Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 12,948

€0.45

L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Patri Godwin Scerri jitne[[a mill-istat klerikali Patri Godwin Scerri, membru tas-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl (MSSP), tne[[a mill-istat klerikali i]da se jibqa’ membru tal-istess So/jetà. Dan ifisser li ma jistax’ jibqa’ jipprattika ta’ sa/erdot u f’[afna ka]i ma jkunx jista jamministra s-sagramenti. Fi stqarrija, ilKongregazzjoni g[adDuttrina tal-Fidi infurmat lis-Superjur :enerali tasSo/jetà b’din id-de/i]joni wara li kien stabbilit li Patri Godwin Scerri hu [ati ta’ abbu]. Fit-2 ta’ Awwissu li g[adda, Patri Scerri, flimkien ma’ Patri Charles Pulis, kien instab [ati ta’ abbu] minn tfal li kienu ta[t il-kustodja tag[hom f’Dar San :u]epp f’Santa Venera madwar g[oxrin sena ilu. Patri Charles Pulis u Patri Godwin Scerri kienu kkundannati sitt snin u [ames snin [abs rispettivament. Madankollu Scerri kien appella minn din is-sentenza. Fl-istess [in l-Avukat :enerali appella mill-fatt li l-Qorti [elset lil Scerri millakku]i ta’ stupru. L-g[ada li kienet [ar;et is-sentenza tal-Qorti, isSo/jetà Missjunarja ta’ San Pawl, kienet [abbret li b’ordni tal-Papa, Patri Charles Pulis ma kienx se jibqa je]er/ita l-ministeru sa/erdotali tieg[u. Il-ka] kien [are; fil-pubbliku tmien snin ilu dwar avvenimenti li kienu ;raw iktar minn 20 sena ilu. }ew; qassisin o[ra kienu investigati f’dawn il-ka]i ta’ allegati abbu]i. Fil-ka] ta’ Patri Conrad Sciberras, l-investigazzjoni tal-Vatikan fil-konfront tieg[u ikkonkludiet li l-ka] kontrih ma kienx ippruvat. Minkejja dan, is-So/jetà Missjunarja ta’ San Pawl [adet id-de/i]joni li l-[idma tieg[u tkun ristretta biss ma’ nies adulti. Ir-raba’ qassis, miet f’Jannar li g[adda qabel ma setg[u ikunu konklu]i linvestigazzjonijiet kontrieh.

Ikomplu bl-attakki kontra l-WE

Waqt programm fuq il-media Laburista mimli attakki kontinwi kontra ‘Where’s Everybody?’ id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pullicino Orlando jg[id li kien hu li talab g[all-g[ajnuna lil Peppi Azzopardi Ara pa;na 3

Ti;did fil-U{M

Intervista ma’ Gejtu Vella u Gejtu Tanti li lbiera[ temmew il-[idma tag[hom b[ala Segretarju :enerali u President tal-U{M rispettivament Ara pa;ni 4 u 5

Distribuzzjoni tal-gass

Il-Prim Ministru jilqa’ lis-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton f’Kastilja, l-og[la uffi/jal tal-Gvern Amerikan li ;ie Malta mill-1989 meta kien ;ie l-President George Bush g[as-summit storiku ta’ tmiem il-Gwerra Bierda (Ritratt> Michael Ellul)

Malta b’kontribut internazzjonali kbir – Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan

■ T[abbret in-nomina ta’ Gina Abercrombie-Winstanley b[ala Ambaxxatur tal-Istati Uniti g[al Malta minn Charles MUSCAT

Malta hi pajji] ]g[ir fiddaqs imma b’kontribut internazzjonali kbir u dan [are; bi/-/ar waqt il-krizi fil-Libja fejn Malta kienet kru/jali biex saret l-evakwazzjoni ta’ eluf ta’ nies mil-Libja, inklu] numru ta’ /ittadini Amerikani. Hillary Rodham Clinton, isSegretarju tal-Istat Amerikan qalet dan ilbiera[ fil-Ber;a’ ta’ Kastilja meta flimkien mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi g[amlu stqarrija kon;unta lill-media fi tmiem laqg[a bejn i]-]ew; na[at.

Hillary Clinton kienet f’Malta g[al ]jara ta’ ftit sig[at fi triqitha lejn il-Libja. Hi waslet Malta kmieni t-Tlieta filg[odu u [alliet Malta g[all[abta tal-11 a.m. Hillary Clinton [abbret li lPresident Amerikan Barack Obama kien innomina lil Gina AbercrombieWinstanley b[ala lAmbaxxatur il-;did g[al Malta. Hi qalet li din g[andha esperjenza twila fil-qasam diplomatiku. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan qalet li issa Malta

g[andha wkoll rwol importanti fl-isfidi u fl-opportunitajiet li hemm fir-Rebbieg[a G[arbija u l-Istati Uniti talAmerika qed ta[dem mill-qrib ma’ Malta biex jintla[qu laspirazzjonijiet tal-poplu talLibja billi jkun hemm gvern li jinkludi lil kul[add. Malta g[andha wkoll rwol importanti g[all-futur demokratiku flE;ittu u fit-Tune]ija. Hi qalet li l-Prim Ministru hu infurmat tajjeb dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li dawn il-popli g[andhom quddiemhom. g[al pa;na 16

G[at-tieni jum ikompli l-azzjonijiet mid-distributuri quddiem l-Impjant fil-Qajjenza filwaqt li l-Gvern i[e;;e; lill-partijiet involuti biex iwaqqfu dawn l-azzjonijiet Ara pa;na 7

Il-Lvant Nofsani

Is-suldat I]rael li kienu ilu [ames snin pri;unier wara li nqabad mill-{amas in[eles, filwaqt li I]rael [eles aktar minn 1,000 pri;unier Palestinjan Ara pa;ni 13 u 32

Champions League

Draw bejn Napoli u Bayern Munich, u reb[iet g[al Inter, Real Madrid u ]-]ew; timijiet ta’ Manchester. Ara pa;na 30

Serq mill-Isptar

Impjegata fl-Isptar Mater Dei titressaq il-Qorti akku]ata li serqet medi/ini mill-istess sptar. Ara pa;na 32


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 3

Jackpot tal-kwatern ta’ €680,000 mirbu[ minn tliet ;ugaturi L-akbar Jackpot s’issa tal-kwatern b’ammont ta’ €680,000 intreba[ nhar isSibt li g[adda minn tliet ;ugaturi. L-a[[ar Jackpot tal-kwatern kien ta’ €640,000 u kien intreba[ minn ;ugatur wie[ed f’April li g[adda. Fi stqarrija Maltco Lotteries qalet li bit-titjib li sar fil-log[ba aktar minn sentejn ilu, il-log[ba talkwatern qed kulma jmur i]]id fil-popolarità fejn ilJackpot mhux biss ji]died biex jibda minn €200,000 imma wkoll tat lil ;ugaturi i]jed possibbiltajiet li jirb[u bi tliet u b’]ew; numri. Persuna li tilg[ab il-kwatern g[andha 11-il /ans kif tista’ tirba[ bil-biljett li jiswa €2. Il-Maltco qalet li t-tlug[ tal-lottu s-Sibt li g[adda rri]ulta wkoll f’reb[ g[oli fil-kategoriji tal-Prima, lAmbu u Tern li wassal biex ir-reb[ tnaqqas skont irregoli e]istenti. IL-KA} MAKABRU TAL-KELB IMSALLAB

