Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,060

€0.45

It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Pjan strate;iku g[all-ambjent u l-i]vilupp ta’ pajji]na ■ L-investituri se jkollhom stampa aktar /ara ta’ fejn jistg[u ji]viluppaw minn Jekk investitur, kemm Malti kif ukoll barrani, jkollu stampa aktar /ara tarri]orsi ta’ pajji]na, jkun jista’, b’mod aktar fa/li, jag[]el f’liema settur jinvesti kif ukoll jag[raf ilpo]ittiv li g[andu pajji]na, kemm fil-qasam ekonomiku kif ukoll fil-qasam so/jali. Proprju hu dan wie[ed mill-[sibijiet wara t-tnedija tal-Pjan Strate;iku g[allAmbjent u l-I]vilupp li kien imniedi g[al konsultazzjoni pubblika waqt konferenza tala[barijiet ilbiera[ waranofsinhar millMinistru g[all-Ambjent, ilKultura u t-Turi]mu Mario de Marco. Dan il-pjan strate;iku se jkun miftu[ g[al konsultazzjoni pubblika g[as-sitt ;img[at li ;ejjin, biex imbag[ad uffi/jali talAwtorità Maltija g[allAmbjent u l-I]vilupp (MEPA), ikollhom diversi laqg[at ma’ entitajiet Matthew Bonett

so/jali, ekonomi/i u ambjentali biex jitfassal b’mod aktar konkret dan ilpjan, bil-[sieb ikun li ji;i approvat mill-Parlament qabel tmiem din is-sena. Mario de Marco spjega kif il-Gvern se jkun qed jimplimenta u[ud mill-punti f’dan il-pjan strate;iku u jkun hu li jag[ti e]empju lill-industrija privata. Filfatt, spjega Mario de Marco, fid-dawl li l-Gvern hu l-akbar ]viluppatur f’Malta, se jag[mel minn kollox biex kull pro;ett li se jkun qed jimplimenta, jara li jkun mibni f’zona li tkun di;à ]viluppata. Mario de Marco qal li lGvern se j[ares lejn kull zona di;à ]viluppata qabel jie[u l-ewwel passi, u jkun biss jekk ma jkun hemm lebda zona adatta g[allpro;ett li j[ares lejn zoni o[ra mhux ]viluppati, però xorta f’zona li tista’ tkun ]viluppata. g[al pa;na 4

Il-prospetti dwar l-investiment fil-Libja qed ikunu diskussi f’konferenza ta’ jumejn li fet[et ilbiera[ fejn fost il-kelliema kien hemm Hesham Krekshi, id-Deputat Chairman tal-Kunsill Lokali ta’ Tripli. Il-kelliema f’din il-konferenza sa[qu dwar il-potenzjal li joffri dan il-pajji] fosthom bir-rikkezzi tar-ri]orsi naturali li g[andu, i]da wkoll fuq il-[tie;a li jkun hemm amministrazzjoni serja biex il-poplu Libjan igawdi mill-;id ma[luq. (Ritratt> Michael Ellul) Ara wkoll pa;na 5

IL-GVERN IWIE:EB LILL-KUMMISSJONI EWROPEA

Id-derogi jirrispettaw id-Direttiva tal-G[asafar Il-Gvern Malti qed jinsisti li d-derogi dwar l-insib, fosthom id-deroga g[all-insib fil-[arifa li g[addiet, jirrispettaw bis-s[i[ idDirettiva dwar l-G[asafar talUnjoni Ewropea. G[alhekk se jwie;eb lill-Kummissjoni Ewropea u jiddiskuti din ilkwistjoni mag[ha.

Il-Gvern qal dan fi stqarrija wara li l-Kummissjoni Ewropea, f’de/i]joni preliminari, qalet li Malta implimentat id-derogi b’mod skorrett u mhux konformi mal-istess direttiva. Il-Kummissjoni talbet lillGvern Malti biex jimplimenta l-le;islazzjoni dwar l-

g[asafar b’mod korrett biex ji]gura l-protezzjoni talg[asafar. Biex jag[mel dan g[andu xahrejn, u jekk ma ting[atax risposta, ilKummissjoni Ewropea tista’ tressaq lil Malta mill-;did quddiem il-Qorti Ewropea tal:ustizzja.

g[al pa;na 4


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 28 ta‘ Frar, 2012

4 Lokali IL-KA} TA’ NIKKI DIMECH AKKU}AT B’TIX{IM

L-eks Sindku ta’ Tas-Sliema jag[]el li ma jixhidx L-eks Sindku ta’ Tas-Sliema Nikki Dimech li jinsab akku]at b’tix[im u korruzzjoni meta kien is-Sindku talKunsill Lokali ta’ Tas-Sliema g[a]el li ma jixhidx dwar il-ka] tieg[u wara li ddifi]a ddikjarat li g[alqet il-provi tag[ha. Nikki Dimech jinsab akku]at li “fis-7 ta’ Settembru 2009 jew fil-jiem u xxhur ta’ qabel, fil-kapa/ità tieg[u b[ala uffi/jal pubbliku, talab li jir/ievi jew ja//etta g[alih xi rigal jew weg[da ta’ offerta ta’ rigal fi flus jew f’xi vanta;; ie[or li g[alihom ma kellux jedd.” Dimech qed ji;i akku]at ukoll li “fit22 ta’ Awwissu 2010 in;urja lillIspettur Anthony Gafà waqt li kien qed jag[mel dan is-servizz, jew bil-[sieb li jbe]]a’ jew jinfluwixxi fuqu kontra lli;i fl-e]ekuzzjoni ta’ dak is-servizz.” Quddiem il-Ma;istrat Claire Stafrace Zammit, xehdet l-a[[ar xhud tadDifi]a, il-Kunsilliera Sandra Camilleri li qalet li Stephen Buttigieg kien reba[ tender g[al xog[ol fil-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema, u li dan kien approvat mill-ma;;oranza tal-Kunsilliera tallokal.

Hi qalet li meta rat fuq il-;urnali li Nikki Dimech kien arrestat fuq dan ilka], kienet /emplet lil Stephen Buttigieg u staqsietu x’kien qed ji;ri, u dan qalilha li s-Sindku ried joqtlu bil;u[ u g[alhekk hu ried ipattihielu. Hi qaltlu li jkun a[jar jekk dawn laffarijiet jissolvew billi jiltaqg[u lpartijiet kon/ernati madwar mejda. Skont il-Prosekuzzjoni, meta kien arrestat Nikki Dimech kien bidel ilver]jonijiet li ta kemm il-darba, i]da finalment kien ammetta mal-Pulizija li kien talab kummissjoni lil Stephen Buhagiar fuq tender partikulari. Nikki Dimech hu akku]at ukoll b’gideb filkonfront tal-Pulizija meta qal li kien talab g[all-inhaler i]da dan ma ng[atalux. Stephen Buhagiar, il-persuna li kienet reb[et it-tender ta’ €1,200 fixxahar dwar xog[ol g[al Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema kien xehed filQorti li meta hu u Nikki Dimech kienu qeg[din jitkellmu fuq it-tender ta’ ‘Contracts Manager’ l-eks Sindku ta’ Tas-Sliema kien talbu kummissjoni ta’ bejn [amsa u 10 mija. Dan id-

diskors kien sar fl-uffi//ju ta’ Nikki Dimech fil-Kunsill ta’ Tas-Sliema. L-Ispettur Anglu Gafà kien qal filQorti li l-eks Sindku Slimi] kien ammetta mieg[u li kellu l-vizzju taddroga u li kellu b]onn bejn €4,500 u €5,000 biex jissodisfa dan l-istess vizzju. Ftit wara hu qal lill-Pulizija li m’g[adux b’dan il-vizzju. Kienu ttie[du ]ew; stqarrijiet o[rajn fil-konfront ta’ Nikki Dimech, dan wara li kien ta intervista fuq ]ew; ;urnali lokali bl-Ispettur Gafà jg[id li dak li qal Dimech ma kienx xejn g[ajr gideb sfa//at. L-Ispettur Gafà kien qal ukoll fuq dan il-ka] li fis-sena 2000 Nikki Dimech kien g[amel 26 sieg[a fillock-up tal-Kwartieri :enerali talPulizija ikun mistoqsi diversi domadi dwar ka] ta’ overdose li kien [alla li]]ag[]ug[ Caine Pavia mejjet. Dan il-ka] ikompli fis-7 ta’ Mejju li ;ej meta ssir it-trattazzjoni bejn ilProsekuzzjoni u d-Difi]a dwar il-ka]. L-Avukati Joe Giglio u Stephen Tonna Lowell kienu l-Avukati tadDifi]a.

Il-midja Laburista b’gideb u ingann fuq l-Isla Il-Kumitat Sezzjonali tal-PN tal-Isla ikkundanna rappurta;; fuq l-Isla li deher fil-midja Laburista One News, il{add, 26 ta Frar fejn intqal li l-Gvern jiftakar biss fl-Isla lejliet xi elezzjoni u fil-kumplament tas-snin qatt ma g[amel xejn g[all-Isla. Il-Kumitat fakkar fl-investiment li sar minn Gvern Nazzjonalista tul is-snin. Fost l-o[rajn, kien hemm pro;etti ta’ kostruzzjoni mill-;did ta’ Triq ilVittoria, it-Triq Prin/ipali tal-Isla, pro;ett li sewa € 116,000. Kien hemm ukoll il-bini tat-terminal tal-Criuse Liners fil-post mag[ruf b[ala Boiler Wharf, sewa €560,000. € 65,000 o[ra ntefqu fuq il-kostruzzjoni ta’ playing field fi Triq il-Vittmi tal-Gwerra, u madwar €30,000 fuq ir-restawr tas-Swar

fid-Da[la tal-Isla. Kien hemm ukoll it-tne[[ija talbarbed wire fi Triq is-Sur u g[ajnuna ta’ €23,000 li ssarfet fit-tiswijiet talproprjetà li ng[atat mill-Gvern lillGrupp Gwardjola. Il-Gvern g[adda wkoll proprjetà talGvern lill-Parro//a tal-Isla biex ikollhom fejn i]ommu u jesebixxu larmar tal-festa. Saru ukoll g[otjiet ta’ flus biex tkun iffinanzjata parti millispi]a tal-Festival Marittimu li jsir kull sena f’din il-lokalità. Ing[atat ukoll g[ajnuna biex isir lift fl-Uffi//ju talKunsill Lokali biex ikun a//essibbli g[al kul[add, u biex isiru pannelli fotovoltaji/i fil-:nien tal-Gardjola u filBini tal-Kunsill Lokali. Tul dawn l-a[[ar snin, l-Isla gawdiet

ukoll minn devoluzzjonijiet li fost o[rajn jinkludu l-binja tal-Arlo;; u l-:nien talGardjola lill-Kunsill Lokali tal-Isla. Dawn l-inizjattivi kollha u o[rajn juru bi/-/ar li l-Gvern Nazzjonalista f’dawn l-a[[ar snin ]amm lill-Isla fi/-?entru tal-Investiment biex din il-Belt, flimkien mal-ibliet l-o[ra tal-Kottonera, jesperjenzaw investiment mill-Gvern ?entrali. Dawn l-inizjattivi kollha huma kumplimentati mill-pro;ett tax-Xatt talIsla li l-Gvern se jibda iktar tard din issena li se jiswa madwar € 1.65 miljun. Dan jikkuntrasta bil-kbir meta wie[ed jiftakar fin-nuqqas ta’ investiment li kien isir tul Gvernijiet Laburisti li dejjem ]ammew lura lil din il-Belt milli tgawdi pro;etti u investiment millGvern ?entrali.

Il-Gvern se jwie;eb lill-Kummissjoni Ewropea minn pa;na 1

Fir-risposta tieg[u, il-Gvern qal li dderogi fuq il-ka//a u l-insib bejn l-2004 u l-2010 kienu bba]ati fuq studji, assessjar, rakkomandazzjonijiet, supervi]joni, infurzar u penali skont irregolamenti ta’ Malta tal-2006 u li huma konformi mad-Direttiva dwar lG[asafar. Fakkar ukoll kif anke fid-deroga g[all-{arifa li g[addiet mexa skont irregolamenti Ewropej, tant li din id-

deroga kienet iktar stretta minn qatt qabel u kienet tippermetti insib g[al spe/i wa[da biss, il-malvizz. Fl-istqarrija, il-Gvern qal li f’Awwissu tas-sena l-o[ra bag[at sett ta’ Policy Guidelines g[all-Ka//a u lInsib f’Malta lill-kumitat ORNIS. Dan biex ikun ]gurat li jkun hemm rispett s[i[ tad-Direttiva dwar l-G[asafar i]da fl-istess waqt ikunu rispettati d-drittijiet tal-ka//aturi u nassaba Maltin skont illi;ijiet Ewropej. Infatti, skont dawn il-

linji gwida, u minn studji li saru, kien de/i] li l-insib fil-{arifa jsir g[allmalvizz biss. Il-fatt li d-deroga tal-{arifa kienet daqshekk stretta, qal il-Gvern, juri limpenn tieg[u li jassigura li kull deroga li jda[[al tkun konformi mad-Direttiva dwar l-G[asafar tal-Unjoni Ewropea u ma tikser l-ebda li;ijiet. Il-Gvern, g[alhekk qal li se jwie;eb lill-Kummissjoni Ewropea u se jid[ol f’ta[ditiet mag[ha dwar dan is-su;;ett.

Pjan separat g[al G[awdex minn pa;na 1

Michelle Borg, li hi koordinatri/i ta’ dan il-pjan, spjegat kif il-pjan strate;iku se jkun kru/jali biex jag[ti stampa aktar /ara taz-zoni g[alli]vilupp li hawn f’pajji]na biex l-investituri jkunu jistg[u jag[]lu fejn jistg[u ji]viluppaw il-pro;etti tag[hom. Dan kollu qed jitqieg[ed filkuntest tad-densità g[olja u ddaqs ]g[ir ta’ pajji]na, hekk kif hu stmat li f’Malta jg[ixu 1,300 persuna f’kull kilometru kwadru. Dan ma jinkludix ]]ew; miljun turist li jaslu fissena f’pajji]na, u li jkomplu j]idu d-densità f’pajji]na, spe/jalment f’zoni turisti/i. F’G[awdex, i]da, id-densità tonqos g[al 450 persuna f’kull kilometru kwadru. Hu g[alhekk, sostniet Borg, li l-pjan g[andu sezzjoni ddedikata g[al G[awdex, li tinkorpora l-vi]joni eko-G[awdex tal-Gvern u tfassal pjan strate;iku g[al kull lokalità f’G[awdex b’mod individwali. Il-Ministru spjega li dan ilpjan strate;iku se jkun qed jitfassal biex jag[ti stampa aktar /ara tar-ri]orsi f’pajji]na, kif ukoll il-b]onnijiet, ir-realtajiet u l-isfidi so/jali u ekonomi/i. Filfatt, sostna Mario de Marco, dan il-pjan hu wie[ed millpedamenti li fuqu kienet mibnija l-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent, waqt li spjega kif il-pjan strate;iku se jie[u inkonsiderazzjoni lpopolazzjoni Maltija li dejjem qed tikber fl-età, u g[alhekk, il-b]onnijiet fis-settur tas-sa[[a qeg[din dejjem ji]diedu. De Marco enfasizza l-fatt li dan il-pjan strate;iku mhux se jwassal biex ikun hemm revi]joni taz-zoni ta’ ]vilupp f’pajji]na, u qal li mhux fil[sieb tal-Gvern li dawn iz-zoni jikbru. Fil-fatt, il-Parlament ilu li approva dawn iz-zoni sitt snin biss, fis-sena 2006. Dan il-pjan strate;iku se jkompli jfassal il-politika talGvern fis-setturi tal-ambjent u l-i]vilupp li jwasslu sas-sena 2020, fuq l-istess linja talkriterji tal-UE, kif ukoll fiddawl tal-i]vilupp ekonomiku u so/jali li g[adda minnu pajji]na fl-a[[ar g[oxrin sena. Fil-fatt, dan il-pjan strate;iku se jkun qed jibni fuq pjan strutturat li kien tfassal fis-sena 1990, u approvat millParlament fl-1992. Fl-a[[ar 20 sena, il-politika tal-Gvern f’dawn l-oqsma kienet mibnija fuq dan il-pjan strutturat, i]da issa wasal i]-]mien li dan ilpjan ikun a;;ornat biex jirrifletti l-esi;en]i tar-ri]orsi u z-zoni ta’ ]vilupp f’pajji]na llum.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta‘ Frar, 2012

2 Lokali

Il-PN irid jersaq Il-[idma g[al laqg[at strutturati di;à bdiet iktar qrib in-nies mal-poplu Is Segretarju :enerali tal nies u mexxa l pajji] il quddiem

Bid-diskors tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi flg[eluq tal-Kunsill :enerali l{add filg[odu, il-PN se jkompli jissa[[a[ u jressaq aktar nies vi/in tieg[u. Dan qalu l-opinjonista Andrew Borg Cardona waqt il-programm ‘Iswed fuq l-Abjad’ fuq Net Television ilbiera[ filg[axija fejn [adu sehem ukoll l-eks trejdjunjonista Gejtu Vella, id-Deputat Nazzjonalista Karl Gouder kif ukoll il-President tal-E]ekuttiv tal-PN Marthese Portelli. Andrew Borg Cardona qal li kien [assu sorpri] birri]ultat tant qawwi. Hu qal li ;ab dak il-vot b’reazzjoni tal-Partit g[al /ertu movimenti li kienu qed ji;ru fi [dan il-Partit stess. Hu qal li l-fatt li Lawrence Gonzi ]ied il-voti fuq l-elezzjoni ta’ tmien snin ilu tfisser unanimità ta’ voti millKunsillieri tal-PN. Waqt il-programm, Andrew Borg Cardona nnota wkoll il-fatt li waqt ilprogramm Inkontri lbiera[ filg[axija, id-Deputat Franco Debono laqa’ b’sodisfazzjon id-diskors tal-Prim Ministru waqt il-Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista. Minn na[a tieg[u, Gejtu Vella qal li Lawrence Gonzi

]ied il-voti g[ax kellu jie[u de/i]jonijiet iebsin, u dan il-fatt jikkonferma kemm Lawrence Gonzi qieg[ed jikkomunika man-nies u qed jispjega sew x’qed jag[mel fit-tmexxija kemm talGvern kif ukoll tal-partit. Gejtu Vella qal li l-aktar [a;a li laqtitu waqt iddiskors hi li Lawrence Gonzi qed joffri soluzzjonijiet li jfissru li jekk il-PN iwettaq dak li tkellem fuqu l-Prim Ministru nhar il{add, se jkollu /ans kbir li jibqa’ fil-Gvern Id-Deputat Karl Gouder fakkar li Lawrence Gonzi ma kellux g[alfejn imur g[al elezzjoni g[al [atra ta’ Kap, i]da bl-umiltà [ass li bl-aktar mo[[ miftu[ kellu jmur g[and min ele;;ih tmien snin ilu biex jara g[adx g[andhom fidu/ja fih. Karl Gouder qal li issa, Lawrence Gonzi g[andu jistenna li l-PN kollu jurih lappo;;, minkejja li kul[add g[andu ideat differenti. Il-President tal-E]ekuttiv Marthese Portelli qalet li stenniet li l-vot ta’ nhar isSibt ikun wie[ed daqshekk g[oli g[ax fl-a[[ar snin, ilPrim Ministru u t-team tieg[u wettqu politika li [alliet il-frott u ri]ultati po]ittivi.

