Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,066

€0.45

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Il-kunsilli lokali s[ab importanti mal-Gvern ... biex titjieb il-kwalità tal-[ajja tal-familji b[alma hu /-?entru ?iviku ;did f’San Pawl il-Ba[ar Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal meta lbiera[ inawgura /-?entru ?iviku ;did ta’ San Pawl ilBa[ar, li l-kunsilli lokali huma s[ab importanti malGvern biex titjieb il-kwalità tal-[ajja. Il-Prim Ministru qal ukoll li g[ax jemmen f’dan il[sieb, il-Gvern alloka €160 miljun lill-Kunsilli Lokali tul din il-le;islatura, li kienet karatterizzata minn ]minijiet diffi/li u sfidi fuq livell ta’ ekonomija internazzjonali. Dawn il-flus intu]aw mill-kunsilli biex jag[mlu differenza fil-[ajja tarresidenti, f’xog[lijiet fittoroq, titjib ta’ postijiet pubbli/i u spazji miftu[a, [olqien ta’ kuxjenza

ambjentali u attivitajiet kulturali g[all-komunitajiet lokali kif ukoll g[at-turisti. Il-Prim Ministru fakkar li l-kunsilli lokali g[amlu mat-350 triq residenzjali g[ax g[arfu ja[tfu lopportunitajiet ta’ finanzjament li offra lGvern. Lawrence Gonzi fa[[ar il-[idma tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Ba[ar g[allmod kif jilqa’ l-isfidi li ftit lokalitajiet g[andhom b[alu bil-mod kif tittrippla lpopolazzjoni tas-sajf, iddiversità qawwija fost irresidenti, u realtajiet so/jali li je[tie;u attenzjoni. Is-Sindku ta’ San Pawl ilBa[ar Graziella Galea qalet li /-?entru ?iviku l-;did

Servizzi tas-sa[[a Task Force bejn il-Gvern u l-imsie[ba so/jali dwar is-servizzi fil-kura tas-sa[[a

Ir-Russja Kritika u protesti wara r-reb[a ta’ Putin fl-elezzjoni Presidenzjali tal-{add

Ara pa;na 2

g[al pa;na 5

Ara pa;na 13

Il-Forti Sant’ An;lu fil-Birgu, ikona li tirrappre]enta l-identità Maltija, se jing[ata d-dinjità li tixraqlu bi pro;ett ta’ restawr u ]vilupp b’investiment ta’ ¤13.4 miljun u li se jag[ti esperjenza interattiva li tixraq l-importanza storika tal-forti. (Ritratt> Michael Ellul) Ara wkoll pa;na 7

Pass importanti [afna g[all-familji Id-dikjarazzjoni tal-Gvern li mhux se j]id ittariffi tal-ener;ija, u li se jkun il-Gvern li se jassorbi l-pi] tal-impatt fuq l-Enemalta ta]-]ieda fil-prezz internazzjonali ta]-]ejt, tfissret b[ala pass importanti [afna g[all-familji Maltin. Gejtu Vella, eks trejdunjonista, f’reazzjoni g[all-po]izzjoni li [a l-Gvern wara r-rapport tala;enzija tal-credit rating Standard and Poor’s li naqqset ir-ratings tal-Enemalta min[abba li ma ]iditx it-tariffi tal-ener;ija, qal li dak li ddikjaraw

il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Ministru Tonio Fenech biex ma ji]didux it-tariffi tad-dawl u l-ilma, hu pass importanti [afna g[all-familji. Gejtu Vella fisser li mill-Ba;it g[al din issena, li di;à qed jin[assu l-effetti tieg[u, ilGvern [a [sieb li ma jkollux ]bilan/ li jaqbe] it3%. B’ri]ultat ta’ dan, il-Gvern jista’ jie[u mi]uri biex jag[mel tajjeb g[al dawn i//irkustanzi. g[al pa;na 7


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Lokali 5

Is-Sindku tal-Mosta jordna xog[lijiet bla approvazzjoni tal-Kunsill minn Kenneth XUEREB Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi inawgura /-?entru ?iviku ;did f’San Pawl il-Ba[ar fil-pre]enza tas-Sindku Graziella Galea u tal-kunsillieri tal-lokalità (Ritratt> Brian Grech)

Imfa[[ra l-[idma tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Ba[ar minn pa;na 1

qed joffri firxa ta’ servizzi /entralizzati f’post wie[ed. Hi elenkat il-[idma tal-kunsill fil-qasam infrastrutturali, ambjentali u kulturali. Graziella Galea qalet li minbarra li qed joffri post iktar a//essibbli g[al persuni b’di]abbiltà u anzjani, ilKunsill Lokali ta’ San Pawl il-Ba[ar se jkun qed jiffranka mill-ispejje] fejn qabel kellu

kirjiet g[al /entri varji li jammontaw g[al €40,000 fissena, b’dan il-post /entralizzat, il-Kunsill naqqas l-ispi]a b’iktar min-nofs g[al €19,000 u g[andu lpossibbiltà li eventwalment jixtri l-post. Graziella Galea qalet li llokalità ta’ San Pawl il-Ba[ar kibret matul is-snin tant li min[abba /-/aqliq demografiku, il-Kunsill

innifsu kiber minn seba’ membri fil-bidu tieg[u, g[al 13 fl-elezzjoni tas-Sibt li ;ej. San Pawl il-Ba[ar g[andu wkoll g[axar zoni b’karatteristi/i partikulari u setturi ekonomi/i attivi talbiedja u s-sajd. Dan minbarra li lpopolazzjoni tal-lokalità tittrippla matul is-sajf minn 22,000 g[al iktar minn 65,000 resident.

36,500 dokument tal-vot jistg[u jin;abru sal-{amis G[ad fadal ftit aktar minn 36,500 dokument talvot x’jin;abru g[all-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt li ;ej 10 ta’ Marzu. Id-dokumenti tal-vot li g[ad fadal jistg[u jin;abru sal-{amis mill-Uffi//ji tal-Kummissjoni Elettorali. L-akbar ammont ta’ dokumenti tal-vot mhux mi;bura jibqa’ San Pawl il-Ba[ar, segwit minn Tas-Sliema, San :iljan u s-Swieqi. Sinifikanti wkoll i]-}ebbu; G[awdex, fejn g[adhom ma n;abrux ’il fuq minn 1,000 vot.

Min-na[a l-o[ra l-aktar li n;abru dokumenti talvot hu f’Santa Lu/ija, f’{al Kirkop, i]-}urrieq u f’{al Luqa fejn fadal inqas minn [amsa fil-mija tal-voti x’jin;abru. Id-dokumenti tal-vot jistg[u jin;abru llum u g[ada mid-9am sas-1pm u mit-3pm sat-8pm, waqt li l-{amis 8 ta’ Marzu, li tkun l-a[[ar ;urnata g[all-;bir tal-vot, l-uffi//ji tal-Kummissjoni Elettorali jibqg[u miftu[in sa nofsillejl. G[al kull g[ajnuna, wie[ed jista’ j/empel lUffi//ju ELCOM tal-PN fuq 25965366.

Ftit jiem biss wara li da[[al sistema ta’ one-ways minn wara dahar il-kunsillieri u r-residenti, is-Sindku Laburista tal-Mosta Paul Chetcuti Caruana ordna li jibdew xog[lijiet ta’ tiswija f’]ew; toroq ming[ajr ma informa lill-Kunsill u wisq anqas ;ab l-approvazzjoni tal-istess Kunsill. Ix-xog[lijiet bdew il;img[a li g[addiet fi Triq id-Dawr u Triq l-Istrin;ell fl-in[awi tal-Housing Estate tal-Gvern, i]da min[abba lfatt li l-Kunsill ma kienx infurmat b’dawn ixxog[lijiet, hemm [afna mistoqsijiet. Fost o[rajn, kemm se jiswew dawn ix-xog[lijiet meta wie[ed iqis li Triq idDawr b’mod partikulari hi wa[da mill-itwal toroq li hemm fil-Mosta. Jekk ix-xog[ol hux qed isir mill-kuntrattur talKunsill jew jekk sarx subcontracting u f’dak ilka], g[aliex il-Kunsill Lokali ma ntalabx japprova dan ix-xog[ol. Barra minn hekk, meta morna fuq il-post, it-toroq kienu fil-fatt maqlug[in i]da ma kienx hemm xog[lijiet g[addejjin.

Kollox idur mal-fatt li g[al darb’o[ra, is-Sindku Paul Chetcuti Caruana – li issa fadallu inqas minn ;img[a fil-kariga – qabad u a;ixxa minn wara dahar ilbqija tal-kunsillieri u injora kompletament il-prassi u lpro/eduri ta’ kif ja[dem kunsill lokali. Lejn l-a[[ar tax-xahar li g[adda, Paul Chetcuti Caruana da[[al sistema ta’ one-ways fi Triq il-Pont u Triq Baskal Buhagiar g[addetriment tar-residenti f’dawn it-toroq kif ukoll g[ad-detriment tar-residenti ta’ Santa Margerita li kellhom jg[addu minn dawra itwal biex jaslu g[a//entru tal-lokal. Din l-iskema mietet qasir il-g[omor f’inqas minn ;img[a hekk kif is-Sindku Laburista, iffa//jat millg[adab tar-residenti, g[amel u-turn u ordna li s-sinjali tal-one-ways ikunu mg[ottija. Anki s-Segretarju E]ekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Mosta kien ikkonferma ma’ IN-NAZZJON li sSindku a;ixxa ming[ajr lapprovazzjoni tal-Kunsill u ming[ajr ma kkonsulta rresidenti.

G[al darb’o[ra s-Sindku Laburista tal-Mosta a;ixxa minn wara dahar il-kunsillieri u Injora kompletament il-prassi u l-pro/eduri ta’ kif ja[dem kunsill lokali


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Lokali 7

Pro;ett ta’ €13.4 miljun se jag[ti [ajja lill-Forti Sant’ An;lu minn Kenneth XUEREB

Il-Forti Sant’ An;lu fil-Birgu, ikona li tirrappre]enta l-identità Maltija, se jing[ata d-dinjità li tixraqlu bi pro;ett ta’ restawr u ]vilupp b’investiment ta’ €13.4 miljun b’g[ajnuna minn fondi re;jonali tal-Unjoni Ewropea. Dan [abbru Mario de Marco, ilMinistru g[at-Turi]mu l-Ambjent u lKultura, waqt ]jara fuq ix-xog[lijiet li g[addejjin b[alissa fuq il-Forti Sant’ An;lu. Il-pro;ett qed isir minn Heritage Malta bilkollaborazzjoni mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali. Godwin Vella, kuratur ma’ Heritage Malta, spjega kif din ilkollaborazzjoni hi importanti g[aliex fi pro;ett ta’ din is-sensittività storika u kulturali, il-koordinazzjoni f’ka] ta’ xi skoperti ;odda tkun kru/jali biex il-pro;ett ma jaqax lura u jitlesta fi]-]mien stipulat, li hu :unju 2015. Il-pro;ett mhux biss hu wie[ed ta’ restawr i]da l-[sieb warajh hu li tin[oloq esperjenza

interattiva li tixraq l-importanza storika ta’ dan il-forti. Ix-xog[ol li sar s’issa hu dak ta’ interventi ta’ emer;enza u restawr, kif ukoll tne[[ija ta’ strutturi li saru wara l-1979 fosthom swimming pool li nbniet f’nofs il-Forti meta Sant’An;lu ntu]a g[al skopijiet turisti/i fissnin 80. Ta’ min jirrimarka li l-Forti Sant’Anglu intlaqat direttament xejn inqas minn 69 darba f’attakki fit-Tieni Gwerra Dinjija min[abba li kien jintu]a mill-qawwiet militari Ingli]i u lfatt li hu qrib [afna tat-Tarzna. G[al din l-a[[ar sena, is-sit ing[ata lattenzjoni ta’ kuratur full-time li x-xog[ol tieg[u hu ri/erka fuq l-aspetti stori/i kollha tal-forti. Ix-xog[lijiet huma mifruxin fuq medda ta’ 13,000 metru kwadru i]da Mario de Marco rrimarka li restawr mhux bi]]ejjed. Hu fa[[ar lil Heritage Malta li se tag[mel minn Sant’ An;lu esperjenza [ajja li g[andha

ti;;enera iktar attività ekonomika b’mod sostenibbli lejn il-Kottonera. Fost affarijiet o[rajn, il-Forti Sant’ An;lu g[andu jkun spazju miftu[ g[al kul[add u jkun post li jospita attivitajiet kulturali. Se jkun hemm ukoll il-possibbiltà li min irid esperjenza reali ta’ [ajja ;o fortifikazzjoni, ikun jista’ jqatta’ xi ljieli fil-forti. Il-Ministru de Marco qal li minn ri/erka li g[amlet l-MTA, jirri]ulta li filwaqt li iktar minn 9 fil-mija tat-turisti li ji;u Malta jid[lu l-Belt Valletta, 3 fil-mija biss imorru lejn ilKottonera. Mario de Marco qal li dan il-pro;ett hu xempju tal-prodott turistiku li g[andha x’toffri Malta. Flimkien ma’ pro;etti o[ra li jg[aqqdu l-Belt Valletta mat-tlett ibliet fosthom is-servizz bil-ba[ar u l-lift talBarrakka ta’ Fuq, il-Forti Sant’ An;lu g[andu jwassal biex iktar turisti japprezzaw dik li kienet il-qalba ta’ dak kollu li jag[milna Maltin.

Il-Qorti tisma’ x-xhieda dwar frodi fuq xog[lijiet fit-toroq minn Ray ABDILLA

Il-kuntrattur George Oliver Schembri ta’ 49 sena minn Bir]ebbu;a mixli blinvolviment ta’ aktar minn nofs miljun ewro fi frodi fuq kuntratti ta’ toroq, qal lill-Pulizija li kien il-Perit ta’ Transport Malta Gordon Zammit li [ajru u tah l-idea biex jibdew jg[ollu l-prezzijiet u jaqilg[u “ftit flus tajba”. Dan irri]ulta mix-xhieda tal-Ispettur Angelo Gafà li xehed f’]ew; kumpilazzjonijiet separati fejn mag[hom qed ikun ukoll akku]at Donald Camilleri, laccounts clerk ta’ George Oliver Schembri, Direttur ta’ Alfred Schembri Waqt li martu li qed tistenna t-tieni t-tarbija dehret imbikkma fl-Awla, il-Perit Gordon Zammit sema’ xhieda ta’ sag[tejn tal-Ispetturi Angelo Gafà u Fabian Fleri ji]velaw iddettalji ta’ kif bejn Mejju tal-2010 u Novembru li g[adda r/ieva b’qerq is-somma ta’ €93,000 fi flus kontanti ming[and George Schembri. L-Ispettur Angelo Gafà qal li f’Awwissu tas-sena l-o[ra, hu u l-Ispettur Fabian Fleri

kienu r/evew informazzjoni kunfidenzjali dwar frodi u korruzzjoni min-na[a talpartijiet involuti. Quddiem il-Magistrat Claire Stafrace Zammit, l-Ispettur Gafà qal li George Schembri u Donald Camilleri, l-iskrivan talkumpanija Alfred Schembri and Sons, ammettew mal-Pulizija li l-Perit Zammit kien [ajjarhom biex wara li huma jo[or;u listima, hu j]id l-ispejje] tax-xog[lijiet tattoroq u d-differenza titqassam bejnu u lkumpanija. L-Ispettur semma’ kif Triq il-Barumbara f’{a]- }abbar kienet e]empju /ar ta’ kif kienet qed tit[addem din l-iskema. Waqt li lkumpanija Alfred Schembri, stmat li din kienet se tiswa ftit inqas €44,000, ilkumpanija spi//at t[allset aktar minn €107,607. L-Ispettur Gafà qal li mid-dokumenti elevati nstab li fl-a[[ar sentejn, il-Perit Gordon Zammit ir/ieva tmien pagamenti, bl-iktar wie[ed ta’ kwa]i €40,000 jir/evih bejn l-a[[ar ta’ Novembru u l-bidu ta’

Di/embru li g[adda. L-ewwel tliet pagamenti n[ar;u wara li lkumpanija Alfred Schembri [ar;et /ekkijiet f’isimha stess u allegatament g[addiet il-flus kontanti lill-Perit Zammit, waqt li l-[ames pagamenti l-o[ra saru permezz talkumpanija, Gasparel, li sidha, Godfrey Cutajar ma kienx jaf li l-flus kienu qed jg[addu baxx baxx lill-Perit ta’ 35 sena. Quddiem il-Ma;istrat Neville Camilleri, bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta]-]ew; akku]ati l-o[ra, George Schembri u Donald Camilleri. L-Ispetturi taw l-istess xhieda u ressqu o[rajn, fosthom impjegati ta’ Transport Malta u tal-kumpanija Alfred Schembri and Sons. Il-Ma;istrat laqg[et it-talba g[al-libertà provi]orja ta]-]ew; akku]ati fuq depozitu ta’ €1,000 kull wie[ed u garanzija personali ta’ €5,000. It-talba g[all-[elsien mill-arrest tal-Perit Zammit se jkollha tistenna sa nhar it-Tnejn li ;ej peress li l-Ma;istrat trid tisma’ aktar evidenza.

Gvern sensittiv g[all-familji u l-industriji minn pa;na 1

B’dan il-mod, sostna Gejtu Vella, il-familji Maltin ma jitg[abbewx b’pi]ijiet aktar milli g[andhom illum. Minkejja li l-prezz ta]-]ejt qieg[ed kulma jmur jog[la u min[abba f’dan l-a;enzija talcredit rating Standard and Poor’s issu;;eriet li ji]diedu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern iddikjara li mhux se j]id it-tariffi. Din id-de/i]joni qanqlet reazzjoni po]ittiva fil-pajji] g[all-fatt li l-Gvern qed juri kemm hu sensittiv g[allfamilji Maltin u ma jridx ikompli j]id il-pi]ijiet f’mument ta’ kri]i ekonomika u finanzjarja dinjija. Fir-rapport tag[ha, Standard and Poor’s qalet li lKorporazzjoni Enemalta g[andha tg[olli t-tariffi talener;ija g[ax dawn mhux qed ikopru bi]]ejjed linvestiment u l-prezzijiet ta]]ejt. L-a;enzija, li min[abba f’dan naqqset il-credit rating tal-Korporazzjoni, qalet li lGvern mhux qed ji;bor bi]]ejjed introjtu. I]da l-Gvern iddikjara millewwel li mhux lest li jg[olli t-tariffi tad-dawl u l-ilma g[ax jemmen li l-familji u lindustriji – fi/-/irkustanzi attwali ta’ kri]i ekonomika internazzjonali – m’g[andhomx i;orru aktar pi]. G[aldaqstant, il-Gvern se jkun qed jerfa’ l-pi] hu, tant, li beda e]er/izzju biex jara kif jista’ jnaqqas parti min-nefqa tal-Enemalta billi jistudja kif /erti responsabbiltajiet ambjentali u so/jali, b[allFeed-In-Tariff u l-EcoReduction, i;orrhom hu. Parti mill-effi/jenzi l-;odda li se j;ib mieg[u l-ftu[ talestensjoni tal-power station ta’ Delimara, hu li jkun hemm b]onn inqas nies biex jit[addem dan l-impjant. Di;à ;ew identifikati numru ta’ postijiet tax-xog[ol li se jin[olqu biex il[addiema jkunu rilokati u b’hekk ma jintilef l-ebda post tax-xog[ol.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

2 Lokali

Task Force bejn il-Gvern u l-imsie[ba so/jali dwar il-qasam tas-sa[[a

IT-TEMP

UV INDEX

4

IT-TEMP> Ftit imsa[[ab b’waqtiet sbie[ xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: Ftit qawwi g[al qawwi mill-Majjistral li jsir [afif sa filg[axija BA{AR> Moderat qawwi li jsir moderat IMBATT> Baxx mil-Lbi/ li jsir baxx g[al moderat mill-Punent TEMPERATURA: L-og[la 15˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 22.2 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 567.2 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.25 u tin]el fil-18.01

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TLIETA L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

L-ERBG{A L-og[la 12˚C L-inqas 7˚C

IL-{AMIS L-og[la 13˚C L-inqas 8˚C

IL-:IMG{A L-og[la 13˚C L-inqas 8˚C

IS-SIBT L-og[la 13˚C L-inqas 9˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

5

5

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 15˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 16˚C imsa[[ab, Amsterdam 5˚C imsa[[ab, Ateni 15˚C bir-rag[ad, Lisbona 17˚C ftit imsa[[ab, Berlin 8˚C xemxi, Brussell 1˚C borra, il-Kajr 20˚C xemxi, Dublin 8˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 3˚C imsa[[ab, Frankfurt 7˚C imsa[[ab, Milan 6˚C xita, Istanbul 11˚C xemxi, Londra 9˚C ftit imsa[[ab, Madrid 11˚C xemxi, Moska -5˚C borra, Pari;i 8˚C imsa[[ab, Bar/ellona 14˚C xemxi, Ruma 15˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 17˚C ftit imsa[[ab, Tripli 22˚C xemxi, Tune] 15˚C imsa[[ab, Vjenna 7˚C xemxi, Zurich 5˚C imsa[[ab, Munich 4˚C xita, Stockholm 2˚C xemxi, St. Petersburg -4˚C borra.

Twaqqfet Task Force bejn il-Gvern u l-imsie[ba so/jali fil-qasam tas-sa[[a biex tevalwa l-pratti/i tal-b]onnijiet dejjem jikbru fis-servizzi tassa[[a. Id-de/i]joni ttie[det wara laqg[a li kellu l-Ministru g[asSa[[a, l-Anzjani u l-Kura filKomunità, Joe Cassar, ma’ uffi/jali g[olja tad-Dipartiment tas-Sa[[a u rappre]entanti talAsso/jazzjoni Medika Maltija (MAM), il-GWU u l-U{M. G[al din il-laqg[a attenda wkoll is-Segretarju Parlamentari Mario Galea. Tul il-laqg[a ;iet ippre]entata statistika li turi kif it-talba g[as-servizzi tas-sa[[a mill-Isptar ]diedet b’mod drastiku fl-a[[ar xahrejn. Ilmanagement tal-Isptar Mater Dei u d-Dipartiment tas-Sa[[a ppre]entaw numru ta’ mi]uri li di;à qed ikunu implimentati flIsptar Mater Dei u fis-settur tal-anzjani sabiex jindirizzaw din is-sitwazzjoni. Kienu wkoll ippre]entati numru ta’ proposti o[ra sabiex ti;i indirizzata d-domanda dejjem ti]died g[all-kura akuta tal-anzjani. Dawn iddiskussjonijiet issa se jkomplu fi [dan din it-Task Force. Matul din il-laqg[a ntla[aq qbil ukoll li biex ix-xog[ol tattask force jag[ti l-a[jar ri]ultat, g[andu jkun hemm sforz u parte/ipazzjoni millunions pre]enti g[al-laqg[a kif ukoll mill-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel (MUMN), li mill-

;did se tkun mistiedna sabiex tipparte/ipa. Dan wara li l-MUMN aktar kmieni tul il-;urnata fi stqarrija kienet iddikjarat li mhix se tattendi g[al din il-laqg[a bi protesta g[al de/i]jonijiet li qed jittie[du mid-Divi]joni tasSa[[a li skont hi qed jaffetwaw is-servizz lill-pazjenti u qed jiddemotivaw lill-infermiera. Fi stqarrija, l-MUMN qalet li qed jittie[du de/i]jonijiet “unilaterali u irrazzjonali” biex ji]diedu s-sodod fl-isptarijiet Mater Dei u Karin Grech u firResidenza San Vin/enz de Paul ming[ajr in-numru me[tie; ta’ staff li jassigura l-a[jar kura u sigurtà g[all-pazjenti. Il-union qalet li d-de/i]joni biex ji]diedu s-sodod f’]ew; areas tad-Dipartiment talEmer;enza ]iedet ix-xog[ol fuq l-infermieri f’dan iddipartiment li minbarra li jridu jie[du [sieb is-sej[iet g[allambulanzi u l-ka]i ta’ emer;enza, issa jridu wkoll jie[du [sieb tal-pazjenti li tpo;;ew f’dan id-dipartiment. Dan minbarra li infermieri li ja[dmu fil-qasam tal-kurja primarja fi/-?entri tas-Sa[[a kienu ordnati jirrappurtaw g[ax-xog[ol fl-Isptar Karin Grech. L-MUMN ipprotestat malMinisteru li ma kinitx ikkonsultata dwar dan it-tibdil u lmentat mill-fatt li ma sar lebda studju dwar l-impatt li se jkollu dan i/-/aqliq fuq isservizzi tal-kura primarja.

Tnaqqis fil-passi;;ieri fl-ajruport matul Frar

Minkejja li kien hemm tnaqqis fil-moviment ta’ passi;;ieri u anke kien re;istrat tnaqqis fis-seat capacity, matul Frar re;a’ kien hemm ]ieda fis-seat load factor kif kien hemm anke matul Jannar. I/-/ifri juru li matul ixxahar li g[adda g[addew 169,689 passi;;ier li g[addew mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Dan ifisser tnaqqis ta’ 3% fuq l-istess xahar tassena li g[addiet. It-tnaqqis fisseat capacity kien ta’ 10.6% g[al 245,231. Madankollu b[ala medja kien hemm ]ieda ta’ 5.5% fis-seat load factor meta matul Jannar i]-]ieda re;istrata kienet ta’ 5.1%. Wie[ed irid jikkunsidra /erti fatturi relattivi g[axxahar ta’ Frar ta’ din is-sena. It-tqabbil qed isir ma’ Frar tal2011 meta kien hemm 5,500 passi;;ier mil-Libja li g[addew mill-Ajruport Internazzjonali. Din is-sena hi sena bi]estili u fid-29 ta’ Frar, mill-Ajruport Internazzjonali g[addew 5,364 passi;;ier. Matul Frar kien hemm ]idiet sostanzjali mis-swieq tal-:ermanja u l-Emerati G[arab Mag[quda. Dawn kienu ]idiet ta’ 34.6% u 18.6% rispettivament. Is-suq Ingli] irre;istra ]ieda mar;inali ta’ 0.1% filwaqt li s-suq Fran/i] irre;istra tnaqqis ta’ 24.6% u dak Taljan tnaqqis ta’ 14.4%. I/-/ifri g[all-ewwel xahrejn tas-sena juru li kien hemm tnaqqis ta’ 2.6%, tnaqqis ta’ 9.6% fit-titjiriet u tnaqqis ta’ 10.2% fis-seat capacity. Fl-istess perijodu kien hemm ]ieda ta’ 5.2% fisseat load capacity u ]ieda ta’ 1.9% fil-;arr ta’ merkanzija u posta.

