Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,128

€0.55

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Akku]i foloz mill-Oppo]izzjoni Laburista Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jippre]enta l-fatti quddiem il-Kumitat g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej 9 xhur ilu, u ma jafx g[alfejn qed L-akku]i tal-Oppo]izzjoni huma jitqajmu llum. foloz, infondati u bba]ati fuq dak li Il-Prim Ministru fakkar illi peress li [are; minn cable tal-Wikileaks li fl-2004 Malta ma kinitx fil-Partnership uffi/jal ta’ pajji] barrani li kien qed for Peace u ma kellux a//ess g[al ja;ixxi fl-interess ta’ pajji]u. dokumenti ta’ sigurtà li n-NATO kienet Hekk sostna l-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta lbiera[ filg[axija tg[addi lill-UE u pajji]na ma kienx qed ikun mal-mejda tad-diskussjoni fejn xehed fil-Kumitat Parlamentari taljid[lu de/i]jonijiet importanti b’rabta Affarijiet Barranin u Ewropej illi qed jiddiskuti l-mozzjoni Laburista kontra r- mas-sigurtà. Il-Gvern l-g[an a[[ari tieg[u kien l-interess nazzjonali. Malta, Rappre]entant Permanenti ta’ Malta b[al ?ipru, kien ikollha to[ro; milg[all-UE Richard Cachia Caruana. laqg[at kull meta jissemmew Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kwistjonijiet ta’ sigurtà. kien l-ewwel persuna li ta x-xhieda Il-Prim Ministru qal li kieku riedet ltieg[u – xhieda li kienet ferm dettaljata, Oppo]izzjoni setg[et talbet lill-Gvern bil-Prim Ministru jippre]enta jg[addilha d-dokumenti kollha li juru dokumenti tal-Gvern Malti li juru kif kif se[[ew verament l-affarijiet fl-2004. ]viluppaw i/-/irkustanzi fl-2004, fi]Lawrence Gonzi qal li din tal]mien meta ssawru l-cable ta’ Oppo]izzjoni hi akku]a serja bba]ata Wikileaks li fihom jissemma Richard Cachia Caruana. Fost l-o[rajn il-Prim fuq premessi ]baljati. Sa[aq illi hi Ministru spjega li Cachia Caruana mexa prassi li meta ssir akku]a b[al din dwar skont il-politika tal-Gvern. U huwa Richard Cachia Caruana, jew tkun g[alhekk l-akku]i tal-Oppo]izzjoni issonstazjata bi provi jew ti;i rtirata. huma infondati. Il-Prim Ministru jistenna li wara lIl-Prim Ministru sostna illi minflok provi li ressaq fil-Kumitat u provi o[ra [adet il-linja u vverifikat mal-Gvern li se jitressqu, il-Partit Laburista jimxi Malti, l-Oppo]izzjoni Laburista mxiet b’sens ta’ r;ulija u l-akku]i fil-konfront ma’ linja tal-Wikileaks. Fix-xhieda ta’ Cachia Caruana ji;u rtirati. tieg[u Lawrence Gonzi qal li l-qlajjiet tal-Oppo]izzjoni huma bba]ati biss fuq Ara pa;na 9 cables tal-Wikileaks li kienu [ar;u

FRANZA> {addiema jpo;;u t-tapit l-a[mar quddiem id-d[ul ewlieni tal-Festival Palace qabel i/-/erimonja tal-ftu[ ilbiera[ tal-65 Edizzjoni tal-Cannes Film Festival. Pre]enti f’din l-edizzjoni ta’ dan il-festival tal-films presti;ju] fid-dinja hemm il-Kummissjoni Maltija tal-Films. Dan bl-iskop li jit[ajru aktar professjonisti biex jinvestu fl-industrija tal-films f’pajji]na (Ritratt> Reuters)

Qorti

Sigurtà

Tmintax-il sena [abs wara li kienu nstabu [atja f’;uri

Investiment g[al-aktar sigurtà fis-so/jetà

Ara pa;na 4

Ara pa;na 5


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

2 Lokali

L-Oppo]izzjoni tipprova t[amme; ir-reputazzjoni tas-settur tas-sa[[a

L-Oppo]izzjoni Laburista u]at rapport ]baljat li ;ie ppublikat biex tipprova t[amme; ir-reputazzjoni tas-settur tas-sa[[a ta’ pajji]na. Fi stqarrija l-Ministeru g[as-sa[[a l-anzjani u l-Kura filKomunità ddeplora dan l-a;ir minn Oppo]izzjoni li filwaqt li mo[[ha biex tie[u xi gwadann minn rapport li ;ie kkummisjonat minn kumpaniji tal-farma/ewtika, lanqas biss indunat b’dak li stqarrew il-Ministeru u d-Dipartiment tas-Sa[[a. Dan ir-rapport g[andu /ifri u informazzjoni skoretti dwar Malta, madanakollu l-Oppo]izzjoni appo;;jat ir-rapport minflok lilll-professjonisti u lill-[addiema fil-qasam tas-sa[[a Maltin u G[awdxin. Il-fatti juru li aktar pazjenti qed ju]aw aktar minn 4,000 servizz tas-sa[[a b’xejn li joffri l-Gvern Malti. Il-fatti juru wkoll li l-lista ta’ servizzi qed ti]died g[all-;id tal-pazjenti. IlGvern qed ida[[al ukoll aktar servizzi ta’ prevenzjoni. Il-Ministeru tas-Sa[[a jirringrazzja lill-[addiema kollha filqasam tas-sa[[a g[as-servizzi li jag[tu biex jag[mlu differenza fil-[ajja tan-nies f’mumenti diffi/li. Ming[ajr is-sehem u ddedikazzjoni tag[hom pajji]na ma kienx jil[aq ir-ri]ultati po]ittivi fis-sa[[a fl-interess tal-pazjenti. Anke l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li l-Oppo]izzjoni Laburista g[amlet de/i]joni o[ra ]baljata fejn flokk tappo;;ja l[idma li g[amlu, g[a]let li tattakka l-[addiema fil-qasam tassa[[a. B’reazzjoni g[al li qalet id-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro, il-Partit Nazzjonalista qal li hu g[ajb li l-oppo]izzjoni tipprova tiskredita lill-[addiema Maltin u tiddefendi rapport li ;ie kummissjonat minn kumpaniji farma/ewti/i. Super 5

In-numri tas-Super Five li telg[u lbiera[ huma 1, 15, 19,11 u 22. {add ma qata’ l-[ames numri. 91 qatg[u erba’ numri u reb[u €494.98 kull wie[ed, filwaqt li 2,530 qatg[u tliet numri u reb[u €25.00 kull wie[ed. Il-premju li jmiss mhux se jkun inqas minn €260,000. It-temp

UV INDEX

3

IT-TEMP il-bi//a l-kbira xemxi VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ qawwi mill-Majjistral lokalment qawwi [afna f’xi waqtiet BA{AR qawwi IMBATT baxx mill-Majjistral li jsir baxx g[al moderat TEMPERATURA l-og[la 22˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 644.1 mm IX-XEMX titla’ fil-05.56 u tin]el fit-20.01

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Ir-ri]ultati tat-testijiet patolo;i/i jistg[u jag[tu ]volta importanti Il-funeral tal-avukat Mifsud mistenni jsir g[ada minn Ray Abdilla

Il-Pulizija temmen li rri]ultati patolo;i/i jistg[u jag[tu ]volta fil-ka] tal-Avukat Margaret Mifsud, li nstabet mejta f’karozza f’Ba[ar i/?ag[aq, nhar il-{amis, 20 ta’ April li g[adda. Dawn irri]ultati jistg[u sa[ansitra jwasslu biex ikun mag[ruf jekk kienx hemm xi [add fl-in[awi tal-mara dakinhar li nstabet mejta. Dan il-;urnal huwa infurmat ukoll li l-Ma;istrat inkwerenti tal-ka] ta l-a//ess biex il-vittma tindifen, liema funeral mistenni li jsir g[ada l-:img[a. Minn informazzjoni li g[andna sa issa waslu parti ]g[ira mit-testijiet li saru u qeg[din isiru flIngilterra, testijiet li qed jiswew flejjes kbar lill-Gvern. IlPulizija qed tistenna minn [in g[al ie[or ri]ultati tat-testijiet kollha qabel mal-esperti tag[ha jag[mlu evalwazzjoni ta’ kollox. Tant huma importanti dawn it-testijiet li jistg[u wkoll jiddentifikaw tra//i ta’ trab li jista’ jkun hemm fuq [wejje; ta’ individwu ma’ tra//i ta’ trab li seta’ kien hemm fil-post fejn instabet l-Avukat Mifsud filkarozza Daihatsu Sirion. L-eks ra;el tal-Avukat Mifsud, g[adu bil-“Police Bail” u ta’ spiss qed ji;i interrogat mill-Pulizija, i]da minn dak li qalilhom il-Pulizija g[adha ferm ’il bog[od milli ssolvi dan il-ka], u g[aldaqtant qed tikber l-importanza tat-testijiet patolo;i/i f’ka] delikat b[al dan. Tant kemm huwa diffi/li lka] g[all-Pulizija li jekk kellha

xi [jiel li l-agressur seta’ kien leks ra;el tag[ha, min[abba tra//i tieg[u li setg[u nstabu, dettall b[al dan ma kien ire;;i xejn peress li l-karozza kienet tkun anke fil-pussess tieg[u bilpermess tag[ha. Minn informazzjoni medika li g[andna jidher wkoll li anke jekk mill-awtopsja kien ]velat li l-Avukat Margaret Mifsud ta’ 32 sena mietet kaw]a ta’ attakk tal-qalb, propjament hija mietet g[ax kellha dik li tissejja[ “heart failure”, li medikalment hija xi [a;a differenti minn attakk tal-qalb. Il-Pulizija g[adha ma stabbilit xejn mid-diversi interogazzjonijiet li g[amlet fuq Nizar el Gadi minn Tripli, l-eks ra;el tal-Avukat Margaret Mifsud. Il-koppja kellha ]]wie; tag[ha mill-Qorti talfamilja. Il-Libjan ta’ 34 sena, qed ji/[ad kull darba linvolviment tieg[u dwar irrabta mal-mewt tal-Avukat Mifsud, li hi minn Birkirkara, anzi hu dejjem kien qed jinsisti li jinsab dispja/ut bil-kbir g[al dak li ;ara. Dan il-;urnal huwa infurmat ukoll li l-Libjan b[alissa qed jg[ix f’lukanda ;ewwa San :iljan. Kif kien ]vela dan il;urnal, ftit tal-;img[at ilu lLibjan kien infurmat permezz ta’ /itazzjoni mill-Ispettur Elton Taliana li kellu jirrispondi g[all-akku]i ta’ theddid filkonfront tal-eks mara tieg[u quddiem il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit. Dan il-ka] beda jinstema’ nhar it-Tlieta li g[addew fejn xehed l-Ispettur Elton Taliana. Dan qal li huwa

kien raha lill-vittma ftit tal;img[at qabel ma kienet instabet mejta b’[afna marki [omor fuqha. Dan wara li kienet marret g[andu min[abba t-theddid tal-eks ]ew;ha. Ix-xhud qal li meta marret tag[mel ir-rapport hija qaltlu li qed tib]a’. L-Ispettur Taliana qalilha biex tmur g[and tabib g[al /ertifikat. Tenna li dan kien i//ertifikaha li xi [add kien qabadha sew minn g[onqha, b[al meta wie[ed irid jifga lil xi [add. L-Ispettur Taliana qal li lvittma kienet infurmata dakinhar li marret tag[mel irrapport li kienet xtrat post {al Lija, u li l-eks ]ew;ha kien qal, “hawn tista’ toqtol u tidfen”. Huwa qal ukoll li l-mara kienet tidher li kienet imbe]]a’. Nizar el Gadi qed ji;i wkoll li kka;una lil Margaret Mifsud, ;rie[i [fief u li ]ammha kontra l-volontà tag[ha. Il-Qorti ordnatlu biex jiffirma tliet darbiet fil-;img[a fl-G[assa talPulizija ta’ San :iljan. L-Avukat Margaret Mifsud, li tispe/jalizza fil-kamp /ivili, instabet mitluqa fuq is-seat tassewwieq tal-karozza tag[ha fi trejqa ;ox-xag[ri fl-in[awi mag[rufin b[ala tal-G[allis f’Ba[ar i/-?ag[aq. G[adu mhux /ar kif spi//at f’dan ilpost. L-Avukat Mifsud, li kienet mara ta’ ftit kliem kellha lkustodja tat-tfal i]da baqg[et f’kuntatt mal-eks ]ew;ha biex dan ukoll ikollu a//ess g[alihom. Il-ka] fil-Qorti talLibjan se jkompli fil-11 ta’ :unju li ;ej.

B[al-lum 25 sena

IL-{AMIS L-og[la 22˚C L-inqas 14˚C

IL-:IMG{A L-og[la 22˚C L-inqas 13˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 15˚C

IL-{ADD L-og[la 26˚C L-inqas 17˚C

IT-TNEJN L-og[la 24˚C L-inqas 17˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

9

9

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 22˚ xemxi, Al;eri 24˚C xemxi, Amsterdam 12˚C imsa[[ab, Ateni 23˚C xemxi, Li]bona 30˚C imsa[[ab, Berlin 12˚C ftit imsa[[ab, Brussell 10˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 10˚C imsa[[ab, Kopen[agen 12˚C imsa[[ab, Frankfurt 13˚C imsa[[ab, Milan 18˚C xemxi, Istanbul 17˚C xita, Londra 12˚C xemxi, Madrid 25˚C xemxi, Moska 27˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 13˚C imsa[[ab, Bar/ellona 20˚C imsa[[ab, Ruma 19˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 25˚C xemxi, Tripli 26˚ ftit imsa[[ab, Tune] 24˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 11˚C imsa[[ab, Zurich 09˚C imsa[[ab, Munich 09˚C imsa[[ab, Stokkolma 14˚C imsa[[ab, St. Petersburg 21˚C xemxi

Ta[ditiet li saru mill-Ministru Louis Galea u sSegretarji Parlamentari George Hyzler u John Rizzo Naudi ma’ rappre]entanti tal-MAM lAsso/jazzjoni Medika tat-Tobba Maltin, wasslu biex kienet fil-qrib soluzzjoni g[all-kwistjoni tat-tobba. Il-kwistjoni tat-tobba kienet inbdiet mill-Gvern So/jalista b’tilwim mal-MAM. Il-laqg[a saret fuq inkarigu tal-Prim Ministru wara talba mill-Asso/jazzjoni. F’isem il-MAM [adu sehem il-President Dr. Frank Callus kif ukoll is-Segretarju Lino German u l-Vi/i President Alfred Caruana Galizia flimkien ma’ membri o[ra talKumitat. Il-Vi/i Prim Ministru Guido de Marco, b[ala Ministru tal-Intern, kellem lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija u enfasizzalhom li mhux se jkun tollerat aktar dak li se[[ filpassat ri/enti fejn Pulizija kienu ng[aqdu mal-marmalja So/jalista biex ;ew attakkati partitarji Nazzjonalisti. Il-Vi/i Prim Ministru qal li l-Gvern kien jippretendi lealtà s[i[a mill-membri kollha.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Mill-2007 sal-lum, l-Istati Uniti [adet 985 refu;jat minn Malta

L-Istati Uniti tie[u 27 refu;jat ie[or minn Malta L-Istati Uniti, ilbiera[ filg[odu [adet 27 refu;jat ie[or minn Malta. Limmigranti, li huma misSomalja u l-Eritrea, [allew Malta fil-pre]enza talMinistru tal-Intern u lAffarijiet Parlamentari Carm Mifsud Bonnici u talAmbaxxatur ;dida tal-Istati Uniti g[al Malta Gina Abercrombie-Winstanley. Fosthom kien hemm familja ta’ erba’ persuni, ]ew; koppji, u 19-il ;uvni. Mill-2007 sal-lum, l-Istati Uniti [adet 985 refu;jat minn Malta, 957 minnhom ta[t ilUS Refugee Resettlement Program li beda jit[addem fl2008. 174 minnhom ittie[du mill-Istati Uniti din is-sena. Waqt li bejn il-pajji]i kollha li g[enu lil Malta,

mill-2005 ttie[du 1,623 immigrant, 233 din is-sena s’ issa. Fl-ajruport, l-Ambaxxatur Amerikan qalet li dan ilprogramm huwa g[al qalbha [afna u weg[det l-impenn kollu tag[ha biex dan jibqa’ jit[addem. Hi qalet li dan jirrappre]enta l-impenn talIstati Uniti li tibqa tilqa’ rrefu;jati u tag[ti kenn lil dawk li huma l-iktar filb]onn. Hi qalet li dan ilprogramm kien su//ess grazzi g[all-kollaborazzjoni bejn il-Gvern Amerikan u dak Malti, kif ukoll numru ta’ g[aqdiet li jag[tu l-appo;; lir-refu;jati tul i]-]mien li jag[mlu jg[ixu f’Malta. Minn na[a tieg[u, ilMinistru Mifsud Bonnici rringrazzja lill-Ambaxxatur

tal-Istati Uniti u lill-poplu Amerikan ta’ dan l-att ta’ solidarjetà. Hu qal li l-Istati Uniti qieg[da tg[in lil Malta, li bir-ri]orsi limitati tag[ha ma tistax toffri opportunitajiet ;odda lirrefu;jat kollha li jaslu fi xtutna. L-Ambaxxatur Abercrombie-Winstanley u lMinistru Mifsud Bonnici tkellmu mar-refu;jati qabel dawn [allew Malta. Il-membri ta’ dan il-grupp partikolari se jkunu rilokati f’numru ta’ bliet Amerikani. Mal-wasla tag[hom se jing[ataw l-g[ajuna minn numru ta’ organizzazzjonijet, fosthom g[allakkomodazzjoni, ikel, [wejje; kif ukoll medi/ini u g[ajnuna biex isibu impjieg.

Inizjattiva biex to[loq 200 impjieg fil-volontarjat minn Kenneth Xuereb Mill-inqas 200 impjieg mistennija jin[olqu fis-settur tal-volontarjat fost l-iktar persuni meqjusa vulnerabbli fis-suq tax-xog[ol. Dan se jkun possibbli permezz tal-Programm Impjieg fl-Ekonomija So/jali li permezz tieg[u, €1,100,000 mill-Fond So/jali Ewropew se jkunu disponibbli g[al dawk l-

organizzazzjonijiet li jimpjegaw persuna jew iktar, kemm fuq ba]i full-time kif ukoll fuq ba]i part-time. Dan il-pro;ett se jkun amministrat mill-ETC bl-g[ajnuna tal-MEUSAC u tal-Uffi//ju talKummissarju g[all-Volontarjat. Organizzazzjoni volontarja li t[addem persuna fuq ba]i full-time ting[ata g[ajnuna li tla[[aq l-€4,500 ewro g[al sena filwaqt li impjieg ta’ persuna fuq ba]i part-time, l-g[otja tkun ta’ €2,250 f’sena. Din l-g[otja tammonta g[al ftit iktar minn nofs tal-paga minima u lbolla. F’ka] ta’ impjieg part-time, dan ikun

eli;ibbli biss jekk il-persuna tit[addem g[al mill-inqas 20 sieg[a fil-;img[a. Fl-introduzzjoni tieg[u, il-Ministru g[all:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u Familja Chris Said qal li l-ekonomija so/jali hi settur importanti tal-ekonomija fejn hemm lok g[al iktar tkabbir u [olqien ta’ impjiegi. Chris Said qal li din l-iskema hi inti]a biex tg[in organizzazzjonijiet volontarji li [afna minnhom huma ]g[ar, b’fondi limitati u jiddependu [afna mill-[in mog[ti b’mod volontarju fil-[idma tag[hom. Chris Said fakkar li din l-g[ajnuna tkompli ]]id mat-€3 miljun li alloka l-Gvern ta[t lNGO Fund g[al din is-sena kif ukoll skemi o[ra li bihom, bini pubbliku ng[ata lil NGO’s b’devoluzzjoni jew b’kera ssussidjata. B’kollox hemm seba’ kategoriji ta’ persuni li huma meqjusa vulnerabbli fil-qasam taxxog[ol u li huma eli;ibbli ta[t din l-iskema.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

4 Lokali

14-il pri;unier biss minn 450 [atja dwar droga rritornaw il-[abs Ir-riforma li qed tittwettaq fost il-pri;unieri qed t[alli ri]ultati po]ittivi tant li mill-450 pri;unier li dda[[lu l-[abs fl-a[[ar erba’ snin b’ka]i marbuta ma’ droga, kienu biss 14 li rritornaw lura. Dan t[abbar mill-Ministru tal-Intern u Affarijiet Parlamentari Carm Mifsud Bonnici waqt li ]jara li saret flimkien mal-Ministru g[at-Turi]mu, Ambjent u Kultura Mario de Marco fi/-?entru tar-Restawr f’Bighi meta grupp ta’ pri;unieri ]g[a]ag[ ttie[du b[ala parti mill-pro/ess ta’ riforma li qed titwettaq fost ilpri;unieri. Ir-riforma fil-[abs kienet il-qofol ta’ messa;;i li l-Ministri Mifsud Bonnici u de Marco tkellmu dwarhom u li g[addew ukoll lill-pri;unieri ]g[a]ag[ f’konversazzjonijiet privati li huma kellhom mag[hom waqt i]-]jara. Il-Ministru Carm Mifsud Bonnici qal li din i]-]jara u l-pro/ess ta’ riforma hu parti mill-;ustizzja riparatri/i li qed titwettaq fejn kien introdottt pjan ta’ [arsien g[all-persuni li hemm fil-[abs. Hu spjega kif l-impenn u d-dedikazzjoni li juru l-pri;unieri huma importanti biex dawn ikunu jistg[u japplikaw g[all-parole u biex jie[du rimeneruzzjoni. Il-prin/ipju issa hu li l-pri;unieri jridu ja[dmu g[aliha r-rimeneruzzjoni. Il-Ministru Mifsud Bonnici tkellem dwar l-importanza li lpri;unieri jifhmu l-importanza li huma jsewwu l-[sara li jkunu g[amlu lis-so/jetà. Aspett ie[or enfasizzat mill-Ministru Mifsud Bonnici kien dak dwar l-edukazzjoni u t-tag[lim fost il-pri;unieri fejn jirri]ulta minn total ta’ 600 pri;unier hemm biss 45 li huma illitterati. Bliskop li ji]died it-tag[im fost il-pri;unieri, l-awtoritajiet tal-[abs introdu/ew diversi korsijiet ta’ tag[lim g[all-pri;unieri. L-element tat-tag[lim kien enfasizzat ukoll mill-Ministrru Mario de Marco li tkellem dwar il-mod kif l-arti u l-kultura jistg[u jikkontribwixxu biex il-pri;unieri jintegraw iktar u jirriformaw. Hu enfasizza l-kreattività b[ala aspett fundamentali biex ilpri;unieri jsibu alternattivi u skopijiet ;odda f’[ajjithom. Il-Ministru de Marco tkellem dwar id-diversi attivitajiet li qed jipparte/ipaw fihom il-pri;unieri fosthom rappre]entazzjonijiet teatrali li qed jo[or;u l-kwalitajiet tag[hom u jg[inuhom filpro/ess ta’ riforma tag[ha fis-so/jetà.

