Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,053

€0.45

It-Tnejn, 20 ta’ Frar, 2012

Serq minn knejjes

Koppja titressaq il-Qorti akku]ata b’sensiela ta’ serqiet ta’ diversi handbags minn numru kbir ta’ knejjes waqt li jkun g[addej it-tqarbin, waqt li f’ka] separat tliet ]g[a]ag[ kienu akku]ati b’serq ta’ deheb minn fuq diversi anzjani Ara pa;na 2

Konferma dwar ix-xog[ol

Ir-renju tal-Karvinal kompla lbiera[ b’eluf ta’ Maltin u anki turisti li [onqu t-toroq tal-kapitali biex isegwu l-ispettaklu ta’ kuluri li d-dilettanti jkunu [ejjew b’tant dedikazzjoni minn xhur qabel. Filwaqt li sal-lum it-temp kien [anin, it-tbassir g[al-lum u g[al g[ada hu ta’ [albiet tax-xita u possibilment ukoll ri[ qawwi g[ada filg[axija. (Ritratt> Trevor Sollars) Ara wkoll pa;na 32

Rapport tal-Unjoni Ewropea jikkonferma l-qag[da po]ittiva fis-suq tax-xog[ol f’Malta u jikkonferma li bejn l-2008 u l-2010, kien hemm ]ieda ta’ 0.8% fir-rata tal-impjiegi b’kuntrast mal-UE fejn kien hemm tnaqqis ta’ 1.8%

Ara pa;na 7

Il-Mostin batew bl-g[a]liet []iena ta’ Joseph Muscat – il-Prim Ministru Lawrence Gonzi

■ Bil-fondi li l-Gvern qed jag[ti lill-Kunsilli Lokali qed jin[oloq aktar xog[ol g[all-[addiema Waqt djalogu ta[t it-tinda fil-pjazza tal-Mosta, il-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi rrefera g[ad-di]astru li ;ab fl-a[[ar [ames snin il-Kunsill Lokali tal-Mosta b’ma;;oranza Laburista u qal li l-familji Mostin batew bl-g[a]liet []iena ta’ Joseph Muscat.

Il-Prim Ministru qal li l-familji Mostin jixirqilhom a[jar u fakkar li Joseph Muscat ma [ax passi biex jirran;a ssitwazzjoni di]astru]a ma[luqa millKunsill Laburista tal-Mosta u [alla lirresidenti jbatu. Il-Prim Ministru li dak li ;ara fil-Mosta hu e]empju ta’ fejn tista’ twassal il-

politika vojta tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat li issa ilu erba’ snin jipprova ja[rab mir-responsabbiltà politika u ja[rab mill-mistoqsijiet. Hu qal li l-PN irid l-aqwa u l-a[jar g[all-familji Maltin u G[awdxin u g[alhekk il-Gvern immexxi mill-PN qed g[al pa;na 3

Il-Vatikan

Il-Papa jg[id lill-Kardinali ;odda biex jibba]aw id-de/i]jonijiet fuq il-fidi waqt quddiesa solenni fil-Vatikan wara li s-Sibt kienu ma[tura 22 Kardinal ;did fosthom il-Malti Prospero Grech Ara pa;ni 4 u 11

Sport {amrun Spartans jiskorjaw sitta kontra Marsaxlokk fil-kampjonat Premier Ara pa;na 16


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Lokali 3

Fil-Ba;it 2012, l-allokazzjoni finanzjarji annwali ]diedet g[al €32 miljun. Din tfisser ]ieda ta’ 33 miljun (27%) fuq perjodu ta’ erba’ snin. Matul l-istess perjodu, il-Gvern g[adda €16 miljun lill-Kunsilli Lokali ta[t 51 skema differenti biex dawn iwettqu diversi pro;etti fosthom toroq residenzjali. Madankollu l-Kunsill b’ma;;oranza Laburista fil-Mosta ma g[arafx ju]a dawn il-fondi

€159 miljun lill-Kunsilli Lokali fl-a[[ar erba’ snin minn pa;na 1

ikompli j]id il-fondi lill-Kunsilli Lokali. Fl-erba’ snin li g[addew ilGvern g[adda madwar €159 miljun lill-Kunsilli Lokali biex ikunu jistg[u jaqdu a[jar il-funzjonijiet tag[hom u biex jag[tu l-a[jar servizzi lirresidenti. Il-Prim Ministru qal li lallokazzjoni annwali lill-Kunsilli Lokali din is-sena ]diedet g[al €32 miljun. Barra minn hekk il-Gvern g[adda €16-il miljun lill-Kunsilli Lokali permezz ta’ 51 skema differenti biex dawn iwettqu pro;etti g[all-;id tar-residenti fosthom toroq residenzjali. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern [are; skema permezz tal-Awtorità tad-Djar li biha kienu allokati €8 miljun biex isir xog[ol ta’ titjib filhousing estates tal-Gvern. Minkejja li l-Awtorità tad-Djar bag[tet g[asSindku tal-Mosta biex ikun infurmat bl-iskema, is-Sindku ma marx u lAwtorità bag[tet rappre]entant tag[ha biex tkellem lis-Sindku [alli l-Mosta wkoll tgawdi minn din l-iskema. Minkejja dan, is-Sindku Laburista tal-Mosta ma applikax g[al din liskema tal-Gvern u [alla lir-residenti tal-housing estates ibatu. Issa Joseph Muscat qed jipprova jixtri l-voti ta’ dawn in-nies billi mar fil-Mosta u wieg[ed dak li sejja[ pro;ett g[all-housing estate tal-Mosta jekk il-Partit Laburista jkun filGvern. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Nazzjonalista jistenna serjetà, [idma qawwija u integrità mill-kandidati u mill-Kunsillieri eletti f’ismu. Hu qal li mas-serjetà u mal-etika m’hemmx kompromessi. Lawrence Gonzi qal li kemm b[ala Prim Ministru u kemm b[ala Kap tal-PN lest jag[ti l-appo;; kollu tieg[u lil dawk il-kandidati li jag[]el l-elettorat fl-elezzjonijiet lokali tal-10 ta’ Marzu.

Lawrence Gonzi qal li ll-Mosta jixirqilha a[jar u g[alhekk il-PN qed jippre]enta team ta’ kandidati li lesti ja[dmu b’risq il-familji Mostin kif ukoll b’risq il-komunità kummer/jali filMosta. Fakkar li nofs il-kandidati tal-PN fil-Mosta huma nisa, u nofs il-kandidati huma ta[t it-30 sena filwaqt li l-o[rajn huma kandidati b’esperjenza fil-Kunsill Lokali. Il-Kap tal-PN qal li l-manifest elettorali tal-PN g[all-elezzjonijiet lokali tal-10 ta’ Marzu g[andu t-tema ‘Lokalitajiet g[all-Familji Tag[na’ g[ax ipo;;i lill-familji Maltin u G[awdxin fi/-/entru tal-politika tieg[u. Hu fakkar f’diversi pro;etti li wettaq fil-Mosta dan il-Gvern fl-erba’ snin li g[addew fosthom l-Iskola l-;dida f’TazZokrija, iz-zuntier tar-Rotunda, ilgrawnd tal-futbol bit-turf sintetiku b’kollaborazzjoni mal-Mosta Football Club kif ukoll aktar investiment fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. Il-Prim Ministru qal li dan juri ddifferenza bejn il-politika g[aqlija tal-PN u l-politika ]baljata ta’ Joseph Muscat. Joseph Muscat qed iwieg[ed ukoll li jag[mel servizz ta’ WiFi kullimkien imma l-Prim Ministru fakkar li dan di;à je]isti tant li dan is-servizz b’xejn jinsab f’kull Kunsill Lokali u fi 68 pjazza f’Malta u f’G[awdex. Il-Prim Ministru appella lil kul[add biex dawk li g[adhom ma ;abrux iddokument tal-vot jag[mlu dan [alli fl10 ta’ Marzu jkunu jistg[u jivvotaw g[all-kandidati kollha tal-PN fil-lokalità tag[hom. G[al-laqg[a ta’ djalogu kienu pre]enti l-kandidati tal-PN fuq il-Mosta li huma Abela Paul, Baldacchino Geraldine Anne, Cassar James, Cassar Keith, Demartino Joseph, Farrugia Shirley, Mangion Anne Marie, Meilak David, Mifsud Marthese, Rapa Angele, Spiteri Norvin u Tonna Alison. Ara wkoll pa;ni 4 u 5

Fid-diskors tieg[u l-Prim Ministru g[amilha /ara li l-PN jistenna serjetà, [idma qawwija u integrità mill-kandidati u mill-kunsillieri eletti f’ismu u wissa li mas-serjetà u mal-etika ma hemmx kompromessi (Ritratti> Martin Agius)


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

2 Lokali

L-Ambaxxatur Libjan itemm is-servizz diplomatiku f’Malta Saadun Ismail Suayeh, lAmbaxxatur Libjan f’Malta se jtemm is-servizz diplomatiku f’pajji]na fi tmiem dan ix-xahar. Il-Ministru g[all-Affarijiet Barranin Libjan a//etta ttalba tal-Ambaxxatur Suayeh li ma jibqax jaqdi dmirijiet b[ala ambaxxatur min[abba ra;unijiet ta’ sa[[a u o[rajn personali. Saadun Suayeh se jibqa’ jservi b[ala konsulent filMinisteru g[all-Affarijiet Barranin fil-Libja. L-Ambaxxatur Suayeh irringrazzja lill-Gvern Malti

u lill-poplu Malti g[allappo;; kbir u g[assimpatija li ntweriet matul il-kri]i fil-Libja. Hu stqarr li r-relazzjonijiet bejn i]-]ew; pajji]i se jkunu i]jed b’sa[[ithom hekk kif ilLibja qed toqrob lejn iddemokrazija u d-dritt talli;i. Fi stqarrija, l-Ambaxxata Libjana f’{al Balzan qalet li Saadun Suayeh dejjem se jibqa’ jg[o]] ir-rabtiet personali ma’ Malta u se jibqa’ kburi bil-[bieb u kollegi li se j[alli warajh filg]ejjer Maltin.

Akku]ati b’serq ta’ deheb minn fuq g[add ta’ anzjani Tliet ]g[a]ag[ ilbiera[ tressqu l-Qorti b’ur;enza mixlijin b’g[add ta’ serqiet minn fuq diversi nisa, l-aktar anzjani, liema serq kien jikkonsisti f’deheb. Huwa mifhum li l-;uvintur kienu jwettqu dawn is-serqiet mi]}ejtun, fejn l-MCP carpark barra Bieb il-Belt u minn Putirjal. Is-serq kien jikkonsisti f’;i]irajjen tad-deheb u deheb ie[or li jkun milbus fuq ilpersuna. Christian Abdilla ta’ 23 sena minn {a]-}abbar ammetta li kien involut f’wa[da minn dawn is-serqiet li saret fi]-}ejtun u ng[ata tliet snin probation.

}ag[]ug[ ta’ 17-il sena minn Wied il-G[ajn, li ismu ma jistax jissemma g[ax g[adu ta[t l-età ammetta wkoll li kkommetta wa[da minn dawn is-serqiet li saret fejn l-MCP carpark, ing[ata sentejn probation. Fil-ka] ta’ Abdilla dan kellu reat ta’ pussess ta’ droga fil-passat filwaqt li ]]ag[]ug[ ta’ 17-il sena g[andu kondotta tajba. Kien hemm ftehim skont il-li;i fil-Qorti bejn id-difi]a u l-Prosekuzzjoni biex ting[ata sentenza ta’ probation, de/i]joni maqbula mill-Ma;istrat Jacqueline Padovani.

Sadanittant skont l-Ispettur Joseph Mercieca l-per/imes ta’ dawn ir-reati kien Kersten Camilleri ta’ 22 sena mill-Belt li m’ammettiex l-akku]i mi;jubin kontrih. Hu jinsab akku]at fost lo[rajn li sawwat lil wa[da millanzjani li saret is-serqa g[ax ire]istietu hekk kif kien qed ji;bdilha ;i]irana minn idejha. Hu qed ji;i mixli wkoll li fil-karozza tieg[u nstabu tliet skieken, li seraq u [a flus mill-karta ta’ kreditu tat-tfajla tieg[u u li sar re/idiv. Huwa n]amm ta[t arrest preventiv. G[a]-]g[a]ag[ dehru l-Avukati Josè Herrera u Veronique Dalli.

Niket

B’niket in[abbru l-mewt ta’ Francis George Aveta, li ;rat il-:img[a, 17 ta’ Frar, fit-3.00pm, ikkonfortat bis-Sagramenti Mqaddsa, fil-g[omor ta’ 98 sena. {alla jibku t-telfa tieg[u lil martu Mary Rose u t-tifla tieg[u Clèmentine, kif ukoll bosta qraba u [bieb. Il-funeral se jsir it-Tlieta 21 ta’ Frar fis-2.00pm fil-Kappella ta/-/imiterju tal-Addolorata. Ag[tih, O Mulej, il-mistrie[ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu, u jistrie[ fis-sliem, hekk ikun. IT-TEMP

UV INDEX

4

IT-TEMP ftit imsa[[ab b’[albiet i]olati tax-xita VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif g[al moderat mix-Xlokk li jsir moderat mil-Lvant BA{AR [afif g[al moderat li jsir moderat IMBATT ftit li xejn li jsir baxx minn Nofsinhar TEMPERATURA l-og[la 13˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 501.6mm IX-XEMX titla’ fis-06.46 u tin]el fis-17.46

Koppja mixlijin b’serq ta’ handbags minn knejjes Koppja residenti San Pawl il-Ba[ar in]ammu ta[t arrest preventiv wara li kienu mixlijin b’diversi serqiet ta’ handbags minn g[add ;mielu ta’ knejjes madwar Malta. IlProsekuzzjoni mmmexxija mill-Ispetturi Carlos Cordina u Trevor Micallef qalu li dan is-serq kien isir waqt it-tqarbin tal-quddies. Baldassare Perlotti ta’ 41 sena u s-sie[ba tieg[u Alexia Magro Calleja ta’ 34 sena wie;bu li mhumiex [atja li bejn is-7 ta’ Novembru, 2011 u s-17 ta’ Frar li g[adda wettqu g[add ta’ serqiet minn Knejjes, f’{alBalzan, Birkirkara, il-G]ira, il-G[arg[ur, il-

{amrun, in-Naxxar, il-Pietà, Tas-Sliema, {’Attard, {al Luqa, {a]-}ebbu;, Burmarrad, l-Iklin u o[rajn. Fost l-affarijiet misruqin kien hemm kartieri bil-flus u karti ta’ kreditu. Huma kienu mixlijin ukoll li saru re/idivi. Huma kienu akku]ati li serqu minn ATMs u li laqg[u g[andhom o;;etti misruqa. Alexia Magro Calleja kienet akku]ata wkoll li saqet vettura ming[ajr li/enzja u polza ta’ assigurazzjoni. G[alihom deher l-avukat Mark Busuttil u kienu mixlijin b’xejn anqas minn 26 akku]a.

B[al-lum 25 sena

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TNEJN L-og[la 13˚C L-inqas 8˚C

IT-TLIETA L-og[la 12˚C L-inqas 9˚C

L-ERBG{A L-og[la 12˚C L-inqas 9˚C

IL-{AMIS L-og[la 13˚C L-inqas 9˚C

IL-:IMG{A L-og[la 14˚C L-inqas 9˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

4

4

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn il-bliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Al;eri 11˚C imsa[[ab, Amsterdam 04˚C imsa[[ab, Ateni 13˚C xemxi, Li]bona 14˚C xemxi, Berlin 04˚C imsa[[ab, Brussell 05˚C imsa[[ab, il-Kajr 15˚C imsa[[ab, Dublin 06˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 04˚C imsa[[ab, Frankfurt 06˚C ftit imsa[[ab, Milan 09˚C bi/-/par, Istanbul 05˚C xemxi, Londra 07˚C ftit imsa[[ab, Malta 13˚C ftit imsa[[ab, Madrid 11˚C xemxi, Moska -09˚C imsa[[ab, Pari;i 07˚C imsa[[ab, Bar/ellona 12˚C imsa[[ab, Ruma 11˚C xita, Tel Aviv 15˚C imsa[[ab, Tripli 16˚C imsa[[ab, Tune] 17˚C xemxi, Vjenna 03˚C xita, Zurich 03˚C imsa[[ab, Munich 03˚C imsa[[ab, Stokkolma 02˚C imsa[[ab, San Pietruburgu -06˚C imsa[[ab

Is-settur edukattiv kien g[adu fi stat di]astru] minkejja l-impressjoni li kien qed jipprova jag[ti Daniel Micallef, li minn meta n[atar Ministru tal-Edukazzjoni laffarijiet kienu bdew jitran;aw. Filfatt filMinisteru ma kien hemm l-ebda Direttur tal-Edukazzjoni, Assistent Direttur, Segretarju Permanenti jew l-assitent tieg[u, g[ajr g[al wie[ed temporanju. Fi ]viluppi o[ra mijiet ta’ studenti talLi/eo l-:did fl-Imsida laqa’ b’akklamazzjoni diskors li sar minn Ian Spiteri Bailey, li kien wie[ed millmembri tal-Kumitat ta’ Azzjoni li kien qed jinsisti g[at-twaqqif tal-Kunsill talIstudenti li jimxi fuq statut [ieles u demokratiku. A[bar o[ra kienet dwar l-g[axar anniversarju minn meta Guido de Marco kien n[atar Vi/i Kap tal-PN. F’din l-okka]joni saru diversi attivitajiet so/jali ad unur tieg[u.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

4 Lokali

L-ebda attività g[a]-]g[a]ag[ mill-Kunsill tal-Mosta

Il-Kardinal Prospero Grech flimkien mal-Isqof ta’ G[awdex u l-Pirjol :enerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin, Rev. P. Robert Francis Prevost O.S.A. Ilbiera[ saret i/-?elebrazzjoni Ewkaristika mmexxija mill-Papa Benedittu XVI u kkon/elebrata mill-Kardinali l-;odda, fosthom il-Kardinal Prospero Grech fil-Ba]ilika ta’ San Pietru l-Vatikan li g[aliha attendew eluf ta’ pellegrini fosthom grupp ta’ Maltin. Fl-g[eluq tal-omelija tieg[u, il-Papa qal lill-Kardinali l-;odda li l-missjoni prin/ipali tag[hom hi li jag[tu xhieda g[all-fer[ tal-im[abba ta’ Kristu, filwaqt li jafdaw il-[idma taghhom f’Sidtna Marija. Ara wkoll pa;na 11 (Ritratt> Uffi//ju Komunikazzjoni, Kurja)

Ba[[ ta’ policies minn mexxej ta’ partit bla sustanza politika –il-PN

Il-PN sostna fi stqarrija li ddiskors tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat ilbiera[ f’San Pawl il-Ba[ar kien wie[ed li wera ba[[ ta’ policies minn mexxej ta’ partit li ]vojta lpolitika mis-sustanza. Fl-attività politika Laburista tal-biera[ tkellmu wkoll l-eks Ministru Laburista tattmenijiet Joe Debono Grech, id-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro, id-Deputat Joe Sammut u l-kandidat Laburista Manwel Mallia. Fid-diskors tieg[u Joseph Muscat beda billi attakka ssistema fl-isptarijiet u qal li hemm iffullar ta’ pazjenti. Dwar dan il-PN wie;eb li Muscat jipprova jix[et fuq [addie[or dak li hu tieg[u. Hu Edward Scicluna, li Muscat jag[mlu Ministru talFinanzi jekk ikun Prim Ministru, li attakka s-sistema tas-sa[[a ming[ajr [las. Il-PN sostna li Gvern immexxi mill-PN jinvesti filqasam tas-sa[[a tal-familji Maltin u G[awdxin, b’servizz ming[ajr [las u tal-aqwa kwalità. Bl-investiment li g[amel il-Gvern fl-2009 fi Breast Screening Centre, sallum 117 mara nqabdilhom ilkan/er fi stadju bikri.Sa ftit tas-snin ilu, omm jew missier li kien ikollhom b]onn MRI kien ikollhom imorru l-

Ingilterra, bit-tbatija li din i;;ib mag[ha. Madwar 100 persuna kienu jmorru barra fis-sena g[al dan l-e]ami llum qed isiru 8,000 MRI fis-sena. Is-sena li g[addiet saru 43,700 operazzjoni fl-Isptar Mater Dei. Dan iffisser ]ieda ta’ 11,000 operazzjoni fuq dawk li kienu saru fl-Isptar San Luqa fl-2007. 64,300 ji;bru il-medi/ini b’xejn minn 129 spi]erija f’Malta u f’G[awdex permezz talIspi]erija tal-G[a]la Tieg[ek. G[al darb’o[ra, Joseph Muscat attakka r-riforma filpensjonijiet bil-PN isostni li Muscat irid li kollox jibqa’ kif inhu, b’detriment g[a]]g[a]ag[ tal-lum, li jekk tg[addi ta’ Muscat meta ji;u biex jirtiraw ma jkollhomx pensjoni. Il-PN sostna li g[al darb’o[ra f’diskors ta’ sieg[a, Muscat baqa’ ma semmiex proposta wa[da dwar ixxog[ol, is-sa[[a u ledukazzjoni. Fid-diskors tieg[u Muscat tkellem dwar il-pjan Laburista g[all-Kunsilli Lokali u qal li l-PL jemmen fit-trasparenza, inqas burokrazija u li llaqg[at tal-kunsill jkunu streamed fuq l-internet. Il-PN wie;eb li l-laqg[at tal-Kunsilli Lokali jkunu miftu[in g[all-pubbliku. Il-

PN sostna li fil-fatt dejjem hekk ;ara – tant li fil-Mosta – sal-lum, Muscat jibg[at lil Tommy Roberts - li ta[t Sant kien imexxi l-bord taddixxiplina tal-PL - biex isewgi l-laqg[at tal-Kunsill Laburista. I]da minkejja dan, Muscat qatt ma g[amel xejn biex iwaqqaf id-di]astru li kien qed i;ib kunsill Laburista fil-Mosta bittmexxija [a]ina tieg[u. Il-PN qal li Muscat tkellem dwar trasparenza flg[oti ta’ tenders tal-Kunsill Lokali. I]da ta[t irresponsabbiltà tieg[u lKunsill tal-Mosta kien kollox minbarra trasparenti. IlMostin qed ikollhom i[allsu €350 fil-;img[a biex tin]amm miftu[a l-latrina pubblika li hemm fil-pjazza tal-Mosta. Dawn il-flus qed imorru biex jit[allas kuntrattur li hu kandidat Laburista g[allelezzjoni li se ssir fl-istess lokali fl-10 ta’ Marzu. Dan ilkandidat, Charles Vella, ing[ata l-kuntratt b’direct order, wara li min[abba tta[wid bejn is-sindku u lkunsillieri laburisti fil-Mosta, baqa’ ma n[atarx kumitat ta’ a;;udikazzjoni li seta’ jag[ti t-tender. Issa d-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali ordna li dan il-kuntratt ji;i mitmum.

