Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,045

€0.45

Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Boro] ta’ studju mill-Gvern fl-isport u oqsma relatati Il-Gvern [abbar il-ftu[ ta’ skema ;dida ta’ boro] ta’ studju g[all-atleti imma wkoll g[al dawk li jixtiequ jistudjaw dixxiplina an/illari g[allisport. F’konferenza tal-a[barijiet li saret ilbiera[ flUniversità ta’ Malta, Clyde Puli, is-Segretarju Parlamentari g[a]}g[a]ag[ u l-Isport, Mario Azzopardi, idDirettur g[at-Tag[lim Tul il-{ajja u Bernard Vassallo, Chairman talKunsill Malti g[all-Isport (KMS), taw id-dettalji ta’ din l-iskema ;dida msemmija g[all-ewwel darba fil-Ba;it g[al din is-sena. G[all-ewwel sena taliskema l-Gvern qed jinvesti €120,000. L-iskema se titmexxa midDirettorat g[at-Tag[lim Tul il-{ajja u mill-KMS. L-iskema hija inti]a g[all-atleti imma anke g[al dawk li jixtiequ jistudjaw dixxiplina marbuta mal-isport, kemm fuq ba]i full-time kif ukoll part-time, f’korsijiet li jwasslu g[al kwalunkwe livell rikonoxxut millKunsill Nazzjonali talKwalifiki. Dawn jistg[u jinkludu korsijiet segwiti permezz ta’ distance learning. L-iskema tapplika g[al ]ew; kategoriji ta’ persuni - g[al atleti li jixtiequ jkollhom kwalifika professjonali biex jispe/jalizzaw inkella jtejbu l-[iliet sportivi tag[hom, kemm g[alihom b[ala sportivi kif ukoll biex i[arr;u lisport, kif ukoll g[al studenti li jixtiequ jsegwu kors ta’ kwalifika akkademika me[ud f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni og[la.

g[al pa;na 6

It-track record ta’ Gvern Nazzjonalista fil-qasam tal-edukazzjoni jispikka g[all-fatt li filwaqt li pajji]i o[ra naqqsu l-fondi ddedikati g[all-edukazzjoni fil-kri]i finanzjarja li g[addejna minnha fl-a[[ar sentejn, f’Malta, il-vot g[all-edukazzjoni baqa’ ji]died sena wara o[ra (Ritratt> Michael Ellul)

}ieda ta’ 30 fil-mija ta]-]g[a]ag[ li jkomplu jistudjaw ■ Filwaqt li fl-1999 43 fil-mija kienu jkomplu bl-edukazzjoni post-sekondarja, fl-2010 dawn telg[u g[al 73 fil-mija minn Matthew Bonett

Fl-1999, ir-rata ta’ parte/ipazzjoni ta’ studenti filqasam post-sekondarju f’pajji]na kienet ta’ 43%, i]da din l-istess rata fl-2010, telg[et g[al 73%, li tfisser ]ieda ta’ 30% fuq perjodu ta’ 11-il sena. Dan il-persenta;; jinkludi biss dawk l-istudenti li jistudjaw full-time, u mhux dawk l-eluf o[ra ta’ studenti li jistudjaw part-time. Dawn i/-/ifri jirrikonoxxu l-isforzi li qed jag[mel il-Gvern biex i[e;;e; aktar ]g[a]ag[ ikomplu jistud-

jaw wara li jag[lqu 16-il sena, u fl-istess [in, jindikaw li lmira tal-Gvern, li sal-2020, dan l-ammont ikompli jin]el drastikament. Dan qed ikun rikonoxxut ukoll millKummissjoni Ewropea. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina sostniet dan f’konferenza tala[barijiet li matulha tkellmet dwar i/-/ifri li [ar;u millUffi//ju Ewropew talIstatistika (Eurostat), li jikkonfermaw li Malta miexja

b’ritmu tajjeb biex tnaqqas in-numru ta’ ]g[a]ag[ li ma jkomplux jistudjaw, i]da flistess [in ipo;;u sfida quddiem il-Gvern Malti biex dan in-numru jkompli jonqos. Hi qalet li Gvern Nazzjonalista fl-a[[ar snin dejjem indirizza dawn l-isfidi b’numru ta’ programmi u in/entivi biex ikun hemm aktar ]g[a]ag[ li minkejja li jkunu temmew liskola obbligatorja, jkomplu jistudjaw fis-snin ta’ wara.

g[al pa;na 4

L-estensjoni tal-Qorti

Applikazzjoni mal-MEPA biex tin[att parti sostanzjali tal-estensjoni tal-binja tal-Qorti biex tkun tirrispetta l-iskyline tal-kapitali Ara pa;na 3

25 sena [abs

Mariano Grixti, ta’ 49 sena mi]-}urrieq ikkundannat 25 sena [abs wara li nstab [ati ta’ attentat ta’ qtil doppju f’Ottubru tal-2005 Ara pa;na 7

Il-kri]i tal-Gre/ja

Ftehim bejn il-kapijiet politi/i tal-Gre/ja dwar riformi u mi]uri g[all-awsterità li jwitti t-triq g[at-tieni bailout kru/jali li jg[in jaqdi l-[ti;iet finanzjarji tal-pajji] Ara pa;na 11


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

2 Lokali

Protest mill-Kunsill ta’ {’Attard kontra sidien ta’ barriera Il-Kunsill Lokali ta’ {’Attard ippre]enta protest ;udizzjarju fil-Prim Awla talQorti ?ivili kontra s-sidien ta’ barriera li tinsab f’Wied In/ita. Il-protest sar kontra lkumpaniji Rainbow Mix Concrete Sand u Gravel Ltd fuq il-bini ta’ fabbrika li timmanifattura l-bricks. Il-Kunsill qed jg[id li dan l-impjant qed jikkaw]a tni;;is mit-trab, u l-bini illegali ta’ pont li jg[aqqad barriera f’{’Attard ma’ wa[da f’{a]-}ebbu; u li min[abba f’hekk qed ji]died l-imbarazz u l-iskart spi//a g[oli u ]died aktar minn dak stabbilit skont il-li;i. Il-Kunsill qal li ;ie kostrett jippre]enta l-protest min[abba li erba’ snin ta’ diskussjonijiet mas-sidien talbarrieri permezz tal-Kumitat

ta’ Bord ta’ Azzjoni ta’ Wied In/ita ma servew g[al xejn. Il-protest jg[id li lazzjonijiet ta]-]ew; sidien huma detrimentali g[all-wied u qed jikkaw]aw danni kbar ambjentali. Ing[ad ukoll li di;à kienu ppre]entati ]ew; protesti o[ra fil-Qorti f’:unju tal2009 kontra l-MEPA, i]da dawn t[allew jag[mlu li jridu bil-problema ta’ ti;ix indirizzata. Kienu saru wkoll protesti kontra l-Kummissarju talArtijiet min[abba li beda jinqata’ blat aktar milli suppost. Il-Kunsill Lokali ta’ {’Attard qal li kienet in[ar;et ordni ta’ infurzar mill-MEPA dwar dan, i]da xxog[ol xorta wa[da baqa’ g[addej.

SPI}ERIJI LI JIFT{U LLUM VALLETTA: Regent Pharmacy, 70 Triq il-Merkanti; MARSA: Trinity Pharmacy, 32 Triq il-Marsa; {AL SANTA VENERA: St. Venera Pharmacy, 532 Triq il-Kbira San :u]epp; BIRKIRKARA: St. Anne Pharmacy, 24 Misra[ Sant’Elena; G}IRA: O’Hea Pharmacy, 128 Triq Manoel De Vilhena; SAN :ILJAN: St. Julians Pharmacy, 24 Triq G. Borg Olivier; TAS-SLIEMA: Victor’s Pharmacy, 9 Triq it-Torri; {AL LIJA: St. Joseph Pharmacy, 172 Triq il-Kbira; MOSTA:

IT-TEMP

UV INDEX

2

IT-TEMP ftit jew wisq imsa[[ab b’waqtiet sbie[ jew xemxin i]da bil-possibbiltà ta’ xi [alba xita i]olata IR-RI{ moderat mill-Punent li jsir ftit qawwi waranofsinhar BA{AR [afif g[al moderat li jsir moderat IMBATT baxx mill-Grigal li jsir baxx mill-Majjistral TEMPERATURA l-og[la 13˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 2.2 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 472.3 mm IX-XEMX titla’ fis-06.57 u tin]el fil-17.35

Santa Margherita Pharmacy, Vjal il-Qalbiena Mostin, Santa Margherita Estate; MELLIE{A: Mellie[a Pharmacy, 107 Triq George Borg Olivier; SANTA LU?IJA: Sta. Lucia Pharmacy, 1 Misra[ Dorell; BORMLA: White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl; }ABBAR: Polymer Pharmacy, Triq ix-Xg[ajra; }EJTUN: John J. Borg Pharmacy, 1 Triq ilKostituzzjoni; {AL KIRKOP: Kirkop Pharmacy, 9 Triq ilParro//a; {A}-}EBBU:: Santa Marija Pharmacy, 40 Triq lG[asfura; RABAT: St. Anthony Pharmacy, 18 Triq il-Kbira; VICTORIA: Palm Pharmacy, 2 Triq Palma; MARSALFORN: Tony’s Pharmacy, Triq il-Qbajjar.

Tliet snin [abs o[ra fuq frodi g[al Tristan B Emanuel Balzan ta’ 34 sena, mag[ruf aktar fixxena mu]ikali Maltija b[ala Tristan B re;a’ kien ikkundannat tliet snin [abs o[ra wara li ffroda negozjant. Il-Qorti ordnat li isem in-negozjant ma jissemmiex biex ji;i protett. Ix-xahar li g[adda Tristan B ;ie kkundannat disa’ xhur [abs fuq ka] simili waqt li fl-24 ta’ Jannar li g[adda kien ikkundannat tliet snin u nofs [abs o[ra wara li ammetta li wettaq frodi li jla[[aq €9,000 fuq ka] ta’ negozju tal-kostruzzjoni. Balzan instab [ati wkoll li sar re/idiv. B[alissa huwa qieg[ed il-[abs u qed jiskonta erba’ snin u tliet xhur [abs fuq is-sentenzi passati, u li issa dawn telg[u g[al seba’ snin u tliet xhur. Balzan g[ad baqag[lu g[add ta’ ka]ijiet pendenti o[ra fil-Qorti u li g[alihom jista’ je[el pieni aktar [orox. Il-kantant Malti kien tressaq diversi drabi o[ra fuq frodi ta’ diversi persuni, kumpaniji u anke tal-bank HSBC. Erba’ snin ilu Tristan B kien mixli filQorti b’akku]i li jaqb]u €1 miljun. L-isem Tristan B hu l-istage name tieg[u fejn u hu kien mixli li ;abar flus g[al diversi kun/erti u avvenimenti kbar fix-xena mu]ikali, li kellhom isiru u li eventwalment baqg[u qatt ma saru. Hu g[addej pro/eduri wkoll fuq ka] ta’ bidwi G[awdxi li allegatament tah somom kbar ta’ flus biex jirran;alu sabiex jing[ata fondi mill-Unjoni Ewropea, liema fondi qatt ma waslu u li skont il-Prosekuzzjoni lanqas qatt ma saret talba g[alihom.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena IL-:IMG{A L-og[la 13˚C L-inqas 6˚C

IS-SIBT L-og[la 10˚C L-inqas 6˚C

IL-{ADD L-og[la 11˚C L-inqas 6˚C

IT-TNEJN L-og[la 10˚C L-inqas 5˚C

IT-TLIETA L-og[la 10˚C L-inqas 5˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

3

3

3

3

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 08˚ imsa[[ab, Al;eri 08˚C xita, Amsterdam -02˚C imsa[[ab, Ateni 07˚C imsa[[ab, Li]bona 11˚C xemxi, Berlin-03˚C ftit imsa[[ab, Brussell -03˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 16˚C ftit imsa[[ab, Dublin 04˚C imsa[[ab, Kopen[agen -03˚C imsa[[ab, Frankfurt -04˚C imsa[[ab, Milan 03˚C xemxi, Istanbul 02˚C borra, Londra 00˚C imsa[[ab, Madrid 03˚C imsa[[ab, Moska -12˚C xemxi, Pari;i -04˚C imsa[[ab, Bar/ellona 06˚C xemxi, Ruma 09˚C imsa[[ab, Tel Aviv 15˚C ftit imsa[[ab, Tripli 13˚ xemxi, Tune] 10˚C ftit imsa[[ab, Vjenna -08˚C xemxi, Zurich -07˚C imsa[[ab, Munich 09˚C imsa[[ab, Stockholm -02˚C borra, St. Petersburg -18˚C xemxi.

Il-Vi/i Kap tal-PN Guido de Marco appella lill-Kummissjoni Elettorali biex waqt il-votazzjoni fl-elezzjoni ;enerali, tie[u f’idejha l-kwistjoni ta’ {as-Ser[ biex ma jer;ax ji;ri li dan l-isptar tal-poplu jsir, riserva u ka]in So/jalista glorifikat kif kien se[[ fi]-]ew; elezzjonijiet pre/edenti. Hu qal dan meta kien qed jitkellem f’{al Luqa. F’dan l-isptar kien hemm madwar 700 anzjan rikoverati. Sadattant l-eks Ministru Nazzjonalista Carmelo Caruana meta kien qed jitkellem f’mass meeting f’Birkirkara ddeskriva lil Eddie Fenech Adami b[ala l-bniedem tad-djalogu u sostna li lpoplu ried lilu biex jiggvernah. Hu qal li Eddie Fenech Adami kien destinat li jibqa’ jmexxi l-PN g[al [afna snin. Carmelo Caruana fisser kif bittmexxija ta’ Eddie Fenech Adami lPN g[amel progress kbir u kiseb ilma;;oranza tal-poplu warajh.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Lokali 3

Applikazzjoni biex tin[att parti sostanzjali tal-estensjoni tal-bini tal-Qorti Id-Direttur :enerali talQorti se japplika malAwtorità Maltija g[allAmbjent u l-Ippjanar (MEPA) biex parti sostanzjali millestensjoni tal-bini tal-Qorti, li nbniet bil-g[an li tilqa’ lmembri tal-;udikatura u lmembri tal-istaff tag[hom, tin[att. Dan t[abbar fi stqarrija ppubblikata lbiera[ millGvern li rrefera g[all-punti mqajma u g[all-opinjonijiet espressi minn membri talpubbliku fil-mezzi tax-xandir, f’gazzetti u f’social networks dwar din l-estensjoni li saret f’binja bejn Triq id-Dejqa u Triq l-Ifran fil-Belt Valletta. Il-Gvern ippubblika wkoll ritratti ta’ kif tidher il-binja esti]a bil-bini li sar s’issa u kif qed ti;i proposta biex ti;i modifikata. Il-Gvern qal li “konxju missensittività tal-i]vilupp inkwistjoni, il-Ministeru tal:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja kien mill-ewwel talab laqg[a bejn id-Direttur :enerali tal-Qorti u uffi/jali tal-MEPA biex ti;i esplorata l-possibbiltà ta’ soluzzjoni li tirrispetta limportanza tal-iskyline tal-

Belt Valletta u l-protezzjoni tal-wirt storiku filwaqt li tippermetti l-u]u sostenibbli talbinja”. Il-Gvern qal ukoll li wara numru ta’ laqg[at li saru, ittie[det id-de/i]joni li tin[att parti sostanzjali tal-binja sabiex din ti;i aktar konformi mal-linja tal-appo;; tal-bini li jag[ti g[al fuq Triq id-Dejqa u ji;i eliminat l-impatt vi]wali min-na[a ta’ Triq lIfran. Il-Gvern spjega li biex dan ikun jista’ jsir, id-Direttur :enerali tal-Qorti ordna li jsiru pjanti riveduti biex ji;u sottomessi lill-MEPA u li ladarba dawn ji;u approvati jkun jista’ jibda x-xog[ol strutturali biex il-binja “ti;i a;;ustata”. Il-Gvern qal li dan kollu se jwassal biex jitnaqqas limpatt vi]wali tal-binja l;dida u ji;i rrispettat a[jar liskyline tal-Belt Valletta. Flistqarrija l-Gvern qal ukoll li x-xog[lijiet strutturali jkunu jistg[u jibdew wara lapprovazzjoni tal-pjanti kif proposti filwaqt li dawn mhux mistennija jittardjaw il-pro;ett tant li d-data tat-tlestija se tibqa’ kif ippjanata.

L-estensjoni tal-binja tal-Qorti kif inhi llum (ta[t) u kif se ti;i ladarba tin[att parti minnha biex b’hekk ikun rispettat aktar l-iskyline tal-kapitali


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

4 Lokali

Mira li sal-2020 34 fil-mija jkomplu sal-livell terzjarju minn pa;na 1

:enituri, g[alliema u uffi/jali mill-Kulle;; waqt il-protesta tal-biera[ li ntemmet quddiem Kastilja fejn kienet pre]entata petizzjoni lill-Prim Ministru (Ritratt> Michael Ellul)

Protesta mill-Kulle;; ta’ Santu Wistin fuq l-estensjoni mi/[uda mill-MEPA :enituri, g[alliema u studenti tal-Kulle;; ta’ Santu Wistin ilbiera[ filg[odu mxew mill-Monument talGwerra fil-Furjana lejn Kastilja fil-Belt Valletta fi protesta biex juru n-nuqqas ta’ qbil tag[hom wara li dan l-a[[ar ma n[ari;x il-permess mill-MEPA g[all-estensjoni tal-Kulle;;. Fr. Alan Scerri, ir-rettur talKulle;; ippre]enta petizzjoni lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Fiha talab biex jekk hu possibbli jintla[aq ftehim g[all-;id tal-istudenti. Din ilpetizzjoni kienet iffirmata minn madwar 500 persuna.

IN-NAZZJON staqsa lil Fr. Scerri jekk ja[sibx li seta’ g[a;;el meta qal li l-pro;ett se jibda ming[ajr ma kellu lpermessi me[tie;a. Hu qal li huma [adu dan ir-riskju, però dan kollu sar g[all-;id talistudenti tal-Kulle;;. Tkellimna wkoll mal-Perit Mannie Galea - li hu inkarigat mix-xog[ol tal-estensjoni u li kien responsabbli biex jifformola l-applikazzjoni g[al din l-estensjoni. Hu wera ddi]appunt tieg[u g[adde/i]joni tal-MEPA. Il-Perit Galea qal li kollox kien ippjanat bir-reqqa, anke f’dak li g[andu x’jaqsam mal-

parke;; u l-kon;estjoni tattraffiku. Il-Kulle;; jixtieq jibni skola primarja f’dak li kien ;nien tal-istess komunità f’Tal-Pietà. Fit-2 ta’ Frar li g[adda l-MEPA m’approvatx dan il-pro;ett g[aliex qalet fost l-o[rajn li din iz-zona hi klassifikata b[ala wa[da ta’ konservazzjoni. Il-Kulle;; qed jittama li lMEPA tisma’ l-appell li ressaq mid-de/i]joni millaktar fis possibbli, min[abba li b[alissa l-iskola tasSeminarju Minuri qed tospita 150 student mill-Kulle;; ta’ Santu Wistin.