B[al-lum 25 sena Wara aktar minn sag[tejn il-Pulizija ma rnexxilhomx isibu lill-Ispettur Joseph Pico li qalu li kien barra fuq xog[ol. Hu kellu jidher b’ur;enza fil-Qorti b’ordni talMa;istrat David Scicluna wara talba midDifi]a fil-ka] ta’ Pietru Pawl Busuttil. Hu kien imsejja[ il-Qorti meta s-Suprtendent Carmelo Bonello ma setax jag[raf lillIspettur Pico f’ritratt esebit fil-Qorti. F’dan ir-ritratt Pico kien jidher firrazzett ta’ Pietru Pawl Busuttil f’{al Safi, meta kienet qed issir tfittxija millPulizija. Sadattant is-Segretarju :enerali talPN Louis Galea qal li hu fatt mag[ruf li l-Gvern So/jalista kien qed i[alli grupp ]g[ir ta’ delinkwenti u partitarji tieg[u jag[mlu li jridu. Hu qal li Raymond Caruana kien inqatel propju min[abba a;ir g[al dan. Louis Galea qal dan meta kien qed jitkellem f’konferenza tal-a[barijiet fid-Dar ?entrali tal-PN.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Lokali 3

I]-]ew; ajruplani g[ar-rondi marittimi tal-Air Wing tal-FAM huma disinjati biex jintu]aw g[al [idmiet ta’ sorveljanza, kontroll tal-fruntieri, [arsien tal-pixkeriji kif ukoll g[al tiftix u salvata;; (Ritratt> Justin Gatt, AFM Press Office)

It-tieni ajruplan g[all-FAM L-Air Wing tal-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) ilbiera[ waranofsinhar ir/eviet it-tieni ajruplan g[al rondi marittimi (MPA) – il-Hawker Beech King Air B200 – b[ala parti minn pro;ett b’investiment ta’ €19.4 miljun li kien kofinanzjat mill-Fond g[all-Fruntieri Esterni talUnjoni Ewropea (EBF) 2007-2013. L-ajruplan tar mill-fa/ilità ta’ Aerodata fi Braunschweig, qrib Berlin, fil-:ermanja, u kien imtajjar millKaptan Klaus Kuehl, bdot tad-ditta :ermani]a u mill-Ma;;ur George Abela.

L-ajruplan il-;did kien skortat minn ie[or b[alu, l-AS1126, imtajjar millMa;;ur Mark Said u mil-Logutenent Pierre Carabez. L-ajruplan ittajjar g[al eluf ta’ mili nawti/i direttament minn Braunschweig sa {al Luqa f’inqas minn erba’ sig[at. Il-pro;ett MPA tal-EBF tal-UE kien jikkonsisti fl-g[oti ta’ ajruplan fixed wing g[al rondi marittimi, ta[ri; g[allbdoti, tekni/i u operaturi kif ukoll pakkett ta’ appo;; fuq l-art g[all-ajruplan u tag[mir. Il-King Air MPA hu manuvrat minn

ekwipa;; ta’ [ames persuni: ]ew; bdoti, mission system operator u ]ew; osservaturi, li wkoll huma m[arr;in b[ala mission system operators. Il-modifikazzjoni ;enerali tal-ajruplan inkludiet, fost o[rajn, l-arja kundizzjonata. Ilkomunikazzjoni tinkludi l-internet, l-u]u ta’ telefon bis-satellita u radju bi frekwenza g[olja f’kull seat tal-ajruplan. I]-]ew; ajruplani g[ar-rondi marittimi tal-Air Wing tal-FAM huma disinjati biex jintu]aw g[al [idmiet ta’ sorveljanza, kontroll tal-fruntieri, [arsien tal-pixkeriji kif ukoll g[al tiftix u salvata;;.

Il-bdoti u t-tekni/i tal-ajruplani fixed wing kisbu ta[ri; f’Wichita, Kansas, flIstati Uniti fejn t[arr;u fuq it-t[addim u lmanutenzjoni tal-ajruplan King Air B200. Sabiex dawn l-ajruplani jkunu appo;;jati, l-Armata b[alissa g[addejja b’xog[lijiet biex jinbena [angar ;did. Dan hu pro;ett ie[or li hu kofinanzjat permezz tal-EBF b’investiment ta’ aktar minn €1.5 miljun. I/-/erimonja uffi/jali tal-pussess tattieni ajruplan g[all-Air Wing tal-FAM mistennija ssir madwar tliet ;img[at o[ra.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

4 Lokali

L-innovazzjoni u r-ri/erka vitali g[all-ekonomija L-innovazzjoni u r-ri/erka li huma vitali g[all-ekonomija Maltija biex din tkompli tissa[[a[ u tkattar l-impjiegi kienu diskussi fid-dettall waqt laqg[a li l-Vi/i President talKummissjoni Ewropea Antonio Tajani kellu ma’ mexxejja ta’ korpi kostitwiti, imprendituri u Ewroparlamentari Maltin ilbiera[ fil-Lukanda Excelsior. Fil-laqg[a, li kienet organizzata mill-Malta Business Bureau, tkellmu Tonio Fenech, il-Ministru talFinanzi; Mario de Marco, ilMinistru tat-Turi]mu, Kultura u Ambjent; u Jason Azzopardi, ilMinistru g[all-Kompetizzjoni :usta, Negozji }g[ar u Konsumaturi. Il-laqg[a [adet ukoll il-forma ta’ diskussjoni b’interventi ta’ Antonio Tajani li wie;eb ukoll mistoqsijiet. Fid-diskors tieg[u l-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea qal li r-regoli tal-UE huma kru/jali kontra l-kri]i internazzjonali u semma ddiversi sfidi li g[andha l-UE biex tikkompeti ma/-?ina, irRussja, l-Istati Uniti talAmerika u l-Indja. Tajani tkellem dwar l-importanza talkoordinazzjoni bejn l-ekonomiji tal-UE partikularment biex ikunu kontrollati l-i]bilan/i u tissa[[a[ l-istabbiltà. Element ewlieni li tkellem fuqu Tajani kien dak dwar lekonomija reali fejn appella biex ikun hemm g[aqda bejn ilbanek u l-ekonomija reali quddiem l-isfidi tal-kri]i internazzjonali.

Il-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea Antonio Tajani qal li r-regoli tal-UE huma kru/jali kontra l-kri]i internazzjonali (Ritratt> Michael Ellul)

Ma/-?ina, l-Ewropa ma tistax tikkompeti fuq il-kwanità i]da tista’ tikkompeti fuq ilkwalità, sostna Tajani, li kompla li anki g[all-Ewropa, linnovazzjoni hi kru/jali. Je[tie; li r-regolamenti jkunu aktar flessibbli, qal Tajani, li ]ied li l-a//ess g[all-fondi hu wie[ed essenzjali g[allinnovazzjoni u r-ri/erka, partikularment g[all-industrija ]g[ira u medja. Tajani qal li l-kumpaniji Ewropej g[andhom joperaw f’kuntest internazzjonali u jfittxu swieq o[ra lil hinn millUE.

Antonio Tajani tkellem dwar it-tielet rivoluzzjoni industrijali u qal li l-Ewropa g[andha tkun fuq quddiem tmexxi din irrivoluzzjoni. Je[tie;, sostna Tajani, li l-imprendituri Ewropej jin[elsu millburokrazija, spe/jalment innegozji ]g[ar u medji. Tajani tkellem ukoll dwar lopportunitajiet li je]istu fis-suq Mediterranju u qal li l-Ewropa g[andha tibbenefika minn dan is-suq. Tajani rrifera wkoll g[all-benefi//ji li joffri s-settur turistiku. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech tkellem dwar limportanza tal-innovazzjoni flekonomija u dwar il-kisbiet li g[amlet l-ekonomija Maltija quddiem l-isfidi tal-a[[ar erba’ snin. Hu qal li l-ekonomija Maltija trid tkompli tassigura ttkabbir u l-[olqien tal-impjiegi u g[alhekk l-innovazzjoni hi vitali biex dan jitwettaq. Linnovazzjoni, sostna l-Ministru Fenech, tifforma parti integrali mill-istrate;ija tal-Gvern u se tkun i/-/entru fir-riformi li qed jitwettqu. Il-Ministru Tonio Fenech insista fuq l-importanza talinnovazzjoni kemm fl-istrate;ija tal-Gvern kif ukoll fis-settur privat. Dan kollu jorbot ukoll mal-pjan tal-Gvern flinvestiment kontinwu fledukazzjoni. Tonio Fenech tkellem ukoll dwar l-investiment li l-Gvern qed iwettaq fir-ri/erka b’investiment ta’ €8 miljun li minnhom ibbenefikaw iktar minn 100 benefi/jarju firri/erka. Il-Gvern hu impenjat li jkompli jressaq l-innovazzjoni lejn l-industrija, sostna lMinistru Fenech, li semma wkoll il-pro;ett Eurostars li g[alih hemm ivvutati €400 miljun.

Il-Ministru Mario de Marco ffoka fuq it-turi]mu u semma listrate;ija tal-Gvern biex lindustrija Maltija tat-turi]mu tkompli tilqa’ g[all-isfidi internazzjonali. Hu qal li tturi]mu jikkontribwixxi g[al bejn 25 fil-mija u 30 fil-mija talprodott gross domestiku. Dwar l-istrate;ija ta’ Malta, il-Ministru de Marco rrifera g[ar-rotot u qal li minn 46 rotta fl-2006 issa Malta g[andha 80 rotta. Filwaqt li jin/entiva lissettur, sostna Mario de Marco, il-Gvern qed jin/entiva wkoll setturi o[ra li jolqtu lilloperaturi, fosthom l-ener;ija alternattiva. Il-Ministru Jason Azzopardi tkellem dwar l-in/entivi li qed jintrodu/i l-Gvern biex jg[in lissettur tan-negozji ]g[ar u medji u qal li g[andu jkun hemm djalogu kontinwu bejn lUniversità ta’ Malta u s-settur imprenditorjali biex ikunu identifikati l-[ti;iet. Hu qal li hu importanti [afna li l-awtoritajiet ikunu konxji tal-mod kif inhu mibni s-settur Malti tan-negozji ]g[ar u medji biex b’hekk ilGvern ikun jista’ jfassal ilpolicies skont dawn il-[ti;iet. Il-Ministru Azzopardi semma d-diversi ri]ultati po]ittivi li qed i[allu l-inizjattivi m[abbra millGvern fosthom fin-numru ta’ nisa li re;g[u da[lu lura fixxog[ol fejn jirri]ulta li kien hemm 2,200 mara li rritornat g[ax-xog[ol b’mod full-time waqt li kien hemm 1,100 mara li sabu impjieg part-time. Kien hemm ukoll 300 mara li fla[[ar disa’ xhur bdew ja[dmu g[al rashom.

John A. Huber, il-President tal-Malta Business Bureau, tkellem dwar l-importanza talimprenditorija fl-isfond tas-suq wie[ed Ewropew u spjega kif it-turi]mu u l-industrija huma lpilastru tal-futur fl-ekonomija. Filwaqt li semma l-bidliet li g[amlet l-ekonomija Maltija biex topera fis-suq Ewropew, Huber qal li n-negozji micro huma l-ba]i tal-ekonomija Maltija. G[alhekk l-ekonomija Maltija hi konxja tal-isfidi li qed tiffa//ja, sostna Huber, li enfasizza wkoll l-importanza tal-manifattura u s-servizzi. Waqt il-[in tad-diskussjoni tkellem Tancred Tabone, ilPresident tal-Kamra talKummer/, li sa[aq fuq limportanza li l-kumpaniji Ewropej isibu l-appo;; meta jkun hemm kri]ijiet f’pajji]i barranin b[al dik tal-Libja. Dwar dan, wie;eb il-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea li qal li fil-Libja g[ad hemm sitwazzjoni ta’ instabbiltà, nuqqas ta’ sigurtà, demokrazija u libertà li qed ifixklu r-relazzjonijiet bejn ilLibja u l-UE. Hu qal li fejn ikun hemm il-fundamentali]mu jkun hemm problemi g[al tis[i[ fir-relazzjonijiet. Fid-dibattitu tkellem ukoll Tony Zahra, il-President talMHRA, li kien dirett ma’ Tajani u staqsih dwar ilpo]izzjoni tal-UE quddiem lisfida tal-Air Malta u l-proposti li qed tressaq Malta. Tony Zahra qal li Malta mhix qed titlob fondi g[all-banek kif qed jag[mlu pajji]i tal-UE, i]da trid biss li tkun tista’ twettaq ilpjan biex issalva l-linja nazzjonali. Filwaqt li semma kemm l-Air Malta hi importanti g[al Malta, Tony Zahra qal li ming[ajr l-Air Malta, Malta titlef l-a//essibbiltà u sostna li l-UE m’g[andhiex tkompli ]]id ir-regolamentazzjoni. Dwar l-Air Malta, Antonio Tajani wie;eb li l-mudell li hu jaqbel mieg[u hu dak li kien introdott fl-Alitalia, u dak li hu ppropona g[all-Olympic u lAustrian, fejn kien hemm involviment tas-settur privat. Tony Zahra qal li fil-kuntest tal-ekonomija ta’ Malta, l-Air Malta g[andha tibqa’ l-linja nazzjonali u li l-pajji] g[andu jikkonsolidaha biex din issalva. Fi tmiem il-laqg[a l-Vi/i President tal-Kummissjoni Ewropea ]ar il-kwartieri talMalta Enterprise fejn kien milqug[ mi/-Chairman Alan Camilleri u ltaqa’ mal[addiema.

Il-kumpaniji Ewropej g[andhom joperaw f’kuntest internazzjonali u jfittxu swieq o[ra lil hinn mill-UE


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

6 Lokali

:bir tad-dokumenti tal-vot g[all-elezzjonijiet ta’ nhar is-Sibt

Il-Kummissarju Ewropew Antonio Tajani nhar il-{add li g[adda g[alaq erbat ijiem ta’ attivitajiet biex jitfakkar Jum il-Kunsill fil-Mellie[a. Hu ]ar is-santwarju tal-Madonna tal-Mellie[a fejn intlaqa’ mis-Sindku Robert Cutajar u mill-Kappillan Dun Joe Caruana. Wara saret mixja madwar it-toroq tal-Mellie[a bil-qofol kien il-kxif tal-monument li jfakkar l-unur li rebhet il-Mellie[a fl-2009 b[ala Destinazzjoni ta’ E//ellenza fl-UE. Id-disinn tal-monument sar mill-iskultur Mellie[i Leli Cini.Wara, Tajani ]ar ilbini tal-kunsill fejn iltaqa’ mal-istaff tal-kunsill u numru ta’ artisiti Melle[in fejn ;ie ppre]entat bi prodotti lokali mill-koperativa Rurali tal-Manikata. Fi tmiem l-attività hu ng[ata pittura tat-Torri l-A[mar. Antonio Tajani kien akkumpanjat mill-Ewro Parlamentari Simon Busuttil, waqt li kienu pre]enti wkoll numru ta’ kunsilliera tal-Mellie[a.

Il-Kummissjoni Elettorali se tkun qed tqassam iddokumenti li fadal g[allvotazzjoni sa nhar il-{amis li ;ej mill-Uffi//ju tag[ha filBelt Valletta. Il-votanti re;istrati f’G[awdex ikunu jistg[u ji;bruhom millUffi//ju tal-Karta tal-Identità, fir-Rabat, G[awdex. Sadattant, il-Kummissjoni Elettorali qed titlob ilkooperazzjoni tal-pubbliku sabiex dawk il-votanti li ma jifil[ux jimxu, jitwasslu b’karozza privata sal-Uffi//ju Elettorali, Evans Building, ilBelt Valletta. F’dawn il-ka]i, il-Kummissjoni titlob biex barra l-votant u x-xufier, ikun hemm persuna o[ra sabiex wara li l-karozza twaqqaf vi/in il-bini, din il-persuna tkun tista’ tid[ol bil-karta talidentità tal-votant u turi lillKummissjonarji fejn tkun ipparkjata l-karozza bil-votant biex jing[atalu l-vot. Dan ise[[ ukoll f’G[awdex. Fejn hemm ka]i ta’ votanti anzjani jew morda li ma jistg[ux jitwasslu biex ji;bru d-dokument, il-Kummissjoni tag[mel sforz biex twassalulhom hi stess fiddjar. G[alhekk, ilKummissjoni titlob li xi qarib ta’ dawn il-votanti g[andu jmur jew i/empel l-Uffi//ju Elettorali fuq 21221994 jew 25583300 biex jag[ti ddettalji me[tie;a kmieni kemm jista’ jkun. Kull min irid ji;bor iddokument g[all-votazzjoni, irid bilfors jippre]enta l-karta tal-identità. Nhar is-Sibt, [add ma jista’ jivvota ming[ajr iddokument g[all-votazzjoni. Sadattant il-Kummissjoni Elettorali g[arrfet lillAmministraturi tad-Djar talAnzjani li d-dokument g[allvotazzjoni huwa proprjetà talpersuna li hu ma[ru; f’isimha, u kull min ikun filpussess ille;ittimu ta’ xi dokument g[all-votazzjoni hu [ati ta’ reat. G[alkemm m’g[andha ssir ebda pressjoni fuq ir-residenti ta’ dawn id-Djar, lAmministraturi g[andhom ji]guraw li fil-jum talvotazzjoni jkun hemm a//ess liberu kemm g[ar-residenti li jkunu sejrin jivvutaw, kif ukoll g[all-persuni awtorizzati li se jwassluhom sal-post tal-votazzjoni – jekk il-votanti nnifishom ikunu jridu hekk. Il-Kummissjoni Elettorali tg[arraf ukoll li nhar is-Sibt li ;ej, f’jum il-votazzjoni jkunu jistg[u jid[lu biss qraba ta’ residenti li jkun in[ar;ilhom permess mill-istess Kummissjoni.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

8 Lokali

Rebbie[a tal-Green Council Awards 2012 Numru ta’ kunsilli lokali ng[ataw rikonoxximent g[allisforzi ambjentali li g[amlu bliskema Green MT permezz tal-Green Council Awards. Pre]enti g[al din i//erimonja kien hemm pre]enti l-Ministru tal-Intern u Affarijiet Parlamentari, Carm Mifsud Bonni/i li qal li din i//erimonja hi konferma /ara ta’ kemm il-[arsien tal-ambjent hu materja li kibret kemm f’dik li hi l-kuxjenza politika, kif ukoll fl-importanza nazzjonali. Hu kompla jg[id li ftit huma dawk li jindunaw li meta nkunu qed nag[mlu mmani;jar tal-iskart kif suppost, inkunu qed nag[tu sehemna biex ni]guraw li n[allu ambjent a[jar g[al uliedna u g[all;enerazzjonijiet li ;ejjin. Il-kunsilli lokali li ng[ataw rikonoximent g[all-[idma tag[hom grazzi g[all-iskema Green MT, huma: millkategorija tal-iskart mi;bur fil-

boroz il-gri]i, {al Kirkop fittielet post, M;arr Malta fittieni post u Ta’Xbiex fl-ewwel post. Fl-istess kategorija f’G[awdex, Ker/em ;ew fittielet post, l-G[asri fit-tieni post u l-Fontana fl-ewwel post. Mill-kategorija tal-boro] ilgri]i u l-bring-in sites, {al Kirkop ;ew fit-tielet post, ittieni Ta’ Xbiex u fl-ewwel post il-Mellie[a. Pre]enti g[al din i//erimonja kien hemm wkoll i/-Chairman tal-Green MT, Vince Farrugia u l-kap e]ekuttiv Joe Attard . Huma qalu li biex ikomplu inizjattivi min-na[a tal-kunsilli lokali f’dan il-qasam hemm b]onn ta’ aktar investiment sabiex ji;u stabbiliti fa/ilitajiet taliskart li mhux biss itejbu lmod kif l-Ewropa timmani;;ja l-iskart imma wkoll tg[in sabiex jin[olqu aktar impjiegi u ji]died id-d[ul minn dan irri]ors.

BANKING ON WOMEN

11 il-sena ta’ appo;; g[al nisa fid-dinja tax-xog[ol Matul dawn l-a[[ar snin kien hemm ]ieda sinifikanti finnumru ta’ nisa li jokkupaw po]izzjonijiet mani;erjali fi [dan l-HSBC Bank Malta. Studji juru li pajji]i fejn hemm aktar nisa f’po]izzjonijiet mani;erjali, ;eneralment jkunu aktar ta’ su//ess. Il-President tal-Banking on Women (BoW) qalet dan waqt il-Laqg[a :enerali Annwali tal-BoW li saret dan l-a[[ar fil-Hilton. BoW hi g[aqda volontarja ta’ nisa fl-HSBC Bank Malta plc, g[andha l-g[an li t[e;;e; linnisa jiksbu l-g[anijiet professjonali tag[hom fil-bank kif ukoll diversi g[anijiet o[ra tal-[ajja personali. Pauline Azzopardi tkellmet dwar l-isfidi li n-nisa jiffa//jaw fil-[ajja tax-xog[ol illum kif ukoll dawk ta’ barra mixxog[ol, b’enfasi fuq l-;id li nnisa jwettqu fi rwol mani;erjali. Wara dan, lattivitajiet ewlenin tal-BoW fl2011 kienu diskussi, inklu]i lkonferenzi dwar Neuro-

linguistic programming (NLP), il-korsijiet dwar Parenting Skills, l-opportunitajiet so/jali g[an-netwerking u lavvenimenti kulturali fost o[rajn. Il-membri tal-BoW ippre]entaw rigal lil Grace Attard – li darbtejn serviet b[ala President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa (NCW) Malta. Dan sar b[ala rikonoxximent talli ng[atat il-Midalja g[all-Qadi tar-Repubblika, kif ukoll g[allimpenn fit-tul tag[ha filpromozzjoni ta’ ugwaljanza bejn is-sessi. Il-BoW raddet [ajr ukoll lillisponsors li g[enu din l-attività. Dawn kienu l-HSBC Bank Malta plc, Victor Azzopardi Jewellers, Hilton Malta Hotel, Miriam Ciantar li hi il-Kap talMalta College of Make-Up, u lkollega mill-HSBC Mary Louise Agius g[ad-donazzjoni ta’ o;;etti ta’ ;ojjellerija mag[mula bl-idejn li hija tat [alli jittellg[u waqt din lattività.

Ji]died fiz-zona ewro l-volum ta’ kummer/ bl-imnut F’Jannar li g[adda, imqabbel ma’ Di/embru tassena l-o[ra, il-volum ta’ kummer/ bl-imnut ]died b’0.3 fil-mija fiz-zona ewro u b’0.4 fil-mija fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. F’Di/embru li g[adda l-kummer/ bl-imnut naqas b’0.5 fil-mija u b’0.2 fil-mija rispettivament. Skont il-Eurostat, lUffi//ju tal-Istatistika talUnjoni Ewropea, f’Jannar ta’ din is-sena, imqabbel ma’ Jannar tas-sena l-o[ra, lindi/i tal-bejg[ bl-imnut baqa’ stabbli fiz-zona ewro u g[ola b’0.7 fil-mija fis-27 stat tal-Unjoni Ewropea. Meta wie[ed iqabbel listatistika, xahar ma’ xahar, f’Jannar li g[adda, imqabbel ma’ Di/embru tas-sena lo[ra, l-indi/i tal-ikel, ix-xorb u t-tabakk g[ola b’0.6 filmija fiz-zona ewro u b’0.4 fil-mija fis-27 stat membru tal-UE. Is-settur mhux talikel ]died b’0.5 fil-mija u b’0.9 fil-mija rispettivament. L-og[la ]idiet kienu osservati fil-Latvja, fisSlovenja u fir-Rumanija u lakbar tnaqqis kien re;istrat fil-Portugall, fid-Danimarka u fil-:ermanja. Barra minn hekk meta wie[ed iqabbel statistika sena ma’ sena, f’Jannar li g[adda, imqabbel ma’ Jannar tas-sena l-o[ra, lindi/i tal-ikel, ix-xorb u ttabakk ni]el b’0.9 fil-mija fiz-zona ewro u b’0.5 filmija fis-27 stat membru talUE. Is-settur mhux tal-ikel ]died b’1.1 fil-mija u 2.1 filmija rispettivament. Hawnhekk l-og[la ]idiet kienu osservati fil-Litwanja, fil-Latvja u fir-Rumanija filwaqt li l-akbar tnaqqis kien re;istrat fil-Portugall, f’Malta u fil-Bulgarija.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Parlament 9

Diskussjoni aktar wiesg[a dwar is-s[ubija tal-Kroazja fl-UE G[alkemm ir-ri]oluzzjoni dwar is-s[ubija tal-Kroazja flUnjoni Ewropea g[addiet bi qbil unanimu, il-Gvern [ass li kellu jressaqha g[al diskussjoni aktar wiesg[a fil-Parlament. Dan qalu d-Deputat Francis Zammit Dimech, li hu lPresident tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Hu qal li fid-diskussjoni quddiem il-Kumitat Parlamentari, ikunu msej[a l-esperti kollha li jkun hemm b]onn biex isiru lmistoqsijiet li kull wie[ed jidhirlu g[andu jag[mel. Barra minn hekk il-Kumitat inkariga espert indipendenti biex jag[mel anali]i dwar din is-s[ubija. Dawn huma kollha mi]uri ta’ anali]i dwar ir-ri]oluzzjoni. Francis Zammit Dimech qal li l-Kumitat analizza bir-reqqa r-ri]oluzzjoni u l-effetti tag[ha u kien hemm qbil unanimu li ssir ir-rakkomandazzjoni g[as-s[ubija tal-Kroazja fl-UE. Id-Deputat Nazzjonalista qal li jinnota b’sodisfazzjon li Alfred Sant illum qed jirrikonoxxi li g[andha tkun rispettata r-rieda ta’ poplu espressa f’referendum [ieles. Hu tajjeb li llum Alfred Sant sabha aktar fa/li jirrikonoxxi r-rieda kif espressa mill-poplu tal-Kroazja milli kien g[amel fil-ka] tarrieda tal-poplu Malti. Francis Zammit Dimech qal li ma jifhimx l-argument ta’ Alfred Sant li jqanqal mistoqsijiet dwar s[ubija ta’ pajji] min[abba l-fatt li dan jista’ jkun kompetitur tag[na f’xi settur partikulari. Dawn huma argumenti b[al dawk tas-CNI li tqis is-s[ubija ta’ Malta fl-UE b[ala theddida g[allindipendenza tal-pajji]. Dwar il-kritika rigward il-Patt Fiskali, id-Deputat Nazzjonalista qal li hu kburi li l-Gvern Malti rnexxielu jasal g[al dak li qed jitlob il-Patt, qabel ma tressaq g[allapprovazzjoni tal-pajji]i msie[ba tal-UE. Hu fl-interess ta’ Malta li kun/ett b[al dan ikun japplika g[all-pajji]i l-o[ra wkoll.

L-ironija tal-istorja Id-Deputat Nazzjonalista David Agius esprima sodisfazzjon g[as-s[ubija tal-Kroazja u qal li jinsab sodisfatt ukoll li lOppo]izzjoni sa[ansitra qed tissekonda din il-mozzjoni. David Agius qal li hu ironiku li meta tressqet mozzjoni filParlament g[as-s[ubija ta’ Malta fl-UE, l-Oppo]izzjoni Laburista a;ixxiet g[al kollox differenti. Il-fatt li llum anke l-Oppo]izzjoni qed tirrikonoxxi li hu pass po]ittiv li l-UE tikber, juri kemm il-Gvern immexxi millPN kien g[aqli li minn snin ilu g[araf il-vanta;;i tas-s[ubija minkejja l-pariri kontra tal-Partit Laburista. Id-Deputat Nazzjonalista qal li anke pajji] li hu fil-pro/ess tas-s[ubija b[al Kroazja, jag[raf l-importanza tas-s[ubija flUE. Dan iqanqal t[assib kif f’pajji]na g[ad hawn min g[adu xettiku dwar il-pass li [adet Malta. Fost dawn, eks Prim Ministru g[adu jitkellem, kwa]i kuljum, b’ton kontra ss[ubija. David Agius tkellem ukoll dwar il-MEUSAC u s-sehem importanti ta’ din l-istruttura biex inkisbu fondi g[al diversi pro;etti. Settur li gawda minn din l-g[ajnuna hu dak talKunsilli Lokali li wettqu g[add ta’ pro;etti fil-lokalitajiet g[all-;id tar-residenti. Dawn jag[mlu lill-UE realtà fit-toroq ta’ pajji]na. Id-Deputat Nazzjonalista qal li hu importanti [afna li l-UE titni]]el fil-livell l-aktar qrib lejn il-poplu u rrefera g[al sit elettroniku www.funding360.eu li fih jing[ata tag[rif dwar fondi disponsibbli u pro;etti mill-UE.