Waqt id-djalogu tal-PN fil-Mosta, Jurgen Farrugia u Kimberley Cassar, ]ew; ]g[a]ag[ li joqog[du lMosta qalu li l-falliment tal-Kunsill Lokali tal-Mosta b’ma;;oranza Laburista wassal biex il-Kunsill ma organizza l-ebda attivitajiet so/jali g[a]-]g[a]ag[ Mostin u dan kontra li jsir minn Kunsilli Lokali o[rajn. Jurgen Farrugia fa[[ar id-de/i]joni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li jag[mel l-u]u tal-internet b[ala dritt /ivili ta’ kull /ittadin. Hu qal li fil-Mosta ma sarx xog[ol infrastrutturali mill-Kunsill Lokali u lHousing Estates jinsabu fi stat [a]in [afna. Issa lMexxej Laburista Joseph Muscat qed jipprova jag[mel gimmick biex jie[u l-voti billi jipproponi pro;ett. Jurgen Farrugia staqsa fejn kien Jospeh Muscat fl-erba’ snin li g[addew u staqsa wkoll x’g[amel biex ma j[allix lil Kunsill Lokali tal-Mosta j[arbat lil-lokalità. Hu qal li l-inefi//jenza tal-Kunsill

Lokali laqtet [a]in ukoll lis-settur kummer/jali filMosta. Jurgen Farrugia qal li hu jag[ti appo;; s[i[ lillkandidati tal-PN g[allokalità tal-Mosta li lesti jservu bl-a[jar mod lirresidenti kollha. Kimberly Cassar qalet li hi studenta u marret tistudja barra minn Malta permezz ta’ scholarships li ng[ataw mill-Gvern. Hi qalet li l-Gvern qed jinvesti bi s[i[ fl-edukazzjoni tattfal u ta]-]g[a]ag[ f’pajji]na. Dwar il-Kunsill Lokali tal-Mosta hi qalet li dan kien di]appunt kbir g[a]]g[a]ag[ Mostin min[abba li mhu joffrilhom l-ebda opportunitajiet. Kimberly Cassar staqsiet g[ala l-Mexxej Laburista [alla lill-Kunsill tal-Mosta jisfaxxa fix-xejn u [alla lill-istudenti Mostin ibatu min[abba f’dan. Hi appellat lill-Mostin jivvutaw g[all-kandidati tal-PN li lesti ja[dmu favur il-familji u favur it-tfal, i]]g[a]ag[ u l-anzjani fillokalità.

L-IMF u l-KE jikkonfermaw l-istabbiltà tal-ekonomija Maltija Fi stqarrija bi twe;iba g[ad-diskors tal-Mexxej Laburista lbiera[, ilMinisteru tal-Finanzi qal li l-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali //ertifikaw l-istabbiltà tal-ekonomija Maltija u l-mod kif qed jitmexxa s-settur finanzjarju. Il-Ministeru sostna li Joseph Muscat jinjora dawn id-dikjarazzjonijiet u jirreferi g[al Moody’s, meta l-istess Moody’s iddikjaraw li rriklassifikazzjoni ta’ Malta kienet ir-ri]ultat dirett tal-in/ertezza u lprospetti ekonomici diffi/li fiz-zona ewro. Ilfatti huma, sostna l-

Ministeru tal-Finanzi li ssena li g[addiet kienu approvati 39 fabbrika jew estenzjoni ;dida b’investiment ta’ €166 miljun bil-pjani li jin[olqu 950 impjieg fi tliet snin. Dawn il-pro;etti jinkludu kemm investiment barrani kif ukoll lokali li jikkonferma l-fidu/ja talinvestituri fl-ekonomija Maltija. Il-Ministru qal li l-IMF iddikjara wkoll li t-tnaqqis fl-i]bilan/ tal-pajji] kien wie[ed mill-aktar qawwija fost il-pajji]i avvanzati. Minkejja dan, sostna lMinisteru tal-Finanzi, ilMexxej Laburista jibqa’ jinjora d-dikjarazzjonijiet kollha li n[ar;u.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Lokali 5

Il-Kunsilli Lokali kisbu €17-il miljun mill-UE Fl-a[[ar tliet snin ilKunsilli Lokali f’pajji]na kisbu €17-il miljun f’fondi mill-UE biex jag[mlu diversi pro;etti fil-loklitajiet tag[hom, fosthom pro;ett marbuta mal-ener;ija alternattiva. Li kien g[al Mexxej Laburista Joseph Muscat dawn il-fondi ma kinux jinkisbu g[ax hu kien kontra s-s[ubija ta’ Malta flUnjoni Ewropea u [adem biex ma nid[lux. Chris Said, il-Ministru tal:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja qal dan ilbiera[ waqt djalogu tal-PN fil-Mosta. Hu qal li l-PN dejjem emmen fil-Kunsilli Lokali g[ax dawn jistg[u jtejbu lkwalità tal-[ajja tar-residenti u 18-il sena ilu da[[al ilkun/ett tas-sussidjarjetà u naqqas mill-poteri tieg[u biex g[addihom li/-/ittadin. Il-Partit Laburista kien kontra t-twaqqif tal-Kunsilli Lokali imma l-politika talPN wasslet biex illum [afna mil-lokalitajiet imxew ’il quddiem u [afna millKunsilli Lokali qed jag[tu servizz tajjeb lir-residenti. Chris Said qal li matul dawn is-snin il-Gvern Nazzjonalista g[adda aktar responsabbiltajiet lil Kunsilli Lokali u ]idilhom il-fondi. Fl-a[[ar erba’ snin lallokazzjoni telg[et minn €24 miljun g[al €32 miljun ji;ifieri ]ieda ta’ 33 fil-mija. Hu fakkar li fis-sentejn li g[amel fil-Gvern il-Partit Laburista bejn l-1996 u l1998, fi]-]ew; ba;its tieg[u, kien naqqas il-fondi lill-Kunsilli Lokali b’€7 miljun. Il-Ministru Chris Said qal li minbarra it-€32 miljun g[al din is-sena, il-Kunsilli Lokali [adu skemi spe/jali ming[and il-Gvern u millUE biex jag[mlu pro;etti fosthom dawn marbuta malener;ija, ir-restawr u la//essibbiltà fil-lokalitajiet tag[hom. Hu sellem lil 450 Kunsillier li joffru parti sostanzjali minn [inhom g[al lokalità tag[hom u dan jag[mluh b’mod volontarju. Hu qal li l-ftit Kunsillieri li abbu]aw mill-poter tag[hom m’g[andhomx itellfu il-[afna tajjeb li g[amlu l-ma;;oranza talKunsillieri. Il-Ministru Chris Said irrefera g[a]-]jara li kien g[adu kif g[amel fiz-zona ta’ Santa Margerita filMosta u qal li [assu di]gustat bl-istat [a]in li t[alliet mill-Kunsill Lokali tal-Mosta b’ma;;oranza Laburista.

Residenti jsegwu b’interess il-konferenza tal-a[barijiet li saret ilbiera[ fil-playing field f’Santa Margerita fil-Mosta li kellha ting[alaq wara li t[alliet fi stat ta’ abbandun mill-Kunsill Lokali b’ma;;oranza Laburista (Ritratt> Martin Agius)

Il-Kunsill Laburista tal-Mosta ng[ata €3 miljun mill-Gvern fl-a[[ar tliet snin …imma [alla l-lokalità fi stat ta’ abbandun

Matul l-a[[ar tliet snin, ilKunsill Lokali tal-Mosta mmexxi minn ma;;oranza Laburista ng[ata €3 miljun mill-Gvern. Minn dawn, €1 miljun suppost kienu allokati g[al-xog[ol fit-toroq imma kull ma sar kien biss xog[ol f’erba’ toroq fi tliet snin u lbqija l-lokalità t[alliet fi stat ta’ abbandun. Chris Said, il-Ministru tal:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja qal dan waqt konferenza tal-a[barijiet fil-:nien Santa Margerita filMosta lbiera[ filg[odu. {adet sehem ukoll Marthese Portelli, il-President talKumitat E]ekuttiv tal-PN. Pre]enti wkoll il-kandidati tal-PN g[al elezzjonijiet lokali tal-10 ta’ Marzu filMosta u numru ta’ residenti ta’ Santa Margerita. Il-konferenza tal-a[barijiet saret f’wa[da mill-erba’ playingfileds fil-Mosta li kellhom jing[alqu min[abba l-periklu g[at-tfal u dan min[abba l-istat ta’ abbandun li t[allew fih millKunsill Laburista tal-Mosta. Il-Ministru Chris Said qal li l-Mosta t[alliet fi stat [a]in [afna u matul il-[ames

snin li g[addew Jospeh Muscat m’g[amel xejn biex il-familji tal-Mosta ma jibqg[ux ibatu min[abba lKunsill. Hu fakkar li meta kienet se ssir ir-riforma tal-Kunsilli Lokali, il-Gvern kien g[amel pro/ess wiesg[a ta’ konsultazzjoni pubblika u aktar minn 4,500 ru[ kienu bag[tu l-proposti tag[hom. L-aktar punti li ssemmew mill-pubbliku kienu t-toroq u l-indafa pubblika u g[alhekk il-Gvern kompla j]id lallokazzjoni tal-Kunsilli

g[at-toroq u l-iskema g[allhousing estates. Chris Said qal li [afna Kunsilli Lokali [adu fondi tal-Unjoni Ewropea g[al pro;etti fil-lokalità fosthom g[al ener;ija nadifa. IlMexxej Laburista fta[ar dwar dan imma li kien g[alih dawn il-fondi qatt ma kienu ji;u g[ax ma riedx li Malta ssir membru tal-UE. Hu fakkar ukoll li l-Kunsill Lokali tal-Mosta ma applikax g[al dawn l-iskemi u batew ir-residenti tal-Mosta. Anzi lKunsill [are; Direct Order

fil-;id li jistg[u jag[mlu lKunsill Lokali li ja[dmu b’serjetà. Il-manifest tal-PN jittratta t-titjib fl-infrastruttura fillokalitajiet fosthom fit-toroq u l-bankini, jittratta l-aspett so/jali fil-lokalitajiet kif ukoll jag[mel enfasi fuq issettur kummer/jali f’kull lokalità. Dwar il-Kunsill Lokali talMosta mmexxi minn ma;;oranza Laburista., Mathese Portelli qalet li fil[ames snin li g[addew dan [alla lill-Mosta fi stat ta’

Il-konferenza tal-a[barijiet saret f’wa[da mill-erba’ playingfileds fil-Mosta li kellhom jing[alqu min[abba l-periklu g[at-tfal u dan min[abba l-istat ta’ abbandun li t[allew fih mill-Kunsill Laburista tal-Mosta Lokali biex jikkon/entraw fuq dawn l-oqsma. Fl-a[[ar erba’ snin lallokazzjoni lill-Kunsilli Lokali telg[et minn €24 miljun g[al €32 miljun. Barra minn hekk kien hemm diversi skemi ma[ru;a millGvern fosthom l-iskema talPublic Private Partnership

ta’ €4,000 lil kuntrattur li hu kandidat tal-Partit Laburista fil-Mosta [alli jifta[ il-latrina pubblika u dan qed jiswa lil poplu Mosti €50 kuljum. Marthese Portelli qalet li lManifest Elettorali tal-PN g[al elezzjonijiet lokali jpo;;i l-familja fuq quddiem tal-politika tal-PN li jemmen

abbandun u Joseph Muscat m’g[amel xejn biex iwaqqaf dan. Hi qalet li l-kandidati talPN fil-Mosta se jaraw Kunsill Lokali ;did ja[dem bla heda favur ir-residenti u ja[taf l-opportunitajiet taliskemi li joffri l-Gvern b’risq il-lokalità.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

6 Lokali

Id-difi]a tg[id li kien Vince Farrugia li ta pubbli/ità lill-ka] Id-difi]a ta’ Sandro Chetcuti, li qed ji;i mixli b’attentat ta’ qtil filkonfront tad-Direttur :enerali tal-GRTU Vince Farrugia, f’risposta g[arrikors li ppre]enta biex ma jixxandrux l-kontenut tal-emails li hu jissemma dwarhom fil-Qorti, qalet li din it-talba qed issir g[aliex huwa m[asseb b’dak li lmedia qed tg[id fuqu b’rabta mal-mod kif iffabbrika [afna millevidenza li [oloq huwa stess f’dan il-ka]. Ir-risposta g[ar-rikors tg[id li Vince Farrugia stess huwa persuna prominenti li ma ddejjaq xejn jag[ti huwa stess pubbli/ità lil dan ilka], u g[alhekk /ertament li wie[ed jippretendi li f’so/jetà demokratika lmezzi tal-istampa se jfittxu li jirrappurtaw stejjer b[al dawk li jikkon/erna lil din il-kaw]a. Ing[ad ukoll li però li huwa importanti huwa li wie[ed jiddistakka l-operat tal-Qrati mill-operat tal;urnalisti u dan g[aliex Vince Farrugia, ma jistax jippretendi li l-Qorti se tassistih sabiex tra]]an irrappurta;; ta’ stejjer li bihom huwa j[ossu skomdu u dan b’talba li bl-ebda mod

ma hija msejsa fuq ra;unament legali kif ing[ad. L-Avukati ta’ Sandro Chetcuti, Manwel Mallia u Edward Gatt qalu li l-Qorti li g[andha tara huwa landament tal-kaw]a u mhux x’qed ji;i rrappurtat filgazzetti u jekk dak li qed ji;i rrappurtat jog[;obx jew jirrabjax lil Vince Farrugia. G[alhekk il-Qorti qed tintalab, anke min[abba f’dan ir-ra;unament g[andha tibqa’ lil hinn milli tid[ol fi kwistjoni b[al din u ti/[ad it-talba. Ing[ad ukoll li l-istess Vince Farrugia g[amel kuntatt ma’ ;urnalisti biex jag[tu importanza lil ka] u biex fl-artikli tag[hom joskuraw lill-akku]at. Ing[ad li membri tal-familja ta’ Vince Farrugia g[amlu kuntatt dirett u influwenzi ma’ xhieda li kienu se jixhdu fuq affarijiet sensittivi. Irri]ulta wkoll li anke saru kuntatti politi/i, anke ma’ awtoritajiet sabiex je]er/itaw l-influwenza tag[hom f’dawn il-pro/eduri u kien propju meta bdew jo[or;u dawn il-veritajiet li Vince Farrugia beda j[ossu skomdu li l-mezzi tal-media bdew jikxfu l-maskra tieg[u.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Lokali 7

Rapport tal-UE jikkonferma l-qag[da po]ittiva tax-xog[ol f’Malta It-tkabbir ekonomiku f’pajji]na, u ]-]ieda fl-impjiegi, jo[loq kuntrast /ar meta mqabbel mas-sitwazzjoni ekonomika fil-bqija tal-UE. Dan jo[ro; minn rapport dwar l-impjiegi li ;ie approvat mill-Kunsill talUnjoni Ewropea dwar ixXog[ol, il-Politika So/jali, is-Sa[[a u l-Affarijiet talKonsumatur (EPSCO). Ir-rapport, jg[id kif f’Malta, bejn 2008 u 2010, kien hemm ]ieda ta’ 0.8% fir-rata tal-impjiegi filwaqt li l-medja tal-UE kienet tnaqqis ta’ 1.8%. Malta kienet wa[da mill-uni/i pajji]i li rre;istrat ]ieda fl-impjieg, flimkien mal-Polonja, il-:ermanja u lLussemburgu. Il-Ministru tal-:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u lFamilja Chris Said, waqt laqg[a tal-Kunsill fi Brussell, qal li l-Gvern Malti hu impenjat li jkompli jin/entiva l-[olqien tal-impjiegi u lparte/ipazzjoni fis-suq taxxog[ol. Dan qed isir permezz ta’ numru kbir ta’ inizjattivi favur ix-xog[ol u l-familja, fosthom permezz tat-tnaqqis ta’ taxxi. Il-mira ta’ dawn linizjattivi huma n-nisa, persuni mhux attivi, i]-]g[a]ag[ u dawk ming[ajr xog[ol. Ir-ri]ultat ta’ dan kollu kien li fl-ewwel disa’ xhur tas-sena 2011, il-livell ta’ impjiegi f’Malta ]died bi 2%, rata li hi ferm og[la millmedja taz-zona ewro. IlMinistru semma’ wkoll kif irrata ta’ qg[ad f’Malta, li hi

ta’ 6.5%, hi l-[ames l-inqas rata fl-UE, filwaqt li r-rata ta’ qg[ad fost i]-]g[a]ag[ hi rraba’ l-inqas fl-UE. Fir-rapport [are; ukoll ilb]onn li l-istati membri jaddottaw pjan ta’ gvern fejn isir iktar investiment fl-edukazzjoni, biex it-tfal jing[ataw dawk il-[iliet ne/essarji biex f’[ajjithom jirnexxu. Dan jinkludi wkoll tnaqqis fir-rata ta’ ]g[a]ag[ li j[allu l-istudji tag[hom wara li jtemmu l-iskola obbligatorja. Madankollu, f’Malta l-istatisti/i juru li din il-[idma ilha ssir. Filfatt, ir-rata ta’ dawk li g[andhom bejn it-30 u l-34 sena u li qed ikomplu jistudjaw f’livell terzjarju ]diedet b’14.1% bejn is-snin 2000 u 2010. Il-Ministru Said tenna wkoll li, permezz ta’ firxa wiesg[a ta’ inizjattivi, ilGvern Malti qed juri impenn siewi favur l-impjiegi u l[arsien so/jali. Filfatt l-inizjattivi jindirizzaw ilparte/ipazzjoni tan-nisa u talanzjani fil-qasam tax-xog[ol u mi]uri ta’ sostennibilità g[all-[arsien so/jali. Bosta minn dawn l-inizjattivi da[lu fis-se[[ fis-sena li g[addiet. Fost dawn, Malta introdu/iet numru ta’ mi]uri b[all-g[ajnuna finanzjarja lill-Intrapri]i }g[ar u Medji, inizjattivi immirati li jtejbu u jg[inu lis-settur tat-turi]mu u l-ekonomija kreattiva, flimkien ma’ mi]uri bl-g[an li jtejbu s-settur tal-edukazzjoni.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

8 Opinjoni

Il-futur sabi[ ta’ pajji]na Hemm diversi fatturi li kollha flimkien jikkontribwixxu sabiex ilkoll ng[ixu [ajja a[jar. Fosthom, ser[an il-mo[[ g[all-g[ixien tal-familji tag[na li jistg[u jkunu g[addejjin minn xi diffikultà fil-[ajja, ser[an il-mo[[ g[all-;enituri li jaraw lil uliedhom jirnexxu lkoll, ser[an il-mo[[ dwar l-impjieg tag[na, u garanzija fl-g[oti tas-servizzi sabiex ninqdew malajr u fil-[in.

Dawn il-fatturi huma kollha b’xi mod jew ie[or evidenti llum, u dan, grazzi g[allpolitika tal-PN fil-Gvern, li matul is-snin [adem bis-s[i[ biex irnexxielu jwettaq dak li wieg[ed fil-programmi elettorali tieg[u, wie[ed wara l-ie[or. G[ax dejjem kellna gvernijiet Nazzjonalisti b’kapijiet tant abbli u kapa/i li dejjem irnexxielna nimxu flimkien u niksbu livelli g[oljin ta’ g[ajxien b[al qatt qabel. U llum li irnexxielna niksbu daqstant, irridu nkomplu n[arsu ’l quddiem bil-fidu/ja u ddeterminazzjoni. Irridu nkomplu nag[tu l-aqwa u la[jar g[al uliedna, spe/jalment fejn tid[ol ledukazzjoni. Il-PN fil-Gvern wera dan bil-provi b’diversi inizjattivi. I/-/ifri biss jitkellmu wa[edhom. Filwaqt illi gvernijiet o[rajn barra minn Malta qeg[din jag[mlu mi]uri ta’ awsterità anki fejn tid[ol l-edukazzjoni,

hawnhekk g[andek Gvern illi qieg[ed jinvesti 1.4 miljun ewro kuljum fl-edukazzjoni, b’investiment ta’ 6,000 ewro g[al kull tifel u tifla, bi 23 miljun ewro fi stipendji f’sena wa[da biss. Fi tmien din il-;img[a, ilPN re;a’ g[andu appuntament importanti [afna fl-istorja tieg[u. Fil-Kunsill :enerali tad-29 ta’ Jannar li g[adda, kellna lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi j[abbar id-de/i]joni tieg[u li jinbeda l-pro/ess g[allkontestazzjoni tal-kariga ta’ Kap tal-PN, b’vot sigriet, skont ir-regoli stabbiliti flistatut tal-istess Partit. U nhar is-Sibt li ;ej se tkun qed issir din il-votazzjoni. Ma stajtx ma nammirax lillPrim Ministru jie[u din idde/i]joni tant g[aqlija fi//irkustanzi li qed jg[ix fihom il-PN. Ming[ajr ma n[eba wara subg[ajh, il-PM, filwaqt illi irnexxielu jwarrab linteressi persunali tieg[u, kien kapa/i jaffa//ja din is-

sitwazzjoni tant delikata li qed jg[addi minnha b[alissa l-PN. Ammirajtu [afna aktar meta smajtu jg[id illi huwa kien lest joqg[od g[al kull de/i]joni tal-Kunsill :enerali u g[al kull eventwalità, filwaqt illi wieg[ed bla ebda titubanzi l-lealtà s[i[a tieg[u lil min ikun qed jintg[a]el minfloku jekk ikun il-ka]. Tmien snin ilu jiena kont qieg[da d-Dar ?entrali ng[odd il-voti tal-kandidati li kienu ressqu isimhom g[al Kap tal-Partit, u nistqarr illi kien avveniment e//itanti u importanti g[alija. Nhar isSibt, jiena se nkun qieg[da f’po]izzjoni kemxejn differenti, imma daqstant ie[or importanti g[alija, g[all-PN u g[all-futur ta’ pajji]na. Se nkun qed nippresiedi dan il-Kunsill :enerali straordinarju li se jiddetermina min se jkun qed ikompli jag[ti l-aqwa u la[jar g[al pajji]na. Bla dubju, dawn l-a[[ar tmien snin kienu snin diffi/li