Hi qalet li wie[ed minn dawn il-programmi hu lYouth.inc li permezz tieg[u, studenti li jkunu waqfu jistudjaw wara l-iskola obbligatorja, ikollhom l-opportunità li jer;g[u jibdew jistudjaw permezz ta’ programmi li joffru opportunitajiet ;odda g[al dawn i]-]g[a]ag[. Hi qalet li bir-ri]ultat li lammont ta’ studenti jistudjaw qieg[ed dejjem ji]died, il-Gvern g[andu b]onn jinvesti aktar fir-ri]orsi umani kif ukoll f’fa/ilitajiet a[jar. Hi fakkret li fost l-o[rajn, b[alissa g[addej xog[ol fuq il-bini ta’ kampus ;did talMCAST, g[addej ix-xog[ol fl-Università fuq pro;ett infrastrutturali, kif ukoll g[addej ix-xog[ol fuq lestensjoni tal-Junior College. Hi [abbret ukoll li g[addejjin diskussjonijiet biex fissnin li ;ejjin, jinbena kampus ;did g[all-Istitut tal-Istudji Turisti/i kif ukoll estensjoni g[all-iskola Giovanni Curmi fin-Naxxar. Hi qalet li t-track record ta’ Gvern Nazzjonalista filqasam tal-edukazzjoni jitkellem wa[du, u fakkret, li filwaqt li pajji]i o[ra naqqsu l-fondi ddedikati g[alledukazzjoni fil-kri]i finanzjarja li g[addejna minnha fla[[ar sentejn, f’Malta, il-vot g[all-edukazzjoni baqa’ ji]died sena wara o[ra. Dan, qalet Dolores Cristina, jirrifletti l-politika so/jali li joffri Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru tal-Edukazzjoni qalet li l-akbar sfida li g[andu quddiemu l-Gvern hi li ti]died ir-rata talparte/ipazzjoni, u biex jag[mel dan, il-Gvern wettaq numru ta’ riformi li mistennija j[allu r-ri]ultati fis-snin li ;ejjin. Hi semmiet ir-riforma fis-sistema ta’ kif l-istudenti fl-iskejjel primarji jg[addu g[all-iskejjel sekondarji kif ukoll ir-riformi kru/jali fil-livell anqas, fejn illum it-tfal jistg[u jattendu Child Care Centres bi standards g[oljin. Il-Ministru Cristina semmiet ukoll ir-riformi fl-iskejjel spe/jali li jilqg[u fihom studenti b’di]abbiltà, waqt li sa[qet li f’Malta, il-persenta;; ta’ studenti li jattendu f’dawn l-iskejjel hu l-anqas wie[ed fl-Ewropa, li jfisser li numru kbir ta’ tfal b’di]abbiltà qed jirnexxilhom ila[[qu mal-livelli taledukazzjoni li jie[du studenti

o[ra li jattendu fi skejjel primarji u sekondarji. Il-Ministru semmiet ukoll il-pro;ett pilota li ;ie mniedi fl-iskejjel sekondarji g[al studenti li jattendu l-Form 3, Form 4, u Form 5, li jkollhom l-g[a]la li jitg[allmu su;;etti vokazzjonali. Hi qalet li r-ri]ultati ta’ dawn irriformi ma nistg[ux nistennewhom mil-lum g[al g[ada, i]da se nkunu qed narawhom fis-snin li ;ejjin, minkejja li /-/ifri li juru ]ieda fl-istudenti jistudjaw di;à jikkonfermaw dan. Dolores Cristina tkellmet ukoll dwar l-investiment talGvern fil-livell post-sekondarju, u semmiet il-boro] ta’ studju li l-Gvern qed joffri kull sena, li fl-2011, kienu jammontaw g[al valur ta’ €3 miljun. Hi qalet li lGvern qed ja[dem biex i]id in-numru ta’ studenti jistudjaw fl-Università, bil-mira li sas-sena 2020, ikun hemm 34% li jkunu qed jistudjaw f’livell terzjarju. Il-Ministru tal-Edukazzjoni tkellmet ukoll dwar il-vot dwar il-li;i tal-edukazzjoni, li l-Oppo]izzjoni Laburista di;à ddikjarat li se tivvota kontriha. Dolores Cristina qalet li din il-li;i hi wa[da importanti ferm fil-livell ta’ edukazzjoni post-sekondarja. Hi qalet li tinsab iddispja/uta li l-PL se jivvota kontra din il-li;i tant importanti, u sa[qet li ]-]ew; partiti politi/i, jekk f’xejn, g[andhom jing[aqdu fis-settur taledukazzjoni biex jassiguraw li l-;enerazzjoni li tielg[a jkollha l-akbar numru ta’ opportunitajiet possibbli. Min-na[a tieg[u, isSegretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport Clyde Puli spjega li t-twaqqif tal-MCAST kien kru/jali biex in-numru ta’ ]g[a]ag[ ikomplu jistudjaw wara liskola obbligatorja. Hu fakkar li r-ri]ultati tal-investiment fil-Gvern fis-settur edukattiv qed jidhru wkoll flistatistika tal-UE li tpo;;i lil Malta bil-[ames l-anqas rata ta’ qg[ad fl-UE. Hu fakkar ukoll li lA;enzija }g[a]ag[ li twaqqfet fl-a[[ar xhur qed toffri l-Youth Empowerment Programme, li permezz tieg[u, ]g[a]ag[ qed ikollhom l-opportunità jkomplu bit-ta[ri;. Dan minbarra ddiversi korsijiet li qed toffri l-Korporazzjoni g[axXog[ol u t-Ta[ri;.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Lokali 5

Il-Parlament jibda jiddiskuti l-ACTA fis-17 ta’ Frar Id-diskussjoni fil-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej dwar lACTA, l-Anti Counterfeit Trade Agreement se tibda nhar il-:img[a 17 ta’ Frar, bil-pre]entazzjoni talMinistru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech. Fil-laqg[a ta’ dan il-kumitat tal-{amis, i/-Chairman ta’ dan il-kumitat Parlamentari d-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech qal li ma hemmx g[a;la g[addiskussjoni biex ikun hemm diskussjoni li tid[ol fid-dettall biex ikunu //arati lpunti kollha. Fil-fatt, Zammit Dimech qal li jridu ji;u analizzati numru ta’ su;;etti fosthom garanziji, u bosta oqsma o[ra biex dan it-trattat ikun /ar g[al kul[add. Hu qal li l-ACTA minnha nnifisha t[ares id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Hu sa[aq li ma hemm l-ebda rabta li dan it-trattat ikun ratifikat u g[alhekk hu tajjeb li jkun hemm diskussjoni. Id-deputat Nazzjonalista Joe Falzon min-na[a tieg[u sa[aq li fil-pro/ess g[andu jkun hemm indikazzjoni /ara ta’ x’se jibdel dan ilpro/ess. Dan biex kollox ikun /ar kemm g[al dawk li se jirratifikawh kif ukoll g[all-publiku. Francis Zammmit Dimech sa[aq li hu importanti li dawk li g[andhom interess u li jistg[u jkunu ta’ g[ajnuna ghad-diskussjoni g[andhom ikunu fil-libertà li jag[tu ssehem tag[hom. Id-deputat Laburista George Vella qal li ddiskussjoni f’kull trattat

g[andha ssir qabel ma jkun iffirmat trattat partikolari fost o[rajn din tal-ACTA. Min-na[a tieg[u d-deputat Laburista Michael Farrugia, qal li ma kienx hemm talba li kull pajji] tal-UE jiffirma l-ftehim tal-ACTA. Hu qal li fuq /ertu punti g[andu jkun hemm /ertu diskussjoni b’parir ta’ numru ta’ esperti. Tkellem ukoll id-deputat Laburista Leo Brincat li qal li jrid ikun hemm indikazzjoni mill-Gvern jekk kienx komdu li jiffirma dan it-trattat. Hu qal li kien hemm nuqqas ta’ trasparenza kif in[adem dan it-trattat. Sa[aq li g[andu jkun hemm sej[a pubblika biex dan il-kumitat ikun jista’ jiltaqa’ ma’ dawk in-nies u g[aqdiet interessati, biex ikun hemm process s[i[ ta’ konsultazzjoni. Id-deputat Laburista Luciano Busuttil sa[aq li g[andu jkun hemm konsultazzjoni mal-Kummissarju g[all-Protezzjoni tad-Data kif ukoll mal-Avukat :enerali min[abba li jista’ jkun hemm b]onn xi tibdil ta’ li;ijiet. L-Ewro Parlamentari Laburista Edward Scicluna li kien pre]enti wkoll g[al din il-laqg[a qal li lParlament Ewropew irid jag[ti l-kunsens tieg[u. Hu qal li jekk ma jkunx hemm qbil hemm diversi rotot li lParlament Ewropew jista’ jag[zel fosthom li jkun hemm interim report, jew inkella jitressaq quddiem lQorti Ewropea g[all-:ustizzja fosthom. Hu sa[aq li minkejja li kien rappurtat li hu kien kontra sal-lum g[ad ma g[andux po]izzjoni fuq dan il-ftehim.

Kurt Calleja li flimkien mal-band u l-familjari tieg[u lbiera[ iltaqa’ mal-Prim Ministru f’Kastilja (Ritratt> Reuben Piscopo, DOI)

Il-Prim Ministru jifra[ personalment lil Kurt Calleja Ir-ri]ultat li kiseb Kurt Calleja u l-band tieg[u, filMalta Eurovision ta’ din issena hu frott id-dedikazzjoni u l-entu]ja]mu li dan il-grupp ta’ ]g[a]ag[ kellhom f’dan limpenn li da[lu g[alih. Dan qalu l-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta lbiera[ laqa’ fil-Ber;a ta’ Kastilja lil Kurt Calleja u lband tieg[u. Waqt din il-laqg[a il-Prim Ministru fa[[ar ukoll limpenn tal-PBS g[all-professjonalità li wasslet g[al kwalità g[olja li la[aq il-festival ta’ din is-sena. Ix-xog[ol kollu marbut mal-festival ta’

din is-sena sar mill-[addiema tal-PBS. Min-na[a tieg[u Kurt Calleja, qal li j[ossu onorat li se jkun qieg[ed jirrappre]enta lil Malta u se jag[mel l-a[jar tieg[u biex i;ib l-a[jar ri]ultat. G[al din il-laqg[a attendew ukoll, Joe Mizzi, Chairman tal-PBS, Anton Attard, il-Kap E]ekuttiv tal-PBS, Peter Carbonaro, Kordinatur talEurovision u l-familjari ta’ Kurt Calleja. Il-band ta’ Kurt Calleja hi mag[mula minn Kevin Calleja b[ala kitarrist, li ji;i [uh i]-]g[ir li g[andu 17-il

sena u qed jistudja l-Junior College. Il-membri l-o[ra huma Chris Calleja, lead guitarist ta’ 21 sena li qed jistudja l-IT fl-MCAST, Rebekah Spiteri fuq id-drums, li qed tistudja l-Junior College u Warren Bonello ta’ 22 sena, ]effien u korjografu li ggradwa fil-Cambridge College, u Ylenia Vella ta’ 17-il sena, b[ala backing vocal li qed tistudja l-arti u d-disinn f’livell avvanzat fil-Junior College. Il-Prim Ministru awgura lil dawn i]-]g[a]ag[ mhux biss biex ikollhom su//ess filEurovision imma wkoll flistudju tag[hom.

Akku]at li ;abar flus illegalment f’isem id-Dar tal-Providenza Arturo Busuttil ta’ 49 sena minn Bir]ebbu;a kien mixli quddiem il-Ma;istrat Audrey Demicoli li ppo]a ta’ uffi/jal mibghut mid-Dar talProvidenza biex ji;bor ilflus. Allegatament hu ;abar is-somma ta’ madwar €1,000. L-Ispettur Michael Mallia, li ressaq lil Busuttil qal li kien hemm okka]jonijiet fejn meta

mar i[abbat il-bibien tan-nies, qalilhom li kienu reb[u premju ta’ madwar €5,000 u kien issu;;erielhom li jag[tu donazzjoni sostanzjali g[allkarità sabiex ifittxu jie[du lpremju. F’ka] minnhom, il-persuna li fet[itlu l-bieb tag[tu donazzjoni ta’ €800 fi flus. Lakku]at kien imur ji;bor ilflus mill-in[awi ta’

Bir]ebbu;a u l-madwar u allegatament kien i[abbat laktar lil persuni anzjani. L-Ispettur Mallia qal filQorti li l-akku]at kien di;à tressaq il-Qorti u nstab [ati ta’ reati simili. Il-Qorti laqg[et it-talba g[al libertà provi]orja fuq garanzija personali ta’ €3,000. L-Avukat Franco Debono deher g[al Busuttil.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

6 Lokali ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI 2012

291 nominazzjoni s’issa Wara t-tieni jum li fih ilKummissjoni Elettorali laqg[et in-nominazzjonijiet g[all-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fl-10 ta’ Marzu li ;ej saru 291 nominazzjoni. Ilbiera[ kien hemm 112-il nomina li kienu 58 minn kandidati f’isem il-Partit Nazzjonalista, 51 f’isem ilPartit Laburista, nomina minn kandidat indipendenti u tnejn separatament f’isem g[aqda. L-elezzjonijiet se jsiru f’34 lokalità, tmienja minnhom f’G[awdex. Nhar is-Sibt hu la[[ar jum li fih jistg[u jsiru nnominazzjonijiet g[al dawn illokalitajiet. In-nominazzjonijiet s’issa huma :

IL-BIRGU PN: Gellel Anthony, Grech Miriam. PL: Mizzi Trevor, Attard

Lawrence, Cassar Alan, Saliba Judith, Butters Victoria.

L-ISLA PL: Caruana Saviour,

Cauchi Carmelo, Gauci Mario, Cocker Christopher, Ahar Walter, Mangion Ramon, Casha Joseph.

{AL QORMI PN: Puli Ralph, Mercieca

Margaret, Cremona Robert, Cuschieri Carmelo, Vella Gregory Simon, Caruana Cilia Jerome. PL: Meli Sean, Antoine Saliba, Piscopo James, Harmsworth Thomas, Farrugia Charles, Busuttil Jason, Aquilina Jesmond, Zammit Marvin, Azzopardi Bjorn. AD: Piski Henrik Jozsef.

{A}-}EBBU: PN: Cortis George, Said

Philip, Vassallo Ivan, Muscat Ryan, Borg Dounia. PL: Sammut Catherine, Grech Cain, Agius Thomas, Fsadni Joseph. IND: Gauci Robert.

G{AL }EBBU: A{JAR:

Hili Janet.

IS-SI::IEWI PN: Cachia Mario, Vassallo

Michael, Callus Ryan, Cutajar Emanuel, Sammut Joe, Aquilina Karol, Vassallo Mark Anthony. PL: Saliba Mario, Mifsud Carlo, Cassar Nicholas, Psaila Rita, Tanti Jesmond, Baldacchino Guido, Borg Mariette.

SI::IEWI BRASS BAND: Buhagiar Eusebio. {’ATTARD PN: Grech Emanuel, Bartolo

Remigio, Spiteri Marco, Borda David John, Cordina Stefan,

Spiteri Simon Gaetan Domnic, Borg Gerald. PL: Zammit Alfred, Bonnici John, Fenech Jeffrey Gerald, Catania Godwin, Azzopardi Raymond.

{AL BALZAN PN: Galea Joseph Mary,

Gatt Stephen, Borg Guido, Pullicino Wally. PL: Cassar John, Pace Francis, Farrugia Carmel, Zammit Marmarà Desmond.

BIR}EBBU:A PN: Borda Simon, Abdilla Joseph, Zammit Stanley. PL: Baldacchino Joseph,

Roberts Anthony, Farrugia Joseph, Macelli Michael, Pace Bernardette, Cachia Carmelo, Barun Kevin, Muscat Charles.

{AD-DINGLI PN: Mercieca Ernest, Azzopardi Jacqueline. PL: Camilleri John, Micallef

Venera, Abdilla Mark Vincent, Azzopardi Sandro, Borg Ian, Sammut Paul.

IL-FLORIANA PN: Torpiano Edward,

Brincat Anthony, Paris Matthew PL: Sammut Davina, Borg Vincent.

FLORIANA L-EWWEL:

Holland Nigel.

IL-G}IRA PN: Borg Michael, Rutter

Victor Pio, Muscat Joseph Mary. PL: Attard Vincenza, Bone Vincent, Galea Joseph, Cristiano Roberto, Camilleri Joseph.

G{AJNSIELEM PN: Mercieca Stephen,

Cauchi Francis, Attard Anthony, Camilleri Joseph, Ciangura Franco. PL: Caruana Peter, Buttigieg Larry.

{AL G{ARG{UR PN: Gauci Mario. PL: Fenech Christopher,

Galea Kevin, Muscat Alfred.

IL-{AMRUN PN: Mifsud Bonnici Paula,

Bugeja Judith Bernardette, Valletta Cedric, Cuschieri Gaetano. PL: Caruana Mario, Spiteri Josef, Ellul Arthur, Borg Carmen, Bonello Vincent, Sammut Christian, Fenech Joseph.

L-IKLIN PN: Dalli Anthony, Bartolo

Yvonne, Cauchi Ronnie, Scerri Massimo.

PL: Fenech Martin, Caruana Carmel, Attard Carmelo Amante. KER?EM PN: Vella Horace Anthony, Azzopardi Marie. PL: Attard John, Grech Saverio.

{AL KIRKOP PN: Mizzi Stephen. PL: Calleja Carmel, Carbone

Joseph, Cefai Antoinette, Schembri Joseph, Tabone Jennifer.

{AL LUQA PN: Caruana Victor, Borg Martin, Falzon Christian. PL: Camilleri Joseph,

Scicluna Joseph, Massa Lucia, Schembri John, Sammut Christian.

IL-MARSA PN: Camilleri Feargal,

Farrugia Antonia, Grima Joseph. PL: Scerri Noel, Buhagiar Anthony, Cachia Joseph, Spiteri Christopher.

MARSAXLOKK PN: Micallef Angelo. PL: Cassar Remigio, Bugeja

Carmelo, Gafà Romen, Micallef Edric.

IL-MOSTA PN: Abela Paul, Tonna

Alison, Cassar James, Spiteri Norvin, Rapa Angel, Meilak David, Mangion Anne Marie, Mifsud Marthese, Demartino Joseph P. PL: Sammut Mario, Fenech Kirby, Vella Charles, Tua Rachel, Camilleri Jean Paul, Bezzina Abraham,Muscat Alexander. IND: Agius Paul.

{AL SAFI PN: Buttigieg Lara, Callus

Alexis, Abdilla Publio, Busuttil Jerome, Busuttil Peter Paul. PL: Callus Francis, Mula John, Cachia Roderick, Stivala Carlo.

SAN :ILJAN PN: Scicluna Richard, Mula

Clayton Luke, Bonello Peter, Grech Anthony, Tanti Gregoraci Clayton, Camenzuli Charles. PL: Agius John, Borg Irene, Grech Alexander, Vella Norman, Sammut Francis, Oliva Joseph. IND: Cachia Raymond.

SAN LAWRENZ PN: Cassar Anthony. PL: Sultana Joseph. SAN PAWL IL-BA{AR PN: Bartolo Stephen, Mallia

Giselle Marie, Galea Graziella, Zerafa Martin, Piscopo Robert Anthony, Grima Daniel, Darmanin Simon, Camilleri Mario, Bray John, Fenech Anne Marie. PL: Buhagiar Mario, Chircop Jane, Camilleri Jason, Grazio Saviour, Salerno Mario, Hili Carmel.

SANTA LU?IJA PN: Bonett Matthew John,

Galea Caroline, Camilleri Christopher. PL: Scerri Francis, Ellul Terrence, Camilleri Victor, Balzan Joseph, Cutajar Frederick, Bonello Joseph Mary, Gafà Paulette.

IS-SWIEQI PN: Agius Fernandez Ralph,

IL-MUNXAR PL: Borg Vincent, Said

Wagner Marie-Paule Michele Marguerite, Fenech Justin, Bonello Joseph, Said Carmen, Curmi Alfred, Miceli Mauro, Abela Mary Anne, Rossignaud Renè, Fenech Paul. PL: Fava Mario Grazio.

IN-NADUR PN: Camilleri Eucharist. PL: Gurr Mary, Cutajar

IX-XAG{RA PN: Attard Carmel, Grima Maria, Sultana Michael. PL: Zammit Victor, Zammit

Carmen.

Josianne, Natoli Maria, Buttigieg Attard Joseph.

PAOLA PN: Vella Maria Carmela,

Smart Alexandra, Delezio Rita, Muscat Tyrone. PL: Dalli Renald, Grima Domnic, Axisa Steven, Attard Raymond, Sptieri Roderick, Abela Raymond, Lynch Bernard Sean.