Il-poplu Kroat bi [;aru vvota favur is-s[ubija ta’ pajji]u fl-Unjoni Ewropea

Il-Parlament japprova s-s[ubija tal-Kroazja fl-UE It-Tnejn filg[axija lParlament Malti approva ss[ubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. B’hekk Malta ng[aqdet ma aktar pajji]i Ewropej biex dan il-pajji] wara li wettaq riformi kbar jing[aqad mas-27 pajji] membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg waqt lg[eluq tad-diskussjoni dwar din ir-ri]oluzzjoni spjega lpro/edura kif issir ir-ratifika ta’ trattati fil-Parlament. Hu qal li d-de/i]joni dwar iffirmar ta’ trattat, ikun x’ikun, issir kif dejjem sar, mill-Gvern tal-;urnata. Filwaqt li d-de/i]joni taliffirmar tittie[ed mill-Gvern, imbag[ad hemm sistema kif il-Parlament jitratta dik idde/i]joni. Sakemm trattat ikun se jibdel xi li;i jew sakemm

trattat ikun jibdel il-funzjoni ta’ xi a;enzija internazzjonali, allura dak it-trattat irid jitressaq g[all-approvazzjoni tal-Parlament. Dan jista’ jsir permezz ta’ ri]oluzzjoni. Wara r-referendum saret li;i apposta biex kull trattat dwar is-s[ubija li tolqot iss[ubija fil-fond il-pro/edura saret b’mod li jkun hemm diskussjoni fil-Parlament anke jekk ikun hemm qbil dwarha fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Il-Ministru Tonio Borg spjega li l-li;i di;à tispjega lpro/edura li permezz tag[ha l-Parlament jirratifika trattati relatati mal-UE. Dwar it-Trattat tal-Patt Fiskali, il-Vi/i Prim Ministru spjega li dan jippermetti /erti /irkustanzi li fihom pajji] ikun permess ma jsegwix ilprin/ipju li jillimita li]bilan/. Dan naturalment

ikun permess li jsir f’e//ezzjonijiet partikulari u fl-istess waqt il-pajji] li jag[mel u]u minn dik le//ezzjoni jkun marbut li jie[u passi biex jirregola ssitwazzjoni fi ]mien qasir. Il-Vi/i Prim Ministru qal li hu ovvju li dan it-Trattat talPatt Fiskali jrid ji;i approvat mill-Parlament u anke se jkun entrenched fil-Kostituzzjoni. Tonio Borg qal li jaqbel li, f’ka]i b[al dawn fejn jid[lu kwistjonijiet ta’ finanzi talpajji], il-Parlament ikollu linformazzjoni kollha me[tie;a dwar l-impatt tadde/i]joni li tkun qed tittie[ed. Ir-regola mag[rufa b[ala golden rule, biex ikun hemm bilan/ tal-ba;its, hi regola li trid tkun segwita mill-pajji]i kollha li jiffirmaw it-trattat. Dan hu fattur po]ittiv flinteress tal-pajji]i individwali kif ukoll tal-UE.

Il-Kroazja g[addiet minn riformi kbar L-Assistant Parlamentari Beppe Fenech Adami fakkar i]-]minijiet diffi/li li g[addiet minnhom il-Kroazja qabel ma ttie[ed il-pass lejn is-s[ubija. Illum hu fatt li dan il-pajji] g[adda minn riformi kbar biex issa[[et iddemokrazija. Minbarra l-Kroazja hemm pajji]i o[ra flistess re;jun li huma applikanti li bis-sa[[a tal-

aspirazzjoni tag[hom li jsiru membri tal-UE g[addejjin minn tibdil radikali fil-politika ekonomika u fil-prin/ipji ;enerali taddemokrazija. Hu fid-dover tal-pajji]i tal-UE li jaraw li dawn l-isforzi jirnexxu g[aliex daqs kemm hu ta’ ;id g[al dawn il-pajji]i li jil[qu llivelli rikjesti mill-UE, hu bl-istess mod ta’ ;id g[all-membri li di;à huma msie[ba.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta‘ Marzu, 2012

10 Intermezz

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Mix-xahar li g[adda bdew sensiela ta’ workshops, li se jibqg[u sejrin sal-a[[ar ta’ April, ma[subin biex jag[tu l-opportunità lill-pubbliku jie[u sehem fil-pubblikazzjoni permezz tal-interattività u l-kritika kostruttiva. INTERMEZZ qed jintervista lill-ideatur tal-pro;ett, Kit Azzopardi, li hu wkoll wie[ed mill-awturi rrappre]entati.

2011> L-EWWEL BARAXX Antolo;ija ;dida ta’ pro]a minn awturi ]g[a]ag[ u o[rajn stabbiliti Jidher li qed tin[oloq klassifikazzjoni ;dida ta’ awturi post-romanti/i: Hemm il-;enerazzjoni talIndipendenza (dik tassittinijiet), il-;enerazzjoni Inizjamed, u issa l-postInizjamed. Dawn x’jag[]ilhom minn xulxin^

Jekk in[arsu lejn lIndipendenza b[ala konferma ta’ identità nazzjonali, naqblu wkoll li l-letteratura ta’ wara li baqg[et tfittex li tiddefinixxi lin-nazzjon tilfet [afna mirrelevanza tag[ha. Minflokha bdiet die[la letteratura li ffukat l-aktar fuq id-definizzjoni talJien, tal-bniedem f’so/jetà ;dida; hi letteratura intellettwali, b’temi e]istenzjali. Il-mew;a ta’ kitbiet li ;iet wara, u li kellha /ertu sinjifikat, kienet dik tal:enerazzjoni Inizjamed. Adrian Grima jsemmi lpubblikazzjoni ta’ L-Artist tatTrapi] (Henry Holland, 1996) b[ala l-punt ewlieni li jiddefinixxi din il-mew;a l;dida. It-temi prin/ipali tal:enerazzjoni Ini]jamed, skonti, huma aktar ta’ natura so/jali, filwaqt li dik postInizjamed qed tfittex li tesplora aktar id-dinja popolari, metropolitana. Dan, min[abba influwenzi ta’ kittieba Maltin li g[exu barra, b[al Pierre Mejlak, Norbert Bugeja u Nadja I]-]ag[]ug[ Kit Azzopardi Mifsud. Fil-verità, klassifikazzjoni hi biss mezz krud kif nippruvaw nispjegaw pratti/ità jkollna nikkategorizzaw. Il-mod kif it-tfal l-attività letterarja ta’ qabilna u ta’ madwarna, u japprezzaw il-letteratura jaf ikun aktar “matur” spiss ikun hemm [afna mwejje; ]g[ar u [oloq bejn minn dak tal-adulti; hi x-xewqa ta’ [afna kittieba li “klassifika” u o[ra. x-xog[ol ikun apprezzat fis-s[u[ija tieg[u, b[ala X’inhuma t-temi li qed tkun tittratta din lprodott tal-imma;inazzjoni u li jista’ ji;;arrab antolo;ija ta’ narrattiva^ f’diversi sensi. Ma ntrabatna mal-ebda tema partikulari; ridt li lNixtiequ li jkollna udjenza li taqra xog[olna kittieba kemm jista’ jkun ikunu [ielsa u li din tkun ming[ajr pre;udizzji so/jali, morali, letterarji u lopportunità sabiex kittieba ]g[a]ag[ ikollhom lok bqija. Is-sistema edukattiva sfortunatament ma fejn jippubblikaw. G[aldaqstant, it-temi huma t[ejjix lill-qarrejja jg[ixu l-qari b[ala esperjenza, varji; minn u[ud dwar is-sopranatural, sa dawk li imma b[ala obbligu jew mezz kif nissodisfaw iljittrattaw temi so/jali. Sintendi, hemm ukoll b]onnijiet materjalisti/i tag[na, ng[idu a[na li varjazzjoni kbira fl-istil, minn novelli deskrittivi, niltaqg[u ma’ xi ma[bub, “kif ji;ri fl-istejjer talg[al novelli li jinqdew [afna bid-djalo;u jew li im[abba.” jsegwu kronolo;ija ri;ida, b’effetti xi kultant Marbuta ma’ din il-pubblika]]joni qed sorprendenti. jing[ad li se jkun hemm sensiela ta’ workshops.

Il-pro;ett qieg[ed jitlob “udjenza matura.” Kif se tassiguraw dan it-tip ta’ pubbliku u x’inhuma l-kriterji tal-maturità^ G[andkom f’mo[[kom l-età jew fatturi o[ra^

Hi sfortuna li jkollna nikklassifikaw xog[ol g[ax qatt ma jkun hemm linja dritta, imma g[all-

X’format se jie[du dawn is-sessjoniiet u x’inhi d-dinamika li tistennew li tin[oloq^

B’kollox se jkollna [ames seminars (workshops) fil-bit[a tat-Teatru Manoel, bl-isem Tirqim. F’kull seminar jinqraw ]ew; novelli li mbag[ad ji;u diskussi mill-kittieba u mill-pubbliku li jog[;bu

jattendi. B’hekk ilpubbliku jkun qed jie[u sehem attiv fittlug[ tal-pro;ett, u lkritika tieg[u se tkun ta’ g[ajnuna kbira fleditjar tal-kitbiet, li se jkunu ppubblikati f’antolo;ija f’:unju, bi tnedija li tinkludi tlug[ teatrali.

{afna ja[sbu li hemm awturi li qed jippruvaw minn Mario jixxukkjaw u AZZOPARDI jissensazzjonawlizzaw, l-aktar marpardi@maltanet.net bis-sess, biex jiksbu fama immedjata. X’ta[seb dwar dan^ G[ad hemm min jixxokkja ru[u^

Ix-xokk hu parti integrali mil-letteratura; kitba tajba ta[sad, i]da mhux ne/essarjament bis-sess: Meursault, ng[idu a[na, ikun ikkundannat misso/jetà mhux g[ax qatel, imma g[ax pejjep fl-istess kamra [dejn it-tebut t’ommu (Albert Camus, IlBarrani, 1942). Hawn, ix-xokk jo[ro; primarjament mill-attitudni tal-karattru lejn ommu, minkejja xeni ta’ natura sesswali. Il-letteratura rarament hi dwar dak li jinkiteb, imma dwar kif jinkiteb u jitwassal lillqarrej.

F’liema stat ta[seb li tinsab il-kritika letterarja f’Malta^ Kemm hi o;;ettiva^ Kemm ta[seb li ntradmet ta[t artikli populisti li qed jitfa//aw filmaga]ins tal-{add^

{afna ri/ensjonijiet isiru sabiex jinbieg[u l-kotba, b’apprezzamenti li spiss ikunu patronizzanti lejn ixxog[ol imqieg[ed ta[t il-lenti ta’ min jikteb l-artiklu. Hi [asra kbira li f’pajji]na m’g[andniex kriti/i professjonali li la huma kittieba nfushom, u lanqas [bieb tal-kittieba nfushom. Minkejja li hawn min kapa/i jibni argumenti kriti/i – u g[alhekk o;;ettivi – nimma;ina li l-impenji lo[ra tag[hom sfortunatament i]ommuhom milli jippubblikaw sikwit il-kritika tag[hom. Biex inkun po]ittiv, in]id ukoll li hawn attività onlajn interessanti ferm ta’ natura kritika, u n[e;;e; studenti s[abi biex f’dan ir-rigward jippubblikaw aktar fi bloggs.

Kemm hi esposta g[al-letteratura barranija l;enerazzjoni tag[kom^ X’awturi barranin qed jinqraw^

Kif insinwajt di;à, fadal [afna xi jsir rigward kif in[arsu lejn il-qari u l-kitba kreattiva. Minbarra kittieba ta’ fama mondjali li kull min hu familjari mad-dinja tal-letteratura qara jew tal-inqas sema’ bihom, il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta qed jag[mel [afna ;id sabiex jintrodu/i kittieba u qarrejja Maltin ma’ kittieba ]g[a]ag[ li mhux biss ;ejjin minn sfond differenti minn dawk li mdorrija bihom, imma li huma kontemporanji u relevanti [afna g[al ]minijietna.

Min irid ise;wi s-seminars, jista’ jfittixna ta[t “tirqim” fuq il-Facebook. Il-pro;ett hu kkofinanzjat mill-Premju tal-President g[allKreattività, mill-Font Malti g[all-Arti, u millMinisteru tal-Edukazzjoni.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-ewwel il-familji u l-postijiet tax-xog[ol Il-po]izzjoni tal-Gvern g[all-a[bar li tat la;enzija ta’ credit rating Standard and Poor’s dwar il-Korporazzjoni Enemalta hi /ara. Il-Gvern wie;eb ming[ajr diffikultà g[all-istqarrija li g[amlet la;enzija Standard and Poor’s li naqqset il-credit rating tal-Enemalta min[abba li din m’g[ollietx ilkontijiet tal-elettriku minkejja li ]-]ejt qed jog[la u g[aldaqstant l-Enemalta se dda[[al anqas flus. IlGvern iddikjara li mhux se jg[olli l-kontijiet talelettriku. Il-Gvern qieg[ed i]omm il-kelma li ta Dikjarazzjoni /ara ta’ Gvern li g[amel b’responsabbiltà u serjetà kbira. Dikjarazzjoni li ssegwi wkoll il-kelma li kien di;à ta l-Gvern li ttariffi tal-ener;ija mhux se jkomplu jog[lew. Issa, il-Gvern qieg[ed juri bil-fatti li qieg[ed i]omm il-kelma li ta. Mhux hekk biss, i]da issa [are; ukoll /ar il-pjan tal-Gvern u d-de/i]joni li [a fil-bidu tas-sena li jnaqqas ¤40 miljun mill-ispi]a tal-Ministeri biex ikun jista’ jilqa’ g[al /erti sitwazzjonijiet li jistg[u ji]viluppaw matul is-sena. Il-Gvern kien serju meta fil-bidu tas-sena [a dde/i]joni li jnaqqas l-ispi]a tieg[u biex ikun jista’ jirrispondi g[all-isfidi li jistg[u jinqalg[u – b[alma hi s-sitwazzjoni tal-prezzijiet ta]-]ejt li dejjem qeg[din jog[lew. Il-kritika tal-Oppo]izzjoni Laburista g[al dik idde/i]joni li [a l-Gvern fil-bidu tas-sena, kienet immatura u irresponsabbli.

L-Oppo]izzjoni Laburista mmexxija minn Joseph Muscat g[amlet b[alma tag[mel dejjem. Ma qag[ditx lura milli taqbe] fuq kull inizjattiva u kull de/i]joni tal-Gvern u tikkritikaha. Mhux biss, i]da tipprova kull darba tag[mel kapital politiku f’tentattiv biex tipprova tirba[ xi vot. I]da l-elettorat jifhem li dan hu Gvern li l-ewwel u qabel kollox g[andu prijorità wa[da – dik li jpo;;i l-familji u l-industrija biex ikunu salvati limpjiegi, l-ewwel u qabel kull prijorità o[ra. Din kienet il-prijorità sa mill-ewwel jiem tal-kri]i ekonomika li faqqg[et f’Settembru tal-2008. Hekk g[adha sal-lum. Fuq din il-politika mexa l-Gvern tul dawn l-erba’ snin diffi/li li g[addew kaw]a tarri/essjoni ekonomika internazzjonali. Ebda tke//ija jew telf ta’ impjieg Il-politika tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi wasslet lil pajji]na fejn hu llum. Erba’ snin ta’ de/i]jonijiet /ari u konsistenti li dejjem kienu ggwidati mill-interess tal-familji u tal-postijiet tax-xog[ol. Dan wassal biex illum g[andna lanqas rata ta’ qg[ad fost il-pajji]i talUnjoni Ewropea. G[andna ekonomija li baqg[et to[loq ix-xog[ol. L-ekonomija llum qed tikber u qed turi sinjali po]ittivi. F’/erti setturi talekonomija, in[olqu [afna opportunitajiet ta’ xog[ol hekk kif il-Gvern mexa bi programm ta’ ristrutturar biex il-pajji] ikun aktar kompetittiv u aktar effi/jenti f’dak li jipprodu/i.

Fir-rigward tal-Korporazzjoni Enemalta, ilGvern iddikjara wkoll li hekk kif g[addej le]er/izzju ta’ ristrutturar tal-Korporazzjoni, mhu se jintilef ebda impjieg u [add mhu se jitke//a. IlGvern miexi b’e]er/izzju biex l-i]vilupp li mistenni jse[[ bil-ftu[ tal-estensjoni tal-Power Station li se tkabbar l-effi/jenza tal-Korporazzjoni, /erti impjiegi jkunu rilokati u b’hekk ma jintilef ebda post tax-xog[ol. Ebda pi] fuq il-familji u l-industrija Dan hu ]vilupp li l-Korporazzjoni Enemalta trid tg[addi minnu. Hu ]vilupp i]da, li mhux se jitfa’ pi] fuq il-familji u fuq l-industrija li ti;;enera limpjiegi f’pajji]na. Se jkun il-Gvern li se jassorbi l-pi] u li jag[mel tajjeb g[ad-differenzi li se jkun hemm fi]-]ieda tal-ispi]a kaw]a ta’ prezzijiet og[la ta]-]ejt li llum di;à la[aq il-125 dollaru kull barmil. Standard and Poor’s g[andha rresponsabbiltajiet tag[ha li tikkummenta dwar leffi/jenzi ta’ korporazzjoni b[alma hi l-Enemalta. I]da l-Gvern Malti g[andu responsabbiltajiet aktar wiesg[a – ewlenin fosthom lejn il-familji u lindustrija biex jit[arsu l-postijiet tax-xog[ol. Hu g[aldaqstant ta’ [asra kbira li l-Kap tal-

Oppo]izzjoni, quddiem sitwazzjoni sensittiva b[alma huma t-tariffi tal-ener;ija, irid jilg[ab illog[ba politika u ma jridx ikun /ar dwar il-politika tieg[u dwar il-qasam importanti tal-ener;ija.

Iktar sa[[a lill-konsumatur 1. Kull wie[ed u wa[da minna, hu min hu, individwu jew kumpanija, negozju ]g[ir jew kbir, f’xi [in jew ie[or tal-;urnata jew tal-;img[a hu konsumatur. Matul dawn la[[ar ftit snin, i]da l-aktar minn mindu ilna membri tal-Unjoni Ewropea, da[[alna fil-qafas talli;ijiet tag[na numru sabi[ ta’ drittijiet biex ilkonsumatur, jixtri x’jixtri, ikun im[ares iktar u a[jar. I]da qatt m’hu bi]]ejjed. 2. Insellem hawn lil sie[bi Chris Said li matul dawn l-a[[ar erba’ snin kellu f’idejh il-qasam tal[arsien tal-konsumatur u li [adem qatig[ biex dan issettur ikun fuq sisien iktar b’sa[[ithom. Issa li minn Jannar ’l hawn jien assumejt din ir-responsabbiltà, mhux biss inwieg[ed li se n]omm l-istess attenzjoni u

importanza mist[oqqa lill[arsien tal-konsumatur, i]da jekk jista’ jkun in]id iktar [a nag[mlu iktar. 3. Proprju l-;img[a li g[addiet il-Parlament beda jiddiskuti abbozz ta’ li;i li se jfisser, jekk u meta jsir li;i, l-ikbar qab]a ’l quddiem fil-[arsien talkonsumatur u d-drittijiet tieg[u f’dawn l-a[[ar ftit snin. {afna minna semg[u bid-dritt li grupp ta’ konsumaturi barra minn Malta, sija fl-Ewropa u sija fl-Amerika, g[andhom li jift[u kaw]a wa[da g[annom ta’ dak il-grupp. Lhekk imsej[a class actions, jew pro/edimenti kollettivi, ifissru [afna frankar ta’ spejje] u [in g[al dawk ilkonsumaturi li meta jing[aqdu jkollhom [afna iktar sa[[a milli kieku baqa’ kul[add g[al rasu. 4. Ejja nie[du e]empju

Matul dawn l-a[[ar ftit snin, i]da l-aktar minn mindu ilna membri tal-Unjoni Ewropea, da[[alna numru sabi[ ta’ drittijiet biex il-konsumatur, jixtri x’jixtri, ikun im[ares iktar u a[jar

konkret. Ng[idu a[na, hemm prodott li nxtara minn g[exieren jew mijiet ta’ nies u li kka;unalhom [sara materjali jew dannu fi]iku. Jekk kull wie[ed minn dawn il-konsumaturi jifta[ kaw]a g[al rasu kontra ming[and min inxtara dan il-prodott, dan ifisser [afna kaw]i li jidda[[lu l-Qorti u li jtaqqlu s-sistema, waqt li kul[add ikollu jerfa’ hu l-ispejje] tal-kaw]a. Jista’ jkun hemm min jaqta’ qalbu li jifta[ kaw]a g[al rasu g[ax meta jqis kemm qed jitlob danni ma’ dak li se jkollu jonfoq fil-kaw]a, isib li ma jkunx jaqbillu. Dan japplika wkoll g[al diversi negozji ]g[ar, li huma wkoll konsumaturi, li jkunu xtraw prodott jew servizz difettu] jew [a]in u li jkunu jixtiequ jag[mlu kaw]a kontra ming[and min impurtaw. 5. Bil-li;i li qed nipproponu, u li biha mhux qed nivvintaw ir-rota i]da qed nimplimentaw direttiva tal-Unjoni Ewropea, dawn il-konsumaturi kollha jing[aqdu, jekk jridu, f’kaw]a wa[da. M’hemmx g[alfejn pa;na dettalji g[al kull wie[ed minn dawk li

fet[u l-kaw]a. M’hemmx g[alfejn mitejn pa;na dettalji jekk hemm mitejn persuna li fet[u l-kaw]a. I]da pa;na wa[da biss g[ax dettalji ta’ persuna jew g[aqda tal-konsumaturi ikun bi]]ejjed. L-ispejje] jinqasmu bejn kul[add, ras imb’ras. M’hemmx g[alfejn mitejn ru[ jitilg[u l-Qorti kull seduta, i]da persuna wa[da. B’hekk, ara kemm niffrankaw [in u ri]orsi. 6. Biex nag[mlu din illi;i sempli/i kemm jista’ jkun, qed nipproponu li linqas numru ta’ konsumaturi jista’ jkun ta’ tnejn. Biex ma naqtg[ux qalb il-konsumaturi qed ng[idu li fl-a[[ar tal-kaw]a, jekk ikun hemm spejje] talQorti x’i[allsu, dawn i[allsu parti ]g[ira biss minn dak li jit[allsu s-soltu. Biex inkunu pratti/i, qed nag[tu poter lill-Qorti li anke wara li tkun bdiet

minn Jason AZZOPARDI jason.azzopardi@gov.mt

kaw]a, tag[ti dritt lil terzi persuni li jkunu jridu jing[aqdu fil-kaw]a. 7. Hekk kif qed nersqu biex ni//elebraw Jum ilKonsumatur, hu xieraq li lParlament tag[na jaddotta din il-li;i. G[ax hi li;i li se tpo;;i ’l pajji]na fost l-iktar pajji]i li jag[tu [arsien lillkonsumaturi tag[hom. Hekk jixirqilhom il-Maltin u lG[awdxin kollha.

Inwieg[ed li se n]omm l-istess attenzjoni u importanza mist[oqqa lill-[arsien tal-konsumatur, i]da jekk jista’ jkun in]id iktar [a nag[mlu iktar


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

12 Ittri

Il-politiku u l-elettorat Naqbel [afna mal-enfasi li qed jag[mel il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi dwar il[tie;a li l-politiku ma jinqatax mill-elettorat darba ji;i elett fil-Kunsill Lokali inkella filParlament. Aktar u aktar m’g[andux jinqata’ millelettorat darba jsir Ministru jew Segretarju Parlamentari. Il-politi/i jridu jkunu hemm il-[in kollu. Il-[in kollu jridu jkunu qed jisimg[u ’l-elettorat u ja;ixxu fuq il-messa;; li jkun qed jaslilhom. L-elettorat fil-parti l-kbira tieg[u jie[u gost meta wara biebu jara politiku biex ikellmu, partikolarment jekk dan ikun tal-partit tieg[u. {afna drabi l-elettorat ikun qed jistenna ]jara mir-rappre]entant tieg[u fil-Kunsill Lokali jew filParlament. U din ikun qed jistennieha mhux tant g[ax ;ejja l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali jew dik ;enerali. I]-]jarat tal-politi/i lillelettorat, kif qal tant tajjeb ilPrim Ministru fil-Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista u fid-djalogu tal-{add li g[adda f’Tas-Sliema, iridu jibqg[u jsiru. Il-politi/i jrid ikollhom widnejhom miftu[a l[in kollu g[all-elettorat. Iridu jkunu hemm g[all-messa;;i tal-elettorat u mhux meta tkun

;ejja xi elezzjoni. Kien g[alhekk g[aqli li lPrim Ministru minbarra linizjattiva li ja[tar delegat tieg[u biex jisma’ korpi kostitwiti u individwi, jitlob lis-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista biex jo[loq struttura li permezz tag[ha ministri, segretarji parlamentari, deputati, kunsillieri u kandidati jkunu qed i]uru ’l-elettorat f’daru b’mod regolari. B’kuntatt kontinwu b[al dan inkunu qed nisimg[u x’g[andu xi jg[id lelettorat u allura dawk fle]ekuttiv ikunu aktar attenti fid-de/i]jonijiet li jkunu jridu jie[du. Fl-inizjattivi li jkunu jridu jie[du. B’hekk il-pi], ittbatija u g[ax le, ukoll ittgawdija, ikunu qed jinqasmu fost kul[add. Ikunu wkoll konxji tal-prijoritajiet talelettorat. X’ji;i l-ewwel, ittriq tieg[i jew il-bozza ta’ quddiem biebi, l-edukazzjoni g[al uliedna, il-postijiet taxxog[ol g[al ]wie;na, prezzijiet li nla[[qu mag[hom, pensjonijiet adegwati, sptarijiet g[all-kura mill-a[jar, medi/ini, linfrastruttura, it-trasport u lkomunikazzjoni? }gur li lkuntatt mal-elettorat jqieg[ed quddiemna l-prijoritajiet li lpolitiku jrid iqieg[ed. L-

g[a]liet li jrid jag[mel. G[aldaqstant in[e;;e; lillPrim Ministru Lawrence Gonzi biex ikompli jinsisti g[al struttura ta’ ]jarat millpoliti/i Nazzjonalisti lillelettorat u nawgura li ma ndumux ma nisimg[u wkoll, din id-darba mis-Segretarju :enerali tal-Partit, blistruttura li dan fassal. Nittama g[alhekk li irrispettivament millelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt li ;ej, ma ndumunx ma nibdew naraw lill-ministru, lis-segretarji parlamentari, lid-deputati, lillkunsillieri u lill-kandidati wara biebna. }jarat li nawgura li ladarba jibdew ikomplu salelezzjoni ;enerali li ;ejja u wara wkoll. Darba jibdew isiru dawn i]]jarat m’g[andix dubju li nibdew naraw id-differenza. Nibdew in[ossu d-differenza. Nibdew ng[ixu esperjenza ;dida bejn il-politiku u lelettorat. Esperjenza li t[alli ri]ultati po]ittivi kemm fuq ba]i lokali kif ukoll fuq ba]i nazzjonali. Dan wie[ed jista’ jarah fejn deputati jew kunsillieri baqg[u bil-kuntatt tag[hom anki wara l-elezzjoni mal-elettorat.

