Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,148

€0.55

Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Nibdew inwie;bu l-mistoqsijiet li l-Labour ma we;ibx Wara li g[addew ;img[at s[a[ mi]-]jara sigrieta ta’ Joseph Muscat fil-Libja, u minkejja li g[amilnielu sensiela ta’ mistoqsijiet dwar din i]]jara li baqg[u mhux imwie;ba, il-gazzetta ilmument g[ada se tkun qed tag[ti twe;ibiet g[al u[ud minn dawn ilmistoqsijiet. Din i]-]jara ta’ Muscat fil-Libja fl-14 t’April li g[adda kienet in]ammet mistura, imma kien is-sit maltarightnow.com li ]vela t-tluq ta’ Muscat lejn il-Libja. Minn dakinhar qamu numru ta’ mistoqsijiet u kienu bosta l-persuni li g[amlu kuntatt mag[na b’rabta ma’ din l-istorja. Il-gazzetta il-mument g[ada se tkun qed tippubblika storja esklussiva li tibda tag[ti dawn it-twe;ibiet filwaqt li nibqg[u nistennew twe;iba ming[and Joseph Muscat g[all-mistoqsijiet li s’issa baqa’ ma we;ibx.

Bi spettaklu ta’ 12-il minuta lbiera[ fil-belt ta’ Varsavja fil-Polonja ng[ata bidu g[all-kompetizzjoni tal-Euro 2012. Din il-kompetizzjoni se tibqa’ g[addejja sal-ewwel ta’ Lulju bil-finali tintlag[ab fl-Ukrajna. Ara pa;ni 13-18

Fi tmien snin ittripla n-numru ta’ gradwati minn Rebecca Borg

Fit-tmien snin ta’ bejn l2000 u l-2008, il-gradwati Maltin ]diedu minn 7% g[al 21%, ji;ifieri ttriplaw. Dan sar grazzi g[all-isforzi talGvern biex aktar ]g[a]ag[ ikomplu bl-istudji tag[hom anke f’livell avvanzat.

Fl-istess perjodu Malta rre;istrat l-akbar tnaqqis filpersenta;; ta’ dawk li jitilqu mill-iskola kmieni minn fost l-istati membri kollha talUnjoni Ewropea. Dan hekk kif kien re;istrat tnaqqis filpersenta;; ta’ dawk li jitilqu

mill-iskola kmieni minn 54.2% g[al 39% u din irrata baqg[et nie]la g[al 32.57% sa nofs is-sena li g[addiet. G[alhekk b’dawn irri]ultati po]ittivi, il-Ministru Dolores Cristina ta[seb li

Ekonomija

Qorti

Tnaqqis fl-inventarji jtappan i/-/ifri dwar il-PDG filwaqt li ji]diedu l-pagi tal-[addiema.

Jg[id li mhux [ati wara li attakka ]ew; persuni fil-qorti.

Ara pa;na 2

Ara pa;na 4

sas-sena 2020, pajji]na jil[aq il-mira li din ir-rata titla’ g[al 71%, ji;ifieri r-rata ta’ dak li ma jkomplux blistudju tag[hom wara s-snin obbligatorji, tkun dik ta’ 29%. g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Lokali 5

Jiggradwaw 250 student tal-iskola sekondarja og[la tan-Naxxar minn pa;na 1

Dan kollu jista’ jintla[aq bil-fidu/ja fi]-]g[a]ag[ u billi jkompli l-investiment fl-edukazzjoni, b’korsijiet ;odda, u li ji;u assigurat li l-edukazzjoni u l-istudji jsiru dejjem aktar esperjenza pja/evoli u po]ittiva. Dan kollu [are; middiskors li g[amlet ilMinistru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina waqt i/-/erimonja ta’ gradwazzjoni ta’ 250 student mill-Iskola Sekondarja Og[la Giovanni Curmi. Dan wara li lestew il-korsijiet rispettivi tag[hom b’su//ess biex b’hekk ikunu jistg[u jkomplu jistudjaw fil-livell terzjarju. Minn sena g[al o[ra qed ti]died ir-rata ta’ studenti li minn din l-iskola jmorru l-Università jew lMCAST. Il-Ministru semmiet ukoll kif pajji]na g[andu r-raba’ l-anqas rata ta’ qg[ad ta]-]g[a]ag[ fost il-pajji]i membri tal-Unjoni

Ewropea, u g[andu wkoll la[jar rata ta’ impjieg fost i]-]g[a]ag[ gradwati. Pre]enti g[al din ilgradwazzjoni kien hemm ilMinistru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina li fissret kif fl-a[[ar snin, din l-iskola kabbret l-istatus tag[ha u b’hekk, l-istess skola saret l-g[a]la konxja ta’ [afna studenti. U g[alhekk, min[abba li liskola spi//at vittma tassu//ess tag[ha stess u ma setg[etx takkomoda aktar studenti, il-Gvern g[adda lil din l-iskola bini li kien talMCAST sabiex jinbidel fi blokk ta’ klassijiet ;odda. Il-Ministru [e;;et ukoll lill-istudenti sabiex i]idu lparte/ipazzjoni tag[hom f’attivitajiet u pro;etti taliskola li qed ji]didilhom ilvalur tag[hom u li g[alhekk jg[inuhom fl-i]vilupp talpersonalità tag[hom. Minna[a tag[ha, il-Kap talIskola Mary Attard tkellmet dwar il-[idma tal-iskola ssena li g[addiet u l-pjanijiet g[as-sena d-die[la.

Josè Herrera ji/[ad dak li qal hu stess g[al darba darbtejn

Id-deputat Laburista Josè Herrera pprova ji/[ad kummenti li g[amel hu stess meta qal li ma kienx komdu li l-mozzjoni laburista kontra Carm Mifsud Bonnici tinbidel minn wa[da ta’ /ensura g[al wa[da li ssejja[ g[ar-rizenja tal-Ministru. Herrera kien wie[ed mi]]ew; deputati laburisti li ressqu l-mozzjoni ori;inali quddiem il-Parlament. Fuq l-istazzjon laburista lErbg[a li g[adda filg[odu, waqt l-anali]i tal-;urnali, Josè Herrera qal li din l-istorja kienet “spin” ta’ media.link communications. I]da t-Tnejn li g[adda waqt il-programm Reporter fuq Favourite Channel, Herrera ammetta li ma kienx komdu li din il-mozzjoni tinbidel g[al wa[da li ssejja[ g[ar-ri]enja

ta’ Carm Mifsud Bonnici. Anke l-g[ada tal-vot, fuq ilProgramm Bondiplus fuq listazzjon nazzjonali, Josè Herrera qatt ma rrefera g[allmozzjoni li ressaq hu stess b[ala wa[da ta’ sfiducja. Kemm-il darba rrefera g[allmozzjoni, sej[ilha ‘mozzjoni ta’ /ensura.’ Apparti minn hekk, waqt ilprogramm Reporter, iddeputat laburista ammetta li lOppo]izzjoni rikbet fuq dak li kien qed jag[mel id-Deputat Franco Debono. Hu qal li “l-Oppo]izzjoni kienet attenta [afna g[al dak li kien qed jag[mel Debono.” Minkejja dawn il-kummenti /ari, il-Partit Laburista din il;img[a bag[tilna lment biddritt g[ar-risposta fejn qal li listorja tag[na hi gidba millbidu sal-a[[ar.

Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli u s-Sindku tal-Mellie[a Robert Cutajar isegwu tfajjel waqt li kien qed jag[mel u]u mill-Outdoor Gym

Inawgurat it-tieni Outdoor Gym Fil-Park tal-Familja, ilMellie[a, ;ie inawgurat ittieni outdoor gym wara dak ta’ Ta’ Qali, pro;ett innovattiv fuq livell ;did li juri kemm il-Gvern jemmen bil-fatti fl-isports. Hekk kien kliem Robert Cutajar, isSindku tal-Mellie[a flinawgurazzjoni ta’ dan ilpro;ett fil-monument [aj talPark tal-Familja misSegretarju Parlamentari g[a]]g[a]ag[ u Sport Clyde Puli, li s-Segretarjat tieg[u ffinanzja dan il-pro;ett. Clyde Puli fisser li dan ilpro;ett, miftu[ 24 sieg[a kuljum bla [las, hu tajjeb kemm g[al dawk li jie[du lisports b[ala dixxiplina u anke g[al dawk li jipprattikaw l-isports g[al rikreazzjoni fi]ika jew mentali. Dawn ilfa/ilitajiet fil-miftu[, ]ied jg[id Clyde Puli, g[andhom jintlaqg[u tajjeb mit-tfal, li jwassal g[all-i]vilupp tal-

karattru tag[hom, sal-kbar. Fil-fatt, meta ;ie inawgurat dan il-gym, pre]enti, flimkien mat-tiratur William Chetcuti u l-i]g[ar Melli[ija li tilg[ab ilfutbol mal-Mellie[a, kien hemm ukoll diversi anzjani mid-Day Care Centre talMellie[a, li jag[mlu le]er/izzju fi]iku tag[hom f’dawn il-fa/ilitajiet.

Pro;ett innovattiv fil-Mellie[a xhieda ta’ kemm il-Gvern jemmen fl-isport Clyde Puli semma wkoll li b[alissa g[addejin diversi xog[lijiet f’diversi oqsma,

mat-tfal fl-iskejjel rispettivi tag[hom, u m’o[rajn permezz tal-Kunsilli Lokali li s’issa, permezz ta’ dawn il-[idmiet, intla[qu 13,000 persuna. Apparti dan il-gym, il-Park tal-Familja se jkollu wkoll track g[all-atleti ta’ 200 metru, changing rooms, u picnic area g[ar-rikreazzjoni fost o[rajn. Dan kollu f’ambjent rurali, anke permezz tal-[ajt tas-sejjie[ b’interventi finanzjarji millMinisteru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali. Dan l-outdoor gym, li hu ttieni wie[ed wara dak ta’ Ta’ Qali, hu wie[ed minn numru ta’ pro;etti li saru u qed isiru b[alissa f’dan il-qasam fosthom il-pro;ett talwaterpark fil-Qawra. IsSegretarju Parlamentari g[a]]g[a]ag[ u Sport stqarr li dalwaqt se ji;i inawgurat outdoor gym ie[or b[al dan tal-Mellie[a f’{a]-}abbar.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

Tnaqqis fl-inventarji jtappan i/-/ifri dwar il-PDG {afna oqsma tal-ekonomija jikbru u ji]diedu wkoll il-pagi li da[[lu l-[addiema Maltin Il-Prodott Domestiku Gross ta’ Malta ]died f’termini ta’ flus imma naqas f’termini reali fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena. ?ifri dettaljati dwar ilproduzzjoni fil-pajji] bejn Jannar u Marzu juru li flewwel tliet xhur tas-sena kien hemm [afna oqsma talekonomija li kibru, fosthom lesportazzjoni u s-servizzi li g[andhom x’jaqsmu malpropjetà u mat-turi]mu. }diedu wkoll b’aktar minn 3 fil-mija l-pagi li da[[lu l[addiema. I/-/ifri ppubblikati millUffi//ju Nazzjonali talIstatistika lbiera[ juru li dak li

l-pajji] ipprodu/a fl-ewwel kwart tas-sena ]died b’wie[ed fil-mija meta jitqies fi flus kurrenti, minn 1,541 miljun ewro fl-ewwel tliet xhur tassena l-o[ra g[al 1,556 miljun fl-ewwel tliet xhur ta’ din issena. Minkejja ]-]ieda ta’ wie[ed fil-mija fi flus kurrenti, madankollu, meta wie[ed iqis i]-]ieda fil-prezzijiet fl-istess ]mien, l-Uffi//ju talIstatistika jg[id li f’termini reali dak li pprodu/a l-pajji] naqas b’wie[ed fil-mija. Mi/-/ifri ddettaljati li ppubblika l-Uffi//ju talIstatistika jirri]ulta li [afna oqsma tal-ekonomija kibru.

Spizeriji

SPI}ERIJI LI JIFT{U G{ADA VALLETTA: New British Dispensary 109#110 Triq San :wann; {AMRUN: Chemimart International Pharmacy, 650 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Anici Pharmacy, Triq Anici; BIRKIRKARA: Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris; TAL-PIETA`: St. Anthony Pharmacy, 56 Triq San :u]epp; SAN :ILJAN: St. Julians Pharmacy, 24 Triq G. Borg Olivier; TASSLIEMA: Drug Store: Anglo Maltese Dispensary Ltd. 382 Triq Manwel Dimech; {’ATTARD: M4 Pharmacy, Triq il-Linja; ILMOSTA: Sg[ajtar Pharmacy, Triq Sg[ajtar; BU:IBBA: Promenade Pharmacy, St. Paul’s Court, Triq Pioneer; PAOLA: De Paola Pharmacy, 36 Pjazza Antoine De Paule; KALKARA: Kalkara Pharmacy, 8 Misra[ l-Ar/isqof Gonzi; {A}-}ABBAR: Felice Dispensary, 95 Triq is-Santwarju; {AL G{AXAQ: Beta Pharmacy, 50#52 Triq Santa Marija; {AL LUQA: Central Pharmacy, 6 Triq San :u]epp; {A}-}EBBU:: De Rohan Pharmacy, 24 Triq Sant’Antnin; IR-RABAT: Ideal Pharmacy, 63 Triq il-Kbira; VICTORIA: Abela’s Pharmacy, 42 Triq G.P.F. Agius De Soldanis; IX-XEWKIJA: Gozo Chemists, Triq l-Im;arr. IT-TEMP

UV INDEX

3

IT-TEMP> ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin u ji]died is-s[ab g[oli VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif mil-Lvant g[ax-Xlokk, li jsir [afif g[al moderat kultant BA{AR> [afif li jsir [afif g[al moderat IMBATT> baxx min-Nofsinhar TEMPERATURA: L-og[la 27˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.6 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.45 u tin]el fit-20.17

Il-fabbriki ]iedu lesportazzjoni tag[hom barra l-pajji]. Kien hemm ]ieda wkoll fl-investiment li nnegozji jag[mlu fil-kapital u fil-makkinarju li jixtru. Ilbejg[ bl-ingrossa u bl-imnut kien wie[ed stabbli. Fost l-oqsma li kibru kien hemm ukoll is-servizzi li g[andhom x’jaqsmu malpropjetà, is-servizzi li jinbieg[u minn negozji lil negozji o[rajn, l-edukazzjoni, is-sa[[a, il-[arsien so/jali, u s-servizzi ta’ divertiment li jiddependu [afna fuq it-

IS-SIBT L-og[la 27˚C L-inqas 18˚C

IL-{ADD L-og[la 28˚C L-inqas 18˚C

IT-TNEJN L-og[la 29˚C L-inqas 17˚C

IT-TLIETA L-og[la 29˚C L-inqas 18˚C

L-ERBG{A L-og[la 29˚C L-inqas 18˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

9

9

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 27˚C xemxi, Al;eri 30˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 19˚C imsa[[ab, Ateni 28˚C xemxi, Li]bona 21˚C xemxi, Berlin 25˚C xemxi, Brussell 18˚C imsa[[ab, il-Kajr 32˚C xemxi, Dublin 11˚C xita, Kopen[agen 14˚C xita, Frankfurt 21˚C ftit imsa[[ab, Milan 22˚C imsa[[ab, Istanbul 24˚C ftit imsa[[ab , Londra 16˚C ftit imsa[[ab, Madrid 23˚C ftit imsa[[ab, Moska 20˚C imsa[[ab, Pari;i 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 26˚C imsa[[ab, Ruma 26˚C xemxi, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 39˚C xemxi, Tune] 35˚C xemxi, Vjenna 26˚C xemxi, Zurich 16˚C imsa[[ab, Munich 18˚C imsa[[ab, Stockholm 18˚C xemxi, St. Petersburg 17˚C imsa[[ab.

qabel, ;abu moviment ta’ mitt miljun ewro kontra lproduzzjoni li tag[mel lekonomija biex, b’hekk, din tidher li naqset. Dak li baqa’ fi bwiet in-nies mill-andament tal-ekonomija Maltija fl-ewwel tliet xhur tas-sena jidher mill-pagi li da[[lu l-[addiema. I/-/ifri ddettaljati juru li bejn Jannar u Marzu l-[addiema Maltin da[[lu 730 miljun ewro f’pagi, ]ieda ta’ 24 miljun ewro fuq sena qabel, jew f’persenta;;, ]ieda ta’ 3.3 filmija.

L-ekonomija qed tkompli tattira l-investiment u to[loq il-postijiet tax-xog[ol Fi stqarrija b’reazzjoni g[allistatistika ppublikata millUffi//ju Nazzjonali talIstatistika, il-Ministeru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment qal li l-Gvern jie[u nota tal-istatistika ppubblikata li turi li lekonomija f’Malta naqqset mir-ritmu ekonomiku li kienet qieg[da tikber bih. Il-Gvern qal li dan ;ara g[al ]ew; ra;unijiet prin/ipali, li huma li l-gvern ma ]iedx ilkontijiet tad-dawl u l-ilma minkejja ]-]ieda fil-prezz internazzjonali ta]-]ejt u allura l-Enemalta g[amlet aktar telf, u t-tieni ra;uni hi li kien hemm tnaqqis fl-esportazzjoni ta’ kumpanija partikolari. Dan jikkonferma lpo]izzjoni li kien [a l-Gvern fil-bidu ta’ din is-sena, li ddeterjorament ekonomiku internazzjonali u, b’mod partikolari fiz-zona ewro, u ]]ieda fil-prezz internazzjonali ta]-]ejt kien se jkollu impatt fuq pajji]na.

Fattur importanti talistatistika tal-PDG li [ar;et illum, huwa l-impatt tal-telf akbar li qed issostni lKorporazzjoni Enemalta fiddawl tal-pressjoni akbar filprezzijiet ta]-]ejt, u d-de/i]joni tal-Gvern, li ma jg[ollix ilkontijiet tad-dawl u l-ilma biex ma ji]didux il-kontijiet g[allfamilji, in-negozju u lindustrija Maltija. Dan fih innifsu g[andu impatt negattiv fuq kif jitkejjel fil-PDG. Dan g[aliex telf u sussidji huma meqjusa b[ala kejl negattiv talkontribut ekonomiku. Fil-fatt, ming[ajr l-impatt negattiv talKorporazzjoni Enemalta, lekonomija Maltija kienet tirre;istra tkabbir nominali ta’ 2.4%. Jidher ukoll li parti kbira mis-setturi ekonomi/i rre;istraw tkabbir ekonomiku, u kienet re;istrata wkoll ]ieda fl-esportazzjoni ta’ 4.3%. Madankollu, filwaqt li lma;;oranza tal-kumpaniji fissettur tal-manifattura rre;istraw

tkabbir u ]ieda fl-esportazzjoni, it-tnaqqis temporanju li kellha kumpanija ewlenija fis-settur tal-manifattura [alla impatt ie[or negattiv fuq i/-/ifri li ;ew ippubblikati. Madankollu, ir-ri]ultati f’dak li huma impjiegi fil-pajjiz, Malta baqg[at tirre;istra fost lanqas rata ta’ qg[ad u fost log[la ]idiet fir-rata tal-[olqien tax-xog[ol g[all-[addiema flUnjoni Ewropea. Kif jo[ro; mill-istess statistika, dak li t[allas f’pagi f’dan l-ewwel kwart tas-sena kien 3.3% aktar mill-istess kwart is-sena li g[addiet. Waqt li globalment listatistika turi tnaqqis, billi dan huwa limitat g[al ]ew; elementi spe/ifi/i, it-tnaqqis f’pajji]na mhux mifrux malekonomija Maltija b’mod ;enerali. L-ekonomija qed tkompli tattira aktar investment u qed tibqa’ to[loq postijiet ;odda tax-xog[ol b’pagi tajbin g[all-[addiema Maltin u G[awdxin.

B[al-lum 25 sena

O

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

turi]mu. X’wassal biex ilproduzzjoni tal-pajji] tidher li naqset kien kalkolu li tradizzjonalment ivarja [afna bejn perjodu u ie[or. Dan hu l-istima tal-inventarji. Is-sena l-o[ra din l-istima varjat bejn tnaqqis ta’ €82 miljun fit-tielet kwart u ]ieda ta’ €32 miljun fl-ewwel kwart. Din is-sena, fl-ewwel kwart, l-istima tal-inventarji kienet li dawn naqsu bi €68 miljun u b’hekk, imqabblin ma’ ]ieda ta’ €32 miljun flistess perjodu tas-sena ta’

sservaturi politi/i bdew jinnutaw latte;;jament tal-GWU jinbidel wara li g[al 16-il sena s[a[ imxiet b’a;ir li jittradixxi l-interessi tal-[addiema meta b’g[ajnejha mag[luqin kienet tikkoopera ma’ kull mi]ura li kienet tittie[ed mill-Gvern So/jalista. Il-GWU re;g[et bdiet tinqeda bil-[addiema b[alma kienet tag[mel fis-Snin Sittin biex ixxewwex u tag[mel bsaten fir-roti tal-Gvern. IlGWU ma g[amlet xejn meta l-Gvern So/jalista baqa’ ma sa[[a[x b’li;i l-politika tieg[u ta’ [addiem fil-Bord tad-Diretturi u lanqas ma g[amlet xejn meta lejlet l-elezzjoni dda[[lu eluf ta’ [addiema mas-settur pubbliku. Fl-1971, ilGvern Nazzjonalista ta’ qabel kien ;ie kkritikat g[aliex [alla 22,000 [addiem mal-Gvern, i]da l-GWU ma qalet xejn meta l-Partit So/jalista [alla 35,000 [addiem fis-settur pubbliku fl1987. Sidien tat-taxis esprimew is-sorpri]a tag[hom kif il-GWU baqg[et issosnti li kienet tirrappre]enta l-ma;;oranza tag[hom meta kienu ilhom aktar minn sentejn ma j[allsu s-s[ubija. Is-sidien tat-taxis issie[bu fil-U{M biex f’isimhom tressaq it-talbiet quddiem l-awtoritajiet kon/ernati.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Lokali 3

Il-Prim Ministru jiltaqa’ mal-Kamra tal-Kummer/, l-Industrija u l-Intrapri]a Komplew il-laqg[at Kuntatt tal-Partit Nazzjonalista - laqg[at li qeg[din jitmexxew millEwro Parlamentari nazzjonalista Simon Busuttil biex il-PN jiltaqa’ mar-rappre]entanti tassocjeta` /ivili. Fil-laqg[a tal-lum il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi ltaqa’ mal-membri tal-Kamra tal-Kummer/, lIndustrija u l-Intrapri]a filkwartieri tag[ha fil-Belt. Il-President tal-Kamra talKummer/, l-Industrija u lIntrapri]a, Tancred Tabone qal li jinsab fidu/ju] li se jittie[du l-passi me[tie;a. Hu sostna li l-Prim Ministru ta widen g[al dak li je[tie;u n-negozjanti f’pajji]na u prova jwie;eb mill-a[jar possibbli. Il-Vi/i President talKamra tal-Kummer/, lIndustrija u l-Intrapri]a, Stefano Mallia qal li l-iktar

punt importanti hu lkomunikazzjoni bejn ilpartijiet kollha kon/ernati. Dan b’mod spe/jali fi ]mien ta’ kri]i internazzjonali fejn [afna persuni u negozjanti qed jistaqsu x’se ji;ri minnegozju u x’mi]uri se jittie[du favur il-[addiema u l-familji. Fost it-temi li ;ew diskussi kien hemm lener;ija u l-effi/jenza li se jwasslu g[al aktar investiment u produttività. Saret referenza wkoll g[ar-ri]ultati ekonomi/i talewwel kwart tas-sena li ma kenitx wa[da po]ittiva. IlPrim Ministru qal li dan irri]ultat kien min[abba nuqqas fl-esportazzjoni talST Micro Electronics li tirrappre]enta mal-50% talesportazzjoni ta’ pajji]na. Barra minn hekk hemm ukoll i]-]ieda fil-prezz ta]]ejt li ;ie assorbit millEnemalta u ma ntefax fuq il-familji Maltin.

