Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,039

€0.45

Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

L-elezzjoni g[all-[atra tal-Kap tal-PN fil-25 ta’ Frar Waqt laqg[a tal

Aktar opportunitajiet ta’ xog[ol ■ Hangar8 tinvesti fis-settur tal-avjazzjoni u tfisser il-ba]i f’Malta b[ala wa[da prijoritarja g[all-i]vilupp tal-kumpanija Il-kumpanija ewlenija Ewropea tal-avjazzjoni ‘Hangar8’ se tibda ta[dem minn Malta biex tkompli ti]died mal-lista ta’ kumpaniji barranin li qed jag[]lu lil Malta biex jinvestu fis-settur talavjazzjoni. It-tnedija ta’ dan linvestiment sar ilbiera[ flAjruport Internazzjonali ta’ Malta, fil-pre]enza talMinistru g[all-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni, Austin Gatt; l-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni ta’ Transport Malta, Stanley Portelli; l-Uffi/jal E]ekuttiv ta’ Hangar8 Malta, Michael O’Brian; u l-Uffi/jal E]ekuttiv ta’ Hangar8, Dustin Dryden. Hangar8 twaqqfet fl-2002 u g[andha diversi ba]ijiet o[ra fosthom f’Oxford, f’Lutton, f’Nice, f’Kiev, f’Dubaj, f’Mumbaj, f’Lagos u f’Moska. Hangar8 issa saret loperatur ewlieni fid-dinja tal-ajurplani Hawker u qed tikkunsidra l-investiment li wettqet f’Malta b[ala wie[ed prijoritarju g[alli]vilupp tal-kumpanija. Il-ftu[ tal-ba]i f’Malta seta’ jkun possibbli wara ttnedija tal-Att dwar irRe;istrazzjoni ta’ Ajruplani f’Malta li da[al fis-se[[ fl-1 ta’ Ottubru 2010. Il-Ministru Austin Gatt tkellem dwar lopportunitajiet li qed tikseb Malta fis-settur talavjazzjoni u sostna li limpenn tal-Gvern – permezz ta’ Transport Malta – hu li lpajji] jikseb is-su//ess li rnexxielu jikseb fir-Re;istru tal-Bastimenti, li issa jinsab fl-ewwel post fl-Ewropa. Jirri]ulta li b[alissa hemm iktar minn 100 ajruplan firre;istru Malti, li jfisser ]ieda

ta’ iktar minn 21%. Dan minbarra li Malta qed tir/ievi numru ta’ talbiet biex ajruplani jkunu inklu]i fir-re;istru. Aspett importanti li qed iwassal g[al dan is-su//ess hu propju s-servizzi li toffri Transport Malta, fosthom isservizzi tul 24 sieg[a li mhumiex offruti f’kull pajji] fl-Ewropa. Il-Ministru Gatt semma kif Malta rnexxielha tattira lejha kumpaniji kbar flavjazzjoni, b[all-SR Teknik u Lufthansa, i]da kumpaniji kunsidrati i]g[ar minnhom huma wkoll ta’ importanza kbira g[as-settur. Linvestiment ta’ Hangar8 se jwassal biex jinfet[u aktar opportunitajiet g[a]]g[a]ag[ Maltin, sostna lMinistru Gatt. L-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni ta’ Transport Malta, Stanley Portelli, qal li Transport Malta hi kburija li qed tkun asso/jata ma’ Hangar8. Hu sostna li lg[a]la ta’ Malta minn Hangar8 tikkonferma limpenn ta’ Transport Malta biex tkompli tattira lejn Malta kumpaniji ewlenin fis-settur tal-avjazzjoni. Dwar l-g[a]la ta’ Malta u l-opportunitajiet li din toffri fis-settur tal-avjazzjoni, tkellem l-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni ta’ Hangar8 Malta, Michael B’Brien, li spjega kif il-kumpanija kienet attirata biex ta[dem f’Malta wara li analizzat lopportunitajiet li Malta toffri u wara li rat l-impenn u ddedikazzjoni ta’ Transport Malta. Hu qal li kienet ilprofessjonalità ta’ Transport Malta li wasslet biex Malta ntg[a]let g[al dan linvestiment. Ara wkoll pa;na 32

-

E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret ilbiera[ fid-Dar ?entrali tal-PN, ;ie de/i] li lelezzjoni g[all-[atra talKap tal-Partit Nazzjonalista se ssir nhar is-Sibt, 25 ta’ Frar, 2012 mill-11am sat8pm, u fl-Uffi//ju tal-PN fir-Rabat, G[awdex, mill11am sas- 6pm. In-nomini jift[u nhar itTnejn li ;ej, 6 ta’ Frar u jag[lqu l-Erbg[a 15 ta’ Frar, g[axart ijiem qabel ilvotazzjoni. Din l-elezzjoni se ssir wara l-po]izzjoni me[uda mill-Kap tal-PN Lawrence Gonzi filKunsill :enerali Straordinarju tal-PN li ltaqa’ fid-Dar ?entrali talPN nhar il-{add li g[adda. g[al pa;na 5 Il-koppja Olandi]a Slik g[arfet il-potenzjal li tinvesti f’Malta bis-sa[[a tal-iskema g[all-i]vilupp ta’ turi]mu sostenibbli u investiet fir-residenza, kif jidher fir-ritratt, u bidlitha f’boutique hotel. (Ritratt> Michael Ellul)

Boutique Hotel f’Palazz fil-Birgu ...it-triq ’il quddiem g[at-tkabbir fit-turi]mu minn Kenneth XUEREB Koppja Olandi]a li xtrat Palazzo Vittoriosa fil-Birgu bil-[sieb li ju]awh b[ala rresidenza privata tag[hom, raw il-potenzjal tar-residenza u bl-g[ajnuna tal-iskema g[all-i]vilupp ta’ turi]mu sostenibbli, il-palazz iddawwar f’boutique hotel – kun/ett ;did li permezz tieg[u, to[ro; is-sbu[ija talwirt storiku u arkitettoniku ta’ Malta li jsiru attrazzjoni u

Aktar arroganza mill-PL

Il-Partit Laburista jer;a’ jirkeb fuq pro;etti bl-g[ajnuna tal-Gvern. L-arroganza li ntweriet fil-{amrun kompliet f’{ad-Dingli bil-kunsilliera tal-PN jer;g[u ma jkunux mistiedna fosthom kunsillier li hu perit u li offra s-servizz professjonali tieg[u bla [las Ara pa;na 7

esperjenza unika fihom infushom. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, akkumpanjat millMinistru g[at-Turi]mu, ilKultura u l-Ambjent, Mario de Marco, ]aru Palazzo Vittoriosa u matul din i]-]jara tkellmu dwar ir-ri]ultati e//ellenti g[at-turi]mu g[assena 2011 u li saru uffi/jali lbiera[. g[al pa;na 3

Rabja u luttu fl-E;ittu Spikkaw protesti u in/identi mal-pulizija fil-Kajr, meta l-poplu qed jistenna ‘t-twe;ibiet’ g[all-mewt u feriment ta’ mijiet ta’ nies waqt log[ba futbol. Ara pa;na 11


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Lokali 3

Aktar minn 1.4 miljun turist fl-2011

Il-propjetarji ta’ Palazzo Vittoriosa gawdew mill-in/entivi u mill-iskema ta’ g[otjiet im[addma mill-MTA biex ikunu ]viluppati ni/e/ ;odda fit-turi]mu (Ritratt> Michael Ellul)

Su//ess frott politika tal-Gvern li tat ri]ultati minn pa;na 1

Minkejja d-diffikultajiet kollha, issettur turistiku Malti fl-2011 kiseb rekord minn kull aspett. It-turi]mu kompla jikber u l-2011 kienet ir-raba’ sena rekord f’dawn l-a[[ar [ames snin. Il-Prim Ministru qal li dawn irri]ultati ma ji;ux b’kumbinazzjoni i]da g[ax l-istrate;ija tal-Gvern kienet wa[da tajba u li tat ir-ri]ultati. Lawrence Gonzi qal li lil hinn min-numri, i/-/ifri tatturi]mu jfissru iktar xog[ol g[al eluf ta’ Maltin li jgawdu minn dan is-settur tant importanti tal-ekonomija Maltija. “Irridu niftakru li mit-turi]mu, jaqilg[u l-g[ajxien tag[hom eluf ta’ nies, il-[addiema tal-lukandi, irristoranti, is-servizzi varji, il-bdiewa li jipprovdu l-frott u l-[axix frisk firristoranti u l-lukandi, u l-istudenti talITS, li qed jiggradwaw biex jibnu karriera f’dan is-settur,” qal il-Prim Ministru. Hu rrefera g[as-summit tal-Unjoni Ewropea iktar kmieni din il-;img[a fejn l-enfasi kien fuq il-[olqien tax-xog[ol – problema li qed tifni diversi pajji]i Ewropej. Il-Prim Ministru fakkar li llum erba’ pajji]i biss fl-UE g[andhom qg[ad

inqas minn Malta, waqt li 22 pajji] g[andhom qg[ad aktar minn pajji]na. Dan minbarra li Malta g[andha wkoll irraba’ l-inqas rata ta’ qg[ad fost i]]g[a]ag[ fis-27 pajji] membru tal-UE. Il-Ministru Mario de Marco qal li din il-lukanda, li mistennija tifta[ il-bibien tag[ha fis-sajf li ;ej, hi e]empju tal-pass li jmiss fil-futur tal-i]vilupp turistiku ta’ Malta. }vilupp li jpo;;i fuq quddiem ilwirt storiku ta’ Malta u li jkun il-mutur tat-tkabbir fit-turi]mu. Tkabbir, li g[andu ji;i f’dawk ix-xhur ta’ qabel u wara s-sajf. Mario de Marco qal li r-ri]ultati fitturi]mu waslu grazzi g[all-istrate;ija bba]ata fuq tliet fatturi – l-a//essibbiltà, ir-reklamar u l-i]vilupp tal-prodott. F’kull settur, il-Gvern investa bilqawwi permezz ta’ in/entivi biex ji]diedu r-rotot lejn Malta. Il-Ministru de Marco fakkar fi]-]ieda sostanzjali flammont ta’ rotot minn u lejn Malta – minn 45 fl-2008 g[al 78 fis-sena li g[addiet. Fakkar ukoll fl-investiment ta’ miljuni ta’ ewro lill-Awtorità ta’ Malta dwar itTurizmu (MTA) g[ar-reklamar. Fl-a[[ar Ba;it biss, l-MTA ing[atat €36 miljun

biex tinvestihom f’reklamar f’diversi swieq ewlenin u o[rajn ;odda. Fisser ukoll li l-isforzi biex ji]diedu la//essibbiltà u r-reklamar ikunu g[alxejn jekk ma jsirx investiment fittitjib tal-prodott li toffri Malta. Dan qed isir kemm permezz ta’ diversi pro;etti mill-Gvern dirett u skemi ta’ in/entivi favur ]vilupp turistiku sostenibbli. Fost il-pro;etti, il-Ministru Mario de Marco semma l-pro;ett ta’ restawr tasswar kollha, il-pro;etti fil-Belt Valletta fosthom il-lift li se jg[aqqad il-parti t’isfel tal-belt kapitali ma/-/entru u sservizz bil-ba[ar bejn il-Belt u lKottonera. E]empju ta’ in/entivi biex ikunu ]viluppati ni/e/ ;odda fit-turi]mu hi liskema ta’ g[otjiet im[addma mill-MTA u li minnha gawdew il-propjetarji ta’ Palazzo Vittoriosa. Dawn jg[inu fost o[rajn biex isir investiment f’teknolo;ija li ta[li inqas ener;ija u f’sistemi li ji;;eneraw l-ener;ija minn sorsi nodfa. Il-Ministru de Marco qal li 78 progett gawdew minn g[otja ta’ nofs l-ispi]a kapitali. S’issa sar investiment ta’ €14il miljun u n[olqu 250 impjieg ;did grazzi g[al din l-iskema wa[edha.

Statistika ppubblikata millUffi//ju Nazzjonali talIstatistika (NSO) jikkonfermaw li l-2011 kienet sena rekord fl-istorja tatturi]mu lejn Malta, bit-turisti li waslu f’pajji]na s-sena li g[addiet g[all-ewwel darba jaqb]u 1.4 miljun. L-istatistika tal-NSO g[al Di/embru tag[ti rendikont tassena s[i[a u tikkonferma li tturi]mu lejn Malta fl-2011 ]died b’6% fuq it-12-il xahar tal-2010. Fl-2011 ]aru Malta 1,411,748 turist, ]ieda ta’ aktar minn 75,000 fuq is-sena ta’ qabel. I]-]ieda kienet dovuta l-aktar g[al ]idiet fit-turisti Ingli]i, dawk Taljani u ]-]ieda mis-suq :ermani]. 85% tat-turisti ;ew minn pajjizi tal-UE, g[alkemm ]diedu dawk it-turisti li minn barra l-Ewropa u li jammontaw g[al 17%. L-istatistika turi wkoll ]idiet fl-iljieli li t-turisti qattg[u f’Malta tul is-sena l-o[ra u anke fin-nefqa. B’kollox it-turisti qattg[u f’Malta 11.7 miljun lejl, ]ieda ta’ kwazi 550,000 lejl jew 5% fuq is-sena ta’ qabel. B[ala medja kull turist qatta’ f’Malta tmint iljieli u nofs. Dak li [allew it-turisti flekonomija Maltija wkoll ]died bin-nefqa tat-turisti fl-2011 kienet tammonta g[al €1.2 biljun, li jfisser ]ieda ta’ €100 miljun, jew 9% fuq in-nefqa fl2010. Kienu re;istrati ]idiet f’kull kategorija, bin-nefqa tatturisti ras g[al ras tammonta g[al €872, ]ieda ta’ 3% fuq sena qabel. F’Di/embru, it-turisti li ;ew Malta ammontaw g[al kwa]i 54,000, fl-istess livell tal-2010. L-aktar li ;ew turisti kien millItalja u mir-Renju Unit li jibqg[u s-swieq prin/ipali g[al pajji]na. F’Di/embru t-turisti qattg[u b’kollox 487,000 lejl, ]ieda ta’ 59,000 lejl fuq Di/embru ta’ qabel, kwa]i 14%. It-tul medju ta]-]jara ta’ turist f’Malta kien ta’ ftit aktar minn disat iljieli. It-turisti f’Di/embru nefqu f’Malta kwa]i €40 miljun, tliet miljui aktar minn Di/embru tal-2010 jew 7% aktar.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Lokali 5

Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali

Il-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi qal fi tmiem laqg[a tal-E]ekuttiv tal-PN ilbiera[, li l-pro/ess g[all-[atra tal-Kap se jibda fi ]mien qasir u fih se jing[ata spazju lil kul[add (Ritratt> Brian Grech)

Tit[abbar il-Kummissjoni Elettorali minn pa;na 1

Fi tmiem il-laqg[a tal-E]ekuttiv, ilPN qal li r-ri]ultat tal-elezzjoni jit[abbar is-Sibt 25 ta’ Frar filg[axija, u jekk irri]ultat ikun konklussiv – ji;ifieri li kandidat jikseb ]ew; terzi tal-voti mitfug[a, il-Kunsill :enerali jing[alaq il-{add 26 ta’ Frar 2012. Jekk ir-ri]ultat ma jkunx konklussiv, it-tieni rawnd isir is-Sibt

3 ta’ Marzu u jkun konklu] l-g[ada l{add 4 ta’ Marzu. Il-Kummissjoni Elettorali hi mag[mula minn Michael Refalo b[ala Chairperson; l-Ewro Parlamentari David Casa; Anne Fenech, membru tal-Bord tal-AZAD; Sonia Vancell, il-President talMoviment Nisa tal-PN; u Boris Xerri, it-Te]orier tal-PN.

F'kummenti li ta fi tmiem il-laqg[a tal-E]ekuttiv tal-PN tal-biera[, il-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi qal li l-l-pro/ess g[all-[atra tal-Kap se jibda fi ]mien qasir u fih se jing[ata spazju lil kul[add. Kandidat li jitfa’ n-nomina jrid ikollu l-firem ta’ g[axar tesserati li tlieta minnhom iridu jkunu fil-Kumitat E]ekuttiv u\jew fil-Grupp Parlamentari.

Omm inqabdet fit-tifrik u ]ew;ha bi problemi fil-pulmun ■ }ag[]ug[ Serb mixli li we;;a’ diversi persuni f’in/identi tat-traffiku fi ftit sig[at ...u ommu mixlija li [alliet li binha jsuq bla li/enzja u li gidbet lill-Pulizija minn Ray Abdilla F’in/ident kbir tat-traffiku li se[[ f’San :iljan fis-7 ta’ Jannar li g[adda omm li nqabdet fit-tifrik spi//at bi ksur fil-kustilji filwaqt li ]ew;ha spi//a bi problemi fil-pulmun. Minn e]amijiet medi/i li saru r-ra;el tqa//atlu muskolu li j]omm id-dijaframma, li dan xog[lu hu li j[addem il-pulmun. Dan irri]ulta f’xhieda li ng[atat quddiem il-Ma;istrat Audrey Demicoli li bdiet tisma’ l-kumpilazzjoni filkonfront ta’ Borislav Ilici, ta’ 25 sena, residenti San Pawl il-Ba[ar u ta’ nazzjonalità Serba. Allegatament hu kien qed isuq ilLand Rover ta’ ommu meta g[all-[abta tas-1am baqa’ die[el f’karozza f’Ball Street, f’Paceville, u li g[all-[abta tal4.45am baqa’ die[el f’karozza o[ra u we;;a’ [afif ]ew; persuni o[ra. Hu qed ji;i mixli li fil-5am we;;a’ serjament ]ew; persuni o[rajn f’San :iljan. Jinsab akku]at ukoll b’sewqan

traskurat u perikolu], li saq bla polza tas-sigurtà, naqas li jobdi r-regolamenti u li gideb ta[t ;urament fl-G[assa talPulizija ta’ San :iljan. Ommu Tatjana Tesic, tinsab mixlija li [alliet li binha jsuq il-karozza tag[ha meta hu ma kienx li/enzjat u li gidbet fl-G[assa tal-Pulizija ta’ San :iljan. FilQorti bdew jinstemg[u x-xhieda tattielet in/ident li se[[ fejn il-Knisja talBalluta. L-in/ident kien se[[ malfamilja Mangion, fejn kien hemm filkarozza Emmanuel Mangion, il-mara tieg[u Tessa Anne Mangion u binthom Vanessa Mangion. Mag[hom kien hemm Frances Falzon. Vanessa Mangion kienet dik li kienet qed issuq u qalet li dak il-[in ilkoll kienu sejrin fi stabbiliment f’Paceville biex inaddfu wara li dan kien g[alaq. Vannessa Mangion qalet li kienet qed issuq Peugeot 505 fid-direzzjoni lejn San :iljan. Qalet li min-na[a l-o[ra tat-

triq kienet rat karozza ;ejja li bdiet tixxengel minn na[a g[al o[ra. Hi minna[a tag[ha, biex tipprova tevitah, marret fuq in-na[a tieg[u, i]da laqatha fuq in-na[a tal-passi;;ier. Ix-xhud qalg[et li ma we;;g[etx, i]da omma li kienet [dejha we;;g[et sew u ma setg[etx to[ro; mill-karozza g[ax inqabdet fit-tifrik. Missierha li kien wara ommha, we;;a’ sew u beda jg[ajjat bl-u;ig[ i]da xorta rnexxielu jo[ro; mill-karozza. Ix-xufier qalet li warajha kien hemm Frances Falzon. Vannessa Mangion qalet li kienet qed issuq bl-40 fis-sieg[a u meta mistoqsija jekk hux 40 kilometru jew 40 mil, ma tiftakarx. It-tifla qalet ukoll li mnalla kien hemm arblu tad-dawl fil-post g[ax kieku x’aktarx spi//aw il-ba[ar. G[all-akku]ati qeg[din jidhru Luciano Busuttil u Gavin Gulia filwaqt li l-Avukat Vince Micallef qed jidher g[all-vittmi tal-ka].

Il-Kummissjoni Elettorali av]at li se tilqa’ nominazzjonijiet ming[and kandidati g[all-Kunsilli Lokali fl-Uffi//ju tag[ha f’Misra[ Sant’Iermu fil-Belt Valletta u fl-Uffi//ju tal-Karta tal-Identità fir-Rabat G[awdex nhar lErbg[a, il-{amis u s-Sibt, 8, 9 u 11 ta’ Frar bejn id-9am u s-1pm u mit-3pm sas-7pm. Kandidati prospettivi jistg[u jiksbu formola tan-nominazzjoni mill-imsemmija uffi//ji kif ukoll mill-uffi//ji tal-Kunsilli Lokali fejn hemm elezzjoni. Huma jridu jippre]entaw il-karta tal-identita’ tag[hom maddepo]itu tal-karta tan-nomina. L-elezzjonijiet g[all-Kunsilli Lokali se jsiru fil-Birgu, l-Isla, {al Qormi, {a]-}ebbu;, isSi;;iewi, {’Attard, {al Balzan, Bir]ebbu;a, {ad-Dingli, ilFurjana, il-:zira, G[ajnsielem, {al G[arg[ur, il-{amrun, lIklin, Ta’ Ker/em, {al Kirkop, {al Luqa, Il-Marsa, Marsaxlokk, il-Mosta, ilMunxar, in-Nadur, Ra[al :did, il-Qala, {al Safi, San :iljan, San Lawrenz, San Pawl ilBa[ar, Santa Lu/ija, is-Swieqi, ix-Xag[ra, i]-}ebbu; u ]}urrieq Il-Kummissjoni Elettorali av]a ukoll lill-partiti politi/i li se jikkontestaw, u kull persuna jew kull g[add ta’ persuni li jikkontestaw l-elezzjoni ta’ Kunsill Lokali b[ala grupp wie[ed ta[t l-istess isem, li g[andhom sa nhar l-Erbg[a 8 ta’ Frar biex jissottomettu lillKummissjoni Elettorali listi li fihom jinnominaw persuni biex iservu b[ala Assistenti Kummissjonarji, persuni li jg[oddu, li jissorveljaw u A;enti ta’ Partit. Il-partiti politi/i jistg[u, sasSibt 18 ta’ Frar, 2012 jissottomettu lill-Kummissjoni Elettorali lista bl-ismijiet ta’ persuni biex iservu b[ala A;enti tal-G[add. In-numru ta’ a;enti tal-g[add g[andu jkun daqs in-numru ta’ kandidati li se jikkontestaw lelezzjoni mal-partit fil-lokalità rispettiva.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

2 Lokali Xahar [abs g[ax ma ftakarx l-indirizz tad-dar

Il-Ma;istrat Anthony Vella kkundanna ra;el ta’ 58 sena minn Birkirkara xahar [abs g[ax qallu li ma jistax jiftakar fejn joqg[od. Il-Qorti kkonkludiet li Luciano Tabone kien qed jipprova ji;bed is-saqajn meta g[al diversi drabi beda jg[id li ma jiftakarx l-indirizz tad-dar tieg[u. :urnata qabel l-akku]at kellu ka] quddiem l-istess Ma;istrat fil-Qorti talfamilja peress li allegatament naqas li j[allas il-manteniment ta’ martu.

Toni Abela jinsisti li s-sitwazzjoni pre]enti hi ag[ar mill-1981 G[ad-Deputat Mexxej Laburista, Toni Abela, issitwazzjoni politika ta’ b[alissa hi ag[ar minn dak li ;ara fl-1981, meta gvern Laburista ta’ Duminku Mintoff kien iggverna kontra r-rieda tal-poplu. Id-Deputat Mexxej Laburista stqarr dan waqt li kien qed jie[u sehem filprogramm Iswed fuq l-Abjad immexxi minn Stephen Calleja fuq Net Television nhar l-Erbg[a. Hu sa[aq dan g[al aktar minn darba. Hu qal li sa[ansitra jifhem g[aliex il-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat qed jag[mel dan il-paragun.

Is-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista Paul Borg Olivier li kien qed jie[u sehem f’dan il-programm spjega kif dakinhar, ilma;;oranza tal-poplu riedet Gvern Nazzjonalista, i]da min[abba it-tbag[bis li kien sar fid-distretti kollox kien jiffavorixxi lill-Partit Laburista li ggverna ming[ajr ma kellu lma;;oranza tal-voti.Hu kompla li minkejja din issitwazzjoni, il-Gvern Laburista kien [a t-terminu s[i[ li kienet tippermettilu lli;i - [ames snin u [ames xhur, sa Mejju tal-1987. F’dik l-elezzjoni d-distretti

baqg[u kif kienu b[al meta wasslu g[ar-rizultat pervers ta’ [ames snin qabel. Borg Olivier sa[aq li kellha tmut persuna fl-eqqel tal-vjolenza politika ta’ dak i]-]mien, biex isiru r-riformi kostituzzjonali li kien hemm b]onn, u din is-sitwazzjoni llum inbidlet. L-Opinjonista Noel Buttigieg Scicluna min-na[a tieg[u qal li dawn il-paraguni li qed isiru minn dawn lesponenti Laburisti ma jag[mlux sens. Buttigieg Scicluna qal li dawn lesponenti la g[andhom sens ta’ storja u lanqas tal-fatti kif inhuma.

