Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,028

€0.45

Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Fl-2011 dawk li bdew cruise minn Malta ]diedu b’erba’ darbiet

Malta bl-akbar re;istru marittimu fl-UE Ir-ri]ultati li [ar;u fl-a[[ar jiem minn st[arri; ippubblikat minn Clarkson Research Services Limited, li po;;a lil Malta fl-ewwel post fin-numru ta’ bi//iet tal-ba[ar irre;istrati fir-re;istru marittimu, hu sinjal ta’ fidu/ja u rikonoxximent tas-servizz provdut minn Transport Malta. Waqt konferenza tal-a[barijiet li matulha t[abbar li g[all-ewwel darba fl-istorja, Malta g[andha l-akbar re;istru marittimu fl-Unjoni Ewropea u s-seba’ l-akbar fid-dinja, ilMinistru tal-Infrastruttura, it-Trasport u lKomunikazzjoni Austin Gatt fa[[ar il[addiema kollha tal-Bandiera Marittima ta’ Malta, li kien g[ad-dedikazzjoni tag[hom li pajji]na rnexxielu jikseb dan ir-ri]ultat. Fl-2011, ir-re;istru marittimu Malti kellu 5,830 bi//a tal-ba[ar irre;istrata mieg[u, li jfisser li g[all-ewwel darba fl-istorja, Malta qab]et lill-Gre/ja, li sas-sena l-o[ra kellha lakbar re;istru fl-Ewropa. Fl-2011, i]da, lakbar re;istru fl-Unjoni Ewropea kien jinsab g[and l-i]g[ar pajji], ji;ifieri f’Malta. I]-]ieda fin-numru ta’ re;istrazzjonijiet fissret ]ieda ta’ €13-il miljun g[al Transport Malta. Il-Ministru Austin Gatt spjega li l2011 kienet il-[ames sena konsekuttiva li fiha, ir-re;istru marittimu Malti esperjenza ]ieda fin-numru ta’ re;istrazzjonijiet. Hu spjega li din i]-]ieda tirrifletti ]-]ieda ta’ re;istrazzjonijiet ta’ cruise liners u super yachts li jkunu re;istrati f’Malta. Fil-fatt, fl2011, kien hemm madwar 300 super yacht irre;istrat Malta, li jfisser ]ieda ta’ 19% fuq l-2010. Hu qal li dan ir-ri]ultat storiku jirrikonoxxi l-fatt tas-servizz ta’ livell g[oli, “second to none”, li toffri Malta. Malta tinsab fil-whitelist, spjega l-Ministru fost laqwa pajji]i li joffru servizz ta’ kwalità g[olja lill-vapuri. Hu semma wkoll ir-re;istru tal-avjazzjoni, li matul is-sena li g[addiet, esperjenza rre;istrazzjoni ta’ 104 ajruplani. g[al pa;na 6

Il-;img[a d-die[la l-Kummissjoni Ewropea mistennija tag[ti l-opinjoni tag[ha dwar il-pjan ta’ ristrutturar li kien sottomess mill-Gvern Malti

Talba lill-UE biex l-Air Malta ting[ata €78 miljun mill-Gvern ■ 370 [addiem japplikaw g[all-iskemi tal-irtirar kmieni u volontarji Il - Gvern talab l - approvazzjoni tal - Kummissjoni Ewropea biex jo[ro; is - somma ta ’ € 78 miljun fl - Air Malta , b[ala parti mill pjan ta ’ ristrutturar tal - linja nazzjonali tal - ajru , bir - risposta tal - Kummissjoni Ewropea dwar il - pjan kollu mistennija tit[abbar il - ;img[a d - die[la . L - impenn tal - Gvern li qed jag[mel minn kollox biex il linja nazzjonali tal - ajru ter;a ’ tqum fuq saqajha u tag[mel il profitt iddomina konferenza tal a[barijiet li matulha l - Air Malta tat rendikont tas - sena finanzjarja li g[alqet f ’ Marzu li

g[adda . Matul din is - sena , il linja nazzjonali tal - ajru tilfet b ’ kollox € 33 . 9 miljun , li jfisser € 1 2 . 3 miljun aktar mill istess perjodu s - sena ta ’ qabel . Matul il - konferenza tal a[barijiet , li g[aliha kien pre]enti l - Ministru tal - Finanzi , l - Ekonomija u l - Investiment Tonio Fenech , t[abbar li l Gvern xtara l - proprjetà tal - linja nazzjonali tal - ajru nklu] il kwartieri tag[ha f ’ {al Luqa , minbarra l - lukanda ta ’ Selmun u bini f ’ Pembroke , g[all - valur ta ’ € 66 . 3 miljun . g[al pa;na 2

Sena kru/jali

Il-kri]i mal-Iran

Fl-iskambju tal-awguri lill-Korp Diplomatiku, il-Prim Ministru jitkellem dwar l-isfidi u d-de/i]jonijiet me[tie;a f’dan i]-]mien delikat

Il-President Fran/i] Nicolas Sarkozy qal li se jsir minn kollox biex jevitaw intervent militari potenzjali i]da d-diplomazija ma tistax tkompli indefinittivament

Ara pa;na 5

Ara pa;na 12

Filwaqt li l-2011 kienet sena o[ra rekord fis-settur tal-cruise liners, ]vilupp importanti kien dak li nnumru ta’ persuni li bdew il-cruise tag[hom f’Malta, ]died bi kwa]i erba’ darbiet. Statistika pubblikata millUffi//ju Nazzjonali g[allIstatistika (NSO) g[all2011 turi li ;ew Malta 556,564 turist bil-cruise liners, li hu rekord fl-istorja ta’ din l-industrija. Dan ifisser ]ieda ta’ aktar minn 65,000 passi;;ier, jew 13 fil-mija fuq l-2010. It-total ta’ bastimenti li da[lu filPort il-Kbir tul l-2011 kien jammonta g[al 311, li jfisser 36 vapur i]jed missena ta’ qabel. I/-/ifri tal-NSO juru li 80 fil-mija tal-passi;;ieri ;ew Malta b[ala wa[da millwaqfiet tal-vja;; tag[hom. Il-parti l-kbira kienu turisti minn pajji]i tal-UE, bil:ermanja jibqa’ l-aktar suq b’sa[[tu, segwit mis-suq Taljan, ir-Renju Unit imbag[ad Franza. }diedu wkoll dawk li kienu ;ejjin minn pajji]i barra millEwropa. Sinjifikanti hi ]-]ieda filpassi;;ieri li bdew il-vja;; tag[hom fuq cruise liner minn Malta. Dawn i/-/ifri jinkludu sew Maltin kif ukoll turisti li jkunu ;ew Malta bl-ajru apposta. Fl2011 dawn kienu jammontaw g[al kwazi 56,000 persuna. Meta mqabbel mal-14,500 tassena 2010 dan ifisser ]ieda qawwija ta’ aktar minn 41,000 ji;ifieri ]ieda bi kwa]i erba’ darbiet. g[al pa;na 2


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

2 Lokali

Cruise liner f’Malta fl-Ewwel tas-Sena tag[hom f’Malta. Madankollu g[all-ewwel darba fil-lejl tal-Ewwel tasSena fil-Port il-Kbir kien hemm cruise liner, il-P&O Adonia. Filwaqt li w[ud mill-passi;;ieri abbord marru g[a//elebrazzjonijiet fil-Belt u l-Floriana, sar ukoll spettaklu ta’ nar g[al dawk li baqg[u abbord.

minn pa;na 1

Mill-istatistika jirri]ulta wkoll li f’Di/embru, kien re;istrat tnaqqis ta’ ftit iktar minn 8,000 passi;;ier. F’dan ix-xahar da[lu Malta tmien cruise liners. Fi stqarrija Valletta Cruise Port qalet li ttnaqqis f’Di/embru se[[ min[abba li ]ew; cruise liners [assru l-waqfa

Spi]eriji li jift[u g[ada VALLETTA: Empire Pharmacy, 77 Triq it-Teatru l-Antik; {AMRUN: Thomas’ Pharmacy, 796 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz; BIRKIRKARA: Herba Pharmacy, 183 Triq il-Kbira; TA’ XBIEX: Pharmaland Dispensers, 5 Tagliaferro Mansions, Triq il-Prin/ipessa Margerita; SAN :WANN: San Gwann Pharmacy, 11 Triq Feli/ Borg; TAS-SLIEMA: Wales Pharmacy, 183 Triq Manwel Dimech; {AL BALZAN: Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar; MOSTA: Rotunda Pharmacy, 7 Triq il-Kungress Ewkaristiku; MELLIE{A: Karizia Drugstore, 87 Triq George Borg Olivier; SANTA LU?IJA: Maddalena Pharmacy, Shop 2, Binja tal-Faqqani, Dawret it-Torri; ISLA: San Filippu Pharmacy, 155 Triq il-Vitorja; {A}-}ABBAR: Polymer Pharmacy, Triq ix-Xg[ajra; MARSAXLOKK: Pompei Pharmacy, 28 Xatt is-Sajjieda; QRENDI: Qrendi Pharmacy, 6 Triq il-Kbira; SI::IEWI: St. Nicholas Pharmacy, 1 Triq il-Parro//a; RABAT: Ideal Pharmacy, 63 Triq il-Kbira; VICTORIA: Batu Pharmacy, 38 Triq Palma; NADUR: Nadur Pharmacy, Pjazza it-28 ta’ April 1688. IT-TEMP

UV INDEX

2

IT-TEMP> Pjuttost imsa[[ab u xi ftit kiesa[ bilpossibbiltà ta’ xi [albiet i]olati tax-xita [afifa g[all-ewwel li jsir ftit imsa[[ab b’waqtiet sbie[ VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: Qawwi mill-Punent, lokalment qawwi [afna g[all-ewwel, li jsir ftit qawwi filg[axija BA{AR> Qawwi IMBATT> Baxx mill-Majjistral li jsir baxx g[al moderat TEMPERATURA: L-og[la 16˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 401.3 mm IX-XEMX> Titla’ fis-07.10 u tin]el fil-17.16

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Il-Gvern jixtri €66.3 miljun fi proprjetà ming[and l-Air Malta minn pa;na 1

Dan il - [las hu maqsum f ’ depo]itu ta ’ € 20 miljun li g[andu jit[allas sa dan ix - xahar , bil - bilan/ kollu mistenni jit[allas fi ]mien tliet snin . Dan minbarra s - self ta ’ € 52 miljun mill - Gvern Malti lill - Air Malti li l Kummissjoni Ewropea di;à approvat biex ti;i salvata l - kumpanija . Waqt il-konferenza tala[barijiet tkellem ukoll ilKap E]ekuttiv tal-Air Malta Peter Davies, li spjega kif pass importanti firristrutturar tal-Air Malta hu li tinbidel il-kultura li fiha ja[dmu l-[addiema, tant li kien g[alhekk li l-linja nazzjonali bieg[et il-bi//a lkbira tal-art fejn b[alissa g[andha l-uffi/ini fl-ajruport, [lief g[al zona ]g[ira fejn se jinbnew l-uffi/ini l-;odda. Sadattant, il-Ministru Tonio Fenech [abbar li hemm di;à 370 [addiem li applikaw g[all-iskemi talirtirar kmieni u volontarji,

filwaqt li hemm 66 [addiem ie[or li applikaw g[al xog[ol alternattiv mas-settur pubbliku. Dawn lapplikazzjonijiet, sostna lMinistru, huma ta’ inkora;;iment spe/jalment wara t-ta[didiet estensivi li lkumpanija g[amlet malunions rispettivi. Permezz tal-pjan tar-ristrutturar, l-Air Malta mistennija ssalva madwar 800 impjieg. Peter Davies tkellem dwar il-pjan ta’ ristrutturar li lKummissjoni Ewropea mistennija tag[ti risposta dwaru, li fih aktar minn 144 pa;na. Ir-ri]ultati finanzjarji juru li fit-tnax-il xahar bejn April 2010 u Marzu 2011, lAir Malta tilfet €33.9 miljun, li jfisser €12.3 miljun aktar minn dak li tilfet l-Air Malta bejn April 2009 u Marzu 2010. Din i]-]ieda tirrifletti n-nefqa ta’ €10 miljun aktar fuq il-fuel min[abba ]-]ieda fil-prezz internazzjonali ta]-]ejt. I/-Chairman tal-Air Malta Louis Farrugia spjega li llinja nazzjonali g[addejja

minn ]mien diffi/li [afna, filwaqt li spjega li matul la[[ar sitt snin, l-Air Malta g[amlet telf operattiv ta’ aktar minn €100 miljun. Hu spjega wkoll li l-Air Malta waslet g[al ftehim malbanek Maltin biex isir finanzjament, mag[ruf b[ala bridging, ta’ €30 miljun matul it-tliet snin li ;ejjin, fa/ilità li ;iet finalizzata xxahar li g[adda. Waqt il-konferenza tala[barijiet ing[ataw ukoll iddettalji finanzjarji tas-sitt xhur bejn April u Settembru li g[adda, li matulhom, l-Air Malta nefqet €10 miljun aktar fuq fuels, li jfisser li f’dawn is-sitt xhur, ilkumpanija tilfet €9 miljun. Dan it-telf hu €6 miljun anqas mill-istess perjodu sena qabel, u li kieku ma kienx hemm i]-]ieda fil-prezz talfuels l-Air Malta kienet tag[mel profitt ta’ €1 miljun. Il-mira tal-Air Malta u lGvern hi li bir-ristrutturat, illinja nazzjonali tqum fuq saqajha fl-2014 u tibda tag[mel il-profitt fl-2015.

Jammetti li seraq iPad

Ra;el ta’ 31 sena minn {a]-}abbar kien ikkundannat disa’ xhur [abs wara li ammetta quddiem il-Ma;istrat Giovanni Grixti li ta’ spiss kien jisraq biex isostni l-vizzju li kellu tal-eroina. Renald Rotin ammetta li nhar lErbg[a li g[adda minn Tas-Sliema seraq Apple iPad minn karozza li kienet ipparkjata. Hu ammetta wkoll li sar re/idiv. L-Ispettur Saviour Baldacchino qal fil-Qorti li Rotin ikkopera bis-s[i[ mal-Pulizija u li kien irritorna l-iPad lil sidu. L-Avukat Patrick

Valentino, li deher g[al Rotin qal li peress li lklijent tieg[u kkopera bis-s[i[ mal-Pulizija u ammetta mill-ewwel g[andu jie[u l-anqas piena, dik ta’ ta[t id-disa’ xhur [abs. Il-Ma;istrat Giovanni Grixti qal li Rotin g[andu karriera ta’ serq u filwaqt li nnota li sserqa ta’iPad hija ta’ madwar €800, apparat teknoli;iku b[al dan hu wie[ed prezzju] min[abba l-informazzjoni li jista’ jkollu fih individwu. Kien g[alhekk li l-piena stabbilita ma kinitx ta[t il-massimu ta’ disa’ xhur.

B[al-lum 25 sena IS-SIBT L-og[la 14˚C L-inqas 10˚C

IL-{ADD L-og[la 15˚C L-inqas 08˚C

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 09˚C

IT-TLIETA L-og[la 14˚C L-inqas 09˚C

L-ERBG{A L-og[la 12˚C L-inqas 10˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

3

3

2

3

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 12˚C imsa[[ab, Al;eri 15˚C xemxi, Amsterdam 4˚C xita, Ateni 15˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 15˚C ftit imsa[[ab, Berlin 2˚C imsa[[ab, Brussell 5˚C xita, il-Kajr 14˚C imsa[[ab, Dublin 9˚C imsa[[ab, Kopen[agen 4˚C xemxi, Frankfurt 5˚C imsa[[ab, Milan 11˚C xemxi, Istanbul 6˚C imsa[[ab, Londra 10˚C xita, Madrid 10˚C xemxi, Moska -11˚C borra, Pari;i 8˚C xita, Bar/ellona 15˚C xemxi, Ruma 15˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 14˚C ftit imsa[[ab, Tripli 15˚C ftit imsa[[ab, Tune] 15˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 5˚C imsa[[ab, Zurich 3˚C xita, Munich 3˚C imsa[[ab, Stockholm -3˚C imsa[[ab, St. Petersburg -5˚C imsa[[ab.

M

inkejja l-appelli li kienu qed isirulhom kontinwament minn Karmenu Mifsud Bonnici u lmexxeja l-o[rajn fi sforz biex jag[tu limpressjoni li kienu qed jimxu mas-slogan Laburista ‘G[all-pa/i u l-Progress’ isSo/jalisti ma setg[ux je[ilsu mill-problema tal-vjolenza. Partitarji tal-Ministru talBiedja u Sajd Joe Debono Grech [abtu g[all-partitarji Nazzjonalisti li kienu fi triqithom lejn il-mass meeting fil-Mosta. F’in/identi o[ra kienet attakkata dar ta’ partitarju Nazzjonalista fil-Fgura u ssawwat is-sagristan tas-Si;;iewi waqt meeting Laburista fir-ra[al. Fl-aktar ka] serju li se[[ quddiem id-dar ta’ Debono Grech fi Triq Fleur de Lys, partitarji Laburisti fosthom wie[ed armat b’pistola [abtu g[all-kandidat Nazzjonalista Joe Chircop, nisa u tfal. L-in/ident se[[ minkejja li kien hemm il-Pulizija pre]enti biex suppost jikkontrollaw is-sitwazzjoni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

6 Lokali

Il-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti jilqa’ l-emendi fi/-/ensura tal-palk u /-/inema

Fl-2011, ir-re;istru marittimu Malti kellu 5,830 bi//a tal-ba[ar irre;istrata mieg[u, li jfisser li g[all-ewwel darba fl-istorja, Malta qab]et lill-Gre/ja (Ritratt> Clifton Fenech, DOI)

}ieda li fissret €13-il miljun aktar g[al Transport Malta minn pa;na 1

Dan hu ri]ultat sodisfa/enti, sostna l-Ministru, fid-dawl li dan ir-re;istru infeta[ ftit taxxhur qabel. Mistoqsi minn liema pajji]i l-aktar li sidien tal-bi//iet talba[ar jirre;istrawhom Malta,

ir-Re;istratur :enerali talBastimenti Merkantili Ivan Sammut wie;eb li grazzi g[arreklamar li g[amel pajji]na, irre;istru marittimu Malti g[andu ta[lita ta’ bi//iet talba[ar li ;ejjin minn diversi pajji]i, bl-akbar numri ;ejjin

mill-Gre/ja, il-:ermanja, ilLvant Nofsani u l-Istati Uniti. Hu fakkar li matul is-sena li g[addiet, Malta kella tne[[i vapuri manifatturati l-Iran minn fuq ir-re;istru marittimu min[abba s-sanzjonijiet tanNazzjonijiet Uniti.

Il-Ministru Austin Gatt spjega li din l-industrija ti;;enera wkoll infiq tassidien b’diversi valuri f’pajji]na, fost l-o[rajn b’xog[ol g[all-avukati, fillukandi u diversi servizzi o[ra.

Wara li ;ew imnedija proposti g[all-emendi g[all-qafas legali talKlassifikazzjoni tal-Palk u /-?inema mill-Ministru g[at-Turi]mu, Kultura, u lAmbjent, il-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti esprima s-sodisfazzjon g[al dak li ;ie propost. B’dawn l-emendi, ilqasam tat-teatru se jing[ata d-dritt u responsabbiltà jirregola lilu nnifsu. Se jkun hemm ukoll liddraftjar u a;;ornar ta’ sett ta’ kriterji u linji-gwida li se jintu]a mill-Bord ta’ Gwida g[allklassifikazzjoni. Tul dawn l-a[[ar xhur, il-Kunsill [adem mill-qrib mal-Ministeru sabiex ippropona alternattiva g[all-qafas e]istenti talklassifikazzjoni artisika u dan kien wie[ed millmuturi ewlenin g[alla;;ornament tal-li;ijiet f’dan il-qasam. Fil-fatt, dan kien issu;;erixxa l-formazzjoni ta’ Bord ta’ Gwida fuq ba]i volontarja g[al xog[lijiet teatrali b[ala g[ajnuna lil dawk l-artisti li jkunu se jtellg[u produzzjoni teatrali u li jkunu jixtiequ gwida dwar l-identità talproduzzjoni g[al etajiet partikolari. Dan il-Bord ta’ Gwida, li se jkun immexxi mi/Chairman tal-Kunsill Malti g[all-Kultura u l-Arti, se jkun responsabbli sabiex jo[loq il-pro/ess volontarju ta’ gwida u jisma’ ilmenti mill-pubbliku dwar produzzjonijiet teatrali partikolari fost o[rajn. L-artisti kollha huma m[e;;a jipparte/ipaw filpro/ess ta’ konsultazzjoni pubblika marbut ma’ dawn l-emendi proposti.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Lokali 3

Kampanja sistematika ta’ qerq mill-media Laburista – Il-PN

Il-Ministru Dolores Cristina waqt it-tnedija tal-ktieb li se jitqassam b’xejn fl-iskejjel (Ritratt> Reuben Piscopo, DOI)

Ktieb g[at-tfal dwar it-’Te]ori Tag[na l-Maltin’ It-tfal kollha fl-iskejjel primarji u sekondarji f’Malta u G[awdex se jing[ataw ktieb b’xejn dwar diversi siti stori/i Maltin li se jkunu wkoll fuq sit elettroniku fejn l-istess studenti jkunu jistg[u jag[mlu u]u minnu g[al xi pro;etti li jkollhom. It-tnedija ta’ din linizjattiva saret fl-Iskola Sekondarja tas-Subien tal-

Kulle;; Santa Margerita u g[aliha attendew studenti minn skejjel tal-Gvern, talKnisja u tal-Istat. Fuq inizjattiva ta’ Miranda Publishers grazzi g[adDiretturi Eddie u Tony Aquilina hemm ]ew; kotba li fihom ;abru ritratti u ftit tag[rif dwar dawn siti ta’ importanza nazzjonali biex

wie[ed isir jaf aktar dwarhom. Miranda Publishers, blg[ajnuna ta’ numru ta’ sponsors g[amlu ]ew; kotba millisba[, wie[ed g[all-istudenti tal-primarja u ie[or g[all-istudenti tas-sekondarja u se jag[tu kopja ta’ dan il-ktieb lil kull tifel u tifla fil-g]ejjer Maltin, ming[ajr ebda [las.

Il-Partit Nazzjonalista ddeplora l-kampanja sistematika ta’ qerq u manipulazzjoni li g[addejja fuq ilmedia tal-Partit Laburista. Fl-a[[ar ka] minn sensiela, il-media talOppo]izzjoni g[a]let li ddawwar kliem li qal ilMinistru George Pullicino waqt programm imxandar fuq Net Television ‘Iswed fuq l-Abjad’.

Joseph Muscat meta n[atar mexxej tal-Partit Laburista kien qal li lmedia tieg[u kienet se tibda timxi b’etika. Dawn l-erba’ snin juru li l-media Laburista kompliet tkun strument ta’ manipulazzjoni, qlajjiet u attakki personali. Il-Partit Nazzjonalista sostna li Joseph Muscat ma ]ammx kelmtu.

Iwe;;g[u gravi f’in/ident tat-traffiku }ew; sewwieqa sofrew ;rie[i gravi i]da mhux fil - periklu tal - mewt wara li kienu involuti f ’ in/ident tat - traffiku li se[[ ilbiera[ g[all - [abta tat - 8 a . m . Il - ka] se[[ fi Triq it - Tlett Ibliet , f ’ Bormla . Il - vetturi invo luti kienu Daihatsu Terios misjuqa minn tfajla ta ’ 20 sena residenti {a] -

}abbar , u Skoda Forman li kienet qed tinsaq minn ra;el ta ’ 37 sena residenti l - Birgu . Fil - post issej[et ambu lanza li [adet li] - ]ew; persuni l - Isptar Mater Dei g[all - kura me[tie;a . Il Pulizija g[adha g[addejja bl - investigazzjonijiet . G[al xi [in it - triq kienet mag[luqa g[at - traffiku .

Il-BOV e]onerat fil-kwistjoni dwar il-Property Fund Redemptions L-investigazzjoni li saret mill-Awtorità g[as-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ma wriet l-ebda evidenza li tissustanzja l-allegazzjoni li impjegati tal-Bank of Valletta jew persuni vi/in tag[hom utilizzaw informazzjoni kunfidenzjali b[ala ba]i g[ad-de/i]joni tag[hom li jifdu l-ishma tag[hom fil-Fond fix-xhur ta’ qabel is-sospenzjoni tarredemptions li saret fit-8 ta’

Awwissu 2008. Dan intqal fi stqarrija millBank of Valletta wara li lBank kien infurmat millMFSA bir-ri]ultat tal-investigazzjoni tag[ha dwar irredemptions relatati mal-La Valette Multi-Manager Property Fund Il-BOV qal li ilu jsostni li ma jemminx li xi membru tal-management jew impjegati tal-Grupp tal-Bank of

Valletta jew il-familjari tag[hom wettqu transazzjonijiet fl-ishma tal-La Valette Property Fund fuq ilba]i ta’ a//ess g[al informazzjoni privile;;ata. IlBank innota b’sodisfazzjon li wara investigazzjoni dettaljata u fit-tul, ir-rapport talMFSA wasal g[all-istess konklu]joni. Il-BOV qal li l-MFSA g[arblet fil-fond kull infor-

mazzjoni li setg[et kienet relevanti, inklu] data dwar xiri u bejg[ ta’ ishma. L-investigazzjoni kienet tinkludi intervisti maluffi/jali relevanti tal-BOV u skrutinju tal-minuti tallaqg[at, korrispondenza u tag[rif mi;bur mill-Awtorità ming[and il-BOV, ilValletta Fund Management, il-Valletta Fund Services u lLa Valette Funds Sicav p.l.c.