In/entivi u investiment fl-oqsma tat-tfal Il-ftu[ ta’ skola ;dida kull sena u investiment ta’ 16-il miljun ewro fil-qasam tal-IT b[al mhuma l-interactive whiteboards li joffru edukazzjoni a[jar lill-istudenti Maltin, huma fost linvestiment li g[amel ilGvern fil-qasam tat-tfal u dan [are; minn laqg[a o[ra informali ta’ konsultazzjoni ta’ qabel il-ba;it li kellu lMinistru Tonio Fenech, din id-darba ma’ rappre]entanti t’organizzazzjonijiet tat-tfal, kemm dawk edukattivi u anke dawk li mhumiex. Il-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment semma wkoll il-kun/ett ta’ fond kapitali sabiex il-;enituri li g[andhom tfal fi skejjel tal-

Knisja u Indipendenti ji;u meg[juna. Dan apparti lkreditu ta’ taxxa lit-tfal g[al meta jattendu attivitajiet kulturali. Il-Ministru ]ied jg[id ukoll li l-Gvern ]ied lappo;; tieg[u fl-iskejjel permezz tal-Learning Support Assistants, ]ied i/-Children’s Allowance, u [oloq ukoll ilkomputazzjoni ;enitur. Barra minn hekk, sabiex ittfal jg[ixu fil-kun/ett ta’ familja, il-Gvern ]ied ukoll ilfinanzi lil dawk il-persuni li jiffosterjaw. Tant hu hekk li fejn madwar tlieta jew erba’ snin ilu l-Gvern kien jag[tihom madwar 25 ewro fil-;img[a, illum il-;urnata, dawn il-persuni jing[ataw 70 ewro fil-;img[a.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jilqa’ lill-President ta’ ?ipru Demetris Christofias fil-Ber;a ta’ Kastilja (Ritratt> DOI)

?ipru u Malta g[andhom interessi komuni f’[afna oqsma Is-solidarjetà u t-tkabbir ekonomiku fost il-prijoritajiet tal-Presidenza ?iprijotta tal-UE minn Charles Muscat

Is-solidarjetà, il-koe]joni u t-tkabbir ekonomiku huma fost il-prijoritajiet talPresidenza ?iprijotta talUnjoni Ewropea matul ilperijodu bejn Lulju u Di/embru ta’ din is-sena. Issolidarjetà tinkludi li l-pajji]i kollha tal-UE jaqsmu flimkien il-pi] tal-immigrazzjoni illegali li pajji]i ]g[ar b[al Malta u ?ipru g[andhom interess komuni. Il-President ta’ ?ipru, Demetris Christofias iddikjara dan ilbiera[ waqt konferenza tal-a[barijiet kon;unta malPrim Ministru Lawrence Gonzi fil-Ber;a ta’ Kastilja wara li kellhom ta[ditiet bilaterali fi tmiem ]jara ta’ jumejn tal-President ?iprijott f’Malta. Hu qal li l-pajji]i kollha jridu juru solidarjetà malimmigranti irregolari imma kull pajji] irid ukoll i[ares iddrittijiet tieg[u. Demetris Christofias qal li flimkien mal-Prim Ministru Malti tkellmu dwar il-qafas finanzjarju kif ukoll dwar limportanza tat-tkabbir ekonomiku. Huma ddiskutew ukoll id-dimensjoni Mediterranja tal-UE u qal li

din iz-zona b[alissa qed tbaqbaq anke min[abba ttensjoni u l-vjolenza fis-Sirja. Il-President ?iprijott qal li matul il-Presidenza tal-UE, pajji]u se ja[dem biex ikun hemm aktar stabbiltà finanzjarja fiz-zona Ewro kif ukoll biex jit[arsu d-drittijiet so/jali ta’ dawk l-aktar vulnerabbli. Dwar il-pro/ess tas-s[ubija tat-Turkija fl-UE, hu qal li ?ipru se ja[dem biex itTurkija tkun tista’ til[aq lobbligi kollha tag[ha biex issir membru tal-UE u awgura li jkun hemm soluzzjoni dwar l-okkupazzjoni ta’ parti minn ?ipru mit-Turkija. Demetris Christofias qal li l-globalizzazzjoni jista’ jkollha effetti tajbin u effetti []iena u spjega li ?ipru kellu jie[u diversi mi]uri biex jilqa’ g[all-impatt ta’ dak li qed ji;ri fil-Gre/ja. Hu qal li lbanek ?iprijotti qed jintlaqtu [a]in mill-kri]i finanzjarja talGre/ja u awgura li l-poplu Grieg ja[dem biex tinstab soluzzjoni g[all-problemi ta’ pajji]u. Hu qal li ?ipru u Malta se jkomplu ja[dmu flimkien anke fil-qasam tat-turi]mu,

tal-ener;ija u fil-qasam agrikolu. Mistoqsi dwar rapporti fil-midja Ingli]a jekk ?ipru hux se jitlob xi bailout mill-UE, il-President ?iprijott qal li hu mhux se jirrea;ixxi g[al rapport fil-gazzetti barranin. Sadattant, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li Malta u ?ipru g[andhom relazzjonijiet e//ellenti u dawn komplew jissa[[u wara li ]-]ew; pajji]i ssie[bu fl-UE. Hu qal li ttkabbir ekonomiku tal-UE jrid imur flimkien ma’ koe]joni. Il-Prim Ministru qal li limmigrazzjoni illegali millAfrika ta’ Fuq hi wa[da millproblemi li qed jiffa//jaw ?ipru u Malta u qal li ]-]ew; pajji]i jistennew solidarjetà akbar mill-pajji]i membri talUE. Hu qal li b[alissa Malta qed tiffa//ja diversi sfidi g[alhekk trid tkompli ta[dem bla heda u tkun vi;ilanti biex tilqa’ g[al dawn l-isfidi. Hu qal li rri]ulati juri li pajji]na kompla jattira l-investiment, jo[loq ixxog[ol u jattira t-turisti u dawn jinkora;;una g[allfutur. Hu qal li pajji]na jrid ikompli jwettaq ir-riformi u jsa[[a[ il-finanzi tieg[u.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

4 Lokali

Mixli li kka;una ferita Jg[id li mhux [afifa fuq it-tfajla tieg[u

[ati wara li attakka ]ew; persuni fil-qorti Pascqualino Cefai, ta’ 32 sena mi]-}ebbu; G[awdex, ilbiera[ in]amm arrestat wara li wie;eb mhux [ati tal-akku]a ta’ attentat ta’ qtil fil-konfront ta’ Joseph Portelli, ta’ 54 sena wkoll mi]-}ebbu;. Il-ka] se[[ nhar l-Erbg[a li g[adda meta Cefai ta madwar g[oxrin daqqa ta’ mus lil Portelli fl-awla filQorti t’G[awdex. Il-vittma g[adu jinsab fil-periklu talmewt.

Installat metal detector fil-Qorti t’G[awdex Il-ka] se[[ quddiem ilMa;istrat Josette Demicoli hekk kif l-ir;iel kienu involuti f’kaw]a /ivili fil-Qorti. Skont rapporti, ilMa;istrat Demicoli ordnat lil Cefai biex jo[ro; millawla min[abba xi rimarki offensivi li g[adda i]da ftit

tal-[in wara re;a’ da[al filQorti u attakka lil Portelli. Allegatament hu beda jtih bis-sieq u bil-ponn u mbag[ad bil-mus, anke wara li l-vittma ntilef minn sensih. Fil-;lieda we;;a’ wkoll lAvukat Kevin Mompalao, ta’ 37 sena, li ntlaqat bilmus f’idejh waqt li pprova jferraq li]-]ew; ir;iel, u lil Marixxall tal-Qorti, li sofra ;rie[i [fief. Cefai, li dda[[al il-Qorti ta[t skorta qawwija ta’ Pulizija, wie;eb mhux [ati wkoll g[all-akkuza li darab serjament lil Joseph Portelli, li pprova jikka;una feriti gravi u li darab b’mod [afif lill-Avukat Mompalao, li g[amel [sara fil-Qorti, li wettaq dan ir-reat sakemm qieg[ed fuq libertà provi]orja u li sar ri/ediv. Intant, ilbiera[ ;ie installat metal detector filbini tal-Qorti t’Ghawdex. Dan anke wara lmenti mill-avukati G[awdxin li ma kienx hemm bi]]ejjed mi]uri tas-sigurtà filQorti.

Ra;el ta’ 38 sena millKongo, kien mixli quddiem il-Ma;istrat Joseph Apap Bologna li kkaw]a ferita [afifa fuq it-tfajla tieg[u meta [ebb g[aliha b’sikkina. Edmond Malu Malu Monika, li huwa refu;jat residenti Birkirkara, wie;eb mhux [ati li pprova jwe;;a’ serjament lit-tfajla tieg[u, li

hija Ni;erjana u li minnha g[andu tifla ta’ sentejn. Huwa wie;eb li mhux [ati tal-akku]i kollha mi;jubin kontrih fosthom li kellu filpussess tieg[u sikkina, li kka;unalha bi]a’, li ]ammha kontra l-volontà tag[ha u li ma kienx f’po]izzjoni li jikkontrolla lilu nnifsu g[ax kien fis-sakra.

Huwa ng[ata l-libertà provi]orja fuq garanzija personali ta’ €5,000. Apparti minn hekk, huwa ng[ata ordni mill-Ma;istrat Apap Bologna biex ma javvi/inax lit-tfajla tieg[u. IlProsekuzzjoni tmexxiet millIspettur Josric Mifsud, filwaqt li Mark Fenech Vella deher g[all-akku]at.

Akku]at bi [sarat f’diversi postijiet

Ra;el ta’ 53 sena minn TasSliema kien mixli quddiem ilMa;istrat Joseph Apap Bologna li wettaq [sara fl-uffi/ini ta’ Transport Malta, l-Awtorita’ tad-Djar u l-uffi//ju tal-Partit Nazzjonalista fis-Swieqi. Min[abba l-fatt li r-ra;el g[andu problemi mentali kien de/i] li ismu ma jissemmiex biex ti;i protetta l-identità tieg[u. Id-difi]a mmexxija millAvukati Kevin Dingli u Tonio Grech qalet li l-akku]at g[andu problem mentali u hemm il[tie;a ta’ g[ajnuna psikjatrika. Huwa wie;eb mhux [ati talakku]i mi;jubin kontrih wara li kien mixli wkoll li kka;una [sara fuq karozza ta’ uffi/jal ta’ Transport Malta. Qabel ma bdiet tinstema’ lpre]entata, l-akku]at deher anzju] [afna. Meta bdew isirulu l-mistoqsijiet dwar il-partikolaritajiet tieg[u, huwa beda jg[id li ma jistax ja[lef g[al meta

twieled e]att. “Jien ma nafx fejn kont u ma nafx jekk ommi u missieri qalulix il-verità dwar meta ;ejt fid-dinja”, huwa tenna. Min-na[a tieg[u l-Ma;istrat Apap Bologna qal lill-akku]at biex iwie;eb g[all- mistoqsijiet. “Hawnhekk mhux post ta/-/ajt” widdbu l-Ma;istrat. Wara lakku]at wie;eb g[all-mistoqsijiet li sarulu. L-akku]at kien qed jallega li Transport Malta ma riditx tag[tih il-pjani/i ta’ re;istrazzjoni tal-karozza u li dan kien qed isir g[al tal-apposta. Huwa kien mixli wkoll li [ebb g[al uffi/jal wara li hedded ukoll li kien se jg[olli b’kollox l-uffi/ini ta’ Transport Malta. Akku]a o[ra kienet li wettaq [sara filbieb prin/ipali tal-uffi//ju talPartit Nazzjonalista tas-Swieqi u dan g[ax qal li [assu injorat mill-istess partit. Kien mixli wkoll li wettaq [sara fuq il-bieb prin/ipali tal-

kumpanija Group 4 Security Company fil-Qasam Industrijali ta’ San Gwann g[ax qal li [assu insulentat minn xi servizz offrut minnhom. Huwa kien mixli wkoll li mil-lukanda Coastline, seraq sinjal li jindika liem art hija mxarrba u li barax il-bieb ta’ fejn jiltaqa’ t-tribunal li jidde/iedi dwar il-multi tat-traffiku f’San Pawl il-Ba[ar. Ir-ra;el kien mixli wkoll li faqa’ t-tajers tal-Uffi/jal E]ekuttiv tal-Awtorità tad-Djar peress li [ass li ma ng[atax servizz tajjeb. Kien mixli wkoll li kiser ilpa/i pubblika u li fil-pussess tieg[u kellu sikkina illegali. Ittalba g[al-libertà provi]orja kienet mi/[uda u kien ordnat li dan jittie[ed fil-Fa/ilità Forensika tal-Isptar Monte Carmeli biex ji;i e]aminat minn psikjatra. Huwa kien mixli wkoll b’pussess illegali ta’ arma li f’dan il-ka] kienet sikkina. Ilprosekuzzjoni tmexxiet millIspettur Daniel Zammit.

Kumpens ta’ €3,500 g[al familja fuq art li kienet ;iet esproprijata Il-Bord ta’ Arbitra;; dwar Artijiet ordna lill-A;ent Kummissarju tal-Artijiet biex jag[ti kumpens ta’ €3,500 lil familja dwar art li ;iet esproprijata fl-1983. Il-Bord ta’ dan il-kumpens, li je//edi ttalba li saret mill-familja, wara li qies diversi fatturi fosthom id-dewmien li [adet din il-kaw]a. Il-kaw]a saret minn Carmelo u Giuseppa Aguis kontra l-A;ent Kummissarju tal-Artijiet. Il-ka] kien beda fl-1999, meta kienet saret proposta biex jitrasferixxu art li kienet tinsab fil-G[arg[ur favur l-Awtorità wara li rrifjutaw il-kumpens offrut lilhom. Il-kumpens li kien offrut lilhom g[al din l-art li g[andha kejl ta’ 213-il metru kwadru kien ta’ LM110. Min-na[a tag[ha, il-familja Aguis talbet

kumpens ta’ LM860. Waqt dawn il-pro/eduri xehed ilPerit tad-Dipartiment, fejn qal li meta huwa mar fuq il-post fl-1998 g[al fini ta’ valutazzjoni, kien applika r-rata ta’ LM 525 g[al kull tomna. Il-Bord qal li din l-art kienet esproprijata fl-1983, u kien biss f’Marzu tal-1999 li l-Awtorità [ar;et Avvi] g[allFtehim skont il-li;i. “G[alhekk din il-pro/edura kienet intavolata 16-il sena wara t-te[id tal-art millpussess tas-sidien” kompla jg[id il-Bord, ippresedut millMa;istrat Giovanni Grixti. Peress li kien g[adda [afna ]mien, i]-]ew; periti membri li kienu tqabbdu biex jassistu lill-Bord, kellhom jinbidlu. Min-na[a tag[hom, il-periti l;odda, kienu kkonkludew li lart hija agrikola u li l-valur tag[ha g[andu jkun ifissat fl-

ammont ta’ €2,003. Il-Periti kienu kkonkludew li fil-fehma tag[hom “il-proprjetà tiswa aktar minn hekk, i]da billi l-familja Agius talbu kumpens ibba]at fuq dan lammont, dan huwa l-massimu li jista’ ji;i akkordat lilhom.” Madankollu x[in ;ie biex jag[ti l-kumpens, il-Bord ta’ Arbitra;; dwar l-Artijiet qal li dan l-espropriju se[[ 20 sena qabel ma kien in[are; l-Avvi] G[all-Ftehim. “G[alhekk, ilBord hu tal-fehma li lkumpens g[andu jie[u inkonsiderazzjoni l-fatturi kollha tal-ka] li wasslu g[al dan iddewmien li /ertament g[andu jkun kompensat billi jing[ata valur reali u ;ust” temm jg[id il-Bord. G[al din ir-ra;uni, ilBord ta’ Arbitra;; Dwar lArtijiet ta kumpens lill-familja Aguis ta’ €3,500.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

L-ewwel /entru Ewropew ta’ e//ellenza fit-trattament tal-attakk tal-qalb L-isptar privat St. James ;ie //ertifikat b[ala l-ewwel /entru Ewropew ta’ e//ellenza minn SHAPE, organizzazzjoni Amerikana li tippromwovi l-edukazzjoni u r-ri/erka relatata malprevenzjoni u t-trattamenti tal-attakki tal-qalb. Dan hekk kif dan l-isptar nieda inizjattiva ;dida permezz ta’ makkinarju ;did tal-aqwa teknolo;ija li permezz tieg[u, wie[ed ikun jista’ jag[mel testijiet li ma jdumux aktar minn [ames minuti biex jara jekk hux filperiklu ta’ attakk tal-qalb. Dan billi jittestjaw jekk larterji g[andhomx dak li jg[idulu sadid li jwassal g[all-i]vilupp ta’ kallu li jibda jag[laq l-arterji bilmod. Kif spjega t-Tabib Josie Muscat, li hu wkoll i/Chairman tal-Grupp talIsptar St. James, f’ka] li listadju jkun wie[ed moderat, il-persuna tibda t-trattament me[tie;, u f’ka] li l-istadju jkun wie[ed sever, ji;u referuti g[al angiogram. Min-na[a tieg[u, Jeff Fine, li jirrappre]enta l-g[aqda

Amerikana SHAPE, dan i//entru g[andu jintu]a b[ala mudell Ewropew. Hu semma li dawk li g[andhom g[alfejn jag[mlu dawn it-testijiet huma l-ir;iel ta’ ’l fuq minn 45 sena, nisa ’l fuq minn 50 sena u adulti o[ra li g[andhom problemi tassa[[a fil-familja. Fine semma kemm hu importanti li wie[ed jag[mel dawn it-testijiet g[aliex statistika turi li 40% ta’ dawk li jag[tihom attakk tal-qalb lewwel darba, ma jirritornawx id-dar mill-isptar. Il-Ministru tas-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura filKomunità, Joe Cassar, filwaqt li awgura lill-isptar St. James ta’ din l-inizjattiva fuq livell professjonali li wasslet g[al dan i/-/ertifikat ta’ akkreditizzjoni, irrefera ukoll g[all-istrate;ija talobe]ità. Il-Ministru semma kif f’Malta jintefqu 20 miljun ewro fis-sena biex min g[andu pi] ]ejjed jing[ata lkura me[tie;a. Hu rrefera wkoll li permezz ta’ inizjattiva separata tal-breast screening, ;ew salvati 120 [ajja.

Muscat irid jinda[al fl-amministrazzjoni tal-banek Joseph Muscat irid jinda[al fl-amministrazzjoni tal-banek. Irid jie[u post ir-regolaturi indipendenti g[ax ma jemminx fir-rule of law. Qal dan il-Ministeru g[allFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment f’reazzjoni g[al diskors li g[amel Muscat il{amis filg[odu. Bil-kummenti ta’ Muscat dwar il-Bank Of Valletta, g[al darb’ohra wera li l-Partit Laburista jrid jinda[al fittmexxija tal-banek, jie[u l-li;i b’idejh u jie[u post irregolaturi indipendenti. Muscat ikkonferma li ma jemminx firrule of law. Il-Ministeru qal li filkummenti tieg[u Muscat wera li l-Oppo]izzjoni ma tag[milx distinzjoni bejn azzjonisti u diretturi u lanqas tag[raf x’g[andhom ikunu rresponsabbiltajiet talmanagement. Id-de/i]joni ta’ min g[andu jerfa’ rresponsabbiltà hi tal-Bord tadDiretturi u tax-shareholders f’Laqg[a :enerali Annwali u mhux tal-Gvern. L-interessi tal-konsumatur huma m[arsa mill-Awtorità Maltija tas-Servizzi Finanzjarji kif ;ara fil-ka] tal-Valletta Fund Management. Muscat

imissu jaf sew li l-management tal-bank hu accountable lillazzjonisti u l-ebda politiku ma jista’ u ma g[andu jie[u f’idejh dak li hu tal-azzjonisti. Pajji]na hu meqjus fost laqwa fid-dinja fis-servizzi finanzjarji proprju g[ax g[andu ;urisdizzjoni b’sa[[itha. Din hi mibnija fuq regolatur indipendenti li ja;ixxi b’responsabbiltà kif me[tie; fil-konfront talistituzzjonijiet finanzjarji ta’ pajji]na. Dan isir ming[ajr ind[il mill-Gvern, kif g[andu jkun f’;urisdizzjoni serja. Id-dikjarazzjonijiet ta’ Muscat jikxfu l-politika tieg[u u huma ta’ t[assib serju g[assettur finanzjarju f’pajji]na u g[all-impjegati li ja[dmu f’dan il-qasam. B’ri]ultat tal-[idma tal-Gvern, banek u istituzzjonijiet finanzjarji li jimpjegaw eluf ta’ [addiema fet[u f’pajji]na g[aliex ilGvern ma jinda[alx fittmexxija tag[hom. Il-Gvern ;ab investiment fissettur finanzjarju f’pajji]na g[ax g[andna regolatur indipendenti imwaqqaf u b’poteri li tag[tih il-li;i. Id-dikjarazzjonijiet ta’ Muscat inaffru l-investiment

minn pajji]na, g[ax l-ebda investitur ma jkun lest li jinvesti f’pajji] fejn il-gvern jibda jinda[al hu flok i[alli listituzzjonijiet indipendenti jag[mlu xog[olhom. Meta wie[ed iqis iddikjarazzjonijiet ta’ Muscat u lMalta Labour Party jirrealizza li l-politika Laburista g[adha listess kif kienet qabel g[ax fla[[ar mill-a[[ar l-istess nies li mexxew lil pajji]na meta r-rule of law ma kinitx rispettata, Muscat g[amilhom filfrontbench tieg[u. Fid-dawl tal-passat tal-Partit Laburista dwar il-banek, iddikjarazzjonijiet ta’ Joseph Muscat illum u l-persuni li po;;iehom fil-frontbench biex jekk ikollu l-poter jag[milhom ministri, u b’mod partikolari la;ir tal-Gvern Laburista filkonfront tan-National Bank, id-dikjarazzjonijiet tal-Malta Labour Party iqajmu t[assib serju. Kuntrarju g[al dak li jrid jag[mel, dan il-Gvern ma jinda[alx fl-amministrazzjoni tal-bank. Dan il-Gvern i[alli lir-regolaturi ja[dmu skont illi;i. Kuntrarju g[al Joseph Muscat u l-Partit Laburista, dan il-Gvern jemmen fir-rule of law.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Lokali 7

Il-manifattura b’valur mi]jud hi pilastru tal-ekonomija Bejn is-sena 2000 u s-sena 2010, il-kontribut tas-settur tal-manifattura g[al Valur Mi]jud Gross ta’ Malta naqas minn 22.4 fil-mija g[al 13.6 fil-mija u dan min[abba li l-ekonomija f’Malta b[al pajji]i o[ra fl-Ewropa qed tmur aktar lejn is-settur tasservizzi. Dan ma jfissirx li s-settur tal-manifattuta mhux aktar importanti jew ma jin[tie;x appo;;, anzi l-manifattura b’valur mi]jud hi pilastru talekonomija u tattira linvestiment u to[loq impjiegi ta’ kwalità. Jeffrey Pullicino Orlando, i/-Chairman tal-Kunsill Malti g[ax-Xjenza u tTeknolo;ija (MCST) qal dan waqt konferenza dwar ilpro;ett dwar ir-ri/erka filmanifattura li sar b’investiment ta’ €710,000 finanzjat mill-Fond g[allI]vilupp Re;jonali Ewropew (ERDF). Hu qal li l-investiment li qed jag[mel il-Gvern qed jg[in biex f’pajji]na jkun hawn aktar manifattura ta’ valur mi]jud li te[tie; nies im[arr;a u li to[loq impjiegi ta’ kwalità. I/-Chairman tal-MCST qal li fl-2006, il-Kunsill identifika l-manifattura b’valur mi]jud b[ala wie[ed mis-setturi li se jing[ata prijorità u permezz tal-Pjan Strate;iku Nazzjonali g[arRi/erka u l-Innovazzjoni lKunsill kompla juri l-impenn tieg[u lejn dan is-settur permezz tal-pro;ett finanzjat mill-Unjoni Ewropea kif ukoll permezz ta’ pro;etti finanzjati mill-Programm Nazzjonali g[ar-Ri/erka u lInnovazzjoni. Il-Kunsill kompla jsa[[a[ il-[idma tieg[u dwar limportanza tal-manifattura b’valur mi]jud billi dan issettur hu inklu] fil-Pjan Strate;iku Nazzjonali l-;did dwar ir-Ri/erka u lInnovazzjoni g[al perijodu bejn l-2011 u l-2020 li

b[alissa qed ikun finalizzat. Jeffrey Pullicino Orlando qal li mill-pro;ett jo[ro; li tkabbir ekonomiku ma jsirx b’kumbinazzjoni imma hu ri]ultat ta’ sforz kollettiv u ffukat. Hu qal li meta lindustrija u s-settur edukattiv ja[dmu flimkien jinkisbu rri]ultati u dan f’ambjent mill-aktar kompetittiv. Hu qal li l-MCST se jkompli ja[dem u jag[ti appo;; lir-ri/erka u linnovazzjoni fis-settur talmanifattura u dan g[andu jg[in biex Malta jkollha ekonomija bba]ata fuq lg[erf. Nicholas Sammut, il-Vi/i Chairman u Kap E]ekuttiv tal-MCST qal li l-Kunsill ]ied ir-ri]orsi umani tieg[u minn 10 g[al 40 u dan juri limpenn tal-Gvern li jkompli jippromwovi l-qasam tarri/erka u l-innovazzjoni. Hu qal li l-Gvern permezz talMCST qed ja[dem ukoll biex f’pajji]na ti]died ilmanifattura b’valur mi]jud, qed isir investiment fil-BioTeknolo;ija kif ukoll fitTeknolo;ija talInformazzjoni u lKomunikazzjoni.

Il-Gvern ]ied il-fond g[ar-ri/erka u l-innovazzjoni b’50 fil-mija g[al €1.4 miljun Hu qal li l-Kunsill [adem g[al sentejn u nofs fuq ilpro;ett dwar ir-ri/erka filmanifattura. Hu fakkar li lGvern ]ied il-fond g[arri/erka u l-innovazzjoni b’50 fil-mija g[al €1.4 miljun u qed issir [idma biex aktar studenti ]g[a]ag[ jag[]lu xxjenza u t-teknolo;ija flistudji tag[hom. Il-Gvern qed ukoll jinvesti f’boro] ta’ studju u alloka €5 miljun g[al pro;etti ta’ ri/erka u innovazzjoni.

