Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,029

€0.45

It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Joseph Muscat jitkellem fuqu nnifsu i]da ma joffri l-ebda proposta minn Matthew BONETT

Fid-diskors tieg[u f’{a]-}ebbu; il-Prim Ministru wissa li jekk isir ]ball jistg[u jwe;;g[u [afna nies min[abba li [afna nies jistg[u jispi//aw bla xog[ol. (Ritratt> Josef Galea)

Marbutin mal-fidu/ja tal-poplu mhux mas-si;;u tal-poter – il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ■ {tie;a ta’ soluzzjoni /ara bla kundizzjonijiet li tippermetti ’l-Gvern iwettaq il-programm tieg[u sal-a[[ar tal-le;islatura minn Charles MUSCAT

A[na marbutin mal-fidu/ja tal-poplu u mhux mas-si;;u tal-poter u l-fidu/ja tintreba[ bir-ri]ultati fil-politika, bil[olqien tax-xog[ol, blinvestiment fl-edukazzjoni u fis-sa[[a u b’ekonomija b’sa[[itha. Din il-fidu/ja tal-poplu tkun ikkonfermata meta jasal ilmument . B[alissa qed ng[ixu fi ]minijiet importanti g[ax

jekk wie[ed ji]balja jista’ jkun ]ball goff u bih jistg[u jwe;;g[u [afna nies g[ax ikun hemm eluf ta’ [addiema bla xog[ol. Il-Prim Ministru u Kap talPN Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt djalogu flUffi//ju tal-PN f’{a]-}ebbu; immexxi minn Mariella Rapa. Hu rrefera g[ad-dibattitu dwar il-mozzjoni ta’ sfidu/ja

fil-Gvern imressqa mill-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat li se tibda tkun diskussa fil-Parlament illejla. Il-Prim Ministru qal li hu jixtieq li fl-a[[ar tad-dibattitu tinstab soluzzjoni imma jrid ikun hemm kjarezza u nkunu /ari u nafu fejn qeg[din sala[[ar ta’ din il-le;islatura u mhux biss sa nhar il-{amis li ;ej.

Il-Kroazja

F’referendum li sar ilbiera[ fil-Kroazja, aktar minn 60 fil-mija tal-poplu qal “Iva” g[al s[ubija fl-Unjoni Ewropea. Ara pa;na 10

Lawrence Gonzi qal li jrid ikun hemm soluzzjonijiet /ari imma ma jkunx hemm kundizzjonijiet marbuta mag[hom u kull triq imfassla trid tippermetti lill-Gvern iwettaq l-a;enda tieg[u skont il-programm elettorali li lpoplu afda lil dan il-Gvern bih fl-a[[ar elezzjoni ;enerali. g[al pa;na 3

FA TROPHY

Hibernians, {amrun Spartans, Mosta u St. George’s kienu l-a[[ar erba’ timijiet li kkwalifikaw g[all-Kwarti tal-Finali tal-U*Bet FA Trophy. Ara pa;na 16 u17

F’diskors ta’ 30 minuta, li temm il-Konferenza :enerali Annwali tal-Partit Laburista, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat iddedika l-ma;;oranza tal[in jitkellem dwar tfulitu, u spjega kif id-diversi esperjenzi li g[andu ta’ meta kien tifel ]g[ir jistg[u jg[inuh imexxi pajji]. Fi stqarrija, il-Partit Nazzjonalista ddeskriva ddiskors ta’ Joseph Muscat b[ala wie[ed xokkanti, g[aliex jinjora g[al kollox l-impjiegi, il-[olqien taxxog[ol, l-edukazzjoni, issa[[a, l-ekonomija u kif Gvern Laburista jista’ jmexxi lil pajji]na f’nofs kri]i ekonomika. L-a[[ar jum talKonferenza :enerali kien ikkaratterizzat, b[all-;ranet l-o[ra, minn diskorsi taddelegati, li [afna minnhom huma kandidati g[allelezzjoni ;enerali, ta’ tif[ir u ewforija lill-Mexxej Laburista Joseph Muscat. Ilbiera[ filg[odu, indirizzat lil dawk pre]enti fi/-?entru Nazzjonali Laburista wkoll it-tifla tal-eks Mexxej Laburista Duminku Mintoff, Yana Mintoff Bland, li g[andha 60 sena. Fid-diskors tieg[u Joseph Muscat minbarra li rrakkonta l-esperjenzi ta’ tfulitu, irrakkonta lesperjenza tieg[u malPatrijiet :i]witi meta kien intg[a]el biex imur ilKulle;; ta’ San Alwi;i. Kien f’dak il-mument li fih Joseph Muscat tbissem u qal li kul[add jaf lil min kellu fil-klassi mieg[u. g[al pa;na 4


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Lokali 3

Il-Prim Ministru staqsa jekk Evarist Bartolo li kien ne[[a l-istipendji, hux se jkun fil-kabinett ta’ Joseph Muscat, u jekk dan il-kabinett hux se jipproponi wkoll ir-repeater class biex l-istudenti kollha jkollhom jirrepetu sena fl-iskola (Ritratt> Josef Galea)

Fin-nofs hemm il-futur ta’ wliedna u tal-[addiema minn pa;na 1

Hu qal li l-Partit Laburista qed juri l-arroganza tieg[u anke mill-Oppo]izzjoni u kien ressaq mozzjoni biex iddibattitu dwar il-vot ta’ sfidu/ja fil-Gvern jie[u biss ftit sig[at u l-Gvern kien se jing[ata biss 75 minuta g[addiskussjoni. Il-Partit Laburista kien qed jipprova jag[mel sarima ma’ [alq idDeputati Parlamentari talGvern u dan juri l-arroganza tal-Partit Laburista flOppo]izzjoni, a[seb u ara x’arroganza jkollu jekk ikun fil-Gvern. Hu qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem irrispetta r-regoli taddemokrazija u j[ossu kburi li qed imexxi dan il-Partit. IlPrim Ministru appella g[allkalma u biex [add ma jirrikorri g[al attakki personali – u dan jg[odd ukoll g[all-Partit Laburista u l-midja tieg[u. Hu qal li rridu ng[addu minn din il;img[a importanti biex dan kollu li ji;ri jkun g[all-a[jar

;id tal-poplu Malti. Hu qal li jekk isir ]ball jistg[u jwe;;g[u [afna nies min[abba li [afna nies jistg[u jispi//aw bla xog[ol.

12-il xahar il-qg[ad naqas b’1,000 ru[ u n[olqu 2,300 impjieg full-time u 1,900 part-time. Dan ifisser li fit12-il xahar bejn Settembru

f’Malta kienet 1.3 fil-mija. Dan sar g[ax il-Gvern Malti [adem biex inaqqas ilprezzijiet tal-medi/ini u jikkontrolla l-prezzijiet billi

Skont st[arri; tal-Labour Force Survey, il-politika tal-Gvern Malti hi l-a[jar g[all-[olqien tax-xog[ol tant li fl-a[[ar 12-il xahar il-qg[ad naqas b’1,000 ru[ u n[olqu 2,300 impjieg full-time u 1,900 part-time. Dan ifisser li fit-12-il xahar bejn Settembru 2010 u Settembru 2011, in[olqu 4,000 post tax-xog[ol ;did. Dan f’perijodu mill-aktar diffi/li min[abba l-kri]i ekonomika u finanzjarja internazzjonali li wkoll kellha effett fuq pajji]na

Hu qal li l-PN dejjem kien ilPartit li fil-mumenti l-aktar importanti g[al pajji]na [a la[jar de/i]jonijiet fl-a[jar interess tal-poplu kollu. Il-Prim Ministru qal li lekonomija tal-pajji] miexja tajjeb u pajji]na qed jattira linvestiment u jo[loq ixxog[ol. Hu qal li skont st[arri; tal-Labour Force Survey, il-politika tal-Gvern Malti hi l-a[jar g[all-[olqien tax-xog[ol tant li fl-a[[ar

2010 u Settembru 2011, in[olqu 4,000 post taxxog[ol ;did. Dan f’perijodu mill-aktar diffi/li min[abba l-kri]i ekonomika u finanzjarja internazzjonali li wkoll kellha effett fuq pajji]na. Malta g[andha wkoll linqas rata ta’ g[oli tal-[ajja fil-pajji]i taz-zona ewro u filwaqt li b[ala medja r-rata tal-g[oli tal-[ajja fl-UE kienet ta’ 3 fil-mija, ir-rata

;ab aktar kompetizzjoni. Hu qal li l-Gvern miexi bi pjan li jpo;;i lil Malta fost l-aktar pajji]i kompetittivi biex ikompli jattira l-investiment u jo[loq l-impjiegi. Irrefera wkoll g[allpro;etti li qed jag[mel ilGvern fosthom dawk talBelt, toroq ;odda, skejjel ;odda u pro;etti o[ra li qed jo[olqu eluf ta’ impjiegi g[all-[addiema Maltin. Hu staqsa x’se ji;ri minn dawn

il-pro;etti u minn dawn limpjiegi jekk ikun hemm gvern Laburista li ilu jikkritika lil dawn il-pro;etti. Hu fakkar li qabel lelezzjoni tal-1996, il-Partit Laburista kien wieg[ed li se jne[[i l-VAT u li l-istipendji tal-istudenti ma kienx se jmisshom. Kul[add jaf li lGvern Laburista ne[[a lVAT u da[[al taxxa iktar [arxa li [arbtet il-finanzi talpajji]. Mhux talli ma messx l-istipendji, imma kien ;ieg[el lill-istudenti jiddejnu u j[allsu lura l-istipendju lillGvern meta jiggradwaw. Lawrence Gonzi qal li skont Joseph Muscat, dan se jkollu l-aqwa kabinett talministri li qatt kien hawn f’pajji]na u l-Prim Ministru staqsa jekk Evarist Bartolo li kien ne[[a l-istipendji, hux se jkun f’dak il-kabinett ta’ Joseph Muscat. Staqsa wkoll jekk il-Partit Laburista hux se jer;a’ jipproponi wkoll irrepeater class biex l-istudenti kollha jkollhom jirrepetu sena fl-iskola.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

4 Lokali

Diskors bla sustanza li jinjora r-realtajiet ta’ madwarna – Il-PN minn pa;na 1

Hu kompla jitkellem dwar ilkarriera tieg[u u qal li ta’ 30 sena, ma be]ax mill-isfidi u fta[ar li kien ;ab l-akbar ammont ta’ voti fost ilkandidati Laburisti. Joseph Muscat stqarr li l-Eks Deputat Mexxej Laburista George Vella kien fost dawk li l-aktar imbuttawh fil-politika. Skont Joseph Muscat hu ma riedx isir Mexxej Laburista, i]da qal li qalbu tkellmet qabel mo[[u u spi//a biex a//etta. Skont Muscat il-politika lokali hi wa[da parti;jana u g[alhekk ma riedx jid[ol fiha. Kien f’dak il-mument li lkameras tal-Partit Laburista ;abu lil mart Joseph, Michelle, tibki, u Joseph sej[ilha biex ma tibqax tibki, waqt li rringrazzjaha u qalilha li kieku ma kenitx hi, hu ma kienx ikun fejn qieg[ed. Hu talab ukoll ma[fra lil uliedu, u qal li jekk xi darba jaraw il-filmati taddiskors tal-biera[, ikunu jafu li missierhom talabhom ma[fra ta’ kemm ma jqattax [in mag[hom u ta’ kemm qed ibatu g[ax missierhom Mexxej tal-Partit Laburista. Fl-istqarrija tieg[u, il-Partit Nazzjonalista qal li, g[al darb’o[ra, Joseph Muscat injora g[al kollox il-fatt li f’diskors daqstant importanti

fil-Konferenza :enerali talPartit Laburista, il-poplu Malti u G[awdxi stennieh jitkellem dwar il-politika tal-Partit Laburista u mhux dwaru nnifsu. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu Malti jrid is-sustanza, u li b’diskors fqir, kliem fierag[ u ingravati jixeg[lu ma jo[olqux ix-xog[ol, bil-wisq anqas jg[inu lil Malta taffa//ja l-kri]i ekonomika li faqqg[et fl-Ewropa. Sadanittant, qabel id-diskors tal-Mexxej Laburista g[amlu linterventi tag[hom il-kandidati u d-Deputati tal-Partit Laburista. Fil-Konferenza :enerali spikkat Yana Mintoff Bland, li ti;i t-tifla tal-eks Mexxej Laburista Duminku Mintoff. Hi n[atret b[ala delegata spe/jali mill-Mexxej Laburista Joseph Muscat biex tkun tista’ tindirizza lil dawk pre]enti lbiera[ filg[odu. Hi ntlaqg[et minn /ap/ip kbir u ewforija hekk kif ilPresident tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi introdu/ieha b[ala t-tifla talPerit Mintoff. Yana Mintoff kienet spi//at fl-a[barijiet meta tefg[et bor]a tal-[mie; ta]]wiemel fuq deputati fil-House of Commons fir-Renju Unit. Fid-diskors tag[ha, Mintoff qattg[et [afna mill-[in

titkellem kontra l-Power Station ta’ Delimara, li tinsab ftit ’il bog[od mill-villa ta’ missierha, ‘L-G[arix’. Mintoff i]da ma qalet xejn dwar ilproposta ta’ Muscat, li jekk ikun Prim Ministru, jibni Power Station o[ra quddiemha li tkun ta[dem bil-fa[am. Mintoff ikkritikat il-pass li [a l-Gvern Malti fl-2008 meta da[[al lil pajji]na filPartnership for Peace, u ddeskrivietha b[ala xi [a;a ‘tal-mist[ija’. Hi wkoll, b[allMexxej Laburista, injorat ilfatt li biex pajji]na jkompli miexi ’l quddiem, hawn b]onn sistema ta’ edukazzjoni b’sa[[itha u xog[ol ta’ kwalità. Il-Konferenza :enerali kienet indirizzata wkoll midDeputati Laburisti u l-kandidati g[all-elezzjoni ;enerali li jmiss, fosthom it-tifel talPresident George Abela, Robert Abela. G[al diversi drabi, Abela attakka lill-Gvern, b’mod spe/jali lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Hu qal ukoll li f’Malta hawn gvern ta’ oligarkija. Kandidat ie[or li nfexx jattakka l-Gvern hu l-Avukat Manuel Mallia, li [abbar li a//etta l-proposta ta’ Joseph Muscat biex ikun kandidat fuq id-9 u l-10 distrett.

Ar/ipriet ;did g[all-Parro//a tal-Isla L-Ar/isqof Pawlu Cremona [atar lil Dun Ivan Scicluna b[ala Ar/ipriet talParro//a tal-Isla. Dun Ivan Scicluna twieled il-Pietà fl-24 ta’ Marzu, 1970. Ir/ieva l-edukazzjoni tieg[u fl-iskola primarja ta’ S. Giovanna Antida, ilGudja, fil-Junior Lyceum tal{andaq u l-iskola :an Fran;isk Abela, l-Imsida. Kompla l-istudji terzarji flInstitute of Health Care u wara fil-Fakultà tat-Teolo;ija fl-Università ta’ Malta. Dun Ivan ;ie ordnat sa/erdot fl-20 ta’ :unju, 2003. L-ewwel [idma pastorali tieg[u kienet filparro//a tal-Isla u b[ala Direttur tal-Vokazzjonijiet. Fl-2005 serva b[ala vi/iar/ipriet fil-Parro//a tarRabat u rettur tal-kappella tan-Nigret fir-Rabat stess.

Dun Ivan Scicluna

Fl-2007 n[atar kappillan tal-Parro//a ta’ Santa Lu/ija fejn ilu jservi g[al dawn la[[ar [ames snin. B[ala parti mill-[idma pastorali tieg[u serva wkoll b[ala direttur spiritwali f’diversi skejjel. Il-parro//a tal-Isla ti;bor fiha madwar 4,000 persuna u 1,200 familja.

Mixli li attakka ]ew; Pulizija Aaron Ritchie ta’ 27 sena minn Wied il-G[ajn tressaq ilQorti b’arrest mixli li hedded u attakka ]ew; kuntistabbli tal-Pulizija. Il-ka] allegatament se[[ nhar il- {amis li g[adda fi]-}ejtun g[all-[abta tal-11.30am. Ritchie, li wie;eb mhux [ati tal-akku]i kollha mi;jubin kontrih, kien mixli wkoll li saq il-karozza b’mod perikolu], li saq ming[ajr /inturin tas-sigurtà, li ma obdiex l-ordnijiet talPulizija u li kiser il-pa/i pubblika b’g[ajjat u ;lied. L-Avukat difensur Paul Gauci Mestre li deher g[al Ritchie flimkien mal-Avukat Austin Gauci Mestre, qal li dan kien in/ident ]g[ir li eskala bla b]onn. Wara li sema’ ]]ew; partijiet, il-Ma;istrat Giovanni Grixti ta l-[elsien millarrest lill-akku]at fuq garanzija personali ta’ €2,000.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

2 Lokali

Pro;etti li qed i[addmu eluf ta’ [addiema B[alissa f’pajji]na l-Gvern g[addej b’[afna pro;etti infrastrutturali fosthom ilbini ta’ toroq ;odda, ilpro;ett tal-akkwarju filQawra, il-pro;ett tad-da[la tal-Belt li jinkludi lParlament il-;did, it-teatru miftu[ u l-Bieb tal-Belt, illift tal-Barrakka ta’ Fuq u pro;etti o[ra ta’ tisbi[ fosthom ;onna pubbli/i. Dawn il-pro;etti qed jo[olqu eluf ta’ impjiegi g[all-[addiema Maltin u G[awdxin u qed jipprovdu lg[ajxien tal-familji tag[hom. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea qal dan ilbiera[

waqt djalogu fl-Uffi//ju talPN f’{a]-}ebbu;. ?ensu Galea qal li [afna minn dawn il-pro;etti saru u qed isiru bl-g[ajnuna talfondi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-fondi talProtokoll Finanzjarju Taljan. Fakkar ukoll li dalwaqt jibda l-pro;ett ta’ kontra lg[arg[ar li se jsir b’investiment ta’ €50 miljun li parti minnhom huma fondi tal-UE. Dan it-titjib flinfrastruttura qed iwassal ukoll biex titjieb il-kwalità tal-[ajja tal-poplu Malti u G[awdxi.

Il-Gvern se jifta[ Kulle;; tal-Arti Il-Gvern se jwaqqaf Kulle;; tal-Arti f’{al Qormi biex dawk li g[andhom talent artistiku, ikomplu ji]viluppaw il-[iliet tag[hom. Dolores Cristina, ilMinistru tal-Edukazzjoni u xXog[ol [abbret dan ilbiera[ waqt djalogu fl-Uffi//ju talPN f’{a]-}ebbu;. Fid-diskors tag[ha [abbret ukoll li delegazzjoni Maltija din il-;img[a se tmur filLibja [alli numru ta’ studenti Libjani jin;abu f’Malta [alli jistudjaw bi [las f’pajji]na u dan jista’ jkollu effetti po]ittivi fuq l-ekonomija laktar fuq l-iskejjel li jg[allmu l-Ingli]. Il-Ministru Cristina qalet li l-[idma tal-Gvern dwar ledukazzjoni hi bba]ata fuq

pjan ta’ [idma, strate;ija /ara u kontinwità. Hi fakkret flinvestiment tal-Gvern fledukazzjoni, fosthom il-bini ta’ skola ;dida kull sena, ilkampus il-;did tal-MCAST, il-fakultà l-;dida tal-IT flUniversità kif ukoll linvestiment fl-g[alliema, lLSAs u anke professjonisti fliskejjel. Saru wkoll riformi filMATSEC, fil-mod li bih listudenti jid[lu fl-iskejjel sekondarji u riformi fl-iskejjel spe/jali. Ir-riformi fledukazzjoni qed ikunu a//ettati minn kul[add u anke l-iskejjel tal-Knisja u dawk Indipendenti qed jiffurmaw parti minn dawn ir-riformi u b’hekk it-tfal qed jimxu flimkien.

Il-Ministru Dolores Cristina qalet li llum aktar studenti qed ikompli bl-istudju fillivell post sekondarju kemm fl-Università, fl-MCAST, flITS u fis-Sixth Forms. Aktar ]g[a]ag[ u adulti qed jie[du korsijiet fil-Korporazzjoni tax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC) u tal-Lifelong Learning. Hi kkritikat lill-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat li qal li se jer;a’ jifta[ ilKurrikulu Nazzjonali g[allkonsultazzjoni u fakkret li lKurriklu g[adu miftu[ g[al konsultazzjoni pubblika. Dolores Cristina qalet li lGvern Nazzjonalista mhux biss qed jag[ti l-istipendju lill-istudenti, imma qed jag[tu wkoll eluf ta’ boro] ta’ studju lil istudenti u adulti.

T[assib dwar bini g[oli fil-Belt IT-TEMP

UV INDEX

2

IT-TEMP ftit jew wisq imsa[[ab IR-RI{ [afif mill-Punent g[al-Lbi/ BA{AR ;eneralment moderat IMBATT baxx g[al moderat mill-Majjistral TEMPERATURA l-og[la 15˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.1 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 401.6 mm IX-XEMX titla’ fis-07.09 u tin]el fil-17.18

Wara li l-bini g[all-membri tal-;udikatura fil-belt Valletta kiber bi tliet sulari o[ra, lorganizzazzjoni ‘Din l-Art {elwa’ esprimiet it-t[assib tag[ha dwar kif dan l-i]vilupp jolqot l-ambjent storiku talbelt Valletta. Il-Kap E]ekuttiv tal-g[aqda, Simone Mizzi, qalet li min[abba li dan il-bini issa jil[aq tmien sulari jaf jo[loq pre/edent fix-xoghol tal-bini fil-belt Valletta, li hi meqjusa b[ala belt ta’ wirt storiku internazzjonali. Mizzi sostniet

li, filwaqt li tapprezza li l-bini ta’ dawn it-tliet sulari involva l-u]u ta’ materjali tradizzjonali, l-Awtorità Maltija g[all-Ambjent u lIppjanar (MEPA,) ]baljat meta tat il-permess biex dan il-bini jsir. Hi sa[qet li l-awtoritajiet g[andu jkollhom il-kura;; li jammettu li sar ]ball u jie[du l-passi ne/essarji biex dawn ittliet sulari ;odda jitwaqqg[u u l-funzjoni li kien se jaqdi lbini titwettaq f’bini ie[or. Simone Mizzi fa[[ret ukoll lill-Kamra tal-Periti li lissnet l-

o;;ezzjonijiet tag[ha g[al dan l-i]vilupp. Hi qalet li Din l-Art {elwa ilha ta[dem biex titqanqal diskussjoni dwar listil u l-kobor tal-bini fil-belt Valletta. B[alissa g[ad m’hawnx regolamenti talippjanar li jikkontrolaw l-g[oli tal-bini f’pajji]na. Mizzi qalet li fil-belt Valletta, qabel kollox, g[andha ting[ata limportanza xierqa biex pro;etti ta’ bini ;did josservaw regoli li j[arsu sewwa l-wirt storiku talkapitali.

B[al-lum 25 sena

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 11˚C

IT-TLIETA L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

L-ERBG{A L-og[la 12˚C L-inqas 9˚C

IL-{AMIS L-og[la 12˚C L-inqas 7˚C

IL-:IMG{A L-og[la 13˚C L-inqas 7˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

3

2

3

3

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 13˚ imsa[[ab, Al;eri 15˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 09˚C imsa[[ab, Ateni 13˚C xemxi, Li]bona 13˚C xemxi, Berlin 06˚C imsa[[ab, Brussell 08˚C imsa[[ab, il-Kajr 16˚C imsa[[ab, Dublin 08˚C imsa[[ab, Kopen[agen 01˚C imsa[[ab, Frankfurt 07˚C imsa[[ab, Milan 14˚C xemxi, Istanbul 07˚C xemxi, Londra 12˚C imsa[[ab, Madrid 11˚C xemxi, Moska -15˚C borra, Pari;i 10˚C imsa[[ab, Bar/ellona 15˚C xemxi, Ruma 14˚C imsa[[ab, Tel Aviv 10˚C imsa[[ab, Tripli 18˚ ftit imsa[[ab, Tune] 17˚C imsa[[ab, Vjenna 07˚C imsa[[ab, Zurich 08˚C imsa[[ab, Munich 05˚C imsa[[ab, Stockholm 00˚C borra, St. Petersburg -04˚C imsa[[ab.

