Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,131

€0.55

It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

:ejjieni mill-isba[ b'aktar xog[ol u b'pagi tajbin Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi sostna li quddiemu l-pajji] u l-poplu Malti g[andu ;ejjieni millisba[ b'aktar xog[ol u xog[ol b'pagi tajbin. F'intervista fuq Radio 101 ilbiera[, il-Prim Ministru tkellem dwar ix-xog[ol, lekonomija, is-sa[[a, lambjent, l-edukazzjoni, i]]g[a]ag[ u l-kwalità tal[ajja u [ajja b’sa[[itha waqt li ]vela li l-proposta Laburista ta' garanzija ta' xog[ol g[a]-]g[a]ag[ hi biss proposta kkupjata misSo/jalisti Ewropej li fiha qed ikun dikjarat li dawn ma jemmnux filliberalizzazzjoni talekonomija. Il-Prim Ministru tkellem

Muscat mas-So/jalisti Ewropej kontra l-liberalizzazzjoni

dwar in-negozju f'G[awdex u spjega kif ix-xog[lijiet ta' infrastruttura li qed jag[mel il-Gvern b[alissa, finalment se jkollhom effetti po]ittivi fuq l-ekonomija ;enerali ta' G[awdex. Fost dawn hemm it-toroq li qed isiru u li permezz tag[hom se jitjieb l-ambjent ;enerali. Din turi lambizzjoni tal-Gvern dwar fejn irid jie[u lill-pajji], sostna l-Prim Ministru, li kompla li l-Gvern g[andu fidu/ja kbira fil-;ejjieni g[all-mod kif il-pajji] qed jirnexxilu jeg[leb il-kri]i internazzjonali u jkompli jo[loq l-impjiegi. Malta rnexxxielha tnaqqas l-i]bilan/ waqt li tkompli to[loq ix-xog[ol, qal ilPrim Ministru, li kompla li [afna investituri barranin qed jag[]lu li jinvestu f'Malta propju min[abba lkapa/itajiet tal-[addiema li ja;;ustaw malajr.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-jiem li g[addew kien f’G[awdex fejn mhux biss kompla g[addej bix-xog[ol tal-gvern fejn laqqa’ l-Kabinett tal-Gvern fil-Ministeru ta’ G[awdex u mexxa numru ta’ laqg[at ta’ kuntatt mar-rappre]entanti tas-so/jetà f’G[awdex, i]da sab ukoll [in jiltaqa’ man-nies kif jixhed ukoll ir-ritratt waqt l-attivitajiet li saru ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana.

Jintlaqa’ tajjeb is-servizz ta’ emer;enza b’xejn fil-privat Ara storja f’pa;na 4

g[al pa;na 5

Il-Libja

U*BET FA Trophy

Imut Al-Megrahi, l-eks a;ent sigriet li kien ikkundannat dwar Lockerbie

Qormi jeliminaw li/-champions Valletta mit-Trophy f'semifinali li offriet seba' gowls

Ara pa;na 10

Ara pa;na 16


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

2 Lokali

Propost tibdil dwar il-monitora;; tal-estensjoni tal-Power Station Il-MEPA qed tipproponi li bi ftehim mal-Kumitat ta' Monitora;; dwar l-estensjoni tal-Power Station ta' Delimara, isir tibdil fil-permess dwar lIntegrated Pollution Prevention and Control biex ir-rapport dwar il-monitora;; dwar l-estensjoni tal-power station ikun esti] minn Settembru 2012 g[al :unju 2013. Fi stqarrija l-MEPA qalet li /-?entru tar-Ri]orsi g[allImmani;;jar tal-Kwalità talArja fl-Università ta' West England, fi Bristol, intg[a]el mill-Kumitat ta' Monitora;; b[ala l-konsulent indipendenti g[all-kwalità tal-arja. Il-konsulent informa lillKumitat ta' Monitora;; li jrid tal-inqas sitt xhur ta' monitora;; ta' data waqt li l-estensjoni tal-power station ta' Delimata tkun qed ta[dem biex i[ejji r-rapport. G[alhekk min[abba diversi ra;unijiet, il-konsulent ma jkunx f'po]izzjoni li j[ejji rrapport fi ]mien sa Settembru 2012 u g[alhekk qed tintalab estensjoni ta' din id-data. Il-MEPA po;;iet id-dokument ta' konsultazzjoni pubblika fuq il-websajt tag[ha u tilqa' l-kummenti sat-18 ta' :unju li ;ej.

Muscat jattakka l-individwi u l-pro;etti tal-Gvern Il-PN isostni li fl-edukazzjoni l-labour hu garanzija ta’ falliment Waqt laqg[a politika f’San :wann, il-leader Laburista Joseph Muscat u d-Deputat Mexxej Toni Abela fet[u attakk fuq diversi pro;etti talGvern kif ukoll fuq individwi. Muscat qal li l-poplu g[andu jag[]el lil min jafda fit-tmexxija ekonomika talpajji] u tenna li l-Partit Laburista g[andu min imexxi bil-g[aqal b’nies kompetenti fl-ekonomija. Wara li s-Sibt fuq l-istazzjon tar-radju Laburista, l-eks Ministru Laburista Evarist Bartolo g[amel attakki sistemati/i fuq ir-rappre]entant permanenti ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana, u l-;udikatura, illeader Laburista kompla fejn [alla Evarist Bartolo. IN-NAZZJON ipprova jistaqsi lil Joseph Muscat jekk jikkundannax l-attakk estremista li sar minn Evarist Bartolo, i]da minkejja li kellna ftehim mal-Uffi//ju talKomunikazzjoni tal-PL biex nie[du kumment lil-leader

Laburista, Joseph Muscat g[a]el li ja[rab mill-mistoqsijiet tag[na. Il-Partit Nazzjonalista kkundanna l-attakki li d-Deputat Laburista Evarist Bartolo g[amel is-Sibt filg[odu fuq irRappre]entant Permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana, u fuq il-;udikatura. Il-PN qal li l-Partit Laburista qed jimxi bi strate;ija li jag[mel attakki sistemati/i biex jipprova j[amme; lil min hu serju f'xog[lu u lil min qed jag[ti kontribut siewi lill-pajji]. Fi stqarrija b’reazzjoni g[ad-diskors ta’ Muscat, il-PN qal li fejn tid[ol l-edukazzjoni, il-Labour hu garanzija ta’ falliment. G[a]el lil Evarist Bartolo b[ala shadow minister g[all-edukazzjoni li kien ne[[a l-istipendji u bag[at lillistudenti jiddejnu. Jekk Muscat ikun Prim Ministru, qal il-PN, se jag[mel lil Edward Scicluna Ministru tal-Finanzi li kemm-il darba

attakka l-istipendji. Il-PN qal li Muscat u d-deputat Mexxej Toni Abela mhux kapa/i japprezzaw is-su//ess li qed jag[mel pajji]na fil[olqien tax-xog[ol, fis-sa[[a u fl-edukazzjoni. Filwaqt li pajji]i o[ra kienu qed jg[ollu l-mi]ati tal-istudenti, jiffri]aw il-pagi u jag[tu s-sensji lill-[addiema, pajji]na [oloq 20,000 post tax-xog[ol ;did, eluf ta’ studenti jie[du listipendji u jiggradwaw, 73% ikomplu l-istudji tag[hom wara s-sekondarja u l-investiment mill-Gvern ta’ €6,000 fis-sena g[all-edukazzjoni ta’ kull tifel u tifla. Il-Gvern jinvesti €1 miljun kuljum fis-sa[[a biex ilfamilji Maltin ikollhom l-a[jar

servizz tas-sa[[a ming[ajr [las u permezz ta’ in/entivi u tnaqqis fit-taxxi, po;;a iktar flus fil-bwiet tan-negozji ]g[ar u medji. L-istqarrija ttemm li l-labour ta’ Muscat u Toni Abela mhux kapa/i japprezza dan issu//ess g[ax negattiv, parti;jan u ma jinbidel qatt. Kull meta kien fil-Gvern, [arbat l-edukazzjoni, ;ab ilqg[ad, kisser il-kompetittività, oppona l-liberalizzazzjoni u g[abba lis-self employed u lklassi medja b’pi]ijiet kbar ta’ taxxi. Il-PN qal li Muscat g[amel sensiela ta’ g[a]liet []iena li jixhdu nuqqas ta’ maturità u ta’ g[aqal u kull darba li Muscat jag[]el [a]in, tbati int.

20,000 post tax-xog[ol ;did, eluf ta’ studenti jie[du l-istipendji u jiggradwaw, 73% tal-istudenti jkomplu bl-istudji u investiment mill-Gvern ta’ €6,000 fis-sena g[all-edukazzjoni ta’ kull tifel u tifla

It-Temp

UV INDEX

10

IT-TEMP pjuttost imsa[[ab li jsir imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ moderat g[al ftit qawwi mill-Grigal li jsir ftit qawwi g[al qawwi mill-Majjistral BA{AR qawwi li jsir moderat g[al qawwi IMBATT ;eneralment moderat mil-Lvant li jsir baxx TEMPERATURA l-og[la 23˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.1 mm IX-XEMX titla’ fil-05.53 u tin]el fit-20.04

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Imut missier id-Deputat Laburista An;lu Farrugia

T[abbret il-mewt ta' George Farrugia, missier id-Deputat Laburista l-Avukat An;lu Farrugia. Hu miet fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-{add li g[adda wara li kien rikoverat fl-Isptar Mater Dei. Il-funeral tieg[u se jsir nhar il-{amis li ;ej u dan biex xi membri tal-familja Farrugia li jg[ixu barra minn Malta jil[qu jag[mlu l-arran;ameti

tag[hom biex ikunu pre]enti biex jag[tuh l-a[[ar tislima. Il-quddiesa preasente cadavere se ssir fil-Knisja tar-Rotunda l-Mosta fit-8.30am. George Farrugia kellu 78 sena. Il-familja ta’ Farrugia tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod qed juru sog[ba mag[hom.

B[al-lum 25 sena

IT-TNEJN L-og[la 23˚C L-inqas 18˚C

IT-TLIETA L-og[la 23˚C L-inqas 18˚C

L-ERBG{A L-og[la 23˚C L-inqas 17˚C

IL-{AMIS L-og[la 23˚C L-inqas 16˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 15˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

9

9

8

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 20˚ imsa[[ab, Al;eri 18˚C imsa[[ab, Amsterdam 15˚C xita, Ateni 23˚C xemxi, Li]bona 14˚C xemxi, Berlin 26˚C xemxi, Brussell 19˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 28˚C xemxi, Dublin 12˚C imsa[[ab, Kopen[agen 22˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 23˚C ftit imsa[[ab, Milan 14˚C xita, Istanbul 16˚C xita, Londra 11˚C imsa[[ab, Madrid 15˚C imsa[[ab, Moska 27˚C imsa[[ab, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 21˚C ftit imsa[[ab, Ruma 19˚C imsa[[ab, Tel Aviv 24˚C ftit imsa[[ab, Tripli 41˚ ftit imsa[[ab, Tune] 24˚C imsa[[ab, Vjenna 24˚C xemxi, Zurich 24˚C ftit imsa[[ab, Munich 26˚C xemxi, Stokkolma 21˚C xemxi, St. Petersburg 22˚C imsa[[ab

I

l-;urnal ta’ kuljum tal-PN re;a’ beda jkun stampat bl-isem ori;inali tieg[u in-NAZZJON tag[na wara li g[al snin s[a[, min[abba li;i ta’ /ensura introdotta mill-Gvern So/jalista, ma setax ju]a lkelma ‘NAZZJON’. Dwar il-qag[da politika, il-Gvern ;did Nazzjonalista beda diskussjonijiet biex diversi fabbriki fi stat ta’ falliment, ikunu salvati l-impjiegi f’riskju. John Dalli, Segretarju Parlamenatri g[all-Industrija, beda [idma intensiva biex ikunu salvati l-fabbriki f’riskju, partikularment dawk parastatali li kienu jinsabu f’qag[da finanzjarja mwieg[ra tant li lanqas kellhom flus biex jit[allsu l-pagi. Il-[idma immedjata tal-Gvern Nazzjonalista wasslet biex il[addiema jit[allsu l-pagi dovuti lilhom kif ukoll biex f’diversi ka]i nstabilhom xog[ol alternattiv.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Il-boxer Scott Dixon jer;a’ jispi//a l-[abs minn Ray Abdilla

Scott Dixon, boxer Sko//i] ta' 35 sena, li f’Ottubru tal2009 kien tressaq il-Qorti mixli bl-involviment tieg[u ta' wa[da mill-akbar qabdiet rekord ta' droga li kienet se[[et f’Jum il-Vitorja ta’ tliet snin ilu, nhar il-{amis li g[adda spi//a l-[abs. Jirri]ulta wkoll li l-provi talProsekuzzjoni dwar dan il-ka] resqin lejn tmiemhom. Ir-ra;uni prin/ipali li minn bniedem liberu re;a’ spi//a l[abs kienet li l-persuna li kienet g[amlitlu tajjeb g[allple;; irtirat is-somma ta’ €15,000 li kienet imposta mill-Qorti b[ala garanzija g[al-libertà provi]orja. Scott Dixon, li kien ukoll Champion talCommonwealth, qed ji;i mixli bl-involviment tieg[u massejba ta’ nofs tunnellata droga kannabis fl-in[awi talMadliena u l-Ibra;; fit-8 ta’ Settembru 2008. Madankollu minn informazzjoni li g[andu INNAZZJON, kollox jindika li Scott Dixon jista’ jer;a’ jkun bniedem liberu wara li jirri]ulta li hemm xi persuna o[ra, jew anke persuni li lesti jag[mlulu tajjeb biex hu jer;a’ jing[ata l-libertà provi]orja. Dixon kien arrestat il;img[a l-o[ra wara li ng[ata lpermess idum barra aktar mill11pm wara talba li hu kien g[amel lill-Pulizija peress li kien involut f’attività relatata mal-boxing, fl-Oracle, sala li tag[mel parti mil-lukanda Dolmen, f’Bu;ibba. Hu kien ing[ata permess biex jie[u sehem f’dan l-avveniment bilkundizzjoni li jirritorna d-dar tieg[u San :iljan sas-2.30am. Skont il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Assistent Kummissarju Neil Harrison u l-Ispettur Dennis Theuma, ilPulizija kienu osservaw lil Dixon jaqbad taxi minn

Se tinstema’ t-talba ta’ Dixon biex jing[ata g[al darba o[ra l-libertà provi]orja wara li persuna o[ra lesta t[allas lill-Qorti garanzija ta’ €15,000 Bu;ibba lejn Paceville fejn hemm wasal g[all-[abta tat2.45 a.m. Il-Pulizija segwew lil Dixon, i]da f’[inijiet minnhom dan ma deherx aktar. Wara li xehdu l-Pulizija dwar dan il-ka], il-Qorti Kriminali preseduta millIm[allef Lawrence Quintano qalet li l-Pulizija ma ppruvawx il-ka] li verament Scott Dixon dam barra aktar mis-2.30am, u g[alhekk kien illiberat minn dawn l-akku]i. Minkejja dan, /ertu Joseph Zammit li kien g[amel tajjeb billi kien [allas is-somma ta’ €15,000, g[amel talba biex jirtira l-ple;; ta’ €15,000 u kien g[alhekk li Dixon re;a’ spi//a l-[abs. Il-Pulizija jirri]ulta li huma ferm di]illu]i b’dan il-ka] fejn skont huma, Dixon mhux persuna affidabbli fejn filpassat kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà provi]orja kemm-il darba. Il-Pulizija fil-passat kienet g[amlet ukoll rikors g[ax fost affarijiet o[ra naqas li jiffirma fl-G[assa ta’ San :iljan g[al 42 darba. Hu mifhum li din il;img[a quddiem il-Ma;istrat Miriam Hayman, se tinstema’ t-talba ta’ Dixon biex jing[ata g[al darba o[ra l-libertà provi]orja peress li hemm xi [add ie[or li lest li jag[millu garanzija ta’ €15,000 biex jing[ata l-libertà provi]orja. Madankollu jista’ jkun li qabel ma tie[u de/i]joni, ilQorti l-ewwel tisma’ x-xhieda tal-persuna l-o[ra li mistennija tag[mel tajjeb lil Dixon. Il-boxer qed ji;i akku]at li

bejn il-bidu ta' :unju u Settembru tal-2009, kien jag[mel parti minn asso/jazzjoni, li kienet tinkludi kemm Maltin kif ukoll barranin, biex tkun traffikata d-droga kannabis f'Malta. Akku]i o[rajn jg[idu li kellu fil-pussess tieg[u ammont ta' [axixa f'/irkustanzi li juru li ma kinitx g[all-u]u esklussiv tieg[u, kif ukoll li nnegozja u bieg[ listess droga. Il-ka] tal-boxer Sko//i] jorbot mal-qabda kbira li kienet g[amlet il-Pulizija meta f'Jum il-Vitorja tal-2009 kienet elevat kwa]i nofs tunnellata droga fejn aktar tard kienu wkoll tressqu [ames persuni inkonnessjoni ma' dan il-ka]. 'Super Scott Dixon', kif inhuwa mlaqqam f'pajji]u, kien estradit minn Londra lejn Malta f’Ottubru tal-2009 wara ftehim li kien sar bejn ilPulizija Maltija u dik tarRenju Unit. Il-Pulizija temmen l-allegat involviment tieg[u kien jorbot ma' dak li se[[ ukoll fil-Qorti, fl-10 ta' Settembru tal-2009, fejn kien tressaq Kevin Sammut ta' 28 sena misSwieqi, li ja[dem b[ala ;ardinar u li allegatament hu lmo[[ wara s-sejba ta' 450 kilo droga kannabis. Is-Supretendent Norbert Ciappara, u l-Ispetturi Pierre Grech u Dennis Theuma kienu xlew lil Dixon li asso/ja ru[u ma' persuni o[rajn fit-traffikar tad-droga. L-Avukati Michael Sciriha u Ian Farrugia, kienu dehru g[all-boxer.

Il-boxer Sko//i] ta' 35 sena, Scott Dixon, jinsab mixli bl-involviment ta' wa[da mill-akbar qabdiet rekord ta' droga li kienet se[[et f’Jum il-Vitorja ta’ tliet snin ilu


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

4 Lokali

140 persuna ju]aw is-servizz ta' emer;enza b'xejn fil-privat minn Marion Zammit

Joe Esposito, Kap E]ekuttiv Trade Finance Centre BOV< Albert Frendo Chief Officer Credit, Bank of Valletta< Ali Mohammed Salem, Deputat Gvernatur tal-Bank ?entrali tal-Libja< u Charles Borg, Kap E]ekuttiv tal-BOV

Il-Bank of Valletta f’ta[ditiet produttivi fil-Libja Il-Kap E]ekuttiv tal-Bank of Valletta Charles Borg irritorna minn ]jara fil-Libja b’ottimi]mu kawt lejn ilprogress li sar mat-tmiem tarrevoluzzjoni, waqt li ;ie ]gurat mir-relazzjonijiet tajba li je]istu bejn il-bank u l-kuntatti tieg[u fil-Libja. Charles Borg kellu ta[ditiet produttivi mal-banek ewlenin fil-Libja, mad-deputat gvernatur tal-Bank ?entrali Libjan kif ukoll ma’ numru ta’ intraprendituri Maltin u Libjani. Il-BOV kien l-ewwel bank Malti li bena pre]enza filLibja kif ukoll l-uniku wie[ed li g[andu uffi//ju rappre]entattiv f’dan il-pajji]. Fl-a[[ar g[axar snin, il-Bank bena relazzjoni ta’

kooperazzjoni ma’ numru ta’ persuni importanti u istituzzjonijiet Libjani kif ukoll jassisti numru ta’ klijenti li xtaqu jibdew negozju filLibja. L-Uffi//ju Rappre]entattiv hu mmexxi minn Charles Saliba, li mmonitorja ssitwazzjoni mill-qrib waqt lirvellijiet u kompla jibni rrelazzjonijiet mal-kuntatti prin/ipali. Il-Libja, skont il-Kap E]ekuttiv tal-Bank of Valletta, hu nazzjon ta’ ri]orsi kbar u potenzjal kbir. Il-Libja g[andu popolazzjoni vibranti u l-pajji] lest li jpo;;i r-rivoluzzjoni wara dahru u jibni futur sabi[. Il-Bank hu konxju mill-g[atx kbir g[all-investiment. Madanakollu jemmen li ]jarat

b[al dawn huma kru/jali biex jg[inuni jifhem li l-istrutturi jinsabu f’posthom – jew qed jitpo;;ew f’posthom. Ilpilastri ewlenin g[andhom jkunu l-istabbilità, listituzzjonijiet li pajji] g[andu b]onn u tmexxija. Fisser ukoll li l-intwizzjoni tal-Bank of Valletta tpo;;ih fla[jar po]izzjoni li jag[ti pariri lill-klijenti meta dawn ikollhom b]onn jie[du de/i]joni u jag[rfu bejn opportunità jew riskju. Fil-Libja, il-Kap E]ekuttiv Charles Borg kien akkumpanjat mi/-Chief Officer, Credit fi [dan il-BOV, Albert Frendo; u minn Joe Esposito, Kap E]ekuttiv talTrade Finance fi [dan il-Bank of Valletta.

Fl-ewwel ]ew; tmiem il;img[a minn meta beda jing[ata s-servizz ta' emer;enza b'xejn millisptarijiet privati St James, kien hemm 140 persuna li u]awh g[al ka]ijiet differenti ta' emer;enza kklassifikata f'livell 3. Informazzjoni li rnexxielu jakkwista IN-NAZZJON turi li filwaqt li fl-ewwel jiem kien hemm 60 pazjent li marru jinqdew flisptarijiet St James f'TasSliema jew f'{a]-}abbar, minnu nnifsu di;à numru sostanzjali, fit-tieni tmiem il-;img[a dan tela’ g[al 80. Kelliem tal-Ministeru tasSa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità, spjega lil dan il-;urnal li meta wie[ed jag[mel stima konservattiva tal-[in iffrankat midDipartiment tal-Emer;enza fl-Isptar Mater Dei, dan ji;i kkalkulat g[al mill-inqas 70 sieg[a ta' xog[ol iffrankati meta wie[ed jistma biss nofs sieg[a g[al kull pazjent. Hu spjega li fir-realtà, f'[afna ka]ijiet il-[in iddedikat lil kull pazjent ikun ta' iktar minn hekk u li b'hekk dan il-ftehim qed iwassal biex ir-ri]orsi filqasam tas-sa[[a jintu]aw b'mod iktar effi/jenti. Il-ftehim bejn il-Gvern u l-amministrazzjoni talGrupp St James iktar kmieni dan ix-xahar wassal biex i]]ew; sptarijiet ta' dan ilgrupp jibdew joffru servizz ta' emer;enza b'xejn lillpubbliku g[al ka]ijiet partikulari. Is-servizz qed jing[ata bejn il-:img[a mis-7pm u tTnejn sas-7am, wara li rri]ulta matul is-snin li lpubbliku qed jag[mel u]u b'mod qawwi [afna tad-

Dipartiment tal-Emer;enza fl-Isptar Mater Dei, b']ieda sostanzjali ferm bejn dawn il-[inijiet fi tmiem il;img[a filwaqt li fi ;ranet o[ra u f'[inijiet differenti ttalba g[as-servizz hi ferm inqas. Il-ftehim ikopri ka]i meqjusa f'livell 3, li jfissru dawk il-ka]i ta' emer;enza fejn ikunu se[[ew in/identi mhux gravi fir-ras, fejn tkun irri]ultat infezzjoni fis-sider jew xi infezzjoni o[ra, ksur jew trawma, kundizzjoni flistonku jew fl-imsaren jew fil-ka] ta' kundizzjonijiet akuti fil-;ilda, fil-widnejn, fl-imnie[er u fil-gri]mejn.

