Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,027

€0.45

Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Skema g[all-fidi ta/-/ens biex aktar nies isiru sidien ta’ darhom Il-Gvern nieda skema ;dida li permezz tag[ha inkwilini jistg[u jifdu //nus ta’ proprjetajiet residenzjali amministrati mill-Uffi//ju Kon;unt u mid-Dipartiment talArtijiet. Jason Azzopardi, ilMinistru g[allKompetizzjoni :usta, inNegozji }g[ar u lKonsumatur fisser f’konferenza tal-a[barijiet li l-Gvern irid juri li g[andu ru[ so/jali biex mijiet ta’ residenti jkunu sidien ta’ djarhom fid-dawl tal-li;i. L-iskema l-;dida, li se tifta[ fl-20 ta’ Frar u tibqa’ g[addejja g[al sitt xhur, se tkun qed tilqa’ applikazzjonijiet g[al fidi ta’ /nus b’rati favorevoli. Dawk li b[alissa j[allsu €5 kull sena b[ala /ens fuq id-dar se jkunu jistg[u jifduh g[al €1,000. Dawk li j[allsu bejn €5 u €10 kull sena se jkunu jistg[u jifdu /-/ens g[al €2,000 filwaqt li dawk li j[allsu bejn €10 u €20 fis-sena se jkunu jistg[u jifdu /-/ens g[al €3,000. Il-Ministru Jason Azzopardi spjega li, biex ikunu evitati lispekulazzjonijiet, hemm ]ew; kundizzjonijiet dwar din l-iskema. Jekk proprjetà tinbieg[ fi ]mien [ames snin mindu wie[ed ikun feda /-/ens, il-Gvern ikun intitolat g[al 25 filmija tal-prezz tal-proprjetà. Persuni b’di]abbiltà, nies

separati u anzjani li g[andhom ’il fuq minn 65 sena huma e]enti minn din il-kundizzjoni. Jekk imbag[ad, f’perijodu ta’ 20 sena, tali residenzi jitwaqqg[u biex minflokhom jinbnew appartamenti, allura lGvern se jkun qed jitlob bejn 10 fil-mija u 20 filmija fuq il-profitt. Jason Azzopardi fakkar kif l-ewwel skema kienet [ar;et fl-2001 u f’temp ta’ tmien snin sal-2009 kienu da[lu 5,580 applikazzjoni. Fl-a[[ar sentejn, bejn l2009 u l-2011, kienu da[lu 1,687 applikazzjoni. Intant matul dan ixxahar, id-Dipartiment talArtijiet se j[allas i/-/ifra ta’ €3 miljun lil madwar mitt sid ori;inali ta’ artijiet li kienu ttie[du mill-Gvern fit-Tmeninijiet. L-artijiet kienu f’Bubaqra fi]}urrieq, fil-Gudja u fisSg[ajtar, in-Naxxar. Min kien joqg[od f’residenzi f’dawn illokalitajiet kien jg[ix b’konvenju u kien xtara ddritt tal-u]u. Issa bl-iskema l-;dida tal-Gvern, linkwilini se jkunu qed jifdu /-/ens biex isiru sidien ta’ djarhom. Fl-a[[ar sentejn il-Gvern [allas €5 miljun lil sidien ta’ artijiet li kellhom f’G[ar Barka, ir-Rabat, filGudja, f’G[ajn Dwieli, f’Burmarrad u f’Santa Lucija. B’kollox f’dawn illokalitajiet ;ew affettwati kwa]i 500 dar.

Filwaqt li l-kumpanija FTIAS fl-2007 fet[et bi 80 [addiem sa ftit ;img[at o[ra dawn se jitilg[u g[al 155 (Ritratt> Michael Ellul)

Aktar su//essi minkejja l-kri]i internazzjonali

:img[a mit-tra;edja tal-Concordia

Is-suppliment Check-In dwar dawk il-ka]i meta mhux kollox ji;i ward u ]ahar u tag[rif interessanti fuq Sqallija Ara pa;ni 13-20

– L-Eks Ministru Laburista George Vella

akkumpanjat mill-Ministru g[at-Turi]mu, l-Ambjent u lKultura Mario de Marco. Id-Direttur Mani;erjali Kevin Paris spjega kif ilGrupp FTI huwa r-raba’ likbar wie[ed fil-qasam tatturi]mu fil-:ermanja u ddisa’ l-ikbar fl-Ewropa. Primarjament il-grupp jorganizza safar u vaganzi i]da fl-a[[ar xhur, il-grupp, li hu involut ukoll fl-iskejjel tal-Ingli] fl-Istati Uniti, kompla jiddiversifika u jkabbar il-firxa tieghu.

“Joseph Muscat hu prattikament Prim Ministru.” Dan qalu l-eks Ministru Laburista George Vella waqt programm fuq listazzjon tar-radju Laburista lbiera[. George Vella kien qed jitkellem fuq ilkwistjoni tal-istipendji u lewwel irrefera g[al Joseph Muscat b[ala l-Prim Ministru, i]da mbag[ad ikkore;a lilu nnifsu u qal li g[adu Kap talOppo]izzjoni. Madankollu hu ;;ustifika l-i]ball billi qal li Joseph Muscat prattikament di;à hu l-Prim Ministru. Dan id-diskors ikompli jikkonferma l-kilba li g[andu l-Partit Laburista biex ikun fil-poter kemm jista’ jkun malajr.

g[al pa;na 7

g[al pa;na 4

■ Il-kumpanija FTIAS tirdoppja l-[addiema g[al 155 [ames snin wara li fet[et Minkejja li diversi pajji]i madwarna g[addejjin minn inkwiet kbir min[abba lkri]i ekonomika, pajji]na qed jirre;istra ri]ultati tajbin, qed i]id l-impjiegi u g[adu qed jattira linvestiment barrani. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sostna dan ilbiera[ waqt ]jara li g[amel lill[addiema tal-kumpanija FTIAS f’{al Qormi. Ilkumpanija tipprovdi servizzi ta’ back-end u accountancy lill-Grupp :ermani] FTI, li tieg[u hi sussidjarja. Il-Prim Ministru kien

Joseph Muscat hu prattikament Prim Ministru

Il-[ob]a Maltija Esperjenza ;dida dwar il-[ob] tradizzjonali Malti fil-qalba tal-Belt Valletta Ara pa;na 32


IN-NAZZJON Il-:img[a, 21 ta’ Jannar, 2011

4 Lokali

Fl-1998 il-kri]i tal-Gvern Laburista karkret tmien xhur s[a[ minn pa;na 1

F’ri/eviment li jsir kull sena mill-Partit Nazzjonalista g[all-ambaxxaturi u l-membri tal-midja, il-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi tkellem dwar is-su//essi miksuba fl-2011, u qal li dawn g[andhom jag[mlulna kura;; g[all-isfidi ekonomi/i kbar li se nkunu qed niffa//jaw din is-sena. Il-Prim Ministru rringrazzja lil dawk kollha li fi]-]minijiet diffi/li li g[addew, partikolarment fil-kri]i tal-Libja, g[enu lil Malta tag[ti ferm aktar minn dak mistenni minnha u biex g[amlet il-kisbiet li g[amlet. (Ritratt> Martin Agius)

Sit elettroniku ;did fuq eko-G[awdex Il-Ministeru g[al G[awdex nieda sit elettroniku ;did, www.eco-gozo.com. Dan issit elettroniku se jsa[[ah linformazzjoni u joffri servizz a;;ornat dwar il-[idma talMinisteru g[al G[awdex marbuta ma’ eko-G[awdex. Il-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono, qalet li

wara sena ta’ [idma fuq pro/ess ta’ konsultazzjoni u sentejn ta’ [idma fuq ittwettiq ta’ [afna pro;etti, issa hemm kollox mi;bur f’sit wie[ed fejn kul[add jista’ jara r-realtà li eko-G[awdex ;abet mag[ha. Dan is-sit elettroniku l-;did hu maqsum f’diversi

sezzjonijiet bil-g[an li min jid[ol fih isibha aktar fa/li biex jorjenta ru[u. Pre]entament fuq is-sit wie[ed jista’ jsib ritratti u dettalji dwar aktar minn 65 pro;ett b’rabta mat-twettiq tal-pjan ta’azzjoni bejn 2010 u l-2012. Il-Ministru Debono fakkret li dan is-sit elettroniku huwa

ta’ /ertu importanza g[all[idma li mistennija tibda fuq it-tieni fa]i tal-pjan ta’ azzjoni ta’ eko-G[awdex. Wara lewwel tliet snin li fihom qed jitwettqu l-mi]uri short-term, issa jmiss li jibdew jie[du mi]uri medium u long-term, sabiex tintla[aq il-mira li G[awdex issir g]ira ekolo;ika sas-sena 2020.

Id-dikjarazzjoni ta’ George Vella xxandret waqt ilprogramm Bondi+ ilbiera[ filg[axija li matulu l-Partit Nazzjonalista ng[ata dritt ta’ risposta mill-Awtorità taxXandir g[al kummenti li g[amel Franco Debono flistess programm il-;img[a li g[addiet. Francis Zammit Dimech li deher f’isem il-PN qal li la;ir tal-Partit Laburista juri lg[a;la ta’ Joseph Muscat u ta’ madwaru biex jiksbu lpoter. Hu fakkar kif il-kri]i tal-Partit Laburista fl-1998 kienet ilha sejra tmien xhur. Dak i]-]mien il-PN flOppo]izzjoni kien anke ssu;;erixxa biex il-Gvern jo[loq kumitat parlamentari li minflok jiffri]a lapplikazzjoni g[as-s[ubija flUE jibqa’ jinnegozja u mbag[ad jidde/iedi jid[olx jew le ladarba jing[alqu nnegozjati. Francis Zammit Dimech spjega li dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista kien ta triq lillGvern ta’ dak i]-]mien biex jiggverna fid-dawl ta’ nuqqas ta’ qbil tal-eks Mexxej Laburista Dom Mintoff malpolitika barranija tal-Gvern ta’ Alfred Sant. Francis Zammit Dimech qal li anke l-ba;it g[all-1998 dam biex g[adda erba’ xhur u dan permezz tal-casting vote tal-Ispeaker. Fakkar ukoll kif anke meta eventwalment waqa’ l-Gvern Laburista, il-Prim Ministru Alfred Sant dam kwa]i xahar sakemm mar g[and ilPresident biex ixolji lParlament u jsejja[ elezzjoni. Dwar id-Deputat Franco Debono, Francis Zammit Dimech qal li l-ewwel dover ta’ deputat hu li jimxi malkelma li ta lil min ivvutalu. Hu qal li deputat g[andu llibertà li ja;ixxi kemm flistrutturi tal-Partit kif ukoll fil-Parlament i]da mhux b’azzjonijiet li jheddu li jwaqqg[u l-Gvern. Francis Zammit Dimech qal li dak li qed ise[[ illum kollu beda fis-6 ta’ Jannar meta l-Prim Ministru [abbar reshuffle fil-Kabinett. Qabel dan, Franco Debono ng[ata l-ispazju kollu biex ja[dem u ng[ata t-tmexxija talKumitat ta’ Kodifikazzjoni tal-li;ijiet, in[atar Assistent Parlamentari fl-Uffi//ju talPrim Ministru, ing[ata tim ta’ nies biex ja[dmu mieg[u dwar li;i biex tirregola lfinanzjament tal-partiti politi/i, il-li;i li tippermetti d-dritt tal-avukat kienet attivata u aktar ri/enti inqasam il-Ministeru tal:ustizzja u l-Intern. Francis Zammit Dimech qal li fis-6 ta’ Jannar birreazzjoni tieg[u g[arreshuffle, id-Deputat Franco Debono ppre/ipta ssitwazzjoni kontra l-interess tieg[u stess u l-mandat li g[andu.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Lokali 7

Konferma tal-fidu/ja Konfermat fl-istrate;ija ekonomika koordinatur tal-Kumitat tal-Gvern PARLAMENT EWROPEW

minn pa;na 1

Fost l-o[rajn xtara Cruise Liner, li se jibda ja[dem minn April li ;ej u li se jkun qed jid[ol fil-Port il-Kbir. Dan it-tkabbir min-na[a talgrupp qed iwassal g[al iktar xog[ol u opportunitajiet g[al FTIAS. Il-grupp investa wkoll f’diversi lukandi f’Malta. Infatti, fil-;img[at li ;ejjin, FTIAS se ]]id 25 [addiem ie[or. {ames snin ilu kellha 80 [addiem. Fi ftit ;img[at se jkollha 155. B’ kollox, f’Malta hawn 420 [addiem tal-Grupp FTI. Il-Prim Ministru qal li lkumpanija FTIAS hi ta’ e]empju g[all-kumpaniji kollha Maltin g[ax qed tag[raf il-b]onn li tiddiversifika t[arre; lill[addiema tag[ha kontinwament, anke billi tag[mel l-a[jar u]u minn skemi tal-Gvern. Infatti, ilkumpanija FTIAS tag[ti madwar 600 sieg[a ta’ ta[ri; minn spejje] tag[ha, filwaqt li g[amlet u]u minn in/entivi tal-Malta Enterprise u lKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u

t-Ta[ri;. Fl-a[[ar sentejn investiet iktar minn €200,000 fuq l-iStudy Support Scheme. FTIAS toffri wkoll ilpossibbiltà li l-[addiema tag[ha ja[dmu g[al perjodu ta’ ]mien mal-kumpaniji sussidjari tal-grupp barra minn Malta. F’diskors li g[amel, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fisser l-a[bar li kemm ilGrupp FTI kif ukoll ilkumpanija sussidjarja Maltija se jkomplu jikbru b[ala sinjal ta’ fidu/ja f’Malta u fil[addiema Maltin. “Ri]ultati b[al dawn ma ji;ux b’kumbinazzjoni”, sostna lPrim Ministru, “i]da g[ax linvestituri barranin g[andhom fidu/ja fl-istrate;ija ekonomika tal-Gvern Malti u fil-potenzjal u lprofessjonalità tal-[addiema Maltin. Lawrence Gonzi qal li lpass li qed tie[u din ilkumpanija jag[mel kura;; g[all-;ejjieni hekk kif juri li l-[addiema Maltin g[andhom il-professjonalità u ddedikazzjoni biex idawru l-

isfidi f’opportunitajiet. Huwa iktar inkora;;anti li tara dan it-tkabbir f’qasam relatat mat-turi]mu, meta dan is-settur ikun wie[ed milliktar li jbatu meta jkun hawn kri]i ekonomika. Dan anke fid-dawl li l-2011 kienet rekord ;did g[al pajji]na fitturi]mu. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-qasam tax-xog[ol u qal li l-ETC g[andha 13,000 post vakanti, li hu l-og[la livell fl-a[[ar erba’ snin. Pajji]na g[andu wkoll il[ames l-inqas rata ta’ qg[ad fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru fa[[ar lillkumpanija tal-pratti/i tajbin li t[addem biex to[loq bilan/ bejn ix-xog[ol u l-familja. Infatti l-kumpanija toffri lg[a]la li [addiema ja[dmu bis-sig[at imnaqqsa biex ikunu jistg[u jqattg[u iktar [in mal-familja. Ta’ dawn il-pratti/i, ilkumpanija reb[et numru ta’ unuri, fosthom l-unur ta’ e//ellenza mill-Fondazzjoni g[all-I]vilupp tar-Ri]orsi Umani (FHRD).

Il-BOV jiffirma ftehim kollettiv mal-GWU Il-Bank of Valletta u lGeneral Workers’ Union ilbiera[ iffirmaw il-ftehim kollettiv g[all-impjegati talBank fil-gradi nonklerikali. Ilftehim mil[uq bejn il-Bank u l-Union jistipula t-termini u lkundizzjonijiet tal-impjiegi g[al matul il-perjodu ta’ bejn is-snin 2011 u 2013. Il-ftehim kien iffirmat minn Charles Borg, Chief Executive Office, Michael Galea, Chief Officer

Operations u minn Noel Scerri Executive Head HR f’isem il-BOV. Min-na[a tal-Professional, Finance and Services Section tal-GWU, il-ftehim kien iffirmat minn Cory Greeland, Segretarju tas-sezzjoni, Charles Galea, President talGWU Group Committee, Paul Micallef, Segretarju tal-Group Committee u Joe Mifsud, Shop Steward. Charles Borg, Chief

Executive Officer qal, “dan ilfethim ikompli jtejjeb ilkundizzjonijiet tal-impjegati u se jkompli jibni fuq il-firxa wiesg[a ta’ benefi//ji favur il-familja introdotti mill-Bank. Dan il-ftehim il-;did jenfasizza d-dedikazzjoni talBank li jassigura ssodisfazzjon tal-impjegati filgradi kollha u fl-istess [in jiggarantixxi t-tkabbir sostenibbli talorganizzazzjoni”.

tal-:ustizzja u l-Intern Il-Membru Parlamentari Ewropew tal-PN Simon Busuttil kien konfermat b[ala l-koordinatur talKumitat tal-:ustizzja u lIntern fil-Parlament Ewropew. Simon Busuttil kien konfermat b’akklamazzjoni biex jibqa’ jmexxi dan ilkumitat g[as-sentejn u nofs li ;ejjin. Min-na[a tieg[u qal li hu jinsab onorat bilfidu/ja li g[andhom fih lEwro Parlamentari l-o[ra, sabiex imexxi dan ilKumitat li hu wie[ed millaktar influwenti. Hu se jkun qed imexxi lgrupp tal-Partit Popolari Ewropew (PPE) fil-Kumitat tal-Libertajiet ?ivili, il:ustizzja u l-Affarijiet Interni. Hu ;ie mag[]ul minn fost 23 membru talPPE f’dan il-Kumitat. Simon Busuttil sostna li

Simon Busuttil li kien konfermat b’akklamazzjoni

se jkompli jistinka biex jg[in lill-PPE jfassal li;ijiet favur i/-/ittadini Ewropej. B[ala koordinatur hu se jer;a’ jkun qed imexxi ddelegazzjoni tal-PPE filKumitat tal-Libertarjiet ?ivili, il-:ustizzja u lIntern, u jservi wkoll b[ala whip fis-sessjonijiet plenarji.

Ba[ri Russu jammetti serq ta’ [wejje; Ba[ri Russu ta’ 25 sena ammetta, quddiem ilMa;istrat Tonio Micallef Trigona, li nhar l-Erbg[a li g[adda seraq g[add ta’ [wejje; minn [wienet filBelt u f’Ra[al :did. Alexander Piskovoy, li ja[dem b[ala ba[ri fuq vapur navali Russu, kien ikkundannat sena [abs sospi]a g[al sentejn wara li ammetta li seraq b’madwar €100 fi [wejje; mill-[anut Main Street, li jinsab fil-Pjazza ta’ Ra[al :did u b’serq ta’ madwar

€70

fi [wejje; mill-[anut EuroSport li wkoll jinsab f’Ra[al :did. Hu ammetta wkoll li seraq b’kemm jiswew €24 fi [wejje; mill-[anut Celio li jinsab il-Belt. L-imputat inqabad f’wie[ed mill[wienet ipo;;i l-[wejje; fil-basket. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Spiridione Zammit filwaqt li g[all-akku]at deher lAvukat tal-G[ajnuna Legali Renzo Porsella Flores.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

2 Lokali

Malta b’rata baxxa ta’ kriminalità ?ifri ppubblikati millUffi//ju Ewropew talIstatistika (EUROSTAT) juru li pajji]na g[andu rata baxxa ta’ omi/idji u rata baxxa ta’ serq, filwaqt li tul is-snin qieg[ed dejjem jonqos l-ammont ta’ reati kriminali. I/-/ifri tal-EUROSTAT juru li fejn jid[lu ka]i ta’ qtil, Malta hi t-tmien pajji] bl-inqas rata minn fost is-27 stat tal-UE. Fl-istess waqt, bejn l-2004 u l-2009 r-reati

naqsu b’terz – minn 18,000 reat g[al 12,000. Naqset mar;inalment ilkriminalità vjolenti, filwaqt li s-serq naqas sostanzjalment; naqas ukoll sostanzjalment is-serq middjar. Skont i/-/ifri talEUROSTAT, naqas sew ukoll is-serq ta’ karozzi. Listatistika turi wkoll li r-rata ta’ nies fil-[abs hi fl-istess livell tal-medja Ewropea. Dan minkejja li l-pri;unieri f’[ames snin ]diedu b’200.

Mhux [ati ta’ razzi]mu Ra;el ta’ 42 sena misSwieqi ma nstabx [ati li xerred mibeg[da razzjali u li hedded Pulizija f’Jum ilVitorja li g[addiet. Keith Marshall ma nstabx [ati mill-Ma;istrat Franco Depasquale f’ka] li allegatament kien se[[ meta g[all-[abta tat-3.30 p.m. fis-Swieqi stess /empel lillPulizija biex titne[[a karozza tal-kiri minn quddiem il-garaxx tieg[u. G[al xi ra;uni, il-Pulizija damu ma waslu u Marshall /empel kemm-il darba u lmenta min[abba dan iddewmien. Fil-fatt il-Pulizija kienu waslu fuq il-post sitt sig[at wara u filwaqt li ne[[ew il-karozza, talbu lil

Marshall biex jift[ilhom ilgaraxx tieg[u. Ftit tal-jiem wara, Marshall ir/ieva notifika biex jersaq quddiem il-Qorti fejn kien mixli li in;urja u hedded Spettur tal-Pulizija u li xerred mibeg[da razzjali. Wara li sema’ l-provi lMa;istrat Depasquale qal li l-akku]a ta’ theddid u in;urja fil-konfront talPulizija hi preskritta u dwar l-akku]a ta’ mibeg[da razzjali, l-Pulizija li kellu jixhed fuq il-ka] baqa’ ma deherx il-Qorti. G[aldaqstant Marshall ma nstabx [ati. G[al Marshall deher l-Avukat Stefano Filletti.

IT-TEMP

UV INDEX

2

IT-TEMP ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin IR-RI{ moderat li jsir pjuttost qawwi BA{AR [afif li jsir moderat IMBATT baxx mill-Grigal li jsir ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 14˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 401.3 mm IX-XEMX titla’ fis-07.10 u tin]el fil-17.15

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

Il-kumpless tal-Lazzarett li minn post dilapidat se jkun riabilitat b’rispett lejn il-valur storiku tieg[u

Il-kumpless tal-Lazzarett se jing[ata [ajja ;dida L-Awtorità Maltija g[allAmbjent u l-Ippjanar (MEPA) approvat permess g[ar-riabilitazzjoni u l-u]u mill-;did tal-kumpless talLazzarett f’Manoel Island. Ixxog[lijiet estensivi firrestawr, flimkien mal-bini ta’ sular intermedjarju g[al /ertu partijiet tal-bini, se jakkomodaw numru ta’ postijiet residenzjali, uffi/ini, casino u parke;;. L-interventi kollha li se jsiru se jimxu mal-valuri kulturali u stori/i ta’ dan issit. Ix-xog[lijiet jinkludu ttne[[ija ta’ diversi strutturi li m’g[andhomx rilevanza arkitettonika u storika. Dawn l-interventi kienu saru wara tTieni Gwerra Dinjija u issa jinsabu fi stat dilapidat. Il-kumpless tal-Lazzarett kien ]viluppat fuq Manoel

Island fil-Port ta’ Marsamxett, g[all-i]olazzjoni ta’ passi;;ieri, annimali u merkanzija b[ala kwarantina sabiex tkun evitata lintroduzzjoni ta’ epidemiji fil-g]ira. Fl-1940, partijiet mil-Lazzarett inbidlu f’ba]i u kwartieri g[as-sottomarini. Il-MEPA ukoll approvat ilbini ta’ blokka ta’ disa’ sulari g[al uffi/ini kif ukoll il-bini ta’ ]ew; blokki residenzjali ta’ 14-il sular li se jkollu 102 appartamenti. Dawn il-binjiet kollha se jkunu qed isiru b[ala parti mill-pro;ett talkonsorzju Midi f’Tignè. Matul il-laqg[a, in;ibdet lattenzjoni tal-Bord talMEPA, li pjanti ;odda kienu ppre]entati mill-applikant nhar l-Erbg[a. Dawn il-pjanti kienu a//ettati biss g[ax kienet proposta bidla ]g[ira,

fejn kamra li kienet immarkata g[al fa/ilitajiet sanitarji, inbidlet f’kamra g[all-[asil. Ebda bidla strutturali ma kienet proposta. Intant matul il-laqg[a, rappre]entanti mill-g[aqda ‘Flimkien g[al Ambjent A[jar’ (FAA) resqu numru ta’ o;;ezzjonijiet. Huma argumentaw li fl-a[[ar minuta kienu saru numru ta’ bidliet fil-pjanti u l-pubbliku ma kellux il-[in bi]]ejjed biex jarahom. Barra minn hekk saret kritika li l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali kien ilu 13-il sena li sar. Astrid Vella, il-kelliema tal-FAA espremiet it-t[assib tag[ha li fiz-zona, fejn se jkunu qed isiru x-xog[lijiet, se tikber il-kon;estjoni tattraffiku u se ji]died ittni;;is.

