Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 12,949

€0.45

Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

L-IPOKREZIJA LABURISTA DWAR IX-XANDIR

“G[andna b]onnok head of news fl-RTK b[alissa” (Novembru 2010)

“Kemm nixtieqek tmur mat-Times” (April 2011)

“Ok, applika g[al mal-PBS” (Settembru 2011)

….Joseph Muscat lil Sabrina Agius, ;urnalista tal-RTK

Joseph Muscat

Sabrina Agius

minn Nathaniel ATTARD

g[addej b’kampanja biex aktar ma tersaq fil-qrib l-elezzjoni ji]gura li jkollu ;urnalisti li jappo;;jaw lillPartit Laburista u jwasslu lmessa;; tieg[u, f’kemm jista’ jkun media differenti f’Malta. Dan jo[ro; bl-aktar mod /ar minn korrispondenza dettaljata li wasslet g[and IN-NAZZJON u li turi lisforzi tal-mexxej Laburista Joseph Muscat biex jipprova jag[mel dak li

bl-Ingli] jissejja[ “planting” ta’ ;urnalisti b’simpatiji mag[rufin Laburisti [alli ji]gura li jkollu kontroll fin-Newsrooms ta’ diversi stazzjonijiet u ;urnali Maltin. Wara stqarrija li g[amel il-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat fil-Parlament u fejn naqas li jpo;;ihom fuq il-Mejda talKamra, din il-korrispondenza li tqassmet lill-media kollha, turi kif

fuq medda ta’ 11-il xahar f’perjodi differenti, il-Kap talOppo]izzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat kien f’kuntatt kontinwu ma’ Sabrina Agius, ;urnalista tal-RTK, li dak i]-]mien kienet qed tmexxi l-a[barijiet ta’ dan l-istazzjon tar-radju, u li ming[andu ng[atat pariri u direzzjonijiet.

Tqassim tal-gass

Ba;it 2012

Il-Gre/ja

Champions League

Jer;a’ jibda t-tqassim ta/-/ilindri tal-gass mid-distributuri wara qbil li ntla[aq bejn il-Gvern u l-GRTU

Il-Gvern se jressaq il-Ba;it nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru wara numru ta’ laqg[at ta’ konsultazzjoni

L-ewwel approvazzjoni g[al aktar awsterità fost vjolenza f’Ateni

It-timijiet il-kbar komplew jirb[u f’darhom u Arsenal ja[sdu lil Marseille fit-92 minuta

Il-Partit Laburista b[alissa g[addej b’kampanja biex jipprova juri kemm ix-xandir pubbliku huwa ]bilan/jat kontrih. Imma hekk kif il-Labour feta[ attakk qawwi kontra x-xandir nazzjonali u pre]entaturi tieg[u, informazzjoni li waslet g[and it-Taqsima tal-A[barijiet ta’ Media Link Communications, ti]vela kif ilmexxej Laburista Joseph Muscat

Ara pa;na 5

Ara pa;na 9

Ara pa;na 13

g[al pa;na 3

Ara pa;na 30


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

2 Lokali L-ATTAKK TA’ GODFREY GRIMA WAQT PROGRAMM FUQ IL-MEDIA LABURISTA

Niket B’niket in[abbru l-mewt ta’ Rita Muscat neè Camilleri li mietet ilbiera[ 19 ta’ Ottubru 2011 fl-età ta’ 85 sena, ikkonfortata bis-Sagramenti Mqaddsa u mdawra bil-familja. {alliet jibku t-telfa tag[ha lil ]ew;ha ?ensinu, uliedha Pauline u ]ew;ha Peter Darmanin< Mark u martu Rita< Josephine u ]ew;ha Jack Greive< Tony u Natalija< lin-neputijiet Janice, Richard, David, Caroline, u Alen< lil pro neputijiet Cesca u Micheal, qraba u [bieb. Il-funeral se jsir g[ada l-:img[a 21 ta’ Ottubru, mill-Isptar Mater Dei fit-8.15am g[all-Knisja ta’ San Duminku r-Rabat fejn issirilha quddiesa preasente cadavere fid-9am u wara ssir id-difna fi/-/imiterju ta’ Santa Margerita, fir-Rabat. Ringrazzjament lit-tobba u staff ta’ Ward M2 fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar Capua. Ag[tiha O Mulej il-mistrie[ ta’ dejjem.

Ri]ultat tas-Super 5 In-numri tas-Super 5 li telg[u lbiera[ huma: 18, 09, 42, 16, 25. {add ma qata’ l-[ames numri. 68 qatg[u erba’ numri u reb[u €629.61 kull wie[ed filwaqt li 2,018 qatg[u tliet numri u reb[u €25.00 kull wie[ed. Il-premju g[at-tlug[ li jmiss se jkun mhux inqas minn €150,000. IT-TEMP

UV INDEX

5

IT-TEMP waqtiet xemxin matul il-jum li jsir ftit imsa[[ab VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif g[al moderat min-Nofsinhar BA{AR ;eneralment [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 22˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a nil mm Xita mill-1 ta’ Settembru 62.7mm IX-XEMX titla’ fis-07.12 u tin]el fis-18.23

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-{AMIS L-og[la 24˚C L-inqas 17˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 17˚C

IS-SIBT L-og[la 22˚C L-inqas 16˚C

IL-{ADD L-og[la 22˚C L-inqas 16˚C

IT-TNEJN L-og[la 28˚C L-inqas 17˚C

UV

UV

UV

UV

UV

5

5

5

5

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Al;eri 25˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 09˚C xita, Ateni 20˚C xemxi, Li]bona 22˚C imsa[[ab, Berlin 12˚C imsa[[ab, Brussell 10˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 26˚C ftit imsa[[ab, Dublin 04˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 11˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 09˚C imsa[[ab, Milan 13˚C im/ajpar, Istanbul 15˚C ftit imsa[[ab, Londra 12˚C ftit imsa[[ab, Malta 22˚C xemxi, Madrid 19˚C imsa[[ab, Moska 05˚C imsa[[ab, Pari;i 12˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 24˚C ftit imsa[[ab, Ruma 21˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 24˚C xemxi, Tripli 25˚C ftit imsa[[ab, Tune] 27˚C xemxi, Vjenna 13˚C xemxi, Zurich 08˚C xita, Munich 04˚C xita, Stokkolma 09˚C imsa[[ab, San Pietruburgu 04˚C imsa[[ab

}bilan/ qawwi u attakki fuq nies li ma setg[ux iwie;bu Filwaqt li l-istazzjon Laburista ddiskuta l-i]bilan/ li qed jg[id li hemm fixxandir pubbliku bi programm li matulu spikka appuntu ]bilan/ qawwi b’attakki fuq nies li ma kinux pre]enti biex jiddefendu ru[hom, matul listess programm ta’ nhar itTnejn iddominaw l-istqarrijiet li g[amel Godfrey Grima dwar ix-xandir nazzjonali. Godfrey Grima kien wie[ed mill-aktar persuni li appo;;jaw fil-miftu[ lil Joseph Muscat meta kkontesta g[at-tmexxija tal-Partit Laburista, u hu l-istess persuna li ammetta fuq listazzjon Laburista stess li kien g[amel il-flus mill-bejg[ ta’ storja lill-media barranija dwar l-allegazzjonijiet tal-Partit Laburista stess fuq il-kuntratt tal-BWSC b’rabta mal-power station. Joseph Muscat kien [are; g[onqu g[al Grima u ddefendieh dwar dan.

Barra minn hekk, Grima jmexxi l-kumpanija TBWAANG li sawret l-arma l-;dida tal-Partit Laburista wara li listess Muscat kien nieda kompetizzjoni g[all-arma. Fost ilklijenti ta’ din l-istess kumpanija hemm il-GWU, li ftit ta]-]mien ilu wkoll ippruvat tbiddel l-imma;ini tag[ha permezz ta’ emblema ;dida. Fil-programm tat-Tnejn fuq il-midja Laburista, spikka nnuqqas ta’ imparzjalità meta l-pre]entatur Peppi Azzopardi, li kien mistieden, ma t[alliex jirribatti l-attakki li saru fuqu. L-i]bilan/ tal-Partit Laburista f’dan il-programm [are; aktar u aktar meta spi//a ji;i attakkat – kwa]i g[al nofs il-[in tal-programm – Lou Bondi, li però ma kienx mistieden biex jiddefendi ru[u. Ironikament l-aktar li kien

mg[ajjar b’falsità u artifi/jalità mill-istess Godfrey Grima waqt il-programm, kien ilpre]entatur ta’ Where’s Everybody? Peppi Azzopardi. Godfrey Grima, li kien mistieden fil-programm ta’ [uh Joe Grima, tant kien imbotta lil Muscat g[al-leadership li fil-kampanja g[attmexxija l-;dida hu kien iddeskriva lil Joseph Muscat b[ala persuna li “g[andu kwalitajiet li jag[mluh l-a[jar kandidat g[al leader talLabour Party”. Fl-a[[ar xhur l-istess Godfrey Grima, li jiddeskrivi lilu nnifsu b[ala ;urnalist u opinjonista indipendenti, kien tilef ka] li feta[ kontra Net News quddiem l-Awtorità tax-Xandir li dde/idiet li lment li ressaq ma kienx ;ustifikat u li Net TV xandar dritt g[ar-risposta li bag[at u tah rimedju xieraq.

Il-FOR.U.M. jipparte/ipa f’laqg[a tal-ETUC Il-Forum tal-Unions Maltin [a sehem g[allewwel darba b[ala membru f’laqg[a talKumitat tat-Trade Unions Ewropej (ETUC), fi Brussell li ltaqg[et fil-jumejn li g[addew. John Bencini u Paul Pace, il-President u sSegretarju :enerali tal-Forum, ;ew innominati

b[ala delegat u sostitut rispettivament f’dan ilKumitat. Il-FOR.U.M. twaqqfet fl-2004 u g[andha 11il membru, li huma l-AAE, l-ALPA, l-EPOU, l-MUMN, l-MUT, l-UCC, l-UHBC, lUMASA, l-UPAP, l-UPISP u l-UTAC.

RINGRAZZJAMENT Marie Louise Saliba u wliedha Jeannette Laferla, Hilda u Harold Ellul Mercer, Margaret u Cyril Anastasi, Anna Portelli, Henri u Anne Marie Saliba, jirringrazzjaw lis-sa/erdoti li kkon/elebraw filQuddiesa, lid-dinjitarji, qraba u [bieb li attendew g[all-funeral tan-Nutar PHILIP SALIBA, li miet fis26 ta’ Settembru, 2011. Grazzi wkoll lil dawk kollha li bag[tu messa;;i ta’ kondoljanzi, fjuri u li kienu solidali mal-familja f’dan i]-]mien diffi/li.

B[al-lum 25 sena

F

’mass meeting f’San :wann il-Kap talPN Eddie Fenech Adami stqarr solennement li ma kienx jemmen id-dikjarazzjoni tat-taxxa li l-Ministru Lorry Sant kien g[amel fil-Parlament. Hu sfida lil Sant jg[id jekk minbarra l-villa fil-Fgura, kienx qed jg[ix ;o villa o[ra u ta’ min kienet din ilvilla. Sfida wkoll lil Sant jg[id jekk kienx

veru li kien installa reverse osmosis biex ikun jista’ jag[ti l-ilma lill-annimali li kien hemm fl-istess villa. Eddie Fenech Adami qal li hu personalment la kellu vilel, artijiet u jottijiet u l-anqas flus barra la f’ismu u lanqas f’isem [addie[or [lief dak li ddikjara fir-return tat-taxxa. Hu kompla li l-PN ma kienx be[siebu biss li ja[tar Kummissjoni Permanenti biex tg[asses kontra l-korruzzjoni u biex tinvestiga lka]i li kienu se[[u fl-a[[ar snin, i]da kien lest iressaq li;i biex min jixhed f’ka]i b[al dawn ikun protett.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 3 IL-MESSA::I BEJN JOSEPH MUSCAT U :URNALISTA TAL-RTK

L-a;ir ta’ Muscat jitlob li l-emails ji;u ppubblikati Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat ilbiera[ fil-Parlament ikkonferma l-kontenut ta’ komunikazzjoni li waslet g[and Nathaniel Attard, il-Kap tatTaqsima tal-A[barijiet ta’ Media Link Communiations, liema komunikazzjoni – bejnu u ;urnalista tal-RTK fuq perjodu ta’ 11-il xahar – Joseph Muscat g[a]el li ma jippubblikax. Fi stqarrija, Nathaniel Attard ippubblika l-iskambju ta’ dawn lemails li ;ew fil-pussess tieg[u lbiera[ g[ax jidhirlu li huma ta’ interess pubbliku u jitfg[u dawl /ar fuq kif il-Kap talOppo]izzjoni kien qed ju]a lill;urnalista Sabrina Agius g[alliskopijiet politi/i tieg[u.

Il-Kap tat-Taqsima tal-A[barijiet ta’ Media Link Communiations iddikjara li din l-informazzjoni waslet g[andu b’mod li ma jikser l-ebda li;i tal-pajji]. Barra minn dan, jirrizulta mill-istess dokumenti li dawn l-emails [ar;u minn domain li hu tal-Kap talOppo]izzjoni stess u mhux missistemi tal-gvern, kif jallega u g[alhekk jista’ jivverifika hu stess minn fejn [ar;u dawn l-emails. Kien x’kien is-sors, sa[aq flistqarrija li ppubblika l-Kap tatTaqsima tal-A[barijiet ta’ Media Link Communications, l-interess pubbliku jiddetta li jsir e]ami fiddettall tal-kontenut ta’ dawn ilmessa;;i. Sfida wkoll lill-mexxej

MESSA::I LI G{ADDEW BEJN IL-MEXXEJ LABURISTA U L-:URNALISTA TAL-RTK

G[andna b]onnok Head of News (tal-RTK) b[alissa Sabrina Agius

Laburista jpo;;i l-korrispondenza kollha li g[addiet bejnu u Sabrina Agius fuq il-Mejda tal-Kamra tarRappre]entanti fejn ilbiera[ qajjem ka] ta’ ksur ta’ privile;;. Fis-seduta tal-biera[ filg[axija, il-Kap tal-Oppo]izzjoni talab lillIspeaker jinvestiga allegat ksur ta’ privile;; wara li sa[aq li seta’ kien hemm xi hacking jew attività ille/ita biex insterqet xi korrispondenza bejnu u bejn il;urnalista tal-RTK, Sabrina Agius. Hu talab biex ikun hemm investigazzjoni mill-Ispeaker. Min-na[a tieg[u l-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg /a[ad kull allegazzjoni u qabel li jkun hemm investigazzjoni.

“Tip offs” b’informazzjoni kunfidenzjali minn pa;na 1

F’messa;;i li g[addew bejn Agius u Muscat, il-mexxej Laburista l-ewwel qal lill-;urnalista li g[andhom b]onnha fejn qieg[da, ji;ifieri tmexxi l-kamra tal-a[barijiet tal-RTK, imbag[ad qalilha kemm jixtieqha tmur matTimes, u aktar ri/enti taha lapprovazzjoni tieg[u biex hi tkun tista’ tapplika g[al ;urnalista malPBS. Min-na[a tag[ha Sabrina Agius kienet tag[ti “tip offs” b’informazzjoni kunfidenzjali lil Joseph Muscat dwar dak li kien qed ji;ri fl-istazzjon tar-radju tal-knisja, kienet tirrapportalu dwar superjuri tag[ha u anke tatu [jiel biex joqog[du attenti dwar stejjer li kienu se ji;u mxandrin fuq l-RTK. F’dawn il-messa;;i Sabrina

Agius tg[id lil Joseph Muscat li qed jag[tiha ta[ri; tajjeb [afna bil-pariri li kien qed jag[tiha u filwaqt li tesprimi mieg[u li ma tistax tissapporti iktar, hu jappellalha biex “tie[u pa/enzja g[ax g[andhom b]onnha fejn qieg[da head of news”. Min-na[a tag[ha Agius tfa[[ar ukoll lil Joseph Muscat g[all-mod kif qed imexxi l-Partit u l-mossi li qed jag[mel biex juri kemm il-PL huwa mag[qud. F’korrispondenza partikolari titkellem ukoll dwar il-kampanja tad-divorzju u l-po]izzjoni tag[ha li kienet b[al dik tal-Partit Laburista u f’dan il-kuntest tug]a lil wie[ed mid-Diretturi tal-Kamra tal-A[barijiet min[abba li fl-istess [in kien qed jag[milha ta’ PRO tal-Moviment kontra d-divorzju, u dan skont hi kien jammonta g[al

kunflitt ta’ interess. Filwaqt li Agius tag[mel osservazzjoni lill-mexxej Laburista dwar l-attakki personali li jsiru fla[barijiet tal-istazzjon Laburista, madanakollu Joseph Muscat iwe;ibha b’mistoqsija dwar jekk i;ibuhiex fil-problemi jekk isemmu lil Kevin Papagiorcopulo b’ismu, u Agius twie;bu “Mhux se ;;ibuni fi problemi. U li kieku....tinkwetax”. Il-parti l-kbira tal-messa;;i bejn i]-]ew; na[at kienu ji;u skambjati fi spazju ta’ ftit minuti biss, bilmexxej Laburista jwie;eb prattikament mill-ewwel lill-;urnalista talRTK u hi ter;a’ tiktiblu ftit wara. Filwaqt li Agius tu]a l-gmail, Joseph Muscat kien qed jag[mel u]u mill-indirizz tal-email tal-partit.

Joseph Muscat lil Sabrina Agius

G[andna b]onnok Head of News b[alissa (L-Erbg[a 17 ta’ Novembru, 2010: 10.31am) Sabrina Agius lil Joseph Muscat

Jekk g[andek b]onni hawn utilizzani bl-a[jar mod. Dan jista’ jsir permezz ta’ tip offs g[al investigazzjonijiet g[all-istejjer. (L-Erbg[a 17 ta’ Novembru, 2010: 12.17pm) Joseph Muscat lil Sabrina Agius

Jien nappellalek tissaporti (It-Tnejn 31 ta’ Jannar, 2011: 11.19am)

Sabrina Agius lil Joseph Muscat

Bla dubju. Qed tag[tini training ag[ar millKung Fu:) (It-Tnejn 31 ta’ Jannar, 2011: 11.24am) Sabrina Agius lil Joseph Muscat

Forsi smajt li Kevin Papawhatever (Papagiorcopulo) issa jinsab PR tal-Moviment Le...forsi tista’ tg[addi l-informazzjoni li ovvjament dan hu moviment iffinanzjat mill-knisja u li Kevin huwa wkoll Direttur tal-Kamra talA[barijiet (Il-{amis, 21 ta’ April, 2011: 3.51pm) Joseph Muscat lil Sabrina Agius

Nistg[u nsemmu lil kp jew in;ibuk bi problemi (Il-{amis, 21 ta’ April, 2011: 5.04pm) Joseph Muscat lil Sabrina Agius

Kemm nixtieqek tmur mat-Times (Il-:img[a, 29 ta’ April, 2011: 10.55am)

Sabrina Agius lil Joseph Muscat

Bg[attha lbiera[ u bag[tuli email li g[andhom jibag[tu g[alija. Fingers crossed. (Il-:img[a, 29 ta’ April, 2011: 10.58am) Sabrina Agius lil Joseph Muscat

...jekk tistg[u xi [add jisma’ l-a[barijiet tag[na ta’ nofsinhar re item divorzju u knisja... (Il-:img[a, 29 ta’ April, 2011: 11.36am)


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

4 Lokali IL-LAQG{A :ENERALI ANNWALI TAL-APAN

L-anzjani prijorità g[all-Gvern Il-Partit Nazzjonalista jadotta politika li t[ares id-dinjità tal-bniedem mittwelid sal-mewt u g[alhekk l-anzjan hu fi//entru ta’ din il-politika. Sa[aq dan is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier waqt li kien qed jindirizza l-laqg[a ;enerali annwali tal-Asso/jazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti (APAN). Paul Borg Olivier qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem [addem politika biex aktar anzjani jibqg[u attivi fil-komunità wara l-pensjoni u dan permezz ta’

diversi servizzi offrutti mill-Gvern fosthom ilmeals on wheels u t-teleworking. Dan apparti li anke meta anzjan ma jkunx jista’ jibqa’ attiv fisso/jetà l-politika tal-Gvern toffri servizzi permezz ta’ diversi djar tal-anzjani. L-istess laqg[a ;enerali annwali kienet indirizzata mil-Ministru tas-Sa[[a lAnzjani u l-Kura filKomunità Joe Cassar qal li hu ]gur li l-Partit Nazzjonalista kien dejjem konsistenti fuq is-sa[[a b’xejn. Tant hu hekk sa[aq Joe Cassar li f’dawn is-snin

kollha li ilu fil-Gvern ilPN dejjem tkellem dwar sa[[a b’xejn u dejjem ta’ sa[[a b’xejn, min-na[a tieg[u l-Partit Laburista fis-sentejn li g[amel filGvern kien da[[al 50 /ente]mu taxxa fuq kull medi/ina u 50 /enten]mu o[ra fuq kull certifikat blu. Joe Cassar qal li f’dawn l-a[[ar jiem ;ew pajji]na Hilary Clinton, s-Senatur John McCain u William Hague li lkoll kellhom kliem ta’ tif[ir lejn Malta u dan filwaqt li Joseph Muscat jibqa’ jikkritika.

Il-KSU sodisfatt bir-rotot il-;odda tat-trasport pubbliku Il-Kunsill Studenti Unversitarji (KSU), laqa’ b’sodisfazzjon l-introduzzjoni mill-;did tar-rotot diretti permezz tat-trasport pubbliku li permezz tag[hom se jkun hemm konnessjoni minn kull lokalità f’Malta lejn l-Isptar Mater Dei u l-Università. Fi stqarrija l - KSU sostna li jispera li s - servizz il ;did ikun wie[ed effi/jenti g[ax fil - pre]ent qed ikun hemm numru ta ’ studenti li qed ikollhom jitilfu xi lez zjonijiet min[abba li ma jil[qux jaslu fil - [in l Università . Il - KSU fakkar li minkejja li din il - bidla importanti fir - rotot se tid[ol fis - se[[ fis - 6 ta ’ Novembru , sa dak i] - ]mien il - kumpanija Arriva

g[andha tag[mel l - almu kollu tag[ha biex ittejjeb l effi/jenza tas - servizz pre]enti . Fid-dawl tal-fatt li lMinistru g[all-Infrastruttura t-Trasport u lKomunikazzjoni Austin Gatt [e;;e; biex aktar nies jag[tu l-opinjoni tag[hom dwar is-servizz tat-trasport pubbliku, il-Kummissjoni g[all-Politika So/jali fi [dan il-KSU talbet lill-istudenti Universitarji biex jg[addu l-mistoqsijiet u lkummenti tag[hom lillKSU, li talab lill-kumpanija Arriva Malta biex tag[mel laqg[a mal-KSU biex b’hekk ikollu l-opportunità jwasslilha l-opinjoni talistudenti dwar is-servizz tattrasport pubbliku.

Festival ta’ storja fil-Forti Rinella Fi tmiem il-;img[a, lFondazzjoni Wirt Artna se torganizza festival ta’ storja fil-Forti Rinella l-Kalkara bejn l-10am u l-5pm. Tul ittlett ijiem, bejn g[ada u l{add, il-wirja ewlenija tibda fis-2pm u tispi//a fl-4pm. Dan qed isir biex jitfakkar l20 anniversarju mill-ftu[ g[all-pubbliku tal-istess forti storiku fl-1991. Kien proprju lejn tmiem issnin tmenin meta lFondazzjoni Wirt Artna kienet bdiet [idma sabiex t[ares il-Forti Rinella u lkanun famu] tal-mitt tunnellata li jinsab fiha minn aktar qerda u vandali]mu. I]da kien fl-1991, meta l-Gvern g[adda formalment dan il-monument storiku ta[t Fondazzjoni Wirt Artna. Il-festival jikkonsisti f’bosta wirjiet ta’ rianimazzjoni storika minn atturi Maltin u barranin lebsin uniformijiet militari Ingli]i talepoka Vittorjana. G[allewwel darba se jkun hemm kon/entrazzjoni ta’ kavallerija li g[andu joffri lill-pubbliku li jattendi spettaklu liema b[alu. L-entratura se tkun wa[da ridotta ta’ €5 g[all-adulti u €2 g[at-tfal ta[t is-16-il sena.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 5

Jer;a’ jibda t-tqassim tal-gass Mil-lum jer;a’ jibda t-tqassim ta//ilindri mid-distributuri tal-gass. Dan ilqbil intla[aq wara laqg[a li saret bejn ilGvern u l-GRTU. Fi stqarrija l-Gvern qal li fil-laqg[a kien konfermat li l-kumpaniji Liquigas u Easygas wieg[du lid-distributuri li g[all-perjodu ta’ ]mien se jsir tqassim mid-distributuri bi/-/ilindri ta]-]ewg kumpaniji. Dan se jse[[ fid-dawl li ji;u konklu]i diskussjonijiet biex tinstab soluzzjoni permanenti tal-kwistjoni pendenti. Dan bl-iskop li jkun garantit servizz tajjeb g[all-konsumatur f’kull parti ta’ Malta u G[awdex. Fil-laqg[at [adu sehem il-Ministru tarRi]orsi u Affarijiet Rurali George Pullicino waqt li l-GRTU kienet rappre]entata minn delegazzjoni mmexxija mill-President Paul Abela. Dan wara li g[at-tielet jum konsekuttiv, id-distributuri membri tal-GRTU komplew blazzjoni industrijali tag[hom. Id-distributuri kienu waqqfu trakkijiet tal-kumpanija Liquigas milli jo[or;u mill-impjant tal-ibbottiljar ta/-/ilindri tal-Qajjenza billi mblukkawlhom l-a//ess. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Liquigas bdiet tqassam il-gass bieb bieb bit-trakkijiet tag[ha, ming[ajr l-u]u tas-servizzi tad-distributuri wara li avvi] legali ppubblikat f’Ottubru 2008 feta[ is-suq tattqassim tal-gass g[al kull min ikollu permess mill-Awtorità ta’ Malta dwar irRi]orsi. Il-GRTU qed tg[id li dan imur kontra ftehim li sar lura fl-1992 li jag[ti d-distributuri tal-gass kontroll fuq il-bejg[ ta’ /ilindri. L-Asso/jazzjoni tal-Konsumaturi ddikjarat fi stqarrija li taqbel li s-sistema fejn id-distributuri jbieg[u l-prodotti talkumpaniji kollha g[andha tin]amm. LAsso/jazzjoni qalet ukoll li hemm b]onn li ji;i assigurat li l-livell ta’ servizz lillkonsumaturi jkun adegwat u li min qed iqassam i/-/ilindri tal-gass i]omm listandards me[tie;a. Fir-reazzjoni tag[ha, Liquigas Malta qalet li offriet proposti lid-distributuri biex ji]blukkaw is-sitwazzjoni u appellat lid-distributuri biex jer;g[u jibdew jag[tu s-servizzi u ma jikka;unawx inkonvionjent lill-klijenti tag[ha. Il-kumpanija qalet li t-trakkijiet taddistributuri qed ikunu mg[obbijin bi//ilindri tag[ha minkejja l-fatt li dawn ittrakkijiet qed i;orru /-/ilindri tal-kompetitur ukoll.