18-il sena [abs wara li nstabu [atja f’;uri Aaron Cassar ta’ 32 sena minn {al Kirkop u Noel Frendo ta’ 36 sena mill-Qawra ;ew ikkundannati 18-il sena bejniethom wara li nhar il-{amis li g[adda nstabu [atjin f’;uri ta’ “hold-up” fuq anzjan fil-Qawra tmien snin ilu. Huma nstabu [atjin ukoll li kka;unawlu feriti [fief, li kellhom pussess ta’ arma bla li/enzja, serq ta’ karozza, li laqg[u g[andhom [wejje; misruqa u li kellhom fil-pussess tag[hom iddroga eroina. Cassar kien ikkundannat tmien snin [abs filwaqt li Frendo kien ikkundannat 10 snin [abs u t-tnejn ;ew immultati €2,000 kull wie[ed. Ma’ tmiem il-;uri n;ibdet l-attenzjoni wkoll li

]-]ew;t ir;iel huma t-tnejn re/idivi, xi [a;a li g[amlet ukoll differenza fil-piena. Il-;urati li servew quddiem l-Im[allef Michael Mallia f’;uri li dam g[addejn erbat ijiem kien sabu lill-ir;iel 8-1 [atjin li fit-12 ta’ Lulju tal-2004, wettqu l-“hold up” u bl-istess mar;ni li kka;unaw feriti [fief fuq Joseph Grixti, li llum g[andu 79 sena. Cassar u Frendo nstabu [atjin b’vot unanimu li kellhom arma bla li/enzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u 7-2 li serqu karozza tal-marka Hyundai Accent. B’vot unanimu huma nstabu [atjin li laqg[u g[andhom [wejje; misruqin u li kellhom fil-pussess tag[hom id-droga eroina.

Ra;el akku]at bi qtil doppju mixli wkoll b’[asil ta’ flus Giuseppe Cutajar ta’ 45 sena, li huwa mixli bil-qtil doppju f’Wied il-G[ajn f’Marzu li g[adda u filpre]ent jinsab residenti filFa/ilità Korrettiva ta’ Kordin kien mixli b’[asil ta’ flus li jla[[aq l-€100,000. Cutajar, mag[ruf b[ala “ilLion” u li huwa minn Wied il-G[ajn wie;eb li mhux [ati tal-akku]i mi;jubin kontrih. Mieg[u tressqet ukoll Sharon Camilleri ta’ 42 sena, ukoll minn Wied il-G[ajn li b[alu kienet mixlija quddiem ilMa;istrat Doreen Clarke b’[asil ta’ flus tal-istess ammont.Cutajar, baqa’ mi]mum il-[abs fejn qed jiskonta piena fuq ka]ijiet ta’ hold-up u jinsab ukoll il-[abs

fuq il-ka] tal-qtil doppju ta’ Kevin Gatt ta’ 32 sena minn {al G[axaq u ta’ Stephen Zammit ta’ 32 sena millFgura. Minn na[a tag[ha Sharon Camilleri ng[atat illibertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €10,000 u garanzija personali ta’ €20,000. Dan wara talba li saret mill-Avukat talakku]ati, Arthur Azzopardi fejn qal li Sharon Camilleri g[andha ]ew;t itfal u jekk din tinbag[at il-[abs dawn jitpo;;ew ta[t care order. Il-koppja, li wie;bet mhux [atja tal-akku]i mi;jubin kontriha kienet mixlija li g[amlet att ta’ [asil ta’ flus li ;ew minn attività kriminali u meta kienu jafu li l-flus kienu

;ejjin minn din l-attività. Il-Pulizija mmexxija millIspettur Antonovitch Muscat interrogat lill-koppja li ilhom jg[ixu minn fuq il-benefi//ji so/jali g[al snin s[a[. Huwa mifhum li allegatament Sharon Camilleri ilha tg[ix minn fuq il-benefi//ji so/jali sa mill-1999 filwaqt li Giuseppe Cutajar ilu jir/ievi l-benefi//ji so/jali sa millanqas l-2004. Il-Qorti laqg[et it-talba li lflus kollha tal-koppja ji;u sekwestrati, u anke ti;i sekwestrata karozza li hija talakku]at. Il-Qorti laqg[et ukoll it-talba tad-difi]a li lkoppja jibqg[u jir/ievu lbenefi//ju so/jali biex imantu lilhom infushom.

Jammetti li ffroda bil-kompjuter Dak li fil-Qorti kien deskritt minn xi w[ud b[ala ;enju tal-kompjuter ammetta li vvinta programm li kien ji;;enera numri ta’ mowbajls (topup cards) u jbieg[hom lil [addie[or. Andrew Depasquale, student tal-Accounts ta’ 24 sena minn Naxxar ammetta li ffroda lill-kumpanija Go Mobile mill-anqas €3,735. Depasquale li ja[dem ukoll b[ala full time cameraman, ammetta quddiem il-Ma;istrat Doreen Clarke li pprodu/a programm li jikkrea numri kompleti u li dawn kienu diffi/li biex tintra//a min[abba sistemi qawwija ta’ sigurtà. Huwa ammetta wkoll li g[amel qlig[ g[alih u g[al [addie[or u g[aldaqstant wettaq frodi g[ad-

dannu tal-kumpanija Go. Huwa ammetta li ming[ajr awtorizzazzjoni u]a kompjuter jew apparat biex da[al f’data, u kkopja jew wettaq modifikazzjoni biex iqarraq. L-Avukat tal-Go Mobile Ingrid Zammit Young qalet li l-kumpanija g[ad trid tiddentifika lammont s[i[ ta’ din l-operazzjoni. Il-Qorti po;;iet lil Depasquale fuq probation g[al tliet snin bil-kundizzjoni li jrid i[allas lura l-flus fi ]mien sena u jattendi program g[ar-rijabilitazzjoni kontra d-droga. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Rennie Stivala filwaqt li l-Avukati Franco Debono u Marion Camilleri dehru g[al Depasquale.

}ieda fir-rata tal-inflazzjoni L-indi/i tal-Prezzijiet f’April ]ied bi 3.4% meta mqabbel maxxahar ta’ qabel. ?ifri ma[ru;a mill-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika juru li din i]-]ieda kienet dovuta primarjament g[al ]ieda ta’ 14.5% fl-indi/i tar-ristoranti u lukandi min[abba ]idiet sta;jonali fil-prezzijiet tal-akkomodazzjoni segwit minn ]ieda ta’ 5.7% fl-indi/i tal-[wejje; u ]raben, ukoll min[abba ]idiet sta;jonali. Min-na[a l-o[ra kien hemm tnaqqis ta’ 1.1% fl-indi/i talkomunikazzjoni. F’April, ir-rata medja tal-inflazzjoni kienet ta’ 2.5% filwaqt li ir-rata annwali hi ta’ 3.8%.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Lokali 5

Membri ta’ diversi organizzazzjonijiet fosthom il-Protezzjoni ?ivili waqt e]er/izzju ta’ salvata;; li sar ilbiera[ f’{al Fer[

Investiment qawwi biex is-so/jetà tkun protetta bl-a[jar mod Issa[[a[ il-Korp tal-Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili, da[lu li;ijiet ;odda biex is-so/jetà tkun iktar protetta, inkisbet solidarjetà millkomunità internazzjonali filqasam tal-immigrazzjoni, tjiebu l-istandards tal-piroteknika u ng[atat aktar g[odda lillKunsilli Lokali biex iwettqu [idma favur ir-residenti. Dan kien il-qofol tad-diskors tal-Ministru tal-Intern u lAffarijiet Parlamentari Carm Mifsud Bonnici waqt konferenza tal-a[barijiet dwar ir-raba’ sena ta’ [idma talMinisteru mmexxi minnu f’din il-le;islatura. Il-konferenza tala[barijiet saret fil-kumpless ta’ {al Fer[, fejn kien g[addej e]er/izzju ta’ emer;enza mmexxi mid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili, u li fih [adu sehem numru ta’ organizzazzjonijiet.

Il-Ministru Mifsud Bonnici tkellem dwar l-investiment qawwi li sar fl-a[[ar snin u xhur fil-Korp tal-Pulizija, fejn fost l-o[rajn inxtraw karozzi ;odda, qed tinbena lakkademja ;dida u sar ta[ri; g[all-membri tal-Korp, li se jkompli jissa[[a[ bi 78 rekluta ;did f’Settembru li ;ej. Semma kif fl-a[[ar xhur la[qu 13-il Supretendent, 58 Spettur, 39 Sur;ent Ma;;ur u 62 Sur;ent. Inxtraw ukoll magni ;odda g[all-Breathalyser Test, u magna tad-DNA b’ investiment ta’ €1.1 miljun. I]da apparti li sa[[a[ ilKorp, il-Gvern sa[[a[ ukoll il[arsien tas-so/jetà b’diversi li;ijiet ;odda. Fost dawn hemm il-li;i tal-:ustizzja Riparatri/i, li tag[ti g[ajnuna lill-vittmi imma wkoll tara li min wettaq ir-reat ji;i riformat.

Apparti li sa[[a[ il-Korp tal-Pulizija, il-Gvern sa[[a[ ukoll il-[arsien tas-so/jetà b’diversi li;ijiet ;odda Da[let ukoll il-Li;i g[allProtezzjoni tat-Tfal, li sservi biex tipprote;i lit-tfal millabbu] u esplojtazzjoni sesswali, u r-Re;istru g[allProtezzjoni tal-Minuri, waqt li tressqet il-li;i kontra d-delitti razzjali u l-omofobija u ]diedu r-regolamenti u l-li;ijiet marbuta mat-traffiku. Semma wkoll il-Li;i tal-Probation u ttitjib li sar fil-[abs, fejn fost lo[rajn, inbniet klinika ;dida u grawnd tal-futbol.

Il-Ministru Mifsud Bonnici semma l-[idma li saret filqasam tal-Piroteknika biex ikun hemm iktar sigurtà u standards og[la. Fost l-o[rajn in[oloq il-Fireworks Inspecorate Unit li jag[mel spezzjonijiet fil-kmamar tannar. Fejn jid[ol id-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili, dan kompla jissa[[a[ b’ iktar ta[ri; u investiment. Fost lo[rajn inxtara apparat g[attftittix ta[t il-ba[ar b’ investiemnt ta’ €200,000 kif ukoll ]ew;t iklieb g[at-tfittix u s-salvata;;. Matul il-kunflitt fil-Libja, id-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili ta g[ajnuna umanitarja fil-Libja. Carm Mifsud Bonnici qal ukoll li fl-a[[ar erba’ snin tjiebet is-sigurtà fl-ajruport. Fil-qasam tal-immigrazzjoni Malta g[amlet akkwist kbir

meta l-Uffi//ju Ewropew dwar l-A]il ;ie bba]at f’Malta. Mijiet ta’ refu;jati ;ew rilokati f’pajji]i tal-UE u o[rajn wara li l-Gvern kiseb appo;; u solidarjetà kemm mill-UE kif ukoll mill-Komunità Internazzjonali. Fl-a[[ar ;img[at inxtraw ukoll pre-fabricated homes minn fondi tal-emer;enza talUE. Il-Ministru tal-Intern u lAffarijiet Parlamentari semma wkoll il-[idma li saret filKunsilli Lokali, bil-Gvern, fla[[ar erba’ snin alloka €160 miljun g[alihom. Din is-sena l-allokazzjoni ]diedet, u ammontat b’kollox g[al €31 miljun. Dan apparti l-fondi li lKunsilli akkwistaw mill-UE bl-g[ajnuna tal-MEUSAC u anke grazzi g[all-Public Private Partnerships.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

John C. Grech jin[atar Chairman ta’ FIMBank Group

Juanito Camilleri, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta< u l-Gvernatur tal-Bank ?entrali ta’ Malta, Josef Bonnici jie[du b’idejn xulxin wara l-iffirmar ta’ ftehim ta’ erba’ snin biex ikun stabbilit Professorat fl-Ekonomija fl-Università

L-RIDT jir/ievi donazzjoni mill-Bank ?entrali ta’ Malta Professorat fl-Ekonomija tal-Bank ?entrali ta’ Malta L-Università ta’ Malta, permezz tarResearch, Innovation and Development Trust mag[ruf b[ala l-RIDT, se tir/ievi donazzjoni ta’ €108,000 mill-Bank ?entrali ta’ Malta fuq perjodu ta’ erba’ snin biex tistabbilixxi Professorat flEkonomija fl-Università. Il-post, li se jkun mag[ruf b[ala Central Bank of Malta’s Chair in Economics, (Professorat fl-Ekonomija tal-Bank ?entrali ta’ Malta), se jitwaqqaf minn Ottubru ta’ din is-sena stess fi [dan

il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. Dan t[abbar minn Juanito Camilleri, irRettur tal-Università ta’ Malta; u millGvernatur tal-Bank ?entrali ta’ Malta, Josef Bonnici. Huma ffirmaw ftehim ta’ erba’ snin, filwaqt li Anthony J. Tabone u Winston V. Zahra ffirmaw il-ftehim g[an-nom tal-RIDT, li se jkun qed jamministra dawn il-flus. Ir-Rettur tal-Università ta’ Malta qal li mill-1 ta’ Ottubru ta’ din is-sena, il-Bank

?entrali ta’ Malta se jag[mel g[otja annwali ta’ €27,000 g[al erba’ snin. Dwar din l-g[otja finanzjarja, ilGvernatur tal-Bank ?entrali ta’ Malta qal li l-RIDT twaqqaf is-sena l-o[ra flUniversità b’kapital inizjali ta’ nofs miljun ewro investit mill-Gvern Malti. Lg[anijiet tieg[u huma li jfittex opportunitajiet biex jippromwovi ri/erka ta’ kalibru g[oli f’g[add ta’ dixxiplini, u biex jattira fondi ming[and individwi privati, kumpaniji u istituzzjonijiet.

FIMBank Group g[amel qlig[ ta’ $9.13 miljun wara l-[las tat-taxxa. Dan t[abbar fil-Laqg[a :enerali Annwali ta’ FIMBank plc, fil-lukanda Hilton, f’San :iljan. I/-Chairman tal-Grupp, Najeeb Al-Saleh, spjega kif FIMBank Group g[alaq is-sena 2011 b’balance sheet u b’Capital and Liquidity Ratios b’sa[[ithom, ri]ultat tal-[ila tal-bank li jadatta malajr g[assitwazzjonijiet finanzjarji u ekonomi/i hekk kif ikunu qed ji]viluppaw. Fil-laqg[a saret pre]entazzjoni millPresident ta’ FIMBank, Margrith LütschgEmmenegger, li enfasizzat il-fatt li FIMBank kompla jidentifika opportunitajiet anki f’mumenti ta’ kri]ijiet ekonomi/i. Fl-2011, FIMBank Group irre;istra profitt wara l-[las tat-taxxa ta’ USD9.13 miljun, ]ieda ta’ 35% fuq is-sena ta’ qabel. Ir-ri]ultati g[all-2011 urew ukoll li l-Operating Income tal-Grupp wara nNet Impairments ]died b’16% fuq l-istess perjodu tal-2010. Il-President ta’ FIMBank sa[qet li lConsolidated Assets totali sal-31 ta’ Di/embru 2011 qab]u l-$1 biljun, ]ieda ta’ 18% fuq i/-/ifri tas-sena ta’ qabel, u pass importanti [afna g[al FIMBank Group. L-azzjonisti approvaw il-mozzjonijiet li jiddikjaraw Net Dividend ta’ $2,738,034 (US cents 2.033884 g[al kull sehem), u li jit[allas permezz ta’ scrip dividend, kif ukoll [ru; ta’ bonus shares ta’ sehem wie[ed g[al kull 25 sehem b’kapitalizzazzjoni taxShare Premium Account. Matul il-laqg[a n[atar Bord tad-Diretturi ;did permezz ta’ elezzjoni sigrieta, li [atar li John C. Grech b[ala /-Chairman u su//essur ta’ Najeeb AlSaleh li kien in[atar fl1997, u lil Margrith Lütschg-Emmenegger b[ala l-Vi/i Chairperson. Il-Bord approva bidliet fil-Kumitati tal-Bord biex jirriflettu l-[atriet il-;odda fil-Bord.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Lokali

Fa/ilità lil studenti universitarji G[awdxin biex jag[mlu l-e]amijiet f’G[awdex G[all-ewwel darba studenti Universitarji G[awdxin se jkunu jistg[u jag[]lu li jag[mlu l-e]amijiet tag[hom f’G[awdex stess, bis-sa[[a ta’ pro;ett pilota mmexxi mill-Università ta’ Malta b’kollaborazzjoni mal-Ministeru g[al G[awdex. Dan t[abbar minn Giovanna Debono, Ministru g[al G[awdex flimkien malProfessur Joe Friggieri, ProRettur tal-Kampus talUniversità f’G[awdex. Permezz ta’ din l-inizjattiva g[add ta’ studenti G[awdxin li jattendu korsijiet tal-Università f’Malta se jkunu jistg[u jag[]lu li jag[mlu l-e]amijiet tas-sessjoni ta’ :unju fil-Kampus ta’ G[awdex. B’hekk dawn listudenti ma jkollhomx g[alfejn jivvja;;jaw jew joqog[du Malta fi ]mien l-e]amijiet.

Giovanna Debono fissret kif din hija inizjattiva o[ra li tfittex li toffri aktar servizzi edukattivi f’G[awdex u fl-istess waqt taqdi l-[ti;ijiet partikolari talistudenti G[awdxin. IlMinisteru g[al G[awdex huwa impenjat f’[idma li t[e;;e; aktar studenti G[awdxin ikomplu bl-istudji tag[hom wara li jispi//aw il-korsijiet sekondarji u post-sekondarji f’G[awdex. Il-Ministru Debono esprimiet sodisfazzjon g[all-fatt li llum hemm aktar minn 1000 student li qed isegwu korsijiet fl-Università ta’ Malta, li jfisser id-doppju ta’ dawk li kienu jattendu l-Università g[axar snin ilu. Filwaqt li awgurat lillProfessur Friggieri g[all-[atra tieg[u, hija fissret kif din linizjattiva tawgura tajjeb g[al aktar ]viluppi po]ittivi f’dan il-

qasam. Il-Ministru Debono fa[[ret ukoll l-impenn talProfessur Lino Briguglio li kien strumentali fit-twaqqif ta//entru tal-Università f’G[awdex u tul dawn l-a[[ar g[oxrin sena [adem biex isservizzi li jing[ataw minnu jibqg[u jissa[[u. Il-Professur Joe Friggieri, Pro-Rettur tal-Kampus talUniversità f’G[awdex, spjega li dan il-pro;ett pilota qed isir bil[sieb li n-numru ta’ e]amijiet li jsiru f’G[awdex g[all-istudenti G[awdxin ikompli ji]died filfutur. G[al din is-sena se jkun hemm 71 sessjoni ta’ e]amijiet marbutin ma’ seba’ korsijiet differenti. Dan minbarra le]amijiet l-o[ra konnessi malkorsijiet offruti fil-Kampus talUniversità f’G[awdex matul issena akkademika.

12,000 bbenefikaw minn skemi tal-Awtorità tad-Djar Kienu 12,000 persuna li fittliet snin bjen l-2008 u l-2011 ibbenefikaw minn wa[da milliskemi tal-Awtorità tad-Djar. Dan sosnieh il-Ministru tal:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris f’laqg[a li lbiera[ kellu mali]viluppaturi tal-bini membri tal-Asso/jazzjoni talI]viluppaturi Maltin (MDA). Il-laqg[a kienet indirizzata wkoll mill-Perit Michael Falzon, il-President talAsso/jazzjoni, minn Sandro Chetcuti, il-Vi/i President talAsso/jazzjoni u minn uffi/jali tal-Awtorità tad-Djar. G[allaqg[a attendew numru ta’ ]viluppaturi tal-propjetà li po;;ew propjetà tag[hom biex tinkera mill-Awtorità tadDjaar. F’din il-laqg[a ng[ataw dettalji dwar l-iskema ‘Kiri’, li permezz tag[ha l-Awtorità tad-Djar se tikri propjetà ming[and il-privat u tikriha lill-pubbliku bi prezzijiet sussidjati.

Il-Ministru Said qal li lAwtorità allokat ukoll 500 post lill-persuni vulnerabbli. Hu spjega kif l-Awtorità mhix se tibqa’ tibni iktra prorpjetà u ]ied li s-sitwazzjoni fil-pajji] issa hi li 76 fil-mija tan-nies huma sidien ta’ djarhom. Din tfisser ]ejda ta’ sebg[a filmija fuq l-1995. L-impenn tal-Awtorità, sostna Chris Said, hu li tissolva kemm jista’ jkun ilproblema tad-djar vojta u sostna li l-iskema qed tirre;istra su//ess tant li kien hemm 455 residenza li tpo;;ew g[ad-dispo]izzjoni tal-Awtorità biex jinkrew g[all-pubbliku. Il-Gvern b[alissa qed ja[dem fuq skema o[ra ta’ 123 post – 115 minnhom appartamenti – biex ikunu inklu]i fi skema li biha se jkunu meg[juna koppji u

persuni o[ra li jridu jixtru propjetà ming[and il-privat. G[al din l-iskema hemm 500 applikazzjoni u l-gvern qed jippjana li jg[inhom jixtru lpropjetà b’sussiddju me[tie;. Il-Vi/i President talAsso/jazzjoni Sandro Chetcuti qal li dawn l-iskemi huma ta’ in/entiv importanti g[as-settur li hu determinat li jdawwar dawn l-isfidi f’opportunitajiet. Sandro Chetcuti sostna li lAsso/jazzjoni tilqa’ po]ittivament il-policy talAwtorità li ma tibnix iktar djar u sostna li din hi strate;ija li wkoll g[andha t[alli ri]ultati po]ittivi. G[all-i]viluppaturi l-iskema Kiri hi skema ta’ benefi//ju g[all-pubbliku u g[as-settur, sostna Sandro Chetcuti, ilVi/i President talAsso/jazzjoni.

