Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,118

€0.45

Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Rekord ta’ passi;;ieri li g[addew mill-Ajruport f’April Rekord ie[or ta’ passi;;ieri li g[addew millAjruport Internazzjonali ta’ Malta, din id-darba f’April. Dan hekk kif in-numru ta’ turisti u Maltin li g[addew mill-Ajruport ix-xahar li g[adda kien ta’ 304,198, li mhux biss ifisser ]ieda ta’ 1.4% fuq April tas-sena lo[ra li di;à kien xahar rekord, imma jfisser ukoll ittieni darba konsekuttiva li //aqliq ta’ passi;;ieri fl-MIA qabe] it-300,000 f’April. ?ifri ma[ru;a millAjruport juru li dan hu laqwa April fl-istorja talAjruport Internazzjonali ta’ Malta u dan ir-ri]ultat jie[u iktar valur meta jitqies li s-

seat capacity g[al dan ixxahar naqset bi 3.3%. Kienet re;istrata wkoll ]ieda kbira ta’ 22.9% filmerkanzija u posta li g[addiet mill-MIA meta mqabbel ma’ April ta’ sena ilu. Il-passi;;ieri minn Franza, il-:ermanja u lItalja ]diedu b’4.1%, 3.3%, 2.2% u 0.5% rispettivament filwaqt li s-suq Ingli] naqas b’0.8%. Bejn Jannar u April, fuq mhedda ta’ erba’ xhur ji;ifieri fl-ewwel erba’ xhur ta’ din is-sena, in-numru ta’ passi;;ieri naqas bi 2.6% filwaqt l-merkanzija u lposta ]diedu b’5%.

L-a[jar April fl-istorja tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta

Ilbiera[ fil-Kumpless Sportiv tal-Marsa bdiet it-tmien edizzjoni tal-Maratona ta’ Puttinu Cares, bil-g[an li jin;abru aktar fondi [a tkompli l-[idma b’risq persuni morda bil-kan/er. B’kollox qed jie[du sehem 800 tim tal-futbol kif ukoll minn din is-sena hemm timijiet tal-volleyball. Ara l-istorja f’pa;na 3 (Ritratt> Michael Ellul)

Ambjent

Premier League

6 bajjiet issa huma dikjarati b[ala Blue Flag

Mosta jitbieg[du mir-relegation u Mqabba vi/in ritorn fl-Ewwel Divi]joni

Ara pa;na 5

Ara pa;na 30


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

2 Lokali It-Temp SPI}ERIJI LI JIFT{U G{ADA IL-FURJANA: Waterfront Dispensary, Forni 2l Pinto Wharf; {AMRUN: Lister Pharmacy, 209 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Evans Pharmacy, 40 Triq San Bastjan; BIRKIRKARA: Fleur-De-Lys Pharmacy, 32 Triq Fleur-de-lys; TA’ XBIEX: Pharmaland Dispensers, 5 Tagliaferro Mansions, Triq il-Prin/ipessa Margerita; SWIEQI: J.V.’s Pharmacy, Wied is-Swieqi; TAS-SLIEMA: Stella Maris Pharmacy, 34 Triq Milner; {’ATTARD: St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja c#w Triq Santa Katerina; MOSTA: Grognet Pharmacy, 41 Triq il-Kostituzzjoni; IL-QAWRA: Euro Chemist, Triq il-Kurazza; {AL TARXIEN: Tarxien Pharmacy, 50 Triq {al Tarxien; L-ISLA: San Filippu Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; MARSASKALA: San Tumas Pharmacy, Triq il-Qaliet c#w Triq il-Lampuka; {AL G{AXAQ: St. Philip Pharmacy, Triq I???eppun; QRENDI: Qrendi Pharmacy, 6 Triq il-Kbira; {A}-}EBBU:: Brown’s Pharmacy, 47 Vjal il-{elsien; L-IMTARFA: Mtarfa Pharmacy, Triq San David; VICTORIA: Batu Pharmacy, 38 Triq Palma; G{AJNSIELEM: Lauretana Pharmacy, 36 Triq l-Im;arr.

Niket L-akku]at Luciano Galea, li allegatament we;;a’ lil Salvatore Baldacchino. Baldachino ma’ dan il-;urnal sostna li ssawwat g[ax “hu nazzjonalist”

“Bouncer” bla permess mixli li kka;una feriti gravi

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP il-bi//a l-kbira xemxi IR-RI{ [afif mill-Punent g[all-Majjistral BA{AR [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 28˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.1 mm IX-XEMX titla’ fis-06.07 u tin]el fis-19.50

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 28˚C L-inqas 15˚C

IL-{ADD L-og[la 28˚C L-inqas 16˚C

IT-TNEJN L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IT-TLIETA L-og[la 24˚C L-inqas 15˚C

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 14˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

8

8

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 26˚ xemxi, Al;eri 24˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 09˚C imsa[[ab, Ateni 26˚C xemxi, Li]bona 17˚C ftit imsa[[ab, Berlin 18˚C imsa[[ab, Brussell 14˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 32˚C imsa[[ab, Dublin 08˚C xita, Kopen[agen 14˚C imsa[[ab, Frankfurt 21˚C imsa[[ab, Milan 19˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 18˚C xemxi, Londra 08˚C xita, Madrid 16˚C ftit imsa[[ab, Moska 13˚C xemxi, Pari;i 19˚C imsa[[ab, Bar/ellona 20˚C imsa[[ab, Ruma 19˚C xemxi, Tel Aviv 29˚C ftit imsa[[ab, Tripli 29˚ xemxi, Tune] 26˚C xemxi, Vjenna 16˚C imsa[[ab, Zurich 21˚C xemxi, Munich 19˚C imsa[[ab, Stockholm 11˚C xemxi, St. Petersburg 13˚C imsa[[ab.

Luciano Galea, ta’ 39 sena kien mixli quddiem ilMa;ustrat Giovanni Grixti li fera gravament lil Salvatore Baldacchino wara li tah daqqa ta’ ponn wara argument fuq politika. L-Ispettur Godwin Scerri li ressaq lil Galea qal li r-ra;uni kienet wa[da politika u Baldacchino sofra minn ;rie[i serji [afna f’g[ajnejh u f’wi//u tant li fil-futur jista’ jkollu xi kumplikazzjonijiet. Il-Prosekuzzjoni qalet ukoll li Galea ja[dem ma’ stabbiliment f’Pa/eville b[ala “bouncer” bla permess. L-Ispettur Scerri qal li milli jidher li l-vittma Baldacchino u persuna o[ra jafu xi ftit lillakku]at u l-battibekki bejniethom dejjem ikunu fuq ilpolitika, imma sbie[ il-{amis li g[adda g[all-[abta tal-4.00 a.m. Luciano Galea xejjer

daqqa ta’ ponn lil Salvatore Baldacchino. Baldacchino ma’ dan il-;urnal, kien stqarr li ssawwat g[aliex hu nazzjonalist. Galea kien mixli li ming[ajr il-[sieb li joqtol lil Baldacchino kka;unalu [sara fil-;isem, liema [sara hija ta’ natura gravi skont kif i//ertifikat t-tabiba Charmaine Cremona mill-Isptar Mater Dei. Galea li huwa mill-Belt kien mixli wkoll li kka;una [sara ta’ aktar minn €116.47 wara li kisser innu//ali ta’ Baldacchino u li g[amilha ta’ gwardjan ming[ajr li/enzja talKummissarju tal-Pulizija. Huwa kien mixli wkoll li [ebb g[al Baldacchino, in;urjah, u li kiser il-pa/i pubblika. Huwa ng[ata l-libertà provi]orja fuq garanzija

personali ta’ €3,000 u blebda mod ma jersaq jew jag[mel kuntatt mal-allegat vittma. Luciano Galea kien ukoll tressaq b’/itazzjoni fil-Qorti tal-Ma;istrati xahar qabel lelezzjoni ;enerali li g[addiet. Huwa kien mixli li xejjer daqqa ta’ ponn lill-eks Vi/i Sindku u eks kunsillier Nazzjonalista tal-Belt Valletta, Joe Borda. Dan kien ukoll ka] dwar politika. Fil-Qorti Joe Borda kien [afer lil Galea. Il-Pulizija kienet kompliet bil-ka] tag[ha fejn hu kien ;ie mixli li dakinhar tal-in/ident ma’ Borda, kien [ebb g[allKuntistabbli Charlo Magro u Mario Galea u rre]ista larrest. Il-ka] g[adu ma ;iex ri]olt fil-Qorti. G[al Galea deher lAvukat Shazoo Ghaznavi.

B[al-lum 25 sena

I

mfakkar Raymond Caruana li safa’ vittma tal-marmalja So/jalista [ames xhur qabel. Hu nqatel waqt li kien qed jattendi ri/eviment fil-ka]in tal-Partit Nazzjonalista filGudja. Raymond Caruana [allas b’demmu g[all-vjolenza kontinwa ta’ partitarji So/jalisti li sabu protezzjoni minn gvern li kien tilef kull sens [arsien tad-demokrazija. Saru wkoll t[ejjijiet g[al Mass Meeting f’{al Qormi li matulu ntwera wkoll fuq big screen il-messa;; ta’ Eddie Fenech Adami li xxandar fuq l-istazzjon nazzjonali b[ala parti mix-xandiriet politi/i mnedija mill-Awtorità tax-Xandir. T[ejjijiet o[ra saru g[all-meeting li kellu jkun organizzat f’G[awdex kif ukoll g[all-ispettaklu ma[sub g[alla[[ar ;urnata tal-kampanja elettorali li kien qed jit[ejja f’Ta’ Qali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Tfal minn diversi skejjel jitilqu l-b]ie]aq fl-arja fi/-/erimonja li tat bidu g[all-maratona

Studenti jag[tu l-appo;; tag[hom lil Kayleigh, ]ag[]ug[a ta’ 14-il sena, li hi mudell g[al dawk kollha li g[addejjin minn xi diffikultà

It-tmien edizzjoni tal-Maratona ta’ Puttinu Cares Waslet it-tmien edizzjoni tal-maratona annwali tal-futbol u issa tal-volleyball ukoll, organizzata minn Puttinu Cares. Din il-maratona, li qed issir filkumpless sportiv tal-Marsa, bdiet ilbiera[ fl-10 a.m. u tag[laq g[ada l-{add 6 ta’ Mejju fl-10 p.m. Fiha se jie[du sehem aktar minn 800 tim tal-futbol. L-g[an ta’ din il-maratona hu li jin;abru fondi biex jg[inu lillfondazzjoni Puttinu Cares li ta’ kull sena jkollha b]onn aktar minn 700 elf ewro biex tkopri l-ispejje] u tkompli tinvesti f’bini f’Sutton, l-Ingilterra, li jilqa’ li dawk il-Maltin li jkollhom b]onn imorru l-Ingilterra g[all-kura. Bis-sa[[a tal-appartamenti li jikri Puttini Cares f’Sutton, li s’issa

jammontaw g[al 15, il-familji Maltin u G[awdxin li jkollhom b]onn isiefru ma jkollhomx b]onn i[allsu eluf kbar ta’ flus g[all-akkomodazzjoni. Il-kick off tal-Maratona, li kien ikkaratterizzat mill-entu]ja]mu ta’ tfal minn skejjel differenti, sar mill-President ta’ Malta George Abela flimkien ma’ Kayleigh, tfajla ta’ 14-il sena, li g[adha kif tilfet sieqha min[abba l-marda talkan/er. Fid-diskors tieg[u, il-President ta’ Malta sa[aq fuq il-fatt li jekk [addie[or ikollu b]onn l-g[ajnuna, a[na fid-dmir li noffru l-a[jar kwalità ta’ [ajja. Pre]enti wkoll g[all-bidu ta’ din ilmaratona kien hemm il-Ministru tasSa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità Joe Cassar, is-Segretarju Parlamentari

g[a]-}g[a]ag[ u Sport Clyde Puli, kif ukoll rappre]entant g[all-Kunsill Malti g[all-Isport li offrew il-Kumpless Sportiv tal-Marsa biex issir din ilmaratona. Fid-diskors tag[hom huma tkellmu dwar kif permezz tal-isport wie[ed jista’ jkun qed jg[in lil persuni fil-b]onn. Il-President tal-fondazzjoni Puttinu Cares Victor Calvagna sostna li l-[olma ta’ Puttinu Cares hija dik li xi darba kull Malti u G[awdxi jkollu appartament ]g[ir jistennieh meta ji;i ]mien diffi/li f’[ajtu, u g[amel appell sabiex din il[olma ssir realtà. F’G[awdex, ukoll f’dan tmiem il;img[a, qed isiru numru ta’ attivitajiet g[all-familja kollha b’risq Puttinu Cares.

Minbarra l-maratona tal-futbol matul tmiem din il-;img[a fil-Gozo Stadium u fil-grawnd f’Ta’ Sannat, il-Kumitat ta’ Puttinu Cares f’G[awdex qed jorganizza diversi attivitajiet li jolqtu lgosti ta’ kul[add. Fil-Gozo Stadium fix-Xewkija, nhar il-{add 6 ta’ Mejju bejn l-10 a.m. u s-6 p.m. se ssir attività ta’ g[arfien dwar issa[[a li matulha se ji;u offruti servizzi biex isiru testijiet taz-zokkor fid-demm, tal-pressjoni fid-demm u ji;i //ekkjat il-pi] filwaqt li jing[ata tag[rif dwar kif wie[ed jista’ jnaqqas il-pi] ]ejjed. Barra minn hekk, se jkun hemm ukoll fiera ta’ kotba, a//essorji u rigali li fiha d-d[ul kollu jmur b’risq Puttinu Cares.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

4 Lokali

Edward Scicluna jipprova jqarraq bi twe;iba tal-KE L-Ewro Parlamentari Laburista Edward Scicluna qed jipprova jqarraq bi twe;iba tal-Kummissjoni Ewropea li tg[id proprju loppost ta’ dak li qed jg[id hu stess. Fi stqarrija, il-Ministeru tal-Finanzi l-Ekonomija u lInvestiment qal li mhux veru dak li qal l-MEP Laburista li r-revi]joni parzjali tal-ba;it saret wara xi twissija talKummissjoni Ewropea. F’Jannar, ir-risposta talistess Kummissjoni li ppubblika hu stess ixxejjen l-istess allegazzjoni tieg[u. Filfatt, il-Kummissjoni qalet li hi kienet wettqet assessment dwar il-finanzi tal-pajji] u lkonklu]joni tag[ha kienet li l-Gvern Malti [a mi]uri tajba u f’waqthom biex ma jkunx hemm ]bilan/ e//essiv. Dan ifisser li mhux talli lKummissjoni ma wissietx lill-Gvern Malti fuq ilqag[da finanzjarja tieg[u, i]da esprimiet il-fidu/ja li dde/i]jonijiet u l-politika talGvern Malti fil-qafas talBa;it 2011 g[andhom iwasslu biex is-sitwazzjoni finanzjarja titjieb b’tali mod li din is-sena d-defi/it jer;a’ jitni]]el ta[t il-limitu ta’ 3% tal-Prodott Domestiku

Gross, li huwa l-limitu a//ettabbli fil-qafas tal-Patt ta’ Tkabbir u Stabbiltà. Fil-fatt, hekk kien il-ka], u dan kien ikkonfermat matul April fejn il-Kummissjoni Ewropea //ertifikat li Malta g[alqet l-2011 b’defi/it ta’ 2.7% u kienet wa[da minn sitt pajji]i biss fiz-zona ewro li rnexxielha tag[mel dan. L-istqarrija tkompli tg[id li l-Fond Monetarju Internazzjonali mar pass oltre, u ddefinixxa t-tnaqqis fid-defi/it ta’ pajji]na b[ala wie[ed bl-aqwa tis[i[ filqag[da finanzjarja fost ilpajji]i avvanzati. Fi previ]jonijiet dwar it-tkabbir ekonomiku g[all-2012, lIMF qed tipprevedi li Malta jkollha t-tielet l-akbar tkabbir fiz-zona ewro g[all2012. Din id-dikjarazzjoni talMEP Laburista, tg[id listqarrija, tixhed l-isforz kontinwu tal-Oppo]izzjoni li tag[ti stampa negattiva dwar pajji]na, u biex tag[mel dan lesta to[loq qlajjiet li mhumiex minnhom. Biex tikseb gwadann politiku, lOppo]izzjoni lesta ttellef listabbiltà tal-pajji], g[addannu tal-postijiet taxxog[ol tal-[addiema Maltin u G[awdxin.

L-Oppo]izzjoni lesta ttellef l-istabbiltà tal-pajji] g[ad-dannu tal-[addiema

Wara li ]baljat l-Oppo]izzjoni tipprova ddawwar storja ivvintata Wara li g[amlet insinwazzjonijiet li ma kinux minnhom, l-Oppo]izzjoni Laburista dde/idiet li ddawwar kompletament storja g[ax indunat li dak li qalet ma kienx minnu. Fi stqarrija, il-Ministeru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u lKura fil-komunità qal li mhux veru li kien hemm de/i]joni li jsir xi tibdil fir-Rehabilitation Block. L-uniku fatt konsistenti hu

dak li l-Oppo]izzjoni kontinwament “tifhem [a]in”, jew tag[]el li tivvinta u tikteb stqarrijiet mimlija negattivi]mu, tmaqdir indirett lejn il-[addiema u premessi ]baljati. Din in-negattività, li issa hija sinonima malOppo]izzjoni, qed twassal biex l-Oppo]izzjoni stess tasal g[al konklu]jonijiet mg[a;;la u fuq kollox, ]baljati. L-istqarrija tg[id li l-fatti

jibqg[u fatti u l-ebda tip ta’ tg[awwi; mhu se jbiddel dan. U l-fatti juru li l-Gvern jie[u s-sa[[a bis-serjetà u g[addej b’investiment kontinwu u ;did, g[all-;id ta’ sa[[et ilpoplu Malti u G[awdxi. Din i]-]ieda fis-servizzi qed issir min[abba l-fatt li lGvern ]ied il-ba;it allokat g[as-sa[[a b’€29 miljun. Ilfatti juru wkoll li lOppo]izzjoni g[adha ma indunatx b’dan.

54 E;izzjan deportati lejn pajji]hom L-54 E;izzjan li ;ew Malta nhar is-Sibt li g[adda ;ew deportati lura f’pajji]hom ilbiera[ filg[axija. Il-Pulizija organizzat titjira ta’ deportazzjoni bid-destinazzjoni kienet lejn il-Kajr, l-E;ittu. Fost l-54 E;izzjan, kien hemm dawk li waslu fil-Manikata u filQbajjar, G[awdex b’mod irregolari nhar is-Sibt. Dakinhar, kienu da[lu rap-

porti li w[ud qalu li l-immigranti kienu rifsu l-art u o[rajn qalu li l-immigranti kienu qed jippruvaw ja[arbu. Ori;inarjament l-immigranti qalu li kienu Palestinjani i]da mbag[ad wara ammettew li kienu /ittadini E;izzjani. Intant it-titjira telqet millAjruport Internazzjonali ta’ Malta g[all-[abta tas-7.15 p.m. u l-immigranti kienu skortati

minn membri tas-sigurtà tallinja tal-ajru. Din it-titjira kienet possibbli wara li fil-jiem li g[addew saret talba mill-Pulizija talImmigrazzjoni lill-Ambaxxata E;izzjana f’Malta. Uffi/jali mill-Ambaxxata pprovdew iddokumenti ne/essarji ta’ identifikazzjoni sabiex l-immigranti kienu deportati lura lejn pajji]hom.

Hedded lil martu li jwaddabha mill-gallarija George Cassar ta’ 37 sena minn {al Kirkop ;ie mixli quddiem il-Ma;istrat Giovanni Grixti li nhar il{amis li g[adda hedded lil martu Sally Anne Cassar billi qallha li kien se jwaddabha mill-gallarija. Huwa mifhum li l-koppja ilha xi ]mien g[addejja minn problemi. Cassar kien mixli li wettaq dan ir-reat g[all-[abta tas-

7.00 p.m. fir-residenza talkoppja u kien mixli wkoll li bil-kliem we;;a’ lil martu. Huwa kien mixli wkoll li taha fastidju, li kka;una bi]a’ fuq martu u li kien ju]a vjolenza fil-konfront tag[ha. Kien mixli wkoll li [ebb g[al martu. Fuq talba tad-difi]a stess u li kienet a//ettata mill-Qorti u mill-Prosekuzzjoni George Cassar se jmur jg[ix ma’

ommu sakemm tixhed martu, bil-ka] mistenni jkompli nhar il-{amis. Huwa ng[ata l-libertà provi]orja fuq depo]itu ta’ tlett elef ewro u l-akku]at ried jag[ti garanzija li ma jkellimx lil martu u lil uliedu. G[al Cassar dehru l-Avukati Franco Debono u Marion Camilleri filwaqt li lProsekuzzjoni tmexxiet millIspettur Kevin Pulis.

Ammetta li ffalsifika ]ew; /ekkijiet b’madwar €3,500

Jeffrey Cassar ta’ 27 sena mill-Mosta ammetta li fit-18 ta’ April u l-;img[a ta’ qabel iffalsifika tliet /ekkijiet li huma propjetà ta’ [addie[or u bihom g[amel qlig[ ta’ madwar €3,500. Cassar ammetta quddiem ilMa;istrat Giovnni Grixti u qal li se j[allas lura l-flus li [a permezz ta’ dawn il-falsifikazzjonijiet. Huwa qal li g[andu b]onn ;img[a ]mien

biex i[allas lura dak li prattikament iffroda lil terzi persuni. Jeffrey Cassar ammetta li ffroda lill-istabbiliment Richies Ironmongery li jinsab fin-Naxxar, lil /ertu Michael Cutajar u lil Carmelo Vella fejn ming[andhom xtara xi apparat u g[odda. Huwa kien mixli wkoll li laqa’ g[andu [wejje; misruqa u li sar re/idiv b’diver-

si sentenzi mog[tija millQrati Maltin u kif ukoll li kiser ordni ta’ probation ma[ru;a mill-Qorti talMa;istrati, liema ordni g[adha fis-se[[. Il-ka] ikompli nhar il{amis li ;ej b’Cassar jing[ata l-libertà provi]orja fuq garanzija personali ta’ €1,500. G[all-akku]at dehru l-Avukati Josè Herrera u Veronique Dalli.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Lokali 5

Investiment li se jo[loq 3,600 impjieg

Il-Bajja tal-G[adira hija wa[da minn sitt bajjiet li kienu dikjarati Blue Flag

Aktar bajjiet dikjarati b[ala Blue Flag Malta kompliet i]]id fil-bajjiet li jil[qu l-og[la kwalità hekk kif dis-sena l-bajjiet li jaqg[u ta[t il-programm tal-Blue Flag ]diedu minn 2 g[al 6 Il-bajjiet Maltin huma parti integrali mill-prodott turistiku Malti. G[alhekk hu importanti li jkollna bajjiet tal-og[la kwalità. Dan [abbru l-Ministru tatTuri]mu, l-Ambjent u lKultura, Mario de Marco, waqt konferenza tal-a[barijiet f’G[ajn Tuffie[a. Pre]enti kien hemm ukoll il-President tan-Nature Trust Malta, Vince Attard u diversi uffi/jali talAwtorità tat-Turi]mu Maltija. Il-Ministru de Marco fakkar li sar investiment ta’ €700,000 biex Malta jkollha bajjiet tal-aqwa kwalità. L-International Foundation for Environmental Education hi g[aqda li tag[ti premjijiet lil bajjiet madwar id-dinja li jil[qu 30 kriterju li jistg[u jinqasmu ta[t 4 kategoriji. Dawn il-kategoriji huma li g[andu jkun hemm immani;;jar effi/jenti talbajja tant li joffri fa/ilitajiet anke g[al persuni b’di]abilità. Kategorija o[ra hi li jkun hemm edukazzjoni u infor-

mazzjoni fuq l-ekolo;ija talbajja, li l-ba[ar tal-bajja jkun tal-og[la kwalità, u li l-bajja tkun sigura totalment minn kull periklu. Il-Premju tal-Blue Flag b’kollox s’issa ing[ata lil 3,650 bajja madwar id-dinja, b’mod spe/jali fl-Ewropa, pajji]i tal-Afrika ta’ Fuq, filKaribew u anke fl-Amerka t’Isfel. Fost il-bajjiet li issa jaqg[u ta[t il-Blue Flag f’Malta hemm il-bajja tar-Riviera f’G[ajn Tuffie[a, il-bajja ta’ San :or;, Bu;ibba Perched Beach, l-G[adira, Qawra point u r-Ramla l-{amra f’G[awdex. Barra minn hekk Malta g[andha wkoll 3 bajjiet li ng[ataw il-premju ta’ bajja ta’ kwalità. Dawn il-bajjiet la[qu 70% mill-kriterji tal-Blue

Flag. Dawn huma Golden Bay, Fond G[adir u l-bajja privata fil-Paradise Bay Resort ta/-?irkewwa. Il-President tan-Nature Trust, Vince Attard, qal li lprogramm tal-Blue Flag f’Malta beda mill-2006 u minn dak i]-]mien ’il hawn saru avvanzi kbar. Vince Attard irringrazzja lillMinisteru ta’ de Marco talkontribut li ta biex jkun hemm aktar bajjiet tal-og[la kwalità f’Malta. Hu wera ssodisfazzjon tieg[u li l-Gvern investa €108 miljun fil-bini ta’ impjanti g[at-trattament tad-drena;;. Fi stqarrija l-Kunsill Lokali tal-Mellie[a esprima s-sodisfazzjon tieg[u b’mod partikolari g[all-fatt li issa l-bajja tal-G[adira ng[atat l-og[la /ertifikat, dak ta’ Blue Flag.