Sylvain Heydlauf, il-General Manager ta’ Lufthansa Malta, jippre]enta rigal ta’ tifkira lil Elke Thiel, li lbiera[ kienet ittliet miljun passi;;ier li din is-sena g[addew mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Il-passi;;iera :ermani]a ntlaqg[et ukoll minn Austin Calleja, il-Kap E]ekuttiv ad interm tal-MIA, u minn Josef Formosa Gauci, il-Kap E]ekuttiv tal-Awtorità ta’ Malta dwar it-Turi]mu. (Ritratt> Michael Ellul)

Tliet miljun passi;;ier fl-Ajruport Internazzjonali ■ Imbassar li s-sena tag[laq b’rekord ta’ moviment ta’ passi;;ieri L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA) laqa’ t-tliet miljun passi;;ier g[al din is-sena. Il-passi;;iera kienet Elke Thiel ta’ 45 sena mill-:ermanja waslet Malta abbord titjira ta’ Lufthansa minn Frankfurt. It-turista :ermani]a, li g[aliha hi lewwel ]jara tag[ha f’Malta, intlaqg[et minn Austin Calleja, il-Kap E]ekuttiv ad interm tal-MIA, minn Josef Formosa Gauci, il-Kap E]ekuttiv talAwtorità ta’ Malta dwar it-Turi]mu (MTA), u minn Sylvain Heydlauf, ilGeneral Manager ta’ Lufthansa Malta. Austin Calleja stqarr li din kienet ittielet darba fl-istorja tal-MIA li mill-

ajruport g[addew tliet miljun passi;;ier – l-ewwel darba f’Di/embru tal-2008 u t-tieni darba f’Novembru

tas-sena li g[addiet. Jirri]ulta li l-kumpanija mistennija tag[laq is-sena b’rekord ta’ moviment ta’ passi;;ieri – rekord a[jar mis-sena li g[addiet. Minn studju li sar fuq la[[ar tbassir g[al din is-sena, kien hemm ]ieda fil-moviment talpassi;;ieri – minn 3.2% li t[abbar f’Lulju g[al 4.5% f’dawn l-a[[ar jiem. Austin Calleja sa[aq li dan ir-ri]ultat hu frott il-kollaborazzjoni mill-qrib li te]isti mal-klijenti tal-MIA, b[al Lufthansa u s-sie[eb fil-codesharing lAir Malta, l-MTA u l-Gvern. Josef Formosa Gauci, il-Kap E]ekuttiv tal-MTA, sostna li kien ta’ pja/ir g[alih li attenda l-wasla tat-tliet miljun passi;;ier fl-ajruport u dan meta ninsabu f’nofs Ottubru.

Hu qal f’perijodu ta’ ]mien relattivament qasir, il-kumpanija li tmexxi lAjruport Internazzjonali ta’ Malta rnexxielha tikseb numru ta’ su//essi. Dawn ilkoll jikkontribwixxu lejn ilqag[da tajba [afna li tinsab fiha lindustrija tat-turi]mu f’Malta u f’G[awdex. Sylvain Heydlauf, il-General Manager ta’ Lufthansa Malta, sostna li l-linja tal-ajru :ermani]a qed tkabbar il-pre]enza tag[ha f’Malta permezz tal-Airbus A321 – l-akbar ajruplan talflotta kontinentali tag[ha – kif ukoll b’espansjoni fl-iskeda tag[ha ta’ titjiriet minn April li g[adda . Heydlauf [abbar li s-servizz minn Lufthansa lejn Munich se jkun esti] ukoll fix-xhur tax-xitwa.

}ieda ta’ 33% fit-turisti bil-cruise liners

?ifri tal-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika (NSO) juru li n-numru ta’ passi;;ieri li ]aru pajji]na abbord cruise liners f’Settembru ]died bi 33 fil-mija fuq l-istess xahar is-sena li g[addiet. Dan ifisser zieda ta’ 16,828 passi;;ier. Kien hemm ]ieda wkoll finnumru ta’ cruise liners li da[lu filPort il-Kbir, g[al total ta’ 37 ji;ifieri erbg[a aktar mill-istess perjodu s-sena li g[addiet. I/-/ifri tal-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika jag[tu wkoll stampa tatturi]mu tal-cruise liners din is-sena

u anke hawnhekk kienu re;istrati zidiet sostan]jali. Bejn Jannar u Settembru, kien hemm ]ieda ta’ 56,909 turist jew 16% fuq l-ewwel disa’ xhur tassena li g[addiet. It-total ta’ turisti li ;ew Malta permezz ta’ cruise liner f’dan il-perjodu kien jammonta g[al kwa]i 417,000. L-ammont ta’ cruise liners li da[lu Malta f’dan ilperjodu kien jammonta g[al 210, ]ieda ta’ 20 fuq s-sena li g[addiet. G[al darba o[ra l-akbar ammont ta’ turisti li ;ew Malta kienu minn pajji]i tal-UE. Dawn it-turisti

]diedu bi 30%. L-akbar ]ieda kienet re;istrata fit-turisti millItalja u mill-:ermanja. Minn dawn i]-]ew;t iswieq bejniethom ;ew lejn Malta madwar 32,000 turist. Anke t-turisti li ;ew minn pajji]i barra l-Ewropa ]diedu g[al total ta’ 13,000. L-akbar ammont ta’ turisti li ;ew minn barra l-Ewropa kienu mill-Istati Uniti. Dawn jammontaw g[al 41% tal-passi;;ier kollha. Listess statistika turi kif il-medja taletà tat-turisti tal-cruise liners li ]aru Malta f’dan il-perjodu kienet bejn l-40 u s-60 sena.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

6 Lokali

Tnaqqis fir-reb[ tal-lottu skont regoli e]istenti Il-Maltco qalet li r-reb[ fit-tlug[ tal-Lottu s-Sibt li g[adda, u li rri]ulta wkoll f’reb[ g[oli fuq il-kategorija tal-Prima, Ambu u Tern, tnaqqas skont irregoli e]istenti. Dawn ir-regolamenti, fissret fi stqarrija lMaltco, mhux biss huma approvati mill-Awtorità g[al-Lotteriji u l-Log[ob ie[or, i]da kienu ;ew proposti minnha meta lproposti ori;inali talMaltco ma ;ewx a//ettati mil-Lotto Receivers’ Union. Il-Maltco qalet li temmen li l-proposti tag[ha ori;inali kienu jipprovdu soluzzjoni a[jar sabiex ji;i ;estit ir-riskju li je]isti fil-log[ba tal-lottu u li ming[ajr tali l-log[ba tal-lottu tispi//a mhix ekonomikament fattibli fl-ambitu tal-qafas regolatorju e]istenti. Is-Sibt li g[adda ntreba[ ukoll l-akbar jackpot s’issa tal-Kwatern li jammonta g[al €680,000, minn tliet ;ugaturi. IlMaltco qalet li kif dejjem emmnet mhux biss ilKwatern jista’ jintreba[, i]da li hemm /ans tajjeb li jintreba[ hekk kif aktar ;ugaturi jittantaw xortihom u jilag[buh. L-a[[ar jackpot talKwatern kien ta’ €640,000 u kien intreba[ minn ;ugatur wie[ed f’April ta’ din is-sena.

L-ISKEMA TAL-ISKRAPPJAR TAL-KAROZZI ME{UDA KOLLHA

2,400 karozza antika tne[[ew mit-toroq ■ €2 miljun investiment fil-promozzjoni ta’ karozzi elettri/i minn Kenneth Xuereb

Permezz tal-iskema taliskrappjar tal-karozzi m[abbra fil-ba;it g[al din issena, 2,400 karozza antika, bl-età medja ta’ 19-il sena, tne[[ew mit-toroq Maltin u kienu mibdula b’karozzi ;odda li jni;;su inqas. Dan [abbru l-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment, Tonio Fenech, li flimkien mal-Ministru tarRi]orsi u l-Affarijiet Rurali, George Pullicino, ]aru l-impjant tar-Robba, fil-limiti ta’ {al Kirkop, li hu li/enzjat li jiddisponi mill-karozzi u li jimpjega 14-il persuna. Il-propjetarju tal-impjant, John Ghigo, spjega l-pro/ess il-hangar il-;did, b’magna

apposta li tbattal i]-]jut, fuels u likwidi o[ra minn karozzi qabel ma ji;u ]armati. Ilhangar u l-magna kienu kofinanzjati mill-Fond Ewropew g[all-I]vilupp Re;jonali. Din l-iskema kienet tinkludi 2,000 karozza biss i]da lejn nofs din is-sena, hekk kif irri]ulta li l-iskema tant kienet su//ess li kwa]i ntla[qet lallokazzjoni, l-iskema kienet esti]a b’1,000 karozza o[ra g[al 3,000. Minn dawn 2,400 irri]ultaw fl-iskrappjar ta’ karozza antika filwaqt li s-600 l-o[ra issarrfu f’in/entiv biex tinxtara karozza ;dida li hi i]g[ar u li tni;;es inqas. Il-Ministru Tonio Fenech qal li din l-iskema hi [olqa

wa[da minn strate;ija s[i[a tal-Gvern favur l-ambjent, b’mod partikulari t-tnaqqis tal-emissjonijiet u tal-iskart biex jintla[qu l-miri tal-Gvern f’dawn i]-]ew; oqsma. Il-Ministru George Pullicino qal li l-Gvern kiseb €2 miljun minn fondi Ewropej biex jippromwovi iktar l-u]u tal-karozzi elettri/i. Dan se jsir fost o[rajn bl-istallazzjoni ta’ 100 charging point madwar Malta u G[awdex. Barra minn hekk, se jitqassmu 25 vettura elettrika biex jippromwovu l-u]u tag[hom. George Pullicino sostna li lkarozzi elettri/i issa da[lu fittielet ;enerazzjoni tag[hom u huma prattikament identi/i g[all-karozzi konvenzjonali, kemm fid-daqs kif ukoll g[all-kumditajiet li joffru. Dawn il-karozzi jservu g[al 120 kilometru, u m’hemm lebda sewqan f’Malta b’dak ittul. Qal ukoll li l-emissjonijiet ta’ CO2 mill-Power Station ri]ultat ta’ charging ta’ karozza elettrika, huma 25% tal-

emissjonijiet ta’ karozza konvenzjonali. George Pullicino enfasizza wkoll l-importanza li jkun hemm rendikont ta’ xi jsir mill-materjal kollu tal-vetturi skrappjati. Il-Gvern g[andu strate;ija fuq diversi fronti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-iskart. Malli titwaqqaf il-Power Station tal-Marsa u minflok tit[addem l-estensjoni talPower Station ta’ Delimara, lemissjonijiet jonqsu b’400,000 tunnellata CO2 fissena. Il-Ministru Pullicino tkellem ukoll dwar il-;bir tal-iskart elettroniku u white goods u [abbar li fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena n;abru, 1,900 fri;;, 1,000 washing machine, 5,200 televi]joni, 1,000 fann, 2,300 monitor u 1,500 kompjuter. B’kollox in;abru 11,000 tunnellata ta’ dan it-tip ta’ skart. Minn dawn, inqas minn 25% intrema fl-engineered landfill. Il-kumplament kien ri/iklat.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 7

Prominenza fil-media internazzjonali

I]-]jara ta’ ftit sig[at mis-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton f’Malta ng[atat prominenza mill-media internazzjonali. Fost dawn, l-a;enziji tal-a[barijiet Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP) u stazzjonijiet televi]ivi internazzjonali b[al BBC, CNN, Bloomberg, CBS kif ukoll siti elettroni/i, inklu] dawk Libjani b[al Tripoli Post, Libya for the free, u Libya Shabab. Dawn l-a;enziji kollha rrappurtaw li min[abba li hu l-eqreb pajji] Ewropew g[all-Libja Malta kienet fi/-/entru tal-evakwazzjoni ta’ /ittadini barranin mill-Libja u [idma umanitarja b’risq il-poplu Libjan. Huma rrappurtaw b’mod partikolari ir-ringrazzjament pubbliku ta’ Hillary Clinton lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi, il-Gvern u l-poplu Malti li g[amlu minn kollox biex g[enu fl-evakwazzjoni ta’ /ittadini u personnel Amerikan tal-Ambaxxata fi Tripli. Waqt i]-]jara f’Malta, fi triqitha lejn il-Libja, is-Segretarju tal-Istat Amerikan qalet li g[all-Istati Uniti, Malta hi sie[eb importanti g[all-istabbilità u l-pa/i fir-re;jun tal-Mediterran.

Vi/i President tat-Tribunal Internazzjonali f’The Hague Waqt seduta straordinarja plenarja tal-im[allfin tatTribunal Kriminali Internazzjonali tanNazzjonijiet Uniti g[all-eks Jugoslavja (ICTY) f’The Hague, l-Im[allef Carmel (Lino) Agius ;ie elett unaniment b[ala Vi/i President tat-Tribunal g[al perijodu ta’ sentejn b’effett mis-17 ta’ Novembru 2011. Din hi l-ewwel darba li m[allef Malti ;ie elett b[ala Vi/i President ta’ qorti jew tribunal tanNazzjonijiet Uniti. Waqt l-istess seduta, l-Im[allef Theodor Meron, millIstati Uniti, ;ie elett President tat-Tribunal ukoll unanimament. Il-Ministru tal-:ustizzja u l-Intern Carmelo Mifsud Bonnici fera[ lill-Im[allef Agius g[al din l-elezzjoni.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

8 Lokali :URI DWAR }WIE: TA’ KOPPJA UKRENA LI FALLA

Ammetta mal-Pulizija li kkontribwixxa g[al dan il-qtil minn Ray Abdilla

L-Ispettur Chris Pullicino li lbiera[ kien ix-xhud ewlieni fil-;uri li beda jinstema’ dwar storja ta’ ]wie; li falla, qal fil-Qorti li mill-ewwel induna li kien hemm xi [a;a stramba fuq il-ka] tal-mewt tal-mara Liudmyla Nykytiuk ta’ 35 sena mill-Ukrajna. Hu qal li meta mar fil-post tal-in/ident kien ra lil ]ew;ha Sergii Nykytiuk ta’ 39 sena li hu akku]at b’dan l-omi/idju jibki b’/ertu falsità. Fl-opinjoni tieg[u r-ra;el beda taparsi jibki u meta mistoqsi, fil-bidu /a[ad l-involviment tieg[u fil-ka], i]da 21 sieg[a wara biddel ilver]joni. Mix-xhieda [are; ukoll li ftit tas-sig[at qabel ma mietet il-vittma kienet qalet lil ]ew;ha li m’g[adhiex t[obbu. Kien de/i] ukoll li l-{amis filg[odu jsir a//ess fil-post fejn sar id-delitt. Sadattant ilbiera[ filg[axija l-Qorti ma laqg[etx talba tadDifi]a biex ixolji l-;uri wara li din qalet li minn dak li xehed l-Ispettur Chris Pullicino l-istqarrija talakku]at kienet ivvizzjata per-

ess li dan kien qallu li jekk jikkoopera jispi//a je[el g[axar snin [abs u jekk le ji;rilu b[al Joseph Harrington u je[el g[omru l-[abs. Il-Prosekuzzjoni qalet li dan mhux minnu, bil-Qorti tg[id li dan hu kompitu tal;urati biex jevalwaw jekk ixxhieda kinitx ivvizzjata jew le. Nykytiuk beda g[addej ;uri quddiem l-Im[allef Michael

jakku]a lil Nykytiuk b’Kap wie[ed ta’ akku]a, li jg[id li l-mara mietet konsegwenza ta’ ;lieda li nqalg[at bejnha u ]ew;ha, meta hi kienet qed tipprova ta[rab minnu u spi//at waqg[et g[al isfel. Lakku]a tg[id ukoll li minflok li r-ra;el, b’xi mod, assista jew talab g[all-assistenza ta’ martu, abbandunaha sakemm mietet. L-akku]a tg[id li fil-lejl ta’

indana ta’ dan il-blokk ta’ appartamenti u hemm hi waqg[et mix-xaft g[al isfel. Liudmyla sfat feruta serjament u kellha b]onn lg[ajnuna. Minkejja li ]ew;ha semag[ha tokrob bl-u;ig[, minflok ;ab l-g[ajnuna u assistenza g[al martu li seta’ jsalvalha [ajjitha, g[a]el, bil[sieb li joqtolha jew iqeg[edilha [ajjitha f’periklu /ar, li jabbandunaha f’qieg[

Il-mara mietet konsegwenza ta’ ;lieda li nqalg[at bejnha u ]ew;ha, meta pprovat ta[rab minnu spi//at waqg[et g[al isfel. Minflok li r-ra;el, b’xi mod, assista jew talab g[all-assistenza ta’ martu, abbandunaha sakemm mietet Mallia akku]at li f’Novembru ta’ sentejn ilu, fi blokk appartamenti f’San Pawl il-Ba[ar, ikka;una l-mewt ta’ martu Liudmyla Nykytiuk wara argument li kellu mag[ha peress li kienet saret t[obb lil ra;el ie[or. Il-mara kienet mietet meta kienet fl-indana tal-istess blokk u waqg[et g[al diversi sulari. L-Avukat :enerali qed

bejn it-8 u d-9 ta’ Novembru tas-sena 2009, Sergii Nykytiuk kellu ;lieda ma’ martu Liudmyla fi blokk ta’ appartamenti fi Triq Ramon Perellos, f’San Pawl il-Ba[ar. F’dan il-blokk kien hemm ma[sub li jsir lift u g[al dan il-g[an kien inbena xaft. Konsegwenza ta’ din il-;lieda u argument ta’ bejn il-koppja, l-akku]at ;era wara martu fl-

nett ta’ dan ix-xaft u [allieha hemm wa[idha. Wara diversi sig[at twal tbati b’u;ig[ kbir u bil-feriti li ;arrbet, mart lakku]at mietet mewta prolongata wa[idha. L-Ispettur Chris Pullicino f’xhieda li damet g[addejja l;urnata kollha, fisser kif lakku]at qallu li ma setax jispjega g[aliex ma /empilx jew jipprova hu stess jag[mel xi [a;a biex isalva lil martu u li dak il-lejl kien xurban. Ix-xhud qal ukoll li /ertu Roman, li hu [abib talakku]at u tal-mara tieg[u, kien stqarr li quddiemu lakku]at kemm -il darba hedded lil martu li kien se jitfag[ha l-ba[ar, joqtolha u jwaddabha mill-gallarija. Hu kkonferma li darba minnhom l-akku]at [ass li kellu xi [a;a xi jg[idlu u ried ikellmu wa[du. Qallu li verament kien qed ji;ri warajha u li waqg[et f’xaft. Kien hemm ukoll diversi in/identi bejn il-koppja, fosthom waqt party li kien sar meta l-vittma g[alqet ]mienha, u wkoll waqt festin li sar tal-[abib tag[hom Roman flokka]joni ta’ g[eluq sninu nqala’ l-inkwiet u aktar tard il-mara spi//at vittma. Fl-istqarrija tieg[u l-akku]at qal lill-Ispettur Pullicino li anke meta sar party f’g[eluq snin il-mara, kien inqala’ linkwiet. Dan kien qal li martu kienet tigdiblu kontinwament u tg[idlu li tkun mal-[bieb u dan ma jkunx minnu. Kien ikollha wkoll telefonati bilmobile tag[ha b’/ertu romanti/i]mu. L-akku]at kien stqarr ukoll li darba minnhom ipprova jo[dilha l-mobile biex jara ma’ min kienet qed titkellem u hi qabditu u kissritu. Kien anke nduna li kienet qed ikollha relazzjoni ma’ /ertu Vitali

li hu kien jafu wkoll peress li kien ja[dem f’[anut tal-[ut li kien imur. Darba kien ukoll iltaqa’ wi// imb wi// ma’ Vitali u qallu li kien qed imurlu malmara tieg[u u dan ma kellmu xejn. Kien qal ukoll li anki dwar il-[inijiet tax-xog[ol, martu kienet tigdeb jew tg[idlu li kienet g[and il[abiba tag[ha, u meta jmur ifittixha ma jsibhiex hemm. F’okka]joni o[ra kien staqsieha g[aliex kienet qed tigdeb u hi ma kinitx tirrispondih jew tg[idlu li ma kienx minnu li kienet qed tigdeb jew tiddie[aq bih. Dakinhar qal li hu minnu li ;era wara martu u f’[in minnhom ]gi//atlu u wara rnexxielu jaqbadha mill-jeans, i]da re;g[et [arbet. Marret fix-xaft u ppruvat isserra[ ma’ xi [a;a peress li kien id-dlam u ma sabet xejn u spi//at waqg[et g[al isfel. Hu kien semag[ha tokrob u ma bediex jara, u mo[[u beda jberren li kienu se jwa[[lu fih. Ma jafx g[aliex baqa’ hemm jixrob u ma jag[mel xejn sakemm instabet fit-8am fejn kien raha wkoll Roman. Sadattant meta kienet qed tindirizza lill-;urati, ilProsekuzzjoni mmexxija millAvukat Nadine Sant, qalet li din hi storja ta’ ]wie; li falla. Xahar biss wara li ;ie Malta hu qatel lil martu, u dan g[ax kien bniedem g[ajjur u li kien jaf li martu sabet lil xi [add li verament saret t[obb. Minn hemm ’il quddiem ]ew;ha beda jsawwatha u hi riedet titilqu. L-Avukat Sant qalet li martu kienet qaltlu li ma baqg[etx t[obbu u dan iddiskors qalitulu quddiem kul[add. Il-ka] se[[ wara li kien sar party fejn il-ma[bub tal-vittma kien pre]enti. Hemmhekk eskalaw l-affarijiet u dakinhar tal-in/ident meta kienu fl-appartament, ]ew;ha qabadha mill-jeans li kienet liebsa u beda jsawwatha. Hi ppruvat tag[mel minn kollox biex ta[arbu i]da spi//at waqg[et fix-xaft. Fortunatament ma mititx millewwel minkejja li waqg[et minn g[oli ta’ tliet sulari. }ew;ha konxju ta’ dan kollu minflok ipprova jitlob g[al g[ajnuna, [allieha fix-xaft tmut filwaqt li hu qag[ad ipejjep u jixrob l-inbid. G[al Sergii Nykytiuk qed jidher l-Avukat Malcolm Mifsud filwaqt li l-Avukat Nadine Sant qed tmexxi lProsekuzzjoni f’isem l-Avukat :enerali.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Parlament 9

Approvata emenda dwar mani;;jar ta’ skart perikolu] Malta qed tanalizza biex tkun tista’ tadatta strate;ija dwar skart perikolu] skont ir-regoli tal-UE. Anke fl-istess UE dan hu su;;ett li g[adu qed jevolvi u Malta trid timxi skont dawn l-i]viluppi. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari Mario de Marco meta lbiera[ filParlament ressaq mozzjoni biex Malta tirratifika emenda g[at-trattat tal-Basel li jirrigwarda l-mod kif pajji] jiddisponi minn skart perikolu]. Is-Segretarju Parlamentari Mario de Marco spjega li l-konvenzjoni mag[rufa b[ala l-konvenzjoni ta’ Basel hi ma[suba biex t[ares minn perikli li jista’ jkun hemm fil-movimenti li jkun hemm ta’ skart perikolu]. Il-mozzjoni qed ta[seb biex ikun hemm emenda g[all-konvenzjoni biex ikun projbit trasferiment ta’ skart perikolu] minn pajji]i tal-UE, talOECD jew Leichtenstein g[al pajji]i barra minn dan it-territorju. Dan g[aliex f’dawn il-pajji]i inqas ]viluppati ma hemmx l-infrastruttura soda biex skart b[al dan ikun mani;;jat. L-emenda g[adha ma da[litx fisse[[. Hemm 69 pajji] li rratifikawha. Parti kbira mill-pajji]i tal-UE di;à approvawha. Minkejja li Malta kienet g[adha ma rratifikatx din l-emenda, di;à qed timplimenta dak li titlob lemenda. Malta ilha timplimenta din il-

projbizzjoni kemm ilha li ssie[bet flUE. Mario de Marco ppropona li din lemenda tkun ratifikata u Malta tkun ting[aqad mal-175 pajji]i li di;à rratifikaw il-konvenzjoni b’mod s[i[. Fid-diskors ta’ g[eluq, is-Segretarju Parlamentari Mario de Marco qal li jaqbel u l-Gvern hekk qed jag[mel, li jara li dak li japplika g[al pajji]i barra mill-pajji] japplika wkoll g[a/-/ittadini ta’ pajji]na. Mario de Marco qal li l-fatt li lWasteServ g[andha applikazzjoni biex topera landfill f’pajji]na ma jfissirx li l-iskart mhux qed ikun kontrollat. IsSegretarju Parlamentari qal li min[abba /-/okon tieg[u, pajji]na bilfors ikollu jirrikorri g[all-esportazzjoni. Mario de Marco spjega li skart perikolu] mhux bilfors ifisser skart velenu]. Fl-iskart domestiku wkoll jista’ jkun prodott skart perikolu]. B[alissa f’pajji]na hawn [ames siti ta’ skart goff (civic amenity sites). Liskart f’dawn is-siti ji;i mag[]ul u jkun esportat jew ma[ruq fl-in/ineratur tal-Marsa. Dan g[andu l-limitazzjonijiet tieg[u. Is-Segretarju Parlamentari qal li jixtieq ikun jaf x’inhi l-politika talOppo]izzjoni dwar l-in/ineratur u dwar landfill. Aktar milli landfill hu

L-ebda materjal nukleari f’Malta Il-Ministru Joe Cassar spjega li l-emenda g[allKonvenzjoni dwar ilProtezzjoni Fi]ika ta’ Materjal Nukleari li tressqet qudddiem il-Parlament ma titkellimx dwar materjal radju attiv i]da dwar uranju u plutonju li jkunu qed jintu]aw g[al skopijiet po]ittivi. L-emenda hi biex dan il-materjal ma jintu]ax g[al skopijiet illegali. Permezz tar-ratifika Malta qed tissie[eb ma’ madwar 50 pajji] ie[or li di;à rratifikawh. Dan jittratta monitora;; akbar dwar traffikar ta’ dan il-materjal. Il-Ministru Cassar qal li Malta tag[mel u]u minn materjal radju-attiv i]da mhux minn materjal nukleari. Dan jintu]a g[al ra;unijiet medi/i u anke fl-industrija. Fir-rigward ta’ materjal nukleari, hu diffi/li li Malta tag[mel u]u minn dan il-

materjal jew li jkollha xi impjanti. L-obbligi ewlenin g[allistati li rratifikaw il-konvenzjoni jittrattaw is-sorveljanza permezz ta’ strutturi u li;ijiet. Hemm ukoll obbligi fuq ilprodutturi u l-imprendituri. Fid-diskors ta’ g[eluq, ilMinistru Cassar qal li Malta qed tag[ti s-sehem tag[ha billi tag[mel monitora;; rigward livelli ta’ radjuattività jew xi periklu minn materjal nukleari. Id-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca qalet li l-Oppo]izzjoni taqbel malmozzjoni li tapprova l-emenda g[all-Konvenzjoni dwar ilProtezzjoni Fi]ika ta’ Materjal Nukleari. Hi qalet g[alkemm Malta m’g[andhiex materjal nukleari i]da g[andha materjal radjuattiv, ma tistax ta;ixxi b’mod insulari.