Id-direttur tal-Kummer/ talab lill-Qorti biex tordna l-[ru; ta’ mandat ta’ impediment ta’ safar kontra l-Kaptan Jurgen Hilko Drexhage tal-vapur MV Fione min[abba ddanni li d-Dipartiment qal li sofra bilkunsinna ta’ zokkor li kienet waslet Malta fid-19 ta’ Jannar 1987. Id-danni kienu stmati li jla[[qu Lm335,000. A[bar o[ra kienet dwar mara ta’ 27 sena minn Ra[al :did li tilfet [ajjitha tra;ikament meta kmieni waranofsinhar waqg[et bil-karozza g[al fuq il-blat f’Delimara. Mix-xena politika, l-Awtorità taxXandir stiedent biss ;urnalisti mill-Union Press u mill-Independence Print u [alliet barra l-;urnalisti ta’ ‘Il-{ajja’ u t‘Times’ g[all-konferenza stampa li kien se jag[ti l-Kap tal-PN Eddie Fenech Adami fuq Xandir Malta. Il-konferenza kellha t-tema ‘Ner;g[u nsiru lkoll a[wa Maltin’.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Lokali 5

Il-Kunsill tal-Mellie[a jappella g[al aktar infurzar dwar il-bidliet fit-traffiku fil-qalba tal-lokalità Il-Kunsill Lokali Mellie[a fi stqarrija appella lil Transport Malta biex i]]id l-infurzar fuq abbu]i li qed ise[[u fil-qalba tallokal meta numru ta’ sewwieqa b’in;enji kbar qed jg[addu mill-istess zona tal-Mellie[a. Dan labbu] qed jikkaw]a inkonvenjent u periklu bla b]onn g[ar-residenti tal-

Mellie[a l-aktar dawk li joqog[du fiz-zona ta’ wara l-Knisja. Filwaqt li l-Kunsill japprezza l-kampanja ta’ reklamar imwettqa minn Transport Malta, l-istess Kunsill jista’ jikkonferma li fl-a[[ar jumejn, numru ta’ sewwieqa g[adhom qed jabbu]aw meta qed jg[addu minn toroq mhux

L-ISPI}ERIJA TAL-G{A}LA TIEG{EK

Esti] i]-]mien g[ar-re;istrazzjoni Id-Dipartiment tal-Ispi]erija tal-G[a]la Tieg[ek (POYC) av]a li l-pazjenti li huma intitolati g[all-medi/ini b’xejn ming[and il-Gvern u li joqog[du {al Luqa, {al Safi, {al Kirkop, l-Imqabba, ilQrendi, i]-}urrieq, il-Gudja, {al G[axaq, {al Tarxien, Santa Lu/ija, il-Marsa u lFurjana li min[abba r-rispons kbir li kien hemm millpubbliku, i]-]mien g[arRe;istrazzjoni ;ie esti] sas-27 ta’ Jannar. Il-POYC informa lillpazjenti li l-Formola tarRe;istrazzjoni tista’ ti;i ffirmata kemm mit-tabib privat kif ukoll mit-tobba ta/-?entri tas-Sa[[a ta’ Ra[al :did, ta’ {al Luqa u tal-Furjana. Pazjenti li g[andhom ilKartuna s-Safra u dawk li

huma intitolati g[all-medi/ini tad-dijabete biss, g[andhom jirre;istraw ma’ din lIskema. Il-Formola tarRe;istrazzjoni mimlija, g[andha tittie[ed lura g[and l-ispi]erija li l-pazjent ikun irre;istra mag[ha. Flimkien mal-Formola tarRe;istrazzjoni l-pazjent g[andu jibg[at ukoll kopji tal-Kartun u l-Permessi kollha li jintitolawh g[allmedi/ini b’xejn, flimkien ma’ kopja tal-Karta talIdentità. G[ar-Re;istrazzjoni g[andha tintu]a biss ilformola uffi/jali pprovduta mill-POYC. Min g[andu b]onn ta’ aktar informazzjoni g[andu j/empel 2248 1800 jew 2210 6350.

Sitta arrestati fuq droga

Fil-lejl bejn is-Sibt u l-{add, il-Pulizija arrestat [amest ir;iel u tfajla li nstabu fil-pussess jew kienu qed jabbu]aw mid-droga kokaina u kannabis f’Paceville. L-età ta’ dawn il-persuni tvarja bejn it-18 u d-39 sena u huma residenti {al G[axaq, l-Imsida, {al Balzan, kif ukoll f’Ta’ Sannat u x-Xag[ra f’G[awdex. IlPulizija g[adha g[addejja bl-ist[arri; tag[ha.

permissibbli minflok ju]aw it-toroq li nfet[u apposta b[ala alternattiva g[attraffiku li jkun [iere; ’il barra mill-Mellie[a. Il-Kunsill fakkar li lmi]uri li ttie[du minn Transport Malta jg[oddu wkoll g[all-karozzi tattrasport pubbliku g[ajr dik bis-servizz offrut bin-numru 41. Dawn l-istess mi]uri

qed jittie[du b’mod temporanju sakemm jitlesta x-xog[ol fuq il-bini mill;did tal-Bypass talMellie[a, pro;ett tal-Gvern ?entrali iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Lokali Mellie[a appella lis-sewwieqa kollha li jkunu de[lin jew [er;in mil-lokalità tal-Mellie[a biex isegwu s-sinjali tat-

traffiku li twa[[lu apposta minn Transport Malta. Dwar dawn larran;amenti tat-traffiku, kien intla[aq ftehim f’laqg[a pubblika li saret madwar xahrejn ilu fejn g[aliha attendew il-GRTU, l-MHRA, uffi/jali minn Transport Malta kif ukoll il-Kunsill Lokali talMellie[a.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

6 Lokali

L-a[[ar innovazzjoni minn Intralot fl-esibizzjoni ICE 2012 f’Londra

Il-fotografu Martin Agius, dan l-a[[ar reba[ l-unur ta’ Press & News Photographer organizzat mis-Society of Wedding and Portrait Photography tar-Renju Unit. Dan l-unur isegwi ]ew; Image Gold Awards fil-Press & News Category. Martin Agius ja[dem ukoll fuq ba]i part-time mal-;urnal IN-NAZZJON.

Il-grupp Intralot ser jesibixxi s-soluzzjonijiet innovattivi kollha tieg[u f’esibizzjoni ICE (Totally Gaming Exhibition) li ser ssir bejn l-24 u s-26 ta’ f’Londra. Intralot hi minn tal-ewwel biex turi t-teknologija tag[ha fuq il-log[ob land-based kif ukoll online. Intralot Interactive se tesibixxi s-sett komprensiv ta’ Interactive Solutions u lesperti tal-industrija ser ikollhom l-opportunità biex jaraw il-powered Game Solutions ta’ Intralot NFC kif ukoll is-soluzzjonijiet il;odda g[all-familji bl-isem HomeSmartPlay. Dawn is-soluzzjonijiet teknolo;ici jag[tu a//ess g[all-katalgu tal-log[ob sportiv permezz tal-kontrolli teknolo;ici (remote control) u b’dan il-mod il-;ukaturi

jkunu jistg[u jag[mlu lim[atri tag[hom fuq iTV, log[ob individwali jew filgruppi fost i]jed log[ob. Soluzzjonijiet tal-log[ob Land-Based tal-Intralot ser ikunu esibiti f’post spe/jali fil-fiera. Il-professjonisti ta’ Intralot ser jesibixxu l-a[[ar propo]izzjonijiet ta’ Lottery TV, prodott innovattiv immirat biex isa[[a[ lesperjenza tal-;ukatur f’dan il-log[ob teknolo;iku, fejn iservu ta’ pont bejn il-log[ob u d-divertiment, kif ukoll jg[inu lotteriji j]idu l-bejg[ tag[hom u jattiraw;ukaturi ;odda. G[alkemm Lottery TV, hi primarjament indirizzata g[all-bejjieg[a tal-log[ob, tinsab ukoll on-line bi tqassim tas-soluzzjonijiet televi]ivi biex ikun hemm

i]jed kontinwazzjoni tallog[ob. Intralot ser tesibixxi wkoll l-a[[ar membru tal;enerazzjoni li jmiss ta’ terminals bl-isem Genion. Din hi invenzjoni kompatta li tissodisfa l-b]onnijiet talbejjieg[a u l-;ukaturi billi toffri diversi funzjonijiet. Fis-sezzjoni tal-Video Lottery Systems, Intralot qed turi s-sistema tag[ha iGEM li hi l-a[[ar ;enerazzjoni tallog[ob iddisinjata biex taqdi l-log[ob modern fuq skala kbira kif ukoll it-t[addim talVLT f’[in reali b’karatteristi/i ta’ kontrolli u monitera;;. iGEM hi l-ewwel sistema teknolo;ika kummer/jali tallog[ob li toffri appo;; g[alla[[ar G2S Protocol talGaming Standards Association.

Jum l-Awstralja f’G[awdex Nhar id-29 ta’ Jannar g[as-sitt sena konsekuttiva se jkun i//elebrat Jum l-Awstralja millFerg[a G[awdxija tal-Friends of Australia Association. I//ittadini Awstraljani li jg[ixu f’G[awdex, li jammontaw g[al 1, 900 persuna huma m[e;;a sabiex jattendu. I/-/elebrazzjoni li se tibda f’nofsinhar, se tkun ta[t l-awspi/i tal-Kummissarju G[oli Awstraljan g[al Malta, Anne Quinane. Il-biljetti jiswew €25 g[allkbar, u €17 g[al tfal ta[t lg[axar snin. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi wie[ed i/empel in-numru 99427633 jew permezz tal-email friendsofaustraliagozo@onvol. net.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Lokali 7

Il-Qorti turi [niena ma’ pri;unier li bidel [ajtu Il-binja ta’ SkyParks li issa waslet fi stadju avvanzat

Kumpanija tal-avjazzjoni se tibda topera minn SkyParks Business Centre Maleth Aero, mag[rufa filkummer/ b[ala Hangar 8 Malta hi kumpanija tal-avjazzjoni li minn din is-sena se tibda topera mi/-/entru talKummer/ SkyParks. “Meta konna qed infittxu kwartieri g[all-operat tag[na, sibna li ma kienx diffi/li g[alina li nag[mlu /-/entru tal-kummer/ SkyParks billi hu tabil[aqq post b’fa/ilitajiet state of the art u fil-qalba talkomunità tal-avjazzjoni f’Malta.” Dan qalu Michael O’Brien, CEO ta’ Hangar 8. Barra minn hekk larran;amenti li saru dan la[[ar bejn il-kerrejja prospettivi u SkyParks ipo;;u li//entru tal-kummer/ fil-qu//ata ta’ fejn jinstab in-negozju. Fil-post il-;did minn fejn qed topera l-kumpanija hemm inklu]a fa/ilitajiet ;odda li jinkludu l-YOYO Child Care Centre, The Mad Hatter Books and Stationery, The Matrix u ferg[a tal-Bank of Valletta. Dawk il-;enituri li ilhom ifittxu /entru ta’ kura g[al matul il-jum g[at-tfal tag[hom

liema post ikun vi/in il-post tax-xog[ol u li jkun /entru li jgawdi fama tajba filwaqt li joffri servizzi ta’ kwalità se jsibu dan kollu fil-YoYo Child Care. Dan i/-/entru jimmira biex jag[ti l-opportunità lit-tfal biex ji]viluppaw fi]ikament, emozzjonalmnent, so/jalment u intellettwalment permezz tallog[ob u l-esplorazzjoni filwaqt li jitg[allmu flimkien ma’ tfal o[ra f’ambjent ta’ fer[ u sigurtà. I/-/entru se jkun fil-pjan terran u se jkun operat minn Josef Gafa u Gianni Zammit, diretturi ta’ JUGS Malta li waqqfu kumpannija ;dida blisem Mi Child Limited. Ms Dorianne Vella, carer kwalifikata assumiet ir-responsabbiltà tal-immani;;jar u ttmexxija ta/-/entru li jista’ jilqa’ fih sa 80 tifel u tifla flistess ]mien. Is-servizzi huma esti]i sa wara l-[inijiet normali tal-uffi//ju u filg[axijiet u se jkunu miftu[a kemm g[allpersuni li jag[mlu u]u mi//entru kif ukoll g[all-pubbliku ;enerali.

The Mad Hatter Books and Stationery se jkun fl-ewwel sular u fost l-o;;etti ;[allbejg[ wie[ed isib kartolini, gazzetti, rivisti, kotba u rigali. The Matrix jag[mel parti mill-Forestals Group of Companies u jinstab fl-ewwel sular ukoll ta/-/entru kummer/jali. Minn dan il-[anut esklussiv wie[ed isib jixtri kull tip ta’ hardware u software, Playstation, telefowns /ellulari kif ukoll g[a]la varjata ta’ prodotti tal-Video u HiFi. Fl-ewwel sular ukoll wie[ed isib il-ferg[a tal-BOV mg[ammra b’ATM u lfa/ilita ta’ servizzi bankarji kemm g[all-kerrejja kif ukoll g[all-vi]itaturi ta/-/entru. “B’kumditajiet b[al dawn, SkyParks qed ji]gura servizz mill-aqwa g[all-kerrejja filwaqt li qed jo[loq ambjent tax-xog[ol mill-aktar konvenjenti li jindirizza l-[ti;iet ta’ kuljum,” qal Alan Borg General Manager ta’ SkyParks.

Il-Qorti f’sentenza li tat uriet [niena fil-konfront ta’ pri;unier li g[adu qed jiskonta sentenza fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin. Din po;;ietu fuq probation ta’ tliet snin peress li qieset ilmod kif qed i;ib ru[u u li miexi fid-direzzjoni t-tajba. Il-ka] hu dwar attentat ta’ serq minn [anut tad-deheb, li se[[ aktar minn seba’ snin ilu. Din il-piena, qalet il-Qorti, ing[atat minkejja li Michael Zahra ta’ 40 sena fil-passat kellu kondotta impressjonanti, i]da minn jeddu g[a]el li jag[mel programm ta’ riabilitazzjoni kontra d-droga . Dan temmu b’su//ess u llum il-;urnata g[adu astinenti mid-droga. Il-Qorti qalet ukoll li din l-akku]a tmur lura g[allperjodu tal-2004, meta Zahra kien g[adu ma[kum mill-vizzju. Il-ka] kien se[[ f’Tas-

Sliema, fl-4 ta’ Ottubru 2004, g[all-[abta tal-4.20 p.m. Hu kellu l-[sieb li jwettaq serqa mill-[anut Solid Gold Jewellers li jinsab f’The Strand, Tas-Sliema liema delitt ma ;iex esegwit min[abba xi [a;a a//identali u indipendenti millvolontà tieg[u, u liema serq kien ikun ikkwalifikat bilmezz u bil-valur li jaqbe] il-Lm100. Hu ma nstabx [ati li g[amel [sara ta’ aktar minn Lm50 fil-vetrina tal-istess [anut. Michael Zahra ammetta l-akku]i kollha mi;jubin kontrih. Il-Qorti appellat lil Zahra biex jie[u l-opportunità li g[andu u jkompli miexi fittriq it-tajba ta[t il-[arsien ta’ uffi/jal tal-probation. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Daniel Zammit u Roderick Zammit.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

8 Opinjoni

L-ironija tal-[ajja X’[asra tara pajji]i Ewropej jikkrollaw wie[ed wara l-ie[or min[abba l-kri]i kbira ekonomika u finanzjarja li laqtet il-parti lkbira tal-pajji]i ta’ madwarna! X’[asra tara lill-popli ta’ dawn il-pajji]i jittallbu g[axxog[ol f’pajji]hom, jittallbu g[all-edukazzjoni b’xejn, jittallbu g[as-servizzi so/jali li suppost huma tag[hom bi dritt! Sfortunament, dawn ilpajji]i tg[aff;u f’dan ilmaltemp kollu g[aliex ilkapijiet tag[hom [adu de/i]jonijiet ]baljati, de/i]jonijiet li g[alkemm populisti kienu devastanti de/i]jonijiet li wasslu sabiex dawn il-gvernijiet u l-kapijiet tag[hom illum waqg[u. X’[asra akbar meta tara lil dan il-pajji] tag[na mmexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi jg[addi minn din linstabbiltà politika li g[addej minnha b[alissa. X’ironija din. F’dawn l-a[[ar snin, pajji]na rnexxielu fost ittaqlib kbir li g[addejja minnu l-Ewropa kif ukoll bil;rajjiet li se[[ew fl-Afrika

ta’ Fuq, spe/jalment il-Libja, jag[mel su//essi kbar. B’de/i]jonijiet tant ibsin imma g[aqlin ta’ Lawrence Gonzi, pajji]na rnexxielu j[ares l-impjiegi, jo[loq eluf ;odda u jkollu l-[ames linqas rata ta’ qg[ad fost ilpajji]i Ewropej. Minkejja dan il-maltemp, Lawrence Gonzi rnexxielu jkompli jin/entiva linvestiment, i[ares l-ambjent, itejjeb l-infrastruttura ta’ pajji]na, jinvesti fledukazzjoni u fis-sa[[a, ji;;ieled kontra l-inflazzjoni u jkabbar dejjem aktar innumru ta’ turisti li ji;u Malta fejn fl-a[[ar sena re;g[et kienet sena rekord fuq issena ta’ qabel. Din ironija. F’din il;img[a, il-Parlament Malti mhux ser ikun qed jiddiskuti l-[idma tal-Gvern u ssu//essi kbar tieg[u u dwar dak li fadallu jag[mel sabiex il-poplu Malti jkun jista’ jgawdi minnu. Il-Parlament Malti ser ikun qed jiddiskuti mozzjoni talOppo]izzjoni dwar sfidu/ja fil-Gvern u dan min[abba

minn Paula MIFSUD BONNICI il-President tal-Kunsill :enerali mifbon@maltanet.net

di]gwid intern li g[andu lPartit Nazzjonalista ma’ membru tieg[u stess. Mozzjoni li tressqet biss mill-Oppo]izzjoni sabiex ta[taf din l-opportunità li ;ietha biex tipprova tiggverna llum qabel g[ada mozzjoni li tressqet biss billi nqdiet b’membru parlamentari Nazzjonalista u bl-a;ir tieg[u sabiex tpin;i

lil dan il-Gvern b[ala wie[ed dg[ajjef fl-operat tieg[u. Mossa purament ]bajlata mossa illi g[al xi ra;uni xorta wa[da ma ssorprenditnix. Ma tantx tista’ tistenna [afna a[jar mil-Labour. Huwa tant ovvju li l-PL jixtieq jakkwista l-poter illum qabel g[ada. Huwa tant ovvju li Joseph Muscat jixtieq isir li]g[ar Prim Ministru li qatt kellha Malta. Imma kif jg[id il-qawl Malti – il-qattusa g[a;;elija frie[ g[omja tag[mel. U allura nistieden jien lil Joseph Muscat u lill-Partit Laburista sabiex ma tantx jg[a;;lu g[aliex wisq nib]a’ li din l-g[a;la kollha tista’ tkun qed idda[[al lill-poplu Malti kollu ;o [ajt. Possibbli li l-PL ma nteb[ux illi elezzjoni bikrija f’mumenti daqstant kru/jali u importanti g[al pajji]na tista’ ;;ib di]astri s[a[ fil-familji Maltin u G[awdxin? Possibbli illi l-PL ma rrealizzax li elezzjoni bikrija tista’ twassal sabiex dak li pajji]na rnexxielu jikseb

jintilef f’[akka t’g[ajn? U b[alma l-Partit Nazzjonalista qatt ma xekkel id-demokrazija f’pajji]na anzi kien dak li ta [ajja liddemokrazija li kienet ine]istenti fi ]mien gvernijiet Laburisti, il-Gvern ser ikun qieg[ed, b’wi//u minn quddiem, jiddiskuti din ilmozzjoni fil-Parlament sabiex imbag[ad titressaq g[all-vot il-{amis li ;ej. Ser nisimg[u u naqraw [afna f’dawn il-;img[at li ;ejjin imma ji;ri x’ji;ri fil-vot filParlament, huwa biss ilpoplu Malti u G[awdxi li g[andu ji;;udika u jiddetermina min g[andu jer;a’ jkun fdat bit-tmexxija ta’ dan il-pajji]. Huwa l-poplu Malti li g[andu jag[mel anali]i s[i[a ta’ dak li qed ji;ri f’pajji]i o[ra u jikkumparah malkobor ta’ dan il-pajji] tant ]g[ir illi minkejja kollox irnexxielu jeg[leb mew; kbir. Flimkien biss u permezz ta’ dan il-Gvern illi nistg[u nkomplu neg[lbu dan ilmaltemp kollu.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Konferma tal-arroganza Laburista Il-Partit Laburista ried li l-mozzjoni ta’ sfidu/ja li ressaq Joseph Muscat li se tibda ti;i diskussa llum f’;img[a mill-aktar importanti g[all-politika f’pajji]na, tkun diskussa f’[in qasir ta’ sieg[a u kwart g[all-Gvern biex jispjega l-programm qawwi ta’ [idma u investiment [alli pajji]na jkompli jgawdi x-xog[ol. I]-]mien qasir li Joseph Muscat ried g[al din iddiskussjoni fuq mozzjoni tieg[u mhi xejn g[ajr giljottina li taqta’ ras dan id-dibattitu importanti li mhux fuq xi [a;a ta’ xejn, imma fuq il-[idma kollha li l-Parlament g[andu quddiemu – it-tkomplija tat-twettiq tar-rieda talelettorat kif espressa fl-elezzjoni ;enerali li g[addiet. A;ir tal-Oppo]izzjoni li juri l-faqar tal-politika Laburista Din l-impo]izzjoni ta’ Joseph Muscat ta’ [in hekk qasir biex il-Parlament jiddiskuti l-waqfien tal-[idma kollha tieg[u, turi l-arroganza tal-Partit Laburista meta mqar ixomm il-poter. Din hi turija, jekk hemm b]onnha, li kieku l-Partit Laburista kellu jgawdi nitfa poter ikun re;im ta’ arroganza, kif wara kollox kien filpassat anke ri/enti meta fil-Gvern dam tmien xhur ikaxkar bil-kri]i li sab ru[u fiha ma’ Mintoff – kri]i Laburista li llum irid inessina. Il-mozzjoni li ressaq bla pa/enzja u bl-g[a;la kollha Joseph Muscat, lanqas biss tat l-i/ken ra;uni g[ala lParlament g[andu jiddikjara sfidu/ja fil-Gvern minkejja li dan hu Gvern li tela’ bl-appo;; talma;;oranza tal-poplu skont il-Kostituzzjoni li trid terminu ta’ [ames snin g[al gvern immexxi mill-Kap tal-partit li jkun ;ab il-ma;;oranza tal-voti tal-elettorat.

Il-fatt li Joseph Muscat fil-mozzjoni li ppre]enta u li assuma r-responsabbiltà tag[ha g[ad-de/i]joni li jressaqha, lanqas biss ta ra;uni g[ala l-Parlament g[andu jtemm [esrem il-[idma kollha tieg[u f’din ille;islatura, hi xhieda o[ra tal-faqar tal-politika Laburista u tal-faqar tal-kritika Laburista g[all-[idma ta’ dan il-Gvern. Il-[idma tal-Gvern wasslet g[al pajji] kredibbli, serju u b’finanzi sostenibbli Il-Gvern li tela’ fl-2008 mexxa lill-pajji] lejn il[olqien ta’ rekord ta’ xog[ol b’150,000 ru[ ja[dmu full-time, eluf ta’ studenti jiggradwaw minn [afna istituzzjonijiet edukattivi, livell ta’ kura tas-sa[[a mfa[[ar f’Malta u barra, presti;ju internazzjonali g[al Malta fil-kri]i Libjana, u [afna pro;etti infrastrutturali li w[ud ewlenin fosthom g[ad iridu jibdew jitgawdew. Dan kollu minkejja li madwar id-dinja kienet g[addejja kri]i ekonomika qawwija li fiha d-dinja qed tara l-falliment ta’ [afna banek, l-aktar ri/essjoni kiefra fi 80 sena, qg[ad g[oli f’[afna pajji]i u kri]i tad-djun tal-gvernijiet. I/-/ertifikat qawwi tal-Gvern Nazzjonalista fil[olqien tax-xog[ol jixhed kemm hi g[aruka]a limpo]izzjoni ta’ Joseph Muscat li ried [in qasir g[al diskussjoni daqstant importanti. Impo]izzjoni li l-Gvern ma a//ettax. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, fil-Kumitat tax-Xog[ol tal-Kamra, waqaf g[all-arroganza tal-Oppo]izzjoni Laburista. Reb[et ir-ra;uni. Reba[ il-kunsens li listess Oppo]izzjoni Laburista a//ettat il-ftehim dwar

il-pro/edura li biha mil-lum il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni se tibda tkun diskussa fil-Parlament. Diskussjoni li tkompli g[ada sal-{amis f’nofsinhar meta jittie[ed il-vot. Il-Gvern m’g[andu xejn minn xiex jist[i quddiem il-politika li mexa biha tul din il-le;islatura. Politika li tat ir-ri]ultati. Politika li ]ammitna wkoll ma’ ta’ quddiem nett fl-Unjoni Ewropea. Fl-ebda mument mal-politika tal-Gvern Malti kienet instabbli. Il-konsistenza fil-politika li b’g[aqal mexxiet lill-poplu fl-a[[ar erba’ snin ta’ din il-le;islatura, wasslitna g[al pajji] kredibbli, serju u b’finanzi sostenibbli. Dan g[aliex Gvern Nazzjonalista g[araf jie[u dde/i]jonijiet. Kien kura;;u] fl-g[a]liet li g[amel mibnija fuq il-vi]joni /ara li minn dejjem kellu g[al pajji]na. Il-politika tal-Gvern tibqa’ tikkuntrasta max-xejn tal-Oppo]izzjoni Vi]joni li quddiem l-a;ir arroganti u irresponsabbli tal-Oppo]izzjoni Laburista, il-politika tal-Gvern tkompli tikkuntrasta u tiddistingwi aktar quddiem ix-xejn tal-Oppo]izzjoni Laburista. Politika li l-Gvern f’dan id-dibattitu se jkompli jinsisti fuqha b’konvinzjoni – g[aliex kienet din il-politika li beg[ditna minn kri]ijiet li qed jesperjenzaw b’[afna tbatijiet popli o[ra fl-Ewropa. Politika li ]gur li tibqa’ mni]]la fl-istorja ta’ pajji]na g[all-mod ta’ g[aqal kif i/-/okon ta’ pajji]na rnexxielu jilqa’ g[all-isfidi ta’ ri/essjoni ekonomika u finanzjarja dinjija mill-aktar qalila.

