Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 12,961

€0.45

Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

{tie;a li ma naqg[ux g[at-tentazzjoni tal-popoli]mu – il-PM Lawrence Gonzi

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sa[aq li fi ]minijiet li qed ng[ixu llum, l-ag[ar [a;a li tista’ ti;rilna hi jekk xi [add minnha jaqa’ g[at-tentazzjoni li nistg[u nirb[u lfidu/ja tal-poplu b’appelli u strate;iji mnebb[a minn popoli]mu, li wara losanna tal-ewforija tarreb[a malajr ikollu jissallab fuq il-kefrija tarrealtà. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi g[amel din l-istqarrija meta indirizza seduta kommemorattiva li fakkret id-90 anniversarju mill-ewwel seduta tal-Assemblea Le;islattiva u tas-Senat Malti wara l-g[otja talKostituzzjoni ArmeryMilner. Il-Prim Ministru sostna li sfortunatament, dan ilfenomenu qed jer;a’ jerfa’ rasu fost il-popli, u b’mod irresponsabbli qed joffri lill-popli nofs veritajiet, argumenti b’simplisti/i li jappellaw g[assentiment negattivi f’kull wie[ed minnha. Fid-diskors tieg[u lPrim Ministru semma lfatt kif aktar minn tliet snin ilu, fuq proposta tieg[u, dak i]-]mien appo;;jata millOppo]izzjoni, kien in[atar kumitat mag[]ul biex jist[arre;, jirrapporta u jirrakkomanda dwar ittis[i[ tad-demokrazija f’pajji]na. L-iskop kien li l-poplu jing[ata g[odda biex ikun parte/ipi b’mod aktar informat u j[ossu rappre]entat a[jar b’mod aktar effettiv u le;ittimu. Madankollu, sena u nofs ilu rtirat minn dan ilkumitat. Il-Prim Ministru sostna li g[adu jemmen li f’dan il-post g[adu jista’ jsir ;id kbir, kumitat li jservi ta’ forum li fih jista’ jinbena swar li j[ares demokrazija. Hu sostna li l-aqwa frott jista’ jinkiseb biss minn ftehim ;enwin.

g[al pa;na 7

Fil-[angar tal-Lufthansa Technik Malta lbiera[ beda xog[ol ta’ manutenzjoni fuq l-ewwel ajruplan tal-linja nazzjonali tal-ajru Bel;jana Brussels Airlines (Ritratt> Michael Ellul)

IL-MOZZJONI TAL-OPPO}IZZJONI DWAR IT-TRASPORT PUBBLIKU

Ir-reputazzjoni e//ellenti ta’ Malta ;;ib aktar xog[ol ■ Il-manutenzjoni tal-ajruplani ta’ Brussels Airlines tibda ssir f’Malta ■Tintg[a]el Malta min[abba l-prezz, il-kwalitá u l-valur g[all-flus minn Matthew Bonett

L-i]viluppi li se[[ew fl-industrija tal-manutenzjoni f’pajji]na u l-isem li qed tag[mel Malta f’dan is-settur ta’ xog[ol wassal biex minn pajji] li kien jibg[at l-ajruplani tal-linja nazzjonali l-Air Malta biex jissewwew fil-Bel;ju, aktar minn 20 sena ilu, ilfolja nqalbet u l-ajruplani tal-linja nazzjonali tal-ajru Bel;jana Brussels

Airlines illum bdew jissewwew f’Malta. Dan l-i]vilupp se[[ bl-iffirmar ta’ ftehim bejn Brussels Airlines u lLufthansa Technik Malta li jfisser investiment ta’ aktar minn €15-il miljun u li kompla ji;;enera aktar postijiet tax-xog[ol f’pajji]na. g[al pa;na 2

Imressqa mozzjoni quddiem l-E]ekuttiv tal-PN g[al vot kontra L-E]ekuttiv tal-Partit Nazzjonalista se jiltaqa’ llejla biex jiddiskuti mozzjoni li tirrakkomanda lid-Deputati Nazzjonalisti biex jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Opo]izzjoni dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku f’ka] li ma jintla[aqx qbil dwar emenda po]ittiva u konkreta g[all-mozzjoni negattiva talOppo]izzjoni, biex tindirizza soluzzjoni me[tie;a fir-riforma tat-trasport pubbliku. Il-Prim Ministru sostna li l-a[jar soluzzjoni tibqa’ dik dwar emenda po]ittiva g[all-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni. Madankollu l-mozzjoni mressqa quddiem l-E]ekuttiv tal-PN tirrifletti l-ispirtu tad-diskussjoni li ilha g[addejja f’ka] li ma jintla[aqx qbil dwar din l-emenda. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal dan meta lbiera[ kien qed jindirizza l-Laqg[a :enerali Annwali tal-Moviment }g[a]ag[ Partit Nazzjonalista (M}PN), fid-Dar ?entrali tal-PN. Il-Prim Minsitru rrifera g[ad-diskors li g[amel il-Kap tal-Oppo]izzjoni fil-Parlament ilbiera[ stess f’g[eluq id-90 sena mit-twaqqif tal-Parlament, fejn Joseph Muscat appella lillistess Parlament li g[andu ja[dem fl-interess nazzjonali.

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

2 Lokali

14-il sena [abs u multa ta’ €30,000 Buttigieg ammetta li kien fil-pussess ta’ din id-droga f’/irkustanzi li juru li din ma kinitx g[al u]u esklussiv tieg[u u li d-droga msemmija kienet importata f’Malta bil-ba[ar. Il-Pulizija kienet inter/ettat lil Buttigieg flin[awi tal-bajja tal-G[adira wara li kien mar il-Marfa biex jing[ata d-droga eroina f’erba’ pakketti f’pi] ta’ 7.023.3 grammi eroina. Tlett ir;iel g[addew pro/eduri dwar dan il-ka] fejn persuna minnhom kien intlema[ jg[addi basket abjad lill-ie[or minn fuq cabin cruiser fi/-?irkewwa, u dan ftit tal-[in qabel ma Buttigieg kien inqabad i;orr il-konsenja ta’ droga f’vann. Silvio Buttigieg kellu bor]a b’seba’ kilo eroina fil-vann li kien qed isuq, u Jason Said li kien f’vettura o[ra kienu nstabulu s-somma ta’ 115,900 dollari Amerikani u €5,650 fi flus kontanti. Il-Pulizija mmexxija misSupretendent Norbert Ciappara kien inter/etta lil Buttigieg wara li fis-6 ta’ :unju ta’ sitt snin ilu kienu segwewh sal-Mellie[a. G[al Buttigieg deher l-Avukat Arthur Azzopardi.

Silvio Buttigieg ta’ 38 sena minn Bormla mag[ruf b[ala “I]-}ingla”, kien ikkundannat 14-il sena [abs wara li ammetta flok g[adda ;uri li f’:unju tal-2005 asso/ja ru[u ma’ persuni o[ra biex ti;i importata f’Malta ftit aktar minn seba’ kilo droga eroina. Buttigieg kien immultat ukoll €30,000 mill-Im[allef Lawrence Quintano dwar dan il-ka]. Fis-sentenza tag[ha, ilQorti qalet li wara li kemm il-Prosekuzzjoni kif ukoll id-Difi]a qablu mal-piena, riedet tisma’ spjegazzjoni dettaljata mis-Supretendent Norbert Ciappara. Il-Qorti qalet li kull ka] g[andu storja g[alih fejn qalet li xxhieda kienet strumentali biex ta//etta l-piena proposta mi]-]ew; na[at. Il-Qorti ordnat li x-xhieda tieg[u titpo;;a f’envelope u li dan ikun issi;illat u bil-firma tag[ha u ma jinfeta[x [lief minn din ilQorti jew Qorti o[ra. Dan qed isir min[abba s-sensitivittà ta’ din ix-xhieda biex ma jkun hemm interferenza fuq pro/eduri o[ra li g[adhom g[addejjin. Lotterija Super 5

In-numri tas-Super 5 li telg[u lbiera[ huma: 34, 04, 38, 21, 03. {add ma qata’ l-[ames numri. 50 qatg[u erba’ numri u reb[u €885.20 kull wie[ed. 1,311 qatg[u tliet numri u reb[u €39.39 kull wie[ed. Il-premju g[at-tlug[ tas-Super 5 li jmiss se jkun ta’ mhux anqas minn €210,000. IT-TEMP

UV INDEX

4

IT-TEMP imsa[[ab b’[albiet tax-xita li jistg[u jkunu bir-rag[ad g[all-ewwel, li jsir ftit jew wisq imsa[[ab b’[albiet tax-xita i]olati VI}IBBILTÀ tajba minbarra f’xi [albiet tax-xita IR-RI{ ftit qawwi g[al qawwi mix-Xlokk ilLvant kultant ikun qawwi BA{AR qawwi IMBATT baxx mil-Lvant TEMPERATURA l-og[la 21˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 7.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 98.5mm IX-XEMX titla’ fis-06.25 u tin]el fis-17.07

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

In-numru ta’ sig[at ta’ xog[ol fil-[angars ]diedu bi 30% minn pa;na 1

Ilbiera[ waranofsinhar, ilMinistru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment, Tonio Fenech, ]ar il-[angar tal-Lufthansa Technik Malta, f’{al Farru;, fejn beda xog[ol ta’ manutenzjoni fuq l-ewwel ajruplan tal-linja nazzjonali tal-ajru Bel;jana. Skont l-ewwel ftehim, b’kollox se tkun qed issir manutenzjoni fuq il-[ames ajruplani tal-flotta Airbus A330. Minbarra l-manutenzjoni, fi Frar li ;ej se jibda xog[ol ta’ installazzjoni ta’ kabini ;odda, settijiet ta’ divertiment kif ukoll 280 seat fuq kull ajruplan. Dan l-apparat se jkun qed ji;i Malta minn barra, fosthom mill-Istati Uniti. Ix-xog[ol kollu fuq l-ajruplani tal-Brussels Airlines qed isir minn [addie-ma Maltin, tant li fl-operazzjoni fuq lewwel ajruplan, [admu madwar 90 Malti. F’konferenza tal-a[barijiet li saret qrib ajruplan tal-Brussels Airlines, Geert Sciot, li hu lVi/i President ta’ Corporate Communications, f’isem Brussels Airlines, qal li biex intg[a]let Malta [are; tender internazzjonali, i]da l-g[a]la kienet wa[da awtomatika min[abba l-prezz, il-kwalitá kif ukoll il-valur g[all-flus. Hu sostna li l-kumpanija tinsab fer[ana li se tkun qed ta[dem f’Malta, anke g[allfatt li [afna mill-ajruplani li se ssir manutenzjoni fuqhom jg[addu ta’ kuljum minn fuq

IL-:IMG{A L-og[la 21˚C L-inqas 18˚C

IS-SIBT L-og[la 22˚C L-inqas 18˚C

IL-{ADD L-og[la 22˚C L-inqas 19˚C

IT-TNEJN L-og[la 22˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

4

4

4

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Al;eri 27˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 12˚C im/ajpar, Ateni 19˚C xemxi, Li]bona 17˚C imsa[[ab, Berlin 13˚C xemxi, Brussell 15˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 25˚C xemxi, Dublin 14˚C xita, Kopen[agen 10˚C im/ajpar, Frankfurt 12˚C imsa[[ab, Milan 14˚C im/ajpar, Istanbul 16˚C ftit imsa[[ab, Londra 15˚C xemxi, Malta 20˚C imsa[[ab, Madrid 16˚C imsa[[ab, Moska 06˚C imsa[[ab, Pari;i 14˚C imsa[[ab, Bar/ellona 23˚C imsa[[ab, Ruma 21˚C xemxi, Tel Aviv 25˚C xemxi, Tripli 26˚C ftit imsa[[ab, Tune] 21˚C imsa[[ab, Vjenna 08˚C imsa[[ab, Zurich 10˚C im/ajpar, Munich 07˚C im/ajpar, Stokkolma 11˚C imsa[[ab, San Pietruburgu 11˚C imsa[[ab

kontinwu, Drews sostna li xxog[ol li jipprodu/u l[addiema Maltin hu tal-aqwa kwalitá, g[ax il-[addiema Maltin huma fost l-aktar dedikati fl-Ewropa. Il-Ministru Tonio Fenech fa[[ar ix-xog[ol tal-[addiema tal-Lufthansa Technik u spjega li kuntratti b[alma g[amel il-Gvern Malti mal-Lufthansa Technik kienu kru/jali biex Malta ti;;ieled b’su//ess ilkri]i finanzjarja u ekonomika. Dan g[aliex dawn it-tip ta’ investimenti jo[olqu mijiet ta’ postijiet tax-xog[ol. Tonio Fenech ta rendikont tal-investiment li sar biex twaqqfet il-Lufthansa Technik f’Malta, fejn b’kollox ;ew investiti aktar minn €75 miljun. Tonio Fenech qal li matul din is-sena, ilKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u Ta[ri; (ETC), kellha 10,756 post tax-xog[ol vakanti, li hu numru ferm akbar minn 1,200 post tax-xog[ol li ntilfu fla[[ar xhur. Illum il-;urnata, Lufthansa Technik Malta timpjega aktar minn 600 [addiem, li l-etá medja tag[hom hi ta’ 28 sena. Mhux hekk biss, i]da l-[angar li jinsab f’{al Farru; hu ttieni l-akbar fl-Ewropa f’dak li g[andu x’jaqsam ma’ manutenzjoni tal-ajruplani. G[alhekk, dak li qed ise[[ fil-[angar tal-Lufthansa Technik Malta f’{al Farru; hu tassew pro;ett Ewropew, hekk kif kumpanija :ermani]a qed tag[mel manutenzjoni fuq ajruplani Bel;jani minn [addiema Maltin.

B[al-lum 25 sena

I

IL-{AMIS L-og[la 21˚C L-inqas 17˚C

Malta biex mill-Ewropa jmorru f’pajji]i Afrikani. Sa ftit xhur ilu, l-ajruplani tal-Brussels Airlines kienu jissewwew fl-Asja, i]da minn issa, dan ix-xog[ol se jkun qed isir f’Malta. Dan, sostna Geert Sciot, min[abba r-reputazzjoni e//ellenti li g[andha l-Lufthansa Technik Malta madwar id-dinja. Hu qal li l-linja tal-ajru tinsab kuntenta bir-relazzjoni li te]isti bejn Brussels Airlines u l-Air Malta li issa tmur lura g[al aktar minn seba’ snin. Stephen Drews, il-Kap E]ekuttiv ;did tal-Lufthansa Technik Malta, li [a post Louis Giordimaina, li llum hu membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Lufthansa Technik Malta, qal li bil-ftehim ma’ Brussels Airlines, Lufthansa Technik Malta qed i]]omm il-weg[da li kienet g[amlet sentejn u nofs ilu meta bdiet ta[dem minn Malta. Dak i]-]mien, lg[an tal-Lufthansa Technik Malta kien li minbarra tag[mel manutenzjoni fuq ajruplani tal-linja nazzjonali tal-ajru :ermani]a Lufthansa, tag[mel manutenzjoni wkoll fuq linji o[ra nazzjonali. Mis-sena li g[addiet, innumru ta’ sig[at ta’ xog[ol fil-[angars f’{al Farru; ]diedu bi 30%. Fil-fatt, fuq lewwel ajruplan ta’ Brussels Airlines li saret manutenzjoni fuqu, sar xog[ol li dam 6,000 sieg[a. Hu spjega li investiment b[al dak li t[abbar ilbiera[ mistenni j;ib aktar xog[ol f’Malta. Filwaqt li rringrazzja lillGvern Malti g[as-sapport

t-tliet membri tal-Kummissjoni Elettorali, Italo Raniolo, Robert Staines u Maurice Zarb Adami fi stqarrija qalu li huma ma kinux jaqblu marrevi]joni l-;dida tal-konfini elettorali. Huma qalu li d-distretti xorta kellhom elementi li kienu wasslu g[ar-ri]ultat pervers tal-elezzjoni ;enerali tal-1981. Sa[ansitra f’xi postijiet it-tibdil fid-distretti kabbar dawn il-fatturi. Fost l-o[rajn issemma l-fatt li Ra[al :did u l-{amrun inqasmu f’]ew; distretti u li fit-Tieni distrett sar /ertu /aqliq fosthom f’{a]-}abbar u l-Fgura biex ilkwota g[oliet bla b]onn. Minn na[a l-o[ra toroq prominenti fl-g[axar distrett baqg[u mhux inklu]i flimkien ma’ Tas-Sliema. Sadattant il-Kumitat E]ekuttiv tal-PN b’mod unanimu approva ri]oluzzjoni dwar i]-]jara tal-Ar/isqof :u]eppi Mercieca fil-Ma/ina, u sostna li l-poplu Malti mhux se jkun imqarraq b’laqg[at b[al dawn. Il-PN qal li kien hemm diversi kwistjonijiet pendenti li kienu ilhom snin fosthom dik tal-iskejjel privati, dwar ilpropjetà tal-Knisja, it-tne[[ija tal-Fakultà tat-Teolo;ija mill-Università u bosta o[rajn.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Lokali 3

Konsultazzjoni dwar il-Ba;it 2012 permezz tal-facebook Il-Gvern dejjem emmen li l-pro/ess tal-ba;it g[andu jkun wie[ed ta’ konsultazzjoni wiesg[a ma’ kulmin jixtieq li jipparte/ipa, jag[ti s-su;;erimenti u l-ideat tieg[u dwar x’g[andhom ikunu l-prijoritajiet tal-pajji] f’dawk li huma l-edukazzjoni, l-investiment, lekonomija, is-sa[[a u lambjent li ng[ixu fih. Permezz tal-facebook, g[al din is-sena ttie[det de/i]joni biex parti millpro/ess ta’ konsultazzjoni ta’ qabel il-ba;it titwassal ukoll permezz ta’ dan issocial network. Il-Gvern jixtieq jisma’ ssu;;erimenti tal-pubbliku permezz ta’ dan il-mezz ta’ komunikazzjoni. Il-Gvern lest jilqa’ l-opinjonijiet talpubbliku u fl-istess [in jag[ti l-ideat tieg[u. G[aldaqstant meta wie[ed jid[ol fil-facebook u jittajpja Maltabudget, il-pubbliku se jkun mg[arraf bl-a[[ar a;;ornamenti dwar il-Ba;it 2012. Dan qed isir issa filpro/ess ta’ tfassil tieg[u u anki wara, fejn il-pubbliku se jkun mg[arraf bidde/i]jonijiet li jkunu ttie[du g[all-;id tal-pajji]. Kif di;à [abbar il-Gvern, il-Ba;it 2012 se jitressaq filParlament nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru, 2011.

Il-vapur Azzurra li se jibda vja;;i regolari darbtejn fil-;img[a bejn Malta u Tripli (Ritratt> Michael Ellul)

Servizz ;did bil-ba[ar bejn Malta u l-Libja Issa li l-klima politika u ekonomika filLibja bdiet il-pro/ess lejn l-istabbiltà, se jid[ol fis-se[[ l-ewwel servizz bil-ba[ar bejn il-Port il-Kbir ta’ Malta u l-Port ta’ Tripli. Dettalji dwar dan is-servizz ing[ataw f’konferenza tal-a[barijiet abbord ilvapur Azzurra, indirizzata minn Joseph Zammit, id-Direttur ta’ Zammit Group, mill-Ambaxxatur Libjan g[al Malta Saadun Suayeh, u rappre]entanti o[ra li huma involuti f’dan is-servizz. Il-vapur hu twil 100 metru u g[andu

fa/ilitajiet g[al 700 persuna u 170 karozza. Il-vja;; bejn Malta u l-Libja hu twil 14-il sieg[a u jsir billejl biex b’hekk ilpassi;;ieri ma jitilfux ;urnata. Il-vja;;i se jitilqu minn Malta kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ :img[a fis-6pm. Id-Direttur Joseph Zammit qal li dan g[andu jkun servizz importanti g[allkomunitajiet kummer/jali ta’ Malta u talLibja g[aliex hu vitali f’dan il-mument tal-bidu ta’ era ;dida bejn i]-]ew; popli. Hu qal li n-negozjanti u l-komunità Maltija g[andhom [afna x’jikkontrib-

wixxu lejn il-bini mill-;did ta’ Libja [ielsa u g[alhekk dan is-sevizz qed joffri l-bidu ta’ opportunitajiet ;odda. Dan isservizz qed ikun offrut ukoll b’xejn lillg[aqdiet volontarji li ja[dmu fil-Libja. L-Azzurra jifforma parti minn flotta ta’ disa’ vapuri li g[andha l-kumpanija u li joffri diversi servizzi. Il-vapur kellu wkoll rwol importanti fil-kunflitt Libjan g[all-fatt li ntu]a biex kienu evekwati 46,000 persuna lejn is-Sirja, l-E;ittu u tTune]ija u ntu]a wkoll g[al missjonijiet umanitarji tant importani f’dak il-perjodu.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

4 Lokali

Cassar Ship Repair tirba[ xog[ol fuq cruise liner presti;ju] ■ Ni//a ;dida li tista’ tag[ti aktar ri]ultati g[all-kumpanija li qed tkompli tkabbar l-operat tag[ha It-tarzna privata Cassar Ship Repair irnexxielha tattira lejn Malta kuntratt ta’ xog[ol fuq il-cruise liner presti;ju] Fran/i] ‘Le Ponant’ biex b’hekk qed tiddiversifika u tid[ol f’suq ;did g[aliha. Dan il-kuntratt qed ikun ikkunsidrat minn Cassar Ship Repair b[ala wie[ed importanti li jifta[ orizzonti ;odda g[al din it-tarzna privata Maltija. Cassar Ship Repair irnexxielha tirba[ dan il-kuntratt wara kompetizzjoni minn tarznari o[ra Griegi, Taljani u Fran/i]i. Dettalji dwar dan il-kuntratt ta’ xog[ol ing[ataw ilbiera[ f’konferenza tal-a[barijiet minn Tony Cassar, i/Chairman ta’ Cassar Ship Repair, u minn Andrea Cassar u Jeanelle Cassar, l-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni u l-Mani;er Kummer/jali tal-kumpanija rispettivament. I/-Chairman Tony Cassar qal li Cassar Ship Repair tpo;;i l-flessibbiltà u lkapa/itajiet tal-[addiema fimkien mal-organizzazzjoni interna tag[ha b[ala w[ud mill-fatturi ewlenin li wasslu biex kienet hi li rnexxielha ;;ib dan ix-xog[ol lejn Malta f’settur daqstant importanti. Hu tkellem ukoll dwar ilmod kif it-tarzna Maltija identifikat dan is-settur b[ala wie[ed spe/jalizzat g[aliha u b[ala ni//a ;dida li tista’ tag[ti aktar ri]ultati g[all-kumpanija. I/-Chairman Tony Cassar qal li aspett ie[ot favur it-tarzna Maltija biex tirba[ dan il-kuntratt kien l-organizzazzjoni interna tal-kumpanija u x-

xog[ol li din it-tarzna g[amlet g[all-Qawwiet Navali Amerikani. Element ewlieni ie[or kien l-impenn ta’ Cassar Ship Repair biex ix-xog[ol jitlesta fil-[in min[abba li hekk kif jitlesta dan ix-xog[ol, ilcruise liner irid ikompli jintu]a mit-turisti. Le Ponant hu cruise liner Fran/i] tal-kumpanija Companie Du Ponant, li tag[mel parti mill-Grupp CMA-CGM. Il-cruise liner hu wie[ed presti;ju] u partikolari fl-industrija ta’ dawn it-tip ta’ bastimenti. Andrea Cassar tkellmet dwar l-impenn tat-tarzna li tkompli tkabbar l-operat tag[ha u tesplora l-opportunitajiet li hemm fis-suq. Hi qalet li dan qed isir billi t-tarzna qed tinvesti filkuntatti mal-a;enti barranin u sidien ta’ bastimenti u cruise liners. Minbarra li g[all-kumpanija Cassar Ship Repair, dan ilcruise liner ifisser linja ta’ tiswija spe/jalizzata u ;dida, ilkuntratt ikompli jistabbilixxi wkoll lil Malta issa anke b[ala /entru tat-tiswija ta’ dawn ittip ta’ vapuri. Il-criuse liner mistenni jdum Malta ;imag[tejn u kemm idum fil-fa/ilitajiet ta’ Cassar Ship Repair se jsirulu tiswijiet f’diversi partijiet flimkien ma’ xog[lijiet ta’ ]ebg[a u tindif. Cassar Ship Repair qed tkompli tkabbar l-operat tag[ha u b[alissa timpjega madwar 100 [addiem. Cassar Ship Repair huma a;enti esklussivi g[al Thordane Bearings, li hu isem rinomat [afna fis-settur.