Ir-Ramla l-{amra hi wa[da mill-bajjiet li g[enu biex G[awdex jirba[ il-Quality Coast Award (ritratt – Neil Camilleri)

G[awdex jing[ata l-Quality Coast Award G[awdex ;ie ppremjat g[al kwalità tal-kosta, din id-darba bil-Quality Coast Award. G[awdex ing[ata dan ittitlu presti;ju] hekk kif ikklassifika fit-tielet post fost mitt destinazzjoni kostali flEwropa mag[]ula b[ala laqwa destinazzjoni turisti/i sostenibbli. L-iskop ta’ dawn il-Quality Coast Awards hu li jippromwovu destinazzjonijiet kostali li joffru veduti u pajsa;;i naturali b’identità

lokali, b’ wirt naturali u dak kulturali kif ukoll b’ ambjent marittimu nadif. Dawn lawards jiggwidaw ukoll operaturi turisti/i sabiex jirreklamaw destinazzjonijiet sostenibbli b[al ma huwa G[awdex. Din is-sena, l-Coastal & Marine Union evalwat mattmien mitt destinazzjoni biex intg[a]lu l-aqwa mija, blAzores fil-Portugall jikklassifika fl-ewwel post, Lerapetra fil-Gre/ja fit-tieni

post u G[awdex fit-tielet post. Il-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono ;iet ippre]entata b’/ertifikat u bandiera b[ala simbolu ta’ dan il-premju. Giovanna Debono fissret dan l-unur b[ala rikonoxximent g[al dak kollu li qed isir f’G[awdex. IlMinistru fissret ukoll illi lkriterji tal-Quality Coast Award jaqblu perfettament mal-kriterji u l-vi]joni ta’ Eko-G[awdex.

Laqg[a dwar l-effetti kaw]ati mir-radjazzjoni elettromanjetika Fil-jiem li g[addew, il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet So/jali ng[ata pre]entazzjoni minn numru ta’ persuni, dwar il-possibbiltà ta’ [sara fis-sa[[a kkaw]ata mir-radjazzjoni elettromanjetika li ti;i mill-antenni tattelefonija /ellulari li hemm fuq il-bjut jew filvi/inanzi. Matul din il-laqg[a tqajmu [afna punti u saru numru ta’ mistoqsijiet li l-Kumitat [ass li g[andhom ikunu l-ba]i tal-laqg[a li jmiss fejn il-ministeri, entitajiet, kumpaniji u g[aqdiet

volontarji mistennija jattendu. Din il-laqg[a se ssir nhar it-Tlieta li ;ej fil-5.30 p.m. Rappre]entanti ta’ kull Ministeru, entità u kumpanija, se jkunu mistennija jispjegaw fuq liema ba]i xjentifika qed isir ix-xog[ol filqasam tar-radjazzjoni elettromanjetika li ti;i mill-antenni tat-telefonija /ellulari. Se jkunu mistennija jg[idu wkoll x’linji gwida jew x’li;ijiet qed jimxu mag[hom sabiex jaraw li lantenni tat-telefonija /ellulari jkollhom l-inqas livell ta’ radjazzjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

8 Fit-Triq tal-[ajja

Persuna mid[la sew tal-;urnali]mu kiteb dwar nies li ju]aw lil [addie[or biex iwaddab il-;ebel tag[hom lejn g[ajrhom, [alli ma jkunux huma li jwaddbuh. Kiteb ukoll dwar persuni li, biex huma jibqg[u jidhru [elwin jekk jista’ jkun ma’ kul[add, jin[bew

wara l-anonimità biex jattakkaw lil [addie[or – nies li l-g[ira u l-[dura jferrg[uha f’kitbiet anonimi ’l hawn u ’l hemm. Il-kittieb ikkummenta li nies b[al dawn jin[bew wara l-anonimità g[ax ikunu nies ;ifa u bla karattru, li ma jkunux iridu

juru isimhom biex in-nies ma tindunax kemm ma jkunux kredibbli. Kjarament mu;ug[, hu semma l-pi] kbir li jkollhom l-edituri li jippubblikaw [wejje; b[al dawn, miktubin minn persuni li jin[bew wara n-nome-de-plume jew il-prestanome.

Jitfg[u l-;ebla u ja[bu idhom Jiena g[amilt [afna snin fil-;urnali]mu. Bosta minnhom g[amilthom fis-si;;u ta’ editur Trid tkun g[ajnejk miftu[in bera[ biex ma t[allix lil min, ming[ajr ma juri wi//u, ju]a l;urnal biex imexxi l-a;enda tieg[u jew tal-grupp li jkun jag[mel parti minnu, jekk mhux ukoll biex ikisser lil xi [add jew xi w[ud Mhux kull min ma jurix ismu f’dak li jikteb fil;urnali jkollu intenzjonijiet []iena. Mhux hekk u alla[ares ikun hekk. I]da nies li b’tattika fina jew inqas fina jxerrdu dak li jkunu jridu billi jinqdew b’kitbiet fejn ma jurux isimhom, jew inkella jinqdew b’xi individwu jew klikka ta’ kittieba li, ng[idu a[na, ikollhom rubriki regolari mhux b’isimhom, je]istu wkoll. Editur tal-affari tieg[u, li ma jkunx joqg[odlu dubbien fuq imnie[ru, nies b[al dawn joqg[odu b’sebg[a g[ajnejn g[alihom – dejjem jekk hu stess ma jkunx parti mix-xibka tal-[a]en. Ittri u rubriki Nie[du l-ittri

lill-editur. Ji;uni quddiem g[ajnejja dawn l-e]empji; Taf issib min jiktiblek ittra biex jikkritika loperat ta’ xi [add u meta ti//ekkja l-affarijiet issib li l-isem u l-indirizz li jkun tak b[ala ismu u l-indirizz tieg[u, fil-fatt ikunu tal-persuna li jkun irid jattakka. Taf issib ukoll li n-nome-de-plume li jissu;;erilek min ikun qed jibag[tlek l-ittra, ikun il-laqam ta’ xi [add li jkollu xi forma ta’ konnessjoni mas-su;;ett tal-ittra – ovvjament bil-[sieb li je[el hu dwarha. Jista’ jkun hemm ukoll min biex imexxi ’l quddiem xi agenda jew xi attakk fuq xi [add, jorkestra sensiela ta’ ittri u kitbiet o[rajn li suppost ikunu qed jintbag[tu minn individwi diversi bl-inizjattiva personali u diretta tag[hom, meta fil-fatt tkun [a;a koordinata u strate;ika. G[add ta’ ittri ming[and nies differenti fuq listess [a;a jafu jkunu parti minn sforz biex titmexxa ’l quddiem, ng[idu a[na, idea jew proposta li fiha nfisha ma jkun fiha xejn [a]in u forsi tkun ukoll [a;a li taqbel mal-linja editorjali tal-;urnal li jkun. I]da fil-fehma tieg[i, editur ikun qed jippermetti li l-qarrejja jkunu mqarrqa jekk jag[raf li dawk l-ittri jkunu qed ji;u msajrin fl-istess k/ina u jag[laq g[ajnejh g[al dan. Xi ng[idu, imbag[ad, g[al dawk li jkollhom rubriki regolari fejn l-identità tal-awtur jew lawturi tin]amm mistura u l-editur jinduna li dawn ikunu qed ju]aw l-ispazju li jkun qed jag[tihom mhux biex jikkontribwixxu g[al forum onest, imma biex imexxu ’l quddiem xi agenda mo[bija tag[hom stess jew tal-karru li jkunu qed jimbuttaw? Jista’ editur tassew responsabbli jag[laq g[ajnejh g[al ingann b[al dan, i]jed u i]jed jekk jinduna li fl-iskema jkun hemm ukoll strate;ija

minn

Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

Kull min jikteb artiklu f’;urnal biex jag[mel [sara lil [addie[or ming[ajr ma jikteb ismu hu bniedem ;ifa u li ma jag[milx ;ie[ lilu nnifsu

biex jonf[u u jpin;u [elu kemm jistg[u lil xi ba[bu[ tag[hom, waqt li bit-tbag[bis jonsbu jew ji;bdu t-tapit minn ta[t saqajn xi [add li jkunu jridu jfarrkuh? Nies b[al dawn ikollhom seng[a kbira ta’ kif jinfiltraw biex jimmanipulaw. Ikunu schemers li jaslu. Isibuha wkoll fa/li biex lil min ja]]arda juri li jaf g[awarhom, jippruvaw jiskreditawh billi jpin;uh ikrah u b[allikieku jkun xi pasta]! Xenarju minnhom jista’ jkun jinvolvi lil xi [add li g[alkemm fir-rubrika tieg[u ma jkunx qed juri ismu, hu jkollu intenzjonijiet tajbin. Xi [add b’pinna tajba li l-iskop tieg[u jkun li jmexxi ’l quddiem dak li ;enwinament ikun jemmen fih u jikkritika b’mod kostruttiv. Xi [add li n-nies tqisu b[ala li jrid jibni, mhux i[ott. L-esperti tal-manipulazzjoni, fil-[a]en tag[hom, ikunu jridu jindiehsu ma’ xi [add b[alu u jinqdew bih proprju g[ax ikunu jafu li hu jkollu din il-fama tajba. Fil-mument li jag[]lu huma, imbag[ad, [allihom [elu, [elu jitimg[uh l-g[alf qarrieq tag[hom. Ji;rilu li hu ma jindunax g[ax ikun jafdahom, meta fil-fatt ikunu qed ju]awh! Minkejja kollox, xorta wa[da jaf ji;i mument meta, wara xi ]elqa gwappa tal-manipulatur, lawtur onest tar-rubrika jifta[ g[ajnejh u jinduna kemm kien iblah, tant li jispi//a biex jesklama: ‘x’tambihom l-g[edewwa bi [bieb b[al dawn!’

Min jitfa’ l-;ebla u ja[bi idu jinsa [a;a fundamentali> bil-bnedmin forsi jid[ak, jekk jid[ak, i]da b’Alla ma jid[ak [add

Ilpup lebsin ta’ nag[a; Wara rubrika mhux b’isem

min qed jikteb fiha jaf ikun hemm bejta ta’ nies maskerati li fil-bera[ ikunu jriduha ta’ ;wejdin, meta fil-fatt ikunu lpup lebsin ta’ nag[a;. Nies b[al dawn, b’mod ;enerali, fil-kitba tag[hom joqog[du attenti biex jidhru b[allikieku jkunu kittieba tal-affari tag[hom. Jafu wkoll ju]aw xi paravendu, ng[idu a[na taparsi qed jiktbu minn perspettiva nisranija. Fil-frattemp i]da fosthom ikun hemm min qed jinse; strate;ija ta’ attakki fini b’g[erq fil-mibeg[da. Malli ti;ihom ix-xoqqa f’moxtha, jog[xew jattakkaw u jiddemonizzaw lil min g[ar-ra;unijiet personali jew settarji odju]i tag[hom ikunu jridu j[a;;ruh. :eneratur tal-persekuzzjoni fa/li jibda ja[seb li hu xi alla, u li jista’ jg[affe; fuq min irid u kif irid ming[ajr ebda skrupli. Nista’ nibqa’ sejjer. Nag[laq b’[a;a partikulari li wkoll tista’ tag[mel [afna deni. Din hi meta xi [add ikun jikteb regolarment kritika nebbiexa jew niggie]a jew provokattiva ming[ajr ma juri ismu, u dan jorganizzah u jwettqu f’/irkustanzi li minnhom infushom ikunu jsawru indikazzjoni qawwija li dik il-kitba tkun ;ejja minn id xi [add ie[or, allavolja dan ma jkollu x’jaqsam xejn. Kitba b[al din taf tkun imsawra minn xi [add li forsi jkun iridha ta’ ‘Difensor Fidei’. Waqt li l-kittieb anonimu jkun qed jitfa’ l-;ebel u ja[bi idu, dak li jkun qed je[el bla [tija min[abba fih jaf jispi//a jbati konsegwenzi koroh u serji. Ng[idu a[na jista’ jkun hemm min ma jibqax i]ommu b[ala ;enwin, kredibbli u integru filkarattru personali u fl-operat professjonali tieg[u. Realtà b[al din probabbilment ma tkunx intenzjonata li tkun hekk, fl-ori;ini tag[ha. I]da jekk dak li jkun (awtur u#jew editur) jinduna x’qed ji;ri u jibqa’ g[addej qisu ma ;ara xejn, allura [a;a o[ra. Tfe;; qrusa kbira. Min jitfa’ l-;ebla u ja[bi idu jinsa [a;a fundamentali: bil-bnedmin forsi jid[ak, jekk jid[ak, i]da b’Alla ma jid[ak [add.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-Labour u l-bi]a’ li jo[loq... il-kuntrasti Joseph Muscat i[obb jirrepeti kliem u slogans li meta tanalizzahom ma jfissru xejn jew ifissru biss id-dg[ufija tal-Labour stess. Paroli li ma jfisser xejn hu fil-fatt parti millbanalizzazzjoni tal-politika ;ejja minn partiti li tilfu l-missjoni tag[hom u li je]istu biss g[allkisba tal-poter. Wara li nhar it-Tnejn il-Gvern reba[ vot ta’ fidu/ja /ar fil-Parlament, Muscat ta kumment lill-istampa u rrepeta l-kliem li ilu jirrepeti kemm ilu jwebbel lill-partitarji tieg[u li se jwaqqa’ l-Gvern: instabbiltà... in/ertezza. Issa, jekk toqg[od ta[seb ftit, kieku l-Labour qed joffri xi alternattiva tajba, ma jkunx hawn in/ertezza. Kieku l-Labour g[andu programm /ar, ma jkun hawn instabbiltà ta’ xejn, anzi jkun hawn [rara kbira biex ikollna lil Muscat filBer;a ta’ Kastilja. I]da sal-lum g[adna ma smajna xejn ;did minn Muscat u s[abu u dan bir-ra;un g[ax ma g[andu xejn preparat, imma l-isku]a li dejjem ;ab kien li la jasal i]-]mien jurina. Nistaqsu meta se jasal dan i]-]mien? L-in/ertezza li jsemmi Muscat hi l-bi]a’ li j[ossu n-nies mil-Labour – bi]a’ ;ustifikat. Minkejja li ilu jitlef elezzjoni wara l-o[ra, ilLabour jibqa’ jitkellem b[at-tfal ]g[ar jg[id li ma jridx juri l-programm tieg[u g[ax inkella jikkupjawhulu. B’min ja[seb li qed jid[aq meta jitkellem hekk^ Bl-investituri li jafu x’fisser dejjem ilLabour fi sta;nar u awsterità?

Bin-nies li jafu x’fisser dejjem il-Labour f’taxxi, qg[ad u t-tkissir tal-edukazzjoni u talopportunitajiet? Joffri l-garanziji... g[aliex^ Fl-a[[ar ;img[at smajna lil Muscat kemm-il darba joffri garanzija. L-aktar li]-]g[a]ag[. Imma g[aliex qed i[oss li g[andu joffri din ilgaranzija, tg[id g[aliex jaf li ]-]g[a]ag[ jib]g[u jafdawh^ Ma ntuhomx tort, nafu x’fissru 22 xahar ta’ Partit Laburista fil-Gvern. Niftakru kif lejlet l-elezzjoni l-Partit Laburista kien ta l-istess garanzija li l-istipendju mhux se jintmiss. Imma x’;ara^ :iet l-elezzjoni kiseb dak li ried, Evarist Bartolo sar Ministru talEdukazzjoni u l-istipendji intmissu, u kif! Niftakru r-rabja tal-istudenti! Issa qed jer;a’ joffri l-istess garanzija, però taf min hemm Shadow Minister tal-Edukazzjoni, listess Evarist Bartolo, l-istess bniedem li kien Ministru tal-Edukazzjoni meta l-istipendji ddawru f’self. Allura nifhmu g[aliex qed jipprova jbig[ l-idea tal-garanzija. I]da fl-a[[ar mill-a[[ar, i]-]g[a]ag[ jafu min kien il-Gvern li sa[[a[ l-istipendju u re;a’ tahulhom lura. In-nies jafu x’inhu l-Labour u lil min jafuh ma jistaqsux g[alih. Il-Labour jo[loq bi]a’ u jkompli jkabbar il-bi]a’ meta jibqa’ jinsisti li ma jg[idx xi programm g[andu. Il-bi]a’ li n-nies i[ossu mil-Labour hu minnu, u bir-ra;un.

X’kuntrast! Min-na[a l-o[ra g[andek Gvern immexxi millPrim Ministru Lawrence Gonzi li l-g[an tal-politika tieg[u, hu li jo[loq l-opportunitajiet, opportunitajiet li minnhom igawdi kul[add. Rajna kif grazzi g[all-fidu/ja li nissel dan ilGvern illum in[olqu 20,000 post tax-xog[ol. Dan juri fidu/ja fl-investituri i]da tant ie[or il-fidu/ja li l-investituri g[andhom f’pajji]na dawn in-nies li jaraw l-opportunitajiet li hawn f’pajji]na u minnhom qed igawdi l-[addiem Malti. Fidu/ja li qed twassal biex ikun hawn titjib filkundizzjonijiet tax-xog[ol, kompetizzjoni bejn listess industrija biex jattiraw lill-[addiema. Dan qed iwassal biex ikun hawn titjib fil-pagi u li g[alhekk ifisser aktar flus fl-idejn. Imma jekk hawn ;enerazzjoni li qed tgawdi millfidu/ja tal-Prim ministru u l-Gvern mmexxi minnu hi l-;enerazzjoni ]ag[]ug[a. Dan hu Gvern li ma ddejjaq xejn jinvesti fledukazzjoni tag[hom. Rajna l-investiment fledukazzjoni sa minn meta jkunu ]g[ar b’mod partikulari bil-bini ta’ skola ;dida, kull sena. L-investiment fl-Università illum ukoll qed

iwassal biex kull ma jmur aktar studenti qed ikomplu bl-istudji tag[hom. Hawn l-MCAST li toffri g[exieren ta’ korsijiet differenti, li qed iwasslu g[al ta[ri; biex i]-]g[a]ag[ isibu mpjieg f’xi industrija spe/jalizzata. X’differenza... wie[ed li qed joffri ba[[ u bi]a’ u Gvern li qed joffri opportunitajiet li jnisslu dinjità u fidu/ja fil-poplu Malti.

Skizzi (68)

Mi]ura o[ra favur l-anzjani Ftit tal-;img[at ilu ktibt artiklu fejn elenkajt ftit milliktar mi]uri diretti li bihom ilGvern qieg[ed jag[mel impatt po]ittiv fuq l-anzjani tag[na. Wa[da minn dawn il-mi]uri kienet l-g[otja ta’ flus lillanzjani ta’ ’l fuq minn tmenin sena li kienu g[adhom jg[ixu f’darhom. Skema ‘Nirran;a d-Dar Tieg[i’ F’dawn il-jiem l-Awtorità tad-Djar [abbret skema o[ra

importanti li biha se tkompli ssa[[a[ il-kun/ett li kemm jista’ jkun anzjani jibqg[u jg[ixu fil-komunità g[alliktar ]mien possibbli. ‘Nirran;a d-Dar Tieg[i’ hi skema intiza g[al persuni ta’ ’l fuq minn sittin sena li jixtiequ jag[mlu xi alterazzjonijiet jew manutenzzjoni fid-dar

e]istenti tag[hom. L-g[an prin/ipali ta’ din l-iskema hi li tinkora;ixxi iktar persuni anzjani biex jag[mlu d-dar tag[hom iktar komda u a//essibbli g[all-b]onnijiet tag[hom. Anzjani li huma sidien taddar tag[hom jew inkwilini b’/ens perpetwu jew fit-tul jistg[u jibbenefikaw sa massimu ta’ €15,000 ewro biex isir xog[ol fl-abitazzjoni. Nistqarr li din hi skema brillanti li g[andha tkun ta’ fejda g[as-settur tal-anzjani li hekk kif ikunu bdew l-età talpensjoni ftit ikollhom [ajra jirran;aw, [afna drabi min[abba limitazzjonijiet finazzjarji. Dan il-pro;ett g[andhu jkun ta’ xprun biex dik ilmanutenzzjoni jew alterazzjoni, li wisq probabbli kienet tibqa’ ma ssirx, issa ssir realtà.

L-iskema ‘Nirran;a d-Dar Tieghi’ hi xprun biex dik il-manutenzjoni li wisq probabbli kienet tibqa’ ma ssirx issa ssir realtà

Hu dover tag[na li nassiguraw li l-anzjani tag[na jg[ixu [ajja b’dinjità – [ajja fejn isibu appo;; mhux biss b’servizzi tal-anzjani b[al, ng[idu a[na, dawk offruti b[alissa b[al Telecare, ilHelper, il-Meals on Wheels u d-Day Care Centres. Wasal i]-]mien li mmorru aktar minn dan il-mudell. Fissnin li g[addew il-Gvern bissa[[a tas-Segretarji Parlamentari g[al Anzjani [adem u stinka biex jassigura li d-djar tal-anzjani tag[na jkunu modernizzati, biex jinfet[u aktar swali u sa[ansitra biex jinfet[u aktar djar. L-impenn lejn l-anzjani tag[na L-impenn lejn l-anzjani tag[na hu ovvju. I]da kif nafu x-xibka ma taqbadx lil

kul[add u dawk li jaqg[u minnha jsofru [ajja ta’ kwalità ferm aktar inferjuri minn dik li jkun jixirqilhom. }gur li fil-futur din ilproblema se tikber iktar milli tonqos u g[alhekk ta’ min wie[ed jikkunsidra mudelli o[ra ta’ appo;; fil-komunità.

L-iskema ‘Nirran;a d-Dar Tieg[i’ hi wa[da minn dawn il-mudelli li ]gur se ssib lappo;; ta’ bosta anzjani li jixtiequ dejjem iktar jg[ollu l-livell tal-g[ajxien tag[hom f’perjodu hekk delikat ta’ [ajjithom. Naturalment Malti Ta’ spiss in[obb nag[mel enfasi tal-importanza u l-

apprezzament li kull wie[ed u wa[da minna g[andu jkollu g[all-prodott Malti, spe/jament fejn jid[ol l-ikel u l-arti;janat.G[al [afna snin batejna minn kultura li wasslitna biex na[sbu li lprodott Malti hu b’xi mod inferjuri g[al dak barrani. Illum grazzi g[allkampanja ‘Naturalment Malti’ din l-idea xxejnet bilkbir. Dan biex ma nsemmux l-investiment massi// li g[amlu nies fl-industrija biex dejjem itejbu l-prodott finali. Din il-kampanja li issa da[let fir-raba’ sena g[andha l-g[an li ;;ieg[el lillkonsumatur Malti japprezza [afna i]jed il-prodotti

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

;enwini Maltin li jafu jtuna l-bdiewa u r-ra[[al tag[na skont l-sta;un sew jekk dan ikun [axix, frott, [alib jew inkella la[am. In[e;;e; lil kul[add biex jibqa’ jissapportja l-isforai ta’ dawn in-nies li minn ;enerazzjoni g[all-o[ra [admu biex iwasslulna prodott dejjem iktar ;enwin u bnin. Dan nistg[u nag[mluh biss billi dejjem infittxu li nakkwistaw prodotti Maltin.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

10 Ittri

Tbatija bla b]onn Sur Editur, I/-/imiterju ta’ Santa Marija Addolorata, hu laktar wie[ed iffrekwentat minn dawk li j]uru l-oqbra tal-g[e]ie] qraba tag[hom li jkunu [allewna. Dan l-a[[ar, iltqajt ma’ wa[da anzjana li spiss i]]ur il-qabar ta’ ]ew;ha f’dan i//imiterju. Qaltli li minn meta ;iet

fis-se[[ ir-riforma tar-rotot tat-trasport pubbliku, tne[[a l-bus stop li kien jinsab e]attament kif to[ro; mirre/int ta/-/imiterju fit-triq prin/ipali. B’konsegwenza ta’ dan, il-pubbliku li ma ju]ax trasport privat, qed ikun kostrett li jimxi sa [dejn leqreb stage, li jekk fhimt tajjeb, qieg[ed [dejn il-

Carmelo Mifsud Bonnici – vittma tal-g[ira

kumpless tas-Supor One, biex jirkeb tal-linja. Din hija tbatija ]ejda l-aktar g[all-anzjani kemm fix-xitwa kif ukoll fis-sajf. Ikun tajjeb [afna jekk itTransport Authority tirrimedja g[al din it-tbatija li n[olqot g[al dawn in-nies u li ma kienx hemm b]onnha.

Sur Editur, Kont f’[anut u wa[da Mintoffjana fero/i smajtha tg[id: “Ma naqbel xejn li qabdu ma’ Carmelo Mifsud Bonnici. Dak ra;el u serju!” G[a]i] Carmelo Mifsud Bonnici, hekk qed tirra;una nnies. L-g[ira sa hawn twassal. Imma [adt gost nisimg[ek tg[id li se ter;a’ to[ro; g[all-elezzjoni mal-PN. Jekk Alla jrid, g[ad ner;g[u narawk Ministru! Taqtax qalbek, Alla u l-poplu mieg[ek. Saret in;ustizzja storika li g[ad titfejjaq mill-istess storja.