[afna g[all-Prim Ministru Lawrence Gonzi, u dan min[abba /-/irkustanzi partikulari li tinsab g[addejja minnhom id-dinja kollha. Imma bla dubju wkoll illi f’dawn l-a[[ar 8 snin rajna lil Lawrence Gonzi jo[ro; kuljum aktar b’sa[[tu g[aliex g[amel dak li seta’ biex jeg[leb il-mew; kollu li ;ie quddiemu. Rajna PM illi irnexxielu jsarraf il-valuri talPN f’politika li to[loq ixxog[ol, tinvesti fledukazzjoni, ittejjeb lambjent, i;;ib il-finanzji fissod u tg[in lil min hu vulnerabbli, spe/jalment lillanzjani u lill-persuni b’di]abbiltà. Nemmen illi sabiex Malta jibqa’ jkollha futur sabi[, g[andha b]onn futur mibni fuq din il-politika tal-PN. I]da nemmen ukoll illi sabiex il-PN ikun jista’ jkompli jwettaq din il-politika, g[andu b]onn lil Lawrence Gonzi b[ala l-Kap tieg[u. U allura nistieden lill-kunsilliera

minn Paula MIFSUD BONNICI President Kunsill :enerali PN mifbon@maltanet.net

jattendu g[al dan il-Kunsill :enerali Straordinarju u jag[tu l-fidu/ja s[i[a tag[hom lill-Prim Ministru. Jiena fidu/ju]a illi lkunsilliera se jkunu qeg[din jer;g[u jag[]lu lil Lawrence Gonzi b[ala l-Kap tal-Partit g[aliex huwa irnexxielu jwettaq [afna fis-snin li g[addew, imma jemmnu wkoll illi huwa biss jista’ jkun l-awtur li jfassal iddestin ta’ pajji]na u jkompli jag[ti futur sabi[ lil pajji]na.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-[arsien tal-ibliet u l-ir[ula I/-/entri tal-ibliet u l-ir[ula f’Malta u G[awdex g[al g[exieren ta’ snin spe/jalment minn wara tTieni Gwerra Dinjija sa nofs is-snin disg[in g[addew minn trasformazzjoni kbira, li sfortunatament iktar kienet ta’ deni milli ta’ ;id. Wara l-attakki tal-g[adu li g[amlu [erba filgwerra u li kienu katalisti biex intilfu mhux biss diversi binjiet stori/i spe/jalment fl-in[awi tal-Port il-Kbir i]da anki l-karattru tal-post, fis-snin ta’ wara b[ala poplu m’g[arafniex napprezzaw bi]]ejjed ilvalur arkitettoniku tal-bini tipiku Malti li g[al [afna snin, kien minsu; fl-identità tag[na b[ala poplu. Sfortunatament xi bini t[alla abbandunat, ie[or twaqqa’ u ftit kienu dawk il-binjiet li [elsuha mill‘progress’ so/jali u ekonomiku. Bi]]ejjed wie[ed i;ib quddiem g[ajneh ix-xatt ta’ Tas-Sliema kif kien dari u kif inhu llum u xi n[awi fil-Kottonera fejn dan it-tibdil kellu wkoll riperkussjonijiet so/jali. L-ewwel passi fis-snin disg[in B’xorti tajba i]da madwar 20 sena ilu, bittwaqqif tal-Awtorità tal-Ippjanar sar l-ewwel attentat serju biex il-bini f’pajji]na jkun regolat bisserjetà. Dan wassal g[all-introduzzjoni tal-kun/ett tal-iskedar tal-bini ta’ /ertu valur, u b’hekk dak li g[al g[exieren ta’ snin kien jg[addi qisu xejn mhu

xejn, beda jsir l-e//ezzjoni u mhux ir-regola. L-ironija f’dan kollu kienet li kellhom ikunu lbarranin li ji;u jg[ixu Malta li bdew japprezzaw laktar il-valur tal-bini tradizzjonali fil-qalba talibliet u l-ir[ula. Kienu huma wkoll li g[arfu japprezzaw binjiet b[al irziezet abbandunati, u bdew jittrasformawhom b’tali mod li jkunu ri;enerati mill-;did. E]empju ta’ dan hu l-boutique hotel li se tinfeta[ fil-Birgu minn koppja barranija li jaraw potenzjal kbir f’dan is-settur, u li sal-lum sfortunatament [a ma qed jisfrutta. Fl-istess qed naraw ukoll bosta stabbilimenti b[al ristoranti u [wienet tal-inbid fil-qalba tal-ir[ula, li joffru esperjenza unika f’ambjent tipiku Malti. Sadattant anki l-Maltin issa bdew japprezzaw din it-tip ta’ proprjetà u llum tista’ tg[id li saret imfittxija [afna. Dan wassal biex partijiet sostanzjali tal-qalba talbliet u r[ula anki fil-Kottonera qed jer;g[u jibdew jie[du l-[ajja, anki so/jalment. Pass ta’ ;gant ’il quddiem b’din l-iskema L-iskema li nieda l-Gvern fil-jiem li g[addew kif fissruha wkoll xi g[aqdiet volontarji impenjati fil[idma favur il-[arsien tal-wirt storiku, hi pass ta’ ;gant ’il quddiem g[ax g[all-ewwel darba l-Gvern

qed ikun proattiv u mhux sempli/iment reattiv f’dan il-qasam. Permezz ta’ din l-iskema il-Gvern se jkun qed jiddedika €5 miljun, lill-elf applikant li jistg[u jie[du sa €5,000 kull wie[ed meta jirrestawraw jew jirran;aw propjetà antika. Il-Gvern ma llimitax din l-iskema biss g[all-palazzi jew djar kbar imma kull tip ta’ propjetà li g[andha /ertu ]mien li tinsab f’zoni ta’ konservazzjoni urbana. B’din l-inizjattiva l-Gvern qed jindirizza mhux biss l-aspett arkitettoniku i]da anki dak so/jali g[ax qed jikkontrbwixxi direttament biex propjetà li g[al ]mien twila kienet vojta, issa tista’ tkun abitabbli min[abba li s-sidien qed ikunu meg[juna li jag[mlu x-xog[lijiet me[tie;a. Skema b’potenzjal ukoll g[at-turi]mu Wie[ed jittama li din l-iskema tintlaqa’ tajjeb, anki g[ax ;iet fuq proposta li saret milli]viluppaturi u dawk involuti fis-settur tal-propjetà qabel l-a[[ar Ba;it. Din l-inizjattiva g[andha wkoll potenzjal kbir g[as-settur turistiku, u l-Gvern g[andu jesplora lpossibbiltà li joffri g[ajnuna biex il-lukandiera j[arsu lejn is-settur tal-boutique hotels b[ala ni//a ;dida ta’ turi]mu li jikkumplimenta bis-s[i[ ilkonservazzjoni tal-ibliet u l-ir[ula ta’ pajji]na.

Intietef

Omofobija u tolleranza Omofobija. Fobija hi bi]a’ minn xi [a;a. Il-lista hi kwa]i infinita, ma tispi//a qatt. Min jib]a’ minn [a;a u min minn o[ra. Biss ]ew; in/identi li se[[ew dan l-a[[ar u li g[andhom i;ibu l-istmerrija u l-kundanna ta’ kul[add fakkruni fl-omofobija. Omofobija hi l-bi]a’ minn persuni omosesswali, bi]a’ li [afna drabi tissarraf f’mibeg[da kbira lejn persuni li jkollhom dan it-tip ta’ tendenzi. Minkejja dan, xorta Ovvjament qed nirreferi Dan hu pass fid-direzzjoni :ustizzja. Il-mibeg[da wa[da ng[id li qed ng[ixu g[all-in/ident li se[[ filt-tajba li g[andu jwassal g[al qatt ma hi ;ustifikata. f’so/jetà bil-wisq aktar {amrun ftit ;ranet ilu li fih ;ustizzja f’ka]i b[al dawn. G[aldaqstant nemmen bisinklu]iva minn dak li konna s[i[ li kien f’loku l-intervent tfajliet b’tendenzi Barra minn hekk, dan il-pass mdorrijin bih fil-passat omosesswali ssawtu minn xi g[andu jservi ta’ xprun immedjat tal-Gvern, ;uvintur jew ir;iel. Jidher li mhux daqstant imbieg[ed. sabiex in;eddu u nkabbru tpartikolarment tal-Prim dawn issawtu min[abba tBiss, dejjem jibqa’ lok g[al tolleranza tag[na lejn idMinistru li talab lill-Ministru tendenzi sesswali tag[hom. diversità tal-persuna. L-in/ident l-ie[or hu dak li Kien f’loku l-intervent immedjat tal-Gvern, se[[ fuq karozza tat-trasport Prudenza. Biss daqskemm partikularment tal-Prim Ministru li talab pubbliku ftit ;ranet wara. hi sabi[a t-tolleranza, daqstant lill-Ministru tal-:ustizzja, Konsultazzjoni Dawn i]-]ew; ka]i juru ie[or hi sabi[a l-prudenza. Pubblika u l-Familja biex jimbarka fuq kemm minkejja l-avvanzi U nemmen bis-s[i[ li kbar li g[amilna, f’dan ilhemm lok ta’ [afna u [afna pro/ess li g[andu jwassal sabiex ji;u riveduti qasam xorta wa[da g[ad aktar prudenza. l-li;ijiet tal-pajji] dwar l-omofobija wara li ssir fadlilna [afna x’nitg[allmu. Xi kultant na[seb li mhux il-konsultazzjoni me[tie;a ma’ dawk kollha it-tolleranza hi li naqset, li jistg[u jikkontribwixxu g[al dan it-titjib Tolleranza. Jien imma l-prudenza! Ilnemmen li ng[idu xi ng[idu mentalità ta’ xejn ma hu xejn u nilag[buha kemm titjib u g[al so/jetà aktar donnha li qabbdet l-g[eruq tal-:ustizzja, il-Konsultaznilag[buha tat-tolleranti, tolleranti fejn wie[ed sew. zjoni Pubblika u l-Familja xorta wa[da kull min iqis ja//etta li hemm diversi tipi biex jimbarka fuq pro/ess li Donnu li kollox sar jg[addi lilu nnifsu ‘straight’ xorta ta’ g[ajxien, ta’ ;ibdiet u u kien hawn min anke pprova g[andu jwassal sabiex ji;u wa[da jkollu ;o fih xi ftit ta’ tendenzi. Tajjeb li dan jirkeb fuq id-demokrazija riveduti l-li;ijiet tal-pajji] jew wisq omofobija. Na[seb kollu nifhmuh. It-tolleranza dwar l-omofobija wara li ssir sabiex ji;;ustifika dan. li dan ;ej min-natura talhi sabi[a ferm, mhux biss Postijiet pubbli/i, isimhom il-konsultazzjoni me[tie;a bniedem. U wie[ed irid f’dan il-kuntest i]da f’kull mag[hom, ji;ifieri jistg[u ma’ dawk kollha li jistg[u ja[dem sabiex ira]]an dawn kuntest li wie[ed jista’ jkunu ffrekwentati minn jikkontribwixxu g[al dan is-sentimenti. jimma;ina. kul[add, inklu]i t-tfal. it-titjib.

minn Philip MIFSUD info@philipmifsud.com

G[aldaqstant nemmen li b’mod ;enerali l-im;iba f’postijiet pubbli/i g[andha tkun [afna u [afna aktar prudenti minn /erti sitwazzjonijiet li niltaqg[u mag[hom kuljum. U mhux qed nirreferi g[al persuni omosesswali biss. Qed nirreferi anke g[al dawk eterosesswali. Na[seb li naqra privatezza tiswa, jekk mhux g[alihom (g[ax huma jista’ ma jimpurtahomx) g[all-anqas bi ftit rispett g[al ta’ madwarhom.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

10 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FIL-QOSOR G[ex xahrejn mirdum fil-borra L-I}VEZJA: Ra;el instab [aj f’karozza fejn kien ilu mirdum ta[t il-borra g[al xahrejn ming[ajr a//ess g[all-ikel. Hu nstab tul triq imwarba f’foresta barra Umea fit-Tramuntana talI]vezja. Hu nstab f’kundizzjoni ta’ sa[[a batuta [afna u minn ftit kliem li qal, g[ex billi xorob il-borra li dabet. Hu kien ilu mirdum mid-19 ta’ Di/embru. Splu]joni f’nightclub IR-RUMANIJA: }ew; splu]jonijiet ferew 17-il persuna f’nightclub f’Sighetu Marmatiei, fit-Tramuntana tal-pajji]. Lewwel splu]joni se[[et fis-sig[at bikrin tal-{add u seba’ persuni ndarbu. Imbag[ad, diversi sig[at wara kien hemm it-tieni splu]joni fil-bini li ferit g[axar persuni. Xi w[ud mill-midruba kellhom jittie[du Bucharest, 650 kilometru bog[od bil[elikopter, min[abba l-feriti gravi li kellhom. Ikompli l-istrajk fi Frankfurt Il-:ERMANJA: Strajk mill-ground crew fl-ajruport internazzjonali ta’ Frankfurt, li wassal biex jit[assru mijiet ta’ titjiriet, se jkompli matul il-;urnata tat-Tnejn ukoll hekk kif l-operatur Fraport warrab proposta g[al soluzzjoni. Minn total ta’ 1,300 titjira kuljum, 172 t[assru nhar il-{amis u 290 nhar il-:img[a, il-ma;;oranza tat-titjiriet tal-linja nazzjonali :ermani]a Lufthansa. Il-[addiema jridu ]ieda g[aliex qed isostnu li ]died sew ix-xog[ol minn mindu f’Ottubru nbena runway ;did. Emma tirba[ San Remo L-ITALJA: Il-kantanta Emma reb[et it-62 edizzjoni talFestival tal-Kanzunetta Taljana ta’ San Remo bil-kanzunetta “Non e l-Inferno.” Arisa u Noemi spi//aw fit-tieni u t-tielet post. Matul il-festival ma naqsux il-kontroversji partikolarment min[abba l-kummenti li g[amel il-kantant Taljan Adriano Celentano waqt il-festival. Il-Korea ta’ Fuq thedded Il-KOREA TA’ FUQ: Il-Korea ta’ Fuq wissiet lill-Korea t’Isfel li kienet se tibbumbardja g]ejjer li hemm qrib tag[ha jekk il-Gvern ta’ Seoul jid[ol fl-ib[ra territorjali tag[ha matul ta[ri; fil-Ba[ar l-Isfar din il-;img[a. Il-Korea ta’ Fuq ukoll [e;;et lil dawk li jg[ixu fuq [ames g]ejjer qrib l-ib[ra talKorea ta’ Fuq u li dwarhom hemm polemika, biex jitilqu qabel ma jibda t-ta[ri; illum. Pyongyang spiss jhedded ritaljazzjoni meta fil-Korea t’Isfel ikun se jkun hemm manuvri militari imma rarament i[e;;e; l-evakwazzjoni ta’ nies. Il-Papa jrid jiltaqa’ ma’ Fidel Il-VATIKAN: Skont sorsi li tkellmu mar-Reuters, il-Papa Benedittu XVI jixtieq jiltaqa’ ma’ Fidel Castro meta j]ur Kuba x-xahar id-die[el. I]da kollox kien jiddependi mill-kundizzjoni tas-sa[[a tal-eks mexxej Kuban. S’issa hu ppjanat li l-Papa ltaqa’ biss ma’ Raul Castro, [uh i]-]g[ir li [a t-tmexxija f’idejh minn Fidel. Il-Papa sejjer Kuba fis-26 ta’ Marzu u jdum hemm sat-28 ta’ Marzu. Fidel Castro mexxa lil Kuba g[al 49 sena qabel fl-2008 /eda l-poter lil [uh. Il-Papa :wanni Pawlu II iltaqa’ ma’ Fidel darbtejn, darba fil-Vatikan u darba waqt ]jara f’Kuba fl-1998. Polemika dwar il-kaptan L-ITALJA: Hemm polemika dwar testijiet tad-droga li saru fuq Francesco Schettino, il-kaptan tal-Costa Concordia li nkalja barra l-g]ira ta’ Giglio. Dan wara li testijiet ma sabu ebda tra//i ta’ xorb jew droga fid-demm tieg[u imma lanqas ta’ kalmanti li hu stess ammetta li kien qed jie[u. Barra minn hekk fuq xag[ru nstabu tra//i mhux spejgati ta’ kokaina.

Mara xxejjer il-bandiera Griega waqt protesta kontra s-sitwazzjoni li spi//a fiha l-pajji], ilbiera[ quddiem il-Parlament Grieg f’Ateni (Ritratt> Reuters)

IL-GRE?JA

Stennija g[at-tieni bailout Madwar il-Parlament Grieg matul il-;urnata tal-biera[ kien hemm sigurtà kbira hekk kif saret protesta o[ra kontra l-mi]uri ta’ awsterità li qed ikunu introdotti. Dan hekk kif illum hemm stennija g[ad-de/i]joni talMinistri tal-Finanzi taz-zona ewro dwar it-tieni pakkett ta’ g[ajnuna finanzjarja, mag[ruf b[ala bailout, li g[andha b]onn il-Gre/ja biex tevita lfalliment. Dan it-tieni bailout jammonta g[al 130 biljun ewro. It-tama li ting[ata lapprovazzjoni ]diedu wara li fil-;ranet li g[addew il-Gre/ja [abbret mi]uri ;odda ta’ awsterità. Imma diversi pajji]i, fosthom il-:ermanja, huma xetti/i dwar id-determinazzjoni tal-Gre/ja li tnaqqas il-muntanja ta’ dejn li g[andha. Tard is-Sibt filg[axija, ilKabinett tal-Prim Ministru Lucas Papademos approva lmi]uri ;odda. Dan hekk kif fl-istess [in il-

pajji] qed ilesti g[al elezzjoni ;enerali f’April. Skont st[arri; li [are; ilbiera[, i]]ew; partiti li dominaw ixxena politika mill-1974 meta spi//at id-dittatura militari filpajji] – is-So/jalisti talPASOK u l-avversarji taddemokrazija :dida – mistennija ji;bru ftit aktar minn kwart tal-voti bejniethom b’partit xellugin jag[mlu gwadanji. Skont st[arri; mill-MRB, filwaqt li 73 tal-Griegi riedu li l-pajji] jibqa’ fiz-zona ewro, kienu biss 49 fil-mija li jemmnu li l-pajji] se jirnexxielu jag[mel dan fissentejn li ;ejjin. Il-Gre/ja g[andha b]onn dan it-tieni pakkett ta’ g[ajnuan sal-20 ta’ Marzu biex tevita l-falliment. Dan g[aliex f’dik id-data trid tifdi dejn ta’ 14.5biljun tewro. Il-:img[a, Angela Merkel, il-Kan/illier :ermani], Mario Monti, il-Prim Ministru Taljan, u Papademos, esprimew fidu/ja li l-

g[ajnuna se ting[ata. Ilbiera[ imbag[ad Maria Fekter, ilMinistru tal-Finanzi Awstrijak, qalet li l-indikazzjonijiet huma li llum ting[ata l-approvazzjoni. Imma Jean Claude Juncker, li jmexxi l-Ewro grupp, ilpajji]i li ju]aw l-ewro, aktar qabel kien g[amilha /ara li kien hemm [afna xog[ol ur;enti li kellu jsir millGre/ja. U anki jekk ting[ata lg[ajnuna finanzjarja, xorta hemm pessimi]mu li l-Gre/ja mhux se jirnexxielha ssalva minkejja l-flus kollha li qed ting[ata u t-tbatija kbira li issa hemm fil-pajji] min[abba t-taxxi ;odda u qtug[ fil-pagi u pensjonijiet. Infatti hemm rapporti qed isostnu li tlesta pjan g[al dak li g[andu ssir meta l-Gre/ja tfalli. Dan peress li kien hemm rapport sigriet li anki jekk l-Gre/ja tag[mel dak kollu li me[tie;, mhux se tnaqqas id-dejn g[al livell sostenibbli sal-2020.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 IL-VATIKAN

Il-Papa jg[id lill-Kardinali l-;odda biex jibba]aw id-de/i]jonijiet fuq il-fidi Il-Papa Benedettu XVI qal lit-22 Kardinal ;did minn madwar id-dinja fosthom il-Malti Prospero Grech, biex jibba]aw id-de/i]jonijiet u azzjonijiet tag[hom fuq is-sisien tal-fidi tag[hom. Il-Papa lbiera[ mexxa quddiesa solenni fil-Ba]ilika ta’ San Pietru mal-Kardinali ;odda , ;urnata wara li [atarhom Kardinali ;odda. “Id-dinjità ;dida li ;ie konferita fuqkom g[andha lintenzjoni li turi apprezzament g[all-[idma leali li wettaqtu f’isem Missierna, biex tonoraw il-komunitajiet u pajji]i minn fejn ti;u u li tirrappre]entaw b’tant ;ie[ fil-Knisja” qal il-Papa waqt l-omelija tal-biera[. Il-Kardinali, mag[rufa b[ala “l-Prin/pijiet talKnisja” huma l-eqreb ajjutanti tal-Papa u dawk li g[andhom anqas minn 80 sena xi darba jkunu jistg[u jele;;u l-Papa ;did. Huma jmexxu Ar/idijosi ewlenin kif ukoll imexxu dipartimenti tal-Vatikan li jg[inu l-Papa jfassal il-politika tal-Knisja u d-duttrina li teffettwa l-[ajja tal-Kattoli/i madwar iddinja. Fost l-aktar prominenti mill-Kardinali ;odda hemm lAr/isqof ta’ New York Timothy Dolan li xi w[ud qed jg[idu eventwalment se jkun l-ewwel Papa Amerikan. “Kollox fil-Knisja jistrie[ fuq il-fidi: is-sagramenti, il-

Il-mument hekk kif il-Papa Benedittu [atar lil Malti Prospero Grech b[ala Kardinal ;did waqt il-Kon/istorju ta’ nhar is-Sibt (Ritratt> Reuters)

litur;ija, l-evan;elizzazzjoni, il-karità” qal il-Papa Benedittu li f’April jag[laq 85 sena. It-22 Kardinal ;did ;ejjin mill-Istati Uniti, Hong Kong,

,l-Italja, il-Portugall, Spanja, il-Bra]il, l-Indja, il-Kanada, ir-Repubblika ?eka, lOlanda, ir-Rumanija, ilBel;ju u Malta. Minnhom, 18 g[andhom

anqas minn 80 sena u 12 minn dan il-grupp huma Ewropej u b’hekk in-numru ta’ Karidnali Eletturi millEwropa issa hu ta’ 67 minn total ta’ 125.

B’dawn il-[atriet, il-Papa issa [atar nofs il-Kardinali Eletturi filwaqt li l-o[rajn kienu n[atru mill-prede/essur tieg[u l-Papa :wanni Pawlu II.

L-AL:ERIJA

Sekwestrati missili Libjani g[al kontra l-ajruplani Il-forzi tas-sigurtà Al;erini sabu [a]na kbira ta’ armi, fosthom missili ]g[ar g[al kontra l-ajruplani, li aktarx idda[[lu fil-pajji] mil-Libja. Is-sejba saret wara twissijiet minn diversi Gvernijiet fir-re;jun, li armi Libjani li nsterqu matul ir-rivoluz-

zjoni, jistg[u jispi//aw f’idejn terroristi. Dawn l-armi nstabu fid-de]ert madwar 60 kilometru minn In Amenas, qrib il-fruntiera mal-Libja skont sors li tkellem mar-Reuters. Dan wara informazzjoni li nkisbet wara arrest.

Ir-re;im ta’ Gaddafi kellu madwar 20,000 minn dawn il-missili g[al kontra l-ajruplani li jistg[u ji;u sparati minn fuq l-ispalla u eluf minnhom g[ebu. Issa hemm task force tal-Gvern Amerikan li qed jipprova jsib il-missili li g[ebu. Skont l-Amerikani [afna

minn dawn il-missili g[adu ;ewwa lLibja f’idejn eks ribelli. Ta’ min jg[id li fl-Al;erija hemm ferg[a attiva [afna tal-al-Qaeda li apparti attakki fl-Al;erija stess, hi attiva anki fil-Mali, il-Mawritanja u nNi;er.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra L-IRAN

Bastimenti tal-gwerra Iranjani fil-Mediterran Bastimenti tal-gwerra Iranjani bdew iba[[ru filMediterran wara li qasmu l-Kanal ta’ Suez. It-tieni darba li dan se[[ minn mindu kien hemm ir-rivoluzzjoni Islamika fl-Iran fl-1979. Il-vapuri huma d-destroyer Shahid Qandi u dak ta’ appo;; Kharg i]da d-destinazzjoni tag[hom mhix mag[rufa. Skont l-Amirall Iranjan Habibolllah Sayari, il-Kap talQawwa tal-Ba[ar Iranjana, dan kien kemm turija ta’ sa[[a kif ukoll messa;; ta’ pa/i. Fi Frar tas-sena li g[addiet kienu g[amlu l-istess vja;; ]ew; bastimenti tal-gwerra o[ra Iranjani. Fl-ewwel ka], il-vapuri kienu trakkaw f’port Sirjan u hemm suspetti li anki din id-darba l-istess se ji;ri. Dan it-tieni vja;; qed isir hekk kif hemm tensjoni kbira mal-Iran min[abba l-programm nukleari tieg[u kif ukoll mal-I]rael wara sensiela ta’ attentati kontra diplomati/i I]raeljani madwar id-dinja. L-I]rael qal li qed jg[asses mill-qrib dawn il-bastimenti Iranjani partikolarment biex ikun assigurat li ma jersqux lejn ib[ra I]raeljani. IR-RENJU UNIT

Se jitwaqqfu btajjel g[at-tfal fi ]mien l-iskola Michael Gove, isSegretarju g[allEdukazzjoni, fil-;ranet li ;ejjin se jipprojbixxi ddrawwa li l-;enituri jtellfu llezzjonijiet g[at-tfal biex jo[duhom fuq btala. S’issa l-kapijiet tal-iskola kellhom id-dritt jawtorizzaw l-assenza tat-tfal mill-klassi g[al ;imag[tejn biex tfal jittie[du fuq btala meta suppost ikunu qed jattendu liskola u se jibda jkun hemm multi g[al min jag[mel dan. Dan spiss isir peress li lbtajjel ikunu ir[as fi ]mien l-iskola milli meta l-iskejjel stess ikunu mag[luqa. Din tifforma parti minn revi]joni tal-Gvern fiddixxiplina fl-iskejjel u lattendenza. Suppost il-kapijiet jistg[u japprovaw li tfal ma jattendux l-iskola g[al ;imag[tejn f’ka] ta’ mard, il-mewt ta’ qraba jew meta t-tfal ma jistg[ux imorru l-iskola

min[abba l-maltemp. Mhux suppost li tintu]a g[al btajjel i]da g[alliema, biex jevitaw inkwiet mal-;enituri, spiss jinjoraw din irregola. Sorsi fid-Dipartiment talEdukazzjoni Ingli] qal li din id-drawwa g[andha l-potenzjal li tag[mel [afna [sara lill-edukazzjoni tat-tfal. Aktarx ukoll se ji]diedu lmulti fuq il-;enituri li t-tfal tag[hom ma jkunux qed jattendu skola fuq ba]i regolari. Il-;enituri li b[alissa jo[or;u t-tfal tag[hom milliskola ming[ajr permss jing[ataw multa ta’ 100 Lira Sterlina u jekk ma j[allsux, jing[ataw twissija jekk il-ka] jispi//a quddiem il-qorti. Studju wera li tul sena, jintilfu 4.5 miljun ;urnata skola mit-tfal. Il-kaw]a ewlenija jkun il-mard i]da t-tieni ra;uni tkun il-btajjel.