Il-criuse liner mistenni jdum Malta ;imag[tejn u kemm idum fil-fa/ilitajiet ta’ Cassar Ship Repair se jsirulu tiswijiet f’diversi partijiet flimkien ma’ xog[lijiet ta’ ]ebg[a u tindif. (Ritratt> Michael Ellul)

Il-qg[ad jonqos b’1.5% Is-suq tax-xoghol qed ikompli jirre;istra ri]ultati tajbin hekk kif /ifri tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) g[al Settembru juru li l-qg[ad kompla jonqos u fuq perjodu ta’ sena naqas b’101, jew 1.5% biex it-total ta’ dawk li qed jirre;istraw g[axxog[ol jammonta g[al 6,554. L-istatistika turi li bejn Settembru tas-sena l-o[ra u Settembru ta’ din is-sena l-qg[ad naqas b’106 f’Malta u ]died minimament f’G[awdex b’[ames persuni.

Filwaqt li l-ir;iel li qed ifittxu xog[ol naqsu, in-nisa ]diedu bi ftit. L-istatistika turi li l-qg[ad naqas fil-kategoriji kollha skont letà bl-aktar tnaqqis b’sa[[tu jkun re;istrat fost dawk li g[andhom bejn 25 u 29 sena. Naqsu wkoll dawk li ilhom jirre;istraw g[al perjodu ta’ aktar minn sena, waqt li dawk li ilhom ifittxu xog[ol g[al inqas minn 20 ;img[a ]diedu bi ftit. L-istatistika tal-NSO turi li skont statistika tal-ETC, ir-rata tal-qg[ad hi fil-livell ta’ 4.1%.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Lokali 5

L-a[jar soluzzjoni tibqa’ dik ta’ emenda po]ittiva g[all-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni — Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi minn pa;na 1

Hawnhekk il-Prim Minsitru stieden lill-Oppo]izzjoni biex jekk verament l-Oppo]izzjoni trid ta[dem fl-interess nazzjonali, minflok il-mozzjoni “negattiva, vojta u bla soluzzjonijiet” dwar ir-riforma fittrasport pubbliku, jinstab kunsens fuq emenda po]ittiva u kostruttiva. Stieden ukoll lillOppo]izzjoni biex tipposponi l-mozzjoni u tie[u sehem f’kumitat kon;unt biex ikun hemm soluzzjonijiet me[tie;a g[ar-riforma fit-trasport pubbliku fl-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi stieden lillOppo]izzjoni Laburista biex anke hi tkun parti mir-riforma fit-trasport pubbliku u tag[ti kontribut minflok tippre]enta mozzjonijiet negattivi b[al dik li se tressaq g[ada filParlament. Matul il-Laqg[a :enerali Annwali tal-M}PN, kienet ippre]entata mozzjoni rigward it-trasport pubbliku. Il-mozzjoni tirrikonoxxi lpass li [a l-Gvern biex iwettaq riforma fit-trasport pubbliku b[ala mezz ie[or kif jittejjeb l-ambjent. Tirrikonoxxi wkoll nuqqasijiet li g[ad hemm fis-sistema riformata u t[e;;e; lill-Membri Parlamentari kollha tal-Gvern biex jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni. Il-Prim Ministru tkellem dwar din il-mozzjoni u ta dettalji dwar il-[idma li wettqu gvernijiet immexxija mill-PN favur l-ambjent. Hu qal li filwaqt li diversi gvernijiet Nazzjonalisti [admu favur lambjent, l-Oppo]izzjoni Laburista wettqet tfixkil biss. Hu fakkar kif fil-pro;ett talimpjant ta’ ri/ikla;; ta’ Sant’Antnin, filwaqt li l-PN [adem bis-s[i[ biex jiskeb fondi mill-UE, [addie[or [adem biex itellef dawk ilfondi. Il-Prim Ministru qal li b[ala wa[da mir-riformi li ried iwettaq kienet dik li ssir riforma fis-servizz tat-trasport pubbliku. Dwar dan [admu diversi ministri matul is-snin, u l-Gvern nefaq miljuni ta’ ewro biex kienu introdotti vetturi li jipprovdu a//ess aktar fa/li. Bir-riforma li twettqet issa ;ew introdotti vetturi li j[arsu aktar l-ambjent. Lawrence Gonzi ]ied li dwar il-kwistjoni tat-trasport pubbliku, il-Partit Laburista re;a’ qed jag[mel b[alma jag[mel dejjem u jipprova japprofitta ru[u mis-sitwazzjoni. I]da b[as-soltu re;a’ qed ikun negattiv u ressaq

Matul il-Laqg[a :enerali Annwali tal-M}PN, li kienet indirizzata mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, kienu ppre]entati mozzjonijiet rigward it-trasport pubbliku, l-edukazzjoni, l-ekonomija u x-xog[ol

mozzjoni li ma toffri ebda soluzzjoni konkreta. Il-Prim Ministru qal li dwar din il-mozzjoni tqanqlet ukoll il-kwistjoni ta’ Deputat tal-Gvern li ried ji;bed lattenzjoni dwar in-nuqqasijiet. Hu qal li fl-a[[ar laqg[a tal-E]ekuttiv tal-PN, kien hemm qbil unanimu li s-sistema g[ad jin[ti;ilha titjib. Il-Prim Ministru qal li hu tal-opinjoni li l-Gvern iressaq emenda g[all-mozzjoni talOppo]izzjoni biex minn wa[da negattiva jdawwarha

f’wa[da po]ittiva. Dan hu li dejjem jag[mel il-PN, qal ilPrim Ministru. G[al dan il-g[an illum se tissejja[ laqg[a tal-E]ekuttiv tal-PN biex ikun diskuss dak li g[andu jsir fis-seduta talParlament ta’ g[ada. Il-Prim Minstru qal li lproposta tieg[u se tkun li ssir diskussjoni biex issir emenda i]da jekk ma ssirx emenda, id-direzzjoni tal-partit se tkun li l-Membri tal-Gvern jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni.

Il-Prim Ministru ]ied li hu favur emenda li ddawwar mozzjoni negattiva f’wa[da po]ittiva, u li jistenna li jivvutaw favur tag[ha anke l-membri talOppo]izzjoni. Hu stieden lill-Oppo]izzjoni biex minflok mozzjoni li ma g[andha ebda valur, jitwaqqaf kumitat kon;unt biex i]-]ew; na[at jaraw li r-riforma fis-servizz pubbliku tkun wa[da li tixraq lill-pajji] u lill-poplu. Lawrence Gonzi tkellem

ukoll dwar ]ew; mozzjonijiet o[ra mressqa matul illaqg[a tal-M}PN li jittrattaw l-edukazzjoni, l-ekonomija u x-xog[ol. Hu qal li g[all-PN i]-]g[a]ag[ huma l-ixprun tal-politika tieg[u. Kontra g[all-politika talPartit Laburista, il-PN dejjem [addem politika li tin/entiva l-fidu/ja fi]-]g[a]ag[. Hu g[alhekk li dejjem investa bil-kbir fl-edukazzjoni. Dan l-investiment hu rifless fissu//ess li qed jikseb il-pajji] fl-ekonomija.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

6 Parlament

Malta se jkollha l-a[[ar teknolo;ija fil-;enerazzjoni tal-elettriku Investiment mhux se jsiru esperimenti fl-edukazzjoni li jissarraf uFl-ebda [in ma kien hemm pressjoni biex tkun Mill-A;;ornament

f’investiment fix-xog[ol Id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri tkellem dwar l-investiment li sar minn gvernijiet nazzjonalisti fledukazzjoni. Hu qal li gvernijiet immexxija mill-PN dejjem emmnu f’edukazzjoni b’rabta max-xog[ol. Stephen Spiteri qal li hu fatt li l-kri]i finanzjarja internazzjonali kellha effett fuq pajji]na wkoll. I]da l-Gvern investa f’g[ajnuniet biex jin/entivaw lil min irid javvanza. Is-su//ess tal-politika tal-Gvern wasslet g[al ri]ultat li pajji]na hu fil-[ames post tal-pajji]i fejn hemm l-inqas qg[ad. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-politika tal-Gvern hi dik li jkompli jo[loq in/entivi

g[al min irid ikompli jistudja. Qed isir investiment fir-ri]ors uman li qed jissarraf g[alekk fit-tkabbir tal-ekonomija. Stephen Spiteri qal li qed isir investiment kbir f’korsijiet akkademi/i u vokazzjonali li qed isiru f’diversi [inijiet taljum biex joffru opportunitajiet g[al min irid ikompli jtejjeb il-livelli edukattivi tieg[u. Id-Deputat Nazzjonalista qal li hemm min mhux jag[raf dan l-investiment, inklu] l-Oppo]izzjoni. I]da lGvern jemmen bis-s[i[ li dan hu investiment g[all-futur li qed joffri aktar opportunitajiet partikolarment lin-nisa kif jixhdu /-/ifri ta’ studenti nisa li qed ikomplu l-istudji f’livell terzjarju.

Attendenza u parte/ipazzjoni tal-Membru Parlamentari Fl-a;;ornament tas-seduta ta’ nhar it-Tnejn, id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea tkellem dwar l-attendenza talMembri Parlamentari g[asseduti tal-Parlament. Hu qal li kull membru g[andu jirrikonoxxi li d-dmir tieg[u filParlament hu li jirrappre]enta lill-eletturi tieg[u. Kull Membru g[andu jkun responsabbli g[as-sehem tieg[u fil-Parlament u hi [asra li jkun hemm ka]i fejn Membri Parlamentari ju]aw il-privile;; tag[hom mhux biex jirrappre]entaw lill-kostitwenti tag[hom i]da g[al skopijiet li japprofittaw minn dak il-privile;;. ?ensu Galea qal li hemm Membri li filwaqt li ma jag[mlu l-ebda sforz biex

jag[tu s-sehem tag[hom fil[idma tal-Parlament, barra mill-Parlament jag[tu limpressjoni li huma s-sisien ta’ din l-istituzzjoni. Id-Deputat Nazzjonalista rrefera g[all-importanza talMistoqsijiet Parlamentari. Dawn jg[inu biex imexxu ’l quddiem l-ilmenti u ssu;;erimenti tal-pubbliku. ?ensu Galea qal li lpre]enza tal-Membru Parlamentari fil-Parlament hi importanti g[aliex toffri possibbiltà li l-Membri jaqsmu bejniethom l-esperjenzi differenti ta’ dawk li jirrappre]entaw. B’danakollu l-[idma tal-Membru Parlamentari mhix marbuta biss mal-attendenza filParlament.

Xog[lijiet f’{al Luqa u f’Bormla Fl-a;;ornament tas-seduta ta’ nhar it-Tlieta, id-Deputat Laburista Roderick Galdes tkellem dwar ix-xog[ol talParlament u l-[tie;a li jkun hemm i]jed kuntatt mal-pubbliku. Roderick Galdes tkellem ukoll dwar xog[lijiet li qed isiru f’toroq f’{al Luqa u appella biex sakemm isiru xxog[lijiet jittie[du l-mi]uri li jevitaw perikli li hemm g[assewwieqa kif ukoll g[al min jg[addi bil-mixi. Id-Deputat Laburista rrefera g[al xog[lijiet f’toroq li jwasslu g[all-wied ta’ {al Qormi kif ukoll g[all-[tie;a li jkun hemm mezz kif residenti minn {al Qormi jaqsmu bla

periklu il-Bypass tal-Imrie[el. Id-Deputat Laburista Chris Agius irrefera g[ax-xog[lijiet li bdew isiru f’Bormla. Hu qal li dawn ix-xog[lijiet ma g[andhom x’jaqsmu xejn ma’ dak imwieg[ed. Hu qal li mhux kontra l-pro;ett i]da jistenna li Bormla tkun trattata b[al lokalitajiet o[ra u ma jkunx hemm dewmien bla b]onn. Chris Agius qal li l-pro;ett se jnaqqas drastikament innumru ta’ postijiet g[allipparkjar. Dan iqanqal iddomanda dwar il-multilevel carpark li ilu mwieg[ed. Sostna wkoll li l-ftit spazju li fadal g[all-ipparkjar g[andu jit[alla g[ar-residenti.

influwenzata d-de/i]joni tal-g[a]la Malta mhux se ti;i u]ata b[ala esperiment g[al teknologija ;dida. Fil-fatt, ilpoplu Malti se jkollu power station state of the art li jkun kburi biha. Dan qalu Martin Kok Jensen, id-direttur tasSales u l-Marketing talkumpanija BWSC waqt ittieni jum tas-smig[ tax-xhieda tal-Public Accounts Committee fil-Parlament ilBelt Valletta. Kok Jensen sa[aq kif huwa sar jaf lil Joseph Mizzi fl2005 wara li dan kien avvi/ina lil BWSC. Mistoqsi dwar g[alfejn il-BWSC kienet po;;iet klaw]ola filkuntratt mal-kumpanija Associated Supplies Limited, fejn kien ja[dem l-istess Mizzi, biex dan ikun il-punt ta’ riferiment ewlieni, huwa tenna kif Mizzi kien [alla impressjoni tajba [afna fillaqg[at tieg[u mal-BWSC u kien wie[ed mill-ftit persuni li iltaqa’ mag[hom li kellhu esperjenza daqshekk vasta. Mistoqsi mill-Ministru g[all-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni Austin Gatt jekk hu jew xi [addiem ie[or tal-BWSC kenux pruvaw jinfluwenzaw il-;udizzju ta’ xi individwu waqt l-g[oti tat-tender, Kok Jensen /a[ad dan b’mod kategoriku. Filwaqt li ntalab jipprovdi kopja tal-korrispondenza kollha bejn il-BWSC u Joseph Mizzi, Kok Jensen /a[ad li lBWSC kienet tat parir biex tinbidel legal notice dwar l-

emmissjonijiet. Huwa tenna wkoll li bis-sa[[a tas-sistema li ;iet proponuta mill-BWSC, l-Enemalta se tkun qed tiffranka madwar 30 miljun ewro kull sen. Quddiem dan il-kumitat xehed ukoll ir-Rappre]entant Permanenti g[al Malta flUnjoni Ewropea Richard Cachia Caruana. Huwa tenna li fil-kwistjoni tal-bdil tallegal notice huwa kien tkellem f’isem il-Gvern Malti waqt il-pro/ess ta’ preinfringement. Mistoqsi dwar l-irwol tieg[u waqt il-pro/ess tal-g[oti tat-tender, Cachia Caruana tenna kif il-laqg[at kollha li kellu ;ew imni]]lin f’korrispondenza li kien jibg[at lil Ministru Gatt u li din il-korrispondenza hija informazzjoni pubblika. Huwa sa[aq ukoll kif meta ;ie avvi/inat minn rappre]entanti mill-kumpanija Bateman, rappre]entati millavukat tag[hom f’Malta, huwa kien irran;a biex issir laqg[a ma’ ]ew; membri o[ra tal-Kummissjoni, i]da hu ma kienx involut fl-ebda parti minn din il-laqg[a. Fost ix-xhieda kien hemm ukoll id-Direttur talKumpanija Associated Supplies Limited, Joseph Rizzo. Matul ix-xhieda tieg[u, Rizzo pprodu/a dokument blg[an li jikkjarifika allegazzjonijiet li saru fil-laqg[a pre/edent tal-Public Accounts Committee meta nstemg[et ix-xhieda ta’ Joseph Mizzi.

Rizzo /a[ad bil-qawwa lallegazzjoni ta’ Mizzi rigward l-email li ntbg[atet lid-direttur tas-Sales u l-Marketing tal-kumpanija BWSC Martin Kok Jensen. Filwaqt li Mizzi tenna li hu kien kiteb hekk fuq l-istruzzjoni ta’ Rizzo. Min-na[a tieg[u Rizzo tenna kif din l-email inkitbet minn Mizzi stess u li hu ma kien jaf xejn dwarha. Rizzo tenna wkoll kif Mizzi kien ja[dem g[all-interessi personali tieg[u. Mistoqsi kif sar jaf b’din ilkorrispondenza, Rizzo qal li kien qabbad espert tal-kompjuters biex jidhol fl-email tax-xog[ol ta’ Mizzi wara li dan kien irre]enja millkumpanija. Madanakollu, huwa rrifjuta li jsemmi min kien dan l-espert. Saret ukoll talba uffi/jali mill-kumitat g[all-kopja tal-korrispondenza bejn Mizzi u l-BWSC fissena 2005. Quddiem il-kumitat xehdu wkoll diversi individwi o[rajn li kieni involuti fil-pro/ess tal-g[oti tat-tender, li /a[du li qatt ;ew avvi/inati minn xi individwu bl-g[an li jbiddel il-;udizzju tag[hom. Il-kumitat sema’ wkoll kif l-Avvi] Legali 329 tal-2002 li kien jirregola l-emissjonijiet inbidel mhux min[abba xi nd[il jew pressjoni minn kumpanija jew individwi o[rajn, i]da g[ax kien sar ]ball fit-transpo]izzjoni talLarge Combustion Plants Directive.

Tkompli tissa[[a[ is-sistema ta’ infurzar mill-Kumitati Re;jonali Is-Segretarju Parlamentari Chris Said ressaq g[addiskussjoni fl-istadju tat-Tieni Qari l-Abbozz ta’ Li;i li jemenda l-Att dwar ilGwardjani Privati u Lokali. Hu qal li din hi emenda li tittratta dwar id-dmirijiet talKunsilli Lokali rigward linfurzar lokali. Dan il-pass kien ma[sub li jsir mar-riforma li saret filKunsilli Lokali, i]da l-Gvern [ass li r-riformi kellhom isiru separatament biex eventwalment saru d-diskussjonijiet ma’ dawk kollha involuti. Issistema tal-infurzar millKunsilli Lokali ilha tit[addem mis-sena 2000. Din serviet b[ala g[odda g[all-Kunsilli li u]awha b’mod tajjeb. Sadanittant l-esperjenza g[allmet li hemm il-[tie;a li jsiru

xi tibdiliet biex is-sistema talinfurzar til[aq aktar l-g[an tag[ha. Chris Said g[amel riferenza g[al rapport li sar wara ddiskussjonijiet li saru. F’dan ir-rapport hemm rakkomandati diversi tibdiliet fl-aspetti differenti li jirrigwardaw ittis[i[ tas-sistema ta’ infurzar. Is-Segretarju Parlamentari qal li kien hemm Kunsilli li ssistema ta’ infurzar u]awha biex ida[[lu aktar finanzi [alli jkollhom x’jonfqu favur il-komunità. L-iskop tas-sistema ta’ infurzar ma kinitx din i]da kellha tkun sistema li teduka filwaqt li tinforza. Kien g[alhekk li twaqqfu lkumitati re;jonali biex is-sistema tit[addem minn dawn ilkumitati u anke d-d[ul ma

jmurx lill-kunsilli i]da lillKumitati re;jonali. Chris Said qal li l-Kumitati re;jonali issa se jing[ataw ir-responsabbiltà wkoll tad-dwal kollha fittoroq pubbli/i. Is-Segretarju Parlamentari qal li s-sistema tal-kumitati re;jonali se tkun qed tg[in ukoll biex jonqsu l-ispejje] g[all-Kunsilli. Chris Said qal li l-Kumitati Re;jonali se jibdew ikunu awditjati minn awditur imqabbad mill-Uffi//ju tal-Awditur :enerali biex ikun hemm aktar kontabbiltà. Il-Kumitati Re;jonali issa g[andhom ukoll is-Segretarju E]ekuttiv li g[andu d-dmir li jissorvelja lfunzjonijiet tal-Kumitat. Chris Said qal li l-Gvern irid li s-sistema ta’ infurzar tkun wa[da edukattiva.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Parlament 7

Il-Parlament ikkommemora, b’seduta spe/jali, id-90 anniversarju mill-ewwel darba li ltaqa’

Il-Parlament Malti g[andu patrimonju kbir – l-Ispeaker Michael Frendo “90 sena ta’ Parlament hu patrimonju kbir li ;ie fdat lilna biex in[arsuh u nkabbruh.” Dan sostnieh Michael Frendo, l-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti flokka]joni tad-90 anniversarju mit-twaqqif tal-Parlament Malti. Michael Frendo sa[aq li ddemokrazija parlamentari g[andha tkun indukrata u nindukrawha u g[andna ng[o]]uha kuljum. Il-parlament jirrifletti r-rieda [ielsa tal-poplu Malti. L-Ispeaker tal-Kamra tarRappre]entanti stqarr li wie[ed g[andu j[ares ‘il quddiem spe/jalment g[axar snin o[ra meta l-Parlament jag[laq mitt sena. Dakinhar il-membri parlamentari jrid ikollhom, fost o[rajn, l-uffi//ji tag[hom, librerija, ri/erkaturi u mezzi importanti o[rajn. {afna mix-xog[ol di;à beda, sostna Michael Frendo, i]da je[tie; li d-deputat ikun apprezzat i]jed. Il-partiti filParlamemt g[andhom jattivaw il-kumitat mag[]ul dwar it-tis[i[ tad-demokrazija. L-Ispeaker sa[aq li Malta g[andha sfidi kbar quddiemha, fosthom dik li ta’ so/jetà diversifikata. “Irridu naraw xi tfisser tkun /ittadin Malti – li tkun tolleranti u li turi rispett lejn il-kulturi”. Kompla li l-Kostituzzjoni trid tkun studjata i]jed missocjetà, li l-pubbliku jkollu kopja tal-kostituzzjoni f’idejh, u li fl-iskejjel ikun hemm workbook b’tag[lim dwar ilkostituzzjoni. Dan g[ax poplu li ma jistudjax il-passat ma jistax jibni futur sod g[alih. Michael Frendo fakkar kif id-

dibattitu jixpuna li/-/ittadin biex ikun a[jar milli hi filwaqt li jkabbar il-maturià tieg[u fil-[sieb. Alfred Bonnici tkellem dwar l-i]vilupp kostituzzjonali ta’ Malta f’dawn l-a[[ar 90 sena. Irringrazzja lillParlament talli ng[ata lopportunità li jag[mel dan iddiskors. Hu stqarr li kienet ilKostituzzjoni tal-1921 li stabbiliet l-Ingli] u t-Taljan b[ala l-lingwi tal-Qrati. Dak i]]mien, Malta u G[awdex kienu maqsumin fi tmien distretti: sebg[a f’Malta u wa[da f’G[awdex. Il-Kostituzzjoni tal-1936 kienet wa[da temporanja u fl-1939 kienet ilMcDonald Consititution fejn il-gvern kien stabbilit g[al erba’ snin u fejn il-Gvernatur :enerali kien jippresiedi. Skont l-eks Speaker Alfred Bonnici, din kienet wa[da mill-aktar le;islazzjonijiet tra;i/i ta’ Malta. Is-sala talArazzi fil-Palazz rat lil Nerik Mizzi jkun arrestat u internat fil-Fortizza tas-Salvatur u fl1942 intbag[at flimkien ma’ o[rajn lejn l-Uganda. Dan wassal biex post Nerik Mizzi baqa’ battal. Sir Ugo Mifsud kien g[amel diskors imqanqal fejn widdeb lill-gvern Ingli] kontra d-deportazzjoni illegali. :or; Borg Olivier kien ivvota wa[du fil-mozzjoni kontra d-deportazzjoni. F’Jannar tal-1945, tlaqqg[et l-Assemblea Nazzjonali ta[t Sir Luigi Preziosi biex tkun formulata l-kostituzzjoni ;dida. Fl-1947 in-nisa ng[ataw id-dritt li jivvotaw u sussegwentament mara okkupat si;;u fuq inna[a tal-gvern - Agatha

Barabra li fl-a[[ar mill-a[[ar saret ministru u mbag[ad President. Fl-1950 il-Kamra tal-Arazzi rat lil Nerik Mizzi b[ala Prim Ministru fi gvern ta’ minoranza. Alfred Bonnici sostna kif hu kien elett fil-Parlament fl1962 fejn ra lill-Kamra tiddibatti dwar il-proposta talPartit Nazzjonalista biex Malta tkun indipendenti. Fille;islatura tal-1966, meta hu kien Speaker, hu apprezza lintelli;enza u l-metodi politi/i ta’ :or; Borg Olivier u Dom Mintoff u li t-tnejn riedu li Malta tkun indipendenti. Fisser kif Borg Olivier u Mintoff kienu jikkumplimenatw lil xulxin; b’[arsa kienu jiftiehmu u jinqdew b’xulxin biex mill-gvern Ingli] jikbsu l-;id g[al Malta. Il-le;islatura tal-1976 waslet biex il-Parlament kien trasferit mill-Kamra talArazzi g[as-Sala tal-Armerija li nbidlet f’Kamra tarRappre]entanti. Il-le;islazzjoni ta’ bejn l1987 u l-1992, il-Kamra tarRappre]entanti kellha 69 membru: 35 g[all-PN u 34 g[all-Partit Laburista. Il-Prim Ministru Eddie Fenech Adami kien informa l-Kamra li kienu bdew t-ta[ditiet malKomunità Ekonomika Ewropea biex Malta tkun membru ta’ din l-istituzzjoni re;jonali. B’Lawrence Gonzi b[ala speaker saru emendi dwar l-istanding orders biex fost o[rajn twaqqfu kumitati permanenti. Il-le;islazzjoni tal-1996 rat lil Myriam Spiteri Debono b[ala Speaker u fl-1998 l-Ispeaker kien Anton Tabone.