L-Awtorità tad-Djar allokat ukoll 500 post lil persuni vulnerabbli

Anzjani u studenti flimkien bl-isport Huwa importanti g[all-anzjani li dejjem jibqg[u attivi permezz tal-isport u l-attività fi]ika. Hekk sostna s-segretarju Parlamentari g[all-anzjani u lkura fil-komunità Mario Galea waqt li attenda g[all-Isports Day tal-anzjani li saret fil-Kumpless Sportiv ta’ Kordin matul il-jum tal-Erbg[a, attività li attendiet g[aliha wkoll isSinjura Kate Gonzi. G[al din l-Isports Day tal-Anzjani li ssir kull sena, ipparte/ipaw ukoll aktar minn 500 student minn diversi skejjel kemm tas-subien kif ukoll tal-bniet. Fid-diskors tieg[u Mario Galea spjega kif din hija attività b’differenza, g[aliex fejn is-soltu l-anzjani nanniet jaraw linneputijiet tag[hom jipparte/ipaw fi Sports Day, din id-darba kienu l-anzjani li [adu sehem flimkien mal-istudenti, fejn minkejja d-differenza fl-età kemm l-anzjani kif ukoll it-tfal ddeskrivew din l-attività b[ala esperjenza po]ittiva. Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea kompla jg[id kif din l-Isports Day tista’ sservi b[ala e]empju dwar limportanza tal-attività fi]ika g[all-anzjani, hekk kif din issena hija wkoll is-Sena Ewropea ddedikata g[all-attività fost l-anzjani. Mario Galea qassam l-premijiet lir-rebbie[a li rrapre]entaw lid-Day Centre tag[hom. Fost ir-rebbie[a kien hemm id-Day Centre tal-{amrun, ta]-}urrieq u ta’ {adDingli.

7


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

8 Parlament

Konsultazzjonijiet permezz tal-MEUSAC Mill-2008 ’l hawn saru konsultazzjonijiet permezz talMEUSAC dwar 52 komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, 12-il proposta g[al direttiva, 14-il proposta g[al regolament u [ames white jew green papers. Dan sostnieh Chris Said, il-Ministru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u l-Familja bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista An;lu Farrugia. Hu qal li l-konsultazzjonijiet li jsiru permezz tal-MEUSAC mhumiex limitati sempli/ement g[al proposti ta’ regolamenti u#jew direttivi. Isiru wkoll konsultazzjonijiet dwar traspo]izzjoni ta’ direttivi, pjani ta’ azzjoni lokali li jkunu bba]ati fuq obbligazzjonijiet b[ala stat membru tal-Unjoni Ewropea, xi rapporti ta’ rilevanza g[al Malta kif ukoll dokumenti ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Dwar jekk isirx impact assessment u l-po]izzjoni ta’ Malta fuq id-dokumenti li jo[or;u mill-Kummissjoni, il-Ministru Said qal li dawn ma jaqg[ux ta[t il-kompetenza tal-MEUSAC. Hu fakkar li l-MEUSAC kien twaqqaf biex, g[all-fini ta’ konsultazzjoni, joffri forum ta’ konsultazzjoni bejn il-Gvern u dawk kollha kon/ernati, b’mod partikulari l-partiti politi/i, limsie[ba so/jali u s-so/jetà /ivili, kif ukoll biex jiffa/ilita dan il-pro/ess. Chris Said ]ied li kull [mistax, il-MEUSAC jibg[at a;;ornamenti lill-membri tal-Core Group u lill-membri talKumitati Settorjali li fihom jitni]]lu l-a[[ar ]viluppi fuq illivell tal-UE, inklu]i inizjattivi le;i]lattivi ;odda mill-UE. Ilmembri huma m[e;;a biex, jekk jidhrilhom, iqajmu dawn loqsma b[ala su;;ett g[al konsultazzjoni. Il-Ministru Said temm li bi ftehim mal-Kumitat tal-Kamra g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej, l-uffi/jali tal-MEUSAC i[ejju wkoll edizzjoni spe/jali ta’ dawn l-a;;ornamenti li jintbag[tu lis-segretarju tal-Kumitat Parlamentari biex jg[addihom lill-membri tal-Kamra.

Is-Cybercrime Unit tal-Pulizija involuta f’ka] ta’ bullying fuq g[alliema Ka] partikulari ta’ bullying ta’ g[alliema fuq l-internet li se[[ fil-Kulle;; San Albert il-Kbir fl-2010 wassal biex isCybercrime Unit tal-Pulizija involviet ru[ha biex tfittex listudenti kon/ernati. Dan sostnietu Dolores Cristina, il-Ministru g[allEdukazzjoni u x-Xog[ol, bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Joe Mizzi. Il-Ministru Cristina spjegat li wara li ;ew identifikati listudenti involuti f’dan il-ka], saru numru ta’ interventi malistudenti kon/ernati kif ukoll mal-;enituri tag[hom biex ikunu edukati dwar il-konsegwenzi ta’ dan l-a;ir. L-istudenti kienu sospi]i mill-Kulle;; g[al xi jiem sakemm i//araw l-affarijiet, anki mal-;enituri. Sussegwentement, dan il-ka] g[en biex skatta pro/ess iktar sostnut u wiesa’ ta’ edukazzjoni mal-Kulle;; kollu dwar issu;;ett tas-Sigurtà fuq l-Internet u l-Bullying fuq l-Internet, kemm mal-istudenti kif ukoll mal-;enituri.

Aktar familji qed jie[du l-inizjattiva u jinstallaw solar panels fuq il-bejt ta’ djarhom

Ji]diedu l-familji li ju]aw ener;ija li ti;;edded B’kollox, f’Malta u G[awdex hawn 5,535 familja li installaw solar water heater, li minnhom 5,335 ibbenefikaw minn in/entivi tal-Gvern. Dan sostnieh George Pullicino, il-Ministru g[arRi]orsi u l-Affarijiet Rurali meta wie;eb mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Laburista Carmelo Abela. Id-Deputat Laburista staqsa lill-Ministru Pullicino jekk dawn il-familji bbenefikawx

mill-in/entivi tal-Gvern u kemm hi l-g[ajnuna li jag[ti l-Gvern. Il-Ministru Pullicino fisser li l-iskema adottata f’Malta, bejn l-2006 u l-2008, kienet simili ta’ dawk adottati flIngilterra, fl-Awstralja kif ukoll fl-Istati Uniti. Minn tag[rif li nkiseb mittaqsima tal-Ippjanar u Koordinament ta’ Prijoritajiet fi [dan l-Uffi//ju tal-Prim Ministru, fl-Ewropa ma je]istux skemi b[alma nsibu f’Malta g[all-installazzjoni ta’

pannelli fotovoltaj/i li jinvolvu fondi tal-Unjoni Ewropea. Minn dokument li tqieg[ed mill-Ministru Pullicino fuq ilMejda tal-Kamra, jirri]ulta li l-lokalità fejn hemm l-akbar ammont minn dawn ilpannelli hi l-Mosta bi 329 sistema, segwita minn {‘Attard b’274 sistema. Il-Furjana u l-Isla huma ]ew; lokalitajiet bl-inqas ammont ta’ solar panels ]ew; sistemi u tliet sistemi rispettivament.

Regolamenti ;odda dwar ir-ri]orsi umani fil-Kumitati Re;jonali Id-Dipartiment g[all-Gvern Lokali [ejja abbozz a;;ornat tar-Regolamenti tar-Ri]orsi Umani li jinsabu fi pro/ess ta’ konsultazzjoni mal-Asso/jazzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex jin[ar;u regolamenti ;odda dwar ir-ri]orsi umani fil-Kumitati Re;jonali u fil-Kunsilli Lokali. Carm Mifsud Bonnici, il-Ministru g[allIntern u l-Affarijiet Parlamentari [abbar dan meta wie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Helena Dalli. Il-Ministru Mifsud Bonnici fakkar li l-[atra tas-Segretarju E]ekuttiv g[andha ssir mill-

Kunsill wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-Ministru. Hu qal li Segretarju E]ekuttiv g[andu jkun uffi/jal mis-servizz pubbliku mag[]ul minn pool ta’ persuni g[al dan l-iskop. Carm Mifsud Bonnici ]ied li l-g[a]la ta’ Segretarju E]ekuttiv hi f’idejn il-kunsill lokali li jag[mel dan skont Linji Gwida ma[ru;in mid-Dipartiment g[all-Gvern Lokali. Jekk il-kunsill lokali ma jasalx g[all-g[a]la, id-Dipartiment g[all-Gvern Lokali ja[tar A;ent Segretarju E]ekuttiv sabiex il-kunsill lokali jkun jista’ jkompli jiffunzjona skont il-li;i.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Parlament 9

Il-Prim Ministru jippre]enta l-fatti Il-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej jista’ jirregola l-pro/eduri dwar il-mod kif jimxi i]da ma jistax jie[u vot dwar il-mozzjoni. Il-mozzjoni talOppo]izzjoni hi mibnija fuq premessi ]baljati u allura lakku]a tal-Oppo]izzjoni hi wa[da falza g[alkollox. Dan sostnieh il-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta kien qed jixhed filKumitat Parlamentari g[allAffarijiet Barranin u Ewropej dwar il-mozzjoni ta’ sfidu/ja mressqa mill-Oppo]izzjoni kontra Richard Cachia Caruana, ir-Rappre]entant Permanenti ta’ Malta g[allUnjoni Ewropea. Il-Prim Ministru sa[aq li lfatti u d-dokumenti kollha jikkonfermaw li Richard Cachia Caruana dejjem [adem skont listituzzjonijiet tal-Gvern, inklu] li matul il-le;islatura 2004-2008 warrab bl-aktar mod espress kull proposta li Malta tirriattiva lparte/ipazzjoni tag[ha filprogramm Partnership for Peace (PfP). Hu enfasizza li dak li lGvern Malti g[amel permezz tal-Ministri, ambaxxaturi u uffi/jali tieg[u ma kien xejn [lief e]er/izzju kostanti biex isir dak li hu fl-a[jar interess ta’ Malta. Il-Prim Ministru g[amilha /ara li hu ma jista’ qatt ja//etta li jkun akku]at bi tradiment; Lawrence Gonzi qal li hu g[andu d-dmir li jirribatti dawn l-akku]i in;usti g[all-a[[ar u jasal biex jg[id li huma fattwalment, etikament u pro/eduralment skorretti. Fix-xhieda tieg[u, il-Prim Ministru ta elenku ta’ fatti li huma assolutament kru/jali biex fisser kif se[[ew il;rajjiet, id-de/i]jonijiet li ttie[du u r-ra;unijiet ovvji g[aliex ittie[du fi//irkostanzi li Malta kienet qed tiffa//ja fl-2004. Hu fakkar li dak i]-]mien Malta kienet qed tie[u lewwel passi tag[ha b[ala pajji] membru fl-Unjoni

Ewropea. Kien ]mien ukoll meta l-Gvern kien [abbar idde/i]joni li jkun minn fost lewwel pajji]i li jissie[eb fizzona Ewro. F’dan kollu linteressi nazzjonali kienu dejjem prijorità assoluta li f’ebda [in u f’ebda mument ma setg[u jitwarrbu millqofol ta’ kull de/i]joni li lpajji] kien qed jie[u spe/jalment f’dawk i]]minijiet. Il-Prim Ministru qal li skont l-Oppo]izzjoni g[andna Gvern li permezz tarRappre]entant Permanenti tieg[u fl-Unjoni Ewropea, ifittex aktar x’jaqbillu pajji] ie[or milli x’jaqbillu pajji]na;

Il-mozzjoni talOppo]izzjoni, sostna l-Prim Ministru, tipprova t[allat avvenimenti li se[[ew fl2004, ma’ avvenimenti o[ra li se[[ew fil-le;islatura l;dida tal-2008. Hu fisser li ladarba Malta ma kellhiex ftehim dwar sigurezza ta’ dokumenti manNATO, allura l-Gvern ma setax jir/ievi dokumenti tanNATO /irkolati lill-UE jew anki dokumenti tal-UE li kellhom informazzjoni tanNATO; u Malta ma setg[etx tkun pre]enti g[al-laqg[at tal-UE meta kienu qeg[din ji;u diskussi su;;etti relatati man-NATO.

Richard Cachia Caruana kien qed ja;ixxi g[all-;id ta’ pajji]na li ddiskuta ma’ Gvernijiet barranin kif jittie[du de/i]jonijiet importanti bilmo[bi tal-Parlament u li lGvern kellu parir ming[and ir-Rappre]entant Permanenti tieg[u dwar kif ja[bi lillParlament. Lawrence Gonzi ddikjara bl-aktar mod kategoriku u assolut li dawn l-akku]i huma kollha foloz u li ;ew mi/[uda mill-bidu nett. Jistenna li skont il-prassi u l-etika politika f’pajji]na, dikjarazzjoni b[al din millGvern tal-;urnata tkun emnuta a skapitu ta’ xi bi//a kumment miktub f’bi//a dokument pubblikat minn Wikileaks, minn xi uffi/jali ta’ gvern barrani li ]gur kien qed ifittex l-interessi tal-gvern tieg[u u mhux dak ta’ pajji]na. Il-Prim Ministru qal li lakku]i tal-Oppo]izzjoni tfa//aw minn wie[ed minn eluf ta’ dokumenti pubblikati minn Wikileaks tal-10 ta’ Novembru 2004 u li allegatament intbag[at millAmbaxxata Amerikana fi Brussell.

Malta u ?ipru kienu l-uni/i ]ew; pajji]i membri tal-UE fl-2004 li ma kinux la membri tan-NATO u l-anqas tal-PfP. Allura fl-2004, bi s[ubija fl-UE, Malta sabet ru[ha fi/-/entru tal-attività Ewropea kollha kemm hi [lief f’settur wie[ed – dak li jitratta s-sigurtà tal-Ewropa u ta’ pajji]na. G[aldaqstant, sostna l-Prim Ministru, il-Gvern Malti beda [idma diplomatika qawwija biex jirrisolvi dan l-impasse malajr kemm jista’ jkun. Lewwel reazzjoni u twe;iba li ng[atat lill-Gvern Malti kienet li Malta kellha ter;a’ tiddikjara li qed tissie[eb filPfP. Din it-twe;iba ma kinitx a//ettabbli g[all-Gvern Malti g[ax mill-bidu nett talle;islatura tal-2004, idde/i]joni tal-Gvern kienet li Malta ma tisse[ibx fil-PfP f’dik il-le;islatura. Il-Prim Ministru spjega li hu ried li l-konsensus li kien twieled f’dik il-le;islatura dwar l-UE ma jkunx interrott bi kwistjoni li dakinhar kienet ta’ kontroversja anki jekk illum dik il-kontroversja

wkoll spi//at g[ax illum hemm qbil bejn i]-]ew; na[at dwar is-sehem ta’ Malta fil-PfP. Hu ]ied li fil-parti rilevanti tal-Wikileaks, Richard Cachia Caruana mhux fi]ikament pre]enti i]da jissemma l-Ma;;ur (illum Brigadier) Martin Xuereb. IlPrim Ministru qal li hu g[alhekk inko/epibbli kif lOppo]izzjoni tibni largumenti tag[ha filmozzjoni tag[ha fuq fra]ijiet li ntqalu fin-nuqqas talAmbaxxatur Richard Cachia Caruana u li [ar;u minn fomm uffi/jal Amerikan. IlGvern Malti a//etta li jesplora s-su;;erimenti taluffi/jal Amerikan biex wie[ed isib soluzzjoni u flistess [in jimxi skont idde/i]joni politika tal-Gvern Malti li f’dak l-istadju ma jisse[ibx fil-PfP. Fix-xhieda tieg[u, il-Prim Ministru rrimarka li l-cable minn Wikileaks hu dokument, mhux konfermat mill-awtur tieg[u u, li anki jekk hu veru dokument Amerikan, dan jirrappre]enta opinjoni wa[da biss, ji;ifieri dik Amerikana. Dan il-cable, sostna l-Prim Ministru, qed jg[id biss dak li fehem [addie[or. Il-minuti li ttie[du minn uffi/jali Maltin jikkonfermaw li ma hemm ebda verità flebda wa[da mill-akku]i filmozzjoni li dan il-Kumitat g[andu quddiemu. Il-Prim Ministru, g[alhekk iddikjara, li g[andhom jinstemg[u diversi xhieda biex jissostanzjaw u jargumentaw kontra line]attezzi ppre]entati filmozzjoni. Fost o[rajn g[andha tinstema’ x-xhieda tal-Brigadier Martin Xuereb, eks Ministri, uffi/jali Maltin u o[rajn barranin. Fil-konklu]joni tieg[u, ilPrim Ministru sa[aq li ddokumenti kollha u x-xhieda

li g[ad iridu jinstemg[u juru li Richard Cachia Caruana kien qed ja;ixxi g[all-;id ta’ pajji]na fuq struzzjonijiet tieg[u u tal-Gvern. LOppo]izzjoni ;iet mistiedna tikkunsidra l-po]izzjoni tag[ha u dan skont il-prassi parlamentari. Il-Prim Ministru awgura li l-Kumitat Parlamentari g[allAffarijiet Barranin u Ewropej ja[dem bis-serenità kollha [alli to[ro; il-verità. Linteress tal-Gvern kien u jibqa’ l-aqwa ;id lillpajji]na, temm jg[id il-Prim Ministru. Bi twe;iba g[al numru ta’ mistoqsijiet li saru midDeputat Laburista George Vella, il-Prim Ministru re;a’ sa[aq li l-kontenut ta’ Wikileaks ma nkwetax lillgvern g[ax ma kien hemm xejn li jista’ jkun kontestat. Il-Prim Ministru staqsa lillOppo]izzjoni jekk temminx il-fatti u l-ver]joni tal-Gvern Malti. Il-Kumitat g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej a;;orna g[al nhar it-Tnejn 21 ta’ Mejju fis-6.30 p.m. bil-Prim Ministru jkompli jwie;eb mistoqsijiet li jsirulu millmembri tal-Kumitat. Intant fil-bidu tas-seduta fil-plenarja, l-Ispeaker Michael Frendo ta ruling mitlub mill-Oppo]izzjoni fis-seduta tat-Tlieta u fih qal li l-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej jista’ jirregola lpro/eduri dwar il-mod kif jimxi i]da ma jistax jie[u vot dwar il-mozzjoni. Hu appella biex kemm jista’ jkun jintla[aq kompromess u sostna wkoll li filwaqt li l-Kumitat jista’ jirregola f’liema ordni jistg[u jinstemg[u x-xhieda, Richard Cachia Caruana jrid ikun ta x-xhieda tieg[u sa qabel ma jittie[ed il-vot filPlenarja fit-18 ta’ :unju 2012.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta‘ Mejju, 2012

10 Lil hinn minn xtutna

Mid-diskorsi… Il-kandidat tal-Partido de la Liberación Dominicana (PLD) il-liberali Danilo Medina (xellug) u Partido Revolucionario Dominicano (PRD) is-So/jalista Hipólito Mejía jindirizzaw lill-partitarji

Jer;a’ jikkontesta fir-Repubblika Dominikana Tmien snin ilu sofra telfa umiljanti u spi//a ‘bil-banda’ minn President tar-Repubblika Dominikana meta g[add ta’ studenti f’folla rrabjata ma [allewhx jinawgura librerija ;dida fl-università tag[hom u bdew jissuttawh bil-;ebel wara li faqqar lill-pajji] Missier il-poplu Dan hu s-So/jalista

Hipólito Mejía li issa qed isejja[ lilu nnifsu “papà”(missier…il-poplu) u li l-Partido Revolucionario Dominicano (PRD) qed jer;a' jippre]entah b[ala l-kandidat tieg[u biex jisfida lil Danilo Medina, kandidat tal-partit tal-president attwali tal-pajji], i/-?entrista Liberali Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fl-elezzjoni li se ssir nhar il-{add li ;ej. I]da din li qed jer;g[u jippre]entaw lil dan ilkandidat ta’ 71 sena mhix lunika kur]ità tas-So/jalisti f’dan il-pajji] tal-Karibew. Xahar ilu, seba’ deputati talistess partit PRD [abbru li kienu kixfu kumplott biex jinqatel il-president tal-partit, Miguel Maldonado. Dawn semmg[u recording li fih Guido Mazara, eks konsulent ta’ Hipólito Mejía meta kien President tar-Repubblika, jinstema' jiddiskuti l-allegat kumplott ma’ uffi/jal ie[or tal-partit, Leo Adames. Miguel Maldonado kien ikkontesta lil Hipólito Mejía biex ikun hu l-kandidat talPRD g[all-president flelezzjoni tal-{add, i]da lpartit spi//a g[a]el lil Hipólito Mejía fil-primarji.