IT-TEMP

UV INDEX

4

IT-TEMP> xemxi VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: moderat mill-Grieg it-Tramuntana li jsir [afif g[al moderat mill-Majjistral BA{AR> Qawwi li jsir moderat g[al qawwi IMBATT> Baxx g[al moderat mill-Grigal mallejl TEMPERATURA: L-og[la 11˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.6 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 545.0 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.35 u tin]el fil-17.55

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

-

-

Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier [abbar li l-[idma tieg[u biex jorganizza laqg[at skedati fl-ir[ula u lbliet Maltin u G[awdxin di;à bdiet u beda jitkellem malMinistri, Deputati u kandidati Nazzjonalisti biex huma jwasslu l-[sibijiet tag[hom ta’ kif dan ir-rapport jista’ jit[addem bl-a[jar mod possibbli. Paul Borg Olivier tkellem ma’ IN-NAZZJON ;urnata wara li fid-diskors tieg[u flg[eluq tal-Kunsill Generali tal-PN, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi [abbar numru ta’ inizjattivi bil-g[an li jkomplu jressqu l-PN vi/in il-poplu. Borg Olivier qal li biex partit ikun iktar rilevanti jrid ikun vi/in in-nies, b’hekk irridu no[olqu struttura biex nersqu vi/in tan-nies anke permezz tad-djalogu [aj u home visits. Dan g[aliex ilpolitika hi tan-nies u g[an-

.

Paul Borg Olivier qal li l[idma fuq din l-iskeda di;à bdiet. Hu beda ja[dem biex verament ikun hemm djalogu veru man-nies, id-deputati u lkandidati u ’l quddiem kunsilliera. Hu qal li r-rwol tieg[u mhux wie[ed ]g[ir g[ax u se jkun qed i[ares fuq in-nies u t-toroq fejn trid tasal il-politika tal-PN g[and in-nies. Lg[an hu li l-PN jersaq permezz tal-g[eruq tieg[u vi/in innies, i]da anke n-nies jersqu lejn il-PN. Fost l-o[rajn, il-Prim Ministru [atar ukoll lil Simon Busuttil b[ala delegat spe/jali biex jorganizza laqg[at strutturati ma’ diversi fora ekonomici u so/jali f’pajji]na. IN-NAZZJON [a l-ewwel reazzjoni ta’ Simon Busuttil. Fl-ewwel reazzjonijiet tieg[u Simon Busuttil qal li s-sinifikat tad-diskors kien li l-Prim Ministru filwaqt li qal li l-PN dejjem [aseb fil-pajji]

}ew; g[addasa salvati mill-Forzi Armati }ew; g[addasa lbiera[ kienu salvati mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta’ Malta wara li sabu ru[hom f’diffikultà waqt li kienu qeg[din jg[oddsu flin[awi ta’ Wied i]-}urrieq. Il-Forzi Armati kienu mg[arrfa dwar is-sitwazzjoni minn xi sajjieda li kienu filqrib u bag[tu lan/a tas-salvata;; u [elikopter g[all-assistenza. L-g[addasa ttellg[u

fuq il-[elikopter u ttie[du lisptar Mater Dei. G[all-bidu kien ma[sub li l-g[addasa kienu qeg[din isofru mill-kundizzjoni mag[rufa b[ala bends, li tirri]ulta meta g[addas jitla’ wisq mg[a;;el minn /ertu fond. I]da minn informazzjoni li g[andna jidher li ma kienx hemm g[alfejn li lg[addasa jidda[[lu filHyperbaric Unit tal-isptar.

-

Arrestat wara serqa

Il-Pulizija ta’ G[awdex ilbiera[ arrestat ra;el ta’ 30 sena mill-Qala wara li wettaq serqa minn [anut tal;ojellerija qrib Pjazza San :or; fir-Rabat. Il-Pulizija kienet mg[arrfa li kien hemm persuna suspettu]a flin[awi u sakemm kienet qed tag[mel tfittxija da[lilha rapport li kienet se[[et serqa mill-[anut tal-;ojellerija. Iktar tard, wara li ng[atat deskrizzjoni tal[alliel, il-Pulizija arrestat lir-ra;el fi Triq Arturo Mercieca. Ir-ra;el qed jg[in lill-Pulizija fl-ist[arri;. Issomma misruqa ma taqbi]x l-€1,500.

B[al-lum 25 sena

IT-TLIETA L-og[la 11˚C L-inqas 07˚C

L-ERBG{A L-og[la 14˚C L-inqas 07˚C

IL-{AMIS L-og[la 15˚C L-inqas 08˚C

IL-:IMG{A L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

IS-SIBT L-og[la 16˚C L-inqas 12˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

4

4

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 13˚C xemxi, Al;eri 17˚C xemxi, Amsterdam 8˚C im/ajpar, Ateni 10˚C imsa[[ab, Lisbona 15˚C im/ajpar, Berlin 6˚C imsa[[ab, Brussell 9˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 21˚C xemxi, Dublin 10˚C imsa[[ab, Kopen[agen 2˚C imsa[[ab, Frankfurt 7˚C imsa[[ab, Milan 14˚C xemxi, Istanbul 6˚C xita, Londra 10˚C imsa[[ab, Madrid 16˚C xemxi, Moska -2˚C imsa[[ab, Pari;i 11˚C imsa[[ab, Bar/ellona 15˚C ftit imsa[[ab, Ruma 14˚C xemxi, Tel Aviv 20˚C xemxi, Tripli 16˚C ftit imsa[[ab, Tune] 16˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 5˚C imsa[[ab, Zurich 7˚C ftit imsa[[ab, Munich 5˚C imsa[[ab, Stockholm 2˚C xemxi, St. Petersburg -3˚C borra.

P

artitarju Nazzjonalista minn Marsaxlokk, Saviour Gafà sofra diversi ;rie[i meta safa msawwat minn partitarji So/jalisti. F’dan l-attakk fuq il-ka]in Nazzjonalista ta’ Marsaxlokk, Gafà g[al ftit ma g[amiex. Qabel dan l-attakk l-istess partitarji waqfu bi trakk li kienu fuqu fil-Marsa u attakkaw ]ew; karozzi b’nies li kienu sejrin ikla. U[ud minn dawk li kienu filkarozza we;;g[u wara li twaddbu xi fliexken fid-direzzjoni tag[hom. Dawn kienu l-a[[ar minn sensiela ta’ attakki minn partitarji So/jalisti, li ironikament kellhom is-slogan ‘G[all-Pa/i u lProgress’. A[bar o[ra kienet dwar ]jara li l-Kap tal-PN Eddie Fenech Adami g[amel f’Ruma g[a/-/elebrazzjonijiet organizzati mill-Partit Popolari Ewropew flokka]joni tat-30 anniversarju mill-iffirmar tat-Trattat ta’ Ruma li permezz tieg[u kienet twaqqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea.

u dejjem ra l-istampa l-kbira, hemm b]onn li jara l-istampa ]-]g[ira ji;ifieri l-individwu fil-[ajja ta’ kuljum tieg[u u jara l-imrar u d-diffikultajiet fil-[ajja tieg[u. G[aldaqstant wie[ed irid jag[mel inizjattivi ;odda ta’ kif il-Partit irid jersaq iktar vi/in il-poplu kemm mas-so/jetà /ivili u anke mal-imsie[ba so/jali. Inizjattiva o[ra li [abbar ilPrim Ministru hi li inkariga lis-Segretarju :enerali tal-PN Paul Borg Olivier biex jorganizza skeda strutturata ta’ laqg[at fl-ir[ula u l-bliet Maltin u G[awdxin biex Ministri, Deputati u Kandidati tal-Partit Nazzjonalista jkunu jistg[u jiltaqg[u mill-vi/in man-nies fi djarhom. Fid-diskors tieg[u waqt ilKunsill :enerali, il-Prim Ministru qal li kien qed iniedi dawn l-inizjattivi biex il-PN jkun aktar mal-poplu, talpoplu, u g[all-poplu.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Lokali 3

Jitqassmu €32,000 mill-maratona fil-Li/eo

Mit-tnax-il edizzjoni tal-50 sieg[a Maratona birroti li saret bejn il-25 u s-27 ta’ Marzu tas-sena li g[addiet, ing[ataw €22,000 lid-Dar tal-Providenza, u €10,000 lil Malta Hospice Movement waqt /erimonja ta’ pre]entazzjoni tal-fondi mi;bura filLi/eo tal-{amrun, il-Kulle;; San :or; Preca, liema Li/eo jorganizza din il-Maratona. Dawn il-fondi kienu pre]entati f’forma ta’ /ekk lid-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr. Martin Micallef, u lil Vincent Zammit, i/-Chairperson talMalta Hospice Movement. Matul dawn l-a[[ar snin, b’kollox in;abru ’l fuq minn €400,000 g[al istituzzjonijiet tal-karità. Is-Surmast u l-Prin/ipal tal-Kulle;;, li ppre]entaw dawn il-fondi, irringrazzjaw lil kull min ta’ sehemu sabiex g[al darb’o[ra, il-Maratona kienet su//ess. Irringrazzjaw ukoll lill-entitajiet infushom li g[alihom jin;abru l-flus ta’ dak kollu li jag[mlu ma’ min hu fil-b]onn. Huma sostnew li din l-attività to[loq entu]ja]mu kbir fost l-istudenti, li lkoll juru l;enero]ità tag[hom u im[abbithom. Pre]enti wkoll g[al din il-pre]entazzjoni tal-g[oti tal-fondi, kien hemm l-Ispeaker tal-Kamra tadDeputati, Michael Frendo, li kien student f’dan ilLi/eo. Hu stqarr li l-edukazzjoni mhix dik biss offruta fil-klassi, I]da wkoll il-formazzjoni talkarattru, u li wie[ed I[ossu jag[mel parti misso/jetà. L-edizzjoni li jmiss ta’ din il-maratona, li hi ttletttax-il wa[da, u li se tixxandar live fuq ittelevi]joni bejn is-16 u t-18 ta’ Marzu li ;ej. Din iddarba, il-fondi mi;bura se jing[ataw lid-Dar talUrsolini. Biex wie[ed jibqa’ infurmat dwar din ilmaratona, jista’ j]ur is-sit elettroniku www.bikemarathon.org.

L-Ispeaker tal-Parlament Michael Frendo waqt il-pre]entazzjoni tal-fondi li n;abru fl-edizzjoni tas-sena li g[addiet b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Malta Hospice Movement (Ritratt> Michael Ellul)

€4.4 miljun g[all-Kunsill tal-Mosta f’erba’ snin mill-Gvern …. i]da saret biss triq wa[da u l-pro;etti ma jidhru mkien Mill-2008 lil hawn, ilKunsill Lokali Laburista talMosta, ing[ata kwa]i €4.5 miljun mill-Gvern ?entrali, li kwart minnhom kellhom jintu]aw biss fuq toroq. I]da kif [are; fl-a[[ar ;img[at, u b’mod partikulari minn dak li qed jg[idu lMostin stess, ftit hemm x’juri kif intefqu dawn il-flus millma;;oranza Laburista li ilha tmexxi g[al dawn l-a[[ar [ames snin. Fl-a[[ar [ames snin dawn il-fondi ]diedu b’mod sostanzjali minn sena g[allo[ra. Fil-fatt, filwaqt li fl2008, il-Kunsill tal-Mosta ng[ata €745,000, din is-sena gawda minn aktar minn €1 miljun mill-Gvern. IN-NAZZJON [a lkummenti ta’ Shirley Farrugia, li hi Kunsilliera talPN fil-Mosta, li mill-qrib, kellha /-/ans tara l-[idma talKunsill tal-Mosta. Hi qalet li kulma sar kienet Triq lAntenni li tlestiet madwar sena ilu. Kien hemm

de/i]joni li ssir triq ]g[ira (Triq il-Wied) i]da ma sar xejn. Is-seba’ toroq li qed isiru wara l-bank HSBC huma ta[t l-iskema tal-Public Private Partnership kompliet Shirley Farrugia. Filwaqt li l-Kunsill Lokali mmexxi mis-Sindku Laburista Paul Chetcuti Caruana m’g[andu xejn x’juri b’rabta ma’ dawn il-miljuni, sab kwa]i €70,000 xi j[allas lillPerit tal-Kunsill, ix-Shadow Minister Laburista Charles Buhagiar. S’ issa mhux /ar fiex intefqu u xi pro;etti mmaterjalizzaw bil-pariri tieg[u. Il-Kunsill Lokali tal-Mosta sab ukoll il-flus biex i[allas lill-mara ta’ dak li llum hu kandidat Laburista g[allelezzjoni fl-istess lokal Charles Vella, biex tin]amm il-latrina pubblika miftu[a, wara li l-Kunsill Laburista ma qabilx fuq il-[ru; tattender. Ammont li jfisser €50 kuljum minn bwiet ilMostin.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 28 ta‘ Frar, 2012

Lokali 5 KONFERENZA TA’ JUMEJN MINN EMCS U DELOITTE MALTA DWAR IL-FUTUR TAL-INVESTIMENT FIL-LIBJA

L-edukazzjoni tal-poplu Libjan qabel il-pro;etti infrastrutturali id Deputat Chairman tal Kunsill Lokali ta Tripli, Hesham Krekshi -

-

-

■ Malta lesta tkompli tassisti lil-Libja ti]viluppa l-istituzzjonijiet “L-edukazzjoni tal-poplu Libjan trid ti;i qabel jibda jintefa’ l-konkrit. L-ewwel irridu nibnu lill-persuna umana, imbag[ad it-torrijiet u l-istrutturi”. Hesham Krekshi, idDeputat Chairman tal-Kunsill Lokali ta’ Tripli, qal dan filftu[ ta’ konferenza ta’ jumejn New Libya Forum: Building the Future Together, li bdiet ilbiera[ u tintemm illum, u li qed issir fil-lukanda Hilton f’San :iljan. Il-konferenza, li qed issir fuq inizjattiva tal-kumpaniji Maltin EMCS u Deloitte Malta, bis-sehem tal-ferg[a Deloitte fil-Lvant Nofsani, g[andha l-g[an li tlaqqa’ f’pajji]na imprendituri Maltin u barranin, dawk li jipprovdu servizzi differenti, kif ukoll Libjani li jg[ixu fil-Libja u o[rajn li [ar;u mill-pajji], bil-g[an li jinkixef iktar ilpotenzjal ta’ investiment u [idma f’dan il-pajji] g[alkemm l-enfasi, b’mod ripetut, ing[ad li hu fuq innies. G[all-konferenza, li g[aliha qed jattendu madwar 200 delegat minn pajji]i differenti, kienu mistiedna numru ta’ kelliema Libjani ta’ profil g[oli fosthom politi/i b[al Hesham Krekshi kif ukoll fundaturi ta’ movimenti so/jali Libjani fosthom il-fundatri/i ta’ Voice of Libyan Women u lfundatur ta’ Libyan Youth Movement. Fl-istess [in, ilkonferenza tlaqqa’ uffi/jali g[olja ta’ banek, istituzzjonijiet finanzjarji, kumpaniji ta’ konsulenza u investituri bil-g[an li f’Malta jkollhom l-opporunità li jo[olqu networks ta’ kuntatti. Krekshi sa[aq li rrivoluzzjoni fil-Libja ma ntemmitx mal-waqg[a ta’ Gaddafi i]da hi wa[da li g[adha g[addejja. Hu ddeskriviha b[ala storja li qed tkompli tinkiteb u fisser kif ix-xhur li ;ejjin se jkunu kru/jali g[all-bidla me[tie;a. Filwaqt illi sellem il-memorja ta’ 50,000 ra;el, mara, tifel u tifla li xerrdu demmhom fil;lieda g[al Libja {ielsa, Krekshi qal li l-iktar tliet elementi importanti biex ilLibja ssir pajji] ;did hu li lpajji] joffri servizzi effi/jenti tal-Gvern, inaqqas il-qg[ad fost i]-]g[a]ag[, u jiddiversifika l-ekonomija. Madankollu hu insista li lewwel passi jridu jkunu dawk li permezz tag[hom tkun assigurata s-sigurtà fil-pajji]

Il-Ministru Tonio Fenech sostna li Malta mill-ewwel kienet fuq in-na[a tal-poplu Libjan minn meta beda l-kunflitt sena ilu, u di;à la[qet ftehim mal-Libja dwar numru ta’ temi fosthom it-ta[ri; ta’ elf student Libjan f’Malta (Ritratt> Michael Ellul)

biex il-poplu jirritorna l-armi, xi [a;a li hu qal li ma tistax isse[[ jekk il-poplu ma j[ossux f’pajji] sigur, filwaqt li qal li je[tie; li l-poplu Libjan ifassal il-vi]joni hu ta’ fejn jixtieq li tmur Libja ;dida. Hu qal li l-pajji] irid jibqa’ kommess li jibni so/jetà fuq il-prin/ipji tal;ustizzja, il-pa/i u listabbiltà, u l-ugwaljanza, g[alkemm insista li l-bidliet

issa[[a[ il-profil internazzjonali tal-pajji]. Dan wara li Malta mill-ewwel kienet fuq in-na[a tal-poplu Libjan minn meta beda lkunflitt sena ilu, u di;à la[qet ftehim mal-Libja dwar numru ta’ temi fosthom it-ta[ri; ta’ elf student f’Malta filwaqt li bdiet ta[didiet dwar temi ta’ interess komuni fosthom ilqasam tat-tiftix u s-salvata;;. Tonio Fenech irrefera g[al

tibqa’ fuq l-aspett uman. Hu qal li Malta kellha rwol milliktar importanti fil-qasam umanitarju fl-a[[ar sena u lforum hu inti] biex jikkontribwixxi f’dan ilpro/ess bl-istess mod. Hu qal li g[alkemm id-dinja talPunent [afna drabi tinsa laspett uman i]da t[ares biss lejn l-istatistika, anke fejn jikkon/erna l-Libja l-enfasi g[andha tibqa’ fuq is-

Il-Libja g[andha popolazzjoni ta’ 6.5 miljun ru[, 89% tal-popolazzjoni taf taqra u tikteb. Hi s-seba’ l-ikbar ri]orsa ta]-]ejt fid-dinja minkejja li huma biss kwart tar-ri]orsi tag[ha li qed jintu]aw, u r-raba’ l-ikbar ri]orsa tal-gass naturali fl-Afrika. Hi wkoll il-pajji] bl-ikbar Prodott Gross Domestiku g[al kull persuna fil-pajji] g[ar-re;jun tal-Afrika ma jistg[ux isiru mil-lum g[all-g[ada. Min-na[a tieg[u Tonio Fenech, il-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment, li g[alaq lewwel sessjoni tal-konferenza minflok il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, qal li Malta hi lesta tkompli tassisti lilLibja fl-i]vilupp talistituzzjonijiet demokrati/i u se tkompli tg[in lil dan ilpajji] fuq livell politiku, so/jali u ekonomiku biex