Ir-ri]orsi fil-qasam tas-sa[[a jintu]aw b'mod iktar effi/jenti Is-servizz ma jing[atax, madankollu, fil-ka] ta' nisa tqal inkella tfal jew fejn ilka] ikun marbut malg[ajnejn jew mas-snien li xorta wa[da jridu jmorru fid-Dipartiment talEmer;enza fl-Isptar Mater Dei. Fil-ka] ta' dawn l-a[[ar ]ew; kundizzjonijiet irra;uni hi marbuta mal-fatt li fl-Isptar Mater Dei hemm klini/i apposta b'[addiema ddedikati apposta g[al dawn it-tip ta' kura. Biex wie[ed ju]a dan isservizz g[andu j/empel fuq in-numru 2329 9999 wara li jkun riferut mit-tabib talfamilja tieg[u. F'ka] ta' [tie;a l-Isptar St James liktar vi/in tal-pazjent jibg[at l-ambulanza.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Lokali 5

20,000 post tax-xog[ol ;did u 20,000 gradwat f’erba’ snin minn pa;na 1

Il-Prim Ministru rrikonoxxa wkoll il-kontribut li jag[tu l-;enituri fittrobbija ta' wliedhom u qal li bil-fatti l-Gvern wera fidu/ja fil-familji g[aliex dawn qed jinvestu f'uliedhom. Min-na[a tieg[u l-Gvern qed jag[ti l-g[odda kollha lill-istudenti biex ikabbru lkapa/itajiet tag[hom. Hu semma’ l-kumpless sportiv ;did f'{al Kirkop u kompla li anki f'G[awdex kien il-Gvern Nazzjonalista li investa bis-s[i[ fosthom b'kumpless sportiv, impjant tat-tisfija tad-drena;; li issa se jkompli jkun ]viluppat billi l-ilma se jer;a’ jkun ippumpjat fil-pjan. Il-Gvern hu impenjat li jkompli jinvesti biex jo[loq ix-xog[ol g[al kul[add u hu konxju wkoll minn dawk li g[ad ma rnexxielhomx isibu impjieg. Fla[[ar ;ranet infeta[ il-Park talAvjazzjoni f’{al Safi waqt li hemm diversi kumpaniji li qed ikabbru linvestiment f'Malta fosthom fil-gaming u f'setturi tal-farma/ewtika. Il-Gvern se jkompli jin/entiva dan l-investiment bi skemi, anki fis-settur tan-negozji ]g[ar u medji, sostna l-Prim Ministru. Lawrence Gonzi qal li l-Gvern qed jo[loq impjiegi f'setturi stabbli u b'kundizzjonijiet tajbin u tal-aqwa kwalità. Semma’ l-investiment li qed isir fl-Università, fosthom bil-bini ta' fakultà ;dida fit-teknolo;ija tal-informatika. Investiment ie[or hu fil-fabbriki moderni fis-settur tal-bijomedi/ina u bilbini ta/-/entru tal-onkolo;ija, sostna lPrim Ministru, li kompla li l-pjan talGvern hu li fil-futur immedjat il-pajji] jo[loq aktar xog[ol g[a]-]g[a]ag[ Maltin li qed jistudjaw fl-MCAST u istituzzjonijiet o[ra. Hawn tin[oloq id-differenza bjen ilGvern u l-Oppo]izzjoni, fisser il-Prim Ministru, li sostna li hu stramb li lLabour qed jg[id li se jag[ti garanzija ta' xog[ol g[a]-]g[a]ag[. Hu fakkar kif ilgvern Laburista [oloq biss korpi taxxog[ol u kisser id-drittijiet tal-[addiema. Il-Labour fil-gvern kien partit li fega lkompetenzi u l-edukazzjoni tal[addiema fejn anki kien jag[mel lostakli lill-istudenti biex jid[lu lUniversità. Dawn huma l-istess nies li llum g[adhom fil-Labour. Propju g[alhekk ilPartit Laburista j[oss li jrid jag[ti garanziji g[aliex kienu huma li missew l-istipendji u dejnu lill-istudenti blistipendji, sostna Lawrence Gonzi. Il-Prim Ministru qal li l-Ministri Laburisti li [adu dik id-de/i]joni g[adhom fil-Labour llum b[ala deputati. G[alhekk i]-]g[a]ag[ g[andhom jifhmu

li dawn huma l-istess nies li [adulhom il-futur. Hu kompla li jirri]ulta li lgaranzija li qed jag[ti l-Partit Laburista llum mhix ori;inali ta' Muscat jew talPL, i]da [are; biha l-Partit So/jalista Ewropew fil-websajt tieg[u. Il-Prim Ministru sostna li din ilproposta hi wa[da tal-Partit tas-So/jalisti Ewropej fejn qed isostnu li t-tkabbir hu bba]at fuq l-investiment u mhux fuq illiberalizzazzjoni. Dan ifisser li Muscat qed jg[id li hu mhux favur illiberalizzazzjoni, sostna l-Prim Ministru, li kompla li s-So/jalisti Ewropej qed jg[idu wkoll li l-Ewropa trid investiment fil-pro;etti. Dan meta Muscat qed jikkritika kontinwament kull pro;ett li qed jag[mel il-Gvern. Il-Prim Ministru qal li Muscat irid iwie;eb dwar dan g[aliex l-ebda partit

Dan ifisser li anki g[al dawn it-13,000 qed ja[dmu u mag[hom qed ja[dmu wkoll ammont kbir ta' nisa li qed jirritornaw fil-post tax-xog[ol. Hemm madwar 6,000 mara li bbenefikat minn din l-inizjattiva f'ekonomija li qed to[loq ix-xog[ol. Il-paga medja fl-a[[ar erba’ snin ]diedet b'€1000, spjega l-Prim Ministru, g[aliex il-Gvern irid kwalità ta' xog[ol a[jar g[all-[addiema u l-familji. Il-Gvern ta wkoll allowance ta' €300 lill-anzjani li g[adhom jg[ixu fid-djar tag[hom. Kontrarjament g[all-politika tal-Gvern, l-Oppo]izzjoni Laburista qed tipproponi biss kollox lil kul[add bla proposti konkreti. Dwar is-sa[[a, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ggarantixxa li s-sa[[a se tibqa’ b'xejn u spjega kif Gvern Nazzjonalista jitkellem bil-fatti. Hu fakkar kif qabel l-a[[ar elezzjoni lLabour kien werwer lin-nies li l-Gvern Akku]i bla ba]i Nazzjonalista ma kienx se j[alli l-isptar u foloz kontra b'xejn meta dan ma kienx minnu bilfatti . Il-Prim Ministru semma’ lr-Rappre]entant investiment kbir li l-Gvern kompla ta’ Malta fl-UE, jag[mel fis-sa[[a u sostna li minkejja dan l-investiment, il-Gvern qed Richard Cachia jirnexxilu jnaqqas l-i]bilan/. Caruana, u li turi Lawrence Gonzi rrifera g[addikjarazzjonijiet tal-MEP Laburista u l-element vendikattiv kandidat Laburista Edward Sicluna u tal-Partit Laburista sostna li issa Scicluna biddel il-politika tieg[u u g[all-konvenjenza politika qed jibdel il-po]izzjoni tieg[u. L-g[ajdut ma jista' jikkopja messa;; ta' partit huwa li jekk jitla' fil-Gvern, Muscat ie[or, aktar u aktar meta dan ma ipo;;i lil Edward Scicluna b[ala japplikax g[al Malta. Hu fakkar li Ministru tal-Finanzi. Il-fatti huma li meta Muscat kien ippropona wkoll li l-pajji] kien ekonomista, Edward Scicluna qal li jag[mel b[al ?ipru, fejn illum hemm l-istipendji g[andhom jispi//aw u li sdi]astru. sa[[a ma tistax tibqa' b'xejn. Quddiem Muscat kien ippropona wkoll li Malta tag[mel b[al Zabatero fi Spanja li ;ab lil dawn id-dikjarazzjoni, il-Gvern Nazzjonalista jemmen li kapa/i u qed Spanja f'sitwazzjoni diffi/li spe/jalment jo[loq il-;id u jqassmu b';ustizzja fis-settur tax-xog[ol g[a]-]g[a]ag[. so/jali, sostna Lawrence Gonzi. Muscat qed jipprova jattwa l-messa;;i Mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni ta' ta' Zabatero g[al Malta, qal il-Prim Edwad Scicluna dwar l-istipendji, ilMinistrru, li spjega kif il-PL qed jaqbad Prim Ministru ta garanzija li Gvern programmi barranin li ma japplikawx Nazzjonalista j]omm l-istipendji g[aliex g[al Malta. il-Gvern jemmen li dan hu investiment Din hi formola li ma tapplikax g[al fir-ri]orsi u l-kapa/itajiet ta]-]g[a]ag[ u Malta, qal Lawrence Gonzi, li appella li]-]g[a]ag[ u lill-;enituri biex jifhmu r- l-[addiema Maltin. Grazzi g[all-Gvern Nazzjonalista, realtà ta' dak li qed jg[id il-Partit minn kull 100 ]ag[]ug[ hemm 73 li qed Laburista, li hu bla sustanza politika. jidde/iedu li jkomplu jistudjaw. Li]Dwar il-[olqien ta' 20,000 post tax]g[a]ag[ G[awdxin, il-Gvern qed xog[ol, il-Prim Ministru qal li fl-a[[ar jag[tihom allowance addizzjonali ta' erba' snin iggradwaw ukoll 20,000 €1,300 min[abba l-ispejje] li ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a mill-MCAST u g[andhom. mill-Università. Fil-ma;;oranza dawn Il-Gvern, qal il-Prim Ministru, se sabu x-xog[ol u qed jag[mlu su//ess, jkompli jinvesti fis-sa[[a u fl-ambjent qal Lawrence Gonzi, li rabat dan ukoll biex il-kwalità tal-[ajja tkun tal-aqwa mal-inizjattiva tal-Gvern li biha 13,000 kwalità kif jitolbu ]-]minijiet moderni. anzjan baqa' ja[dem wara l-età talIl-Prim Ministu semma’ l-attakk pensjoni.

personali kontra Richard Cachia Caruana, ir-Rappre]entant tal-Gvern Malti fl-Unjoni Ewropea, li lOppo]izzjoni Laburista qed tag[mel b[alissa fil-Parlament fil-mozzjonijiet fejn mhux aktar hemm argument politiku i]da attakki personali. Dan qed isir b'akku]i bla ba]i u foloz kontra Richard Cachia Caruana u li turi l-element vendikattiv tal-Partit Laburista. Lawrence Gonzi qal li Malta qatt ma riedet tid[ol fin-NATO u kienu qed isiru laqg[at li fihom Malta kienet to[ro; minn laqg[a min[abba li ma kinitx filPartnership for Peace (PFP). Il-Prim Ministru qal li l-Oppo]izzjoni Laburista qed tibba]a l-argumenti tag[ha fuq dokument miktub minn barrani filwikileaks u ppre]entaw mozzjoni filParlament. Hu semma’ r-rappurta;; ta' ;urnalisti barranin dwar il-laqg[a li Muscat kellu mad-dittatur Korean u sostna li l-Gvern seta’ g[amel mozzjoni fil-Parlament dwar dak li qal Muscat, i]da fisser li dawn l-affarijiet ma jsirux. Il-verità hi li l-PL qed jikxef il-maskra ta' partit li bidel biss l-isem u issa qed ju]a l-kulur blu i]da fil-fatti l-PL g[adu ju]a azzjonijiet koroh u vendikattivi filkonfront ta' persuni. Il-Prim Ministru tkellem dwar iddjalogu u qal li l-PN irnexxielu jo[loq kun/ett ;did ta' djalogu permezz talinternet fejn il-Prim Ministru wie;eb ilmistoqsijiet tal-pubbliku. Hu qal li l-PN induna fejn qed i[abbat il-polz tal-poplu anki billi jag[mel laqg[at mal-poplu biex jifhem a[jar kif jista' jkompli jwettaq il-politika g[all-;id tal-poplu. Lawrence Gonzi sostna li l-Gvern [a diversi de/i]jonijiet li ;abu r-ri]ultati u kkore;a de/i]jonijiet li kienu ]baljati. Hu sostna li l-Kummissjoni Ewropea u la;enziji barranin irrikonoxxew il-kisbiet li qed tag[mel l-ekonomija Maltija u sostna li s'issa l-Gvern Malti rnexxielu jeg[leb l-isfidi li hemm fl-ekonomija barranija. Hu kkritika l-istrate;ija u l-politika talOppo]izzjoni u qal li din g[andha kun/etti differenti minn tal-Gvern. Lawrence Gonzi appella lill-poplu biex jaqra u jifhem dak li qed tg[id lOppo]izzjoni meta qed turi li hi kontra lliberalizzazzjoni u lesta li tie[u lill-pajji] fi ]minijiet meta l-pajji] ma kienx ja//etta l-liberalizzazzjoni. Dan g[aliex l-Oppo]izzjoni Laburista qed tie[u listampa ta' Spanja u l-Gre/ja u mhux dik ta' Malta, u g[alhekk is-soluzzjoni talOppo]izzjoni huma soluzzjonijet li j;ibu di]astru g[al Malta. Hu sostna li l-PL llum re;a’ sar il-MLP li kien qabel.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

Konferenza tal-HP se tiltaqa’ f’Malta Tiddiskuti s-soluzzjonijiet u l-a[[ar ]viluppi tas-sistemi ‘converged’ Is-soluzzjonijiet il-;odda dwar l-a[[ar ]viluppi filvirtwalizzazzjoni, is-sistemi converged, is-sistemi cloud, l-infrastruttura tal-IT, kif ukoll is-servers, il-[a]na u n-networks se jkunu diskussi f’konferenza tal-HP li se ssir f’Malta fit-30 ta’ Mejju 2012, fil-Westin Dragonara Resort, f’San :iljan. L-HP, bl-g[ajnuna talpro/essuri Intel Xeon, se tkun qed titkellem fuq ilvalur tal-virtwalizzazzjoni bis-sa[[a tas-sistemi converged. Il-konferenza g[andha lisem “HP Solutions” u hi miftu[a g[all-klijenti kollha tal-intrapri]i tal-HP, g[allimsie[ba fin-negozju, g[arrappre]entanti u g[al dawk kollha li jie[du dde/i]jonijiet f’intrapri]i ]g[ar u medji, li huma interessati jsiru jafu aktar dwar il-prodotti u ssoluzzjonijiet tat-teknolo;ija tal-HP. Herbert Rastbichler, ilVi/i President u d-Direttur Mani;erjali tar-Re;jun ?entrali u tal-Lvant talEwropa, se jag[mel iddiskors ewlieni talkonferenza, u fih se jitkellem u jag[ti [arsa fuq l-istrate;ija u l-futur talkumpanija. Rastbichler qal li l-isfidi tal-lum jag[mluha kru/jali g[all-intrapri]i biex jifhmu kif jistg[u jimmani;jaw u jtejbu bl-a[jar mod linfrastruttura tal-informatika tag[hom. Din l-attività talHP toffri pjattaforma millaqwa lill-intraprendituri Maltin biex jiltaqg[u mattim tal-esperti talinformatika tag[na u biex tikber is-s[ubija tal-HP f’Malta. L-HP hi mag[rufa g[assoluzzjonijiet affidabbli u innovattivi tag[ha g[all-

organizzazzjonijiet. Ilvirtwalizzazzjoni hi su;;ett popolari mal-kumpaniji tallum. Din tfisser li t[ares ’il quddiem u tara x’servers hemm u tadotta strate;ija s[i[a g[as-servers, il-[a]na, in-network, il-klijenti, lg[odda tal-immani;jar, u sservizzi. Hu g[alhekk li hi me[tie;a infrastruttura converged b’sa[[itha. Permezz tas-servers tal-HP ProLiant bil-pro/essuri talIntel Xeon, lintraprendituri jil[qu dak li jkunu je[tie;u f’dak li jirrigwarda l-[a]na, issistema tan-network, issoftware u s-servizzi. Rappre]entanti g[olja o[ra tal-HP li se jkunu pre]enti g[all-konferenza jinkludu lil Franz Scherz, Direttur Mani;erjali; Beatrix Mueller-Meszarich Manager tas-Server talIntrapri]i, il-{a]na u nNetworks; Jelena Bratic, Arkitett g[all-G[ajnuna fisSoluzzjonijiet; Dejan Stanic, Konsulent tas-Servers, il{a]na u n-Networks; u Igor Kermetciev, Spe/jalista talBejg[ relatat manNetworks. Il-Manager ta’ Microsoft Malta Adrianna Zammit se titkellem fuq is-s[ubija talMicrosoft mal-HP. IlMicrosoft u l-HP ilhom ja[dmu mill-qrib flimkien g[al aktar minn 25 sena, u flimkien [olqu soluzzjonijiet li bihom jg[inu n-negozji jag[mlu su//ess fid-dinja li ng[ixu fiha, u li kontinwament qed tinbidel. Il-Grupp tal-Imma;ni u lIstampar tal-HP, irrappre]entat minn Mirza Cordalija, Manager tanNegozji Msie[ba; se jiffoka fuq il-prodotti u tteknolo;iji l-;odda talistampar li hawn f’Malta.

L-Asso/jazzjoni trid tkun vu/i u punt ta' referenza g[an-negozjanti u l-interessi tal-membri tag[ha u dawk kollha li g[andhom x'jaqsmu ma' Paceville

Asso/jazzjoni g[all-istabbilimenti kummer/jali f’Paceville Is-sigurtà hi prijorità ewlenija g[all-Asso/jazzjoni Wara sentejn ta' [idma intensiva twaqqfet il-Paceville Commercial Establishments Association (PCEA). Il-President talAsso/jazzjoni talistabbilimenti kummer/jali f’Paceville, Mark Grima, waqt konferenza tal-a[barijiet li saret fl-istabbiliment Canas y Tapas, f'Paceville, qal li dan hu ta’ sodisfazzjon g[assidien tal-istabbilimenti li rnexxielhom jaslu g[al dan ilpass importanti. Mark Grima qal li s'issa hemm madwar 75 membri u n-numru mistenna li jkompli jikber fix-xhur li ;ejjin u dan g[aliex hemm bosta individwi

interessati. Mark Grima qal lis-sigurtà hi prijorità ewlenija g[al din l-Asso/jazzjoni. L-iskop tag[ha hu li tkun vu/i u punt ta' riferenza g[an-negozjanti, u l-interessi tal-membri tag[ha u dawk kollha li g[andhom x'jaqsmu ma' Paceville, mhux biss sidien ta' discos u bars, imma wkoll stabbilimenti o[rajn. Hu enfasizza li jixtiequ li jkunu mistiedna fuq kull bord li g[andu x'jaqsam ma' Paceville. Barra minn hekk, ma jixtiqux li ji;u diskriminati minn zoni o[ra f'Malta. Huma lesti li ja[dmu ma’

kul[add, sostna Mark Grima, i]da b'mod spe/jali malpulizija, il-Kunsill Lokali u dawk kollha li g[andhom g[al qalbhom din iz-zona. Mark Grima qal li l-laqg[a li kellhom mal-Kumitat talParlament g[all-Affarijiet So/jali kienet wa[da po]ittiva [afna, u esprima lfehma li jinsab /ert li se jie[du azzjoni fejn hemm b]onn. Hu qal li dan kollu sar biex ikun hemm aktar djalogu effettiv bejn dawk kollha kon/ernati. Barra minn hekk, il-fatt li hemm asso/jazzjoni, hu iktar fa/li biex wie[ed iwassal il-messa;; tieg[u.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Lokali 7

Serata ta’ tifkira u tislima lil ?ensu Tabone minn Rebecca Borg

Ftit iktar minn xahrejn millmewt tal-President Emeritu ?ensu Tabone, li miet fl-14 ta’ Marzu li g[adda fl-età ta’ 98 sena, nhar il-:img[a filg[axija ttellg[et serata ta’ tifkira u tislima lejh fil-bini tal-A}AD, fil-Belt Valletta. L-Ewro-Parlamentari Simon Busuttil li hu wkoll il-President ta’ din l-Akkademja, fisser, x’kienet il-vi]joni politika ta’ ?ensu Tabone li fil-karriera tieg[u okkupa ukoll il-kariga ta’ Segretarju :enerali kif ukoll Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil spjega kif fl1976, kwa]i 36 sena ilu, ?ensu Tabone waqqaf l-Akkademja g[all-I]vilupp ta’ Ambjent Demokratiku (A}AD), id-dar tadDemokrazija, bil-[sieb li minnha jo[or;u nisa u r;iel biex iservu fil-politika u f’karigi pubbli/i.

Kien jemmen li biex wie[ed jid[ol fil-politika, ried jit[arre;, jitg[allem u jifhem il-politika ta’ [addie[or G[alhekk, stqarr Simon Busuttil, permezz tat-twaqqif ta’ din l-iskola politika, ?ensu Tabone, kif inhu mag[ruf mal-G[awdxin b[ala ?ensinu, qed jitfakkar fost affarijiet o[ra, b[ala wie[ed mill-fundaturi taddemokrazija f’pajji]na. Dan kollu sar bis-sa[[a ta’ vi]joni /ara u [sieb politiku /ar. Dan g[aliex il-politika g[alih hija g[al kul[add, i]da mhux ta’ kul[add g[ax kien jemmen li biex wie[ed jid[ol fil-politika, ried je[tie; li jit[arre;, jitg[allem u jifhem ukoll il-politika ta’ [addie[or. Jekk ma jkunx hemm dawn ilkriterji, il-politiku jkun qed ja[li l-[in tieg[u u jkun qed jonqos lejn, flok jg[in, lis-so/jetà. Min-na[a tieg[u, il-President Emeritu Eddie Fenech Adami, li kien pre]enti ukoll g[al din isserata, li kien ma’ ?ensu flewwel Bord tal-A}AD, qasam xi memorji personali tieg[u ta’ ?ensu b[ala bniedem li [adem mieg[u id f’id u mill-aktar qrib. G[al din is-serata kien hemm pre]enti wkoll fost o[rajn ilmara ta’ ?ensu Tabone flimkien ma’ membri o[ra tal-familja u lPresident Emeritu Ugo Mifsud Bonnici.