Malta g[andha wkoll 3 bajjiet li ng[ataw il-premju ta’ bajja ta’ kwalità

Il-Ministru tal-Finanzi sostna li l-Gvern qed jirnexxilu jattira lejn Malta investiment tant li b[alissa f’{al Far hemm 10 fabbriki li qed ikabbru l-operat tag[hom waqt li fl-a[[ar tliet snin kienu approvati 131 fabbrika b’investiment ta’ €323 miljun li se jo[olqu 3,600 impjieg ;did. Minn fondi tal-UE, ilGvern, sostna l-Ministru Fenech se jkun qed jinvesti €16-il miljun fil-modernizzar u t-titjib taz-zoni industrijali. Il-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u Investiment Tonio Fenech akku]a wkoll lill-Oppo]izzjoni li qed to[loq in/ertezza ekonomika fil-pajji] g[all-fatt li qed tibqa’ tirrifjuta li ma tippubblikax il-proposti ekonomi/i tag[ha. Dawn id-dikjarazzjonijiet il-Ministru tal-Finanzi g[amilhom meta lbiera[ [a sehem f’dibattitu fil-forum business to business flimkien mad-Deputat Laburista Charles Mangion. Id-dibattittu tmexxa mill-eks editur Lawrence Grech. Id-deputat Laburista Charles Mangion tkellem dwar id-dejn tal-pajji] u filwaqt li kkritika s-sitwazzjoni pre]enti tad-dejn, partikolarment il-konsegwenzi tal-img[ax, sostna li kontrarjament g[as-sitwazzjoni fil-Gre/ja u fi Spanja d-dejn tal-Gvern Malti hu wie[ed

lokali. G[alhekk ir-rata talimg[ax hi kontrollabbli, sostna Charles Manggion. Il-Ministru Fenech tkellem dwar il-mod kif fla[[ar erba’ snin il-Gvern irnexxielu jinvesti biex jipprote;i u jsalva l-impjiegi quddiem il-kri]i internazzjonali. Il-Gvern, sostna lMinistru tal-Finanzi, irnexxielu jikkontrolla li]bilan/ u jni]]lu g[al 2.6 fil-mija fl-2011. Id-dibattitu tratta wkoll limpjiegi fost i]-]g[a]ag[ u l-edukazzjoni fejn id-deputat Mangion qal li hu jaqbel mal-investimet fl-edukazzjoni i]da jidher li dan mhux jag[ti l-a[jar ri]ultati. Il-Ministru tal-Finanzi qal li dak li qed tipproponi lOppo]izzjoni di;à qed jitwettaq mill-Gvern g[aliex il-Gvern investa bil-kbir flMCAST u fi programm spe/ifiku g[al studenti li ma jiksbux il-kwalifiki me[tie;a. F’dan il-programm, sostna l-Ministru Fenech, di;à [adu sehem 400 student. Charles Mangion kkritika wkol il-bini tal-parlament il;did u l-mod kif se jsir ilfinanzjament. Hu qal li l-PL jemmen fil-liberalizzazzjoni tal-ekonomija u l-appo;; lis-settur privat. Dwar dan il-Ministru Fenech qal li l-Gvern jemmen li l-pajji] g[andu jkollu parlament xieraq f’socjetà demokratika.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

L-Air Malta se tibda titjiriet lejn Benga]i Minn nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju, l-Air Malta se ter;a’ tibda t[addem servizz lejn il-belt ta’ Benga]i fil-Libja. It-titjiriet se jkunu ta’ darbtejn fil-;imgha kull nhar ta’ Tlieta u {amis. Dawn it-titjiriet se ji]diedu mas-servizz ta’ kuljum lejn il-kapitali Tripli, li bdew fl4 ta’ Mejju. Il-Kap E]ekuttiv tal-Air Malta, Peter Davies, qal li lAir Malta qed tistenna li ;;orr madwar 8,000 passi;;ier fuq ir-rotta ta’ Benga]i fis-sajf li ;ej. Dawn se ji]diedu mat-30,000 passi;ier li mistennija ;;orr l-Air Malta lejn Tripli. Id-de/i]joni li l-Air Malta topera lejn Bengazi ttie[det wara rapport po]ittiv mittim tekniku tal-kumpanija l-operazzjonijiet ta’ titjir, sa[[a u s-sigurtà. Din il-ver-

ifika ;iet supplimentata b’informazzjoni uffi/jali mill-ajruport ta’ Benga]i. Il-biljetti tat-titjiriet se jibdew jinbieg[u mill-4 ta’ Mejju u jistg[u jinxtraw minn diversi postijiet fosthom mill-portal tal-linja tal-ajru www.airmalta.com, milluffi//ju tal-bejg[ tal-Air Malta fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, mill-Call Centre tal-Air Malta u mill-uffi//ju talAir Malta fi Tripli u milluffi//ju rappre]entattiv talkumpanija f’Benga]i. Servizzi ta’ merkanzija minn Malta se ji;u offruti wkoll fuq din ir-rotta. B[alissa l-Air Malta qieg[da f’ta[ditiet biex tibda toffri servizzi talmerkanzija lejn Malta filfutur qarib.

Matul is-sajf mistennija li ;;orr mat-8,000 passi;;ier

Standards g[olja li ma jeskludux lil min hu kapa/i Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina nediet l-Istandards tax-Xog[ol g[al persuni li ja[dmu filqasam tal-assessjar tal-[sarat fil-karozzi li tfasslu millKunsill Malti g[all-Kwalifiki u l-Kamra Maltija talAssessuri tal-Karozzi blg[ajnuna tal-GRTU. F’diskors li g[amlet waqt din it-tnedija l-Ministru Cristina qalet li dan hu pass ie[or li l-Ministeru, permezz tal-Kunsill Malti g[allKwalifiki, [a biex ikun a//ertat li l-i]vilupp tal-[iliet tal-[addiema jing[ata l-importanza me[tie;a. It-tnedija ta’ dawn l-istandards hija tkomplija ta’ xog[ol li di;à beda biex il-[addiem jing[ata l-g[arfien li jixraqlu. F’Marzu tal-2010 l-Kunsill

Malti g[all-Kwalifiki, flimkien mal-Asso/jazzjoni talIndustrija tal-Istampar kienu nedew l-istandards tax-xog[ol fis-settur tal-istampar. Minn dak i]-]mien ’l hawn, sar [afna xog[ol f’dan il-qasam u ri/entament, permezz talpro;ett Skills Plus, pro;ett kofinanzjat mill-Fond So/jali Ewropew, kienu anke ;ew im[ejjija numru ta’ standards tax-xog[ol f’bosta setturi. Il-Kunsill Malti g[allKwalifiki issa qed ja[dem ma’ diversi setturi biex ji;u ]viluppati standards tax-xog[ol f’kull settur tal-Industrija u dan biex niffa/ilitaw aktar ilpro/ess li g[andu jwassal biex pajji]na jirrikonoxxi kull forma ta’ tag[lim, u dan irrispettivament minn fejn ji;i akkwistat, u g[alhekk jag[raf

l-g[erf, il-[iliet u l-kompetenzi tal-Maltin u l-G[awdxin kollha. Il-Ministru qalet li dawn listandards g[andhom iservu b[ala benchmark biex il-[iliet u kompetenzi ta’ kull individwu ji;u rikonoxxuti u //ertifikati. Kull professjoni u impjieg f’pajji]na g[andu jkollhom standards ta’ xog[ol li jindikaw il-kompetenzi li persuna g[andu jkollha filqasam tax-xog[ol spe/ifiku. Dan kollu jindika l-impenn tal-Ministeru biex ikompli jg[in [alli kull talent u kompetenza ta’ kull individwu jing[ataw valur u rikonoxximent so/jali u formali. Dawn l-istandards tax-xog[ol se jservu wkoll biex is-settur edukattiv iktar vi/in tas-suq tax-xog[ol.

Servizz ta’ child care tal-og[la kwalità Il-Gvern hu kommess li jkompli jassigura l-provvista ta’ servizz ta’ child care talog[la kwalità fl-interess tattfal u tal-familji tag[hom. G[al dan il-g[an t[abbru emendi g[all-Istandards Nazzjonali g[all-Fa/ilitajiet ta’ Child Care li ori;inarjament kienu [ar;u fl-2006. Barra minn hekk tnedew g[all-konsultazzjoni pubblika l-Occupational Standards g[all-impjegati f’child care centres. Id-dettalji ng[ataw waqt konferenza tal-a[barijiet indirizzata mill-Ministru talEdukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina u millMinistru tal-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u lFamilja Chris Said. IlMinistru Chris Said qal li lGvern, bi s[ab mal-MCAST u l-ETC, se jkun qed jg[in lil kull min hu involut fil-[arsien tat-tfal u lil kull min ja[dem f’child care centres biex jil[aq dawn l-istandards. Filwaqt li l-istandards tal2006 kienu jitkellmu dwar managers u carers kwalifikati, dawn ma kinux jispe/ifikaw x’tip ta’ kwalifiki g[andu jkollhom. Issa qed ji;i stabbilit li manager ta’ child-care centre irid ikollu kwalifika fittmexxija ta’ child care centre g[al tfal ta[t it-tliet snin – f’livell MQF 5 jew og[la u

carer irid ikollu kwalifika fil[arsien tat-tfal ta[t it-tliet snin f’livell MQF 4 jew og[la. L- Istandards taxXog[ol g[all-impjegati f’child care centres jispe/ifikaw il-[iliet, lg[arfien u l-kompetenzi li g[andu jkollhom carers u managers rispettivi fir-rwoli u l-funzjonijiet li jaqdu f’child care centre.

1500 tifel u tifla jattendu f’dawn i/-/entri Il-Ministru Chris Said qal li f’pajji]na hawn 53 child care centre re;istrat madDipartiment g[all-Istandards ta’ [arsien So/jali (DSWS). Bejniethom dawn jimpjegaw madwar 300 [addiem, filma;;oranza tag[hom managers u carers F’dawn i/child care centres jattendu madwar 1,500 tifel u tifla ta[t it-tliet snin. Il-Ministru Dolores Cristina qalet li l-istandards taxxog[ol fil-qasam tal-[arsien tat-tfal ;ew ]viluppati biex jiddeskrivu l-g[erf u l-[iliet li child care workers u child care managers g[andu jkollhom biex ji;u meqjusa b[ala kompetenti fix-xog[ol tag[hom. Dan il-Gvern jirrikonoxxi li l-familji tag[na

huma s-sisien tas-so/jetà tag[na u g[alhekk qed jinvesti iktar minn qatt qabel filfamilji u t-tfal tag[na. Huwa tabil[aqq essenzjali li jkollna nies kompetenti f’dan il-qasam u dan g[arra;uni li t-tfal jist[oqqilhom biss l-a[jar. Wie[ed milliktar fatturi importanti li jaffettwa l-i]vilupp tat-tfal hija l-kwalità tal-edukazzjoni u [arsien li jir/ievu fl-ewwel snin ta’ [ajjithom. Biex ikun a//ertat li dan ise[[ hemm b]onn g[odda biex ikun assigurat li kull [addiem f’dan is-settur u o[rajn li juru x-xewqa li ja[dmu f’dan issettur jil[qu l-kriterji stabbiliti f’dawn l-istandards taxxog[ol. I/-child care centres huma parti minn pjan [olistiku talGvern biex i[e;;e; aktar nisa jipparte/ipaw fid-dinja taxxog[ol. Fl-a[[ar [ames snin in-nisa li ja[dmu bi qlig[ ]diedu bi 8,294. Bejn Jannar u Di/embru 2011, l-ETC sabet impjieg lil 3,428 li minnhom 1,530 kienu nisa. Madanakollu dan mhux bi]]ejjed u hu essenzjali g[all-ekonomija li dawn ikomplu ji]diedu. Hu g[alhekk li l-Gvern qed jinvesti [afna f’family friendly measures u qed ja[dem biex itejjeb is-servizz ta/-child care centres.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Lokali 7

Pro;ett li jippromwovi l-ugwaljanza bejn ir-razez Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn ir-razez hi l-g[an ewlieni ta’ pro;ett ;did kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li qed ikun implimentat mill-Kummissjoni Nazzjonali g[all-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) Il-pro;ett “M’iniex Persuna Razzista, Imma....” , li hu kofinanzjat mill-fondi PROGRESS tal-Unjoni Ewropea, tnieda waqt konferenza organizzata millNCPE f’Dar l-Ewropa, ilBelt, ilbiera[. L-A;enzija g[all-{arsien ta’ Persuni li qed ifittxu lA]il (AWAS), il-Jesuit Refugee Service (JRS) Malta u l-Kummissarju G[oli tanNazzjonijiet Uniti g[arRefu;jati (UNHCR) huma msie[ba f’dan il-pro;ett. Chris Said, il-Ministru g[all-:ustizzja, indirizza lkonferenza u stqarr li permezz ta’ dan il-pro;ett lNCPE qed tkompli tqajjem lg[arfien u t[e;;e; l-i]vilupp fil-qasam tal-ugwaljanza. Il-Ministru Said semma lilmenti li jitressqu quddiem l-NCPE, kemm mis-settur privat kif ukoll dak pubbliku, li g[andhom x’jaqsmu ma’ allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni abba]i ta’ razza jew ori;ini etnika flg[oti u l-provvista ta’ o;;etti u servizzi. Matul l-2010, l-NCPE r/eviet ilmenti dwar allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni abba]i ta’ razza fl-a//ess g[all-visa u fl-a//ess g[al bars u clubs. Il-Ministru Chris Said enfasizza li g[alkemm lNCPE kompliet tqajjem g[arfien dwar l-ugwaljanza bejn ir-razez, bl-iskop li aktar persuni jsiru jafu ddrittijiet u rresponsabbiltajiet tag[hom f’dak li g[andu x’jaqsam ma’ diskriminazzjoni f’diversi oqsma ekonomi/i u so/jali, in-numru ta’ lmenti li l-NCPE tir/ievi hu baxx [afna. Sabiex ikunu studjati rra;unijiet g[aliex qed ikun hemm nuqqas ta’ rappurta;; ta’ ka]i ta’ diskriminazzjoni,

kompla l-Ministru Chris Said, saret ri/erka permezz tal-Pro;ett ‘Insa[[u lUgwaljanza lil Hinn milLe;i]lazzjoni’ u kienu studjati r-ra;unijiet g[aliex ma jkunux rappurtati in/identi ta’ diskriminazzjoni lill-awtoritajiet kon/ernati. Chris Said ]ied li Malta llum qed t[abbat wi//ha ma’ realtà multikulturali u li bilmod il-mod trid tindara millMaltin. Romina Bartolo, idDirettur E]ekuttiv tal-NCPE, fissret li l-vi]joni ta’ dan ilpro;ett hi mmirata biex ikun ]viluppat g[arfien /ar tassitwazzjoni tal-minoritajiet etni/i u l-akkomodazzjoni. Hi qalet li dan il-pro;ett g[andu wkoll l-g[an li jinkora;;ixxi lill-minoritajiet Afrikani biex il-vu/i tag[hom tinstema’; biex jiddefendu d-drittijiet tag[hom u jirrappurtaw iddiskriminazzjoni u biex jitqajjem g[arfien dwar iddiskriminazzjoni abba]i ta’ razza u ssir promozzjoni taddiversità kulturali. Lara Bezzina, Uffi/jal E]ekuttiv tal-Pro;etti flNCPE, spjegat kif il-minorità Afrikana se ting[ata ta[ri; kif tista’ tirrapporta ka]i ta’ diskriminazzjoni, fost o[rajn. Se jsiru filmati qosra dwar ir-razzi]mu. Se tkun organizzata :urnata Kontra r-Razzi]mu bl-iskop li tqajjem g[arfien dwar su;;etti rilevanti. Se ssir ukoll ri/erka dwar lesperjenzi ta’ minoritajiet etni/i meta ji;u biex ikollhom akkomodazzjoni tag[hom kif ukoll lesperjenzi tas-sidien talproprjetà u r-rappre]entanti tag[hom. Intant, rappre]entant mill-Migrants’ Network for Equality ta lperspettiva tal-immigranti dwar dan il-pro;ett.

Malta llum qed t[abbat wi//ha ma’ realtà multikulturali

Tom Hanks nie]el minn fuq il-vapur Alexander Maersk, waqt il-;bid tal-film (Ritratt> Steve Psaila)

Ikompli l-;bid tal-film ta’ Tom Hanks f’Malta minn Neil Camilleri

Fl-a[[ar jiem kien g[addej ;mielu x-xog[ol fuq il-film Captain Phillips, li qed ja[dem lattur mag[ruf ta’ Hollywood, Tom Hanks, f’Malta. Nhar il-{amis filg[axija, IN-NAZZJON osserva lil Tom Hanks nie]el minn fuq il-vapur tal-containers Alexander Maersk, mal-wasla tieg[u fil-port, wara ;urnata ffilmjar fuq ilba[ar. L-attur kien liebes qmis gri]a, nu//ali taxxemx u kellu basket fuq dahru. Il-film Captain Phillips hu dwar il-kaptan talistess isem li kien in[ataf minn pirati Somali fl2009. Minbarra numru kbir ta’ cameramen u

crew tekniku, stajna naraw ukoll numru ta’ atturi li qeg[din ja[dmu l-parti tal-pirati. {afna mix-xeni f’Malta qed jin;ibdu fuq ilba[ar, proprju fuq il-vapur Alexander Maersk, li jixbah [afna lill-vapur li fuqu kien se[[ ilka] ta’ veru, Maersk Alabama. G[alkemm skont sorsi infurmati, se jintu]aw ukoll ittankijiet tal-ilma tar-Rinella. Il-film, li qed jidderi;ih id-Direttur Paul Greengrass, mistenni jo[ro; fis-swali ta//inema f’Marzu tas-sena d-die[la. B[al f’ka]i o[rajn, numru ta’ kumpaniji Maltin qeg[din joffru s-servizzi tag[hom waqt il-produzzjoni ta’ dan il-film.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

8 Fit-triq tal-[ajja F’[ajtu, il-bniedem jiltaqa’ ma’ sitwazzjonijiet u esperjenzi li g[alkemm hu forsi ftit li xejn ikollu interess fihom, irid u ma jridx ikunu jeffettwawh….b’mod [elu jew morr. Hawn min joqg[od attent biex kemm jista’ jkun, b’dak li jg[id u jag[mel, kif ukoll bil-mod kif jg[idu u jag[mlu, i]omm ’il bog[od kemm jista’ mir-riskju li jdejjaq lil [addie[or. I]da mhux

kull bniedem iqisha hekk, jew ja;ixxi b’dan il-mod. Il-[a;a spiss tkun tiddependi minn kemm il-bniedem i[ares jew ma j[arisx ’il hemm minnu nnifsu. Jekk il-bniedem ikun iqis biss qiesu, dak li jog[;ob u jinteressa lilu, allura aktarx li ftit li xejn jibqa’ jag[ti kas jekk b’dak li jkun qed jag[mel ikunx qed idejjaq jew ifixkel lil [addie[or. Hawn min, infatti, i[obb

ixebbah il-bnedmin mar-rizzi> sakemm kul[add ikun qed jimra[ g[al rasu, ming[ajr ma jmiss mal-o[rajn, kollox jimxi [arir. I]da malli jibdew imissu ma’ xulxin, jibda t-tingi] lil xulxin. U meta l-bnedmin jibdew inigg]u lil xulxin, allura jibda l-inkwiet. E]empju ta’ tingi] simili bejn ilbnedmin insibuh fil-qasam talpassatempi, ng[idu a[na l-ka//a u l-insib.