L-img[oddi ni//elebrawh biex infasslu l-;ejjieni tag[na minn pa;na 1

Minkejja li g[addew 90 sena rridu nkomplu nsa[[u lvaluri tag[na, sostna l-Prim Ministru, li kompla jfisser li rridu nifhmu s-sinjali ta’ ]minijietna bl-iskop li nisiltu valuri li jirrispondu g[all-isfidi, ir-riskji u l-opportunitajiet tal-lum. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi talab ukoll ma[fra g[al xi nuqqasijiet li setg[u saru min-na[a tieg[u jew tal-partit li qed imexxi hu. Talab ukoll sku]a lil kull Malti u Maltija li b’xi mod setg[u [assewhom imwe;;a’ jew li [assu li kien hemm xi nuqqas filkonfront tag[hom. Spjega wkoll li l-[idma talpoliti/i hi vokazzjoni ta’ servizz ;enwin, mog[ti b’onestà, integrità, kif ukoll b’im[abba lejn il-pajji]. Il-[tie;a ta’ Parlament hi importanti, sostna l-Prim Ministru, i]da hu aktar importanti t-ti;did tal-Parlamentari nfushom. Hu qal li trid ti;i ]viluppata l-g[odda li l-politi/i ja[dmu biha fil-Parlament, fil-partiti politi/i li janimaw ilkuxjenza tal-poplu, fl-g[aqdiet fil-unions kif ukoll fil-korpi kostitwiti. Il-Prim Ministru enfasizza l-importanza li aktar nisa u ]g[a]ag[ ikunu l-protagonisti. Il-Prim Ministru sostna li lintelli;enza u l-kreattività ta’ kull /ittadin huma importanti biex tkun ]viluppata sistema ta’ governanza biex jinstab la[jar mod biex f’dinja ta’ Stati interdipendenti u interkonnessi, naqsmu ssovranità. Sa[aq li hemm b]onn g[odda li tfittex aktar li tg[aqqad milli dik li tifred, u li tfittex il-kunsensus trasparenti fuq l-g[a]liet li jiddeterminaw il-pre]ent u wisq aktar

il-;ejjieni tal-poplu Malti u G[awdxi. Flimkien b[ala poplu wie[ed, sostna l-Prim Ministru, irridu nkomplu nikkonsolidaw u nisfruttaw ilpo]izzjoni tag[na biex nassiguraw a[jar u nilqg[u l-maltemp u l-inkwiet tal-kri]ijiet finanzjarji u ekonomi/i li hawn madwarna. Hu sostna li l-Parlament mhux l-uniku forum, i]da ]gur hu l-aktar forum kostituzzjonalment u le;ittimament adattat biex fih jitlaqqg[u lideat, jitfasslu u ji;u adottati lproposti li dwarhom jintla[aq ftehim. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat qal li j[ossu kburi g[aliex illum il-membri parlamentari kollha qed ja[dmu biex jippruvaw jag[tu [ajja a[jar lill-poplu Malti u G[awdxi. Joseph Muscat qal li hemm sfida qawwija biex aktar nisa jie[du sehem fil-[ajja pubblika u politika. Esprima xxewqa li xi darba jara Prim Ministru mara. Hu semma kif [afna drabi jispikkaw ilmumenti ta’ kontroversja, i]da ftit jissemmew ilmumenti ta’ g[aqda fost ilpoplu Malti. Hu qal li meta ]]ew; na[at jisimg[u lil xulxin jo[or;u ri]ultati li minnhom igawdi l-poplu Malti. Joseph Muscat irringrazzja wkoll lill-Prim Ministri kollha fosthom lill-Prim Minstru Lawrence Gonzi, tal-impenn tag[hom matul is-snin g[al ;id tal-pajji]. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li jemmen fi tlaqqig[ ta’ konvenzjoni kostituzzjonali li g[andha twelled it-tieni repubblika, li skont hu hi sfida li ma nistg[ux na[arbu minnha.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Lokali 9

Is-sitt edizzjoni ta’ Kantanapoli

Il-protagonisti ewlenin tal-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ Kantanapoli (Ritratt> Photocity)

Kun attiv g[all-Istrina ■ Maratona ta’ disat ijiem b’risq il-Malta Community Chest Fund Fil-Lukanda Cavalieri f’San :iljan se tkun organizzata maratona ta’ diversi attivitajiet g[all-familja b’risq ilMalta Community Chest Fund (MCCF). Il-maratona ta’ disat ijiem se ssir bejn isSibt 26 ta’ Novembru u l{add 4 ta’ Di/embru. F’konferenza tal-a[barijiet, preseduta minn mart ilPresident ta’ Malta, Margaret Abela, t[abbru dettalji dwar din il-maratona li se jkollha ttema “Kun Attiv G[allIstrina’’. Mark Camilleri, il-Manager tal-Lukanda Cavalieri, fisser li l-organizzazzjoni ta’ din ilmaratona hi parti mill-impenn tal-management u l-impjegati tal-Lukanda biex jappo;;jaw il-kampanja tal-Istrina u biex jikkontribwixxu g[al din il-

kaw]a bl-iskop li ttaffi t-tbatija ta’ tfal, individwi u familji fil-b]onn. Matul il-maratona se jittellg[u attivitajiet ambjentali, so/jali, sportivi, artisti/i u o[rajn ta’ divertiment. Se jie[du sehem numru ta’ personalitajiet li se jkunu qed jallegraw lill-pubbliku bit-talenti artisti/i tag[hom. Bi t[ejjija g[al dan l-avveniment, l-organizzaturi qed jappellaw g[all-voluntieri biex jag[tu daqqa t’id flandament tal-programm ta’ attivitajiet kif ukoll biex jippromwovu l-istess maratona. Fi tmiem il-konferenza tal-a[barijiet, mart ilPresident ta’ Malta apprezzat siltiet minn attivitajiet li mistennija jittellg[u matul il-maratona.

Marka ;dida ta’ fidu/ja g[al xiri bl-internet Bl-iskop li tkun indirizzata l-kwistjoni tal-fidu/ja u b’hekk ti]died il-kunfidenza fix-xiri fuq l-internet, lAwtorità ta’ Malta dwar ilKomunikazzjoni (MCA) nediet marka ;dida tal-fidu/ja g[al siti lokali tal-kummer/ elettroniku – l-eShop trustmark. Il-marka ting[ata lil dawk is-siti li jimxu mal-obbligi legali u li jobdu kodi/i ta’ prattika. Il-fidu/ja, jew innuqqas tag[ha, ilha kkunsidrata b[ala ostaklu prin/ipali

g[al klijenti li jag[mlu u]u mill-kummer/ elettroniku. Il-klijenti jridu jkunu /erti biex jafu ma’ min qed jittrattaw, li jiksbu l-prodott jew servizz li kienu mwieg[da u li jkun hemm xi forma ta’ rimedju f’ka] li l-affarijiet imorru [a]in. Madwar 51% tal-Maltin qed jixtru fuq l-internet u ttkabbir annwali fl-infiq lokali online qed ikun re;istrat. Levidenza wkoll qed turi ]ieda fin-numru ta’ siti lokali dwar il-kummer/ elettroniku.

Il-Valletta Dramatic Company se tkun qed toffri divertiment g[all-familja kollha permezz tas-sitt edizzjoni ta’ Kantanapoli, fit-teatru talIstitut Kattoliku, nhar is-Sibt u l-{add, 26 u 27 ta’ Novembru fis-7pm. Din is-sena se ji;u interpretati numru kbir ta’ kanzunetti li jindaqqu g[allewwel darba waqt dan ilkun/ert. Dawn jinkludu Roma Non Fa La Stupida Stasera, Mandulinata A Napule, Quando-QuandoQuando, Vola Colomba, Un Amore Cosi Grande, Rimpianto, Vivo Per Lei,

Aprile, Strada nel Bosco, Tu Vo Fa L’Americano, Ciribiribin, Na Sera e Maggio u [afna o[rajn. Il-kantanti f’din l-edizzjoni huma Joseph Aquilina, Anita Cauchi, Ludwig Galea, Marita Bezzina u Francis Mangion. Il-leader tal-orkestra hi Marceline Agius waqt li ddirettur tal-orkestra hu Arcibald Mizzi. Id-direttur artistiku u pre]entatur, hu George Micallef. Booking hu miftu[ il-;urnata kollha fl-Istitut Kattoliku jew inkella billi wie[ed i/empel fuq 21234555, 21582243 jew 99429447.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

10 Opinjoni LIL HINN MINN XTUTNA> IN-NIKARAGWA

Lejn [akma ta’ bniedem wie[ed… mill-;did ’Il fuq minn 30 sena ilu nNikaragwa, b[al diversi pajji]i o[ra fl-Amerika t’Isfel, kienet ma[kuma minn dittatur, Somoza, li tne[[a mill-poter u ;ie e]iljat wara kolp ta’ stat fl1979 f’dik li ssej[et irRivoluzzjoni Sandinista. Fiha kien [a sehem ukoll Daniel Ortega, minn tfulitu attiv fil-politika, li kien wie[ed mill-mexxejja fil-Front Sandinista g[al-Liberazzjoni Nazzjonali (FSLN), u millewwel kien in[atar fil-;unta g[ar-rikostruzzjoni nazzjonali, sakemm ;ie elett President tarRepubblika sal-1990, u wkoll fl-elezzjoni li saret fl-2006. G[addewlu l-[ames snin talmandat u nhar il-{add li ;ej in-Nikaragwani se jmorru jivvutaw kemm g[al president ;did kif ukoll g[all-Parlament. Kollox, i]da, qed juri li mhux se jkollhom president ;did, lewwel nett g[ax, minkejja li lKostituzzjoni ma tippermettix dan, Ortega qed jer;a’ jikkontesta, u t-tieni g[ax list[arri; minn istituti ewlenin tal-opinjoni pubblika qed ibassru reb[a o[ra talPresident Xellugi li beda

minn Joe CALLEJA jocal@me.com http>##enricomizzi.blogspot.com

jil[aq president minn 45% g[al 35%. B’hekk [ames snin ilu bi 38% biss tal-voti Ortega sar President, u mill-ewwel beda jberraq g[all-futur taddemokrazija u l-libertà filpajji]. Sa sentejn wara, meta waslu elezzjonijiet lokali, muni/ipali kien di;à [ataf diversi stazzjonijiet privati tat-televi]joni, g[alaq madwar g[oxrin tar-radju, bag[bas fil-li;ijiet elettorali, u kummissjoni elettorali

Il-partiti fl-Oppo]izzjoni qed jikkontestaw ta[t protesta jwettaq rivoluzzjoni o[ra Sandinista “Ortegana”. Dan qed inissel bi]a’ li, wara li Ortega g[en biex ilpoplu [eles minn dittatorjat, b[alma spiss ji;ri fl-Amerika t’Isfel, se jkun hu stess li issa jwaqqaf re;im, [akma ta’ bniedem wie[ed, tieg[u. Qabel re;a’ tela', g[at-tieni darba, fil-kariga fl-2006, Ortega pprova tliet darbiet o[ra ming[ajr su//ess, sakemm il-partit tieg[u lFSLN la[aq ftehim mal-partit l-ie[or kbir fil-pajji], il-Partit Liberali Kostituzzjonali (PLC) fejn fost [wejje; o[ra ni]]lu l-per/enta;; minimu li kandidat irid jikseb biex

dominata mill-partit tieg[u skwalifikat lil ]ew; partiti o[ra ewlenin, il-Moviment tarRinnovament Sandinista (mag[mul minn dissidenti, eks membri tal-FSLN) u dak Konservattiv milli jikkontestaw f’dik l-elezzjoni. G[all-ewwel darba wkoll ma t[allewx osservaturi nazzjonali u internazzjonali jsegwu l-andament talelezzjoni, biex il-kandidati talFSLN spi//aw reb[u 94 mill146 sindki muni/ipali, kontra s-46 li kisbu l-Liberali Kostituzzjonali li mag[hom Ortega kien iffirma l-patt li semmejt qabel biex jaqsmu lpoter.

L-eks Prim Ministru Malti u eks mexxej tal-Partit Laburista Dott. Karmnu Mifsud Bonnici jippre]enta l-Premju Gaddafi g[ad-Drittijiet Umani 2010 lill-President tan-Nikaragwa Daniel Ortega f’:unju tas-sena l-o[ra, fil-pre]enza ta’ mart il-president Rosario Murillo. Malli faqqg[et ir-rivoluzzjoni kontra Gaddafi, din kienet iddikjarat solidarjetà mieg[u, u kompliet billi fa[[ret “is-sistema ta’demokrazija diretta” fil-Libja, filwaqt li wriet ix-xewqa li din t[addimha fin-Nikaragwa

Quddiem l-allegazzjonijiet ta’ frodi elettorali l-Unjoni Ewropea kienet issospendiet g[ajnuna ta’ €52 miljun u lIstati Uniti $64 miljun. F’Di/embru tas-sena l-o[ra mbag[ad, g[adda li;ijiet ;odda li permezz tag[hom ilgvern tieg[u kabbar ilkontroll fuq dawk li f’dawn la[[ar 25 sena kienu saru pulizija u armata professjonali, kredibbli u fdati. Fuq kollox wara li ma rnexxilux jag[mel dan filParlament, wassal lill-Qorti Suprema, preseduta minn [abib tal-familja ta’ Ortega, biex tiddikjara li minkejja li l-Kostituzzjoni tg[id li l-ebda President in kariga jew li serva darbtejn fiha ma jista’ jer;a’ jikkontesta g[al president, dak l-artiklu spe/ifiku fl-istess Kostituzzjoni huwa “illegali”, u g[alhekk Ortega jista’ jikkontesta fl-elezzjoni tal{add. Dan meta hu biss ilParlament li jista' jirriforma lKostituzzjoni tan-Nikaragwa. G[alhekk il-partiti kollha talOppo]izzjoni qed

jikkontestaw l-elezzjonijiet ta[t protesta. I]da dan kollu ftit li xejn jidher li inkwieta lillma;;oranza tal-popolin f’dan it-tieni l-aktar pajji] fqir f’dak l-emisferu. Malli sar president fl-2007 ing[aqad mal-ALBA, lAlianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, grupp ta’ tmien pajji]i b’re;imi jew gvernijiet Xellugin li kienu waqqfu lVenezwela ta’ Chavez u Kuba ta’ Castro. Fl-istess waqt sa[[a[ il[biberija u kuntatti ma’ Chavez, li ming[andu hu kkalkulat li kiseb ’il fuq minn biljun dollaru f’dawn l-a[[ar snin; mal-$400 miljun, u dawn il-flus ma jg[addux mill-Parlament Nikaragwan u lanqas jidhru fil-ba;it, bilkonsegwenti nuqqas ta’ trasparenza kif jintefqu u g[and min imorru l-flus u lbenefi//ji minnhom… u kemm minn dan kollu qed igawdu Ortega nnifsu u lfamilja tieg[u. Hemm imbag[ad Kunsilli tal-Poter li/-?ittadini (CPC) tal-moviment Sandinista

mmexxija minn mart Ortega, Rosario Murollo, kunsilli lokali li jidde/iedu liema [wienet jistg[u jbig[u l-ikel sussidjat lill-fqar, u jqassmu minn kollox lill-poplu: minn ti;ie;, bhejjem sa djar! Grazzi g[al Chavez. :eneralment l-idea finNikagwa hi li s-servizzi pubbli/i lill-poplu u lg[ajnuna lill-fqar tjiebu daqs qatt qabel ta[t ir-re;im ta’ Ortega, filwaqt li l-ekonomija din is-sena mistennija tikber bi 3%. Dan grazzi g[all-flus ta’ Chavez u l-prezz favorevoli g[all-kafè li jesporta l-pajji], flimkien mal-fatt li, s’issa, Ortega rnexxielu j]omm bilan/ bejn ir-retorika u lfa//ata So/jalista-populista tieg[u u l-kundizzjonijiet favur is-suq [ieles li jesi;i lFond Monetarju Internazzjonali, biex ma jgerrixx l-investiment dirett barrani. I]da x’jista’ ji;ri g[ada, jekk sa[[et l-ekonomija Venezwelana u#jew dik ta’ Chavez tkompli sejra lura, jew ir-rivoluzzjoni ta’ Ortega minn ro]a, tibda ssir dejjem aktar [amra?


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Partit Laburista g[al darb’o[ra dg[ajjef Il-Partit Laburista baqa’ dg[ajjef u sieket quddiem de/i]joni importanti tal-Qorti li kkundannat mhux biss membru fi [danu li jirrappre]entah, i]da jirrappre]enta wkoll lokalità fejn il-Partit Laburista jgawdi minn ma;;oranza qawwija. Is-Sindku ta’ Bormla nstab [ati mill-Qorti li kiser il-Li;i tal-Kunsilli Lokali b’mod mill-aktar /ar. Il-li;i kisirha meta kienet ukoll qed tin;ibidlu l-attenzjoni mill-uniku kunsillier Nazzjonalista f’Bormla. I]da l-eks Sindku Laburista xorta baqa’ g[addej bi ksur tal-li;i. Sieket quddiem il-kundanna tal-Qorti

L-a;ir tal-Partit Laburista quddiem din issitwazzjoni u r-realtà tat-tmexxija Laburista fillokalità ta’ Bormla hi mhux biss tal-mist[ija, i]da wkoll tikxef il-personalità dg[ajfa li g[andu lmexxej Laburista Joseph Muscat. Il-Partit Laburista baqa’ ma lissen ebda kelma. Ebda stqarrija li tikkundanna l-a;ir ta’ sindku li jirrappre]entah. Ebda livell ta’ etika u ta’ prin/ipju. Minflok, prova jostor dan l-a;ir. Il-Partit Laburista g[andu rwol importanti fittmexxija tal-gvern lokali. Il-[idma politika fillokalitajiet fil-kunsilli fejn hemm ma;;oranza Laburista hi responsabbiltà tal-Partit Laburista u ta’ [add aktar. Hu l-Partit Laburista li jrid ikun ta’

e]empju. Hu l-Partit Laburista li jrid juri etika, juri li jemmen fi prin/ipji u josserva wkoll il-li;ijiet. Min ji]balja b[alma kien il-ka] tal-eks Sindku ta’ Bormla li din il-;img[a [abbar li rri]enja millPartit Laburista i]da mhux minn kunsillier sakemm jinqata’ l-appell, m’g[andux kenn f’partit politiku. Partit politiku serju ma kienx ja[bi l-ka]. Partit kredibbli kien jo[ro; minnufih bi stqarrija ta’ kundanna u jie[u de/i]jonijiet hu fuq min jirrappre]entah. Minn dan kollu, il-mexxej Laburista ma g[amel xejn. Anzi, il-mexxej Laburista azzarda jitkellem dwar il-kunsilli lokali l{add li g[adda u jsejja[ ir-riforma li l-mutur warajha kien Gvern Nazzjonalista li kien hu wkoll li welled il-kunsilli lokali f’pajji]na, b[ala politika kosmetika. Joseph Muscat baqa’ sieket fuq il-ka] tattmexxija Laburista f’Bormla. Mhux l-istess mexa lPartit Nazzjonalista meta kien iffa//jat b’sitwazzjonijiet simili. Il-PN mill-ewwel jiddi]asso/ja minn a;ir irregolari minn min ikun qed jirrappre]entah. Id-de/i]joni je[odha millewwel u ma j[ares lejn wi// [add. Il-kunsilli lokali qeg[din hemm biex it-tmexxija tal-pajji] tkompli dejjem aktar tinfirex u dde/i]jonijiet li jolqtu direttament li/-/ittadini jittie[u minn min jirrappre]entahom u minn min hu l-aktar vi/in tag[hom. Din hi bidla fundamentali li ;abet il-politika tal-

kunsilli lokali. Bir-riforma li twettqet fil-kunsilli lokali, il-Gvern qed jg[addi aktar g[odda u ri]orsi. Qed iwaqqaf ukoll diversi skemi li minnhom ilkunsilli jid[lu g[al pro;etti fi s[ab mal-Gvern, jew g[al pro;etti finanzjati minn fondi Ewropej. Hi ipokresija u di]onestà politika tal-Kap talOppo]izzjoni li jipprova b’xi mod ixekkel il-[idma ta’ fejda li qed iwettqu numru kbir ta’ kunsilli lokali, anke dawk b’ma;;oranza Laburista, fittentattiv li jie[u xi vanta;; politiku. Il-mexxej Laburista m’g[andux il-kura;; iwettaq il-qab]a li hemm b]onn issir fil-Partit Laburista – dik li jikkritika bil-qawwa li hemm b]onn fejn qieg[ed jipproponi politika alternattiva, i]da jg[id il-verità fuq oqsma tajba ta’ politika li gvern wara ie[or hemm b]onn li jkompli jibni u jsa[[a[ flinteress tal-poplu kollu. Politika mibnija biss fuq l-opportuni]mu

L-e]empju li l-Partit Laburista qieg[ed jag[ti filkunsilli lokali, xejn ma jawgura politika ta’ vi]joni mwettqa mill-Partit Laburista li sserra[ l-im[u[ talelettorat. Minflok, qed naraw ka] wara ie[or li jkompli jikkonferma d-dg[ufija ta’ Joseph Muscat, u jesponu l-politika tal-opportuni]mu u talkompromessi anke ma’ min jikser il-li;i.