Serata ta’ tifkira b’tislima lill-President Emeritu ?ensu Tabone fil-bini tal-A}AD, fil-Belt. G[al din l-attività kommemorattiva attendew fost l-o[ran il-President Emeritu Eddie Fenech Adami, il-President Emeritu Ugo Mifsud Bonnici, is-Sinjura Maria Tabone, mart il-President Emeritu ?ensu Tabone< u familjari o[ra (Ritratti> Brian Grech)


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

8 Opinjoni

Il-Partit Nazzjonalista – Il-partit tax-xog[ol Dan l-a[[ar il-Partit Nazzjonalista qed ju]a s-slogan ta’ “Xog[ol G[alik u g[al Uliedek”. G[aliex [are; b’dan is-slogan^ Hu fatt mag[ruf li qatt daqs dawn l-a[[ar snin ma kien hemm ]mien daqshekk iebes biex wie[ed isib xog[ol u xog[ol di/enti Dan jg[odd g[all-Ewropa kollha biex ma ng[idx ukoll g[all-parti l-kbira tad-dinja. In]id ng[id ukoll li mhux biss hu diffi/li li ssib xog[ol illum, i]da daqs tant ie[or diffi/li biex jirnexxielna n]ommu x-xog[ol li di;à je]isti. Dan hu kaw]a ta’ diversi fatturi, l-akbar fosthom ilkri]i ekonomika u finanzjarja internazzjonali, kif ukoll ilgwerer /ivili li nqalg[u f’diversi pajji]i l-aktar dawk li jipprodu/u ]-]ejt, fejn allura l-prezzijiet sparaw ’il fuq.

minn Euchar Mizzi mizzieuchar@gmail.com

Affetwana b'differenza Malta hi parti mill-Ewropa u mid-dinja u allura wie[ed

jifhem li dak li ;ara, affettwa lil pajji]na wkoll i]da b’differenza. Id-differenza ba]ika hi wa[da ta’ tmexxija g[aqlija u serja li biha jinsab g[addej pajji]na. Grazzi g[allAmministrazzjoni Nazzjonalista li ilha tiggverna lil dan il-pajji] g[al kwa]i 25 sena, b’e//ezzjoni ta’ g[oxrin xahar bejn l-1996 u l-1998. Din l-amministrazzjoni kellha vi]joni /ara ta’ fejn trid tasal u kellha wkoll labbiltà li taqra s-sinjali ta]]minijiet li minn snin ilu kienu juru futur in/ert u bi previ]joni ta’ maltemp ekonomiku, so/jali u industrijali kbir fuq ix-xefaq hemm barra. Anke l-istituzzjonijiet finanzjarji ta’ pajji]na [admu b’g[aqal u professjonalità kbira, tant li baqg[u mhux biss g[addejjin bix-xog[ol tag[hom i]da x’u[ud anki kabbru l-profitti tag[hom. U fil-fatt rajna pajji]i ferm akbar minna ji;;arfu ekonomikament fejn is-suq tax-xog[ol [a daqqa kbira ’l isfel, u rajna eluf ta’ postijiet tax-xog[ol jintilfu, u xejn ;did fil-[olqien ta’ xog[ol ;did. Dan se[[ fil-Gre/ja, lIrlanda, l-Italja, Spanja u o[rajn. G[all-grazzja t’Alla f’Malta dan kien differenti. Malta mill-bidu nett bdiet

Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit tax-xog[ol g[alik u g[al uliedek

tie[u dawk il-passi ne/essarji, korretti u fil-[in, li jilqg[u g[al dan ilmaltemp previst. {ru; ta' skemi

Bdejna naraw il-Gvern jo[ro; skemi u in/entivi biex bihom jg[in intrapri]i li kienu jinsabu f’diffikultajiet u b’hekk mhux biss sa[[a[hom i]da anki rnexxielhom ikabbru u j]idu l-impjiegi. Mhux ta’ b’xejn li fl-a[[ar erba’ snin ta’ dan il-Gvern limpjiegi ]diedu b’20,000. Mhux kumbinazzjoni li Malta hi r-raba’ minn dawk il-pajji]i li lanqas g[andhom qag[ad. Permezz ta’ dawn l-iskemi u in/entivi msemmija, kienu

Malta mill-bidu net tal-kri]i ekonomika bdiet tie[u dawk il-passi ne/essarji, korretti u fil-[in, li jilqg[u g[al dan il-maltemp previst

salvati madwar 5,000 post tax-xog[ol fejn, li kieku ma kienx g[al dawn l-iskemi u in/entivi kieku kienu jintilfu mijiet jekk mhux eluf ta’ postijiet tax-xog[ol u allura l-[addiema jintbag[tu d-dar bla xog[ol g[alihom u g[allfamilji tag[hom. Mhux biss, i]da matul dawn l-erba’ snin, il-Gvern approva 130 fabbrika ;dida u estensjonijiet ta’ fabbriki o[rajn. Dawn il-fabbriki qed jo[olqu 3,462 impjieg ;did ie[or. L-investiment totali f’dawn il-fabbriki ;odda hu ta’ €323 miljun, 85 fil-mija minnu hu investiment barrani. Biex ix-xog[ol ikompli jkun i;;enerat, l-ETC f’dawn lerba’ snin organizzat 3,636 kors ta’ ta[ri; biex [addiema jtejbu l-[iliet tag[hom, biex jid[lu f’impjieg ;did jew biex ibiddlu l-impjieg tag[hom. F’sentejn 1,050 sid ta’ negozju ]g[ir u medju u sidien ta’ [wienet gawdew minn €7.5 miljun fi tnaqqis fl-income tax. Huma investew

€17.3 miljun u impjegaw 247 persuna o[ra mag[hom. Diversi g[ajnuniet finanzjarji

Kull SME li jinvesti aktar jew jimpjega aktar [addiema jing[ata tnaqqis mill-income tax sa €25,000 u din liskema g[adha miftu[a. Biex dejjem aktar il-gvern jiffa/ilita l-[ajja u jnaqqas il-burokrazija tal-SMEs , minn Jannar ta’ din is-sena, 50 servizz in;abru ta[t saqaf wie[ed g[alihom u g[allinvestituri. Settur ie[or ta’ [addiema hu dak tal-bdiewa, ra[[ala u sajjieda. Mat-8.000 bidwi u ra[[al gawdew minn g[ajnuna finanzjarja waqt li s-sajjieda kienu meg[juna jtejbu l-bastimenti tag[hom. Il-bdiewa u r-ra[[ala sal2013 se jkunu bbenefikaw minn €100 miljun f’g[ajnuna finanzjarja biex jinvestu aktar, biex i]idu lproduzzjoni u ji]died id-d[ul g[alihom. Sa issa l-bdiewa u

r-ra[[ala ng[ataw €71 miljun. Is-sajjieda qed igawdu minn programm finanzjarju ta’ €15-il miljun. Kif jaf kul[add, b[alissa qed isir [afna xog[ol ta ’ toroq ;odda u o[rajn qed jinksew bit - tarmak . Hawn mal -1 ,500 [addiem qed ja[dmu fuq il - bini ta ’ toroq arterjali u lokali . F ’ erba ’ snin inbnew u nksew bit tarmak 749 triq residenzjali . Sar il - bini ta ’ toroq arterjali ta ’ Wied il G[ajn, Triq Valletta ] }urrieq, it - Triq tax - Xlendi, it - Triq tad - Dwejra u t - Triq li minn G[ajnsielem twassal sax - Xewkija . Aktar toroq qed jinbnew b[alissa kemm f ’ Malta kif ukoll f ’ G[awdex . Filwaqt li sar u qed isir dan ix - xog[ol kollu l - gvern ma ttraskurax areas o[ra b[alma huma per e]empju s - servizz tas - sa[[a, l edukazzjoni, l - ambjent, e// . L - Isptar u l - medi/ini huma b ’ xejn u ]diedu fin numru . L - Ispi]erija tal - G[a]la Tieg[ek kompliet tespandi u permezz tag[ha eliminat il - queues, fl - isptarijiet kull filg[odu . L - edukazzjoni b ’ xejn mill - Kindergarten sal - Università u stipendju lil madwar 1 8,000 student . Barra minn dan, fl - a[[ar erba ’ snin infet[et skola ;dida kull sena . G[oti ta ’ scholarships g[al studenti Maltin u G[awdxin u elf [a;a o[ra . U dan kollu meta [addie[or naqqas il - pagi u l - pensjonijiet, ]ied it - taxxi u mi]uri o[ra ta ’ awsterità, irre;istra g[oli esa;erat fix - xiri g[all - [ajja ta ’ kuljum, a[seb u ara ] - ]ejt . Gvern Nazzjonalista ta prova fuq o[ra li kapa/i nkomplu fejn qeg[din u ntejbu anke fuq dak li g[andna. {addie[or ma nafux g[ax ma qalilniex. Fil-passat mar lura minn kelmtu.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Kwalità ta’ [ajja a[jar Ir-ri]ultati tajbin li pajji]na qieg[ed jirre;istra flekonomija u fil-[olqien tax-xog[ol, awtomatikament qeg[din jag[tu ser[an il-mo[[. Irri]ultati li qed niksbu qeg[din dejjem aktar jimlewna b’kura;; li kapa/i nkomplu neg[lbu lisfidi kemm-il darba nibqg[u nag[]lu l-prijoritajiet li g[andu b]onn pajji]na biex ir-ritmu ekonomiku jkompli jikber u ji]diedu l-opportunitajiet taxxog[ol. Dan i]da ma jsirx wa[du. Lanqas ma jsir b’xi kumbinazzjoni. Ir-ri]ultati nistg[u ngawduhom g[aliex mexjin fi triq b’politika li qed tindirizza lb]onnijiet ta’ pajji]na. Politika li fuq kollox qed twassalna biex ng[ixu a[jar. Qed twassal lill-poplu tag[na j[ares ’il quddiem u lejn kwalità ta’ [ajja a[jar. Investiment kontinwu Dan ma jfissirx li m’hemmx tlajja. Ma jfissirx

lanqas li mhux se jkun hemm g[a]liet diffi/li x’nag[mlu b[ala pajji]. Dan, i]da jfisser li l-Gvern pre]enti jrid ikompli jwettaq politika li tag[mel la[jar g[a]liet u li tpo;;i l-prijoritajiet it-tajba li jirrendu lill-poplu tag[na [ajja ta’ kwalità a[jar. Il-prijorità li kull Gvern Nazzjonalista ta lilledukazzjoni, illum qed naraw tirrendi. Illum qed naraw li l-investiment kontinwu li gvernijiet Nazzjonalisti wettqu bi prijorità fis-settur taledukazzjoni, qieg[ed jag[ti l-frott. Mhux biss linvestiment fl-edukazzjoni qieg[ed jissarraf f’[addiema m[arr;a u f’aktar investiment barrani g[aliex jafu r-ri]orsa umana li g[andu pajji]na; i]da wkoll qieg[ed jissarraf ukoll fi kwalità ta’ [ajja a[jar. Fl-a[[ar snin twettqu riformi kbar fis-sistemi

edukattivi – bl-akbar riforma titwettaq fittransizzjoni bla ebda tensjoni tal-istudenti millprimarja g[al-livell skekondarju bit-tfal igawdu opportunitajiet ta’ tag[lim indaqs. I]da lil hinn mill-investiment qawwi li sar bittwaqqif ta’ diversi istituzzjonijiet ta’ tag[lim fejn i]-]g[a]ag[ jistg[u jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja, b[alma hu l-MCAST, l-investiment li qed iwettaq il-Gvern fl-iskejjel, anke bl-g[ajnuna finanzjarja li qed jag[ti lill-iskejjel tal-knisja u privati, qed jippre]enta kwalità ta’ [ajja a[jar. L-iskejjel moderni li nbew fl-a[[ar snin, skola ;dida kull sena titlesta u tilqa’ fiha mijiet ta’ studenti f’ambjent modern u mill-isba[ li jilqa’ g[all-b]onnijiet tat-tag[lim u tal-edukazzjoni tallum, ]gur qed joffri ambjent u [ajja a[jar g[at-tfal u l-istudenti tag[na. ?entri u kumplessi sportivi tal-og[la livell I]da mhux hekk biss. Il-Gvern qieg[ed jag[raf li dan l-investiment li qieg[ed iwettaq fi skejjel

moderni, iridu wkoll jitgawda u jsir u]u minnu mill-komunitajiet ta’ madwar. Minbarra li lfa/ilitajiet ta’ [afna skejjel illum qed jintu]aw millg[aqdiet sportivi u o[rajn mhux governattivi u volontarji, il-Gvern qieg[ed jinvesti f’aktar infrastruttura permezz ta’ /entri u kumplessi sportivi li qed jinbnew l-ewwel g[all-u]u dirett talistudenti li jattendu l-iskejjel tal-istat, u wkoll ikunu a//essibbli u jinfet[u wara l-[inijet tal-iskola g[atta[ri; ta’ diversi dixxiplini sportivi b’fa/iltajiet talog[la livell. Illum 34 g[aqda sportiva qed ju]aw il-fa/ilitajiet sportivi f’16-il skola tal-istat. Hemm ukoll 115-il

g[aqda sportiva li qed tgawdi minn 129 bi//a art pubblika b’valur ta’ kwa]i €47 miljun. Mill-2008 ’l hawn, il-Gvern g[amel 33 pitch tal-futbol b’turf sintetiku flimkien mal-Asso/jazzjoni Maltija ta’ Futbol (MFA), filwaqt li se jsiru 19-il ground ie[or fix-xhur li ;ejjin. Infeta[ ukoll outdoor gym f’Ta’ Qali u se jkomplu jinfet[u f’aktar in[awi fix-xhur li ;ejjin. Il-Gvern ukoll investa [afna fil-fa/ilitajiet sportivi fl-Università li llum tgawdi minn kumpless sportiv u pixxina ta’ livell internazzjonali. Inbnew ukoll kumplessi sportivi fil-Kottonera u f’G[awdex. La[[ar kumpless sportiv kien inawgurat il-;img[a li g[addiet f’{al Kirkop u t[abbar li hu ppjanat ie[or f’Tal-{andaq. Din hi politika li Gvern Nazzjonalista introdu/a fl-a[[ar snin konxju mill-importanza li jag[ti li]]g[a]ag[, lill-familji u lill-g[aqdiet sportivi fa/ilitajiet fejn jistg[u jwettqu mhux biss e]er/izzju fi]iku, i]da jipprattikaw l-isport favorit tag[hom. Il-kuxjenza favur l-isport u favur l-e]er/izzju fi]iku qieg[ed ji]died. Mijiet ta’ tfal u ]g[a]ag[ qed jipparte/ipaw fi programmi ta’ ta[ri; u skejjel marbuta ma’ diversi dixxiplini sportivi b’[afna g[ajnuna finanzjarja li l-Gvern qed jag[ti. {ajja a[jar u aktar b’sa[[ita Din hi politika favur kwalità ta’ [ajja a[jar li qed titwettaq g[aliex il-politika ekonomika qed to[loq ix-xog[ol. Kwalità ta’ [ajja li Gvern Nazzjonalista qieg[ed ikompli jifrixha fil-bliet u l-ir[ula b’katina ta’ pro;etti o[rajn ta’ tisbi[ u ta’ rikreazzjoni f’ambjent li qieg[ed joffri kwalità ta’ [ajja a[jar u aktar b’sa[[ita.

Intietef

Erba’ snin [idma (1) Tul dawn il-;img[at ilMinistri qed jag[tu rendikont tal-[idma li jkunu wettqu permezz talministeru tag[hom fl-oqsma differenti li jaqg[u ta[t iddekasteri rispettivi. E]er/izzju utli li wassal biex dak li jkun jag[ti [arsa lura lejn ix-xog[ol li jkun twettaq fl-a[[ar sena, tul lerba’ snin li issa g[addew minn fuq din il-le;islatura u jinkwadra l-istess xog[ol f'qafas le;islattiv, ji;ifieri fuq perijodu ta' [ames snin. Rendikont li [afna drabi jissorprendi. Jirrospendi g[aliex meta wie[ed jakkumula x-xog[ol kollu li jkun sar f'sena, il-lista tkun impressjonanti.

Jekk wie[ed allura ji;bor ix-xog[ol tal-erba’ snin f’daqqa allura l-lista tkun bil-wisq itwal. Rendikont li j;ieg[lna niftakru g[aliex [afna drabi g[andna t tendenza li ninsew . Pro;etti ta’ kwalità George Pullicino, il Ministeru tar - Ri]orsi u l -

Affarijiet Rurali ta dan irrendikont ftit tal - ;ranet ilu fi ;nien ;did f ’ Ba[ar i/ ?ag[aq . :nien li nfeta[ nhar San Pawl ta ' din is - sena mill Prim Ministru . Allura parti mill - [idma tal - istess Ministeru tul din l - a[[ar sena, parti mir - rendikont . Wie[ed mill - [afna

G[oxrin pro;ett ta’ restawr fil-belt Valletta biss li jinkludu l-fa//ati tal-palazz tal-Gran Mastru, il-fa//ati ta’ Kastilja, il-Main Guard u l-Auberge d’Italie

pro;etti ta ' kwalità li l istess Ministeru g[amel tul din il - le;islatura . Aktar minn 1 00 pro;ett ta ’ tisbi[ u restawr f ' erba ’ snin . Pro;etti li jvarjaw minn spazji miftu[a, promenades, pro;etti f’ ]oni turisti/i, ]nieter ta knejjes, funtani ;odda ... Restawr

}gur li qatt ma sar xog[ol ta ' restawr daqs kemm sar tul dawn l - a[[ar erba ’ snin . G[oxrin pro;ett ta ’ restawr fil - belt Valletta biss li jinkludu l fa//ati tal - palazz tal - Gran Mastru, il-fa//ati ta’ Kastilja, il-Main Guard u lAuberge d’Italie. Kif kull min jid[ol il-Belt ]gur jinnota, g[addej ukoll xog[ol estensiv ta' restawr fuq diversi partijiet misswar. Mijiet ta’ metri ta’ swar. B’kollox se jkunu restawrati sitt kilometri ta’ swar b’investiment ta’ €36 miljun. Restawr ukoll ta'

kappelli, statwi ni/e/ u pitturi. Il-kampanja Il-kampanja ukoll te[tie; il-manutenzjoni tag[ha. Partikularment il-widien.

Tajjeb li wie[ed ikun jaf li s-sajf li g[adda tnaddfu tmien widien, li jammontaw g[al tul ta’ sitt kilometri u nofs. Tajjeb li wie[ed jg[id li minn dawn il-widien (u xi ;ibjuni) tne[[ew mal-20.000 tunnellata ta’ materjal! Tul dawn l-erba’ snin ilkampanja Maltija ]]ejnet b’aktar minn 110,000 si;ra li t[awlu. Komplejna wkoll ninvestu bis-s[i[ fil-[arsien tal-annimali. Immani;;jar tal-iskart Il-gvern m’g[adux iqis l-

iskart b[ala skart i]da qed jarah b[ala ri]orsa. IlWasteserv esportat ’il fuq minn €3.4 miljun ta’ skart ri/iklabbli bejn l-2009 u la[[ar tas-sena 2011.

minn Philip Mifsud Philip.Mifsud@pmaperiti.com

Dik li qabel kienet mi]bla, ji;ifieri l-Mag[tab issa qed tinbidel biex issir park ta' kobor ta' 300,000 metru kwadru! L-istess f’Wied il-G[ajn fejn g[addej xog[ol fuq park ie[or li se jkun jiswa madwar €6 miljun. Il-lista ta’ [idma hi ferm itwal minn hekk u hemm oqsma o[ra li sar [afna xog[ol fihom u li nixtieq nag[mel riferenza g[alihom, g[alhekk jekk Alla jrid, b[al llum ;img[a, bi [siebni nkompli fuq l-istess su;;ett.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

10 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-LIBJA L-ISTATI UNITI

Imut Al-Megrahi Obama

Abdel Basset al-Megrahi, l-eks a;ent sigriet Libjan li spi//a kkundannat dwar ilbomba tal-1988 li qerdet lajruplan Pan-Am fuq Lockerbie (fl-Iskozja), miet fid-dar tieg[u fi Tripli wara battalja twila mal-kan/er. L-ewwel konferma dwar il-mewt ta' Megrahi, fl-età ta' sittin sena, ing[atat minn [uh Abdulhakim li qal li 'sa[[et [uh qalbet g[allag[ar f'daqqa matul il-lejl tas-Sibt u l-{add'. Abdulhakim kompla li Abdel Basset al-Megrahi 'kien imdawwar bi qraba' fil[in ta' mewtu u wara li kien ilu l-;img[at die[el u [iere; mill-isptar. F'Jannar tal-2001 Megrahi kien g[adda ;uri fl-Olanda g[all-isplu]joni ta' Lockerbie li swiet il-[ajja ta' 270 ru[ u fejn il-qorti – li bba]at fuq il-li;i Sko//i]a – sabitu [ati u bir-ri]ultat li dan spi//a l-[abs fil-belt ta'

Wa[da mill-a[[ar dehriet ta' Abdel al-Megrahi (Reuters)

Greenock, fil-Punent talIskozja. Intant, f'Novembru tal2008, l-avukati ta' Megrahi talbu lill-qorti biex tag[tih il-libertà fuq ple;; fejn insistew li dan kien qed ibati minn forma avvanzata ta' kan/er fil-prostata. Il-Libjan imbag[ad in[eles mill-[abs g[al ra;unijiet umanitarji u rritorna pajji]u

fejn intlaqa' b[ala eroj milleks re;im ta' Muammar Gaddafi, fost il-kritika talIstati Uniti u r-rabja talfamilji tal-vittmi ta' Lockerbie. Megrahi – li serva masservizzi sigrieti ta[t Gaddafi – dejjem /a[ad g[al kwalunkwe rwol flisplu]joni tal-1988 u rigward suspettati abbu]i tad-drittijiet umani fil-Libja qabel ikkrolla r-re;im tad-dittatur waqt ir-rewwixta popolari tas-sena l-o[ra. Il-Kunsill Transitorju li llum imexxi l-Libja intant qal li se ja[dem mal-Gvern Sko//i] dwar is-sehem possibbli ta' [addie[or filka] Lockerbie – u meta lMexxejja Libjani attwali jridu kemm jista' jkun jiddisasso/jaw ru[hom mala;ir u r-riperkussjonijiet partikulari. (Ara Stennija dwar il-vot ta' Benga]i f'pa;na 12).

jesi;i t-tkattir tax-xog[ol fiz-zona ewro Il-President tal-Istati Uniti Barack Obama qal li 'qed ji]died il-konsensus' biex ilpajji]i taz-zona ewro jikkon/entraw fuq it-tkattir tax-xog[ol u l-i]vilupp -meta hu anki fidu/ju] li 'lEwropa se twie;eb g[allisfida'. Obama – li kien qed jitkellem waqt is-summit talG8 (l-aktar tmien ekonomiji ]viluppati tad-dinja) f'Camp David, fl-Istat ta' Maryland – tenna wkoll li l-Mexxejja Ewropej g[amlu l-progress rigward numru ta' issues. Sadattant il-President Amerikan – flimkien malMexxejja tar-Renju Unit, il:ermanja, Franza, l-Italja, il:appun, il-Kanada u r-Russja – [ar;u komunikat fejn impenjaw ru[hom g[alli]vilupp li jimxi id f'id marresponsabbiltà fiskali. Huma fl-istess [in ikkonfermaw li jridu li l-Gre/ja tkompli fi [dan iz-zona ewro (ara storja relatata f'pa;na 12). Il-Mexxejja f'Camp David mbag[ad indirizzaw kwistjonijiet o[ra b[as-sigurtà tal-ener;ija, il-bidliet filklima, u s-sitwazzjonijiet talIran, l-Afganistan u l-Korea ta' Fuq. Issue o[ra li trattaw involviet ir-riservi ta]-]ejt nazzjonali b[ala strument li jistabbilizza lis-swieq ladarba jid[lu sanzjonijiet ebsin ;odda rigward l-esportazzjoni ta]]ejt mill-Iran. Madankollu, iz-zona ewro ng[atat l-akbar prominenza fuq l-a;enda ta' Camp David, bil-President Obama jirrepeti li 'l-Mexxejja pre]enti jaqblu lkoll li x-xog[ol u l-i]vilupp [aqqhom l-og[la prijorità. Hu enfasizza li l-Istati Uniti adottat dan l-atte;;jament

g[all-kri]i finanzjarja tag[ha u esprima 'fidu/ja' li l-pajji]i Ewropej mexjin fid-direzzjoni t-tajba anki jekk is-sitwazzjoni tal-Ewropa tista' tkun 'aktar ikkumplikata' minn talAmerikani. Fl-istqarrija, il-Grupp tal-G8 qal li jaqbel 'dwar limportanza taz-zona ewro b'sa[[itha g[all-istabbilità globali, meta l-membri jridu li l-Gre/ja tkompli b[ala membru taz-zona filwaqt li tirrispetta l-impenji fiskali tag[ha'.