Emanuel Bartolo

Santa Venera

Residenti fil-{amrun minsijin Is-Sibt li ;ej il-{amruni]i se jkunu msej[a jmorru jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. U l-ma;;oranza Laburista f’din il-lokalità tinsab f’paniku. Prova ta’ dan hu x-xog[ol, [afna minnu ilu ]mien biex isir, li qed isir f’daqqa. Insomma, ma drajniex, jew a[jar, ma tg[allimniex. F’daqqa wa[da rajna g[addej [afna xog[ol fit-toroq. Irqajja’ kbar ma’ kullimkien. {adid fuq il-bankini. }ebg[a friska tas-sinjali tat-traffiku. Tabelli ;odda. Kollu xog[ol g[ax ;ejja l-elezzjoni. Jidher li l-ma;;oranza Laburista fil-{amrun g[adha ta[seb u ta[dem bil-mentalità ta’ snin ilu. Meta l-elettorat Malti u G[awdxi ma kienx matur b[alma hu llum. Meta missirijietna forsi kienu jimpressjonaw ru[hom bixxog[lijiet li kienu jsiru fl-a[[ar mumenti. Illum l-elettorat inbidel. M’g[adux li kien. Mhux se jimpressjona ru[u malajr. G[all-kuntarju, /erti xog[lijiet aktar jinkwetaw u jbieg[du lil dak li jkun. Hekk ;ara fost ir-residenti ta’ parti minn Triq il-Kbira San :u]epp. Residenti li ori;inarjament kienu jag[mlu parti minn Santa Venera u li [abta u sabta, ming[ajr [add qatt ma kkonsultahom, sabu ru[hom mal-{amrun. U minn dak i]-]mien ’l hawn sabu ru[hom abbandunati. Limportanti li l-Laburisti fil{amrun ]iedu ftit mal-voti li kellhom fil-lokalità bl-iskop li jassiguraw il-ma;;oranza. Tant dan kien l-iskop tal-moviment li sar li rari r-residenti ta’ din ilparti ta’ Triq il-Kbira raw lil xi kunsillier jew lil xi kandidat Laburista. Bir-ra;un tafux.

Duru dawra mal-{amrun u tikkonfermaw li din hi l-ag[ar parti ta’ din il-lokalita. Ri]ultat tal-abbandun tal-Laburisti. Miskin min jg[ix f’din il-parti ta’ Triq il-Kbira. Miskin min irid jg[addi minn fuq ilbankina tal-parti tat-triq minn Triq il-Lunzjata lejn Santa Venera jew kontra. Mhux biss irid joqg[od attent li ma jaqax i]da jekk tkun ix-xita jrid joqg[od ukoll attent li ma ja[sluhx bl-ilma ma[mu; li j]omm fit-triq. Ilmenti dwar il-kundizzjoni verament [a]ina tat-triq u lbankina saru diversi drabi. Inkitbu diversi ittri anki f’din il-gazzetta u sa[ansitra ;ie su;;erit biex jintervjeni lGvern u wara jnaqqas lispejje] li jkunu saru millallokazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-{amrun. Biss donnu li lilmenti tar-residenti ta’ din ilparti tat-triq waqg[u fuq widnejn torox. Issa hu lmument li dawn ir-residenti jwie;bu huma bil-vot tag[hom u meta nhar is-Sibt imorru jivvutaw i;ibu quddiem g[ajnejhom li l-ma;;oranza Laburista u]athom. {aditilhom il-vot biex sostniet ilma;;oranza u abbandunathom. U s-Sibt li ;ej imiss issa lillelettorat li jabbandunahom u jivvota g[all-kandidati talPartit Nazzjonalista bl-iskop li l-bidla fil-ma;;oranza talKunsill i;;ib bidla filmentalità u r-residenti ta’ din il-parti tat-triq ma jibqg[ux jitqiesu biss b[ala numru i]da b[ala /ittadini denji tal{amrun. B’xejn i]jed u b’xejn inqas mir-residenti tat-toroq lo[ra kollha tal-{amrun.

Anthony Vassallo

Il-{amrun


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FIL-QOSOR Jer;a’ ji]died il-petrol

L-ITALJA: Il-prezz tal-petrol fl-Italja re;a’ la[aq livelli rekord hekk kif diversi kumpaniji li g[andhom pompi talpetrol ]iedu l-prezz kemm tal-petrol bla /omb kif ukoll taddiesel. Il-prezz tal-petrol bla /omb issa la[aq il-prezz rekord ta’ 1.827 ewro kull litru. 

Jibda jg[addi pro/ess

L-I}LANDA: L-eks Prim Ministru tal-I]landa Geir Haarde beda g[addej pro/ess akku]at b’negli;enza min[abba l-kri]i finanzjarja tal-2008. Haarde hu l-ewwel mexxej ta’ pajji] li tressaq il-qorti min[abba dik il-kri]i. Ittliet banek ewlenin tal-pajji] kienu fallew matul il-kri]i u dan kellu reperkussjonijiet kbar g[all-pajji] kif ukoll g[al investituri madwar id-dinja.Il-pro/ess mistenni jdum sejjer sa nofs ix-xahar u l-verdett imbag[ad jo[ro; xi erba’ ;img[at wara. 

Da[lu fil-kompjuters tan-NASA

L-ISTATI UNITI: Instab li hackers kien irnexxielhom jiksbu kontroll s[i[ ta’ kompjuters importanti tan-NASA fl2011. Dan kien ]velat minn Paul K. Martin, l-Ispettur :enerali tan-NASA. Martin qal li l-attakk g[adu qed ikun investigat u dawk li da[lu fis-sistema tan-NASA jidher li originaw mi/-?ina. Hu qal li dawk li da[lu fis-sistema talJet Propulsion Laboratory kellhom a//ess s[i[ u setg[u litteralment jag[mlu li jridu. Apparti dan il-ka], Martin qal li n-NASA sofriet aktar minn 5,400 in/ident marbuta mas-sigurta tal-kompjuters bejn l-2010 u l-2011. Hu qal ukoll li investigazzjonijiet waslu g[all-arresti ta’ /ittadini mi/-?ina, ir-Renju Unit, l-Italja, in-Ni;erja, il-Portugall, ir-Rumanija, it-Turkija u l-Estonja. 

Screen li juri r-ri]ultati preliminarji tal-elezzjoni Presidenzjali Russa fi/-/entru tal-Kummissjoni Elettorali Russa f’Moska (ritratt Reuters)

IR-RUSSJA

Osservaturi jsibu ‘problemi serji’ fir-reb[a ta’ Putin Osservaturi elettorali internazzjonali qalu li ‘kien hemm problemi serji’ kif ukoll kienu m[assbin dwar affarijiet li ma sarux kif suppost fl-elezzjoni Presidenzjali Russa ta’ nhar il-{add. Din l-elezzjoni wasslet biex Vladimir Putin jer;a’ isir President tal-pajji]. B’reazzjoni g[all-mod kif saret il-votazzjoni kif ukoll ir-ri]ultat, l-Oppo]izzjoni filpajji] organizzat rally ta’ protesta f’Moska u bliet ewlenin Russi. Uffi/jali millOrganizzazzjoni g[asSigurtà u Kooperazzjoni flEwropa (OSCE) u osservaturi o[rajn qalu li kien hemm evidenza ta’ irregolaritajiet f’terz tal-postijiet tal-votaz-

zjoni fejn kellha osservaturi. Fost l-o[rajn intqal li /erti kaxex tal-voti kienu mimlijin b’voti minn persuna wa[da. Intqal ukoll li matul ilkampanja elettorali, il-mezzi tax-xandir tal-Istat kienu ]bilan/jati favur Putin. Tiny Knox, politiku Olandi] u kap tal-Kunsill talEwropa, qal li l-elezzjoni ma kinitx wa[da ;usta. Attivisti Russi qalu li kienu rre;istraw tal-anqas 4,000 ka] ta’ irregolaritajiet fil-91,000 post tal-votazzjoni. Putin reba[ kwa]i 64 filmija tal-voti. Dan wara erba’ snin Prim Ministru. Qabel, bejn l-2000-2008, hu serva ]ew; mandati konsekuttivi b[ala President imma mbag[ad il-Kostituzzjoni

Russa ma [allitux jikkontesta t-tielet mandat. Il-mandat tieg[u din id-darba se jkun ta’ sitt snin. Kelliem g[all-Unjoni Ewropea qal li l-UE wkoll kienet im[assba bil-mod kif saret il-votazzjoni fir-Russja u [e;;et lil Moska biex tindirizza n-nuqqasijiet li kien hemm. L-avversarji ta’ Putin huma m[asssbin li Putin issa se jifga riformi politi/i u ekonomi/i u qed jirrifjutaw li jag[rfu r-ri]ultat. Fir-Russja di;à kien hemm rabja min[abba l-elezzjoni Parlamentari ta’ Di/embru fejn kienu rappurtati diversi in/identi ta’ tbag[bis u li fihom [are; rebbie[ il-partit tar-Russja Mag[quda, il-partit ta’ Putin.

IL-KRI}I IRANJANA

In-Nazzjonijiet Uniti m[assba L-a;enzija tan-Nazzjonijiet Uniti inkarigata mill-ener;ija nukleari, l-IAEA, qalet li l-Iran kien ittripplika l-produzzjoni tal-uranju raffinat u kellha “t[assib serju” dwar l-aspett militari tal[idma nukleari Iranjana. Dan hekk kif ilbiera[ mar l-Istati Uniti Benjamin Netanyahu, il-Prim Ministru I]raeljan, g[al ta[ditiet mal-President Amerikan Barack Obama. Tema ewlenija se tkun il-ka] tal-Iran. L-indikazzjonijiet dejjem qed jikbru li Netanyahu lest jordna azzjoni militari I]raeljana biex iwaqqaf l-Iran milli jikseb l-armi nukleari. I]da Obama jrid jag[ti aktar /ans lid-diplomazija g[alkemm il-{add wissa li kien determinat li jara li l-Iran ma jiksibx l-armi nukleari.

{afna huma tal-opinjoni, fosthom anki uffi/jali I]raeljani, li attakk fuq l-Iran kien se jservi biss biex idewwem il-pro/ess li bih l-Iran jikseb l-armi nukleari u mhux iwaqqfu g[al kollox. Sadattant Yukiya Amano, id-Direttur :enerali tal-IAEA, qal li kien hemm indikazzjonijiet ta’ ‘attivtiajiet’ f’ba]i militari Iranjana li lispetturi tal-IAEA jridu j]uru b[ala parti millinvestigazzjoni tag[hom fil-programm nukleari Iranjan. Amano ma tax dettalji dwar x’kien g[addej fil-ba]i ta’ Pachin u lanqas jekk dan setax jkun sforz mill-Iranjani li ja[bu evidenza qabel ma jag[tu permess g[al ]jara tal-ispetturi.

Jit[arbat kun/ert ta’ Morricone

L-AWSTRALJA: Kun/ert gala immexxi minn Ennio Morricone f’Adelaide kien deskritt b[ala fjask wara li t[arbat mill-[oss tal-magni ta’ karozzi li kienu qed itellqu fil-qrib. Jay Weatherill, il-Prim Ministru tal-Istat ta’ South Australia, li kienet pre]enti g[all-kun/ert, ippruvat twaqqaf it-tellieqa i]da ming[ajr su//ess. 


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra IL-GRE?JA

Jeg[req tanker Tanker Grieg li kien qed i;orr aktar minn 2,000 tunellata ta’ ]ejt u diesel g[ereq f’ib[ra fil-Punent tal-kapitali Ateni. Il-kaptan tal-vapur, Alpha 1’ miet fl-in/ident i]da l-g[axar membri lo[ra tal-ekwipa;; kienu salvati u s’issa ma kienx jid[er li ]-]ejt kien [iere; mill-vapur. Uffi/jali qalu li l-vapur g[ereq barra mir-raffineriji ta’ Elefsina. Hemm suspetti li t-tanker seta’ g[ereq wara li laqat vapur li hemm mg[arreq fiz-zona. IT-TURKIJA

Bomba f’Ankara Bomba ]g[ira lbiera[ splodiet qrib l-uffi//ju talPrim Ministru Tork filkapitali Ankara u persuna ndarbet [afif. L-isplu]joni se[[et madwar sieg[a qabel kellu jkun hemm laqg[a talKabinet fil-bini. L-isplu]joni se[[et fidd[ul ta’ parking li jintu]a kemm g[all-impjegati fluffi//ju tal-Prim Ministru kif ukoll g[all-Qorti tal-Appell. Il-Pulizija qalet li t-tip ta’ bomba li ntu]at kienet wa[da li tag[mel [afna [oss i]da ftit [sara u kien fih[a madwar 150 gramma ta’ splussiv fi flixkun tal-plastik. Iz-zona hi wa[da ta’ si;urtà kbira . Il-{amis li g[adda f’Istanbul kien hemm splu]joni ta’ bomba i]da din kienet aktar sofistikata peress li kienet sploduta b’remote control u 15-il pulizija u persuna /ivili ndarbu. Ir-responsabbli jistg[u jkunu [afna peress li fitTurkija huma attivi terroristi Kurdi, militanti Islami/i kif ukoll estremisti tax-xellug u l-lemin u kollha fil-passat wettqu attakki fit-Turkija. F’Settembru, terroristi Kurdi [adu r-responsabbiltà g[al karozza bomba li qatlet tliet persuni f’Ankara u wieg[du li kienu se jwettqu aktar attentati.

L-ISTATI UNITI> Tfajla tg[addi minn [dejn xarabank tal-iskola li spi//at [erba wara li n[akmet minn tornado li laqat il-belt ta’ Henryville f’Indiana. Sensiela ta’ tornadoes fi tmiem il-;img[a laqtu zona ta’ aktar minn 1,000 kilometru u kkaw]aw il-mewt ta’ 39 persuna. (ritratt Reuters)

IL-:APPUN

Twissija dwar terremoti qawwija Hekk kif ftit anqas minn sena ilu wie[ed mill-akbar terremoti qatt re;istrati g[amel [erba fil-:appun, xjentisti fil-pajji] qed jer;g[u jwissu li hemm possibbiltà kbira li l-kapitali Tokjo, ma ddumx, tintlaqat minn terremot qawwi li j[alli l-eluf mejta u jag[mel [sara inkalkolabbli. Minn mindu fil-11 ta’ Marzu ta’ sena ilu kien se[[ it-terremot tal-qawwa 9 fuq lIskala Richter u li kkaw]a tsunami fatali, Tokjo, fejn jg[ixu 35 miljun persuna mrassa ma’ xulxin, rat ]ieda ta’ tliet darbiet fl-attività sismika. Kull jum, medja ta’ 1.5 terremot huma re;istrati madwar il-belt – wie[ed millpostijiet bl-akbar popolazzjoni fid-dinja. I]da f’Tokjo tant ikun hemm the]]i] talart li [afna minnhom ji;u injorati millpubbliku. Min-na[a l-o[ra dan il-pajji] tg[allem mid-di]astri tal-passat u Tokjo hi belt fejn hemm kriterji stretti [afna dwar il-bini biex ikun jifla[ g[at-terremoti. I/-?entru ta’ Ri/erka tal-Università ta’ Tokjo qed isostni li l-kapitali :appuni]a, mibnija f’nofs /entru sismiku, g[andu /ans

ta’ 50 fil-mija li jsofri terremot qawwi – kalkulat ta’ aktar mill-qawwa ta’ 7 fuq lIskala Richter – fl-erba’ snin li ;ejjin. Terremot f’Tokjo ikollu impatt madwar id-dinja min[abba l-implikazzjonijiet politi/i, ekonomi/i u kulturali u b’hekk il[ajja tkun im[arbta kemm madwar il:appun kif ukoll lil hinn min[abba linfluwenza :appuni]a fl-industrija. Fid-dinja, wie[ed minn kull [ames terremoti qawwija jse[[u fil-:appun. Lag[ar terremot li qatt laqg[at Tokjo kien fl-1923 u hu mag[ruf b[ala t-Terremot ilKbir ta’ Kanto. It-terremot kellu qawwa ta’ 7.9 fuq l-Iskala Richter u kkaw]a nirien kbar. Dan kien [alla madwar 142,800 persuna mejta u [alla ferita li g[adha tin[ass sal-lum dwar x’ifisser g[all-pajji] li l-kapitali tin[akem minn terremot kbir. Fil-:appun spiss kien hemm dibattitu dwar il-b]onn li jkun hemm it-tieni kapitali b[ala appo;; fil-ka] li Tokjo tintlaqat [a]in [afna minn terremot. Spiss tisemma Osaka, li tinsab 550 kilometru bog[od, b[ala possibbiltà.

I]da s’issa, l-ispi]a kbira biex ikun hemm spe/i ta’ gvern doppju, warrab kull possibbiltà li jsir dan il-pass partikularment peress li b[alissa l:appun qed i[abbat wi//u ma’ muntanja ta’ dejn u ekonomija batuta. I]da x-xjentisti qed iwissu li xi [a;a trid issir. Asahiko Taira, direttur tala;enzija tal-Gvern inkarigata mitterremoti, qal li kien diffi/li [afna li wie[ed ibassar bi pre/i]joni meta se jse[[ terremot i]da hu mag[ruf x’ji;ri jekk dan ise[[ u kien hawn fejn g[andhom jitfasslu strate;iji biex ikunu mra]]na lkonsegwenzi. Min-na[a l-o[ra esperti huma m[assbin li xjentisti :appuni]i tant huma ffissati dwar il-possibbiltà li Tokjo jintlaqg[at minn terremot kbir li qed jinjoraw ilperikli fi bnadi o[ra.. Wie[ed minn dawn l-esperti, Robert Geller, qal li f’pajji] bi 54 reattur nukelari, il-periklu li jkun hemm terremot qawwi x’imkien ie[or fil-pajji] m’g[andux ikun injorat.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-LIBJA

}ew; ;urnalisti Ingli]i mi]muma b[ala spjuni Militanti Libjani [abbru li ]ew; ;urnalisti Ingli]i li kienu mi]muma x-xahar li g[adda huma suspettati li huma spjuni. Faraj al-Swehli, li jikkmanda l-;ellieda tal-Brigata Swehli, qal li fil-pusses ta’ dawn il;urnalisti nstabu dokumenti Libjani, affarijiet li jintu]aw mill-militar I]raeljan u filmati tag[hom qed jisparaw l-armi. F’konferenza tal-a[barijiet fi Tripli, Swehli qal li hemm suspetti li dawn it-tnejn, li ja[dmu g[all-istazzjon tat-televi]joni Iranjan, Press TV, kienu spjuni i]da qal li kien kmieni wisq biex wie[ed jg[id g[al min kienu qed jispjunaw. Hu ]ied li wara li tintemm l-investigazzjoni minn niesu, dawn kienu se jing[ataw lill-awtoritajiet tal-Istat Libjan biex jibda pro/ess legali kontrihom. I]-]ew; ;urnalisti kienu identifikati b[ala Nicholas Davies u Gareth MontgomeryJohnson. Huma kienu arrestati fit-22 ta’ Frar f’Misrata u issa qed jin]ammu f’ba]i tal-militanti fi/-/entru ta’ Tripli. Swehli qal li dawn i]-]ew;

Ingli]i ma kellhomx il-visa me[tie;a fuq il-passaport tag[hom biex jid[lu fil-Libja. Hu wkoll wera pakkett ta’faxex medi/i bil-kliem ‘Made in Israel’ fuqhom li kienu filpussess ta]-]ew; ;urnalisti u sostna li dawn jintu]aw millmilitar I]raeljan. Fil-pusses tag[hom instabu wkoll lista ta’ membri ta’ grupp militari ie[or fi Tripli li kienu nqatlu fi sparatura ma’ grupp rivali kif ukoll lista ta’ mer/enarji li kienu ;;ieldu g[all-forzi ta’ Muammar Gaddafi. Osservaturi i]da qalu li [afna minn dak li ntqal filkonferenza tal-a[barijiet kien japplika kwa]i g[all-;urnalisti kollha li [admu fil-Libja fejn [afna da[lu ming[ajr il-permessi ne/essarji u g[adhom jippu]aw g[al ritratti jisparaw l-armi li kien hemm fl-idejn kif ukoll fejn setg[u ;abru dokumenti li ;ew ta[t idejhom. Il-Brigata Swehli hi wa[da minn dawk li qed jirre]istu sej[iet tal-Gvern biex iwarrbu l-armi u jxolju.

Kadetti militari Libjani f’wirja tal-arti mar]jali waqt /erimonja ta’ gradwazzjoni tal-Armata Libjana fi Tripli (ritratt Reuters)

Il-:ERMANJA

IL-KWISTJONI ?IPRIJOTTA

Strajk tat-trasport pubbliku

Lesta tg[aqqad it-Tramuntana mal-bqija tat-Turkija

Eluf ta’ [addiema tas-settur pubbliku fi tliet Stati :ermani]i [ar;u fuq strajk ilbiera[ wara li l-;img[a li g[addiet huma talbu biex il-paga tag[hom ti]died bi 6.5 filmija I]da t-talba tag[hom kienet mi/[uda. Il-karozzi tal-linja u l-ferroviji kienu weqfin fi Frankfurt, il-kapitali finanzjarja :ermani]a, fl-istat ta’ Hesse, filwaqt li f’Saarland, mijiet ta’ day care centres u banek baqg[u mag[luqin u sptarijiet u djar tal-anzjani wkoll kienu effettwati. Fl-istat ta’ Rhineland-Palatinate, madwar 5,000 tas-settur pubbliku [ar;u fuq strajk fuq sej[a tal-union Ver.di. Wara snin ta’ tra]]in fi]-]idiet fil-pagi, l-ekonomija :ermani]a ssa[[et . Wara li fl-2005 il-qg[ad fil-pajji] kien la[aq livell rekord, riformi fis-suq tax-xog[ol g[amel ilpajji] aktar kompetittiv u wassal biex ir-rata tal-impjiegi til[aq l-og[la livell fl-istorja :ermani]a. Dawk li [ar;u fuq strajk qed jitolbu ]ieda fil-paga ta’ 6.5 fil-mija jew tal-anqas 200 ewro ]ieda kull xahar. L-union Ver.di qed titlob dan g[al madwar ]ew; miljun [addiem. Min-na[a l-o[ra waqt li dawn it-talbiet kienu deskritti b[ala mhux realisti/i f’ta[ditiet il-;img[a li g[addiet ma ng[atatx alternattiva.

It-Turkija hi lesta tikkunsidra li tg[aqqad itTramuntana ta’ ?ipru jekk it-ta[ditiet dwar lg[aqda tal-g]ira bejn i/-?iprijotti Griegi u dawk Torok ifallu. Din it-twissija saret minn Egemen Bagis, ilMinistru Tork g[all-Affarijiet Ewropej f’intervista mal-;urnal ?iprijott Tork Kibris. Is-sena li g[addiet ing[ata bidu g[al sforz ;did ta’ negozjati bejn il-mexxejja ta]-]ew; komunitajiet i]da bi ftit ta’ xejn su//ess. Bagis qal li t-Turkija kienet se tappoo;;ja kwalunkwe ftehim li jintla[aq mi]-]ew; na[at.

Min-na[a l-o[ra [afna ?iprijotti Torok huma kontra l-idea li t-territorju tag[hom isir parti mit-Turkija. It-Turkija di;à wissiet li jekk sal-1 ta’ Lulju, meta ?ipru mmexxija mi/-?iprijotti Griegi, tie[u l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, ma jkunx hemm soluzzjoni, kienet se tissospendi kull djalogu sakemm tintemm il-presidenza ?iprijotta tal-UE. Hemm ukoll tensjoni wara li f’Settembru ?ipru beda j[affer g[a]-]ejt u l-gass u dan wassal biex it-Turkija tibg[at bastimenti talgwerra lejn il-Lvant tal-Mediterran.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta‘ Marzu, 2012

16 KUNSILLI LOKALI 2012

10 TA’ MARZU 2012

ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

IS-SI::IEWI Aquilina Karol, 32 sena, avukat, ja[dem f’uffi//ju legali privat fis-Si;;iewi, avukat u Vi/i Sindku tasSi;;iewi, [oloq u wettaq ilPro;ett ta/-?entru ?iviku tasSi;;iewi li jinkludi l-ewwel Day Centre g[all-Anzjani fisSi;;iewi. Kunsillier f’isem ilPN fis-Si;;iewi g[al dawn la[[ar tmien snin. President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u membru tal-Kumitat E]ekuttiv tal-PN. Serva b[ala President tal-Kunsill Nazzjonali ta]-}g[a]ag[ (KN}) u tal-Istudenti Demokristjani Maltin (SDM) u Vi/i President talMoviment }g[a]ag[ Partit Nazzjonalista (M}PN) kif ukoll [adem fis-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Eddie Fenech Adami.

MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA G{AL-LOKALITÀ TAS-SI::IEWI Aktar titjib fit-toroq, fil-bankini, tisbi[ u [arsien talambjent g[al kwalità ta’ [ajja a[jar ■ L-a[jar u]u ta’ spazju u [arsien ta’ spazji miftu[a fillokalità u tal-kampanja sabi[a ta’ madwar is-Si;;iewi. ■ Immani;;jar a[jar tat-traffiku partikolarment fil-qalba tas-Si;;iewi. ■ Pjazza San Nikola ti;i msebb[a b’rispett s[i[ lejn ilkarattru tag[ha kif ukoll lejn il-b]onnijiet u l-interessi tarresidenti, l-g[aqdiet, il-Parro//a u l-komunità kummer/jali fis-Si;;iewi. ■ Pro;etti ta’ tisbi[ g[ad-diversi ]oni tal-lokalità. ■ Aktar fa/ilitajiet li jaqdu l-b]onnijiet tar-residenti u talfamilji. ■ Aktar toroq ;odda u manutenzjoni ta’ dawk e]istenti. ■ Aktar bankini ;odda li jkunu a//essibbli g[al kul[add. ■ Attenzjoni u manutenzjoni g[all-playing fields. ■ Kunsill ;did ikompli jsegwi mill-qrib it-talba tieg[u sabiex b’fondi mill-Unjoni Ewropea jitwettaq pro;ett ta’ tisbi[ fiz-zona tas-Salib tal-G[olja. ■ L-indafa tibqa’ prijorità. ■ Ti]died il-[idma tal-Kunsill sabiex jikseb fondi millUnjoni Ewropea g[at-twettiq ta’ pro;etti li jkunu ta’ ;id g[as-Si;;iewi. ■ Jitwa[[lu aktar fanali dekorattivi b’mod partikolari fi//entru tas-Si;;iewi. ■ Il-bdiewa jing[ataw l-appo;; tal-Kunsill Lokali biex ikunu m[e;;a jkomplu ja[dmu r-raba’ tag[hom. ■ Issir [idma biex jit[arsu l-ambjent u l-karattru tasSi;;iewi. ■ Kunsill ;did ikompli j[e;;e; lir-residenti u lillkomunità kummer/jali sabiex jitnaqqas l-iskart im[allat. ■ Tabelli u sinjali tat-traffiku ma[suba biex jo[olqu aktar sens ta’ sigurtà fis-Si;;iewi. ■ Tkompli ssir [idma biex tkun im[arsa l-bajja ta’ G[ar Lapsi. ■ U]u ta’ ener;ija alternattiva mill-Kunsill kif ukoll kampanji ta’ informazzjoni u edukattivi biex ir-residenti jag[mlu aktar u]u minn sorsi nodfa ta’ ener;ija. ■ Ikompli ji]died il-;bir tal-[;ie; mir-residenzi. ■ {idma favur komunità sostenibbli fejn ir-residenti jg[ixu f’ambjent nadif u sigur. ■ Ti]died il-[idma tal-Kunsill sabiex fis-Si;;iewi jkomplu jonqsu l-ka]i ta’ vandali]mu u kriminalità. ■ Ja[dem sabiex ti]died id-dixxiplina fis-sewqan, fil[arsien tal-ambjent u l-ordni pubblika. ■ {idma so/jali b’risq il-familji, it-tfal, i]-]g[a]ag[, lanzjani u l-persuni b’di]abbiltà. ■ Ikun inkora;;it il-volontarjat b’mod partikolari fost ittfal u ]-]g[a]ag[. ■ Kull sena jitwaqqaf il-Kunsill Lokali ta]-}g[a]ag[ fisSi;;iewi. ■ Innaqqsu d-differenzi so/jali fil-komunità billi nindirizzaw il-problemi so/jali fil-komunità. ■ Tkompli ssir [idma favur l-anzjani mhux biss permezz tad-Day Centre g[all-Anzjani i]da anke b’servizzi o[ra g[alihom. ■ Issir [idma sabiex aktar anzjani jkunu m[e;;a jattendu d-Day Care Centre. ■ Ji]diedu l-attivitajiet g[all-anzjani u jittie[du inizjattivi ;odda.