Attenti mill-Partiti I]lami/i Fit-23 ta’ Ottubru, itTune]ini, /ittadini ta’ wie[ed mill-aktar pajji]i moderni u edukati fid-dinja G[arbija, [ar;u jivvutaw f’elezzjoni [ielsa g[all-ewwel darba f’[ajjithom u taw reb[a lillpartit ta’ ispirazzjoni Musulmana, l-Ennahda, li kiseb mal-40 fil-mija tal-voti. G[alkemm mhix ma;;oranza, dan ir-ri]ultat ipo;;i lill-Ennahda b[ala lakbar partit fit-Tune]ija u f'po]izzjoni li jifforma l-ewwel gvern wara l-waqg[a ta' Ben Ali, fil-bidu ta' din is-sena. Dan il-partit jg[id li jrid jimxi fuq l-istess mudell talPartit I]lamiku moderat li ilu fil-poter fit-Turkija mill-2002 ta[t it-tmexxija tal-Prim Ministru Erdogan. Hawn /erta fobja kontra lmovimenti I]lami/i u /erti nies jallarmaw irwie[hom malli biss issemmihom. A[na, fil-pajji]i demokrati/i tal-Punent in[obbu ng[idu li jkun a[jar jekk wara rrivoluzzjonijiet li se[[ew fiddinja G[arbija, il-poplu tag[hom jag[]el partiti sekulari biex immexxuh. L-elezzjoni fit-Tune]ija wriet bi/-/ar li probabbilment dan mhu se ji;ri mkien. U bir-ra;un. G[ax meta dawn il-pajji]i kienu ta[t re;imi ‘sekulari’, kienu l-partiti I]lami/i li fil-parti kbira

tag[hom kienu dikjarati illegali u persegwitati, li qab]u g[al min kien minn ta[t. Mela tistag[;bu xejn li issa f’vot [ieles, jiksbu l-fidu/ja u l-poter f’diversi jekk mhux fil-pajji]i G[arab kollha. Dan jag[mluh mhux g[ax huma l-aktar organizzati, i]da g[ax g[andhom messa;; li lpoplu G[arbi jifhem u ja//etta. Hemm b]onn li a[na, filpajji]i tal-Punent nifhmu sew x’qed ji;ri u nitg[allmu ng[ixu mag[hom, jekk xejn g[ax ilprudenza hekk titlob. Ilprobabbiltà hi li dawn il-partiti se jdumu ftit ;mielu mag[na u nittama li [add mhu jikkontempla li sakemm idumu filpoter huma ma nitkellmux ma' dawn il-pajji]i li g[adhom jibdew il-[ajja fid-dinja demokratika. Tkun de/i]joni ridikola u ]ball kbir. Jekk mhux lesti nitkellmu mag[hom se ner;g[u nwettqu aktar ]balji f’dan ir-re;jun. Mela ejjew nimxu malprin/ipji demokrati/i li nemmnu fihom u nirrispettaw ir-rieda tal-popli tal-pajji]i G[arab li /ar/ru demmhom g[al-libertà. Ma nag[mlux kif g[amilna lill-Palestinjani, fejn l-ewwel [e;;i;niehom jorganizzaw elezzjoni [ielsa. Imbag[ad, meta g[amlu dan u tellg[u lillpartit tal-Hamas, o;;ezzjonajna. Mhux ta' b'xejn

li waqajna g[a]-]uffjett maddinja G[arbija kollha. Imbag[ad hemm [afna affarijiet o[ra li g[andna nikkunsidraw. L-ewwel u qabelxejn, li fiddinja I]lamika je]isti lplurali]mu u varjetà b[alma ssib f’partijiet o[ra tad-dinja. Ma ting[atax stampa /ara tarrealtà fid-dinja Musulmana meta npin;uhom kollha l-istess. Mhux biss hemm diversi denominazzjonijiet differenti tal-I]lam, i]da dan jirrifletti ru[u wkoll fil-movimenti politi/i u so/jali. Ukoll l-istess partiti politi/i ta’ ispirazzjoni Musulmana, huma differenti minn xulxin. Ter;a', ir-rivoluzzjoni G[arbija, li g[adha mhix kompluta, ma se[[itx bis-sa[[a tal-gruppi estremisti I]lami/i i]da bis-sa[[a ta’ /ittadini komuni li xebg[u jkunu umiljati f’pajji]hom stess. U jekk xejn, bl-a;ir tag[hom, il-pajji]i demokrati/i probabbilment tawlu ]-]mien tad-dittatura unitilment. Mohamed Bouazizi

Mohamed Bouazizi li ta nnar lilu nnifsu wara li ;ie umiljat minn pulizija mara f’Sidi Bouzid fit-Tune]ija, u li min[abba f’hekk faqqg[et irrivoluzzjoni f’dak il-pajji] u mbag[ad xterdet malkumplament tad-dinja

G[arbija, ma kienx xi funzjonarju g[oli ta’ xi moviment I]lamiku fundamentalist, i]da sempli/i bejjieg[ tal-[axix bla permess li kien qed jipprova jaqla' xi [a;a biex i]omm familja ta’ tmienja min-nies. Ir-re;imi sekulari li [akmu lpajji]i G[arab g[al [afna snin, li serqu, qaxxru u qatlu li//ittadini s[abhom stess kienu dejjem ibe]]g[u lill-Punent li jekk jitilfu l-poter huma, kienu se jid[lu l-fundamentalisti. Fejn kienu dawn ilfundamentalisti waqt li kienet g[addejja r-rivoluzzjoni? Kienu mitlufin. Ma kinux jafu x’laqathom. Il-partiti I]lami/i huma popolari g[ax min[abba li g[al snin twal kienu ppersegwitati, spi//aw biex saru l-uni/i pariti li kellhom il-kura;; jorganizzaw irwie[hom filklandestinità. Kienu ji;;ieldu biex tintemm il-korruzzjoni u biex il-;id tal-pajji] jitqassam b’mod aktar ;ust. Filmovimenti ta’ ispirazzjoni Musulmana da[lu [afna millaktar nies edukati u m[arr;a fil-pajji]i G[arab. Nies li wara snin ta’ studju u sagrifi//ju sabu ru[hom bla xog[ol, imwarrbin u emar;inati f’pajji]hom stess. Mela m’g[andniex g[alfejn nissorprendu ru[na li dawn se jiksbu l-akbar per/entwali fl-

minn Simon BUSUTTIL MEP

elezzjonijiet li se jibdew ise[[u fil-dinja G[arbija – kif ;ara fitTune]ija. Ma na[sibx li l-pajji]i talPunent g[andna xi dritt li ng[idulhom x’g[andhom jag[mlu, kif g[andhom i;ibu ru[hom – ]gur li mhux wara ssnin twal li fihom ]ammew ma' min kien ja[qarhom. It-terrori]mu u l-fundamentalisti Hemm evidenza li s-servizzi sigrieti tal-Punent kienu

jibag[tu terroristi suspettati f’[afna minn dawn il-pajji]i biex ji;u torturati hemm. Hemm xhieda wkoll minn uffi/jali tas-CIA Amerikana, li din it-tortura illegali ma rrnexxilhiex i;;ibilna aktar informazzjoni b]onju]a milli konna nakkwistaw, li kieku ntu]aw metodi normali ta’ interrogazzjoni.

g[al pa;na 12


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

12 Opinjoni#Ittri

Il-festa ta’ Halloween RADIO 101 – 20 SENA Din is-sena qed ikun i//elebrat l-20 anniversarju mill-ftu[ ta’ Radio 101. Dak l-avveniment m’g[andux biss relevanza medjatika i]da jimmarka punt important fl-istorja politika talpajji]. Fil-fatt, il-ftu[ tar-Radju se[[ b[ala konsegwenza ta’ ]mien ta[t re;im ta’ ripressjoni Mintoffjan, bl-a;enti tieg[u jikkontrollaw l-aspetti kollha tax-xandir f’Malta. Kien hemm ]mien meta l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista tant kienet imblukkata mix-xandir nazzjonali li kellha ssib mezz kif ixxandar klandestinament minn Sqallija. Dik storja li Richard Muscat jaf jg[idha [afna a[jar minni, kif kien g[amel fil-ktieb important tieg[u G[andi Messa;; G[alik, li f’/ertu sens g[andu l-kwalità ta’ thriller politiku reali. Bis-sa[[a tal-politika ta’ plurali]mu introdotta mill-Partit Nazzjonalista malli kien elett fil-Gvern fl-1987, da[let arja ;dida ta’ libertà fil-mezzi tal-komunikazzjoni fejn tid[ol l-espressjoni politika, so/jali u kulturali. Ironikament, bis-sa[[a tal-plurali]mu, kien il-Partit Laburista li feta[ f’Malta l-ewwel stazzjon politiku. F’Settembru tal-1991 imbag[ad, kien imiss lill-Partit Nazzjonalista li jid[ol fl-airwaves, b’Radio 101 ippilotat min-nies b[al Victor Formosa, Lou Bondì, Noel Mallia u Charles Saliba, wie[ed mill-pilastri tal-istazzjon u li baqa’ konsistenti sal-lum.

Dak li se[[ g[oxrin sena ilu ma kienx biss avveniment biex titnieda g[odda importanti teknolo;ika, i]da kien stabbilit id-dritt sagrosant tal-libertà tal-kelma. Kien se[[ il-kollass ta’ awtokrazija arroganti u perikolu]a minn partit li pprova jsikket lil[na dissidenti kollha. Kien il-bidu ta’ pro/ess politiku-kulturali li wessa’ bis-s[i[ id-demokrazija fil-midja u li wkoll, skopra tant talent u tant kari]ma. PROTEST TAT-TRIQ KONTRA WALL STREET Ix-xahar li g[adda assistejna g[ax-xeni ta’ protesti kontra Wall Street fl-Istati Uniti. Il-protesti minn eluf ta’ /ittadini (l-aktar

]g[a]ag[) bdew fi New York u Washintgon u ma damux ma nfirxu ma’ bliet o[ra. L-istazzjonijiet internazzjonali ma damux ma bdew jirreferu g[all-protesti b[ala estensjoni tar-Rebbieg[a G[arbija. Il-paragun ma na[sibx li jag[mel wisq sens g[ax kemm ilmottivi kif ukoll il-kuntesti tal-protesti fil-Magreb u fl-Istati Uniti huma kompletament differenti. Fil-Medju Orjent irrivoluzzjonijiet se[[ew g[al jeddijiet ba]i/i, filwaqt li fl-Istati Uniti l-protesti se[[ew kontra l-poter tal-flus, kontra d-dominanza korporattiva u kontra l-inugwaljanza so/jali. Diversi analisti fuq ilkanali televi]ivi globali qablu li dawk fl-Amerika jirrappre]entaw oppo]izzjoni kontra dawk li jikkontrollaw il-qawwa tal-flus. Huma protesti kontra Wall Street, protesta kontra l-poter korporattiv tal-flus. L-g[ajta kienet li l-poter tal-flus g[andu jing[ata lura lill-poplu, g[ax hemm jappartjeni. Skont rapport differenti fil-midja, 75% tal-popolazzjoni Amerikana hi favur ilprotesti tat-triq. Il-frustrazzjoni bdiet tisplodi, u mhux importanti wisq tissejja[x American Spring jew American Autumn jew xi [a;a o[ra. Il-fatt hu li l-poplu beda jistenba[, beda jirvella u beda jkun imsikket: fl-ewwel jiem tal-protesti, mijiet ta’ /ittadini Amerikani kienu arrestati, imsawtin u sprejjati bil-gass tal-b]ar, fost ir-rabja dejjem tikber tal-kompatrijotti. IL-QAG{DA DDISPRATA FIL-GRE?JA BBC World xandar servizz ie[or ta’ anali]i dwar il-Gre/ja. Ilmi]uri ta’ awsterità qeg[din jag[fsu b[al tnalja fuq il-poplu filfaxex tal-klassi tan-nofs u aktar u aktar, fuq dawk f’livell ta’ g[ajxien inferjuri. Fl-anali]i tal-BBC kien ]velat li tant kibret iddipressjoni fil-Gre/ja li f’dawn l-a[[ar sentejn ir-rata ta’ suwi/idji ]diedet b’40 fil-mija. Il-klassi tan-nofs qed tixtri biss dak li hu essenzjali u qed issir ekonomija stretta minn fa/ilitajiet b[all-elettriku, l-ilma u l-gass. In[oloq nuqqas drastiku ta’ impjiegi, 30,000 [addiema tal-Gvern kienu li/enzjati, ]died il-vagabonda;; u aktar u aktar familji qed ikollhom jirrikorru g[all-ikel imqassam minn /entri apposta b[ala mi]ura ta’ karità. Il-kri]i laqtet ukoll lill-istudenti, li minflok kotba, qed jing[ataw CDs ta’ kwalità fqira biex jistudjaw minn fuqhom. Issa bdew jintlaqtu l-g[alliema, nies professjonali o[ra, a;enti tal-proprjetà u eluf kbar ta’ studenti. Intervistata mill;urnalista tal-BBC, g[alliema qalet li fil-Gre/ja “qed tintilef il[ajja, qed jintilef kollox.” Mill-banda l-o[ra, hemm rabja mifruxa kontra l-[ela bla ra]an u kontra l-privile;;i li jgawdu nies fil-poter. Skont il-BBC, ixxjenzati politi/i fil-Gre/ja qed jib]g[u li se jkun hemm kollass totali tas-sistema so/jali: “Hemm sens qawwi ta’ qtug[ il-jies u l-poplu n[akem

minn disperazzjoni li [add ma jaf fejn se twassal e]attament.”

MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

Min qal li Malta mhix miexja fuq il-passi moderni? Min ma jridx jemmen li pajji]na hu msie[eb fl-Unjoni Ewropea u g[alhekk ji//elebra kull festa li hi mfakkra fis-27 pajji]? Fejn qabel qatt ma kien i//elebrat Jum il-Halloween, (almenu bil-pompa), issa beda jkun /elebrat u osservat. I]da x’inhu jew x’inhi Halloween? Hemm min isostni li dan lisem hu dak mog[ti g[allquddiesa li ssir f’;ie[ ilqaddisin kollha. I]da jekk xi [add ikun jixtieq ifittex aktar, imqar permezz tal-internet, isib li l-ori;ini ta’ din il-festa hi marbuta mal-okkult. Nemmnu fl-okkult?

Nippruvaw nirridikolaw le]istenza ta’ Sidna :esù Kristu u n[addnu din i//elebrazzjoni? Din is-sena smajt kemm-il reklam – nassumi bi [las – li l-[abs tal-Ingli]i f’Kordin ;ie ttrasformat f’post tal-bi]a’ u jistieden lil min ikun irid imur i]uru, imqar sa tard ferm billejl. Naturalment, min imur, irid i[allas. B’hekk, u bi flusu, ji;i introdott u jissie[eb f’din i/-/elebrazzjoni ta’ dak kollu li mhux suprem. Id-diri;enti tal-Knisja jibqg[u indifferenti. Forsi rrabta bejn :esù Kristu u huma hi mxellfa? L-istess kif deher mill-programm Le Ieni

ta’ nhar l-Erbg[a 26 taxxahar, fejn l-intervistatri/i bdiet tistaqsi lis-sa/erdoti Kattoli/i, liema huma lKmandamenti. U tiskanta, [add mis-sa/erdoti ma kien jafhom bl-amment! Ilkoll talbu l-g[ajnuna jew sabu xi sku]a. G[aliex il-Knisja Maltija ma titlobx, u mqar bla [las ikollha xi avvi] ta’ servizz g[ar-riparazzjoni, jew jing[ad il-post fejn Sidna :esù Kristu jkun se ji;i espost? G[allqlig[ isir kollox, g[ar-ru[ ninqdew biss mill-pulptu. Spe/i ta’ nevan;elizzaw lil dawk evan;elizzati!

S. Portelli

Ix-Xag[ra, G[awdex

Il-:onna ta' San Anton Ftit tal-jiem ilu mort indur fil-;onna sbie[ ta' San Anton qalb dik il-[dura sabi[a u l-fjuri sbie[ li j]ejnu dawn il-;onna. IlPalazz San Anton flimkien mal-;onna li jdawruh, inbnew bejn l-1623 u l1636, fi ]mien il-[akma talKavallieri, b[ala residenza tas-sajf tal-Gran Mastru Antoine De Paul. Fi ]mien l-Ingli]i kienet ir-residenza uffi/jali talGvernatur Ingli] u mirRepubblika ’l hawn, dan ilpalazz beda jservi b[ala residenza uffi/jali talPresident tar-Repubblika ta' Malta. X[in intasabt fuq wie[ed mill-bankijiet, b[al donni ntlift f'[olma u sibt ru[i waqt ri/eviment t'g[eluq snin il-Gvernatur fi ]mien il-gwerra. Dan il-festin fil;onna pubbli/i tal-palazz kien sar waranofsinhar peress li kien ]mien ilgwerra u filg[axija ma kienx permess li jidhru dwal. Kien hemm bosta mistednin mistiedna bit-tfal tag[hom. Biex jallegra lill-

mistednin, il-Gvernatur stieden lill-orkestra tarRi;ment Ingli] biex iddoqq xi g[anjiet. L-imrie]aq taxxemx bdew ile[[u fuq irram ileqq tal-uniformijiet tad-daqqaqa tar-ri;ment. Qatg[a ta’ tfal ]g[ar kienet ti;;erra malmog[dija, tilg[ab log[ob tradizzjonali Malti. Millbqija l-;onna kien fihom g[axqa b'mixeg[la fanali tal-larin;, port ta' dg[ajjes ]g[ar jg[idulhom wi]] flimkien ma' qtajja' ta' ]g[a]ag[ ji//a//raw bejniethom, ji//ajtaw u jinbxu lil xulxin. L-adulti u dawk l-aktar avvanzati fletà ppreferew joqog[du bilqieg[da fuq si;;ijiet apposta, jistennew lisservjenti j;orru fuq gabarrejiet ikel appetitu] g[all-okka]joni ta' dan ilfestin. Il-Gvernatur g[amel kelmtejn, fejn irringrazzja lill-mistednin u stedinhom biex igawdu l-a[[ar ftit mill-festin. Issa l-festin kien g[oddu wasal fi tmiemu u l-orkestra tar-

ri;ment bdiet iddoqq la[[ar Fox-trots u Rumba, imse[bin mal-Lambeth Walk u m]ewqin bir-Roll the Barrel, Wish me Luck u g[anjiet o[ra tal-gwerra. Mal-a[[ar daqq ta' dawn lg[anjiet, is-servjenti [ar;u j;orru gabbarrejiet mimlijin bl-aqwa [elu tad-dul/iera ta' dak i]-]mien. Kien hemm [elu ta' }errek iddul/ier u /itrati forma ta' salib ta' San :wann (/itrata tkun b[al torta ]g[ira, minn ;ewwa mimlija bl-intrita u minn barra bl-icing sugar.) It-tfal g[amlu festa bil-pasti qishom lan;as li bdew jinfaqg[u f'idejhom u jilag[qu l-;elu tag[hom. Servjent ie[or kien qieg[ed i;orr kannoli tal-irkotta ta' Catalogna, id-dul/ier talFurjana. U fl-a[[ar irru;;ati ming[and }ewwi;ni ta' Triq il-Merkanti, il-Belt Valleta. Hekk intemmet il[olma tieg[i dwar il-festin t'g[eluq snin il-Gvernatur fil-;onna sbie[ tal-Palazz ta' San Anton.

Emanuel Micallef {al Qormi

Attenti mill-Partiti I]lami/i minn pa;na 11

G[al aktar minn g[axar snin g[exna mal-“Gwerra kontra tTerrori]mu” fejn l-g[adu li qalu li konna qed nikkonfrontaw suppost li kien it-terrori]mu. I]da b'xi mod spi//ajna [bieb taddittaturi u g[edewwa talI]lami/i. Ma na[sibx li dan kien sew. Mhux qed ng[id li ma kienx hemm u m’g[adx hemm theddida terroristika u lanqas ma jien qed ng[id li ma je]istix ilfundamentali]mu I]lamiku (li hu [a]in b[al kull fundamentali]mu reli;ju] ie[or). Li qed ng[id hu li

bnejna idea kemxejn spropozjonata li da[[let fina [afna pre;udizzji li ma j[alluniex naraw /ar. Wasal i]-]mien li dawn ilpre;udizzji nne[[uhom. U l-ewwel okka]joni biex nittestjaw jekk a[niex lesti nne[[u dawn il-pre;udizzji, issa jidher li waslet blelezzjoni tal-Ennahda fitTune]ija. Ma nib]g[ux mill-Ennahda

Mela ejjew ma nib]g[ux mill-Ennahda. Jekk dawn kapa/i jsa[[u d-demokrazija f’pajji]hom, allura g[andna nkunu [bieb tag[hom. Jekk kapa/i jattakkaw il-faqar

f’pajji]hom, ine[[u lkorruzzjoni, jipprovdu xxog[ol li]-]g[a]ag[ u jag[tu d-dinjità li tixraq li/-/ittadini tag[hom, allura jkun jist[oqqilhom l-ammirazzjoni tag[na. Issa hu l-mument li nfittxu kif se na[dmu mag[hom u nisimg[u x’iridu minna. Hemm b]onn ta’ politi/i li jmorru hemm u jg[inuhom jirrikon/iljaw irwie[hom ma’ xulxin u jibdew jibnu pajji]hom mill-;did. E]att kif g[amilna a[na l-Ewropej wara tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Fuq kollox g[al darba, ejjew nittrattawhom birrispett li jist[oqqilhom.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-KRI}I TAD-DJUN

Tkompli r-rabja g[ad-de/i]joni ta’ Papandreou Il-:ermanja lbiera[ [e;;et lill-Prim Ministru So/jalista Grieg George Papandreou biex ji//ara kif il-proposta tieg[u li ssir referendum fil-Gre/ja dwar il-mi]uri ta’ awsterità li jridu ji;u implimentati, se jkollhom impatt fuq il-pakkett ;did ta’ g[ajnujna finanzjarja mill-UE u l-Fond Monetarju internazzjonali. Dan apparti li jrid ikun mag[ruf meta dan se jsir u x’se tkun il-mistoqsija li se titpo;;a lill-elettorat Grieg. Il-Kan/illier :ermani] Angela Merkel qalet qabel ma [alliet Berlin g[al ta[ditiet ma’ Papandreou f’Cannes fi Franza fejn illum jifta[ issummit tal-G20, l-20 ekonomija ewlenija fid-dinja, li l-Ewropa riedet li ji;i implimentat il-pjan biex titra]]an ilkri]i dwar id-djun tal-Gre/ja li kien miftiehem il-;img[a li g[addiet waqt summit spe/jali tal-UE. Papandreou [asad lil kull[add meta din il-;img[a [abbar ming[ajr ma kien mistenni li se jsejja[ referendum dwar l-g[ajnuna finanzjarja ;dida ta’ 130 biljun ewro li se ting[ata lill-Gre/ja. G[ajnuna li mag[ha g[andha marbuta kundizzjonijiet li l-Gre/ja trid twettaq biex to[ro; mill-kri]i li tinsab fiha. Josè Manuel Barroso, ilPresident tal-Kummissjoni Ewropea, wissa lbiera[ kon-

segwenzi serji u imprevedibbli jekk fir-referendum il-Griegi jivvutaw kontra. Apparti hekk, hu qal li lkundizzjonijiet tal-g[ajxien g[all-Griegi kienu jkunu ag[ar ming[ajr l-g[ajnuna tal-IMF u l-UE. Dwar dan tkellem ukoll Guenther Oettinger, ilKummissarju :ermani] g[allEner;ija, li qal li l-pass li g[amel Papandreou kien g[amel is-sitwazzjoni ag[ar g[al dawk il-pajji]i li jinsabu ta[t pressjoni u kabbar il-periklu li s-sitwazzjoni tisserja aktar. Infatti fil-Portugall u Spanja hemm rabja u t[assib g[adde/i]joni Griega. Dan peress li dawn i]-]ew; pajji]i bdew jimplimentaw mi]uri iebsa ta’ awsterità biex jo[or;u millkri]i i]da qed ikunu effettwati [a]in min[abba l-Gre/ja. Steffen Seibert, il-kelliem ta’ Merkel, qal li Papandreou missu ta twissija minn qabel il;img[a li g[addiet dwar ilpjan g[ar-referendum partikolarment peress li hu attenda ]ew; summit tal-UE fejn ittema ewlenija kienet il-Gre/ja. Hu qal li l-:ermanja u l-komunità internazzjonali kienet t[oss solidarjetà u responsabbiltà lejn il-Gre/ja imma fuq in-na[a l-o[ra l-Gre/ja kellha responsabbiltà lejn il-bqija talpajji]i membri tal-UE. Martin Kotthaus, il-kelliem

g[all-Ministeru tal-Finanzi :ermani], qal li b’dan il-pass Grieg, issa ma kienx /ar jekk il-Gre/ja kienet se ting[ata t-8 biljun ewro f’g[ajnuna li jmiss mill-UE u l-IMF. Dan suppost kellu jing[ata f’nofs dan ixxahar. Hu qal li wie[ed irid jistenna u jara kif se ji]viluppaw l-affarijiet. Il-Prim Ministru Fran/i] Francois Fillon qal li Franza kienet determinata li tara li lftehim li ntla[aq jitwettaq fiss[i[. Ilbiera[ filg[axija, Papandreou flimkien ma’ Merkel iltaqa’ wkoll malPresident Fran/i] Nicolas Sarkozy. Il-Kabinett Grieg ta l-apporvazzjoni unanimu tieg[u g[arreferendum li aktarx isir f’Di/embru. Papandreou qal lill-Kabinett li r-referendum kien se jag[tih mandat /ar biex iwettaq lmi]uri ta’ awsterità me[tie;a. L-in/ertezza qed tkompli peress li nhar il-:img[a se jsir vot ta’ fidu/ja fil-Parlament Grieg u peress li l-ma;;oranza ta’ Papandreou tnaqret g[al ]ew; membri parlamentari u hemm sitt membri ewlenin talpartit li talbuh jirri]enja, lin/ertezza kompliet tikber. Jekk jitlef il-vot kwa]i /ertament tissejja[ elezzjoni ;enerali, sitwazzjoni li ]gur mhux se ;;ib stabilta u /ertezza li tant hemm b]onn.

Titke//a l-og[la tmexxija tal-militar Grieg Hemm sorpri]a fil-Gre/ja hekk kif il-Prim Ministru So/jalista Grieg George Papandreou ke//a l-og[la tmexxija tal-militar Grieg. Tard it-Tlieta filg[axija, ilGvern So/jalista Grieg ke//a l-kap tal-Armata, il-Qawwa tal-Ajru kif ukoll tal-Qawwa tal-Ba[ar u uffi/jali g[olja militari o[ra. Uffi/jali tal-Gvern qed isostnu li dan il-pass kien ilu ppjanat u mhux marbut mat-

taqlib politiku li hemm filGre/ja. Il-Gvernijiet Griegi ]ammew kontroll strett fuq ilmilitar fil-pajji] minn mindu fl-1974 spi//at id-dittatura militari. Hemm minn spekula li dan seta’ kien min[abba possibbiltà ta’ kolp ta’ stat imma osservaturi fakkru li filGre/ja, spiss il-kmandanti militari jintg[a]lu abba]i tallealtà politika tag[hom. Dawn

l-uffi/jali li tke//ew kienu n[atru f’Awwissu tal-2009 mill-Gvern pre/edenti u ftit qabel ma ssej[et elezzjoni ;enerali. Fil-pajji] di;à kien hemm g[adab li l-;img[a li g[addiet t[assret parata militari nazzjonali li ssir f’Thessaloniki. Din il-parata hi wa[da millavvenimenti l-aktar simboli/i fil-kalendarju politiku Grieg u kienet l-ewwel darba li din t[assret.