L-ekonomija globali qed turi s-sinjali ta' progress Il-G8 jis[aq li l-ekonomija globali llum qed turi s-sinjali ta' progress, bl-Unjoni Ewropea, sadattant, tilqa' b'sodisfazzjon il-komunikat bl-enfasi fuq l-istimolu taxxog[ol. Dan meta l-President talKummissjoni Ewropea Josè Manuel Barroso u l-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy semmew il[tie;a g[al mi]uri li jkattru li]vilupp u sforzi g[ar-restawr tal-finanzi pubbli/i. Sadattant, il-President Obama lbiera[, f'Chicago, laqqa' summit g[all-Mexxejja tan-NATO li jridu jfasslu 'triq 'il barra mill-Afganistan' anki waqt li l-pajji]i tal-Punent jippruvaw isa[[u l-alleanza. Dan jinkwadra fl-impenn biex il-Gvern Afgan jilqa' g[attheddida tal-militanti tatTaliban ladarba l-militar barrani jirtira minn artu.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 L-ITALJA IS-SUDAN

Al-Bashir jemmen fil-[tie;a g[all-pa/i Il-President tas-Sudan Omar al-Bashir hu 'impenjat g[all-pa/i kif ukoll g[al arran;amenti tas-sigurtà masSudan t'Isfel wara l-a[[ar tilwim u ;lied dwar territorju li kienu qarrbu lill-entitajiet rivali g[al gwerra ;dida totali. Dan qalu Thabo Mbeki, leks President tal-Afrika t'Isfel u medjatur tal-Unjoni Afrikana li mar Khartoum apposta biex jipprova jer;a' jibda n-negozjati bejn irrivali Sudani]i. Mbeki – li anki mistenni jiddiskuti s-sitwazzjoni f'Juba mal-Mexxejja tas-Sudan t'Isfel – sostna li Bashir 'ikkonferma li ]-]ew; pajji]i je[tie;u l-pa/i' u wara li lmembri tal-Kunsill tasSigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adottaw ri]oluzzjoni li tesi;i amministrazzjoni u qawwa tal-pulizija 'kon;unta' (bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel)

g[ar-re;jun tal-fruntiera kkuntestata ta' Abyei. Proprju x-xahar li g[adda kienu se[[ew diversi battalji bejn qawwiet tas-Sudan u tas-Sudan t'Isfel min[abba kwistjonijiet ta' territorju. U waqt li s-Sudan jirrifjuta li jirtira t-truppi minn in[awi 'kuntestati' qabel jimmarkaw bi/-/ar il-fruntieri, Mbeki qed isostni li l-Gvern ta' Khartoum illum jaqbel rigward domanda ewlenija tan-NU – f'dan il-ka] li tittella’ buffer zone ta' g[axar kilometri fl-in[awi li jisseparaw li]-]ew; Stati rivali. Min-na[a tieg[u, is-Sudan t'Isfel – li kien inqata' misSudan is-sena l-o[ra – qal li lest jitkellem 'ming[ajr kundizzjonjiet', waqt li sSudan itenni biex innegozjati jikkon/entraw fuq il-metodi li jiffissaw ilfruntieri.

L-ISTATI UNITI

Jasal id-dissidenti ?ini] Chen Guangcheng Id-dissidenti ?ini] Chen Guangcheng li fl-a[[ar ;img[at kien ferm prominenti fl-a[barijiet wasal fi New York g[al [ajja ;dida fl-Istati Uniti. Chen – avukat nieqes middawl – ;img[at ilu [oloq kri]i diplomatika bejn i/?ina u l-Istati Uniti wara li [arab minn sitwazzjoni ta' arrest f'daru u g[amel ]mien residenti fl-Ambaxxata Amerikana ta' Beijing. Intant, id-dissidenti lbiera[ tkellem barra l-Università ta' New York (fejn offrewlu fellowship) u qal li /-?ina konfrontat din is-sitwazzjoni 'bil-kalma'. Madankollu hu jibqa' inkwetat dwar ilpossibbiltà li l-awtoritajiet ?ini]i 'jie[du passi' fil-

konfront tal-qraba li baqg[u fil-pajji] u meta 'ma battewx l-atti tat-tpattija f'Shandong (il-provin/ja fejn kien qed jin]amm ta[t arrest)'. Id-dissidenti mbag[ad irringrazza lill-uffi/jali Amerikani u lis-sostenituri tieg[u waqt li qal li mar lIstati Uniti 'biex jirkupra fi]ikament u fl-ispirtu'. Chen Guangcheng u lfamilja tieg[u, proprju nhar is-Sibt kienu ttie[du mill-isptar ta' Beijing (fejn id-dissidenti kien rikoverat wara li we;;a' saqajh) lejn l-ajruport tal-kapitali u wara ;img[at ta' in/ertezza dawn ing[ataw ilpassaporti u t[allew jaqbdu titjira lejn Newark, fi New Jersey.

L-aktar terremot qawwi fi tliet snin jhe]]e] l-in[awi tat-Tramuntana Terremot qawwi – l-aktar wie[ed qalil g[al dawn la[[ar tliet snin – [alla qerda u vittmi fl-in[awi Taljani lejn it-Tramuntana, b'uffi/jali tassalvata;; ilbiera[ jippruvaw isibu akkommodazzjoni g[all-persuni li tilfu djarhom minbarra li je]aminaw rapporti dwar persuni li x'aktarx spi//aw mirdumin. L-epi/entru tat-terremot – li re;istra 'sitta' fuq l-Iskala Richter meta laqat fis-sig[at bikrin tal-biera[, (waqt li nnies kienu reqdin) – ;ie indikat f'in[awi qrib ta' Moderna, fir-re;jun ta' Emilia-Romagana u qrib ixXmara Po. Intant, it-the]]i] in[ass anki fir-re;juni tal-Punent, fosthom Liguria, li tmiss malfruntiera ta' Franza u r-re;jun ta' Friuli, vi/in il-fruntiera mas-Slovenja. Malli laqat it-terremot eluf ta' nies [ar;u ji;ru mwerwrin fit-toroq bl-ewwel rapporti jikkonfermaw li kien /eda ssaqaf tal-katidral f'Mirandola. Sadattant, il-Kastell ta' Estense – li nbena fis-seklu erbatax u li jinsab fil-belt ta' San Felice Sul |Panaro – ;arrab [sarat kbar fejn ikkrollaw il-partijiet ta' fuq ta' diversi torrijiet ]g[ar u fost inkwiet li t-torri ewlieni 'kapa/i j/edi minn [in g[allie[or'. Tal-anqas tliet knejjes fl-istess belt ukoll ;arrbu l[sarat sostanzjali. Mifhum li fit-terremot mietu tal-anqas sitt persuni, fosthom persuni li spi//aw ta[t ir-radam ta' fabbriki filbelt ta' Sant'Agostina, u fejn il-bini muni/ipali tinsab f'periklu kbir li //edi – b'rapporti jirreferu wkoll g[al leakages ta' gass fl-in[awi. Intant, numru ta' nies sofrew ;rie[i [fief u blawtoritajiet ta' emer;enza b[alissa qed jippruvaw

L-ISTATI UNITI

Ji]]ewwe; il-fundatur ta' Facebook

Mark Zuckerberg u martu (Reuters)

Il-fundatur ta' Facebook Mark Zuckerberg g[alaq ;img[a partikularment attiva b'li ]]ewwe; littfajla tieg[u Priscilla Chan waqt /erimonja fid-dar tieg[u ;ewwa Pao Alto, f'Kalifornja. Dan wara l-konferma, jiem ilu, li l-kumpanija Facebook illum saret tiswa l-ekwivalenti ta' 106 biljun lira Sterlina u wara lflotation tal-ishma ta' din il-websajt g[al network

so/jali fis-swieq li [alla lil Zuckerberg jikkontrolla (xorta) xi ftit anqas minn 56 fil-mija ta' din ilkumpanija Fil-fatt, din kienet anki ;img[a attiva g[al Priscilla Chan, li fl-età ta' 27 sena ggradwat milliskola medika, u b'Zuckerberg jag[laq 28 sena proprju fl-istess perijodu li ]gur g[andu jibqa' fost l-aktar memorabbli ta' [ajtu.

Membru tal-iskwadri g[all-emer;enzi jidher qrib karozzi li spi//aw ta[t munzell ;ebel wara li /ediet parti mit-torri antika ta' Delle Rocche, fl-in[awi ta' Finale Emilia (Reuters)

jimminimizzaw it-tbatija talpersuni li nqerdulhom djarhom jew li ma jissugrawx jirritornaw lejn ir-residenzi min[abba l-livell tal-[sarat dovuti g[at-the]]i]. Aktar tard ilbiera[ ;ew ikkonfermati '[sarat serji' fi knejjes u bini stori/i filprovin/ji ta' Modena u Ferrara, bit-terremot i[alli leffett ukoll fi bliet b[al Bologna, Rovigno, Verona u Mantova.

Fl-istess [in, iz-zona inkwistjoni ntlaqtet minn sensiela ta' the]]i] tal-art sekondarju – bl-aktar wie[ed qawwi jirre;istra '5.1' – u bissindki ta' diversi bliet jinsistu biex ir-residenti 'jfittxu lmiftu[ biex inaqqsu millperiklu'. L-a[[ar terremot kbir li laqat l-Italja kien se[[ fl2009, fil-belt ta' L'Aquila, u fejn it-the]]i]a li markat '6.3' qatlet qrib it-tliet mitt ru[.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra IZ-ZONA EWRO

Tista' tevita t-tluq tal-Gre/ja

Resident ta' Benga]i jivvota waqt l-elezzjoni lokali ta' nhar is-Sibt (Reuters)

IL-LIBJA

Stennija g[all-vot ta’ Benga]i Ir-residenti f'Benga]i qed jistennew b'[erqa g[ar-ri]ultat tal-elezzjoni lokali storika li suppost jing[ata llum u meta l-Libja qed tifta[ il-kapitli ;odda wara l-g[exieren ta' snin tat-tmexxija tal-eks re;im ta' Muammar Gaddafi. 'Il fuq minn erbg[a mija, nhar is-Sibt, ikkuntestaw g[all-44 post mal-kunsill lokali ta' Benga]i li m'g[andux mandat /ar, u bir-residenti qed

ji//elebraw il-fatt li setg[u jie[du parti f'elezzjoni g[allewwel darba mis-snin sittin. L-elezzjonijiet nazzjonali fil-Libja mistennija jsiru f':unju u sa dakinhar [add ma jaf il-veru livell tal-poteri talkunsilli lokali. Madankollu lkorrospondenti barranin qed jg[idu li n-nies ta' Benga]i huma 'e//itati u motivati' wara li kienu involuti fil-pro/ess

politiku, u bis-siti tas-social network jimtlew bir-ritratti ta' Libjani qed juru subg[ajhom im/appsin bl-inka b[ala 'provi' li vvutaw. Intant, hu minnu wkoll li sakemm l-Assemblea Nazzjonali tikkonferma l-ba;it relevanti [add mhu se jkun jaf kemm l-awtoritajiet lokali g[andhom ikollhom flus u influwenza biex jamministraw iz-zoni Libjani rispettivi.

Il-Ministru tal-Finanzi :ermani] Wolfgang Schaeuble qal iz-zona ewro tista' 'definittivament tevita x-xoljiment talGre/ja', i]da dan jiddependi minn kemm ilpajji] jirrispetta l-obbligi tieg[u rigward is-self ta' biljuni ta' ewro ming[and l-istituzzjonijiet internazzjonali li jinkludu l-Unjoni Ewropea. Filwaqt li tenna li 'ssolidarjetà Ewropea te[tie; l-impenn ta' kul[add', ilMinistru qal li l-Gre/ja

g[ad g[andha opportunità biex tkompli b[ala membru tal-ewro 'b'dan jirrifletti l-iskop tal-Istati lo[ra (taz-zona) meta qablu dwar l-isforzi estensivi g[al emer;enza fiskali u lprogrammi ta' riforma'. Intant, il-Gre/ja te[tie; tag[mel il-parti tag[ha fi//irkostanzi, b'Schaeuble jittama li l-pajji] ikollu Gvern stabbli mill-aktar fis u bil-mexxejja f'Ateni jevitaw sitwazzjonijiet politi/i b[al tal-lum li qed jo[olqu l-in/ertezza.

L-ITALJA

X'aktarx li azzjoni i]olata

L-attakk bil-bomba ta' nhar is-Sibt fil-belt ta' Brindisi li qatel studenta adolexxenti u [alla diversi midruba x'aktarx kien l-a;ir ta' individwu li m'g[andux konnessjoni malMafja. Il-Kap Prosekutur li qed imexxi l-investigazzjoni, tenna din l-ipote]i u – ming[ajr ma [are; dettalji – qal li di;à identifikaw 'persuna suspettata'. L-isplu]joni se[[et fl-in[awi ta' skola waqt li l-istudenti kienu qed i[ejju g[al-lezzjonijiet u b'rapporti jirreferu g[al 'filmati sinifikanti' li jindikaw li l-aggressur a;ixxa 'wa[du'.

IS-SERBJA

It-tieni konfront g[all-Presidenza Il-President tas-Serbja Boris Tadic u l-isfidant tallemin Tomislav Nikolic ikkuntestaw it-tieni round (de/i]iv) tal-elezzjoni g[allPresidenza u li jidde/iedi min se jmexxi t-ta[ditiet g[all-is[ubija tal-pajji] flUnjoni Ewropea. Filwaqt li r-ri]ultat ma da[alx sal-[in li morna g[all-istampa, Tadic kien ilfavorit li jeg[leb lil Nikolic g[at-tieni darba mill-2004,

meta s-Serbja qed ta[dem fuq ir-riformi me[tie;a wara snin ta' gwerra u i]olament ta[t l-eks President estremista Slobodan Milosevic. Reb[a g[al Tadic tikkonferma l-poter f'idejn il-Partit Demokratiku li qed jipprova jifforma koalizzjoni li tindirizza lista;nar ekonomiku fisSerbja. Mill-banda l-o[ra, kien

hemm possibbiltà li lallegazzjonijiet talOppo]izzjoni rigward 'frodi fl-ewwel round talelezzjonijiet (g[allPresidenza u l-Parlament) ta' ;imag[tejn ilu' jwasslu g[al sorpri]a. U f'dan ilpunt [add ma kien qed jeskludi 'ri]ultat dubju]' fleventwalità li Nikolic i]omm kelmtu u 'jo[ro; lissostenituri tieg[u fit-toroq b[ala protesta.'


It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

13 FUTBOL LOKALI

Zerafa se jitlaq lil Valletta Il-biera[ fil-g[axija waqt il-programm 'Replay', il-kow/ ta' Valletta Jesmond Zerafa ]vela li mhux se jibqa' kow/ ta/-champions.

Zerafa, li reba[ ]ew; kampjonati konsekuttivi ma' Valletta qal li kien ilu g[al dawn l-a[[ar sitt xhur jitkellem mal-Kumitat u mad-diri;enti ta' Valletta u dawn ma la[qux ftehim biex i;edded il-kuntratt. Zerafa temm l-avventura tieg[u ma' Valletta b']ew; telfiet konsekuttivi. :img[a ilu Valletta tilfu 2-1 kontra Hibernians i]da di;à kienu nkurunati champions filwaqt li lbiera[ Valletta tilfu 4-3 kontra Qormi biex b'hekk dawn ;ew eliminati mill-U*BET FA Trophy. Kow/ Ingli] f’ta[ditiet ma’ Hibernians Wara t-tluq ta’ Mark Miller, Hibernians b[alissa g[addejjin f’[idma intensiva biex jiddentifikaw u jag[lqu n-negozjati mal-kow/ li se jie[u f’idejh it-tim g[all-ista;un li ;ej. Hu mifhum li l-objettiv numru wie[ed

Il-kow/ ta' Valletta, Jesmond Zerafa (lemin) waqt l-a[[ar partita tieg[u il-biera[ kontra Qormi

tag[hom huwa Paul Zammit, attwalment kow/ ta’ B’Kara. Zammit hu marbut b’kuntratt mal-Karkari]i, kuntratt li i]da g[andu klawsoli mi]-]ew; na[at li jista’ jwassal biex wie[ed mill-partijiet jin[all minnhu f’ka] ta’ xi nuqqasijiet. Fid-dell ta’ Zammit ma’ B’Kara hemm John Buttigieg, li flimkien ma’ Carmel Busuttil, qed ja[dem fin-Nursery tal-istess klabb. Sorsi infurmati

tajjeb qalu lil dan il-;urnal li l-futur ta’ Zammit se jkun aktar /ar sal-lum wara nofsinhar. Zammit x’aktarx se jag[]el li jibqa’ ma’ B’Kara anke g[all-fatt li Hibernians di;à [asbu f’alternattiva u fis-sig[at li ;ejjin se jasal Malta kow/ Ingli] li jista’ jag[laq maddiri;enti Pawlisti. }ew; kow/is Taljani wkoll qed ikunu kkunsidrati. Intant, Hibernians mhux mistennija li j]ommu lil Marcelo Dias u g[andhom riservi kbar dwar Edison Luis dos Santos, mag[ruf b[ala Tarabai. Fost il-plejers li l-aktar qed jinteressahom hemm il-Bra]iljan, Jorge Pereira ta’ Qormi. Bogdanovic qrib [afna ta’ Mosta Ma’ Mosta mistenni jing[aqad l-internazzjo-

nali Malti, Daniel Bogdanovic, li hu mifhum idde/ieda li jirritorna jg[ix Malta flimkien malfamilja tieg[u. In/identi waqt il-finali tat-Tazza tal-MAFA Dan il-;urnal hu infurmat li lbiera[ filg[odu, waqt il-finali tat-Tazza tal-MAFA f’Bormla, nqalg[u xi in/identi mal-uffi/jali tal-log[ba. Dawn l-in/identi se[[ew wara biss 10 minuti mill-ftu[ tal-konfront bejn }ejtun Red Stars u Valletta Stars.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

14 Sport KUMMENTI WARA L-FINALI TA?-CHAMPIONS LEAGUE

“{add ma stenna li se nirb[u din it-tazza” Il-manager ta' Chelsea Roberto Di Matteo qal li [add ma stenna li Chelsea kienu se jirb[u din it-tazza, spe/jalment wara li f'nofs lista;un tke//a l-kow/ Andres Villa Boas. “Il-futbol kultant i;ennek. Ma tkunx taf x'se ji;ri. Li spi//ajan l-ista;un b'dan il-mod hu inkredibbli. Kuntent [afna g[all-plejer g[ax [admu kemm fel[u biex kisbu dan is-su//ess,” qal Di Matteo wara li Chelsea reb[u /-Champions League bl-g[oti tal-penalties kontra Bayern Munich. Bayern Munich skurja fla[[ar sitt minuti u [afna [asbu li dak kien il-gowl li se jtihom ir-reb[a. “Meta skurjaw Bayern kien fadal ftit [in g[alina biex inwettqu reazzjoni. Imma l-qalb u lispirtu li lag[bu bih il-plejers kemm illejla kif ukoll matul il-kompetizzjoni kienet wa[da kbira. Sibnieha diffi/li [afna biex in[ejju g[al din il-finali min[abba li kellna numru ta' plejers sospi]i. Barra minn hekk kellna tliet plejers li kienu ilhom ma jilag[bu min[abba injury,” spjega di Matteo. Di Matteo tkellem ukoll dwar l-awtur tal-uniku gowl ta' Chelsea, Didier Drogba. “Drogba ilu jilg[ab g[al dan il-klabb tmien snin. Grazzi g[alih u g[all-kumplament tal-plejers wasal dan is-

su//ess li Abramovich u lpartitarji kienu tant ilhom jistennew. “Din hi l-ewwel darba li rba[na din il-kompetizzjoni u kienet diffi/li [afna. Erba' snin ilu konna vi/in [afna li nirb[u din it-tazza imma lplejers baqg[u jemmnu li jer;g[u jaslu sal-finali. Din hi kompetizzjoni li ma tridx titlef /ansijiet. L-g[oti talpenalties huma dejjem lotterija u nista' nifhem iddi]appunt fil-kamp ta' Bayern g[ax li hi kiefra [afna li titlef bil-penalties,” temm jg[id ilmanager Taljan. “Nag[tu tort lilna nfusna” Il-kow/ ta' Bayern Munich Jupp Heynckes qal li t-telfa ta' Bayern ma kinitx sfortuna i]da tort tat-tim li tilef [afna /ansijiet. “It-tim tieg[i lag[ab log[ba mill-aqwa u Chelsea

lag[bu kif stennejniehom li se nilag[bu. Chelsea iddefendew tajjeb u kienu ilhom jilag[bu b'dan il-mod g[al dawn la[[ar xhur. It-tort hu kollu tag[na g[ax tlifna [afna /ansijiet ta' skor. Meta tiskurja fit-83 minuti hu ina//etabbli li taqla’ gowl. Tlifna penalty fil-[in barrani u kollox mar g[all-ag[ar,” qal Heynckes. “Il-plejers kellhom [olma li jirb[u /-Champions League fl-Allianz Arena u

Il-midfielder ta' Schweinsteiger wara li falla l-penalty de/i]iv

sfortunatament dan ma se[[x. Ninsab dispja/ut g[al Schweinsteiger g[ax kien plejer strumentali biex wassalna s'hawn,” kompla Heynckes. Heynckes qal li t-tim tieg[u kien a[jar f'kull dipartiment imma d-destin ried li nitilfu.” “Bla kliem” L-attakkant ta' Chelsea,

Didier Drogba qal li jinsab bla kliem wara li g[en lit-tim tieg[u jirba[ l-ewwel Champions League fl-istorja tieg[u. “Meta tlifna l-finali kontra Man Utd kienet diffi/li biex nirkupraw minnha. Illum l-affarijiet marru tajjeb. Meta kont se nag[ti l-penalty ftakart fil-penalty li fallejt filfinali tat-Tazza tanNazzjonijiet Afrikani kontra ]-}ambja u ma ridtx nag[mel l-istess ]ball. Ma rridux ninsew li l-goalkeeper tag[na, ?ech salvana u ta' dan irridu nirringrazzjawh,” qal Drogba. “Dan l-ista;un ma tantx morna tajjeb fil-kampjonat imma l-wirjiet li kellna f'din il-kompetizzjoni kienu millaqwa. Ma rridux ninsew li kontra Napoli konna tlifna 31 barra minn darna u rnexxielna ndawru r-ri]ultat filwaqt li kontra Barcelona lg[abna b'10 plejers. Ir-reb[a tag[na kienet wa[da meritata,” temm jg[id lattakkant mill-Ivory Coast.