Barra minn hekk, lAwtorità e]aminat ukoll irredemptions li saru fl-2008, b’mod partikulari dawk li saru bejn April u Awwissu 2008 biex tiddetermina jekk xi w[ud minn dawn irredemptions setg[ux jitqiesu b[ala mhux tas-soltu jew barra min-normal meta mqabbla mal-pattern ;enerali tar-redemptions li saru f’dak i]-]mien.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

4 Lokali

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt il-laqg[a tieg[u mat-tesserati fi]-}urrieq

Pajji] li kiseb ir-ri]ultati Minkejja d-diffikultajiet kollha li kellu quddiemu lpoplu Malti u G[awdxi f’dawn l-a[[ar snin, pajji]na rnexxielu jikseb ri]ultati fejn pajji]i o[ra fallew. Dan juri li meta mmexxi b’g[aqal, ilpoplu Malti kapa/i jilqa’ lisfidi u jirba[hom. F’diskors li g[amel waqt

attivitajiet so/jali fi]-}urrieq u f’{al Lija, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista re;a’ ta prova o[ra li meta jkollu l-isfidi quddiemu, hu kapa/i jimmotiva lill-poplu u jmexxih fid-direzzzjoni ttajba. Ir-ri]ultati miksuba fla[[ar erba’ snin f’mumenti

diffi/li internazzjonali, huma xhieda wkoll tal-appo;; talpoplu. Filwaqt li [addie[or jista’ jag[mel [afna weg[diet, ilPN g[andu ri]ultati x’juri. Flimkien mal-poplu, il-PN wettaq affarijiet kbar, affarijiet li huma rikonoxxuti u apprezzati wkoll minn pajji]i barranin. Filwaqt li rrefera g[allavvenimenti politi/i ta’ dawn l-a[[ar ;img[at u g[allmozzjoni tal-Oppo]izzjoni filParlament, il-Prim Ministru qal li l-PN se jibqa’ ja[dem kif dejjem g[amel, ji;ifieri ja;ixxi fl-interess tal-pajji]. Hu qal li jinsab fidu/ju] li fla[[ar is-sens komun jirba[ g[aliex il-PN jemmen li ssewwa jirba[ ]gur.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Lokali 5

Monsinjur Tommaso Caputo, id-Dekan tal-Korp Diplomatiku fa[[ar il-[idma tal-Prim Ministru u tal-Gvern Malti f’sena ta’ sfidi kbar fosthom il-kri]i ekonomika u finanzjaja kif ukoll il-kri]i tal-Libja (Ritratt> Michael Ellul)

BDIL TA’ AWGURI MAL-KORP DIPLOMATIKU U MAL-KONSLI ONORARJI

De/i]jonijiet biex jit[arsu l-impjiegi u jsostnu l-qasam so/jali Is-sena li g[addiet kienet karatterizzata bi sforzi millGvern Malti biex jilqa’ g[allimpatt tal-kri]i kbira ekonomika u finanzjarja li laqtet il-parti l-kbira tal-pajji]i madwarna. Matul l-2011, pajji]na kellu jie[u de/i]jonijiet ibsin biex i[ares l-impjiegi u biex isostni sservizzi so/jali [alli jg[in lil dawk l-aktar fil-b]onn. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt ilbdil ta’ awguri g[as-sena l;dida mal-Korp Diplomatiku fil-Ber;a ta’ Kastilja. Pre]enti wkoll kien il-Kabinett talMinistri u s-Segretarji Parlamentari. Lawrence Gonzi qal li pajji]na kellu jilqa’ g[allimpatt tal-;rajjiet fl-Afrika ta’ Fuq, spe/jalment fil-Libja. Hu qal li meta wie[ed iqis kollox, l-istatistika turi li konna kapa/i neg[lbu l-ag[ar parti talmaltempa. Fakkar li fl-ewwel disa’ xhur tas-sena li g[addiet Malta kellha tkabbir ekonomiku medju ta’ 2.2 filmija li hi rata og[la minn dik tal-Unjoni Ewropea u taz-Zona Ewro. Malta kellha l-[ames linqas rata ta’ qg[ad b’6.4 filmija filwaqt li rata talinflazzjoni hi ta’ 2.4 li hi wkoll inqas mill-medja tal-UE u tazZona Ewro. Il-Prim Ministru qal li l-

Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet l-isforzi tal-Gvern Malti biex isa[[a[ il-finanzi tal-pajji] u qablet li tirrevoka lpro/edura ta’ defi/it e//essiv fil-konfront ta’ Malta. Din hi konferma o[ra tas-su//ess u lg[aqal fit-tmexxija talekonomija ta’ pajji]na. Hu qal li ]ew; setturi partikulari li kellhom tkabbir u g[enu biex l-ekonomija tibqa’ g[addejja relattivament tajjeb kienu s-servizzi finanzjarji u tturi]mu. Il-qasam tas-servizzi finanzjarji kompla jikber b’rata mg[a;;la u llum Malta tospita 25 istituzzjoni ta’ kreditu, 14il-istituzzjoni finanzjarja, 52 kumpanija tal-assigurazzjoni, 705 funds u 112-il kumpanija ta’ servizzi ta’ investiment. Dan ikkontribwixxa g[al tkabbir tajjeb f’impjiegi ta’ livell g[oli. It-turi]mu li hu kontributur prin/ipali fl-ekonomija, ukoll wera tkabbir tajjeb matul issena li g[addiet. Bejn Jannar u Novembru 2011, in-numru ta’ turisti ]died b’6 fil-mija fuq listess perijodu s-sena ta’ qabel li kienet sena rekord. Ilpassi;;ieri tal-cruise liners ]diedu bi kwa]i 16 fil-mija flistess perijodu fuq l-2010. Il-Prim Ministru qal li listrate;ija so/jo-ekonomika se tkompli tkun immirata biex nin/entivaw l-investiment, il-

[arsien tal-ambjent, it-titjib infrastrutturali, l-investiment fledukazzjoni, tin]amm rata baxxa ta’ taxxa, tkompli l;lieda kontra l-inflazzjoni u tnaqqis tal-burokrazija. Dwar il-politika barranija lPrim Ministru qal li l-Gvern Malti qed ja[dem biex illaqg[a g[olja tal-5+5 bejn ilpajji]i tal-Mediterran membri tal-UE u dawk fir-re;jun talMediterran – li kellha ssir f’Malta s-sena li g[addiet imma t[assert min[abba l;rajjiet fl-Afrika ta’ Fuq – tiltaqa’ kemm jista’ jkun malajr matul din is-sena. Hu qal li lmod kif isiru l-laqg[at tal-5+5 jipprovdi l-ambjent ideali g[al esplorazzjoni ;dida dwar relazzjonijiet aktar fil-qrib bejn l-UE u l-;irien tag[ha fl-Afrika ta’ Fuq. Monsinjur Tommaso Caputo, id-Dekan tal-Korp Diplomatiku fa[[ar il-[idma tal-Prim Ministru u tal-Gvern Malti f’sena ta’ sfidi kbar fosthom il-kri]i ekonomika u finanzjaja kif ukoll il-kri]i talLibja. Hu fa[[ar il-[idma umanitarja ta’ Malta flevakwazzjoni ta’ 25,000 ru[ mil-Libja. Sadattant, waqt il-bdil ta’ awguri mal-membri tal-Korp Diplomatiku fil-Palazz il-Belt, il-President ta’ Malta George Abela wkoll semma l-kri]i

– il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ekonomika u finanzjarja u qal u mal-Konsli Onorarji li [afna ekonomisti qed ibassru f’lukanda f’Tas-Sliema. Hu qal li din is-sena fl-Ewropa se li din is-sena se tkun sena o[ra jer;a’ jkun hemm ri/essjoni ta’ g[a]liet u l-interess talo[ra. Partit Laburista hu li jne[[i lHu qal li Malta rnexxielha in/ertezza biex ikun hawn tilqa’ g[all-kri]i finanzjarja, stabbiltà fl-interess nazzjonali. irnexxielha tnaqqas id-defi/it Joseph Muscat qal li l-Partit filwaqt li rata tal-qg[ad hi Laburista jaqbel mal-Patt kkontrollata. Hu qal li Fiskali miftiehem bejn 26 mismadankollu l-ekonomija ta’ 27 pajji] membru tal-UE. Hu Malta tiddependi fuq ilqal li gvern Laburista se kummer/ mal-pajji]i ta]-Zona jkompli jwettaq il-politika Ewro u Malta bilfors tkun m[addma mill-Gvern pre]enti effettwata jekk il-kri]i rigward il-politika mal-UE. Hu internazzjonali ma tkunx qal li jekk ikun fil-gvern se solvuta. ja[tar persuna li tkun Waqt il-bdil ta’ awguri malresponsabbli biss g[al affarijiet Korp Diplomatiku, il-Vici Prim tal-UE biex il-Ministru talMinistru Tonio Borg tkellem Affarijiet Barranin dwar l-importanza tad-djalogu jikkon/entra fuq il-politika bejn l-UE u l-pajji]i talbarranija mal-kumplament talMediterran. Hu qal li l-[idma pajji]i b[a/-?ina, l-Amerika u umanitarja ta’ Malta waqt ill-Afrika. kri]i fil-Libja kienet Is-Segretarju Internazzjonali rikonoxxuta minn [afna pajji]i. tal-Partit Laburista u eks Tkellem ukoll dwar ir-rwol ta’ Ministru tal-gvern ta’ Mintoff, Malta biex il-kwistjoni talAlex Sceberras Trigona immigrazzjoni illegali tpo;;iet g[amel l-introduzzjoni u qal li fuq l-a;enda tal-UE u kien din kienet ir-raba’ sena li l-PL hemm qbil li l-pi] jinqasam qed jibdel l-awguri mal-Korp bejn il-pajji]i membri. Diplomatiku u b’ton ironiku Il-Konsli Onorarji wkoll qal li ma jafx jekk is-sena dkellhom l-iskambi tal-awguri die[la il-laqg[a kinitx se ssir g[as-sena l-;dida malfl-istess post. President, mal-Prim Ministru u G[al din il-laqg[a kienu u mal-Vi/i Prim Ministru. pre]enti diversi ex Ministri Sadattant, il-Kap talLaburisti o[ra fosthom George Oppozizzjoni Joseph Muscat Vella, Leo Brincat u Reno iltaqa’ mal-Korp Diplomatiku Calleja.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 21 ta‘ Jannar, 2012

Lokali 7

Il-park se joffri lill-pubbliku /-/ans biex jipprattika diversi dixxiplini sportivi, permezz ta’ multipurpose court, track tal-atletika u outdoor gym. (Ritratt> Reuben Piscopo, DOI)

Il-park ;did g[all-familja fil-Mellie[a fi stadju avvanzat Pro;ett b’ investiment ta’ mhux inqas minn €800,000 se jkun qed joffri zona ta’ divertiment u mistrie[ lill-familji Maltin u G[awdxin. Dan ilpark jinsab fiz-zona qrib il-Palazz ta’ Selmun u mistenni jitlesta sa Marzu li ;ej. Il-park hu pro;ett tal-Kunsill Lokali tal-Mellie[a, flimkien mal-Gvern, u se jissarraf fi spazju ie[or g[all-familji. Fl-istess [in se jkun qed joffri lillpubbliku /-/ans biex jipprattika diversi dixxiplini sportivi permezz ta’ multipurpose court, track tal-atletika u outdoor gym. Qed titlesta wkoll dressing room biex tkompli ttejjeb lesperjenza tal-vi]itaturi li jag[]lu li jag[mlu u]u minn dawn il-fa/ilitajiet sportivi. Minbarra dan kollu, dawk kollha li

Malta konformi mad-direttivi Ewropej dwar it-ti;ie; tal-bajd

L-impjanti kollha li fihom jin]ammu t-ti;ie; g[allproduzzjoni tal-bajd huma kollha konformi mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Hekk sostna l-Ministeru tar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali fi stqarrija b’rabta mat-twissija li [ar;et il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissarju Ewropew g[as-Sa[[a u l-Konsumatur John Dalli qal illi lKummissjoni se tie[u azzjoni legali kontra 14-il stat membru tal-UE biex timplimenta d-direttiva 1999#74#EC. Id-direttiva tapplika g[allimpjanti li fihom hemm 350 ti;ie;a jew aktar. Dan g[aliex /ertu ga;e; li fihom ikun hemm il-qrejjaq li jbidu l-bajd kellhom jinbidlu sa tmiem issena l-o[ra. Il-Ministeru ppre/i]a li pajji]na hu konformi ma’ din id-direttiva, u dwar dan di;à kienet infurmata l-istess Kummissjoni Ewropea.

jkunu jridu jag[mlu biss mixja se jkunu jistg[u jag[mlu u]u minn passa;; apposta li jdawrek mal-park kollu. L-art ta’ dan il-passa;; tkun miksija bl-injam, bl-g[an li jg[in lil dawk li jbatu minn u;ig[ f’saqajhom u min[abba f’hekk ikollhom b]onn jimxu fuq art iktar ratba. Nhar il-{amis 19 ta’ Jannar, waqt ]jara li g[amel fil-post u li serviet ukoll biex jitfakkar Jum is-Si;ar, ilMinistru g[ar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali George Pullicino qal li dan ilpro;ett jinvolvi wkoll il-[idma tasSegretarjat Parlamentari g[a]}g[a]ag[ u l-Isport. Dan min[abba li l-pro;ett jifforma parti minn sensiela ta’ pro;etti f’Malta u f’G[awdex li fihom qed ting[ata importanza kbira lill-isport.

Il-Ministru sa[aq ukoll fuq lattenzjoni kbira li ng[atat biex dan ilpark ikun sostenibbli. Flimkien ma’ Robert Cutajar, is-Sindku tal-Mellie[a, hu spjega kif il-park se jkun qed jag[mel u]u minn bozoz LED, li ja[lu inqas elettriku. Kieku l-bozoz ma kinux ta’ dan it-tip, il-park kien ikollu b]onn substation o[ra biex jinxteg[el. Minbarra bozoz iktar sostenibli, ilpro;ett se jinkludi wkoll l-istallazzjoni ta’ pannelli li ji;bru l-ener;ija mirra;;i tax-xemx. Ma’ dan, qed isir ukoll xog[ol fuq ;ibjun ta[t ilmultipurpose court, li permezz tieg[u se jkun jista’ jin;abar l-ilma tax-xita. G[an ie[or tal-park hu li jkompli jsebba[ il-valur kbir ambjentali ta’ din iz-zona. Biex jintla[aq dan l-g[an, ilpark iddawwar bil-[itan tas-sejjie[.

Dan minbarra li sar restawr tal-[itan tas-sejjie[ li kienu di;à pre]enti fis-sit tal-kostruzzjoni. Fil-pro;ett t[awlu madwar 300 si;ra, filwaqt li dawk issi;ar li kien hemm fiz-zona qabel ma beda x-xog[ol ;ew preservati wkoll. Is-Sindku tal-Mellie[a qal li dan ilpark g[andu jservi l-b]onnijiet talMellie[a filwaqt li jkompli j]id malfa/ilitajiet li din il-lokalità toffri litturisti li j]uruha. Hu g[alhekk li twaqqaf ukoll Management Board blg[an li jitrawwem spirtu komunitarju [alli, meta l-park jitlesta, dan jin]amm dejjem nadif. Il-firem li ;abar dan il-bord mill-g[aqdiet sportivi tal-lokalità s’issa jirrapre]entaw l-appo;; ta’ 400 persuna, li se jibdew jag[mlu u]u minn dan il-park b’mod regolari.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

8 Opinjoni

Il-Knisja, l-omm u x-xog[ol Ftit jiem o[ra, fl-24 ta’ Jannar, il-Knisja Kattolika ti//elebra l-festa litur;ika ta’ San Fran;isk de Sales, Patrun tal-;urnalisti. Din hi /elebrazzjoni importanti, g[ax illum qed ng[ixu fil-kultura tal-midja. Qed ng[ixu f’so/jetà li barra li ssegwi l-gazzetti f’forma stampata jew di;itali tag[hom, ta’ kuljum tqatta’ wkoll sig[at s[a[ quddiem issettijiet tat-televi]joni spe/jalment fil-[in tala[barijiet u d-diskussjonijiet – u tfittex fl-internet. Il-Knisja tag[raf linfluwenza u s-siwi tal-midja. Tapprezzahom. I]da jkun hemm okka]jonijiet fejn ilKnisja tiddarras bil-mod kif /erti nies li ja[dmu fil-midja jew jikkontribwixxu fihom i;ibu ru[hom mag[ha jew ma’ dak li hi jkollha x’tg[id filmessa;;i tag[ha. E]empju ta’ dan jolqot it-tag[lim tal-Knisja rigward l-omm, il-familja u xxog[ol barra mid-dar. Tista’ tg[id li kull darba li xi [add fit-tmexxija tal-Knisja f’dawn il-g]ejjer jifta[ fommu biex iwassal xi punt jew punti minn dak li tg[allem il-Knisja dwar ir-rwol tal-ommijiet spe/jalment meta wliedhom ikunu g[adhom ]g[ar - u lqasam tax-xog[ol, tinbet xi forma ta’ kontroversja li ;ieli tkun ]g[ira u ;ieli mifruxa.

partikulari tag[hom ikunu tali li min[abba fihom l-omm ma tkunx tista’ tag[mel mod ie[or. Biss jekk wie[ed jaqra sew kulma qal l-Isqof Grech u jqieg[du fil-kuntest proprju tieg[u, isib li jekk ise[[ dak li hu kien qed jissu;;erixxi, dan i;ib mieg[u wkoll soluzzjoni g[al ka]i b[al dawn. Infatti, Mons. Grech talab mi]uri so/jali biex “dik l-omm li tag[]el li tibqa’ d-dar ma tkunx im;ieg[la titbieg[ed mid-dar u tafda lil o[rajn ilkura tal-ulied.” Na[seb li kul[add jaqbel li lomm li tkun tixtieq ittawwal i]-]mien li hi tibqa’ totalment fil-familja, biex tie[u [sieb uliedha /kejknin, ma jkollhiex bilfors to[ro; ta[dem iktar kmieni milli tkun tippreferi g[ax inkella hi u ]ew;ha ma

mis-sehem s[i[ tan-nisa, biddoni tag[hom, fid-diversi oqsma tal-[ajja; u (ii) ilpre]enza dejjem akbar tan-nisa fil-[ajja so/jali, ekonomika u politika fil-livelli lokali u nazzjonali, ming[ajr dubju hi ]vilupp tajjeb u ta’ gid. Rigward l-omm, il-Knisja t[oss li r-rabta distintiva naturali li hemm bejn l-omm u t-tarbija ma tistax ti;i injorata u trid ting[ata l-importanza kollha li jixirqilha. G[aldaqstant, il-Knisja tipproponi li l-ommijiet li jistg[u jiddedikaw lilhom infushom primarjament g[al uliedhom, spe/jalment meta dawn ikunu g[adhom ]g[ar, g[andhom iqieg[du din ilmissjoni tag[hom fl-ewwel post. Il-Knisja temmen b’qawwa li, kull e]er/izzju li jsir dwar

ag[ar min-nisa o[rajn, omm tkun tista’ ting[ata kollha kemm hi g[al uliedha ]g[ar f’kulma jin[tie;u, skont i]]mien li jkollhom. Mill-banda l-o[ra, ikun jistona l-fatt li omm ikollha ‘ta’ bilfors’ t[alli dawn id-dmirijiet biex tie[u impjieg b’salarju barra middar, jekk irridu nqisu sewwa l;id tas-so/jetà u tal-familja, g[ax fatt b[al dan imur kontra jew ifixkel l-iskop ewlieni talmissjoni tal-omm. Il-missier u l-omm flimkien

Forsi jkun hemm min jistaqsi: fuq il-missier, ilKnisja ma tg[id xejn? U ]gur li tg[id. Il-Knisja tg[allem li lulied iridu ji;u mrobbija millmissier u l-omm flimkien, g[ax it-tnejn li huma g[andhom rwol x’jaqdu: [add

Omelija tal-Isqof ta’ G[awdex L-iktar ka] re/enti kien f’Di/embru li g[adda. Jikkon/erna omelija tal-Isqof

Mario Grech li fiha tkellem dwar is-skiet ta’ Alla u listorbju tal-bniedem, /erti problemi li jnisslu t[assib b[an-nixfa spiritwali, il-faqar morali u l-persekuzzjoni talInsara fi ]mienna, il-profeti li jibg[at Alla, id-dritt tal-libertà reli;ju]a, ir-romol, l-iltiema u l-foqra, kif ukoll l-ommijiet, i/-/entri g[all-kura tat-tfal, u rresponsabbiltajiet tas-so/jetà. X’qal l-Isqof Grech fuq la[[ar punt? Kien paragrafu wie[ed f’diskors wiesa’. Nikkwotah: “Hi inkwetanti li llum g[andna ;enituri, partikularment ommijiet, li jixtiequ aktar child centres biex appena jintemm il-maternity leave ikunu jistg[u jqieg[du fihom lil uliedhom tat-twelid! Il-maternità hi don kbir [afna, tant li xejn ma j[abbatha mag[ha. Is-so/jetà g[andha tkun organizzata b’mod li dik l-omm li tag[]el li tibqa’ d-dar ma tkunx im;ieg[la titbieg[ed mid-dar u tafda lil o[rajn il-kura talulied.” Kien hemm min kien pront isemmi l-fatt – li na[seb li [add ma jmerih - li je]istu ;enituri, spe/jalment ommijiet, li jkunu [erqana li jie[du lil uliedhom f’dawn i/-/entri mhux b’kapri//, i]da g[ax i//irkustanzi ekonomi/i

Il-Knisja t[oss li r-rabta distintiva naturali li hemm bejn l-omm u t-tarbija ma tistax ti;i injorata u trid ting[ata l-importanza kollha li jixirqilha

jkunux jistg[u jla[[qu malispejje] tag[hom, ng[idu a[na d-djun fuq id-dar u#jew lg[amara tag[hom. Il-mara fil-[ajja pubblika u l-omm

In[oss li hu importanti [afna

– din hi konvinzjoni li kibret sew fija fi]-]mien meta kont immexxi r-Relazzjonijiet Pubbli/i tal-Kurja tal-Ar/isqof – li meta jsir xi diskors b[al dak tal-Isqof Grech, dan jitqieg[ed fil-kwadru s[i[ ta’ dak li tg[allem il-Knisja fuq issu;;ett. B[ala punt ta’ tluq na[seb li

hu me[tie; li kul[add i]omm quddiem g[ajnejh li l-Knisja tis[aq li n-nisa g[andhom kull dritt jie[du sehem attiv fil[ajja pubblika. Hi ssostni li dan id-dritt, li jg[odd g[al kull qasam tal-[ajja pubblika, g[andu ji;i mag[ruf u garantit. Il-Knisja ssostni wkoll ]ew; punti o[ra li wkoll huma sinifikanti [afna: (i) hemm [afna x’jinkiseb u x’jintreba[

x’inhu l-a[jar f’dan il-qasam, g[andu jag[ti attenzjoni s[i[a lill-importanza tax-xog[ol kbir u imprezzabbli li tag[mel lomm fil-familja g[all-a[jar trobbija tal-ulied, spe/jalment meta jkunu g[adhom ]g[ar. Il-Knisja tkompli tg[allem li l-impenn tal-omm li, wara li twelled tarbija, tie[u [siebha, tikkuraha u tiddedika lilha nnifisha biex trabbiha tajjeb, spe/jalment fl-ewwel snin, hu xog[ol hekk kbir li jist[oqqlu jkun imqabbel ma’ kwalunkwe xog[ol professjonali. Hi tis[aq li jkun ]ball kbir jekk ikun hemm min i[ares lejn l-omm li tiddedika [inha kollu g[allfamilja b[allikieku tkun xi omm li fil-[ajja ma rnexxietx, g[ax dan mhux minnu. Il-Knisja tg[allem ukoll li jkun ta’ ;ie[ kbir g[as-so/jetà jekk, ming[ajr ma tkun imxekkla l-libertà tal-mara u ming[ajr ma ;;arrab diskriminazzjonijiet psikolo;i/i jew pratti/i, kif ukoll ming[ajr ma t[oss ru[ha

ma jista’ jie[u post il-missier u [add ma jista’ jie[u post lomm. Ma jistax ikun mod ie[or, g[ax kif qal tant tajjeb xi [add, it-tfal ma jikbrux ta[t il;enituri tag[hom i]da [dejhom; mhux fid-dell tag[hom, i]da fid-dawl tag[hom. G[alhekk, ilkumplimentarjetà tal-;enituri u l-impenn tag[hom li jrabbu lulied flimkien f’ambjent ta’ stabbiltà, huma fundamentali. Fil-vi]joni tal-Knisja, ilmissier irid jag[mel [iltu kollha biex lill-ulied jag[tihom il-[in u l-attenzjoni kollha possibbli, id f’id ma’ martu. Min-na[a tag[ha, l-omm trid tag[mel l-istess, i]da fil-ka] tal-omm, spe/jalment meta lulied ikunu g[adhom /kejknin, ir-rwol tag[ha jie[u dimensjoni i]jed partikulari. Il-Knisja hi tal-fehma li jsir [afna ;id meta l-omm, jekk i//irkustanzi jkunu jippermettu, ting[ata kollha kemm hi g[al uliedha u g[all-edukazzjoni

minn Charles BUTTIGIEG kb@erremme.com.mt

tag[hom b’kulma jin[tie;u, skont i]-]mien li jkollhom. Hi tistenna li s-so/jetà trid tifhem u turi li qed tifhem li x-xog[ol li l-omm tag[mel fil-familja hu xog[ol importanti [afna u jixraqlu kull apprezzament adattat, xieraq u possibbli. Fis-Sinodu Djo/esan f’Malta (1999-2003) kien argumentat li fejn jid[ol ix-xog[ol li jsir iddar, dan g[andu wkoll ikun rikonoxxut u rispettat kif jixraq minn kul[add g[as-siwi tieg[u. Kien sostnut ukoll li lfamily-friendly policies g[andhom ifissru policies li jqieg[du fl-ewwel post il-;id tal-familja, u b’mod spe/jali dak tal-ulied fl-i]vilupp u fledukazzjoni tag[hom. Is-so/jetà tag[na dan tag[rfu. Sar u qed isir [afna f’din id-direzzjoni. I]da dan hu wie[ed mill-oqsma fejn qatt ma tkun tista’ tg[id li tkun bnejt bi]]ejjed. Hu bini li jkun irid jitfassal u jse[[ fil-kwadru ta’ aspetti o[rajn fil-[ajja talpoplu, ng[idu a[na l-g[add ta’ [addiema li jkunu qed jag[tu sehemhom biex ikun jista’ jintrefa’ sew il-pi] dejjem akbar tas-servizzi so/jali, ibda mill-pensjonijiet. Familja u so/jetà Dan kollu, fl-a[[ar milla[[ar, hu wkoll fl-interess tal;id so/jali. Fil-fatt, il-familja u s-so/jetà huma interdipendenti fejn jid[lu l-effetti so/jali. Il-familja tippersonalizza sso/jetà. Fil-familja, in-nies ikollhom valur g[ad-dinjità tag[hom infushom, ji;u

stabbiliti u ]viluppati rabtiet emozzjonali, u l-i]vilupp talmaturità personali tat-tfal ji;i inkura;;it mill-pre]enza u linfluwenza tal-mudelli differenti i]da kumplimentari tal-missier u l-omm. Il-familja tisso/jalizza lpersuna. Fiha l-membri jitg[allmu l-kriterji, il-valuri u r-regoli tal-koe]istenza so/jali. Dawn huma essenzjali biex ikunu jistg[u jse[[u l-i]vilupp u l-g[ajxien tajjeb tal-membri tal-familja u biex tinbena sso/jetà. Qed nitkellmu fuq valuri b[alma huma l-libertà, irrispett, is-sens ta’ sagrifi//ju, il-;enero]ità, is-solidarjetà.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Slogans iva, soluzzjonijiet le Il-libsa li qed jipprova jilbes u jikkonvin/i biha lmexxej Laburista Joseph Muscat hi mimlija slogans politi/i sbie[, li meta tag[sarhom, ma ssib xejn ta’ sustanza. U dan bir-ra;un. G[aliex is-slogans wa[edhom ma joffrux soluzzjonijiet g[al dak li qed jg[id li jrid ibiddel. Dan mhux qed ng[iduh biex inpin;u stampa kera tal-politika li qed jitkellem dwarha l-mexxej Laburista Joseph Muscat. Xejn minn dan. Qeg[din biss nanalizzaw il-lingwa;; li qed ju]a. Ilbombasti/ità fil-kliem. Is-slogans li qed jidhru malKa]ini Laburisti jikkwotaw lill-mexxej Laburista. Qed naraw ukoll is-slogans imdendla warajh waqt li jkun qieg[ed ikellem lill-media.

b’defi/it ta[t it-3% tal-Prodott Domestiku Gross. }ieda fl-impjiegi u livell kontrollat tal-qg[ad. Negozji ]g[ar u medji li qed igawdu minn skemi ta’ g[ajnuniet. }ieda fl-investiment barrani lejn pajji]na. Pro;etti kapitali li qed ikomplu jimmodernizzaw lil pajji]na. Fondi tal-Unjoni Ewropea li qed isa[[u linfrastruttura f’diversi oqsma importanti g[al kwalità ta’ [ajja a[jar. Politika ta’ sostenn lill-familji li je[tie;u l-g[ajnuna. }ieda fis-servizzi u l-benefi//ji so/jali. Investiment qawwi fis-servizzi tal-kura tassa[[a fosthom il-bini ta’ /entru ;did tal-onkolo;ija biex insa[[u l-kura tal-kan/er. }ieda ta’ studenti li qed ikomplu jistudjaw. Dawn huma indikazzjonijiet li pajji]na miexi fid-direzzjoni t-tajba.

attività ta’ tkabbir ekonomiku ta’ pajji]na. Gvern Nazzjonalista dejjem emmen li s-settur privat g[andu jkun hu li jimra[ fl-attività ekonomika u ma jkunx aktar il-Gvern li jopera attività ekonomika li s-settur privat jista’ jmexxi b’aktar effi/jenza u li kapa/i jkompli jkabbar l-attività ekonomika. Dwar din il-politika, il-Partit Laburista ma jaqbilx. Ma jemminx li g[andu jkun il-privat li jopera f’/ertu setturi. U dan stajna nesperjenzawh bloppo]izzjoni li qajjem kull meta l-Gvern ressaq pro/ess ta’ privatizzazzjoni. U g[adu jemmen dan sal-lum. Il-PL, inklu] il-mexxej tal-lum Joseph Muscat, kien be]]a’ dwar l-ewro u dwar is-s[ubija fl-UE.

Il-poplu jrid jassigura li jibqa’ jikseb ir-ri]ultati Dan hu fid-dover li narawh u ma n[alluhx g[addej. Il-poplu Malti jixraqlu li jkompli jgawdi minn politika serja li tat ir-ri]ultati fi snin mill-aktar diffi/li g[ad-dinja kollha. Is-sitwazzjoni

Is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja trid tibqa’ stabbli Din il-politika kollha qed titwettaq g[aliex ilfinanzi ta’ pajji]na huma ta[t kontroll. Ma ninsabu f’ebda kri]i li jinsabu fiha pajji]i o[ra. Ma kellna g[alfejn nirrikorru g[al ebda mi]ura ta’ awsterità. Gvern Nazzjonalista kellu l-kura;; jie[u dde/i]jonijiet f’waqthom. Kellu l-kura;; ifiehem lillpoplu li pajji]na wkoll irid jilqa’ g[ar-realtajiet ekonomi/i u finanzjarji li qed jolqtu lil kull pajji]. Qieg[ed ikompli jfiehem lill-poplu li r-ri]ultati nkisbu g[aliex il-politika li tella’ fuq quddiem tala;enda tal-pajji] kienet mibniji fuq de/i]jonijiet ta’ g[aqal fid-dawl ukoll tar-realtajiet internazzjonali. Sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja b’sa[[itha g[aliex il-Gvern ilu jimplimenta politika li tkattar lekonomija. Politika li tag[ti lis-settur privat ilpossibbiltajiet kollha li jinvesti u jkun avventuru] fl-

Il-libsa li qed jilbes Muscat nieqsa mill-politika ta’ sustanza Il-libsa li qed jilbes Joseph Muscat illum ma tikkonvin/ix. Minbarra s-slogans li se jkun l-aqwa u l-a[jar, Joseph Muscat g[adu ma qalilnix kif bilproposti tieg[u se jra[[as u b’kemm se jra[[as ilkontijiet tad-dawl u l-ilma. Ma qalx x’se jkunu lproposti alternattivi biex jo[loq ix-xog[ol. Ma tkellem xejn dwar il-politika li tassigura finanzi pubbli/i fis-sod. Ma qalx x’se jag[mel bil-katina ta’

internazzjonali, kemm dik ekonomika u finanzjarja, ma tistax taffordja li tilg[ab bis-slogans li ma joffru ebda soluzzjonijiet. Pajji]na ma jistax jitlef ir-ri]ultati tajba li rnexxielu jikseb. Dan mhux i]-]mien li nilbsu xi libsa g[all-mument tal-okka]joni – fis-sitwazzjoni tal-lum dik g[all-elezzjoni ;enerali. Il-Partit Laburista jrid jikkonvin/i li wara s-slogans hemm is-soluzzjonijiet. Li wara l-kliem sabi[ mimli weg[diet fierg[a, hemm politika serja li tista’ titwettaq u li tkompli tag[ti r-ri]ultati lill-pajji]na. Pajji]na llum qed igawdi minn politika stabbli. Rekord fit-turi]mu. Qag[da finanzjarja stabbli

pro;etti li dwarhom tant jitkellem kontra u tant imaqdar. Ebda kelma dwar ir-riformi kbar li jrid li jwettaq b[alma dal-Gvern kellu l-kura;; iwettaq fost l-o[rajn fit-trasport pubbliku u fil-qasam tal-ener;ija alternattiva. Il-poplu g[andu stampa /ara tal-politika tal-PN, u mill-PL jrid l-istess – slogans bis-soluzzjonijiet li s’issa ma rajniex.