IR-RUMANIJA> Mara ti;bor l-ilma minn bir miksi sil; f’Dambroca, qrib il-belt ta’ Buzau, hekk kif il-pajji] ikompli jin[akem minn temp polari (Ritratt> Reuters)

FRANZA

Rapporti li Hitler kellu tifel Skont evidenza pubblikata fir-rivista renomata Fran/i]a, Le Point, Adolf Hitler kellu tifel wara relazzjoni ma’ ]ag[]ug[a Fran/i]a waqt li kien qed iservi b[ala suldat matul l-Ewwel Gwerra Dinjija. It-tfajjel jing[ad li hu Jean Marie Loret, li miet fl-1985 f’età ta’ 67 sena, qatt ma kien iltaqa’ ma’ missieru u matul itTieni Gwerra Dinjija kien i;;ieled kontra t-truppi Nazisti. Skont evidenza li n;abret kemm fi Franza kif ukoll fil:ermanja dan aktarx hu iben Hitler. Sa fejn hu mag[ruf idditattur Nazista qatt ma kellu tfal. Jidher li Hitler kellu relazzjoni ma’ omm Loret, Charlotte Lobjoie li kellha biss 16-il sena meta kien fuq break minn servizz fit-trun/ieri tal-Ewwwel Gwerra Dinjija f’:unju tal1917. G[alkemm Hitler kien qed ji;;ieled kontra l-Fran/i]i qrib Seboncourt fir-Re;jun ta’ Picardy, Hitler kien mar Fournes-in-Weppe, belt ]g[ira qrib Lille, meta kien ikun billeave. Hawn iltaqa’ ma’ Lobjoie, li

aktar tard fil-[ajja kienet qalet kienet intbag[tet minn s[aba biex tkellem suldat :ermani] li kien qed ipin;i tul triq. Wara g[amlet [bieb mieg[u u bdew relazzjoni li ri]ultat fit-twelid ta’ Jean-Marie f’Marzu tal1918. Hi qalet li meta kienet tkun ma’ missier it-tifel, dawn kienu jo[or;u fil-kampanja i]da hu kien jaqbad jag[mel diskorsi tqal li ma kinitx tifhem. Hi rrakkontat kif hu kien jitkellem biss bil-:ermani] u kien jitkellem [afna dwar il-passat tal-Prussja, l-Awstrija u lBavarja. Filwaqt li kienet titkellem dwar missieru, hi qatt ma ]velat l-identità. Eventwalment, fis-snin Tletin, Lobjoie tat it-tifel g[alladozzjoni lil familja bil-kunjom Loret. Il-missier qatt ma g[araf lil Jean Marie i]da ]amm kuntatt ma’ Lobjoie. Ftit qabel ma mietet fil-bidu tas-snin {amisn, Lobjoie finalment qalet lil Jean-Marie li missieru fil-fatt kien Hitler. Re/entament hu beda jinvestiga dak li qaltlu ommu u sa[ansitra [a testijiet tad-demm

biex jara jekk hux tal-istess tip ta’ Hitler u skont l-Università ta’ Heidelberg fil-:ermanja, dan hu tal-istess tip u testijiet o[ra wrew li g[andhom ukoll listess stil ta’ kitba. L-istorja tieg[u kienet imsa[[a minn dokumenti uffi/jali tal-Wehrmacht, lArmata :ermani]a, li juru li uffi/jali kienu jie[du pakketti bi flus lil Lobjoie matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Barra minn hekk, meta Lobjoie mietet, Loret sab pitturi fil-kantina ffirmati minn Hitler, li f’]g[o]itu kien jiddeletta [afna jpitter. Sadattant fil-:ermanja, pittura li Hitler kien pin;a ta’ mara tixbah [afna lil omm Loret. Francois Gibault, l-avukat ta’ Loret, qal li l-klijent tieg[u kien avvi/inah l-ewwel darba fl1979 imma dak i]-]mien kien mitluf u ma kienx jaf jekk riedx ikun mag[ruf pubblikament li kien iben Hitler jew jelimina lpassat kompletament. Fil-fatt fl-1981, Loret kien kiteb ktieb “Isem Missierek kien Hitler” u issa se jer;a’ ji;i stampat wara li [ar;et din linformazzjoni ;dida kollha.


It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

13 FOOTBALL LOKALI

{amrun jiskorjaw sitta {amrun Spartans kisbu reb[a impressjonanti ta’ 6-2 kontra

Marsaxlokk biex kisbu punti prezzju]i fil-;lieda kontra r-

relegation, filwaqt li Marsaxlokk [adu daqqa o[ra ‘l isfel u baqg[u fl-a[[ar post. Fil-log[ba l-o[ra Sliema Wanderers g[elbu lil Qormi 3-1 biex a//ertaw post fi/Championship Pool g[at-tieni fa]i, ri]ultat li kwa]i kkundanna lil Qormi g[arRelegation Pool Ara pa;ni 16 u 17

Kif Jinsabu

L R D T F K Pt

Valletta 21 17 3 1 51 16 54 Hibs 21 14 6 1 49 15 48 Floriana 21 12 5 4 33 18 41 Sliema 21 7 11 3 32 24 32 Birkirkara 21 10 2 9 31 28 32 Balzan Y.* 21 8 4 9 27 33 28 Qormi 21 8 2 11 34 36 26 Mosta 21 6 5 10 23 33 23 Mqabba 21 5 5 11 24 37 20 {amrun S.* 21 5 4 12 30 49 19 Tarxien R.** 21 5 3 13 26 43 18 M’xlokk** 21 3 2 16 24 51 11 *Balzan 2-0 vs {amrun wara protest ** Tarxien 2-0 v M’Xlokk wara protest

BOXING

Vitali Klitschko j]omm it-titlu Ming[ajr wisq problemi, Vitali Klitschko ]amm it-titu ta’ champion tal-heavyweight kategorija WBC meta g[eleb lill-isfidant Britanniku Dereck Chisora fis-sala Olimpika ta’ Munich. B’din ir-reb[a, Klitschko li g[andu 40 sena, assigura aktar reb[iet ta’ din ix-xorta mill-familja tieg[u wara li [uh i]-]g[ir, Vladimir hu /-champion tal-WBO, IBF, WBA u IBO. It-tul ta’ Klitschko kien fattur li g[en lill-boxer Ukren sabiex jiddomina kontra Chisora li hu ta’ statura iqsar. Dan g[en ukoll lil Klitschko jag[ti daqqiet bil-ponn li kien de/i]ivi u mid-distanza. Kien g[alhekk li Klitschko feta[ tajjeb i]da fil[ames rawnd Chisora deher jer;a’ jikseb ilfidu/ja. Klitchko hu 15-il /entimetru itwal

minn Chisora u dan il-fattur g[enu jikseb bi]]ejjed punti ming[and it-tliet membri tal;urija – 118-110: 118-110 u 119-111. Intant fil-konferenza tal-a[barijiet ta’ wara din il-;lieda, Chisora ;ie fl-idejn mal-boxer kompatrijot David Haye. F’din il-;lieda lmanager ta’ Haye, Adam Booth sofra ;rie[i [fief f’wi//u. Haye kien qed jikkummenta dwar il-;lieda waqt il-konferenza tal-a[barijiet, Chisora deher iqum minn fuq il-mejda, mexa qalb il-;urnalisti pre]enti u kkonfronta lil Haye fejn ;ew fl-idejn. Haye li rtira mill-boxing f’Ottubru li g[adda wara li tilef kontra Vladimir, [u Klitschko kien qed ja[dem b[ala opinjonista fuq it-televi]joni waqt il-;lieda bejn Chisora u Vitali Klitschko.

SPARAR

Clive Farrugia jirba[ il-Keepers Selection Clive Farrugia reba[ ilkompetizzjoni skeet g[allKeepers Selection, kompetizzjoni organizzat milMalta Shooting Sport federation u li saret fir-ranges tal-Federazzjoni fil-Bidnija. Il-kompetizzjoni kienet tikkonsisti fuq sparatura fuq 125 plattina fl-ewwel round, bl-a[jar sitta jikkwalifikaw g[all-barrage finali fuq 25 plattina o[ra. Ilkompetizzjoni kienet imqassma fuq jumejn, bi tliet Ir-rebbie[ Clive Farrugia rounds is-Sibt ta’ 25 plattina mal-President tal-MSSF l-wie[ed u tnejn o[ra lbiera[. Salvu Portelli Is-Sibt Clive Farrugia laqat 24, 22, u 24, filwaqt li lbiera[ Farrugia beda bi straight ta’ 25 minn 25 u fil-[ames u l-a[[ar round laqat 22 biex temm lewwel fa]i b’total ta’ 117 minn massimu ta’ 125. Wara l-ewwel fa]i kien Darren Vella li spi//a fit-tieni post b’total ta’ 109, segwit minn Joseph Muscat li laqat 107. Warajhom spi//aw Noel Scicluna li laqat 101 u Jason Agius li laqat 91. Anki fil-barrage, Clive Farrugia kien l-iktar pre/i] fejn laqat 22 minn 25 u spi//a fl-ewwel post b’total ta’ 139 minn massimu ta’ 150. Darren Vella ]amm it-tieni post wara li laqat 20 fil-barrage g[al total ta’ 129, segwit minn Joseph Muscat li laqat 19 filbarrage g[al total ta’ 126. Noel Scicluna temm fir-raba’ post b’total ta’ 120 wara li laqat 19 fil-barrage u Jason Agius kiseb il-[ames post b’total ta’ 106 wara li laqat biss 15 fil-barrage. Football Premier

Ri]ultati Lokali {amrun v Paola Tarxien v Mosta M;arr v Naxxar Kirkop v Rabat St Patrick v }ebbu; Fgura v B’Bugia

Qormi v Sliema {amrun S v M’Xlokk

1-3 6-2

Pietà H v Melita }ejtun C v Dingli S

1-3 1-0

}urrieq v Kirkop }ebbu; R v St Venera L Gudja U v Senglea A Mellie[a v Msida SJ

3-1 1-2 1-0

Nisa BOV KO Final

Marsa T v Luqa Y B’Kara SJ v Mqabba A Rovers U v }ejtun L

3-2 2-1 5-0

Handball R;iel U-15

Pembroke v Sliema }urrieq v Cottonera

1-3 4-0

Div I

Div II

IASC Div II Youths U-15

1-1

Basketball R;iel - Div I

0-3 1-2 1-4 1-5 3-1 0-2

Si;;iewi v Luxol Athleta v Depiro

91-69 47-70

Hibs v Depiro

48-43

Luxol v Aloysians Phoenix v De La Salle

2-23 3-33

S. Tarxien v Phoenix La Salle v Luxol

1-17 7-12

Nisa U-17


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

14 Sport

I]-]wiemel resqin lejn l-a[[ar parti fil-finali Assikura A

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Knockout Molar u Prince Regent jirb[u l-finali Assikura Minn Kenneth Vella

L-aktar ]ew; ti;rijiet importanti li saru lbiera[ filkorsa tal-Marsa kienu finali mill-kompetizzjoni Assikura g[al ]wiemel mhux Fran/i]i jew }vedi]i fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn kienu jag[mlu parti mit-tmien laqg[a tal-ista;un fuq [dax-il ti;rija bil-finali Assikura jintreb[u mid-Dani] Knockout Molar u l-Amerikan Prince Regent. Il-finali Assikura Open A kienet wa[da kumbattuta u in/erta sal-linja finali. Kien lOlandi] Zilver Boko (Tony Demanuele) l-aktar b’sa[[tu sa mill-ewwel metri. Dan feta[ vanta;; ]g[ir minn Darco As (Marco Tanti) u Side Spin (Julian Farrugia). Zilver Boko ]amm il-kmand sa madwar mitt metru mittmiem, sakemm beda jnaqqas il-pass u fl-istess [in ma seta’ jag[mel xejn quddiem ilqawwa tal-favorit Knockout Molar (Carl Caruana) li [a ttieni reb[a infila f’din il-kompetizzjoni quddiem Count Of Life (Charles Camilleri). Zilver Boko kellu jikkuntenta bit-tielet post b’Socrates (James Briffa) jispi//a firraba’ po]izzjoni. Fi tmiem din il-finali Emmanuel Cassar u Carl Caruana s-sid u ssewwieq rispettivament ta’ Knockout Molar ;ew premjati minn Dr Matthew Brincat Chairman tal-Malta Racing Club. Fil-finali Assikura Open B, l-ewwel po]izzjoni matul iddistanza alternat bejn numru ta’ ]wiemel. Kien il-Bel;jan Ackaturbo (Peter Paul Said) laktar velo/i wara l-karozza

tat-tluq u wara ftit metri dan inqabe] minn Giant Game (Darren Mizzi). I]da 400m mil-linja finali, Tony Demanuele mar tlieta fuq inna[a ta’ barra permezz talAmerikan Prince Regent li [a l-ewwel reb[a f’Malta quddiem l-istess Giant Game, Hawkear (Rodney Gatt) u Garden Pax (Charles Camilleri). Fi tmiem il-finali, Dr Matthew Brincat, i/-chairman tal-Malta Racing Club ippremja lil Gaetano Sammut u lil Tony Demanuele, is-sid u s-sewwieq rispettivament ta’ Prince Regent. Fl-ewwel minn tliet ti;rijiet tal-klassi Premier kien Nec Carmolo (Noel Baldacchino) li ]ied sew fil-velo/ita’ matul l-a[[ar 500m biex qasam illinja finali l-ewwel b’tul middebuttant Fran/i] Nougat Voideen (Oliver Briffa) u Candy Fantasy (Melvin Farrugia). Oscarina (Mikiel Ang Farrugia) da[let fir-raba’ po]izzjoni. It-tieni ti;rija Premier kienet ferm aktar kumbattuta fejn fiha kellna tmiem missielet bejn erba’ ]wiemel. G[alkemm kien Noble d’Ete (Raymond Clifton) li qasam il-linja finali l-ewwel, dan i]]iemel safa’ skwalifikat wara li kellu diffikultà f’nofs iddritta finali. B’hekk ir-reb[a ng[atat lit-tieni pjazzat Nono De Crouay (Melvin Farrugia) li akkwista l-ewwel reb[a f’pajji]na fit-tieni dehra. Dan minn Normand d’Oger (Cliferty Calleja), Label Chouan (David Ellul) u Magic de Assigny (Julian Farrugia). Ir-reb[a ta’ Nono de Crouay

waslet f’medja tajba ferm ta’ 1.14.8” fil-kilometru. Nuage de Bourgogne (Charles Camilleri) [a t-tieni reb[a f’Malta fit-tielet ti;rija Premier. Dan [alla kollox g[all-a[[ar 300m biex temm rebbie[ quddiem Milord Barbes (Fren/u Cassar) u Arnie Sensation (Carmelo Farrugia). Mystere d’Urfist (Noel Baldacchino) ukoll kellu wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ po]izzjoni. Fl-uniku ti;rija tal-klassi Gold kien hemm dwell interessanti fl-a[[ar metri bejn Master Lupin (Rodney Gatt) u Jobie Lucky (Carl Caruana). Tal-ewwel [a l-ewwel reb[a sta;jonali. Il-programm inkluda wkoll tliet ti;rijiet tal-klassi Bronze. Fl-ewwel wa[da, Andrew Spiteri po;;a lil Money Boy quddiem f’nofs id-dritta finali biex [a l-ewwel reb[a tal-ista;un it-tieni wa[da kienet ikkaratterizzata minn taqtig[a bejn tliet ]wiemel fl-a[[ar metri li ppermettiet lil Noe de Loudat (Kevin Sciberras) biex jirre;istra t-tieni reb[a konsekuttiva filwaqt li fl-a[[ar ti;rija Bronze Tony Demanuele [a t-tieni reb[a tal-;urnata permezz ta’ Mac du Boult. Fl-uniku ti;rija tal-galopp li saret fuq distanza kemxejn twila ta’ 2250m kien Just The Best (Ramon Grima) li rnexxilu jie[u l-ewwel reb[a tas-sena wara sprint tajjeb matul l-a[[ar 450m. Dan minn Ollie Fliptrik (Oliver Briffa), Capital Hill (Demis Zammit) u Friarscourt (Charles Vella).

Carl Caruana rebbie[ fuq Knockout Molar wara l-premjazzjoni

Ir-ri]ultati kollha I Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Mistral du Chene (S.

Cutajar) {in – 2.47.6” (1.18.3”) 2. Trick The Lind (N. Baldacchino) 3.Koechel Baz (J. Tabone) 4. Qualou d’Axel (C. Mifsud) II Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Money Boy (A. Spiteri) {in – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Purple Street (R. Magro) 3. High Speed Night (C. Camilleri) 4. Quirikou (N. Baldacchino) III Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nec Carmolo (N. Baldacchino) {in – 2.42.9” (1.16.2”) 2. Nougat Voideen (O. Briffa) 3. Candy Fantasy (M. Farrugia) 4. Oscarina (M. A. Farrugia)

IV Ti;rija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open B. Dist – 2140m. 1. Prince Regent (T. Demanuele) {in – 2.44.8” (1.17”) 2. Giant

Game (D. Mizzi) 3. Hawkear (R. Gatt) 4. Garden Pax (C. Camilleri) V Ti;rija. Klassi Galopp. Dist – 2250m. 1. Just The Best (R. Grima) {in – 2.21.7” 2. Ollie Fliptrik (O. Briffa) 3. Capital Hill (D. Zammit) 4. Friarscourt (C. Vella). VI Ti;rija. Klassi Bronze. Dist -2140m 1. Noe de Loudat (K. Sciberras) {in – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Mezio Josselyn (V. Fenech) 3. Reslovs Pebben (R. Magro) 4. King Boy Du Dane (C. Debono) VII Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nono de Crouay (M. Farrugia) {in – 2.40.2” (1.14.8”) 2. Normand d’Oger (C. Calleja) 3. Label Chouan (D. Ellul) 4. Magic de Assigny (J. Farrugia)

VIII Ti;rija. Klassi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open A. Dist – 2140m 1. Knockout Molar (C. Caruana) {in – 2.42.2” (1.15.8”)

2. Count Of Life (C. Camilleri) 3. Zilver Boko (T. Demanuele) 4. Socrates (J. Briffa) IX Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Master Lupin (R. Gatt) {in – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Jobie Lucky (C. Caruana) 3. Dialect Af Prinfo (R. Magro) 4. Nagano Phedo (M. Fenech) X Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nuage de Bourgogne (C. Camilleri) {in – 2.40.2” (1.14.9”) 2. Milord Barbes (F. Cassar) 3. Arnie Sensation (C. Farrugia) 4. Mystere d’Urfist (N. Baldacchino) XI–il Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Mac du Boult (T. Demanuele) {in – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Noli de Marray (P. Spiteri) 3. Vera LH (D. Ellul) 4. Newmarket Boy (C. Camilleri)


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Sport 15 FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

Melita jil[qu lil Pietà fl-ewwel post Minn Christopher Cassar

MELITA ………………… 3 PIETÀ H. ………………....1

It-tellieqa g[allpromozzjoni issa hi miftu[a bera[ wara li Pietà sofrew ittieni telfa konsekuttiva, din id-darba kontra Melita, avversarju ie[or dirett g[allpost fil-premier. Bis-sa[[a ta’ din ir-reb[a Melita issa la[qu lill-istess Pietà u Rabat Ajax fl-ewwel post, it-tlieta b’29 punt, i]da r-Rabtin lag[bu log[ba inqas. Melita kien jimmerithom issu//es li wasal wara wirja verament tajba fl-ewwel taqsima fejn kienu skorjati lgoals kollha ta’ din il-log[ba. Id-difi]a ta’ Pietà ma kinitx kompata b[as-soltu u kull ‘[in Melita attakkaw dawn dejjem kienu ta’ periklu, b’Nicolo Baldacchino jiskorja doppjetta. Fit-tieni taqsima Pietà kellhom il-log[ba f’idejhom i]da ma renxxielhomx jer;g[u jiskorjaw biex jift[u mill-;did il-log[ba, u kellhom ibaxxu rashom g[at-tieni telfa konsekuttiva, telfa li issa qed tag[mel dan il-kampjonat mill-iktar interessanti. Dan il-konfront kien ferm mistenni bejn il-leaders talklassifika Pietà u Melita li jinsabu tliet punti wara lkoppja ta’ leaders. Il-bidu kien wie[ed bilan/jat i]da wara 11-il minuta Melita skorjaw fl-ewwel azzjoni perikolu]a. L-azzjoni kienet ta’ Matthew Borg li feta[ tajjeb lejn LUKE MICALLEF li minn qag[da angolata da[al tajjeb fil-kaxxa u g[eleb lil Montfort. Wara dan il-goal kienu Pietà li bdew jattakkaw b’insistenza i]da Melita dejjem kienu lesti biex jisfruttaw l-ispazji li bdew i[allu Pietà. Il-Hotspurs kienu ming[ajr Giaccaglia, Bernard Sciberras beda mill-bidu fil-qalba taddifi]a flimkien ma’ Zach Muscat, filwaqt li kien qed jirritorna mill-bidu Quilin Refalo. Jonathan Holland kien fuq il-bank tas-sostituti. Fis-26 minuta Miguel Montfort wettaq save millaqwa meta salva daqqa ta’ ras mill-vi/in ta’ Sierra Camacho, wara li dan kien ]market minn daqqa ta’ ras o[ra ta’ George Gribbon. Minuta wara wasal it-tieni goal ta’ Melita u kien goal verament ma[dum tajjeb. Kross ta’ Luke Micallef mil-lemin lejn Sierra Camacho li bit-takkuna ]marka lil Julian Galea li qassam g[an-nofs fejn NICOLO BALDACCHINO kompletament ]market, kompla g[al ;ewwa bir-ras. Melita kienu bla dubju qed

Kif Jinsabu

L R D T F K Pti

Pietà H 14 Rabat A 13 Melita 14 }ejtun C 14 St. Andrews 14 Naxxar L 13 Bir]ebbuga 14 Lija A 14 Dingli S 14 Vittoriosa S 13 St. Georges 14 St. Patrick 13