L-attakkant ta' Chelsea Didier Drogba

Il-manager ta' Chelsea Roberto Di Matteo mat-tifel tieg[u wara l-finali mirbu[a fi Munich


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Sport 15 FORMULA 1

Hamilton irid reb[a f'Monaco Is-sewwieq tal-McLaren Lewis Hamilton qal li jrid jikseb l-ewwel reb[a tieg[u dan l-ista;un fil-Grand Prix ta' Monaco li se jsir fis-27 ta' Mejju li ;ej. B[alissa Hamilton g[andu 53 punt u qieg[ed tmien punti wara Vettel tar-Red Bull u Alonso tal-Ferrari. Matul il-;img[a qal li jinsab kuntent bil-bidu talista;un, anke jekk dan kemm-il darba ;ie penalizzat min[abba ]balji tat-tim tieg[u. Hamilton, fl-ewwel tliet Grand Prix beda millewwel po]izzjoni i]da qatt ma rnexxielu jiddefendi dan l-ewwel post. “Monaco hu /irkwit spe/jali. Monaco u Silverstone huma l-aktar ]ew; /irkwiti li nkun nixtieq nirba[ il-Grand Prix. S'issa ;ibt punti f'kull Grand Prix u l-konsistenza qed tkun kru/jali din is-sena. Minkejja li qed inkun konsistenti se nkun ;ej minn ]ew; Grand Prix kemxejn negattivi g[alija u b'hekk mhux biss irrid nitjieb fil-wirjiet tieg[i imma nimmira li nirba[ lewwel Grand Prix talista;un”, qal is-sewwieq Ingli].

“Hu veru li Monaco ma tantx tista' ssuq velo/i imma hu Grand Prix e//itanti g[ax m'g[andekx [afna fejn tista' ti]balja,” temm jg[id Hamilton. Kul[add sorpri] Il-Kap tar-Red Bull

Christian Horner qal li kul[add jinsab sorpri] bilbidu ta' dan l-ista;un hekk kif [ames sewwieqa differenti reb[u l-ewwel [ames Grand Prix tas-sena. I/-champion tar-Red Bull Sebastain Vettel reba[ biss Grand Prix u g[all-kuntrarju ta' sena ilu, mhux qed jiddomina. L-a[[ar darba li [ames sewwieq differenti reb[u lewwel [ames Grand Prix tassena kien fl- 1983. Minkejja li [ames sewwieqa reb[u l-ewwel [ames Grand Prix ir-Red Bull qeg[din fl-ewwel post kemm fil-klassifika tassewwieqa kif ukoll dik talkostrutturi. “G[alissa l-importanti hu li nkunu konsistenti. Wara [ames Grand Prix a[na laktar tim konsistenti. Ma nistax nifhem x'wassal biex [ames sewwieqa differenti reb[u l-ewwel [ames Grand

Prix. Jista' jkun min[abba ttemp, min[abba lkaratteristi/i tal-karozzi, min[abba s-sewwieqa, jista' jkun min[abba [afna affarijiet,” qal Horner. L-ewwel [ames Grand Prix intreb[u minn Button, Alonso, Rosberg, Vettel u Maldonado. “M'iniex ta[t pressjoni” Is-sewwieq tal-Ferrari

Felipe Massa /a[ad kull spekulazzjoni li dan jinsab ta[t pressjoni min[abba li dan l-ista;un qed ikollu ri]ultati negattivi. Dawn lispekulazzjonijiet komplew ji]diedu hekk kif [ar;et stqarrija fuq is-sit elettroniku tal-Ferrari fejn kien hemm miktub li t-tim qed jistenna reazzjoni minn na[a tassewwieq Bra]iljan fil-Grand Prix ta' Monaco. “Mhuwiex veru li ninsab ta[t pressjoni anzi kul[add qed jappo;jani. Ovvjament, it-tim mhux kuntent birri]ultati li ;ibt s'issa imma dan ma jfissirx li jien se nitlaq jew mhux se nag[mel mill-a[jar biex nibda ni;bor il-punti,” qal Massa. “B[alissa Alonso g[addej minn forma tajba,” kompla

Is-sewwieq tal-McLaren Lewis Hamilton

jg[id Massa. Dan tal-a[[ar s'issa ma reba[x Grand Prix sa mill-2009 filwaqt li Alonso

di;à reba[ Grand Prix din issena, anke jekk il-karozza talFerrari mhijiex fost l-aqwa.

FUTBOL

Hodgson iwissi lil Rooney Il-kow/ tat-tim nazzjonali Ingli] Roy Hodgson wissa lill-attakkant ta' Man Utd Wayne Rooney u lill-plejers kollha tat-tim nazzjonali biex sakemm tibda l-EURO 2012 u anke waqt it-turnament dawn i;ibu ru[hom sew u jkunu dixxiplinati. Matul il-;img[a l-attakkant Wayne Rooney deher f'casino flimkien ma' sie[bu Wes Brown fejn flimkien dawn kienu qed jixorbu l-birra ftit

;img[at qabel ma Rooney se jilg[ab fl-Ukrajna u l-Polonja. It-tim Ingli] se jkun stazzjonat fil-belt ta' Krakow fil-Polonja, belt li hi rinomata g[all-istabbilimenti ta' divertiment li hemm. “Il-messa;; tieg[i lillplejers se jkun wie[ed /ar. Se nitlob lill-plejers j;ibu ru[hom sew g[ax jekk ma jkunx hemm dixxiplina nistg[u ninsew li nissieltu g[all-EURO 2012,” qal

Hodgson. “Jekk il-plejers se jag[mlu xi [a;a li mhux suppost filpubbliku huma stess se jaqg[u g[a/-/ajt u se jiddi]appuntaw lin-nazzjon s[i[ li se jkun qieg[ed isegwihom,” kompla Hodgson. Fil-jiem li ;ejjin l-FA Ingli]a, permezz ta' membri tag[ha se tkellem lill-plejers dwar l-im;iba li hi mistennija minnhom.

Id-difensur ta' Man Utd Patrice Evra

FUTBOL INGLI}

Man Utd se jirb[u l-kampjonat Id-difensur ta' Man Utd, Patrice Evra stqarr li sena o[ra Man Utd se jirb[u l-kampjonat u b'hekk jie[du t-titlu ming[and ir-rivali tag[hom, Man City. Man City reb[u lewwel titlu tag[hom fl-a[[ar 44 sena wara li g[elbu lil QPR fl-a[[ar minuti kontra QPR. “Lil Man City tajniehom il-kampjonat. Jekk sta;un ie[or nibdew nilag[bu tajjeb mill-ewwel ninsab /ert li nirb[u lkampjonat. Din is-sena kienu [afna dawk li kritikawna imma dan l-ista;un ;ibna disa' punti aktar mis-sena ta' qabel. City lag[bu l-aqwa futbol filwaqt li a[na mhux dejjem urejna x'nafu,” temm jg[id id-difensur Fran/i].

L-attakkant ta' Man Utd Wayne Rooney (lemin) u sie[bu Wes Brown f'casino fl-Istati Uniti


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

16 Sport

Pereira Da Silva l-eroj g[al Qormi b’reb[a fuq Valletta minn Simon Farrugia

U*BET FA TROPHY

4

QORMI (2)

M. Farrugia, R. Sammut, M. Bartolo, J. Chetcuti, J. Farrugia, J. Bondin, J. Pereira Da Silva, K. Thackray, T. Caruana, A. Bello-Osagie, V. Kouadio Sost - K. Scicluna flok V. Kouadio 81 min., L. Sciberras flok A. Bello-Osagie 90 min., S. Wellman flok J. Pereira Da Silva 93 min.

3

VALLETTA (2)

A. Hogg, J. Caruana, S. Borg, T. Scerri, I. Azzopardi, R. Briffa, E. Agius, D. Dos Santos, W. Barbosa, M.Mifsud, O. Zongo Sost – A. Effiong flok W. Barbosa 66 min., G. Agius flok O. Zongo 66 min.

Imwissija - Bartolo, Sammut, Kouadio(Q), Caruana (V) Skurjaw - Farrugia 8 min., Pereira Da Silva 44 min., 58 min., 88 min.(Q) , Dos Santos 9 min., 77 min. (pen), Scerri 34 min. (V) Referee - Trustin Farrugia Cann

Qormi huma l-ewwel finalisti tal-U* Bet FA Trophy dan wara li f’log[ba movimentata huma g[elbu li/-Champions Valletta bliskor ta’ 4-3. Din b’hekk kienet it-tieni telfa konsekuttiva g[all-Beltin wara li l-;img[a li g[addiet huma sfaw meg[luba minn Hibernians fl-a[[ar log[ba tal-Kampjonat. Kienet reb[a meritata fejn l-eroj tag[hom kien indubjament Jorge Pereira Da Silva li litterament [arbat lid-difi]a ta’ Valletta fejn skorja wkoll tlieta millerba’ gowls g[al Qormi. Valletta g[addew g[al din is-semifinali wara li g[elbu lil St. Patrick 2-0, Sliema 5-2 u lil Mosta bl-iskor ta’ 3-1. Mill-banda l-o[ra Qormi eliminaw lil G]ira 1-0 , Mellieh[a bl-iskor kbir ta’ 50 u lill-Pietà b’gowl uniku

wkoll. L-unika nuqqas g[al Valletta kien Mady Panadetiguiri li kien sospi] bil-kow/ ta’ Qormi Stephen Azzopardi ma jkollu ebda problemi ta’ formazzjoni. Dawn i]-]ew; timijiet inltaqg[u darbtejn matul dan l-ista;un b’Valletta jirb[u fi]]ew; okka]jonijiet 3-1 u 4-1 rispettivament. L-ewwel attakk wasal minn Qormi meta kien BelloOsagie li feta[ fuq Pereira Da Silva li x-xutt angolat tieg[u g[adda barra g[al ftit. Biex kienu Qormi li fet[u l-iskor fit-8 minuta b’Caruana jwaqqa’ lil Pereira Da Silva f’tarf il-kaxxa biex mill-free kick mog[ti minn JOSEPH FARRUGIA l-ballun [abat max-xibka. I]da appena minuta Valletta kisbu l-gowl tad-draw. Kien Edmond Agius li bi cross fil-baxx

Joseph Farrugia, captain ta' Qormi, (bil-ballun) li feta[ l-iskor b'gowl mill-isba[ (Ritratt> Joseph Galea)

qata’ lid-difi]a avversarja b’DENI DOS SANTOS jikkonkludi minn ta[t il-lasta g[al ;ewwa. Il-log[ba kienet wa[da movimentata [afna bil-ballun tiela’ u nie]el fejn fit-18-il minuta xutt ta’ Triston Caruana g[adda ftit barra. Fis-27 minuta rrispondew Valletta b’Mifsud jg[addi mal-linja tal-lemin bil-cross tieg[u jsib lil Deni Dos Santos li kkonkluda barra minn qag[da tajba. Valletta marru g[all-ewwel darba fil-vanta;; fl-34 minuta meta minn cross ta’ Deni Dos Santos kien TERENCE SCERRI li g[ola tajjeb bir-ras biex g[eleb lil Farrugia. Qormi n[asdu xi ftit i]da xorta wettqu reazzjoni lejn tmiem l-ewwel taqsima. Fl-40 minuta kien Pereira Da Silva

li seraq ballun lil Steve Borg qassam lura lejn Bello-Osagie bl-ewwel tentattiv talattakkant Qormi jkun imblukkat minn Hogg biex mir-rebound kien Borg li kklerja f’corner. Wara li fit-42 minuta Farrugia mblokka xutt middistanza ta’ Barbosa minuta qabel g[alqet it-taqsima Qormi kisbu l-gowl tad-draw. Kien PEREIRA DA SILVA li b’e]ekuzzjoni perfetta minn free kick dirett [alla lil Hogg statiku. Mal-bidu tat-tieni taqsima kien hemm /ans tajjeb g[al Valletta meta minn cross ta’ Briffa konklu]joni ta’ Zongo ;iet imdawra f’corner minn Farrugia. B’Qormi jmorru filvanta;; fit-58 minuta meta kien Joseph Farrugia li sab lil PEREIRA DA SILVA li dan

wara li g[adda bejn Borg u Caruana g[eleb lil Hogg g[attieni gowl personali u t-tielet g[at-tim tieg[u. Qormi issa bdew jikkontrollaw tajjeb u joperaw bil-kontrattakki i]da kienu Valletta li tlettax-il minuta mit-tmiem kisbu l-gowl taddraw meta kien Gilbert Agius li ra x-xutt tieg[u mi]mum minn idejn Kouadio biex mill-[dax-il metru DENI DOS SANTOS tefa’ ;ewwa. Biex meta kollox deher li llog[ba ser tispi//a fi draw u tmur fil-[in barrani kien PEREIRA DA SILVA li wara li bidel ma’ Bello-Osagie skorja t-tielet gowl personali u r-raba’ ta’ Qormi biex tefa’ lill-partitarji Qriema f’dellirju ta’ fer[. B’hekk ukoll intemmet il-[olma ta’ Valletta li jiksbu double. GIRO D’ITALIA

Rabottini jirba[ il-15-il tappa

Matteo Rabottini reba[ il-15-il tappa talGiro d'Italia meta g[eleb l-isfida ta' Joaquim Rodriguez. Rabottini g[amel [in ta' [ames sig[at, kwarta u 30 sekonda. Rabottini ddomina kwa]i millbidu sal-a[[ar u kien fla[[ar fa]i fejn dan kien se jitlef l-ewwel post. Hekk kif kien fadal 400 metru Rodriguez g[adda lil Rabottini imma dan tal-a[[ar re;a' mar fil-vanta;; biex reba[ din it-tappa ta' 172km. Il-Giro jintemm nhar il-{add li ;ej. Rodriguez, wara li spi//a fit-tieni post re;a' kiseb l-ewwel post filklassifika overall.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Sport 17

Il-midfielder ta' Tottenham Modric

FUTBOL

Real Madrid iridu lil Modric Real Madrid qed jippruvaw minn kollox biex jakkwistaw lill-midfielder ta' Tottenham, Luca Modric. Tottenham, nhar is-Sibt saru jafu li se jkollhom jilag[bu lpreliminari ta/-Champions League wara li Chelsea reb[u /-Champions League u awtomatikament ikkwalifikaw g[all-kompetizzjoni ta' sena o[ra. Skont rapporti fil-;urnali Spanjoli Real Madrid qed joffru s-somma ta' madwar 25 miljun ewro. Jidher li Real Madrid se jbieg[u lil Kaka lil PSG u b'dawn il-flus se jixtru lil Modric. Sajf ilu Tottenham irrifjutaw offerta ta' madwar 40 miljun lira sterlina g[al Modric, imma Real Madrid, minbarra li qed joffru flus qed joffru wkoll lill-midfielder Diarra.

Modric se jidde/iedi dwar il-futur tieg[u wara li jilg[ab fil-EURO 2012. BUFFON- Il-goalkeeper ta' Juventus Buffon qal li jixtieq itemm il-karriera malBianconeri. Il-goalkeeper ta' 34 sena, dan l-ista;un kien strumentali fir-reb[ talkampjonat ta' Juventus. Ilkuntratt ta' Buffon jiskadi fl2013 imma Buffon jixtieq i;edded dan il-kuntratt. “Ilfutur tieg[i hu ma' Juventus. Irba[na l-kampjonat u issa rridu nkomplu nirb[u anke matul l-ista;un li ;ej,” qal Buffon. SNEIJDER – Il-midfielder offensiv ta' Inter, Wesley Sneijder qal li jixtieq jibqa' ma' Inter. Matul is-sajf li g[adda kien hemm spekulazzjonijiet li l-Olandi] se jing[aqad ma' Man Utd

Il-goalkeeper ta' Juventus Buffon

i]da Sneijder baqa’ ma' Inter u kellu sta;un di]appuntanti. “Issa se nikkon/entra fuq ilEURO 2012 imma di;à tkellimt mal-President Moratti u qalli li jridni nibqa'. Dan l-ista;un kien di]appuntanti imma sena o[ra rridu ner;g[u nibdew nirb[u,” qal Sneijder. REDKNAPP- Skont rapporti fil-;urnali Ingli]i Chelsea jistg[u ja[tru lil Harry Redknapp b[ala lkow/ tag[hom. Minkejja li reba[ i/-Champions League il-manager ta' Chelsea, Roberto di Matteo qal li lfutur tieg[u hu wie[ed inde/i]. Jidher li Redknapp hu interessat fil-kariga ta' kow/ ta' Chelsea, spe/jalment min[abba li issa Chelsea ikkwalifikaw awtomatikament g[a/-Champions Laeague.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

18 Sport CHAMPIONS LEAGUE

Messi jispi//a b[ala l-aqwa skorer G[al darba o[ra, lattakkant ta' Barcelona Lionel Messi spi//a b[ala l-Aqwa Skorer ta/Champions League. Din hi r-raba' darba konsekuttiva li Messi spi//a din ilkompetizzjoni b[ala l-aqwa skorer u dan l-ista;un kien l-aktar darba li sab ixxibka. Ironikament, l-ista;un li fih Messi skurja l-aktar gowls hu l-ista;un fejn Barcelona kellhom i/edu ttitlu wara li dawn kienu eliminati fis-semifinali minn Chelsea li eventlwalment spi//aw biex reb[u t-tazza. Gomez, attakkant ta' Bayern Munich seta’ la[aq lil Messi nhar is-Sibt i]da dan ma sabx ix-xibka. Gomez, sa nhar is-Sibt kien skurja 12-il gowl. L-eroj ta' Chelsea, Didier Drogba dan l-ista;un sab ix-xibka sitt darbiet. L-Aqwa Skorers ta' dan l-ista;un 14 - il gowl : Lionel Messi

(Barcelona)

: Mario Gomez (Bayern Munich) : Cristiano Ronaldo (Real Madrid ) : Karim Benzema, (Real Madrid ) : Didier Drogba (Chelsea ) : José Callejón (Real Madrid ), Roberto Soldado (Valencia), Bafétimbi Gomis (Olympique Lyonnais), Alexander Frei (Basel), Seydou Doumbia (CSKA Moscow), Roman Shirokov (FC Zenit St Petersburg), Edinson Cavani (Napoli), Zlatan Ibrahimovi (Milan) 12 il gowl

10 gowls

7 gowls

6 gowls

5 gowls

L-Aqwa Skorers matul l-ista;uni 1993 - 94 – Ronald

Koeman, Barcelona, Wynton Rufer, Werder Bremen (8) - – George Weah, PSG (7) - – Jari Litmanen, Ajax (9) - – Milinko Panti, Atletico Madrid (5) - – Alessandro Del Piero, Juventus (10) 1994 95

1995 96

1996 97

1997 98

- – Andriy Shevchenko, Dynamo Kyiv, Dwight Yorke, Man Utd (8) – Mário Jardel, Porto, Rivaldo, Barcelona, Raúl González, Real Madrid ( 1 0) – Raúl González, Real Madrid (7) – Ruud van Nistelrooy, Man Utd ( 1 0) – Ruud van Nistelrooy, Man Utd ( 1 2) – Fernando Morientes, Monaco (9) – Ruud van Nistelrooy, Man Utd (8) – Andriy Shevchenko, Milan (9) – Kaká, Milan ( 1 0) – Cristiano Ronaldo, Man Utd (8) – Lionel Messi, Barcelona (9) – Lionel Messi, Barcelona (8) – Lionel Messi, Barcelona ( 1 2) – Lionel Messi, Barcelona ( 1 4) 1998 99

1999 00

2000 01

2001 02

2002 03

2003 04

2004 05

2005 06

2006 07

2007 08

2008 09

2009 10

2010 11

2011 12

L-attakkant ta' Barcelona, Lionel Messi

:lieda kontra l-[in g[al Bayern

Il-plejers ta' Bayern Munich g[andhom ;lieda kontra l-[in biex jirb[u din il-kompetizzjoni u jibqg[u mfakkra b[ala ;enerazzjoni tad-deheb. Fl-2010 dawn tilfu l-finali kontra Inter filwaqt li f'Di/embru talistess sena Bayern saru jafu li fl-2010 se jkollhom i//ans li jirb[u din it-tazza f'darhom. 18-il xahar wara il-'[olma' li l-plejers ta' Bayern jirb[u l-aktar kompetizzjoni presti;ju]a f'darhom stess sfaxxat hekk kif Drogba, mill-11 -il metru, g[eleb lil Neuer. Fil-finali kontra Chelsea, Bayern kellhom [ames plejers li bdew il-karriera tag[hom mal-klabb millBavarja. Qabel il-log[ba, ilcaptain ta' Bayern, Lahm qal li jekk l-iskwadra ta' Bayern ma tirba[x din ittazza, tajba kemm hi tajba, qatt ma tkun imfakkra b[ala ';enerazzjoni taddeheb'. Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Mueller, Diego Contento u Badstuber kollha bdew jilag[bu ma' Bayern u dawn mhux biss spi//aw darbtejn runners’ up fi/-Champions League i]da anke fil-EURO 2008. Barra minn hekk dawn spi//aw it-tielet f']ew; edizzjonijiet tat-Tazza tadDinja.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Sport 19 COPPA ITALIA

Napoli jirb[u l-Coppa Italia Napoli reb[u l-Coppa Italia b'reb[a ta' 1-0 fil-finali kontra Juventus. G[al Juventus din kienet l-ewwel telfa tal-ista;un wara li dawn reb[u l-kampjonat bla telfa. Juventus kienu tilfu 2-1 kontra Milan fit-tieni leg tassemi finali ta’ din il-kompetizzjoni kontra Milan i]da kienu g[addew fil-[in barrani. L-ewwel taqsima kienet wa[da li offriet diversi okka]jonijiet imma ma sar lebda gowl. Hekk kif g[addew 63 minuta Lavezzi twaqqa fil-kaxxa minn Storari u mill-11-il metru CAVANI g[amilhom 1-0. Wara dan il-gowl Juventus pruvaw kemm fel[u biex i;ibu d-draw i]da l-goalkeeper ta' Napoli De Sanctis kien dejjem attent. Minkejja li Juventus attakkaw kienu Napoli li skurjaw il-gowl. Fit-83 minuta HAMSIK issi;illa r-reb[a g[al Napoli. G[all-player ta' Juventus Alessandro Del Piero din kienet l-a[[ar log[ba tieg[u malBianconeri. Il-captain ta’ Juventus, li g[andu 37 sena, skorja 290 goal f’704 partiti matul id-19-il sena li ilu jilg[ab ma' Juventus. Ma' Juventus reba[ sitt titli tas-Serie A, darba l-Coppa Italia, i/-Champions League u tMOTOGP

Lorenzo jirba[ il-Grand Prix ta' Franza

Is-sewwieq tal-Yamaha, Jorge Lorenzo reba[ ilGrand Prix ta' Franza hekk kif spi//a quddiem l-eks champion Valentino Rossi u /-champion Casey Stoner. B'din ir-reb[a, Lorenzo issa jinsab filqu//ata tal-klassfika tassewwieqa. I/-champion tal-2010, li beda mir-raba' post f'Le Mans, kellu wirja millaqwa u spi//a biex reba[ dan il-Grand Prix, b'vanta;; ta' 9.905 sekondi quddiem it-Taljan Rossi. G[al Rossi dan kien l-a[jar ri]ultat li kiseb dan lista;un. L-Awstraljan Casey Stoner, li matul il-;img[a ]vela li se jirtira fi tmiem lista;un, spi//a fit-tielet post fuq Honda. Intant, Dani Pedrosa, li beda millpole position, spi//a firraba' post. Lorenzo issa qieg[ed lewwel post b'90 punt, tmienja aktar minn Stoner.