It-testijiet tal-kaligrafija saru fuq ka] ie[or Filwaqt li kien konfermat li saru testijiet tal-kaligrafija lil Fran;isku Buhagiar, sid ir-residenza fil-Mosta fejn instab kelb imsallab rasu l’isfel, dawn ma’ kellhom xejn x’jaqsmu mal-ka]. Sorsi li tkellmu ma’ INNAZZJON ikkonfermaw li l-Pulizija interrogat lil Buhagiar b’rabta mas-sejba makabra. Vi/in il-kelb, il{add instabet nota li tg[id “dak li g[adda minnu dan il-kelb m’hu xejn [dejn dak li g[addej minnu jien”. Minkejja rapporti li dehru fil-media lokali, il-Pulizija g[amlet testijiet talkaligrafija fuq Fran;isku b’rabta ma’ ka] ie[or dwar xi ittri anonimi. Jidher li l-Pulizija, s’issa, ftit li xejn g[andha informazzjoni dwar dan l-a[[ar ka] ta’ mo[qrija tal-annimali u qed tappella lill-pubbliku biex iressaq kull informazzjoni li jista’ jkollu. L-istess sorsi qalulna li lPulizija ppruvat anke te]amina cameras tas-sigurtà li jinsabu vi/in id-dar fi Triq il-Kbira, i]da dawn ma kinux qeg[din ja[dmu. Ilka] qed ji;i investigat millIspettur Gabriel Micallef.

Kont jien li tlabt l-g[ajnuna lil Peppi Azzopardi

– Jeffrey Pullicino Orlando

Waqt il-programm ‘Inkontri’ fuq l-istazzjon Laburista Super One, mmexxi mill-eks Ministru Laburista Joe Grima, id-

Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pullicino Orlando ]vela li kien hu stess li talab g[allg[ajnuna ming[and Peppi Azzopardi biex ikun jista’ jiddefendi lilu nnifsu meta kien qed ji;i attakkat ftit qabel la[[ar elezzjoni ;enerali. Fl-a[[ar jiem, fil-Qorti,

Jeffrey Pullicino Orlando nnifsu spjega li qabel iddibattitu tal-Awtorità taxXandir fl-a[[ar elezzjoni ;enerali, Peppi Azzopardi kien iltaqa’ mieg[u biex jag[tih xi pariri. Waqt l-istess programm nhar it-Tnejn filg[axija, spikkaw attakki fuq ilpre]entatur u d-direttur talWhere’s Everybody Lou Bondi. Dan minkejja li Lou Bondi qatt ma kien mistieden

jattendi g[al dan il-programm u ma setax jiddefendi ru[u. Fid-dawl ta’ dan, Peppi Azzopardi, li kien pre]enti g[all-programm, stieden kemm-il darba lill-pre]entatur Joe Grima biex i/empel lil Lou Bondi biex iwie;eb g[all-allegazzjonijiet. Minkejja dan, Lou Bondi qatt ma kien ikkuntattjat waqt ilprogramm. Spikkaw ukoll diversi

attakki tal-;urnalista u l-opinjonista Godfrey Grima, li minbarra li f’[in minnhom beda jsabbat fuq il-mejda, attakka lill-Peppi Azzopardi b[ala ‘bniedem falz u artifi/jali’. Sadanittant, kull min ilbiera[ segwa s-sit MaltaToday, seta’ jinnota li sag[tejn qabel beda l-programm l-istess sit kellu filpussess tieg[u intervista li xxandret fil-programm.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

4 Lokali

Il-U{M tkompli ti;;edded u ]]omm il-prin/ipji li t[addan Il-pro/ess li g[addejja minnu l-Union {addiema Mag[qudin (U{M) b[alissa hu wie[ed ta’ tis[i[ u kontinwazzjoni li fih qed jin]ammu l-prin/ipji li dejjem [addnet din il-union ;enerali b’[arsa ’l quddiem lejn tkabbir u servizz f’setturi li fihom qed ti]viluppa lekonomija Maltija. F’wa[da mill-a[[ar intervisti li taw is-Segretarju :enerali tal-U{M Gejtu Vella u l-President tal-istess union Gejtu Tanti kienu trattati diversi fatturi li kkaratterizzaw it-13-il sena li dawn i]-]ew; uffi/jali taw lill-union qabel ma lbiera[ temmew il-kariga tag[hom. F’intervista ma’ INNAZZJON, Gejtu Vella u Gejtu Tanti semmew ilkoordinazzjoni li huma sabu fi [dan il-U{M b[ala wie[ed mill-fatturi ewlenin li wassal biex il-union kompliet tikber u tissa[[a[. Huma spjegaw ilvi]joni tag[hom li jo[olqu tim b’sa[[tu ta’ segretarji tattaqsimiet u [addiema o[ra fi [dan il-union g[aliex b’hekk il-union tista’ tiggarantixxi lfutur. L-uffi/jali tal-U{M qalu li meta huma da[lu fi [dan ilU{M 13-il sena ilu huma sabu union differenti milli hi llum i]da di;à kellha pedamenti sodi u b’sa[[ithom. Minbarra dan ilU{M dejjem kellha lkredibbiltà me[tie;a li hi fattur ewlieni biex union tista’ tikber. Gejtu Vella u Gejtu Tanti jemmnu li fattur ie[or li kompla kabbar u sa[[a[ listrutturi tal-U{M kien proprju dak li l-uffi/jali talunion g[a]lu li jikkunsidraw kontinwament il-vu/i tal[addiema. “Dan g[amilnieh anki meta konna impenjati fi kwistjonijiet ta’ dimensjoni nazzjonali,” sostnew Gejtu Vella u Gejtu Tanti, “g[aliex g[alina l-po]izzjoni ta’ kull [addiem kienet dejjem prijorità.” Dwar dan Gejtu Tanti jsostni li l-kunsiderazzjonijiet tal-U{M dejjem kienu ffukati fuq il-[addiem b[ala bniedem u g[alhekk l-impenn tal-union kien biex l-inizjattivi li jkunu introdotti jkunu ta’ benefi//ji li jkomplu jtejbu l-kwalità tal[ajja tal-[addiema u l-familji tag[hom. “Din kienet karatteristika ewlenija fil[idma tag[na fl-a[[ar 13-il sena,” sostna Gejtu Tanti. Is-Segretarju :enerali talU{M Gejtu Vella tkellem dwar l-i]vilupp tal-union u qal li element ie[or li dejjem

Is-Segretarju :enerali Gejtu Vella u l-President tal-U{M Gejtu Tanti jing[ataw l-awguri mill-[addiema u s-Segretarji tad-diversi taqsimiet tal-Union fil-Kwartieri :enerali fil-Furjana, hekk kif ilbiera[ [ar;u g[all-a[[ar darba minn dan il-bini, fil-karigi rispettivi tag[hom

sa[[a[ lill-U{M kien dak talindipendenza mill-partiti politi/i. Hu sostna li dan kien element li sa[[a[ idejn ilunion kull meta din marret tinnegozja kemm mal-Gvern kif ukoll mal-privat. Fl-opinjoni pubblika d-dehra tal-U{M hi dik ta’ union indipendenti li dejjem po;;iet l-interessi tal-[addiem fuq quddiem, sostna Gejtu Vella, u kompla li dan hu fattur li jag[ti kredibbiltà lill-U{M.