Skizzi (49)

Ir-rwol tal-midja Ma hemmx dubju li l-midja g[andha rwol /entrali filfunzjonament ta’ so/jetà [ielsa u demokratika. {afna jikkunsidraw il-midja b[ala kif jg[idu bl-Ingli] The Fourth Estate. Dan mhux xi kun/ett ;did i]da probabbli frott tal-[sieb tal-filosofu politiku Ingli] tasseklu tmintax Edmund Burke. Dan tal-a[[ar jindika li flimkien mal-pilastri tale]ekuttiv, il-le;i]lattiv u l;udikatura, il-midja [ielsa tifforma parti integrali minn pajji] li jiffunzjona fis-saltna tad-dritt. Hu proprju min[abba ssa[[a li jista’ jkollha l-midja li din trid tkun kapa/i tirregola ru[ha. Is-sa[[a tal-midja moderna mhix biss tinforma u xxerred l-a[barijiet. F’dinja dejjem iktar teknolo;ikament avvanzata, l-istess midja g[andha g[odda b’sa[[itha li tista’ twassal il-messa;; tag[ha tista’ tg[id 24 sieg[a kuljum. Illum il-midja g[andha ssa[[a li tifformula l-[sieb u tag[ti parir. F’dan il-kuntest, kull min g[andu xi rwol filmidja, irid ju]a dan il-poter b’g[aqal u ;udizzju, kemm

minn Caroline GALEA info@carolinegalea.com

biex jibqa’ kemm jista’ jkun qrib il-verità filwaqt li jaqdi lfunzjoni tieg[u b’serjetà, integrità u rispett. F’dawn l-a[[ar ;img[at nistqarr li dik il-prudenza dovuta mill-midja lokali xxelfet xi ftit jew wisq. Mhemmx g[alfejn nid[ol fiddettal tal-iktar stejjer klamoru]i li se[[ew f’dawn il;img[at, sa[ansitra mat-tokki tas-sena l-;dida. In[oss li f’[afna ka]i l-midja, kemm sforz l-ener;ija qawwija spirata mill-avvenimenti u mhux inqas minn sens ta’

sensazzjonali]mu ]ejjed, tilfet daqsxejn il-boxxla. ?erti ;rajjiet u sitwazzjonijiet jixirqilhom iktar kalma u trankwillità. Issensazzjonali]mu u spekulazzjoni ]ejda, ftit li xejn iservu biex /erti sitwazzjonijiet ji;u ri]olti b’serenità. Minflok, l-e//ess iwassal g[al iktar spekulazzjoni u ta[wid f’im[u[ in-nies. Nispera li kollha kemm a[na nie[du dan il-parir u nikkalmaw xi ftit. Summit kru/jali Fl-a[[ar ta’ dan ix-xahar g[andu jer;a’ jitlaqqa’ summit ie[or fost il-membri tal-Unjoni

Ewropea spe/jalment iffukata fuq is-sitwazzjoni ekonomika fiz-zona Ewro. Dan hu summit ie[or f’serje li qeg[din ji;u organizzati kwa]i fuq xulxin biex tkun ]blukkata ssitwazzjoni prekarja tad-dejn ta’ w[ud mill-iktar pajji]i membri kbar fiz-zona Ewro. F’dawn il-;img[at, l-og[la awtoritajiet, fosthom dawk tal:ermanja u dawk ta’ Franza [adu rashom biex isibu kompromess xieraq li jag[ti soluzzjoni dejjiema g[all-kri]i Ewro, li g[alkemm tidher iktar fil-qrib g[adha mifnija bi sfidi

Li tg[ix g[all-mument ming[ajr kas g[all-futur, hi ri/etta g[al di]astru

u problemi kbar u kbar tassew. Pajji]na wkoll g[andu sehem f’dan il-pro/ess delikat. {asra li l-avvenimenti ta’ dawn l-a[[ar ;img[at qed jimminaw l-attenzjoni dovuta li pajji]na g[andu b]onn ikollu biex Malta tibqa’ miexja ’l quddiem. Il-pre;ju li tfaddal Bil-Malti g[andna qawl, forsi xi ftit goff, li jg[id, “erfa’ u sorr g[al meta ti;i b]onn.”

Fi kliem ie[or kul[add g[andu jwarrab dik ix-xi [a;a tal-flus biex meta jinqala’ xi saram jew b]onn, ikun jista’ jsib dawk il-fondi biex jinqeda. Flawguri tieg[u tal-Ewwel tas-

Sena, il-President ta’ Malta George Abela g[amel a//enn qawwi fuq il-kun/ett tat-tifdil u l-importanza tal-prudenza fil-mod ta’ kif nikkunsmaw u ng[ixu l-istil ta’ [ajja li tixraq. Il-President ma qag[adx jomg[od il-kliem u esprima tt[assib tieg[u fejn jid[ol issu;;ett tat-tifdil. Kien skjett u qal li, li tg[ix g[all-mument ming[ajr kas g[all-futur, hi ri/etta g[al di]astru. Ma hemmx dubju li dan hu parir profondament importanti u li jimmerita li nkomplu nqajmu kuxjenza dwaru. Forsi wasal i]-]mien li ssir ukoll kampanja edukattiva f’dan is-sens.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

10 Opinjoni#Ittri

Ma n[allux lill-Oppo]izzjoni taljena lill-poplu u tqarraq bih Fis-sitwazzjoni politika li ninsabu fiha, fa/li li wie[ed jaqa’ fittentazzjoni tal-Oppo]izzjoni Laburista u tal-mexxej Laburista Joseph Muscat. I]da l-elettorat, kif dejjem g[amel, g[andu jibqa’ ji]en u janalizza ssitwazzjoni li ninsabu fiha fir-realtajiet li qeg[din ng[ixu fihom kemm f’pajji]na kif ukoll fir-realtajiet internazzjonali.

Is-sitwazzjoni politika f’pajji]na mhix wa[da ta’ kri]i ekonomika jew ta’ kri]i finanzjarja. G[all-kuntrarju ta’ pajji]i o[ra, Malta tgawdi minn rata ta’ qg[ad fost l-inqas fl-Ewropa, l-ekonomija qieg[da tikber u to[loq lopportunitajiet ta’ xog[ol, g[adha ssa[[a[ u mhux tnaqqas il-benenfi//ji so/jali. Tgawdi wkoll minn sistema edukattiva b’xejn kif ukoll minn

servizzi ta’ kura tas-sa[[a b’xejn li se jibqg[u b’xejn ukoll g[al kul[add. Is-sitwazzjoni ekonomika ta’ pajji]na tirrifletti pajji] li qed jikseb ri]ultati tajbin ukoll f’setturi o[ra. Kejl importanti hu s-settur turistiku. I/-/ifri ma[ru;a mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jikkonfermaw rekord ta’ turisti u rekord ukoll ta’ Maltin li baqg[u

jsiefru. Dan hu kejl ie[or u indikatur importanti tar-realtà li qed jg[ix pajji]na. L-appell hu wie[ed. L-elettorat g[andu ji]en u janalizza r-ri]ultati li qed jikseb pajji]na u ma j[allix ilkampanja qarrieqa tal-Oppo]izzjoni taljena lill-poplu tag[na.

S. Aquilina L-Iklin

Elezzjoni Kunsill Lokali tal-Furjana Peress li dejjem qed toqrob l-elezzjoni g[as-sitt le;i]latura talKunsill Lokali tal-Furjana, inressaq su;;eriment lil dak li la[aq kap ta’ partit politiku nhar is-6 ta’ :unju, 2008 biex ma jer;g[ux iressqu kandidati b[al dawk li l-Partit Laburista ressaq g[al-le;i]laturi ta’ qabel, fejn fost l-o[rajn, wie[ed millkandidati Laburisti g[al din il-lokalità kien jaqbad id-dokumenti u l-karti bil-maqlub u - wara - jibda jg[id li ma jistax jifhem dak li qed jaqra. Mela ma sibtx supercandidates?

Edward Torpiano

Kunsillier Il-Furjana

L-ambjent mill-qrib

In-natura u l-bijodiversità Il-pjani g[as-siti li jag[mlu parti minn Natura 2000 x’jinkludu^ Wara li l-MEPA ng[atat €3.4 miljun mill-Fond g[all-I]vilupp Rurali, issa trid tin[are; offerta biex jintg[a]el min se jmexxi lpjani g[as-siti kollha li jinsabu fuq l-art, li jiffurmaw parti minn Natura 2000. Dawn il-pjani se jinkludu pjani ekolo;i/i g[as-snin li ;ejjin, lista ta’ xog[ol legali u tal-mi]uri li se jkunu japplikaw sabiex issir protezzjoni, lista ta’ skopijiet ta’ konservazzjoni, regoli ta’ attivitajiet li jistg[u jsiru fuq is-sit, irid ji;i stabbilit il-programm ta’ kif se jkun osservat il-pro/ess ekolo;iku u tal-attivitajiet umani, irid ikun hemm is-sehem tal-komunitajiet lokali u partijiet o[rajn, kif se jitqassmu l-flejjes biex ji;u riklamati u mmexxija ssiti u l-i]vilupp ta’ toroq biex ikun jista’ ji;i mmexxi l-post. L-iskopijiet ta’ konservazzjoni jridu jkunu bba]ati fuq ir-restawr jew il-manteniment talistat ta’ konservazzjoni tal-ispe/i u talabitazzjoni li g[alihom saru parti minn Natura 2000. Nipprote;u parti mill-identità ta’ madwarna!


IN-NAZZJON Is-Sibt 21 ta’ Jannar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

FIL-QOSOR Franza thedded li titlaq mill-Afganistan

L-AFGANISTAN: Franza wissiet li tista’ tirtira millAfganistan qabel i]-]mien wara li suldat Afgan feta[ innar fuq suldati Fran/i]i u qatel erbg[a minnhom u darab 15 o[ra. Il-ka] se[[ fil-Wied ta’ Taghab fil-Lvant talAfganistan. F’dawn l-a[[ar ;img[at ]diedu l-ka]i fejn suldati Afgani fet[u n-nar fuq suldati tal-Punent. IlPresident Fran/i] Nicolas Sarkozy qal li l-missjonijiet kollha Fran/i]i fuq l-art fl-Afganistan g[alissa kienu se jkunu sospi]i.

{abta bejn ]ew; vapuri

IT-TURKIJA: Vapur tal-merkanzija, il-MV Kayan I, li kien involut f’[abta ma’ vapur ie[or tal-merkanzija, ilMV Adriablue, fin-Nofsinhar tal-Bosferu u kien f’periklu li jeg[req. L-ekwipa;; tal-Kayan matul il-;urnata talbiera[ kien evakwat u l-vapur kien qed ji;i rmunkat lejn zona fejn ma jtellifx it-tba[[ir.

...u ie[or jinkalja fl-Olanda

L-OLANDA: Vapur tal-merkanzija mill-Filippini nkalja 200 metru mill-bajja ta’ Wijk aan Zee qrib il-port Olandi] ta’ Ijmuiden. Il-vapur, l-Aztec Maiden, kellu 21 membru tal-ekwipa;; abbord i]da ebda tag[bija. Il-kaptan qal li lvapur inkalja wara li nqasmet il-katina tal-ankra.

Ting[alaq il-Megaupload

L-ISTATI UNITI: Il-Gvern Amerikan g[alaq il-website popolari Megaupload.com fejn wie[ed seta’ jaqsam files ta’ kull tip fosthom mu]ika u films. Is-sidien u diversi impjegati kienu akku]ati bi ksur tal-li;ijiet tal-copyright u issa qed jissugraw pieni sa 20 sena [abs. Erba’ diretturi tal-kumpanija kienu arrestati fi New Zealand. Dan hekk kif fl-Istati Uniti hemm g[addej dibattitu ja[raq dwar li;ijiet ;odda dwar il-copyright fuq lInternet. L-awtoritajiet Amerikani qed isostnu li min[abba din il-website , intilfu aktar minn 500 miljun dollaru fi [las g[all-copyright. Ftit wara, hackers attakkaw il-websites tad-Departiment tal-:ustizzja Amerikan, l-Universal Music u ]ew; kumpaniji kbar li jirrappre]entaw id-dinja tal-films u mu]ika.

Imut dissident Kuban fil-[abs

KUBA: Wilmar Villar Mendoza, dissident Kuban ta’ 31 sena li kien il-[abs, miet min[abba l-effetti ta’ strajk tal;u[ li kien ilu g[addej 56 ;urnata. Villar kien arrestat f’Novembru u kundannat erba’ snin [abs wara li nstab [ati ta’ reati kontra l-Istat Kuban. Sorsi qalu li Villar kien tpo;;a f’i]olament f’kundizzjonijiet [orox li flimkien mal-istrajk tal-;u[ wasslu g[all-mewt tieg[u.

Rushdie re;a’ fl-inkwiet

L-INDJA: Il-kittieb Salman Rushdie mhux se jattendi festival letterarju fl-Indja wara li l-awtoritajiet wissewh li kien hemm periklu kbir li jispi//a fil-mira ta’ attentat meta jkun hemm. Dan wara protesti u theddid minn gruppi estremisti Islami/i. Hu kien se jattendi filJaipur Literature Festival li hu meqjus b[ala l-ikbar festival tal-letteratura fl-Asja. G[oxrin sena ilu, Rushdie kellu ‘jista[ba’ u jg[ix [ajja ta[t protezzjoni wara li l-mexxej Iranjan, l-Ayatollah Khomeini kien ikkundannah g[all-mewt min[abba l-ktieb The Satanic Verses.

Kritika g[all-ka//a g[all-;iraffi

IR-RENJU UNIT: Kien ]velat li barranin qed i[allsu sa 12,000 ewro biex imorru jikka//jaw il-;iraffi. It-Tabib Julian Fennessey, tal-Giraffe Conversation Foundation, qal li [afna minn dawn il-ka//aturi kienu mill-Istati Uniti, il-:ermanja, ir-Russja, ir-Renju Unit u lIskandinavja. Intqal li [afna joqtluhom beix sempli/ement jie[du ritratt mal-annimal mejjet filwaqt li o[rajn ikunu jridu jie[du lura magh[hom ir-ras ibbalzmata b[ala suvenir. Hu stmat li hawn biss 80,000 minn dawn l-annimali fl-Afrika t’Isfel, in-Namibia u ]}imbabwe fejn il-ka//a tag[hom hi legali.

L-ekwipa;; ta’ helikopter josserva l-in[awi lil hinn mill-g]ira ta’ Giglio fejn g[adu nkaljat il-vapur Costa Concordia (Reuters)

IT-TRA:EDJA TAL-COSTA CONCORDIA

Aktar /aqliq tal-vapur u possibbiltà ta’ di]astru g[all-ambjent Il-vapur Costa Concordia li ilu aktar minn ;img[a nkaljat mal-blat ’il barra mill-g]ira ta’ Giglio re;a’ //aqlaq, birri]ultat li waqfet mill-;did ittfittxija g[an-nieqsa fost periklu akbar li ]-]ejt millvapur jispi//a jo[loq di]astru g[all-ambjent. L-awtoritajiet talemer;enza intant iddiskutew il-passi li jmiss wara li l-a[[ar movimenti tal-Concordia ]iedu l-periklu g[allbug[addasa li jridu ja[dmu ta[t kundizzjonijiet diffi/li fost vi]ibbiltà [a]ina. L-istess bug[addasa jridu ji]gi//aw il-fdalijiet ta[t ilba[ar li tqa//tu mill-vapur li ji]en mal-114,500 tunnellata wara li l-Costa Concordia spi//a maqlub fuq il-;enb matul il-lejl tal-:img[a, 13 ta’ Jannar. Qabel l-in/ident il-vapur kien qed jivvja;;a minn Civitavecchia b’4,200 persuna abbord u sal-lum ;ew ikkonfermati [dax mejtin. Intant, g[ebu kwa]i t-tamiet kollha li jittellg[u aktar [ajjin mill-ba[ar filwaqt li mistenni li z-zona ter;a’ tin[akem millmaltemp fi tmiem il-;img[a. Fil-fatt, qed ting[ata dejjem aktar priorità lill-impenn biex jippumpjaw ’il fuq minn 2,300 tunnellata fuel millConcordia li ’l quddiem jista’ jinqala’ mill-po]izzjoni attwali

Dan meta l-iskwadri inkarigati jridu jistennew sakemm tieqaf it-tfittxija g[al [ajjin u xi mejtin qabel jistg[u jikkon/entraw bis-s[i[ fuq l-ippumpjar tal-fuel fi pro/ess li jista’ jdum g[addej g[al ;imag[tejn. Il-Ministru Taljan responsabbli mill-Ambjent Corrado Clini informa lillParlament li [are; direttivi lil Costa Cruises – l-operatur ta’ dan il-vapur – biex jie[u kwalunkwe mi]ura possibbli [alli ‘jankra’ l-Concordia b’mod li ma jinqalax u jitmexxa mill-ba[ar u l-fuel jinfirex ma’ kullimkien. Intant, issemma l-periklu li l-vapur jin]el sa disg[in metru ’l isfel mill-blat fejn inqabad bil-konsegwenza li tin[oloq katastrofi ekolo;ika f’zona mag[rufa g[al wa[da mill-akbar parks marittimi talEwropa. Fil-pre]ent g[ad hemm 24 persuni nieqsa minn fost leluf li kienu telqu minn Civitavecchia i]da mhux esklu] li dan in-numru jista’ jinkludi l-katavri ta’ vittmi li nstabu u g[ad iridu jkunu identifikati. Il-kaptan tal-vapur Francesco Schettino qed jin]amm ta[t arrest firresidenza tieg[u u jrid iwie;eb g[al akku]i li [oloq id-di]astru bit-traskura;ni

tieg[u u wara dde/ieda li jabbanduna l-vapur minflok ja//erta li n-nies kollha ta’ fuqu la[qu ;ew salvati. L-avukat ta’ Schettino sadattant wie;eb li l-kaptan ammetta li kien qrib i]-]ejjed tax-xatt i]da dan ma jridx jerfa’ wa[du l-pi] tarresponsabbiltà meta jinsisti li seta’ kien hemm fatturi o[ra li wasslu g[at-tra;edja. Il-kumpanija Costa Cruises issospendiet lil Schettino, b’kelliema jg[idu li din ilkumpanija) wkoll g[andha titqies b[ala vittma fi//irkostanzi u meta ’l quddiem tista’ tiffa//ja l-akbar rikors g[al kumpens fl-istorja. Il-Kap E]ekuttiv ta’ Costa Cruises – waqt intervista malgazzetta Corriere della Sera – ikkritika lil Schettino talli dam biex jo[ro; id-direttiva g[all-evakwazzjoni (talpassi;;ieri) u fl-istess [in /a[ad li l-kaptan kien im;ieg[el jistenna min[abba l-ispejje] potenzjali g[allkumpanija. Dan il-kap insista li [add fost il-mexxejja tal-kumpanija ma kkalkula din id-drama umana f’termini ta’ finanzi, u lbiera[ il-Kabinett Taljan kellu jiddiskutu regolamenti ;odda li jipprojbixxu vapuri tal-cruises milli jaqbdu rotot riskju]i jew li jg[addu qrib i]]ejjed tax-xtut jew il-g]ejjer.

Ma jeskludux g[al ‘ritorn inkredibbli’

Waqt li l-awtoritajiet qed jikkon/entraw fuq in-nieqsa u l-isforzi biex isalvaw lambjent, g[ad trid ti;i determinata l-kumpanija li se ting[ata l-kuntratt lussu] biex jittella’ jew jitkisser dan issuper-liner Taljan. Dan meta mhux esklu] li lCosta Concordia jista’ jirritorna fis-servizz fi kwistjoni ta’ xhur fejn ikompli bil-vja;;i g[at-turisti madwar il-Mediterran.

Ted Thompson, li jirrappre]enta l-Cruise Lines International Association – entità li tippromwovi din lindustrija fl-Amerika ta’ Fuq – jemmen li se jippruvaw isalvaw il-vapur aktar milli jidde/iedu li jiddisponu minnu. Hu rrefera g[al [afna millvapuri tal-gwerra Amerikani li sfaw mg[arrqin waqt lattakki tal-qawwiet :appuni]i fuq Pearl Harbour (fl-1941) u li ma]-]mien ittellg[u intatti

minn qieg[ il-ba[ar, ;ew attrezzati mill-;did u re;g[u ntbag[tu g[all-kumbattimenti. Thompson isostni li lConcordia tista’ ma tkunx le//ezzjoni u meta esperti tassalvata;; mill-Istati Uniti u lOlanda qed jevalwaw kif jag[tu [ajja ;dida lill-vapur li fih id-doppju tal-vapur le;;endarju Titanic li g[ereq fl-1912 lil hinn minn Newfoundland u wara li kien [abat ma’ iceberg.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra IL-KRI}I MAL-IRAN

Jista’ jispi//a dalwaqt ]mien id-diplomazija Il-President ta’ Franza Nicolas Sarkozy qal li lMexxejja tal-Iran g[andhom ji;u sfurzati biex jid[lu g[al negozjati dwar il-programm li qed isegwu rigward lirraffinar tal-uranju g[ax i]]mien g[addej ;mielu u kapa/i jispi//aw f’sitwazzjoni fejn ma jkunux jistg[u jevitaw intervent barrani. ‘Kollox g[andu jsir biex ma naqbdux din it-triq (talintervent) i]da ]-]mien m’g[adux favurina’, qal Sarkozy waqt diskors lillambaxxaturi barranin f’Pari;i fost indikazzjonijiet li ddiplomazija g[andha l-limiti tag[ha. Hu kompla li Franza se tag[mel minn kollox biex ma jsirx intervent militari filkonfront tal-Iran i]da fl-istess [in g[amilha /ara li jin[tie;u sanzjonijiet aktar qawwija u de/i]ivi li jwaqqfu x-xiri ta]]ejt Iranjan minbarra li jiffri]aw l-assi tal-bank /entrali f’Tehran. Il-President Fran/i] enfasizza li kull min ji/[ad g[as-sanzjonijiet de/i]ivi f’dan il-ka] je[tie; i;orr responsabbiltà g[all-potenzjal akbar ta’ kunflitt – u [e;;e; biex ir-Russja u /-?ina jappo;;jaw is-sanzjonijiet li mistennija jkunu approvati nhar it-Tnejn mill-Ministri

g[all-Affarijiet Barranin talUnjoni Ewropea. Dan meta I]rael u l-Istati Uniti ma jeskludux g[al azzjoni militari kontra l-pajji] I]lamiku fundamentalista f’ka] li lIranjani jirrifjutaw li jwaqqfu lirraffinar tal-uranju li jista’ jintu]a g[all-armi atomi/i. U filwaqt li ma jikkonvin/ux l-argumenti ta’ Tehran li ‘qed ja[seb biss fi pro;etti domesti/i pa/ifi/i,’ ]diedu l-indikazzjonijiet li /?ina – alleata tradizzjonali tal-Iran – qed tibda ddur kontra r-re;im I]lamiku partikulari li f’dawn i//irkostanzi qed jidher i]olat minn kwa]i d-dinja kollha. Fil-fatt, il-Prim Ministru ?ini] Wen Jiabao [are; blaktar kundanna /ara (s’issa) tal-Iran fejn tenna li pajji]u ‘jopponi bil-qawwi g[al sitwazzjoni fejn (l-Iran) jirnexxilu ji]viluppa u jikseb l-armamenti nukleari’. Wen Jiabao qal dan il-kliem wara li ]ar ir-re;jun tal-Golf fejn iltaqa’ mal-Mexxejja talaktar pajji]i li jinsabu mhedda mill-politika barranija aggressiva ta’ Tehran. Fl-istess [in, i/-?ina tidher li bag[tet messa;; lill-Iran fis-sens li ma jistax jiddependi fuq l-appo;; indefinittiv ta’ Beijing f’din is-sitwazzjoni u meta mag[ruf

li /-?ini]i wkoll naqqsu limportazzjoni ta]-]ejt Iranjan fi ]mien meta l-Istati Uniti u l-UE qed ja[dmu fuq embargo spe/ifiku g[all-Istat fundamentalista. Il-gazzetta Washington Post qalet li /-?ina ‘evalwat u naqqset’ il-kunsinni ta]-]ejt mill-Iran, li min-na[a tieg[u qed jhedded biex jag[laq izzona ta’ Hormuz – rotta ta’ ba[ar importanti [afna g[attrasport ta’ dan ir-ri]ors – f’ka] li l-imsemmi embargo jid[ol fis-se[[ u fost periklu ta’ ‘kumplikazzjonijiet’ g[assitwazzjoni tal-Lvant Nofsani. Intant, l-Arabja Sawdita, b[ala l-akbar esportatur ta]]ejt fid-dinja, tista’ tag[mel tajjeb g[al nuqqasijiet ‘millIran’ f’ka] li ji;i applikat lembargo; bir-re;im I]lamiku f’Tehran mhux jeskludi li jista’ jkun ‘dispost’ g[al negozjati. L-Iranjani sostnew li qed jikkunsidraw ‘stedina sigrieta’ tal-President Amerikan Barack Obama [alli jinfet[u t-ta[ditiet diretti u wara li lIstati Uniti ‘indirizzat ittra sigrieta spe/ifika g[al djalogu lill-Ayatollah Ali Khamenei, il-Mexxej Suprem tal-Iran.’ Dan fost twissija biex Tehran ‘ta[t l-ebda /irkostanzi’ ma jidde/iedi li jag[laq iz-zona ta’ Hormuz.

L-ISTATI UNITI

Misteru qalb l-g[oljiet ta’ Hollywood Il-Pulizija ta’ Los Angeles qed ifittxu qalb l-g[oljiet ta[t it-tabella ikonika ta’ Hollywood (ori;inarjament Hollywoodland) bl-iskop li jirkupraw aktar fdalijiet umani wara s-sejba misterju]a tar-ras, l-idejn u s-saqajn ta’ bniedem li xi [add kien qatag[hom minn mal-;isem. L-awtoritajiet qed ja[sbu li dawn il-fdalijiet makabri huma kollha tal-istess

persuna u nstabu f’[inijiet differenti tal-;img[a flin[awi ta’ Griffith Park – mhux wisq ’il bog[od millOsservatorju li j;ib l-istess isem. L-esperti forensi/i b[alissa qed ja[dmu fuq l-identità tal-bniedem li bla dubju spi//a vittma ta’ omi/idju u li ja[sbu kellu bejn l-erbg[in u s-sittin sena. G[alissa [add ma jaf il-kaw]a tal-mewt jew il-mod kif seta’ tbi//er il-

katavru. Intant, id-ditektivs mistennija jdumu ja[dmu bir-reqqa fuq dan il-ka] makabru filwaqt li jinvestigaw il-materjal li jista’ jg[in l-ist[arri; tag[hom. Dan meta linvestigaturi jridu jibba]aw fuq il-marki tas-swaba’ u rrekords tas-snien biex ’il quddiem ikunu kapa/i ja//ertaw l-identità talvittma.

L-UKRAJNA> Yevgenia Tymoshenko, bint il-Kap tal-Oppo]izzjoni Yulia Tymoshenko, titkellem waqt intervista fi Kjev. Yevgenia qed tg[id li [ajjet ommha, li tinsab il-[abs, spi//at f’periklu wara li l-President Ukrajn Viktor Yanukovich g[alaq il-bieb g[all-opportunitajiet kollha biex jintla[aq kompromess [alli din ter;a’ ting[ata l-libertà. (Reuters)

IL-LIBJA

Il-Vi/i President aggredit minn studenti Il-Vi/i President tal-Kunsill Transitorju Libjan spi//a mbuttat u ‘aggredit’ minn studenti tal-universita fil-belt ta’ Benga]i; bl-in/ident rari qed jindika li n-nies mhumiex kuntenti bil-mexxejja l-;odda tal-pajji], ftit xhur biss wara li spi//a r-re;im ta’ Muammar Gaddafi li kien dam fis-se[[ g[al 42 sena. Abdul Haviz Ghoga spi//a /irkondat minn numru kbir ta’ studenti rrabjati li w[ud minnhom refg[u jdejhom fuqu sakemm intervjena [addie[or li rnexxielu jo[or;u minn qalb il-folla. Ghoga, li mar fl-università biex jattendi servizz ta’ tifkira g[all-vittmi tal-gwerra /ivili Libjana, jemmen li l-in/ident kien inti] biex i[amme; irreputazzjoni tal-Kunsill Transitorju. Rapporti sadattant qalu li lVi/i President kien insista li jo[ro; ikellem lill-folla ‘kontra l-parir tal-awtoritajiet universitarji’ u li dan kien akkumpanjat biss mix-xufier peress li mar f’Benga]i ming[ajr is-soltu skorta ta’ sigurtà. Aktar tard, Ghoga qal li l-

aggrediment irri]ulta minn kampanja ta’ in/itament kontra tieg[u, bl-in/ident qed jitqies b[ala embarazzanti g[all-mexxejja ;odda talLibja ;aladarba Benga]i meqjusa b[ala l-ba]i tal-poter g[al [afna fost il-membri talKunsill amministrattiv. Il-belt ta’ Benga]i matul issena l-o[ra serviet b[ala ‘//entru’ tar-rivoluzzjoni storika kontra Gaddafi, i]da fl-a[[ar xhur fl-istess in[awi saru lprotesti minn Libjani li qed jinsistu g[at-tke//ija ta’ uffi/jali li servew ta[t iddittatur u li g[ad g[andhom po]izzjonijiet ta’ awtorità. Il-Gvern ;did tal-Libja llum qed jissielet ma’ numru ta’ issues u fuq kollox irid ixolji l-gruppi tal-milizjani li qasmu l-pajji] f’setturi rivali bilpulizija u l-militar ‘tag[hom’ u fejn (anki) qed jing[ata xxog[ol lill-eluf ta]-]g[a]ag[. Filwaqt li l-ma;;oranza talLibjani g[adhom jappo;;jaw lill-Mexxejja tal-Kunsill, u[ud huma tal-fehma li l-pajji] messu g[amel aktar progress, meta la[qu g[addew [ames xhur mit-tmiem tar-re;im antik fi Tripli.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 L-UNGERIJA

Orban jag[mel pass lura Il-Prim Ministru Ungeri] Viktor Orban abbanduna pjani biex jg[aqqad il-Bank ?entrali Ungeri] u r-regolaturi tas-suq finanzjarju. L-ewwel pass konkret li qed jirtira minn tilwima mal-Unjoni Ewropea li kienet qed thedded li timblokka ftehim dwar g[ajnuna finanzjarja li l-pajji] tant g[andu b]onn. Il-Partit Fidesz ta’ Orban kien kritikat mill-komunità internazzjonali talli introdu/a sensiela ta’ mi]uri li jheddu lindipendenza tal-media, il;udikatura u l-Bank ?entrali minn mindu tela’ fil-poter fl2010. F’dawn l-a[[ar ;img[at, isswieq finanzjarji Ungeri]i spi//aw ta[t [afna pressjoni b[ala ri]ultat ta’ dan. Il-pass tal-biera[ kien l-ewwel wie[ed spe/ifiku li ntrabat bih Orban minn mindu g[amel

sensiela ta’ weg[diet lillParlament Ewropew aktar kmieni din il-;img[a biex isib kompromess. L-UE kienet tat lillUngerija xahar biex tbiddel li;ijiet li jmorru kontra rregoli tal-UE, inkella kienu se jittie[du passi legali. L-Ungerija qed tipprova til[aq qbil mal-IMF u l-UE dwar pakkett ta’ g[ajnuna finanzjarja. Orban qed jibqa’ jinsisti li g[andu b]onn dan ilftehim biss b[ala mi]ura ta’ prekawzjoni u jrid ikompli jiffinanzja d-dejn tal-pajji] missuq intern. L-ekonomija tal-Ungerija b[alissa qed tissogra li tid[ol f’ri/essjoni u g[andha b]onn appo;; finanzjarju biex tirba[ il-fidu/ja tas-swieq. Id-dejn Ungeri] hu klassifikat b[ala junk mit-tliet a;enziji ewlenin ta’ credit rating.