IL-QALA PN: Said Paul, Grech Victor. PL: Borg Jesmond,

Buttigieg Paul.

Christian Joseph.

I}-}EBBU: (G[awdex) PN: Cassar Mario, Scerri

Emanuel, Saliba Nicky, Bezzina Emanuel, Sacco George, Saliba Maria. PL: Camilleri Joseph.

I}-}URRIEQ PN: Farrugia Pierre, Farrugia

Kevin Sam, Pace Parascandalo Mauro, Bonnici Dino. PL: Farrugia Saverina, Bellizzi Rita, Zammit Claudio, Grima Rita, D’Amato Joseph, Marmarà Vincent Anthony, Grixti Raymond.

L-ebda obbligu ta’ leave g[al impjegati tas-servizz pubbliku Impjegat tas-Servizz Pubbliku li jkun se jo[ro; g[all-elezzjonijiet lokali, jekk ikun irid ikun jista’ jie[u 15-il ;urnata leave bla [las. Madankollu persuna jibqag[lha l-g[a]la li ma ti[ux leave jew li tag[mel u]u mil-leave ordinarju.

Fi stqarrija s-Segretarju Permanenti Prin/ipali spjega dan u qal li jidher li provvedimenti tal-Artiklu 4.1 tadDirettiva 5 qed jiftiehmu [a]in. Il-linji gwida ta’ din id-direttiva jag[mluha /ara li jridu jwessg[u l-opportunità tal-

parte/ipazzjoni fil-[ajja pubblika u politika filwaqt li j[arsu l-imparzjalità tasServizz Pubbliku. Fl-isfond ta’ dan Alternattiva Demokratika lbiera[ [abbret li g[alhekk kienet se tikkontesta l-elezzjonijiet lokali.

{las sa massimu ta’ €20,000 g[all-kors u €400 kull xahar minn pa;na 1

Preferenza, fil-ka] ta’ din it-tieni kategorija, ting[ata g[al korsijiet marbuta mal-Immani;;jar u l-Amministrazzjoni flIsport, il-Psikolo;ija u tTa[ri; fl-Isport, lE]er/izzju u s-Sa[[a flIsport, Medi/ina fl-Isport u Li;i b’rabta mal-Isport. Finanzjarjament l-iskema tkopri l-[las tal-mi]ata tal-kors, sa massimu ta’ €20,000, u anke l-g[oti ta’ g[ajnuna finanzjarja ta’ €400 fix-xahar sa massimu ta’ 48 xahar. Clyde Puli fisser li liskop hu mfassal bil-g[an li l-isport ma jibqax jitqies b[ala xi [a;a dilettanteska imma b[ala dixxiplina professjonali. Clyde Puli spjega li ssena li g[addiet we[idha ntu]aw 1,000 ;urnata ta’ sports leave. Huwa rrefera wkoll g[all-kontribut li jag[ti l-isports permezz ta’ turi]mu sportiv filwaqt li qal ukoll li fuq livell nazzjonali l-attività sportiva hija wkoll attività ekonomika li minnha to[ro; l-impjiegi. Id-Direttur g[atTag[lim Tul il-{ajja minna[a tieg[u spjega li sa mill-2006, meta l-Gvern [a d-de/i]joni “strate;ika” li jibda jag[ti boro] ta’ studju, permezz ta]-]ew; skemi Malta Government Scholarship Scheme (MGSS) u Strategic Educational Pathways Scholarships (STEPS) kien hemm 202 studenti li [adu kors li wassalhom g[al Dottorat, 685 student li [adu kors li wassalhom g[al Masters u 632 student ie[or li [adu l-ewwel Degree tag[hom. Informazzjoni dwar liskema u formuli tal-applikazzjoni jinkisbu milluffi//ju tad-Direttorat g[at-Tag[lim Tul il-{ajja, li jinsab fid-Direttorat g[all-Edukazzjoni, ilFloriana jew mill-Kunsill Malti g[all-Isport, li jinsab fi Vjal il-Kottonera, Bormla, inkella permezz tas-siti internet ta]-]ew; istituzzjonijiet fl-indirizzi www.myscholarship.gov. mt inkella www.sportmalta.org.mt.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Lokali 7 IL-:URI TA’ RUMENA DWAR IMPORTAZZJONI TA’ DROGA

Il-verdett mistenni llum Il-;uri tar-Rumena ta’ 23 sena - Adela Mariana Creata, li qed jinstema’ quddiem lIm[allef Lawrence Quintano, u li da[al fir-raba’ jum tieg[u fejn qed ti;i akku]ata b’pussess aggravat u importazzjoni ta’ droga eroina mistenni ji;i de/i] illum. L-indirizz mill-Im[allef lill-;urati lbiera[ [a madwar erba’ sig[at biex tard filg[axija ;ie de/i] li l-;urati jid[lu jiddeliberaw dalg[odu, anke jekk hi festa pubblika. Wara trattazzjoni twila min-na[a tal-Avukat anzjan Joe Mifsud li qed jidher g[ar-Rumena, sar l-intervent tal-Avukat Maurizio Cordina f’isem il-Prosekuzzjoni. Minn dak li [are; mill-punti legali, il-ka] kollu jdur madwar il-punt jekk il-;urati humiex se jemmnu l-ver]joni tag[ha, li ma kinitx taf li kellha d-droga f’qieg[ falz tal-bagalja, inkella li qed tipprova ta[bi xi [a;a. Sa minn meta kienet arrestata fl-Ajruport

Internazjonali ta’ Malta, u anki fil-Qorti, hi baqg[et konsistenti u dejjem qalet li ma tafx li kellha d-droga filbagoll u kien l-g[arus tag[ha li po;;ihielha. L-akku]ata kienet waslet Malta fil-5 ta’ Awwissu tal2009, fuq titjira minn Brussell. F’qieg[ falz talbagalja li kienet qieg[da ;;orr, instab pakkett kbir li kien fih madwar kilo droga eroina. Il-Pulizija flimkien ma’ membri mid-Dwana kien irnexxielhom jinter/ettaw lir-Rumena li kienet waslet bid-droga u li mill-ewwel kienet qalet li kien l-g[arus tag[ha li kien po;;ihielha. Hi qalet li meta kienet ;ejja Malta bilbagalja tag[ha, l-g[arus tag[ha qalilha li a[jar tie[u tieg[u, g[ax tag[ha kienet qadima. Hi qalet li kienet hi li ppakkjat l-affarijiet filbagalja li ta l-g[arus u li lanqas biss indunat jew g[addielha minn rasha li din kien fiha qieg[ falz biddroga.

Tammetti attività sesswali ma’ tifel Omm ta’ ]ewgt ibniet ta’ 36 sena mill-Bulgarija u li tg[ix Malta ng[atat sentenza sospi]a wara li ammettiet quddiem il-Ma;istrat Jacqueline Padovani li kellha attività sesswali ma’ tifel ta’ 15-il sena. Hi ammettiet li kellha din ir-relazzjoni ma’dan it-tifel f’:unju tas-sena l-o[ra, bilQorti tikkundannaha sentejn

[abs sospi]i g[al erba’ snin.It-tifel, min-na[a tieg[u tpo;;a ta[t ordni ta’ protezzjoni g[al perjodu ta’ tliet snin. Il-Qorti kkunsidrat il-fatt li l-mara kellha kondotta tajba u li ammettiet fi stadju bikri talpro/eduri u li hi wkoll single mother. Il-Qorti ordnat li lismijiet tal-partijiet kollha ma ji;ux ippubblikati.

25 sena [abs fuq attentat ta’ qtil doppju fl-2005 Mariano Grixti, ta’ 49 sena mi]-}urrieq, kien ikkundannat 25 sena [abs wara li nstab [ati ta’ attentat ta’ qtil doppju f’Ottubru tal-2005. Fi pro/ess ;udizzjarju ming[ajr ;urati l-Im[allef Michael Mallia sabu [ati li pprova joqtol lil Joseph Mifsud u lil ibnu ta’ 15-il sena Redeemer meta sparalhom diversi tiri b’senter. Grixti, li kien qed iwie;eb mhux [ati, qal li dakinhar li se[[ il-ka] hu kien be]g[an [afna u kien g[alhekk li spara. Hu qal fil-Qorti li dakinhar kien fi [wej;u jirran;a [ajt u f’daqqa wa[da ;ew Joseph Mifsud u ibnu Redeemer u qalulu biex ma jkomplix. Kien hemm li nqala’ l-

in/ident. Grixti, li mistenni jappella mis-sentenza, instab [ati ta’ attentat ta’ qtil doppju billi spara [ames tiri. Il-vittmi f’dan il-ka], li se[[ fis-26 ta’ Ottubru tal-2005 fl-g[elieqi fil-Qortin, limiti ta]}urrieq, kienu fil-periklu tal-mewt u g[adhom ibatu l-konsegwenzi issa min[abba l-in/ident. I]-]ew; vittmi kienu ntlaqtu bi/-/omb f’daharhom, bilkonsegwenza li l-missier u t-tifel kienu f’kundizzjoni kritika tant li g[amlu ]mien fl-ITU. Dan il-;uri

nstema’ ming[ajr ;urati fuq g[a]la tal-akku]at stess. L-Avukat Joe Brincat, li deher g[all-[ati, qal li dan kien ka] tipiku ta’ self defence. Min-na[a tag[ha, il-Prosekuzzjoni minn dejjem ikkontendiet li xxhieda tal-akku]at mhijiex kredibbli. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Avukat Philip Galea Farrugia f’isem l-Avukat :enerali filwaqt li l-Avukati Franco Debono u Charmaine Cherrett dehru fil-ka] f’isem il-vittmi.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

8 Opinjoni Is-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea tal-;img[a l-o[ra ffoka fuq il-[olqien tax-xog[ol u t-tnaqqis tal-qg[ad, l-aktar fost i]-]g[a]ag[. Il-mexxejja qablu fuq pjan ta’ azzjoni li g[andhom jadottaw il-pajji]i membri biex jin/entivaw ix-xog[ol u jo[olqu l-impjiegi, l-aktar fost i]-]g[a]ag[ li huma l-iktar milquta mill-kri]i ekonomika li g[al darb’o[ra qed tolqot lill-Ewropa. ?ifri li [ar;u f’dawn il-jiem mill-Eurostat juru li l-qg[ad fil-pajji]i tal-Unjoni Ewropea qed ji]died, l-aktar fost i]-]g[a]ag[. Fil-pajji]i tal-Unjoni Ewropea hemm b[alissa 23 miljun persuna bla xog[ol.

It-triq tal-I]vezja Dejjem irra;unajt li ma jistax ikollok tkabbir ekonomiku, ma tistax to[loq l-impjiegi jekk tie[u mi]uri li jixorbu l-flus minn bwiet innies. Mi]uri b[al dawn, flok ikabbru l-ekonomija, i/ekknuha u jda[[lu lillpajji] f’/irku vizzju] li bilmod jo[ro; minnu. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sostna waqt is-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li l-UE g[andha tevita /-/irku vizzju] talmi]uri tal-awsterità, ekonomiji li ji/kienu u ]ieda fid-djun u l-i]bilan/, li jwasslu g[al iktar awsterità. Il-Prim Ministru Malti qal li l-Unjoni Ewropea g[andha tiffoka fuq stabbiltà makroekonomika u riformi strutturali favur is-sostenibbiltà, biex ma jkunx hemm pi]ijiet ]ejda fuq l-ekonomiji, biex ix-xog[ol ikun ippremjat u biex ti]died il-kompetittività u l-produttività. }ied li g[andu jkun hemm ukoll investiment fir-ri]orsi umani u fil-kreattività u qafas regolatorju tajjeb. Kliem mimli g[erf u responsabbiltà. Min jaqbad u jag[fas lillpoplu b’mi]uri mg[a;;la u li jnaqqsu l-kapa/ità talma;;oranza li tonfoq u ddawwar ir-rota ekonomika jkun qed jag[mel iktar [sara milli ;id. Il-[sara li saret tul g[exieren ta’ snin meta kul[add nefaq dak li ma kellux u bl-addo// – bir-ri]ultat li [afna bdew jg[ixu beyond their means, meta l-pajji]i da[lu fi djun kbar biex jibbilan/jaw l-infiq mad-d[ul – ma tistax tirran;aha fi ftit xhur! Dalg[odu smajt pere]empju kemm i[allas ilpoplu Taljan f’img[axijiet fuq id-dejn nazzjonali tieg[u: €90 biljun fis-sena, jew erba’, [ames darbiet il-mi]uri li ttie[du mill-Gvern Taljan biex ipo;;i l-finanzi tal-pajji] fuq sisien sodi. G[idli kif tista’ taqta’ dawn id-djun fi ftit snin! Jien ng[id li jekk ma jkomplux ji]diedu jkun di;à pass kbir ‘il quddiem. Jekk imbag[ad jibdew jnaqqsu anke parti mid-dejn kbir li g[andhom – madwar €1,800 biljun – allura jkun sar miraklu ekonomiku. Dan l-a[[ar kont qed naqra xi konklu]jonijiet ta’ rapport ma[ru; mill-McKinsley Global Institute. Dan isemmi ]ew; triqat li ttie[du mill-

minn Joe M. ZAHRA

I]vezja u l-Finlandja wara lkri]i bankarja tal-ewwel snin tal-1990. Sew l-I]vezja kif ukoll ilFinlandja [adu mi]uri biex itejbu l-ekonomiji tag[hom: banek ;ew nazzjonalizzati u ristrutturati, ;ew diregulati setturi s[a[ tal-ekonomija fosthom dak tal-bejgh blimnut. Mi]uri li wasslu biex kibret il-produttività u kiber l-investiment. It-tnaqqis tad-dejn sar f’]ew; stadji. Fl-ewwel stadju, is-settur privat naqqas iddejn tieg[u. Fl-istess waqt lekonomija kienet dg[ajfa u d-dejn pubbliku kiber. Fittieni stadju, it-tkabbir irkupra u beda l-pro/ess g[al ]mien fit-tul biex jitnaqqas id-dejn tal-gvern. Fi]-]ew; ka]i ttkabbir kien xprunat minn tkabbir fl-esportazzjoni. Id-differenza hi li l-I]vezja ma bdietx it-tnaqqis tag[ha fl-infiq qabel ma rkuprat lekonomija filwaqt li lFinlandja [adet mi]uri ta’ awsterità fil-bidu u dan kabbar ir-ri/essjoni ta’ dan ilpajji]. Dawk huma ]ew; toroq li g[alkemm kwa]i identi/i, bdew minn binarji differenti. Ir-ri]ultat wera dak li qed jifhmu [afna mexxejja llum. L-ewwel irid ikollok ekonomija soda u mbag[ad tibda tnaqqas mill-infiq. Jekk tnaqqas l-investiment f’a]jenda li ma tkunx kompletament fuq saqajha, u jkollha b]onn aktar fondi biex tieqaf fuq saqajha (u mhux tnaqqis), tkun qed tag[mel il-kuntrarju ta’ dak li li jidher ovvju. Hekk fl-ekonomija ta’ pajji]. Dan ikun tg[abba biddjun. Li jridu jitnaqqsu g[aliex jekk le d-djun ikomplu jkabbru d-djun. I]da biex il-pajji] inaqqas id-dejn irid l-ewwel ikabbar l-ekonomija

Il-McKinsley Global Institute isemmi ]ew; triqat li ttie[du mill-I]vezja u l-Finlandja wara l-kri]i bankarja tal-ewwel snin tal-1990. Mi]uri, li l-Gvern Malti wkoll adottahom

biex din jirnexxilha tkabbar il-;id li ji;i rifless fi d[ul ikbar g[all-gvern u allura jag[tih il-kapa/ità li l-ewwel nett ma jag[milx iktar dejn u, fit-tieni stadju, inaqqas middejn li jkollu. Il-Gvern Malti din hi t-triq li qabad. Fl-a[[ar Ba;it li g[amel mhux talli ma da[[alx idu fi bwiet in-nies i]da ta xi [a;a lil kul[add. Hekk qed jo[loq /irku virtu] fejn il-poplu se jda[[al iktar, se jonfoq i]jed u allura lgvern se jda[[al anke iktar f’VAT u, income tax. Dan g[ax qed ikabbar l-ekonomija u mhux i/ekkinha. Dan kollu qed iwassal biex l-i]bilan/ tal-Gvern jonqos, biex il-Ggvern ikollu inqas [tie;a li jissellef. Biex li]bilan/ tal-Gvern jin]el ta[t it-tlieta fil-mija u wkoll jasal biex ji;i fix-xejn. Biss biex dan ise[[ ma tistax tibda billi tg[abbi lil kul[add bilpi]ijiet. G[all-kuntrarju trid tkabbar il-kapa/ità tal-poplu li jonfoq u hekk jda[[al iktar l-istess Gvern. Irrid ng[id ukoll li hemm fatturi o[rajn li jikkontribwixxu lejn it-titjib ekonomiku. Fl-ewwel disa’ xhur tas-sena l-o[ra kellna tkabbir ekonomiku – kif

imkejjel mill-Prodott Gross Domestiku – ta’ 2.3% flewwel kwart tas-sena, 2.8 filmija fit-tieni kwart u 2.2 filmija fit-tielet kwart. Dan f’termini reali, ji;ifieri wara li tne[[i l-g[oli talprezzijiet g[ax kieku t-tkabbir kien ferm ikbar: 5% fl-ewwel kwart, 5.6% fit-tieni kwart u 4.2% fit-tielet kwart. Issa jekk nie[du t-tielet kwart tal-2011 f’Malta u nqabbluh ma’ ta’ pajji]i o[rajn, insibu li filwaqt li a[na kellna tkabbir ekonomiku ta’ 2.2% insibu li fiz-zona ewro, it-tkabbir kien ta’ 1.4% mhux g[ax kul[add kellu dak it-tkabbir i]da g[ax ;ie xprunat mill-:ermanja fejn l-ekonomija kibret bi 2.5%. Insibu mbag[ad li, pere]empju l-ekonomija flItalja kibret b’biss 0.2%, dik ta’ Spanja b’0.8% filwaqt li lekonomija Griega /kienet b’5%. Ukoll jekk inqabblu ma’ ekonomiji kbar insibu li a[na konna a[jar. Fl-Istati Uniti l-ekonomija fit-tielet kwart tas-sena l-o[ra kibret b’1.5% fir-Renju Unit b’0.5%, fil-Kanada bi 2.4% u fl-Awstralja bi 2.5%. Mela l-ekonomija tag[na kibret u kibret sew, daqs u a[jar minn ta’ [afna pajji]i

ikbar minna u iktar avvanzati. Biss it-tkabbir ekonomiku rridu nirrelatawh ukoll marrata tal-inflazzjoni, g[aliex inutli li l-ekonomija tikber u dak it-tkabbir tieklu l-inflazzjoni. F’Novembru r-rata talinflazzjoni ta’ Malta kienet ta’ 1.5%. Fiz-zona ewro, ilmedja kienet ta’ 3%. Dawn i]-]ew; /ifri wa[edhom juru kemm a[na morna tajjeb meta l-ekonomija tag[na kibret bi kwa]i d-doppju tal-inflazzjoni, filwaqt li fiz-zona ewro r-ri]ultat kien il-kuntrarju blekonomija tikber bejn wie[ed u ie[or in-nofs tar-rata talinflazzjoni. Jidher /ar li l-Gvern Malti g[a]el it-triq ekonomika tieg[u b’su//ess. Jien ng[id li g[a]ilna “it-triq tal-I]vezja” fejn qabel ma ttie[du mi]uri li jmissu l-bwiet tal-poplu, ilGvern [a passi biex ikabbar lekonomija. Ir-ri]ultat hu li llum ilpoplu jibqag[lu iktar x’jonfoq. U allura jikber ix-xog[ol, il-Gvern fl-istess waqt li jnaqqas il-pi]ijiet qed ji;bor iktar flus. L-i]jed importanti hu li qed ji]diedu l-impjiegi. Li fl-a[[ar mill-a[[ar, i]]ieda fl-impjiegi, g[andha tkun il-mira tal-pjani kollha li jsiru.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, {amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment ta’ l-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-i]ball ta’ Muscat Id-dibattitu bejn il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat kienet pjattaforma o[ra li esponiet il-kuntrasti kbar mhux biss bejn i]-]ew; personalitajiet fil-politika f’pajji]na, i]da wkoll il-ba[ar jaqsam bejn i]-]ew; partiti politi/i. Differenzi kbar bejn dak li jemmnu, fil-mod kif iwettqu l-politika u fl-im;iba kif jaffrontaw sitwazzjonijiet diffi/li fil-politika. Dan hu ]mien mill-aktar diffi/li g[ad-dinja kollha meta wie[ed janalizza r-realtajiet li qed ng[ixu fihom, b’mod partikulari g[alina, dawk fl-Ewropa u ta’ madwarna fir-re;jun tal-Mediterran. }minijiet li jitolbu g[aqal, prudenza u serjetà fil-politika kemm fuq livell lokali kif ukoll fil-politika internazzjonali. Id-dibattitu politiku li fih [adu sehem il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppo]izzjoni organizzat millgazzetta The Sunday Times din il-;img[a, sar quddiem rappre]entanti tal-imsie[ba so/jali u tasso/jetà /ivili. Id-differenzi huma /ari Id-differenzi huma /ari. Il-Prim Ministru kompla jfisser i]-]ew; realtajiet li l-pajji] qieg[ed jg[ix – ir-realtà politika fuq livell nazzjonali; kif ukoll irrealtà l-o[ra tal-PN li g[addej b’e]er/izzju importanti intern biex jindirizza s-sitwazzjoni politika li nqalg[et wara li deputat tal-Gvern astjena fil-Parlament f’votazzjoni li saret fuq mozzjoni mressqa mill-Oppo]izzjoni Laburista – liema mozzjoni m’g[addietx u ntilfet minn Joseph Muscat.