9 9 9 8 6 4 5 4 4 2 2 2

2 2 2 3 3 5 2 4 3 5 3 2

3 20 9 29 2 17 6 29 3 27 16 29 3 21 8 27 5 16 18 21 4 19 18 17 7 19 21 17 6 18 19 16 7 11 18 15 6 13 17 11 9 10 26 9 8 10 24 8

jilag[bu a[jar u Montfort kellu jo[ro; f’saqajn Nicolo Baldacchino wara azzjoni tajba ta’ Matthew Borg. I]da fis-36 minuta Pietà da[lu mill-;did fil-log[ba meta minn [arba tajba ta’ Jurgen Pisani fuq ix-xellug, il-kross tieg[u wasal g[and LARSON MALLIA li bir-ras sab irrokna tax-xibka. Tliet minuti biss wara Melita re;g[u bnew vanta;; doppju. Kross ta’ Julian Galea lejn NICOLO BALDACCHINO li bir-ras anti/ipa l-[ar;a ta’ Miguel Montfort u xe[et fix-xibka. Pietà kellhom ]ew; azzjonijiet fl-a[[ar minuti lewwel permezz ta’ Jurgen Pisani li spara g[oli wara pass ta’ Adrian Farrugia, u wara minn freekick ta’ Vinicius Pereira Dos Santos li minn freekick impenja lil Sapiano. Fit-tieni taqsima Pietà kellhom iktar mil-log[ob u flewwel minuti ppruvaw jid[lu mill-;did fil-log[ba u daqqa ta’ ras ta’ Larson Mallia g[addiet ftit barra. Massieg[a log[ob Refalo qassam lejn Periera Dos Santos li kien imblukkat tajjeb millgoalkeeper Sapiano. Fis-67 minuta Sapiano salva daqqa ta’ ras /entrali ta’ Jurgen Pisani u Melita appellaw g[al penalty meta Julian Galea twaqqa’ minn Sciberras. Pietà attakkaw g[all-kumplament tal-log[ba i]da minkejja s-superjorità territorjali, Matthew Sapiano m’g[addiex minn iktar periklu. Melita kellhom xi ]ew; kontrattakki perikolu]i permezz tas-sostitut Kane Micalef, i]da fi]-]ew; azzjonijiet Miguel Montfort salva tajjeb. Melita – M. Sapiano, M. Sierra Camacho, G. Gribbon, M. Martin (S. Galea), M. Borg (G. Alario), N. Baldacchino (K. Micallef), J. Galea, M. Valenzia, L. Micallef, K. Vella Petroni, J. Vukanic. Pietà H – M. Montfort, C. Spiteri, B. Sciberras, Q. Refalo (K. Cutajar), Z. Muscat, V. Pereira Dos Santos, L. Mallia, C. Cassar, J. Zarate, J. Pisani, A. Farrugia (M. Schembri) Referee – Mario Apap

Il-goalkeeper ta’ }ejtun Ranier Farrugia janti/ipa lil Porcarai ta’ Dingli (Ritratt> Martin Agius)

}ejtun ]ew; punti biss minn ta’ fuq }EJTUN C. ………………1 DINGLI S. ………………..0

}ejtun Corinthians jinsabu ]ew; punti biss wara t-tliet timijiet li jinsabu l-ewwel, grazzi g[al reb[a diffi/li kontra Dingli Swallows. Ilgoal rebbie[ ta’ }ejtun kien skorjat minn Kenneth Abela tnax-il minuta mit-tmiem, kontra team ta’ Dingli li ]gur ma kienx jist[oqqlu li jo[ro; ming[ajr punti minn dan ilkonfront. Dan g[aliex Dingli kellhom wirja kwa]i perfetta, b’difi]a tal-azzar immexxija minn Owusu, fejn il-goalkeeper Jeffrey Farrugia kellu log[ba impekkabbli. Fil-midfield Dingli kellhom lil Leontiev Konda fl-aqwa forma u kien ming[ajr dubju l-a[jar plejer fil-ground. I]da fl-uniku di]attenzjoni fid-difi]a Dingli ;ew ikkastigati mill-goal verament sabi[ ta’ Kenneth Abela li b[as-soltu re;a’ kien determinanti g[a]-}wieten, li issa jinsabu verament involuti fit-tellieqa g[al post filPremier. Il-log[ba bdiet b’minuta silenzju f’;ie[ Julio Camilleri, eks President ta’ }ejtun li miet iktar kmieni din il-;img[a. L-ewwel xutt tal-log[ba kien ta’ Dingli permezz ta’ Porcari li xe[et ftit barra minn tarf il-kaxxa. }ejtun wie;bu b’daqqa ta’

ras ta’ Kenneth Abela minn azzjoni ta’ korner il-ballun imur ftit barra u fid-9 minuta l-istess Abela laqat ilmimduda b’xutt mill-isba[. }ejtun komplew joddominaw u Dingli kellhom jiddefendu b’g[add ta’ plejers. Fis-17-il minuta Elzaredi qassam lejn Kenneth Abela li x-xutt tieg[u kien salvat b’save mill-aqwa minn Jeffrey Farrugia. Dingli kellhom freekick indirett fil-kaxxa fl-24 minuta i]da d-difi]a ta’ }ejtun imblukkat il-periklu. Fis-26 minuta kross ta’ Konda mxellef minn Charlo Magro bil-ballun jistampa malmimduda. Minkejja li l-log[ba kompliet ferm interessanti, kellna sat-43 minuta biex naraw azzjoni perikolu]a u dan grazzi g[al Gers Delia li dar ma’ difensur u x-xutt tieg[u kien salvat b’siequ mill-goalkeeper Jeffrey Farrugia. Fl-a[[ar azzjoni talewwel taqsima kien Konda li ;ab lil Porcari wa[du i]da ixxuttja fil-goalkeeper Ranier Farrugia li b’[ar;a kura;;u]a u ddisprata salva goal /ert. Fit-tieni taqsima l-log[ba baqg[et ferm bilan/jata i]da ma kienx hemm azzjonijiet perikolu]i quddiem il-lasta. Dingli baqg[u jag[tu sfida kbira b’Konda jkollu wirja kbira. Il-kow/ ta’ }ejtun

Falzon da[[al lil Jesmar Abela u Ganchev flok Shaun Magro u Filipov. I]da }ejtun baqg[u jsibu re]istenza qawwija quddiemhom u Konda kien ferm sfortunat meta wara azzjoni tipika tieg[u ra x-xutt ja[bat malmimduda. Ftit wara Konda re;a’ kien protagonist i]da ddifensur Charlo Magro imblukkalu x-xutt tieg[u. Tnax-il minuta mit-tmiem }ejtun marru fil-vanta;;. Kross fit-tul ta’ Gers Delia qabad lid-difi]a ta’ Dingli mhux po]izzjonata tajjeb u KENNETH ABELA [arab lil Owusu qabel fajjar xutt sabi[ li [abat mal-lasta qabel spi//a fix-xibka. Dan il-goal qatel g[alkollox lil Dingli li ma kellhom l-ebda reazzjoni biex }ejtun ikkontrollaw l-a[[ar minuti biex kisbu reb[a diffi/li u prezzju]a. }ejtun C – R. Farrugia, A. Farrugia, C. Magro, M. Borg, E. Azzopardi, K. Vassallo, N. Filipov (K. Ganchev), S. Magro (J. Abela), W. Elzaredi, G. Delia (L. Micallef), K. Abela. Dingli S – J. Farrugia, F. Owusu, A. Portelli, P. Ciantar, L. Konda, K. Formosa, J. Pace (R. Micallef), E. Farrugia, C. Porcari, R. Briffa, C. Azzopardi Referee – Paul Caruana


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

16 Sport

Calabretta jiskorja l-ewwel gowl ta’ {amrun Spartans (Ritratt> Trevor Sollars)

L-Ispartans jirb[u bi skor tennistiku minn Simon Farrugia

B’wirja tajba fit-tieni taqsima {amrun Spartans dawru telfa f’reb[a konvin/enti fejn [adu lkontroll assolut tal-log[ba biex bdew jiskurjaw gowl wara lie[or. Kienet reb[a mistennija g[al {amrun fejn [adu xi ftit tan-nifs biex b’dawn it-tliet punti qab]u lil Tarxien fejn issa jinsabu fl-g[axar post tal-klassifika. {amrun kellhom lil Ribeiro sospi] fejn huma kienu ;ejjin minn draw ta’ 1-1 kontra Sliema Wanderers filwaqt li M’Xlokk wara li kisbu punt kontra Tarxien il-;img[a li g[addiet tilfuh wara l-protest dwar il-plejer Kurtisic biex b’hekk komplew jikbru l-problemi g[ax-Xlukkajri. Fl-ewwel round M’Xlokk kienu reb[u bliskor ta’ 5-2 biex {amrun pattew g[al dik id-disfatta bil-kbir. L-Ispartans [ar;u aggressivi fl-ewwel mumenti tal-log[ba fejn wara erba’ minuti kien Spiteri li fi tmiem azzjoni personali kkonkluda i]da Cassar salva b’saqajh. Minuta wara kien l-istess Spiteri li naqas li

jikkonkludi minn quddiem illasta wara xog[ol tajjeb mallinja ta’ Gauci. I]da kien M’Xlokk li flewwel azzjoni tag[hom marru fil-vanta;; fit-tlettax -il minuta tal-log[ba. Oladotun qassam fid-direzzjoni ta’ JEAN PAUL FARRUGIA li minn nofs ilkaxxa f’po]izzjoni angolata qabbe] minn fuq Borg. {amrun irrispondew b’xutt ta’ Shields fuq cross ta’ Camilleri li Cassar salva. Biex fit-23 minuta huma kisbu l-gowl tad-draw. Spiteri kellu l-ewwel xutt tieg[u mblukkat bil-ballun jer;a’ ji;i g[andu fejn il-kross tieg[u sab lil Sammut li d-daqqa ta’ ras tieg[u ;iet maqlug[a minn fuq il-linja fejn da[al finalment GIANLUCA CALABRETTA li kkonkluda g[al ;ewwa. Madanakollu kien M’Xlokk li tmien minuti minn tmiem lewwel taqsima re;g[u marru fil-vanta;;. Pedrozo qassam lejn PETER OLADOTUN u dan b’xutt g[ar-rokna g[eleb lil Borg. Qabel g[alqet it-taqsima

xutt ta’ Lee James Agius minn tarf il-kaxxa ;ie mdawwar f’corner mill-goalkeeper ta’ M’Xlokk Cassar. {amrun kisbu l-gowl taddraw mal-ftu[ tat-tieni taqsima meta minn korner mog[ti minn Gauci g[ola tajjeb MASSIMO GRIMA li bir-ras ma’ ta ebda /ans lil Cassar li jsalva. Massieg[a log[ob kien hemm cross ta’ Calabretta b’Kevin Sammut jkun sfortunat meta x-xutt tieg[u ;ie mi]mum mill-mimduda. {amrun issa kienu fil-kontroll assolut tal-log[ba u ma’ kienet ebda sorpri]a meta fid69 minuta huma marru filvanta;; g[all-ewwel darba. Kienet azzjoni li involviet lil Shields, Sammut u GIANLUCA CALABRETTA b’dan tala[[ar jispara fis-saqaf taxxibka. Biex minn hawn ’il quddiem l-Ispartans bdew jiskurjaw gowl wara l-ie[or bixXlukkajri jisfaxxaw. Fil-71 minuta free kick dirett minn po]izzjoni angolata ta’ MASSIMO GRIMA li sab ir-

6

BOV PREMIER

{AMRUN (1)

O. Borg, S. Bonnici, G. Calabretta, R. Hartvig, M. Gauci, M. Grima, L. J. Agius, K. Sammut, D. Camilleri, D. Shields, G. Spiteri Sostituzzjonijiet – R. Mangion flok L. J. Agius 60 min., D. Zerafa flok G. Spiteri 75 min., L. Grech flok M. Grima 83 min.

2

M’XLOKK (2)

C. Cassar, P. Borg, C. Brincat, T. Templeman, N. Stoskovic, C. Debattista, L. Agius, J.P.Farrugia, G. Caruana, P. Oladotun, A. Pedrozo Sostituzzjonijiet - S. Eboh flok L. Agius 62 min., M. Valeriani flok C. Debattista 79 min., S. Borg flok N. Stoskovic 83 min.

Imwissija – Agius, Hartvig, Grima ({) Stoskovic (M) Skurjaw - Farrugia 13 min., Oladotun 37 min. (M)

Calabretta 23 min., 69 min., Grima 47 min., 71 min., Shields 74 min., Hartvig 83 min. ({) Referee – Glenn Tonna Nazzjon Player tal-Log[ba – Massimo Grima ({amrun S.) rokna tax-xibka g[al 4-2. U appena tliet minuti gowl ie[or minn {amrun din id-darba jkun DENE SHIELDS li kkonkulda g[al ;ewwa wara li xutt ta’ Spiteri [abat mal-mimduda. Biex wara li {amrun resqu vi/in g[al darb’o[ra minn

Shields fejn kien Cassar li dawwar f’korner fit-82 minuta huma skurjaw is-sitt u l-a[[ar gowl tag[hom meta minn kross ta’ David Camilleri kien RONNIE HARTVIG li g[ola bir-ras biex issi;illa l-akbar reb[a ta’ {amrun Spartans f’dan lista;un.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Sport 17 BOV PREMIER

1

QORMI (0)

M. Farrugia, R. Sammut, M. Bartolo, J. Chetcuti, J. Farrugia, J. Bondin, J. Pereira Da Silva, K. Thackray, T. Caruana, A. Bello-Osagie, V. Adioumani Kouadio Sostituzzjonijiet – C. Suguino flok A. Bello-Osagie 46 min., F. Mirarchi flok V. Adioumani Kouadio 66 min.

3

SLIEMA W. (0)

H. Bonello, A. Muscat, N. Bogdanovic, J. Mifsud, D. Mitev, S. Bezzina, C. Gatt Baldacchino, T. Cilia, R. Fenech, R. Galabov, E. Lattes Sostituzzjonijiet – B. Muscat flok C. Gatt Baldacchino 46 min., E. Anicet flok D. Mitev 72 min., R. Grech flok T. Cilia 80 min.

Imwissija

- Thackray, Chetcuti (Q), A. Muscat, R. Fenech, B. Muscat, Mifsud, Galabov (S) Tke//ew – B. Muscat (S), R. Sammut (Q) Skurjaw - Lattes 55 min., Bogdanovic 67 min., Anicet 90 min. (S), Farrugia Pen. 70 min. (Q) Referee – Fyodor Zammit

Nazzjon Player tal-Log[ba – Emiliano Lattes (Sliema W.) minn Simon Farrugia

Aniset jidher se jiskorja t-tielet gowl ta’ Sliema kontra Qormi lbiera[ (Ritratt> Trevor Sollars)

Sliema l-[ames tim fi/-Championship Pool

Sliema kisbu post fi/-Championship Pool dan wara li f’log[ba missielta huma g[elbu lil Qormi bl-iskor ta’ 31. Wara taqsima ming[ajr goals, illog[ba splodiet fit-tieni [amsa u erbg[in minuta biex finalment [are; rebbie[ l-a[jar tim fil-ground. Qormi issa jridu jistennew l-a[[ar log[ba biex ikunu jafu fejn ser jilag[bu fejn je[tie; li jeg[lbu lil M’Xlokk filwaqt li jittamaw minn ]elqa ta’ Balzan kontra Tarxien. Sliema li kienu ;ejjin minn tliet draws konsekuttivi kontra Valletta, Tarxien u {amrun Spartans laqg[u lura lil Josef Mifsud, Clifford Gatt Baldacchino u Daniel Mitev. Wara rreb[a kontra Mqabba bl-iskor ta’ 4-1 wie[ed stenna xi [a;a aktar mit-tim immexxi minn Stephen Azzopardi. Flewwel round il-log[ba ta’ bejniethom kienet spi//at fi draw ta’ 3-3.

Wara 10 minuti kien hemm cross ta’ Bondin fejn Bello-Osagie kkontrolla tajjeb i]da x-xutt tieg[u spi//a ftit g[oli. Biex fis-27 minuta waslet lewwel azzjoni tal-Wanderers meta kien Mitev li x-xutt angolat tieg[u ;ie mdawwar f’corner minn Farrugia. Fil-31 minuta Farrugia salva b’saqajh fuq Alex Muscat. B’Qormi jipprotestaw g[al penalty ftit tal-mumenti wara fejn Pereira Da Silva deher jitwaqqa’ minn Josef Mifsud i]da r-referee [alla l-log[ob g[addej. Erba’ minuti minn tmiem l-ewwel taqsima kien hemm free kick ta’ Farrugia minn [dejn il-bandiera talcorner b’Kouadio jikkonkludi bir-ras fejn kien hemm Fenech li kklerja minn fuq il-linja. Qabel g[alqet it-taqsima free kick dirett ta’ Farrugia g[adda ftit barra. G[axar minuti fit-tieni taqsima

Sliema fet[u l-iskor. Kienet inde/i]joni fid-difi]a ta’ Qormi fejn g[al dan approfitta EMILIANO LATTES li b’lob meqjus g[eleb lil Farrugia. Ma[suda minn dan il-goal Qormi naqsu li jwettqu reazzjoni fejn kienu sa[ansitra l-Wanderers li resqu vi/in li jirduppjaw meta Mitev g[adda tajjeb mal-linja minn fuq Thackray i]da x-xutt finali tieg[u ;ie mblukkat minn Farrugia. L-istess Lattes kellu ]ew; xuttijiet konsekuttivi salvati f’temp ta’ ftit minuti minn Farrugia, id-darbtejn idawwar f’corner. Fis-67 minuta Sliema rduppjaw permezz ta’ NIKOLA BOGDANOVIC li temm azzjoni personali b’xutt fil-baxx g[ar-rokna tax-xibka. I]da appena tliet minuti Qormi da[lu mill-;did fillog[ba hekk kif huma ng[ataw penalty g[al foul ta’ Beppe Muscat fuq Pereira Da Silva. Inkariga mill-[dax -il metru

JOSEPH FARRUGIA li ma ]baljax. Qormi issa tefg[u kollox fuq loffensiva biex jippruvaw isalvaw ilpartita. Fl-84 minuta g[all-free kick ta’ Farrugia kien Caruana li g[ola tajjeb bir-ras b’Anicet jikklerja minn fuq il-linja qabel seta’ jikkonkludi Thackray. U fis-87 minuta Sliema spi//aw jilag[bu b’g[axar players meta tke//a Beppe Muscat g[at-tieni karta safra. I]da ftit tal-mumenti wara tke//a player ie[or, din id-darba ta’ Qormi meta Roderick Sammut intwera l-karta l-[amra wara li allegatament ta daqqa lill-avversarju. Fil-[in mog[ti ]ejjed il-Wanderers issi;illaw ir-reb[a meta f’kontrattakk velo/i kien Ryan Fenech li g[adda tajjeb mal-linja tax-xellug bil-cross tieg[u jsib lil EYENGA ANICET b’dan tal-a[[ar mill-vi/in jeg[leb lil Farrugia.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

18 Sport FUTBOL TALJAN

Milan jirritornaw fl-ewwel post Milan wie;bu g[ar-reb[a li kellhom Juventus kontra Catania hekk kif g[elbu lil Cesena u telg[u fl-ewwel post tal-klassifka. Juventus g[ad fadlilhom partita x’jirkupraw fis-7 ta’ Marzu kontra Bologna u issa bla dubju, l-attenzjoni hi kollha fuq il-konfront dirett bejn dawn it-tnejn nhar is-Sibt li ;ej ;ewwa San Siro. Intant, Roma, bir-reb[a kontra Parma qab]u lill-Inter filwaqt li Lecce reb[u konfront dirett kontra Siena. LECCE- Lecce rkupraw gowl ]vanta;; u sa[anistra skurjaw erbg[a kontra Siena biex reb[u dan il-konfront dirett. B’din ir-reb[a t-tim ta’ Cosmi issa qieg[ed biss ]ew; punti ta[t l-istess Siena. Ta’ min jinnota li Siena kienu g[adhom ;ejjin minn reb[a ta’ 1-0 kontra Roma matul il-;img[a. Minn na[a l-o[ra g[al Lecce din kienet it-tieni reb[a f’darhom dan l-ista;un, bl-ewwel wa[da tkun proprju dik kontra Inter. Siena bdew tajjeb u fil-fatt marru fil-vanta;; grazzi g[allgowl ta’ GROSSO fil-25 minuta. Minn azzjoni ta’ corner, fit-32 minuta, MURIEL ;ab id-draw g[al Lecce. Dawn ma [arsux lura minn hawn ’il quddiem u kien DI MICHELE, mill-11-il metro li g[amilhom 2-1 favur Lecce fit-68 minuta. 10 minuti mit-tmiem, CUADRADO skurja t-tielet gowl ta’ Lecce u BRIVIO, fid90 minuta, issi;illa r-reb[a kbira b’gowl li g[amel l-iskor finali dak ta’ 4-1.

RUMA- Roma rritornaw

g[ar-reb[ wara t-telfa kontra Siena b’reb[a minima ta’ 1-0 f’darhom kontra Parma. B’din irreb[a huma qab]u lill-Inter u issa jinsabu fil-[ames post. Luniku gowl tal-partita ;ie skurjat proprju minn BORINI, plejer li minkejja li qed jilg[ab ma’ Roma, hu propjetà ta’ Parma. Dan tal-a[[ar, fis-26 minuta, g[amel [arba fuq in-na[a tallemin u minn qag[da angular g[eleb lill-goalkeeper avversarju Mirante g[al skor ta’ 1-0. Roma kellhom diversi /ansijiet ta’ skor i]da Mirante ]amm lil Parma fil-partita.

GENOVA- F’partita mimlija karti sofor, Chievo wettqu sorpri]a u [ar;u bi tliet punti barra minn darhom kontra Genoa bluniku gowl ikun skurjat flewwel taqsima. Ta’ min jinnota li t-tim ta’ Marino b[alissa jinsab g[addej minn mument li wie[ed ma jistax jie[u kopja tieg[u. Dan g[aliex Genoa tilfu erba’ partiti konsekuttivi barra minn darhom filwaqt li reb[u tlieta konsekuttivi f’darhom. L-uniku gowl ta’ Chievo wasal meta f’kontra attakk velo/i, Pellissier g[adda lejn THEREAU li g[amilhom 1-0. Minn hemm ’il quddiem Chievo g[arfu jiddefendu dan il-vanta;; u l-iskor finali baqa’ dak ta’ 1-0. CESENA- Wara r-reb[a kbira kontra Arsenal fi/Champions League, Milan kisbu reb[a o[ra din id-darba barra minn darhom kontra Cesena bi skor ta’ 3-1. Milan kellhom diversi plejers neqsin g[al din il-partita. Minbarra ssopi] Ibrahimovic kellhom lil Pato, Boateng, Nesta, Mexes, Seedorf, Strasser, Merkel, Yepes, Gattuso, Aquilani u Antonio Cassano neqsin. Cesena kienu ;ejjin minn telfa ta’ 3-2 kontra Lazio, telfa li waslet wara li dawn marru tnejn minn fuq. Kien l-akkwist Sulley MUNTARI li qed jiddebbutta bil-flokk a[mar u iswed li feta[ l-iskor g[ar-Rossoneri meta minn rebound tefa’ ;ewwa millvi/in. Ftit minuti wara, proprju fil-31 minuta EMANUELSON g[amilhom 2-0. L-eks plejer ta’ Ajax ir/ieva ming[and Robinho u fajjar xutt li ma ta l-ebda /ans lil Antonio li jsalva. L-ewwel /ans ta’ Cesena wasal wara dan il-gowl meta Abbiati kellu jsalva tentattiv ta’ Iaquinta. Minkejja lisforzi tag[hom fit-tieni taqsima, kienu Milan li re;g[u skurjaw. ROBINO g[eleb in-nasba taloffside u skurja fil-55 minuta. L-uniku gowl ta’ Cesena wasal 10 minuti wara permezz ta’ PUDIL li skurja l-ewwel gowl tieg[u fis-Serie A.

NOVARA - Wara r-reb[a barra minn darhom kontra Inter, Novara lbiera[ inqalg[u milla[[ar post tal-klassifika bi draw ta’ 0-0 kontra Atalanta u issa huma Cesena li jinsabu filqieg[. I]-]ew; timijiet kellhom i/-/ansijiet tag[hom u sa[anistra anke laqtu l-lasti. PALERMO - Palermo kisbu reb[a kbira 5-1 kontra Lazio f’log[ba bla storja. BARRETO, DONATI u SILVESTRE taw vanta;; komdu lil Palermo sa lewwel taqsima. BUDAN u MICCOLI ;iedu tnejn o[ra fittieni taqsima u Lazio kellhom lil Dias imke//i kwasrta mit-tmiem biex fl-a[[ar minuti kien KOZAK li skorja goal ta’ konsolazzjoni g[al Lazio. UDINE - Udinese la[qu lil Lazio fit-tielet post minkejja li kellhom jikkuntentaw bi draw ta’ ming[ajr goals f’darhom kontra Cagliari.