Il-Mosta

Il-Furjana

Emily Barbaro-Sant

G.L. Camilleri

Radd ta’ [ajr lill-Mission Fund Sur Editur Inrodd [ajr lill-Mission Fund tal-g[ajnuna u l-;enero]ità tag[hom. Ming[ajr din lg[ajnuna finanzjarja ikun diffi/li [afna biex wie[ed jirnexxilu j]omm komunità ta’ morda u o[rajn b’diffikultajiet mentali. Bi [siebna nixtru 150 gverta bil-flus li r/evejna peress li fissajf ikunu or[os. G[andna f’mo[[na wkoll li nixtru xi medi/ini g[ar-residenti li b[alissa g[andhom b]onnhom [afna. Minn qalbna nirringrazzjaw lil kull min jg[in lill-Mission Fund finanzjarjament biex ikunu jistg[u jg[inu komunitajiet b[al tag[na. Din lg[ajnuna hi ta’ importanza kbira g[alina. A[na nwieg[du t-talb tag[na. Min g[andu xi bolol jew donazzjonijiet jista’ jibg[athom lill-‘The Mission Fund’ Eureka Court, Blk A#6 Triq il-Kbira, Mosta jew jiddepo]itahom filkontijiet HSBC 061 197 448 050 jew BOV 163 007 98019. Mill-;did inroddu [ajr lillMission Fund.

Sor Anna Maria Sammut The Sisters of Jeanne Antide, Lahore, il-Pakistan

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lillEditur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com .mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Attwalità 11

Il-vi]ta ‘Ad Limina’ tal-isqfijiet fil-Vatikan Li wie[ed i]omm kuntatt rispettu] mal-ori;ini tieg[u mhix xi [a;a tad-dinja l-o[ra. Il-bniedem jg[ix fis-so/jetà – li hi komunità ta’ nies li jaqblu [afna f’dak li jag[mlu u kif jag[mluh. Jekk wie[ed jirrispetta lilu nnifsu jrid jirrispetta anke lillo[rajn li huma [utu. Ftit jew wisq dan li g[edna jispjega g[aliex l-Ar/isqof Pawlu Cremona ta’ Malta u lIsqof Mario Grech ta’ G[awdex marru j]uru l-Papa fuq vi]ta uffi/jali li tissejja[ ‘ad limina’ jew ‘fuq l-g[atba tal-bieb’. Mons Isqof Mercieca g[andu jkun pre]enti wkoll. Huma jiffurmaw parti minn so/jetà li g[andha l-Papa b[al ras tag[ha. Imma hemm iktar xi tg[id, g[ax din il-vi]ta trid mhux biss turi rispett lejn il-Papa li hu l-Vigarju ta’ Kristu fuq din l-art u Missier tag[na, imma trid ukoll tag[ti kont tas-sitwazzjoni fid-djo/esijiet tag[na biex il-Papa jkun jaf e]attament fejn ninsabu, u jkun jista’ jag[mel ir-rakkomndazzjonijiet tieg[u. Din il-

minn Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

Il-Papa Benedittu XVI iltaqa’ mal-Ar/isqof Pawlu Cremona O.P. u mal-Ar/isqof Emeritus :u]eppi Mercieca, flimkien ma’ w[ud mis-sa/erdoti Maltin fis-servizz tas-Santa Sede. Dawn huma (mix-xellug) Mons Alfred Xuereb, mis-Segreterija partikulari tal-Papa< Mons. Charles J. Scicluna, Promotur tal-:ustizzja fil-Kongregazzjoni g[ad-Duttrina tal-Fidi< Mons. Francis Bonnici, Direttur tal-Uffi//ju Pontifi/ju g[all-Vokazzjonijiet Sa/erdortali< u Dun Patrick Incorvaja, mit-Tribunal tas-Segnatura Appostolica. Il-laqg[a saret fl-okka]joni tal-udjenza li l-Ar/isqof Pawlu Cremona O.P. kellu mal-Papa, fil-bidu ta]-]jara Ad Limina li hu qed jag[mel flimkien mal-Isqof ta’ G[awdex, Mons Mario Grech (ritratt bil-kortesija tal-Uffi//ju Media tal-Kurja Ar/iveskoli Maltija)

vi]ta hi okka]jon g[all-e]ami tal-kuxjenza. G[al dan il-g[an, xi xhur qabel il-vi]ta, ikun di;à ntbag[at rapport mill-isqof

Skont il-Kodi/i tal-1983, l-isqfijiet g[andhom obbligu li jibag[tu rapport kull [ames snin

tal-post, biex il-Papa, permezz ta’ dawk li jg[inuh, ikun jista’ j[ejji ru[u bil-kwiet. Il-laqg[a personalment malPapa ma tistax tkun twila wisq, g[ax hawn mijiet kbar ta’ ifijiet fid-dinja. Però l-isqfijiet jag[mlu laqg[at o[ra ma’ ‘dipartimenti’ talVatikan, Kardinali u Prefetti, Kongregazzjonijiet u o[rajn. Il-vi]ta f’Ruma mhux soltu ddum iktar minn ;img[a. Dawn l-vi]ti ilhom isiru, i]da nafu bihom formalment fi ]mien Papa Sistu V, fl-1585. Imbag[ad ;ew regolati middiritto Kanoniku. Fi ]mien ilPapa :wanni Pawlu II, sar xi tibdil biex il-Papa jkun jista’ jla[[aq ma’ kul[add. G[alhekk illum dawn il-vi]ti jsiru meta jasal it-torn, g[ax f’[ames snin il-Papa ma jil[aqx jara l-isqfijiet kollha tad-dinja, kif darba kien isir. Propjament il-‘limina’ tirreferi g[all-pellegrina;; li lisqfijiet kollha jag[mlu minn ]mien g[al ]mien lill-oqbra ta’ San Pietru u San Pawl, “lg[atba tal-bieb tal-Appostli”.

Skont il-Kodi/i tal-1983, lisqfijiet g[andhom obbligu li jibag[tu rapport kull [ames snin, i]uru l-oqbra ta’ San Pietru u San Pawl u jidhru quddiem il-Papa personalment (jew, jekk mhux possibbli, permezz ta’ sostitut).

Skont statistika uffi/jali, fl1983 kien hemm 2,285 isqfijiet djo/esani fid-dinja, b’651 koadjutur jew aw]iljarju. Illum ]diedu sew.

Kif qal wie[ed isqof Amerikan wara l-vi]ta, l-isqfijiet jag[mlu din il-vi]ta “ad Limina” biex jag[tu kont ta’ kif [adu [sieb tal-fidili, u biex ji]]u [ajr lil Alla g[all-g[aqda tag[hom mal-Pontefice, isSu//essur tal-Apostlu Pietru. F’din il-laqg[a, il-Papa jilqa’ lil Malta b’im[abba u g[o]]a, jag[ti xi twissijiet u jag[mlilna l-kura;; flim[abba ta’ Kristu.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

12 Sbu[ija

Petra Sciortino

Jais Zammit

Kelly Bonello

Il-konkorsi jag[tu opportunità lil tfajliet Maltin ji]viluppaw it-talenti Fis-sensiela tal-programm Ordos – li jissokta jixxandar illejla fuq NetTV – di;à ltqajna ma’ [afna personalitajiet li kellhom su//essi diversi fil-karriera tag[hom,. Wie[ed jista’ jsemmi lil diversi tfajliet, fosthom Tiffany Pisani, kif ukoll ;uvintur b[al Joy Gatt u David Camenzuli u o[tajn li [admu f’diversi kampanji ta’ reklami ta’ prodotti differenti. Dawn l-opportunitajiet mhumiex g[al dawn biss imma g[al dawk il-tfajliet kollha li b’xi mod jixtiequ jibdew f’dan is-settur tal-moda. G[alhekk jekk ti;ik xi opportunità [u vanta;; minnha g[ax titg[allem u tiltaqa’ ma’ nies li jistg[u jbiddlulek [ajtek g[al karriera a[jar. Il-konkors ta’ Miss World hu wie[ed uniku fost il-konkorsi l-o[ra u l-organizzaturi f’Malta jie[du pja/ir jiltaqg[u mal-parte/ipanti. Forsi ssena d-die[la tkun int li tirrappre]enta lil Malta; jekk mhux fil-Miss World forsi f’xi konkors ie[or. G[alhekk l-organizzaturi jag[tu opportunità lil kul[add g[ax kull wa[da jew wie[ed mill-konkorrenti jista’ jsib futur ferm differenti u li ma jkunx mistenni. Dan il-qasam tal-moda g[andu diversi opportunitajiet, kemm fuq it-televi]joni kif ukoll f’attivitajiet o[ra. Il-personalità trid tkun flimkien ma’ m;iba tajba u kemm jista’ jkun wie[ed jitg[allem minn dawk li jkunu g[addew minn dawn l-esperjenzi.

Kemm hi opportunità sabi[a wkoll g[al dik ittfajla li tirrappre]enta lil Malta f’Miss World. Dan hu konkors tal-og[ola livell li tfajla tista’ tie[u sehem fih. Xahar mill-isba[ tiltaqa’ ma’ tfajliet talistess età minn madwar id-dinja kollha u titg[allem dwar kulturi differenti ta’ kull pajji], fejn anki tkun tista’ taqsam l-esperjenzi mag[hom. Hemm tista’ tiltaqa’ wkoll ma’ diversi nies famu]i f’attivitajiet li ji;u organizzati. B[alissa, g[alkemm g[adu ma sarx il-konkors ta’ Miss World, l-organizzaturi di;à qeg[din ifittxu tfajliet li jkunu interessati g[as-sena d-die[la li forsi jista’ jkollhom xewqa li jie[du sehem. B[al kull sena dan il-konkors jintrodu/i kontestanti ;odda g[al opportunità ;dida. L-età tal-konkorrenti trid tkun bejn 17 u 25 sena. Din il-;img[a se nkomplu naraw ma’ min se niltaqg[u waqt il-programm Ordos 2012 Miss World Malta. Il-fotografu ta’ din il-;img[a se jkun Steven Vella li se jlaqqag[na ma’ Petra Sciortino, Jais Zammit u Kelly Bonello. Petra Sciortino – Hi tfajla ta’ g[oxrin sena, ta[dem b[ala assistenta f’kumpanija tal-assigurazzjoni. G[andha esperjenza mhux [a]in fil-mudellar. L-ambizzjoni tag[ha hi li til[aq po]izzjoni g[olja fil-qasam tax-xog[ol tag[ha. Fil-[in liberu tag[ha Petra t[obb tipprattika lmudellar kif ukoll sport partikulari li hu kick-boxing. B[ala mu]ika jog[;buha [afna stili House,

Hip-Hop u R&B. B[ala film favorit ta’ Petra jog[;obha Dear John u ma jonqosx li jog[;obha wkoll l-attur prin/ipali tal-film Channing Tatum. Petra tg[id li din il kompetizzjoni hi l-aqwa wa[da li qatt [adet sehem fiha u li ta[dem u tingwalha sew mal- parte/ipanti l-o[ra. Jais Zammit – Hi tfajla ta’ dsatax-il sena u impjegata b[ala skrivana. L- ambizzjoni tag[ha hi li tibqa’ tipprovdi servizz tajjeb fil post tax xog[ol u li til[aq po]izjoni tajba. Fil-[in liberu tag[ha, hi t[obb tmur tg[um u b[al kull tfajla o[ra t[obb tixtri l-[wejje; u ]raben. B[ala mu]ika favorita tag[ha hi t[obb tisma’ R&B. B[ala film favorit tag[ha hi tag[]el A Walk To Remember u b[ala attur li jog[;obha tag[]el lil Ben Afflek. Kelly Bonello – G[andha tmintax-il sena u din mhux se tkun l-ewwel darba li tie[u sehem f’kompetizzjoni tal-mudellar. Tie[u pja/ir [afna tie[u rritratti u tvarja f’temi differenti. B[al kull tfajla o[ra tie[u pja/ir tmur tixtri waqt il-[in liberu tag[ha. T[obb issegwi [afna l-films spe/jalment fejn tkun tidher Angelina Jolie. B[ala mu]ika t[obb tisma’ [afna stili Hip-Hop u R&B. Kelly tg[id li liktar [a;a importanti hi li tie[u gost u li tiltaqa’ man-nies u tag[mel [bieb ;odda mhux li tirba[ biss.


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 ls-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

13

Il-Pollakki mi]muma u r-Russi jibbrillaw

Lewwel ]ew; partiti mill-Euro 2012 ipprodu/ew seba’ gowls u spettaklu biex taw bidu mill-aktar inkora;;anti g[al dan il-kampjonat fejn il-partitarji raw minn kollox. Minbarra gowls kien hemm ukoll l-ewwel penalty, li ;ie fallut, ]ew; tke//ijiet u player li skorja doppjetta. L-attakkant tali]matiku Pollakk Robert Lewandowski , is-sostitut Grieg Salpingidis u l-gowler riserva tal-Polonja Tytov kienu leroj tal-ewwel partita tal-Euro minn Grupp A li ntemmet 1-1.

Lewandowski skorja l-ewwel gowl tal-Kampjonat, Salpingidis da[al b[ala sostitut, kiseb id-draw g[allGre/ja u anke reba[ penalty u tke//ija waqt li l-gowler Pollakk Tytov da[al flok l-imke//i Szczesny u mill-ewwel salva lpenalty ta’ Karagounis. Fil-partita l-o[ra minn Grupp A rRussja b’wirja ta’ football mill-aqwa taw lezzjoni lir-Repubblika ?eka u kkonfermaw li huma fost il-favoriti li jirb[u dan il-grupp. Ir-reb[a 4-1 tar-Russja hi xhieda tal-qawwa li jippossiedi dan it-tim li kien g[adu ;ej minn reb[a 3-0 fuq l-Italja fla[[ar partita ta’ preparazzjoni. Alan Dzagoyev sar l-ewwel player li skorja doppjetta waqt li Shirkov skorja t-tielet gowl u Pavlyuchenko wera klassi kbira fl-a[[ar gowl meta wa[du [arbat lid-difi]a ta/-?eki li g[alihom kien feta[ ftit tama Pilar meta naqqas l-iskor mal-ftu[ tat-tieni taqsima. Ara pa;ni 16 u 17

Defoe lura mal-Ingilterra L-attakkant Ingli] Jermain Defoe llum se jer;a’ jirritorna fil-kamp tat-tim nazzjonali Ingli] wara li nhar l-Erbg[a [alla l-kamp min[abba li miet missieru. Dan ifisser li l-kow/ nazzjonali tal-Ingilterra, Roy Hodgson se jkollu lillattakkant ta’ Tottenham g[ad-dispo]izzjoni tieg[u g[all-partita ta’ nhar it-Tnejn kontra Franza. Defoe, fuq il-profil elettroniku tieg[u rringrazzja lil kull min bag[atlu lkondoljanzi. “Irrid nirringrazzja lill-FA, lillpartitarji, lill-familja u lil s[abi kollha tal-messa;;i li bag[tuli,” qal Defoe. Defoe lag[ab g[as-47 darba mat-tim nazzjonali fi tmiem il-;img[a kontra lBel;ju u jista’ jilg[ab parti mill-partita kontra Franza. Jidher li Hodgson se jibda b’Carroll u Welbeck fuq quddiem min[abba li Rooney hu sospi]. Hodgson, wara s-sessjoni

ta’ ta[ri; tal-biera[ stqarr li m’hemm l-ebda problema ta’ injuries fil-kamp Ingli] fost il-plejers li g[andu. ITALJA – Il-kow/ nazzjonali Taljan Cesare Prandelli qal li se j]omm lil Andrea Barzagli fl-iskwadra wara li tkellem mal-istaff mediku. Barzagli kien we;;a’ fit-telfa 3-0 kontra rRussja. Prandelli dde/ieda li jibg[at lura lil Davide Astori li kien sejja[ b[ala prekawzjoni flok Barzagli. KROAZJA - Il-kow/ nazzjonali tal-Kroazja sejja[ lil Sime Vrsajlko biex jie[u post il-midfielder Ivo Ilicevic li we;;a’ l-pexxun u mhux se jkun jista’ jie[u sehem filEuro. Difensur ie[or li g[andu problema hu Vedran Corluka li se jag[mel xi testijiet biex jara jekk hux se jil[aq jirkupra g[all-partita ta’ nhar il-{add kontra lIrlanda f’Poznan. Bilic qal li Corluka m’g[andux ikollu problemi biex dan jibda malewwel [dax.

Robert Lewandowski

Il-UEFA tikkonferma ka] ta’ razzi]mu Il - UEFA kkonfermat li waqt sessjoni ta ’ ta[ri; tat - tim Olandi] kien hemm xi partitarji li nhar l - Erbg[a kantaw kori razzisti fil - konfront ta ’ xi plejers Olandi]i . Madankollu , il - UEFA ma ]velatx jekk hux qed tinvestiga dan il - ka] . Il - captain tal - Olanda Mark van Bommel qal li kien hemm xi nies li g[addew rimarki razzisti u qal li xi [a;a b[al din

Baqra tbassar reb[a Portugi]a Il-partitarji Portugi]i jidher li se jibdew i[obbu baqra :ermani]a li bassret li t-tim ta’ Paulo Bento se jkun qed jirba[ lill-:ermanja meta ]]ew; timijiet jiltaqg[u llejla. Santwarju tal-annimali filbelt Bavarjana ta’ Deggendorf fil-Grigal ta’ Munich, organizza kompetizzjoni spe/jali li tat l-g[a]la lil din il-baqra bl-isem ta’ ‘Yvonne’ bejn ]ew; biqji ta’ ikel im]ejna wa[da bil-bandiera tal-:ermanja u l-o[ra b’dik tal-Portugall. Fost is-sorpri]a ta’ [afna :ermani]i, Yvonne g[a]let dik tal-bandiera Portugi]a.

m ’ g[andhiex ter;a ’ sse[[ . L - FA Olandi]a qalet li mhux se tressaq protest uffi/jali quddiem il - UEFA imma hi lesta biex twie;eb xi mistoqsijiet dwar il ka] . Kien hemm numru ta ’ plejers li semg[u [sejjes tax - xadini u kien g[alhekk li marru jit[arr;u f ’ parti o[ra tal - pitch ,” qalet kelliema g[at - tim Olandi] .

Grupp A Ri]ultat

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka Russja Polonja Gre/ja Rep. ?eka

L R D T F K Pt 1 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 0

Log[ob li jmiss 12-06-12

6.30 pm Gre/ja v Rep. ?eka 8.45 pm Polonja v Russja

16-06-12

1-1

4-1

6.30 pm Rep. ?eka v Polonja 8.45 pm Gre/ja v Russja

LOG{OB G{AL-LUM

GRUPP B Kharkiv 6 p.m. Olanda v Danimarka (Diretta Rai 1 u TVM2)

GRUPP B GRUPP B Lviv 20.45 p.m. :ermanja v Portugall (Diretta Rai 1 u TVM2)


14 Sport IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Plejers tat-tim Portugi] waqt sessjoni ta’ ta[ri; qabel l-ewwel log[ba kontra l-:ermanja

GRUPP B

Il-Portugall g[andu xi jpatti g[at-telfa tal-2008 Illum il-Portugall, hekk kif jilg[ab kontra l-:ermanja, irid mhux biss i;ib l-ewwel tliet punti minn Grupp B i]da anke jpatti g[at-telfa li kien sofra kontra l-istess :ermanja filEuro 2008. Il-:ermanja, erba’ snin ilu kienet eliminat lill-Portugall 3-2 fi triqtha sal-finali, finali li tilfet kontra Spanja. Il-kow/ nazzjonali tal-:ermanja, Loew se jkollu l-plejers kollha g[ad-dispo]izzjoni tieg[u. L-istess Loew, jiem qabel din il-log[ba ]vela li l-captain Lahm se jilg[ab fuq il-lemin minflok fuq ix-xellug u dan ifisser li jew Boateng jew Badstuber se jkollu jiddefendi fuq in-na[a li jilg[ab fiha Cristiano Ronaldo. Minkejja li l-:ermanja hi meqjusa b[ala wie[ed millaqwa timijiet f’dan itturnament id-difi]a ma tantx hi wa[da soda. F’Mejju t-tim :ermani] sofra telfa ta’ 5-3 kontra l-I]vizzera, tim li lanqas biss g[adda g[all-Euro.

Loew qal ukoll li d-difensur /entrali Metersacker, li ilu mwe;;a’ minn Frar ukoll se jil[aq jirkupra g[al din illog[ba diffi/li kontra t-tim li hu mmexxi mill-i]g[ar kow/ li hemm fitturnament. Wie[ed irid jara wkoll kif se tkun ir-reazzjoni talplejers :ermani]i li jilag[bu ma’ Bayern Munich wara li t-telfa fil-finali ta/Champions League kontra Chelsea fil-:ermanja stess. Loew qabel il-finali ta’ Mejju kien qal li telfa g[al Bayern kienet taffettwa b’mod negattiv lill-plejers li jilag[bu fit-tim nazzjonali filwaqt li lattakkant Podolski, wara li Bayern tilfu l-finali, qal li lplejers s[abu se jkunu aktar g[atxana biex jirb[u t-titlu. Loew jidher li g[adu inde/i] dwar jekk jibdiex lil Klose jew lil Gomez fuq quddiem. Dawn i]-]ew; attakkanti kellhom sta;un po]ittiv mal-klabbs rispettivi

tag[hom imma il-midja qed tispekula li Gomez, li spi//a b[ala l-aqwa skorer talBundesliga b’26 gowls se jibda minflok l-attakkant ta’ Lazio. Pereira flok Lopes Il-kow/ tal-Portugall, Bento jidher li se jibda b’Pereira mill-bidu u dan se jie[u post Lopes filwaqt li fuq quddiem, flimkien ma’ Ronaldo jidher li se jibda Postiga. Minkejja li we;;a’ fi tmiem il-;img[a fil-partita ta’ [biberija kontra t-Turkija, ilwinger ta’ Man Utd, Nani se jil[aq jirkupra. It-tim :ermani], fir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni kien ittieni l-aktar tim li skurja gowls u dan juri kemm id-

difensuri Portugi]i jridu joqog[du attenti millattakkanti avversarji. It-tim laktar li skurja gowls fir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni hu lOlanda li ironikament jinsab ukoll fi Grupp B.

Formazzjonijiet probabbli>

:ermanja (4-2-3-1)

Neuer, Boateng, Mertesacker, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Klose L-akbar theddida g[all:ermani]i se jkun Cristiano Ronaldo li skurja numru kbir ta’ gowls matul il-kampjonat Spanjol. Mat-tim nazzjonali, jekk Ronaldo jiskurja gowl ie[or waqt il-Euro jaqbe] lille;;endarju Luis Figo. Kemm il-:ermanja kif ukoll il-Portugall, fl-a[[ar [ar;iet tag[hom ma tantx ;abu ri]ultati daqstant

Portugall (4-3-3)

Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo

po]ittivi. Il-:ermanja, mill-a[[ar [ames log[biet reb[et tnejn filwaqt li l-Portugall reba[ biss log[ba mill-a[[ar sitta li lag[ab. Dawn i]-]ew; timijiet se jkunu qed jilag[bu kontra xulxin g[as-17-il darba. IlPortugall reba[ biss tlieta, ;ie draw [amsa u tilef tmien darbiet.


Sport 15 IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta‘ :unju, 2012

GRUPP B

L-Olanda tibda favorita kontra d-Danimarka F ’ partita o[ra minn Grupp B l - Olanda mhux mistennija tfalli kontra d Danimarka . Wie[ed jista ’ jg[id li l - partita kontra d Danimarka , g[all - Olanda hi l - aktar wa[da fa/li minn dan il - grupp min[abba li wara trid tilg[ab kontra l :ermanja u l - Portugall . Madankollu t - tim ta ’ van Marwijk ma jridx jg[oddha b ’ reb[a u j[alli lid Danimarka ja[tfu l opportunità . L - istess van Marwijk qal li din hi ‘ l aktar log[ba importanti ’ g[all - Olanda . L - Olanda , li spi//at runner up fit - Tazza tad Dinja fl - Afrika , issa trid tag[mel pass ie[or ’ il quddiem u tirba[ dan it titlu . Id - Danimarka , tim li reba[ dan l - unur fl -1 992 m ’ g[andux x ’ jitlef f ’ dan il -‘ grupp tal - mewt ’ u dan jaf ikun vanta;; g[all plejers ta ’ Morten Olsen . “ A[na m ’ g[andna l - ebda sigriet . {afna plejers tag[hom jilag[bu fl - Olanda u f ’ kampjonati o[ra madwar l - Ewropa ,” qal van Marwijk . Dawn i] - ]ew; timijiet kienu lag[bu kontra xulxin fil - fa]i tal - gruppi tat - Tazza tad - Dinja tal - 20 1 0 u l Olanda kienet reb[et 2 - 0 . Il - kow/ van Marwijk se jkollu lid - difensur Joris Mathijsen nieqes min[abba injury fil - hamstring u jidher li Bouma jew Vlaar se jimla dan il - post vakant . Fl - a[[ar [ar;a tag[hom l - Olanda reb[u 6 - 0 kontra l - Irlanda u bla dubju spikkaw Van Persie u Arjen Robben . Van Persie kellu sta;un mill - aqwa ma ’ Arsenal filwaqt li Robben kellu sta;un po]ittiv ma ’ Bayern . Dan tal - a[[ar irid ipatti g[at - telfa li sofra mal - klabb tieg[u fil - finali ta/ - Champions League f ’ Mejju li g[adda . Van Perse se jie[u post Klaas - Jan Huntelaar , l -

U[ud mill-plejers tat-tim nazzjonali Dani] waqt sessjoni ta’ ta[ri; qabel il-partita diffi/li kontra l-Olanda

attakkant ta ’ Schalke 04 li spi//a b[ala t - tieni l - aqwa skorer fl - Europa League . Huntelaar kien ukoll l aktar plejer li skurja gowls g[all - Olanda waqt ir - rawnd ta ’ kwalifikazzjoni g[all Euro . L - eks plejer ta ’ Milan skurja 1 2 - il gowl . Li hu fatt hu li jilg[ab min jilg[ab bejn dawn it tnejn ]gur hu garanzija ta ’ gowls u dan jurih l ammont ta ’ gowls li skurjat l - Olanda fir - rawnd ta ’ kwalifikazzjoni g[all - Euro . L - Olanda hu l - aktar tim li skurja gowls f ’ din il - fa]i , b ’ total ta ’ 37 gowls , tlieta aktar mill - :ermanja . Id - Dani]i jridu japprofittaw minn nuqqas ta ’ Mathijsen u mill - fatt li fuq ix - xellug se jilg[ab Jetro Willem , plejer li lag[ab biss darbtejn mat tim nazzjonali . Dan tal a[[ar hu ukoll l - i]g[ar plejer li se jkun qed jilg[ab waqt il - Euro . Plejer li se jibba]aw fuqu d - Dani]i se jkun l -

attakkant Bendtner li fl a[[ar tmien log[biet li lag[ab mad - Danimarka skurja sitt gowls . Bendtner se jkun meg[jun mit - talent ]ag[]ug[ ta ’ Ajax , Eriksen . Filwaqt li l - Olanda reb[et 6 - 0 fl - a[[ar log[ba li lag[bet qabel dawn il kampjonati , id - Danimarka g[elbet lill - Awstrija 2 - 0 . Fl - a[[ar seba ’ partiti li lag[bet , l - Olanda reb[et filwaqt li d - Danimarka , mill - a[[ar tmien partiti li lag[bet , reb[et sitta .