[addiema kollha. Gejtu Vella tkellem ukoll dwar il-mod kif il-U{M tag[]el l-g[odda tag[ha biex tinnegozja g[addrittijiet tal-[addiema. Hu qal li l-U{M dejjem g[a]let lg[odda tad-djalogu flok ilmilitanza g[aliex temmen li d-djalogu hu g[odda li biha tista’ tasal iktar biex tikseb laqwa kundizzjonijiet tal[addiema. Il-fatti juru, sostna Gejtu Vella, li l-g[odda taddjalogu hi aktar b’sa[[itha

Dwar il-kisbiet li g[amlet ilU{M fl-a[[ar snin, Gejtu Tanti jsemmi l-ftehim kollettiv g[as-settur pubbliku u jispjega kif din kienet kisba kbira g[all[addiema tas-settur pubbliku g[aliex permezz ta’ dan ilftehim, il-[addiema tal-Gvern [adu kundizzjonijiet a//ettabbli li qed jirriflettu wkoll f’titjib mhux biss talkundizzjonijiet tag[hom i]da wkoll f’titjib tas-servizzi mog[tija lill-pubbliku. Dan

L-uffi/jali tal-U{M isostnu li l-union hi f’po]izzjoni li tilqa’ l-isfidi tal-futur u jemmnu li l-U{M hi l-aktar union strutturata biex ti;bed lejha [addiema minn setturi ;odda li lejhom qed ti]viluppa l-ekonomija Maltija. Fost dawn hemm is-settur tat-teknolo;ija tal-informatika. Gejtu Vella fakkar fi]]minijiet difffi/li f’Malta fittmeninijiet meta l-U{M u lKonfederazzjoni tat-Trade Unions Maltin (CMTU) kienu fuq quddiem fil-;lieda favur unions [ielsa u favur il-libertà ta’ asso/jazzjoni tal[addiema. Gejtu Vella sostna li dak i]-]mien mhux kul[add kien fuq in-na[a tal-U{M f’dan id-dritt fundamentali g[all-[addiema Maltin i]da llum il-;lieda li g[amlet ilU{M ;abet il-garanzija ta’ dan id-dritt fundamenti g[all-

mhux biss fi kwistjonijiet ta’ ftehim kollettiv i]da wkoll u aktar fi kwistjonijiet ta’ interess nazzjonali. Gejtu Vella sostna li lU{M kienet wie[ed millmuturi ewlenin wara lintroduzzjoni tal-kun/ett taddjalogu so/jali f’Malta u g[adha temmen li hi l-g[odda ’l quddiem fil-pajji]. Il-fatti juru li l-[addiema fehmu din il-po]izzjoni u llum hu fatt a//ettat minn kul[add li ddjalogu g[andu jkun l-g[odda ewleinja tal-unions.

kien ftehim kollettiv li laqat madwar 30,000 [addiem u g[alhekk il-U{M hi kburija li rnexxielha twettqu, sostna Gejtu Tanti. G[al Gejtu Vella u Gejtu Tanti, il-po]izzjoni tal-U{M fil-pro/ess ta’ s[ubija ta’ Malta fl-UE u l-kontribut li lunion tat f’dan il-pro/ess kien ukoll kisba kbira u ewlenija li l-U{M g[amlet g[all[addiema Maltin u G[adxin. F’dan il-pro/ess, sostnew Gejtu Vella u Gejtu Tanti, ilU{M kienet fuq in-na[a tal-

[addiema u l-po]izzjoni li [adet favur is-s[ubija fl-UE kienet mibnija fuq rapporti ta’ esperti u pariri li l-U{M kisbet. Fil-fatt il-po]izzjoni li [adet il-U{M ittie[det filKonferenza :enerali tal1989, proprju meta fil-pajji] kienet g[adha qed tin;abar linformazzjoni dwar xi tfisser s[ubija ta’ Malta fl-UE. Illum il-;urnata, sostnew l-uffi/jali tal-U{M, [add m’g[andu dubju li l-a[jar g[a]la kienet li Malta tissie[eb fl-UE. L-g[aqdiet u movimenti li kienu kontra s-s[ubija ta’ Malta fl-UE llum bidlu lpo]izzjoni u anki huma fehmu l-benefi//ji ta’ din is-s[ubija. Id-differenza bejn il-U{M u g[aqdiet, unions u movimenti o[ra hi li l-U{M [admet biex din il-vi]joni titwettaq. IlU{M hi kburija u sodisfatta li l-istorja se turi li l-U{M kienet mal-[addiema biex dawn jag[mlu l-pass tant importanti u de/i] li jivvutaw favur is-s[ubija fl-UE. Gejtu Tanti tkellem ukoll fuq id-diversi inizjattivi favur il-familja li l-U{M [admet fuqhom biex jid[lu fil-pajji]. G[all-U{M, dawn l-inizjattvi kienu ta’ importanza kbira g[ax ifissru [afna g[all[addiema u l-familji tag[hom. g[al pa;na 5


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 5

Is-s[ubija fl-UE u l-ftehim g[as-settur pubbliku fost l-ikbar kisbiet minn pa;na 4

Il-U{M b[alissa tinsab impenjata li tinstab soluzzjoni a[[arija dwar il-kwistjoni ta’ [addiema li qed jit[addmu b[ala self-employed meta dawn fil-fatt huma [addiema. L-uffi/jali tal-U{M qalu li lU{M indirizzat di;à lkundizzjonjiet tal-[addiema part-time u issa permezz taddiskussjonijiet fl-Employment Relations Board qed tittratta lproblema tal-[addiema re;istrati b[ala self-employed. Gejtu Vella u Gejtu Tanti qalu li d-diskussjonijiet qed jimmaturaw u l-U{M se tibqa’ determinata li l-[addiema jiksbu l-aqwa kundizzjonijiet. Tul is-snin, g[alkemm f’dimensjonijiet differenti, irrelazzjonijiet bejn il-U{M u lGWU – l-akbar ]ew; unions ;enerali fil-pajji] – mhux dejjem kienu tajbin bi]]ejjed. Gejtu Vella u Gejtu Tanti jispjegaw li wa[da mirra;unijiet li tul is-snin wasslu biex dawn ir-relazzjonijiet kienu []iena kienet l-g[aqda statutorja li l-GWU kellha mal-PL. G[al tul ta’ snin din lg[aqda xekklet ir-relazzjonijiet ben i]-]ew; unions g[aliex ilpo]izzjoni tal-GWU kienet wa[da li tellfet il-fidu/ja ta’ unions o[ra. Minbarra dan, sostna Gejtu Vella, il-GWU u]at il-mezz ta’ komunikazzjoni tag[ha l-orizzont, biex attakkat lill-U{M. Dan ukoll ma g[enx biex jitjiebu r-relazzjonijiet bejn i]]ew; unions. Il-GWU trid tirrealizza li biex jitjiebu rrelazzjonijiet bejn il-unions hi trid tkun indipendenti millpolitika, sostna Gejtu Vella. Gejtu Vella fakkar ukoll fiddiffikultajiet li g[addew minnhom [afna [addiema li g[a]lu li je]er/itaw id-dritt tag[hom li ma jisse[bux filGWU. Dwar il-possibbiltà li jin[oloq TUC, Gejtu Vella qal li din is-sistema ta’ kunsill bejn