L-ITALJA

Negozji ewlenin tal-ikel f’idejn gruppi kriminali Gruppi kriminali organizzati fl-Italja jikkontrollaw negozji tal-ikel u agrikoltura g[allvalur ta’ 12.5 biljun ewro kull sena jew 5.6 fil-mija tal-[idma kriminali kollha fil-pajji]. Dan jirri]ulta skont investigazzjoni Parlamentari li g[adu kemm ;ie pubblikat. Fi stqarrija, il-Coldiretti, lakbar grupp li jirrappre]enta lbdiewa Taljani, qal li l-kriminalità organizzata kienet infirxet tul is-suq kollu talikel, mix-xirja tal-art g[allbiedja g[at-trasport lejn il[wienet. Dawn il-gruppi kriminali spiss jiddettaw il-prezz huma biex jiffavorixxu lilhom, fejn lil bdiewa jnaqqsulhom sew mill-prezz tas-suq filwaqt li meta l-prodott ji;i biex jinbieg[, dan xorta jinbieg[ aktar g[ali milli suppost. Intqal li s-settur tal-ikel

Taljan ibati wkoll mill-manifattura u bejg[ kull sena ta’ madwar 60 biljun ewro ta’ ikel barrani ta’ kwalità baxxa li jinbieg[ b[ala prodott Taljan ta’ kwalita g[olja. Dan ivarja minn ;obon g[al inbid qalet il-Coldiretti. Sadattant ftit ;ranet ilu rapport ie[or, il-Confesercenti, asso/jazzjoni ewlenija ta’ min i[addem, qalet li l-akbar intrapri]i kummer/jali filpajji] b’turnover ta’ 140 biljun ewro. Dan minbarra li hu stmat li l-erba’ gruppi ewleninn tal-Mafja fl-Italja g[andhom riservi ta’ flus ta’ 65 biljun ewro bejniethom u b’hekk huma “l-akbar bank Taljan.” Hu stmat li dawn jag[mlu profitt kull sena ta’ madwar 100 biljun ewro, madwar sebg[a fil-mija ta’ dak li jipprodu/i l-pajji].

I?-?ILI> Mument waqt protesta kontra riforma fis-sistema ta’ edukazzjoni fil-pajji] fil-kapitali Santiago. Il-protesti ilhom sejrin ix-xhur kontra din ir-riforma u s-sistema edukattiva hi kwa]i paralizzata min[abba fihom. (ritratt Reuters)

IR-RUMANIJA

Tensjoni fit-toroq ta’ Bucharest min[abba l-awsterità Re;a’ kien hemm lejl ie[or ta’ protesti kbar kontra lmi]uri ta’ awsterità li qed jintrodu/i l-Gvern. Matul il-lejl bejn il-{amis u l-:img[a, il-Pulizija kellha tispara l-gass tad-dmug[ lejn id-dimostranti u kien hemm in/identi ta’ vjolenza filpjazza ewlenija ta’ Bucharest fejn g[al din l-a[[ar ;img[a kienu qed isiru protesti kontra l-mi]uri ta’ awsterità li qed ikollu jintrodu/i l-pajji]. Matul l-inkwiet, iddimostranti waddbu dak kollu li ;ie f’idejhom lejn il-

Pulizija. Mijiet ta’ dimostranti minn rally tal-Oppo]izzjoni, li kien organizzat aktar kmieni matul il-;urnata, ing[aqdu mal-protesta fil-pjazza filg[axija. Mijiet ta’ nies ta’ kull jum qed jin;abru fil-pjazza ewlenija tal-kapitali, kif ukoll fi bliet o[ra, f’dak li qed jissejja[ moviment spontanju kontra l-mi]uri ta’ awsterità iebsa li qed jintrodu/i lGvern Rumen f’pajji] li hu meqjus b[ala l-aktar foqra flUnjoni Ewropea. Il-Gvern

fost l-o[rajn naqqas il-pagi u ]ied it-taxxi skont ftehim li sar mal-Fond Monetarju Internazzjonali biex il-pajji] jing[ata l-g[ajnuna finanzjarja. Il-protesti qed isiru anki kontra l-Oppo]izzjoni kif ukoll il-Gvern. L-g[ajnuna finanzjarja u lmi]uri ta’ awsterità g[enu biex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajji] tissa[[a[ i]da wkoll wasslet biex lekonomija timxi bil-mod hekk kif il-pajji] g[adu [iere; minn ri/essjoni iebsa.

IL-KRI}I TAD-DJUN

Il-Gre/ja qrib ftehim mas-settur privat Sorsi bankarji lbiera[ qalu lil Reuters li l-Gre/ja u dawk fis-settur privat li mag[hom g[andha d-dejn kienu qed joqorbu lejn ftehim dwar iddejn. Ftehim li hu importanti biex il-Gre/ja tkun tista’ ting[ata aktar g[ajnuna finanzjarja li hu vitali biex f’Marzu l-pajji] ikun jista’ jifdi parti mid-dejn li g[andu. L-indikazzjonijiet huma li

s-settur privat se jkollu ja//etta telf ta’ bejn 65 u 70 fil-mija tad-dejn li kienet g[amlet il-Gre/ja. L-a[bar ing[atat wara li lbiera[ f’Ateni kien hemm laqg[a o[ra bejn i]-]ew; na[at mal-Prim Ministru Grieg Lucas Papademos u lMinistru tal-Finanzi Evangelos Venizelos. Papademos kien wissa li jekk f’dawn in-negozjati ma

jkunx hemm ftehim li s-settur privat volontarjament iwarrab 130 biljun mill-450 biljun dollaru f’dejn li g[andha lGre/ja, hu kien se jikkunsidra li jg[addi li;i fejn dan ittelf irid ikun a//ettat bilfors. Il-Gre/ja g[andha b]onn dan il-ftehim mas-settur privat fil-;ranet li ;ejjin biex tevita l-falliment meta trid tifdi 14.5 biljun ewro ta’ bonds f’Marzu.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

14 Attwalità

G[ada l-Festival ta/-?itru f’San Anton minn Joe MIKALLEF joe.mikallef@media.link.com.mt – ritratti mid-Dipartiment tal-Informazzjoni

F’dan i]-]mien tas-sena aktar minn ]minijiet o[ra, is-si;ar ta/-/itru jfawru bil-frott ta’ larin;, lumi-larin;, lumi, mandolin... Ilwien naturali mill-isba[ li jo[or;u mill-frieg[i dejjem [odor tas-si;ar ta/-/itru. Fil-g]ejjer Maltin grazzi g[all-klima ideali li g[andna f’dan ir-rigward, issi;ar ta/-/itru jipprodu/u frott li lkwalità tieg[u ti]boq frott simili ie[or imkabbar lil hinn minn xtutna. Larin;a ta’ Malta tibqa’ larin;a ta’ Malta u ma tibdilha ma’ xejn. L-istess g[al-lumilarin;, lumi, mandolin... Naqblu li l-frott ta/-/itru hu tajjeb [afna wkoll g[al sa[[et il-bniedem. Tazza larin; mag[sur frisk hi bil-wisq

a[jar minn kull xarba o[ra. Kulma tie[u hu ftit minuti biss biex tag[sar ]ew; jew tliet larin;iet. Tkun taf x’int tixrob u tkun taf li dik ix-xarba hi ;enwina. Ferm u ferm a[jar minn kull xarba o[ra mge]wra kemm hi mge]wra f’pakketti sbie[ kollhom tlellix u kuluri. G[alhekk huma ta’ min ifa[[arhom inizjattivi li jittie[du biex tinxtered aktar il-kultura ta’ apprezzament akbar g[all-frott ta/-/itru. Anki b[ala de]erta wara l-ikel. Anki b[ala snack f’nofs ;urnata. I/-/itru fih [afna vitamini li jag[mlu ;id lil sa[[et ilbniedem. Proprju g[ada, fil-;onna ta’

Sant’Anton, se jittella’ l-Festival ta/?itru. Mill-10 a.m. ‘il quddiem se jkunu organizzati g[add ta’ attivitajiet li l-protagonisti fihom se jkunu l-frott ta/-/itru sabi[ imkabbar fl-istess :nien tal-President. Dawk li se jattendu minbarra li se jkunu jistg[u jixtru l-larin; li jipprodu/u madwar elf si;ra fil-:onna ta’ Sant’Anton, se jkunu jistg[u jgawdu wkoll mill-;onna privati ta’ Sant’Anton. Matul il-;urnata se jkun hemm varjetà ta’ kant u mu]ika fuq il-palk prin/ipali li se jkun ta[t it-tinda prin/ipali u wkoll stalls tal-ikel mag[mul mill-K/ina tal-President u

prodotti o[ra (kejkijiet mag[mula mi/-/itru, ross u timpana). Wara nofsinhar se jkun hemm wirja spettakulari mill-klieb tal-Pulizija. Din hi festa tal-familja kollha fejn ukoll hu ma[sub log[ob g[at-tfal u b’hekk hi attività li [add ma g[andu jitlef. Fil-Kitchen Garden se jkun hemm studenti tal-iskola Johann Strauss biex permezz tal-mu]ika janimaw din lattività popolari. Il-Festival ta/-?itru, organizzat g[at-tielet sena konsekuttiva millMalta Community Chest Fund, hu organizzat b’risq id-Dar talProvidenza.

Studenti mill-Kulle;; San Benedittu, Kulle;; Santa Teresa u l-Immakulata Kun/izzjoni fil-jiem li g[addew ittie[du fil-;onna ta’ Sant’Anton u esperjenzaw il-qtug[ tal-larin; li se jkun qed jinbieg[ g[ada l-{add waqt il-Festival ta/-?itru. Huma mhux biss kielu u daqu l-larin; li jitkabbar fil-;onna ta’ Sant’Anton, i]da tg[allmu wkoll dwar l-importanza ta/-/itru g[al sa[[et il-bniedem


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Madwarna 15

Ippubblikat il-ktieb ‘The Gozo Civic Council> the story of a regional government’ Bl-g[ajnuna tas-Segretarjat Parlamentari li kien responsabbli mill-Kunsilli Lokali u millKonsultazzjoni Pubblika, Monsinjur Joseph Bezzina ppubblika l-ewwel ktieb ta’ storja dwar il-Kunsill ?iviku g[al G[awdex bit-titlu The Gozo Civic Council: the story of a regional government. Il-ktieb jittratta l-mixja lejn lakkwist ta’ kunsill re;jonali responsabbli mill-affarijiet interni ta’ G[awdex, il-[idma tal-Kunsill ?iviku sa mittwaqqif tieg[u permezz ta’ Ordinanza XI fl-14 ta’ April 1961, u jelenka d-diversi pro;etti u inizjattivi li ttie[du minn din l-istruttura tul is-sittinijiet sakemm kienet abolita fl-1971. F’diskors li g[amel waqt ittnedija tal-ktieb, il-Ministru g[all-:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris Said ta ;ie[ lil dawk li [admu filKunsill ?iviku. Hu qal li l[idma tag[hom wettqet l-aspirazzjonijiet tal-G[awdxin.

De/i]jonijiet li ttie[du minnhom u pro;etti li nbdew jew saru f’dawk i]-]minijiet servew b[ala l-pedamenti biex G[awdex jimmodernizza ru[u. Chris Said qal li l-Kunsill ?iviku g[al G[awdex hu importanti g[al tliet ra;unijiet ewlenin. Qabelxejn jirrappre]enta l-ewwel esperiment bi Gvern Lokali f’pajji]na. Barra minn hekk il-Kunsill ?iviku kien ippjana u ta bidu g[al pro;etti ta’ fejda b[attkabbir tal-port tal-Im;arr, ilbini tal-breakwater, il-bini ta’ zona industrijali fil-limiti tarRabat, il-bini ta’ Sptar :enerali, il-bini tal-qasam tad-djar f’Ta/-?awla, u l-bini ta’ toroq ;odda li g[aqqdu l-g]ira. Fuq kollox, permezz tattwaqqif tieg[u, g[all-ewwel darba kienet rikonoxxuta rre;jonalità ta’ G[awdex. Chris Said qal li 50 sena u aktar mit-twaqqif tal-ewwel Kunsill ?iviku, u 18-il sena mill-introduzzjoni ta’ 14-il

Kopji tal-ktieb ‘The Gozo Civic Council> the story of a regional government’

Kunsill Lokali G[awdxi, ilpotenzjal ta’ G[awdex ]died b’mod sostanzjali. “L-G[awdxin huma kreattivi, bie]la, u innovattivi. Kapa/i japplikaw lispirtu tal-innovazzjoni f’oqsma differenti: mill-biedja g[allmanagement; mis-servizzi finanzjarji g[at-teknolo;ija. Jin[tie; li G[awdex ikompli jimxi ma]-]minijiet. Dan nistg[u nag[mluh billi na[dmu flimkien g[al struttura re;jonali, parte/ipattiva u responsabbli, li tag[ti imbuttatura ;dida lill-i]vilupp tal-g]ira tag[na,” sostna Chris Said. Il-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono fa[[ret linizjattiva ta’ Mons. Joseph Bezzina u fissret kif dan ilktieb se jkompli jag[ti kontribut siewi fit-tixrid talg[arfien u d-dokumentazzjoni

ta’ diversi aspetti tal-istorja ta’ G[awdex flimkien ma’ pubblikazzjonijiet o[ra tal-istess awtur. Il-Ministru g[al G[awdex qalet li din l-inizjattiva torbot ma’ attivitajiet o[ra li saru fl-2011 b[ala tifkira xierqa tal-impenn u l-[idma li saret permezz tat-twaqqif tal-Kunsill ?iviku ta’ G[awdex [amsin sena ilu. Hi kompliet li dan jista’ jitqies b[ala punt ta’ tluq li minnu evolvew kun/etti amministrattivi o[ra, li permezz tag[hom baqg[et ti;i indirizzata l-attenzjoni politika g[all-b]onnijiet re;jonali talg]ira ta’ G[awdex. U allura wie[ed jista’ ji;i g[allkonklu]joni li dan il-Kunsill ?iviku kien esperjenza po]ittiva tal-passat li serviet ukoll b[ala mudell g[all-futur. }iedet

tg[id li t-twaqqif tal-Ministeru g[al G[awdex, l-introduzzjoni tas-sistema ta’ Gvern lokali u ss[ubija ta’ pajji]na fl-Unjoni Ewropea lkoll ikkontribwew biex il-politika g[al G[awdex tkun indirizzata f’kuntest re;jonali fl-isfond ta’ dik li hi lpolitika nazzjonali kif ukoll dik Ewropea. Il-pubblikazzjoni tal-ktieb hi l-aktar inizjattiva re/enti me[uda minn kumitat imwaqqaf mis-Segretarjat Parlamentari g[allKonsultazzjoni Pubblika u mmexxi minn Anton Tabone, ma[suba biex tfakkar ittwaqqif tal-Kunsill ?iviku g[al G[awdex. Matul l-2011 ittellg[u numru ta’ attivitajiet, inklu]a konferenza bis-sehem tal-President ta’ CIVEX Luc Van den Brande.

U[ud mill-aktar sigrieti m[arsa ta’ Malta ppubblikati f’pubblikazzjoni tal-Università L-Università ta’ Malta nediet pubblikazzjoni bl-isem ta’ Research Matters. Din se tibda to[ro; darbtejn fis-sena u qed tinkludi tag[rif dwar l-a[[ar ]viluppi fir-ri/erka li tkun qed issir fl-Alma Mater ta’ Malta. Din il-pubblikazzjoni hi parti minn inizjattiva ppjanata millUniversità sabiex, bi kliem sempli/i, tispjega l-kontribut li qed tag[ti r-ri/erka flUniversità lil Malta, bil-[sieb li ]]id il-kuxjenza tal-pubbliku dwar l-aspett tar-ri/erka talUniversità. Din l-ewwel [ar;a ta’ Research Matters tinkludi tag[rif dwar 13-il pro;ett ta’ ri/erka li g[addejjin b[alissa fl-Università. U[ud minn dawn il-pro;etti huma ta’ interess partikolari g[all-industrija g[ax ]viluppaw teknolo;iji li jistg[u jkunu applikati b’inqas spejje] minn teknolo;iji alternattivi. O[rajn jista’ jkollhom sehem biex tissalva l-[ajja tannies f’Malta u barra. Il-pro;etti jinkludu innovazzjonijiet, permezz ta’ mekkani]mi ;eneti/i, li jirregolaw u jikkontrollaw ilhaemoglobin; materjali ;odda

ta’ stents li ja;ixxu bil-maqlub tas-soltu u li jg[inu biex isalvaw il-[ajja; in;inerija ta’ molekuli intelli;enti ma[suba g[ad-dijanjo]i medika; irri;enerar ta’ neurons mejta f’ka] ta’ korriment fil-mo[[; u g[odda kirur;ika ;dida g[attis[i[ tal-kirur;ija li ssir minn toqba rqiqa u permezz ta’ skrin (keyhole) – l-i]vilupp ta’ prototip b’g[odda li taqta’, i]]omm u taqbad f’daqqa. Minbarra dan it-tag[rif dwar ]viluppi medi/i, din il-pubblikazzjoni tag[ti wkoll tag[rif dwar pro;etti o[ra li jg[inu lil dak li jkun biex jifhem aktar lattività tal-o/eani u dik si]mika madwar Malta; radars bi frekwenza g[olja biex jag[rfu fejn ikun inxtered i]-]ejt u fejn ikun hemm theddid ie[or g[all-ba[ar; u tinkludi wkoll tag[rif ie[or dwar studju li sar fuq kampjuni differenti ta’ sajd bit-tkarkir [alli wie[ed jifhem u janalizza a[jar ix-xejriet talg[alf u l-kwantitajiet ta’ [ut madwar Malta. L-Università hi involuta wkoll fl-i]vilupp ta’ sistemi g[ad-desalinazzjoni tal-ilma ba[ar permezz tax-xemx

f’kundizzjonijiet Mediterranji; u ta’ sistemi ta’ kontroll g[attis[i[ tas-sigurtà tal-mitjar waqt it-tlug[ u l-in]ul tal-ajruplani, permezz ta’ disinji ta’ sistemi elettroni/i, ma[suba biex ikunu evitati in/identi serji tal-ajru. Ir-Rettur tal-Università Juanito Camilleri qal li “Din ilpubblikazzjoni tag[ti [arsa filqosor lejn ftit mill-pro;etti ta’ ri/erka li qed isiru flUniversità tag[na. Nixtiequ nibdlu l-idea ;enerali li lUniversità ta’ Malta qieg[da hemm l-aktar biex tipprovdi ttag[lim. Din il-pubblikazzjoni tbexxaq tieqa fuq ftit mill-aktar attivitajiet ta’ ri/erka e//itanti li g[addejjin fuq il-kampus tag[na, u turi kif din ir-ri/erka hi ta’ benefi//ju g[all-komunità f’Malta u lil hinn minnha.” Research Matters turi li laktar studji kumplessi li jsiru fl-Università ta’ Malta, qed iwasslu g[al applikazzjonijiet u soluzzjonijiet tassew pratti/i. Ng[idu a[na, il-[olqien ta’ kamera 3D multivi]iva, b’velo/ità g[olja, u innovattiva g[all-a[[ar, joffri teknolo;ija li tista’ tkun applikata, fost l-

Il-pubblikazzjoni Research Matters li tiffoka fuq tag[rif dwar l-a[[ar ]viluppi fir-ri/erka li qed issir fl-Università ta’ Malta

o[rajn, biex tag[raf il-livell talattenzjoni u kawtela tassewwieqa waqt li jkunu qed isuqu, biex tevitalhom li ja[btu jew iwe;;g[u nies o[ra li jkunu fit-triq. Pro;ett ie[or ta’ ri/erka li jista’ jtejjeb il-kwalità tal-[ajja hu dak tal-i]vilupp ta’ teorija matematika li tista’ twassal g[al mowbajls ;odda u ir[as, jew g[all-ittestjar tas-sigurtà tan-numru tal-kard tal-kreditu meta jintbag[at bl-internet, jew sa[ansitra biex issir operazzjoni ming[ajr il-[tie;a ta’ kirur;ija.

Studju ie[or ta’ ri/erka juri kif l-ICT tg[in biex lingwa vulnerabbli, b[all-Malti, tin]amm [ajja u relevanti b’g[odod di;itali li saru mill-Università. Bihom, ilvalur tal-lingwa Maltija jkompli jkun apprezzat u l-lingwa tibqa’ tintu]a g[ax dawk li ju]awha jkollhom g[odod lingwisti/i moderni g[all-a[[ar biex ikunu jistg[u jag[mlu dan. Je[tie; li, b’mod ur;enti, Malta tag[ti i]jed importanza lir-ri/erka u t[e;;e; lill-gradwati tag[ha biex jibqg[u Malta, u jikkontribwixxu g[allekonomija u l-komunità tag[ha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

16

?inekritika

?inekritika 17

minn Joe CALLEJA – jocal@me.com

I]-]g[a]ag[ jassistu mbell[in g[all-ewwel attakk tal-aljeni ta[t sura ta’ dija dehbija f’The Darkest Hour

THE DARKEST HOUR (3D)

Film banali li m’g[andux jittie[ed bis-serjetà Direzzjoni> Chris Gorak< {in> 89 minuta< ?ert.< PG.> KRS

Barra t-tellieqa ta’ tant films li n[ar;u qabel l-a[[ar tas-sena biex ikunu bi/-/ans li jkunu nominati g[all-Oscar, jispikka film banali fantaxjentifiku tal-mostri u azzjoni b[al dan. Il-parir tieg[i, però, hu wie[ed: m’g[andux jittie[ed bis-serjetà, u b’hekk dak li jkun iqatta’ sieg[a u nofs aljenazzjoni fejn m’g[andux jiddejjaq. Dan l-a[[ar xahar kien tajjeb g[al Moska, g[ax wara li rajna Mission Impossible: Ghost Protocol, jasal ie[or iffilmjat fil-kapitali Russa, avolja fi]-]ew; films ma tantx tispi//a tajjeb. Filwaqt li f’Mission Impossible lbelt tkun il-mira ta’ attakki terroristi/i, f’The Darkest Hour naraw x’ji;ri wara inva]joni minn aljeni! Dawn ikunu ta[t sura ta’ ilsna ta’ ra;;i elettri/i, u jibdew jeqirdu lpopolazzjoni dinjija bl-iskop li ja[tfu r-ri]orsi tal-pjaneta. Din smajniha u rajniha wkoll f’films o[ra, b[alma rajna dak li jse[[ fil-kumplament tarrakkont fantaxjentifiku. Hawn insibu erba’ Amerikani li salvaw mill-attakki tal-aljeni: Sean (Emile Hirsch) u Ben (Max Minghella) ]ew; ]g[a]ag[ li ji]viluppaw software g[al kompjuter. Dawn jiltaqg[u f’bar mal-fotografa

Anne (Rachael Taylor) u l-assistenta tag[ha Natalie (Olivia Tirlby), i]da bilkemm jil[qu jsiru jafu lil xulxin sew li f’daqqa wa[da jmur id-dawl filbelt kollha u mis-sema jibdew ne]lin ilsna ta’ dawl dehbi. Dawn id-dwal ma jdumux ma jirri]ultaw f’aljeni invi]ibbli qattiela, i]da Sean u s[abu jirnexxilhom isibu kenn fis-sotterran tal-bar. Meta, i]da, jg[addu [amest ijiem u jibda jispi//alhom l-ikel, jo[or;u barra u jsibu belt di]abitata. Aktar tard jiltaqg[u ma’ tfajla Russa,Vika (Veronika Ozerova) li te[odhom f’appartament fejn jiltaqg[u ma’ Sergej li jkun sab sistema kif laljeni ma jkunux jistg[u jid[lu flappartament, u qed ji]viluppa arma spe/jali li tispara l-microwaves li kapa/i joqtlu lill-aljeni. Meta wa[da mit-tfajliet ma tag[laqx il-bieb sewwa u l-aljeni jirnexxilhom jid[lu, joqltu lil Sergej u wa[da mittfajliet, filwaqt li l-kumplament jirnexxilhom ja[arbu, bil-[sieb li jaslu fi xmara fejn kien hemm sottomarin nukleari qed i[arrab lil dawk li kienu g[adhom [ajjin. Hawn jiltaqg[u wkoll ma’ grupp ta’ Russi qed jirre]istu lillaljeni. Effetti spe/jali impressjonanti flisfond tas-sbu[ija ta’ Moska, kollox imwassal bit-3D.

MY WEEK WITH MARILYN

MONEYBALL

Atturi bravi b’interpretazzjoni mill-aqwa

Salvat minn interpretazzjonijiet tajbin u konvin/enti

Direzzjoni> Simon Curtis< {in> 99 minuta< ?ert.>14< KRS

Direzzjoni> Bennet Miller< {in> 133-il minuta< ?ert.> PG.< KRS

Wara xahrejn jie[u sehem f’diversi festivals fl-Amerika, dan il-film [are; g[all-pubbliku jumejn biss qabel il-Milied bl-iskop pre/i] li jkun jista’ ji;i nominat g[alledizzjoni ta’ din is-sena tal-Oscars, u issa li rajtu nista’ nbassar li se jkun fost in-nominati li jit[abbru nhar itTnejn 24 tax-xahar. }gur li [aqqu fil-kategoriji tala[jar atturi, g[ax hawn g[andna tliet atturi li verament qaxxru l-parti rispettiva tag[hom. Dawn huma Michelle Williams, Kenneth Branagh u Eddie Redmayne. Mill-banda l-o[ra dan hu film ie[or li jittratta dwar il-[ajja jew episodji mill-[ajja ta’ simbolu tassess fi/-/inema Marilyn Monroe, u li minnhom, bejn produzzjonijiet g[a//inema jew televi]joni kien hemm madwar sitta f’dawn l-a[[ar 20 sena, u minkejja li issa ilha mejta 49 sena, g[adha popolari mad-dilettanti ta//inema. Dan il-film hu mnebba[ minn ktieb bl-istess isem tal-Ingli] Colin Clark, li qabel kien di;à kiteb ie[or dwar lesperjenzi tieg[u waqt il-;bid talfilm The Prince and the Showgirl li hi kienet [admet ma’ le;;enda o[ra ta/-/inema, Lawrence Olivier. I]da f’dak il-film kien hemm ;img[a nieqsa, liema ;img[a Colin fl-a[[ar idde/ieda li jikxef x’kien ;ara matulha.

{alli ng[idha mill-ewwel, avolja x’aktarx li w[ud minnkom qrajtuha drabi o[ra: il-log[ba tal-baseball qatt ma rnexxieli nifhima u meta nsir naf li film jittratta dwarha ma tantx immur narah b’xi anti/ipazzjoni spe/jali. Dan ma kienx e//ezzjoni, i]da rnexxielu j]ommni xorta wa[da grazzi g[all-interpretazzjonijiet ewlenin tassew konvin/enti. Dehrli wkoll li wara tant partijiet differenti [adem (ka//atur tanNa]isti, vampir, cowboy, ditektiv, ilgwerrier Grieg Akille, terrorista, qattiel u Jesse James) Brad Pitt hawn ‘ issogra ’ meta t[ajjar ja[dem parti li fiha jg[addi l-bi//a kbira tal-[in tieg[u bilqieg[da (fid-dlam) jinnegozja l-bejg[ u x-xiri ta’ players tal-baseball! Il-ktieb, li minn meta qrah Pitt da[[alha f’mo[[u li ja[dmu, kien kitbu Michael Lewis, u fih hu kien irrakkonta kif he]]e] il-log[ba tradizzjonali (li fl-Istati Uniti hi aktar popolari mill-football) u lillklassi diri;enti (establishmnent) tag[ha.