Jekk bniedem iqis biss qiesu Jiena la jien ka//atur u lanqas nassab u fil-verità, nippreferi nara tajra [ielsa, ittir bla periklu minn xi tir, milli tajra mejta jew feruta f’[alq kelb tal-ka//a jew fil-bar]akka ta’ sidu Nippreferi nara l-g[asafar itiru u jsebb[u lambjent bl-ilwien u l-g[ana tag[hom, milli g[asafar maqbudin fix-xbieki jew mag[luqin filgabjetti. Madankollu, nifhem li min g[andu ddelizzju tal-ka//a jew tal-insib ikollu /-/ans, b’mod responsabbli, bis-sens u skont regoli bilan/jati, li jipprattikaw in-namra tag[hom. Dak li ]gur mhux a//ettabbli hu li f’xi sta;un tal-ka//a, xi [add li jkun g[addej g[all-affari tieg[u minn xi trejqa jew sqaq fil-kampanja, [abta u sabta jisma’ l-[oss ta’ xi sparaturi ta’ senter filqrib u jispi//a bi/-/omb tat-tiri nie]el fuqu u madwaru. Nifhem ir-rabja ta’ xi [add li jsib ru[u f’periklu simili, g[ax min ikun spara jkun g[amel dan minn xi mkien mhux skont il-li;i u #jew ming[ajr ma ta kas bi]]ejjed biex b’dak li jag[mel ma jikka;unax periklu jew inkonvenjent lil [addie[or. Xi ng[idu, imbag[ad, jekk g[alkemm l-ista;un tal-ka//a jkun g[adu ma feta[x jew ikun g[alaq, xi [add li jkun g[addej ng[idu a[na qrib il-ba[ar jew

fil-kampanja, f’salt wie[ed jin[asad b’tiri ta’ senter fil-qrib, li min[abba fihom ikollu j[affef triqtu u jitbieg[ed [esrem minn fejn ikun qed jie[u ftit gost bla ma jag[ti fastidju lil [add? Problema o[ra taf tkun li g[alkemm wie[ed ikun g[addej minn xi mkien pubbliku, [abta u sabta wie[ed ji;i wi// imb wi// ma’ gabjetti bl-g[asafar fuq xi [ajt tas-sejjie[ u l-[ars ikrah, jekk mhux ukoll xi [ars jew attitudni xejn [elwin, ta’ min ikun qed jonsob. Jiena nemmen li [afna mill-ka//aturi u nnassaba joqog[du attenti biex jimxu skont illi;ijiet tal-pajji] u juru r-rispett dovut lejn g[ajrhom li jippreferi jmur fil-kampanja biex igawdi l-ambjent naturali milli biex g[all-ka//a jew jonsob. I]da ka//aturi u nassaba li jag[mlu li jfettlilhom, je]istu wkoll. Probabbilment ftit ji;ihom f’mo[[hom li meta jiksru difirhom mal-li;i jew idejqu lil min ikun g[addej g[all-affari tieg[u ma jkunux qed jag[mlu ;id lill-isem il-komunità li

huma parti minnha. Il-[sara taf tkun kerha iktar jekk, filkwadru ta’ xi nuqqas, il-ka//atur jew innassab kon/ernat jipprova jg[addi ]]mien b’dak li jkun. Naf b’ka], e]empju, ta’ ra;el li waqt li kien g[addej minn trejqa li minnha jg[addu wkoll vetturi, ni]el fuqu /omb minn tiri ta’ minn senter. Charles Buttigieg Dan ir-ra;el resaq bil-galbu lejn min kien kb@erremme.com.mt spara, li kien fil-qrib u bis-senter f’idu, biex ji;bidlu l-attenzjoni. I]da minflok ma g[araf l-i]ball tieg[u u staqsieh jekk kellux b]onn xi g[ajnuna, il-ka//atur kien pront jg[idlu li /-/omb ni]el fuqu g[ax kien ;arru lejh ir-ri[! Attitudnijiet b[al dawn inigg]u [afna. {dejn il-ba[ar {dejn il-ba[ar, fis-sajf, ukoll insibu sitwazzjonijiet li jnigg]u. Illum, bil-kontrolli f’waqthom li hawn, naqsu [afna l-ka]i fejn g[awwiema jsibu rwie[hom fil-

periklu min[abba attitudnijiet egoisti/i u aktarx irresponsabbli ta’ nies g[addejjin b’xi qoxra talba[ar ta’ forma jew o[ra misjuqa b’mutur, spe/jalment dawk ta’ velo/ità akbar. Madankollu, mhumiex biss dawk li jkunu g[addejjin bid-dg[ajjes li jistg[u jdarrsu lil [addie[or. Jista’ jkun hemm, e]empju, nies li j[obbu jistadu bil-qasba li jippretendu li wkoll jekk fil-qrib ikun hemm in-nies jg[umu, joqog[du jistadu fl-istess post preferit tag[hom. Mill-banda l-o[ra, fuq ix-xatt, fejn ikunu l-iktar il-ma;;oranza l-kbira tan-nies, spe/jalment dawk ikbar fl-età, fa/li nsibu sitwazzjonijiet ta’ w[ud li biex jie[du gost huma jag[mlu affarijiet li jdejqu lil [addie[or - ng[idu a[na b’daqq ta’ radjijiet b’volum g[oli, g[ajjat esa;erat u ;iri mhux galbat, apparti l-[mie; li j[allu warajhom. Qed nirreferi, l-i]jed, g[al xtut fejn it-tindif forsi jkun isir b’inqas regolarità. Bilan/

Ka//atur flimkien mal-kelb tieg[u waqt id-delizzju tieg[u

Mhux [a;a tajba li l-bniedem iqis biss qiesu. {add ma jkun jixtieq li hu jbati jew ji;i mdejjaq proprju b’dak li jkun qed jag[ti gost lil [addie[or, [a;a li ti;ri wkoll meta, ng[idu a[na, l-isparar u lbriji tal-festi fil-parro//i jaqb]u /erti parametri. Spiss hi kwistjoni ta’ bilan/, prudenza u attitudni po]ittiva fejn wie[ed jag[ti ka] xieraq ta’ dak li jkun i[oss, jixtieq u jkollu b]onn [addie[or. Xi [add g[aref [afna darba ta parir lill-bnedmin kollha biex i[obbu lil g[ajrhom b[alhom infushom. Mhux li kien kul[add jag[mel hekk!


IN-NAZZJON ls-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Kuntatt mal-PN Id-djalogu minn dejjem kien g[odda importanti talPartit Nazzjonalista, mhux biss biex jikkomunika u jwassal il-messa;; tal-partit li]-]g[a]ag[, anzjani, ilfamilji, il-[addiema, is-self employed u min i[addem, i]da wkoll biex jisma’. Il-vu/i tal-poplu dejjem kienet importanti biex il-PN ifassal politika mhux biss li tag[ti direzzjoni lil pajji]na, i]da wkoll biex til[aq laspirazzjonijiet dwar fejn irid jasal il-poplu. Nanalizzaw dak li wettaqna u nfasslu l-;ejjieni Fl-a[[ar snin, il-vu/i tal-poplu kienet determinanti. Il-vu/i u l-g[a]liet li g[amel l-elettorat Malti u G[awdxi fet[u kapitli ;odda fl-istorja ta’ pajji]na.

Fet[u toroq ;odda li minnhom [ar;u u twieldu opportunitajiet ;odda. Bi]]ejjed insemmu ]ew; g[a]liet kbar li lma;;oranza tal-poplu dde/idiet favurihom – iss[ubija ta’ Malta fl-UE u s-s[ubija fl-ewro. De/i]jonijiet li ;abu ]viluppi kbar f’pajji]na. :abu wkoll bidliet, mhux li dg[ajfuna, i]da li sa[[ewna b[ala poplu g[ax g[arafna na[dmu b’determinazzjoni biex imxejna ’l quddiem. Tmien snin mis-s[ubija fl-UE, kif ukoll erba’ snin mit-t[addim tal-ewro, re;a’ wasal i]-]mien li nanalizzaw dak li g[addejjin minnu biex ner;g[u nfasslu ttriq ’il quddiem li twassal g[as-snin li ;ejjin. Fl-a[[ar erba’ snin, Malta, b[all-kumplament taddinja, g[addiet minn ]minijiet li qatt ma konna rajna jew esperjenzajna b[alhom qabel. {afna millener;ija tal-Gvern kienet dedikata biex pajji]na jibqa’ jo[loq ix-xog[ol. Ener;ija biex pajji]na jibqa’ kom-

petittiv u biex nindirizzaw l-isfidi li ;ew quddiemna. Ir-ri]ultati juru li pajji]na rnexxa. Bqajna no[olqu x-xog[ol, 20,000 impjieg ;did f’erba’ snin, u salvajna wkoll postijiet tax-xog[ol li kienu f’riskju li jintilfu – 5,000 impjieg f’kumpaniji li llum qeg[din ikomplu jinvestu u jikbru. F’din l-a[[ar sena ta’ din il-le;i]latura, il-PN qieg[ed jieqaf u janalizza kemm dak li g[addejna minnu b[ala poplu kif ukoll b[ala gvern. Laqg[at informali mal-Prim Ministru

Gvern Nazzjonalista rnexxielu jikseb [afna g[al pajji]na f’dawn i]-]minijiet diffi/li. Baqa’ ffukat fuq ix-xog[ol, li jkompli jsa[[a[ is-sistema edukattiva u jsa[[a[ u j]id is-servizzi ta’ kura tas-sa[[a. L-ambjent ukoll baqa’ fuq nett tal-a;enda ta’ pajji]na filwaqt li saru pro;etti kbar li minnhom qed igawdi mhux biss l-ambjent i]da wkoll qed ng[ixu kwalità ta’ [ajja a[jar. Issa, il-PN fil-gvern qieg[ed jieqaf ukoll biex jisma’ l-vu/i tal-poplu. Filwaqt li jilqa’ kull kritika kostruttiva, qieg[ed ukoll jisma’ x’g[andhom xi jg[idu l-familji, l-anzjani, i]-]g[a]ag[, l-istudenti u l[addiema. Qieg[ed ukoll, permezz tal-laqg[at bittema ‘Kuntatt’ jiltaqa’ mar-rappre]entanti tas-so/jetà /ivili u mal-imsie[ba so/jali, kif ukoll ma’ min jixtieq jiltaqa’ mal-PN biex isemma’ l-ideat u l-vu/i tieg[u. S’issa, il-PN di;à ltaqa’ ma’ diversi g[aqdiet u rappre]entanti tas-so/jetà tieg[u f’kuntatt dirett b’laqg[at strutturati organizzati millEwroparlamentari Simon Busuttil. Laqg[at li kull

min [a sehem fihom, kellu kliem ta’ apprezzament u tif[ir g[all-mod informali li bih tkellem mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, li hu wkoll b’informalità kbira u b’mod rilassat, sema’ l-vu/i ta’ min ikkomunika mieg[u f’dawn il-laqg[at. Mhux hekk biss, i]da l-PN feta[ ukoll il-komunikazzjoni bl-internet permezz tal-websajt www.myCHOICE.PN fejn di;à saru mijiet ta’ kuntatti u tressqu mijiet ta’ ideat. Mezz ta’ komunikazzjoni li permezz tieg[u l-PN qieg[ed jisma’ l-vu/i ta’ kull min irid jikkomunika mieg[u kull [in. Mezz ta’ komunikazzjoni li qed joffri opportunitajiet g[al [afna ]g[a]ag[ li jixtiequ jsemmg[u le[inhom filpolitika i]da m’g[andhomx il-[in li jkunu parti millistrutturi tal-partit. Opportunità wkoll g[all-anzjani, ommijiet, familji u min hu mda[[al fil-komunità talkummer/ u n-negozju, biex iwasslu l-vu/i u l-ideat lill-PN. Esperjenza o[ra biex il-PN ikun vi/in in-nies Din hi esperjenza o[ra li qed jg[ix il-PN f’dan ilmument importanti fejn ikun qieg[ed jin[ema u jitfassal programm politiku li jag[ti l-vi]joni g[allpoplu tag[na g[as-snin li ;ejjin. PN li bil-mezzi tad-dinja teknolo;ika, illum qieg[ed jistieden lil kul[add biex mill-kumdità ta’ daru, jipparte/ipa hu wkoll, kif nhar it-Tlieta se jag[mel il-Prim Ministru Lawrence Gonzi li f’konferenza bl-internet se jkun qieg[ed jikkomunika, jisma’ u jikkummenta ma’ min ikun qed jipparte/ipa f’e]er/izzju ie[or li l-PN se jkun qieg[ed jag[mel biex ikun vi/in in-nies.

Skizzi (63)

PNXog[ol G[alik u g[al Uliedek F’[afna pajji]i Ewropej u sa[ansitra fl-Istati Uniti, ir-re/essjoni [alliet impatt dirett fuq il-[olqien tax-xog[ol. Min[abba r-re/essjoni internazzjonali, ir-rata ta’ impjiegi mhux qed tikber daqskemm kienet, anzi f’xi ka]i din qieg[da tonqos drammatikament. Spe/jalment fost i]-]g[a]ag[, dawn l-effetti qeg[din jin[assu b’livelli ta’ di]okkupazzjoni dejjem jog[lew. Din is-sitwazzjoni hi liktar allarmanti fost bosta ;irien tag[na fin-na[a t’isfel tal-Ewropa. L-ironija hi li waqt li l-iktar ;enerazzjonjiet edukati li qatt kellhom dawn il-pajji]i waslu biex jid[lu fid-dinja tax-xog[ol,

l-opportunitajiet qeg[din b[al jidbielu flok jiddakkru. Din qieg[da twassal g[al sitwazzjoni ta’ frustrazzjoni fost i]-]g[a]ag[ spe/jalment ta’ pajji]i b[all-Gre/ja, lIngilterra, Spanja, il-Portugall u l-Italja. G[all-grazzja t’Alla, ilqg[ad fost i]-]g[a]ag[ f’Malta hu madwar il-medja, ji;ifieri 13 fil-mija. Il-kri]i li laqtet is-suq tax-xog[ol f’Malta g[all-a[[ar tal-2009 issa ;iet imxejna grazzi g[allisforzi tempestivi tal-Gvern u l-kollaborazzjoni tal-unions tal-[addiema u l-imprendituri lokali.

Kien hemm esponenti tal-PL li fettlilhom jirridikolaw is-sitwazzjoni finanzjarja internazzjonali u b’wi// tost [assew li l-Gvern kien qieg[ed jesa;era l-impatt ta’ din ir-re/essjoni

Miri prin/ipali Dan l-isforz konsistenti u kontinwu jibqa’ wa[da milliktar miri prin/ipali ta’ su//ess ta’ dan il-Gvern li [adem bi strate;ija g[aqlija, investiment, opportunità,

edukazzjoni u flessibbiltà biex jibqa’ jitkattar ix-xog[ol f’pajji]na. Intant, il-Labour dan ma jridux ja//ettawh. Kien hemm mumenti meta esponenti talistess Partit Laburista fettlilhom jirridikolaw is-sitwazzjoni finanzjarja internazzjonali u b’wi// tost [assew li lGvern kien qieg[ed jesa;era l-impatt ta’ din ir-re/essjoni. Anzi bi strate;ija propagandistika u b’ton qawwi parti;jan, tal-Labour jibqg[u jitfg[u l-attenzjoni fuq temi o[ra biex inessu dan issu//ess, li jridu jew ma jridux, jibqa’ timbru ta’ tragward g[al din l-amministrazzjoni. Il-poplu jistaqsi - fejn hi verament qalb il-Partit Laburista? Waqt li g[addejjin

serje ta’ riformi tant importanti, osservajna lOppo]izzjoni tiddistanza ru[ha milli tippronunzja /ar dwar x’temmen dwar dawn ir-riformi. Waqt li f’mumenti wriet intransi;enza totali, f’ka]i o[ra ppruvat tilg[ab g[allgallerija billi tipprova tkun kollox u xejn g[al kul[add. Kienu mwieg[da rapporti u proposti li s’issa g[adhom ma dehrux. Forsi l-iktar ]ew; ka]i klassi/i huma l-prezz talener;ija u d-dibattitu ja[raq tad-divorzju. Jersaq l-ista;un tal-festi Hekk kif d[alna sewwa flista;un tar-rebbieg[a jibdew il-preparamenti bi s[i[ g[allewwel festi ta’ din is-sena.

Bosta jkunu dawk li jibdew i[ejju biex ix-xog[ol li jkun sar matul is-sena jil[aq ilqu//ata tieg[u f’dik il-;img[a spe/jali tal-festa. Kemm ili fil-politika n[oss li napprezza [afna i]jed ixxog[ol u d-dedikazzjoni ta’

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

mijiet ta’ adulti u ]g[a]ag[ li jkunu involuti direttament f’dawn l-okka]jonijiet spe/jali li jimmarkaw dati importanti fil-[ajja ta’ tant ir[ula madwar Malta u G[awdex. Nittama li din is-sena nkomplu fejn [allejna fla[[ar snin, fejn il-festa tkun okka]joni ta’ g[aqda u mhux wa[da ta’ pika u firda. B’xorti tajba f’dawn l-a[[ar snin il-mexxejja ta’ [afna g[aqdiet marbutin mal-festa mmaturaw bil-kbir u kienu ta’ xprun biex dawn l-okka]jonijiet ikollhom id-dekor u rrispett li jixirqilhom. Nispera li dan is-sentiment ikompli u jitkattar fost kul[add.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

10 Ittri

Nifir[u lil bandist li ;ab id-Diploma F.L.C.M. Sur Editur, Il-Kumitat tal-Ka]in tal-Banda San :or; ta’ Bormla jixtieq jifra[ pubblikament lil Etienne Spiteri, membru fl-istess kumitat, li dan l-a[[ar ;ab id-Diploma F.L.C.M. filKompo]izzjoni tal-Mu]ika. Etienne Spiteri beda fl-Iskola talMu]ika Johan Straus, [are; idoqq mal-Banda San :or; fis-sena 1990 u

Isem il-Partit Nazzjonalista

Sur Editur, Na[seb li wasal i]-]mien li l-Partit Nazzjonalista jie[u ttitlu tal-Partit tax-Xog[ol. Dan g[ax kif qed naraw, Lawrence Gonzi, li qed imexxi lill-Partit Nazzjonalista, minkejja li lpajji]i Ewropej g[addejjin minn kri]i kbira ta’ xog[ol u finanzi, qed jirnexxilu jmexxi lil pajji]na b’su//ess. Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista qed jirnexxilu jattira x-xog[ol u jkattar lopportunitajiet. Tajjeb li kul[add japprezza li dawn is-su//essi u dawn ilkisbiet importanti mhumiex qed isiru b’kumbinazzjoni. Araw x’qed ji;ri fi Spanja. Araw x’qed ji;ri fil-Gre/ja. Araw x’qed jir;i fil-Portugall u f’tant pajji]i o[rajn li g[addejjin minn mew; qalil. Malta g[andha gvern li ja[dem biex i]omm il[addiema fuq ix-xog[ol. . Borg

C

Il-{amrun

Isem il-pjazza tag[na Sur Editur, Inkiteb diversi drabi kemm uffi/jalment kif ukoll fil;urnali biex isem il-pjazza tag[na jinbidel biex isir b[ala Pjazza tal-Belt Vittoriosa. Imma kien kollu g[alxejn u dan minkejja li il-Kunsill ukoll g[amel din it-talba u qabel mat-talba li saret ]mien ilu. G[ala lanqas mill-Kunsill ma jisimg[u? G[edna kemm-il darba li nnies tal-Birgu qatt ma jafu lpost b[ala misra[. Dejjem kien u g[adu ‘il-Pjazza’. Allura kif xewqa hekk minima tal-poplu Vittorjosan ma tistax tintlaqa’? Ilna snin niktbu dwar dan. F’dan il-pajji] min jikkmanda? Mhux il-Gvern? Mela g[idulna x’jonqos? Lorenzo Zahra

Il-Birgu

kompla l-istudju tieg[u g[and Mro. Ray Sciberras li hu wkoll is-Surmast Direttur tal-Banda San :or; ta’ Bormla. Barra minn hekk, Etienne Spiteri hu d-Direttur Mu]ikali tal-Banda Pompei ta’ Marsaxlokk kif ukoll isSurmast tal-Youth Band tal-Banda ?ittadina King’s Own tal-Belt Valletta.

Sadanittant il-Kumitat jixtieq jinforma li l-Banda San :or; se tie[u sehem fil-Maratona ta’ Puttinu Cares illum is-Sibt, 5 ta’ Mejju, bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. hekk kif se ddoqq ;abra ta’ mar/i briju]i. Rosario

(Louis) Spiteri,

Segretarju Banda San :or; Bormla

Etienne Spiteri


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-KOREA TA’ FUQ

Ma jkunx sorpri] bi prova nukleari Il-Kap tal-International Atomic Energy Agency (IAEA) – l-osservatur tanNazzjonijiet Uniti fil-qasam tan-nukleari – ‘ma j[ossux sorpri]’ fl-eventwalità li lKorea ta’ Fuq komunista twettaq prova (nukleari) ;dida. Dan fost spekulazzjoni akuta li r-re;im fi Pyongyang qed i[ejji biex minn [in g[all-ie[or iwettaq it-tielet splu]joni nukleari mill-2006 ’l hawn. Yukiya Amano, id-direttur ;enerali tal-IAEA li kien qed jitkellem ;ewwa St Gallen, fl-I]vizzera, sostna li la;enzija tieg[u m’g[andhiex l-ispetturi fit-territorju talKorea ta’ Fuq u qed issegwi din is-sitwazzjoni b’attenzjoni. ‘U g[alkemm m’g[andniex informazzjoni spe/ifika, ma tkunx sorpri]a g[alija jekk lIstat komunista jwettaq din

il-prova,’ enfasizz a Amano. L-Istati Uniti, Franza, irRenju Unit, ir-Russja u /?ina – b[ala l-[ames membri permanenti tal-Kunsill tasSigurtà tan-NU – nhar il{amis [e;;ew biex il-Korea ta’ Fuq tibqa’ lura minn kwalunkwe provi ta’ dan ittip. I]da skont imkejjen ewlenin b’rabtiet ma’ Pyongyang u /-?ina, ilKorea komunista kwa]i lestiet it-t[ejjijiet g[al tielet prova u wara l-provi (inizjali) g[al tag[mir bil-plutonju li se[[ew fl-2006 u l-2009. Sadattant, it-tensjoni filpeni]ola Koreana u t-t[assib fost il-komunità internazzjonali ilhom qawwija mindu, fit13 ta’ April, falliet prova ta’ rokit mill-Istat komunista, bir-re;im fi Pyongyang imbag[ad jo[ro; stqarrija rari fejn ammetta li din ilprova ‘falliet’.

L-IRAN

Irid jirba[ i]-]mien ‘g[all-bomba’ Il-Ministru tad-Difi]a I]raeljan Ehud Barak qal li l-istrate;ija nukleari tal-Iran tista’, ma]-]mien, tippermettilu biex jibni bomba atomika f’perijodu ta’ sittin jum biss. Ir-rimarki jelaboraw fuq it-t[assib li l-Iran qed jilg[ab g[a]]mien waqt li j[ejji g[al negozjati mal-potenzi tad-dinja dwar lispinta (Iranjana) lejn l-irraffinar tal-uranju. It-ta[ditiet jer;g[u jibdew fl-Iraq fit-23 ta’ Mejju. F’kummenti lill-gazzetta I]raeljana Hayom, Barak qal li l-Iran qed jipprova jikseb ‘l-immunità g[all-programm nukleari’ u li jista’ jse[[ jekk kemm-il darba jasal g[all-kapa/ità (nukleari) militari jew livell ta’ preparazzjoni li j[allih jimmanifattura arma jew bomba spe/ifika fi kwistjoni ta’ xahrejn. L-Iran jinsisti li l-programm nukleari tieg[u g[andu skop pa/ifiku, i]da l-International Atomic Energy Agency (IAEA) issena l-o[ra [ar;et rapport li jiddettalja allegati ri/erka u ]vilupp mill-Iranjani li huma ‘relevanti’ g[all-armi nukleari. Sadattant Ehud Barak insista li l-Iran irid jirba[ i]-]mien sakemm ja//erta minn difi]i li kapa/i jilqg[u g[all-attakki talarju potenzjali – minn I]rael jew l-Istati Uniti – fuq il-fa/ilitajiet nukleari tieg[u.

Il-President Sarkozy (xellug) jie[u b’idejn il-partitarji tal-UMP wara rally fil-belt ta’ Toulon (Reuters)

L-ELEZZJONI FI FRANZA

I[ejju g[all-jum de/i]iv L-elettorat fi Franza g[ada jivvota biex ikun elett ilPresident u wara li Nicolas Sarkozy, il-Mexxej fil-kariga, qatta’ l-a[[ar sig[at tal-kampanja jistinka biex jirba[ lappo;; ta’ votanti inde/i]i fost ‘;lieda g[at-telg[a’ malisfidant So/jalista Francois Hollande. L-esperti intant qed jg[idu li l-elezzjoni de/i]iva g[andha ti]vol;i f’taqtig[a klassika ‘bejn il-lemin u xxellug’ u li tiddefinixxi l-politika fi Franza. Dan wara li Hollande, ;img[at ilu, reba[ l-ewwel rawnd tal-elezzjoni bi 28.6 fil-mija tal-vot kontra s-27.2 fil-mija g[al Sarkozy, u meta issa qed jispikka anki l-konfront bejn il-personalitajiet tal-isfida ewlenija. {afna Fran/i]i llum jemmnu li l-President Sarkozy, ilkandidat tal-Partit UMP u li ilu fil-poter g[al [ames snin, ma ]ammx mal-weg[di tieg[u; partikularment li jirrigwardaw il-qasam ekonomiku. Fil-fatt, Charles Kupchan, espert tal-Ewropa malKunsill g[ar-Relazzjonijiet

Barranin, jg[id li Nicolas Sarkozy se jsibha diffi/li [afna li jer;a’ jkun elett min[abba ]ew; ra;unijiet. ‘Wa[da minnhom hi li lekonomija ma stejqritx minkejja li Sarkozy wieg[ed il-liberalizzazzjoni tas-swieq (Fran/i]i), inklu]i tax-xog[ol, u meta [afna votanti qed jaraw li hu tilef mill-identità u l-karattru politiku, tant li f’g[ajnejhom m’g[adux jidher ‘Presidenzjali’,’ jispjega Kupchan.