il-unions te]isti biss flIngilterra g[aliex f’pajji]i o[ra ma te]istix. Gejtu Vella qal li problema o[ra kienet li fi kwistjonijiet nazzjonali, fosthom dik tas-s[ubija ta’ Malta fl-UE, il-GWU dejjem [adet po]izzjoni negattiva minn dik li [adu l-ma;;oranza tal-unions f’Malta. Hu spjega li l-U{M u lGWU jikkooperaw fuq kwistjonijiet f’postijiet taxxog[ol i]da fejn jid[lu kwistjonijiet ta’ natura nazzjonali g[ad hemm diffikultajiet. Minbarra dan, sostna Gejtu Vella, hemm ukoll kwistjoni ta’ prin/ipji. Mistoqsija dwar il-futur talU{M, Gejtu Vella u Gejtu Tanti tkellmu b’mod po]ittiv u ottimist dwar il-futur tal-U{M. Huma spjegw kif ilKonferenza :enerali li ;ejja, li se ssir bejn illum u g[ada, se tkun qed tapprova dokument li fih hemm il-vi]joni tal-U{M sal-2015. L-uffi/jali tal-U{M isostnu li l-union hi f’po]izzjoni li tilqa’ l-isfidi tal-futur u jemmnu li l-U{M hi l-aktar union strutturata biex ti;bed lejha [addiema minn setturi ;odda li lejhom qed ji]viluppa l-ekonomija Maltija. Fost dawn hemm is-settur tatteknolo;ija tal-informatika. Gejtu Vella u Gejtu Tanti sostnew li huma se j[allu warajhom union b’sa[[itha u jinsabu fidu/ju]i u konvinti li l-istrutturi li nbnew tul is-snin se jkomplu jissa[[u bl-iskop ewlieni li l-U{M tibqa’ tkun union li toffri l-aqwa servizzi lejn il-membri. L-og[la uffi/jali tal-U{M jemmnu li lkredibbiltà li g[andha l-U{M u l-g[a]la tal-g[odda biex ikunu trattati l-kwistjonijiet industrijali u nazzjonali huma l-elementi u l-fatturi prijoritarji li se jkomplu jag[mlu lill-U{M dik ilunion li dejjem po;;iet linteressi tal-[addiema fuq quddiem bil-fatti.

Josef Vella, is-Segretarju :enerali l-;did tal-U{M li g[al dawn l-a[[ar 13-il sena kellha lil Gejtu Vella f’din il-kariga (Ritratti> Michael Ellul)

Gejtu Tanti mas-su//essur tieg[u b[ala President tal-U{M Jesmond Bonello


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

6 Lokali IL-LAQG{A :ENERALI TAS-SI}M

Il-Gvern qed jg[in 2,000 sid ta’negozju fis-sena Il-Ministru Tonio Fenech u l-Kap E]ekuttiv tal-HSBC Alan Richards fit-tnedija ta’ dan is-servizz il-;did tal-bank (Ritratt> Saviour Cassar, DOI)

L-HSBC iniedi l-ewwel [las dirett fil-munita ?ini]a Renminbi

L-HSBC hu l-ewwel u luniku bank f’Malta li qed jag[ti l-opportunità lill-klijenti kummer/jali li jift[u kont firRenminbi (RMB) ?ini] biex jag[mlu [las dirett fir-RMB fuq kummer/ ma/-?ina. Permezz ta’ din il-fa/ilità, negozji Maltin u ?ini]i jiffa//jaw inqas spejje] fuq ittran]azzjonijiet tal-kampju u inqas riskji ta’ tibdil filkambju u g[aldaqstant ikunu jistg[u jinnegozjaw termini a[jar g[all-kummer/. It-tnedija uffi/jali tal-HSBC Bank Malta biex isir [las bejn il-pajji]i fir-RMB saret waqt ri/eviment g[all-klijenti u membri tal-istampa indirizzat mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech, l-Ambaxxatur ?ini] Zhang Keyuan u l-Kap E]ekuttiv tal-HSBC Alan Richards. Din l-inizjattiva tippermetti kumpaniji Maltin li jag[mlu kummer/ ma’ msie[ba fi/?ina u l-opportunità li jift[u kontijiet fir-RMB biex jag[mlu [las dirett fuq tran]azzjonijiet kumer/jali f’din il-munita permezz ta’ transfers kif ukoll firxa ta’ strumenti ta’ trade finance, fosthom ittri ta’ kreditu u garanziji. Soluzzjonijiet g[al [lasijiet fir-RMB huma benefi//ju naturali li jirri]ulta millpre]enza tal-Grupp HSBC fi/?ina u Hong Kong, l-g[arfien fil-fond li g[andu tas-suq, u nnetwerk globali ta’ klijenti li jridu jag[mlu kummer/ firRMB. L-HSBC ilu 146 sena fi/-?ina u hu wie[ed milliktar banek barranin rikonoxxuti fil-pajji]. F’Novembru tal-2010 sar l-

ewwel bank internazzjonali li ffa/ilita [las kumer/jali firRMB fis-sitt kontinenti. LHSBC kien ukoll l-ewwel bank internazzjonali li nnegozja fid-derivatives filmunita RMB f’dawn is-swieq. “It-tnedija tal-fa/ilità g[all[las fir-RMB hija inizjattiva importanti g[all-komunità kummer/jali f’Malta u tkompli ssa[[a[ il-po]izzjoni talHSBC f’Malta b[ala l-bank ewlieni g[all-kummer/ internazzjonali. Il-kummer/ bejn Malta u /-?ina qed jikber u din hija opportunità e//itanti g[alina biex ng[inu lill-klijenti ji]viluppaw in-negozju tag[hom fi/-?ina. Jiena kuntent li issa Malta ng[aqdet ma’ 40 suq ie[or fejn l-HSBC introdu/a l-fa/ilità ta’ [las firRMB,” qal il-Kap E]ekuttiv tal-HSBC Alan Richards. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech laqa’ din l-inizjattiva li se tiffa/ilita l-kummer/ ma/?ina u ddeskrivieha b[ala a[bar tajba g[an-negozjanti Maltin. “Ir-relazzjonijiet ma/?ina kibru u hemm bosta skambji fl-oqsma politi/i, ekonomi/i, kulturali u edukattivi. Ir-relazzjonijiet kummer/jali u g[an-negozju huma di;à qawwija, imma huwa fl-interess ta]-]ew; pajji]i li ji;i sfruttat ilpotenzjal g[al iktar tkabbir firrelazzjonijiet kummer/jali,” qal il-Ministru Fenech. Fil-kuntest ta’ dan u lbenefi//ju tat-Trattat g[atTassazzjoni Doppja ffirmat ma/-?ina f’Novembru li g[adda, il-Ministru Fenech laqa’ d-de/i]joni tal-HSBC li joffri dan is-servizz li jnaqqas ir-riskju u l-ispejje] involuti