Il-mozzjoni dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku g[all-4 ta’ Novembru Il-Mozzjoni tal-Oppo]izzjoni dwar it-Trasport Pubbliku se tkun qed ti;i diskussa fl-4 ta’ Novembru. G[al din il-mozzjoni li tressqet mid-deputat Laburista se jittie[du disa’ sig[at ta’ diskussjoni. Fi tmiem tad-diskussjoni se jkun qed jittie[ed vot. Il-mozzjoni qed tesi;i li jkunu ppubblikati l-kuntratti kollha rilevanti, inklu] dawk ta’ konsulenza, li wasslu g[al din irriforma. L-istess mozzjoni talbet g[ar-ri]enja tal-Ministru Austin Gatt, tal-appuntati politi/i u t-tmexxija ta’ Transport Malta.

importanti i]jed li jkun hemm mani;;jar tajjeb g[aliex landfill xi darba jew o[ra timtela u l-ispazju f’pajji]na hu limitat. Mario de Marco qal li l-MEPA timplimenta kundizzjonijiet stretti dwar mani;;jar u ]amma ta’ informazzjoni dwar l-iskart mani;;jat. Min-na[a tieg[u d-deputat Laburista Leo Brincat qal li l-Oppo]izzjoni taqbel u tawtorizza lill-Gvern biex jie[u l-passi [alli din il-konvenzjoni tkun ratifikata b’mod s[i[. Hu qal li jistenna li l-Gvern juri l-istess [e;;a fir-rigward tal-ambjent f’pajji]na. Leo Brincat irrefera g[all-estensjoni talpower station ta’ Delimara. Hu sa[aq ukoll li l-Gvern jimpenja ru[u biex ikun hawn landfill li tie[u [sieb skart perikolu]. Leo Brincat staqsa jekk ilGvern hux lest jie[u l-istess atte;;jament kif qed jag[mel fil-ka] tat-trab iswed u jittratta l-iskart perikolu] li se jkun ;enerat mill-power station ta’ Delimara b’serjetà. Id-Deputat Laburista tkellem ukoll dwar ir-responsabbiltà tal-MEPA li tara li l-iskart ikun ippakkjat kif suppost u tara li d-dokumentazzjoni tkun kollha skont ir-regoli. F’Malta hu rikonoxxut il-fatt li ma hawnx lg[arfien tekniku me[tie; dwar limmani;;jar ta’ /ertu ammont ta’ skart perikolu].

Il-Ba;it 2012 e jkun pre]entat fl-14 ta’ Novembru Il-Ba;it se ji;i ppre]entat itTnejn 14 ta’ Novembru. Id-data t[abbret mill-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg waqt laqg[a talKumitat dwar ix-Xog[ol tal-Kamra. Il-Ba;it 2012, li issa hu konfermat li se ji;i pre]entat f’nofs Novembru, mill-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment, Tonio Fenech. Dan kollu se jsir wara numru ta’ laqg[at ta’ konsultazzjoni li lGvern g[amel kemm mal-imsie[ba so/jali kif ukoll mal-pubbliku in;enerali. Il-Ba;it se jkun qed isir f’kuntest fejn madwar id-dinja re;g[et fe;;et il-kri]i finanzjarja, b’numru ta’ pajji]i Ewropej li j[addnu lewro wkoll jitolbu g[ajnuna biex ji;;ieldu l-problemi finanzjarji b’mod partikolari dawk tad-dejn. B[alma ji;ri f’kull ba;it, ladarba jinqara d-diskors imbag[ad ikun imiss ir-reazzjoni tal-Oppo]izzjoni kif ukoll id-diskors tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ladarba jitlestew dawn l-istadji, tibda ddiskussjoni dwar il-ba;it ta’ kull dekasteru.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

10 Opinjoni LIL HINN MINN XTUTNA> L-AR:ENTINA

It-tieni mandat g[all-ewwel President mara Sa sentejn ilu biss il-waqg[a tal-ewwel President mara talAr;entina demokratika Cristina Fernandez de Kirchner, dehret aktar minn ]gura. Il-partit tag[ha, il-Front tar-Reb[a (FpV) tilef ilma;;oranza fi]-]ew; kmamar tal-Kungress fl-elezzjonijiet mid-term tal-2009, wara tilwima [arxa mal-bdiewa fl2008, min[abba li riedet idda[[al taxxa fuq lesportazzjoni tal-qam[. LAr;entina hi wa[da mill-ikbar esportaturi ta’ prodotti talbiedja fid-dinja. Dik il-kri]i kienet wasslet biex 16-il deputat u erba’ senaturi telqu mill-partit, u listess Vi/i President tarRepubblika Julio Cobos, b[ala President tas-Senat ukoll, kien ta l-vot de/i]iv kontra t-taxxi, biex b’hekk dawk ma kinux g[addew, filwaqt li lpopolarità ta’ Kirchner ni]let g[all-minimu storiku, tant li kien hemm g[ajdut li kienet se tirri]enja. I]da issa jidher li rkuprat u qed tgawdi vanta;; komdu fuq ir-rivali tag[ha g[allelezzjoni presidenzjali ta’ nhar il-{add li ;ej (meta se jsiru

wkoll elezzjonijiet le;i]lattivi), u b[ala ra;uni g[al dan l-“irxoxt” diversi analisti semmew l-ekonomija li sejra tajjeb, l-infiq kbir f’g[ajnuna so/jali, oppo]izzjoni dg[ajfa u maqsuma u l-mewt ta’ ]ew;ha sena ilu, li nissel mew;a ta’ simpatija u solidarjetà lejn martu. }ew;ha Nestor Kirchner kien President tal-Ar;entina fl-erba’ snin ta’ qabel martu Cristina, li mbag[ad appo;;ja lilha biex hi reb[et minfloku fl-2007. Jekk hi issa, b[alma hu mistenni, ti;i konfermata filkariga, be[siebha tkompli bilpolitika intervenista ekonomika u so/jali tal-partit tag[ha, u g[alkemm tul dawn l-a[[ar tmien snin l-Ar;entina kellha tkabbir ekonomiku sinifikanti, ma naqsux ittwissijiet li l-ind[il e//essiv tal-gvern igerrex linvestiment, b[alma kien hemm kritika wkoll meta Kirchner, malli saret President, kienet innazzjonalizzat b’kemm jiswew $30 biljun f’pensjonijiet privati u li din

Inflazzjoni g[olja i]da s’issa l-pagi qed ila[[qu mal-[ajja

minn Joe CALLEJA jocal@me.com http>⁄⁄enricomizzi.blogspot. com

tqieset b[ala sempli/i mi]ura biex jimla l-kaxxa tal-gvern u jkollu aktar biex jiddisponi. Infatti l-partit tag[ha, l-FpV formalment hu fazzjoni talPartit :ustizzjalista (PJ) dixxendenti tal-moviment Peronista tad-dittatur populista Juan Peron, u l-FpV jirrappre]enta lix-xellugin f’dan il-moviment. Fil-fatt l-FvP kien waqqfu Nestor Kirchner meta l-Partit :ustizzjalista ma kienx ikkontesta l-elezzjoni tal2003, min[abba nuqqas ta’ qbil dwar it-tmexxija tieg[u. I]da fl-elezzjoni tal-2007 il-

Partit :ustizzjalista appo;;ja l-kandidatura ta’ Cristina biex din [ar;et rebbie[a b’46% talvoti. Fl-ewwel jiem talpresidenza tag[ha sar mag[ruf li l-FBI arrestat ]ew; Venezwelani u Urugwajan li marru fl-Istati Uniti biex “isikktu” VenezwelanAmerikan, Guido Antonini Wilson, li kien inqabad sejjer lejn l-Ar;entina b’bagalja li fiha kien hemm $800,000 li ma ddikjarax, fuq ajruplan mikri mill-awtoritajiet governattivi Ar;entini u Venezwelani. Wie[ed millVenezwelani ammetta li l-flus kienu nbag[tu mill-gvern talPresident Marxista Chavez, g[all-kampanja elettorali ta’ Cristina Kirchner. Waslu l-elezzjonijiet le;i]lattivi mid-term tal-2009 meta kellhom ji;u m;edda nofs is-si;;ijiet tal-Kamra tadDeputati u terz ta’ dawk fisSenat, u din id-darba l-Partit :ustizzjalista kkontesta. B’hekk il-vot Peronista

Jing[ad li sakemm dam [aj Nestor Kirchner kien jie[u l-bi//a kbira tad-de/i]jonijiet ta’ martu Cristina, il-President tar-Repubblika

nqasam fi tliet partiti, il-Partit :ustizzjalista (PJ), l-FpV u lFrente Justicialista tal-eks President Duharte, anzi tlieta, g[ax xi Peronisti tal-Lemin ing[aqdu mal-Proposta Republicana. Dan wassal biex, b[alma ktibt fil-bidu, il-partit ta’ Kirchner tilef il-ma;;oranza assoluta li kellu fi]-]ew; kmamar tal-Kungress, u tilef ukoll il-provin/ja tal-kapitali Buenos Aires li kienet meqjusa b[ala fortizza Peronista, fejn [are; rebbie[ il-Lemini Proposta Republicana. It-tama tal-“Kir/neristi” issa hi li nhar il-{add mhux biss ti;i konfermata Cristina filkariga, i]da, grazzi g[allpopolarità pre]enti tag[ha, huma jiksbu lura lma;;oranza li kellhom filKungress, g[alkemm g[al din tal-a[[ar m’g[andhomx garanzija /erta. Il-verità hi li Cristina ftit kellha x’taqsam mal-fejqan ekonomiku tal-pajji]. Il-boom fid-domanda globali g[allprodotti fundamentali, l-aktar dawk agrikoli, ma setax faqqa’ fi ]mien a[jar g[allAr;entina, esportatri/i ewlenija tal-la[am ta/-/anga, il-qam[ u l-fa]ola tas-soja, biex b’hekk il-Fond Monetarju Internazzjonali qed jistenna li l-ekonomija din is-sena tikber bi 8%. G[alkemm l-inflazzjoni hi g[olja – ikkalkulata li tla[[aq 20% – il-pagi qed ila[[qu mal-[ajja. Din, i]da, hi fost log[la fid-dinja, u [afna millpolitika fiskali tal-gvern mhix meqjusa sostenibbli, filwaqt li hemm ammont ta’ kapital ;mielu [iere; mill-pajji]. Id-direttur tal-kumpanija ewlenija ta’ konsulenza politika Poliaquia, Sergio Bernesztein staqsa kemm Kirchner hi kapa/i f’nofs kri]i: “veru hi persuna intelli;enti, i]da g[ad irridu naraw kemm hi soda”. Fi kliem ie[or, b[alma ng[idu bil-Malti, g[ad irridu naraw jekk hix ba[ri talbnazzi biss, l-aktar meta jing[ad li sakemm dam [aj, fil-fatt kien ]ew;ha li kien jie[u d-de/i]jonijiet fi 80% tal-ka]i.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Muscat jattakka flok iwie;eb Il-Partit Laburista jrid biss jg[id dak li jkun irid hu. Li kien g[alih, [add ma jista’ jag[mel mistoqsijiet li ma jkunx irid jag[ti twe;iba g[alihom. Iwie;eb mistoqsijiet tal-;urnalisti jekk ikun jaqbillu. F’/irkustanzi fejn hu ma jkunx irid iwie;eb, ja[rab u jattakka. Min ma jaqbilx mal-fehma tieg[u ukoll jattakkah. Mhux biss, i]da jipprova jeliminah mix-xena tal-media u x-xandir. Din hi tattika li qed ju]aha llum il-Partit Laburista. Forsi g[al [afna b’sorpri]a quddiem dak li jippriedka l-mexxej Laburista Joseph Muscat li dejjem jg[id u jirrepeti li qieg[ed jag[mel il-politika differenti minn dak ta’ qablu. Din hi politika li lPartit Laburista kien ju]aha b’mod aktar goff u b’mod mill-aktar sfa//at fi]-]minijiet ta’ meta kien fil-Gvern hu fis-snin sebg[in u tmenin. Intolleranti u arroganti

Tajjeb li wie[ed jitlaq mill-punt li grazzi g[allpolitika li ;ab il-Partit Nazzjonalista, illum ingawdu minn plurali]mu fix-xandir. Kien il-Partit Laburista l-ewwel partit f’pajji]na li gawda l-ewwel b’li/enzja tat-televi]joni. Sewwa g[amel. Il-bidla li j;ib il-PN fil-politika li jemmen fiha u jimplimenta, igawdi minna kul[add. M’hemmx distinzjoni. I]da llum qed naraw sitwazzjoni politika fejn ilPartit Laburista qed juri li qed jer;a’ jkun intolleranti fil-qasam tax-xandir u l-media. Qieg[ed jipprova jer;a’ jiddetta kollox hu. Tieg[u biss hu tajjeb. Dak kollu li ma jdoqqx g[al widnejh, jipprova jkisser.

Il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat ilu jkun ikkritikat bl-a[rax g[all-po]izzjoni li [a meta ddikjara li mhux se jkun qieg[ed jg[id ilpolitika tieg[u qabel ma tasal l-elezzjoni. B[allikieku ]-]minijiet li qed tg[ix id-dinja kollha u li qed jitfg[u realtajiet ;odda li rridu nindirizzaw illum qabel g[ada, jistg[u jistennew sal-elezzjoni biex il-poplu jkun jaf x’po]izzjoni g[andu Joseph Muscat u l-Partit Laburista fuq materji ta’ importanza u li jistg[u jmexxuna fit-triq ta’ aktar su//ess jew fit-triq tal-falliment. Dan esperjenzajnieh. Meta l-Partit Laburista flOppo]izzjoni ippropona li jne[[i l-VAT, il-poplu kien jaf biha. Dakinhar, ma;;oranza tal-elettorat fdatu b’dik il-proposta. Ir-ri]ultat kul[add jaf x’kien. Gvern Laburista [oloq xejn anqas minn 33 taxxa ;dida, waqqaf il-pro/ess g[as-s[ubija fl-UE u sta;na l-ekonomija u ma ggvernax aktar minn 22 xahar. L-attakki li saru dan l-a[[ar fuq kumpanija li tippre]enta programmi popolari fuq ix-xandir talistat, il-Where’s Everybody?, hu e]empju ta’ kif il-Partit Laburista g[adu marbut mal-politika talpassat. G[adu intolleranti, goff u ma jirrispettax argumenti li mag[hom ma jaqbilx. Il-Partit Laburista ma g[amel ebda kru/jata u ma attakkax l-istess ]ew; pre]entaturi ta’ din il-kumpanija talmedia meta ddikjaraw fil-pubbliku po]izzjoni li kienet fuq l-istess linja tal-mexxej Laburista Joseph Muscat.

Ma pprotestax dwar kummenti li g[addew fuq il-po]izzjoni li [adu fir-referendum dwar iddivorzju. Dakinhar hekk kien jaqbillu. I]da llum, il-libsa tal-lupu li jilbes kontinwament il-Partit Laburista qed naraw li ma tista’ tinbidel qatt. Il-qasam tax-xandir f’pajji]na g[amel ]viluppi kbar ’il quddiem. Dejjem hemm fuq xiex isiru dibattiti. Dejjem hemm lok g[al titjib u tibdil. I]da lok g[all-arroganza u l-intolleranza, kif spikka din il-;img[a stess fuq programm ta’ diskussjoni fuq il-media Laburista li fiha sa[ansitra kien hemm tisbit tal-ponn, m’g[andu qatt ikun hemm. Xejn ;did u ta’ sustanza L-Oppo]izzjoni Laburista hi fid-dmir li ]]omm skrutinju tal-amministrazzjoni tal-Gvern anke filqasam tax-xandir tal-istat. I]da m’g[andha qatt ter;a’ tibda tidda[[al il-politika parti;jana u lattakki personali. Xog[ol l-Oppo]izzjoni dejjem jibqa’ li ta[dem biex tkun alternattiva denja g[allgvern tal-;urnata. Xog[olha mhux li tin[ela f’kampanji ta’ attakki fuq ;urnalisti. Xog[olha hu li tippre]enta politika alternattiva li tikkonvin/i lill-elettorat u taspira fidu/ja f’dak li tkun qed tipproponi. L-a;ir ukoll li l-Partit Laburista jistieden lillmedia tal-Partit Nazzjonalista meta biss irid hu, hi wkoll tal-mist[ija. Li jwassalna wkoll g[all-konklu]joni li fil-Partit Laburista, meta tag[sar il-politika u l-a;ir tieg[u, ma ssib xejn ;did. Xejn ta’ sustanza.

Ix-xiri permezz tal-internet Imma;inaw din is-sitwazzjoni: Issib prodott bi prezz tajjeb g[all-bejg[ fuq l-internet. Timla d-dettalji kollha tieg[ek, inkluzi dawk tal-credit card, biex t[allas. U malli tlesti kollox u tag[fas il-buttuna biex ittransazzjoni ssir, jitla’ messa;; minn imkien li jg[idlek li dak il-prodott ma jistax jintbag[at Malta. Jekk g[addejt minn dan iddi]appunt, m’intix wa[dek. Din l-esperjenza jg[addu minnha madwar 40,000 konsumatur Malti u G[awdxi kull sena. Din mhix xi [a;a li ti;ri lilna l-Maltin biss. Pajji]i o[ra ]g[ar b[al ?ipru, is-Slovenja u sSlovakkja, ukoll i[abbtu wi//hom mag[ha. {afna drabi r-ra;uni tkun li l-kumpanija kon/ernata ma jkollhiex interess li tbig[ ilprodotti tag[ha f’Malta jew f’pajji]i o[ra ]g[ar, g[ax biex tag[mel dan, ikollha tid[ol f’/erti spejje] u intri//i legali u ma jkunx jaqblilha. B’hekk tippreferi li ma tbig[x. U int tibqa’ b’xiber imnie[er. Bl-istess mod, bejjieg[a Maltin li jridu jbig[u il-prodotti tag[hom barra minn Malta permezz tal-internet, ukoll qed i[abbtu wi//hom mal-istess diffikultajiet, i]da b’effett kuntrarju. g[ax mhux fa/li

jakkwistaw il-fidu/ja tax-xerrejja barranin li kapa/i joqog[du lura g[ax jib]g[u li jekk jixtru minn pajji] barrani b[al Malta, id-drittijiet tag[hom ma ji;ux rispettati jekk xi [a;a ma tmurx sew. {afna nies fin-negozju, spe/jalment in-negozji ]g[ar lesti jie[du l-bejg[ bl-internet b’aktar serjetà jekk jitwarrbu dawn l-ostakli.

du/u element ta’ /ertezza legali fil-bejg[ li jsir bejn pajji] u ie[or tal-Unjoni g[ax g[andek l-istess regoli li japplikaw g[al kul[add. Issa kif jaf kul[add, meta tkun taf li g[andek il-protezzjoni tal-li;i, t[ossok aktar lest li tafda u tixtri. U din il-fidu/ja tkattar il-kummer/.