Uffi/jal tal-Pulizija g[assa quddiem is-sede fejn illum jifta[ is-summit tal-G20 f’Cannes fi Franza (Ritratt> Reuters)

L-ITALJA

Tipprova tra]]an il-kri]i Il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi kellu laqg[a mal-Kabinett tieg[u li damet sejra sa tard billejl biex jiddiskutu mi]uri kif jikkalmaw is-swieq. Sitwazzjoni li qed tipperikola li twaddab l-Italja fi kri]i finanzjarja kbira. L-ispi]a g[as-self mill-Italja lbiera[ itaffiet xi ftit imma xorta wa[da kienet ta’ livell g[oli. Id-de/i]joni sorpri]a talGre/ja li jissejja[ referendum dwar il-mi]uri ta’ awsterità mitluba mill-Unjoni Ewropea, re;a’ [oloq kaos fis-swieq finanzjarji u kabbar it-t[assib dwar l-istabbiltà ta’ pajji]i b[all-Italja, it-tielet l-akbar ekonomija fiz-zona ewro i]da li g[andha ammont kbir ta’ dejn. Hekk kif din il-kri]i tkompli tikber, Berlusconi jinsab ta[t [afna pressjoni biex iwarrab partikolarment g[allmod kif mexa fil-konfront ta’ din is-sitwazzjoni. Il-President Girogio Napolitano [are; stqarrija

mhux tas-soltu nhar it-Tlieta ssejja[ lil Berlusconi biex jg[addi r-riformi me[tie;a ming[ajr aktar dewmien. Dikjarazzjoni separata millfederazzjonijiet ewlenin kummer/jali u bankarji Taljani sej[u lil Berlusconi biex ja;ixxi immedjatament inkella kien se jkun hemm konsegwenzi. Jekk il-livell tal-ispi]a tasself mill-Italja jibqg[u fil-livell pre]enti, l-Italja qed tissogra li se jkollha t[allas biljuni ta’ ewro aktar f’interessi fis-snin li ;ejjin. Imma hemm ukoll t[assib li jekk l-ispi]a tas-self ji]died aktar, l-Italja tista’ tit[alla barra g[alkollox misswieq tal-bonds, is-sors ewlieni ta’ self g[all-Gvern Taljan. L-Italja, jekk tfalli, hi kbira wisq biex ting[ata g[ajnuna finanzjarja. B[alissa lekonomija Taljana tinsab sta;nata bi Gvern mifrud u ineffettiv u dejn pubbliku li hu l-ekwivalenti ta’ 120 ta’ dak li jipprodu/i l-pajji] u qed jhedded il-;ejjieni tal-ewro.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

14 A[barijiet ta’ Barra

IR-RENJU UNIT

Assange tal-Wikileaks jista’ ji;i estradat

IL-KANADA> }ew; Orsijiet Polari jilag[bu fiz-Zoo ta’ St Felicien fi Quebec. Skont Enviroment Canada, f’dan il-pajji] jg[ixu 15,000 mill-20,000 Ors Polari li hu stmat hawn fid-dinja. Il-pajji]i l-o[ra huma fl-Alaska, fl-Istati Uniti, fir-Russja, f’Greenland u fin-Norve;ja. (Ritratt> Reuters)

Il-fundatur tal-websajt kontroversjali Wikileaks, Julian Assange, ilbiera[ tilef l-appell tieg[u kontra lestradizzjoni mir-Renju Unit lejn l-I]vezja fejn hemm akku]i ta’ stupru u assalt sesswali kontrih. }ew; Im[allfin fl-Og[la Qorti Ingli]a lbiera[ de/idew li de/i]joni pre/edenti favur l-estradizzjoni kellu jin]amm. L-awtoritajiet }vedi]i jriduh iwie;eb akku]i li stupra mara u ta fastidju sesswali lill-o[ra s-sena li

g[addiet f’Stokkolma. Issa l-avukati ta’ Assange qed jg[idu li huma se jappellaw quddiem il-Qorti Suprema. Huma g[andhom ;imag[tejn biex iressqu lka] tag[hom quddiem ilQorti Suprema Ingli]a. Assange, li g[andu 40 sena u hu Awstraljan, qed ji/[ad l-akku]i u qed jg[id li dawn huma motivati politikament min[abba dak li g[amel meta kixef [afna dokumenti sigrieta Amerikani.

L-ISTATI UNITI

Mietet omm Hillary Clinton T[abbret il-mewt ta’ Dorothy Rodham, omm Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan. Hi kellha 90 sena. Imwielda f’:unju tal-1919 u ta’ età ]g[ira abbandunata mill-;enituri tag[ha, hi mietet mas-seb[ tal-biera[ f’Washington. Hillary Clinton [assret vja;; lejn Londra u Istanbul meta s-sitwazzjoni ta’ ommha aggravat ftit qabel ma mietet.

Kemm meta bintha kienet First Lady kif ukoll wara, hi qatt ma tkelmet mal-media i]da dejjem kienet ma’ bintha tul il-kampanja presidenzjali tal-2008 Clinton kienet trasferit lil ommha lejn Washington fl2006 u din qattg[et l-a[[ar ;ranet tag[ha fil-George Washington University Hospital. T[abbar li fil-;img[at li ;ejjin se jsir funeral privat.

IL-POLONJA

L-ivvja;;ar bl-ajru paralizzat Mijiet ta’ titjiriet fil-Polonja t[assru jew inkella telqu tard [afna matul il-;urnata talbiera[ kemm min[abba /par kbir li kien hemm kif ukoll g[aliex l-ikbar ajruport filpajji], dak fil-kapitali Varsavja, kien mag[luq. Dan wara li ajruplan kellu jag[mel in]ul ta’ emer;enza ;urnata qabel.

It-taqlib fl-ivvja;;ar bl-ajru fil-Polonja beda t-Tlieta meta ajruplan li kien telaq millIstati Uniti kellu jag[mel in]ul tal-emer;enza u tkaxkar mal-mitjar peress li ma setax jifta[ ir-roti. Imbag[ad ilbiera[, i/-/par ikkaw]a dewmien fit-tieni lakbar ajruport Pollakk, dak fi Krakov.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-:ERMANJA

Il-qg[ad jil[aq l-og[la livell f’sentejn Il - qg[ad fil - :ermanja , ming[ajr ma kien mistenni , la[aq l - og[la livell f ’ dawn l - a[[ar sentejn skont /ifri ma[ru;a lbiera[ . Dan kompla jkabbar il - bi]a ’ li l ekonomija :ermani]a , l - ikbar fl Ewropa , se titra]]an . Skont i/ - /ifri mill - Uffi//ju Federali tax - Xog[ol , il - qg[ad

]died f ’ Ottubru ]died b ’1 0 , 000 persuna meta l - indikazzjonijiet kienu li dan kellu jonqos bl - istess /ifra . B[ala ri]ultat ta ’ dan , il - qg[ad issa tela ’ g[al 7 fil - mija minn 6 . 9 fil - mija f ’ Settembru . Ekonomisti qalu li tort ta’ dan kien li kumpaniji ma kinux qed

jimpjegaw in-nies min[abba lin/ertezza li n[olqot min[abba lkri]i tad-djun fiz-zona ewro. Barra minn hekk dan mistenni jkompli jeffettwa b’mod negattiv lekonomija billi n-nies jonfqu anqas u min[abba dawn il-fatturi u o[rajn tikber il-possibbiltà ta’ re/essjoni. L - ekonomija :ermani]a kienet

irkuprat malajr mill - kri]i finanzjar ja u b[alissa kienet il - magna ewlenija g[all - i]vilupp ekonomiku Ewropew . I]da issa , l - i]vilupp qed jitra]]an min[abba l - kri]i dinjija li hawn u l - in/ertezza min[abba l kri]i tad - djun fiz - zona ewro li qed tolqot [a]in l - investiment u l esportazzjoni .

FRANZA

Attakkati min[abba karikatura tal-Profeta Mohammed Il-kwartieri ;enerali ta’ rivista satirika Fran/i]a, Charlie Hebdo, in[araq wara li twaddbet bomba tal-petrol b’rezzjoni g[al karikatura talProfeta Islamiku Mohammed li din ir-rivista kienet ippublikat. Barra minn hekk, il-websajt tar-rivsita matul il-;urnata talbiera[ spi//at mira ta’ hacking ukoll u kien hemm ritratt ta’ moskea bil-kliem “M’hemm ebda alla [lief Allah”. Stephane Charbonnier, l-

editur tar-rivista, qal li l-bini kien baqa’ s[i[ imma kollox ;ewwa kien in[araq. Intqal li f’dawn l-a[[ar ;ranet kienu ntbag[tu [afna messa;;i ta’ theddid lir-rivista min[abba din il-karikatura. Hu qal li fi Franza wie[ed seta’ ji//ajta dwar kollox [lief l-Islam. Intqal li r-rivista kienet de/idiet li tag[mel dan il-pass min[abba r-reb[a ta’ partit Islamiku fit-Tune]ija u indikazzjonijiet li fil-Libja se tkun introdotta l-li;i Islamika, is-Sharia.

Pulizija g[assa madwar l-uffi/ini tar-rivista satirika Fran/i]a “Charlie Hebdo” li sfat mira ta’ attakk permezz ta’ bomba tan-nar. (Ritratt> Reuters)

L-I}RAEL

Spekulazzjoni li qed ilesti biex jattakka l-Iran Fl-I]rael b[alissa hemm [afna spekulazzjoni fil-media li l-Prim Ministru Benjamin Netanyahu jinsab f’xifer li jordna attakk militari fuq lIran. Skont rapporti mill-I]rael Netanyahu qed ifittex lappo;; tal-Kabinett g[al attakk fuq l-Iran imma hemm oppo]izzjoni minn fost l-

og[la tmexxija militari filpajji] kontra pass simili. Dan hekk kif ilbiera[ l-I]rael spara bi prova missila ballistika minn ba]i militari fi//entru tal-pajji]. L-I]rael g[andu missila tat-tip “Jericho” li hu mifhum li tista’ ;;orr arma nukleari. Rapporti qalu li jidher li g[ad hemm /ans li pjan simili

jitwaqqaf g[alkemm jidher li Ehud Barak, il-Ministru tadDifi]a, u Avigdor Lieberman, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, huma favur. Ilbiera[ b’reazzjoni g[al dawn ir-rapporti, l-Iran qal li l-militar tieg[u kien fuq lallert u kien lest jirritalja filka] li jkun attakkat. Nhar it-Tnejn Barak kien

furzat ji/[ad rapporti li Netayahu di;à kien idde/ieda li jordna l-attakk imma mbag[ad it-Tlieta filParlament, Barak indika li jista’ jag[ti l-ka] li l-I]rael jista’ ja;ixxi wa[du militarment kontra l-Iran. Jidher li issa hemm stennija g[al rapport mill-IAEA, la;enzija tan-Nazzjonijiet

Uniti dwar l-ener;ija nukleari, dwar l-Iran qabel ma tittie[ed de/i]joni. Dan se jo[ro; fit-8 ta’ Novembu. Kien hemm imbag[ad Dan Meridor, il-Ministru tal:ustizzja, li f’kummenti lill;urnal “Maariv” kritika rrapporti li qed jidhru g[aliex dawn l-affarijiet suppost jin]ammu sigrieti.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Feature 17

16 Feature

Aktar tobba jibqg[u jistudjaw il-medi/ina minn Joe MIKALLEF joe.mikallef@media.link.com.mt

?ertifikat mill-aqwa g[al-livell g[oli fil-qasam tassa[[a li jgawdi pajji]na grazzi g[all-investiment kontinwu li qed jag[mel il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista fid-diversi oqsma li jaqg[u ta[t il-kappa tas-sa[[a, hu l-fatt li aktar u aktar tobba qed jibqg[u jistudjaw il-medi/ina f'Malta. Mhux biss, imma persuni ta' nazzjonalità barranija li qed jiggradwaw fil-med/ina qed jag[]lu li jkomplu jistudjaw f'Malta grazzi g[all-fatt li l-livell hu wie[ed g[oli. Permezz ta’ ftehim li l-Gvern Malti g[amel malFoundation Programme tar-Renju Unit, aktar tobba ;odda qeg[din jag[]lu li jibqg[u jistudjaw hawn Malta milli jmorru barra. Fil-fatt, fl 2007 kwa]i erbg[in fil-mija tal-gradwati fil-medi/ina g[a]lu li jmorru jistudjaw barra, i]da issa, grazzi g[all-ftehim li kien sar mal-Foundation Programme, aktar minn 90% tal-gradwati ;odda g[a]lu li jkomplu jistudjaw f’pajji]na stess. Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjanu u Kura fil-Komunità, wera s-sodisfazzjon tieg[u li din ilkollaborazzjoni bejn il-Foundation Programme u lMinisteru tas-Sa[[a Malti, qed tag[ti l-frott mixtieq. Ilftehim ori;inali da[al fis-se[[ fl-2009 u l-Gvern Malti kien wieg[ed li jag[mel dak kollu possibbli biex dan ikun su//ess. Wara sentejn, dan il-ftehim kien esti], din id-darba

g[al [ames snin, ji;iferi sal-2016. Il-Programm, li sar mag[ruf b[ala l-Malta Foundation Programme huwa l-uniku tax-xorta tieg[u barra mir-Renju Unit. L-importanza ta dan hi l-fatt li issa aktar tobba qed jibqg[u ja[dmu f’pajji]na. Hekk kif pajji]na qieg[ed jistabbilixxi ru[u b[ala wie[ed mill-aktar pajji]i li je//ellaw fil-qasam tas-sa[[a, linteress minn studenti barranin qieg[ed ikompli jikber. Fil-fatt din is-sena 22 student minn pajji]i differenti g[a]lu li jkomplu jsewgwu l-istudji medi/i tag[hom f’pajji]na. Meta qabel, l-istudenti Maltin kienu jfittxu li komplu l-istudji tag[hom barra minn pajji]na, issa qieg[ed ise[[ e]attament bil-maqlub, u filwaqt li l-ma;;oranza tat-tobba Maltin qed jibqg[u jistudjaw hawn Malta, issa g[andna studenti barranin li jixtiequ jistudjaw hawn. Fl-okka]joni tal-iffirmar tal-estensjoni tal-ftehim ilMinistru Joe Cassar qal li l-fidu/ja li l-istudenti wrew fil-programm hi l-aktar ri]ultat po]ittiv ta’ dan kollu. Hu qal li n-numru ta’ tobba li jing[aqdu mas-servizzi tas-sa[[a ]died b’150 fil-mija mill-2007 u kollox jindika li dan in-numru se jkompli ji]died u li dan se jissarraf f’servizz tas-sa[[a a[jar g[all-poplu Malti. Il-Ministru rringrazzja lill-Kummisarju G[oli Ingli], Louise Stanton kif ukoll lill-Professur Derek Gallen u tTabib Stuart Carney mill-UK Foundation Programme tal-fidu/ja li taw lil programm li hu wkoll rikonoxxut

mill-Medical Programme Board tar-Renju Unit. Hu rringrazzja lid-diretturi u l-istaff amministrattiv, kif ukoll lil konsulenti varji, ilkoll Maltin li kontinwament jag[mlu l-almu tag[hom biex l-istudenti jie[du l-a[jar minn din l-esperjenza edukattiva li se timmarka lkumplament tal-karriera tag[hom. Il-Ministru sellem ukoll lil 88 student li bdew ilprogramm din is-sena u li qed jaspiraw biex ikunu lispe/jalisti medi/i ta’ g[ada. Il-Malta Foundation School hija mi]ura wa[da minn serje ta’ mi]uri lkoll ma[suba biex it-tobba l-;odda jibqg[u f’pajji]na filwaqt li ti;i pprovduta l-possibbiltà tal-aqwa tag[lim fis-settur. Louise Stanton, il-Kummissarju G[oli Ingli], qalet li filwaqt li huwa ta’ pja/ir li tilqa’ l-UK Foundation Programme stqarret li tinsab impressjonata bix-xog[ol imwettaq mill-Malta Foundation School. Hi qalet li din id-dedikazzjoni flimkien mar-ri]ultati miksuba u l-livell g[oli ta' edukazzjoni offrut huma r-ra;unijiet g[ala lMalta Foundation School hija l-unika skola barra mirRenu Unit li hi affiljata mal-UK Foundation Programme. Stanton iddeskriviet dan il-ftehim b[ala wie[ed storiku u su//ess ie[or bejn il-Gvern Malti u dak Ingli], li qed jaqsmu prattiki tajba flimkien g[all-benefi//ju ta]-]ew; pajji]i. F’isem id-Direttur tal-Malta Foundation School,

Tonio Piscopo qal li t-tobba li kien g[adhom kif jiggradwaw minn dejjem iffa//jaw sitwazzjoni mhux daqshekk organizzata dwar it-ta[ri; li jkollohom b]onn f’dawk l-ewwel xhur u snin. G[alkemm kien ikollhom programm edukattiv u diversi mumenti ta’ prova flimkien ma’ tobba o[ra, kollox kien jiddependi interament mill-konsulent li kien isegwi lit-tabib. Piscopo spjega kif illum is-sitwazzjoni hi differenti fejn it-tobba l-;odda qed isibu struttura /ara edukattiva u li fiha jridu juru li [adu dak li kellhom b]onn anke peress li biex itemm il-programm b’su//ess, it-tabib ikun irid ikun la[aq il-miri stabbiliti tal-programm. Dan imbag[ad iwassal biex it-tobba jkunu jistg[u jkomplu listudji tag[hom u jispe/jalizzaw f’settur tal-g[a]la tag[hom kemm f’Malta u anke barra minn pajji]na. L-iffirmar ta’ dan il-ftehim edukattiv sar bejn isSegretarju Permanenti tal-Ministeru g[as-Sa[[a, Anzjani u Kura fil-Komunità u l-Professur Derek Gallen, li huwa d-Direttur Nazzjonali tal-Foundation Programme tar-Renju Unit. Gallen sejja[ dan il-ftehim b[ala su//ess straordinarju u li kemm hu, kif ukoll ilkollegi tieg[u kienu impressjonati bl-impenn muri millGvern Malti g[as-su//ess tal-programm, flimkien maddedikazzjoni u livell g[oli ta’ tag[lim li jitwasslu filMalta Foundation Programme. Hu g[alaq billi sellem lill-istudenti filwaqt li stqarr li ma kellux dubju missu//ess tal-programm.

Gradwati barranin fil-medi/ina jag[]lu li jkomplu jistudjaw f’pajji]na


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

18 Tag[rif Se jkun organizzat bazaar g[ada l-:img[a 4, is-Sibt 5 u l-{add 6 ta' Novembru mit-8 a.m. sat-8 p.m. fis-Sala Padova f'Tas-Sliema, [dejn ilKnisja Parrokkjali Madonna Tas-Sacro Cuor. Ikun hemm affarijiet g[ad-dar, kotba, ;ugarelli, pjanti, affarijiet ;odda, antikità, g[amara u [afna affarijiet o[ra. Dan il-bazaar se jsir b'risq il-festa tal-Madonna TasSacro Cuor.

Imqabba se torganizza American Pool Tournament tul ix-xahar ta’ Novembru, fil-ka]in il-;did tas-So/jetà flImqabba. Re;istrazzjoni ssir g[all-prezz ta’ €5 mill-bar tal-ka]in sal-{add 6 ta’ Novembru. Se jkun hemm premjijiet g[all-ewwel u ttieni post. Din l-attività hi miftu[a g[al kul[add. Aktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 79293644 jew missit elettroniku www.talgilju.com.

American pool Is-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju tal-

Kulle;; Santa Margerita Il-Kulle;; Santa Margerita flimkien ma’ Kottonera

Bazaar

Community Service, parti minn A;enzija Appo;;, A??ESS Community Centre u G[aqda Non-Governattiva Tg[anniqa se jorganizzaw sessjonijiet tad-drama, iffilmjar u arti. Dan l-pro;ett se jkun kofinanzjat mill-Uffi//ju talPresident ta’ Malta ta[t liskema ‘Il-Premju talPresident g[all-Kreattività’. }g[a]ag[ bejn it-tnax u ssittax-il sena se jkollhom lopportunità li g[al madwar sitt xhur jit[arr;u f’wa[da minn dawn l-oqsma differenti ma’ artisti ]g[a]ag[. L-iskop ta’ dan l-pro;ett hu

dak li n[ajru li]-]g[a]ag[ jinvolvu ru[hom u ji]viluppaw it-talenti u lkreattività wara l-[in taliskola. Is-sessjonijiet se jsiru kull nhar ta’ Tlieta, bejn it-3 p.m. u l-4.30 p.m. fl-iskola sekondarja tas-subien, ilFortini, il-Birgu. Fl-a[[ar tassessjoni se nipprovdu trasport lura. Is-sessjonijiet se jibdew fit8 ta’ Novembru, u lparte/ipanti se jkollhom /ans jie[du sehem f’workshops relatati mat-tliet oqsma u mbag[ad f’Jannar jag[]lu biex ikomplu jit[arr;u f’wie[ed mill-oqsma. Matul

din il-parti tal-pro;ett, ilparte/ipanti flimkien malartisti se ja[dmu fuq pro;ett fejn il-grupp tad-drama u liffilmjar jo[loq film qasir u lgrupp tal-arti jtella’ wirja taxxog[ol li jkun g[amel. G[al iktar informazzjoni wie[ed jista’ jibg[at email fuq simon.schembri@gov.mt, sms fuq 79800708, jew i/empel 21800708. Jista’ wkoll isibna fuq Facebook ‘When Art Meets Acting’. Gozo Creative Theatre Club B’kollaborazzjoni malUffi//ju tal-Kultura u Informazzjoni ta[t ilpatro/inju tal-Ministeru g[al G[awdex, il-Gozo Creative

Theatre Club se jippre]enta Spring’s Awakening. Lejn l-a[[ar snin tas-seklu dsatax [are; mill-pinna tassatiriku :ermani] Frank Wedekind, Spring Awakening. Dan ix-xog[ol, li ;ieli ssejja[ it-tra;edja tattfulija, jitkellem fuq suwi/idji tal-adoloxxenti, abbu]i sesswali u abort li ma rnexxiex. Spring Awakening jikkonsisti fi tliet atti u [afna drabi l-protagonisti taddjalogi huma t-tfal. Din il-produzzjoni ddur fuq grupp ta’ studenti li g[adhom kemm messew mal-pubertà. Wendla, tfajla grazzju]a, spi//at fil-qabar min[abba ommha, li g[andha qalbha tajba kemm tridha i]da subg[ajha dejjem dritt fejn jid[lu r-regoli. Melchior, ilmissier inno/enti tat-tarbija ta’ Wendla, li g[adha ma twelditx, hu tifel im]ejjen b’kollox i]da l-g[atx li g[andu g[all-g[arfien ;ieg[lu jid[ol f’intri//i li a[jar baqa’ ’l bog[od minnhom. Moritz, is-sie[eb ta’ Melchior, jispi//a jag[mel suwi/idju g[ax ma setax jg[addi mill-e]amijiet. Il-Gozo Creative Theatre Club huwa fformulat minn grupp ta’ atturi stabbiliti , u huwa mag[ruf g[at - teatru innovattiv , esperimentali u produzzjonijiet teatrali kreattivi . George Mizzi , id - direttur artistiku , se jtella ’ din il - produzzjoni bl - g[ajnuna ta ’ dawn l atturi : Julia Camilleri , Mark Laurence Zammit , Sharona Refalo , Joseph Xuereb , Marlene Saliba , George Camilleri , Jamie Camilleri , Dianne A . Portelli Galea , Cettina Scicluna , Franco Scicluna , Charlene Galea , Paul Stellini , Darren Muscat , Andy Fava, Joseph Muscat, Eman Borg, Marvic Bajada, Keith Camilleri, Marvic Vella, Frank Buhagiar, Charles J. Attard, Eugene Bajada u Rochelle Xerri. Ilgrupp mu]ikali Divine Sinners se jdoqq live waqt din il-produzzjoni. Spring’s Awakening se tittella’ fi/-?entru tal-Kultura u l-Arti, i/-?itadella, irRabat, G[awdex, nhar is-Sibt 26 u l-{add 27 ta’ Novembru fis-7.30 p.m. D[ul b’xejn.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Sbu[ija 19

FL-AQWA TAG{HOM IT-T{EJJIJIET G{AL MISS WORLD 2011

Malta ting[aqad mal-finalisti f’Londra L - akbar konkors tad - dinja , bla dubju hu l - Miss World , li beda 6 1 sena ilu u sar Londra , fejn wara [afna snin se jerga ’ jirritorna , proprju fl - istess post fejn beda . Il fundatur , Eric Morley , beda dan il - konkors meta fl -1 95 1 organizza serata fil - Gran Britannja , li fiha [adu sehem 20 parte/ipanta . Dan kien il - bidu tal - Miss World , u llum , il - konkors kiber u qed jipparte/ipaw fih ’ il fuq minn 1 00 pajji] . Din is - sena qed jil[aq l - log[la livell tieg[u g[aliex qed jiltaqg[u 1 2 1 pajjiz – kollha rrappre]entati minn nisa fl - età bejn is -1 7 u l - 25 sena . Il - Miss World mhix biss sbu[ija minn barra , g[aliex hu ferm importanti li t - tfajla li ting[ata t titlu jkollha l - personalità u tag[ti sehem qawwi [afna biex g[al sena s[i[a ddur il - pajji]i fejn hemm l - aktar b]onn biex ting[ata l g[ajnuna lit - tfal morda u lill - fqar . Fil - fatt jin;abru [afna flus mis - serata tal - Miss World permezz tas - slogan – li tant hu g[al qalb l - organizzaturi – Beauty with a purpose . Dan is - slogan kien inawgurat mill - President tal - Miss World Organisation , Julia Morley , li tag[mel tant ;id bil - flus li jin;abru matul is - sena kollha . Din is - sena ma jonqsux l - attivatijiet f ’ g[eluq il - 6 1 anniversarju tal - konkors . Hi mistennija sorpri]a waqt is - serata finali , li g[andha ssir nhar il - {add li ;ej . Malta se tkun irrappre]entata minn Claire Marie Busuttil , li kienet ippreparata tajjeb mill - Modelle International . Sue Rossi stqarret li Claire hi tfajla organizzata ferm , u li [adet dan it titlu b ’ serjetà kbira sa minn mindu tefg[et l - applikazzjoni tag[ha biex tipparte/ipa fil konkors . Hija ntg[a]let b[ala r - rebbie[a minn fost 27 tfajla . Imbag[ad , Claire kompliet ta[dem fuq id - dehra tag[ha . Claire g[a]let Arlo;; Malti , li n[adem apposta biex ikun irkantat mill - organizzaturi tal - Miss World . Il - flus li jin;abru minn din l attività jing[ataw lit - tfal fil - b]onn . Il - kontestanta Maltija g[andha 23 sena u ta[dem b[ala Sushi Chef . Hija toqg[od {a] - }abbar .