Quddiem dan il-vot, il-Prim Ministru [a nota ta’ dak li se[[ u qieg[ed jindirizza s-sitwazzjoni flistrutturi interni. Kienu diversi l-opinjonisti u losservaturi politi/i indipendenti, li fehmu u mhux biss, sostnew li l-Prim Minsitru mexa b’korrettezza u b’responsabbiltà fl-e]er/izzju li beda fl-istrutturi talpartit. Fuq livell ta’ politika nazzjonali, il-Gvern baqa’ ffukat fuq l-a;enda politika u baqa’ jikseb ir-ri]ultati po]ittivi anke fil-bidu ta’ din is-sena biex pajji]na kompla bi track record ta’ su//essi. Minkejja li g[adna fit-tieni xahar tas-sena, lindikazzjonijiet di;à huma /ari – li pajji]na kapa/i jsostni u jikseb ri]ultati a[jar minn tas-sena li g[addiet li kienet wa[da rekord g[at-turi]mu, rekord fin-numru ta’ impjiegi, il-qg[ad kompla jonqos u baqa’ fost lanqas fl-Ewropa, tkabbir ekonomiku u ]bilan/ finanzjarju li baqa’ jonqos g[al-livell ta[t it-3%. Il-Prim Ministru g[araf jimxi b’g[aqal politiku Fil-bidu ta’ din is-sena, il-politika tal-Gvern immexxija mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, kompliet tikseb ir-ri]ultati. T[abbru di;à investimenti ;odda f’pajji]na. L-a;enziji internazzjonali u talUnjoni Ewropea baqg[u jitkellmu b’ottimi]mu dwar pajji]na waqt li l-pjan tal-Air Malta g[al futur vijabbli g[all-[addiema ta’ din l-azjenda, miexi u qed ji;i attwat kif ippjanat. Il-Prim Ministru qieg[ed iwettaq politika li qed tag[ti r-ri]ultati g[al pajji]na, Fuq in-na[a l-o[ra lPrim Ministru qieg[ed ukoll jindirizza s-sitwazzjoni

interna fi [dan il-Partit waqt li jistenna l-e]itu ta’ dan il-pro/ess. Il-pajji] baqa’ miexi g[ax il-Prim Ministru g[araf jimxi b’g[aqal politiku. Il-pajji] baqa’ jikseb ir-ri]ultati. Baqa’ jattira linvestiment u l-poplu baqa’ juri fidu/ja fl-ekonomija Maltija tant li f’inqas minn tliet xhur, il-pubbliku biss, u mhux l-istituzzjonijiet finanzjarji, investa ¤469 miljun f’]ew; offerti li [are; il-Gvern. Dan hu sinjal ta’ fidu/ja fil-politika ekonomika ta’ pajji]na. Il-fatti jitkellmu wa[edhom. Ir-risposta g[allg[ajta tal-Kap tal-Oppo]izzjoni li jrid elezzjoni llum qabel g[ada, ta l-poplu li g[a]el li lest li jafda flusu f’idejn il-Gvern g[aliex jemmen fil-politika ekonomika ta’ pajji]na. Din hi risposta mill-aktar /ara. Hi risposta li l-Kap tal-Oppo]izzjoni qieg[ed jinjora. Din hi l-vu/i talpoplu. {add ma kien se jazzarda jinvesti u jafda flusu f’ekonomija li skont Joseph Muscat mhix stabbli. {add ma kien lest jinvesti fi klima ekonomika ta’ in/ertezza. Muscat jibqa’ jitfa’ ]-]ew; realtajiet f’keffa wa[da Il-Kap tal-Oppo]izzjoni qieg[ed jag[mel l-i]ball li qieg[ed jitfa’ ]-]ew; realtajiet tal-politika f’pajji]na f’keffa wa[da. Jikkritika kollox. Mhux qieg[ed jag[mel distinzjoni. Il-poplu jaf li l-pajji] miexi fid-direzzjoni t-tajba. Jifhem kemm il-politika tal-Gvern fl-a[[ar erba’ snin kienet prudenti, serja u responsabbli, u li minnha qed ingawdu llum g[aliex g[andna r-ri]ultati f’idejna.

Il-barunijiet fi [dan il-PL {dimt f’Londra fis-snin 80 meta l-kunsilli lokali f’diversi distretti kienu mmexxija minn gruppi ta’ So/jalisti estremi. Kienu jonqfu miljuni ta’ liri fi propaganda qarrieqa li l-g[an tag[[a kienet li ja[tfu g[al kollox il-Partit Laburista Ingli], [alli t-tmexxija tkun f’idejhom jew f’idejn dawk li kienu jissimpatizzaw mag[hom. Il-mexxej Laburista Neil Kinnock kien kisirha mag[hom bil-kbir fl1985 u waqfilhom, u kien ke//a [afna minn dawk irradikali xellugin. Qed naraw xena inkwetanti ti]viluppa fil-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat. Lawrence Gonzi kien jaf x’kien qed jg[id meta akku]a lil Muscat li qed jag[ti widen lin-na[at estremisti. Ir-realtà fil-PL hi li s-setg[a qieg[da f’idejn dawk li servew lil Mintoff mill-koxxa u dawn tant g[andhom firxa kbira ta’ poter, li kienet wasslet g[allartikli estremi miktuba minn Joe Fava f’l-orizzont ta’ kull ;img[a. Kien [are; bi kliem talmist[ija dwar Peppi Azzopardi b[al meta rrifera g[alih b[ala ‘bhima fero/i’ u ‘indispensabbli li ji;i eliminat’.

F’daqqa wa[da Joe Fava waqaf milli jikteb (jew waqqfuh?) u wkoll [are; bi spjegazzjoni pwerili li kliemu ma kellhomx jittie[du litteralment. Tg[id mhux g[alhekk li kien ta kwotazzjoni bil-Latin ‘PEPPUS DELENDUM EST’, lil Peppi NEQIRDUH, biex ]gur jasal il-messa;;? G[adhom jimmilitaw

Nies b[al Fava u o[rajn li ja[dmu fil-GWU, u o[ra li kienu s-sostenituri ta’ Mintoff u Lorry Sant filpassat, g[adhom

jag[tu r-rispettabbiltà lil dawk il-politi/i li Muscat stess sej[ilhom ‘immorali’ g[as-sehem tag[[om fille;i]latura 1981-1987, bilviltajiet, abbu]i u atti kriminali li se[[ew tulha, bil-kooperazzjoni attiva tag[[om jew bis-silenzju tag[[om. Leo Brincat, Marie Louise Coleiro Preca, Joe Debono Grech, Alex Sceberras Trigona, George Vella u Karmenu Vella, kollha qed jistrie[u fuq lu/uh ;odda biex huma jsiru aktar potenti fil-PL.

Lino Spiteri waqqa’ g[a/-/ajt lil Muscat dwar ix-xebh li g[amel bejn is-sitwazzjoni politika llum u dik tal-1981 jimmilitaw fil-PL u g[andhom xibka ta’ komunikazzjoni effettiva [afna li twassal biex dawk il-membri parlamentari li servew fil-le;i]latura So/jalista tal-1981 jirrendu ru[hom indispensabbli g[al Muscat. Il-PL ipprova jda[[al u/u[ ;odda u rnexxielu. Talin li qed ji;u u]ati b’mod konvenjenti biex

Illum dawn l-immorali saru l-barunijiet fi [dan il-PL. Muscat spi//a figure head, ji;ifieri kap bla setg[a reali. Is-setg[a qieg[da f’idejhom u f’idejn dawk li qed imexxu l-a;enda estremista ta’ lorizzont. L-elettorat irid joqg[od attent, g[ax bil-vot tieg[u g[al Muscat se jkun qed itella’ wkoll fil-gvern lil dawk li minn wara l-kwinti qed jikkonfoffaw mal-

barunijiet x’g[andha tkun illinja li g[andu jie[u l-kap dwar [a;a jew o[ra. Manipulazzjoni

Hemm min hu konxju minn dan fi [dan il-PL u qed ja[dem biex dak li qed nikteb dwaru hawn ma jsirx daqshekk ovvju. Niskanta jien kif nies intelli;enti u talaffari tag[[om qed i[allu lilhom infushom ji;u manipulati b’mod daqshekk di]onest mit-tmexxija tal-PL, meta kul[add jaf li meta ti;i l-elezzjoni jo[or;u direttivi dwar l-g[a]liet li g[andhom jag[mlu l-votanti Laburisti minn fost il-kandidati. Irrid insemmi dak ittravestija ta’ artiklu ta’ Lino Spiteri nhar it-Tnejn f’The Times. Waqqa’ g[a/-/ajt lil Muscat dwar ix-xebh li g[amel bejn is-sitwazzjoni politika llum u dik tal-1981. Kiteb tajjeb Andy Farrugia online dwar dak l-artiklu: “[rafa awtorevoli ta’ tidwir, revi]joni]mu u ingann. Il-leopard qatt ma jbiddel sufu.” Kull kumment tieg[i jkun superfluwu. I]da rrid in]id xi [a;a. Lino Spiteri, listejjer tas-snin 80 jafhom sew. Hu kien wie[ed minn dawk l-immorali li semma Muscat.

minn Salvu FELICE PACE sfelicep@go.net.mt

Kiteb drabi o[rajn kif politi/i So/jalisti ta’ ]mienu kellhom il-klikek tag[[om, xi w[ud kriminali fosthom, li kellhom il-protezzjoni tag[hom. I]da hu ma kellux minn dan kollu. Il-;ustizzja titlob li Lino jg[id il-verità kollha u mhux dak li jaqbel lill-barunijiet tal-PL. Lino hu wie[ed minn dawk li jista’ j/arrat il-maskra ta’ dawk l-immorali li Muscat akkost ta’ kollox irid i[alli madwaru. Jekk ma jag[milx dan, ikun qed juri li g[alih ilPL g[adu ji;i l-ewwel u qabel kollox.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-GRE?JA

Qbil g[al aktar awsterità biex ma jfallux Il-Kapijiet politi/i talGre/ja sa fl-a[[ar la[qu ftehim mal-Unjoni Ewropea u lFond Monetarju Internazzjonali (IMF) rigward ir-riformi u l-mi]uri g[allawsterità ;odda li jridu bilfors jimplimentaw biex pajji]hom jie[u t-tieni bailout fiskali li bih jista’ jevita falliment katastrofiku. L-a[bar [ar;et sig[at qabel is-sostenituri finanzjarji talGre/ja ltaqg[u fi Brussell, blUffi//ju tal-Prim Ministru Grieg Lucas Papademos jikkonferma, li pajji]u kkonkluda konsultazzjonijiet malUE, l-IMF u l-Bank ?entrali Ewropew li, i]da, (minkejja lftehim politiku) xorta jibqg[u su;;etti g[al ta[ditiet li komplew bl-imsemmija laqg[a tal-Eurogroup. Intant, l-IMF u l-awtoritajiet Griegi qed jiddiskutu ddettalji tal-pakkett ;did g[allbailout , b’kelliema jirreferu ‘g[all-kontinwazzjoni taddjalogu wara li ntla[aq il-ftehim importanti fost il-kapijiet tal-koalizzjoni f’Ateni. Fi ]viluppi o[ra, ilPresident tal-Bank ?entrali Ewropew Mario Draghi [a inizjattiva biex jg[in indirettament lill-Gre/ja u ;aladarba l-politi/i Griegi ffirmaw

g[all-pakkett ;did tal-awsterità wara jiem ta’ tnikkir. Qabel il-ftehim il-Gre/ja kienet riesqa lejn sitwazzjoni tassew iddisprata g[aliex ming[ajr il-fondi talemer;enza ma tistax tifdi almenu parti mill-bonds fuq is-self u meta qed tistinka biex til[aq id-deadline tal-20 ta’ Marzu. Ateni qed t[e;;e; lill-Bank ?entrali Ewropew biex jag[ti lura l-qlig[ fuq il-bonds ‘Griegi’ (u li qed i]omm), f’pass li jista’ ji;;enera tnaxil biljun ewro jew aktar li kapa/i jmorru g[al parti mill[ti;iet finanzjarji tal-pajji]. Fl-istess [in, il-Vi/iMinistru tax-Xog[ol Yannis Koutsoukos irri]enja dwar lawsterità u – f’ittra lill-Prim Ministru Papademos – tenna li l-mi]uri ‘mhux talli huma iebsa i]da g[andhom iwe;;g[u bil-kbir lill[addiem’. L-UE u l-IMF fl-a[[ar jiem kienu frustrati bil-kbir min[abba n-nuqqas ta’ ftehim politiku minn Ateni biex terfa’ pi] akbar ta’ sagrifi//ju b[ala kundizzjoni g[at-tieni bailout ta’ 130 biljun ewro. Fil-fatt, il-Ministru talFinanzi Grieg Evangelos Venizelos ilbiera[ telaq g[al

Il-membri tal-union ta’ [addiema mal-korporazzjoni g[all-ener;ija pubblika jimmar/jaw waqt protesta, ilbiera[, f’Ateni. L-a[[ar statistika turi li l-qg[ad fil-Gre/ja, f’Novembru li g[adda, la[aq rekord ;did ta’ 20.9 fil-mija. (Reuters)

Brussell ming[ajr ‘il-ftehim komplut’ u wara lejla ta’ ta[ditiet mal-mexxejja tat-tliet partiti li jiffurmaw il-koalizzjoni Griega u l-ispetturi ewlenin tal-UE u l-IMF fejn baqg[et ‘imdendla’ ilkwistjoni tal-pensjonijiet. Intant, in-negozjati komplew tul ilbiera[ u sakemm [ar;et l-a[bar tal-ftehim ;enerali. Fl-istess [in, ilGre/ja trid taqbel dwar ilpakkett s[i[ tar-riformi u lawsterità – u bl-UE, l-IMF u l-Bank ?entrali Ewropew jag[tu l-approvazzjoni

tag[hom – sal-15 ta’ Frar [alli d-dokumentazzjoni legali ssir fil-[in u ji;i evitat default kaotiku li jista’ jhedded lill-ekonomija globali. Venizelos, ilbiera[ billejl, kellu jippre]enta l-pjan (;did) s[i[ g[all-bailout lill-Ministri tal-Finanzi taz-zona ewro fi Brussell u hawnhekk jispikka l-impenn g[al tnaqqis ta’ 3.3 biljun ewro mill-ba;it talGre/ja din is-sena. Il-pjan je[tie; is-si;ill politiku tal-Eurogroup g[allpassi finali u, b’xi Ministri jwissu li fil-laqg[a ‘ma kell-

hiex tittiehed de/i]joni finali’. Sadattant, l-akbar unions tax-xog[ol Griegi sej[u azzjoni industrijali g[al-lum u g[ada bi protesta kontra lawsterità ‘ li se ;;ib aktar mi]erja g[a]-]g[a]ag[, ilqieg[da u l-pensjonanti’. Mistenni li l-mi]uri jkomplu jwaqqg[u l-livell talg[ajxien g[al [afna Griegi li qed ibatu l-[ames sena konsekuttiva ta’ ri/essjoni u bilgazzetti lokali jammettu li lGre/ja m’g[andhiex g[a]la [lief ‘ta//etta din il-pillola morra’.

IS-SIRJA

Kundannata l-‘brutalità’ fost twissija dwar gwerra /ivili totali Il-qawwiet Sirjani talPresident Bashar al-Assad ilbiera[ ippersistew bil-burraxka tal-balal u l-missili fuq l-in[awi ta’ Homs kontrollati mill-Oppo]izzjoni u meta lpotenzi tad-dinja qed jippruvaw jeg[lbu ‘d-differenzi ta’ opinjoni’ biex tinstab soluzzjoni li twaqqaf id-dmija. Is-Segretarju :enerali tanNazzjonijiet Uniti Bank Kimoon irrefera g[all-‘brutalità xokkanti li qed jaraw b[alissa f’Homs’ fejn ikkundanna ‘lqilla tal-offensiva mill-militar ta’ Assad fuq in-neighbour-

hoods /ivili’. Il-belt ta’ Homs titqies b[ala l-qalba tar-rivoluzzjoni kontra r-re;im ta’ Assad u Ban Ki-moon ilbiera[ (fi New York) a;;orna lillKunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar is-sitwazzjoni, fejn tenna li ‘l-i]viluppi tas-Sirja xejn ma jawguraw tajjeb g[all-;ejjieni. Huma wkoll sinifikanti lkummenti ta’ Selim Yenel, lAmbaxxatur Tork g[allUnjoni Ewropea, li semma lpossibbiltà li s-Sirja teg[req fi gwerra /ivili fuq skala

totali u li anki taffettwa lirre;jun.Yenel rrefera g[addi]gwid fost l-Oppo]izzjoni Sirjana u li Assad ‘xorta fadallu s-sostenituri – partikularment mis-Sirjani talklassi tan-nofs li jib]g[u minn dak li jistg[u j[abbtu wi//hom mieg[u li kieku (Assad) kellu jispi//a minn President.’ It-Turkija, l-akbar ;ar tasSirja, hi m[assba wkoll li ssanzjonijiet infurzati fuq isSirja mill-Istati Uniti u lUnjoni Ewropea ma jwasslux g[ar-ri]enja ta’ Assad meta

dan g[ad g[andu l-appo;; konsistenti tar-Russja u lIran. ‘Dak li qed naraw fis-Sirja hu tat-twerwir u meta Assad, sfortunatament, g[ad g[andu lir-Russja b[ala sostenitur’, tenna l-Ambaxxatur Tork. Din il-;img[a mietu l-mijiet tan-nies f’Homs, bilqawwiet ta’ Assad ma jag[tux nifs liz-zoni tarre]istenza u meta distretti b[al Baba Amro u Khalidiya re;g[u spi//aw ta[t xita ta’ missili u balal sparati millmortars.