Li;i Komuni Ewropea dwar il-Bejg[ Kien g[alhekk li l-;img[a li g[addiet il-Kummissjoni

Li;i Komuni Ewropea Dwar il-Bejg[ se tiffavorixxi lillkonsumatur. Wara kollox hu fatt mag[ruf li l-li;i Ewropea tiffavorixxi d-drittijiet tal-konsumatur. I]da l-fatt li l-konsumaturi jafdaw il-li;i Ewropea tista’, minnha nnifisha, isservi ta’ opportunità g[all-bejjieg[a li jridu jirriklamaw il-bejg[ tag[hom billi ju]aw huma wkoll dawn irregoli Ewropej. Mhix l-intenzjoni ta’ din ilproposta li tie[u post il-li;ijiet nazzjonali dwar il-bejg[ fis-27 pajji] tal-Unjoni Ewropea. I]da pjuttost, l-intenzjoni hi li jkollna t-28 li;i li jista’ ju]a min irid fl-Ewropa. G[alhekk ilpajji]i membri mhux se ji;u obbligati jbiddlu l-li;ijiet nazzjonali tag[hom dwar il-bejg[ i]da sempli/ement li jippermettu lil min irid li ju]a r-regoli Ewropej dwar il-bejg[. G[alhekk [add mhu se ji;i obbligat ju]a l-li;i Ewropea u

Ewropea ippubblikat abbozz ta’ Li;i Komuni Ewropea dwar ilBejg[ biex il-bejjieg[a jsibuha aktar fa/li jbig[u il-prodotti tag[hom mal-Unjoni Ewropea permezz tal-internet filwaqt li lkonsumaturi jsibha aktar fa/li li jixtru minn fejn iridu. Forsi l-idea tinstema’ kumplikata, i]da fil-fatt hi pjuttost sempli/i. L-iskop hu li jin[olqu sett ta’ regolamenti jew kodi/i wie[ed li jirregola l-kuntratt tal-bejg[ fl-Ewropa billi jistabbilixxi x’inhuma d-drittijiet u l-obbligi li japplikaw meta xi [add jixtri xi [a;a jew ibig[ xi [a;a. Dawn ir-regolamenti ji//araw id-drittijiet u l-obbligi kemm tal-konsumatur kif ukoll tal-bejjieg[a. G[alhekk tissejja[ ‘Li;i Komuni Dwar ilBejg[’. G[aldaqstant jintro-

Favur il-konsumatur Kif wie[ed jistenna, din il-

jekk ma tag[milx dan, il-li;i nazzjonali tibqa’ tg[odd. Aktar ser[an il-mo[[ I]da jekk tag[]el il-li;i

Ewropea jkollok aktar ser[an tal-mo[[ g[ax tkun taf sewwasew x’li;i se tipprote;ik meta tixtri xi prodott minn barra. U din il-li;i se ti;bor sett ta’ drittijiet li kull konsumatur jippretendi b[al, ng[idu a[na, iddritt li tirritorna prodott difettu], ir-rimbors tal-flus li tkun [allast, il-[las tat-trasport biex ji;i ritornat prodott difettu] u wkoll ilkwistjoni tal-kumpens. Fi kliem ie[or, dawk id-drittijiet kollha li jserr[u mo[[ il-konsumatur li jixtri minn fuq l-internet. Fl-istess waqt, ilkummer/janti wkoll se jibbenefikaw mill-fatt li l-li;i komuni Ewropea se tappella aktar u tkun aktar familjari g[all-konsumaturi u g[aldaqstant il-konsumaturi se jit[ajru aktar li jixtru ming[and negozju li joffri d-drittijiet talLi;i Komuni Ewropea dwar ilBejg[ milli dawk li ma jag[mlux dan. F’/ertu sens mela, din il-li;i tista’ tintu]a millkummer/janti b[ala marka ta’ kwalità. Dan il-vanta;; hu aktar rilevanti fil-ka] ta’ kummer/janti minn pajji]i ]g[ar b[al Malta, li spiss i[abbtu wi//hom ma’ diffikultajiet barra minn

minn Simon BUSUTTIL MEP simon.busuttil@euro parl.europa.eu

xtuthom min[abba li l-konsumaturi f’dawk il-pajji]i forsi jit[assbu qabel jixtru ming[and negozju stabbilit Malti g[ax ma jkunx /erti mill-protezzjoni li toffrilhom il-li;i Maltija. Issa, se jkollhom mo[[hom mistrie[ li se tipprote;ihom illi;i Ewropea u g[alhekk ma ja[sbuhiex darbtejn biex jixtri ming[and negozju f’Malta. U l-konsumatur jaqbillu wkoll. G[ax aktar ma jkun hemm negozji li ju]aw il-li;i Ewropea, aktar hemm /ans li dawn joffru l-prodotti tag[hom f’pajji]i ]g[ar fejn qabel ma kellhomx interess li jag[mlu dan min[abba l-intri//i legali. B’hekk, il-ka]i fejn issib ma’ wi//ek xi messa;; li jg[idlek li “dan il-prodott ma jinbieg[x f’pajji]ek” jibdew jonqsu sakemm jispi//aw u jsiru xi [a;a tal-passat.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-KRI}I TAD-DEJN

Jer;a’ jitnaqqas il-credit rating ta’ Spanja

Mument mill-inkwiet li kien hemm ilbiera[ f’Ateni waqt strajk ;enerali u vot fil-Parlament dwar aktar mi]uri ta’ awsterità. (Ritratt> Reuters)

IL-GRE?JA

Strajks u protesti fost aktar awsterità B[alma kien mistenni kien hemm in/identi vjolenti barra l-Parlament Grieg ilbiera[ hekk kif ;ewwa l-bini sar lewwel minn ]ew; voti biex ikunu introdotti aktar mi]uri ta’ awsterità biex forsi l-kri]i tad-dejn fil-Gre/ja tin;ieb ta[t kontroll. Dan fl-istess [in li fil-pajji] sar strajk ;enerali min[abba lmi]uri ;odda ta’ awsterità. Ilbiera[ filg[axija wara li lmembri Parlamentari So/jalisti kollha fil-Parlament ivvutaw favur, il-pakkett ta’ mi]uri ta’ awsterità g[adda mill-ewwel fa]i tieg[u. L-ag[ar ;lied se[[ fil-pjazza quddiem il-Parlament fejn sa[ansitra twaddbu bombi tal-petrol lejn il-pulizija li g[al xi [in kellhom jirtiraw mill-postijiet fejn kienu g[assa. Min-na[a tag[hom ilpulizija fost l-o[rajn wie;bu bi sparar ta’ gass tad-dmug[ biex forsi iferrxu lil dawk li kienu qed jaqilg[u l-inkwiet fi Pjazza Syntagma, il-pjazza ewlenija quddiem il-

Parlament. G[all-ewwel darba minn mindu bdiet din il-kri]i taddejn fil-Gre/ja sentejn ilu, iddimostranti rnexxielhom jaslu sat-tara; tal-Parlament u lgass tad-dmug[ seta’ jinxtamm anki ;ewwa l-bini talParlament. G[all-;urnata tal-biera[ kien hemm 7,000 pulizija g[assa f’Ateni. Kien hemm in/identi ta’ vjolenza anki fi bnadi o[ra tal-kapitali Griega hekk kif sar rally kbir ta’ protesta. L-istrajk ta’ 48 sieg[a wassal biex l-uffi/ini tal-Gvern jag[lqu kif ukoll servizzi pubbli/i u [wienet. Dan peress li l-istrajk issejja[ kemm millunion ewlenija tas-settur pubbliku kif dik privata. Min[abba l-istrajk madwar 150 titjira kemm interna kif ukoll internazzjonali kellhom jit[assru. Il-Prim Ministru So/jalista George Papandreou ;urnata qabel appella g[al appo;; mill-poplu Grieg. Imma wara

sensiela ta’ mi]uri ta’ awsterità li kienu introdotti kontinwament tul dawn l-a[[ar sentejn, l-ostilità lejn il-Gvern kif ukoll dawk li qed jag[tu lg[ajnuna finanzjarja lillGre/ja u l-mi]uri li qed jimponu, li huma l-mi]uri ta’ awsterità, kibret [afna. Bl-ekonomija Griega mfarrka, uffi/jali tal-unions kif ukoll in-nies li [adu sehem fil-protesti tal-biera[, qalu li l-mi]uri ta’ awsterità kienu se jkomplu jkissruha aktar. L-unions qalu li dik talbiera[ kienet l-akbar dimostrazzjoni f’dawn is-sentejn ta’ kri]i. Qabel il-vot, il-Ministru talFinanzi Evangelos Venizelos qal li din kienet ;lieda iebsa u mimlija u;ig[ i]da ne/essarja biex ikun evitat it-tmiem a[rax tal-kri]i li jkun il-falliment tal-Gre/ja. Illum il-{amis isir it-tieni u l-a[[ar vot dwar il-mi]uri ta’ awsterità. Irid jg[addi dan ittieni vot biex dawn ikunu introdotti.

Tnaqqis tal-credit rating, il-marka ta’ fidu/ja, ta’ Spanja kompla jpo;;i pressjoni fuq il-mexxejja Ewropej biex jag[mlu progress konvin/enti biex isolvu l-kri]i tad-dejn li qed tolqot l-Ewropa. Dan hekk kif fit-23 ta’ Ottubru se jsir summit talmexxejja tal-UE proprju biex jindirizzaw din il-kri]i fost ottimi]mu li forsi din id-darba kien se jkun hemm ri]ultati konkreti. Id-downgrading ing[ata mill-a;enzija Moody’s u dan sar ftit ;ranet wara li din l-a;enzija wissiet li jista’ jintmess il-grading ta’ AAA ta’ Franza min[abba leffetti tal-kri]i tad-dejn. Is-swieq finanzjarji g[andhom tama li s-summit tal-{add, li Franza qalet kien se jwassal g[al soluzzjoni de/i]iva. Min-na[a lo[ra l-:ermanja qed tkun aktar kawta dwar dan issummit. It-tnaqqis fil-credit rating ta’ Spanja kienet motivata laktar min[abba l-effetti possibbli mill-kri]i li tinsab fiha l-Gre/ja. Il-Kan/illier :ermani] Angela Merkel wissiet li lmexxejja Ewropej ma kinux se jsolvu l-kri]i tad-dejn f’laqg[a wa[da. Hi sa[qet li d-dejn li g[andhom /erti pajji]i nbena tul is-snin u g[alhekk wie[ed ma jistax isolvi kollox b’summit wie[ed. Hi qalet li kien se jkun hemm b]onn xog[ol iebes u fit-tul biex din ilkri]i ting[eleb. I]da minkejja dan hi kienet fidu/ju]a li l-mexxejja Ewropej kien se jirnexxielhom jie[du dde/i]jonijiet relevanti u importanti. Ilbiera[ Merkel tkellmet mal-President Fran/i]

Nicolas Sarkozy biex jippruvaw jikkordinaw a[jar ittwe;iba tag[hom. Dawn huma l-mexxejja tal-akbar ]ew; ekonomiji fl-UE. Valerie Pecresse, ilMinistru tal-Ba;it Fran/i], qalet li sa nhar il-{add ilkuntatti bejn i]-]ew; mexxejja kienu se jkunu kontinwi. It-tama hi li fis-summit ta’ nhar il-{add ikun hemm qbil dwar passi ;odda biex jitnaqqas id-dejn Grieg, jissa[[a[ il-kapital talbanek li huma esposti g[addejn ta’ pajji]i fi kri]i u jissa[[a[ il-fond ta’ salvata;; finanzjarju taz-zona ewro biex ikunu protetti lekonomiji l-kbar. Maria Feker, il-Ministru tal-Finanzi tal-Awstrija, qalet li l-iskop hu biex ilfond ikun aktar flessibbli i]da g[al dan kien hemm b]onn aktar ]mien. B[alissa fil-fond hu stmat li hemm madwar 300 biljun ewro u ttir hu li jkun hemm triljun ewro biex jappo;;ja lb]onnijiet finanzjarji ta’ Spanja u l-Italja g[al talanqas sena u biex jikkalmaw is-swieq finanzjarji. Lura g[al Spanja, ilMoody’s naqset il-credit rating ta’ Spanja minn A1 g[al AA2, it-tielet a;enzija ewlenija li a;ixxiet b’dan ilmod fil-konfront ta’ Spanja f’dawn l-a[[ar ;img[at. I]da l-Moody’s naqset ilcredit rating g[al livell aktar milli g[amlu l-iStandard’s and Poor u l-Fitch, i]-]ew; a;enziji ewlenin l-o[ra. Il-Moody’s qalet li [adet dan il-pass aktar milli g[al xi nuqqasijiet Spanjoli, g[an-nuqqas ta’ soluzzjoni kredibbli g[all-kri]i taddejn li qed tolqot iz-zona ewro.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

14 A[barijiet ta’ Barra

NEW ZEALAND> Il-vapur re;istrat il-Liberja, Rena, jidher inkaljat 22 kilometru mill-kosta ta’ North Island fi New Zealand u li qed jikkaw]a l-ag[ar di]astru ambjentali fl-istorja tal-pajji]. Sforzi biex jin[are; i]-]ejt minn ;o fih kellhom ikunu sospi]i min[abba l-maltemp. Il-vapur ilu nkaljat 14-il ;urnata u minnu di;à [ar;u 250 tunnellata ta’ fuel tossiku kif ukoll spi//aw fil-ba[ar mijiet ta’ kontejners. (Ritratt> Reuters)

IT-TURKIJA

L-AWSTRALJA

Maqtula 24 suldat Tork Aktarx l-a[[ar ]jara tar-Re;ina :ellieda Kurdi qatlu 24 suldat Tork f’attakki fix-Xlokk tat-Turkija tul il-fruntiera malIraq. L-akbar ammont ta’ suldati Torok maqtula f’;urnata wa[da g[al [afna snin. Il-Prim Ministru Tayyip Erdogan min[abba l-attakki [assar [esrem vja;; li kien se jag[mel barra l-pajji] filwaqt li l-President Abduallah Gul sa[aq li t-tpatija g[al dan lattakk kien se jkun wie[ed kbir. Kien hemm ukoll 18-il suldat li ndarbu f’dawn l-attakki tul g[ases tal-militari tul ilfruntiera mal-Iraq. L-attakki saru ;urnata wara li [ames pulizija u tliet persuni

/ivili fosthom tifla ta’ sentejn, inqatlu meta splodiet bomba li tpo;;iet ta[t tappiera fi triq filprovin/ja ta’ Bitlis. Fi]-]ew; ka]i s-suspetti huma li l-attakki twettqu millPartit tal-{addiema talKurdistan (PKK), il-grupp militanti ewlieni Kurd. Minn Lulju, il-militanti Kurdi ]diedu l-attakki tag[hom fir-re;jun u qatlu aktar minn 50 membru tas-sigurtà Tork. Bi tpatija g[al dan saru attakki mill-ajru mit-Torok kontra ba]ijiet tal-PKK fitTramuntana tal-Iraq. Dan il-kunflitt ilu sejjer mill1984 u fih inqatlu aktar minn 40,000 persuna.

Ir-Re;ina Eli]abetta lbiera[ bdiet ]jara impenjattiva ta’ 11-il ;urnata fl-Awstralja. Vja;; li [afna jemmenu li issa li r-Re;ina g[andha 85 sena u d-distanza li trid tivvja;;a biex tmur hemm, dan se jkun la[[ar wie[ed tag[ha. L-ewwel waqfa tag[ha kienet Canberra wara titjira ta’ 22 sieg[a mir-Renju Unit. Hawnhekk hi ng[atat mer[ba mill-Prim Ministru Awstraljan Julia Gillard u Quentin Bryce, il-Gvernatur :enerali. L-a[[ar darba li r-Re;ina g[amlet vja;; daqshekk twil kien fl-2006 meta marret biex tifta[ il-Log[ob tal-Commonwealth f’Melbourne. B’kollox ir-Re;ina ]aret l-Awstralja 15-il darba matul ir-renju tag[ha u jing[ad li g[andha rabta spe/jali ma’ dan il-pajji]. Matul dan il-vja;;, ir-Re;ina, li hi akkumpanjata mir-ra;el tag[ha l-Prin/ep

Philip li llum g[andu 90 sena, se j]uru erba’ Stati Awstraljani u jattendu aktar minn 20 impenn fosthom il-ftu[ tas-summit tal-Commonwealth f’Perth. I]-]jara qed isir ukoll meta x-xewqa li lAwstralja ssir Repubblika hi fl-anqas livell qatt re;istrat g[al [afna snin. St[arri; li sar aktar kmieni dan ix-xahar, l-appo;; g[all-monarkija hu ta’ 55 fil-mija filwaqt li dawk li jridu li l-Awstralja ssir Repubblika kienu 34 fil-mija, l-anqas livell fi 23 sena. Gillard, li hi mag[rufa dwar kemm hi favur li l-Awstralja ssir Repubblika, ammettiet li ftit kien hemm skop li jissejja[ referendum ie[or dwar dan. L-ewwel wie[ed li kien sar fl-1999 kien falla. Hi qalet li ma temminx li kien se jkun hemm referendum ie[or dwar is-su;;ett sakemm tibqa’ fil-poter ir-Re;ina Eli]abetta.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-LIBJA

L-operazzjoni tan-NATO qed toqrob lejn it-tmiem Hekk kif il-forzi talKunsill Transitorju Nazzjonali Libjan [adu lkontroll ta’ Bani Walid u qed jikkontrollaw parti kbira minn Sirte, in-NATO [abbret li kienet se tibda tnaqqas innumru ta’ attakki mill-ajru hekk kif issa qed tara ttmiem tal-missjoni militari fil-Libja. L-a[[ar ]ew; bliet ewlenin li kienu g[adhom f’idejn innies tad-dittatur Libjan Muammar Gaddafi kienu Sirte u Bani Walid u nNATO qalet li l-popolazzjoni ta’ dawn il-bliet ma kinux aktar ta[t theddida min-nies ta’ Muammar Gaddafi. Kelliem g[an-NATO fi Brussell fejn hemm ilkwartieri ;enerali tan-NATO, qal li skont l-alleanza militari, minkejja li g[ad hemm ;lied i]olat f’Sirte u sa /ertu punt f’Bani Walid, parti kbira mill-popolazzjoni lokali ma kinitx aktar ta[t theddida. Intqal li l-;ellieda ta’ Gaddafi li kien g[ad fadal issa kienu fuq id-difensiva aktar milli fuq l-offensiva u iktar mo[[hom li jevitaw li jinqabdu pri;uniera. Il-kelliem, il-Kurunell Roland Lavoie kompla li dawn m’g[adhom jikkontrollaw zoni popolati signifikanti u ma kinux theddida kredibbli apparti l-gruppi ]g[ar li g[ad hemm jirre]istu. Il-livell ta’ theddida g[allpopolazzjoni /ivili kienet irra;uni ewlenija g[all-intervent militari tan-NATO kif ukoll se jkun dak g[at-tmiem tag[ha. Kelliem ie[or g[an-NATO qal li l-;urnata tat-tmiem taloperazzjoni tan-NATO, imlaqqma Operation Unified Protector, kienet qed toqrob. Ftit qabel, Anders Fogh Rasmussen, is-Segretarju :enerali tan-NATO, qal li qabel ma tittie[ed de/i]joni

Ftit mill-[erba li hemm b[alissa f’Sirte (Ritratt> Reuters)

biex tintemm il-missjoni, irid ikun hemm qbil bejn inNazzjonijiet Uniti u t-tmexxija temporanja Libjana. Kelliem qal li g[alissa ma kienet stabilita ebda data g[al laqg[a simili. Il-Kurunell Lavoie qal li peress li issa t-theddida kienet anqas, in-NATO naqset sew in-numru ta’ attakki mill-ajru fuq il-Libja. Hu ]ied ukoll li peress li ssitwazzjoni fuq l-art inbidlet, li qed ji;ri issa hu li l-ajruplani tan-NATO qed jintu]aw aktar biex jg[assu x’qed ji;ri fuq l-art u jintervjenu biss meta ne/essarju. Bani Walid waqg[et f’idejn ir-ribelli nhar it-Tnejn filwaqt li f’Sirte g[ad hemm ;lied

g[addej. Dan hekk kif in-nies ta’ Gaddafi qed jippruvaw iwettqu xi forma ta’ kontra attakk i]da b’su//ess limitat. Sadattant ikompli l-misteru dwar fejn jinsab Gaddafi. Hemm suspetti qawwija li hu qed idur xi mkien fid-de]ert fin-Nofsinhar tal-Libja. Dwar dan tkellmet ukoll Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan meta ]aret Tripli. Hi qalet li ma kinitx taf fejn kien i]da kien hemm tama li jinqabad jew jinqatel dalwaqt. Sadattant Il-Kunsill Transitorju Libjan ilbiera[ g[araf il-Kunsill Nazzjonali Sirjan, l-g[aqda ta’ oppi]izzjoni kontra r-re;im ta’ Bashar al-Assad, b[ala lawtorità le;ittima fis-Sirja.

IL-LVANT NOFSANI

Iridu ja[tfu I]raeljan ie[or Il-grupp militanti Palestinjan li [ames snin ilu [ataf lill-I]raeljan Gilad Shalit wieg[ed li kien se jistinka biex ja[taf aktar suldati I]raeljani biex jintu]aw f’negozjati mal-Istat I]raeljan. Nhar it-Tlieta, Shalit in[eles wara ftehim storiku mal-{amas. Bit-tpatija g[all[elsien tas-suldat I]raeljan, bdew jin[elsu aktar minn 1,000 pri;unier Palestinjan, fil-ma;;oranza tag[hom mi]muma min[abba atti mdemmija ta’ terrori]mu. Liskambju sar wara medjazzjoni E;izzjana u :ermani]a. Ilbiera[ in[elsu 447 Palestinjan minn total ta’ 1.027 li l-kumplament tag[hom se jin[elsu fil;img[at li ;ejjin. Xi w[ud minnhom kienu ilhom il-[abs 30 sena. I]da fost il-fer[ fuq i]]ew; na[at mal-[elsien, ilKumitati Popolari tarRe]istenza, koalizzjoni ta’ gruppi militanti dominati

mill-{amas u li kienet wara l-[tif ta’ Shalit, wieg[det li kienet se ta[taf I]raeljan ie[or fi sforz li din id-darba ;;ieg[el lill-I]rael is-6,000 pri;unier Palestinjan li g[ad fadlilha fil-kustodja tag[ha. Infatti f’rally li kien organizzat mill-{amas fil-Medda ta’ Gaza wara l-[elsien, spikkat l-g[ajta “in-nies iridu Gilad ;did.” L-iskambju qanqal polemika f’I]rael proprju peress li dan issa jista’ j[ajjar lill-militanti Palestinjani biex iwettqu aktar atti ta’ [tif ta’ I]raeljani, partikolarment suldati li jkunu g[assa tul il-fruntiera mal-Medda ta’ Gaza b[alma kien fil-ka] ta’ Shalit. Shalit issa rritorna lura lejn ir-ra[al tieg[u ta’ Mitzpe Hila fost mer[ba kbira u lfamilja tieg[u appellat lillmezzi tax-xandir biex issa jit[alla fil-pa/i biex bil-mod jidra [ajja normali wara [ames snin mi]mum f’i]olament.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Feature 17

16 Feature

Sensiela ta’ pro;etti importanti g[a/-?ittadella f’G[awdex

Investiment ta’ €18-il miljun

Dehra tal-;ibjun miksi li jg[atti parti mis-swar kif ukoll tad-da[la l-antika ta/-?ittadella kif inhuma b[alissa (fuq) u kif se ji;u bil-pro;ett inklu]i mi]uri ta’ a//essibbiltà li jwasslu mi/-?entru tal-Vi]itaturi g[ad-da[la ta/-?ittadella

Punti prin/ipali identifikati mill-Master Plan b[ala interventi g[a/-?ittadella

Dehra tas-swar ta/-?ittadella kif jidhru b[alissa, bil-pro;ett ta’ restawr li jinsab g[addej

Il-pro;ett approvat mill-Awtorità Maltija g[all-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) iktar kmieni dan ix-xahar, ta’ Master Plan g[allkonservazzjoni, ir-restawr u l-immani;;ar ta/-?ittadella f’G[awdex, kif ukoll tat-twettiq ta’ elementi minn dan il-pjan fosthom il-[olqien ta’ ?entru g[all-Vi]itaturi, se jfisser b’kollox investiment ta’ millinqas ¤18-il miljun li g[alih qed ji;u esplorati possibbiltajiet ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea. Il- Master Plan g[a/-?ittadella, li hu pro;ett tal-Ministeru g[al G[awdex, tfassal wara studji li saru bejn l-2008 u l-2010 li analizzaw diversi aspetti ta/-?ittadella fosthom il-formazzjoni tas-sit, l-i]vilupp arkitettoniku u storiku, u l-u]u tieg[u b’mod partikolari llum. Il-pjan jidentifika numru ta’ interventi li g[andhom isiru, li g[alihom ilMinisteru g[al G[awdex di;à applika mal-MEPA u li minnhom ;ew approvati xi w[ud filwaqt li o[rajn jinsabu fil-pro/ess ta’ evalwazzjoni. L-interventi (ara l-kaxxa) jittrattaw l-a//essibbiltà tassit, l-i]vilupp ta’ esperjenza a[jar g[all-vi]itatur, interventi ta’ restawr u konservazzjoni ta’ bini pubbliku u l-[olqien ta’ servizzi ;odda g[al min ju]a s-sit.

■ Twaqqif ta’ ?entru g[all-Vi]itaturi minflok il;ibjun mhux u]at li jinsab fit-Telg[a tal-Belt. ■ Jitqieg[du rampi u lifts li jippermettu iktar a//essibbiltà f’zoni differenti tas-sit. ■ Jin[oloq pont li jg[aqqad ir-Ravellin mad-da[la ta/-?ittadella.

Impressjoni artistika ta’ kif se jidher id-d[ul g[a/-?entru tal-Vi]itaturi ;did minflok il-;ibjun, fit-Telg[a tal-Belt (fuq) u dehra ta’ kif jidher is-sit illum (isfel)

■ L-arkata kbira m/arrta fis-swar fl-1956 ting[alaq b’bieb tal-[;ie; li jinfeta[ biss g[al okka]jonijiet partikolari. Id-da[la ta/-?ittadella ter;a’ tkun dik tal-mina l-antika. ■ Isir xog[ol ta’ livellar fi Pjazza tal-Katidral u ssir riorganizzazzjoni tat-tara; u r-rampa li jwasslu g[al Triq il-Fosos.

Impressjoni artistika li ti;bor fiha l-interventi prin/ipali identifikati mill-Master Plan ta/-?ittadella

■ Isir restawr tal - binjiet pubbli/i prin/ipali fosthom il - Qorti , il - Palazz tal - Gvernatur u l {abs il - Qadim , kif ukoll tal - arkata fuq stil Normann . ■ Is - servizzi ji;u mg[oddija minn ta[t l - art fi trinek apposta u jsir pavimentar ;did tat - toroq .

■ Isir skavar arkeolo;iku u xog[ol ta’ konsolidazzjoni tal-fdalijiet ta’ djar Medjevali m;arrfa. ■ Isiru xog[lijiet ta’ riabilitazzjoni u landscaping tal-Foss, ti;i stallata sistema ;dida ta’ dawl maddawra tas-swar u fit-toroq interni, u jitwa[[lu tabelli b’sinjali u interpretazzjoni.