fi/-/iklu ta’ tran]azzjonijiet kummer/jali u li jwassal g[al termini ta’ kuntratti a[jar g[an-negozji Maltin li jimpurtaw mi/-?ina. L-Ambaxxatur ?ini] Zhang Keyuan qal li r-relazzjoni bilaterali e//ellenti bejn i/?ina u Malta tmur lura bosta snin, u kuntent li qed jara ]vilupp sostanzjali filkooperazzjoni g[all-kummer/ u l-investiment. Il-volum kummer/jali la[aq it-€98.6 miljun fl-ewwel 5 xhur ta’ din is-sena u l-esportazzjoni Maltija lejn i/-?ina ]diedet g[al €30.4 miljun. Ilkooperazzjoni finanzjarja bejn i]-]ew; pajji]i kibret. LAmbaxxatur ?ini] jinsab /ert li s-servizz tal-HSBC g[all[las kummer/jali fir-RMB se jkun ta’ benefi//ju kemm g[all-klijenti ?ini]i kif ukoll Maltin involuti fil-kummer/ bejn i]-]ew; pajji]. Esperti tal-HSBC ibassru li fi ]mien qasir daqs [ames snin, madwar 30 fil-mija talkummer/ internazzjonali ?ini] se jsir fir-RMB. Sal-2015 hu mistenni li r-RMB tkun wa[da mit-tliet muniti internazzjonali, flimkien mad-dollaru Amerikan u l-ewro, jekk issir kompletament konvertibbli, blAsja u s-swieq emer;enti jmexxu l-kummer/ u linvestiment. St[arri; mag[mul millHSBC fi/-?ina fost 1,300 kumpanija minn 18-il belt ?ini]a wera li kwa]i tmienja minn g[axar pajji]i fi/-?ina li g[adhom mhumiex qed i[allsu l-kummer/ mal-imsie[ba tag[hom f’pajji]i o[ra firRMB qed jippjanaw li jag[mlu dan.

B’kollox permezz talMalta Enterprise, il-Gvern g[en medja ta’ 2,000 sid ta’ negozju fis-sena. Dawn ibbenefikaw minn madwar €197 miljun f’g[ajnuna minn skemi differenti. Il-Gvern hu impenjat li jkompli jassigura li lkumpaniji ]g[ar u medji (SMEs) jibqg[u l-mutur talekonomija. Illum il-;urnata, in-nies li ja[dmu mal-Gvern huma biss 35% tal[addiema f’Malta. Filma;;oranza tag[hom, ilkumplament tal-[addiema Maltin ja[dmu ma’ kumpaniji privati li [afna drabi huma negozji ]g[ar u medji. Dan sostnieh Tonio Fenech, Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u lInvestiment waqt il-laqg[a ;enerali annwali tasSegretarjat Impri]i }g[ar u Medji tal-Partit Nazzjonalista (SI}M). Il-Ministru Tonio Fenech qal li konxju tal-b]onn ta’ diversifikazzjoni talindustrija biex pajji] ikollu ekonomija stabbli, sa millbidu tal-kri]i ekonomika, ilGvern introdu/a skemi li jindirizzaw kull settur talekonomija. Dan sar permezz ta’ u]u tajjeb talfondi tal-UE kif ukoll bi skemi ;odda fosthom dik tal-microcredit, skema ta’ soft loans b’valur ta’ €52m. Minn din l-iskema bbenefikaw 110 sidien ta’ negozju li qed igawdu bejniethom self ta’ €10 miljun, li permezz tag[hom se jinvestu €16-il miljun. Il-Ministru tal-Finanzi semma wkoll l-iskema talMicroInvest, li toffri tnaqqis mit-taxxa ta’ 40% tal-valur tal-investiment, li jinkludi wkoll investiment f’[addiema ;odda. Ta[t din l-iskema aktar minn 700 benefi/jarju qed jinvestu bejniethom €13-il miljun u jo[olqu qrib 300 impjieg. Il-Ministru Fenech g[amel referenza wkoll g[al dawk li kellhom ikunu ]ew; skemi tal-Fond g[allI]vilupp Re;jonali, l-iskema 20 million for industry u skema ta’ €10 miljun g[al

pro;ett ambjentali fejn qal li dawn l-iskemi ;ew mi]juda g[al €42miljun b’fondi lokali. Hu [abbar li 580 kumpanija gawdew minn fondi biex jinvestu f’ener;ija alternattiva, biex isiru aktar kompetittivi, jinvestu f’sistemi tal-IT jew ifittxu swieq internazzjonali. Dawn investew bejniethom €78 miljun. Tonio Fenech semma wkoll skemi o[ra, aktar spe/ifi, b[all-Gateway to Export, CREATE kif ukoll sistema ta’ tax credits marbuta mal-investiment. Min-na[a tieg[u Jason Azzopardi, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Intrapri]i }g[ar u Medji, g[amel rabta bejn is-sa[[a tas-settur tal-SMEs f’Malta u l-mod kif Malta laqg[et g[all-kri]i finanzjarja. Hu fakkar kif Malta, g[all-kuntrarju talpajji]i madwar id-dinja u minkejja li ffa//jat il-mew; tal-istess kri]i, irnexxielha tikber ekonomikament. Dan hu ri]ultat ta’ settur talSMEs b’sa[[tu li jimpjega 63% tal-[addiema f’Malta. Tkellem ukoll Boris Xerri, it-te]orier tal-PN, li tkellem dwar il-kuntrast bejn il-qag[da f’Malta u dik f’pajji]i o[ra tal-UE u biex Malta tkompli tag[milha dejjem aktar fa/li biex wie[ed jinvesti. Biex dan isir je[tie; li jkunu fa/ilitati l-pro/eduri ta’ re;istrazzjoni u lapplikazzjonijiet g[allpermessi. G[al-laqg[a kien pre]enti wkoll, Joe Attard, kelliem g[all-Kamra g[allIntrapri]i }g[ar u Medji (GRTU) li appella biex issidien tan-negozji ]g[ar u medji jkunu fil-prijorità talGvern fit-tfassil tal-politika fiskali tieg[u. Hu appella biex lapplikazzjonijiet g[allfondi tal-UE mmexxija mill-Malta Enterprise jkunu aktar a//essibbli g[al sidien tan-negozji li mhumiex familjari mal-pro/eduri biex wie[ed jikseb dawn ilfondi.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Parlament 9