Intant, l-entitajiet ta’ fejda qed ju]aw l-internet biex jo[or;u dejjem aktar appelli mqanqla [alli jieqaf il-qtil, fost preokkupazzjoni kbira dwar ir-residenti /ivili ta’ Homs. B[alissa, l-Istati Uniti qed tikkunsidra l-mezzi biex twassal l-ikel u l-medi/ina lil dawk is-Sirjani f’pass li g[andu jkabbar is-sehem internazzjonali f’dan il-konflitt ta’ dimensjonijiet ;eopoliti/i wiesg[a fejn ukoll qed jispikka n-nuqqas ta’ qbil bejn il-potenzi barranin.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra L-I}VEZJA

Iridu ja[dmu ‘sa 75 sena’^ ...G[exieren ta’ eluf jirrea;ixxu g[ar-rimarki tal-Prim Ministru Reinfeldt Il-poplu u l-entitajiet so/jali qed janalizzaw diskors partikulari tal-Prim Ministru }vedi] Fredrik Reinfeldt fissens li n-nies ‘g[andhom ja[dmu sakemm jag[lqu l-75 sena minflok jistennew biex jirtiraw g[axar snin qabel.’ Ir-rimarki ta’ Reinfeldt [olqu furur s[i[ u kellhom leffett ‘ta’ bomba’ fl-I]vezja li g[andha wa[da mill-aktar sistemi ;eneru]i g[al sigurtà so/jali fid-dinja. Dan iddiskors fil-fatt sar qabel ilkonferenza ta’ jumejn mag[rufa b[ala n-Northern Future Forum u li g[alqet ilbiera[ fi Stokkolma wara li trattat (fost o[rajn) ix-xog[ol g[all-anzjani u n-nisa. Numru ta’ Prim Ministri mill-Ewropa attendew g[allkonferenza, bil-koalizzjoni Zvedi]a ta/-/entru-lemin — li jmexxi Reinfeldt – sal-lum tu]a l-politika ‘kawta’ anki jekk setg[et naqqset xi infiq fuq il-welfare (;id so/jali) f’de/i]joni ma qanqlitx daqstant reazzjonijiet ta’ g[adab mill-klassi tan-nofs. Madankollu r-rimarki talPrim Ministru ng[ataw pubbli/ità kbira mill-istampa }vedi]a, bil-websajt talgazzetta Expressen issostni li ‘l-qarrejja jridu jieqfu mixxog[ol qabel jag[lqu l-65 sena’ u bi st[arri; g[all-websajt ta’ Aftonbladet juri li mad-disg[in fil-mija fost kwa]i 90,000 votant ‘qed ji/[du g[all-idea li jibqg[u ja[dmu sa 75 sena’. Ladarba jag[lqu l-65 sena, l-I]vedi]i ‘bi ftit li xejn d[ul’ jistg[u jikkwalifikaw g[al pensjoni finanzjata mill-Istat – waqt li jistg[u jittie[du l-

Il-Prim Ministru Fredrik Reinfeldt jippo]a g[al ritratt waqt konferenza tal-a[barijiet fi Stokkolma (Reuters)

iskemi (ta’ pensjoni) o[rajn mill-età ta’ 61 sena. LI]vedi]i anki g[andhom iddritt li ja[dmu sakemm jag[lqu s-67 sena u jistg[u jkomplu g[addejjin jekk kemm-il darba jil[qu ftehim mal-azjendi li j[addmuhom. Il-gazzetta Dagens Nyheter ikkwotat lil Reinfeldt li staqsa ‘jekk azjenda jkollhiex attitudni differenti fil-konfront ta’ [addiem ta’ 55 sena li kieku dan ji]vela li qed ja[seb biex jag[ti g[oxrin sena o[ra ta’ servizz’. Reinfeldt kompla li l-elementi tax-xellug jemmnu li persuna g[andha tirtira qabel jew tapplika g[al forom ta’ benefi//ju ladarba x-xog[ol jibda jsirilha wisq diffi/li –u meta hu jippreferi li persuna

tid[ol g[al ‘tip ta’ [idma o[ra’ f’ka]i fejn tiffa//ja din il-problema fuq il-post taxxog[ol. Il-mi]uri inti]i biex jonqos il-pi] fiskali tal-pensjonijiet qajmu protesti madwar lEwropa u meta l-pajji]i, inklu]i membri taz-zona ewro, qed jippruvaw jaqtg[u mid-djun enormi. Il-Prim Ministru }vedi] sadattant qal li ried iqajjem diskussjoni anki qabel inNorthern Forum u meta lI]vezja ‘g[andha ta//etta’ li n-nies qed jg[ixu aktar fit-tul – bil-poplu jrid jifhem il[tie;a li ja[dem g[al aktar snin biex ikunu jistg[u jin]ammu l-livelli attwali talpensjonijiet u s-sigurtà so/jali.

IR-RENJU UNIT

Il-manifattur tal-magni Rolls-Royce jirrapporta qlig[ u bejg[ rekord Il-kumpanija presti;ju]a Rolls-Royce, li tipprodu/i lmagni g[all-ajruplani, irrappurtat ‘livelli rekord annwali’ ta’ ordinijiet, bejg[ u qlig[ grazzi g[al espansjoni fl-industrija talajru. Il-kumpanija ]iedet il-qlig[ tag[ha b’21 fil-mija – u fuq rata ;enerali – g[al 1.16-il biljun lira Sterlina; bl-ordnijiet jil[qu l-ekwivalenti ta’ 62 biljun lira Sterlina wara li rre;istraw ]ieda ta’ [amsa filmija. Kelliema g[al Rolls-Royce qalu li l-qasam kummer/jali relatat g[al defence aerospace ukoll mar tajjeb minkejja li lIstati Uniti u l-pajji]i tal-

Ewropa llum qed jiffa//jaw pressjoni fejn tid[ol in-nefqa g[all-militar. U g[alkemm marru ‘anqas tajjeb’ id-divi]jonijiet ta’ Rolls-Royce relatati g[allener;ija u l-affarijiet marittimi dawn xorta kisbu l-ordnijiet kbar – partikularment lewwel ordni g[all-Enviroship li titmexxa bil-liquid gas naturali. It-taqsima tal-ener;ija ta’ Rolls-Royce sadattant a//ettat l-akbar ordni ‘g[al kull ]mien’ ming[and il-kumpanija ta]-]ejt Bra]iljana Petrobras biex tipprovdilha madwar 32 ;eneraturi g[atturbini tal-gass. Il-Kap E]ekuttiv ta’ Rolls-

Royce John Rishton qal li l2011 kienet sena tajba g[annegozju u meta l-kumpanija tieg[u ‘qed tkompli tibbenefika minn spektrum wiesa’ ta’ interessi; ba]i ta’ klijenti li qed tikber, kif ukoll minn a//ess g[al swieq fejn iddomanda g[all-prodotti u sservizzi (tal-kumpanija) tibqa’ qawwija. Il-kumpanija Rolls-Royce s-sena l-o[ra konkludiet wie[ed mill-akbar su//essi flistorja tag[ha meta ssie[bet ma’ Daimler – il-kumpanija li tmexxi l-Mercedes-Benz – biex tixtri l-produttur talmagni :ermani] Tognum g[al somma ta’ madwar tliet biljun lira Sterlina.

IL-PAKISTAN

Sie[eb tal-Al-Qaida maqtul waqt attakk tal-Amerikani Id-drones tal-qawwiet Amerikani re;g[u attakkaw ir-re;jun ta’ Wa]iristan, lejn il-Majjistral tal-Pakistan, u fejn inqatlu tal-inqas [ames persuni inklu] kmandant ewlieni ta’ militanti b’rabtiet mal-grupp Al-Qaida. Uffi/jali tas-servizzi sigrieti u sorsi qrib it-Taliban filPakistan qablu li Badar Mansoor, li kien imexxi entità tat-Talibani (militanti) fl-in[awi, ‘kien fost dawk li tilfu [ajjithom’ . Mifhum, sadattant, li familtu ‘ wkoll inqerdet fuq il-post’ wara li r-residenza tag[hom intlaqtet b’missila. I/-/ifra tal-mewt millattakk tad-drones – it-tieni wie[ed g[al jiem konsekuttivi – x’aktarx li titla’ g[aliex ir-residenzi qrib iddar ta’ Mansoor ukoll ;arrbu l-[sarat u meta mhux esklu] li seta’ kien hemm in-nies ;o fihom. Nhar l-Erbg[a, id-drones li huma in;enji tal-ajru ming[ajr pilota, sparaw ilmissili lejn kumpless ;ewwa villa;; qrib ta’ Miranshah fejn inqatlu g[axar persuni suspettati b[ala militanti.

Il-programm tad-drones li qed tmexxi s-Central Intelligence Agency (CIA) Amerikana hu element importanti fl-istrate;ija talIstati Uniti kontra ‘l-ba]ijiet tat-terroristi’ fir-re;jun indikat u bl-Amerikani jkomplu ju]aw l-in;enji fuq iz-zoni problemati/i fejn jg[ixu t-tribujiet etni/i Pashtun tul il-fruntiera komuni mal-Afganistan. Mag[ruf li diversi movimenti militanti – fosthom lAl-Qaida u t-Taliban talAfganistan – qed imexxu azzjonijiet mir-re;juni semiawtonomi qrib il-fruntiera komuni u meta qed jirnexxilhom jinfiltraw ‘bejn il-pajji]i’ biex iwettqu rrejds u ji]viluppaw il-pjani g[al aktar vjolenza. L-in[awi ta’ Wa]iristan anki jipprovdu ba]i importanti g[an-network ta’ Haqqani; entità ta’ militanti Afgani li minbarra li g[andhom relazzjoni mill-qrib mal-Al-Qaida huma wkoll alleati tat-Taliban – u blIstati Uniti qed tfisser l-istess grupp b[ala ‘avversarju qalil g[all-a[[ar’.

SPANJA

Disfatta g[a/-/elebri M[allef Garzon Il-Qorti Suprema ta’ Spanja /a[[det lill-Im[allef Baltasar Garzon milli jipprattika l-li;i g[all-[dax-il sena li ;ejjin talli u]a sistemi illegali – mag[rufa b[ala tapping – biex jissemma fuq id-diskursati tal-avukati li kienu qed jiddefendu lill-klijenti partikulari. Id-de/i]joni – li mhix su;;etta g[al appell — tista’, effettivament, ittemm il-karriera ta’ Garzon b[ala m[allef li jmexxi ka]i (talqorti) internazzjonali dwar id-drittijiet umani u meta dan anki jista’ je[el multa ta’ 2,500 ewro. Madankollu, l-avukat li qed jirrappre]enta lil Garzon insista ‘li se jkomplu ji;;ieldu u jappellaw avolja t-triq quddiemhom hi wa[da twila’. Baltasar Garzon anki qed ikun pro/essat b’konnessjoni ma’ ]ew; ka]i o[ra – b’wie[ed minn dawn, allegatament, jinvolvi abbu] talawtorità konness mad-direttiva (tieg[u) g[al inkjesta rigward il-qtil u ‘g[ajbien sfurzat’ ta’ ’l fuq minn 100,000 ru[ ta[t id-dejn

Baltasar Garzon (Reuters)

qawwiet leali g[all-eks dittatur Spanjol Francisco Franco. Fil-ka] partikulari Garzon qed ikun akku]at li abbu]a li;i tal-amnestija li twaqqfet fl-1977, g[alkemm hu qed jinsisti li [a l-azzjoni fuq ittalba tal-vittmi u qrabathom, ‘u meta g[andu l-appo;; tal-li;i internazzjonali’. F’;uri ie[or, Garzon qed jiffa//ja akku]i li ‘warrab’ investigazzjoni tal-kap talBank Santander (l-akbar bank fi Spanja) wara li a//etta [las g[al kors sponsorjat mill-istess bank fi New York.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Storja 17

16 Storja

Nerik Mizzi flimkien ma’ xi Maltin li kienu deportati fl-Uganda

Sebg[in sena minn meta 42 Malti kienu deportati fl-Uganda minn Amy BORG amy.borg@media.link.com.mt ritratti minn Michael ELLUL Mument waqt ir-re/ta ‘I.D. Internati u Deportati’ li tfakkar dak li g[addew minnu l-Maltin

It - Tnejn 1 3 ta ’ Frar hi l - ;urnata li fiha se jitfakkar is - sebg[in anniversarju minn meta 42 /ittadin Malti flimkien ma ’ tlieta ta ’ nazzjonalità barranija , kienu deportati lejn l Uganda fl -1 942 , g[ax kienu kunsidrati li jissimpatizzaw mal ideolo;ija Faxxista ta ’ Mussolini . Joseph Scicluna , li missieru kien wie[ed minn dawk deportati , hu d - direttur tar - re/ta , I . D . Internati u Deportati , re/ta li se tispjega a[jar dak kollu li g[addew minnu dawk it - 42 /ittadin Malti , li kienu arrestati u mifrudin mill familja tag[hom . Fost dawk li kienu internati u deportati kien hemm il - Kap tal Oppo]izzjoni ta ’ dak i] ]mien Nerik Mizzi , il President tal - Azzjoni Kattolika , Herbert Ganado , :u]eppi Scicluna , u numru ta ’ persuni o[ra li kienu [addiema tat - Tarzna . Joseph Scicluna kompla jispjega kif l udjenza li se tkun

pre]enti se tifhem a[jar l - esperjenza ta ’ avventura jew a[jar di]avventura li g[addew minnha dawk it - 42 Malti u Maltija . Il - vja;; li [adhom lejn l - Uganda dam g[al madwar xahrejn . Huma kellhom jivvjaggaw minn diversi pajji]i biex waslu fil pajji] Afrikan , fejn imbag[ad ittie[du lejn il - kamp Bombo . L ammont ta ’ udjenza se jkun biss ta ’ 42 , li se jkunu qed jirrappre]entaw it - 42 /ittadin li kienu internati u deportati . Joseph Scicluna sa[aq fuq il - fatt li din ir - re/ta mhix ibba]ata fuq opinjoni i]da fuq fatti , fatti li g[addew minnhom Maltin b[alna , kaw]a tal - politika ta] ]mien it - Tieni Gwerra Dinija . Id - diretturi ta ’ din ir - re/ta , Joseph Scicluna u Katia Capato , li se jkunu l - protagonisti flimkien ma ’ Glen Calleja , esprimew l apprezzament tag[hom lejn l - Uffi//ju tal - Prim Ministru , lejn il - Kunsill Malti g[all - Arti u l -

Kultura , kif ukoll lejn il Ministeru g[at - Turi]mu l - Ambejnt u l - Kultura , li taw is - sostenn tag[hom sabiex din ir - re/ta tkun tista ’ tittella ’. Min - na[a tieg[u il Ministru g[at - Turi]mu l Ambjent u l - Kultura , Mario De Marco , sostna li l - g[an ta ’ din ir - re/ta mhux li jifta[ ;er[a tal politika Maltija i]da li titfakkar tra;edja li hi wkoll parti mill - ;lieda ta ’ pajji]na lejn l Indipendenza politika . Din it - tra;edja li to[odna lura sebg[in sena hi parti importanti mill - istorja ta ’ pajji]na b[al ma ’ hu l avveniment tas - Sette Giugno , avvenimenti li [allew marka fl - istorja ta ’ Malta . Din ir - re/ta se tittella bejn it -1 3 u s -1 7 ta ’ Frar . F ’ kull ;urnata se tittella ’ re/ta fis - 6 . 30 ta ’ filg[axija u o[ra fit - 8 . 30 ta ’ filg[axija . L - entratura g[al din ir - re/ta se tkun ming[ajr [las . Dawk interessati huma m[e;;a biex jirriservaw post billi j/emplu fuq in numru 7900 1 906 . `


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

18 Madwarna

Il-[ajja fuq il-ba[ar

Heritage Malta qieg[da torganizza edizzjoni o[ra tal-{ajja fuq il-Ba[ar fil-Mu]ew Marittimu l-{add, 12 ta’ Frar. L-avveniment se jiffoka fuq il-[ajja fuq il-ba[ar matul i]-]minijiet, b’rappre]entazzjoni tal-[ajja marittima f’Malta fis-seklu tmintax, il-perjodu li Malta kienet ta[t il-Kavallieri ta’ San :wann.

Matul dawn la[[ar snin, ilMu]ew Marittimu rnexxielu ji;bor u jirran;a xejn anqas minn sittin dg[ajsa tradizzjonali. Parti kbira minn din ilkollezzjoni, l-akbar wa[da ta’ din ixxorti f’Malta, se tkun g[all-wiri filmu]ew g[all-ewwel darba waqt din lokka]joni. Wie[ed se jkollu l-opportunità li j]ur parti mill-mu]ew li ssoltu tkun mag[luqa g[all-pubbliku. Din hi l-k/ina li tinkludi numru ta’ fran li kienu jintu]aw mir-Royal Navy biex ja[mu madwar 6,000 [ob]a kuljum. Matul il-;urnata, il-mu]ew se joffri numru ta’ ]jarat animati minn karattri differenti. Dawn i]-]jarat, li se jintrodu/u lill-vi]itaturi aspetti differenti tal-mu]ew, jibdew fl-10.30, fin-12.30, fis-14.30, u fl-16.30. Barra minn hekk, stori/i u kuraturi ta’ Heritage Malta se jkunu pre]enti fil-mu]ew biex jispjegaw lill-vi]itaturi u jiddiskutu mag[hom temi differenti relatati mal-ba[ar. Karattri o[ra, li se jilbsu kostumi tal-flotta tal-Ordni ta’ San :wann tas-seklu 18, se jag[tu wirja ta’ ;lied blidejn, sparar ta’ kanun u xkubetti, u parati militari. Is-sala prin/ipali talmu]ew, g[al din l-okka]joni, se tkun trasformata f’zona edukattiva g[at-tfal li se

jkollhom l-opportunità li jie[du sehem f’attivitajiet relatati ma’ le;;endi marittimi Maltin. Il-vi]itaturi se jkollhom ukoll l-opportunità li jieklu ikel tipiku Malti relatat mal[ajja fuq il-ba[ar fis-seklu 18 u preparat skont kif dokumentat f’ri/etti ta’ dawk i]]minijiet. Fost dan l-ikel, vi]itaturi se jkollhom lopportunità li jduqu stew partikulari, mag[mul b’ri/etta li tmur lura g[all1812. Il-qlig[ mill-ikel se jmur lejn ir-restawr talmu]ew. Din l-attività se tittella’ l{add, 12 ta’ Frar fil-Mu]ew Marittimu fil-Birgu bejn id9.00 ta’ filg[odu u l-5.00 ta’ wara nofsinhar. Il-biljetti g[al din l-attività jistg[u jinxtraw mill-Mu]ew Marittimu g[all-prezz ta’ €3 li jinkludi ]jara fil-Palazz tal-Inkwi]itur fejn se tittella’ wirja dwar il-kult ta’ San Pawl f’Malta. Tfal ta[t is-sittax-il sena u membri ta’ Heritage Malta jid[lu b’xejn.

Emirates jippromwovu safar lejn il-Mauritius L-Emirates u l-Ministeru g[at-Turi]mu tal-Mauritius iffirmaw ftehim bl-g[an li flimkien jippromwovu din il-g]ira man-netwerk globali tal-linja tal-ajru. L-Emirates u lMauritius se jkunu qed ifasslu g[add ta’ attivitajiet biex ikabbru l-vi]ibbiltà u t-tag[rif dwar din il-;]ira ma’ aktar minn 100 destinazzjoni tal-linja tal-ajru. “Mauritius hi g]ira fantastika u hi destinazzjoni importanti fi [dan in-netwerk tag[na,” qal Al Mualla, il-Vi/i President g[al Operat Kummer/jali g[all-Punent tal-Asja u l-O/ean Indjan. “Nemmnu fil-potenzjal tag[ha u ]-]idiet regolari li nag[mlu fil-frekwenzi ta’ din ir-rotta juru li l-istrate;ija promozzjonali tag[na hi tajba u li qed twassal g[al ri]ultati konkreti.” Il-Ministru g[at-Turi]mu u d-Divertiment, Michael Sik Yuen, qal: “Mauritius qieg[da dejjem ittejjeb l-attrazzjoni tag[ha u toffri firxa wiesg[a ta’ attivitajiet lill-vi]itaturi, fosthom il-golf, turi]mu mediku, cruises, u xiri. L-g[an tag[na hu li nibqg[u b[ala d-destinazzjoni ewlenija tal-g]ejjer fiddinja.” Emirates hi wa[da mill-iktar linji tal-ajru li qed jikbru fiddinja u r/eviet aktar minn 500 premju internazzjonali g[alle//ellen]a. Emirates issa ttir lejn 118-il destinazzjoni f’70 pajji] madwar id-dinja.