B[al-lum 25 sena IL-:IMG{A L-og[la 14˚C L-inqas 08˚C

IS-SIBT L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

IL-{ADD L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

IT-TNEJN L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IT-TLIETA L-og[la 15˚C L-inqas 10˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

2

2

3

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 14˚ xemxi, Al;eri 15˚C xemxi, Amsterdam 07˚C imsa[[ab, Ateni 10˚C xemxi, Li]bona 12˚C xemxi, Berlin 05˚C xita, Brussell 11˚C xita, il-Kajr 15˚C ftit imsa[[ab, Dublin 07˚C xemxi, Kopen[agen 05˚C imsa[[ab, Frankfurt 07˚C xita, Milan 04˚C im/ajpar, Istanbul 03˚C ftit imsa[[ab, Londra 10˚C xemxi, Madrid 11˚C xemxi, Moska -08˚C xemxi, Pari;i 11˚C imsa[[ab, Bar/ellona 14˚C xemxi, Ruma 10˚C im/ajpar, Tel Aviv 14˚C ftit imsa[[ab, Tripli 15˚ imsa[[ab, Tune] 14˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 06˚C imsa[[ab, Zurich 07˚C xita, Munich 07˚C imsa[[ab, Stockholm 01˚C imsa[[ab, St. Petersburg -06˚C imsa[[ab.

M

inkejja l-appelli li kienu qed isirulhom kontinwament minn Karmenu Mifsud Bonnici u lmexxejja l-o[rajn fi sforz biex jag[tu limpressjoni li kienu qed jimxu mas-slogan Laburista ‘G[all-pa/i u l-Progress’ isSo/jalisti ma setg[ux je[ilsu mill-problema tal-vjolenza. Partitarji tal-Ministru talBiedja u Sajd Joe Debono Grech [abtu g[all-partitarji Nazzjonalisti li kienu fi triqithom lejn il-mass meeting fil-Mosta. F’in/identi o[ra kienet attakkata dar ta’ partitarju Nazzjonalista fil-Fgura u ssawwat is-sagristan tas-Si;;iewi waqt meeting Laburista fir-ra[al. Fl-aktar ka] serju li se[[ quddiem id-dar ta’ Debono Grech fi Triq Fleur de Lys, partitarji Laburisti fosthom wie[ed armat b’pistola [abtu g[all-kandidat Nazzjonalista Joe Chircop, nisa u tfal. L-in/ident se[[ minkejja li kien hemm il-Pulizija pre]enti biex suppost jikkontrollaw is-sitwazzjoni.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Lokali 5

L-intervent tal-Gvern wassal biex kienu salvati mijiet ta’ impjiegi Rapport pubblikat millKummissjoni Ewropea qal li lintervent dirett mill-Gvern partikolarment minn Malta Enterprise matul il-kri]i ekonomika dinjija, wassal biex kienu salvati mijiet ta’ impjiegi. L-istudju wera kif erbg[a fil-mija tal-intrapri]i ]g[ar u medji (SMEs) qalu li bejn l-2008 u l-2010, fl-eqqel tal-kri]i ekonomika, g[amlu u]u minn skemi ta’ xog[ol appo;;jati millGvern sabiex i]ommu l-impjegati tag[hom u jevitaw is-sensji. Fl-2008 u fl-2009, kumpaniji Maltin, partikolarment dawk li jiddependu mill-esportazzjoni, esperjenzaw ]mien iebes meta lEwropa g[addiet minn ri/essjoni.

Malta ma skansathiex hekk kif ittkabbir ekonomiku wkoll [a daqqa ’l isfel. Sabiex jag[ti daqqa t’id lillkumpaniji li kienu qed ibatu finanzjarjament, il-Gvern intervjena b’mod dirett ma’ diversi ditti, l-aktar dawk fil-qasam tal-manifattura, u offrielhom diversi in/entivi biex g[enhom i]ommu l-impjegati. Dawn l-in/entivi kienu disinjati skont regoli tal-Unjoni Ewropea. L-a[[ar studju tal-UE wera li kumpaniji Maltin irnexxielhom jeg[lbu l-kri]i bl-g[ajnuna ta’ dawn lin/entivi filwaqt li Malta kompliet tirre;istra wa[da mill-inqas rati ta’ qg[ad fl-Unjoni Ewropea. Kelliem mill-Kummissjoni Ewropea

– Rapport pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea

stqarr li l-istudju wera li l-intervent dirett tal-Gvern fis-settur tal-SMEs kien providenzjali u salva mijiet ta’ impjiegi. Hu qal li d-diversi skemi wkoll in/entivaw lil min i[addem f’Malta biex jinvesti g[al ]minijiet a[jar. L-SMEs huma kunsidrati b[ala ssinsla tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Skont l-istudju, fl-2010 kien hemm 20.8 miljun intrapri]a flekonomija mhux finanzjarja, li pprovdiet xog[ol lil 87 miljun persuna fl-UE. Bejn l-2002 u l-2010, l-SMEs kellhom rata ta’ tkabbir fl-impjiegi ferm og[la minn intrapri]i kbar. B[ala medja, ir-rata annwali ta’ tkabbir fl-impjiegi ta’ SMEs ukoll kienet og[la mir-rata totali ta’ tkabbir

tal-popolazzjoni tal-UE u r-rata totali ta’ tkabbir tal-popolazzjoni attiva talUE. L-istudju tal-UE juri li fi [dan ilklassi tal-SME, ditti ]g[ar li jimpjegaw inqas minn g[axar impjegati, huma responsabbli bi 58 fil-mija g[all-og[la proporzjon tattkabbir totali nett fl-impjiegi flekonomija tan-negozju. Fl-istess waqt, ditti ;odda li ilhom attivi inqas minn [ames snin, huma responsabbli g[all-ma;;oranza ta’ impjiegi ;odda. Intrapri]i ;odda li ja[dmu fil-qasam ta’ servizzi tannegozju jo[olqu aktar minn kwart talimpjiegi ;odda, filwaqt li ditti ;odda fit-trasport u l-komunikazzjoni jikkontribwixxu ferm inqas.

Tnaqqis fl-immigrazzjoni illegali lejn Malta fl-2011 Fit-tielet kwart tal-2011, 38,000 immigrant illegali nqabdu jippruvaw jaqsmu lejn l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser ]ieda ta’ 11% fuq l-istess perjodu s-sena ta’ qabel. Madanakollu, Malta ma kinitx affettwata minn dan l-influss ta’ immigranti. Dan jo[ro; minn rapport tal-A;enzija Frontex li jag[ti stampa talimmigrazzjoni filMediterran qabel u wara lwaqg[a tar-re;im ta’ Muammar Gaddafi. Ir-rapport jg[id li fil-bidu tal-2011 kien hemm influss qawwi ta’ immigrazzjoni mill-Afrika ta’ Fuq, partikolarment mitTune]ija b’iktar minn 1 4 , 000 immigrant jaslu f’Lampedusa f’Marzu biss. I]da f’April kien iffirmat ftehim ta’ ripatrijazzjoni

bejn l-Italja u t-Tune]ija u b’hekk naqsu b’mod drastiku l-wasliet ta’ immigranti fit-re;jun ta’ Lampedusa, Malta u lItalja. Ftit tax-xhur wara re;a’ beda l-influss ta’ immigranti hekk kif eluf ta’ persuni tke//ew mil-Libja mir-re;im i]da dan waqaf f’Awwissu. Ir-rapport talFrontex jg[id li fit-tielet kwart tas-sena kien hemm tnaqqis drastiku fil-wasliet ta’ immigranti. Il-wasliet fi Sqallija naqsu b’ 75% waqt

li t-tnaqqis ta’ immigrazzjoni lejn Malta kien ferm inqas. Intant, delegazzjoni talUffi//ju Ewropew g[allAppo;; tal-A]il (EASO), li hu bba]at f’Malta, fl-a[[ar jiem marret fil-Gre/ja fejn iddiskutiet il-progress li sar minn meta ntbag[tu Asylum Support Teams, il[idma tal-pajji] biex jitwaqqaf servizz g[all-a]il u t-talbiet g[all-a]il pendenti. Is-Support Teams intbag[tu l-Gre/ja fuq talba

tal-Gvern Grieg hekk kif fla[[ar snin, dan il-pajji] kien wie[ed mill-iktar milquta mill-immigrazzjoni illegali. Id-Direttur E]ekuttiv talEASO Robert K.Visser innota li l-awtoritajiet Griegi mxew ’il quddiem, partikolarment fejn jid[ol lippro/essar ta’ talbiet g[all-a]il waqt li l-backlog naqas bi 30%. Madanakollu enfasizza dwar il-b]onn li l-Gvern Grieg i]id il[addiema li ja[dmu filfa/ilitajiet tal-a]il.

Ra;el fil-periklu wara li ntlaqat minn karozza Ra;el ta’ 57 sena mill{amrun we;;a’ gravi u jinsab fil-periklu li jitlef [ajtu wara li kien involut f’in/ident tat-traffiku fi Triq il-Kbira San :u]epp, Santa Venera lbiera[ filg[odu. Minn investigazzjonijiet preliminari li saru millPulizija, irri]ulta li r-ra;el intlaqat minn karrozza tattip Toyota Starlet, misjuqa minn tfajla ta’ 27 sena minn Santa Venera. Fil-post issej[et ambulanza u tim ta’ paramedi/i taw l-ewwel g[ajnuna lir-ra;el qabel ma twassal g[all-kura flIsptar Mater Dei. Il-Ma;istrat tal-G[assa Tonio Micallef Trigona [atar diversi esperti biex jg[inuh fl-inkjesta. Linvestigazzjonijiet talPulizija dwar dan lin/ident g[adhom g[addejjin.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

6 Lokali

Servizzi ta’ komunikazzjoni minn GO lill-KSU FIAT 500 Pop li prezz tag[ha jibda minn €12,900 biss

FIAT bl-ewwel Open Week tal-2012 FIAT b[alissa g[addejja blewwel Open Week tal-2012 fix-showroom fi Triq Psaila bejn is-16 u l-21 ta’ Jannar. Din l-Open Week hi opportunità g[al dawk kollha li jixtiequ jiskopru l-kwalitajiet ta’ FIAT u g[ala FIAT qed tkun imfittxija minn tant nies. “Il-kwalitajiet ta’ FIAT fosthom l-istil, il-kumdità, itteknolo;ija u s-sigurtà mhumiex uni/i. Dawn huma kwalitajiet li wie[ed isibhom f’[afna ditti li b[al FIAT, iridu jkunu l-i]jed popolari. I]da FIAT hija unika min[abba l-karattru tag[ha u r-rabta bejn dan il-karattru uniku u l-kwalitajiet l-o[ra kollha,” spjegat Francesca Mamo, Direttur Mani;erjali ta’ UCIM Co. Ltd. “B[ala ditta Taljana, FIAT dejjem se ti]gura li kull mudell g[andu stil u hu kon-

formi mal-aktar trends moderni. G[aldaqstant, FIAT investiet [afna fit-teknolo;ija biex ti]gura li din tkun effi/jenti u favur l-ambjent u dan kien fattur importanti biex FIAT kisbet postha fost l-aktar ditti popolari.” Sabiex ti//elebra l-ewwel Fiat Open Week tal-2012, ilpubbliku qed jing[ata l-opportunità li jgawdi skontijiet u offerti spe/jali fuq il-Fiat 500, il-Fiat Punto u l-Fiat Panda, fost o[rajn. Minbarra dawn lofferti, wie[ed jista’ jie[u vanta;; ukoll mill-iskema ta’ skrappjar re/enti li re;a’ nieda l-Gvern, li tapplika fuq ilmudelli kollha li jinxtraw matul din l-Open Week. E]empju ta’ dawn il-prezzijiet mill-aqwa hu dak tal-Fiat 500 Pop li l-prezz tag[ha jibda minn €12,900 biss. Dan hu mudell li rnexxielu j]omm

bilan/ tajjeb bejn id-dehra talFiat 500 ori;inali u lispe/ifikazzjonijiet u l-[ti;iet tas-sewwieq tal-lum, ji;ifieri karozza li g[alkemm ]g[ira, g[andha stil, toffri kumdità u hi spazju]a. Il-Fiat 500 kisbet g[add ta’ unuri importanti wkoll fosthom il-Gear of the Year Award mill-Men's Journal, Top Safety Pick Award millInsurance Institute for Highway Safety, rebbie[a filkategorija hottest sport compact waqt is-SEMA Awards u l-premju Engine of the Year Award waqt l-International Engine of the Year Awards 2011. Matul dan l-Open Week g[and FIAT, ix-showroom fi Triq Psaila, Birkirkara, ikun miftu[ kuljum bejn it-8.30 a.m. u s-7 p.m. u g[ada bejn it-8.30 a.m. u s-2.30 p.m.

Il-[ames anniversarju tal-ordinazzjoni tal-Ar/isqof Pawlu Cremona

L-Arcisqof Pawlu Cremona se ji//elebra l[ames anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tieg[u, b’quddiesa li se ssir nhar il-{add fil-5.30 p.m. fil-Konkatidral ta’ San :wann, il-Belt Valletta. G[al din il-quddiesa ta’ Radd il-{ajr, il-

pubbliku kif ukoll is-sa/erdoti kollha huma mistiedna jattendu. Intant, nhar l-Erbg[a 25 ta’ Jannar, l-Ar/isqof se ji//elebra g[eluq sninu. Hu se jag[laq 66 sena. Pawlu Cremona ;ie ordnat Isqof fis-26 ta' Jannar tal-2007.

Il-kumpanija GO ng[aqdet mal-Kunsill talIstudenti Universitarji (KSU) u, g[ax-xhur li ;ejjin, se toffri lill-KSU servizzi ta’ komunikazzjoni tal-og[la livell mill-firxa vasta li toffri. Ta[t is-s[ubija GO se tipprovdi ammont sostanzjali ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni b’xejn u b’hekk bla dubju ta’ xejn se ti]died il-komunikazzjoni g[allKSU fil-kors tal-[idma mwettqa lejn kuntatt kontinwu mal-istudenti. Grazzi g[as-servizzi mill-aqwa ta’ GO, il-KSU issa tassew qed igawdi l-benefi//ji ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni tal-og[la livell. “GO tassew kburija li qieg[da minn ta’ quddiem biex tag[ti l-appo;; s[i[ tag[ha lill-KSU g[all-benefi//ju ta]-]g[azag[ li huma l-forza tax-xog[ol t’g[ada.

A[na nqisu din l-inizjattiva b[ala parti mir-responsabbiltà tag[na lejn il-komunità lokali,” qal David Kay, il-Kap E]ekuttiv ta’ GO. Matul l-iffirmar tal-ftehim ta’ s[ubija li sar fluffi//ju ewlieni ta’ GO filMarsa, il-Vi/i President tal-KSU, David Camilleri, irringrazzja lil GO g[allappo;; kontinwu. “Bissa[[a tal-isponsorship ta’ GO, il-KSU issa hi f’po]izzjoni e//ellenti biex ittejjeb il-komunikazzjoni mal-istudenti u sabiex ji;i ]gurat li l-korsijiet talistudji u l-[ajja tag[hom fuq il-kampus se tipprovdilhom il-kompetenza akkademika biex jaffa//jaw fil-futur l-sfidi fuq il-post tax-xog[ol u j[ejju ru[hom biex fil;ejjieni jindirizzaw problemi li huma parti integrali tal-[ajja adulta.”

L-Air Malta toffri postijiet aktar spazju]i g[al €25

L-Air Malta qed toffri lillpassi;;ieri tag[ha l-possibbiltà li jakkwistaw si;;ijiet aktar spazju]i fuq it-titjiriet tag[ha u dawk li jixtiequ jkunu aktar komdi f’postijiet li g[andhom mill-inqas tmien /entimetri iktar spazju. Dan se jkun possibbli li jsir waqt i/check-in g[al €25 kull titjira. Dan is-servizz hu disponibbli fuq titjiriet skedati kollha

tal-Air Malta li jitilqu minn Malta kif ukoll minn ajruporti o[ra li l-linja tal-ajru topera minnhom [lief dawk li jitilqu minn Tripli, Katanja u Munich. Il-klijenti li jibbukkjaw issi;;u tal-g[a]la tag[hom minn fuq is-sit elettroniku waqt li jibbukkjaw il-biljett tal-ajru tag[hom, jing[ataw is-si;;u li jkunu rri]ervaw.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

8 Opinjoni Il-;img[a l-o[ra l-Kummissjoni Ewropea, f’Komunikazzjoni lill-Kunsill Ewropew indikat li l-Gvern Malti kien [a azzjoni effettiva biex isa[[a[ il-qag[da finanzjarja tal-pajji] u b’hekk jikkore;i s-sitwazzjoni ta’ ]bilan/ e//essiv. Il-Kummissjoni Ewropea rrikkmandat li l-pro/eduri ta’ ]bilan/ e//essiv fil-konfront ta’ Malta jing[alqu.

?ertifikat tal-Kummissjoni Ewropea lill-Gvern Malti Id-de/i]joni talKummissjoni Ewropea li tirrikkmanda li l-pro/ess g[al ]bilan/ e//essiv filkonfront ta’ Malta jing[alaq, tirrikonoxxi l-[idma li qed iwettaq dan il-Gvern biex isa[[a[ il-finanzi tal-pajji]. Il-Gvern qed isa[[a[ ilfinanzi tal-pajji] ming[ajr ma jg[abbi lill-poplu b’pi]ijiet ;odda. G[allkuntrarju l-Gvern Malti, kuntrarjament g[al dak li qed jag[mlu gvernijiet o[ra fl-Ewropa g[adda ba;it li fih xi [a;a g[al kul[add. Ba;it li g[andu jkompli jkabbar lekonomija u jwassal fl-istess waqt g[al aktar tnaqqis fli]bilan/ finanzjarju talGvern. Biss il-Gvern jaf ukoll li fid-dinja – u b’mod spe/jali fl-Ewropa – hawn mill-;did kri]i finanzjarja u ekonomika li qed titfa’ lil [afna pajji]i f’re/essjoni. Ilkri]i issa laqtet ukoll lill:ermanja fejn l-ekonomija fl-a[[ar kwart tas-sena lo[ra /kienet b’0.25 fil-mija fuq it-tielet kwart tal-2010.

Dan ukoll jekk il-qg[ad fil-:ermanja hu fl-iktar livell baxx tieg[u, fejn linfiq mill-konsumatur kiber fl-a[[ar xhur u l-fidu/ja filkummer/ ]diedet. Gvern responsabbli ma jistax ma jag[tix kas ta’ dak li jkun qed ji;ri madwaru. Ma jistax ma ji[ux dawk ilmi]uri addizzjonali me[tie;a biex mhux biss i]omm dak li g[andu i]da wkoll biex jassigura dak li jkun irnexxielu jikseb. Fis-6 ta’ Jannar ilMinisteru tal-Finanzi, lEkonomija u Investiment [are; stqarrija fejn intqal li biex inkunu f’qag[da a[jar biex neg[lbu l-impatt li jista’ jkun hemm b[ala ri]ultat ta’ riskji akbar fil-qag[da ekonomika internazzjonali kif ukoll ]viluppi fis-settur finanzjarju pubbliku, kien in[ass il-b]onn li jkun hemm anali]i tal-Ministeri, dipartimenti u entitajiet governattivi biex ikun hemm tnaqqis fl-allokazzjonijiet tal-ba;it rikorrenti tal-2012 li f’daqqa jammonta g[al

0.59 fil-mija tal-Prodott Gross Domestiku (PDG). L-istqarrija ssemmi li ttnaqqis g[andu jsir minn Restrizzjonijiet fuq Rekluta;; (0.1 fil-mija talPDG); Sahra (0.04 fil-mija tal-PDG); Nefqa Operazzjonali u Manutenzjoni (0.07 talPDG); Programmi u Inizjattivi (0.21 fil-mija talPDG) u Entitajiet Governattivi (0.17 fil-mija tal-PDG). Fl-istess waqt lallokazzjonijiet g[al infiq kapitali g[andhom jibqg[u dawk approvati fil-ba;it. Kif kien mistenni, din idde/i]joni tal-Gvern sabet diversi interpretazzjonijiet b’kelliema jistaqsu kif ilba;it g[adda ftit tal-;img[at ilu u n[asset di;à l-[tie;a li jinbidel. Ir-risposta g[al min jaf kif jit[ejja l-ba;it u filkuntest tal-qag[da fluwida ekonomika u finanzjarja internazzjonali, mhix diffi/li biex ting[ata. Il-ba;it ikun ilu jit[ejja mis-sajf. Sakemm ;ie ppre]entat il-qag[da ekonomika u finanzjarja