Tazza Interkontinentali. Napoli issa jer;g[u jilag[bu kontra Juventus f'Awwissu li ;ej fis-Supercup Taljana. - Intant, ir-rivali ta' Juventus, Torino, b'reb[a ta' 2-0 fuq Modena ;ew promossi fisSerie A. Torino kienu ilhom tliet snin jilag[bu fis-Serie B. TORINO

Ri]ultati

Napoli v Juventus

2-0

Serie B

2-0 3-2 1-3 0-1

Torino v Modena Ascoli v Crotone Brescia v Livorno Cittadella v Juve Stabia Grosseto v Empoli Gubbio v Albinoleffe Nocerina v Padova Sassuolo v Reggina Vicenza v Bari

1-1 1-2 3-0 4-1 3-1

L-attakkant ta' Napoli Cavani li feta[ l-iskor mill-11-il metru


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

20 Sport

Julian Farrugia fuq Ouistiti d’Anjou hekk kif reba[ ir-raba' ti;rija (Ritratt> Joseph Galea)

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

It-tieni reb[a konsekuttiva g[al Natif de l’Hommee minn Kenneth Vella

Is-27 programm tal-ista;un fuq disa’ ti;rijiet kollha g[al ]wiemel tat-trott fuq distanza twila ta’ 2640m sar ilbiera[ wara nofsinhar fil-korsa talMarsa. Fl-assenza ta’ ti;rijiet tal-og[la klassi Premier spikkaw l-aktar tliet ti;rijiet tal-klassi Gold li fihom Ouistiti d’Anjou [a l-ewwel reb[a tieg[u f’Malta; Natif de l’Homme it-tieni reb[a nfila u Night Inlet l-ewwel reb[a tassena. Noel Baldachino temm l-a[jar sewwieq b’]ew; reb[iet. L-ewwel ti;rija Gold kienet ir-raba’ wa[da tal-programm. Kien fl-a[[ar 500m li ssewwieq G[awdxi Julian Farrugia talab li]-]iemel tieg[u Ouistiti d’Anjou biex jibda j]id il-pass u jmur quddiem meta l-parte/ipanti daru g[ad-dritta finali. Dan ilFran/i] [a l-ewwel reb[a f’Malta fit-tieni dehra tieg[u mill-kwotat Victory Farming (Shaun Portelli). Oscar des Racques (Noel Baldachino) u Confidence As (Tony Mallia) spi//aw fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Natif de l’Hommee (Raymond Clifton) irre;istra t-tieni reb[a nfila tieg[u fittieni ti;rija Gold. Dan i]-

]iemel kien kontinwament flewwel po]izzjoni u temm rebbie[ wara li fl-a[[ar metri kkontrolla l-assalt ta’ Touch The Diamond (David Ellul). Deli du Ling (Cliferty Calleja) u Novak (Rodney Gatt) temmew warajhom f’dik l-ordni. Noel Baldachino po;;a lil Night Inlet quddiem 500m mit-tmiem tat-tielet ti;rija Gold. B’hekk dan i]-]iemel ma sab ebda diffikultà biex jirritorna g[ar-reb[ wara assenza ta’ xi xhur u jie[u lewwel reb[a tas-sena. Dan issu//ess wasal minn Wim (Brian Zammit), Energy Launcher (Redent Magro) u Ouest du Vivier (Cliferty Calleja). Bidu attraenti wara lkarozza tat-tluq g[in lil Ouragan de Crouay (Larson Mifsud) biex jiddomina matul id-distanza tal-ewwel ti;rija Silver. Ming[ajr tbatija kbira dan i]-]iemel [a l-ewwel reb[a tieg[u u bi ftit minn Man Quick (Jason Cordina). Kandy du Fruitier (Michael Ellul) u Eastwick (Shaun Portelli) kellhom ukoll pjazzament tajjeb. Dwell tajjeb kien bejn ]ew; ]wiemel, Cal Win (Shaun

Portelli), li da[al b[ala sostitut u l-favorita Nicole LH (Noel Baldachino) fid-dritta finali tat-tieni ti;rija tal-klassi Silver wassal lil tal-ewwel biex jie[u l-ewwel reb[a tieg[u f’Malta. Landi Breton (Nicholas Bonello) u Notice As (Rodney Gatt) temmew warajhom f’dik l-ordni. Anki l-ewwel ti;rija Bronze kienet ikkaratterizzata minn taqtig[a interessanti u tmiem in/ert bejn erba’ ]wiemel fla[[ar metri. Widget (Michael Ellul) [a l-ewwel reb[a sta;jonali bi ftit minn Emil Brebro (Brian Zammit). LAmerikan Boston Harbor u Qualaudry (Kevin Sciberras) wkoll kellhom wirja po]ittiva. Fit-tieni ti;rija Bronze, Pedros Au Top (Brian Zammit) li kien g[al [afna [in quddiem, inqabe] fl-a[[ar metri minn Law Suit (Noel Baldachino) li [a l-ewwel reb[a tas-sena quddiem Petit Veinard (Mario Fenech). Pedros Au Top (Brian Zammit) kellu jikkuntenta bittielet post, b’Niko de Chamant (Victor Fenech) jid[ol warajh fir-raba’ po]izzjoni. Il-programm feta[ b’]ew; ti;rijiet tal-klassi Copper. Fl-

ewwel wa[da, attakk mibdi matul l-a[[ar 300m wassal lil Malta Sara B (Rodney Gatt) biex tie[u l-ewwel reb[a tag[ha. Dan b’]ew; tulijiet minn Loulou de la Rose (Michael Ellul), Orasi Index (Alistair Azzopardi) u J’Oserai (Julian Farrugia). Fit-tieni ti;rija Copper, Vera LH (David Ellul)

kienet il-[in kollu fl-ewwel post tul id-distanza u fla[[ar metri ma kellha ebda diffikultà biex taqsam il-linja finali l-ewwel b’vanta;; ta’ seba’ tulijiet minn Dandy (Robert Polidano) u Monticello (Wayne Farrugia). Luriga Liz (George Attard) akkwistat irraba’ po]izzjoni.

Ir-ri]ultati kollha

I Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Malta Sara B (R. Gatt) {in – 3.29.9” (1.19.5”) 2. Loulou de la Rose (M. Ellul) 3. Orasi Index (A. Azzopardi) 4. J’Oserai (J. Farrugia) II Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Vera LH (D. Ellul) {in – 3.30.5” (1.19.7”) 2. Dandy (R. Polidano) 3. Monticello (W. Farrugia) 4. Luriga Liz (G. Attard) III Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Widget (M. Ellul) {in – 3.30.5” (1.19.7”) 2. Emil Brebro (B. Zammit) 3. Boston Harbor (G. Attard) 4. Qualaudry (K. Sciberras) IV Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Ouistiti d’Anjou (J. Farrugia) {in – 3.27.6” (1.18.6”) 2. Victory Farming (S. Portelli) 3. Oscar des Racques (N. Baldachino) 4. Confidence As (T. Mallia) V Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Law Suit (N. Baldachino) {in – 3.31.9” (1.20.3”) 2. Petit Veinard (M. Fenech) 3. Pedros Au Top (B. Zammit) 4. Niko de Chamant (V. Fenech) VI Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Natif de l’Hommee (R. Clifton) {in – 3.27” (1.18.4”) 2. Touch The Diamond (D. Ellul) 3. Deli du Ling (C. Calleja) 4. Novak (R. Gatt) VII Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ouragan de Crouay (L. Mifsud) {in – 3.28.9” (1.19.1”) 2. Man Quick (J. Cordina) 3. Kandy du Fruitier (M. Ellul) 4. Eastwick (S. Portelli) VIII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Night Inlet (N. Baldachino) {in – 3.25.8” (1.18”) 2. Wim (B. Zammit) 3. Energy Launcher (R. Magro) 4. Ouest du Vivier (C. Calleja) IX Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Cal Win (S. Portelli) {in – 3.24.4” (1.17.4”) 2. Nicole LH (N. Baldachino) 3. Landi Breton (N. Bonello) 4. Notice As (R. Gatt)

POWERBOATS

Ikomplu l-kampjonati tal-Powerboats

Mument mit-tieni rawnd tal-Kampjonat lokali Masters of the Sea (ritratt> Martin Agius)

Ilbiera[ il-Malta Powerboats Association organizzat it-tieni ti;rija mill-Kampjonat lokali Masters of the Sea. Mifruxa fuq medda ta' 3.85 kilometri fil-Bajja ta' San Pawl ilBa[ar f'dan it-tieni rawnd [adu sehem 12-il tim f'Kampjonat imfassal fuq erba' rawnds brrawnds li jmiss isiru f'Settembru u bejn Ottubru u Novembru li ;ej. Klassi C kienet g[al powerboats ta' mhux inqas minn 17-il pied b'magni ta' bejn 150 – 200 HP

Klassi D g[al powerboats mhux izg[ar minn 18-il pied b'magni bejn 225 – 250 HP Klassi Open kienet g[al dg[ajjes b'magni kbar b']ew; magni. Wara li fl-ewwel rawnd Klassi C intreb[et minn Clive Butler u Michael Abela filwaqt li Klassi D intreb[et minn Beppe Debono u Maria Galea. Fi tmiem il-;img[a fi/-Circuit Klassi D su//ess g[al Dablo b'Beppe Debono u Maria Galea qabel Net and Wild ta' Sammy Grima u Bernice Cremona b'Fire

and Ice fit-tielet post bi Chris Vella u Melanie Orsini. Klassi C intreb[et minn Bad Company ta' Clive Butler filwaqt li fit-tieni post spi//a Pitti Abela qabel Spirit of Light ta' Sammy Grima u John Paul Parnis qabel Royal Flash ta' Clyde Cutajar u Clint Deguara. Fil-kategorija Straight Klassi D fl-ewwel post spi//a Dablo qabel Fire and Ice u Franco Joe. Klassi C Straig[t mirbuha minn Bad Company qabel Spirit of light.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Ittri 21

Il-PL u l-gideb sfa//at biex i[amme; Sur Editur, Iktar mhu g[addej i]-]mien iktar il-magna ta’ propaganda Laburista qed tinfexx f’gideb sfa//at li qed jixxandar kuljum fuq l-istazzjon One u jing[ata prominenza kbira fuq il-for/ina tal-GWU, ilgazzetti l-orizzont jew ItTor/a. L-importanti g[alihom hu li jinstemg[u l-gideb u ji;u emmnuti minn dawk li jsegwu biss l-istazzjonijiet

G[a]la sinifikanti Sur Editur, Il-Kap tal-Oppo]izzjoni mar quddiem il-funtana li kienu kissru tal-Labour biex iwie;eb lill-Prim Ministru dwar l-erba’ snin ta’ [idma tal-Gvern Nazzjonalista. Issa kul[add jemmen li laqwa element fil-politika hu l[olqien tax-xog[ol. Mela hu sinifikanti [afna li Joseph Muscat m’g[a]ilx li jag[mel il-press conference tieg[u quddiem il-Ministeru taxXog[ol, u ried jaljena l-poplu b’issues sekondarji, g[ax dwar is-su//ess fis-settur taxxog[ol ma jista’ jg[id xejn. M’g[andi l-ebda dubju li jekk jitilg[u tal-Labour filGvern, jer;a’ jkollna, kif dejjem kellna fi ]mienhom, rekord ta’ qg[ad.

G.L. Camilleri Il-Furjana

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard @media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u lEditur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.

Kun parti mis-su//ess ta’ operazzjoni... ag[ti d-demm

jew il-gazzetti tag[hom. G[aruka]a g[al min qed jivvinta dan il-gideb sfa//at biex i[amme; lill-esponenti Nazzjonalisti l-[in kollu. Barra li mhux sew li dan il-gideb jit[alla g[addej qisu ma ntqal xejn, hemm [a;a o[ra li tinkwieta littelespettaturi jew qarrejja onesti. B’dan il-gideb qed issir [sara irreparabbli fuq nies li qeg[din g[al xog[olhom u li qed jaqdu

dmirhom kif suppost. Dan hu assassinju talkarattru li hu perikolu] [afna. M’hawnx ministru li mhux qed ji;i akku]at b’affarijiet li wara jsir mag[ruf li mhumiex minnhom. Il-Prim Ministru hu t-target prin/ipali ta’ dawn il-kalunji, imma kull min hu involut fix-xog[ol tal-gvern qed ji;i malafamat bil-gideb li qed jivvintaw fuqu. Inutli li jsiru l-libelli g[ax dawn idumu biex jinqatg[u u l-

[sara tkun ilha tkaxkar. Hemm b]onn li l-Partit Nazzjonalista jkun dejjem b’seba’g[ajnejn g[al dan ilgideb u jirribatti immedjatament kemm permezz tal-istazzjon NET, u Radio 101 kif ukoll permezz tal-gazzetti. B’hekk biss inkunu nafu lverità. Dan l-a[[ar ivvintaw gidba sfa//ata fuq Francis Zammit Dimech. G[amel sew id-deputat tag[na li

ressaq ka] ta’ ksur ta’ privile;; biex inaddaf ismu minn din il-kalunja. Kull min ji;i f’din issitwazzjoni g[andu jie[u lpassi kollha [alli forsi fla[[ar in-na[a Laburista turi ferm iktar rispett lejn lavversarji politi/i tag[ha. Bil-gideb iridu jikkonvin/u lill-elettorat jivvutalhom biex jie[du l-gvern wara 25 sena^

:or; Calleja Tas-Sliema


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

22 Anniversarju

125 sena mit-twelid ta’ San Piju tal-Pjagi – Qaddis ta’ ]mienna minn Fr. Alfred Scerri, ofm. cap

Persuna b[alma kien il-Patri Kapu//in San Piju tal-Pjagi, li jgawdi devozzjoni mad-dinja kollha, diffi/li biex ma tkunx taf li fis-16 ta’ :unju li ;ej ja[bat l-10 anniversarju mindu l-Knisja Kattolika ddikjaratu qaddis. Kien il-Papa :wanni Pawlu II – illum beatu, li mhux biss kien g[amlu beatu i]da kien dan l-istess Papa li ni]]lu fil-lista tal-Qaddisin Dan il-patri Kapu//in mistiku ta’ ]mienna hu mag[ruf g[ad-doni sopranaturali li bihom ]ejnu Alla, fosthom fejqan mirakolu], bilokazzjoni, jipprofetizza u kapa/ità li jag[raf l-istat spiritwali talpersuna u tant o[rajn. Monsinjur George Pogany li kien jaf lill-Patri Piju g[al bosta snin qal fuqu hekk: “Meta n-nies jaqraw fuqek ja[sbu li kull 24 sieg[a tieg[ek inti twettaq 25 miraklu.” Bniedem tal-mirakli Dan qalu b’konvinzjoni

g[ax billi spiss kien ikun mieg[u, allura aktar milli kienu j[arsu lejh b[ala bniedem tal-mirakli, kienu jaraw fih tassew ra;el tajjeb u qaddis. L-istess, issa/erdot Amerikan Fr. Domnic Meyer li kien spi//a b[ala segretarju tieg[u g[al bosta snin, meta staqsewh jekk dan ix-xog[ol isibux b[ala xog[ol e/itanti l-fatt li tg[ix ma’ Patri Piju, wie;eb u wara jumejn, tlieta tant drajtu li [allieni kull e/itament. Mhux g[ax kont di]appuntat, i]da g[aliex daqskemm Patri Piju kien qaddis, daqstant ie[or kien uman [afna. U l-famu] Kapu//in Patri :eraldu di Flumeri – ilmo[[ li [adem tant fis-skiet g[all-beatifikazzjoni u lkanonizzazzjoni tal-istess Padre Pio kien qal: “Li dak li jaffaxxinak f’dak ir-ra;el kienet l-ispiritwalità tieg[u, l-ubbidjenza tieg[u u lkarità kbira li kellu u xejn aktar!” Wa[da mill-aktar missjonijiet importanti li kellu kienet li jg[allem linnies kif jg[ixu massofferenza. G[ax it-tbatija hi problema li n-nies tal-lum ma jridux ja[sbu dwarha! Qatt fl-istorja, matul i]]minijiet il-bniedem ma kien b[al tal-lum ifittex kull mezz possibbli biex jelimina u ja[rab it-tbatija. U donnu meta xejn ma jirnexxi, dejjem jispi//a je[el Alla l-imbierek fuq

Patri Piju tal-Pjagi – g[axar snin qaddis

dan l-inkwiet kollu – fi]iku jew mentali, faqar, solitudni u tant provi o[ra. {afna llum jippruvaw jikkonvin/una li dment li a[na sewwa ma’ Alla, allura g[andu jkollna sa[[itna u ngawdu kull prosperità u nevitaw ittbatija. Imqar i]da l-istess Patri Piju kellu bosta mard u g[adda minn bosta operazzjonijiet li wie[ed jistenna minn età ta’ 81 sena! A[na midinbin

Le, mhux minnu dak li j]ommu bosta, li ;aladarba l-bniedem isofri jfisser li g[ax a[na midinbin. San Piju msa[[a[ minn tradizzjoni nisranija ta’ elfejn sena, dejjem g[allem li t-tbatija hi parti mill-[ajja u mhux bilfors tfisser li Alla ddispja/ut jew dg[ufija

Nifra[ bit-tbatijiet tieg[i min[abba fikom, g[aliex bihom intemm f’;ismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu g[all-;isem tieg[u li hu l-Knisja

umana. Dak li dejjem g[allem dan il-bniedem t’Alla – kif sejja[lu l-Papa Benedittu XVI, hu li l-aktar [a;a importanti fil-[ajja hi li m’g[andniex na[arbu ttbatija g[ax ma nistg[ux. Anzi rridu nitg[allmu ng[ixu ma’ dak kollu li jippermetti u jibg[at Alla, inklu]a s-sofferenza. Difatti l-aktar silta importanti g[al Padre Pio kienet il-Kap 1, 24 minn San Pawl lillKolossin fejn tg[idilna: “Nifra[ bit-tbatijiet tieg[i min[abba fikom, g[aliex bihom intemm f’;ismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu g[all-;isem Tieg[u li hi l-Knisja.” Dan ma jfissirx li ttbatijiet ta’ Kristu ma kinux bi]]ejejd u allura g[andu b]onn tag[na. I]da lilna ;ie mog[ti l-privile;; li ng[aqqdu t-tbatijiet tag[na ma’ dawk ta’ Kristu fuq isSalib, biex naqsmu fixxog[ol tal-fidwa li hi ssalvazzjoni tal-erwie[. Dan kien it-twemmin talKapu//in tal-Gargano. F’wa[da mill-bosta estasi tieg[u, instema jitkellem ma’ :esù u jistqarr li Kristu

m’g[andux b]onn il-[idma tag[na u li l-bniedem bilqawwa tieg[u biss ma jistax jg[in lil :esù j;orrlu ssalib. Dan isir biss bilgrazzja t’Alla, nistg[u nipparte/ipaw fil-missjoni ta’ fidwa billi naqsmu mieg[u fit-tbatija. Konferma u prova ta’ dan, hi t-talba li nise; fuq is-santa tal-Ewwel Quddiesa Solenni Tieg[u. dakinhar fl14 ta’ Awwissu 1910 kien kiteb hekk: “:esù l-{ajja u n-Nifs Tieg[i, illum li bil-bi]a’ qed ng[ollik f’misteru ta’ m[abba, Mieg[ek irrid inkun g[ad-dinja t-Triq, ilVerità u l-{ajja u permezz Tieg[ek Sa/erdot Qaddis u Vittma Perfetta.” Meta Padre Pio kien g[adu ]ag[]ug[ kien di;à j[addan il-[sieb ta’ Vittma ta’ M[abba Divina, hekk li g[alih kien ifisser privile;; li ssofri g[al Kristu f’g[aqda mat-tbatijiet tasSagrifi//ju Tieg[u: “:esù jag[]el /erti erwie[ biex ikunu tieg[u u fost dawn ming[ajr ma jist[oqqli, g[a]el lili biex ng[inu fil-missjoni kbira ta’

salvazzjoni tal-erwie[.” :arrab it-tbatija

I]da daqskemm Padre Pio ;arrab tbatija, daqstant ie[or daq u ;arrab fer[ qaddis g[aliex Alla hu tajjeb u ta’ min jafdah. Biex infiqu spiritwalment jg[allem Padre Pio: “G[andna b]onn na//ettaw it-tbatija tat-Tabib Divin g[ax din hi rikkezza ne/essarja.” Kultant tiltaqa’ ma’ bosta nies jistaqsu “G[aliex Alla ma [alaqx dinja perfetta li fiha ma kienx ikun hemm tbatija u inkwiet^” I]da mill-Iskrittura nafu li Alla [alaq kollox sew. Kien ilbniedem li da[[al id-dnub fid-dinja permezz tal-ewwel ;enituri tag[na. Propju hawnhekk li rridu nafdaw lil Alla li min-na[a tieg[u [alaq l-aqwa ;id possibbli g[alina, minkejja l-waqg[a ori;inali talumanità. Is-sofferenza jg[id San Pio tasal g[and innisrani minn idejn Alla, anke jekk bosta nies jiskantaw g[aliex affarijiet []iena jolqtu u ji;ru lin-nies tajbin.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Storja 23

IL-MONUMENTI FIL-MALL (2)

Il-monument f’;ie[ Sir Hannibal Scicluna minn Vincent Zammit

L-a[[ar monument li tpo;;a fil-Mall tal-Furjana kien f’;ie[ Sir Hannibal Scicluna. Imwieled fil-Furjana stess fis-sena 1880, Hannibal Scicluna [a l-edukazzjoni tieg[u f’Malta u f’G[awdex u ggradwa mill-Università ta’ Malta b[ala Prokuratur Legali. Ta’ 22 sena da[al ja[dem mas-Servizz ?ivili, fejn baqa’ Scicluna [adem f’diversi dipartimenti tal-gvern matul il-karriera pubblika tieg[u, i]da forsi l-aktar ]ew; karigi li huma asso/jati mieg[u huma dawk ta’ Direttur talMu]ewijiet, u Bibljotekarju tal-Librerija Nazzjonali. Fost [idmietu f’dan tal-a[[ar, wie[ed isib ix-xog[ol li beda sabiex l-arkivji tal-Ordni ta’ San :wann ikunu kkatalogati kif suppost, biex b’hekk wie[ed ikun jista’ jag[mel u]u minnhom ferm a[jar milli kif kienu qabel. Hannibal Scicluna kien membru ta’ diversi g[aqdiet internazzjonali. Barra minn hekk, matul il-karriera tieg[u ng[ata diversi onorifi/enzi. Fl-1935 ing[ata l-unur ta’ Membru tal-Imperu Ingli],

FIMBank plc, l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali bba]ata f’Malta li tispe/jalizza fliffinanzjar tal-kummer/, qed jiffinanzja lkonservazzjoni ta’ disa’ monumenti li jinsabu fil;nien imsejja[ Il Maglio, jew kif inhu mag[ruf a[jar il-Mall, fil-Furjana. Il-pro;ett qed ikun ikkoordinat minn Din l-Art {elwa. Il-manutenzjoni preventiva ta’ dawn ilmonumenti qed issir minn Heritage ResCo. Dawn qed jikkoordinaw ix-xog[lijiet mal-Kunsill Lokali tal-Furjana u mal-Ministeru g[at-Turi]mu, Kultura u l-Ambjent. filwaqt li fis-sena 1955 Hannibal Scicluna ng[ata lonorifi/enza ta’ Sir mirRe;ina Eli]abetta II. G[al dik l-okka]joni saritlu ikla ta’ apprezzament f’Londra mill-

Sir Hannibal Scicluna kien ukoll awtur ta’ pubblikazzjonijiet f’diversi lingwi

Asso/jazzjoni Ingli]a talOrdni ta’ San :wann. Fl-1936 huwa ta kollezzjoni li kellu ta’ aktar minn elfejn ktieb lill-Università ta’ Oxford. Din il-;abra ta’ kotba tpo;;iet fit-taqsima mag[rufa b[ala l-Bodleian Library of Commonwealth and African Studies f’Rhodes House. Ilkollezzjoni, mag[rufa b[ala The Scicluna Collection u

Il-monument dedikat lil Sir Hannibal Scicluna

mag[mula minn kotba li jmorru lura g[as-seklu sittax, tinkludi pubblikazzjonijiet dwar l-istorja tal-Ordni ta’ San :wann u l-G]ejjer Maltin. L-amministrazzjoni ta’ din il-librerija g[adha ]]id ma’ din il-kollezzjoni presti;ju]a, billi jew ting[ata kotba, inkella tixtri pubblikazzjonijiet dwar listess su;;etti. Sir Hannibal Scicluna kien ukoll awtur ta’ pubblikazzjonijiet f’diversi lingwi. Wie[ed mill-aktar pubblikazzjonijiet ta’ presti;ju li kiteb kien dwar ilKonkatidral ta’ San :wann, ktieb li g[all-ewwel darba ttratta fid-dettall ilKonkatidral mill-aspetti stori/i u artisti/i tieg[u, minbarra li inkluda ritratt ta’ kull lapida li nsibu f’dan illok. Dan il-ktieb kien mitbug[ kemm bl-Ingli] kif ukoll bit-Taljan. Pubblikazzjonijiet o[ra ta’ Sir Hannibal Scicluna ttrattaw aspetti mill-istorja tal-Ordni ta’ San :wann, kif ukoll

Dettall mill-monument dedikat lil Sir Hannibal Scicluna

dwar il-perjodu qasir talFran/i]i f’Malta. Il-midalji ta’ Sir Hannibal Scicluna, li kienu mog[tija lilu matul il-karriera tieg[u, ing[ataw kollha lill-Mu]ew Nazzjonali tal-Arti, u llum dawn jinsabu esposti f’dan ilMu]ew. Sir Hannibal Scicluna miet fis-sena 1981, fl-età venerabbli ta’ 101. Il-monument li twaqqaf filMall f’;ie[ Scicluna jinkludi bust impo;;i fuq pilastru ta’ l-ir[am. Il-monument hu mag[mul minn diversi livelli ta’ xog[ol fuq l-ir[am li jag[tuh xejra aktar s[i[a milli kieku l-bust tpo;;a fuq kolonna wa[da. B[ala kitba, kull ma hemm hu l-isem u d-dati tat-twelid u l-mewt tieg[u. Il-bust li jfakkar lil Sir Hannibal Scicluna hu sempli/i flesekuzzjoni tieg[u, i]da juri l-maestrija tal-iskultur, ilMalti Vincent Apap. Fuq in-na[a tax-xellug talbust, hemm il-kitba Chiurazzi - Napoli, il-funderija fejn in[adem il-bust.