Niltaqg[u ma’ Colin (Redmayne) kollu entu]ja]mu li qatg[a xewqtu u beda ja[dem fuq film ma’ [add inqas minn Olivier (Branagh) u Monroe ( Williams) li hu kien fan kbir tag[hom it-tnejn. Hemmhekk isir jaf ir-realtà ta’ dak li jkun g[addej wara t-tlellix talproduzzjoni ta’ film, hekk kif naraw kif l-im;iba nevrotika u ddipendenza ta’ Marilyn fuq lassistenta tag[ha Paula (Zoe Wanamaker) tkun qed “i;;ennen” lil Olivier. Meta jinduna li Colin kellu /erta influwenza ta’ kalma fuqha, iqabbdu biex jog[qod qrib tag[ha waqt liffilmjar biex jikkontrolla l-burdati tag[ha u l-ittardjar tag[ha g[all-;bid tal-film. M’hemmx g[alfejn ng[idu li Colin issa jin;ibed aktar lejn Marilyn, i]da r-relazzjoni, jew a[jar ir-rabta ta’ bejniethom tkabbar ittensjoni fuq is-set u thedded i//ansijiet tieg[u ma’ Lucy (Emma Watson) li kien qed jipprova jaqbad mag[ha. Apparti l-interpretazzjonijiet li semmejt fil-bidu (fejn l-uniku ilment tieg[i dwarhom hu n-nuqqas ta’ xebh bi]]ejjed ta’ Williams ma’ Monroe), ma nistax ma nsemmix il-production design impressjonanti , u script li jibbilan/ja l-istorja ‘sentimentali’ ta’ Colin mas-sekwenzi wara l-palk li j]ommuk.

Colin (Eddie Redmayne) ma;enb Marilyn (Michelle Williams) f’My Week with Marilyn

Bostick (Owen Wilson), Harris (Jack Black) u Preissler (Steve Martin) ji//assaw lejn spe/i rari ta’ g[asfur f’The Big Year

THE BIG YEAR

Meta d-delizzju jsir passjoni jew ossessjoni Direzzjoni> David Frankel< {in> 100 minuta< ?ert. PG.< KRS

G[alkemm dak li naraw f ’ din il kummiedja ma se[[x veru kollu kif jintwera , ir - rakkont hu bba]at fuq fatti veri mnebb[a minn ktieb bl istess isem ta ’ Mark Obmascik dwar kompetizzjoni , m[atra li g[amlu tlett ir;iel fl -1 998 fl - Amerika . B[ala subtitle il - ktieb kellu A Tale of Man , Nature and Fowl Obsession . Kemm hawn f ’ Malta , u mhux f ’ Malta biss , dilettanti tal - [amiem li l - gost tag[hom hu li jaraw itellqu , jew sempli/iment jer[ulhom millga;e; u dawn jittajru qtajja ’, qtajja ’ anki ’ l barra mix - xtut Maltin , u mbag[ad sempli/iment jitpaxxew bihom meta dawn l - istint kbir tag[hom iwassalhom lura lejn il - guvi minn fejn telqu . “ Kul[add gostih ” ng[idu bil - Malti , b[al meta tara r;iel jag[mlulek [in twil sempli/iment i[arsu lejn xi g[asfur ]g[ir mag[luq f ’ ga;;a . Personalment nippreferi lil dawn milli o[rajn li joqtlu t - tjur biex mbag[ad jibbalzmawhom u jog[qodu j[arsu u jifta[ru bihom ! Imma dik idea personali . Intant , hawnhekk ukoll insiru nafu b ’ delizzju ie[or li g[andu x ’ jaqsam mat - tjur , e]attament g[asafar rari li fil - film naraw g[add ta ’ karattri

minn strati differenti tas- so/jetà , jivvja;;aw minn na[a g[al o[ra tal Istati Uniti biex jikkompetu min minnhom jirnexxielu jara u jie[u ritratti l - akbar numru ta ’ spe/i differenti u rari ta ’ g[asafar tul sena . Fost dawn insibu li/ - champion attwali Bostick ( Owen Wilson) , Harris ( Jack Black) tekniku tal kompjuter bi problemi finanzjarji u l - biljunarju Preissler ( Steve Martin) li narawhom tul sena , mag[rufa b[ala l - Big Year ji;;errew wara , u ma ’ xulxin mal - erba ’ na[at tal kontinent Amerikan , fejn ma jonqsux mumenti komi/i , filwaqt li s - serju ma jonqosx lanqas hekk kif il protagonisti minbarra g[all - g[asafar , dawn ikunu qed ifittxu lilhom infushom . L - interpretazzjonijiet jikkonvin/u anki g[ax it - tliet . atturi rnexxilhom jevitaw is - soliti po]i tag[hom ta ’ stramb , stupidu u buffu li mdorrijin narawhom fihom . Fl - istess [in ir - re;ista Frankel waqt li ma jwaqqax g[a] - ]ufjett lil dawn id - dilettanti tal - g[asafar , juri l umanità fl - ossessjoni tag[hom . Ma nistax ma nsemmix i/ /inematografija tal - istess g[asafar , i]da wkoll tax - xenarju mill - isba[ .

Il-parti tieg[u, hawn imsejja[ Beane, ja[dimha Pitt (li pprodu/a wkoll il-film) b[ala l-general manager tat-tim Oakland Athletics li xejn ma kien sejjer tajjeb, fl-2002, bl-g[ajnuna ta’ ;enju tal-istatistika, Brand (Jonah Hill) sab mod kif ju]a l-anali]i innovattiva tal-players u listatistika biex jikkumpensa g[annuqqas kbir ta’ finanzi tat-tim (meta mqabbel ma’ o[rajn kbar li setg[u jaffordjaw jixtru players famu]i) biex fl-a[[arnett it-tim renexxielu jirba[ 20 log[ba konsekuttiva u kien waqqaf rekord fl-American League. Dan kollu fisser li l-film ftit li xejn fih azzjoni, g[alkemm is-sekwenzi tal-log[ob huma effettivi, bl-atturi (li mhumiex players) fil-fatt g[andhom il-bixra ta’ atleti veri. B[ala film li jurina bniedem li jisfida lill-establishment i]ommok, u m’hemmx g[alfejn tkun dilettant tallog[ba jew tifhimha. Pitt jikkonvin/i fil-parti, l-istess b[al Hill fil-parti lo[ra ewlenija, wara li g[amel l-istess f’Cyrus, u b’[ila g[adda millkummiedja g[ad-drama, avolja anki hawn g[andu xi ]ew; battuti komi/i.

Beane (Brad Pitt) jippjana strate;ija innovattiva g[all-baseball ma’ Brand (Jonah Hill) f’Moneyball


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

18 Attivitajiet ■ Illum is-Sibt, 21 ta’ Jannar se jsir l-ewwel konkors ta’ moda g[al din is-sena f’pajjizna. Dan se jkun it-tmintax-il konkors organizzat minn Gaffiero. Fil-konkors se jie[du sehem [amsin partecipanti li se jkunu maqsuma f’diversi kategoriji. Il-parte/ipanti se jimmudellaw waqt serata specjali fil-pre]enza ta’ ;urija u minn esperti o[rajn mill-qasam tal-media. Il-finalisti ntag[]lu wara numru ta’ intervisti apposta. U[ud minn dawk li se jie[du sehem fis-serata tal-lejla se jkunu qed jie[du sehem f’attività ta’ moda g[all-ewwel darba. Is-serata hi organizzata minn Ivan Gaffiero.

€68,468 b’risq organizzazzjonijiet filantropi/i f’Malta u barra

U[ud mill-parte/ipanti li [adu sehem fil-;irja li saret f’Malta b’risq organizzazzjonijiet filantropi/i f’Malta u lil hinn minn xtutna

L-isfida ambizzju]a ta’ Nathan Farrugia biex ji;ri 27 maratoni konsekuttivi fis-27 pajji] tal-UE, fl-istess numru ta’ ;ranet ;abret b’su//ess €68,468 g[al diversi organizzazzjonijiet filantropi/i f’Malta u barra. Grazzi g[all-Ferrero fi Franza li appo;;aw l-inizjattiva billi [allsu g[all-ispejje] talavveniment il-fondi kollha li n;abru se jmorru direttament g[all-pro;etti karitatevoli mag[]ula. Dawn jinkludu il-programm g[attfal b’di]abbiltà tal-Inspire u g[al tag[mir g[al play area tat-tfal fl-Isptar Mater Dei, immexxi mid-Daniel Delicata Memorial Association. G[axar organizzazzjonijiet o[ra filantropi/i barra minn Malta se jibbenefikaw minn 75% tal-fondi mi;bura fil-pajji]i tag[hom. L-avveniment i//elebra s-Sena Ewropea talVolontarjat. Il-maratona bdiet f’Malta u spi//at f’?ipru. Kull maratona ta’ 42.2 kilometru ;rat f’rotta spe/ifika f’kull belt. “Kienet esperjenza fantastika li se tibqa’ mieg[i u mat-tim g[al [afna ]mien,” qal Nathan Farrugia. “Ksibna rekord dinji i]da aktar importanti g[addejna messa;; ta’

solidarjetà u tal-volontarjat madwar l-UE f’din is-sena partikulari. Il-fatt li ;barna daqshekk flus g[al dawn lorganizzazzjonijiet filantropi/i kien su//ess . G[adhom sal-lum iwaqqfuna n-nies biex jikkongratulawna fuq l-avveniment u jg[idulna li huma spirati li jibdew jag[mlu le]er/izzju, ji;ru, jikkompetu u anke jag[mlu xog[ol volontarju. Nisperaw li jibqg[u spirati bil-perseveranza tag[hom u l pjani biex jg[ixu [ajja aktar b’sa[[itha u bis-sens. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li jappo;;jaw u taw flus g[al din l-isfida. Cliff Sultana u Lawrence Cachia li akkumpanjawni fl-isfida, il-kollegi tieg[i u l-[bieb, Ferrero, Kinder+Sport u l-isponsors l-o[ra li jappo;;jaw l-idea tieg[i, Deirdre u l-familja tieg[i li staportewni tul l-ippjanar u t-t[ejjijiet kif ukoll tul ix-xahar li kont barra.” Madwar il-pajji]i fejn ;era Nathan u t-tim tieg[u [olqu kuxjenza g[all-b]onn ta’ aktar inklu]joni so/jali. Nathan ;era b[ala voluntier u [a l-leave mix-xog[ol. L-isfida kienet sponsorjata wkoll minn Urban Sports, Gasan Enterprises, Scotts, Ice Watch, Garmin Medcomms u Alberta.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Kultura 19 F’dan tmiem il-;img[a

Musical spettakulari fit-Teatru Manoel Il-play hi meqjusa b[ala wa[da mill-aqwa e]empji fil-;eneru tal-letteratura tal-[sieb minn George MAGGI gorgmaggi@gmail.com

Fi tmiem din il-;img[a fitTeatru Manoel se jsir musical mill-aktar kulurit u spettakulari mill-kumpanija mag[rufa teatrali Maleth dwar l-istorja [elwa ta’ Alice fl-Art tal-Istag[;ib, Alice Adventures in Wonderland. Il-muscial bl-Ingli] se jkun pre]entat illum is-Sibt 21 ta’ Jannar fit-3 p.m. u fis-7.30 p.m. u g[ada l-{add 22 ta’ Jannar 2012 fit-3 p.m. u fis6.30 p.m. Dan g[andu jkun ta’ divertiment kbir g[all-familja. Tabil[aqq musical addattat g[al dan i]-]mien tas-sena qabel il-Karnival. Il-musical Alice in Wonderland g[andu kitba fantastika u mmu]ikata minn m[allta b’kanzunettti mag[rufa, flimkien ma’ lirika mill-isba[, kif ukoll koreografija meravilju]a flimkien ma’ bosta atturi mag[rufa. In-novellista Ingli] Charles Lutwidge Dodgson fl-1865 kiteb novella li baqg[et

popolari sal-lum dwar din ittifla /kejkna bl-isem ta’ Alice. In-novella tirrakkonta l-;rajja ta’ meta Alice waqg[et f’[ofra m[affra minn fenek u sabet ru[ha f’dinja ta’ fantasija li kienet mimlija bi kreaturi strambi i]da madankollu jitkellmu. Dawn kienu l-fenek l-abjad, Dodo, Lory, l-ajkla ]g[ira, ilpapra, Pat, Bill il-gremxula, id-dudu tal-[arir, id-Dukessa, il-qattus ta’ Cheshire, March il-fenek tal-libru, il-Hatter, il;urdien, ir-Re;ina tal-Qlub, ir-Re tal-Qlub, il-Brikkun talQlub jew Jack tal-karti tallog[ob, il-fekrun Mock u lannimal stramb Gryphon li kien b[al mostru. L-istorja, jew a[jar il-play, hi meqjusa b[ala wa[da millaqwa e]empji fil-;eneru talletteratura tal-[sieb u l-binja tag[ha flimkien mannarrazzjoni, influwenzaw matul is-snin lil bosta, spe/jalment fejn tid[ol il-

Tnejn mill-atturi fil-musical ‘Alice Adventures in Wonderland’

fantasija. F’dan l-ispettaklu teatrali se jie[du sehem bosta kantanti ta’ fama kif ukoll ilkor u ]-]effiena. Id-direzzjoni artistika se tkun f’idejn Ray Mamo filwaqt li l-produzzjoni hi ta’ Frank Tanti, u l-koreografija

ta’ Janice de Giovanni. Lg[alliema tal-vu/i hi Abigail Brown filwaqt li lorkestra se tkun ta[t iddirezzjoni ta’ Maestro David Sammut. ■ L-atturi li se jie[du sehem f’dan il-musical huma

Kris Spiteri, Larissa Bonaci, Neville Refalo, il-veteran Narcy Calamatta, Christine Briffa, Kate de Cesare, Marvic Cordina, Jane Pillow, Renato Dimech, Tiziana Calleja, Erin Stewart Tanti u Sean Briffa.

Caught Up In Jazz!

U[ud mill-protagonisti fil-kun/ert jazz ‘Caught Up In Jazz!’

Attivitajiet mill-G[aqda Filantropika Talent Mosti

Wara s-su//ess g[all-ewwel kun/ert Jazz li ttella’ s-sena li g[addiet, din issena Adrian Brincat, aktar mag[ruf b[ala r-Russu, se jorganizza t-tieni edizzjoni bit-tema Caught Up In Jazz! Dan il-kun/ert qed ikun organizzat bil-kollaborazzjoni tal-Grand Hotel Excelsior u se jsir proprju nhar is-Sibt, 3 ta’ Marzu fit-8 p.m. fil-Ballroom Suite tal-istess lukanda. Brincat, apparti li hu solist full-time fuq it-trumbetta fi [dan il-Banda talForzi Armati ta’ Malta, jie[u sehem ukoll f’bosta kun/erti li torganizza lOrkestra Filarmonika Nazzjonali, filMalta Jazz Festival u hu wi// familjari fuq it-televi]joni. Caught Up In Jazz! se jkun jikkonsisti f’repertorju twil g[al madwar sieg[a u nofs bi standard tunes tal-jazz ta’ fama mondjali li se jkunu rran;ati fi stili Matul dan ix-xahar ta’ Jannar l-G[aqda Filantropika Talent Mosti qed torganizza numru ta’ attivitajiet li fosthom se jkun imniedi l-ktieb ‘Il-{ajja’ li hu dramm so/jo-spiritwali b’kitba ori;inali ta’ Edwin Vassallo. It-tnedija ta’ dan il-ktieb se ssir nhar il:img[a, 27 ta’ Jannar 2012 fis-7.30 p.m. fir-Razzett tal-Marki] Mallia Tabone, Triq Wied il-G[asel, fil-Mosta Is-serata tinkludi partijiet drammatizzati mid-dramm ‘Il-{ajja’, flimkien ma’

diversi tal-jazz fosthom latin, swing, bebop, funk u cool jazz. Adrian se jkun akkumpanjat minn tliet esponenti tal-mu]ika jazz fosthom Lino Cauchi fuq il-pjanu, Joe Bibi Camilleri fuq il-perkussjoni u Simon Sammut fuq il-bass. Din is-sena ng[aqdu mal-quartet zew; kantanti li g[andhom il-vu/ijiet tag[hom sinonimi mal-Jazz u l-Blues – Daniel Cauchi u Petra Zammit. Il-biljetti jistg[u jinxtraw g[all-prezz ta’ ¤ 12 g[all-kbar u € 7 g[al tfal ta’ ta[t it-12-il sena mill-Grand Hotel Excelsior, Floriana, Fotoline Studio, }abbar, Café Jubilee, G]ira u Nunu’ Hair and Nail Salon, Naxxar jew inkella tistg[u //emplu fuq in-numri talmowbajl 99422291 jew 79064311 g[allaktar informazzjoni. Tistg[u ]]uru wkoll l-Fan Page Adrian ir-Russu Brincat fuq is-sit elettroniku Facebook. diskussjoni bis-sehem tal-President Emeritus Eddie Fenech Adami, Daniel Micallef li hu kittieb, politiku u diplomatiku u Margaret Agius li hi attri/i u xandara. Sadattant, l-G[aqda Talent Mosti b[alissa qed tippre]enta l-wirja Behind Doors li hi wirja ta’ pittura fuq l-injam u statwetti tat-terrakotta ma[duma minn Daniel Scerri. Din il-wirja se tibqa’ miftu[a g[allpubbliku sas-Sibt 28 ta’ Jannar.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

20 Madwarna

Studenta tirba[ vaganza tal-[olm Sarah Borg, studenta universitarja, reb[et vaganza tal-[olm fil-lotterija organizzata minn Vodafone g[all-istudenti fil-bidu tassena Universitarja. Il-lotterija ta’ Vodafone kienet miftu[a g[all-istudenti kollha li g[andhom il-fuq mis-16-il sena li kellhom smart card valida, anke jekk ma kinux klijenti ta’ Vodafone. Sarah Borg se tag[]el hi ddestinazzjoni u t-tul talvaganza tag[ha kif ukoll lakkomodazzjoni u l-lo;istika tas-safra. Sarah Borg se jkollha wkoll il-lussu li tistieden il-[bieb tag[ha biex jakkumpanjawaha u Vodafone se t[allas l-ispejje] talivvja;;ar, l-akkomodazzjoni, l-assigurazzjoni u l-visa sa €2,000.

Fl-istess inizjattiva student ie[or, Terence Lauri, reba[ weekend break f’G[awdex li jiswa €500 bil-possibbiltà li jag[zel fejn joqg[od u t-tul tal-vaganza kif ukoll li jistieden il-[bieb tieg[u biex jakkumpanjawh. Waqt il-pre]entazzjoni talpremjijiet i]-]ew; studenti iddeskrivew ir-reazzjoni tag[hom b[ala wa[da ta’ sorpriza. “Ma stajtx nemmen li rba[t vaganza li tiswa €2,000,” qalet Sarah Borg. “Mo[[i mill-ewwel ;era bija u bdejt na[seb fejn nista’ mmur u lil min se nie[u mieg[i. Il-kompetizzjonijet ta’ Vodafone dejjem ikunu interessanti u fa/li biex tie[u sehem fihom. Vodafone hi kumpanija li ta[seb fina l-

Studenti fuq il-kampus waqt Freshers Week [erqanin biex jie[du sehem fil-lotterija tal-Vodafone

klijenti u toffrilna bosta premjijiet li m’humiex ne/essarjament limitati masservizz tat-telefonija. Lanqas nista’ nemmen li dalwaqt se n]ur id-destinazzjoni favorita tieg[i.”

“B[ala organizzazzjoni ffukata biex tag[ti l-a[jar servizz lill-klijenti, a[na nag[mlu [ilitna biex inkunu vi/in il-klijenti tag[na f’kull [in anke b’rigali u premjijiet li verament jixtiequ,” qal

Klijenti ta’ Melita jaraw 250,000 titlu fuq Melita OnDemand! f’erba’ xhur Shakira l-ewwel fil-klassifika ta’ mu]ika OnDemand! fl-2011 F’erba’ xhur biss mit-tnedija tasservizz Video On-Demand, Melita rre;istrat numri inkora;;anti [afna fl-u]u tas-servizz mill-klijenti tag[ha. Klijenti li g[andhom a//ess g[all-OnDemand! raw xi tip ta’ kontenut permezz ta’ dan is-servizz aktar minn 250,000 darba li jsarrfu f’g[exieren ta’ eluf ta’ sig[at. Is-servizz li hu fa/ilment a//essibbli fl-Interactive TV Menu, qieg[ed isir wie[ed mill-aktar servizzi mfittxija fis-servizz tattelevi]joni tal-Melita. “Is-su//ess ta’ OnDemand! hu inkora;;anti ferm. Il-perijodu ta’ prova msejja[ BETA g[ena nitg[almu [afna dwar l-esperjenza u l-preferenzi tal-klijenti. Jidher li lklijenti qed isibuha ferm fa/li u konvenjenti li ju]aw dan is-servizz. Filwaqt li l-kontenut qieg[ed ikun a;;ornat kull ;img[a b[alissa qed infittxu li n]idu r-relazzjonijiet ma’ studios internazzjonali u hekk nag[tu spinta akbar fl-g[a]la ta’ kontenut. Fost is-serje televi]ivi ;odda OnDemand! il-klijenti se jkunu jistg[u jgawdu Mad Men u Friends u dalwaqt se jkunu jistg[u jgawdu wkoll minn serje ta’ su//essi o[ra b[al One Tree Hill u Big Bang Theory fost o[rajn”, qal f’kummenti lill-media Ivor Micallef, TV Product Manager ta’ Melita. Il-mu]ika pop tal-istilla Shakira sabet ru[ha fl-ewwel post talklassifika mu]ikali g[all-2011 bilplaylist tag[ha tkun l-aktar video talmu]ika li raw il-klijenti. Il-post g[all-aqwa video mu]ikali mar g[allvideo Happiness ta’ Alexis Jordan.

Il-kantanta ta’ fama mondjali – Shakira

L-aktar serje televi]iva komika li rawha nies kienet Weeds, li ddur malkarattru ta’ Nancy Botwin (MaryLouise Parker), omm armla ta’ ]ew; subien li tibda tbig[ id-droga biex tla[[aq mal-b]onnijiet tal-familja tag[ha. Serje popolari o[ra kienu CSI Las Vegas u t-thriller dwar il-vampiri Blood Ties. Rio, Thor u Mr Popper’s Penguins kienu l-aktar films li nkrew fissezzjoni Movie Rentals filwaqt li Gulliver’s Travels tal-attur Jack Black kien l-aktar film li nkera fi kwalità High Definition.

L-OnDemand! Club huma a//essibbli bla [las ]ejjed b[ala parti mill-Entertainment Pack ta’ Melita li jinkludi wkoll konnessjoni talInternet b’velo/ità g[olja FibrePower, u linja tat-telefon g[ad-dar b’telefonati bla limitu lejn linji fissi lokali o[ra. MovieRentals hu servizz ta’ kiri ta’ films ta’ su//ess u re/enti li jinkrew g[al-48 sieg[a bi prezzijiet jibdew minn €1.49 biss. G[al aktar informazzjoni ]uru www.melita.com jew /emplu 27270270.

Alastair Vella Stiles, Product Marketing Executive ta’ Vodafone Malta. “Nafu li ssafar hu minn ta’ quddiem nett fost ix-xewqat ta’ [afna studenti u sodisfatti li offrejna lill-istudenti xi [a;a li rridu.”

Mediterranean Bank iniedi kont ;did Mediterranean Bank g[andu l-pja/ir i[abbar it-tnedija ta’ prodott ta’ tfaddil innovattiv ie[or – in-Now Account li j]id mal-prodotti popolari e]istenti talBank u li b’hekk ikabbar l-g[a]la talklijenti tieg[u. In-Now Account hu kont ta’ tfaddil b’terminu fiss ta’ sena, sentejn jew tliet snin u inizjalment hu offrut fil-munita Ewro. L-img[ax dovut g[at-terminu s[i[ tan-‘Now Account’ jit[allas kollu bil-quddiem immedjatament u jitpo;;a fil-kont tat-tfaddil (jew savings) talklijent ma’ Mediterranean Bank. Lammont s[i[ hu a//essibbli g[all-klijent fi ]mien g[axart ijiem ta’ xog[ol. Lammont minimu biex wie[ed jifta[ kont Now hu ta’ €5,000 jew l-ekwivalenti. Il-kont se jkun offrut f’muniti ewlenin o[ra fil-;img[at li ;ejjin. Meta nieda n-Now Account flUffi//ju Prin/ipali tal-Bank, Ray Calleja, il-Kap tas-Servizzi Personalizzati, qal: “Bin-Now Account Mediterranean Bank qed ikompli joffri prodotti innovattivi tat-tfaddil fis-suq lokali. Il-pubbliku issa jaf li a[na noffru prodotti b’interessi kompetittivi [afna b’mod konsistenti filwaqt li nibq;[u impenjati li nag[tu servizz tajjeb u flistess [in trasparenti.” “Filwaqt li d-diversi kontijiet ta’ depo]itu b’terminu fiss jibqg[u lprodotti ewlenin tag[na, in-Now Account issa jag[ti lill-klijenti l-g[a]la li jir/ievu l-img[ax kollu bil-quddiem biex b’hekk ikunu jistg[u jag[mlu dik lispi]a ppjanata jew mixtieqa jew inkella jer;g[u jinvestu s-somma u dan kollu ming[ajr ma jnaqqsu mill-kapital tag[hom.” “Nanti/ipaw konkorrenza o[ra tajba g[an-Now Account minn klijenti ;odda u anke dawk e]istenti filwaqt li nkomplu nkabbru l-firxa ta’ prodotti g[an-numru dejjem ji]died tal-klijenti ta’ Mediterranean Bank.” Aktar informazzjoni, inklu]i t-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli, jistg[u jinkisbu billi wie[ed imur fuq is-sit elettroniku www.medbank.com.mt, permezz ta’ email lil info@medbank.com.mt jew billi //empel 2557 4400.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Festi 21 minn Joe CHETCUTI – joechetcuti@onvol.net

MARSALFORN – G{AWDEX

IL-FURJANA

Il-festa tal-konver]joni ta’ San Pawl

Il-festa litur;ika ta’ San Publju

F’Marsalforn G[awdex qed tkun i//elebrata l-festa talkonver]joni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ilum isSibt fil-5.30 p.m. tibda traslazzjoni solenni tarrelikwa ta’ San Pawl. Imexxi l-Ar/ipriet Dun Reuben Micallef. Wara ting[ad ilkurunella u ssir /elebrazzjoni ewkaristika. Fis-6 p.m. kon/elebrazzjoni solenni ta’ lejlet il-festa u jmexxi lAr/ipriet bis-sehem tal-kor tal-parro//a ta]-}ebbu; G[awdex Regina Angelorum. Fi tmiem il-quddiesa jsir ilbews tar-relikwa. G[ada jum il-festa ta’ San Pawl, patrun ta’ Marsalforn. Il-[in tal-quddies ikun fit-8 a.m. u fl-10 a.m. u l-quddiesa tal-11 a.m. titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech bis-sehem tal-Chorus Unda Maris.

Fl-4 p.m. jibda l-kant solenni tat-tieni g[asar. Imexxi Monsinjur Ar/ipriet Carmelo Refalo, bis-sehem tal-kapitlu u l-kleru tal-knisja kolle;;jata ta’ Marija Bambina taxXag[ra, G[awdex. Fl-4 p.m. tibda sfilata ta’ mar/i mill-Baned Victory taxXag[ra u Santa Marija ta]}ebbu;, bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xag[ra, ta]-}ebbu; kif ukoll bilkollaborazzjoni s[i[a talKumitat Amministrattiv ta’ Marsalforn b[ala parti millprogramm ta’ fidi u tradizzjoni. Fl-4.30 p.m. tibda [ier;a lpur/issjoni bl-istatwa ta’ San Pawl, li tkun akkumpanjata mi]-]ew; baned mistiedna Victory tax-Xag[ra u Santa Marija ta]-}ebbu; . Fid-d[ul tal-pur/issjoni jsir il-kant talantifona.

Fis-6 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni minn Monsinjur Ar/ipriet Carmelo Refalo, bis-sehem tal-kapitlu u l-kleru talkolle;;jata. Tie[u sehem lOrkestra mmexxija misSurmast Colin Attard. Fi tmiem ilkon/elebrazzjoni ting[ad ilkurunella, /elebrazzjoni ewkaristika u jsir il-bews tarRelikwa. Nhar l-Erbg[a 25 ta’ Jannar jum is-solennità litur;ika talkonver]joni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Fil-5.30 p.m. jibda l-kant solenni talg[asar, kurunella u /elebrazzjoni ewkaristika. Fis-6 p.m. quddiesa blomelija tal-okka]joni, li titmexxa mill-Kanonku Dun Mikiel Borg. Janima lLitur;ija Mro Carmel Peter Grech.

IR-RABAT - MALTA Fir-Rabat, nhar l-Erbg[a li ;ej se tkun i//elebrata l-festa tal-konver]joni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Fis-6 p.m. quddiesa kantata bis-sehem tal-kapitlu u l-kor parrokkjali.