Il-Gvern g[amilha /ara li r-revi]joni li t[abbret mhu se jkollha ebda impatt fuq il-pensjonijiet, is-servizzi so/jali u l-infiq tal-poplu

minn Joe M. ZAHRA

internazzjonali, u b’mod spe/jali fl-Ewropa, inbidlet g[all-ag[ar. G[alhekk ilGvern, biex i]omm mal-miri li ffissa dwar l-i]bilan/ filfinanzi tieg[u, [ass li kellu jie[u mi]uri addizzjonali minn issa biex, jekk ilqag[da tkompli ti[]ien, ilGvern ikun di;à [a l-passi me[tie;a biex i]omm malistess miri tieg[u. Il-Gvern g[amilha /ara li r-revi]joni li t[abbret mhu se jkollha ebda impatt fuq ilpensjonijiet, is-servizzi so/jali u l-infiq tal-poplu. Ittnaqqis li t[abbar hu fi spejje] aministrattivi u operazzjonali. Tnaqqis millinfiq li g[andu jirri]ulta biss f’titjib fl-effi/jenza. Il-Gvern g[amilha /ara wkoll li mhux se jnaqqas mill-infiq kapitali kif approvat. Dan se jibqa’ kif approvat biex hekk lekonomija tkompli tikber. Sadattant il-messa;; li jrid jing[ata g[andu jkun wie[ed reali i]da fl-istess [in po]ittiv. Il-;img[a l-o[ra llinja tal-ajru low cost Ryanair [abbret seba’ rotot ;odda minn u lejn Stanstead (Londra); Bournemouth (irRenju Unit); Oslo (inNorve;ja); Malmo (lI]vezja); Kaunas (ilLitwanja) u Wroclaw (ilPolonja). Minn dawn ir-rotot se jkun hemm 16-il titjira li jibdew minn Mejju li ;ej. Hekk Ryanair se tibda t[addem 28 rotta u qed timmira li tattira miljun passi;;ier lejn Malta. Dan g[andu jkun ta’ ossi;nu g[all-industrija tat-turi]mu, li hi wie[ed mit-tliet saqajn tat-trepied ekonomiku ta’ pajji]na. Skont ir-rivista ta’ kull tliet xhur ta’ Di/embru 2011

dwar il-qag[da tal-impjiegi u so/jali tal-Unjoni Ewropea, Malta hi wa[da minn tmien pajji]i tal-UE fejn ]diedu limpjiegi g[al livelli og[la minn dawk tal-2008. Malta kellha ]ieda ta’ 3.9 fil-mija fil-livell tal-impjiegi, l-ikbar ]ieda wara l-Lussimburgu li rrekordja ]ieda ta’ 5.9 filmija fl-impjiegi. Il-Kummissjoni Ewropea kkonfermat ukoll li l-finanzi ta’ Malta kienu fis-sod u stabbli. Olli Rehn, ilKummissarju g[all-Affarijiet Ekonomi/i u Monetarji talUE stqarr waqt konferenza tal-a[barijiet li ta fil-11 ta’ Jannar li Malta kienet [adet il-mi]uri korrettivi tajbin biex tassigura li ]]omm ma’ dak li kkommettiet ru[ha. “A[na fidu/ju]i [afna li Malta qieg[da fit-triq li ]]omm il-finanzi pubbli/i tag[ha ta[t il-livell tat-tlieta fil-mija tal-PDG sew fl-2012 u l-2013.” Dan kollu hu po]ittiv g[al pajji]na. Biss kollox jiddependi mill-fidu/ja li jgawdi pajji]na ma’ istituzzjonijiet re;jonali u internazzjonali, u fuq kollox mal-investituri. Jekk nitilfu din il-fidu/ja nkunu tlifna kollox. Dak hu li qed jipprova jispjega l-Gvern. Ara l-Italja biex ma ssirx elezzjoni ;enerali – g[ax il-gvern fehem li din tag[mel [sara kbira lill-pajji] fi ]mien ta’ kri]i – il-Prim Ministru Silvio Berlusconi kien ra;el bi]]ejjed li rri]enja u g[amel il-wisa’ g[all-gvern ta’ tekni/i. Ukoll jekk kollox jiddependi mill-partit tieg[u li g[andu ma;;oranza fisSenat. A[na ma nistg[ux nag[mlu l-istess g[ax f’pajji]na g[andna biss ]ew; partiti. Fil-ka] tag[na min qed iwassal g[all-instabbiltà min[abba po]izzjoni li qed jie[u kontra l-Kap tal-PN u l-Prim Ministru, g[andu jifhem sewwa x’inhuma lkonsegwenzi tal-azzjonijiet tieg[u. I/-/ertifikati li qed jing[ata pajji]na huma ferm iktar importanti mi//ertifikati ta’ bniedem wie[ed kemm g[at-tkabbir ekonomiku kif ukoll g[all[olqien tax-xog[ol. Min ma jifhimx dan tassew li filpolitika ma jkun fehem xejn.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-barranin jaraw dak li l-PL ma jridx jisma’ bih L-istampa negattiva li l-Partit Laburista qieg[ed jipprova jpin;i ta’ pajji]na, hi qarrieqa. Stampa li d-do]a tag[ha qieg[da ti]died u to[ro; ’il barra minn kull proporzjon ta’ kampanja politika anke jekk wie[ed jikkunsidra ssitwazzjoni politika pre]enti. Ji;ri x’ji;ri fil-vot fil-Parlament tal-{amis li ;ej, ebda politika parti;jana m’g[andha tasal sal-punt li tag[mel [sara lil pajji]na.

din il-le;i]latura minkejja l-kri]ijiet ekonomi/i u finanzjarji mad-dinja kollha, b[ala ‘impressjonanti’.

Il-‘Financial Times’ tfa[[ar lil Malta g[all-investiment li qed tattira L-Oppo]izzjoni s’issa miexja f’direzzjoni wa[da. Kampanja goffa u bla ebda limitu li tpin;i lil pajji]na g[alkollox negattiv. Tag[laq g[ajnejha t-tnejn g[all-kisbiet importanti li

iskejjel li qed iwassal g[al skola ;dida u moderna kull sena, qed tkompli tikkonferma kemm mhix kredibbli. I]da jekk l-Oppo]izzjoni Laburista trid i//ekken il-politika tal-Gvern fis-settur importanti tal-edukazzjoni, ir-ri]ultati jitkellmu wa[edhom. L-edukazzjoni qed ikollha impatt po]ittiv fuq setturi importanti li huma vitali g[all-ekonomija tag[na. L-MCAST, l-ITS u l-Università qed ja[dmu id f’id mal-industrija u ma’ min qed jag[]el li jinvesti f’pajji]na biex il-pajji] jilqa’ g[ad-domanda tal-investituri. Pajji]na, kif jelenka wkoll l-artiklu fil-Financial Times, wettaq passi impressjonanti fl-industrija tat-turi]mu, fis-servizzi finanzjarji, fl-in/entivi li introdu/a l-Gvern fil-qasam tat-tassazzjoni g[al min jinvesti jew jixtri proprjetà f’pajji]na, kif ukoll fl-istil ta’ [ajja li jgawdi l-poplu Malti. Id-differenzi fil-kwalità tal-[ajja li ng[ixu a[na l-Maltin meta paragunati ma’ pajji]i u popli li huma ma[kuma minn politika ta’ awsterità li qed taffettwalhom l-g[ajxien ta’ kuljum, il-barranin jag[rfuhom. Jirrikonoxxuhom. Il-Gvern Malti jitkellem [afna drabi dwar dan il-vanta;; li pajji]na g[andu, mhux biex jifta[ar i]da min[abba l-importanza li din il-mixja ’l

g[amel pajji]na u li huma mfa[[ra minn kul[add, kemm mis-so/jetà /ivili u l-imsie[ba so/jali, kif ukoll mill-barranin. Mhux biss listituzzjonijiet Ewropej jirrikonoxxu r-ri]ultati li qed jikseb pajji]na fis-setturi vitali g[allekonomija ta’ pajji]na, i]da wkoll istituzzjonijiet o[ra b[alma hi l-Finanial Times – gazzetta finanzjarja presti;ju]a li f’artiklu li kien ippubblikat dan l-a[[ar – ifa[[ru l-inizjattivi li qed tie[u Malta biex ti;;ieled l-effetti tal-kri]i finanzjarja. Artiklu li ng[ata prominenza f’din il-gazzetta presti;ju]a ddeskriva lil Malta b[ala pajji] li g[al snin twal irnexxielu jag[mel avvanzi bilwisq ikbar milli wie[ed jistenna jew ja[seb meta jikkunsidra /-/okon tal-g]ejjer Maltin u r-ri]orsi limitati li g[andna. Il-Financial Times iddeskriviet is-settur tal-edukazzjoni f’Malta – pilastru fil-prijoritajiet tal-a;enda politika ta’ gvernijiet Nazzjonalista u b’mod partikulari tul

L-Oppo]izzjoni Laburista tibqa’ negattiva U bir-ra;un. Jekk l-Oppo]izzjoni Laburista qed tibqa’ tkun negattiva anke fuq ]viluppi importanti li se[[ew fis-sistema edukattiva ta’ pajji]na, anke jekk in[allu g[al mument linvestiment qawwi fl-infrastruttura moderna tal-

quddiem ta’ pajji]na rridu dejjem nibqg[u nsostnuha. Dan mhux fa/li. Il-Gvern Malti jrid jibqa’ jie[u d-de/i]jonijiet u ja;;usta g[al kull sitwazzjoni u ]viluppi li jse[[u mhux biss firre;jun ta’ madwarna i]da wkoll fil-politika ekonomika internazzjonali. Jg[idu xi jg[idu kull min g[adu u se jibqa’ xettiku kontra l-ewro, paji]na llum jista’ ji]en a[jar l-g[aqal tad-de/i]joni tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li wara li sse[ibna fl-UE, il-mira politika tal-Gvern Malti kienet is-s[ubija fl-ewro. Dan, pajji]na qed jag[mlu b’su//ess. Malta gawdiet bl-ewro. In-negozji ]-]g[ar u medji, is-settur tat-turi]mu, l-industriji kbar u linvestituri barranin li qed jo[olqu u joffru limpjiegi u li qed ikabbru l-attività ekonomika tag[hom f’pajji]na g[ax jaraw stabbiltà politika u ekonomika, jistg[u jixhdu l-effett po]ittiv ta’ Malta fl-ewro. L-Oppo]izzjoni Labursta, filwaqt li tibqa’ tpin;i l-istampa kerha u sewda g[al pajji]na, ma titkellimx dwar dak li qed tipproponi b[ala politika alternattiva. Joseph Muscat mhux differenti minn ta’ qablu Il-mexxej Laburista Joseph Muscat, qed jag[mel b[al ta’ qablu meta kien qal li se jne[[i l-VAT u jda[[al sistema o[ra ta’ tassazzjoni bla ma kien qal x’sistema se jda[[al. Wara l-poplu ngidem. Il-PL fil-Gvern kien introdu/a xejn anqas minn 33 taxxa flok il-VAT. Illum is-sitwazzjoni tal-PL baqg[et l-istess. Ma nafux x’inhi l-alternattiva. Nisimg[u biss kliem fierag[ b’[afna fta[ir. I]da s-sustanza fil-politika ma ssibha mkien.

Tal-PL ma jinbidlu qatt Kull deni [udu b’;id. G[ax kultant meta jinqala’ l-inkwiet, /erti affarijiet ji//araw ru[hom u allura wie[ed jirrealizza a[jar fejn qieg[ed. Kull votant din il-;img[a seta’ jara l-veru kulur tal-Partit Laburista. Li wasal biex ressaq mozzjoni ta’ sfidu/ja fil-gvern, ma kinitx sorpri]a. Din hi parti mit-t[addim tassistema parlamentari u hi mi]ura komuni [afna fid-dinja fejn tit[addem id-demokrazija. Li spikkat kienet il-mozzjoni ta’ giljottina li l-PL po;;a g[allkunsiderazzjoni quddiem ilKumitat tax-Xog[ol tal-Kamra. Mozzjoni li la tirrispetta ddrittijiet tal-Membri Parlamentari, la tirrispetta listess regoli tal-Kamra u lanqas ma tirrispetta lill-poplu Malti u G[awdxi. Il-mozzjoni kellha g[an wie[ed, li te[les malajr kemm jista’ jkun middiskussjoni u tg[addi b’;irja sfrenata g[at-te[id tal-vot millMembri Parlamentari. ?ans biex ja[tfu l-poter Il-PL wera li l-g[an tieg[u kien biss li jwaqqa’ l-gvern fl-

anqas [in possibbli biex hu

minn Salvu FELICE PACE sfelicep@go.net.mt

jkollu /ans li jie[u l-poter kemm jista’ jkun malajr. Kemm [adem sewwa lMinistru Carmelo Mifsud Bonnici fil-Kumitat, meta wera li l-Oppo]izzjoni ma kellha l-ebda alternattiva [lief li tirtira l-mozzjoni ta’ giljottina kif fil-fatt kellha tag[mel meta sabet daharha mal-[ajt. Jekk kellna b]onn ta’ konferma li l-PL g[adu dak li kien, ji;ifieri li lest li j[alli lpoter jiddetta u jwarrab g[alkollox kull sens ta’

;ustizzja u ra;unar, issa [adnieha. Dan qed jag[mluh meta g[adhom fl-Oppo]izzjoni. Tistg[u timma;inaw intom liema arroganza se jimxu biha jekk il-poplu Malti jafdahom bit-tmexxija ta’ dan il-pajji]^ L-arroganza kienet minn dejjem wa[da mit-tikketti talPL. Nafu kif inbidlet ilkostituzzjoni ta’ Malta qabel lelezzjonijiet tal-1987 li kienet wasslet g[all-prin/ipju ovvju li min i;ib il-ma;;oranza tal-voti jing[ata d-dritt li jiggverna. Kien hemm ir-rikatt marbut mal-arroganza. Il-fatti ta’ din il-;img[a juru li l-ispirtu ta’ Dom Mintoff, li dejjem emmen fl-arroganza u fir-rikatt g[adu [aj u qed ji;i m;edded minn dawk li qed iwasslu lil Joseph Muscat jie[u /erti de/i]jonijiet ]baljati. Fi ftit kliem, tal-PL ma jinbidlu qatt. (Sakemm qed nikteb, il-mozzjoni talgiljottina re;g[et tressqet.) Pressjoni fuq Joseph Xi [add qalli l-;img[a lo[ra li l-pressjoni fuq Joseph Muscat ;ejja mill-eks

Ministri Laburisti tas-snin 80, li malli raw i/-/ans li jistg[u jer;g[u jin[atru Ministri, bdew jimbuttaw l-g[eruq talPartit Laburista biex huma wkoll i]idu l-pressjoni fuq ittmexxija tal-Partit. Jien dejjem emmint li l-PL g[andu problema kbira [afna fost lg[eruq tal-Partit. {afna minnhom jemmnu filpolitika mhux b[ala servizz i]da b[ala poter. U dan il-poter g[andu jintu]a l-ewwel u qabel kollox biex ipaxxu li min iridu, ukoll akkost li jo[olqu in;ustizzji ma’ min jinqabad fin-nofs. Dan se[[ fil-passat u jer;a’ jse[[ fil-futur jekk ilpoplu jemmen il-kliem sabi[ ta’ Joseph Muscat, li nNazzjonalisti m’g[andhomx minn xiex jib]g[u jekk ikunu fil-gvern huma. Nisfida lil Muscat jg[idilna jekk hux minnu li qabel l-a[[ar elezzjoni, membri fl-g[eruq tal-PL kienu r/evew ittra bil[atriet tag[hom kif imwieg[da, filwaqt li dawk li kienu f’po]izzjonijiet ta’ responsabbiltà kienu se jing[ataw transfer nhar itTnejn stess ta’ wara l-a[[ar

elezzjoni. I]da fl-a[[ar elezzjoni l-poplu vvota kif ivvota, u f’paniku kbir, uffi/jali tal-Labour marru ji;bru dawk l-ittri kmieni filg[odu. Li l-PL ma nbidilx hu fatt li [are; ukoll din il-;img[a meta ;ew imressqa g[exieren ta’ rikorsi fil-Qorti biex jittie[ed id-dritt tal-vot lillpersuni li isimhom jidher fuq l-a[[ar Re;istru Elettorali. Araw daqsxejn kemm hu modern u progressiv il-PL. D[alna fl-Ewropa u ma jridx jifhem li din ;iebet mag[ha opportunitajiet enormi g[a/-/ittadini Maltin biex jistudjaw jew ja[dmu barra. Din mhix xi tattika ;dida. Meta jien kont resident hawn i]da kelli mmur lIngilterra g[al diversi xhur, tal-Labour kienu qabdu mieg[i u kienu ppruvaw ine[[uli d-dritt li nivvota. Morna l-Qorti u rba[t. Imbag[ad kienu qabdu malmara tieg[i u ppruvaw jo[dulha l-vot g[allelezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Mort jien il-Qorti f’isimha u er;ajt irba[t. TalLabour ma jinbidlu qatt.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

10 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-IRAN

Iwissi bi/-/ar lill-;irien G[arab

Dehra tal-‘Costa Concordia’ maqlub fuq il-;enb (Reuters)

IT-TRA:EDJA TAL-COSTA CONCORDIA

Tkompli t-tfittxija g[an-nieqsa Kompliet it-tfittxija g[al aktar minn g[oxrin persuna li g[abu ;img[a ilu wara li lvapur Costa Concordia inkalja mal-blat u nqaleb ftit ’il barra mill-g]ira ta’ Giglio u f’[in meta kellu mal-4,200 persuna abbord. Il-[idma kellha tkun sospi]a nhar l-Erbg[a meta nbidlet il-po]izzjoni tal-vapur u lbiera[ l-iskwadri talemer;enza kellhom jibdew jippompjaw il-fuel mittankijiet tal-vapur [alli jevitaw di]astru potenzjali g[all-ambjent. S’issa hemm [dax-il mejjet ikkonfermati u meta lbiera[ kwa]i lestew it-tfittxija talkabini kollha fir-raba’ livell tal-vapur li l-po]izzjoni tieg[u issa ‘stabbilizzat’. Il-bug[addasa fadlilhom sehem importanti wara li nhar it-Tlieta kienu tellg[u l-a[[ar [ames katavri mill-Costa Concordia u tard ilbiera[ re;g[u ntu]aw l-isplussivi bliskop li jinfet[u ‘l-a//essi’ g[al sezzjonijiet tal-vapur fejn x’aktarx li jinstabu aktar

vittmi. L-ippumpjar tal-fuel millvapur – li kien telaq mill-port ta’ Civitavecchia g[al cruise fil-Mediterran – g[andu jdum g[al ]mien mhux [a]in u jista’ ma jkomplix f’ka] ta’ maltemp partikulari. Sadattant, l-istampa Taljana sostniet li l-Kaptan tal-Costa Concordia Francesco Schettino ammetta g[al ‘]ball waqt li kien qed jinnaviga’ u li dan informa lill-investigaturi li ‘[are; tard wisq direttivi biex idawru l-vapur’ li kien vi/in [afna tal-g]ira. Schettino qed jin]amm ta[t arrest fir-residenza tieg[u fuq suspett ta’ qtil tal-massa involontarju. Il-Prosekuturi akku]awh ukoll b’li abbanduna l-vapur qabel tlestiet l-evakwazzjoni talpassi;;ieri – bil-kumpanija Costa Cruises (il-proprjetarja tal-vapur) tissospendi lillKaptan u tirtira l-offerta biex t[allaslu l-ispejje] legali. L-istampa Taljana anki wriet ritratti ta’ mara millMoldova li kienet fuq il-vapur

u li ddefendiet l-azzjonijiet tal-Kaptan waqt intervista litTelevi]joni ta’ pajji]ha. Linvestigaturi qed jippruvaw jag[mlu l-kuntatti mal-mara bl-iskop li jkellmuha dwar ‘lesperjenza’ tag[ha. Rapport spe/ifiku ie[or tenna li membru tal-ekwipa;; tal-Costa Concordia, ftit wara l-in/ident, kien informa lillgwardjani tal-kosta Taljani li l-vapur tieg[u ;arrab biss xi ‘problemi fis-sistema taddawl’ u li ma kienx hemm emer;enza. Dan f’[in meta lpassi;;ieri kienu di;à libsu llife vests. Ir-rapport minn Sky TG24, li xandar it-tape, qal li dan kien l-ewwel kollegament birradju bejn il-gwardjani talkosta u l-ekwipa;; talConcordia wara l-in/ident u meta [afna mill-passi;;ieri kienu la[qu /emplu lill-qraba minn fuq il-mowbajls fejn talbuhom jikkuntattjaw ilpulizija – li min-na[a tag[hom infurmaw lillgwardjani tal-kosta biex jaraw ‘l-istat tal-vapur.’

Il-Ministru Iranjan g[allAffarijiet Barranin Ali Akbar Salehi wissa lill;irien G[arab tal-Iran biex jevitaw ‘il-periklu’ ta’ sitwazzjoni fejn jispi//aw jag[tu ‘wisq appo;;’ lillIstati Uniti fil-kwistjoni ta[raq dwar l-attivitajiet nukleari li qed imexxi rre;im f’Tehran. L-Iran qed jhedded biex jag[laq iz-zona ta’ Hormuz – rotta li tintu]a g[attrasport (bil-ba[ar) ta’ terz mill-kunsinni ta]-]ejt madwar id-dinja – f’ka] li lpassi ‘pendenti’ tal-Punent jipparalizzawlu s-settur talener;ija. Dan meta l-Punent qed ja[seb biex jipprojbixxi lpajji]i milli ja//ettaw i]-]ejt esportat mill-Iran u bissitwazzjoni ]]id l-inkwiet dwar ‘dimensjoni ;dida u perikolu]a’ g[all-konflitt tal-Lvant Nofsani. Il-Ministri g[all-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea nhar it-Tnejn mistennija jiltaqg[u u jaqblu dwar embargo fuq i]-]ejt tal-Iran – minbarra li jiffri]aw l-assi tal-Bank ?entrali f’Tehran. L-Iran hu anki urtat g[all-

G[arabja Sawdita, l-akbar esportatur ta]-]ejt fid-dinja, u li konfermat li kapa/i ]]id malajr il-produzzjoni g[allkonsumaturi ewlenin. Filfatt, mistenni li s-Sawdi jerfg[u l-pi] ‘addizzjonali’ f’ka] ta’ de/i]joni fissa g[all-embargo fuq i]-]ejt tal-Iranjani. Il-Ministru Salehi tenna, waqt ]jara fit-Turkija, li filwaqt li pajji]u jrid il-pa/i fir-re;jun ‘g[andu wkoll il;irien li jridu jmexxu pajji]i o[ra li jinsabu eluf ta’ mili ’l bog[od miz-zona tag[hom’. Kien f’dan il-punt li Salehi sejja[ ‘biex il;irien tieg[u ma j[allux lil min ikaxkarhom lejn sitwazzjonijiet perikolu]i.’ Ir-rimarki jitqiesu b[ala referenza g[all-alleanza li l;irien tal-Iran g[andhom mal-Amerikani u meta lIstati Uniti fil-pre]ent qed i]]omm qawwa navali kbira fil-Golf Persjan. Kelliema g[al dawn ilqawwiet insistew li g[andhom i]ommu miftu[a z-zona ta’ Hormuz, bl-Iran irid li l-Istati Uniti tiddikjara /ar u tond li lesta tid[ol finnegozjati mieg[u u ming[ajr ma timponi l-kundizzjonijiet.

L-UNJONI EWROPEA

Eqreb l-‘Iva’ tal-Kroazja Il-Kroazja g[andha tg[id ‘iva’ g[al s[ubija fl-UE waqt ir-referendum ta’ nhar il-{add u meta llum qed tispikka l-[erqa fost il-

Kroati biex jiffurmaw parti minn din l-unjoni ta’ pajji]i. Il-Kroazja ilha s-snin tin]amm ‘wara l-kwinti’ min[abba l-gwerer u ssentimenti ta’ nazzjonali]mu li kkaratterizzawha matul issnin disg[in — u bil-Prim Ministru Kroat Zoran Milanovic ilbiera[ jammetti, waqt dibattitu, li ‘pajji]u m’g[andux g[a]la aqwa minn s[ubija (fl-UE)”. Il-Ministru Kroat g[all-

Affarijiet Barranin Vesna Pusic kienet jer;a’ aktar kategorika u fissret s[ubija b[ala xi [a;a ‘ta’ [ajja jew mewt’ peress li vot kontra mistenni j[alli l-konsegwenzi negattivi li jinkludu tnaqqis fil-credit rating, l-irtirar talinvestimenti u telf ta’ xog[ol. Il-Kroazja f’:unju kkonkludiet seba’ snin ta’ ta[ditiet diffi/li g[al s[ubija u ladarba jg[addi rreferendum tkun tin[tie; irratifika tal-Istati kollha talUE qabel issir membru uffi/jali tal-Unjoni mill-1 ta’ Lulju tal-2013.