Tnaqqis fl-indi/i tal-prezzijiet tal-produzzjoni industrijali

F’Di/embru li g[adda, meta mqabbel ma’ Novembru, lindi/i tal-prezzijiet talproduzzjoni industrijali ni]el b’0.2% kemm fiz-zona ewro kif ukoll fis-27 pajji] tal-UE. F’Novembru, il-prezzijiet ]diedu b’0.2% u 0.4% rispettivament. Meta mqabbel ma’ Di/embru 2010, ilprezzijiet tal-produzzjoni industrijali kisbu 4.3% fizzona ewro u 4.9% fis-27 pajji] tal-UE.

IT-TEMP

UV INDEX

3

IT-TEMP ftit imsa[[ab li jsir pjuttost imsa[[ab bix-xita kultant IR-RI{ moderat min-Nofsinhar li jsir moderat g[al ftit qawwi min-Nofsinhar Lbi/ BA{AR moderat li jsir moderat g[al qawwi IMBATT baxx mill-Punent il-Lbi/ li jisr minNofsinhar TEMPERATURA l-og[la 15˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 432.2 mm IX-XEMX titla’ fis-07.02 u tin]el fil-17.29

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-:IMG{A L-og[la 16˚C L-inqas 11˚C

IS-SIBT L-og[la 11˚C L-inqas 08˚C

IL-{ADD L-og[la 10˚C L-inqas 05˚C

IT-TNEJN L-og[la 10˚C L-inqas 06˚C

IT-TLIETA L-og[la 11˚C L-inqas 07˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

3

3

2

2

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 14˚ ftit imsa[[ab, Al;eri 16˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam -04˚C xemxi, Ateni 10˚C imsa[[ab, Li]bona 10˚C ftit imsa[[ab, Berlin -09˚C xemxi, Brussell -05˚C xemxi, il-Kajr 16˚C xemxi, Dublin 03˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen -05˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt -05˚C xemxi, Milan 02˚C borra, Istanbul 01˚C imsa[[ab, Londra 01˚C xemxi, Madrid 03˚C xemxi, Moska -17˚C borra, Pari;i -04˚C xemxi, Bar/ellona 03˚C imsa[[ab, Ruma 06˚C xita, Tel Aviv 15˚C xita, Tripli 18˚ xemxi, Tune] 16˚C imsa[[ab, Vjenna -09˚C imsa[[ab, Zurich 08˚C borra, Munich -09˚C imsa[[ab, Stockholm -10˚C borra, St. Petersburg -16˚C ftit imsa[[ab.

B[al-lum 25 sena

:

emma Fonk, mara mi]]ew;a ta’ 38 sena minn Ra[al :did instabet mejta f’g[adira demm minn ]ew;ha filkamra tas-sodda tal-appartament tal-koppja fi Triq ix-Xewk. Il-vittma kellha daqqiet ta’ sikkina f’rasha, f’g[onqha, ta[t sidirha u f’]aqqha. Hi nstabet mejta g[all-[abta tal5pm meta ]ew;ha Joe ta’ 40 sena li kien ja[dem b[ala messa;;ier mad-Dipartiment tal-Agrikoltura wasal lura mix-xog[ol millG[ammieri. Hu sab il-bieb tal-appartament imbexxaq u mill-ewwel [aseb [a]in u mar g[and [abib tieg[u Leli Tabone li kellu ma[]en ftit ’il bog[od biex da[lu flappartament flimkien. Huma sabu taqlib fil-kamra tas-sodda u hekk kif Joe Fonk sab lil martu mejta, kellu xokk kbir fuqu. A[bar o[ra kienet dwar ]ball tal-Gvern li wassal biex it-Telemalta tilfet Lm887,000. Il-kwistjoni kienet dwar ixxog[ol li kien sar mill-kumpanija Fran/i]a Citalcatel meta kien qed jitkabbar l-exchange tat-telefown. Dan kien ]velat mid-Deputat Nazzjonalista Pierre Muscat fil-Parlament.


IN-NAZZJON II-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

4 Lokali L-IN?IDENT FATALI TA}-}AG{}UG{ G{AWDXI FI?-?IRKEWWA

Talba mill-eredi g[al-likwidazzjoni tad-danni minn Ray ABDILLA

Il-post tal-in/ident li sewa l-[ajja ta’ [addiem (Ritratt> Roberto Runza)

{addiem imut b’tarjola li tqa//tet minn crane Ra;el ta’ 59 sena minn {al Qormi i]da joqg[od isSi;;iewi, tilef [ajtu tra;ikament wara li waqg[et fuqu tarjola kbira minn fuq crane. L-in/ident se[[ filkantuniera bejn Windsor Terrace u Triq Sir Arturo Mercieca, f’Tas-Sliema, ftit wara l-11am. Ir-ra;el, li hu missier ta’ tliet ulied, kien qed jag[mel xog[ol ta’ kostruzzjoni meta g[al xi ra;uni tqa//at cable minn fuq it-tower crane u waqg[et it-tarjola, li b’xorti [a]ina laqtitu f’dahru. L-Awtorità g[as-Sa[[a u s-Sigurtà fil-Post taxXog[ol qalet li l-crane kien u]at biex jg[olli bi//iet talinjam meta tqa//at il-cable tal-krejn. It-tag[bija waqg[et g[oli ta’ [afna

metri b’ri]ultat li malimpatt fl-art taru [afna bi//iet ]g[ar ta’ injam. Mill-investigazzjonijiet preliminari rri]ulta li tag[bija ]ejda ma kinitx ilkaw]a biex tqa//at il-cable. Fil-post issej[u membri mid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili biex jg[inu fil-[idma ta’ salvata;;. Waslet ukoll ambulanza b’tim ta’ paramedi/i li la[qu [aj u fil-pront tah lewwel g[ajnuna. I]da lisforzi li saru biex tkun salvata [ajtu sfumaw fix-xejn g[ax miet ftit wara. Il-Ma;istrat Joseph Apap Bologna [atar diversi esperti biex jg[inuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew minn pulizija millG[assa ta’ Tas-Sliema.

L-eredi ta’ Kurt Gauci, pulizija ]ag[]ug[ ta’ 21 sena minn G[awdex li fit-2 ta’ Di/embru li g[adda miet wara li waqa’ bil-karozza mill-moll fil-ba[ar fi/-?irkewwa waqt li kien se jaqbad il-vapur g[al G[awdex, g[amlu talba filPrim Awla tal-Qorti ?ivili g[al-likwidazzjoni tad-danni li sofrew. It-talba qed issir mill-;enituri ta’ Kurt Gauci, Raymond u Sandra Gauci, u [utu Kevin Gauci u Claire Marie Gauci, li qed isostnu li l-Kuntistabbli Kurt Gauci miet mg[arraq u fgat wara in/ident li seta’ ;ie evitat kieku ma kinitx g[attraskura;ni, negli;enza u nuqqas ta’ osservazzjoni ta’ regolamenti ba]i/i u elementari g[all-[arsien u s-sigurtà tal-passi;;ieri mid-diversi awtoritajiet kompetenti. L-ittra ;udizzjarja saret kontra l-Prim Ministru, lAvukat :enerali, il-Ministru ta’ G[awdex, il-Ministeru talIntern, il-Ministru tat-Trasport u Komunikazzjoni, ilMinistru tal-Finanzi, Ekonomija u Investiment, ilKummissarju tal-Pulizija, ilMinistru tal-:ustizzja, i/Chairperson tal-Gozo Channel, is-Sindku u lMembri tal-Kunsill Lokali talMellie[a, il-Kaptan tal-vapur M.V. Ta’ Pinu u l-membri talEkwipa;; kollu, il-Group

Polidano Brothers, ilkumpanija Terracore Limited, il-Membri tal-G[assa talPulizija tal-Mellie[a, i/Chairperson u l-Membri talBord ta’ Transport Malta, u l-Kontrollur tad-Dwana. It-talba mill-eredi tg[id li hu deplorevoli l-fatt li wara xahrejn minn mindu se[[ dan l-in/ident fatali kka;unat b’ri]ultat ta’ nuqqasijiet, [add mill-awtoritajiet li qed issir ittalba lilhom ma avvi/ina lilleredi b[ala forma ta’ simpatija uffi/jali jew inkella biex ti;i kkumpensata f’forma ta’ danni likwidati ammont li jag[mel ;ustifikazzjoni taddiversi prospetti li kellu dan i]-]ag[]ug[ fl-aqwa tal-bidu tal-karriera tieg[u, kemm b[ala membru tal-Korp talPulizija, kif ukoll b[ala ]ag[]ug[ ta’ ;enerazzjoni ;dida li riedet tofroq l-inizjattivi ta’ negozju, li bla dubju ta’ xejn kieku ng[ataw lopportunità biex ji]viluppaw, seta’ fisser karriera o[ra g[al dan l-istess ]ag[]ug[. It-talba tg[id ukoll li Kurt Gauci ng[aqad fil-Korp talPulizija fit-22 ta’ :unju 2010 u potenzjalment seta’ baqa’ fil-Korp g[all-perjodu ta’ mill-anqas 25 sena, li allura li kieku baqa’ sa dak it-terminu kien ikun ta’ 45 sena bi skala ta’ paga li ti]died skont irregolamenti tal-Korp g[al

dawk li huma ]idiet fil-paga, u minbarra f’hekk, seta’ jkompli jispikka fit-talent mu]ikali li kellu fejn di;à kien iffirma xi kuntratti relatati ma’ dan ftit qabel ma miet. Ing[ad ukoll li l-eredi g[andhom kull dritt jitolbu g[ad-danni fejn Malta, b[ala membru tal-Unjoni Ewropea g[andha taderixxi anke g[al danni morali li jkunu danni [olisti/i li mhux biss jevalwaw u ji]nu d-danni materjali, imma wkoll dawk morali. It-talba tikkwota sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti ?ivili tas-16 ta’ Settembru li g[adda, xahrejn qabel lin/ident fatali ta’ Kurt Gauci, li kienet relatata ma’ in/ident tat-traffiku fejn kien tilef [ajtu Rupert Portelli, membru ie[or tal-Korp tal-Pulizija. Il-familja Gauci qed issostni li ma saret l-ebda investigazzjoni formali fil-madwar ta’ dan l-in/ident fatali li elenkaw diversi nuqqasijiet li kien hemm biex seta’ ji;i evitat dan l-in/ident. Kien elenkat ukoll li l-vittma blebda mod ma kkontribwixxa g[al dan l-in/ident u g[alhekk ir-responsabbiltà g[andha taqa’ f’idejn l-awtoritajiet. Din it-talba kienet ippre]entata mill-Avukat talfamilja Gauci, l-Avukat Emmy Bezzina u l-Avukat Maxilene Pace.

Lufthansa ter;a’ tibda t-titjiriet lejn Tripli Il - kumpanija tal - ajru Lufthansa [abbret li re;g[et bdiet it - titjiriet g[al Tripli minn Frankfurt . Se jkun hemm tliet tijtiriet fil - ;img[a g[al Tripli , nhar ta ’ Tnejn , il - {amis u l - {add . Is - sena li g[addiet Lufthansa

ssospendiet temporanjament it - titjiriet lejn Tripli min[abba l - inkwiet f ’ dan il pajji] . L - Air Malta wkoll di;à [adet id de/i]joni importanti li topera wkoll titjiriet minn Malta lejn Tripli .


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

6 Lokali L-ALLEGAZZJONIJIET DWAR IL-PROFESSUR BUHAGIAR

Kien i[awwad fil-flus u j]omm prezzijiet bl-addo// - Il-Kap E]ekuttiv tal-Isptar St. Philip’s

Din l-g[otja qed ting[ata mill-Malta Film Fund bl-iskop li tinkora;;ixxi s-suq lokali tal-films jikber (Ritratt> Michael Ellul)

Tmien produzzjonijiet lokali se jie[du €184,000 Tmien pro;etti marbutin ma’ produzzjonijiet ta//inema, b[al films qosra u dokumentarji, ing[ataw fondi biex il-produzzjoni tkun tista’ ti;i realizzata ta[t dak li jissejja[ il-Malta Film Fund. Din hi t-tielet sena li qed jing[ataw dawn il-fondi g[all-films lokali. Il-fondi tqassmu millMinistru g[all-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech, u l-Ministru g[at-Turi]mu, l-Ambjent u lKultura Mario de Marco. B’kollox tmien bi//iet xog[ol se jie[du bejniethom

madwar €184,000.IlMinistru Tonio Fenech sostna li l-Gvern i[ares lejn issettur tal-films b[ala wie[ed li jag[ti kontribut kbir lillekonomija Maltija. Il-films li jin[admu f’Malta jistg[u jinbidlu f’kun/ett ta’ kreattività u opportunità g[al Maltin li b’xi mod jew ie[or ikunu involuti fihom. Hu g[alhekk li n[oloq il-kun/ett tal-Malta Film Fund. Il-Kummissjoni Maltija tal-Films ukoll qed tg[in biex jin[olqu opportunitajiet ta’ ta[ri; dwar xog[ol ta’ produzzjoni. B’hekk ikun hawn persuni

m[arr;a u ppreparati g[al meta jkun hawn produzzjoni kbira li tkun qed tin[adem Malta. Min-na[a tieg[u l-Ministru de Marco sa[aq fuq l-importanza li l-kultura ta’ pajji]na ting[ata l-importanza me[tie;a u tintu]a g[al skopijiet ta’ kreattività. Hu qal li f’pajji]na hawn mat3,000 intrapri]a bba]ati fuq il-kreattività. Mario de Marco fakkar li din is-sena f’pajji]na se ti;i organizzata l-European Film Academy u li fl-2018 pajji]na se jospita l-Belt Kapitali Ewropea.

It-Tabib Frank Portelli, Kap E]ekuttiv tal-Isptar St. Philips, qal fil-Qorti li l-Professur Louis Buhagiar immi]appropja fondi li kienu inti]i g[allisptar u li kien i]omm rati esa;erati lill-pazjenti u jqarraq bil-kumpaniji talassikurazzjoni. It-Tabib Portelli kien qed jixhed fil-kaw]a ta’ libell li g[amel ilProfessur Buhagiar kontra Saviour Balzan b[ala Editur Mani;erjali tal;urnal Malta Today. Hu qal li l-Professur Buhagiar kien sospi] mill-isptar min[abba ta[wid finanzjarju. Dawn kienu jinkludu talbiet minn pazjenti barranin u kumpaniji tal-assikurazzjoni li kienu kkuntattjawh dwar pagamenti li di;à kienu saru. Kien hemm ukoll ka]ijiet fejn kontijiet kienu ttellg[u b’mod esa;erat inkella li kienu ddawru fuq kont li kellu x’jaqsam ma’ klinika li kien imexxi l-Professur Buhagiar. Fost l-e]empji li semma hi somma ta’ Lm1,219 li kienet intbag[tet minn pazjent bar-

rani u li kien sar trasferiment fuq kont tal-bank HSBC fi]-}urrieq g[al servizzi li kien ipprovda l- Professur Buhagiar meta l-flus suppost kienu g[all-isptar St. Philip’s. Ka] ie[or kien jikkon/erna ]ew; studenti barranin li kienu ntalbu biex i[allsu Lm75 kull wie[ed g[al djanjosi ta’ [ames minuti min[abba u;ig[ fil-gri]em u l-widnejn. It-tabib Portelli qal li dakinhar, tabib li suppost kellu jara lil dawn listudenti kellu xog[ol ie[or u l-Professur Buhagiar kien a//etta li jarahom hu. It-Tabib Portelli qal li kien sorpri] meta sar jaf li l-Pofessur Buhagiar kien talab Lm75 minn kull wie[ed mi]-]ew; studenti meta l-isptar , St. Philip’s kien i]omm lilliskola Lm8. Hu semma ka] ie[or fejn kumpanija tal-assikurazzjoni kienet intalbet biex t[allas Lm400 g[al MRI scan, li qatt ma sar min[abba li l-pazjent kien ;ie trasferit lejn il-klinika St. James ta’ {a]}abbar. Il-ka] ikompli.

L-HSBC joffri Medium Term Note

HSBC Bank Malta plc g[adu kemm nieda Medium Term Note (MTN) ;dida li ssemmiet MTN Libor (GBP). Dan l-investiment fuq [ames snin g[andu 100% protezzjoni tal-kapital jekk iddepo]itu jin]amm sakemm jimmatura, u hu ddenominat fl-Ewro. Hu mmirat g[al dawk l-investituri li qed ifittxu potenzjal og[la ta’ qlig[ ming[ajr ebda riskju g[allkapital investit. Permezz tal-g[arfien spe/jalizzat li g[andu l-Grupp HSBC biex jippre]enta laqwa offerti ta’ investiment f’Malta. L-MTN Libor (GBP) in[oloq biex jibbenefika millvalur tar-rata ta’ tliet xhur talLibor GBP. Fl-a[[ar ta’ kull sena, ilklijenti jit[allsu skont r-rata

Euribor kif iddeterminata bilfixing date. Jekk ir-rata Libor tkun ta[t il-1.13% fis-sena, ilklijenti jir/ievu [las minimum garantit ta’ 1.13% fissena. Jekk ir-rata Libor tkun aktar minn 1.13% fis-sena, ilklijenti jircievu sa massimu ta’ 5% fis-sena. Meta linvestiment jimmatura, il-klijenti jir/ievu l-[las tal-kupun finali u l-100% tal-kapital investit tag[hom. L-investituri jistg[u jiksbu t-tag[rif kollu dwar dan ilprodott, kif ukoll japplikaw g[all-MTN MTN Libor (GBP) minn issa sas-16 ta’ Frar, billi j]uru kwalunkwe ferg[a tal-HSBC f’Malta u G[awdex. Aktar tag[rif jista’ jinkiseb mill-websajt www.hsbc.com.mt jew fuq 2380 2380.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Lokali 7

Il-Partit Laburista jer;a’ jirkeb fuq pro;etti bl-g[ajnuna tal-Gvern ■ L-arroganza li ntweriet fil-{amrun kompliet f’{ad-Dingli bil-kunsilliera tal-PN jer;g[u ma jkunux mistiedna fosthom kunsillier li hu perit u li offra s-servizz professjonali tieg[u bla [las G[at-tieni darba f’jumejn, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat ]ar lokalità fejn ilKunsill Lokali wettaq pro;etti bl-g[ajnuna talGvern ?entrali u b[ala parti mill-kampanja tal-PL g[allelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta’ Marzu, f’attività parti;jana, jirkeb fuq dawn il-pro;etti. G[at-tieni darba konsekuttiva wkoll, ilkunsillieri tal-PN ma ji;ux infurmati jew mistiedna mill-kunsill b’ma;;oranza Laburista. Wara li nhar l-Erbgha Joseph Muscat mar il{amrun fejn [abbar l“inawgurazzjoni” tal-bini amministrattiv tal-kunsill u parke;; li sar fuq art li ng[atat b’devoluzzjoni millGvern ?entrali, ilbiera[ ilMexxej Laburista ]ar ilpro;etti f’{ad-Dingli, fosthom fi Triq il-Kbira li saret permezz tal-iskema tal-Public Private Partnership mal-Gvern /entrali. Matul il-konferenza tala[barijiet, is-Sindku ta’ {ad-Dingli Ian Borg, tkellem dwar Triq il-Kbira wara li kien mistoqsi spe/ifikament mill;urnalisti. Hu kkonferma li l-Gvern /entrali [are; 30% tal-fondi biex Triq il-Kbira saret mill-;did.

Ian Borg ikkonferma li lperit tal-pro;ett hu kunsillier tal-lokalità u li dan ta sservizzi professjonali tieg[u bla [las. Il-perit inkwistjoni hu lKunsillier Nazzjonalista David Vassallo, li flimkien ma’ Jacqueline Azzopardi, ma kinux mistednin g[al din l-attività. F’kummenti e]att wara lattività, David Vassallo qal li d-di]appunt hu doppju, kemm b[ala kunsillier tallokalità kif ukoll b[ala lperit inkarigat mill-pro;ett li ma ]ammx flus g[asservizzi professjonali tieg[u. “Dan il-pro;ett, minbarra l-involviment tieg[i b[ala kunsillier, peress li jiena wkoll perit, offrejt isservizzi tieg[i b’mod volontarju u l-Kunsill Lokali fuq dan il-pro;ett partikolari ffranka €10,000 li setg[u jmorru g[al iktar pro;etti ta’ fejda g[allkunsill.” Minbarra pro;etti blg[ajnuna tal-Gvern /entrali, il-Kunsill Lokali ta’ {adDingli gawda minn madwar nofs miljun ewro ta[t fondi varji tal-UE. Is-Sindku Laburista tenna li g[al kull ewro li ng[ata mill-Gvern /entrali, ilKunsill irduppjah b’fondi mill-UE.

Fil-;img[at li ;ejjin l-Arriva se tkun qieg[da wkoll t[abbar in/entivi o[rajn marbutin ma’ biljetti Carnet g[al persuni mhux residenti fil-g]ejjer Maltin

Biljett ta’ ;urnata b’xejn mill-Arriva ma’ kull wie[ed li jinxtara

L-Arriva [abbret g[arresidenti Maltin li jistg[u jgawdu minn valur a[jar kull meta jixtru bijett Carnet ta’ ;urnata tal-Arriva g[ax se jing[ataw valur doppju. Ma’ kull biljett ta’ ;urnata se jing[ata ie[or b’xejn. B[ala parti mill-offertaBuy 1 Get 1 Free, l-Arriva [abbret li tul Frar u sakemm iservu liskorti, kull min g[andu Karta tal-Identità Maltija u jixtri biljett Carnet ta’ ;urnata skontat g[ar-Residenti, se jir/ievi tnejn. Kelliem g[all-Arriva qal li lofferta Buy 1 Get 1 Free talArriva hi mod kif il-kumpanija tixtieq tirringrazzja lill-klijenti u fl-istess waqt t[e;;e; lil o[rajn li forsi g[ad ma kellhomx l-

opportunità jivvja;;aw mag[ha, biex jixtru biljett u jaqbdu karozza tal-linja. L-offerta torbot ukoll malisforzi tal-Arriva biex t[e;;e; aktar nies i[allu l-karozzi tag[hom id-dar u ju]aw ittrasport pubbliku, u b’hekk jevitaw l-istress u linkonvenjenzi tas-sewqan, kon;estjoni tat-traffiku u lparke;;. Il-biljetti tal-offerta ji;u validati meta jintu]aw l-ewwel darba u mhux meta jinxtraw, ji;ifieri l-[in jibda jg[odd minn meta titla’ l-ewwel karozza tallinja tal-;urnata. Din tag[ti lopportunità lill-vja;;aturi li jixtru l-biljetti tag[hom minn [afna qabel u jibdew ju]awhom meta jixtiequ, b’mod li jevitaw

il-kju, ma jitilfux [in u jitilg[u aktar malajr fuq il-karozzi tallinja. Il-biljetti tal-offerta jistg[u jinxtraw mill-kjosks tal-biljetti tal-Arriva fil-Belt Valletta, f’Bu;ibba u fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, mill[wienet tal-kotba tal-Agenda, mill-[wienet Till Late, millbanek tal-lottu u ming[and [afna [wienet awtorizzati madwar Malta u G[awdex li g[andhom l-isticker b[ala Bejjieg[a Awtorizzati talArriva. Fil-;img[at li ;ejjin l-Arriva se tkun qieg[da wkoll t[abbar in/entivi o[rajn marbutin ma’ biljetti Carnet g[al persuni mhux residenti fil-g]ejjer Maltin.

Il-flus g[all-kunsilli lokali ]diedu b’27% G[all-kuntrarju ta’ dak li deher fil-fa//ata tal-;urnal tal-GWU, l-orrizont, l-allokazzjoni g[all-kunsilli lokali din is-sena ]diedet bi kwa]i € 1.5 miljun mit-€30,010,000 li kien hemm allokati fl-2011. Fi stqarrija, il-Ministeru g[all-Intern u Affarijiet Parlamentari fisser li l-Kunsilli Lokali qed jir/ievu medja ta’ €22,000 aktar

kull wie[ed meta mqabbel mal-allokazzjoni li ng[ataw g[as-sena 2011. Tul din il-le;islatura l-Gvern ]ied lallokazzjoni g[all-Kunsilli kull sena wara lo[ra. L-allokazzjoni g[al din is-sena hi aktar minn €6.5 miljun, jew 27% og[la millammont ta’ madwar € 24 miljun li kienu allokati g[all-Kunsilli Lokali fis-sena 2008.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

8 Opinjoni

Fl-24 ta’ Jannar kien hemm ]ew; attivitajiet importanti marbutin mal-infrastruttura. Il-Ministru Austin Gatt ]ar il-pro;ett tat-triq ta’ {al Luqa fejn tkellem dwar il-pro;etti tat-toroq li qed jitwettqu b[alissa b’investiment ta’ €35 miljun. Min-na[a tieg[u l-Ministru Tonio Fenech ]ar il-Korporazzjoni g[as-Servizzi tal-Ilma fejn tkellem dwar il-programm ta’ investiment estensiv li qed jitwettaq sew fejn jid[ol is-servizz u l-kwalità tal-ilma kif ukoll f’dak kollu li g[andu x’jaqsam mas-sistema tad-drena;; u d-disponiment tieg[u.