Mi]uri li jserr[u ras in-nutar u l-klijent Il-mi]uri proposti flabbozz tal-li;i jg[inu biex kemm in-nutar kif ukoll ilklijent ikunu b’mo[[hom aktar mistrie[. Filwaqt li qed tg[in biex tid[ol aktar serjetà, il-li;i kif emendata tkun qed toffri garanziji anke jekk ise[[u ]balji ;enwini. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea qal li fost ilprofessjonijiet li persuna jkollha kuntatt mag[hom tul il-[ajja, dik tan-nutara hi fost l-aktar importanti g[aliex din il-professjoni hi fdata bil-;id tal-individwi. G[alhekk jin[tie; li li;i li tirregola din il-professjoni tkun mag[mula bl-a[jar mod possibbli [alli l-affarijiet ikunu /ari g[al kul[add. ?ensu Galea qal li hi sfortuna li kien hawn ka]i fejn kienu allegati u anke se[[ew nuqqasijiet minn /erti nutara. G[alhekk tikber l-importanza ta’ li;i li tiskora;ixxi dawn l-abbu]i. Tajjeb ukoll li l-abbozz qed jipproponi assikurazzjoni. B’dan il-mod, in-nutar ikun jista’ ja;ixxi b’mo[[ aktar mistrie[ u l-klijent jaf li hu kopert anke minn xi ]balji. ?ensu Galea tkellem ukoll

dwar id-dikjarazzjoni talprezz tal-proprjetà negozjata u qal li g[andu jkun hemm kunsiderazzjoni g[all-fatt li f’/erti ka]i, il-partijiet jistg[u ;enwinament jaqblu fuq prezz li jkun inqas minn dak stmat fis-suq. Hu importanti wkoll li spezzjonijiet li jsiru millperit tal-Gvern ikunu vi/in kemm jista’ jkun ta]-]mien tal-bejg[ g[ax dewmien jista’ jfisser li jil[aq isir tibdil fil-proprjetà u dak li jmur jara l-perit ikun differenti minn dak li ;ie negozjat. Id-Deputat Nazzjonalista sa[aq ukoll fuq il-[tie;a li linformazzjoni fl-arkivji notarili tkun protetta g[ax toffri minjiera ta’ informazzjoni dwar l-istorja u li]vilupp f’pajji]na. ?ensu Galea qal li jaqbel li jkun hemm multi kontra persuni li ja;ixxu ta’ nutara meta ma jkollhomx il-kwalifiki g[alhekk i]da jqis li lmulti stabbiliti ta’ €1,000 b[ala minimu u €5,000 b[ala massimu huma baxxi meta wie[ed iqis il-konsegwenzi ta’ kuntratt li ji;i annullat min[abba dak irreat.

Re;istru skont il-proprjetà mhux biss skont l-isem tas-sid Id-Deputat Laburista Owen Bonnici tkellem fuq il-[tie;a li r-re;istru tal-proprjetà jkun elenkat ukoll skont il-proprjetà u mhux sempli/iment fuq lisem tas-sid. B’dan il-mod, [afna spejje] li qed jintefqu llum fir-ri/erka jonqsu. IrRe;istru jin[tie; ukoll li jkollu n-numru ta’ [addiema bi]]ejjed biex ix-xog[ol ma jitwalx bla b]onn. Owen Bonnici g[amel diversi su;;erimenti biex l-informazzjoni li tkun me[tie;a fixxog[ol tan-nutar tkun disponibbli. Id-Deputat Laburista Charles Mangion tkellem dwar restrizzjonijiet li hemm fl-abbozz li ma jippermettux li nutar je]er/ita l-professjoni tieg[u. Charles Mangion tkellem ukoll dwar l-assikurazzjoni li se tkun mitluba min-nutara u qal li filwaqt li hemm [sibijiet biex ikun hemm garanzija kollettiva, wie[ed ikun irid jikkunsidra r-riskju personali skont l-ammont ta’ xog[ol li

jkollu. Hu esprima qbil ukoll li fl-istudju tag[hom studenti li jkunu jridu jsegwu l-professjoni ta’ nutara, jag[mlu lkors kollu tal-li;i. Charles Mangion tkellem ukoll dwar il-[tie;a li kwalunkwe pi] li jista’ jkun hemm fuq proprjetà negozjata jkun insinwat. Id-Deputat Laburista enfasizza l-importanza li l-prokuri wkoll ikunu insinwati. Id-Deputat Laburista Michael Falzon qal li l-abbozz qed i]id is-sigurtà fix-xog[ol tan-nutara. Hu ssu;;erixxa li rri/erki li jid[lu fir-Re;istru Pubbliku jkunu marbutin malkarta tal-identità fl-inqas dettall u fil-ka] ta’ kumpaniji jkunu skont kif il-kumpanija hi re;istrata. Michael Falzon qal li mhux a//ettabbli li jkun hemm nutara li jkunu marbutin ma’ a;enti tal-proprjetà. Nutar hu uffi/jal pubbliku u ma g[andu jirrappre]enta lill-ebda parti f’kuntratt.

Se jkunu effettwati diversi proposti fuq su;;erimenti li saru ■ Tag[laq id-diskussjoni fit-tieni qari dwar l-Att li jirregola l-Professjoni u l-Arkivji Notarili Proposti li saru matul iddiskussjoni dwar l-Att li jirregola l-Professjoni Notarili u l-Arkiviji Notarili se jkunu analizzati f’aktar dettall flistadju ta’ kumitat u jsiru ttibidiliet me[tie;a. Fid-diskors ta’ g[eluq dwar dan l-abbozz is-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi esprima l-apprezzament tieg[u g[all-qbil li hemm filKamra g[al dan l-abbozz. Hu qal li dan hu fattur importanti li qed jibg[at messa;; /ar li mhux se jkunu tollerati abbu]i. Jason Azzopardi qal li jaqbel ma’ dak li qal id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea meta qal li n-nutar jie[u [sieb il-;id tal-individwu. Illum kul[add qed jirrealizza li g[andhom jittie[du l-passi kif su;;eriti matul iddiskussjoni. Is-Segretarju Parlamentari qal li jaqbel li jkun hemm koordinazzjoni malUniversità biex jitwettaq ilpass li n-nutara jsegwu kors s[i[ tal-li;i. Dan se jkun jista’ jsir mill-2015. Anke l-

obbligu ta’ sentejn prattika g[an-nutara ;odda se jid[lu fis-se[[ minn dik is-sena. Jaqbel ukoll li jkun hemm korsijiet g[an-nutara biex ikunu a;;ornati mat-tibdil li se jkun qed i;ib dan labbozz. Se jkun assigurat ukoll li min jiggradwa jag[mel sentejn ta’ prattika. L-abbozz se jsa[[a[ limparzjalità tan-nutar billi jitwessg[u l-ka]i fejn ma jistg[ux isiru atti. Rigward l-assikurazzjoni obbligatorja, is-Segretarju Parlamentari Azzopardi qal li hemm kumpanij tal-assikurazzjoni li qed joffru possibbiltà ta’ block insurance. Jason Azzopardi qal li se jkunu pubblikati regolamenti li jispjegaw fid-dettall xi [ti;iet ikunu jridu josservaw il-kumpaniji tal-assikurazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari qal li t-trust account mitlub minn dan l-abbozz mhux trust account b[al dak imsemmi fil-li;i dwar it-trusts. Hu kont li fih jin;abru flus li jg[addu l-kijenti lin-nutara biex ikunu

mg[oddija lil min huma dovuti, fosthom flus dovuti lid-Dipartiment tat-Taxxa. Jason Azzopardi qal li qed ikun pubblikat elenku ta’ x’tip ta’ ri/erki g[andhom isiru u anke kif dawn iridu jsiru. Dawn ir-regolamenti jispjegaw fid-dettal dwar iddoveri tan-nutar u jag[tu wkoll definizzjonijiet ta’ dak mitlub minnhom. Is-Segretarju Parlamentari qal li jaqbel li l-prokuri jkunu insinwati u hemm provvedimenti li se jkunu qed jie[du [sieb din il-[tie;a. Se jkun ikkunsidrat ukoll il possibbiltà li flus dovuti lillKummissarju tat-Taxxi Interni jg[addu direttament mill-individwu lidDipartiment tat-Taxxxi u mhux ne/essarjament jit[allew fir-responsabbiltà tan-nutar. L-obbligu li qed tpo;;i l-li;i fuq in-nutara li jkunu assikurati hu pass li jserra[ mo[[ in-nutar kif ukoll mo[[ il-klijenti tieg[u. Dawn huma meqjusa b[ala l-akbar emendi sa mis-sena 1927.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