Seminar dwar il-fotografija kreattiva

■ Fil-jiem li g[addew kien organizzat seminar fuq fotografija kreattiva mtella’ mill-Malta Photographic Society. Fis-seminar Visions of Creativity ing[ata tag[lim u prattika lil dawk kollha li g[andhom innamra u l-passatemp tal-fotografija kif ukoll lil dawk li huma professjonisti fil-qasam biex itejbu lg[arfien tag[hom. It-ta[ditiet ng[ataw minn fotografi u kelliema mistiedna rikonoxxuti internazzjonalment kif ukoll lokalment fosthom John Humphrey, Ramon Sammut, Joe P. Smith, Christopher Azzopardi u Martin Abela. Matul is-seminar, il-parte/ipanti kellhom ukoll [in biex jie[du sehem f’sessjonijiet pratti/i billi ttellg[u photoshoots kemm ma’ mudelli fi rkejjen pittoreski madwar il-lukanda, kif ukoll sessjonijiet ta’ fotografija fuq prodotti fi stil kreattiv.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Restawr 19

Restawrata pittura imprezzabbli tas-seklu tmintax Il - Bank APS kien l - isponsor ewlieni ta ’ pro;ett importanti ta ’ restawr ta ’ pittura tas - seklu tmintax li turi x - xena tal - Vi]itazzjoni . Din il - pittura tinsab fil - kappella dedikata lill - Qtug[ ir - Ras ta ’ San :wann il - Battista li tinsab fis - Si;;iewi . ReCoop kienu fdati bix - xog[ol ta ’ restawr . Agatha Grima , id - direttri/i tal - kumpanija ReCoop , irringrazzjat lill - Bank APS tas - sapport finanzjarju , li ming[ajru dan il - pro;ett ma kienx ikun possibbli li jse[[ . Din hi t - tielet pittura li ;iet irrestawrata bl - g[ajnuna tal - Bank APS f ’ dawn l - a[[ar snin . Fl - 2008 , il - Bank kopra l - ispejje] tar - restawr ta ’ pittura Barokka tas seklu sbatax , filwaqt li fl - 20 1 0 sponsorja pittura ta ’ Mattia Preti li turi l - martirju ta ’ San Lawrenz u li tinsab fil - Kappella Aragona fil - Konkatidral ta ’ San :wann .

Qabel ir-restawr

Wara r-restawr

Se jitnieda l-ktieb ‘Sicut Lilium> Devozzjoni u Ritwal tul is-Sekli’

Il-qoxra tal-ktieb ‘Sicut Lilium> Devozzjoni u Ritwal tul is-Sekli’

Is-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju talImqabba se tniedi ktieb akkademiku bl-isem ‘Sicut Lilium: Devozzjoni u Ritwal tul isSekli’. Il-ktieb ;ie editjat mill-istoriku Mqabbi Charles J. Farrugia, Arkivista Nazzjonali bilkontribuzzjoni ta’ diversi kittieba u stori/i professjonali u jittratta d-devozzjoni, kult u kunflitti marbutin mal-festi tal-Madonna tal:ilju kemm barra minn Malta kif ukoll f’Malta u b’mod partikulari fl-Imqabba. Jadotta metodi xjentifi/i u innovattivi kif issir ir-ri/erka u l-anali]i filwaqt li ji]vela diversi dokumenti ;odda, rabtiet bejn twemmin u politika u jag[ti kontribut g[all-istudju talfesti u l-politika fuq medda ta’ sekli. Dan il-ktieb ju]a metodi moderni ta’ anali]i u

j[ares mhux biss lejn dati u kronolo;ija, i]da lejn it-ta[lita ta’ devozzjoni, ritwal, politika u poter fuq livell internazzjonali, nazzjonali u lokali. It-tnedija ta’ dan il-ktieb se ssir nhar is-Sibt 25 ta’ Frar 2012 fis-7,00 p.m. waqt serata mtellg[a fil-MonteKristo Wine Vaults, {al Farru;, ta[t il-Patro/inju tal-Im[allef Giovanni Bonello, President tas-So/jetà Storika ta’ Malta. Il-ktieb jista’ ji;i akkwistat kemm b’qoxra ratba u kif ukoll b’qoxra iebsa. Ordnijiet li jid[lu sa qabel id-data tat-tnedija jing[ataw skont. Kull min jixtieq jirriserva post huwa mitlub jikkuntattja fuq in-numri 21640041, 99463468 jew 79853044. Aktar informazzjoni tinkiseb fuq is-sit elettroniku uffi/jali tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju www.talgilju.com.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Festi 21 minn Joe CHETCUTI – joechetcuti@onvol.net IL-BELT VALLETTA

I//elebrata l-festa tan-Nawfra;ju tal-Appostlu Missierna San Pawl Illum fil-belt kapitali Valletta qed tkun i//elebrata l-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-knisja parrokkjali, insinji, kolle;;jata u veskovili. Din il-festa tfakkarna finnawfra;ju providenzjali ta’ Pawlu tag[na; avveniment storiku g[alina l-Maltin u lG[awdxin, ;rajja minquxa flAtti tal-Appostli b’ittri taddeheb fl-istorja ta’ Malta. L-10 ta’ Frar kien il-jum li fih il-Providenza Divina, wara maltempata qalila fuq il-ba[ar g[al bosta jiem, tefg[et jitfarrak fuq xtutna l-;ifen li fuqu Pawlu u xi pri;unieri o[ra kienu sejrin lejn Ruma biex ikunu pro/essati. Kemm t[ossok kburi tisma’ f’dan il-jum, il-qari mill-Atti tal-Appostli: Sirna nafu li lg]ira kien jisimha Malta. Kliem San Luqa li jiddeskrivi bid-dettall l-episodju tannawfra;ju ta’ Missierna San Pawl fuq g]iritna. Il-po]izzjoni ta’ Malta flUnjoni Ewropa u filMediterran tag[milna lkoll werrieta b’mod spe/jali ta’ tradizzjoni u kultura, g[anja wa[danija li l-qalb tag[na hi l-umani]mu tal-Evan;elju. A[na wkoll g[adna ng[o]]u din is-sej[a nisranija tag[na. G[andna g[ax verament inkunu kburin bil-wirt reli;ju] u kulturali tag[na u g[andna n[arsu lejn il;ejjieni b’tama u nimxu b’[e;;a ;dida. Dan il-fatt kien tassew prezzju] li a[na lMaltin g[andna g[aliex nirriflettu fuqu b’mod spe/jali

fl-okka]joni tal-ikbar appostlu tal-;nus, San Pawl Missierna. Il-programm ta’ din il-festa se jitkompla dalg[odu filknisja kolle;;jata Beltija. Fid9.15 a.m. quddiesa pontifikali tal-festa minn Monsinjur Ar/isqof Pawlu Cremona OP. Il-pane;ierku jsir minn Patri Martin Mamo OFM Cap. Fil-5.30 p.m. pur/issjoni blistatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl, bidDrig[ Mirakulu] tieg[u. Malli l-istatwa tasal quddiem ilKonkatidral ta’ San :wann, lAr/ipriet Dun Mario Tong imexxi l-Istqarrija tal-Fidi. Fid-9.30 p.m. isir id-d[ul talpur/issjoni lura fil-knisja kolle;;jata, fejn titkanta lantifona Sancte Paule ta’ Mro Paolo Nani u ssir /elebrazzjoni ewkaristika. LOrkestra tkun ta[t iddirezzjoni tas-Surmast Joseph Gatt.

Festi ta’ barra: Fis-12.45 p.m. il-Banda tas-So/jetà Filarmonika Nazionale La Valette tal-Belt tibda mar/ briju] minn Triq San Pawl, [dejn il-Knisja Kolle;;jata Pawlina. Fil-5.30 p.m. il-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat, Malta tilqa’ l[ru; tal-vara ta’ San Pawl mill-knisja kolle;;jata, meta ddoqq l-innu lil San Pawl, kompo]izzjoni tas-Surmast Cardenio Botti. Wara, l-istess banda Rabtija tkompli bisservizz tag[ha madwar diversi toroq prin/ipali talBelt.

F’Misra[ l-Assedju l-Kbir, il-Banda Konti Ru;;ieru talKa]in San Pawl tar-Rabat, Malta ssellem mill-;did lillistatwa ta’ San Pawl u tkompli takkumpanjah sa Pjazza San :wann, fejn dak il [in tesegwixxi l-innu ‘MisSema l-:miel li Jsebba[’ tasSurmast :u]eppi Micallef. Fis-6 p.m. il-Banda Nicolò Isouard tal-Mosta tibda mar/

minn Triq ir-Repubblika, Misra[ San :wann fejn ilbanda tassisti g[all-Istqarrija tal-Fidi u wara, l-istess banda Mostija tkompli takkumpanja l-istatwa sad-d[ul tag[ha filknisja kolle;;jata. F’ka] ta’ maltemp – F’ka] ta’ maltemp u l-pur/issjoni ma to[ro;x fil-;urnata tal-10 ta’ Frar, il-programm ta’ filg[axija jitmexxa g[as-Sibt

11 ta’ Frar. Il-pur/issjoni tista’ ti;i posposta g[all{add, 12 ta’ Frar fleventwalità li l-pur/issjoni ma to[ro;x is-Sibt min[abba lmaltemp. Il-programm ikun b’quddiesa kantata fl-4.30 p.m. immexxija mill-Kanonku Lawrence Zammit u fil-5.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni.

Il-festa ta’ San Pawl Nawfragu f’lokalitajiet o[ra SAN PAWL IL-BA{AR

Dalg[odu fid-9.30 a.m. quddiesa solenni fisSantwarju ta’ San Pawl tal{;ejje;. Imexxi Patri Michael Attard OFM Conv. Fl-4.15 p.m. g[asar solenni fil-knisja parrokkjali u fl-4.30 p.m. pur/issjoni bl-istatwa talAppostlu Missierna San Pawl u r-relikwa tieg[u meqjuma fl-istess knisja. Il-pur/issjoni tkun akkumpanjata mill-Banda San Pawl ta’ San Pawl il-Ba[ar. Tieqaf [dejn is-Santwarju ta’ San Pawl tal-{;ejje;, fejn jinqara r-rakkont tal-mi;ja ta’ San Pawl f’Malta. IlKappillan Patri Joe Cilia OFM Conv imbag[ad se jqabbad [u;;ie;a u ssir lIstqarrija tal-Fidi. Wara jsir id-d[ul tal-pur/issjoni lura filknisja, fejn imbag[ad tibda

quddiesa solenni minn Mons. :u]eppi Farrugia, Ar/ipriet Emeritu tal-knisja ba]ilika kolle;;jata ta’ San :or; Martri tar-Rabat, G[awdex. Jie[u sehem il-kor parrokkjali Marija Addolorata ta[t ittmexxija ta’ Patri :or; Zammit OFM Conv. FIL-MUNXAR – G{AWDEX

Fil-knisja parrokkjali talMunxar G[awdex illum fid-9 a.m. tibda quddiesa pontifikali solenni mill-Isqof Mario Grech bis-sehem tal-kor talparro//a Il[na Smewwija. Waqt il-pontifikal solenni ji;u ppre]entati t-tfal li din is-sena se jir/ievu s-Sagrament talGri]ma tal-Isqof. L-orkestra se tkun ta[t id-direzzjoni tasSurmast Frankie Debono.

FIR-RABAT – MALTA

Fil-knisja kolle;;jata tarRabat illum fis-9 a.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni millKapitlu bis-sehem tal-kor parrokkjali Sancte Paule kif ukoll bis-sehem tal-fratelli. F’BURMARRAD

Fil-kappella ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad, illum fid-9 a.m. tibda manifestazzjoni mill-Iscouts tal-Qawra u pur/issjoni bl-inkwatru ta’ San Pawl mit-Triq ta’ San Pawl Milqi g[al [dejn il-kappella ta’ San Pawl. Fl-9.45 a.m. jitkanta l-innu lil San Pawl mill-kor tal-parro//a {lewwa ta’ Marija, isir diskors minn Stanley Farrugia Randon u fl10 a.m. quddiesa kantata filkappella bis-sehem tal-kor {lewwa ta’ Marija. Imexxi Mons. Ar/isqof Emeritu :u]eppi Mercieca.

Edizzjoni spe/jali tal-programm Mar/i u Bandalori fuq Radio 101 Fl-okka]joni tal-festa tanNawfra;ju tal-Appostlu Missierna San Pawl, li qed tkun i//elebrata llum il:img[a 10 ta’ Frar, se ssir edizzjoni spe/jali talprogramm Mar/i u Bandalori fuq Radio 101. Ilprogramm jibda fin-12.30 p.m. u l-informazzjoni li ting[ata waqt il-programm tkun kollha kemm hi marbuta ma’ din il-festa kbira. Se jindaqqu diversi mar/i briju]i mir-repertorju tas- So/jetà Filarmonika Nazionale La Valette talBelt

Il-produzzjoni u lpre]entazzjoni se tkun tieg[i Joe Chetcuti. In[e;;i;kom ma titilfux il-programm Mar/i u Bandalori fuq Radio 101. In[e;;i;kom ukoll t[e;;u lill-[bieb tag[kom biex jid[lu membri fil-grupp Mar/i u Bandalori filfacebook u wara ti;u mi]juda minni awtomatikament. Ta’ dan, f’isem id-direzzjoni talprogramm u f’ismi Joe Chetcuti nirringrazzjakom [afna g[all-fidu/ja li turu f’dan il programm.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 23 LANTANA

Involut fil-ka] aktar milli xtaq 06>00 07>15 07>40 07>55 08>00 08>15 09>00 09>05

101 Breakfast Club (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.30 13>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mar/i u Bandalori The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Rete 4 23:55 Thriller Awstraljan li n[adem fl-2001 b’re;ija ta’ Ray Lawrence b’Anthony La Paglia, Geoffrey Rush, Barbara Hershey u Rachel Blake (din tal-a[[ar fir-ritratt hawn ta[t) fost l-atturi b’partijiet ewlenin.

Mara tg[ib, u naturalment isiru l-investigazzjonijiet biex forsi jsir mag[ruf x’sar e]attament. Min ikun qed imexxi dawn l-investigazzjonijiet isib ru[u involut fil-ka] wisq aktar direttament milli qatt xtaq.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 u fil-17>00)

17>55 18>00 18>15 19>15 21>00 23>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Focus 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 - Mill-Parlament 21:00 BBC News 21:05 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 - Maltin Biss 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 – Il-Polz ta/-?ittadin

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Night Style - Joe Vella

16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 - University Matters 10:30 – Kulturi 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal:urnali 13:30 – Il-Malti fitTraduzzjoni 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 – Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 20:00 – {sejjes minn Art l-Irdieden 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 11:00 - Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l-Erwie[ 13:00 - Shalom 14:30 – Qari tarRumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Il-Muftie[ tal-G[erf 16:00 – Swi// 17:00 – Il-{ajja vera 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Nixxieg[a Dumnikana 19:30 – Vexillum 20:00 - Alla G[ani fil{niena 20:30 – Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 – {udni f’Idejk 23:30 –

Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta.

Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 FilKumpanija ta’ Tony 13:00 Ejjew G[andi 15:00 - All Time Favourites 17:00 - Melodiji talPassat 18:30 - All Time Favourites 22:00 - BeeZee Fridays. Smash Radio • 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 Radio Motordrome 15:00 Funky Town 16:30 - DJ My Kill 18:30 - Xtravadance.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Quddiesa 09:45 - Kwi]]un (r) 10:30 - Purée (r) 11:30 - Mela Isma’ Din 11:45 - Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Xarabank 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Modern Lifestyles (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Better Living (r) 13:30 ONE News 13:45 -Xablott (la[[ar episodju) (r) 14:30 Xablott (Minn Wara l-Kwinti) (r) 15:15 - Looks (r) 16:00 - Kur]ita (r) 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Tomatate 17:05 - Teleshopping 17:25 - Hazzzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:35 - Teleshopping 17:50 - Healthy Living 19:00 - Londri 19:20 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Illostra 20:30 Affari Tag[na 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da (r).

13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 Soliti ignoti 21:10 - Tg 1 60 secondi 23:25 - TV 7 00:25 L’appuntamento - scrittori in tv 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Qui Radio Londra 01:35 - Sottovoce. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 09:30 - Tgr montagne 10:00 - Tg 2 punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 Eat Parade 14:00 - Italia sul due 16:10 Ghost Whisperer 16:55 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 sport 18:15 Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - L’isola dei famosi 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Senza traccia (TF) 23:25 -Tg 2 notizie 23:40 - L’ultima parola 01:10 - Tg Parlamento 01:20 L’isola dei famosi.

Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 104.6 Music Entertainment 15:00 - Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:20 - MEP u Int 19:30 {abbejtek (r) 20:30 - MillParlament 21:30 - Maltin flIspazju 22:00 - News 22:30 Robert Musumeci Talk Show (r).

Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi 11:00 - Apprescindere 12:00 - Tg 3 - sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 Nine. Film 2009 23:10 - Sete storie istriane 24:00 - Tg3 linea notte 01:10 - Art News 01:40 - Aprirai 01:55 - ‘Città nuova - La casa a richesta’ di Eric Rohmer (dok.).

Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid-09:00) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco

Canale 5 • melita 154 • GO Plus 2005 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine

14:45 - Uomini e donne 16:15 Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:05 - Tg 5 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Zelig 23:30 - Ti odio ti lascio, ti... Film 2006 01:30 - Tg 5 notte 02:00 Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:40 - RIS Roma 2 (TF) 10:50 - Benessere - Il ritratto della salute 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 La signora in giallo (TF) 13:50 Il tribunale di Forum 15:35 - Gli invincibili. Film ’47 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Quarto grado 23:55 Lantana. Film 2001. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Cafe (sitcom) 16:20 - The Middle (TF) 16:45 La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 - Trasformat 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - Provaci ancora Gary (sitcom) 19:50 - Cartoons 20:20 CSI: scena del crimine 21:10 True Justice - La confraternita. Film 2011 23:00 - Nikita (TF) 23:50 - Le iene 01:15 - The Shield (TF). La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:45 - Coffee Break 11:10 L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Mike Hammer (TF) 16:15 Atlantide 17:30 - L’Ispettore Barnaby (TF) 19:20 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Le Invasione Barbariche 24:00 - Sotto canestro 00:30 - Tg La 7 00:40 (Ah)iporoso 01:40 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

24 TV#Radju Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 - Faxxikli 11:30 - Venere 12:10 - Paqpaq 12:50 - GFA Review 14:00 - Nurseries 22 14:30 - Prin/pijiet 15:00 - Lenti Kulturali 15:45 - Dokumentarju 16:00 - Venere 16:40 - Paqpaq 17:20 - GFA Review 18:30 Nurseries 22 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 - Faxxikli 19:30 - Mixage 20:10 - Madwarna 20:40 Xarabank 23:10 - A[barijiet bl-Ingli] 23:15 - Asteriks (r). Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 Favourite Link 12:10 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - 7F 15:30 - Teleshopping 16:30 - EGOV4U 17:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 17:30 - Cachet 18:15 - F. News 18:30 - (ikompli) Cachet 19:45 - Reporter 20:05 Muftie[ 20:10 - Kont taf? 20:15 F. News 21:00 - Sfera 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 - 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[allMaltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 Romantica 17:00 - Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 • melita 162 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 13:45 - Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 17:10 - Déjà Vu (TF) 18:00 - Prima o poi divorizio! 18:50 Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:15 - Grande Fratello Live 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Le stagioni del cuore. Film ’84 23:20 Grande Fratello live. BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Charlie and Lola 07:20 The Large Family 07:30 Bobinogs 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Tweenies 08:10 - Little Prairie Dogs 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Oliver Twist 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Chimp Family Fortunes 12:00 Princess Margaret: A Love Story 13:00 - Oliver Twist 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:55 - Chimp

Family Fortunes 16:35 - Princess Margaret: A Love Story 17:25 The Weakest Link 18:10 - Last of the Summer Wine 18:40 - Doctors 19:10 - Doctor Who 20:00 - Great Expectations 21:00 - Survivors 21:50 - Lead Balloon 22:20 Ideal 22:50 - Live at the Apollo 23:35 - Little Britain. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:50 - Bonanza 08:55 - Rawhide 10:00 - A Thunder of Drums. Film ’61 (U) 11:50 - The Mark of Zorro. Film ’40 (U) 13:45 Bonanza 14:50 - Rawhide 16:00 The Marseille Contract. Film ’74 (PG) 17:45 - The Ten Commandments. Film ’56 (U) 22:00 - Magnum Force. Film ’73 (15). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:55 - Murder Live! Film ’97 09:25 - Mixed Blessings. Film ’95 (12) 10:55 - The Secret Invasion. Film ’64 (A) 12:30 - The Pride and the Passion. Film ’57 (PG) 14:40 - .com for Murder. Film 2001 16:15 - Delirious. Film ’91 (PG) 17:50 - The Bridge at Remagen. Film ’69 (AA) 19:45 MGM’s Big Screen 20:00 Mannequin. Film ’87 (PG) 21:30 Cuba. Film ’79 (12) 23:30 Eureka. Film ’83 (15). Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 Agatha Christie’s Poirot 09:45 SMS 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 Wolff’s Turf 12:47 - Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 - Wolff’s Turf 15:53 Great Women 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:55 - La Prova 19:00 Rex: A Cop’s Friend 20:00 Quincy, M.E. 21:00 - Agatha Christie’s Poirot. Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501

07:15 - Deadliest Catch: A Slap in the Face, or a Kick in the Butt 08:10 - Mythbusters: Alaska Special 09:05 - Extreme Engineering: Mega Tunnel 10:00 - How Do They Do It? 10:30 Destroyed in Seconds 10:55 Ultimate Survival: Men vs Wild Jake Gyllenhaal 11:50 Overhaulin’ 12:45 - Fifth Gear 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Lawless Drag Bike Part 2, PJD Bike Part 4 and Geico Bike Part 3 14:35 - Dirty Jobs: Cedar Log Peeler 15:30 - Deadliest Catch: Ends of the Earth 16:25 Mythbusters: NASA Moon Landing 17:20 - Extreme Engineering: Mega Tunnel 18:15

- Ultimate Survival: Iceland Fire and Ice 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Mythbusters 21:00 Hunted by the Mob 21:55 - Is It True? 22:50 - Time Warp: Car Crushing, Lumberjacks and Skateboard 23:45 - Mythbusters. Melita Movies • melita 801 09:30 - Did You Hear About The Morgans? 11:15 - Cloudy with a Chance of Meatballs 12:45 -

Celine Through The Eyes of The World 14:45 - Phenomenon 16:45 - Jesse Stone: Innocents Lost 18:20 - The Insider 21:00 The Craigslist Killer 22:30 - The Transporter 00:00 - 41 Year Old Virgin: That Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. Melita More • melita 802 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - 30 Rock 11:30 - Gossip Girl 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - Glee 17:30 Amazing Race 18:15 - Days of Our Lives 19:05 - Films & Stars 19:35 - Person of Interest 20:30 Glee 21:15 - Gossip Girl 22:00 Top Gear 23:05 - The Mentalist 23:50 - How I Met Your Mother 00:15 - 2 Broke Girls 00:40 Hung 01:10 - Bored To Death. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Hoarders: Julie and Shannon. The Locator: 09:00 - Stephanie Castaneda 09:30 - A Father’s Daughter. 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Life, Liberty and the Pursuit of Wealthiness 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Stacey Castor 13:00 Parking Wars 13:30 - Billy the Exterminator: Nursery Room Raccoon. Psychic Detectives: 14:00 - A Chilling Walk 14:30 Prior Engagement 15:00 - Mirror Image 15:30 - Uniform Terror. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Stacey Castor. The Locator: 17:00 - Stephanie Castaneda 17:30 - A Father’s Daughter. 18:00 - Hoarders: Julie and Shannon 19:00 - Pawn Stars: Zzzzzzz 19:30 - Storage Wars: Santa Ana Street Fight 20:00 America’s Court with Judge Ross 21:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Chocolate Louboutins 22:00 - Hardcore Pawn 22:30 - American Hoggers: Sour Grapes 23:00 - Kalgoorlie Cops 23:30 - Parking Wars.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - IglooGloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu

18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - IglooGloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 - Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Sonny with a Chance 10:25 Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 11:55 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Have a Laugh 12:30 - Phineas and Ferb 12:55 - Good Luck Charlie 13:20 - My Babysitter’s a Vampire 13:45 - Fish Hooks 14:10 - Phineas and Ferb 15:30 - Camp Rock (U) 16:55 - Phineas and Ferb 17:10 Good Luck Charlie 17:30 - Have a Laugh 17:35 Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 - Recess 20:00 - Shake It Up 20:50 - Wizards of Waverly Place 21:35 - Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

07>00 09>00 12>00 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>15 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 19>45 20>30 22>00 22>02 22>30 23>00 23>30

NET News Festa San Pawl Nawfragu, Valletta Teleshopping X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Afrodite Teleshopping Bla Kumment Cartoons Pack Leader (r) Bla Kumment Teleshopping Festa San Pawl Nawfragu, Valletta NET News (ikompli) Festa San Pawl NET News Festa San Pawl Nawfragu, Valletta NET News Flusek Anali]i tal-A[bar (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 08:30 - WATTS 09:30 - IBU WC Biathlon 10:15 - WC Biathlon: Men’s Sprint (live) 11:30 - WC Luge: Doubles, 1st Run (live) 12:00 - WC Luge: Doubles, 2nd Run (live) 13:00 WC Biathlon: Women’s Sprint (live) 14:30 - Open GDF WTA Tennis: QF (live) 18:00 - WC Ski Jumping: HS 145 Qualifying Round (live) 19:00 - Indoor Meeting Athletics (live) 21:00 World Champ., Timbersports 22:00 - European Champ. Futsal 23:30 - WC Biathlon. Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Barclays PL: Wk 26: QPR v Wolves 09:00 - Trans World Sport 10:00 - PL World: Wk 26 10:30 - PGA Omega Dubai Desert Classic: Day 2 (live) 14:30 - Barclays PL: Wk 26 – Review 15:30 - Serie A: Rd 22: Milan v Napoli 17:30 - Barclays PL: Wk 26: Chelsea v Man. Utd 19:30 - Arsenal 360 20:00 Trans World Sport 21:00 - Aviva Premiership: Rd 14: Sale Sharks v Worcester Warriors (live) 23:00 - Barclays PL: Wk 27 – Preview 23:30 - PGA Omega Dubai Desert Classic: Day 2. Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - ATP 250 Series: Montpellier: F. 12:00 - Barclays PL: Wk 26: WBA v Swansea City 14:00 - Trans World Sport 15:00 - The FA Cup: Rd 4 replay: Sheffield Wednesday v Blackpool 17:00 - RaboDirect Pro12: Rd 14: Leinster v Treviso 19:00 - Serie A: Rd 22: Fiorentina v Udinese 19:25 - Barclays PL: Wk 27: Preview 20:05 - RaboDirect Pro12: Rd 14: Ulster v Dragons (live) 22:05 - Roma Ch. Malta Sports 1 • melita 701 19:00 - UEFA Champions League: Weekly Magazine 19:30 La Liga: Preview. Bundesliga: 19:55 - Preview 20:30 - VfL Wolfsburg v SC Freiburg (live). 22:30 - The Poker Stars: Net Big Game#40 23:15 - UEFA Champions League: Weekly Magazine (r). Bundesliga: 00:00 - VfL Wolfsburg v SC Freiburg (r) 01:50 - Preview (r). Malta Stars • melita 614 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:30 - 3 Pointer (r) 10:05 - BOV PL: Sliema v Valletta (r) 12:25 - Malta Rugby Football Union (r) 14:05 - Malta Handball Association (r) 15:30 Melita GFA 1st Div. (r) 17:25 -

Malta Basketball Association (r) 19:00 - Malta Handball Assoc. 20:30 - MFA Futsal League 2nd Div. 22:05 - BOV PL: Sliema v Valletta (r) 00:25 - Melita GFA 1st Div. (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - Bundesliga: SC Freiburg v Werder Bremen (r) 09:50 npower Champ.: Birmingham City v Southampton (r) 11:35 La Liga: Getafe v Real Madrid (r) 13:25 - Bundesliga: 1.FC Kaiserslautern v 1.FC Koln (r) 15:20 - La Liga: Barcelona v Real Sociedad (r) 17:10 - npower Champ.: Birmingham City v Southampton (r) 19:00 - UEFA Champions League: Weekly Magazine 19:30 - La Liga: Preview. Bundesliga: 19:56 Preview 20:30 - VfL Wolfsburg v SC Freiburg (live). 22:35 npower Champ.: Birmingham City v Southampton (r) 00:25 Bundesliga: SC Freiburg v Werder Bremen (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: SC Freiburg v Werder Bremen (r) 16:10 - La Liga: Getafe v Real Madrid (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 - Barca TV 00:00 Bayern Munich TV. All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - WMRT: Long Highlights: Korea (r) 14:40 NBA Live (r) 15:00 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 15:50 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 16:55 - NBA: Memphis @ Boston (r) 19:00 - NBA Live 19:15 - WWE: RAW 20:05 -

Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit 20:35 Skiing & Snowboarding: Swatch Skiers Cup 2011 - Highlights (r) 21:05 - European Poker Tour: Poker Stars Caribbean Adventure - PCA Main Event 03 21:55 NBA: Memphis @ Boston (r) 00:00 - WWE: RAW (r) 00:50 Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

Passatemp 25

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

Mimdudin>5. Inqas fil-prezz (5) 6. }ifna b’temp mg[a;;el (5) 7. ?edola, kambjala (5) 10. Somma ffrankata minn kont (5) 11. Jadurawhom il-pagani (5) 12. Subien lebsin il-livrija fitti;ijiet (5) 14. Jaqbe] fejn ma jesg[ux (5) 16. Dak li joqg[od fuq surmast ta’ orkestra (5) 17. u 18. Ekonomizzajt (10) 18. Ara 17

Weqfin>1. Jog[lob (6) 2. Jinsab g[all-wiri (6) 3. Wesg[at battala flunivers (6) 4. Kolonni li fuqhom jitqieg[du qsari bil-pjanti (6) 8. Qag[ad bilqieg[da (5) 9. Kittieb ta’ poe]iji (5) 12. Drapp fin g[all-qomos tal-ir;iel (6) 13. Maqtug[ g[alih wa[du (6) 14. Olju] (6) 15. Tivvendika ru[ek minn xi [add (6)

Super Sudoku… mill-1 sad-9 u mill-A sal-:

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 4 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9 u l-ittri kollha mill-A sal-:.

Soluzzjonijiet Abjad: 23 – 19, Iswed: 16 x 23; Abjad: 14 – 10, Iswed: 23 x 14; Abjad: 10 x 26, Iswed: 30 x 21; Abjad: 24 – 28, Iswed: 3 x 10; Abjad: 28 – 31, Iswed: 12 x 3; Abjad: 31 x 6, Iswed: 3 x 1; Abjad: 11 x 25 u jirba[.

17

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin>5. u 6. Kantaliena; 7. Kaw]a; 10. Reb[a; 11. Reali; 12. u 14. Re]istenza; 16. Album; 17. Rifed; 18. Pulit. Weqfin>1. Skular; 2. Banana; 3. Eli]ir; 4. ?attri; 8. Qbi]t; 9. Majna; 12. Rimors; 13. Solidu; 14. Truppi; 15. Ambitu. DRAUGHTS

Jirba[ l-abjad

Kwadru Nru. 3

Ag[milha s[i[a

Ag[milha s[i[a

Liema minn dawn l-erba’ kwadri numerati ta[seb li g[andu jid[ol flok dak vojt fin-nofs tax-xena biex tag[milha wa[da s[i[a?

2 Die[el l-ewwel

Jirba[ l-abjad

:ib il-bord tad-draughts u qieg[ed id-dammi e]att kif jidhru hawn fuq. Imissu jilg[ab l-abjad. Kif jista’ dan jirba[ il-log[ba f’seba’ mossi?

Die[el l-ewwel

Super Sudoku

Bil-lapes ibda mit-tikka [dejn in-Nru. 1 u mur fuq in-numri l-o[ra wara xulxin sa ma tasal g[an-Nru. 48. G[andu jitfa//a xi [add li die[el lewwel. Min hu?


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir]ebbu;a

GARAXX [dejn il-ba[ar irran;at b[ala flat g[allville;;jatura, b’]ew; kmamar tas-sodda, tliet sodod, ]ew; cupboards, gwardarobba, k/ina, mejda, si;;ijiet u cupboard, sink, cooker, fridge, salott, sufan, pultruni, T.V., toilet, sink u shower, bit[a ta’ 10 piedi u parapett. Prezz €103,000 (Lm44,218). ?emplu 21493933 jew 99286547.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

{al Qormi – San Bastjan

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 99477271.

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 99477271.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda,

]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

L-Imqabba

HOUSE of character (unconverted) bi tliet kmamar tassodda. Prezz €100,000. ?emplu 99473439.

Marsaxlokk

green, full extras, white leather interior, 45,000 mil. €19,500 o.n.o. ?emplu 99449106.

Nixtri

Range Rover

Nixtri

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Toyota Vitz SR

TAT-2001, magna 1300cc u full extras. ?emplu 79436081.

Kia Mentor

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

Proprjetà

AVVI}I

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

{a]-}ebbug

APPARTAMENT kbir flewwel sular fi blokka ta’ 2. Parzjalment lest, k/ina, living u dining area (open plan), 3 kmamar tas-sodda, wa[da minnhom ensuite u kamra tal-banju. Washroom, bejt u l-arja. Prezz €145,000. ?emplu 79050498

NIXTRI PROPRJETÀ Maisonette

F’BIRKIRKARA. ?emplu 79844384.

VETTURI BMW 320d

2006, saloon, automatic, artic

Ftu[ ta’ drena;; (bil-bowser)

BIL-power jet service. Prezziijiet minn €25. ?emplu 99282014.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233. KAROZZI u trakkijiet g[alliskrap, magni, bibien u twieqi (aluminju u [adid), ram a[mar u isfar u stainless steel. In[allas kontanti. ?emplu 79430366, 99469467 jew 27430366.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ Heidelberg Platen

10” x 15” f’kundizzjoni perfetta u mutur Suzuki 100A. ?emplu 79603048.

Kompjuter

KOMPJUTER antik li g[andu valur, f’kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 21496068 jew 79496068.

Libsa tal-Pra/ett

TAS-subien, kulur cream, 3piece, kompluta bil-qmis u ]]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €90. ?emplu 21242180.

Magni tal-injam

?ANA 20”, spindle moulder, radial armsaw, sandpaper talkarru u sandpaper orizzontali. ?emplu 21667278 jew 79804767.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[allgosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mobile kiosk

BIL-PERMESSI kollha f’kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79705588.


Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

28

Clayton Camilleri fuq KTM

Josef Grech fuq Ford Fiesta

L-ewwel reb[a tal-ista;un g[al Camilleri fuq KTM Fi tmiem il-;img[a, lAsso/jazzjoni Sport muturi organizzat id-disa’ programm mill-Kampjonati ASM Pasta Poatti 2011-12 li kien jikkonsisti fit-ti;rijiet bilkarozzi u muturi. Il-;urnata kienet wa[da kies[a b’korsa mxarrba wara l-maltemp li g[amel filg[odu kmieni. Dan bidel ilkundizzjoni fil-korsa kemm g[all-karozzi kif ukoll g[allmuturi. Dan irri]ulta biex issewwieqa kollha, spe/jalment ir-dawk tal-muturi kellhom jit[abtu ferm aktar biex itellqu. Fit-taqsima tal-Autocross, Manuel Muscat u Mario Scicluna, it-tnejn fuq Opel Corsa irrnexxielhom jakkwistaw l-og[la skor filHeats tal-;urnata fejn b’mod awtomatiku Muscat u Scicluna kkwalifikaw g[allfinali tal-;urnata. Fil-Finali Klassi A wie[ed seta’ jara bidu tajjeb min-na[a ta’ Scicluna u Christian Galea fuq Fiat Ritmo tant li Scicluna rnexxielu jie[u l-ewwel po]izzjoni u dan kien segwit minn Galea u Melo Zammit fuq Escort MK3 ta’ Zanu Racing Team.

Ftit sekondi wara t-tmiem tat-tieni dawra, Scicluna spi//a qabad parti ti]loq iktar min-normal fil-korsa tant li kellu jirtira mit-ti;rija g[ax inqaleb. Il-finali kompliet b’Galea jie[u t-tmun tat-ti;rija segwit minn Zammit. Manuel Muscat, ukoll fit-ti;rija, beda javvanza tant li issupera lil Christian Calleja fuq Opel Corsa o[ra u kompla javanza fejn kwa]i beda jag[mel pressjoni fuq Malcom Borg li kien qed jokkupa r-raba’ po]izzjoni. I]da min[abba [sara mekkanika fir-rota ta’ quddiem, Muscat kellu jabbanduna t-ti;rija. Il-finali tkompliet tul id-disa’ laps u spi//at b’Galea jirba[ il;urnata. Dan kien segwit minn Zammit u Borg filwaqt li Calleja spi//a fir-raba’ po]izzjoni. Fil-Finali Klassi B kellu bidu tajjeb [afna Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift u Vince Birmingham fuq Honda Civic. Birmingham kienu segwiti minn Paul Zammit fuq Fiesta u Philip Grima fuq Escort MK3 rispettivament. F’din itti;rija ma kien hemm l-ebda tibdil fil-po]izzjoni min[abba

l-fatt li bejn karozza u o[ra kien hemm distakk li g[amilha diffi/li biex wie[ed jil[aqhom tant li t-ti;rija spi//at b’Ivan rebbie[ u dan kien segwit minn missieru Vince. Fil-Motocross Klassi A flewwel ti;rija kien hemm bidu tajjeb ta’ Stefan Dimech fuq Honda li kien segwit minn Carmelo Borg fuq Suzuki u Clayton Camilleri fuq KTM rispettivament. Camilleri kien velo/i aktar mill-bqija minkejja lkundizzjoni tal-korsa li ma kinetx wa[da tajba tant li sattieni dawra Camilleri qabe] lil Borg. Camilleri kompla jnaqqas id-distakk tieg[u fuq Dimech i]da f’din it-ti;rija kellu jikkuntenta bit-tieni po]izzjoni. Fit-tieni ti;rija kien hemm bidu tajjeb ta’ Camilleri tant li [a t-tmun tatti;rija mill-ewwel fi ftit sekondi. Dan kien segwit minn Dimech u Borg rispettivament. F’din it-ti;rija kien hemm tibdil biss bejn it-tielet u rraba’ po]izzjoni, dak bejn Borg u Muscat li da[al fixxena fuq KTM fir-raba’ po]izzjoni. Fit-tielet tigirija

Camilleri re;a’ ddomina mill[ru; tieg[u tant li mill-ewwel [a t-tmun tat-ti;rija waqt li kien segwit minn Dimech u Muscat. F’din it-ti;rija l-ikbar taqtig[a kienet dik bejn Dimech u Muscat, b’Muscat ikompli jag[mel il-pressjoni tieg[u fuq Dimech tant li spi//a jaqb]u. Clayton Camilleri ddomina l-;urnata g[all-ewwel darba f’dan l-ista;un bir-reb[ tieg[u fi tnejn minn tliet ti;rijiet. Camilleri kien segwit tajjeb minn Stefan Dimech fuq Honda CRF u Paul Muscat fuq KTM rispettivament. Fil-Motocross Klassi B flewwel ti;rija Charles Borg kellu bidu tajjeb fuq Honda CRF u dan kien segwit tajjeb min James Zahra fuq Yamaha u Renato Mizzi fuq Honda CRF rispettivament. Ma kien hemm l-ebda tibdil sa nofs it-ti;rija wara li Zarha spi//a jirtira mit-ti;rija u Mizzi spi//a jitlef ilpo]izzjoni min[abba [sara teknika. Ch. Borg, li baqa’ jokkupa l-ewwel po]izzjoni f’din it-ti;rija, spi//a jkun segwit minn Turu Micallef fuq Honda CRF u Joseph

Bigeni fuq Yamaha YZ. Fittieni ti;rija kien hemm bidu tajjeb ta’ Zahra li kien segwit minn Borg u Lee Cortis fuq Kawasaki, i]da f’din it-ti;rija Cortis inqabe] minn Bigeni, u t-ti;rija spi//at b’Zahra rebbie[ li kien segwit minn Borg u Bigeni rispettivament. Fit-tielet ti;rija wie[ed seta’ jer;a’ jara lil Zahra jiddomina. Dan kien segwit minn Borg u Bigeni. F’din it-ti;rija Trevor Muscat kie fuq KTM u deher velo/i tant li mis-sitt po]izzjoni li beda t-ti;rija spi//a qabe] numru ta’ sewwieqa fosthom lil Borg u Bigeni li kienu qed jokkupaw it-tieni u t-tielet po]izzjoni. Itti;rijiet spi//aw b’Zahra jirba[ it-ti;rija tal-;urnata segwit minn Muscat u Bigeni tal-Klassi B. Intant, attività o[ra li jmiss fil-kalendarju tal-ASM se tkun nhar il-{add 26 ta’ Frar. Din se tkun ;urnata o[ra impenjattiva u tibda bit-Trials fid-9am. Dawn se jikkompetu fl-ewwel ti;rija tal-kampjonat. Il-programm ikompli bitti;rijiet tal-karozzi Autocross g[all-[abta ta’ nofsinhar. IlFinali Klassi A u B mistennija jsiru g[all-[abta tal-4.30pm.