Gvern li jinvesti bil-kbir fl-infrastruttura Pajji] li ma jkollux infrastruttura tajba u moderna m’g[andux possibbiltà li jimxi ’l quddiem. Dan batejnieh bejn l-l-1971 u l-1987 – l-iktar bejn l-1981 u l-1987 – meta tlifna industriji u turi]mu g[ax ma kellniex ener;ija elettrika bi]]ejjed u dik li kellna kienet spiss tinqata’; ma kellniex ilma bi]]ejjed u ta’ kwalità tajba; kellna sistema ta’ telekomunikazzjoni tat-tielet dinja li ma kienet twassalna imkien; ajruport tal-mist[ija u toroq li nbnew bl-addo//. L-akbar impatt kien fuq itturi]mu li fl-1982 ikkrolla meta tilef kwart ta’ miljun turist u ni]el g[al ta[t in-nofs miljun, fejn baqa’ mwa[[al ma’ dik i/-/ifra sakemm inbidel il-gvern f’Mejju 1987. Gvern Nazzjonalista, immedjatament ;ie elett fl1987 beda programm vast ta’ titjib u modernizzar tal-infrastruttura. Inbniet power station ;dida u moderna f’Delimara u ssa[[et id-distribuzzjoni talelettriku. Inbnew impjanti tarreverse osmosis biex ikollna bi]]ejjed ilma g[all-[ti;iet talpoplu, g[all- industrija u tturi]mu. Beda wkoll programm g[ad-distribuzzjoni a[jar tal-ilma u biex jonqos il[ela mill-ilma li kien qed jintilef ta[t l-art min[abba li diversi mains kienu antikwati u jag[mlu l-ilma minn kullimkien. Inbidlet is-sistema tattelekomunikazzjoni g[al wa[da kompletament di;itali.

elettriku mill-grid Ewropew, filwaqt li qed tkun studjata lpossibbiltà ta’ tqeg[id ta’ pajp biex inkunu nistg[u ukoll nimpurtaw il-gass. Fl-istess waqt il-Gvern qed iniedi diversi skemi biex jg[in lil kull min irid jaqleb g[al sistemi ta’ ener;ija alternattiva, b[al fotovoltajka u l-panelli solari. Titjib fil-kwalità tal-ilma

Is-sena li ;ejja g[andha tkun lesta s-sistema tal-interconnector cable bejn Malta u Sqallija, li permezz tieg[u nkunu nistg[u nir/ievu l-elettriku minn hemm.

Flimkien ma’ din is-sistema da[lu diversi servizzi ;odda fosthom dak tal-mobile phone. Inbena Air Terminal ;did u modern. Inbena Cruise Liner Passenger Terminal u Sea Passenger Terminal. Inbnew terminals fi//irkewwa u l-Im;arr, G[awdex. Beda programm vast ta’ bini ta’ toroq mill-;did. Pajji]na nbidel f’wie[ed modern b’infrastruttura moderna u adegwata biex til[aq mal[ti;iet tal-poplu, l-industrija, it-turi]mu u s-settur tasservizzi finanzjarji. A;;ornament tal-infrastruttura

I]da l-gvern jifhem ukoll li l-infrastruttura triq tibqa’ ti;i a;;ornata. U biex ti;i a;;ornata jrid isir investiment

kontinwu. Dan hu li qed jag[mel il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Il-b]onn ta’ ener;ija bi]]ejjed u stabbli hu fattur mill-aktar importanti g[alli]vilupp tal-pajji]. Gvernijiet Nazzjonalisti, li bnew ilpower stations kollha li hawn f’Malta, dan jifhmuh. G[alhekk f’dawn l-a[[ar sentejn twettaq pro;ett g[all-bini ta’ estensjoni tal-power station ta’ Delimara li mhux biss se jikkontribwixxi biex ikollna ener;ija bi]]ejjed i]da wkoll biex ting[alaq il-power station tal-Marsa. Din l-estensjoni se ta[dem ukoll b’inqas fuel u g[alhekk se tikkontribwiixi wkoll biex ma jog[lewx it-tariffi tad-dawl elettriku. Se jitqieg[ed ukoll interconnector bejn Malta u l-Italja biex inkunu nistg[u nixtru l-

Il-Gvern, permezz talKorporazzjoni g[as-Servizzi tal-Ilma, g[addej ukoll bi programm kontinwu biex itejjeb il-kwalità tal-ilma, fejn tul la[[ar [ames snin twettaq pro;ett estensiv ta’ investiment li wassal biex ilKorporazzjoni g[as-Servizzi tal-Ilma toffri servizz ta’ kwalità lill-familji u lillimpri]i Maltin fir-rispett talaqwa livelli tal-kwalità u ddirettivi tal-Unjoni Ewropea. Il-Korporazzjoni g[asServizzi tal-Ilma hi wkoll responsabbli mis-sistema taddrena;;. Hawnhekk fejn g[amlet su//ess kbir, meta permezz ta’ impjanti g[at-tisfija tad-drena;; wasslet biex Malta hi l-ewwel pajji] filMediterran fejn id-drena;; kollu hu msoffi qabel jintrema fil-ba[ar. Fl-2007 beda jit[addem lewwel impjant g[at-trattament tad-drena;;: dak ta’ Ras il-{ob] f’G[awdex, li jittratta 6,000 metru kubu ta’ drena;; kuljum. Fl-2008 beda jit[addem l-impjant ta’ I//umnija, limiti tal-Mellie[a. Dan jittratta 6,700 metru kubu ta’ drena;; kuljum. Is-sena li g[addiet beda jit[addem l-ikbar impjant, dak ta’ Ta’ Bakrat, limiti taxXg[ajra f’Malta. Dan jittratta 60,000 metru kubu ta’ drena;; kuljum. B’investiment ta’ madwar €100 miljun, Malta llum g[andha l-iktar ba[ar nadif g[all-g[awm fil-Mediterran. Toroq a[jar

Pro;etti o[ra ewlenin twettqu u qed jitwettqu biex ikollna sistema ta’ toroq a[jar, dawk arterjali u dawk residenzjali. B[alissa g[addej xog[ol fi Triq il-Kunsill tal-Ewropa, Triq Garibaldi u f’Xatt lG[assara tal-G[eneb, filMarsa. Dawn inqalg[u millqieg[ u nbnew mill-;did. Flimkien ma’ dawn qed

minn Joe M. ZAHRA

jitwettqu erba’ pro;etti ewlenin o[ra: Triq il-Marfa, fi/-?irkewwa; l-underpass fi Triq Di/embru Tlettax, filMarsa; il-bypass Ta’ Pennellu fil-Mellie[a u Triq l-Im;arr – mix-Xewkija sar-Rabat, G[awdex. Dawn il-pro;etti jag[mlu parti mit-TEN-T Network tal-Unjoni Ewropea. Dawn jinvolvu investiment ta’ €34.8 miljun li g[alihom lUnjoni Ewropea to[ro; 85 filmija. Hekk bejn l-2008 u l-2013 se jkunu nbnew 17-il kilometru ta’ toroq arterjali u distributorji b’investiment ta’ €70 miljun. Barra minn hekk, bejn l-2008 u l-2011, il-Gvern investa €18.8 miljun fuq 317il triq residenzjali. Dan minbarra miljuni o[ra ta’ ewro li qed jintefqu fuq patching tattoroq. F’dawn il-pro;etti qed ja[dmu aktar minn 1,000 [addiem. It-telekomunikazzjoni

Xog[ol ie[or infrastrutturali qed isir barra mis-settur pubbliku. [idma fis-settur tattelekomunikazzjoni, li llum hi kollha f’idejn il-privat, qed i]]ommna a;;ornati ma’ dak kollu li qed ise[[ fl-Ewropa u fid-dinja. Fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta tkabbar it-terminal, sar xog[ol ta’ titjib fir-runway u l-apron u qed jinbena blokk modern li se ji;bor fih uffi//ji u stabbilimenti varji. Fix-Xatt tal-Belt sar titjib biex ikun hemm iktar fejn jintrabtu lcruise liners. Din il-[idma kollha wasslet biex pajji]na kien f’qag[da li jeg[leb l-a[[ar kri]i finanzjarja u ekonomika, g[ax jekk ma jkollokx infrastruttura li tappo;;ja l-industrija, itturi]mu u s-servizzi finanzjarji bilfors jaqg[u lura. Nemmen li l-[idma li qed issir b[alissa fil-power station ta’ Delimara, fil-portijiet, filqasam tat-telekomunikazzjoni, fl-oqsma tal-ilma u d-drena;; se jikkontribwixxu biex nevitaw ir-ri/essjoni li qed thedded lill-Ewropa u d-dinja b[alissa. U jekk ma nevitawhiex g[al kollox inbatu mill-inqas!


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-in/ertezza tal-poplu hi fil-Labour Din l-a[[ar ;img[a kienet ;img[a [a]ina g[allPartit Laburista li baqa’ ma jistax ini]]el ir-realtà ta’ ri]ultat ta’ vot li tilef fil-Parlament. Iva, jibqa’ lfatt li Joseph Muscat tilef il-vot fuq mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-Gvern g[aliex kien hu li insista li jitressaq u li jittie[ed fil-Parlament b’daqshekk g[a;la u b’ur;enza. I]da din il-[olma li ma saret qatt realtà – il-[olma li jwaqqa’ l-Gvern illum qabel g[ada – issa saret ossessjoni tal-Kap tal-Oppo]izzjoni flg[atx tieg[u li jirba[ dak li hu stess ifisser b[ala “s-si;;u tal-poter” – fra]i li u]a lbiera[ stess ilPartit Laburista fi stqarrija li ffirma d-deputat mexxej Laburista An;lu Farrugia. F’din l-a[[ar ;img[a, l-ewforija kollha li kellu lPartit Laburista u l-mexxej tieg[u Joseph Muscat, bdiet issir du[[an. Ewforija li se jkun Prim Ministru qabel i]-]mien. Issa li l-Partit Laburista baqag[lu biss du[[an, g[a]el li jibqa’ miexi bilkampanja u bi strate;ija konxja, dik li jibqa’ jsejja[ g[al elezzjoni ;enerali. Ikunu xi jkunu /-/irkustanzi. Il-Gvern hu /ar fl-g[a]liet u fid-de/i]jonijiet Din mhix politika serja. Mhix politika li toffri ser[an il-mo[[. Mhix politika kredibbli. Minkejja li ntilef fl-appelli tieg[u biex tissejja[ elezzjoni, baqa’ jwebbes rasu mal-poplu u ma jg[idlux x’politika hu qieg[ed jipproponi. Hu hawn li Joseph Muscat qieg[ed i]id id-do]a ta’ in/ertezza. L-in/ertezza mhu qed jo[loqha [add [lief Joseph Muscat innifsu.

Min-na[a l-o[ra, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi hu /ar fl-g[a]liet tieg[u. Il-po]izzjoni li [a fi [dan l-istrutturi talPartit hi /ara wkoll u mfissra tajjeb ukoll fiddiskors li g[amel fil-Kunsill :enerali tal-PN li hu l-og[la organu fi [dan il-PN. Il-politika wkoll fuq livell ta’ Gvern, hi /ara. IlPrim Ministru ddikjara ming[ajr tlaqliq li l-vot li tilef Joseh Muscat fil-Parlament jitfa’ l-obbligu fuq il-Prim Ministru li jkompli jiggverna tul din ille;islatura filwaqt li jkompli ja[dem biex i;ib ilPN kollu wara l-programm politiku biex jibqa’ jwettqu sal-a[[ar tal-le;islatura. Il-poplu jaf fejn qieg[ed mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u mal-politika tal-PN. I]da ma jafx fejn qieg[ed ma’ Joseph Muscat. Il-Partit Laburista qieg[ed ikompli jilg[ab log[ba politika perikolu]a. Il-Partit Laburista jrid ikompli jwebbes rasu u ma jfihemx dak li qed jg[id li g[andu preparat g[all-poplu biex jekk jing[ata l-mandat tal-poplu, jiggverna skont il-programm politiku tieg[u. S’issa l-poplu hu fl-g[ama. Ma jaf xejn [lief li Joseph Muscat ira[[as il-kontijiet tad-dawl u lilma. B’daqshekk il-Partit Laburista ma qal xejn. Joseph Muscat irid ikun onest mal-poplu. L-elettorat di;à ngidem meta l-mexxej Laburista ta’ qablu, Alfred Sant kien wieg[ed li titne[[a l-VAT. Dakinhar ukoll ma kienx qal x’jag[mel minflok ilVAT. Dak li [are; bih il-Gvern Laburista l-a[[ar li kien fdat mill-elettorat, issarraf f’xita ta’ taxxi –

33 b’kollox – ekonomija sta;nata, ri]enja talMinistru tal-Finanzi, u eks mexxej Laburista li f’g[ajn il-Laburisti kien u baqa’ fuq pedestall, je[odha kontra l-politika tal-Gvern Laburista ta’ dak i]-]mien tant li kien wasal biex ivvota kontra l-po]izzjoni tal-Gvern Laburista. Il-poplu m’g[andux jit[alla fl-in/ertezza talPartit Laburista li qed i]omm fommu mag[luq dwar il-politika alternattiva g[al dik li qed jimxi biha l-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Il-politika tal-Gvern Nazzjonalsta hi /ara. Hi mag[rufa. Qed tit[addem u tag[ti r-ri]ultati. Il-prijorità tax-xog[ol tibqa’ fuq quddiem nett tala;enda politika tal-PN. Din hi politika msa[[a b’sensiela ta’ inizjattivi favur in-negozji ]g[ar u medji, favur l-investituri li qed ikomplu juru fidu/ja u jinvestu f’pajji]na. Politika /ara wkoll g[al finanzi aktar fis-sod hekk kif ba;it wara ie[or li qed jippre]enta lGvern qed jil[aq il-miri tieg[u – ewlenin fosthom li jkompli jnaqqas id-defi/it g[al ta[t it-3% talProdott Gross Domestiku u li jkompli jnaqqas illivell tal-qg[ad li llum jinsab fil-livell baxx [afna ta’ 4.1%. Il-kuntrasti huma qawwija Il-kuntrasti fil-politika bejn il-PN u l-PL huma qawwija. Il-PN g[andu r-ri]ultati f’idejh waqt li lPL jag[]el li jibqa’ fis-skiet, fil-muta u ja[bi millpoplu dak li qed isejja[ politika alternattiva li s’issa g[adu [add ma jaf x’inhi.

Jiem di]astru]i g[al Joseph Muscat Hekk kif ]vol;ew l-affarijiet f’dawn l-a[[ar ;ranet [are; fatt li ma jista’ jmerih [add. Joseph Muscat wera kemm hu immatur u nieqes mill-kwalitajiet li je[tie;u mexxejja ta’ stoffa. Il-mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-gvern kienet ]ball kbir. Dan mhux qed ng[idu jien i]da kitbu wkoll l-uniku kittieb b’do]a ta’ o;;ettività li jikteb f’lorizzont u li jiffirma Platernian. Jekk Joseph Muscat [a linizjattiva hu stess, allura falla fil-kalkulazzjonijiet li g[amel u wera li l-vanità tieg[u reb[et fuq ir-ra;uni, jew jekk sama’ ming[and [addie[or, ma a;ixxiex b[ala mexxej u qabel ma’ pariri ]baljati. Ta’ dan di;à [allas prezz ma’ dawk il-Laburisti li g[adhom ma jistg[ux jifhmu kif id-delegati tal-PL flg[a]la tag[hom bejn George Abela u Joseph Muscat, dawk kienu g[a]lu lil Joseph.

:raw diversi avvenimenti politi/i o[rajn. Gonzi [are; sod. Wera li ma kien lest li jaqa’ g[al ebda rikatt. Blazzjoni tieg[u li jissottometti lilu nnifsu g[all-iskrutinju ta’ dawk li vvutaw g[alih b[ala mexxej f’kompetizzjoni ma’ min g[andu kull dritt jikkontesta mieg[u, wera li g[alih il-poter mhux importanti. Wera wkoll illealtà tieg[u, li ta’ ra;el li hu, offra l-fidu/ja inkundizzjonata tieg[u lejn min jo[ro; rebbie[ f’din l-elezzjoni. }elqa kbira

Joseph ]elaq ]elqa kbira meta qabbel is-sitwazzjoni parlamentari llum ma’ dik tal-1981. Feta[ pjaga li g[adha tnixxi. L-ewwel nett ma kienx sin/ier. Qal nofs storja. Dik l-elezzjoni kienet intreb[et bl-inganni ta’ re;istru elettorali ma[dum pinna min-nies li kienu parti;jani. Imbag[ad il-kummenti ta’

?ertifikat xejn sabi[, Joseph Muscat [adu ming[and Karmenu Mifsud Bonnici meta qal lil ‘The Times’ li ‘Joseph ma jafx x’inhu jg[id’, ji;ifieri qed i[awwad

orizzont ta’ ;img[a ilu kiteb: ‘Ma naqbilx li l-PL jibqa’ j]ommna fid-dlam dwar il-vi]joni u l-politika li joffri. {ami [a]in

minn Salvu FELICE PACE sfelicep@go.net.mt

Joseph wasslu g[all-konklu]joni li dawk il-Laburisti li servew fil-Parlament, minkejja l-inganni li kienu saru, kienu a;ixxew b’mod immorali. U lil dawn l-istess nies Joseph se jda[[alhom fl-aqwa kabinett jekk ilpoplu jafdah. Qala’ /ertifikat xejn sabi[ ming[and Karmenu Mifsud Bonnici meta dan qal lil The Times li ‘Joseph ma jafx x’inhu jg[id’, ji;ifieri qed i[awwad. Muscat da[[al lilu nnifsu fi sqaq. Ta’ kuljum qed jg[id li jrid elezzjoni bikrija meta g[adu ma ta l-ebda [jiel dwar il-programm politiku tieg[u. Platernian f’l-

G[edtha u ner;a’ ng[idha: dawn mhumiex affarijiet li g[andhom jin[mew wara lkwinti u jitpo;;ew fuq ilplatt fl-a[[ar minuta, anzi, aktar ma jkunu diskussi minn qabel u fil-miftu[, aktar hemm /ans li jiftiehmu minn kull setter partikulari tas-so/jetà li jintlaqat minnhom, li jkun hemm feedback li jg[in biex il-proposti jkunu mtejbin, u fla[[ar mill-a[[ar jikkonvin/u lill-ma;;oran]a. Dan ra;unar san, i]da Joseph g[adu jwebbes rasu. Jien nemmen li partit floppo]izzjoni g[andu jkollu l-programm tieg[u lest minn kmieni. Oppo]izzjoni normali f’dan l-istadju talle;I]latura messha tinstab f’kull rokna ta’ Malta u G[awdex turi x’g[andha x’toffri, tiddjaloga u mhux tista[ba u ti]gi//a milliskrutinju tal-elettorat. Joseph qed ja;ixxi ta’ bezzieg[. Qed jinkwieta li jekk il-programm jo[or;u minn issa, dan ji;i skrutinat

b’tali mod li jista’ ji;i skreditat u jo[loq vakum filpolitika Laburista. Dan ifisser li Joseph u lpartit tieg[u m’g[andhomx fidi soda f’dak li qed jippjanaw fil-programm elettorali tag[hom. Wisq na[seb li ma jridx jissogra ripetizzjoni tal-fjask mag[ruf b[ala r-repeater’s class li kien di]astru] g[al Alfred Sant qabel l-elezzjoni tal-2008. Giljottina

L-g[a;la indi/enti, li biha Joseph Muscat ried li lewwel jiltaqa’ l-Parlament b’ur;enza, imbag[ad ressaq mozzjoni ta’ sfidu/ja filgvern u mag[ha ]ied mozzjoni o[ra ta’ giljottina twassalni biex nikkonkludi, li l-PL ma jridx jag[ti lillpoplu ]mien twil biex jistudja l-proposti li fi [siebu jpo;;i quddiem l-elettorat. Donnu jrid ukoll li jpo;;i giljottina fid-diskussjoni li lpoplu g[andu kull dritt g[aliha f’demokrazija. F’dawn l-a[[ar ;ranet Muscat ressaq lill-PL lejn lera Mintoffjana. Hawn ukoll mar ]mer;. G[ax ilMintoffjani [adu l-arja u di;à bdew bit-theddid ta’ x’se jag[mlu hekk kif ikunu fil-gvern.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

10 Ittri

. .

Bhac-Cirasa Grelles Tlifna [abib. :u]eppi Mercieca, anzjan }ejtuni mag[ruf minn kul[add b[ala :u]eppi Grelles. Dejjem ji;ri jdoqq l-accordion. Kien deher f’Xarabank diversi drabi. Kien mag[ruf fid-Djar u /?entri ta’ Matul il-Jum g[all-Anzjani. Kemm ilni responsabbli mill-qasam tal-anzjani, ma’ :u]eppi kont niltaqa’ aktar ta’ spiss. Daqqa na[btu flimkien i]}ejtun. Inkella waqt xi attività tal-anzjani. :u]eppi kellu 83 sena. Biss, xorta kien g[adu ji;ri bir-rota. U jmur l-g[alqa. Karattru ferrie[i. Dejjem bi tbissima. Kull fejn tistiednu, kont tarah hemm. Se nibqa’ ng[o]] il-[afna tifkiriet sbie[ ta’ :u]eppi Grelles, l-anzjan, li dejjem lest biex iferra[ anzjani o[rajn. Karattru uniku. Dejjem ferrie[i. Idoqq, ji//ajta u jitbissem. Se nimmissjawk :u]. Issliem [abib, u grazzi [afna ta’ kollox.

Kappillan Din ;rat vera. Konna jien u Rose, meta kappillan irrakkontali din l-istorja. Mela ftit qabel wa[da millelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, mar g[and il-kappillan, wie[ed mill-kandidati li kien se jikkontesta g[all-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tar-ra[al. Talab lillkappillan biex jirran;a bi spejje] tieg[u, bi//a art ]g[ira li kien hemm ]dingata [dejn il-knisja. Il-kappillan, qallu li jixtieq jirran;aha, imma flus ma kellux. Il-kandidat a//ertah li l-flus ma kinux problema. G[ax kien se j[allas kollox hu. “Ladarba jien mhux se jkolli x’naqsam ma’ [lasijiet, mela allura m’g[andniex problema”, g[amilha /ara lkappillan. Ftiehmu fuq kif kellha ti;i rran;ata l-art. U l-kandidat, [a [sieb jirran;a l-art. :ab kuntrattur. U xxog[ol sar. :iet sabi[a. U l-kandidat beda jifta[ar ma’

L-iskips g[al skart separat Kienet idea tajba talKunsilli, li fejn ma jdejqu lil [add stallaw skips apposta g[al skart domestiku separat. Hekk insibu tal-karti, tal[;ie;, tal-metall u tal-plastik. I]da jkun ferm f’waqtu li listess Kunsilli jaraw li min suppost ibattalhom, jag[mel dan skont il-ftehim. Fi Triq il-Qasab f’Birkirkara, mhux darba u tnejn li l-iskip tal-karti jkun

imballat b’mod li [add ma jkun jista’ jitfa’ aktar, b’karti u kartun [er;in mill-istess toqba. Mhux ta’ b’xejn li ma;enb dawn l-erba’ skips tqieg[det o[ra g[all-iskart domestiku kollu. U min qed isib li liskips individwali jkunu mbur;ati, jitfa’ fl-iskip a[dar. L-impenntal-klunsilli biex jipprovdu skips u sistemi ta’ ;bir ta’ skart mid-djar hu

intenzjonat primarjament biex tissa[[a[ il-kampanja ta’ tfig[ ta’ skart illegali fil-kampanja. Nappella lill-awtoritajiet kon/ernati biex jie[du azzjoni li jassigura li l-;bir tal-iskart mill-iskips isir kull meta jkun hemm il-[tiega biex ma jkun hemm ebda lok li l-pubbliku jirrikorri g[al xi azzjoni illegali.

C. Sammut Birkirkara

Apprezzament> Il-poeta Karmenu Vassallo minn Mario GALEA

kul[add li kien irran;aha hu minn butu. Waslet l-elezzjonji talKunsill Lokali. Dan il-kandidat ;ie elett bl-akbar numru ta’ voti. U sar sindku tal-lokal tieg[u. Mela darba minnhom, is-sindku mar fuq il-kappillan. Deher irrabjat sew. Tah il-kont li kien ir/ieva mill-kuntrattur, tal-art li kien irran;a qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Il-kont kien ;ie g[oli [afna. Beda jinsisti mal-kappillan li kellu j[allsu hu. G[ax hu ma kellux flus biex i[allsu. Il-kappillan irrifjuta. Fakkru li lftehim mhux hekk kien. Kienet inizjattiva tal-kandiat, illum sindku. U kellu j[allas kollox hu. Is-sindku kien mag[ruf g[all-ilsien laxk tieg[u. U ma’ kull argument li beda jag[mel, beda j]arrat xi nofs tu]]ana. Il-kappillan baqa’ jipprova jirra;una mieg[u bil-kalma kollha. Fl-a[[ar, is-sindku talbu biex tal-anqas i/emplu lillkuntrattur flimkien. Biex forsi jin]el ftit fil-prezz. Da[lu d-dar tal-kappillan. U s-sindku mar ji;ri jcempel lill-kuntrattur. Is-sindku: “Hawn Sur Galantom [aqq …… dak x’kont hu li bg[attli? Mela vera ma tafx tist[i minn Alla li [alqek? Dak il-kont g[oli [afna. Trid tnaqqsu. Hawn il-kappillan [dejja, tg[idx x’jidg[i min[abba dak il-kont”.