Formazzjonijiet probabbli>

Olanda (4-3-3-1) Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Bouma, Willems, De Jong, Van Bommel, Robben, Sneijder, Afellay, Van Persie

Danimarka (4-2-4-1) Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Zimling, Kvist, Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner

L-INGILTERRA

Tnaqqis fil-prezzijiet tal-biljetti

Il-prezzijiet tal-biljetti biex wie[ed imur jara lit-tim Ingli] qed jonqsu drastikament min[abba li huma [afna dawk li ma jridux jivvja;;aw sal-Ukrajna biex isegwu lit-tim Ingli]. Dan ]velatu l-kumpanija tal-biljetti, Seatwave. Minkejja li ;eneralment it-tim Ingli] ikun wie[ed mill-aktar segwiti, din iddarba ma tantx hemm interess wara dak kollu li se[[ matul dawn l-a[[ar xhur. L-ewwel kien hemm it-tluq ta’ Capello

mill-kariga ta’ kow/ nazzjonali u ftit jiem qabel ma bdiet il-Euro kien hemm diversi plejers fosthom Gareth Barry u Frank Lampard li we;;g[u u kellhom jirtiraw millEuro. Il-prezz ta’ biljett biex wie[ed jara lkonfront ta’ bejn Franza u l-Ingilterra jiswa inqas minn erbg[in ewro filwaqt li l-biljetti g[all-partiti li g[andha l-Ingilterra kontra lI]vezja u l-Ukrajna huma ir[as.


16 Sport IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

L-attakkant Pollakk Lewandowksi jeg[leb lill-gowler Grieg Chalkias g[all-ewwel gowl tal-Euro 2012 u l-vanta;; Pollakk

Drama u e//itament fil-log[ba tal-ftu[ Jekk il-Euro 2012 se jkun kollu b[all-partita tal-ftu[ bejn il-Polonja u l-Gre/ja minn Grupp A, allura se jkun Kampjonat Ewropew millaktar e//itanti li jibqa’ jissemma tul is-snin. IlPolonja u l-Gre/ja spi//aw fi draw 1-1 f’Varsavja f’log[ba li kien fiha ]ew; tke//ijiet u penalty fallut. Il-Griegi wettqu rimonta impressjonanti fit-tieni taqsima imma kienu huma wkoll li fallew ir-reb[a meta wara li kisbu d-draw b’g[axar plejers, fallew ilvanta;; wara li l-Pollakki wkoll spi//aw b’g[axar plejers.

Robert Lewandowski po;;a lill-Polonja fil-vanta;; wara 17-il minuta b’daqqa ta’ ras stupenda wara [ar;a millaktar [a]ina tal-gowler Kostas Chalkias hekk kif ittim ta’ Smuda ddomina lewwel taqsima b’futbol offensiv u deher aktar komdu meta l-Griegi kellhom lil Sokratis Papastathopoulos imke//i g[at-tieni karta safra minuta qabel il-mistrie[. Madankollu l-Gre/ja, Champions Ewropej fl-2004, lag[bu b’ferm aktar determinazzjoni fit-tieni taqsima u kisbu d-draw fil-51 minuta b’azzjoni identika g[all-gowl tal-Pollakki meta

l-gowler Szczesny tfixkel ma’ difensur bil-ballun ji;i g[and is-sostitut Salpingidis li xe[et f’lasta vojta. Il-folja nqalbet u 20 minuta mit-tmiem kien il-gowler Pollakk Wojciech Szczesny li tke//a talli waqqa’ lill-istess Salpingidis li kien die[el wa[du g[all-gowl. Madankollu l-gowler Przemyslav Tyton li l-kow/ Smuda da[[al flok Rybus, wara li ni]el g[arkupptejh jitlob irnexxielu j/a[[ad lillcaptain veteran Karagounis milli jiskorja mill-11-il metru biex sar l-eroj tal-Pollakki u tahom l-ewwel punt fi Grupp A.

GRUPP A

1-1 (HT 1-0)

POLONJA

GRE?JA

Lewandowski

Sokratis Papastathopoulos, 20-Jose Holebas, 2-Giannis Maniatis, 21-Kostas Katsouranis, 10-Giorgos Karagounis, 18-Sotiris Ninis (14-Dimitris Salpingidis 46), 17-Fanis Gekas (22-Kostas Fortounis 68), 7-Giorgos Samaras

1-Wojciech Szczesny, 20Lukasz Piszczek, 13Marcin Wasilewski, 15Damien Perquis, 2Sebastian Boenisch, 16Jakub Blaszczykowski, 7Eugen Polanski, 11-Rafal Murawski, 8-Maciej Rybus (22-Przemyslaw Tyton 70), 10-Ludovic Obraniak, 9-Robert

1-Kostas Chalkias, 15Vasilis Torosidis, 8-Avraam Papadopoulos (5-Kyriakos Papadopoulos 37), 19-

Skorjaw: Lewandowski (P) 17, Salpingidis (G) 51 Tke//ew: Papastathopoulos (G) 44, Szczesny (P)69 Penalty fallut: Karagounis (G) 71 Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) Attendenza: 56,070

KUMMENTI

G[adna hemm

“G[adna hemm. Nittama li jekk nilag[bu kif lg[abna flewwel taqsima nistg[u nirb[u ]-]ew; partiti li jmissna,” qal il-Pollakk Lewandowksi li skorja l-ewwel gowl tal-Euro 2012 fid-draw 1-1. “Il-Griegi ma kellhom xejn x’jitilfu. Kien hemm biss g[axra minnhom. Ippruvaw u skurjaw. Kien hemm pressjoni kbira fuq dan it-tim ]ag[]ug[. Ma kellhomx l-esperjenza talGriegi,” qal il-kow/ talPolonja Smuda. “Kellna bidu [a]in u konna sfortunati imma rnexxielna ndawru kollox g[aliex it-tim g[andu ru[ u r-ru[ Griega hi akbar mill-futbol,” qal Salpingidis li kiseb id-draw g[all-Gre/ja.

Is-sostitut Dimitris Salpingidis jiskorja d-draw g[all-Gre/ja minkejja l-attentat iddisprat tal-gowler Pollakk Szczesny


Sport 17 IN-NAZZJON ls-Sibt, 9 ta‘ :unju, 2012

Alan Dzagoyev jeg[leb lill-gowlkiper tar-Repubblika ?eka Cech, g[all-ewwel darba fir-reb[a mpressjonanti g[ar-Russja

GRUPP A

Ir-Russja tifta[ bil-kbir It-tim tar-Russja beda lavventura tieg[u fil-Euro 2012 bil-kbir hekk kif g[eleb lir-Repubblika ?eka 4-1 u jinsab fil-qu//ata ta’ Grupp A wara li l-partita l-o[ra ta’ dan il-grupp bejn il-Polonja u l-Gre/ja intemmet fi draw ta’ 1-1. Player li spikka f’din ilpartita kien Dzagoyev li skorja doppjetta u qed di;a` jinsab b[ala l-aqwa skorer. Minkejja li r-Russi kellhom bidu mhux daqstant tajjeb, aktar ma g[adda l-[in bdew de[lin aktar fil-log[ba u kien Dzagoyev li feta[ liskor wara kwarta log[ob minn rebound wara li ddaqqa ta’ ras ta’ Kerzhakov [abtet mal-wieqfa b’Cech

meg[lub. G[ar-Russi irritornaw ilcaptain Rosicky u l-attakkant Baros u kienu strumentali g[at-tim ta’ Advocaat. Imma bir-reazzjoni ta/?eki ma wasalx, fl-24 minuta r-Russi g[amluhom tnejn permezz ta’ Shirokov li ir/ieva pass perfett ming[and Arshavin. L-iskor sa tmiem l-ewwel taqsima baqa’ 2-0 favur irRussja imma hekk kif bdiet it-tieni taqsima Pilar tarRepubblika ?eka naqqas iddistakk u deher li feta[ ilpartita. Fil-fatt wara dan ilgowl i/-?eki bdew juru log[ob u tqassim a[jar i]da ma setg[ux isibu l-gowl taddraw.

Anzi kienu r-Russi li re;g[u sabu x-xibka fit-80 minuta permezz ta’ Dzagoyev li spara xutt li Cech ma setax isalva. Tliet minuti mit-tmiem lattakkant Pavlyuchenko evita tliet difensuri u skurja dak li jista’ jitqies b[ala l-isba[ gowl tal-partita g[al skor finali ta’ 4-1. Bidu mill-aqwa g[at-tim ta’ Dick Advocaat li issa jmissu jilg[ab kontra l-Polonja filwaqt li r-Repubblika ?eka trid twettaq reazzjoni malajr kontra l-Gre/ja. G[ar-Russi dan ir-ri]ultat ikompli jikkonferma l-qawwa tag[hom wara li g[elbu lillItalja ftit tal-jiem ilu f’partita ta’ [biberija.

4-1 (HT 2-0)

RUSSJA 16-Vyacheslav Malafeyev, 2-Alexander Anyukov, 12-Alexei Berezutsky, 4-Sergei Ignashevich, 5-Yuri Zhirkov, 6-Roman Shirokov, 7-Igor Denisov, 8-Konstantin Zyryanov, 17-Alan Dzagoyev (18-Alexander Kokorin 85), 11-Alexander Kerzhakov (14-Roman Pavlyuchenko 73), 10-Andrei Arshavin

REP. ?EKA

1-Petr Cech, 2-Theodor Gebre Selassie, 5-Roman Hubnik, 6-Tomas Sivok, 3-Michal Kadlec, 13-Jaroslav, Plasil, 19-Petr Jiracek (11-Milan Petrzela 76), 14-Vaclav Pilar, 10-Tomas Rosicky, 9-Jan Rezek (17-Tomas Hubschman 46), 15-Milan, Baros (21-David Lafata

85)

Skorjaw: Alan Dzagoyev (R) 15, 79, Roman Shirokov (R) 24, Roman, Vaclav Pilar (R?) 52 Pavlyuchenko 82 Referee: Howard Webb (Ingilterra) Attendenza: 40,803 spettatur

KUMMENTI

Tlajna l-ewwel tar;a Il-midfielder Russu, Alan Dzagoyev li skurja doppjetta kontra rRepubblika ?eka qal li din kienet reb[a ferm importanti g[at-tim tieg[u. “Kienet importanti [afna li nag[tu prestazzjoni po]ittiva fl-ewwel log[ba. Tlajna l-ewwel tar;a minn sitta li hemm sal-finali. Kienet diffi/li g[alina meta ;ejna 2-1 mal-ftu[ tat-tieni taqsima imma lwirja kbira ta’ Roman Pavlyuchenko g[enitna [afna u rridu nirringrazzjawh g[al dan.”

Il-kow/ tar-Repubblika ?eka, Michal Bílek qal li hu, flimkien mal-players kienu studjaw lit-tim Russu u kienu jafu l-qawwa tieg[u. “Rajna [afna partiti tarRussi u nafu x’teknika kbira g[andhom. Illum ikkonfermaw dan b’wirja mill-aqwa,” qal Bilek. Bilek qal li l-akbar problema li kellhom i/?eki kienet li ma setg[ux jisirqu l-ballun ming[and lavversarji tag[hom li meta kellhom il-pussess kienu jafu x’g[andhom jag[mlu.

Alan Dzagoyev (nofs) ji//elebra ma’ Konstantin Zyryanov war ali skorja t-tieni gowl personali kontra r-Repubblika ?eka


18 Sport IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 taâ&#x20AC;&#x2122; :unju, 2012

Fatti u figuri g[all-ewwel partiti minn Grupp ? G[ada jintlag[bu l-ewwel ]ew; partiti minn Grupp ? biex f'Poznan fil-Polonja, l-Irlanda tilg[ab kontra l-Kroazja waqt li fil-PGE Arena ta' Gdansk, fil-Polonja wkoll, jiddebuttaw il-holders u Champions tad-Dinja Spanja kontra l-Italja. Dan l-artiklu jag[ti [arsa lejn fatti u figuri interessanti ta]-]ew; partiti IRLANDA v KROZJA * L-Irlanda tilfet darba biss f'sitt konfronti kontra l-Kroazja, 1-0 f'Zagreb fil-partiti ta' kwalifikazzjoni g[all-Euro 2000 li kienet intlag[bet fl-1999. * L-Irlanda ;ejjin g[al dan it-tournamet minn serje impressjonanti ta' 14-il log[ba konsekuttivi bla telfa u li fihom ;arrbu tliet gowls biss. L-a[[ar telfa tag[hom kienet aktar minn sena ilu meta tilfu 3-2 f'Dublin f'Marzu kontra s-semifinalisti tat-Tazza tad-Dinja, lUrugwaj. * L-Irlanda jmorru tajjeb barra minn darhom. L-a[[ar telfa f'kompetizzjoni barra pajji]hom tmur lura kwa]i [ames snin, 1-0 g[and ir-Repubblika ?eka fi Praga filkwalifikazzjoni tal-Euro 2008. Din kienet f'Settembru tal-2007. Lag[bu 13-il partita

kompetittiva konsekuttivi ming[ajr ma tilfu. * Il-Kroazja tilfu tlieta mill-a[[ar 20 log[ba kompetittiva fil-kwalifkazzjoni g[at-Tazza tadDinja u l-Euro 2012. * Il-Kroati se jkunu qed jilag[bu fir-raba' finali tag[hom u kellhom l-aktar eliminazzjoni sfortunata fl-a[[ar tournament fl-2008. Wara li reb[u t-tliet partiti tal-grupp, inklu] reb[a 1-0 fuq l-Awstrija, dehru destinati g[as-semifinali meta kienu 1-0 minn fuq kontra t-Turkija fil[in barrani. Imma gowl fl-a[[ar sekondi kien segwit minn telfa bil-penalties. * L-a[jar prestazzjoni tal-Kroazja tibqa' dik fil-fianli tat-Tazza tad-Dinja tal-1998 meta g[elbu lill-:ermanja 3-0 u g[addew g[assemifinali fejn tilfu 2-1 kontra l-organizzaturi u eventwalment Champions, Franza.

Mario Balotelli u Antonio Nocerino waqt mument ta' mistrie[ fil-preparazzjoni g[al kontra Spanja

SPANJA v ITALJA

Il-Kroati Mario Mandzukic (xellug) u Nikica Jelavic i[ejju g[al kontra l-Irlanda

* Il-partiti bejn dawn i]]ew; rivali huma tradizzjonalment bilan/jati fejn l-Italja jgawdu vanta;; minimu ta' tmien reb[iet kontra s-sebg[a ta' Spanja b'10 partiti o[ra jintemmu fi draw. I]-]ew; pajji]i ltaqg[u fil-finali tat-tournament g[al xejn anqas minn sitt darbiet o[ra qabel u Spanja qatt g[adhom ma reb[u fil-[in regolamentari. Madankollu, xorta g[elbu lill-Italja bilpenalties erba' snin ilu filkwarti tal-finali wara draw 00 fi triqithom lejn ir-reb[ tattitlu. * Spanja u l-Italja darba kienu lag[bu kontra xulxin f'jiem konsekuttivi waqt itTazza tad-Dinja. Fil-finali tal1934 fl-Italja, ferm qabel ma bdew jing[ataw il-penalties. L-ewwel partita kienet intemmet 1-1 u kellha tintlag[ab replay l-g[ada flistess belt ta' Firenze. L-Italja keinu reb[u 1-0 u baqg[u sejrin biex saru Champions tad-Dinja g[all-ewwel darba. * Spanja, Champions Ewropej u tad-Dinja, g[andhom /ans li jwaqqfu diversi rekords fittournament. Jistg[u jsiru lewwel pajji] li j]omm it-titlu Ewropew u l-ewwel pajji] li jirba[ tliet titli ma;;uri konsekuttivi wara s-su//ess tag[hom fl-2008 fl-Awstrija u l-I]vizzera u s-su//ess fit-

Tazza tad-Dinja tal-Afrika t'Isfel sentejn ilu. Jistg[u wkoll jil[qu r-rekord tal:ermanja ta' tliet titli Ewropej. * Sa mit-telfa sorprendenti 1-0 kontra l-I]vizzera flewwel log[ba tag[hom fitTazza tad-Dinja fil-fa]i talgruppi sentejn ilu, Spanja kellhom rekord impressjonanti ta' 14-il reb[a konsekuttivi f'partiti kompetittitivi â&#x20AC;&#x201C; sitta fit-Tazza tad-Dinja u tmienja filkwalifikazzjoni tal-Euro. Sa mill-bidu tal-2007, ir-rekord ta' Spanja fit-Tazza tad-Dinja u l-Euro hu e//ellenti â&#x20AC;&#x201C; 40 log[ba li minnhom reb[u 37, ;ew draw fi 2 u tilfu darba biss. * L-Italja hi wie[ed millerba' timijiet li g[elbu lil Spanja sa minn meta dawn reb[u t-Tazza tad-Dinja. Reb[u lil Spanja 2-1 f'partita ta' [biberija f'Bari f'Awwissu li g[adda. It-tliet timijiet lo[ra li g[elbu lil Spanja kienu l-Ar;entina, il-Portugall u lIngilterra. * L-Italja ;ejjin minn tliet telfiet konsekuttivi, it-tlieta f'partiti ta' [biberija ming[ajr ma skorjaw gowl fihom. Kumbinazzjoni, l-a[[ar gowl internazzjonali tal-Italja kien skorjat fil-Polonja stess meta g[elbu lill-Pollakki 2-0 f'Wrocklaw f'Novembru tassena l-o[ra.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Sport 19

Hogg jiffirma ma’ Enosis f’?ipru Il-goalkeeper internazzjonali Malti Andrew Hogg iffirma kuntratt mat-tim ta' Enosis Neon Paralimni tal-Ewwel Divi]joni ?iprijotta. Il-klabb, fi stqarrija pubblikata fuq ilwebsajt tieg[u, qal li Hogg, li g[andu 27 sena, se jsa[[a[ l-iskwadra. Hogg iffirma kuntratt ta' sena b'g[a]la li jkun jista' j;eddu g[al sena o[ra. Enosis hu klabb li ;ie ffurmat wara li ]ew; klabbs o[ra, dak ta' Heracles u People's Love, kienu ng[aqdu flimkien fl1944.

L-aqwa sta;un li qatt kellu dan il-klabb flistorja tieg[u kien fl-1974-75 meta spi//a runner up. Huma reb[u t-Tazza ta' ?ipru erba' darbiet u darbtejn is-Super Cup ?iprijotta. L-ista;un li g[adda Enosis spi//a fl-10 post fost 14-il klabb u minn sta;un ta' 26 log[ba reba[ tmienja, ;ie draw f'[amsa u tilef 13 g[al total ta' 29 punt, 31 punt ta[t i/Champions AEL Limassol. Post Hogg ma' Valletta mistenni jie[du lgoalkeeper internazzjonali Malti l-ie[or Justin Haber.

Andrew Hogg jie[u b'idejn il-President ta' Enosis wara li ffirma l-kuntratt

RUGBY – DOVE MEN+CARE INTERNATIONAL SERIES

Malta tilg[ab kontra d-Danimarka Illum it-tim Malti se jilg[ab l-ewwel leg kontra d-Danimarka f'dik li hi lInternational Series. L-ewwel leg se tintlag[ab fil-5pm fil-Victor Tedesco Stadium, filwaqt li t-tieni leg tintlag[ab fid-29 ta' Settembru li ;ej fil-belt ta' Copenhagen fid-Danimarka. It-tim Malti b[alissa jinsab fl-20 post tarrankings. Il-grawnd tal-Victor Tedesco se jkun miftu[ g[all-pubblika sieg[a qabel il-partita. I]-]ew; timijiet g[andhom rekord simili fejn jid[lu partiti fuq livell Ewropew. Kemm Malta kif ukoll idDanimarka se jfittxu li ji;bru punti prezzju]i biex b'hekk ikomplu javanzaw fir-rankings. Partita diffi/li Il-captain ta' Malta, Chris Parker, li

U[ud mill-plejers Maltin flimkien mal-kow/ Anthony Micallef (nofs) waqt il-konferenza tal-a[barijiet li saret ilbiera[

TRASFERIMENTI

West Brom ja[tru lil Steve Clarke West Bromwich Albion [abbru li [atru lil Steve Clarke b[ala kow/

tag[hom. Clarke, l-Erbg[a [alla lil Liverpool fejn mag[hom kien jokkupa lkariga ta' assistent kow/ ta' Kenny Dalglish. Dan tal-a[[ar kien tke//a u minfloku ;ie ma[tur Rodgers. “Ninsab ferm kuntent b'din l-opportunita`. Minn dejjem xtaqt imexxi tim u fl-a[[ar wasal il-waqt,” qal Clarke. Clarke kien [adem ukoll ma' Chelsea, Newcastle u Westham. Clarke kien ilu ja[dem ma' Liverpool sa mill-2011. Meta kien ma' Chelsea, Clarke kien assistent kow/ ta' Mourinho.

g[adu kemm wasal Malta minn Newcastle, sostna li l-log[ba kontra dDanimarka se tkun diffi/li. “Din se tkun wa[da mill-aktar partiti diffi/li li qatt lag[ba f'darna. Irridu nibnu fuq dak li g[amilna kontra n-Norve;ja meta f'Settembru li g[adda rba[nielhom 6424. Qed nistenna tim mimli grinta meg[jun mill-pubbliku,” qal Parker. Il-vi/i captain ta' Malta, Clifford Debattista, f'kummenti li ta qabel din ilpartita qal li l-log[ba kontra dDanimarka se tkun wa[da tajba. “Smajna kummenti po]ittivi fuq it-tim Dani] u /ert li se jag[tuna daqskemm se jaqilg[u. Jien kont iddebuttajt ma' Malta sentejn ilu f'kompetizzjoni ta' dan it-tip u sodisfatt li se ner;a' nilg[ab f'dan il-livell. Minn dakinhar ’l hawn ittim Malti kiber u mmatura,” qal Debattista. “Irridu nkunu pefetti” F'intervista, il-President talFederazzjoni tar-Rugby fid-Danimarka, Rune Nordvang, qal li fil-kamp Dani]

hemm stennija kbira g[al din il-log[ba. “G[alina d-Dani]i din se tkun l-ewwel darba li dan it-tim se jkun qed jilg[ab b[ala tim nazzjonali. Il-log[ob li lg[abna qabel din il-partita g[en lill-plejers ikomplu ji]viluppaw u t-test kontra Malta se juri kemm dawn tjiebu matul l-a[[ar xhur,” qal Nordvang. Nordvang ammetta li biex idDanimarka tikseb ri]ultat f'Malta trid tilg[ab a[jar milli lag[bet fil-partiti pre/edenti. “Nafu li rridu nilag[bu a[jar imma jien segwejt lill-plejers fl-a[[ar sessjonijiet ta' ta[ri; u jidhru ferm motivati,” kompla Nordvang. Ir-referee Awstraljan Phill Browne, li joqg[od Londra, se jikkontrolla din ilpartita filwaqt li r-referee lokali Nadia Gosney se tkun wa[da mi]-]ew; touch judges. U/u[ ;odda Il-kow/ ta' Malta Anthony Micallef se jkollu [ames plejers minn 13 li se jkunu qed jiddebuttaw filwaqt li t-tim Dani] se jilg[ab bl-istess plejers li xahar ilu reb[u kontra l-I]vezja. Timijiet:

Malta

1) Dylan Frendo, 2) Joey Criminale, 3) Shaun Bartlett, 4) Shaun Gilmour, 5) Matt Von Brockdorff, 6) Sam Keep, 7) Paul Parkinson, 8) Paul Borg, 9) Justin Barlogio, 10) Joey Davies, 11) Clifford Debattista, 12) Dragan Cerketa, 13) Chris Parker (c)

Id-Danimarka

1) Josh Whitehead, 2) Murray Power, 3) Cam Wood, 4) Martin ScottPedersen, 5) Andreas Clipet-Jensen, 6) Rune Nordvang, 7) Viiga Lima, 8) Tom Hobbs, 9) Richard Naylor, 10) Nigel James Kitching, 11) Herbie Mulipola, 12) Eugene Hanrahan, 13) Nicholas Jarden


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

20 Sport

Modric u Lewandowski qrib li jissie[bu ma’ United Rapporti fl-istampa Ingli]a qalu li Manchester United jinsabu qrib [afna li jiksbu lmidfielder Kroat Luca Modric ming[and Tottenham Hotspur g[al somma li tista’ tvarja bejn il-25 u t-30 miljun lira Sterlina. Ing[ad li Modric, li hu mem-

bru importanti tal-iskwadra talKroazja li qed tie[u sehem fillog[ob ta’ Euro 2012, g[andu jing[ata kuntratt ta’ erba’ snin, u b’rapporti fil-gazzetta The Sun isostnu li dan se jiffirma mat-tim ta’ Sir Alex Ferguson ladarba jirritorna fir-Renju Unit.