Plejers ta’ Milan jifir[u wara t-tielet gowl skorjat minn Robinho

Ri]ultati u klassifiki Serie A

Fiorentina v Napoli Interv Bologna Juventus v Catania Lecce v Siena Roma v Parma Cesena v Milan Genoa v Chievo Novara v Atalanta Palermo v Lazio Udinese v Cagliari

0-3 0-3 3-1 4-1 1-0 1-3 0-1 0-0 5-1 0-0

Kif Jinsabu

L Milan 24 Juventus 23 Lazio 24 Udinese 24 Roma 24 Napoli 24 Inter 24 Palermo 24 Cagliari 24 Chievo 24 Genoa 24 Fiorentina 22 Parma 23 Atalanta 24 Catania 22 Bologna 22 Siena 23 Lecce 24 Novara 24 Cesena 23

R 15 13 12 12 11

9

11 10

7 8 9 7 7 8 6 6 5 5 3 4

D 5 10 6 6 5 10 3 4 10 6 3 7 7 10 9 7 8 6 8 4

T F 4 48 0 36 6 38 6 34 8 37 5 41 10 34 10 38 7 22 10 20 12 31 8 23 9 27 6 26 7 28 9 21 10 23 13 26 13 20 15 16

K 21 14 29 22 27 24 33 35 24 30 44 22 35 27 32 26 26 39 42 37

P 50 49 42 42 38 37 36 34 31 30 30 28 28 28 27 25 23 21 17 16

Serie B

Albinoleffe v Pescara Ascoli v Grosseto Brescia v Modena Livorno v Bari Nocerina v Cittadella Padova v Empoli Sassuolo v Varese Verona v Gubbio Vicenza v Crotone Juve Stabia v Reggina Illum Torino v Sampdoria Kif Jinsabu

L Sassuolo 27 Verona 28 Torino 26 Pescara 26 Padova 27 Varese 28 Reggina 27 Brescia 27 Bari 28 Sampdoria 26 Cittadella 28 Grosseto 28 Juve Stabia 27 Livorno 28 Vicenza 28 Crotone 28 Modena 25 Empoli 27 AlbinoLeffe 27 Gubbio 27 Ascoli 27 Nocerina 28

R D 9 6 8 4 7 9 9 9 8 8 13 10 7 9 10 11 7 7 9 6 11 6 11 5 10 6 6 5 9 5 8 8 5 3 9 15 16 15 16 13 12 10 10 11

T 3 6 3 6 7 7 8 8 9 5

F 36 37 32 56 39 34 45 29 34 31 11 33 9 30 9 38 12 30 11 31 11 29 10 25 15 32 13 28 14 24 14 28 16 34

1-1 0-2 0-0 1-2 0-1 1-1 0-0 1-0 1-1 2-1

Lega Pro Grupp A

Foligno v Pavia Reggiana v Sorrento Lumezzane v Spal

Grupp B

2-2 1-1 0-0

Piacenza v Portogruaro 0-0 Prato v Andria BAT 2-1 Virtus Lanciano v Frosinone 0-0

Log[ob li jmiss 25-02-12

Genoa v Parma Milan v Juventus K P 54 25 54 16 53 37 52 29 46 25 45 36 39 26 39 31 39 21 37 36 37 36 37 35 36 33 30 39 29 37 28 40 25 45 24 42 24 39 23 38 22 51 18 18

26-02-12

Atalanta v Roma Bologna v Udinese Cagliari v Lecce Catania v Novara Chievo v Cesena Lazio v Fiorentina Napoli v Inter Siena v Palermo

L-Aqwa Skorers

17-il gowl : Di Natale A. (Udinese), 15-il gowl: Cavani e. (Napoli), Ibrahimovic Z. (Milan), 12-il gowl: Denis G. (Atalanta), Jovetic S. (Fiorentina), Klose M. (Lazio), Milito D. (Inter), Palacio R. (Genoa), 11-il gowl Miccoli F. (Palermo), 10 gowls: Calaio’ E. (Siena),


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Sport 19 TENNIS

L-ewwel titlu tas-sena g[al Roger Federer L-I]vizzeru Roger Federer kien fi klassi g[alih ilbiera[ meta fil-final tal-Indoor ta’ Rotterdam g[eleb lil Juan Martin Del Potro 6-1, 6-4. Din il-final kienet tista’ tg[id bla storja fejn Federer iddomina g[alkollox lillavversarju Ar;entin li qatt ma da[al fil-log[ba. Federer /a[ad spekulazzjonijiet li hu qed

ja[seb biex itemm il-karriera tieg[u. L-I]vizzeru li g[andu 30 sena stqarr li meta tkellem il;img[a l-o[ra mal-eks stilla tal-football Olandi] Marco Van Basten, dan qallu biex jibqa’ jilg[ab sa kemm ikun jista’. Federer qal li Andre Agassi rtira ta’ 36 sena u g[alhekk hu baqag[lu ftit ie[or jilg[ab.

Joel Bryrom ta’ Stevenage jimblokka xutt ta’ Gareth Bale

FUTBOL

Stevenage i]ommu lil Spurs

Federer bit-trofew wara r-reb[a f’Rotterdam

MINN REPLAY

Etienne Barbara barra g[al xahrejn Skont rapporti f’;urnali u websajts Kanadi]i, Etienne Barbara mistenni jdum barra mil-log[ob g[al madwar xahrejn dan wara li l-injury li sofra fl-ewwel ;img[a ta’ ta[ri; ma’ Vancouver Whitecaps issa tidher li hi serja aktar milli ma[sub. Barbara, li g[adu ma ffirmax ma’ Vancouver, g[andu injury filgroin u jista’ jkollu b]onn ta’ operazjoni tal-hernia. Minkejja li kien mag[]ul fil-lista provi]jorja ta’ Robert Gatt mattim nazzjonali g[all-partita kontra Liechtenstein, din linjury mistennija tfisser li Barbara jkollu jistenna sa :unju biex jirritorna ma’ Malta. Intant mill-istess programm Replay tal-biera[ intqal li nhar l-Erbg[a se jasal Malta midfielder Bosnjan ta’ 24 sena biex jing[aqad ma’ Tarxien Rainbows. Dan il-plejer li huwa eks internazzjonali ta’ ta[t -il 21 sena, g[andu wkoll passaport :ermani].

Tottenham Hotspur, fost l-ikbar favoriti li jirb[u l-FA Cup din issena kienu mi]muma fi draw ta’ ming[ajr goals minn Stevenage, team mit-tielet kategorija tal-futbol Ingli], biex b’hekk issa Spurs ikollhom b]onn replay. Mhux l-istess g[all-favoriti lo[ra Liverpool li kisbu reb[a kbira ta’ 6-1 kontra Brighton u g[addew fa/ilment g[all-kwartifinali. Anki Stoke, finalisti telliefa s-sena lo[ra g[addew mal-a[[ar tmienja b’reb[a ta’ 2-0 kontra Crawley Town. Spurs li jinsabu fit-tielet post fil-Premiership kellhom wirja fqira u kellhom jikkuntentaw bi draw u issa jkollhom jilag[bu replay f’White Hart Lane fejn mhux mistennija li jfallu. Liverpool li l-{add li ;ej jilag[bu l-final tal-League Cup kontra Cardiff City f’Wembley marru fil-vanta;; wara [ames minuti permezz ta’ Skrtel, i]da Brighton kisbu d-draw ftit wara minn freekick ta’ Lua Lua.

I]da Liverpool bdew i]idu fillog[ob u sa tmiem il-log[ba skorjaw [ames goals o[ra g[al reb[a kbira ta’ 6-1. Brightom lanqas ma kienu fortunati fejn ikkommettew tliet auto goals, tnejn ta’ Liam Bridcutt u ie[or ta’ Lewis Dunk. Il-goals lo[ra ta’ Liverpool waslu minn Andy Carroll u Luis Suraez li ftit qabel skorja falla wkoll penalty. Stoke City ukoll batew kontra Crawley Town, fejn Stoke kellhom plejer imke//i u wara ng[ataw penalty, ]ew; de/i]jonijiet li dehru ferm diskutibbli. Kien Rory Delap li tke//a wara 17 -il minuta g[al dak li deher tackle normali, biex Stoke kisbu penalty fit-42 minuta meta waqa’ Shawcross fil-kaxxa g[al penalty ferm dubju] u li kien skorjat minn Jonathan Walters. Peter Crouch g[alaq il-log[ba seba’ minuti mill-ftu[ tat-tieni taqsima b’daqqa ta’ ras tipika tieg[u. Wara ttellg[u l-poloz tal-

kwartifinali tal-FA Cup li ;ew hekk:

FA Cup – Poloz Kwarti Finali

Liverpool v Stoke Chelsea jew Birmingham v Leicester Stevenage jew Tottenham v Bolton Everton v Sunderland

FA Cup

Ri]ultati

Crawley v Stoke Stevenage v Tottenham Liverpool v Brighton

0-2 0-0 6-1

Aberdeen v St. Johnstone Hibs v Celtic

0-0 0-5

Ath. Bilbao v Malaga Granad v Sociedad Mallorca v Villarreal Gijon v At. Madrid

3-0 4-1 4-0

Hannover v Stuttgart Schalke v Wolfsburg

4-2 4-0

Vitesse v Twente Ajax v NEC Groningen v PSV Utrecht v AZ Alkmaar

1-4 4-1 3-0 3-0

Skozja – Premier

Spanja

:ermanja Olanda

1-1


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

20 Sport BASKETBALL - Kampjonat MSV Life

Depiro jwaqqfu lil Athleta Depiro kisbu reb[a importanti fuq il-leaders Athleta A-Z Electronics waqt li Si;;iewi komplew jisperaw meta g[elbu lil Bupa Luxol. Floriana Francesco Fenech telg[u fit-tieni post meta g[elbu lil Loyola Tata Motors. Wirja patetika

Athleta A-Z Electronics....47 Depiro.................................70 (10-17, 13-16, 16-16, 8-21) Athleta - M. Naudi 11, D.

Bugeja 2, M. Todorovic 13, M. Guisti, O. Said 5, D. Schembri 6, A. Bonnici 6, K. Baldacchino 3, S. Schembri 3. Depiro - R. Vella 18, J.P. Schembri , N. Sultana 11, A. Aquilina 11, A. Portelli 2, A. Micallef 10, E. Lupo, M. Mallia , I. Tanti 2, G. Hamlin 16. Referees - G. Barbara, E. Mangani u C. Terribile.

Depiro kisbu reb[a soprendenti u meritata kontra l-leaders Athleta li soffrew lewwel telfa fil-kampjonat. Din ir-reb[a tiswa deheb g[al Depiro g[al-post fil-play-offs. Il-wirja tal-leaders kienet wa[da mil-a[jar wirjiet g[al snin. L-entu]ja]mu u determinazzjoni kienu neqsin. Id-difi]a l-aqwa arma tag[hom kienet fjakka u kienet meg[luba fa/ilment mill-attakk ta’ Depiro. Ilpersenta;; fix-xutts kien fqir u wie[ed jispera li kienet ;urnata negattiva. Il-kow/ J.Galea [alla laqwa skorer tag[hom M. Naudi u lil D. Schembri fuq il-bank biss Athleta ma setax ikollhom bidu a[jar meta kisbu l-ewwel sitt punti

b’]ewg xutts mill-bog[od. Biss minn hawn team wie[ed e]ista wara li Depiro kisbu lewwel basket b’fast break. Depiro ]iedu fil-log[ob biex sat-tmiem is-sessjoni kienu 17-10 minn fuq. Wie[ed stenna r-reazzjoni tal-leaders biss dan ma waslitx hekk kif il-log[ob tag[hom baqa’ konfu] u lplaymaker O. Said ma kienx kapa/i j]ied il-pass. Depiro kontrollaw ming[ajr wisq diffikultà biex marru jistrie[u 33-23 minn fuq. B’Athleta xejn kuntenti bil-kontroll tal-uffi/jali li kienu qed jirrefja t-tieni log[ba konsekuttiva, tjiebu xi ftit biss dan ma kienx bizzejjed g[ax kif waslu vi/in sofrew ir-reazzjoni ta’ Depiro li bdew l-a[[ar g[axar minuti 49-39 minn fuq. Athleta kienu aktar konfu]i fl-a[[ar sessjoni b’Depiro jie[du vanta;; u ja//ertaw mir-reb[a. Jirritornaw g[ar-reb[

Si;;iewi.............................91 Bupa Luxol.......................69 (18-15, 17-20, 22-16, 34-18) Si;;iewi - R. Agius, A.

Cutajar, L. Camilleri, E. Xuereb 16, L. Grima, A. Borg 12, K. Borg 3, C. Maeir 28, C. Kodomaris , M. Matijevic 32. Luxol – C. Cordina 2, M. merceica 3, J. belin 29, L. Ross 19, A. Costa, N. Vasovic 6, T. Paris 2, M. Attard Montalto, E. Caruna Montaldo, JP Bonnici 6, S. Capello. Referees - G. Barbara, E.Mangani u C. Terribile.

Si;;iewi rtorna g[ar-reb[ wara ]ewg telfiet meta g[elbu lil Luxol sfida diretta g[alpost fil-play-offs. Si;;iewi rkupraw lil playmaker L. Camilleri u marru 13-4 minn fuq. Luxol g[amlu reazzjoni u g[amlu liskor indaqs 13-13. Kienu Si;;iewi li bdew it-tieni sessjoni 18-15 minn fuq. Luxol marru minn fuq kif beda it-tieni sessjoni u [ames minuti qabel l-intervall kienu basket minn fuq 28-26. Si;;iewi fl-a[[ar minuti rnexxielhom jag[mlu l-iskor indaqs 35-35. Bl-aqwa skorer tag[hom C. Maeir u M. Matijevic, Si;;iewi kellhom bidu a[jar wara l-intervall biex fet[u sitt punti vanta;; li kontrollaw sat-tmien is-sessjoni 59-51. Bir-reazzjoni tal-Luxol ma tasalx wara li tilfu lil M. Merceica bil-[ames fawls, Si;;iewi komplew j]iedu lvanta;; tag[hom li [ames minuti mit-tmien kien 77-54. Luxol mfixkla, Si;;iewi kisbu reb[a importanti. Jonqsu t-tamiet

Loyola Tata Motors..........72 Floriana F F.......................77 (11-23, 24-16, 19-17, 18-21) Loyola - S. Pace, B.

Zammit, D. Camilleri 20, M. Cilia, S. Borg, S. Vella, A. Axiaq 6, JP Azzopardi 11, J. Anastasi 2, J. Tansley 6, R. Harris 26. Floriana - C. Sammut 5, I. Merceica 10, S. Sammut 15, A. Baldacchino , E. Fjeld 42, A. Sultana 2, M. Ciantar 1.

Azzjoni mil-log[ba bejn Athleta u Depiro (Ritratt> Martin Agius)

Referees - B. Vassallo, G. Barbara u A. Carbonaro.

F’log[ba kumbattuta, kienu Floriana li fl-a[[ar minuti g[amlu dak il-break biex kisbu r-raba’ reb[a tag[hom. Loyola wara li g[elbu lil Luxol kellhom moral g[oli biss R. Harris mhux qed ikun f’siktu fl-a[[ar sessjoni min[abba li jinsab imwe;;a’. Wara bidu bilan/jat, 15-11 , Floriana b’E. Fjeld kellhom tmiem tajjeb biex kabbru lvanta;; g[al 23-11. Loyola kienu aktar determinati fit-tieni sessjoni u bil-mod bdew jnaqqsu li]-

BOV K.O. Nisa

Jirb[u n-KO g[all-15-il darba Hibs Melita Garden...............................48 Depiro McDonalds.................................43 (9-13, 14-7, 13-9, 12-14 )

Hibs g[elbu lil holders Depiro biex kisbu t-tieni unur dan l-ista;un u l-[mistax ir-reb[a tal-BOV K.O. Il-log[ba qatt ma le[qet livell bi]-]ewg teams affettwati mill-importanzi. Depiro kellhom l-isfortuna li V. Woods kienet imwe;;a’ waqt li rkupraw lil S. Brincat. Depiro kienu xi ftit a[jar mill-{ibs fillog[ba tag[hom g[ax bdew jiddefendu a[jar fejn ftit taw /ans lil L. Gipson ta[t il-boards tag[hom u bdew jdawru a[jar ilballun fl-attakk, biss xejn ma kienu pre/i]i fix-xutts. Wara bidu bilan/jat, kienu Depiro li spi//aw l-a[jar is-sessjoni 13-9.

Depiro bdew jsibuha diffi/li biex jikkonkludu l-attakki tag[hom fit-tieni g[axar minuti b’Gipson tiddominaw firrebounds. Hibs [adu vanta;; biex marru 17-13 minn fuq. Wara time-out , Depiro tjiebu u naqsu li]-]vanta;; g[al 23-20 salmistrie[. Wara li g[amlu l-iskor indaqs 27-27, sitt punti konsekuttivi tal-kaptan L. Bezzina g[enu lil Hibs jibdew l-a[[ar g[axar minuti 36-29 minn fuq. Depiro komplew jissieltu biex ]ew; minuti mit-tmiem g[amlu l-iskor indaqs 43-43. Minn free-throws wara li tke//a lkow/ A. Mifsud li protesta kontra de/i]joniet tal-uffi/jali, li kienu qed jirrefjaw it-tielet log[ba konsekuttiva, Hibs a//ertaw mir-reb[a.

Azzjoni mill-final tan-nisa u (fuq) it-team ta’ Hibs ji;i ppre]entat bit-tazza

]vanta;; u anki marru fuq quddiem 32-31. L-intervall sabet li]-]ew; teams indaqs 35-35. G[alkemm tilef [afna freethrows, E. Fjeld g[en liss[abu jift[u vanta;; ta’ 5445, biss fl-a[[ar ]ewg minuti, Loyola naqsu d-distakk g[albasket 56-54. Sa erba’ minuti mit-tmiem, l-iskor kien indaqs 66-66. Wara li tilfu lil A. Axiaq u lil S. Pace bil-[ames fawls, Floriana [adu vanta;; biex kisbu g[axar punti vanta;; 76-66 u g[alxejn kienu la[[ar sforzi ta’ Loyola.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Ittri 21

Is-So/jetà Filarmonika La Stella Wara li tlaqqg[et il-laqg[a ;enerali Annwali, li matulha ng[ataw ir-rendikonti u rrapporti finanzjarji tas-So/jetà g[as-sena li ntemmet, isSo/jetà Filarmonika La Stella bdiet l-impenji tag[ha g[al matul din is-sena. Imbag[ad, il-bandisti, membri tal-Kumitat u membri tas-sotto-kumitati tas-So/jetà kienu mistiedna g[al ri/eviment li sar apposta g[all-okka]joni. :img[a wara l-laqg[a ;enerali, il-bandisti tas-So/jetà ele;;ew

lill-membri tal-Kumitat :enerali l-;did g[as-sena li ;ejja kif ukoll lill-President tasSo/jetà fejn kien ikkonfermat g[al darb’o[ra s-Sur Paul Zammit. Dawn l-attivitajiet immarkaw ukoll il-bidu tal-[idma propja tal-Banda La Stella. Inbdew ilkun/erti kemm tas-sett ;did ta’ mar/i funebri li se jindaqqu filpur/issjoni tal-:img[a l-Kbira li se to[ro; nhar il-:img[a, 6 ta’ April 2012 mill-Ba]ilka San :or; kif ukoll aktar tard ta’

dawk briju]i li l-Banda La Stella tkun qed i]]an]an filFesta ta’ San :or; li se tkun i//e1ebrata fit-tielet {add ta’ Lulju li ;ej. Hemm il-[sieb li jin[ar;u ]ew; CDs, wa[da g[al kull sett ta’ mar/i. Dawn huma ppjanati li jkunu rekordjati matul ixxahar ta’ Marzu 2012 ta[t iddirezzjoni tal-Prof. Joseph Vella. L-attività tal-Banda ma’ tiqafx hawn. Fil-fatt di;à bdew il-preparamenti me[tie;a g[all-

programmi sinfoni/i li l-Banda jkollha matul is-sena, kemm f’okka]jonijiet spe/jali kif ukoll g[al waqt il-programmi fil-festi ta’ l-ir[ula f’G[awdex. Ixxog[ol fuq l-g[a]la tal-mu]ika g[al dawn il-programmi di;à qed isir mid-delegati tal-banda li qed i[ejju ripertorju varjat g[al dan il-g[an. Il-partitarji u s-sostenituri tasSo/jetà, partikularment dawk tal-Banda La Stella huma

m[e;;a jsegwu l-[idma taddiversi oqsma fi [dan is-So/jetà u li jag[tu l-appo;; kollu tag[hom. Aktar dettalji dwar lattivitajiet li jkunu qed ji;u organizzati mis-So/jetà La Stella jistg[u jin;iebu minn fuq is-sit elettroniku uffi/jali tasSo/jetà, www.lastella.com.mt kif ukoll permezz tal-media lokali. George Borg

Vi/i President#PRO


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

22 KUNSILLI LOKALI 2012

10 TA’ MARZU 2012

ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

I}-}URRIEQ MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA G{AL-LOKALITÀ TA}-}URRIEQ Proposti g[all-inizjattivi ta’ [idma mill-Kunsilli Lokali ■

In[arsu lejn il-possibbiltà ta’ night shelter g[all-anzjani.

Inkabbru l-kultura sportiva billi n[e;;u attività sportiva wiesg[a g[al komunità li dejjem qed tikber.

Insa[[u postijiet ta’ rikreazzjoni sabiex ikunu iktar inklu]ivi.

Programm ta’ manutenzjoni ta’ dawl fit-toroq kif ukoll bozoz ;odda f’zoni mudlama. Din il-[idma je[tie; li ssir sabiex il-lokalità ta]-}urrieq ikollha iktar sens ta’ sigurtà.

{idma so/jali ma[suba li tara li kull persuna ting[ata l-importanza li jixirqilha ■

Insa[[u s-sens ta’ sigurtà so/jali fil-komunità b’[idma favur it-tis[i[ tal-familja, u billi ting[ata attenzjoni fuq it-tis[i[ ta’ sigurtà minn vjolenza u delinkwenza spe/jalment g[all-[ti;iet tal-anzjani li jg[ixu wa[idhom fil-komunità. F’dan ir-rigward qed ikun issu;;erit li ssir [idma favur it-tis[i[ tal-familja, bl-g[ajnuna tal-g[aqdiet volontarji, g[ax il-Kunsill jifhem li l-[idma favur it-tis[i[ tal-familja hija wkoll [idma favur it-tis[i[ tal-komunità. Na[dmu sabiex inwettqu [idma li tasal g[and persuni li jkunu jg[ixu wa[idhom. G[all-Kunsill Lokali, kull persuna hija importanti u l-ebda persuna ma g[andha t[ossha mwarrba fil-komunità. Permezz ta’ [idma flimkien ma’ g[aqdiet tal-volontarjat fil-qasam so/jali.

Issir [idma g[al aktar attivitajiet kulturali fil-komunità permezz ta’ organizzazzjoni ta’ attivitajiet li jinvolvu l-arti, il-mu]ika u l-pittura.

Tkun inkora;;ita aktar ir-ri/erka storika u pubblikazzjonijiet li jqanqlu interess fl-g[arfien tal-istorja tal-komunità.

Jissa[[a[ il-kuntatt mal-g[aqdiet tal-volontarjat fil-komunità. Kunsill b’ma;;oranza Nazzjonalista se ja[dem g[al aktar sens ta’ inklu]joni u tis[i[ fil-komunità.