It-trabi ta’ l-SCBU g[andhom b]onn id-demm tieg[ek. Tibqax lura. Ag[tihom dan ir-rigal il-lum stess

Il-mag[ruf poeta Si;;iewi Karmenu Vassallo din is-sena qieg[ed jag[laq il-25 sena minn mewtu. Miet e]attament nhar is-7 t’April 1987. Studja l-letteratura Taljana, l-Filosofija u t-Teolo;ija. G[al xi ]mien kien mal-membri tas-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl. G[amel xi ]mien kien ja[dem mal-gazzetti Le[en is-Sewwa u il-Berqa. Kien g[alliem ta’ diversi su;;etti fosthom il-Malti, itTaljan, il-:ografija u l-Istorja, fil-Kulle;; San Alwi;i. F’:unju 1939 i]]ewwe; lil Maria Vassallo u kellhom seba’ wlied. I]da Karmenu Vassallo jibqa’ msemmi laktar b[ala poeta u l-;miel ta’ poe]iji li kiteb. F’perjodu storiku ta’ pajji]na b[al dak li Karmenu Vassallo g[ex u [adem fih, bit-tibdiliet tieg[u, bir-reb[iet

u d-di]illu]jonijiet tieg[u, bilgwerra u t-tbatijiet u l-kruhat kollha tag[ha, hu kellu l-[ila li j]omm lil qalbu tfawwar bil-g[ana permezz tal-poe]ija. {ass, u dak li [ass g[addieh lil [addie[or, g[alhekk hu wie[ed minn dawk li jemmnu li l-poe]ija, b[all-arti kollha, g[andha tfittex is-sempli/ità biex tolqot lill-[afna, u mhux lill-ftit. U fil-qadi u l-[erqa li ssuqu li jwassal il-messa;; permezz tal-poe]ija li jwelled f’nieqa bajda tal-karti, hu jxerred madwaru l-;mamar tan-nar li ja[raqlu ‘l qalbu, u dan il;amar iqabbad [u;;ie;a filqalb ta’ min jifhmu. Fost ilpubblikazzjonijiet tieg[u nsibu Nirien, Alla ta]}g[a]ag[, {amiem u Sriep, Vatum Consortium, Is-Salib Imqaddes fl-Arti u o[rajn. Illetteratura ta’ Vassallo hi ta’

kalibru g[oli. G[alhekk inqalbu bosta xog[lijiet tieg[u f’lingwi differenti minn awturi prominenti. Fl-1972 Vassallo reba[ il-Midalja :u]è Muscat Azzopardi b’rikonoxximent lejn snin twal ta’ [idma fil-qasam talletteratura. Karmenu Vassallo kien involut f’[afna g[aqdiet tal-Malti u e]aminatur f’konkorsi letterarji b[al dak li kienet torganizza d-ditta Giov Muscat fil-Pronostku Malti ta’ kull sena. Lil ra[al twelidu s-Si;;iewi u l-patrun San Nikola [abbhom bis-s[i[. L-im[abba ta’ Karmenu Vassallo lejn ra[lu u lejn ilpoplu Malti kienet ;enwina u [ielsa minn motivi parti;jani. Fis-Si;;iewi twaqqaf monument f’;ie[u.

Emanuel Micallef {al Qormi

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-ITALJA

Tra;edja li trid tibqa’ ‘kunfidenzjali’ L-awtoritajiet Taljani qed jirrifjutaw li jo[or;u rri]ultati tal-investigazzjoni dwar l-in/ident fatali li se[[ snin ilu bil-Costa Europa – vapur tal-istess linja tal-Costa Concordia – li fi Frar tal-2010 kien [abat ma’ moll fir-resort E;izzjan ta’ Sharm elSheikh bir-ri]ultat li mietu tliet membri tal-ekwipa;;. Rapporti dwar dan it-tip ta’ in/identi g[andhom ikunu sottomessi lillOrganizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) i]da jidher li r-regolamenti partikulari ma kinux segwiti. Intant, ir-regolamenti talIMO jesi;u biex in/identi serji li jinvolvu l-vapuri jitmexxew mill-pajji] fejn tkun re;istrata l-opra talba[ar inkwistjoni – u f’dan il-ka] l-Italja. Madankollu, ir-Re;istratur Marittimu Taljan qed jg[id li r-rapport spe/ifiku ‘jibqa’ g[al kollox kunfidenzjali’. Il-Costa Europa hu proprjetà tal-kumpanija Costa Cruises u fi ]viluppi o[ra, l-Uffi//ju tal-

Prosekutur f’Pari;i lbiera[ feta[ inkjesta preliminarja dwar il-kaw]a tad-di]astru bil-vapur tal-passi;;ieri Costa Concordia li fit-13 ta’ Jannar inkalja u nqaleb barra l-G]ira ta’ Giglio flItalja. Dan se[[ fuq id-de/i]joni li ‘jin;abru flimkien’ lilmenti legali tal-qraba talvittmi Fran/i]i fil-ka] talConcordia u meta fl-a[[ar jiem l-iskwadri g[allemer;enzi rkupraw ilkatavri ta’ erba’ Fran/i]i mill-ba[ar u wara li dawn spi//aw jitilfu [ajjithom b’konsegwenza talin/ident. Imbag[ad hemm anki ]ew; Fran/i]i fost il[mistax-il ‘nieqsa’ millistess vapur. L-Uffi//ju tal-Prosekutur f’Pari;i qed jg[id li n-nies li g[exu mid-drama talCosta Concordia jridu jkunu interrogati b[ala parti mill-investigazzjoni waqt li ji;i evalwat il-potenzjal tad-danni kriminali fil-ka]; minbarra l-[sarat psikolo;i/i g[allpassi;;ieri u l-qraba tag[hom.

L-AFGANISTAN

L-ebda ‘sorpri]a’ Amerikana... L-Istati Uniti /a[det li dde/idiet biex jinbidel irrwol tat-truppi Amerikani flAfganistan, bil-White House ttenni li l-kummenti pre/edenti tas-Segretarju tad-Difi]a (Amerikan) Leon Panetta jinvolvu biss ‘evalwazzjoni ta’ x’jista’ jse[[ fil-kuntest tal-politika tan-NATO’. Wara li Panetta, qabel, sostna li l-Istati Uniti g[andha tieqaf mir-rwol ta’ kumbattimenti ‘qabel tmiem l-2013’ il-kelliema f’Washington qalu li ddiskors m’g[andux jitqies

b[ala ‘bidla drastika’ – u wara rapport sigriet li lmilitanti tat-Taliban huma fidu/ju]i li jiksbu lura lkontroll tal-pajji]. Panetta indika li l-Istati Uniti kellha tirtira ‘kmieni’ l-inizjattiva g[allkumbattimenti u minflok taqdi rwol ta’ appo;; g[allqawwiet tas-sigurtà Afgani. Intant, l-uffi/jali f’Kabul irrea;ixxew g[al kliemu b’ansjetà u kkritikaw ‘il-pass mg[a;;el li jaffettwalhom it-t[ejjija u t-ta[ri; (talqawwiet)’.

L-eqqel tal-protesti…]g[a]ag[ E;izzjani jisfidaw lill-qawwiet tas-sigurtà fil-Kajr (Reuters)

}VILUPPI WARA L-‘LOG{BA TAL-MEWT’ FL-E:ITTU

Rabja kbira tal-poplu waqt li jilqa’ lura l-katavri Il-belt kapitali tal-Kajr spi//at ‘[u;;ie;a wa[da’ ta’ protesti u ;lied li kien jinvolvi E;izzjani rrabjati g[all-imwiet ta’ 74 ru[ waqt l-in/identi li rri]ultaw mil-log[ba futbol tra;ika tal-Erbg[a fil-belt ta’ Port Said. Dan meta l-Armata tinsab mixlija talli naqset milli tevita l-akbar in/ident qattiel mindu Hosni Mubarak tke//a (sena ilu) minn President tal-E;ittu – bil-Prim Ministru E;izzjan Kamal al-Ganzouri jinforma lid-deputati fil-Parlament li g[adhom kemm twarrbu lkapijiet tas-sigurtà f’Port Said u meta (anki) tke//a l-bord talfederazzjoni tal-futbol. Intant, l-E;izzjani jridu mi]uri aktar konkreti, meta tard ilbiera[ fil-Kajr se[[ew battalji bejn dimostranti u membri tassigurtà. Aktar qabel, id-deputati rrabjati kienu vvutaw biex ‘llog[ba tal-mewt’ tkun investigata fost l-ilmenti formali fil-konfront tal-Ministru g[all-Intern Mohamed Ibrahim. Minbarra l-74 vittma, we;;g[u tal-inqas elf ru[ fil-

vjolenza li splodiet fil-lejl talErbg[a meta folol ta’ nies invadew il-grawnd ta’ AlMasry (it-tim ta’ Port Said) wara r-reb[a tieg[u fuq it-tim Al-Ahli tal-Kajr. Mijiet tas-sostenituri ta’ AlMasry taw is-salt lejn issezzjoni tal-istadium fejn kien hemm is-supporters ta’ Al Ahli li n[akmu minn paniku u spi//aw jiffa//jaw il-bibien talazzar li baqg[u mag[luqa. F’dawn i/-/irkostanzi, g[exieren ta’ nies mietu mg[aff;in fis-rassa u waqt li folol ta’ ]g[a]ag[ ilbiera[ ipprotestaw fi Pjazza Tahrir, fi/-/entru tal-Kajr, folla o[ra kbira n;abret fl-istazzjon talferrovija ewlieni tal-kapitali biex tilqa’ lura l-qraba li marru f’Port Said. Iddominaw xeni ta’ qsim ilqalb, waqt li l-katavri – mg[ottijin bil-gvieret -- tni]]lu mill-ferrovija u fost g[ajjat ‘kontra l-mexxejja militari (talE;ittu).’ Fl-istess [in, il-Parlament laqqa’ sessjoni ta’ emer;enza fejn id-deputati insistew biex il-

Gvern jin]amm responsabbli g[al li se[[. Sadattant, ilKunsill Suprem tal-Qawwiet Armati mmexxi mill-Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi (eks Ministru tadDifi]a ta[t Mubarak) insista ‘li se jinstabu l-[atja’ filwaqt li ddikjara tlett ijiem ta’ luttu nazzjonali. Madankollu, l-imwiet f’Port Said wasslu g[al kritika ;dida fil-konfront tal-:enerali li [afna E;izzjani jqisu b[ala ‘estensjoni tar-re;im ta’ Mubarak’. Fil-fatt, il-folol flistazzjon tal-ferrovija g[ajtu ‘biex Tantawi jing[ata l-mewt’ u b’din l-g[ajta tidwi anki f’Lixandra, it-tieni l-akbar belt tal-E;ittu. Ix-xeni rriflettew ir-rabja talpoplu talli l-E;ittu xorta baqa’ mifni bil-vjolenza kwa]i sena mindu spi//a Mubarak u bla[[ar rapporti mill-Kajr jirreferu g[all-isparar ta’ gass tad-dmug[ fuq dimostranti barra l-Ministeru tal-Intern, u b’mijiet tan-nies ja[arbu wara li spi//aw iwaddbu l-;ebel lejn il-pulizija.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra IL-KRI}I TAD-DJUN FL-EWROPA

I/-?ina tikkunsidra sehem akbar g[al soluzzjoni

{addiema Griegi mas-settur tas-sa[[a jipprotestaw, f’Ateni, kontra l-qtug[ li qed ja[sbu biex jimplimentaw Papademos u s[abu (Reuters)

IL-GRE?JA

{idma fuq l-impenn politiku g[al aktar awsterità Il-Prim Ministru Grieg Lucas Papademos qed ikollu bi//a xog[ol iebsa biex ji;bor warajh il-kapijiet politi/i bliskop li jg[inuh iwitti t-triq g[al jer;a’ aktar tnaqqis fissalarji u l-pensjonijiet g[all[addiema. Il-programm g[all-awsterità ‘esti]a’ qed jinsistu biha lUnjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) u l-Bank ?entrali Ewropew – bil-Gre/ja trid ‘t[allas il-prezz’ g[al bailout ;did ( it-tieni wie[ed) li permezz tieg[u tkun tista’ t[allas l-obbligi sostanzjali fuq muntanja ta’ djun. Sadattant – u anki jekk Papademos jirnexxilu jikseb l-appo;; politiku g[ar-riformi drasti/i – Ateni te[tie; bilfors li tag[laq it-ta[ditiet fuq pjan ta’ salvata;; ekwivalwenti g[al 130 biljun ewro u fuq ftehim dwar tpartit ta’ bonds qabel jaslilha ]-]mien (f’Marzu) fejn ikollha tifdi ammont minn dawn il-bonds.

Mistenni li Papademos, teknokratiku, se jqatta’ ;ranet ta’ djalogu mal-mexxejja (Griegi) konservattivi, so/jalisti u tal-lemin estrem biex ja//erta li huma disposti biex jg[inuh fir-riformi [alli l-Gre/ja ting[ata l-bailout. Dan minkejja li l-kapijiet politi/i ma jridux ‘jintrabtu mal-awsterità kiefra’ qabel lelezzjonijiet nazzjonali li mistennija jsiru f’April li ;ej. Fil-pre]ent, l-UE, l-IMF u l-Bank ?entrali Ewropew jinkwetaw li l-Gre/ja tista’ tnaqqas l-impenn g[al riforma u insistew bi pressjoni fuq Ateni biex tattwa l-mi]uri diffi/li – u fejn fost o[rajn ikollha anki tnaqqas il-livell tal-paga minima g[al sezzjonijiet ta’ [addiema. Rapporti o[ra lbiera[ qalu li l-Ministri g[all-Finanzi tazzona ewro qed jippruvaw jaqblu dwar tieni pakkett finanzjarju g[all-Gre/ja li jinkludi ftehim dwar ‘finanzjament ;did uffi/jali’,

minbarra skala ta’ telf volontarju g[all-banek u linvestituri privati (fid-dejn tal-pajji]). B’hekk ukoll il-morsa talawsterità g[all-Griegi tinkwadra sew f’dan ilprogramm u meta l-Gre/ja trid bilfors tnaqqas l-ansjetà dwar l-insostenibbiltà taddjun tag[ha li fil-pre]ent ila[[qu mal-160 fil-mija talProdott Gross Domestiku. L-uffi/jali ewlenin taz-zona ewro mistennija jiltaqg[u nhar it-Tnejn fi Brussell biex i[ejju l-pakkett li mbag[ad x’aktarx ji;i sottomess g[allapprovazzjoni tal-Ministri (tal-Finanzi) tal-ECOFIN waqt laqg[a straordinarja. Min-na[a tieg[u, Olli Rehn, b[ala l-Kummissarju tal-UE g[all-Affarijiet Ekonomi/i u Monetarji, qal li n-negozjati huma avvanzati ferm ‘u se jkunu jistg[u jikkonkluduhom fil-jiem li ;ejjin’ – bil-kummenti anki jesi;u l-ur;enza tar-riformi min-na[a tal-Gre/ja.

I/-?ina qed tikkunsidra li ]]id il-parte/ipazzjoni tag[ha fil-fondi tas-salvata;; inti]i biex isolvu l-kri]i tad-djun flEwropa. Dan qalu l-Prim Ministru ?ini] Wen Jiabao waqt diskors lill-;urnalisti f’Beijing li saret fil-pre]enza tal-Kan/illier tal-:ermanja Angela Merkel li b[alissa g[addejja bi ]jara f’dan ilpajji]. Madankollu Wen ma rreferiex g[al xi impenji finanzjarji ‘spe/ifi/i’ rigward l-EFSF (il-Fa/ilità Ewropea g[all-Istabbiltà Finanzjarja) jew l-ESM (il-mekkani]mu li jmiss g[al Stabbiltà) u sostna biss li /-?ina qed tara kif i]]id l-appo;; li jista’ jse[[ permezz tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF). Fl-istess [in, il-PM ?ini]

lanqas ma eskluda lpossibbiltà ta’ parte/ipazzjoni (f’soluzzjoni g[all-kri]i taddejn Ewropew) anki permezz tal-EFSF u l-ESM – b’dan ilfond permanenti g[all-bailouts g[andu jid[ol fis-se[[ minn Lulju fejn jie[u post l-EFSF (li huwa fond temporanju). I/-?ina qalet kemm-il darba li hi favur ewro stabbli u spe/jalment ladarba g[andha kwart tar-riservi tal-kambju investiti f’din il-munita. I]da l-awtoritajiet f’Beijing qatt ma riedu jintrabtu b ’ mod spe/ifiku ma ’ kontribuzzjonijiet g[all fondi tal - bailout – b ’ Merkel tinforma lill ;urnalisti li l - Mexxejja ?ini]i re;g[u enfasizzaw li l - Ewropa trid tiddependi fuq ir - ri]orsi tag[ha biex issolvi l-problemi.

L-OLANDA

L-ICC ti/[ad it-talba ta’ bint Gaddafi Il-Qorti Kriminali Internazzjonali (ICC) li hi bba]ata fl-Olanda /a[det ittalba ta’ bint l-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi biex tissottometti informazzjoni fil-ka] ta’ [uha, Saif al-Islam, li qed jistenna biex jg[addi ;uri fil-Libja dwar akku]i ta’ omi/idju u stupru. Nhar it-Tlieta Aisha Gaddafi kienet talbet il-qorti jekk setg[etx tag[ti informazzjoni dwar ittentattivi tag[ha biex tikkutattja lil Saif, u fejn anki ressqet dokument li jissu;;erixxi li l-awtoritajiet Libjani mhumiex lesti j[allu kwalunkwe avukat barrani jirrappre]enta lil iben Gaddafi. Saif al-Islam Gaddafi, li nqabad f’Novembru, hu mixli anki dwar delitti kontra l-umanità waqt il-

gwerra /ivili tal-Libja li ntemmet is-sena l-o[ra. Sadattant, il-Qorti Kriminali Internazzjonali dde/idiet biex ma tilqax ittalba ta’ Aisha jew talba simili min-na[a ta’ Mishana Hosseinioun; attivista favur id-drittijiet umani. Dan wara li panel ta’ m[allfin qalu li ]-]ew; talbiet huma ‘kuntrarji’ g[all-pro/eduri tal-qorti – bil-Kunsill Transitorju li jmexxi l-Libja jinsisti [alli Saif jg[addi ;uri f’pajji]i fejn ‘se jg[addi minn pro/ess xieraq’. L-ICC, fl-istess [in, tirriserva d-dritt li tinsisti li Saif jitressaq g[al ;uri f’The Hague fejn f’ka] ta’ [tija ji;i kundannat il-[abs u meta pro/ess tal-qorti f’pajji]u jista’ anki jirri]ultalu fil-piena talmewt.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 L-ISTATI UNITI

Tamiet fi tragward storiku g[al ‘Facebook’ Il-Facebook, mag[ruf madwar id-dinja b[ala lakbar sit g[al social networking, qed jippjana li ji;;enera mat-3.8 biljun ewro fis-swieq tal-bor]a – bl-analisti anki qed iqisu dan l-ammont b[ala ‘nnofs’ ta’ li kienu qed jistennew. Madankollu, l-IPO (lofferta pubblika inizjali) f’dan il-ka] xorta mistennija tinvolvi l-akbar bejg[ ta’ ishma (sal-lum) minn kumpanija tal-internet. Il-Facebook – frott il[idma u l-imma;inazzjoni ta’ studenti mill-Unversità ta’ Harvard -- ilu mwaqqaf g[al dawn l-a[[ar tmien snin u s-sena l-o[ra ;enerat qlig[ ta’ biljun dollaru. Intant, Facebook – li b[alissa g[andha 845 miljun abbonatur (b’443 miljun qed ju]awha kuljum) – ikkonfermat l-intenzjoni g[all-hekk imsejja[ flotation fil-bor]a u biddokumenti ji]velaw g[all-

ewwel darba informazzjoni dwar il-kumpanija li qabel kienet su;;etta g[allispekulazzjoni. {ar;et anki linformazzjoni li d-d[ul nett ta’ Facebook fl-2011 ]died b’65 fil-mija (u g[al biljun dollaru) u li l-fundatur Mark Zuckerberg ‘jikkontrolla 28.4 fil-mija’ ta’ dan il-fenomenu so/jali. Ittra miktuba minn Zuckerberg tg[id li ‘Facebook ma twaqqafx blintenzjoni ori;inali ta’ kumpanija, anzi b[ala impenn g[al missjoni so/jali – fost tkattir talmezzi g[allkomunikazzjoni u g[al dinja aktar miftu[a.’ Silta o[ra tal-ittra sadattant issostni ‘limportanza li kull min jinvesti fil-Facebook jifhem xi tfisser din il-missjoni g[as-sidien u kif dawn jie[du d-de/i]jonijiet u jfasslu l-affarijiet bil-metodi tag[hom’.

IR-RENJU UNIT

Lejn eluf ta’ sensji ;odda minn produttur tal-medi/ina L-AstraZeneca – produttur ewlieni talmedi/ina – g[adha kemm [abbret 7,300 sensja addizzjonali tul is-sentejn li jmiss u b[ala parti minn programm ;did g[al ristrutturizzazzjoni. Intant, dan il-produttur Anglo-}vedi] ikkonferma tnaqqis fil-qlig[ ta’ qabel it-taxxa g[at-tliet xhur qabel l-a[[ar ta’ Di/embru u l-fa]i ;dida tas-sensji – ekwivalenti g[al tnax filmija tal-[addiema – hi inti]a biex ‘issalva’ mal$1.6 biljuni aktar f’’benefi//ji annwali’ sala[[ar tal-2014. Dan meta AstraZeneca, fil-[ames snin li jmiss, mistennija titlef [afna mill-

’esklussività’ fejn jid[lu /erti tipi ta’ medi/ina; inklu]i g[all-qalb. Mill-2007 ’l hawn, il-

kumpanija kienet implimentat ]ew; fa]ijiet o[ra ta’ qtug[ fost tnaqqis ta’ 21,600 impjiegi. Intant, AstraZeneca llum qed t[addem mal-61,000 staff; bi 8,000 ikunu bba]ati firRenju Unit. Rapporti qalu li tal-inqas tliet mitt sensja ‘;odda’ se jsiru fil-kumpless ta’ AstraZeneca li jinstab ;o Alderley Park, f’Cheshire, u li hu l-akbar wie[ed talkumpanija li timpjega wkoll il-[addiema permezz ta’ entitajiet affiljati mag[ha f’Liverpool, Cambridge u Luton.

Karozzi tal-linja jidhru pparkjati u abbandunati waqt l-azzjoni tal-biera[ f’Li]bona (Reuters)

IL-PORTUGALL

Azzjoni mill-[addiema tat-trasport pubbliku f’Li]bona Il-[addiema tat-trasport pubbliku -- e]att qabel nofsillejl tal-Erbg[a -- bdew strajk ta’ 24 sieg[a f’Li]bona bi protesta kontra l-isforzi talGvern biex inaqqas mis-settur partikulari. Sadattant, azzjonisti mi;bura barra l-bini g[allkontroll tat-traffiku millmetro a//ertaw li ‘[add ma jinterrompi’ l-istrajk u meta kellhom l-appo;; s[i[ talKonfederazzjoni :enerali ta’ {addiema Portugi]i; il-union li tirrappre]enta lill-[addiema inkwistjoni. Sal-biera[, it-trasport millunderground fil-kapitali Portugi]a spi//a ‘paralizzat’ u

bil-parte/ipazzjoni tal[addiema fl-azzjoni ti;i mfissra b[ala ‘inkora;;anti’. Dan meta l-Gvern talPortugall hu kostrett li jaddotta politika ta’ qtug[ u awsterità li qed taffettwa liddiversi setturi. Il-kumpaniji tal-Istat li huma inkarigati mit-trasport tellg[u djun insostenibbli li jammontaw g[al g[axra filmija tal-Prodott Gross Domestiku jew sbatax-il biljun ewro – bil-Ministru talEkonomija Portugi] Alvaro Santos Pereira jis[aq li lGvern tieg[u hu determinat biex jirristrutturizza lill-istess kumpaniji.