Il-mina m/arrta fis-swar fl-1956 (xellug) u l-arkata l-antika li se ter;a’ sservi b[ala l-mina tad-d[ul g[a/-?ittadella wara li ti;i restawrata (lemin)


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

18 Mediarama#Ittri

LA FAMIGLIA B{ALA PRODOTT SOFISTIKAT Wie[ed mill-fenomeni televi]ivi ta’ nota f’dawn l-a[[ar snin g[andu x’jaqsam ma’ kif l-istazzjonijiet rispettivi saru joffru sensiliet drammati/i b’konsistenza kbira. Dan il-fatt juri li l-Maltin u l-G[awdxin g[andhom dispo]izzjoni qawwija favur id-drama fuq l-iskrin i]-]g[ir, ukoll jekk imbag[ad isibuha bi kbira (forsi wkoll g[al ra;unijiet ta’ mobbiltà jew finanzjarji) li jmorru t-teatru fi]ikament. Filwaqt li jidher li t-teatru “proprju” hu merfug[ g[al /erti kategoriji so/jali, id-drama bit-tv g[andha appell popolari mifrux [afna, kemm jekk il-;eneru jkun serju kif ukoll jekk ikun komiku (b’e]empju nistg[u nie[du, ng[idu a[na, De/eduti). Mhux il-produzzjonijiet kollha huma tal-istess livell: g[ad hemm xog[ol li g[adu jsoff it-tendenzi tat-teatrin tal-antik,

ukoll jekk illum je]istu ri]orsi teknici sofistikati li kapaci jtejbu x-xog[lijiet. F’ka]i ta’ medjokrità, il-prodott g[andu x’jaqsam mal-per/ezzjoni tal-istess produtturi dwar “xi j[obbu n-nies”. I]da mbag[ad hemm sensiliet tajbin, miktubin b’/ertu galbu, b’re/tar studjat li jikkonvin/i u li teknikament kulma jmorru qed jitjiebu. La Famiglia (NET television) jista’ jkun ikkwotat b[ala wie[ed minn dawn il-prodotti sofistikati. Imtellg[a minn NET television#Media.Link u Pollo Loco, din is-sensiela li bdiet aktar kmieni dan ix-xahar tie[u kun/ett “mafju]” li lokalment ftit li xejn kien sfruttat. Wara l-produzzjoni hemm nies b[al Martin Farrugia (awtur) u Frederick Testa (direttur) li di;à kienu rikonoxxuti uffi/jalment b[ala artisti ta’ kwalità. Aspett ie[or li qed ikun innutat hu li dawn ilproduzzjonijiet (inklu] La Famiglia) qed ikollhom ilwebsites interattivi tag[hom, fatt li jkompli “jiddemokratizza” l-produzzjonijiet u jinkura;;ixxi element kritiku mifrux. KAXXA JAN Is-sajf dejjem i;ib nixfa ta’ ideat, i]da wie[ed mill-aktar programmi viva/i g[all-iskeda estiva lokali kien Kaxxa Jan (NET television), ippre]entat minn Janice Darmanin flimkien mal-produtturi Lisa Spiteri u Fiona Psaila Avgerinou. Darmanin, li fl-a[[ar ftit snin assumiet kari]ma u personalità interessanti tassew, kienet fit-tmum ta’ programm li ;ibed [afna simpatija “familjari” b[ala maga]in ta’ kujum. Din kienet it-tieni sena konsekuttiva li xxandar ilprogramm ta’ 90 minuta u saru sforzi biex it-temi jkunu a;;ornati biex jirriflettu l-aktar aspetti popolari tal-mument, fosthom l-ossessjoni li sar hawn fost tant nies, ]g[ar u kbar, dwar i]-]ifna Zumba. Ta’ min jg[id li z-Zumba da[let filprogrammi offruti minn diversi skejjel ta]-]fin u tad-drama lokali, fosthom i/-/entru statali tad-drama fi Blata l-Bajda. KWISTJONI TA’ ?ENSURA Il-kwistjoni ta/-/ensura tar-rivista universitarja Ir-Realtà baqg[et tkarkar sal-lum, wara li l-Uffi//ju tal-Prosekutur appella minn sentenza tal-ewwel istanza li ddeterminat li xog[ol kontroversjali ppubblikat fir-rivista studenteska ma kienx joffendi l-morali pubblika. Is-sentenza finali dwar lappell mistennija ting[ata f’Di/embru li ;ej. Is-saga kollha tidher li kienet wa[da sproporzjonata u assurda, i]da din ta/-/ensura mhix xi [a;a li tolqot lil Malta biss. It-televi]joni statali Taljan (RaiUno) g[adu kemm kien

akku]at li //ensura episodju minn serje fejn kien ittrattat ]wie; bejn l-omosesswali. Il-plot, minn sensiela televi]iva :ermani]a tal-grupp NDF, li bdiet tintwera dan l-a[[ar, jinvolvi koppja gay li ti]]ewwe; f’kunvent Kattoliku, quddiem l-artal. Ir-Rai kien akku]at mill-Oppo]izzjoni li “jrid ja[bi lverità so/jali”, i]da b[ala difi]a, id-direttur tal-istazzjon qal li s-sensiela kellha tiqsar g[ax kienet twila wisq. Naturalment, din id-difi]a dg[ajfa ma kkonvin/ietx, u listess direttur, Mauro Mazzaz, kellu jammetti li, kieku l-episodju kien skrinjat f’sala /ivika ma kienx ikun hemm problema. I]da l-wiri fuq ittelevi]joni jo[loq kuntest diffi/li. MARIO AZZOPARDI marpardi@maltanet.net

Darba f’Malta kien jing[ad ir-Ru]arju... Mill-korsija tal-knejjes, mill-fond tal-g[orfa u talirziezet, mill-g[oli tal-kerrejiet u wkoll mill-palazzi madwar Malta, mill-kurituri talkunventi u monasteri fil-pa/i u mill-fond tax-xelters filgwerer, il-Maltin kienu jg[idu talba li kienet komuni bejniethom. Kienu jg[iduha kollha l-istess, kienu jg[iduha b’fidi u b’devozzjoni. Kienet talba li kienu jg[idu filb]onnijiet tag[hom. Kienu jg[iduha kull meta kienu jiltaqg[u ma’ xi g[elm i]da kienu jg[iduha wkoll b[ala ringrazzjament ta’ xi grazzja maqlug[a. Kienu jg[iduha kuljum u f’kull familja. IrRU}ARJU kien parti minn [ajjithom. Kienet talba li kienet i]]ommna flimkien filfamilji u ma’ xulxin. Kienet talba li kienet tag[na sfog, kenn, fara; u tama. Kbar u ]g[ar kienu mdorrijin bit-talba tar-Ru]arju u kienu jafu jg[iduha. IrRu]arju hi talba li tibda birradd tas-Salib, issir riflessjoni fuq episodji marbuta mal-[ajja ta’ :esù mag[rufa b[ala Misteri u wara ting[ad ilMissierna u g[axar Avemarijiet u mbag[ad ting[ad il-Glorja u wara ssir riflessjoni fuq episodju ie[or. Fl-a[[ar tar-riflessjoni tal[ames misteru ting[ad isSalve Re;ina. Wara s-Salve Re;ina jsir talb skont il-fehma tal-Papa. Imbag[ad jing[adu tliet Missierna, u {ob]na u Glorja g[all-erwie[ talPurgatorju. Imbag[ad isir talb g[all-familja u talb ie[or. Fla[[ar ting[ad il-litanija ta’ titli u tif[ir lil Marija Santissma u talba qasira li ;;ib ir-re/ta tarRu]arju fi tmiemha. Dan li g[edna hu in;enerali dwar kif ting[ad din it-talba u din hi lforma tradizzjonali. Hemm min mag[ha j]id talb ie[or ta’ inter/essjoni. Biex jing[addu n-numri tal-Avemarijiet u Qaddisiet li jing[adu, ju]aw kullana ta’ ]ibe; mag[rufa b[ala l-kuruna. Din ikun fiha [amsa u [amsin ]ib;a mqassmin g[axra g[axra bi spazju bejniethom u ]ib;a o[ra fin-nofs. Fit-tarf talkullana jkun hemm imdendlin [ames ]ibe; o[ra u fit-tarf salib. It-talba kollha hi mag[rufa b[ala r-re/ta tarRu]arju u ;ieli wkoll tintu]a lespressjoni ‘[ames posti Ru]arju’. Ir-Ru]arju jista’ jing[ad ukoll fuq g[oxrin posta, [amsa tal-fer[, [amsa tat-tbatija, [amsa tal-glorja u

[amsa tad-dawl. Dawn ;eneralment jitqassmu fuq iljiem kollha tal-;img[a. Hu x’inhu, ir-Ru]arju jag[tina fuq fuq ix-xenarju tal-avvenimenti marbuta mal-[ajja ta’ :esù. Kellu ra;un il-Beatu Papa :wanni Pawlu II jikteb fl-Ittra Appostolika tieg[u Rosarium Virginis Mariae, li r-Ru]arju ji;bor fih il-qofol tal-messa;; tal-Van;elu fl-interità tieg[u u jista’ jing[ad li r-Ru]arju hu lkompendju tal-Van;elu. Filfatt ir-Ru]arju jibda bitt[abbira tal-An;lu lil Marija u sakemm naslu fl-a[[ar misteru tal-Inkoronazzjoni ta’ Marija Santissma nkunu g[addejjna dak kollu li jista’ jg[addi minnu l-bniedem biex jasal g[and Alla; il-fer[, ittbatija u t-tgawdija. U dan hu s-sinifikat tar-Ru]arju u ssigriet tal-popolarità tieg[u g[ax hu talba b’ forza psikolo;ika li tqawwi l-qalb, tag[ti l-kura;; u tag[ti sfog g[as-sentimenti umani ta’ fer[ u ta’ m[abba. U l-qawwa tarRu]arju hi wkoll so/jolo;ika, g[ax ir-Ru]arju g[andu l-[ila li j;ib lin-nies flimkien kemm waqt in-niket u kemm waqt ilfer[. Qabel, pere]empju, fixxahar ta’Ottubru konna nin;abru fil-knejjes biex ng[idu r-Ru]arju flimkien, g[ax dan ix-xahar hu ddedikat lir-Ru]arju. Kien il-Papa Ljun XIII li kien ikkonsagra xxahar ta’ Ottubru lir-Ru]arju Mqaddes. I]da dan ix-xahar kien ilu mag[ruf b[ala xxahar tar-Ru]arju sa mill-1571 meta l-Papa Piju V waqqaf ilfesta fit-28 ta’ Ottubru b[ala tifkira tar-reb[a tal-Insara fuq it-Torok fil-battalja ta’ Lepanto li ;rat fis-7 ta’ Ottubru 1571. L-istess Papa kien ]ied l-invokazzjoni, “G[ajnuna tal-Insara” fillitanija tal-Madonna. B’dan, il-Papa ried juri rrikonoxximent tad-dinja Nisranija lejn ommna Marija Santissma g[ax kien /ert li kienet il-Madonna li salvat lill-Insara f’dik il-battalja. Dakinhar, il-Fratellanza tarRu]arju qag[det iddur it-toroq tirre/ta bil-[erqa u biddevozzjoni din it-talba tarRu]arju f’g[aqda wa[da bejn in-nies u f’talba ferventi lejn is-Sema biex Omm Alla tid[ol g[alihom u te[lishom u ttihom ir-reb[a f’dik ilbattalja. Kienet ]gur e]er/izzju ta’ fidi u twemmin. Missirijietna kollha kienu j;orru l-kuruna fuqhom u

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, il-{amrun PTA 1450), bilfax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma ji;ux ippubblikati. L-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.

arahom l-ommijiet spe/jalment, i]ebb;u l-kuruna u jg[idu xi talb minn [in g[all-ie[or. Fit-titlu g[edt li xi darba l-Maltin kienu jg[idu rRu]arju g[ax sa ftit ilu din ittalb kienet ting[ad minn kul[add u kuljum fil-knejjes u fil-familji u kif g[edna kienu jafuha l-kbar u ]-]g[ar. Kienet tassew xena sabi[a dik li tara l-familja Maltija mi;bura flimkien quddiem xi xbieha tal-Madonna fuq xi gradenzina b’xemg[a tixg[el, jg[idu r-Ru]arju. :eneralment kien jing[ad mill-missier, mix[ut fuq xi si;;u bil-kuruna f’idejh jg[id it-talb u jg[olli le[nu meta xi [add mit-tfal jibda jong[os. L-omm twie;eb bil-kantaliena waqt li tbennen xi tarbija u t-tfal bilqieg[da fuq xi sodda jew fl-art skont lista;un, iwie;bu u kultant jinbxu lil xulxin. I]da llum i]-]minijiet tbiddlu u l-familja lanqas g[andha /ans ting[aqad kollha flimkien g[all-ikel, a[seb u ara g[ar-Ru]arju. U llum sar rari li l-familja tkun kollha f’daqqa flimkien. U rRu]arju naqas sewwa b[ala drawwa reli;ju]a minn fostna u flok li s-swaba’ tan-nies qed i]ebb;u l-kuruna, qed litteralment i]ebb;u l-buttuni tat-telefon /ellulari jew talkompjuter. Dan ma jfissirx li llum m’hawnx nies li g[adhom jg[idu r-Ru]arju i]da li din id-drawwa reli;ju]a marret lura mhux [a]in u g[alhekk hemm b]onn li nistinkaw biex kemm nistg[u n;ibuha lura. Hemm b]onn li lit-tfal ner;g[u ndarruhom biha ukoll jekk mhux kuljum. Issa li qeg[din fix-xahar ta’ Ottubru li hu ddedikat lirRu]arju nippruvaw nag[tu spinta lil din it-talba li kif g[edna, dejjem kienet ta’ fara; u tama g[alina. Tkun [a;a xierqa wkoll li fejn isiru pur/issjonijiet bil-vara tarRu]arju nag[mlu [ilitna biex nikkumpanjaw kif nag[mlu fi ]mien il-:img[a l-Kbira meta nakkumpanjaw lill-istatwa ta’ Marija Addolorata. B’dan ilmod ukoll inkunu qed naghtu sehemna biex ner;g[u nqanqlu d-devozzjoni lejn din it-talba li meta nkunu filb]onn ]gur nirrikorru lejha biex nitolbu lil Marija Santissima dak li jkollna b]onn u b’fidi qawwija li hi se tismag[na g[ax hi Ommna lkoll. Joe Cordina

Il-{amrun

{ajku - 359 minn Oliver Friggieri

{a]in jekk na[btu mad-Direttur tat-Taxxi fil-bieb tal-:enna.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

20 Kummer/

Vodfone tifta[ ferg[a f’Tas-Sliema L-a[[ar [anut ta’ Vodafone nfeta[ fil-qalba taz-zona tax-xiri fi Triq Bisazza, Tas-Sliema. Dan il-[anut il-;did ta’ Vodafone hu parti minn pjan wiesa’ hekk kif Vodafone qed toffri ambjent modern u informali fejn wie[ed ikun jista’ jieqaf u jipprova l-a[[ar smartphones, tablets u a//essorji fil-kumdità, blg[ajnuna ta’ tim espert. Il-[sieb ta’ Vodafone hu li dejjem tkun qrib il-klijenti tag[ha. Mezz wie[ed kif tag[mel dan hu li tinvesti f’numru ta’ [wienet

f’postijiet strate;i/i. Ilpro;ett tmexxa minn ArchiTACT flimkien ma’ Saviour Camilleri Design li [adu [sieb ukoll it-tfassil tat-disinn u l-elementi arkitettoni/i. “B’mod kontinwu nfittxu li noffru lill-klijenti tag[na ambjent fejn jistg[u jippruvaw l-a[[ar prodotti u servizzi tag[na bl-akbar fa/ilità, grazzi g[allatmosfera moderna li tilqg[ek,” qal Steven Sammut, Indirect Channels Senior Executive ta’ Vodafone Malta.

“It-tim tag[na hu m[arre; bl-a[[ar g[arfien dwar laktar teknolo;ija avvanzata kif ukoll dwar dak li joffru la[[ar prodotti u servizzi biex jag[ti lill-klijenti esperjenza ta’ customer care e//ellenti.” Il-klijenti ta’ Vodafone huma mistiedna j]uru l-[anut il-;did f’Tas-Sliema waqt il[inijiet tal-ftu[ mit-Tnejn sas-Sibt mid-9 a.m. sas-7 p.m. Aktar tag[rif, inklu]a lista s[i[a ta’ [wienet ta’ Vodafone, jinsab fuq www.vodafone.com.mt#voda fonestores.

Dettall mill-[anut il-;did ta’ Vodafone fi Triq Bisazza, Tas-Sliema

■ Johannesburg tat mer[ba lill-ewwel titjira bl-ajruplan A380 tal-Emirates hekk kif it-titjira EK761 minn Dubaj ni]let flAjruport Internazzjonali ta’ O R Tambo. Johannesburg, li hi lener;ija tal-ekonomija fl-Afrika ta’ Isfel, hi l-ewwel destinazzjoni g[ad-double-decker fl-Afrika filwaqt li hi s-16-il destinazzjoni fin-network tal-ajruplani A380 tal-Emirates. “Id-domanda g[as-servizzi tal-Emirates lejn u minn Johannesburg minn dejjem kienet g[olja, b’rata ta’ tkabbir finnumru ta’ passi;;ieri li taqbe] is-27 fil-mija meta mqabbla massena ta’ qabel,” qal Jean Luc Grillet, il-Vi/i President talEmirates g[all-Operat Kummer/jali fl-Afrika. Matul l-a[[ar sena, l-Emirates ;arret ’il fuq minn 900,000 passi;;ier minn fost it-tliet ajruporti fl-Afrika ta’ Isfel - li huma Cape Town, Durban u Johannesburg. Fl-ewwel tmien xhur tas-sena 2011, il-linja tal-ajru ;arret ’il fuq minn 37,500 tunnellata ta’ merkanzija ta’ valur matul irrotot tal-Afrika ta’ Isfel, bl-esportazzjoni titla’ b’26 fil-mija fuq l-istess perjodu tas-sena ta’ qabel. L-Emirates topera titjira kuljum minn Malta g[al Dubaj, b’waqfa qasira f’Larnaka, ?ipru.

Dehra ;dida g[all-uffi//ju /entrali tal-BOV L-uffi//ju /entrali talBOV f’Santa Venera ng[ata dehra ;dida permezz ta’ illuminazzjoni spe/jali g[all-;img[a tal-Malta Design Week. B[ala wie[ed millisponsors ewlenin tal:img[a tad-Disinn f’Malta, il-bank i//elebra b’dan ilmod dik li hija pjattaforma g[at-talent lokali fil-qasam tad-disinn. Il-Malta Design Week kellha l-g[an li tg[in lit-

talent lokali jippromwovi xxog[ol tieg[u u wkoll jiltaqa’ ma’ xog[lijiet minn kulturi o[rajn u jkun espost f’postijiet kulturali u kummer/jali madwar Malta. Il-Malta Design Week kienet organizzata b’su//ess fil-jiem li g[addew. “Il-[sieb tag[na kien li nag[tu dehra ;dida lillfa//ata tal-uffi//ju tal-BOV b[ala parti mill-involviment tal-bank fil-Malta Design

Week,” qal Charles Azzopardi mid-Dipartiment tal-Marketing tal-Bank of Valletta. “Permezz ta’ din linizjattiva tajna lill-bini tag[na dehra li ti;bed lg[ajn u l-attenzjoni ta’ dawk li jkunu g[addejjin minn hawn.” Aktar informazzjoni dwar il-Malta Design Week u lavvenimenti marbutin mag[ha tista’ tinkiseb missit uffi/jali tal-avveniment www.maltadesignweek.com.

Fil-jiem li g[addew l-uffi//ju /entrali tal-BOV f’Santa Venera kellu dehra ;dida illuminata

■ Ir-rebbie[a tal-Kompetizzjoni HSBC Yes 4 Students ing[ataw ir-rigal sabi[ ta’ Acer 7-inch tablet computer ipprovdut minn ScanMalta L-erba’ rebbie[a, Chantel Borg, Fabrizia Zarb, Daryl Zammit, u Kevin Attard, kienu fost il-200 parte/ipant li [adu sehem filkompetizzjoni, li kien hemm promozzjoni dwarha fuq ilbreakfast show ta’ Bay Radio matul Awwissu. Biex jie[du sehem, l-istudenti kellhom jid[lu fis-sit www.hsbc.com.mt, jikklikkjaw fuq il-banner tal-kompetizzjoni u jwie;bu tliet mistoqsijiet. Wa[da mill-mistoqsijiet lillparte/ipanti kienet dwar wie[ed mill-benefi//ji offruti millpakkett HSBC Yes 4 Students 16+. Twe;ibiet differenti inkludew referenzi g[al rati ta’ interess og[la fuq it-tfaddil, Yes 4 debit card internazzjonali, internet banking b’xejn u mobile banking b’xejn. Il-Kap tal-Marketing tal-HSBC Brian Tortell irrefera g[all-kompetizzjoni b[ala parti importanti millKampanja Yes 4 Students li din is-sena kellha su//ess kbir.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt EVIDENZA

Issawwat fid-Depot tal-Pulizija NET Television 21>32

Delitt li se[[ b’tiri ta’ arma tan-nar f’Ta’ Qali fit-18 ta’ Mejju 1984 fuq Wilfred Cardona. Madwaru hemm kunsiderazzjonijiet politi/i g[all-fatt li hu kien partitarju tal-PN li ;ie msawwat fid-Depot tal-Pulizija. Tixxandar intervista li Dione Borg g[amel mal-Avukat An;lu Farrugia li fl-1984 kien wie[ed mill-pulizija li investigaw dan il-qtil. B[ala mistiedna fl-istudio se jkun hemm l-espert forensiku Anthony Abela Medici, Clarence Busuttil – [abib ta’ Wilfred u li kien mieg[u ftit qabel ma nqatel u Victor Camilleri, illum Editur ta’ il-mument, li se janalizza dan il-qtil fil-kuntest ta’ meta se[[. Issir rikostruzzjoni ta’ diversi waqtiet minn kif se[[ dan il-qtil u juri wkoll filmati tal-postijiet minn fejn g[adda Wilfred Cardona qabel inqatel. Dan il-programm hu produzzjoni ta’ Basement Productions.

Wilfred Cardona

BEJNI U BEJNEK

Involut sew fil-[ajja pubblika NET Television 23>30

Josef Bonello llum se jlaqqag[na ma’ Joe Caruana Curran (fir-ritratt ta[t). Industrjalist u serva fost o[rajn fl-og[la karigi filFederazzjoni g[all-Industriji. Involut ukoll fis-settur sportiv, fejn fost o[rajn spikka g[al numru ta’ snin fil-kariga ta’ President tal-Valletta FC fi snin meta gawdew minn g[add ta’ su//essi. G[amel ]mien ukoll kien mistieden residenti talprogramm ta’ NET Television Replay.

FIL-QOSOR • ANALI}I TAL-A{BAR (NET Television 21>00) Il-kura g[all-Kan/er se tkun it-tema analizzata waqt ilprogramm-dokumentarju tal-lum.. Naraw esperjenzi reali ta’ nies li mardu bil-kKan/er u kif qed ji;;ield din il-marda. Se jixxandru wkoll intervisti ma’ profesjonisti li ja[dmu f’dan is-settur u l-inizjattivi me[uda mill-Gvern, fosthom l-g[oti ta’ medi/ini b’xejn, il-programm ta’ screening tas-sider u l-bini ta/-?entru tal-Onkolo;ija biex ting[ata l-a[jar kura medika. Il-programm g[andu produzzjoni u pre]entazzjoni ta’

Roderick Agius meg[jun minn Simon Cassar u Mark Azzopardi. Il-produzzjoni e]ekuttiva hi ta’ John Zammit. • IL-MARA TAL-LUM (NET Television 13>20) - F’dan ix-xahar kull

sena jkun imfakkar ilkan/er tas-sider. F’dawn l-a[[ar snin in-nisa saru [afna aktar konxji dwar din il-marda. Dan hu tip ta’ kan/er li jista’ jitfejjaq jekk wie[ed jinduna bih kmieni. Important wkoll li wie[ed ikun infurmat bil-kura u sservizzi li hawn f’Malta. Il-mistiedna ta’ Gloria Mizzi se jkunu l-konsulent Joe Psaila, Elizabeth Muscat u Carrie Grixti li huma l-Manager u l-koordinatatri/i tal-programm ta’ screening rispettivament, Gertrude Abelal mill-Breast Care Support Group u Esther Sant mill-Action for Breast Cancer Foundation. • XD (NET Television 15>40) - It-tfal ta’ XD jitkellmu dwar l-ikel u fost o[rajn se jwie;bu g[al mistoqsijiet dwar jekk i[obbux jieklu, xi j[obbu l-aktar u jekk ikollhom isajru xi [a;a, dan xi jkun? • MALTA LLEJLA (NET Television 17>00) - B[al kull nhar ta’ {amis, Paula Fleri Soler tag[ti tag[rif dwar il-films li g[adhom kif [ar;u g[all-wiri fis-swali lokali ta/-/inema. Se jkun hemm ukoll Ernest Cachia dwar l-ICT, il-psikjatra Anton Grech u Fr Savior Grima OSA. Tippre]enta Stephanie Spiteri.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

22 TV#Radju VORREI NON ESSERE RICCA

{abib taparsi l-g[arus 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Rete 4 16:45 Negozjant sinjurun ikun wasal biex imut. Jitlob li jmorru jarawh in-neputija tieg[u flimkien mal-g[arus tag[ha. I]da dan tal-a[[ar jinzerta ma jifla[x. It-tfajla xejn ma t[abbel rasha biex minflok tg[id [abib tag[ha biex

taparsi jkun hu l-g[arus tag[ha. Fost l-atturi f’dan il-film tal-1964 li l-isem ori;inali tieg[u hu I’d Rather Be Rich, insibu lil Maurice Chevalier u Sandra Dee, li jidhru firritratt hawn ta[t.