Farrugia Kevin Sam, 35 Bonnici Dino, 30 sena u sena, Assistant Operations ja[dem b[ala Uffi/jal fisSegretarjat Privat fil-Ministeru Manager, mi]]ewwe; u missier ta’ ]ew;t itfal. g[an-Negozji ]-}g[ar. Membru fil-Kumitat Sezzjonali Membru fil-Kumitat Sezzjonali PN ta]-}urrieq u PN ta]-}urrieq u captain ta’ }urrieq FC. Hu attiv u jsegwi jag[mel xog[ol volontarju mal-annimali. l-isport u l-politika lokali u internazzjonali.

L-i]vilupp ta’ politika imprenditorjali li to[loq ix-xog[ol ■

Ikun regolarizzat a[jar il-monti sabiex dan ikun ta’ benefi//ju g[ar-residenti u min jarma.

Promozzjoni tal-attività kummer/jali fil-komunità. Il-Kunsill se jorganizza attivitajiet li jipproponu aktar il-kummer/ fil-komunità.

Ji;u organizzati ;emella;;i ma’ komunitajiet minn pajji]i barranin u komunitajiet lokali bil-[sieb li tkun aktar promossa l-attività kulturali u kummer/jali tal-komunità.

Isiru tabelli tat-traffiku li jindikaw direzzjoni dwar fejn huma n-negozji fil-komunità. Il-Kunsill irid ja[dem biex jippromwovi l-attività kummer/jali u jie[u dawk l-inizjattivi me[tie;a sabiex jo[loq l-a[jar sistema ta’ direzzjoni li twassal g[al dawn in-negozji.

Ikun organizzat a[jar l-ispazju g[all-parke;; g[all-u]u ta’ dawk li ji;u fil-komunità biex jinqdew mis-settur kummer/jali.

Farrugia Pierre, 42 sena,

Senior Operations Officer mal-Korporazzjoni Enemalta, mi]]ewwe; u missier ta’ ]ew;t itfal. Hu /-chairperson tal-Kumitat Amministrattiv ta’ Bubaqra u Uffi/jal tar-Relazzjonijiet Pubbli/i tal-Kumitat Sezzjonali PN ta]-}urrieq. Studja wkoll b[ala mekkanik u tekniku fuq l-ajruplani.

Pace Parascandalo Mauro, 43 sena, Segretarju E]ekuttiv tal-Kunsill Malti g[as-Settur Volontarju, mi]]ewwe; u g[andu ]ew;t itfal. Hu membru tal-Kumitat Sezzjonali PN ta]-}urrieq. Kien Segretarju tal-Kumitat Sezzjonali PN, g[alliem tal-Edukazzjoni Fi]ika, il-Vi/i President u d-Direttur :enerali tas-So/jetà Maltija tas-Salib l-A[mar, Koordinatur Nazzjonali tal-European Union

Programmes Agency u membru tal-Kumitat ta’ }urrieq FC.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

KUNSILLI LOKALI 2012 23

10 TA’ MARZU 2012

ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

IL-BIRGU MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA G{AL-LOKALITÀ TAL-BIRGU Proposti g[all-inizjattivi ta’ [idma mill-Kunsilli Lokali ■

Kunsill Lokali Nazzjonalista ja[dem sabiex ikun hemm fa/ilitajiet a[jar g[all-parke;;.

Isir xog[ol sabiex ikun hemm titjib fit-toroq fil-Birgu.

Jitkompla x-xog[ol fuq il-Ber;a ta’ Franza sabiex isservi b[ala ?entru Amministrattiv biex tkun aktar a//essibbli.

Ting[ata attenzjoni partikolari lil Misra[ ir-Reb[a b[ala l-Qalba tal-Komunità.

Ikun hemm fa/ilitajiet a[jar ta’ rikreazzjoni g[all-familji tal-Birgu, inklu] b’u]u a[jar tal-fortifikazzjoni.

{idma so/jali ma[suba li tara li kull persuna ting[ata l-importanza li jixirqilha ■

Insa[[u s-sens ta’ sigurtà so/jali fil-komunità b’[idma favur it-tis[i[ tal-familja, u billi ting[ata attenzjoni fuq it-tis[i[ ta’ sigurtà minn vjolenza u delinkwenza spe/jalment g[all-[ti;iet tal-anzjani li jg[ixu wa[idhom fil-komunità.

Na[dmu sabiex inwettqu [idma li tasal g[and persuni li jkunu jg[ixu wa[idhom.

Tkun segwita l-im;iba tat-tfal. Kunsill Lokali b’ma;;oranza Nazzjonalista jimpurtah li jibni komunità li fiha jin[ass is-sens ta’ inklu]joni so/jali fejn il-valur tas-solidarjetà huwa prijorità g[all-Kunsill u g[al kull resident, fejn il-Kunsill jie[u interess ukoll fit-trobbija tat-tfal.

Issir [idma g[al aktar attivitajiet kulturali fil-komunità permezz ta’ organizzazzjoni ta’ attivitajiet li jinvolvu l-arti, il-mu]ika, il-pittura, e//. Kunsill elett irid jara li jippromwovi l-[iliet artisti/i ta’ artisti residenti fil-komunità, kif ukoll jara li jippromwovi s-sens ta’ apprezzamant lejn il-kultura u l-arti billi jorganizza attivitajiet ma[suba g[al dan il-g[an.

Iwettaq [idma li fil-komunità to[loq kuxjenza favur a caring society. It-tis[i[ tal-komunità fejn l-ebda persuna ma t[ossha mwarrba je[tie; li jkun il-qofol tal-politika so/jali tal-komunità.

Gellel Anton, 54 sena, direttur ta’ kumpanija privata, mi]]ewwe; u missier ta’ tlett itfal. Hu imprenditur fil-qasam kummer/jali u impenjat fil-qasam so/jali. Kien membru fil-Kumitat Festa San Lawrenz u fil-Kumitat tal-Ka]in tal-Banda San Lawrenz fil-Birgu, fil-Kumitat Festi Nazzjonali, fil-Kummissjoni Karnival u fil-Kumitat tal-Eurovision Song Festival. Jag[mel xog[ol volontarju fil-knisja ta’ San Lawrenz tal-Birgu.

Grech Miriam, 54 sena, house-keeping supervisor f’lukanda, mi]]ew;a u omm ta’ tlett itfal. Ilha Kunsilliera g[al dawn l-a[[ar [ames snin u Segretarja tal-Kumitat Sezzjonali PN tal-Birgu. Kienet tmexxi grupp ta’

adolexxenti u membru fil-Kummissjoni Familja tal-Parro//a. Hi attendiet diversi korsijiet organizzati mill-A}AD.

L-i]vilupp ta’ politika imprenditorjali li to[loq ix-xog[ol ■

Sistema a[jar ta’ trasport pubbliku iktar a//essibbli lejn il-komunità tal-Birgu.

Promozzjoni tal-attività kummer/jali fil-komunità. Il-Kunsill se jorganizza attivitajiet li jipproponu aktar il-kummer/ fil-komunità.

Dehra panoramika tal-Birgu

Privitelli Roderick, 31 sena, store keeper, mi]]ewwe; u missier ta’ ]ew;t itfal. Hu l-Assistent Kaxxier fil-Vittoriosa Stars FC u membru fil-Kumitat Festi Esterni San Lawrenz u r-Rock Opera Drama Group tal-Birgu.

Hu attiv u jipparte/ipa f’numru kbir ta’ attivitajiet li jkunu organizzati fil-Birgu.

Il-Gwardjani Lokali u s-CCTV g[andhom ikunu u]ati sabiex jg[inu fl-organizzazzjoni tat-traffiku u parke;; a[jar. Wara konsultazzjoni mas-settur kummer/jali g[andu jinstab mod ta’ kif il-gwardjani jorganizzaw a[jar ilparke;;.

U]u a[jar tal-fondi tal-UE sabiex fil-komunità ji]died il-kummer/ b’mod ordnat permezz tal-kodi/i ta’ etika.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt MALTA LLEJLA

FIL-QOSOR • NEWSROOM (NET Television 21>32) F’dawn il-jiem

qed jitfakkar l-ewwel anniversarju mill-bidu tar-rivoluzzjoni Libjana li wasslet g[at-tmiem tar-re;im ta’ Gaddafi. Naraw il-kontribut li tat Hoda Emneina f’din ir-rivoluzzjoni permezz tal-internet. Din it-tfajla Libjana Amerikana li tg[ix San Francisco fil-fatt kienet g[adha qatt ma rifset l-art Libjana u marret l-ewwel darba f’pajji]ha f’Di/embru li g[adda. Naraw ukoll dwar pro;etti ta’ restawr fil-Belt, fosthom tal-Bibljoteka Nazzjonali u l-pjazza ta’ quddiemha. Naraw ukoll dwar il-Karnival kif isir f’g[add ta’ pajji]i u servizzi relatati mal-Kunsilli Lokali.

Intervista dwar l-Olimpjadi ta’ Londra ta’ din is-sena NET Television 17>00

Aktar tard din is-sena f’Londra se jsiru l-Olimpjadi. Charles Camenzuli ltaqa’ mal-Kummissarju G[olja g[all-Ingilterra f’Malta Louise J. Stanton (ritratt fuq ix-xellug) u mill-intervista li g[amlilha jo[or;u l-preparament kollha minn aspetti diversi g[al dan l-avveniment importanti fil-qasam tal-isport. Intant ukoll fil-programm tal-lum, b[as-soltu ppre]entat minn Stephanie Spiteri, se jkun hemm mistiedna Michelle Abela u Nora Macelli, li huma d-Direttri/i tal-Kor Joy Gospel Singers (fir-ritratt xellug) u l-Kap E]ekuttiv G[oli tal-Fondazzjoni St Jeanne Antide rispettivament biex jag[tu tag[rif dwar kun/ert li se jsir fit-3 ta’ Marzu li ;ej f’Birkirkara. Ukoll illum se jkun hemm il-kontribuzzjonijiet ta’ David Spiteri u ta’ Geoffrey Bezzina.

• MILL-:UF SAL-ISKOLA (NET Television 13>20) - Tony Camilleri, mag[ruf minn [afna b[ala l-G[annej, u li llum g[andu 63 sena, se jitkellem dwar it-tfulija tieg[u. Il-psikoterapista Amanda Grech titkellem dwar ir-ribelljoni fit-tfal, tantrums u l-ansjetà kka;unata mis-separazzjoni tat-tfal mill-;enituri. Naraw ukoll dwar il-71 u t-72 ;img[a tattarbija, filwaqt li l-kok Joe Mizzi jag[ti ri/etta tal-kebabs tat-ti;ie; u l-insalata. • BEJNI U BEJNEK (NET Television 23>30) - Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[allum se jkun il-kantant

]ag[]ug[ Klinsmann Coleiro (fir-ritratt fuq il-lemin), li dan l-a[[ar g[al darb’o[ra rajnieh jie[u sehem fil-Malta Eurosong. G[ad g[andu biss 21 sena, hu wkoll missier ta’ tifel. • THE MILLIONAIRE (Raitre 21>05) Film drammatiku mill-aqwa li n[adem fl-2008 b’re;ija ta’ Danny Boyle u li reba[ b’kollox tmien Oscars. Naraw kif tifel

Indjan meta jikber ikollu su//ess fil-[ajja wara li jirba[ [afna flus f’kompetizzjoni televi]iva. Fir-ritratt jidher Ayush Mahesh Khedekar. Il-film hu mag[ruf l-aktar bl-isem ta’ Slumdog Millionaire.

• LA FAMIGLIA (NET Television 20>30) - Il-laqg[a bejn Cesare, Ezio u s-Sur;ent Spiteri

tifta[ aktar intri//i u mistoqsijiet. Sadanittant l-argument bejn Cesare u Ezio dwar min se jmexxi l-familja Saraceni jag[ti lok g[al t[assib. Issa li l-Ispettur Hannibal Ciappara qala’ balla minn fuq l-istonku, se jimxi ’l quddiem? It-Tune]in Malik ikompli j[oss il-pressjoni min-na[a tax-Xakal tag[fas fuqu. Malik jag[mel dak li ordnalu x-Xakal? G[aliex Cesare qed i[alli lil Sciobetta fil-g[ama dwar dak li g[addej? Min hu Justin, li g[amel minn kollox biex jid[ol fil-[abs? Wara ]-]jara ta’ Don Raffaele, x’passi se tie[u Morgan (Ethel Baldacchino, fir-ritratt hawn fuq), mart Cesare?

• NEWSBUZZ (NET Television 15>45) - Il-pre]entaturi ji//elebraw il-Karival. Imorru l-Belt Valletta u jing[aqdu ma’ dawk li jkunu qed ji//elebraw dan i]-]mien tal-bluha. Intervisti, voxpops, mu]ika, /inema u kompetizzjonijiet ma jonqsux.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta’ Frar, 2012

26 TV#Radju GRAN TORINO

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 19>30 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Sehemna flEwropa 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 Solidarjetà 21:00 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:03 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Qrib Xulxin 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Ewropa 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - Sport Action 20:45 - Pajji] li Jixraq lil Uliedna 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Bla Kantunieri 23:00 Woodenman Jukebox 24:00 Music FM 02:00 - Serali. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:57 Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 RTK qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 Rapport Finanzjarju 15:40 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qrib Tieg[ek Replay ikompli Ladies Choice Fuzzbox - Michael Bugeja Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Fil-:nien (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 RTK Bulettin 17:15 - Jaqblu... ma Jabqlux! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 Straightforward 22:00 - IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Fil-Fond tal-A[bar, Ifta[ Qalbek, Home Decor, Legali. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Meta l-Mo[[ isir Palk 10:00 - BBC News Update 10:06 - Sa[[a 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal- ;urnali 13:30 - University Matters 14:00 BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19.30 - It’s Debatable 20:00 - Mu]ika Klassika Maltija 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 Il-verità te[liskom 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l- Erwie[ 13:00 Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Niskopru lil Marija 16:00 - Lil hinn minn darna 17:00 {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Qari Reli;ju] 19:30 - IlMuftie[ tal-G[erf 20:00 Lourdes (r) 20:30 - Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Il-Qdusija fi ]minijietna 22:00 - Alla g[ani fil-{niena (r) 22:30 - A[barijiet Reli;ju]i 22:50 - Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 u 13:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats 20:00 - Ben Glover 22:00 - Nocturnal 24:00 - John Digweed. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 Tempo on the mix 17:30 – All Time Favourites 18:30 – Don’t Stop the Music 20:00 - Mu]ika Klassika.

Film drammatiku bit-tema tal-[biberija Rete 4 21:10

Film drammatiku tal-2008 b’re;ija ta’ Clint Eastwood li jidher ukoll b[ala attur fil-parti ewlenija ta’ eks veteran tal-Gwerra tal-Korea. Illum armel, jum minnhom jaqbad tfajjel mill-Orjent li jkun se jisraqlu lkarozza tieg[u. Irreazzjoni naturali tieg[u tkun wa[da ta’ rabja. Biss ma jdumx ma jikkalma. Eventwalment isiru jafu lil xulxin u t-tifel jispi//a [abib tal-veteran tal-gwerra. Fir-ritratt Eastwood jidher ma’ Ahney Her f’xena mill-film. TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Dot EU 11:30 Asteriks 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Dibattitu Politiku 21:45 - Dreams 22:45 - Meander 23:30 L-A[barijiet 23:45 - G[awdex Illum (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 007:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Forum 11:40 - Teleshopping 12.45 Kalamita 13:30 - ONE News 13:45 - (ikompli) Kalamita 16:20 Lapes u Karta 16:30 - Tomatate 17:05 - Teleshopping 17:20 Hazzzard 17:30 - ONE News 17:40 - B’Xortik ma’ Robert 19:00 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Illostra 20:30 - Inkontri 22:15 - Malta Fuq Kanvas (r) 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da 23:45 Forum (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - {abbejtek 20:30 - Stylish Weddings (r) 21:30 Dokumentarju 22:00 - News 22:30 - M’Intix Wa[dek (r). Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 - Tg 1) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 Verdetto finale 15:15 - La vita in

diretta 16:50 - Tg Parlamento 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Soliti ignoti 21:10 - Provaci ancora Prof 3 23:15 Porta a porta 00:50 - Tg 1 notte 01:25 - Qui Radio Londra 01:30 Sottovoce 02:00 - Rewind Visioni private - Alessandro Dalai. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 09:30 - Sorgente di vita 10:00 - Tg2punto.it 11:00 I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:55 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 - Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - L’isola dei famosi (reality) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Voyager - Indagare per conoscere 23:10 - Tg 2 notizie 23:25 L’Ispettore Coliandro 01:20 - Tg Parlamento 01:30 Protestantesimo. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per

ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - The millionaire. Film 2008 23:15 - Correva l’anno 24:00 - Tg 3 linea notte 00:10 - Tg regione 01:10 - Conversas no Maranhao. Dok. ’83. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e

donne 16:15 - Amici 16:55 Pomeriggio cinque 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 Cado dalle nubi. Film 2009 23:40 - Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges 08:40 - Hunter (TF) 09:40 - Ris Roma 2 10:50 Benessere - il ritratto della salute 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:10 - Flikken - coppia in giallo (TF) 16:15 - Sentieri 16:30 - Il Commissario Cordier - Legami di sangue. Film 2002 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Gran Torino. Film 2008 23:45 - Ispettore Callaghan: Il caso scorpio è tuoi. Film ’71 01:45 Tg 4. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Café (sitcom) 16:15 - The Middle (TF) 16:40 La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 - Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - Tutto in famiglia (sitcom) 19:50 Cartoons 20:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 21:10 - CSI New York 23:00 - Chiamata da uno sconosciuto. Film 2006 00:50 The Shield (TF). La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 Halifax (TF) 16:15 - Atlantide storie di uomini e mondi 17:30 L’Ispettore Barnaby (TF) 19:20 ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 - L’infedele 23:45 - Innovation 00:20 - Tg La 7 00:30 - (Ah)iporoso 01:30 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 20 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 27 Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 - Wirt, Arti u Kultura 11:30 - Malta u Lil Hinn Minnha 13:05 Kontrattakk 14:30 - Waltzing Matilda 15:00 - 21st Century 15:30 Wirt, Arti u Kultura 16:00 - Malta u Lil Hinn Minnha 17:35 - Kontrattakk 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 Waltzing Matilda 19:30 - 21st Century 20:00 - Stretch 20:25 A[barijiet bl-Ingli] 20:30 - Wirt, Arti u Kultura 21:00 - Malta u Lil Hinn Minnha 22:35 - Storja wara l-Kwinti 23:20 - Waltzing Matilda. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 - Favourite Link 12:10 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - EGOV4U 15:30 - Teleshopping 16:30 - 7F 17:00 Newspoint 17:30 - Vis-a-vis (jinkludi 18:15 - F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 Crossroads 23:00 - Link 23:05 Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75. La 5 • melita 162 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 13:40 - Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 17:10 - Déjà Vu (TF) 18:00 - Friends (sitcom) 18:50 - Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 – Ho sposato un calciatore (it-III parti) 23:20 Grande Fratello Live 23:30 Uomini e donne. BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Charlie and Lola 07:20 Gigglebiz 07:30 - Bobinogs 07:45 - Poetry Pie 07:50 - Fimbles 08:10 - Little Robots 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - After You’ve Gone 09:35 - The Weakest Link 10:20 - Keeping up Appearances 10:50 - Doctors 11:20 - The Planets 12:10 Monarch of the Glen 13:00 - Last of the Summer Wine 13:30 After You’ve Gone 14:00 - The Weakest Link 14:45 - Keeping up Appearances 15:15 - Doctors

15:45 - The Planets 16:35 Monarch of the Glen 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Holby City 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - Supernova (15) 21:00 - Waking the Dead 21:50 After You’ve Gone 22:20 Keeping up Appearances 22:50 Red Cap 23:40 - Supernova (15). TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:50 - The Big Trail. Film ’30 10:00 - Viva Zapata! Film ’52 (PG) 12:10 - Tall Man Riding. Film ’55 (U) 13:45 - Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Calamity Jane. Film ’53 (U) 17:55 - The Good Guys and the Bad Guys. Film ’69 (PG) 19:40 - Come Blow Your Horn. Film ’63 (A) 22:00 - The Banger Sisters. Film 2002 (15) 23:55 - Conspiracy Theory. Film ’97 (15). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:15 - Just Another Story. Film 2003 08:30 - Hickey & Boggs. Film ’72 (15) 10:25 - Kings of the Sun. Film ’63 12:15 - In His Life: The John Lennon Story. Film 2000 13:50 - Eight Men Out. Film ’88 (PG) 15:50 - How to Succeed in Business Without Really Trying. Film ’67 (U) 17:50 - Coming Home. Film ’78 (18) 20:00 - The Amityville Horror. Film ’79 (15) 22:00 - MGM’s Big Screen 22:15 - Chains of Gold. Film ’91 (15) 23:50 - After Dark, My Sweet. Film ’90 (15). Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 Agatha Christie’s Poirot 09:43 Laundry 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Wolff’s Turf 12:47 - Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 - JAG 15:52 Great Women 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:54 SMS 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - The Memoirs of Sherlock Holmes 22:05 Rosemary and Thyme 23:05 Agatha Christie’s Poirot. Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: Breaking ’Em In 08:10 - Mythbusters: Phone Book Friction 09:05 Extreme Engineering: Fault Zone Tunnel 10:00 - How Do They Do It?: Airbags, Ice Rinks and Mattresses 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Moab Desert 11:50 Overhaulin’: Junk in the Trunk 12:45 - FutureCar: The Brain 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Lee Returns 14:35 -

Dirty Jobs: Bug Breeder 15:30 Deadliest Catch: Sea Tested 16:25 - Mythbusters: Water Stun Gun 17:20 - Extreme Engineering: Fault Zone Tunnel 18:15 Ultimate Survival: Sierra Nevada 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 Dual Survival 21:00 - Dirty Jobs 21:55 - Worst-Case Scenario: Earthquake Escape 22:25 - WorstCase Scenario: Sinking Car/Rattlesnake Encounter 22:50 - Curiosity: I, Caveman 23:45 Mythbusters: Speed Cameras. Melita Movies • melita 801 10:00 - Cloudy with a Chance of Meatballs 11:30 - Up! 13:05 You Again 14:51 - Hollywood Buzz 15:15 - Walk The Line 17:30 - Our Family Wedding 19:15 - Jesse Stone: No Remorse 20:37 - Hollywood Buzz 21:00 Salt 22:40 - Case 39 00:30 - Hide & Seek. Melita More • melita 802 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - 30 Rock 11:30 - The Mentalist 12:15 Chase 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 16:45 Desperate Housewives 17:30 How I Met Your Mother 17:52 Suburgatory 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - 30 Rock 19:30 Top Gear 20:30 - Person of Interest 21:15 - The Mentalist 22:00 - Boardwalk Empire 22:50 Supernatural 23:40 - Game of Thrones 00:45 - Bored To Death 01:10 - Hung 01:40 - Entourage. Biography Channel • melita 411 08:00 - Hoarders: June and Doug. The Locator: 09:00 - Quest for Redemption 09:30 - A Life Comes Full Circle. 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: My

Mansion Is Bigger Than Your Mansion 11:00 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Donna Fryman 13:00 - Parking Wars 13:30 Billy the Exterminator: Extreme Gator. Storage Wars: 14:00 Unclaimed Baggage 14:30 - Enemy of the Enemy. Pawn Stars: 15:00 - Pablo Pawncasso 15:30 Peeping Pawn. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Donna Fryman. The Locator: 17:00 - Quest for Redemption 17:30 - A Life Comes Full Circle. 18:00 - Hoarders: June and Doug 19:00 - Pawn Stars: Whale of a Time 19:30 Storage Wars: Fire In the Hole 20:00 - America’s Court with Judge Ross. Real Housewives of Beverly Hills: 21:00 - Charity Cases 22:00 - Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - IglooGloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 -

Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - IglooGloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Sonny with a Chance 10:25 Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 11:55 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Have a Laugh 12:30 - Shake It Up 13:20 - My Babysitter’s a Vampire 13:45 - Fish Hooks 14:10 - Disney Fairies 15:05 - Timon & Pumbaa 15:30 - Wizards of Waverly Place: The Movie 16:55 - Fish Hooks 17:10 - Good Luck Charlie 17:30 - Have a Laugh 17:35 - Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana Forever 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 - Recess 20:00 - Wizards of Waverly Place: The Movie 21:35 - Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 14>20 14>50 15>00 15>05 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19>30 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping Mill-:uf sal-Iskola EGOV4U Flimkien ma’ Nancy (r) NET News Flimkien ma’ Nancy (r) Teleshopping Bla Kumment Newsbuzz Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in Focus NET NET News La famiglia NET News Newsroom PQ (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 08:30 - WC Ski Jumping 10:00 - WTA Tennis 11:00 - WTA Tournament: Dubai: Day 2 (live) 17:30 - Eurogoals 18:30 - WC Cross-Country Skiing 20:00 - WC Ski Jumping 20:45 - WATTS 21:00 - This Week

on World Wrestling Entertainment 21:30 - Pro Wrestling 22:30 - Eurogoals 23:30 - WC Ski Jumping.