Id-deputati ppre]entaw CD bir-recording talkonversazzjoni lill-Prosekutur :enerali biex issir investigazzjoni u jittie[du passi kriminali. Il-kumplott Dan il-ka] faqqa’ ftit wara li l-gvernijiet ta’ Dominica u ta’ Haiti [abbru li Pedro Goico, eks kurunell tal-

Armata Dominikana u Kap tas-Sigurtà fi ]mien ilpresidenza ta’ Hipólito Mejía, u negozjant minn Haiti, Pierre Kanzki, kienu mda[[la f’kumplott (li nkixef ukoll minn inter/ettazzjonijiet telefoni/i) ta’ kolp ta’ stat filpajji] ;ar Haiti, bit-tama li dan iwassal biex ti;i posposta l-elezzjoni presidenzjali f’Dominica, min[abba li list[arri; tal-opinjoni pubblika kien qed juri li Hipólito Mejía kien se jer;a' jo[ro; tellief. Ni;u g[alhekk g[allelezzjoni tal-{add li ;ej. IlPresident attwali Leonel Fernández mill-istess partit liberali fil-gvern, serva filkariga tliet darbiet u ma jistax jer;a' jikkontesta din iddarba. Filwaqt, imbag[ad, li Leonel Fernández g[adu jgawdi approvazzjoni ta’ 60 fil-mija fost il-poplu, dan

aktar jirrifletti l-popolarità personali tieg[u milli lappo;; elettorali lill-partit tieg[u. G[alhekk jista' jkun li l-fatt li Leonel Fernández mhux qed jikkontesta t-t[assib talelettorat dwar allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni, rata inkwetanti tal-kriminalità u //ifri tal-qg[ad ji]vanta;;jaw lill-kandidat ;did tal-PDL Medina. Dan minkejja r-rekord negattiv tas-So/jalista Hipólito Mejía li, b[alma bdejt nikteb, ta[tu se[[et likbar kri]i bankarja li qatt iffa//ja l-pajji] u li pparalizzat l-ekonomija, b’inflazzjoni g[olja, ]valutar tal-munita Peso u faqar dejjem jikber – minbarra lkumplotti li semmejt qabel. Fin-nuqqas ta’ alternattiva

G[alhekk diffi/li tifhem kif, fin-nuqqas ta’ alternattiva kredibbli minn Hipólito Mejía, dan jista' jikseb vanta;; quddiem problemi li b[alissa mhux qed jiffa//jaw biss id-Dominikani, imma ddinja kollha. Hu veru li minkejja tkabbir ekonomiku f’dawn l-a[[ar snin, ma tonqosx ilpreokkupazzjoni tal-poplu

dwar l-g[oli tal-[ajja, innuqqas ta’ prospetti ta’ xog[ol, u ]-]ieda fir-rati talener;ija min[abba li l-gvern kellu jnaqqas is-sussidji skont ftehim mal-Fond Monetarju Internazzjonali. I]da nirrepeti, possibbli li, dejjem skont xi tbassir talopinion polls, l-elettorat jista' jafda aktar lil Hipólito Mejía u lis-So/jalisti s[abu tal-PRD fl-oppo]izzjoni dwar politika ekonomika aktar milli lillMedina u lil PLD? Hemm ukoll il-per/ezzjoni popolari ta’ nuqqas ta’ [ila quddiem il-korruzzjoni li qed tfixkel l-i]vilupp tal-pajji], u l-istess jg[odd g[allamministrazzjoni kontra lkriminalità li ti]died, l-aktar min[abba li l-cartel tad-drogi mill-Messiku xtered g[arRepubblika Dominikana. Is-sabi[a, jew a[jar ilkerha, hi li l-Oppo]izzjoni, anki hawn, baqg[et ma offrietx alternattiva kredibbli kif tindirizza l-problema talcartel. Dan jista' ma j]ommx lil ammont ta’ eletturi milli jivvutaw g[all-bidla wara tmien snin ta’ presidenza liberali, avolja dan jista’ filfatt ifisser li l-;did mhuwa xejn ;did g[ax il-pajji] di;à kellu esperjenza qarsa ta’

G[al qalb il-folol… Medina u Mejía waqt dimostrazzjonijiet tal-partiti tag[hom matul il-kampanja elettorali

minn Joe Calleja jocal@me.com http>##enricomizzi.blogspot.com

erba’ snin fil-bidu ta’ dan isseklu, mhux biss So/jalista, i]da mill-istess politiku fissi;;u tal-President. G[alhekk jag[mel sens isslogan ta’ Danilo Medina li deher fl-ispots elettorali televi]ivi, “Danilo Presidente. El Mejor Cambio. El Cambio Seguro” – “L-A[jar Bidla. Il-Bidla Vera”. Kandidat ;did tal-PDL kontra l-kandidat antik tasSo/jalisti li wassal g[al tilwim serju [afna, ;lied u kumplott ta’ qtil fi [dan listess PRD. Filwaqt li qajla jidher li Hipólito Mejía jista' jo[ro; rebbie[, dan jista' jwassal biex ikollu jsir it-tieni rawnd, g[ax ma jidhirx probabbli li xi wie[ed mi]-]ew; kandidati jista’ jikseb 50 fil-mija talvoti mill-ewwel rawnd.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Partit Laburista li jibqa’ negattiv L-atte;;jament tal-Partit Labrista u tal-leader Laburista Joseph Muscat dwar is-settur tax-xog[ol f’pajji]na jibqa’ l-istess – atte;;jament negattiv. Atte;;jament ta’ kritika kontinwa li tinjora rri]ultati mill-aktar po]ittivi li qed jag[mlu kura;; anke lill-investituri lokali u barranin li qed ikomplu jilqg[u l-inizjattivi u l-politika tal-Gvern u jinvestu. Investiment li qed ji]died g[aliex l-investituri qed jilqg[u l-politika tal-Gvern Nazzjonalista u jissie[bu u jgawdu minn skemi ta’ fondi u g[ajnuniet o[ra biex l-attività ta’ negozju tag[hom jew l-attività ekonomika tkompli tikber u to[loq lopportunitajiet tax-xog[ol. Muscat ma ji[ux gost bl-investiment ;did Quddiem din il-politika tal-Gvern Nazzjonalista li qed tag[ti kredibbiltà kbira lill-pajji]na u fuq kollox lill-[addiema Maltin, Muscat jibqa’ fommu sieket. Muscat hu xott fi kliemu. Jevita li jsemmi jew

jirreferi g[al investimenti kbar li resqin lejn xtutna, b[alma ;ara dan l-a[[ar bl-inawgurazzjoni ta’ Park tal-Avjazzjoni f’{al Safi fejn hemm di;à elf impjieg li qed ja[dmu fl-industrija tal-avjazzjoni. Industrija li g[axar snin ilu kienet t[addem biss 100 post tax-xog[ol u llum il-[addiema telg[u g[al elf. Industrija wkoll li attirat ismijiet kbar b[alma huma l-Lufthansa Technik, l-SR Technics u kumpaniji o[ra li jispe/jalizzaw f’manutenzjoni ta’ ajruplani spe/jalizzati li qed ji;bdu lejn pajji]na wkoll kumpaniji internazzjonali u mag[rufa fl-avjazzjoni fejn qed jafdaw ix-xog[ol fuq l-ajruplani tag[hom f’idejn il- Maltin.

Muscat, g[al din il-politika li qed tkabbar isem il-[addiema Maltin u tkabbar l-ekonomija Maltija, m’g[andux risposta. Mhux biss m’g[andux xi jg[id, i]da ag[ar minn hekk ma jitkellimx dwar kif se jsa[[a[ jew kif se jibni politika a[jar minn dik tal-;urnata biex ikompli j[ajjar l-investiment u jkattar l-opportunitajiet tax-xog[ol li fl-a[[ar erba’ snin in[olqu 20,000 post tax-xog[ol u kienu salvati 5,000 o[ra. Atte;;jament li j[asseb u jinkwieta Dan in-nuqqas ta’ Muscat hu ta’ nkwiet g[all[addiema Maltin. Muscat qieg[ed jag[]el li

jitkellem dwar garanzija, i]da ma jridx jitkellem dwar il-politika Labrista dwar ix-xog[ol. Il-midja li tappo;;ja l-Partit Laburista, biex tkompli tkun ta’ for/ina g[al Muscat, tipprova ti]]uffjetta bil-politika dwar ix-xog[ol. B’ittri kbar f’wie[ed mit-titli tal-gazzetta tal-General Workers’ Union, il-gazzetta g[a]let li tirredikola investiment barrani li ;ej Malta u li se jimpjega madwar 80 ru[ fl-industrija tal-avjazzjoni fil-Park tal-Avjazzjoni f’{al Safi. ‘Kumpanija li ti]bog[ l-ajruplani se tibda ta[dem minn Malta’, kien it-titlu li bih ilgazzetta tal-GWU [abbret investiment ie[or importanti li pajji]na attira. Il-kumpanija Aviation Cosmetics se titlaq minn Eindhoven u se tittrasferixxi l-attività tag[ha filPark tal-Avjazzjoni f’{al Safi u se to[loq ilpostijiet tax-xog[ol. Il-kumpanija mhux biss tag[mel xog[ol ta’ ]ebg[a, i]da twettaq xog[ol ta’ modernizzar u rinnovazzjoni fuq l-ajruplani –

attività importanti li to[loq attività ta’ xog[ol kbir fuq ajruplani kbar tat-tip Boeing 747 u Airbus A380. Kumpanija li f’paji]na se tinvesti €21.8 miljun. L-atte;;jament negattiv ikompli jo[ro; /ar g[allfatt li avveniment ie[or kbir marbuta mal-industrija tal-avjazzjoni li se[[ fl-istess ;urnata tal-{amis li g[adda, meta kien inawgurat investiment ta’ €17-il miljun f’Park tal-Avjazzjon li qed ji;bed linvestiment u jo[loq ix-xog[ol, issemma’ biss f’sentenza wa[da fl-istorja li fiha ppruvaw jiskreditaw l-investiment tal-kumpanija Olandi]a f’pajji]na. Biex ikomplu juru kemm il-midja Laburista u dik tal-GWU ma ji[dux gost bl-investiment ;did li j;ib Gvern Nazzjonalista, fil-[ar;a tas-Sibt li g[adda talgazzetta tal-GWU, mill-inawgurazzjoni tal-Park talAvjazzjoni f’{al Safi interessahom biss big screen li ntrama b[ala parti mi/-/erimonja ta’ inawgurazzjoni tal-Park tal-Avjazzjoni ming[ajr ma kienet rappurtata ebda kelma wa[da favur pro;ett li qed i[addem elf impjieg u li se jkompli jo[loq opportunitajiet g[all[addiema u ]-]g[a]ag[ li b[alissa qed jit[arr;u jew jistudjaw fl-industrija tal-avjazzjoni. Muscat ma jag[tix ser[an il-mo[[ dwar ix-xog[ol Atte;;jament minn Muscat u mill-midja li tappo;;jah li ma jaspirax fidu/ja. Atte;;jament li ma jag[tix lill-[addiema, lill-familji, u li ]]g[a]ag[ tag[na li huma l-[addiema ta’ g[ada, ser[an il-mo[[.

Bejn il-kliem u l-fatti hemm il-ba[ar jikkumbatti Espressjoni popolari fil-lingwa Taljana hi “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” jew kif forsi ng[iduha a[na bil-Malti, “bejn il-kliem u l-fatti hemm il-ba[ar jikkumbatti” Fil-politika l-kliem hu fa/li. Fa/li wie[ed iwieg[ed li se jwettaq, fa/li wie[ed jg[id li g[andu pjan, fa/li wie[ed ipin;i xeni ta' ;enna fl-art, fa/li wie[ed jipprova jakkwista l-punti politi/i bilkliem sabi[ u li jlellelex. Ferm aktar diffi/li hu li wie[ed tassew iwettaq. Ferm aktar diffi/li hu li wie[ed tassew i;ib ir-ri]ultati. Ma tridx tkun xi espert flistatistika biex tinduna li Gvern Nazzjonalista hu gverm li bejn il-kliem sabi[ u r-ri]ultati konkreti jag[]el ir-ri]ultati. Gvern li [oloq eluf ta' postijiet tax-xog[ol

;odda, li salva l-impjiegi, li tul erba' snin ra ’l fuq minn 20,000 student u studenta jiggradwaw mill-MCAST u mill-Università ta' Malta. Gvern li ra t-tnedija ta' firxa s[i[a ta' skemi ta' ta[ri; anke permezz tal-ETC li l[idma tag[ha qieg[da dejjem ti]died u tinfirex. Gvern li minflok infexx jifta[ar li hu l-gvern ta]-]g[a]ag[ [adem sabiex tassew ikun il-gvern ta]-]g[a]ag[. Garanzija ta’ Pandora’s box Meta bl-Ingli] wie[ed jg[id “opening Pandora's

}gur li min qag[ad iqis il-kliem tal-mexxej Laburista [ass li l-politika Laburista g[adha ka] ta' ‘opening Pandora’s box’

box” ikun qed jirreferi g[al sitwazzjoni meta wie[ed ikun se jid[ol g[al in/ertezza kbira. }gur li kull min tul dawn l-a[[ar jiem sema' kliem il-leader Laburista Joseph Muscat u l-hekk imsej[a garanzija li]]g[a]ag[, baqa' b'[afna mistoqsijiet. }gur li min qag[ad iqis ilkliem tal-mexxej Laburista [ass li l-politika Laburista g[adha ka] ta' “opening Pandora’s box” b[alma dejjem kienet. Il-mexxej Laburista pprefera jmur g[al avveniment li tajjeb g[al g[ajn in-nies i]da nieqes g[alkollox mis-sustanza politika. Ipprefera jitkellem bi slogans simili g[al dawk li qalu mexxejja Laburisti o[ra qablu b[al Dom Mintoff u Alfred Sant milli jressaq

proposti /ari u konkreti li b[ala ]g[a]ag[ tant nixtiequ naraw. Minflokk, il-mexxej Laburista ta biss il-kelma tieg[u ta' garanzija; l-istess b[alma kien g[amel Alfred Sant qabel l-elezzjoni tal1996 li ratu ji;i elett filgvern, gvern li b'mod dirett immina lill-istudenti u li]]g[a]ag[. Meta wie[ed jag[sar ilkampanja Laburista fejn jid[lu ]-]g[a]ag[, ma jistax ma jistaqsix l-ovvju. G[ala lPartit Laburista qed jib]a' jitkellem bis-sustanza u qed jag[]el li jitkellem birrettorika biss^ G[ala l-Partit Laburista qed jib]a' jkun konkret^ G[ala l-Partit Laburista qed jibqa' jkun partit politiku talPandora's box g[a]]g[a]ag[^

minn Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

Tassew qrib il-poplu Matul il-;img[a li g[addiet il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, permezz tas-sit www.mychoice.pn, wie;eb il-mistoqsijiet ta' bosta f'konversazzjoni online.

Din kienet mossa li tkompli turi tassew id-differenza bejn il-Partit Laburista li hu medhi bil-kliem fierag[ u lPartit Nazzjonalista li minflok kliem fierag[ jippreferi azzjonijiet li tassew iwasslu g[al ri]ultati. Li prim ministru jitkellem b'mod hekk dirett man-nies hi turija mill-aktar /ara ta' tmexxija li trid tkun tassew qrib il-poplu.


IN-NAZZJON Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

12 Mediarama#Ittri

Stazzjon “b'differenza” L-RTK jiddikkjara li hu “stazzjon b’differenza”. Ma nafx jekk is-slogan hux ma[sub biex jidentifika n-natura so/jo-reli;ju]a tal-istazzjon jew hux jirreferi g[al stil, teknika, kreattività, e//. Jekk ir-referenza hi g[all-aspetti tal-a[[ar, ma nistax nara x’hemm “differenti” fuq dan irradju. Hemm l-istess tip ta’ programmi, bl-istess format, bl-istess nies mistiedna, bl-istess xorta ta’ skedar u l-bqija. Hemm xi programmi li g[andhom element ta’ provokazzjoni (e]empju Jaqblu Ma Jaqblux bis-sehem ta’ Mons. Anton Gouder u Peppi Azzopardi) jew o[rajn li jippruvaw i]ommu lista ta’ attivitajiet kulturali permezz ta’ “bullettin” ta’ madwar [ames minuti (Kaskata Kulturali), i]da dan bl-ebda mod ma jikkwalifika lill-RTK b[ala “stazzjon b’differenza.” Hemm l-istess programmi li ssib fuq kwalunkwe stazzjon ie[or (minn programmi sportivi sa o[rajn politi/i), l-istess a[barijiet, l-istess “anali]i” (sic) tal-gazzetti, listess reklamar, l-istess mistednin, l-istess tip ta’ interventi mis-semmieg[a, l-istess kontenut reli;ju] jew para-reli;ju], l-istess mu]ika, u l-istess servizzi b[al dawl tan-nutar jew l-avukat (Dr :or; Zammit kien di;à jag[mel dawn ilprogrammi sittin sena ilu). Imma m’hemmx kreattività. Il-produzzjonijiet huma /atti u b[al fil-ka] ta’ tant programmi o[ra fuq sorsi lokali, juru defi/it qawwi fl-imma;inazzjoni. Fuq kollox, hemm defi/it komplet fejn jid[lu l-kultura u l-arti reli;ju]a. Ng[idu a[na, qatt mhu diskuss x’inhu x-xog[ol talKummissjoni Kulturali tal-Knisja jew g[aliex it-teatru talIstitut Kattoliku hu daqstant fqir u banali fejn jid[lu lproduzzjonijiet li jittellg[u, sakemm ma jkunx hemm, rarament, progetti bis-sens b[al dawk li kapa/i toffri kumpanija b[al Teatru Rjal. Na[seb li wasal i]-]mien li l-RTK janalizza x’hemm nieqes fil-programmar tieg[u u jekk “id-differenza” g[andhiex tibqa’ dik li jag[mel kollegamenti mal-BBC, xi [a;a superfluwa fi ]mien meta l-media tant hi mifruxa u a//essibbli. Programmi interattivi Intant, xorta hemm programmi li jistg[u jqanqlu interess u joffru /ertu element interattiv, minkejja li fl-istil u lpre]entazzjoni huma /atti. Il-programm Kif Ja[sbuha ]}g[a]ag[ bi pre]entazzjoni ta’ Fr Karm Debattista, ng[idu a[na, jista’ jkollu relevanza kontemporanja, imma jrid jer;a’ “jivvinta” lilu nnifsu. Waqt li qieg[ed fuq l-RTK, xtaqt insemmi programm li nzertajt dan l-a[[ar, Bir-Rispett Kollu ta’ Tonio Bonello. G[all-programm kien mistieden is-Supretendent Martin Bayliss, responsabbli mit-Taqsima tal-Traffiku tal-Pulizija. Kien rilevat il-fatt tal-kwantità kbira ta’ in/identi tattraffiku li jsiru kuljum: fl-isptar jid[lu medja ta’ tliet persuni kuljum kaw]a ta’ dawn l-incidenti. Is-Supretendent fiehem li [afna mill-in/identi qed ise[[u min[abba nuqqas ta’ dixxiplina, il-kwantità kbira ta’ vetturi fit-triqat u s-sewqan b’g[a;;la minn tant xufiera ming[ajr sabar. F’intervent telefoniku saret referenza g[al /erti atte;;jamenti arroganti tal-pulizija u Martin Bayliss qal li ried jag[mel apolo;ija g[al dawk il-membri tal-korp li juru atte;;jament bla rispett u bla kortesija lejn il-pubbliku. Fuq nota xi ftit komika, kien hemm min staqsa jekk i]]wiemel g[andhomx dritt jinsaqu fit-triqat ma[subin g[attraffiku, mhux g[all-korsa. Mid-dehra m’hemmx li;ijiet li jimpeduhom. Ir-Russja u l-massakri fis-Sirja Is-CNN ippre]enta intervista mal-Ambaxxatur Russu g[an-Nazzjonijiet Uniti, Vitali Churkin, dwar is-sitwazzjoni tra;ika fis-Sirja. X’inhi r-ra;uni, staqsiet il-;urnalista veterana Cristianne Amanpour, li r-Russja qed ta//etta lmassakru li qed isir fis-Sirja mir-re;im ta’ Assad? X’inhi tistenna r-Russja biex ikollha d-dinjità elementari li tg[id “Le” g[all-massakri li qed ise[[u? G[aliex irRussja u /-?ina qed jimblukkaw azzjonijiet preventivi minNazzjonijiet Uniti? Vital Churnik qal li l-kri]i ma tistax tkun solvuta bilforza biss, i]da jrid ikun hemm inizjattivi politi/i. Wara kollox, qal, nofs il-poplu tas-Sirja jissapportja lill-president Bashar Assad, fatt differenti minn dak li se[[ fil-Libja.

MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

Nie[du [sieb il-kappelli Maltin Sur Editur, Qed ikun innutat li dan la[[ar qed jidhru ittri fil;urnali lokali li fihom qed tin;ibed l-attenzjoni talAwtoritajiet ?ivili u Ekkle]jasti/i dwar xi affarjiet li qeg[din ikerrhu lkappelli li hawn imxerrdin mal-g]ejjer Maltin. Dawn jinkludu: 1. Wajers tal-elettriku u talcable televison imwa[[lin mal-fa//ati jew mal-[itan tal-;enb ta’ xi kappelli. 2. Brackets tal-[adid li j]ommu dawn il-wajers imwa[[lin mal-fa//ati talkappelli li qed jag[mlu [sara kbira fil-;ebel tag[hom. 3. Tabelli bis-sinjali tat-

traffiku mwa[[lin malfa//ati tal-kappelli jew imqeg[din quddiemhom. 4. Si;ar im[awlin proprju quddiem il-bibien talkappelli, jew fuq iz-zuntier ta’ xi w[ud minnhom. 5. L-istat [a]in ta’ xi kappelli, b’;ebel mikul u li qed jitfarfar, [;ie; imkisser fit-twieqi, bibien u aperturi li ilha ma ssirilhom manutenzjoni. 6. Imbarazz ie[or quddiem il-kappelli. 7. Ipparkjar ta’ karozzi u in;enji o[ra quddiem ilkappelli. L-G[aqda tixtieq tasso/ja ru[ha ma’ dawn l-ilmenti ta’ dawn il-korrispondenti u tappella lill-awtoritajiet

kon/ernati biex isir sforz biex dawn l-azzjonijiet ma jibqg[ux isiru, kif ukoll biex jitran;aw. Fl-istess [in, l-G[aqda tinnota u tapprezza l-[afna xog[ol ta’ restawr u tisbi[ ta’ xi kappelli li sar kemm millGvern, kif ukoll millAwtoritajiet Ekkle]jasti/i u minn NGOs o[ra, matul dawn l-a[[ar snin, u tibqa’ tinkora;;ihom biex ikomplu jwettqu dan ix-xog[ol biex inkomplu nie[du [sieb u ngawdu dan il-patrimonju arkitettoniku li [allewlna missirijietna. Roderick Busuttil

Uffi/jal Relazzjonijiet Pubbli/i, ‘{bieb il-Kappelli Maltin’

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-

indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FRANZA

Hollande ja[tar Kabinett ta’ moderati

Jean Marc Ayrault flimkien ma’ martu Brigitte hekk kif intemmet i/-/erimonja li fiha Ayrault in[atar b[ala l-Prim Ministru ;did ta’ Franza (Ritratt> Reuters)

Il-President ;did ta’ Franza Francois Hollande lbiera[ [atar lil Jean-Marc Ayrault b[ala Prim Ministru ;did ta’ Franza u aktar tard [abbar ilKabinett tieg[u. Kabinett mag[mul minn moderati. L-ewwel [jiel dwar ilKabinett tieg[u se[[ filg[odu meta [atar lil Ayrault. Kien hemm stennija li Martine Aubry, il-kap tal-Partit So/jalista Fran/i] ting[ata dan l-inkarigu i]da Hollande g[a]el lil Ayrault. Aubrey, li hi bint l-eks President tal-Kummissjoni Ewropea Jacques Delors u meqjusa fuq ix-xellug nett tal-partit fl-ideologija politika, u lbiera[ g[amlitha /ara li ma kinitx kuntenta li ma n[atritx Prim Ministru u ma kinitx se ta//etta li tkun filKabinett. Hi wkoll kienet kontestat kontra Hollande biex tkun ilkandidata tal-Partit So/jalista

Il-GRE?JA

Im[allef biex imexxi l-pajji] sal-elezzjoni Im[allef ewlieni fil-pajji] tpo;;a fittmexxija ta’ Gvern ta’ emer;enza lbiera[ biex imexxi l-pajji] sa elezzjonijiet ;odda fis-17 ta’ :unju u l-bankier fil-pajji] ippruvaw jikkalmaw il-pubbliku wara li l-President talpajji] esprima t[assib kbir g[as-sitwazzjoni finanzjarja u so/jali fil-pajji]. Dan wara li l-mexxejja politi/i naqsu li jiffurmaw Gvern wara ri]ultat inkonklussiv wara l-elezzjoni tas-6 ta’ Mejju u l-pajji] spi//a bi kwa]i ebda flus. Issa l-President Karolos Papoulias [atar lIm[allef Panagiotis Pikrammenos b[ala Prim Ministru temporanju. Hu ftit mag[ruf barra xxena legali Griega. St[arri; ;did re;a’ konferma li s-SYRIZA, l-estremisti tax-xellug li huma kontra l-ftehim g[all-g[ajnuna finanzjarja mal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju internazzjonali,

se jirb[u l-elezzjoni li jmiss. I]da l-partit stabbiliti fil-Gre/ja jidher li se jag[mlu sforz li din l-elezzjoni tkun qisha referendum dwar lewro. Dan minkejja li s-SYRIZA jsostnu li jridu jibqg[u fl-ewro i]da mhux se ja//ettaw ilkundizzjonijiet li kienet intrabtet mag[hom ilGre/ja biex ing[atat l-g[ajnuna finanzjarja u b’hekk tevita l-falliment. Josè Manuel Barroso, il-President talKummissjoni Ewropea, ilbiera[ fakkar li kien importanti [afna li l-poplu Grieg jie[u dde/i]joni fl-elezzjoni ta’ :unju, konxju talkonsegwenzi tal-g[a]liet tieg[u. Fl-elezzjoni li saret, il-partiti li jaqblu ma’ xulxin ma kellhomx bi]]ejjed si;;ijiet biex jiffurmaw Gvern u s-SYRIZA spi//a t-tieni lakbar partit fil-pajji] wara dak ta/-/entru lemin tad-Demokrazija :dida.

fl-elezzjoni presidenzjali li g[adha kemm saret. Michel Sapin, moderat ie[or, in[atar b[ala Ministru tal-Finanzi – kariga li kellu kwa]i 20 sena ilu – kif ukoll [abib antik ta’ Hollande. Il-Kabinett li n[atar ilbiera[ jista’ jinbidel wara elezzjonijiet Parlamentari li se jsiru x-xahar id-die[el. Dan jiddependi fuq kemm imur tajjeb il-Partit So/jalista. Ayrault, li g[andu 62 sena u hu eks g[alliem tal:ermani], sellem lil Francois Fillon, il-Prim Ministru ta[t Nicolas Sarkozy, hekk kif [a l-;urament. Ayrault qatt ma kellu kariga f’Gvern i]da hu s-Sindku ta’ Nantes u Membru Parlamentari veteran li hu mag[ruf g[all-kapa/ità tieg[u li jo[loq kunsens filpartit u l-parlament meta jkun hemm xi polemika.