Hannibal Scicluna kien membru ta’ diversi g[aqdiet internazzjonali


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

24 Konsumatur

Aktar attenzjoni g[al prezzijiet fuq il-prodotti {afna drabi ninzertaw ka]ijiet fejn immorru nixtru ming[and [anut partikulari u ninteb[u li fuq il-prodotti li jinteressawna ma jkunx hemm il-prezzijiet indikati kif titlob il-li;i u g[aldaqstant ikollna nistaqsu lill-bejjieg[ jew lill-persuni pre]enti fil[anut biex jg[idulna l-prezz tal-o;;ett li rridu nakkwistaw. Apparti l-fatt li hi [a;a kontra l-li;i li l-bejjieg[ ma jimmarkax il-prezzijiet fuq ilprodotti g[all-bejg[, innegozjant ikun qieg[ed jonqos ukoll mid-dmir tieg[u lejn il-konsumatur li jinformah kif suppost biex dan ikun jista' jag[mel g[a]liet aktar tajbin u infurmati. Konsumatur aktar infurmat Ir-regolamenti dwar il-

prezzijiet indikati saru biex kemm jista' jkun ilkonsumatur ikun infurmat u jkun jista' wkoll jqabbel ilprezzijiet ma’ dawk ta’ [wienet o[rajn. F’dan ir-rigward, ilkonsumaturi g[andhom iddritt li jsibu informazzjoni korretta dwar il-prezz talo;;etti offruti g[all-bejg[ ming[ajr il-b]onn li jfittxu lg[ajnuna tal-persuni impjegati fil-[anut. Il-prezz indikat fuq l-o;;etti g[allbejg[ g[andu jkun wie[ed finali u g[alhekk g[andu jinkludi taxxi kif ukoll spejje] o[ra. Jekk konsumatur ji;i infurmat permezz tat-tikketti mwa[[lin mal-prodott li g[andu j[allas it-tali ammont ta’ flus i]da, meta dan imur biex i[allas il-bejjieg[ jitolbu ammont li hu aktar minn dak imsemmi fit-tikketti, ilkonsumatur jista' jirrifjuta li j[allas u li jixtri l-prodott. F’din it-tip ta’ /irkustanza, il-

bejjieg[ ikun naqas milli jinforma lill-konsumatur kif suppost g[aliex it-tikketti mwa[[la mal-prodott mhumiex qed juru l-prezz korrett. Ta’ spiss ninzertaw prezzijiet li minflok ikunu mmarkati fuq tikketti, jkunu mwa[[la ma’ xi xkaffa jew vetrina li tkun qed turi ammont ta’ prodotti tal-istess xorta li qed jinbieg[u kollha bi prezz wie[ed. :ieli ninzertaw ukoll price list’ li tispjegalna l-prezz ta’ kull o;;ett jew servizz li jkun qieg[ed ji;i offrut lilna lkonsumaturi. {afna drabi, dawn il-price lists ji;u murija g[and dawk l-istabbilimenti li joffru servizzi b[al servizz ta’ hairdresser, nail technician kif ukoll beauty therapist. Price lists

Fi [wienet li jbieg[u ikel tat-tip fast food b[alma huma l-[wienet li jbieg[u l-pizez, il-qassatat u l-imqaret, ta’ spiss insibu price lists ta’ dan it-tip li jindikaw il-prezzijiet tal-ikel g[all-bejg[. Din il-price list g[andha tkun /ara u l-informazzjoni offruta fuqha g[andha tinftiehem biex il-konsumatur ikun jista' jag[mel g[a]liet tajbin u aktar responsabbli. F’ka] ta’ ristoranti u ta’ [wienet fejn wie[ed jista' jkun offrut l-ikel u x-xorb b[al bars jew inkella cafes ;eneralment insibu menu li jurina b’mod xieraq kemm jiswa l-ikel u kemm jiswa xxorb. Jekk ikun hemm spejje] ]ejda li wie[ed g[andu j[allas meta jmur jiekol f’xi ristorant, dawn g[andhom jintwerew fil-menu biex il-konsumatur ikun jaf kemm se j[allas minn qabel ma jidde/iedi x’se jiekol. {afna drabi, il-menu jkun mwa[[al barra l-[anut u

Ir-regolamenti dwar il-prezzijiet indikati saru biex kemm jista' jkun il-konsumatur ikun infurmat u jkun jista' wkoll jqabbel il-prezzijiet ma dawk ta’ [wienet o[rajn

g[aldaqstant il-konsumatur jista' ji//ekkja u jikkonferma li l-prezzijiet tar-ristorant huma tajbin g[al butu. Ir-regolamenti dwar ilprezzijiet indikati japplikaw kemm fil-ka] ta’ prodotti murija f’vetrina ta’ [anut kif ukoll jekk wie[ed jixtri minn xi katalgu jew permezz ta’ siti fuq l-internet. Jekk sit fuq l-internet ma jurix il-prezzijiet globali ji;ifieri l-prezz li jinkludi taxxi u spejje] addizzjonali, l-persuna responsabbli missit tkun qieg[da tinjora l-li;i

tal-konsumatur li tistipola li l-prezzijiet g[andhom ikunu indikati anki meta lkonsumatur jixtri permezz tal-bejg[ mill-bog[od. Jekk konsumatur jara li ssit li jrid jixtri minn fuqu mhux qed jindika l-prezzijiet kif suppost, g[andu jfittex siti o[rajn li huma aktar serji u li jindikaw ilprezzijiet tal-prodotti g[allbejg[. Jekk konsumatur jinzerta xi stabbiliment kif ukoll [anut jew xi sit elettroniku li ma jkunx qed jindika l-prezzijiet

minn Melanie N. Camilleri melanie-n.camilleri@mccaa.org.mt

fuq il-prodotti u s-servizzi g[all-bejg[ skont kif hu stipulat mil-li;i, hu jista' jikkuntattja l-Uffi//ju g[allAffarijiet tal-Konsumatur fi [dan l-Awtorità Maltija g[allKompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq in-numru 2395 2000 biex iressaq lilment tieg[u.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Mill-:uf sal-Iskola NET Television 15>20 Fost il-mistednin ta’ Monica Attard g[al-lum se jkun hemm il-

kantanta ]ag[]ug[a Thea Garrett (fir-ritratt) li se titkellem dwar x’tip ta’ trobbija [adet u xi memorji sbie[ li g[andha ta’ tfulitha. Ukoll fil-programm Mark Brincat, il-Kap tal-Obstetrika u l-:inekolo;ija fl-Isptar Mater Dei jitkellem dwar problemi ta’ sa[[a li tiffa//ja l-mara. Servizz informattiv jiffoka fuq l-i]vilupp tat-tfal bejn is-97 u l-mitt ;img[a mit-twelid tag[hom, filwaqt li Anton B Dougall jag[ti ri/etti ta’ [ob] pitta mimli. Bejni u Bejnek NET Television 23>30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se jkun il-kantant u kompo]itur Mellie[i Philip Vella (fir-ritratt). Familjari sew ma’ bosta kantanti lokali g[all-fatt li g[andu wkoll recording studio li ta’ spiss jag[ti s-servizzi tieg[u lil kantanti o[rajn.

Newsbuzz NET Television 23>30 Newsbuzz mar sal-Beland Pop Show fejn iltaqa’ ma’ xi protagonisti tal-mu]ika lokali, fosthom Claudia u Fabrizio Faniello, Richard Edwards, Gianni Zammit u Christabelle. Naraw ukoll il-preparamenti ta’ Kurt Calleja u s[abu f’Baku g[all-Eurovision Song Contest ta’ din is-sena. Ikun hemm ukoll it-tag[rif tas-soltu dwar films ;odda u mu]ika. Malta Llejla NET Television 17>00 Nhar is-27 ta’ dan ix-xahar il-

kantanta Maltija Eleonor Cassar (fir-ritratt) se tag[ti kun/ert b[ala tribut g[al Whitney Houston. Eleonor se titkellem dwar dan ilkun/ert flimkien malpre]entatri/i Stephanie Spiteri u anki ssemmag[lna linterpretazzjoni tag[ha ta’ One Moment in Time. Ukoll waqt il-programm, Charles Zammit jag[ti tag[rif dwar tindif tax-xtut, Albert Buttigieg dwar skema ta’ bejg[ ta’ appartamenti, maisonettes u garaxxijiet bi prezz sussidjat, Gordon Mayo dwar ix-xag[ar u Geoffrey Bezzina b’pariri relatati mad-dinja tal-investimenti. L’ultima casa a sinistra Italia 1 23>50 Film tal-bi]a’ Amerikan li n[adem fl-2009 b’re;ija ta’ Dennis

Iliadis li g[andu b[ala atturi ewlenin lil Monica Potter u Tony Goldwyn. }ew; tfajliet ji;u vjolentati u wara jinqatlu minn klikka ta’ nies. Il-;enituri tal-vittmi jkunu determinati li jridu jwettqu vendetta. Il-film hu twil 110 minuti.

Newsroom NET Television 21>32

Simon Vella Gregory fl-edizzjoni tal-lum se jkollu ]ew; servizzi differenti dwar it-trobbija tat-tfal. Wie[ed se jkun dwar il-kampanja tal-Appo;; dwar trobbija po]ittiva bil-g[an li jonqos l-abbu] fuq it-tfal, filwaqt li l-ie[or se jkun dwar isServizz G[o]]a, li hu servizz tal-Gvern li joffri g[ajnuna lill-ommijiet li jinqabdu tqal f’età tenera. Su;;etti o[ra li se naraw dwarhom se jkunu l-kumpless sportiv il-;did li kien inawgurat f’{al Kirkop u dwar il-:nien Villa Rundle, fir-Rabat G[awdex, fejn g[adu kif tlesta pro;ett intensiv ta’ rinnovament.

G[aliex Bertu ji;i arrestat^ {a]en u Mrar - NET Television, 20>30

Kolina jiddispja/iha [afna g[all-mewt ta’ Gawdenz. Kienet tkun aktar kuntenta kieku minflok g[ereq :u]eppi. X’g[andha kontra :u]eppi? G[aliex tobog[du daqstant? Il-qtug[ il-qalb bejn Bertu u Katrin, li tassew jin[abbu, ikompli jikber. Sadanittant kif sejra Katrin ta[dem fid-dar tan-Nobbli? Il-;enituri tag[ha qed jie[du gost g[ax qed i;;ib xi sold id-dar. I]da Bertu, g[aliex jisfa arrestat? Ro]a twelled tarbija o[ra. Din is-sensiela g[andha kitba ta’ Tania Bartolo u direzzjoni ta’ Sharon Calleja.

Spekulazzjonijiet

Michael Tabone u Tony Vella


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

26 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 - BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 Sehemna fl-Ewropa 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bilMalti (r) 20:30 - Solidarjetà 21:00 - Countdown 22:00 - LA[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:03 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Qrib Xulxin 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Ewropa 18:45 Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 ONE News 20:15 - Sport Action 20:45 - Pajji] li Jixraq lil Uliedna 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Bla Kantunieri 23:00 Woodenman Jukebox 24:00 Music FM 02:00 - Serali. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:57 Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 RTK qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 Kaskata Kulturali 15:30 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli Ladies Choice Fuzzbox - Michael Bugeja Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Rapport Finanzjarju 15:40 Fil-:nien (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 Jaqblu... ma Jabqlux! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 {sibijiet mal-Melodija 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Straightforward 22:00 Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet - Rakkont, Fil-Fond tal-A[bar, Ifta[ Qalbek, Home Decor, Legali. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Meta l-Mo[[ isir Palk 10:00 - BBC News Update 10:06 - Sa[[a 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - University Matters 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19.30 - It’s Debatable 20:00 Mu]ika Klassika Maltija 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Il-verità te[liskom 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l- Erwie[ 13:00 Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Il{abbata 16:00 - Fl-Iskola ta’ San Piju ta’ Pietralcina 17:00 {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Qari Reli;ju] 19:30 Il- Muftie[ tal-G[erf 20:00 Lejh Biss In[ares 20:30 - Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 -

Nixtarru kitbet San :or; Preca 22:00 - {udni f’Idejk 22:30 A[barijiet Reli;ju]i 22:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 u 13:30 - A[barijiet filqosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats 20:00 - Ben Glover 22:00 Nocturnal 24:00 - John Digweed. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 - Tempo on the mix 17:30 – All Time Favourites 18:30 – Don’t Stop the Music 20:00 Mu]ika Klassika.

Kelb kurra;;u] Il grande cuore di Lucky - Canale 5, 14>45

Film Kanadi] ma[dum apposta g[at-televi]joni fl-2010 b’re;ija ta’ John Bradshaw u li l-isem ori;inali tieg[u hu You Lucky Dog. Lisa Rayborn (Natasha Henstridge, fir-ritratt flimkien mal-kelb) tkun di]injatri/i tal-moda ba]ata fi New York, i]da meta ommha tmut, tidde/iedi li ter;a’ tmur tg[ix fil-kampanja fejn trabbiet. Fil-fatt il-familja jkollha razzett, biex kontra kull xewqa tal-missier, min[abba diffikultajiet finanzjarji, [u Lisa jidde/iedi li jkun a[jar jekk minflok jikkonvertu r-razzett f’wie[ed li j]omm in-ng[a;. Lisa tibqa’ hemm biex tag[ti daqqa t’id. Fost o[rajn i;;ib kelb, li tag[tih l-isem ta’ Lucky, u t[arr;u biex jindokra n-ng[a;. Dan il-kelb ikollu intelli;enza kbira u jit[ajru jda[[luh g[al kompetizzjoni. I]da x’ji;rilu l-kelb meta jkun hemm nirien li ja[kmu l-post?

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Dot EU 11:30 - Asteriks 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Eurovision Links 20:45 Dreams 21:45 - Qalbinnies 22:30 - Meander 23:15 - LA[barijiet 23:30 - Eurovision Links 23:35 - G[awdex Illum (r). TVM 2 15:00 - A[barijiet 15:05 Buddha (dok.) 15:15 - BBC Human Planet - Rivers (r) 16:15 - G[awdex Illum 17:00 - A[barijiet 17:05 - Lenti fuq Ilsienna (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 Kenn il-Ba[[ar 18:15 - Dissett 19:15 - Trekking 19:45 Madwarna 20:00 - A[barijiet 20:45 - BBC - Human Planet Rivers (r) 21:35 - Malta u lil Hinn Minnha. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:35 Healthy Living (r) 11:45 Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Tomatate 17:05 Teleshopping 17:20 - Liquorish Daily Update 17:30 - ONE News 17:35 - Hazzzard Daily Update 17:40 - Pink Panther (r) 18:15 Malta Fuq Kanvas (r) 19:00 Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 Illostra 20:30 - Liquorish 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - {abbejtek 20:30 - Stylish Weddings (r) 21:30 -

Dokumentarju 22:00 - News 22:30 - M’Intix Wa[dek (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 - Tg 1) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - Speciale Tg1 - Ballottaggi Elezioni amministrative 2012 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Titanic nascita di una leggenda (il-V parti) 23:10 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 - Qui Radio Londra 01:25 -

Cinematografo Speciale Cannes 01:55 - Visioni private - Valerio Castronovo. Raidue 07:00 - Cartoons

09:30 Protestantesimo 10:00 - Tg2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:15 - La signora del west (TF) 17:00 - Private Practice (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Ghost Whisperer (TF) 19:35 - Squadra speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Un amore di testimone. Film 2008 22:55 - Tg 2 notizie 23:10 - Dark Blue (TF) 23:50 Stracult 01:10 - Tg Parlamento 01:20 - Sorgente di vita 01:55 Due assi nella manica. Film ’66. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Le storie - diario italiano 12:50 - Geo & Geo 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr piazza affari 15:15 - Speciale Tg 3 Ballottaggi Elezioni amministrattive 2012 19:00 - Tg 3 19:30 Tg regione 20:00 - Blob 20:10 Le storie - Diario italiano, si replica 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:10 - Ho vinto io (dok.) 22:10 - Lucarelli racconta 23:45 - Speciale Tg 3 - Ballottaggi Elezioni amministrattive 2012 23:55 - Tg 3 linea notte 01:15 -

Il terrorista. Film ’63. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 Mattina cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Il grande cuore di Lucky. Film 2010 16:15 - Pomeriggio cinque 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 Striscia la notizia 21:10 - Scherzi a parte 00:20 - Matrix 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 07:20 - Come eravamo 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 3 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:50 - La signora in giallo (TF) 13:50 Forum 15:10 - Flikken - Coppia in giallo 16:15 - My Life Segreti e passioni (soap) 16:30 Il commissario Cordier - Cordier e il testimone 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Il buono, il brutto, il cattivo. Film ’66 00:45 - Il cavaliere pallido. Film ’85. Italia 1 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Ugly Betty (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Camera Cafe 16:00 Chuck (TF) 16:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 Transformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 CSI: Miami (TF) 21:10 - CSI: New York (TF) 22:55 - CSI: scena del criminie (TF) 23:55 L’ultima casa a sinistra. Film 2009 01:55 - Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:45 - Coffee Break 11:10 L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Speciale TG La7 elezioni amministrattive 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 L’infedele 23:45 - Tg La 7 23:50 - Tg La 7 sport 23:55 Madama Palazzo 00:30 (Ah)iporoso 01:30 - ‘G’ Day alle 7 su la 7.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - EGOV4U 11:45 - Reporter 12:00 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 Niskata 14:15 - F. News 15:00 Teleshopping 16:30 - Bawxati (r) 17:00 - Newspoint 17:30 On Air 18:15 - F. News 18:30 (ikompli) On Air 19:45 Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 Crossroads 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75. La 5 12:45 - Extreme Makeover Home Edition 13:35 - Dharma & Greg (sitcom) 14:00 - Pushing Daises (TF) 14:55 - Giudice Amy (TF) 15:45 - Men in Trees (TF) 16:30 - Privileged (TF) 17:15 - Chante (TF) 17:40 - Friends (sitcom) 18:30 - Uomini e donne 19:40 The OC (TF) 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 – Un segreto tra di noi. Film 2008 23:10 - Che trucco. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 - Little Prairie Dogs 07:30 - Nina and the Neurons 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Me Too! 08:10 - The Roly Mo Show 08:25 - The Large Family 08:35 - One Foot in the Grave 09:05 - The Green Green Grass 09:35 - The Weakest Link 10:20 - Apes in Danger 10:50 - Doctors 11:20 -

Incredible Journeys with Steve Leonard 12:10 - Michael Palin’s New Europe 13:00 - As Time Goes By 13:30 - One Foot in the Grave 14:00 - The Weakest Link 14:45 - Apes in Danger 15:15 Doctors 15:45 - Incredible Journeys with Steve Leonard 16:35 - Michael Palin’s New Europe 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - Michael Palin’s New Europe 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 - Beautiful People 21:00 - The Children 21:50 - The Green Green Grass 22:20 - As Time Goes By 22:50 - Spooks 23:40 - Gavin and Stacey.

TCM 07:55 - The Young Guns. Film ’56 (A) 09:30 - Bandolero! Film ’68 (15) 11:30 - The Big Trail. Film ’30 13:45 - Maverick 14:50 - The High Chaparral 16:00 - Trigger Jr. Film ’50 17:50 - The Good Guys and the Bad Guys. Film ’69 (PG) 19:35 - The Legend of Bagger Vance. Film 2000 (PG) 22:00 - Platoon. Film ’86 (15). MGM Movies 07:25 - Irma la Douce. Film ’63 (15) 09:45 - The Charge of the Light Brigade. Film ’68 (PG) 11:55 - Mission of the Shark. Film ’91 (PG) 13:30 - Man of La Mancha. Film ’72 (PG) 15:40 - Carrie. Film 2002 17:50 - The Spree. Film ’98 19:30 - Rockula. Film ’90 (12) 21:00 Transformations. Film ’88 (18) 22:19 - MGM’s Big Screen 22:35 - The Amityville Horror. Film ’79 (15). Diva Universal 06:55 - Wind at My Back 07:50 - Great Women 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 - Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:50 - Cento Vetrine 11:55 - ER 12:55 Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - The Front 15:52 Great Women 16:00 Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 Everything That Rises 22:50 As the Light Leaks in 23:00 ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Get ’Em Back Safe! 08:10 - Mythbusters: Drain Disaster 09:05 - Extreme Engineering: Boot Camp 10:00 How Do They Do It? 10:30 Destroyed in Seconds 10:55 Ultimate Survival: Men vs Wild Jake Gyllenhaal 11:50 - Wheeler Dealers: Mazda MX-5 NA 12:45 - Motor City Motors: Scramble Van 13:40 - American Chopper:

Michigan Bike#My Name Is Earl 14:35 - Dirty Jobs: Soo Locks Technician 15:30 - Deadliest Catch: Striking Out 16:25 Mythbusters: Killer Whirlpool 17:20 - Extreme Engineering: Boot Camp 18:15 - Ultimate Survival: Iceland Fire and Ice 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 Storm Chasers: All or Nothing 21:00 - Tornado Road: The Hurricane 21:55 - Surviving Disaster: Pandemic 22:50 -

Weed Wars: Harborside’s Alternative 4#20 Celebration 23:45 - Mythbusters: Dive to Survive. Melita Movies 10:00 - Flubber 11:35 - Diary of a Wimpy Kid 13:10 - 13 Going On 30 14:47 - Hollywood Buzz 15:10 - Knight and Day 17:00 Calendar Girls 18:45 - The Karate Kid 21:00 - Virgin Queen 00:25 - Angels & Demons. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - The Mentalist 12:15 - Chase 13:00 Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - Desperate Housewives 17:30 - How I Met Your Mother 17:52 Suburgatory 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - 30 Rock 19:30 Top Gear 20:30 - Person of Interest 21:15 - The Mentalist 22:00 - Alcatraz 22:50 Supernatural 23:40 - Game of Thrones 00:45 - Bored To Death 01:10 - Hung 01:40 - Entourage. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross. Billy the Exterminator: 08:00 - Bee Relocation 08:30 - Battle of the Bees. The Locator: 09:00 - A Sister’s Heartbreak 09:30 - The Promise. 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Yesenia Patino 11:00 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - IRT Deadliest Roads: Pile of Corpses 13:00 - Will Smith. Storage Wars: 14:00 - Auction Royale 14:30 - Young with a Gun. 15:00 - Pawn Stars: Broadsiding Lincoln 15:30 - American Restoration: Batter Up 16:00 Snapped: Women Who Kill: Yesenia Patino. The Locator: 17:00 - A Sister’s Heartbreak 17:30 - The Promise. Billy the Exterminator: 18:00 - Bee Relocation 18:30 - Battle of the Bees. Pawn Stars: 19:00 - Rick’s Bad Day 19:30 - Monkey Business. 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 IRT Deadliest Roads: Pile of Corpses 22:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 - My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets

18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:30 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel 09:00 - Radio Rebel 10:30 - Phineas and Ferb 10:40 - Good Luck Charlie 11:05 - ANT Farm 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - So Random 12:45 - Jessie 13:10 - Wizards of Waverly Place 13:30 - Have a Laugh 13:35 - Wizards of Waverly Place 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 - The Return of Jafar (U) 17:05 - Phineas and Ferb 17:20 - Fish Hooks 17:45 - Shake It Up 18:10 - Good Luck Charlie 18:30 - Have a Laugh 18:35 - Wizards of Waverly Place 19:50 - Radio Rebel 21:20 - Fish Hooks 21:30 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place 22:45 - Kim Possible 23:10 - The Fairly Odd Parents 23:35 - The Fairly Odd Parents.