GO Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 23: Napoli v Chievo 09:00 - ATP 500: ABM AMRO WTT, Rotterdam: Day 2 17:00 - The FA Cup: Rd 5: Sunderland v Arsenal 19:00 - RaboDirect Pro12: Rd 15: Leinster v Scarlets 21:00 - Arsenal 360 21:30 - Serie A: Rd 23: Juventus v Catania 23:30 - The FA Cup: Rd 5: Sunderland v Arsenal 01:30 - Serie A: Rd 21: Atalanta v Genoa. GO Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Avantha Masters: Day 1 13:00 - Serie A: Rd 23: Juventus v Catania 15:00 Aviva Premiership: Rd 15: Bath

Rugby v Gloucester Rugby 17:00 - Serie A: Rd 21: Siena v Roma 19:00 - The FA Cup: Rd 5: Millwall v Bolton W 21:00 Roma Channel. Melita Sports 1 • melita 701 19:00 - Bundesliga: Highlights 20:00 - La Liga: Highlights 21:00 - Copa Libertadores Highlights 21:25 - La Liga: Getafe v Español (r) 23:10 Bundesliga: Hoffenheim v 1.FSV Mainz (r).

Malta Stars • melita 614 08:00 - Melita GFA 1st Division (r) 09:55 - BOV PL: Floriana v Hibernians (r) 12:25 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri v Luxol (r) 13:50 Malta Rugby Football Union: Alligators v Stompers (r) 15:30 - Malta Basketball Association (r) 17:00 - 3 Pointer (r) 17:35 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri v Luxol (r) 19:00 Kick Off (live) 20:35 - BOV PL: Floriana v Hibernians (r)

23:00 - Kick Off (r) 00:35 Malta Rugby Football Union: Alligators v Stompers (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - Bundesliga: Hoffenheim v 1.FSV Mainz (r). La Liga: 09:50 - Getafe v Español (r) 11:35 - Real Madrid v Racing (r). 13:25 npower Champ.: Reading v Burnley (r) 15:15 - Bundesliga:

Hertha Berlin v Borussia Dortmund (r) 17:10 - La Liga: Getafe v Español (r) 19:00 Bundesliga: Highlights 20:00 La Liga: Highlights 21:00 Copa Libertadores - Highlights 21:30 - npower Champ.: Reading v Burnley (r) 23:20 Bundesliga: Hoffenheim v 1.FSV Mainz (r) 01:15 - La Liga: Real Madrid v Racing (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: Hoffenheim v 1.FSV Mainz (r) 16:10 - La Liga: Real Madrid v Racing (r) 18:00 - Barca TV 21:00 Bayern Munich TV 00:00 Barca TV.

All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit (r) 14:20 - NBA: Dallas @ New York (r) 16:25 European Poker Tour: Season 6: Deauville Show 1 (r) 17:20 TEVA Mountain Games 11. Part 1 (r) 17:55 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:00 - NBA Live 19:25 - WWE: Elimination Chamber (r) 22:30 - NBA: Dallas @ New York (r) 00:35 Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings (r)


IN-NAZZJON It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

28 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. Jag[mel hekk fejn jieklu (5) 6. Vapuri tad-de]ert (5) 7. G[annaqni u …… (5) 10. Kon;elatur biex l-ikel jibqa’ tajjeb kiesa[ (5) 11. Ikel imsajjar i]]ejjed (5) 12. Wild in-ng[a; (5) 14. Kellu s-sa[[a (5) 16. {ammar wi//u (5) 17. Tixriba, [asla (5) 18. }ifna bir-rum? (5)

Weqfin>1. Ma jafx fejn sejjer (6) 2. Da[al u g[amel tieg[u (6) 3. {ati ta’ ksur tal-li;i t’Alla (6) 4. Ma jesax i]jed nies (6) 8. u 13. Imnaddaf minn kull tin;is (11) 9. Ma jesax i]jed (5) 12. Tista’ tkun wa[da talmog[dija (6) 13. Ara 8 14. E]altah (6) 15. G[atxan (6)

Labirint

:ip lapes u gomma. Id[ol minn mal-vle;;a n-na[a ta’ fuq u wara dawra mhux [a]in ipprova o[ro; minn mal-vle;;a n-na[a t’isfel.

Soluzzjoni tal-:img[a Mimdudin>5. Si;;u; 6. Rabta; 7. Pruwa; 10. u 11. Drammatiku; 12. {idma; 14. Nemex; 16. Dogma; 17. Mikul; 18. Domna. Weqfin>1. Assurd; 2. Suprem; 3. Drawwa; 4. Paniku; 8. Sajda; 9. Firma; 12. {addmu; 13. Apollo; 14. Nomadi; 15. Xurban.

RI?ETTA

Soluzzjonijiet Dik bl-ittra ‘?’ Liema dada^

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

‘Bakewell Tart’

Labirint

Liema dada^

Fi/-/irku hawn tliet angoli differenti tal-istess dada. Liema minn dawn l-erbg[a miftu[in bera[ hi l-istess dada tan-nofs?

Sudoku

G[al 6 persuni trid: 375g g[a;ina tal-[elu; 6 mg[aref rasberry conserve, 100g butir artab, 100g zokkor (caster), 75g dqiq self-raising, 75g lew] ma[kuk, 3 bajdiet, ]ew; mag[ref [alib, 25g lew] (flaked). icing sugar g[all-wi//, u jekk trid custard jew krema friska biex isservi. Metodu: Sa[[an il-forn fuq temperatura 190C#Gas Mark 5. Ifta[ lg[a;ina [elwa fuq wi// lixx fuq id-dqiq li tkun ferrixt. Lesti landa ta’ 23cm u ix[et l-g[a;ina. Ittrimja t-trufijiet u idlek ilqieg[ bir-raspberry conserve jew xi frott ie[or. Da[[alha filfri;; waqt li tkun qed tag[mel il-mili. {abbat il-butir u l-caster sugar flimkien sakemm it-ta[lita tkun kremu]a. }id id-dqiq, il-lew] ma[kuk, il-bajd u l-[alib u [abbat sakemm ikollok ta[lita lixxa. O[ro; il-landa mill-fri;; u bl-img[arfa tal-injam ix[et it-ta[lita fuq il-conserve u ferrex il-flakes tal-lew]. Da[[al fil-forn u a[mi g[al madwar 45 minuta sakemm il-mili jkun tela’, b’kulur dehbi u sod mal-mess. {alliha tiksa[ fil-landa u mbag[ad ittrasferiha fuq platt. Roxx l-icing sugar fil-wi//. Serviha s[una jew kies[a u jekk trid bi ftit custard jew krema friska.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ {al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina # living # sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 9980 3659 jew 7949 8824.

{al Qormi – San Bastjan

Marsaxlokk

Ni]barazza

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 9902 5125.

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 9947 3354 jew 21 387082.

G{ALL-KIRI

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

Maisonette

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 9942 2082.

Kia Mentor

Proprjetà

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm, /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 9947 7271.

I]-}urrieq, Bubaqra

Nixtri

TAL-2001, magna 1300cc u full extras. ?emplu 7943 6081.

Ir-Rabat

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta, semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 9947 7271.

Toyota Vitz SR

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 7984 3698.

GARAXX g[all-kiri bi Class 4, tajjeb g[al kull tip ta’ negozju, 21 pied x 40 pied, appo;; mal-iskola. ?emplu 7921 1659.

NIXTRI PROPRJETÀ F’BIRKIRKARA. ?emplu 7984 4384.

VETTURI BMW 320d

2006, saloon, automatic, artic green, full extras, white leather interior, 45,000 mil. €19,500 o.n.o. ?emplu 9944 9106.

Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 7945 6174.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 9960 2436.

Nixtri

KAROZZI u trakkijiet g[alliskrap, magni, bibien u twieqi (aluminju u [adid), ram a[mar u isfar u stainless steel. In[allas kontanti. ?emplu 7943 0366, 9946 9467 jew 27 430366.

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 9988 7233. DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21 433352, 7908 1719 jew 9949 9619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u llabour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare-parts g[al kull tip ta’ appliance. ?emplu 21 371559, 27 371559, 21 493285, 7988 4497 jew 9947 2570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 9942 2268 jew 21 416705.

G{ALL-BEJG{ Heidelberg Platen

10” x 15” f’kundizzjoni perfetta u mutur Suzuki 100A. ?emplu 7960 3048.

Kompjuter

KOMPJUTER antik li g[andu valur, f’kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 21 496068 jew 7949 6068.

Libsa tal-Pre/ett

TAS-subien, kulur cream, 3piece, kompluta bil-qmis u ]-]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €90. ?emplu 21 242180.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21 246324 jew 9980 8522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one-seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 7988 3916.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 20 ta’ Frar, 2011

30 Fil-Lenti

Insiru nafu a˙jar lil... sensiela koordinata minn Raymond Miceli li tlaqqag˙na ma’ nies li huma konnessi mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu

Isem u kunjom – Martin Agius. Data tat-twelid – 22 ta’ Frar 1966. Lokalità fejn toqg[od – Il-G]ira. X’inhi l-konnessjoni tieg[ek mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu – :urnalist fotografiku.

Jekk l-affarijiet imsemmija fit-twe;iba ta’ qabel mhumiex l-impjieg ewlieni tieg[ek, x’tag[mel aktar^ – Na[dem self-mployed b[ala fotografu u nsewwi l-kompjuters.

G[andek xi delizzji^ – Ix-xog[ol tieg[i nqisu

MARTIN AGIUS

s-sewqan bl-addo//, bla indikazzjonijiet fejn wie[ed ikun sejjer u [afna nies fi triq qisha tag[hom. Idejjaqni wkoll it-tipjip, spe/jalment dawk in-nies li ma j;ibux rispett lil [addie[or li ma jpejjipx.

Esperjenza li g[addejt minnha, po]ittiva jew negattiva, u li t[oss li minnha tg[allimt [afna

– Is-27 sena li g[amilt fil-Forzi Armati ta’ Malta kellhom il-po]ittiv u n-negattiv. Kienu po]ittivi g[aliex g[enuni nimmatura, insir dixxi-

plinat u organizzat u tg[allimt [afna li llum il-;urnata veru nsibha fa/li fil-[ajja privata u /ivili tieg[i. In-negattività ma n[obbx insemmiha g[ax mhi tajba g[al [add. Dejjem a[seb fil-po]ittiv u n-negattiv tg[allem minnu. L-esperjenza li g[addejt minnha meta rba[t l-unur fl-Ingilterra hija xi [a;a inspjegabbli.

b[ala delizzju wkoll, g[aliex meta jkolli [in liberu nara fejn [a mmur nie[u xi ritratt. In[obb insiefer u hemm ukoll fejn immur nippjana minn qabel biex nie[u r-ritratti. Qieg[ed ukoll Il-fatt li tg[ix fil-g]ejjer Maltin, xi t[oss li huma fil-kumitat tal-Malta Institute of Professional l-vanta;;i u l-i]vanta;;i^ – Il-vanta;; li tg[ix Photography fil-kariga ta’ Events Co-ordinator. Malta huwa li n-nies ta’ dan il-pajji] huma kapa/i, be]lin u dejjem inqumu g[all-okka]joni, L-aktar [a;a li tatek sodisfazzjon f’[ajtek sa issa u hawn ukoll [afna nies b’talenti kbar. – Il-fotografija tatni [afna sodisfazzjonijiet. L-i]vanta;; hu li l-pajji] huwa ]g[ir u ma tantx Meta kont fil-Forzi Armati ta’ Malta kont ukoll hawn fejn tmur biex tbiddel naqra, i]da hi ta’ il-Fotografu Uffi/jali u kelli okka]joniet sbie[ vanta;; il-po]izzjoni ;eografika ta’ Malta li ta’ fotografija fosthom li nie[u ritratti tar-Re ta’ biex issiefer hu aktar fa/li g[aliex fuq na[a Spanja, tal-Papa u affarijiet o[ra li g[andhom g[andna l-Ewropa u fuq in-na[a l-o[ra g[andna x’jaqsmu mal-Armata li ftit nies g[andhom /ans l-Afrika. jie[du ritratti tag[hom. Na[dem fil-media u niltaqa’ ma’ [afna okka]jonijiet mhux tas-soltu, Liema hu s-sors favorit tieg[ek li minnu ssir li jkunu tajbin biex tikkompeti bihom. I]da taf l-a[barijiet: il-gazzetta, it-televi]joni, l-akbar sodisfazzjon kien f’Jannar li g[adda ir-radju jew l-internet, u g[aliex^ – Illum fejn irba[t l-Unur ta’ Fotografu tas-Sena il-;urnata ma jistax ikun ma jkunx l-internet. fil-kategorija ‘Press u A[barijiet’ f’Londra. Peress li f’xog[li nqatta’ [afna [in fuq il-kompjuter, parti mill-break tieg[i mmur fuq Xi [a;a li ddejqek – L-aktar [a;a li ddejjaqni hi l-internet u nara xi jkun qed ji;ri madwarna u anki biex nitg[allem jew insolvi xi problema f’xi kompjuter jew kif se nirran;a xi ritratt.

13) G[alik xi jfissru dawn^: • l-im[abba – Kieku kul[add jitg[allem i[obb u •

• •

• IR-RITRATT FAVORIT TIEG{EK LI FIH TIDHER INT — Dan ir-ritratt hu me[ud f’Jannar li g[adda, fejn jien u s[abi l-fotografi l-o[ra li rb[ana l-unuri f’Londra u g[amilna unur g[al Malta flimkien mal-President tal-Malta Institute of Professional Photography Kevin Casha u CEO ta’ The Societies Phil Jones. Il-barranin kollha pre]enti bdew jg[idu li ‘The Maltese stole the show’, li lili u ]gur li anki lil s[abi l-fotografi l-o[ra tag[mlilna unur kbir.

jirrispetta lil xulxin id-dinja tkun f’po]izzjoni ferm a[jar, bla kriminalità u bla ;lied. il-[biberija – Meta jkollok [bieb ta’ veru tista’ tg[id li ma jkun jonqsok xejn fil-[ajja, g[ax meta jkollok b]onnhom issibhom dejjem u vi/i-versa. il-libertà – Ma hawnx isba[ minnha u jiddispja/ini [afna g[al dawk li ma g[andhomx il-libertà. i/-/ensura – Nemmen li fi]-]minijiet ta’ llum ma g[andhiex te]isti g[ax tnaqqas mil-libertà. ir-reli;jon – {afna ;lied u gwerer sfortunatament huma min[abba r-reli;jonjiet. Ir-reli;jon hija kif tg[ix. is-safar – Tiltaqa’ ma’ [afna nies b’fehmiet u kulturi differenti fejn minnhom titg[allem [afna. Tara wkoll is-sbu[ija li toffri din id-dinja li ng[ixu fiha. il-mewt – Kull min jitwieled irid imut. G[ix [ajja tajba [alli meta tasal il-mewt ma jkollokx indiema.

Tixtieq issir taf a[jar lil xi personalità li hi involuta fil-media, jew fid-dinja tal-arti u tal-ispettaklu^ Ibg[at is-su;;erimenti tieg[ek fuq raymiceli@gmail.com u nag[mlu mill-a[jar biex nikkuntentawk.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

Konsumatur 31

L-importanza tal-bejg[ mill-bog[od Mhux l-ewwel darba li ninzertaw xi riklam fuq it-televi]joni jew fuq l-internet li j[ajjarna biex nixtru prodotti jew servizzi permezz tal-bejg[ mill-bog[od. Bejg[ mill-bog[od huwa tip ta’ bejg[ li jsir f’/irkustanzi meta kemm il-bejjieg[ kif ukoll il-konsumatur ma jkunux fi]ikament qrib ta’ xulxin. Meta konsumatur jidde/iedi li jixtri b’dan ilmod g[andu /erti drittijiet u responsabbiltajiet li hu flinteress tieg[u li jkun jaf dwarhom. Il-kummer/jant bir-regolamenti dwar il-bejg[ millbog[od huwa marbut li jipprovdi lill-konsumatur informazzjoni ba]ika u mandatorja b[al, perezempju, l-isem s[i[ u l-indirizz permanenti tannegozju tieg[u. Importanti [afna li l-indirizz ma jkunx wie[ed P.O. Box u li jkun /ar u li jinftiehem mill-konsumatur. Jekk konsumatur jara li l-indirizz tal-bejjieg[ hu wie[ed ambigwu u dubju], hu fl-interess tieg[u li li ma jixtrix prodotti ming[and in-negozjant. Il-kummer/jant g[andu wkoll l-obbligu li jag[ti deskrizzjoni bil-miktub talkaratteristi/i prin/ipali talprodott jew tas-servizz g[allbejg[. Il-konsumatur g[andu jkun infurmat ukoll dwar ilprezz li jinkludi taxxi u spejje] addizzjonali b[al ma huma l-ispejje] tal-kunsinna jew l-ispejje] tat-transazzjoni f’ka] li l-prodott jinxtara minn fuq l-internet. Il-metodu ta’ [las g[andu wkoll ji;i msemmi sabiex il-konsumatur ikun infurmat b’liema mezzi jista’ j[allas g[all-prodotti jew g[asservizzi li qed jixtri. Importanti [afna li l-konsumatur ji;i infurmat biddritt tieg[u li jer;a’ jirritorna l-prodott mixtri f’ka] li dan jer;a’ jibdielu u jkun jixtieq jikkan/ella l-ordni. Konsumatur fil-fatt g[andu perijodu ta’ kan/ellament fejn matulu jista’ j[assar kuntratt ta’ bejg[ mill-bog[od

minn Melanie CAMILLERI Information Officer Awtorità Maltija g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur

Meta ji;i biex jixtri prodotti permezz tal-bejg[ mill-bog[od, konsumatur g[andu wkoll id-dritt li jkun jaf i]-]mien li matulu l-offerta jew il-prezz tal-offerta jibqg[u validi

ming[ajr ma je[el ebda penali jew ming[ajr il-b]onn li jag[ti ;ustifikazzjoni jew ra;uni valida. Jekk konsumatur fi ]mien [mistax-il ;urnata jil[aq jinforma lin-negozjant li re;a’

informazzjoni mandatorja, ilkonsumatur ikollu d-dritt li jikkan/ella l-kuntratt tax-xiri sa tliet xhur minn meta hu jir/ievi l-o;;ett ordnat jew mid-data’ tal-kuntratt f’ka] ta’ servizzi.

Meta ji;i biex jixtri prodotti permezz tal-bejg[ mill-bog[od, konsumatur g[andu wkoll id-dritt li jkun jaf i]-]mien li matulu lofferta jew il-prezz tal-offerta jibqg[u validi.

Bejg[ mill-bog[od huwa tip ta’ bejg[ li jsir f’/irkustanzi meta kemm il-bejjieg[ kif ukoll il-konsumatur ma jkunux fi]ikament qrib ta’ xulxin. Meta konsumatur jidde/iedi li jixtri b’dan il-mod g[andu /erti drittijiet u responsabbiltajiet li hu fl-interess tieg[u li jkun jaf dwarhom bdielu u li jixtieq jikkan/ella l-ordni, huwa jkun intitolat li jing[ata flusu lura minnufih u mhux aktar tard minn tletin ;urnata. Jekk il-kummer/jant jonqos milli jag[ti lill-konsumatur l-

Sabiex kuntratt ma jkunx jista ji;i kkan/ellat mill-konsumatur, dan irid ikun ordna l-prodott skont spe/ifikazzjonijiet partikulari jew ilprodotti ordnati jkunu personalizzati.

Din ix-xorta ta’ informazzjoni g[andha ting[ata lillkonsumatur bil-miktub u g[andha ting[ata lill-konsumatur qabel ma jsir ilkuntratt tal-bejg[ jew waqt li dan ikun qed ji;i fis-se[[.

F’ka] ta’ tilwima jew ilment, hija r-responsabbiltà tal-kummer/jant li jipprova li hu pprovda lill-konsumatur bl-informazzjoni ba]ika u mandatorja. Tajjeb li wie[ed jiftakar ukoll li f’ka] ta’ bejg[ millbog[od, jekk konsumatur jinzerta jixtri o;;etti minn pajji] ie[or b’kuntratt ta’ dan it-tip, huwa ma jkunx protett minn dawn ir-regolamenti sakemm il-pajji] li jixtri minnu ma jkunx membru fl-Unjoni Ewropea. Il-pajji]i membri fl-Unjoni Ewropea g[andhom li;ijiet li huma konformi ma dawk Maltin u g[aldaqstant jekk konsumatur jixtri minn pajji] Ewropew, dan jista’ jgawdi mill-istess drittijiet daqs li kieku qed jixtri ming[and kummer/jant Malti. F’ka] li wie[ed jixtri minn pajji] ie[or Ewropew, wie[ed g[andu joqg[od attent g[all-perijodu ta’ kan/ellament g[ax g[alkemm id-dritt ta’ kan/ellament jibqa’ wie[ed validu, il-perijodu fejn wie[ed jista’ jer;a’ jibdielu jista’ jkun anqas minn [mistax-il ;urnata. Il-perijodu ta’ kan/ellament però ma jistax ikun anqas minn sebat ijiem ta’ xog[ol.


It-Tnejn, 20 ta‘ Frar, 2012

32 Lokali

Festa ta’ kuluri, briju u kostumi

Kuluri, ]fin, kostumi, karattri u maskri huma ftit mill-karatteristi/i marbutin mal-Karnival li ma setg[ux jonqsu milli jkunu pre]enti fit-tielet jum tal-briju ta’ dan l-avveniment tant mistenni spe/jalment mit-tfal. It-tielet jum kien immarkat mill-Grand Defilè madwar il-Fosos kif ukoll mill-Parata li telqet minn Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta sa fuq il-Fosos bil-parte/ipazzjoni ta’ maskri grotteski u baned. L-Iscouts u l-Girl Guides tal-{amrun fet[u l-ispettaklu tal-Karnival, segwit mid-d[ul tar-Re tal-Karnival kif ukoll l-esebizzjonijiet tal-karrijiet. L-attivitajiet tal-Karnival organizzati mill-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti jil[qu l-qofol tag[hom sa nhar it-Tlieta fil-Furjana. Dawn il-jiem saru ji;bdu wkoll [afna Maltin lejn G[awdex sabiex iqattg[u l-Karnival fil-g]ira G[awdxija fejn jispikka l-Karnival spontanju tan-Nadur imma wkoll il-karnival organizzat fir-Rabat u f’diversi r[ula. Anki f’Malta fl-a[[ar snin da[let tradizzjoni li jkun organizzat Karnival f’diversi bliet u r[ula. (Ritratti> Trevor Sollars)

2012_02_20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you