Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,078

€0.45

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Tfittxija g[al karozza b’rabta mad-delitt f’Marsascala

Il-mexxejja tal-U{M, Josef Vella u Jesmond Bonello fissru kif il-U{M tinsab fil-pro/ess li tippubblika dokument li jenfasizza l-importanza li l-ekonomija tkun qrib is-so/jetà, u qed ta[dem ukoll fuq dokument ie[or bi pjan ta’ 10 snin li jenfasizza l-[olqien tax-xog[ol f’Malta (Ritratt> Michael Ellul)

Il-U{M b’attitudni po]ittiva dwar ix-xog[ol minn Gabriel Ellul

Il-Union {addiema Mag[qudin (U{M) qed t[ares lejn is-suq taxxog[ol b’attitudni po]ittiva li tpo;;i fuq quddiem li/-/ittadin Malti. Dan kien il-kliem ta’ Josef Vella, is-Segretarju :enerali tal-U{M, waqt intervista li l-;urnal INNAZZJON g[amel mieg[u u malPresident tal-U{M, Jesmond

Bonello. Din l-attitudni tidher ukoll fil-[idma li l-U{M b[alissa qed twettaq fit-tfassil ta’ dokument bittitlu ‘Active Labour Market Policy’, li g[andu jservi biex f’pajji]na jin[oloq iktar xog[ol. Dan minbarra l-istudji li l-union qed twettaq biex tkompli ttejjeb l-opportunitajiet ta’ ta[ri; li toffri lill-membri tag[ha. Franza

Attakk fatali fuq skola tat-tfal Lhud f’Toulouse li fih inqatlu erba’ persuni fosthom missier u ]-]ew;t itfal ]g[ar tieg[u Ara pa;na 12

Fl-intervista fissru li l-po]izzjoni strate;ika tag[na u r-ri]orsa umana, jag[tuna vanta;; biex nindirizzaw lisfidi tag[na hekk kif is-sistema tattrade unions f’pajji]na m’g[andhiex toffri biss kritika imma g[andha tipproponi wkoll. Il-U{M dejjem [addnet dan il-valur. Intervista f’pa;na 5

Il-Pulizija g[addejja bi tfittxija g[al karozza ta’ lewn a[dar li jirri]ulta li g[andha konnessjoni mal-ka] tal-isparatura li se[[et f’Marsaskala l-;img[a l-o[ra. Fl-isparatura kien inqatel Kevin Gatt mag[ruf b[ala ‘I]-}ib;i’ – it-tieni delitt tas-sena wara d-delitt doppju li se[[ flewwel jum tas-sena l-;dida f’appartament f’Tas-Sliema. Jirri]ulta li din il-karozza tappartjeni lil Steve Zammit, ir-ra;el li ndarab fl-istess sparatura u li g[adu rikoverat fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fl-Isptar Mater Dei. Dan g[aliex i/-/avetta ta’ din l-istess karozza nstabet fil-kalzetta ta’ Zammit waqt ittfittxijiet. Steve Zammit idda[[al l-isptar b’ur;enza wara l-isparatura u ilu mill{amis fil-periklu li jitlef [ajtu. Joe Cutajar, mag[ruf bhala l-‘Lion’ li hu t-tielet ra;el involut fil-ka], in]amm arrestat wara li sSibt tressaq il-Qorti b’ur;enza akku]at bilqtil ta]-}ib;i, u bil-feriment ta’ Steve Zammit. Fil-Qorti l-imputat wie;eb li mhux [ati. IN-NAZZJON hu infurmat ukoll li wa[da mill-armi li ntu]at fl-isparatura, li kienet issemmiet meta ‘Il-Lion’ tressaq quddiem il-Qorti, instabet mill-Pulizija f’tank tal-ilma. Jirri]ulta wkoll li l-pistola tat-tip Taurus fil-fatt instabet fid-dar tieg[u stess, fuq il-bejt, wara tfittxija bir-reqqa li g[amlet il-Pulizija.

Futbol Ingli]

Il-plejer ta’ Bolton, Fabrice Muamba jibqa’ f’kundizzjoni kritika jumejn wara li tah attakk tal-qalb waqt il-partita kontra Tottenham Ara pa;na 29


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

2 Lokali

{abs u multi g[al [ames ]g[a]ag[ Bulgari {ames ]g[a]ag[ Bulgari lbiera[ tressqu l-Qorti u nstabu [atja fuq akku]i ta’ pussess jew traffikar ta’ droga. L-akku]ati huma fl-età bejn is-17 u t-28 sena, u residenti f’San Pawl ilBa[ar. L-i]g[ar fost dawn lakku]ati kien akku]at b’kultivar tal-pjanta Kannabis u b’bejg[ jew traffikar tal-istess pjanta. Dan minbarra li fil-pussess tieg[u nstabet kwantità ta’ droga Kannabis li ma kinitx g[all-u]u personali tieg[u. Jirri]ulta li ]]ag[]ug[ ilu jwettaq dawn latti kriminali g[al sena

s[i[a, u wara li ammetta l[tija, ing[ata 18-il xahar pri;unerja u multa ta’ €500. L-istess akku]i tressqu wkoll kontra Daniel Rusenov Rusev ta’ 26 sena, li ilu jwettaq dawn ir-reati g[al dawn l-a[[ar erba’ xhur, u kien immultat €700. Todor Tsankov Yordanov ta’ 25 sena b’akku]i li wettaq reati g[al dawn l-a[[ar seba’ xhur, kien ikkundannat 15-il xahar [abs u multa ta’ €700. Yuliya Georgieva Naydenova, ]ag[]ug[a ta’ 19-il sena, u Nikolay Antonov Soserov ta’ 28 sena, kienu kkundannati sena [abs u multa ta’ €500.

Niket

B’niket in[abbru l-mewt ta’ Gladys Chretien, armla ta’ Dino u qabel armla ta’ George Galea Pace, fl-età ta’ 94 sena, mill-Belt Valletta u li kienet residenti Villa Messina, ikkonfortata bisSagramenti Mqaddsa. {alliet jibku t-telfa tag[ha lil Miriam, Joe, Victor, Frank u Ina u lfamilji rispettivi tag[hom. Il-funeral se jsir illum it-Tlieta, 20 ta’ Marzu, fit-3.30pm minn Pjazza Indipendenza r-Rabat G[awdex, g[all-Ba]ilka ta’ San :or;, f’G[awdex, fejn fl-4pm issirlha quddiesa preasente cadavere u wara g[a/-/imiterju ta’ Santa Marija, limiti tax-Xewkija. Hu mitlub li flok fjuri jintbag[tu g[otjiet ta’ karità lil Caritas u Puttinu Cares. Il-familja jiddispja/iha li ma tistax tilqa’ nies id-dar. Ag[tiha O Mulej il-Mistrie[ ta’ dejjem, id-Dawl ta’ Dejjem jiddi lilha, tistrieh fis-sliem, Ammen. IT-TEMP

UV INDEX

6

IT-TEMP ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin IR-RI{ [afif g[al moderat mix-Xlokk BA{AR [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 16˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.1 dew mm Xita mill-1 ta’ Settembru 624.4 mm IX-XEMX titla’ fis-06.07 u tin]el fis-18.12

Kumpens wara 17-il sena minn Ray Abdilla

Mary Butti;ie; li kienet tg[ix fi Triq San Ursola filBelt Valletta u li d-dar tag[ha ;;arrfet min[abba xog[ol li kien qed isir fuq irresidenza ta’ ma;enbha, ing[atat kumpens ta’ €8,042 g[al g[amara u o;;etti o[ra li tilfet 17-il sena ilu. Wara din is-sentenza talQorti, issa l-kumpens irid jing[ata lil uliedha min[abba li minn dak i]-]mien ’il hawn Mary Buttigieg mietet. Ironikament minn mindu lvittma bdiet il-pro/eduri filQorti, 16-il sena ilu kontra John Polidano u l-Perit Carmel Busuttil, il-kaw]a finalment kienet ri]olta millIm[allef Anthony Ellul li [a l-ka] minn Qorti o[ra, fejn minn dak i]-]mien ’il hawn kemm Polidano, kif ukoll il-

Perit Busuttil, mietu wkoll. Il-kaw]a ntreb[et minn ulied Mary Buttigieg li mietet fit-30 ta’ Marzu 2004. Sadanittant b’digriet mog[ti fit-28 ta’ Jannar 2005 kienu ;ew nominati l-Avukat Vincent Galea u l-Prokuratur Legali Liliana Bu[agiar b[ala kuraturi g[all-wirt ta’ John Polidano. Min-na[a tal-Perit Carmel Busuttil u b’digriet tat-23 ta’ Novembru 2010, il-Qorti awtorizzat li l-kaw]a titkompla f’isem uliedu. Dan ma nstabx [ati ta’ dak li ;ara peress li ma kienx infurmat li kien se jibda x-xog[ol ta’ twaqqig[. Hu kien miet fl-10 ta’ Di/embru 2008. Kif jirri]ulta mill-provi, ilkuntrattur Polidano kien ing[ata struzzjonijiet mill-

Perit tieg[u, Busuttil, sabiex fit-twaqqig[ ine[[i minn fuq ftit ftit, u dejjem i[alli parti mill-bini mqabbad ma’ dan il[ajt tal-;enb tal-bini ta’ Mary Butti;ie;. Kien sar ukoll xi xog[ol [a]in u skont il-Qorti jirri]ulta bl-iktar mod /ar li Polidano ma segwiex l-istruzzjonijiet tal-perit Busuttil li kienu ng[ataw fil-bidu qabel beda jwaqqa’ l-fond biswit irresidenza tal-vittma. G[alkemm Polidano jsostni li l-pedamenti kienu dg[ajfin, ma jfissirx li m’g[andux i;orr ir-responsabbiltà ta’ g[emilu. Il-perit Busuttil stess ikkonferma li ma kienx segwa lpro/ess ta’ demolizzjoni talbini ladarba ma kienx ;ie infurmat mill-kuntrattur meta se jsir.

Akku]at li attakka uffi/jal pubbliku Roderick Cilia, {amruni] ta’ 34 sena, ilbiera[ tressaq il-Qorti akku]at li s-Sibt li g[adda attakka uffi/jal pubbliku. L-in/ident se[[ g[all-[abta tal-11.15am fi Triq Villambrosa, kantuniera ma’ Triq Manwel Magri. Quddiem il-Ma;istrat Doreen Clarke, lIspettur Kevin Farrugia akku]ah li wettaq feriti [fief fuq uffi/jal pubbliku, kif /ertifikat mi/-?entru tas-Sa[[a fil-Furjana wara li

se[[ l-in/ident. Dan minbarra li Cilia fixkel il-[idma ta’ dan l-uffi/jal pubbliku b’atti vjolenti ta’ re]istenza bl-g[an li jbe]]g[u. Cilia qed ji;i akku]at ukoll li naqas milli jobdi l-ordnijiet le;ittimi li g[amillu l-istess uffi/jal u li hu re/ediv. Il-Qorti ordnat il-libertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €300 u garanzija personali ta’ €2,000.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IT-TLIETA L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

L-ERBG{A L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

IL-{AMIS L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

IL-:IMG{A L-og[la 18C L-inqas 11˚C

IS-SIBT L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

5

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 16˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 17˚C imsa[[ab, Amsterdam 10˚C xemxi, Ateni 17˚C xemxi, Li]bona 15˚C xemxi, Berlin 11˚C xemxi, Brussell 09˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 20˚C xemxi, Dublin 10˚C imsa[[ab, Kopen[agen 07˚C xemxi, Frankfurt 11˚C ftit imsa[[ab, Milan 10˚C xita, Istanbul 14˚C xemxi, Londra 12˚C imsa[[ab, Madrid 12˚C ftit imsa[[ab, Moska 04˚C imsa[[ab, Pari;i 08˚C imsa[[ab, Bar/ellona 14˚C ftit imsa[[ab, Ruma 15˚C xita, Tel Aviv 21˚C xemxi, Tripli 25˚ xemxi, Tune] 22˚C xemxi, Vjenna 13˚C imsa[[ab, Zurich 06˚C xita, Munich 07˚C imsa[[ab, Stockholm 01˚C imsa[[ab, St. Petersburg 02˚C xita.

L

-Im[allef Victor Borg Costanzi ddikjara b[ala degradanti u inumana, bi ksur talKostituzzjoni t-tke//ija ta’ Joe Vassallo Gatt mill-impjieg tieg[u ma’ ]ew; kumpaniji

parastatali g[ax ma attendiex ;urnata wa[da xog[ol fl-Imnarja tal-1982 b’turija tal-opinjoni politika tieg[u. G[alhekk din it-tke//ija kienet nulla u bla effett, u l-[addiem kellu ji;i kkumpensat bid-d[ul li kien ikollu li kieku ma tke//iex mix-xog[ol. Storja o[ra kienet dwar protesta li g[amlu l-grupp ‘Tan-Numri’ quddiem Dar ixXandir fi Gwardaman;a, ftit tal-[in kellha tintwera l-kummiedja ‘Ejja tabib g[ax g[andi t-taqlib’. I]-]g[a]ag[ kellhom banner kbir bil-kliem ‘Il-[mie; twaddbuhx ;o darna’. Fi tmiem il-protesta Joe Azzopardi qara stqarrija li fiha ntqal li r-ra;uni talprotesta ma kenitx wa[da morali, i]da dwar il-livell baxx ta’ produzzjoni kien qed ixandar l-istazzjon nazzjonali.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Lokali 3

Impjegati u familjari minn seba’ kumpaniji Maltin taw sehemhom b’mod voluntarju fil-11-il edizzjoni ta’ Jum tar-Responsabbiltà So/jali Korporattiva. Fir-ritratt jidhru l-voluntiera fl-Isptar Monte Carmeli, f’{’Attard (Ritratti> Michael Ellul)

400 voluntier fil-Jum tar-Responsabbiltà So/jali Korporattiva Madwar 400 impjegat minn seba’ kumpaniji Maltin taw sehemhom b’mod voluntarju fil-11-il edizzjoni ta’ Jum tar-Responsabbiltà So/jali Korporattiva (CSR Day), organizzat kull sena fil-festa pubblika ta’ San :u]epp, fid-19 ta’ Marzu. L-impjegati minn dawn il-kumpaniji g[enu f’diversi djar residenzjali u istituzzjonijiet karitattivi. L-impjegati ta’ Arrow Pharma wettqu xog[ol fid-Dar ta’ Santa Tere]a, fi]-}urrieq, u l-impjegati ta’ Deloitte fid-Dar Mer[ba Bik, f’{al Balzan. Il-

voluntieri minn Farsons Group g[enu f’Dar il-Wens, fil-Kalkara, filwaqt li limpjegati ta’ Gasan Group of Companies taw daqqa t’id fid-Dar Qalb ta’ :esù, f’Santa Venera. HSBC Malta Foundation, bl-appo;; mill-Junior Chamber International (JCI) Malta u l-Asso/jazzjoni Maltija tal-Ordni Sovrana Militari u l-Ordni Ospitalieri ta’ Malta, ikkon/entrat il[idma tag[ha f’Dar San :u]epp, f’Santa Venera, l-impjegati tal-MSV Life g[amlu xog[ol fil-Caritas Shelter, f’San Blas, filwaqt li l-impje-

gati ta’ Tumas Group [admu fl-Isptar Monte Carmeli, f’{’Attard. Din issena, il-Jum tar-Responsabbiltà So/jali Korporattiva r/ieva wkoll g[ajnuna ming[and Macpherson Paints u r-Red Cross Malta. Il-President ta’ Malta George Abela u l-Ar/isqof Paul Cremona ]aru lillvoluntiera, filwaqt li /-Chairperson tal-HSBC Malta Foundation Catherine Gonzi rringrazzjat lill-voluntiera kollha talli [adu sehem u ddedikaw [afna mill-[in u l-impenn tag[hom f’dan iljum g[al kaw]a xierqa.

Il-President George Abela sostna li propju f’din il-festa ta’ San :uzepp {addiem wie[ed g[andu jiftakar fil[idma u d-doveri tal-familja fisso/jetà Maltija, [idma li tkompli ttejjeb il-kwalità tal-[ajja li ng[ixu fiha. Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea fil-Ministeru tas-Sa[[a, Anzjani u Kura fil-Komunità, iltaqa’ wkoll mal-voluntiera li [admu fl-Isptar Monte Carmeli. F’G[awdex ukoll, grupp ta’ voluntieri mill-HSBC g[amlu [idma volontarja fl-Arka Respite Centre.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

4 Lokali

18-il xahar [abs u sospensjoni mis-sewqan Andy Gialanze Whiteford, ta’ 29 sena mwieled l-Ingilterra u residenti l-{amrun, kien ikkundannat 18-il xahar [abs u kellu s-sospensjoni tal-li/enzja g[al ]mien sena wara li ammetta li f’April tal- 2005, f’San Pawl il-Ba[ar, ikkommetta serq ta’ Ford Escort. Hu nstab [ati wkoll li g[amel [sara lill-karozza, li sar re/idiv u li saq vann ming[ajr ma’ kellu li/enzja tas-sewqan u bla ma kien kopert b’polza ta’ assigurazzjoni g[al terzi persuni. Mill-provi rri]ulta li limputat seraq il-vettura biex ikun jista’ j;orr laffarijiet li hu seraq mill[anut Brooklyn, li jinsab fi Triq il-Mosta, f’San Pawl il-Ba[ar u li huwa nqabad se jitlaq minn fuq il-post minn sid l-istess vettura. Fis-sentenza tag[ha, ilQorti kkunsidrat il-fatt li limputat hu re/idiv, li g[alkemm jidher li hu ng[ata diversi opportunitajiet biex jirriforma ru[u mill-Qrati naqas li jag[mel dan, u li kkopera malPulizija tant li rritorna lura l-o;;etti misruqa.

Pro;etti fit-turi]mu jo[olqu 550 impjieg minn Marion Zammit

Bi skema li [are; il-Gvern, b’fondi tal-Unjoni Ewropea u tal-Gvern stess, biex jg[in finanzjarjament lis-settur privat iwettaq pro;etti ta’ titjib u ta’ ]vilupp ta’ prodotti jew servizzi fil-qasam tat-turi]mu, se jkunu qed jin[olqu 550 post tax-xog[ol ;did. L-iskema mmexxija millMinisteru tat-Turi]mu, ilKultura u l-Ambjent se tkun qed tg[in finanzjarjament b’valur ta’ €10 miljun biex isiru pro;etti b’valur totali ta’ €20 miljun hekk kif l-iskema tkopri sa massimu ta’ 50% tal-ispejje] involuti. S’issa huma 88 il-pro;etti li g[alihom min se jwettaqhom applika f’xi wa[da mit-tliet sej[iet li saru, 29 minnhom fla[[ar sej[a li [ar;et s’issa li b’ri]ultat tag[hom wara li jitwettqu se jin[olqu 180 post tax-xog[ol ;did. Mario de Marco, il-Ministru tat-Turi]mu, il-Kultura u lAmbjent, qal meta ]ar il-bini tal-{abs l-Antik, f’Kordin, li bi pro;ett tal-asso/jazzjoni sportiva Hibernians, parti minnu se tinbidel f’mu]ew u fa/ilitajiet o[ra ta’ u]u millpubbliku. Pro;etti o[ra, fost id-29 pro;ett li ;ew approvati fittielet sej[a, jinkludu t-titjib infrastrutturali ta’ lukanda fil-

Mellie[a u ta’ farmhouses f’G[awdex kif ukoll ir-reklamar tag[hom permezz talinternet, il-[olqien ta’ rotta kulturali b[ala attrazzjoni turistika fi]-}ejtun li tinkludi wkoll il-parro//a ta’ Santa Katarina, ir-restawr u titjib strutturali ta’ Villa Apap Bologna f’{'Attard u ]-]ieda ta’ servizzi minn din l-attrazzjoni turistika, kif ukoll il[olqien ta’ attrazzjoni agroturistika fl-Im;arr bil-promozzjoni ta’ prodotti tradizzjonali tal-ikel g[as-suq internazzjonali. Mario de Marco spjega li lGvern qed ja[dem fuq it-tliet pilastri li fuqhom hi mibnija lindustrija turistika, ji;ifieri la//essibbiltà ta’ Malta b[ala destinazzjoni b’]ieda fir-rotot tal-ajru minn 46 g[al 80 rotta differenti, it-titjib ta’ Malta b[ala prodott turistiku bi pro;etti fl-infrastruttura, il-wirt storiku, l-attivitajiet u diversi inizjattivi o[ra, u r-reklamar. Din l-iskema qed twassal biex anke s-settur privat jinvesti fl-istess tliet pilastri, kif jixhdu l-pro;etti li se jing[ataw g[ajnuna finanzjar-

ja, bil-Gvern jag[ti sa nofs lispejje] involuti. Il-Ministru Mario de Marco spjega li l-iktar [a;a importanti g[at-turisti li ji;u f’pajji]na hi li huma jing[ataw esperjenza ta’ awtenti/à filwaqt li spjega li 35% tat-turisti li j]uru Malta jkunu qed jer;g[u j]uru pajji]na g[attieni darba jew iktar u g[alhekk hu iktar importanti li l-prodott turistiku Malti jkun diversifikat biex min jirritorna jsib esperjenza differenti. Filwaqt li fakkar kif g[al diversi snin il-pajji] kien qieg[ed jirreklama lilu nnifsu b[ala destinazzjoni g[axxemx u l-ba[ar u l-bajjiet, ftit li xejn ta ka] ta’ affarijiet li kienu madwarna, xi [a;a li issa qed issir hekk kif il-pajji] jemmen li jrid ikun pass dejjem qabel destinazzjonijiet o[ra fil-Mediterran. L-investiment fit-turi]mu jrid ikun wie[ed sostenibbli li j[ares lejn turi]mu li jippromwovi dak li hu Malti b’rispett s[i[ lejn l-ambjent, il-kultura u l-[ajja so/jali tal-karattru Malti.

Ir-reli;jon rwol importanti fil-politika

Ir-reli;jon u l-politika mhumiex l-istess [a;a i]da t-tnejn li huma g[andhom jirrispettaw lil xulxin. I]da minkejja l-kontroversja kollha, ir-reli;jon g[andu rwol importanti filpolitika. Fil-fatt, dan hu rifless ukoll fil-politika li jaddotta l-Partit Popolari Ewropew fuq livell Ewropew. Hekk sostna lEwroparlamentari Malti Simon Busuttil waqt konferenza Peace Conference 2012, organizzata millAhmadiyya Muslim Jamaat Malta, li trattat iddemokrazija, id-drittijiet umani, il-libertà u r-rispett li kull bniedem g[andu ddritt li jgawdihom. Simon Busuttil qal li lpoliti/i g[andhom jirrikonoxxu l-kontribuzzjoni li r-reli;jon tag[ti fil-[ajja ta’ kuljum, u enfasizza li kemm ir-reli;jon kif ukoll il-politika mhumiex kontradittorji, i]da jikkumplimentaw lil xulxin. Dan peress li t-tnejn li huma g[andhom l-g[an li jtejbu l-[ajja tal-individwi. Simon Busuttil qal li lpoliti/i tal-lum jiffa//jaw diversi sfidi li jpo;;i rreli;jon fil-politika, fejn fost l-o[rajn semma’ e]empji b[al u]u tal-burkas fil-[ajja Ewropea, kif ukoll l-abort, id-divorjzu u ]]wie; bejn persuni omosesswali. Fisser li r-reli;jon jid[ol anke fil-politika Ewropea, tant li hu g[andu kuntatt [aj ma’ numru ta’ g[aqdiet reli;ju]i.. Simon Busuttil fakkar ukoll f’konversazzjonijiet li ;ieli kellu ma’ Fr. Peter Serracino Inglott u fost lo[rajn semma’ tliet prin/ipji li kien jemmen [afna fihom Fr. Peter. L-ewwel prijorità talUnjoni Ewropea g[andha tkun li jkollha kuntatt regolari mal-knisja. It-tieni prin/ipju hu dak li l-Unjoni Ewropea g[andha tirrispetta l-prin/ipju tas-sussidjarjetà fuq livell ta’ reli;jon, waqt li t-tielet prin/ipju hu dak li l-Kostituzzjoni Ewropea g[andu jkollha referenza g[all-g[eruq insara flEwropa. Simon Busuttil qal li l-Unjoni Ewropea ta[dem [afna fuq dan il-lat, i]da linklu]joni tal-g[eruq nisrani fil-Kostituzzjoni ma kenitx g[addiet peress li Franza kienet u]at il-veto. Fil-bidu tad-diskors tieg[u, Simon Busuttil sellem lill-President Emeritu ?ensu Tabone, kif ukoll lil Fr. Peter Serracino Inglott.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Lokali 5