Impenjata li tag[mel dak kollu li tista’ biex tag[mel isem sabi[ g[aliha u g[al pajji]na CLAIRE MARIE BUSUTTIL


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

22 Kummer/

Irri/ikla g[al L-Istrina ‘Irri/ikla g[al L-Istrina’ hu l-isem ta’ inizjattiva ta’ GreenPak, li qed issir bil-g[an li ti;bor fondi g[al L-Istrina 2011 permezz ta’ pratti/i ta’ ri/ikla;;. Din il-kampanja innovattiva tinkora;;ixxi lill-istudenti tal-iskejjel primarji biex jikkontribwixxu fil-;bir g[all-karità u fl-istess waqt i]idu l-impenn lejn ir-ri/ikla;;. Din il-kampanja tnediet minn GreenPak fl-Iskola Primarja tal-Fgura. GreenPak ipprovdiet kontenituri tarri/ikla;; lil 50 skola primarja. Dawn se jservu b[ala re/ipjenti g[al kull tip ta’ tappijiet tal-plastik li l-istudenti ji;bru u j;ibu mag[hom l-iskola. L-edukaturi ta’ GreenPak, flimkien mal-mascot ta’ GreenPak, Green Gary, se jibdew i]uru l-iskejjel, biex jispjegaw l-iskop u l-benefi//ji ta’ din l-inizjattiva. L-istudenti qed ikunu m[e;;a jg[inu sabiex ji;bru fondi g[al L-Istrina permezz tar-ri/ikla;;. Dan g[aliex iktar ma jin;abru tappijiet tal-plastik, ikbar tkun id-donazzjoni tal-iskola tag[hom g[al L-Istrina. B[ala wa[da mill-ikbar attivitajiet ta’ karità, L-Istrina hi organizzata mill-Malta Community Chest Fund u tinvolvi 12-il sieg[a ta’ maratona fuq it-TV nhar is-26 ta’ Di/embru 2011.

Qabel ma l-iskejjel jieqfu g[allMilied, GreenPak se ti]en it-total tattappijiet mi;bura minn kull skola u skont il-pi], GreenPak tag[mel donazzjoni ta’ €1 g[al kull kilo, jew a[jar €1,000 g[al kull tunnellata. Ilprezz kurrenti g[all-bejg[ ta’ dan ilmaterjal hu ferm inqas minn dan, u g[alhekk GreenPak se tkun qed tikkontribwixxi differenza b’impenn lejn il-Community Chest Fund. Peress li din is-sena hi s-Sena Ewropea g[all-Volontarjat, dawn i]]ew; attivitajiet, ji;ifieri lkontribuzzjoni g[all-karità permezz ta’ L-Istrina, kif ukoll i]-]ieda tarri/ikla;; tal-iskart imorru perfettament id f’id. G[alkemm differenti minn xulxin, i]-]ew; attivitajiet huma rikonoxxuti b[ala aspetti importanti

Im[e;;a minn Green Gary, l-istudenti tal-Fgura jkunu ta’ e]empju g[al L-Istrina 2011

ta’ so/jetà Maltija b’sa[[itha. ‘Irri/ikla g[al L-Istrina’ kienet ma[suba biex tg[aqqad dawn i]-]ew; attivitajiet ta’ benefi//ju g[as-so/jetà, bl-g[an li tippromwovi l-importanza ta’ dan l-isforz fost il-;enerazzjoni ]ag[]ug[a. Fl-istess waqt tg[in biex

MAPFRE tikseb ri]ultat nett ta’ €765.6 miljun

■ Il-maltemp u x-xita ma waqqfux erba’ timijiet ta’ Vodafone Malta milli jikkompetu fl-avveniment annwali g[all-karità ‘It’s a Knockout’ organizzat minn Inspire. 35 impjegat [adu sehem f’log[ob differenti u ppruvaw jispi//aw il-log[ob f’[in tajjeb. Vodafone Malta Foundation kienet wa[da mill-isponsors ewlenin tal-avveniment li g[andu l-g[an li ji;bor fondi g[ax-xog[ol li tag[mel Inspire filwaqt li jservi b[ala team-building. “Dan in-nofstanhar differenti mal-kollegi tieg[i laqat ]ew; g[asafar b’;ebla wa[da,” qal Jason Pavia, Legal and Regulatory Manager ta’ Vodafone Malta.

Emirates SkyCargo tippremja lill-aqwa a;enti u klijenti f’Malta Emirates, il-linja tal-ajru internazzjonali bba]ata f’Dubaj, tat rikonoxximent lilla[jar a;enti u klijenti Maltin ta’ SkyCargo waqt /erimonja li saret f’Palazzo Parisio, inNaxxar. Ram Menen, il-Vi/i President Divi]jonali talMerkan]ija g[al Emirates, ippre]enta l-unuri presti;ju]i lil tliet a;enti ta’ SkyCargo, MAL, BAS Ltd u Thomas Smith Ltd, b[ala rikonoxximent g[allprestazzjoni sinifikanti li kellhom fil-bejg[. ST Microelectronics u De La Rue wkoll ing[ataw irrikonoxximent dovut ming[and Emirates SkyCargo

b[ala l-a[jar klijenti. “Irridu nirringrazzjaw lilla;enti u lill-klijenti kollha g[all-appo;; kontinwu li jag[tu lill-operat ta’ Emirates f’Malta filwaqt li nifra[ lil dawk li r/evew il-premjijiet. I]-]minijiet tal-lum, filwaqt li joffru sfidi kbar, joffru wkoll sodisfazzjon g[al Emirates Skycargo. Dan g[aliex qed nirre;istraw tkabbir f’g[add ta’ oqsma. Hu g[alhekk xieraq li lill-a;enti u l-klijenti li qed jag[tu kontribut siewi nirrikonoxxuhom b’mod uffi/jali. Flimkien nistg[u nipprovdu l-a[jar servizz possibbli lill-klijenti ta’ Emirates,” qal Menen. Anthie Anthoniou, Cargo

ikollna ambjent aktar nadif. G[al aktar tag[rif dwar l-inizjattiva ‘Irri/ikla g[al L-Istrina’ u l-lista kollha tal-iskejjel re;istrati ma’ din linizjattiva ta’ GreenPak, wie[ed jista’ j]ur is-sit www.greenpak.com.mt jew il-pa;na ta’ GreenPak fuq Facebook.

Manager ta’ Emirates g[al Malta u ?ipru qalet: “La//essibbiltà hi essenzjali u lfatt li Malta hi g]ira b’ri]orsi naturali limitati jag[milha ta’ importanza ikbar. Minn mindu Emirates, fl-1 ta’ Di/embru 2008, bdiet tipprovdi servizz ta’ titjira kuljum, tat kontribut tan;ibbli fit-tkabbir f’dalpajji], spe/jalment flindustrija, esportazzjoni u kwalità ta’ [ajja.” Hi fer[et lill-a;enti talmerkanzija kif ukoll lillklijenti kollha pre]enti. “Intom kollha s[ab importanti, u hu permezz tal-appo;; tag[kom li l-linja tal-ajru Emirates stabbiliet reputazzjoni soda ta’ servizz e//ellenti f’Malta.”

Fl-ewwel disa’ xhur tas-sena MAPFRE kisbet ri]ultat nett ta’ €765.6 miljun, ]ieda ta’ 8.7% fuq l-istess perjodu s-sena ta’ qabel, wara ]vilupp favorevoli tan-negozju fi Spanja, spe/jalment fl-oqsma ta’ assigurazzjoni fuq vetturi, proprjetà, u assigurazzjoni tal-[ajja, kif ukoll permezz ta’ prestazzjoni e//ellenti fin-negozju internazzjonali. Ir-ri]ultati netti tan-negozju tal-assigurazzjoni tal-grupp ukoll raw ]ieda ta’ 6.1% g[al €857.3 miljun. Dawn irri]ultati, miksuba f’ambjent ekonomiku diffi/li, jikkonfermaw is-sa[[a tal-mudell tan-negozju ta’ MAPFRE. Id-d[ul konsolidat (€17,563.9 miljun) ]died bi 12.1% meta mqabbel mal-ewwel disa’ xhur tas-sena pre/edenti. Il-premiums konsolidati mill-assigurazzjoni diretta u mirriassigurazzjoni ammontaw g[al €14,659.8 miljun, ]ieda ta’ 13.9%. Fl-ewwel disa’ xhur tas-sena l-ekwità ta’ MAPFRE ]diedet b’madwar €1,500 miljun u l-livell ta’ debitu tnaqqas bi €365 miljun. Ix-xejra po]ittiva f’dak li g[andu x’jaqsam malesperjenza ta’ telf minn assigurazzjoni diretta mill-Grupp, taffa l-impatt tal-katastrofijiet naturali li se[[ew fl-Asja, fl-Istati Uniti, l-Awstralja u New Zealand. F’konformità ma’ dan l-i]vilupp favorevoli, il-combined ratio fi Spanja, li rre;istra tnaqqis ta’ 2.5% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena ta’ qabel, g[andu ji;i sottolinjat. Fi Spanja, it-total ta’ premiums minn Assigurazzjoni Diretta u Accepted Reinsurance, ammontaw g[al €6,059.1 miljun, 6.1% iktar mill-ewwel disa’ xhur tas-sena ta’ qabel. In-negozju internazzjonali, li jirrappre]enta 61.4% talpremiums totali tal-grupp kiber b’19.4% u la[aq id€ 9,611.8 miljun.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt EVIDENZA

Ir-rabta bejn diversi bombi u ka]i o[ra NET Television 21>35

{sara li saret fuq l-G[assa ta’ Tas-Sliema b’bomba

Il-programm tal-lum se jiffoka fuq numru ta’ bombi li kienu saru fit-tmenijiet u se jist[arre; x’inhuma r-rabtiet u l-elementi komuni bejn dawn il-bombi u ka]i o[ra kriminali, fosthom numru ta’ frame-ups. Il-bombi li se jkunu mist[arr;a f’dan il-programm huma l-bombi mal-g[ases tal-Pulizija tal-Qrendi, tal-Imqabba u ta’ Tas-Sliema li kollha saru fi spazju qasir f’Di/embru 1985. Evidenza se jist[arre; ukoll il-bomba li saret malKa]in Laburista ta’ {al Safi fl-10 ta’ Novembru 1985. Flimkien mal-mistiedna fl-istudio, li se jkunu l-espert forensiku Anthony Abela Medici, l-espert tal-isplussivi Albert Camilleri u l-editur ta’ il-mument Victor Camilleri, Evidenza se jmur lil hinn minn dawn il-bombi u se jist[arre; il-mod kif fil-ka] tal-bomba tal-G[assa talPulizija tal-Imqabba, kien sar frame-up fuq persuna. Listess tip ta’ frame-up kien sar ukoll fuq persuna o[ra filka] tal-isplu]joni mal-Ka]in Laburista ta’ {al Safi. Dawn i]-]ew; frame-ups kienu kkonfermati fil-Qorti. Evidenza jist[arre; ukoll ir-rabta li hemm bejn dawn ilka]i u l-freme-up li kien sar fuq Pietru Pawl Busuttil fil-lejl ta’ bejn il-11 u t-12 ta’ Di/embru 1986. Naraw ukoll dwar il-bomba li kienet saret ta[t il-karozza tal-Avukat George Cutajar fit-28 ta’ Ottubru 1988 fi Triq Birkirkara f’San :iljan.

FIL-QOSOR • ANALI}I TAL-A{BAR (NET Television 21>00) Anali]i tas-sitwazzjoni tal-ommijiet li jo[or;u ja[dmu f’Malta minn fomm l-ommijiet stess. B’diversi intervisti, fosthom ta’ esperti, il-programm se jara kif aktar nisa qed jisfruttaw l-in/entivi li nieda l-Gvern f’dawn l-a[[ar snin biex aktar ommijiet jid[lu fid-dinja tax-xog[ol. Il-programm jittratta wkoll kif inizjattivi b[al /entri ta’ matul il-jum g[attfal u programmi o[ra immirati g[at-tfal, jg[inu u jwie]nu lill-familji biex kemm l-omm u l-missier jag[tu kontribut lillekonomija u fl-istess waqt isibu bilan/ mal-obbligi talfamilja. Il-programm g[andu produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Roderick Agius. Assistenti tal-produzzjoni Mark Azzopardi u Simon Cassar. Il-produzzjoni e]ekuttiva hi ta’ John Zammit. BEJNI U BEJNEK

• IL-MARA TAL-LUM (NET Televison 13>20) - Gloria Mizzi fil-programm tal-lum se tiddiskuti l-problemi u r-responsabbiltajiet li jiffa//aw il;enturi ta’ teenagers illum il-;urnata.

Xandru Grech NET Television 23>30

Josef Bonello llum se jlaqqag[na ma’ Xandru Grech (fir-ritratt fuq). B[alissa qed narawh b[ala attur fid-drama li tixxandar il-{add fuq NET Television Déjà Vu. {adem kemm b[ala mudell kif ukoll fil-qasam sportiv. Kien jipparte/ipa hu stess, anki fuq livell kompetittiv, fl-atletika. Illum aktar involut b[ala kow/. :ieli [adem ukoll b[ala kopre]entatur televi]iv u lura fl-1992, meta kien student fil-Kulle;; Stella Maris kien [a sehem f’parti ewlenija fil-musical West Side Story. • DELITTO PERFETTO (Italia 1 16>35) - Thriller li n[adem fl-Istati Uniti fl-1998 u

li g[andu b[ala atturi ewlenin lil Michael Douglas u lil Gwyneth Paltrow. Steven Taylor, li jkun involut filqasam tal-finanzi, jiskopri li martu Emily g[andha relazzjoni ta’ m[abba ma’ pittur. Naraw xi pjan ifassal biex je[les minnha.

Jie[du sehem Helen D’Amato li hi l-Kummissarju g[at-Tfal, Anthony Farrugia, li hu ;enitur li qed jie[u passi biex tissa[[a[ is-sigurtà f’postijiet ta’ divertiment b[ala Paceville, Catherine Galea li hi omm u opinjonista u Lorna Schembri, li hi Service Manager ICT fl-Edukazzjoni, li se titkellem dwar is-social media. • DELITTI ROCK (Raidue 23>25) -

Massimo Ghini fi programm ie[or minn din is-sensiela. Sid Vicous talgrupp Sex Pistols u li ismu proprju hu John Simon Ritchie-Beverly (fir-ritratt fil-lemin flimkien mal-g[arusa tieg[u Nancy Spungen). Fl-1978 hu kien ;ie arrestat bl-akku]a li qatel lil Nancy. Miet fi Frar 1979 kaw]a tad-droga fl-età ta’ 21 sena. Jew tal-anqas hekk intqal b’mod uffi/jali...


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

24 TV#Radju DRIVEN

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>40 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>45 20>30 21>00 21>30 21>32 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Il-Mara tal-Lum Teleshopping Bla Kumment XD Cartoons Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in NET News Pack Leader Anali]i tal-A[bar NET News Evidenza NET News Bejni u Bejnek

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club

Biex jer;a’ jikseb il-fidu/ja fih innifsu Italia 1 23>55

Film drammatiku tal-2001 b’re;ija ta’ Renny Harlin li g[andu b[ala protagonist lil Jimmy Bly (Kip Pardue, fir-ritratt fuq ix-xellug ma’ Sylvester Stallone), pilota tajjeb ]ag[]ug[, li jkun g[addej minn kri]i. Jitqabbad leks champion Joe Tanto (Stallone) biex jg[inu jer;a’ jikseb il-fidu/ja fih innifsu. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Til Schweiger, Estella Warren u lil Burt Reynolds.

(b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet X’G[andna g[all-Weekend The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 – Prin/pijiet 11:30 Bijografiji 12:30 - EGOV4U 13:00 - Stretch 13:30 - G[a]liet 14:15 - 10 minunti 14:30 G[awdex illum 15:00 - 21st Century 15:30 - Prin/pijiet 16:00 - Bijografiji 17:00 - EGOV4U 17:30 - Strech 18:00 - G[a]liet 18:45 - 10 minuti 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 – G[awdex illum 19:30 21st Century 20:00 - Strech 20:25 - A[barijiet bl-Ingli] 20:30 - Prin/pijiet 22:00 - G[a]liet 22:45 - Il-Li;i u Jien 23:15 - Wirt Arti u Kultura. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 - Favourite Link 12:10 Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - Favourite Cinema 15:30 - Teleshopping 16:30 Nintrefa ‘l Fuq 17:30 - Jien u Int 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) Makura 19:45 - Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Sfera 22:30 - Storjografija 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. La 5 • melita 162 13:45 - Grande Fratello 14:00 ER - Medici in prima linea (TF) 14:45 - Dawson’s Creek (TF) 15:35 - Pepper Dennis (TF) 16:25 - The Starter Wife (TF) 17:15 La tata (sitcom) 17:40 - Litigi di cioccolato. Film 2007 19:50 -

Extreme Makeover Home Edition 20:40 - Grande Fratello 21:10 – The Vampires Diaries 23:10 Moonlight (TF).

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Country Music Club Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

BBC Entertainment • melita 300 07:00 - 3rd & Bird 07:10 - Bobinogs 07:20 - Boogie Beebies 07:35 - Me Too! 07:55 - Charlie and Lola 08:10 - Fimbles 08:30 Dinnerladies 09:00 - Dinnerladies 09:35 - The Weakest Link 10:20 Emma 11:15 - Doctors 11:45 EastEnders 12:15 - Casualty 13:00 - Dinnerladies 14:05 - Last of the Summer Wine 14:40 Emma 15:30 - The Weakest Link 16:15 - Doctors 16:45 - EastEnders 17:15 - Casualty 18:10 Emma 19:00 - The Weakest Link 19:45 - Doctors 20:15 - EastEnders 20:45 - Incredible Journeys with Steve Leonard 21:35 - Coast 22:35 - Afterlife 23:25 Dinnerladies. TCM • melita 310 • GO Plus 701 07:30 - Canyon River. Film ’56 09:00 - The High Chaparral 10:05 - Gunsmoke 11:10 - The Bridges of Madison County. Film ’95 (12) 13:40 - The High Chaparral 14:45 - Gunsmoke 16:00 - Gone with the Wind. Film ’39 (PG) 20:20 Thunder in the Sun. Film ’59 (U) 22:00 - A Perfect Murder. Film ’98 (15). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:00 - Nashville Beat 08:30 Dirty Dozen: Fatal mission 10:05 - Countdown to Chaos. Film ’99 11:45 - Haunted Honeymoon 13:10 - Mixed Belssings 14:40 Chance of a Lifetime. Film ’91 16:15 - The Spree. Film ’98 17:50 - In His Life: The John Lennon Story. Film 2000 19:20 - Ice Blues. Film 2008 21:00 - Electra Glide in Blue. Film ’73 22;50 Longtime Companion. Film ’90.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:10 - Madwarna 09:20 - Kwizzun (r) 10:00 Purée (r) 11:00 - Asteriks 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - Parlament Persuni b’Di]abbiltà 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwizzun 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - De/eduti 21:45 - Bondi + 22:30 - Venere 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Gadgets (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Teleshopping 17:00 - Sal-:ister 17:30 - ONE News Update 17:40 - Aroma Kitchen 19:05 - Londri 19:20 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Inbox 20:20 Illostra 20:30 - Emilja 21:45 Ilsien in-Nisa 23:15 - ONE News 23:40 - Minuta Wa[da! 23:45 Kalamita (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News 22:30 Motordrome (r). Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d-09:00) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 -

L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Qui Radio Londra 20:35 - Soliti ignoti 21:10 - Don Matteo 8 23:30 - Porta a porta 01:05 - Tg 1 notte. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 10:00 Tg2punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:50 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:30 Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Indiana Jones e l’ultima crociata. Film ’89 23:10 - Tg 2 notizie 23:25 - Delitti Rock - Sid & Nancy 00:25 - Rai 150 anni 01:20 - Tg Parlamento 01:35 Italia sul due. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 09:50 - Dieci minuti di... programmi dellacceso 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 - Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - The Lost World (TF) 15:50 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 Sabrina, vita da strega (TF) 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Mi manda Raitre 23:15 Doc 3 24:00 - Tg 3 linea nottee 01:05 - Magazzini Einstein 01:35 - La musica di Raitre. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 10:10 - Tg 5 ore 10 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 Uomini e donne (reality) 16:15 Amici 16:55 - Pomeriggio cinque

18:50 - Avanti un’altro! 20:00 Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Io canto 00:20 - Tg 5 notte 00:50 - Striscia la notizia 01:10 - Uomini e donne (talk show). Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:00 - Zorro 07:30 - Starsky & Hutch (TF) 08:30 - Hunter (TF) 09:55 - R.I.S. 3 - delitti imperfetti (TF) 10:50 - Ricette di famiglia (attwalità) 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:10 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:15 - Sentieri (soap) 16:35 - Delitto perfetto. Film ’98 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Blog - la versione di Banfi 23:30 - The Hunting Party. Film 2007 01:25 - Tg 4 01:50 Sensi. Film ’86. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons

08:55 - Una mamma per amica (TF) 10:35 Grey’s Anatomy (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 Big Bang Theory (sitcom) 15:35 - Chuck (TF) 16:25 - La vita secondo Jim (sitcom) 16:50 - Glee (TF) 17:45 - Cartoons 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:30 - CSI: scena del crimine (TF) 20:55 - Football. Europa League: Atletico Madrid v Udinese 22:55 - Europa League - Speciale 23:55 Driven. Film 2001. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:40 - Coffee Break 10:35 L’aria che tira 11:00 - (Ah) ipiroso 11:55 - ‘G’ Day 12:25 I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:05 - Un vicino troppo premuroso. Film 2002 16:15 - Atlantide - Storie di uomini e mondi 17:30 - JAG (TF) 19:30 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Piazzapulita 24:00 - Tg La 7 00:15 - N.Y.P.D 01:15 - Cold Squad.