8 Parlament

{idma biex ji]diedu s-servizzi so/jali fil-Qawra u l-madwar Fi]-]mien qrib i/-/entru A//ess tal-Qawra se jkollu iktar facilitajiet fejn ikun jista’ jorganizza iktar attivitajiet u servizzi g[all-komunità. Dan peress li l-istess /entru se jkun esti] biex jilqa’ fih ]ew; swali li fihom jistg[u jibdew jsiru diversi inizjattivi g[all-benefi//ju tal-komunità tal-lokalità. Dan [are; fi twe;iba talMinistru g[all-Edukazzjoni, ixXog[ol u l-Familja Dolores Cristina. F’din l-estensjoni hemm il-[sieb li jibdew isiru diversi pro;etti u inizjattivi mill-entitajiet li joperaw minn [dan i/-/entru. Dan blg[ajnuna ta’ entitajiet o[ra, li jiffurmaw parti min-network tal-A//ess, b[al ma huma,

pere]empju, l-A;enzija }g[a]ag[ u l-Fondazzjoni g[al Servizzi Edukattivi. Fost pro;etti o[rajn, se jkunu qed isiru pro;etti indirizzati g[all-adolexxenti u ]g[a]ag[ bil-g[an li jkunu offruti spazji fejn huma jkunu jistg[u jie[du sehem fi pro/ess edukattiv li hu ta[t forma non-formali u informali. Il-pro;etti jinkludu ta[ri; g[ar-re;istranti taz-zona bilg[an li jkunu offruti aktar opportunitajiet biex isa[[u labbiltajiet tag[hom u b’hekk ikun aktar fa/li g[alihom biex isibu mpjieg. Ix-xog[ol imwettaq fi/-/entru A//ess tal- Qawra se jkun qed ji;i msa[[a[ permezz ta’ tkab-

bir fis-servizzi li se jkunu qed ji;u mog[tija mill-istess /entru. Il-Fondazzjoni g[as Servizzi Edukattivi se tkompli ]]id isservizzi tag[ha fi/- /entru Smart Kids g[al trabi ta’ bejn 3 xhur u sena u nofs. Min-na[a l-o[ra, ilKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri; se tkompli tkabbar isservizzi tag[ha permezz ta’ ftu[ ta’ uffi//ju tar-re;istrar fost diversi servizzi o[rajn u dan se jkun qed jiffranka lirresidenti li jin]lu jirre;istraw ilBelt. L-Awtorità tad-Djar ukoll se jkollha rappre]entant tag[ha li se jkun qed jag[ti servizz lillkomunità tal-in[awi minn dan l-istess /entru.

Aktar studenti qed jag[]lu li jkomplu bl-istudju tag[hom wara li jiggradwaw

1,086 applikaw biex ikomplu bl-istudji tag[hom fil-livell ta’ Master jew Dottorat G[as-sena akkademika li g[adha kemm bdiet applikaw xejn anqas minn 1,086 biex ikunu jistg[u ikomplu bl-istudji tag[hom fil-livell ta’ post graduate, ji;ifieri fil-livell ta’ masters jew dottorat. Dan [are; minn twe;iba tal-Ministru tal-Edukazzjoni ix-Xog[ol u l-Familja, Dolores Cristina, g[all-mistoqsija Parlamentari tadDeputat Nazzjonalista ?ensu Galea. Mit-twe;iba [are; li applikaw kienu nisa, b’646 filwaqt li l-ir;iel ammontaw g[all-440. L-aktar lokalità li minnha applikaw studenti kienu dawk mill-Mosta, isegwu {’Attard, Birkirkara u Ha] }abbar. Minn mistoqsija o[ra [are; ukoll li g[all-ewwel

degree fl-Università applikaw 3,395 persuna. L-istess b[all-ka] tal-post graduate, in-nisa ssuperaw lir;iel f’dawk li g[andhom x’jaqsmu applikazzjonijiet. In-nisa ammontaw g[al 1,940 fil-waqt li l-ir;iel ammontaw g[all-1,455. Minn G[awdex biss applikaw 448 biex jibdew xi kors fl-Università ta’ Malta. L-aktar lokalitajiet li fihom applikaw studenti kienu l-Mosta, {’Attard, Birkirkara u n-Naxxar. Fi twe;iba o[ra rri]ulta wkoll li g[al din is-sena akkademika, min[abba li ma kienx hemm applikazzjonijiet bi]]ejjed ma fet[ux 12-il kors fil-livell ta’ under graduate u g[axar korsijiet post-graduate.

Tmenin karozza tal-linja antiki ing[addew lil Heritage Malta Tmenin karozza tal-linja l-antiki ng[ataw lill-Heritage Malta biex ikunu jistg[u jintu]aw minn din l-entità. Dan qalu l-Ministru g[all-Infrastruttura, it-Trasport u lKomunikazzjoni, Austin Gatt fi twe;iba g[all-mistoqsija parlamentari mid-deputat Laburista Anthony Agius Decelis. Il-Ministru Gatt qal li wara r-riforma mit-Trasport Pubbliku, ammont ta’ karrozzi tal-linja li kienu pjuttost ;odda ng[ataw lill-Arriva biex tkun tista’ tikkonvertihom. Sa issa minn dawn l-karrozzi ;ew konvertiti g[oxrin vettura biex jintu]aw fis-servizz f’Malta. Dan fl-istess waqt li bejn 20 u 30 karrozza o[ra qed ji;u konvertiti.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Lokali 7 IR-RIFORMA FIT-TRASPORT PUBBLIKU

L-ebda konsulenza lill-kumpaniji ta’ kandidati tal-PN L-Oppo]izzjoni Laburista g[andha tivverifika l-fatti u l-informazzjoni li jkollha g[ax g[al darb’o[ra hi ]baljata meta qalet li saru xi [lasijiet dwar konsulenza dwar ir-rotot tat-trasport pubbliku lil kumpaniji ta’ kandidati tal-PN. L-ebda kandidat Nazzjonalista ma forna xi servizz lill-Gvern fejn ta xi parir ta’ xi g[amla jew forma dwar ir-rotot talkarozzi tal-linja. Il-Ministeru g[allInfrastruttura, it-Trasport u lKomunikazzjoni qal dan fi stqarrija b’referenza g[al

stqarrija li l-Oppo]izzjoni qed to[ro; kuljum b’ripetizzjoni ta’ dak li tkun qalet il;urnata ta’ qabel. LOppo]izzjoni qatt ma ammettiet li baqg[et biss gallarija u qatt ma pparte/ipat fil-konsultazzjoni dwar it-trasport pubbliku. Il-Ministeru qal li lOppo]izzjoni qed tipprova tisfrutta d-diffikultajiet talbidu tas-servizz u issa qed tg[ajjar lil Gvern b’arroganza g[ax warrab parti mis-sistema l-;dida, sema l-ilmenti u a;;usta r-rotot g[as-sodisfazzjon ta’ dawk li tkellmu.