Intietef

Is-sieg[a tal-prova Vot ta’ sfidu/ja. Illum tibda diskussjoni filParlament li g[andha tintemm nhar il-{amis li ;ej. Mozzjoni fuq vot ta’ sfidu/ja mressqa millOppo]izzjoni Laburista. Mozzjoni li ma tag[ti l-ebda ra;uni g[ala dan il-Gvern g[andu ji;i sfidu/jat. Forsi g[ax falla l-ekonomija talpajji]^ Jew g[ax kiser irrekord fil-qg[ad^ Jew g[ax ma g[amel l-ebda pro;ett^ Xejn minn dan kollu u lOppo]izzjoni tafu dan. F’atmosfera ta’ kri]i internazzjonali, pajji]na kien miexi bl-unuri. Jikseb /ertifikat wara l-ie[or. Minkejja dan da[al fi kri]i domestika. G[aliex^ G[ax deputat tal-gvern, kollega tieg[i, iddikjara li ma g[adx g[andu fidu/ja fil-kap

tieg[u, fil-Prim Ministru. Dikjarazzjoni spontanja, jien ng[id f’sitwazzjoni ta’ rabja, ftit [in wara li l-Prim Ministru [abbar tibdil filKabinett! Minkejja ddiffikultajiet li seta’ kien hemm qabel is-6 ta’ Jannar, f’dik il-;urnata e]att, wara li t[abbar it-tibdil filKabinett u wara li Franco Debono ma ;iex inklu], dan iddikjara li ma g[adx g[andu fidu/ja fil-kap tieg[u. G[andu dritt. Iva g[andu dritt ma jkollux fidu/ja. {add mhu se jo[odlu dak id-dritt. Biss g[andu [afna dmirijiet o[ra wkoll. Dmirijiet lejn lelettorat li ele;;ieh; dmirijiet lejn il-partit li po;;ieh fuq il-lista talkandidati tieg[u. Fuq kollox

Il-vot ta’ dan id-deputat se jidde/iedi l-futur ta’ dan il-pajji]. Jidde/iedi l-futur politiku tieg[u wkoll. Dan kollu wie[ed irid iqisu. Franco Debono jrid jifhem dan. Irid jifhem ukoll li s-sa[[a li hu g[andu fil-mument tispi//a max-xoljiment tal-Parlament

minn Philip MIFSUD info@philipmifsud.com

g[andu dmirijiet lejn ilpajji] u l-istabbiltà tieg[u. Ma g[andux dritt g[al [afna affarijiet o[ra. Ma g[andux dritt jo[loq kri]i. Ma g[andux dritt jippretendi li jrid imexxi hu u joqg[od jitlob g[ar-ri]enja ta’ dak u tal-ie[or. Ma g[andux dritt li jirrikatta gvern u poplu sempli/ement g[ax il-gvern g[andu ma;;oranza ta’ deputat wie[ed. G[a]liet differenti. Ilpassat, ukoll jekk immedjat, g[adda, ma jre;;g[u lura [add. Ma jibdlu [add. I]da

Il-pro;etti tal-Gvern pre]enti ma naqsu qatt. Fir-ritratt jidher il-Kulle;; San Benedittu, wie[ed mill-kulle;;i g[at-tfal Maltin

l-futur xort’o[ra. Dak li wie[ed ikun g[adu se jag[mel jista’ ja[seb fuqu, jippreparah u jqisu qabel ma jie[u azzjoni. G[al kull azzjoni hemm g[a]liet differenti. B[alma hemm wara kollox g[a]liet differenti li kull deputat jista’ jie[u fil-vot ta’ nhar il-{amis. Minn dak li nista’ nara sa issa, il-vot talOppo]izzjoni hu ovvju, listess il-vot tad-deputati fuq in-na[a tal-gvern. G[ajr ta’ deputat wie[ed. Il-vot ta’ dan id-deputat se jidde/iedi l-futur ta’ dan il-pajji]. Jidde/iedi l-futur politiku

tieg[u wkoll. Dan kollu wie[ed irid iqisu. Franco Debono jrid jifhem dan. Irid jifhem ukoll li s-sa[[a li hu g[andu fil-mument tispi//a max-xoljiment talParlament. It-toroq g[adhom miftu[a. Jekk hu jrid ja[dem f’dan il-partit, bid-diversità i]da f’qafas ta’ parametri stabbiliti, g[adu jista’ jag[mel dan. I]da jekk le, it-triq li g[andu hi dik li indika lGrupp Parlamentari u lE]ekuttiv u tal-partit, ji;ifieri dik li jirri]enja minn deputat. Is-sieg[a talprova waslet.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

10 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-KROAZJA

Tg[id “iva” g[al s[ubija fl-Unjoni Ewropea F’referendum li sar ilbiera[ fil-Kroazja, il-ma;;oranza assoluta tal-popolazzjoni vvutat favur li l-pajji] jissie[eb fl-Unjoni Ewropea. Skont l-exit polls, madwar 67 fil-mija tal-Kroati vvutaw favur is-s[ubija. B’hekk issa, wara li ting[ata l-approvazzjoni millmexxejja tas-27 pajji] talUnjoni Ewropea, il-Kroazja se ssir membru tal-Unjoni Ewropea fl-2013. Favur is-s[ubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea kien hemm il-partiti politi/i ewlenin fil-pajji] li g[amluha /ara li minkejja t-taqlib li hemm b[alissa fl-UE, iss[ubija kienet l-a[jar g[a]la g[all-pajji]. F’messa;; lin-nazzjon isSibt, il-President Kroat Ivo Josipovic enfasizza li lEwropa ma kinitx se ssolvi lproblemi kollha li g[andha lKroazja imma s-s[ubija kienet opportunità kbira g[allpajji]. L-Unjoni Ewropea qalet li f’ka] ta’ vot favur is-s[ubija tal-Kroazja, din l-eks Repubblika Jugoslava tkun tista’ ssir it-28 membru talUE fl-1 ta’ Lulju tal-2013. Il-Kroazja, pajji] ta’ 4.3 miljun persuna, kienet ilha

seba’ snin tinnegozja ss[ubija u f’:unju tas-sena li g[addiet dawn ing[alqu. B’hekk issa s-sena d-die[la lKroazja se ssir it-tieni eks Repubblika Jugoslava li se ssir membru tal-Unjoni Ewropea. Is-Slovenja kienet saret membru fl-2004. Din il-;img[a, il-Knisja Kattolika, li hi influwenti [afna fil-Kroazja, tat l-appo;; tag[ha favur is-s[ubija talpajji] fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll l-eks :eneral Kroat Ante Gotovina li ta l-appo;; tieg[u favur is-s[ubija. Gotovina b[alissa jinsab g[addej pro/ess fit-tribunal tan-Nazzjonijiet Uniti f’The Hague min[abba reati talgwerra fil-;lieda g[allindipendenza tal-Kroazja imma g[al [afna fil-pajji] hu meqjus b[ala eroj nazzjonali. Il-Kroazja kienet inqatg[et mill-bqija tal-Jugoslavja matul il-gwerra bejn l-199195 u wara rat l-ekonomija ti]viluppa imma issa min[abba l-kri]i ekonomija internazzjonali, din [adet tisbita kbira. Esperti kif ukoll uffi/jali tal-Gvern wissew li kieku kellu jkun hemm vot kontra s-s[ubija, dan kien ikisser il-

pajji] fis-swieq finanzjarji kif ukoll jitgerrxu l-investituri barranin u jbattu [afna lprospetti li l-ekonomija tibda tirkupra. Issa l-pajji]i kollha membri tal-Unjoni Ewropea jridu jirratifikaw is-s[ubija talKroazja qabel din tista’ ssir membru u g[alissa l-pajji] mhux se jkun parti miz-zona ewro. Hemm seba’ pajji]i o[ra li qed jistennew biex ji;u a//ettati b[ala membri flUnjoni Ewropea i]da hemm intoppi g[al [afna minnhom f’dan il-pro/ess min[abba ra;unijiet ekonomi/i u politi/i. Dawn huma:  L-Albanija li applikat g[al s[ubija fit-28 ta’ April tal2009 .  Il-Bosnja Erzegovina li f’:unju tal-2008 .  L-I]landa li f’Lulju tal2009 applikat g[al s[ubija s[i[a.  Il-Ma/edonja applikat g[al s[ubija f’Marzu tal-2004.  Is-Serbja applikat g[al s[ubija fl-2009.  Il-Montenegro li applikat g[al s[ubija f’Di/embru tal-2008  It-Turkija li applikat g[al s[ubija fl-1987.

IN-NI:ERJA

Ikomplu l-attakki kontra l-Insara Matul il-lejl bejn is-Sibt u l-{add tal-anqas disa’ persuni ta’ twemmin Nisrani nqatlu f’belt fit-Tramuntana tan-Ni;erja. Dan t[abbar minn kap ta’ komunità Nisranija f’Tafawa Balewa, belt fejn il-ma;;oranza huma ta’ twemmin Musulman. Sadattant huma tal-anqas 215 dawk li nqatlu nhar il-:img[a f’sensiela ta’ attakki kontra knejjes Insara f’Kano kif ukoll g[ases tal-pulizija, fit-Tramuntana tan-Ni;erja. I]da sorsi qalu li l-vittmi aktarx se ji]diedu peress li hemm [afna nies li huma midruba gravament.

Ir-responsabbiltà tal-attakki ttie[det millgrupp militanti I]lamiku Boko Haram, li f’dawn l-a[[ar xhur ]died l-attakki kontra lInsara fil-pajji]. L-attakki ta’ nhar il-:img[a kienu l-ag[ar minn dan il-grupp s’issa. Hemm t[assib li l-pajji] jista’ jispi//a fi gwerra reli;ju]a min[abba dawn l-attakki. Il-Boko Haram hu kontra kull influwenza mill-kultura tal-Punent u jrid ibiddel in-Ni;erja fi Stat I]lamiku. In-Ni;erja, pajji] b’popolazzjoni ta’ 160 miljun persuna, hu kwa]i maqsum indaqs bejn Insara u Musulmani.

G[addasa militari Taljani jlestu biex jid[lu fil-Costa Concordia biex ipo;;u splussiv [alli tkompli t-tfittxija. (ritratt> Reuters)

L-ITALJA

Ji]diedu l-vittmi fost t[assib li kien hemm nies mhux re;istrati G[addasa lbiera[ sabu l-katavru ta’ mara ;ewwa l-parti mg[arrqa tal-Costa Concordia biex hekk issa t-total tal-vittmi tela’ g[al 13. Il-katavru nstab f’madwar g[axar metri fond f’post li l[addiema tas-salvata;; jissuspettaw li hemm mi;bura l-bqija tal-vittmi. Mill-vittmi, s’issa tmienja kienu identifikati u hemm t[assib li abbord il-vapur seta’ kien hemm nies li ma kinux re;istrati li kienu abbord. Dan wara li lbiera[ kien identifikat il-katavru ta’ mara Ungeri]a li ma kinitx la fost il-lista talpassi;;ieri u lanqas l-ekwipa;;. Franco Gabrielli, il-kap tal-Protezzjoni ?ivili Taljana, qal li peress li hemm possibbiltà li nies telg[u abbord g[al xi ra;uni jew o[ra ming[ajr ma g[addew mill-pro/eduri uffi/jali, jista’ jkun hemm aktar vittmi milli kien ma[sub s’issa. Ilbiera[ komplew t-tfittxijiet fuq il-Costa Concordia wara li kienu sospi]i min[abba /aqliq tal-vapur Sadattant l-investigaturi Taljani qed jag[mlu tfittxija g[allaptop tal-Kaptan Francesco Schettino. Dan kien [adu mieg[u wara li abbanduna l-vapur u tah lil tfajla bjonda li mhix identifikata. Irri]ulta li l-kaxxa s-sewda tal-vapur kienet ilha ;imag[tejn bil-[sara u g[alhekk kull tama li dan l-apparat seta’ jwaddab dawl fuq x’;ara g[eb. Skont Schettino stess f’xhieda li ta lillinvestigaturi Taljani, kien mag[ruf li l-apparat ma kienx qed ja[dem imma s-sidien tal-kumpanija m’g[amlu xejn.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 IL-LIBJA

Twissija o[ra dwar is-sitwazzjoni fil-pajji] Mustafa Abdel Jalil, il-kap talKunsill Transitorju Nazzjonali (NTC), ilbiera[ wissa li l-pajji] jista’ jkun lejn “[ofra bla qieg[“ wara li folla da[let bil-forza filkwartieri ;enerali tal-Kunsill f’Benga]i meta hu kien g[adu ;ewwa u kkonfrontawh. Il-folla kienet qed titlob irri]enja tal-Gvern Libjan u meta da[lu fil-bini kissru l-g[amara u l[;ie;. Dan kien l-aktar ka] serju ta’ rabja lejn l-awtoritajiet ;odda minn mindu Muammar Gaddafi tne[[a mill-poter wara kunflitt ta’ disa’ xhur. B[ala reazzjoni g[al dak li ;ara s-Sibt filg[axija, Abdel Hafiz Ghoga, id-Deputat Kap tal-NTC, [abbar li kien qed jirri]enja. In-nies li jiffurtmaw il-NTC, min[abba il-mod kif ;raw l-affarijiet fil-Libja , mhumiex eletti u [afna Libjani ilhom jilmentaw li hemm xi w[ud fil-Kunsill li kienu qrib Gaddafi qabel ma bdiet ir-rivoluzzjoni. Barra minn hekk hemm tgergir li [afna servizzi pubbli/i g[adhom

lura jew sta;nati. Wara, f’lukanda f’Benga]i, Jalil tkellem mal-;urnalisti u wissa li dawn il-protesti kienu se jkomplu jwaddbu lura l-istabbiltà fra;li filpajji]. Hu wkoll ]ied li “hemm xi [a;a wara dawn il-protesti li mhix tajba g[all-;id tal-pajji].” Jalil qal ukoll li n-nies ma kinux qed jag[tu ]mien lill-Gvern biex ja[dem u jirran;a l-affarijiet apparti li l-Gvern ma kellux bi]]ejjed flus biex jag[mel dak li jrid. Hu fakkar li l-Gvern ilu jiffunzjona biss g[al xahrejn. Osservaturi qalu li l-protesti f’Benga]i huma partikolarment inkwetanti g[all-NTC peress li dan kien il-post fejn bdiet ir-rivoluzzjoni kontra Gaddafi u kienet ilba]i tal-NTC matul ir-rivoluzzjoni. Jalil [abbar ukoll li kien irri]enja s-Sindku ta’ Benga]i u ssu//essur tieg[u kien se jkun persuna eletta. Jalil qal li issa kien se j[abbar li;i dwar l-elezzjonijiet g[allParlament, elezzjonijiet li mistennija jsiru fi ]mien sitt xhur.

IR-RENJU UNIT

Mustafa Abdel Jalil, il-kap tal-Kunsill Transitorju Nazzjonali, ji;i konfrontat wara li nhar is-Sibt filg[axija folla da[let fil-bini tal-Kunsill f’Benga]i (ritratt> Reuters)

IT-TI:RIJA G{ALL-PRESIDENZA AMERIKANA

Lejn re/essjoni L-attenzjoni fuq Florida wara s-sorpri]a ta’ Gingrich o[ra Hemm indikazzjonijiet li l-ekonomija In;li]a tinsab f’dik li tissejja[ double-dip recession, ji;ifieri die[la f’re/essjoni o[ra wara o[ra. Dan g[all-ewwel darba fi 35 sena. Din il-;img[a mistennija jo[or;u /ifri ;odda li mistennija juru li l-ekonomija Ingli]a kompliet titra]]an fl-a[[ar tliet xhur tas-sena li g[addiet u qed ikun imbassar li l-istess se ji;ri g[all-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena. Dan ikun ifisser li r-Renju Unit ikun g[adda minn sitt xhur konsekuttivi ta’ ebda ]vilupp ekonomiku li teknikament tfisser re/essjoni. Ekonomisti jemmnu li l-irkuprar ekonomiku Ingli] kien imxekkel mill-kri]i fiz-zona ewro li wasslet g[al tnaqqis kbir fit-talba g[al prodotti Ingli]i fi ]mien meta l-infiq millIngli]i stess kif ukoll mill-Gvern tag[hom hu dg[ajjef. Fil-ba;it tas-sena li g[addiet, il-Gvern Ingli] ibba]a [afna pjani g[all-infiq fuq il-[sieb li l-ekonomija kienet se tirpilja fl-a[[ar tliet xhur tas-sena li g[addiet. Il-;img[a li g[addiet, /ifri uffi/jali wrew li l-qg[ad la[aq l-og[la livell mill-1994 hekk kif issa hemm 2,685,000 persuna bla xog[ol u l-bejg[ mill-[wienet g[adu batut [afna l-istess b[a/-/ifri g[all-industrija u l-kostruzzjoni.

It-ti;rija g[all-kandidat talPartit Repubblikan g[all-elezzjoni Presidenzjali saret aktar interessanti wara li fi tmiem il;img[a Newt Gingrich [are; rebbie[ fl-elezzjonijiet primarji li saru f’South Carolina. Issa l-attenzjoni hi fuq l-elezzjoni li jmiss fi Florida li toffri sfida akbar g[all-kandidati. Gingrich, eks Speaker talKamra tar-Rappre]entanti, kiseb reb[a kbira fuq il-favorit Mitt Romney fi South Carolina s-Sibt u dan wera li t-ti;rija g[an-nominazzjoni tal-Partit Repubblikan g[al min se jikkonfronta lill-President Barack Obama f’Novembru tista’ tkaxkar ix-xhur. Fi Florida se ssir l-akbar votazzjoni s’issa biex jintg[a]el il-kandidat Presidenzjali Amerikan u f’dan l-istat hemm sfidi lo;isti/i u

finanzjarji kbar u l-vanta;; hu f’idejn Romney li g[andu kampanja finanzjata sew. I]da issa Gingrich g[andu rritmu wara s-su//ess mhux mistenni f’South Carolina fejn reba[ 40 fil-mija tal-voti u Romney 28 fil-mija. Rick Santorum, eks Senatur, spi//a t-tielet bi 17 fil-mija u Ron Paul r-raba’ bi 13 fil-mija. Esperti politi/i Amerikani jsostnu li l-kandidati fi Florida jridu jonfqu tal-anqas miljun dollaru kull ;img[a biex jil[qu l-elettorat li jridu. Romney di;à nefaq [ames miljun dollaru, l-aktar fuq reklami jattakka lil Gingrich. Sa ftit qabel l-elezzjoni ta’ South Carolina, Romney kellu vanta;; ta’ g[axar punti flist[arri; tal-opinjoni pubblika fuq Gingrich. Gingrich dan l-a[[ar mar taj-

jeb [afna fid-dibattiti li kienu qed isiru bejn il-kandidati Repubblikani. Barra minn hekk f’dawn l-a[[ar ;ranet [raxet ilbattalja bejn Romney u Gingrich b’sensiela ta’ riklami negattivi kontra xulxin fuq ittelevi]joni Amerikana. Issa ]-]ew; kandidati se jer;g[u jikkonfrontaw lil xulxin f’dibattitu li se jsir f’Tampa llejla. Romney dan l-a[[ar ma tantx ikkonvin/a lill-pubbliku Amerikan fi twe;ibiet g[al mistoqsijiet dwar il-finanzi personali tieg[u u l-;img[a li g[addiet ammetta li hu j[allas biss rata ta’ 15 fil-mija taxxa , ferm anqas milli j[allsu [afna Amerikani b’impjieg normali. Romney, eks Gvernatur ta’ Massachusetts, s’issa rrifjuta li jippubblika d-dokumenti tattaxxa tieg[u.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra L-UNJONI EWROPEA

Teleskopju enormi f’qieg[ il-Mediterran

IL-:ERMANJA> Mara tg[addi [dejn skultura ta’ daqs uman mill-iskultur Amerikan Mark Jenkins fis-sala tal-wiri Gestaletn f’Berlin (ritratt> Reuters)

L-ISTATI UNITI

Teleskopju enormi li se jkun twil madwar kilometru se jinbena madwar tliet kilometri ta[t il-Ba[ar Mediterran fi sforz li jinkixfu aktar sigrieti dwar l-univers. Dan il-pro;ett se jiswa madwar 144 miljun ewro u l-iskop tieg[u hu li jsib dawk mag[rufa b[ala neutrinos hekk kif jibbumbardjaw id-dinja mill-ispazju. Dawn huma ffurmati minn stilel li splodew jew minn dawk mag[rufa b[ala black holes. Issoltu dawn il-parti/elli mimlija ener;ija jg[addu ming[ajr ma jintlem[u imma b’dan it-teleskopju, ix-xjentisti qed jittamaw li jistudjawhom u b’hekk jinkixfu affarijiet ;odda dwar l-univers. Dan il-pro;ett li hu ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea g[adu kemm intg[a]el b[ala prijorità ewlenija f’revi]joni tal-infrastruttura tal-astrofi]ika Ewropea. It-teleskopju hu mag[ruf b[ala MultiCubic Kilometer Neutrino Telecope jew KM3NeT.

Dan il-pro;ett mistenni wkoll jikxef fenomeni totalment ;odda li s’issa mhumiex mag[rufa mill-mezzi konvenzjonali ta’ studju tal-ispazju Mudell ]g[ir tal-KM3Net di;à qed jintu]a barra l-kosta fin-Nofsinhar ta’ Franza u l-mira hi li x-xog[ol fuq il-mudell kbir jibda fit-tliet snin li ;ejjin. Il-KM3Net se jkollu aktar minn 12,000 sensor id-daqs ta’ beachball li se jitpo;;ew ta[t il-ba[ar. Dawn se jkunu ankrati ma’ qieg[ il-ba[ar sa madwar tliet kilometri fond. Il-fatt li dan se jinbena ta[t il-ba[ar hu g[aliex ikabbar sew i/-/ansijiet li jintelm[u n-neutrinos kif ukoll g[aliex irid ikun f’post fond u mdallam kemm jista’ jkun. Il-KM3Net fl-istruttura kollha tieg[u se jkun fih aktar mill-itwal bini fid-dinja , ilBurj Khalifa f’Dubai li hu g[oli 830 metru. Dan il-pro;ett jinvolvi 40 istitut jew università minn g[axar pajji]i.

L-OLANDA

Jis[aq li mhux se jitnaqqsu Ta’ 16-il sena daret id-dinja fuq jott l-aircraft carriers }ag[]ug[a Olandi]a Laura I]da l vja;; tag[ha mhux

L-Istati Uniti minkejja l-problemi finanzjarji li g[andha mhux se tne[[i ebda wie[ed mill-11-il aircraft carrier li g[andha biex tnaqqas l-ispi]a tal-Gvern. Dan qalu Leon Panetta, is-Segretarju tad-Difi]a Amerikan u semma t-tensjoni mal-Iran b[ala e]empju g[aliex dan it-tip ta’ vapur hu essenzjali g[as-sigurtà nazzjonali Amerikana. Panetta qal dan waqt li kien qed jindirizza 1,700 ba[ri diretti lejn il-Golf Persjan abbord l-USS Enterprise, li wara nofs seklu ta’ servizz se tag[mel l-a[[ar vja;; qabel ma titne[[a mis-servizz f’Novembru. Dan il-vapur kien l-ewwel aircraft carrier b’magni nukleari fid-dinja. Post l-USS Enterprise se jittie[ed mill-USS Gerald R. Ford li mistenni jid[ol fis-servizz fl-2015. Panetta qal li l-aircraft carriers Amerikani kienu dawk li jag[tu l-[effa lill-magna militari Amerikana u kapa/i jimpenjaw l-g[adu fi kwalunkwe parti tad-dinja. Fil-;ranet li ;ejjin, il-Pentagon se j[abbar pjan mifrux fuq [ames snin li se jnaqqas 260 biljun dollaru min-nefqa militari. Mistoqsi dwar l-Iran minn ba[ri, Panetta qal li kienu se tkompli l-pressjoni permezz ta’ sanzjonijiet i]da wkoll li jintbag[at messa;; /ar li l-Istati Uniti hi b’sa[[itha u determinata li tag[mel li jkun hemm b]onn. Hu ]ied li kien a[jar g[all-Iran li jinnegozja permezz taddiplomazija u r-regoli internazzjonali milli b’mezzi o[ra g[aliex bl-g[a]la tal-a[[ar, l-Iran ma kienx se jirba[.

,

Dekker, da[let fil-port talg]ira Olandi]a ta’ St. Maarten fil-Karibew biex hekk saret li]g[ar persuna beix daret iddinja wa[edha. Dekker, li g[andha 16-il sena u erba’ xhur, ba[[ret b’jott kwa]i sena ilu – fl-20 ta’ Jannar tal-2011. Hi daret iddinja b’sitt xhur anqas mirrekord mhux uffi/jali li kien sar fl-2010 mi]-]ag[]ug[a Awstraljana Jessica Watson u li kien fadlilha ftit ;ranet biex tag[laq 17-il sena meta temmet il-vja;; ming[ajr waqfien tag[ha. Dekker daret id-dinja abbord il-jott “Guppy.” Hi kellha t[abbat wi//ha ma’ maltemp kbir kif ukoll it-theddida ta’ pirati matul il-vja;; tag[ha u tul dan il-perjodu kollu kellha tag[mel il-homework taliskola.

-

qed jitqies b[ala rekord. Wara l-kontroversja li kien hemm [abbret li kienet se tag[mel ilvja;; meta kellha biss 13-il sena, il-Guinness World Records idde/idiet li tieqaf tag[ti rikonoxximent lil ba[rin ta’ età ]g[ira. Dekker imbag[ad fl-2010 [arbet mill-Olanda meta sservizzi so/jali Olandi]i [adu azzjoni legali biex iwaqqfuha milli tag[mel il-vja;;. Wara reb[et battalja legali ta’ g[axar xhur meta weg[det lillIm[allfin li kienet se tixri jott akbar b’tag[mir avvanzat kif ukoll li tinkiteb fi skola spe/jali biex tkompli tistudja waqt il-vja;;. Barra minn hekk, Dekker, kellha tag[mel waqfiet f’diversi portijiet biex tassigura li ljott jibqa’ f’kundizzjoni tajba u min[abba l-istudji.

Laura Dekker

Il-ka] ta’ Dekker [oloq kontroversja kbira fl-Olnada u min[abba f’hekk hi qalet li g[andha mnejn ma tmurx lura. Hi fil-fatt g[andha passaport ta’ New Zealand peress li twieldet f’ib[ra ta’ dan ilpajji] fuq lan/a matul vja;; ta’ seba’ snin mill-;enituri tag[ha.