Dokument mill-U{M biex jin[oloq aktar xog[ol minn Gabriel Ellul

F’Ottubru li g[adda, Jesmond Bonello u Josef Vella n[atru b[ala luffi/jali ;odda tal-U{M, b[ala President u Segretarju :enerali rispettivament, flimkien ma’ Edwin Balzan, li issa g[andu l-kariga ta’ Vi/i President tal-U{M. F’intervista dwar dawn l-ewwel xhur ta’ [idma fit-tmexxija tal-U{M, Jesmond Bonello qal li r/evew akkoljenza sabi[a mill-membri tal-union, li taw il-fidu/ja s[i[a tag[hom f’din ittmexxija l-;dida. Jesmond Bonello tenna li jinsabu dedikati li jwettqu d-dmirijiet tag[hom u qed jippruvaw ikunu qrib il-membri kemm jista’ jkun. Min-na[a tieg[u, Josef Vella sa[aq fuq l-importanza li, b[ala l-mexxejja tal-U{M, ikunu ta’ servizz g[all-membri tag[hom. Dan billi jag[mlu anali]i kontinwa talb]onnijiet tal-membri tal-U{M u b’hekk jippromwovu l-b]onnijiet tag[hom fuq il-livell tal-post taxxog[ol u anke fuq il-livell nazzjonali. Hu qal li r-rispons tajjeb li r/evew ming[and il-membri qed iservi ta’ kura;; f’din il-[idma. Fissru li l-U{M qed t[ares lejn issuq tax-xog[ol b’attitudni po]ittiva li tpo;;i fuq quddiem li/-/ittadin Malti. Din l-attitudni tidher ukoll fil-[idma li l-U{M b[alissa qed twettaq fit-tfassil ta’ dokument bit-titlu ‘Active Labour Market Policy’, li g[andu jservi biex f’pajji]na jin[oloq iktar xog[ol. Dan minbarra l-istudji li l-union qed twettaq biex tkompli ttejjeb l-opportunitajiet ta’ ta[ri; li toffri lill-membri tag[ha. L-uffi/jali tkellmu wkoll dwar il[idma tag[hom f’dawn l-a[[ar xhur, li rat diversi sfidi, fosthom is-sitwazzjoni tal-Gozo Channel. Filwaqt li esprima ssodisfazzjon tieg[u li nstabet soluzzjoni dwar dan, Josef Vella spjega kif ilU{M kellha responsabbiltà li tindirizza l-kwistjoni tal-vapuri ta’ G[awdex, min[abba li din kienet qed taffettwa

numru kbir ta’ nies. Bil-ftehim kollettiv ;did, li [a post dak pendenti, din is-sitwazzjoni ta’ livell nazzjonali setg[et ti;i indirizzata. Il-President tal-U{M qal li l-Gozo Channel tifforma wa[da mis-setturi li jsejsu s-sitwazzjoni ekonomika ta’ pajji]na. Hu proprju billi nindirizzaw dawn is-setturi, b’[idma fl-oqsma diversi ta’ pajji]na, li b’hekk inkunu nistg[u n[arsu l-ekonomija ta’ Malta. Jesmond Bonello semma kif ma nistg[ux in[arsu lejn is-suq tax-xog[ol f’pajji]na ming[ajr ma na[sbu filkuntest internazzjonali li ninsabu fih, filwaqt li rrefera g[as-sitwazzjoni di]astru]a fil-Gre/ja. Bonello fakkar kif il-Konfederazzjoni tat-Trade Unions Ewropej, l-ETUC, li qed tg[id li s-sitwazzjoni fil-Gre/ja qatt ma kienet daqshekk gravi, lanqas fi]-]minijiet ta’ gwerra. I]da Malta g[andha ekonomija flessibbli u d-diversi strutturi li jfassluha jg[inuna niffa//jaw il-kri]i ekonomika, kompla Jesmond Bonello. Dan jirri]ulta wkoll fil-mod kif Malta tirrispondi g[ad-diffikultajiet li jinqalg[u madwar id-dinja matul i]]minijiet. Jesmond Bonello qal li, minkejja li f’pajji]na m’g[andniex [afna ri]orsi naturali, il-po]izzjoni strate;ika tag[na u r-ri]orsa umana jag[tuna vanta;;. Hu qal li g[andna nkomplu nag[mlu u]u minn dan ilvanta;; biex nindirizzaw l-isfidi tag[na u s-sistema tat-trade unions f’pajji]na m’g[andhiex toffri biss kritika imma g[andha tipproponi wkoll. Il-U{M dejjem [addnet dan il-valur. Waqt l-intervista, Jesmond Bonello spjega kif il-U{M b[alissa tinsab filpro/ess li tippubblika dokument li jenfasizza l-importanza li l-ekonomija tkun qrib is-so/jetà, fatt li, skont Jesmond Bonello, jirrifletti l-po]izzjoni tal-Gvern. Minbarra dan, il-union qed ta[dem ukoll fuq dokument ie[or, lActive Labour Market Policy, li jikkonsisti fi pjan ta’ 10 snin li jenfasizza l[olqien tax-xog[ol f’Malta. Id-dokument jinvolvi studju minn diversi esperti fil-qasam u g[andu jservi b[ala xprun g[ad-djalogu mal-imsie[ba kollha tal-MCESD u mal-politi/i kollha. Il-pjan g[andu wkoll l-g[an a[[ari li jtejjeb ilkundizzjonijiet tax-xog[ol. Dan jifforma parti millattitudni po]ittiva li l-U{M qed t[addan fir-rigward tassuq tax-xog[ol, kif spjega wkoll Josef Vella, li qal li lMCESD qed twettaq xog[ol importanti, billi sservi b[ala forum g[al djalogu bejn ilGvern, min jimpjega u ttrade unions. Josef Vella qal li t-trade unions f’Malta jaraw appo;;

Josef Vella, is-Segretarju :enerali tal-U{M

kbir mill-membri tag[hom meta mqabbel ma’ dawk internazzjonali. Vella kompla ma’ Bonello u spjega l-importanza li f’Malta g[andna nikkritikaw biss meta s-sitwazzjoni tirrikjedi hekk. Madankollu, il-kritika m’g[andhiex issir b[ala skop fiha nnifisha, imma g[andha sservi rwol importanti billi tipproponi soluzzjonijiet g[al problemi li jinqalg[u matul i]-]mien. IN-NAZZJON staqsa lil dawn i]-]ew; uffi/jali dwar il-prospettivi g[allekonomija Maltija fix-xhur li ;ejjin. Jesmond Bonello semma l-kundizzjonijiet tajbin tax-xog[ol li g[andhom il-Maltin i]da sa[aq fuq il-[idma li l-union qed tag[mel biex tindirizza lprekarjetà tax-xog[ol. Josef Vella, min-na[a tieg[u, Jesmond Bonello, il-President tal-U{M sostna kif din il-prekarjetà g[andha sservi biex i]]id il-kuxjenza tirrifletti wkoll il-kri]i ekonomika ta’ pubblika imma s-soluzzjonijiet g[andmadwarna. Biss, kompla Josef Vella, il-mi]uri internazzjonali, fosthom dawk hom ikunu l-g[an a[[ari. Jesmond Bonello qal li l-[addiema li ttie[du fil-Gre/ja u fl-Italja, g[andu Maltin huma konxji bil-kri]i internazjkollhom rwol importanti u b’hekk jofzjonali, spe/jalment meta wie[ed iqis fru ri]ultati tan;ibbli li jkunu ta’ ;id it-tbatija tal-[addiema f’pajji]i o[ra g[al Malta wkoll. Ewropej. Biss, dan jippre]enta wkoll Josef Vella semma wkoll ir-rwol tal/erti sfidi g[all-familji tag[na, sfidi li mi]uri tal-Gvern, kif im[abbra filBa;it, qed ikompli jsostnu l-qasam tax- g[andhom ikunu indirizzati. Min-na[a tieg[u, Josef Vella spjega kif ilxog[ol. Hu semma kif il-U{M, b[al [addiema Maltin jafu bid-differenza kull union o[ra, tie[u gost li ting[ata bejn pajji]na u o[rajn. Hu qal li Malta widen fid-de/i]jonijiet ekonomi/i taltinsab f’po]izzjoni li tikkontrolla l-futur pajji]. tag[ha, kontroll li xi pajji]i o[rajn tilPermezz tad-dokumenti tag[ha, ilfuh. U{M g[andha l-g[an li tkompli Huwa f’dan id-dawl, spjega Josef tag[mel u]u mill-vu/i tag[ha g[all-;id Vella, li l-U{M kontinwament qed tax-xog[ol f’pajji]na. Vu/i li f’dawn ltag[mel anali]i tal-b]onnijiet ekonoa[[ar snin tat il-frott, hekk kif il-U{M mi/i ta’ Malta, anke fil-kuntest interkellha rwol importanti fl-implimentaznazzjonali u fil-kuntest prospettiv. Dan zjoni ta’ diversi inizjattivi mill-Gvern, l-istudju g[andu jwassal biex it-ta[ri; li fosthom dawk favur il-familja, il-penl-U{M toffri lill-membri tag[ha sjoni, l-eman/ipazzjoni tan-nisa, it-taxjing[ata b’mod iktar [olistiku, b[ala credits u l-ambjent. parti minn pjan iktar elaborat. LIl-mi]uri tal-Gvern issemmew ukoll edukazzjoni hija parti integrali mit-treminn Jesmond Bonello, li ddeskriva ljdjunjoni]mu. impatt tag[hom fuq l-ekonomija Fil-fatt il-U{M qed t[addem fondazMaltija b[ala wie[ed po]ittiv. Ilzjoni ta’ ta[ri;, imsej[a l-Fondazzjoni President tal-U{M qal li fost dawn ilSalvinu Spiteri, li toffri opportunità ta’ mi]uri, wie[ed jista’ jsemmi dawk li ta[ri; kontinwu lill-membri tag[ha. Ljolqtu x-xog[ol jew l-edukazzjoni. edukazzjoni li toffri din il-fondazzjoni Jesmond Bonello sa[aq ukoll fuq iljidher fid-diversi korsijiet miftu[a proposta tal-Gvern dwar it-taxxa, kif g[all-membri tal-union u li qed i[allu t[abbret fl-a[[ar ba;it, sistema ta’ ri]ultati po]ittivi. Ir-ri]ultati fil-fatt taxxa li tag[mel tajjeb g[al diversi jidhru fil-persuni li ji;bru /-/ertifikati faxex fis-so/jetà li huma vulnerabbli tag[hom mill-bini tal-U{M jew milliktar. Fil-kuntest ta’ dawn in-nies iktar vul- attendenza g[al dawn il-korsijiet, spjega Bonello. Il-frott ta’ din l-inizjattiva, nerabbli, il-;urnal IN-NAZZJON li tipprepara lill-[addiema g[all-isfidi staqsa g[all-kummenti ta’ Jesmond fis-suq tax-xog[ol tal-lum, tidher fuq Bonello dwar il-mod kif union o[ra kollox f’dawk il-[addiema li, kieku ewlenija f’pajji]na qed tenfasizza lmhux permezz ta’ din il-fondazzjoni, prekarjetà tax-xog[ol. ma kinux isegwu l-kors rispettiv Il-President tal-U{M qal li l-prekartag[hom, temm jg[id Jesmond jetà te]isti imma g[andhom jinstabu sBonello. soluzzjonijiet g[al dan. Il-kritika

Il-kritika m’g[andhiex issir b[ala skop fiha nnifisha, imma g[andha sservi rwol importanti billi tipproponi soluzzjonijiet g[al problemi li jinqalg[u matul i]-]mien


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

6 Lokali

Offerta ta’ €40 miljun f’notes mill-Bank of Valletta Il-Bank of Valletta qed jo[ro; sa massimu ta’ €40 miljun f’notes b’img[ax ta’ 4.24% pagabbli darbtejn fis-sena li jimmaturaw fis-sena 2019 b’valur ta’ €100 g[al kull note. Meta tkellem dwar din l-offerta, Charles Borg, Kap E]ekuttiv tal-Bank, qal li din l-offerta g[andha l-g[an li tistabbilixxi sorsi differenti ta’ finanzjament g[all-Bank filwaqt li ttawwal i]-]mien tarri]orsi finanzjarji. I]-]mien esti] talfinanzjament se jippermetti lill-Bank joffri investiment g[al tul ta’ ]mien li ma ja[sibx biss g[al firxa wiesg[a ta’ prodotti ta’ depo]iti. Is-sottoskrizzjonijiet g[al din l-offerta jift[u nhar it-Tnejn 2 ta’ April 2012 u jag[lqu l-{amis 5 ta’ April 2012, jew qabel skont id-diskrezzjoni talBank. L-offerta tista’ tkun mag[mula minn minimu ta’ €2,000, u mbag[ad f’multipli ta’ €100. Sottoskrizzjonijiet firrispett ta’ pre-placement offer jridu jsiru nhar il:img[a 30 ta’ Marzu b’minimu ta’ €100,000 u mbag[ad f’multipli ta’ €100. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-prospett kif supplimentat u l-Final Terms li flimkien mal-formola tal-applikazzjoni jistg[u jinkisbu waqt il[inijiet tal-uffi//ju millferg[at tal-BOV u intermedjarji finanzjarji awtorizzati.

I/-Chairperson tal-HSBC Malta Foundation Catherine Gonzi flimkien mad-Diretturi tal-Fondazzjoni fosthom (mix-xellug) Sarah Watkinson u l-Kummissarju G[oli Ingli]a Louise Stanton, waqt l-attività

Terapija b’messa;; B[ala parti mi/-/elebrazzjonijiet tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa, kien organizzat nofs ta’ nhar ta’ terapija tas-sbu[ija g[an-nisa li jinsabu f’Dar Mer[ba Bik, Dar Qalb ta’ :esù, Dar Tere]a Spinelli u l-A;enzija Appo;;, li huma postijiet ta’ kenn minn vjolenza domestika, kif ukoll g[al dawk li qeg[din jir/ievu appo;; minn St Jeanne Antide Foundation u ming[and il-Prison Fellowship. Organizzat mill-HSBC Malta Foundation u l-Istitut tas-Servizzi Komunitarji talMCAST, b’kollaborazzjoni ma’ Banking on Women (BoW), il-Kumitat g[adDiversità u l-Inklu]joni talHSBC Malta, dan l-avveniment offra lin-nisa diversi attivitajiet ta’ rilassament u

terapiji ta’ sbu[ija, fosthom facials, makeovers, qtug[ taxxag[ar u modi tax-xag[ar. Dawn it-trattamenti kienu pprovduti bla [las mill-istudenti u l-g[alliema tal-Istitut tas-Servizzi Komunitarji talMCAST, filwaqt li The Body Shop offra rigali li tqassmu lin-nisa. Trattamenti simili ng[ataw lin-nisa li ma setg[ux i[allu l-postijiet ta’ kenn. Catherine Gonzi, i/Chairperson tal-HSBC Malta Foundation, qalet li l-Jum Internazzjonali tan-Nisa ji//elebra l-importanza u lkisbiet tan-nisa kollha fisso/jetà. L-attività ta’ din issena ssa[[a[ dan il-messa;; filwaqt li tag[mel din lokka]joni wa[da spe/jali g[an-nisa li qeg[din jiffa//jaw sfidi diffi/li

f’[ajjithom. Catherine Gonzi attendiet lattività mad-Deputat Chairperson tal-HSBC Malta Foundation, Sarah Watkinson; il-Kummissarju G[oli Ingli]a u Direttri/i tal-HSBC Malta Foundation Louise Stanton; flimkien ma’ Simone Mizzi, Direttri/i ta’ The Body Shop, Malta. Il-Professur Maurice Grech, Prin/ipal u Kap E]ekuttiv talMCAST; irringrazzja lillHSBC Malta Foundation g[all-kollaborazzjoni malMCAST f’din l-inizzjattiva. Hu spjega li din hi opportunità g[all-istudenti tag[na biex jifhmu li, filwaqt li jirsistu biex jag[mlu su//ess filkarriera, huma jistg[u ju]aw il-[iliet tag[hom biex itejbu lkwalità tal-[ajja ta’ persuni fil-b]onn. Biex tkompli tfakkar limportanza tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa fost l-impjegati tal-HSBC Malta, il-Kumitat g[ad-Diversità u l-

Inklu]joni tal-HSBC Malta, flimkien ma’ Banking on Women (BoW) tal-Bank, organizzaw seminar g[allimpjegati fit-8 ta’ Marzu. Matul is-seminar, ilparte/ipanti ng[aqdu permezz ta’ video conference ma’ attività globali tal-HSBC li saret f’Londra. Matulha huma ddiskutew diversi aspetti ta’ ugwaljanza u l-importanza li tit[adden id-diversità fisso/jetà u fil-postijiet taxxog[ol. Il-Kap E]ekuttiv tal-HSBC Malta, Mark Watkinson u lmara tieg[u Sarah, li g[adhom kemm ;ew Malta, ukoll [adu sehem fiddiskussjoni. Huma taw rendikont personali tal-importanza li tit[addan politika ta’ diversità kemm fil-karriera kif ukoll fi [dan il-familja. Il-prin/ipji tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa jinsabu fi [dan il-vi]joni talHSBC g[all-i]vilupp fil-karrieri tan-nisa.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Lokali 7

G[adu jemmen li l-Partnership reba[ fl-2003 G[ad-Deputat Laburista Joe Debono Grech, ir-referendum dwar is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea disa’ snin ilu ntreba[ mill-Partnership.

Meta kien qed jitkellem waqt il-programm lIstampa Kollha fuq l-istazzjon nazzjonali Radju Malta nhar il-{add li g[adda, id-Deputat Laburista Joe Debono Grech qal li filwaqt li lPartit Laburista kien qal li l-elezzjoni ;enerali ta’ wara kienet t[oll u torbot, qal ukoll li g[adu jemmen li l-Partnership reba[ dakinhar. Skont Joe Debono Grech, kull Oppo]izzjoni fid-dinja ta[dem attivament biex twaqqa’ lGvern. Minkejja li l-vot ta’ sfidu/ja talOppo]izzjoni f’Jannar li g[adda ntilef, g[adDeputat Laburista, ‘il-Gvern waqa’’. Id-diskussjoni ffukat ukoll fuq l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali iktar kmieni dan ix-xahar, fejn Joe Debono Grech qal li l-Partit Laburista kien u g[adu l-underdog, min[abba l-midja li,

Lura lejn it-Tune]ija Bi qbil bejn l-Awtoritajiet Taljani u dawk Tune]ini, ilgrupp ta’ 74 immigrant li sSibt li g[adda ;ew salvati minn lan/a tas-sajd Tune]ina bl-isem ta’ Lofti, intbag[tu tTune]ija abbord bastiment tan-navy Tune]ina. Is-Sibt, l-immigranti kienu salvati f’po]izzjoni ta’ 53 mil nawtiku mit-Tune]ija, 50 mil nawtiku minn Lampedusa u 120 mil nawtiku minn Malta. Meta ;ew salvati, dawn limmigranti ma kinux f’periklu u baqg[u abbord illan/a Lofti f’po]izzjoni finNofsinhar tal-g]ira ta’ Lampedusa, ’il barra mitterritorju tal-ib[ra Taljani. Dan g[aliex is-Sibt u l-{add l-awtoritajiet Taljani rrifjutaw li jin]lu l-art g[ax sostnew li l-port tag[hom ma kienx sigur.

skont hu, hi ostili fil-konfront tal-Partit Laburista. Mistoqsi dwar ir-rimarki li kien g[amel filkampanja elettorali li g[addiet fejn qal li “rridu ne[ilsu minn dawn il-parassiti”, Joe Debono Grech qal li ma j[ossx li g[andu g[alfejn jag[mel apolo;ija. Hu tenna li qatt ma [assu mwarrab millmexxej Laburista Joseph Muscat, anzi, hu attiv [afna fi [dan il-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat, fl-2003, kien attiv fil-kampanja tal-Partit Laburista kontra s-s[ubija fl-Unjoni Ewropea u minn ta’ quddiem ukoll fil-kampanja favur il-partnership li kien qieg[ed jipproponi l-Partit Laburista biex ma nisse[bux b[ala membri fl-UE.

Is-sehem attiv ta’ Joseph Muscat fil-kampanja kontra s-s[ubija ta’ Malta fl-UE tidher f’dan ir-ritratt fil-kampanja tal-Partit Laburista kontra s-s[ubija fl-UE

Jason Micallef jer;a’ jattakka lill-PBS L-eks Segretarju :enerali Laburista Jason Micallef re;a’ feta[ attakk fuq l-istazzjon nazzjonali b’akku]i ta’ ]bilan/ u li jinsab vanta;;jat fil-kompetizzjoni malistazzjonijiet o[rajn. Meta kien qed jitkellem waqt il-programm ‘Bla A;enda’ fuq l-istazzjon Laburista nhar is-Sibt li g[adda, il-Kap E]ekuttiv tal-PBS, Anton Attard qal li l-PBS qatt ma nstab [ati ta’ ]bilan/ fl-a[barijiet mill-Awtorità taxXandir kemm ilu hu fil-kariga. Jason Micallef, li hu /-Chairman ta’ One Productions, u li kien imwieg[ed li jmexxi lPBS minn Joseph Muscat jekk il-Partit Laburista jkun elett fil-Gvern, qal li listazzjon Laburista ma ji[ux fondi g[al trasmissjonijiet li huma ta’ obbligu ta’ servizz pubbliku b[alma jie[u l-istazzjon nazzjonali. Min-na[a tieg[u, il-Kap E]ekuttiv tal-PBS Anton Attard ;ibed l-attenzjoni g[all-fatt li

lil hinn mill-kuntest politiku, il-kummenti ta’ Jason Micallef g[andhom element ta’ kunflitt ta’ interess g[aliex hu qed imexxi stazzjon li hu kompetitur tal-istess PBS. Id-diskussjoni ffukat ukoll fuq il-festival tal-kanzunetta Eurovision u d-drittijiet asso/jati mieg[u. Pre]entatur fuq l-istazzjon Laburista qal li twaqqaf milli jipprodu/i programm dwar il-Eurovision g[aliex ma t[alliex ju]a materjal li hu propjetà tal-PBS. Min-na[a tieg[u, Anton Attard wie;eb li lPBS g[andu drittijiet esklussivi u ma jistg[ux isiru produzzjonijiet bl-u]u ta’ materjal li hu propjetà tal-PBS ming[ajr permess. Hu qal li kieku saret komunikazzjoni kif suppost, perswa] li ftehim kien jintla[aq li ma kienx jinvolvi [las. I]da g[al Jason Azzopardi, il-fatt li stazzjon b[all-PBS qed i[ares id-drittijiet u linvestimenti tieg[u hu “log[ob tal-qattus u l;urdien.”

Ta[ditiet fl-Università Illum, g[ada u l-{amis, Dr Mohamed-Salah Omri, li jg[allem il-lingwa u lletteratura G[arbija moderna fl-Università ta’ Oxford, se jag[mel tliet ta[ditiet akkademi/i organizzati midDipartiment tal-Malti fi [dan il-Fakultà tal-Arti talUniversità ta’ Malta. Kull sessjoni se ddum sag[tejn u tinkludi ta[dita ta’ sieg[a u dibattitu fittieni sieg[a ma’ akkademi/i mill-Università ta’ Malta u mal-udjenza. Fl-Università, illum, fis6.15pm Dr Omri se jitkellem dwar irrevoluzzjoni Tune]ina, g[ada fl-10am dwar illetteratura tal-Afrika ta’ Fuq u l-Mediterran, u l{amis fis-6.15pm dwar Malta u l-lingwa Maltija.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

8 Opinjoni

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Fil-;img[at li g[addew t[abbru produzzjonijiet importanti li taw spinta lit-teatru b’idjoma lokali, xi [a;a relattivament skarsa. Tne[[i l-kwantità kbira ta’ serjalizzazzjoni televi]iva, li l-valur estetiku tag[ha hu ta’ spiss dubju], it-teatru lokali hu kkaratterizzat l-aktar minn kwantità kbira ta’ xog[lijiet impurtati u rri/iklati minn barra g[all-konsum lokali.

Teatru> Prim Ministri, deportati u g[anijiet Realtajiet tal-attività palkoxenika f’Malta attwali. Pro;etti ta’ relevanza u valur lokali u o[rajn impurtati minn barra g[all-gost biss.

Ter;a’ u tg[id, ma jsir ebda tentattiv biex tal-inqas, dawn ix-xog[lijiet “jintrabtu” b’xi mod ma’ rilevanza lokali. Biex nie[u e]empju: ix-xahar li g[adda ttellg[et fostna Yes, Prime Minister, ibba]ata fuq is-serje televi]iva popolari talBBC. Fil-ver]joni Ingli]a, issitwazzjonijiet ;ew a;;ornati politikament (ng[idu a[na permezz tar-referenza g[allGvern ta’ koalizzjoni konservattiva-liberali li hemm b[alissa fl-Ingilterra). Il-produzzjoni lokali [alliet kollox hekk, mentri b[alissa, bil-kontroversji politi/i kollha li g[addejjin f’Malta, wie[ed kien jistenna li tal-inqas, Yes, Prime Minister tag[mel xi forma ta’ rikonoxximent lejhom. Idealment, imissha nkitbet ver]joni apposta bilMalti; imma jidher li l-bi]a’ g[adu jiddomina fost l-artisti lokali tal-palk. Donnhom jippreferu jixxukkjaw (!) bissess milli bil-politika, li f’Malta tidher li g[adha su;;ett no-go fejn jid[ol ilpalk.

minn Mario Azzopardi marpardi@maltanet.net

IL-MALTIN FL-UGANDA

Intant, [alli ng[addu g[al dak li hu po]ittiv. Ix-xahar li g[adda t[abbru jew saru diversi produzzjonijiet tad-dramm ori;inali ta’ Pino Scicluna dwar l-Internati u d-Deportati Francis Ebejer Maltin fl-A[[ar Gwerra Dinjija. Ibba]at fuq ir-reminixxenzi (u sett komprensiv ta’ ritratti) ta’ missier Scicluna stess, wie[ed mid-deportati – dan kien xog[ol interattiv, ekonomiku u intens fl-istess [in, li n[adem flispazji kumplessi li hemm ta[t il-Ber;a ta’ Kastilja. Ippre]entat quddiem udjenzi limitati g[al 42 persuna (in-numru attwali tad-deportati lejn lUganda), dan kien teatru politiku fl-a[jar tieg[u, li re;a’ rafa’ l-g[atu fuq perijodu mill-aktar oppressiv ta’ ]mien il-kolonjali]mu Ingli] f’Malta. Pro;ett ie[or interessanti fil-kamp palkoxeniku g[andu x’jaqsam mar-revival tad-dramm Il-:a[an ta’ Bin;emma ta’ Francis Ebejer, li s-sena d-die[la ja[bat l-20 anniversarju minn mewtu (u ta’ min jittama li l-kumpaniji qed jie[du nota). Dan id-dramm inkiteb apposta g[as-Sena ta]}g[a]ag[ (1986), ikkummissjonat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni ta’ dak i]-]mien, li kien talabni wkoll biex nidderi;ih. Jista’ jing[ad li kien spe/i ta’ work-in-progress, min[abba li Francis Ebejer kien baqa’ jimmodifikah anki waqt li kienu bdew il-provi (xi [a;a li kelli nesi;i li tieqaf, min[abba li l-atturi, partikularment il-protagonista, Pino Scicluna, kienu qed i[ossuhom frustrati jitg[allmu linji ;odda jew iwarrbu dawk li jkunu tg[allmu di;à).

Hu mag[ruf sew kemm Ebejer kien jintrabat max-xog[lijiet tieg[u u kemm kien reluttanti li j[allihom f’idejn [addie[or g[ad-direzzjoni; i]da nista’ ng[id li kien fdani g[al kollox u kien rikonoxxenti [afna li x-xog[ol ittella’ kif ittella’.