L-ebda preferenza partikulari g[al Marine Le Pen L-a[[ar st[arri; popolari jindika li Sarkozy se je[tie; swing fenomenali biex jeg[leb lil Hollande, bl-esperti jbassru li l-President lanqas ma jirnexxilu jikseb appo;; sod fost is-sostenituri tal-Partit g[all-Front Nazzjonali (estremista tal-lemin) immexxi minn Marine Le Pen. {ames snin ilu, Nicolas Sarkozy reba[ appo;; konsiderevoli mill-Front

Nazzjonali, i]da osservaturi llum jg[idu li s-sostenituri tal-Front huma urtati g[alih talli ma ]ammx il-weg[da biex ira]]an l-immigrazzjoni. L-osservaturi u l-analisti ta’ din l-elezzjoni intant jaqblu li Marine Le Pen – li ;iet ittielet fl-ewwel rawnd tal-elezzjoni b’ammont sorprendenti ta’ voti – m’g[andhiex tivvota g[al ‘xi [add’ bejn Sarkozy u Hollande. G[aliha, x’aktarx li l-a[jar ri]ultat ikun telfa g[all-President u ‘r-rikostruzzjoni tal-lemin b’mod li jinkludi lill-Front Nazzjonali b[ala element essenzjali’. I]da biex dan isir, Le Pen trid tistenna g[all-elezzjonijiet parlamentari ta’ :unju, bilFront Nazzjonali b[alissa qed jirrifletti fuq l-importanza ;dida tieg[u fil-politika nazzjonali. Sadattant, fl-elezzjoni ta’ g[ada g[all-Presidenza kapa/i – fi kliem l-osservaturi — tispikka l-ironija li ‘lFran/i]i jag[tu l-vot lil Hollande mhux min[abba lpolitika tieg[u i]da g[aliex dan mhuwiex Nicolas Sarkozy.’


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra

L-ITALJA

Andreotti stabbli Il-kundizzjoni tal-eks Prim Ministru Taljan u Senatur g[al g[omru Giulio Andreotti hi wa[da stabbli wara li nhar il{amis kellu jidda[[al b’ur;enza fi sptar f’Ruma min[abba kumplikazzjonijiet bis-sistema tan-nifs u l-qalb. Hu jinsab rikoverat fittaqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Agostino Gemelli i]da sorsi insistew li ma kienx f’periklu ta’ mewt. Intqal li mill{amis g[all-:img[a hu kien qaleb g[all-a[jar. Andreotti [assu [a]in waqt li kien fir-residenza tieg[u f’Corso Vittorio Emanuele f’Ruma u ttobba qalu li dan kien marbut ma’ bronkite li ma kienx qed jag[ti kas. Bilkonsegwenza li nhar il{amis dan kellu problemi bin-nifs li eventwalment effettwawlu ’l qalbu. IR-RUSSJA> Il-President Russu Dmitry Medvedev (lemin) jid[ol f’karozza klassika Russa tal-marka Volga flimkien ma’ politiku avversarju barra r-residenza tieg[u f’Gorki fil-periferiji tal-kapitali Moska. (ritratt> Reuters)

L-AWSTRIJA

In/ertezza fil-ka] tal-mewt tal-eks Prim Ministru Libjan L-aqwa taqsima tal-Pulizija li tinvestiga l-qtil fil-kapitali tal-Awstrija Vjenna, tqabbdet tinvestiga l-mewt tal-eks Prim Ministru Libjan li nstab nhar il-{add mejjet fix-Xmara Danubju. Il-prosekuzzjoni fi Vjenna i]da insistiet li dan ma kienx ifisser li ja[sbu li nqatel. Il-katavru ta’ Shokri Ghanem, li kien ukoll Ministru ta]-]ejt sakemm splodiet ir-rivoluzzjoni Libjana, kien qrib [afna Muammar Gaddafi i]da ftit xhur wara li bdiet ir-rivoluzzjoni Libjana, hu [arab u spi//a fl-Awstrija fejn jg[ixu t-tfal tieg[u. Hu i]da ma riedx jirritorna lura l-Libja. Dan g[aliex min[abba dak li g[amel ma kienx ma[bub min-nies ta’ Gaddafi apparti li kien jaf [afna sigrieti tarre;im kif ukoll l-eks ribelli ma kinux jafdawh. Il-{amis, ibnu Mohammed,

[a l-katavru lura Tripli u lbiera[ kellu jsir il-funeral. Il-Pulizija Awstrijaka qed tg[id li m’g[andhomx ra;uni g[alfejn jemmnu li Ghanem nqatel i]da /-/irkustanzi madwar il-mewt tieg[u g[adhom ta[t investigazzjoni. Thomas Vecsey, kelliem g[all-prosekuzzjoni ta’ Vjenna, qal li l-ka] qed jimxi tul l-linji investigattivi li ssoltu ji;u allokati g[al qtil peress li legalment m’hemmx mezzi o[ra li l-Pulizija jistg[u ju]aw min[abba t-tip ta’ ka] li hu. Hu insista li s’issa ma kien hemm xejn li jindika li kien hemm a;ir kriminali wara l-mewt ta’ Ghanem u s’issa m’hemm ebda suspetti ta’ qtil. Fi Tripli, il-katavru ta’ Ghanem twassal fuq titjira tatTurkish Airlines. Mill-ajruport, il-katavru ttie[ed f’ambulanza lejn ir-residenza talfamilja fil-kapitali Libjana.

Ghanem, li kellu 69 sena, kien imfittex mill-awtoritajiet ;odda Libjani biex iwie;eb mistoqsijiet dwar ka] ta’ tix[im. Peress li kien Ministru ta]}ejt, Ghanem kellu informazzjoni li tista’ tag[mel [sara lil [afna Gvernijiet tal-Punent rigward kuntratti ta’ ]ejt li saru fi ]mien id-ditattura ta’ Gaddafi. {bieb ta’ Ghanem qed isostnu li hu nqatel probabbilment min[abba dak li kien jaf dwar il-passat tad-dittatura Libjana. I]da nies li kienu qrib tieg[u qalu wkoll li dan l-a[[ar hu kien im[asseb [afna dwar sa[[tu u s-Sibt filg[axija kien ilmenta li ma tantx qed i[ossu f’siktu. L-awtopsja kienet ikkonkludiet li hu miet mg[arraq. Il-Pulizija tissuspetta li dan aktarx [assu [a]in u waqa’ fix-xmara fejn imbag[ad g[ereq.

L-ISTATI UNITI

Insewh f’/ella g[al [amest ijiem Daniel Chong, student ta’ 23 sena f’San Diego, intesa f’/ella ta’ g[assa tal-pulizija g[al [amest ijiem, immanettjat u ming[ajr a//ess g[al ikel jew ilma u lanqas tojlit. Meta [are; hu kellu jidda[[al l-isptar min[abba l-kundizzjoni li kien fiha. Hu kien

arrestat minn a;enti tad-Drug Enforcement Agency waqt rejd li sar f’dar ta’ [abib. Wara la;enti qalulu li ma kien g[amel xejn [a]in u kienu se je[ilsuh. Tul il-[amest ijiem, sa[ansitra pprova jag[mel suwi/idju min[abba d-disperazzjoni li qabditu.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

IL-BEL:JU

Setg[u u]aw ambaxxata g[al [asil ta’ flus

Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan, waqt i]-]jara tag[ha f’Beijing (ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Lejn soluzzjoni fil-ka] tad-dissident ?ini] Il-ka] tad-dissident ?ini] g[ami li kien mar jistkenn lAmbaxxata Amerikana u mbaghad nhar l-Erbg[a [are; minn hemm, jidher li jinsab riesaq lejn soluzzjoni. L-amministrazzjoni talPresident Barack Obama tinsab ta[t pressjoni dwar il-ka] tad-dissident ?ini] g[ami Chen Guangcheng. I]da lbiera[ l-awtoritajiet ?ini]i qalu li seta’ j[alli l-pajji]. Chen kien [arab minn ta[t g[assa stretta u spi//a flAmbaxxata Amerikana. Imbag[ad din il-;img[a ntqal li hu kien telaq minn rajh mill-Ambaxxata. Imma issa [ar;et ver]joni differenti tal;rajja, partikolarment wara li Chen g[amel appell drammatiku waqt smig[ talKungress Amerikan missodda fl-isptar f’Beijing. Chen kien ilu jistkenn flAmbaxxata Amerikana g[al sitt ijiem sakemm [are; nhar l-Erbg[a. Hu telaq millAmbaxxata fl-istess ;urnata li waslet f’Beijing, Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan, g[al ta[ditiet importanti biex jitjiebu rrelazzjonijiet fil-qasam ekonomiku u strate;iku. I]da wara ftit sig[at, Chen biddel fehmtu dwar il-ftehim li uffi/jali Amerikani qalu kien se jippermetti li hu

jkompli jistudja f’università fi/-?ina. Il-{amis, imbag[ad waqt smig[ fil-Kungress, xhur /empel lil Chen u dan g[amel appell g[all-g[ajnuna u li ried ji;i l-Istati Uniti. Hu qal ukoll li ried jiltaqa’ ma’ Clinton u jitlobha l-g[ajnuna u fl-istess [in jirringrazzjaha. Hu qal li dawk li kienu g[enuh issa kienu fil-mira talawtoritajiet ?ini]i u kien im[asseb [afna dwar il-familja tieg[u. I/-?ina kritikat il-mod kif lIstati Uniti imxiet f’dan il-ka] u talbet apolo;ija.

Se jit[alla jmur jistudja barra /-?ina Chen, li g[andu 40 sena, hu attivist legali u kritiku kbir tal-abort furzat fi/-?ina min[abba l-politika li koppja jista’ jkollha biss tarbija wa[da. Uffi/jali Amerikani qalu li Chen telaq g[aliex ried jing[aqad ma’ martu u t-tfal tieg[u u li hu ried jibqa’ fi/?ina u qatt ma talab g[al kenn politiku. Gary Locke, l-Ambaxxatur Amerikan g[a/-?ina, qal li Chen kien jaf il-konsegwenzi tal-g[a]la li kien se jag[mel.

Issa lbiera[ i/-?ina qalet li jekk irid, Chen jista’ japplika biex imur jistudja barra lpajji]. A[bar li ntlaqg[et b’sodisfazzjoni minn Hillary Clinton li kkonfermat li lbiera[ kienet tkellmet mieg[u. Wara kelliem ghadDipartiment tal-Istat Amerikan qal li università Amerikana kienet lesta tilqg[u u l-familja tieg[u biex ikompli l-istudji. Kelliem g[all-Ministeru talAffarijiet Barranin ?ini], qal li Chen b[alissa qed jing[ata kura fi sptar. Ftit qabel din id-dikjarazzjoni, Chen qal lill-;urnalisti li s-stwazzjoni tieg[u ma kinitx tajba u li sar jaf li [bieb li marru jarawh l-isptar sfaw imsawta. Apparti minn hekk, diplomati/i Amerikani li marru jarawh ma t[allewx jid[lu. Ilbiera[ waqt laqg[a malPresident ?ini] Hu Jintao, Clinton qalet li r-rabtiet bejn i]-]ew; pajji]i kienu l-a[jar li qatt kien hemm. Il-ka] ta’ Chen se[[ fi ]mien delikat g[a/-?ina meta qed isir il-pro/ess ta’ bidla fil-poter. Pro/ess li di;à [a the]]i]a kbira wara li kandidat favorit g[all-Presidenza, Bo Xilai, kien implikat fi skandlu dwar qtil ta’ negozjant Ingli].

L-AWSTRALJA

Jie[u l-Masters ta’ 97 sena Allan Stewart, [a l-Masters mis-Southern Cross University f’Lismore fl-età ta’ 97 sena. Hu kiseb il-Masters fix-Xjenza Klinika. B’hekk hu sar l-ixja[ per-

suna li qatt kiseb Masters kif ukoll kiser rekord tieg[u stess g[all-ixja[ persuna li qatt gradwat minn università. Fl-2006, Stewart tni]]el fil-

Guinness World Records meta gradwa fil-li;i fl-età ta’ 91 sena. Il-Masters li g[adu kemm ksieb Stewart hu r-raba’ degree li kiseb.

Il-qraba tal-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi fl-2011 setg[u u]aw lAmbaxxata Libjana filBel;ju g[al [asil ta’ flus – f’dan il-ka] fondi tal-Gvern – u qabel il-Libja spi//at fleqqel ta’ gwerra /ivili. Dan qalu Jean-Claude Delepiere, il-President ta’ watchdog g[al kontra l-frodi finanzjarji, u li jemmen li l[a;a tinvolvi ‘aktar minn sempli/i suspetti’. Fil-bidu tal-2011, itTaqsima Bel;jana li Tippro/essa Informazzjoni Finanzjarja Sigrieta investigat il-kontijiet finanzjarji tal-Ambaxxata Libjana (fi Brussell) wara li r/eviet

tag[rif spe/ifiku ming[and il-banek. Sadattant, il-watchdog – li j[ares ukoll kontra l-[asil ta’ flus – sostna, fir-rapport annwali, li t-Te]or tal-Libja trasferixxa mal-1.5 miljun ewro g[all-Ambaxxata filBel;ju u meta mbag[ad ilparti kbira ta’ dan l-ammont kienu rtirati fi flus kontanti. L-a;enzija temmen li lflus setg[u ori;inaw millorganizzazzjonijiet Libjani kontrollati mill-familja ta’ Gaddafi, b’Delepiere ifisser li r-rapport tal-ka] ing[ata biss ‘fil-qosor’ u meta linformazzjoni kollha ma to[ro;x f’dawn ir-rapporti g[all-pubbliku.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

L-ISTATI UNITI

Fadal il-problemi g[all-istampa [ielsa Organizzazzjoni g[addrittijiet umani bba]ata f’Washington qalet li filwaqt li l-[arsien tal-istampa [ielsa ma qatax lura fl-2011, ‘issitwazzjoni ;enerali’ mhix daqstant tajba avolja numru ta’ pajji]i rre;istraw il-bidliet po]ittivi. Courtney Radsch, li qed tmexxi l-kampanja ta’ Freedom House favur lespressjoni [ielsa, qalet li g[alkemm ‘il-kisbiet ibbilan/jaw in-nuqqasijiet’; rapport spe/ifiku juri li anqas minn [mistax fil-mija talpopolazzjoni dinjija kellha a//ess g[all-istampa [ielsa matul is-sena li g[addiet. Radsch spjegat li g[allewwel darba fi tmien snin, ‘ma qalbitx g[all-ag[ar’ ixxejra negattiva riflessa minnuqqas tal-espressjoni [ielsa madwar id-dinja. Hi sadattant irreferiet g[al xi elementi po]ittivi u titjib, fil-parti kbira, dovut g[al sitwazzjoni aktar po]ittiva fil-Lvant Nofsani. ‘Il-Libja, it-Tune]ija u lE;ittu bdew, almenu, jitqiesu b[ala ‘parzjalment [ielsa’ u dan jirrifletti bidla storika wara daqstant snin ta’ xkiel g[al-libertà talistampa (fl-istess pajji]i),’ qalet Radsch – li rreferiet ukoll g[al Mjanmar (eks

Burma) li qed jistejqer minn snin ta’ tmexxija politika ripressiva. Il-kummenti ta’ Courtney Radsch saru f’Washington u meta Freedom House kienet qed tippre]enta r-rapport annwali tag[ha dwar il-libertà tal-istampa. Minn fost il-197 pajji] u territorji li ;ew evalwati fl2011, huma 66 (33.5 filmija) li jipprattikaw lespressjoni ‘[ielsa’; bi 72 pajji] (36.5 fil-mija) jaqg[u ta[t il-kategorija ta’ ‘parzjalment [ielsa’ u b’59 o[ra ( 30 fil-mija) jkunu ddikjarati ‘ming[ajr stampa [ielsa’. Minkejja li tidher forma ta’ bilan/ bejn il-kategoriji, Radsch tis[aq li ladarba wie[ed jibba]a fuq il-popolazzjoni jinduna li l-problema hi akbar – bi Freedom House issib li huma biss mal-14.5 fil-mija tal abitanti tad-dinja li jg[ixu ;o pajji] bi stampa [ielsa u fejn jistg[u jesprimu lilhom infushom. Hawnhekk ti;i anki evalwata jekk l-istampa (filpajji] partikulari) tkunx ekonomikament indipendenti u [ielsa minn ind[il politiku, b’Radsch tfisser i//ifra stabbilita (14.5) b[ala wa[da li ‘tqanqal lok g[al t[assib’.

L-EMIRATI G{ARAB MAG{QUDA> Splu]jonijiet jidhru fl-isfond wara ajruplani militari tal-Emirati G[arab Mag[quda sparaw missili waqt manuvri militari mal-Armata Fran/i]a fid-de]ert ta’ Abu Dhabi. (ritratt> Reuters)

L-AR:ENTINA

Tarbija ‘tal-mirakli’ g[alqet xahar It-tarbija mag[rufa b[ala ‘tal-mirakli’ g[alqet xahar

[ajja kontra kull mistenni u tinsab stabbli – bil-;enituri tag[ha jsostnu li qed jie[du l[ajja ;urnata b’;urnata. I/-/kejkna Luz Milagros (bit-tieni isem ifisser ‘mirakli’ bl-Ispanjol) ma rre;istrat lebda sinjali ta’ [ajja mattwelid i]da inkredibbilment, tnax-il sieg[a wara, instabet [ajja mill-;enituri li kienu marru jarawha fil-kamra mortwarja. It-tarbija kienet ti]en biss

mad-990 gramma mat-twelid u g[alkemm tibqa’ f’kundizzjoni serja, it-tamiet qeg[din hemm; bil-;enituri juru rritratti tag[ha barra l-isptar fil-provin/ja ta’ Chaco fejn qed tin]amm binthom. Il-pajji] kollu stag[;eb blistorja ta’ Luz li nstabet tie[u n-nifs meta ommha u missierha kienu fet[u t-tebut (filkamra mortwarja) biex isellmulha g[all-a[[ar darba u fejn sabuha tie[u nnifs...sig[at wara d-dikjarazzjoni tal-mewt.

Sadattant, l-omm, Analia Boutet, qalet li ‘qed tirringrazzja lil Alla kull mument’ minbarra li tistenna b’[erqa g[all-[in meta //kejkna Luz – l-a[[ar fost [ames ulied — tkun qed ti]en almenu kilogramma. Kelliema g[all-Isptar ta’ Perrando fejn twieldet it-tarbija kkonfermaw li b[alissa g[addej pro/ess biex i//kejkna tie[u n-nutrimenti kollha me[tie;a waqt li tkompli ti]viluppa f’dan listat delikat.


IN-NAZZJON ls-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Madwarna 15

G[ada f’{al G[arg[ur> Festa {alib – avveniment g[all-familja kollha minn Clinton Sammut

F’pajji]na jsiru diversi festi ta’ kull tip u daqs, i]da ]gur li sa ftit snin ilu, ftit kienu dawk in-nies li kienu jimma;inaw li tista’ ti;i organizzata attività nazzjonali bit-tema tal-[alib Din l-attività se tkun organizzata bil-[sieb li tippromwovi dan il-prodott naturali li ]gur kul[add imiss mieg[u f’xi [in jew ie[or tal-;urnata kemm g[all-prodotti tax-xorb kif ukoll dawk tal-ikel. Wara s-su//ess miksub fissentejn li g[addew g[at-tielet sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali ta’ {al G[arg[ur flimkien mal-Ministeru tarRi]orsi u Affarijiet Rurali se jorganizza l-Festa tal-{alib. Din l-attività se ssir g[ada l-{add 6 ta’ Mejju bejn il-11 a.m. u l-5.30 p.m. fil-pjazza ta’ {al G[arg[ur. Matul din l-attività se jkun

hemm ikel, xorb u [elu ppreparat frisk fuq il-post, bil-ma;;oranza tal-prodotti jkunu mag[mula mill-[alib frisk. Waqt din l-attività se jkun hemm ukoll bejg[ ta’ prodotti agrikoli friski Maltin. Fil-pjazza se jkun offrut spettaklu ta’ diversi wirjiet u esibizzjonijiet fosthom se jkun hemm dik tal-annimali li jipprodu/u l-[alib. Barra minn hekk, se jkun hemm esibizzjoni marbuta matTieni Gwerra Dinjija fejn wie[ed se jkun jista’ j]ur ixxelter tal-lokalità li serva ta’ kenn g[al mijiet ta’ residenti

matul il-gwerra u li b’sodisfazzjon dan il-post kien restawrat dan l-a[[ar millKunsill Lokali. Matul din l-attività se jkun g[addej programm immexxi minn Mark Azzopardi. Dan l-ispettaklu se jkun qed joffri ]fin u kant fost attivitajiet o[rajn. Matul dan l-ispettaklu se jie[du sehem diversi personalitajiet li huma popolari mal-Maltin u l-G[awdxin fosthom insibu lil Christabelle, Klinsmann, Ludwig Galea, Claudia Faniello, Greenfields u latturi ta’ Déjà Vu. Din hi attività li mhux ta’

min jitilifha g[ax barra li lattivitajiet huma ta’ interess g[all-familja kollha wie[ed ikun jista’ jitg[allem waqt li jkun qieg[ed jie[u gost. Biex inaqqas kull tip ta’ inkonvenjenza l-Kunsill Lokali ta’ {al G[arg[ur

[aseb biex jorganizza sistema ta’ Park and Ride li se tkun f’dawk li kienu t-Trade Fair Grounds fin-Naxxar. Dawk li jixtiequ ji;u bittrasport pubbliku huma m[e;;a jaqbdu l-karozza bin-numru 35.