L-ISTATI UNITI L-ORGANIZZAZZJONI DINJIJA TAS-SA{{A

}diedu l-ka]i tal-abort ‘perikolu]’ Ri/erkaturi g[allOrganizzazzjoni Dinjija tasSa[[a (WHO) irreferew g[al periklu akbar li qed tiffa//ja l-mara meta llum ]diedu l-ka]i tal-aborti nieqsa minn supervi]joni xierqa jew professjonali. Fil-fatt, rapport ta’ The Lancet qal li filwaqt li r-rati globali g[all-abbort huma ftit jew wisq konsistenti (28 g[al kull elf mara fis-sena), il-proporzjon taloperazzjonijiet (fit-total) li ma kinux osservati minn persuni m[arr;in u

professjonali tela’ minn 44 fil-mija fl-1995 g[al 49 filmija fl-2008. Ir-ri/erkaturi jg[idu li dan jag[ti lok g[al preokkupazzjoni kbira meta l-pro/essi tal-abort ming[ajr pro/eduri tas-sigurtà huma ‘kontributur’ ewlieni g[allimwiet tal-ommijiet madwar id-dinja. Sitwazzjonijiet b[al dawn isiru meta lpro/eduri jse[[u barra lisptarijiet u l-klini/i u meta ma jkunx hemm il-pre]enza ta’ medi/i kwalifikati. Fil-pajji]i li qed

ji]viluppaw (partikolarment fejn il-li;ijiet dwar l-abort huma l-aktar restrittivi) [afna mill-operazzjonijiet partikolari jitqiesu b[ala perikolu]i g[all-mara – kif inhu l-ka] rigward 97 filmija tal-aborti fil-kontinent tal-Afrika. Intant, mal-95 fil-mija fost il-ka]i tal-abort flAmerika Latina g[andhom elementi ta’ periklu li jvarjaw; bil-livell jin]el g[al erbg[in fil-mija fl-Asja u g[al disg[a fil-mija ;o lEwropa.

Reb[a g[al Santorum f’Iowa b’Rick Perry jirtira L-eks Senatur Rick Santorum reba[ il-caucuses tat-3 ta’ Jannar fil-pro/ess li jidde/iedi l-kandidat Repubblikan li jrid jisfida lillPresident Barack Obama flelezzjoni tas-6 ta’ Novembru g[all-White House. Dan ;ie konfermat millPartit Repubblikan f’Iowa, bir-ri]ultati /ertifikati millIstat juru vanta;; minimu (ta’ 34 vot) g[al Santorum fuq Mitt Romney; l-eks Gvernatur ta’ Massachusetts li issa jkollu jikkuntenta bittieni post wara li kien kien ;ie dikjarat rebbie[ (bi tmien voti) fil-lejl tal-

elezzjoni partikulari. Il-caucuses f’Iowa (fejn intefg[u l-voti waqt mijiet ta’ laqg[at pubbli/i) kienu l-ewwel fil-pro/essi ‘talIstati’ li jidde/iedu l-isfidant ta’ Obama. Intant, il-Gvernatur ta’ Texas Rick Perry irtira mittellieqa g[an-nomina Repubblikana u issa qed jappo;;ja lill-kandidat u eks rivali Newt Gingrich. Perry kien spi//a l-[ames fil-caucuses ta’ Iowa u fissitt post fil-primary tal-10 ta’ Jannar fl-Istat ta’ New Hampshire li kien intreba[ minn Mitt Romney.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

A[barijiet ta’ Barra 11

Twissija minn Fitch L-a;enzija Fitch qed tistenna li l-evalwazzjoni ta’ sitt pajji]i taz-zona ewro se tirri]ulta f’downgrades ta’ livell jew aktar g[allcredit rating tag[hom. Dan wara li Fitch, fis-16 ta’ Di/embru, po;;iet lillBel;ju, Spanja, isSlovenja, l-Italja, l-Irlanda u ?ipru ta[t osservazzjoni – mag[ruf b[ala negative outlook – u meta stqarret nuqqas ta’ konvinzjoni li kapa/i tintla[aq soluzzjoni komprensiva g[allkri]i tad-dejn fiz-zona ewro. L-evalwazzjoni ta’ Fitch tkun konklu]a sal-a[[ar tax-xahar u wara li la;enzija Standard & Poor’s naqqset di;à r-ratings g[all-pajji]i Ewropej. Intant, l-a;enzija Fitch [adet kont l-impenn ta’ Spanja biex taqta’ millispejje] u timplimenta rriformi i]da anki fakkret fil-problemi kontinwi konnessi mal-finanzi pubbli/i u spe/jalment is-suq tax-xog[ol tal-pajji].

IR-RENJU UNIT

L-ebda yacht ;did g[ar-Re;ina f’dan i]-]mien ta’ awsterità Il-gvern ta’ koalizzjoni Britanniku warrab g[as-su;;eriment ta’ Ministru li ‘t-taxxi tal-poplu’ g[andhom jiffinanzjaw yacht irjali ;did g[ar-Re;ina Eli]abetta biex ti//elebra ‘bix-xieraq’ is-sittin sena tag[ha fit-tmexxija tal-Monarkija. Ir-Re;ina kien iddispja/ieha [afna meta l-Gvern Laburista tal-Prim Ministru Tony Blair idde/ieda li jne[[i l-yacht irjali Britannia misservizz ftit wara li kien tela’ fil-poter fl-1997. Intant – u fid-dawl tal-awsterità li jridu jikkonfrontaw il-Britanni/i, ilPrim Ministru David Cameron u lVi/i PM Nick Clegg mal-ewwel /a[du r-rakkomandazzjoni tasSegretarju tal-Edukazzjoni Michael Gove biex ir-Re;ina ting[ata yacht ;did b[ala rigal u ;est sinifikanti waqt li jitfakkar dan il-:ublew tadDjamanti. L-ittra ta’ rakkomandazzjoni minn Gove – li dehru siltiet minnha f’The Guardian – irreferiet g[all-problemi ekonomi/i tar-Renju Unit i]da spik-

L-ISTATI UNITI

L-Eastman Kodak tie[u mi]uri biex ma tfallix Il-kumpanija Eastman Kodak, li ivvintat il-kamera tal-idejn, [adet mi]uri uffi/jali biex tkun protetta mill-falliment; b’dan il-pass jag[tiha ]]mien biex ter;a’ torganizza lilha nnifisha ming[ajr ma tikkonfronta lill-kredituri tag[ha. Kelliema g[all-Kodak sostnew li se jkomplu xorta sservizzi lill-klijenti u wara li lkumpanija ri/entement bdiet tiffoka aktar fuq il-produzzjoni tal-printers (milli fuq ilkameras) biex tikkontrolla ttnaqqis fil-bejg[. Il-kumpanija Kodak, li ilha mwaqqfa 133 sena, sabitha diffi/li biex tla[[aq mal-kompetituri tag[ha li adottaw aktar malajr g[all-era di;itali u /Chairman Antonio Perez qal li l-bord tad-diretturi u l-og[la staff mani;erjali qablu dwar in-ne/essità li jie[du dan ilpass ‘g[all-protezzjoni’. Intant, il-kumpanija sabet ru[ha f’sitwazzjoni fejn il-

qlig[ beda jonqos b’rata kontinwa u Perez semma l-[tie;a li ‘jindirizzaw l-issue tal-ispejje]’ minbarra li jevalwaw lassi li jistg[u ma jkunux essenzjali g[all-azjendi. Fl-aqwa ta’ ]mienha (fissnin tmenin) il-Kodak kienet timpjega mal-145,000 persuna f’lokalitajiet madwar id-dinja u fil-pre]ent g[andha mad19,000-il membru tal-istaff li xog[olhom jista’ jkun affettwat mill-pro/eduri li j[arsu kontra l-falliment. Ir-reazzjoni g[all-a[[ar ]viluppi kienet wa[da qawwija, partikularment millAmerika ta’ Fuq, b’Robert Burley, professur tal-fotografija f’Toronto, jis[aq li ‘fisseklu g[oxrin, (il-kumpanija) Kodak kellha sehem fil-[ajja ta’ kul[add g[aliex in-nies kienu jiddependu minnha g[all-aktar [a;a prezzju]a tag[hom – it-ti;did tal-memorji grazzi g[ar-ritratti li jin;ibdu bil-kamera’.

L-UNGERIJA

Xetti/i g[ad-diskors ta’ Orban Il-Parlament Ewropew mhux konvint li l-Prim Ministru Ungeri] Viktor Orban ‘jista’ jsolvi malajr’ it-tilwima legali mal-Unjoni Ewropea – u wara li l-Kummissjoni tal-UE bdiet il-pro/eduri legali fil-konfront tal-Ungerija. Il-Gvern Ungeri] qed jippjana biex jirrevedi l-li;ijiet ;odda tieg[u dwar il-bank /entrali, il-;udikatura u lawtorità g[al data protection

fid-dawl tat-t[assib talKummissjoni li wissiet li lli;ijiet li da[lu fis-se[[ (flUngerija) dan ix-xahar qed jipperikolaw l-indipendenza tal-istess istituzzjonijiet. Orban g[andu xahar biex jag[mel il-bidliet g[al-li;ijiet kontroversjali inkella lKummissjoni jkollha d-dritt li timponi l-multi jew tressaq lUngerija quddiem il-Qorti Ewropea g[all-:ustizzja.

ka wkoll is-su;;eriment li ‘/-/elebrazzjonijiet tal-:ublew tar-Re;ina jkunu akbar mis-soltu proprju min[abba l-effetti (fuq il-moral) talawsterità. Madankollu, kelliema g[al David Cameron qalu mal-ewwel li dan ma jinvolvix u]u xieraq tal-finanzi pubbli/i u ;aladarba wie[ed iqis l-istat ekonomiku tal-pajji] – u tal-poplu. Fil-fatt, il-ma;;oranza assoluta talBritanni/i li j[allsu t-taxxa mhumiex mistennija ja//ettaw li l-flus tal-pajji] jintefqu fuq yacht ;did lussu] li ]gur mhux imni]]el fuq il-lista tal-prijoritajiet waqt dan i]-]mien diffi/li. Il-poplu tar-Renju Unit illum irid i[abbat wi//u ma]-]idiet fit-taxxa, liffri]ar tal-pagi, l-inflazzjoni g[olja, l-in/ertezzi fuq il-postijiet tax-xog[ol u l-ispejje] tad-dawl ferm og[la waqt li l-ekonomija tipprova tistejqer mirri/essjoni. Dan wara li l-Gvern ta’ Cameron implimenta aktar qtug[ fin-nefqa talpajji] li mhu qed jara l-ebda xaqq ta’ dawl fil-kri]i ekonomika.

Il-Yacht Irjali ‘Britannia’ qabel tne[[a mis-servizz


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra IL-LAQG{A TAL-G20 FIL-MESSIKU

Ostakli g[all-IMF biex ji;;enera l-fondi ;odda g[all-emer;enzi IR-REPUBBLIKA ?EKA> Mara tal-komunità ta]-]ingari (Roma) tidher iddendel il-[wejje; ma[sulin quddiem bini abbandunat fi Praga. Din il-mara hi wa[da fost eluf ta’ nies ming[ajr residenza fissa f’pajji] li din is-sena qed jistenna li l-qg[ad jispara ’l fuq mir-rata attwali ta’ 8.6 fil-mija u skont l-a[[ar kalkoli mill-Ministeru g[ax-Xog[ol u l-Affarijiet So/jali. (Reuters)

Il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) hu impenjat biex tal-inqas jirdoppja l-fondi g[all-emer;enza li jg[inu l-pajji]i jilqg[u g[all-impatt tal-kri]i tad-dejn fiz-zona ewro, i]da l-pjan qed ja[bat mal-ostakli min[abba l-po]izzjoni tal-Istati Uniti u pajji]i o[ra. je[tie; il - konferma tal L - IMF qed ja[seb biex Il - :appun u l - Korea Mexxejja tal - pajji]i ji;;enera mas - $600 biljuni t ’ Isfel ukoll iridu li l involuti – bil - laqg[a g[all f ’ ri]orsi ;odda g[all Ewropa ‘ tag[mel aktar ’, Ministri tal - Finanzi ( tal impenn i]da l - Istati Uniti u bi/ - ?ina mistennija tinsisti G20) g[andha ssir ix - xahar l - Kanada qed jg[idu li l li jintlaqg[u numru ta ’ id - die[el . Ewropa ‘ g[andha ti;;enera kundizzjonijiet qabel Il - pjan tal - IMF biex i]id aktar flus minn tag[ha ’ tidde/iedi li tappo;;ja ‘ l il - kapa/ità g[as - self hu biex issolvi l - kri]i tad istimolu ’ g[ar - ri]orsi tal inti] li jnaqqas l - inkwiet dejn . IMF . Uffi/jali tal - G20 illum tas - swieq rigward id Dan fost dubji dwar mistennija jikkonkludu l diffikultajiet finanzjarji kemm it - ta[ditiet tal - Aktar taz - zona ewro u meta llum Pajji]i Industrijalizzati tad - laqg[a li bdiet ilbiera[ fil dan il - Fond Internazzjonali Dinja ( G20) li qed isiru fil - Belt tal - Messiku u fejn iddiskutew bir - reqqa s g[andu kapa/ità Messiku g[andhom iwittu sitwazzjoni tal - IMF . ekwivalenti g[al madwar t - triq g[al ftehim li j]id ir Intant , kwalunkwe ri]ultat $380 biljun . ri]orsi inkwistjoni . IL-GRE?JA

Periklu ta’ kri]i mal-kredituri

Il-Gre/ja u l-kredituri tag[ha – f’dan is-sens lentitajiet li investew f’bonds fuq id-djun tal-pajji] – ftit li xejn wettqu progress mindu komplew it-ta[ditiet (sa ftit ilu sta;nati) dwar it-tpartit tad-dejn. Dan ifisser li jista’ jiskadi ]-]mien stabbilit g[al ftehim li jevita sitwazzjoni katastrofika fejn il-Gre/ja ma tirrispettax l-obbligi fuq ilbiljuni kbar tal-ewro (f’dejn) li ;iet kostretta li tie[u. Intant, ma jistax jintla[aq ftehim dwar il-[las talinteressi li l-Gre/ja g[andha ‘toffri’ fuq il-bonds il-;odda u skont il-kundizzjonijiet tattpartit -- bl-investituri qed ji/[du l-a[[ar offerta ta’ Ateni b[ala baxxa wisq.

Dan meta lbiera[ billejl kellhom ikomplu n-negozjati bejn il-Prim Ministru Grieg Lucas Papademos u Charles Dallara, li jmexxi l-Istitut Internazzjonali tal-Finanzi u li jirrappre]enta l-investituri privati f’dawn il-bonds. I]-]mien hu kru/jali g[allGre/ja li te[tie; akkost ta’ kollox ‘injezzjoni’ ta’ fondi g[all-emer;enza ;odda biex ma tfallix – u meta f’Marzu trid tifdi bil-fors kwantità ta’ bonds fuq id-dejn ekwivalenti g[al 14.5 biljun ewro. Il-ftehim dwar it-tpartit taddejn fil-fatt i[oll u jorbot g[al bailout ;did lill-Gre/ja u ladarba dan jintla[aq xorta jkun jifdal pro/ess ta’ dokumentazzjoni li kapa/i jdum il-;img[at.

L-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) – il-kredituri uffi/jali tal-Gre/ja – jinsistu li din il[idma te[tie; tkun kompluta qabel jin[ar;u aktar fondi (g[all-Gre/ja) skont il-pjan tal-emer;enza ekwivalenti g[al 130 biljun ewro u li rnexxielhom ifasslu f’Ottubru li g[adda. Il-pressjoni kompliet tikber ladarba l-Ministru tal-Finanzi Grieg Evangelos Venizelos ammetta mad-deputati f’Ateni li ‘jin[tie; ftehim dwar proporzjon kbir tad-dejn (ta[t l-iskema tat-tpartit) sa llum (il-:img[a) f’nofsinhar u li jrid ji;i formalizzat qabel illaqg[a ta’ nhar it-Tnejn g[allMinistri tal-Finanzi taz-zona ewro (l-ECOFIN)’.

IL-BEJG{ TAL-BONDS MINN SPANJA U FRANZA

Domanda qawwija i]da tkompli l-ansjetà dwar l-awsterità u l-qg[ad fost l-Ispanjoli Spanja rnexxielha tg[addi minn e]ami importanti meta rnexxielha tbig[ aktar bonds fuq is-self g[at-tul ta]-]mien u meta l-Gvern tal-Prim Ministru Mariano Rajoy illum qed jinsisti biex jirriforma lekonomija problematika ta’ pajji]u. Madankollu, l-ekonomija sta;nata u l-impatt li lprogramm iebes g[allawsterità qed ikollu fuq li]vilupp ta’ Spanja komplew jinkwetaw lis-swieq li anki huma m[assbin dwar il-qg[ad fost l-Ispanjoli li ilu x-xhur ila[[aq ma’ livelli ‘kroni/i’.

Sadattant, Franza i;;enerat kwa]i 9.5 biljun ewro (b’7.96 biljuni jkunu fuq id-dejn fuq il-medju ta]-]mien) waqt lewwel irkant tal-bonds mindu l-a;enzija Standard & Poor’s (nhar il-:img[a) ne[[itilha log[la credit rating ta’ AAA. L-irkant fi Franza ;ie mfisser b[ala ‘sod’ , u biddowngrade ta’ S&P ma j[allix xi effett sostanzjali fuq il-bejg[. Il-bejg[ tal-bonds fuq iddejn ta’ Spanja jsegwi lirkant tal-;img[a l-o[ra fuq dejn g[al ]mien aktar qasir u bl-attività tfisser li Madrid

di;à [a [sieb xi dsatax filmija tal-[ti;iet finanzjarji tieg[u g[all-2012. Dan meta hemm ukoll it-tamiet g[al stimolu fl-investimenti fuq id-djun ta’ pajji]i o[rajn tazzona ewro. Il-credit rating ta’ Spanja l;img[a l-o[ra naqas b’]ew; livelli fuq id-de/i]joni ta’ Standard & Poor’s u filwaqt li l-banek huma lesti biex jinvestu mill-;did fuq id-djun (tal-pajji]) g[al qasir ]mien, hu [afna aktar diffi/li li jinstabu x-xerrejja tal-bonds li ma jinfdewx qabel g[axar snin.


IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

JANNAR, 2012 ❚ NUMRU 22

Koordinazzjoni> Joe MIKALLEF - joe.mikallef@media.link.com.mt

Meta fis-safar u l-vaganzi ...mhux kollox ji;i ward u ]ahar Id-drittijiet tieg[ek meta tit[alla l-art pa;na 15

Il-;miel u s-sbu[ija ta’ Sqallija Pa;ni 16 u 17

It-tra;edja tal-Costa Concordia Pa;na 19


14

IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

JANNAR, 2012

Aci Castello u Aci Trezza: }ew; ir[ula pittoreski fi Sqallija Kartolina li turi dettall mill-villa;; Aci Castello

Il-g]ira ta’ Sqallija ftit kilometri biss lil hinn minn pajji]na fiha g[add ;mielu ta’ r[ula ]g[ar mill-aktar pittoreski u sbie[. Huma r[ula li forsi m’a;;ornawx bil-pass ta’ r[ula o[rajn flistess g]ira u g[alhekk l-ambjent in;enerali hu tassew sabi[, rilassanti u partikulari g[all-a[[ar. {afna mill-Maltin u l-G[awdxin li j[obbu Sqallija u li ta’ spiss imorru jqattg[u xi tmiem il-;img[a hemmhekk, x’aktarx li ori;inarjament bdew imorru Sqallija biex i]uru bliet kbar b[al Katanja, Palermo u forsi Taormina. Madankollu ma]]mien l-avventura [adet lil [afna Maltin biex jiskopru bnadi o[rajn f’din l-akbar g]ira fil-Mediterran. U bir-ra;un kollu sabu li Sqallija fiha numru ta’ villa;;i tassew sbie[ fejn jispikkaw mhux biss ix-xenarji u l-kartolini, imma wkoll il-k/ejjen min[abba li l-ikel g[adu all’antica u g[alhekk il-platti f’dawn l-ir[ula, sew jew [ut, la[am u anki g[a;in, huma mill-aqwa. Kollega tieg[i li tispe/jalizza fi ]jarat regolari fi Sqallija – qed nirreferi g[al Mary Vella ta’ {al G[arg[ur – qaltli li Aci Castello hu ra[al fil-provin/ja ta’ Katanja. Dan ir-ra[al jinsab disa’ kilometri lejn it-Tramuntana ta’ Katanja fuq il-kosta talba[ar Mediterran. L-agrikultura u l-industrija huma ]ew; oqsma importanti g[al dan ir-ra[al li kien iffurmat madwar il-kastell mibni fl1076 min-Normanni. Fl-1169 Aci Castello beda jikber wara leruzzjoni tal-vulkan Etna li kien g[amel l-ir[ula tal-madwar inabitabbli. Dwar ir-ra[al Aci Trezza, Mary Vella fissret li dan huwa ra[al madwar [dax-il kilometru ’l bog[od lejn it-Tramuntana ta’ Katanja, b’popolazzjoni ta’ madwar 5,000 abitant. Ir-ra[al jag[mel parti minn Aci Castello, jinsab lejn il-kosta tal-ba[ar Ionju u mag[ruf g[as-sajd. Aci Trezza hu ra[al popolari g[at-turisti Taljani fis-sajf. Il-qaddis patrun ta’ dan irra[al huwa San :wann u l-festa tieg[u ti;i //elebrata kull sena matul l-a[[ar ;img[a ta’ :unju, sewwasew fl-24 ta’ :unju.