Callus Ryan, 29 sena. In;inier, gradwat f’livell ta’ Masters. Ja[dem b[ala koordinatur filMinisteru tal-Affarijiet Barranin. Kummentatur Politiku fuq Radio 101. Segretarju Internazzjonali tal-M}PN u President tal-Kumitat Sezzjonali PN tas-Si;;iewi. Kien koordinatur tal-Inizjattiva Team 2015 tal-M}PN, vi/i president tal-Youth EPP.

Cutajar Manuel, 38 sena. Ja[dem b[ala senior clerk filKorporazzjoni tax-Xog[ol u Ta[ri;. Jipparte/ipa b[ala attur f’diversi produzzjonijiet tat-televi]joni u fit-teatru fejn ;ieli [adem ukoll b[ala direttur. Jinvolvi ru[u wkoll fil-[idma tal-Partit Nazzjonalista.

Vassallo Michael (Djamantinu), 26 sena. Ja[dem b[ala xufier. Membru fil-Kumitat Sezzjonali PN tas-Si;;iewi, fl-iScouts, fi]-}AK u filgrupp tal-armar.

Vassallo Mark Anthony, 46 sena. Mi]]ewwe; u g[andu ]ew;t itfal. G[andu livell ta’ edukazzjoni terzjarja. Konsulent tal-;erjatrija. Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista tul dawn la[[ar [dax-il sena. Membru tal-Geriatric Medicine Society of Malta u delegat tal-istess g[aqda fuq livell Ewropew.

Cachia Mario, 44 sena.

Mi]]ewwe; u g[andu tifla. Ja[dem l-Isptar Karen Grech. Vi/i Kaxxier tal-Kumitat Sezzjonal tal-PN. Membru fisSolidarjetà {addiema tal-PN u voluntier f’attivitajiet ta’ Puttinu Cares.

Sammut Joseph, 66 sena. Ja[dem b[ala supervisor. {a sehem f’diversi wirjiet b’xog[lijiet artisti/i tieg[u fosthom fl-Iskola tal-Arti u filKunsill Lokali tas-Si;;iewi.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta‘ Marzu, 2012

KUNSILLI LOKALI 2012 17

10 TA’ MARZU 2012

ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

TAS-SLIEMA MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA G{AL-LOKALITÀ TA’ TAS-SLIEMA ■ Il-kandidati Nazzjonalisti g[al Kunsill ;did f’tas-Sliema se ji]guraw tmexxija onesta u trasparenti li tixraq id-dinjità tal-Kunsill sabiex tabil[aqq il-Kunsill jitmexxa b’mod responsabbli fl-interess tar-residenti f’Tas-Sliema. ■ Il-Kunsill se jorganizza u jikkoordina d-diversi siti talbini li hemm f’Tas-Sliema sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-inkonvenjent li qed jin[oloq min[abba l-i]vilupp ta’ bini li hemm. ■ Se ji;i ]gurat li ma jkunx hemm kon/entrazzjoni ta’ toroq fl-istess zona li jing[alqu g[all-fini ta’ kostruzzjoni. ■ Flimkien mal-awtoritajiet /entrali l-Kunsill se ji]gura li x-xog[ol fuq kull sit ikun qed ise[[ b’konformità mal-li;ijiet tal-bini partikolarment l-Environmental Management Constrution Site Regulations u l-Building Regulations Act. ■ Flimkien mal-awtoritajiet /entrali, partikolarment lAwtorità tat-Turi]mu u s-sezzjoni tal-Beach Cleaning talMinisteru tar-Ri]orsi se jitkompla jsir sforz sabiex it-toroq u l-promenades ta’ Tas-Sliema jin]ammu ndaf. Se ssir enfasi partikulari fuq it-toroq tal-parti /entrali ta’ Tas-Sliema. ■ Dan l-isforz ta’ ambjent iktar nadif se jiffoka wkoll fuq l-im;iba tar-residenti partikolarment il-vizzju tan-nies li ma jo[or;ux il-boro] ta]-]ibel fil-[inijiet tal-;bir u li ma jnaddfux il-[mie; tal-klieb meta jo[or;u dawn l-annimali fittoroq ta’ Tas-Sliema. ■ Il-Kunsilliera Nazzjonalisti se ja[dmu wkoll sabiex ikun hemm iktar g[arfien fost l-istabbilimenti kummer/jali biex jo[or;u ]-]ibel tag[hom fil-[in li ]-]ibel jin;abar. ■ Il-Kunsill Nazzjonalista l-;did se jistudja sistemi ta’ parke;; li javvanta;;jaw lir-residenti sabiex tittaffa lproblema tan-nuqqas ta’ parke;; li hemm f’Tas-Sliema. ■ Il-Kunsill se ji]gura li jsir xog[ol fuq bankini mkissra u fejn hu possibbli jsir manteniment fuq it-toroq li g[alihom hu responsabbli l-Kunsill. ■ Il-Kunsill il-;did ji]gura li kull ilment ikun indirizzat u r-residenti jkunu jistg[u fa/ilment iwasslu l-ilmenti tag[hom.

Pillow John, 51 sena, ja[dem ma’ kumpanija privata, membru tal-Kumitat Sezzjonali ta’ Tas-Sliema, u g[andu ]ew;t itfal.

Portelli Pierre, 31 sena, ja[dem b[ala konsulent. G[andu diploma f’Online Marketing#Social Media. Membru tas-So/jetà Filarmonika Stella Maris, leader fl-iScouts ta’ Tas-Sliema, membru tas-Salesian Pastoral Youth Service, u membru

G[aqda }g[a]ag[ Nazzarenu.

Busietta Kris, avukat, ja[dem fil-kamp kriminal u /ivili. Kien membru tal-Malta

University Sports Club u kien jilg[ab il-waterpolo ma’ Exiles ASC. Mi]]ewwe;.

Castaldi Paris Nanette, 58 sena, ta[dem fis-Segretarjat tal-Uffi//ju tal-Prim Ministru, [admet f’Londra b[ala g[alliema. G[andha ]ew;t itfal.

Galea Julian, 30 sena, Galea Pace Vivienne, 66 sena, direttur ta’ kumpanija privata. mara tad-dar. Direttur tal-Enemalta, Kunsillier f’Tas-Sliema, Direttur MOBC, Direttur :.Borg assistent direttur fuq films Olivier Co.Ltd. President talinternazzjonali u ko-fundatur Kumitat Sezzjonali ta’ Tas-Sliema, ta’ Sliema Heritage Society. President tal-Kumitat tal-Iskola Primarja Victoria G[awdex, eks Sindku tar-Rabat. Mi]]ew;a u g[andha zew;t itfal.

Radmilli Paul, 35 sena, Segretarju Privat mal-Ministru g[ar-Ri]orsi u Affarijiet Rurali. {adem mal-Ministru tal-

Affarijiet Barranin u serva b[ala Vi/i Ambaxxatur u Chargé d’Affaires fl-Ambaxxata ta’ Malta, id-Danimarka. Kien Segretarju Internazzjonali talKSU u KN}. Kien attiv filMoviment IVA g[all-Ewropa u membru tal-Bord tal-NSTF.

Ransely Philip Andrew, 64 sena, ja[dem b[ala financial controller, kien direttur ta’ diversi kumpaniji privati, kien president ta’ Round Table Malta 2, u kien ukoll president ta’ 41 Club Malta, Kan/illier tal-Ordni ta’ San :or; u s-Salib ta’ Konstantinopli. Mi]]ewwe; u g[andu tlett itfal.

Chircop Anthony, 62 sena, direttur mani;erjali ta’ kumpanija privata, serva b[ala membru tal-MHRA g[al [afna ]mien, u serva fuq diversi bordijiet tal-MTA. Membru talkumitat sezzjonali tal-PN ta’ Tas-Sliema, eks Vi/i President ta’ Sliema Wanderers FC. Mi]]ewwe; u g[andu ]ew;t itfal.

Grech Nicholai, 31 sena, Direttur ta’ Mirachem Ltd. Jistudja u jispe/jalizza flinbejjed, sportiv u player tarrugby ma’ Kavallieri R.F.C. Mi]]ewwe;.

Zammit Silvio, 47 sena, direttur ta’ kumpanija, involut fil-knisja ta’ San Girgor u jg[in mill-qrib lill-Creche talUrsolini. Mi]]ewwe; u g[andu ]ew;t itfal.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

18 KUNSILLI LOKALI 2012

10 TA’ MARZU 2012

ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

L-ISLA MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA G{AL-LOKALITÀ TAL-ISLA

Proposti g[all-inizjattivi ta’ [idma mill-Kunsill Lokali Lejn it-tis[i[ tal-komunità tal-Isla fejn [add ma j[ossu wa[du ■ Aktar bankini li jtejbu l-kwalità tala//essibbiltà. F’dawn l-erba’ snin li ;ejjin il-Kunsill se ja[dem sabiex ikun hemm bini ta’ bankini ;odda fejn hemm il-[tie;a li joffru l-aktar a//essibbiltà possibbli. ■ Ting[ata attenzjoni liz-zoni residenzjali fil-lokalità biex jitne[[ew indikazzjonijiet ta’ telqa u abbandun permezz ta’ [idma ta’ ndafa u manutenzjoni. ■ Titjib fis-sistema ta’ ;bir ta’ skart u ndafa pubblika. ■ U]u a[jar ta’ bins madwar ix-Xatt u f’zoni residenzjali. ■ Attenzjoni u manutenzjoni g[allpostijiet ta’ rikreazzjoni sabiex dawn mhux biss ikunu spazji ta’ rikreazzjoni, i]da spazji fejn il-;enituri jistg[u

jserr[u rashom li wliedhom qeg[din f’post adattat g[at-tfal bl-ikbar sigurtà. ■ Programm ta’ bini ta’ bankini u toroq ;odda.

■ Programm ta’ manutenzjoni ta’ dawl fit-toroq kif ukoll bozoz ;odda f’zoni mudlama. ■ Ting[ata manutenzjoni tal-ground tal-football.

Jit[ares u jsir restawr ta’ diversi binjiet stori/i fil-lokalità.

{idma so/jali ma[suba li tara li kull persuna ting[ata l-importanza li jixirqilha ■ Insa[[u s-sens ta’ sigurtà so/jali filkomunità b’[idma favur it-tis[i[ talfamilja, u billi ting[ata attenzjoni littis[i[ ta’ sigurtà minn vjolenza u delinkwenza spe/jalment g[all-[ti;iet tal-anzjani li jg[ixu wa[edhom filkomunità. ■ Na[dmu sabiex inwettqu [idma li

tasal g[and persuni li jkunu jg[ixu wa[edhom. ■ Tkun inkora;;ita aktar ir-ri/erka storika u pubblikazzjonijiet li jqanqlu interess fl-g[arfien tal-istorja talkomunità. Qed nipproponu li l-Kunsill g[andu jippromwovi l-kitba ta’ ri/erka storika dwar il-lokalità u l-komunità tag[ha. ■ Jissa[[a[ il-kuntatt mal-g[aqdiet so/jali fil-komunità. Kunsillieri eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista se ja[dmu g[al aktar sens ta’ inklu]joni u tis[i[ fil-komunità. ■ {idma favur il-promozzjoni ta’ aktar qari. ■ Issir aktar promozzjoni tal-attivitajiet sportivi fil-komunità. ■ {idma fil-komunità bl-g[ajnuna ta’ a;enziji nazzjonali bil-g[an li jkun imtejjeb l-a//ess g[al g[ajnuna g[al dawk li jkunu sfaw vittmi ta’ dipendenzi b[al droga, log[ob tal-azzard, u]ura u dipendenzi o[ra. ■ Titwaqqaf struttura ta’ konsultazzjoni kontinwa ma’ dawk responsabbli mill-qasam so/jali. ■ Ikun imsa[[a[ il-pro/ess ta’ konsultazzjoni mal-komunità permezz ta’ sottokumitati li jirrappre]entaw setturi differenti mill-komunità.

Abela Christina, 25 sena, mara tad-dar, g[andha ]ew;t itfal.

Gerada Charmaine, 38 sena, Koordinatur fisSegretarjat Privat tal-Prim Ministru u omm ta’ tlett itfal. Ilha Kunsilliera tal-Isla g[al dawn l-a[[ar tnax-il sena u hi membru tal-Kulle;; Kunsilliera PN. Hi President tal-Kumitat Sezzjonali PN tal-Isla u

Rappre]entant Distrettwali g[at-Tieni Distrett fil-Kumitat E]ekuttiv tal-PN. President talKumitat tar-Regatta tal-Isla u Membru Onorarju tal-Kumitat Grupp Gardjola. Hi membru f’isem il-Gvern fil-Kumitat ta]}jarat Statali u Uffi/jali f’Malta u fil-Kumitat g[allKommemorazzjoni tas-70 anniversarju mill-g[oti talGeorge Cross lil Malta. Kienet membru fil-Kumitati Organizzattivi ta]-]jarat tarRe;ina Eli]abetta II u tal-Papa Benedittu XVI u membru filKumitat tar-Riabilitazzjoni talKottonera. Hi ng[atat mertu onorarju mill-Italja u Spanja.

Micallef Anna, 47 sena, Chairperson fl-Uffi//ju talPrim Ministru, armla u omm ta’ tlett itfal. Hi membru talKumitat Sezzjonali PN tal-Isla u voluntiera fil-Qasam tatTwemmin Nisrani. Tag[mel xog[ol volontarju mal-persuni b’di]abbiltà.

Mizzi Mary, 58 sena u omm ta’ ]ew;t itfal. Membru filKumitat Sezzjonali PN talIsla, Assistent Segretarju talKumitat u l-uffi/jal responsabbli mill-Customer Care.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Kunsilli Lokali 19

Il-kunsilli u l-edukazzjoni informali L-edukazzjoni formali hi aspett interessanti fil-[ajja tal-bniedem meta dan mhux biss jitg[allem g[erf u [iliet ;odda biex iwassluh ikompli javvanza fl-aspett akkademiku, i]da wkoll jg[inuh ikompli jikber fil-qasam so/jali u fil-karriera personali. :eneralment, dan isir f’ambitu ta’ skola jew istituzzjonijiet edukattivi. Millbanda l-o[ra, l-edukazzjoni informali tikkonsisti minn persuna li tikseb /erti [iliet u tag[rif ;did billi tara u tisma’ informazzjoni ;dida minn terzi persuni b[al titkellem ma’ persuna o[ra jew tattendi attivitajiet kulturali jew ambjentali, li allura huma ’l bog[od minn skejjel u istituzzjonijiet simili. Ta’ min jinnota li dawn i]]ew; tipi ta’ edukazzjoni jikkumplimentaw lil xulxin fil-[ajja ta’ kuljum g[ax ittag[rif informali tista’ tapplikah ma’ dak formali b[al tattendi attività dwar snajja’ antiki u l-individwu jkun kapa/i japplikah ma’ pro;ett jew homework mog[ti milliskola. L-edukazzjoni informali, il-kunsill u l-ambjent

Niftakar li waqt attività tal-Milied organizzata millKunsill Lokali tan-Naxxar, in;iebu diversi annimali [ajjin u waqt li l-annimali kienu qeg[din jieklu t-tiben resqet tfajla u bdiet tiskanta kif il-baqar jieklu t-tiben. Dak il-[in ir-realizzajt kemm il-Kunsill Lokali tanNaxxar g[andu ja[dem fuq dan il-qasam, jeduka kemm lill-kbar u lit-tfal u j;ibhom konxji tal-aspett ambjentali li ng[ixu u nag[mlu kuntatt mieg[u kull sekonda ta’ [ajjitna.

It-teknolo;ija u l-;enerazzjoni pre]enti Illum il-;urnata bl-avvanz teknolo;iku, il-;enerazzjoni pre]enti tilfet diversi esperjenzi diretti fejn jid[ol lambjent b[al e]empju annimali, agrikultura u l-aspett marittimu. Hemm tfal li

sfortunatament g[amlu biss kuntatt ma’ annimali

minn Clinton SAMMUT clintonsammut@gmail.com

{ar;a mill-aktar interessanti fil-kampanja – tajjeb li napprezzaw is-sabi[ tal-kampanja ta’ madwarna u nib]g[u g[aliha

domesti/i biss b[al ng[idu a[na qtates u klieb u qatt ma raw personalment annimali li jg[ixu fl-irziezet i]da rawhom biss fl-istampi jew fuq it-televi]joni. {ar;a l-G[ammieri L-ewwel [ar;a li l-Kunsill Lokali tan-Naxxar organizza kienet dik fl-G[ammieri, razzett tal-Gvern, fejn kull parte/ipant kellu l-opportu-

nità li jara diversi annimali b[al papri, fniek u ti;ie; i]da seta’ jara annimali tipi/i Maltin b[al gendus Malti, mog[o], [mir tas-salib u o[rajn li nasso/jawhom ma’ pajji]i barranin b[al nag[ma u g[a]]iela. Diversi adulti semg[u bilgendus Mali forsi ming[and in-nanniet i]da ftit kellhom i/-/ans jarawh u jammiraw il-kobor u s-sa[[a tieg[u. Fis-sit hemm fa/ilità ta’ impjant fejn jin[albu l-baqar u kul[add ing[ata tag[rif ta’ kif ja[dem il-pro/ess u fiex jikkonsisti. Parti essenzjali fl-edukazzjoni hi li persuna tisma’ u tosserva u b’hekk ilparte/ipanti setg[u jag[rfu d-differenza bejn annimal u ie[or imma wkoll jag[mlu distinzjoni bejn sess u ie[or tal-istess spe/i e]empju ddifferenza tal-kuluri fil-

;a;ro jew id-differenzi bejn barri u baqra u jsiru konxji li f’Malta spe/i spe/ifi/i jg[ixu u mhux dawk kollha li naraw fuq televi]joni. San Lu/jan – Turtle Rehabiliation Centre Attività o[ra li l-Kunsill Lokali tan-Naxxar organizza s-sena li g[addiet kienet fi/?entru ta’ San Lu/jan, Bir]ebbu;a, i/-/entru li jispe/jalizza fuq il-[ajja marittima. Kemm-il darba smajna b’reklami matul issena biex nipprote;u l-[ajja marittima b[al tal-fkieren li jieklu l-bram, u li min[abba f’hekk g[andna noqog[du

attenti li ma narmux boro] tal-plastik fil-ba[ar g[ax dawn jistg[u jifgaw fihom u b’hekk ji]died ir-riskju ta’ estinzjoni. F’dan i/-/entru lparte/ipanti mhux biss kellhom i/-/ans li jaraw diversi [lejqiet marittimi [ajjin quddiemhom, b[al mulett, imrejjen u qarnit, i]da kellhom lopportunità unika li jaraw fkieren [ajjin li kienu qeg[din jing[ataw il-kura. Espert f’dan il-qasam ta wkoll pre]entazzjoni ta’ kif fekruna titwieled, tg[ix u x’diffikultajiet issib matul [ajjitha u kemm ftit immens jirnexxilhom jg[ixu biex

Fl-G[ammieri jsir [afna xog[ol mill-aktar importanti relatat mat-trobbija u t-tkabbir tal-annimali

ikomplu i/-/iklu naturali. Wie[ed seta’ jinnota li mhux it-tfal biss kienu entu]jasti li jistaqsu i]da anke l-adulti li g[al [afna minnhom kienet l-ewwel darba li raw dawn lispe/i f’[ajjithom. Attività ta’ horseriding#cookout Diversi g[aqdiet fil-

lokalità tag[na jg[inu fittixrid ta’ informazzjoni u tag[rif ;enerali fosthom liScouts, baned u g[aqdiet sportivi. G[al din l-attività [adna lill-parte/ipanti f’razett fejn jin]ammu ]]wiemel u diversi annimali o[ra, fil-Bidnija. Il-parte/ipanti kellhom mhux biss l-opportunità jitg[allmu kif ]iemel ji;i armat g[ad-diversi xog[lijiet li jag[mel b[al [rit jew biex ji;i mirkub, i]da kull min xtaq kellu /-/ans li jmur dawra bi]-]iemel ta[t issupervi]joni ta’ nies professjonisti. Apparti hekk, g[al kull min xtaq ;ew organizzati ;iti fil-kampanja li ffukaw fuq il-flora u l-fawna tallokal. Kien spjegat fid-dettall x’tip ta’ pjanti u annimali jinsabu fil-lokal u d-differenzi li nsibu bejniethom. It-tfal setg[u japplikaw dak li tg[allmu l-iskola spe/jal-

ment fil-lezzjonijiet tax-xjenza, ma’ dak li bdew jaraw u jmissu b’idejhom. Mill-banda l-o[ra, l-iScout Group g[allem lil kul[add kif g[andek tqabbad in-nar, ilprekawzjoni li trid tie[u u kif issajjar fuq in-nar fil-bera[. B’hekk wie[ed jinnota kif minn [ar;a wa[da persuna tista’ titg[allem diversi aspetti differenti u ;odda fl-istess [in. Astronomy Night F’kull lokalità f’Malta u

G[awdex issib diversi nies esperti f’diversi oqsma u dawn ikunu entu]jasti li jorganizzaw xi attività flimkien mal-Kunsill. Is-sena l-o[ra xi residenti lokali esperti flastronomija ng[aqadna flimkien u tellajna attività unika, ‘Astronomy Night’, fil-;nien tal-Mosta, post li hu mudlam u adattat g[al dawn l-attivitajiet. G[al din l-attività attendew diversi esperti millMalta Astronomical Society fejn taw pre]entazzjoni birritratti imma wkoll offrew itteleskopji professjonali tag[hom u kul[add kellu lopportunità li jara mhux biss l-istruttura tal-qamar imma wkoll pjaneti o[ra b[al Jupiter u Mars. Kull min kien hemm tg[allem kif fil-passat innies kienu jba[[ru billi ju]aw il-po]izzjoni tal-stilel u kif pjaneti u stilel jiffurmaw jew jispi//aw. L-informazzjoni mog[tija kienet aktar interessanti mhux g[ax ;ejja mill-esperti i]da g[ax kul[add seta’ jistaqsi l-mistoqsijiet u dawn jitwie;bu minn nies infurmati.

Post ie[or mill-aktar interessanti hu San Lu/jan fejn il-[idma hi marbuta mal-[lejjaq tal-ba[ar


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

FIL-QOSOR

QUADRO

• BEJNI U BEJNEK (NET Television 23>30) - Joséf Bonello llum se jlaqqag[na ma’

Storja li ;ibdet [afna attenzjoni

]ew; kandidati o[ra g[all-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fl-10 ta’ Marzu li ;ej. Dawn huma Charles Camenzuli fuq il-lokalità ta’ San :iljan u Paul Fenech fuq il-lokalità tas-Swieqi.

• VITALITÀ (NET Television 13>20) -

Marbeck Spiteri b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm b’su;;etti relatati mas-sa[[a. Fost il-mistiedna tag[ha se jkun hemm id-dentist Herbert Messina Ferrante (fir-ritratt hawn ta[t)li se jitkellem dwar il-problema ta’ meta sinna titlef il-kulur jew tiskura. Ir-ra;unijiet g[ala ji;ri hekk u x’jista’ jsir biex tissolva l-problema.

NET Television 20>30

Il-programm tal-lum se jkun maqsum f’]ew; partijiet, bl-ewwel wa[da se tiffoka fuq storja partikulari dwar persuna li te[tie; kilwa u li ;ibdet [afna attenzjoni fil-media lokali. Il-ka] tqajjem minn Sarah Borg li riedet tag[mel xi [a;a g[al missier binha li je[tie; kilwa. Niltaqg[u ma’ Sarah, Anna Galea li se tag[ti l-kilwa u Chris. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqg[u ma’ diversi kandidati nisa g[all-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru nhar is-Sibt li ;ej. Jippre]enta Bryn Manning. SKOPERTI

Il-Funtana ta’ Tritoni NET Television 21>32

Sarah Borg, Zach u Chris Bajada

Il-Funtana ta’ Tritoni, xog[ol l-iskultur ?ensu Apap, g[al dawn l-a[[ar 50 sena kienet il-karatteristika ewlenija taz-zona ta’ quddiem Bieb il-Belt. I]da kemm minn dawk li jg[addu minn [dejha spiss jafu dak li hemm ta[tha. Fil-fatt hemm insibu sistema ta’ kurituri u sotterrani, flimkien ma’ sistema li permezz tag[ha l-funtana tkun tista’ ta[dem. Skoperti ni]el hemm, flimkien ma’ Kenneth Cauchi (fir-ritratt i]-]g[ir), li ri/entement wettaq studju dettaljat dwar din il-funtana li mistenni tkun restawrata fil-futur qrib Il-programm g[andu pre]entazzjoni u produzzjoni ta’ Dione Borg u munta;; ta’ Maria Grech.

MALTA LLEJLA

Artista li trabbiet Malta NET Television 17>00

• L’AVVOCATO DEL DIAVOLO (Rete 4 23>25) - Film thriller

Amerikan li n[adem fl-1997 u li g[andu b[ala atturi ewlenin lil Keanu Reeves u lil Al Pacino. Naraw kif avukat ]ag[]ug[ ikun qed ji;i manipulat minn avukat importanti ta’ New York. L-isem ori;inali tal-film hu The Devil’s Advocate. Lida Sherafatmand

Minkejja li hi barranija, Lisa Sherafatmand hi artista li trabbiet Malta. Tpin;i u wkoll tag[mel arti bil-;ojjelli, aktar tard din is-sena xog[lijiet tag[ha se jkunu fost l-esebiti f’wirjiet fi New York u f’Pari;i. Insiru nafu aktar dwar dan. Stephanie Spiteri tlaqqag[na mal-awtur Charles Micallef St John li ftit tax-xhur ilu tana l-ktieb L-Olimpjadi tad-Dag[a. Ukoll waqt il-programm tal-lum se jkun hemm numru ta’ kandidati g[all-elezzjonijiet tas-Sibt li ;ej, kif ukoll kontribuzzjonijiet minn Alistair Fenech dwar arran;amenti tal-fjuri u minn Kevin Azzopardi dwar il-purtieri.