Waqt Festa {alib f’{al G[arg[ur se jkunu organizzati g[add ta’ attivitajiet g[all-familja kollha

Wa[da mill-wirjiet tal-bhejjem waqt dan l-avveniment

Organizzat il-Locality Stars Malta 2012 Gaffiero Productions organizzaw edizzjoni o[ra ta’ Locality Stars Malta 2012 F’dan il-konkors [adu sehem sittin mudell u mudella minn Malta u G[awdex li kienu maqsumin f’diversi kategorji differenti minn tfajliet, ;uvintur, nisa mi]]ew;a

u anki dawk ta’ figura qawwija. Is-serata saret f’Le Meridien San :iljan u lmudelli rrappre]entaw diversi lokalitajiet u mag[hom kienu

pre]enti diversi sindki u kunsillieri. Is-serata kienet pre]entata minn mo[[ wara Gaffiero Productions, Ivan Gaffiero, bis-sehem ta’ mistiedna spe/jali Amber, Gaia,

Ir-rebbie[a tad-diversi kategoriji fil-Locality Stars Malta 2012 organizzat minn Gaffiero Production

i]-]effiena Karl u Emma u Sefure Group Dancers. Fit-tmiem tas-serata, ir-rebbie[a kienu mag[]ula minn ;urija esperta. Ir-rebbie[a ta’ Miss New Comer kienet

Alana Attard ta’ 15-il sena li rrappre]entat il-lokalità ta’ Bir]ebbu;a. Miss Petite ntreb[et minn Elise Aquilina ta’ 13-il sena li rrappre]entat il-lokalità ta’ {al Tarxien, Miss Locality Star intreb[et minn Sabrina Spiteri ta’ 15-il sena li rrappre]entat illokalità ta’ {al Qormi. Mr Locality Star intreba[ minn Paul Vella ta’ 25 sena li wkoll irrappre]enta l-lokalità ta’ {al Qormi. Mrs Locality Star intreb[et minn Brenda Aquilina ta’ 42 sena li rrappre]entat il-lokalità ta’ {al Tarxien u Ms Plus Locality Star intreb[et minn Denise Vassallo ta’ 28 sena li rrappre]entat il-lokalità tar-Rabat. B[alissa Gaffiero Productions qed jilqg[u lapplikazzjonijiet g[all-konkorsi li ;ejjin. Min irid japplika jista’ jibg[at email fuq gaffiero@maltanet.net.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

16 ?inekritika minn Joe Calleja CLEANSKIN

Thriller tajjeb miktub, prodott, dirett u finanzjat minn G[arbi Libani] Direzzjoni> Hadi Hajaig< {in> 108 minuti< ?ert> 18, KRS G[alkemm in[adem fl-Ingilterra minn kumpanija msej[a UK Film Studio, dan il-film inkiteb, ;ie prodott, dirett u editjat minn bniedem wie[ed, /ertu Hadi Hajaig, direttur ukoll tal-istess kumpanija, li g[alkemm twieled fl-Ingilterra hu ta’ nisel G[arbi mil-Libanu

L-aqwa films f’Malta (Bejn il-25 u d-29 ta’ April – KRS) 1. (–) Marvel Avengers

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Assemble Titanic (3D) The Hunger Games (re) Journey 2: The Mysterious Island (3) Wrath of the Titans (4) The Cold Light of Day (5) Mirror Mirror (7) The Best Exotic Marigold Hotel (6) 21 Jump Street (–) The Woman in Black (re – re-entry) (1) (2)

Barra minn hekk wa[du rnexxielu wkoll ji;bor ilfinanzi biex ja[dmu. Importanti li wie[ed ikun jaf dan biex jifhem il-messa;; li jwassal, partikularment fittmiem tieg[u. {assejt li kelli nibda b’dan it-tag[rif g[ax filwaqt li b[ala thriller ta’ azzjoni dan Cleanskin hu ma[dum tajjeb u j]ommok hekk kif jittratta l-fenomenu tra;iku tatterrori]mu I]lamiku, dan Hajaig irid jag[ti x’jifhem li jwassal i]-]ew; na[at talfenomenu: il-vittmi u lqattiela. G[alhekk t[allux lil Hajaig iqarraq bikom u jkun ‘cleanskin’ medjatiku. Cleanskin hu xi [add ming[ajr rekord kriminali jew suspett ta’ rbit matterrori]mu, li fil-fatt ikun terrorista lest jid[ol fl-azzjoni ;eneralment billi, malli jing[ata l-ordni, jisplodi lilu nnifsu u joqtol ukoll g[add

ta’ /ivili inno/enti. Il-film jirrakkonta l-istorja ta’ wie[ed minn dawn, G[arbi mwieled fl-Ingilterra bl-isem xejn G[arbi ta’ Ash (Abhin Galeya) li meta kien student qed jistudja l-li;i, g[al xi ]mien t[abbeb malistudenta Kate (Tuppence Middleton). Ma jdumx, i]da, mag[ha wara li jiltaqa’ mal-predikatur I]lamiku estremista Nabil (Peter Polycarpou) li jibda jindottrinah bil-mibeg[da lejn il-Punent u dak kollu li jirrappre]entah, inklu]i lbnedmin, bi t[ejjija g[al attentati terroristi/i u, fla[[ar, biex isir bomba umana. Qabel inkunu ltqajna ma’ Ewan (Sean Bean), suldat li issa qed ja[dem b[ala a;ent sigriet li baqa’ [aj b’miraklu minn attakk terroristiku fuq traffikant tal-armi, li hu kien bodyguard tieg[u, li jisirqulu bagalja mimlija splussiv.

Ewan (Sean Bean) jissielet mat-terrorista Ash (Abhin Galeya) fi Cleanskin

Hawnhekk il-boss tieg[u McQueen (Charlotte Rampling) tqabbdu jsib litterroristi u j;ibu lura lisplussiv bl-g[ajnuna ta’ assistent ]ag[]ug[ Mark (Tom Burke). Minn hawn ’il quddiem nassistu g[al sekwenza ta’ azzjoni kwa]i kull g[axar minuti mwassla tajjeb, hekk kif ji]diedu lintri//i u kontraintri//i. Dan filwaqt li kemm hu kif ukoll Ash jibdew jiddubitaw mill-;ustizzja ta’ dak li qed jag[mlu, g[alkemm it-tnejn li huma ma jirnexxilhomx jieqfu sat-tmiem splussiv u

mdemmi, mhux qabel ma Ash jing[ata /ans iwassal ilmessa;; a[[ari propagandistiku tieg[u ta’ ;ustifikazzjoni g[allg[emejjel suwi/ida tatterroristi I]lami/i, u lallegazzjoni li dawn ;ieli jkunu manipulati mill-politi/i fil-Punent biex ji;;ustifikaw dejjem aktar mi]uri ripressivi fil-;lieda kontra t-terrori]mu. L-interpretazzjonijiet huma konvin/enti daqskemm huma realisti/i s-sekwenzi ta’ azzjoni u vjolenza grafika u mdemmija li ta’ min wie[ed ikun mwissi dwarhom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

?inekritika 17

AMERICAN PIE REUNION

Baqg[u l-istess i]da ]-]minijiet inbidlu Direzzjoni> J. Hurwitz#H. Schlossberg< {in> 95 minuta< ?ert> 18, KRS

?erti [bieb ma jinbidlu qatt Dawn m’hawnx b[alhom g[al da[ka tajba, i]da bejnek u bejn ru[ek tiddubita jekk dawn qattx se jimmaturaw. Hekk huma l-karattri talkummiedji farseski American Pie li din il-;img[a jasal fi/-/inema tag[na r-raba’ wie[ed tas-sensiela li bdiet fl-1999, i]da li issa ilha wieqfa disa’ snin, u allura dawn ilkarattri ma setg[ux aktar jintwerew b[ala ;uvnotti ffissati fuq is-sess oppost. Dan ma qatax qalb il-producers li ;iethom l-idea li jlaqqg[u mill-;did lill-[ames protagonisti bl-isku]a li dawn jiltaqg[u g[al reunion talklassi. Naturalment dawn issa huma kollha kbar u g[andhom il-[ajja tag[hom. Il-goff Jim (Jason Biggs) kien i]]ewwe; lil Michelle (Alyson Hannigan) u g[andhom tifel ta’ sentejn li min[abba fih ftit jew xejn kien qed ikollhom x’jaqsmu ma’ xulxin. Oz (Chris Klein) li forsi hu l-aktar wie[ed li mmatura, mo[[u fl-isport, i]da g[andu sie[ba tip Barbie. Kevin (Thomas Ian Nicholas) issa sar ‘pupu’ ta’ martu, l-istramb Finch (Eddie Kaye Thomas) li jg[idilhom li vvja;;a madwar id-dinja u g[adda minn g[add ta’ avventuri, sa tmiem ilfilm insiru nafu verità o[ra, u Stiffler (Seann William Scott) li jridha ta’ playboy kbir, fil-fatt kien

il-vittma frustrat ta’ boss skifu] talkumpanija fejn ja[dem. Dawn imorru lura fil-belt fejn trabbew g[ar-reunion, u jekk filfilms ta’ qabel l-ikbar inkwiet tag[hom kien li ma jibqg[ux ver;ni, issa riedu jinqdew b’din lokka]joni biex ikebbsu mill-;did laptit sesswali li mas-snin majna xi ftit. Anke t-tfajliet, jew a[jar dawk li darba kienu tfajliet mal-grupp talAmerican Pie, ukoll ma tantx ikunu sodisfatti bl-g[a]liet li g[amlu. L-uni/i li jidher li ftit li xejn inbidlu huma omm Stiffler (Jennifer Coolidge) dejjem ‘imqanqla’, u missier Jim (Eugene Levy) onest i]]ejjed, u issa armel. Hekk kif il-protagonisti jibdew jirrealizzaw li ]-]minijiet inbidlu, kif inbidel il-mod tar-relazzjonijiet bejn i]-]g[a]ag[ ta’ ]mienna, hekk kif dawn saru aktar di;itali bilwasla tal-You Tube, Facebook u iPhones, il-film ftit imur lil hinn mill-istess /ajt, battuti u djalogu vulgari, jew g[all-inqas baxx, tassensiela. Dan kollu jag[ti idea tar-ra;uni g[all-popolarità tas-sensiela maladolexxenti tal-biera[, li forsi llum, inqas minn g[axar snin biss wara, il-;enerazzjoni tal-lum diffi/li tifhem il-;enn ormoniku talprotagonisti, meta g[alihom illum kollox hu aktar fa/li.

Jim (Jason Biggs) u Michelle (Alyson Hannigan) issa mi]]ew;in u ;enituri, jaslu g[all-American Pie Reunion

Jung (Michel Fassbinder) jibda l-kura fuq Sabina (Keira Knightley) f’A Dangerous Method

A DANGEROUS METHOD

Interpretazzjonijiet mill-aqwa fi dramm qawwi Direzzjoni> David Cronenberg< {in> 95 minuta< ?ert> 18, KRS

Jekk fil-films int tfittex [arba mir-realtà u ser[an-il mo[[, allura dan il-film qajla nemmen li jg[odd g[alik Hu film drammatiku li j;ieg[lek tirrifletti g[ax jittratta xejn inqas minn kif ja[dem il-mo[[ talbniedem hekk kif jesplora t-twelid tal-psikoanali]i, jew it-teorija u terapija g[all-fejqan ta’ di]ordni mentali billi ti;i investigata rrelazzjoni bejn il-konxju u ssubkonxju f’mo[[ il-bniedem. Dan sar fil-bidu tas-seklu l-ie[or grazzi g[al dik li n-newrologu Freud kien sejja[ “kura mitkellma” mal-pazjent. Kien i]da grazzi g[all-psikjatra Carl Jung li ttestja t-teorija ta’ Freud fuq pazjenta Russa, Sabina Spielrein. Huma din ir-relazzjoni bejn Freud u Jung u dan tal-a[[ar ma’ Sabina li jwasslu l-film imnebba[ minn dramm teatrali ta’ Christopher Hampton bl-isem ta’ “The Talking Cure”. Fl-1904 fi Zurich, Jung (Michael Fassbinbder) jidde/iedi li jittestja lkontroversjali “kura mitkellma” fuq il-pazjenta Russa sabi[a Sabina (Keira Knightley). Inkredibbilment, f’sekwenzi drammati/i li fihom tibbrilla Knightley, il-kura ta[dem. Mhux hekk biss. Sabina turih ix-

xewqa li hi stess tistudja biex til[aq psikoanalista. Sadattant, grazzi g[al dan issu//ess, Jung imur Vjenna biex jibda jikkollabora ma’ Freud (Viggo Mortensen), li jibda jqisu b[ala d-dixxiplu u l-werriet tieg[u. Madankolu meta Freud jibg[atlu pazjent iffissat fuq is-sess, Otto Gross (Vincent Cassel), l-ideat tieg[u li l-bniedem m’g[andu jkollu xejn xi jfixklu biex jissodisfa xxewqat tieg[u, jinfluwenzaw u j[awdu mhux ftit lil Jung, tant li jispi//a jibda relazzjoni passjonali mqanqla ma’ Sabina, anki fetixista, inkura;;ita wkoll minnha. Dan naturalment jeffettwa mhux biss il-professjoni tieg[u, imma rrelazzjoni ma’ martu Emma (Sarah Gadon) li qed tistenna tarbija. Il-film jipprovdi xalata ta’ interpretazzjonijiet brillanti mit-tliet atturi prin/ipali, mhux biss fiddjalogu, imma [afna drabi blespressjonijiet biss ta’ wi//hom, b’mod partikulari Knightley li jirnexxilha tnaffrek u tnissillek [asra fl-istess [in. Id-direzzjoni ta’ Cronenberg hi sempli/i i]da ferm effettiva.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

18 Sbu[ija

Charmaine Spiteri

Damita Tabone

Stephanie Portelli

Esperjenzi waqt photoshoots illejla fil-programm ‘Ordos’ Il-programm Ordos illum se jkun it-tieni wie[ed f’din is-sensiela ta’ moda u sbu[ija Din il-;img[a se niltaqg[u ma’ grupp ie[or ta’ mudelli biex s’issa nkunu rajna sitta fost it-tletin li [adu sehem fil-finali tal-Miss World Malta. It-tfajliet qed jikkompetu g[al kampanja ta’ reklamar Face of 202 Jewellery. Din il-;img[a se naraw photoshoot o[ra ta’ dawn it-tfajliet waqt ilpreparamenti tag[hom. Fil-fatt, ir-ritratti huma importanti [afna biex wie[ed jie[u idea ta’ tfajla li qed tikkompeti. Meta ni;u biex nie[du r-ritratt, ikun hemm pjan warajh u fil-fatt inkunu tim ta’ nies li fih kul[add irid jag[ti sehmu b’ideat differenti biex tin[are; storja b’tema mir-ritratti li jittie[du. Irresponsabbiltà taqa’ fuq il-fotografu li jrid ikun responsabbli kemm g[all-mudelli kif ukoll g[attim li jkun qed ja[dem mieg[u. Fil-fatt l-ewwel m’g[andu jsir hu li tag[]el ittfajliet, tara l-aktar xi stil g[andhom u b’hekk tibda to[loq affarijiet g[al mag[hom biex to[ro; tema. Ikun il-fotografu li jrid verament jag[ti sehmu peress li hu se jara lit-tfajla totalment differenti minn wara l-lenti tal-kamera. Il-make-up artist trid tag[mel xog[olha wkoll kif

ukoll il-hairdresser li jrid jag[mel l-istil tax-xag[ar li jmur kemm mal-istil tal-post fejn se jin;ibed irritratt kif ukoll mal-istil tal-[wejje;. Il-[wejje; u l-a//essorji se jg[aqqdu kollox u ddetall hu importanti. Xejn ma jrid imur [a]in g[ax dak li ma jkunx f’postu se jidher [afna. Fil-fatt, normalment issir laqg[at biex fiha nidduskutu anke kemm se tie[u [in biex titlesta s-sessjoni tarritratti. Waqt li jkunu qed jittie[du l-filmati, it-tfajliet ikollhom spazju biex jag[tu l-kummenti tag[hom waqt li jkunu qeg[din ja[dmu. Importanti li jo[ro; ri]ultat tajjeb wara l-pjan li jkun hemm. Din il-;img[a se niltaqg[u mal-mudelli Charmaine Spiteri, Damita Tabone u Stephanie Portelli.

Charmaine Spiteri – g[andha 26 sena u din mhix l-ewwel esperjenza tag[ha b[ala mudella f’kompetizzjoni tal-immudellar. T[obb tisma’ lmu]ika Hip-Hop u t[obb tara l-films ukoll. Film li hu g[al qalbha hu Phantom Of The Opera. Lambizzjoni tag[ha hi li tirnexxi fil-[ajja u li til[aq

post g[oli fil-karriera tag[ha. Charmaine da[let g[al din il-kompetizzjoni biex tag[mel [afna [bieb ;odda u ssir a[jar b[ala mudella.

Damita Tabone – tfajla ta’ 17-il sena. Mhix se tkun l-ewwel darba li tikkompeti f’kompetizzjoni tal-immudellar i]da din kienet l-ewwel kompetizzjoni kbira g[aliha. G[adha qed tistudja u fil-[in liberu tag[ha t[obb tipprattika fuq ixxag[ar kif ukoll tipprattika l-immudellar. B[ala film favorit, Damita jolqotha The NoteBook u b[ala attur jog[;obha [afna Ryan Gosling. T[obb tisma’ l-mu]ika Pop u Beat Music. Stephanie Portelli - Studenta l-Università, u hi minn G[awdex. Min[abba l-istudji tag[ha tippreferi toqg[od Malta. L-immudellar hu lpassatemp tag[ha, kellha esperjenzi ta’ photoshoots, u dehret kemm-il darba fuq rivisiti lokali. Din il-kompetizzjoni kienet importanti [afna g[aliha, g[ax temmen li minn kollox tista’ titg[allem. Fil-fatt, Stephanie kienet klassifikata fit-tieni post.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Ambjent 19

Arran;amenti mill-isba[ bil-fjuri ma[duma minn membri tas-So/jetà volontarja Maltija tal-Ortikultura

Festa ta’ arran;amenti tal-fjuri bejn illum u g[ada f’San Anton Mejju jfakkarna fil-fjuri u g[alhekk is-So/jetà volontarja Maltija talOrtikultura, sejra torganizza l-wirja annwali l-Kbira tarRebbieg[a g[al 109 sena fil-;onna u f’parti mill Palazz tal-President f’San Anton {’Attard, bejn illum is-Sibt u g[ada l-{add. Mistiedna spe/jali g[allwirja ta’ din is-sena se tkun il-mag[rufa florista Taljana Patrizia di Braida li se tesebixxi arran;ament tal-

fjuri g[al wirja kif ukoll se tag[ti wirjiet fuq larran;amenti tal-fjuri f’xi [in g[ada l-{add filg[odu f’San Anton. Din il-wirja tag[ti lopportunità lil dawk kollha dilettanti tal-arran;amenti tal-fjuri, cut flowers, pjanti fil-qsari, frott, [xejjex talikel, homemade preserves, u arti;janat. Barra minn hekk se jkun hemm tliet skejjel tal-arran;amenti tal-fjuri, fejn l-istudenti ta’ kull skola

Arran;ament bil-fjuri li juri [iliet artisti/i – matul il-wirja ta’ bejn illum u g[ada se jkunu trattati diversi temi fejn il-messa;; jitwassal bl-istess fjuri

jikkompetu bejniethom. Dawn il-tliet skejjel huma m[ejjija mill-familja Mariucca, Nadine u Glorian Micallef-Grimaud, Connie Scerri u Maria Cordina. Filwirja se jkun hemm esebizzjoni tal-Bonsai f’serra, imtellg[a millBonsai Culture Group. Din il-wirja tikkonsisti wkoll f’220 sezzjoni differenti kompetittivi, fosthom is-sezzjoni 31 li hi ta’ arran;ament tal-fjuri ma[dum fil-post stess illum is-Sibt 5 ta’ Mejju filg[odu bejn 6 a.m. u 9.30 a.m., u miftu[a g[all-pubbliku in;enerali u din is-sena ttema ta’ dan l-arran;ament tal-fjuri hi “Il-Karnival ta` Malta”. G[all-ewwel darba din issena fil-kuritur tal-Palazz se jkun hemm wirja ta’ pittura minn diversi artisti. Il-[inijiet li tkun miftu[a l-wirja g[all-vi]itaturi huma: Is-Sibt bejn is-2 p.m. u l-10 p.m. u l-{add bejn it-8 a.m. u d-9 p.m. Waqt [afna mill[inijiet tal-wirja tkun g[addejja xi attività b[al arti;janat, ]fin minn tmien skejjel differenti, il-jazz band u wirja mill- klieb talpulizija, il-banda tal-iscouts tax-Xg[ajra u {’Attard u lBanda tas-So/jetà Mu]ikali La Stella Levantina u minn G[awdex ‘Ta’ Verna Folk Band’, ta[ditiet fuq l-g[asel lokali. Ikun hemm servizz ta’ snack-bar. Fi]-]ew; ;ranet ikun hemm mixeg[la

;enerali tal-;onna. Fi/-/erimonja ta’ g[ada l{add filg[axija l-President ta’ Malta u Patrun tasSo/jetà flimkien malPresident Onorarju tasSo/jetà il-Ministru George Pullicino, jippre]entaw ttazzi lir-rebbie[a u /ertifikati lil dawk li [adu sehem fil-wirja b[ala esebituri biss b[al Kunsilli Lokali, Parro//i, Knejjes o[ra ta’ twemmin differenti, G[aqdiet Reli;ju]i, NGO’s,

Djar tal-Anzjani u /entri ta’ matul il-jum. D[ul g[all-kbar €2 u tfal ta[t it-12-il sena b’xejn. Kull min ikollu b]onn aktar informazzjoni hu mitlub li jikkuntattja lil PRO tas-So/jetà Gabriel Ebejer fuq email: thewillows@onvol.net jew Mob: 79985237 jew Tel: 21692144 jew i]ur ilwebsajt tas-So/jetà: themaltahorticulturesociety. webs.com

Il-wirja f’San Anton bejn illum u g[ada tag[ti l-opportunità lid-dilettanti biex jaraw mill-qrib xog[lijiet mill-isba[ ta’ arran;amenti bil-fjuri


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

Lokalitajiet f’Malta u f’G[awdex ji//elebraw il-festa ta’ San :u]epp F’dawn il-jiem, fil-bidu ta’ Mejju diversi lokalitajiet f’Malta u f’G[awdex qed ji//elebraw il-festa ta’ San :u]epp Ix-Xag[ra Fil-knisja ta’ Marija Bambina fix-Xag[ra qed tkun i//elebrata il-festa ta’ San :u]epp. G[ada jum il-festa fit-8 a.m. se jibda l-kant tattif[ir ta’ Sbie[ il-Jum u talba ta’ Nofs il-Jum mill-Kapitlu Kolle;;jali. Wara tibda

Kon/elebrazzjoni Konventwali Solenni li se tkun animata mill-Abbatini tal-Parro//a. Fil-11 a.m. tibda quddiesa bis-sehem ta]-]g[a]ag[ Xag[rin u fl-istess [in se jkun amministrat isSagrament tal-Mag[mudija. Se janima l-quddiesa l-Kor mix-Xag[ra Scola Cantorum Jubilate mmexxi minn Marouska Attard. Fl-4.15 p.m. jibda l-kant solenni tat-Tieni G[asar u se jmexxi l-Monsinjur Ar/ipriet Carmelo Refalo. Wara jibda l-Pontifikal Solenni li se jitmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech u l-istess Monsinjur Isqof se jinse; ilpani;ierku ad unur San :u]epp. Se tkun esegwita l-Missa in honorem Sancti Josphi Calasantii tas-Surmast Oreste Ravanello bis-sehem talorkestra u l-Kor Voci Angeliche ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Antoine Theuma. Isegwi l-[ru; talpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp u se tie[u sehem ukoll il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Victory taxXag[ra. Fil-[ru; tal-

pur/issjoni l-istess banda se ddoqq l-Innu lil San :u]epp. Il-funzjonijiet kollha se jixxandru fuq il-Frekwenza ta’ 98.3 FM fuq Radju Bambina. Il-{amrun Fil-knisja parrokkjali tal-

{amrun qed tkun /elebrata lfesta ta’ San :u]epp, li hu lpatrun tal-ewwel banda fil{amrun li hi l-G[aqda Mu]ikali San :u]epp. Il-programm se jitkompla g[ada jum il-festa. Fid-9 a.m. tibda quddiesa Kantata Solenni li se titmexxa millkappillan tal-parro//a Dun Henry Balzan. Isir pani;ierku u wara jibda mar/ briju] mill-Banda tal-G[aqda Mu]ikali San :u]epp li se jibda minn quddiem il-kappella tal-Museum fil-Blata lBajda u jispi//a quddiem ilKa]in tal-G[aqda San :u]epp. Filg[axija to[ro; ilpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp bl-akkumpanjament tal-Banda San :u]epp tal{amrun. Qabel id-d[ul talpur/issjoni, il-Banda San :u]epp se ssellem lill-patrun tag[ha bid-daqq tal-Innu San :u]epp ta’ Mro Willie Attard u Mro Lawrence Borg. Fidd[ul tal-pur/issjoni ssir /elebrazzjoni Ewkaristika u jsir il-bews tar-relikwa. I]-}urrieq Fil-knisja ar/ipretali ta]-

}urrieq qed tkun /elebrata l-

Festa lil San :or; Preca Nhar l-Erbg[a li ;ej 9 ta’ Mejju se tkun i//elebrata l-festa ta’ San :or; Preca. Illejla fis-6 p.m. fil-Kappella talMedalja mirakolu]a tibda quddiesa li se jmexxiha Fr Tancred Sultana. Nhar it-Tnejn li ;ej fil-istess [in tibda quddiesa filKappella tal-Medalja Mirakolu]a li se titmexxa millKappillan Fr Henry Balzan. Nhar it-Tlieta fis-6 p.m. tibda quddiesa fil-Kappella talMedalja Mirakulu]a li se titmexxa minn Monsinjur Lawrence Gatt li hu Assistent Ekkle]jastiku tas-So/jetà talMuseum. Nhar l-Erbg[a 9 ta’ Mejju hu jum il-festa ta’ San :or; Preca, dakinhar jitlaq pellegrina;; minn G[awdex g[allkappella tal-Medalja Mirakulu]a fejn tibda quddiesa li se titmexxa minn Monsinjur Emeritu l-Ar/isqof :u]eppi Mercieca u din se ssir fil-knisja parrokkjali ta’ San Gejtanu fil-{amrun.

festa ta’ San :u]epp. Fis-6 p.m. tibda quddiesa bl-omelija u wara to[ro; il-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp. Wara jsir mar/ minn Triq il-Kbira mill-Banda talG[aqda Karmelitana u Banda Queen Victoria ta]-}urrieq ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Alfred Farrugia u wara l-istess banda se ttella’ programm mu]ikali f’Misra[ irRepubblika bis-sehem tattenur Charles Vincenti. {al Qormi Fil-knisja ar/ipretali ta’ San :or; Martri, g[ada se tkun i//elebrata l-festa ta’ San :u]epp. Fil-5 p.m. tibda quddiesa bil-prietka filwaqt li fil-

quddiesa se jipprofessaw tliet fratelli ;odda. Din il-Fratellanza ta’ San :u]epp f’{al Qormi g[andha fi [danha madwar 50 fratell li huma attivi fis-servizzi li jsiru fil-parro//a :or;jana matul is-sena. Wara tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp. Fid-d[ul talpur/issjoni jitkanta l-Innu lil San :u]epp mill-Kor talParro//a :or;jana Exultate Domino u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Ix-Xlendi Fix-Xlendi, G[awdex,

ukoll qed tkun i//elebrata lfesta ta’ San :u]epp. Illejla fis-6.30 p.m. jibda r-ru]arju u kurunella.Wara tibda quddiesa bil-kant tal-A[[ar Tridu u se jmexxi Dun Geoffrey

Ritratt tal-istatwa ta’ San :u]epp li tinsab fil-knisja tax-Xag[ra, G[awdex

Attard. Jitkanta l-Innu u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. G[ada jum il-festa fl-10 a.m. tibda quddiesa. Fis-6 p.m. Kon/elebrazzjoni Solenni bil-pani;ierku. Din se ssir bil-kant u vu/ijiet ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Mro Carmel Peter Grech li hu lMaestro di Cappella.