Kartolina li turi dettall mill-villa;; Aci Trezza


IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

15

JANNAR, 2012

Id-drittijiet tieg[ek meta tit[alla l-art

Qatt kont ibbukkjat fuq titjira u meta tasal l-ajruport, lest biex tag[mel i/-check-in, ti;i infurmat li t-titjira tieg[ek se tittardja, jew ag[ar minn hekk, ;iet ikkan/ellata^ Jew, qatt sibt ru[ek f’sitwazzjoni fejn avolja g[andek biljett validu, ma tit[alliex titla fuq it-titjira g[ax tkun overbooked^ Xi tkun ir-reazzjoni tieg[ek jekk issib ru[ek f’wa[da minn dawn is-sitwazzjonijiet^ Taf liema huma d-drittijiet legali tieg[ek b[ala passi;;ier^ minn Odette VELLA Senior Information Officer Uffi//ju g[all-Affarijiet tal-Konsumatur Awtorità ta’ Malta g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur

L-aktar sitwazzjoni komuni hija dik li t-titjira tittardja. Skont ir-Regolament talKummissjoni Ewropea 261#2004, meta titjira tittardja g[al aktar minn sag[tejn, il-linja tal-ajru g[andha r-responsabbiltà li tie[u [sieb il-passi;;ieri billi tipprovdilhom ikel u xorb b’xejn; tag[tihom ilpossibbiltà li jag[mlu ]ew; telefonati, jew jibag[tu ]ew; messa;;i bil-fax jew telex, jew emails b’xejn. Il-li;i tg[id ukoll li jekk id-dewmien jinvolvi lejl, ilpassi;;ieri g[andhom ji;u offruti akkomodazzjoni f’lukanda u trasport bejn illukanda u l-ajruport. F’ka] li l-[in tat-tluq jittardja aktar minn [ames sig[at, b[ala passi;;ier g[andek dritt titlob il-flus tal-biljett lura u, meta jkun il-ka], titjira lura lejn il-post minn fejn beda lvja;;. ?irkustanza ag[ar li tista’ ssib ru[ek fiha hi li t-titjira tieg[ek ti;i kkan/ellata. Meta ji;ri hekk, il-linja talajru g[andha l-obbligu li toffrilek g[a]la bejn: i. il-flus tal-biljett tal-ajru lura, u meta jkun il-ka], titjira lura lejn il-post minn fejn beda l-vja;;; ii. rotta alternattiva g[addestinazzjoni finali mill-aktar fis possibbli; jew iii. rotta alternattiva g[addestinazzjoni finali f’data o[ra li tkun konvenjenti g[all-passi;;ier u su;;ett g[ad-disponibbiltà. Il-linja tal-ajru g[andha wkoll l-obbligu li tie[u [siebek sakemm iddum tistenna l-ajruport, u tipprovdilek ikel, akkomodazzjoni u trasport, skont kemm iddum tistenna. Barra minn hekk, il-linja talajru g[andha wkoll l-obbligu li tag[tik kumpens finanzjarju. Dan il-kumpens ivarja minn €250 u €600 skont it-tul tal-vja;;. Iddistanza ti;i kkalkulata millewwel punt fejn il-passi;;ier jit[alla l-art u l-a[[ar destinazzjoni tieg[u. Dan il-kumpens jitnaqqas bin-nofs jekk il-linja tal-ajru tipprovdilek titjira

alternattiva li twasslek fiddestinazzjoni tieg[ek mhux aktar tard minn /ertu [in stabbilit mil-li;i. Jekk, pere]empju, ma tasalx aktar tard minn sag[tejn mill-[in ori;inali li kellek tasal fih u t-titjira ma tkunx itwal minn 1,500 kilometru. Jew ma tasalx aktar tard minn tliet sig[at u t-titjira tieg[ek tkun bejn 1,500 u 3,500 kilometru, u mhux aktar tard minn erba’ sig[at f’ka] li ttitjira tkun itwal minn 3,500 kilometru. Dan il-kumpens finanzjarju ma japplikax meta lpassi;;ieri jkunu infurmati bil-kan/ellament tat-titjira mill-inqas ;imag[tejn qabel id-data tat-tluq; jew ji;u infurmati bil-kan/ellament bejn ;imag[tejn u ;img[a qabel id-data tat-tluq u ;ew offruti titjira alternattiva. Din it-titjira alternattiva m’g[andhiex titlaq aktar tard minn sag[tejn mill-[in ori;inali u twassal lillpassi;;ieri fid-destinazzjoni tag[hom mhux aktar tard minn erba’ sig[at mill-[in ori;inali. Meta l-passi;;ieri ji;u infurmati bilkan/ellament inqas minn sebat ijiem qabel id-data tattluq, u ji;u offruti titjira alternattiva, din it-titjira m’g[andhiex titlaq aktar tard minn sieg[a mill-[in ori;inali u l-passi;;ieri g[andhom jaslu fiddestinazzjoni tag[hom mhux aktar tard minn sag[tejn mill-[in ori;inali. Il-linji tal-ajru huma e]entati minn dawn l-obbligi jekk ir-ra;uni wara ddewmien jew kan/ellament tkun /irkustanza straordinarja li ma setg[et bl-

Sfortunatament hu komuni li persuna tinqabad intortament f’ajruport g[ax jit[assru jew inkella jittardjaw it-titjiriet

linja tal-ajru hu li ssejja[ g[al voluntieri li lesti jibqg[u l-art u jgawdu minn /ertu benefi//ji li toffri llinja tal-ajru. Il-li;i ma tg[idx x’g[andhom ikunu dawn il-benefi//ji, din hija

tag[tihom l-istess drittijiet daqs dawk il-passi;;ieri li jit[allew l-art min[abba lkan/ellament tat-titjira. F’din is-sitwazzjoni, persuni bi b]onnijiet spe/jali, u lpersuni li jkun qed

F’ka] li l-[in tat-tluq jittardja aktar minn [ames sig[at, b[ala passi;;ier g[andek dritt titlob il-flus tal-biljett lura u, meta jkun il-ka], titjira lura lejn il-post minn fejn beda l-vja;; ebda mod ti;i evitata millinja tal-ajru. B[ala passi;;ier tista’ wkoll tit[alla l-art g[ax ittitjira tieg[ek tkun overbooked. F’sitwazzjoni b[al din l-ewwel obbligu tal-

kwistjoni ta’ ftehim bejn illinja tal-ajru u l-passi;;ieri li jibqg[u l-art. F’ka] li ma jkunx hemm bi]]ejjed voluntieri, dawk ilpassi;;ieri li kontra l-volontà tag[hom jibqg[u l-art, il-li;i

jakkumpanjawhom, g[andhom jing[ataw pre/edenza mil-linja tal-ajru. Meta b[ala passi;;ier ikollok ilment kontra linja tal-ajru, g[aliex ma tkunx imxiet skont l-obbligi legali

tag[ha, dawn it-tipi ta’ lmenti jistg[u jitressqu g[and l-Uffi//ju g[allAffarijiet tal-Konsumatur fi [dan l-Awtorità ta’ Malta g[all-Kompetizzjoni u g[allAffarijiet tal-Konsumatur.

L-iskop ta’ dan l-artiklu hu biss li jipprovdi informazzjoni u mhux li jag[ti parir legali. F’ka] ta’ lment jew b]onn ta’ aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja lill-Uffi//ju g[all-Affarijiet talKonsumatur fi [dan lAwtorità ta’ Malta g[allKompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq ilFreephone 80074400.


16

Dehra tal-vulkan Etna li minn ]mien g[al ]mien ji]broffa

Hi popolari [afna l-festa ta’ Sant’Agata li ti;bed lejha nies li ma joqog[dux Katanja

17

IL-:IMG{A ❚ 20 TA’ JANNAR, 2012

SQALLIJA Sqallija hi ta’ attrazzjoni mhux biss g[at-Taljani li minn bnadi o[ra tal-pajji] jivvja;;aw biex igawdu xenarju differenti mis-soltu – dak li jissejja[ turi]mu intern – i]da hi popolari wkoll ma’ [afna o[rajn lil hinn mill-Italja. {afna turisti minn madwar l-Ewropa u lil hinn ifittxu istorja ta’ din il-belt li rnexxielha te[lisha minn diversi din il-g]ira g[al skop ta’ vaganza. Anki mal-Maltin, di]astri, ]broff u tliet terremoti kbar matul il-medda tasSqallija hi popolari [afna. Min g[al skop ta’ xiri missnin. Il-g]ira hi mag[rufa wkoll g[all-festa kbira talswieq kbar ta’ Katanja, min g[al skop ta’ passi;;ati filpatruna tag[ha Sant’Agata li ti;i //elebrata fi Frar. kampanja u min g[al skop ta’ ikla tajba mill-k/ina Festa li ma tara mkien b[alha u li g[aliha jattendu [afna tradizzjonali ta’ din il-g]ira. nies mhux biss Sqallin imma minn kull rokna tad-dinja. Aspett li jinkora;;ixxi [afna lill-Maltin biex imorru Marbut ma’ din il-belt g[andna l-kompo]itur Vincenzo Sqallija hu dak marbut mad-distanza qasira ta’ bejn i]Bellini li g[alih insibu msemmi Teatro Bellini u Villa Bellini ]ew; g]ejjer. Prattikament nofs sieg[a bl-ajru u madwar - ;nien sabi[ li joffrilek /erta serenità. Dan il-kompo]itur tliet sig[at bil-katamaran. Sqallija hi popolari mal-Maltin jinsab midfun proprju fil-katidral ta’ din l-istess belt. tul ix-xhur kollha tas-sena. Madankollu fix-xhur tas-sajf Sant’Agata twieldet Katanja u ng[atat il-martirju f’din ilaktar Maltin u G[awdxin jag[]lu li jmorru jqattg[u ftit belt madwar is-sena 250 WK. B’rabta ma’ Malta mbag[ad, jiem fi Sqallija. kienet hi li [elsitna mit-Torok fl-1551. {elset lil din il-belt Dwar Sqallija tkellimt mal-kollega tieg[i Mary Vella li diversi drabi mill-i]broff tal-vulkan Etna li j[addan din ilta’ spiss i]]ur din il-g]ira [elwa. Hi qaltli li Sqallija hija belt. Din il-qaddisa hi l-patruna ta’ dawk li jag[mlu ll-akbar g]ira tal-Mediterran. Il-belt kapitali tag]ha hi qniepen, l-infermiera u ta’ dawk morda bis-sider. Jitolbuha Palermo. wkoll biex i]]omm it-terremoti, il-maltempati u d-di]astri L-Isqallin huma tipikament Mediterranji bi djalett naturali ’l bog[od. tag[hom. Il-k/ina tag[hom hi interessanti b’ta[lita ta’ ingredjenti b[a]-]ejt ta]-]ebbu;a, g[a;in, [ut u frott, u Mount Etna tvarja minn re;jun g[al ie[or. L-inbid ukoll huwa bnin, L-aktar vulkan g[oli fl-Ewropa u l-aktar wie[ed attiv. ;ej mill-art fertili ta’ din il-g]ira. G[oli ftit aktar minn 3300 m b’total ta’ 1600 km G]ira b’ba[ar mill-isba[, muntanji, xmajjar, g[adajjar, kwadru. G[andu storja ta’ diversi ]broffi li kultant kienu widien, ir[ula pittoreski u bliet b’monumenti li jixhdu li wkoll di]astru]i. Jinsab imdawwar minn art fertili li din il-g]ira g[addiet minn [akma g[al o[ra, b[al Malta, tipprodu/i varjetà kbira ta’ [xejjex, kif ukoll inbid u min[abba l-po]izzjoni ;eografika tag[ha. ]ebbu; mill-aqwa. Fix-xitwa huwa post fejn wie[ed Staqsejtha dwar Katanja li hi t-tieni l-akbar belt ta’ jiskijja u fis-sajf isir post li wie[ed i[ares lejh minn Sqallija u l-kapitali tal-provin/ja. Hi fissret li l-provin/ja angolu differenti. L-ag[ar ]broff se[[ fl-1669 meta lta’ Katanja hi mag[mula minn 58 belt, total ta’ 3,552 km lava la[qet il-belt ta’ Katanja u fl-1928 qerdet il-belt ta’ kwadru, u aktar minn miljun abitant. Katanja tinsab fitMascali. Ix-xenarju huwa spettakolari anke sakemm tarf bejn il-vulkan Etna u l-ba[ar Ionju. Belt wie[ed jitla’ sal-qu//ata, l-ewwel bil-coach jew bilkarozza, imbag[ad bil-cable car. Matul ir-rotta wie[ed kummer/jali fejn insibu l-famu]a Via Etnea li hi l-aktar jg[addi minn diversi r[ula /kejknin jistkennu ta[t ir-ri[ triq tal-kummer/ bi [wienet tassew eleganti u sbie[. tal-vulkan f’g[amla ta’ presepju [aj bi djar /kejknin Il-vulkan Etna huwa l-aktar vulkan g[oli fl-Ewropa u imxerrdin ’l hemm u ’l hawn. Esperjenza li taffaxxinak. g[adu attiv. Dan il-vulkan g[andu importanza kbira fl-

Il-Pjazza tad-Duomo – wa[da mill-pjazez ewlenin f’Katanja

Fi Sqallija hemm numru ;mielu ta’ monumenti ta’ importanza storika kbira


18

IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

JANNAR, 2012

Taormina u Acireale Kartolina minn Taormina

}ew; destinazzjonijiet li huma ta’ attrazzjoni kbira fi Sqallija huma Taormina u Acireale. Huma postijiet li ji;bdu lejhom eluf kbar ta’ turisti biex jammiraw is-sbu[ija li joffru. Dwar Taormina u Acireale [adt il-kummenti tal-kollega Mary Vella li hi familjari [afna ma’ Sqallija. Hi fissret li Taormina hi l;awhra tat-turi]mu Sqalli. Tid[ol g[al din il-belt minn bieb qisu l-bieb tal-Imdina. E]att qabel tid[ol il-belt tara l-veduta ta’ Castelmola, villa;; pittoresk aktar ’il fuq minn Taormina, li hemm a//ess g[alih minn [dejn ilbieb ta’ din il-belt li kien inbena apposta b[ala difi]a g[al din il-belt. Tasal g[al din il-belt b’]ew; modi, jew permezz tal-cable car jew bil-coach li twaqqfek ftit ’l isfel millqu//ata, u permezz ta’ minibuses apposta li jwassluk sa fuq u jer;g[u ji;u g[alik. Dan kollu min[abba li ttriq mhix wiesg[a u ma tippermettix. Din hi belt differenti g[all-a[[ar li filg[odu tkun sabi[a min[abba l-veduta li tidher mill-Belveder b’xenarju talEtna fl-isfond, u anke sakemm wie[ed jasal g[ax tista’ timxi dejjem mal-ba[ar b’xenarju mill-isba[ talba[ar Mediterranju: ilfamu]a Isola Bella, u x-

xtajta Mazzaro e]att ta[t din il-belt jaffaxxinawk. Filg[axija tkun sabi[a mod ie[or g[ax x’hemm isba[ minn ikla romantika fid-dawl tal-fjakkli u d-daqq talvjolini u nies jippassi;;aw matul it-triq eleganti Corso Umberto bi [wienet tassew sbie[ u bi stil tassew ori;inali? Tinsab fuq ilmuntanja Monte Taoro, 204 m ’l fuq mil-livell tal-ba[ar, u fil-provin/ja ta’ Messina, e]attament nofs triq bejn Messina u Katanja bi 13-il km kwadru u madwar [daxil elf abitant. Il-patrun ta’ din il-belt hu San Pankrazju li lfesta tieg[u ti;i //elebrata nhar id-9 ta’ Lulju. Postijiet ta’ interess huma l-katidral li s-saqaf tieg[u hu mag[mul mill-injam, itteatru Grieg, il-pjazza IX t’April, kif ukoll il-famu]a Piazza Duomo b’funtana fiha. Din hi belt li tmur kemm tmur fiha ma tixba’ qatt. Dwar Acireali, Mary Vella fissret li din hi belt vi/in ilba[ar b’51,560 abitant. Hi mag[rufa g[as-si;ar ta//itru, g[a/-/ereali u l-[axix, u g[all-mer[liet u t-trobbija tal-baqar u n-ng[a;.

Xog[ol ie[or marbut malbelt hu x-xog[ol tal-[adid, dak mag[mul mil-lava u anke bl-idejn. Il-belt inqerdet fl-1693 minn terremot li kien l-istess wie[ed li fih kien waqa’ lkatidral tal-Imdina, f’Malta.

Kartolina minn Acireale

Bini importanti f’din il-belt hu l-katidral stil Gotiku li fih insibu l-kappella ddedikata lil Santa Venera, il-Ba]ilika ta’ San Pietru u San Pawl u l-knisja ta’ San Bastjan, stil Barokk. Xi ng[idu g[all-Villa

Belveder, il-;nien pubbliku li minnu naraw dehra panoramika tal-vulkan Etna u l-villa;; tas-sajjieda Santa Maria La Scala? Ma nistg[ux ma nsemmux ilkarnival li hu l-aktar wie[ed sabi[ u msemmi fi Sqallija.


IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

19

JANNAR, 2012

It-tra;edja tal-Costa Concordia

B[al-lum ;img[a – nhar il-:img[a, 13 ta’ Jannar 2012, mitt sena wara l-g[arqa tal-famu] bastiment Titanic fl-ewwel vja;; tieg[u – inkitbet pa;na sewda o[ra fl-istorja marittima meta l-cruise liner lussu], ultramodern u millisba[ Costa Concordia inkalja u fi ftit minuti g[ereq ftit metri biss ’il bog[od mill-kosta ta’ Isola del Giglio, fl-Italja. Ftit snin ilu kelli l-opportunità ng[ix ;img[a tal-[olm abbord il-Costa Concordia. B[ala familja gawdejna ;img[a unika. :img[a li matulha tag[fas buttuna u dak li tixtieq jitfa//a quddiemek fi ftit sekondi. Dan bis-sa[[a ta’ staff ippreparat u impenjat biex jag[millek ilvaganza tieg[ek mill-aqwa possibbli, staff li ma jinjora xejn u sa[ansitra jid[ol fid-dettall biex jassigura l-kwalità. Kellna l-opportunità li mhux biss niltaqg[u mal-kaptan tal-bastiment, i]da f’okka]joni minnhom, g[ax sar jaf li jien ;urnalist, konna mistednin tieg[u g[al /ena mill-aktar elaborata. Kienet esperjenza sabi[a [afna. Forsi wa[da mill-isba[ li qatt g[addejna minnhom lil hinn minn xtutna b[ala familja. L-impressjonijiet wara dik l-avventura kienu mill-aqwa u millaktar po]ittivi. Impressjonijiet ta’ bastiment kbir, sabi[ u mg[ammar b’kollox. Belt miexja fuq il-ba[ar. Struttura ;ganteska mg[ammra blaqwa u bl-a[jar teknolo;ija. Impressjonijiet li xejn u [add ma seta’ jag[mel xejn li jimmina

bastiment lussu] b[al dan. U minn ]mien g[al ]mien rajna r-ritratti ta’ dik il-vaganza. Konna n;eddu [afna memorji tal-;enn. Memorji sbie[ li forsi j;ibu mag[hom ukoll xi demg[a ta’ fer[... sakemm fil-lejl ta’ b[allum ;img[a sbie[ is-Sibt, waqt li konna d-dar naraw it-televi]joni, bdejna nisimg[u a[barijiet xokkanti li l-Costa Concordia kien inkalja qrib l’Isola del Giglio. Imma kif jista’ jkun? X’seta’ ;ara?... Aktar ma g[adda l-[in, i]jed a[barijiet xokkanti. Imbag[ad l-ewwel filmati fid-dlam talbastiment nofsu mg[arraq. Sa filg[odu listazzjonijiet kollha jirrapportaw it-tra;edja. Lewwel a[barijiet kienu jg[idu li kien hemm aktar minn sebg[in persuna mitlufa u tlieta nstabu mejtin. Aktar ma tara rappurta;;, aktar titbellah u titnixxef u tistaqsi: Imma kif jista’ jkun? Issa g[addiet ;img[a minn din it-tra;edja. Bla dubju ta’ xejn din kienet daqqa ta’ [arta kbira g[all-industrija tal-cruise liners. Ma nid[ak b’[add li quddiem ix-xeni li rajna jib]a’ jmur g[al avventura ta’ vaganza abbord cruise liner. Irid jg[addi [afna ]mien biex dan ix-xokk jg[addi... jekk jg[addi... g[ax g[alkemm millg[arqa tat-Titanic g[addew mitt sena, il-filmati dwar dik it-tra;edja g[adhom xokkanti sal;urnata tal-lum.

-

-

Daqqa ta [arta g[all industrija tal cruise liners


20

IL-:IMG{A ❚ 20

TA’

JANNAR, 2012


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Opinjoni#Ittri 21

. .

BHAC-CIRASA... G[alik… Niltaqa’ ma’ diversi nies li jaqraw i/-?irasa. Minn qalbi nirringrazzjakom tal-appo;; tag[kom. Nibqa’ nikteb g[ax naf li tinqara. Il-vi]ti g[and il-familji ma bdejthomx issa. Bqajt g[addej bil-home visits minn wara l-elezzjoni. B’hekk stajt nibqa’ vi/in in-nies. Jekk int taqra /-?irasa u toqg[od i]-}ejtun, il-Fgura jew Wied il-G[ajn u tixtieq niltaqg[u, /empilli. Nie[u gost niltaqa’ mieg[ek u malfamilja tieg[ek. Jekk trid nista’ ni;i n]urek id-dar ukoll. ?empilli fuq 99427673 jew 22992462. Inkella, ibg[atli email fuq mario.galea@gov.mt. Ikun l-

akbar pja/ir tieg[i li niltaqg[u. Ist[u

Waqt il-programm ‘Inkontri’ fuq One TV, lil

Francis Zammit Dimech tfewlu l-mikrofonu. F’[inijiet o[ra, waqt li Francis kien qed jitkellem, baxxewlu s-sound. Dan hu lLabour fil-poter. Dawn baqg[u l-istess. Afdalhom ilpoter. U jabbu]aw minnu. Lanqas f’sempli/i programm fuq One TV mhuma kapa/i jilag[bu fair. Pierre

Xi ftit ilu ktibt fuq Pierre Portelli ta’ TVAM. Qbadt ftit mieg[u. Milli jidher tfantas xi ftit. Na//ertah li jien naqbad biss mal-[bieb. Permezz ta/-?irasa, nipprova nie[u d-dinja ftit bi/-/ajt. Ta’ kull ;img[a nipprova no[loq tbissima. Ma’ Pierre qbadt g[ax [abib tieg[i. L-istess kif qbadt ma’ Joe Mifsud. Li mieg[u jippre]enta TVAM. It-tnejn inqishom b[ala [bieb kbar. Ma’ Daphne, li mag[hom tippre]enta TVAM, g[adni ma qbadtx. Biex niftiehmu, Daphne hi dik ilpre]entatri/i simpatika li titkellem ... tippo]ha … ti//aqlaq qisha kompjuter

minn Mario GALEA

Aktar postijiet ta’ rikreazzjoni Din il-le;i]latura se tibqa’ tissemma ]gur, minbarra g[all-politika ta’ g[aqal biex tkun indirizzata s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja internazzjonali, g[all-pro;etti favur aktar zoni u spazji ta’ rikreazzjoni. Din is-sena l-Gvern g[andu ppjanati aktar pro;etti li se jkomplu jag[tu aktar spazji miftu[a g[at-tgawdija talpubbliku. Iz-zona tal-Bajja ta’ Spinola hi e]empju /ar. Hu e]empju kif il-pjazez u z-zoni li g[andna jkunu mmani;;jati a[jar bi

pro;etti ta’ titjib li joffru mhux biss aktar postijiet ta’ rikreazzjoni, i]da wkoll ambjent [afna isba[ u li nistg[u nifta[ru bih. Dan hu pro;ett f’kullana ta’ pro;etti ta’ tisbi[ li saru di;à u li qed isiru f’din iz-zona. T[abbar ukoll dan l-a[[ar, pro;ett ie[or ta’ investiment qawwi g[al aktar titjib taz-zona ta’ Paceville, fl-istess lokalità ta’ San :iljan. Dawn huma pro;etti li huma mifruxa ma’ Malta u G[awdex kollu. Pro;etti li qed jibdlu ddehra ta’ pajji]na. Pro;etti li

qed igawdu l-familji, i]]g[a]ag[ u l-anzjani. Pro;etti li qed isiru wkoll mit-taxxi tag[na u l-pajji] qed jara l-frott g[al dak li qed jikkontribwixxi. Investiment ukoll li jkompli jsa[[a[ il-prodott turistiku talg]ejjer tag[na li rridu nibqg[u ninvestu fih biex il-pajji] jibqa’ kompetittiv u jattira aktar turisti. Din hi politika ta’ gvern li qed juri li hu kapa/i jpo;;i lprijoritajiet tal-pajji] biex jil[aq ukoll l-aspirazzjonijiet talpoplu.

Mario Caruana

Tas-Sliema

Ma naqbilx li jkunu rappurtati ipprogrammat. Ftit serjetà. TVAM hu programm tajjeb [afna fuq PBS. Ferm popolari. B’ideat ;odda. {asra li w[ud ikkundannaw dan ilprogramm qabel beda. G[ax [arsu lejn l-u/u[. Minflok lejn il-kontenut. Nittama li TVAM twieled biex jit[alla jikber u jkompli. Tkun [asra jekk le. Sergio

Sergio Grech hu lCommunications Coordinator tieg[i. Trevor Zahra qalli wa[da tajba fuq Sergio. Xi ]mien ilu, Sergio da[al f’[anut il-Belt. Staqsa lis-salesgirl g[al xi [a;a. Xtara dak li kellu jixtri. U beda [iere; ’il barra mill[anut. Dlonk mill-bieb tal[anut, jilma[ tfajla die[la. Kienet tfajla [elwa qisha vara. Eleganti u b’figura mill-isba[. Sergio skanta lejn din it-tfajla. Beda jistudjaha fil-fond minn fuq s’isfel. Mo[[u f’din it-tfajla, Sergio tfixkel. U xkana minn tulu fil-[anut. Mal-waqg[a, laqat xkaffa mimlija flixken talfwie[a. Nofs il-fwie[a spi//at mal-art. It-tfajla [elwa li fixklitu, infaqg[et tid[ak bih kemm tifla[. Sergio qam u [arab ji;ri ’l barra bil-mist[ija. U dam [mistax izappap. U ssalesgirl damet [mistax i]]arrat.