It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

13 U*BET FA TROPHY

{amrun ja[sdu lil B’Kara Hibs, Mosta, {amrun Spartans u St. George’s ing[aqdu ma’ Pietà, Floriana, Valletta u Qormi fil-kwarti tal-finali tal-U*Bet FA Trophy wara li lbiera[ reb[u l-partiti tag[hom mir-raba’ rawnd. L-aktar reb[a fa/li kisbuha Hibernians kontra wie[ed mil-leaders tal-Ewwel Divi]joni Rabat Ajax 5-0 waqt li Mosta kellhom jit[abtu ferm aktar milli mistenni biex b’g[axar plejers g[elbu lill-uniku tim G[awdxi li kien fadal filkompetizzjoni, Xewkija Tigers 3-1 wara li sa[ansitra kienu gowl minn ta[t. {amrun stejqru xi ftit u komplew ikabbru l-kri]i ta’ Birkirkara meta eliminawhom 3-2 f’log[ba li fiha B’kara rkupraw ]ew; gowls minn ta[t salewwel taqsima. Dan ir-ri]ultat jista’ jag[ti ]volta ;dida lit-tim tal-iSpartans g[all-kumplament talista;un. It-tieni tim mill-Ewwel Divi]joni li ng[aqad ma’ Pietà mal-a[[ar tmienja hu dak ta’ St. George’s li reba[ sfida diretta kontra Lija Athletic mill-istess divi]joni 6-5 bil-penalties wara draw 1-1. Ara Pa;ni 16 u 17

Dyson Falzon vi/in li jsie[eb lil Mosta L-attakkant ta’ Valletta Dyson Falzon fis-sig[at li ;ejjin jista’ jag[mel b[al Ryan Fenech u jing[aqad b’self ma’ klabb ie[or sal-a[[ar talista;un. Falzon li ri/entament kien inklu] fl-iskwadra nazzjonali, jidher li ser jing[aqad b’self mal-eks tim tieg[u, Mosta. Dan kien ]velat waqt il-programm Replay ilbiera[ fuq Net Television waqt ir-rubrika ‘Rajna u Smajna’. Hu mifhum li Mosta u Valletta la[qu ftehim g[al dan it-trasferiment. Jing[ad li r-reazzjoni ta’ Falzon filpartita kontra Sliema malli kien sostitwit xejn ma ni]let tajjeb malkumitat Belti u dan kien qed jikkunsidra li jissospendi lil Falzon. Flimkien ma’ Falzon, mistenni li jing[aqad ma’ Mosta plejer ta’ nazzjonalità Serba li jilg[ab filpo]izzjoni ta’ playmaker. Haber qrib ritorn L-avventura ta’ Justin

Haber filGre/ja xejn ma kienet po]ittiva s’issa. Hu mifhum li fl-a[[ar sig[at ]diedet il-possibbiltà li l-goalkeeper internazzjonali Malti jirritorna filkampjonat Malti wara li l-klabb ta’ Kerkyra lest li j[allih imur jilg[ab b’self. Jekk dan ise[[, B’Kara jidhru laktar favoriti li jakkwistaw il-firma tieg[u. Madankollu mhux esklu] li hemm klabb ie[or interessat fih. Haber s’issa g[adu ma lag[abx fis-Super Liga Griega anke min[abba l-fatt li g[amel numru ta’ ;imghat imwe;;a’.

}ew; difensuri barranin g[al Qormi Qormi mistennija jinga;;aw liddifensur /entrali Ingli], Kris Thackray

Rabat A. v Hibernians 0-5 Birkirkara v {amrun S. 2-3 Mosta v Xewkija T. 3-1 St. George’s v Lija A. 1-1 (St. George’s 6-5 bil-penalties)

YFA U#17

Paola H v Pembroke Ath 6-2 {amrun S v Sliema W 1-0 St Andrew v Valletta 1-2 Floriana v B`Kara 0-1 Naxxar L v San Gwann 1-2 Mellie[a v B`Bugia 1-0 Balzan Y v Qormi 0-1

wara li dan [alla impressjoni tajba matul il-;img[a waqt prova mal-istess klabb. Thackray, li g[andu 23 sena lag[ab flItalja g[al dawn l-a[[ar 5 snin. Fil-jiem li ;ejjin, Qormi madankollu jistg[u jinga;;aw ukoll difensur /entrali ie[or. Dan hu Vincent Kouadio ta’ 21 sena proprjetà ta’ Catania i]da li f’dawn la[[ar sentejn kien qed jilg[ab ma’ Milazzo fil-Lega Pro Taljana. Kouadio li huwa mill-Kosta tal-Avorju, kien senjalat lil Hibernians mid-Direttur :enerali ta’ Catania, Lo Monaco, f’Di/embru li g[adda meta kien f’Malta.

U#15

Pieta H v Melita Mosta v M;arr Utd Tarxien R v Kirkop Utd Attard v }ebbu; R Sta Venera v Zurrieq Sta Lucia v Marsa

GFA I Div.

1-0 5-0 4-0 4-3 0-2 5-0

G[ajnsielem v Xag[ra Utd 3-4 Nadur Y. v Victoria H. 6-1

IASC I Div.

Msida RS. v Burmarrad Cospicua ST. v Mosta G. B’Bugia T. v Floriana A.

President ;did g[al Qormi Nhar is-Sibt li ;ej Qormi FC se jkunu qed jinawguraw uffi/jalment il-grawnd il-

;did tag[hom wara xog[lijiet ;odda li saru fih. L-inawgurazzjoni se ssir misSegretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u Sport, Clyde Puli fil-pre]enza talpresident il-;did ta’ Qormi FC. Il-klabb issa ilu aktar minn xahar ming[ajr president wara li Redino Apap kien irri]enja mill-kariga. Sorsi fi [dan il-klabb qalu li qabel i//erimonja tal-ftu[ tal-grawnd se jkun qed jintla[aq ftehim dwar min se jkun ilpresident il-;did g[all-kumplament ta’ dan l-ista;un. Dan l-individwu se jkun mag[]ul mill-kumitat pre]enti ta’ Qormi FC i]da mhux mistenni li jkun Matthew Fenech. F’dawn l-a[[ar jiem saret pressjoni fuq Fenech sabiex jer;a’ jsir

Ri]ultati lokali

U*BET FA Trophy IV Rd.

MAFA

2-1 2-1 2-4

Vittoriosa L. v Valletta S. 2-1 Cospicua R. v }ejtun RS 1-1

BASKETBALL II Div (I) Athleta v SN Suns Nisa

Luxol v Athleta Depiro v Hibernians

71-49 66-63

Athleta AZ. v BUPA Si;;iewi v TATA M.

91-57 68-62

MIA v Ta’ Xbiex ASC NRG U#21 v NF Too Kaizers U#21 v NF

23-48 46-4 46-0

P2S Luxol v Phoenix P. Aloysians v De La Salle

10-6 24-10

I Div (I) Dyson Falzon

President ta’ Qormi madankollu hu kellu jirrifjuta din it-talba min[abba pressjoni ta’ xog[ol. Fid-dawl ta’ din is-sitwazzjoni mhux esklu]a l-possibbiltà li Redino Apap jer;a’ jirritorna fil-kariga. Hemm ukoll l-ipote]i li membru ie[or millkumitat pre]enti jie[u hu din il-kariga.

47-62

NETBALL

HANDBALL U#15 Subien

U#17 Bniet

Luxol v Starmax T. 39-3 Phoenix P. v La Salle CD 5-13


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

14 Sport

Prandelli qed irawwem fidu/ja fil-players L-eks difensur internazzjonali Taljan u ta’ Juventus Antonio Cabrini lbiera[ temmn ]jara ta’ ftit sig[at f’Malta fejn kien ilmistieden tal-unur tas-serata finali tal-iSportMalta Awards – l-G[a]liet sportivi nazzjonali organizzata bejn il-Kunsill Malti g[all-Isport u l-G[aqda :urnalisti Sport. Cabrini ppre]enta wkoll lunur tar-rebbie[ overall waqt isserata finali li ng[ata lil Danica Bonello Spiteri tat-Triathlon li ma kenitx pre]enti g[as-serata min[abba impenji fl-Ingilterra imma l-premju ng[ata lil ]ew;ha, /-/iklist Etienne Bonello. Ilbiera[ filg[odu, Cabrini qabel g[amel ]jara qasira ta’ ftit minuti fil-Juventus Club ta’ Malta fejn hemmhekk ing[ata mer[ba sabi[a, iltaqa’ wkoll mal-istampa lokali fejn wie;eb g[al xi mistoqsijiet li sarulu. Cabrini beda biex qal li g[alkemm g[amel ftit sig[at f’Malta fejn fil-passat kien di;a` ;ie b[ala player ma’ Juventus u n-nazzjonal, qal li baqa’ mmeraviljat bl-ospitalita` kbira u lmerb[a li ng[ata mill-Maltin. “Stajt in[oss l-importanza tas-serata finali li kienet organizzata b’mod tajjeb [afna. Nista’ ng[id li kienet serata li messet diversi aspetti tal-isport. Kien hemm bosta atleti ]g[ar ippremjati u nnutajt li hemm motivazzjoni kbira,” qal Cabrini meta tkellem dwar is-serata finali li saret f’Ta’ Qali.

Jilg[ab min qed jilg[ab regolari

Cabrini tkellem ukoll dwar it-tim nazzjonali Taljan li mieg[u qed ja[dem b[alissa

b[ala kollaboratur tal-kow/ nazzzjonali Cesare Prandelli. Hu qal li Prandelli qed jibba]a [afna fuq i]-]g[a]ag[ u qed irawwem fidu/ja fil-players tieg[u. Qal li Prandelli rnexxielu jimmotiva lill-players kollha u jaf tajjeb kif g[andu jmexxi l-grupp mhux biss b[ala football imma anke biex isa[[a[ il-karattru tal-players. Huwa qal li Prandelli jilg[ab biss lil dawk il-players li jkunu lag[bu b’mod konsistenti u semma b[ala e]empju lil Mario Balotelli ta’ Manchester City li qal li dan g[andu talent kbir imma min[abba l-karattru tieg[u mhux qe djilg[ab b’mod regolari u g[alhekk ikun ;ust jekk Prandelli jippreferi player ie[or floku li jkun stinka u lag[ab fuq ba]i regolari. Dwar l-eks klabb tieg[u Juventus, Cabrini qal li l-kow/ Antonio Conte g[andu esperjenza kbira g[aliex jaf tajjeb lambjent Juventin peress li kien player fl-istess klabb u jaf kif g[andu jmur mal-players. Hu qal li l-filosofija tieg[u qed tintlaqa’ tajjeb mill-players u dan jidher fir-ri]ultati. Qal ukoll li j[oss li Juventus g[amlu l-aqwa akkwist din issena, dak ta’ Pirlo li [aduh b’xejn u dan qabad tajjeb mat-tim fejn qed ikollu partiti millaqwa. Mistoqsi dwar jekk ja[sibx li n-numru ta’ kbir ta’ players barranin fil-klabbs Taljani hux qed jaffettwa t-talent ]ag[]ug[ Taljan u lit-timijiet nazzjonali, Cabrini wie;eb. “Iva bla dubju. Din hi problema li qed jiffa//ja Prandelli. Kull klabb qed i;ib il-barranin biex jirba[, imma finalment

– Antonio Cabrini

Antonio Cabrini waqt li qed iwie;eb g[al mistoqsijiet tal-istampa akkumpanjat minn Kennet Vella f’isem il-KMS (ritratt> Alex Degabriele)

wie[ed biss jirba[. Dan qed iwassal biex [afna players lokali ma jsibux posthom fliskwadra. Irrid ng[id ukoll li jekk snin ilu l-klabbs kienu j;ibu players kbar u ta’ klassi, illum 50% ta’ dawk il-barranin li qed jilag[bu fl-Italja huma ferm inferjuri g[at-talent Taljan. Dan mhux tajjeb g[ax qed itellef [afna talent fejn ilklabbs imbag[ad ikollhom ine[[u l-players ]g[ar tag[hom u jibag[tuhom ma’ klabbs o[ra u dan mhux dejjem fa/li.

Favur l-istrajk tal-players

“Fil-bidu tal-ista;un kien sar strajk mill-players u kienu kritikati [afna. Imma jien naqbel mieg[u u na[seb li kellhom dritt jag[mluh g[aliex players li ma kienux aktar fil-pjani ta’ kow/ spi//aw imwarrba jittren-

jaw g[alihom u barra millgrupp. Na[seb li g[andu jkun hemm sistema fejn kull tim ma jkollux aktar minn numru ta’ 25-27 player fl-iskwadra.” Cabrini tkellem ukoll dwar i/Champions Ewropej Barcelona u qal li dan hu l-aktar tim li b[alissa joffri football sabi[ u spettakolari imma hu dovut g[aliex minn [dax fl-ewwel skwadra, sitta telg[u mis-settur ta]-]g[ar tal-klabb. “Biex nag[mel paragun, Barcelona jiddedikaw 10% tan-nefqa tag[hom lis-settur ta]-]g[ar waqt li fl-Italja niddedikaw 0.1% tan-nefqa lil dan is-settur. Mistoqsi dwar il-korruzzjoni fl-isport Cabrini qal li hu jemmen li dan hu dovut g[all-mod kif player ikun trabba fil-familja. Hu qal li jemmen li player li jkun trabba tajjeb ma jasal qatt

biex jag[mel dawn l-affarijiet. Esprima wkoll it-t[assib tieg[u g[al din il-pjaga li kulma jmur dejjem qed tikber fl-isport. Fl-a[[arnett mistoqsi biex jg[id x’[aseb u kif [assu dakinhar li fl-1982 kien falla l-penalty fil-final tat-Tazza tad-Dinja kontra l-;ermanja tal-Punent li finalment it-tim Taljan immexxi minn Enzo Bearzot kien reba[ 3-1, Cabrini ikkonkluda. “Ma nafx x’naqbad ng[id. Kien mument minn dawk li jew tabbanduna kollox u tkun trid tmut, jew inkella t[alli kollox warajk, tipprova tinsih malajr u tkompli tilg[ab. Fortunatament l-iskwadra rnexxielha tirrea;ixxi tajjeb u rba[na tTazza tad-Dinja. Imma ma kienx mument sabi[ g[ax taf li stajt iddi]appuntajt nazzjon s[i[.”

Ma’ Juventus Cabrini kellu l-isba[ mumenti fil-karriera

L-Avukat Michael Sciriha President tal-Juventus Club Vero Amore flimkien ma’ Cabrini waqt i]-]jara fil-klabb ilbiera[

Ma setax jonqos li fil-ftit sig[at li g[amel Malta, Antonio Cabrini f’Malta ma j]urx il-klabb tas-supporters ta’ Juventus il-Juventus Club Vero Amore f’Birkirkara. Cabrini intlaqa’ mill-President tal-klabb lAvukat Michael Sciriha flimkien ma’ uffi/jali u partitarji tal-istess klabb. U filwaqt illi saret pre]entazzjoni mill-klabb b’risq Puttinu Cares, quddiem numru sabi[ ta’ partitarji Juventini lAvukat Sciriha f’mer[ba lil Cabrini esprima ssodisfazzjon li player b[al Cabrini meqjus b[ala

le;;enda fl-istorja ta’ Juventus g[adu ma[bub u j[addan /ertu popolarita` Min-na[a tieg[u Antonio Cabrini, emozjonat bil-mer[ba li ng[ata tenna li t-13-il sena li g[amel ma’ Juventus huma l-isba[ memorji f’karriera li tant tatu sodisfazzjon. Huwa rringrazzja lill-istess partitarji li g[adhom iqisuh b[ala pedina importanti fl-istorja tal-passat ri/enti. Il-laqg[a mal-partitarji intemmet bi pre]entazzjoni ta’ tifkira mill-President tal-klabb l-Avukat Michael Sciriha.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Sport 15

Tmiem it-ti;rija mill-Klassi Premier mirbu[a minn Count of Life misjuq minn Samuel Bezzina, sewwieq li kien qed jirre;istra l-ewwel reb[a fil-Marsa (ritratt> Joseph Galea)

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Count Of Life u Darielli jirb[u t-ti;rijiet ewlenin Minn Kenneth VELLA

L-aktar ]ew; ti;rijiet importanti li saru fil-korsa talMarsa kienu wa[da tat-trott talklassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u o[ra talgalopp fuq distanza qasira wkoll ta’ 1250m. Dawn kienu jag[mlu parti mit-tielet laqg[a tal-ista;un fuq tmien ti;rijiet u ntreb[u minn Count Of Life u Darielli rispettivament. Dan tala[[ar kien qed jag[mel ukoll id-debutt tieg[u fi xtutna. 15-il ]iemel [adu sehem fluniku ti;rija tal-klassi Premier. Kien Arifant (Toni Tanti) fost laktar velo/i sa mill-ewwel battuti ta’ din it-ti;rija ewlenija. Dan in-Norve;i] ta’ 12-il sena okkupa l-ewwel po]izzjoni g[al parti twila tad-distanza. I]da madwar 500m mil-linja finali Arifant beda jnaqqas mill-pass u eventwalment inqabe] minn Count Of Life (Samuel Bezzina) li [a l-ewwel reb[a tas-sena minn Anguz RC (Tony Demanuele). Energy Launcher (Redent Magro) u Troubador S (Andrew Spiteri) da[lu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Irrebbie[ kellu medja ta’ 1.16.4” fil-kilometru. Min-na[a l-o[ra, g[as-sewwieq ta’ Count Of Life, Samuel Bezzina din kienet l-ewwel reb[a tieg[u fil-korsa tal-Marsa. Fl-uniku ti;rija tal-galopp, kien id-debuttant Amerikan Darielli (Ramon Grima) fost laktar konsistenti. Dan irnexxielu jaqsam il-linja finali l-ewwel quddiem il-favorit Fyelehk (Michael Sultana) u Marivan (Eric Zammit). }iemel ie[or ;did, l-I]vedi] Capital Hill (Demis Zammit) spi//a firraba’ post. Il-programm inkluda wkoll ]ew; ti;rijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wa[da, wara sensiela ta’ pjazzamenti po]ittivi lejn la[[ar tal-ista;un li g[adda, kien Nomade de Mai (Charles Camilleri) li [a l-ewwel reb[a tieg[u. Dan mill-kwotat Vasterbo Hitchiker (Raymond

Clifton), Jobie Lucky (Carl Caruana) u Dialect Af Prinfo (Redent Magro). It-tieni ti;rija Gold li kienet ukoll l-a[[ar wa[da tal-jum, kienet ikkaratterizzata minn taqtig[a bejn erba’ ]wiemel fid-dritta finali. Le Bolide Du Suret (Melvin Farrugia) irnexxielu jaqsam il-linja finali bi ftit minn Hulot (Jason Vassallo) u Natif de l’Hommee (Julian Farrugia). Race Ball (Tony Demanuele) kellu jikkuntenta bir-raba’ po]izzjoni. L-Olandi] Zilver Boko (Tony Demanuele) [a l-ewwel reb[a tieg[u fi g]iritina flewwel ti;rija tal-klassi Silver. Dan i]-]iemel kien qieg[ed biss fit-tieni dehra tieg[u f’Malta u wara li l-;img[a ta’ qabel kien impressjona bi pjazzament fit-tieni po]izzjoni, ilbiera[ ittrijonfa minn Geronimos Cadillac (Noel

Baldacchino), Stonecreek (Etienne Mallia) u Stainless Steel (Charles Camilleri). Sprint tajjeb fl-a[[ar metri wassal lil Socrates (James Briffa) biex ukoll itemm rebbie[ fit-tieni ti;rija Silver. Nasdaq du Closet (Andrew Farrugia), Odelvio (Rodney Gatt) u Niko de Chamant (Victor Fenech) temmew warajh f’dik l-ordni. Il-programm inkluda wkoll ti;rija wa[da tal-klassi Bronze. Fiha kellna l-konferma ta’ Marchallach (Rodney Gatt) li fl-ista;un li g[adda kien spi//a fost l-aktar konsistenti. Law Suit (Noel Baldacchino), Perceval du Gault (Silvio Schembri) u Noble Candeen (Eric Bezzina) kellhom ukoll wirja tajba. Il-laqgha tal-bierah fet[et b’ti;rija tal-klassi Copper. Hawnhekk kien New Hope (Reuben Azzopardi), li

g[alkemm kien qed jibda blaktar numru diffi/li wara lkarozza tat-tluq xorta rnexxielu jtemm rebbie[ minn Zut (Joe Schembri), Noli de Marray (Patrick Spiteri) u Hulegardens Filur (Mario Falzon). Ir-ri]ultati kollha

I Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1.New Hope (R. Azzopardi) {in - 2.46.9” (1.18”) 2. Zut (J. Schembri) 3. Noli de Marray (P. Spiteri) 4. Hulegardens Filur (M. Falzon) II Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zilver Boko (T. Demanuele) {in - 2.45.9” (1.17.5”) 2. Geronimos Cadillac (N. Baldacchino) 3. Stonecreek (E. Mallia) 4. Stainless Steel (C. Camilleri) III Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Marchallach (R. Gatt) {in - 2.46.5” (1.17.8”) 2. Law Suit (N. Baldacchino) 3. Perceval du Gault (S. Schembri) 4. Noble Candeen (E. Bezzina) IV Ti;rija. Klassi Galopp. Dist

– 1250m. 1. Darielli (R. Grima) {in - 1.13.5” 2. Fyelehk (M. Sultana) 3. Marivan (E. Zammit) 4. Capital Hill (D. Zammit) V Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nomade de Mai (C. Camilleri) {in - 2.43.8” (1.16.5”) 2. Vasterbo Hitchiker (R. Clifton) 3. Jobie Lucky (C. Caruana) 4. Dialect Af Prinfo (R. Magro) VI Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Socrates (J. Briffa) {in - 2.45.7” (1.17.4”) 2. Nasdaq du Closet (A. Farrugia) 3. Odelvio (R. Gatt) 4. Niko de Chamant (V. Fenech) VII Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Count Of Life (S. Bezzina) {in - 2.43.5” (1.16.4”) 2. Anguz RC (T. Demanuele) 3. Energy Launcher (R. Magro) 4. Troubador S (A. Spiteri) VIII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Le Bolide de Suret (M. Farrugia) {in - 2.44.5” (1.16.9”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Natif de l’Hommee (J. Farrugia) 4. Race Ball (T. Demanuele)


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

16 Sport

Mosta jirkupraw wara [asda minn Cristian MUSCAT

3

U*BET FA TROPHY

MOSTA (2)

G. Zammit, A. Borg, K. Farrugia, Z. Kibona, Y. Ossok, F. Raimy, A. Cini, J. Bajada, K. Magro, I. Zammit, O. Obiefule Sostituti: G. Martin flok J. Bajada 64 min., F. Aboulezz flok I. Zammit 88 min.

1 XEWKIJA

(1)

A. Parnis, M. Xerri, J. Vella, M. Hrubsa, J. Cefai, K. Dyakov, E. Vella, R. Buttigieg, C. Camilleri, C. Bugeja, J. Camilleri Sostituti: M. Camilleri flok J. Vella 62 min., J. Azzopardi flok C. Camilleri 77 min., P. Rapa flok C. Bugeja 84 min.

Tke//a: Y. Ossok 23 min. (M) Imwissija: I. Zammit 18 min. (M), K. Dyakov 41 min., C.

Bugeja 74 min. (X) Skurjaw: C. Camilleri 23 min. (X), K. Magro 32 min., F. Raimy 35 min., Z. Kibona 57 min. (M) Referee: Glenn Tonna Fl-ewwel log[ba mir-raba’ rawnd tal-U*Bet FA Trophy fil-Grawnd ta/-?entinarju lbiera[, Mosta g[elbu lilluniku tim G[awdxi li kien fadal fil-kompetizzjoni, Xewkija Tigers bl-iskor ta’ 31. Madankollu Xewkija t[abtu bi s[i[ u taw sfida denja lill-Mostin. Kienu Mosta li [olqu lewwel azzjoni perikolu]a meta xutt ta’ Kibona minn ;ewwa l-kaxxa g[adda barra. Ir-risposta ta’ Xewkija waslet fit-18-il minuta meta freekick mog[ti minn Dyakov spi//a barra. Tliet minuti biss wara xutt ta’ Kurt Magro g[al

Mosta kien salvat parzjalment minn Parnis u mir-rebound Ian Zammit tefa’ fix-xibka. I]da dan il-gowl t[assar g[al offside. Fit-23 minuta Mosta [adu daqqa ta’ [arta doppja meta kellhom ikomplu b’g[axar plejers wara li tke//a Ossok g[al fawl fuq plejer ta’ Xewkija fil-kaxxa. Mill-11-il metru CHRISTOPHER CAMILLERI ma ]baljax u po;;a lil Xewkija fil-vanta;; u lill-partitarji numeru]i tag[hom f’dellirju ta’ fer[. Imma Mosta wettqu reazzjoni u fit-32 minuta kross ta’ Kibona ;ie kklerjat f’ko-

Kurt Magro ta’ Mosta jipprova jdur bejn ]ew; players ta’ Xewkija (ritratti> Alex Degabriele)

rner minn plejer ta’ Xewkija. Mill-istess korner mog[ti minn Ian Zammit, KURT MAGRO kkonnettja tajjeb u permezz ta’ daqqa ta’ ras g[eleb lill-goalkeeper avversarju u ;ab l-iskor indaqs. Tliet minuti biss wara Mosta qalbu kompletament irri]ultat u marru fil-vanta;; meta freekick ta’ Ian Zammit kien parzjalment milqug[ minn Parnis u mir-rebound FLORENT RAIMY ma ]baljax biex g[amel l-iskor 2-1 favur Mosta. Fit-38 minuta

freekick insidju] g[al Xewkija mog[ti minn Dyakov kien salvat tajjeb mill-goalkeeper Glenn Zammit u ]ew; minuti wara freekick ie[or minn barra lkaxxa mog[ti minn Camilleri re;a’ sab attent il-goalkeeper Mosti. Fil-ftu[ tat-tieni taqsima Xewkija [ar;u fuq l-offensiva u fit-53 minuta xutt ta’ Christopher Camilleri g[adda ftit barra u tliet minuti biss wara xutt ta’ Ian Zammit kien salvat minn Parnis. Fis-57

minuta Mosta komplew ikabbru l-mar;ni tal-iskor meta minn kross tal-eks plejer ta’ Marsaxlokk Obiefule, ZAKARIA KIBONA b’xutt tajjeb tefa’ l-ballun wara lgoalkeeper Parnis. Fid-79 minuta xutt ta’ Johnnie Camilleri g[al Xewkija Tigers g[adda ftit barra waqt li fil-85 minuta Mosta resqu vi/in li jiskorjaw ir-raba’ gowl tag[hom meta xutt ta’ Kibona kien imdawwar f’korner b’diffikultà mill-goalkeeper Parnis.