Malta u l-Libja b[ala s[ab fli]vilupp tal-pa/i u l-prosperità fil-Mediterran. Hu qal li g[an-negozjant Malti l-Libja toffri [afna opportunitajiet. Iktar kmieni l-konferenza kienet indirizzata minn John C. Grech, Chairman ta’ EMCS u ta’ New Libya Forum, li qal li l-fatt li l-Libja b[ala pajji] qed jinbidel hu ta’ interess g[al [afna nies, bil-bidliet qeg[din ise[[u fiddirezzjoni t-tajba, g[alkemm hu sa[aq li l-enfasi g[andha

6,000,000 ru[ mhux fuq i]]ejt. Omar Fahroum, Chairman u Kap E]ekuttiv ta’ Deloitte fil-Lvant Nofsani, spjega li matul l-2012 il-Libja mistennija tg[addi minn tkabbir ekonomiku sostanzjali biex il-pajji] bilmod il-mod jer;a’ lura g[al kif kien qabel il-kunflitt u mbag[ad jissupera l-livelli li kellu sa ftit iktar minn sena ilu. Hu identifika [ames oqsma b[ala dawk li fihom

hemm opportunità sostanzjali g[al ]vilupp fil-Libja, li huma l-bini mill-;did u li]vilupp tal-infrastruttura u sservizzi, it-talba g[al prodotti li jixtri l-konsumatur, itturi]mu, ittelekomunikazzjoni u tteknolo;ija, u l-edukazzjoni. Hu qal li g[alkemm ilqg[ad fost i]-]g[a]ag[ hu ta’ 20%, li hi /ifra sostanzjali, din hi “problema li tista’ tkun immani;;jata” filwaqt li qal li terz tal-popolazzjoni Libjana g[andha inqas minn 18-il sena. Min-na[a tag[hom Adrian Said, id-Direttur talkonferenza, u Emmanuelle Diehl, mill-korporazzjoni SHABAKAT ibba]ata f’Washington, tkellmu dwar ir-ri]orsi li toffri l-Libja i]da wkoll l-isfidi li je[tie;u li jkunu indirizzati b’mod imminenti. Huma qalu li l-ekonomija tal-Libja hi wa[da li s’issa kienet immani;;jata [a]in, li g[alkemm il-Libja ttella’ mal-1.7 miljun barmil ]ejt fil;urnata u g[andha riservi sostanzjali barra mill-pajji], il-Libja ma kellhiex progress bil-mod li kellha timxi. IlLibja g[andha popolazzjoni ta’ 6.5 miljun ru[, 89% talpopolazzjoni taf taqra u tikteb. Hi s-seba’ l-ikbar ri]orsa ta]-]ejt fid-dinja minkejja li huma biss kwart tar-ri]orsi tag[ha li qed jintu]aw, u r-raba’ l-ikbar ri]orsa tal-gass naturali flAfrika. Hi wkoll il-pajji] blikbar Prodott Gross Domestiku g[al kull persuna fil-pajji] g[ar-re;jun talAfrika. Madankollu, i]-]ew; kelliema identifikaw numru ta’ diffikultajiet li g[adu qed jiffa//ja l-pajji], b’mod partikulari dawk fil-qasam tas-sigurtà, il-[tie;a ta’ twaqqif ta’ istituzzjonijiet demokrati/i, il-[tie;a ta’ riformi fil-pajji] u l-[tie;a li l-pajji] jing[aqad b[ala poplu wie[ed minkejja t-tribujiet differenti, b’[arsien taddrittijiet tal-bniedem. G[all-investiment dirett barrani, fissru l-kelliema, likbar sfidi huma dawk marbuta mas-sigurtà, il-[tie;a ta’ sistema bankarja kompletament ;dida, innuqqas ta’ [addiema m[arr;a u in/entivi favur ix-xog[ol, u l-[tie;a ta’ bidla fil-mentalità minn wa[da ta’ sistema So/jalista g[al dik ibba]ata fuq suq [ieles demokratiku.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

8 Parlament

Franco Debono jg[id li g[andhom jitwettqu l-bidliet Waqt l-A;;ornament ta’ nhar it-Tnejn id-Deputat Nazzjonalista Franco Debono laqa’ l-kliem tal-Prim Ministru fil-Kunsill :enerali u issa jistenna li dawn laffarijiet jibdew jitwettqu wkoll internament inklu] filKabinett. Hu tkellem dwar is-sehem tieg[u biex saru diversi bidliet fosthom isseparazzjoni tal-Ministeru tal-:ustizzja u tal-Intern. Hu qal li bis-sa[[a tieg[u saru tliet Ministri li hu jifir[ilhom. Id-Deputat Nazzjonalista Franco Debono qal li t-tema tas-sitwazzjoni pre]enti g[andha tkun fis-sens tattema “li tkisser sewwi”. Dik hi l-formula li g[andha tintu]a biex ikunu rran;ati laffarijiet li kienu qed isiru. Franco Debono qal li hu j[obb il-politika u hu leali [afna lejn il-PN. Hu qal li hu ng[ata l-aqwa ra;un g[al dak li kien qed jg[id. Jistenna li min kien qed jitkellem dwar petizzjoni issa jitlob sku]a

g[aliex hu kien qed ja;ixxi fl-interess ta’ dawk il-persuni wkoll. Franco Debono qal li kieku kellu jqabbel is-sitwazzjoni mal-vetturi fit-toroq iqis li lproblema mhux it-tyre jg[addi minn fuq il-[ofor i]da l-problema kienu xxufiera. Hu kkritika l-[afna kummenti li saru fil-konfront tieg[u. Franco Debono semma labbozz li ppre]enta rigward il-finanzjament tal-partiti u rrifera g[al kummenti li saru minn so/jologu g[alliem flUniversità. Id-Deputat Nazzjonalista qal li dan isso/jologu, Mark Anthony Falzon, g[andu jistudja kif isso/jetà Maltija ilha kwa]i seklu s[i[ ssegwi li;i li ma te]istix dwar satira fuq ilpoliti/i. Franco Debono tenna li hu kien di;à tkellem dwar klikka qabel ir-reshuffle u wara lbidliet tad-doveri ministerjali tkellem dwar oligarkija. Hu qal li lilu tog[;bu

so/jetà li kapa/i tag[raf innuqqasijiet tag[ha u tie[u lpassi li hemm b]onn. Tkellem ukoll dwar is-satira politika. Hu jqisha b[ala arti li g[andha tg[in biex tbieg[ed sentimenti ta’ mibg[eda. Is-satira g[andha tkun mod kif is-so/jetà timxi ’l quddiem. Id-Deputat Nazzjonalista qal li waqt id-diskors talPrim Ministru hu ma kienx hemm g[aliex hu [are; g[onqu u rriskja l-karriera politika tieg[u. Franco Debono qal li jqis li d-diskors tal-Prim Ministru kitbuh it-tbatijiet tieg[u u ta’ o[rajn li b[alu tkellmu kemm barra kif ukoll internament. Hu tkellem dwar il-kritika li g[amel dwar l-estensjoni talpower station f’Delimara kif ukoll dwar il-kwistjoni talinsib. Dwar dan hu kien g[amel proposta li f’Malta jkun hawn /entru ta’ ta[ri; u studju dwar l-g[asafar i]da baqa’ ma sema’ xejn dwar ilproposti li g[amel.

L-Oppo]izzjoni ma taqbilx mal-a;enda g[ax trid li tg[addi tag[ha L-Oppo]izzjoni Laburista ma qablitx mal-A;enda talParlament g[all-;ranet li ;ejjin g[aliex riedet li tkun diskussa mozzjoni li tressqet min-na[a tal-membri tag[ha. Fid-49 laqg[a tal-Kumitat g[ax-Xog[ol tal-Kamra kienet diskussa l-a;enda g[all-;ranet li ;ejjin bilMinistru Carm Mifsud Bonnici li hu responsabbli mill-Affarijiet g[allParlament, ressaq fost o[rajn ri]oluzzjoni dwar l-Ade]joni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru qal li fil-Parlament g[andha tkompli d-diskussjoni dwar l-Edukazzjoni, kif ukoll dik dwar l-I]vilupp Sostenibbli u din twassal biex iddiskussjoni tasal fi tmiemha sal-;img[a d-die[la. I]da min-na[a tag[hom Joe Mizzi, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista, u An;lu Farrugia, id-deputat Mexxej Laburista responsabbli mill-Affarijiet tal-Parlament ma qablux u sostnew li g[andha tkun diskussa lmozzjoni tal-Oppo]izzjoni

dwar ir-riforma fil-:ustizzja u l-Intern. Il-Ministru Carm Mifsud Bonnici spjega li min[abba safar, f'dan i]-]mien hekk importanti fiz-zona ewro ma setax jikkommetti ru[u fuq data u l-Ministru sa[aq li malli jkun i]-]mien opportun din se tkun diskussa. Min-na[a tieg[u Joe Mizzi spjega dawn ir-ra;unijiet talGvern b[ala sku]a u kienu hawn li l-Oppo]izzjoni riedet li din il-mozzjoni tkun diskussa sa[ansitra din il;img[a. Dan minkejja li lPrim Ministru Lawrence Gonzi se jkun qieg[ed imsiefer biex jattendi summit ie[or importanti tal-Unjoni Ewropea. G[alhekk, wara li lOppo]izzjoni ddikjkarat nnuqqas ta' qbil tag[ha g[alla;enda tal-Parlament, lispeaker talab biex iddiskussjoni ting[alaq u g[alhekk talab biex il-kumitat jer;a' jitlaqqa’ nhar it-Tnejn biex jiddiskutu l-pjan talOmbudsman.

Tissokta d-diskussjoni dwar responsabbiltà ministerjali Waqt laqg[a tal-Kumitat g[ar-Rikodifikazzjoni u lKonsolidar tal-li;ijiet, liema kumitat hu presedut middeputat Nazzjonalista Franco Debono, kien hemm su;;erimenti biex titni]]el fil-kostituzzjoni l-[tie;a biex jekk ministru, fil-Parlament, jitlef vot ta' sfidu/ja ikollu jirri]enja, dan minkejja li rresponsabbiltà politika talindividwu titlob hekk. B'reazzjoni g[al dan idDeputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech qal li hu ma jaf bl-ebda sitwazzjoni li ministru ma rri]enjax meta tilef vot ta' fidu/ja fil-konfront tieg[u. Franco Debono minn barra li qabel ma’ din iddikjarazzjoni sa[aq li f'kultura b[alma hi dik Mediterranea jkun jag[mel aktar sens li dawn jitni]]lu bil-miktub. Kien hemm diskussjoni wkoll biex ikun hemm tibdil fl-Istanding Orders Parlamentari. Dwar dan Francis Zammit Dimech sa[aq ukoll biex ikun hemm

tibdil fejn ukoll ikun hemm sessjonijiet ta' mistoqsijiet parlamentari li jkunu diretti u mwie;ba mill-Prim Ministru nnifsu. Dwar kif tin[atar il;udikatura, il-membri talkumitat iddiskutew dokument im[ejji millProfessur Kevin Aquilina li studja l-metodu Sko//i] u deher bi/-/ar li l-kumitat qabel [afna ma’ dan ilmetodu kif applikat fil-[atra tal-membri tal-;udikatura. Fost o[rajn li jkun hemm Bord li jikkunsidra individwi i]da eventwalment ikun ilGvern li jidde/iedi lil min ja[tar wara s-su;;erimenti. L-Avukat Austin Bencini li kien mistieden g[al-laqg[a tal-kumitat, fa[[ar ix-xog[ol li qed isir f'dan il-kumitat, u fisser kif dan il-kodi/i Amministrattiv ifisser irrikodifikazzjoni tal-Ligi Pubblika. Hu fa[[ar ixxog[ol siewi [afna, u sa[aq li dan ix-xog[ol g[andu jkun imfa[[ar u espost g[aliex qed isir xog[ol siewi [afna.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

10 Intermezz

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Malta fost il-bosta pajji]i li qed ji//elebraw l-anniversarju tal-awtur liberali, impenjat bir-rumanzi favur l-i]vanta;;ati u l-abbandunati.

200 sena mit-twelid ta’ Charles Dickens (1812 – 1870) Il-;img[a li g[addiet, fit-Teatru Manoel kien i//elebrat il-mitejn anniversarju mittwelid ta’ Charles Dickens (1812-1870), il;gant letterarju li wara Shakespeare, g[andu f’idejh ix-xettru tal-kitba kreattiva tal-Ingilterra. Madwar id-dinja, imma laktar fl-isfera anglo-sassona, Dickens qed ikun imfakkar b’sensiela twila ta’ dibattiti, wirjiet storiko-letterarji, [ru; ta’ kitbiet kriti/i ;odda, spettakli teatrali u films dokumentattivi. Fil-Manoel, it-TNT Theatre Britain ippre]entaw ver]joni ;dida ta’ Oliver Twist, b’addatament mu]ikat ta’ Paul Stebbings, Phil Smith u Thomas Johnson, li [oloq il-mu]ika or;inali. Skont TNT, irrumanz ori;inali ta’ Dickens, li l-istil tieg[u hu notevolment teatriku (Dickens kien beda jistudja t-teatru f’]g[o]itu imma mbag[ad waqaf u qaleb g[all-kitba tarrumanzi) Oliver Twist g[andu tema /entrali: ir-rabta bejn il-povertà u l-kriminalità, u kif is-so/jetà tittratta l-aktar membri dg[ajfin tag[ha. Il-ver]joni ta’ TNT Theatre kienet irxuxtata diversi drabi u kienet ippre]entata madwar id-dinja, mill-Ingilterra sa/-?ina u Hong Kong, mill-:ermanja sal-:appun. Oliver Twist kienet ippre]entata wkoll lil udjenzi massi//i fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti, fejn Dickens igawdi fama straordinarja li tfakkar i]-]ew; ]jarat li kien g[amel f’dak il-pajji] ir-rumanzier famu]. Fl-ewwel ]jara kien attakka lill-Amerikani, imma mbag[ad sewwa l-i]ball u patta wara t-tieni ]jara tieg[u. F’Malta wkoll, Dickens qed jitfakkar b’sensiela ta’ films li qed ikunu ppre]entati, wie[ed kull xahar, mill-British Charles Dickens – qarrej assidwu tal-letteratura tat-tfal minn tfulitu stess. Council fil-Kavallier ta’ San :akbu. Il-wirjiet jinDickens trabba fil-faqar, wie[ed minn tmien kludu A Tale of Two Cities (1958), il-musical ulied, f’familja fejn il-missier kien mikul bid-djun Oliver! (1968), Great Expectations (1946), tant li kellu jqatta’ ]mien f’[abs spe/jali g[allPickwich Papers (1954), Oliver Twist (1948) u A Christmas Carol (1951). Il-film li jmiss, Oliver!, se midjunin, bil-familja tittie[ed f’binja li tmiss mal[abs b[ala kastig kollettiv. Meta kellu disa’ snin, jintwera fis-17 ta’ Marzu. ommu kienet telqet ma’ ra;el ie[or u missieru Attività o[ra lokali, Dickens & The Maltese abbanduna d-dar sentejn wara. Ta’ tlettax-il sena, Seaman, qed tkun organizzata mill-Mu]ew Dickens kien ipprova jikkommetti suwi/idju u Marittimu tal-Birgu llejla stess, fuq l-inizjattiva mbag[ad kien rikoverat fi sptar mentali, ma’ paztal-kumitat organizzattiv, Dickens 2012, Heritage jenti adulti. Malta u l-British Council. Dawn il-memorji ibsin, anki wara li kien Fl-ewwel ;img[a ta’ April, imbag[ad, ikun idda[[al ja[dem f’fabbrika Vittorjana, notorja imiss lill-istudenti ]g[ar (11-14-il sena) tal-Malta g[all-kundizzjonijiet []iena li kienet titmexxa Drama Centre biex jippre]entaw, waqt workshops bihom, [allew marka profonda fuq Dickens in-narimtellg[in quddiem il-;enituri, b/ejje/ qosra minn ratur. U forsi kien min[abba dawk il-memorji tant Dickens li jirrispekkjaw l-interess li l-awtur kellu lu/idi li kien jikteb b’[effa u fa/ilità. fid-dinja tat-tfal: ir-rumanzi tieg[u huma B[ala awtur liberali u so/jalment kommess, mi]g[udin bit-tfal, b’karattri li saru famu]i b[al Dickens kien jitkellem ta’ spiss dwar il-konsegOliver Twist, Dodger, David Copperfield, Nell, wenzi koroh, anki kriminali li kienet twassal g[aliTiny Tim u l-bqija. hom in-negli;enza tat-tfal. Fil-fatt hu kien jifforma parti minn diversi organizzazzjoniiet li kienu Qarrej assidwu jie[du [sieb l-interessi ta’ tfal abbandunati, inklu] Minbarra li Dickens kien iddeskriva lilu nnifsu b[ala qarrej assidwu tal-letteratura tat-tfal, fosthom l-isptar Coram Foundling ta’ Londra tas-seklu dsabosta [rejjef, l-antolo;ija tal-Iljieli G[arbin u {rej- tax. Dickens innifsu kien stqarr li tant kien g[ex jef tal-:eni, fost o[rajn, hu kellu simpatija kbira ma’ tfal ]vanta;;ati, foqra jew iltiema li jg[ixu fil- tfulitu fil-mi]erja u n-nuqqas ta’ tama, li kien dovut lill-[niena divina li ma spi//ax b[ala [alliel periferija tas-so/jetà. Din ir-rabta kienet imnebb[a

jew vagabond. Il-possibbiltà ta’ x’seta’ ;ara minnu, Dickens minn Mario esprimieha firAZZOPARDI rumanz Oliver Twist: Oliver marpardi@maltanet.net hu t-tifel li lProvidenza [elsitu millkriminalità, filwaqt li l-Artful Dodger, il-kap tal-briganti tfal li ja[dmu g[al Fagin ix-Xi[, hu x-xempju tal-konsegwenzi ta’ so/jetà in;usta li tabbanduna lit-tfal sakemm jin]lu flabbiss. Hemm karattru ie[or, tifel kennies firrumanz Bleak House, li joffri e]empju ie[or tal-i]vanta;; u l-abbandun. Ta’ min isemmi li fi ]mien Dickens, kien stmat li kien hemm mat-30,000 tifel u tifla abbandunati, ji;;errew fil-[mie; u l-vizzji fit-triqat ta’ Londra. Kummentatur so/jali