Nappella lill-midja kollha f’pajji]na biex tkun aktar attenta fil-mod kif ikunu rappurtati ka]i ta’ mo[qrija ta’ annimali. Kultant nazzarda na[seb li aktar ma ka]i b[al dawn jing[ataw pubbli/ità filmezzi tax-xandir, aktar min iwettaqhom jie[u pja/ir u jkollu sodisfazzjon. Min-na[a l-o[ra, meta persuna titressaq il-Qorti b’akku]i ta’ mo[qrija ta’

annimali, g[andha ting[ata lpubbli/ità kollha me[tie;a, dejjem skont il-ka] li jkun. Dan biex il-messa;; ikun /ar – li s-so/jetà ma tittollerax dan l-a;ir irresponsabbli u mill-aktar kundannabbli. Minna[a tag[ha, il-Pulizija g[andha ]]id l-isforzi tag[ha fl-investigazzjonijiet kollha me[tie;a marbuta ma’ dan ittip ta’ reat biex dawk responsabbli minn dawn l-

atti jitressqu quddiem il;ustizzja. Il-ka]i li smajna dwarhom fl-a[barijiet kienu strambi [afna u tal-mist[ija. Nappella lil kull min g[andu xi informazzjoni biex jg[addiha lill-Pulizija, anke b’mod unanimu, biex il-Pulizija tkun tista’ tippro/edi blinvestigazzjonijiet tag[ha.

N. Abela Il-Mosta


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt ;None:

.

MIEG{EK

X’inhu ‘spiritual healing’^ NET Television 21>00

Minkejja li [afna huma dawk li jistaqsu xi jfisser verament il-fenomenu ta’ spiritual healing, forsi ftit huma dawk li jafu t-tifsir ta’ dan it-tip ta’ fejqan. Il-programm se jiddiskuti dan is-su;;ett ja[raq li [afna drabi hu wie[ed li j;ib mieg[u kontroversja kbira. U[ud jemmnu li dan it-tip ta’ fejqan bl-g[ajnuna sopranaturali hu reali. O[rajn jemmnu bis-s[i[ li din hi biss log[ba bis-sentimenti. Bis-sehem ta’ numru ta’ esperti fl-istudio, naraw

i]-]ew; na[at tal-munita. It-telespettaturi wkoll jistg[u j/emplu biex jg[idu tag[hom.

Jippre]entaw Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP. Produzzjoni ta’ Robert Cremona.

• ROCKNA (Radio 101 FM 19>15) L-ewwel parti tal-

programm se tiffoka fuq l-attività b’risq ilFondazzjoni Puttinu Cares Martial Arts vs Rock . Din se ssir il{add 29 ta’ Jannar u se tkun ir-raba’ edizzjoni tag[ha. Fit-tieni parti, Michael Bugeja se jintervista lill-membri tal-grupp Angelcrypt (fir-ritratt fuq ix-xellug), li jag[tuna mu]ika stil heavy metal.

FIL-QOSOR • ANIMAL DIARIES (NET Television 18>50) - In]uru lklinika ta’ Happy

Paws, klinika li tag[ti prijorità lill-annimali li jg[ixu barra fit-toroq. Insiru nafu kif ta[dem din il-klinika u jittie[du wkoll telefonati ta’ telespettaturi li jiltaqg[u ma’ problemi relatati mal-annimali. MIEG{EK

Philip Farrugia Randon NET Television 23>30

Il-mistieden ta’ Joséf Bonello g[al-lum se jkun Philip Farrugia Randon (fir-ritratt fuq). Huwa avukat li [adem [afna fil-qasam bankarju. I[obb [afna l-arti, u barra li jpin;i hu stess, g[amel ukoll ri/erka siewja, l-aktar dwar ilpittur Caravaggio. Fl-2005 ng[ata l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Fl-2009 n[atar President talAsso/jazzjoni Maltija talOrdni Sovrana u Ospitalieria tal-Kavallieri ta’ San :wann.

• VU?I MISSJUNAR-JA (Radju Marija 21>00) -

Frank Cassar u Helena Sammut jlaqqg[una ma’ tliet ]g[a]ag[ Maltin (li fir-ritratt hawn ta[t jidhru ma’ tfajla mill-post) li fis-sajf tal-2008 dde/idew li jag[mlu esperjenza fl-ifqar pajji] tal-Asja, in-Nepal. Alexia Rossi, it-Tabiba Denise Camilleri u l-Avukat Chris Mifsud Bonnici kienu jafu li bis-sehem tag[hom ma kinux se jag[mlu xi differenza kbira. I]da x’;ara fil-fatt? Nisimg[u lilhom stess jirrakkontaw.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

TV#Radju 23 IL DUBBIO

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

07>55 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Tie[u passi fuq suspett

Raitre 21:05 Film drammatiku Amerikan li n[adem fl2008 b’re;ija ta’ John Patrick Shanley u li g[andu b[ala atturi ewlenin lil Meryl Streep (fir-ritratt hawn ta[t), Philip Seymour Hoffman u Amy Adams. L-istorja hi ambjentata fi New York

tas-sittinijiet. Il-kap ta’ skola Kattolika tissuspetta li sa/erdot ikun qed jabbu]a minn tifel. Minkejja li ma jkollhiex provi konkreti f’idejha, tidde/iedi li xorta wa[da tie[u passi, u l-ka] iqajjem g[ag[a kbira. Il-film hu twil 104 minuti.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 19>15 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Focus 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 - Mill-Parlament 21:00 BBC News 21:05 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 - Maltin Biss 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 – Il-Polz ta/-?ittadin

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 - University Matters 10:30 – L-Isport Matul i]-}minijiet 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-:urnali 13:30 – Faxxikli 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 – Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 20:00 – Gregorian Chant 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 11:00 - Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l-Erwie[ 13:00 - Shalom 14:30 – Qari tarRumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Il-Muftie[ tal-G[erf 16:00 – Swi// 17:00 – Il-{ajja vera 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Nixxieg[a Dumnikana 19:30 – Vexillum 20:00 - Alla G[ani fil{niena 20:30 – Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 – {udni f’Idejk 23:30 –

Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta.

Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 FilKumpanija ta’ Tony 13:00 Ejjew G[andi 15:00 - All Time Favourites 17:00 - Melodiji talPassat 18:30 - All Time Favourites 22:00 - BeeZee Fridays. Smash Radio • 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 Radio Motordrome 15:00 Funky Town 16:30 - DJ My Kill 18:30 - Xtravadance.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Minn Lenti Interkulturali 11:45 Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 - LA[barijiet 23:30 - Modern Lifestyles (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:40 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Tomatate 17:00 - Kwalità Malta 17:25 - Hazzzzard Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:35 Teleshopping 17:50 - Healthy Living 19:00 - Londri 19:15 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Inbox 20:20 Illostra 20:30 - Affari Tag[na 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da (r) 23:45 - Kalamita (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 104.6 Music Entertainment 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:20 - MEP u Int 19:30 {abbejtek (r) 20:30 - MillParlament 21:30 - Maltin flIspazju 22:00 - News 22:30 Robert Musumeci Talk Show (r). Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid-09:00)

11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 - Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 Soliti ignoti 21:10 - Attenti a quei due 23:25 - TV 7 00:25 L’appuntamento - scrittori in tv 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Qui Radio Londra 01:35 - Sottovoce. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 06:50 - Cartoons 09:30 - Tgr montagne 10:00 - Tg 2 punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 Eat Parade 14:00 Italia sul due 16:15 - Desperate Housewives (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 Numb3rs (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Senza traccia (TF) 23:35 -Tg 2 notizie 23:40 L’ultima parola 01:10 - Tg Parlamento 01:30 - Italia sul due. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:00 - La storia siamo noi 11:00 - Apprescindere 12:00 - Tg 3 - sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Lassie (TF) 15:55 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:15 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Il dubbio. Film 2008 23:00 - E se domani short 24:00 - Tg3 linea notte 01:10 - Art News 01:40 - Aprirai 01:55 - Il peccato degli anni verdi. Film ’61. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 2005 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 Mattino cinque 09:55 - Grande fratello 10:00 - Tg 5 - ore 10 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 -

Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:15 - Amici 16:55 Pomeriggio cinque 18:05 - Tg 5 18:50 - The Money Drop (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Zelig 23:30 - Mai dire Grande Fratello 00:15 Nonsolomoda 00:45 - Tg 5 notte 01:20 - Striscia la notizia 02:00 Uomini e donne. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:30 - Nash Bridges (TF) 08:20 Hunter (TF) 09:40 - Detective Monk (TF) 10:50 - Benessere - Il ritratto della salute 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:35 - Sentieri 16:10 - Vento di tempesta. Film ’59 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (soap) 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 Quarto grado 24:00 - Obsession. Film ’98 01:55 - Tg 4 night news. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons

08:40 - Una mamma per amica (TF) 09:45 Grey’s Anatomy (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:30 - Camera Cafe (sitcom) 16:20 - The Middle (TF) 16:45 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 - Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 Studio sport 19:25 - CSI: Scena del criminee (TF) 21:10 L’incredibile Hulk. Film 2008 23:25 - The Punisher. Film 2004 01:40 - Studio aperto 01:55 - The Shield (TF). La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:45 - Coffee Break 11:10 L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Abissi. Film ’77 16:15 Atlantide 17:30 - L’Ispettore Barnaby (TF) 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Invasione Barbariche 24:00 - Sotto canestro 00:30 - Tg La 7 00:40 (Ah)iporoso 01:40 - ‘G’ Day.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

24 TV#Radju Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 - Faxxikli 11:30 - Venere 12:10 - Paqpaq 12:50 - GFA Review 13:50 - Dokumentarju 14:00 - Nurseries 22 14:30 - Prin/pijiet 15:00 - Lenti Kulturali 15:45 - Dokumentarju 16:00 - Venere 16:40 - Paqpaq 17:20 - GFA Review 18:30 - Nurseries 22 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 - Faxxikli 19:30 - Mixage 20:10 - Madwarna 20:40 - Xarabank 23:10 - A[barijiet bl-Ingli] 23:15 - Asteriks (r). Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 - Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 Favourite Link 12:10 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - 7F 15:30 - Teleshopping 16:30 - EGOV4U 17:00 - Musbie[ g[al Ri;lejja 17:30 - Cachet 18:15 - F. News 18:30 - (ikompli) Cachet 19:45 - Reporter 20:05 Muftie[ 20:10 - Kont taf? 20:15 F. News 21:00 - Sfera 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 - 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[allMaltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 Romantica 17:00 - Teleshopping 18:00 - Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music.

14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Chimp Family Fortunes 16:35 - The World’s Toughest Driving Tests 17:25 - The Weakest Link 18:10 - Last of the Summer Wine 18:40 - Doctors 19:10 Keeping up Appearances 19:40 The Green Green Grass 20:10 Doctor Who 21:00 - Survivors 21:50 - Lead Balloon 22:20 - Ideal 22:50 - Live at the Apollo 23:35 Little Britain. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:35 - Between Heaven and Hell. Film ’56 09:20 - Bonanza 10:25 The High Chaparral 11:30 - Patton. Film ’70 (PG) 13:45 - Bonanza 14:50 - The High Chaparral 16:00 - Another Time, Another Place. Film ’58 17:50 - Armored Command. Film ’61 19:50 - Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous. Film 2005 (12) 22:00 Magnum Force. Film ’73 (15). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:30 - Escape Clause. Film ’96 (15) 09:10 - Haunted Honeymoon. Film ’86 (PG) 10:35 - The Horse Soldiers. Film ’59 (U) 12:35 Kings of the Sun. Film ’63 14:20 - Khartoum. Film ’66 (PG) 16:25 - Stanley & Iris. Film ’90 (15) 18:10 - For Better or for Worse. Film ’90 (12) 19:45 - MGM’s Big Screen 20:00 - The Scalphunters. Film ’68 (PG) 21:40 - Who’ll Stop the Rain? Film ’78 (15) 23:45 - The Passage. Film ’79 (X).

La 5 • melita 162 13:45 - Grande Fratello 14:00 ER (TF) 14:45 - Veronica Mars (TF) 15:35 - Dawson’s Creek (TF) 16:25 - Champs 12 (TN) 17:15 - Wildfire (sitcom) 18:10 Prima o poi divorizio! 18:50 Amici La 5 19:55 - Extreme Makeover Home Edition 20:40 Grande Fratello 21:00 - Grande Fratello Live 21:10 - In cerca d’amore. Film ’99 23:00 Grande Fratello live 23:35 Uomini e donne.

Diva Universal • melita 313 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 - All Around the Town (15) 09:34 Fede Cieca 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 - Roots: The Next Generations 12:44 - Great Women 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 Wolff’s Turf 15:53 - Great Women 16:00 - Rex: A Cop’s Friend 17:00 - Haven’t We Met Before? 18:45 - Consulta 16 19:00 - Rex: A Cop’s Friend 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 Agatha Christie’s Poirot 22:55 La Prova 23:00 - Lucky Day (12).

BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:10 - Tellytales 07:20 - Bobinogs 07:30 - The Roly Mo Show 07:45 - Buzz and Tell 07:50 Tweenies 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Nina and the Neurons 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - Keeping up Appearances 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Chimp Family Fortunes 12:10 The World’s Toughest Driving Tests 13:00 - The Green Green Grass 13:30 - Last of the Summer Wine 14:00 - The Weakest Link

Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: Fresh Blood 08:10 - Mythbusters: Bubble Trouble 09:05 - Extreme Engineering: Tunneling Under the Alps 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Bear’s Top 25 Man Moments 11:50 Overhaulin’ 12:45 - Fifth Gear 13:40 - American Chopper: OCC Trike Bike 14:35 - Dirty Jobs: Wetland Warrior 15:30 Deadliest Catch: Changing Tides 16:25 - Mythbusters: Blow Your

Own Sail 17:20 - Extreme Engineering: Tunneling Under the Alps 18:15 - Ultimate Survival: Georgian Republic 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Mythbusters: Torpedo Tastic 21:00 - Freddie Flintoff Versus the World: Ian Walker: Palm Springs 21:55 Stan Lee’s Superhumans: Rubber Band Man 22:50 - Time Warp: Las Vegas: Warped 23:45 Mythbusters: Mission Impossible Face Off. Melita Movies • melita 801 10:00 - Up! 11:35 - Diary of a Wimpy Kid 13:10 - Secrets of The Furious Five 13:40 - When In Rome 15:10 - Hollywood Buzz 15:35 - Mr 3000 17:20 You Again 19:05 - Cinema Verite 20:32 - Hollywood Buzz 21:00 - Salt 22:40 - Closer 00:25 - Moscow Zero. Melita More • melita 802 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - Mike & Molly 11:30 - Gossip Girl 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 16:45 - Glee 17:30 - Amazing Race 18:15 Days of Our Lives 19:05 - Films & Stars 19:35 - Person of Interest 20:30 - Glee 21:15 - Gossip Girl 22:00 - Top Gear 23:05 - The Mentalist 23:50 - How I Met Your Mother 00:15 - 2 Broke Girls 00:40 - Hung 01:10 - Bored To Death. Biography Channel • melita 411 07:00 - Eye for an Eye 08:00 -

Making Over America with Trinny and Susannah: In the Army Now: Lashunda Rogers 09:00 - Heavy: Tom and Jodi 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: The Dinner Party From Hell 11:00 - Eye for an Eye 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Brigitte Harris 13:00 - Parking Wars 13:30 Billy the Exterminator: Raccoon Rampage. Psychic Detectives: 14:00 - Lethal Lovers 14:30 Osborn 15:00 - A Deadly Triangle 15:30 - The Broken Hand of Fate. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Brigitte Harris 17:00 - Making Over America with Trinny and Susannah: In the Army Now: Lashunda Rogers 18:00 - Heavy: Tom and Jodi 19:00 - Pawn Stars: Guns and Rangers 19:30 - Storage Wars: All Guns to Port 20:00 Eye for an Eye 21:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Payback’s A B... Just Ask Your Husband 22:00 - Hardcore Pawn 22:30 - American Hoggers: Cage Match 23:00 - Kalgoorlie Cops 23:30 - Parking Wars.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 - Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 Barney and Friends 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs

18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs 20:25 Gazoon 20:30 - Pingu 20:35 - Tiny Planets 20:40 Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 Igloo-Gloo 21:25 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:50 - Tigga and Togga 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:10 - The Suite Life on Deck 09:35 - Jake and Blake 10:00 - Jonas 10:25 - Wizards of Waverly Place 10:45 - Phineas and Ferb 11:10 - So Random 11:30 - The Suite Life on Deck 12:20 - Shake It Up 12:55 - Have a Laugh 13:00 - Good Luck Charlie 13:25 - Phineas and Ferb 13:50 - Fish Hooks 14:10 - Shake It Up 14:35 - The Suite Life on Deck 15:25 - Good Luck Charlie 15:50 - Fish Hooks 16:00 Good Luck Charlie: The Road Trip Movie! (U) 17:35 - Wizards of Waverly Place 18:00 - Hannah Montana 18:25 - Phineas and Ferb 18:50 - Shake It Up 19:15 - Fish Hooks 19:35 - Good Luck Charlie 20:00 - Shake It Up 20:50 - Wizards of Waverly Place 21:35 - Sonny with a Chance 22:00 - Kim Possible.

07>00 09>00 09>30 11>00 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>15 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>50 19>45 20>30 21>00 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping Kontra l-{in (r) It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Afrodite Teleshopping Bla Kumment Cartoons Pack Leader (r) Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Animal Diaries NET News Flusek Mieg[ek NET News (ikompli) Mieg[ek Anali]i tal-A[bar (r) NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 14:30 - WC Biathlon: Antholz: Men’s Sprint (live) 15:45 WC, Alpine Skiing 16:30 WC Ski Jumping: HS 134 (live) 18:15 - Game, Set and Mats 18:45 - International Masters Snooker 20:00 - nternational Masters Snooker: QF (live) 23:00 - Australian Open, Tennis. Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 18: Parma v Siena 09:00 - Barclays PL: Wk 23: Review 10:00 - ERC Heineken Cup: Rd 5: Saracens v Biarritz 12:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 2 (live) 16:00 - Barclays PL: Wk 23: Chelsea v Sunderland 18:00 Serie A: Rd 18: Chievo v Palermo 19:50 - PL World: Wk 23 20:30 - ERC Heineken Cup: Rd 6: Gloucester v Toulouse (live) 22:30 Barclays PL: Wk 24: Preview 23:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 2. Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA Volvo Golf Champions: Day 1 12:00 Barclays PL: Wk 23: Tottenham v Wolves 14:00 Serie A: Rd 18: Parma v Siena 16:00 - Barclays PL: Wk 23: Aston Villa v Everton 18:00 Fifa Futbol Mundial 18:30 Trans World Sport 19:25 Barclays PL: Wk 24: Preview 20:00 - Samsung Diamond League: Eugene, US: Highlights 21:00 - Roma Channel. Malta Sports 1 • melita 701 19:30 - La Liga: Preview. Bundesliga: 19:55 - Preview 20:30 - Borussia Monchen-

gladbach v Bayern Munich (live). 22:30 - The Poker Stars: Net Big Game#34 (r) 23:15 La Liga: Preview (r). Bundesliga: 23:40 - Borussia Monchengladbach v Bayern Munich (r) 01:30 - Preview (r). Malta Sports 10 • melita 710 20:15 - Men's EHF Euro 2012: Prel. Rd: France v Hungary (live). Malta Stars • melita 614 08:00 - Malta Basketball Association (r) 09:30 - 3 Pointer (r) 10:05 - BOV PL: Tarxien v Hibernians (r) 12:35 - Malta Rugby Football Union (r) 14:15 - Malta Handball

Assoc. (r) 15:40 Melita GFA 1st Div. (r) 17:30 Malta Basketball Assoc. (r) 19:00 - Malta Handball Assoc. 20:20 - MOC Olympic Special (r) 21:00 BOV PL: Tarxien v Hibernians (r) 23:30 - Melita GFA 1st Div. (r) 01:25 - Malta Rugby Football Union (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - Bundesliga: FC

Freiburg v Borussia Dortmund (r) 09:55 - npower Champ.: Nottingham Forest v Southampton (r) 11:45 - La Liga: Sevilla v Español (r) 13:40 - Bundesliga: FC Schalke v Werder Bremen (r) 15:40 La Liga: Mallorca v Real Madrid (r) 17:35 - npower Champ.: Nottingham Forest v Southampton (r) 19:30 - La Liga: Preview. Bundesliga: 19:56 - Preview 20:30 Borussia Monchengladbach v Bayern Munich (live). 22:35 npower Champ.: Nottingham Forest v Southampton (r) 00:25 - Bundesliga: Borussia Monchengladbach v Bayern Munich (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: FC Freiburg v Borussia Dortmund (r) 16:10 La Liga: Sevilla v Español (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 - Barca TV 00:00 Bayern Munich TV. All Stars • melita 617 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - Ping Pong: World Championship (r) 14:41 - NBA Live (r) 15:00 - Pentathlon WC 2011: Women's (r) 15:50 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 16:55 NBA: Phoenix @ San Antonio (r) 19:00 - NBA Live 19:15 WWE: RAW 20:15 - Men's EHF Euro 2012: Prel. Rd: France v Hungary (live) 22:20 - Volleyball Champions League Magazine: The Big Hit 22:50 European Poker Tour: Caribbean Adventure 2010: WC of Poker Show 1 23:40 WWE: RAW (r) 00:30 Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

Passatemp 25

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. “…… mortis” (5) 6. Twa[[al biha (5) 7. B’[afna tista’ tag[mel bukkett (5) 10. Sing (5) 11. L-arti (anagramma) (5) 12. Ikkwieta (5) 14. Kolazzjon (5) 16. Il-kapitali tal-:ordan (5) 17. u 18. It-tifkira tal-Ispirtu Santu fuq l-Appostli (10) 18. Ara 7.

Weqfin>1. Ri[ ;ej mit-Tramuntana u l-Lvant (6) 2. Fatt (6) 3. {adet lewn sewdieni (6) 4. I//attja (6) 8. Wa[dani (5) 9. La[am ta/-/anga maqtug[ mill-koxxa (5) 12. {arab, g[osfor (6) 13. Wasslu sat-tmiem (6) 14. Bla sa[[a, debboli (6) 15. Bajja sabi[a f’Malta (6)

Super Sudoku… mill-1 sad-9 u mill-A sal-:

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 4 kaxxi b’4 n-numri kollha mill-1 sad-9 u l-ittri mill-A sal-:.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. u 6.Ventilatur; 7. Falla; 10. Ittri; 11. Bired; 12. ?ajta; 14. Famu]; 16. Grati; 17. Fanal; 18. Lulju. Weqfin>1. Avvi]i; 2. Rivali; 3. Slaleb; 4. Arnold; 8. Stajt; 9. Krema; 12. ?af/fu; 13. Arralu; 14. Fatali; 15. }argun.

RI?ETTA

Il-valuri tal-annimali

X’inhu l-valur (mill-1 sad-9) ta’ kull kreatura, jekk it-totali ta’ kull kolonna u ta’ kull ringiela huma dawk indikati fl-a[[ar fuq il-lemin u isfel nett?

Soluzzjonijiet

Insalata bil-majjal

Farfett = 9; Na[la = 2; }rin; = 4; :urdien = 6.

G[andek b]onn> 4 qatg[at ta’ 120g majjal maqtug[in irqaq; 100g [ass im[allat; ]ew; ku//arini cajun seasoning; [jara;

Valuri tal-annimali

G[a]el in-Nru. 4; Imdendla min-na[a ?.

basla ]g[ira mqaxxra u mqattg[a fi slajsis irqaq; 85ml krema qarsa; mg[arfa ]ejt.

Pittura astratta

Pittura astratta

Dan ir-ra;el xtara din il-pittura astratta. Meta mar id-dar nesa liema wa[da kien xtara u lanqas ma ftakar minn liema na[a kienet imdendla. G[innu int.