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet X’G[andna g[all-Weekend The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Nitfa Kultura 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bilMalti (r) 20:30 - Nie[du {sieb Darna 21:00 - BBC News 21:05 Maltin Biss 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 A[na 13:15 - In-Novella 13:45 ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:30 - Joe Grima Live 19:45 - ONE News 20:00 - Prime Time Quiz Show 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - Rock Moods 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Radju Argument 24:00 Mezza Notte 02:00 - Night Rythms.. RTK • 103 FM) 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Country Music Club Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

15:30 - Jg[idu Tag[hom i]-}g[a]ag[ (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – L-Argument Matul il-:img[a (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 – Servizz b’Im[abba 22:00 – Il-Qaddis talJum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet – Jaqblu, Ma Jaqblux, Stilista, Fil-:nien, Upbringing, Cyber Crime. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Campus 09:30 - Faxxikli 10:00 BBC News Update 10:05 – I’m Alright! 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 – Il[na mi/-.par 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Lorenzo Milani: Bejn ilbiera[ u llum 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 11:00 - Il-Qdusija fi }minijietna (r) 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l-Erwie[ 13:00 Strument f’idejk 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 Marija fil-Litur;ija u l-Ordnijiet Reli;ju]i 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 – {ajjitna (r) 17:15 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:40 - G[asar 18:00 Angelus u Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - Fit-Toroq talKelma 20:00 - Lejn il-Qawmien 21:00 - Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 - Klassi/i u Sagri 23:00 Ulied is-Sultan (r) 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 – Kompjeta. Bay Radio • 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Ian Lang 15:30 - Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 – Ben Glover 22:00 - Tiesto Club Live 24:00 – Eddie Halliwell. Bastjani]i FM • 95 FM 06:30 - Ru]arju 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 - Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi 08:00 u 12:00 Angelus) 13:00 - Tempo on the Mix 17:00 – {annieqa :i]imin 17:30 - All Time Favourites 18:00 - Realtajiet Siekta 20:00 – All time Favourites 20:30 Country Fever.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:10 - Madwarna 09:20 - Kwizzun (r) 10:00 Purée (r) 11:00 - Asteriks 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwizzun 18:55 Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - De/eduti 21:45 Bondi + 22:30 - Venere 23:15 L-A[barijiet 23:30 - Gadgets (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 16:15 - Minuta Wa[da! 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Teleshopping 17:00 Sal-:ister 17:30 - ONE News Update 17:40 - Aroma Kitchen 19:05 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Inbox 20:20 - Illostra 20:30 - Emilja 21:45 - Ilsien inNisa 23:15 - ONE News 23:40 Minuta Wa[da! 23:45 - Kalamita (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Forum 21:30 - CNI 22:00 - News. Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d-09:00) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 16:50 - Tg Parlamento 17:00 Tg 1 17:15 - Che tempo fa

18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Soliti ignoti 21:10 - Don Matteo 8 23:30 - Porta a porta 01:05 - Tg 1 notte 01:40 - Qui Radio Londra 01:45 - Sottovoce. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 10:00 Tg2punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:50 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:30 Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Star Academy 00:10 - Tg 2 notizie 00:25 - Rai 150 anni 01:20 - Tg Parlamento 01:35 - Italia sul due. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (dok.) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Figu - Album di persone notevoli 15:10 - The Lost World (TF) 15:50 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 - Sabrina, vita da strega (TF) 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Mi manda Raitre 23:15 Mi manda Raitre - I vostri dirietti 24:00 - Tg 3 linea nottee 01:05 Magazzini Einstein 01:35 - La musica di Raitre. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 10:10 - Tg 5 ore 10 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful 14:10 - Centovetrine 14:45 Uomini e donne (reality) 16:20 Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un’altro! 20:00 - Tg 5

20:30 - Striscia la notizia 21:10 Io canto 00:10 - Nonsolomoda 00:40 - Tg 5 notte 01:00 Uomini e donne (talk show). Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:00 - Zorro 07:30 - Starsky & Hutch (TF) 08:30 - Hunter (TF) 09:55 - R.I.S. 3 - delitti imperfetti (TF) 10:50 - Ricette di famiglia (attwalità) 11:30 - Tg 4 12:00 Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:10 - Hamburg Distretto 21 (TF) 16:15 - Sentieri (soap) 16:45 - Vorrei non essere ricca. Film ’64 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Blog - la versione di Banfi 23:30 - Hannibal Lecter - le origini del male. Film 2006 01:50 Tg 4. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons 08:55 - Nini (TN) 09:55 - Mistero files 10:55 - Principess 11:55 - Spose extralarge 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 Cartoons 15:00 - Big Bang Theory (sitcom) 15:35 - Chuck (TF) 16:30 - Glee (TF) 17:25 Cartoons 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:30 - Mr Bean (TF) 20:05 - CSI: scena del crimine (TF) 20:50 - Football. UUFA Europa League. Zurich v Lazio 22:55 - UEFA Europa League - Speciale 23:45 - Fuga da Absolom. Film ’94. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:40 - Coffee Break 10:35 L’aria che tira 11:05 - (Ah) ipiroso 12:00 - ‘G’ Day 12:25 I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 (TF) 14:05 - L’esecutore. Film ’70 16:15 - Atlantide Storie di uomini e mondi 17:30 L’Ispettore Barnaby (TF) 19:30 ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 - Piazzapulita 24:00 - Tg La 7 00:10 Crossing Jordon (TF) 01:00 N.Y.P.D 02:00 - Otto e mezzo.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

TV#Radju 23 Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 – Prin/pijiet 11:30 Bijografiji 12:30 - EGOV4U 13:00 - Stretch 13:30 - G[a]liet 14:15 - 10 minunti 14:30 G[awdex illum 15:00 - 21st Century 15:30 - Prin/pijiet 16:00 - Bijografiji 17:00 - EGOV4U 17:30 - Strech 18:00 - G[a]liet 18:45 - 10 minuti 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 – G[awdex illum 19:30 21st Century 20:00 - Strech 20:25 - A[barijiet bl-Ingli] 20:30 - Prin/pijiet 21:00 - G[a]liet 21:45 - 10 Minuti 22:00 - Il-Li;i u Jien 22:30 - Wirt Arti u Kultura 23:00 - Bijografiji. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 - Favourite Link 12:10 Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - Favourite Cinema 15:30 - Teleshopping 16:30 Nintrefa ‘l Fuq 17:30 - Jien u Int 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) Makura 19:45 - Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Sfera 22:30 - Storjografija 23:00 - Link 23:05 - Kont taf? 23:15 - F. News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 • melita 162 12:00 - Beautiful 12.25 Centovetrine 12:55 - Extreme Makeover Home Edition 13:45 Dharma & Greg 14:00 - Grey’s Anatomy (TF) 14:45 - Dawson’s Creek (TF) 15:35 - Pepper Dennis (TF) 16:25 - Settimo cielo 17:15 - La tata (sitcom) 18:05 - Dawson’s Creek (TF) 18:50 - Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 – The Vampires Diaries 23:10 -Moonlight (TF). BBC Entertainment • melita 300 07:00 - Charlie and Lola 07:10 Buzz and Tell 07:20 - Balamory 07:40 - Gigglebiz 07:55 - Me Too! 08:15 - Charlie and Lola 08:25 - Buzz and Tell 08:40 Keeping up Appearances 09:40 The Weakest Link 10:25 - Lark Rise to Candleford 11:15 Doctors 11:45 - EastEnders 12:15 - Casualty 13:10 - Keeping up Appearances 14:40 - Lark

Rise to Candleford 15:30 - The Weakest Link 16:15 - Doctors 16:45 - EastEnders 17:15 Casualty 18:10 - Lark Rise to Candleford 19:00 - The Weakest Link 19:45 - Doctors 20:15 EastEnders 20:45 - Incredible Journeys with Steve Leonard 21:35 - Coast 22:35 - afterlife 23:25 - Keeping up Appearances. TCM • melita 310 • GO Plus 701 06:30 - Anchors Aweigh. Film ’45 (U) 09:05 - The High Chaparral 10:10 - Gunsmoke 11:20 - The Train Robbers. Film ’73 (PG) 13:30 - The High Chaparral 14:35 - Gunsmoke 16:00 - Canyon River. Film ’56 17:35 - Force of Arms. Film ’51 (A) 19:35 - Captain Horatio Hornblower. Film ’51 (U) 22:00 - The Pelican Brief. Film ’93 (12). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:30 - Strictly Business. Film ’91 (15) 08:50 - Khartoum. Film ’66 (PG) 10:55 - MGM’s Big Screen 11:10 - Mixed Blessings. Film ’95 (12) 12:40 - Mosquito Squadron. Film ’69 (PG) 14:10 Invasion of the Body Snatchers. Film ’78 (15) 16:00 - Crossplot. Film ’69 (PG) 17:35 - They Call Me Mister Tibbs! Film ’70 (15) 19:20 - Cherry 2000. Film ’88 (12) 21:00 - Countdown to Chaos. Film ’99 22:25 - The Couch Trip. Film ’87 (15). Diva Universal • melita 313 07:00 - Wind at My Back 08:50 Roots: The Next Generations 09:50 - Rex: A Cop’s Friend 10:50 - Cento Vetrine 11:50 McLeod’s Daughters 12:44 Great Women 12:55 - ER 13:55 - Agatha Christie’s Poirot 15:55 Rex: A Cop’s Friend 16:55 Agatha Christie’s Poirot 19:00 McLeod’s Daughters 19:53 - The Visiting Hours 20:00 - ER 21:00 - Lucky Day (12) 22:47 Coming Out 23:00 - Agatha Christie’s Poirot. Discovery Channel • melita 400 07:15 - Deadliest Catch: Payback Time 08:10 - Mythbusters: Bubble Trouble 09:05 - Extreme Engineering: Bridging the Bering Strait 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Urban Survivor 11:50 - Chop Shop: Martin Kemp’s Gangster Car 12:45 - Twist the Throttle: Yamaha 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior:

Chicago Black Hawks Bike Part 1, Bling Star Bike Part 2 14:35 Dirty Jobs: Special Affects Artist 15:30 - Deadliest Catch: No Second Chances 16:25 Mythbusters: Blow Your Own Sail 17:20 - Extreme Engineering: Bridging the Bering

Strait 18:15 - Ultimate Survival: Canadian Rockies 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - The FBI Files: Dangerous Cause 21:00 Nothing Personal: Roadside Betrayal 21:55 - Paradise Lost 22:50 - Kidnap and Rescue: Taken by Surprise 23:45 Mythbusters: Blow Your Own Sail.. Melita Movies • melita 801 09:20 - Doctor Dolittle 2. Film 2001 10:50 - Peter Pan. Film 2003 12:40 - My Name Is Khan. Film 2010 15:20 - It Runs In The Family. Film 2003 17:10 - Julie & Julia. Film 2009 19:10 Knight and Day. Film 2010 21:00 - Awake. Film 2007 22:30 - Grown Ups. Film 2010 00:10 Chicago Overcoat. Film 2009. Melita More • melita 802 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - Mike & Molly 11:30 - Gossip Girl 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 Brothers and Sisters 17:00 Chuck 17:45 - S#*! My Dad Says 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Brothers and Sisters 20:00 Mike & Molly 20:30 - Desperate Housewives 21:15 - Supernatural 22:05 - True Blood 23:10 Boardwalk Empire 00:15 Entourage 00:45 - Game of Thrones 01:50 - Bored To Death. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court With Judge Ross 1 08:00 - Parking Wars 08:30 - Hardcore Pawn: Fool’s Gold. Billy the Exterminator: 09:00 - Snakes in the Swamp 09:30 - Bobcat and Yellow-Jacket. 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Reunion Part 1.The Locator: 11:00 - A Daughter’s Struggle 11:30 - A Mother’s Healing. 12:00 - Snapped: Women Who Kill: Elicia Hughes 13:00 Hardcore Pawn: Cash Kings 13:30 - Parking Wars 14:00 America’s Court With Judge Ross 1. Billy the Exterminator: 15:00 Snakes in the Swamp 15:30 Bobcat and Yellow-Jacket. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Elicia Hughes 17:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Reunion Part 1. The Locator: 18:00 - A Daughter’s Struggle 18:30 - A Mother’s Healing. 19:00 - America’s Court With Judge Ross 1 20:00 - Parking Wars 20:30 - Hardcore Pawn: Cash Kings 21:00 - My Ghost Story: Hauntings Revealed 22:00 - Celebrity Ghost Stories 23:00 Paranormal Cops: Meagan’s Ghost 23:30 - Paranormal State.

G[at-tfal fuq il-Cable Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - Barney and Friends 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 -

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>40 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:07 Dougie in Disguise 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 - Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 - The Hoobs. Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:05 - The Suite Life of Zack and Cody 09:30 Phineas and Ferb 09:50 - Good Luck Charlie 10:15 - Phineas and Ferb 10:35 - The Suite Life on Deck 11:00 - Wizards of Waverly Place 11:25 - Sonny With a Chance 11:45 - Good Luck Charlie 12:10 Hannah Montana 12:30 - The Suite Life on Deck 12:55 - Wizards of Waverly Place 13:20 - Disney Fairies 13:55 - Good Luck Charlie 14:20 - Phineas and Ferb 14:45 - Fish Hooks 15:10 - Shake it up 15:35 - The Suite Life of Zack and Cody 16:00 Wizards of Waverly Place 16:25 - Good Luck Charlie 16:50 - Fish Hooks 17:15 - Shake it up 17:45 - The Suite Life on Deck 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Wizards of Waverly Place 19:25 Jake and Blake 19:50 - Hannah Montana.

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Il-Mara tal-Lum Teleshopping Bla Kumment XD Cartoons Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in NET News Pack Leader NET News Evidenza Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 08:30 - WATTS

08:45 Football Cracks 09:15 - WTA Tennis 10:50 - Eurogoals 11:00 - WTA Tennis: Moscow: Rd of 16 (live) 14:45 - Eurogoals 15:00 - Speedway Grand Prix Motorcycle Racing 16:00 Speedway Grand Prix 17:00 World Championship, Artistic Billiards 18:00 - Eurogoals 18:10 - WTA Tennis 20:00 The Battle 21:00 - Total KO 23:00 - Clash Time 23:05 - This Week on World Wrestling Entertainment 23:35 - Clash Time 23:40 - Pro Wrestling. Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Euro 2012 Qual.: Slovenia v Serbia 09:00 - ATP 1000: Shanghai ATP Masters – SF 2 11:30 - Anglo Welsh LV Cup: Rd 1: Scarlets v Leicester 13:30 - Scottish PL: Rd 11: Highlights 14:00 - PGA: Castello Masters Costa Azahar: Day 1 (live) 18:00 - Barclays PL: Wk 10: Chelsea v Everton 20:00 - Serie A: Rd 7: Lazio v Roma. Euro 2012 Qual.: 22:00 Sweden v Netherlands 00:00 Slovenia v Serbia. 02:00 - ATP 1000: Shanghai ATP Masters: SF 2. Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA: Portugal Masters: Day 4 10:00 - Serie A: Rd 7: Lazio v Roma 12:00 - Scottish PL: Rd 11: Dunfermline v Hearts 14:00 - Anglo Welsh LV Cup: Rd 1: Scarlets v Leicester 16:00 - Fifa Futbol Mundial 16:30 Trans World Sport 17:30 - Euro 2012 Qual.: Rep of Ireland v Armenia 19:30 - PGA: The McGladrey Classic: Highlights 20:30 - PL World: Wk 10 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 • melita 701 19:00 - UEFA Europa League: MD3: Wisla Krakow v Fulham (live) 20:50 - Focus Europa: Match Day 3: Preview (live) 21:05 - UEFA Europa League: MD3: Tottenham v Rubin Kazan (live) 23:10 - Focus Europa: Match Day 3: Highlights & Analysis (live) 00:00 Bundesliga: Bayern Munich v Hertha Berlin (r). Melita Sports 2 • melita 702

UEFA Europa League: MD3: 19:00 - Club Brugge v Birmingham C. (live) 21:05 FC Zurich v Lazio (live).

Melita Sports 3 • melita 703

UEFA Europa League: MD3: 19:00 - Udinese v Atletico Madrid (live) 21:05 - Stoke C. v Maccabi Tel-Aviv (live). Melita Sports 4 • melita 704

UEFA Europa League: MD3: 19:00 - Stade Rennais v Celtic (live) 21:05 - Hannover v FC Kobenhavn (live). Melita Sports 10 • melita 710

UEFA Europa League: MD3: 19:00 - Wisla Krakow v Fulham (live) 21:05 - Tottenham v Rubin Kazan (live). Malta Stars • melita 614 08:00 - BOV PL: Valletta v Birkirkara (r) 10:30 - MFA Futsal League: 1st Div.: ZC Excess vs Paola Down Town (r) 12:10 Melita GFA 1st Div.: Sannat v Ghajnsielem (r) 14:25 - 3 Pointer (r) 15:05 - Malta Basketball Association (r) 16:40 - BOV PL: Valletta v Birkirkara (r) 19:05 MFA Futsal League: 1st Div.:

ZC Excess vs Paola Down Town (r) 20:33 - Waterpolo: Poland v Malta - Feature 20:50 - Focus Europa: Match Day 3: Preview (live) 21:05 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Valletta (r) 22:40 - 3 Pointer (r) 23:10 - Focus Europa: Match Day 3: Highlights & Analysis (live) 00:00 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri RS2 v Aloysians Von Taine (r) 01:15 Malta Basketball Association (r).

Football Stars 1 • melita 615 08:00 - Bundesliga: Bayern Munich v Hertha Berlin (r) 09:55 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 11:45 - La Liga: Real Madrid v Betis (r) 13:35 - Bundesliga: FC Schalke v 1.FC Kaiserslautern (r) 15:30 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 17:20 - La Liga: Sevilla v Sporting (r) 19:10 - Bundesliga:

Bayern Munich v Hertha Berlin (r) 21:05 - La Liga: Real Madrid v Betis (r) 22:55 - Bundesliga: FC Schalke v 1.FC Kaiserslautern (r). Football Stars 2 • melita 616 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 Bundesliga: Bayern Munich v Hertha Berlin (r) 16:10 - La Liga: Real Madrid v Betis (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 - Barca TV 00:00 Bayern Munich TV.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

24 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sudoku

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9. Weqfin>1. Kunjom vi/in {al Lija (6) 2. Siefer bil-vapur (6) 3. Separat, divorzjat (6) 4. {abta (6) 8. Titfa’ ftit ie[or ma’ dak li di;à hemm (5) 9. Tinxte[et il-ba[ar g[al min irid isor;i (5) 12. ?aqliqat bil-herra (6) 13. Elf g[al elf darba (6) 14. D[uli (6) 15. Qarras is-snien (6)

X’jonqos^

Fl-istampi 2, 3 u 4 jonqos erba’ partikularitajiet qatt ripetuti. Liema huma?

Soluzzjonijiet L-g[asafar ? u E. Bird watching

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin>5. Evita; 6. Sorra; 7. Dritt; 10. {are;; 11. Nutar; 12. Tmidd; 14. Sa[an; 16. Swaba’; 17. Xarba; 18. Anima.

Dak bl-ittra ‘?’

Liema plagg^

G{AT-TFAL

Labirint

Bil-lapes id[ol minn mal-vle;;a fuq nett in-na[a tax-xellug u wara dawra mhux [a]in g[andek issib mnejn to[ro; minn malvle;;a isfel nett in-na[a tal-lemin.

X’jonqos^

Weqfin>1. Serra[; 2. {arre;; 3. Bsaten; 4. Dawwar; 8. Ardit; 9. Sta[a; 12. Tbaxxa; 13. Dawwal; 14. Sebba[; 15. Nifla[.

Fit-tieni stampa jonqos: Ftit [axix fl-isfond, drieg[ tar-ra;el li qed jitkellem, dell fl-art tar-ra;el li qed imexxi l-mutur, il-fus tarrota. Fit-tielet jonqos: L-istemma fuq il-beritta, il-fet[a tal-[alq tar-ra;el, warda u s-saqaf ta’ [dejn il-lampier. Fir-raba’ jonqos: Zokk tassi;ra, il-lampier, /off [axix u parti mit-tieqa.

Mimdudin>5. Bozza bil-batteriji f’kaxxa (5) 6. Ma jag[tix lura dak li silfuh (5) 7. Frotta tal-ba[ar li taqbad il-[mara? (5) 10. u 11. Bla ordni (10) 11. Ara 10 12. Pa/i (5) 14. Issepara minn ma’ xulxin (5) 16. G[amilt ta’ ta[t fuq (5) 17. B[al kif kien isir dari (5) 18. Din u [ajta biex t[it (5)

Labirint

Liema plagg^

Kemm-il g[asfur ]g[ir hemm e]attament b[all-g[asfur il-kbir?

Dan ir-ra;el qed jag[mel kejk u g[andu b]onn i[awwad itta[lita. Liema plagg g[andu jda[[al biex jie[u l-kurrent tal-elettriku?

Sudoku

Bird watching


IN-NAZZJON

Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Klassifikati 25 PROPRJETÀ

VETTURI

Bu;ibba

Range Rover

APPARTAMENT fit-tielet sular lest min kollox, kbir [afna u spazju]. Open-plan living u dining, k/ina fitted, boxroom, ]ew; kmamar talbanju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

{al Luqa

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tassodda, k/ina/ living/ sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821 (Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

I]-}urrieq, Bubaqra

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bil-bir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Tignè Seafront

APPARTAMENT kbir fuq medda ta’ 125sqm, b’veduta impekkabbli, bil-lift, tliet kmamar tas-sodda, u spazju ta’ karozza wa[da. ?emplu 99422082.

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI {al-Qormi

MA{}EN / garaxx ta’ 12-il karozza, 16-il filata g[oli. Appartamenti u garaxxijiet shell form. I]-}ejtun appartamenti u garaxxijiet semi-finished. Is-Swatar uffi//ini bl-istores mag[hom lesti minn kollox u Santa Venera maisonette lest minn kollox. ?emplu 99477271.

Skips-on-Wheels

FUQ erba’ roti u bins ta’ 120 litru u 240 litru fuq ]ew; roti, kollha ;odda, prezzijiet moderati. ?emplu lil Green For Ever fuq 79221700.

G{ALL-KIRI Garaxx

KUMMER?JALI bl-ilma, dawl u toilet fi Triq Wignacourt Birkirkara. ?emplu 21441992 jew 79441992.

Tas-Sliema

{ANUT#UFFI??JU fi Triq ?ensu Xerri, [dejn Tignè Point. ?emplu 99466482.

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Renault Kangoo

PETROL 2006 g[al u]u ta’ wheelchair f’kundizzjoni perfetta, full extras, prezz negozzjabli. ?emplu 99497206 jew 79298837.

Renault Scenic

machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata /emplu 99422268 jew 21416705.

PETROL 1.6 16v 2002 b’mileage baxx, f’kundizzjoni perfetta, dejjem servisjata g[and Kinds, full extras u dejjem iggaraxxjata. Prezz mitlub €7,500 negozjabbli. ?emplu 99527477.

G{ALL-BEJG{

AVVI}I

TAL-a[mar mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 79803496.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

NI}BARAZZA djar u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;jonevoli u Atlas highup sa 5 sulari b’truck 6 wheeler g[allbejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Nutara

INFITTEX xog[ol ta’ nutara ma’ nutar jew ditta legali. ?emplu 79737974.

Ra;el

TA’ 46 sena jixtieq jiltaqa’ ma mara ta’ eta bejn 36 sena u 47 sena biex jibdew relazzjoni. Min hu interessat jibg[at sms fuq 99607196.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumbledryers, dishwashers, dehumidifiers u microwaves. Nag[tu, stimi b’xejn minn qabel bla [las u sitt xhur garanzija fuq kollox. Servizz il-;urnata kollha, bl-ir[as prezzijiet. ?emplu 21447763, 21499183, 99478634 jew 99447763.

Tiswijiet fil-pront u fil-post FRIDGES, freezers, washing

Combination machine

SINGLE PHASE radial armsaw, chisel morters. ?emplu 21388856 jew 99195464.

Mejda tonda

Mejda tal - pranzu

KOMPLUTA b ’ sitt si;;ijiet , gi]er tal - ilma tal elettriku , one seater sofa , ]ew; si;;ijiet tal - injam b ’ cushions bojod tal - ;ilda , tliet si;;ijiet tal - injam , tapit kbir a[dar bil kannella , monitor tal kompjuter , libsa tal bridesmaid , pitturi ori;inali mpittrin g[all gosti tag[kom , kostum tal Karnival g[all - kbar f ’ kundizzjoni tajba u elaborat , kien mixtri g[al show . ?emplu 798839 1 6 .

Mudell

TAT - TEATRU Rjal tal ;ebel mag[mul bl - idejn . Daqs ]ew; metri b ’ metru . ?emplu 793 1 2397 .

Tombla sheets

B ’ numri kbar u kuluri differenti , u kalendarji . Free delivery g[al G[awdex ukoll . Morru g[and BONNICI ’ S PRINTING PRESS ( Pawlu Bonnici) – 3 Triq Melita ,

il - Belt Valletta . Kif

issibuna – min - na[a tal Barrakka ta ’ Fuq g[al Triq Sant ’ Ursula . G[al xog[ol ta ’ digital printing u offset , inviti tat - tie; etc u xog[ol ta ’ embossing . ?emplu 2 1 244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprinting press . com .

KOMPJUTERS Tlift

ID - DATA tal - kompjuter tieg[ek ? Qed tinkwieta g[ax ma tafx kif se ;;ib lura d - data li hi ferm importanti g[alik ? Mela /empel malajr 99422082 .