Charles Dickens jirrappre]enta l-kummentatur so/jali l-aktar awtentiku ta’ ]mienu. Hu l-appostlu tal-klassi l-baxxa Ingli]a fi ]mien Vittorjan, l-analista li “seraq il-qlub” bin-narrattiva tieg[u kull meta kien imur jaqra (b’mod mill-aktar teatrali) siltiet mir-rumanzi li kien jikteb. Kif jg[id l-awtur tal-films u produttur Paul Abbott, “Dickens u]a l-qawwa tar-rakkuntar tal-istejjer biex jesponi realtajiet li kienu jpo;;uh fil-periklu.” Imma ma be]ax jipprova jqanqal il-qalb tal-pajji] favur id-dg[ajfin. Mitejn sena minn twelidu, ir-relevanza ta’ Dickens fi ]mienna hi indisputabbli. Ix-xenarju ta’ mi]erja li jo[loq nistg[u narawh ripetut b’g[ajnejna fuq l-iskrins tat-televi]joni, ibda mill-favelas tal-Bra]il u spi//a fil-kampijiet tarrefu;jati. B[alma kien jipprietka Dickens fi ]mienu, il-faqar u l-mi]erja g[adhom mag[na u nistg[u immissuhom b’idejna. Fost attivitajiet importanti o[ra li jfakkru lbi/entinarju tat-twelid ta’ Dickens, hemm idDickens’ Women Tour, fejn l-attri/i veterana Miriam Margolyes qed tippre]enta spettaklu wa[edha li jfakkar fin-nisa fin-narrattiva tal-awtur, fir-Renju Unit, fl-Awstralja u n-New Zealand. Margolyse, li kienet reb[et il-BAFTA fl-2007, qed tippre]enta 23 karattru femminili f’show li qed tkun deskritta b[ala tour-de-force. Il-kontroversja sabet postha wkoll. L-opinjonista kontroversjali Christopher Hitchens, li miet dan la[[ar bil-kan/er, kiteb l-a[[ar artiklu tieg[u, ippubblikat fil-Vanity Fair, sewwasew dwar lanniverarju ta’ Dickens. Hitchens ikkontesta bilqawwa l-a[bar li meta kien Londra, il-kittieb famu] Fyodor Dostojevski kien iltaqa’ ma’ Dickens, fejn ir-rumanzier Ingli] kien “ammetta” li fin-natural tieg[u hemm ]ew; aspetti, wie[ed ;eneru] u l-ie[or krudili. Hitchens jg[id li din l-istorja ma tistax titwemmen, sakemm ma tinstabx dokumentazzjoni awtentika bir-Russu. Hi [a;a impossibbli, insista Hitchens, li Dostojevski jiltaqa’ ma’ Dickens u ma jni]]el l-ebda nota tal-okkorrenza.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

E]er/izzju prezzju] Il-Kunsill :enerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista li tlaqqa’ fi tmiem il-;img[a biex issir l-elezzjoni g[all-[atra ta’ Kap tal-PN, se jibqa’ mni]]el b[ala Kunsill storiku fl-istorja politika talPN. Mhux biss g[all-pass serju li [a l-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta fid-29 ta’ Jannar li g[adda feta[ it-tmexxija tal-PN g[al elezzjoni millaktar [ielsa u b’vot sigriet, i]da g[all-e]er/izzju prezzju] li nbeda permezz ta’ din id-de/i]joni talPrim Ministru. De/i]joni li wasslet g[al ri]ultat ie[or importanti fl-istorja tal-PN. Ri]ultat li ta vot akbar lil Lawrence Gonzi meta ]ied 2.4 punti per/entwali fil-voti fuq tmien snin ilu, u issa g[andu vot qawwi ta’ 96.5% tal-Kunsillieri tal-PN. Esperjenza unika li fet[et pa;na ;dida ta’ ti;did fil-PN I]da wara li sar mag[ruf ir-ri]ultat b’vot daqstant qawwi, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi g[amel

diskors importanti li matulu [abbar tliet inizjattivi importanti b’ri]ultat tal-e]er/izzju prezzju] f’esperjenza li l-Prim Ministru stess fisser b[ala unika u li qed tkun qed tifta[ pa;na ;dida biex il-PN ikompli ji;;edded, ikun partit mal-poplu, tal-poplu u g[allpoplu. L-inizjattivi huma konkreti. L-inzijattivi huma /ari u b’messa;; /ar. Messa;; ta’ partit li b[alma g[amel fis-snin li g[addew, jaf ukoll fejn irid jasal. Konxju mir-realtajiet politi/i ta]-]minijet tal-lum, il-PN g[al darb’o[ra re;a’ qieg[ed juri li kapa/i

jindirizza u jilqa’ l-isfidi tal-lum. }minijiet li fihom id-de/i]jonijiet politi/i qeg[din i[allu effett dirett u importanti fuq il-kwalità tal-[ajja tal-popli. Pajji]na mhux l-inqas. Li kieku l-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Gvern li mexxa tul dawn l-a[[ar erba’ snin ma [ax inizjattivi immedjati biex jindirizza l-isfidi tar-ri/essjoni ekonomika dinjija, kieku s-sitwazzjoni f’pajji]na kienet tkun simili ta’ popli o[ra li qed ibatu minn mi]uri ta’ awsterità. Inizjattivi importanti u konkreti Illum, qeg[din ner;g[u naraw lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, fi [dan il-partit li jmexxi u li qieg[ed ukoll fil-Gvern, jie[u inizjattivi importanti biex dak li qieg[ed jakkwista fuq livell ta’ Gvern g[all-pajji]na, i[alli wkoll l-effett dirett tieg[u fuq il-familji u l-individwi. G[alhekk il-messa;; tal-Prim Ministru kien /ar. Kien ukoll /ar fil-kliem li u]a – li jrid ikun partit aktar mal-poplu, tal-poplu u g[all-poplu. Bi kliem u e]empji sempli/i, riflessjoni wkoll tallaqg[at li kellu kemm ma’ individwi kif ukoll ma’ familji, il-Prim Ministru stqarr li /-/ertifikati li pajji]na qieg[ed jikseb ri]ultat tas-su//ess filqasam tax-xog[ol, fit-turi]mu, fl-ekonomija, fittnaqqis tal-i]bilan/ finanzjarju u f’setturi o[ra importanti b[alma huma fl-edukazzjoni, fl-ambjent u fis-sa[[a, iridu jirriflettu titjib fuq il-[ajja ta’ kuljum tal-poplu tag[na – tal-familji, tal-[addiema,

tal-individwi li jistg[u jkunu qed i[abbtu wi//hom ma’ diffikultajiet. U mill-kliem il-Prim Ministru g[adda g[all-fatti. Ippre]enta, bl-inizjattivi li [abbar, li se jkun qieg[ed ja[dem bi strutturi ;odda li [abbar fi [dan il-PN, biex jil[aq lill-familji u lill-individwi u lil kull min irid jiltaqa’ mal-PN biex jitkellem dwar id-diffikultajiet u l-we;g[at li j[oss. Minbarra li inkariga lill-Ewro Parlamentari Simon Busuttil biex permezz tal-AZAD li hu responsabbli minnha, iniedi laqg[at mas-setturi kollha, so/jali u ekonomi/i, biex il-partit jisma’ lb]onnijiet u x-xewqat tag[hom; u lis-Segretarju :enerali tal-PN Paul Borg Olivier biex jorganizza laqg[at strutturati mal-familji u individwi biex ilpartit ikun qed jisma’ l-we;g[at u l-aspirazzjonijiet ta’ kul[add, [abbar ukoll il-pro/ess li di;à beda filpartit bl-iskop li kull min jixtieq jipparte/ipa fittfassil tal-politika tal-PN isib l-ispazju kollu biex jikkontribwixxi u jsemma’ l-vu/i tieg[u. Partit vi/in in-nies u fil-qalba tas-so/jetà Dan hu e]er/izzju ie[or prezzju] ta’ ti;did fi [dan il-PN. E]er/izzju li g[al darb’o[ra qieg[ed ikun vi/in in-nies biex il-partit jibqa’ jisma’ l-aspirazzjonijiet tal-poplu u jibqa’ jfassal politika li tindirizza dawn ix-xewqat. Partit li qieg[ed ikompli juri li kapa/i jibqa’ filqalba tas-so/jetà biex ikompli jfassal u jiddetermina l-futur ta’ pajji]na.

Il-politika hi inti

1. Nemmen li dak li l-Partit Nazzjonalista g[adda minnu fl-a[[ar jiem u ;img[at, spe/jalment s-Sibt u l-{add li g[adda, kien e]er/izzju li sa[[u u sa[[a[na bil-bosta. Kien pro/ess edifikanti, trasparenti u demokratiku tassew. Fuq diversi livelli u g[al diversi ra;unijiet. 2. Wera li dan hu partit li fil-mument tal-prova u fl-iktar mumenti diffi/li jo[ro; la[jar tieg[u u l-aqwa. Jekk qatt kien hemm b]onn, wera li g[andna Kap ta’ Partit li jrid jisma’ mhux biss g[ax hekk jitolbu l-etika u r-rispett, i]da g[ax tassew is-smig[ u lempatija fil-politika tag[na g[alina huma vitali daqskemm i/-/irkolazzjoni tad-demm hija vitali g[all[ajja tal-bniedem. Narah u rajtu b[ala turija ta’ umiltà, partikolarment id-diskors talPrim Ministru l-{add filg[odu, umiltà li ma tfissirx dg[ufija, i]da sa[[a kbira mo[bija. Lest jisma’. Anzi jrid jisma’ iktar u jkun eqreb tan-nies u l-b]onnijiet tag[hom. 3. Il-Prim Ministru ;ab vot qawwi [afna favurih. Vot li kompla jsa[[u u jsa[[a[ lawtorità morali tieg[u. G[ax irid ikollok kura;; u fibra ]onqrija biex tissottometti ru[ek g[al vot sigriet. Vot li, i]da, fl-istess waqt ikkonfer-

minn Jason AZZOPARDI jason.azzopardi @gov.mt

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi waqt id-diskors fil-Kunsill :enerali l-{add li g[adda

ma kemm hu minnu meta jg[id li a[na marbutin mhux mas-si;;u tal-poter i]da malfidu/ja ta’ min qed tirrappre]enta. Is-sa[[a tieg[u ;ejja proprju mil-le;ittimità tat-tmexxija tieg[u. U hija dik il-le;ittimità li tag[tih daqstant kredibbiltà u awtorità morali. 4. Nistqarr li kien ta’ sodisfazzjon kbir meta smajt ilmi]uri li [abbar il-Prim Ministru biex il-Partit, kollu kemm hu, ikun vi/in u eqreb lejn il-poplu. Irridu niftakru li a[na, u nkunu tassew, partit

popolari u ji;ifieri partit talpoplu, g[all-poplu u malpoplu. Niftakar li mhux darba jew tnejn jien stess ktibt fuq il-kliem li kont smajt fit-trobbija tieg[i li “n-nies jag[mluk nies”. Is-sa[[a tieg[ek filpolitika ti;i proprju minn kemm tkun vi/in dawk li qed tirrappre]enta. Inkella, bog[od mill-g[ajn, bog[od mill-qalb. 5. Irridu lkoll kemm a[na, hi x’inhi l-kariga jew uffi//ju fi [dan il-partit, b’[e;;a nkunu fil-qalba tas-so/jetà. A[na b’sa[[itna daqskemm

hi b’sa[[itha l-iktar [olqa dg[ajfa fil-katina tag[na. Hu fl-interess tag[na b[ala mandatarji tal-poplu, li ni;bdu listess [abel, fl-istess direzzjoni. Dan ma jfissirx li nwieg[du dak mhux le/tu, legali, possibbli jew ra;onevoli. Dak qatt. M’a[niex prostituti tal-politika tal-vot. Jekk hemm xi [a;a li tg[allimt matul is-snin hi li l-ma;;oranza kbira tan-nies jippreferu tg[idilhom iswed fuq l-abjad jekk g[andux ra;un jew le, possibbli jew le, milli tittamah g[alxejn biex

ming[alik tirba[ i]-]mien. 6. Id-diskors tal-Prim Ministru l-{add miss tastiera importanti wisq fil-politika ta’ kuljum tal-poplu tag[na. Anzi, tan-natura umana. Ji;ifieri li sa /ertu punt mhux daqstant importanti li tg[id kemm a[na a[jar minn dak ilpajji] jew dawk il-pajji]i, jekk min qed jisimg[ek g[andu problema personali mal-amministrazzjoni. Taf tkun fuq bankina, triq, impjieg, edukazzjoni, operazzjoni, test mediku, skema, medi/ina jew elf [a;a o[ra. Kif tg[allimt fi]-]jajjar filfamilji: kul[add tieg[u j[oss. 7. Kif qal tant tajjeb il-Prim Ministru l-{add: il-politika hija inti. Jien lest inkompli nag[ti sehmi, bl-a[jar mod li naf u nista’, biex il-politika tag[na tkun tirrifletti lilek u int ssib widna, spalla u qalb fil-politika tag[na.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-:ERMANJA

Tappo;;ja t-tieni bailout tal-Gre/ja

Refu;jati Sirjani lebsin il-balaclava jie[du sehem fi protesta fi Tripli, il-kapitali tal-Libja, fejn insistew biex il-moviment ta' kontra Assad (fis-Sirja) jing[ata aktar protezzjoni mill-komunità internazzjonali. (Reuters)

IS-SIRJA

Sanzjonijiet ;odda mill-UE Il-Ministri g[all-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, ilbiera[ qablu dwar sanzjonijiet ;odda filkonfront tas-Sirja u li fost o[rajn iridu jolqtu l-Bank ?entrali ta' Damasku minbarra membri tal-Kabinett immexxi mill-President Sirjan Bashar al-Assad. Il-Ministru Malti Tonio Borg [a sehem f'dawn itta[ditiet fi Brussell u meta ssanzjonijiet ja[sbu biex ira]]nu l-fondi g[all-Gvern ta' Assad li ilu x-xhur jippersisti b'offensiva fuq is-Sirjani li jridu d-demokrazija f'pajji]hom. Is-sanzjonijiet anki jipprojbixxu l-ivvja;;ar g[al seba' asso/jati ewlenin ta' Assad u li l-ajruplani talmerkanzija jtiru mis-Sirja lejn il-pajji]i tal-UE Catherine Aston, li hi inkarigata mill-Affarijiet Barranin tal-UE, spjegat li lmi]uri ;odda (li mistennija jkunu infurzati din il-;img[a) g[andhom iwettqu jer;a' aktar

pressjoni fuq Assad u r-re;im tieg[u – bl-UE m'g[andhiex i]]omm lura mis-sanzjonijiet sakemm ir-re;im ikompli bir-ripressjoni tas-Sirjani. Intant, it-televi]joni tasSirja lbiera[ qal li madwar 89 fil-mija tas-Sirjani li vvutaw fir-referendum ta' nhar il{add approvaw ilKostituzzjoni ;dida proposta mill-President Assad. Ir-re;im Sirjan qed ja[seb biex jirriforma l-Kostituzzjoni ta' pajji]u bl-iskop li jkisser ir-rewwixta kontra l-familja ta' Assad li ilha tmexxi s-Sirja g[al dawn l-a[[ar 42 sena – u bil-Punent u l-avversarji tarre;im Sirjan ji/[du g[arriformi b[ala farsa anki jekk ir-Russja fissret ir-referendum b[ala pass lejn demokrazija. Min-na[a tieg[u, isSegretarju Britanniku g[allAffarijiet Barranin William Hague qal li l-a[[ar round ta' sanzjonijiet kontra s-Sirja hu strument kritiku li g[ad jista' j;ieg[el lil Assad jibdel din il-politika ta' konfrontazzjoni.

I]da minbarra ssanzjonijiet, it-ta[ditiet fi Brussell ftit ipprodu/ew passi konkreti, bil-Punent ikompli jsibha diffi/li biex jikkonkludi l-kri]i tas-Sirja, meta r-Russja u /-?ina g[adhom jopponu ri]oluzzjoni spe/ifika g[al kontra Assad mill-Kunsill tasSigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Sadattant, il-Gvernijiet talUE ;eddew is-sej[iet internazzjonali biex ir-re;im Sirjan jippermetti l-g[ajnuna umanitarja g[all-poplu tieg[u -- anki jekk jonqos g[allinfurzar konkret tal-impenn. Id-dmija wkoll kompliet fl-ibliet tas-Sirja, bl-Armata ta' Assad ilbiera[ tifta[ burraxka ;dida fuq l-ibliet tar-re]istenza fil-provin/ja ta' Idlib lejn il-Majjistral. Hawnhekk kienu sparati lartillerija u l-mortars, blistat ta' gwerra tkompli wkoll fl-in[awi ta' Homs fejn kuljum qed jinqatlu g[exieren ta' /ivili fost ilbumbardamenti.

Il-Parlament ta' Berlin ilbiera[ appo;;ja t-tieni bailout g[all-Gre/ja minkejja t-t[assib dwar kemm il-Griegi mifnijin bid-djun se jixprunaw irriformi diffi/li g[allawsterità biex ikomplu b[ala membri taz-zona ewro. Dan wara li l-Kan/illier Angela Merkel irre]istiet g[all-pressjoni domestika biex ma tippumpjax aktar flus lill-Gre/ja, u fejn anki ]ammet soda g[at-talbiet biex il-Fond tal-Emer;enza g[all-Ewropa jing[ata stimolu akbar. Fi tmiem il-;img[a, lekonomiji tal-G20 insistew biex Berlin ma jopponix aktar g[al fond tal-bailout esti] u fejn qalu li l-Ewropa g[andha ta[seb g[all-flus addizzjonali jekk trid aktar g[ajnuna mill-Istati tarre;juni l-o[ra. Intant, il-President tal-

Kummissjoni Ewropea Josè Manuel Barroso qed jistenna de/i]joni dwar ittis[i[ tal-Fond g[az-zona ewro matul ix-xahar iddie[el. Qabel il-vot talBundestag (il-kamra t'isfel tal-Parlament) f'Berlin, Merkel – li pajji]ha investa l-aktar fil-Fond talEmer;enza – [e;;et liddeputati biex jappo;;jaw ilftehim g[all-bailout talGre/ja li hu t-tieni wie[ed g[all-pajji] mill-2010 u meta ammettiet li m'hemmx il-garanziji li dan se jirnexxi. Minkejja li l-Bundestag kellu l-poter biex iwaqqaf il-bailout kien kwa]i /ert lappo;; min-na[a tas-So/jal Demokrati/i (SPD) u l{odor fl-Oppo]izzjoni – b'Merkel, fil-fatt, jirnexxilha tghaddih ming[ajr il-[tie;a ta' dawn il-partiti.