St. George’s jeliminaw lil Lija bil-penalties Fl-unika log[ba bejn ]ew; timijiet li jimmilitaw filKampjoant BOV l-Ewwel Divizjoni kienu St. George’s li kkwalifikaw mir-4 rawnd talU*BET FA Trophy, wara kli g[elbu lil Lija A. 6-5 wara lg[oti tal-penalties biex ikkwalifikaw g[all-kwarti finali talistess kompetizzjoni. Tajjeb ng[idu li din il-log[ba falliet milli til[aq kull aspettativa, anzi kienet ferm medjokri u ntlag[bet quddiem folla fqira [afna. Kienu St George’s li fet[u liskor fl-20 minuta permezz ta’ xutt mill-isba[ minn barra lkaxxa ta’ JONATHAN L. RUIZ li ma ta l-ebda /ans lillgoalkeeper avversarju Akpan Ini. Fid-39 minuta Leonardo Rocha Dos Santos li tajjeb ng[idu ji;i [u l-attakkant ta’ Valletta Denni Rocha Dos Santos ra x-xutt tieg[u minn barra l-kaxxa mblukkat middifi]a avversarja. Hekk kif konna qed nistennew it-tisfira tar-referee Marco Borg g[al tmiem l-ewwel taqsima, Lija Athletic resqu ferm vi/in li j;ibu l-iskor indaqs meta freekick insidju] ta’ Conceicao stampa mal-lasta ta’ fuq bil-

6

U*BET FA TROPHY

ST. GEORGE’S (1)

R. Marmara, C. Grech, A. Bonello, E. Sevasta, A. Abela, L. R. Dos Santos, E. Amaira, H. Schembri, D. Zarb, J. L. Ruiz, W. D. Azevedo Sostituti: G. Bonello flok W. D. Azevedo 74 min., R. Boutahir flok D. Zarb 81 min., N. Curmi flok J. L. Ruiz 109 min.

5

St. George’s irnexxielhom ikomplu javvanzaw fl-FA Trophy meta eliminaw lil Lija bil-penalties

goalkeeper avversarju meg[lub. Fit-68 minuta Camilleri kkonnettja tajjeb minn korner mog[ti minn Darmanin i]da ttentattiv tieg[u g[adda ftit barra. }ew; minuti biss wara xutt minn barra l-kaxxa ta’ Timothy Fleri Soler g[al Lija A. g[adda ftit barra. Fil-85 minuta Marmara waqqa’ lil Darmanin fil-kaxxa u mill-11-il metru l-istess

KEITH DARMANIN ma ]baljax biex ;ab l-iskor indaqs. Fit98 minuta korner dirett ta’ Evano Briffa indirizzat lejn illasti avversarji kien imdawwar f’korner bi bravura mill-goalkeeper. Fil-117-il minuta xutt ta’ Conceicao minn barra lkaxxa laqat il-lasta qabel ma lgoalkeeper Marmara laqa’ tajjeb biex evita kull periklu g[all-Bormlizi. Ir-ri]ultat fi tmiem il-120

minuta baqa’ ma nbidilx u g[alhekk il-log[ba kellha tmur g[al-lotterija tal-penalties fejn St Georges g[elbu lil Lija Athletic bl-iskor finali ta’ 6-5. G[al St. George’s skorjaw E. Sevasta, R. Boutahir, G. Bonello, L. Curmi, E. Amaira (SG) waqt li falla A. Bonello. G[al Lija skorjaw R. Conceicao, E. Briffa, E. A. Ini u K. Darmanin waqt li fallew A. Ige u A. Scicluna.

LIJA A. (0)

E. A. Ini., T. Fleri Soler, C. Giordamaina, D. Scerri, E. Beu, R. Conceicao, G. Camilleri, K. Darmanin, A. Scicluna, M. Fleri Soler, A. A. Ige Sostituti:E. Briffa flok E. Beu 68 min.

Tke//a: G. Camilleri 90 min. (L) Imwissija: G. Camilleri 7

min., 90 min., T. Fleri Soler 59 min., D. Scerri 90 min. (L), C. Grech 42 min., A. Abela 63 min., A. Bonello 81 min. (SG) Skurjaw: J. L. Ruiz 20 min. (SG), K. Darmanin 85 min. (L) Referee: Marco Borg


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Sport 17

Hibernians ja//ertaw fl-ewwel minuti minn Simon FARRUGIA

0

U*BET FA TROPHY

RABAT A.

S. Mintoff, N. Caruana, C. Schembri, J. Cornforth, J. Caruana, A. Smeir. A. Rustemi, D. Falzon, C. Muscat, Y. Cauchi, R. Micallef Sostituti: V. Caushi flok N. Caruana 21 min., D. Azzopardi flok A. Rustemi 46 min., J. Felice flok R. Micallef 65 min.

5

HIBERNIANS (4)

M. Muscat, J. Pearson, R. Soares, J. Vandelannoite, B. Kristensen, C. Failla, A. Cohen, J. Di Lima Siquera, S. Chircop, P. Anizoba, E.L.Dos Santos Sostituti: M. Dias flok E.L.Dos Santos 46 min., J. Bezzina flok P. Anizoba 67 min., S. Pisani flok C. Failla 83 min.

Imwissija: Micallef (R) Pearson (H) Skurjaw: Cohen 4 min., Failla 14 min., Anizoba 18 min., Dos Santos 24 min., Lima 79 min. (H) Referee: Alan Mario Sant

Hibernians kisbu reb[a konvin/enti biex sabu posthom b’fa/ilità fil-kwarti finali tal-U*Bet FA Trophy. Dan wara li ;abu fix-xejn lil Rabat Ajax. Hibernians li jinsabu fit-tieni post tal-kampjonat Premier iddominaw mill-bidu fejn sa nofs it-taqsima kienu fet[u vanta;; ta’ erba’ gowls. L-avversarji tag[hom li jinsabu l-ewwel fil-kampjonat tal-Ewwel Divi]joni flimkien ma’ Pietà qatt ma dehru li ser jag[tu sfida f’din il-log[ba l-aktar wara li ;arrbu gowls bikrin. Hibernians kienu eliminaw lil Pembroke b’reb[a ta’ 5-3

kontra Pembroke fir-rawnd pre/edenti filwaqt li Rabat wara li eliminaw lil B’Bugia bl-iskor ta’ 3-1 g[elbu firrawnd li g[adda lil Kirkop bliskor ta’ 3-0. Wara tliet minuti Hibernians kellhom xutt angolat ta’ Edison Dos Santos li Mintoff salva biex minuta wara l-Pawlisti fet[u l-iskor. Kien free kick dirett minn tarf il-kaxxa ta’ COHEN li sab ir-rokna taxxibka. Hibernians komplew jippressaw biex jippruvaw jag[lqu l-log[ba kmieni fejn fl-14-il minuta huma rdupp-

Hiebernians kiesbu reb[a mill-aktar fa.li kontra Rabat Ajax (ritratti> Joseph Galea)

jaw. Minn kross minn fuq illemin ta’ Lima kien FAILLA li tar minn tulu bir-ras u g[eleb lil Mintoff. Failla kellu xutt minn barra l-kaxxa ]ew; minuti wara li Mintoff salva mal-art. Biex fit-18-il minuta skurjaw it-tielet gowl meta minn pass ta’ Kristensen kien hemm ANIZOBA li kkonkluda bil-bal-

lun ji;i mblukkat i]da ja[bat mieg[u u jispi//a fix-xibka. Il-log[ba kienet di;à mag[luqa u ming[ajr ebda storja fejn fl-24 minuta lPawlisti ]iedu gowl ie[or. Corner ta’ Cohen b’Anizoba jsib lil DOS SANTOS li millvi/in ma kellux diffikultà li jpo;;i l-ballun fix-xibka. Bla[[ar azzjoni tat-taqsima tasal fis-26 minuta b’xutt ta’ Soares li Mintoff salva b’saqajh. G[al mumenti twal fil-bidu tat-tieni taqsima l-log[ob ]vol;a f’nofs grawnd fejn

Hibernians ikkontrollaw tajjeb konxji mill-vanta;; komdu li kellhom. Fil-fatt kien biss fl-74 minuta li Hibernians resqu vi/in meta minn pass ta’ Dias kien issostitut Bezzina li kkonkluda b’Mintoff isalva. Biex il-goalkeeper Rabti salva b’mod spettakolari xutt ta’ Cohen fit78 minuta. Appena minuta u Hibernians skurjaw il-[ames gowl tag[hom minn xutt ta’ LIMA SIQUERA li [asad g[al kollox lil Mintoff biex issi;illaw reb[a komda.

{amrun ja[sdu lil B’Kara f’log[ba pja/evoli {amrun wettqu l-akbar sorpri]a ta’ dan ir-rawnd dan meta g[elbu lil B’Kara f’log[ba pja/evoli li offriet [ames gowls u diversi emozzjonijiet. Wara li liSpartans [adu vanta;; doppju kienu B’Kara li assedjaw il-lasta avversarja lejn tmiem l-ewwel taqsima biex kisbu d-draw. Ittieni taqsima kienet wa[da bilan/jata bil-ballun tiela’ u nie]el biex kienu l-iSpartans li finalment skurjaw dak li kellu jkun il-gowl tar-reb[a. Fir-rawnd pre/edenti {amrun kienu eliminaw lil Dingli bl-iskor ta’ 3-1 filwaqt li B’Kara g[elbu lil Vittoriosa Stars bl-iskor ta’ 4-0. {amrun [ar;u fuq l-offensiva u kellhom bidu tajjeb fejn fis-7 minuta xutt ta’ Shields kien imdawwar fuq il-lasta minn Gauci f’korner. {amrun marru fil-vanta;; fis-17-il minuta meta g[all-kross ta’ Shields da[al perfettament SPITERI li minn ta[t il-lasta kompla l-ballun g[al ;ewwa. B’Kara n[asdu minn dan il-gowl kmieni biex tliet minuti wara l-{amrun irduppjaw. Kien fawl ta’ Fenech fuq SHIELDS fil-kaxxa biex mill[dax-il metru l-istess plejer g[eleb lil Gauci. {amrun komplew jinsistu fejn huma ddominaw l-ewwel parti tal-ewwel taqsima biex fis-

2

U*BET FA TROPHY

B’KARA (2)

3

{AMRUN (2)

R. Gauci, T. Cilia, J. Zerafa, O. Borg, G.L. Calabretta, M. Gauci, S. Bonnici, M. R. Pereira, S. Bajada, R. Muscat, P. Fenech, J. Santos Grima, D. Camilleri, K. Sammut, A. Ribeiro, L.J. Silva, G. Sciberras, R. Agius, D. Shields, G. Scicluna, M. Avila-Perez Sostituti: A. Buhagiar flok Spiteri Sostituti: D. Zerafa flok T. Cilia 77 min., L. Grech flok R. Scicluna 83 min., T. G.Spiteri 60 min. Vella flok S. Bajada 88 min. Imwissija: Zerafa, Fenech, Scicluna, Buhagiar (B), Calabretta, Ribeiro ({) Tke//a: Buhagiar (BK) Skurjaw: Spiteri 17 min., Shields 20 min., Ribeiro 78 min. ({), Pereira 39 min., Sciberras 41 min. (B) Referee: T. Farrugia Cann

27 minuta Gauci [are; minn postu sabiex imblokka fuq Shields. {ames minuti wara fuq kross minn fuq il-lemin ta’ Bajada kien Santos Silva li birras impenja lil Borg fl-ewwel azzjoni Karkari]a tal-log[ba. Biex minn hawn il-quddiem liStripes bdew jibnu azzjoni wara l-o[ra. Fl-34 minuta xutt ta’ Sciberras kien mi]mum minn saqajn Borg. U fis-37 minuta fuq korner ta’ Cilia kien Borg li salva b’mod stupend id-daqqa ta’ ras ta’ Santos Silva. Minuta

wara xutt ta’ Fenech b’AvilaPerez ikompli bir-ras bil-ballun imxellef f’korner. Sitt minuti minn tmiem lewwel taqsima B’Kara naqqsu d-distakk fejn kien fuq kross ta’ Bajada li da[al tajjeb bir-ras RODRIGO PEREIRA li g[eleb lil Borg. Il-pressjoni kompliet hekk kif fil-41 minuta l-iStripes kisbu l-gowl tad-draw fejn kien Avila-Perez li kellu t-tentattiv tieg[u fuq id-dawra salva parzjalment minn Borg biex mirrebound SCIBERRAS ikkonkluda mill-vi/in g[al ;ewwa.

{amrun Spartans taffew ftit il-kri]i li g[andhom meta eliminaw lil B’Kara mit-Trophy

Fis-57 minuta Cilia g[adda tajjeb mal-linja biex tefa’ pass fil-baxx lejn Santos Silva bixxutt fil-baxx tieg[u ji;i salvat minn Borg. U fit-73 minuta fuq in-na[a l-o[ra kien hemm xutt ta’ Shields li g[adda j[akkek mal-lasta. {amrun bdew ikunu perikolu] fejn ]ew; minuti wara g[al darb’o[ra xutt ta’ Shields din id-darba g[adda ftit g[oli.

Tnax-il minuta mit-tmiem wasal il-gowl tar-reb[a u kwalifikazzjoni ta’ {amrun meta Sammut b’pass pre/i] qata’ liddifi]a avversarja fejn da[al tajjeb RIBEIRO li b’xutt fil-baxx sab ir-rokna tax-xibka. Birkirkara [adu daqqa ta’ [arta o[ra lejn it-tamiet li jsalvaw illog[ba hekk kif fl-84 minuta tke//a g[alihom Zerafa g[attieni karta safra.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

18 Sport FUTBOL TALJAN

Milan i]ommu l-pass ma’ Juventus B’Juventus dikjarati Champions tax-xitwa bir-reb[a kontra Atalanta s-Sibt, ilbiera[ kien imiss ir-risposta ta’ Milan li b’wirja konvin/enti g[elbu lil Novara 3-0 biex temmew lewwel rawnd punt biss wara lleaders Juventus. Anki Udinese komplew isegwu lit-tnejn ta’ fuq b’reb[a kontra Catania filwaqt li Napoli komplew jinqatg[u lura bi draw g[and Siena BOLOGNA – Fil-log[ba li ntlag[bet kmieni waranofsinhar draw ta’ ming[ajr gowls bejn Bologna u Parma f’log[ba milliktar medjokri. Ir-ri]ultat ma jistax jag[ti stampa iktar /ara dak li ;ara jew iktar ma ;arax f’din illog[ba fejn i/-/ansijiet ta’ skor tista’ tg[oddom fuq id wa[da. Bologna kellhom xi ftit iktar millog[ob i]da r-ri]ultat hu iktar minn ;ust, ri]ultat li jikkuntenta lit-tnejn, anki jekk Bologna kellhom iktar b]onn it-tliet punti minn Parma. CAGLIARI – Draw bla gowls bejn Cagliari u Fiorentina, ri]ultat li j[alli li]-]ew; na[at f’po]izzjoni ftit trankwilla ftit punti ’l fuq miz-zona relegation. L-iktar li spikka f’din il-log[ba kien il-fatt li bdiet nofs sieg[a tard wara li grupp ta’ [addiema li ng[ataw is-sensja millkumpanija Alcoa marru jipprotestaw quddiem il-lukanda fejn kienu allo;;jati l-plejers ta’ Fiorentina, u dawn imblukkaw lit-tim fil-lukanda. L-istess g[amlu grupp ta’ [addiema o[ra li mblukkaw lill-plejers ta’ Cagliari fi/-/entru ta’ ta[ri; tag[hom, bil-konsegwenza li ]]ew; na[at waslu tard fi Stadio Sant’ Elia. LECCE – Lecce kisbu punt drammatiku kontra Chievo meta salvaw il-log[ba fid-90 minuta permezz ta’ DI MICHELE. Chievo kellhom bidu mill-aqwa fejn l-eks attakkant ta’ Milan PALOSCHI skorja doppjetta flewwel 24 minuta biex Chievo dehru resqin lejn reb[a barra minn darhom. I]da man-nofs sieg[a log[ob ESPOSITO

da[[al lil Lecce fil-log[ba biex fid-90 minuta Lecce kisbu punt li qalag[hom mill-a[[ar post talklassifika. NOVARA – Milan skorjaw tliet darbiet fit-tieni taqsima biex komplew l-isfida tag[hom lilleaders Juventus li s-Sibt a//ertaw mit-titlu ta’ champions tax-xitwa. Milan kienu l-[in kollu fl-attakk i]da ma setg[ux jiskorjaw fejn fl-ewwel taqsima anki kellhom ]ew; blalen maqlug[a minn fuq il-linja. I]da wara li IBRAHIMOVIC feta[ liskor wara pass ta’ Ambrosini, illog[ba saret bla storja. Wara li El Shaarawy falla /ans b’lasta vojta quddiemu, kien ROBINHO li skorja t-tieni gowl wara pass tal-istess El Shaarawy. Lejn it-tmiem IBRAHIMOVIC skorja t-tielet gowl wara [ar;a [a]ina tal-goalkeeper ta’ Novara. PALERMO – Palermo rritornaw g[ar-reb[ meta g[elbu lil Genoa 5-3 f’log[ba mill-iktar spettakolari. Genoa bdew tajjeb u PALACIO feta[ l-iskor fit-13il minuta. I]da sa tmiem l-ewwel taqsima l-Isqallin kienu 3-1 minn fuq grazzi g[al gowls ta’ BUDAN fis-26 minuta, SILVESTRE fis-37 minuta u MANTOVANI tliet minuti mill-intervall. Fit-tieni taqsima Genoa da[lu mill-;did fil-log[ba bittieni gowl ta’ PALACIO li skorja mill-11-il metru. I]da MICCOLI u MIGLIACCIO g[alqu llog[ba b’]ew; gowls o[ra g[al Palermo. Minuta mit-tmiem JANKOVIC skorja gowl ta’ konsolazzjoni g[al Genoa g[al skor finali ta’ 5-3. SIENA – Napoli kellhom jikkuntentaw bi draw 1-1 fi Siena biex l-aspirazzjonijiet tag[hom li jisfidaw g[ar-reb[ tal-kampjonat issa kwa]i sfumaw fix-xejn. Kollox se[[ fit-tieni taqsima ta’ din il-log[ba sabi[a fejn kienu Siena li marru filvanta;; permezz ta’ CALAIO fis-67 minuta. Napoli bdew jag[fsu g[tad-draw u kellhom /ans tad-deheb fid-79 minuta meta Cavani falla penalty. I]da l-

Robinho li skorja t-tieni gowl ta’ Milan (lemin) isegwi lil Leandro Rinaudo ta’ Novara

gowl tad-draw wasal erba’ minuti mit-tmiem permezz ta’ PANDEV. L-istess plejer g[al ftit ma skorjax il-gowl tar-reb[a Naplitana fil-[in mi]jud. UDINE – Udinese komplew bl-isfida tag[hom lil Juventus u Milan b’reb[a 2-1 kontra Catania. Il-Friulani marru kmieni fil-vanta;; b’gowl ta’ ARMERO b’xutt fil-baxx. Filbidu tat-tieni taqsima s-solitu DI NATALE skorja t-tieni gowl ta’ Udinese u Catania kellhom jistennew sal-a[[ar minuta biex skorjaw gowl ta’ konsolazzjoni permezz ta’ LODI minn penalty. MILAN – Inter qab]u lil Lazio wara reb[ulhom 2-1 f’San Siro u komplew javvanzaw filklassifika. Kienu Lazio li fet[u liskor minn ROCCHI imma DIEGO MILITO kiseb id-draw qabel il-mistrie[. Fit-63 minuta kien PAZZINI li kiseb dawwar ir-ri]ultat favur Inter li issa telg[u fir-raba’ post 6 punti ta[t Juventus.

FUTBOL

Anke Dortmund jitilg[u l-ewwel I/-Champions Borussia Dortmund ;abu fix-xejn lil Hamburg u reb[ulhom 5-1 b’]ew; gowls kull wie[ed minn Robert Lewandowski u Jakub Blaszcykowski biex ing[aqdu mal-leaders Bayern Munich u Schalke 04 flewwel post tal-Bundesliga b’37 punt kull wie[ed. Borussia mhux biss waqqfu s-serje po]ittiva ta’ disa’ partiti bla telfa li kellhom Hamburg imma sa[ansitra umiljawhom mill-bidu nett meta Kevin Grosskreutz po;;iehom fil-vanta;;. Hamburg li kienu ilhom ma jitilfu mit-2 ta’ Ottubru ma fel[ux jirkupraw u /Champions malajr irdoppjaw minn Lewandowski.

Borussia komplew bl-istess ritmu wara l-mistrie[ fejn Blaszcykowski skorja b’xutt fil-baxx u l-istess plejer g[amilhom 4-0 minn penalty qabel Lewandowski ssi;illa rreb[a bl-14-il gowl tieg[u dan l-ista;un. Pablo Guerrero skorja gowl ta’ konsolazzjoni g[al Hamburg fis-86 minuta. Fil-partita l-o[ra Bayer Leverkusen g[elbu lil Mainz 3-2 b’auto-goal ta’ Pospech u Friedrich fl-ewwel taqsima u ie[or minn Bender fis-70 minuta wara li Mainz kienu kisbu d-draw fi tliet minuti b’gowls minn Polanski u Caligiuri. SPANJA – Barcelona komplew isegwu lil-leaders Real Madrid f’La Liga meta g[elbu

4-1 lil Malaga bl-eroj tag[hom ikun l-Ar;entin Lionel Messi li skorja hattrick waqt li l-gowl l-ie[or wasal minn Sanchez. G[al Malaga naqqas l-iskor fil-85 minuta Rondon. Ri]ultati

Bundesliga

Hamburg v B. Dortmund B. Leverkusen v Mainz

1-5 3-2

Osasuna v Valencia R. Vallecano v Mallorca Malaga v Barcelona

1-1 0-1 1-4

Spanja

Olanda

Vitesse v NEC Nijmegen AZ Alkmaar v Ajax Groningen v Heracles A. VVV Venlo v Feyenoord FC Utrecht v PSV

0-1 1-1 2-1 2-1 1-1

Ri]ultati u klassifiki Serie A

Roma v Cesena Atalanta v Juventus Cagliari v Fiorentina Bologna v Parma Lecce v Chievo Novara v Milan Palermo v Genoa Siena v Napoli Udinese v Catania Inter v Lazio Juventus Milan Udinese Inter Lazio Roma Napoli Palermo Genoa Chievo Parma Cagliari Catania Fiorentina Atalanta Bologna Siena Cesena Lecce Novara

5-1 0-2 0-0 0-0 2-2 0-3 5-3 1-1

2-1 2-1

Kif Jinsabu L R D T F K Pt

19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19

11 12 11 11

9 9 7 7 7 6 6 5 5 5 6 5 4 4 3 2

8 4 5 2 6 3 8 3 3 6 5 8 7 7 8 5 7 3 4 6

0 3 3 6 4 6 4 9 9 7 8 6 6 7 5 9 8 12 12 11

31 40 28 30 27 28 34 24 25 16 24 16 21 18 23 17 20 13 20 18

12 17 14

20 19 20 21 27 34 22 32 18 27 16 25 25 20 30 36 38

41 40 38 35 33 30 29 24 24 24 23 23 22 22 20 20 19 15 13 12

Log[ob li jmiss Is-Sibt 28 ta’ Jannar

Serie B

Sampdoria v Livorno Ascoli v Gubbio Bari v Modena Cittadella v Torino Crotone v Varese Empoli v Pescara Grosseto v Albinoleffe Sassuolo v Vicenza Verona v Juve Stabia Brescia v Nocerina Reggina v Padova

1-1 1-2 0-2 1-0 4-2 2-0 2-0

illum

Kif Jinsabu L R D T F K Pt

Sassuolo 23 Torino 23 Pescara 23 Verona 23 Padova 22 Varese 23 Reggina 22 Grosseto 23 Juve St. 23 Bari 23 Brescia 23 Sampdoria 23 Cittadella 23 Vicenza 23 Livorno 23 Crotone 23 Ascoli 23 Modena 23 Albinoleffe 23 Empoli 23 Gubbio 23 Nocerina 22

Catania v Parma Juventus v Udinese Il-{add 29 ta’ Jannar Fiorentina v Siena Cesena v Atalanta Roma v Bologna Lecce v Inter Genoa v Napoli Palermo v Novara Milan v Cagliari Chievo v Lazio

Lega Pro Grupp A

L-Aqwa skorers

Grupp B

14-il goal – Di Natale (Udinese), Ibrahimovic (Milan) 12-il goal – Denis (Atalanta) 11-il goal – Cavani (Napoli) 10 goals – Klose (Lazio) 9 goals – Jovetic (Fiorentina), Palacio (Genoa) 8 goals – Calaio’ (Siena), Giovinco (Parma)

1-1

2-1 0-1

13 13 14 13 11

9 8 8 10 8 8 6 8 6 6 6 7 5 5 6 5 3

7 3 7 3 3 6 5 5 5 6 7 7 8 6 8 7 5 8 7 8 7 8 12 5 6 9 8 9 7 10 7 10 4 12 9 9 8 10 4 13 7 11 7 12

Foligno v Ternana Lumezzane v Carpi Pavia v Taranto Pro Vercelli v Monza Reggiana v Benevento Sorrento v Como Tritium v Avellino Viareggio v Spal Foggia v Pisa Bassano v Cremonese Carrarese v Portogruaro Faralpisalo’ v Trapani Frosinone v Sudtirol Pergocrema v Latina Piacenza v Spezia Siracusa v Triestina V. Lanciano v Prato Andria BAT v Barletta

32 28 50 32 32 28 37 26 33 25 25 29 28 27 23 22 26 24 26 28 23 30

17 15

34 23 24 23 27 31 30 26 26 21 32 31 24 29 33 37 36 38 34 41

46 46 45 44 38 34 32 32 35 31 31 30 30 26 25 25 25 24 23 22 22 16

1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 2-0 1-0 2-0

illum

1-3 2-0 1-2 1-2 1-1 0-1 2-0 0-0 2-2


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Sport 19 PREMIER INGLI}

It-tnejn ta’ Manchester ikomplu ja[arbu Mario Balotelli skorja lgowl tar-reb[a drammatika 3-2 minn penalty g[al Manchester City kontra r-rivali Tottenham fil-[in mi]jud biex g[en lit-tim ta’ Roberto Mancini j]omm wa[du lewwel post tal-Premiership. Il-log[ba dehret riesqa lejn draw wara li City rmew vanta;; doppju hekk kif lerba’ gowls kienu skorjati f’temp ta’ disa’ minuti f’nofs it-tieni taqsima. City kienu marru fil-vanta;; fid-56 minuta minn Samir Nasri u rduppjaw tliet miunti biss wara b’gowl ta’ Joleon Lescott. Madankollu Spurs da[lu lura fil-log[ba meta Jermaine Defoe naqqas l-iskor massieg[a log[ob wara ]ball taddifensur Stefan Savic u [ames minuti wara kien Gareth Bale li skorja l-isba[ gowl talpartita b’xutt bid-dawra minn tarf il-kaxxa. Tottenham setg[u anke kisbu r-reb[a fl-a[[ar minuta imma Defoe wasal ftit tard fuq il-ballun u falla okka]joni taddeheb biex City ng[ataw penalty fil-[in mi]jud wara li TAZZA AFRIKANA

Drogba de/i]iv Didier Drogba skorja bir-ras il-gowl tar-reb[a tal-Ivory Coast kontra s-Sudan qabel ilmistrie[ fl-ewwel log[ba minn Grupp B tat-Tazza Afrikana. Zambja wettqu t-tieni sorpri]a fl-ewwel ;urnata meta ssorprendew lill-favoriti ta’ Grupp A s-Senegal 2-1. Emmanuel Mayuka skorja bir-ras wara 12-il minuta u mbag[ad Zambja rduppjaw b’kontra-attakk minn Rainford Kalaba disa’ minuti wara. Is-sostitut Dame Ndoye naqqas id-distakk g[asSenegal 16-il minuta mittmiem. Aktar qabel fl-ewwel partita tal-kompetizzjoni mill-istess grupp, wie[ed mill-pajji] organizzaturi,il-Guinea Ekwatorjali g[eleb lil-Libja 1-0 b’gowl ta’ Javier Balboa fis-86 minuta. Reb[a Amerikana Intant il-midfielder Ricardo Clark skorja bir-ras fid-97 minuta biex ta reb[a 1-0 lillIstati Uniti fuq il-Venezwela f’partita ta’ [biberija li ntlag[bet f’Arizona. L-

Amerikani li kienu ming[ajr bosta plejers regolari impenjati mal-klabbs tag[hom fl-Ewropa ddominaw parti kbira mil-log[ba. L-Amerikani issa jer;g[u jilag[bu partita o[ra ta’ [biberija nhar l-Erbg[a filPanama.