Intant, il-pubbliku qed jilmenta wara li n-nolijiet tattrasport fil-Portugall, f’nofs il-;img[a, telg[u b’medja ta’ xejn anqas minn [amsa filmija. L-ekonomisti jemmnu li ddjun akkumulati mis-settur tat-trasport pubbliku f’dan ilpajji] (u li jinkludi l-ferroviji, il-karozzi tal-linja, is-servizzi bit-tram u bl-underground u lferry boats) jinvolvu ‘aspett ta’ dg[ufija’ li kapa/i ’l quddiem iwassal biex ilPortugall japplika g[al fondi ta’ emer;enza ;odda li jmorru jer;a’ lil hinn mill-bailout (attwali) stabbilit ta’ 78 biljun ewro.

L-IRKANT TAL-BONDS FIZ-ZONA EWRO

Po]ittiv anki g[al Franza u Spanja, i]da... Franza u Spanja [adu ftit tan-nifs wara l-a[[ar irkanti ta’ bonds fuq id-djun akkumulati i]da ri]ultati ‘korporattivi’ di]appuntanti juru li ‘l-vera ekonomija’ talEwropa qed tbati dejjem aktar mill-kri]i (tad-djun) u spe/jalment ladarba l-qg[ad, din il-;img[a, la[aq livelli rekord.

Intant, l-investituri wie;bu tajjeb g[all-bonds ta]-]ew; pajji]i li issa naqsulhom limg[axijiet fuq id-dejn minkejja t-tnaqqis ri/enti filcredit ratings (u partikularment g[al Spanja) mill-a;enzija Standard & Poor’s. Madankollu, ma setax jonqos li l-problemi kbar

g[az-zona ewro kellhom jaffettwaw ir-ri]ultati ta’ kumpaniji li t[abbru proprju lbiera[ u fejn spikkat l-a[bar li Deutsche Bank tal-:ermanja [are; bir-raba’ statistika ‘telliefa’ – g[al perijodi konsekuttivi ta’ tliet xhur il-wie[ed – meta qed jipprova jispi//a inqas espost g[all-aktar pajji]i b’sitwazzjoni fiskali prekarja.


IN-NAZZJON Il-:img[a 3 ta’ Frar, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

L-Ewropa fil-morsa tal-maltemp bil-borra

Koppja miexja minn triq mimlija bil-borra fil-belt Taljana ta’ Bologna (Reuters)

L-in]ul qawwi u kontinwu tal-borra qed i[arbat il-[ajja ‘kif nafuha’ tul l-Ewropa — fejn l-effetti kaoti/i huma listess g[at-Taljani daqskemm fil-ka] tat-Turkija aktar lejn ilLvant. Sadattant rapporti – kultant konfli;;enti – qed jg[idu li lfri]a li qed tiddomina lkontinent swiet il-[ajja ta’ ’l fuq minn 120 ru[, bil-parti kbira tal-vittmi jkunu rappurtati fl-Ukrajna (63) u l-Polonja (29). Tant waqg[u t-temperaturi li fir-Rumanija fri]aw ukoll ilbnadi tul il-kosta mal-Ba[ar lIswed, waqt li fl-Italja ttrakkijiet li jifil[u g[all-;ar talmerkanzija kbira g[adhom projbiti milli jivvja;;aw mittoroq prin/ipali. Uffi/jali Ukrajni sal-biera[ qalu li l-ammont tal-mejtin bilkes[a f’pajji]hom ‘qab]u l[amsin u qed ji]diedu’, u meta dejjem aktar residenti jisfaw vittmi ta’ hypothermia. Fl-istess [in, il-kes[a estrema a//ertat l-g[eluq tal-iskejjel u lkulle;;i fi Kjev, il-kapitali Ukrajna – bl-istess [a;a sse[[ fit-Tramuntana tal-Gre/ja fejn ;ew irrappurtati temperaturi ta’ sittax-il Grad ta[t i]-]ero. Il-fri]a lanqas ma [elsitha lill-Bulgarija, bit-temperaturi jin]lu g[al livelli rekord f’numru ta’ bliet u villa;;i – bl-in[awi ta’ Kneja

jikkonfermaw livelli ta’ 29 grad ta[t i]-]ero g[al jiem konsekuttivi. L-awtoritajiet Bulgari filpre]ent qed isegwu stat ta’ alert mag[ruf b[ala ‘oran;jo’ f’sitwazzjoni fejn ilkundizzjonijiet tal-maltemp qed jinvolvu element ta’ periklu sostanzjali. Dan fost rapporti dwar ‘anzjani li qed imutu b’ka;un tal-fri]a’ u rigward lg[eluq ta’ mijiet ta’ skejjel. Fil-Bosnja u s-Serbja, sadattant, il-[elikopters qed iwasslu l-provvisti lill-villa;;i li sfaw i]olati mill-borra li baqg[et nie]la b’rata konsistenti, u meta qed ji]diedu l-imwiet (ka;unati mill-kes[a) fil-Polonja li issa jidhru li qab]u sew l-g[oxrin vittma. L-istampa fil-:ermanja rrappurtat li ‘s-sil; u ttemperaturi ta[t i]-]ero’ irri]ultaw fil-mewt ta’ ( millanqas) ]ew; nisa; b’wa[da minn dawn tispi//a titlef ilkontroll tal-karozza tag[ha b’konsegwenza ‘talkundizzjonijiet impossibbli’. Fit-Turkija, gwardjani talkosta salvaw lil tliet membri tal-ekwipa;; ta’ vapur li g[ereq fil-Ba[ar l-Iswed waqt maltemp u meta kien vi/in ilport ta’ Eregli. Intant, tmien membri o[ra tal-ekwipa;; (ta[lita ta’ Ukrajni u ba[rin minn :or;ja) baqg[u rappurtati nieqsa.

Dan il-vapur kien qed i;orr kunsinna ta’ metall g[alliskrepp minn Rostov firRussja lejn I]mir fil-Punent tat-Turkija. Intant, l-in]ul tal-borra baqa’ konsistenti fin-Nofsinhar, i//entru u t-Tramuntana talItalja minbarra fl-in[awi ta’ Korsika. Fil-fatt, l-awtoritajiet Taljani dde/idew biex inaqqsu s-servizzi tal-ferroviji min[abba l-maltemp a[rax, blesperti jg[idu li din anki kienet ‘l-aktar ;img[a kies[a g[at-Taljani tul l-a[[ar 27 sena’. Skont it-tbassir meteorolo;iku, il-‘kes[a inkredibbli’ li qed tiddomina fl-Ewropa hi dovuta g[al pressjoni g[olja li nfirxet misSiberja g[al madwar ilkontinent. Mifhum ukoll li leqqel tal-maltemp jintla[aq fi tmiem il-;img[a – bl-irwiefen tas-sil; u l-borra mistennija javvanzaw fid-direzzjoni tanNofsinhar u jaffettwaw anki lG]ejjer Baleari/i u l-Majjistral tal-Afrika. Fl-istess [in, l-ag[ar indikazzjonijiet tal-elementi huma r-Russja u l-Ka]akstan – bit-temperaturi jin]lu g[al 40 grad ta[t i]-]ero fis-Siberja u bl-irwiefen ‘bla [niena’ f’Astana, l-kapitali Ka]akstana, ja//ertaw fri]a ‘kwa]i storika’ ekwivalenti g[al 52 gradi ta[t i]-]ero.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

15 KUMMISSJONI EWROPEA

Rebbie[a tal-Premju tal-UE tas-Sa[[a g[all-;urnalisti

Kumpanija Teatru Rjal ti//elebra g[oxrin sena ta’ su//essi ■ }ew; produzzjonijiet kbar li jfakkru dan l-avveniment Friski mis-su//ess li lkumpanija Teatru Rjal g[adha kemm kisbet bil-Pantomima Tarzan mal-erbat irjie[, b[alissa tinsab g[addejja bilpreparazzjoni g[a]-]ew; produzzjonijiet fi spazju ta’ 15-il ;urnata li jfakkru l-20 sena ta’ din il-kumpanija li tant tat produzzjonijiet ta’ klassi flIstitut Kattoliku. Huma ]ew; produzzjonijiet li b’xi mod ifakkru s-su//essi ta’ din ilkumpanija. L-ewwel produzzjoni se tkun ir-ritorn ta’ Karmena Abdilla wara assenza ta’ 15-il sena li din l-istess kumpanija kienet tellg[et b’su//ess kbir......il-klassika tal-mibki Charles Clews, ‘It-Tie; ta’ Karmena Abdilla’, li se ssir is-Sibt 3 ta’ Marzu fis-7 p.m. u l-{add 4 ta’ Marzu fis-2.30 p.m. u s-6.30 p.m. fejn g[all-

ewwel darba fl-istorja twila ta’ Karmena Abdilla, il-parti ewlenija ta’ Karmena Abdilla se tkun interpretata mill-bravu Hector Bruno. Jie[du sehem ukoll Joe Farrugia d-Dulli, Toni Busuttil, Augusto Cardinali, Ina Robinich, Laura Bruno, Brian Farrugia, Mario Camilleri, Franky Borg, Alan Falzon u o[rajn. Il-produzzjoni l-o[ra tkun ‘Just Musicals 5....extravaganza’. Dan hu kun/ert ie[or spettakulari live f’din is sensiela li jag[ti [arsa u nisimg[u siltiet mix-xog[lijiet mu]ikali kollha li din ilkumpanija tat tul l-20 sena ta’ e]istenza tag[ha. Ilkun/ert se jsir is-Sibt 10 ta’ Marzu fis-7 p.m. u l-{add 11 ta’ Marzu fis-6.30 p.m. Serata li g[andha tkun mem-

orabbli fil-pre]enza ta’ Lawrence Gray, Bayzo, Neville Refalo, Mark Tonna, Debbie Scerri, Laura Bruno, Ina Robinich, Dominic Cini, Louisana, Ivan Debatista, ilPuse u Hector Bruno. Jippre]entaw Ronald Briffa u Toni Busuttil. Il-band live jkollha direzzjoni tal-Maestro Joe Brown. Il-produzzjoni u d-direzjoni artistika hi ta’ Pawlu Testa. Booking g[al dawn it-tliet produzzjonijiet jinsab miftu[ kemm online fuq www.kumpanijateatrurjal.com jew www.istitutkattoliku.com. Wie[ed jista’ j/empel g[and Pawlu Testa Travel fuq 21223340 u mill-bar u milluffi//ju tal-booking tal-Istitut Kattoliku mid-9 a.m. sas-1 p.m. u mill-4.30 sas-7.30 p.m. kuljum.

Il-banda g[adha l-g[an ewlieni tal-ka]ini^ L-G[aqda Ka]ini talBanda l-{add li g[adda organizzat seminar li fih 65 delegat minn kazini tal-banda f’Malta ltaqg[u fil-Lukanda Osborne fil-Belt biex iddiskutew it-tema ewlenija: ‘Il-banda g[adha l-g[an ewlieni tal-ka]ini talbanda?’. Din il-mistoqsija ma riditx tkun taf ir-risposta semplici ta’ iva u le, i]da jekk le g[aliex? Jekk le x’inhu xxkiel u x’mi]uri jistg[u jittie[du. G[arblet ukoll diversi

fatturi li tressqu ‘l quddiem mid-delegati li kienu maqsuma fi tliet gruppi, i]da li lkoll iddiskutew l-istess temi u [ar;u b’risposti varji. Ir-rapporti tat-tliet gruppi li kienu immexxija mi/Chairpersons Kenneth Frendo, Dominic Chircop u Duncan Brincat, wara ng[aqdu f’sessjoni plenarja u s-segretarju ta’ kull grupp qara rapport qasir ta’ dak li gie diskuss u konklu]. Ir-rapporti wara kienu su;;etti g[al kummenti tad-

delegati u s-Segretarju talG[aqda, J.C. Azzopardi se jikkoordina r-rapport g[al wie[ed finali. Is-seminar beda b’quddiesa minn Monsinjur C. Cordina, u l-ftuh tas-seminar millPresident tal-Ghaqda L.V. Farrugia li g[amel introduzzjoni fuq is-su;;ett u loqsma tad-diskussjoni li lG[aqda xtaqet li d-delegati jiddeliberaw fuqhom principalment avolja kienu wkoll liberi li jittrattaw oqsma o[ra.

Il-Kummissjoni Ewropea ppre]entat erba’ premjijiet lill-;urnalisti Ewropej g[alla[jar artikli dwar kwistjonijiet tas-sa[[a, mag[]ula minn madwar 500 artiklu ppre]entati minn ;urnalisti mis-27 Stati Membri kollha. L-a[jar artikli kienu dwar ir-re]istenza antimikrobjali, l-importanza tal-e]er/izzju fil-;lieda kontra ddepressjoni, il-kan/er tassider, u l-effetti ta’ [sara tattipjip. Il-premjijiet ing[ataw filkuntest tal-Premju tal-UE tas-Sa[[a g[all-:urnalisti tal-2011, li g[andu l-g[an li juri u jippremja x-xog[ol tal;urnalisti mill-Unjoni Ewropea kollha li j]id lg[arfien dwar kwistjonijiet tas-sa[[a importanti li jaffettwaw il-[ajja ta/-/ittadini tal-UE kollha. Is-su;;ett ewlieni talPremju kien il-kampanja l”Ewropa g[all-Pazjenti”, li tinkludi medda kbira ta’ su;;etti relatati mal-kura tassa[[a u mas-sigurtà tal-pazjenti. Barra minn hekk, ilkompetizzjoni ta’ din is-sena kienet tinkludi premju spe/jali g[al artikli dwar ilwaqfien mit-tipjip, biex ti;i appo;;ata ]-]ieda talg[arfien dwar xi jfisser ittipjip u x’jag[mel lis-sa[[a tan-nies. John Dalli, il-Kummissarju tal-UE responsabbli g[asSa[[a u l-Politika talKonsumatur, fera[ lir-rebbie[a u lill-finalisti nazzjonali kollha fil-Premju tasSa[[a ta’ din is-sena. G[al tliet snin, din il-kompetizzjoni [e;;et l-g[arfien u ddibattitu dwar wa[da millkwistjonijiet li hi l-aktar importanti fil-[ajja tan-nies – sa[[ithom. Fisser li n-nies jixtiequ jkunu jafu dwar issa[[a u l-;urnalisti g[andhom rwol importanti li jil[qu li/-/ittadini u jinfurmawhom. }ew; ;urnalisti mir-Renju Unit, Ben Hirschler u Kate Kelland, reb[u l-ewwel premju g[all-artiklu tag[hom dwar ir-re]istenza antimikrobjali. When the drugs don’t work (Meta lmedi/ini ma ja[dmux), ippubblikat minn , jiffoka fuq id-di]astru emer;enti fil-kura tas-sa[[a tas-super-bugs (batterji re]istenti [afna) - su;;ett fejn hemm nuqqas ta’ g[arfien, anke fost il-professjonisti tas-sa[[a. It-tieni premju ng[ata lil Rita Makarész mill-Ungerija g[all-artiklu tag[ha The cheapest antidepressant (Lantidepressiv l-aktar ir[is). Dan l-artiklu, ippubblikat fuq Reuters

il-portal tas-sa[[a www.orvostkeresek.hu, juri l-benefi//ji tal-e]er/izzju b[ala mezz ta’ prevenzjoni tad-depressjoni. It-tielet premju ng[ata lil Mateja Grojelj, mis-Slovenja g[all-artiklu tag[ha From Lojze to Ludvika (Minn Lojze g[al Ludvika), ippubblikat fil-gazzetta Vecer li to[ro; kull ;img[a. Dan lartiklu dwar il-kan/er l-aktar frekwenti fost in-nisa - ilkan/er tas-sider - jittratta ssu;;ett min-na[a ta’ mara li tkun qed tag[mel operazzjoni pijuniera tar-rikostruzzjoni tas-sider. Monika Cetera millPolonja reb[et il-premju spe/jali g[all-artiklu tag[ha onlajn I’ve come here to have my teeth treated, not to quit smoking (:ejt g[al trattament ta’ snieni, mhux biex nieqaf inpejjep) li jiddeskrivi fid-dettall effett ikrah i]da inqas mag[ruf tat-tipjip - issa[[a mdg[ajfa tal-[alq. Lartiklu jiddeskrivi wkoll lispejje] finanzjarji asso/jati mat-tipjip. Din hija t-tielet edizzjoni talPremju tal-UE tas-Sa[[a g[all-:urnalisti, inizjattiva ffinanzjata mill-Programm tal-UE g[as-Sa[[a. G[addettalji tal-ewwel ]ew; edizzjonijiet tal-Premju, ara IP\10\1638 u IP\09\1661. L-g[a]la tar-rebbie[a kienet pro/edura f’]ew; stadji. Il-;uriji nazzjonali g[a]lu finalist nazzjonali u finalist mill-kategorija spe/jali tal-waqfien mittipjip. Il-;urija tal-UE, mag[mula minn uffi/jali talKummissjoni Ewropea, esperti tas-sa[[a pubblika u ;urnalisti, imbag[ad iltaqg[u fi Brussell biex jidde/iedu dwar l-erba’ artikli rebbie[a. Il-finalisti kollha ;ew mistiedna Brussell g[al Seminar tal-Medja u ?erimonja talG[oti tal-Premjijiet. Ir-rebbie[ u dawk li reb[u t-tieni u t-tielet premjijiet tattielet edizzjoni tal-Premju tal-UE tas-Sa[[a g[all:urnalisti jir/ievu premjijiet ta’ valur. L-ewwel premju €6,000; it-tieni premju €2,500; u t-tielet premju €1,500. Ir-rebbie[ tal-premju spe/jali dwar il-waqfien mittipjip jir/ievi €3,000. Aktar tag[rif dwar il-Premju tal-UE tas-Sa[[a g[all:urnalisti u biex taqra lartikli rebbie[a u l-artikli li g[addew mill-ewwel fa]i, jinkisbu mill-websajt iddedikata g[alihom http:\\ec.europa.eu\healtheu\journalist_prize\2011\inde x_mt.htm.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Feature 17

16 Feature

{tie;a ta’ €2 miljun g[ar-restawr ta’ ;awhra arkitettonika imprezzabbli minn Amy BORG amy.borg@media.link.com.mt

Is-sbu[ija tar-restawr tidher tajjeb mal-knisja tal-Vitorja minn barra. B’hekk din il-knisja storika re;g[et mill-;did [adet dehra li ssa[[ar

Inizjattiva biex tkun salvata l-Knisja tal-Vitorja fil-Belt Valletta “Il-Knisja tal-Vitorja fil-Belt Valletta hi l-ewwel binja, l-ewwel knisja u l-ewwel /imiterju tal-Belt Valletta u nbniet mill-Gran Mastru Jean Parisot de la Valette, b[ala ringrazzjament g[ar-reb[a tal-Assedju l-Kbir”

Simone Mizzi, il-President ta’ Din lArt {elwa, g[amlet appell f’isem lg[aqda, biex tkun salvata l-knisja talVitorja li tinsab fil-Belt Valletta. Din ilknisja hi marbuta [afna mal-wirt ta’ pajji]na. Din l-Art {elwa g[andha b]onn lg[ajnuna finanzjarja tal-pubbliku Malti u G[awdxi, biex ji;i restawrat dan it-te]or Malti. Biex dan il-pro;ett jitwettaq Din lArt {elwa g[andha b]onn ma]-]ew; miljun Ewro. Il-Gvern g[adda l-knisja tal-Vitorja u lbini marbut mag[ha lil Din l-Art {elwa, biex tirrestawraha u tie[u [sieb it-tmexxija tag[ha. Simone Mizzi qalet li l-knisja talVitorja hi l-knisja tal-Maltin kollha, knisja li tirrappre]enta l-;rajja ta’ g]iritna u ddestin tag[ha g[andu jolqot il-kuxjenza ta’ kull wie[ed u wa[da minna.

Il-Knisja hi l-ewwel binja, l-ewwel knisja u l-ewwel /imiterju tal-Belt Valletta, u nbniet mill-Gran Mastru Jean Parisot de la Valette, b[ala ringrazzjament g[ar-reb[a tal-Assedju lKbir. Il-knisja tal-Vitorja tfakkar ]ew; reb[iet, dik fuq l-Ottomani fl-Assedju lKbir f’Settembru tal-1565, u l-o[ra meta l-flotta Taljana /ediet l-armi lill-Forzi Alleati barra minn Malta f’Settembru tal1943, kif ukoll it-tweild tal-Ver;ni Marija. L-Ordni ta’ San :wann kompla j]ejjen din il-knisja b’te]ori kbar matul is-snin. L-aktar presti;ju]a hi l-pittura massaqaf, fejn fil-bidu tas-seklu 18, l-artist Malti ta’ stil Barokk, Alessio Erardi, pin;a l-[ajja tal-Ver;ni Marija. Madankollu, il-knisja u l-pitturi sofrew

danni kbar min[abba traskura;ni u min[abba l-effetti qerrieda ta]-]mien, lilma li da[al mis-soqfa, l-u]u ta’ materjal u metodi ta’ restawr li g[amlu [sara lillpittura, kif ukoll bl-ispluzjoni tal-bomba li waqg[et fuq it-teatru rjal fi]-]mien ittieni gwerra dinija. Sabiex titqajjem kuxjenza dwar limportanza storika tal-knisja tal-Vitorja, Din l-Art {elwa se tkun qed torganizza open day nhar is-Sibt bejn l-g[axra ta’ filg[odu u l-erbg[a ta’ wara nofsinhar u l-{add li ;ej bejn l-g[axra ta’ filg[odu u s-sieg[a ta’ wara nofsinhar. L-g[aqda Din l-Art {elwa ilha ta[dem g[all-wirt kulturali tal-g]ejjer Maltin sa mill-1965. Din l-Art {elwa qieg[da wkoll tag[mel appell biex ji]died nnumru tal-voluntieri li jiffurmaw din lg[aqda li t[ares l-wirt storiku Malti.

Il-pittura prezzju]a fl-istess knisja tal-Vitorja li qed tkun restawrata biex mill-;did ting[ata dehra ori;inali

L-artal ma;;ur tal-knisja tal-Vitorja, ;awhra o[ra fl-istess knisja


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

18 Pubblikazzjoni

Eku tal-passat – Il-Misterji tal-Wardija Id-distributuri lokali tal-kotba BDL jinsabu fil-fa]i finali biex fi ftit ]mien ie[or tippubblika mill-;did it-trilo;ija bil-Malti Il-Misterji tal-Wardija, ta’ Arturo Caruana. Meqjusa b[ala kapolavur tal-kitba u l-[sieb, dawn ilkotba jwasslu lill-qarrej l-ambjent Malti ta’ ]mien ilkavallieri – il-bini, id-drawwiet u l-intri//i li fihom isibu ru[hom il-protagonisti kollha, minn kavallieri, Maltin u wkoll torok. Fih naqraw ukoll li d-di]gwid bejn il-mi]]ew;in ma bediex illum, i]da ilu jkarkar sa minn dawk i]-]minijiet. L-istess il-log[ob tal-azzard u l-qtil. Il-Misterji tal-Wardija hi wkoll trilo;ija li minbarra li ssammrek fil-qari, ssa[[rek bl-imma;inazzjoni daqstant fertili ta’ Arturo Caruana. Tistaqsi bla ma trid, kif bniedem li twieled fis-seklu 20 u miet sewwasew fit-23 ta’ Ottubru, 1919, kellu daqshekk ideat biex nise; storja daqstant intriganti. Tarbija ta’ sentejn titqieg[ed flok flus g[al min jirba[ fil-log[ob tal-azzard. Waqt il-log[ob, fil-lok jid[ol xi [add mhux mag[ruf. Jintefa l-musbie[ li jkun hemm u jinsteraq id-dokument g[ad-dritt tat-tarbija. Fi ftit minuti wara jse[[ qtil u t-tarbija tinsteraq minn darha. Xi jsir mit-tarbija? Fl-istess waqt tinbet storja ta’ m[abba bejn ‘fqajjar’ Malti, José u Elena, it-tifla ta’ benestant, Malti. I]da fuqha jitfa’ [arstu wkoll kavallier tal-Ordni, li missierha jixtieqha tie[du b’]ew;ha.

It-trilo;ija bil-Malti ‘Il-Misterji tal-Wardija’

Fin-nofs tid[ol il-qronfla, li ting[ata bejn ilMaltin b[ala turija ta’ rabta fi m[abbithom. Minn xiex ikollhom jg[addu qlub dawn il-Maltin imsieken? Niltaqg[u wkoll mat-tallab :ann Nikol Dikler u l-A[rax tas-Sultan. Min huma dawn it-tnejn u g[aliex g[andhom mibeg[da kbira lejn xulxin? Kollox jibda jin[all mal-qari ta’ dawn it-tliet kotba li g[andhom ikunu fuq l-ixkafef ta’ min i[obb

ir-rakkonti bil-Malti. Il-Misteri tal-Wardija [oloq sensazzjoni kbira kull meta nqara fuq l-istazzjonijiet tar-radju. L-a[[ar darba li nqara kien minn Charles Spiteri fuq Radio 101, li peress li [ass li l-mertu ta’ Arturo Caruana m’g[andux jintesa ma]-]minijiet, re;a’ ttajpjah bil-Malti tal-lum biex kemm il-ktieb kif ukoll Arturo Caruana ji;;eddu ma]-]mien. Prosit lil BDL, li qed ja[dmu bla waqfien biex lill-ilsien Malti jag[tuh il-;ie[ li [aqqu.