IL-G}EJJER SEYCHELLES

Drama g[al vapur ie[or ta' Costa Cruises

Vapur tal-passi;;ieri talkumpanija Costa Cruises ilbiera[ spi//a jimxi ming[ajr kontroll fl-O/ean Indjan wara li nqatalu ddawl b'konsegwenza ta' nirien li qabdu qalb il;eneraturi tal-elettriku. Rapporti qalu li lekwipa;; tal-Costa Allegra – li spi//at xi mitejn mil lejn il-Lbi/ talG]ejjer Seychelles – ra]]an in-nirien wara sig[at u meta salbiera[ kellhom jaslu fl-in[awi numru ta' tugboats u in;enji o[ra tal-ajru u talba[ar biex jag[tu lg[ajnuna. Il-Costa Allegra tifforma parti mil-istess flotta talCosta Concordia li fit-13 ta' Jannar inkaljat mal-blat

u nqalbet fuq ;enb, 'il hinn mill-G]ira ta' Giglio, flItalja u fejn mietu 32 fost il-persuni abbord. Sadattant, stqarrija ta' Costa Cruises qalet li nnirien fuq l-Allegra ma la[qux infirxu u li lin/ident ma [alla l-ebda midruba jew vittmi. Minkejja li l-Allegra spi//a miexi bla direzzjoni f'nofs l-o/ean, mifhum ukoll li ma kienx hemm ilproblemi g[as-636 passi;;ier u l-413 membru tal-ekwipa;;. Skont l-a[[ar indikazzjonijiet il-vapur kellu jin;ibed lejn il-port ta' Seychelles mit-tugboats u wara li kien beda l-vja;; minn Madagascar nhar isSibt.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

18 Ittri

Il-Via Sagra matul ir-Randan Sur Editur, Issa li bdejna r-Randan Imqaddes fil-knejjes tag[na lInsara tibda ssir il-Via Sagra ;eneralment kull nhar ta’ Tlieta u kull nhar ta’ :img[a. Quddiem l-erbatax-il stazzjon jinxteg[lu x-xemg[at u f’xi knejjes b[al fil-Parro//a ta’ San :or;, {al Qormi, issir ilfesta tal-Via Sagra, ji;ifieri tkun solenni bil-kant. Wa[da mill-aktar Via Sagri mag[rufin hi dik fuq l-G[olja ta’ G[ammar quddiem is-Santwarju ta’ Pinu, f’G[awdex.Ta’ kull sena ssir ukoll Via Sagra Nazzjonali mid-Djo/esi ta’ Malta. Il-pitturi li juru l-istazzjonijiet tal-Via Sagra fil-knejjes tag[na huma kollha sbie[ u ta’ min huma fuq stil modern u ta’ min huma antiki. Fil-Palazz Inguanez, l-Imdina, hemm kappella ddedikata lil Sidtna Marija tal-Karmnu u maddawra tag[ha hemm l-erbatax-il stazzjon ta’ daqs ]g[ir u listampi tag[hom huma in/i]jonijiet antiki. Bosta pitturi tal-istazzjonijiet tal-Via Sagra mkebbsa u m[e;;a mill-fidi se[[ilhom idewbu, jag[]nu u jwa[[du flimkien i]-]ew; naturi ta’ Kristu, dik ta’ alla u ta’ bniedem. Pitturi ta’ Via Sagri o[rajn juruna l-mo[qrijiet u lkefrijiet li minnhom g[adda :esù b[ala bniedem, li [allewlna xbihat li meta tarahom tiksa[ u tir]a[. Bosta pitturi o[ra tal-Via Crucis sabarhom u g[aqalhom kollu [lewh u tefg[uh fuq xbieha wa[da biss, dik tal-Vittma Divina fit-temma tal-akbar sagrifi//ju li minnu g[adda l{aruf bla Tebg[a. Fil-Parro//a ta’ San Lawrenz, il-Birgu, insibu Fratellanza tal-Via Sagra li l-imse[bin f’din il-fratellanza jilbsu suttana [amra u muzzetta sewda. Artiklu interessanti fuq din il-fratellanza huwa dak talistoriku Vittorjosan Lorenzo Zahra u deher fir-rivista tal-folklor L-Imnara fl-1997. Il-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila [allielna poe]ija mill-isba[ li ;;ib l-isem ‘Via Crucis’. Emanuel Micallef, {al Qormi

Ri]ultat mill-aqwa g[all-Prim Ministru Sur Editur, Segwejt b’interess l-andament tal-Kunsill :enerali Straordinarju tal-PN li tlaqqa’ fi tmiem il-;img[a li g[addiet u li fih saret l-elezzjoni g[all[atra ta’ Kap tal-PN. Ir-ri]ultat tal-elezzjoni kien /ar. Ri]ultat li mhux biss jirrispetta l-istatut tal-Partit, i]da kien ukoll ri]ultat li fih ilPrim Ministru Lawrence Gonzi ]ied fil-voti tieg[u fost il-Kunsillieri tal-PN g[al total

ta’ 96.5%. Bil-mod kif kienet qed titkellem l-Oppo]izzjoni Laburista fuq il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, ir-ri]ultat seta’ kien wie[ed di]astru]. Meta smajnieha titkellem, lOppo]izzjoni kkritikat kull de/i]joni li [a l-Prim Ministru. I]da l-Kunsillieri tal-PN ja[sbu b’mo[[hom. IlKunsillieri tal-PN jafu li lPrim Ministru ;ab ri]ultati

mill-aqwa g[al pajji]na li llum hu pajji] stmat u rispettat. Ammirajt lill-Prim Ministru li quddiem dan ir-ri]ultat, iddikjara li mhux se j[ares lura, u li se ja[dem b’impenn u b’[e;;a biex ikompli jmexxi lill-poplu ’l quddiem u biex ikomplu jkunu indirizzati l-b]onnijiet tal-familji u lindividwi.

M. Attard Il-Mosta

Il-PL f’tentattiv biex jattira l-Mintoffjani Sur Editur, Jidher /ar li biex il-Partit Laburista ji;bed lejh ilMintoffjani, qed jer;a’ jrewwa[ kontra l-Knisja. Qed jipproponi [wejje; li ma jaqblux ma’ dak li

t[addan il-Knisja. Mejtin biex ter;a’ tibda ;lieda o[ra kontra l-Knisja. B[allikieku ma saritx [sara bi]]ejjed! Imma dan hu l-Partit Laburista. Tg[id nies li jilag[bu bilKnisja b[al Joe Debono

Grech, Karmenu Abela u o[rajn jaqblu ma’ din listrate;ija tal-Partit Laburista, jew biex jirb[u l-elezzjoni lesti jbig[u ru[hom?

G.L. Camilleri

Il-Furjana

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Attwalità 19

Inkomplu t-triq ’il quddiem ritratti> Michael ELLUL

Fi tmiem il-;img[a li g[addiet il-Partit Nazzjonalista organizza Kunsill :enerali g[all[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista – [atra li ntreb[et minn Lawrence Gonzi li ;ab 96.5 fil-mija tal-voti tal-Kunsillieri, ji;ifieri ]ieda ta’ tnejn filmija fuq il-per/enta;; li kien ;ab fl-elezzjoni g[all-[atra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista li kienet saret fl-2004. Il-vot qawwi favur Lawrence Gonzi miksub f’din l-elezzjoni jikkonferma kif il-Partit Nazzjonalista hu familja wa[da mag[quda u determinata li tkun ta’ servizz g[all-;id tal-pajji] u tal-poplu Malti u G[awdxi. Bla dubju ta’ xejn ukoll, dan il-vot qawwi jistimula impenn akbar biex il-Partit Nazzjonalista jis-

sokta jkun vi/in in-nies – eqreb lejn in-nies. Din hi t-triq ’il quddiem. It-triq li tkattar il-kuntatt mannies u li ;;ib lill-Partit Nazzjonalista aktar vi/in ilpoplu. Dan ir-ri]ultat iwassal lill-Partit Nazzjonalista biex b’aktar ener;ija, b’aktar determinazzjoni u b’aktar impenn jersaq aktar vi/in in-nies u vi/in laspirazzjonijiet tal-familji u l-individwi. Kien f’dan id-dawl li l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista [abbar li kien qed iqabbad lillEwroparlamentari Simon Busuttil biex iniedi laqg[at mas-setturi kollha, so/jali u ekonomi/i biex il-Partit Nazzjonalista jkun jaf il-b]onnijiet u x-xewqat tag[hom. Barra minn hekk, il-Prim Ministru qabbad lis-

Segretarju :enerali Paul Borg Olivier biex jorganizza laqg[at strutturali mal-familji u ma’ individwi biex dawn jitkellmu dwar l-affarijiet li qed jolqtuhom u hekk il-Partit Nazzjonalista jisma’ lwe;g[at tag[hom. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista nieda wkoll pro/ess biex nittradu/u d-dokument approvat fla[[ar Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista ‘LG[eruq Tag[na – Lil Malta }ag[]ug[a’ fi programm elettorali li jkun jil[aq l-aspirazzjonijiet g[al kull individwu u g[al kull familja. Din hi t-triq ’il quddiem tal-Partit Nazzjonalista – it-triq li permezz tag[ha l-Partit Nazzjonalista jkun tal-poplu, mal-poplu u li se jibqa’ vi/in ilpoplu fil-;img[at, fix-xhur u fis-snin li ;ejjin.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

FIL-QOSOR • BEJNI U BEJNEK (NET Television 23>30) - Joséf Bonello llum se jlaqqag[na ma’

]ew; kandidati o[ra g[all-elezzjonijiet talKunsilli Lokali li se jsiru fl-10 ta’ Marzu li ;ej. Dawn huma Paul Buttigieg fuq il-lokalità tal-Qala u Robert Piscopo fuq il-lokalità ta’ San Pawl il-Ba[ar.

MALTA LLEJLA

Ktieb ri/erkat sew NET Television 17>00

Fir-rokna ta’ kull nhar ta’ Tlieta dwar il-kotba, illum Charles J. Farrugia se jitkellem dwar ilpubblikazzjoni tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju Sicut Lilium: Devozzjoni u Ritwal Tul is-Sekli. Dan il-ktieb, li hu editjat minn Farrugia se jitnieda nhar is-Sibt li ;ej. Intant il-programm tal-lum se jlaqqag[na wkoll ma’ Emmanuel Cutajar minn {a]-}ebbu;, David Meilak mill-Mosta, Marco Spiteri minn {’Attard u Cedric Valletta mill-{amrun li lkoll se jikkontestaw lelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta’ Marzu. Mark Azzopardi, i/-Chairperson tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza, jag[ti tag[rif dwar il-ftu[ tan-nominazzjonijiet g[al dan il-festival tal-kant.

SKOPERTI

Fuq l-g[oljiet tal-Mellie[a NET Television 21>32

Il-Mellie[a hi mag[rufa sew b[ala wa[da mil-lokalitajiet mill-aktar pittoreski fil-g]ejjer Maltin. I]da r-rikkezza tal-post mhix fil-veduti biss. Fil-fatt mill-programm tal-lum, bis-sehem tal-istudju] tal-istorja u l-arkeolo;ija Patri Eugene Paul Teuma OFM Conv., li se jkun mill-g[oljiet ta’ dan il-post, naraw li g[andu wkoll rikkezzi li jmorru lura ferm fi]-]mien. L-g[oljiet tal-Mellie[a fil-fatt huma mi]g[uda b’g[erien naturali li fihom jinkorporaw numru ta’ oqbra antiki, u[ud minnhom monumentali u uni/i fil-g]ejjer Maltin. Naraw x’inhu l-wirt arkeolo;iku li hemm fl-g[erien, u x’fadal minn dan il-wirt li jmur lura eluf ta’ snin. Il-kameras se jid[lu fi spazji li, fi ]mien il-qedem, kellhom u]u differenti, u jitfg[u dawl fuq il-komunità li kienet tg[ix fihom eluf ta’ snin ilu. Il-programm g[andu pre]entazzjoni u produzzjoni ta’ Dione Borg u munta;; ta’ Maria Grech.

• VITALITÀ (NET Television 13>20) -

Marbeck Spiteri b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm b’su;;etti relatati mas-sa[[a. Is-senior lecturer fl-Università ta’ Malta u tabib spe/jalizzat fil-qasam tal-;inekolo;ija Raymond Galea jitkellem dwar i/-/iklu tal-mara meta dan ikun irregolari. Nadette Spiteri llum se tiffoka fuq aller;iji fittfal. Ikun hemm ukoll il-kontribuzzjonijiet tad-dentist Herbert Messina Ferrante, ta’ Joe Azzopardi dwar id-dijabete, kif ukoll Karmen Tedesco bis-soltu pariri tag[ha dwar kif g[andna nieklu biex in]ommu dieta bilan/jata u b’sa[[itha. • VIA COL VENTO (Rete 4 21>10) - Film drammatiku tal-1939 li

minkejja li ilu ma[dum aktar minn 70 sena kien sewa 4 miljun dollaru biex in[adem u kien reba[ xejn anqas minn tmien Oscars.

Charles J. Farrugia

QUADRO

Aktar esperjenzi vi/in il-mewt NET Television 20>30

Il-programm tal-lum ikompli bit-tema talprogramm ta’ ;img[a ilu, ji;ifieri dwar esperjenzi vi/in il-mewt... hekk imsej[a Near Death Experiencies. Jitkellmu dwar dan issu;;ett il-psikjatra Anton Grech, il-psikologu Mark Xuereb, Patri Ugo Cremona OP u l-kittieb li jispe/jalizza fi stejjer tal-bi]a’ Anton Grasso. Nisimg[u l-esperjenzi personali ta’ Paul Sapiano u ta’ Gordon Manche. Imexxi l-programm fuq produzzjoni tieg[u stess Bryn Manning. Il-munta;; hu ta’ Maria Grech.

Patri Ugo Cremona

Anton Grasso flimkien ma’ Bryn Manning


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

22 TV#Radju CADO DALLE NUBI

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Is-So/jetà ta’ G[ada The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Film komiku Taljan

Canale 5 21:10 Film komiku Taljan li n[adem fl-2009 u li fih ra d-debutt /inematografiku tieg[u l-attur komiku ta’ Zelig Luca Medici li i]da hawn narawh ta[t il-psewdonimu Checco Zalone. Hu jkun kantant minn Puglia li jidde/iedi li

jmur jipprova jsib xortih fil-belt ta’ Milan. Hemm isib bosta sorpri]i jistennewh. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Dino Abbrescia u lil Giulia Michelini (din tal-a[[ar fir-ritratt hawn ta[t).

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 19>30 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ l-A[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qrib Tieg[ek Il-Klassi/i tas-Sittinijiet Fuzzbox - Eric Montfort Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Bulettin 12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 - Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Bi]]ejjed g[al Kul[add (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il-Malti fit-traduzzjoni 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - It’s Debatable 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Kulturi 20:00 – Platea 20:30 - Ilbies l-Imperatur 21:00 BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 11:00 Kristu Fostna 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Strument f’Idejk 14:00 - {olqa mal-Maltin ta’ Barra 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 – Ulied is-Sultan 16:00 - Dritt u {ajja 17:00 {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 – I]-}wie;… sitwazzjoni u realtà llum 20:00 – Swi// (r) 21:00 Iva Nemmen 22:00 - Il-Mulej Hu r-Rag[aj Tieg[i 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio • 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Nathan & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 CR2 records. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Wirt, Arti u Kultura (r) 11:30 - G[awdex Illum 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Karnival (live) 20:00 A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib it-Toroq 21:45 - Bondi + 22:30 Paqpaq 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Venere (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 7:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:15 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:45 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Teleshopping 17:20 - Hazzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:45 - Kur]ità (r) 18:00 Fullmarks 19:00 - Londri 19:20 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Illostra 20:30 Dossier 21:15 - Realtà 22:45 Ieqaf 20 minuta (r) 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta wa[da (r) 23:45 - L-Istorja tal-Partit Laburista (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 - {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 - Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:30 - Il-Parlament talPoplu 20:30 - Madagascar (r) 21:30 - Bejnietna (r) 22:00 - News 22:30 - Stylish Weddings (r). Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 11:00 Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia

14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 L’eredita 20:00 - Tg 1 20:30 - Da qui Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 - Provaci ancora Prof 4 (it-III puntata) 23:20 - Porta a porta 00:45 - Tg 1 notte 01:20 - Qui Radio Londra 01:25 - Sottovoce 01:55 - Scrittori per un anno Pierluigi Cappello. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 09:35 - Zorro (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:55 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Flash L.I.S. 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - L’isola dei famosi (reality) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Criminal Minds (TF) 22:40 - The Good Wife (TF) 23:25 - Tg 2 punto di vista 23:40 - Matador 01:00 - Tg Parlamento 01:10 - I maestri della fantascienza 01:50 L’isola dei famosi. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 Un posto al sole (soap) 21:05 Ballaró 23:15 - Sfide 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - GAP: Generazioni alla prova 01:35 Prima della prima - ‘Tosca’ ta’ Puccini. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum

13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:15 - Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:45 The Money Drop (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Cado dalle nubi. Film 2009 23:30 - Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 10:50 - I racconti di Melaverde 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:10 - Flikken coppia in giallo (TF) 16:15 Sentieri 16:50 - Sfida nell’alta sierra. Film ’62 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Via col vento. Film ’39 01:30 - Tg 4 01:50 - Vintage parade 14 - Speciale. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Café (sitcom) 16:15 - Provaci ancora Gary (sitcom) 16:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:10 - Bau Boys 17:45 Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - Tutto in famiglia (sitcom) 19:50 Cartoons 20:20 - CSI: scena del crimine (TF) 21:10 - Born to Raise Hell. Film 2010 23:10 - Double Team. Film ’98. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 – Miss Agathe, con lei non si scherza (TF) 16:15 - Atlantide - Storie di uomini e mondi 17:30 L’Ispettore Barnaby (TF) 19.20 ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 – Otto e mezzo 21:10 - L’Ispettore Barnaby 23:10 - Crossing Jordan 00:45 - Tg La 7 00:55 (Ah)iporoso 01:55 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 23 Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 – Madwarna 11:30 Dissett 12:30 - Gadgets 13:00 – Ti;rijiet Biss 13:30 - G[a]liet 14:15 – Dokumentarju 14:30 Dot.EU 15:00 - 21st Century 15:30 - Madwarna (r) 16:00 Dissett 17:00 - Gadgets 17:30 G[a]liet 18:15 - Horse Riding Awards 20:15 - A[barijiet 20:30 - Madwarna 21:00 - G[a]liet 21:45 - Dokumentarju 22:00 Gadgets 22:30 - Ti;rijiet Biss 23:00 - Dissett. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 - Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 - Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 - Kont Taf? 20:15 - F. News 21:00 - Vespri (live) 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 - 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[allMaltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 Romantica 17:00 - Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music.

Doctors 15:45 - Holby City 16:35 - Born and Bred 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Holby City 20:00 - 2point4 Children 20:30 - The Old Guys 21:00 - Red Cap 21:50 - After You’ve Gone 22:20 - Keeping up Appearances 22:50 - Lark Rise to Candleford 23:40 - The Old Guys. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:50 - Guns for San Sebastian. Film ’68 (U) 09:55 - Maverick 10:55 - Rawhide 12:00 Hairspray. Film ’88 (PG) 13:45 Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Catlow. Film ’71 (PG) 17:55 Murder Ahoy. Film ’64 (U) 19:40 - A Place in the Sun. Film ’51 (A) 22:00 - Band of Brothers. MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 06:34 Limit Up. Film ’89 (12) 08:00 - The Fantasticks . Film 2000 09:25 - Mixed Blessings. Film ’95 (12) 10:55 - Green Journey. Film ’90 12:30 - Awake to Danger. Film ’95 14:00 - Lost Junction. Film 2002 (15) 15:35 Killing Mr Griffin . Film ’97 (15) 17:05 - Ice Blues. Film 2008 18:30 - Leona Helmsley: The Queen of Mean . Film ’90 20:00 Leather Jackets. Film ’92 (18) 21:30 - Who’ll Stop the Rain? Film ’78 (15) 23:35 - MGM’s Big Screen 23:50 - Audrey Rose. Film ’77 (15).

Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Grande Fratello Night 22:30 - Mai Dire Grande Fratello 23:15 - Grande Fratello Live.

Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 Agatha Christie’s Poirot 09:37 Coming Out 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Wolff’s Turf 12:47 Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - ER 15:50 - Fede Cieca 16:00 Rex: A Cop’s Friend 17:00 Agatha Christie’s Poirot 18:48 Né Piu Né Meno 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - Wolff’s Turf 23:00 - Agatha Christie’s Poirot.

BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Charlie and Lola 07:20 Gigglebiz 07:30 - Bobinogs 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Fimbles 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - ForgetMe-Not Farm 08:35 - 2point4 Children 09:05 - After You’ve Gone 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Holby City 12:10 Born and Bred 13:00 - Keeping up Appearances 13:30 - 2point4 Children 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 -

Discovery Channel • m elita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: We’re Not in Kansas Anymore 08:10 Mythbusters: Exploding Bumpers 09:05 - Extreme Engineering: Floating City 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Everglades 11:50 Overhaulin’: Juvenile Delinquent 12:45 - Wheeler Dealers: Ford Cosworth 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Offer Denied 14:35 - Dirty Jobs: Wine

La 5 • melita 162 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 13:40 - Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 17:10 - Déjà Vu (TF) 18:00 Friends (sitcom) 18:50 - Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:25 -

Maker 15:30 - Deadliest Catch: Glory Days 16:25 - Mythbusters: Banana Slip, Double Slip 17:20 Extreme Engineering: Floating City 18:15 - Ultimate Survival: Ecuador 19:10 - How It’s Made: Thermometers 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - James May’s Man Lab 21:00 - Crisis Control: Hartsfield - Jackson Airport, Atlanta Ga 21:55 - I Could Do That 22:50 - Extreme Engineering: Drought-Proofing Australia 23:45 - Mythbusters: Western Myths. Melita Movies • melita 801 09:55 - Toy Story 3 11:35 - Stuart Little 13:00 - Phenomenon 15:00 - My Name Is Khan 17:40 - The Client List 19:10 - Big Mommas: Like Father, Like Son 21:00 Push 22:50 - Veronika Decides To Die 00:30 - Awake. Melita More • melita 802 08:00 - Films & Stars 08:30 - Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 30 Rock 11:30 - The Mentalist 12:15 - Chase 13:00 Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - S#*! My Dad Says 17:07 - 30 Rock 17:30 - Gossip Girl 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Films & Stars 19:30 Mike & Molly 20:00 - How I Met Your Mother 20:30 - Alcatraz 21:15 - Fringe 22:00 - Hung 22:30 - True Blood 23:35 - Chuck 00:25 - Boardwalk Empire. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Hoarders: Patty and Bill 09:00 - The Locator: A Daughter’s Two Dads 09:30 - The Locator: A Daughter’s Mission 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Unforgivable 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Monique Johnson 13:00 Parking Wars 13:30 - Billy the Exterminator: Bee Relocation 14:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 15:00 Pregnant in Heels: Clueless 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Monique Johnson. The Locator: 17:00 - A Daughter’s Two Dads 17:30 - A Daughter’s Mission. 18:00 - Hoarders: Patty and Bill 19:00 - Pawn Stars: Rough Riders 19:30 - Storage Wars: Get Him to the Mayan 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 Real Housewives of Beverly Hills: Reunion Part 1 22:00 - The Chawners’ Last Chance 23:00 Boys With Breasts.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 -

Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Sonny with a Chance 10:25 Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 11:55 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Have a Laugh 12:30 - Phineas and Ferb 12:55 - Good Luck Charlie 13:20 - My Babysitter’s a Vampire 13:45 - Fish Hooks 14:10 - Shake It Up 14:40 Wizards of Waverly Place 15:05 - Timon & Pumbaa 15:30 - Good Luck Charlie 15:55 - Fish Hooks 16:20 - The Suite Life on Deck 17:10 Good Luck Charlie 17:30 - Have a Laugh 17:35 Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 - Recess 20:00 - Shake It Up 20:50 - Wizards of Waverly Place 21:35 Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Vitalità Teleshopping Bla Kumment X’Fatt-art Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in Focus NET NET News Quadro NET News Skoperti Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 -08:00 - World Open Snooker (live) 11:00 - WATTS 11:15 -

WC Nordic Combined Skiing 12:00 - World Open Snooker (live) 15:00 - WATTS 15:15 WC Ski Jumping 16:15 Eurogoals 17:15 - WTA Tournament 18:30 - World Open Snooker 20:00 - Boxing 23:00 - Intercontinental Challenge Rally 23:30 - World Superbike Series Motorcycle Racing. GO Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 25: Milan v Juventus 09:00 - The Six Nations 2012: England v Wales 11:00 - ATP 500: Dubai Duty Free Tennis Champ.: Day 2 (part 1) (live) 15:00 - Barclays PL: Wk 29: Review 16:00 ATP 500: Dubai Duty Free Tennis Champ.: Day 2 (part 2) (live) 20:00 - FIFA Futbol Mundial 22:00 - ATP 500:

Regions Morgan Keegan Champ., Memphis: Highlights 23:00 - Barclays PL: Wk 29: Norwich City v Man. Utd 01:00 - Serie A: Rd 25: Genoa v Parma. GO Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - WGC Accenture Matchplay Champ.: Day 2 12:00 - Barclays PL: Wk 29: Norwich City v Man. Utd 14:00 - Serie A: Rd 25: Genoa v Parma 16:00 - Arsenal 360 16:30 - Aviva Premiership: Rd 16: Worcester Warriors v Saracens 18:30 - Barclays PL: Wk 29: QPR v Fulham 20:30 FIFA Futbol Mundial 21:00 Roma Channel. Melita Sports 1 • melita 701 19:00 - npower Champ.: Derby County v Leicester City (r) 20:45 - La Liga: Highlights (r). Bundesliga: 21:45 - Highlights (r) 22:45 - 1.FC Koln v Bayer Leverkusen (r). 00:35 - La Liga: Español v Levante (r). Malta Stars 1 • melita 614 08:00 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v La Salle (r) 09:20 Malta Rugby Football Union: Valletta v Overseas (r) 10:55 Melita GFA 1st Division League (r) 12:45 - Malta Basketball Assoc.: BOV K.O. F.: Hibs

Melita Gardens vs McDonalds Depiro (r) 14:15 - 3 Pointer (r) 14:50 - Malta Handball Assoc.: Aloysians v La Salle (r) 16:10 U*Bet F.A.Trophy: QF: Pietà

Hotspurs v Qormi FC (r) 18:25 - MOC Olympic Special (r) 19:00 - Malta Rugby Football Union 20:40 - 3 Pointer (r) 21:25 - Football Nurseries 22:00 - Kick Off (r) 23:35 U*Bet F.A.Trophy: QF: Pietà Hotspurs v Qormi FC (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - La Liga: Rayo Vallecano v Real Madrid (r) 09:50 npower Champ.: Derby County v Leicester City (r) 11:40 Bundesliga: Bayern Munich v FC Schalke (r) 13:35 - La Liga: Atletico Madrid v Barcelona (r) 15:25 - Bundesliga: Borussia Dortmund v Hannover (r) 17:20 - La Liga: Rayo Vallecano v Real Madrid (r) 19:10 Bundesliga: Highlights (r) 20:15 - La Liga: Highlights (r) 21:20 - npower Champ.: Derby County v Leicester City (r) 23:10 - La Liga: Atletico Madrid v Barcelona (r) 01:00 Bundesliga: Bayern Munich v FC Schalke (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 - La Liga: Rayo Vallecano v Real Madrid (r) 16:05 - npower Champ.: Derby County v Leicester City (r) 18:00 Bayern Munich TV 21:00 Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV. All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - NBA Live (r) 14:10 Ping Pong: World Champ. (r) 15:05 - NBA: Dallas @ New York (r) 17:15 - Bouldering: Rockstars 2011 (r) 17:50 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:00 - NBA Live 19:25 - European Poker Tour: Season 6: Deauville Show 3 (r) 20:20 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 21:10 NBA: Dallas @ New York (r) 23:20 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

24 Passatemp

Tisliba

Mimdudin>5. Nobbli li g[andu xi j[allas? (5) 6. :emg[a kbira ta’ nies f’daqqa wadwar il-kunjom? (5) 7. Vittoriosa (5) 10. Xag[ar twil imkebbeb (5) 11. Il-kunjom jinsab filproklama, Ton! (5) 12. Tajjeb [afna (5) 14. Il-[adid tat-tara; (5) 16. Serja immens (5) 17. E]er/izzju rikonoxxut fl-art, fil-ba[ar u fl-ajru (5) 18. Kmamar tal-pri;unieri (5)

Weqfin>1. Mag[luq fil-lewn (6) 2. Li jaqbel fix-xebh ma]-]mien (6) 3. Abbanduna art twelidu (6) 4. …… Pertini, eks President tal-Italja (6) 8. Kull bini fejn jikkuraw il-morda (5) 9. {abja, g[atja (5) 12. Kunjom Anton, li jikteb stejjer makabra (6) 13. {allelin tal-ba[ar (6) 14. Fuq ru[u, ferrie[i (6) 15. Dg[ajsa ;o Venezja (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>- 5. Erett; 6. Tumur; 7. Bdilt; 10. B]onn; 11. Nixfa; 12. }elu]; 14. Nejba; 16. }nell; 17. Tango; 18. S[una. Weqfin>- 1. Kebbeb; 2. Stedin; 3. Stalin; 4. :rajja; 8. Bolla; 9. Mxija; 12. }laqtu; 13. }onqor; 14. Nilbsu; 15. Abitat.

L-intelli;entissmu Pierino Pierino ltaqa’ ma’ wie[ed mill-[bieb tieg[u. Kien jismu :i;i. Dan qal lil Pierino li zijuh g[andu kollezzjoni kbira ta’ fjuri artifi/jali, ta’ ;eranji b’[afna kuluri. :i;i dde/ieda li jie[u lil Pierino quddiem id-dar ta’ zijuh. Hemmhekk fil-[o;or ta’ wa[da mit-twieqi kien hemm xi fjuri tal-;eranju. Pierino qal bejnu u bejn ru[u li ma dehru xejn li huma fjuri artifi/jali. Induna li :i;i kien qed iqarraq bih. Minn xiex Pierino induna li dawk il-fjuri ma kenux ta’ veru? Soluzzjonijiet

G{AT-TFAL

Sudoku 1. Postman; 2. Policeman; 3. Conjuror; 4. Butcher.

X’inhu xog[olhom^

X’inhu xog[olhom^ L-u/u[ ta’ dawn l-erba’ r;iel huma komposti minn ittri li jekk inti tirran;ahom kif suppost jag[tuk bl-Ingli] ix-xog[ol li jag[mel kull wie[ed minnhom. X’jag[mlu?

Pierino

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Pierino induna li :i;i ma kienx qed jg[id il-verità u [aseb li Pierino kien qed jibla’ dak li qallu. Infatti l-;eranji ma kenux ta’ veru. Pierino induna li madwar il-fjuri tal-;eranju kien hemm itiru xi insetti, u dawn ma jmorrux fuq fjuri tal-karti.

Sudoku


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Klassifikati 25 PROPRJETÀ

bli. ?emplu 79456174.

{al Luqa

Toyota Vitz SR

TAL-2001, magna 1300cc u full extras. ?emplu 79436081.

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

Il-{amrun

AVVI}I

DAR imqassma fi tliet appartamenti, kull appartament fih tliet kmamar tas-sodda, salott, kamra tal-pranzu, boxroom, kamra tal-banju, spare toilet u k/ina, bit[a u bil-gallarija, u garaxx bi tliet sulari stores bil-lift u bla /ens. ?emplu 99409133 jew 79704114.

Il-{amrun

TERRACED house, hall, salott, dining u k/ina, bit[a fuq wara, spare toilet, tliet kmamar tas-sodda, kamra talbanju, gallarija u terrazzin, boxroom u kamra kbira fuq il-bejt u garaxx ta’ karozza wa[da. Prezz negozjabbli u tajba g[at-twaqqig[. Permess ta’ erba’ sulari. ?emplu 99827399 jew 27234630.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living\kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

VETTURI

Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjab-

Kia Mentor

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards. ?emplu 79091057 jew 27466323.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559,

21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{

Kompjuter

KOMPJUTER antik li g[andu valur, f’kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 21496068 jew 79496068.

Libsa tal-Pra/ett

TAS-subien, kulur cream, 3 piece, kompluta bil-qmis u ]]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €60. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid,

pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

SALE

Skont ta’ 50%

SELEZZJONI ta’ k/ejjen ;odda, moderni u klassi/i (mix-showroom). Home Solutions, 10, Triq Tignè, Tas-Sliema ([dejn il-Union Club). ?emplu 21322020.


It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

27 SPARAR

Pisani jirba[ l-NCR Trophy It-tiratur Jeffrey Pisani kien ir-rebbie[ overall tal-kompetizzjoni Trap g[all-NCR Trophy waqt kompetizzjoni organizzata mill-Federazzjoni Maltija tal-Isparar li saret firrange tal-Bidnija l-{add fuq 50 plattina u 25 o[ra barrage. Pisani reba[ dan l-unur wara shoot-off ma’ James Galea wara li t-tnejn kienu laqtu 63 plattina overall. Pisani laqat 42 minn 50 u 21 fil-barrage waqt li Galea laqat 43 u 20 fil-barrage. Fit-tieni post bi plattina anqas temm Mario Zammit li laqat 43 u 19. Huwa kien segwit minn Silvio Attard b’60 plattina (43+17), Brian Galea bi 58 (43+15) u Anthony Galea temm fis-sitt post meta laqat 41 u 12 g[al total ta’ 53 plattina. Matul din il-kompetizzjoni Mario Zammit kien l-uniku tiratur li g[amel round bi straight ta’ 25 plattina. Il-{add li ;ej se ssir lisparatura Skeet g[at-Trofew Pelican fuq 50+25 plattina.

zjoni tal-airgun g[al dan lista;un fir-range indoor filBidnija u kienet l-aktar kompetizzjoni mixed missielta. Fil-kompetizzjoni tal-Air Rifle, id-debuttanta Alison Vella temmet fl-ewwel post flimkien ma’ Michael Xuereb wara li t-tnejn kellhom 529 punt fir-round ta’ kwalifikazzjoni segwiti minn Romeo Zuber b’526. Matul il-finali ta’ 10 tiri Alison temmet l-ewwel b’punte;; ta’ 97.0 g[al total ta’ 626.0 b’Zuber itemm it-

tieni bi 92.8 g[al total ta’ 618.8 punti waqt li Michael Xuereb spi//a fit-tielet post b’618.2. Fil-kompetizzjoni tal-Air Pistol Ray Cacciattolo kellu sfida kbira minn Stephen Vassallo fejn Cacciattolo kellu 93.9 fil-finali u reba[ lewwel post b’vanta;; minimu ta’ 1.6 punt. Fit-tielet post spi//a Martin Grech b’567.9 punt segwiti minn Alfred Cini u Josette Calleja Galea. Il-kompetizzjoni li jmiss se ssir is-Sibt 10 ta’ Marzu. Jeffrey Pisani flimkien mal-President tal-MSSF Salvu Portelli

Vella tirba[ l-Air Rifle

Intant, il-Malta Air Rifle & Pistol Shooting Club ukoll organizza l-11-il kompetiz-

Alison Vella tispara lejn ir-reb[a

Rac Cacciattolo kellu sfida kbira fl-Air Pistol

KAMPJONAT BOV IT-TIENI DIVI}JONI

Sorpri]a kbira minn Luqa SA kontra G[arg[ur G[arg[ur..........................0 Luqa SA ...........................1

Luqa St Andrews wettqu sorpri]a meta g[elbu lil G[arg[ur 1-0 b’gowl fil-[in mi]jud. Il-partita fl-ewwel taqsima kienet ftit bilan/jata bl-a[jar /ansijiet jaslu g[and Luqa. I]da fit-tieni taqsima G[arg[ur wettqu assedju fuq il-lasta ta’ Luqa fejn Luqa kellhom jiddefendu tul ittaqsima kollha i]da f’attakk rari skurjaw dak li kellu jkun il-gowl tar-reb[a. Luqa [ar;u tajjeb fejn kellhom ]ew; tentattivi flewwel tmien minuti minn Lawrence Vella u Jason Good li i]da g[addew barra. G[arg[ur kellhom l-ewwel xutt tag[hom fit-23 minuta, xutt ta’ Beppe Antignolo li g[adda ftit g[oli. Fit-32 minuta l-ewwel /ans veru talpartita wasal g[and G[arg[ur meta Gatt wettaq save tajjeb fuq xutt ta’ Grozev wara cross mix-xellug. Luqa kellhom /ans tajjeb minuta wara meta Lee Baldacchino r/ieva ballun tajjeb i]da tefa’ barra wara li qabbe] fuq Spiteri. G[arg[ur

ippruvaw jift[u l-iskor qabel tmiem l-ewwel taqsima meta l-Bulgaru Iliev ipprova darbtejn. L-ewwel minn free-kick u darb’o[ra wara corner i]da darbtejn sab lil Gatt i/a[[du. G[arg[ur [ar;u jfittxu lgowl tal-vanta;; u appena ]ew; minuti fit-tieni taqsima xutt b’sa[[tu ta’ Grozev g[adda ftit g[oli u mbag[ad kienu sfortunati meta laqtu llasta ]ew; minuti wara b’xutt ta’ Carl Azzopardi jistampa mal-wieqfa. It-tim ta’ Dragonov re;a’ falla /ans tajjeb fit-53 minuta meta minn cross ta’ Perry Acton, Grozev wa[du filkaxxa falla mill-vi/in. Fid-69 minuta Luqa kellhom /ans tad-deheb meta kontra x-xejra tal-log[ob f’kontrattakk, Lee Baldacchino r/ieva ballun imma wa[du ma’ Spiteri xxuttja barra. G[arg[ur komplew bl-assedju tag[hom meta Iliev ta lejn Grozev i]da g[al darba o[ra xxuttja g[oli. Finalment Luqa skurjaw il-gowl tar-reb[a meta CHRISTIAN CARUANA

avvanza wa[du u b’xutt filbaxx g[eleb lil Spiteri. G[arg[ur: G. Spiteri, L. Stivala, J. Debattista, R. Debattista, C. Farrugia, C. Azzopardi, B. Antignolo (M. Gauci), S. Iliev, B. Perry Acton, D. Kokavessis (I. Curmi), T. Grozev Luqa: J. Gatt, L. Baldacchino, J. Good, M. Camilleri, C. Caruana, M. Ciantar, C. Gatt, L. Vella, J. Fenech, G. Failla, E. Catania (T. Cauchi) Referee: Stefan Pace Reb[a mist[oqqa

Si;;iewi ............................3 Attard ...............................1

Si;;iewi kisbu reb[a importanti meta g[elbu lil Attard 3-1. Reb[a mist[oqqa fejn kienu a[jar minn Attard tul il-partita spe/jalment fittieni taqsima. B’din ir-reb[a Si;;iewi [adu ftit tan-nifs filwaqt li Attard baqg[u finna[a t’isfel tal-klassifika. L-ewwel /ans tal-partita wasal g[al Attard meta Vella salva fuq Mohammed millvi/in wara 11-il minuta. Attard kellhom okka]joni

o[ra meta fil-25 minuta kien g[al darba o[ra Vella li /a[[ad lil Darren Galea b’xutt tajjeb imdawwar f’corner. Si;;iewi i]da marru filvanta;; fis-37 minuta meta minn corner ta’ Kim Buhagiar, MARK CAMILLERI bir-ras g[eleb lil Cini. Attard wettqu reazzjoni u fl40 minuta xutt minn barra lkaxxa ta’ Darren Galea ;ie salvat minn Vella. Wara l-mistrie[ Si;;iewi komplew fejn [allew u kellhom xuttijiet ta’ Jason Camilleri li g[addew ftit barra. Huma komplew ikunu l-a[jar tim fil-grawnd u ma kinitx sorpri]a li rduppjaw fil-71 minuta meta g[al darba o[ra kien MARK CAMILLERI li b’daqqa ta’ ras o[ra g[eleb lil Cini minn corner ta’ Kim Buhagiar f’azzjoni identika g[allewwel gowl. Attard naqqsu d-distakk wara li ng[ataw penalty fis76 minuta meta s-sostitut Nigel Spiteri twaqqa’ filkaxxa minn Vella u KURT ZAHRA ma ]baljax mill-11il metru. Madankollu

Kif Jinsabu G]ira Utd Mellie[a Gudja Utd }ebbu; G[arg[ur San :wann Si;;iewi Kirkop Utd Sta Venera Msida SJ }urrieq Luqa SA Attard Senglea A.