ULIED :A{AN

Fid-dramm hemm ti;ri t-tema tal-evoluzzjoni u tal-kontinwità, tal-mit interzjat ma’ realtajiet kontemporanji. B[ala edukatur, Ebejer kien jifhem id-dinamika ta]-]g[a]ag[ u b[ala kittieb kien jag[raf il-b]onn li Malta tirrikonoxxi l-g[eruq tag[ha, imqabbdin man-natura – tema li l-awtur ]ar kemm-il darba, ta[t forma jew o[ra, f’kitbiet o[rajn tieg[u. Fil-perijodu tal-;enesi ta’ dan iddramm, Ebejer kien infatwa ru[u bil-figura ta’ Tanit, l-alla antika tal-Feni/i, tant li kien u]a llogo bix-xbieha tag[ha fil-ktieb Il-:a[an ta’ Bin;emma, li kien ippubblika l-Ministeru. Il-:a[an li [oloq Francis Ebejer hu “l-istupidu” intelli;enti, il-kuxjenza niggie]a tal-Maltin. Persuna;; divertenti u ironiku, katalist fuq livell nazzjonali li jag[mel striptease li tinvolvi nnatura tag[na b[ala poplu; dan il-:a[an hu lkixxief anki ta’ dawk il-fatturi li bosta drabi nag[]lu li nordmu, b’ipokresija. Dan il-:a[an hu

l-le[en skomdu li jinkriminana lkoll, b’umori]mu li mhu inno/enti xejn. Hu ta’ pja/ir li dan iddramm qed jer;a’ jkun irxuxtat. Tkun tassew [asra li Ebejer jispi//a fuq lixkaffa min[abba l-manija lokali li l-materjal barrani hu ppreferut. Hu ta’ pja/ir ukoll li dawk wara dan il-pro;ett huma atturi ggradwati li [ar;u mill-Malta Drama Centre, istituzzjoni statali li qed tag[ti kulma tista’ biex tipprepara kif jixraq lillistudenti tag[ha, kemm teoretikament, kif ukoll teknikament, filwaqt li toffrilhom opportunitajiet anki barra minn Malta u li joqog[du g[al e]amijiet li jwassluhom g[al /ertifikati u diplomi presti;ju]i. Il-:a[an ta’ Bin;emma wasal sas-City Theatre, din id-darba b’tog[ma aktar moderna, ta[t iddirezzjoni ta’ Kristabel Catania u b’koreografija ta’ Jeanelle Vella. Il-pro;ett ikompli permezz ta’ sessjonijiet ta’ forum theatre immexxija minn Diana Cauchi, eks studenta o[ra ta/-?entru tad-Drama, f’sessjonijiet li qed jiddiskutu temi so/jali u politi/i li nsibu fit-test. Din il-parti (“ Ulied il - :a[an ” ) se tibqa ’ g[addejja b ’ ]ew; laqg[at fil - ;img[a , bid - diskussjoni # rappre]entazzjoni finali immarkata g[all - {amis 29 ta ’ Marzu 20 1 2 . Skont Cauchi : “ Permezz tal - potenzjal tieg[u biex ti;i m]ell;a l - linja bejn spettatur u attur , il - forum theatre joffri l - opportunità lil dawk li jipparte/ipaw , biex ja[sbu , jiddiskutu u jirrea;ixxu g[all - isfidi li l - [ajja tippre]entalhom .” Il - parte/ipazzjoni fil - fora se tkun bla [las . Kuntatt : Kristabell Catania jew Diana Cauchi fuq voxjuvens@gmail . com , jew is - sit elettroniku : http : ##voxjuvens . webs . com .

Dan il-pro;ett qed ikun parzjalment iffinanzjat mill-Malta Art Funds, Malta Coun/il for Culture and the Arts (MCCA).


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta‘ Marzu, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Ni;bdu [abel wie[ed Ma kinitx xi sorpri]a tal-Kap tal-Oppo]izzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat li l-{add li g[adda feta[ attakk fuq is-sitwazzjoni tal-Air Malta. Issa li g[adda l-attakk li g[amel minn kullimkien kontra kunsilli b’ma;;oranza Nazzjonalista, u fuq kunsilliera u Sindki Nazzjonalisti fil-kampanja qawwija li mexxa lejn l-elezzjonijiet lokali ta’ aktar kmieni dan ixxahar, kompla fejn [alla bil-kampanja negattiva tieg[u. Kampanja li turi li m’g[andux alternattiva u po]izzjoni /ara fuq issues importanti g[al pajji]na u g[all-familji tal[addiema tag[na, b[alma huma l-[addiema talAir Malta. :img[at mill-aktar kru/jali g[all-Air Malta L-attakk g[amlu biss biex jikseb gwadann politiku. L-attakk g[amlu biex ikun kontra le]er/izzju importanti li qieg[ed imexxi l-Gvern biex jirristruttura lil-linja nazzjonali tal-ajru li hi l-pulmun tal-industrija tat-turi]mu f’pajji]na u pilastru importanti tal-ekonomija tag[na.

Hawn ukoll qed naraw lil Joseph Muscat jipprova jikseb gwadann politiku. Biex jag[mel dan, qieg[ed ifixkel il-pro/ess ta’ ristrutturar g[ad-dannu wkoll tal-[addiema u l-familji tag[hom Il-Kap tal-Oppo]izzjoni jwarrab minn quddiem g[ajnejh li dawn huma ;img[at kru/jali g[allinja tal-ajru Air Malta. Iwarrab g[alkollox linteress tal-[addiema tal-Air Malta. Wara xhur ta’ diskussjoni, fi [dan il-Kumitat ta’ Ristrutturar, u f’konsultazzjoni kontinwa malunions, li kollha qablu u ffirmaw il-fehmiet ta’ rtirar volontarju u rtirar minn kmieni, il-Pjan ta’ Ristrutturar b[alissa qed ji;i evalwat millKummissjoni Ewropea.

Muscat jipperikola l-futur tal-kumpanija u tal-[addiema Joseph Muscat, minflok jing[aqad mal-interess tal-pajji] u l-linja tal-ajru biex ni]guraw li dan il-Pjan ikun approvat, jipprova jiskreda lpro/ess ta’ ristrutturar u b’hekk jipperikola lfutur tal-istess kumpanija u l-futur u l-g[ajxien tal-[addiema tag[ha. G[al darb’o[ra, Joseph Muscat qieg[ed juri li

hu maqtug[ minn kull realtà li g[andna madwarna. Is-sitwazzjoni tas-settur talavjazzjoni /ivili hi wa[da mill-aktar iebsa u dejjem aktar kompetittiva. Fl-a[[ar xhur, ]ew; linji tal-ajru internazzjonali ma kellhomx triq o[ra [lief li jag[lqu l-bibien tag[hom u eluf ta’ [addiema spi//aw bla xog[ol. Numru ta’ linji tal-ajru o[ra kellhom iwettqu ristrutturar fejn eluf ta’ [addiema o[ra tilfu posthom. F’pajji]na, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, kellu l-kura;; ukoll, b[alma g[amel ukoll fil-ka] tat-Tarzna ta’ Malta, li jibda programm ta’ ristrutturar biex illinja tal-ajru tkun azjenda vijabbli, u biex jittie[du de/i]jonijiet diffi/li i]da responsabbli biex ting[ata vijabbilità lill-kumpanija. Dan il-Gvern qieg[ed jag[mlu bi pjan imfassal li qieg[ed jitwettaq anke flimkien malunions. Hekk kien g[amel ukoll fil-ka] tatTarzna, li [afna kienu jemmnu li hi azjenda destinata biex il-Gvern jibqa’ jippompja flus ilpoplu f’azjenda li tibqa’ dejjem pi] kbir fuq lekonomija Maltija. Il-pro/ess ta’ privatizzazzjoni tat-tarzna rnexxa. U issa l-ekonomija ta’ pajji]na trid tassigura li l-kumpanija nazzjonali tal-ajru tkun ukoll fuq saqajha, jitwettaq ir-ristrutturar me[tie; u flimkien mal-unions u l-industrija tatturi]mu nag[tu lill-Air Malta futur vijabbli li ssa[[a[ lill-industrija tat-turi]mu u lill-

ekonomija nazzjonali. Dan, fil-ka] tal-Air Malta, il-Gvern qed iwettqu b’sensittività kbira g[ar-realtajiet tal[addiema u tal-familji tag[hom. Iddiskuta u la[aq ftehim mal-unions kollha li jirrappre]entaw lill-[addiema tal-Air Malta dwar l-iskemi ta’ rtirar volontarju kif ukoll dwar opportunitajiet o[ra ta’ impjieg mas-settur pubbliku. L-Air Malta trid operat b’sa[[tu li kapa/i jilqa’ g[all-isfidi tal-industrija tal-avjazzjoni kif ukoll g[all-[ti;iet tal-industrija tat-turi]mu f’pajji]na. L-impjieg ta’ [addiema temporanji g[as-sajf hu me[tie; min[abba l-ista;jonalità taloperazzjonijiet tal-Air Malta li je[tie;u aktar [addiema fis-sajf u anqas fix-xitwa. Il-[idma kontinwa tal-Gvern li jkompli jimmodernizza lill-pajji]na b’azjendi li jikkontribwixxu g[all-ekonomija nazzjonali u jkabbru l-attività ekonomika, se tkompli minkejja l-isfidi internazzjonali. Il-Gvern fehem li issa wasal i]-]mien ukoll li l-pajji] irid ikollu kumpanija nazzjonali tal-ajru b’sa[[itha u kompetittiva. Wasal i]-]mien ukoll li jittie[du dde/i]jonijiet responsabbli u me[tie;a biex l-Air Malta tag[ti servizz lill-poplu Malti, issa[[a[ lindustrija tat-turi]mu u l-impjiegi fit-turi]mu; u tkun linja li tag[ti servizz lill-investituri u lissidien tan-negozju li ju]aw l-Air Malta g[annegozju tag[hom u biex jo[olqu aktar postijiet tax-xog[ol. Mhux i]-]mien ta’ xi gwadann politiku Mhux il-waqt li xi [add jie[u xi gwadann politiku. Dak li qed jitwettaq fil-linja nazzjonali tal-ajru qieg[ed isir g[all-futur ta’ pajji]na. Irridu, i]da, ni;bdu [abel wie[ed, biex il-pjan ta’ ristrutturar ikun approvat u b’hekk il-kumpanija jkollha futur.

Solidarjetà! L-ewwel darba li ltqajt malkelma solidarjetà fil-kuntest politiku kien snin ilu, fil-bidu ta' ]mien tal-istudju flUniversità ta' Malta meta f'dak i]-]mien l-g[aqda Studenti Demokristjani Maltin (SDM) kellha pubblikazzjoni b'dan l-isem. Malajr intba[t li din il-kelma kienet bil-wisq i]jed minn sempli/i kelma o[ra fil-ba[ar vast tar-retorika politika. Kienet kelma li tfisser il-ba]i u l-fundament tal-politika Demokristjana. Demokristjan ta' vera! Malta qed tag[ti l-a[[ar tislima lil Fr. Peter Serracino Inglott, filosofu, letterarju, eks Rettur tal-Università ta'

Malta, [assieb u qassis. Hemm [afna wie[ed x'jista’ jg[id fuq dan il-bniedem li ddedika tant snin min [ajtu g[as-servizz tal-poplu. Hemm [afna x'wie[ed jista' jfa[[ar f'dak li g[amel dan il-qassis li dejjem u]a l-g[erf kbir li huwa kien mog[ni bih g[al ;id tas-so/jetà. }gur però, li fuq livell politiku wie[ed ma jistax [lief jiddeskrivi lil Fr. Peter b[ala Demokristjan ta' vera. Bniedem li [addan ilprin/ipji Demokristjani, però oltre minn hekk sa[[[ahom u addathom g[as-sitwazzjoni lokali u assigura li filwaqt li lprin/ipju Demokristjan jin]amm dan ja;;orna ru[u mall-mi;ja ta]-]mien. Fr. Peter u l-[idma tieg[u,

Min jipprova jpin;i l-politika Demokristjana b[ala xi fossila li ma ti//aqlaqx, bl-aktar mod /ar g[andu ]ball fl-idea tieg[u

li fost [afna affarijiet rat lUniversità ta' Malta ssir lUniversità tal-[afna flok talftit, hija forsi e]empju /ar talideal Demokristjan imwettaq fir-realtà u mag[mul reali minflok miktub biss fuq ilkotba tal-istudji politi/i.

politika li hija addatta g[allisfidi tal-;urnata u li til[aq laspirazzjonijiet le;ittimi ta//ittadini. Min jipprova jpin;i l-politika Demokristjana b[ala xi fossila li ma ti//aqlaqx, bl-aktar mod /ar g[andu ]ball fl-idea tieg[u.

Demokristjan li jag[raf il-mi;ja ta]-]mien! Hemm min dan l-a[[ar prova jpin;i l-politika

Dan huwa dak li g[amel ilPartit Nazzjonalista l-partit glorju] li hu. Il-Partit Nazzjonalista filwaqt li dejjem ]amm sod malprin/ipji fundamentali tieg[u dejjem a;;orna ru[u u wettaq politika reali g[a]-]minijiet li kien fihom u politika li til[aq l-aspirazzjoni tal-poplu Malti.

Demokristjana b[ala xi politika skaduta, irrelevanti u maqtug[a mar-realtajiet moderni. Min tassew jaqra x'inhi verament il-politika Demokristjana g[andu millewwel jag[raf li dan mhux ilka]. Anzi sabiex wie[ed tassew iwettaq politika Demokristjana je[tie; li wie[ed i]omm ru[u dejjem a;;ornat mal-pass ta]-]mien u filwaqt li j]omm sodi dawk il-prin/ipji fundamentali li jiddefinixxu l-politika Demokristjana, iwettaq

Politika tal-'lesser of the evils'

Hija tassew [asra li Joseph Muscat minn na[a l-o[ra qed jag[]el biss politika tal-lesser of the evils. Politika fejn largument ba]iku u prin/ipali tieg[u mhuwiex wie[ed li jippromwovi xi stil jew

minn Angelo Micallef

prin/ipju ta' politika partikulari i]da li jibba]a ru[u fuq l-idea li l-Partit Laburista fl-g[a]la bejn Gvern Nazzjonalista jew Gvern Laburista huwa the lesser of two evils. {asra tassew li Muscat qed jirridu/i l-Partit Laburista g[al partit bla prin/ipju g[ajr il-prin/ipju tal-poter illum qabel g[ada.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

10 Ittri

Ktieb ;did dwar l-iskultur ?ensu Apap Sur Editur, Il-G]ejjer Maltin g[alkemm huma ]g[ar fuq il-mappa taddinja, xorta matul is-snin taw kontribut kbir fil-qasam tal-arti kemm fuq livell nazzjonali u mondjali. Fost dawk li g[amlu isem u su//ess fil-qasam tal-arti kien hemm l-Iskulur ?ensu Apap, wie[ed mill-akbar artist tasSeklu 20. Biex dan l-iskultur jibqa’ mfakkar fil-bidu ta’ din is-sena Stanley Mangion u

Christopher Magro, ippubblikaw ktieb dwar liskultur Apap u x-xog[lijiet tieg[u. Il-ktieb li hu m]ejjen b’250 ritratt tal-kulur, hu kollezzjoni [ajja tax-xog[lijiet ta’ Apap li jinsabu f’diversi postijiet madwar Malta u G[awdex, f’kollezzjonijiet privati, kif ukoll barra minn xtutna. L-iskultur Apap jibqa’ mag[ruf g[al diversi monumenti li [adem ta’ persuna;;i u g[al Funtana tatTritoni.

Ix-xog[ol tieg[u jinsab ukoll f’diversi knejjes fosthom f’dik ta’ :esù Nazzarenu f’Tas-Sliema u fil-Knisja Rotunda tal-Mosta. Fis-sena 1948 ?ensu Apap [adem mill;did fl-injam li-istatwa titulari ta’ Santa Marija meqjuma filParro//a tal-Mosta. G[al dan ix-xog[ol Apap kien intalab biex isawwar statwa ;dida minn dik li kien [adem l-iskultur Malti Salvu Dimech fis-sena 1868. Illum labbozz tal-;ibs ta’ Apap jinsab

konservat fl-Oratorju Qalb ta’ :esù fil-Mosta. Dan hu t-tieni ktieb li Mangion u Magro ppubblikaw flimkien, wara li s-sena l-o[ra [ar;u ktieb dwar l-istatwarju mag[ruf Karlu Darmanin, li wkoll ]ejjen lil diversi knejjes tag[na bl-istatwi tal-kartapesta, li tant kien mag[ruf g[alihom. L-iskultur ?ensu Apap [alla warajh wirt artistiku kbir. Hu d-dmir tag[na li n]ommu [ajja t-tifkira ta’ dawk kollha li taw kontribut fil-qasam tal-arti

f’pajji]na. Filwaqt li nag[tu prosit lil Stanley Mangion u lil Christopher Magro g[al dan ilktieb in[e;;e; lil dawk kollha li g[andhom im[abba lejn larti biex jakkwistaw dan ilktieb li ;ie pubblikat mixXirka tal-Isem Imqaddes t’Alla, li tag[ha Stanley Mangion, hu l-President Nazzjonali. Mill-;did prosit mill-qalb.

Ivan Scerri Mosta

Pro;ett mi]-]g[a]ag[ Don Bosco

Sur Editur, I]-]g[a]ag[ tal-Oratorju Don Bosco Victoria mi;bura fis-17+ Youth Group waslu biex itemmu pro;ett ta[t liskema tal-Youth Initiatives fil-programm Youth in Action li kien jitratta t-t[ejjija ta]]g[a]ag[ G[awdxin g[allpass li kwa]i kollha kemm huma jag[mlu f’[ajjithom, dak li jmorru Malta biex jissuktaw fl-istudji tag[hom inkella biex ja[dmu. F’dan il-kors ta’ [ames xhur [adu sehem 50 ru[ li jew di;à jinsabu fl-ewwel esperjenza tag[hom Malta inkella qed jippreparaw ru[[om biex jag[mlu dan il-pass. Fi tmiem dan il-pro;ett dawn i]]g[a]ag[ issa se jippre]entaw Presentation Night biex juruna minnn xiex g[addew li g[aliha huma mistieden kul[add. Din is-serata se ssir fuq ilpalk tal-Oratorju Don Bosco Victoria nhar il-:img[a 23 ta’ Marzu 2012 fit-8.00 p.m. u sa tinkludi dokumentarju qasir dwar din l-esperjenza kif ukoll intervisti qosra u jit[abbar ukoll ir-ri]ultat ta’ survey ]g[ir li sar minnhom u fosthom stess dwar l-istess tema. Dan il-pro;ett ma setax isir kieku ma kenux il-Fondi millUnjoni Ewropea li l-grupp irenexxielu jikseb g[al dan ilg[an, l-ewwel wie[ed ta’ din ix-xorta fi g]iritna.

Joe M. Attard

Rabat, G[awdex

Toroq fil-Furjana fi stat [a]in

Sur Editur, Meta waslu biex jing[ataw il-flats ta’ Balzunetta, filFurjana, hemm b]onn li malajr kemm jista’ jkun isiru t-toroq tal-madwar bit-tarmak, inklu]a dik ta’ quddiem id-Depot talPulizija li hi mfarrka. Min hu fl-awtorità g[andu jie[u [sieb, g[ax hekk g[andhom isiru laffarijiet.

G. L. Camilleri

Furjana


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Opinjoni 11

‘Al colpo, cadi’ L-istorja tat-Tosca kul[add jafha, insomma kul[add, dawk dilettanti tal-opri -– ;ojjelli fl-arti tal-kant u l-palk.

Tosca tg[id lil Cavaradossi, il-ma[bub tag[ha, li wara kellhom jiffu/illawh: “Al colpo cadi” (Kif jisparawlek, in]el), g[ax ming[aliha li se jisparawlu taparsi, b[alma kien weg[idha Scarpia, dak li Tosca laqqmitu, wara li qatlitu: “avanti a lui, tremava tutta Roma” (quddiemu kienet tirtog[od Ruma bi [;arha). Tosca kkmandat lillma[bub tag[ha u stennietu jobdiha bla taqliq u tgergir. Imma kienet ingannata, u lcolpo (l-isparatura) ma kinitx taparsi! Tosca qab]et dik iddistanza bejn il-kmand u la//ettazzjoni. Tosca lill-ma[bub tag[ha qisitu b[al tifel /kejken, imma la[qitu g[ax fehmet issitwazzjoni li kien fiha, g[alkemm fl-istess [in g[amlet hekk biex turih li kienet t[obbu tassew. Minna[a tieg[u, Cavaradossi ma

qag[adx lura, fdaha sala[[ar. Ftit ilu re;a’ ;ie f’idejja lktieb meravilju] tal-awtur Fran/i] Antoine de SaintExupéry, Le Petit Prince (IlPrin/ep /kejken) li kont qrajt snin ilu Franza. Minn dak i]]mien ’l hawn, qrajtu xi tlieta jew erba’ darbiet o[ra. Ktieb sabi[ g[all-a[[ar u jg[odd kemm g[all-kbar kif ukoll g[a]-]g[ar. Saint-Exupéry kien pilota, u kien b[ala pilota li [alla [ajtu fl-a[[ar gwerra dinjija. Lanqas [add jaf fejn spi//a. Imma l-inno/enza u ssin/erità tal-ktieb jolqtuk sa mill-ewwel paragrafi. U lktieb, spe/i ta’ [rafa, qisu awtobijografija: pilota li jillandja fis-Sa[ara u jiltaqa’ ma’ prin/ep /kejken li jibda jirrakkonta l-istejjer fuq ilpjaneta tieg[u bi tliet vulkani u fjura fuq ru[ha mhux [a]in.

U rridu u ma rridux ikollna nistqarru li f’dal-ka] il-Knisja tag[na tg[allmet, imxiet wara Luteru u tat f’idejn uliedha l-Kotba Mqaddsa

Jekk nitkellem in;enerali, dal-ktieb hu bba]at fuq iddifferenza bejn il-[ajja ta]]g[ar u dik tal-kbar. G[ax i]]g[ar g[andhom [ajjithom li [afna drabi l-kbar ma jifhmuhiex u jistg[a;bu kif il-kbar ma jistg[ux jifhmuhom. Nafuha din: ilkbar jidhrilhom li g[andhom ikunu obduti f’kollox u malajr, b[all-:i]witi, imma kultant ma jindunawx li hemm ba[ar jaqsam bejn iddinja tag[hom u dik tat-tfal. G[ax tag[hom ikunu g[addewh u nsewh. Lanqas biss ti;ihom f’mo[[hom jieqfu ftit u jaraw jistg[ux jew jaslux jifhmu nna[a l-o[ra. Il-kuntrarju ta’ dak li ;ara fit-Tosca. Il-figura ta’ Mosè nsibuha f’[afna bini tal-Istati Uniti. F’kamra tal-House of Representatives tal-Capitol, Mosè hu wie[ed mit-tlieta u g[oxrin basso-riljev ta’ nies li [allew warajhom xi li;ijiet importanti. Hu biss i[ares ’il quddiem, l-o[rajn kollha j[arsu lejh, hu, il-Mexxej! Nist[ajjel l-Amerikani riedu jag[tuna x’nifhmu li le;islaturi Amerikani u Mosè, bid-differenza nazzjonali

tag[hom b’kollox, hemm ;ew fehmu ’l xulxin sewwa u ma qag[dux jitme]m]u minnazzjonalità tal-kbir le;islatur Lhudi. G[amlu b[alma kienet tag[mel Santa Tere]a ta’ Avila. Dil-qaddisa kitbet li kienet tara d-dehriet tag[ha “bl-g[ajnejn tar-ru[.” Dalkliem issorprendieni meta qrajtu, g[ax minn dejjem konna na[sbu li d-dehriet li kienu jaraw il-qaddisin kienu dehriet veri mhux fil-mo[[. Hawn m’iniex qed immur kontra l-Fidi, g[ax dehriet privati tista’ ta//ettahom u tista’ ma ta//ettahomx. U mela jien naf f’liema sitwazzjoni kien mo[[ha meta rat dawn id-dehriet? Hawn nag[laq il-parentesi. Fl-a[[ar tal-Medju Evu, sek. 15, Dürer kien imqanqal ferm mit-tensjoni morali u lfantasija meta l-ideat reli;ju]i, so/jali u politi/i kklaxxjaw ma’ dawk talumane]mu ;did, u [are; blillustrazzjonijiet minquxa flinjam tal-famu] ‘Apokalissi’ bid-dehra tal-An;li jikkumbattu ’l xulxin b’San Mikiel jittrijonfa fuqhom. U kien ftit wara da]-]mien

minn Karmenu Mallia lavojo@maltanet.net

li l-Patri Agostinjan :ermani] , Luteru, stabbilixxa l-lingwa :ermani]a b[ala l-lingwa nazzjonali tan-nies edukati permezz tat-traduzzjoni tieg[u tal-Kotba Mqaddsa. Altru li imma;inazzjoni! Luteru ried jeduka bilBibbja mhux kompla ja[biha fil-kxaxen b[al ma g[amlet il-Knisja tag[na. Illum kul[add qed jag[tih ra;un u minn xitan kif kienu g[amluh, illum qed itellg[uh fuq pedestall. U rridu u ma rridux ikollna nistqarru li f’dal-ka] il-Knisja tag[na tg[allmet, imxiet wara Luteru u tat f’idejn uliedha lKotba Mqaddsa, meta qabel kienu pprojbiti. U l-Bibbja saret il-“Petit Prince” tal-Fidi moderna u s-sej[a tat-Tosca g[all-[elsien, f’dal-ka], spiritwali.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FRANZA

Tfal maqtula fi sparatura fi skola Lhudija fost il-vittmi missier u ]-]ew;t itfal tieg[u Il-Gvern Fran/i] ordna li liskejjel u l-bini reli;ju] kollu fil-pajji] ti]didilhom is-sigurtà wara sparatura fatali quddiem skola Lhudija f’Toulouse. L-attakk se[[ ilbiera[ filg[odu meta ra;el fuq mutur feta[ in-nar u qatel tlett itfal u persuna adulta u persuna o[ra ndarbet serjament. Id-de/i]joni li tissa[[a[ issi;urta ttie[det hekk kif lawtoritajiet bdew jinvestigaw din l-isparatura u ]ew; sparaturi o[ra ta’ dan l-a[[ar fi Franza. F’ka] minnhom, ra;el fuq mutur fil-15 ta’ Marzu feta[ in-nar fuq grupp ta’ suldati Fran/i]i u qatel tlieta minnhom u ie[or spi//a b’feriti severi fis-sinsla filwaqt li fl-10 ta’ Marzu, suldat ie[or inqatel fi sparatura simili. L-ewwel attakk se[[ f’Toulouse filwaqt li l-ie[or f’Montauban, li jinsab madwar 30 kilometru bog[od. Skont il-Pulizija, lindikazzjonijiet huma li fit-tliet ka]i ntu]at l-istess arma. Claude Gueant, il-Ministru tal-Intern Fran/i], [abbar li hu kien se jibqa’ f’Toulouse sakemm ji;u solvuti t-tliet sparaturi li l-indikazzjonijiet huma li huma marbutin ma’ xulxin. Imma s’issa mhux mag[ruf jekk hemmx rabta politika jew razzista. Fil-ka] tas-suldati maqtula, wie[ed kien millKaribew filwaqt li tnejn kienu ta’ nisel Musulman. Fil-mira tal-isparatura talbiera[ kienet l-iskola Lhudija Ozar Hatorah. Il-vittmi kienu g[alliem ta’ 30 sena, i]-]ew;t itfal ta’ tlieta u sitt snin u tifel ie[or. Kien hemm ]ag[]ug[ ta’ 17-il sena li wkoll indarab. Skont Michel Valet, ilprosekutur ta’ Toulouse. Ilqattel l-ewwel beda jispara barra l-iskola u mbag[ad ;era ;ewwa l-iskola wara t-tfal

jispara qabel ma [arab fuq mutur. Fuq il-post ilbiera[ kienu pronti marru l-President Fran/i] Nicolas Sarkozy u Francois Hollande, lavversarju So/jalista tieg[u flelezzjoni presidenzjali f’Mejju. Sarkozy insista li l-iskejjel iridu jkomplu ja[dmu u dawk li jridu jmorru jag[tu qima f’sinagogi, moskej u knejjes iridu jkomplu jag[mlu dan ming[ajr xkiel. Fi Franza hemm komunità ta’ 600,000 Lhudi – l-akbar flEwropa. Madwar l-iskola f’Toulouse kien hemm xokk kbir g[al dak li ;ara b’;enituri u nies o[ra jibku u ma[suda minn dak li kien ;ara partikolarment g[aliex jidher li fil-mira kienu t-tfal.