Super Sudoku

Metodu> Roxx il-cajun seasoning fuq il-la[am. Sa[[an i]-]ejt f’ta;en kbir sakemm jis[on sew. Po;;i fih il-bi//iet tal-majjal u sajjarhom g[al madwar sitt minuti, qallibhom darba jew sakemm tara li saru sew. Ne[[ihom mit-ta;en u [allihom joqtru g[al [ames minuti. U]a vegetable peeler, qatta’ l-[jara fi slajsis irqaq. Qieg[ed il[jar, ta[lita ta’ [ass, basal u l-majjal ;o skutella kbira u [awwad bil-mod biex kollox jie[u t-tog[ma. Iddividi f’erba’ platti li se sservi fihom. }id mg[arfa ilma kiesa[ mal-krema qarsa biex traqqaqha. Farrag[ha ndaqs fuq kull porzjon u servi immedjatament.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bu;ibba

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tassodda, k/ina#living#sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821(Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

{al Qormi – San Bastjan

APPARTAMENT bi tliet kmamar tas-sodda u garaxxijiet. Prezz €83,000 u [wienet kbar 200sqm /entrali [afna u tajbin g[al kull negozju. ?emplu 99477271.

I]-}ejtun, Bir id-Deheb u Marsaskala

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta semi-finished u garaxxijiet. Prezz minn €82,500. ?emplu 99477271.

L-Imqabba

HOUSE of character (unconverted) bi tliet kmamar tas-sodda. Prezz €100,000. ?emplu 99473439.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

G{ALL-KIRI {’Attard

MAISONETTE b’]ew; kmamar tas-sodda g[all-kiri fit-tul u [anut f’{’Attard g[all-kiri, Class 4. ?emplu 99844279 jew 79915085.

{a]-}ebbu;

SNACK Bar#Take Away, Class 2 u ]ew; garaxxijiet bil-permessi g[al [wienet jew hair & beauty Salon. ?emplu 99057323.

Tas-Sliema

FORN f’post /entrali bilpermessi, ;ie rinnovat, jista’ jinkera wa[du jew bi stove. ?emplu 21341763 jew 21316219.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Renault Scenic

PETROL 1.6 16V 2002 b’mileage baxx, f’kundizzjoni perfetta, dejjem servisjata g[and Kinds, full extras u dejjem iggaraxxjata. Prezz mitlub €7500 negozjabbli. ?emplu 99527477.

Kia Mentor

PETROL 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards. ?emplu 79091057.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Tombla sheets

B’NUMRI kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq

pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

G{ALL-BEJG{ Bibien

SETT ta’ seba’ bibien ;odda ta’ ;ewwa, bojod bir-rig taddeheb, g[adhom fil-kaxxi, prodott Taljan, qies standard. Prezz ra;onevoli. ?emplu 79221700.

G[amara

SECOND hand, fridge u airconditioners. ?emplu 99262141.

Grandfather clock

MAGNA enfield antika. Interessat#a? ?empel 99806284.

Mejda tonda

TAL-A{MAR mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mobile kiosk

BIL-PERMESSI kollha f’kundizzjoni tajba [afna. ?emplu 79705588.

JIN{TIE:U Tower Aluminium

JIN{TIE:U [addiema fulltime biex jinstallaw xog[ol talaluminju u [;ie;, b’li/enzja tas-sewqan. ?emplu 21465156 jew 99470635 lil Tower Aluminium Ltd, {a]-}ebbu;.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Avvi]i PN 27

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. flAVVI}I POLITI?I {AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, filPjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. {AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla b’ikel ?ini], illum il:img[a, 20 ta’ Jannar, il:img[a, 27 ta’ Jannar u l:img[a, 3 ta’ Frar fil-Jade Gardens Restaurant, San :iljan. Prezz €16 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew milluffi//ji.

{AL LIJA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Ikla, illum il-:img[a, 20 ta’ Jannar fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN tallokalità. Prezz €16 u g[all-biljetti /emplu 79040544 jew 21420513. Mistednin spe/jali lKandidati tad-distrett.

I}-}URRIEQ. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza attività so/jali g[a]-}rieraq, illum il-:img[a, 20 ta’ Jannar fis-7.30 p.m. fl-Aida Hall, i]}urrieq. Min hu interessat g[andu jikkuntattja lill-membri tal-Kumitat Sezzjonali.

TA’ XBIEX. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Ri/eviment g[at-Tesserati u l{bieb, g[ada s-Sibt, 21 ta’ Jannar 2012 fis-7.30 p.m. fl-

Uffi//ju PN tal-lokalità. Mistiedna spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi, kif ukoll id-Deputati u lKandidati tad-Distrett.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 24 ta’ Jannar fil-Fairplay Bingo, Bu;ibba. It-trasport jitlaq fit-8.30 a.m. mill-postijiet tas-soltu. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21247049, 99450902 jew 21223911. CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici qed jorganizzaw Ikla fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-:img[a, 27 ta’ Jannar fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[a]-]g[ar bit-trasport provdut, u biljetti ming[and il-helpers tassoltu jew /emplu 79796667.

PAULA MIFSUD BONNICI.

Il-{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 8 ta’ Frar f’Villa Arrigo, Naxxar. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79538559 jew 99242945. Trasport provdut.

RA{AL :DID. Il-Kumitat

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN.

BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

{AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-

Sezzjonali PN se jorganizza Ikla Maltija, il-{amis, 9 ta’ Frar fis7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tallokalità. Prezz €12 u g[all-booking /emplu 99980488 jew79224165.

{AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 14 ta’ Frar f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Prezz €3 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew mill-uffi//ji.

TONIO BORG. Il-{bieb ta’

Uffi//ju PN.

IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426.

Uffi//ju PN.

Uffi//ju PN.

IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567.

L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-

ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 31 ta’ Jannar fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

Tonio Borg se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 16 ta’ Frar fil-Buskett Roadhouse, ilBuskett. Trasport jitlaq fit-8.30 a.m. Prezz €5 u l-biljetti jinxtraw ming[and il-helpers jew /emplu 79807644.

{AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-

NOEL GALEA. Il-{bieb ta’

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-

PETER MICALLEF. Il-{bieb

Noel Galea se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 31 ta’ Jannar fil-lukanda Sea Breeze, Bir]ebbu;a. Prezz €5 u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99458101, 21641281 jew 27602437. It-trasport jitlaq fid-9 a.m. mill-postijiet tas-soltu.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 2 ta’ Frar fil-lukanda Waterfront, Tas-Sliema. Biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 22985100 jew 99841333.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 2 ta’ Frar filFanal Restaurant, Marsaskala. Prezz €5 u biljetti jinkisbu ming[and il-helpers jew /emplu 99900434.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

ta’ Edwin Vassallo se jorganizaw Coffee Morning, il-{amis, 2 ta’ Frar fil-lukanda Canifor, Bu;ibba. Prezz €6 bit-trasport inklu], u g[al aktar informazzjoni /emplu 21433869.

IL-QRENDI. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ikla, il-:img[a, 3 ta’ Frar flUffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 u g[all-biljetti /emplu 99309841 jew ibag[tu email lil agiuskarl@gmail.com. CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 7 ta’ Frar 2012. fis-St George’s Park, San :iljan. Tluq tat-trasport fid9 a.m. Prezz €4 u g[all-biljetti /emplu 99476633 jew 99445269.

PN G{AWDEX Il-Kumitat Organizzattiv tal-PN f'G[awdex se jorganizza Ikla tal-{bieb nhar il-{add 5 ta' Frar fil-Lukanda Calypso, Marsalforn, fin-12.30 p.m. Mistiedna spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi u s-Sinjura tieg[u. Prezz: €23. Biljetti ming[and il-helpers.

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla b’ikel Indjan, is-Sibt, 18 ta’ Frar fit-Taj Mahal Restaurant, ilG]ira. Prezz €16 u g[all-biljetti /emplu 23285000 jew milluffi//ji.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

Uffi//ju PN.

{AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733.

Uffi//ju PN.

Uffi//ju PN.

MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN.

IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895466. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN.

IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-

ta’ Edwin Vassallo se jorganizaw Ikla, il-{add, 19 ta’ Frar fis-1 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal ta’ bejn is-6 u t-12il sena, u g[al aktar informazjoni /emplu 21433869.

L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m.

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 23 ta’ Frar fit-8.30 a.m. filBuskett Road House. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb

ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 23 ta’ Frar, 2012 f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Trasport provdut minn quddiem l-Uffi//ji PN tar-4 Distrett. G[al aktar informazzjoni u biljetti /emplu 99843564 jew 99491069.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb

ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum ilMara, il-{amis, 8 ta’ Marzu. Dettalji jit[abbru aktar tard.

AVVI}I O{RA PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Philip Mifsud qed jorganizzaw G[oti ta’ Demm, is-Sibt, 28 ta’ Jannar. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99269314.

IL-QRENDI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali

PN jixtieq jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità re;a’ nfeta[ ta[t management ;did. Ilbar qed ikun miftu[ is-Sibt u l{add mill-5 p.m. ’l quddiem, u jintwerew log[ob tal-Premier Ingli] u s-Serie A Taljan.

Uffi//ju PN.

L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852.

99453507.

fl-Uffi//ju PN.

IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com.

PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. G[al assistenza tistg[u //emplu 98890488 jew 79224165.

TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN.

{AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt.

{AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN.

SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN.

SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN.

SANTA VENERA. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7.30 p.m. u t-8.30

p.m. fl-Uffi//ju u ‘Dar il-{addiem’. G[al aktar informazzjoni tistg[u tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225810. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

28

Wirja tal-arti dwar l-Olimpjadi f’G[awdex Il-Ministru g[al G[awdex Giovanna Debono inawgurat wirja tal-arti u skultura marbuta mal-Olimpjadi li se jsiru fi ftit xhur o[ra f’Londra. Din ilwirja qed tittella’ fuq inizjattiva talKumitat Olimpiku Malti bilkollaborazzjoni ta/-?entru G[awdxi talArti u l-Arti;janat Wistin Camilleri b[ala inizjattiva marbuta mal-edizzjoni tal-Olimpjadi 2012. Din l-inizjattiva tfittex li tinkora;;ixxi lill-Kumitati Olimpi/i Nazzjonali biex jippromwovu siner;ija bejn l-arti u lisport kemm fuq livelli nazzjonali kif ukoll dawk internazzjonali. G[al dan ilg[an il-Kumitat Olimpiku Malti qed jipparte/ipa fl-Olympic Sport & Art Contest immexxi mill-Kummissjoni g[all-Kultura u l-Edukazzjoni Olimpika fi [dan il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Din il-kompetizzjoni qed

titnieda fl-okka]joni ta’ edizzjoni o[ra tal-Log[ob Olimpiku. Fuq livell nazzjonali, f’din ilkompetizzjoni qed jipparte/ipaw tliet skulturi u 35 xog[ol grafiku li jinkludu wkoll tpin;ijiet. It-tema mag[]ula g[al din l-edizzjoni hija ‘L-isport u l-valuri Olimpi/i ta’ e//ellenza, [biberija u rispett’. {afna mix-xog[lijiet g[all-wiri ;ew sottomessi minn studenti u g[alliema tal-MCAST f’Malta kif ukoll o[rajn mi/-?entru G[awdxi tal-Arti u l-Arti;janat Wistin Camilleri. F’diskors qasir tal-inawgurazzjoni, ilMinistru Giovanna Debono fa[[ret lillparte/ipanti filwaqt li rrikonoxxiet il[idma ta/-?entru G[awdxi li f’dawn la[[ar snin irnexxielu jattira ]ieda kontinwa fl-interess minn mijiet ta’ parte/ipanti G[awdxin g[all-korsijiet li

ji;u organizzati kull sena. Il-Ministru fissret li minkejja /-/okon tal-g]ira, f’G[awdex mhux biss ]diedu l-g[arfien u l-parte/ipazzjoni f’attivitajiet kulturali filwaqt li ttejjeb ukoll il-livell tag[hom, i]da bi pja/ir stqarret li kien ta’ sodisfazzjon kbir g[aliha u g[allG[awdxin kollha li kompetizzjonijiet ta’ livell nazzjonali u internazzjonali qed ikunu organizzati f’G[awdex. “Dan ma sarx b’kumbinazzjoni i]da hu wkoll ri]ultat tal-inzjattivi u lopportunitajiet ta’ tag[lim u ta[ri; li ;ew offruti matul dawn l-a[[ar snin,” qalet il-Ministru Debono. Filwaqt li fer[et lill-parte/ipanti kollha hi awgurat lil dawk l-artisti li x-xog[lijiet tag[hom se jintg[a]lu biex jirrappre]entaw lil pajji]na f’esibizzjoni li se ssir Londra mill-Kummissjoni g[all-Kultura u lEdukazzjoni Olimpika.

L-Ambaxxatur ta’ Malta g[all-:ordan u Direttur tal-Kumitat Olimpiku Malti, Anthony De Bono, li kellu l-inkarigu biex jorganizza din il-kompetizzjoni, kif ukoll Joseph Cassar, Segretarju :enerali tal-Kumitat Olimpiku, urew lapprezzament tag[hom lejn dawk kollha li taw sehem biex din l-attività tkun su//ess u semmew b’mod spe/jali lg[ajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Institute of Art and Design u l-Gozo Centre for Arts and Crafts. Ma’ dawn ing[ataw [ajr ukoll i]-]ew; artisti professjonali Luciano Micallef u Eman Grima li kienu jag[mlu parti mill-;urija. Il-wirja se tibqa’ miftu[a fis-sala talwirjiet tal-Ministeru g[al Ghawdex sa nhar il-:img[a 20 ta’ Jannar 2012 u mbag[ad ti;i trasferita f’Malta filMinisteru tal-Edukazzjoni l-Belt Valletta.

Jintemm b’su//ess il-kors tekniku tal-ASM Nhar il-{add li ;ej lAsso/jazzjoni Sport Muturi se tkompli bil-kampjonati ASM Pasta Poiatti. Din il-;urnata se tkun tikkonsisti f’ti;rijiet talkarozzi Autocross li se jikkompetu fit-tmien rawnd minn 15-il attività ta’ dan ilkampjonat. Il-programm talASM f’Ta’ Qali jibda f’nofsinhar. It-ti;rijiet tal-Muturi Motocross li ma sarux fit-8 ta’ Jannar min[abba l-kundizzjoni [a]ina tal-korsa bil-maltemp li

g[amel u l-attività kellha ti;i kan/ellata u posposta g[al data o[ra. U[ud mis-sewwieqa talMotocross se jikkompetu f’ti;rija Enduro ma’ klabb ie[or. Intant [arsa lejn tmien il;img[a l-Asso/jazzjoni Organizzat Kors Tekniku g[asSezzjoni tal-Muturi Motocross u dan grazzi g[al [idma fit-tul mill-ASM mal-Federazzjoni Ewropea g[all-Muturi (UEM – FIM) u l-Ferderazzjoni Taljana tal-Muturi (FMI).

Dawn i]-]ew; federazzjonijiet tal-muturi bag[tu f’Malta lis-Segretarju Generali tal-UEM Alessandro Sambuco, lil Domenico Sotera Direttur tal-Instructors g[atta[ri; fis-sewqan tal-Muturi mal-FMI, u lis-Sewwieq Professjonali mill-FMI filMotocross Gabriele Settineri. Il-kors ta’ tlett ijiem beda fixshowroom tal-KTM-FAPI Motors {’Attard fejn l-ASM organizzat ukoll konferenza stampa. Il-President tal-ASM Frans Deguara, Dot. Sambuco u Franco Bucchieri kellmu lill;urnalisti dwar it-ta[ri; filMotocross Malti u G[awdxi, dwar il-futur tal-ASM malFederazzjoni Ewropea, dwar ilMoto-Raduno turistika li ssir kull sena f’Awwissu mill-ASM ma’ Ragusa Touring Club, dwar li/enzji tas-sewqan g[al Maltin li jsuqu l-muturi f’kull qasam barra minn xtutna, u dwar ilparte/ipazzjoni tal-ASM filfutur mal-Ewropa u t-ta[ri; filMotocross Malti. Il-lectures g[as-sewwieqa talMotocross Malti dwar ilpreparazzjoni fizika u psikolo;ika ta’ kull rider saru minn Dot. Alessandro Sambuco

li jispe/jalizza professjonalment f’dan il-qasam. Dan it-ta[ri; sar kemm fi klassi u wkoll fuq ilkorsa tal-Motorcoss. Domenico Sotera, flimkien mas-sewwieq Settineri, mexxa t-ta[ri; kollu mal-20 sewwieq Maltin u G[awdxin fil-Korsa tal-ASM Ta’ Qali. Dan it-ta[ri; [alla ri]ultati po]ittivi fost is-sewwieqa Maltin u wkoll g[olla l-livell tas-sewwieqa tant li g[all-futur qrib, ;ew identifikati seba’ sewwieqa ta’ etajiet differenti li mistennija jikkompetu filkampjonat tal-Motocross fi Sqallija matul din is-sena. Fi tmiem il-kors ta’ dan itta[ri; Frans Deguara President tal-ASM qassam memento ta’ tifkira lill-Uffi/jali tal-UEM u tal-FMI u ng[atat il-bandiera FMI lill-ASM. Is-sewwieqa parte/ipanti f’dan it-ta[ri; se jing[ataw /ertifikat iffirmat mill-Uffi/jali UEM, FMI u ASM waqt Dinner-Presentation li se ssir f’;ie[ u flimkien ma/champions u runner-ups taddixxiplini kollha fi [dan l-ASM. Din se ssir nhar is-Sibt 11 ta’ Frar. Nhar il-{add 8 ta’ Frar filKampjonat Autocross Patrick

Cassar fuq Opel Corsa kompla jnaqqas id-distakk li kellu fuq Christian Galea fuq Fiat Ritmo, b’Cassar xorta g[adu filqu//ata tal-klassifika b’45 punt segwit minn Galea bi 38 punt. Cassar u Galea huma segwiti minn Manuel Mucat fuq Opel Corsa bi 28 punt. Fl-Autocross Klassi B wara la[[ar attività wie[ed seta’ jara tibdil drastiku fil-klassifika fejn Matthew Borg fuq Opel Nova, li kien leader fil-klassifika qabel l-a[[ar ti;rija. Issa postu huwa okkupat minn Mario Scicluna fuq Opel Corsa. Scicluna g[amel avvanz tajjeb wara rreb[a tieg[u fil-finali klassi ‘B’ fl-a[[ar attività u issa jinsab filqu//ata b’26 punt segwit minn Borg bi 18-il punt. Keith Borg fuq Opel Nova u James Buttigieg fuq Fiesta g[andhom l-istess punte;; u qed jokkupaw it-tielet po]izzjoni rispettivament bi 13il punt. Is-Sibt lejlet it-ti;rija lAsso/jazzjoni torganizza sezzjoni ta’ ta[ri; g[all-karozzi li jibda minn 12 p.m. sal-4 p.m. Id-d[ul ikun bla [las. G[al iktar informazzjoni wie[ed jista’ jid[ol fis-sit elettroniku www.asm.com.mt.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 20 ta‘ Jannar, 2012

Sport 29

Il-Gvern konxju li l-isport jg[in biex ji;;enera l-ekonomija f’pajji]na Is-Segretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u Sport Clyde Puli ppre]enta l-pjan ta’ [idma u l-miri tal-Gvern flisport g[al matul l-2012 waqt li ta rendikont ta’ dak li sar matul l-2011 waqt laqg[a li saret mal-istampa lokali. Clyde Puli beda biex ta [arsa lejn ir-ri]ultati miksuba mill-atleti Maltin matul l-2011 fejn jispikka fost l-o[rajn issu//ess tat-tiratur Malti tadDouble Trap William Chetcuti li f’Beijing fi/-?ina reba[ itTazza tad-Dinja u g[allewwel darba l-Federazzjoni tal-Isparar irnexxielha tikkwalifika direttament g[allOlimpjadi ta’ Londra. Chetcuti hu wie[ed minn dawk l-isportivi li qed igawdu minn inizjattiva li kien ippropona l-Gvern fl-a[[ar snin fejn hu impjegat malKunsill Malti g[all-Isport imma g[andu l-fa/ilità li jit[arre; b[ala tiratur professjonali 40 sieg[a fil;img[a. Kien hemm ukoll ri]ultati o[ra tajbin mill-kontin;ent ta’ atleti li mar Liechtenstein g[al edizzjoni o[ra tal-Log[ob talPajji]i ]-}g[ar fejn dan kien l-aqwa ri]ultat li qatt inkiseb barra minn xtutna. Ri]ultat ie[or po]ittiv matul l-2011 kien is-su//ess ta’ Aaron Ciantar li re;a’ reba[ il-Kampjonat Mondjali talPowerboats, biex b’hekk naqqax ismu kemm b[ala champion fil-klassi Evolution kif ukoll f’dik Super Sports. Clyde Puli ma naqasx milli jsemmi wkoll is-su//essi u ri]ultati e//ellenti li kisbu ttimijiet Maltin fi Special Olympics, ir-reb[ talKampjonat Mondjali ta[t il-21 sena mit-tim nazzjonali Malti tal-pool, is-su//ess ta’ Ralph Decelis u Blance Coppola filkampjonat Ewropew talbodybuilding, il-konferma ta’ Sue Abela b[ala r-re;ina talbowling lokali meta reb[et iddeheb fil-Log[ob talMediterran u lejn tmiem l2011 ir-reb[a tal-ekwipa;; tal-jott Artie fil-Middle Sea Race. Dawn kienu w[ud missu//essi mil-lat purament sportiv li l-aktar li spikkaw matul l-2011. Madankollu sSegretarju Parlamentari Clyde Puli semma wkoll ir-ri]ultati miksuba mill-[idma tal-Gvern li permezz tag[hom l-atleti Maltin ikunu jistg[u je//ellaw. Fa/ilitajiet sportivi Huwa semma l-Kumpless Sportiv il-;did ta’ {al Kirkop b’investiment ta’ €3.5 miljun li nfeta[ matul l-2011 u kompla kabbar il-fa/ilitajiet e]istenti f’pajji]na. Dan qed jintu]a minn mijiet ta’ tfal li

jattendu l-Kulle;; San Benedittu u wara l-[in taliskola jilqa’ fih ukoll lg[aqdiet tal-volleyball, basketball, arti marzjali u ]fin. F’dan il-kumpless qed jintlag[ab ukoll il-kampjonat nazzjonali tan-netball. Kompla jsir ukoll investiment fil-Kumpless Sportiv fl-Kottonera tant li anke l-UEFA kklassifikatu ta’ livell g[oli li fih jista’ jintlag[ab anke l-futsal internazzjonali. Barra dan saru fih kampjonati internazzjonali tal-judo u l-bodybuilding u jintu]a b[ala /entru g[allvolleyball, l-arti marzjali u anke l-aerobika. Huwa semma kif ilKumpless Sportiv f’TalQroqq g[andu investiment rikorrenti ta’ €1.7 miljun fissena u fl-a[[ar snin sar investiment ta’ nofs miljun ewro fil-pixxina u l-fitness centre u issa se tinfeta[ ukoll akkademja tas-snooker flistess post. Clyde Puli qal li l-[idma tal-Gvern mhix se tieqaf hawn. Semma kif miexi wkoll b’ritmu tajjeb il-pro;ett li nieda l-Gvern is-sena l-o[ra g[al fa/ilitajiet sportivi f’G[awdex u f’Bir]ebbu;a. Hu fakkar kif il-Gvern ta lg[ajnuna tieg[u biex flimkien mal-MFA u l-UEFA saru 33 ground tal-football b’wi// sintetiku ;did waqt li l-Gvern innifsu qassam 16-il bi//a art o[ra pubblika lil 13-il g[aqda. Clyde Puli qal li l-valur ta’ din l-art hu ta’ kwa]i €2 miljun. Ma’ dawn wie[ed irid i]id il-fa/ilità provduta lill-MBA b’investiment ta’ €800,000 u x-xog[ol ta’ tisbi[ fil-pitches tal-log[ba tradizzjonali talbo//i. Dan minbarra li kif kien wieg[ed, il-Gvern ta wkoll €5.5 miljun f’assistenza lillg[aqdiet sportivi u fassal linji gwida g[all-protezzjoni tattfal fl-isport. Wie[ed ma jridx jinsa jsemmi wkoll l-Isport Promotion Unit li g[alih ilGvern alloka 13-il g[alliem u koordinatur biex ikompli jsa[[a[ dan id-dipartiment waqt li kompla jkabbar ilpopolarità ta’ Skolasport tant li issa hemm 1,880 parte/ipant. Twaqqaf ukoll unit ;did flArmata kif kien imwieg[ed fejn jistg[u ji;u inga;;ati atleti nazzjonali. Dan kollu jikkumplimenta mal-iskema 20#20 g[all-atleti li ja[dmu mal-privat fejn il-Gvern jg[in biex dawn l-atleti jag[mlu 20 sieg[a mill-[idma tag[hom jit[arr;u ming[ajr ma jitilfu limpjieg jew jitnaqqsilhom issalarju. Biex jikkumplimenta dan kollu hemm ukoll Sport