• THE JANUARY MAN (MGM Movies 21>35) -

Mary Elizabeth Mastrantonio u Kevin Kline (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-1989. Naraw kif eks pulizija ta’ New York jer;a’ jidda[[al fis-servizz biex isolvi ka] ta’ serial killer.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

22 TV#Radju QUEL MOSTRO DI SUOCERA

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Is-So/jetà ta’ G[ada The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Oppo]izzjoni minn ommu Canale 5 21:10 Film komiku b’re;ija ta’ Robert Luketic li n[adem fl-2005 u l-isem ori;inali tieg[u hu Monster-in-Law. Charlotte (Jennifer Lopez, fir-ritratt ma’ Michael Vartan hawn ta[t) tkun ilha tipprova

ssib is-sie[eb ideali g[aliha u meta tiltaqa’ ma’ Kevin (Vartan) tkun konvinta li hu l-persuna ta’ [ajjitha. I]da minn meta tiltaqa’ g[all-ewwel darba ma’ ommu Viola (Jane Fonda), iqumu l-irwiefen kollha kontra din ir-relazzjoni.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 19>30 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ l-A[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 – Afternoon

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qrib Tieg[ek Il-Klassi/i tas-Sittinijiet Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 - Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Bi]]ejjed g[al Kul[add (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il-Malti fit-traduzzjoni 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - It’s Debatable 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Kulturi 20:00 – Platea 20:30 - Ilbies l-Imperatur 21:00 BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 10:00 E]er/izzi (r) 11:00 - Kristu Fostna 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Strument f’Idejk 14:00 - {olqa mal-Maltin ta’ Barra 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Ulied is-Sultan 16:00 - Dritt u {ajja 17:00 {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 – E]er/izzi tar-Randan 20:00 – Swi// (r) 21:00 - Iva Nemmen 22:00 - Il-Mulej Hu r-Rag[aj Tieg[i 23:00 - E]er/izzi tarRandan (r) 24:00 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 00:20 Kompjeta.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Wirt, Arti u Kultura (r) 11:30 - G[awdex Illum 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib it-Toroq 21:45 - Bondi + 22:30 - Paqpaq 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Venere (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:15 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:45 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Tommy u Rosy (r) 16:30 Teleshopping 17:20 - Hazzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:45 - Kur]ità (r) 18:00 Fullmarks 19:00 - Londri 19:20 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Illostra 20:30 Dossier 21:00 - Spe/jali ONE News Roundup 21:30 - Realtà 22:45 - Ieqaf 20 minuta (r) 23:15 ONE News 23:45 - Diskussjoni Ta[t it-Tinda (r).

Bay Radio • 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 CR2 records.

Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 - {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 - Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:30 - Il-Parlament talPoplu 20:30 - Madagascar (r) 21:30 - Bejnietna (r) 22:00 - News 22:30 - Stylish Weddings (r).

Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 11:00 Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La

vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 L’eredita 20:00 - Tg 1 20:30 - Da qui Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Provaci ancora Prof 4 (irIV puntata) 23:20 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 - Qui Radio Londra 01:25 - Sottovoce 01:55 - Scrittori per un anno Mario Deslati. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 09:35 - Zorro (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:55 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Flash L.I.S. 17:50 Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 L’isola dei famosi (reality) 20:30 Tg 2 notizie 21:05 - Criminal Minds (TF) 22:40 - The Good Wife (TF) 23:25 - Tg 2 punto di vista 23:40 - La storia siamo noi 00:35 - Past Life 01:15 - Tg Parlamento 01:25 - L’isola dei famosi. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 - Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - La casa nella prateria (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 Un posto al sole (soap) 21:05 Ballaró 23:15 - 90˚ minuto Champ. 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Questa è la mia vita 01:35 - Prima della prima - ‘Madama Butterfly’ ta’ Puccini. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:15 - Amici

16:55 - Pomeriggio cinque 18:45 The Money Drop (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Quel mostro di suocera. Film 2005 23:30 - Matrix 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 10:50 - I racconti di Melaverde 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:10 - Flikken coppia in giallo (TF) 16:15 - I cowboys. Film ’72 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Renegade - un osso troppo duro. Film ’87 23:25 - L’avvocato del diavolo. Film ’97 01:30 - Tg 4 01:55 - Le canzoni di Dolcenera Speciale. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 Camera Café (sitcom) 16:15 - Provaci ancora Gary (sitcom) 16:40 La vita secondo Jim (sitcom) 17:10 - Bau Boys 17:45 - Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - Tutto in famiglia (sitcom) 19:50 - Cartoons 20:20 CSI: scena del crimine (TF) 21:10 Wild - Oltrenatura 00:30 - Wild 2 La caccia è aperta. Film 2005. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 – Miss Agathe, con lei non si scherza (TF) 16:00 - Atlantide - Storie di uomini e mondi 17:05 - Relic Hunter (TF) 18:00 - I menu di Benedetta 18.55 - ‘G’ Day La 7 alle 7 19.25 - ‘G’ Day 20:00 Tg La 7 20:30 – Otto e mezzo 21:10 - L’Ispettore Barnaby 23:05 - Crossing Jordan 00:35 Tg La 7 00:40 - Tg La 7 sport 00:45 - (Ah)iporoso 01:45 - ‘G’ Day La 7 alle 7.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

TV#Radju 23 TVM 2 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 – Madwarna 11:30 Dissett 12:30 - Gadgets 13:00 – Ti;rijiet Biss 13:30 - G[a]liet 14:15 – Dokumentarju 14:30 Dot.EU 15:00 - 21st Century 15:30 - Madwarna (r) 16:00 Dissett 17:00 - Gadgets 17:30 G[a]liet 18:15 - Horse Riding Awards 20:15 - A[barijiet 20:30 - Madwarna 21:00 - G[a]liet 21:45 - Dokumentarju 22:00 Gadgets 22:30 - Ti;rijiet Biss 23:00 - Dissett. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 - Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 - Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 - Kont Taf? 20:15 - F. News 21:00 - Vespri (live) 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 - 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[allMaltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 Romantica 17:00 - Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 • melita 162 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 13:40 - Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Falcon Beach (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 18:00 - Friends (sitcom) 18:50 Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 Grande Fratello Night 22:30 - Mai Dire Grande Fratello 23:15 Grande Fratello Live. BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Charlie and Lola 07:20 Gigglebiz 07:35 - Boogie Beebies 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Fimbles 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - 2point4 Children 09:05 - Dinnerladies 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Holby City 12:10 - Born and Bred 13:00 - My Family 13:30 2point4 Children 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Holby

City 16:35 - Born and Bred 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Holby City 20:00 - 2point4 Children 20:30 - The Old Guys 21:00 - Red Cap 21:50 Dinnerladies 22:25 - My Family 22:55 - Lark Rise to Candleford 23:45 - The Old Guys TCM • melita 310 • GO Plus 701 08:25 - Maverick 09:30 Rawhide 10:40 - Day of the Evil Gun. Film ’68 (PG) 12:30 -

Sherlock Holmes and the Voice of Terror. Film ’42 (U) 13:45 Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Return of the Gunfighter. Film ’67 (U) 18:00 - Ben-Hur. Film ’59 (PG) 22:00 - Band of Brothers. MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:30 - Mary Christmas. Film 2002 09:00 - How to Beat the High Cost of Living. Film ’79 (PG) 10:45 - Carry Me Home. Film 2004 12:20 - Ice Blues. Film 2008 13:45 - Valdez Is Coming. Film ’71 (12) 15:15 - Stanley & Iris. Film ’90 (15) 17:00 - Book of Days. Film 2003 18:30 Midnight Witness. Film ’93 (18) 20:00 - Marshal Law. Film ’96 (18) 21:35 - The January Man. Film ’88 (15) 23:10 - MGM’s Big Screen 23:25 - Red Shoe Diaries. Film ’92 (18). Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 Agatha Christie’s Poirot 09:41 Audiotour 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Wolff’s Turf 12:47 - Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:53 - The Visiting Hours 14:00 ER 15:50 - Né Piu Né Meno 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:48 Great Women 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - Wolff’s Turf 23:00 Agatha Christie’s Poirot. Discovery Channel • m elita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: Cain and Abel 08:10 - Mythbusters: Alaska Special 2 09:05 - Extreme Engineering: Major League Stadium 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Sahara 11:50 - Overhaulin’: Overhaulin’ Bumrush 12:45 - Wheeler Dealers: VW T2 Panel Van 13:40 American Chopper: Senior vs Junior: Downsizing 14:35 - Dirty Jobs: Bridge Painter 15:30 Deadliest Catch: Redemption Day 16:25 - Mythbusters: Prison Esca-

pe 17:20 - Extreme Engineering: Major League Stadium 18:15 Ultimate Survival: Desert Survivor 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 - James May’s Man Lab 21:00 - Crisis Control: Grand Central Terminal 21:55 - I Could Do That: Tank 22:25 - I Could Do That: Harvester 22:50 - Extreme Engineering: Amsterdam’s Futuristic Floating City 23:45 - Mythbusters. Melita Movies • melita 801 10:10 - Inspector Gadget II 11:40 Scared Shrekless 12:10 - Stuart Little 13:40 - X-Men 15:22 Hollywood Buzz 15:45 - The Marc Pease Experience 17:06 - Hollywood Buzz 17:30 - Our Family Wedding 19:15 - Too Big To Fail 21:00 - False Pretenses 22:35 Never Let Me Go 00:20 - Legion. Melita More • melita 802 08:00 - Films & Stars 08:30 - Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - Mike & Molly 11:30 The Mentalist 12:15 - Chase 13:00 - Days of Our Lives 13:45 ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - S#*! My Dad Says 17:07 30 Rock 17:30 - Gossip Girl 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Films & Stars 19:30 Mike & Molly 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Alcatraz 21:15 - Fringe 22:00 - Hung 22:30 - True Blood 23:35 - Chuck 00:25 - Boardwalk Empire. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Hoarders: Linda # Steven. The Locator: 09:00 - A Daughter’s Gift 09:30 Righting A Wrong. Tori & Dean: 10:00 - Inn Love: B&B or Bust? 10:30 - Inn Love: Paint on the Extensions. 11:00 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - Ice Road Truckers: Destination: Diamond Mine 13:00 - Pawn Stars: Peeping Pawn 13:30 - Storage Wars: Stairway to Hemet 14:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 15:00 - Pregnant in Heels: Pregnancy Runway 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Rhonda Orr. The Locator: 17:00 - A Daughter’s Gift 17:30 - Righting A Wrong. 18:00 - Hoarders: Linda # Steven 19:00 - Pawn Stars: Peeping Pawn 19:30 - Storage Wars: Stairway to Hemet 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - Ice Road Truckers: Destination: Diamond Mine 22:00 - My Big Fat Operation 23:00 - A Life Less Ordinary: Dancer With Tiny Legs.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 -

Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - Dougie in Disguise 20:00 - The Hoobs 20:25 Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:15 - The Suite Life on Deck 09:40 - Jake and Blake 10:05 - Sonny with a Chance 10:30 Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - So Random 11:45 - The Suite Life on Deck 12:10 - Wizards of Waverly Place 12:30 - Have a Laugh 12:35 - Shake It Up 13:00 - Good Luck Charlie 13:25 - Ant Farm 13:50 - Phineas and Ferb 14:15 - Recess 14:40 - So Random 15:05 - Fish Hooks 15:30 - Wizards of Waverly Place 15:55 Shake It Up 16:20 - Ant Farm 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Good Luck Charlie 17:30 Have a Laugh 17:35 - Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:40 Recess 20:05 - Good Luck Charlie 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Kim Possible.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Vitalità Teleshopping Bla Kumment X’Fatt-art Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in Focus NET NET News Quadro NET News Skoperti Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 -08:35 - Eurogoals 09:30 WATTS 10:30 - Haikou World Open Snooker 12:00 - FIS WC Ski Jumping 14:15 - IBU WC Biathlon 15:15 - IBU WC Biathlon: Men’s Individual (live) 16:45 - UCI World Tour Cycling 18:00 - IBU WC Biathlon 19:00 - WATTS 20:00 - Boxing 21:00 - World IBF Title Boxing 23:00 - FIA World Touring Champ. 23:30 - IBU WC Biathlon. GO Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - U21 European Champ. Qual.: England v Belgium 09:00 - ATP 500: Dubai Duty Free Tennis Champ.: SF 14:00 - Serie A: Rd 26: Inter v Catania 16:00 - Arsenal World 16:30 - The Six Nations: France v Ireland 18:30 - Barclays PL: Wk 30: Tottenham H v Man. Utd 20:45 - The FA Cup: Rd 5 replay: Birmingham v Chelsea (live) 22:45 - Barclays PL: Wk 30: Review 23:45 - ATP 500: Dubai Duty Free Tennis Champ.: SF. GO Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Serie A: Rd 26: Fiorentina v Cesena 11:00 Barclays PL: Wk 30: Review 12:00 - Scottish PL: Rd 29: Highlights 12:30 - Barclays PL: Wk 30: Newcastle Utd v Sunderland 14:30 - RaboDirect Pro12: Rd 17: Dragons v Munster 16:30 - ATP 500: Dubai Duty Free Tennis Champ.: Highlights 17:30 - Serie A: Rd 26: Palermo v Milan 19:30 -

WGC Accenture Matchplay Champ.: Highlights 20:30 FIFA Futbol Mundial 21:00 Roma Channel.

Melita Sports 1 • melita 701 19:00 - Bundesliga: Highlights (r) 20:00 - Focus Champ.: Match Day 8a: Preview (live) 20:45 UEFA Champions League: MD8: Rd of 16: 2nd Leg: Arsenal v AC Milan (live) 22:50 - Focus Champ.: Match Day 8a: Highlights & Analysis (live) 00:00 - Bundesliga: Hertha Berlin v Werder Bremen (r). Melita Sports 2 • melita 702 20:45 - UEFA Champions League: MD8: Rd of 16: 2nd Leg: Benfica v Zenit (live). Melita Sports 10 • melita 710 20:45 - UEFA Champions League: MD8: Rd of 16: 2nd Leg: Arsenal v AC Milan (live).

Malta Stars 1 • melita 614 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:25 - Malta Rugby Football Union: Kavallieri v Stompers (r) 11:05 - Melita GFA 1st Division League (r) 12:55 - Malta Basketball Assoc.: BOV K.O. Final: Hibs Melita Gardens vs McDonalds Depiro (r) 14:25 - 3 Pointer (r) 15:00 - MFA Futsal League 2nd Div. (r) 16:35 Kick Off (r) 18:15 - Melita GFA 1st Division League (r) 20:00 - Focus Champ.: Match Day 8a: Preview (live) 20:40 -

Malta Rugby Football Union 22:10 - Football Nurseries (r) 22:50 - Focus Champ.: Match Day 8a: Highlights & Analysis (live) 00:05 - BOV PL: Marsaxlokk v Qormi (r).

Football Stars 1 • melita 615 08:00 - La Liga: Granada v Valencia (r) 09:50 - Bundesliga: Borussia Dortmund v 1.FSV Mainz (r) 11:45 - La Liga: Real Madrid v Español (r) 13:35 npower Champ.: Leeds United v Southampton (r) 15:25 Bundesliga: 1.FC Nurnberg v Borussia Monchengladbach (r) 17:20 - La Liga: Granada v Valencia (r) 19:10 - Bundesliga: Highlights (r) 20:15 - La Liga: Highlights (r) 21:20 - npower Champ.: Leeds United v Southampton (r) 23:10 - La Liga: Real Madrid v Español (r) 01:00 - Bundesliga: Borussia Dortmund v 1.FSV Mainz (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 - La Liga: Granada v Valencia (r) 16:05 - npower Champ.: Leeds United v Southampton (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV. All Stars • melita 617 112:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - NBA Live (r) 14:10 Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 15:00 - NBA: Miami @ LA Lakers (r) 17:10 Red Bull Cliff Diving: Boston Highlights (r) 17:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 18:55 - NBA Live 19:20 - European Poker Tour: Season 6: Berlin Show 2 (r) 20:15 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 21:05 NBA: Miami @ LA Lakers (r) 23:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

24 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. Iwaddab ’il barra dak li m’g[andux b]onn (5) 6. I]jed [a]in (5) 7. Rispett, prezzatura (5) 10. B[all-blat tal-Mellie[a? (5) 11. Waddab (5) 12. Tajra qisha ti;ie;a (5) 14. Vulgari, immorali (5) 16. Kif ikun il-bajd li jkun g[adu jin;abar (5) 17. Tikteb bih (5) 18. Vistu (5)

18

Weqfin>1. Ilsien tan-nar (6) 2. Ra jsibx (6) 3. Qieg[ed g[ax-xemx (6) 4. u 15. Detektiv, indagatur (12) 8. Ftira tal-bajd (5) 9. Kollha kemm hi (5) 12. Ta[wida, konfu]joni (6) 13. Nag[f;u ta[t saqajja (6) 14. Ksir il-g[ajn, demla (6) 15. Ara 4.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. Offra; 6. Majna; 7. Alpin; 10. Sla[t; 11. Ta[an; 12. Bravi; 14. Fatat; 16. Pjagi; 17. Morin; 18. Tleqq. Weqfin>1. Konkos; 2. Ballut; 3. Emmint; 4. Dandan; 8. {a;ar; 9. T[ott; 12. Balzmu; 13. I;jene; 14. Fagott; 15. Trejqa.

G{AT-TFAL

Ka//a g[an-numri

In-numri f’dawn l-erba’ listi ssibuhom mo[bijin f’din il-gradilja. Kull numru jista’ jkun miktub mix-xellug g[al-lemin jew vi/e versa, minn fuq g[al isfel jew vi/e versa kif ukoll djagonalment minn fuq g[al isfel jew vi/e versa. Jaqblilkom li kull numru li ssibu timmarkaw il-kaxxa tieg[u.

Soluzzjonijiet Id-dell bin-Nru. 3

Id-dell ta’ Andy Ka//a g[an-numri

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Kont taf li…

Andy qed isewwi r-rixtellu tal-g[alqa. Liema fost dawn is-sitt dellijiet hu dak ta’ Andy?

Sudoku

Id-dell ta’ Andy

Li a[na nag[mlu l-e]er/izzju ta’ mill-inqas 30 muskolu meta nid[ku? Meta persuna tmut, is-smig[ hu l-ewwel sens li jitlaq? Il-klieb German Shepherd jigdmu lill-bnedmin iktar minn kull razza o[ra?


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Klassifikati 25 PROPRJETÀ {al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

Il-{amrun

DAR imqassma fi tliet appartamenti, kull appartament fih tliet kmamar tas-sodda, salott, tal-pranzu, boxroom, talbanju, spare toilet u k/ina, bit[a u bil-gallerija u garaxx bi tliet sulari stores bil-lift u bla /ens. ?emplu 99409133 jew 79704114.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living\kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

{a]-}ebbu;

APPARTAMENT kbir fl-

ewwel sular fi blokka ta’ tnejn. Parzjalment lest, k/ina, living u dining area (open plan), tliet kmamar tas-sodda, wa[da minnhom ensuite u kamra tal-banju. Washroom, bejt u l-arja. Prezz €145,000. ?emplu 79050498

?emplu 79091057 jew 27466323.

VETTURI CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Toyota Vitz SR

Tiswijiet fil-pront u fil-post

Range Rover

TAL-2001, magna 1300cc u full extras. ?emplu 79436081.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al

G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bilkulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

:riewi

TAL-Boxer. ?emplu 99614709.

Kompjuter

KOMPJUTER antik li g[andu valur, f’kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 21496068 jew 79496068.

Libsa tal-Pra/ett

TAS-subien, kulur cream, 3 piece, kompluta bil-qmis u ]-]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €60. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar

bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Sett ta’ 9 vari

}G{AR tat-tafal ma[dumin bl-idejn, tradizzjoni antika. Prezz €25 is-sett kollu. ?emplu 21495253.

SALE Skont ta’ 50%

SELEZZJONI ta’ k/ejjen ;odda, moderni u klassi/i (mix-showroom). Home Solutions, 10, Triq Tignè, Tas-Sliema ([dejn il-Union Club). ?emplu 21322030.

JIN{TIE:U Soreda Hotel

G{ANDNA b]onn nies responsabbli li jie[du [sieb it-tindif tal-kmamar fisSoreda Hotel****. L-applikanti huma mitlubin ji;u llukanda biex jimlew applikazzjoni jew jibag[tu CV lis-Soreda Hotel, Triq Andrew Cunningham, ilQawra. G[al iktar informazzjoni /emplu 23853731 bejn it-8am u d-9am jew bejn l4pm u l-5pm.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe Cassar se jorganizzaw Coffee Morning, g[ada l-Erbg[a, 7 ta’ Marzu fid-9 a.m. fil-Monte Kristo Estates, {al Farru;. Prezz €4.50 u g[all-biljetti jew aktar informazzjoni /emplu 79459227 jew 99468624. CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning flokka]joni ta’ Jum il-Mara, g[ada l-Erbg[a, 7 ta’ Marzu fillukanda Bu;ibba, Bu;ibba. Prezz €5 u biljetti ming[and ilhelpers tas-soltu jew /emplu 99236505.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

IS-SWIEQI. Il-Kumitat

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI MARIO DE MARCO. Il-{bieb

ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, illum itTlieta, 6 ta’ Marzu fil-lukanda Alexandra, San :iljan. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21247049, 99450902 jew 21223911.

NOEL GALEA. Il-{bieb ta’

Noel Galea se jorganizzaw Coffee Morning, illum it-Tlieta, 6 ta’ Marzu fil-lukanda Sea Breeze, Bir]ebbu;a. Prezz €5 u g[al aktar informazzjoni jew biljetti kellmu lill-helpers jew /emplu 99458101, 21641281 jew 27602437.

I}-}URRIEQ. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ri/eviment g[at-Tesserati tallokalità biex ikunu ppre]entati lKandidati tal-PN g[all-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, illum it-Tlieta, 6 ta’ Marzu fis-7 p.m. fis-Sala Aida, i]-}urrieq.

Sezzjonali PN se jorganizza Breakfast g[al Jum il-Mara, g[ada l-Erbg[a, 7 ta’ Marzu fillukanda Soreda, il-Qawra. Lattività tibda b’quddiesa fid-9 a.m. fil-Parro//a ta’ Pembroke. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 21370698, 21371232 jew 21374552.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Italian Night, il-:img[a, 16 ta’ Marzu fil-lukanda Corinthia San :or;, San :iljan. Prezz €22 u g[all-biljetti u l-informazzjoni /emplu 21226554.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 29 ta’ Marzu fid-9.30 a.m. fir-Razzett tal{biberija, Marsaskala. Prezz €5.50 u l-biljetti jistg[u jinkisbu ming[and il-helpers jew /emplu 99900434.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw {ar;a Kulturali fir-Rabat u Burmarrad, il-{amis, 19 ta’ April. Prezz €7 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew milluffi//ji.

AVVI}I O{RA L-IMQABBA. Il-Kumitat

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum il-Mara, il-{amis, 8 ta’ Marzu fil-Monte Kristo Estates, {al Farru;. Prezz €5 u biljetti jinkisbu ming[and ilhelpers jew /emplu 22985100 jew 99841333.

Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità sal-{add, 25 ta’ Marzu. Formoli u kundizzjonijiet tal-offerta jistg[u jin;abru mill-Uffi//ju PN bejn it-Tlieta u l-{add. G[al aktar informazzjoni, tistg[u //emplu lisSegretarju Paul Spiteri fuq 77456773.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

IL-QRENDI. Il-Kumitat

JASON AZZOPARDI. Il-

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 8 ta’ Marzu fid-9 a.m. filLukanda Imperial, Tas-Sliema. Prezz €5 u g[al aktar informazjoni /emplu 21433869.

TONIO BORG. Il-{bieb ta’

Tonio Borg se jorganizzaw Ri/eviment fl-okka]joni ta’ g[eluq l-20 sena b[ala Deputat, il-{amis, 8 ta’ Marzu fit-8 p.m. f’Villa Mdina, in-Naxxar. Prezz €13 u g[all-biljetti /emplu 79807644.

RA{AL :DID. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ikla bejn il-{bieb, il-:img[a, 9 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Ikun servut ikel tradizzjonali Malti. Prezz €12 u biljetti jinkisbu mill-membri talKumitat. PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 15 ta’ Marzu. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 99269314.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

Mario Galea se jorganizzaw Breakfast, il-:img[a, 16 ta’ Marzu fil-lukanda Plaza, TasSliema. Prezz €8 u g[all-biljetti /emplu 21634462, 99487102, 79369800 jew ming[and ilhelpers tas-soltu.

Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità re;a’ nfeta[ ta[t management ;did. Ilbar qed ikun miftu[ is-Sibt u l{add mill-5 p.m. ’l quddiem, u jintwerew log[ob tal-Premier Ingli] u s-Serie A Taljan. SAN PAWL IL-BA{AR. Il-

Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija talbar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jag[mlu kuntatt mal-President fuq 99456411 jew masSegretarju fuq 99404292. IlKumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

SAN :WANN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa ta[t management ;did. Ji;i servut ikel g[all-individwi kif ukoll gruppi. G[al aktar infomazzjoni tistg[u //emplu 79707826.

IL-MOSTA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità re;a’ jinsab miftu[ kuljum ta[t management ;did.

L-APAN se torganizza Weekend Break fil-Lukanda Canifor, il-Qawra, mill-:img[a 16 ta’ Marzu sat-Tnejn 19 ta’ Marzu. Prezz: €85 kull persuna. G[all-booking /empel 21420513, 79040544, 21521684 jew 99463677.

TAL-PIETÀ. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikunu servuti appetizers u jintwera l-football live. Qed ikunu organizzati ikliet, fosthom fenkati, la[am ta]]iemel u majjal mimli. G[allbookings tistg[u //emplu 99298312 jew 21244956. Il-bar qed ikun miftu[ kuljum mill-5 p.m. ’l quddiem u l-{add anke filg[odu.