Apparti l-ka] ta’ Aubry, kien hemm ukoll kritika g[all-[atra ta’ Ayrault g[aliex fl-1997 kien instab [ati ta’ favoriti]mu u fl-14 ta’ April, waqt il-kampanja elettorali Hollande kien qal li ma riedx nies madwaru li kellhom passat kriminali u jekk ma j]ommx kelmtu biex ji;i mfakkar minn dak li qal. Sadattant hemm stennija g[al-laqg[a li se jer;a’ jkollu Hollande ma’ Angela Merkel, il-Kan/illier :ermani], wara l-laqg[a li kellu t-Tlieta, fejn i]-]ew; mexxejja impenjaw ru[hom biex ikattru l-i]vilupp ekonomiku fl-Ewropa. I]]ew; mexxejja se jer;g[u jiltaqg[u fit-23 ta’ Mejju. Il-vja;; ta’ Hollande lejn Berlin kien imdewwem xi ftit wara li l-ajruplan intlaqat minn sajjetta u kellu jirritorna Pari;i. Il-President ;did ta’ Franza mbag[ad biddel lajruplan u mar Berlin.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra L-OLANDA

Jibda l-pro/ess ta’ Mladic

Ratko Mladic fil-bidu tal-pro/ess ilbiera[

F’The Hague fl-Olanda, ilbiera[ beda l-pro/ess tal-eks ;eneral Serb Bosnijaku Ratko Mladic li hu akku]at b’;eno/idju. Fil-bidu tal-pro/ess, Mladic mexxa idu ma’ gri]mejh, f’sinjal ta’ t[anxir, u [ares lejn il-qraba tal-vittmi ta’ Srebrenica, l-ag[ar massakru fl-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija. Mladic, li g[andu 70 sena, beda jag[mel ukoll diversi ;esti ta’ sfida hekk kif da[al fl-awla fejn qed jissogra piena ta’ g[omru l-[abs talli allegatament mexxa l-massakru ta’ 8,000 persuan ta’ sess maskili Musulmani f’Srebrenica fl-1995. Meta g[amel is-sinjal ta’ t[anxir, l-Im[allef li qed jippresidja l-ka], Alphons Orie, waqqaf il-pro/eduri g[al xi [in u ordna lil Mladic biex i;ib ru[u sew. Il-prosekuzzjoni qalet li kienet se turi li ming[ajr dubji, Mladic kien direttament wara pjan, flimkien ma’ Serbi Bosnija/i o[ra, biex ji;u eliminati dawk li ma kinux Serbi f’dik li kienet il-Jugoslavja. Mladic hu l-a[[ar mill-protagonisti tal-gwerer li fnew lill-eks Jugoslavja fis-snin disg[in biex jitressaq quddiem it-tribunal spe/jali g[all-eks Jugoslavja f’The Hague. Mladic hu akku]at mhux biss li mexxa l-massakru li dam sejjer ;img[a fi Srebrenica, fi ]mien meta din suppost kienet zona protetta tan-Nazzjonijiet Uniti, imma anki l-assedju mdemmi ta’ Sarajevo li dam 43 xahar li matulhom aktar minn 10,000 persuna nqatlu. L-akku]i kontra Mladic ivarjaw minn ;eno/idju g[al atti ta’ terrur u reati o[ra kontra l-umanità. Mladic kien arrestat sena ilu wara 16-il sena ma[rub. Ilpro/ess ilbiera[ kien imxandar fuq screens kbar madwar Sarajevo.


IN-NAZZJON Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Spe/jali G[awdex 15

Is-sitt edizzjoni ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana Is-sitt edizzjoni ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana, organizzata mill-Ministeru g[al G[awdex, se tkun i//elebrata f’G[awdex bejn it-18 u l-20 ta’ Mejju Fost l-attrazzjonijiet fl-edizzjoni ta’ din is-sena nsibu kostumi mill-Kollezzjoni Nazzjonali, li bis-sa[[a ta’ Heritage Malta, se jkunu g[all-wiri fis-Sala talEsibizzjonijiet fil-Ministeru g[al G[awdex< wirja ta’ pitturi ta’ Emvin

Koordinazzjoni> JOE MIKALLEF

Cremona fil-Banca Giuratale f’Misra[ lIndipendenza, u ]ew; esibizzjonijiet fi/?entru g[all-Kultura u l-Arti fi/?ittadella, wa[da li tfakkar is-sebg[in anniversarju mill-g[oti tal-George Cross u mill-Konvoj ta’ Santa Marija, u l-o[ra Gentes IV Collective Exhibition. Sadattant, il-kumpanija Gozo Channel [abbret li se toffri trasport bla [las lil dawk li jaqsmu minn G[awdex g[al

Layout> PHILIP MANGION

Malta bejn nofsillejl tasSibt 19 ta’ Mejju u nofsillejl tal-{add 20 tax-xahar. Dan mistenni jkompli ji;bed aktar Maltin lejn G[awdex biex jikkontribwixxu g[as-su//ess tas-sitt edizzjoni ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana, organizzata mill-Ministeru g[al G[awdex. Din lofferta ma tapplikax g[all-vetturi.

Qari tal-Provi> COLETTE SEYCHELL


IN-NAZZJON Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

16

Spe/jali G[awdex

Spe/jali G[awdex 17

LEJLET LAPSI

NOTTE GOZITANA 2012

LEJLET LAPSI

Tlett ijiem ta’ divertiment, storja, kultura u arti Is-sitt edizzjoni ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana, organizzata mill-Ministeru g[al G[awdex, se tkun tinkludi varjetà ta’ attivitajiet li ]gur jolqtu l-gosti ta’ kul[add L-attivitajiet fl-ewwel jum ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana – G[ada l-:img[a, 18 ta’ Mejju 2012

Wirjiet ta’ arti u aktar •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Madwar il-Belt Victoria se jsiru xejn anqas minn tmintax-il wirja: Kostumi tar-Ra[[ala – titwila lejn il-[ajja u s-so/jetà rurali, organizzata minn Heritage Malta fis-Sala tal-Esibizzjonijiet fil-Ministeru g[al G[awdex, Misra[ San Fran;isk; Più forte del Tempo#Qawwi aktar mi]-]mien – skulturi mill-artist Taljan mag[ruf Giorgio Celiberti, fuq is-Sur ta’ San Martin fi/-?ittadella. Kuratur: Anselmo Villata; 70 sena mill-g[oti tal-George Cross u mill-Konvoj ta’ Santa Marija – fis-Sala San :wann fi/-?entru g[all-Arti u l-Kultura fi/-?ittadella; Gentes IV – wirja kollettiva fis-Sala Sant’Ursula fi/-?entru g[all-Kultura u l-Arti fi/-?ittadella; Il-:ublew tad-Djamanti tar-Re;ina Eli]abetta II – wirja kommemorattiva fis-Sala Mgr :u]eppi Farrugia, fil-Ba]ilika ta’ San :or;; Il-{a;ar – The Making of a People, Misra[ San :or; – fi ]mien qasir dan il-post se jilqa’ fih mu]ew storiku mill-Fondazzjoni Belt Victoria; Perspectives of Martyrdom – wirja bil-gwida tal-antropologu Ray Debono Roberts fil-Kurja tal-Isqof, fi Triq ir-Repubblika; Presepji Tradizzjonali – imtellg[a mill-G[aqda {bieb tal-Presepju, fi Triq irRepubblika (ta[t il-Kurja tal-Isqof); Id-Dar tal-Artist – minn fejn jinbieg[u pitturi ta’ artisti lokali u kotba ta’ awturi G[awdxin, fi Triq ir-Repubblika (quddiem l-uffi//ji tal-Maltapost); Ritratti minn G[awdex – mi/-?entru G[awdxi tal-Arti u l-Arti;janat Wistin Camilleri organizzata fil-Banif Bank, fi Triq ir-Repubblika; Ejjew Nitolbu – pitturi ta’ Umberto Buttigieg, f’27, Triq Palma; Tliet artisti, tlett ijiem, dar wa[da, numru 23 – xog[lijiet tal-arti fuq il-kanvas, filfidda u mu]ajk mill-artisti Borg, Wilson u Clark fi 23, Triq Agius de Soldanis ([dejn Triq Palma); Skulturi fil-;ebla minn Anthony Grima f’19, Triq Santa Marija; Fil-{emda tal-Ambjent – pitturi ta]-]ejt minn Savio Mizzi f’Art..e Gallery, Triq ilLibrerija; Pitturi ta’ Emvin Cremona fil-Banca Giuratale, Misra[ l-Indipendenza; Pitturi minn Rachel Galea f’Galleria Don Michele, 64, Triq Santa Marija; Vestwarju Litur;iku Sagru – fil-knisja ta’ San Fran;isk, Misra[ San Fran;isk; Xog[ol ta’ Restawr – l-altar ma;;ur tas-seklu 18, tal-Ba]ilika ta’ San :or;; Wirja tal-G[asafar – minn Gozo Breeders Assciation f’Misra[ Savina; Wirja ta’ Muturi Klassi/i – fil-foyer tat-Teatru Astra, Triq ir-Repubblika.

Fid-9 p.m. f’Misra[ San Fran;isk, spettaklu ta’ mu]ika u ]fin akkumpanjati minn filmati, kollox mislut mid-dinja /inematografika. Jag[tu sehemhom waqt dan lispettaklu l-Orkestra G[awdxija ta]]g[a]ag[ mag[mula minn xejn anqas minn sebg[in mu]i/ista flimkien ma’ ]effiena professjonali Maltin u Taljani diretti mill-koreografu Dorian Mallia. Se jkunu offruti postijiet bilqieg[da g[al dan l-ispettaklu, ming[ajr [las.

L-attivitajiet fit-tieni jum ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana – Is-Sibt, 19 ta’ Mejju 2012

Fl-10 a.m. tas-Sibt, 19 u l-{add, 20 ta’ Mejju, mit-Terminus tal-Karozzi tal-Linja fir-Rabat jitilqu ]jajjar kemm bil-karozzi kif ukoll bil-mixi, li matulhom isiru ]jarat f’kappelli rurali, fil-kampanja u fi n[awi mistura fi/?ittadella. Hu me[tie; li wie[ed jibbukkja minn qabel biex jirri]erva post. ?emplu 22156700, jew id[lu fis-

sit elettroniku info@gozoculture.com. Is-Sibt 19 ta’ Mejju fl-10 a.m. f’Misra[ San :or; se tkun organizzata fiera ta’ snajja’ u arti;janat lokali. Din se tkun koordinata mill-Kamra talKummer/ G[awdxija, u fiha se jittellg[u stands bi prodotti gastronomi/i u ta’ snajja’ tradizzjonali G[awdxin. Din tibqa’ miftu[a sa tard filg[axija u wkoll il-{add filg[odu. Fl-istess [in, f’Villa Rundle se tkun organizzata l-attività msej[a ‘:nien lArtist’, fejn studenti minn skejjel talmu]ika, l-arti u d-rama f’G[awdex se ji//elebraw l-erba’ sta;uni ta’ kultura permezz ta’ arti, mu]ika, ]fin u drama. Ikun hemm ukoll gruppi folkloristi/i G[awdxin, animazzjoni b’karattri millcartoons g[at-tfal, tpin;ija tal-wi//, immudellar tal-b]ie]aq u wirjiet talpupazzi. It-tfal li jattendu jkunu jistg[u jie[du sehem f’attivitajiet b[alma huma t-tpin;ija u l-[idma ta’ snajja’ tradizzjonali. Wie[ed se ikun jista’ jmur dawra permezz ta’ mezzi ta’ trasport mi;buda mi]-]wiemel, fosthom il-karozzin tradizzjonali. Dawn jitilqu minn Pjazza San Fran;isk g[al Villa Rundle.

Wie[ed jista’ jikseb biljett ming[ajr [las minn stand apposta fi Pjazza San Fran;isk. Fl-10 a.m. jing[ata bidu g[al mu]ika live fuq il-pjanu, ;ewwa dak li se jissejja[ Piano Bar f’Misra[ lIndipendenza. Se jkun hemm ukoll wirjiet tal-BMX mill-10 a.m. ’l quddiem fit-triq il-;dida ma;enb liskejjel sekondarji tas-subien u l-bniet. Filg[odu, fil-11 a.m. jsiru tliet kun/erti fi/-?ittadella hekk kif il-Kor Gaulitanus jag[ti kun/ert fil-Katidral, il-Kor Urbanus jesegwixxi kun/ert filknisja ta’ San :u]epp, u l-Kor Fjur t’Assisi jkanta fil-knisja ta’ Santa Barbara. Se tittella’ wkoll wirja drammatizzata li tevoka tifkiriet mi]]minijiet tal-Kavallieri tas-San :wann. Din se ssir f’12 p.m. f’Misra[ lIndipendenza u se ssir bilkollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija g[at-Turi]mu. Diversi partijiet tal-Belt Victoria se jkunu /entri ta’ attivitajiet mit-8 p.m. ’l quddiem. Villa Rundle se tie[u l-[ajja b’g[add ta’ animazzjonijiet immirati g[at-tfal, b’karattri mill-cartoons,

tpin;ija tal-wi//, immudellar bilb]ie]aq u wirjiet tal-pupazzi. L-anfiteatru tal-;nien se jkun il-post fejn se jsiru ]ew; rappre]entazzjonijiet tal-aqwa siltiet minn spettakli ta]-]fin minn skejjel ta]-]fin f’G[awdex. Siltiet minn Mamma Mia se jitwasslu fit-8.30 p.m. minn Pieds Dansant Productions ta[t id-direzzjoni ta’ Michelle Vella filwaqt li fid-9.30 p.m. jkun imiss il-pre]entazzjoni ta’ siltiet minn Unforgettable Musicals minn Centre Stage Academy ta[t iddirezzjoni ta’ Nathalie Sciortino. Mid-9 p.m. ’l quddiem Triq irRepubblika se tkun animata minn varjetà s[i[a ta’ wirjiet akrobati/i u divertenti, karattri minn Disney u ma;ija. Fortissimo Brass Quartet se jag[ti kun/ert fid-9.30 p.m. fil-bit[a tal-Kurja tal-Isqof. Il-Kor Laudate Pueri se jippre]enta kun/ert polifoniku ta’ arji sagri f’Misra[ San :or; fid-8.30 p.m. Wara, is-serata tkompli permezz tad-Divine Sinners Band fid-9.15 p.m. Spiru Sillato u The Tramps’ Band fil-11.30 p.m. u l-grupp Spectrum fis-1 a.m. g[al pa;na 18

G[add ta’ attrazzjonijiet Esperjenza ;rajjiet G[awdex tul 7,000 sena fil-Mu]ewijiet ta’ Heritage Malta fi/-?ittadella. Ikunu miftu[in kuljum mid-9 a.m. sal-5 p.m. Id-d[ul huwa bla [las il-:img[a, 18 ta’ Mejju, wara l-[inijiet normali tal-ftu[, u s-Sibt, 19 ta’ Mejju mis-7 p.m. sa nofsillejl.

Il-Mu]ew tal-Arkeolo;ija

Dan il-Mu]ew b[alissa qed jesibixxi materjal ;did fil-Kollezzjoni Preistorika tieg[u.

Il-{abs L-Antik

L-akbar kollezzjoni ta’ graffiti fil-g]ejjer Maltin.

Il-Mu]ew Naturali

{arsa lejn l-abitat lokali, f’binja awtentika li tg[odd 400 sena. Attrazzjonijiet spe/jali: e]empji mag[]ula mill-kollezzjoni personali tal-Kanonku G.P. Agius de Soldanis, pijunier tallingwistika Maltija u storiku mag[ruf.

Il-Mu]ew tal-Folklor

Wa[da mill-ftit binjiet Medjevali fil-g]ejjer li g[adhom s[a[. Tilqa’ fiha kollezzjoni ta’ g[odod u o;;etti o[ra mill-img[oddi ta’ G[awdex.

G[at-tfal

Kwizz bi premju dwar il-mu]ewijiet ta/-?ittadella. Id-dettalji jinkisbu mill-erba’ mu]ewijiet.

Is-Sala tal-Esibizzjonijiet ta’ Heritage Malta f’G[awdex Wirt G[awdex Sajlo u Ma[]en tal-Porvli – I/-?ittadella

Miftu[ is-Sibt, 19 ta’ Mejju mill-10 a.m. sas-2 p.m. u mis-6 p.m. sal-11 p.m. u l-{add, 20 ta’ Mejju, mill-10 a.m. sas-1 p.m.

Irkejjen g[at-tfal

Postijiet ma[suba g[ad-divertiment tat-tfal, b’kastelli minfu[a, log[ob, karattri minn Disney, u b’[afna attrazzjonijiet o[ra, se jintramaw fil-parti ta’ isfel ta’ Triq ir-Repubblika qrib l-iskola sekondarja tal-bniet minn Buzzy Kidz Entertainment, u f’Misra[ Savina minn JumpMalta.

Tog[miet ta’ G[awdex – gastronomija lokali

• Restorant G[awdxi fil-miftu[, bil-menu tan-Notte Gozitana, ippre]entat minn membri talAsso/jazzjoni tat-Turi]mu g[al G[awdex, fl-G[olja tal-Kastell; • Il-Kafè tal-Barrakka – te, kafè u pasti, ippre]entat mill-Istitut tal-Istudji Turisti/i f’G[awdex, fil-Barrakka storika u su;;estiva fil-parti ta’ fuq ta’ Triq ir-Repubblika (quddiem il-Kurja tal-Isqof); • Ikel G[awdxi ma’ mu]ika rilassanti – esperjenza fuq il-bejt tal-Ba]ilika ta’ San :or;, Misra[ San :or;. Dwar l-attivitajiet Lejlet Lapsi Notte Gozitana, Giovanna Debono, il-Ministru g[al G[awdex, fa[[ret l-impenn tal-kumitat organizzattiv li g[al darba o[ra rnexxielu jg[aqqad programm attraenti u varjat li joffri ti]wiqa ta’ attivitajiet divertenti u interessanti g[all-gosti ta’ kul[add. “Se tkun okka]joni o[ra fejn ji;i espost it-talent lokali flimkien ma’ dak Malti u barrani. Fuq kollox, se tkun okka]joni o[ra li tkompli tesponi l-karatteristi/i ewlenin ta’ G[awdex li b[assnin l-img[oddija g[andhom jer;g[u ji;bdu lejha mijiet ta’ Maltin.”


IN-NAZZJON Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

18 Spe/jali G[awdex

LEJLET LAPSI

NOTTE GOZITANA 2012

Attivitajiet u attrazzjonijiet g[all-familja kollha minn pa;na 17

L-arpista Jacob Portelli se jesegwixxi programm ta’ mu]ika filknisja ta’ San :akbu f’Misra[ lIndipendenza fid-9 p.m. Fl-istess waqt, fi Pjazza Indipendenza, ilvjolinisti Jean Noel u Pierre Louis Attard, flimkien mas-surmast Colin Attard fuq il-pjanu, se jag[tu kun/ert g[all-pjanu u strumenti tal-korda. Ittemperament mu]ikali jaqleb g[allistil jazz mat-tokki tal-10 p.m. permezz ta’ wirja tal-artist Malti Domenic Galea li se jkun segwit minn Brass Delights, diretti minn Jason Camilleri, fil-11 p.m. Is-serata mu]ikali tkompli permezz ta’ Pjazza Chillout, pjanu u jazz, koordinati minn Mro Mark Gauci f’nofsillejl. It-toroq dojoq u l-isqaqien tal-Belt Victoria, il-Borgo u l-Mandra;;, jie[du dehra ;dida fid-9 p.m. permezz ta’ rappre]entazzjoni storika tal-Gran Mastru akkumpanjat mill-Kavallieri tieg[u, f’wirja mix-Xag[ra Historical Re-enactment Group. {sejjes ta’ parati u tnabar minn Tama Tnabar u dawk tal-Banda ta’ Indri minn Ta’ Saguna Folk Band se jidwu madwar lin[awi matul is-serata. Toroq spe/ifi/i se jkollhom lattrazzjonijiet tag[hom, fosthom VersAg[tini, narrazzjoni bi djaletti differenti Maltin, kant tradizzjonali u siltiet letterarji minn Il-Kelma Maltija (IKM) fi Triq il-Karmelu, g[ana tradizzjonali koordinat minn Joe Mercieca fi Triq il-Providenza, u ItTie; ta’ Triq id-Dejqa, ]wie; tradizzjonali G[awdxi animat mill-

Astra Folk Group tar-Rabat, fi Triq idDejqa. Ta’ Verna Folk Band se jesegwixxu mu]ika popolari u tradizzjonali f’Misra[ P. Akkursju Xerri fid-9.30 p.m. waqt li Tal-Fuklar Folk Band se tag[ti wirja simili fi Triq id-Dejqa fl10 p.m. Fi/-?ittadella se jsiru ta[ditiet informattivi dwar G[awdex u t-Tieni Gwerra Dinjija. Dawn se jing[ataw minn Charles Bezzina, is-Sibt fit-8 p.m. u l-{add fil-11 a.m. f’xelters talgwerra qrib id-da[la ewlenija ta/?ittadella. Ix-Xag[ra Historical Reenactment Group se jni]]el il-bandiera tal-Ordni ta’ San :wann fid-8.45 p.m. Il-Bit[a ta’ Rikkardu fi Triq il-Foss se tipprovdi rokna o[ra fejn wie[ed jista’ jsegwi ti]wiqa mu]ikali mid-dwett Joseph Refalo and Edward Ferry fit8.30 p.m. segwita minn arji Naplitani esegwiti mis-sopran Rosabelle Pavia fid-9.30 p.m. u selezzjoni divertenti mu]ikali u vokali mog[tija minn Cini Brothers Band fl-10.15 p.m. L-ispettaklu f’Misra[ il-Katidral jibda fid-9 p.m. permezz ta’ ]fin, kant, mu]ika u teatru minn The Powerhouse, diretti minn Melanie Zammit. L-aqwa siltiet mill-ispettaklu Bra]iljan RIO jitwasslu mill-YADA Dance Company diretta minn Felix Busuttil, fl-10 p.m. Fil-11 p.m. jibda Pjazza ta’ Kulturi, kun/ert spettakolari minn Osteria dei Pensieri, banda akustika folkloristika Taljana flimkien mal-banda popolari lokali Indri and Band. Fis-sular ta’ isfel ta/-?entru g[all-

Arti u l-Kultura fi/-?ittadella, fuq isSur ta’ San :wann, il-Gaudos String Trio se jag[ti kun/ert ta’ mu]ika klassika fid-9 p.m. filwaqt li fl-10 p.m. jkun hemm kun/ert ta’ mu]ika klassika g[all-arpa, vjolin/ell u flawt minn Harpeggios Trio.