JIN{TIE:U Delivery Person

FULL time , Complete Supplies Ltd Mrie[el . Eta ’ minn 2 1 sena l ’ fuq . Ibag[tu CV fuq stores@completesupplies . c om . mt .


Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

27 BOWLING

}ew; unuri g[all-koppja Borg It-tieni edizzjoni tatTenovar Senior Championships intemmet dan l-a[[ar fl-Eden Super Bowl f’San :iljan. Dan ilkampjonat milg[ub f’;urnata wa[da hu riservat g[al dawk li g[andhom ’il fuq minn 50 sena fejn Josephine Borg ]ammet it-titlu mirbu[ flewwel edizzjoni waqt li ]ew;ha Sammy ta wirja millaqwa u reba[ il-kategorija talir;iel. Fil-kategorija tan-nisa Josephine Borg iddefendiet bl-a[jar mod possibbli t-titlu li kienet reb[et fl-ewwel edizzjoni sena ilu. Hi dehret determinata sa mill-bidu tant li mill-ewwel marret filvanta;; u baqg[et i]]omm din il-po]izzjoni sa tmiem isserje ta’ sitt partiti. L-a[jar

log[ba tag[ha kienet it-tielet log[ba meta kellha punte;; ta’ 201 u finalment g[alqet b’total ta’ 1083 pins li mbag[ad kiseb g[al 1095 min[abba l-punti bonus li jing[ataw skont l-età talindividwi li huma ]ew; punti bonus kull log[ba. L-akbar rivali tag[ha tul ilkompetizzjoni kienet Mary Anne Mula li kellha total ta’ 995 ming[ajr bonus u temmet fit-tieni post. Fil-kategorija tal-ir;iel ]ew;ha Sammy rnexxielu jg[aqqad id-double kontra kull mistenni. Dan wara li John Balani mar fuq quddiem b’235 pins u fit-tieni game inqabe] minn Leli Baldacchino. Minkejja li kien qed jilg[ab kontra plejers aktar kwotati,

Borg mar fuq quddiem blog[la log[ob ta’ 214 u 232. Madankollu Balani, Leli Baldacchino u Paul Baldacchino kienu g[adhom qed i]ommu kuntatt hekk kif Sammy Borg g[alaq il-[ames game b’195 u mbag[ad blog[la punte;; tat-tournament ta’ 236 fl-a[[ar sessjoni g[al total ta’ 1275 kiseb total ta’ 1299 bil-bonus b’kollox. Finalment kien dikjarat Champion b’vanta;; ta’ 31 pin fuq John Balani waqt li Leli Baldacchino temm ittielet quddiem Paul Baldacchino. Apparti t-titlu u t-trofew g[ar-reb[ tal-kampjonat, ilkoppja Borg ing[ataw ukoll d[ul kumplimentari fl-14-il edizzjoni tas-Senior Malta Open.

TENNIS

Asciak u Genovese Champions Nazzjonali Matthew Asciak u Elaine Genovese ]ew; tennisti ta[t il-21 sena ]ammew it-titlu ta’ champions lokali wara li Asciak g[eleb lil Bernard Cassar Torregiani ta’ 15-il sena 6-1, 6-1 fil-final u Genovese g[elbet lil Brenda Galea ta’ 17-il sena 6-0, 6-1. G[al Asciak dan kien isseba’ titlu nazzjonali konsekuttiv li reba[ blewwel wie[ed wasal meta kellu 15-il sena fejn kien sar l-i]g[ar champion nazzjonali fl-istorja tat-tennis Malti. Fi triqtu g[all-final Asciak elimina lil Omar Suduka, Bradley Callus u fis-semifinal lill-Ingli] M. Hingley 60, 6-2. Cassar Torregiani kien elimina lil Mark Gatt u Denzil Agius fis-semi-final 6-4, 7-6. Elaine Genovese wkoll kienet fi klassi g[aliha meta g[elbet lil Georgina Farrugia

Matthew Asciak u Elaine Genovese li kkonfermaw ru[hom b[ala champions nazzjonali tat-tennis

Sacco fis-semi-final waqt li Brenda Galea wriet lesperjenza kollha tag[ha kontra Rebecca McCartey u reb[et 6-0, 6-2.

Matthew Asciak imbag[ad lag[ab ma’ Mark Gatt u reb[u d-Doubles tal-ir;iel meta filfinal g[elbu lil Markus and Darryl Delicata 6-1, 6-3.

Josephine u ]ew;ha Sammy, rebbie[a tal-Kampjonat Tenovar tas-Seniors

SWAN

Draw bejn il-Gunners u Valletta SP Fi tmiem il-;img[a komplew i]-]ew; kampjonati tal-Fahrenheit Freight Fowarders Swan Amateur Football Association. FlEwwel Divi]joni l-partitissima bejn Valletta St. Paul Peugout u Senglea Gunners Tutto Sport spi//at fi draw 1-1 hekk kif i/Champions renjanti Senglea Gunners bdew id-difi]a bi draw filwaqt li fit-tieni partita Dingli Eagles AMG Parts u Tarxien AFC Kavallieri spi//aw fi draw ta` 0-0. Fl-ewwel partita tal-;urnata l-Beltin kienu ]ew; minuti bog[od milli jirre;istraw lewwel reb[a tal-kampjonat, fejn i]-]ew; na[at g[amlu minn kollox g[ar-reb[a. Kien fit-58 minuta li Valletta fet[u l-iskor minn free-kick dirett ta` Gilbert Camilleri u fit-68 minuta Senglea Gunners kisbu d-draw minn xutt imxellef ta’ Warren Zerafa. Ir-referee talpartita kien George Bitri. Fit-tieni partita Dingli Eagles AMG Parts u Tarxien AFC Kavallieri f’spi//aw fiddraw 0-0 biex i]-]ew; na[at hadu punt kull wie[ed, fejn Dingli jinsabu f’ras ilklassifika b’erba’ punti. Ir-

referee kien Gordon Barbara Mit-Tieni Divizjoni Lija#Iklin AFC g[elbu lil Fleur De Lys 3-1 u kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva waqt li G[arg[ur Andrews Bar u Paola Peacocks AFC Nexia spi//aw 2-2 u kisbu l-ewwel punt sta;jonali tag[hom. Lija#Iklin komplew ikunu protagonaisti meta g[elbu lil Fleur de Lys 3-1 u telghu wa[edhom f’ras il-klassifika, tliet punti aktar minn Marsaxlokk AFT. G[alihom skorjaw Darren Sammut u doppjetta ta’ Mark Cremona waqt li g[al Fleur de Lys naqqas l-iskor Robert Muscat. Ir-referee kien Albert Borg Cordina Fil-partita l-o[ra G[arg[ur fet[u l-iskor wara [ames minuti minn Samuel Tellus imma fit-tieni taqsima lPawlisti irnexxielhom jiksbu d-draw permezz ta` David Tabone. Fis-46 minuta Wayne Gatt re;a’ po;;a lil G[arg[ur filvanta;;, imma Antonio Privitera g[amel l-iskor finali 2-2. Sat-tmiem il-Pawlisti tke//ielhom David Tabone. Irreferee kien Shaun Calleja.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

28 Sport FOOTBALL F’G{AWDEX KAMPJONAT MELITA I DIVI}JONI

L-ewwel reb[a u punti g[al-Lions ........................3 . …......................0

Sannat Lions Victoria H

Sannat Lions irnexxielhom jiksbu l-ewwel reb[a f’dan ilkampjonat u [adu wkoll lewwel punti. G[alihom dawn kienu wkoll l-ewwel gowls li skorjaw. Ir-reb[a kienet meritata u b’iktar attenzjoni setg[u anke reb[u bi skor ikbar. Victoria Hotspurs ming[ajr il-captian Daniel Farrugia sospi], re;g[u ni]lu b’tim mimli ]g[a]ag[ fejn bla dubju f’din il-log[ba naqsu li jimpressjonaw. Bidu bilan/jat sakemm fis36 minuta Sannat fet[u liskor meta minn kross ta’ Patriaggi, ERIC NWANKWO b’xutt fil-baxx skorja l-ewwel gowl sta;jonali g[al-Lions. Fit-tieni taqsima Sannat [ar;u a[jar fejn wara minuta frikik dirett ta’ Patriaggi spi//a /entimetri g[oli. Imbag[ad fittielet minuta minn kross mixxellug tal-istess Patriaggi, Eric Nwankwo qassam lura lejn

NOEL BORG li b’xutt minn tarf il-kaxxa skorja kontra leks-tim tieg[u. Tliet minuti fuq il-[in Sannat setg[u ]iedu gowl ie[or meta Dylan Mercieca ]marka lil Eric Nwankwo li wa[du quddiem Grima tefa’ mal-;enb tax-xibka. Madankollu ]ew; minuti wara l-istess ERIC NWANKWO [arab wa[du fejn din id-darba ma falliex biex issi;illa din l-ewwel reb[a sta;jonali tal-Lions b’doppjetta personali. : A. Parnis, M. Formosa, F. Debono, P. Buttigieg, J. Agius, A. Debono, M. Muscat, N. Borg (N. Micallef), D. Mercieca, D. Petriaggi, E. Nwankwo. : M. Grima, J. Farrugia, S. Theuma (J. Pace), M. Tabone, A. Briffa, O. Farrugia, J. Emanche, R. Grech, J. Azzopardi, D. Bellotti, S. Attard (A. Bezzina). : George Portelli Sannat Lions

Victoria Hotspurs

Referee

Xewkija mi]muma .....................1 Xewkija T. …......................1

SK Victoria W

Xewkija Tigers sfaw mi]muma g[all-ewwel darba f’dan l-ista;un meta spi//aw draw kontra SK Victoria Wanderers f’partita milliktar interessanti fejn irreb[a setg[et spi//at fuq kull na[a. Il-punt miksub mill-Wanderers kien meritat g[all-fatt li anke kellhom jilag[bu g[al iktar minn taqsima s[i[a bi plajer inqas. Fit-tieni taqsima Xewkija [olqu iktar attakki fejn sabu d-difi]a Rabtija ferm organizzata tikkontrolla bi qlubija. Bil-punt miksub Xewkija qed jillidjaw b’punt vanta;; imma b’log[ba iktar minn Nadur Youngsters. SK Victoria [ar;u jattakkaw imma fit-28 minuta kienu Xewkija li fet[u l-iskor bi frikik dirett ta’ ELTON VELLA li

g[eleb lil Vella b’xutt filbaxx g[ar-rokna. Ir-reazzjoni tal-Wanderers ;abet il-gowl tad-draw fis-37 minuta meta minn pass fit-tul ta’ Joseph Vella lejn Edinson Sanchez li ssikkat mill-gowlkiper Grima ma [ax il-ballun u approfitta KENNETH MERCIECA li kompla f’lasti vojta. E]att mal-gowl, l-istess Rabtin spi//aw bi plajer inqas meta tke//a Joseph Vella wara li kien muri t-tieni karta safra. G[at-tieni taqsima, SK Victoria re;g[u marru vi/in meta Edinson Sanchez b’azzjoni personali qabe] lill-gowlkiper avversarju bissu;;eriment tieg[u g[annofs ikun ikklerjat middifi]a tat-Tigers. Fit-8 minuta l-Wanderers tilfu okka]joni tajba li jmorru minn fuq meta pass ta’ Joseph Refalo lejn Kenneth Mercieca li [arab lid-difi]a u bil-gowlkiper [iere; fuqu inkredibbilment xe[et barra.

Kif Jinsabu I Div

Xewkija T Nadur Y Xag[ra Utd SK Victoria W Sannat L Victoria H G[ajnsielem

L

3 2 2 3 3 3 2

R

D

T

F

2 1 0 6 2 0 0 5 1 1 0 3 1 1 1 3 1 0 2 3 0 1 2 2 0 0 2 4

K Pt

3 3 2 3 2 6 7

7 6 4 4 3

1

0

Fil-31 minuta minn azzjoni ta’ frikik Rabti, Chris Sciortino kkonkluda ftit g[oli u fuq in-na[a l-o[ra fl34 minuta frikik ta’ Elton Vella kien ippan/jat minn Kevin Vella. : F. Vella, S. Gatt, E. Bugeja, F. Magrin, D.U. Monday, J. Refalo, C. Sciortino, A. Adesina, J. Vella, K. Mercieca, E. Sanchez. : J. Grima, J. Azzopardi, J. Vella (M. Camilleri), M. Hrubsa, J. Cefai, F.L. Galea, C. Bugeja, E. Vella, R. Buttigieg, C. Camilleri (P. Rapa), J. Camilleri : Reno Refalo SK Victoria W

Xewkija T

Referee

BO??I

Tarxien jirb[u /-Charity Cup g[at-tieni darba Tarxien reb[u l-ewwel finali tal-Kompetizzjoni organizzata millFederazzjoni Klabbs talBo//i g[at-Tielet u r-Raba’ Divi]joni ta/-Charity Cup. Din kienet it-tieni darba li Tarxien reb[u din it-tazza wara s-su//ess fl-1998. Huma g[elbu lil Fgura. Il-finali saret fil-pitch ta]}ejtun quddiem folla sabi[a li attendiet g[al din il-finali. It-tim ta’ Tarxien kien kompost minn Bernard Demanuele, Grezzju Cassar, Michael Spiteri, Joseph Gatt, Joseph Demanuele u Joseph Manicaro, filwaqt li t-tim talFgura kien kompost minn Saviour Coffi, Matthew Sant, Peter Cardona, Anthony Buhagiar, Saviour Scerri u Grezzju Darmanin. Fl-ewwel log[ba, ji;ifieri dik tal-Individwali, Saviour Cioffi (Fgura) ltaqa’ kontra Joseph Manicaro (Tarxien). Il-log[ba [adet tmien ;ugati

fejn Cioffi [are; rebbie[ 115 u po;;a lil Fgura filvanta;;. Fit-tieni log[ba, dik ta’ 2x2 g[al Tarxien lag[bu Joseph Demanuele u Joseph Gatt, filwaqt li g[at-tim talFgura lag[bu Saviour Cioffi u Saviour Scerri. Fit-tielet u r-raba’ ;ugata il-klabb talFgura g[amel tmien punti u l-iskor 8-5 favur Fgura. Hawnhekk Tarxien g[amlu bidla fejn [are; jilg[ab ilplejer Grezzju Cassar minflok Joseph Demanuele, immedjata kienet ir-reazzjoni qawwija mit-tim ta’ Tarxien fejn fit-tliet ;ugati ta’ wara Tarxien g[amlu sitt punti biex reb[u din il-partita 11-8 fejn il-fendatur Joseph Gatt kellu log[ba kbira. Fit-tielet log[ba dik ta’ 3x3 kien hemm bidu tajjeb g[al Tarxien fejn fi tliet ;ugati g[amlu 11-il punt u bit-tfendija pre/i]a u b’ilqiet perfett ma taw l-ebda /ans

It-tim ta’ Tarxien li reba[ i/-Charity Cup g[all-2011

lill-Fgura jid[lu fil-log[ba. G[al Tarxien lag[bu Joseph Manicaro, Grezzju Cassar u Joseph Gatt waqt li g[al Fgura kien kompost minn Matthew Sant, Peter Cardona

u Saviour Scerri. B’dan ir-ri]ultat 27-19 Tarxien kienu dikjarati rebbie[a tal-kompetizzjoni. Il-finali kienet ikkontrollata mir-referee tal-Federazzjoni

Raymond Azzopard assistit minn George Baldacchino. Fi tmiem il-log[ba, ilcaptains kienu ppre]entati bit-tazzi mill-President talFederazzjoni Vanni Fabri.


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Sport 29 WEIGHTLIFTING

}ew; midalji g[al Pulis fil-Kampjonati tal-Commonwealth L-Asso/jazzoni Maltija talweightlifting ipparte/ipat filkampjonati talCommonwealth li saru f’Cape Town fl-Afrika t’Isfel. F`dawn il-kampjonati talweightlifting [adu sehem 130 atleta minn 25 pajji] differenti tal-Commonwealth b[all-Indja, in-Ni;erja, New Zealand, l-Ingilterra, ilBarbados, pajji]i millO/eanja u o[rajn. Rodmar Pulis li g[andu 17il sena rrappre]enta lil Malta f`dawn il-kampjonati b`su//ess, fejn fil-kategorija tas-77 Kg refa’ 96 kilo Snatch u 117 kilo Clean & Jerk. F`dan il-kampjonat Pulis kiseb ri]ultati po]ittivi ferm fejn fil-kategorija tal-youths irnexxielu jirba[ il-medalja tal-fidda, l-ewwel post intreba[ mill-Indja filwaqt li l-Afrika t’Isfel kisbet it-tielet post. Pulis ipparte/ipa wkoll filkampjonat g[all-Juniors li g[alkemm kien l-i]g[ar atleta xorta kiseb it-tielet po]izzjoni. L-ewwel post

intreba[ mill-Ingilterra filwaqt li l-Indja kisbet it-tieni post. Il-kompetizzjoni kienet missielta ferm fejn Pulis seta’ jikseb ri]ultati aqwa fejn fla[[ar attentat fuq il-120 kilo naqas li j]omm il-pi] ’il fuq, wara li kien ]bilan/jat. F`din il-kompetizzjoni Pulis irnexxielu wkoll jikser erba’ rekords nazzjonali. Kemm dam Cape Town Pulis [a sehem ukoll f’ta[ri; flimkien ma’ [afna atleti o[rajn. Il-President tal-G[aqda Jesmond Caruana assista lillatleta f`din il-kompetizzjoni kif ukoll serva ta’ uffi/jal tekniku f`[afna millkompetizzjonijiet. Din ilmawra kienet importanti [afna min[abba li l-g[aqda Maltija ppre]entat rapport waqt ilkungress biex dawn ilkampjonati jsiru f’Malta. Kien hemm interess mill-Iskozja u anke minn Wales biex jorganizzaw dawn ilkampjonati, i]da wara evalwazzjoni l-kumitat e]ekuttiv ta d-dritt lil Malta

Rodmar Pulis fuq it-tielet skaluna tal-podju g[all-Juniors

biex torganizzahom fis-sena 2013. Dan huwa pass kbir g[all-G[aqda Maltija, fejn dawn il-kampjonati ser iservu anke ta’ preparazzjoni g[allog[ob tal-Commonwealth li se jsir fl-Iskozja fis-sena 2014.

Din il-parte/ipazzjoni setg[et tkun possibbli bilg[ajnuna tal-Kunsill Malti g[all-iSport. Intant fi tmiem il-;img[a tim iffurmat mill-atleti, Matthew Muscat Inglott, Clint

Grech, Rodmar Pulis u Nicole Gatt, flimkien mal-kow/ Noel Coleiro u Jesmond Caruana b[ala uffi/jal se jipparte/ipaw fil-log[ob tal-[biberija bejn Malta u Sqallija organizzata mill-Kumitat Olimpiku Malti.

Programm divertenti minn KMS SkolaSport is-Sibt KMS Skolasport, programm imtella’ mill-Kunsill Malti g[alliSport (KMS), g[adu kemm nieda programm ;did g[at-tfal u g[all-adulti. Dan il-programm , li di;à kien su//ess fis-snin pre/edenti, se jkun sponsorjat g[at-tlettax-il sena konsekuttiva mill-Kellogg’s. Ser ikun qed jinkorpora ]ew; postijiet sportivi o[ra ;odda mal-g[a]la wiesg[a li qed tkun offruta. Il-Kulle;; ta’ San Injazju f’Tal-{andaq u l-Kulle;; ta’ Maria Re;ina, il-Mosta kienu mi]juda mal-lista dejjem tikber ta’ venues sportivi. Postijiet o[ra jinkludu l-Kumpless Sportiv f’Tal-Qroqq, il-Kumpless Sportiv tal-Marsa, il-Kumpless Sportiv tal-Kottonera, il-Kumpless Sportiv ta’ San Benedittu (Kirkop), u l-Kulle;; Santa Klara (Pembroke). KMS Skolasport toffri numru ta’ programmi differenti li mis-

Ritratti li ttie[du matul is-sena skolastika tal-KMS Skolasport 2010-2011, fejn juru g[add ta’ attivitajiet sportivi li [adu sehem fihom it-tfal.

Sibt 22 ta’ Ottubru 2011. IlFoundation module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn l-4 u s-6 snin filwaqt li l-Participation module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn is-7 u l-10 snin. Il-Performance module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn id-9 u s-16-il sena. L-attivitajiet ta’ dawn il-modules normalment

isiru s-Sibt filg[odu u l-adulti huma mistiedna biex jappo;;jaw lit-tfal tag[hom u jissie[bu mag[hom billi jie[du sehem flattivitajiet tal-klassijiet tal-adulti li jsiru fl-istess [in tal-attivitajiet ta’ uliedhom. Il-Foundation module jkopri li]vilupp tal-moviment u ]-]ieda

fl-g[arfien dwar l-attività fi]ika. Dan il-programm hu mfassal biex ji]gura li t-tfal kollha jitg[allmu l-[iliet ta’ movimenti ba]i/i, filwaqt li jie[du gost ikunu attivi u ji]viluppaw g[arfien ta’ kif ja[dem ;isimhom. Il-Participation module jipprovdi varjetà ta’ attivitajiet sportivi li jag[mlu l-isport iktar a//essibbli. L-g[an ewlieni ta’ dan il-programm hu li jintrodu/i lit-tfal g[all-firxa differenti ta’ attivitajiet biex ikunu m[arr;a bi]]ejjed u jibnu l-fidu/ja u l-[ila biex ikunu jistg[u jag[mlu la[jar g[a]la ta’ liema dixxiplina sportiva jridu jie[du sehem fiha. Il-Performance module joffri firxa wiesg[a ta’ attivitajiet sportivi minn fejn jag[]lu. Dawn jinkludu ]fin modern, karting, weightlifting, volleyball, badminton, karatè tradizzjonali, judo, akido, kendo, futbol,

atletika, basketball, baseball, rugby, squash, g[awm, handball, bowling, ginnastika, ibburdjar, tennis u canoeing. Din hi t-13-il sena li Kellogg’s qed tisponsorja lill-KMS Skolasport. Il-formoli talapplikazzjoni jistg[u jitni]]lu minn fuq il-websajt www.sportsmalta.org.mt. Ilformoli tal-applikazzjoni flimkien mal-[las, jistg[u jintbag[tu jew jitwasslu personalment lill-Kunsill Malti g[all-iSport, Head Office, Cottonera Sports Complex, Cospicua. L-uffi/ini jkunu miftu[a mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8.30am u 12.00pm. Re;istrazzjoni u [las online huwa wkoll possibbli. Iktar tag[rif jista’ jinkiseb mill-websajt tal-Kunsill Malti g[all-iSport www.sportmalta.org.mt jew permezz ta’ email lejn programmes@sportmalta.org.mt


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE – IT-TIELET :URNATA

Il-kbar ma jfallux u Arsenal ja[sdu lil Oly Marseille Barcelona, AC Milan u Chelsea komplew il-mixja po]ittiva u serena tag[hom lejn il-fa]i tan-knock-out ta/Champions League b’reb[iet f’darhom imma l-bidu qawwi li kellhom Olympique Marseille intemm fil-[in mi]jud bl-ewwel telfa kontra Arsenal. Grupp E

Chelsea la[qu r-rekord talakbar reb[a fi/-Champions League meta ;abu fix-xejn lit-tim Bel;jan ta’ Genk u kisbu reb[a fa/li 5-0 fi Stamford Bridge. }ew; gowls minn FERNANDO TORRES u gowl kull wie[ed minn RAUL MEIRELES, BRANISLAV IVANOVIC u s-sostitut SOLOMON KALOU po;;ew lil Chelsea fi kmand ta’ Grupp E u issa ja//ertaw posthom fit-tieni fa]i b’reb[a o[ra g[and Genk fl-ewwel ta’ Novembru. Sa tmiem lewwel taqsima Chelsea kienu di;à 4-0 minn fuq. Genk kellhom nieqsa tliet difensuri li jinsabu mwe;;g[in. Bayer Leverkusen skorjaw darbtejn f’erba’ minuti biex g[elbu lil Valencia 2-1 u ]ammew it-tieni post filgrupp. Valencia kienu fet[u l-iskor minn JONAS sal-mistrie[ imma ANDRE SCHUERRLE kiseb id-draw b’xutt bomba fit-52 minuta u SIDNEY SAM skorja l-gowl tar-reb[a fis-56 minuta biex a//erta l-ewwel reb[a fi Spanja wara tmien tentattivi. Valencia fallew bosta /ansijiet Grupp F

Arsenal tellfu l-ewwel punti lil Olympique Marseille u tawhom l-ewwel

telfa u l-ewwel gowl fil-kompetizzjoni. Il-partita ftit li xejn emozzjonat u dehret riesqa lejn draw sakemm fil[in mi]jud kien AARON RAMSY li b’xutt fil-baxx skorja l-gowl de/i]iv li po;;a lil Arsenal fl-ewwel post tal-grupp punt fuq l-istess Marseille. L-ebda tim ma [oloq /ans ta’ skor tul il-partita kollha fi Stade Velodrome. Olympiakos kisbu l-ewwel punti tag[hom fi/Champions League meta kisbu reb[a komda 3-1 kontra Borussia Dortmund filGeorgios Karaiskakis Stadium. F’partita li kien fiha [afna /ansijiet, il-Griegi fet[u l-iskor wara seba’ minuti meta JOSE HOLEBAS bir-ras xe[et fix-xibka. L-attakkant Pollakk ROBERT LEWANDOWKSI kiseb id-draw g[a/Champions :ermani]i b’volley sabi[. Imma fl-40 minuta RAFFIK DJEBBOUR re;a’ po;;a lill-Griegi fil-vanta;; u fis-77 minuta FRANCOIS MODESTO a//erta mirreb[a. Grupp G

APOEL Nicosia komplew jimpressjonaw bi draw 1-1 g[and Porto li permezz tieg[u baqg[u j]ommu lewwel post fi Grupp G. Kienu Porto li fet[u l-iskor minn freekick ta’ HULK imma /-?iprijotti rnexxielhom jiksbu d-draw bl-ewwel xutt tag[hom fil-lasta permezz ta’ AILTON. Porto kellhom aktar inizjattiva imma lejn it-tmiem kienu Apoel li setg[u fa/ilment reb[u llog[ba. Draw li ma kkuntenta lil [add ukoll kien dak bejn

Branislav Ivanovic ta’ Chelsea jog[la fuq id-difi]a Genk u jiskorja r-raba’ gowl bir-ras

Andres Iniesta ta’ Barcelona jiskorja l-ewwel gowl fir-reb[a kontra Viktoria Plzen.