Familja ta’ tfal fl-iskola fil-mira tal-biera[ jirritornaw lura d-dar imbikkma wara l-attakk

Il-President Fran/i] Nicolas Sarkozy (fin-nofs) flimkien ma’ rappre]entanti ewlenin tal-komunità Lhudija fi Franza quddiem l-Iskola Ozar Hatorah fejn se[[ l-attakk (ritratti> Reuters)


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 IS-SIRJA

:lied qalil fil-kapitali Damasku Fil-kapitali Sirjana Damasku kien rapportat l-aktar ;lied qalil minn mindu sena ilu bdew l-irvellijiet kontra r-re;im tal-President Bashar al-Assad. Il-;lied fil-ba]i tal-poter ta’ Assad jidher li kien sfor] mir-ribelli biex juru li huma mhumiex se jkunu meg[luba fa/ilment. F’dawn l-a[[ar ;img[at, wara offensivi kbar mill-Armata Sirjana, ir-ribelli kellhom jirtiraw minn Homs u Idlib filwaqt li lbiera[ ing[ata bidu g[al offensiva b’tankijiet talgwerra fil-belt ta’ Beir alZor. Il-;lied fil-kapitali Sirjana beda fid-distrett ta’ alMezze. Hawn hemm uffi/ini ewlenin tas-servizzi sigrieti Sirjani kif ukoll Ambaxxati barranin. Dan il-;lied f’Damasku se[[ jumejn wara li kien hemm ]ew; splu]jonijiet ta’ karozzi bomba fil-qalba talbelt li [allew tal-anqas 27 persuna mejta. Dawn lattakk qanqalu t[assib li lkapitali Sirjana wkoll kienet se tin[akem mill-;lied li laqg[at il-bliet ewlenin lor[a Sirjani. Skont Rami Abdulrahman, li jmexxi s-Syrian Observatory for Human Rights ba]at fir-Renju Unit, dan il-;lied f’Damasku kien l-aktar vjolentu u l-eqreb g[all-kwartieri ;enerali talforzi tas-sigurtà Sirjani minn mindu bdew l-irvellijiet. Fil-;lied tal-biera[ li beda ftit qabel is-seb[, kien hemm rapporti li ;ellieda mi]-]ew; na[at spi//aw maqtula. Rapporti indikaw li fil;lied tal-biera[, ir-ribelli da[lu wkoll fiz-zona mag[rufa b[ala tal-Vilel talPunent fejn jg[ix Assef Shawkat, [aten Assad u ddeputat kap tal-forzi armati Sirjani u fil-pront issa[[et

is-sigurtà u ntbag[tu fost lo[rajn is-Shabbiha, milizzja leali Assad li hi mag[rufa g[all-brutalità tag[ha. In-Nazzjonijiet Uniti tikkalkula li s’issa tal-anqas 8,000 persuna nqatlu u madwar 23,000 kellhom ja[arbu minn djarhom fosthom 30,000 li [arbu barra millpajji]. Il-Gvern Sirjan isostni li 2,000 membru tal-forzi tas-sigurtà nqatlu. Sadattant it-Turkija kompliet tindika li qed ta[dem biex ikun hemm ‘buffer zone’ fis-Sirja biex tipprote;i lil dawk li qed jippruvaw ja[arbu. It-Turkija lbiera[ qalet li bejn il-{add u t-Tnejn, 279 Sirjan kienu qasmu l-fruntiera biex hekk it-total ta’ Sirjani li [arbu lejn it-Turkija tela’ g[al 16,446 persuna. I]da biex ikun hemm ‘buffer zone’, din trid tkun protetta mill-militar Tork u jista’ jag[ti lok g[al konfrontazzjoni bejn i]-]ew; pajji]i. Fi ]vilupp ie[or, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergei Lavrov ta indikazzjonijiet po]ittivi rigward proposti biex jibda jkun hemm waqfien mill-;lied ta’ sag[tejn kuljum fis-Sirja. Dan t[abbar wara li Jakob Kellenberger, il-kap talKumitat Internazzjonali tasSalib l-A[mar, iltaqa’ malMinistru Russu f’Moska g[al 90 minuta. Ir-Russja g[andha influwenza kbira fuq is-Sirja u hi s-sors ewlieni ta’ armi g[al dan il-pajji] apparti li g[andha ba]i militari hemmhekk. Ilbiera[ is-Salib l-A[mar

Is-sitwazzjoni umanitarja mistennija tkompli tmur g[all-ag[ar

Tankijiet tal-gwerra Sirjani ji//aqalqu lejn l-azzjoni fil-periferiji tal-kapitali Damasku (ritratt> Reuters)

wissiet li s-sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja mistennija tkompli tmur g[allag[ar u hemm b]onn mi]uri ur;enti biex jittaffew l-effetti ta’ din is-sena ta’ tixrid taddemm. S’issa r-Russja u /-?ina prote;ew lil Assad minn

azzjoni aktar [arxa minNazzjonijiet Uniti billi u]aw il-veto tag[hom fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti kull darba li kien se jkun hemm xi ri]oluzzjoni kontra s-Sirja. Ilbiera[ kien ]velat li lkunsinni tal-armi lejn is-

Sirja bejn l-2007 u l-2011 ]diedu bi 580 fil-mija meta mqabbla mal-[ames snin ta’ qabel u s-sors ewlieni ta’ dawn l-armi kienet ir-Russja. Dan jirri]ulta minn informazzjoni li n[ar;et minn Stockholm International Peace Research Institute.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra IR-RENJU UNIT

Lejn privatizzazzjoni tat-toroq Il-Gvern Ingli] se je]amina jekk hemmx potenzjal li toroq ji;u privatizzati fi sforz li titjieb l-infrastruttura tal-pajji]. Il-Prim Ministru Ingli] David Cameron ilbiera[ qal li hemm b]onn ur;enti li titjieb l-infrastruttura fil-pajji] wara snin twal ta’ negli;enza u l-Gvern kellu j[ares lejn mezzi “innovattivi” biex jiffinanzja t-titjib tat-toroq. F’Novembru, il-Gvern kien [abbar pjani biex jinvesti 30 biljun Lira Sterlina fi pro;etti ewlenin ta’ kostruzzjoni tul issnin li ;ejjin u ]ew; ter]i mill-flus ;ejjin mill-fondi g[all-pensjonijiet. B[alissa l-Gvern Ingli] qed jimxi ’l quddiem bi programm ta’ awsterità biex inaqqas ]bilan/ rekord g[al ]mien ta’ pa/i filfinanzi tal-Gvern u Cameron qal li ma kienx hemm bi]]ejjed flus g[al titjib fit-toroq fuq skala kbira. Fir-Renju Unit hemm triq wa[da mibnija privatament qrib Birmingham u hemm pjani g[al pro;etti simili i]da Cameron qed jg[id li l-Gvern irid imur lilhinn minn hekk.

L-EKWADOR> Maskra tradizzjonali kbira fit-triq Naciones Unidas fi Quito. Diversi maskri tradizzjonali tal-Ekwador jinsabu g[all-wiri tul din it-triq ewlenija b[ala parti minn wirja kulturali. (ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Reb[a o[ra g[al Romney Romney kompla miexi ’l quddiem fl-elezzjonijiet primarji Repubblikani biex jintg[a]el il-kandidat Repubblikan g[all-elezzjoni Presidenzjali f’Novembru. L-eks Gvernatur ta’ Massachusetts reba[ l-elezzjoni li saret fi Puerto Rico bi 83 fil-mija tal-voti. B’hekk hu kiseb l-20 delegat allokati g[all-konvenzjoni Repubblikana li se ssir f’Awwissu f’Tampa fi Florida. Hawn hu jrid ikun kiseb 1,144 delegat biex jassigura n-nominazzjoni talPartit Repubblikan biex jikkontesta l-elezzjoni Presidenzjali f’Novembru kontra Barack Obama. Is-sistema ta[dem billi f’kull elezzjoni li ssir biex jintg[a]el il-kandidat Presidenzjali, min jirba[ ji;i allokat delegati skont il-kobor tar-reb[a. Dawn id-delegati jvarjaw fin-numru skont innumru allokat lill-Istat. Imbag[ad dawn id-delegati li jigu allokati lir-rebbie[ jivvutaw fil-konvenzjoni li ssir. Qabel il-vot ta’ Puerto Rico, Romney kellu 501 delegat – aktar mill-avversarji l-o[ra Repubblikani kollha flimkien. Fit-tieni post hemm Nick Santorum bi 253 delegat u Newt Gingrich bi 136 delegat u Ron Paul bi 50 vot. Issa matul il-lejl bejn itTnejn u t-Tlieta jsir il-vot f’Illinois fejn Romney ukoll hu l-favorit.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15

I?-?INA> Suldat g[assa ma’ ]ew; baleni mejta minn erbg[a li spi//aw imblokkati tul bajja f’Yancheng fil-provin/ja ta’ Jiangsu. Minkejja sforzi biex dawn ikunu salvati, huma la[qu mietu. (ritratt> Reuters)

IL-MESSIKU

IR-RENJU UNIT

Kanzunetta tipika ta’ Humperdinck g[all-Eurovision Fir-Renju Unit t[abbret ilkanzunetta li se jkanta l-kantant veteran Engelbert Humperdinck fl-edizzjoni ta’ din is-sena talEurovision. Il-kanzunetta jisimha “Love Will Set You Free” u fiha Humperdinck, li g[andu 75 sena, se jkanta fuq palk sempli/i akkumpanjat minn ra;el b’acoustic guitar. Il-kanzunetta hi tat-tip ballad li bihom Humperdinck bena karriera twila. Humperdinck intg[a]el millBBC biex jirrappre]enta rRenju Unit u issa l-vidjow talkanzunetta tpo;;a fuq il-websajt tal-BBC u jinkludi intervista mal-kantant. Hemm tama li b’din il-kanzunetta r-Renju

Unit jmur a[jar milli f’dawn la[[ar snin. Dwar il-kanzunetta, Humperdinck esprima fidu/ja li tista’ tirba[ il-festival. Irreazzjonijiet fir-Renju Uniti dwar il-parte/ipazzjoni ta’ Humperdinck u issa lkanzunetta tieg[u huma kontrastanti b’xi w[ud ifa[[ru u o[rajn imaqdru l-g[a]la. La[[ar darba li r-Renju Unit reba[ din il-kompetit]joni popolari kien 15-il sena ilu bilgrupp Katrina and the Waves. Humperdinck, li ismu proprju hu Arnold Dorsey, tul il-45 sena karriera tieg[u bieg[ aktar minn 150 miljun diska madwar iddinja i]da ilu 40 sena ma jkollu diska fl-aqwa 20 fir-Renju Unit.

Fost il-kanzunetti l-aktar mag[rufa tieg[u hemm The Last Waltz, There Goes My Everything u A Man Without Love. I]da Humperdinck mhux lunika anzjan fl-edizzjoni ta’ din is-sena. Ir-Russja se tipparte/ipa bil-grupp Buranovskiye Babushki, grupp mag[mul minn sitt nanniet Russi tal-età bejn il-50 u s-76 sena u g[andhom kanzunetta ferri[ija li di;à qed tintlaqa’ tajjeb. B’kollox 20 pajji] se jipparte/ipaw fil-Eurovision u lewwel se jkun hemm ]ew; semifinali fit-22 u l-24 ta’ Mejju u l-finali fis-26 ta’ Mejju f’Baku, il-kapitali talAzerbaijan.

Messa;; makabru mit-traffikanti tad-droga G[axar irjus instabu wa[da [dejn l-o[ra tul triq quddiem bi//erija f’Teloloapan madwar 200 kilometru minn Mexico City. Fil-passat it-traffikanti tad-droga spiss wettqu ;esti makabri simili meta riedu jibag[tu messa;; lill-avversarji tag[hom. Teloloapan tinsab fir-re;jun ta’ Tierra Caliente ta’ Guerrero fejn hemm ;lieda qalila g[addejja bejn ]ew; gruppi ta’ traffikanti tad-droga, La Familia u Los Caballeros Templarios. Mill-irjus li nstabu, sebg[a kienu ta’ r;iel u l-o[rajn ta’ nisa tal-età bejn l-20 u l-35 sena. Il-katavri tag[hom i]da ma nstabux. Il-Messiku jinsab f’nofs gwerra qalila bejn il-forzi tas-sigurtà tal-Gvern u t-traffikanti tad-droga u t-traffikanti tad-droga bejniethom. Aktar minn 50,000 persuna nqatlu minn mindu lPresident Felipe Calderon [ames snin ilu ta bidu g[al offensiva mmexxija mill-Armata kontra t-traffikanti tad-droga fil-pajji]. Tul dawn is-snin il-vjolenza [raxet u mag[ha l-brutalità mittraffikanti tad-droga fejn katavri li tbi//ru u xi kultant iddendlu f’postijiet pubbli/i saru pjuttost xeni komuni f’/erti bliet. Din is-sena wkoll, l-Istat ta’ Texas, li g[andu fruntiera komuni mal-Messiku, wissa li/-/ittadini tieg[u biex ma jivvja;;awx lejn il-Messiku min[abba l-vjolenza li qed ikun hemm.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta‘ Marzu, 2012

Randan 2012 17

16 Randan 2012

La Semana Santa d’Espana fl-Imqabba

?enaklu [aj u dramm tal-Passjoni f’siti stori/i Fi ]mien il-:img[a Mqaddsa, [afna huma lattivitajiet u rrappre]entazzjonijiet li jittellg[u madwar Malta; i]da dak illi [ejjiet il-Heritage Malta hu programm uniku li ]gur se jin]el tajjeb [afna ma’ dawk kollha li j[obbu lkultura, l-arti performattiva u l-istorja. G[al din is-sena, il-Heitage Malta [ejjiet programm ta’ attivitajiet, uniku u esklussiv, li jikkonsisti f’]ew; partijiet. L-ewwel parti, li g[andha ssir fil-Palazz tal-Inkwi]itur filBirgu fl-24 u l-25 ta’ Marzu, tkun /enaklu [aj skont ir-rit tradizzjonali Lhudi. It-tieni parti tikkonsisti fi dramm, jew a[jar f’esperjenza unika talPassjoni ta’ :esù Kristu fl-art tat-tempji Neoliti/i ta’ {a;ar Qim u l-Imnajdra. Minkejja li jsiru [afna wirjiet fuq l-istess tema, ic?enaklu {aj fil-Palazz talInkwi]itur hu esperjenza drammatizzata ta’ dak li se[[ fl-a[[ar lejl ta’ :esù Kristu qabel il-passjoni f’post uniku. Minbarra dan, dawk kollha li jattendu se jkollhom ilpossibbiltà li jaraw il-Palazz innifsu, b’mod partikulari s-

sala ddedikata lid-drawwiet Maltin fi ]mien il-:img[a Mqaddsa. I/-?enaklu fil-Palazz talInkwi]itur se jkun skont ir-rit tradizzjonali Lhudi, b’attenzjoni spe/jali lejn iddettalji ta’ kif kienet issir likla tal-G[id f’dawk iz]minijiet. :img[a wara, ji;ifieri fil-31 ta’ Marzu u fl-1 ta’ April, ikun imiss l-esperjenza ddrammatizzata “Il-Passjoni f’{a;ar Qim”. L-ambjent uniku li jdawwar dawn i]]ew; ;awhriet se jinbidel fittoroq ta’ :erusalemm f’dak illejl storiku, u l-udjenza se ssib ru[ha b[ala parti minn dak kollu li jkun qed ise[[. Fi]]minijiet Neoliti/i, l-ambjent intg[a]el mill-abitanti biex iservi b[ala post g[ar-ritwali tag[hom. Din is-sena, ilHeritage Malta [asbet biex tistedinkom tesperjenzaw u tiskopru s-se[er ta’ dan ilpost, filwaqt li tgawdu din lesperjenza drammatika talog[la livell. Bl-ewwel xena sse[[ barra t-tempju ta’ {a;ar Qim, ludjenza mbag[ad titmexxa tul l-episodji diversi tal-passjoni ta’ :esù kollha sal-

kru/ifissjoni. Numru ta’ postijiet stori/i u naturali se jservu b[ala sfond g[ax-xeni u l-monologi li g[andhom imissu lill-udjenza b’mod realistiku u personali. Iddramm fil-fatt jippre]enta ru[u lill-udjenza b’mod illi kull wie[ed u wa[da pre]enti jesperjenzaw mill-vi/in dak kollu li ;ara dakinhar f’:erusalemm. “Il-mod li bih qed nippre]entaw dan id-dramm hu ma[sub biex dawk li jattendu j[ossuhom daqs li kieku kienu parti mill-folla li rat dak kollu li se[[ fl-a[[ar jumejn tal-[ajja ta’ Kristu qabel il-qawmien tieg[u millmewt. Din hija fil-fatt irra;uni g[alfejn a[na g[a]ilna li ma nag[mlu l-ebda u]u mill-amplifikazzjoni tal-[oss matul din l-esperjenza. Barra minn hekk, l-udjenza hija limitata ferm u dan ikompli jg[in biex dawk kollha li jag[]lu li jattendu j[ossuhom involuti b’mod personali f’din l-esperjenza,” qal id-Direttur, Alan Fenech, li se jkun qed jinterpreta wkoll il-parti ta’ :esù. Id-dramm se ji;bor fih bosta atturi mag[rufin, kemm g[as-

Kristu waqt il-Passjoni li wasslitu sas-salib – xena mid-dramm li se jittella’ minn Heritage Malta

sehem tag[hom fit-teatru kif ukoll fuq it-televi]joni. Filpartijiet prin/ipali nsibu fost o[rajn lil }ep Camilleri b[ala n-Narratur, Mario Micallef b[ala Pietru, Moira Muscat b[ala Marija Omm :esù, Michelle Zerafa b[ala Marija ta’ Magdala, Anthony Ellul b[ala Pilatu, Triccas b[ala :akobb, Renato Dimech b[ala :akbu, Sean Buhagiar b[ala San :wann, Ivan Debattista b[ala Xmun minn ?irene, Andy Catania b[ala

:uda, Marco Grech b[ala Natanjel, Sarah Camilleri, Simone Debattista, Roberta Briffa u Gabriella Borg b[ala pellegrini, u Tony Fenech b[ala Kajfa. “Produzzjoni b’dan il-livell ta’ atturi hija garanzija tal-og[la kwalità. L-udjenza se jkollha lopportunità li tara lil u[ud mill-atturi favoriti mill-vi/in, u din hi xi [a;a li tkompli ]]id mal-atmosfera, li hija di;à wa[da unika, grazzi g[allambjent u l-kostumi,” qal

Alan. Il-biljetti tad-d[ul g[al dawn i]-]ew; attivitajiet jiswew €12 u jinkludi d-d[ul fi]-]ew; siti u d-d[ul g[a]]ew; rappre]entazzjonijiet. Ilpostijiet huma limitati ferm u g[alhekk wie[ed hu m[e;;e; jirri]erva l-postijiet tieg[u mill-iktar fis billi j/empel finnumru 2395 4239 bejn is7.30am u l-4.00pm, mit-Tnejn sal-:img[a. G[al iktar informazzjoni ibag[tu email: education@heritagemalta.org.

Is-Sezzjoni }g[a]ag[ Santa Marija Mqabba, matul il;ranet tal-:img[a Mqaddsa se ter;a’ tippre]enta, g[as-sitt sena konsekuttiva, il-wirja unika g[al pajjizna, “La Semana Santa d’Espana”. Din il-wirja ttellg[et g[allewwel darba fis-sena 2007 u kienet inawgurata millAr/isqof ta’ Malta, Mons Pawl Cremona, fil-pre]enza tal-Ambaxxatri/i Spanjola g[al Malta, Martha Vilardel. Din il-wirja baqg[et dejjem tikber sena wara o[ra, kemm fl-ammont tal-materjal esebit kif ukoll fil-popolarità tag[ha. Din is-sena mhix e//ezzjoni, u g[andna naraw ]ieda konsiderevoli flammont ta’ vari u o;etti o[ra relatati, u g[alhekk din se tkun imqassma fi tliet swali kbar u kumplessi li s-So/jetà Santa Marija g[andha fissede tag[ha. Is-Sezzjoni }g[a]ag[ Santa Marija marret lil hinn millwirjiet tradizzjonali li nsibu kwa]i f’kull belt u ra[al madwar Malta u G[awdex, fejn [adet [sieb li ttella’ wirja hekk unika u ori;inali g[allg]ejjer tag[na. Din il-wirja qed tiffoka fuq il-:img[a Mqaddsa fi Spanja, jew kif inhi mag[rufa a[jar, La Semana Santa, b’fok partikulari fuq ir-re;jun ta’ Andalucia, spe/jalment fuq libliet ta’ Sevilla u Malaga. Din il-wirja tikkonsisti f’vari ]g[ar repliki ta’ dawk li naraw fl-ibliet Spanjoli; wie[ed isemmi l-a[[ar /ena, il-marbut u l-irxoxt, fost l-o[rajn. Tispikka fuq il-vari kollha dik tal-Maccarena, mag[rufa a[jar b[ala r-Re;ina ta’ Sevilla, li tirrappre]enta d-Duluri. Din listatwa narawha ta[t baldakkin iddettaljat, mag[mul minn drapp fin irrakkmat, u b’mant twil li sa[ansitra jg[atti anka lir-reffieg[a li jkun hemm fuq wara. Fil-wirja La Semana Santa

d’Espana, fl-Imqabba, wie[ed isib ukoll numru kbir ta’ ritratti tal-pur/issjonijiet li jsiru fi Spanja, kif ukoll xi pitturi u anki xi lbies li jintu]a waqt dawn il-pur/issjonijiet; dan ixxog[ol hu kollu mag[mul minn artisti Mqabbija. Din issena, wie[ed se jkun jista’ jara wkoll medaljuni ori;inali li jintlibsu mill-Fratelli fi Spanja. Fil-wirja wie[ed isib ukoll features awdjovi]ivi, li jinkludu filmati u dokumentarji dwar is-Semana Santa fi Spanja. Dawn iservu biex wie[ed jifhem u japprezza aktar ittradizzjonijiet Spanjoli. Il-vari huma kompletament ma[dumin hawn Malta propju minn persuni partitarji tal-istess Ka]in tal-Banda; isSur Michael Chetchuti, is-Sur Leonard u s-Sinjura Nathalie Azzopardi, flimkien masSezzjoni }g[a]ag[. Il-Ftu[ Uffi//jali ta’ din ilwirja unika se jsir nhar lErbg[a, 28 ta’ Marzu 2012, minn Monsinjur Lawrence Mifsud, bi programm vokali u strumentali mill-Banda Re :or; V, fil-Pjazza Ewlenija tal-Imqabba.

(Fuq) Dettall mill-A[[ar ?ena, (ta[t) dettall mill-vara li turi lil Kristu jitni]]el minn fuq is-Salib

Il-;ranet u l-[inijiet tal-ftu[ huma kif ;ej: Bejn it-12 u l-24 ta’ April Matul il-;img[a bejn il5.00pm u l-10.00pm Il-{add, 17 ta’ April ({add il-Palm) bejn l-10.00am u n12.30pm, u bejn il-5.30pm u l-10.00pm

Esperanza Macarena Impressjoni artistika mhux tas-soltu tat-Tempji Megaliti/i ta' {a;ar Qim

Silenzju elettroniku fit-Tempji Megalit/i ta’ {a;ar Qim Qatt qabel ma ;ie organizzat pro;ett b[al dan f’Malta. The rubberbodies collective qed jippre]entaw ‘Oracle’, pro;ett ta’ mu]ika u arti li jintrodu/i teknolo;ija avvanzata u tg[aqqad flimkien l-istorja mal-;urnata tal-lum. F’dan il-pro;ett naraw ilkollaborazzjoni bejn ilkompo]itur u sound designer Fran/i] mill-belt ta’ Lyon, Vincent Villuis, mag[ruf ukoll b[ala Aes Dana, u l-

artist Malti Mario Sammut, mag[ruf ukoll b[ala Cygna. Flimkien dawn l-artisti qed jinvestigaw is-siti preistori/i, jag[tu forma lill-ideat u lkompo]izzjonijiet tag[hom u jmexxu l-materjal talawdjo bejn is-sit u l-istudio, dan kollu fl-i]vilupp t’g[axar minuti ta’ kompo]izzjoni sonari. Ilpro;ett se jil[aq l-a[[ar stadju tieg[u meta Heritage Malta jospitaw ‘Oracle’, kun/ert silenzju] ta’ 90

minuta fit-Tempji Megaliti/i ta’ [a;ar Qim, sit ta’ valur b’Wirt Dinji li fih se naraw dan l-ispettaklu eskussliv ta’ Cygna u Aes Dana, g[al udjenza ta’ 250 ru[. Matul id-90 minuta ta’ dan il-“kun/ert silenzju]”, ludjenza se ting[ata wireless headsets u b’hekk kul[add ikollu esperjenza unika u personali mall-monument preistoriku u l-mu]ika lajv. Wara l-ekwinozju ta’ Marzu

u biex ji//elebra l-bidu tarrebbieg[a, dan il-kun/ert e//ezzjonali huwa opportunita` rara mhux biss g[al dawk li j[obbu lmu]ika i]da wkoll g[allkomunita` Maltija li g[andhom konnessjoni qawwija ma’ dan is-sit kulturali. Sammut jemmen li l-amalgamazzjoni ta’ dan is-sit flimkien malkompo]izzjonijiet tieg[u to[loq esperjenza rikka u olistika li ming[ajr dan il-

kun/ert, huwa mpossibli tkun esplorata. Dan il-pro;ett se jse[[ nhar il-;img[a 23 ta’ Marzu u s-erata tibda fis-18:30 bid-dokumentarju qasir ta’ Michael Zammit, li j;ib lisem ta’ ‘The Architet of the Sacred’. Is-serata tinkludi ukoll ritwal teatrali millartista Messikana Ada Wendy Moira. Oracle huwa ;entilment sponsorjat minn Studio Seven u appo;;jat minn

Farsons Direct u Ultimae Records. Il-biljett jinbieg[u g[al ¤25. Huwa rakkomandat li l-biljetti jinxtraw kmieni peress li n-numru ta’ biljetti huwa limitat. Il-biljetti jistg[u jinxtraw mis-siti kollha ta’ Heritage Malta, mu]ewijiet u online. G[allaktar informazzjoni ibg[at email fuq pr@rubberbodies.com, ikkuntattjana fuq 99602888 jew ]ur is-sit www.rubber-bodies.com.