U F’{AL SAFI F’{al Safi qed tkun i//elebrata l-festa tal-konver]joni tal-Appostlu Missierna San Pawl. Nhar lErbg[a 25 ta’ Jannar, fis-6 p.m. tibda kon/elebrazzjoni solenni minn Dun Glenn Buhagiar. Wara lfunzjoni fil-knisja tin[are; l-istatwa ta’ San Pawl fuq iz-zuntier, fejn il-Banda San Pawl ta’ {al Safi ddoqq diversi innijiet Pawlini u wara tibda mar/ li jdur madwar diversi toroq ta’ {al Safi. IL-BELT VALLETTA

{ru; tal-istatwa ta’ San Pawl min-ni//a B[al kull sena fi Frar, jitfakkar in-Nawfra;ju ta’ San Pawl. I]da ]gur li hu jum il-parru//ani beltin kollha. Il-Pawlini jibdew minn kmieni dan ix-xahar bi t[ejjijiet spe/jali biex b[al kull sena jag[mlu festa kif jixraq lil Missier il-fidi talMaltin. Il-kapitlu u l-kolle;;jata ta’ San Pawl, flimkien malG[aqda tal-Pawlini ja[dmu id f’id u jibdew i[ejju biss[i[ biex il-festa tal-10 ta’ Frar tkun tassew dinjitu]a. Kul[add jaf bi]]ejjed il-mod kif jitmexxew i//elebrazzjonijiet litur;i/i li jsiru fil-knisja kolle;;jata ta’ San Pawl. Il-festa ta’ San Pawl ta’ kull sena tifta[ bil[ru; min-ni//a tal-vara maestu]a ta’ Melchiorre Gafà. Il-[ru; tal-istatwa se jsir il-lejla u mil-lejla ’l

quddiem sa ftit ;ranet qabel il-festa se jsiru g[add ta’ /elebrazzjonijiet spe/jali bi t[ejjija g[all-festa. Min-nhar it-Tnejn 6 ta’ Frar u lErbg[a 8 ta’ Frar huma ttlett ijiem tat-Tridu. Fis-6 p.m. tibda quddiesa u wara ssir il-prietka tat-tridu. Din is-sena l-prietki tat-Tridu se jsiru mill-Kanonku Dun Antoine Borg. Nhar il-{amis 9 ta’ Frar lejlet il-festa fil-5.30 p.m. tibda traslazzjoni solenni tar-relikwa ta’ San Pawl u din titmexxa minn Monsinjur Ar/isqof Pawl Cremona OP. N[ar il-:img[a 10 ta’ Frar jum il-festa, l-istess Monsinjur Ar/isqof Paul Cremona jmexxi l-quddiesa pontifikali filwaqt li lpane;ierku se jsir minn Patri Martin Mamo OFM Cap. Il-

kor u l-orkestra se jkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Joseph Gatt. Il-Filarmonika Nazionale La Valette tal-Belt se tibda l-impenji tag[ha b’ri/eviment g[all-membri kollha li se jsir nhar il-{add 5 ta’ Frar, fit-8 p.m. Ilkun/ert tant mistenni millpartitarji se jsir nhar il:img[a 3 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-Ka]in tas-So/jetà Filarmonika Nazionale La Valette tal-Belt. Il-Baned mistiedna g[allfesta ta’ din is-sena huma lBanda tal-G[aqda Mu]ikali Beland ta]-}ejtun, l-G[aqda Mu]ikali Sant’ Elena ta’ Birkirkara, il-Banda Konti Ru;;ieru tal-Ka]in San Pawl tar-Rabat Malta u lBanda tas So/jetà Filarmonika Nicolò Isouard tal-Mosta.

Fil-Furjana qed issir il-festa litur;ika ta’ San Publju. Dalg[odu fid-9 a.m. ssir quddiesa fejn ikun amministrat is-Sagrament talGri]ma tal-Morda. Fis-6 p.m. tibda traslazzjoni solenni tar-relikwa ta’ San Publju li titmexxa minn Patri Stephen Magro OFM. Imbag[ad fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kantata tal-ftu[ tas-solennità ta’ San Publju. G[ada l-{add 22 ta’ Jannar hi s-solennità ta’ San Publju. Fil-5 p.m. jibda l-kant tal-g[asar u kurunella ta’ San Publju. Fis-6.30 p.m. kon/elebrazzjoni solenni bil-mu]ika. Imexxi Fr. David Torpiano. Waqt din il-kon/elebrazzjoni solenni se jie[du sehem il-membri tal-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament ta’ San Publju. Wara l-kon/elebrazzjoni titkanta l-antifona O Melitae Digna Proles, Tantum Ergo, /elebrazzjoni ewkaristika u jsir ilbews tar-relikwa.

FL-G{ARB – G{AWDEX

Il-festa ta’ San Publju se tkun i//elebrata wkoll fil-kappella f’Ta’ G[ammar, limiti tal-parro//a tal-G[arb, G[awdex. G[ada, jum il-festa, fil-11 a.m. tibda quddiesa bl-omelija fuq il-qaddis li se titmexxa mir-Rettur tal-kappella, l-Ar/ipriet Monsinjur Joseph Sultana. Wara ting[ad il-kurunella u ssir /elebrazzjoni ewkaristika.

U FIR-RABAT — MALTA

Fir-Rabat Malta wkoll qed tkun i//elebrata l-festa ta’ San Publju. G[ada fis-5.45 p.m. tibda traslazzjoni solenni tar-relikwa ta’ San Publju mill-Grotta g[all-knisja kolle;;jata ta’ San Pawl. Fis-6 p.m. tibda quddiesa kantata bis-sehem tal-kor li se titmexxa mill-Ar/ipriet, il-Kanonku Dun Louis Suban. Fi tmiem ilquddiesa ssir ir-repo]izzjoni u /elebrazzjoni ewkaristika filkappella ta’ San Publju fil-Grotta.

L-ISLA

Il-festa ta’ San :iljan

Fil-knisja verament mill-isba[ iddedikata lil San :iljan fl-Isla qed tkun i//elebrata l-festa ad unur dan il-qaddis. Il-lejla fil-5 p.m. jibda r-ru]arju u kurunella lil San :iljan. Fil-5.30 p.m. quddiesa li titmexxa minn Fr. Alfred Sacco SDB. Wara ssir /elebrazzjoni ewkaristika. G[ada jum il-festa fl-10 a.m. jibda r-ru]arju u kurunella lil San :iljan. Fl-10.30 a.m. tibda quddiesa kantata tal-festa, li titmexxa minn Monsinjur Lawrence Gatt, Kan/illier tal-Kurja.

IL-MOSTA

Il-festa ta’ San Anton Abbati Fil-Mosta g[ada se tkun i//elebrata l-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella dedikata lilu. G[ada jum il-festa, fl-10 a.m. jsir it-tberik tal-annimali fil-Pjazza ta’ San Anton. Fil-5 p.m. quddiesa kantata bil-prietka. SAN :ILJAN

Il-festa litur;ika ta’ San :iljan Nhar il-{amis li ;ej, lejlet il-festa litur;ika, fis-7.15 p.m. jibda kun/ert fil-knisja parrokkjali, mill-Banda San :iljan, fejn qeg[din jing[ataw bidu g[a/-/elebrazzjonijiet f’g[eluq il-85 sena mit-twaqqif tal-ka]in tal-Banda San :iljan. Il-Banda San :iljan se tkun ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Manoel Pirotta, bis-sehem tas-St. Julian’s Choral Group, il-baritonu Pio Dalli u l-organista Joseph Caruana. Il-leader tal-banda se jkun Michael Pirotta. Ilbi//iet mu]ikali li se jindaqqu huma tal-kompo]ituri Maltin Angelo Pullicino, Paolo Nani, Manoel Pirotta u :u]eppi Fenech, kif ukoll internazzjonali b[al Giuseppe Verdi, Benedetto Marcello, Ludvig Van Beethoven, Leon Boeellmann, Jerry King Goldsmith, Hans Zimmer u Lisa Gerard. Nhar il-:img[a li ;ej, hu jum il-festa litur;ika ta’ San :iljan. Dakinhar, jum il-festa, fil-knisja parrokkjali ta’ San :iljan, fis6.30 p.m. tibda quddiesa kantata bil-prietka u titmexxa millKappillan Dun Claude Portelli. Waqt il-quddiesa jie[u sehem isSt. Julian’s Choral Group ta[t id-direzzjoni tal-baritonu Pio Dalli.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Simone Gauci

Bianca Vella

SAS-SITTA

Programm divertenti NET Television 14>05

Fost il-mistiedna g[allprogramm tal-lum se jkun hemm l-atturi Henry Zammit Cordina u Moira Muscat, ilkantanti Annabelle Debono, Glen Vella u Leontine u kif ukoll il-kompo]itur Sean Vella. Insiru nafu diversi

kurzitajiet dwar Annabelle u l-g[arus tag[ha Sean Vella. Mit-tieni fa]i tal-Passport 2 Indifest illum se naraw flazzjoni lil Simone Gauci u lil Bianca Vella. Il-programm ikun wie[ed varjat u divertenti, fejn minbarra kant u mu]ika

nsibu wkoll ]fin, ma;ija, sketches komi/i minn Toni Busuttil, kif ukoll tag[rif dwar diversi su;;etti fosthom moda, ivvja;;ar, ilbies g[at-ti;ijiet, kif ukoll spjega tal-Evan;elju li jinqara waqt il-quddies tal-lejla u g[ada.

FIL-QOSOR • CRAZEBOOK (NET Television 18>10) - Matthew

Calleja u Nathan Darmanin b’edizzjoni o[ra ta’ dan ilprogramm. Huma se jlaqqg[u littelespettaturi ma’ Game Developer li se jag[ti tag[rif dwar il-produzzjoni tal-log[ob g[all-kompjuter f’Malta. Naraw ukoll dwar mudell kbir u animat ta’ belt futura fl-Istati Uniti. • KANTANAPOLI (NET Television 20>30) - Kun/ert li

ttella’ mill-Valletta Dramatic Company bis-sehem ta’ orkestra, is-solisti Joseph Aquilina, Anita Cauchi, Ludwig Galea, Marita Bezzina u Francis Mangion kif ukoll kor. • L’ULTIMO BACIO (Canale 5 10>30) - Film drammatiku Taljan li n[adem fl-2001 b’re;ija ta’

Gabriele Muccino u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Giovanna Mezzogiorno (fir-ritratt fuq il-lemin) u Stefano Accorsi.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’Jannar, 2012

TV#Radju 23 LA GIURIA

Rachel Weisz fost l-atturi ewlenin Rete 4 21>20 06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>15

Italomix

15>05

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>15

Skor Extra Time

19>00

Club 90s

21>00

Fuzzbox Saturday Special

23>00

Il-Fatti Kollha (r)

24>00

Country Music Club (r)

Radju Malta • 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill-:urnali Lo kali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - Tne[[ilhom ilKappel 11:00 - Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin talA[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 - ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK • 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 – Ifta[ Qalbek 10:05 - Fil-Fond tal-A[bar (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - L-G[a]la Tieg[ek u Tieg[i 14:00 - BBC News 14:05 - Straightforward 15:00 - RTK Qosor 15:05 - L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek (jinkludi 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Notte Italiana 20:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Realtajiet tal-Lum (r) 24:00 Ripetizzjonijiet - Rakkont, Family Finance, Ekolo;ija, Nutar. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - Ri/erka fl-

Film thriller tal-2003 b’re;ija ta’ Gary Fleder li fost l-atturi ewlenin g[andu lil Rachel Weisz (fir-ritratt). L-isem ori;inali tal-film hu Runaway Jury u fih naraw armla li to[odha kontra fabbrika

tal-armi fil-Qorti g[ax tg[id li ]ew;ha miet ka;un tag[hom... Fost atturi o[ra fil-film insibu lil Dustin Hoffman, Gene Hackman u John Cusack. Il-film hu twil sag[tejn u 7 minuti.

edukazzjoni ambjentali 11:30 Kif [addmu l-Malti 12:00 - BBC News Update 12:05 - Sa[[a 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Fantasija Mu]ikali 22:30 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddies 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Lejn l-Art Imweg[da 11:00 -

Nixtarru kitbet San :or; Preca 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal{niena Divina 15:30 - LejH Biss In[ares 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Irrid Ng[annilek 22:00 Ilma {aj, :esù 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta. Bay Radio • 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Dorian Cassar (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 - Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM • 95.0 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 -

Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Calypso Radio • 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 - Calypso Weekend 14:00 - Mu]ika u Sport 18:05 - Saturday Night Live 20:30 - Dak Kien }mien 01:00 Non-Stop Music. Smash Radio • 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 08:00 Wirt, Arti u Kultura 08:30 Madwarna 09:00 - Kids TV 10:15 - }ona Compilation 11:15 Meander (r) 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Paqpaq (r) 12:50 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:10 Luxdesign 17:20 - Modern Lifestyles 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kelma g[all-{ajja 18:20 Gadgets 18:50 - G[awdex Illum (r) 19:25 - Dot EU 20:00 - LA[barijiet 20:40 - Dissett 21:45 The Kingdom. Film 2007 23:15 L-A[barijiet 23:30 - Sibtek (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 06:55 - Healthy Living (r) 08:00 EGOV 4U TV 08:30 - ONE News 08:45 - Teleshopping 10:20 - Better Living (r) 11:00 Clint on ONE 12:45 Teleshopping 13:30 - ONE News 13:35 - The Kilo Challenge 15:30 - Teleshopping 15:45 - Country Jamboree 16:30 - Eurovision Box 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:15 - On D Road 18:50 - Ieqaf 20 minuta 19:15 Lottu 19:30 - ONE News 20:10 }ona Sport 20:30 - Bla A;enda 23:15 - ONE News 23:45 - Ilsien in-Nisa (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 - Er;a’ Lura 15:30 - Programm g[at-Tfal 16:00 - Stylish Wedding 17:00 Music 17:30 - CNI (r) 18:00 Music 18:15 - Bingo 75 18:40 U]u tal-Ilsien Malti 19:00 A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 - Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum. Raiuno • melita 150 06:30 - Unomattina in famiglia (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 Tg 1) 10:05 - Settegiorni 11:10 Unomattina storie vere 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1

14:00 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Rai Tg sport 20:35 - Soliti ignoti 21:10 Ballando con le stelle 8 00:30 Di che talento sei? 01:15 - Tg 1 notte 01:30 - Cinematografo. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 09:00 - Summer in Transylvania (TF) 09:25 School Rock (attwalità) 10:15 Sulla via di Damasco 10:50 Aprirai 11:35 - Mezzogiorno in famiglia 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 14:00 - Lacey Smithsonian - Sfilata con delitto. Film 2009 17:05 - Sereno variabile 18:00 - Tg 2 flash 18:05 Crazy Parade 18:35 - Sea Patrol (TF) 19:30 - Lasko (TF) 20:30 Tg 2 notizie 21:05 - Castle (TF) 21:50 - The Good Wife (TF) 22:40 - Sabato sprint 23:25 - Tg 2 notizie 23:35 - Tg 2 dossier 00:20 - Tg 2 storie - i racconti della settimana 01:00 - Tg 2 Mizar 01:25 - Tg 2 Sì, viaggiare 01:45 - Tg 2 Eat Parade. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:25 - Ninotchka. Film ’39 09:10 - Paesereale 10:15 - Doc Martin 11:00 - Tgr Bellitalia 11:30 - Tgr Prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente Italia 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:50 - TV Talk 16:50 - Tg 3 L.I.S. 16:55 - Un caso per due (TF) 18:00 - 90˚ minuto - Serie B 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:10 - Che tempo che fa 21:30 - Nanuk - prove d’avventura (dok.) 23:35 - Tg 3 23:30 - Tg regione 23:45 - Un giorno in pretura 23:55 - Storie maledette 00:55 - Tg 3 01:05 - Tg 3 agenda del mondo 01:20 - Tg 3 sabato notte 01:50 - Una storia d’amore. Film ’40. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Loggione 09:45 - Superpartes

10:30 - L’ultimo bacio. Film 2001 13:00 - Tg 5 13:40 - Riassunto Grande Fratello 14:10 - Amici 15:45 - Verissimo - Tutti i colori della cronaca 18:50 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Italia’s Got Talent 00:30 - Avvocati a New York (TF) 01:25 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:00 - Tgcom24 07:30 - Zorro (TF) 08:05 - Magnum PI (TF) 09:45 - Detective Monk (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Forum 15:05 - Poirot 17:00 - Psych (TF) 18:00 - Pianeta mare 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore 21:20 La giuria. Film 2003 23:40 - 8 mm 2. Film 2005 01:50 - Tg 4 night news. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 07:05 - Cartoons 10:50 - ScoobyDoo and the Golblin King. Film cartoon 2008 12:20 - Cartoons 12:25 - Studio aperto 13:40 Cartoons 14:35 - Supercop. Film ’92 16:30 - Poliziotto a 4 zampe. Film ’89 18:30 - Studio aperto 19:00 - Cartoons 19:30 - Bee movie. Film cartoon 2007 21:10 Madagascar 2. Film cartoon 2008 22:50 - Barnyard - Il cortile. Film cartoon 2006 00:40 - Studio Sport XXL 01:40 - Poker1Mania. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - Bookstore 11:10 - ‘G’ Day 11:45 - Una nuova vita per Zoe (TF) 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Noi siamo angeli - finalmente si vola. Film ’97 16:00 -

Campionato di Basket Serie A 18:15 - I magnifici sette (TF) 19:15 - The Show Must Go Off 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 21:30 - The Show Must Go Off 24:00 - Tg La 7 00:10 M.O.D.A. 00:55 - Star Trek - La nemesi. Film 2002.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

24 TV#Radju Education 22 • melita 22 # 104 09:00 - Euronews 10:15 G[a]liet 11:00 - Asteriks 11:30 Libreriji u Arkivji 12:00 -Wirt Arti u Kultura 12:30 - 3 Pointer 13:00 - Starboard 13:30 - Strech (r) 14:00 - Nurseries 22 14:30 Prin/pijiet 15:00 - Mal-Karba tasSirena 15:30 - Asteriks 16:00 Libreriji u Arkivji 16:30 - Wirt Arti u Kultura 17:00 - 3 Pointer 17:30 - Starboard 18:00 - Ti;rijiet Biss 18:30 - Nurseries 22 18:55 A[barijiet g[al Dawk Neqsin misSmig[ 19:00 - Restawr 19:30 Il-Li;i u Jien 20:00 - Libreriji u Arkivji 20:30 - Asteriks 21:00 YEP 21:30 - Planet Earth 22:30 Ti;rijiet Biss 23:00 - Libreriji u Arkivji 23:30 - Faxxikli. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - 7F 08:30 - Musbie[ g[al Ri;lejja 09:05 - Kont taf? 09:10 Link 09:15 - F News 09:30 Storjografija 10:00 - Favourite Cinema 10:30 - Belle Donne 12:00 - Link 12:05 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Vespri 18:00 - Link 18:05 - Kont taf? 18:15 - F News 18:30 –Int u Darek 20:00 - Link 20:10 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 • melita 162 08:15 - Centovetrine (soap) 10:30 - Padri e figli (TF) 12:20 -

Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Dharma & Greg 14:25 Giudice Amy (TF) 16:00 Coleen’s Real Women 16:50 Grandi Domani (TF) 18:20 Amici 19:40 - Extreme Makeover Home Edition 21:00 Grande Fratello Live 21:10 – Missing (TF) 22:40 - Grande Fratello Live 23:40 - Charm School. BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Tellytales 07:20 Bobinogs 07:30 - The Roly Mo Show 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Tweenies 08:10 - 3rd &

Bird 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - Keeping up Appearances 09:35 - New Tricks 10:25 - Doctor Who 11:10 - Doctor Who Confidential 11:20 - EastEnders 13:20 - Last of the Summer Wine 13:50 - New Tricks 14:40 - Mutual Friends 15:30 - Doctor Who 16:15 - The Weakest Link 17:00 - Keeping up Appearances 17:30 - Holby City 19:15 - Doctor Who 20:30 Dinnerladies 21:00 - Live at the Apollo 21:45 - Little Britain 22:15 - One Foot in the Grave 23:15 - Doctor Who. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:10 - Off Set 07:40 - Another Time, Another Place. Film ’83 (15) 09:35 - Bonanza 10:40 The High Chaparral 11:50 Armored Command. Film ’61 13:50 - Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous. Film 2005 (12) 16:00 - On the Town. Film ’49 (U) 17:50 - You’ve Got Mail. Film ’98 (PG) 20:10 - Staying Alive. Film ’83 (PG) 22:00 - The Devil’s Advocate. Film ’97 (18). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 08:30 - Flight From Ashiya. Film ’64 10:15 - Mystery Date. Film ’91 (12) 11:55 - Mannequin. Film ’87 (PG) 13:25 - The Border. Film ’79 14:55 - The Dirty Dozen: The Fatal Mission. Film ’88 (PG) 16:30 - The Dirty Dozen: The Deadly Mission. Film ’87 (15) 18:05 - MGM’s Big Screen 18:20 - The Scalphunters. Film ’68 (PG) 20:00 - Hannibal Brooks. Film ’69 (U) 21:40 Gothic. Film ’86 (18) 23:05 After Dark, My Sweet. Film ’90 (15). Diva Universal • melita 313 06:55 - Roots: The Next Generations 07:50 - Roots: The Next Generations 08:45 - Touch 09:00 - Amelia Earhart: The Final Flight 10:40 - Dolores 11:00 Agatha Christie’s Marple 12:42 Kilokalorie 13:00 - Moviola: The Silent Lovers 14:45 - Fede Cieca 15:00 - The Casebook of Sherlock Holmes 16:00 - Rosemary and Thyme 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:55 - SMS 19:00 - ER 20:50 - I’ll Tell You 21:00 - JAG 23:00 - Jane Doe: The Wrong Face. Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Spanning the Saigon River: Vietnam 09:05 - Mighty Ships: Go Sars 10:00 - Man Made Marvels Asia: Ultimate

Casino 10:55 - Massive Machines: Cranes 11:25 Massive Machines: Helicopters 11:50 - Huge Moves 12:45 License to Drill. Swamp Brothers: 13:40 - Everything’s Bigger in Texas 14:10 - Long Necks and Short Fuses. 14:35 - Mega Builders: World Class Stadium: South Africa 15:30 Wreckreation Nation: Bigfoot Paintball 16:25 - How It’s Made 16:55 - How Stuff’s Made: Marbles # Water Filters # Tool Boxes # Packing Foam 17:20 Man Made Marvels Asia: Ultimate Casino 18:15 - Extreme Engineering: Drought-Proofing Australia 19:10 - Huge Moves 20:05 - How It’s Made 21:00 Man, Woman, Wild: Bear Encounter 21:55 - Ultimate Survival: Iceland Fire and Ice 22:50 - Swords: Life on the Line: Gamblers and Legends 23:45 Rising: Rebuilding Ground Zero: A Gate Way to New York. Melita Movies • melita 801 10:00 - Cloudy with a Chance of Meatballs 11:30 - Up! 13:05 The Sorcerer's Apprentice 14:55 - S.W.A.T. 16:55 - Salt 18:40 The Longest Yard 20:33 Hollywood Buzz 21:00 - Black Swan 22:50 - Gospel Hill 00:30 - Hot Tub Time Machine. Melita More • melita 802 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - Mike & Molly 11:30 - Glee 12:15 - Desperate Housewives 13:05 - The Mentalist 19:15 - Hollywood Buzz 19:45 - Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 Boardwalk Empire 22:30 - 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 - True Blood. Biography Channel • melita 411 07:00 - Shania Twain 08:00 Sheryl Crow 09:00 - Gene Kelly 10:00 - Rita Hayworth 11:00 Shania Twain 12:00 - Sheryl Crow 13:00 - Eye for an Eye 14:30 - Eye for an Eye: 12. Storage Wars: 15:00 - High Noon in the High Desert 15:30 - Melee in the Maze 16:00 - Railroad Roulette 16:30 - War on the Shore 17:00 - All Guns to Port 17:30 - High Noon in the High Desert 18:00 - Melee in the Maze 18:30 - Railroad Roulette. 19:00 Hoarders: Kathleen # Margree 20:00 - The Chawners’ Last Chance. Monster In Laws: 21:00 - Spoiled Brat-In-Law 21:30 Naughty Grandma. 22:00 - The

Double Kidnap of Teddy Wang 23:00 - The Smiling Serial Killer.

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 08:30 - Den Brother 10:00 - Fish Hooks 10:25 Shake It Up 10:50 - Good Luck Charlie 11:15 ANT Farm 11:40 - Recess 12:00 - The Suite Life on Deck 12:50 - So Random 13:15 - Fish Hooks 13:30 - Hannah Montana 13:55 - Shake It Up 14:20 - Good Luck Charlie 14:45 - My Babysitter’s a Vampire 15:10 - Fish Hooks 15:30 - ANT Farm 16:00 - Phineas and Ferb 16:20 - The Suite Life on Deck 17:10 - So Random 17:30 - Wendy Wu: Homecoming Warrior 19:00 - Have a Laugh 19:05 - Wizards of Waverly Place 19:25 - My Babysitter’s a Vampire 19:50 - Good Luck Charlie 20:15 Shake It Up 20:40 - Fish Hooks 21:05 - The Suite Life of Zack and Cody 21:30 - Hannah Montana 21:55 - Sonny with a Chance. Jim Jam • melita 458 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - Bob the Builder 10:55 -

Kipper 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 Dorothy the Dinosaur 15:30 - Barney and Friends 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Tigga and Togga 17:00 - Bob the Builder 17:55 - Tigga and Togga 18:00 - Slim Pig 18:10 Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 - Gazoon 20:30 Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 - Rubbadubbers.

07>00 09>30 10>30 11>30 12>00 12>30 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>32 23>00

NET News Teleshopping Newsroom (r) Trott u Galopp (r) Anali]i tal-A[bar (r) Teleshopping PQ NET News Sas-Sitta NET News (ikompli) Sas-Sitta NET News Crazebook Tlug[ tal-Lottu G[alik fl-Ewropa NET News Kantanapoli NET News (ikompli) Kantanapoli NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 11:30 - WC, Alpine Skiing: Men’s Downhill (live) 13:00 Australian Open, Tennis: Day 6 (live) 14:30 - WC Biathlon 15:15 - WC Biathlon: Antholz: Men’s Mass Start (live) 16:00 WC, Cross-Country Skiing 16:30 - WC Ski Jumping: HS 134 (live) 18:15 - Game, Set and Mats 18:45 - International Masters Snooker 19:30 - African Cup of Nations Football: Group Stage: Equatorial Guinea v Libya (live) 21:30 - International Masters Snooker: SF (live) 23:00 African Cup of Nations Football: Group Stage: Senegal v Zambia (live). Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - ATP 250 Series: APIA International, Sydney: F. 10:00 Serie A: Rd 18: Lazio v Atalanta 12:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 3 (live) 16:00 Arsenal World. ERC Heineken Cup: Rd 6: 16:40 - Clermont Auvergne v Ulster (live 19:00 -

Northampton Saints v Munster (live) 21:00 - Gloucester v Toulouse. 23:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 3.

Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 2 12:00 - Trans World Sport 13:00 - Barclays PL: Wk 24: Preview 13:30 Football Feast 13:45 - Barclays PL: Wk 24: Norwich City v Chelsea (live) 15:45 - Football Feast 16:00 - Barclays PL: Wk 24: Wolves v Aston Villa (live) 18:00 - Football Feast 18:30 Barclays PL: Wk 24: Bolton W v Liverpool (live) 19:30 - Trans World Sport 20:30 - FIFA Futbol Mundial 21:00 - Serie A: Rd 19: Atalanta v Juventus (live) 23:00 - Roma Channel. Go Sports 3 • GO Plus 853 13:30 - Scottish PL: Rd 24: St Mirren v Celtic (live) 15:30 Football's Greates 16:00 Barclays PL: Wk 24: Fulham v Newcastle Utd (live) 18:00 ERC Heineken Cup: Rd 6: Leicester v Montpeiller (delayed) 20:00 - Inter Channel. Go Sports 4 • GO Plus 854 16:00 - Barclays PL: Wk 24: Stoke City v WBA (live) 18:00 Serie A: Rd 19: Cagliari v Fiorentina (live) 20:00 - Juve Channel. Go Sports 5 • GO Plus 855 16:00 - Barclays PL: Wk 24:

Sunderland v Swansea City (live) 18:00 - LFC TV. Go Sports 6 • GO Plus 856 16:00 - Barclays PL: Wk 24: QPR v Wigan Ath (live) 18:00 - MUTV. Melita Sports 1 • melita 701 15:30 - Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (live) 17:35 npower Champ.: Watford v Reading (r). La Liga: 19:25 Preview (r) 20:00 - Barcelona v Real Betis (r) 22:00 - Real Betis v Sevilla (live). 00:05 Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (r). Melita Sports 2 • melita 702 16:00 - npower Champ.:

Coventry City v Middlesbrough (live). Bundesliga: 18:00 Preview (r) 18:30 - 1.FC Kaiserslautern v Werder Bremen (live). Melita Sports 10 • melita 710 20:15 - Men's EHF Euro 2012: Main Rd (live). Malta Stars • melita 614 08:00 - MFA Futsal League 1st Div.: Naxxar Motors v Excess RP (r) 09:25 - Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas (r) 11:00 - BOV PL: Tarxien v Hibernians (r). U*Bet F.A.Trophy: 13:30 - Match Day (live) 14:00 - Balzan v Floriana (live) 16:00 - Match Day (live). 16:35 - Melita GFA 1st Div. (r) 18:30 - MOC Olympic Special (r) 19:10 Malta Rugby Football Union: Stompers v Overseas (r) 20:55 - U*Bet F.A.Trophy: Balzan v Floriana (r) 23:20 - Malta Basketball Assoc.: Depiro v A to Z Athleta (r) 00:40 - 3 Pointer (r) 01:15 - Malta Handball Association (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - La Liga: Valencia v Real Sociedad (r) 09:50 - Bundesliga: Borussia

Monchengladbach v Bayern Munich (r) 11:45 - npower Champ.: Watford v Reading (r) 13:35 - La Liga: Barcelona v Real Betis (r) 15:30 Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (live). La Liga: 17:35 - Valencia v Real Sociedad (r) 19:25 - Preview (r). 19:55 Bundesliga: FC Schalke v VfB Stuttgart (r) 22:00 - La Liga: Real Betis v Sevilla (live) 00:05 - npower Champ.: Watford v Reading (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Tisliba 25 Mimdudin>1. Da[la mqawsa f’[ajt qisha arzella (6) 4. Knisja f’belt ma[tura mill-Isqof b’kappillan talpost (8) 9. Attakk mhux mistenni fuq xi [add (6) 10. Kull min jag[mel st[arri; jew anali]i (8) 12. Prin/ep G[arbi (4) 13. {a;ra prezzju]a b’[afna

lwien imsemmija g[aliha? (5) 14. }uffjett (4) 17. {mistax-il minuta (6) 18. u 20. Qieg[ed f’post fejn g[andu jkun (5) 20. Ara 18 21. Ventilatur ta’ kantina (6) 27. Qawwi b[alma jkun ilkafè jew it-tè (4) 28. 39 pulzier (5) 29. Dan ma jorqodx! (4) 32. ?eramika li tin[adem b’verni/ u enamel f’bosta gosti (8) 33. Entu]ja]mu (6) 34. Teatri ]g[ar, kummiedji (8) 35. {ass dardir fl-istonku (6) Weqfin>1. Disinn im]ewwaq fuq stil G[arbi u f’ras li beka fuqha? 2. Penalizzat (8) 3. Bla ;ieh, baxx u di]onest (4) 5. Tul ta’ 12-il xahar x’aktarx u]at fil-biedja (6) 6. Romblu tal-karti (4) 7. Skantament (6) 8. Li joqg[odu g[alfejn tridhom (6) 11. u 26. Tkellem [a]in (6) 15. Stor ta’ merkanzija jew [a]na (5) 16. Barmil (5) 19. Tlett ijiem ta’ fer[ u ]uffjett (8) 22. {alsien (7) 23. Mag[mul krema, birrag[wa (6) 24. Rakkont (6) 25. Karettun mi;bud minn ]iemel tat-tlielaq li fuqu joqg[od biss is-sewwieq (6) 26. Ara 11 30. Ta’ tog[ma mqita (4) 31. Ingann (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>- 1. ?irasa; 4. Abbandun; 9. Referi; 10. Impurtat; 12. u 21. Ar;entiera; 13. Esti]; 14. u 20. Muletti; 17. Ifalli; 18. u 29. Bankini; 27. Ljun; 28. Va]un; 32. Skredita; 33. Kajjik; 34. Immorali; 35. }af]af. Weqfin>- 1. ?ereali; 2. Refu;jat; 3. Soru; 5. Bambin; 6. Akut; 7. Duttur; 8. Nittef; 11. u 26. Esklu]; 15. Elett; 16. Xawta; 19. Reli;ju]; 22. Aliskaf; 23. Tlesti; 24. Suprem; 25. Maqtul; 30. {dar; 31. Kana.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Tisliba bin-Numri

In-numru 609, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn il-[ames listi.