Clyde Puli - Il-Gvern ]ied b’€2 miljuni l-ba;it tieg[u g[all-isport fuq l-2008 g[ax g[andu fidu/ja fl-isport

Leave garantit g[allkompetizzjonijiet flimkien ma’ assistenza lill-Kumitat Olimpiku Malti u boro] ta’ studju fl-isport. Turi]mu sportiv Se titwaqqaf l-a;enzija nazzjonali ta’ kontra ddoping, se tissa[[a[ l-iskema ta’ Turi]mu Sportiv f’G[awdex u l-iskema g[al

dak meqjus b[ala Turi]mu Sportiv fejn minn €100,000 allokati meta bdiet fl-2009, g[all-2012 hemm allokati aktar mit-triplu, €350,000. Hemm ukoll rati aktar vanta;;ju]i g[al attivitajiet li jsiru f’G[awdex. Clyde Puli qal li jekk wie[ed jag[mel il-kalkoli jsib li meta mqabbel mal-2008, ilGvern qed jirdoppja l-ba;it flisport u se jifta[ ukoll skola ;dida tal-isport li tant ilna nistennew f’pajji]na biex ittfal tag[na barra li jirnexxu fliskola jirnexxu wkoll fl-isport. Huwa semma wkoll kemm kienu su//ess kbir l-outdoor fitness centres b[al dak f’Ta’ Qali li g[andu mieg[u pitch 5-a-side u l-High Ropes li minnhom g[amlu u]u aktar minn 4,121 persuna. Dan wassal biex il-Gvern se jifta[ tliet /entri o[ra li se jkunu jistg[u jintu]aw mill-pubbliku b’xejn. Se ji]diedu l-boro] ta’ studju fil-qasam sportiv u fuq kollox kif t[abbar fil-Ba;it, ilGvern alloka €350,000 biex ti;i ]viluppata korsa g[allmotorsport u li tkun tista’ tilqa’ fiha g[add ta’ asso/jazzjonijiet varji talmotorsport li f’pajji]na hu segwit mill-massa. Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli qal li l-isport mhux biss jg[in fil-formazzjoni ta]]g[a]ag[, imma jikkultiva

so/jetà fi]ikament u mentalment b’sa[[itha waqt li jg[in biex ji;;enera wkoll lekonomija f’pajji]na. G[alhekk il-missjoni talGvern se tibqa’ dik li jxettel kultura sportiva f’pajji]na. Clyde Puli qal li dan mhux qed isir bil-paroli biss imma bil-fatti g[aliex il-Gvern ]ied b’€2 miljun l-ba;it tieg[u g[all-isport fuq l-2008 g[aliex g[andu fidu/ja fl-isport. Huwa semma wkoll ilKunsill Malti g[all-Isport li sejja[lu t-timbru ta’ professjonalità u kontabbiltà li sal-2011 kellu re;istrati mieg[u 344 entità sportiva waqt li hemm 20 g[aqda o[ra jistennew l-approvazzjoni. Imma biex dan kollu jkompli jissa[[a[ u l-Gvern jil[aq il-miri tieg[u, hemm b]onn li jissa[[a[ il-KMS b[ala l-awtorità regolatorja, jitfassal programm sportiv g[al kul[add, jissa[[u l-atleti u l-g[aqdiet sportivi, ikompli l-investiment fil-fa/ilitajiet sportivi u fuq kollox tissa[[a[ ir-relazzjoni bejn l-isport u lattività ekonomika. Programmi sportivi

Biex jattwa dan kollu lGvern fassal programmi sportivi li jolqtu firxa wiesg[a ta’ nies fl-iskejjel, fid-djar talanzjani u lokalitajiet differenti u dawn intlaqg[u tajjeb tant li fl-a[[ar sentejn kien hemm madwar 10,000 persuna li [adu sehem fi 339 attività talKunsilli Lokali. “Fl-iskejjel waqt il-[in taliskola l-istudenti g[andhom i/-/ans jipparte/ipaw fi programmi ta’ Sport Promotion Unit (SPU). Hemm programmi, li jsiru qabel, waqt u wara l-[in tal-iskola u din is-sena qed isiru programmi fid-disa’ kulle;;i

ta’ Malta li jkopru 28,000 student. Dan ifisser u]u a[jar tal-fa/ilitajiet sportivi. 31 g[aqda sportiva qed ju]aw 14-il skola tal-istat g[allattivitajiet tag[hom waqt li aktar minn 600 persuna regolarment ju]aw ilfa/ilitajiet fl-iskejjel g[allmixi u l-;iri wara l-iskola. “Imma lil hinn millprogrammi fl-iskejjel u dawk tal-Kunsilli Lokali, il-KMS joffri g[a]liet o[ra u s-sena li g[addiet g[al dawn ilprogrammi attendew 8,400 student.” Clyde Puli qal li l-pro;ett pilota li nbeda fl-2010 biex anzjani j]ommu ru[hom attivi, issa se jibda jsir fuq skala nazzjonali. Fakkar ukoll li l-Gvern g[adu qed i[ares lejn issostenibbiltà tal-Kumplessi Sportivi fil-Qawra u l-White Rocks u l-Villa;; Sportiv talMarsa permezz ta’ investiment bi s[ab mal-privat u fl-istess waqt i[ares linteressi tal-isportivi u l-poplu Malti. In/entivi fiskali Fl-a[[ar nett Clyde Puli qal li bdew jit[addmu l-iskemi li tnedew is-sena l-o[ra g[addilettanti tal-vetturi klassi/i u sportivi, skemi ta’ rifu]joni fuq xiri ta’ apparat sportiv, xiri ta’ roti, benefi//ji g[al dawk li jisponsorjaw l-isport, in/entivi fiskali g[all-ulied li jattendu n-nurseries u

benefi//ju fiskali fuq xog[ol strutturali fil-fa/ilitajiet sportivi. “Dan kollu qed isir biex no[olqu ekonomija madwar lisport g[aliex irridu komunità sportiva aktar awtonoma u anqas dipendenti fuq ilGvern,” qal is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

30 Sport TAZZA TAR-RE

Barcelona jer;g[u jirb[u l-'Clasico'

Dani Alves ta' Barca jissielet ma' Mesut Ozil ta' Real

Eric Abidal skorja gowl rari i]da stupend biex ta reb[a 2-1 lil Barcelona g[and il-holders Real Madrid fl-ewwel leg mill-kwarti tal-finali tat-Tazza tar-Re. Id-difensur Fran/i] li ;edded il-kuntratt ma/Champions Ewropej u

Spanjoli t-Tnejn, da[al g[al su;;eriment ta' Lionel Messi 13-il minuta mit-tmiem u g[eleb lil Casillas biex ta vanta;; lit-tim tieg[u g[attieni leg tal-;img[a d-die[la. Real kienu marru filvanta;; minn Cristiano Ronaldo wara 11-il minuta

qabel ma l-captain ta' Barcelona Carles Puyol da[al g[al corner ta' Xavi u bir-ras kiseb id-draw fid-49 minuta. Ir-rebbie[ se jilg[ab kontra Valencia jew Levante. Il-partita b[as-soltu kienet wa[da ta[raq u viva/i fejn Pepe, li kellu ismu me[ud, kien fortunat li baqa' jilg[ab fit-tieni taqsima wara li xi filmati wrewh jirfes apposta fuq id Messi meta l-Plejer tasSena tal-FIFA kien fl-art. “Jekk kienet intenzjonata, g[andu ji;i kastigat,” qal ilkow/ ta' Real Mourinho wara l-partita meta mistoqsi dwar dan l-in/ident g[alkemm sostna li hu ma rax il-ka]. Anke l-kow/ ta' Barcelona qal li ma rax l-in/ident. “Ilplejers qalu xi [a;a imma ma rajt xejn. M'g[andniex televi]joni fid-dressing room.” Fernando Llorente u Iker Munian taw reb[a lil Athletic Bilbao 2-0 g[and Real Mallorca u jekk it-tim Bask i]omm il-vanta;; fit-tieni leg, jiltaqa' kontra Espanyol jew Mirandes tat-tielet divi]joni. Mirandes [asdu lil Espanyol b'reb[a 3-2 fl-ewwel leg.

Beckham jer;a' jiffirma ma' Galaxy

L-eks captain Ingli] David Beckham se jirritorna ma' LA Galaxy fuq kuntratt ;did ta' sentejn. Dan [abbru t-tim talMajor League Soccer ilbiera[. “Din kienet de/i]joni importanti g[alija. Kelli [afna offerti minn klabbs o[rajn madwar id-dinja, madankollu g[adni affaxxinat li qed nilg[ab fl-Amerika u li nirba[ l-unuri ma' Galaxy,” qal Beckham fi stqarrija. “Rajt b'g[ajnejja stess kemm qed tikber fil-popolarità llog[ba fl-Istati Uniti u ninsab impenjat li ng[in biex dan ikompli jse[[. Il-familja tieg[i u jien ninsabu inkredibbilment kuntenti u drajna tajjeb flAmerika u qed in[arsu ’l quddiem biex ng[ixu hawn g[al aktar snin.” Beckham kellu kuntratt ta' [ames snin mal-Galaxy li ntemm is-sena l-o[ra u kien hemm xnig[at li l-eks midfielder ta' Man Utd kien qed jikkunsidra offerta ming[and Paris St Germain u ming[and numru ta' klabbs Ingli]i.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

Sport 31 TENNIS – OPEN TAL-AWSTRALJA

Djokovic, Williams u Murray jikkwalifikaw It-tennista numru wie[ed fiddinja. Novak Djokovic, ilBritanniku Andy Murray u Serena Williams kollha g[addew g[ar-rawnd li jmiss b’reb[iet tajbin. Andy Murray kompla juri titjib fil-log[ob tieg[u u din id-darba reba[ kontra Edouard Roger-Vasselin bi skor ta’ 6-1, 6-4, 6-4. Murray qatt ma deher li kien f’diffikultà u b’din ir-reb[a dan g[adda g[at-tielet rawnd g[arraba’ sena konsekuttiva. Issa Murray jilg[ab kontra Michael Llodra, tennista Fran/i] li g[eleb lil Alex Boglomolov 6-1, 6-3, 4-6, 5-7, 6-4. Murray g[adu qed jipprova jirba[ l-ewwel Grand Slam tieg[u u jekk be[siebu jag[mel dan x’aktarx irid jeg[leb akatr tennisti Fran/i]i min[abba li kemm Monfils kif ukoll Tsonga jidhru li se jkunu l-avversarji tieg[u fir-rawnds li jmiss.

Djokvoic ma sabhiex diffi/li biex jeg[leb lil Santiago Giraldo 6-3, 6-2, 6-1 f’partita fejn qatt ma deher li se jkun eliminat. Sharapova, champion tal2008, kellha b]onn biss 64 minuta biex reb[et kontra Jamie Hampton 6-0, 6-1 filwaqt li Serena Williams kellha b]onn ]ew; minuti aktar biex teg[leb lil Barbora Zahlavova Strycova tar-Repubblika ?eka. Williams, qabel ma beda dan it-turnament kienet qalet li ma kellhiex b]onn [afna log[ob biex tkun f’kundizzjoni tajba g[al dan it-turnament u kif inhuma sejrin l-affarijiet jidher li din kellha ra;un. G[al Williams din kienet il500 reb[a u minkejja din irreb[a u l-wirja tajba xorta wa[da lmentat b’u;ig[ flg[aksa. Williams, sena ilu bilkemm lag[bet min[abba diversi injuries u be[siebha

tirritorna bl-aqwa mod billi tirba[ Grand Slam u turi li re;g[et irritornat g[al-livelli li hi rinomata g[alihom. Fir-rawnd li jmiss, Williams tilg[ab kontra Cibulkova u Arn u f’kummenti li tat, qalet li wara li reb[et 500 partita issa qed timmira li tkompli tirba[ u sa[anistra anke til[aq l-elf reb[a. Intant, ir-rebbie[a ta’ Wimbledon, Petra Kvitova kellha twettaq rimonta kontra Carla Suarez Navarro u reb[et 6-2, 2-6, 6-4. L-avventura tal-Amerikan Andy Roddick intemmet f’di]appunt meta kellu jirtira kontra lAwstraljan Lleyton Hewitt. Meta rtira, l-iskor kien dak ta’ 3-6, 6-3, 6-4 u wara lpartita Roddick deher ferm iddi]appuntat. Hewitt, firrawnd li jmiss jaffronta lillKandi] Milos Raonic.

Lleyton Hewitt tal-Awstralja fl-azzjoni kontra Andy Roddick

TRASFERIMENTI

TAZZA TAN-NAZZJONIJIET AFRIKANI

Wa[da mill-aktar edizzjonijiet imprevedibbli Fi tmiem il-;img[a jing[ata bidu g[all-kompetizzjoni tatTazza tan-Nazzjonijiet Afrikani, kompetizzjoni li qed titqies wa[da mill-aktar imprevedibbli ta’ dawn l-a[[ar snin. Is-Senegal qatt ma reba[ din it-tazza i]da din is-sena qed jitqies b[ala wie[ed mill-[afna favoriti li hemm g[ar-reb[ ta’ dan it-titlu. Fost il-pajji]i favoriti hemm ilGhana, l-Ivory Coast u l-Marokk u dawn kollha se jkunu qed jissieltu g[al dan l-unur importanti sentejn qabel it-Tazza tad-Dinja. L-aktar darba li sSenegal kien vi/in li jirba[ dan it-titlu, kien 10 snin ilu meta kien biss penalty mitluf li /a[[adom minn dan. Din id-darba s-Senegal ikkwalifika g[all-fa]i finali ta’ din it-tazza meta kien fadal ]ew; partiti x’jintlag[bu mill-grupp. Liskwadra tas-Senegal hi mimlija talenti b[al ma huma Pape Demba Cisse, li g[adu kemm iffirma ma’ Newcastle. Dan tal-a[[ar spi//a fit-tieni post f’dik li hi lista tal-aqwa

skorers fil-Bundesliga. Jifforma koppja ma’ Cisse hemm Moussa Sow li spi//a b[ala l-aqwa skorer tal-lig Bel;jan. Il-kow/ tas-Senegal, Amara Traore qal li jixtieq jara t-tim tieg[u jkompli jilg[ab log[ba offensiva. Is-Senegal hu l-uniku pajji] fost il-pajji]i favoriti li qatt ma reba[ it-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani i]da ta’ min jg[id li lfavoriti li hemm g[ar-reb[ ta’ dan it-titlu, matul l-a[[ar snin ma tantx gawdew xi su//ess kbir. L-Ivory Coast reba[ din ittazza 20 sena ilu filwaqt li lGhana ilha ma tirba[ha 30 sena. Min-na[a tag[hom, il-Marokk reb[u din it-tazza darba biss fl1976. “Din se tkun kompetizzjoni li se toffri diversi sorpri]i u huma [afna pajji]i li jistg[u jo[or;u rebbie[a,” qal il-kow/ tal-Afrika t’Isfel, Trott Moloto. L-Afrika t’Isfel kienet spi//at fit-tielet post fl-edizzjoni tas-sena 2000. L-Ivory Coast, matul l-a[[ar tliet edizzjonijiet dejjem kienu

favoriti i]da dejjem iddi]appuntaw. “Konvint li se ner;g[u nibdew b[ala favoriti u din id-darba rridu nag[rfu naffa//jaw il-pressjoni li jkollok b[ala tim favorit,” qal il-kow/ tal-Ivory Coast, Francois Zahoui. Bla dubju, g[al darba o[ra, laktar plejer li wie[ed jistenna minnu hu l-attakkant ta’ Chelsea, Didier Drogba. Minkejja Drogba l-Ivoary Coast g[andhom lillmidfielder Yaya Toure li ftit ilu ;ie nominat b[ala l-Aqwa Plejer Afrikan tas-Sena. Drogba, li llum il-;urnata g[andu 33 sena, ma jridx ja[li aktar [in u jipprova jirba[ unur importanti mat-tim nazzjonali. Il-Ghana tittama li wara ledizzjoni li g[addiet, tag[mel pass aktar, ji;ifieri li tirba[ it-titlu wara li kienet spi//at b[ala runner-up. “Ninsabu ferm [erqana biex nibdew nilag[bu f’din il-kompetizzjoni tant importanti fil-kontinent tag[na,” sostna l-captain tal-Ghana, John Mensah. Nieqsa minn din l-edizzjoni se

jkun hemm it-tim li hu holder ta’ din it-tazza, dak tal-E;ittu. Minbarra l-E;ittu hemm nieqsa wkoll il-Kamerun, in-Ni;erja u lAfrika t’Isfel. Minflok dawn il-;ganti Afrikani se jkun hemm pajji]i inqas rinomati b[al ma huma lBostwana u n-Ni;er, li se jkunu qed jiddebuttaw f’din it-tazza, kif ukoll il-Guinea, li se tkun qed torganizza l-edizzjoni flimkien mal-Gabon. Fost l-aktar tim li wie[ed qed jistenna fl-azzjoni hu dak Libjan. Dan min[abba li [afna [asbu li l-Libja mhux se tikkwalifika wara dak kollu li ;ara fil-pajji] fl-2011. Fil-fatt, it-tim Libjan kellu jilg[ab il-partiti kollha mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni, [lief wada, barra l-pajji] min[abba l-frakass li [allew ir-ribelli ta’ kontra ddittatur Muammar Gaddafi.

Il-Programm G[ada

Guinea v Libja Senegal v Zambia

Coleman kow/ ta’ Wales

Kif kien mistenni, Chris Coleman in[atar b[ala kow/ nazzjonali ta’ Wales. L-eks difensur ta’ Wales, li g[andu 41 sena, se jie[u post Gary Speed. Dan tal-a[[ar miet ftit tax-xhur ilu. L-FA ta’ Wales xtaqet li lkow/ il-;did tan-nazzjonal ikompli jibni fuq dak li kien bena Gary Speed matul dawn l-a[[ar 12-il xahar. L-a[[ar tim li mexxa Coleman kien Coventry City i]da kien tke//a fl-2010 filwaqt li matul il-karriera dan mexxa timijiet b[al ma huma Fulham, Real Sociedad u Coventry. COPPA ITALIA

Fa/li g[al Inter

Inter sabuha fa/li biex eliminaw lil Genoa millCoppa Italia bi skor ta’ 2-1. MAICON feta[ l-iskro b’gowl bellezza minn barra lkaxxa u fit-tieni taqsima POLI g[amilhom tnejn fil-50minuta. G[alih dan kien l-ewwel gowl bil-gear iswed u blu. BIRSA naqqas id-distakk fl-a[[ar minuti.

Ri]ultat

Inter v Genoa

2-1


Il-:img[a, 20 ta’ Jannar, 2012

32 Lokali

Fost dawk pre]enti g[all-inawgurazzjoni kien hemm l-Ar/isqof Pawlu Cremona li ;edded il-memorji ta’ tfulitu meta kien imur jixtri l-[ob] mill-forn li issa ;ie restawrat (Ritratt> Michael Ellul)

Attrazzjoni unika fil-Belt dwar il-[ob] tradizzjonali Malti ■ Pro;ett mill-kumpanija Maypole li twettaq permezz ta’ fond tal-Gvern kofinanzjat mill-UE favur turi]mu sostenibbli Permezz ta’ fondi Ewropej u wara erba’ snin ta’ restawr, ilkumpanija Maypole lbiera[ fet[et attrazzjoni ;dida fi Triq San Duminku fil-belt Valletta fejn minbarra li se jkun qed jinbieg[ il-[ob] tradizzjonali Malti mo[mi ;o forn tal-;ebel bin-nar tal-[atab, se jkun hemm ukoll wirja permament dwar is-seng[a tal-furnara. Ilpost se joffri wkoll l-esperjenza unika li l-pubbliku jipprepara l-[ob] tieg[u stess qabel ma jin[ema. F’kummenti lil IN-NAZZJON, Nenu Debono, il-proprjetarju ta’ Maypole, spjega li l-g[an tal-kumpanija tieg[u

hu li dan il-forn ikompli jsa[[a[ it-tradizzjoni tal[ob]a Maltija f’pajji]na. Ix-xog[ol fuq il-forn kien wie[ed diffi/li, kemm min[abba li jinsab ta[t il-livell tat-triq, kif ukoll min[abba li kien fi stat [a]in. Il-[idma g[alhekk kienet tinvolvi [afna xog[ol manwali. Minkejja dan, Debono qal li permezz tal-forn, hu jittama li jkun jista’ joffri lill-pubbliku esperjenza tipikament Maltija, li biha wie[ed ikun jista’ jgawdi [ob] Malti msajjar f’forn tal-;ebel. I/-/erimonja ta’ inawgurazzjoni saret mill-proprjetarju

tal-kumpanija, fil-pre]enza tal-Ministru g[at-Turi]mu, lAmbjent u l-Kultura Mario de Marco u l-Ar/isqof Pawlu Cremona, li fi tfulitu kien jg[ix ftit passi ’l bog[od minn dan il-forn. Fid-diskors tieg[u waqt i//erimonja, Debono sa[aq li dan il-forn g[andu jkompli jsebba[ l-esperjenza tat-turisti li j]uru l-belt kapitali waqt ilbtala tag[hom. Permezz ta’ ri/etti tipi/i Maltin, li jinkludu sopop antiki u [elu tradizzjonali, it-turisti se jkunu jistg[u jgawdu ikel li ma jsibuh imkien ie[or fiddinja.

Il-Ministru Mario de Marco, li qal li dan il-pro;ett g[andu jkompli jsa[[a[ ilprodott turistiku li pajji]na joffri lill-barranin. Huwa g[alhekk li l-Gvern, blg[ajnuna tal-Unjoni Ewropea, ;abar fond ta’ €10 miljun li bih qed jg[in lillintrapri]i fi pro;etti li jkabbru t-turi]mu sostenibbli f’pajji]na. Il-Ministru tenna li minkejja /-/okon ;eografiku tag[na, il-wirt kulturali ta’ Malta huwa wie[ed kbir u permezz ta’ dan il-forn, il-prodott Malti se jkollu riklam tajjeb mat-turisti li j]uruh. Dan, qal

il-Ministru, g[andu jg[in biex f’pajjizna l-industrija tat-turi]mu tkompli tikber . Dan fl-isfond tal-fatt li din lindustrija qed toffri [afna opportunitajiet ta’ xog[ol u li f’dawn l-a[[ar snin la[qet /ifri rekord minkejja l-kri]i ekonomika internazzjonali. Permezz ta’ dan il-forn ilpubbliku se jkollu wkoll lopportunità li jipprepara hu stess il-ftira tieg[u, bl-u]u ta’ ingredjenti tipi/i Maltin. Wara se jkunu jistg[u jistennewha tin[ema fil-forn biex imbag[ad ikunu jistg[u jgawduha f’ambjent tradizzjonali Malti.

2012_01_20