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Passatemp 25

Tisliba

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. Allat foloz (5) 6. Xe[ta (5) 7. Impustura;ni (5) 10. {las ta’ renta fuq art (5) 11. {ares lejja, trid! (5) 12. {add ma jiftakar fih (5) 14. Sisija (5) 16. Stra[ bis-sa[[a tal-pro]a? (5) 17. Uragan qalb il-fatti fundamentali? (5) 18. Mer[ija (5)

18

Weqfin>1. Saqqu (6) 2. Ma[dum, innittjat, me[jut (6) 3. {las b’kiri ta’ bi//a raba’ (6) 4. Jintlibsu fil-Karnival (6) 8. Frotta li tkun sewda meta mqadda (5) 9. Avvilixxa (5) 12. {uta (6) 13. Rass biex isir dak li ried (6) 14. Baldakkin (6) 15. Imda[[al fi]-]mien (6)

Labirint

:ib il-lapes u l-gomma. Id[ol minn mal-vle;;a fin-nofs fuq ix-xellug u wara dawra mhux [a]in g[andek issib mnejn to[ro; minn mal-vle;;a fin-nofs in-na[a tal-lemin.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Abjad; 6. I]ola; 7. Fidil; 10. T[okk; 11. Anton; 12. u 14. Iddiskutew; 16. Qabel; 17. Darsa; 18. Isfar. Weqfin> 1. Marbut; 2. u 3. Iddiskrimina; 4. Baqqun; 8. Sodda; 9. Stati; 12. Issoda; 13. Stabat; 14. Kretin; 15. Werwru.

 Il-lat po]ittiv hu, li kemm ili hawn qtajt issigaretti

G{AT-TFAL

Soluzzjonijiet

Sudoku

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Labirint

Dak bin-Nru. 3

Id-dell ta’ Whisky

Wie[ed bidwi xtaq li jaqsam din l-art f’sitt partijiet bi tliet tjur differenti f’kull parti. Liema tliet linji dritti bejn numri opposti ta’ xulxin jiiddividu din l-g[alqa kif jixtieq il-bidwi?

Sitta bi tlieta

Il-qattus Whisky g[andu g[ajnejh ikbar minn ]aqqu. L-iktar li j[obb hu joqg[od jitg[a]]en jilg[aq wi//u! Liema hu d-dell ta’ Whisky minn dawn t-tlieta?

Sitta bi tlieta

10 – 38; 20 – 51; 25 – 48.

Id-dell ta’ Whisky


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bu;ibba

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tassodda, k/ina/living/sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821 (Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

{a]-}ebbu;

TERRACED house ;dida f’area sabi[a. Tliet qasab u nofs fa//ata b’85 pied fond. Lesta minn kollox b’erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, salott. Min hu interessat i/empel 79066880 jew 27015780.

Il-G]ira - Kumpless Savoy Gardens GARAXX kbir ta' karozza wa[da. ?emplu lis-sid direttament fuq 99494713 u ffrankaw 5% fuq il-prezz.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar tal-istudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bilbir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Tignè Seafront

APPARTAMENT kbir fuq medda ta’ 125sqm, b’veduta impekkabbli, bil-lift, tliet kmamar tas-sodda, u spazju ta’ karozza wa[da. ?emplu 99422082.

perfetta, dejjem servisjata g[and Kinds, full extras u dejjem iggaraxxjata. Prezz mitlub €7500 negozjabbli. ?emplu 99527477.

Kia Mentor

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Petrol 1996 kundizzjoni tajba. Prezz negozjabbli. ?emplu 99025125.

Skips-on-Wheels

VW Golf GTI

FUQ erba' roti u bins ta' 120 litru u 240 litru fuq ]ew; roti, kollha ;odda, prezzijiet moderati. ?emplu lil Green For Ever fuq 79221700.

G{ALL-KIRI

2006, 25,000 mili, 2ltr turbo, petrol, 5 door, iswed, ABS, ESP, seats tal-;ilda, climate control, bi Xenon auto headlights u [afna i]jed. €18,900 o.n.o. ?emplu 99476534.

Tas-Sliema

AVVI}I

{ANUT#UFFI??JU fi Triq ?ensu Xerri, [dejn Tignè Point. ?emplu 99466482.

G{AT-TWELLIJA Ra[al :did

MINI MARKET kbir attrezzat b'kollox, A#C, kameras, cheesecounter etc. Komplut b'kollox, permessi kollha Class A u bi klijentela tajba. ?emplu 99459954 jew 99450440.

VETTURI Daihatsu Charmant

SALOON, 4 doors, 1290cc, powerbreaks, steering lock, radio, 26,000 mili, sabi[a daqs ;dida, VRT tested. Prezz €2096 (Lm900). ?emplu 99842948 jew 21461487.

Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Renault Kangoo

PETROL 2006 g[all-u]u ta’ wheelchair f'kundizzjoni perfetta, full extras, prezz negozjabbli. ?emplu 99497206 jew 79298837.

Renault Scenic

PETROL 1.6 16v 2002 b’mileage baxx, f’kundizzjoni

G[al kull tip ta' xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, plumbing, kisi tal-;ibs kif ukoll gypsum boards. ?emplu 79091057.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 79803496.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

NI}BARAZZA djar u garaxxijiet, in;orr kull tip ta' materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa 5 sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[.

?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Mejda tonda

Nutara

INFITTEX xog[ol ta’ nutara ma’ nutar jew ditta legali. ?emplu 79737974.

TAL-a[mar mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Ra;el

Mejda tal-pranzu

TA' 46 sena jixtieq jiltaqa’ ma’ mara ta' bejn 36 u 47 sena biex jibdew relazzjoni. Min hu interessat jibg[at sms fuq 99607196.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumbledryers, dishwashers, dehumidifiers u microwaves. Nag[tu, stimi b’xejn minn qabel bla [las u sitt xhur garanzija fuq kollox. Servizz il-;urnata kollha, bl-ir[as prezzijiet. ?emplu 21447763, 21499183, 99478634 jew 99447763.

Tiswijiet fil-pront u filpost

FRIDGES, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata /emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ Combination machine

SINGLE PHASE radial armsaw, chiselmorters. ?emplu 21388856 jew 99195464.

:riewi

YORKSHIRE TERRIER ir;iel, bil-pedigree. ?emplu 27373221 jew 79709610.

Kompluta b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina,one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa talbridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Pasturi

TA' tafal Malti, sett ta' 20 pastur, €10 u presepji kull daqs fuq l-antik. ?emplu 21495253.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti, u kalendarji. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and BONNICI’S PRINTING PRESS (Pawlu Bonnici) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie; etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq

pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

KOMPJUTERS Tlift

ID-DATA tal-kompjuter tieg[ek? Qed tinkwieta g[ax ma tafx kif se ;;ib lura d-data li hi ferm importanti g[alik? Mela /empel malajr 99422082.


Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

28 LOKALI

Qormi FC f'attività ma' skola tas-sorijiet Grupp ta' plejers ta' Qormi FC attendew g[al attività li organizzat l-iskola tas-sorijiet Teresa Nuzzo fil-Marsa. F’din l-attività ;iet enfasizzata l-importanza li ta' [ajja b'sa[[itha grazzi g[al dieta tajba u attività fi]ika. Il-plejers li attendew u li ltaqg[u mat-tfal li jmorru din l-iskola kienu Abubaker Bello-Osagie, Federico Mirarchi, Jorginho Da Silva, Giuseppe Velna, Carmelo Farrugia u Daniel Nwoke. Flimkien ma' dawn mar

ukoll l-assistent kow/ Steve D'Amato. Minbarra li l-plejers iltaqg[u, tkellmu mattfal, [adu ritratti mag[hom u ffirmawlhom fuq flokkijiet jew ritratti, dawn lag[bu wkoll ]ew; partiti ta' [biberiji kontra tfal ta' Grade 6. Din l-inizjattiva kollha saret grazzi g[all-g[alliem tal-PE f'din l-iskola, Matthew Bartolo li hu wkoll plejer ma' Qormi FC. Bartolo rringrazzja lil kull min [a sehem f'din l-attività.

Numru ta' plejers ta' Qormi FC flimkien ma' wa[da mis-sorijiet tal-Iskola Teresa Nuzzo fil-Marsa

WATERPOLO

BASKETBALL

Sliema ASC jtemmu b'double

Athleta jakkwistaw lil Kawaid Athleta A to Z Electronics [abbru li akkwistaw lit tieni

L-ista;un tal-waterpolo taljuniors ;ie fi tmiemu u t-tim ta' Sliema ASC temm bl-aqwa mod hekk kif reba[ id-double. L-ista;un intemm bil-kompetizzjonijiet tan-knockout tattimijiet tal-U14 u tal-U16. {ames timijiet [adu sehem fil-kategorija tal-U16 u dawn kienu Otters, Exiles, Neptunes, Sirens u Sliema. {ames timijiet ukoll [adu sehem fil-kategorija tal-U14 u dawn kienu San :iljan, Exiles, Neptunes, Sirens u Sliema. Il-finali tal-U14 intlag[bet il-:img[a 21 ta' Ottubru u din kienet ikkontestata bejn Exiles u Sliema. Dawn dal-a[[ar [ar;u rebbie[a bi skor konvin/enti ta' 12-2. L-iskorers ta' Sliema kienu Michele Mifsud 95), Luke Hyzler (3), Jeremy Abela u Nicholas Bugelli (2 gowls kull wie[ed). G[al Exiles ilgowls waslu permezz ta' Luca

Borg li skurja tnejn. It-tim ta' Sliema kien immexxi minn Keith Grima Scott filwaqt li Joe Sciortino mexxa lil Exiles. Wara l-partita l-President tal-ASA, Joe Caruana Curran ippre]enta lill-captain ta' Exiles Jake Diedo bit-trofew tar-runner-up filwaqt li wara ppre]enta lil Zach Sciberrasc, captain ta' Sliema, bit-trofew tar-rebbie[. Intant, il-finali tal-U16 li ntlag[bet jumejn wara kienet ukoll bejn Sliema u Exiles. U fil-fatt re;g[u kienu Sliema li reb[u l-unur i]da t-tim talU16 kellu jit[abat biex [are; rebbie[ bi skor ta' 6-4. Il-gowls ta' Sliema waslu permezz ta' Aleandro Mifsud u Michele Mifsud (2), Nicholas Bugelli u Mark Fenech (gowl). G[at-tim ta' Exiels skurjaw Jimmy Xuereb (2), Jake Diego u Julian Pace (gowl kull wie[ed).

It-tim ta' Sliema kien immexxi minn Sergio Afric filwaqt li dak ta' Exiles kien immexxi minn Aurelien Cousin. Wara l-partita l-President tal-ASA, Joe Caruana Curran ippre]enta lil Phillip Paris, captain ta' Exiles it-trofew tar-runners-up u lill-captain ta' Sliema, Zach Sciberras bittrofew tar-rebbie[. Ta’ min jg[id li g[a]-]ew; finali kien hemm attendenza numeru]a. Din hi l-ewwel darba li ]ew; kategorija kellhom kompetizzjoni tan-knockout u l-ASA be[siebha tkompli b'dawn il-kompetizzjonijiet biex tikompli ttejjeb il-livell ta' dan l-isport anke fejn jid[lu ]g[a]ag[. F'Novembru se jibda l-kampjonat tal-U15 u tal-U17 filwaqt li jibdew ukoll diversi kompetizzjonijiet tal-U13 u tal-U11.

-

plejer barrani g[al dan l-ista;un bl-isem ta' Mohamed Kawaid. Kawaid dan l-a[[ar kien qieg[ed bi prova waqt ilGozo Cup, f’edizzjoni li ntreb[et mill-istess Athleta. Mohamed Kawaid, plejer ta' 21 sena, jilg[ab filpo]izzjoni ta' guard. Dan ;ej mill-Bahrain u kellu wkoll lopportunità jirrappre]enta lil pajji]u fl-ista;un 2009-2010. Minbarra li lag[ab mal-Bahrain, Kawaid attenda numru ta' kampijiet ta' ta[ri; fosthom fil-Gre/ja, fl-Italja u anke fitTurkija.

G{AWM LOKALI

Miksura tliet rekords waqt it-Trials Fi tmiem il-;img[a fil-Pixxina Nazzjonali saru t-Time Trials li waqthom inkisru tliet rekords. Nicola Muscat kisret ir-rekord li kienet waqqfet Angela Galea fl-2004. Din tala[[ar kienet waqqfet rekord fil-kategorija tal1500m Freestyle i]da Muscat tejbet il-[in u rre;istrat [in ta' 18.34.58. Neil Muscat kiser ir-rekord li kien waqqaf hu stess f'dik li hi 200m Freestyle. Dan g[amel hekk meta rre;istra [in ta' 2.10.36'. It-tielet rekord miksur kien dak tal-kategorija tal-100m Backstroke. Dan inkiser minn Philip Caruana Baldacchino hekk kif irre;istra [in ta' 1.17.74'.

Ta’ min jinnota li mal-g[awwiema Maltin pre]enti g[al dawn it-Time Trials kien hemm g[awwiema mill-iskola 'Queen Anne' flIngilterra. Fil-bidu tat-Time Trials ing[ataw it-trofej lirrebbie[a tal-Kampjonati tal-g[awm tal-ista;un li g[adda. Ir-rebbie[a kienu Andrea Agius, Davina Mangion (Kategorija Open), Julian Harding, Nicola Muscat (Kategorija Juniors), Michael Umnov u Amy Micallef (Kategorija Kadetti). Neptunes WPSC kienu r-rebbie[a talKategorija Overall u b'hekk ing[ataw ix-Shield g[all-ista;un 2010-2011.

L-akkwist il-;did ta' Athleta AtoZ Electronics, Mohamed Kawaid


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Sport 29 FOOTBALL F'G{AWDEX - BOV GFA CUP KWARTI TAL-FINALI

Sannat Lions jg[addu bil-penalties Sannat L...............................1 SK Victoria W.....................1 (Sannat 3-1 bil-penalties)

Sannat Lions kellhom jirrikorru g[all-g[oti tal-penalties biex kienu l-ewwel tim li kkwalifika g[as-semifinali f’partita pjuttost bilan/jata. Protagonist g[al Sannat kien ilgowlkeeper Adrian Parnis li salva ]ew; penalties. Bidu bilan/jat, b’SK Victoria Wanderers ikunu iktar diretti g[al-lasti opposti imma l-ebda azzjoni denja ta' nota. Fit-tieni taqsima l-Wanderers re;g[u [ar;u tajjeb u fis-7 minuta ]blukkw ir-ri]ultat b’daqqa ta’ ras ta’ MATTHEW ZAMMIT. Fit-33 minuta l-Lions akkwistaw id-draw b’xutt tajjeb minn barra l-kaxxa ta’ JUSTIN AGIUS. }ew; minuti fuq il-[in regolamentari freekick ta’ Mark Formosa spi//a ftit g[oli g[asSannatin. Fl-ewwel minuta tat-tieni taqsima Estrada kellu x-xutt filbaxx tieg[u salvat minn Parnis. Fit-13-il minuta re;g[u kienu lWanderers li marru ferm vi/in il-gowl tar-reb[a meta minn cross mil-lemin ta’ Lauran Dimech, id-daqqa ta’ ras ta’ Kenneth Mercieca kien mi]muma b’diffikultà minn fuq il-linja mill-gowlkeeper Parnis. B’hekk il-log[ba kellha ti;i de/i]a bil-penalties fejn kienu Sannat li [ar;u rebbie[a 3-1. G[alihom skurjaw Diego Maradona Patriaggi, Mark Muscat u Andrew Debono, bittentattiv ta’ Eric Nwankwo jkun salvat minn Franklin Vella filwaqt li Dylan Mercieca laqat sieq il-lasta. G[all-Wanderers skurja biss Kenneth Mercieca, mentri x-xuttijiet ta’ Eman Bugeja u Edilson Sanchez Estrada kienu salvati minn Adrian Parnis, filwaqt li Joseph Refalo laqat l-anglu tal-lasta. Sannat L: A. Parnis, F. Debono

(J. Buttigieg), M. Formosa, A. Debono, M. Zammit (N. Micallef), N. Borg, D. Mercieca, M. Muscat, J. Agius, D.M. Petriaggi, E. Nwankwo. SK Victoria W: F. Vella, E. Bugeja, M. Zammit, S. Gatt, D. Monday, J. Refalo, C. Scirotino (L. Dimech), A. Adesina, J. Vella (S. Dimech), K. Mercieca, E. Sanchez Estrada. Referee: Reno Refalo Ker/em jikkwalifikaw Ker/em A............................ 3 G[ajnsielem.........................3 (Ker/em g[addew 7-6 bil-

penalties) Ker/em Ajax il-leaders tattieni divi]joni, f’partita milliktar interessanti, irnexxielhom jeliminaw lil G[ajnsielem tal-ewwel divi]joni. Kellhom ikunu l-penalties li dde/iedew dan il-konfront. G[ajnsielem [ar;u fuq lattakk fejn fl-ewwel minuti Manwel Cordina wa[du quddiem il-goalkeeper Courtney Mercieca inkredibbilment tefa’ barra. Fit-28 minuta MARLON MAMO wara pass ta’ Mizzi, b’xutt angulat xe[et ;ewwa bil-ballun ja[bat ma’ sieq il-lasta qabel spi//a

Michael Bezzina (Xag[ra) jissielet ma' Daniel Farrugia (Hotspurs)

;ewwa. Fl-34 minuta kienu Ker/em li rduppjaw meta minn pass ta’ Marlon Mamo, MALCOLM VELLA wa[du fil-kaxxa anti/ipa l-[ar;a talgoalkeeper Grech fejn ikkonkluda fl-angolu. Fit-12-il minuta tat-tieni taqsima G[ajnsielem kienu sfortunati meta Manwel Cordina laqat il-lasta b’xutt mill-vi/in. Fit-18-il minuta mbag[ad huma re;g[u da[lu fil-partita b’daqqa ta’ ras sabi[a ta’ MANWEL CORDINA. Fis-26 minuta anke Ker/em kienu sfortunati meta minn su;;eriment ta’ Malcolm Vella, Frankie Camilleri birras g[eleb lil Sammut i]da mhux lill-mimduda. Fit-30 minuta Ker/em spi//aw jilag[bu bi plejer inqas meta tke//a Jean Paul Mizzi u fid90 minuta G[ajnsielem finalment japprofittaw millvanta;; numeriku meta lfreekick ta’ ALEX SIMONCIC spi//a ;ewwa. Sekondi wara Rivellino Patriaggi kellu gowl im[assar g[al offside. Bil-partita tid[ol fil-[in barrani fejn fl-ewwel taqsima i]]ew; difi]i g[alqu kull spazju lill-attakkanti opposti. It-tieni fa]i bdiet b’G[ajnsielem idawru r-ri]ultat fis-7 minuta meta minn pass tas-sostitut Jonathan Grech, MANWEL CORDINA da[al tajjeb filkaxxa u b’xutt fil-baxx g[eleb lil Mercieca. E]att ma’ tmiem il-[in barrani, Ker/em akkwistaw id-draw meta minn cross tas-sostitut Alvin Grech, Sammut ippan/ja qasir, bittentattiv ta’ Rais ikun imblukkat biex approfitta FRANKIE CAMILLERI li

tefa’ f'lasti vojta. B’hekk il-partita kellha ti;i de/i]a bil-penalties fejn hawn kienu Ker/em li skurjaw sebg[a minn Leonard Camilleri, Karol Mifsud, Malcolm Vella, Alvin Grech, Sabri Rais, Michael Vella u Chris Attard filwaqt li G[ajnsielem skurjaw sitta minn Alex Simoncic, Jason Portelli, Rivellino Patriaggi, Charlon Tabone, Joe Attard u Manwel Cordina, b’Jonathan Grech ikun sfortunat jolqot il-lasta. Ker/em A: C. Mercieca, F.

Camilleri, Mi. Vella, C. Attard, M. Tabone, M. Mamo (L. Camilleri), J.P. Mizzi, S. Rais, Ma. Vella, J. Mercieca (A. Grech), K. Mifsud. G[ajnsielem: J. Grech (R. Sammut), R. Grima, L. Buttigieg (J. Grech), J. Attard, J. Portelli, D. Buttigieg, R. Petriaggi, J. Buttigieg (C. Tabone), P. Camilleri, A. Simoncic, M. Cordina. Referee: Pierre Azzopardi

Gowl f’kull taqsima Victoria H............................0 Xag[ra Utd. …....................2 Xag[ra United b’gowl f’kull taqsima ssuperaw lil

Victoria Hotspurs biex issa fis-semifinali jaffrontaw lil Ker/em Ajax tat-tieni divi]joni. Kienet reb[a mist[oqqa g[ax-Xag[rin filwaqt li kienu interventi millgoalkeeper Mark Grima li ]ammew lil Hotspurs fil-partita. Xag[ra [olqu sensiela ta’ attakki u fis-27 minuta Daniel Bartolo wa[du filkaxxa kellu x-xutt salvat parzjalment minn Mark Grima u mir-rebound Joseph Xerri kellu l-gowl im[assar g[al offside. Fis-37 minuta

Grima re;a' kien fl-azzjoni meta salva l-freekick ta’ Dos Santos. Dan kien il-preludju g[al gowl vanta;; taxXag[rin meta fid-39 minuta minn pass ta’ Thiego Dos Santos, DANIEL BARTOLO da[al tajjeb fil-kaxxa u b’xutt angulat tefa’ fir-rokna. Fit-tieni taqsima Xag[ra komplew fejn [allew flewwel fa]i, biex wara minuta freekick ta’ Dos Santos kien salvat minn Mark Grima. Fl10 minuta THIEGO DOS SANTOS minn corner dirett irdoppja g[ax-Xag[rin. {ames minuti fuq il-[in, Grima salva x-xutt ta’ Daniel Bartolo. Victoria H: M. Grima, J.

Farrugia, I. Xuereb, S. Sillato (A. Bezzina), D. Farrugia, J. Azzopardi, R. Grech (R. Zammit), J. Pace (K. Zammit), O. Farrugia, D. Bellotti, A. Briffa. Xag[ra Utd: M. Vella, V.J. Saliba (N. Theuma), M. Azopardi, S. Sultana, K. Farrugia (S. Sultana), M. Buhagiar, D. Bartolo, M. Bezzina (O. Pogukay), E. Nkwocha, J. Xerri, T. Dos Santos. Referee: George Portelli

Xewkija jeliminaw lill-holders Nadur Nadur Y...............................1 Xewkija T............................4 Xewkija Tigers b’gowls fittieni taqsima eliminaw lill-

holders Nadur Youngsters u issa fis-semifinali jilag[bu kontra Sannat Lions. Kienet partita ferm velo/i b’diversi azzjonijiet fuq i]-]ew; lasti, kif ukoll aggressiva f’/erti mumenti. Madankollu kien meta Xewkija spi//aw jilag[bu bi plejer iktar g[al kwa]i taqsima s[i[a li kienu

a[jar mill-avversarji. Wara ]ew; minuti Xewkija ;ew mog[tija penalty wara foul ta’ Paul Camilleri fuq Rodney Buttigieg u mill[dax-il metru JOHN CAMILLERI feta[ l-iskor. Fid-29 minuta Nadur finalment akkwistaw id-draw b’daqqa ta’ ras tajba ta’ CHARLES MERCIECA wara corner ta’ Milos Stojanovic. Fit-3 minuta tat-tieni taqsima, Nadur spi//aw bi plejer inqas meta tke//a Saviour Attard wara foul fuq John Camilleri. }ew; minuti wara Victor Agius tar tajjeb biex imblokka l-cross insidju] ta’ Elton Vella. Fid-19-il minuta Xewkija finalment japprofittaw mill-vanta;; numeriku meta minn cross mil-lemin ta’ Franklin Galea, Mark Camilleri bit-takkuna kompla lejn JOHN CAMILLERI li wara li kkontrolla b’sidru kompla l-ballun f'lasti vojta g[al doppjetta personali. Fit33 minuta Xewkija kabbru lvanta;; meta John Camilleri ]marka lil MARK CAMILLERI li bl-ikbar fa/ilità tefa’ f'lasti vojta. Fil-41 minuta minn pass mit-tul ta’ Elton Vella, CHRIS CAMILLERI wa[du quddiem Victor Agius ma falliex. Nadur Y: V. Agius, P.