Irba[ sett tal-platti ma’ JB Stores Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk mas-soluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tat-telefon tag[kom. Il-premju ta’ [mistax ilu ntreba[ minn Jacqueline Muscat, 224, Sunflower Court, Flat 3, Triq ilVitorja, {al Qormi. SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bu;ibba

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tassodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

{al Qormi – San Bastjan

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 99477271.

Il-Qrendi

APPARTAMENTI bi tlieta tas-sodda, kmamar u gallariji kbar bil-veduti, area kwieta. :ebel u saqaf. Prezz €97,800. ?emplu lis-sid 79316057.

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 99477271.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz € 338,000. ?emplu 99422082.

L-Imqabba

HOUSE of character (unconverted) bi tliet kmamar tas-sodda. Prezz €100,000. ?emplu 99473439.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

G{ALL-KIRI {’Attard

MAISONETTE b’]ew; kmamar tas-sodda g[all-kiri fit-tul u [anut f’{’Attard g[all-kiri, Class 4. ?emplu 99844279 jew 79915085.

{a]-}ebbu;

SNACK Bar#Take Away, Class 2 u ]ew; garaxxijiet bil-permessi g[al [wienet jew hair & beauty salon. ?emplu 99057323.

Tas-Sliema

G[al kull xog[ol

FORN f’post /entrali bilpermessi, ;ie rinnovat, jista’ jinkera wa[du jew bi stove. ?emplu 21341763 jew 21316219.

TA’ madum tal-art u tal[ajt, qlug[ ta’ kmamar talbanju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil-;ibs u gypsum boards. ?emplu 79091057.

VETTURI

Nixtri

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ Bibien

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

KAROZZI u trakkijiet g[alliskrap, magni, bibien u twieqi (aluminju u [adid), ram a[mar u isfar u stainless steel. In[allas kontanti. ?emplu 79430366, 99469467 jew 27430366.

SETT ta’ seba’ bibien ;odda ta’ ;ewwa, bojod bir-rig taddeheb, g[adhom fil-kaxxi, prodott Taljan, qies standard. Prezz ra;onevoli. ?emplu 79221700.

Kia Mentor

Ni]barazza

Grandfather clock

Range Rover

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u filpost

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tombla sheets

B’NUMRI kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press)– 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna –

min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq

pbonnici@bonniciprintingpr ess.com

MAGNA enfield antika. Interessat#a? ?empel 99806284.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mobile kiosk

BIL-PERMESSI kollha f’kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79705588.

JIN{TIE:U Tower Aluminium

JIN{TIE:U [addiema fulltime biex jinstallaw xog[ol tal-aluminju u [;ie;, b’li/enzja tas-sewqan. ?emplu 21465156 jew 99470635 lil Tower Aluminium Ltd, {a]}ebbu;.


Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

27 BASKETBALL - KAMPJONAT MSV LIFE

Sfida bejn l-ewwel u l-a[[ar Il-kampjonat MSV Life jitkompla fi tmiem il-;img[a hekk kif g[ada Athleta A to Z Electronics u Bupa Luxol li jinsabu fl-ewwel post jilag[bu kontra xulxin. Wara Si;;iewi u Loyola Tata Motors jippruvaw jiksbu l-ewwel reb[a. Illum waranofsinhar Floriana Francesco Fenech imisshom kontra Depiro Mtarfa. Floriana se jippruvaw ikomplu fuq ilwirja tajba kontra Loyola fejn spikka lAmerikan E. Fjeld. Depiro ;ejjin minn telfa kontra Athleta u jridu reb[a biex ikomplu j]ommu kuntatt mal-ewwel timijiet. Interessanti se jkun d-dwell ta[t il-boards bejn Fjeld u Hamlin. Depiro jridu jkunu aktar aggressivi fiddifi]a biex jiksbu t-tieni reb[a.

Fl-ewwel log[ba tal-{add Athleta jippruvaw jibqg[u l-uniku tim bla telf u jpattu g[at-telfa li sofrew fin-K.O. Luxol ma tistax tafdahom g[ax bla[[ar sforzi tag[hom qed jirkupraw ]vanta;; sostanzjali u jirb[u fl-a[[ar sekondi. Athleta g[andhom is-sa[[a tas-Serb ta[t il-boards waqt li J. Bilen g[andu xutt tajjeb mill-bog[od g[alkemm mhux konsistenti. Si;;iewi, wara li rmew reb[a kontra Luxol, jippruvaw i[allu lil Loyola wa[idhom fl-a[[ar post. Si;;iewi g[andhom lil N. Sultana jkompli bissospensjoni u jridu joqog[du attenti g[at-twil tal-Loyola R. Harris. Meta Si;;iewi jilag[bu b[ala tim huma forza, biss f’’mumeti jibdew jg[a;;lu

Balzan Y. meg[juna minn investitur f’Sydney

Il-President ta’ Balzan Youths George Borg dan l-a[[ar [abbar lakkwisti ta’ ]ew; plejers ;odda fliskwadra, Martin Deynov u Anthony Eviparker, li t-tnejn iddebuttaw fir-reb[a kontra Sliema Wanderers. Borg qal li dawn i]-]ew; akkwisti kienu possibbli blg[ajnuna kontinwa tal-isponsor kbir tal-klabb Investors Mutual ba]ati f’Sydney u li huma proprjetà tal-Malti Anton Tagliaferro, eks Anton Tagliaferro plejer tal-istess Balzan Youths. “Ninsab kuntent li qed inkompli nag[ti l-appo;; lil Balzan u kburi bil-wirjiet tat-tim fil-Premier. Issa ninsab [erqan li nara lil Balzan jistabbilixxu posthom fil-Premier u li jkollhom wa[da millaqwa nurseries f’Malta. Is-sena l-o[ra ;ibna lill-kow/ tal-Youths ta’ Milan Elio Garavaglia biex i[arre; lit-tfal tag[na u b[alissa ninsab f’negozjati ma’ aktar kow/is ta’ AC Milan biex ji;u jassistu lill-Head Coach tag[na tal-Youths Silvan Ciscaldi fix-xog[ol siewi li qed jag[mel,” qal Tagliaferro. Hu ]ied jg[id li Ciscaldi kien ukoll mistieden spe/jali talakkademja ta’ AC Milan f’Sydney is-sena l-o[ra u [adem ma’ eks plejer tal-istess Milan, Andrea Icardi. Hu qal li l-klabb issa se ja[dem biex tul din is-sena jattira l-a[jar plejers ]g[a]ag[ f’Malta man-nursery tieg[u. Investors Mutual hi wa[da mill-akbar fund managers flAwstralja fejn g[andha aktar minn $2 biljun dollaru f’funds u Tagliaferro se jkun qed jissemma wkoll fi ktieb pubblikat din issena bit-titlu The Top 100 investors in the World.

u jkunu wisq individwali biex jarmu ttajjeb kollu li jkunu g[amlu. Loyola wkoll mhumiex konsistenti fil-log[ob u jg[a;;lu wisq meta m’g[andhomx ilmaterjal biex jilag[bu dan it-tip ta’ log[ba. Fil-kampjonat MSV Life tan-nisa hemm ]ew; konfronti interessanti fejn Athleta jippruvaw jiksbu l-ewwel reb[a kontra Luxol waqt li Hibs Melita Garden iridu jwaqqfu lil Depiro biex i]ommu kuntatt mal-leaders Alyssa Ashley Loyola u mhux suppost ifallu kontra Qormi Phoenix. Lanqas SN Suns m’g[andhomx ifallu kontra Athleta fil-kampjonat tat-Tieni Divi]joni tal-ir;iel biex ikomplu ddwell g[all-ewwel post ma’ Si;;iewi.

Il-President tal-G[aqda Maltija tal-Weightlifting, Jesmond Caruana, in[atar millfederazzjoni internazzjonali sabiex imur jirreffja f’tournament internazzjonali li se jsir f’Dammam fl-Arabja Sawdija. Din il-parte/ipazzjoni hi importanti [afna g[al Caruana min[abba li fi ftit xhur o[ra jkun qed jirreffja fl-ikbar avveniment tal-isport, ji;ifieri fl-Olimpjadi li se jsiru f’Londra.

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum

MFA Ta’ Qali – U*BET FA

Trophy IV Rd. 2p.m. Balzan Y. v Floriana, 4 p.m. Sliema W. v Valletta Centenary Std- U*Bet FA Trophy IV Rd. 2 p.m. Marsaxlokk v Pietà H., 4 p.m. Mellie[a v Qormi

SWAN Lija Grd – 1.45 p.m. I Div.

Marsa SM. v Ta’ Giorni W., 3.15 p.m. I Div. Tarxien AFC. v Senglea G. Tarxien Grd – 1.45 p.m. II Div. Fleur de Lys. V Marsaxlokk, 3.15 p.m. II Div. Lija-Iklin v Paola P.

GFA Sannat Grd- 1 p.m. II Div.

Ker/em v G[arb R., 3.15 p.m. II Div. Qala S. v Munxar F.

ASKETBALL Ta’ Qali – 1.45 p.m. Lig (N).

Alyssa A. v Qormi S., 3.30 p.m. Lig I Div. (I). Floriana F. v Depiro M.

ISA Tarxien – 2.30 p.m. Lig

Round 1 Grp A. Catania Cup. Actavis v Project T., 3.30 p.m. Methode v Toly P.

SPARAR Bidnija- 12 p.m. Greener Cup. Sparatura Trap.

G[ada

MFA Kordin – U*BET FA

Trophy IV Rd. 2 p.m.Rabat A. v Hibernians, 4 p.m. Birkirkara v {amrun S. Cententary Std – U*Bet FA Trophy IV Rd. 2 p.m. Mosta v Xewkija T., 4 p.m. St. George’s v Lija A.

GFA Gozo Std- 1 pm. I Div.

G[ajnsielem v Xag[ra Utd., 3.15 p.m. I Div. Nadur Y. v Victoria H.

IASC Tarxien Grd – 8.30 a.m. I

Div. Msida RS. v

Burmarrad AFC., 9.45 a.m. I Div. Cospicua ST. v Mosta G., 11 a.m. I Div. B’Bugia T. v Floriana A.

MAFA St. Margerita Std – 9.15

am. Vittoriosa L. v Valletta S., 11 a.m. Cospicua R. v }ejtun RS.

SPARAR Bidnija- 10 am. Greener Cup. Sparatura Trap.

BASKETBALL Ta’ Qali – 9.30 a.m. Lig II

Div. (I). Athleta v SN Suns., 11.15 a.m. Lig (N). Luxol v Athlea, 1 p.m. Lig (N). Depiro v Hibernians, 2.45 p.m. Lig I Div. (I). Athleta AZ v BUPA, 4.30 p.m. Lig I Div. (I). Si;;iewi v TATA M.

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL Marsa – 1.30 p.m. It-tielet

laqg[a tal-ista;un li ssir fuq tmien ti;rijiet.


Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

28 Sport SPORT MALTA AWARDS - L-G{A}LIET SPORTIVI NAZZJONALI

Illejla s-serata finali Illejla, fl-MFCC f’Ta’ Qali, issir is-serata finali ta’ Sport Malta Awards. Tibda fit-8.30 p.m. u tintemm ftit minuti qabel il-11 p.m. Waqt din is-serata se jkun hemm jag[tu spettaklu l-Big Band Brothers, is-Southville Dancers, ilPusè u wkoll kontin;ent li ;ej apposta mis-Slovenja li se joffri spettaklu permezz tal-akrobazija. Il-mistieden spe/jali g[al din isserata hu l-eks plejer ta’ Juventus Antonio Cabrini. Sena ilu, g[al din l-attività, kien attenda l-President tal-FIA, Jean Todt.

Attività b[al din tkompli tag[mel ;id g[all-isport lokali kif ukoll g[ad-delettanti tal-isport. Dan kollu se jsir qabel ma jit[abbru r-rebbie[a li huma maqsumin f’kategoriji differenti. Ilfinalisti huma dawn:

Sportiv tas-Sena

Jeremy Saywell (Judo) Steve Camilleri (Waterpolo) William Chetcuti (Sparar) Brad Hindle Deguara (Squash) Kevin Arthur Moore (Atletika)

Sportiva tas-Sena

Sua Abela (Bowling)

Danica Bonello Spiteri

(Triathlon)

Diane Borg (Atletika) Diane Desira (Squash) Rebecca Camilleri (Atletika)

Uffi/jal tas-Sena

Jimmy Bugeja (Sparar) Damian Neil (Rugby) Julian Pace Bonello (Bowling) Jesmond Caruana (Weightlifting) Dione Buhagiar (Sparar bilQaws)

Team Event Award

Timijiet Nazzjonali Squash nisa u r;iel

Tim tal-4x100 tan-nisa fl-atletika Tim nazzjonali tar-Rugby It-tim tal-Artie fl-Ibburdjar tarRolex Middle Sea Race

Youth Award

Nicole Gatt (Weightlifting u Atletika) Rodmar Pulis (Weightlifting) Nicola Muscat (G[awm) Colette Sultana (Squash) Nathan Lee Xuereb (Sparar) Dan kollu se jsir permezz ta’ kollaborazzjoni bejn l-G[aqda :urnalisti Sportivi u l-Kunsill Malti g[all-Isport.

IL-MISTIEDEN SPE?JALI G{AL SPORTMALTA AWARDS - L-G{A}LIET SPORTIVI NAZZJONALI

Antonio Cabrini> ‘it-tifel’ ta’ Enzo Bearzot f’Malta G[all-pre]entazzjoni talMalta (Sport) Awards, li se jsiru waqt Gala Night ta[t ittinda ta/-?entru tal-Fieri u lKonvenzjonijiet f’Ta’ Qali illum 21 ta’ Jannar, ilmistieden ewlieni se jkun l-eks difensur internazzjonali Taljan Antonio Cabrini, li llum g[andu 54 sena. Cabrini lag[ab 73 darba g[al pajji]u f’disa’ snin s[a[ u skorja total ta’ disa’ gowls, li hu rekord g[al difensur pur. F’karriera brillanti Cabrini reba[ [afna unuri fosthom medalja tad-deheb b[ala membru tat-tim rebbie[ tat-Tazza Tad-Dinja filMondjal tal-1982 fi Spanja. Il-pre]enza ta’ Cabrini tkompli ssa[[a[ ir-reputazzjoni ta’ dan l-avveniment meqjus b[ala uniku u l-akbar filkalendarju sportiv Malti. Naturalment is-Segretarju Parlamentari responsabbli mi]}g[a]ag[ u Sport, Clyde Puli, flimkien mal-Kumitat Organizzattiv immexxi minn Pippo Psaila li jinkludi wkoll membri tal-Kunsill Malti g[allIsport u l-G[aqda Kittieba Sport, jixirqilhom kull tif[ir g[all-mod kif programmaw serata denja b[ala mod ta’ rikonoxximent g[al atleti Maltin li kellhom su//ess miksub fl-arena internazzjonali matul l-2011. Waqt li dan hu t-tielet konkors mag[;un mill-KMS u l-G[aqda :urnalisti Sport, wie[ed bilfors jiftakar fil-mibki Benny Pace li kien introdu/a dan il-konkors xi 50 sena ilu permezz tal-;urnal sportiv The Sporting Star. Flok Maldera Il-pre]enza ta’ Cabrini tfakkarni f’diversi opinjonijiet li kont ;bart f’[afna diskussjonijiet ma’ Enzo

Bearzot li di;à g[alaq sena mejjet.

G[all-avventura tat-Tazza tadDinja fl-Ar;entina, il-kontin;ent Taljan b’Enzo Bearzot fl-ewwel esperjenza tieg[u b[ala Commissario Tecnico f’din ilkompetizzjoni, kien akkomodat fil-Hindu Country Club, post trankwill mimli b’impjanti sportivi madwar 28 kilometru minn Buenos Aires. :img[a qabel ma lag[bu lewwel log[ba kompetittiva kontra Franza, it-Taljani organizzaw partita ta’ t[ejjija meta ltaqg[u ma’ tim modest

minn Tony FORMOSA eks kow/ nazzjonali

mis-Serie B fil-kampjonat Ar;entin, Deportivo Italiano, fil-grawnd ta’ Boca Juniors, ilBombonera. Kienet partita ferm importanti fil-[sibijiet ta’ Bearzot minkejja li Gigi Peronace, b[ala l-uffi/jal responsabbli mir-relezzjonijiet pubblici, kellu [afna w;ig[ ta’ ras jirrispondi l-;urnalisti Taljani spe/jalment fuq dik li hi l-formazzjoni li Bearzot ried i]omm sigriet. Il-;urnalisti Taljani huma mag[rufa li j[obbu jinvestigaw fil-fond u ming[ajr kantunieri. L-istorja li qalli Bearzot tirrigwarda kif kellem lil dawn i]-]ew; plejers u li turi g[aliex kien jistmahom b[ala ‘uliedu’.

Kien sejja[ lil Cabrini u Rossi f’kamartu, qalilhom biex ikunu kalmi g[aliex se jippruvahom kontra t-tim ta’ Deportivo Italiano, u ‘ma jparlaw ma’ [add’. Kien qalli wkoll li l-partita kienet ;iet organizzata l-aktar min[abba dawn it-tnejn g[aliex fuq ilbqija tat-tim kien trankwill anki jekk il-kriti/i Taljani kienu xetti/i fuq is-sa[[a talAzzurri g[all-impenn iebes. Wie[ed jiftakar li Riva, Facchetti, Mazzola u Rivera kienu rri]enjaw minNazzjonali, waqt li Ciccio Graziani u Aldo Maldera skont Bearzot kienu fl-a[[ar tal-karriera tag[hom. L-g[a]la ta’ Rossi u Cabrini li lanqas kien regolari mat-tim ta’ Juventus, issorprendiet i]da l-[sieb ta’ Bearzot kien vindikat tant li fl-ewwel partita kontra Franza f’Mar de Plata, minkejja li wara biss 38 sekonda Lacombe xxukkja lit-Taljani – forsi rekord ta’ gowl hekk skurjat daqstant kmieni waqt log[ba konnessa mat-Tazza tad-Dinja – it-Taljani rritaljaw. Paolo Rossi g[amilhom 1-1 wara 29 minuta. Waqt l-intervall, da[al Zaccharelli flok Antognioni u dan skorja lgowl de/i]iv fl-54 minuta. ItTaljani bdew tajjeb kontra ttim ta’ Platini. Cabrini u Rossi g[addew ittest u t-Taljani komplew b’reb[a fuq l-Ungerija 3-1, u fuq l-Ar;entina b’gowl ta’ Bettega. G[all-kronaka, wie[ed jg[id li fit-tieni rawnd, it-Taljani ;ew draw mal-:ermanja (00), reb[u lill-Awstrija (1-0) u tilfu mal-Olanda (1-2), u li allura dawn iltaqg[u malAr;entina fil-finali. L-Italja ng[elbu mill-Bra]il (2-1) filpartita g[at-tielet post.

Antonio Cabrini

Wie[ed isemmi wkoll li Cabrini spi//a b[ala l-A[jar Plejer }ag[]ug[ tal-Mondjali, mag[]ul mill-FIFA. Rossi sploda fl-edizzjoni ta’ wara u ng[a]el b[ala la[jar fl-edizzjoni ta’ Spanja. L-g[a]la tag[hom tat ra;un lil Bearzot. A[jar mit-tim rebbie[ fi Spanja

Enzo Bearzot dejjem qal li ledizzjoni fl-Ar;entina kienet la[jar fil-karriera tieg[u b[ala kow/ tan-nazzjonali Azurra, ‘...iva, anki a[jar mit-tim li reba[ it-Tazza tad-Dinja erba’ snin wara fi Spanja’, kien insista ma’ Alan Wade f’Lancaster Gate, f’wa[da mill-[afna laqg[at li kien ikollhom. Bearzot kien dejjem sostenitur tal-futbol Ingli] ferm qabel ma da[[let il-Li;i Bosman.

Wie[ed isemmi li Cabrini kien falla penalty fil-finali kontra l-:ermanja (3-1) meta bix-xellug donnu [a l-art. I]da bilfors wie[ed jg[id li Bearzot kellu vi]joni /ara tat-tim u talpotenzjal ta’ Cabrini u Rossi u tat-tim tieg[u li spi//a rebbie[ fi Spanja wara r-raba’ post flAr;entina. Meta kont kow/ ta’ Valletta u konna ltqajna ma’ Juventus f’partita konnessa ma’ wa[da mill-Kompetizzjonijiet Ewropej, niftakar li meta spi//at il-partita f’Turin, Cabrini ;ie fid-dressing room tag[na bi flok tieg[u u qalli li kien weg[du lil xi plejer tag[na meta konna ltqajna f’Ta’ Qali. Nifhem li kien Nardu Farrugia. ‘Il-bello’ kellu manjieri umani tajba wkoll. Mer[ba Antonio Cabrini...wie[ed ‘mit-tfal favoriti’ ta’ Enzo Bearzot.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 21 taâ&#x20AC;&#x2DC; Jannar, 2012

Sport 29 FOOTBALL INGLI}

}ew; konfronti diretti li jispikkaw Il-Programm

Premier League

Norwich v Chelsea (1345) Everton v Blackburn (1600) Fulham v Newcastle (1600) QPR v Wigan (1600) Stoke v West Brom (1600) Sunderland v Swansea (1600) Wolves v Aston Villa (1600) Bolton v Liverpool (1630)

G[ada

Man City v Tottenham (1430) Arsenal v Man Utd (1700)

The Championship

Barnsley v Millwall Birmingham v Watford Blackpool v Crystal Palace Bristol City v Doncaster Burnley v Derby Cardiff v Portsmouth Coventry v Middlesbrough Leeds v Ipswich Peterborough v Brighton Reading v Hull West Ham v Nott'm Forest

League One

Bournemouth v Tranmere Bury v Yeovil Carlisle v Walsall Charlton v Sheffield Utd Colchester v Chesterfield Notts County v MK Dons Oldham v Exeter Preston v Leyton Orient Scunthorpe v Stevenage Sheffield Wed v Hartlepool Wycombe v Rochdale Huddersfield v Brentford

League Two

Aldershot v Accrington Stanley Bradford v Burton Albion Cheltenham v Bristol Rovers Crewe v Dag & Red Gillingham v AFC Wimbledon Morecambe v Torquay Northampton v Barnet Oxford Utd v Hereford Plymouth v Crawley Town Rotherham v Port Vale Shrewsbury v Southend Swindon v Macclesfield Premier League Sko//i] St Mirren v Celtic Dundee Utd v Motherwell Hibernian v St Johnstone Inverness CT v Hearts Kilmarnock v Dunfermline Rangers v Aberdeen

I Div

Ayr v Hamilton Livingston v Queen of South Partick Thistle v Dundee Raith Rovers v Falkirk Ross County v Morton

II Div

Airdrie Utd v Dumbarton Arbroath v Albion Brechin v Stenhousemuir Forfar v Cowdenbeath Stirling v East Fife

III Div

Annan Athletic v Queen's Park Clyde v Peterhead East Stirling v Montrose Elgin v Berwick Stranraer v Alloa

Fi tmiem il-;img[a, propjru g[ada jintlag[bu ]ew; konfronti diretti dawk bejn Man City u Tottenham u Arsenal u Man Utd. Tottenham setg[u da[lu sew b'/ans g[at-titlu ;img[a ilu meta ltaqg[u kontra Wolves i]da dawn tal-a[[ar [ar;u bi draw prezzju] minn White Hart Lane. Minkejja dan id-draw, ittim ta' Redknapp jinsab f'forma tajba u se jkun ostaklu ferm delikat g[al-leaders Man City li qeg[din [ames punti fuq l-istess Spurs u tnejn fuq Man Utd. Dawn tal-a[[ar jilag[bu kontra Arsenal fl-Emirates Stadium. Minn dawn ilkonfronti jistg[u jiggwadanjaw Chelsea li jilag[bu llum kontra Norwich. Lejn tmiem l-ista;un 200910, Tottenham kienu g[elbu lil City 1-0 f'partita de/i]iva g[ar-raba' post filwaqt li madwar sena ilu City g[elbu lil Tottenham 1-0 biex [adu rraba' post u kkwalifikaw g[a/-Champions League. Bla dubju, wie[ed ma jistax isemmi r-reb[a kbira li City kellhom f'Awwissu li g[adda fuq Tottenham, reb[a ta' 5-1 f'White Hart Lane. Dakinhar ukoll, kien hemm reb[a kbira li g[ad trid tibqa' tissemma g[al ]mien twil, dik ta' Man Utd fuq Arsenal meta t-tim ta' Alex Ferguson kien reba[ 8-2 kontra l-Gunners. Jekk City u Man Utd jirrepetu s-su//ess, il-;lieda g[ar-reb[ tal-kampjonat tkun

Antonio Valencia ta' Man Utd (fin-nofs) jiskurja wie[ed mill-gowls fir-reb[a ta' 8-2 li r-Red Devils kienu kisbu fuq Arsenal fl-ewwel rawnd tal-kampjonat

bejn i]-]ew; rivali ta' Manchester li m'g[andhomx impenji fi/-Champions League. City, ;img[a ilu approfittaw mi]-]elqa ta' Tottenham u ]iedu d-distakk tag[hom meta g[elbu 1-0 lil Wigan f'partita li setg[et spi//at fi skor ferm akbar. Man City se jkunu ming[ajr wie[ed mill-aktar players strumentali, Yaya Toure. Dan g[aliex Toure se jkun qieg[ed fl-Afrika i[ejji g[at-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani. Il-captain ta' Tottenham, King qal li minkejja li telfa kontra City ma tkunx l-a[[ar tad-dinja, ]gur li jekk ma jie[dux it-tliet

punti l-affarijiet ikomplu jikkumplikaw ru[hom wara d-draw kontra Wolves. Wara l-partita bejn City u Tottenham, Man Utd jiltaqg[u kontra Arsenal u dawn tal-a[[ar se jkollhom player li kemm-il darba sab ix-xbika kontra r-Red Devils. Thierry Henry, li rritorna ma' Arsenal fuq self hu wie[ed minn dawk il-players li tul dawn l-a[[ar snin kien wie[ed mill-akbar theddida g[al Man Utd. Min-na[a tag[[om, Utd ukoll se jkollhom player li kemm-il darba kien strumentali f'reb[iet li r-Red Devils kisbu kontra l-

Gunners. Paul Scholes, li irritorna g[ad-dispo]izzjoni tat-tim min[abba nuqqas ta' players fil-midfield. Arsenal, minn na[a tag[hom jridu jwettqu reazzjoni u jirritornaw g[arreb[ wara li ;img[a ilu tilfu 3-2 kontra Swansea. Man Utd reb[u 3-0 kontra Bolton u filfatt kien Scholes li feta[ liskor. F'partiti o[ra, Liverpool jilag[bu kontra Bolton filwaqt li Chelsea jilag[bu kontra Norwich. Liverpool in]ammu 0-0 f'Anfield kontra Stoke filwaqt li t-tim ta' Villas Boas reba[ bi skor minimu ta' 1-0 kontra Sunderland.