Intant, ir-Red Devils anki qed jidhru vi/in l-akkwist talattakkant Pollakk ta’ Borussia Dortmund Robert Lewandowski u wara li jiem ilu kisbu l-firma tal-midfielder :appuni] Shinji Kagawa ming[and i/-Champions tal:ermanja. Is-sewwieq tal-Ferrari, Fernando Alonso waqt l-ewwel sessjoni

SNOOKER

TENNIS

Borg itemm fl-ewwel post

Nadal u Novak Djokovic fil-finali

Alex Borg spi//a filqu///ata ta’ Grupp C waqt il-Kampjonati Ewropej tassnooker fil-Latvja. Fl-a[[ar konfront tieg[u, Borg g[eleb lil Shay Arama talI]rael 4-0. Il-Malti ddomina mill-bidu sal-a[[ar u reba[ l-erba’ frames (89-4) (6733) (133-0) (99-0). B’din ir-reb[a Borg, minn erba’ partiti, reba[ tlieta u tilef biss wa[da. Huwa reba[ total ta’ 14-il frame u tilef erba’ frames.

Rafael Nadal u Novak Djokovic g[addew g[allfinali tal-Open ta’ Franza wara li g[elbu lil David Ferrer u lil Roger Federer rispettivament. Nadal reba[ 6-2, 6-2, 6-1 fil-partita kontra l-konnazzjonal Ferrer biex ibbukkja postu fil-finali. G[al Nadal din se tkun isseba’ darba li wasal sal-finali

ta’ dan l-Open. Federer tilef 6-4 7-5 6-3 kontra t-tennista numru wie[ed fid-dinja Djokovic. Dan tal-a[[ar se jipprova jsir l-ewwel tennista f’dawn la[[ar 43 sena li jirba[ lerba’ Grand Slams konsekuttivi. Il-finali bejn Nadal u Djokovic tintlag[ab g[ada.

FORMULA 1

Hamilton l-aktar velo/i Is-sewwieq tal-McLaren Lewis Hamilton irre;istra l-a[jar [in waqt it-tieni sessjoni ta’ provi liberi g[all-Grand Prix talKanada. I/-champion tal2008 g[amel dawra f’[in ta’ 1.15.564’. Minkejja li Hamilton kemm-il darba rre;istra [inijiet tajbin dan g[adu qatt ma reba[ Grand

Prix dan l-ista;un. I/-champion tar-Red Bull Sebastian Vettel irre;istra t-tieni l-a[jar [in. Hamilton kien ukoll irre;istra l-a[jar [in fl-ewwel sessjoni. Illum issir is-sessjoni ta’ kwalifikazzjoni u Hamilton se jkun qed jimmira li jikseb il-150 pole g[allMcLaren.

TAZZA TAD-DINJA 2014

Reb[a kbira g[all-:appun Keisuke Honda skurja tliet gowls firreb[a 6-0 li kellu l-:appun fuq il:ordan f’partita valida mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. I/-champions tal-Asja, li fi tmiem il-;img[a reb[u 3-0 kontra lOman, lag[bu g[al [inijiet twal kontra l-:ordan b’10 plejers. Il-:appun, nhar it-Tlieta jilg[ab kontra l-Awstralja. Ryoichi Maeda feta[ l-iskor wara 18il minuta u Honda ]ied mal-iskor. Wara dawn i]-]ew; gowls il-:ordan tke//ielhom Deeb. Il-:appun approfitta u wara nofs sieg[a skurja ie[or permezz ta’ Honda. {ames minuti wara, lakkwist il-;did ta’ Man Utd, Kagawa

g[amilhom erbg[a. Il-hat trick ta’ Honda wasal wara 53 minuta meta dan skurja minn penalty biex issi;illa reb[a ta’ 6-0. L-Awstralja ddi]appuntat meta ;iet draw 0-0 kontra l-Oman. Minkejja li ddominaw [afna mill-partita ma rnexxilhomx isibu x-xibka. Intant i/-champions tal-Afrika, i]}ambja jinsabu fi kri]i hekk kif dawn iridu jilag[bu log[ba de/i]iva kontra lGhana f’dik li hi partita valida g[arrawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. Dan il-konfront se jintlag[ab erba’ xhur wara li ]-}ambja reb[u t-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani u ironikament

kienu eliminaw lil Ghana fi triqithom g[all-finali. :img[a ilu ]-}ambja tilfet kontra s-Sudan u dan kompla j]id ilpressjoni fuq il-kow/ Herve Renard li ]vela li l-FA ta]-}ambja ilha ma t[allsu sitt xhur. L-istess Renard hedded li jitlaq minn din il-kariga jekk ma jit[allasx sala[[ar tax-xhar. Il-partita bejn il-Ghana u ]-}ambja se tintlag[ab fil-grawnd il;did ta’ Ndola u g[al din il-partita huma mistennija jattendu madwar 40,000 ru[. Din se tkun l-ewwel darba li ]-}ambja se tilg[ab f’pajji]ha minn meta reb[et it-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani. Il-partita bejn il-Ghana u ]-}ambja se

tkun wa[da fost 20 li se jintlag[bu fi tmiem il-;img[a. Il-midfielder Marokkin Younes Belhanda se jitlef il-log[ba kru/jali li lMarokk g[andhom nhar is-Sibt kontra Ivory Coast f’Marrakesch. Kelliem g[all FA tal-Marokk qal li Belhanda we;;a’ l-g[aksa u mhux se jil[aq jirkupra. Hu we;;a’ fil-log[ba tas-Sibt li g[adda kontra l-Gabon li ntemmet 1-1. Hu mistenni li jdum barra madwar tliet ;img[at u se jirritorna biss biex jibda tta[ri; g[all-ista;un il-;did ma/-champions ;odda Fran/i]i Montpellier. Din se tkun daqqa ta’ [arta o[ra g[allMarokk li se jaffrontaw lil Ivory Coast ming[ajr [ames pedini importanti.

Floriana v Valletta jag[tu bidu g[all-Euro Cup

Illejla fl-MFCC f’Ta’ Qali se jsir l-akbar avveniment tal-kickboxing li qatt sar f’pajji]na – il-Gladiator Fight Night. L-aqwa atleti Maltin f’dan l-isport se jkunu qed ji;;ieldu g[al 16-il titlu nazzjonali waqt li ]ew; kompetituri Maltin se jkunu qed ji;;ieldu g[all-og[la titlu tas-serata< WKN World Amateur Kickboxing kontra avversarji li ;ejjin mill-Italja u Polonja rispettivament. Dettalji dwar din l-attività ta’ lussu g[al kull min i[obb l-isport tal-kickboxing, ing[ataw waqt konferenza tal-a[barijiet li saret f’lukanda f’Tas-Sliema. Il-kickboxer Reuben Azzopardi se jkun qed ji;;ieled kontra t-Taljan Stefani Jacopo (ritratt) waqt li fil-kategorija tan-nisa, Ruth Tanti se ti;;ieled kontra l-Pollakka Ewa Bos. Fi]-]ew; kompetizzjonijiet se jintu]aw ir-regolamenti orjentali.

Se jkunu Floriana u Valletta li se jag[tu bidu g[all-Euro Cup fl-20 ta’ :unju fisCentenary Stadium. Dan sar mag[ruf ilbiera[ meta kien pubblikat il-programm ta’ din l-ewwel kompetizzjoni li sservi b[ala preparazzjoni g[all-klabbs Maltin li se jkunu qed jie[du sehem filkompetizzjonijiet tal-UEFA. Fl-istess [in il-Euro Cup se tkun qed tag[ti wkoll bidu g[all-ista;un 2012-13. Il-log[ba bejn ir-rivali kbar tal-futbol Malti Floriana u Valletta se tintlag[ab fis-6.30 p.m. waqt li l-konfront l-

ie[or, dak bejn Hibernians u B’Kara se jkun qed jintlag[ab fl-istess grawnd u fl-istess [in l-g[ada l-{amis 21 ta’ :unju. Din is-sena l-kompetizzjoni se tintlag[ab fuq forma ta’ league round robin. It-Tnejn 25 ta’ :unju fis-6.30 p.m. jiltaqg[u Birkirkara u Valletta u t-Tlieta Hibernians kontra Floriana. L-a[[ar ]ew; partiti l{amis 28 u l-:img[a 29 ta’ :unju jintlag[bu fil-Hibs Stadium u t-tnejn jibdew fis6.30 p.m. Dawn se jkunu Valletta v Hibernians u lg[ada Floriana v B’Kara.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

22 A[barijiet ta’ Barra

Turisti }vedi]i jippu]aw g[al ritratt ma’ tfajliet Ukrajni libsin bi stil tradizzjonali fl-ajruport ta’ Kjev (Reuters)

L-UKRAJNA

Il-poplu m[e;;e; biex juri l-lat po]ittiv ta’ pajji]u Il-President tal-Ukrajna, Viktor Yanukovich, [e;;e; biex il-poplu juri ‘l-wi// po]ittiv tal-Ukrajna b[ala pajji] miftu[ g[all-barrani’ meta d-dinja qed tix[et lattenzjoni tag[ha fuq ilkampjonati tal-football Euro 2012 li l-istess pajji] qed jorganizza flimkien malPolonja. L-avveniment tal-Euro 2012, li jdum g[addej xahar, beda proprju lbiera[ u qabel, Yanukovich insista dwar limportanza li l-Ukrajni jie[du dan l-ispunt biex juru tassew ‘il-valuri tal-ospitalitàu l[biberija’ lill-barranin. Madankollu, l-Ukrajna ilha ssofri minn pubbli/ità [a]ina minn ;img[at qabel dan lavveniment u Yanukovich, fid-diskors partikulari, ma semma xejn rigward il-kritika tal-gvernijiet u l-istampa talPunent dwar kif il-Gvern tieg[u qed jittratta lill-Kap tal-Oppo]izzjoni (talUkrajna)Yulia Tymoshenko. {afna politi/i tal-Unjoni Ewropea qed jheddu li jibbojkottjaw il-log[ob talEuro 2012 min[abba li Tymoshenko ilha g[al l-a[[ar

xhur mi]muma l-[abs fuq akku]i li abbu]at mill-poter fi ]mienha b[ala Prim Ministru. Dan waqt li l-gvernijiet talPunent jinsistu li Tymoshenko spi//at il-vittma ta’ sistema ta’ ;ustizzja selettiva ta[t il-barka tattmexxija fi Kjev.

Rapporti dwar attakki fuq in-nies bi skop razzista Il-Gvern tar-Renju Unit di;à qal li l-ministri tieg[u m’g[andhomx jattendu g[allog[ob waqt il-fa]i tal-gruppi inizjali min[abba t-t[assib dwar ir-rispett g[ad-drittijiet umani fl-Ukrajna. L-Ingilterra se tilg[ab it-tliet log[biet tag[ha fi Grupp D fl-eks stat Sovjetiku. Intant, kelliema g[allMinisteru Britanniku talAffarijiet Barranin qalu li g[adhom qed jevalwaw jekk il-ministri jattendux g[allog[ob lejn l-a[[ar fa]ijiet tal-Euro 2012, u dan fid-dawl tal-programmi intensivi

tag[hom qabel l-Olimpjadi li se jsiru f’Londra dan is-sajf . Minbarra l-inkwiet dwar lamministrazzjoni tal-li;i flUkrajna, spikkaw ukoll irrapporti fl-istampa Britannika dwar attakki fuq in-nies bi skop razzista u b’mod spe/jali waqt il-log[ob talkampjonat tal-Ukrajna. Ilpjaga g[aldaqstant ]iedet malpubbli/ita [a]ina konnessa mal-korruzzjoni fuq livell g[oli u l-prezzijiet tal-lukandi e//essivi li qed itappnu isem l-Ukrajna. Min-na[a tieg[u, ilPresident Yanukovich fa[[ar lin-nies tal-post talli rnexxielhom jibnu stadiums moderni, u talli qieg[du eluf ta’ kilometri ta’ toroq ;odda minbarra li tejbu l-fa/ilitajiet tal-ajruporti u l-ferroviji. Hu mbag[ad enfasizza li [ames snin ilu [add ma emmen li l-Ukrajna setg[et tilqa’ avveniment b[all-Euro 2012 u insista fuq limportanza li l-barranin u lparte/ipanti jing[ataw mer[ba xierqa meta l-futur tat-turi]mu (lejn l-Ukrajna) jiddependi fuq kif il-barranin jibqg[u jiftakru l-pajji] u lill-poplu.

I?-?ILE

Protesti dwar Pinochet Il-qraba tal-vittmi ?ileni tal-;unta militari li tmexxiet mill:eneral Augusto Pinochet (bejn l-1973 u l-1990) ipprotestaw kontra l-pjani biex jintradd ;ie[ lil dan l-eks dittatur li miet fl-2006. Dawn in-nies organizzaw rally f’Santiago u fost affarijiet o[ra, sej[u biex ma jixxandarx dokumentarju ;did dwar Pinochet li jg[idu hu insensittiv g[all-a[[ar. Intant, il-Gvern ?ilen mhux be[siebu jintervjeni f’avveniment li g[alih hu privat. Mietu jew sparixxew ’il fuq minn 3,000 ru[ tul is-sbatax-il sena meta Pinochet kellu l-a[[ar kelma fi/-?ile, i]da kollox jindika li d-dokumentarju ‘Pinochet’ g[andu jixxandar xorta (minn g[ada) f’teatru f’Santiago.

Augusto Pinochet


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 23 L-I}VEZJA

Tilqima ;dida tista’ tkun l-ewwel pass lejn kura g[all-marda Alzheimer’s Tilqima ;dida li ]viluppaw ix-xjenzati fl-I]vezja tista’ taqta’ bin-nofs il-ka]i talmarda Alzheimer’s, minbarra li tipprovdi l-ewwel pass ‘notevoli’ lejn il-kura ta’ din l-aktar forma komuni ta’ dimenzja. Fl-istess [in, it-tilqima – li ’l quddiem tista’ tkun anki tragward storiku fil-;lieda kontra l-marda – mistennija ‘]]omm’ l-avvanz ta’ Alzheimer’s li jaffettwa lkapa/itajiet tal-mo[[ aktar ma persuna tikber fl-età. Alzheimer’s tattakka fuq kollox lin-nervituri u /-/elloli tal-mo[[ , b’impatt partikulari g[an-neurotransmitters li jwasslu l-messa;;i lejn u g[al mo[[ il-bniedem. It-tilqima sadattant hi mag[rufa b[ala CAD10 u tg[in biex ilpazjenti ji]viluppaw lantibodies protettivi li jilqg[u kontra ‘d-depo]iti negattivi’ li SPANJA

Vi/in l-g[ajnuna g[all-banek Mistenni li Spanja titlob liz-zona ewro g[allg[ajnuna meta qed ta[seb biex tipprovdi kapital ;did lill-banek tag[ha li qed jiffa//jaw id-diffikultajiet. Dan qaluh sorsi talUnjoni Ewropea u fil:ermanja, fost indikazzjonijiet li Spanja kapa/i ssir ir-raba’ pajji] taz-zona li jfittex pakkett fiskali ta’ emer;enza mindu ]viluppat il-kri]i tad-djun fl-Ewropa. Uffi/jali fi Brussell u Berlin qalu li l-Ministri talFinanzi taz-zona Ewro (ilEurogroup) dalg[odu jie[du sehem f’conference call biex jiddiskutu talba g[al g[ajnuna minn Spanja – g[alkemm ma ssemmew l-ebda /ifri. Intant, is-sbatax-il Ministru tal-Eurogroup mistennija jo[or;u stqarrija llum waranofsinhar; bli]viluppi jsegwu d-de/i]joni ( nhar il - {amis) mill a;enzija Fitch biex tnaqqas il-credit rating ta’ Spanja minn ‘A’ g[al ‘BBB’, f’sitwazzjoni li enfasizzat kemm is-settur tal-banek (fi Spanja) spi//a espost g[al self fuq il-proprjetà fejn ma n]ammux il-kundizzjonijiet spe/ifikati.

Il-marda tattakka lin-nervaturi u /-/elloli tal-mo[[

jakkumulaw fil-mo[[. Min-na[a tag[hom, irri/erkaturi fl-Istitut ta’ Karolinska, fl-I]vezja, u maliSwedish Brain Power Network jinsistu – permezz ta’ artiklu fil-Lancet Neurology journal – li din liskoperta g[andha tg[in lil

persuni li jbatu minn forom ‘minimi sa moderati’ ta’ Alzheimer’s. Importanti wkoll huwa lfatt li x-xjenzati ma sabu lebda effetti (side-effects) ‘b[ala konsegwenza’ g[annies bejn il-[amsin u t-tmenin sena li ;ew su;;etti g[attestijiet tat-tilqima fuq perijodu ta’ tliet snin. Skont is-So/jetà talAlzheimer’s din hija marda li taffettwa lil wie[ed minn kull erbatax-il persuna li g[andhom ’il fuq minn 65 sena. Is-sogru ta’ Alzheimer’s anki ji]died ma]-]mien, meta mag[ruf li wie[ed f’kull sitta li jag[lqu t-tmenin sena ji]viluppaw il-kundizzjoni u bix-xjenzjati jittamaw li sCAD10 i]]omm il-marda milli ti]viluppa g[al [ames snin filwaqt li ja[dmu fuq forom ;odda tat-tilqima li

L-ISTATI UNITI

Imut il-kitarrista Bob Welch – eks Fleetwood Mac Il-membri ta’ Fleetwood Mac u diversi artisti midDinja tar-Rock esprimew niket g[at-telfa ta’ Bob Welch, eks kitarrista malgrupp, li nstab mejjet minn martu fid-dar tag[hom ;ewwa Nashville, f’Tennessee. Rapporti qalu li Welch, li anki kellu su//ess b[ala kantant solista, u]a arma tannar biex jikkommetti suwi/idju u bil-pulizija ssib ‘nota tal-a[[ar’ miktuba minnu fir-residenza. Welch ifforma parti minn Fleetwood Mac bejn l-1971 u l-1974 u telaq qabel il-grupp la[aq [are; l-album ‘Rumours’ (fl-1977), li jibqa’ fost l-akbar ‘Top Sellers’ ta’ kull ]mien. Intant, huwa fforma l-grupp tar-Rock Paris u bl-ewwel album tieg[u b[ala solista jkun ‘French Kiss’ li tela’ filkategorija ta’ Platinum bilbejg[ konsistenti u li minnu [ar;u ]-]ew; singles klassi/i ‘Sentimental Lady’ u ‘Ebony Eyes’. Fl-1994, Welch kellu d-

Bob Welch

di]gwid ma’ eks s[abu ta’ Fleetwood Mac li fittixhom fil-qorti g[al royalties li [ass li kien dovut g[alihom, i]da lbiera[ il-kantanta (u membru tal-grupp) Stevie Nicks fakkritu b[ala ‘kitarrista millaqwa’ u bid-drummer Mick Fleetwood jinsisti li Welch kien ‘parti kbira mill-istorja tag[hom’. Il-mewt ta’ Bob Welch, fletà ta’ 66 sena, issegwi dik ta’ Bob Weston, eks kitarrista ie[or ma’ Fleetwood Mac, li kien se[[ proprju f’Jannar li g[adda.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

24 Festi minn Joe CHETCUTI – joechetcuti@onvol.net

{a]-}ebbu;> Il-festa ta’ San Filep t’A;ira F’{a]-}ebbu; qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Filep t’A;ira. G[ada, jum ilfesta, fit 8 a.m. tibda lquddiesa solenni tal-festa li titmexxa mill-Ar/ipriet Dun Daniel Cardona. Fil-5p.m. jibda l-g[asar solenni li jmexxi Dun Joseph Mizzi. Fis-6 p.m. tibda quddiesa letta u wara tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Filep immexxija minn Dun Philip Gambin. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-

antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Il-mu]ika se tkun ta[t id-direzzjoni tasSurmast Dun :wann Galea. ’ : G[ada, jum il-festa, fl-10 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda 12th May ta’ {a]-}ebbu; ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Mro Hermann Farrugia Frantz. Fis-6.30 p.m. jibda mar/ mill-Banda tas-So/jetà Filarmonika L-Unjoni ta’ {al Luqa u l-istess banda se doqq Festi ta

barra

L-G[asri – G[awdex

Il-festa ta’ Kristu Ewkaristiku Salvatur Fl-G[asri G[awdex qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Kristu Ewkaristiku Salvatur. G[ada fit-8.30 a.m. tibda lkon/elebrazzjoni pontifkali li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech. Se jie[u sehem il-Kor Lauda Sion bis-sehem talorganista Karmena Attard. Fis-6.30 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni li jmexxi Monsinjur Teologu Dun :u]epp Zammit. Se tie[u sehem l-Orkestra Stella Maris ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Carmel Peter Grech li hu l-

Maestro di Cappella. Fit-8 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ :esà Ewkaristiku Salvatur immexxija minn Monsinjur Dekan Dun Mikiel Mintoff. ’ : G[ada fit-3 p.m., isiru it-tlielaq ta]]wiemel fit-triq inti u die[el g[all-G[asri. Din l-attività qed tittella’ mill-Kunsill Lokali tal-G[asri. Filg[axija se jkun hemm ilparte/ipazzjoni tal-banda mistiedna La Stella tal-Belt Victoria G[awdex. Fl-10.15 p.m. tibda serata ta’ mu]ika fi Pjazza sSalvatur. Festi ta

Il-festa ta’ Corpus Christi Fir-Rabat Malta qed tkun i//elebrata l-festa ta’ Corpus Christi. Fid-9 a.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni li se titmexxa mill-Kapitlu tal-Kolle;;jata u se jmexxi l-Ar/ipriet, il-Kanonku Dun Louis Suban. Wara tibda [ier;a l-pur/issjoni bis-Santissimu Sagrament b’waqfa fil-Knisja tal-Frangiskani Konventwali. Se jakkumpanjaw il-pur/issjoni t-tfal tal pra/ett u anki lIscouts Group tar-Rabat kif ukol il-Fratelli. Fis-6 p.m. tibda quddiesa solenni u se jmexxi l-Vi/i Parroku l-;did Dun Luke Seguna bis-sehem tal-Kapitlu talKolle;;jata u fiha jitkanta l-g[asar. Se jmexxi l-kant il-Kor ‘Salve Pater Paule’. Wara tibda [ier;a l-pur/issjoni bis-Santissimu Sagrament, b’waqfiet filknisja ta’ Santa Marija ta’ :esù u fil-knisja ta’ San Mark. Fid-d[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada fl-10 a.m. il-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat Malta se ddoqq innijiet sagri waqt il-[ru; tal-pur/issjoni u tkompli takkumpanja l-istess pur/issjoni b’g[add ta’ innijiet sagri. Filg[axija se jkun hemm il parte/ipazzjoni ta’ ]ew; baned mistiedna. Dawn huma l-Banda Nicolò Isouard tal-Mosta u lBanda San Pawl ta’ San Pawl il-Ba[ar. barra

L-istatwa tal-qaddis San Filep ta’ {a]-}ebbu;

Sebastjan ta’ {al Qormi u lbanda tas So/jetà Filarmonika San Bartilmew ta’ {al G[arg[ur.

Fil-[ru; u d-d[ul talpur/issjoni se jin[araq in-nar tal-ajru mid-dilettanti tan-nar San Filep u 12th May.

Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova... Fl-Isla Fil-knisja ta’ San :iljan fl-Isla nhar l-Erbg[a li ;ejjin 13 ta’ :unju se tkun i//elebrata l-festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova. Mit-8 a.m. sa 12 p.m. se jkun hemm Espo]izzjoni ta’ :esù Sagramentat. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u kurunella lil Sant’ Antnin u wara tibda quddiesa

kon/elebrata li se titmexxa minn Patri Joe Giuliano OFM Cap. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

barra

Ir-Rabat –Malta

Festi ta

programm mu]ikali fuq ilplan/ier. G[ada fid-9.30 a.m. ilBanda San Filep ta’ {a]}ebbu; se tibda mar/ briju] minn fuq iz-zuntier tal-Knisja Ar/ipretali ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Richard Bugeja. Filg[axija l-ka]in talBanda San Filep se jkollu tliet baned mistiedna li huma il-banda Karmelitana Banda Queen Victoria ta]-}urrieq, il-banda tas So/jetà Filarmonika Pinto San

F’G[ajn Dwieli F’G[ajn Dwieli nhar is-Sibt li ;ej se tkun i//elebrata l-festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova.

Nhar il-:img[a fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u wara l-kurunella. Wara tibda translazzjoni tarrelikwija ta’ Sant’ Antnin u mbag[ad tibda quddiesa bl-omelija li se titmexxa minn Patri :wakkin Mercieca. Nhar is-Sibt li ;ej 16 ta’ Gunju, hu jum ilfesta. Il [in tal-quddies filg[odu se jkun fis6.45 a.m. u fit-8 a.m. Fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u kurunella. Wara tibda l-quddiesa wolenni li se titmexxa mill- Provin/jal Patri Domenic Mangani. F’kull quddiesa se jsir it-tberik u t-tqassim tal-[ob] ta’ Sant’ Antnin. Se jie[u sehem il-kor tal-knisja li se jitmexxa minn Mro Carmelo Vassallo.

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù... Fi]-}urrieq Fi]-}urrieq qed tkun i//elebrata l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù. Nhar il{amis hu t-tielet jum talkwaranturi. Fit-8.15 a.m. tibda

Espo]izzjoni tas Santissimu Sagrament. Fis-6 p.m. jibda lkant tal-ewwel g[asar. Wara tibda quddiesa kantata bil-prietka u se jmexxi lKappillan Dun Noel Camilleri. Wara ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Nhar il-:img[a 15 ta’ :unju, jum il-festa, fit-8.15 a.m. tibda espo]izzjoni. Fil-5 p.m. tibda adorazzjoni li se titmexxa mill-Fratellanza tasSantissimu Sagrament u l-Qalb ta’ :esù. Fis-6 p.m. jibda l-kant tattieni g[asar u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kantata solenni li tkun bil-prietka. Se jmexxi Patri Joe Zahra OP. Wara l-prietka ssir ilprofessjoni ta’ fratelli u sorelli ;odda fi [dan il-fratellanza.

Kif tintemm l-quddiesa tibda [ier;a l-pur/issjoni bisSagrament Imqaddes bissehem tat-tfal li g[amlu lewwel tqarbina. X’[in il-pur/issjoni tasal [dejn id-dar tal-Ar/ipriet, issir il-konsagrazzjoni tal-parro//a lill-Qalb ta’ :esù, jitkanta t-Te Deum, O Salutaris Hostia, Tantum Ergo kif ukoll /elebrazzjoni Ewkaristika. Se jie[u sehem il-kor parrokkjali Cantate Domino’ immexxi Mro Paul Portelli. {a]-}ebbu; Nhar il-{amis li ;ejjin 14 ta’ :unju, se ssir il-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ :esù fissantwarju tieg[u fi Triq lImdina f’{a]-}ebbu;. Nhar ilfesta fis-7.30 a.m. tibda quddiesa u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kantata bl-omelija li

se titmexxa minn Patri Philip Cutajar OFM Cap. Wara ssir pur/issjoni qasira mad-dawra tas-santwarju u fid-

d[ul isir att tal-konsagrazzjoni u /elebrazzjoni Ewkaristika. Se jie[u sehem il-Kor Bel Canto ta[t id-direzzjoni tasSurmast Hermann Farrugia Frantz. Fil-Belt Valletta Fis-santwarju u ba]ilika talMadonna tal-Karmnu fil-Belt Valleta qed issir il-festa talQalb Imqaddsa ta’ :esù. Nhar il-{amis li ;ej fis-6 p.m. jibda r-ru]arju u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata millkomunità. Wara tibda [ier;a lpur/issjoni bis-Santissimu Sagrament. Fid-d[ul talpur/issjoni isir att tal-

konsagrazzjoni u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Nhar il-:img[a l-[in talquddies se jibda fis-7 a.m b’diversi quddisiet. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar solenni u wara tibda quddiesa fejn ting[ad illitanija tal-Qalb ta’ :esù u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

Il-programm ‘For/ina’ fuq NET Television Minn g[ada se jirritorna l-programm ‘For/ina’ li jwassal il-festi ta’ diversi r[ula madwar Malta u G[awdex f’xandira diretta. G[ada dan il-programm se jkun mil-lokalità ta’ {a]-}ebbu; fl-okka]joni tal-festa ta’ San Filep. Dan se jixxandar mis-6:40 p.m. sal-11 p.m. b’waqfiet biss g[al NET News.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Se scappi, ti sposo Canale 5, 21>10

Film komiku Amerikan tal-1999 b’re;ija ta’ Garry Marshall li l-isem ori;inali tieg[u hu Runaway Bride. :urnalist jikkummenta dwar a[bar ta’ mara li g[al tliet darbiet abbandunat l-artal proprju waqt li kienet qed ti]]ewwe;. Jidde/iedi li jrid jiltaqa’ mag[ha u jiskopri g[ala tag[mel dan… Fost l-atturi Julia Roberts u Joan Cusack li jidhru fir-ritratt u Richard Gere.

L-Ingli]i vs it-Taljani Sas-Sitta NET Television, 14.05

Fil-qosor PQ NET Televison, 13>30 Fil-programm tal-lum naraw kif, fi tmiem seduta ta’ tliet sig[at it-Tnejn li g[adda filg[axija, il-Gvern kiseb vot ie[or ta’ fidu/ja. L-g[ada t-Tlieta re;a’ ltaqa’ l-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej fejn l-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana kompla wie;eb numru ta’ mistoqsijiet marbutin ma’ mozzjoni li ressqet l-Oppo]izzjoni. Matul din il-;img[a saret ukoll diskussjoni fl-Parlament fejn kienet ittrattata t-tema tal-ugwaljanza. Ma jonqosx ukoll li matul il-programm insegwu numru ta’

mistoqsijiet parlamentari li ;ew imwie;ba din il-;img[a. Kitba u produzzjoni ta’ Hermann Micallef, pre]entazzjoni ta’ Neil Camilleri. Shopgirl La 5, 21>10

Claire Daines

(fir-ritratt), kif

ukoll Steve Martin u Jason Schwatzman, huma l-atturi ewlenin ta’ dan il-film tal-2005. Lil Daines narawha fil-parti ta’ Mirabelle, li tkun ta[dem f’[anut lussu] f’Beverly Hills. Roy ikun negozjant ta’ su//ess, filwaqt li James dejjem mo[[u fil-mu]ika rock ’n roll. Kif [ajjet dawn ittlieta taffettwa lil ta’ xulxin? Il-film hu twil 103 minuti.

Ordos Miss World Malta NET Television, 20>30 Claudia Calleja b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li jlaqqag[na ma’ tliet parte/ipanti o[ra tal-Miss World (Malta). Dettalji f’pa;na 12 Proposta indecente Canale 5, 23>30

Woody Harrelson u Demi Moore (it-tnejn firritratt) kif ukoll Robert Redford huma l-atturi ewlenin f’dan il-film Amerikan tal-1993 li g[andu re;ija ta’ Adrian Lyne. It-tema prin/ipali hi x’wie[ed lest jag[mel g[all-flus u x’jistg[u jkunu r-riperkussjonijiet. Crazebook NET Television, 17>30 Il-programm tal-lum hu l-a[[ar wie[ed g[al dan l-ista;un. Imbag[ad se jieqaf g[as-sajf u naraw jer;ax isib postu fl-iskeda minn Ottubru. Kif inhu xieraq, se jiltaqg[u l-membri tat-tim kollu li kien involut f’dan il-programm biex

iqattg[u sieg[a divertenti flimkien mat-telespettaturi.

Hannah Montana - The Movie Italia 1, 14>35 Film mu]ikali li n[adem fl-2009 b’re;ija ta’

Peter Chelsom u li g[andu b[ala protagonista lill-attri/i Miley Cyrus. Minkejja li hi tkun g[adha studenta, ta[t identità differenti jkun qed ikollha wkoll su//ess kbir b[ala kantanta tal-mu]ika pop...

Ilbiera[ bdew il-partiti tal-Euro 2012 li qed isiru fil-Polonja u l-Ukrajna. Bil-mod il-mod fost il-partitarji Maltin tibda tis[on il-qieg[a, b’dawk l-aktar akkaniti jkunu dawk li jappo;;jaw jew lill-Ingilterra jew lill-Italja. Fil-log[ba Koppja vs Koppja waqt dan il-programm illum se naraw fl-azzjoni lil Ronald Briffa u George Micallef li jappo;;jaw lit-tim Ingli] u Charmaine Parnis (fir-ritratt fuq il-lemin) u Christian Micallef li jappo;;jaw lit-tim tal-Italja. Ukoll fil-programm tal-lum ikun hemm is-soltu spettaklu ta’ mu]ika, kant u

]fin, l-isketches komi/i ppre]entati minn Toni Busuttil, kif ukoll irkejjen ta’ tag[rif u bosta kompetizzjonijet. Qualcuno come te Canale 5, 13>40 Fost l-atturi ewlenin f’dan il-

film Amerikan tal2001 b’re;ija ta’ Tony Goldwyn insibu lil Marisa Tomei (fir-ritratt fuq ix-xellug) u lil Ashley Judd. Jane jkollha relazzjoni ta’ m[abba ma’ produttur mag[ruf ta’ talk-show. I]da l-affari bejniethom tispi//a [a]in. Jane tiprova taqbad ma’ wie[ed li jkun ja[dem fl-istess post tax-xog[ol tag[ha. Tg[id jirnexxilha? L-isem ori;inali tal-film hu Someone Like You. Il-film hu twil sieg[a u 37 minuta.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

26 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>15

Italomix

15>05

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>15

Skor Extra Time

19>00

Club 90s

21>00

Fuzzbox Saturday Special

23>00

Il-Fatti Kollha (r)

24>00

Country Music Club (r)

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lo kali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 09:00 - BBC 09:05 Tne[[ilhom il-Kappel 11:00 Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{a-mes Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Ifta[ Qalbek 10:05 - Fil-Fond tal-A[bar (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - L-G[a]la Tieg[ek u Tieg[i 14:00 - BBC News 14:05 - Straightforward 15:00 - RTK Qosor 15:05 - LG[a]la Tieg[i u Tieg[ek (jinkludi 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Notte Italiana 20:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Realtajiet tal-Lum (r) 24:00 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Family Finance, Ekolo;ija, Nutar.

Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Triangolu 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Il-Banda tal-Plan/ier 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Ilma mibdul f’inbid 11:00 - Lejn l-art imweg[da 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Kelma ta’ Alla fl-Ewkaristija 16:00 - LArka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 (ikompli) Kuntatt 20:00 Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Ilma {aj, :esù 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

007 vs Spectre Agente 007 - Thunderball - Operazione Tuono - Raitre, 20>40

F’dan il-film Ingli] tal-1965 naraw lil Sean Connery fil-parti ta’ James Bond li jo[odha kontra l-organizzazzjoni kriminali Spectre, immexxija minn Emilio Largo, biex jikseb lura materjal nukleari li din l-organizzazzjoni tkun serqet u li bih tkun qed tirrikatta lin-NATO. Bond imur fil-Ba[amas u biex jasal g[all-miri tieg[u, jit[abbeb mal-mara li tkun is-sie[ba ta’ Largo, parti interpretata minn Claudine Auger (fir-ritratt). Ir-re;ija hi ta’ Young Terence u fost l-atturi, barra naturalment lil Connery, insibu wkoll lil Adolfo Celi u Luciana Paluzzi. Il-film hu twil sag[tejn u 11-il minuta.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Lenti fuq Ilsienna (r) 08:15 Minn Lenti Interkulturali (r) 09:00 - Kids TV 10:15 - }ona Compilation 11:15 - Meander (r) 12:10 - Paqpaq (r) 12:50 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:10 - Luxdesign 17:20 Modern Lifestyles 18:00 A[barijiet 18:10 - Kelma g[all{ajja 18:20 - Gadgets 18:50 G[awdex Illum 19:25- Dot EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 Dissett 21:45 - Dante’s Peak. Film ’97 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Sibtek (r). TVM 2 07:00 - Repeat Euro 2012 Matches 11:00 - Roland Garros Tennis F. 13:00 - Sitta f’Palazz 13:30 - Bijografiji 14:30 - Leli ta’ {a]-}g[ir (r) 15:00 - Roland Garros Tennis F 17:00 - A[barijiet 17:05 - Waltzing Matildda (r) 17:35 - Madwarna 17:50 Football. Euro 2012. Olanda v Danikarka (live) 20:35 Football. Euro 2012. :ermanja v Portugall (live) 22:50 - Eurlo 2012 Highlight Programme 23:35 - Roland Garros Tennis Highlight Programme. ONE 08:00 - EGOV4U TV 08:30 ONE News 08:50 - Malta Fuq Kanvas (r) 09:35 - Sal-:ister (r) 10:05 - Teleshopping 10:20 Better Living (r) 11:00 - Clint on ONE 12:45 - Teleshopping 13:15 - Te]ori (r) 13:30 - ONE News 13:35 - The Kilo Challenge 15:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 - Country Jamboree 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:15 - On D Road 18:55 - Ieqaf 20 minuta 19:30 - ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:10 - Zona Sport 20:35 - Bla A;enda 23:15 - ONE News 23:45 - Ilsien in-Nisa. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 - A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r)

20:30 - Madagascar 21:30 Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno 07:05 - Aprirai

07:15 - La casa delle 7 donne 09:00 - Tg 1 mattina 09:10 - La casa del guardaboschi (TF) 09:55 - Tg 1 L.I.S. 10:00 - Rai Parlamento Settegiorni 10:55 - Overland 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Lineablu Sardegna 15:45 - Quark Atlante 16:30 - A Sua Immagine 17:00 Tg 1 17:15 - Stadio Europa 17:45 - Football. Euro 2012. Olanda v Danimarka (live) 20:00 - Tg 1 20:30 - Football. Euro 2012. :ermanja v Portugall (live) 23:05 - Nottie Europee 00:35 S’è fatta notte 01:15 - Tg 1 notte 01:30 - Cinematografo. Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - The Latest Buzz (TF) 09:30 - Grachi (TF) 10:10 - Sulla via di Damasco 10:45 - Aprirai 11:30 La nave dei sogni - Isole Galapagos Film ’98 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Dribbling Europei 14:00 - She’s the Man. Film 2006 15:45 - Squadra Specialie Lipsia 16:30 - Squadra Speciale Stoccarda 17:15 - Chaos (TF) 18:05 - Crazy Parade 18:30 - Pit Lane 18:40 - F1 GP Kanada 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Il ragazzo della porta accanto. Film 2008 22:40 - Brothers & Sisters (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:40 - Tg 2 dossier 00:25 - Tg 2 storie 01:05 - Tg 2 mizar 01:30 - Tg 2, Si, viaggiare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:30 - Wind at my Back 09:00 I quattro moschettieri. Film ’63 10:40 - Agente Pepper (TF) 11:30 - Tgr Prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente Italia 13:10 - 14˚ Distretto (TF) 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:55 - Rai Educational TV Talk 16:55 - In ginocchio da te. Film ’64 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Stadio Europa 20:25 - Blob 20:40 Agente 007 - Thunderball Operazione tuono. Film ’65 23:00 - Tg 3 23:15 - Ombre sul giallo (dok.) 00:30 - Tg 3 00:55

- Tg 3 sabato notte 01:25 Caterpillar. Film 2010. . Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Circle of Life (TF) 10:05 - I ragazzi della mia vita. Film 2001 13:00 - Tg 5 13:40 - Qualcuno come te. Film 2001 15:45 Bianco rosso e verdone. Film ’80 17:45 - Anni 50 18:40 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 Se scappi, ti sposo. Film ’99 23:30 - Proposta indecente. Film ’93 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Striscia la notizia. Rete 4 07:30 - Magnum PI (TF) 08:30 The Sentinel (TF) 09:35 L’Italia che funziona 09:50 Detective Monk (TF) 10:45 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Tutti per Bruno (TF) 12:55 - Distretto di polizia 13:50 - Forum 15:05 - Perry Mason (TF) 17:00 - Detective Monk (TF) 17:55 - Il selvaggio mare del nord 18:55 - Tg 4 19:35 Colombo (TF) 21:15 - The Mentalist (TF) 23:50 - Miss Padania. Italia 1 07:25 - Cartoons 10:55 - Fievel IV - Niente paura! Film cartoon 2000 12:20 - Cartoons 12:25 - Studio aperto 13:40 - I Simpson (TF) 14:35 - Hannah Montana - The Movie. Film 2009 16:35 - Lizzie McGuire - Da liceale a pop star. Film 2003 18:30 - Studio aperto 19:00 Bau Boys 19:35 - I Flintstones. Film ’94 21:10 - Harry Poter e la pietra filosofale. Film 2001 00:10 - Austin Powers in Goldmember. Film 2002 02:00 - Poker1mania. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - Bookstore 11:20 Superbike. GP San Marino 12:30 - L’erba del vicino 13:30 - Tg La 7 14:05 - Atlantide - Storie di uomini e di mondi 16:10 Superbike. GP San Marino 17:10 - JAG - Avvocati in divisa (TF) 18:00 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 21:30 - Impero (dok.) 23:55 - Tg La 7 24:00 - Tg La 7 sport 00:05 - M.O.D.A 00:50 - Il serpente. Film ’73. .


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 09:05 Kont taf? 09:15 - F News 09:30 - Favourite Cinema 10:00 Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:00 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Boost (r) 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 06;55 - Vivere (soap) 07:30 Tempesta d’amore (soap) 08:30 - Centovetrine (soap) 11:10 Cuore Contro Cuore (TF) 13:05 - Non ditelo alla sposa 14:00 Nokia Amici in Tour 16:00 Anna e i Cinque 17:50 Tavanello Pallido. Film 2001 19:40 - Cambio casa, cambio vita 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Shopgirl. Film 2005 23:10 - Charm School. BBC Entertainment 07:10 - Bobinogs 07:20 Penelope K, by the way 07:30 Nina and the Neurons 07:45 Charlie and Lola 07:55 - ForgetMe-Not Farm 08:10 - Boogie Beebies 08:25 - Doctor Who 09:25 - Dad’s Army 09:55 - The Weakest Link 10:45 - Untold

Stories of a Royal Bridesmaid 11:35 - King Edward VII: King of Pleasure 12:25 - Robin Hood 13:10 - Dad’s Army 13:40 After You’ve Gone 14:10 Casualty 15:00 - EastEnders 15:55 - My Family 16:25 Keeping up Appearances 16:55 Doctor Who 17:55 - New Tricks 18:45 - Robin Hood 19:30 ’Allo, ’Allo! 20:00 - Beautiful People 20:30 - Gavin and Stacey 21:00 - BBC Electric Proms 22:00 - The World’s Toughest

Driving Tests 22:50 - Lead Balloon 23:20 - Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 23:50 - The Weakest Link. TCM 08:00 - Maverick 09:00 Rawhide 10:05 - Betrayed. Film ’54 (U) 12:10 - Western Union. Film ’41 (U) 14:00 Dragonwyck. Film ’46 (PG) 16:00 - The Horse Soldiers. Film ’59 (U) 18:20 - Young Dillinger. Film ’65 20:20 - Police Academy 4: Citizens on Patrol. Film ’87 (PG) 22:00 - 16 Blocks. Film 2006 (12) 23:55 A Perfect Murder. Film ’98 (15). MGM Movies 07:05 - The Glory Stompers. Film ’68 (18) 08:30 - Joey. Film ’97 (PG) 10:05 - Hercules. Film ’83 (PG) 11:45 - Comes a Horseman. Film ’78 (15) 13:40 12 Angry Men. Film ’57 (U) 15:35 - Undercover Blues. Film ’93 (12) 17:05 - Ned Kelly. Film ’70 (PG) 18:45 - MGM’s Big Screen 19:00 - Panther. Film ’95 (15) 21:00 - They Call Me Mister Tibbs! Film ’70 (15) 22:45 - Coming Home. Film ’78 (18). Diva Universal 07:55 - Wolff’s Turf 08:45 Crossword 09:00 - Hope 10:46 Maybe 11:00 - JAG 13:00 Loves Music, Loves to Dance (12) 14:50 - Great Women 15:00 - Agatha Christie’s Marple 16:53 - Great Women 17:00 Agatha Christie’s Poirot 18:52 Great Women 19:05 - ER 21:00 - JAG 23:00 - The Casebook of

Sherlock Holmes

Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Mighty Shovel 09:05 Mighty Ships: MV Peace in Africa. Hillbilly Handfishin: 10:00 - Catfish Are Wicked Cute 10:55 - Come on You Noodling Diva! 11:50 - Say Hello to My Little Friend 12:45 - Kansas Girls do it Better. 13:40 Extreme Engineering: Kuwait Tower 14:35 - Mega Engineering: Personal Pods 15:30 - Huge Moves 16:25 How It’s Made 16:55 - How Stuff’s Made 17:20 - Dealers 18:15 - Aircrash Confidential:

Pilot Fatigue 19:10 - How It’s Made 19:40 - How It’s Made 20:05 - Penn and Teller Tell a Lie: Forest Fire Vs Jet Engine 21:00 - An Idiot Abroad: India 21:55 - Ultimate Survival: Borneo Jungle 22:50 - Dual Survival: Panic in the Jungle 23:45 - Rampage!: Weather Rampage. Melita Movies 11:00 - Diary of a Wimpy Kid 12:30 - Search For The Santa Paws 14:05 - Fat Albert 15:32 Hollywood Buzz 15:55 Unstoppable 17:35 - Jesse Stone: Thin Ice 19:00 Chronicles of Narnia 21:00 Death At A Funeral 22:30 - Let Me In 00:25 - Moscow Zero. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Glee 12:15 Desperate Housewives 13:05 The Mentalist 19:15 Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 - True Blood. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye: Street Performer Smackdown. Pawn Stars: 07:30 - Off The Wagon 08:00 - Spooning Paul Revere 08:30 - Backroom Brawl. 09:00 - Guns and Rangers 09:30 Fortune In Flames. Little Miss Perfect: 10:00 - Madison vs Angelina 11:00 - Asia & Kaylee 12:00 - Trinity and Taylor 13:00 - Mayce & Jacee 14:00 - Kiki and Kiersten, Pawn Stars: 15:00 - Off The Wagon 15:30 - Guns and Rangers 16:00 - Backroom Brawl 16:30 - Tattoos And Tantrums 17:00 - Fortune In Flames 17:30 - Off The Wagon 18:00 - Guns and Rangers 18:30 - Backroom Brawl 19:00 Tattoos And Tantrums 19:30 Fortune In Flames. 21:00 Hardcore Pawn 21:30 - Lady Hoggers: Fresh Blood 22:00 Nothing Personal: Turnabout is Fair Play 23:00 - Evil Up Close: The Motorway Rapist: Antoni

Imiela

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - Bob the Builder 11:00 - Baby Antonio’s Circus 11:05 Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Tigga and Togga 17:00 - Bob the Builder 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15

- Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey Do. Disney Channel 09:00 - Austin and Ally 09:25 - The Return of Jafar (U) 10:30 - Have a Laugh 10:40 - So Random 11:05 - The Suite Life on Deck 11:25 Have a Laugh 11:30 - Austin and Ally 13:10 Jessie 13:35 - Wizards of Waverly Place 14:00 So Random 14:25 - Phineas and Ferb 14:50 Shake It Up 15:15 - Good Luck Charlie 15:40 Wizards of Waverly Place 16:00 - Jump In! (U) 17:20 - ANT Farm 17:45 - Austin and Ally 18:30 - Have a Laugh 18:35 - Austin and Ally 19:25 Jessie 19:50 - The Return of Jafar (U) 20:55 Have a Laugh 21:05 - So Random 21:30 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody.