Is-Semana Santa hi wa[da mill - akbar u l - aktar Festi Popolari fi Spanja, l-aktar firre;jun tal-Andalucia, li ji;bed eluf kbar ta’ Spanjoli u turisti. Il-pur/issjonijiet f’dan il-pajji] idumu g[addejjin ;img[a s[i[a, u jibdew minn {add il-Palm u jibqg[u sejrin sa {add il-G[id. {afna minn dawn il-vari huma hekk kbar li ji]nu madwar 5,000kg, u xi w[ud minnhom jintrefg[u minn ’il fuq minn 250 reffieg[. Il-qofol jintla[aq filpur/issjoni mag[rufa b[ala La Madruga, li fil-belt ta’ Sevilla to[ro; nhar {amis ix-Xirka f’nofsillejl, u tibqa’ g[addeja sal-g[ada f’nofsinhar. Lattrazzjoni ewlenija tkun il-vara tant popolari tal-Esperanza

Macarena, li tirrappre]enta dduluri, fejn eluf kbar ta’ nies jin;abru fit-toroq minn fejn tg[addi din il-vara, ilkoll b’g[ajta wa[da: “Viva La Macarena”. Il-poplu ta’ Sevilla jg[id, “M’hemmx :img[a Mqaddsa f’Sevilla ming[ajr ilMacarena, ir-Re;ina ta’ Sevilla.” Din il-vara, li n[admet fisseklu 17 – x’aktarx mill-iskultur Sevillan, Pedro Rodlan – insibuha fuq pedestall kbir indurat bid-deheb, u mg[ottija ta[t baldakkin tal-bellus fin, irrakkmat; quddiemha nsibu xi ornamenti tal-fidda, xi xemg[at u fjuri. Liebsa kuruna indurata u mantell twil kollu rakkmu, li sa[ansitra jg[atti lir-reffieg[ li jkun fuq in-na[a ta’ wara talvara.

Dettall mill-vara “La Madruga”, li hi ferm popolari fil-belt ta’ Sevilla

Il-{amis, 21 ta’ April ({amis ix-Xirka) bejn il5.00pm u 12.00pm Il-:img[a, 22 ta’ April (Il:img[a l-Kbira) bejn id9.00am u s-1.00pm u bejn il5.30pm u 9.30pm Il-{add, 24 ta’ April (LG[id il-Kbir) bejn l-10.00am

u 12.00pm, u bejn il-5.30pm u t-8.00pm G[al aktar informazzjoni wie[ed g[andu j]ur is-sit elettroniku www.santamarija.com, jew isibna fuq facebook www.facebook.com#santa marija.

Resurrexit – Programm ta’ Mu]ika Sagra fix-Xag[ra

Fl-okka]joni tal-festi tal-:img[a Mqaddsa fix-Xag[ra, isSo/jetà Filarmonika Victory se ttella’ Programm ta’ Mu]ika Sagra – RESURREXIT – fil-Knisja Kolle;;ata, Ba]ilika u Santwarju ta’ Marija Bambina, nhar is-Sibt 31 ta’ Marzu 2012, mit-8pm ’l quddiem. Waqt dan il-Kun/ert se jkunu mfakkra erba’ bandisti li [allew din id-dinja f’dawn l-a[[ar sitt snin: Michael Refalo (Settembru 2005), Carmel Vella (Di/embru 2009), Fran;isk Bonello (Jannar 2011) u Joseph Grima (Novembru 2011). Se jkun imfakkar ukoll b’mod spe/jali s-Sur George Cini, ko-fundatur tal-istess So/jetà, f’g[eluq il-25 Anniversarju mill-mewt tieg[u. Flimkien mas-So/jetà Filarmonika Victory, se tie[u sehem ukoll is-Sopran Rita Dimech, li jkollha parti fil-Preghiera “Mosè”, ta’ Giacomo Puccini, u anki fil-Preghiera “Pietà” Signore’ ta’ Alessandro Stradella. Il-Kor Nativitas, ta[t iddirezzjoni ta’ Ivan Attard, se jkollu wkoll sehem f’dan ilProgramm, b’mod partkulari fl-e]ekuzzjoni tal-Innu “Quddiem :esù Msallab”, b’versi ta’ Mons Mikelan; Apap, u mu]ika tas-Surmast Mro Vincenzo Ciappara. Il-Banda Victory tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Mro Joseph Galea. Kul[add hu mistieden biex jattendi. Id-d[ul huwa b’xejn.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

18 Madwarna

Il-MIDI plc tippremja lix-shareholders tag[ha b’loyalty card L-i]viluppatur ewlieni, ilMIDI plc, nieda Loyalty Card g[all-2012, immirata lejn ixshareholders, il-bondholders u r-residenti ta’ Tigné Point. IlMIDI Loyalty Card tag[ti numru ta’ skonti f’55 [anut differenti li joffru g[a]la ta’ [wejje; tal-a[[ar moda, a//essorji, teknolo;ija, prodotti tal-isport, o;;etti g[ad-dar, kotba u stationery, ikel u xorb. “Il-MIDI Loyalty Card ti;;edded kull sena u hi ma[luqa biex tag[raf il-lealtà u l-fidu/ja li x-shareholders, il-bondholders u r-residenti ta’ Tigné Point urew finnegozju tag[na tul is-snin,” qal Ben Muscat, il-Kap E]ekuttiv tal-MIDI plc. “Nixtiequ naqsmu t-tkabbir u s-su//ess ta’ dan il-pro;ett mag[hom. Din l-inizjattiva tippremja l-klijentela tag[hom

Inizjattiva mill-MIDI plc, immirata g[ax-shareholders tag[ha

u tag[tihom aktar valur meta jixtru b’mod regolari.” L-i]vilupp tal-MIDI f’Tigné Point ing[ata l-approvazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar g[all-a[[ar fa]i tal-bini li se jinkludi uffi//ji bl-a[jar karatteristi/i u g[all-a[[ar

Il-BNI tg[in lin-negozji jag[mlu n-negozju Il-BNI, l-akbar organizzazzjoni dinija li toffri punti ta’ referenza kif ukoll netwerk g[an-negozji, se tniedi Kapitlu f’{’Attard. G[alhekk, ilMalta BNI qed tistieden lil kull min hu interessat g[al laqg[a li se ssir lErbg[a, 21 ta’ Marzu, fil-Corinthia Palace Hotel, {’Attard, bejn is7.15am u l-10,00am. Din se titmexxa mid-Direttur tal-BNI Malta, David Bullock. Kull min jattendi jista’ jsir jaf aktar dwar l-istruttura tal-appo;; u lambjent tan-negozju li toffri l-BNI biex in-nies tan-negozju jkunu jistg[u jin;abru flimkien [alli jiffurmaw netwerk, jitg[allmu [iliet ;odda u ta’ valur g[as-suq, u jibnu relazzjonijiet personali solidi, li jsa[[ulhom aktar il-fidu/ja f’xulxin u li, permezz ta’ dan in-netwerk u bir-rikmandazzjonijiet bil-fomm, jg[inuhom isa[[u wkoll in-negozju tag[hom b’mod sinjifikanti. Carmel Bonello, li flimkien ma’ Stefan Borg u Ron Mifsud [a linizjattiva li jniedi dan il-Kapitlu talBNI f’{’Attard, qal, “Il-laqg[at tannegozju li se jibdew isiru kull ;img[a f’{’Attard, mhuma xejn differenti mil-laqg[at ta’ kull ;img[a li jsiru fis-6,200 kapitlu ie[or tal-BNI madwar id-dinja.” L-inviti g[all-attendenza huma miftu[a g[all-komunità kollha tannegozju. Min se jattendi g[andu jinforma lil xi wie[ed mit-tliet persuni li [adu din l-inizjattiva sa nhar it-Tlieta 20 ta’ Marzu f’nofsinhar. Tag[rif ie[or fuq il-BNI f’Malta jinkiseb ming[and Stefan Borg: s.borg@halmann.com; Carmel Bonello: carmel.bonello@bpc.com.mt; jew Ron Mifsud: ron@impressions.com.mt.

]ew; blokok ta’ residenzi fli]vilupp. F’Ottubru li g[adda, Tigné Point reba[ premju presti;ju] g[all-a[jar ]vilupp Mixed-Use flEwropa, fl-International Property Awards, f’Mayfair, Londra.

MSV Life hija l-isponsor uffi/jali g[all-kampjonati Nazzjonali tal-ir;iel u tan-nisa 2012, tal-Asso/jazzjoni Maltija tal-Basketball (MBA). Waqt il-pre]entazzjoni tal-isponsorship, il-Kap E]ekuttiv tal-MSV Life, David G. Curmi, qal, “Filwaqt li l-kontribut tal-MSV Life fl-isport g[andu firxa wiesg[a, din hija l-ewwel darba li l-kumpanija tag[na qed tkun sponsor ta’ kampjonat Nazzjonali daqshekk importanti. A[na nqisu li l-g[oti tal-isponsorships lill-asso/jazzjonijiet minflok il-klabbs individwali jag[mel i]jed ;id, peress li ming[ajr l-appo;; tal-isponsorships istituzzjonali jkun diffi/li g[all-g[aqdiet sportivi li jil[qu l-miri u l-g[anijiet tag[hom.” L-MBA twaqqfet fl-1964. F’Ottubru ta’ dik is-sena, l-asso/jazzjoni ;iet affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti (MOC), u aktar tard, f’Awwissu tal-1967, l-MBA ;iet affiljata mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Amateur Basketball (FIBA).Sa mit-twaqqif tag[ha, l-MBA [admet biex ti;bed kemm jista’ jkun klabbs u plejers billi torganizza diversi kampjonati u kompetizzjonijiet g[all-ir;iel u n-nisa ta’ etajiet differenti. L-MBA kisbet ukoll su//ess f’g[add ta’ kompetizzjonijiet Ewropej organizzati kemm lokalment u kemm barra minn Malta.

Appo;; mill-BOV lill-klijenti li qed jag[mlu negozju fil-Libja Il-Bank of Valletta di;à r/eviet talbiet minn negozjanti fil-Libja g[al g[ajnuna biex jespandu n-negozju tag[hom hekk kif l-istabbilità fir-re;jun qed tkompli ti]died. Dan stqarru Charles Borg, il-Kap E]ekuttiv tal-BOV, meta kien qed jindirizza l-New Libya Forum organizzat fuq jumejn fil-Lukanda Hilton. Tul l-indirizz tieg[u, Charles Borg enfasizza l-punt li l-Bank of Valletta kien l-ewwel bank li feta[ uffi//ju g[ar-rappre]entanza fil-Libja fl-2002 bl-g[an li jippromwovi l-kummer/ bejn i]-]ew; pajji]i ;irien u jassistu fittransizzjonijiet tan-negozju u fil;estjoni tal-klijenti tan-negozju lejn u minn Malta. Hu qal tul il-kunflitt fil-Libja u issa

Charles Borg

mindu spi//a dan l-istess kunflitt, ilBank of Valletta jibqa’ impenjat biex jg[in lill-klijenti b’mod tan;ibbli. Huwa esprima l-fidu/ja u l-kunfidenza tieg[u li l-awtoritajiet Libjani di;á jinsabu fil-pro/ess biex jipprovdu qafas regolatorju stabbli li jinkora;ixxu u jiffa/ilitaw transizzjonijiet kummer/jali u jikkonfermaw l-interess li qed jer;a’ jikber g[an-negozju fil-Libja u li lBank of Valletta huwa xhieda [ajja ta’dan. Parte/ipanti f’din il-konferenza kienu jinkludu Kapi E]ekuttivi, Business Executives u Professjonisti li g[andhom pjanijiet biex jinvestu filLibja. Diversi setturi tal-ekonomija kienu rappre]entati li jinkludu s-settur bankarju, kummer/, l-assigurazzjoni, dak tal-ener;ija u s-settur legali.

L-Emirates tintrodu/i l-fa/ilità li tista’ tbiddel il-prenotazzjoni bl-internet L-Emirates qed toffri g[a]la usa’ ta’ fa/ilitajiet onlajn fis-sit elettroniku tag[ha biex il-passi;;ieri jkunu jistg[u jimmani;;jaw l-ivvja;;ar tag[hom huma stess. Jekk wie[ed jixtieq li jbiddel il-[in jew id-data tattitjira, i]id it-titjiriet, jew inkella jtejjeb il-passa;; g[al Klassi tanNegozju jew fl-Ewwel Klassi, is-sit www.emirates.com joffri l-libertà biex wie[ed ibiddel onlajn. Irrispettivament mill-fatt jekk ilpassi;;ieri bbukkjawx permezz talwebsajt tal-Emirates, permezz tala;ent tal-ivvja;;ar, jew inkella fuq ittelefon, il-passi;;ieri jistg[u, f’kull [in tal-;urnata jbiddlu jew i]idu litinerarju tal-vja;; tag[hom onlajn. L-g[a]la li tag[ti lill-passi;;ieri lfa/ilità li jbiddlu u jirran;aw iddettalji tal-ivvja;;ar tag[hom fis-sit tal-Emirates kien pass naturali ma[sub biex jissodisfa l-[ti;ijiet tag[hom. “L-g[an tal-Emirates hu li jag[mel l-ivvja;;ar kemm jista’ jkun tassew konvenjenti u pja/evoli. I]-]ieda talfa/ilità “biddel il-prenotazzjoni” (change a booking) fis-sit, kien pass ma[sub fit-tul biex jg[in lill-klijenti tag[na,” qal, Bob Kabli, il-Vi/i President g[all-E-Commerce. “Issa, grazzi g[al din ilkaratteristika onlajn, familja li tidde/iedi li ]]id waqfa o[ra malvaganzi tag[ha, negozjant li jrid jara l-klijent tieg[u ;urnata iktar kmieni milli kien mistenni, jew grupp ta’ [bieb li jidde/iedu li jag[mlu upgrade tal-passa;; biex b’hekk igawdu millesperjenza unika mog[tija mis-servizz tal-Ewwel Klassi, jistg[u jbiddlu lprenotazzjoni tag[hom billi sempli/iment jilloggjaw fuq it-titjira tag[hom u jag[]lu dan kollu.”


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Edukazzjoni 19

Se jitwalu l-[inijiet ta/-?entri g[al Matul il-Jum g[all-{arsien tat-Tfal Il-Gvern, permezz talFondazzjoni g[al Servizzi Edukattivi se jtawwal il[inijiet li fihom ikunu miftu[in i/-/entri g[al Matul il-Jum g[all-{arsien tat-Tfal biex hekk ;enituri li ja[dmu jkollhom rashom mistrie[a li t-tfal ]g[ar tag[hom hemm min jindukrahom u jedukahom waqt li huma jkunu xog[ol. Il-ftu[ ta’ /entru ie[or g[all-[arsien tat-tfal mhux biss juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti biex i]id il-fa/ilitajiet g[all-[arsien tat-tfal sa minn età bikrija, imma g[andu jitqies ukoll b[ala tis[i[ tad-diversi servizzi li joffri l-Gvern biex jippromwovi aktar mi]uri favur il-bilan/ bejn id-dinja tax-xog[ol u l-familja u allura jiffa/ilita d-d[ul ta’ aktar nisa fid-dinja taxxog[ol. Dan hu s-sitt Child Care Centre li nfeta[ f’din ille;islatura biex illum g[andna 12-il /entru mmexxija mill-Fondazzjoni g[as-Servizzi Edukattivi li b’kollox qed jilqg[u fihom 550 tifel u tifla ta[t it-tliet snin. Fil-;img[at li ;ejjin se jinfeta[ /entru ie[or g[al

Il-Ministru Dolores Cristina li attendiet g[all-inawgurazzjoni ta/-?entru ‘It-Tbissima’> Dan i/-/entru l-;did, b[al dawk ta’ qablu hu tal-og[la livell

Matul il-Jum g[all-{arsien tat-Tfal, fil-Marsa. Dan i/-/entru l-;did, b[al dawk ta’ qablu hu tal-og[la livell, konformi malistandards stabbiliti g[a/-

/entri g[al Matul il-Jum g[all-{arsien tat-Tfal, attrezzat bl-a[jar g[odda biex joffri edukazzjoni u sigurtà g[at-tfal li jattendu fih li se jibdew ikunu esposti

Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli li attenda g[all-inawgurazzjon ta/-?entru ‘It-Tbissima’> Dan i/-/entru l-;did hu konformi mal-istandards stabbiliti g[a/-/entri g[al Matul il-Jum g[all-{arsien tat-Tfal

minn età hekk ]g[ira, g[al esperjenzi li se jg[inuhom aktar ’il quddiem f’[ajjithom. Hu /entru li joffri ser[an il-mo[[ g[all-;enituri li jibag[tu lil uliedhom fih. ;enituri fil-parti l-kbira tag[hom ]g[a]ag[ li jistg[u fa/ilment jirritornaw fiddinja tax-xog[ol ladarba jafu li uliedhom huma m[arsa u indukrati kif imiss. Il-Gvern, permezz talFondazzjoni g[al Servizzi Edukattivi li hi responsabbli minn dan is-settur qed jikkunsidra wkoll li jestendi l-[inijiet tal-ftu[ ta’ dawn i//entri jekk ikun hemm talba g[al dan. Sal-lum dawn i//entri jift[u mis-7.30 a.m. sal-4.00 p.m. u jista’ jkun li dawn il-[inijiet ikunu esti]i mis-7.00 a.m. sas-6.00 p.m. Dan i/-/entru ;did qieg[ed fl-istess blokk ta’ bini li minn hawn u ftit ;img[at o[ra se jilqa’ fih ukoll il-Unit G[o]]a u fejn hawn skola primarja u l-uffi//ju talPrin/ipal tal-Kulle;; San Injazju u fejn huma ba]ati sservizzi psiko-so/jali talistess Kulle;;. F’dan il-post g[andna wkoll Outside Play Area li hi u]ata wkoll mit-tfal li jattendu l-kindergarten taliskola. Filwaqt li f’Marzu tal-2008 kien hemm biss 13-il persuna ja[dmu f’dawn i/-/entri llum

hemm 87 persuna. Fihom infushom dawn i/-/entri qed joffru opportunitajiet ;odda ta’ xog[ol. Il-[olqien ta’ dawn i//entri g[andu wkoll l-iskop li jiffa/ilita d-d[ul jew ir-ritorn tal-mara fid-dinja tax-xog[ol. Dawn i/-/entri wie[ed irid i[ares lejhom b[ala [olqa o[ra fil-katina ta’ mi]uri favur il-familja me[uda millGvern. Il-Gvern, fl-impenn tieg[u lejn it-tis[i[ tal-familja, ]viluppa u implimenta numru ta’ mi]uri li b[ala employer mudell qed i[addem hu stess fis-settur /ivili. Fost dawn wie[ed isemmi l-leave talmaternità, il-leave talpaternità, ir-responsibility leave, leave f’ka] ta’ adozzjoni, leave biex wie[ed irabbi t-tfal, leave g[a]]wie;, [idma b’sig[at imnaqqsa u o[rajn, flexitime, job sharing u anke teleworking. L-istatistika turi li l-aktar li jag[mlu u]u minn family friendly measures huma l[addiema nisa. Hemm 2,749 mara u 538 ra;el li qed jibbenefikaw minn dawn ilmi]uri. Barra minn dan hemm numru ta’ benefi//ji fiskali li jistg[u jgawdu ommijiet li jirritornaw g[ad-dinja taxxog[ol.

Il-ftu[ ta’ /entru ie[or g[all-[arsien tat-tfal juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti biex i]id il-fa/ilitajiet g[all-[arsien tat-tfal sa minn età bikrija


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

20 Kummer/

Opportunità ta’ edukazzjoni b’xejn dwar il-finanzi Il-Bank of Valletta nieda l-g[axar edizzjoni tal-BOV Investor Education Programme, serje ta’ ta[didiet informattivi fuq id-dinja tal-finanzi Permezz ta’ dan il-programm, il-Bank b’mod proattiv qed jipprova jil[aq lillpubbliku f’edukazzjoni b’xejn dwar iddinja tal-finanzi. Minn mindu ;ie mniedi fl-2002, eluf ta’ nies [adu benefi//ju minn dawn il-korsijiet, u g[al darb’o[ra, il-Bank of Valletta qed jer;a’ jistieden lill-pubbliku b’mod ;enerali biex jattendi g[all-edizzjoni ta’ din issena. Il-kontenut tal-BOV Investor Education Programme hu mmirat g[al dawk ilpersuni li ma [adu l-ebda edukazzjoni fuq id-dinja tal-finanzi. Ming[ajr ma jkunu tekni/i, il-pre]entazzjonijiet jid[lu fl-iktar aspetti importanti tas-su;;ett li jkun qed ikun diskuss. Perjodikament, il-BOV jintrodu/i su;;etti ;odda b[ala ri]ultat ta’ skambju ta’ ideat ma’ dawk li jattendu l-kors.

L-ewwel minn serje ta’ ]ew; seminars g[al programm tas-sena 2012 se jsiru Villa Arrigo fin-Naxxar, u fil-Limestone Heritage, is-Si;;iewi, u llum, l20 ta’ Marzu u fit-22 ta’ Marzu rispettivament. Kull kors jikkonsisti f’[ames pre]entazzjonijiet ta’ sag[tejn-il wa[da maqsumin fuq [ames ;img[at. Aktar informazzjoni fuq il-programm tinsab fis-sit tal-Bank, www.bov.com. Biex tattendi l-BOV Investor Educvation Programme ta’ din is-sena, ikkuntattja lil Stefan Kottmann-Soler, luffi/jal tal-Bank fuq l-Investor Relations, fuq iro@bov.com jew bit-telefon (+356) 2275 3556. Id-d[ul huwa ming[ajr [las. Jing[ata /ertifikat lil dawk li jattendu s-sessjonijiet kollha.

(Mix-xellug) Robert P. Borg, ir-retail manager tal-GO, jippre]enta HD LED tv Toshiba ta’ 32 pulzier lil Anthony Cassar, wie[ed mir-rebbie[a tal-kompetizzjoni tal-GO g[all-klijenti li attendew sessjoni ta’ dimostrazzjoni tul il-perijodu tal-Milied

Klijenti tal-GO jirb[u televi]joni HD LED

GO – il-fornitur ewlieni tal-komunikazzjoni u ddivertiment quad-play f’Malta – [abbret irrebbie[a tal-kompetizzjoni g[all-klijenti li attendew sessjoni ta’ dimostrazzjoni f’wa[da mil-lokalitajiet fejn kienu qed isiru dawn il-laqg[at tul il-perijodu talMilied. Ir-rebbie[a xxurtjati – Anthony Cassar u Godfrey Vassallo – tassew kellhom g[alfejn jifir[u. Huma akkwistaw HD LED tv sempli/ement billi [adu sehem f’dimostrazzjoni wara li tela’ isimhom u wara li kien irnexxielhom jag[tu twe;iba korretta g[all-mistoqsija li saritilhom dwar il-GO. Isem Godfrey Vassallo tela’ minn fost il-biljetti blismijiet tal-klijenti li pparte/ipaw fid-demos li saru l-[anut tal-Intercomp, f’The Point, Tignè, filwaqt li isem Anthony Cassar tela’ minn fost il-biljetti blismijiet ta’ dawk li pparte/ipaw f’demo firretail truck, fi Triq irRepubblika, il-Belt Valletta. I]-]ew; rebbie[a kisbu HD LED tv Toshiba ta’ 32 pulzier. Karatteristi/i fantasti/i tal-HD LED tv jinkludu kontentut b’ri]oluzzjoni HD, li joffri stampa ta’ kwalità u riproduzzjoni ta’ imma;ini realistika [afna – ideali g[ad-dilettanti talisports, il-films u ddokumentarji – sistema

avvanzata ta’ backlighting b’livelli ;odda ta’ /arezza tal-istampa, kuluri vibranti fuq l-iskrin, kuntrast qawwi bejn dawl u dlam li jipprovdi prestazzjoni mtejba b’mod drammatiku u tnaqqis totali tal-konsum fl-ener;ija. Waqt li kien qed jitkellem dwar ilkompetizzjoni, Luan Vella, il-Manager, Indirect Sales & Device Management talGO, qal: “Il-kompetizzjoni tkompli ssa[[a[ il-[idma qawwija tal-GO biex toffri lill-klijenti tag[ha l-aktar servizz effi/jenti fis-suq bi prezzijiet mill-aktar vanta;;u]i li huma adatti g[all-but ta’ kul[add. U tag[tihom ukoll lopportunità li jirb[u premjijiet mill-isba[.” “Il-kompetizzjoni hi inizjattiva o[ra min-na[a tag[na li tiffoka fuq ilklijent u sservi biex tkattar l-esperjenza tal-klijent. Mijiet ta’ klijenti kuljum ]aru l-lokalitajiet fejn kienu qed isiru d-demos fuq ilGO tv interattiv. Kemm il[anut tal-Intercomp f’The Point, Tignè, ir-retail truck tal-GO mobile fil-Belt Valletta, kienu dejjem mimlijin bil-klijenti [erqana li jkunu jafu aktar dwar l-offerti e//itanti u biex jaraw kif ja[dem it-tv interattiv – is-servizz il;did tal-GO li di;à kiseb popolarità fost ilkonsumaturi lokali.”

