; tieg[u billi [allas is-somma ta’ €15,000, xorta wa[da g[amel talba biex jirtira lple;; u kien g[alhekk li Dixon re;a’ spi//a l-[abs. Madankollu, kif kien ]vela l-;urnal IN-NAZZJON g[al darba o[ra, Dixon re;a’ huwa bniedem liberu wara li sar ple;; ie[or. Il-boxer qed ji;i akku]at li bejn il-bidu ta’ :unju u Settembru tal-

media•link COMMUNICATIONS

2009, hu kien jag[mel parti minn asso/jazzjoni li kienet tinkludi kemm Maltin kif ukoll barranin, biex tkun ittraffikata d-droga kannabis f’Malta. Akku]i o[rajn jg[idu li hu kellu filpussess tieg[u ammont ta’ [axixa f’/irkustanzi li juru li din ma kinitx g[all-u]u esklussiv tieg[u, kif ukoll li nnegozja u bieg[ l-istess droga. Il-ka] tal-boxer Sko//i] jorbot malqabda kbira li kienet g[amlet ilPulizija meta f’Jum il-Vitorja tal-2009 elevat kwa]i nofs tunnellata droga, u aktar tard tressqu [ames persuni b’rabta ma’ dan il-ka]. Super Scott Dixon, kif huwa mlaqqam f’pajji]u dan il-boxer Sko//i], kien estradit minn Londra lejn Malta f’Ottubru tal2009 wara ftehim li sar bejn il-Pulizija Maltija u dik tar-Renju Unit. Il-Pulizija temmen li l-allegat involviment tieg[u jorbot ma’ dak li se[[ ukoll fil-Qorti, fl-10 ta’ Settembru tal-2009, meta tressaq Kevin Sammut ta’ 28 sena mis-Swieqi, li kien ja[dem b[ala ;ardinar u li allegatament huwa l-mo[[ wara ssejba tal-450 kilo droga kannabis. Is-Supretendent Norbert Ciappara u l-Ispetturi Pierre Grech u Dennis Theuma kienu xlew lil Dixon li asso/ja ru[u ma’ persuni o[rajn fit-traffikar tad-droga. L-Avukati Michael Sciriha u Ian Farrugia huma l-avukati difensuri tal-boxer.

2012_06_11