L-attivitajiet fit-tielet jum ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana – Il-{add, 20 ta’ Mejju 2012

Mid-9 a.m. sat-8 p.m. il-:onna Villa Rundle se jimtlew bl-ilwien talkostumi m]ewqa ta’ gruppi folkloristi/i G[awdxin, log[ob tradizzjonali u attivitajiet o[ra li se janimaw dan il-;nien li re;a’ nfeta[ g[all-publiku f’dawn il-jiem. Flanfiteatru ;did fl-istess ;nien, fl-10 a.m. l-istudenti tal-iskejjel tal-Knisja se jorganizzaw il-musical ‘G[awdex u :rajjietu’. Vetturi ta’ trasport klassi/i se jkunu g[all-wiri mill-10 a.m. ’l

quddiem fit-triq il-;dida qrib l-iskejjel sekondarji tal-bniet u s-subien. Il-programm im[ejji g[all-edizzjoni ta’ Lejlet Lapsi Notte Gozitana ta’ din is-sena jersaq lejn tmiemu permezz ta’ rappre]entazzjoni tal-musical ‘Stella u Leone’, ibba]at fuq il-kitba talpoetessa G[awdxija Mary Meilaq. Dan se jittella’ mill-Klabb Teatru G[awdxi ta[t id-direzzjoni ta’ George Mizzi fi :nien Villa Rundle fit-8 p.m. Minbarra s-sevizzi regolari li jibqg[u g[addejjin sal-11 p.m. lkumpanija Arriva se topera servizzi spe/jali lejn kull ra[al u lejn il-port tal-Im;arr f’nofsillejl tas-Sibt u aktar tard fin-00.30 u s-2 a.m. tal-{add. Aktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 22156700, jew permezz ta’ email lil info@gozoculture.com inkella mis-siti www.gozo.gov.mt, www.eco-gozo.com jew www.gozoculture.com.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 19 IR-RENJU UNIT

Ji]diedu l-impjiegi g[all-ewwel darba f’sena L-azjendi li j[addmu, g[allewwel darba f’sena, qed ja[sbu biex i]idu n-numru ta’ impjegati fost tamiet li /-/ifri tax-xog[ol aktar inkora;;anti jservu biex jistimolaw il-moral u l-infiq fost il-konsumaturi. Intant, u minkejja l-a[[ar xejriet po]ittivi, dawn lazjendi jridu anki j]ommu g[ajnejhom fuq l-ispejje] taxxog[ol u l-livelli ta’ produttività – bil-fidu/ja fil;ejjieni kapa/i ti]died jew tonqos skont l-i]viluppi matul ix-xhur li ;ejjin. L-istatisti/i dwar ix-xog[ol tjiebu skont st[arri; li sar bejn Frar u Marzu u li bba]a fuq aktar minn elf [addiem ma’ organizzazzjonijiet privati, pubbli/i u volontarji. U minkejja /-/ifri (f’April) li wrew li l-ekonomija tarRenju Unit spi//at fit-tieni ri/essjoni mindu fe;;et il-kri]i finanzjarja, in-net employment balance ta/-Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) [are; bl-ewwel evalwazzjoni po]ittiva millperijodu April-:unju tal-2011

u l-og[la bilan/ (ta’ nies qed ja[dmu) mill-perijodu Ottubru-Di/embru tas-sena li spi//at. Kwa]i ]ew; terzi tal-azjendi (u persuni) tal-privat li j[addmu n-nies qed ja[sbu biex iqabbdu aktar staff bejn April u :unju ta’ din is-sena; b’mod partikulari fis-setturi tal-finanzi, l-assigurazzjoni u l-proprjetà. Il-Gvern Britanniku anki qed jiddependi fuq ilkumpaniji u l-azjendi privati biex jag[mlu tajjeb g[as-sensji li jkun kostrett li jag[mel, b’ri/erka ta’ Markit turi li lfamilji Britanni/i, f’April, kienu ‘l-anqas anzju]i’ dwar is-sigurtà tax-xog[ol tul dawn l-a[[ar sentejn. Fl-istess [in, l-ist[arri;, (f’April) tal-purchasing managers jissu;;erixxi li ]diedu l-impjiegi fil-qasam tas-servizzi, il-manifattura u lkostruzzjoni madwar ir-Renju Unit – bir-rati tal-qg[ad filpajji] jonqsu g[al 8.3 fil-mija bejn Di/embru u Frar li g[adda.

IR-RENJU UNIT> Dik li hi mag[rufa b[ala s-Small Diamond Crown tar-Re;ina Victoria tintwera lill-media fil-Queen’s Gallery f’Buckingham Palace. Din se tkun parti minn wirja spe/jali, “Diamonds> A Jubilee Celebration”. Din kienet intlibset mir-Re;ina Victoria fil-:ubilew tad-Djamant tag[ha (Ritratt> Reuters)

IR-RUSSJA

Il-Patrijarka fuq Facebook Fuq Facebook issa hemm ukoll tal-Patrijarka Russu Ortodoss Kirill min[abba interess kbir f’dan il-mexxej reli;ju] li qed issa[[a[ ir-rabtiet mal-President Russu Vladimir Putin. Kirill, li wissa kontra “il-manipulazzjoni” tal-Internet u biex wie[ed ma jafdax dak li jkun hemm fuq l-Internet. Dan meta kien hemm kampanja kbira kontra Putin minn fuq Facebook u Twitter. Hu kien deskriva lil Putin b[ala “miraklu ta’ Alla.” Ftit sig[at wara li tnediet il-pa;na fuq Facebook, kien hemm 900 “likes” u dawn mistennija ji]diedu sew hekk kif jg[addi ]]mien. Kelliem g[all-Knsija Ortodossa Russa qal li dan il-pass ittie[ed g[aliex hemm interess kbir f’qed jag[mel il-Patrijarka u dan kien pass biex dan ikun indirizzat.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

20 A[barijiet ta’ Barra L-ITALJA

Sekwestrati aktar assi ta’ Gaddafi Il-Pulizija Taljana sekwestrat 20 miljun ewro o[ra fi propjetà tal-familja ta’ Muammar Gaddafi. B’hekk it-total ta’ assi sekwestrati fl-Italja li kienu ta’ Gaddafi jew il-familja tieg[u issa telg[u g[al 1.3 biljun ewro. L-Italja bdiet tissekwestra l-assi li ssostni huma tal-familja ta’ Gaddafi f’Marzu fuq talba talQorti Kriminali Internazzjonali. Fost l-assi li kienu sekwestrati s’issa hemm sehem fl-akbar bank Taljan l-UniCredit, il-

kumpanija ta]-]ejt u gass l-Eni, il-kumpanija ta’ tag[mir militari il-Finmeccanica, il-kumpanija tal-karozzi FIAT kif ukoll il-FIAT Industrial li tipprodu/i trakkijiet u l-klabb tal-futbol Juventus. Ilbiera[ il-Pulizija qalet li kienet sekwestrat lukanda u g[elieqi fuq il-g]ira ta’ Pantelleria. L-Italja qalet li dawn l-assi kienu f’isem ilLibyan Investment Authority (LIA) f’isem ilfamilja Gaddafi. Il-LIA issa qed tg[id li legalment hi s-sid ta’ dawn l-assi u resqet appell biex tiksibhom lura.

IL-BRA}IL> Membri tat-tribù Yawalapiti waqt ]ifna tradizzjonali fix-Xingu National Park fl-Istat ta’ Mato Grosso (Ritratt> Reuters)

L-UKRAJNA

Ikompli t-tfixkil fil-ka] ta’ Tymoshenko It-tabib :ermani] tal-eks Prim Ministru talUkrajna Yulia Tymoshenko u bintha kritikaw ilGvern tal-Ukrajna talli kiser il-fidu/ja li jkun hemm bejn pazjent u t-tabib tieg[u u heddew li jift[u kaw]a quddiem il-Qorti Ewropea tadDrittijiet tal-Bniedem. It-Tabib Lutz Harms, it-tabib :ermani] li t[alla jmur jag[ti kura lil Tymoshenko wara li t-talba tag[ha biex ting[ata kura barra mill-Ukrajna kienu mi/[uda, qal li fil-pre]ent il-kura tieg[u hi problematika peress li mhux qed jit[alla wa[da ma’ Tymoshenko. Hu qal li l-eks Prim Ministru hi ta[t g[assa kontinwa fl-isptar fejn qed tin]amm u li lkundizzjoni medika tag[ha kienet pubblikata fl-

inqas dettall fil-media tal-Ukrajna. Hu qal li partikolarment il-pubblikazzjoni tal-kura li g[andha b]onn kienet kisret ir-rabta ta’ fidu/ja li kien hemm bejnu, b[ala tabib, u Tymoshenko. Tymoshenko qed tisskonta piena ta’ seba’ snin [abs min[abba abbu] ta’ poter meta kienet Prim Ministru, kienet trasferita mi/-/ella tag[ha l;img[a li g[addiet lejn sptar biex tirkupra minn strajk tal-;u[ u problemi o[ra b’sa[[itha. L-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti iqisu li l-ka] ta’ Tymoshenko hu motivat politikament u qed iqanqal il-possibbiltà ta’ bojkott tal-kampjonat tal-futbol tal-Euro2012 ix-xahar id-die[el kif ukoll waddab lura [afna r-relazzjonijiet mal-UE.

L-ISTATI UNITI

L-Ingli] il-favorit g[all-kummer/ Skont st[arri; mill-Ipsos g[ar-Reuters ma’ [addiema fi 26 pajji] madwar id-dinja li jkollhom kuntatti ma’ nies f’[addiema f’pajji]i o[ra, 67 filmija qalu li l-Ingli] hi l-lingwa li l-aktar ju]aw kif ukoll li din hi l-lingwa li tiddomina d-dinja tal-kummer/. Fi/-?ina kienu 63 fil-mija l-

[addiema li qalu li jkollhom b]onn jitkellmu bl-Ingli] f’xog[olhom u anki fi Franza kien hemm rata g[olja. Il-[addiema fl-Indja, Singapore u l-G[arbja Sawdita kienu dawk li l-aktar kellhom xog[ol fejn kien hemm possibbiltà kbira li jkollhom b]onn jag[mlu kuntatt ma’ [addiema

f’pajji]i o[ra. Fit-tieni post b[ala lingwa li l-aktar tintu]a f’kuntatt ma’ [addiema f’pajji]i, kien l-Ispanjol, b’[amsa fil-mija tal-[addiema jg[idu dan. Fl-Amerika Latina, terz biss qalu li jkollhom b]onn ju]aw laktar l-Ingli] meta jitkellmu fuq xog[ol ma’ nies f’pajji]i o[ra.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli -

ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Bejni u Bejnek NET Television, 23>30 Il-mistiedna ta’ Joséf Bonello g[al-lum se

tkun Nancy Buhagiar (fir-ritratt), persuna mag[rufa sew kemm fuq it-televi]joni kif ukoll fil-qasam tannegozju. Fost o[rajn ja[dmu mag[ha numru ta’ nies. G[aliex hi daqstant popolari fost il-[addiema tag[ha u x’tip ta’ mara hi? Il-Mara tal-Lum NET Television, 13>20

Ftit aktar minn xahar ilu saret edizzjoni ta’ dan ilprogramm li kien laqqag[na ma’ erba’ nisa li jag[mlu xi tip ta’ a//essorji jew krafts. Illum Gloria Mizzi se jkollha fl-istudio [ames nisa o[ra li b’idejhom kapa/i jag[mlu o;;etti tabil[aqq sbie[. Dawn in-nisa huma Cecilia Attard, Grace Coleiro, Jacqueline Fava, Lina Grech u Lina Mifsud. Fost ix-xog[lijiet li se juru littelespettaturi nsibu l-makrame, il-ganutell, ir-rakkmu bid-deheb, il-patchwork u xog[ol bil-parchment.

Id-da[la prin/ipali tal-Isptar Mater Dei

Operazzjonijiet spe/jalizzati fl-Isptar Mater Dei Anali]i tal-A[bar - NET Television, 17>00

Il-programm tal-lum se jitratta l-operazzjonijiet spe/jalizzati li qed isiru fl-Isptar Mater Dei. X’qed iwassal biex f’dawn l-a[[ar erba’ snin ]diedu l-operazzjonijiet spe/jalizzati meta mqabbla mal-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa?

X’qed isir biex ikompli jonqos i]-]mien ta’ stennija biex pazjent jissejja[ g[al operazzjoni? Anali]i tal-A[bar se jindirizza dawn ilmistoqsijiet mal-esperti medi/i. Produzzjoni u pre]entazzjoni Roderick Agius.

Eros Rete 4, 00>45

Film fi tliet episodji li ;ab flimkien re;isti u atturi mill-aqwa, fosthom li/-?ini]ia Gong Li li tidher firritratt.

Destinations NET Television, 21>32 Id-destinazzjoni prin/ipali fil-programm tallum se tkun Bangkok, il-belt kapitali tat-Tajlandja, li g[al xi ]mien kienet imlaqqma Venezja tal-Lvant, min[abba n-network elaborat ta’ kanali (ritratt hawn fuq) li se nkunu nistg[u naraw fil-filmati. Naraw ukoll it-tempji li g[andhom arkitettura mill-isba[. G[al min

i[obb jixtri hemm ]ew; swieq popolari ferm mat-turisti. Il-mistieden ta’ Mireille Bonello se jkun Toni Busuttil. Ukoll waqt il-programm naraw servizz im[ejji minn Marco Vella dwar l-inbid u ie[or minn Omar Busuttil dwar il-vja;; overland li qed jag[mel fl-Ewropa, u li llum narawh jasal f’Montella (fir-ritratt fuq ix-xellug) fejn jispikka [afna l-ambjent naturali.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

22 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet X’G[andna g[all-Weekend The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin talA[barijiet 18:15 - - Nwar 19:00 - Nitfa Kultura 19:50 Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 - Nie[du {sieb Darna 21:00 - BBC News 21:05 - Maltin Biss 22:00 - LA[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 - Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - In-Novella 13:45 - ONE News 14:00 Problemi tal-Qalb 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:30 - Joe Grima Live 19:45 - ONE News 20:00 - Prime Time Quiz Show 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - Rock Moods 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Radju Argument 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Night Rythms.. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 - Jg[idu Tag[hom i]-}g[a]ag[

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Country Music Club Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

(jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - L-Argument Matul il-:img[a (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 - L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Servizz b’Im[abba 22:00 - IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet - Jaqblu, Ma Jaqblux, Stilista, Fil-:nien, Upbringing, Cyber Crime. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Cam-pus 09:30 - Nis;a 10:00 BBC News Update 10:05 - I’m Alright! 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Il[na mi/-/par 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Ilbies lImperatur 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Ara Ommok 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju lErwie[ 13:00 - Tifkiriet millImg[oddi 13:30 - Melodija Si/iljana 14:00 - Kif Jitkellmu n-Nies 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Totus Tuus Gospa 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - MillPalk sal-:enna 20:00 - I]-]wie; sitwazzjoni u realtà llum 21:00 - Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 Lejn il-qawmien 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 - Tiesto Club Live 24:00 - Eddie Halliwell. Bastjani]i FM - 95 FM 06:30 - Ru]arju 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi 08:00 u 12:00 - Angelus) 13:00 - Tempo on the Mix 17:00 - {annieqa :i]imin 17:30 - All Time Favourites 18:00 - Realtajiet Siekta 20:00 - All time Favourites 20:30 - Country Fever.

Jintbag[at jg[in lin-nies tal-lokal Le avventure del Capitano Hornblower Rete 4, 16>15

Virginia Mayo u Gregory Peck (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Ingli] tal-1951 li g[andu storja ambjentata fi ]mien il-Gwerer Napoleoni/i. Il-Kaptan Ingli] Horatio Hornblower jintbag[at finNikaragwa biex jag[ti daqqa t’id lin-nies tallokal li jkunu [aduha kontra Spanja. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Robert Beatty, Terence Morgan u Stanley Baker. Ir-re;ija hi ta’ Raoul Walsh.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - 6 f’Palazz 11:30 - Ttyl 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Eurovision Links 12:15 Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 - }ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Eurovision Links 20:45 - Kelli Ng[ix 21:45 - Bondi + 22:30 Venere 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Eurovision Links 23:35 Gadgets (r).. TVM 2 15:00 - A[barijiet 15:05 Dokumentarju 15:15 - 6 f’Palazz 16:00 - Planet Earth (r) 17:00 A[barijiet 17:05 - 3 Pointer (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 Wirt, Arti u Kultura (r) 18:15 Qalbinnies 19:00 - Ruggers 19:30 - Dokumentarju 19:45 Madwarna 20:00 - A[barijiet 20:45 - Dokumentarju 21:00 President’s Forum (it-II edizzjoni) l-I parti. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:30 - Sieg[a }mien 12:15 Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Teleshopping 16:50 - Sal-:ister 17:20 Liquorish Daily Update 17:30 ONE News Update 17:35 Hazzzard Daily Update 17:40 Aroma Kitchen 19:00 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da 19:30 ONE News 20:15 - Illostra 20:30 - Emilja 21:45 - Ilsien inNisa 23:15 - ONE News 23:40 Minuta Wa[da 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News

19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News 22:30 Motordrome (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d-09:00) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta (attwalità) 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Nero Wolfe 23:10 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 - Qui Radio Londra 01:25 Cinematografo - Speciale Cannes 01:55 - In Italia. Raidue 07:00 - Cartoons 09:30 - Zorro (TF) 09:55 - Cartoons 10:00 Tg2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:15 - La signora del West (TF) 17:00 - Private Practice (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Ghost Whisperer (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Italia Coast2Coast 23:10 - Tg 2 notizie 23:25 - La storia siamo noi (dok.) 00:20 - A proposito di Brian (TF) 01:05 - Tg Parlamento 02:00 - Un giorno ancora. Film 2007. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Piazza affari 15:10 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 18:05 - Geo & Geo (attwalità) 19:00 - Tg 3 19:30 Tg Regione 20:00 - Blob 20:10 Le storie - Diario italiano - si replica 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Piedone d’Egitto. Film ’80 23:05 - Volo in diretta 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - ?ikli]mu: 95˚

Giro d’Italia 01:35 - Cult book. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:05 Amici 16:45 - Pomeriggio cinque 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Benenuti a Tavola - Nord vs Sud 23:30 - Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Striscia la notizia. Rete 4 06:45 - Tgcom24 07:20 - Come eravamo 07:25 - Nash Bridges (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 3 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:10 Flikken - Coppia in giallo (TF) 16:15 - Le avventure del Capitano Hornblower. Film ’51 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Rizzoli & Isles (TF) 23:45 - Sognando Italia 00:45 - Eros. Film 2004. Italia 1 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Ugly Betty (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Camera Cafe (sitcom) 16:00 - Chuck (TF) 16:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: Miami (TF) 21:10 - Mistero 00:30 - Magicland 01:55 Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (TF) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:10 Caccia al re. Film ’84 16:00 L’Ispettore Barnaby (TF) 17:55 I menu di Benedetta 18:50 - ‘G’ Day La 7 alle 7 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Piazzapulita 24:00 - Tg La 7 00:05 - Tg La 7 sport 00:10 - (Ah)ipiroso (attwalità) 01:10 -‘ G’ Day alle 7 sulla 7 01:40 - ‘G‘ Day.