{’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8

p.m. fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. G[al assistenza tistg[u //emplu 98890488 jew 79224165. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7.30 p.m. u t-8.30 p.m. fl-Uffi//ju u ‘Dar il-{addiem’. G[al aktar informazzjoni tistg[u tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225810. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


L-Erbg[a, 6 ta’ Marzu, 2012

27 SQUASH

Sultana tirba[ il-Welsh Junior Open Colette Sultana re;g[et kisbet ri]ultat e//ellenti meta fi tmiem il-;img[a g[elbet lil tliet players li firrankings huma a[jar minnha biex reb[et il-Welsh Junior Open g[all-players ta[t is17-il sena. Dan hu l-aktar ri]ultat presti;ju] li qatt kisbet Sultana f’ranking tournament fl-Ewropa fil-karriera tag[ha u jirrifletti bi/-/ar ilprogress kontinwu li qed tag[mel din il-player ]ag[]ug[a wara li s-sena lo[ra kienet reb[et il-Junior Open tal-Irlanda flimkien ma’ su//essi o[ra fi Spanja

u l-Italja f’age groups i]g[ar. Fil-final li ntlag[bet f’Cardiff, i/-Champion Maltija tal-Juniors lag[bet kontra Elspeth Young. Lewwel ]ew; games kienu bilan/jati bil-player Sko//i]a tirba[ l-ewwel wa[da 11-9 imma Sultana rrispondiet billi reb[et it-tieni set 11-8. It-tielet set, li kien dak de/i]iv, kien aktar bilan/jat u in/ert sal-a[[ar u sa[ansitra mar g[at-tie break meta liskor kien 10-10. Madankollu Sultana ]ammet kalma u reb[et i]-]ew; punti li riedet biex a//ertat mir-

reb[a. Imbag[ad Sultana dehret aktar trankwilla u determinata fir-raba’ set li reb[itu 11-5 u a//ertat mittitlu. B[alissa Sultana qed tg[ix l-Ingilterra fejn qed tag[mel l-ewwel sena tal-istudji tag[ha fis-sixth form fl-iskola ta’ Millfield u l-coaches tag[ha tal-isquash hemmhekk huma l-eks Champion tad-dinja Jonah Barrington u Ian Thomas. Sultana se tkun lura Malta f’April fejn se tilg[ab mattim nazzjonali tan-nisa li se jie[u sehem fil-Kampjonati Ewropej tat-timijiet.

Colette Sultana (xellug) flimkien mal-finalista l-o[ra Elspeth Young wara l-pre]entazzjoni

CASLA

BOV II DIV.

Sfida bejn Botafogo u Sliema City

Mellie[a jsa[[u t-tieni post

Hekk kif issa l - kam pjonat tal - CASLA wasal fl - a[[ar fa]i tieg[u , kol lox g[adu in/ert dwar min se jkun inkurunat Champion din is - sena . Dan wara li Botafogo g[elbu lil Blackpool 9 - 6 f ’ partita li fiha spikka Clayton Cachia li skorja sitt gowls g[ar rebbie[a . Blackpool , wara li tilfu dan il - konfront , imbag[ad reb[u 4 - 3 kontra Old Boys f ’ parti ta o[ra ferm kumbattuta . Sliema City , li jinsabu fit - tieni post bi tmien punti , wie[ed anqas minn Botafogo , g[ad fadlilhom tliet partiti o[ra x ’ jilag[bu waqt li Blackpool fit - tielet post g[andhom seba ’ punti imma lag[bu seba ’ par titi daqs Botafogo . Kollox jidher g[alhekk li l - isfida diretta se tkun bejn Botafogo u Sliema City u dawn tal - a[[ar jidhru l - akbar favoriti . Kif jinsabu II Botafogo Sliema City Blackpool Old Boys Qawra

L R D T F K Pt 7 5 7 8 7

3 3 1 29 4 0 1 18 3 1 3 29 2 2 4 27 1 2 4 23

26 9 8 32 7 29 6 29 4

10

San :wann......................... 2 Mellie[a............................... 3

Mellie[a kisbu r-raba’ reb[a konsekuttiva meta g[elbu lil San :wann 2-3 u b’hekk sa[[ew it-tieni post b’37 punt. Din kienet it-tieni telfa konsekuttiva g[al San :wann, li baqg[u b’total ta’ 25 punt lejn nofs il-klassifika. Mellie[a fet[u l-iskor wara 20 minuta meta TIAGO LOQUETE seraq ballun liddifensuri avversarji u kkonkluda b’xutt fil-baxx minn distanza qasira. {ames minuti fit-tieni taqsima, Mellie[a rduppjaw il-vanta;;, meta f’azzjoni personali brillanti ta’ GLENN MAGRI, dan qabe] nofs iddifi]a avversarja u g[eleb lillgoalkeeper Carbonaro b’xutt angolat. Fil-65 minuta bdiet irrimonta ta’ San :wann, meta wara li r/ieva ming[and Xuereb, MIGUEL FRANCICA g[eleb lil Abela b’daqqa ta’ ras. {ames minuti wara, San :wann ;abu d-draw, meta SHAWN VELLA [asad liddifi]a Melle[ija b’xutt sabi[ minn tarf il-kaxxa. I]da meta kollox deher li ]]ew; na[at kienu se jie[du punt kull wie[ed, GIOVANNI GALEA skorja l-gowl tarreb[a g[al Mellie[a b’rovexxjata sabi[a. San :wann: C. Carbonaro, M. Axiaq, M. Francica, K. Vella (D. Cosaitis), M. Mercieca, P. Xuereb, A. Borg, C. Cuschieri (S. Vella), C. Cacciattolo, R. Zammit (R. Attard), R. Sell

Mellie[a: J. Abela, M. Vella, R. Perkins, P. Taylor, L. Cauchi, W. Borg, G. Magri (M. Calleja), K. Fenech, G. Galea (M. Vella), W. Borg St. John (W. Buttigieg), T. Loquete Referee: Ryan Spiteri Fl-a[[ar g[axar minuti Attard................................. 1 Santa Venera..................... 2

Santa Venera kisbu tliet punti importanti mill-konfront kontra Attard, bil-gowls kollha tal-partita jaslu fla[[ar g[axar minuti. Santa Venera sabu ru[hom minn ta[t, i]da rnexxielhom idawru l-iskor favurihom. L-a[jar azzjoni fl-ewwel taqsima waslet man-nofs sieg[a meta x-xutt sabi[ ta’ Micallef minn barra l-kaxxa ;ie salvat b’mod brillanti mill-goalkeeper ta’ Attard. L-ewwel gowl tal-partita wasal fil-81 minuta, meta wara foul ta’ Onohua, DIMCHO TRAYKOV g[eleb liddifi]a ta’ Santa Venera minn free kick dirett. Minuta wara, Daniel Gauci dabbar it-tieni karta safra tieg[u g[al foul fil-kaxxa, bir-referee jsaffar g[al penalty. Mill-11-il metru inkariga DYLAN MERCIECA li ;ab id-draw g[al Santa Venera. Minuta mit-tmiem, Santa Venera marru fil-vanta;; g[all-ewwel darba fil-partita, meta minn korner, KARL

CILIA kkonkluda fix-xibka b’xutt baxx. Attard: R. Ubbergen, O. Tabone, D. Agius, D. Gauci, J. C. Cachia, R. Filipov, C. Farrugia, K. Zahra, N. Spiteri (A. Lanzon), D. Galea, S. A. Mohammed Santa Venera: E. Attard, S. Farrugia (L. Ferreira Guglielmetti), M. Muscat, K. Cilia, E. Muscat, G. Micallef, D. Calleja, D. Mercieca, J. Onohua, R. Borg, D. Wingfield Referee: Paul Caruana

Salvaw draw Senglea................................ 3 Si;;iewi.............................. 3

Senglea u Si;;iewi [adu punt kull wie[ed f’partita ferm e//itanti u movimentata, li fiha t-tliet punti setg[u fa/ilment marru na[a jew o[ra u b’hekk telg[u g[al total ta’ 10 u 23 punt rispettivament. Kienu Senglea li fet[u liskor wara 15-il minuta meta JOHN RONALD EMEKA [asad lid-difi]a avversarja b’xutt sabi[ minn barra lkaxxa. Huma rduppjaw fis-27 minuta b’xutt ie[or sabi[ minn tarf il-kaxxa, din id-darba ta’ TYRONE THOMAS. Fil-65 minuta, KIM BUHAGIAR naqqas id-distakk g[al Si;;iewi minn free kick dirett minn barra lkaxxa. {ames minuti wara, Si;;iewi ;abu l-gowl taddraw, meta wara ;irja tajba

Kif Jinsabu G]ira Utd Mellie[a Gudja Utd }ebbu; G[arg[ur San :wann Si;;iewi Kirkop Utd Sta Venera Msida SJ }urrieq Luqa SA Attard Senglea A

L R D T F K Pti

17 14 3 0 17 11 4 2 16 9 4 3 17 8 6 3 16 7 4 5 17 6 7 4 17 6 5 6 17 6 2 9 17 6 2 9 16 5 1 10 16 4 3 9 17 4 3 10 17 4 3 10 17 3 1 13

40 42 30 31 32 28 22 23 17 22 14 20 16 18

4 21 12 19 23 21 30 36 32 19 24 37 34 43

45 37 31 30 25 25 23 20 20 16 15 15 15 10

ta’ Vassallo, dan qassam lejn RODERICK FARRUGIA li xe[et ;ewwa. Fit-73 minuta, Senglea re;g[u marru fil-vanta;; meta JOHN RONALE EMEKA kkontrolla l-ballun tajjeb u sab ir-rokna taxxibka. I]da tliet minuti mit-tmiem, Si;;iewi salvaw il-partita meta minn korner, id-daqqa ta’ ras ta’ BRIAN GALEA g[elbet lid-difi]a avversarja. Senglea: B. Bartolo, C. Borg, A. Sciortino, C. Dimech (G. Buttigieg), T. Thomas, D. Xuereb, G. Brincat (O. Rababbah), P. Camilleri, K. Galea, R. Degorgio, J. R. Emeka Si;;iewi: K. Grech, S. Delia (B. Galea), N. Galea, E. Cutajar, M. Bajada, E. Vella (D. Vella), K. Buhagiar, M. Camilleri, R. Farrugia, J. Camilleri, J. Vassallo Referee: Marco Borg * Aktar rapporti f’[ar;a o[ra


IN-NAZZJON It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

28 Sport

Anali]i u kummenti

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

minn Simon FARRUGIA Tmiem il-;img[a ;ab mieg[u tmiem l-ewwel fa]i talKampjonat Premier biex issa huma mag[rufa s-sitt timijiet li se jiffurmaw kemm i/-Championship kif ukoll ir-Relegation Pool. Fil-fatt l-a[[ar de/i]joni kellha tkun min minn Balzan u Qormi se jilg[ab mas-sitta l-kbar b’tal-ewwel jiksbu dan iddritt sabiex kitbu pa;na storika fl-istorja tag[hom. Millbanda l-o[ra, Valletta naqsu li jirb[u kontra l-;irien Floriana u issa wara li nqasmu l-punti g[andhom vanta;; ta’ ]ew; punti biss fuq Hibernians. Kienet log[ba kumbattuta bejn ir-rivali eterni tal-football Malti. Floriana kisbu vanta;; kmieni fil-partita u kien gowl minn free kick dirett ta’ Zongo li salva l-log[ba g[all-Beltin. Valletta ma kellhomx problemi ta’ formazzjoni i]da mhux listess jista’ jing[ad g[al Floriana li kellhom lil Christian Cassar barra sa tmiem l-ista;un wara li we;;a’ l-cruciate u lgoalkeeper Bartolo kien sospi]. Dan id-draw ca[[ad lil Valletta milli jiksbu l-[ames reb[a konsekuttiva filwaqt li

Innutajna... • LI meta kollox deher li kuntrarju g[as-soltu, illog[ob kien se jibda mattokki tal-arlo;;, ji;ifieri fis2 p.m. e]att, ;ara li filVictor Tedesco Stadium lewwel log[ba bejn Sliema u Mosta bdiet tliet minuti tard min[abba li l-assistent referee nnota toqba fix-xibka u din kellha ti;i msewwija sabiex il-log[ba setg[et tibda. Donnu li biex log[ba tibda fil-[in dejjem jinqala’ xi ostaklu. Din id-darba dan l-ostaklu kien vi]ibbli. X’ji;ri ta’ kull ;img[a g[adna qatt ma sirna nafu. • LI kif spiss irrimarkajt, fil-Hibs Stadium jinbidel lhekk imsejja[ home team u l-away team fuq liscoreboard. Issa anki filVictor Tedesco Stadium fejn is-soltu rari osservajt ]ball b[al dan, kellna dan innuqqas. Nhar is-Sibt li g[adda fil-log[ba de/i]iva bejn Balzan u Tarxien fuq liscoreboard dawn dehru b[ala Tarxien – Balzan. • LI se[[ in/ident kurju] fil-Hibs Stadium fil-log[ba Hibernians kontra Mqabba. Andrew Cohen beda llog[ba bin-numru tieg[u tassoltu, 10. :ara li g[at-tieni taqsima dan il-player [are; bil-flokk numru 20 li kien fuq Ryan Camilleri fl-ewwel taqsima meta kien wie[ed mis-sostituti. Kien wara li g[addew madwar [ames minuti mit-tieni taqsima b’Hibernians jiskurjaw ukoll fil-frattemp is-sitt gowl, li

Ivan Woods ta’ Floriana segwit minn Ian Ciantar u Edmond Agius ta’ Valletta (ritratt> Alex Degabriele)

dan ;ie nnutat mir-raba’ uffi/jal. Verament affarijiet li ji;ru biss fil-football Malti. Ma nafx jekk nid[akx jew nibkix xi kultant. • LI qabel il-log[ba tal;img[a bejn ir-rivali Valletta u Floriana l-partitarji ta’ Valletta bdew iqassmu sfafar sabiex dawn jo[olqu /ertu briju bihom matul il-log[ba. Biex inkun sin/ier peress li l-postazzjoni tag[na kienet e]att fuq il-partitarji Beltin dawn [adulna xi ftit rasna lilna l-;urnalisti. I]da wara [dax-il minuta waqfu, jew waqqafhom Ivan Woods bilgowl tieg[u. U

Valletta b’]ew; punti vanta;; u mument storiku g[al Balzan

fortunatament mad-draw ta’ Zongo ma re;g[ux ftakru fihom. I]da apparti /-/ajt, prosit lill-partitarji Beltin li dejjem jikkonfermaw kemm huma wara t-tim u dejjem innovattivi. • LI l - kow/ ta ’ Floriana , Michael Woods , mal - gowl ta ’ Ivan Woods esprima l fer[ tieg[u billi ne]a ’ l flokk . Hekk kif ;ie f ’ tieg[u u rrealizza dlonk da[al ji;ri ta[t it - tinda minn fejn jo[or;u l - players sabiex jilbsu jew a[jar sabiex ir referee jew xi [add mill uffi/jali ma jindunax b ’ dan .

g[al Floriana kien punt importanti minkejja li issa ilhom ma jirb[u hekk kif wara t-telfa kontra Mosta spi//aw f’ri]ultati ta’ draws kontra Balzan u Hibernians. Din kienet ukoll l-ewwel darba dan l-ista;un li Valletta naqsu li jirb[u lil Floriana peress li fit-tliet log[biet pre/edenti l-Beltin [ar;u rebbie[a 3-1 fil-Euro Cup, 3-0 fisSuper Cup u 1-0 fl-Ewwel Round tal-Kampjonat. Approfittaw minn din i]-]elqa Hibernians meta ;urnata qabel ;abu fix-xejn lill-Imqabba b’reb[a tennistika. Kienet log[ba bla storja fejn sa tmiem l-ewwel taqsima l-Pawlisti kienu di;à fil-vanta;; bl-iskor kbir ta’ 5-1. L-attakk tag[hom kompla jikkonferma li hu l-a[jar tal-kampjonat, laktar li skorja, 55 gowl, medja ta’ 2.5 kull log[ba. Il-qawwa ta’ players b[al Cohen, Tarabai, Dias, Herrera u aktar, kompliet tkun evidenti biex issa jid[lu fit-tieni fa]i talkampjonat b’ottimi]mu kbir li jistg[u jiksbu s-su//ess a[[ari. Mqabba naqsu li jkunu ta’ sfida u issa, wara li nqasmu l-punti, it-taqtig[a se tkun wa[da [arxa. Tragward storiku

Balzan kitbu pa;na storika fl-istorja tal-klabb tag[hom wara li g[elbu lil Tarxien b’gowl uniku li kien bi]]ejjed sabiex kisbu tliet punti u post fi/-Championship Pool. Kienet log[ba missielta li fiha Balzan [adu vanta;; kmieni sabiex ]ammew sod sal-a[[ar biex kisbu dak li [admu g[alih. Dan is-su//ess kien mist[oqq g[at-tim immexxi minn Ivan Zammit. Dan ilkow/ ]ag[]ug[ da[[al /erta kunfidenza fil-players ta’ Balzan biex la[qu t-tragward tag[hom. Dejjem emmnu fil-kapa/itajiet li jippossiedu u issa se jilag[bu mas-sitta l-kbar. G[at-tieni sena konsekuttiva Qormi naqsu li jiksbu post fi/-Championship Pool wara li minkejja li g[elbu lil M’Xlokk u kisbu t-tliet punti, dan ma kienx bi]]ejjed peress li Balzan reb[u wkoll. Meta tqis kollox, minkejja l-kwalità tal-iskwadra ta’ Qormi dawn naqsu bil-kbir. Tilfu b’kollox [dax-il log[ba, pre/i]ament nofs dawk li lag[bu. Huwa mument di]appuntanti g[al Qormi mmexxija minn Stephen Azzopardi. Ma narax li huma jistg[u jkunu wie[ed mittimijiet li jissieltu kontra r-Relegation bil-kwalitajiet li g[andhom i]da ]gur li l-amministrazzjoni ta’ Qormi tara dan l-ista;un b[ala falliment ie[or. Forsi l-unika salvazzjoni tag[hom tista’ tkun il-U*Bet FA Trophy li jekk jevitaw lil Valletta u Hibernians u jiltaqg[u mag[hom fil-finali - dejjem jekk jeg[lbu lil {amrun Spartans - isibu post fl-Ewropa, li jkun dak li fil-bidu tal-kampjonat xtaqu. Qabdu r-ritmu Sliema kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva wara li huma g[elbu lil Mosta b’]ew; gowls fit-tieni taqsima u spi//aw lewwel fa]i tal-kampjonat fir-raba’ post. Mill-banda l-o[ra Mosta, li se jilag[bu fir-Relegtion Pool, jibdew fit-tieni post. I]-]ew; na[at kellhom numru ta’ players neqsin fejn g[al Sliema kien hemm Scerri, Decesare u Ani mwe;;g[in filwaqt li Beppe Muscat, Fenech u Galabov kienu sospi]i. Mosta kellhom lill-kow/ D’Amato sospi] b’Ossok, Raimy u Tisbi sospi]i wkoll. Barra dan, Agius u Falzon g[adhom barra fejn qed jirkupraw minn injury. B’Kara kisbu t-tieni reb[a konsekuttiva wara li temmew limpenji tal-ewwel fa]i tag[hom b’reb[a fuq {amrun Spartans 3-1. Kienet log[ba li fiha l-Istripes, kif kien mist[oqq, [ar;u rebbie[a biex issa jibdew it-tieni fa]i bi 18il punt fi/-Championship Pool. L-Ispartans re;g[u ddi]appuntaw u naqsu li jla[[qu malavversarji biex issa jibdew b’g[axar punti fir-Relegation Pool. Huma laqg[u lura lil Ribeiro filwaqt li Lee James

Players ta’ Hibernians f’ewforija u divertiment wara x-xalata ta’ gowls kontra Mqabba (ritratt> Joseph Galea)

Agius kien nieqes min[abba sospensjoni b[alma kien g[al B’Kara Rodrigo Pereira. B[all-ka] ta’ Qormi, g[al {amrun tibqa’ l-U*Bet FA Trophy l-unika tama dan l-ista;un.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Sport 29 INTERVISTA

Se nag[tu sfida lil kul[add - Ivan Zammit Il-kow/ ta’ Balzan Youths Ivan Zammit deher ferm motivat u kuntent li t-tim minn dan ir-ra[al ]g[ir sa fl-a[[ar la[aq tragward storiku li se jkun qed jilg[ab fi/-Championship Pool dan l-ista;un. Hu qal dan meta kkummenta ma’ dan il-;urnal wara r-reb[a 1-0 kontra Tarxien Rainbows li permezz tag[ha kkundannaw lil Qormi g[ar-Relegation Pool. “Dan huwa mument importanti [afna g[alina. Anqas naf x’naqbad ng[id [lief li nirringrazzja lil dan il-grupp ta’ players li ilhom erba’ snin flimkien u dak li [admu g[alih finalment intla[aq.” Dawn kienu l-kliem li lissen b’mod emozzjonanti Ivan Zammit hekk kif intemm il-konfront de/i]iv ta’ Balzan li a//ertahom minn post fi/-Championship Pool. “Issa kulma qed na[seb hu kif se nifir[u flimkien f’dawn iljumejn imma minn nhar it-Tnejn nibdew na[sbu fuq dak li jmiss. Nixtieq inwassal messa;; lit-timijiet l-o[ra fi/Championship Pool li a[na se nkunu hemm biex nag[tu sfida lil kul[add b[alma g[amilna s’issa. M’g[andna g[alfejn niddejqu minn [add u wara kollox kull punt huwa gwadan g[alina. G[aldaqstant se nkunu rilassati u ming[ajr pressjoni u dan jawgura tajjeb g[all-futur tat-tim,” qal motivat Zammit.

Pedro Calcado (lemin) li skorja l-goal li po;;a lil Balzan mal-ewwel sitta attakkat minn Anonam ta’ Tarxien R. (ritratt> Martin Agius)

It-tim tal-;img[a M. Camilleri (Balzan Y.)

N. Bogdanovic (Sliema W.)

I. Woods (Floriana)

G[al diversi drabi dan lista;un dan il-goalkeeper salva lit-tim tieg[u b’numru ta’ saves determinanti. Fil-log[ba de/I]iva kontra Tarxien, Matthew re;a’ kien fl-aqwa tieg[u biex Balzan kisbu post storiku fi/Championship Pool.

Kien wie[ed mill - a[jar players g[al Sliema fil log[ba kontra Mosta . Forsi g[ax jaf sew lill oppo]izzjoni kien aktar komdu , i]da f ’ dawn l - a[[ar log[biet minn mindu ng[aqad mal - Wanderers qed juri titjib konsiderevoli .

Dan il-player minkejja li lag[ab g[al sieg[a xorta wa[da jixraqlu li jkun mag[]ul fit-tim tal-;img[a. Skorja l-gowl li bih Floriana fet[u l-iskor, kien attiv [afna fl-attakk tal-Greens u ;ie m/a[[ad mill-goalkeeper Belti milli j]id gowl ie[or. {asra li kellu jinbidel.

S. Bajada (Birkirkara)

A. Xuereb (Hibernians)

M. Dias (Hibernians)

G[al Shaun din kienet log[ba o[ra li fiha kien fost l-aqwa elementi tat-tim tieg[u. Wara li sabha diffi/li biex jid[ol lura mal-ewwel [dax wara l-injury li kellu, f’dawn l-a[[ar ;img[at re;a’ sab post regolari u ta’ dan qed jikkonferma b’wirja aqwa minn o[ra, ;img[a wara l-o[ra.

Fil-qalba tad-difi]a ta’ Hibernians Aaron Xuereb kien dominanti minkejja li ftit li xejn kienu ta[t pressjoni. I]da anki l-mod kif jo[ro; bil-ballun u ddistribuzzjoni tieg[u tawgura tajjeb g[al-log[biet li jmiss li ]gur se jkunu aktar diffi/li.

Fil-wirja impressjonanti li Hibernians kellhom kontra Mqabba wie[ed mill-a[jar players g[alihom kien Marcelo Dias. Minbarra li skorja tnejn mis-sitt gowls tal-Pawlisti [adem [afna biex kompla jikkonferma lpotenzjal tieg[u.

D. Mitev (Sliema W.)

Il-player Bulgaru talWanderers g[al darb’o[ra kellu log[ba tajba f’nofs ilground ta’ Sliema. Player li g[andu vi]joni e//ellenti tallog[ba filwaqt li x-xutt tieg[u huwa insidju] ferm u pre/i].

O. Zongo (Valletta)

F’wirja mhux tal-livell mixtieq minn Valletta wie[ed mill-ftit punti po]ittivi kienet il-wirja tal-player mill-Congo Oussain Zongo. Jidher li Zongo finalment qed ikun g[a]la awtomatika g[al Jesmond Zerafa.

P. Calcado (Balzan Y.)

Dan il-player Bra]iljan kien determinanti g[al diversi drabi sabiex Balzan kisbu ri]ultati importanti. U kellu

jkun hu li fil-log[ba de/i]iva skorja l-gowl tar-reb[a li po;;a lit-tim immexxi minn Ivan Zammit mal-aqwa sitta tal-football lokali.

J. Santos Silva (Birkirkara)

Donnu li dan il-player wara li ma’ Sliema naqas li jil[aq il-livelli mixtieqa, ta[t Paul Zammit qieg[ed juri l-vera qawwa tieg[u. B’sa[[tu [afna fil-;irjiet bil-ballun u pre/i] fil-konklu]jonijiet tieg[u.

E. Herrera (Hibernians)

:img[a wara l-o[ra dan ilplayer qed ikompli j]id filprestazzjonijiet tieg[u. Player li minbarra li jiddefendi tajjeb huwa avventuru] [afna flattakk fejn jag[ti dimensjoni o[ra lit-tim immexxi minn Mark Miller.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal u Leverkusen iridu miraklu Il-programm

Bejn illum u g[ada jkunu mag[rufin l-ewwel erba’ timijiet fil-kwarti tal-finali ta/-Champions League g[al dan l-ista;un meta jintlag[bu t-tieni legs tal-ewwel erba’ partiti tal-fa]i tal-a[[ar 16. Arsenal u Bayer Leverkusen iridu jwettqu miraklu biex jag[mluha mal-a[[ar tmienja tal-Ewropa. Arsenal ;ew umiljati 4-0 minn Milan f’San Siro u t-tim ta’ Wenger, jekk irid jipprova jwettaq rimonta jrid minn talanqas jiskurja gowl kmieni kontra Milan li se jkollhom numru kbir ta’ midfielders neqsin. Fost dawn se jkun hemm Ambrosini li hu sospi], Boateng li g[adu imwe;;a’ u Muntari li mhuwiex eli;ibbli fi/-Champions League. Milan, li g[adhom bi/-/ans li jirb[u t-treble jinsabu g[addejjin minn forma millaqwa u fi tmiem il-;img[a fet[u distakk ta’ tliet punti fuq Juventus fil-kampjonat. Lattakkant Ibrahimovic irritorna minn sospensjoni bl-aqwa mod u skurja tliet gowls u issa hu lest biex ikompli jiskurja kontra t-tim li rrifjuta li jing[aqad mieg[u fl-2004. Min-na[a tag[hom, Arsenal jittamaw li l-attakkant Robin van Persie, li skurja darbtejn kontra Liverpool fi tmiem il;img[a fir-reb[a ta’ 2-1 li lGunners kellhom f’Anfield, i]omm din il-forma. Milan iridu jevitaw li jer;a’ ji;rilhom b[alma kien ;ralhom fl-2004 meta wara li g[elbu lil Deportivo La Coruna 4-1 f’San Siro kienu tilfu 4-0 fi Spanja u spi//aw eliminati.

L-a[[ar 16 II Leg Illum

Benfica v Zenit SP Arsenal v Milan

G[ada

(2-3) (0-4)

APOEL v Oly. Lyon (0-1) Barcelona v Leverkusen (3-1) * Il-partiti jibdew kollha fit-8.45 p.m li jkompli b’din il-[olma. Lyon ;ew eliminati erba’ darbiet f’dawn l-a[[ar [ames snin f’din il-fa]i u jittamaw li dan ma jer;ax ise[[. Huma ;ejjin minn telfa 2-0 barra minn darhom filwaqt li APOEL reb[u 4-1 barra minn darhom kontra Ermis Aradippou. APOEL se jkollhom nieqes lilHelio Pinto li hu sospi].