Ledley King waqqa’ lil Balotelli u mill-11-il metru, b’kalma kbira l-istess Balotelli kiseb it-tliet punti. Fil-partita l-o[ra li ntlag[bet fl-Emirates Stadium, Manchester United baqg[u tliet punti ta[t ir-rivali Manchester City meta g[elbu lil Arsenal 2-1 u b’hekk lisfida tidher li se tkompli bejn i]-]ew; klabbs ta’ Manchester. Kienu United li fet[u l-iskor e]att qabel il-mistrie[ permezz ta’ Valencia. Arsenal li fallew /ans fa/li minn Van Persie, kisbu d-draw mill-istess van Persie b’xutt fil-baxx g[arrokna fil-71 minuta imma United wettqu reazzjoni millaqwa u g[axar minuti wara skorjaw il-gowl tar-reb[a b’azzjoni ferm sabi[a ta’

Valencia konklu]a minn Welbeck. Ri]ultati

Man City v Tottenham Arsenal v Man Utd

3-2 1-2

Kif Jinsabu

Man City Man Utd Tottenham Chelsea Arsenal Newcastle Liverpool Stoke Norwich Sunderland Aston Villa Fulham Swansea Everton West Brom QPR Blackburn Wolves Bolton Wigan

L

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

R

17 16 14 12 11 10

D

3 3 4 5 3 6 8 6 8 6 9 8 8 5 4 5 6 6

9 8 7 7 6 6 6 7 7 5 4 4 6 1 3 6

T

2 3 4 5 8 6 5 8 7 9 7 8 8 10 11 12 12 12 15 13

F

60 54 41 40 39 32 25 23 32 29 26 28 23 22 22 22 33 25 28 19

K

18 21

24 25 33 30 21 33 36 24 29 31 27 26 31 37 45 40 47 45

Pt

54 51 46 41 36 36 35 30 29 27 27 26 26 26 25 20 18 18 16 15

James Milner ta’ Man City attakkat minn Gareth Bale ta’ Spurs


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

20 Sport TENNIS – OPEN TAL-AWSTRALJA

Wirjiet kbar minn Federer u Clijsters

Sebastien Loeb fuq Citroen waqt ir-rally ta’ Monte Carlo

RALLY

Loeb jibda l-ista;un b’reb[a f’Monte Carlo Is-sewwieq tas-Citroen Sebastien Loeb beda jiddefendi ttitlu mondjali tar-rally b’mod mill-aktar e//ellenti meta reba[ ir-rally ta’ Monte Carlo hekk kif se jimmira li jirba[ ittitlu mondjali g[ad-disa’ darba. Il-Fran/i] g[eleb l-isfida tal-Ispanjol Dani Sordo b’]ew; minuti u 45 sekonda biex i//elebra s-sitt reb[a fil-karriera tieg[u fl-aktar rally e//itanti fil-kalendarju. Loeb [a wkoll tliet punti o[ra talli kien l-aktar velo/i fittappa tal-{add ta’ 5.16km ‘power stage’. “Li ksibt punti massimi fl-ewwel ti;rija hu nkredibbli u bla dubju bidu perfett. Imma Monte Carlo hu r-rally tieg[i u g[all-o[rajn g[ad irridu naraw.” Il-podju li kiseb Sordo kien l-a[jar ri]ultat g[al Mini f’Monte Carlo sa mis-su//ess tal-Finlandi] Rauno Aaltonen fl-1967. L-eks Champion tad-Dinja n-Norve;i] Petter Solberg li sie[bu tal-istess tim il-Finlandi] Jari-Matti Latvala kellu in/ident fl-ewwel ;urnata, temm it-tielet fir-ritorn tieg[u mal-Ford wara nuqqas ta’ aktar minn g[axar smnin. Il-Finlandi] Mikko Hirvonen li temm runner up overall issena l-o[ra bil-Ford, temm fir-raba’ post fid-debutt tieg[u mas-Citroen

Roger Federer g[adda wera li g[adu s-surmast ta’ darba meta ;ab fix-xejn lil Bernard Tomic biex g[all-31 darba konsekuttiva g[adda g[allkwarti tal-finali ta’ Grand Slam wara li reba[ l-isfida tieg[u flOpen tal-Awstralja kontra lbenjamin lokali. G[alkemm ilu ma jirba[ titlu Grand Slam sa minn Melbourne sentejn ilu, ]-]ag[]ug[ Awstraljan ma seta’ jag[mel xejn kontra l-idolu tieg[u li [are; rebbie[ 6-4, 6-2, 6-2 u filmati tat-televi]joni sa[ansitra wreh jistag[;eb kulmeta ssurmast }vizzeru kiseb punti e//ellenti. Fir-round li jmiss Federer issa jilg[ab kontra l-Ar;entin Juan Martin del Potro li g[adda g[all-ewwel kwarti ta’ finali ta’ grand slam sa mill-injury li kellu fl-2010 b’reb[a 6-4, 6-2, 6-1 fuq Philipp Kohlschreiber. Rafa Nadal reba[ sfida Spanjola bejn ]ew; players xellugin meta g[eleb lil sie[bu fit-Tazza Davis Feliciano Lopez 6-4, 6-4, 6-2 waqt li /-?ek Tomas Berdych kien ibbuwjat talli wera nuqqas ta’ sportivita` f’partita ta[raq li reba[ kontra Nicolas Almagro 4-6, 7-6, 7-6, 7-6. Berdych irrifjuta li jie[u b’idejn Almagro fi tmiem illog[ba wara li [ass li s-seed nru 10 volontarjament spara ballun dritt fuqu waqt ir-raba’ set. Almagro sku]a ru[u millewwel. Sadanittant fil-kompetizzjoni tan-nisa Caroline Wozniacki, ]ammet sod g[al reazzjoni li

In-numru 1 fid-dinja Caroline Wozniacki ]]omm is-simbolu Awstraljan, il-Kangaroo f’mument ta’ rilassament wara li g[addiet g[all-kwarti tal-finali.

g[amlet lejn l-a[[ar Jelena Jankovic biex g[addiet g[allkwarti tal-finali b’reb[a 6-0, 7-5 f’103 minuti log[ob. Din ir-reb[a ppermettiet lil Wozniacki li tibqa’ ]]omm lewwel post fir-ranking mondjali, almenu g[al ftit jiem o[ra hekk kif issa tilg[ab kontra l-holder ta’ Melbourne il-Bel;jana Kim Clijsters li s’issa reb[itilha ]-]ew; konfronti li lag[bu kontra xulxin fl-2009 u fl-2010. Clijsters fl-a[[ar dehra tag[ha f’Melbourne, minkejja

li lwiet l-g[aksa b’mod ikrah u kienet tidher mu;ug[a, wettqet rimonta nkredibbli kontra /?ini]a Li Na biex [ar;et rebbie[a 4-6, 7-6, 6-4 u ]ammet [ajjin it-tamiet tag[ha li tirba[ grand slam g[all[ames darba. Il-Pollakka Agnieszka Radwanska seed nru 8 eliminat lill-:ermani]a Julia Goerges waqt li n-nru 3 Vicrtoria Azarenko wkoll g[adha bi//ans g[all-ewwel post firranking wara reb[a 6-2, 6-2 fuq i/-?eka Iveta Benesova. SPARAR

Vella jirba[ il-Greener Trap Stephen Vella kien ir-rebbie[ overall tal-isparatura Greener Trap Selection organizzata mill-Federazzjoni Maltija talIsparar fil-Bidnija. Il-kompetizzjoni kienet fuq 125 plattina u 75 o[ra is-Sibt u kompliet b’50 plattina u barage bejn l-a[jar sitta l-{add. Matthew Busuttil kien luniku tiraturi li rnexxielu jag[mel straight ta’ 25 plattina. L-ewwel ]ew; postijiet kellhom ji;u determinati bejn b’shoot-off, l-istess b[at-tielet u r-raba’ post. Finalment kien Stephen Vella li reba[ il-kompetizzjoni b’118-il plattina daqs Anthony Sammut li temm it-tieni waqt li Jeffrey Pisani temm it-tielet wara shoot-off ma’ Silvio Attard wara li t-tnejn laqtu 117. Sadanittant il-federazzjoni tirringrazzja pubblika lill-KMS u l-G[aqda :urnalisti sport talli rrikonoxxiet l-isforzi tattiraturi William Chetcuti u Nathan Lee Xuereb kif ukol tal-kow/ Jimmy Bugeja li kien fost il-finali tal-Malta Sports Awards.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Ittri 21

G[adha ma ntqalitx l-a[[ar kelma Mela skont George Vella, Joseph Muscat hu prattikament Prim Ministru. L-a[[ar st[arri; tas-Sunday Times juri li l-PL hu fuq quddiem. Titkellem ma’ min titkellem jg[idlek li din iddarba m’g[andniex /ans. I]da jien ma naqtax qalbi. B[al da]-]mien erba’ snin ilu wkoll kien il-Labour minn fuq fis-sonda;;i, u kien minn fuq sew. Jien nemmen li g[adha ma ntqalitx l-a[[ar kelma. L-a[[ar kelma to[ro; mill-urni tal-votazzjoni. Skont l-ist[arri; tas-Sunday Times hemm 20 fil-mija inde/i]i. Ejjew na[dmu fuqhom. Ejjew nag[mlu l-kura;;! Ejjew ng[addu l-kelma li talLabour ma nbidlux. Ejjew nikxfu l-qerq tag[hom. Ejjew ng[idu lill-istudenti kollha li

bil-Labour ikunu qed jissugraw l-istipendju. Ejjew infakkru lil kul[add li kull darba li jkun hemm il-Labour fil-gvern jispara ’l fuq ilqg[ad. Ejjew infakkru fis-su//essi kbar li wettaq dan il-gvern fil[olqien tax-xoghol, flistabbiltà ekonomika minkejja l-ikbar maltempata li qatt laqtitna, fis-su//ess fledukazzjoni u fis-sa[[a, filpro;etti kbar u ]g[ar, u l-bqija. Ma naqtg[ux qalbna. Kura;;. Mhux l-ewwel darba li konna minn ta[t u spi//ajna minn fuq. Jekk inNazzjonalisti kollha jag[tu sehemhom, dan jista’ jer;a’ jse[[.

G. L. Camilleri Il-Furjana

Xejn ;did mill-kandidati l-;odda tal-PL Il-Partit Laburista qed jippre]enta, skont il-mexxej Laburista Muscat, l-a[jar u laqwa kandidati. I]da fil-Konferenza Laburista li tlaqqg[et f’dawn il-jiem, hekk kif issitwazzjoni politika pre]enti tista’ tag[ti lok li f’din issena, din l-a[[ar sena ta’ din il-le;i]latura, ikun hemm elezzjoni forsi qabel il-waqt, qed tikxef l-ingann talOppo]izzjoni Laburista u talPartit Laburista ta’ Joseph Muscat. Il-kandidati l-;odda li qed jippre]entaw ru[hom biex jitkellmu f’din il-Konferenza, mhuma qed joffru xejn ;did. Qed nisimg[u, pjuttost, kandidati wkoll ;odda, jaqg[u fir-ridikolu ta’ argumenti li ma jag[mlux ;id g[allpolitika f’pajji]na. Imbag[ad dejjem jibqg[u jispikkaw dawk il-kolonni filPL li ma jafux a[jar milli

jibqg[u fit-triq tal-passat. Ma jafux li tilfu sitta mill-a[[ar seba’ elezzjonijiet. U nibqg[u naraw mill-kamp Laburista kandidati u uffi/jali g[olja tal-partit bl-istess lingwa;;, bl-istess ton, bl-istess ate;;jament fil-politika. U[ud mill-uffi/jali tal-PL, aktar ma jg[addi ]-]mien, aktar isibu ru[hom fuq quddiem nett tattmexxija Laburista – ewlenin fosthom Toni Abela, li tke//a u re;a’ lura, u Alex Sceberaas Trigona li re;a’ kien konfermat b[ala Segretarju Internazzjonali tal-PL. Possibbli l-PL ma sab lil [add a[jar minn eks Ministru Laburista fil-Gvern ta’ Mintoff, li dam g[al [ames snin s[a[ fil-poter kontra rrieda tal-ma;;oranza? I]-]minijiet tassew jinbidlu, i]da l-PL jibqa’ ma jinbidel qatt.

C. Borg

Birkirkara


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

22 G[awdex

Il-fatti dwar i/-/imiterju l-;did tan-Nadur mill-Ar/ipriet Jimmy XERRI

Billi hemm mijiet ta’ persuni li qed jg[inu biex isir il-pro;ett ta/-/imiterju l-;did tan-Nadur u billi ntqalu u nkitbu affarijiet li mhumiex skont is-sewwa, [assejt li g[andi nag[ti dan it-tag[rif biex ni//ara l-affarijiet. 1. I/-/imiterju g[allparro//a tan-Nadur hu pro;ett ta’ xejra so/jali u fl-istess [in reli;ju]a. 2. I/-/imiterju l-qadim li kien inbena fis-snin tletin tasseklu l-ie[or sar ]g[ir g[all[ti;iet tal-lum. Xi snin ilu ma ng[atax il-permess li jsir extension ta’ dan i/-/imiterju. 3. Li jinbena /-/imiterju hu xewqa tal-poplu tan-Nadur, f’dan il-post li l-g[a]la tieg[u qablu fuqu l-awtoritajiet. Loutline permit kienet approvata fl-2004. Il-Kunsill Lokali qabel mal-bini tieg[u fl-2004. Kienet saret ukoll petizzjoni ffirmata minn 600 persuna favur il-bini ta’ dan i/-/imiterju. 4. Id-dipartiment tal-agrikultura ta’ G[awdex (ittra tal-

21.10.2004) qal li ma hemm ebda o;;ezzjoni g[all-bini ta//imiterju. 5.Il-Malta Resources Authority ikkonkludiet li kien highly unlikely li jkun hemm kontaminazzjoni tal-groundwater bl-i]vilupp ta’ dan i//imiterju. 6. Hekk biex beda x-xog[ol fuq i/-/imiterju, terzi kienu g[amlu mandat ta’ inibizzjoni fil-Qorti ta’ G[awdex. Wara li sema’ l-ka] fid-dettall u wara li tqabbad espert tal-Qorti li g[amel a//ess u seduti, ilQorti ma ratx g[aliex kellha tilqa’ dan il-mandat u t[alli xxog[ol wieqaf. G[aldaqstant il-Qorti kienet /a[det il-mandat u [alliet ix-xog[ol ikompli. 7. Fi kliem espert mag[]ul

Dehra tax-xog[lijiet fejn waslu fi/-/imiterju l-;did tan-Nadur

mill-qrati: “il-perkolazzjoni annwali tal-ilma ;ol-art ;iet ikkalkolata mis-sit per se hi ta’ 900 metru kubu waqt li dik ta’ Wied G[ajn Qasab kollu tkun ta’ 110,000 metru kubu”. 8. Ix-xog[ol fuq i/-/imiterju l-;did beda fl-2008. Minn Marzu li g[adda (2011) ixxog[ol jinsab wieqaf, wara li r/ivejna enforcement notice

min[abba xi varjazzjonijiet filpro;ett li saru biex inkunu [adna mizuri ulterjuri li ja//ertaw li x-xog[ol isir sewwa. Hekk kif ir/ivejna din in-notice obdejniha millewwel. 9. Min[abba l-protesti li saru, biex ikun assigurat il[arsien tal-ambjent, i/-/imiterju ;ie mibni qisu biex ng[id hekk f’container tal-concrete. Tant ittie[du prekawzjonijiet li wie[ed jiftakar fil-mizuri li jittie[du meta jkunu jridu jiddisponu minn materjal nukleari. Li ti;i m;ieg[el tibni ba]i tal-konkrit ta[t il-qieg[ tal-oqbra hi [a;a li qatt ma smajniha. I]da x[in lill-Knisja obbligawha, hekk g[amlet. 10. Diversi persuni li huma mid[la tal-post qrib fejn i//imiterju u li fih hemm inixxi l-ilma g[at-tisqija, qalulna li bil-bini ta/-/imiterju ma rawx bidla tal-flow of water jew filkjarezza tal-ilma li jintu]a g[at-tisqija. Hemm ]ew; persuni li ddikjaraw dan personalment ma’ sa/erdoti i]da ma jixtiqux juru isimhom. Dan rajnieh a[na wkoll fid-diversi a//essi li saru. 11. Minn meta ng[atajna lenforcement notice biex nieqfu, fl-ebda mument ma tlabt, jew [adt inizjattiva biex ikompli x-xog[ol tal-kostruzzjoni tal-opra. Ir-ritratti li qed jidhru ma’ dan l-artiklu juru li l-[itan, oqbra, kantuni, siment baqg[u e]att kif kien meta waqafna mix-xog[ol f’Marzu li g[adda, meta ordnawlna nieqfu. G[allkuntrarju, intefa’ terrapien kontra r-rieda tal-Knisja u f’mument minnhom bg[atna anke lill-persuni biex iwa[[lu tabelli biex ma jibqg[ux jitfg[u trakkijiet bit-terrapien. 12. Ta’ min isemmi li fi spazji apposta se jit[awwlu madwar 700 pjanti u si;ar, ta’ spe/i li ntag[]lu mill-awtoritajiet kompetenti tal-gvern. 13. U ma ninsewx li ]died spazju mdaqqas, wara li tnaqqsu xi oqbra fi/-/imiterju, biex flokhom jit[awlu s-si;ar fih. G[al dan di;à g[amilna s-sottomissjonijiet tag[na lillMEPA.

14. Is-sitwazzjoni hi mwieg[ra g[an-Nadurin. Illum g[andna madwar 130 familja li kkontribwew biex nibdew ixxog[ol fuq i/-/imiterju l-;did. Dawn il-familji qed ikunu pre;udikati bis-sitwazzjoni attwali li fiha numru ]g[ir ta’ nies iqabbdu makkinarju legali li min-natura tieg[u qieg[ed hemm biex jidde/iedi i]da li xi drabi jigi mxekkel u hekk ikollu jtawwal, u b’hekk jippre;udika l-[ajja ta’ komunità s[i[a. 15.Hemm mijiet ta’ persuni li qed jistennew i/-/imiterju jifta[ biex hekk ikunu jistg[u j;orru lfdal tal-g[e]ie] tag[hom g[a//imiterju l-;did. 16. Min-na[a tag[ha lparro//a – u meta ng[id ilparro//a qed na[seb fl-eluf li jg[inu bi flushom u l-im[abba tag[hom g[all-Knisja – qed tag[mel minn kollox, anke bi spejje] li ma kenitx ippreparata g[alihom, biex jitwettaq dan ilpro;ett so/jali u li bih nesprimu wkoll is-sentiment reli;ju] tag[na. Mindu bdiet l-opra talbini ta/-/imiterju l-;did intefqu 582,379.45 ewro. G[adhom pendenti, biex i/-/imiterju jkun lest, landscaping, it-tmiem talboundary wall, tik[il, stallazzjani ta’ dawl u ilma, xatba u [lasijiet tas-servizzi professjonali u ta’ xi xog[ol li digà sar. 16. Punt fundamentali li rridu niftakru: g[andna dritt sagrosant li nidfnu lill-mejtin tag[na u li n[ejju post fejn nipprattikaw iddritt fundamentali li nag[tu qima lil Alla u nuru r-rispett – anke b’atti tal-kult - lill-mejtin tag[na. 17. Dwar l-g[ajnuna middipartimenti kompetenti ng[id dan: sibna g[ajnuna minn xi w[ud i]da ma rnexxilniex infehmuhom li l-ka] ta/-/imiterju hu wie[ed tali li jixraqlu li jittie[ed b’ur;enza. F’ka]i b[al dawn, wie[ed jistenna iktar g[ajnuna. Fid-dawl ta’ dawn il-fatti nixtieq nistaqsi: G[andu ra[al s[ih jistenna tant snin g[al dritt tant qaddi li jkollok fejn tindifen int u tal-familja tieg[ek? Qed ng[abbu parro//a u lokalità s[i[a bi tbatija li, filfehma tieg[i kienet evitabbli u mhix mist[oqqa.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Attwalità 23

F’Malta fl-2011>

1,520

]wie; fil-Knisja

I]-]wi;ijiet fil-Knisja li ;ew irre;istrati fl-Ar/idjo/esi ta’ Malta g[as-sena 2011 la[qu l-1,520.

L-Ar/isqof Pawlu Cremona jiltaqa’ ma’ wa[da mill-koppji li attendew g[all-quddiesa mmexxija minnu u li g[aliha kienu mistiedna l-koppji l-;odda li ng[aqdu fis-Sagrament ta]-}wie; matul is-sena l-o[ra

Mit-total ta’ ]wi;ijiet irre;istrati fl2011, 1,315-il ]wie; kienu bejn Maltin. Kien hemm ukoll 66 ]wie; bejn Maltin u barranin. Dawn kienu mqassmin hekk: 31 ]wie; bejn Kattoli/i Maltin u Kattoli/i barranin; 23 ]wie; bejn Kattoli/i Maltin u Nsara mhux Kattoli/i barranin; 12-il ]wie; ta’ Maltin ma’ barranin li mhumiex Insara. :ew irre;istrati wkoll 16-il ]wie; bejn Maltin li qed jg[ixu f’pajji]i o[ra, u 123 ]wie; bejn koppji barranin. Is-66 persuna minn pajji]i o[ra li fl2011 ing[aqdu fi ]wie; fil-Knisja ma’ persuni Maltin kienu 29 ra;el u 37 mara, minn 27 pajji] differenti, ewlenin fosthom: mill-Italja (12), mir-Russja (9), millIngilterra (7), mill-Filippini (5). L-aktar xhur popolari g[a]-]wi;ijiet kienu :unju (301), Lulju (242) u Mejju (210). L-aktar etajiet komuni tal-koppji li ]]ew;u s-sena l-o[ra kienu bejn l-20 u d-29 sena. Fl-2011 kien hemm 55 ]wie; li ;ie konvalidat. }wie; konvalidat huwa ]wie; /ivili li ma]-]mien il-koppja titlob li jsir bil-Knisja. Fl-istess perijodu kien hemm 16-il armel#armla li re;g[u ]]ew;u, kif ukoll 48 persuna li re;g[u ]]ew;u wara li l-ewwel ]wie; tag[hom ;ie dikjarat null.

L-informazzjoni kollha n;abret millUffi//ju }wi;ijiet tal-Kurja tal-Ar/isqof. Din ma tinkludix i]-]wi;ijiet li saru fidDjo/esi ta’ G[awdex. Sadattant fil-jiem li g[addew filKonkatidral ta’ San :wann fil-Belt Valletta saret il-quddiesa tradizzjonali g[all-koppji li ]]ew;u matul is-sena li g[addiet. Din il-quddiesa tmexxiet millAr/isqof Pawlu Cremona. Fil-messagg tieghu, l-Ar/isqof tkellem dwar il-vokazzjoni ta]-]wie; Nisrani u semma l-importanza li ssir distinzjoni bejn tie; u ]wie; Nisrani. L-Ar/isqof spjega li t-tie; Nisrani huwa g[al ;urnata, filwaqt li ]-]wie; Nisrani huwa g[al [ajjitna kollha. B’referenza g[all-kliem ta’ San Pawl li nqara fit-tieni qari tal-quddiesa, fejn jg[id li l-;isem huwa tempju tal-Ispirtu s-Santu, l-Ar/isqof qal li l-vokazzjoni Nisranija tittrasforma l-mod kif il-bniedem i[ares lejn l-intimità sesswali tal-koppja. LAr/isqof qal ukoll li din il-vokazzjoni ta]]wie; tfisser impenn f’]ew; oqsma partikolari. Dawn huma l-importanza talquddiesa tal-{add u sehem il-koppja fi gruppi Nsara fejn dawn jaqsmu flimkien lesperjenza ta]-]wie; Nisrani u jkunu ta’ appo;; g[al xulxin.