Camillleri (M. Portelli), B. Meilak, C. Mercieca, S. Attard, J. Buttigieg (J. Grima), C. Hili, M. Stojanovic, C. Debono (J. Meilak), C. Antunes, A. Portelli. Xewkija T: J. Xuereb, M. Xerri, M. Hrusba, J. Vella, J. Cefai, R. Buttigieg (S. Mizzi), F. Galea, C. Bugeja (C. Camilleri), E. Vella, J. Camillleri, M. Camilleri (P. Rapa). Referee: Anton Zammit


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid jikkwalifikaw b’punti massimi Napoli meg[luba barra minn darhom Real Madrid, ilbiera[ kien l-uniku tim li rnexxielu jibbukja post g[all-fa]i li jmiss. It-tim ta’ Mourinho g[andu punti massimi wara erba’ logb[iet mill-grupp. Intant, flaktar partita interessanti tal;urnata, Napoli ma rnexxielhomx ikomplu rimonta kontra Bayern Munich. GRUPP A

Bayern Munich g[elbu lil Napoli fil-:ermanja bi skor ta’ 3-2. L-eroj tas-serata g[al Bayern kien bla dubju GOMEZ li skurja tliet gowls f’42 minuta. Wara din il[asda Napoli fet[u fuq lattakk u naqqsu d-distakk permezz ta’ FERNANDEZ. I]]ew; timijiet spi//aw jilag[bu b’10 meta tke//ew Zuniga ta’ Napoli u Badstuber ta’ Byern rispettivament. FERNANDEZ re;a’ skurja g[al Napoli i]da t-tim Naplitan ma rnexxielux ikompli din ir-rimonta. Intant. Man City komplew bil-forma tajba li jinsabu fiha u din id-darba g[elbu lillVillarreal barra minn darhom. TOURE feta[ l-iskor g[allIngli]i u BALOTELLI g[amilhom tnejn minuti qabel l-ewwel taqsima. Kwarta mittmiem TOURE, b’gowl ie[or, issi;illa kollox.

GRUPP B

Inter kisbu t-tieni reb[a tag[hom f’San Siro din issena meta g[elbu lil Lille bi skor ta’ 2-1. Walter SAMUEL ta’ Inter feta[ liskor b’daqqa ta’ ras u MILITO, wara li falla l-impossibbli rnexxielu jsib ix-xibka. Fit-83 minuta, MELO approfitta minn ]ball ta’ Lucio biex g[amilhom 2-1. Fit-Turkija, Trabzonspor ;ew mi]muma fi draw ta’ ming[ajr gowls kontra rRussi ta’ CSKA Moscow.

GRUPP C

Benfica tilfu /-/ans li jg[addu g[all-fa]i li jmiss wara li ;ew mi]muma fi draw ta’ 1-1 kontra Basel. F’Old Trafford Man Utd g[elbu g[at-tieni darba din is-sena lit-tim Rumen ta’ Otelul Galati. Kien Antonio VALENCIA li feta[ l-iskor fit-tmien minuta u l-attakkant Wayne ROONEY g[amilhom tnejn, tliet minuti mit-tmiem. GRUPP D

Ajax umiljaw lil Dinamo Zagreb meta g[elbuhom bi skor ta’ 4-0 fl-Olanda. WIEL feta[ l-iskor, SULEJMANI g[amilhom tnejn filwaqt li JONG u LODEIRO skrujaw tnejn o[ra biex issa Ajax jinsabu ferm vi/in li jg[addu g[all-fa]i li jmiss.

Gomez jiskurja wie[ed mill-gowls kontra Napoli ;ewwa l-:ermanja

Real Madrid kisbu r-raba’ reb[a minn daqstant log[ob biex ing[aqdu ma’ Milan u Barcelona fil-fa]i li jmiss. Leroj kien is-solitu RONALDO li feta[ l-iskor g[allMerengues fl-24 minuta u mill-11 -il metru, fis-70 minuta, skurja t-tieni u l-a[[ar gowl tal-log[ba. Real Madrid huma l-uniku team fil-kompetizzjoni li reba[ il-konfronti kollha.

DIXXIPLINA

Sospi]i sitta tal-Premier Il-Kummissarju tad-Dixxiplina tal-MFA issospenda sitt plejers tal-Premier wara llog[ob ta’ tmiem il-;img[a. Dawn is-sitt plejers kollha se jkollhom jiskontaw partita. Dawn huma Yessous Camilleri (Balzan), Angus Buhagiar (B’Kara), Manuel Bartolo (Floriana), Florent Raimy (M’Xlokk), Federico Tisbi (Mosta) u Jeffrey Chetcuti (Qormi). Mill-Ewwel Divi]joni ;ew Rocha Dos

Santos (Vittoriosa) u Kevin Borg (Bir]ebbugia) ;ew sospi]i ]ew; partiti. Amadeo Mercieca u Heathcliff Schembri ta’ St. George’s ;ew sospi]i log[ba kull wie[ed. Christian Galea ta’ Gudja ;ie sospi] log[ba tat-Tieni Divi]joni filwaqt li Noel Fenech, tim mani;er ta’ Msida ;ie sospi] ]ew; log[biet. Fit-Tielet Divi]joni l-kow/ ta’ Pambroke, Jacques Scerri ;ie sospi] ]ew; partiti filwaqt li Jonathan Misfud ta’ Pembroke ;ie sospi] log[ba.

FUTBOL

TENNIS

Cassano operat f’qalbu

Federer u Djokovic jibdew b’reb[a

L-attakkant ta’ Milan Antonio Cassano, fil-jiem li ;ejjin se jkollu ji;i operat f’qalbu wara li dan tah stroke ftit tal-jiem ilu. Din l-a[bar [ar;et fuq is-sit uffi/jali tal-klabb. Cassano tah stroke ]g[ir flajruplan meta t-tim ta’ Milan kien qed jirritorna f’Milan wara li dawn lag[bu f’Ruma kontra Roma nhar is-Sibt li g[adda. Madankollu, id-diri;ent ta’ Milan, Adriano Galliani /a[ad li din l-operazzjoni se ttemm il-karriera ta’ Cassano li se jdum bejn erba’ u sitt xhur biex jer;a’ jibda jilg[ab.

It-tennista numru wie[ed fid-dinja Novak Djokovic beda l-avventura tieg[u fledizzjoni Indoor li qed isiru b[alissa fl-I]vizzera b’reb[a kontra l-Bel;jan Xavier Malisse. L-istess g[amel ittennista, Roger Federer, li qed jilg[ab quddiem il-pubbliku tieg[u, hekk kif [are; rebbie[ kontra t-Taljan Potito Starace. Djokovic kellu b]onn sag[tejn u kwart biex g[eleb lil Malisse fejn dan tal-a[[ar ma /ediex mal-ewwel g[allqawwa tat-tennista mis-Serbja. B’din ir-reb[a Djokovic

irre;istra l-65 reb[a tieg[u dan l-ista;un. Ir-rebbie[ talUS Open kien qed jirritorna g[al-log[ob wara li dan kien iritira mit-Tazza Davis min[abba injury f’dahru. L-iskor tal-a[[ar kien dak ta’ 6-2, 4-6, 7-5 favur Djokovic. Intant, Roger Federer ma bediex tajjeb kontra Starace i]da ]ied ir-ritmu hek kif g[adda l-[in biex reba[ bi skor ta’ 7-6, 6-4. It-tennista numru erbg[a fid-dinja qal li ma kienx kuntent bil-prestazzjoni tieg[u u be[siebu jitjieb.

Ri]ultati u klassifiki Grupp A

B. Munich v Napoli Villarreal v Man City Napoli v B. Munich Man City v Villarreal B. Munich v Man City Napoli v Villarreal Man City v Napoli Villarreal v B. Munich B. Munich Man City Napoli Villarreal

L

R

D

T

3-2 0-3 1-1 2-1 2-0 2-0 1-1 0-2

F

Grupp B

Inter v Lille CSKA M. v Trabzonspor CSKA M. v Trabzonspor Lille v Inter CSKA Moscow v Inter Trabzonspor v Lille Inter v Trabzonspor Lille v CSKA Moscow Inter CSKA M. Trabzonspor Lille

L

R

D

T

4 3 0 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 0 2 2

2-1 0-0 3-0 0-1 2-3 1-1 0-1 2-2

F

2 7 2 4

Grupp C

Man Utd v Otelul Galati Benfica v Basel Otelul Galati v Man Utd Basel v Benfica Man Utd v Basel Otelul Galati v Benfica Basle v Otelul Galati Benfica v Man Utd Benfica Man Utd Basle Otelul G.

L

R

D

T

K Pt

4 5 4 6

9 5 5 2

2-0

1-1 0-2 0-2 3-3 0-1 2-1 1-1 F

K Pt

4 2 2 0 5 2 8 4 2 2 0 8 4 8 4 1 2 1 6 7 5 4 0 0 4 1 7 0

Grupp D

Ajax v Din. Zagreb Ol. Lyon v R. Madrid Din. Zagreb v Ajax R. Madrid v Oly Lyon Oly. Lyon v D. Zagreb R. Madrid v Ajax A. Ajax v Oly Lyon Din. Zagreb v R. Madrid R. Madrid Ajax Oly Lyon Din. Zagreb

K Pt

4 3 1 0 8 3 10 4 2 1 1 6 4 7 4 1 2 1 6 5 5 4 0 0 4 1 9 0

L

R

D

T

4-0 0-2 0-2 4-0 2-0 3-0 0-0 0-1 F

K Pt

4 4 0 0 10 0 12 4 2 1 1 6 3 5 4 1 1 2 2 6 4 4 0 0 4 0 9 0

Grupp E

Valencia v B. Leverkusen R. Genk v Chelsea B. Leverkusen v Valencia Chelsea v R. Genk Valencia v Chelsea B. Leverkusen v R. Genk Chelsea v B. Leverkusen Genk v Valencia Chelsea B. Leverkusen Valencia Genk

L

R

D

T

3-1 1-1 2-1 5-0 1-1 2-0 2-0 0-0 F

Grupp F

Arsenal v Ol. Marseille B. Dortmund v Olympiakos Oly. Marseille v Arsenal Olympiakos v B. Dortmund Arsenal v Olympiakos P. O. Marseille v B. Dortmund B. Dortmund v Arsenal Olympiakos v Marseille Arsenal Marseilles B. Dortmund Olympiakos

L

R

D

T

F

0-0 1-0 0-1 3-1 2-1 3-0 1-1 0-1 K Pt

4 2 2 0 4 2 8 4 2 1 1 4 1 7 4 1 1 2 3 7 4 4 1 0 3 4 5 3

Grupp G

APOEL Nicosia v Porto Zenit SP v Sh. Donetsk Porto v APOEL Nicosia Sh. Donetsk v Zenit SP Zenit SP v Porto Donetsk v APOEL Nicosia Apoel Nicosia v Zenit SP FC Porto v Sh. Donetsk Apoel Zenit Porto Shakhtar

K Pt

4 2 2 0 9 2 8 4 2 0 2 5 5 6 4 1 2 1 5 4 4 4 0 2 2 1 8 2

L

R

D

T

F

2-1 1-0 1-1 2-2 3-1 1-1 2-1 2-1 K Pt

4 2 2 0 6 4 8 4 2 1 1 7 5 7 4 1 1 2 5 7 4 4 0 2 2 4 6 2

Grupp H

Viktoria Plzen v Barcelona BATE Borisov v AC Milan Barcelona v Viktoria Plzen AC Milan v BATE Borisov BATE Borisov v Barcelona AC Milan v Viktoria Plzen Barcelona v AC Milan Viktoria P. v BATE Borisov L

Barcelona 4 AC Milan 4 BATE Borisov 4 Viktoria Plzen 4

R

D

T

F

0-4 1-1 2-0 2-0 0-5 2-0 2-2 1-1 K Pt

3 1 0 13 2 10 2 2 0 7 3 8 0 2 2 2 9 2 0 1 3 1 9 1


IN-NAZZJON Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

Sport 31 EUROPA LEAGUE

FUTBOL

Buttigieg ma kienx jikkomunika mieg[i

- Andre Schembri

Il-plejer internazzjonali Malti, Andre Schembri, f’intervista waqt il-programm ‘Replay Ikompli’ ]vela li leks kow/ nazzjonali John Buttigieg ma kienx jitkellem mieg[u u ma kienx jispjegalu id-de/i]joni meta dan kien jit[alla fuq il-bank jew ma jkunx mg[ajjat mat-tim. Mistoqsi jekk issorpenditux l-a[bar li l-MFA temmet ilkuntratt ta’ John Buttigieg u lassistent tieg[u Carmel Busuttil, Schembri qal li din kienet [a;a li kien qed jistenna. “L-a[bar tat-tke//ija ma [adthiex bi kbira. Jien fidu/ju] fix-xog[ol li trid twettaq l-amministrazzjoni l;dida tal-MFA kif ukoll filPresident Norman Darmanin Demajo”, qal Schembri. “Ming[alija li kollox sew i]da meta kont qed nilg[ab ma’ Ferencvaros qatt ma r/ivejt telefonata ming[and Buttigieg. Normalment kow/ nazzjonali jkollu d-dmir li jsegwi dak kollu li jkunu g[addejjin minnu l-plejers Maltin li jilag[bu barra minn pajji]na”, spjega l-eks plejer ta’ Hibernians. Schembri ]vela li l-uniku mezz li Buttigieg kien jikkomunika mieg[u kien permezz tal-emails i]da skont

Il-plejer internazzjonali Malti, Andre Schembri

Schembri kow/ nazzjonali g[andi d-dover li j/empel u anke jsegwi l-partiti. “Buttigieg kien jistaqsini kemm lag[ab ma’ Ferencvaros. Kow/ nazzjonali jit[allas biex isegwi l-plejers u mhux jistaqsihom l-informazzjoni b’email. Meta t-tim Malti kien f’idejn Fitzel dan kien i/empilli kull ;img[a kif ukoll ;ie jarani.” “Buttigieg tratta lill-plejers b’mod differenti u kull meta t[allejt barra mit-tim ma ng[atajtx spjegazzjoni. Mhux qed nippretendi li nibda malewwel [dax kull partita i]da napprezza li xi [add jg[idli fejn inkun ]baljajt.” Schembri kien t[alla barra mill-iskwadra nazzjonali g[al madwar sena wara li dan irrifjuta li jilg[ab partita mhux daqstant importanti.

L-Ingli]i jridu jkomplu fejn [allew Tliet timijiet Ingli]i jittamaw li jkomplu fejn [allew wara li dawn reb[u l-partiti tag[hom fit-tielet ;urnata tal-fa]i talgruppi. Stoke, Birmingham u Tottenham ;abru t-tliet punti filwaqt li Fulham kien l-uniku tim li [are; b’telfa ftit tal;img[at ilu. Stoke jaffrontaw barra minn darhom lil Maccabi-Tel-Aviv u bla dubju dan se jkun konfront delikat. Fl-ewwel partita bejn dan it-tnejn Stoke kienu g[elbu lit-tim mill-I]raeal 3-0. Minn na[a l-o[ra Birmingham jilag[bu kontra Club Brugge. Fl-ewwel partita bejn dawn it-tnejn fil-Bel;ju, Birmingham kienu reb[u 2-1 u fil-kampjonat dawn spi//aw fi draw ta’ 3-3 fi tmiem il;img[a. Tottenham,wara r-reb[a tajba fil-kampjonat kontra QPR dawn jilag[bu barra minn darhom kontra Rubin Kazan fi grawnd ferm delikat meta wie[ed iqis it-temperaturi firRussja. Fl-ewwel partita bejn dawn it-tnejn kien gowl uniku li rebba[ lill-iSpurs. Il-kow/ ta’

Tottenham, Harry Redknapp mhux se jkun pre]enti min[abba li dan ;ie operat din il-;img[a. Fulham jittamaw li l-fattur ta’ Craven Cottege jg[inhom biex jirritornaw g[ar-reb[ flEuropa League. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Fulham kienu tilfu kontra Wisla u issa jittamaw li jpattu g[al din t-telfa kontra Wisla stess. Fulham, fi tmiem il-;img[a g[elbu lil Wigan barra minn darhom u dan ]gur li se j]id mal-morall tat-tim. Lazio jaffrontaw lil FC Zurich fl-Olimpico. I]-]ew; timijiet qeg[din l-a[[ar fi Grupp D u b’hekk dan jista’ jitqies b[ala l-a[[ar /ans wara li mill-istess grupp di;à kkwalifikaw Sporting Lisbon. IlBiancocelesti se jkunu ;ejjin minn reb[a po]ittiva barra minn darhom kontra Cagliari fis-Serie A. Tim ie[or tas-Serie A li se jkun fl-azzjoni hu dak ta’ Udinese. Dawn qed juru forma brillanti fil-kampjonat u jittamaw li jkomplu sejrin hekk biex jeg[lbu lil Atletico Madrid.

Il-Programm Grupp A

Shamrock Rovers v PAOK Salonika Rubin Kazan v Tottenham

Grupp E

Macc Tel-Aviv v Stoke Besiktas v D. Kiev

Grupp B

Copenhagen v Hannover 96 V. Poltava v S. Liege

Grupp D FC Vaslui v Sporting Lazio v FC Zurich Grupp C

PSV v H. Tel-Aviv L. Warsaw v R. Bucharest

Grupp F

Red Bull Salzburg v A. Bilbao Paris SG v S. Bratislava

Grupp L

AEK Athens v L. Moscow Anderlecht v Sturm Graz

Grupp I

A. Madrid v Udinese Celtic v Rennes

Grupp G

A. Vienna v AZ Alkmaar Metalist Kharkiv v Malmo

Grupp H

Birmingham v C. Bruges Braga v NK Maribor

Grupp K

Twente v Odense BK Fulham v W. Krakow

Grupp J

Schalke 04 v AEK Larnaca S. Bucharest v M. Haifa


Il-{amis, 3 ta’ Novembru, 2011

32 Lokali

G[a]el triqtu^

Fit-tarzna privata Cassar Ship Repair b[alissa g[addej xog[ol li hu l-ewwel wie[ed tax-xorta tieg[u g[al din il-kumpanija wara li rnexxielha tirba[ kuntratt ta’ xog[ol fuq il-cruise liner presti;ju] Fran/i] ‘Le Ponant’, wara kompetizzjoni minn tarznari o[ra Griegi, Taljani u Fran/i]i. (Ritrtatt> Michael Ellul) Ara wkoll pa;na 4

1. F’dawn il-jiem wara tSabrata. Fejn is-soltu ma tmiem tal-[ajja tal-Kurunell kienx ikun hemm problemi Muammar Gaddafi u ta’ 40 jew ostakli g[al dawn ixsena tar-renju tieg[u, er;ajt xewqat, ressquli [afna sku]i lura g[al numru ta’ avvenifuq Leptis Magna u Sabrata menti mill-passat. Ftakart f’xi [aduni kmieni filg[odu, konversazzjonijiet li kelli mas-sebg[a u nofs. Dan ilmal-:eneral Abdel Fatah komportament ukoll kien Younis, li kien jokkupa lstramb. Il-Ministru tal-Intern, kariga ta’ Ministru tal-Intern fejn is-soltu kien ikollu l-[in, fl-a[[ar “gvern” ta’ Gaddafi. sparixxa – kif g[amlu l-minKien dirett lejn il-punt. Ebda istri l-o[rajn li qishom riedu forma ta’ diplomazija, anzi jag[tu l-messa;; li kienu minn Carmelo persuna tal-armata li kellu skansawha. MIFSUD BONNICI f’rasu li jrid jibqa’ fil-poter 5. G[alhekk ma rajt xejn mhux bl-u]u sempli/i jew stramb jew ta’ barra minn normali tal-politika. Kull hawn meta ;ejt infurmat li meta rajtu laqag[ni ta’ persuna li kien wara s-17 ta’ Frar kien hu, dan iljikkonsidra [abib. Ministru tal-Intern li telaq lil Gaddafi l2. Fi Frar ta’ din is-sena kien /ar li ewwel. }amm ru[u ’l bog[od minn malkienet ;ejja r-rivoluzzjoni. Niftakar f’dak poplu proprju g[ax kien jaf kemm hu li rajt u [assejt meta f’Di/embru tal-2010 sogru kbir li dar kontra minn [atru. Ma kont lura Tripli. Fl-a[[ar ta’ Jannar, filhemmx dubju li kien lura mal-poplu kurituri tal-Parlament tag[na ltqajt ma’ tieg[u de/i] li jikkumbatti bl-a[jar abbilmembru tal-Oppo]izzjoni u g[edtlu li tajiet tieg[u sabiex ine[[i dan ir-re;im. kien jidher /ar li /aqliq kien se jkun }gur li mexxa l-moviment militari sabiex hemm u li kien differenti [afna minn dak jaqleb billi kien jaf ma’ min qed tas-soltu. Ng[id li Gaddafi stess kien [ass jag[milha. Kif nafu, spi//a maqtul hu dan, g[ax diskorsu f’dawk il-jiem kien, wkoll tul il-gwerra f’/irkustanzi misterbiex ng[id hekk, l-inqas interessanti. ju]i f’mument mill-iktar delikat. U[ud Ftakart li f’mument, ma’ dan il-:eneral jg[idu li qatluh na[a, o[rajn o[ra. Younis, jien u nkellmu bl-Ingli] u 6. Li però baqa’ mmarkat f’mo[[i kien jwe;ibni lura bl-interpretu, g[amilt ]ball. intervista li saritlu fil-bidu nett tal-konG[edtlu li kont nippre]umi li stajt flitt. :ie mistoqsi kif Gaddafi se jispi//a. nitkellem bit-Taljan ladarba rajtu li qisu l- Ma kellux illu]jonijiet u kien jaf sew ilIngli] ma jippossedihx. {abta u sabta dar persuna li kien qieg[ed jitkellem dwarha. fuqi u qalli, issa bl-Ingli], li hu kien minIddikjara li ma kienx se ja[rab jew i/edi na[a ta’ Benga]i, mhux Tripli, u l-poter, anqas li jne[[i [ajtu, imma li g[alhekk it-Taljan ma j[addmux. Rajtha jag[]el li jinqatel bl-armi f’idu b[al mariktar tard stramba din ir-reazzjoni, kwa]i tri. Dan il-kliem baqa’ jidwi fil-kurituri nazzjonalista ta’ parti mil-Libja minn xi ta’ mo[[i f’dawn ix-xhur, biss fl-a[[ar [add li [ar;et b[ala molla f’poplu li supxahrejn tlaqtu. post ilu mag[qud mill-1952. 7. Re;a’ ;ie lura quddiemi fl-a[[ar 3. Anke f’Di/embru, meta mort g[al xeni tal-qtil tal-Kurunell Gaddafi. laqg[a ta’ jumejn, li f’daqqa wa[da G[alkemm rajt u qrajt dikjarazzjonijiet nbidlet f’wa[da ta’ nofstanhar. Fejn ista’ stmerrija mill-pajji]i b[al tag[na li soltu kien ikolli s-sigurtà b[ala Ministru j[addnu prin/ipji demokrati/i li jesi;u li tal-Intern, f’daqqa wa[da sibt ultra-sigkull pesuna g[andha ti;i pro/essata u urtà. Immur fejn immur kelli pur/issjoni [add ma jista’ jie[u l-li;i f’idejh, re;a’ ta’ karozzi u muturi li xejn ma kien ;ie f’widinti kliem Younis. Kien milli]ommhom lura. L-atmosfera bejn il-min- iktar stramb kif Gaddafi, li seta’ ja[rab istri l-o[ra kienet hi wkoll interessanti. qabel, seta’ jsib kenn f’pajji] ie[or, Dawk li kienu ;ejjin mit-Tune]ija, lg[a]el li jibqa’ hemm. Iktar diffi/li li Al;erija, il-Marokk u l-Mawretanja g[a]el li jinstab wa[du, abbandunat qishom kienu qed i[ossu li xi [a;a kienet ;ewwa post li ma na[sibx li kien qieg[ed qieg[da tbaqbaq minn ta[t. Fejn is-soltu jittama li ma jarawhx. Wara tant nies [afna fer[, diskors u trasmissjoni ta’ mieg[u, possibbli [allewh wa[du f’dik it[sieb li xejn ma jwaqqafhom, kien hemm toqba? Ming[ajr ma ridt, tajjeb jew [a]in attenzjoni. Lil Fatah Younis biss rajt li staqsejt? “G[a]ilha hu?” Kienet din it-triq g[ad g[andu kontroll fuq ta’ madwaru. li g[a]el? Ried jin]el fil-mo[[ tieg[u 4. Kif sibtni b’daqshekk [in fuq idejja b[ala martri? Domandi li g[alihom u li ma stajtx naqbad u ni;i lura, talbthom m’g[andix twe;iba. li f’jum je[-duni Leptis Magna u l-g[ada

2011_11_03  
2011_11_03  
Advertisement