IASC

Reb[a kbira g[al Rovers United Rovers Utd.........................................4 }abbar CB.........................................0

Rovers ;ew promossi awtomatikament bir-reb[a ta’ 4-0 li kisbu fuq }abbar. Ir-Rovers kellhom b]onn biss 22 minuta biex marru filvanta;; permezz ta’ gowl skurjat minn Christ GALEA. Tmien minuti wara, ir-Rovers irduppjaw il-vanta;; b’gowl ta’ James HERRERA. Tliet minuti wara, Karl MAGRO kompla j]id ma’ dan il-vanta;; u skurja t-tielet gowl tar-Rovers li marru jistrie[u 3-0 minn fuq fi tmiem lewwel taqsima. Fit-tieni taqsima }abbar bdew

de[lin lura fil-partita i]da sabu difi]a soda mir-Rovers li kklerjat kull tentattiv tal-avversarji. Minkejja lpressjoni ta’ }abbar kienu r-Rovers li skurjaw gowl ie[or. Dan il-gowl kien skurjat minn James VELLA fis-57 minuta. Referee: James Farrugia

Reb[a minima Mosta G.............................................1 {amrun L..........................................0 Mosta reb[u l-konfront dirett kontra {amrun f’partita li fiha ]-]ew; timijiet kellhom b]onn il-punti. Minkejja li ]-]ew; goalkeepers kienu

ferm impenjati, sa tmiem l-ewwel taqsima ma sar l-ebda gowl. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima ]]ew; kow/is g[amlu xi tibdil i]da landament tal-partita baqa’ l-istess. Hekk kif deher li l-partita kienet se tintemm fi draw, erba’ minuti mittmiem, Matthew PACE ta’ Mosta sab ix-xibka u skurja l-gowl li ta t-tliet punti lit-tim tieg[u. Referee: George Pitri }ew; gowls fl-ewwel taqsima Floriana..............................................2 Msida RS...........................................0 F’partita mimlija attakki u futbol

sabi[ Floriana g[elbu lil Msida b’]ew; gowls li ;ew skurjati fl-ewwel taqsima. Kien fis-sitt minuta meta lAjax marru fil-vanta;;. Cedric SCIBERRAS approfitta minn inde/i]joni tad-difensuri ta’ Msida u tefa’ lit-tim tieg[u fil-vanta;;. Wara dan il-gowl Msida wettqu reazzjoni u bdew jo[olqu attakk wara l-ie[or. Madankollu re;g[u kienu Floriana li skurjaw, din id-darba meta Robert J. ZAMMIT wettaq auto-goal. L-ewwel taqsima spi//at bi skor ta’ 2-0 favur Floriana u fit-tieni taqsima dawn iddefendew tajjeb dan il-vanta;; g[al skor finali ta’ 2-0.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

30 Sport KAMPJONAT BOV PREMIER

Gambetta o[ra ta’ Mosta^ Hekk kif bejn illum u nhar il-{add jintlag[ab programm ie[or mill-kampjonat Premier, wie[ed jistaqsi jekk Mosta, wara r-reb[a kontra Floriana, humiex kapa/i jag[tu gambetta o[ra lil Hibernians li jinsabu fit-tieni post tal-klassifika. Mosta, tim li fl-ewwel fa]i tal-ista;un deher li qed ibati biex ila[[aq mal-livell tal-Premier donnu qed jidra u fil-fatt, mill-bidu tas-sena ’l hawn dan it-tim ma tilifx log[ba fil-kampjonat. Mis-6 ta’ Jannar ’l hawn Mosta rre;istraw reb[a kontra Tarxien, draw kontra {amrun, reb[a kontra Qormi u proprju dik kontra l-holders tat-Trophy, Floriana. B’dawn il-punti li ;abru Mosta issa qeg[din fid-disa’ post b’20 punt, tliet punti ta[t Qormi li llejla jiltaqg[u kontra Mqabba fil-Victor Tedesco. Min-na[a l-o[ra Hibernians se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 2-0 kontra l-istess Qormi u jridu joqog[du attenti mill-moral g[oli tat-tim neopromoss. }elqa g[at-tim ta’ Mark Miller tkun kru/jali spe/jalment jekk nhar il-{add Valletta jeg[lbu lil Birkirkara. Intant, il-partita li se tifta[ dan il-

programm se tkun dik bejn Mqabba u Qormi. Dawn tal-a[[ar se jkunu ;ejjin minn telfa kontra Hibs filwaqt li Mqabba, fl-a[[ar [ar;a tag[hom, reb[u 2-0 kontra {amrun Spartans. Wie[ed jista’ jqis din il-partita b[ala konfront dirett min[abba li bejn dawn i]-]ew; timijiet hemm biss tliet punti distakk b’Qormi fis-seba’ post u Mqabba fit-tmien. Fit-tieni partita ta’ llum Sliema jiltaqg[u kontra {amrun u wie[ed irid jara x’se tkun ir-reazzjoni tal-plejers ta’ {amrun wara li matul il-;img[a ilkow/ tag[hom Jesmond Zammit irtira mill-kariga wara d-diversi ri]ultati negattivi li ;ab it-tim. L-eks plejer ta’ {amrun Stefan Sultana ;ie inkarigat b[ala kow/ ;did tat-tim u b’hekk fi tmiem il-;img[a se jiddebutta. Bit-telfa li sofrew {amrun kontra Mqabba, dawn issa qeg[din erba’ punti ’l bog[od minn Marsaxlokk li qed jokkupaw l-a[[ar post tal-klassifika. G[ada Balzan jiltaqg[u kontra Floriana fl-ewwel partita qabel ma tintlag[ab dik li di;à a//ennajna g[aliha, Hibs-Mosta.

Kemm Balzan kif ukoll Floriana jridu jwettqu reazzjoni g[at-telfiet li sofrew fl-a[[ar [ar;iet tag[hom. Floriana tilfu kontra Mosta filwaqt li Birkirkara g[elbu lil Balzan 4-0. Fuq il-karta t-tim ta’ Woods m’g[andux ifalli milli ji;bor il-punti massimi i]da wara dak li se[[ ;img[a ilu l-Greens iridu joqog[du ferm attenti li ma jirrepetux l-istess ]ball. Floriana, bittelfa kontra Mosta naqqsu milli j]ommu l-pass ma’ Hibs li issa qeg[din [ames punti fuqhom. Marsaxlokk jittamaw li ji;bru xi punt jew tlieta mill-konfront tag[hom kontra Tarxien biex b’hekk jie[du ftit tan-nifs rigward ;lieda kontra r-relegazzjoni. Min-na[a tag[hom, Tarxien mhux qeg[din f’po]izzjoni li wie[ed jista’ jsej[ilha daqshekk komda, dan g[aliex huma qeg[din biss erba’ punti fuq l-istess Xlukkajri. Fl-a[[ar partita tag[hom, Tarxien ;ew draw 1-1 kontra Sliema i]da dawn tal-a[[ar lag[bu 20 minuti bi plejer inqas filwaqt li Marsaxlokk tilfu 5-2 kontra Valletta. I/-champions Valletta jiltaqg[u kon-

FUTBOL

tra Birkirkara u dawn i]-]ew; timijiet se jkunu ;ejjin minn reb[iet kbar. Lattakkant Mifsud ta’ Valletta ispira littim tieg[u b’hat trick biex Valletta reb[u 5-2 kontra Marsaxlokk filwaqt li l-Karkari]i reb[u 4-0 kontra Balzan. Fl-a[[ar snin partita b[al din kienet ;eneralment tkun konfront dirett g[allewwel postijiet tal-klassifika, i]da dan l-ista;un dan mhux il-ka]. Madankollu, xorta tispikka r-rivalità li hemm bejn i]-]ew; timijiet, tkun xi tkun is-sitwazzjoni attwali ta]-]ew; klabbs. Il-programm

Illum Victor Tedesco Std

2 pm: Mqabba v Qormi 4 pm: Sliema W. v {amrun S.

G[ada Kordin

2 pm: Balzan Y. v Floriana 4 pm: Hibernians v Mosta

Il-{add Ta’ Qali

2 pm: Marsaxlokk v Tarxien R. 4 pm: Birkirkara v Valletta

DIXXIPLINA

Pearce se jie[u post Capello Sospi]i g[axra …sakemm l-FA ta[tar kow/ fuq ba]i permanenti Il-kow/ nazzjonali tat-tim ta’ ta[t il-21 sena, Staurt Pearce se jie[u post Fabio Capello u se jmexxi lit-tim nazzjonali Ingli] f’partita ta’ [biberija kontra l-Olanda. Din se tintlag[ab fid-29 ta’ Frar fil-grawnd ta’ Wembley. Dan ;ie ]velat waqt konferenza tal-a[barijiet li saret jum wara li Capello rri]enja mill-kariga ta’ kow/ nazzjonali min[abba nuqqas ta’ qbil kbir bejnu u l-FA Ingli]a

dwar John Terry, li tne[[a minn captain tat-tim matul dawn l-a[[ar jiem. John Terry tne[[a minn captian tat-tim nazzjonali wara li dan g[adda kummenti razzisti fil-konfront tad-difensur ta’ QPR, Anton Ferdinand f’partita bejn Chelsea u QPR. John Terry deher quddiem il-Qorti u wie;eb mhux [ati u issa l-ka] se jinstema’ f’Lulju li ;ej wara l-Euro 2012. L-a[[ar darba li kien hemm

Id-Direttur tal-FA, David Bernstein waqt il-konferenza tal-a[barijiet li saret ilbiera[ fejn ;ie ]velat li Pearce se jie[u post Capello fuq ba]i temporarja

b]onn ta’ persuna li tmexxi lit-tim nazzjonali Ingli] fuq ba]i temporarja kien Peter Taylor li kien [a post Kevin Keegan fis-2000. Id-Direttur tal-FA, David Bernstein f’kummenti li ta waqt il-konferenza qal, “Pearce g[andu esperjenza vasta u jaf il-plejers tat-tim nazzjonali sew. Ilprijorità tal-FA Ingli]a se tkun li ta[tar l-aqwa persuna possibbli.” Intant, min-na[a tieg[u, Capello, permezz ta’ starrija uffi/jali rringrazzja lill-plejers tan-nazzjonal li [admu mieg[u matul dawn l-a[[ar erba’ snin, lill-partitarji tat-tim kif ukoll lill-FA Ingli]a. L-FA Ingli]a se tiddiskuti dwar min jista’ jkun il-kow/ li jmiss illum stess. Fost ilfavoriti hemm il-manager ta’ Tottenham, Harry Redknapp. Nhar l-Erbg[a Redknapp ma nstabx [ati dwar ka] ta’ eva]joni tat-taxxa u b’hekk din l-a[bar, flimkien mala[bar tar-ri]enja ta’ Capello, se tkompli ]]id mal-ispekulazzjoni li dan se jkun il-kow/ li se jie[u post Capello. Minkejja li Redknapp hu favorit Bernstein qal li l-kow/ nazzjonali tal-Ingilterra mhux bilfors ikun Ingli] i]da l-projorità tal-FA hi li jkun Ingli] jew tal-anqas mir-Renju Unit. Mistoqsi dwar il-possibbiltà li jmexxi lill-Ingilterra, Harry Redknapp qal, “Ma nafx b’xejn b’din il-[a;a. Lanqas qatt ma [sibt dwar dan. Nhar isSibt g[andi log[ba ma’ Tottenham u qed na[seb biss dwar dik il-partita.”

tal-Premier Il-Kummissarju tadDixxiplina tal-MFA issospenda 11-il plejer talPremier u dawn se jkunu inele;ibbli li jilag[bu filpartiti ta’ tmiem il-;img[a. Jonathan Francica (Balzan), Pedro Calcado Dos Santos (Balzan), Thomas Paris (Floriana), Clayton Failla (Hibs), Modesto Valeriani (Marsaxlokk), Adrian Borg (Mosta), Ian Zammit (Mosta), Branislav Timotic (Mqabba), Josef Mifsud (Sliema) u Clifford Gatt Baldacchino (Sliema) huma kollha sospi]i log[ba kull wie[ed filwaqt li Anthony Sciberras ta’ Marsaxlokk hu sospi] tnejn.

Mill-Ewwel Divi]joni Martin Gabriel ta’ Bir]ebbugia, Cleaven Cassar ta’ Pietà u Gary Inguanez ta’ St.George’s huma sospi]i partita. Mit-Tieni Divi]joni Albert Busuttil ta’ Kirkop, Matthew Genius ta’ }urrieq huma sospi]i partita filwaqt li mit-Tielet Divi]joni Mark Vassallo (G[axaq), Juan Galdes (Marsaskala), Jonathan Ebejer (M;arr), Edson Falzon (Mtarfa), Michael Farrugia (Qrendi), Clayton Goodrum (St.Lucia) u Timothy Hampton (Swieqi) huma sospi]i log[ba kull wie[ed.

TAZZA TAR-RE

Barcelona fil-finali Barcelona bbukkjaw post fil-finali tat-Tazza tar-Re b’reb[a ta’ 2-0 fuq Valencia u issa jilag[bu kontra Athletic Bilbao. Il-partita kontra Valencia kienet it-tieni leg tas-semifinali tat-Tazza tarRe, fejn l-ewwel leg f’Valencia kienet intemmet fi draw ta’ 1-1. Dakinhar Lionel Messi ta’ Barcelona kien falla penalty u b’hekk ir-reb[a ta’ 2-0 fissret li t-tim ta’ Guardiola g[adda b’aggregate ta’ 3-1.

Wara kwarta log[ob Messi g[adda ballun perfett lejn FABREGAS li b’mod mill-isba[ illobbja l-ballun minn fuq il-goalkeeper Alves. Fit-tieni taqsima tke//a Feghouli ta’ Valencia u minuti war XAVI issi;illa l-partita favur il-Katalani. Min-na[a tg[hom il-finalisti l-o[ra, Bilbao g[elbu lil Miraned 6-2 fittieni leg g[all-aggregate ta’ 8-3.


Il-:img[a, 10 ta’ Frar, 2012

32 Lokali

Il-post li se jkun konvertit f’/entru apposta dwar il-wirt naturali u ekolo;iku ta’ pajji]na li se jkun devolut mill-Gvern lill-Kunsill Lokali tal-Im;arr (Ritratt> Michael Ellul)

Pro;ett ta’ ?entru ta’ Osservazzjoni u Anali]i tan-Natura fl-Im;arr minn Charles MUSCAT

Il-Kunsill Lokali talIm;arr nieda pro;ett b’kun/ett ;did ta’ studju u ta’ rikreazzjoni li se jsir flin[awi tal-Kun/izzjoni fillimiti tal-Im;arr. Dan il-pro;ett imsejja[ ?entru ta’ Osservazzjoni u Anali]i tan-Natura, se jsir ukoll bil-kollaborazzjoni talUniveristà ta’ Malta, talFondazzjoni Natura u talFondazzjoni HSBC Malta. Dan se jkun l-ewwel /entru f’Malta li jorbot il-wirt naturali u kulturali u se jo[loq fa/ilitajiet u attivitajiet edukattivi bl-iskop li jkun hawn aktar kuxjenza amb-

jentali u aktar apprezzament tal-wirt naturali u kulturali ta’ pajji]na. Il-pro;ett tnieda waqt konferenza tal-a[barijiet flUffi//ju tal-Kunsill Lokali tal-Im;arr li g[aliha attendew Jason Azzopardi, ilMinistru g[allKompetizzjoni :usta, inNegozji ]-}g[ar u lKonsumatur, is-Sinjura Kate Gonzi, f’isem il-Fondazzjoni HSBC Malta, is-Sindku talIm;arr Paul Vella u uffi/jali tal-Università u talFondazzjoni Natura. Il-Ministru Jason Azzopardi qal li dan il-

pro;ett innovattiv hu sinjal ta’ fidu/ja fl-ambjent naturali ta’ pajji]na li se joffri diversi benefi//ji fosthom ilpromozzjoni tal-wirt ekolo;iku ta’ Malta, il-konservazzjoni tan-natura u rrestawr ekolo;iku. Hu qal li l-Gvern se jg[addi b’devoluzzjoni l-art fejn se jsir i/-/entru lillKunsill Lokali tal-Im;arr biex ikun ]viluppat f’sit ta’ konservazzjoni u rikreazzjoni g[all-pubbliku kif ukoll biex l-istudenti jag[mlu l-istudji u l-anali]i ambjentali tag[hom. Is-Sindku tal-Im;arr Paul

media•link COMMUNICATIONS

Vella qal li l-pubbliku se jkun im[e;;e; i]ur dan is-sit wara li jitlesta l-pro;ett li s’issa g[adu fil-fa]i bikrija tieg[u. Hu qal li l-art agrikola li hemm fiz-zona se tibqa’ tin[adem mill-bdiewa u permezz tal-pro;ett kemm innies tal-Im;arr, l-aktar ittfal, kif ukoll nies o[ra, se jkollhom post ie[or fejn igawdu l-ambjent naturali bla ma ssir [sara lill-istess ambjent. Il-pro;ett se jg[in biex ikunu m[arsa l-in[awi tal-Kun/izzjoni li g[andhom ambjent naturali mill-isba[ u mhux mittiefes. Ir-Rettur tal-Università, il-

Professur Juanito Camilleri qal li dan il-post g[andu potenzjal enormi u minn fortizza se jibda jintu]a g[al skopijiet ta’ ri/erka u tag[lim ambjentali. Mark Watkinson, il-Kap E]ekuttiv ta’ HSBC Malta qal li l-pro;ett jorbot numru ta’ inizjattivi xjentifi/i avvanzati u innovattivi ma’ fa/ilitajiet rikreattivi u edukattivi. Hu qal li l-g[an tal-pro;ett hu li l-;enerazzjonijiet li ;ejjin ikunu jistg[u jkomplu jgawdu lwirt ambjentali ta’ din izzona ta’ Malta li hi millisba[ u unika f’pajji]na.

2012_02_10