IN-NAZZJON Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - Favourite Cinema 11:45 - Reporter 12:00 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 14:05 - A[barijiet fil-qosor 15:00 - Teleshopping 16:30 - Nintrefa ‘l Fuq 17:30 Jien u Int 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) Jien u Int 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 Valletta Side 22:00 - The Sapiano Show 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 12:45 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Pushing Diaries (TF) 14:55 - Guidice Amy (TF) 15:45 - Men in Trees (TF) 16:30 - Privileged (TF) 17:15 Chante! (TF) 18:00 - Friends (sitcom) 18:50 - Love Bugs (sitcom) 19:15 - Amici La 5 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Glee (TF) 22:50 - Uomini e donne 23:55 Amici La 5. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 - Little Prairie Dogs 07:30 - Nina and the Neurons 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Me Too! 08:10 - The Roly Mo Show 08:25 - The Large Family 08:35 - One Foot in the Grave 09:05 - The Green Green Grass 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Casualty 12:10 - Emma 13:00 - As Time Goes By 13:30 - One Foot in the Grave 14:00 The Weakest Link 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Casualty 16:35 - Emma 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - New Tricks 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 Blackadder II 21:00 - Britain’s Royal Weddings 21:50 - The Green Green Grass 22:20 - As Time Goes By 22:50 - afterlife 23:40 - Lead Balloon TCM 07:40 - Rawhide. Film ’51 (A)

09:15 - Maverick 10:10 - The High Chaparral 11:15 - Sherlock Holmes and the Voice of Terror. Film ’42 (U) 12:30 - Sherlock Holmes and the Secret Weapon. Film ’43 (U) 13:45 - Maverick 14:50 - The High Chaparral 16:00 - Sherlock Holmes Faces Death. Film ’43 (U) 17:20 - The Scarlet Claw. Film ’44 (PG) 18:45 - The Young Lions. Film ’58 (PG) 22:00 - Road to Perdition. Film 2002 (15). MGM Movies 06:55 - Man of La Mancha. Film ’72 (PG) 09:05 - How to Beat the High Cost of Living. Film ’79 (PG) 10:50 - MGM’s Big Screen 11:05 - Ice Blues. Film 2008 12:30 - Kings of the Sun. Film ’63 14:15 - Love or Money. Film ’89 (15) 15:45 Nobody’s Fool. Film ’86 (12) 17:30 - Eight Men Out. Film ’88 (PG) 19:30 - Ski School. Film ’90 (15) 21:00 - Love Bites. Film ’93 (15) 22:34 - Longtime Companion. Film ’90 (15). Diva Universal 06:55 - Wind at My Back 07:49 - Great Women 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 - Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:50 - Cento Vetrine 11:55 - ER 12:55 Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - Wolff’s Turf 16:00 - Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - The Front 22:52 Great Women 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Ice and Open Water 08:10 Mythbusters: Flying Guillotine 09:05 - Extreme Engineering: Super Fast Warship 10:00 - How Do They Do It? 10:30 Destroyed in Seconds 10:55 Ultimate Survival: New Zealand South Island 11:50 - Wheeler Dealers: MG MGB GT 12:45 Rides: Under Pressure 13:40 American Chopper: Army National Guard 14:35 - Dirty Jobs: Glass Maker 15:30 Deadliest Catch: A Frozen Finish 16:25 - Mythbusters: Exploding Pants 17:20 - Extreme Engineering: Super Fast Warship 18:15 - Ultimate Survival: Land of the Maori 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Dirty Jobs: France 21:00 - Finding Bigfoot: Baby Bigfoot 21:55 - Hillbilly Handfishin: I Want the Big One 22:50 - A Haunting: Monster in the Apartment 23:45 -

Mythbusters: Boomerang Bullet. Melita Movies 10:05 - Stuart Little 11:30 Moulin Rouge 13:35 - It Runs In The Family 15:25 - Hollywood Buzz 15:45 - Circle of Friends 17:10 - Hollywood Buzz 17:35 The Bounty Hunter 19:25 - False Pretenses 21:00 - Edge of Darkness 22:55 - Jessica. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Gossip Girl 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:50 - Suburgatory 17:15 - 2 Broke Girls 17:40 - S#*! My Dad Says 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Brothers and Sisters 20:00 - Mike & Molly 20:30 - Desperate Housewives 21:15 - Supernatural 22:00 True Blood 23:05 - Person of Interest 23:55 - Entourage 00:25 - Bored To Death 00:50 Alcatraz. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross. Billy the Exterminator: 08:00 - Bobcat and Yellow-Jacket 08:30 - Snake Bite!. The Locator: 09:00 Truth About Dad 09:30 Separated But Not Forgotten. 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Esther Wadley 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - IRT Deadliest Roads: Cut Off. Pawn Stars: 13:00 - Steaks at Stake 13:30 - Peeping Pawn. 14:00 - Confessions of an Animal Hoarder 15:00 Hoarders: Jim and Susan 16:00 Snapped: Women Who Kill: Esther Wadley. The Locator: 17:00 - Truth About Dad 17:30 Separated But Not Forgotten. Billy the Exterminator: 18:00 Bobcat and Yellow-Jacket 18:30 - Snake Bite!. Pawn Stars: 19:00 - Steaks at Stake 19:30 - Peeping Pawn. 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - IRT Deadliest Roads: Cut Off 22:00 I Survived 23:00 - My Ghost Story.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 - My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork

19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:30 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel 09:00 - Recess 09:25 - So Random 09:45 - Have a Laugh 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Recess 12:45 - Jessie 13:10 - ANT Farm 13:30 - Have a Laugh 13:35 Good Luck Charlie 14:00 - The Suite Life on Deck 14:50 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 Recess 16:30 - Wizards of Waverly Place 16:55 So Random 17:20 - Fish Hooks 17:45 - Shake It Up 18:10 - Good Luck Charlie 18:30 - Have a Laugh 18:35 - Wizards of Waverly Place 19:00 Hannah Montana 19:25 - Phineas and Ferb 19:50 - Shake It Up 20:15 - Jonas 20:40 - So Random 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 09>30 11>00 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping Kontra l-{in (r) It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Il-Mara tal-Lum Teleshopping Bla Kumment Animal Diaries (r) Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in NET News RPM Anali]i tal-A[bar NET News Destinations EGOV4U (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 - UCI World Tour Cycling 09:30 WTA Tennis 11:00 - WTA Tennis: Rome: Rd of 16 (live) 14:45 - UCI World Tour Cycling: Stage 12: Seravezza Sestri Levante (live) 17:30 WATTS 17:45 - 11#12 UEFA Women’s Champ. League Football: Final (live) 20:00 WTA Tennis: Rome: Rd of 16 (live) 21:15 - European Champ. Diving 22:45 - UCI World Tour Cycling 23:30 Tour of California Cycling: Stage 5 (live). GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 38: Catania v Udinese 09:00 Barclays PL: Wk 40: Stoke City v Bolton W 11:00 - Trans World Sport 12:00 - ATP Masters 1000: Internazionale BNL D'Italia: Last 16 (live) 23:00 - PGA Volvo World Match Play Champ.: Day 1. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Barclays PL: Wk 40: Review 10:00 - Serie A: Rd 38: Napoli v Siena 12:00 Barclays PL: Wk 40: Chelsea v Blackburn R 14:00 - PGA

Volvo World Match Play Champ.: Day 1 (live) 18:00 Barclays PL: Wk 40: Man. C. v QPR 20:00 - Trans World Sport 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 19:00 - Bundesliga: BR.

Monchengladbach v VFB Stuttgart: dtd. 13.08.11 (r) 20:50 - La Liga: Real Madrid v Mallorca (r) 22:35 - Copa Libertadores (r) 00:25 - npower Champ.: SF Playoff 2nd Leg: West Ham Utd v Cardiff City (r). Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Div. (r) 09:45 - GFA Review (r) 10:50 - Malta Handball Assoc. (r) 12:10 - BOV PL: Valletta v Hibernians (r) 14:25 - Malta Rugby Football Union (r)

16:05 - 3 Pointer (r) 16:40 BOV PL: Valletta v Hibernians (r) 19:00 - MOC Olympic Special 19:30 - GFA Review 20:35 - Melita GFA 1st Div. 22:20 - Malta Basketball Assoc. (r) 23:45 - Melita GFA 1st Div. (r),. Football Stars 1 08:00 - Bundesliga: FC Schalke v 1FC. Koln: dtd. 13.08.11 (r) 09:50 - npower Champ.: SF Playoff 1st Leg: Cardiff City v West Ham Utd (r) 11:40 - La Liga: Real Madrid v Mallorca (r) 13:30 - Bundesliga: BR.

Monchengladbach v VFB Stuttgart: dtd. 13.08.11 (r) 15:25 - La Liga: Rayo v Granada (r) 17:15 - npower Champ.: SF Playoff 2nd Leg: West Ham Utd v Cardiff City (r) 19:05 - Bundesliga: FC Schalke v 1FC. Koln: dtd. 13.08.11 (r) 21:00 - La Liga: Real Madrid v Mallorca (r) 22:50 - Bundesliga: BR. Monchengladbach v VFB Stuttgart: dtd. 13.08.11 (r).

Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: FC Schalke v 1FC. Koln: dtd. 13.08.11 (r) 16:10 La Liga: Real Madrid v Mallorca (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 - Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV. All Stars 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:45 - NBA Live (r) 14:00 2012 America's Cup: Venice: Day 1 (live) 16:10 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's F.: Rome Italy (r) 17:50 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:00 - NBA Live 19:15 - WWE: NXT 20:05 Pentathlon WC 2012: Men's Event: Budapest Hungary (r). 2012 America's Cup: Venice: 21:00 - Day 1 Highlights 21:35 - Day 1 (r). 23:40 - WWE: NXT (r) 00:30 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON Il-{amis, 18 ta’ Mejju, 2012

24 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. {ajra g[al xi [a;a vjola? (5) 6. Itjeb, aqwa (5) 7. Bla [mira (5) 10. Tajra mdaqqsa tal-ilma (5) 11. Libsa twila ta’ drapp 12. 14. 16. 17.

o[xon li kienu jilbsu xi patrijiet (5) {arba ta’ bhima sferrata (5) Kmamar tal-[;ie; li fihom jitkabbru l-pjanti (5) Tg[addas f’xi likwidu (5) Sponta mill-[amrija (5)

18.

Maqbud u mag[mul ta’ min [adu (5)

Weqfin>1. Tislima, b’xewqa ta’ radd il-[ajr (6) 2. Imwarrab, imfaddal (6) 3. G[erq tal-;isem (6) 4. G[odda ta’ stampatur (6) 8. Le;;enda (5) 9. Tbattal dnubietek (5) 12. {atra (6) 13. Dan jaqdi li/-/erimonjier fil-quddiesa (6) 14. Ikel priservat fil-mel[ (6) 15. Iebes, sod, a[rax (6)

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin> 5. Ib[ra; 6. Qorob; 7. Ftira; 10. Xtarr; 11. Tewmi; 12. Trabi; 14. Donnu; 16. Isodd; 17. Qabel; 18. Kmand. Weqfin> 1. Sittax; 2. 8. u 9. Bajtar ta’ San :wann; 3. Mqaret; 4. }birri; 12. Tertqu; 13. Insult; 14. Dedika; 15. Uliedi.

Fil-fabbrika tal-injam

Hawnhekk ix-xog[ol fl-injam g[addej ;mielu! Tmien ritratti (jidhru ta[t) kienu me[uda minn din ix-xena tal-[addiema ja[dmu fil-fabbriki tal-injam, imma erbg[a biss kienu me[udin e]att fl-istess [in. Liema huma?

Sudoku

Soluzzjonijiet

G[at-tfal

Sudoku

3. In-numru hu: 9341. 2. Is-subien kienu 4 u lbniet kienu 3. Ejjew ng[idu li X hu n-numru tas-subien u Y tal-bniet. Solvi din l-ekwazzjoni: X + Y + 7 u 72#Y = 72#X + 6. 1 = F; 2 = H; 3 = :; 4 = E; 5 = I; 6 = A; 7 = ?; 8 = B; 9 = D. L-akkoppjamenti

Kif se tg[aqqad il-;nieb xellugin ma’ dawk tan-na[a tal-lemin biex tag[mel dawn id-disa’ tjur s[a[? U]a l-ittri u n-numri.

Fil-fabbrika tal-injam

L-akkoppjamenti

1. Wie[ed li jrabbi u j[arre; i]-]wiemel akkwista kwantità ta’ silla biex inutri ]-]wiemel g[al [amsin ;urnata, imma ;img[a wara, xtara tmien ]wiemel o[ra. G[alhekk is-silla serviet 46 jum. Kemm-il ]iemel kellu fil-bidu nett? 2. Sebat itfal qassmulhom bejniethom 144 ;ew]a. Nofs ;ew mog[tija lis-subien u n-nofs l-ie[or lill-bniet, u proprju b’dan ilmod kull tifla r/eviet 6 ;ew]iet i]jed minn kull tifel. Kemm kienu t-tfal subien u bniet? 3. Numru b’erba’ /ifri jippre]enta dawn il-partikularitajiet: ittieni /ifra hi t-terz tal-ewwel, ir-raba’ /ifra hi t-terz tat-tieni, ittielet /ifra hi s-somma tat-tieni u r-raba’ /ifra. X’inhu nnumru?

L-erba’ ritratti li ma tti[dux fl-istess [in huma: L-ewwel u r-raba’ filparti ta’ fuq; It-tieni u t-tielet fil-parti ta’ ta[t.

Problemi

Problemi 1. 78 ]iemel. Ejjew ng[idu li n-numru ta’ ]wiemel hu ‘X’, allura solvi din l-ekwazzjoni: 50X = 7x + (46 – 7) (X +8)

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Klassifikati 25 PROPRJETÀ Il-G]ira

PENTHOUSE bi tliet kmamar tas-sodda u flats b']ew; kmamar tas-sodda, dirett ming[and is-sid. ?emplu 21333212 jew 99498770.

{a]-}ebbu;

TERRACED house ;dida f ’ area sabi[a . Tliet qasab u nofs fa//ata b ’ 85 pied fond . Lesta minn kollox b ’ erba ’ kmamar tas - sodda, ]ew; kmamar tal - banju, k/ina, salott . Trid tara . Min hu interessat i/empel 79066880 jew 270 1 5780 .

Il-{amrun

MAISONETTE fuq lewwel sular fuq ]ew; fa//ati. G[andu ]ew; kmamar tassodda kbar, k/ina, sitting room separat, dining room separat, kamra tal-banju, ]ew; verandi fuq wara, gallarija fuq quddiem u boxroom. Bejt tieg[ek bilpossibbiltà ta’ sular ie[or u washroom. Main bedroom ;dida. Il-post huwa freehold (ming[ajr /ens). Prezz €84,000 negozjabbli. ?emplu 99832061.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-

banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tassodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wwara u parti millbejt bil-washroom. €116,000 (Lm50,000) ?emplu 79990798.

G{AT-TWELLIJA L-Imsida

{ANUT tajjeb g[al kull negozju. ?emplu 99898254.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini,

alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Nixtri

GARAXX in-na[a taliskola tal-Gvern, San Pawl ilBa[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Restawr

RESTAWRATUR Taljan jag[mel restawr professjonali fuq g[amara antika ta’ kull stil u epoka bi French polish finishing. Aktar minn 20 sena esperjenza fl-Italja u f’Malta. ?emplu 99420424 jew 21578866.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]-}abbar }BR2703. Issoluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif

issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

Lott brieret

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-reklam – €60 kollha jew €1 l-wa[da. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U Mastrudaxxa

B’ESPERJENZA. ?emplu CASAFORM 79447266.


Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

26 BOWLING

Fina jeg[lbu li/-Champions ... Ramis jitilg[u fil-qu//ata Hekk kif fadal tliet ;img[at g[al tmiem il-kampjonat talbowling, spikkat fi tmiem il;img[a l-log[ba bejn Fina u okmalta.com li fiha dawn tala[[ar tilfu 8-0. Minn dan approfittaw Fina, b'reb[a komda ta' 8-0 fuq The Clan u telg[u fl-ewwel post tal-klassifika tal-Ewwel Divi]joni. Turu's Knights ukoll kisbu lpunti massimi kontra J Grima & Co filwaqt li St James Hospital reb[u 6-2 kontra Supreme. L-uniku draw tal;img[a kien dak bejn Rogantino's u MIA. Fina kellhom wirja millaqwa kontra okmalta.com u fil-fatt ;abu l-og[la skor li qatt sar s'issa (2655). I/-champions okmalta.com ma kellhom lebda risposta g[all-qawwa talavversarji. Kenneth Arpa u Sue Abela, it-tnejn ta' Fina, ;ew nominati b[ala l-aqwa bolwers tal;img[a. Arpa wa[du ;ab total

ta' 779 punti. Sue Abela ;abet total ta' 666 punt. B'din ir-reb[a ta' 8-0 Fina issa qeg[din fit-tieni post, erba' punti fuq okmalta.com u tnejn ta[t Ramis. Ramis huama l-leaders il;odda hekk kif g[elbu lil The Clan bi skor ta' 8-0. Ramis urew log[ob mill-aqwa u millewwel partita bdew ji;bru lpunti. The Clan qatt ma wettqu reazzjoni u Ramis komplew i]idu mal-vanta;;. Turu's Knights issa jidhru aktar /erti li se jispi//aw firraba' post din is-sena hekk kif fi tmiem il-;img[a reb[u 8-0 kontra J Grima & Co li qeg[din fis-sitt post. B'din irreb[a, issa Turu's Knights qeg[din 12-il punt fuq Rogantino's li jinsabu fil[ames post. St James [adu ftit nifs fil;lieda tag[hom biex ma ji;ux relegati hekk kif reb[u 6-2 kontra Supreme. St James issa qeg[din punt ’il bog[od miz-

zona tar-relegazzjoni. St James, wara li kienu 4-0 minn fuq, tilfu ]ew; punti prezzju]i fl-a[[ar u t-tielet log[ba. MIA spi//aw fi draw ta' 4-4 kontra Rogantino's. MIA marru fil-vanta;; fl-ewwel log[ba i]da fit-tieni log[ba Rogantino's ;abu d-draw. Dawn tal-a[[ar komplew i]idu mal-iskor fit-tielet log[ba u fla[[ar partita MIA salvaw draw. : - Ramis – 94, Fina – 92, okmalta.com – 88, Turu’s Knights – 76, Rogantino’s – 64, J Grima & Co – 51, The Clan – 44, St. James Hospital – 36, MIA – 35, Supreme – 20 II Div - Spare Me Plz – 93, Gladiators – 86, 4-Play – 81, Blitzkrieg – 74, Vintage – 71, HepO2 Acorn – 69, Bank of Valletta – 68, X S – 63, Middlesea Insurance – 54, Kiwis – 21 Kif Jinsabu I Div

SPARAR

Borg jirba[ il-Muscat Cup Eugenio Borg reba[ il-Muscat Cup, li hi kompetizzjoni Trap, organizzata fir-ranges talBidnija. It-tiraturi sparaw fuq 125 plattina, 75 fl-ewwel jum u 50 fit-tieni jum. L-aqwa sitt tiraturi kkwalifikaw g[all-barrage finali ta' 25 plattina. Borg laqat 113 u 17-il plattina fil-barrage biex temm l-ewwel b'130 min 150 plattina. Hu kien segwit minn James Galea li laqat 110 u 19 g[al total ta' 129 u Jeffrey Pisani b'108 u 18-il plattina g[al 126. Jeffery Pisani laqat 108 plattini filwaqt li Stephen Vella laqat plattina inqas. Nicky

Carabott laqat 106 plattini. Klassi A ntreb[et minn George Cassar hekk kif dan laqat 48 plattina minn 50 filwaqt li fittieni post spi//a Stephen Vella li laqat 44 plattina. Fit-tielet post spi//a James Galea li laqat 43 plattina. Peter Muscat reba[ Klassi B meta laqat 45 plattina minn 50 filwaqt li Silvio Attard laqat daqsu. Michael Galea laqat 34 minn 50. Klassi C intreb[et minn Emmanuel Saliba li laqat 35 plattina minn 50 filwaqt li Pierre Montebello spi//a fit-tieni post meta laqat plattina inqas minnu.

L-atleta Malti Raymond Cassar li spi//a fit-tielet post f'kompetizzjoni li saret fi Spanja

BODYBUILDING

Su//ess g[al Cassar fi Spanja Dan l-a[[ar il-bodybuilder Malti Raymond Cassar [a sehem filKampjonati Ewropej talIFBB li saru fi Spanja u spi//a fit-tielet post fil-kategorija rispettiva tieg[u. Dawn il-Kampjonati kellhom diversi ketegoriji u minbarra Raymond Cassar, f'isem Malta [adu sehem ukoll Roderick Theuma, Raymond Cassar, John Spiteri u Gilbert Zammit. Flimkien ma' dawn l-atleti

Maltin kien hemm ilPresident tal-IFBB ta' Malta, Mario Pace, li kien ukoll wie[ed mill-membri tal-;urija. Raymond Cassar spi//a fit-tielet post fil-kategorija tal-Classic Bodybuilding g[al atleti ta’ ’l fuq minn [amsin sena. Cassar kien ilu j[ejji g[al dawn il-kampjonati g[al dawn l-a[[ar [ames xhur u waqt il-kompetizzjoni kien ji]en madwar 83kg.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Sport 27 L-INGILTERRA

Mancini jrid i/-Champions League u l-Liga Ftit jiem wara li ;ie inkurunat b[ala champion tal-Ingilterra ma' Man City, ilmanager tas-City Roberto Mancini stqarr li issa se jimmira biex jirba[ i/Champions League u ]vela wkoll li jixtieq jirba[ il-kampjonat Spanjol. Fi tmiem il-;img[a, Man City reb[u l-kampjonat bl-aktar mod inkredibbli meta g[elbu lil QPR 3-2 proprju fl-a[[ar sekondi biex spi//aw b'differenza ta' gowls a[jar minn Man Utd li g[elbu lil Sunderland. Mancini sar it-tieni kow/ Taljan li qatt reba[ il-kampjonat Ingli]. Lewwel kow/ li rniexxielu jag[mel dan kien Carlo Ancelotti meta kien imexxi lil Chelsea. “Ir/evejt [afna messa;;i ming[and [bieb minn madwar id-dinja. Nixtieq nirringrazzja lil kul[add. Mill-a[[ar [ames minuti kontra QPR ma niftakar xejn, kont qisni qed ng[ix [olma. G[al mument konna se narmu dak kollu li bnejna f'sena s[i[a imma minn dejjem emmint li trid tibqa' tittama sal-a[[ar. Jien qatt ma qtajt qalbi, anke meta konna tmien punti ta[t Man Utd,” qal Mancini. “F'kull tim li mexxejt dejjem kelli nibda mill-bidu. Ma' Lazio kont irba[t il-Coppa Italia, mal-Inter bdejt /iklu u ma' Man City l-istess [a;a. Sena ilu rba[na l-FA Cup u din is-sena g[amilna pass ’il quddiem. Fi/-Champions League konna sfortunati li ;ejna fi grupp

Il-manager ta' Man City Roberto Mancini bit-tazza tal-Premier League

diffi/li,” kompla jg[id l-eks plejer ta' Sampdoria. {afna jg[idu li Man City reb[u min[abba l-flus kbar li nefqet iddiri;enza matul dawn l-a[[ar snin. “Veru li xtrajna [afna plejers imma ma

xtrajniex lil Ronaldo, Messi jew Ribery. Fittixt plejers ta' talent, plejers li ma jrebb[ukx biss issa imma anke fil-futur. Nixtieq li Man City nibdew dominju simili g[al dak tal-Barcelona. Madankollu trid i]-]mien imma di;à bdejna nuru sinjali po]ittivi,” qal Mancini. Mancini kkritika lil dawk li qalu li lPremier Ingli] jintreba[ biss bl-infiq talflus. “Qatt ma stennejt li nirba[ ilkampjonat wara biss sentejn. Ilkampjonat ma jintreba[x biss bil-flus, spe/jalment dak Ingli],” kompla Mancini. Mistqosi dwar x'inhuma l-g[anijiet ladarba reba[ il-kampjonat, Mancini qal, “Il-[olma tieg[i hi li nirba[ kampjonati madwar l-Ewropa. Nixtieq nirba[ ilLiga Spanjola u anke dak Portugi] malBenfica. Sena o[ra Man City se jer;g[u jkunu fi/-Champions League u dwar dan Mancini qal, “Irridu nkomplu nakkwistaw aktar plejers u rridu nkomplu na[dmu biex immorru tajjeb fl-Ewropa. Plejer li matul l-ista;un kellu diversi problemi ma' Mancini kien l-attakkant Taljan Mario Balotelli, li Mancini g[amel minn kollox biex jakkwistah sentejn ilu. “Jekk immur lura fil-passat ner;a' nag[mel dak kollu li g[amilt ma' Balotelli. Nixtieq li jisma' minni g[ax g[andu potenzjal kbir,” qal Mancini.