Shakhtar Donetsk u Zenit St. Petersburg 2-2 sabiex kollox baqa’ kien kien qabel bdiet it-tielet ;urnata f’dan ilgrupp. Kienu Shakhtar li fet[u l-iskor minn WILLIAN wara kwarta u mbag[ad wara li Zenit fallew penalty minn Shirokov li kien salvat mill-goalkeeper, kisbu d-draw mill-istess SHIROKOV. Madankollu minuta fuq il-[in qabel ilmistrie[ ADRIANO re;a’ po;;a lil Shakhtar filvanta;;. Fis-60 minuta FAIZULIN g[amel l-iskor finali 2-2. Grupp H

Fin-Nou Camp Barcelona g[alkemm dejjem kellhom kontroll tal-log[ba t[abtu biex ippenetraw id-difi]a ta’ Viktoria Plzen. ANDRES INIESTA feta[ l-iskor wara g[axar minuti imma mbag[ad kien tmien minuti mit-tmiem li l-Katalani g[alqu l-partita bit-tieni gowl ta’ DAVID VILLA. Lionel Messi kellu serata frustranti u laqat darbtejn il-lasta. Mill-istess grupp f’San Siro, Milan ]baljaw wisq imma ]ammew il-pass malholders b’reb[a 2-0 ukoll kontra BATE Borisov li setg[u kienu huma li marru fil-vanta;; fl-ewwel taqsima wara ]ball banali ta’ Van Bommel imma Abbiati wettaq save mill-isba[ biex flattakk ta’ wara IBRAHIMOVIC feta[ l-iskor g[al Milan b’xutt fil-baxx. Fittieni taqsima kien KEVINPRINCE BOATENG li b’xutt stupend skorja t-tieni gowl g[at-tim ta’ Allegri fis70 minuta.

Ri]ultati u klassifiki Grupp A

Napoli v B. Munich Man City v Villarreal

B. Munich v Man City Napoli v Villarreal Man City v Napoli Villarreal v B. Munich B. Munich Napoli Man City Villarreal

B. Leverkusen v Valencia 2-1 Chelsea v R. Genk 5-0

1-1 0-2

2-0 2-0 0-0

2-0 2-0

L R D T F K Pt 3 2 1 0 5 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 1 1 3 4 4 3 0 0 3 1 6 0

Grupp B

CSKA M. v Trabzonspor 3-0 Lille v Inter 0-1

CSKA Moscow v Inter Trabzonspor v Lille Inter v Trabzonspor Lille v CSKA Moscow Inter CSKA M. Trabzonspor Lille

1 1 1 1

Grupp C

Otelul Galati v Man Utd Basel v Benfica

Man Utd v Basel Otelul Galati v Benfica Basle v Otelul Galati Benfica v Man Utd Benfica Man Utd Basle Otelul G.

1-1 0-1 2-2

4 7 2 3

3 5 4 4

6 4 4 2

0-2 0-2

3-3 0-1 2-1 1-1

L R D T F K Pt 3 2 1 0 4 1 7 3 1 2 0 6 4 5 3 1 1 1 5 6 4 3 0 0 3 1 5 0

Grupp D

Din. Zagreb v Ajax R. Madrid v Oly Lyon

Oly. Lyon v D. Zagreb R. Madrid v Ajax A. Ajax v Oly Lyon Din. Zagreb v R. Madrid R. Madrid Ajax Oly Lyon Din. Zagreb

2-3

L R D T F K Pt 3 2 0 3 1 1 3 1 1 3 0 2

Grupp E

1-1 2-1

0-2 4-0

2-0 3-0 0-0 0-1

L R D T F K Pt 3 3 0 0 8 0 9 3 1 1 1 2 3 4 3 1 1 1 2 4 4 3 0 0 3 0 5 0

Valencia v Chelsea B. Leverkusen v R. Genk Chelsea v B. Leverkusen Genk v Valencia Chelsea B. Leverkusen Valencia Genk

1-1

L R D T F K Pt 3 3 3 3

2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2

8 1 7 4 3 6 2 3 1 0 7 1

Grupp F

Oly. Marseille v Arsenal 0-1 Olympiakos v B. Dortmund 3-1

Arsenal v Olympiakos P. 2-1 O. Marseille v B. Dortmund 3-0 B. Dortmund v Arsenal 1-1 Olympiakos v Marseille 0-1 Arsenal Marseilles Olympiakos B. Dortmund

L R D T F K Pt

3 2 1 0 4 2 7 3 2 0 1 4 1 6 3 1 0 2 4 4 3 3 0 1 2 2 7 1

Grupp G

Porto v APOEL Nicosia Sh. Donetsk v Zenit SP Zenit SP v Porto Sh. Donetsk v APOEL Apoel Nicosia v Zenit SP FC Porto v Sh. Donetsk Apoel Zenit Porto Shakhtar

1-1 2-2 3-1 1-1

2-1 2-1

L R D T F K Pt

3 1 2 0 4 3 5 3 1 1 1 6 5 4 3 1 1 1 4 5 4 3 0 2 1 4 5 2

Grupp H

Barcelona v Viktoria Plzen 2-0 AC Milan v BATE Borisov 2-0

BATE Borisov v Barcelona 0-5 AC Milan v Viktoria Plzen 2-0 Barcelona v AC Milan 2-2 Viktoria P. v BATE Borisov 1-1 L R D T F K Pt

Barcelona 3 AC Milan 3 Viktoria Plzen 3 BATE Borisov 3

2 2 0 0

1 1 1 1

0 9 2 7 0 6 2 7 2 1 5 1 2 1 8 1


IN-NAZZJON Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

Sport 31 ROLEX MIDDLE SEA RACE - 2011

Peter Hopps se jie[u sehem g[at-tmien darba It-32 edizzjoni tar-Rolex Middle Sea Race tas-606 mili nawti/i tibda nhar is-Sibt, 22 t’Ottubru mill-Port il-Kbir. S’issa da[lu 80 dg[ajsa minn 18-il pajji] differenti. Fost ilparte/ipanti hawn ir-rebbie[ pre/edenti, Andres Soriano bil-mini-maxi Alegre (GBR) ta’ 21 metru, ir-rebbie[ blunuri tal-2010, Igor Simcic bl-Esimit Europa 2 (SLO) ta’ 30 metru, u Niklas Zennstrom, rebbie[ konsekuttiv tar-Rolex Fastnet g[al darbtejn bir-Rán 2 (GBR) ta’ 21 metru. U minkejja li dawn huma kkunsidrati b[ala lkavallieri-rikkieba l-aktar g[a;;iela tat-tellieqa internazzjonali, is-suldati-mexxejja li jag[mlu l-parti l-kbira tal-flotta g[andhom ukoll ji;u kkunsidrati. Il-kontin;ent barrani huwa sostanzjali u e//ezzjonali. Ftit huma t-tlielaq madwar iddinja li jla[[qu ma’ dawn listatisti/i. Interessanti wkoll il-fatt li g[al [afna barranin din mhix l-ewwel darba li se jikkompetu. Ter;a’ u tg[id bosta huma dawk li jirritornaw kontinwament. Peter

Hopps, il-kaptan ottimist li vvja;;a mhux [a]in, binNisida (GBR) ta’ 15-il metru, li huwa wie[ed mill-[afna ba[[ara f’Malta g[ar-Rolex Middle Sea Race tal-2011, skopra delizzju li mhux ta’ min iwarrbu. “{adt sehem fittellieqa g[all-ewwel darba fl2004, u minn dakinhar bqajt nag[milha,” qal Hopps. “Hija wa[da minn dawk it-tlielaq li ;;ieg[lek ter;a’ ti;i. Il-korsa u x-xenarju huma fantasti/i, imma hija wkoll sfida millbidu sat-tmiem. Din hija ttmien darba tieg[i u ninsab [erqan biex nag[milha.” Bl-ammont ta’ tlielaq li [a sehem fihom, Hopps esperjenza serje ta’ kundizzjonijiet li t-tellieqa tista’ toffri, inklu] il-kurrenti b[al tal-2005 fejn tmien jottijiet biss irnexxielhom ikomplu l-korsa fil-[in limitat. Metikolu] fil-preparazzjoni tad-dg[ajsa u tan-nies, Hopps jistqarr li l-ekwipa;; tanNisida huwa dejjem ta[lita ta’ esperjenza. {afna ba[[ru ’l barra mix-xtajta qabel i]da mhux ne/essarjament fuq listess dg[ajsa u Hopps jenfa-

sizza l-fatt vitali li kul[add ikun infurmat tajjeb x’inhu g[addej kull mument filkorsa. Minnbarra li l-isfida talkorsa u x-xenarju spettakolari huma l-karti prin/ipali li ji;bdu lill-ekwipa;;i barranin, Hopps isemmi aspett ie[or li jistabbilixxi r-Rolex Middle Sea Race. “U xi tg[id g[ar-Royal Malta Yacht Club,” jg[id bit-tbissima. “Huwa klabb grandju]. Huwa wie[ed mill-a[jar klabbs li jilqg[uk fil-Mediterran u madwar. Huwa ta’ pja/ir li tkun parti minnu. Din hija liktar tellieqa importanti tag[hom u jag[mlu xog[olhom b’reqqa kbira. T[osshom li vera jriduk hawn u issa wara dawn is-snin kollha n[ossni ni;i n]ur [bieb antiki. Qisni ;ejt id-dar.” Forsi dan huwa s-sigriet tassu//ess kbir ta’ din it-tellieqa tal-ba[ar.” Esmit Europa 2 fuq quddiem

Sadanittant ilbiera[ saret itti;rija solita li fiha lparte/ipanti jie[du sehem

SPARAR

Chetcuti fil-[ames post fir-ranking Wara ri]ultati mill-aktar inkora;;anti fl-isparaturi tat-Tazza tad-Dinja tal-ISSF u l-Kampjonati Mondjali, it-tiraturi Malti tad-Double Trap William Chetcuti jinsab jokkupa l-[ames post fir-rankings mondjali tal-ISSF g[ax-xahar ta’ Ottubru. Dan jista’ jiqties b[ala ranking mill-aktar presti;ju] g[at-tiratur Malti li issa bil-provi hu fost l-aqwa [amsa fid-dinja. Fl-ewwel post hemm i/-?ini] Jun li segwit mill-:ermani] Andreas Loew, ir-Russu Vitaly Fokeev u l-Britanniku Peter Robert Russell Wilson ni]el ir-raba’.

Chetcuti jinsab quddiem i/-?ini] Binyuan Hu, l-Amerikan Walton Eller, l-Indjan Ronjan Sodhi, l-Amerikan Joshua Richmond u l-I]vedi] Hakan Dhalby li qed jokkupaw l-ewwel g[axar po]izzjonijiet. Chetcuti issa qed jipprepara g[as-serje tatTazza tad-Dinja tal-2012 ta[t is-supervi]joni tal-kow/ Jimmy Bugeja. Il-qofol ta’ din ilkompetizzjoni Internazzjonali s-sena d-die[la mistenni jkun fit-2 ta’ Awwissu flOlimpjadi ta’ Londra fejn Chetcuti kkwalifika g[all-ewwel darba wara li kiseb il-kwota.

Wie[ed mill-jottijiet parte/ipanti waqt it-ti;rija tal-biera[ madwar Filfla

biex ikollhom esperjenza talkundizzjonijiet tat-temp. 16-il jott minn ]ew; klassijiet talIRC [adu sehem f’ti;rija ta’ 36.6 mili nawti/i li bdiet minn quddiem Sant Iermu madwar il-kosta u kienu jikkonsisti minn dg[ajjes minn Malta, l-Italja, Franza, l-Olanda, ir-Renju Unit, :ibiltà, Hong Kong, ir-Russja u s-Slovenja. Ir-rotta kienet lejn Filfla u lura lejn il-port DIXXIPLINA

Sospi]i tlieta tal-Premier Tliet plejers tal-Premier ;ew sospi]i log[ba kull wie[ed millKummissarju tad-Dixxiplina tal-MFA. Dawn huma Clifton Ciantar ta’ Balzan Youths, Ossan Yannick Dieudonne tal-Mosta u Mariano Bueno ta’ Tarxien. Mill-Ewwel Divi]joni kienu sospi]i log[ba Renato Conceicao ta’ Lija Athletic u Josef Dalli ta’ Vittoriosa Stars. Mit-Tieni Divi]joni Darren Grech ta’ Senglea kien sospi] ]ew; partiti waqt li John Alegbe (Senglea), William Camilleri (M;arr Utd), Kevin Cassar (San :wann) u Joseph Lia (}urrieq) kienu sospi]i log[ba. Fit-Tielet Divi]joni Adam Winglfield ta’ Mtarfa kien sospi] [ames partiti u Jean Paul Ciantar (Mtarfa) u Martin Portelli (Fgura Utd) ]ew; partiti kull wie[ed u Gianluca Vella u Jonathan Grech (Sirens), Antoine Muscat (Xg[ajra T.) log[ba

FUTSAL

RANKING TAL-FIFA

Malta tin]el fil-158 post Partiti diffi/li g[al Malta Malta tilfet erba’ po]izzjonijiet o[ra fuq ixxahar l-ie[or fir-Rankings talFIFA wara telfiet kontra lLatvja u l-I]rael u issa qed tokkupa l-158 post flimkien mal-Filippini. Il-Bermuda kellhom l-akbar avvanz matul ix-xahar, qab]a ta’ 57 post u issa jinsabu fil-132 post wara r-reb[a fuq Trinidad fit-Tazza tad-Dinja. Il-Bra]il avvanza ]ew; postijet u tela’ fil-[ames post fil-lista pubblikata g[al dan ix-xahar hekk kif f’Settembru li g[adda kien fl-ag[ar po]izzjoni tieg[u fl-a[[ar 18il sena. Ir-reb[iet f’partiti ta’ [biberija kontra l-Ar;entina, Costa Rica u l-Messiku kienu bi]]ejjed biex waqqfu n-ni]la tal-Bra]il [ames darbiet Champions tad-Dinja hekk kif il-kow/ Mano Menezes

qed jipprova jibni t-tim g[atTazza tad-Dinja tal-2014. Peress li l-Bra]il se jkun qed jorganizza din il-finali, li jirba[ is-sitt titlu mondjali hi xi [a;a meqjusa b[ala obbligatorja mill-media u l-pubbliku. Ma kien hemm l-ebda tibdil fost l-ewwel erbg[a fejn Spanja ]ammet l-ewwel post wara reb[a fuq ir-Repubblika ?eka u l-Iskozja biex temmet il-Euro 2012 b’rekord perfett. L-Olanda baqg[u fit-tieni post minkejja telfa 3-2 kontra l-I]vezja, segwiti mill:ermanja u l-Urugwaj. Il-Gre/ja u d-Danimarjka li g[addew g[all-finali tal-Euro 2012 da[lu fost l-ewwel 10. Fl-ewwel postijiet hemm: Spanja, l-Olanda, il-:ermanja, l-Urugwaj, il-Bra]il, lItalja, l-Ingilterra, il-Gre/ja, il-Portugall, l-Ar;entina u dDanimarka.

It-tim Nazzjonali Malti talFutsal immexxi minn Vic Hermans b[alissa jinsab filGeorgia fejn se jie[u sehem fir-round preliminari talTazza tad-Dinja tal-Futsal 2012. It-tim Malti jinsab fi Grupp A li barra l-Georgia

ta’ Marsamxett. L-ewwel jott li qasam il-linja ta’ ritorn kien Esmit Europa 2, maxi-jott ta’ 100 pied mis-Slovenja immexxi mill-:ermani] rebbie[ ta’ midalja Olimpika, Jochen Schumann. Il-mira tal-parte/ipanti din is-sena hi li jiksru r-rekord tal-korsa li hu ta’ 47 sieg[a, 55 minuta u 3 sekondi mwaqqaf mill-jott ta’ 90 pied Rambler fl-2007.

jinkludi wkoll lill-Armenja u l-Moldova. L-ewwel log[ba se tkun illum kontra l-Moldova u mbag[ad il-:img[a Malta tilg[ab kontra l-Georgia u l{add itemm l-impenji kontra l-Armenja.

U#17

Malta tibda b’telfa kontra l-Polonja It-tim nazzjonali Malti ta’ ta[t is-17-il sena tilef 0-3 kontra lPolonja fl-ewwel log[b[a tieg[u minn Grupp 11 tal-mini-turnament ta’ kwalifikazzjoni g[all-Kampjonat Ewropew f’Podgorica fil-Montenegro. Mariusz Stepinski feta[ l-iskor minn peanlty fit-tieni taqsima u mbag[ad goals minn Vincent Rabiega u ie[or minn Stepinski a//ertaw ir-reb[a g[all-Pollakki. G[ada Malta tilg[ab kontra Spanja fis-2.30 p.m. It-tim Malti lag[ab hekk: JC Debattista, M. Bonello, D. Fava, F. Muscat, K. Zammit (R. Vella), G. Mackay, K. Cesare (L. Cremona), R. Spiteri, Z. Gatt, P. Dandolo (C. Stewart), L. Montebello

Log[ob tal-lum Europa League Grupp A

Tottenham v Rubin Kazan PAOK Salonika v Shamrock R. Grupp B Hannover 96 v FC Copenhagen St. Liege v Vorskla Poltava Grupp C Hapoel TAv PSV Eindhoven R. Bucharest v L. Warsaw Grupp D Sporting v FC Vaslui FC Zurich v Lazio Grupp E Stoke v Macc Tel-Aviv Dynamo Kiev v Besiktas Grupp F At. Bilbao v RB Salzburg Sl. Bratislava v Paris SG Grupp G AZ Alkmaar v A. Vienna Malmo v Metalist Kharkiv Grupp H NK Maribor v Braga Club Bruges v Birmingham Grupp I Rennes v Celtic Udinese v A. Madrid Grupp J AEK Larnaca v Schalke 04 Maccabi Haifa v S. Bucharest Grupp K Odense BK v FC Twente Wisla Krakow v Fulham Grupp L Lok.Moscow v AEK Athens turm Graz v Anderlecht


Il-{amis, 20 ta’ Ottubru, 2011

32 Lokali

Is-Sindku Laburista ta’ Bormla sospi] u mmultat mill-Qorti ■ Il-Partit Laburista jg[atti g[al ]mien twil l-g[emil tas-Sindku Laburista u kellha tkun il-;ustizzja li tikxfu u tikkundannah Is-Sindku Laburista ta’ Bormla Joseph Scerri ;ie sospi] mill-Qorti g[al [ames snin milli jservi b[ala kunsillier wara li nstab [ati fuq ka] b’rabta ma’ vot imressaq mis-Sindku biex Ramona Falzon, il-mara tanneputi tas-Sindku Laburista, tin[atar Segretarju E]ekuttiv tal-istess kunsill. Joseph Scerri kien ikkundannat ukoll €500 multa. Is-Sindku Laburista kien akku]at li kiser il-Li;i tal-Kunsilli Lokali meta ried li l-mara tan-neputi tieg[u ting[ata kariga fil-kunsill lokali mmexxi minnu stess. Dan hu lewwel ka] mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali fl-1993, fejn Sindku ;ie sospi] b’sentenza tal-Qorti milli jservi b[ala kunsillier. Il-Li;i tal-Kunsilli Lokali titkellem dwar kuntratti li jing[ataw ming[ajr sej[a g[all-offerti, u tag[milha /ara li l-membri tal-kunsilli jridu jiddikjaraw relazzjonijiet ta’ familja jew kunflitti ta’ interess f’g[oti ta’ kuntratt. Is-Sindku Laburista mhux talli ma ddikjarax din ir-rabta ma’ dik li kellha ti;i appuntata b[ala Segretarju E]ekuttiv tal-Kunsill, i]da f’laqg[a tal-kunsill lokali, James Cauchi, luniku kunsillier Nazzjonalista f’Bormla ;ibed l-attenzjoni tasSindku Joseph Scerri, il-vot ittie[ed xorta wa[da. Minbarra li ma ddikjarax dan ilkunflitt ta’ interess, kif jixdhu lminuti tal-istess laqg[a, is-Sindku sa[ansitra vvota favur, biex kien ilkunsillier Nazzjonalista biss li vvota kontra l-mozzjoni li ressaq iz-ziju tar-rispett ta’ Ramona Falzon biex din tin[atar Segretarju E]ekuttiv. Id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali kien g[adda l-informazzjoni lillPulizija biex tinvestiga dan il-ka] li fih Scerri naqas li jinforma lill-kunsill li wa[da mid-disa’ kandidati g[allpost battal ta’ Segretarju kienet ti;i minnu. Minkejja li ma setax lanqas jie[u sehem fil-pro/ess tal-g[a]la, kien hu

li mexxa l-bord tal-g[a]la u ressaq il-mozzjoni biex il-kunsillieri japprova l-impjieg tal-mara ta’ neputih. Il-ka] fil-Qorti kien de/i] millMa;istrat Antonio Mizzi li ddikjara li l-artikolu 20 tal-li;i tal-Kunsilli Lokali li jirregola l-etika ta’ Kunsilliera kien miksur, fejn skont il-li;i m’g[andu jkun hemm l-ebda lok ta’ nepoti]mu. Minkejja li l-Partit Laburista kien jaf bl-investigazzjoni li kienet qed issir u li s-Sindku Laburista kien se jitressaq il-Qorti b’rabta ma’ a;ir skorrett fl-operat tal-Kunsill Lokali, qatt ma ;ieg[lu jirri]enja b[al m’g[amel f’ka]i o[ra f’{al Luqa, Pembroke, il-Mosta u Ta’ Sannat. Sa[ansitra, minn meta beda l-ka], is-Sindku Laburista Joseph Scerri attenda u [a sehem f’diversi attivitajiet tal-Partit Laburista u ltaqa’ diversi drabi mal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li s-sentenza tal-Qorti li sabet lisSindku ta’ Bormla [ati ta’ kunflitt ta’ interess turi n-nuqqas ta’ onestà ta’ Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Minflok jag[mel minn kollox sabiex jassigura li Kunsilliera Laburisti ja[dmu b’mod korrett, Joseph Muscat, li hu vi/in [afna tasSindku ta’ Bormla, g[a]el li jg[atti dan l-g[emil. Joseph Muscat kien ilu jaf g[al [afna ]mien li s-Sindku ta’ lokalità fejn il-Partit Laburista jikseb ma;;oranza sostanzjali, kellu dan ilkunflitt ta’ interess u qatt ma talbu mqar jirri]enja minn kunsillier talPartit Laburista. Minkejja li Joseph Muscat qieg[ed jag[ti l-impressjoni ta’ bidla s[i[a fil-kunsillieri li jirrappre]entaw lillPartit Laburista fl-elezzjonijiet li jmiss, il-Kap tal-Oppo]izzjoni ma [a l-ebda azzjoni fil-konfront tieg[u, minkejja l-akku]i serji quddiem ilQorti, li issa sabitu [ati. Il-PN qal li f’dan il-ka] u f’ka]ijiet simili, il-Partit Laburista qieg[ed jonqos milli japplika l-og[la livelli

Is-Sindku Laburista Joseph Scerri

ta’ etika fit-tmexxija tal-kunsilli lokali billi jiddefendi u jg[atti g[emil dawk il-kunsillieri qrib ilKap tal-Oppo]izzjoni. Il-PN sa[aq li din turi d-differenza /ara bejn i]-]ewg partiti. Filwaqt li lPN wera kemm-il darba li kien lest jie[u azzjoni kontra kunsilliera li jirrapre]entawh, jekk dawn jitressqu quddiem il-Qorti, Joseph Muscat jag[]el li jkun kompli/i ma’ nies li sfa//atament ma jimxux mas-sewwa u jiksru l-li;ijiet tal-pajji]. Il-PN sostna li issa jistenna li, wara li kellha tkun il-;ustizzja li tordna lis-Sindku Laburista jwarrab mill-kariga, il-Partit Laburista jispjega e]attament x’inhu l-atte;;jament tieg[u f’dan ir-rigward.

media•link COMMUNICATIONS

Il-Partit Laburista kien jaf bl-investigazzjoni li kienet qed issir u li s-Sindku Laburista kien se jitressaq il-Qorti b’rabta ma’ a;ir skorrett fl-operat tal-Kunsill Lokali, u qatt ma ;ieg[lu jirri]enja b[al m’g[amel f’ka]i o[ra

2011_10_20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you