Wara to[ro; ilpur/issjoni bl-istatwa ta’ San :u]epp, jing[ad irru]arju u jitkantaw diversi innijiet. Fit-8 p.m. fuq it-tara; taz-zuntier se jsir it-tberik tal-g[odod u tal-karozzi u wara ting[ata tifkira lillparte/ipanti kollha.

Il-festa litur;ika f’Marsaxlokk u f’G[awdex lill-Madonna ta’ Pompei F’dawn il-jiem f’Marsaxlokk u fir-Rabat, G[awdex, qed issir il-festa litur;ika lill-Madonna ta’ Pompei. Marsaxlokk Nhar it-Tlieta 8 ta’ Mejju f’Marsaxlokk se tkun i//elebrata l-festa litur;ika talMadonna ta’ Pompei. Fil11.15 a.m. tibda quddiesa u wara ting[ad is-supplika talMadonna ta’ Pompei u din se tixxandar fuq Radju Marija. Filg[axija jibda pellegrina;; minn [dejn it-Torri Vendome tul Xatt is-Sajjieda u g[all-[abta tat-8 p.m. tibda quddiesa kantata fil-pjazza. Ta’ min jinnota li l-pellegrina;; ilu jsir mill-1963. Fil-

fatt dan kien bdieh Monsinjur

Lawrenz Mifsud li dak i]]mien kien kappillan talparro//a Xlukkajra u matul din is-sena se jibdew i/-/elebrazzjonijiet biex jekk ilBambin irid is-sena d-die[la titfakkar kif jixraq il-50 sena minn mindu beda jsir dan ilpellegrina;;. Ir-Rabat, G[awdex Fil-Belt Victoria, G[awdex, fis-Santwarju tag[ha tas-

Sorijiet Dumnikani qed tkun i//elebrata wkoll il-festa talMadonna ta’ Pompei. Nhar itTnejn li ;ej lejlet il-festa fil5.30 p.m. jibda r-ru]arju u kurunella lill-Madonna. Wara tibda translazzjoni solenni u wara titkanta l-antifona u tibda quddiesa kon/elebrata li se jmexxiha Monsinjur

Ar/ipriet Joseph Sultna li se jinse; kuruna ta’ tif[ir lillMadonna tar-Ru]arju ta’ Pompei. Nhar it-Tlieta jum il-festa f’nofsinhar Monsinjur Isqof Mario Grech se jirre/ita sSupplika tal-Madonna ta’ Pompei, jintona t-Te Deum u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Fl-3.45 p.m. tibda quddiesa li tkun g[all-anzjani u lmorda u fiha jkun amministrat is-Sagrament tad-Dilka Mqaddsa. Wara jibda t-tberik tat-trabi u tfal ]g[ar. Issegwi kon/elebrazzjoni pontifikali li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech, u fiha jsir tif[ir lil Sidtna Marija ta’ Pompei, Re;ina tar-Ru]arju Mqaddes.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Swan Lake on Ice TVM 2, 20>45 Spettaklu li ttella’ f’Dar il-Mediterran il-Belt Valletta f’Jannar tal-2009 bis-sehem ta’ 35 ballerin Russu. Biex il-palk ta’ dan il-lokal inbidel f’arena tas-sil; kienu n;iebu

apposta minn barra minn pajji]na xejn anqas minn 3,000 kilo sil;.

Ordos Miss World Malta NET Television, 20>30 Edizzjoni o[ra ta’ dan ilprogramm. G[al aktar dettalji ara pa;na 18

Incontriamoci al Soul Club La 5, 21>10 Lukas Schust, Sonsee

Neu u Marco Girnth (ilkoll fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film :ermani] tal2008. It-tfajjel Lasse jkun trabba bla missier. Biss minn dejjem wa[[alha f’rasu li missieru hu kantant tal-mu]ika rock. Meta i]da jitfa//a verament il-missier, l-omm ma jkollhiex triq o[ra g[ajr li tg[idlu l-verità.

La casa degli spiriti La 7, 21>30 Film drammatiku tal-1993 b’re;ija ta’ Billie August li hu bba]at fuq ktieb ori;inarjament bl-Ispanjol ta’ Isabel Allende. L-istorja hi ambjentata fi/-?ili mis-snin 20 sal-kolp ta’ stat ta’ Pinochet fl-1973. Esteben Trueba jkun determinat li f’minjiera jirnexxilu jsib id-deheb u wara jkun ista’ ji]]ewwe; lillaristokratika Rosa. Id-deheb isibu, i]da Rosa tkun la[qet mietet. Minflok ji]]ewwe; lil o[tha Clara u jkollhom tifla, Blanca...

Diversi attivitajiet Maratona Puttinu Cares NET Television, 09.00

G[al [afna mill-[in illum NET Television se jkun qed ixandar il-maratona annwali ta’ football u volleyball mill-Marsa Sports Ground li qed issir b’risq Puttinu Cares. Minbarra l-attivitajiet sportivi, tul il-[in kollu jkun hemm ukoll spettaklu ta’ kant u ]fin, kif ukoll

Roger Tirazona - kantant li se jkun fost il-mistednin

tag[rif utli dwar xog[ol Puttinu Cares. Il-pro;ett li g[alih Puttinu te[tie; il-fondi hu biex tkun tista’ tlesti appartamenti f’Sutton fl-Ingilterra li jservu ta’ akkomodazzjoni g[al dawk li jitilg[u ma’ pazjenti tal-kan/er g[all-kura f’dan il-pajji].


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

22 TV#Radju

Ir-rwol ta’ omm 06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>15

Italomix

15>05

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>15

Skor Extra Time

19>00

Club 90s

21>00

Fuzzbox Saturday Special

23>00

Il-Fatti Kollha (r)

24>00

Country Music Club (r)

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lo kali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 09:00 - BBC 09:05 Tne[[ilhom il-Kappel 11:00 Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{a-mes Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Ifta[ Qalbek 10:05 - Fil-Fond tal-A[bar (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - L-G[a]la Tieg[ek u Tieg[i 14:00 - BBC News 14:05 - Straightforward 15:00 - RTK Qosor 15:05 - LG[a]la Tieg[i u Tieg[ek (jinkludi 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Notte Italiana 20:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Realtajiet tal-Lum (r) 24:00 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Family Finance, Ekolo;ija, Nutar.

Spanglish - Canale 5, 16.05

Film mill-isba[ li n[adem fl-2004 b’re;ija ta’ James L. Brooks, dwar Flor Moreno (Paz Vega) li millMessiku tmur ta[dem l-Istati Uniti biex forsi jkollha futur a[jar. Issib xog[ol b[ala housemaid ma’ familja Amerikana li jkollha ]ew;t itfal. Meta fis-sajf ikollha tibqa’ tg[ix mag[hom, ma jkollhiex g[a]la o[ra g[ajr li ;;ib ukoll hemm lil bintha Christina (Shelbie Bruce, firritratt). It-tifla tmur tajjeb [afna mal-bqija tal-familja, biss lil Flor tin[olqilha problema min[abba l-fatt li l-omm tal-familja li tkun ta[dem mag[hom tibda tqis lil Christina daqslikieku kienet bintha, u Flor riedet li minkejja l-limitazzjonijiet finanzjarji tag[ha, dak kollu li hu tal-omm jibqa’ tag[ha.

Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Sa[[a 13:00 Putumayo Radio Show 14:00 BBC World Service 21:00 – Le[en l-Ewropa 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Ilma mibdul f’inbid 11:00 - Lejn l-art imweg[da 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Kelma ta’ Alla fl-Ewkaristija 16:00 - LArka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 (ikompli) Kuntatt 20:00 Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Ilma {aj, :esù 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Lenti fuq Ilsienna (r) 08:15 Minn Lenti Interkulturali (r) 09:00 - Kids TV 10:15 - }ona Compilation 11:15 - Meander (r) 12:10 - Paqpaq (r) 12:50 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:10 - Luxdesign 17:20 Modern Lifestyles 18:00 A[barijiet 18:10 - Kelma g[all{ajja 18:20 - Gadgets 18:50 G[awdex Illum 19:25- Dot EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 Dissett 21:45 - Apollo 13. Film ’95 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Sibtek (r). TVM 2 09:00 - Maratona Puttinu Cares 13:45 - Mela Isma’ Din 14:00 -

Public lecture by Professor Norbert Lammert 15:00 - A[barijiet 15:05 - Bijografiji 16:00 Waltzing Matilda 16:30 Madwarna 17:00 - A[barijiet 17:05 - YEP (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 - Sitta f’Palazz 18:15 - Madwarna 18:30 - Ttyl (r) 19:00 - Trekking (r) 19:30 Lenti fuq Ilsienna 20:00 - A[barijiet 20:45 - Swan Lake on Ice (Dar il-Mediterran, 2009). ONE 008:00 - EGOV4U TV 08:30 ONE News 08:45 - Teleshopping 10:10 - Maratona Puttinu Cares 11:00 - Clint on ONE 12:45 Teleshopping 13:15 - :awhra Maltija (r) 13:30 - A[barijiet 13:40 - Maratona Puttinu Cares 15:30 - Teleshopping 15:45 Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 Maratona Puttinu Cares 17:30 ONE News 17:40 - Pink Panther 18:15 - On D Road 18:55 - Ieqaf 20 minuta 19:30 - ONE News 20:10 - Zona Sport 20:35 Maratona Puttinu Cares 23:15 ONE News 23:45 - Ilsien inNisa. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 - A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 -

Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum.

Tg 3 sabato notte 01:35 ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia.

Raiuno 06:30 - Unomattina in famiglia (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 Tg 1) 10:05 - Rai Parlamento 10:55 - Aprirai 11:10 Unomattina storie vere 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Le amiche del sabato 15:40 - Regoliamoci 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Le amiche del sabato 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Rai Tg sport 20:35 Affari tuoi 21:10 - È stato un flirt? (varjetà) 23:45 Cinematografo 00:50 - Tg 1 notte 01:05 - Il vento fa il suo giro. Film 2005.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Loggione 09:45 - Finalmente arriva Kalle (TF) 10:45 - Papà ho trovato un amico. Film ’91 13:00 - Tg 5 13:40 - Ricordati di me. Film 2003 16:05 - Spanglish -

Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - The Latest Buzz (TF) 09:30 - Grachi (TF) 10:15 - Sulla via di Damasco 10:50 - Aprirai 10:55 Rai Parlamento Territori 11:35 Mezzogiorno in famiglia 13:00 Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 14:00 - London Live 2.0 14:50 Guardami (attwalità) 16:25 Squadra Specialie Lipsia 16:30 Private Practice (TF) 17:05 Sereno variabile 18:00 - Tg2 flash 18:05 - Crazy Parade 18:35 - Sea Patrol (TF) 19:40 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Castle (TF) 21:50 - Body of Proof (TF) 22:40 - Sabato sprint 23:30 - Tg 2 notizie 23:40 - Tg 2 dossier 00:25 - Tg 2 storie 01:05 - Tg 2 mizar 01:30 - Tg 3 Sì, viaggiare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 07:50 - Gli angeli con la faccia sporca. Film ’38 09:25 Paesereale 10:30 - Tgr Bellitalia 11:00 - Tgr Prodotto Italia 11:30 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente Italia 14:00 - TG regione 14:20 Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:55 TV Talk 16:55 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 18:05 - 90˚ minuto Serie B 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:10 Che tempo che fa 21:30 - Ulisse, il piacere della scoperta (dok.) 23:30 - Tg 3 23:50 - Amore criminale 00:50 - Tg 3 01:00 Tg 3 agenda del mondo 01:15 -

Quando in famiglia sono in troppi a parlare. Film 2004 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Amici 00:30 - Tg 5 notte 01:00 - Striscia la notizia 01:30 Il giovane Casanova. .

Rete 4 07:15 - Magnum PI (TF) 08:20 Vivere meglio 09:35 Carabinieri 3 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:05 - Perry Mason (TF) 17:00 - Detective Monk (TF) 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore 21:15 - The Mentalist (TF) 24:00 - Exposure - Sangue in copertina. Film 2000 Italia 1 07:30 - Cartoons 10:55 - Tom & Jerry - The Fast and the Furry. Film cartoon 2005 12:20 Cartoons 12:25 - Studio aperto 13:30 - Grand Prix 13:55 Motociclismo - GP Portugall 17:00 - Dennis la minaccia. Film ’93 18:30 - Studio aperto 19:00 - Bau Boys 19:25 - Captain Zoom. Film 2006 21:10 - Il ritorno della scatenata dozzina. Film 2005 23:05 - Disaster Movie. Film 2008 00:45 - Studio sport XX 01:45 - Poker1mania. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - Bookstore 11:10 Prossima fermata 11:25 - In Plain Sight (TF) 12:25 Superbike. GP d’Italia 16:15 JAG - avvocati in divisa (TF) 18:05 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 21:30 - La casa degli spiriti. Film ’93 00:30 - Tg La 7 00:35 - Tg La 7 sport 00:40 - M.O.D.A 01:25 - Caporale in giornata. Film ’58.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 09:05 Kont taf? 09:15 - F News 09:30 - Favourite Cinema 10:00 Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:00 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Boost (r) 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 07:35 - Centovetrine 10:05 Cuore Contro Cuore (TF) 12:10 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Cambio casa...

cambio vita Speciale Salone 14:25 - Giudice Amy (TF) 16:00 - Anna e i Cinque 17:40 - Il tempo delle mele 2. Film ’82 19:40 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Incontriamoci al Soul Club. Film 2008 23:00 Charm School. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Teletubbies 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Balamory 08:10 The Roly Mo Show 08:25 Poetry Pie 08:30 - The Adventures of Spot 08:35 Doctor Who 09:35 - Doctor Who Confidential 10:00 - Last of the Summer Wine 10:30 After You’ve Gone 11:00 Michael Palin’s New Europe 11:50 - Doctor Who 12:50 - The Weakest Link 13:40 - My Family 14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 17:00 - Michael Palin’s New Europe 17:55 New Tricks 18:45 - Robin Hood 19:30 - ’Allo, ’Allo! 20:00 Victoria Wood’s Midlife Christmas 21:00 - Live at the Apollo 21:45 - The Impressions

Show with Culshaw and Stephenson 22:15 - The World’s Toughest Driving Tests 23:05 -

Lead Balloon 23:35 - Two Pints of Lager and a Packet of Crisps TCM 08:20 - Gunsmoke 09:25 - The High Chaparral 10:35 - Wild River. Film ’60 (PG) 12:45 Patton. Film ’70 (PG) 16:00 Where Eagles Dare. Film ’69 (PG) 19:00 - The Dirty Dozen. Film ’67 (15) 22:00 - Behind Enemy Lines. Film 2001 (15). MGM Movies 07:15 - The Charge of the Light Brigade. Film ’68 (PG) 09:25 For Better or for Worse. Film ’90 (12) 11:00 - Critical Assembly. Film 2003 12:25 - Halls of Anger. Film ’69 (PG) 14:05 Nashville Beat. Film ’89 15:35 Smile. Film ’75 (PG) 17:25 The Brink’s Job. Film ’78 (PG) 19:05 - MGM’s Big Screen 19:20 - Article 99. Film ’92 (15) 21:00 - Coming Home. Film ’78 (18) 23:05 - Everything You

Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask). Film ’72 (18).

Diva Universal 07:50 - Wolff’s Turf 08:47 Crossword 09:00 - The Letter 10:49 - The Visiting Hours 11:00 - JAG 13:00 - Mary Higgins Clark: I’ll Be Seeing You (12) 14:50 - As the Light Leaks in 15:00 - Rosemary and Thyme 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:53 - Love at First Sight 19:10 - ER 21:00 - Great Women 21:10 - JAG 23:10 Jane Doe: Eye of the Beholder. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Sinking Wings 09:05 Mighty Ships: USS Gravely 10:00 - Man Made Marvels Asia: Singapore’s Marina Barrage 10:55 - Building the Future:

Surviving Natural Disasters 11:50 - Construction Intervention: Stars Youth Center 12:45 - X-Machines 13:40 Extreme Engineering: DroughtProofing Australia 14:35 Ultimate Weapons: Close Quarter Battle 15:30 - Huge Moves 16:25 - How It’s Made 16:55 - How Stuff’s Made 17:20 - Man Made Marvels Asia: Singapore’s Marina Barrage 18:15 - Aircrash Confidential: Collisions 19:10 - Against the

Elements: Water 20:05 - How It’s Made 20:35 - How It’s Made 21:00 - Rebuilding Japan: Super Train 21:30 - Mobster Confessions 21:55 - Ultimate Survival: Alabama 22:50 Could You Survive?: Car Accident 23:45 - Coal Melita Movies 10:00 - Flicka 2 11:35 - The Day After Tomorrow 13:40 - The Beach 15:37 - Hollywood Buzz 16:00 - Death at a Funeral 17:35 - Anger Management 19:20 Rio 21:00 - Awake 22:25 Frozen 00:00 - Gabriel. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 30 Rock 11:30 Glee 12:15 - Desperate Housewives 13:05 - Alcatraz 19:15 - Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 - True Blood. Biography Channel 07:00 - TV’s Sexiest Men of All Time 07:30 - Mad Mel: The

Rise and Fall of a Hollywood Icon 09:00 - Jodie Foster 10:00 - TV’s Sexiest Men of All Time 10:30 - Mad Mel: The Rise and Fall of a Hollywood Icon 12:00 Jodie Foster. Billy the Exterminator: 13:00 - Raccoon Rescue 13:30 - Attack of the 15Foot Snake 14:00 - Squirrels in the Attic 14:30 - Funeral Home Snake. Storage Wars: 15:00 Stairway to Hemet 15:30 - High Noon in the High Desert 16:00 Railroad Roulette 16:30 - All Guns to Port 17:00 - The Old Spanish Standoff 17:30 Stairway to Hemet 18:00 - High Noon in the High Desert 18:30 Railroad Roulette. Billy the Exterminator: 19:00 - Raccoon Rescue 19:30 - Attack of the 15Foot Snake 20:00 - Squirrels in the Attic 20:30 - Funeral Home Snake. 21:00 - Hardcore Pawn 21:30 - Hardcore Pawn: Whack Job 22:00 - Ronnie Biggs: Secret Tapes 23:00 - When Life Means Life: Ernest Wright/Mark Martin.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:55 - See The Sea 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 Kipper 10:00 - Bob the Builder 10:30 - See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:00 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Baby Antonio’s Circus 17:00 - Bob the Builder 17:30 Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny

Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:30 - Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Rubbadubbers 22:10 - Oswald 22:25 Jarmies. Disney Channel 08:10 - Jessie 08:35 - ANT Farm 09:00 - Austin and Ally 09:25 - Twitches 10:45 - Good Luck Charlie 11:05 - The Suite Life on Deck 11:25 Have a Laugh 11:30 - Shake It Up 13:10 - Jessie 13:30 - Have a Laugh 13:35 - Wizards of Waverly Place 14:00 - So Random 14:25 - Phineas and Ferb 14:50 - Shake It Up 15:15 - Good Luck Charlie 15:40 - Wizards of Waverly Place 16:00 Lemonade Mouth 17:45 - Austin and Ally 18:10 Shake It Up 18:35 - Shake It Up 19:50 - Twitches 21:05 - Good Luck Charlie 21:30 - Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody.

07>00 07>45 08.30 09>00 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>32 23>00

NET News Wheelspin (r) RPM (r) Maratona Puttinu Cares PQ NET News Maratona Puttinu Cares NET News Maratona Puttinu Cares NET News Maratona Puttinu Cares Tlug[ tal-Lottu Maratona Puttinu Cares NET News Ordos Miss World Malta NET News Maratona Puttinu Cares NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:45 - World Champ. Snooker 10:00 - Auto GP Motor Racing: Race 1: Hungaroring, Hungary (live) 11:00 - World Champ. Snooker: SF (live) 14:00 World Champ. Snooker 14:30 -

World Series by Renault Motor Racing: Race 1: Alcaniz (live) 15:30 - UCI World Tour Cycling: Stage 1: Italy (live) 19:30 - World Champ. Snooker 20:00 - World Champ. Snooker: SF (live) 23:00 - Fight Club. GO Sports 1 07:00 - Serie A: Rd 35: Udinese v Lazio 09:00 - Scottish PL: Rd 35: Highlights 09:30 Barclays PL: Wk 36:

Chelsea v Newcastle Utd 11:30 - Serie A: Rd 36: Milan v Atalanta 13:30 - PGA Reale Seguros Open de Espana: Day 3 (live) 17:30 - ATP 250 Series: Estoril Open: SFs (nr live) 22:30 - FIFA Futbol Mundial 23:00 - RaboDirect Pro12: Rd 22: Glasgow Warriors v Connacht 01:00 Barclays PL: Wk 36: Liverpool v Fulham. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Reale Seguros Open de Espana: Day 2. Barclays PL: Wk 39: 13:00 Preview 13:45 - Arsenal v Norwich City (live). 15:45 Football's Greatest. The FA Cup: F.: 16:15 - Preview 16:45 - Pre-match preview (live) 18:15 - Chelsea v Liverpool (live). 20:40 - Football's Greatest 21:00 - Roma Channel. GO Sports 3 15:00 - Aviva Premiership: Rd 22: London Wasps v Newcastle Falcon (live) 17:00 - Trans World Sport 18:00 - Serie A: Rd 37: Lecce v Fiorentina (live) 20:30 - RaboDirect Pro12: Rd 22: Munster v Ulster (live) 22:30 - Inter Channel. GO Sports 4 15:00 - Aviva Premiership: Rd 22: Northampton Saints v Worcester Warriors (live) 17:00 - Juve Channel 20:45 Serie A: Rd 37: Roma v Catania (live) 22:25 - Juve Channel. GO Sports 5 20:30 - RaboDirect Pro12: Rd 22: Glasgow Warriors v Connacht (live) 22:30 - LFC TV.