L-Olandi] Robin Van Persie, captain ta’ Arsenal li llum se jkun fil-morsa ta’ Milan

M’g[andhomx ifallu Il-holders Barcelona

mhux mistennija jfallu kontra Bayer Leverkusen, tim li tilef 3-1 fl-ewwel leg fil-:ermanja. Barcelona ilhom ma jitilfu log[ba f’darhom sa mill-2009 u dan ikomplu juri kemm se tkun diffi/li g[al Bayer Leverkusen, li mhux biss iridu jirb[u, imma jridu jirb[u b’distakk notevoli. Barcelona ;ejjin minn reb[a ta’ 3-0 kontra Sporting Gijon fi tmiem il-

;img[a u f’din il-partita lattakkant Messi ma lag[abx min[abba li kien sospi] g[all-ewwel darba filkarriera tieg[u. Dan ifisser li l-attakkant Ar;entin se jkun frisk g[al kontra t-tim :ermani] u jittama li jkompli fejn [alla. Dan wara li fl-a[[ar partita li lag[ab, Messi skurja tlieta mal-Ar;entina kontra l-I]vizzera. Barcelona se jkollhom lil Sanchez nieqes wara li we;;a’ fir-reb[a kontra Sporting Gijon.

Min-na[a tag[hom, Leverkusen g[andu jkollhom moral g[oli wara li g[elbu lil Bayern Munich 2-0. Iridu jkomplu jiktbu l-istorja APOEL jista’ jsir l-ewwel

tim minn ?ipru li jikkwalifika mal-a[[ar tmienja tal-Ewropa jekk ikun kapa/i jdawwar telfa ta’ 1-0 li ;arrab fi Franza kontra Lyon. APOEL di;à rnexxielu jsir l-ewwel tim minn ?ipru li g[adda g[al din il-fa]i u issa jittama

Prova diffi/li L-a[[ar partita se tkun dik bejn Zenit St. Petersburg u Benfica, partita li fl-ewwel leg offriet [ames gowls. Minkejja li Shirokov ta rreb[a lil Zenit fl-a[[ar minuti, ]gur li fil-Portugall se

tkun storja o[ra hekk kif Benfica, mill-a[[ar 19-il partita f’darhom fl-Ewropa, reb[u 15 u tilfu darba biss. Zenit, leaders tal-kampjonat Russu ;ejjin minn draw 2-2 barra minn darhom kontra CSKA Moscow, it-tim l-ie[or Russu li qed jilg[ab f’din ilkompetizzjoni. Min-na[a tag[hom, Benfica, fi tmiem il-;img[a tilfu 3-2 f’darhom stess kontra r-rivali Porto. Benfica se jkollhom lil Pablo Aimira sospi].

SNOOKER

SNOOKER U#21

Allen jirba[ il-World Open

{ames Maltin fl-Ewropej tal-EBSA f’Sofia

L-Irlandi] Mark Allen g[eleb lil Stephen Lee fil-final talWorld Open li sar fi/-?ina 101. Allen, li jista’ jiffa//ja passi dixxiplinari wara li maqdar ilpost fejn kienet qed issir din ilkompetizzjoni, bena vanta;; ta’ 5-0 u temm l-ewwel sessjoni 8-1 fil-vanta;;. In-numru 10 fid-dinja mbag[ad issi;illa r-reb[a hekk kif reba[ l-ewwel ]ew; frames wara li kompliet il-partita u g[alaq bi brejk ta’ 104. Dan is-su//ess ifisser [afna g[al Allen li kien tilef is-semifinali tal-World Championships u l-Masters u l-finali talKampjonati tar-Renju Unit. Fis-semi-finali ta’ dan ilWorld Open Allen irnexxielu jelimina lin-numru wie[ed fiddinja Mark Selby 6-5. “Lg[abt tajjeb [afna u min[abba li bdejt tajjeb tfajt lill-avversarju tieg[u ta[t pressjoni. Kont ilni biex nirba[

L-Irlandi] Mark Allen

titlu ta’ dan il-kalibru meta wie[ed iqis li ilni nilg[ab issnooker fuq ba]i professjonali g[al dawn l-a[[ar seba’ snin. Kultant kien hemm ]mien fejn kont nistaqsi lili nnifsi meta se nirba[ titlu b[al dan,” qal Allen wara din ir-reb[a. Allen il-{amis kien ikkritika l-kundizzjonijiet ta’ fejn qed

issir il-kompetizzjoni u qal li ttemperatura fejn kien qed isir il-log[ob kienet wa[da g[olja wisq u sa[ansitra qal li sab qattus mejjet u dan jirrifletti lintiena li hemm fil-post. Ta’ dawn il-kummenti huwa jista’ ji;i mmultat. Ta’ din ir-reb[a Allen ir/ieva s-somma ta’ 75,000 lira sterlina.

I/-Champion Malti fil-kategorija U#21, Wayne Pace, flimkien ma’ Aaron Busuttil, Chris Peplow, Matthew Calleja u Brian Cini, marru fil-kapitali tal-Bulgarija, Sofia, fejn mil-lum se jkunu qed jie[du sehem fil-Kampjonat Ewropew tas-Snooker fil-organizzat mill-European Billiards & Snooker Association (EBSA). B’kollox se jkunu 75 il-players minn 25 pajji] Ewropew li se jkunu qed jie[du sehem f’dan il-kampjonat li se jintlag[ab fuq 16-il mejda. Dawn il-players kienu maqsuma f’disa’ gruppi ta’ sitt players u tliet gruppi ta’ seba’ players fejn l-ewwel erbg[a minn kull grupp jg[addu mal-a[[ar 48 fuq fa]i ta’ knock-out. Il-log[ob kollu fl-ewwel fa]i round robin se jkun l-a[jar minn [ames frames waqt li dawk fil-fa]i tan-knock-out se jkunu fuq l-a[jar minn seba’ frames. Is-semi-finali se jkunu fuq l-a[jar minn disa’ frames u l-final fl-10 ta’ Marzu se tkun fuq 11-il frame. Malta se tkun rappre]entata wkoll f’dawn il-kampjonati mir-referees John Grech u Ambrose Licari. Apparti lKampjonat Ewropew ta[t il-21 sena, i]-]ew; referees Maltin se jkunu qed jikkontrollaw ukoll partiti millKampjonat Ewropew tat-timijiet tas-snooker li se jintlag[bu fl-istess lukanda bejn id-9 u s-17 tax-xahar fejn Malta se tkun qed tie[u sehem fil-kategorija tal-ir;iel u l-Masters.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

Sport 31 TRASFERIMENTI

Marek Hamsik jammira lil PSG Minkejja li hu wie[ed millaktar players ma[buba filbelt, il-midfielder ta’ Napoli, Marek Hamsik ma /a[adx spekulazzjoni li jista’ jing[aqad ma’ PSG. F’intervista fuq stazzjon televi]iv, Hamsik qal, “Minkejja li ninsab tajjeb ma’ Napoli irrid nammetti li nammira lil PSG, klabb b’sidien ;odda li g[andhom ambizzjonijiet kbar. Qatt ma ;ejt ikkuntattjat minn dan ilklabb i]da nirrispetta [afna lid-diri;ent sportiv tag[hom Leonardo. Ancelotti hu kow/ li m’g[andix dubju li se jirnexxi,” qal Hamsik. Mladenov - L-eks kow/ nazzjonali tal-Bulgarija, Stoycho Mladenov mistenni jer;a’ jmexxi lil CSKA Sofia g[at-tielet darba. Mladenov se jkun qed jie[u post Dimitar Penev li tke//a wara li t-tim tilef 2-0 kontra Chernomorets Burgas fi tmiem il-;img[a.

PREMIER

Marsaxlokk u Qormi jibdew it-tieni fa]i Il-MFA ilbiera[ [abbret kif se jkun imqassam ilprogramm ta’ partiti fittieni fa]i tal-kampjonat BOV Premier li se tibda fi tmiem il-;img[a fejn lewwel sitta se jkunu qed jilag[bu fi/-Championship Pool u s-sitta l-o[ra firRelegation Pool. L-ewwel partita li se tag[ti bidu g[at-tieni fa]i se tintlag[ab il-:img[a 9 ta’ Marzu fil-Victor Tedesco Stadium u se tkun mir-Relegation Pool fejn Marsaxlokk f’anqas minn ;img[a se jkunu qed jer;g[u jiltaqg[u kontra Qormi li s-Sibt li g[adda reb[ulhom 2-1. Il-partita tibda fis-6 p.m. Warajhom tintlag[ab log[ba o[ra mirRelegation Pool bejn Tarxien Rainbows u Mqabba.

Is-Sibt se jkun riservat g[a/-Championship Pool flIstadium Nazzjonali f’Ta’ Qali fejn fis-2 p.m. Birkirkara jiltaqg[u kontra Floriana u warajhom ilkonfront bejn Hibernians u Sliema Wanderers. Il-{add imbag[ad filHibs Ground jintlag[bu partita minn kull pool, Mosta v {amrun Spartans fis-2 p.m. u warajhom Balzan Youths kontra lleaders Valletta. L-a[[ar round ta’ partiti li jista’ jkun dak li j[oll u jorbot dwar fejn se jmorru lunuri u min se jitlef postu mill-Premier, se jintlag[bu bejn l-10 u t-13 ta’ Mejju. Kif inhu xieraq l-a[[ar log[ba tal-kampjonat se tkun fit-13 ta’ Mejju bejn Valletta u Hibernians li di;à se jkunu ltaqg[u darb’o[ra qabel, fis-7 ta’ April.

Sunday Eboy ta’ Marsaxlokk fl-azzjoni ma’ Triston Caruana ta’ Qormi, i]-]ew; timijiet se jer;g[u jiltaqg[u nhar il-:img[a (ritratt> Joseph Galea) Log[ob li jmiss Il-:img[a 9 ta’ Marzu Victor Tedesco St. - 6 p.m

Relegation Pool Marsaxlokk v Qormi, 8.15 p.m. Relegation Pool Tarxien R. v Mqabba

Is-Sibt 10 ta’ Marzu Ta’ Qali St. - 2 p.m.

Championship Pool Birkirkara v Floriana, 4 p.m. Championship Pool Hibernians v Sliema W.

Il-{add 11 ta’ Marzu

Hibs Grd – 2 p.m. Relegation Pool Mosta v {amrun S., 4 p.m. Championship Pool Balzan Y. v Valletta

BOV I DIV

UEFA

Reb[a drammatika g[al St Patrick

L-Italja se torganizza ]ew; finali

Kif Jinsabu L R D T F K Pt

Minn Christopher CASSAR

RABAT A. ………………. 1 ST. PATRICK …………... 2

Rabat fallew i/-/ans li jitilg[u we[idhom fl-ewwel post meta kontra kull mistenni tilfu kontra St. Patrick li issa nqalg[u mill-a[[ar post talklassifika. Il-log[ba kienet mill-iktar interessanti u bi tmiem drammatiku meta fil-[in mi]jud Rabat kisbu l-goal tad-draw u fl-94 minuta is-Saints kisbu lgoal tar-reb[a, li kienet wa[da mist[oqqa u li waslet wara wirja qalbiena ta]-}abbarin. Bidu ferm kwiet u bilan/jat bl-ewwel azzjoni perikolu]a twassal g[all-goal ta]-}abbarin wara 11-il minuta meta minn azzjoni ta’ korner CLAYTON CAMILLERI ]ag[]ug[ ta’ 17il sena fajjar xutt sabi[ li spi//a fir-rokna tax-xibka. Dan il-goal mela bil-kura;; lis-Saints li g[alkemm iddefendew g[al [inijiet twal, qatt ma waqg[u ta[t pressjoni. Anzi fis-36 minuta kienu huma li resqu ferm vi/in it-tieni goal b’daqqa ta’ ras ta’ Evair Grech. Ir-Rabtin kellhom xutt biddawra ta’ Azzopardi jmur g[oli u xutt mill-vi/in ta’ Smeir imblukkat minn Jonathan Grech wara li l-istess goalkeeper kien [arablu l-ballun minn idu. Fit-tieni taqsima Rabat ]iedu l-pressjoni i]da ]-}abbarin komplew jiddefendu b’ener;ija kbira u kienu sfortunati meta g[al darba darbtejn bejn il-71 u l-74 minuta Blendi Gockaj laqat il-mimduda b’Mintoff meg[lub. Fl-a[[ar [inijiet l-e//itament ma naqasx fejn fil-91 minuta Wayne Borg qassam lejn RYAN MICALLEF li minn ]ew; passi bog[od kiseb iddraw. I]da St. Patrick skorjaw goal drammatiku meta l-

internazzjonali ta’ ta[t is-17-il sena DION FAVA skorja l-goal tar-reb[a fid-debutt tieg[u masSaints. Rabat A: S. Mintoff, C.

Schembri, J. Cornforth, J. Caruana (W. Borg), A. Smeir, C. Muscat, V. Caushi, Y. Cauchi (R. Vassallo), R. Micallef, D. Azzopardi, C. Gauci. St. Patrick: J. Grech, E. Grech, M. Onourah (A. Ellul), R. Ceka (R. Vella), B. Gockaj, M. Vella, I. Scicluna (D. Fava), C. Camilleri, S. Spasov, J. Farrugia, A. Galea. Referee: Philip Farrugia

Doppjetta ta’ Muir

NAXXAR L. ……………...0 VITTORIOSA S. …………3

Vittoriosa kisbu reb[a ferm importanti kontra Naxxar Lions biex kisbu punti prezzju]i li tawhom xi ftit tan-nifs. Ir-reb[a kienet meritata u kienet prattikament miksuba fl-ewwel minuti tal-log[ba. Dan g[aliex Vittoriosa bnew vanta;; doppju b’doppjetta ta’ Muir fl-ewwel sitt minuti u minkejja l-isforzi tag[hom Naxxar ma setg[ux jirkupraw. Vittoriosa kkontrollaw il-log[ba u kwarta mit-tmiem ne[[ew kull dubju meta Marcelo Pereira g[alaq definitivament illog[ba bit-tielet goal. Fil-[ames minuta azzjoni ta’ Leighton Grech u kross filbaxx lejn GARY MUIR li b’xutt fil-baxx g[eleb lil Julian Azzopardi. Naxxar kien g[adhom bilkemm irrealizzaw x’;ara li ma sofrewx it-tieni goal e]att 40 sekonda wara. Azzjoni simili din id-darba ta’ Pereira u kross fil-qalba tad-difi]a Naxxarija li naqset li tikklerja u l-ballun re;a’ ;ie f’saqajn GARY MUIR li re;a’ xe[et fix-xibka.

Pieta H 15 Rabat A 14 Melita 14 Zejtun C 14 St. Andrews 14 Lija A 15 Naxxar L 14 Birzebbuga 15 Dingli S 14 Vittoriosa S 14 St. Patrick 14 St. Georges 15

9 9 9 8 6 5 4 5 4 3 3 2

3 2 2 3 3 4 5 2 3 5 2 4

3 20 9 30 3 18 8 29 3 27 16 29 3 21 8 27 5 16 18 21 6 19 19 19 5 19 21 17 8 19 22 17 7 11 18 15 6 16 17 14 8 12 25 11 9 10 26 10

Naxxar damu ma qag[du wara dawn i]-]ew; daqqiet u kellhom jistennew sa nofs ittaqsima biex impenjaw lillgoalkeeper avversarju li salva b’mod spettakolari freekick ta’ Sequeira. Fit-tieni taqsima Naxxar kellhom [afna iktar mil-log[ob i]da Vittoriosa ddefendew tajjeb u bdew anki jkunu perikolu]i bil-kontrattakki. Wara xi /ansijiet mitlufa minn Bellia u Debono, Vittoriosa g[alqu l-log[ba meta MARCELO PERIERA b’xutt bid-dawra minn tarf il-kaxxa sab ir-rokna tax-xibka. L-unika nota stunata ta’ Vittoriosa kienet it-tke//ija ta’ Gary Muir fil-[in mi]jud meta dan dabbar ]ew; karti sofor fi fti sekondi. Naxxar L – J. Azzopardi, J.

Debono (M. Del Negro), A. Farrugia, U. Agboebina, R. Schembri, H. Sequeira, V. Bellia, L. Micallef, M. Maccari (A. Rocha Da Silva), D. Falzon, A. Attard. Vittoriosa S – J.M. Vella, L. Vella Critien, B. Bonnici, J. Spiteri (K.M. Robinson), G. Muir, R. Dos Santos, M. Pereira (J. Dalli), L. Lagana, A. Spiteri (L. Scerri), R. Brincat, L. Grech. Referee – Sandro Spiteri

II Div.

Ri]ultati o[ra

Msida SJ v Gudja }urrieq v G[arg[ur

1-1

0-2

Skont rapporti fil-;urnali Taljani, l-Italja, fl-2014 u fl-2016, se tospita l-finali tal-Europa League u l-finali ta/-Champions League rispettivament. Il-finali tal-Europa League tal-2014 se ssir fil-grawnd il-;did ta’ Juventus, ‘Juventus Stadium’ filwaqt li dik ta/-Champions League fl-2016, se ssir f’San Siro. Is-Sindku ta’ Milan, ori;inarjament tefa’ l-kandidatura biex jospita l-finali ta/-Champions League fl-2015, is-sena ta’ meta lbelt ta’ Milan se tkun qed torganizza l-Expo, attività li ssir biex tippromwovi l-[arsien tal-ambjent. I]da propjru min[abba f’hekk, il-UEFA ma a//ettatx din it-talba. Minkejja li l-a[bar g[ad mhix uffi/jali hi konfermata minn [afna ;urnali Taljani. Din l-a[bar hi wkoll wa[da tajba g[all-Italja li ftit tal-;img[at ilu dde/idiet li ma titfax il-kandidatura tag[ha biex Ruma torganizza l-Olimpjadi tal-2020. INGILTERRA

Ramirez i;edded il-kuntratt ma’ Chelsea Il-midfielder Bra]iljan Ramires iffirma kuntratt ;did ta’ [ames snin ma’ Chelsea u se jibqa’ fi Stamford Bridge sal-2017. “Kuntent [afna bl-appo;; li qed ning[ata mill-klabb,”qal Ramires li ori;inarjament iffirma kuntratt ta’ erba’ snin meta sie[eb lill-klabb ming[and Benfica fl-2010. Huwa lag[ab il-50 log[ba fil-Premiership fi tmiem il-;img[a, telfa 1-0 kontra WBA li wasslet g[at-tke//ija tal-manager Villas-Boas. Aktar problemi

Intant ]ew; players promettenti ]g[ar ta’ Chelsea ;ew sospi]i wara li fi tmiem il-;img[a instabet bomba tal-gass fil-grawnds tat-ta[ri; f’Surrey. Il-Kap E]ekuttiv tas-settur tal-Youths, Ron Gourlay ra lil Jacob Mellis u lil Billy Clifford iwaddbu din ilbomba li [olqot pandemonju s[i[ fil-kumpless. I]-]ew; players ;ew sospi]i minnufih u tilfu l-partita kontra Arsenal. Barra minn hekk, ;ew ordnati biex g[alissa, sakemm ji;u de/i]i l-pieni, ma jerqsux aktar lejn il-klabb. Mellis iddebutta fi/-Champions League sena ilu filwaqt li Clifford, li hu player regolari fit-tim tar-riservi, g[adu kemm ;edded il-kuntratt b’erba’ snin mal-Blues. Din mhix l-ewwel darba li saret investigazzjoni dwar in/ident fil-kumpless. Fi Frar Ashley Cole, bi ]ball, kien laqat student b’balla ta’ air rifle filwaqt li sena ilu kienet instabet sikkina fiddressing room tal-kumpless. Cole kien sku]a ru[u mal-istudent li kellu jintbag[at l-isptar filwaqt li Chelsea kienu [ar;u stqarrija li dik is-sikkina kienet ta’ kuntrattur.


It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012

32 Lokali

Il-bastiment tal-Forzi Navali tal-Istati Uniti, USS Mount Whitney, jinsab Malta biex isir xog[ol ta’ manutenzjoni fil-Palumbo Malta Shipyards. F’dan i]-]mien, l-ekwipa;; se jgawdi minn ftit jiem ta’ mistrie[ u jkollu l-opportunità li j]ur it-te]ori stori/i u kulturali ta’ Malta. Biex ikomplu mat-tradizzjoni ta’ dawn l-a[[ar snin, il-membri tal-ekwipa;; se jqattg[u ftit mill-[in liberu tag[hom jg[inu fi pro;etti ta’ tindif u manutenzjoni f’lokalitajiet madwar Malta. Il-kuntratt tat-tiswija ng[ata wara pro/ess kompetittiv li e]amina l-esperjenza tal-kumpanija, il-kapa/itajiet, it-trasparenza, il-flessibbiltà, u l-valur tal-offerta. Il-kmandant tal-USS Mount Whitney huwa l-Kaptan Ted R. Williams. (Ritratt> Michael Ellul)

Nuru t-triq fil-Mosta …billi nag[mlu b[al dak li sar f’{‘Attard u f’{al Balzan Ftit jiem ilu attendejt g[al konferenza g[all-media dwar l-istat tat-toroq u l-wesg[at pubbli/i fil-Mosta. Fiha, ilPN tkellem dwar dak li jiena, waqt il-house visits, kont ili nisma’ b’widnejja ming[and [afna. Fil-fatt, bosta kienu tkellmu mieg[i dwar l-istat ta’ abbandun f’/erti zoni talMosta. L-aktar li kienu jissemmew huma l-istat tattoroq u l-bankini. Dawn huma parti /entrali mid-dmirijiet ta’ kull kunsill lokali. Biss, meta kunsill lokali ma jkunx qed jiffunzjona, anke l-aktar dmirijiet /entrali u ne/essarji ma jsirux sew jew sa[ansitra ma jsiru xejn. A[seb u ara kemm se jsiru pro;etti li jitolbu /ertu ppjanar. Il-PL, li llum qed i[ambaq tant fuq lg[aqal fit-tmexxija, [alla li din it-telqa tirrenja fil-Mosta g[al erba’ snin s[a[. Ma g[amel xejn biex jibdel irrotta ta’ di]gwid kontinwu li mill-ewwel kienu qabdu lkunsilliera eletti f’ismu. Pro;etti... X’differenza mill-PN! IlGvern Nazzjonalista millbanda l-o[ra ]gur ma nesiex lill-Mostin. Nafu kemm il-

Mostin g[andhom g[al qalbhom ir-rotunda talAssunta. G[alhekk il-Gvern

[aseb biex isir xog[ol u tisbi[ fuq iz-zuntier. Min imur illum jista’ jara kemm ;ie sabi[ u kemm f’dan il-pro;ett intu]a ;ebel ta’ kwalità li jixraq mal-knisja maestu]a li tiddomina. Issa se na[dem biex in;ib il-fondi ne/essarji biex ilkoppla tal-Mosta tkun mixg[ula kif suppost. U kif nistg[u ma nsemmux l-aqwa pro;ett li sar filMosta? Il-Prim Ministru nnifsu jg[id li l-ebda pro;ett kapitali ma jimla lill-Gvern bil-fer[ daqs meta ninawguraw xi pro;ett filqasam edukattiv. G[alhekk b’wi//na minn quddiem ng[idu li l-aqwa pro;ett li g[amilna g[all-Mostin, u g[at-tfal tal-Kulle;; Maria Regina, kien proprju l-iskola sekondarja tas-subien ta]}okrija. Attendejt g[all-ftu[ tag[ha u rajt b’g[ajnejja kemm din l-iskola hi tassew state of the art, kemm filfa/ilitajiet edukativi tag[ha kif ukoll fl-arkitettura u ttag[mir li g[andha. Din il;img[a wkoll, ;iet inawgurata l-estensjoni u ttisbi[ li sar fl-iskola sekondarja tal-bniet li wkoll qieg[da fil-Mosta. B’hekk ilMostin jistg[u jgawdu minn ]ew; skejjel ta’ kwalità.

minn David AGIUS

Meta fil-Mosta kienu qed jing[alqu l-playing fields min[abba t-telqa u n-nuqqas ta’ manutenzjoni tag[hom min-na[a tat-tmexxija Laburista fil-Mosta, Gvern Nazzjonalista kien qieg[ed jag[mel pro;etti kapitali li minnhom igawdu fil-miftu[ il-Mostin u n-nies talmadwar. Il-grawnd tal-futbol u l-adventure park ta’ Ta’ Qali huma xhieda ta’ kemm il-Gvern jg[o]] il-fatt li lfamilji jkunu jistg[u jqattg[u ftit [in fl-arja ta’ barra f’attività fi]ika. ... biex minnhom igawdu l-familji

Dan kollu sar g[ax nemmnu li l-familja hija /-

media•link COMMUNICATIONS

/entru ta’ kull attività politika. Il-PN dejjem kien ilpartit tal-familja permezz talpro;etti u l-inizjattivi li [a. Anke pere]empju meta ninvestu fl-edukazzjoni ta’ wliedna, inkunu qed ninvestu fil-familja. Kemm niltaqa’ ma’ familji li g[andhom ittfal qed jistudjaw f’xi skola postsekondarja li jg[iduli kemm kienet tkun diffi/li g[all-familja kieku pajji]na ma [ax id-de/i]joni li jag[ti l-istipendju lill-istudenti. IlGvern minn dejjem emmen u investa fil-familja. Issa qieg[ed, permezz talprogramm elettorali tal-PN, ida[[al lill-kunsilli wkoll f’dan it-twemmin. Il-kunsilli g[andhom rwol x’jaqdu fittijib tal-livell tal-g[ajxien talfamilji. Na[dmu b’[e;;a f’lokalitajiet o[rajn ukoll Bl-enfasi li qieg[ed nag[mel fil-Mosta ma jfissirx li

lokalitajiet o[rajn insejniehom jew qed ne[duhom for granted. F’dawn l-elezzjonijiet se jkunu qed jivvutaw ukoll ir-residenti ta’ {’Attard, {al Balzan, {a]}ebbu; u {ad Dingli, fost o[rajn. Importanti li min jemmen li l-PN g[andu l-aqwa policies u l-aqwa stil ta’ tmexxija jo[ro; jivvota. Ersqu,

kellmu u staqsu lill-kandidati tag[na. M’g[andhomx minn xiex jist[u. Il-PL jist[i millim;iba tar-rappre]entanti tieg[u fil-Mosta. A[na b’wi//na minn quddiem nippre]entaw il-kandidati tag[na tal-Mosta li ;ejjin minn kull qasam tal-[ajja. Nuru appo;; lil min qed joffri li jkun ta’ servizz g[al-lokalità Il-kandidati tag[na nifta[ru bihom. Huma nies li lesti ja[dmu g[all-;id tal-lokalità, g[all-;id komuni billi jissagrifikaw ftit mill-[in tag[hom minn mal-g[e]ie] tag[hom. G[al dan biss [aqqhom il-vot tag[na. Anke

jekk stess inti qatt ma kellek ilmenti. Anke jekk stess inti ma ti;i b]onn [add. Il-fatt li hemm min ippre]enta ru[u sabiex ja[dem g[all-;id tallokalità, g[al dak biss, dawn [aqqhom l-appo;; tag[na permezz tal-vot. G[al dan ilfatt biss, g[andna g[alfejn no[or;u bi [;arna nivvutaw u lanqas biss tg[addilna minn mo[[na li nibqg[u d-dar. FilMosta, erba’ snin ilu g[alhekk il-ma;;oranza xaqilbet lejn il-PL. In[e;;e; g[alhekk lil kul[add sabiex je]er/ita d-dritt tal-vot tieg[u.

2012_03_06  
2012_03_06  
Advertisement