07>00 07>30 08.00 08>30 09.30 11>30 12>00 12>30 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 17>30 18>00 18>10 17>30 19>10 19>15 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 21>45 22>30 23>00

NET News Trott u Galopp (r) RPM (r) Insiru Nafu Lil... (r) Teleshopping EGOV4U (r) Anali]i tal-A[bar (r) Teleshopping PQ NET News Sas-Sitta NET News (ikompli) Sas-Sitta Crazebook NET News (ikompli) Crazebook Wheelspin Tlug[ tal-Lottu G[alik fl-Ewropa Minn Varsavja sa Kiev NET News Ordos Miss World Malta NET News G[alik fl-Ewropa Quadro (r) EGOV4U (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box 08:45 WATTS 09:00 - Tennis 10:30 WC Canoeing: Slalom Event (live) 12:00 - Tennis 13:00 UCI World Tour Cycling: Stage 6 (live) 14:45 - Game, Set and Mats 15:00 - The French Open Tennis: F.: Women’s (live) 17:00 - Game, Set and Mats 17:15 - WATTS 17:30 - Euro

Beach Soccer League Beach Football: Round Robin (live) 18:45 - Euro Beach Soccer League Beach Football: Round Robin (live) 20:00 - Football 20:30 - Fight Club 23:00 - Football. GO Sports 1 07:00 - F1: GP du Canada, Montreal: Practice 1 & 2 10:30 Serie A: Rd 29: Napoli v Catania 12:30 - PL World: Wk 43 13:00 - Aviva Prem.: Rd 2: Harlequins v Northampton Saints 15:00 US PGA Champ.: Off. Video 2011 16:00 - F1: GP du Canada, Montreal: Practice 3 (live) 17:15 - Arsenal TV: Arsenal Season Review (part 2) 18:15 - FIFA Futbol Mundial 19:00 - F1: GP du Canada, Montreal: Qual. (live) 20:30 - PL World: Wk 43 21:00 - Samsung Diamond League: New York, USA (live) 23:00 PGA Nordea Masters: Day 4. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Nordea Masters: Day 3 13:00 - FIFA Futbol Mun. 13:30 - PGA Nordea Masters: Day 4 (live) 17:30 - Samsung Diamond League: Oslo, Norway 19:30 - 2012 France Galop: Prix du Jockey Club 20:30 - Football's Greatest 21:00 - Roma Ch. Melita Sports 1 08:00 - La Liga: Valencia v Athletic Bilbao dtd. 23.10.11 (r) 09:55 - npower Champ.: West Ham Utd v Derby County: dtd. 26.10.11 (r) 11:50 - Bundesliga: FC Augsburg v W. Bremen: dtd. 21.10.11 (r) 13:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 14:35 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 16:35 - NBA: Western Conf. F.: Game 4: San Antonio @ Oklahoma C. (r) 18:25 - Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 19:15 WWE: Superstars 20:05 - Bundesliga: FC Augsburg v W. Bremen: dtd. 21.10.11 (r) 21:55 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 23:00 - WWE: Superstars (r) 23:50 - La Liga: Valencia v Athletic Bilbao dtd. 23. 10.11 (r) 01:45 - NBA Live (r). Melita Sports 2 12:00 - WWE: RAW (r) 12:50 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 13:55 - NBA:

Western Conference F.: Game 4: San Antonio @ Oklahoma C. (r) 15:45 - America's Cup: World Series: Venice: Day 1 dtd. 17. 05.12 (r) 17:45 - Bundesliga: FC Augsburg v W. Bremen: dtd. 21. 10.11 (r) 19:35 - npower Champ.: West Ham Utd v Derby County: dtd. 26.10.11 (r) 21:30 Copa Libertadores: Boca Juniors v Fluminense: dtd. 02.03.12 (r) 23:35 - La Liga: Villarreal v Levante: dtd. 23.10.11 (r) 01:25 - WWE: Superstars (r). Melita Sports 10 17:30 - NBA: Miami @ Oklahoma C.: dtd. 26.03.12 (r) 19:15 - NBA: Chicago @ Oklahoma C.: dtd. 01.04.12 (r) 20:55 - WWE: Superstars (r) 21:40 - America's Cup: World Series: Naples: Day 4 dtd. 13.04.12 (r) 23:40 - Bundesliga: BR. Monchengladbach v Bayern Munich: dtd. 20.01.12 (r) 01:30 - WWE: RAW. Malta Stars 08:00 - MBA: Louis Borg Cup F.: Hibs Melita Gardens vs Luxol (r) 09:35 - MRFU Cup: Kavallieri v Overseas: dtd. 10.12.12 (r) 11:10 - Malta Handball Assoc.: LaSalle v Phoenix (r) 12:30 Football Nurseries (r) 13:05 MOC Olympic Special (r) 13:40 - Melita GFA 1st Div.: Nadur v Ghajnsielem: dtd. 19.01.12 (r) 15:25 - BOV PL: Hibernians v Mosta: dtd. 11.02.12 (r) 17:30 MBA: Louis Borg Cup F.: Hibs Melita Gardens vs Luxol (r) 19:05 - MRFU Cup: Kavallieri v Overseas: dtd. 10.12.12 (r) 20:40 - Malta Handball Assoc.: LaSalle v Phoenix (r) 22:00 - Football Nurseries (r) 22:35 - MOC Olympic Special (r) 23:10 Melita GFA 1st Div.: Nadur v Ghajnsielem: dtd. 19.01.12 (r) 00:55 - BOV PL: Hibernians v Mosta: dtd. 11.02.12 (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Valencia v Athletic Bilbao dtd. 23.10.11 (r) 09:55 - npower Champ.: West Ham Utd v Derby County: dtd. 26.10.11 (r) 11:50 - Bund.: FC Augsburg v W. Bremen: dtd. 21.10.11 (r) 13:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 14:35 - 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 16:35 - NBA: Western Conf. F.: Game 4: San Antonio @ Oklahoma C. (r) 18:25 - Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 19:15 - WWE: Superstars 20:05 - Bundes.: FC Augsburg v W. Bremen: dtd. 21.10.11 (r) 21:55 - 2012 UIPM Pentathlon: Woman's F.: China (r) 23:00 - WWE: Superstars (r) 23:50 - La Liga: Valencia v Ath/ Bilbao dtd. 23.10.11 (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

28 Tisliba Mimdudin>1. X’ji;u minnek it-tfal taz-zijiet? (6) 4. Mi]mum ta[t idejn il-Pulizija (8) 8. {aduhom mag[hom is-Slaten

Ma;i u ppre]entawhom lil :esù (6) 10. Li ma jonqosx minn dmirijietu u jimxi skont il-kuxjenza (8) 12. Samrani jew qam[i fl-istonku ta’ fekruna? (4) 13. Rag[wa taz-zokkor mag[quda u mibjug[a b[ala [elu (5) 14. Kull wie[ed [udu b’;id, ng[idu (4) 17. Ikkompeta ma’ o[rajn f’ti;rija (6) 18. u 20. Pajji] li jfakkarna flimtie[en tar-ri[ u t-tulipani (6) 20. Ara 18 21. Rigal ta’ flus, ;eneralment flEwwel tas-Sena (6) 27. Karti tal-log[ob f’Assisi? (4) 28. I//alin;ja billi stieden g[all;lied (5) 29. Il-qawl jg[id li dan jitla’ f’wi// l-ilma! (4) 32. Tisjir minn tog[lija fuq in-nar ta’ bosta [xejjex u ;wie] (8) 33. Qoffa kbira tal-qasab bil-g[atu, g[all-[wejje; ma[mu;in (6) 34. Festa ……, jum ta’ btala u talquddies (8) 35. Jekk tal-mel[, hu a/idu likwidu li ja[raq u jqaxxar (6) Weqfin>1. Kont ……, li tifta[ f’bank biex tibda t[allas b’/ekk (7) 2. Jilag[bu bih it-tfal (8) 3. Log[ba misto[bija (4) 5. Xog[ol artistiku fuq drapp u ma[dum bil-labra u l-[ajta (6) 6. Numri kbar mag[mulin bl-ittri ta’ ‘felu’? (4) 7. Ma tibqax aktar bla [wejje; fuqek (6) 8. Armar fit-toroq g[all-festa (6) 11. u 26. Laqxa rqiqa [afna talinjam (6) 15. Tie[u l-qasba, ix-xolfa u l-g[alf biex tmur tag[mel wa[da (5) 16. Fix-xitwa s[un tridu waqt il-[in tal-ikel (5) 19. Il-kap, mexxej ta’ istitut, fabbrika jew bank (8) 22. Ma ja[arbilhom xejn minn ta[t g[ajnejhom (7) 23. Ma [alliekx titlaq (6) 24. “…… fl-g[ola tas-smewwiet!” — Tislima ta’ qima u ta’ fer[ lil Alla (6) 25. Saret pallida u tilfet il-wardiet sbie[ li kellha (6) 26. Ara 11 30. I]-]mien tieg[u hu dak talqtug[ tal-u/uh mir-raba’ (4) 31. Is-sajjieda dejjem mo[[hom fir-rapport tieg[u (4)

1

2

3

4

9

5

6

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>1. Peseta; 4. Tensjoni; 9. Prosit; 10. Stallett; 12. ?att; 13. {sara; 14. Ftit; 17. Inviti; 18. u 20. Gri]ma; 21. Ribass; 27. Rita; 28. :idri; 29. Likk; 32. Sqallija; 33. Lanzon; 34. Orkestra; 35. Tkorri. Weqfin>1. Papo//i; 2. Sportivi; 3. Tqil; 5. Estern; 6. Salv; 7. Onesti; 8. Intatt; 11. U 26. Assurda; 15. Stima; 16. Ardit; 19. Tapizzar; 22. Sekondi; 23. Presto; 24. Attakk; 25. Sinjur; 30. Flus; 31. Laxk.

7

Tisliba bin-Numri

In-numru 288, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn l-erba’ listi.

Irba[ sett tal-platti m’g[and JB Stores Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Marisa Debono, 90 Triq il-Wied, il-Mosta, MST 2074. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ

G{ALL-KIRI

Il-G]ira

Il-Fgura

PENTHOUSE bi 3 tas-sodda u flats bi 2 tas-sodda, dirett ming[and is-sid. ?emplu 21333212 jew 99498770.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra talpranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLAT 3 tas-sodda, wa[da b’ensuite, bil-veduta minn wara u minn quddiem, terrazin lest min kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tassodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti millbejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest min kollox tajjeb g[al kull negozju, bil-fire alarm, cameras, toilet, e//. Bla rigal. Livell mattriq, bil-parapett 33x20 piedi, ;ewwa 22x30 piedi u isfel 35x22 piedi. ?emplu 99442591.

{a]-}abbar

GROCER 40 pied x 11.5 piedi u 17 g[oli. Post /entrali u spazju]. Rigal €12,000 u kera €250 fixxahar (stokk jekk trid). Titilfuhx. ?emplu 77#99449931.

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju u talart, plumbing, kisi bil-;ibs, graffiato, ]ebg[a, e//. Bi 30 sena esperjenza. ?emplu 79091057.

Nixtri

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola talGvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

G[al kull xog[ol

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

G[al kull xog[ol

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bilqoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]-}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn lIngilterra u Malta. Store flIngilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.c om

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Mejda tal-pranzu

EMI Bingo Sheets, free delivery (packets x 10 sheets available). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Lott Brieret

JIN{TIE:U

Biljetti tat-Tombla

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-riklam – €60 kollha jew €1-il wa[da. ?emplu 21242180.

Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform fuq 79447266.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

30 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

LOCKOUT

Rewwixta f’[abs… fl-ispazju! Direzzjoni> J. Mather S. St. Leger< {in> 95 minuta< ?ert.> 16< KRS Filwaqt li b[alissa qed naraw battalja kontra aljeni u l-vetturi spazjali tag[hom fuq il-ba[ar kontra bastimenti tal-bnedmin fil-film Battleship, din il-;img[a [are; film ie[or bi ;rajja li rajnieha kemm-il darba f’films, i]da f’ambjentazzjoni mhux tas-soltu Lockout infatti jittratta meta ji;i ffrejmjat bi spjudwar rewwixta f’[abs ta’ sig- na;; u qtil ji;i kundannat urtà massima li, i]da, ikun g[al sentenza twila ta’ [abs jinsab fl-ispazju g[ax infatti f’fa/ilità fl-ispazju, l-MS-One kollox ise[[ fil-futur, e]attafejn il-[absin kienu jitraqqdu ment fl-2079. artifi/jalment g[al [in twil Imma dawk li jobog[du ltul is-sentenzi li jkunu we[lu. bidla m’g[andhomx g[ax Ji;ri li bint il-President taljinkwetaw, anki dak i]-]mien pajji], Emily (Maggie Grace) kien g[ad hemm min ipejjep, li kienet attivista g[allbil-pulizija u l-kriminali [arsien tad-drittijiet tal-bnie‘jilg[abu’ l-log[ba tat-twadem, tinsab fuq ]jara fl-MSjbin u l-[]iena u a;enti u One biex tirrapporta xi probkontra a;enti f’intri//i u lemi li jista’ ikollhom iltaqbid li ma jintemm qatt. [absin, fost l-ag[ar kriminali Infatti l-film jibda bl-eks tad-dinja. a;ent tas-CIA Snow (Guy F’daqqa wa[da tfaqqa’ Pearce) jaqla’ kemm-il daqqa rewwixta kbira u vjolenti ta’ ponn fuq rasu u jqum g[al meta l-pri;unieri kollha o[ra qisu mhux hu, anzi jin[ar;u mi/-/elel, ja[tfu ljibqa’ kapa/i jlissen battuta [abs u j]ommu osta;;i lillwara l-o[ra. Dan g[ax lg[assiesa u lil Emily flimkien a;enzija tissuspetta li kien mal-assistenti u n-nies tasqed jilg[ab log[ba doppja, u sigurtà tag[ha.

L-eks a;ent tas-CIA Snow (Guy Pearce) irid isalva lil bint il-President Amerikan, Emile (Maggie Grace) f’Lockout

G[alhekk lil Snow joffrulu l-libertà jekk je[les lil bint ilPresident minn ta[t idejn il[absin. Meta jsir jaf li fil-[abs kien hemm ukoll [abib kbir tieg[u li kellu l-provi li Snow kien ;ie ffrejmjat, hu ja//etta l-missjoni.

Minn hawn ’il quddiem nassistu g[al sekwenzi kultant ma jitwemmnux ta’ ;iri u sparar denji tal-aqwa videogames g[all-;ist ta’ dawk kollha li fil-films ma jfittxu xejn i]jed. Ma jonqsux il-battuti spirtu-

pront mill-pinna, anzi millkeyboard jew pad ta’ Luc Besson li soltu jkun wara lcamera, i]da hawn responsabbli g[all-kitba biss, f’film li ssellef minn g[add ta’ films, fosthom Die Hard u Escape from New York.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

?inekritika 31 THE DICTATOR

G[al darb’o[ra b[al [uta barra mill-ilma Direzzjoni> Larry Charles< {in> 83 minuta< ?ert.>16< KRS

{alli ng[idha mill-ewwel, min ra ]-]ew; films l-aktar mag[rufa ta’ Sacha Barton Cohen Borat u Bruno jaf x’jista’ jistenna – /ajt u sitwazzjonijiet b’do]a varja ta’ vulgarità. Min, ji;ifieri, joffendi ru[u fa/ilment, allura hu mwissi

B’differenza minn dawk i]-]ew; films, i]da, f’dan The Dictator ma n[adimx fuq stil ta’ candid camera, imma b[ala kummiedja, filwaqt li g[al darb’o[ra lkarattru ta’ Cohen re;a’ hu b[al dak ta’ [uta barra millilma. Fil-film “dedikat lil Kim Jong’ narawh b[ala dittatur li b[al dak Korean u dak talIran – g[alkemm hawn hu f’pajji] mhux e]attament identifikat fl-Afrika ta’ Fuq imsejja[ Wadija – ikun qed jipprodu/i armi nukleari, g[alkemm jg[id li n-nukleari kien biss g[all-u]u domestiku. I]da meta waqt wie[ed minn dawn id-diskorsi tieg[u jibda jid[ak, id-dinja tissuspetta dwar il-veru pjan

tieg[u, u ji;i mhedded minnNazzjonijiet Uniti li jekk ma jmurx jindirizza l-Assemblea kienu se ji;u imposti sanzjonijiet [arxa. G[alhekk dan Saladeen ikollu jmur l-Amerika fejn ji;i ttradut minn zijuh Tamir ([add inqas minn Ben Kingsley!) li n-nies tieg[u jarrestawh u jqaxxrulu ddaqna tipika tieg[u, min[abba li Tamir ried item id-dittatura u li l-pajji] jibda jbieg[ i]-zejt. Minflok Saladeen, g[alhekk, ipo;;i double tieg[u biex dan waqt l-indirizz lin-NU i[abbar kostituzzjoni demokratika. I]da Saladeen jirnexxilu ja[rab, imma [add ma jemmnu li hu kien il-veru Saladeen min[abba li ma

Saladeen (Sacha Barton Cohen) max-xjenzjat nukleari Nadal (Jason Mantzoukas) f’The Dictator

kellux id-daqna. G[alhekk jispi//a bla /ente]mu jitlajja’ u jittallab fit-toroq ta’ Manhattan, sakemm isib lil sid ta’ [anut ta’ ikel ve;eterjan, Zoey (Anna Faris) li tit[assru u timpjegah mag[ha. Aktar tard jiltaqa’ ma’ leks espert nukleari tieg[u,

Nadal (Jason Mantzoukas) li kien wie[ed fost il-[afna li hu kien jordna biex jinqatlu, i]da li baqa’ [aj u ng[aqad mal-moviment ta’ re]istenza, min[abba li zijuh kull darba kien isalvahom mill-mewt. Nadal jispi//a jg[in lil Saladeen fi pjan biex jer;a’ jie[u postu b[ala dittatur,

imma l-pjan ji;i mhedded mir-relazzjoni ta’ Saladeen ma’ Zoey. Dan kollu hu biss sku]a g[al ruxxmata sitwazzjonijiet, /ajt u battuti vulgari, g[alkemm l-iscript lejn tmiem-il film jinkludi diskors brillanti satiriku dwar ‘ilbenefi//ji tad-dittatorjat’.

BEAUTY AND THE BEAST 3D

Ra;uni o[ra g[alxiex ter;a’ tarah Direzzjoni> Michael Hazanavicius< {in> 100 minuta< ?ert.> U<, KRS Jekk b[all-ma;;oranza inti kont [adt gost tara dan ilklassiku ta’ Disney tal-1991 f’xi /inema jew inkella fuq xi kopja antika ta’ tejp VHS waqt xi birthday party tattfal, allura probabbli mhux se titlef din l-okka]joni ter;a’ tarah bit-3D. F’din il-ver]joni ;dida ssistema dimensjonali ma ttellfekx milli tikkon/entra fuq l-istorja klassika u lkanzunetti sbie[ ta’ Alan Menken u Howard Ashman, fost l-aqwa elementi ta’ dan li jibqa’ klassiku tal-animazzjoni. L-effetti 3D intqal li jfakkru f’xi wie[ed minn dawk il-kotba bl-istampi li kif tifta[ pa;na l-karattri mqassqsa jinqalg[u ’l barra, u tant huma addattati g[a]]g[ar… u g[at-tfulija f’kull wie[ed u wa[da minna.

Il-kumplament jibqa’ l-istess kif kien, li hu fil-bi//a lkbira tajjeb. Inklu] lumori]mu partikulari fliscript u l-il[na, b[al Angela Lansbury fil-ver]joni perfetta tat-title song, jew Jerry Orbach bil-klassika Be My Guest. Nemmen li l-istorja kul[add, jew kwa]i, jafha – is-Sbej[a tissagrafika ru[ha biex issalva lil missierha, ilprin/ep arroganti li l-mod [a]in kif jittratta anzjana iwassal biex ji;i kastigat billi jinbidel f’bhima sakemm isib lil xi [add li j[obbu minkejja d-dehra kerha u fero/i tieg[u. Jekk qed tistaqsu lilkom infuskom jekk jaqbillekx ter;a’ tarah bit-3D, nista’ ng[id biss li l-bi//a l-kbira tal-kummenti li qrajt kienu favorevoli

Is-Sbej[a u l-Bhima fi Beauty and the Beast 3D

L-aqwa films f’Malta Bejn it-30 ta’Mejju u l-5 ta’ :unju – KRS 1. 2. 3. 4. 5.

Men in Black III Marvel Avengers Assemble Dark Shadows American Pie Reunion The Lucky One

6. 7. 8. 9. 10.

Battleship The Cabin in the Woods Big Miracle Mirror Mirror The Hunger Games (re – re-entry)


Is-Sibt, 9 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

Dan il-pro;ett hu wie[ed mill-akbar sfidi ambjentali li kellu pajji]na g[ax il-mi]bla tal-Mag[tab kienet ;er[a ambjentali (Ritratt> Michael Ellul)

L-ewwel fa]i tar-riabilitazzjoni tal-mi]bla tal-Mag[tab titlesta f’Ottubru Pro;ett b'investiment ta' €30 miljun li €26 miljun minnhom huma fondi tal-UE minn Charles Muscat

L-ewwel fa]i tal-pro;ett ta' riabilitazzjoni tal-mi]bla talMag[tab li tkopri bi//a art ta' 60,000 metru kwardu se titlesta sa Ottubru ta' din issena u di;à sar investiment ta' €9 miljun li 85 fil-mija minnhom, jew kwa]i €26 miljun, huma fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan t[abbar ilbiera[ waqt ]jara li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi g[amel f'dan is-sit biex jara l-progress li sar fir-riabilitazzjoni talmi]bla. Hu kien akkumpanjat minn George Pullicino, ilMinistru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali, minn Ben Farrugia, i/-Chairman talWasteServ, u uffi/jali o[ra. L-ewwel fa]i kienet tinkludi xog[ol biex il-[afna saffi tal-mi]bla jkunu msa[[a u ma jikkrollawx, kif ukoll t[affru madwar 400 bir biex jittellg[u l-gassijiet. 80 filmija ta' dawn il-gassijiet

huma []iena u qed jin[arqu filwaqt li l-20 fil-mija l-o[ra qed jintu]aw biex jit[addem il-forn li ja[raq il-gassijiet. Dan kien jinvolvi linstallazzjoni ta' 55 kilometru ta' pajpijiet li mill-bjar jie[du l-gassijiet lejn il-forn. B[alissa qed jinbnew ammont ta' [itan b'tul ta' 11-il kilometru biex i]ommu s-saffi tal-mi]bla li tg[attew b'dak li jissejja[ capping u fuqhom se jitpo;;a saff [amrija. }ew; kilomteri minnhom huma [itan tas-sejjie[. Fil-parti talmi]bla n-na[a tat-triq tasSalini qed jitpo;;a materjal apposta [alli l-[amrija tin]amm f'postha u ma titkaxkarx mix-xita. Ix-xog[ol jinkludi wkoll ilbini ta' ;ibjun li jesa' mat12,000 metru kubu ta' ilma biex jintu]a g[at-tisqija tassi;ar u l-pjanti li se jit[awlu. It-tieni fa]i ta' dan ilpro;ett tinkludi t-t[awwil ta'

si;ar u arbuxelli u tisbi[ ambjentali biex dik li hi meqjusa li kienet l-akbar ;er[a ambjentali f'pajji]na, tinbidel f'park ta' rikreazzjoni g[all-familja b'investiment totali ta' kwa]i €30 miljun. It-tieni fa]i tkopri bi//a art ta' 260,000 metru kwadru. Il-Prim Ministru qal li dan il-pro;ett hu wie[ed millakbar sfidi ambjentali li kellu pajji]na g[ax il-mi]bla tal-Mag[tab kienet ;er[a ambjentali li kellha impatt mhux biss fuq l-ambjent imma wkoll fuq it-turi]mu. Hu qal li issa bil-g[ajnuna tal-fondi tal-Unjoni Ewropea din il-bi//a art kbira daqs 55 grawnd tal-futbol se tintradd lura lill-familji Maltin. Lawrence Gonzi qal li minkejja l-kritika tal-Partit Laburista, il-Gvern idde/ieda li jag[laq il-mi]bla talMag[tab u jibdilha f'park g[all-familja. Hu qal li kieku

media•link COMMUNICATIONS

l-Gvern sema' mill-pariri []iena tal-Partit Laburista u kompla ju]a l-mi]bla, kieku din illum g[oliet bi 33 sular aktar. Il-Prim Ministru fakkar ukoll li l-Partit Laburista kien kontra s-s[ubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea imma l-Gvern g[araf li dik kienet l-a[jar triq g[al Malta u llum qed igawdi anke g[ajnuna finanzjarja, inklu] fil-qasam ambjentali. Fakkar li mit-€800 miljun li kiseb pajji]a mill-UE, €300 miljun se jmorru g[al pro;etti ambjentali fosthom ir-riabilitazzjoni tal-mi]bla tal-Mag[tab. Lawrence Gonzi qal li nbnew it-tliet impjanti g[attisfija tad-drena;; b'investiment ta' €100 miljun li wasslu biex illum pajji]na g[andu t-tieni laqwa kwalità ta' ilma ba[ar fost il-pajji]i tal-UE fil-

Mediterran. Fakkar ukoll fil-pro;ett li sar fl-impjant ta' ri/ikla;; ta' Sant’Antnin u qal li l-fondi tal-UE kienu strumentali biex twettqu dawn il-pro;etti kapitali ambjentali. Hu qal li l-pro;ett tal-mi]bla talMag[tab flimkien ma' pro;etti o[ra kapitali qed jo[olqu x-xog[ol g[all[addiema. Ben Farrugia qal li lmi]bla tal-Mag[tab bdiet fissnin sebg[in u sa meta ng[alqet fl-2004, kienu ntefg[u fiha madwar 22.5 miljun tunnellata ta' skart. Hu spjega x-xog[ol ta' riabilitazzjoni li sar s'issa u xxog[ol li g[ad irid isir biex ilmi]bla tinbidel f'park g[allfamilja li mistenni jitlesta fissena 2014. B[alissa qed isiru studji dwar l-impatt fuq issa[[a u l-impatt fuq l-ambjent b'rabta mal-pro;ett tal-park tal-familja fil-Mag[tab.


FI TMIEN SNIN ITTRIPLA IN-NUMRU TA’ GRADWATI 9-6-2012

2012_06_09  
2012_06_09  
Advertisement