IL-:ERMANJA

Fortuna promossi u Hertha relegati Fortuna Dusseldorf reb[u lpromozzjoni g[all-Bundesliga wara log[ba ta[raq li ntemmet 22 kontra Hertha Berlin b'g[axar plejers. Il-partita twaqqfet darbtejn min[abba tfig[ ta' flares u inva]joni fil-pitch. Ir-ri]ultat a//erta reb[a 4-3 aggregate fil-playoff g[al Fortuna u xe[tet lit-tim mill-belt kapitali fit-Tieni Divi]joni. Fortuna kienu reb[u l-ewwel leg 2-1 f'Berlin il-;img[a l-o[ra u se jirritornaw fl-og[la divi]joni g[all-ewwel darba wara 15-il sena. Din kienet it-tieni relegation fi tliet sta;uni g[al Hertha li kellhom lil Anis Ben-Hatira mke//i kmieni fit-tieni taqsima. Dan kollu j[alli lil Berlin b[ala l-unika belt kapitali ma;;uri flEwropa li m'g[andhiex tim flog[la divi]joni Ir-ri]ultat ifisser ukoll tmiem ir-ritorn di]appunanti filBundesliga g[all-kow/ veteran ta' 73 sena Otto Rehhagel li [a ttmexxija fi Frar bil-mira li jsalva lil Hertha. Eintracht Frankfurt u Greuther Fuerth di;à reb[u l-promozzjoni awtomatika fil-Bundesliga waqt li Kaiserslautern u Cologne kienu relegati.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 taâ&#x20AC;&#x2DC; Mejju, 2012

28 Sport TAZZA TAD-DINJA 2014

Il-Paragwaj b'g[add ta' plejers imwe;;g[in Il-Paragwaj kellhom isej[u skwadra fjakka g[al-log[ba kontra lBolivja min[abba g[add ta' plejers imwe;;g[in. Il-Paragwaj se jiltaqa' kontra l-Bolivja f'log[ba ta' kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja. L-ikbar nuqqas hu tal-attakkant ta' Benfica Oscar Cardozo li temm

b[ala l-aqwa skorer tal-kampjonat Portugi]. Nuqqas importanti ie[or hu ta' Roque Santa Cruz. Il-midfielders Edgar Barreto, u Dario Veron flimkien mad-difensur Antolin Alcaraz ukoll t[allew barra g[ax mhumiex fl-a[jar kundizzjoni. B'sorpri]a l-kow/ Francisco Arce [alla barra lil Lucas Barrios ta'

Borussia Dortmund u l-midfielder ta' Juventus Marcelo Estigarribia. Arce qal li l-Paragwaj se jaslu La Paz g[ada biex jadottaw g[al klima g[ax l-istadium Hernando Siles li jinsab 3600 metru fuq il-livell tal-ba[ar u log[la stadium fid-dinja. Il-Paragwaj, li waslu sal-kwarti talfinali fl-a[[ar edizzjoni tat-Tazza

tad-Dinja fl-Afrika t'Isfel sentejn ilu, kellhom bidu [a]in s'issa fil-fa]i ta' kwalifikazzjoni meta kisbu erba' punti biss mill-ewwel erba' log[biet. Minkejja dan huma g[adhom bi//ans li jikkwalifikaw peress li jinsabu tliet punti biss wara l-leaders tal-Grupp l-Urugwaj, l-Ar;entina u lVenezwela.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Sport 29

Il-GP tal-Imdina se jsir f’Ottubru Attività li to[ro; il-patrimonju Malti u tesponih lit-turist minn Chris Muscat

L-Imdina Grand Prix g[al din is-sena se jsir bejn il-11 u l-14 ta’ Ottubru u se jer;a’ jkun avveniment li jipprovdi spettaklu lid-dilettanti kollha Maltin u barranin b’numru sostanzjali ta’ parte/ipanti b’karozzi klassi/i u anke moderni. Dettalji dwar dan ing[ataw ilbiera[ f’lukanda fl-Imdina meta kien pre]entat uffi/jalment il-programm ta’ din is-sena fil-pre]enza talministru tat-Turi]mu Mario Demarco, is-Segretarju Parlamentari g[all-Isport Clyde Puli u s-Sindku talImdina Peter Sant Manduca. Joe Said, Deputat Chairman tal-Kumitat Organizzattiv, spjega fid-dettall kif se jkun imfassal il-programm g[al din l-edizzjoni. Huwa qal li l-parte/ipanti barranin se jkollhom ]jarat kulturali f’postijiet stori/i u ta’ interess li g[andu x’joffri pajji]na. Dawn se jsiru bejn it8 u l-10 ta’ Ottubru waqt li l{amis 11 ta’ Ottubru se ssir Hillclimb u l-:img[a 12 ta’ Ottubru se jsir dak imsejja[ b[ala Konkors Elegance filpjazza tal-Katidral fl-Imdina fejn il-pubbliku jkun jista’ jammira mill-qrib il-karozzi pre]enti. Se jkun hawn ukoll karozzi ta’ qabel il-gwerra u anke Super Cars. Said qal li d-dilettanti Maltin se jkunu qed jipparte/ipaw bl-aqwa elementi tag[hom waqt li se jkun hawn ukoll karozzi u muturi klassi/i anke barranin. Is-Sibt 13 ta’ Ottubru jsiru l-

provi fuq /irkwit ta’ madwar 2km fil-konfini tal-Imdina u dan i/-/irkwit jipprovdi partijiet velo/i [afna u kantunieri impenjattivi. Wara nofsinhar issir ukoll it-tellieqa kontra l-[in fejn jo[ro; irrebbie[. Il-{add 14 ta’ Ottubru se jsiru ]ew; ti;rijiet filg[odu u tnejn o[ra wara nofsinhar. Said temm jg[id ukoll li sakemm jasal dan il-GP, ilparte/ipanti Maltin fis-7 ta’ :unju se jkunu qed jie[du sehem ukoll f’attività li se ssir fit-trakka ta’ {al Far. Is-segretarju Parlamentari Clyde Puli qal li dan il-GP qed jikber u ji]viluppa b[ala organizzazzjoni ta’ presti;ju. Hu qal li rridu nibnu prodott lokali li kapa/i jag[ti kontribut g[all-ekonomija Maltija u dan kien parti essenzjali minn dak li pprova jag[mel il-Gvern fla[[ar tliet snin, ji;ifieri jkabbar it-Turi]mu Sportiv. “Nemmnu li l-potenzjal qieg[ed hemm u dan il-GP hu prodott ie[or g[at-turist li ji;i j]urna. L-g[aqdiet sportivi fla[[ar tliet snin i;;eneraw 140,000 bed night u skont statistika dawn i;;eneraw 7.5 miljun ewro fl-ekonomija tag[na waqt li l-istess g[aqdiet gawdew minn skema tal-gvern u [adu bejniethom 700,000 ewro,” temm Clyde Puli. Il-Ministru Mario Demarco qal li dan il-Grand Prix hu attività li tirrifletti x’inhu pajji]na u li tg[aqqad il-passat mal-futur. “Qed nippruvaw no[or;u l-patrimonju tag[na u nesponuh lit-turist b’kull mezz

Fil-GP tal-Imdina d-dilettanti Maltin se jkunu qed jipparte/ipaw bl-aqwa elementi tag[hom waqt li se jkun hawn ukoll karozzi u muturi klassi/i barranin (ritratt> Michael Ellul)

u dan hu li jag[mel dan il-GP li jibni d-delizzji u l-passjoni tal-Maltin u jag[ti imma;ini organizzata ta’ pajji]na,” qal Demarco. Il-Ministru tat-Turi]mu semma kif dan il-GP kien beda madwar is-swar tal-belt Valletta imma min[abba problemi lo;isti/i, minflok twaqqaf, ;ie trasferit g[allImdina fejn ;ie offrut /irkwit ie[or stupend daqs dak tal-belt bil-g[an li tkompli tikber ilkatina ta’ Turi]mu Sportiv. Hu kalkulat li kull sena f’pajji]na ji;u bejn 80 u 90,000 persuna g[al turi]mu sportiv u dawn ikomplu jdawru r-rota flista;uni l-aktar diffi/li.

DIXXIPLINA

Hibs ming[ajr Dos Santos, Kristensen u Failla g[as-semifinali kontra {amrun Hibernains se jkollhom lil Dos Santos, Kristensen u Fialla sospi]i g[as-semifinali talFA Trophy kontra {amrun li tintlag[ab nhar itTnejn li ;ej. Bla dubju din hi a[bar [a]ina g[all-kow/ Richard Mercieca u Chukunyere li qed imexxu lit-tim minflok Mark Miller. Intant, Bjorn Bondin (Balzan) u Jonathan

Xerri (Marsaxlokk) huma sospi]i partita. Anguns Buhagiar ta’ B’Kara hu sospi] tliet partiti. Valletta se jkunu ming[ajr Mady Panandetiguiri fis-semifinali l-o[ra tat-Trophy kontra Qormi, semifinali li tintlag[ab nhar il{add.

Mario Demarco fakkar kif il-Gvern [oloq fond ta’ in/entiv fl-a[[ar tliet snin u investa kwa]i 700,000 ewro biex jin/entiva lill-g[aqdiet

sportivi j;ibu turisti lejn pajji]na. Din s-sena l-fond ]died bi 350,000 ewro o[ra u f’erba snin il-Gvern ;ie nvesta miljun ewro.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

Sport 31 FUTBOL LOKALI

Tarxien u Curmi ma jil[qux ftehim Patrik Curmi m’g[adux aktar il-kow/ ta’ Tarxien Rainbows wara li ]-]ew; partijiet ma la[qux ftehim fuq kuntratt ;did. Curmi kien [a l-inkarigu f’nofs l-ista;un minflok Noel Coleiro bil-mira tkun li j]omm lit-tim fl-og[la divi]joni kif fil-fatt irnexxielu jag[mel. Madankollu l-kumitat ta’ Tarxien g[a]el li ma j;eddidx il-kuntratt ta’ Curmi u jidher li se jmur lura g[al Noel Coleiro b[ala l-kow/ il-;did. Dan ifisser li Patrick Curmi li kien beda l-ista;un li g[adda ma’ Marsaxlokk qabel sie[eb lil Tarxien, issa jinsab liberu li jing[aqad ma kwalunkwe klabb. Hibernians u Zammit Paul Zammit jista’ jkun ilkow/ il-;did ta’ Hibernians wara t-tluq ta’ Mark Miller.

Sorsi infurmati tajjeb qalu lil dan il-;urnal li issa, li Hibernians itterminaw il-

kuntratt ta’ Mark Miller, wara li dan irrifjuta kuntratt ;did ta’ [ames snin u b’kundizzjonijiet a[jar, bdew mill-ewwel bil-kuntatti tag[hom dwar min se jkun ilkow/ il-;did ladarba l-ista;un g[alihom se jibda kmieni b’impenji fi/-Champions League. Jidher li l-ewwel preferenza ta’ Hibernians hi l-kow/ ]ag[]ug[ ta’ Birkirkara Paul Zammit li fl-a[[ar ftit sta;uni reba[ il-kampjonat Premier ma’ Valletta u anke ma’ Birkirkara. Zammit g[adu ta[t kuntratt ma’ Birkirkara FC imma jidher li g[andu klawsola filkuntratt li jista’ jin[all minnu. F’ka] li dawn in-negozjati ma jimmaterjalizzawx Hibernians probabbilment se jkunu qed ifittxu kow/ barrani li qatt ma mexxa tim fil-Premier Malti. Sakemm jin[atar kow/ ie[or Hibernians g[addew irresponsabbilitajiet ta’ kow/ lil Richard Mercieca li g[andu

esperjenza kbira ma’ Hibs fejn jaf lill-plejers kollha li telg[u min-nursery. Huwa se jkun assistiet minn Ndubisi Chukunyere. F’ka] li Zammit jitlaq lil Birkirkara mhux esklu]a lpossibilità li l-klabb jifta[ negozjati mal-eks kow/ nazzjonali John Buttigieg li pre]entament qed ja[dem flistess nursery ta’ Birkirkara. Fost il-kow/is konfermati g[all-ista;un li ;ej hemm Clive Mizzi li ng[aqad ma’ Sliema Wanderers kif ukoll Ivan Zammit ma’ Balzan Youths. Dawn minbarra Martin Gregory u Silvio Vella li ;ew konfermati mat-timijiet promossi ta’ Melita u Rabat rispettivament. {amrun Spartans ukoll mistennija jikkonfermaw lil Stephan Sultana Intant Qormi mistennija jikkonkludu ma’ Stephen Azzopardi biex dan jibqa’ jmexxi lill-klabb fuq kuntratt ;did waqt li Mosta fadlilhom

Patrick Curmi ma ;eddidx il-kuntratt ma’ Tarxien R.

sena o[ra kuntratt ma’ Stephen D’Amato minkejja li qed jissemma li l-eks kow/ ta’ Sliema Danilo Doncic se jkun qed jing[aqad mag[hom. Intant, Hibernians, fi stqarrija o[ra ma[ru;a

lbiera[ i//araw li nhar itTlieta dawn ma qalux li lkow/ Miller se jing[aqad ma’ Valletta i]da kienu qed jikwotaw lill-istess Miller li qal li ma kienx se j;edded ilkuntratt g[ax kien se jing[qad ma’ Valletta.

EURO 2012

Roy Hodgson i[alli barra lil Rio Ferdinand Il-kow/ nazzjonali tal-Ingitlerra, Roy Hodgson [alla barra lid-difensur ta’ Man Utd Rio Ferdinand mill-iskwadra Ingli]a li se tie[u sehem waqt il-EURO 2012. G[addifensur ta’ Man Utd dan hu di]appunt ie[or wara li ftit jiem ilu r-rivali Man City reb[u l-kampjonat proprju fl-a[[ar minuti. Ta’ min jinnota li Ferdinand qatt ma [a sehem f’kampjonati Ewropej. L-eks plejers ta’ Leeds, li lag[ab 81 darba mat-tim nazzjonali, kien t[alla barra mill-iskwadra Ingli]a li [adet sehem fil-EURO 2000, ma [ax sehem fil-EURO 2004 min[abba li kien sospi] u erba’ snin ilu l-Ingilterra ma kinitx ikkwalifikat g[all-fa]i finali tal-EURO 2008. Hodgson, li ilu biss ;imag[tejn fittmexxija tat-tim Ingli] wara li [a post Capello ]vela li l-captain tat-tim se jkun Steven Gerrard. Dan tal-a[[ar kien [alla din il-kariga wara li l-FA ma av]atux li se tne[[i lil John Terry minn captain tat-tim wara li dan g[adda rimarki razzisti fil-konfronti ta’

Anton Ferdinand. Hodgson, matul dawn la[[ar iltaqa’ ma’ Terry u ma [u Anton Ferdiand, Rio Ferdinand biex ja//erta li filkamp tat-tim nazzjonali ma jkunx hemm tensjoni bejn dawn it-tnejn. L-ewwel partita tat-tim nazzjonali Ingli] ta[t Hodgson se tkun fis-26 ta’ Mejju meta l-Ingilterra taffronta lin-Norve;ja f’Oslo. L-ewwel partita g[all-Ingilterra fil-EURO 2012 se tkun dik kontra Franza u Hodgson se jkollu lill-attakkant Wayne Rooney nieqes min[abba li da se jkun qed jiskonta l-ewwel log[ba minn tnejn ta’ sospensjoni. Bla dubju sorpri]a f’din l-g[a]la hu Alex Oxlade-Chamberlain ta’ Arsenal. Dan tala[[ar, matul l-ista;un li g[adda beda biss sitt darbiet mal-ewwel 11 tal-Gunners filkampjonat. De/i]joni li jaf tqanqal kontroversja hi l-fatt li Hodgson sejja[ lillattakkant ta’ Liverpool, Andy Carroll. L-eks plejer ta’ Newcastle ma tantx kellu sta;un po]ittiv u kien biss matul dawn la[[ar ;img[at li beda jikseb il-forma. Plejers li forsi kienu qed jistennew li

jkunu parti minn din l-iskwadra i]da t[allew barra huma Peter Crouch, Micah Richards u Daniel Sturridge.

L-iskwadra> Goalkeepers: Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham United), John Ruddy (Norwich City) Difensuri: Ashley Cole (Chelsea), John Terry (Chelsea), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Leighton Baines (Everton), Joleon Lescott (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea) Midfielders: Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Scott Parker (Tottenham Hotspur), Gareth Barry (Manchester City), James Milner (Manchester City), Stewart Downing (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Ashley Young (Manchester United) Attakkanti: Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United), Andy Carroll (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham Hotspur)

Il-captain tat-tim se jkun Steven Gerrard

GIRO D’ITALIA

FUTBOL INGLI}

Ferrari jirba[ il-11-il tappa

Liverpool ike//u lil Dalglish

Roberto Ferrari reba[ il11-il tappa tal-Giro d’Italia hekk kif g[eleb l-isfida ta’ Francesco Chicchi. Ferrari rre;istra [in ta’ sitt sig[at,

Liverpool [abbru li ke//ew lil Kenny Dalglish wara l-ista;un negattiv li kellhom ir-Reds. Dan ;ie de/i] wara li l-kow/ ta’ 61 sena kellu diskussjonijiet mas-sidien John W Henry u Tom Werner. Hodgson kien ilu jmexxi lil Liverpool sa minn Jannar tal-2011 meta dakinhar kien [a post Roy Hodgson. Dan l-ista;un Liverpool reb[u lCarling Cup kontra Cardiff u tilfu l-FA Cup kontra Chelsea. Fil-kampjonat Liverpool spi//aw fit-tmien post erba’ punti ta[t ir-rivali Everton. Liverppol din is-sena tilfu erba’

49 minuta u [ames sekondi. I/-champion mondjali Cavendish spi//a din ittappa, li hi l-itwal tappa fil-Giro ta’ din is-sena, firraba’ post. L-Ispanjol Joaquim Rodriguez hu loverall leader. Dan g[andu [in totali ta’ 49 sieg[a, 16il minuta u 39 sekonda.

Il-mani;er ta’ Liverpool Kenny Dalglish

partiti f’darhom stess u matul l-ista;un ]gur li [assew in-nuqqas tal-attakkant Luis Suarez li kien sospi] g[al disa’ partiti, tmienja minnhom wara li g[adda kummenti razzisti filkampjonat. Fost dawk favoriti biex jie[du post Dalglish hemm l-eks kow/ ta’ Chelsea, Andres Villas Boas, Roberto Martinez ta’ Wigan u proprju l-eks kow/ ta’ Liverpool, Rafa Benitez. F’April li g[adda d-Direttur talklabb, Damien Comolli kif ukoll il-Kap tal-Istaff Mediku Peter Brukner ukoll [allew il-klabb.


Il-{amis, 17 ta’ Mejju, 2012

32 Lokali

Anzjani jie[du sehem fl-Isports Day organizzata g[alihom bil-g[an li j]ommu ru[hom attivi. F’dan il-jum ing[aqdu mag[hom ukoll madwar 500 student u studenta minn diversi skejjel li flimkien mal-anzjani g[addew ;urnata jipprattikaw l-isport. G[al din l-attività attendew ukoll is-Segretarju Parlamentari Mario Galea u mart il-Prim Ministru, is-Sinjura Kate Gonzi. Ara storja f’pa;na 7 (Ritratt> Michael Ellul)

Investiment kontinwu fl-Isport Mhux [afna snin ilu ma kellna xejn g[ajr xi fa/ilitajiet li kienu [allewlna l-Ingli]i, u li [afna kienu ;ew traskurati. Mix-Xag[ra tal-Furjana, g[al Marsa, {al-Luqa, Kordin, {al Safi, u lejn Sant’Andrew u Pembroke kif ukoll diversi postijiet o[ra li mill-ewwel tinduna fejn is-servizzi Ingli]i kellhom il-barracks. Kien hemm ukoll fa/ilitajiet sportivi kkurati i]da mhux dejjem possibbli li ji;u u]ati mill-Maltin jekk mhux f’xi konfront kontra l-istess servizzi ta’ dak i]-]mien. Wara t-tluq tal-Ingli]i dawn kienu saru propjetà tal-Gvern Malti. Dawk i]-]minijiet kellna gymnasiums f’numru ta’ skejjel, o[rajn kellhom swali li jintu]aw g[al-lezzjonijiet tal-P.E. i]da ]gur ma konniex no[olmu b’kumplessi sportivi. I]-]minijiet jinbidlu! Illum g[andna diversi u malajr insemmu dak li g[andna f’G[awdex u fil-Kottonera

barra numru ta’ fitness centres b[al dak li jinsab f’Tal Qroqq u o[rajn tal-privat. Il-ftu[ tal-Kumpless f’{al Kirkop illum jkompli filkullana ta’ fa/ilitajiet moderni g[at-tfal tag[na, l-g[aqdiet sportivi u l-membri talkomunità. Bla tlaqliq ng[id li llum min ikun irid jit[arre; m’g[andux sku]a. Tajjeb ukoll li ng[idu kollox g[aliex verament li lkultura sportiva qed dejjem tixxettel u n-numru ta’ dawk li jipparte/ipaw f’attività fi]ika u sportiva qieg[ed dejjem jikber. Bit-temp sabi[ tarrebbieg[a tie[u pja/ir tara gruppi ta’ nies minn kmieni filg[odu jimxu jew ji;;oggjaw kullimkien. U mhux ]g[a]ag[ biss. Il-mixi u l-jogging mhumiex biss lattivitajiet li donnhom saru moda. Bi]]ejjed wie[ed jara x’qed isir fin-nurseries tag[na u f’numru ta’ programmi, [afna

minn Tony Formosa

minnhom imfassla millKunsill Malta g[all-Isport u li jimmiraw g[al kull settur fisso/jetà, b’diversi minnhom isiru flimkien mal-Kunsilli Lokali li fihom ipparte/ipaw 12,881 persuna. Programmi g[al kul[add Attività kontinwa mill-

istudenti fejn eluf ipparte/ipaw f’sessjonijiet ta’

media•link COMMUNICATIONS

[iliet ba]i/i fl-isport; aktar minn 31,000 tifel u tifla fliskejjel qed jie[du sehem fi programmi mnedija millIsport Promotion Unit. :ew imnedija anki programmi g[all-anzjani. Tajjeb li wie[ed jg[id li ming[ajr fa/ilitajiet dawn ilprogrammi diffi/li jil[qu llivell mixtieq. Il-Gvern feta[ Outdoor Gym Fitness Centre f’Ta’ Qali u ser jinfet[u erbg[a o[ra. Mill-2008 saru 33 pitch b’wi// sintetiku u fix-xhur li ;ejjin ser ikun hemm dsatax o[ra. Flimkien mal-Basketball Association ser ni]viluppaw fa/ilitajiet o[ra b’investiment ta €800,000. Sar titjib f’25 pitch tal-bo//i u fix-xhur li ;ejjin ser isir titjib f’g[axra o[ra. Sar ]vilupp fuq korsa g[at-ta[ri; u kompetizzjonijiet tal-karting u dixxiplini awtomobilisti/i o[ra. Ma ninsewx li 115-il g[aqda sportiva qed igawdu

minn 129 bi//a art pubblika b’valur kwazi €47 miljun. Illista twila u l-ispazju ma jippermettix. Investiment ta’ €3.5 miljun U l-Kumpless ta {al Kirkop? G[all-ewwel darba ser tkun

installata pool temporarja biex tintu]a fis-sajf g[attag[lim tal-g[awm. Fih sala prin/ipali u tlieta o[ra multi purpose. Hemm fitness centre mg[ammar b’kollox. Hemm shooting simulator, barra track g[all-atletika u ground tal-futbol biswit il-kumpless. Kumpless li sar b’investiment ta’ €3.5 miljun li huwa w]at minn diversi g[aqdiet fosthom dawk tannetball, volleyball, basketball, futsal, Judo, ginnastika, Table sport, sparar, danza, u klabbs talmixi u jogging. Dan hu parti minn katina g[aliex il-pro;etti tal-Gvern mhux se jieqaf hawn.

2012_05_17  
2012_05_17  
Advertisement