L R D T F K Pt

16 13 3 0 16 10 4 2 16 9 4 3 16 7 6 3 16 7 4 5 16 6 7 3 16 6 4 6 16 6 2 8 16 5 2 9 16 5 1 10 16 4 3 9 16 4 3 9 16 4 3 9 16 3 0 13

35 39 30 28 32 26 19 23 15 22 14 20 15 15

4 42

19 34 12 31 19 27

23 18 27 33 31 19 24 32 32 40

25 25 22 20 17 16 15 15 15 9

Si;;iewi re;g[u [adu ]ew; gowls vanta;; meta fil-81 minuta l-captain RODRICK FARRUGIA kkonkluda millvi/in wara cross ta’ Buhagiar. Si;;iewi: J. Vella, S. Delia, N. Galea, E. Cutajar, M. Bajada, E. Vella, K. Buhagiar (M. Deguara), M. Camilleri, R. Farrugia, J. Camilleri, J. Vassallo Attard: C. Cini, O. Tabone, D. Agius, A. Agius, D. Galea, R. Filipov, K. Zahra, D. Traykov, S. Mohammed, E. Azzopardi (N. Spiteri), C. Farrugia Referee: Luke Portelli


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

28 Sport

Ni]irg[u valuri u prin/ipji sodi sabiex neqirdu l-korruzzjoni fil-football – Fr Hilary Tagliaferro, President YFA Waqt l-attività annwali organizzata mill-Youth FA tqassmu s-Solidarity Funds ta/-Champions League li kienu jissuperaw il€100,000. Dawn tqassmu lin-nurseries kollha affiljati mal-istess Asso/jazzjoni u Fr Hilary Tagliaferro, President tal-YFA, [e;;e; lil dawk kollha involuti fil-grassroots tal-football biex jag[mlu lalmu tag[hom fil-;lieda kontra l-korruzzjoni, billi jedukaw u ji]irg[u valuri u prin/ipji sodi fil-players t’g[ada, li fl-a[[ar milla[[ar huma l-futur tallog[ba tal-football. Fr Hilary fakkar fil-prijoritajiet li g[andu jkollhom innurseries, li m’g[andhomx ikejlu s-su//essi bit-tazzi, i]da b’kemm jirnexxilhom jedukaw lit-tfal fdati lilhom u jrawmu fihom l-im[abba lejn l-isport. Il-President tal-Youth FA g[alaq l-intervent tieg[u billi fa[[ar u rringrazzja lill-MFA u l-APS Bank tas-support u l-inizjattivi li qed jie[du biex jitjieb il-livell fil-log[ba talfootball filwaqt li ti;i instigata vi]joni professjonali u etika morali. Patrick Aquilina, Marketing Manager tal-APS Bank, filwaqt li [abbar spon-

sorship agreement ;did malYouth FA g[al tliet sta;uni, ]vela li dan hu l-iktar impenn twil ta’ sponsor li qatt kellhom u dan g[aliex huma verament jemmnu filvaluri, il-prin/ipji u r-rispett li tfal jistg[u jitg[allmu waqt li jilag[bu l-football. Aquilina ]vela li minn dan l-ista;un, bil-kollaborazzjoni tal-Youth FA, se jniedu lPlay Fair Badge, li ting[ata lit-timijiet bl-a[jar rekords ta’ Fair Play fl-APS league tal-Under 15 u Under 17, sabiex tintilbes g[al sta;un fuq il-flokkijiet. Minbarra dan, se jinfeta[ kont bankarju u ti;i depo]itata somma mill-APS g[an-nom tal-istess rebbie[a tal-Play Fair. Norman Darmanin Demajo, il-President talMFA, fakkar kif sena ilu, waqt din l-istess attività, kien elenka l-prijoritajiet tieg[u wara li kien g[adu kif ;ie elett President tal-Malta Football Association. Dawn jinkludu li kull Club ikollu post adegwat fejn jit[arre;, li l-leagues kollha jintlag[bu fuq pitches tajbin u li nkomplu ng[ollu l-livell ta’ edukazzjoni fil-coaches tag[na fil-livelli kollha. Il-President tal-Malta FA stqarr li huwa sodisfatt [afna

bix-xog[ol li sar, i]da lMFA se tkompli tinvesti, kemm fl-infrastruttura, kif ukoll fl-edukazzjoni, g[aliex verament temmen li hekk biss ng[ollu l-livell tallog[ba. Huwa [e;;e; linnurseries ja[dmu iktar [alli jkollna iktar tfal jilag[bu lfootball. Norman Darmanin Demajo fakkar ukoll fit-telfa re/enti ta’ Julio Camilleri u [e;;e; lil dawk pre]enti biex jimxu fuq il-passi tieg[u, fl-im[abba kbira li kellu g[all-football, spe/jalment fil-livell tat-tfal. Hu g[alaq billi rringrazzja lil dawk kollha li jag[tu kontribut fil-komunità tal-football f’pajji]na u tenna li kul[add g[andu jag[mel dak kollu possibbli fil-;lieda kontra lkorruzzjoni fil-football. Minbarra l-Uffi/jali u lKunsill tal-Youth FA, g[al din l-attività kien pre]enti wkoll Bjorn Vassallo, CEO MFA, Ludovigo Micallef, Vi/i President tal-MFA, Robert Gatt u Sergio Soldano mi/-?entru Tekniku, flimkien ma’ rappre]entanti tal-Kunsill Malti g[all-Isport, tal-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u lInvestiment (National Lotteries Good Causes Fund) u Farsons (Gatorade).

Il-[ames edizzjoni tal-MDRA g[all-karità Il-Malta Drac Racing Association (MDRA), Motordrome u Deejay Banana bil-g[ajnuna talFederazzjoni Maltija tal-MotorSport u l-Malta Drifting Association se jorganizzaw l-MDRA g[all-karità g[all-[ames sena konsekuttiva. Din is-sena l-flus se jmorru g[all-Community Chest Fund. L-attività se ssir is-Sibt 31 ta’ Marzu f’{al Far bejn id-9 a.m. u l-4 p.m. u fost o[rajn se tkun tinkludi esibizzjoni tal-karozzi modifikati u klassi/i, flimkien ma’ tlielaq diretti fi/-/irkwit tal-MDRA. Se jkun hemm ukoll l-isfida fuq is-simu-

latur tal-Vodafone li jag[ti l-opportunità lill-parte/ipanti li jirb[u premjijiet kbar, Drift Rides kif ukoll Air Show mill-Malta Micro Light Club. Dan minbarra tlielaq fuq il-parti bil-[amrija mill-AWDC Off Road Club. Il-klabbs u d-dilettanti kollha tal-motorsport f’Malta huma m[e;;a jie[du sehem f’din l-attività g[al g[an nobbli. Dawk kollha li jixtiequ aktar informazzjoni jistg[u j/emplu lil DJ Banana fuq 99471175 jew jibag[tu email fuq banana@maltanetnet.

Patrick Aquilina, Marketing Manager tal-APS Bank, u Fr Hilary waqt it-tnedija tal-Play Fair Badge, li ting[ata lit-timijiet bl-a[jar rekords ta’ Fair Play fl-APS league tal-Under 15 u Under 17, sabiex tintilbes g[al sta;un fuq il-flokkijiet

Il-kampjonat tal-bo//i jibda f’April L-ista;un tal-log[ob kompetittiv tal-bo//i g[al din issena se jibda fil-10 ta’ April bil-log[ob kollu jkun fis-6 p.m. Il-kampjonat tal-Premier League tal-Ewwel Divi]joni din is-sena se jintlag[ab kull nhar ta’ Tlieta waqt li dak tatTieni u Tielet Divi]joni se jintlag[ab kull nhar ta’ Erbg[a. Il-log[ob tar-Reserve tat-tliet divi]jonijiet se jibqa’ l-istess b[alma kien fl-a[[ar snin, il-:img[a. B[alma sar fl-a[[ar snin, lewwel ma se jintlag[bu huma r-rounds preliminari tal-kompetizzjonijiet ta’ Wie[ed b’Wie[ed, Tnejn bi Tnejn, u Tlieta kontra Tlieta. Din is-sena kien hemm interess kbir min-na[a talklabbs tal-bo//i g[al dawn ilkompetizzjonijiet tant li g[allkompetizzjoni ta’ Tnejn bi Tnejn da[lu jikkompetu 90 tim, g[all-kompetizzjoni Individwali se jie[du sehem

93 player, filwaqt li g[allkompetizzjoni mag[rufa b[ala tal-An;lu se jipparte/ipaw 47 tim. Intant wara l-Laqg[a :enerali li saret dan l-a[[ar, il-Kunsill tal-Federazzjoni Maltija tal-Bo//i se jer;a’ jkun ta[t it-tmexxija talPresident Vanni Fabri, isSegretarju Antoine Grech u lKaxxier Raymond Azzopardi. Lawrence Bonano hu l-Vi/i President, Paul Farrugia u Jimmy Mallan Assistenti Segretarji u John Formosa Assistent Kaxxier. Carmelo u Anthony Abela, Gaetano Azzopardi u Duncan Rizzo jiffurmaw il-kumplament talmembri. Fl-istess laqg[a n[atru wkoll l-uffi/jali g[allKummissjoni tal-Appelli, talProtesti u Dixxiplina, Kummissjoni Attivitajiet So/jali kif ukoll il-Players Complaints Board.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 28 ta‘ Frar, 2012

Sport 29

Chivas jiksbu l-ewwel reb[a mill-[atra ta' Cruyff Guadalajara kisbu l-ewwel reb[a biex inqalg[u milla[[ar post tal-klassifika filKampjonat Clausura filMessiku, jum wara li lle;;endarju Olandi] Johan Cruyff kien pre]entat b[ala konsulent tal-klabb. Chivas g[elbu lil Santos Laguna 2-1 imma g[andhom jirringrazzjaw lill-goalkeeper Luis Ernesto Michel g[at-tliet punti li [adu wara li dan salva penalty fil-[in mi]jud talAmerican Hercules Gomez. Il-proprjetarju tal-klabb Jorge Vergara [atar lil Cruyff b[ala konsulent fi sforz li jo[ro; lit-tim tieg[u mill-kri]i wara li [adu biss ]ew; punti mill-ewwel seba' partiti. “Jekk ta[sbu li issa li ;ejt jien minn g[ada se tibdew tirb[u hu assurd. Irridu nsibu x'inhu li sejjer [a]in,” qal Cruyff waqt il-pre]entazzjoni jum qabel il-partita. Imma minkejja dan reb[u. Guadalajara li reb[u rekord ta' 11-il titlu, jinsabu ta' qabel l-a[[ar b'[ames punti, quddiem Queretaro biddifferenza ta' goals wara li goals minn Marco Fabian de

la Mora fis-37 minuta u Erick Torres fis-57 minuta tawhom ir-reb[a. L-internazzjonali Amerikan Gomez naqqas l-iskor bir-ras fit-78minuta wara cross talIspanjol Marc Crosas imma Santos ni]lu tliet punti wara lleaders il-;odda Morelia li g[elbu lil Cruz Azul 2-0 wara tmien partiti. Ir-rivali ta' Guadalajara America, reb[u 4-0 g[and Atlante s-Sibt meta /Champions Tigres UANL kienu mi]muma 1-1 g[and Pachuca. Basile f'diffikultà Il-kow/ ta' Racing Club Alfio 'Coco' Basile ammetta li g[adu jfittex il-formula e]atta g[at-tim tieg[u meqjus b[ala wie[ed mill-favoriti g[arreb[ tal-Kampjonat Clausura fl-Ar;entina wara telfa 2-1 g[and it-tim modest ta' Banfield.

Banfield li kienu ;ejjin minn serje ta' sitt telfiet konskeuttivi, kienu bi player anqas g[al sieg[a s[i[a wara li tke//a d-difensur Marcelo Bustamente li kkommetta penalty fuq l-attakkant Tefilo

Il-le;;endarju Olandi] Johan Cruyff bil-flokk ta' Guadalajara Chivas ixejjer lill-partitarji qabel il-partita fl-Omnilife Stadium fi Guadalajara

Gutierrez fit-tielet minuta. Banfield kisbu d-draw fil11-il minuta meta lgoalkeeper Cristian Lucchetti kellu penalty salvat mill-goalkeeper avversarju Saja imma Andres Chavez skorja r-

rebound. Il-goal tar-reb[a g[al Banfield li [alla lil Racing b'punt minn tliet partiti wasal fil-[in mi]jud minn Rodrigo Lopez wara freekick. “It-tim tieg[i jo[ro;

jattakka. :ejt inkarigat g[al dan. Iddominajna imma ma [loqniex /ansijiet. G[andna tim tajjeb imma l-avversarji dejjem jiskorjawlna. Irrid nirba[ u s'issa g[adni ma sibtx din il-formula,” qal Basile.

SPANJA

ITALJA

Messi u Ronaldo jibbrillaw

Prandelli jwissi lil Balotelli

Il-[effa fil-[sieb u konklu]jonijiet e//ellenti minn Lionel Messi u Cristiano Ronaldo taw reb[iet lil Barcelona u Real Madrid kontra Atletico Madrid u Rayo Vallecano rispettivament biex Real ]ammew g[axar punti vanta;; fuq ir-rivali eterni f'La Liga. Messi qabad lid-difi]a ta' Atletico rieqda biex skorja goal sabi[ minn freekick fil81 minuta u a//erta reb[a 2-1 g[al Barca waqt li l-brikkun Ronaldo skorja goal bittakkuna li ta reb[a 1-0 lil Real kontra l-;irien Rayo f'Madrid. Dan kien it-28 goal filkampjonat g[al Messi li [a xxettru ming[and Ronaldo b[ala l-Player tas-Sena u minn dakinhar reba[ l-unur tliet darbiet konsekuttivi. F'partita delikata filCalderon, il-goal ta' Messi wasal wara li Radamel Falcao ta' Atletico kien [assar il-goal vanta;; ta' Daniel Alves. Hekk kif id-difi]a ta' Atletico kienet qed tipprepara g[allfreekick, Messi innota lgoalkeeper Courtois barra minn postu u dawwar ilballun ma' ras il-Bel;jan firrokna ta-xibka. Dan il-goal ta l-[ames reb[a lil Barcelona fi 12-il partita barra minn darhom, serje negattiva li effettivament tathom daqqa ta' [arta fit-tentattiv li jirb[u l-kampjonat domestiku g[arraba' sena konsekuttiva u issa Real jinsabu ferm vi/in l-

Messi ji//elebra ma' Xavi l-goal tar-reb[a fuq Atletico Madrid

ewwel Kampjonat sa minn meta reb[uh l-a[[ar fl-2008. “Nafu li hu diffi/li g[aliex hemm [afna punti differenza imma se nibqg[u nissieltu f'kull partita,” qal Guardiola f'konferenza tal-a[barijiet. “Dan hu mument diffi/li imma l-kapa/itajiet ta' Messi u t-tmexxija tieg[u dejjem jidhru. Issa ilu jag[mel dan g[al erba' snin.” Issa li ntlag[bu 24 minn 38 partita Real ta' Jose Mourinho g[andhom 64 punt waqt li ttim ta' Pep Guardiola, Barcelona g[andhom 54 punt fit-tieni post u Valencia, li tilfu 2-1 g[and Sevilla, 14-il punt aktar l-isfel fit-tielet post. Levante, it-tim modest ba]at f'Valencia li kien is-

soprri]a dan l-ista;un, jinsabu fir-raba' post b'35 punt wara reb[a 2-1 g[and Espanyol. Ir-reb[a ta' Real g[and Rayo kienet tfisser li la[qu rekord tal-klab ta' disa' reb[iet konsekuttivi barra minn darhom fil-kampjonat, liema rekord kienu waqqfuh fl-ista;un 2009-10. Il-mument de/i]iv wasal meta Ronaldo da[al g[al loose ball minn corner fl-54 minuta u bit-takkuna xe[et fix-xibka. “Lanqas biss indunajt li skorjajt. Tajt il-ballun bittakkuna u [sadt lid-difensur u l-goalkeeper. Tajtu daqqa b'sa[[ti bi]]ejjed biex jibqa' die[el. Dan il-goal tag[na rreb[a u g[alhekk jiswa ddoppju g[alina,” qal Ronaldo.