(Mix-xellug) Robert P. Borg, ir-retail manager tal-GO jippre]enta HD LED tv Toshiba ta’ 32 pulzier lil Godfrey Vassallo, wie[ed mir-rebbie[a tal-kompetizzjoni tal-GO g[all-klijenti li attendew sessjoni ta’ dimostrazzjoni tul il-perijodu tal-Milied


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-Qosor L’uomo che fissa le capre Rete 4, 23>50

George Clooney u Ewan McGregor (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film, koproduzzjoni Amerikana u Ingli]a, li n[adem fl-2009 b’re;ija ta’ Grant Heslov. :urnalist li jkun intbag[at fuq xog[ol fl-Iraq isir jaf li taqsima tal-armata Amerikana li tkun stazzjonata hemm, tkun qed t[arre; lis-suldati b’tekniki ispirati mill-filosofija tan-New Age. Jitkixxef min hu l-mo[[ wara din il-[a;a, u jidde/iedi li hu wkoll jing[aqad mag[hom...

Alex Aquilina

Mariella Dimech

Katia Mercieca

John Zammit Montebello

.

Skoperti NET Television, 21>32 Il-programm tal-lum ikompli ma’ dak ta’ ;img[a ilu, ji;ifieri dwar il-passa;; sigriet li nstab fl-1969 qrib il-kampnar tal-Knisja ta’ Santa Katarina (mag[rufa aktar b[ala ta’ San Girgor) fi]-}ejtun. Renè Zahra, li hu ri/erkatur dwar i]-}ejtun u li kien wie[ed mill-ewwel persuni li da[lu fil-post meta nstab ftit aktar minn 40 sena ilu, se jkun wie[ed mill-mistednin ta’ Dione Borg, li jmexxi dan il-programm. Il-mistieden l-ie[or se jkun l-espert tal-forensika Anthony Abela Medici, li se je]amina w[ud mill-g[adam li nstabu f’dan il-passa;;. Malta Llejla NET Television, 17>00

Stephanie Spiteri tippre]enta edizzjoni o[ra ta’ dan ilprogramm li hu segwit minn sezzjoni mdaqqsa tal-poplu Malti. Fost o[rajn se jkun hemm Alistair Fenech, li hu espert dwar larran;amenti tal-fjuri. Ikun hemm ukoll il-kontributuri regolari tal-programm Fr Karm Debattista MSSP u Kevin Azzopardi. Ma tonqosx ir-rokna li tlaqqag[na ma’ xi awtur Malti, rubrika li tittella’ bil-koperazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Bejni u Bejnek NET Television, 23>30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se

jkun Anton Grasso (fir-ritratt), li hu wie[ed mill-aktar kittieba Maltin li [are; kotba b’ilsienna. Jispe/jalizza l-aktar fuq stejjer tal-wa[x, madankollu kiteb ukoll xog[lijiet bi stil ie[or, fosthom awtobijografi/i jew semiawtobijografi/i. Fil-passat [adem kemm b[ala g[alliem kif ukoll filqasam tax-Xandir, biss illum irtirat u g[andu aktar [in x’jiddedika g[all-ktiba.

Aktar dwar donaturi Quadro - NET Television, 20.30

Persuna li qieg[da fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin tista’ tag[ti d-demm? Tista’tidde/iedi li tkun living donor? G[andna li;ijiet li jirregolaw dan il-qasam? Jiddiskutu din it-tema John Zammit Montebello li hu t-tabib tal-[abs, Alex Aquilina li d-Direttur tal-Bank tad-Demm, l-avukat Katia Mercieca u l-psikoterapista Mariella Dimech. Produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Bryn Manning.

Film komiku Amerikan 27 volte in bianco - Canale 5, 21.10

Film komiku Amerikan li n[adem fl-2008 b’re;ija ta’ Anne Fletcher u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil James Marsden u Katherine Heigl (ittnejn fir-ritratt), kif ukoll lil Edward Burns u Malin Akerman. Jane Nichols tkun g[amlitha ta’ bridesmaid f’ti;ijiet ta’ [bieb tag[ha g[al 27 darba. Issa tibda t[oss il-[tie;a li ssib ra;el ig[odd g[aliha u ti]]ewwe; hi. Wie[ed jista’ jissoponi li din [a;a fa/li, i]da l-affarijiet pjuttost jikkumplikaw ru[hom... Il-film hu twil 111-il minuta. L-isem ori;inali tal-film hu 27 Dresses.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

22 TV#Radju

Katavru sfigurat f’lag 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Is-So/jetà ta’ G[ada The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Creature del terrore (Snakehead Terror) - Italia 1, 00>30

Film tal-bi]a’ Kanadi] li n[adem fl-2004 b’re;ija ta’ Paul Ziller li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Carol Alt, William B. Davis u Chelan Simmons. Katavru sfigurat jittella’ minn lag. Studju]a tan-natura tkun konvinta li l-katavru mhux ta’

xi uman i]da ta’ xi spe/i stramba [afna ta’ [uta… Il-film hu twil sieg[a u nofs. L-istorja tal-film hi ispirata minn episodju li se[[ realment fi Crofton, Maryland, fl-Istati Uniti f’Lulju tal-2002.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bilMalti 14:00 A[barijiet 14:05 E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ lA[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Il-Klassi/i tas-Sittinijiet Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Bi]]ejjed g[al Kul[add (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il-Malti fittraduzzjoni 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - It’s Debatable 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Kulturi 20:00 – Platea 20:30 - Ilbies lImperatur 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 10:00 E]er/izzi (r) 11:00 - Kristu Fostna 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Strument f’Idejk 14:00 - {olqa mal-Maltin ta’ Barra 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Ulied is-Sultan 16:00 - Dritt u {ajja 17:00 {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 – E]er/izzi tar-Randan 20:00 – Swi// (r) 21:00 - Iva Nemmen 22:00 - Il-Mulej Hu r-Rag[aj Tieg[i 23:00 E]er/izzi tar-Randan (r) 24:00 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 00:20 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Na-than & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 - CR2 records. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 Wirt, Arti u Kultura (r) 11:30 G[awdex Illum 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib it-Toroq 21:45 Bondi + 22:30 - Paqpaq 23:15 L-A[barijiet 23:30 - Venere (r). TVM 2 15:00 - A[barijiet 15:05 Dokumentarju 15:15 Harbourlife 15:50 - Meander 16:30 - Lenti fuq Ilsienna (r) 17:00 - A[barijiet 17:05 Starboard (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 - Dokumentarju 18:00 - Asteriks 18:30 - Ta[t l-Art 19:00 - G[awdex Illum 19:30 Dokumentarju 19:45 - Madwarna 20:00 - A[barijiet 20:45 - Leli ta’ {a]-}g[ir 21:15 - Ttyl 21:45 - Minn Lenti Interkulturali 22:30 - Wirt Arti u Kultura. ONE 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:15 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:45 - (ikompli) Kalamita 16:25 - Tommy u Rosy (r) 16:30 - Teleshopping 17:20 - Hazzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:45 - Kur]ità (r) 18:00 - Fullmarks 19:00 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 ONE News 20:15 - Illostra 20:30 - Emilja 21:35 - Realtà 22:45 - Ieqaf 20 minuta (r) 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da (r) 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Madagascar (r) 21:30 Bejnietna (r) 22:00 - News

22:30 - Stylish Weddings (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 11:00 Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 La vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredita 20:00 - Tg 1 20:30 - Football. Coppa Italia SF. Juventus v Milan 23:20 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 Sottovoce 01:50 - Scrittori per un anno - Cristina Comencini. Raidue 07:00 - Cartoons 09:35 - Zorro (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:10 - La Signora del West (TF) 16:55 Hawaii Five-O (TF) 17:45 Flash L.I.S. 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 Ghost Whisperer (TF) 19:35 L’isola dei famosi (reality) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Criminal Minds (TF) 22:40 - The Good Wife (TF) 23:25 - Tg 2 punto di vista 23:40 - Matador 01:00 - Tg Parlamento 01:10 - L’isola dei famosi 01:50 - Three Rivers (TF). Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - La casa nella prateria (TF) 16:05 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:10 - Le storie - Diario Italiano - Si replica 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Ballaró 23:15 - Sfide 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Questa è la mia vita 01:35 - Prima della prima ‘Amelia al ballo’ ta’ Giancarlo Menotti. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 -

Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:15 Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - 27 volte in bianco. Film 2008 23:30 - Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Striscia la notizia. Rete 4 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 10:50 - Slow Tour 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:10 Flikken - coppia in giallo (TF) 16:15 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:50 - La maschera di fango. Film ’52 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Io sto con gli ippopotami. Film ’79 23:50 L’uomo che fissa le capre. Film 2009 01:50 - Tg 4. Italia 1 07:00 - Cartoons 08:40 Settimo cielo (TF) 10:35 Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Café (sitcom) 16:15 - Provaci ancora Gary (sitcom) 16:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:10 Bau Boys 17:45 - Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 Studio sport 19:20 - Tutto in famiglia (sitcom) 19:50 Cartoons 20:20 - CSI: Miami (TF) 21:10 - Wild - Oltrenatura 00:30 - Creature del terrore. Film 2004. La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 Miss Agathe, con Lei non si scherza (TF) 16:00 - Atlantide - storie di uomini e mondi 17:05 - Relic Hunter (TF) 17:50 - I menu di Benedetta 18:55 - ‘G’ Day La 7 alle 7 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 L’Ispettore Barnaby (TF) 23:05 Crossing Jordan 00:40 - Tg La 7 00:50 - (Ah)iporoso 01:45 Prossima fermata.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 - Kont Taf? 20:15 - F. News 21:00 - Vespri (live) 23:00 Link 23:05 - Kont taf? 23:15 F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 - Romantica 17:00 Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 12:00 - Beautiful (soap) 12:25 Centovetrine 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 13:40 Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Falcon Beach (TF) 16:25 - Giovani Campionesse (TF) 17:10 - Champs 12 (TN) 18:00 Friends (sitcom) 18:50 - Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Grande Fratello Night 22:30 - Mai Dire Grande Fratello 23:15 - Grande Fratello Live. BBC Entertainment 07:10 - Charlie and Lola 07:20 Jackanory Junior 07:35 - Boogie Beebies 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Tikkabilla 08:20 - 3rd & Bird 08:30 - The Adventures of Spot 08:35 - 2point4 Children 09:05 - Keeping up Appearances 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Holby City 12:10 - Born and Bred 13:00 - My Family 13:30 - 2point4 Children 14:00 The Weakest Link 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Holby City 16:35 - Born and Bred 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - Holby City 20:00 - 2point4 Children 20:30 The Old Guys 21:00 - Red Cap 21:50 - Keeping up Appearances 22:20 - My Family 22:50 - Lark Rise to Candleford 23:40 - The Old Guys.

TCM 07:35 - Days of Heaven. Film ’78 (PG) 09:20 - Maverick 10:20 - The High Chaparral 11:20 - The Champ. Film ’79 (PG) 13:45 - Maverick 14:50 The High Chaparral 16:00 Viva Zapata! Film ’52 (PG) 18:10 - Angel and the Badman. Film ’47 (U) 20:10 - Dead Man’s Folly. Film ’86 22:00 The Pillars of the Earth. Film 2010. MGM Movies 08:00 - Gaily, Gaily. Film ’69 (PG) 09:45 - Salt and Pepper. Film ’68 (PG) 11:25 - Fatal Memories. Film ’92 12:55 - One Summer Love. Film ’76 (15) 14:30 - They Call Me Mister Tibbs! Film ’70 (15) 16:15 Man of La Mancha. Film ’72 (PG) 18:20 - Welcome to LA. Film ’76 (15) 20:00 - 12 Angry Men. Film ’57 (U) 21:55 - The Resurrected. Film ’92 (15) 23:40 - MGM’s Big Screen 23:55 The January Man. Film ’88 (15). Diva Universal 06:55 - Quincy, M.E. 07:53 Great Women 08:00 - Murder 101: If Wishes Were Horses 09:33 - Consulta 16 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Wolff’s Turf 12:47 - Né Piu Né Meno 12:55 Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - ER 15:50 Coming Out 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Murder 101: Locked Room Mystery 18:39 - L’Agnellino con le Trecce 18:54 - BackStage 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 Quincy, M.E. 21:00 - Wolff’s Turf 23:00 - Agatha Christie’s Marple. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Thick as Thieves 08:10 - Mythbusters: Mini Myth Mayhem 09:05 Extreme Engineering: Kuwait Tower 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Zambia 11:50 - Overhaulin’: SEMA: Radical Roadster 12:45 - Wheeler Dealers: Triumph Stag 13:40 - American Chopper: Police Bike 14:35 - Dirty Jobs 15:30 - Deadliest Catch: Graduation Day 16:25 Mythbusters: Dumpster Diving 17:20 - Extreme Engineering: Kuwait Tower 18:15 - Ultimate Survival: Ring of Fire 19:10 How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - James May’s Man Lab 21:00 - Crisis

Control: Cirque du Soleil’s ‘O’ 21:55 - Battle Machine Bros 22:50 - Extreme Engineering: Turkey’s Mammoth Hydropowered Deriner Dam 23:45 - Mythbusters: James Bond Special. Melita Movies 10:00 - Beverly Hills Chihuahua 2 11:25 - The Sorcerer's Apprentice 13:15 - Fantastic Four 15:00 - Unstoppable 16:35 - Hollywood Buzz 17:00 - The Stepfather 18:40 - Angels & Demons 21:00 - Jesse Stone: Innocents Lost 22:30 - Out of Control 00:00 - Frozen. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - Mike & Molly 11:30 - The Mentalist 12:15 Chase 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 16:45 - S#*! My Dad Says 17:07 30 Rock 17:30 - Gossip Girl 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Films & Stars 19:30 - Mike & Molly 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Alcatraz 21:15 - Fringe 22:00 - Hung 22:30 - True Blood 23:35 - Chuck 00:25 Boardwalk Empire. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Hoarders:

Dennis and Nadene # Erin and Malinda 09:00 - The Locator: A Daughter’s Promise 09:30 - The Locator: A Father’s Amends 10:00 - Tori & Dean 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Ice Road Truckers: The Polar Bear Returns 13:00 - Pawn Stars: Old Man’s Booty 13:30 Storage Wars: Collector’s Last Stand 14:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 15:00 - Pregnant in Heels: Couples Therapy 16:00 Snapped: Women Who Kill: Karen Tobie 17:00 - The Locator: A Daughter’s Promise 17:30 - The Locator: A Father’s Amends 18:00 - Hoarders: Dennis and Nadene # Erin and Malinda 19:00 - Pawn Stars: Old Man’s Booty 19:30 - Storage Wars: Collector’s Last Stand 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - Ice Road Truckers: The Polar Bear Returns 22:00 - My Big Fat Operation 23:00 - The World’s Tallest Man.

G˙at-Tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:55 - Kipper

09:05 - Connie the Cow 09:15 The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - IglooGloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 Dougie in Disguise 19:25 - Slim Pig 19:35 Angelina Ballerina 19:50 - Dougie in Disguise 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 Tigga and Togga 22:00 - Rubbadubbers. Disney Channel 08:50 - Hannah Montana 09:15 - The Suite Life on Deck 09:40 - Jake and Blake 10:05 - Sonny with a Chance 10:30 - Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - So Random 11:45 The Suite Life on Deck 12:10 - Wizards of Waverly Place 12:30 - Have a Laugh 12:35 Shake It Up 13:00 - Good Luck Charlie 13:25 ANT Farm 13:50 - Phineas and Ferb 14:15 Recess 14:40 - So Random 15:05 - Fish Hooks 15:30 - Wizards of Waverly Place 15:55 - Shake It Up 16:20 - ANT Farm 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Good Luck Charlie 17:30 - Have a Laugh 17:35 - Wizards of Waverly Place 18:00 Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:40 - Recess 20:05 - Good Luck Charlie 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Kim Possible.

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Vitalità Teleshopping Bla Kumment X’Fatt-art Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in NET News Quadro NET News Skoperti Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:35 - Eurogoals

09:30 - UCI World Tour Cycling 10:30 World Women’s Champ. Curling 12:30 - FIS WC Ski Jumping 14:00 - IBU WC Biathlon 14:30 - UCI World Tour Cycling 15:00 - UCI World Tour Cycling: Tour of Catalunya: Stage 2 (live) 16:30 - World Women’s Champ. Curling: Round Robin (live) 18:30 - FIS WC Ski Jumping 20:00 - Players Tour Champ. Snooker 21:30 - World Women’s Champ. Curling: Round Robin (live) 23:30 Inside IRC. GO Sports 1 07:00 - The Six Nations 2012: Wales v France 09:00 - ATP Masters 1000: Indian Wells: QF 17:00 - Serie A: Rd 28: Inter v Atalanta 19:00 - Arsenal World 19:30 - Barclays PL: Wk 32: Review 20:45 - Barclays PL: Wk 32: Aston Villa v Bolton W (live) 23:00 - Serie A: Rd 28: Parma v Milan 01:00 - The FA Cup: Rd 6: Everton v

Sunderland

GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Open de Andalucia Costa del Sol: Day 2 12:00 - Serie A: Rd 28: Parma v Milan 14:00 - Barclays PL: Wk 32: Wolves v Man. Utd 16:00 - The FA Cup: Rd 6:

Tottenham H v Bolton W 18:00 - Anglo Welsh LV Cup: F.: Northampton Saints v Leicester Tigers 19:55 - FIFA Futbol Mundial 20:25 - The FA Cup: Rd 6: Highlights 21:00 - Barclays PL: Wk 32: Blackburn R v Sunderland (live) 23:00 - Roma Channel.

Melita Sports 1 18:40 - npower Champ.: Leeds Utd v West Ham Utd (r). La Liga: 20:25 - Preview (r) 21:00 - Barcelona v Granada (live). 23:00 - Bundesliga: Borussia Dortmund v Werder Bremen (r) 00:50 - Copa Libertadores: Cruz Azul v Corinthians (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Assoc. (r) 09:25 - Malta Rugby

Football Union (r) 11:05 Melita GFA 1st Div. League (r) 12:55 - Malta Basketball Assoc. (r) 14:25 - 3 Pointer (r) 15:00 - MFA Futsal League 2nd Div. (r) 16:35 - BOV PL: Qormi v Tarxien (r) 19:00 - Malta Rugby Football Union 20:40 MOC Olympic Special (r) 21:25 - Football Nurseries 22:05 - Kick Off (r) 23:40 BOV PL: Qormi v Tarxien (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Levante v Villarreal (r) 09:50 - npower Champ.: Leeds Utd v West Ham Utd (r) 11:40 Bundesliga: Hertha Berlin v Bayern Munich (r) 13:35 - La Liga: Athletic Bilbao v Valencia (r) 15:25 Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern v FC Schalke (r) 17:20 - npower Champ.: Leeds Utd v West Ham Utd (r) 19:10 - Bundesliga: Highlights (r). La Liga: 20:20 - Preview 21:00 Barcelona v Granada (live). 23:05 - npower Champ.: Leeds Utd v West Ham Utd (r) 00:54 - Bundesliga: Hertha Berlin v Bayern Munich (r). Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 - La Liga: Levante v Villarreal (r) 16:05 - npower Champ.: Leeds Utd v West Ham Utd (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV. . All Stars 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - NBA Live (r) 14:10 Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 15:00 - NBA: Orlando @ Miami (r) 17:10 Skiing & Snowboarding: Swatch Skiers Cup 2011: Highlights (r) 17:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 18:55 - NBA Live 19:20 - European Poker Tour: Monte Carlo Show 1 (r) 20:15 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 21:05 - NBA: Orlando @ Miami (r) 23:15 Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

24 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. {ut ik[al? (5) 6. Biex (5) 7. Xbihat ta’ allat foloz (5) 10. {alla wa[du (5) 11. Ta’ lewn qam[i karg (5) 12. Sela[ (5) 14. Sistema ta’ tmexxija f’pajji] (5) 16. Garanti, rahan (5) 17. Poeta Taljan (5) 18. Ji;u (5)

18

Weqfin>1. Imorru ma’ par imqadef (6) 2. Agrikoltura (6) 3. Tabbanduna (6) 4. Qatta’ l-la[am fi b/ejje/, ffla;ella (6) 8. Xita mag[quda li tin]el b[at-tajjar fil-kes[a (5) 9. Post fejn jorbtu l-b/ejje/ ]g[ar tal-ba[ar (5) 12. Annimal b’]ew; saqajn (6) 13. Kenn mix-xita jew millbombi (6) 14. Tmexxija, direzzjoni (6) 15. Re;istrat (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Passi; 6. u 11. Bonboniera; 7. Tetru; 10. Tross; 12. Drago; 14. Bon;u; 16. Morna; 17. Trist; 18. Wiled. Weqfin> 1. Sparat; 2. Dimess; 3. Oberon; 4. Bormla; 8. u 13. Bona volontà; 9. :enna; 12. Dritta; 14. Bonswa; 15. Uliedi.

Labirint

Id[ol f’dan il-labirint minn mal-vle;;a fuq in-na[a tal-lemin u wara dawra mhux [a]in g[andek issib ru[ek fil-kaxxa tal-vle;;a fuq ix-xellug.

G{AT-TFAL

Soluzzjonijiet

Sudoku

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Mar ifittex ix-xog[ol

Dan il-[abib tag[na kien i[obb jag[mel xi qadfa bid-dg[ajsa. Kien jag[mel hekk meta ma kienx ikollu skola. Hawn qed narawh kuntent qed jaqdef id-dg[ajsa f’ba[ar kalm. Li tridu tag[mlu intom hu li tpin;u din l-istampa mill-a[jar li tistg[u.

Labirint

Dawra bid-dg[ajsa

Wie[ed ra;el ma sal-ITC ifittex ix-xog[ol. Qag[ad fil-kju u meta kien imissu qal lill-iskrivan: – Qed infittex ix-xog[ol biex immantni ’l-familja. G[andi mara u disat itfal. L-iskrivan [ares lejh u qallu: – Apparti dak li g[edtli, x’taf tag[mel i]jed? U r-ra;el baqa’ skantat i[ares lejh!


IN-NAZZJON It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

PROPRJETÀ {al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tassodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

Il-{amrun

DAR imqassma fi 3 appartamenti, kull appartament fih 3 tas-sodda, salott, tal-pranzu, boxroom, tal-banju, spare toilet u k/ina, bit[a u bil-gallerija u garaxx bi 3 sulari storijiet bil-lift u bla /ens. ?emplu 99409133 jew 79704114.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi 3 kmamar tassodda, k/ina fitted, living\kamra tal-pranzu b’gallarija, 2 kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u ‘utility room’. Prezz €210,000. Garaxx ta’ 3 karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Ix-Xemxija

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox bi 3 tas-sodda, k/ina fitted, living b’gallerija, ]ew; kmamar tal-banju u utility room. Prezz €142,000. ?emplu 99473439.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

San :iljan

GARAXX#uffi//ju 61sqm livell mat-triq, 50 metru ’l bog[od minn City of London Bar, freehold. €104,000. ?emplu 99490465.

G{ALL-BEJG{\KIRI {anut

BIL-PERMESS (Class 4) ;o St.Venera. ?emplu 99441832 jew 77471530.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Toyota Vitz SR

TAT-2001, magna 1300cc u full extras. ?emplu 79436081.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal[ajt, qlug[ ta’ kmamar talbanju, xog[ol ta’ plumber,

kisi bil-;ibs u gypsum boards. ?emplu fuq 79091057 jew 27466323.

Tiswijiet

Nixtri

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Nixtri

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u tombla sheets

DG{AJJES tal-fibre, in[allas cash. ?emplu 79834120. GARAXX in-na[a taliskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[allbejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Ni]barazzawlek

ID-DAR min g[amara, linef, fajjenza, purtieri etc. ming[ajr [las. ?emplu 21661983 jew 79593666.

Tiswijiet fil-pront u filpost

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna –

min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpr ess.com

Kompjuter

KOMPJUTER antik li g[andu valur, f’kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 21496068 jew 79496068.

Libsa tal-Pra/ett

TAS-subien, kulur cream, 3-piece, kompluta bil-qmis u ]-]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €60. ?emplu 21242180.

Klassifikati 25 Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Sett ta’ 9 vari

}G{AR tat-tafal ma[dumin bl-idejn, tradizzjoni antika. Prezz €25 is-sett kollu. ?emplu 21495253.

SALE FUQ K?EJJEN :ODDA TALJANI Skont ta’ 50%

SELEZZJONI ta’ k/ejjen ;odda, moderni u klassi/i (mix-showroom). Home Solutions, 10, Tigne Street, Sliema ([dejn il-“Union Club”). ?emplu 21322030.

JIN{TIE:U Ir;iel jew Nisa

OKKA}JONI unika biex taqla’ flus extra – ta[dem x’[in tkun tista’ int billi tlaqqa’ [bieb, tal-familja jew ;irien, g[al aktar dettalji /empel FTL Naxxar fuq 79792356.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

{’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew xi informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

tal-lokalità sal-{add, 25 ta’ Marzu. Formoli u kundizzjonijiet tal-offerta jistg[u jin;abru millUffi//ju PN bejn it-Tlieta u l{add. G[al aktar informazzjoni, tistg[u //emplu lis-Segretarju Paul Spiteri fuq 77456773.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

IL-QRENDI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. {AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 29 ta’ Marzu fid-9.30 a.m. fir-Razzett tal{biberija, Marsaskala. Prezz €5.50 u l-biljetti jistg[u jinkisbu ming[and il-helpers jew /emplu 99900434.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorgnaizzaw Ikla u High Tea, il{add, 1 ta’ April fin-12.30 p.m. fir-Razzett l-Abjad, Tal-Balal, San :wann. Prezz €15 g[allkbar u €8 g[at-tfal bl-inbid, lilma u l-high tea inklu]. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

TONIO BORG. Il-{bieb ta’ Tonio Borg se jorganizzaw {ar;a Kulturali, il-{amis, 19 ta’ April. Prezz €5 bit-trasport inklu] u l-biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 79807644. ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw {ar;a Kulturali fir-Rabat u Burmarrad, il-{amis, 19 ta’ April. Prezz €7 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew milluffi//ji.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum lOmm, il-{amis, 10 ta’ Mejju. Iddettalji jit[abbru aktar tard. G[all-informazzjoni /emplu 22985100 jew 99841333.

AVVI}I O{RA L-IMQABBA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar tal-Uffi//ju PN

Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali

PN jixtieq jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità re;a’ nfeta[ ta[t management ;did. Ilbar qed ikun miftu[ is-Sibt u l{add mill-5 p.m. ’l quddiem, u jintwerew log[ob tal-Premier Ingli] u s-Serie A Taljan.

SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jag[mlu kuntatt mal-President fuq 99456411 jew mas-Segretarju fuq 99404292. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

SAN :WANN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa ta[t management ;did. Ji;i servut ikel g[all-individwi kif ukoll gruppi. G[al aktar infomazzjoni tistg[u //emplu 79707826.