Melita Sports 1 15:30 - Bundesliga: Borussia Dortmund v SC. Freiburg (live) 18:05 - npower Champ.: SF Playoff 1st Leg: Blackpool v Birmingham City (r) 19:55 UEFA Champ. League: Weekly Magazine Show (r). La Liga: 20:25 - Preview (r) 21:00 Granada v Real Madrid (live). 23:05 - Copa Libertadores: Highlights (r) 23:35 - UEFA Champ. League: Weekly Magazine Show (r) 00:00 La Liga: Valencia v Villarreal. Melita Sports 2 15:30 - Bundesliga: 1FC. Koln v Bayern Munich (live) 17:35 Copa Libertadores: Boca Juniors v Union Espanola (r) 19:25 - La Liga: Highlights (r) 20:30 - UEFA Champ. League: Weekly Magazine Show (r) 21:00 - La Liga: Barcelona v Español (live) 23:00 - Copa Libertadores: Highlights (r) 23:25 - UEFA Champ. League: Weekly Magazine Show (r) 00:00 - La Liga: Atletico Madrid v Malaga. Melita Sports 3 15:30 - Bundesliga: 1FSV.

Mainz v Borussia Monchengladbach (live).

Melita Sports 4 15:30 - Bundesliga: Werder Bremen v FC. Schalke (live). Melita Sports 10 15:30 - Bundesliga: Borussia Dortmund v SC. Freiburg (live) 21:00 - La Liga: Granada v Real Madrid (live) 23:00 Copa Libertadores: Highlights (r) 23:25 - UEFA Champ. League: Weekly Magazine Show (r) 00:00 - La Liga: Valencia v Villarreal. Malta Stars 08:00 - MFA Futsal League 2nd Div. (r) 09:35 - Malta Rugby Football Union (r) 11:10 BOV PL: Birkirkara v Hibernians (r) 13:30 - GFA Review (r) 14:35 - 3 Pointer (r) 15:10 - Football Nurseries (r). BOV PL: 15:45 - Match Day (live) 16:00 - Hamrun v Tarxien (live) 18:00 - Floriana v Valletta (live) 20:00 - Match Day (live). 20:35 - Football Nurseries (r) 21:10 - 3 Pointer (r) 21:50 - Malta Basketball Assoc. (r). BOV PL: 23:15 - Hamrun v Tarxien (r) 01:20 - Floriana v Valletta (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Tisliba 25 Mimdudin>1. L-atti jinbidlu wara nota mu]ikali u jitfa//aw li[irsa? (6) 4. Tfarrakt bix-xog[ol, ng[idu a[na (8) 9. Tal-iljunfant jag[milha wkoll ri[ qawwi (6) 10. Tat-tfal tista’ tkun wa[da 12. 13. 14. 17. 18.

20. 21. 27. 28. 29. 32. 33. 34. 35.

[a]ina min[abba fsied ]ejjed (8) Twarrib mill-g[ajn (4) Jo[ro; bih min i[allas depo]itu biex jing[ata millqorti [elsien provi]orju (5) :ustizzja (4) Kont fuq u x’g[amilt biex sibt ru[i isfel? (6) :nien b[al dak tal:etsemani (3) G[omor, kemm g[andek ]mien (3) G[andu natural g[alih wa[du u xejn ma jaqbel mag[na (6) Mhumiex qosra fi twaletta! (4) Il-[axixa li f’Jannar suppost li ttiha lill-[mar? (5) Hekk g[amel biex qabad il[ut (4) Tad-da[k, ta/-/ajt jew ta]]uffjett (8) Dawn b]onju]i biex iz-zopp jimxi bihom (6) Qdumija li llum saret i;;ib [afna flus? (8) Tissi;illa xi pakki biha (6)

Weqfin>1. Ma [alliniex wara l-bieb (7) 2. Marda li ti;i billi jin;abru g[oqod fid-demm li jtellfu /-/irkolazzjoni (8) 3. Minn butu to[ro; wie[ed tad-dawl? (4) 5. G[in ru[ek u taqtax qalbek! (6) 6. Bejn il-:img[a u l-{add (4) 7. Ag[mlu e]att b[alma jag[mel [addie[or (6) 8. Ma t[alliex wieqaf (6) 11. Ming[ajr nofs il-bilbla? (3) 15. Fond jew /att fuq il-mejda tal-ikel (5) 16. Wieqaf qisu xama’, sin/ier u ma jxaqlebx (5) 19. S[an tajbin dawk tal-pi]elli jew rikotta (8) 22. Din bija tinbidel f’qasam ta’ art imsawra fil-bidu talwied ta’ G[ajn Rihana, ta[t is-Sebbie[ (7) 23. :rajja, rakkont (6) 24. Jista’ jkun wie[ed ta’ qbid, sekwestru (6) 25. Mag[mul irqiq u twil,

26. 30. 31.

1

2

3

4

9

5

6

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

imma fih inqas minn misluta! (6) Parti minn /irku fil-bidu tal-arkitettura? (3) B/ejje/ mis-si;ar (4) Il-Belt hemm triq imsemmija g[alihom (4)

Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>- 1. Slitta; 4. Identità; 9. Figaro; 10. Organdin; 12. Alan; 13. Birra; 14. Dawl; 17. Tifred; 18. u 20. Qroqqa; 21. :ranet; 27. Bnew; 28. Xkora; 29. {aqq; 32. Impostur; 33. Xlendi; 34. Astrakan; 35. Qastna. Weqfin> 1. Saffart; 2. Iggranfa; 3. Tork; 5. Dardru; 6. Njam; 7. Indjan; 8. Annali; 11. u 26. Timbru; 15. Telqa; 16. Qraba; 19. Indannat; 22. Taqbida; 23. Abdika; 24. Petpet; 25. Akku]a; 30. Issa; 31. Alba.

7

Tisliba bin-Numri

In-numru 511, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri b’erba’ figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn l-erba’ listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Jane Bartolo, 102 ‘Rainbow’, Vjal ixXog[ol, in-Naxxar NXR9022. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Il-{amrun

DAR b’ kamra tas-sodda wa[da, bl-arja tag[ha f’Victory Str, €93,174 (Lm40,000), {anut Class 4 u store, u f’Birkirkara dar b’kamra tas-sodda u bl-arja tag[ha €65,222 (Lm28,000). ?emplu 99491062 jew 79981410.

Il-{amrun

MAISONETTE fuq l-ewwel sular fuq ]ew; fa//ati. G[andu ]ew; kmamar tassodda kbar, k/ina, sitting room separat, dining room separat, kamra tal-banju, ]ew; verandi fuq wara, gallarija fuq quddiem u boxroom. Bejt tieg[ek bil-possibbiltà ta’ sular ie[or u washroom. Main bedroom ;dida. Il-post huwa freehold (ming[ajr /ens). Prezz €84,000 negozjabbli. ?emplu 99832061.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kma-

mar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wwara u parti mill-bejt bil-washroom. €116,000 (Lm50,000) ?emplu 79990798.

{a]-}ebbu;

APPARTAMENT kbir flewwel sular fi blokka ta’ tnejn. Parzjalment lest, k/ina, living u dining area (open plan), tliet kmamar tas-sodda, wa[da minnhom ensuite u kamra tal-banju. Washroom, bejt u l-arja. Prezz €145,000. ?emplu 79050498.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

G{ALL-KIRI Il-Qajjenza, Bir]ebbu;a

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda kbar, k/ina, kamra tal-banju u salott, armat b’kollox. ?emplu 77455207 jew 99455207.

Mobile toilets

Jum l-Omm

Tiswijiet

M&K

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

NUMRU ta’ mobile toilets ;odda kompluti bil-wash hand basins g[all-kiri g[al ;urnata jew ktar. Prezzijiet moderati. ?emplu lil Green Forever (FTL Group) fuq 79792356 jew 21418085.

DARBA f’sena l-ommijiet jistennew li ji;u ttrattati b[al xi prin/ipessa bil-fjuri. Id-differenza hi www.teleflora.com.mt jew /emplu 21689816.

{a]-}abbar

TOFFRI xog[ol ta’ kisi bil;ibs, kisi, ]ebg[a u tibjid bilpont, kull tip ta’ katusi, qoxra fuq il-fil u antika u kull alterazzjoni fil-;ebel, bl-a[jar prezzijiet u xog[ol fil-pront. ?emplu 99491062 jew 79981410.

GROCER 40 pied x 115-il pied u 17 g[oli. Post /entrali u spazju]. Rigal €12,000 u kera €250 fix-xahar (stokk jekk trid). Titilfuhx. ?emplu 77#99449931.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards. ?emplu 79091057 jew 27466323.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Restawr

RESTAWRATUR Taljan jag[mel restawr professjonali fuq g[amara antika ta’ kull stil u epoka bi French polish finishing. Aktar minn 20 sena esperjenza fl-Italja u f’Malta. ?emplu 99420424 jew 21578866.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[allgosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Erba’ si;;ijiet

TAS-soda, prezz €50. ?emplu 21242180.

JIN{TIE:U Kok#Koka

BIEX ja[dmu f’restorant ilMarsa. ?emplu 77115577, 21251153 jew 99876490.


Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

27

BASKETBALL - NISA

Luxol iridu jirb[u bilfors

I/-champions renjanti Luxol iridu reb[a bilfors biex ikomplu jisperaw li j]ommu t-titlu li reb[u lista;un l-ie[or wara li jinsabu 2-1 minn ta[t kontra Alyssa Ashley Loyola fuq la[jar minn [ames log[biet. Din is-serje s’issa kkonfermat li ]-]ew; na[at huma bilan/jati u l-log[ba qed tintreba[ fuq episodji ta’ tim jew tal-uffi/jali. Luxol tilfu t-tielet konfront meta ma g[arfux jikkontrollaw lill-captain tal-

Loyola C. Grima u kellhom ukoll bosta passa;;i traskurati, spe/jalment filfast breaks. Il-kow/ ta’ Luxol g[amel l-i]balji fl-a[[ar ]ew; log[biet spe/jalment fittime-outs. Id-difi]a tag[hom xejn ma kienet aggressiva u anki l-Amerikana kellha mumenti diffi/li, spe/jalment fl-attakk. Loyola min-na[a tag[hom jistg[u jiktbu pa;na storika g[ax jistg[u jsiru champions g[all-ewwel darba.

Madankollu, wie[ed irid jg[id li fit-tielet log[ba ddependew wisq fuq C. Grima u l-Amerikana D. Johnson li bejniethom g[amlu tliet kwarti tal-punti. Loyola qed ikampaw tajjeb mal-e//itament u fl-a[[ar ]ew; log[biet kien basket ta’ Johnson fl-a[[ar sekondi li tahom ir-reb[a. Il-kow/ R. Spiteri forsi qed taqra llog[ba a[jar u tu]a l-plejers aktar. Dan g[enha tisfrutta tajjeb in-nuqqasijiet taddifi]a avversarja.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a

Illum MFA Ta’ Qali – 4pm. Kampjonat BOV Premier. Relegation Pool. {amrun S v Tarxien R., 6pm. Championship Pool. Valletta v Floriana Victor Tedesco Std- 3pm. I Div. Dingli S v Vittoriosa S, 5.15pm. I Div. Naxxar L v Melita Centenary Std- 3pm. II Div. Luqa SA v St. Venera L, 5pm. II Div. G]ira Utd v }ebbu; R, Charles Abela Std – 3pm. II Div. Mellie[a v }urrieq, 5pm. II Div. Si;;iewi v Kirkop Utd Luxol Std- 3pm. II Div. Gudja Utd v G[arg[ur, 5pm II Div. San :wann v Attard SWAN Lija Grd – 1.45pm. Kwarti Finali. Senglea G v Marsa SM, 3.15pm. Kwarti Finali. Valletta v Ta’ Giorni

Tarxien Grd – 1.45pm. I Rd. KO. Versity v Ba[rija, 3.15pm. I Rd. KO. Tarxien AFC v Paola P. G[ada MFA Ta’ Qali – 3pm.

Kampjonat BOV Premier. Championship Pool. Hibs v Balzan Y., 5pm. Championship Pool. Sliema v B’Kara Victor Tedesco Std- 3pm. I Div. Lija A v Pietà H, 5pm. I Div. }ejtun C v St. George’s Centenary Std – 2pm. III Div. Xg[ajra T v Pembroke A, 4pm. III Div. G[axaq v Fgura Utd, 6pm. III Div. Marsa v Mtarfa Charles Abela Std- 3pm. III Div. Swieqi Utd v Qrendi, 5pm. III Div. M;arr Utd v Mdina K Luxol Std – 3pm. III Div. Kalkara v Marsaskala, 5pm. III Div. Santa Lucia v Sirens

MAFA St Margerita Grd –

9.30am. Kwarti Finali. KO. Vittoriosa L v B’Kara P

IASC Tarxien Grd – 8.30am.

B’Bugia v Marsa T, 10am, Senglea Y v Floriana A

SPARAR Qormi – 10am.Novtia. Sparatura Trap Bidnija – 10am. RMF

Trophy. Sparatura Skeet u Double Trap

BASKETBALL Ta’ Qali – 2.45pm. Lig

(N). Finali. 4 log[ba. Loyola v Luxol

WATERPOLO Tal-Qroqq- 4pm.San :iljan v Exiles, 5.15pm. Sliema v Neptunes

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL Marsa – L-24 laqg[a talista;un li se ssir fuq tmien ti;rijiet kollha g[al ]wiemel tat-trott.

Hubert Camilleri li kellu [sara fil-gearbox i]da temm fir-raba’ post

HILLCLIMB

Zammit jirba[ fil-Mi]ieb Il-kampjonat nazzjonali tal-hillclimb organizzat mill-Island Car Club kompla bit-tellieqa filMi]ieb li mill-bidu dehret li kienet se tkun taqtig[a sal-a[[ar. Zach Zammit fuq Urban Jungle Ralt issa jinsab flewwel post fil-klassifika ;enerali ta’ Grupp 6 segwit minn Hubert Camilleri. Dan wara li Zach Zammit temm l-ewwel f’[in ta’ 38.664 sek. Matthew Zammit fuq ServiceExpress Van Diemen F1000 f’38.993sek. deher li kien se jikseb l-a[jar [in b’magna Suzuki, i]da Zach Zammit irnexxielu jissuperah fl-a[[ar dawra. Fit-tielet post spi//a Alan Curmi fuq J & J CurmiDunlop Kawasaki b’[in tajjeb ta’ 39.188 sek. I/-champion attwali Hubert Camilleri kellu jikkuntenta bir-raba’ post fuq Chevron B43. Camilleri ;arrab [sarat filgearbox qabel tmiem ittellieqa i]da xorta kiseb [in

tajjeb ta’ 39.853 sek. F’kategoriji o[ra, l-a[jar [inijiet g[amluhom Ivan Deidun fi Grupp 5 bilkarrozza IDR, Joe Cutajar fi Grupp 4 b’Ford Escort Mk2 u fi Grupp 3 John Zammit b’Lotus Elise. David Galea, fit-tieni grupp, g[amel prestazzjoni e//ellenti fuq four wheel drive Subaru Impreza Sti u b’hekk kiseb is-sitt po]izzjoni fost is-sewwieqa kollha. Huwa g[eleb lil u[ud mis-sewwieqa talkarozzi single seaters kif ukoll kiseb l-a[jar [in fost it-tip saloon. Ryan Mangion reba[ filkategorija tieg[u b’Ford Escort Mk2 filwaqt li Didier Bugeja fuq Peugeot 106 kiseb l-a[jar [in fost il-front wheel drive. Kurt Camilleri li kellu la[jar [in fi Grupp 1 bilMitsubishi Evo g[eleb bi ftit lil Christopher Aquilina fuq Subaru Impreza. It-tellieqa li jmiss se ssir fix-Xag[ra, G[awdex, g[ada.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

28 Sport CHAMPIONS LEAGUE

Lahm jg[id li Bayern huma a[jar mill-2010 Id-difensur u captain ta’ Bayern Munich Philip Lahm qal li t-tim tieg[u jinsab f’forma a[jar milli kien fl-2010 meta dawn kienu tilfu l-finali ta/-Champions League kontra Inter Fid-19 ta’ Mejju Bayern Munich se jilag[bu f’darhom stess il-finali ta/-Champions League kontra Chelsea. “Din is-sena ninsabu aktar fidu/ju]i. Il-players g[andhom sentejn aktar esperjenza. Tlifna t-titlu sentejn ilu u issa rridu nirb[uh. Dan l-ista;un eliminajna lil Real Madrid, li bla dubju hu wie[ed mill-aqwa timijiet fid-dinja,” qal Lahm. Lahm qabel mal-fatt li Bayern se jibdew b[ala favoriti min[abba li se jilag[bu f’darhom stess. “Se nippreparaw g[all-finali qisna se nilag[bu partita normali ta/-Champions League. Kollox se jkun l-istess, illukanda, it-triq u l-[inijiet tatta[ri;,” qal Lahm. Intant l-eks player ta’ Bayern Munich u Chelsea, Michael Ballack qal li Chelsea m’g[andhomx /ans jeg[lbu lil Bayern fil-:ermanja. Mistoqsi ma’ min se j]omm Ballack qal li jittama li ]-]ew; timijiet ikollhom log[ba tajba. Il-kow/ ta’ Bayern Heynckes qal li wissa lillplayers tieg[u biex ma jkunux daqshekk /erti li se jirb[u ttitlu f’darhom.

“Ma naqbilx li se tkun aktar fa/li g[alina min[abba li se nilag[bu f’darna. Ma rridux ninsew li se nilag[bu kontra tim qawwi,” qal Heynckes. Il-midfielder Bastian Schweinsteiger qal li Chelsea g[andhom grinta kbira u lfatt li dawn qatt ma reb[u /Champions League se jkun in/entiv g[alihom biex jag[mlu minn kollox biex ikunu inkurunati b[ala Champions Ewropej. “G[all-players veterani b[alma huma Drogba u Lampard din hi forsi l-a[[ar finali u b’hekk ]gur li jridu jtemmu bl-aqwa mod,” qal Schweinsteiger. Intant, il-winger Arjen Robben, li g[adu kemm ;edded il-kuntratt tieg[u ma’

Players ta’ Bayern Munich jippreparaw g[all-partita kontra Cologne illum mill-Bundesliga

Bayern qal li minkejja li Bayern fadlilhom jilag[bu wkoll il-finali tat-tazza domestika kontra Borussia Dortmund, jinsab kon/entrat biss fuq it-tazza ta/Champions. “Qed na[seb biss fil-finali fl-Allianz Arena. Se nilag[bu kontra tim li f’disa’ snin wasal sitt darbiet sas-semi finali. It-telfa li ;arrabna fl2010 se tinkorra;;ina biex din id-darba nirb[u,” qal l-eks player ta’ Chelsea.

Arsenal se jilag[bu fin-Ni;erja Arsenal qed jippjanaw li jmorru l-Afrika g[all-ewwel darba wara 19-il sena biex jag[mlu partita ta’ [biberija tal-pre-season fil-5 ta’ Awwissu kontra avversarji li g[ad iridu jkunu mag[rufa. Il-partita se tintlag[ab fl-istadium nazzjonali ta’ Abuja finNi;erja li jesa’ 60,000. Arsenal li qed jippjanaw pre-season fi/?ina, l-Malasja u Hong Kong, l-a[[ar li marru l-Afrika g[al tour kien fl-Afrika t’Isfel fl-1993. Dan minkejja li b[alissa fin-Ni;erja hemm bosta problemi ta’ ;lied u attakki fejn Grupp I]lamiku jrid jimponi stat I]lamiku fuq il-kumplament tal-popolazzjoni.

FUTBOL

Capello - Hodgson g[andu bi//a xog[ol iebsa L-eks kow/ tat-tim nazzjonali Ingli], Fabio Capello qal li l-kow/ il-;did, Roy Hodgson se jkollu bi//a xog[ol iebsa biex imexxi lit-tim waqt il-EURO 2012. “L-FA [atret lil Hodgson [ames ;img[at biss qabel tibda l-EURO. Diffi/li tibni xi [a;a fi ]mien daqshekk qasir. Ittim ma tantx se jkun lag[ab partiti sakemm jibdew il-kampjonti Ewropej,” qal Capello li kien telaq mill-kariga wara li ma qabilx mad-de/i]joni li Terry jitne[[a minn captain tat-tim nazzjonali. “Lil Roy ilni nafu minn meta kien jikkow/ja fl-Italja. Hu kow/ tajjeb u g[andu [afna esperjenza. Nawguralu

kull su//ess waqt il-EURO,” kompla jg[id Capello. Capello tkellem ukoll dwar lesperjenza tieg[u mat-tim nazzjonali u qal li kuntent bix-xog[ol li g[amel meta kien fit-tmexxija. “Nittama li l-Ingilterra tmur tajjeb fil-EURO u nittama li jekk it-tim imur tajjeb in-nies jindunaw li g[amilt bi//a xog[ol tajba,” qal Capello. “Li tmexxi lill-Ingilterra m’huwiex xog[ol impossibbli i]da diffi/li. Meta tilg[ab f’edizzjoni b[alma hi t-Tazza tad-Dinja jew il-EURO iddifferenza bejn it-timijiet hi ]g[ira u trid tkun fl-aqwa forma biex tirba[,” spjega

l-eks kow/ ta’ Roma u Juventus. Rigward il-futur tieg[u Capello qal li jixtieq imexxi klabb li jkun qed jimmira li jirba[ il-kampjonat. “Avventura fl-Ingilterra tkun interessanti. Naf it-timijiet sew u anke lplayers li jilag[bu fil-Premier. Ma tkunx daqshekk diffi/li g[alija biex nadatta g[all-kampjonat Ingli],” temm jg[id Capello. Prandelli ma ji]velax il-futur Il-kow/ tat-tim nazzjonali Taljan Cesare Prandelli ma ]velax x’se jag[mel wara l-EURO 2012. Prandelli

beda jmexxi lit-tim Taljan fl-2010 u minn dakinhar ;ab ri]ultati ferm po]ittivi, spe/jalment fir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[all-EURO 2012. Mistoqsi dwar x’se jag[mel la darba ji;u fi tmiemhom dawn il-kampjonati fl-Ukrajna u fil-Polonja, Prandelli qal. “Nie[u gost na[dem ma’ tim kull ;urnata. Mat-tim nazzjonali ma tistax tag[mel hekk. I]da rrid ng[id li mattim nazzjonali n[ossni [afna aktar komdu. G[andi [afna [in g[alija. B[alissa qed na[seb biss dwar ilEURO u wara nidde/iedi x’se nag[mel,” temm jg[id Prandelli.”