FOOTBALL TALJAN

Log[ob delikat g[al Juventus u Inter Juventus u Inter, bejn illum u g[ada g[andhom log[ob diffi/li kontra Atalanta u Lazio rispettivament. Il-leaders Juventus, jistg[u jtemmu dan l-ewwel rawnd tal-kampjonat bla telfa jekk huma jo[or;u minn Bergamo b'punt jew aktar. It-tim ta' Conte irid jirritorna g[ar-reb[ wara li dan ;ie mi]mum minn Cagliari fi tmiem il-;img[a li g[addiet. Minkejja dan id-draw, Juvebntus qab]u wa[edhom flewwel post min[abba li M ilan, li kellhom l-istess ammont ta' punti, tilfu d-derby kontra Inter. Atalanta din is-sena, kellhom bidu po]ittiv u irkupraw malajr it-tnaqqis ta' punti li kienu ng[ataw qabel il-kampjonat. Milan kellhom b]onn linvenzjonijiet ta' Ibrahimovic biex g[elbu lil Atalanta f'darhom ftit tal-;img[at ilu filwaqt li Inter [ar;u minn Bergamo bi draw ta' 1-1. Lakbar theddida g[al Juventus

bla dubju se jkun l-attakkant Denis li qed isib ix-xibka b'mod regolari. Atalanta se jkunu ;ejjin minn telfa ta' 2-0 kontra Lazio. Dawn tal-a[[ar, [ames punti ta[t Juventus, imorru San Siro biex jilag[bu kontra Inter li ;img[a ilu rre;istraw is-sitt reb[a konsekuttiva tag[hom wara li g[elbu lir-rivali Milan, 1-0. G[al Inter mistenni jirritorna Sneijder mill-bidu min[abba li Motta hu sospi] partita. Inter se jkollhom ukoll lil Stankovic nieqes u dan hu mistenni jkun operat min[abba u;ig[ kontinwu fil-qasba ta' saqajh. L-attakant Forlan hu wkoll nieqes min[abba li re;a' sofra injury waqt it-ta[ri;. Inter jittamaw li jkomplu jnaqqsu d-distakk li hemm bejnhom u bejn Juventus wara li dawn tal-a[[ar waqqg[u ]ew; punti fi tmiem il-;img[a. }ew; timijiet o[ra li tilfu lpunti ;img[a ilu kienu Napoli u Udinese. Genoa wettqu sorpri]a u g[elbu lil Udinese

bi skor ta' 3-2 f'Genova filwaqt li Napoli ;ew mi]muma f'darhom 1-1 minn Bologna u kien biss penalty ta' Cavani li salvalhom dan id-draw. Udinese jaffrontaw lil Catania filwaqt li n-Naplitani jilag[bu kontra Siena. :img[a ilu, l-partita ta' Ctania, dik kontra Roma, ;iet posposta min[abba xita qawwija. Dak il-[in li kienet posposta Catania u t-tim talbelt kapitali kienu fi draw ta' 1-1.

Intant, Milan imorru g[and Novara ming[ajr Nesta u Boateng. Dan g[aliex dawn it-tnejn huma sospi]i u wie[ed jistenna wkoll li Robinho jibda mal-ewwel [dax wara l-prestazzjoni xejn po]ittiva li kellu Pato kontra Inter. Dan tal-a[[ar we;;a' fil-konfront validu mill-Coppa Italia kontra Novara. Fuq il-karta Milan m'g[andhomx isibuha diffi/li biex jeg[lbu lil tim li jinsab fil-qieg[ tal-klassifika b'12-il punt wara 18-il partita.

Il-programm Serie A Illum Atalanta v Juventus

G[ada

Bologna v Parma Cagliari v Fiorentina Lecce v Chievo Novara v Milan Palermo v Genoa Roma v Cesena Siena v Napoli Udinese v Catania Inter v Lazio

Serie B Illum

Bari v Modena Crotone v Varese Grosseto v Albinoleffe Verona v Juve Stabia Ascoli v Gubbio Cittadella v Torino Empoli v Pescara Sassuolo v Vicenza

G[ada

Bescia v Nocerina

It-Tnejn

Reggina v Padova


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

30 Sport U*BET FA TROPHY – IR-RABA’ RAWND

L-a[[ar /ans g[al Sliema jasal kontra Valletta Bejn illum u g[ada jkunu mag[rufa t-tmien timijiet li se jikkwalifikaw g[all-kwarti tal-finali tal-U*Bet FA Trophy meta jintlag[bu lpartiti mir-raba’ round. Millkonfronti kollha, fejn din issena l-kompetizzjoni qed tintlag[ab fuq l-istil tal-FA Cup bit-timijiet kollha jie[du sehem f’kompetizzjoni wa[da, inklu] dawk G[awdxin, bla dubju jispikka dak bejn Sliema u /Champions Valletta. Sliema kienu ]ammew draw lil Valletta 1-1 fl-ewwel rawnd tal-kampjonat u wara din il-partita valida millU*BET FA Trophy, dawn i]]ew; timijiet imisshom jer;g[u jiltaqg[u filkampjonat. Sliema, fir-rawnd pre/edenti eliminaw tim ie[or mill-Premier, Mqabba 4-2 filwaqt li Valletta [ar;u rebbie[a 2-0 kontra t-tim mill-Ewwel Divi]joni St. Patrick. Dan jista’ jkun l-a[[ar /ans g[al Sliema li forsi jibqg[u bi/-/ans li dan l-ista;un jirb[u xi unur. Il-klabb Slimi] din is-sena g[adda minn taqlib kbir, kemm mil-lat amministrattiv kif ukoll fejn jid[lu players u dan kollu [alla effett fuq ilprestazzjonijiet tat-tim. Filfatt it-tim immexxi minn Danilo Doncic jinsab fir-raba’ post tal-kampjonat flimkien ma’ Birkirkara u b’distakk ta’ xejn anqas minn 18-il punt mill-istess Valletta meta g[adu lanqas biss spi//a ttieni round. Il-leaders Valletta bla dubju jridu li jibqg[u mexjin it-triq kollha u din id-darba anke jirb[u dan l-unur wara li lista;un li g[adda kienu finalisti telliefa. Valletta jibdew favoriti imma t-trophy mhux b[allkampjonat u kollox irid ji;i de/i] f’partita wa[da fejn jekk ikun hemm b]onn jing[ata l-[in barrani u wara anke l-penalties. G[alhekk m’hemmx lok g[al falza stikka. Qabel din il-partita, lholders, Floriana wara li

Il-programm U* Bet FA Trophy IV Rd

Illum Ta’ Qali 2 pm: Balzan Y. v Floriana 4 pm: Sliema W. v Valletta Centenary Std 2 pm: Marsaxlokk v Pieta` H. 4 pm: Mellie[a v Qormi G[ada Centenary Std 2 pm: Mosta v Xewkija T. 4 pm: St. George’s v Lija A. Kordin 2 pm: Rabat A v Hibernians 4 pm: Birkirkara v {amrun S. bdew jiddefendu t-titlu b’reb[a fa/li 6-1 kontra Luqa St. Andrew’s tat-Tielet Divi]joni, illum jiltaqg[u kontra t-tim rivelazzjoni filPremier, Balzan Youths. Floriana, fl-a[[ar [ar;a tag[hom reb[u bi player anqas 2-1 kontra Qormi filPremier u issa ilhom tmien partiti konsekuttivi bla telfa. Din mistennija tkun sfida interessanti hekk kif Balzan ;ejjin minn reb[a fuq Sliema fil-Kampjonat waqt li firround pre/edenti g[elbu lil }ejtun Corinthians 2-1 millEwwel Divi]joni. Wie[ed mil-leaders flEwwel Divi]joni, Pietà Hotspurs, tim mimli bi players ]g[a]ag[, g[andu joffri sfida mill-aqwa lil Marsaxlokk li jinsbau fl-a[[ar post fil-Premier u ma tkunx sorpri]a li t-tim immexxi minn Edmond Lufi jg[addi g[all-kwarti tal-finali. Pietà fil-fatt di;à eliminaw lil Tarxien Rainbows 3-0 fittielet round waqt li Marsaxlokk t[abtu biex g[elbu lil San :wann tatTieni Divi]joni 5-3. Fis-Centenary Stadium illum ukoll, Mellie[a jilag[bu kontra Qormi li fit-tielet rawnd eliminaw lil G]ira United filwaqt li Mellie[a

Tabarez u Neymar onorati

Il-kow/ nazzjonali tal-Urugwaj Oscar Washington Tabarez (lemin) u l-Bra]iljan Neymar kienu ppremjati b[ala l-Kow/ tas-Sena u lPlayer tas-Sena fl-Amerika t’Isfel rispettivament. Il-pre]entazzjoni saret f'Montevideo fil-Kapitali tal-Urugwaj. Tabarez u Neymar spi//aw l-ewwel f'votazzjoni organizzata mill-;urnal tal-Urugwaj El Pais u g[aliha vvutaw ;urnalisti mill-Amerika t’Isfel u l-Ewropa.

Josef Mifsud ta’ Sliema jipprova jwaqqaf lil Michael Mifsud ta’ Valletta waqt id-draw 1-1 fil-Kampjonat Premier f’Ottubru. Din kienet l-a[[ar darba li ltaqg[u dawn i]-]ew; timijiet dan l-ista;un. (ritratt> Brian Grech)

kienu eliminaw lil Si;;iewi wara l-g[oti tal-penalties. Hawnhekk Qormi jidher li m’g[andhomx ifallu g[alkemm G]ira dan l-ista;un g[adhom bla telfa. Ma la[qux l-aspettattiva

Partita o[ra li se tkun qed tlaqqa’ ]ew; timijiet talPremier kontra xulxin hi dik bejn {amrun Spartans u Birkirkara li tintlag[ab g[ada f’Kordin. Fil-kampjonat s’issa, Birkirkara kisbu reb[a komda 4-0 fuq l-Ispartans imma ]]ew; timijiet dan l-ista;un naqsu milli jimpressjonaw u ma la[qux l-aspettattivi tant li forsi jistg[u jitqiesu li jinsabu fi kri]i ta’ identità, l-Ispartans forsi aktar mill-Karkari]i. I]-]ew; timijiet s’issa eliminaw tim kull wie[ed mill-Ewwel Divi]joni. {amrun li da[lu fit-tielet

round g[elbu lil Dingli 3-1 bl-attakkant Ribeiro jiskorja doppjetta waqt li Birkirkara kellhom reb[a aktar komda 40 fuq Vittoriosa Stars. Warajhom, Hibernians li jinsabu fit-tieni post talPremier, jilag[bu kontra lleaders tal-Ewwel Divi]joni Rabat Ajax. Hibs jibdew favoriti netti, spe/jalment li r-Rabtin g[andhom xi players regolari neqsin. Madankollu din g[andha tkun log[ba interessanti g[ar-Rabtin sabiex jevalwaw il-potenzjal tag[hom ladarba qed jimmiraw li sta;un ie[or jilag[bu fil-Premier. Hibs ;ejjin minn reb[a 5-3 fuq Pembroke waqt li Rabat s’issa eliminaw lil Bir]ebbu;a St. Peters 3-1 fit-tieni round u lil Kirkop United 3-0 fit-tielet round. Fis-Centenary g[ada, Mosta

jilag[bu kontra Xewkija luniku tim G[awdxi li fadal fil-kompetizzjoni u li biex wasal s’hawn elimina lil Swiqin, Mdina Knights u Senglea Athletic filwaqt li Mosta eliminaw lil Msida SJ. Fuq il-karta l-Mostin g[andhom konfront fa/li imma t-tim G[awdxi immexxi minn Simon Grima m’g[andu xejn x’jitlef u se jag[ti kollox. Fl-istess ground St. George’s jiltaqg[u kontra Lija Athletic f’dak li hu konfrotn dirett bejn timijiet mil-Ewwel Divi]joni u li jfisser ]gur li fil-kwarti tal-finali se jkun hemm mill-anqas tim wie[ed mill-Ewwel Divi]joni. Ta’ min isemmi li fil-konfront bejniethom fil-Kampjonat, Lija kisbu reb[a kbira 4-1 b’doppjetta kull wie[ed minn Antoine Sacco u Gilbert Camilleri.

DIXXIPLINA

Borg sospi] tliet partiti Il-President tal-klabb ta’ Mqabba, Mario Borg ;ie sospi] tliet partiti millKummissarju tad-Dixxiplina milli jin]el fuq il-bank waqt il-partiti tat-tim tieg[u. Borg ;ie sospi] wara tke//a min[abba in/ident li kellu fi tmiem il-;img[a l-o[ra waqt il-partita kontra l-leaders u Champions Valletta. Sadattant il-kow/ ta’ Rabat Ajax fl-Ewwel Divi]joni,

Silvio Vella ;ie sospi] ]ew; partiti waqt li l-players Christian Muscat u Joseph Caruana tal-istess Rabat ;ew sospi]i log[ba kull wie[ed. Mill-Ewwel Divi]joni wkoll Rennie Zerafa ta’ St. George’s ;ie sospi] ]ew; partiti l-istess b[al Luke Sammut u Neil Zarb Cousin ta’ Melita waqt li Jesmar Abela ta’ }ejtun Corinthians ;ie sospi] log[ba.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

Sport 31 TENNIS

TAZZA AFRIKANA

Il-kbar ma jfallux

Illum tifta[ il-fa]i finali tat-Tazza Afrikana

Roger Federer u Rafa Nadal lag[bu kwa]i fl-istess [in matul il-jum waqt l-Open tal-Awstralja qabel ]ew; talenti emer;enti heddew li jsirqulhom ix-xena tard filg[axija fir-Rod Laver Arena. Federer elimina lit-twil Kroat Ivo Karlovic u segwa lil Nadal mal-a[[ar 16 hekk kif i]-]ew; players jidhru resqin lejn semi-finali e//itanti bejniethom wara li l-Ispanjol reba[ fa/ilment lisSlovakk Lukas Lacko. Imma l-vera drama waslet aktar tard meta ]-]ag[]ug[ u favorit lokali Bernard Tomic reba[ f’[ames sets klassi/i lil Alexandr Dolgopolov talUkrajna. Wara tliet sig[at u 49 minuta, l-player ta’ 19-il sena ]amm kalm u reba[ 4-6, 7-6, 7-6, 2-6, 6-3 biex issa jilg[ab kontra Federer firraba’ round. F’jum kwa]i dominat kompletament mill-players seeded, i/-Champion tal-2009 Nadal feta[ il-log[ob b’reb[a 6-2, 6-4, 6-2 fuq Lacko u issa jilg[ab fir-raba’ round kontra l-konnazzjonal Spanjol Feliciano Lopez li elimina lill-Amerikan John Isner f’maratona ta’ [ames sets. B’hekk g[all-ewwel darba sa mill-1973 l-Amerikani m’g[andhomx ra;el fir-round tal-a[[ar 16. Federer, seed nru 3 kiseb dak li deher impossibbli meta salva set point b’lob fuq ittwil Karlovic u finalment reba[ 7-6, 7-5, 6-3. Fost in-nisa, Caroline Wozniacki kellha tit[abat kontra s-seed nru 31 Minica

Roger Federer

Niculescu. Issa d-Dani]a trid mill-anqas reb[a o[ra biex tibqa’ ]]omm l-ewwel post wara dan l-Open. Hija reb[et 6-2, 6-2 f’76 minuta. Fir-round li jmiss Wozniacki tilg[ab kontra sSerba Jelena Jankovic. I/-Champion renjanti Kim Clijsters kompliet g[addejja b’reb[a fa/li 6-3, 6-2 fuq is-

Slovakka Daniela Hantuchova u issa tilg[ab kontra /-?ini]a Li Na li g[addiet wara li l-avversarja Anabel Medina Garrigues irtirat imwe;;g[a. Victoria Azarenka, wa[da minn tlieta li tista’ tie[u post Wozniacki kellha reb[a komda 6-2, 6-4 fuq il:ermani]a Mona Barthel.

ATLETIKA

Bekele u Dibaba sospi]i mill-Etijopja L-Etijopja ssospendew kull kompetizzjoni u g[al perjodu indefinit 35 atleta, inklu] i/Champion Olimpiku tal5,000m u l-10,000m Kenenisa Bekele wara tilwima dwar it-ta[ri;. Il-federazzjoni tal-atletika tal-pajji] li kienet irrabjata wara ri]ultati di]appuntanti fl-a[[ar snin, sej[et madwar 200 atleta g[al training camp xahrejn ilu, qabel il-kampjonati mondjali Indoor li se jsiru f’Marzu u l-Olimpjadi ta’ Londra f’Lulju u Awwissu. Imma Bekele u atleti o[ra inklu] i/-Champion Olimpika tal-5,000m u l10,000m Tirunesh Dibaba, injoraw is-sej[a. Kelliem g[all-Federazzjoni

qal li s-sospensjoni ti;i kunsidrata ladarba l-atleiti jirrappurtaw g[at-ta[ri;. Bekele li g[andu 29 sena ilu ma ji;ri fuq it-track sa mill-2009 min[abba injury u rtira wara g[axar dawriet waqt il-kampjonati mondjali li saru s-sena l-o[ra f’Daegu fil-Korea t’Isfel. Madankollu rritorna fid-Diamond League ta’ Brussell fejn waqqaf la[jar [in tas-sena fl10,000m. Wilson bid-doping Sadanittant l-isprinter

Brittannika Bernice Wilson ;iet sospi]a erba’ snin wara li nstabet po]ittiva g[as-sustani testosterone u clenbutarol f’:unju tas-sena l-o[ra u issa mhux se tkun eli;ibbli

li tikkompeti qabel Lulju tal2015. Panel indipendenti li mexxa l-ka] idde/ieda li jtiha l-massimu tal-piena wara dak li sejja[ ‘ka] ikrah [afna ta’ doping u li flok ammettiet ippruvat titfa’ l-[tija fuq [addie[or.’ Wilson irrappre]entat lirRenju Unit fil-Kampjonati mondjali indoor li saru f’Pari;i s-sena l-o[ra fejn waslet sas-semi-finali tas60m. Is-sospensjoni tag[ha waslet jum wara li l-kumitat Organizzattiv tal-Olimpjadi ta’ Londra inawgura fa/ilità kontra d-doping ta’ $30.94 miljuni li se tintu]a biex ji;u pro/essati aktar minn 6,000 kampjun li se jittie[du waqt il-log[ob.

Illum tifta[ il-fa]i finali tatTazza Afrikana li din is-sena se ssir f’Equatorial Guinea u l-Gabon. Fost is-16-il pajji] finalist hemm g[add ta’ pajji]i rinomati nieqsa, fosthom i/-champions renjanti lE;ittu li spi//aw l-a[[ar filgrupp ta’ kwalifikazzjoni. Fost il-favoriti hemm Ivory Coast, Ghana, Marokk u Senegal, filwaqt li Guinea, Mali u }ambja jistg[u jkunu s-sorpri]a ta’ din l-edizzjoni. Ivory Coast huma l-ikbar favoriti fejn dawn b[alissa g[andhom l-og[la post firranking mondjali, is-16-il post. G[all-plejers b[al Didier Drogba, Kolo u Yaya Toure u Emanuel Eboue din tista’ tkun l-a[[ar okka]joni li jirb[u xi [a;a ma’ pajji]hom. Senegal ukoll huma meqjusa fost il-favoriti fejn dawn g[andhom tim mimli talent bi plejers tal-kalibru ta’ Niang, Moussa Sow, u Papiss Cisse. Il-Marokk se jkunu mmexxija mill-ex internazzjonali Bel;jan Eric Gerets, filwaqt li }ambja, darbtejn finalisti telliefa se jkunu mmexxija minn Herve Renard li rritorna fit-tmexxija tat-tim. It-Tune]ija hu l-uniku pajji] mill-finalisti li reb[u t-titlu f’wa[da mill-a[[ar disa’ edizzjonijiet.

Il-programm kollu

GRUPP A Is-Sibt 21 Jan.

Ek. Guinea v Libja Senegal v Zambja

L-Erbg[a 25 Jan.

Libja v Zambja Ek. Guinea v Senegal

Il-{add 29 Jan.

Ek. Guinea v Zambja Libja v Senegal

GRUPP B Il-{add 22 Jan.

Ivory Coast v Sudan Burkina Faso v Angola

Il-{amis 26 Jan.

Sudan v Angola Ivory Coast v Burkina Faso

It-Tnejn 30 Jan.

Ivory Coast v Angola Sudan v Burkina Faso

GRUPP C It-Tnejn 31 Jan.

Gabon v Niger Marokk v Tune]ija

Il-:img[a 27 Jan Niger v Tune]ija Gabon v Marokk

It-Tlieta 31 Jannar Gabon v Tune]ija Niger v Marokk

GRUPP D It-Tlieta 24 Jan.

Ghana v Botswana Mali v Guinea

Il-{add 28 Jan.

Botswana v Guinea Ghana v Mali

L-Erbg[a 1 Frar

Ghana v Guinea Botswana v Mali

RALLY

Loeb ikompli jiddomina Is-sewwieq ta’ Citroen Sebastien Loeb kompla jiddomina r-rally ta’ Monte Carlo fejn issa g[andu vanta;; ta’ ]ew; minuti u 12il sekonda. It-tmien darbiet champion tad-dinja ddomina wkoll ittielet jum ta’ dan l-ewwel rally ta’ din is-sena, rally li jintemm g[ada. L-Ispanjol Dani Sordo jinsab fit-tieni post wara battalja manNorve;i] Petter Solberg. Wara l-istadji tal-biera[ li wassal is-sewwieqa f’Monaco, illum ikun hemm erba’ stadji o[ra qabel it-

tmiem f’Monte Carlo g[ada. Din is-sena ir-rally ta’ Monte Carlo re;a’ sar parti mill-kampjonat mondjali wara nuqqas ta’ tliet snin, i]da dan ir-ritorn kien imtappan b’dubji fuq il-futur tal-kampjonat. North One Sport ilkumpanija li kienet tirreklama dan il-kampjonat, kellha lkuntratt mitmum mill-FIA wara li l-kumpanija tpo;;iet f’amministrazzjoni wara problemi finanzjarji. Jean Todt, president tal-FIA qal li jinsab konvint li se tinstab soluzzjoni malajr g[al din il-problema.

TAZZA TAD-DINJA

Blatter jg[id li r-Russja hi iktar preparata Il-President tal-FIFA Sepp Blatter il-biera[ qal li rRussja li se torganizza l-edizzjoni tas-sena 2018, tinsab iktar preparata mill-Bra]il li se jorganizzaw l-edizzjoni ta’ sentejn o[ra. Blatter qal li r-Russja tinsab ferm iktar avvanzata millBra]il fejn g[ad hemm problemi kbar fl-ajruporti, toroq u trasport pubbliku. Blatter u lPresident tal-UEFA Michel Platini kienu fi ]jara f’San

Pietruburgu g[a/-/elebrazzjonijiet tal-100 sena tal-federazzjoni Russa. Huma kellhom ukoll laqg[a mal-Prim Ministru Vladimir Putin. Ri]ultati Lokali – Div III Sirens v St.Lucia

Mdina K v Mgarr U

0-1 0-1

B. M’bach v B. Munich

3-1

Sampdoria v Livorno

1-1

:ermanja

Italja – Serie B


Is-Sibt, 21 ta’ Jannar, 2012

32 Lokali

Malta bl-a[jar ri]ultati fl-importazzjoni u l-esportazzjoni fit-tielet kwart tal-2011 Malta gawdiet titjib fil-

Il-provisti umanitarji jinkludu 532 kaxxa ta’ [wejje;, 91 par ]arbun ;did u 2,406 kutri (Ritratt> Michael Ellul)

Iktar g[ajnuna umanitarja minn Malta lejn il-Libja Id-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili lbiera[ filg[odu bag[at ]ew; containers mimlijin [wejje; u kutri lejn il-Libja biex jintu]aw minn persuni li spi//aw bla saqaf waqt ilkunflitt tas-sena li g[addiet. Il-Ministru tal-Intern u Affarijiet Parlamentari Carm Mifsud Bonnici ]ar i/-?entru tal-G[ajnuna Umanitarja talProtezzjoni ?ivili fil-Marsa

fejn qal li minkejja li l-kunflitt issa spi//a g[ad hemm [afna persuni li g[andhom b]onn l-g[ajnuna min[abba li kellhom ja[arbu minn djarhom. Il-Ministru rringrazzja lillpoplu Malti u l-kumpaniji li taw dawn l-affarijiet, li jinkludu 532 kaxxa ta’ [wejje;, 91 par ]arbun ;did u 2,406 kutri. Dawn se jittie[du filbelt ta’ Benghazi bil-kollabo-

razzjoni tal-kumpanija Medavia. Id-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili kien strumentali biex fl-a[[ar xhur twasslu ammonti kbar ta’ provvisti u medi/ini fil-Libja, kemm dawk li ng[ataw millMaltin kif ukoll dawk ta’ pajji]i barranin. IdDipartiment kien kru/jali wkoll waqt l-evakwazzjoni ta’ eluf ta’ persuni mil-Libja

lejn Malta fil-bidu tal-kunflitt. I/-Chairman ta’ Medavia Abdulrazagh Zmirli rringrazzja lid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili tal-Appo;; li dejjem ta filwaqt li tkellem dwar il-[idma li Medavia wettqet matul il-kri]i filLibja. Medavia g[andha iktar minn 200 [addiem b’nofshom huma ta’ nazzjonalità Libjana.

bilan/ tal-pagamenti, ji;ifieri d-differenza bejn dak kollu li tbig[ lil pajji]i barranin u dak kollu li tixtri minn pajji]i barranin, fit-tliet xhur bejn Lulju u Settembru li g[addew. Dan ittitjib fisser li f’dawk it-tliet xhur Malta kellha l-a[jar andament fil-bilan/ tal-pagamenti g[all-a[[ar 15-il xahar. Dan jirri]ulta minn /ifri pubblikati mill-Uffi//ju talIstatistika Ewropew, ilEurostat, dwar id-differenza bejn dak kollu li esporta u importa kull pajji] tal-Unjoni Ewropea fit-tielet kwart tassena li g[adha kemm g[addiet. Waqt li fit-12-il xahar ta’ qabel Malta kellha ]bilan/ ]g[ir inkella xtrat minn pajji]i barranin daqs kemm da[[let minn g[andhom, bejn Lulju u Settembru Malta kellha bilan/ favorevoli ta’ madwar €100 miljun. Dan il-bilan/ po]ittiv kien misjuq mis-servizzi li Malta tbig[ lill-barranin u li jinkludu t-turi]mu u s-servizzi finanzjarji. Waqt li fit-12-il xahar ta’ qabel Malta kellha bilan/ po]ittiv fis-servizzi ta’ bejn €200 miljun u €400 miljun, fit-tielet kwart tassena li g[adha kemm spi//at Malta kellha bilan/ po]ittiv fis-servizzi ta’ madwar €500 miljun. Dan jikkonferma l-andament tajjeb ta’ Malta s-sena lo[ra kemm fit-turi]mu kif ukoll fis-servizzi finanzjarji.

Mikxufa l-ipokrisija tal-media Laburista  Wara li l-PL ilu erba’ snin jibg[at e-mails, messa;;i u ittri lil persuni mhux membri tal-partit, jakku]a lill-PN b’a;ir b[al dan Filwaqt li fl-a[[ar jiem, il-media Laburista irrappurtat li persuni r/evew e-mails ming[and il-Partit Nazzjonalista ming[ajr ma kienu taw l-e-mail address tag[hom, fejn sa[ansitra l-PL qal li rrapporta dan ilka] mal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data, fl-a[[ar erba’ snin kien ilPL stess li g[amel dan kontinwament, tant li u[ud minn dawn l-emails sa[ansitra spi//aw g[and impjegati ta’ dan il-;urnal. Kemm qabel, kif ukoll wara li xxandru dawn ir-rapporti, diversi per-

suni /emplu lil dan il-;urnal jilmentaw li huma r/evew e-mails ming[and il-Partit Laburista ming[ajr il-kunsens tag[hom u ming[ajr m’g[andhom l-e-mail address tag[hom pubbliku. Dawn il-ka]ijiet ilhom g[addejin g[al erba’ snin s[a[, minn meta Joseph Muscat in[atar Mexxej Laburista. Il-mezzi tax-xandir talPartit Laburista ma g[amlu ebda referenza g[al dan u minflok akku]aw lill-Partit Nazzjonalista b’a;ir b[al dan.

L-e-mails tal-Partit Laburista ntbag[tu fuq e-mails personali, ta’ impjegati tal-Gvern, dawk ta’ kumpaniji privati u sa[ansitra fuq lindirizzi elettroni/i tal-Partit Nazzjonalista u ta’ Media.link Communications. Bosta persuni qalulna li rrappurtaw dawn il-ka]i lill-Kummissarju g[allProtezzjoni tad-Data i]da sal-lum g[adu mhux mag[ruf x’sar f’dan irrigward. Mhux e-mails biss intbag[tu i]da anke messa;;i fuq il-mobile. IN-

media•link COMMUNICATIONS

NAZZJON g[andu kopja ta’ numru ta’ messa;;i li impjegati ta’ Media.link Communications ir/evew ming[and deputati Laburisti, fosthom Chris Cardona u Joe Mizzi, ming[ajr qatt ma taw in-numru tal-mobile tag[hom lill-Partit Laburista. Ka] ie[or kien fejn persuni mhux maghrufa bag[tu e-mails b’link g[al filmat dwar il-Konferenza :enerali tal-Partit Laburista. Anke f’dan il-ka], il-persuni li r/evew l-e-mails qalulna li huma qatt ma taw l-indirizz elettroniku tag[hom lill-PL.

2012_01_21  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you