Il-kow/ nazzjonali Taljan Cesare Prandelli wissa lil Mario Balotelli li diment li lattakkant ma jieqafx jid[ol flinkwiet qed jissogra li jit[alla barra mill-Euro 2012. Kemm ilu fit-tmexxija tattim, Prandelli g[amel ]gur li l-players tieg[u j;ibu ru[hom sewwa u kontinwament ine[[i players li qed jiskontaw sospensjoni mill-klabb. Balotelli ta' Manchester City rritorna minn sospensjoni domestika u skorja goal firreb[a 3-0 fuq Blackburn Rovers imma dan ma kienx bi]]ejjed biex jibdel il-[sieb ta' Prandelli minkejja li g[andu serje ta' attakkanti mwe;;g[in. “Il-players jafuha. Jekk ja;ixxu hekk qed jissograw li jitilfu l-Euro. Xbajt b'dan ilfootball ta' reazzjoni u daqqiet. Dan hu sinjal ta' debbolezza. Ma tistax tkun fliskwadra nazzjonali jekk tissogra li t[alli lit-tim b'g[axra,” qal Prandelli. Balotelli tke//a talli ta bissieq lil Scott Parker ta' Tottenham waqt li l-attakkant ta' Roma Pablo Osvaldo wkoll t[alla barra minn Prandelli wara li tke//a l-{add f'azzjoni ming[ajr ballun fittelfa 4-1 g[and Atalanta. Prandelli qal li kien di]appuntat li l-ebda player ma /empillu biex jistaqsih g[alfejn [allih barra. Buffon kritikat

Sadattant il-goalkeeper ta' Juventus Gianluigi Buffon kien ta' e]empju [a]in g[a]]g[a]ag[ skont il-kap tal-

asso/jazzjoni tar-referees wara kummenti li g[amel dwar il-goal kontroversjali li kien annullat lil Milan filpartita tas-Sibt skorjat minn Muntari. Buffon qal, “Dak il-[in ma kontx konxju mill-po]izzjoni tieg[i jew mix-xutt ta' Muntari. Meta rajt il-filmat indunajt li l-ballun kien qabe] il-linja. Imma rrid inkun onest u ng[id li kieku rrealizzajt dan ma kontx ng[in lirreferee.” Marcello Nicchi, kap talasso/jazzjoni tar-referees (AIA) qal li kien “Di]appuntat b'Buffon li hu captain tat-tim nazzjonali tieg[i. Qal affarijiet li a[jar kieku ma qalhomx u mhux ta' e]empju tajjeb g[a]]g[a]ag[. Kul[add g[andu dritt g[al opinjoni imma rridu nkunu attenti g[aliex i]-]g[ar jimxu fuq l-e]empju ta/Champions.” Buffon i]da re;a' tenna dak li qal, “Ner;a' ntenni dak li g[idt is-Sibt. Ir-rispett li ngawdi minn s[abi fit-tim hu bi]]ejjed g[alija. Ma rridx ni;;ustifika lili nnifsi. In-nies jistg[u jiktbu li jridu.” Ranieri fil-periklu Il-Presidnet ta' Inter Massimo Moratti m'g[adux jappo;;ja aktar lill-kow/ Claudio Ranieri wara s-seba;

telfa fi tmien partiti g[and Napoli l-{add. Ranieri li [a post Gasperini f'Settembru, g[all-ewwel kellu reazzjoni tajba ma' Inter i]da t-tim issa ni]el fis-seba' post.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

Sport 31

Gatt jinkludi lil Dimech mat-18 Id-Direttur Tekniku talMFA Robert Gatt, li se jkun qed jie[u [sieb it-tmexxija tat-tim nazzjonali g[allpartita ta’ [biberija li se tintlag[ab g[ada kontra Liechtenstein f’Ta’ Qali, inkluda players ;odda fit-tim kif ukoll o[rajn li kienu ilhom ma jissej[u fl-iskwadra, fosthom id-difensur Luke Dimech, il-goalkeepers Justin Haber li jilg[ab ma’ Kerkyra fil-Gre/ja u d-debuttant Henry Bonello ta’ Sliema. Dimech li jilg[ab ma’ AEK Larnaca f’?ipru kien ilu snin twal ma jkun fl-iskwadra nazzjonali wara argument li kellu mal-kow/ pre/edenti John Buttigieg. G[al din il-partita Robert Gatt sejja[ lill-players kollha Maltin li jilag[bu fl-Ewropa, inklu] Daniel Bogdanovic, anke jekk dan mhux qed jilg[ab regolari ma’ Blackpool kif ukoll lil Andre Agius ta’ US Latina u Andre Schembri ta’ Panionios. Barra dan Gatt sejja[ g[allewwel darba mat-18 lillmidfielder ]ag[]ug[ ta’ Hibernians Bjorn Kristensen u lil Edmond Agius ta’ Valletta.

It-18-il player li se jkollu mieg[u Robert Gatt huma dawn: Goalkeepers: Justin Haber (Kerkyra FC), Henry Bonello (Sliema W) Difensuri: Andrei Agius (Latina C), Steve Borg (Valletta), Roderick Briffa (Valletta), Jonathan Caruana (Valletta), Luke Dimech (AEK Larnaca), Clayton Failla (Hibernians), Alex Muscat (Sliema W) Midfielders: Edmond Agius (Valletta), Shaun Bajada (Birkirkara), Ryan Fenech (Sliema W), Bjorn Kristensen (Hibernians), Gareth Sciberras (Birkirkara) Attakkanti: Daniel Bogdanovic (Blackpool), Andrew Cohen (Hibernians), Michael Mifsud (Valletta), Andre Schembri (Panionios). Sadattant il-kow/ ta’ ta[t il-21 sena Ray Farrugia [abbar il-formazzjoni li se jibda biha llum kontra lUngerija. Din se tkun: Steve Sultana (Qormi), Owen Bugeja (Floriana) Yessous Camilleri (Balzan Y), Zach Muscat (Pieta H), Matthew Gauci ({amrun S), Jonathan Bajada (Mosta), Triston

Referees Maltin fit-Turkija B[ala parti mill-ftehim mil[uq mat-Turkija, rreferee tal-FIFA Chris Lautier assistit millassistenti referees William Debattista u Chris Francalanza se jkunu qed jikkontrollaw ilpartita ta’ [biberija mill-kategorija U#21 bejn itTurkija u d-Danimarka li se tintlag[ab f’Istanbul g[ada. Din il-partita g[all-uffi/jali Maltin tifforma parti mill-ftehim li kien intla[aq dan l-a[[ar wara stedina mid-Dipartiment tar-referees Maltin lill-uffi/jali Torok biex ji;u jikkontrollaw il-partita ta’ [biberija bejn Malta u t-tim tal-Federazzjoni ta/-?entru Afrikan f’Awissu li g[adda.

G[al prova ma‘ Tottenham

Rowen Muscat, Zach Muscat u Bjorn Kristensen se jmorru g[al prova ma’ Tottenham aktar tard dan l-ista;un. Dan ikkonfermah ilcoach nazzjonali tal-U#21 Ray Farrugia li qal li lkuntatti saru mal-eksplayer ta‘ Naxxar u [abib tieg[u Chris Ramsey. Tottenham segwew lil Kristensen meta kien g[al prova ma‘ Everton.

Luke Dimech lura fit-tim Malti

Caruana (Qormi), Rowen Muscat (Birkirkara), Miguel Ciantar (Balzan Y), Darren Falzon (Naxxar L), Steve Pisani (Hibs). Intant il-Malta Football Association tav]a lill pubbliku li g[all - partita ta ’

Rangers immultati 50,000 sterlina

I/-Champions Sko//i]i Rangers li jinsabu fi kri]i, kienu mmultati 50,000 sterlina millistock market li huma kwotati fih talli naqsu milli j[abbru li /-Chairman Craig Whyte filpassat kien ;ie skwalifikat milli jservi b[ala direttur tal-kumpanija. Il-multa kienet daqqa ta’ [arta o[ra finanzjarja g[all-klabb minn Glasgow li da[al f’ammnistrazzjoni aktar kmieni dan ix-xahar wara li naqas milli j[allas f’aktar minn 9 miljun sterlina f’salarju u taxxi. Whyte kien xtara 85 fil-mija tal-is[ma talklabb f’Mejju tal-2011 meta [allas somma nominali ta’ sterlina wa[da. Il-klabb issa qed jiffa//ja kont ie[or ta’ taxxa ta’ aktar minn 50 miljun sterlina jekk jitlef il-battalja legali li g[andu dwar kif [allas lill-players fil-passat.

TENNIS

It-13-il titlu g[al Ferrer In-numru 5 fid-dinja David Ferrer reba[ it-13-il titlu filkarriera tieg[u fi Buenos Aires b’reb[a 4-6, 6-3, 6-2 fuq il-konnazzjonal Spanjol rebbie[ fl-2001, Nicolas Almagro fil-final tal-Buenos Aires Open. Ferrer, seed nru 1 u runner up mal-komptrijott Juan Carlos Ferrero fl-2010, irkupra wara li tilef l-uniku set tieg[u fit-turnament biex tejjeb l-istatistika tal-konfronti diretti kontra n-numru 11 fiddinja Almagro g[al 9-0.

“Kuntent [afna g[aliex din kienet log[ba miftu[a. It-titlu hu importanti [afna g[alija,” qal Ferrer wara l-partita. Almagro li reba[ 11-il titlu fuq it-tafal, qal li Ferrer kien jimmeritah ir-reb[a g[aliex kien l-a[jar player fil-;urnata. “Lg[abt tajjeb. Forsi kontra avversarju ie[or stajt irba[t. Qatt ma tlift il-fidu/ja fit-

tennis tieg[i u dan juri kemm David qed jilg[ab tajjeb,” qal il-player ta’ 26 sena wara ttelfa. Almagro li kien qed jittama

li jirrepeti r-reb[iet konsekuttivi li kellu s-sena lo[ra fil-Bra]il u l-Ar;entina, fejn ]amm it-titlu tal-Open tal-Bra]il f’Sao Paulo l;img[a l-o[ra, kellu bidu qawwi u bbrejkja lil Ferrer fit-tielet log[ba. Imma Ferrer li kellu triq aktar fa/li fissemi-finali wara li g[eleb lillfavorit lokali David Nalbandian 6-1, 6-4 s-Sibt, bil-mod beda jie[u kontorll tal-log[ba ming[and Almagro u minn hemm qatt ma [ares lura.

[biberija ta ’ g[ada bejn Malta u Liechtenstein , li tibda fis - 7 . 30 pm fl Istadium Nazzjonali , l entratura se tkun bla [las . Il - bibien jinfet[u fis - 6 p . m . u l - pubbliku jista ’ jid[ol isegwi l - partita minn

West A u West C. L-MFA tav]a wkoll li anke g[all-partita ta’ [biberija tat-timijiet nazzjonali ta’ ta[t il-21 sena bejn Malta u l-Ungerija, li se tintlag[ab g[ada imma filHibernians Stadium, f’Kordin, il-bibien g[allpubbliku jinfet[u fis-2 p.m., sieg[a qabel il-bidu talpartita u l-entratura se tkun ukoll bla [las g[al kul[add. L-MFA t[e;;e; lill-poplu Malti u G[awdxi biex jag[ti l-appo;; tieg[u lit-timijiet nazzjonali Maltin.

FOOTBALL

Zaccheroni jsejja[ lil Kagawa ta’ Dortmund Il-playmaker :appuni] Shinji Kagawa kien inklu] fl-iskwadra nazzjonali g[allpartita de/i]iva ta’ kwalifikazzjoni g[ada kontra l-Uzbekistan wara li rkupra minn injury flg[aksa. Il-player ta’ 22 sena se jing[aqad mat-tim wara li lag[ab kwa]i partita s[i[a mal-leaders tal-Bundesliga Borussia Dortmund fi tmiem il-;img[a. “Li nilg[ab log[ba jum wara li nasal il-:appun hu ftit inkwetanti. I]da se nag[ti kollox,” qal Kagawa wara r-reb[a 3-1 fuq Hanover. Meta fadal biss partita wa[da, l-:appun b’10 punti u l-Uzbekistan bi 13-il punt huma /erti li se javvanzaw g[ar-round finali talkwalifikazzjoni mill-Asja g[at-Tazza tad-Dinja tal2014 u dawn se jkunu qed jilag[bu g[all-ewwel post fi Grupp C. Il-kow/ tal-:appun Alberto Zaccheroni sejja[ skwadra qawwija, inklu] 12il player ba]ati fl-Ewropa fejn il-winger ta’ 19-il sena ta’ Bolton Wanderers, Ryo Miyaichi mistenni li se jkun qed jag[mel id-debutt internazzjonali f’Tokjo.

Drogba jitlef il-log[ba ma’ Guinea L-attakkant ta’ Chelsea Didier Drogba se jitlef ilpartita ta’ [biberija li Ivory Coast imisshom kontra lGuinea f’Abidjan g[ada min[abba li we;;a’ rkopptu lleminija. Drogba [are; izappap fittieni taqsima tar-reb[a 3-0 kontra Bolton Wanderers is-

Sibt u postu [adu Fernando Torres. “L-attakkant mhux se jkun qed jing[aqad mal-iskwadra nazzjonali ta’ Ivory Coast u se jkun qed jing[ata l-kura fittrianing ground tag[na f’Cobham matul il-;img[a,” qal il-klabb ta’ Londra fi stqarrija. In-Niger ike//u l-kow/ In-Niger li tilef it-tliet partiti li lag[ab fil-finali tatTazza Afrikana x-xahar lie[or, ke//a lill-kow/ Harouna Doula. Il-President tal-FA Djibrilla Hamidou qal li l-asso/jazzjoni g[andha ddover li tipprepara bl-a[jar mod g[at-Tazza tad-Dinja u t-

Tazza Afrikana li jmiss u g[alhekk idde/idiet li tbiddel l-istaff tekniku kollu. Doula hu t-tielet kow/ li tilef postu wara t-Tazza Afrikana wara dawk ta’ Burkina Faso u s-Senegal.


It-Tlieta, 28 ta’ Frar, 2012

32 Lokali L-attur Jean Dujardiin, rebbie[ tal-Academy Award b[ala l-a[jar attur fil-film ‘The Artist’ flimkien ma’ martu Alexandra Lamy waqt il-Vanity Fair Oscar Party. Minbarra li dan il-film kien ukoll iddikjarat b[ala l-aqwa film tas-sena meta b’kollox reba[ [ames unuri, jispikka l-fatt li g[all-ewwel darba mill-1929, dan l-og[la unur intreba[ minn ‘silent film’. Films o[ra li ttrijonfaw din is-sena kienu ‘The Iron Lady’ b’]ew; Academy Awards fosthom g[all-attri/i Meryl Strip g[all-interpretazzjoni li tat b[ala MargaretThatcher u ‘Hugo’ dirett minn Martin Scorcese li reba[ [ames oscars. (Ritratt> Reuters) Ara wkoll pa;ni 14 u 15

Sa[[tek g[al qalbna Politika Nazzjonali dwar is-Sa[[a Sesswali Fl-2010 nidejna l-Politika Nazzjonali Dwar is-Sa[[a Sesswali. Kien hemm stennija twila g[al din il-

politika u allura n[ossni kburi li niedejtha jien b[ala Ministru tas-Sa[[a. Din ilpolitika hi pass importanti filqasam tas-sa[[a g[ax fil-fatt hi parti integrali mis-sa[[a tal-bnedmin kollha. Fuq ilba]i ta’ din il-politika u wara g[add ta’ workshops bissehem ta’ diversi persuni minn oqsma differenti, kienet ]viluppata strate;ija tas-sa[[a sesswali g[al pajji]na. Din listrate;ija fil-fatt tnediet lejn tmiem is-sena li g[addiet. Nixtieq hawnekk nirringrazzja lill kull min kien involut. Dan g[aliex kellna ssehem ta’ diversi persuni, anki mill-pubbliku in ;enerali. L-iskop ta’ pjan u strate;ija dwar is-sa[[a sesswali Kemm il-politika u listrate;ija dwar is-sa[[a

sesswali huma immirati biex nedukaw aktar lill-poplu dwar is-su;;ett. Diversi ri/erki urew il-b]onn li dan ise[[. Per e]empju ri/erka

li saret fl-2010 uriet li kienu biss 3% i]-]ag[]ag[ li g[andhom bejn 14 u 16-il sena li setg[u jidentifikaw b’mod korrett mard trasmess sesswalment u kwa]i terz ta]-]g[a]ag[ sesswalment attivi tal-istess età kellhom rapport sesswali tal-anqas darba ta[t l-influwenza probabbli tal-alko[ol. Qed ng[id dan kollu g[ax hu importanti li napprezzaw kemm l-edukazzjoni sesswali hi importanti f’dan il-kuntest. Fil-fatt di;à bdejna na[dmu dwar dan u l-ewwel pass kien dak li sar t[ari; lill-professjonisti varji fil-qasam tas-sa[[a. Se nkomplu ninvestu f’kampanji varji mmirati lejn persuni ta’ etajiet u rwoli differenti u li jinfurmaw dwar diversi aspetti. B[alma rajna fil-politika tas-sa[[a sesswali, ilprin/ipji tad-drittijiet u ddmirijiet individwali u so/jali li ;ejjin mill-valuri tar-rispett u d-dinjità lejn il-[ajja talbniedem, huma l-pedament tal-miri, g[anijiet, mi]uri u ri]ultati konkreti dwar issa[[a sesswali g[al pajji]na li qed ji;u ppre]entati f’din listrate;ija.

L-istrate;ija fil-prattika B’mod prattiku l-istrate;ija qed t[ares lejn, fost affarijiet o[ra, aktar tag[rif biex

wie[ed jag[mel g[a]liet infurmati, kampanji ta informazzjoni immirati lejn gruppi spe/ifi/i fis-so/jetà, promozzjoni dwar is-sa[[a sesswali fl-iskejjel, involviment tal-;enituri f’dan kollu u anke r-rwol talmidja fil-promozzjoni tassa[[a sesswali. L-i]vilupp tal-istrate;ija kien jin[tie; kontribut u impenn kbir minn kul[add. Din l-istrate;ija tas-sa[[a sesswali se tipprovdi mezz biex niksbu sa[[a a[jar g[al kul[add. G[aldaqstant hu importanti li kul[add, hu min hu, i[oss il-b]onn li jag[ti sehemu flimplimentazzjoni ta’ din listrate;ija. Bdejna b’ta[ri; spe/ifiku immirat lejn il-professjonisti tas-sa[[a. Fi ftit jiem o[ra se jkun hemm ukoll websajt li se sservi b[ala punt ta’ riferenza g[al dawk kollha interessati li jkunu jafu aktar dwar is-su;;ett. Is-sit se jservi wkoll b[ala punt ta’ informazzjoni g[al min hu involut f’tag[lim informali, b[al youth workers u dawk

media•link COMMUNICATIONS

kollha li huma involuti f’[idma volontarja ma]]g[a]ag[. St[arri; nazzjonali B[ala parti mill-pjan imfassal mill-iStrate;ija g[asSa[[a Sesswali, idDipartiment g[allInformazzjoni dwar is-Sa[[a u r-Ri/erka (DHIR) se

jwettaq st[arri; nazzjonali fuq is-su;;ett fost ir-residenti kollha tal-g]ejjer Maltin ta’ età bejn is-16 u l-40 sena. Dan l-ist[arri; se j[ares lejn l-im;iba, tag[rif u indikaturi o[ra so/jali ta’ dan is-su;;ett. Il-popolazzjoni l-aktar ]ag[]ug[a, dik ta’ bejn is-16 u 18-il sena, se ti;i mistoqsija wkoll dwar l-edukazzjoni sesswali tag[ha, spe/jalment min[abba li dawn huma laktar familjari mal-forom ta’ edukazzjoni sesswali u]ati b[alissa f’Malta. Ag[ti sehemek

Persuni m[arr;a se javvi/inaw persuni minn Malta u G[awdex kollha, skond is-sess, età, livell ta’ edukazzjoni tag[hom u l-parti ta’ Malta fejn dawn huma residenti, sakemm jintla[aq kampjun rappre]entattiv talpopolazzjoni Maltija. Dan se

minn Joe CASSAR, il-Ministru tas-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura filKomunità

jkun l-ewwel e]er/izzju filpjan ta’ ri/erka mfassal f’din l-istrate;ija. Setturi o[ra talpopolazzjoni se jkunu studjati aktar tard, permezz ta’ metodi aktar effettivi g[all-;bir ta’ informazzjoni fi gruppi partikulari. Mistoqsijiet dwar is-su;;ett jistg[u jintbag[tu fuq sexualhealthsurvey.mhec@go v.mt. Qed nistiednek biex tag[ti sehemek, g[ax l-esperjenza tieg[ek se twassal g[al ri/erka aktar effettiva li fuqha nkunu nistg[u nwettqu pjani aktar effettivi.

2012_02_28  
Advertisement