}ew; pubblikazzjonijiet ;odda mill-Malta University Press Health Issues Today medical, societal and bioethical ta’ Maurice Cauchi u Clowning in the Classroom a new approach to healthy psychological development ta’ Daniele Zucca huma ]ew; kotba ;odda mill-Malta University Press. L-g[an tal-ktieb ‘Health Issues Today’ huwa li jag[ti xi informazzjoni li g[andha x’taqsam mal-funzjoni normali tal-;isem u ji;bed lattenzjoni lejn numru ta’ mard li hu komuni. Huwa miktub b’lingwa sempli/i li tirrikjedi ftit ferm g[arfien xjentifiku. Fejn ti;i introdotta terminolo;ija medika, din hija spjegata kemm fit-test kif ukoll fi glossarju fl-a[[ar tal-ktieb. Filwaqt li l-medi/ina hija intrapri]a internazzjonali, ilkundizzjonijiet lokali f’Malta ji;u kkunsidrati kemm flg[a]la tas-su;;ett kif ukoll fl-enfasi tas-sitwazzjoni kurrenti f’dan il-pajji]. Dan il-ktieb g[andu jkun ta’ interess mhux biss g[al dawk li qed isofru minn xi marda partikulari deskritta f’dan il-ktieb, imma, forsi aktar importanti, g[al dawk kollha li jinteressaw ru[hom

li jifhmu l-pro/ess involut fi]-]amma tas-sa[[a u l-prevenzjoni tal-mard. L-awtur, li huwa gradwat tal-universitajiet ta’ Malta (MD, 1961) u ta’ Londra (MSc, PhD, 1967), [adem fuq ir-ri/erka dwar il-kan/er fir-Royal Marsden Hospital, Londra. Professur asso/jat kliniku fl-universitajiet ta’ Monash u Melbourne, huwa kien Director of Haematology and Immunology fir-Royal Women’s Hospital, Melbourne. B[ala Professur talPatolo;ija fl-Università ta’ Malta (1992-2003), Maurice Cauchi serva wkoll b[ala president tal-Kunsill dwar ilBijoetika tal-Ministeru g[asSa[[a. Huwa wkoll awtur ta’ diversi artikli xjentifi/i dwar l-immunolo;ija, il-kan/er u su;;etti konnessi. It-tieni ktieb hu ‘Clowning in the Classroom’. Jekk illum it-terapija tad-da[q (laughter therapy) hija rikonoxxuta b[ala forma ta’ terapija ta’ appo;; f’[afna klini/i tal-pedjatrija, il-metodu g[adu nieqes millprattika fl-iskejjel, u dak li

Health Issues Today - medical, societal and bioethical ta’ Maurice Cauchi u Clowning in the Classroom - a new approach to healthy psychological development ta’ Daniele Zucca. I]]ew; kotba jinsabu g[all-bejg[ mill-[wienet tal-kotba ewlenin jew fuq l-internet minn sierrabooks.com

Dr Zucca jippre]enta f’dan ix-xog[ol hija applikazzjoni metodika ta’ dan il-metodu fil-qasam tat-tag[lim u tta[ri;. L-g[an ta’ dan ix-xog[ol hu, fil-fatt, li jintrodu/i l-u]u tas-psycho-educational clown fil-klassi bil-[sieb li jkun hemm forma ta’ edukazzjoni li tipprepara lillistudenti biex jag[mlu u]u tal-potenzjal kollu tag[hom, kemm fil-klassi kif ukoll fejn jid[lu diversi kompetenzi g[all-[ajja li huma essenzjali g[all-i]vilupp tul il-[ajja

(several life-skills that are essential for lifelong development) Ix-xog[ol jippre]enta gwida u referenza matura, /ara u organizzata g[allkun/ett tal-mudell psikoedukattiv tal-buffunerija (clowning). Dan is-su;;ett mhuwiex fa/li li tid[ol g[alih, sakemm wie[ed ma jkollux esperjenza rilevanti fil-qasam, xi [a;a li Dr Zucca bla dubju juri li g[andu, u b’hekk jikkontribwixxi bil-kbir g[all-g[ejun ta’ psikolo;ija edukattiva.

Daniele Zucca, li g[andu grad ta’ MA fl-Edukazzjoni, kiseb kwalifika professjonali fil-Counselling u dan l-a[[ar spi//a l-PhD fl-Università ta’ Sassari, Sardinja b’te]i filPsikolo;ija. Dr Zucca ta lek/ers dwar il-buffunerija (clowning) f’korsijiet postgraduate dwar The clown at the service of the individual organizzati mid-Dipartiment tal-Psikolo;ija, fl-Università ta’ Bologna, u fil-Master in Inclusive Education, fidDipartiment tal-Psikolo;ija, tal-Università ta’ Malta.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Attwalità 19

Impressjoni artistika tal-bini minn barra tal-kumpless ‘daniels shopping’

Investiment qawwi mill-privat li se jwassal g[al qalba ;dida fil-{amrun Min[abba bosta fatturi importanti ewlenin, fosthom it-trasport pubbliku u ddemografija, b[alissa g[addej tibdil mill-aktar radikali fil-mod kif il-Maltin imdorrijin jixtru. G[aldaqstant, il-ftu[ dalwaqt ta’ daniels shopping complex fi Triq il-Kbira, il{amrun ma setax ise[[ fi ]mien a[jar hekk kif il{amrun qed ja[dem biex jer;a’ jsib postu fost l-aqwa tliet /entri kummer/jali f’pajji]na. L-i]viluppaturi ta’ daniels jemmnu bi s[i[ li dan ilkumpless kummer/jali u residenzjali ;did mill-aktar impressjonanti se jkun fuq quddiem nett fil-[ajja u lqawmien mill-;did tal{amrun b[ala destinazzjoni kummer/jali ewlenija. Dan il-pro;ett inbena fuq is-sit fejn dari kien hemm il-Hollywood Cinema flimkien ma’ binjiet o[rajn. Jg[odd aktar minn sebg[a u tletin elf metru kwadru ta’ spazju mibni fuq medda ta’ ’l fuq minn g[axar sulari li jinkludu parke;; ta[t l-art

g[al madwar tliet mitt karozza, [wienet ma[suba g[all-familja kollha, [wienet tal-ikel u supermarket, [anut bi prezzijiet imra[[sa mifrux fuq 2800 metru kwadru. daniels shopping and residential complex hu bini spazju] u impressjonanti li fih

wesg[at pubbli/i mdawla u attraenti li ji;bdu lejhom tfal u kbar kemm minn barra l-kumpless kif ukoll mit-tletin appartament residenzjali u l-g[axar penthouses (ilkoll kemm huma b’veduti li jag[tu fuq il-bini jew il-port), mibnija fuq la[[ar tliet sulari ta’ dan il-

Impressjoni artistika ta’ parti mill-binja minn ;ewwa

kumpless ;did u stupend imdawwar b’pajsa;; millisba[. Mibni biswit il-qalba laktar imfittxija u [ajja tal{amrun, fa//ata tal-pjazza pittoreska ta’ Fra Diego, daniels g[andu l-g[an li jag[ti qalb ;dida u e//itanti lil dan il-post billi jin[oloq

ritmu kummer/jali ;did li jwassal [alli l-{amrun jer;a’ jirba[ is-siwi u l-popolarità li kellu qabel u li tant kien igawdi. L-i]viluppaturi, li g[andhom l-g[an li jolqtu u jil[qu l-familja s[i[a, qed ifittxu b’g[aqal imsie[ba kummer/jali kemm b’kera fissa kif ukoll fuq ba]i ta’ s[ubija b’negozji li jistg[u jaqdu l-b]onnijiet tal-familji bl-a[jar mod, bl-aqwa moda, ikel u esperjenza ta’ divertiment possibbli. Il-mira tag[hom hu li daniels isir ilqalba tal-{amrun, li ti;bed lejha kemm konsumaturi mil-lokal kif ukoll mill-bliet u l-ir[ula tal-madwar u minn Malta kollha. Dan g[aliex il-{amrun jinsab fil-qalba taz-zona kummer/jali ta’ Malta mdawwar b’imkejjen millaktar popolati. Is-sena 2012 se tkun sena li ma tintesiex, sena e//itanti fl-istorja g[anja tal-{amrun. Aktar informazzjoni missit elettroniku www.danielsshoppingcomplex.com.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

20 Kummer/

Banif Bank ji//elebra l-[ames anniversarju tieg[u f’Malta “L-2011 kienet sena straordinarja g[al Banif Bank (Malta) plc g[ax fla[[ar tliet xhur beda jopera bi profitt.” Dan qalu Joaquim F. Silva Pinto, il-Kap E]ekuttiv u Direttur tal-Banif, meta indirizza r-Raba’ Laqg[a Annwali g[all-Mani;ers tal-Bank li saret fil-jiem li g[addew. “B’hekk, l2011 se tibqa’ mfakkra b[ala sena li fiha l-Banif Bank re;a’ rnexxielu jil[aq mira importanti o[ra!” Matul din il-laqg[a, il-mani;ment tal-Bank evalwa u ddiskuta, b’mod kritiku u o;;ettiv, ir-ri]ultati po]ittivi miksuba, ir-rata ta’ tkabbir irre;istrata kif ukoll il-pjani g[as-snin li ;ejjin. Joseph Sammut, i/-Chairman talBanif Bank (Malta) plc, fid-diskors tal-ftu[ tieg[u, b’sens kbir ta’ sodisfazzjon, qal li l-Banif Bank kien beda jopera f’Jannar 2008 u g[alhekk kien proprju wasal g[all-bidu tal-[ames sena tal-operat tieg[u f’Malta. Filwaqt li fakkar din il-kisba, Joseph Sammut ikkummenta li “g[andna b]onn li nsegwu, mill-vi/in u b’attenzjoni, il-progress miksub

s’issa biex jintla[qu l-miri stabbiliti kif ukoll biex inwettqu t-tibdiliet me[tie;a fl-istrate;ija tag[na, spe/jalment fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika u so/jali dinjija pre]enti. Din, bla dubju ta’ xejn, se t[alli leffetti tag[ha fuq pajji]na,” temm jg[id is-Sur Sammut. Il-mistieden spe/jali tal-Laqg[a kien il-Country Manager u Head tatTransaction Advisory Services (TAS) fi [dan Ernst & Young f’Malta, isSur Ronald Attard. Matul ilpre]entazzjoni tieg[u, is-Sur Attard ippre]enta l-i]jed ri]ultati ri/enti li [ar;u minn ri/erka li jag[mlu kull tliet xhur l-Ernst & Young g[az-zona ewro, tbassir fuq livell ta’ pajji]i individwali g[al Malta, kif ukoll tbassir ;enerali g[as-settur tasservizzi finanzjarji fiz-zona ewro. Min-na[a tieg[u, Silva Pinto spjega l-pjani u l-istrate;iji g[at-tliet snin li ;ejjin li huma ma[subin biex ikomplu jikkonsolidaw lill-Banif Bank b[ala l-Bank Malti Alternattiv, billi joffri lill-klijenti tieg[u esperjenza bankarja differenti bba]ata fuq servizzi innovattivi tal-og[la kwalità.

Joaquim F. Silva Pinto, il-Kap E]ekuttiv u Direttur tal-Banif


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt ;None:

.

MALTA EUROVISION SONG CONTEST 2012- IS-SEMIFINALI

Jintg[a]lu s-16 g[all-finali ta’ g[ada TVM 20>40

Ronald Briffa u Elaine Saliba mill-MFCC f’Ta’ Qali jippre]entaw is-semifinali ta’ dan il-festival li jwassal biex ting[a]el il-kanzunetta li se tirrappre]enta lil Malta fil-Eurovision ta’ din is-sena li se jsir f’Baku fl-A]erbaj;an f’Mejju. Illum naraw l-24 kanzunetta li waslu sa dan l-istadju li huma (kanzunetta - kantant#a, kompo]itur u fejn differenti l-awtur tal-lirika, u stil tal-kanzunetta) : Answer With Your Eyes – Amber (Ray Agius # Alfred C. Sant) – ballad Still Waiting – Anna Azzopardi (Samuel Bugia-Garrido #Thanassi Nakos) – ballad Whoop it up! – Annalise Ellul (Deo Grech # Elton Zarb) – uptempo greek sound Pure – Claudia Faniello (Philip Vella # Gerard James Borg – ballad Mystified eyes – Corazon Mizzi (Paul Giordimaina # Fleur Balzan) – ballad

Seven days – Danica Muscat (Philip Vella) – ballad You make me go uh uh – Deborah C feat. Leila James (Patrick Renier & David Vervoort) – uptempo Autobiography – Dorothy Bezzina (Eman Muscat # Gerard James Borg) – midtempo I Want to Run Away – Eleanor Cassar (Paul Giordimaina # Fleur Balzan) – uptempo I will fight for you (Papa’s song) – Fabrizio Faniello (J. Beoerham, N. Edberger, R. Uhlmann, W. Fenech, F. Faniello) - uptempo Take me far – Francesca Borg (Marco Debono # Doris Chetcuti) – ballad Petals on a Rose – Gianni Zammit (R. Abrahamsson, A. Aly, N. Numhauser, T. Frech # A. Aly, M. Numhauser, R. Abrahamsson) – rockballad Walk On Water – Isabelle Zammit (Paul Giordimaina # Fleur Balzan) – midtempo While her eyes still glow – Janice Mangion (Rita Pace #Elton Zarb) – ballad You are my live – J Anvil (Joe Jordan) – midtempo

Dance Romance – Jessica Muscat (Philip Vella # Jessica Muscat) – uptempo First Time – Kaya (Gorgi Kalpadikis) – ballad No way back – Klinsmann (Paul Abela #Klinsmann #Jonathan C. Spiteri) – ballad This is the night – Kurt Calleja (Johann Jämtberg # Kurt Calleja) – uptempo In your eyes – Lawrence Gray (Philip Vella # Chan Vella) – ballad Can’t get away – Nadine Bartolo (Philip Vella) – midtempo Look at me now – Richard Edwards (Richard Micallef # Jan Van Dijck) – ballad DNA – Romina Mamo (Gerard James Borg) – midtempo Time – Wayne Micallef (Wayne Micallef) – ballad

Bil-vot tal-;urija esperta li hi komposta minn sitt persuni u mit-televoting tal-pubbliku li jiswa daqs ]ew; membri tal-;urija jintg[a]lu s-16-il kanzunetta li tg[addi g[all-finali ta’ g[ada.

FIL-QOSOR • MAG{KOM (NET Television 21>00) - Ara f’pa;na 21 • ROCKNA (Radio 101 FM 19>15) - Michael Bugeja fil-programm tal-lum se jintervista membri tal-grupp Brikkuni (fir-ritratt hawn ta[t) li nhar is-Sibt 11 ta’ Frar se jniedi it-tieni

album tieg[u. Il-mu]ika ta‘ dan ilgrupp g[andha element qawwi folkloristiku b’xejra ta’ pop. Huma se jdoqqu live waqt il-programm. • BEJNI U BEJNEK (NET Television 23>30) - Joséf Bonello llum se jlaqqag[na mal-G[awdxi Felix

Busuttil (fir-ritratt fuq il-lemin), li minbarra li hu mag[ruf b[ala ]effien u korejografu, b[alissa qed jokkupa wkoll il-kariga ta’ Kummissarju

Malti tal-Films. Insiru nafu aktar dwaru u dwar il-[idma tieg[u. • MALTA LLEJLA (NET Television 17>00) - Fost il-mistednin ta’ Stephanie Spiteri g[all-programm tal-lum se jkun

hemm u[ud minn dawk li se jie[du sehem fil-ispettaklu mtella’ minn Spiteri Lucas Entertainment Musicals Live 2. Ikun hemm ukoll dwar moda flimkien ma’ Noelene Miggiani, Marisa Grima u Gordon Mayo kif ukoll spjega tal-Evan;elju li se jinqara waqt ilquddies tas-Sibt filg[axija u l-{add flimkien ma’ Fr Brandon Gatt. • VU?I MISSJUNARJA (Radju Marija 18>50) II-protagonist filprogramm tal-lum se jkun il-

missjunarju G[awdxi Fr Raymond Portelli (fir-ritratt hawn ta[t, li jaqdi dmirijiet fir-re;jun tal-Amazonja flAmerika t’Isfel. Minbarra li baqa’ jie[u [sieb spiritwalment lin-nies tal-post, sar ukoll tabib biex ikun jista’ joffri dejjem servizz a[jar. Hu ilu jg[ix hemm g[al aktar minn 15-il sena.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

22 TV#Radju MIEG{EK

Il-problema tal-bullying f’Malta 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

07>55 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 19>15 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Focus 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 - Mill-Parlament 21:00 BBC News 21:05 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 - Maltin Biss 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 – Il-Polz ta/-?ittadin

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 - University Matters 10:30 – Kulturi 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal:urnali 13:30 – Il-Malti fitTraduzzjoni 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 – Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 20:00 – {sejjes minn Art l-Irdieden 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 11:00 - Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l-Erwie[ 13:00 - Shalom 14:30 – Qari tarRumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Il-Muftie[ tal-G[erf 16:00 – Swi// 17:00 – Il-{ajja vera 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Nixxieg[a Dumnikana 19:30 – Vexillum 20:00 - Alla G[ani fil{niena 20:30 – Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 – {udni f’Idejk 23:30 –

Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta.

Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 FilKumpanija ta’ Tony 13:00 Ejjew G[andi 15:00 - All Time Favourites 17:00 - Melodiji talPassat 18:30 - All Time Favourites 22:00 - BeeZee Fridays. Smash Radio • 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 Radio Motordrome 15:00 Funky Town 16:30 - DJ My Kill 18:30 - Xtravadance.

NET Television 21:00 Is-su;;ett mag[]ul g[allprogramm tal-lum se jkun il-bullying. G[alkemm bosta drabi hu asso/jat mat-tfal fl-iskejjel, tajjeb jing[ad li l-bullying jista’ jse[[ f’postijiet o[ra, mhux ne/essarjament dawk edukattivi. Waqt il-programm se jkun mist[arre; x’tip ta’ problemi jikkaw]a l-bullying u kif jista’ ji;i evitat. Fost il-mistiedna se jkun hemm kemm edukaturi kif ukoll nies missettur tal-psikolo;ija. Jippre]entaw Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Minn Lenti Interkulturali 11:45 Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Malta Eurovision Song Contest 2012 - SF 23:15 - LA[barijiet 23:30 - Modern Lifestyles (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:40 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Tomatate 17:00 - Kwalità Malta 17:25 - Hazzzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:35 Teleshopping 17:50 - Healthy Living 19:00 - Londri 19:15 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:20 - Illostra 20:30 Affari Tag[na 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da (r) 23:45 Kalamita (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 104.6 Music Entertainment 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:20 - MEP u Int 19:30 {abbejtek (r) 20:30 - MillParlament 21:30 - Maltin flIspazju 22:00 - News 22:30 Robert Musumeci Talk Show (r). Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid-09:00)

11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 Soliti ignoti 21:10 - Attenti a quei due - la sfida 23:25 - TV 7 00:25 - L’appuntamento - scrittori in tv 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Qui Radio Londra 01:35 - Sottovoce. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 06:50 - Cartoons 09:30 - Tgr montagne 10:00 - Tg 2 punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 Eat Parade 14:00 Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer 16:55 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - L’isola dei famosi 20:30 Tg 2 notizie 21:05 - Senza traccia (TF) 23:25 -Tg 2 notizie 23:40 L’ultima parola 01:10 - Tg Parlamento 01:20 - L’isola dei famosi. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi 11:00 - Apprescindere 12:00 - Tg 3 - sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Milk. Film 2008 23:25 - E se domani short 24:00 - Tg3 linea notte 01:05 - Art News 01:35 - Aprirai 01:55 L’uomo di Londra. Film 2007. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 2005 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45

- Uomini e donne 16:15 - Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:05 Tg 5 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 Striscia la notizia 21:10 - Zelig 23:30 - Tutte le donne della mia vita. Film 2006 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:20 - Ieri e oggi in tv 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 - Hunter (TF) 09:40 - RIS Roma - delitti imperfetti (TF) 10:50 - Benessere Il ritratto della salute 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:35 - Sentieri 16:05 - I ponti di Madison County. Film ’95 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Quarto grado 24:00 - Psycho. Film ’98. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Cafe (sitcom) 16:20 - The Middle (TF) 16:45 La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 - Trasformat 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - Provaci ancora Gary (sitcom) 19:50 - Cartoons 20:20 CSI: scena del crimine 21:10 True Justice. Film 2011 23:00 Nikita (TF) 23:50 - Le iene 01:15 - Studio aperto 01:30 - The Shield (TF). La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:45 - Coffee Break 11:10 L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Revolution. Film ’85 16:15 Atlantide 17:30 - L’Ispettore Barnaby (TF) 19:20 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Le Invasione Barbariche 24:00 - Sotto canestro 00:30 - Tg La 7 00:40 (Ah)iporoso 01:40 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

TV#Radju 23 Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 - Faxxikli 11:30 - Venere 12:10 - Paqpaq 12:50 - GFA Review 14:00 - Nurseries 22 14:30 - Prin/pijiet 15:00 - Lenti Kulturali 15:45 - Dokumentarju 16:00 - Venere 16:40 - Paqpaq 17:20 - GFA Review 18:30 Nurseries 22 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 - Faxxikli 19:30 - Mixage 20:10 - Madwarna 20:40 Xarabank 23:10 - A[barijiet bl-Ingli] 23:15 - Asteriks (r). Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 Favourite Link 12:10 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - 7F 15:30 - Teleshopping 16:30 - EGOV4U 17:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 17:30 - Cachet 18:15 - F. News 18:30 - (ikompli) Cachet 19:45 - Reporter 20:05 Muftie[ 20:10 - Kont taf? 20:15 F. News 21:00 - Sfera 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 - 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[allMaltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 Romantica 17:00 - Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 • melita 162 12:55 - Extreme Makeover Home Edition 13:45 - Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 17:10 - Déjà Vu (TF) 18:00 - Prima o poi divorizio! 18:50 Amici La 5 19:55 - Grande Fratello 20:15 - Grande Fratello Live 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - In cerca d’amore. Film ’99 23:20 Grande Fratello live. BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Tellytales 07:20 - The Large Family 07:30 - The Roly Mo Show 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Tweenies 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - As Time Goes By 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 Doctors 11:20 - Chimp Family Fortunes 12:00 - The World’s Toughest Driving Tests 13:00 Dad’s Army 13:30 - Last of the

Summer Wine 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:55 - Chimp Family Fortunes 16:35 - The World’s Toughest Driving Tests 17:25 - The Weakest Link 18:10 Last of the Summer Wine 18:40 Doctors 19:10 - As Time Goes By 19:40 - Keeping up Appearances 20:10 - Doctor Who 21:00 Survivors 21:50 - Lead Balloon 22:20 - Ideal 22:50 - Live at the Apollo 23:35 - Little Britain. TCM • melita 310 • GO Plus 701 08:15 - Bonanza 09:20 - Rawhide 10:25 - My Fair Lady. Film ’64 (U) 13:45 - Bonanza 14:50 Rawhide 16:00 - Spencer’s Mountain. Film ’63 18:15 - Arrow in the Dust. Film ’54 19:45 You’ve Got Mail. Film ’98 (PG) 22:00 - Dirty Harry. Film ’71 (18) 23:55 - Mortal Kombat Annihilation. Film ’97 (12). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:40 - Green Journey. Film ’90 09:15 - Arena. Film ’89 (15) 10:50 - Article 99. Film ’92 (15) 12:30 - High Tide. Film ’87 (15) 14:10 - Road Rage. Film ’99 15:35 - Avanti! Film ’72 (15) 17:55 - Down Came a Blackbird. Film ’95 (15) 19:45 - MGM’s Big Screen 20:00 - Welcome to LA. Film ’76 (15) 21:40 - Dead of Winter. Film ’86 (15) 23:20 Love at Large. Film ’90 (15). Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E.