L-AIS Environmental i]]id l-arkeolo;ija mal-firxa ta’ servizzi li toffri L-AIS Environmental Ltd g[adha kemm ]iedet l-archeological services mal-firxa dejjem tikber ta’ servizzi li toffri, billi impjegat mag[ha erba’ arkeologi fuq ba]i full-time. Din hi l-ewwel darba f’Malta li sservizzi tal-arkeolo;ija qed ikunu offruti f’qafas ta’ kumpanija ta’ konsulenza. Dan is-servizz, li hu lewwel tax-xorta tieg[u, se j;ib mieg[u garanzija ta’ professjonalità fil-kwalità tax-xog[ol, responsabbiltà pubblika, indennità professjonali u aktar kontabbiltà. It-tim, li qed ikun immexxi minn Edward Calleja, arkeologu mag[ruf b’g[exieren ta’ snin ta’ esperjenza filqasam, hu l-akbar wie[ed tax-xorta tieg[u f’Malta. Is-servizzi l-;odda li

qed ikunu provduti minn AIS filqasam tal-wirt kulturali jinkludu ri/erka fl-arkivji u l-kompilazzjoni ta’ valutazzjonijiet li jkunu desk-based b[alma huma l-istudji tal-wirt kulturali tal-EIA u l-monitora;; fil-post ta’ ri]vilupp, t[affir u r-re;istrazzjoni tassejbiet. Il-Kap E]ekuttiv ta’ AIS Ltd, Mario Schembri, qal: “L-inklu]joni tasservizzi tal-arkeolo;ija fi [dan il-firxa wiesg[a ta’ servizzi li noffru se ]]id dimensjoni o[ra fil-kwalità ta’ servizz li noffru. L-impjieg ta’ erba’ arkeologi jista’ jitqies b[ala l-ewwel wie[ed li sar fl-industrija, spe/jalment min[abba l-fatt li dan il-qasam hu normalment ikkaratterizzat minn professjonisti li ja[dmu f’i]olament minn xulxin.”

L-arkeolo;ija fl-azzjoni> il-preservazzjoni tal-wirt kulturali tag[na

Imwaqqfa fl-1995, l-AIS Environmental Ltd kienet l-ewwel kumpanija ta’ konsulenza ambjentali f’Malta. Filwaqt li sservi b[ala l-id ambjentali tal-AIS Group, din tipprovdi wkoll servizzi ta’ konsulenza relatati mal-ambjent. Matul dawn la[[ar 17-il sena, l-AIS Environmental

[adet [sieb g[add ta’ pro;etti ta’ importanza nazzjonali. Fosthom insibu l-i]vilupp tal-fa/ilitajiet g[attrattament tal-iskart u tad-drena;;, ittoroq fin-netwerk TEN-T, l-estensjoni tal-power station ta’ Delimara, u dan l-a[[ar tliet pro;etti dwar il-wind farms.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

24 Konsumatur

Ix-xiri waqt il-btajjel {afna drabi meta mmorru btala nit[ajru nixtru xi o;;etti mill-pajji] li nkunu qeg[din in]uru. :ieli ninzertaw prodotti li qed jinbieg[u bi prezzijiet baxxi [afna u g[aldaqstant dawn ji;bdulna l-attenzjoni u j[ajruna nixtruhom b[ala tifkira tal-post. I]da f’ka] meta konsumatur jit[ajjar jixtri minn pajji] barrani, tkun [a;a tajba li dan i]omm f’mo[[u kemm id-drittijiet kif ukoll id-dmirjiet tieg[u g[ax din l-attività tista’ ;;orr mag[ha numru ta’ problemi u riskji. Jekk konsumatur waqt btala jinzerta jixtri prodott difettu], dan jista’ jiltaqa’ ma’ xi diffikultajiet biex ikun jista’ jag[mel ilment man-negozjant barrani u jing[ata l-kumpens li jist[oqqlu. G[alhekk, tajjeb li konsumatur ji//ekkja u jara l-affarijiet sewwa qabel ma jaqbad u jixtri o;;ett minn pajji] barrani b’mod partikolari jekk il-pajji] mhuwiex membru fl-Unjoni Ewropea fejn il-li;ijiet jistg[u jvarjaw ferm minn ta’ pajji]na. Waqt btala, konsumatur g[andu joqg[od attent g[al difetti jew nuqqasijiet fil-kwalità tal-prodott qabel ma jie[u de/i]joni ta’ xiri. Barra minn hekk, il-konsumatur g[andu ji]gura ru[u li jistaqsi dwar l-identità tal-bejjieg[ barrani u jitlob id-dettalji tieg[u f’ka] ta’ prodotti li jistg[u jinzertaw difettu]i jew mhux kif stipulati fil-kuntratt tal-bejg[. Il-konsumatur g[andu dejjem jistaqsi g[al /erti dettalji b[alma huma l-isem u lindirizz permanenti talbejjieg[, in-numri tat-telefown kif ukoll l-indirizz tal-email fejn dan jista’ ji;i kkuntattjat f’ka] ta’ ilment. Jekk il-prodott li be[siebna nixtru waqt li nkunu g[al btala g[andu numru ta’ funzjonijiet jew inkella ja[dem bid-dawl, tajjeb li nivverifikaw jekk dan ilprodott i;orrx il-marka CE li turi li l-prodott innifsu ;ie ttestjat g[as-sa[[a u g[as-sigurtà tal-konsumaturi. Meta nixtru o;;etti ta’ dan it-tip, je[tie; ukoll li nistaqsu g[all-ktejjeb talinformazzjoni li ;eneralment ji;i ma’ dan it-tip ta’ prodott. B’hekk inkunu nistg[u nist[arr;u kif ilprodott ja[dem u kemm jista’ jkun ma nikkaw]awlux [sara meta nu]awh. Il-ktejjeb tal-informazzjoni li ji;i mal-prodott kif ukoll il-lista tal-kundizzjonijiet fil-kuntratt talbejg[ g[andhom jin]ammu dejjem f’ka] li nkunu rridu nag[mlu riferenza g[ali-

minn Melanie CAMILLERI Information Officer Awtorità Maltija g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur

Importanti wkoll li niftakru li meta qed nixtru minn pajji] ie[or, jekk il-prodott mixtri jinzerta difettu], il-li;ijiet li japplikaw huma dawk tal-pajji] barrani

hom jekk nift[u xi ilment. Ikun g[aqli wkoll li meta nixtru l-prodott mixtieq nistaqsu lil tal-[anut g[allgaranzija kummer/jali f’ka] li l-prodott ikollu b]onn jinbidel jew inkelli jissewwa. Jekk il-bejjieg[ ja//etta li jag[tina garanzi-

g[alina l-konsumaturi biex in[arsu d-drittijiet tag[na. Importanti wkoll li niftakru li meta qed nixtru minn pajji] ie[or, jekk ilprodott mixtri jinzerta difettu], il-li;ijiet li japplikaw huma dawk tal-pajji] barrani. G[aldaqstant jekk

l-possibbiltà li l-prodott jissewwa jew jinbidel. Jekk lanqas dan ma jkun possibbli, il-konsumatur jista’ jitlob g[al kumpens u jing[ata parti minn flusu lura jew inkella l-ammont s[i[ ta’ flus li jkun [allas. I/-?entri Ewropej g[all-

Jekk il-prodott li be[siebna nixtru waqt li nkunu g[al btala g[andu numru ta’ funzjonijiet jew inkella ja[dem bid-dawl, tajjeb li nivverifikaw jekk dan il-prodott i;orrx il-marka CE ja kummer/jali mal-prodott, tkun [a;a tajba jekk nistaqsuh jag[mel dan bil-miktub u b’hekk jag[tina dokument uffi/jali bil-kundizzjonijiet kollha tal-garanzija mni]]lin fuqu. Din il-garanzija g[andha tinkludi d-data ta’ tmiem kif ukoll informazzjoni o[ra li jista’ ji;i b]onn ilkonsumatur. Kull darba li nixtru minn barra minn Malta je[tie; li noqog[du attenti wkoll g[all-fatt li lgaranzija kummer/jali li ning[ataw ming[and ilbejjieg[ tkun wa[da valida g[al pajji]na. Dan g[aliex jekk jinqalg[u l-kumplikazzjonijiet ikun aktar fa/li

konsumatur jixtri prodott minn pajji] membru flUnjoni Ewropea, hu jista’ jserra[ mo[[u li d-drittijiet tieg[u se jkunu m[arsa g[ax fil-pajji]i tal-Unjoni Ewropea l-li;ijiet li japplikaw mhumiex [afna differenti minn dawk ta’ pajji]na. Kull darba li nixtru minn pajji]i tal-Unjoni Ewropea l-prodott mixtri g[andu jkun ta’ kwalità tajba u skont l-ispe/ifikazzjonijiet imsemmija fil-kuntratt talbejg[. Jekk dan mhux ilka] u l-prodott ma jkunx kif stabbilit fil-kuntratt talbejg[, il-konsumatur g[andu d-dritt jing[ata

Konsumatur li jinsabu filpajji]i kollha membri flUnjoni Ewropea jg[inu lil dawk il-konsumaturi kollha li jiltaqg[u ma’ xi problemi wara li jkunu xtraw prodotti minn xi pajji] membru flUnjoni Ewropea. G[aldaqstant, f’ka] ta’ ilment nistg[u n]uru /-?entru Ewropew g[all-Konsumatur Malti sabiex dan jg[inna nift[u lment u nil[qu ftehim mal-bejjieg[ barrani li ming[andu nkunu xtrajna lprodott difettu]. B’hekk ma jkollniex b]onn ner;g[u nsiefru biex nag[mlu lilment tag[na mal-kummer/jant barrani. L-g[an ewlieni ta’ dawn

i/-?entri Ewropej g[allKonsumatur huwa li jg[in lill-konsumaturi jil[qu ftehim amikevoli mal-kummer/jant jew mal-kumpanija minn fejn ikun inxtara lprodott. Barra minn hekk, bis-sa[[a ta’ dawn i//entri, il-konsumaturi filpajji]i kollha tal-Unjoni Ewropea jistg[u j[ossuhom aktar kunfidenti u aktar protetti meta jixtru minn pajji] barrani g[ax jafu li d-drittijiet tag[hom se jkunu m[arsa hekk kif ikunu m[arsa meta jixtru minn pajji]hom stess. Meta konsumatur jixtri minn pajji] mhux membru fl-Unjoni Ewropea, dan jista’ jiltaqa’ ma problemi akbar g[ax il-li;ijiet ta’ dak il-pajji] jistg[u ma jkunux konformi ma’ tag[na. G[aldaqstant wie[ed g[andu ji]gura ru[u li jara li l-informazzjoni dwar il-bejjieg[ hija pre]enti u valida sabiex ilbejjieg[ ikun jista’ ji;i kkuntattjat b’email jew bittelefown f’ka] ta’ kumplikazzjonijiet. Il-konsumatur jista’ jifta[ ilment ukoll mal-awtoritajiet kon/ernati biex isolvi problema ta’ dan it-tip i]da, jekk dan ma jkunx provdut bl-informazzjoni ne/essarja dwar il-kummer/jant, tin[oloq problema kemm g[alih kif ukoll g[allawtoritajiet sabiex il-kummer/jant ikun jista’ ji;i kkuntattjat u l-problema tissolva.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

NEWSROOM

Pro;etti li qed isiru NET Television 21>35

Simon Vella Gregory b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li jittella’ bis-sehem tal;urnalisti tal-kamra tal-a[barijiet ta’ media.link. Naraw servizz dwar diversi pro;etti li qed isiru mill-Gvern fil-g]ejjer Maltin, fosthom diversi toroq ;odda, ix-xog[ol f’Bieb il-Belt, it-terminal il-;did ta/-?irkewwa (ritratt hawn fuq), ix-xog[ol fil-kampus tal-Università fejn qed isir blokk ;did tal-IT, u l-kampus tal-MCAST f’Ra[al :did. Ma jistax jonqos li jkun hemm dwar l-a[[ar ]viluppi tal-qag[da politika lokali hekk kif mil-lum il-Parlament beda jiddiskuti l-mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-Gvern li tressqet mill-Oppo]izzjoni.

FIL-QOSOR • BEJNI U BEJNEK (NET Television 23>30) - Il-mistiedna ta’ Joséf Bonello g[al-lum se tkun Concetta Said. • MALTA LLEJLA (NET Television 17>00) - Corina Brouder (fir-ritratt hawn ta[t)

hi kantanta u mu]i/ista Amerikana li ilha attiva fil-qasam mu]ikali sa mill-1995. Hi se tkun fost il-mistednin ta’ Stephanie Spiteri, flimkien ma’ Sophie, peress li Corina se tirrekordja kanzunetta li nkitbet g[aliha minn Sophie. Ukoll fil-programm tal-lum se jkun hemm Mark Vassallo dwar il-;ojjelli, David Spiteri dwar in-nutrizzjoni, Antoinette Shah dwar maratona li se ssir b’risq ir-Richmond u lHospice u Geoffrey Bezzina mill-MFSA. • MILL-:UF SAL-ISKOLA (NET Television 13>20) - Charlene Vassallo, Uffi/jal mid-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Sa[[a u l-Prevenzjoni mill-Mard titkellem dwar l-importanza li mara tqila tib]a’ g[al sa[[itha b’mod partikulari fejn jid[lu l-ikel u l-attività fi]ika. Jintwera servizz dwar l-i]vilupp tat-tarbija fit-63 u l64 ;img[a. Il-personalità g[al din il;img[a se jkun Simon Vella Gregory, li jidher fir-ritratt hawn fuq meta kien ]g[ir, u li bosta jafuh b[ala l-pre]entatur ta’ Newsroom. Ma tonqosx ir-rokna mal-kok James Muscat.

THE MAKING OF LA FAMIGLIA

Filmati esklussivi NET Television 20>30

Programm li matulu se naraw x’hemm wara s-sensiela televi]iva ta’ NET Television La Famiglia. Naraw intervisti ma’ Martin Farrugia (fl-ewwel ritratt) li hu l-kittieb talistorja u mad-direttur Frederick Testa (fit-tieni ritratt), kif ukoll mal-atturi ewlenin. Naraw filmati esklussivi dwar x’ji;ri wara x-xeni u wkoll [arsa lejn l-isfidi li hemm biex tin;ibed din is-sensiela.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

26 TV#Radju A LOT LIKE LOVE

Relazzjoni li ti]viluppa 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Melita Movies 21:00 Kummiedja romantika li n[admet fl-2005 b’re;ija ta’ Nigel Cole u li g[andha b[ala protagonisti lil Oliver Martin u Emily Friehl, partijiet interpretati minn Ashton Kutcher u Amanda Peet,

it-tnejn fir-ritratt hawn ta[t. Naraw kif ti]viluppa r-relazzjoni ta’ bejniethom fuq firxa ta’ seba’ snin, relazzjoni g[all-bidu bla ebda impenn li i]da ti]vol;i b’im[abba.

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Sehemna flEwropa 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 Solidarjetà 21:00 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:03 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Qrib Xulxin 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Ewropa 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - Sport Action 20:45 - Pajji] li Jixraq lil Uliedna 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Bla Kantunieri 23:00 Woodenman Jukebox 24:00 Music FM 02:00 - Serali. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:57 Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 RTK qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 Rapport Finanzjarju 15:40 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli Ladies Choice Fuzzbox - Michael Bugeja Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

Fil-:nien (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 RTK Bulettin 17:15 - Jaqblu... ma Jabqlux! (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 Straightforward 22:00 - IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Fil-Fond tal-A[bar, Ifta[ Qalbek, Home Decor, Legali. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Meta l-Mo[[ isir Palk 10:00 - BBC News Update 10:06 - Sa[[a 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal- ;urnali 13:30 - University Matters 14:00 BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19.30 - L-Isport matul i]}minijiet 20:00 - Mahler. Mu]ika g[all-[ar;a u lil hinn 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 Il-verità te[liskom 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l- Erwie[ 13:00 Shalom 14:30 - Qari ta’ Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Niskopru lil Marija 16:00 - Lil hinn minn darna 17:00 {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Qari Reli;ju] 19:30 - IlMuftie[ tal-G[erf 20:00 Lourdes (r) 20:30 - Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Il-Qdusija fi ]minijietna 22:00 - Alla g[ani fil-{niena (r) 22:30 - A[barijiet Reli;ju]i 22:50 - Kompjeta 24:00 - Ru]arju.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Dot EU 11:30 - Asteriks 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Dreams 21:45 Qalbinnies 22:30 - Meander 23:15 - L-A[barijiet 23:30 G[awdex Illum (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12.45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:45 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Tomatate 17:05 - Teleshopping 17:20 - Hazzzard 17:30 - ONE News 17:40 - B’Xortik ma’ Robert 19:00 - Londri 19:20 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:10 - Illostra 20:20 Inkontri 22:00 - Diskors Joseph Muscat (mill-Konferenza :enerali tal-PL) 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da 23:45 Kalamita (r).

Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 u 13:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats 20:00 - Ben Glover 22:00 - Nocturnal 24:00 - John Digweed.

Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - {abbejtek 20:30 - Stylish Weddings (r) 21:30 Dokumentarju 22:00 - News 22:30 - M’Intix Wa[dek (r).

Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 Tempo on the mix 17:30 – All Time Favourites 18:30 – Don’t Stop the Music 20:00 - Mu]ika Klassika.

Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 - Tg 1) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale

15:15 - La vita in diretta 16:50 Tg Parlamento 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Soliti ignoti 21:10 - Mi ricordo di Anna Frank. Film 2009 23:05 - Porta a porta 00:40 - Tg 1 notte 01:15 - Qui Radio Londra 01:20 - Sottovoce 01:50 - Visioni private - Uto Ughi. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 06:50 - Cartoons

09:30 Sorgente di vita 10:00 Tg2punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:15 - Ghost Whisperer (TF) 17:00 - Desperate Housewives (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 - Tg 2 sport 18:15 Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Voyager Indigare per conoscere 23:10 Tg 2 notizie 23:25 - L’Ispettore Coliandro 01:05 - Tg Parlamento 01:15 - Protestantesimo 01:50 Italia sul due. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Che tempo che fa speciale 23:15 - Correva l’anno 24:00 - Tg 3 linea notte 00:10 - Tg regione 01:15 - Tahrir - Liberation Square. Dok. 2011. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e

donne 16:15 - Amici 16:55 Pomeriggio cinque 18:45 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Grande Fratello 00:15 Mai Dire Grande Fratello 01:00 Tg 5 notte 01:30 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:25 - Nash Bridges 08:20 Hunter (TF) 09:40 - Ris Roma delitti imperfetti 10:50 Benessere - il ritratto della salute 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 15:10 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:15 - Sentieri 16:50 - Il Commissario Cordier - Doppia identità 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Giutizia a tutti i costi. Film’91 23:15 - Fuga da Alcatraz. Film ’79 01:55 Pianeta mare. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 07:00 - Cartoons

08:40 - Una mamma per amica (TF) 10:35 Everwood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Café (sitcom) 16:20 - The Middle (TF) 16:45 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 Provaci ancora Gary (sitcom) 19:50 - Cartoons 20:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 21:10 CSI New York 23:00 - White Collar - fascino criminale (TF) 00:50 - Modamania 01:25 Studio aperto - la giornata 01:40 - The Shield (TF). La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffeee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Assassinio sul treno. Film ’62 16:15 - Atlantide - storie di uomini e mondi 17:30 - L’Ispettore Barnaby (TF) 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - L’infedele 23:45 - Innovation 00:20 - Tg La 7 00:30 - (Ah)iporoso 01:30 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

TV#Radju 27 Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 - Wirt, Arti u Kultura 11:30 - Malta u Lil Hinn Minnha 13:05 Kontrattakk 14:30 - Waltzing Matilda 15:00 - Dokumentarju 15:30 - Wirt, Arti u Kultura 16:00 - Malta u Lil Hinn Minnha 17:35 - Kontrattakk 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 Waltzing Matilda 19:30 - Dokumentarju 20:00 - Stretch 20:25 A[barijiet bl-Ingli] 20:30 - Wirt, Arti u Kultura 21:00 - Malta u Lil Hinn Minnha 22:35 - Storja wara l-Kwinti 23:20 - Waltzing Matilda. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 - Favourite Link 12:10 Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - EGOV4U 15:30 - Teleshopping 16:30 - 7F 17:00 - Newspoint 17:30 - Vis-a-vis (jinkludi 18:15 - F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Crossroads 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75. La 5 • melita 162 12:00 - Beautiful 12:25 Centovetrine 12:55 - Extreme Makeover Home Edition 13:45 Grande Fratello 14:00 - ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 Champs 12 (TN) 17:15 - Wildfire (TF) 18:10 - Prima o poi divorzio! (sitcom) 18:50 - Amici La 5 19:55 - Extreme Makeover Home Edition 20:40 - Grande Fratello 21:10 – L’ultimo bacio. Film 2001 23:25 - Uomini e donne. . BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Tellytales 07:20 Bobinogs 07:30 - The Roly Mo Show 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Tweenies 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - Keeping up Appearances 09:35 - The Weakest Link 10:20 - The Green Green Grass 10:50 - Doctors 11:20 Ray Mears’ Northern Wilderness 12:10 - Monarch of the Glen 13:00 - Last of the Summer Wine

13:30 - Keeping up Appearances 14:00 - The Weakest Link 14:45 The Green Green Grass 15:15 Doctors 15:45 - Ray Mears’ Northern Wilderness 16:35 Monarch of the Glen 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Holby City 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - One Foot in the Grave 21:00 - Waking the Dead 21:50 - Keeping up Appearances 22:20 - The Green Green Grass 22:50 - New Tricks 23:40 - One Foot in the Grave. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:45 - Viva Zapata! Film ’52 (PG) 09:45 - Two for the Road. Film ’67 (PG) 11:55 - Pete Kelly’s Blues. Film ’55 13:45 Bonanza 14:50 - The High Chaparral 16:00 - Gone with the Wind. Film ’39 (PG) 20:10 Dead Man’s Folly. Film ’86 22:00 - Dave. Film ’93 (12). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 06:40 - Strictly Business. Film ’91 (15) 08:00 - Limit Up. Film ’89 (12) 09:25 - Heartbeat. Film ’93 (PG) 10:55 - I’ll Be Home for Christmas. Film ’88 12:30 - From Noon Till Three. Film ’76 (PG) 14:10 - Critical Assembly. Film 2003 15:35 - Irma la Douce. Film ’63 (15) 17:55 - Knightriders. Film ’81 (15) 20:00 - The First Power. Film ’90 (18) 21:30 MGM’s Big Screen 21:45 - The Curse of Inferno. Film ’96 23:10 Bar Girls. Film ’94 (18). Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 Haven’t We Met Before? 09:35 Consulta 16 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Roots: The Next Generations 12:45 - Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 - JAG 15:52 - Great Women 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Lucky Day (12) 18:45 - Fede Cieca 19:00 Rex: A Cop’s Friend 20:00 Quincy, M.E. 21:00 - The

Casebook of Sherlock Holmes 22:05 - Rosemary and Thyme 23:05 - The Cradle Will Fall (12).

Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 08:10 - Mythbusters: Blow Your Own Sail 09:05 - Extreme Engineering: Holland’s Barriers to the Sea 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Georgian Republic 11:50 - Overhaulin’ 12:45 - Heartland Thunder: The Border War 13:40 - American Chopper: Jeanette Lee ‘Black

Widow’ Bike 14:35 - Dirty Jobs: Pinsetter Mechanic 15:30 - Deadliest Catch: Catch as Catch Can 16:25 - Mythbusters: Torpedo Tastic 17:20 - Extreme Enginee-ring: Holland’s Barriers to the Sea 18:15 - Ultimate Survival: Western Pacific 19:10 - How It’s Made 19:40 How Do They Do It? 20:05 - Dual Survival 21:00 - Dirty Jobs 21:55 - License to Drill 22:50 - Curiosity: Can We Survive an Alien Attack? 23:45 - Mythbusters: Running on Water. Melita Movies • melita 801 10:00 - Marmaduke 11:30 - Tooth Fairy 13:10 - Sunset Limited 14:45 - Too Big To Fail 16:25 The Da Vinci Code 19:20 Unstoppable 21:00 - A Lot Like Love 22:45 - Veronika Decides To Die 00:30 - 30 Days of Night: Dark Days. Melita More • melita 802 08:30 - Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - Mike & Molly 11:30 - The Mentalist 12:15 - Chase 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 16:45 - Desperate House-wives 17:30 - How I Met Your Mother 17:52 - Suburgatory 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - 30 Rock 19:30 - Top Gear 20:30 - Person of Interest 21:15 The Mentalist 22:00 - Boardwalk Empire 22:50 - Supernatural 23:40 - Game of Thrones 00:45 - Bored To Death 01:10 - Hung. Biography Channel • melita 411 08:00 - Making Over America with Trinny and Susannah: A Pirates Life for Me: Linda Valenti 09:00 - Heavy: Rickywayne and Jessica 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Payback’s A B... Just Ask Your Husband 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Tausha Morton 13:00 - Parking Wars 13:30 - Billy the Exterminator: Snake Bite. Storage Wars: 14:00 - Driving Miss Barry 14:30 - Almost the Greatest Show on Earth. Pawn Stars: 15:00 Spidey Cents 15:30 - Moon Walking. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Michelle Reynolds 17:00 - Making Over America with Trinny and Susannah: A Pirates Life for Me: Linda Valenti 18:00 - Heavy: Rickywayne and Jessica 19:00 - Pawn Stars: Pinball Wizards 19:30 - Storage Wars: Senior Center Showdown 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - Real Housewives of Beverly Hills: How To Behave 22:00 - The Real Housewives of Miami: Beach Slap.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - Barney and Friends 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The

Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 - Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Jonas 10:25 - Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 12:20 Shake It Up 12:55 - Have a Laugh 13:00 - Good Luck Charlie 13:25 - Phineas and Ferb 13:50 Fish Hooks 14:10 - Shake It Up 14:35 - The Suite Life on Deck 15:25 - Good Luck Charlie 15:50 Fish Hooks 16:15 - The Suite Life on Deck 16:35 - Have a Laugh 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Good Luck Charlie 17:35 - Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana 18:25 Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 - Good Luck Charlie 20:00 - Shake It Up 20:50 - Wizards of Waverly Place 21:35 Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 14>20 14>50 15>00 15>05 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping Mill-:uf sal-Iskola EGOV4U Flimkien ma’ Nancy (r) NET News Flimkien ma’ Nancy (r) Teleshopping Bla Kumment Kwi]] Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in NET News The Making of La famiglia NET News Newsroom PQ (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 14:00 - International Masters Snooker 16:00 - African Cup of Nations Football 17:00 -

African Cup of Nations Football: Group Stage: Gabon v Niger (live) 19:00 - Game, Set and Mats 19:30 - African Cup of Nations Football: Group Stage: Morocco v Tunisia (live) 22:00 - WATTS 22:15 Australian Open, Tennis. GO Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 18: Napoli v Bologna 09:00 - Barclays PL: Wk 23: Wigan Ath v Man. C. 11:00 - Trans World Sport 12:00 - ERC Heineken Cup: Rd 6: Treviso v Saracens 14:00 Serie A: Rd 18: Roma v Cesena 16:00 - Barclays PL: Wk 23: Stoke City v WBA 18:00 Arsenal World 18:30 - Scottish PL: Rd 24: St Mirren v Celtic 20:30 - ERC Heineken Cup: Rd 6: Gloucester v Toulouse 22:30 - Barclays PL: Wk 23: Wigan Ath v Man. C. Serie A: Rd 18: 23:00 - Napoli v Bologna 01:00 - Roma v Cesena. GO Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - ERC Heineken Cup: Rd 6: Gloucester v Toulouse 11:00 - Scottish PL: Rd 24: St Mirren v Celtic 13:00 - Barclays PL: Wk 24: Fulham v Newcastle Utd 15:00 - PGA Volvo Golf Champ.: Day 1 19:25 Barclays PL: Wk 24: Review 20:20 - Scottish PL: Rd 24: Highlights 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 • melita 701 18:40 - Bundesliga: Highlights 19:40 - La Liga: Highlights 20:45 - npower Champ.:

Southampton v Leicester City (live) 22:45 - La Liga: Real Betis v Sevilla (r) 00:30 Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (r). Malta Stars • melita 614 08:00 - Melita GFA 1st Division (r) 09:55 - U*Bet F.A.Trophy: Balzan v Floriana (r) 12:25 - MFA Futsal League 1st Div.: Naxxar Motors v Excess RP (r) 13:50 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas (r) 15:30 - Malta Basketball Assoc.: Depiro v A to Z Athleta (r) 17:00 - 3 Pointer (r) 17:35 Malta Handball Association (r)

19:00 - Kick Off (live) 20:35 U*Bet F.A.Trophy: Balzan v Floriana (r) 23:00 - Kick Off (r) 00:35 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas (r). Football Stars 1 • melita 615 07:55 - Bundesliga: Borussia

Monchengladbach v Bayern Munich (r). La Liga: 09:45 Real Betis v Sevilla (r) 11:30 Osasuna v Valencia (r). 13:15 npower Champ.: Watford v Reading (r) 15:00 Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (r) 16:50 - La Liga: Real Betis v Sevilla (r) 18:35 Bundesliga: Highlights 19:35 La Liga: Highlights 20:45 npower Champ.: Southampton v Leicester City (live) 22:50 Bundesliga: Borussia Monchengladbach v Bayern Munich (r) 00:45 - La Liga: Osasuna v Valencia (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: Borussia

Monchengladbach v Bayern Munich (r) 16:10 - La Liga: Osasuna v Valencia (r) 18:00 Barca TV 21:00 - Bayern Munich TV. All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit (r) 14:20 - NBA: Boston @ Washington (r) 16:25 European Poker Tour: Caribbean Adventure 2010: WC of Poker Show 1 (r) 17:20 - BPP 2011: 150 peaks SUI Highlights (r) 17:55 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race 19:25 - Tour Bass Fishing: 2010 FLW Outdoors (r) 20:15 - Men's EHF Euro 2012: Main Round (live) 22:20 NBA: Boston @ Washington (r) 00:25 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings (r).