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

30 Sport

Obiefule jkompli jiskorja u jrebba[ lil Mosta minn Simon Farrugia

5

RELEGATION POOL

MOSTA (1)

J. Debono, B. Agius, K. Farrugia, F. Tisbi, Y. Ossok, F. Raimy, A. Cini, J. Bajada, O. Obiefule, F. Aboulezz, I. Zammit Sost: L. Martinelli flok K. Farrugia 69 min., S. Grech flok F. Aboulezz 73 min.

0

M’XLOKK

C. Cassar, C. Brincat, P. Borg, J. Brincat, D. Grech, T. Templeman, D. Attard, S. Eboh, J.P.Farrugia, M. Valeriani, A. Pedrozo Sost: S. Borg flok A. Pedrozo 53 min., J. Xerri flok J. Brincat 68 min.

Skurjaw: Obiefule 20 min., 47 min., 49 min., 53 min., Zammit 75

min. (M)

Referee: Paul Caruana In-Nazzjon Player tal-Log[ba: O. Obiefule (Mosta)

Obinna Obiefule kien ilprotagonista fir-reb[a fa/li li Mosta kisbu kontra t-tim relegat ta’ M’Xlokk fejn skorja erbg[a mill-[ames gowls tat-tim tieg[u. Kienet log[ba ming[ajr storja fejn Mosta [ar;u aggressivi u kisbu l-punti ne/essarji li bihom fet[u vanta;; ta’ tlett punti fuq Mqabba. Ilplayer Ni;erjan issa jinsab gowl wie[ed biss bog[od milli jil[aq ir-rekord li g[adu f’idejn Danilo Doncic, ta’ 32 gowl fi sta;un wie[ed. G[al din il-log[ba Mosta kienu ming[ajr Kurt Magro, Gilbert Martin u Dyson Falzon, b’Gary Caruana jkun nieqes g[ax-Xlukkajri. Kienu Mosta li resqu vi/in l-ewwel hekk kif fis-16-il minuta kien Cini li sab lil

Ian Zammit bix-xutt tieg[u jistampa mal-mimduda. }ew; minuti wara Mosta re;g[u ;ew im/a[[da millgowl meta minn cross ta’ Bajada kien Obiefule li ddaqqa ta’ ras tieg[u [abtet mal-lasta. Kienu l-preludju g[all-gowl tal-vanta;; ta’ Mosta li wasal fl-20 minuta fi tmiem azzjoni personali ta’ OBINNA OBIEFULE li b’xutt dajagonli g[eleb lil Cassar. Disa’ minuti mill-mistrie[ Cassar dawwar f’corner xutt ta’ Bajada u l-ewwel taqsima g[alqet b’Mosta b’vanta;; minimu ta’ gowl uniku. I]da mal-bidu tat-tieni taqsima Mosta rduppjaw hekk kif fis-47 minuta kien g[al darb’o[ra OBINNA OBIEFULE li b’xutt minn nofs il-kaxxa g[eleb g[at-

JP Farrugia ta’ Marsaxlokk imdawwar bejn Raimy (xellug) u Ossok ta’ Mosta (Ritratti> Brian Grech)

tieni darba lill-goalkeeper Xlukkajr. OBIEFULE g[aqqad il-hat trick fid-49 minuta wara li dar ma’ Cassar u po;;a l-ballun fixxibka. Mosta kien l-uniku tim filground u fit-53 minuta skurjaw ir-raba’ gowl mill-;did minn OBINNA OBIEFULE

li b’azzjoni personali o[ra spara fix-xibka. Wara li Bajada laqat illasta ftit wara s-sieg[a log[ob kien IAN ZAMMIT li fil-75 minuta b’konklu]joni akrobatika fuq pass ta’ Bryan Agius skorja l-[ames u l-a[[ar gowl g[all-Mostin.

Kif Jinsabu Championship Pool L R D T F K Pt *Valletta

30 24 5 1 Hibs 30 20 6 4 Floriana 30 16 6 8 B’Kara 30 15 4 11 Sliema W 30 8 14 8 Balzan Y 30 9 6 15 * Valletta Champions

73 70 46 48 42 36

22 25 30 36 42 61

50 41 33 32 21 18

Qormi 31 15 {amrun S 30 9 Mosta 31 9 Tarxien R 30 10 Mqabba 31 8 *M’Xlokk 31 4 *M’Xlokk relegati

53 46 41 40 35 30

44 64 46 50 54 86

33 25 24 24 21 6

Relegation Pool

2 14 7 14 8 14 3 17 7 16 2 25

Qormi jirb[u, {amrun salvi u Mqabba fil-periklu RELEGATION POOL

0

MQABBA (0)

K. Calleja, P. Grima, M. Potezica, J. Briffa, B. Timotic, T. Mazzitelli, C. Calleja, M. Bonnici, D. Fenech, R. Sammut, B. Mamic Sost: L. Sciberras flok A. Bello-Osagie 90 min.

QORMI (0)

1

M. Farrugia, R. Sammut, M. Bartolo, J. Chetcuti, J. Farrugia, J. Bondin, J. Da Silva Pereira, K.Thackray, T. Caruana, A. Bello-Osagie, V. Kouadio Sost: F. Azzopardi flok C. Calleja 64 min., R. Duca flok J. Briffa 76 min.

Imwissija - Briffa,Grima, Sammut, Azzopardi (M) Tke//a: K. Calleja (M) Skurjaw : J. Da Silva Pereira 74 min. (Q) Referee : Marco Borg In-Nazzjon Player talLog[ba: J. Da Silva Pereira (Qormi)

Bir-reb[a li Qormi kisbu kontra Mqabba minbarra li kkonfermaw l-ewwel post firRelegation Pool salvaw matematikament lil {amrun Spartans filwaqt li ressqu lillImqabba aktar vi/in ritorn flEwwel Divi]joni. Kienet log[ba missielta b’mod partikolari fit-tieni taqsima fejn kien fiha minn kollox; penalty fallut, il-goalkeeper ta’ Mqabba mke//i u diversi mumenti e//itanti. Fil-log[biet pre/edenti wara li fl-ewwel round Mqabba [ar;u rebbie[a 1-0, fit-tieni u t-tielet round Qormi rrispondew b’reb[iet ta’ 4-1 u 2-1. L-ewwel taqsima kienet nieqsa [afna mill-azzjonijiet fejn fis-16-il minuta kien hemm xutt ta’ Calleja li Farrugia dawwar f’corner. Minuta wara Qormi rrispondew b’xutt ta’ Da Silva Pereira li Calleja tar minn tulu sabiex salva. U fl-20 minuta g[al darb’o[ra Qormi fuq l-offensiva fejn kien l-istess Da Silva Pereira li [arab lid-difi]a avversarja u b’xutt

Caruana ta’ Qormi jissielet ma’ Sammut ta’ Mqabba

fil-baxx impenja lill-goalkeeper Mqabbi. It-tieni taqsima kienet aktar movimentata fejn fil-55 minuta free kick mog[ti minn Da Silva Pereira bil-goalkeeper

Calleja jdawwar f’corner. Qormi kienu l-a[jar fl-ewwel mumenti tat-tieni perjodu u fit-62 minuta Bello-Osagie falla g[al ftit wara azzjoni personali.

Minuta wara Qormi b’/ans tad-deheb li jift[u l-iskor. Bello-Osagie [arab lid-difi]a avversarja u hekk da[al filkaxxa dar mal-goalkeeper Mqabbi li waqqa’ lillattakkant Qormi. Ir-referee ordna penalty u ke//a lil Calleja. I]da mill-[dax ilmetru Bello-Osagie spara nkredibbilment g[oli. Erba’ minuti wara kienu Mqabba vi/in li jift[u l-iskor meta minn cross minn fuq ixxellug ta’ Fenech id-difi]a ta’ Qormi anti/ipat fil-[in qabel Mamic seta’ jikkonkludi. Qormi fet[u l-iskor sittax il-minuta mit-tmiem hekk kif free kick minn tarf il-kaxxa ta’ JORGE DA SILVA PEREIRA sab ir-rokna taxxibka b’Azzopardi meg[lub. Ir - risposta ta ’ Mqabba waslet minn xutt angolat tas - sostitut Duca li g[adda j[akkek mal - wieqfa imbag[ad l - unika azzjoni denja sat - tmiem kien xutt angolat ta ’ Da Silva Pereira fil - [in mog[ti ]ejjed li g[adda ]brixx mal - wieqfa .


IN-NAZZJON Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

Sport 31 BOV L-EWWEL DIVI}JONI SPARAR

Tonna jtemm fit-62 post It-tiraturi Maltin Jeff Tonna, Rennie Deguara, Jean Deguara u George Cassar [adu sehem fitTazza tad-Dinja tal-ISSF f’Lonato fl-Italja fejn ipparte/ipaw madwar 500 tiratur minn madwar 76 pajji]. Dawn it-tiraturi qed jie[du sehem fil-kategorija tal-iSkeet, tat-Trap u tadDouble Trap. Fl-ewwel ;urnata meta ;ew sparati 75 plattina, Jeff Tonna laqat 22, 22 u 23 plattina filwaqt li Rennie Deguara laqat 19, 23 u 20, Jean Deguara laqat 16, 16 u 14-il plattina u George Cassar laqat 20 u 14 flewwel jum u 16 u 21 plattina fit-tieni ;urnata fil-MQS. Fit-tieni ;urnata Jeff Tonna laqat 21 u 20 plattina g[al total ta’ 108 plattini minn 125. Madankollu xorta kien l-a[jar tiratur Malti u temm fit-62 post overall. Rennie Deguara laqat 17 u 20 u temm fil-104 post b’total ta’ 99 waqt li Jean Deguara laqat 16 u 17-il plattina g[al total ta’ 79 plattina u temm fil-125 post. Il-midalja tad-deheb intreb[et mit-Trk Tuzun Oguzhan li laqat 121 minn 125 u 23 fil-barrage finali g[al total ta’ 144 minn 150. Il-fidda ntreb[et mit-Taljan Vigano Rodolfo wara shootoff mal-Fran/i] Clamens Stephen meta t-tnejn laqtu 142. Intant, it-tiraturi tadDouble Trap, William Chetcuti u Nathan Lee Xuereb ukoll jinsabu f’Lonato mal-kow/ tag[hom Jimmy Bugeja. Dawn se jikkompetu g[ada kontra diversi tiraturi tad-Double Trap minn madwar iddinja.

Rabat Ajax fil-Premier wara 11-il sena Birzebbugia SP......................0 Rabat Ajax.............................2

}ew; goals fl-a[[ar minuti tal-partita meta l-affarijiet bdew jidhru ferm diffi/li g[arRabtin tefg[u lill-partitarji talMagpies fis-seba’ sema u lura fil-Premier League wara assenza ta’ 11-il sena. Kienet partita diffi/li g[al Rabat anke jekk kienu l-a[jar tim, i]da Bir]ebbu;ia ma waqfux ji;ru ma [allewx spazji u anke f’kontrattakki, anke jekk i]olati, ta’ spiss kienu perikolu]i. Aktar ma beda jg[addi l-[in aktar il-partitarji numeru]i Rabtin bdew ja[sbu li se jkollhom jibqg[u jistennew, i]da s-sostitut Ryan Micallef u l-player tas-sena tag[hom, jekk mhux tal-kampjonat Adam Smeir issi;illa rreb[a fil-[in mi]jud. Konxji mill-importanza tattliet punti Rabat [ar;u ferm aggressivi u wara tliet minuti free-kick mog[ti minn Adam Smeir g[adda ftit barra. Rabat komplew jinsistu u fil-15-il minuta xutt ta’ Ryan Micallef wara free-kick ta’ Clifford Gauci ;ie salvat parzjalment minn Ivan Casha u mirrebound ix-xutt mill-vi/in ta’ Arlindo Rustemi ;ie salvat mill-istess goalkeeper. Fis-37 minuta Bir]ebbu;a kellhom imorru fil-vantra;; meta Keith Muscat [arab liddifi]a Rabtija wara pass perfett ta’ Aaron Dalli imma ra x-xutt fil-baxx ja[bat mas-sieq illasta. Fl-64 minuta kien lAlbani] Rustemi li falla lmira meta minn azzjoni tajba u fis-70 minuta azzjoni o[ra korali ta’ Rabat fejn din iddarba Adam Smeir ikkontrolla tajjeb fil-kaxxa kross ta’ Dylon Falzon, i]da x-xutt tieg[u ;ie salvat tajjeb minn Ivan Casha. Sitt minuti mit-tmiem is-sostitut RYAN MICALLEF tefa’ lill-partitarji tieg[u f’dellirju ta’ fer[ meta tefa’ l-ballun

Rabat Ajax lura mal-kbar fil-Premier

;ewwa minn qag[da tajba. Fil-[in mi]jud ADAM SMEIR issi;illa r-reb[a tal-Magpies wara mossa tajba li bdiet missostitut Justin Felice. Bir]ebbu;a SP: I. Casha, P.

Camilleri, K. Borg, F. Schneider, M. Gabriel (R. Peplow), D. Baldacchino, M. Mifsud, M. Sciortino, R. Celeste, K. Muscat, A. Dalli. Rabat A.: S. Mintoff, C. Schembri, J. Cornforth, J. Caruana, A. Smeir (V. Caushi), A. Rustemi (J. Felice), D. Falzon, C. Muscat, Y. Cauchi, D. Azzopardi, C. Gauci (R. Micallef). Referee: Malcolm Spiteri Jibqg[u jittamaw

St. Andrews...........................0 St. Patrick..............................1

Gowl kontra x-xejra tallog[ob skorjat mill-Bulgaru Spas Spasov fl-ewwel taqsima [alla lil St. Patrick jittamaw li jevitaw ir-relegation. B’din irreb[a ]-}abbarin la[qu lil Dingli Swallows fil-post ta’ qabel l-a[[ar, b’Dingli illum jilag[bu ma’ Vittoriosa Stars u l-;img[a d-die[la ma’ Bir]ebbu;a filwaqt li l-a[[ar impenn g[a]-}abbarin hu kontra Lija Athletic. L-ewwel taqsima kienet

kwa]i kollha ta’ St. Andrews fejn kellhom aktar mill-pussess u diversi okka]jonijiet ta’ skor. Wara 15-il minuta Gustavo Riberio ta kross perfett filkaxxa, Brian Said g[ola tajjeb u ta bir-ras lura lejn Michael Grima li b’xutt bin-nofs dawra xe[et g[oli. Fl-20 minuta Brian Said kien sfortunat meta d-daqqa ta’ ras minn korner [abtet ma’ difensur bil-ballun imur g[al korner ie[or. Mill-istess korner daqqa ta’ ras ta’ Niki Vella Petroni tistampa mal-mimduda. Fl-24 minuta kontra x-xejra tal-log[ob, St. Patrick skorjaw gowl mill-isba[ meta SPAS SPASOV wa[du fil-kaxxa b’daqqa ta’ takkuna tefa’ l-ballun ;ewwa minn kross ta’ Alex Ellul. It-tieni taqsima naqset [afna mir-ritmu. St. Andrews tilfu /ans tajjeb fil-50 minuta meta daqqa ta’ ras mill-vi/in ta’ Gustavo Riberio minn kross ta’ Ben Diacono ;iet salvata minn Jonathan Grech. Fit-78 minuta xutt ta’ Brian Said imxellef g[al korner li minnu daqqa ta’ ras ta’ Alkuna g[addiet ftit barra. Tliet minuti wara St. Patrick g[al ftit ma serr[ux

Vanta;; g[al Sliema fl-ewwel play-off Minn Stewart SAID

Sliema McDonalds kisbu vanta;; fil-final meta g[elbu lil Neptunes Emirates flewwel play-off minn tlieta. Sliema ma serqu xejn millpartita fejn kienu l-a[jar tim tul il-log[ba kollha tant hu hekk fejn qatt ma kienu fi ]vanta;;. Min-na[a tag[hom Neptunes iddi]appuntaw fejn wara li g[addew bi tbatija fis-semifinali kontra San :iljan, ma kienu xejn filforma tas-soltu fejn sabuha diffi/li biex jinfdu lid-difi]a ta’ Sliema. Din kienet l-

* Rabat A

21 14 Melita 20 13 Pieta` H 20 12 Naxxar L 20 9 Zejtun C 20 9 Vittoriosa S 20 7 St. Andrews 21 8 Bir]ebbuga 21 7 Lija A 20 6 Dingli S 20 5 St. Patrick 21 5 St. George’s 20 4 * Rabat promossi

Ri]ultati II Div.

3 4 4 3 2 6 5 6 3 8 7 6 3 10 2 12 5 9 4 11 4 12 4 12

Msida v Senglea A.

26 43 27 30 23 33 22 30 22 13 17 16

11 21 17

27 20 23 28 38 24 26 34 34

45 43 38 32 30 28 27 23 23 19 19 16

3-0

rashom meta inde/i]joni taddifi]a s-sostitut Daniel Bonnici ra x-xutt tieg[u ji;i maqlug[ minn fuq il-linja minn William Camilleri. St. Andrews: D. Balzan, G.

Fenech (B. Diacono), B. Said, W. Camilleri, A. Camilleri Kamsky, F. Alkanua, K. Mifsud Bonnici, N. Vella Petroni, M. Grima (M. Hyzler), G. Riberio, M. Calleja (M. Desira Buttigieg) St. Patrick: J. Grech, E. Grech, D. Fava, J. Vella, B. Gockaj, S. Zerafa, S. Spasov (M. Micallef), M. Onurah (D. Bonnici), R. Ellul (M. Xerri), A. Ellul, A. Galea Referee: Andrew J. Sammut DIXXIPLINA

WATERPOLO

Neptunes E........................5 Sliema M..........................13 (1-1),(1-3),(2-3),(1-6)

Kif Jinsabu L R D T F K Pt

ewwel telfa tal-ista;un g[al Neptunes. L-ewwel sessjoni ntemmet f’parita fejn wara li Sliema [adu vanta;; kmieni minn Lubrano, is-solitu Niki Lanzon ;ab l-iskor indaqs. Sliema [adu kontroll tattieni sessjoni fejn dehru tattikament ddixxiplinati fejn taw ftit spazju lil Neptunes biex jattakkaw. Neptunes dehru erati/i fl-attakki tag[hom fejn wara li Stellini ;ab l-iskor indaqs, tilfu lpass ma’ Sliema fejn dawn skorjaw ]ew; gowls ming[ajr risposta. Il-mument importanti tal-

partita se[[ fil-bidu tat-tielet sessjoni meta Neptunes fallew penalty permezz ta’ Michele Stellini fejn inqala argument fejn ;ew imke//ija b’sostituzzjoni l-istess Stellini u Lubrano ta’ Sliema. It-tim ta’ Afric reba[ ukoll it-tielet sessjoni fejn kabbar il-vanta;; g[al tliet gowls biex deher riesaq lejn vanta;; fl-ewwel playoff. Bi Sliema jgawdu vanta;; komdu, it-tim ta’ Afric kompla j]id il-vanta;; meta ddomina l-a[[ar sessjoni biex huma g[andhom vanta;; g[at-tieni konfront ta’ nhar il-{add.

Neptunes: I. Bugeja, N. Lanzon (1), E. Aquilina, M. Stellini (1), Z. Mizzi, G. Pace, J. Camilleri, K. Debattista, B. Lanzon, S. Gravina (1), T. Agius (1), S. Xerri de Caro, C. Mercieca (1) Sliema: R. Coleiro, C. Cluett, N. Lubrano (1), P. Privitera (2), M. Meli (4), J. Soler (1), D. Paolella (2), J. Brownrigg, C. Debono (2), M. Cordina, M. Rizzo, M. Spiteri Staines (1), Z. Sciberras Referees: Mario Dalli, Stefan Licari

Daqqa ta’ [arta g[al B’Kara Il-kow/ ta’ Birkirkara Paul Zammit se jkollu bi//a xog[ol diffi/li fil-partita li t-tim imissu g[ada kontra Sliema Wanderers. Dan wara li se jkollu erba’ plejers regolari sospi]i g[al din il-partita. Il-kummissarju tadDixxiplina tal-MFA fil-fatt ilbiera[ issospenda log[ba kull wie[ed lil Shawn Bajada, Rowen Muscat, Angus Buhagiar u Nikola Vukanac. Muscat u Vukanac tke//ew fl-a[[ar log[ba li l-Karkari]i reb[u kontra Hibernians waqt li Bajada u Buhagiar akkumulaw erba’ karti sofor.


Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012

32 Lokali

Tmien pulizija minn Surrey kienu mistiedna jie[du sehem f’/eremonja li matulha tfakkru l-bdoti li servew f’Malta u li mietu fl-azzjoni matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-pulizija Ingli]i ]aru Malta biex fakkru lil tliet membri mill-Pulizija Metropolitana ta’ Surrey li [allew il-ba]i tag[hom fir-Renju Unit u ma marrux lura wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Il-Pulizija mmar/jaw minn pjazza San :or; sal-monument tal-Gwerra fejn saret il-kommemorazzjoni. (Ritratt> Mario Galea #Visitmalta.com)

35,000 tilqima lit-tfal matul l-2011 Matul is-sena li g[addiet ing[ataw 35 elf tilqima lit-tfal sa 16-il sena u 15-il elf tilqima o[ra lit-tfal mis-servizz tas-sa[[a fl-iskejjel Dan [abbru s-Segretarju Parlamentari g[all-Anzjani u l-Kura fil-Komunità , Mario Galea, waqt ]jara li g[amel fi/-?entru tas-Sa[[a talFurjana li huwa klinika talimmunizzazzjoni. L-g[an ta]zjara tieg[u kienet sabiex titqajjem kuxjenza dwar limportanza tat-tilqim li jg[in sabiex nipprote;u ru[na minn

kull tip ta’ mard. Hu semma kif matul ilkampanja 2011-2012 ing[ataw 77 elf tilqima kontra l-influwenza sta;jonali, kif ukoll matul l-2011 ing[ataw aktar minn 11-il elf va//in tal-Hepitatis B, 1550 va//in aktar minn dawk li ng[ataw fl-2010. Mario Galea qal li lkoll kemm a[na g[andna responsabbiltà personali li n[arsu ssa[[a tag[na u ta’ wliedna. Jekk wie[ed iqabbel l-2010 mal-2011 naraw li kien hemm

{tie;a li tkompli tikber kuxjenza favur it-tilqim ]ieda ta’ 71% fit-te[id talva//in tal-5 in 1, 42% fitte[id tal-MMR u 15% fitte[id tal-Hepitatis B. F’Malta 73% tat-tfal huma koperti blewwel do]a ta’ MMR u 98% huma koperti bit-tieni do]a ta’ MMR. Jidher /ar li l-poplu Malti qed isir aktar konxju ta’ sa[[tu u qed jifhem l-importanza tat-tilqim kemm g[attfal kif ukoll l-adulti. Pre]enti g[al din il-kon-

media•link COMMUNICATIONS

ferenza tal-a[barijiet kien hemm rappre]entanti middipartiment tal-promozzjoni tas-sa[[a u l-prevenzjoni ta’ mard infettiv li wkoll tkellmu dwar il-fatt li [add ma jista’ j[ares a[jar lejn il-kura tassa[[a tieg[u nnifsu, [lief ilpersuna stess. F’Malta g[andna b’kollox 8 /entri tat-tilqim. Ftit tal-jiem ilu pajji]na [a sehem wkoll fil-European Immunisation

Week li ;iet organizzata fuq livell Ewropew bl-g[an li tinkora;ixxi t-tilqim. Ta’ min isemmi li f’Malta hawn firxa wiesg[a ta’ tilqim li qeg[din fuq l-iskeda nazzjonali. Dawn huma- l-Poljo, l-MMR, it-tetnu u l-Hepatitis B fost o[rajn. Mario Galea temm jg[id li t-tilqim huwa wie[ed millaqwa avvanzi li saru fis-sa[[a pubblika biex ji;i kkontrollat il-mard infettiv u g[alhekk hu tajjeb li nag[mlu u]u minnu kif suppost.

2012_05_05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you