07:55 - The Casebook of Sherlock Holmes 09:45 - La Prova 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Wolff’s Turf 12:47 - Great Women 12:55 Quincy, M.E. 13:55 - Wolff’s Turf 15:53 - Great Women 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 Jane Doe: Vanishing Act 18:40 Touch 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - Agatha Christie’s Poirot 23:10 - Jane Doe: Now You See It, Now You Don’t. Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: Down to the Wire 08:10 - Mythbusters 09:05 - Extreme Engineering: Cooper River Bridge 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Borneo Jungle 11:50 Overhaulin’ 12:45 - Fifth Gear 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Esab Bike 14:35 - Dirty Jobs: Rum Distiller 15:30 Deadliest Catch: Payback Time 16:25 - Mythbusters 17:20 -

Extreme Engineering: Cooper River Bridge 18:15 - Ultimate Survival: Malaysian Archipelago 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 Mythbusters: Dodge a Bullet 21:00 - Freddie Flintoff Versus the World 21:55 - Is It True? 22:50 Time Warp: Coasters, Cars, Cups and Cans 23:45 - Mythbusters. Melita Movies • melita 801 10:00 - Up! 11:35 - Ramona and Beezus 13:20 - Mr 3000 15:05 Hollywood Buzz 15:30 Shanghai Noon 17:20 - Salt 19:00 - Cinema Verite 20:31 Hollywood Buzz 21:00 - The Karate Kid 23:20 - Awake 00:45 - Never Let Me Go. Melita More • melita 802 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - Mike & Molly 11:30 - Gossip Girl 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 16:45 - Glee 17:30 - Amazing Race 18:15 Days of Our Lives 19:05 - Films & Stars 19:35 - Person of Interest 20:30 - Glee 21:15 - Gossip Girl 22:00 - Top Gear 23:05 - The Mentalist 23:50 - How I Met Your Mother 00:15 - 2 Broke Girls 00:40 - Hung 01:10 - Bored To Death. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Hoarders: Paul # Missy and Alex. The Locator: 09:00 - A Sons Search 09:30 - A Sister’s Heartbreak. 10:00 - The Real Housewives of Miami: Optical Delusion 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Esther Wadley 13:00 Parking Wars 13:30 - Billy the Exterminator: Hoarder House Rats. Psychic Detectives: 14:00 - Black Widow 14:30 - Dressed To Kill 15:00 - The Phantom Trail 15:30 Road To Betrayal. 16:00 Snapped: Women Who Kill: Esther Wadley. The Locator: 17:00 - A Sons Search 17:30 - A Sister’s Heartbreak. 18:00 - Hoarders: Paul # Missy and Alex 19:00 Pawn Stars: Bumpy Ride 19:30 Storage Wars: Makings of a Mogul 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - The Real Housewives of Miami: Waterfront and Centre 22:00 - Hardcore Pawn 22:30 - American Hoggers: Life on the Line 23:00 Kalgoorlie Cops 23:30 - Parking Wars.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

07>00 09>00 09>30 11>00 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>15 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>50 19>45 20>30 21>00 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 - Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Jonas 10:25 - Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 11:55 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Have a Laugh 12:30 - Shake It Up 12:55 - Phineas and Ferb 14:40 - So Random 15:05 - Wizards of Waverly Place 15:30 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 16:45 The Suite Life on Deck 17:10 - Phineas and Ferb 18:00 - Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 Good Luck Charlie 20:00 - Shake It Up 20:50 Wizards of Waverly Place 21:35 - Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping Kontra l-{in (r) It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Afrodite Teleshopping Bla Kumment Cartoons Pack Leader (r) Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Animal Diaries NET News Flusek Mieg[ek NET News (ikompli) Mieg[ek Anali]i tal-A[bar (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 08:30 - FIL WC Luge

0:00 WC Nordic Combine Skiing: HS 134 (live) 10:45 - IBU WC Biathlon 12:00 - WC Alpine Skiing: Men’s Downhill (live) 13:30 - FSI WC Nordic Combine Skiing: Gundersen (live) 14:15 - German Masters Snooker: Day 3 (live) 17:00 IBU WC Biathlon 18:00 - FIS WC Ski Jumping: HS 134 Qual. Rd (live) 19:00 - World’s Strongest Man 20:00 - German Masters Snooker 20:30 German Masters Snooker: Day 3 (live) 23:30 - FIS WC Ski Jumping. Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 20: Chievo v Lazio 09:00 - Barclays PL: Wk 25: Tottenham H v Wigan Ath 11:00 - PGA Commercial Bank Qatar Masters: Day 2 (live). Barclays PL: Wk 25: 15:00 - Swansea C v Chelsea 17:00 - Review. 18:00 - Serie A: Rd 21: Inter v Palermo. Barclays PL: Wk 25: 20:00 Bolton W v Arsenal 22:00 Preview. 22:30 - PGA

Commercial Bank Qatar Masters: Day 2.

Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing. Barclays PL: Wk 25: 08:00 Everton v Man. C. 10:00 Review. 11:00 - Serie A: Rd 21: Inter v Palermo 13:00 ATP 250 Series: Montpeillier: QF (live) 18:00 - PL World: Wk 25 18:25 - Trans World Sport 19:25 - Barclays PL: Wk 26: Preview 19:55 - FIFA Futbol Mundia 20:25 - The FA Cup: Rd 4: Highlights 21:00 Roma Channel. Malta Sports 1 • melita 701 19:30 - La Liga: Preview. Bundesliga: 19:55 - Preview 20:30 - FC Nurnberg v Borussia Dortmund (live). 22:30 - The Poker Stars: Net Big Game#38. Bundesliga: 22:55 - 1.FC Koln v FC Schalke (r) 00:45 - Preview (r). Malta Stars • melita 614 08:00 - Malta Basketball Assoc. (r) 09:30 - 3 Pointer (r) 10:05 BOV PL: Birkirkara v Floriana (r) 12:35 - Malta Rugby Football Union (r) 14:15 MFA Futsal League: 2nd Div.: Hamrun Spartans FC v sportinmalta.com Melita AFC (r) 15:40 - Melita GFA 1st Div. (r)

17:30 - Malta Basketball Assoc. (r) 19:00 - Malta Handball Assoc. 20:30 - MFA Futsal League 2nd Div. 22:05 - BOV PL: Birkirkara v Floriana (r) 00:35 - Melita GFA 1st Div. (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - Bundesliga: FSV Mainz v FC Freiburg (r) 10:00 npower Champ.: Southampton v Leicester City (r) 11:55 - La Liga: Villarreal v Barcelona (r) 13:50 - Bundesliga: VfB

Stuttgart v Borussia Monchengladbach (r) 15:50 La Liga: Racing v Valencia (r) 17:40 - npower Champ.: Southampton v Leicester City (r) 19:30 - La Liga: Preview. Bundesliga: 19:56 - Preview 20:30 - FC Nurnberg v Borussia Dortmund (live). 22:35 - npower Champ.: Southampton v Leicester City (r) 00:25 Bundesliga: VfB Stuttgart v Borussia Monchengladbach (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: FSV Mainz v FC Freiburg (r) 16:10 - La Liga: Villarreal v Barcelona (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV.

All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - Pentathlon WC 2011: Men's (r) 14:40 - NBA Live (r) 15:00 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 15:50 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 16:55 NBA: Chicago @ Miami (r) 19:00 - NBA Live 19:15 WWE: RAW 20:05 Volleyball Champ. League Magazine: The Big Hit 20:35 Bouldering: Rockstars 2011 (r) 21:05 - European Poker Tour:

Poker Stars Caribbean Adventure: PCA Main Event 01 21:55 - NBA: Chicago @ Miami (r) 00:00 - WWE: RAW (r) 00:50 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

24 Passatemp

Tisliba

Mimdudin>5. {in, g[omor (5) 6. Qal kull ma kellu fuq listonku (5) 7. Fabbli (5) 10. Bnedmin (5) 11. Ne[[a l-armar (5) 12. u 14. Ma laqg[etx ittalba (10) 14. Ara 12 16. Awment, g[otja ta’ aktar (5) 17. u 18. Qag[da ta’ min hu mi;jub mill-kotra (10) 18. Ara 17.

Weqfin>1. Turufnament (6) 2. Imwarrab (6) 3. Maqlug[ ’il barra (6) 4. Maqjel (6) 8. {ar;a, ;irja (5) 9. Prodott mis-si;ar (5) 12. Saram (6) 13. Frene] tal-bizzilla (6) 14. Jitbissem b’xi /ajta (6) 15. Sustanza li biha jiksu ttoroq (6)

Super Sudoku… mill-1 sad-9 u mill-A sal-: Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 4 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9 u l-ittri kollha mill-A sal-G. Soluzzjonijiet

Soluzzjoni tal-biera[

Mimdudin>- 5. u 6. Introdu/ew; 7. Qofol; 10. u 11. Musta//uni; 12. u 14. Professuri; 16. Spina; 17. :abar; 18. Landa. Weqfin>- 1. Migdum; 2. Bogota; 3. Addo//; 4. Swieqi; 8. Iskot; 9. Futur; 12. Pari;i; 13. Espert; 14. Sandli; 15. Instab. DRAUGHTS

Sudoku

G[andu l-g[atx Bil-lapes jew bil-linka imla kull spazju fejn tidher dabra sewda. G[andu jitfa//a quddiemek xi [add li hu tassew bil-g[atx.

G[andu l-g[atx

Abjad: 20 - 15. Iswed: 31 x 24; Abjad: 23 - 20, Iswed: 19 - 23; Abjad: 15 - 12, Iswed: 24 x 15; Abjad: 14 - 11, Iswed: 15 x 6; Abjad: 5 - 2, Iswed: 8 x 15; Abjad: 2 x 18 u jirba[.

Jirba[ l-abjad :ib il-bord tad-draughts u qieg[ed id-dammi e]att kif jidhru hawn fuq. Imissu jilg[ab l-abjad. Kif jista’ dan jirba[ il-log[ba f’sitt mossi?

Dik qabda!

Jirba[ l-abjad

Erbg[a mis-sitt o;;etti raffigurati hawn fuq jinsabu mo[bija x’imkien f’din ix-xena. Fejn jinsabu dawn l-erba’ o;;etti? U]a littri u n-numri li hawn fil-;nub.

L-o;;etti mo[bija

L-o;;etti mo[bija

Tnalja: A4; Kubu: A6; Pistola: E2; Bagalja: C2.

Wie[ed sajjied iltaqa’ ma’ [abib tieg[u u qallu: “Ftit tal;ranet ilu qbadt [uta l-veru e//ezzjonali: ma rnexxilix insib mi]ien b’sa[[tu bi]]ejjed biex ni]inha!” {abibu wie;bu: “U [allina minnek. Kif int tridni nemmnek?” Is-sajjied qallu: “Stenna! Ma we]inthiex, imma [adtilha ritratt li n-negattiva tag[ha biss kienet ti]en [ames kili u nofs!”|


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Klassifikati 25 PROPRJETA`

Bu;ibba

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

{al Qormi – San Bastjan

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 99477271.

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 99477271.

Il-Marsa

REMISSA bi tlett stalel, post idejali vi/in il-korsa. G[al bejg[ jew tpartit ma proprjeta’. ?emplu 79259744.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

L-Imqabba

HOUSE of character (unconverted) bi tliet kmamar tassodda. Prezz €100,000. ?emplu 99473439.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

NIXTRI PROPRJETA’

Maisonette

F’BIRKIRKARA. ?emplu 79844384.

VETTURI

BMW 320d

2006, saloon, automatic, artic green, full extras, white leather interior, 45000 miles. €19,500 o.n.o. ?emplu 99449106.

Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Kia Mentor

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Nixtri

79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com.

Ni]barazza

G{ALL-BEJG{

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233. DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Tombla sheets

B’NUMRI kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew

Heidelberg Platen

10” x 15” f’kundizzjoni perfetta u mutur suzuki 100A. ?emplu 79603048.

Libsa tal-Pra/ett

TAS-subien, kulur cream, 3piece, kompluta bil-qmis u ]]arbun. Daqs ;dida, milbusa darba. Prezz €90. ?emplu 21242180.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mobile kiosk

BIL-PERMESSI kollha f’kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79705588.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. flAVVI}I POLITI?I

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI

IL-QRENDI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Ikla, il:img[a, 3 ta’ Frar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 u g[all-biljetti /emplu 99309841 jew ibag[tu email lil agiuskarl@gmail.com.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

RA{AL :DID. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Ikla Maltija, il-{amis, 9 ta’ Frar fis7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tallokalità. Prezz €12 u g[all-booking /emplu 99980488 jew79224165.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning g[ar-residenti taddisa’ u l-g[axar distrett, it-Tlieta, 14 ta’ Frar f’Villa Arrigo, inNaxxar. Biljetti b’xejn ming[and il-helpers jew mill-uffi/ini billi //emplu 23285000.

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 7 ta’ Frar. fisSt George’s Park, San :iljan. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. Prezz €4 u g[all-biljetti /emplu 99476633 jew 99445269.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’ Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 14 ta’ Frar. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 99269314.

PAULA MIFSUD BONNICI. Il-

Tonio Borg se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 16 ta’ Frar filBuskett Roadhouse, il-Buskett. Trasport jitlaq fit-8.30 a.m. Prezz €5 u l-biljetti jinxtraw ming[and il-helpers jew /emplu 79807644.

{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, lErbg[a, 8 ta’ Frar f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79538559 jew 99242945. Trasport provdut.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorgnaizzaw Coffee Morning, il{amis, 9 ta’ Frar fir-Razzett tal{biberija. Prezz €5.50 bit-trasport inklu]. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

L-APAN se torganizza Coffee Morning nhar it-Tlieta 7 ta’ Frar f’Villa Arrigo, in-Naxxar fid-9 a.m.

Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista se jorganizza Coffee Morning nhar l-Erbg[a 29 ta’ Frar f’Villa Arrigo. Prezz: €5.50 It-trasport jitlaq mill-postijiet tas-soltu fit-8.30 a.m. Bookings ming[and il-helpers jew /emplu 99473932 jew 79603401. Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi.

PN RE:JUN G{AWDEX Il-Kumitat Organizzattiv tal-PN f'G[awdex se jorganizza Ikla tal-{bieb nhar il-{add 5 ta' Frar fil-Lukanda Calypso, Marsalforn, fin-12.30 p.m. Mistiedna spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi u s-Sinjura tieg[u. Prezz: €23. Biljetti ming[and il-helpers.

TONIO BORG. Il-{bieb ta’

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN.

BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

{AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426.

{AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN.

IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-

Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567.

L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN.

{AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733.

{AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN.

IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-

Cassar se jorganizzaw Ikla u Country Night, is-Sibt 18 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-lukanda Corinthia Palace, {’Attard. Prezz €22 g[allkbar u €11 g[at-tfal ta’ bejn l-4 u t-12-il sena, u g[all-biljetti /emplu 79459227 jew 99468624.

IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’

L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-

Uffi//ju PN.

IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895466. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN.

Uffi//ju PN.

Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla b’ikel Indjan, is-Sibt, 18 ta’ Frar fit-Taj Mahal Restaurant, il-G]ira. Prezz €16 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew mill-uffi//ji.

L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Ikla, il-{add, 19 ta’ Frar fis1 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal ta’ bejn is-6 u t-12il sena, u g[al aktar informazjoni /emplu 21433869.

Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. 99453507.

IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN.

tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com.

PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. G[al assistenza tistg[u //emplu 98890488 jew 79224165.

TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN.

{AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’ David Agius se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 21 ta’ Frar fid-9 a.m. fil-Buskett Roadhouse, ir-Rabat. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21417507 jew 79423101.

SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 23 ta’ Frar fit-8.30 a.m. fil-Buskett Road House. Prezz €5 u g[allbiljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 23 ta’ Frar, f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Trasport provdut minn quddiem lUffi//ji PN tar-raba’ Distrett. G[al aktar informazzjoni u g[allbiljetti /emplu 99843564 jew 99491069.

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’ David Agius se jorganizzaw Ri/eviment, is-Sibt, 25 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-MFCC, Ta’ Qali. G[all-biljetti /emplu 21417507 jew 79423101. JASON AZZOPARDI. Il-{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum ilMara, il-{amis, 8 ta’ Marzu. Iddettalji jit[abbru aktar tard.

tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt.

{AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN.

p.m. fl-Uffi//ju PN. Uffi//ju PN.

SANTA VENERA. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7.30 p.m. u t-8.30

p.m. fl-Uffi//ju u ‘Dar il-{addiem’. G[al aktar informazzjoni tistg[u tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225810. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

27 IBBURDJAR

Bonello Ghio champion tal-kampjonati nazzjonali Argo Is-sena 2011 kienet wa[da interessanti u kkulurita fejn g[andu x’jaqsam mal-ibburdjar kemm f’dawk li huma regattas ta’ klabbs lokali u anke f’numru ta’ avvenimenti internazzjonali li ]]ejnu b’entu]ja]mu l-kalendarju lokali. Wie[ed mill-appuntamenti prin/ipali li saru f’Di/embru kienu l-Kampjonati Nazzjonali ta’ Ibburdjar organizzati mill-Federazzjoni Maltija ta’ l-Ibburdja. Pre]entament tmien klabbs u asso/jazzjonijiet jiffurmaw lMSF fejn fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-Kampjonati Nazzjonali hemm it-tradizzjoni li kull sena klabb membru jigi assenjat li jospita dan l-avveniment annwali. Normalment il-NSC isiru f’nofs Novembru i]da min[abba t-temp [a]in u persistenti s-sena l-ohra l-avvenimenti ta’ jumejn kellhom ji;u trasferiti g[all-ewwel weekend ta’ Di/embru. Il-Kampjonati Nazzjonali

2011, li kienu sponsorjati mill-Grupp ta’ Assigurazzjoni Argo, kienu ospitati millVikings Sailing Club u tti;rijiet saru tul il-kosta ta’ tas-Sliema. Il-kompetituri ;ew maqsuma f’erba’ klassijiet, ji;ifieri l-Optimist Open, lOptimist Cadet, il-Klassi Novice u l-Klassi Laser 4.7. Fl-Istandard Laser kien hemm biss ]ew; kompetituri, g[alhekk din ma kinetx tikkostitwixxi klassi. Ir-ri]ultati finali ta’ kull klassi kienu:

Klassi Optimist Open

:

Thomas Bonello Ghio (MYSC), Zachary Zammit (MYSC), Craig Farrugia Vella (BSC)

Klassi Optimist Cadet 1:

Craig F.Vella (BSC), Matthew Micallef (BSC), Matthew Bugeja (BSC) Klassi Novice 1: Kane Seychell (MYSC), Nick Bonello Ghio (MYSC), Gary Mercieca (BSC)

Wara wirja tajba matul il-Kampjonat ta’ jumejn Thomas Bonello Ghio (MYSC) kien dikjarat i/-Champion Nazzjonali tal-Kampjonati Nazzjonali Argo

Klassi Laser 4.7 1: Ella Fleri Soler (MYSC), Abigail Fenech (MYSC), Thomas Sammut Alessi (MYSC) Barra r-rebbie[a tal-klassijiet

Kampjonati Nazzjonali Argo. Is-sur Clive Chipperfield attenda g[all-pre]entazzjoni ta’ trofej f’isem l-isponsors il-Grupp ta’ Assigurazzjoni Argo.

SNOOKER - TAL-GOZO SNOOKER CUP 2012

BOWLING

Caruana Scicluna champion tal-Masters Justin Caruana Scicluna kien inkurunat champion talMTBA Tenovar Masters waqt kompetizzjoni li saret fl-Eden Superbowl fejn f’finali e//itanti g[eleb lil Sue Abela. Fl-ewwel jum ta’ din il-kompetizzjoni l-aqwa sitt bowlers mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni ing[aqdu flimkien mal-aqwa sitt bowlers tal-MTBA. Isseeds kienu jibba]aw fuq irri]ultati li dawn ikunu kibsu waqt l-2011. L-aqwa sitt bowlers talMTBA g[addew awtomatikament g[at-tieni fa]i li waqtha intlag[abu sitt partiti biex b’hekk ;ew mag[]ula l-aqwa tmienja g[al-jum finali. Dawn it-tmienja li g[addew

differenti Ella Fleri Soler reb[et il-Joe Borg Costanzi Trophy u Thomas Bonello Ghio ;ie ddikjarat icChampion Nazzjonali tal-

g[all-fa]i Round Robin kienu Mauro Anastasi, Ray Falzon Reale, Sue Abela, Mark Spiteri, Rankin Camilleri, Dennis Mercieca, Justin Caruana Scicluna u Neil Sullivan. Dawk kollha li attendw g[all-a[[ar jum ta’ din l-edizzjoni kellhom ix-xorti li jaraw diversi partiti ta’ kalibru g[oli. Kien Mark Spiteri li bena vanta;; tajjeb hekk kif ;ab medja ta’ 219.7 g[al total ta’ 1648 minn seba’ partiti. Spiteri g[adda g[all-fa]i tan-Knock Out u mieg[u, g[as-semi finali g[addew ukoll Ray Falzon Reale, Justin Caruana Scicluna u Sue Abela. Fis-semi finali ltaqg[u

Spiteri kontra Abela u Falzon Reale kontra Caruana Scicluna. Fl-ewwel semi finali Spiteri beda tajjeb i]da ma rnexxilux ikompli bl-istess ritmu u b’hekk Sue Abela wettqet rimonta u kkwalifikat g[all-finali. Fit-tieni semi finali Falzon Reale beda tajjeb u fil-fatt kien hu li mar fil-vanta;;. Madankollu dan ma g[arafx jiddefendi dan il-vanta;; u spi//a tilfet kontra Caruana Scicluna. Fil-finali, li ntlag[bet fuq tliet log[biet, Sue Abela marret fil-vanta;; kontra binha i]da Caruana Scicluna baqa` kalm u sa[anistra wettaq rimonta biex [a dan l-unur.

Vetrina ta’ talent fil-finali

Matul dan l-a[[ar saret il-finali tal-iSnooker Cup organizzata mill-Gozo Billiards and Snooker Club fir-Rabat G[awdex. Il-finali ntlag[bet fil-Ka]in tas-So/jeta Filarmonika Leone. Il-finali tal-Pemier li saret fuq 13 il-frame u din kienet wa[da ferm kumbattuta bejn ]ew; plejers ta’ talent. Illog[ba, irrefjata mis-Sur Kevin Cassar, mg[ejjun mill-marker Michael Micallef, kienet kaatterizzata minn log[ob sabi[ u missielet, intreb[et minn Shaun Sultana bl-iskor ta’ 7-6 kontra Jason Vassallo. Dan ta’ l-ahhar kien ilu jiddomina din il-kompetizzjoni g[al dawn l-a[[ar sitt snin. F’din il-finali, Jason Vassallo g[amel rimonta tajba fuq Shaun Sultana, wara li dan ta’ la[[ar kien qed jirba[ 6-3 fuq l-istess Vassallo. F’partita’ ta’ 6-6, kien Sultana li [are; rebbie[ fit-13-il frame. It-trofej lir-rebbie[a u lir-runners up kienu ippre]enatati mill-President tas-So/jeta` Filarmonika Leone, Dr Micahel Caruana, li g[amel ukoll diskors ta l-okka]joni. Ir-ri]ulatati g[al din il-kompetizzjoni kienu:

Premier Division

Shaun Sultana Jason Vassallo Jason Vassallo

I Div

Jason Portelli Christian Spiteri Jason Portelli

II Div

Caruana Scicluna bit-trofew tal-Masters wara li g[eleb lil Sue Abela (lemin)

Saviour Vella George Gauci Sam Sultana Loreto Spiteri Shaun Attard Peter Bonello

7 6

Rebbie[ Runner Up Highest break

6

Rebbie[ Runner Up Highest Break

4 3

Rebbie[ Runner Up 3rd Place Highest Break Plate Rebbie[ Runner Up

4 2


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

28 Sport IASC

BOXING

Rimonta kbira ta’ }ejtun

Imut il-kow/ ta’ Muhammad Ali

}EJTUN L ..............................3 B’KARA SJ. ...........................2

}ejtun reb[u partita li intlag[bet ta[t xita kontinwa, liema partita offriet [ames gowls b’}ejtun jskurjaw tlieta u Birkirkara jiskurjaw tnejn. Kienu Birkirkara li fet[u l-iskor permezz ta’ Aaron ATTARD li sab ix-xibka wara 25 minuta. Liskor baqa` dak ta’ 1-0 favur Birkirkara sal-mistrie[. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima kienu Birkirkara li [ar;u tajjeb u sa[ansitra irdjuppjaw il-vanta;; fl-40 minuta permezz ta’ Matthew SCERRI. Hekk kif }ejtun marru tnejn minn ta[t, dawn bdew de[lin fil-partita u tmien minuti wara Renjos FARRUGIA naqqas iddistakk. Ftit minuti wara }ejtun ;abu d-draw b’gowl ta’ Charles SPITERI. Ir-rimota ta’ }ejtun se[[et hekk kif fid-69 minuta, ji;ifieri minuta mit-tmiem, Melchior MICALLEF skurja ttielet gowl tat-tim tieg[u. Referee: Sebastiano Gambuzza Reb[a minima

}ABBAR CB..........................1 M:ARR F. .............................0

}abbar kisbu reb[a minima ta’ 1-0 fuq M;arr Falcons u b’hekk telg[u fit-tielet post talklassifika tat-Tieni Divi]joni. Din kienet partita fejn i]-]ew; timijiet attakkat lil xulxin u fittxew ir-reb[a i]da kienu }abbar li fl-a[[ar [ar;u rebbie[a. Dawn huma wkoll ]ew; tim-

Kif jinsabu II Div Marsa T. Rovers Utd. }abbar CB. G]ira Utd. Luqa J. B’Kara SJ. M;arr F. }ejtun L. Mqabba A.