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

28 Passatemp

Tisliba 1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sudoku

17

18

Mimdudin>5. Bla ;enituri (5) 6. Bla bolla ma tasalx (5) 7. A[bar (5) 10. Fe;; (5) 11. U]a mo[[u (5) 12. }mattat (5) 14. Picasso (5) 16. Xa[am, ardu (5) 17. Framment, atomu (5) 18. Ba[ri (5)

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9. Va]uni antiki

Weqfin>1. Kulma hawn (6) 2. Qaxqax g[alkollox (6) 3. Saqqu (6) 4. {affer fil-fond (6) 8. Kliem flimkien li ma jag[milx sentenza (5) 9. Akkwistajt (5) 12. Mhix tqila (6) 13. Bit-ti]jin imne[[i (6) 14. Mill-ag[ar (6) 15. Lvant, l-Est (6)

:o vetrina f’irkant kien hemm fuq l-ixkafef dawn it-tnax-il va]un. Xi [add induna li kien hemm tlieta identi/i. Liema huma?

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-:img[a Mimdudin>5. Rigor; 6. Kolla; 7. Fjuri; 10. Linja; 11. Tilar; 12. Siket; 14. Fatra; 16. Amman; 17. u 18. Pentekoste.

Skont il-lo;ika

L-ewwel ]ew; figuri huma kostitwiti bl-istess lo;ika matematika. Liema mit-tliet numri li hawn fil-;enb fuq il-lemin ikomplu e]attament il-lo;ika tal-figura tan-na[a tal-lemin?

G{AT-TFAL

Soluzzjonijiet L-a[[ar va]un fl-ewwel kolonna; L-ewwel va]un fit-tieni kolonna; It-tieni va]un fit-tielet kolonna.

Weqfin> 1. Grigal; 2. :rajja; 3. Skurat; 4. Fattar; 8. Uniku; 9. Flett; 12. Skappa; 13. Temmew; 14. Fjakka; 15. Armier.

Va]uni antiki

27 lapes

Lapsijiet Mr Pitagora (1) FOOTBALL; (2) BASKET.

In-Nri 6 u 162. Itlaq millkaxxa indikata bil-vle;;a, ta[t fuq ix-xellug u ppro/edi skont ilminutiera tal-arlo;;, innumri ji;u triplikati ma’ kull passa;;: 2 x 3 = 6, 6 x 3 = 18, 18 x 3 = 54, 54 x 3 = 162. Inkomplu: 1 x 3 = 3, 3 x 3 = 9, 9 x 3 = 27, 27 x 3 = 81. Skont il-lo;ika

Mr Pitagora

Mr Pitagora dejjem b’xi wa[da minn tieg[u! Kien ;ie inkarigat jikteb l-ismijiet ta’ ]ew; tipi ta’ sport popolari [afna fuq il-lavanja tal-palestra. Mr Pitagora g[amel dan bil-mod li ried hu: billi ddispona l-ittri kollha f’ordni alfabetika. B’daqsxejn kon/entrazzjoni g[andek taqta’ liema huma ]-]ew; tipi ta’ sport li g[alihom ipponta Mr Pitagora. Liema huma? Qawl Malti

Jannar ida[[al lilek u lil g[ajrek ;ewwa d-dar. Dan ifisser li fil-maltemp ta’ Jannar noqog[du g[all-kenn id-dar.

Sudoku

Lapsijiet

Mr Bean i[obb jikteb [afna, quddiemu g[andu ge;wi;ija ta’ lapsijiet f’xulxin. Xi kemm hawn minnhom?


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ Bu;ibba

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 99477271.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar tal-istudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

L-Imqabba

HOUSE of character (unconverted) bi tliet kmamar tassodda. Prezz €100,000. ?emplu 99473439.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

{al Qormi – San Bastjan

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 99477271.

G{ALL-KIRI {’Attard

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

MAISONETTE b’]ew; kmamar tas-sodda g[all-kiri fit-tul u [anut f’{’Attard g[all-kiri, Class 4. ?emplu 99844279 jew 79915085.

Nixtri

VETTURI CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Kia Mentor

Tiswijiet

Range Rover

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards. ?emplu 79091057.

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tombla sheets

B’NUMRI kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

G{ALL-BEJG{ Bibien

SETT ta’ seba’ bibien ;odda ta’ ;ewwa, bojod bir-rig taddeheb, g[adhom fil-kaxxi, prodott Taljan, qies standard. Prezz ra;onevoli. ?emplu 79221700.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[allgosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mobile kiosk

BIL-PERMESSI kollha f’kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79705588.

JIN{TIE:U Tower Aluminium

JIN{TIE:U [addiema fulltime biex jinstallaw xog[ol tal-aluminju u [;ie;, b’li/enzja tas-sewqan. ?emplu 21465156 jew 99470635 lil Tower Aluminium Ltd, {a]-}ebbu;.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

30 Fil-Lenti

Insiru nafu a˙jar lil... sensiela koordinata minn Raymond Miceli li tlaqqag˙na ma’ nies li huma konnessi mal-media jew mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu

FRANCESCO CATANIA

Isem u kunjom – Francesco Catania. tmur tg[id minn wara dahar [addie[or ma nistax g[aliha. Tradimenti u gideb ma nafx min Data tat-twelid – 28 ta’ Frar 1991. jixtieqhom fuq kollox. Lokalità fejn toqg[od – Il-Fgura. Esperjenza li g[addejt minnha, po]ittiva jew X’inhi l-konnessjoni tieg[ek mal-media jew negattiva, u li t[oss li minnha tg[allimt [afna mad-dinja tal-arti u l-ispettaklu – Bdejt nie[u – Biex ng[id il-verità nemmen li mhux minn sehem fi produzzjonijiet teatrali madwar tliet snin ilu, minn dakinhar ’l hawn qatt ma [arist lura. Il-palk fil-fehma tieg[i huwa xi [a;a li ftit hawn isba[ minnha. Din is-sena, b[alma forsi tafu, ;ietni l-opportunità nipparte/ipa fi drama televi]iva (Déjà Vu fuq NET Television) – u esperjenzi ;odda qatt ma rrifjutajthom.

esperjenza wa[da titg[allem i]da minn bosta episodji tul [ajtek mi;bura flimkien. Tg[allimt [afna minn affarijiet sempli/i: tara l-pa/enzja ta’ [addie[or, jew hawn min jaqla’ kemm jaqla’ fuq wi//u dejjem i[ares lejn il-[ajja bi tbissima u jtik kura;; timxi ’l quddiem. Dawn in-nies tiltaqa’ mag[hom l-iskola, fuq il-post taxxog[ol, sa[ansitra sempli/ement fuq bus stop.

Jekk l-affarijiet imsemmija fit-twe;iba ta’ qabel mhumiex l-impjieg ewlieni tieg[ek, x’tag[mel Il-fatt li tg[ix fil-g]ejjer Maltin, xi t[oss li huma aktar^ – Apparti mill-affarijiet imsemmija, l-vanta;;i u l-i]vanta;;i^ – Vanta;; li ng[ix pre]entement qieg[ed fit-tieni sena ta’ studju

fl-Università ta’ Malta – BA Malti ma’ Communications. G[andek xi delizzji^ – L-hena tieg[i nintefa’ xi mkien g[all-kwiet naqra ktieb, jew nara xi log[ba futbol mal-[bieb. In[obb ukoll nara xi film – idealment fi tmiem il-;img[a waranofsinhar.

L-aktar [a;a li tatek sodisfazzjon f’[ajtek sa issa – Kull e]ami li ng[addi minnu dejjem jag[tini /ertu sodisfazzjon – issa li qieg[ed it-tieni sena l-Università na[seb kelli s’issa erba’ sodisfazzjonijiet sew, nispera li fl-a[[ar jag[tu l-frott tag[hom. Biss i]da, skola apparti, kull meta ssir

produzzjoni teatrali li nkun qieg[ed nie[u sehem fiha u to[ro; tajjeb u tintg[o;ob mal-udjenza, tkun ta’ sodisfazzjon kbir g[alija. Xi [a;a li ddejqek – Iddejjaqni [afna l-ipokresija, nies li juruk wi// b’ie[or. Nemmen li l-onestà hija pre;ju li wie[ed g[andu jg[o]]. Li persuna

fuq g]ira ]g[ira ]gur li g[alija huwa li kullimkien vi/in, m’hawn imkien bog[od, f’temp ta sieg[a kapa/i tag[milha minn ponta sa ponta. Il-fatt li jekk ikollok b]onn xi [a;a, tefg[a ta’ ;ebla minn kul[add tkun. Min-na[a l-o[ra ]vanta;; g[ax kul[add ikun jaf fuq kul[add, peress li a[na ]g[ar. Kif ukoll, nitkellem g[a]-]ag[]ag[ in;enerali, ma tantx hawn fejn to[ro; tiddeverti [lief normalment Paceville – i]da “id-dejjem l-istess” g[aliex a[na ]g[ar idejqek daqsxejn.

Liema hu s-sors favorit tieg[ek li minnu ssir taf l-a[barijiet: il-gazzetta, it-televi]joni, ir-radju jew l-internet, u g[aliex^ — Na[seb li hawnhekk se jkolli nag[]el l-internet. Dan g[aliex huwa l-aktar mezz komuni f’dawn la[[ar sentejn. Issibu fuq laptops, mobiles, u a//ess g[alih issib kwa]i kwa]i kullimkien. Kif ukoll l-a[barijiet dan i]-]mien mill-ewwel itellg[uhom online.

G[alik xi jfissru dawn^: • l-im[abba – Emozzjoni li taf tferr[ek – li kieku •

IR-RITRATT FAVORIT TIEG{EK LI FIH TIDHER INT — Hawnhekk kien il-Lasallian Nights 2009 – Delirious. Soirée tad-De La Salle 6th Form. U l-ewwel darba li kont tlajt fuq palk, nirre/ta u nkanta. Hawnhekk qieg[ed ma’ band li konna g[aqqadna apposta g[al din il-produzzjoni, u konna daqqejna Iris – Goo Goo Dolls. Favorit g[ax kien ]mien [elu, u l-ewwel darba li titla’ fuq palk b’udjenza quddiemek na[seb [add ma jinsiha.

kul[add jaf i[obb na[seb kieku nkunu qeg[din ng[ixu f’dinja a[jar. Ng[id g[alija ma nistax ng[ix ming[ajrha. il-[biberija – Essenzjali g[all-bniedem. Ma nimma;ina lil [add jg[ix wa[du, ming[ajr [bieb. Wie[ed irid jg[o]] il-[bieb li g[andu g[ax fl-a[[ar mill-a[[ar f’mumenti ta’ b]onn lilhom irid isib. il-libertà – Il-libertà li ti;i u]ata b’mod responsabbli na[seb li ;;ib il-kreattivita f’kull qasam. Li tkun liberu biex tesprimi l-opinjoni tieg[ek, it-talenti tieg[ek, u l-ideat tieg[ek hija [a;a importanti g[all-i]vilupp tal-bniedem. i/-/ensura – Kif di;à g[edt, li tkun liberu biex tesprimi l-ideat u tkun kreattiv u ti]viluppa /ertu oqsma b’affarijiet ;odda hija [a;a tajba. I//ensura ma naqbilx mag[ha. Pere]empju jekk produzzjoni teatrali ma tog[;bokx jew taraha tmur kontra l-valuri tieg[ek, sempli/ement, tmurx taraha. Dan [add ma jg[idlek tmur bilfors. Hekk ukoll g[all-films, jew kotba. {add ma jg[idlek arahom jew aqrahom bilfors. ir-reli;jon – Minbarra li tinvolvi [afna l-fidi ta’ dak li jkun na[seb li hija essenzjali g[all-familja tal-lum g[aliex tag[ti [afna e]empji ta’ valuri lill-familji. Ir-reli;jon na[seb li g[andha tkun ba]i g[al kull bniedem. is-safar – In[obbu, il-kulturi differenti li hawn veru interessanti, u hawn bosta postijiet sbie[: muntanji, bliet e//. Na[seb post li g[andi f’mo[[i mmur xi darba hi New York. Id-dinja tant saret ]g[ira bit-teknolo;ija li hawn illum li mkien mhu ’l bog[od. il-mewt – G[al kul[add hija kiefra, i]da nafu li [add ma jista’ ja[rabha – g[alhekk tg[ix [ajtek b’avventura, u ma taqta’ qalbek minn xejn – g[ax illum hawn, u g[ada [add ma rah.

Tixtieq issir taf a[jar lil xi personalità li hi involuta fil-media, jew fid-dinja tal-arti u tal-ispettaklu^ Ibg[at is-su;;erimenti tieg[ek fuq raymiceli@gmail.com u nag[mlu mill-a[jar biex nikkuntentawk.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

?inema 31

The Smurfs (3D)

Johnny English Reborn

L-aqwa films tas-sena 2011 minn Joe CALLEJA – jocal@me.com

Wara li aktar kmieni dan ix-xahar ippubblikajt lista tal-films favoriti tieg[i minn fost dawk li [ar;u matul is-sena li g[addiet, tasal issa dik li jo[or;u kull sena lKRS Film Distributors skont liema films marru jaraw l-aktar il-Maltin u l-G[awdxin. Din d-darba, kontra s-sena l-o[ra, g[andna konferma kemm il-gosti tag[na rari ferm jaqblu xi ftit. Infatti fil-lista ma[ru;a millKRS hemm tlieta biss mill-favoriti tieg[i: The Devil’s Double, l-aktar film favorit tieg[i, Johnny English, it-tieni fil-lista popolari u d-disa’ f’dik tieg[i – bi]-]ew; films fost l-erbg[a li l-aktar damu jintwerew, 13-il ;img[a – filwaqt li The King’s Speech, li kien it-tieni l-aktar film favorit tieg[i, mill-box office f’Malta spi//a biss fl-14-il post. Is-17-il film l-o[ra meqjusa l-aqwa f’Malta fl-2011 ma sabux post fost il-favoriti tieg[i. Is-sena l-o[ra kien hemm tmien films

favoriti minn tieg[i li kienu wkoll filklassifika popolari mal-Maltin. Intant, g[al darb’o[ra jirri]ulta li l-aktar films popolari kienu dawk g[a]-]g[ar, 14 minn 20 (bejn dawk b’/ertifikati ‘U’ u ‘PG’) b’[amsa fil-lista jkunu films animati. The Smurfs infatti tela’ fl-ewwel post. Wara hemm il-kummiedji ([amsa) u l-avventura u l-azzjoni (erbg[a kull ;eneru). Ta’ min jinnota li kwa]i nofs il-films fost l-aqwa 20, disg[a kienu bit-teknika 3D li jidher li allura l-Maltin qed ifittxuha u japprezzawha. Kurju]a u interessanti kif disg[a wkoll mill-20 film [ar;u matul ixxhur tas-sajf. Intant, minn fost il-179 film (33 bit-3D) li [ar;u (bejn it-22 ta’ Di/embru 2010 u l-20 ta’ Di/embru 2011) mill-KRS, kien hemm ]ieda ta’ g[axar films fuq is-sena ta’ qabel, u l-aktar films li [allew flus fil-box office kienu dawn: ☞

Pirates of the Caribbean> On Stranger Tides (3D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

The Smurfs (3D) Johnny English Reborn Pirates of the Caribbean> On Stranger Tides (3D) Harry Potter and the Deathly Hallows> Part 2 The Hangover Part II Fast and Furious Five Meet The Parents> Little Fockers The Devil’s Double Transformers> Dark of the Moon (3D) The Twilight Saga> Breaking Dawn Part 1 Gulliver’s Travels (3D) Kung Fu Panda 2 (3D) Zookeeper The King’s Speech Rio (3D) Big Mommas> Like Father Like Son Thor (3D) Tangled (3D) Mr Popper’s Penguins Cars 2 (3D)

Harry Potter and the Deathly Hallows> Part 2


It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012

32 Lokali

G[at-tielet sena konsekuttiva lbiera[ ;iet organizzata l-Festa ta/-?itru fil-;onna privati tal-Palazz ta’ San Anton mill-Malta Community Chest Fund. F’din il-Festa kien hemm bejg[ ta’ 9,000 kilo larin;, kollu maqtug[ mill-;onna tal-Palazz stess. Dan il-larin; inbieg[ fi xbieki ta’ ]ew; kilogrammi l-wa[da bit-timbru tal-Palazz fuqhom. Il-flus kollha li n;abru minn din l-attività li tag[laq l-attivitajiet kollha tal-Istrina [a jmorru b’risq id-Dar tal-Providenza. (Ritratt> Alex Degabriele)

ILLUM TIBDA D-DISKUSSJONI FIL-PARLAMENT DWAR IL-VOT TA’ SFIDU?JA FIL-GVERN

Inqabblu biex naraw differenzi kbar L-g[atx g[all-poter li g[andu l-Partit Laburista huwa manifestat fil-mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-Gvern li fittex ressaq hekk kif kellu l-inqas xamma ta’ /ans li jikseb ittmexxija tal-pajji] f’idejh. Inqabblu> Giljottina vs vu/i lil kul[add Ori;inarjament il-Partit Laburista, mal-mozzjoni ta’

sfidu/ja kien ippre]enta wkoll mozzjoni ta’ giljottina. Minbarra li l-g[atx g[allpoter ;ieg[lu jippre]enta mozzjoni ta’ sfidu/ja [alli jwaqqa’ l-Gvern bit-tama li jkun hu fil-gvern, dan ma kienx bi]]ejjed. Ried ukoll li l-[in g[ad-diskussjoni jkun qasir [afna sabiex il-vot ifittex jittie[ed. Issa l-parlament Malti di;à g[andu [in massimu li hu twil 40 minuta g[al kull deputat waqt diskussjoni ‘normali’. Il-pratti/i jag[tu [in massimu itwal – ta’ sieg[a – lil kull deputat g[al dibattiti dwar mozzjonijiet ta’ sfidu/ja. Daqshekk hija importanti diskussjoni b[al din u daqshekk ried iwaqqag[ha g[ar-redikolu lPartit Laburista li jpin;i lilu nnifsu b[ala x-xempju taddemokrazija billi jag[ti lillkelliema kollha tal-Gvern

inqas minn [in li tie[u biex tilg[ab partita futbol. Inqabblu> Ikkakkmati mal-poter vs id-de/i]joni tal-poplu Il-Partit Nazzjonalista, jekk

g[andu ddifetti kollha li wie[ed jista’ jsib, ]gur mhux se jsiblu difett f’dak li g[andu x’jaqsam maddemokrazija u pratti/i parlamentari. Il-Partit Nazzjonalista dejjem a//etta r-rieda tal-poplu u qag[ad g[aliha. Tal-Labour mhux hekk ghamlu bejn 1981 u 1987. Il-poplu huwa sovran. Jekk il-votanti vvutaw li pajji]na jitmexxa g[al [ames snin minn dak il-partit, allura rridu nbaxxu rasna g[aliha. U dan jg[odd g[all-Partit Laburista u g[al kull deputat fil-parlament. Il-poplu fada bittmexxija tal-pajji] lill-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi. Issa l-poplu se jer;a’ jkollu opportunità fi tmiem il-le;islatura sabiex jer;a’ ji;;udika hu. Inqabblu> 1998 vs 2012 Il-Partit Laburista wara

tmint ijiem biss kien di;à ressaq mozzjoni ta’ sfidu/ja. Biex nu]a terminu li jidher li tg[allem il-Kap tal-

minn David AGIUS il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista

Oppo]izzjoni dan l-a[[ar, ma tantx damu jistennew lillPartit Nazzjonalista jimplodi fih innifsu. Dan li ma jmurx insibu soluzzjoni bejnietna g[ad-diffikultà li nqalg[et. Ma fittxewx il-;id tal-pajji]. Le. Fittxew raw x’g[amlu biex i[affu. Fl-1998 il-Partit Nazzjonalista fl-oppo]izzjoni ma kienx qag[ad jara lillgvern jimplodi! Dan g[aliex il-;id tal-pajji] kien jitlob li nsibu soluzzjoni malajr sabiex in[arsu l-impjiegi u l-i]vilupp ekonomiku. Kien g[alhekk li l-Partit Nazzjonalista, ta’

verament tmexxija alternattiva li kien (tant li eventwalment il-poplu mbag[ad fdah bit-tmexxija tal-pajji]), kien offra su;;erimenti kostruttivi (b[al fil-ka] tal-Ewropa u lVAT) biex ma jaqax il-gvern. Imma fl-1998, kien Alfred Sant innifsu, kien hu stess, li dde/ieda li vot dwar pro;ett jorbtu ma’ mozzjoni ta’ fidu/ja fil-gvern. Ma kienx hemm [tie;a kostituzzjonali li dan ise[[. {add ma mbuttah biex jag[mel dan. Inqabblu> ?ertifikat ta’ falliment vs /ertifikat ta’ su//ess L-1998 kien ]mien ta’ ]vilupp ekonomiku fl-Ewropa u fid-dinja. Imma fl-1998 kien ]mien meta f’pajji]na lqag[ad kien qed ji]died u dd[ul tal-gvern ;ej mix-xita ta’ taxxi li kien impona biex ipatti g[all-inkompetenza ekonomika tieg[u. Din ir-rabja mill-Partit Laburista hija turija ta’ kemm il-;rajjiet tal-1998 jurihom li

se jibqg[u mfakkrin b[ala li kienu falliment fit-tmexxija tal-pajji]. G[all-kuntrarju, ittragwardi politi/i u ekonomi/i li akkwista l-Partit Nazzjonalista fil-gvern huma /ertifikat tas-su//ess. U dan i/-/ertifikat jin[are; lilna

mill-a;enziji dinjin u millistituzzjonijiet Ewropej rikonoxxuti. Fl-2012 id-dinja g[addejja minn wie[ed mill-aktar perijodi diffi/li, jekk mhux laktar perijodu ekonomikament diffi/li. Biss, pajji]na baqa’ miexi ’l quddiem minkejja kollox. Kemm hi ironika. Fi ]mien ta’ prosperità fl-Ewropa u fid-dinja fl1998, pajji]na kien fi stat ekonomiku [a]in. Illum fi ]mien ta’ re/essjoni flEwropa u fid-dinja, pajji]na mmexxi minn Lawrence Gonzi g[addej minn su//ess ekonomiku. }gur ma nqabblux fejn jaqblilna

Minn dan kollu jidher /ar li ]gur li l-Partit Nazzjonalista ma jqabbilx fejn jaqbillu. IlPartit Nazzjonalista dejjem kien immexxi minn prin/ipji sodi li ma jixxejrux ma’ kull ri[ g[all-konvenjenza. U dan g[andu jg[odd g[al kull min hu involut fil-politika, imma bil-wisq aktar hija importanti g[ad-deputati, ilkandidati u kull min jag[ti sehmu fil-Partit Nazzjonalista. Jiena min-na[a tieg[i, b[alma dejjem g[amilt se nibqa’ na[dem b’lealtà dejjem g[as-servizz tal-poplu.

2012_01_23  
Advertisement