IL-MOSTA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità re;a’ jinsab miftu[ kuljum ta[t management ;did.

TAL-PIETÀ. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikunu servuti appetizers u jintwera l-football live. Qed ikunu organizzati ikliet, fosthom fenkati, la[am ta]]iemel u majjal mimli. G[allbookings tistg[u //emplu 99298312 jew 21244956. Il-bar qed ikun miftu[ kuljum mill-5 p.m. ’l quddiem u l-{add anke filg[odu. TAS-SLIEMA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lill-President tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

IL-G}IRA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa jinsab miftu[ ta[t management ;did.

TONIO BORG. Il-Vi/i Prim

Ministru u Vi/i Kap tal-PN Tonio Borg jilqa’ lill-pubbliku fluffi//ju tieg[u f’Birkirkara bejn it-8 a.m. u l-10 a.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22042235 jew 21232873.

DAVID AGIUS. Min jixtieq jil-

taqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra.

David Agius hu Deputat g[as-7 Distrett ({a]-}ebbu;, {adDingli, ir-Rabat, l-Im;arr u lImtarfa) u g[all-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina).

ROBERT ARRIGO. Robert Arrigo jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kuljum bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-uffi//ju tieg[u, 60 Triq Depiro, Tas-Sliema. ?emplu 23285000 jew 79492885. JASON AZZOPARDI. Jason

Azzopardi qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u, fl-uffi//ju 26, Triq Bormla, Paola. G[al appuntament /emplu 22985100 jew 22985104.

CHARLÒ BONNICI. Charlò

Bonnici jixtieq jav]a li jiltaqa’ ma' min ikun jixtieq jiltaqa' mieg[u, bla appuntament, fluffi//ju tieg[u f’20, Triq ilQarsajja, {’Attard, kull nhar ta’ {amis bejn it-3.30 p.m. u l-5.30 p.m.. Min jixtieq appuntament fluffi//ju tal-Mosta, jista’ j/empel 21430752 jew 79796667 jew jibg[at email lil info@charlobonnici.com.

JOE CASSAR. Joe Cassar jixtieq jav]a li qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tas-7 Distrett (ir-Rabat, {a]-}ebbu;, {ad-Dingli, lIm;arr u l-Imtarfa) u tal-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina) kull nhar ta’ Tnejn u {amis bejn l-4 p.m. u s6 p.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22992418. MARIO DE MARCO. Mario de Marco qed jiltaqa’ mal-pubbliku kull nhar ta’ {amis mill-4 p.m. sal-5.30 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 9 Brittania House, Triq l-Ifran, ilBelt Valletta u bejn il-5.30 p.m. u t-8 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 833 Triq il-Kbira San :u]epp, il{amrun. G[al appuntament /emplu 21255265 jew 22915022. CAROLINE GALEA. Caroline

Galea tixtieq tav]a lill-kostitwenti li qed tilqa’ lin-nies fl-uffi//ju tag[ha f’25 Tarxien Road, Paola, kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. jew bl-appuntament billi wie[ed i/empel 99491069.

NOEL GALEA. Noel Galea jix-

tieq jav]a li qed jilqa’ lin-nies fluffi//ju tieg[u nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ {amis filg[axija u s-Sibt filg[odu. G[al appuntament /emplu 99458101 jew 21641281. Email: noel.galea@global.net.mt.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Carmelo Mifsud Bonnici qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u kull nhar ta’ {add fl-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN i]-}ejtun, fil-11 a.m. fl-Uffi//ju PN il-Fgura u fí12 p.m. fl-Uffi//ju PN Marsaskala.

MALCOLM MIFSUD.

Malcolm Mifsud jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kull nhar ta’ Erbg[a fl4 p.m. f’123, Triq Melita, il-Belt Valletta u kull nhar ta’ {amis fil5.30 p.m. u s-Sibt fid-9.30 a.m. fi 33, Triq San Gejtanu, il-{amrun. ?emplu 21237181.

PHILIP MIFSUD. Philip Mifsud jav]a li qed jilqa’ lillkostitwenti fl-Uffi//ju ta’ {a]}ebbu;, kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m.; fl-Uffi//ju tar-Rabat kull l-ewwel u t-tielet Tlieta tax-xahar; u fl-Uffi//ju taí {ad-Dingli kull tieni u raba’ Tlieta tax-xahar. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99425403.

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN.

BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

{AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30

a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. G[al assistenza tistg[u //emplu 98890488 jew 79224165. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225810. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

27 TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Livi Cantona stupend fit-tieni semifinali tat-Tazza l-Kbira minn Kenneth Vella

Misjuq minn Charles Camilleri, ilpopolari Livi Cantona reba[ it-tieni semifinali mill-kompetizzjoni tatTazza l-Kbira g[al ]wiemel tal-klassi Premier. Din it-ti;rija saret fuq distanza twila ta’ 2640m u kienet tag[mel parti mill-14–il laqg[a talista;un fuq tmien ti;rijiet, b’wahda minnhom tkun ukoll miftu[a g[al ]wiemel tal-galopp. Numru ta’ ]wiemel li [adu sehem fit-ti;rijiet normali tat-trott ikkwalifikaw ukoll g[al sensiela ta’ finali ta’ Condition Races li jsiru fil;img[at li gejjin. Charles Camilleri temm l-a[jar sewwieq b’]ew; reb[iet. Mit-tieni semifinali tat-Tazza lKbira sitt ]wiemel ikkwalifikaw g[allfinali. Wara li Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) kien l-aktar velo/i waqt il-bidu uffi/jali wara l-karozza tat-tluq, ftit metri wara dan i]-]iemel inqabe] minn Ouest du Vivier (Cliferty Calleja). Dawra mit-tmiem re;a’ kien hemm tibdil ie[or fl-ewwel po]izzjoni meta kien Salvu Cutajar li po;;a quddiem lil Nelson du Val. I]da fl-a[[ar 300m din it-ti;rija [adet ]volta o[ra, b’Nelson du Val jinqabe] milloutsider Mystere d’Urfist (Noel Baldacchino) u minn Livi Cantona (Charles Camilleri) li flimkien kellhom sprint qawwi u tmiem in/ert fl-a[[ar metri. Bi ftit Livi Cantona [a t-tieni reb[a konsekuttiva. g[addew ukoll g[allfinali Nelson du Val, Ouest du Vivier, Arnie Sensation u Label Chouan (David Ellul). Ta’ min jinnota li Livi Cantona kellu medja ta’ 1.15.1” filkilometru u fl-ewwel battuti ta’ din issemifinali sa[ansitra kien ukoll fla[[ar post. Reb[a o[ra ta’ Charles Camilleri waslet fl-ewwel ti;rija tal-klassi Gold permezz ta’ Nicos de Peneme li [a ttielet reb[a tal-ista;un. Dan mar quddiem f’nofs id-distanza u fid-dritta finali rnexxielu jikkontrolla l-pressjoni mwettqa fuqu minn Lime Casted (Julian Farrugia) u Matador Knick (Carmelo Farrugia). Lys des Etroits (Brian Hili) da[al fir-raba’ post. Taqtig[a bejn erba’ ]wiemel fla[[ar battuti tat-tieni ti;rija tal-klassi

Ir-rebbie[a kollha

Livi Cantona jirba[ it-tieni semifinali mill-kompetizzjoni tat-Tazza l-Kbira, ti;rija li kienet miftu[a g[al ]wiemel tal-klassi Premier (Ritratt> Michael Ellul)

Gold wasslet lil Oscar Mati (Rodney Gatt) biex jirre;istra t-tieni reb[a tassena quddiem Peasant Gallant (Shawn Portelli). Global Hunt (Jason Vassallo) u Okir de Leau (Brian Hili) spiccaw fit-tielet u r-raba’ po]izzjoni rispettivament. Il-kwotat Oviedo du Sam (Redent Magro) ma falliex milli jie[u t-tieni reb[a f’Malta fit-tielet ti;rija Gold. Ming[ajr diffikultà, dan i]-]iemel mar quddiem dawra mit-tmiem u qasam illinja finali l-ewwel minn Galileo Bisa (Christian Xerri), Novak (Brian Hili) u Side Spin (Julian Farrugia). Il-programm tal-biera[ inkluda wkoll tliet ti;rijiet tal-klassi Silver. Flewwel wa[da, Andrew Spiteri beda lattakk tieg[u bl-I]vediz Money Boy madwar 400m mit-tmiem. Spiteri po;;a lil dan i]-]iemel tlieta fuq inna[a ta’ barra biex [are; rebbie[ minn Meadow Dancer (Noel Baldacchino), Phenix d’Or (Alex Farrugia) u Rally Simb (James Briffa). Kosai LJ (Frencu Cassar) mar quddiem matul l-a[[ar 300m tat-tieni ti;rija Silver u g[alkemm kien hu li qasam il-linja finali, safa’ skwalifikat biex ir-reb[a ng[atat lit-tieni pjazzat

Oregon de la Foret (Annunziato Schembri). Id-debba debuttanta }vedi]a Eastwick (Shawn Portelli), Conmore Toll (Michael Ghigo) u Morgan Kane (Brian Zammit) da[lu warajhom f’dik l-ordni. g[al Oregon de la Foret din kienet l-ewwel reb[a fi g]iritna. Fit-tielet ti;rija tal-klassi Silver, lewwel po]izzjoni alternat bejn numru ta’ ]wiemel matul id-distanza sakemm f’nofs id-dritta finali Brian Zammit mar quddiem b’Lonestar Somolli li ming[ajr tbatija [a t-tieni reb[a infila. Dan minn Onwards Star (James Carabott), Cross Country FC (Marco Debono) u Sweep The Floor (Julian Farrugia). Fl-uniku ti;rija tal-galopp, iddistanza ta’ 1750m kienet kemxejn twila g[all-Irlandi]a Sellybegood (Oliver Briffa) li g[alkemm kienet laktar velo/i mill-ga;;a tat-tluq, bdiet tnaqqas il-pass matul l-a[[ar 500m. Kienet l-Ingli]a Sleepwalking (Demis Zammit) li approfittat minn dan biex marret quddiem [alli tie[u l-ewwel reb[a f’Malta minn Etoile du Pic (Michael Sultana), Friarscourt (Eric Zammit) u No Telling (Ramon Grima).

I Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Money Boy (A. Spiteri) {in – 2.45.6” (1.17.4”) 2. Meadow Dancer (N. Baldacchino) 3. Phenix d’Or (A. Farrugia) 4. Rally Simb (J. Briffa) II Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Oregon de la Foret (A. Schembri) {in – 2.43.6” (1.16.9”) 2. Eastwick (S. Portelli) 3. Conmore Toll (M. Ghigo) 4. Morgan Kane (B. Zammit) III Ti;rija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Sleepwalking (D. Zammit) {in – (1.50.9”) 2. Etoile du Pic (M. Sultana) 3. Friarscourt (E. Zammit) 4. No Telling (R. Grima) IV Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nicos de Peneme (C. Camilleri) {in – 2.40.5” (1.15”) 2. Lime Casted (J. Farrugia) 3. Matador Knick (C. Farrugia) 4. Lys des Etroits (B. Hili) V Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lonestar Somolli (B. Zammit) {in – 2.43.3” (1.16.3”) 2. Onwards Star (J. Carabott) 3. Cross Country FC (M. Debono) 4. Sweep The Floor (J. Farrugia) VI Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Oscar Mati (R. Gatt) {in – 2.41.9” (1.15.2”) 2. Peasant Gallant (S. Portelli) 3. Global Hunt (J. Vassallo) 4. Okir de Leau (B. Hili) VII Ti;rija. Semifinali Dragonara Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Livi Cantona (C. Camilleri) {in – 3.18.3” (1.15.1”) 2. Mystere d’Urfist (N. Baldacchino) 3. Nelson du Val (S. Cutajar) 4. Ouest du Vivier (C. Calleja) 5. Arnie Sensation (C. Farrugia) 6. Label Chouan (D. Ellul) VIII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Oviedo du Sam (R. Magro) {in – 2.42.2” (1.15.8”) 2. Galileo Bisa (C. Xerri) 3. Novak (B. Hili) 4. Side Spin (J. Farrugia)


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

28 Sport

L-eks kow/ nazzjonali tal-Ingilterra, Fabio Capello u l-eks captain tal-istess tim, John Terry

FUTBOL

“Kelli ra;un dwar Terry”

jil[aq u anke jaqbe] lil Novak Djokovic fil-qu//ata tarrankings mondjali. “B[alissa mhux qed niffoka biex naqbe] lil Djokovic. Naf li g[alissa ma nistax nil[aq lil Djokovic g[ax dan tal-a[[ar, matul is-sena li g[addiet kellu l-aqwa wirjiet fil-karriera tieg[u. Il-fatt li jien qed nilg[ab tajjeb ma jfissirx li [addie[or mhux qed jag[mel listess. Wie[ed ma jridx jinsa wkoll lil Nadal,” qal Federer.

L-eks kow/ nazzjonali tal-Ingilterra, Fabio Capello qal li kellu ra;un meta ddefenda lill-eks captain tat-istess tim nazzjonali, John Teerry. L-FA Ingli]a kienet ne[[iet lil Terry minn captain wara li dan g[adda kummenti razzisti filkonfront tad-difensur ta’ QPR, Anton Ferdninand. L-istess FA, qabel ma g[amlet dan il-pass ma kinitx av]at lil Capello bid-de/i]joni u l-eks kow/ ta’ Roma, waqt programm televi]iv Taljan ikkritika din id-de/i]joni u sa[anistra rri]enja mill-kariga ta’ kow/ nazzjonali ftit xhur qabel ma l-Ingilterra se tie[u sehem fil-Euro 2012. Terry tressaq quddiem il-Qorti u l-verdett se jkun mag[ruf fid-9 ta’ Lulju, wara li tkun spi//at il-Euro 2012 li se ssir fl-Ukrajna u fil-Polonja. “Sakemm Terry jinstab [ati m’g[andix g[alfejn nie[u passi kontrih. Lil Terry kont g[adni kemm tajtu lura l-faxxa ta’ captain u ma nafx g[aliex kelli ner;a’ ne[odhielu. Jien tlabt lill-FA tistenna li jinstema’ l-ka] u wara tie[u de/i]joni. Flopinjoni tieg[i kienet de/i]joni mg[a;;la,” qal Capello. Rigward l-esperjenza tig[u mat-tim nazzjonali Ingli] Capello qal li kien ferm kuntent bil-[ajja fl-Ingilterra u ]vela li r-relazzjoni bejn il-klabbs u t-tim nazzjonali hi wa[da po]ittiva. B[alissa t-tim nazzjonali hu mmexxi minn Stuart Pearce i]da fi tmiem l-ista;un l-FA g[andha t[abbar min se jkun il-kow/ il-;did. Dwar dan Capello qal, “Il-kariga ta’ kow/ nazzjonali talIngilterra hi wa[da importanti. Il-[in kollu se tkun ikkritikat mill-midja imma fl-a[[ar mill-a[[ar hi kariga li ttik sodisfazzjon kbir.”

L-istorja tirrepeti ru[ha It-tennista numru wie[ed fid-dinja, Victoria Azarenka

FUTBOL

Roger Federer bit-trofew wara li reba[ it-titlu tal-Indian Wells ATP

TENNIS - INDIAN WELLS ATP

Federer u Azarenka jirb[u t-titlu L-I]vizzeru Roger Federer g[eleb lil John Isner bi skor ta’ 7-6, 6-3 fil-finali tal-Indian Wells ATP filwaqt li Azarenka g[elbet lir-Russa Sharapova fil-kategorija tan-nisa. Federer sar l-ewwel tennista li qatt reba[ dan it-turnament g[al erba’ darbiet. It-tennista numru tlieta fiddinja, li kien qed jilg[ab kontra s-sorpri]a John Isner li kien elimina lin-nurmu wie[ed Djokovic, kien minn ta[t flewwel set i]da aktar ma g[adda [in Federer beda die[el fil-log[ba. Minkejja din ittelfa, Isner, din il-;img[a, meta ji;u pubblikati r-rankings mondjali, se jitla’ fl-10 post. Federer reba[ it-tliet titli lo[ra bejn is-sena 2004 u l2006 u hekk kif reba[ ir-raba’ titlu qal li din ir-reb[a li kien g[adu kemm kiseb ma setg[etx tasal f’mument a[jar minn dan. “Kont ilni ma nirba[ hawnekk. Fil-bidu tatturnament ma kontx f’sikkti u fortunatament kollox g[adda b’wi// il-;id,” qal Federer. “Li kieku ridt nirba[ kontra

Federer kelli nkun perfett u llum ]gur li ma kontx hekk. Illum tlift mhux g[ax jien kont [a]in i]da g[ax l-avversarju tieg[i kien ferm aktar qawwi minni,” qal Isner. Min-na[a tieg[u, Federer ilu ma jirba[ Grand Slam sa mill2010, meta dakinhar kien reba[ l-Open Awstraljan. Bla dubju l-wirjiet li kellu waqt dan it-turnament ]gur taw sinjal li mhux se jdum ma jirba[ Grand Slam. “Ilni nilg[ab tajjeb millOpen Fran/i] ta’ sena ilu i]da donnhom li n-nies dan l-a[[ar ma tantx kienu qed jikkunsidrawni b[ala favorit,” qal Federer, rebbie[ ta’ 16-il Grand Slam. Federer, li g[andu 30 sena qal li minkejja li ma reba[x meta kien qed jilg[ab tajjeb dan baqa’ jemmen fih innifsu u sa fl-a[[ar waslu r-ri]ultati mixtieqa. Mistoqsi x’inhu l-g[an ewlieni tieg[u Federer qal li g[alissa se jipprova jkompli j]id mal-Grand Slams li di;à reba[ u ’l quddiem jipprova

g[elbet lil Maria Sharapova filfinali tal-Indian Wells Atp biex b’hekk irrepetiet is-su//ess li kellha fl-Open Awstraljan meta f’Jannar li g[adda l-istess Azarenka kienet ;iet inkurunata champion b’reb[a fuq Sharapova. Azarenka, li reb[et bi skor ta’ 6-2, 6-3, approfittat middiversi ]balji li wettqet ittennista Russa. Biex reb[et din il-partita, Azarenka kellha b]onn sieg[a u nofs.

Imut g[ax reba[ ibnu Missier il-plejer Liam Kelly miet wara li dan tal-a[[ar reba[ it-tazza domestika mat-tim tieg[u kontra l-;ganti Sko//i]i ta’ Celtic. Liam Kelly li jilg[ab ma’ Kilmarnock, tim li qieg[ed 41 punt ta[t l-istess Celtic fil-kampjonat, deher ji;ri lejn ittunnel waqt li l-plejers kienu qed ji//elebraw ir-reb[a ta’ 1-0 li dawn kisbu fuq Celtic li kienu l-favoriti g[ar-reb[ tat-titlu. Jack Kelly, missier Liam miet fl-età ta’ 59 sena min[abba attakk tal-qalb li tah e]attament mat-tisfira finali tar-referee. Tim mediku [a lil Jack kelly l-isptar i]da dan miet sieg[a wara li tah l-attakk tal-qalb.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Sport 29 FUTBOL INGLI}

“Muamba g[adu f’kundizzjoni kritika” Il-captain ta’ Bolton Kevin Davies stqarr li l-midfielder Fabrice Muamba g[adu jinsab f’kundizzjoni kritika wara li nhar is-Sibt li g[adda dan tah attakk tal-qalb waqt il-partita bejn Tottenham u Bolton Wanderers, partita li kienet valida mill-FA Cup. “Fabrice qieg[ed jissielet biex jibqa’ [aj. Kollha kemm a[na qed nittamaw li jirnexxilu. Tkellimt mal-kow/ u t-tobba u dawn qaluli li g[adu jinsab f’kundizzjoni kritika. Madankollu, qalbu qed t[abbat ming[ajr l-g[ajnuna tal-medi/ina u qed i/aqlaq anke ftit idejh u saqajh,” qal Davies. Davies tkellem dwar dak li se[[ fil-grawnd hekk kif Muamba waqa’ mal-art waqt il-kwarti tal-finali tal-FA Cup. “Fi ftit sekondi indunajna li kienet xi [a;a serja. Dak il-[in ma tkunx taf x’se taqbad tag[mel. Ilni nilg[ab il-futbol madwar 19-il sena u qatt ma rajt grawnd s[i[ juri l-appo;; g[al plejer wie[ed. Li jiddispja/ini hu li a[na futbolers professjonali u luniku darba li j/ap/aplek grawnd s[i[ hu meta jo[or;uk fuq stretcher,” temm jg[id Davies. It-tfajla ta’ Muamba talbet biex kull min hu involut fiddinja tal-isport jitlob g[al

Muamba li g[ad g[andu 23 sena. Intant, il-mani;er ta’ Bolton, Owen Coyle u /chairman tal-klabb Phil Gartside matul dawn l-a[[ar jiem kienu l-[in kollu [dejn Muamba li qieg[ed jin]amm ta[t osservazzjoni fi sptar ;ewwa Londra. Fi tmiem il-;img[a numru kbir ta’ timijiet, fosthom Real Madrid u Chelsea wrew solidarjetà ma’ Muamba. Diversi plejers ta’ dawn ittimijiet libsu flokkijiet b’isem Muamba fuqhom. Fost dawn il-plejers kien hemm Gary Cahill, li kien ukoll jilg[ab ma’ Muamba. Hekk kif Cahill skurja g[al Chelsea kontra Leicester i//elebra l-gowl u wera l-flokk b’isem Muamba. Ta’ min jinnota li hekk kif tah l-attakk tal-qalb Muamba, kien hemm partitarju li qabe] fil-grawnd. Sar mag[ruf li dan il-partitarju kien proprju spe/jalista tal-qalb u kien hu li ta parir lit-tim mediku biex jie[du lil Muamba l-isptar ta’ Londra minflok dak ta’ Middlesex. Jidher li dan il-parir kien ferm utli g[ax li kieku Muamba ttie[ed fl-isptar ta’ Middlesex dan seta’ miet min[abba d-distanza li hemm mill-grawnd g[al dan l-isptar.

Fabrice Muamba waqt li kien qieg[ed jin[are; mill-grawnd ta’ White Hart Lane

Jitolbu biex jirtiraw Bolton se jitolbu lill-FA Ingli]a biex jirtiraw mill-FA Cup u b’hekk ma jer;g[ux jilag[bu kontra Tottenham. Jekk l-FA ta//etta din it-talba

Bolton ma jkunux penalizzati u dan ifisser li Tottenham jg[addu awtomatikament g[assemifinali. Fil-kampjonat, nhar is-Sibt Bolton imisshom jilag[bu kontra Blackburn u jidher li anke din il-partita se ti;i posposta. Min-na[a tag[om, Blackburn di;à qalu li huma lesti li jipposponu din il-partita. Illum Bolton kellhom jilag[bu kontra Aston Villa

i]da l-klabb di;à [abbar li din il-partita se ti;i posposta. Barra minn hekk, Tottenham g[adhom ma ]velawx jekk hux se jilag[bu l-log[ba kontra Stoke g[ada filg[axija. Mhux l-ewwel darba Din mhijiex l-ewwel darba li plejer ta’ Bolton waqa’ mal-art

waqt partita min[abba attakk tal-qalb. Fl-2004, meta Bolton kienu qed jilag[bu partita valida mill-Carling Cup kontra Tottenham, Khalilou Fadiga kien waqa’ mal-art b’attakk tal-qalb u fortunatament baqa’ [aj. Fadiga rritorna g[allog[ob sena wara u l-plejer

ta’ 37 sena rtira mill-isport sena ilu. Testijiet tal-qalb Intant, wara din it-tra;edja, Bolton [abbru li l-plejers

kollha talbu biex ikunu ttestjati. Wie[ed mit-tobba talklabb, Sanjay Sharma qal li hu kien se jittestja ]ew; plejers mit-tim i]da issa l-iskwadra kollha se tag[mel test tal-qalb biex it-tim mediku jkun /ert li kul[add jinsab f’kundizzjoni tajba g[al-log[ob. Muamba, fil-bidu tal-ista;un kien g[amel test tal-qalb u ttobba ma kinux innotaw problemi.

FUTBOL

Messi jersaq vi/in ta’ Ronaldo L-attakkant ta’ Barcelona kompla jersaq lejn l-attakkant ta’ Real Madrid, Cristiano Ronaldo f’dik li hi klassifika talaqwa skorer fl-Ewropa. Messi, fi tmiem il-;img[a skurja gowl kontra Sevilla u issa qieg[ed ]ew; punti ta[t lattakkant Portugi]. Ronaldo, fi tmiem il-;img[a ma skurjax fid-draw ta’ 1-1 li kellhom Real kontra Malaga. Fit-tielet post qieg[ed Van Persie ta’ Arsenal li kompla j]id mal-gowls meta nhar it-Tnejn, 12 ta’ Marzu, skurja kontra Newcastle.

OLIMPJADI L-attakkant ta’ Liverpool, Luis Suarez (xellug) waqt id-dwell li kellu mad-difensur ta’ Man Utd, Patrice Evra

TRASFERIMENTI

Suarez se j;edded il-kuntratt L-attakkant ta’ Liverpool, Luis Suarez qal li jinsab [erqan biex i;edded il-kuntratt malklabb ta’ Merseyside. Suarez dan l-ista;un ;ie sopsi] tmien partiti min[abba li g[adda xi kummenti razzisti filkonfront tad-difensur ta’ Man Utd, Patrice Evra u barra minn hekk ;ie sospi] log[ba o[ra min[abba li g[amel ;est offensiv fil-konfront tal-partitarji ta’ Fulham “Minkejja dak kollu li ;ara din is-sena nixtieq nibqa’ mal-klabb. Il-[ajja f’Liverpool tog[;obni. Jien g[andi kuntratt sal-2016 u di;à rrid in;eddu,” qal Suarez. Dan tal-a[[ar g[en lill-klabb jirba[ l-ewwel tazza f’dawn l-a[[ar sitt snin meta Liverpool reb[u l-Carling Cup kontra Cardiff u din issena dawn g[adhom ukoll bi/-/ans li jirb[u lFA Cup.