L R D T F K Pt 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 3 3 3 2 2 2 2 2

1 0 15 2 1 11 0 3 8 0 3 7 1 3 13 1 3 7 1 3 5 0 4 13 0 4 7

2 4 7 10 10

11

8 6 6 5 11 5 9 5 11 4 14 4

ijiet li kemm -il darba reb[u lGood Conduct. Minkejja li kien hemm diversi azzjonijiet denji ta’ nota, l-ewwel taqsima intemmet fi draw ta’ ming[ajr gowls. Wara l-mistrie[ il-partita baqg[et fuq l-istess ritmu u lattakki ta’ dan i]-]ew; timijiet bdew isiru aktar perikolu]i. }ew; minuti mit-tmiem }abbar sabu l-gowl de/i]iv li kien skurjat minn Alex HILI. Referee: Lorry Sammut Reb[a tajba

MQABBA A............................2 G}IRA UTD...........................0

F’partita kumbattuta Mqabba [ar;u rebbie[a bi skor ta’ 2-0 kontra G]ira bi]-]ew; gowls jaslu t-tnejn li huma fit-tieni taqsima. Minkejja li f’din ilpartita ;ew skurjati biss ]ew; gowls l-ammont ta’ gowls skurjati seta’ kien akbar li kieku ma kienx g[as-0saves kbar li wettqu ]-]ew; goalkeepers. Kien fit-53 minuta meta Mqabba marru fil-vanta;; b’gowl ta’ David GRIMA filwaqt li Jason GALEA issi;illa l-partita ]ew; minuti wara. Referee: Joseph Azzopardi

Angelo Dunee, il-kow/ talboxer le;;endarju Muhammad Ali miet fl-eta ta’ 90 sena. Dundee miet waqt li kien qieg[ed id-dar tieg[u stess fi Florida. Ftit tal;img[at ilu Dundee kien flimkien ma’ Ali hekk kif dan tal-a[[ar kien qed ji//elebra g[eluq sninu. Dundee kien rinomat g[al mod kif kien jimmotiva mhux biss lil Ali i]da anke boxer ta’ fama mondjali b[al ma huma Sugar Ray Leonard u George Foreman. Dundee baqa` popolari g[al mod kif immotiva lil u[ud minn dawn il-boxers meta dawn kienu qed jitilfu konfronti importanti. Fost dawn il-konfronti wie[ed ma jistax ma jsemmix il-;lieda bejn Leonard u Thomas Hearns jew dik bejn Ali u Joe Fraizer. Dundee dam jikkow/ja g[al [afna snin u fl-1994 dan ;ie inklu] fl-International Boxing Hall of Fame. Haye mhux se ji;;ieled kontra Klitschko

L-Ingli] David Haye m’huwiex mistenni ji;;ieled kontra Vitali Klitschko minkejja li matul dawn la[[ar xhur kien hemm tentattivi biex ter;a’ ssir ;lieda. {u Vitali, Wladimir fis-sajf kien g[eleb lil Haye fi ;lieda li saret fil-:ermanja u kien hemm spekulazzjoni li se ter;a’ ssir ;lieda jew bejn Haye u Klitschko jew bejn Haye u Waldimir.

Angelo Dundee (xellug) u l-boxer Muhammad Ali

:img[a ilu il-mnager ta’ Haye qal li l-a[wa Klitschko kienu qed ju]aw lil Haye biex jiksbu aktar popolarità u din id-darba kien il-manager tala[wa Klitschko, Bernd Bonte li wie;eb g[al dawn l-akku]i. “B[alissa tant ninsabu ‘l bog[od li m’hemm kwa]i lebda /ans li ssir ;lieda bejn la[wa u Haye,” qal Bonte. Haye tant kemm jixtieq li jer;a’ jilg[ab kontra wie[ed minn dawn l-a[wa li qal li hu lest li jirritorna g[all-boxing jekk ikun jaf li se jkollu din lopportunità. Haye, wara ttelfa kontra Klitschko kien [abbar li se jirtira. Bonte /a[ad li l-a[wa Klitschko qed ifittxu li jiksbu popolarità permezz ta’ Haye u qal li l-a[wa m’g[andhomx b]onn ifittxu popolarità minn boxer li [are; tellief kontra wie[ed mill-a[wa stess.

Bonte kompla billi spjega rra;uni g[alfejn b[alissa jidher li l-;lieda mhux se ssir, “Haye qed jitlob /ertu ammont ta’ flus. Haye irid ammont kbir ta’ flus ming[ajr ma jag[mel xejn.” F’kummenti li ta Vitali Klitschko attakka lil Haye u qal li dan tal-a[[ar hu wie[ed li jitkellem u jwieg[ed [afna affarijiet i]da meta jasal ilmument ma jag[mel xejn minn dak li qal. Vitali Klitschko se ji;;ieled kontra Chisora fil-jiem li ;ejjin u dwar dan qal li qed jistenni sfida aktar denja minn na[a ta’ Chisora milli dik li kellu [u[ kontra Haye. “Kull ma qed jag[mel Haye hu li jib]a’ ji;;ieled kontra la[wa Klitschko u qed ifittex li jag[mel flus kbar minn ;lieda li jaf li se jitlef,” ikkonkluda Bonte.

KORRUZZJONI

Sospi]i 80 player taz-Zimbabwe L-FA tal-football tazZimbabwe (ZIFA) issospendiet 80 player li huma x’aktarx involuti fi skandlu ta’ log[ob immanipulat. Minn dawn it-80 player, hemm ukoll numru sostanzjali li jilag[bu mat-tim nazzjonali. Biex ji;i de/i] dwar x’se jsir minn dawn il-players, lFA taz-Zimbabwe waqqfet

Kumitat tal-Etika. Hu mifhum li numru ta’ players fit-tim nazzjonali immanipulaw log[ob li kien intlag[ab fil-Malasja, fil-Vietnam u fit-Tajlandja. Il-Kap E]ekuttiv taz-ZIFA, Jonathan Mashingaidze qal li kull player li ;ie sospi] jer;a’ jirritorna g[al-log[ob dejjem jekk ikun hemm provi bi]]ejjed li dawn mhux

[atja. Dan in-numru kbir ta’ sospensjonijiet ]gur li se jaffettwa /-/ans li z-Zimbabwe tikkwalifika g[at-Tazza tanNazzjonijiet Afrikani tal2013. Il-partiti ta’ kwalifikazzjoni g[al din l-edizzjoni jibdew jintlag[bu dan ix-xhar stess u proprju fid29 ta’ Frar iz-Zimbabwe tilg[ab kontra l-Burundi.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

Sport 29

MFA

Fitzel mhux se jin[atar Tispikka Floriana kow/ nazzjonali kontra Hibernians U*BET FA TROPHY

Dusan Fitzel mhux se jkun inkarigat b[ala kow/ nazzjonali ta’ Malta. Din l-a[bar ]velaha l-President tal-MFA, Norman Darmanin Demajo waqt l-ewwel Kunsill tal-MFA ta’ din is-sena li sar ilbiera[ fil-kwartieri tal-MFA. Fitzel g[a]el li jibqa’ ja[dem mal-FA tarRepubblika ?eka fejn attwalment g[andu kariga ta’ Direttur Tekniku. Darmanin Demajo spejga li matul dawn l-a[[ar ;img[at Fitzel iltaqa’ mal-President tal-FA tarRepubblika ?eka, Miroslav Pelta, darbtejn u flimkien dawn tkellmu dwar il-possibbiltà li Fitzel jirritorna mat-tim nazzjonali li b[alissa qieg[ed f’idejn Robert Gatt. Dan tal-a[[ar qieg[ed imexxi t-tim nazjonali min[abba li f’Ottubru li g[adda l-MFA itterminat ilkuntratt tal-kow/ nazzjonali John Buttigieg u l-assistent tieg[u Carmel Busuttil. Dawn tal-a[[ar g[adhom ma semg[u xejn ming[and l-MFA rigward il-flus li g[ad fadlilhom jir/ievu ming[and l-Asso/jazzjoni. Miroslav Pelta qal lil Fitzel li jekk dan jitlaq ikun ta’ [sara g[at-tim min[abba l-pro;etti li saru minn meta Fitzel kien inkarigat b[ala Direttur Tekniku fi [dan l-FA. Pelta qallu wkoll li jixtieq li jibqa’ ja[dem mieg[u biex b’hekk ikompli bil-pro;etti li hemm pjanati g[all-futur. Madankollu l-g[a]la finali kienet f’idejn Fitzel u dan tal-

a[[ar qal li qatt ma kellu pressjoni ]ejda biex jibqa’ mal-FA tar-Repubblika ?eka. Darmanin Demajo qal li min-na[a tieg[u, Fitzel qal li xtaq jirritorna mat-tim nazzjonali i]da fl-a[[ar g[a]el li jibqa’ mar-Repubblika ?eka. Fitzel di;à kien kow/ ta’ Malta bejn l-2006 u l-2009. B’kollox kienu sitt kow/is barranin li applikaw biex ji;u inkarigati b[ala kow/ nazzjonali ta’ Malta. Dawn huma Antonio Cabrini, Giancarlo Camolese, Francesco Graziani, Marius Lacatus, Alex Miller u Sammy Lee. Rigward min se jkun ilkow/ nazzjonali ladarba Fitzel irrifjuta din l-offerta, Darmanin Demajo qal li lKumitat E]ekuttiv se jiddiskuti mad-Direttur Tekniku Robert Gatt dwar dan. Dan ifisser li issa Gatt irid jer;a’ jippre]enta lista ta’ kow/is li minnha l-MFA trid tag[]el wie[ed biex imexxi littim Malti waqt il-partiti tarrawnd ta’ kwalifikazzjoni tatTazza tad-Dinja tal-2014 li jibdew f’Settembru. Intant, il-partita li jmissha Malta se tkun dik kontra lLiechtenstein u din se tintlag[ab fid-29 ta’ Frar u jidher li se jkun Gatt li dakinhar se jmexxi t-tim Malti. L-MFA se tilqa’ l-offerti Intant, waqt konferenza tala[barijiet is-CEO tal-MFA, Bjorn Vassalo u l-Avukat talMFA, Chris Bonnet ]velaw li l-MFA qed tilqa’ offerti

ming[and stazzjonijiet televi]ivi biex dawn ixandru, g[at-tliet sta;uni li ;ejjin, partiti b’mod dirett. Inizjattiva ;dida li se tag[mel l-MFA hi dik li l-kumpaniji li se jkunu qed jitfg[u l-offerta tag[hom se jkun hemm jag[mlu dan g[al ]ew; pakketti. Id-dati ta’ meta dawn ilkumpaniji g[andhom /ans jitfg[u l-offerta tag[hom hi dik bejn is-6 ta’ Frar u t-2 ta’ Marzu fil-5pm. Il-kumpanija li tirba[ id-dritt tal-ewwel ‘pakkett’ tista’ xxandar minimu ta’ 52 partita kull sta;un. L-Avukat Bonnet ]vela li l-ammont minimu li lMFA qed tistenna ming[and il-kumpanija li se toffri g[allewwel pakkett se jkun dak ta’ madwar 130,000 ewro. Rigward it-tieni pakkett, lMFA mhux qed titlob somma spe/ifika i]da L-Avukat Bonnet enfasizza fuq il-fatt li l-kumpaniji li se titfa’ offerta g[at-tieni pakkett bilfors trid titfa’ offerta g[all-ewwel pakkett. Il-kumpanija li tirba[ id-dritt tat-tieni ‘pakkett’ tista’ xxandar minimu ta’ 32 partita kull sta;un. Bjorn Vassalo spjega li matul it-tliet sta;uni li ;ejjin in-numru ta’ log[ob imxandar b’mod dirett se jkun l-istess li qed jixxandru b[alissa u dan juri li l-MFA xorta qed tara li n-nies jattendu l-grawnd. Intant, jidher li l-istazzjon nazzjonali, dak tal-PBS, hu luniku stazzjon li tefa’ l-offerta tieg[u biex ixandar il-partiti tat-tim nazzjonali li jintlag[bu Malta.

FUTBOL LOKALI

Lija jke//u lil Gerada Il-klabb tal-Ewwel Divi]joni ta’ Lija Athletic F.C. flimkien mal-kow/ tag[hom Marco Gerada ftiehmu amikevolment u b’mod kunsenswali bejn i]-]ew; partijiet sabiex jin[allu mill-kuntratt li kien hemm e]istenti bejn ittnejn. G[aldaqstant, il-kow/ Marco Gerada spi//a minn mat-tim ta’ Lija Athletic Football Club. Intant, intla[aq ukoll ftehim mas-Sur Brian

Spiteri, li fil-bidu tal-ista;un kien ma’ G[arg[ur F.C., li a//etta li jie[u f’idejh ittmexxija tat-tim ta’ [al Lija, sal-a[[ar talista;un. Il-kumitat jixtieq jirringrazzja mill-qalb lisSur Marco Gerada g[all-[idma tieg[u li wettaq fil-klabb ta’ Lija Athletic F.C. matul it-tliet snin li g[addew u jawgura kull su//ess lil Brian Spiteri, eks plejer mal-istess klabb.

Se jkun il-konfront bejn il-holders Floriana u Hibernians laktar li jispikka mill-kwarti tal-finali tal-U*BET FA Trophy. Attwalment, Hibernians jinsabu t-tieni fil-klassifika filwaqt li Floriana jinsabu ]ew; punti ta[thom. Fir-rawnd pre/edenti Hibernians eliminaw lil Rabat Ajax bi skor ta’ 5-0 filwaqt li l-Greens reb[u bi skor minimu ta’ 1-0 kontra Balzan Youths. Qormi se jaffrontaw lil-leaders tal-Ewwel Divi]joni Pietà. I/-champions Valletta se jilag[bu kontra Mosta filwaqt li {amrun se jilag[bu kontra St. George’s. Intant, il-polza kompleta hi: Pietà H. V Qormi Valletta v Mosta {amrun S. v St. George’s Hibernians v Floriana Il-partiti se jintlag[bu bejn il-25 u s-26 ta’ Frar u l-fixtures se jit[abbru aktar tard. Il-log[ob se jintlag[ab fil-grawnd nazzjonali ta’ Ta’ Qali u f’Kordin. Il-log[ob tas-semifinali se jintlag[ab fl-20 u fil-21 ta’ Mejju filwaqt li l-finali tintlag[ab fis-7 ta’Mejju. MOTOGP

Stoner l-aktar velo/i

I/-champion mondjali Casey Stoner kien l-aktar sewwieq velo/i fl-a[[ar jum ta’ provi tal-pre-season li saru ;ewwa lbelt ta’ Sepang fil-Malasja. Is-sewwieq Awstraljan qed ifittex li jirba[ it-tielet titlu konsekuttiv. Stoner tilef l-ewwel jum ta’ provi min[abba li kellu xi u;ig[ f’dahru i]da fil-jumejn ta’ wara dan irre;istra l-a[jar [in kemm nhar l-Erbg[a kif ukoll ilbiera[. Is-sewwieq talHonda rre;istra [in ta’ 1.59.607 filwaqt li Jorge Lorenzo rre;istra t-tieni l-a[jar [in. It-tielet l-a[ar [in kien re;istrat minn Dani Pedrosa.

FIFA

Erba’ sostituti f’partita Jidher li l-FIFA qed tikkunsidra l-idea li fil-futur qarib ittimijiet, waqt partiti tat-tazzi domesti/i, se jkunu jistg[u jag[mlu u]u minn erba’ sostituti minflok tlieta. Jekk partita tmur g[al [in barrani l-klabb jkun jista’ ju]a r-raba’ sostitut u dan se jsir biex b’hekk ji;u evitati xi injuries li jse[[u min[abba li l-plejers ikunu ilhom jilag[bu g[al [in twil. Din hi proposta li qed issir min-na[a tal-Bord talAsso/jazzjoni tal-Futbol Internazzjonali (IFAB). Din se ti;i diskussa waqt il-Laqg[a :enerali li se ssir nhar is-Sibt li ;ej. Minbarra din l-idea, se ti;i diskussa wkoll il-kwistjoni tatteknolo;ija li tara jekk il-ballun qabi]x il-linja jew le. Idde/i]joni finali dwar din se tittie[ed wara l-Euro 2012. Skont l-a[[ar spekulazzjonijiet jidher li aktar hemm /ans li ti;i approvata d-de/i]joni dwar l-u]u tat-teknolo;ija milli dik dwar ir-raba’ sostitut. L-IFAB se titkellem dwar tema o[ra, dik tal-ispray li jkun u]at biex jimmarka d-distanza bejn il-plejer li se jag[ti l-free kick u l-barriera. Dan l-ispray di;à ;ie u]at waqt il-Copa America ta’ sena ilu.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

30 Sport EURO 2012

Talba biex Terry jitne[[a minn captain

John Terry, captain tal-Ingilterra.

Diversi segwa/i u g[aqdiet kontra r-razzi]mu qed jitolbu lill-FA Ingli]a u lill-kow/ nazzjonali tal-Ingilterra Fabio Capello biex id-difensur Ingli] John Terry jitne[[a minn captain tat-tim nazzjonali sakemm jinstema’ l-ka] tieg[u f’Lulju li ;ej. F’Ottubru li g[adda, Terry allegatament g[adda xi kummenti razzisti fil-konfront tad-difensur ta’ Queens Park Rangers, Anton Ferdinand f’partita li kienet intlag[bet f’Ottubru li g[adda u matul il-;img[a dan tressaq quddiem il-Qortii u /a[ad dawn l-akku]i.

Il-ka] se jinstema f’Lulju li ;ej u dan ifisser li Terry se jkun eli;ibbli biex jilg[ab filEuro 2012. Hu mifhum li dan se jibqa’ captain tat-tim nazzjonali anke waqt ledizzjoni li se ssir fl-Ukrajna u l-Polonja u [afna huma kontra din l-idea. Skond rapporti fil-;urnali Ingli]i l-FA se tiddiskuti dan kollu fit-23 ta’ Frar, sitt ijiem qabel ma l-Ingilterra tilg[ab partita ta’ [biberija kontra lOlanda. Terry, fil-passat di;a’ kienet itti[ditlu l-faxxa ta’ captain meta dan kellu kwistjoni mad-difensur Ingli] Wayne Bridge.

Fi tmiem il-;img[a meta Chelsea re;g[u iltaqg[u kontra QPR f’partita valida mill-FA Cup i]-]ew; timijiet ma [adux b’idejn xulxin min[abba Terry u Ferdinand. - Intant, Fabio Capello jista’ jkollu jg[addi ming[ajr ilmidfielder ta’ Arsenal Jack Wilshere min[abba li dan re;a’ we;;a’ l-istess sieq li ilu jipprova jdewwi. Fil;img[at li ;ejjin ilmidfielder se jkun jaf aktar dwar is-sitwazzjoni i]da s’issa jidher li dan se jitlef ilkumplament tal-ista;un. WILSHERE

FORMULA 1

Posposta lpre]entazzjoni tal-Ferrari

Il-Ferrari kellhom jipposponu d-data ta’ meta dawn se jippre]entaw ilkarozza l-;dida tag[hom min[abba li f’Maranello hemm maltemp kbir. B’hekk it-tim tal-Ferari idde/ieda li se ji]vela kollox fuq l-internet, proprju fuq is-sit www.ferrarif1.com. Wie[ed jista’ j]ur is-sit u jara ritratti tal-mudell il-;did, intervisti dwar il-karozza l;dida u anali]i teknika dwar dak kollu li g[andu x’jaqsam mal-karozza li biha l-Ferrari se jie[du sehem matul l-ista;un li ;ej. Biex wie[ed jara din ilkarozza fl-azzjoni se jkollu jistenna sa ;img[a o[ra meta jibdew it-testijiet f’jerez fi Spanja. TAZZA TAD-DINJA 2014

Aktar problemi g[all-Bra]il

Aktar ma toqrob it-Tazza tad-Dinja tal-2014 aktar qed ikun hemm problemi rigward l-infrastruttura u huma [afna dawk li huma xetti/i dwar ilfatt jekk hux dawn se jkunu lesti sal-2013, sena qabel ledizzjoni meta ssir it-Tazza tal-Konfederazzjonijiet flistess pajji]. G[al darba o[ra l-[addiema re;g[u [ar;u fuq strajk u din id-darba huma l-[addiema talbelt ta’ Salvador li idde/idew li jieqfu ja[dmu min[abba lkundizzjonijiet li qed jilmentaw dwarhom. Minbarra s-Salvador, di;a’ kien hemm strajks min[abba problemi simili fil-bliet ta’ Belo Horizonte u Rio De Janeiro. F’Recife, belt o[ra fil-bra]il, il-[addiema ilohm ;img[a fuq strajk u sal-biera[ dawn kienu g[adhom ma rritornax g[axxog[ol. F’:unju li ;ej g[andha tittie[ed de/i]joni dwar jekk hux il-bliet ta’ Recife u Salvador hux se jospitaw log[ob tat-Tazza talKonfederazzjonijiet.


Il-:img[a, 3 ta’ Frar, 2012

32 Lokali

L-investiment f’pajji]na fl-industrija tal-avjazzjoni kompla jissa[[a[ meta lbiera[ bdiet l-attività f’din l-industrija l-kumpanija ewlenija Ewropea Hangar8, li issa saret l-operatur ewlieni fid-dinja tal-ajruplani Hawker. Hangar8 qed tikkunsidra l-investiment f’Malta b[ala wie[ed prijoritarju g[all-i]vilupp tal-attività ekonomika tag[ha. (Ritratt Omar Camilleri, DOI)

Jibda l-pro/ess g[all-ewwel elezzjonijiet wara r-riforma fil-kunsilli lokali ■ Jibda t-tqassim tad-dokument tal-vot g[all-elezzjonijiet li se jsiru fl-10 ta’ Marzu f’nofs Malta Fil-Gazzetta tal-Gvern tal-biera[ [are; l-avvi] formali talKummissjoni Elettorali li bih ing[ata bidu g[all-pro/ess li se jwassal g[al elezzjonijiet fil-Kunsilli Lokali li se jsiru f’nofs Malta fl-10 ta’ Marzu li ;ej. Bil-li;i, il-Kummissjoni Elettorali jkollha 35 ;urnata /ans qabel id-data tal-elezzjonijiet biex to[ro; dan lavvi]. Dan ifisser li kellha /ans to[ro; dan l-avvi] sa g[ada s-Sibt. Dawn se jkunu l-ewwel elezzjonijiet lokali wara li saret irriforma fil-Kunsilli Lokali u nbidlet il-li;i – biex issa l-lokalitajiet kollha ta’ Malta u G[awdex inqasmu f’]ew; gruppi li l-elezzjoni tag[hom issir kull erba’ snin minflok tlieta.

L-elezzjonijiet tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2012 se jsiru f’34 lokalità – 26 f’Malta u tmienja f’G[awdex. Dawn mistennija ji]diedu g[al 35 g[ax mag[hom se ti]died ukoll illokalità ta’ Tas-Sliema hekk kif dan il-Kunsill ji;i xolt, kif t[abbar li se ji;ri. F’ka] ta’ xoljiment, ilKummissjoni jkollha /ans 30 ;urnata, flok 35, mid-data ta’ elezzjoni, biex to[ro; avvi] formali u t[abbar l-elezzjoni fil-kunsill kon/ernat. Dan ifisser li biex lelezzjoni f’Tas-Sliema ssir malo[rajn fl-10 ta’ Marzu, l-avvi] irid jo[ro; sad-9 ta’ Frar li ;ej. Jekk i]]id Tas-Sliema, in-numru ta’ Kunsillieri li jridu ji;u eletti f’dan

ir-rawnd jammonta g[al 239. Dan ifisser ]ieda ta’ 10 fuq l-elezzjoni ta’ qabel f’dawn il-lokalitajiet. Dan peress li min[abba /aqliq filpopolazzjoni, kien hemm ]idiet ta’ ]ew; si;;ijiet f’sitt kunsilli u tnaqqis ta’ tnejn f’kunsill wie[ed. Il-Kunsill tax-Xag[ra G[awdex se jikber g[al seba’ kunsillieri minn [amsa. Dawk ta’ {’Attard, San :iljan u s-Swieqi se jikbru b’]ew; membri minn sebg[a g[al disg[a. Ilkunsillieri fi]-}urrieq se ji]diedu minn disg[a g[al 11, waqt li l-kunsill ta’ San Pawl il-Ba[ar se jikber minn 11 g[al 13-il kunsillier, li jfisser li flimkien ma’ Birkirkara dan se jkun l-akbar kunsill f’Malta. Min-na[a lo[ra l-Kunsill tal-{amrun se ji/kien

minn disa’ kunsillieri g[al sebg[a. Wara l-elezzjonijiet ta’ din is-sena, is-sena d-die[la ssir l-elezzjoni finnofs l-ie[or tal-lokalitajiet ta’ Malta u G[awdex. Imbag[ad il-lokalitajiet li se jivvutaw din is-sena jer;g[u jivvutaw fl-2015, tliet snin o[ra biex g[all-a[[ar darba – ikollhom terminu ta’ tliet snin, waqt li dawk tal-2013 ikun imiss li ji;u m;edda fl-2017, wara erba’ snin. Minn dakinhar ’il quddiem kull kunsill jibda jkun im;edded kull erba’ snin, li jfisser li se jsiru elezzjonijiet lokali kull sentejn, f’nofs il-lokalitajiet kollha tal-pajji], fis-sena li tkun bil-fard. Issa li [are; l-avvi] formali, millum se jibda t-tqassim tad-dokumenti tal-vot fid-djar mill-pulizija.

2012_02_03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you