07>00 08>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 14>20 14>50 15>00 15>05 15>20 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Djalogu Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping Mill-:uf sal-Iskola EGOV4U Flimkien ma’ Nancy (r) NET News Flimkien ma’ Nancy (r) Teleshopping Newsbuzz Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in NET News {a]en u Mrar NET News Newsroom PQ (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Motorsports Weekend 08:45 - FIA World Touring Champ. 09:30 - European Champ. Swimming (live) 11:45 - FIA World Touring Champ. 12:45 - WTA Tennis 14:15 Olympic Dream 14:30 - Tour of California Cycling 15:30 - UCI World Tour Cycling 17:00 European Champ. Swimming (live) 18:30 - Eurogoals 19:15 Euro 2012: Countdown 19:45 UCI World Tour Cycling 20:45 - WATTS 21:00 - This Week on

World Wrestling Entertainment 21:30 - Pro Wrestling 22:30 Horse Racing Time 22:45 - UCI World Tour Cycling. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 1:

Newcastle Utd v Arsenal 09:00 Trans World Sport 10:00 - ATP Masters 1000: Internazionale BNL D'Italia: QF 18:00 - Serie A: Rd 3: Udinese v Fiorentina 20:00 - Decade of Wimbledon: The Nineties 21:00 - Samsung Diamond League: Shanghai, China 23:00 - Trans World Sport 00:00 - Serie A: Rd 2: Lecce v Udinese 02:00 - Barclays PL: Wk 2: Sunderland v Newcastle Utd. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Volvo World Match Play Champ.: Day 1 13:00 Barclays PL: Wk 3: Newcastle Utd v Fulham 15:00 - Arsenal World 15:30 - Serie A: Rd 4: Milan v Udinese 17:30 Barclays PL: Wk 7: Newcastle Utd v Blackburn R 19:30 - FIFA Futbol Mundial 20:00 - PGA Madeira Islands Open: Highlights 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 19:00 - Bundesliga (r). UEFA Champ. League: 20:45 - Weekly Magazine 21:30 - F.: Bayern Munich v Chelsea (r) 23:45 Bundesliga: Hannover v Hertha BSC. Berlin: dtd. 21.08.11 (r). Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Div. (r) 09:50 - U*BET FA Trophy: SF: Qormi v Valletta (r) 12:30 Malta Handball Association (r) 13:55 - Malta Rugby Football Union (r) 15:35 - Malta

Basketball Association (r) 17:00 - MOC Olympic Special (r) 17:40 - Malta Handball Association (r). U*BET FA Trophy: 19:00 - Match Day (live) 19:30 - SF: Hibernians v Hamrun (live) 21:30 - Match Day (live). 22:35 - Kick Off (r) 23:55 - U*BET FA Trophy: SF: Hibernians v Hamrun (r). Football Stars 1 08:00 - Bundesliga: 1. FSV Mainz v FC. Schalke: dtd. 21.08.11 (r) 10:00 - La Liga: Real Sociedad v Barcelona: dtd. 10.09.11 (r) 11:55 - npower Champ.: Playoff F.: Blackpool v West Ham Utd (r) 14:35 - La Liga: Real Madrid v Getafe: dtd. 10.09.11 (r) 16:35 - Bundesliga: Hannover v Hertha BSC. Berlin: dtd. 21.08.11 (r) 18:30 - Copa Libertadores: Highlights (r) 19:00 - Kick Off (live) 20:00 UEFA Champ. League: Weekly Magazine 20:50 - Copa Libertadores: Highlights 21:20 - npower Champ.: Playoff F.: Blackpool v West Ham Utd (r) 23:55 - Bundesliga: 1.FSV Mainz v FC . Schalke: dtd. 21.08.11 (r) 01:50 - La Liga: Real Sociedad v Barcelona: dtd. 10.09.11 (r). Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: 1.FSV Mainz v FC. Schalke: dtd. 21.08.11 (r) 16:10 - La Liga: Real Sociedad v Barcelona: dtd. 10.09.11 (r) 18:00 - Barca TV 21:00 Bayern Munich TV 00:00 Barca TV. All Stars 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - Cape Epic: 2012: South Africa: ep. 02 (r) 14:20 - NBA Conference: SF Game 4: Miami @ Indiana (r) 16:25 - 2012 America's Cup: Venice: Day 4 Highlights (r) 17:30 - Red Bull Cliff Diving (r) 18:00 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:00 - NBA Live 19:20 - WWE: Over The Limit (r) 22:25 - NBA Conference: SF Game 4: Miami @ Indiana (r) 01:00 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings (r).


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

28 Passatemp Sudoku

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 in-numri kollha mill-1 sad-9. Mimdudin>5. Olqot b’xi mod u ne[[i l[ajja ta’ xi [add (5) 6. Bastiment (5) 7. Fdal, kulma jibqa’ (5) 10. {a l-qag[da, saru jafuh (5) 11. G[a;in irqiq aktar millispagetti (5) 12. Jimxi kif inhu xieraq (5) 14. ?angaturi li jg[attu l-art (5) 16. Supperv (5) 17. Bi//a mobbli fis-salott (5) 18. Xitla u l-fjur tag[ha li twarrad f’Mejju (5)

Weqfin>1. Ta’ dan I]-]mien (6) 2. Imqabbel (6) 3. Mog[ti direzzjoni ]baljata (6) 4. Abitudni (6) 8. M’hawnx wa[da ming[ajr xewk (5) 9. Meraq ta’ la[am mg[olli (5) 12. Min i[obb ja[qar (6) 13. Tah l-ostja u r/ieva lil :esù (6) 14. Deskritt bil-pniezel talkulur? (6) 15. Ilma fietel (6)

Soluzzjoni tal-:img[a

Mimdudin> 5. Idomm; 6. A[dar; 7. Editt; 10. Sewwa; 11. }rin;; 12. Bidwi; 14. Re;im; 16. Xolfa; 17. Zoppa; 18. Rival. Weqfin> 1. Mirfus; 2. Rmedja; 3. Pasta]; 4. Arpe;;; 8. Gwida; 9. }ib;a; 12. Bnazzi; 13. I]olat; 14. Referi; 15. Merill.

Liema ritratt^

L-istampa ta’ fuq nett hi nnegattiva ta’ wie[ed mirritratti ta’ ta[tha. Liema minnhom?

Ri/etta

Liema /irku^

Liema wie[ed minn dawn i/-/rieki tista’ tiffittjah f’dak vojt biex tag[mel din l-istampa wa[da s[i[a?

Soluzzjonijiet

Sudoku

‘Toasted Brioche with Strawberries’ Ingredjenti: 600g frawli; 65g caster sugar; minn wa[da sa ]ew; ku//arini kannella; il-meraq ta’ nofs lumija; 120ml meraq tat-tuffie[ (4fl oz); [ob]a ]g[ira tal-brioche isslajsjata. Labirint

In-Nru. 3.

Liema ritratt^

Id[ol minn mal-vle;;a fuq nett in-na[a tax-xellug u wara dawra mhux [a]in to[ro; minn mal-vle;;a n-na[a t’isfel fuq illemin?

Liema /irku^

Labirint

Irid jid[ol i/-/iru li hu ttieni minn fuq in-na[a taxxellug.

Metodu: Isslajsja 200g mill-frawli u warrabhom. U]a mixer tajjeb biex tag[mel purée bil-bqija tal-frawli u saffi minn passatur. }id ittrab tal-kannella, il-meraq tal-lumija u l-meraq tat-tuffie[ malpurée tal-frawli. {awwad tajjeb u warrab fil-;enb. Po;;i s-slajsis tal-brioche ta[t grill mixg[ul moderat u ggriljahom fuq i]-]ew; na[at sakemm jie[du lewn dehbi. Iddividi l-frawli bejn erba’ skutelli, ]id il-frawli li sslajsjajt fil-bidu u l-bi//iet tal-brioche mixwijin.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ Il-G]ira

PENTHOUSE bi 3 kmamar tas-sodda u flats bi 2 kmamar tas-sodda, dirett ming[and issid. ?emplu 21333212 jew 99498770.

Il-{amrun

MAISONETTE fuq lewwel sular fuq ]ew; fa//ati. G[andu 2 kmamar tas-sodda kbar, k/ina, sitting room separat, dining room separat, kamra tal-banju, ]ew; verandi fuq wara, gallarija fuq quddiem u boxroom. Bejt tieg[ek bil-possibbiltà ta’ sular ie[or u washroom. Main bedroom ;dida. Il-post huwa FREEHOLD (ming[ajr /ens). Prezz €84,000 (negozjabbli). ?emplu fuq 99832061.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLAT 3 tas-sodda, wa[da b’ensuite, bil-veduta min wara u min quddiem, terrazin lest min kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-

sodda. ?emplu 79843698.

{a]-}ebbu;

TERRACED house ;dida f’area sabi[a. Tliet qasab u nofs fa//ata b’85 pied fond. Lesta minn kollox b’erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, salott. Trid tara. Min hu interessat i/empel 79066880 jew 27015780.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bilwashroom. €116,000 (Lm50,000) ?emplu 79990798.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt.

Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Nixtri

GARAXX in-na[a taliskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Restawr

RESTAWRATUR Taljan jag[mel restawr professjonali fuq g[amara antika ta’ kull stil u epoka bi French polish finishing. Aktar min 20 sena esperjenza fl-Italja u f’Malta. ?empel fuq 99420424 jew 21578866.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn

qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]-}abbar }BR2703. Issoluzzjoni tieg[ek g[all-;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew

ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

Lott Brieret

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-riklam – €60 kollha jew €1-il wa[da. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U {addiema

FULL-TIME b’mhux inqas minn sentejn esperjenza biex jinstallaw xog[ol talaluminium u [;ie; b’li/enzja tas-sewqan. ?emplu 21465156#99470635 lil Tower Alumium Ltd, }ebbu;. MASTRUDAXXA blesperjenza. ?emplu Casaform fuq 79447266.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

30 Fil-Lenti

Insiru nafu a˙jar lil...

Jessica Muscat Isem u kunjom

Jessica Muscat.

Data tat-twelid

27 ta’ Frar 1989.

Lokalità fejn toqg[od Il-Mosta.

X’inhi l-konnessjoni tieg[ek mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu

Kantanta, ]effiena u awtri/i. L-ewwel dehra tieg[i fuq it-televi]joni kienet fl-2008 meta ntg[a]ilt b[ala wa[da mis-sittax-il finalist tal-Malta Song for Europe. F’dan il-festival ipparte/ipajt bilkanzunetta Tangled. Fl-istess ]mien nedejt l-ewwel single tieg[i Sweet Temptation u rnexxieli nikseb it-tieni post fil-Malta Hit Song Festival. Is-sena li g[addiet ikkompetejt fil-Malta Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Down Down Down, li l-kliem tag[ha ktibtu jiena stess u l-mu]ika Philip Vella. Fil-bidu ta’ Frar ta’ din is-sena fil-Malta Eurovision Song Contest ipparte/ipajt bid-diska bi stil kontemporanju Dance Romance, mill-;did b’lirika tieg[u u mu]ika ta’ Philip Vella.

Jekk l-affarijiet imsemmija fit-twe;iba ta’ qabel mhumiex l-impjieg ewlieni tieg[ek, x’tag[mel aktar^

Iggradwajt b’BA Communications u Hispanic Studies u komplejt l-istudji tieg[i fil-PGCE g[al g[alliema tal-Ispanjol fl-Università ta’ Malta. B[alissa ng[allem fl-iskola sekondarja tas-subien, fil-Kulle;; ta’ Santa Tere]a, Santa Venera.

G[andek xi delizzji^

G[andi [afna delizzji. Wie[ed minnhom hu t-tisjir. Insegwi ri/etti A]jati/i b[al sushi. Nesperimenta wkoll fuq il-[elu b[al kejkiet, figolli u muffins. Wara dan l-ikel tajjeb u mimli kaloriji, l-e]er/izzju fi]iku ta’ kuljum ma jonqosx. Dan jinvolvi mixja

fl-in[awi ta’ fejn ng[ix, jogging u l-gym. I]da l-i]jed delizzju g[al qalbi hu l-mu]ika. In[obb nisma’ varjetà kbira ta’ mu]ika fil-[in liberu tieg[i. Indoqq il-pjanu, il-kitarra u nikteb xi lirika ta’ xi kanzunetta.

L-aktar [a;a li tatek sodisfazzjon f’[ajtek sa issa

L-ikbar sodisfazzjon kien meta nktibt g[al awdizzjoni fl-Istati Uniti u rnexxieli nkun wa[da mill-finalisti. Il-vja;; beda f’Los Angeles, Kalifornja, g[al programm intensiv ta’ ta[ri; talvu/i fejn il-kow/ vokali ma kien [add [lief Seth Riggs, li jgawdi fama internazzjonali. Hemm tg[allimt [afna dwar il-kontroll u l-livelli tal-vu/i.

Xi [a;a li ddejqek

Nies li jmaqdru x-xog[ol tal-artisti ming[ajr ma jkunu jafu x-xog[ol involut ta’ sig[at twal minn wara l-kwinti.

Esperjenza li g[addejt minnha, po]ittiva jew negattiva, u li t[oss li minnha tg[allimt [afna

Il-parte/ipazzjonijiet fil-festivals u r-ri]ultati miksuba li ji;u mag[hom, jg[allmuk tkompli ta[dem iktar f’dak li verament t[obb u temmen.

Il-fatt li tg[ix fil-g]ejjer Maltin, xi t[oss li huma l-vanta;;i u l-i]vanta;;i^

Il-vanta;;i tal-g]ejjer Maltin huma d-distanzi qosra, il-bajjiet sbie[ tal-madwar u x-xemx. Min-na[a l-o[ra xi ]vanta;;i huma li l-opportunitajiet u l-kompetizzjonijiet ikunu [afna inqas.

Liema hu s-sors favorit tieg[ek li minnu ssir taf l-a[barijiet: il-gazzetta, it-televi]joni, ir-radju jew l-internet, u g[aliex^ G[andi ]ew; tipi ta’ sorsi li minnhom insegwi l-a[barjiet u l-;rajjiet kurrenti. Filg[odu nisma’ l-a[barijiet fuq ir-radju fil-karozza meta nkun qed insuq lejn ix-xog[ol, u filg[axija nsegwihom fuq it-televi]joni.

G[alik xi jfissru dawn^: • l-im[abba – Rispett u fidu/ja f’relazzjoni. • il-[biberija – G[aqda u li l-[bieb ikunu dejjem hemm g[al •

IR-RITRATT FAVORIT TIEG{EK LI FIH TIDHER INT — Ritratt me[ud f’Los Angeles fl-2009 fejn jien nidher flimkien ma’ Seth Riggs li kont attendejt g[al-lezzjonijiet tal-vu/i g[andu

• • • •

xulxin.

il-libertà – F’so/jetà demokratika tkun tista’ tesprimi ru[ek u

l-opinjonjiiet tieg[ek fil-midja. i/-/ensura – Tipprote;i l-minorenni. ir-reli;jon – Temmen u tg[ix il-fidi, talb u spiritwalità, pa/i. is-safar – Esperjenza ta’ kulturi differenti, trankwillità u gost. il-mewt – Tad-dwejjaq, i]da tasal g[al kul[add.

Sensiela koordinata minn Raymond Miceli li tlaqqag[na ma’ nies li g[andhom konnessjoni mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu. Tixtieq issir taf a[jar lil xi personalità minn dawn l-oqsma^ Ibg[at is-su;;erimenti tieg[ek fuq raymiceli@gmail.com u nag[mlu mill-a[jar biex nikkuntentawk.


It-Tnejn, 21 ta’ Mejju, 2012

32 Lokali

Mu]ika, log[ob g[at-tfal, arti, ]fin, esebizzjonijiet, ikel u xorb, folklor, kun/erti korali, g[ana, arti;janat, fotografija u [afna aktar divertiment u spettaklu g[at-tfal kif ukoll g[all-kbar iddominaw tmiem din il-;img[a f’G[awdex. Dawn kienu l-elementi prin/ipali li sawru l-attività Lejlet Lapsi Notte Gozitana f'G[awdex. Attrazzjonijiet fit-toroq ewlenin tar-Rabat u /-?ittadella, li ;ibdu lejn il-g]ira G[awdxija numru kbir ta' persuni, inklu] bosta turisti.

Farsa fi tliet atti mtella’ mill-Partit Laburista Le. Dan mhux it-titlu ta’ xi farsa li se tkun ippre]entata f’xi teatru tal-komunità. Itteatru ta’ din il-farsa kien ilParlament. Il-kumpanija teatrali kienet il-Partit Laburista. L-atturi prin/ipali kienu Evarist Bartolo u Owen Bonnici. Id-direttur tal-farsa ovvjament kien il-leader Laburista Joseph Muscat.

L-ewwel att >‘Favur’ Waqt id-diskussjoni dwar lemendi g[al-li;i taledukazzjoni, id-deputat Laburista Owen Bonnici, kelliem dwar l-edukazzjoni og[la, kien qal li l-

Oppo]izzjoni hija favur dan it-tibdil u se tivvota favur. Dan g[aliex it-titjib fil-qasam tal-edukazzjoni huwa xi [a;a li kul[add jaqbel mieg[u. It-tieni att> ‘Kontra’ Meta tkompliet iddiskussjoni dwar din il-li;i xi jiem wara, deputat Laburista ie[or – Evarist Bartolo, shadow minister taledukazzjoni – qal li din il-li;i

hi money bill g[aliex tiddetermina kif se jintefqu lflus. G[alhekk l-Oppo]izzjoni kienet se tivvota kontra. It-tielet att >‘nem con’

Meta ;iet biex tkun mag[luqa l-li;i, wara li tkellem kul[add, ma ntalbitx division biex jittie[ed vot fuq din il-li;i mid-deputati Laburisti tal-Oppo]izzjoni. G[alhekk din il-li;i bil-bidliet fl-att dwar l-edukazzjoni g[addiet nem con – [add kontra. B[alma g[amlu bosta drabi o[ra, id-deputati Laburisti qajmu storbju u teatrin g[alxejn. Storbju u teatrin ma jwassal ilParlament u l-pajji] g[al imkien. ‘Tom and Jerry politics...’

Evarist Bartolo kien i;;ustifika l-bidla fil-‘fehma’ tal-Partit Laburista b[ala normali u li tifforma parti mit-Tom and Jerry politics. Kliemu fakkarni fi ]mien meta l-partit kien immexxi minn Alfred Sant. Fakkarni

minn David Agius david.agius@parlament.mt

kemm il-Partit Laburista ma nbidilx mi]-]mien meta fdajnieh bit-tmexxija ta’ pajji]na bejn 1996 u 1998. Li topponi g[all-gost li topponi ma jag[milx sens. Ftakart ukoll fl-oppo]izzjoni u l-mod kif l-Oppo]izzjoni irtirat ilpairing g[all-gost li topponi u tag[mel il-bsaten fir-roti. }mien din it-tip ta’ politika spi//a. Dan l-istil ta’ politika m’g[andux ise[[ meta l-

media•link COMMUNICATIONS

avversarju jew il-kompetitur mhuwiex dak li hemm fa//ata tieg[ek fil-Parlament imma lpajji]i kollha tad-dinja f’din il-;ungla ekonomika f’dinja globalizzata. Pajji]na qed jikkompeti ma’ pajji]i o[ra mad-dinja kollha biex i]omm ma’ ta’ quddiem flinvestiment u g[alhekk limpjiegi u d-d[ul tal-pajji]. G[alhekk irridu na[dmu flimkien g[all-;id tal-pajji]. Dan jg[odd aktar u aktar f’oqsma b[all-edukazzjoni, issa[[a, l-ambjent, l-impjiegi... ... [a;a sintomatika tal-Partit Laburista X’taqbad issejja[lu lillPartit Laburista? Qasba tixxejjer mar-ri[. Iqabblu fejn jaqblilhom. Partit bla sinsla. Il-Partit Laburista m’g[andux prin/ipji fuq l-edukazzjoni u prattikament fuq l-ebda [a;a o[ra. L-uniku prin/ipju li

g[andhom huwa dak li jostakolaw il-gvern fil-[idma tieg[u bit-tama li meta jag[mlu dan, ikunu huma filgvern. U dan kollu ming[ajr

ma jippre]entaw il-fehma tag[hom dwar xi qasam jew su;;ett. Qeg[din jittamaw li jkunu l-partit fil-gvern by default, b’mod awtomatiku.

Nistaqsu biex nidde/iedu Il-Partit Laburista huwa gvern alternattiv denju? Dan

huwa gvern alternattiv mag[mul min-nies antiki, ming[ajr ideat jew b’ideat li perikolo]ament iridu j]ommuhom mo[bijin. Fixxhur li ;ejjin, aktar ma toqrob l-elezzjoni ;enerali, aktar irridu nistaqsu lilna nfusna dwar il-gvern Nazzjonalista u r-ri]ultati. Irridu nistaqsu lilna nfusna dwar il-Partit Laburista u r-ri]ultati tag[hom fil-gvern. Irridu nistaqsu dwar il-gvern u lproposti tieg[u g[all-futur ta’ pajji]na. Bl-istess mod irridu nistaqsu dwar il-Partit Laburista u l-proposti tieg[u g[all-futur ta’ pajji]na. Pajji]na ma jist[oqqlux teatrini, pantomini, Tom and Jerry politics u drammi fi tliet atti.

2012_05_21  
2012_05_21  
Advertisement