BERBATOV – L-a;ent tal-attakkant ta’ Man Utd Dimitar Berbatov ikkonferma li dan se jitlaq lir-Red Devils fi tmiem l-ista;un. Sena ilu Berbatov, flimkien ma’ sie[bu Wayne Rooney, spi//a b[ala l-aqwa skorer tal-kampjonat i]da din is-sena ftit sab spazju min[abba l-wirjiet tajbin ta’ Hernandez u Welbeck. L-a;ent ta’ Berbatov qal li dan tkellem tliet darbiet mal-kow/ Alex Ferguson u dan tala[[ar qallu li l-attakkant Bulgaru mhuwiex parti mill-pjanijiet tieg[u. GUARDIOLA – Skont rapporti fil-;urnali Spanjoli, il-kow/ ta’ Barcelona, Pep Guardiola talab lid-diri;enza. Katalana ]ew; plejers biex jibqa’ mag[hom. Guardiola, li g[adu ma ;eddidx il-kuntratt talab biex ji;u akkwistati ddifensur ta’ Milan Tiago Silva u wie[ed bejn lattakkanti Van Persie, Neymar jew Hulk.

Nisa G[arab fl-Olimpjadi Jidher li g[all-ewwel darba fl-istorja nisa mis-Sawdi Arabja se jit[allew jie[du sehem fl-Olimpjadi li se jsiru f’Londra fis-sajf li ;ej. S’issa, nisa mis-Sawdi Arabja, millBrunei u mill-Qatar qatt ma [adu sehem fl-akbar avveniment tal-isport u jidher li din it-tradizzjoni se ti;i fi tmiemha matul dan is-sajf. Il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (IOC) jinsab fidu/ju] li l-Asso/jazzjoni ta’ dawn il-pajji]i jie[du dan ilpass li jista’ jitqies b[ala wie[ed storiku f’dawk li huma drittijiet tal-umani. Il-Kumitat Olimpiku tasSawdi Arabja di;à ppre]enta lista ta’ nisa li huma lesti biex jie[du sehem f’dawn lOlimpjadi. Id-de/i]joni dwar jekk dawn in-nisa humiex ta’

kalibru biex jie[du sehem filLog[ob Olimpiku se tittie[ed f’Mejju li ;ej meta jiltaqa’ lBord E]ekuttiv tal-IOC filQuebec. Pajji] ie[or, dak tal-Qatar, ukoll qal li se j[alli lin-nisa jie[du sehem f’dawn lOlimpjadi. Il-Qatar hu wie[ed mill-pajji]i li qed jikkontesta biex jorganizza lLog[ob Olimpiku tal-2020. L-IOC di;à bag[at risposta lill-Asso/jazzjoni tal-Qatar u ]-]ew; nisa li x’aktarx se jirrappre]entaw lill-Qatar se jkunu l-g[awwiema Nada Arkaji u l-isprinter Noor alMalki. L-isport fis-Sawdi Arabja hu wie[ed limitat g[all-ir;iel u tant kemm hu hekk li nnisa lanqas jistg[u jid[lu fi grawnds.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

30 Sport BASKETBALL- BOV K.O. I DIV

Luxol jirb[uha g[as-16-il darba Bupa Luxol, wara d-di]appunt fil-kampjonat irnexxielhom jeg[lbu l-isfida ta’ Floriana Francesco Fenech biex reb[u n-KO g[as-16-il darba fl-istorja tag[hom. Bidu qawwi Floriana .............................80 Bupa Luxol........................87 ( 12-26, 15-24, 19-14, 34-23 ) Luxol: CJ. Cordina, M.

Merceica 11, J. Belin 36, A. Micallef Trigona 8, L. Ross 9, A. Costa 1, N. Vasovic 4, T. Paris 2, M. Attard Montaldo, E. Caruana Montaldo, JP Bonnici 16, S. Capello. Floriana: J. Curmi, SC, Sammut 7, I. Merceica 7, S. Sammut 10, C. Calleja 12, A. Baldacchino 2, E.ultana 2, M. Ciantar 2. Referees: G. Barbara, E. Mangani u C. Terribile. L-a[[ar sforzi ta’ Floriana ma kinux bi]]ejjed biex jirkupraw il-bidu xejn feli/i li kellhom. Luxol, li kienu f’forma a[jar mil-log[ba talkampjonat, irkupraw lil JP Bonnici li kien strumentali. Dan feta[ it-triq lejn ir-reb[a u fl-istess [in nesew xi ftit iddi]appunt tal-ista;un. Floriana kellhom wirja negattiva fid-difi]a fejn kienu wisq stati/i u bdew i[allu wisq spazju g[all-attakkanti ta’ Luxol li malajr marru filvanta;;. Floriana wkoll kienu batuti ta[t il-bords fejn Luxol bdew jie[du r-rebounds flattakk fejn E. Fjeld wa[du ma jistax jag[mel mirakli. Fjeld, b[as-soltu kellu bidu kalm u meta sab ir-ritmu, kiseb [afna fawls biex JP Bonnici u A. Micallef Trigona kollha spi//aw bil-[ames fawls.

Peter Perotti, Chief Officer tal-Bank of Valletta jippre]enta t-tazza lill-captain ta’ Luxol, Marco Mercieca

G[al Floriana kollox kien jiddependi minn l a[wa Sammut li di]appunt kien fl - attakk kif ukoll fid difiza fejn iktar kien mo[[hom g[al fast breaks u ming[ajr pussess fast breaks ma sirux . L-ewwel basket ;ie millFloriana, biss Luxol b’L. Ross b[ala play-maker bdew japprofittaw mill-ispazju

“Il-McLaren ma reb[ux, tilfu r-Red Bull”

“Il-Ferrari b[al Chelsea u Man Utd” Is-sewwieq tal-Ferrari,

Fernando Alonso qabbel lillFerrari ma/-Chelsea u ma’ Man Utd. Dan wara li waqt l-

biss meta naqqsu d-distakk g[al 13-il punt 57-44, ]balji g[enu lil Luxol jirkupraw u jibdew fl-a[[ar 10 minuti 64-46 minn fuq. B’J. Belin jnaqqas millog[ob, Floriana bdew jersqu vi/in bil-Luxol ikollhom vanta;; ta’ 70-56, [ames minuti mit-tmiem.Ilfull-court press tal-Floriana ma tantx tat frott g[ax

Luxol bdew fa/ilment isibu tarf. }ew; minuti mit-tmiem, Floriana kellhom erba’ freethrows u [afna pussess biex resqu [ames punti ’l bog[od. Biss Fjeld tilef ]ew; freethrows minbarra Floriana tilfu banalment pussess. Luxol, g[alkemm tilfu [afna freethrows xorta wa[da ]ammew sod u reb[u 87-80.

TRASFERIMENTI LOKALI

FORMULA 1

Il-Kap tar-Red Bull, Christian Horner, b’mod arroganti, qal li fi tmiem il;img[a Jenson Button reba[ il-Grand Prix g[ax Vettel u Webber tilfuh. Wara li matul l-ista;un li g[adda r-Red Bull iddominaw grazzi g[al Vettel li reba[ il-kampjonat, dawn ma bdewx kif xtaqu. Vettel spi//a fit-tieni post filwaqt li Webber da[al firraba’ post. “Konna tajbin daqs il-McLaren u nemmen li a[na tlifna l-Grand Prix u mhux reb[uh l-avversarji tag[na. Fil-Grand Prix li jmiss se nuru l-veru qawwa tag[na,” temm jg[id Horner.

biex jiksbu xutts millbog[od u jtemmu l-ewwel sessjoni 26-12 minn fuq. Wie[ed stenna r-reazzjoni tal-Floriana, biss din ma waslitx bil-plejers tag[hom wisq stati/i kemm fl-attakk u d-difi]a biex sal-mistrie[ Luxol bnew vanta;; sostanzjali sal-mistrie[ ta’ 50-27. B’Fjeld jid[ol aktar fil-log[ba, Florjana tjiebu,

ewwel Grand Prix flAwstralja spi//a fil-[ames post wara li kien beda fit-12il post. “Kellna tlett ijiem diffi/li u bil-mod kif marru l-affarijiet nistg[u ng[idu li morna tajjeb g[ax illimitajna ddanni. Forsi hu veru li hemm karozzi li huma a[jar minn tag[na imma a[na qisna lMan Utd jew i/-Chelsea. Dawn ;ieli jilag[bu [a]in imma xorta jirnexxilhom jirb[u 1-0,” qal Alonso. L-istess Alonso qal li wara dan ir-ri]ultat issa jinsab aktar fidu/ju] g[at-tieni Grand Prix li se jsir fi tmiem il-;img[a fil-Malasja. Minkejja li qal li jinsab fidu/ju] l-istess Alonso talab lill-in;iniera biex ifittxu jtejbu l-karozza jekk be[siebhom jissieltu g[allkampjonat.

Joe Brincat kow/ ma’ Floriana Skont sorsi qrib il-klabb ta’ Floriana, Joe Brincat in[atar b[ala kow/ ta’ Floriana u dan se jkun qed jie[u post Michael Woods. L-a[[ar klabb li mexxa Brincat, li hu wkoll eks plejer tal-Greens, kien dak ta’ Birgu. Lewwel log[ba ta’ Brincat se tkun nhar il-:img[a meta Floriana jilag[bu kontra Balzan. Nhar l-Erbg[a li g[adda, wara t-telfa ta’ 3-1 kontra Birkirkara, il-President ta’ Floriana, Johan

Said talab lill-istaff tekniku kollu biex jippre]entaw ir-ri]enja tag[hom. Flimkien ma’ Woods tefg[u r-ri]enja tag[hom it-tim mani;ers Anthony Grech Sant u Peter Agius kif ukoll il-kow/ tal-goalkeepers Roger Camilleri u l-assistent kow/ Frank Schembri. Minkejja li dawn tefg[u r-ri]enja tag[hom Said ma a//ettax ir-ri]enja ta’ kull membru ta’ dan l-istaff.

COPPA ITALIA

Roma jitilg[u fil-[ames post Roma kisbu reb[a ferm importanti ta’1-0 kontra Genoa biex b’hekk telg[u wa[edhom fil-[ames post u qab]u lil Catani u Inter b’]ew’ punti. Roma kellhom b]onn biss tliet minuti biex marru filvanta;; u l-awtur tal-gowl kien is-solitu OSVALDO. Fis-70 minuta Genoa kellhom /ans kbir li j;ibu d-draw i]da Palacio, mill-vi/in, laqat illasta.

Intant, bejn illum u g[ada jintlag[bu t-tieni legs ta]]ew; semi finali tal-Coppa Italia. Illejla Juventus jilqg[u lil Milan u l-Bianconeri jibdew b’vanta;; ta’ 2-1 u g[ada Napoli jilqg[u lil Siena. Dawn tal-a[[ar reb[u l-ewwel leg 2-1. Ri]ultati Serie A Roma v Genoa

1-0

Pescara v Brescia

1-1

Serie B

Ri]ultati lokali MFA BOV Premier Relegation Pool Mqabba v Mosta

1-0

Balzan Y. v Sliema W

3-3

Fgura v Marsascala

4-0

Oratory Y. v Muxar F }ebbu; R. v Qala S

2-1 0-2

Championship Pool III Div GFA II Div

BASKETBALL Lig

Luxol v Starlites Depiro v Athleta Loyola v Hibernians

71-29 49-50 30-47

Floriana v Luxol

80-87

BOV KO. I Div (I)


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

Sport 31

Sliema jsalvaw draw b’disa’ plejers Kif Jinsabu

minn Cristian Muscat

3

CHAMPIONSHIP POOL

BALZAN Y. (1)

F. Tabone, Y. camilleri, C. Ciantar, D. Grima, J. Francica, R. Forace, J. Pace, P. Dos Santos Calcado, M. Deyanov, B. Bondin, M. Ciantar Sost - L. Micallef flok B. Bondin 64 min., S. Ciscaldi flok M. Ciantar 70 min., G. Bonello flok D. Grima 88 min.

3

Championship Pool L R D T F K Pt

SLIEMA W. (0)

H. Bonello, E. Anicet, D. Mitev, S. Bezzina, C. G. Baldacchino, R. Fenech, A. Caligari, R. Galabov, C. Frendo, E. Lattes, M. Scerri Sost – T. Cilia flok D. Mitev 46 min., N. Bogdanovic flok A. Caligari 46 min., J. Ani flok C. Frendo 75 min.

Tke//ew: E. Anicet 38 min., M. Scerri 57 min. (S) Imwissija - C. Ciantar 6 min., M. Ciantar 33 min. J. Francica 40

min., D. Grima 45 min., P. Dos Santos Calcado 62 min. F. Tabone 68 min., J. Pace 83 min. (B), M. Scerri 14 min., 57 min., R. Fenech 60 min., R. galabob 68 min. (S) Skurjaw - R. Forace 43 min., P. Dos Santos Calcado 68 min., 86 min. (B), T. Cilia 61 min., E. Lattes pen. 84 min., N. Bogdanovic 90 min. (S) Referee - C. Lautier In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba- P. Dos Santos Calcado (B)

F’log[ba spettakolari, spe/jalemnt lejn tmiem it-tieni taqsima, Balzan Youths u Sliema Wanderers spi//aw fi draw ta’ 3-3, fejn ilWanderers lag[bu g[al [in twil b’disa’ plejers. Balzan Youths kellhom lillgoalkeeper Matthew Camilleri u lil Anthony Eviparker sospi]i. Min-na[a l-o[ra g[al Sliema Wanderers irritornaw Mark Scerri u Trevor Cilia wara li kienu nieqsa fl-a[[ar log[ba i]da kellhom lil Ryan Grech sospi]. G[all-Wanderers kienu neqsin ukoll Alex Muscat, Beppe Muscat u Josef Mifsud min[abba injury.

Sliema [ar;u fuq l-offensiva u wara biss erba’ minuti minn korner tal-Argentin Lattes, ikkonnettja tajjeb Galabov permezz ta’ daqqa ta’ ras, dan ixxuttja, laqa’ l-goalkeeper avversarju, il-ballun re;a’ ;ie f’siequ i]da din id-darba Tabone rnexxielu j]omm. Fl-24 minuta minn freekick ta’ Ryan Fenech, ikkonnettja tajjeb permezz ta’ daqqa ta’ ras mill-vicin Rumrn Galabov i]da Tabone salva tajjeb. Fit38 minuta Sliema Wanderers [adu daqqa ta’ [arta meta spi//aw jilag[bu b’10 meta tke//a Eyenga Anicet min[abba daqqa ta’ minkeb lil

Valletta Hibs Floriana B’Kara Sliema W Balzan Y

24 24 24 24 24 24

18 17 12 11

5 6 6 3 8 12 9 5

Relegation Pool

Qormi {amrun S Mosta Mqabba Tarxien R M’Xlokk

24 24 24 24 24 24

10

6 6 6 6 4

2 5 6 5 3 2

10

60 59 35 38 38 33

20 32 32 24 21 31 22 29 19 44 17

12 13 12 13 15 18

37 39 25 26 27 27

38 55 38 44 45 59

1 1

6 9 4

17

18 14 13 13 12

9

Jonathan Francica. Fit-43 minuta Balzan fet[u l-iskor meta minn freekick talBra]iljan Pedro Dos Santos Calcado, il-goalkeeper Bonella salva i]da ma ]ammx, da[al tajjeb RENNIE FORACE li mill-vi/in xe[et fix-xibka. Fit-52 minuta xutt ta’ Bogdanovic mid-distanza g[adda ftit g[oli mil-lasti difi]i mill-goalkeeper talYouths Tabone. Fis-57 minuta Sliema Wanderers spi//aw jilag[bu b’disa’ plejers wara li Mark Scerri r/ieva t-tieni karta tieg[u. Fil-61 minuta Nikola Bogdanovic g[al Sliema kellu xutt tajjeb salvat minn Tabone, il-ballun spi//a g[and TREVOR CILIA li ra x-xutt tieg[u jispi//a fix-xibka wara inde/i]joni tal-goalkeeper Tabone. Minuta biss wara Deanov g[adda tajjeb lejn Dylan Grima i]da lkonklu]joni tieg[u ;iet imblukkata minn Bonello.

Mark Scerri ta’ Sliema (xellug) jissikka lil Miguel Ciantar ta’ Balzan. Dan tal-a[[ar hu misluf proprju ming[and Sliema filwaqt li Scerri tke//a fit-tieni taqsima (Ritratt> Joseph Galea)

Fit-68 minuta Balzan re;g[u marru fil-vanta;; meta Clifton Ciantar g[adda tajjeb lejn Lydon Micallef, dan g[adda lejn PEDRO DOS SANTOS CALCADO li wara li kkontrolla tajjeb xe[et fix-xibka. Minuta biss wara xutt ta’ Trevor Cilia [abat ma’ difensur tal-Youths qabel g[adda j[akkek mal-wieqfa u spi//a f’korner. Fl-84 minuta Jamie Pace waqqa’ lil Trevor Cilia fil-kaxxa u r-referee Lautier saffar penalty. Mill-11-il metru EMILIANO LATTES ma ]baljax. i]da l-Wanderers ma

tantx damu jgawdu dan iddraw meta ]ew; minuti biss wara, wara azzjoni personali ta’ PEDRO DOS SANTOS CALCADO, dan baqa’ die[el fil-kaxxa u b’xutt imkaxkar xe[et fix-xibka biex g[amel liskor 3-2 favur Balzan Youths. Fid-90 minuta minn freekick ta’ Trevor Cilia, Ryan Fenech kompla g[annofs, il-ballun spi//a g[and NICOLA BOGDANOVIC li b’xutt fil-baxx ;ab l-iskor indaqs 3-3 biex ftit wara rreferee Lautier saffar it-tisfira finali.

Nwoba jag[ti reb[a importanti lill-Imqabba

Azzjoni mill-partita bejn Mqabba u Mosta mirbu[a bi skor ta’ 1-0 minn Mqabba (Ritratt> Joseph Galea)

Permezz ta’ wirja tajba Mqabba g[elbu lil Mosta bliskor minimu ta’ 1-0. Mosta ddi]appuntaw bis-s[i[ flewwel taqsima fejn lanqas kellhom azzjoni wa[da denja ta’ nota i]da kienu a[jar fittieni taqsima. Permezz ta’ din ir-reb[a importanti, Mqabba la[qu lil Mosta fil-klassifika. G[al Mosta Kurt Magro kien sospi] i]da rritorna g[alihom Dyson Falzon wara li rkupra minn injury li [allietu barra g[al numru ta’ ;img[at. Mqabba kellhom l-iskwadra kollha g[ad-dispo]izzjoni tag[hom. Fil-11–il minuta xutt minn tliet kwarti ta’ grawnd ta’ Pierre Grima ntlaqa’ tajjeb mill-goalkeeper Mosti Jonathan Debono. Fl-20 minuta Grima kkrossja tajjeb lejn Mamic, dan ni]]el birras lejn Nwoba i]da inter/etta tajjeb il-goalkeeper Debono. Fil-31 minuta minn corner ta’ David Fenech, [are; tajjeb Jonathan Debono li tajjar tajjeb biex evita kull periklu g[all-Mostin. Fl-40 minuta minn korner ta’

1

RELEGATION POOL

MQABBA (1)

K. Calleja, P. Grima, M. Potezica, B. Timotic, M. A. Psaila, C. Calleja, J. Briffa, M. Bonnici, D. Fenech, J. Nwoba, B. Mamic Sost - T. Mazzittelli flok B. Mamic 70 min., D. Azzopardi flok C. Calleja 80 min.

0

MOSTA

J. Debono, A. Borg, K. Farrugia, F. Tisbi, Y. Ossok, S. Grech, F. Raimy, D. Falzon, F. Aboulezz, I. Zammit, O. Obiefule Sost – J. Bajada flok F. Aboulezz 60 min., G. Martin flok K. Farrugia 70 min., T. Vella flok S. Grech 85 min.

Imwissija - J. Nwoba 50 min., J. Briffa 56 min. (MQ), J. Bajada 61

min. (MO)

Skurjaw - J. Nwoba 42 min. (MQ) Referee - Fyodor Zammit In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba- J. Nwoba (MQ)

Calleja, Nwoba kkonnettja tajjeb permezz ta’ daqqa ta’ ras i]da l-plejer ta’ nofs ilgrawnd Florent Raimy qala’ minn fuq il-linja imma;inarja. Attakk wara l-iehor, finalment Mqabba fet[u liskor fit-42 minuta meta minn korner ta’ David Fenech, ikkonnettja tajjeb JOHN NWOBA u permezz ta’ daqqa ta’ ras tajba g[eleb lil Debono.

Fit-52 minuta minn korner ta’ Dyson Falzon, ikkonnetjja tajjeb Obinan Obiefule permezz ta’ daqqa ta’ ras i]da Calleja salva tajjeb. Fis-66 minuta xutt minn tliet kwarti ta’ grawnd ta’ Dyson Falzon g[al Mosta g[adda ftit barra. Fit-80 minuta minn korner ta’ Dyson Falzon, ikkonnettja tajjeb Florent Raimy i]da tefa’ barra.


It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 2012

32 Lokali FRANZA> Tfajjel Lhudi ji;i eskortat mill-iskola Lhudija Ozar Hatorah f’Toulouse wara li ra;el fuq mutur ilbiera[ filg[odu, hekk kif it-tfal kienu de[lin, feta[ in-nar u qatel erba’ persuni fosthom tlett itfal tal-iskola. (Ritratt> Reuters)

Dmirhom qdewh “Be not afraid of greatness> some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them” (Shakespeare, Twelfth Night, II.V). . Nammetti li ta[lita ta’ emozzjonijiet [akmuni meta l;img[a li g[addiet in-nazzjon Malti u l-Istat Malti tilef, u tlifna, ]ew; ulied denji tassew. Id-diqa l-ewwel, g[ax tlifniehom minn wi// din l-art, u b’hekk tlifna l-kuntatt uman, im[allta mal-fidi li jinsabu fejn huma u a[na msej[in biex inkunu f’sura ;dida. Fl-istess [in, ming[ajr ma trid, tirrifletti fuq il-kobor tag[hom, u tinduna li l-kobor tag[hom ;ej, anke jekk kellhom attributi differenti minn ta’ xulxin frott l-uni/ità tal-bniedem, millumiltà tag[hom. Il-Jien tag[hom kien manswet, anke jekk sod u b’ras iebsa frott konvinzjoni mhux g[amja i]da ma[suba. Kienu kbar i]da mhux imkabbra. . Dott Tabone hu xempju ta’ kif g[andu jkun il-veru politiku li g[andu jid[ol filpolitika biex ikun ta’ servizz, u mhux biex jissodisfa l-Jien tieg[u. Ma kellux b]onn il1

2

politika. Kienet il-politika li kellha b]onnu. Da[al fl-arena politika meta kien di;à tabib mag[ruf sew u b’diversi kisbiet medi/i li g[amluh mag[ruf f’pajji]i ferm u ferm ’il bog[od minn artna. Ming[ajr ma kien jaf, kien di;à qed iservi ta’ Ministru g[all-Affarijiet Barranin ferm u ferm qabel ma fil-fatt in[atar hekk fl-1987. F’karriera politika twila l-integrità tieghu baqg[et mhux mittiefsa. L-ir;ulija tieg[u apprezzata anke minn dawk li ma kinux jaqblu mieg[u. . Iltqajt mieg[u l-ewwel darba meta b[ala President fl1992 kien jinawgura dar g[al dawk ming[ajr saqaf fuq rashom, pro;ett tal-mibki Patri Leopoldu Tabone fil-Fgura, u jien kont fost numru ta’ nies li kienu taw daqqa t’id. Fl-istess perjodu, imbag[ad, meta kont g[adni student, iltqajt mieg[u u mas-Sinjura tieg[u meta hi kienet torganizza tisjir, Mrs Tabone stess fuq quddiem 3

issajjar, b’numru ta’ voluntiera b’risq il-Little Sisters of the Poor fir-Rabat. Koppja unika li kienu ji;bduk kull fejn tarahom. Qishom namrati ta’ dejjem, mag[qudin bi m[abba kbira. Mudell e//ezzjonali ta’ koppja li sija fir-risq tajjeb u l[a]in leali lejn xulxin, qatt imkabbra u dejjem b’dik ittbissima li ti;bdek. Il-kobor ta’ Dott Tabone g[alija [are; meta beda l-Presidenza b’boycott so/jali ordnat millOppo]izzjoni u minkejja dan, anke jekk sofra fis-silenzju, qeda dmiru b’imparzjalità u rettitudni kbira tant li g[eluq il-mandat tieg[u l-istess Oppo]izzjoni xtaqitu li jkun nominat g[al terminu ie[or. Tassew kolonna fil-politika Maltija. . Lil Fr Peter sirt nafu lewwel darba meta fl-1987 ;ie introdott is-Systems of Knowledge fis-Sixth Form u hu, flimkien ma’ Dr Heywood, kien il-mo[[ wara dan is4

media•link COMMUNICATIONS

su;;ett ;did biex, hekk kif konna [lisna mis-sistema ta’ student-[addiem grazzi g[allelezzjoni tal-1987, l-istudenti jkunu esposti g[al orizzonti ;odda. Kien il-mo[[ u awtur prin/ipali, flimkien malMinistru Mifsud Bonnici, biex infet[u tassew il-bibien talUniversità g[al kul[add. Daqshekk parrini u punti li jikkastigawk jekk kont ;ej minn skola tal-Knisja. . Iktar tard kont niltaqa’ mieg[u, sa ftit ]mien ilu, wara l-quddiesa li kien iqaddes lErwie[ tal-11am f’{al Tarxien u konna niddiskutu elf [a;a. Il-mog[drija, l-umiltà, il-qalb tajba tieg[u kienu xi [a;a kbira. Naf lil [afna li n;ibdu lejh proprju g[alhekk. U ming[ajr ma Fr Peter kien forsi jaf, dak li jkun kien jg[id: jekk dan il-qassis qalbu tant tajba, u jifhmek u jag[drek tant, anke jekk hu ;enju u g[andu biex jitkabbar, kemm aktar jag[der u jifhmek 5

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

il-Mulej innifsu? Fil-fatt niftakar naqra kumment tieg[u fis-snin disg[in li g[alih, dak kollu li kien g[amel tul is-snin, kien proprju g[ax kien sa/erdot. G[alih is-sa/erdozju kien “karatterisitka permanenti tal-personalità tieg[u”. Kien edukatur fin g[ax baqa’ student tul [ajtu. L-g[erf tieg[u, b[al ta’ Sokrate, kien kbir g[ax dejjem irrikonoxxa li hemm iktar x’titg[allem. Kien jaf kemm ma kienx jaf. Kien komdu jkellem lis-sagristan u lill-iskarpan daqskemm lil xi Kap ta’ Stat jew Ministru barrani. . Tassew qdew dmirhom. Tassew kienu kbar. Appuntu g[ax ma tkabbrux. 6


TFITTXIJA G{AL KAROZZA B’RABTA MAD-DELITT F’MARSASCALA Stampat fl-Istamperija Indipendenza

20 – 3 – 2012

2012_03_20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you