Fl-istqarrija l-Ministeru fakkar li l-Gvern di;à assuma r-responsabbiltà ta’ kif kienu saru r-rotot u ]amm il-parti li ntog[;bot tan-network il-;did u da[[al lura l-konnessjonijiet diretti mill-lokalitajiet kollha salBelt u l-Isptar Mater Dei. Il-Ministeru qal li l-Gvern m’g[andu l-ebda intenzjoni jfittex lill-konsulenti tekni/i li taw parir tekniku kif ilGvern jista’ jonfoq flus ilpoplu b’kawtela u b’responsabbiltà waqt li ti]died ir-rilevanza tat-trasport pubbliku.

IL-KWISTJONI TAD-DISTRIBUZZJONI TAL-GASS

Il-Gvern i[e;;e; biex jieqfu l-azzjonijiet Il-Gvern [e;;e; lill-partijiet involuti fil-kwistjoni dwar id-distribuzzjoni ta/-/ilindri tal-gass biex immedjatament jieqfu mill-azzjonijiet li qed jittie[du u b’hekk il-konsumatur ikun moqdi. Fl-istess [in il-Gvern qal li g[adu dispost biex jiffa/ilita negozjati biex jintla[aq ftehim. Il-Gvern tenna li hu kontra kull azzjoni li tista’ tippre;udika n-negozjati attwali u g[alhekk i[e;;e; lill-partijiet kollha biex ikomplu joperaw skont il-ftehim li

kien hemm sal-lum. Il-Gvern qal li kien ippubblika l-abbozz ta’ Avvi] Legali, laqa’ s-su;;erimenti u kien g[adu g[addej biddiskussjonijiet. Sadattant saret din l-azzjoni. Din il-proposta elenkata fl-Avvi] Legali hi li l-operatur dominanti jkollu servizz dedikat g[alih filwaqt li jkun hemm ukoll servizz ie[or ta’ distribuzzjoni ta’ /ilindri g[allfornituri differenti (multiflagged). Fi]-]ew; /irkostanzi s-servizz ta’ dis-

tribuzzjoni jsir minn fost iddistributuri attwali ta/-/ilindri tal-gass. Sadattant g[at-tieni jum konsekuttiv, trakkijiet tad-distributuri tal-gass waqqfu trakkijiet ta’ Liquigas Malta milli jo[or;u mill-impjant talibbottiljar tal-Qajjenza b’konsegwenza li ma setg[ux jipprovdu servizz lejn id-distrett ta’ Tas-Sliema. Fi stqarrija, il-Liquigas qalet li dan l-a;ir hu abbu]iv u qed tistenna li l-awtoritajiet jie[du azzjoni.

Tmien snin [abs fuq importazzjoni ta’ kokaina Ni;erjan ta’ 47 sena kien ikkundannat tmien snin [abs u mmultat €23,000 wara li ammetta minflok g[adda ;uri quddiem lIm[allef Lawrence Quintano li fit-22 ta’ Awwissu tal-2008 importa 500 gramma kokaina, li dak i]-]mien kellha valur ta’ bejn €33,000 u €52,000. Agboola Remilekun Kamorudeen kien arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqt operazzjoni kon;unta mill-Iskwadra ta’ kontra d-droga tal-Pulizija u uffi/jali mid-Dwana. InNi;erjan kien g[adu kemm jasal Malta fuq titjira minn Brussell. Huwa ammetta li asso/ja ru[u ma’ persuni o[rajn biex jimporta d-droga f’Malta g[al skop ta’ traffikar. G[al din l-operazzjoni huwa kellu jir/ievi [las ta’

€1,200. Hu kien [eba din id-droga fi 42 kapsola fl-

istonku tieg[u u li din kienet destinata g[al persuna li kienet /emplitlu fuq il-mobile f’Malta. Kamorudeen kien arrestat mal-wasla tieg[u f’Malta u wara li kien itte[idlu x-ray li kkonferma li l-kapsoli kienu fl-istonku tieg[u. Mill-provi rri]ulta li qabel ma wasal Malta n-Ni;erjan kien iltaqa’ ma’ ]ew; [bieb f’dar fil-Bel;ju fejn hemm kien de/i] li jibla’ l-kapsoli. Il-ftehim kien li hu joqg[od f’Malta fil-lukanda Soreda fil-Qawra, u wara jikkonsenja d-droga lil dak li kellu j/empillu fuq il-mobile. Huwa kien wasal mattitjira KM 421 tal-linja talajru Air Malta. Fit-42 kapsola nstabu 497.2 gramma kokaina bil-purità tag[ha tla[[aq il-45 fil-mija.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

10 Opinjoni

Il-be]g[ana “:arr il-flixkun ]g[ir tallinka tieg[u, ge]wer il-biljetti; [a l-ingwanti kbar bojod lejn il-mejda. Qala’ s-sufra millflixkun, webbes il-ponta talpinna b’sulfarina, u billha fillinka. Kien hemm tisfir [iemed; [ares sewwa lejn ilpinna u mejjel rasu. Imbag[ad libes bil-goff l-ingwanti, [a biljett mit-tge]wira u qieg[du quddiemu. Bil-mod g[amel sinjal b’rasu lil Anna. Hi kienet fuq g[assa tara tt[ejjijiet mag[mula bir-reqqa u bil-[sieb. Imbag[ad wera lingwanti tieg[u u qal: “sinjali tas-swaba’ – ara.” Imbag[ad qabad il-pinna u qal minn ta[t l-ilsien i]da /ar: “L-ewwel sentenza tal-ewwel biljett se tkun ‘Ja omm, il-Fuhrer qatel lil ibni’.” U hekk Otto Quangel, quddiem il-[arsa ta’ martu

mill-Ma;istrat Joe CASSAR

Anna beda l-;lieda tieg[u kontra Hitler. Ftit qabel, ilpustiera Eva Kluge wasslitilhom ittra fejn inkiteb li binhom Ottoshen, suldat filWehrmacht, kien inqatel fuq il-front Fran/i]. Il-koppja

Quangel tibki l-mewt ta’ binha waqt li l-:ermanja tifra[ g[ax Franza /ediet. Hekk, il-familja Persiche li toqg[od fl-istess binja, qed ti//elebra. Familja Na]ista bil-kbir. Hemm familji o[ra jg[ixu. L-Im[allef Fromm, sur tal[aqq u s-sewwa li l-qarrej ta’ Alone in Berlin ta’ Hans Fallada (Rudolf Ditzen 18931947) ma jsirx jaf kif inNa]isti [allewh bi kwietu minkejja li kien g[adu tag[hom bil-miftu[. Nies o[ra: Frau Rosenthal, Lhudija li darba kienet sinjura u li lGestapo [atfilha lil ]ew;ha. Emil Borkhausen, bniedem li ma jridx ja[dem, dejjem mo[[u f’[addie[or, imdawwar bit-tfal li welldet martu. Emil hu [abib ta’ Enno, ir-ra;el tal-pustiera, li joqg[od banda o[ra f’Berlin. In-Nazi]mu

Otto jrid jg[arraf lillg[arusa ta’ ibnu, Trudel. Jifhem aktar x’inhu nNazi]mu: “Attent! {ass lillistint tieg[u jwissih. U hawn qieg[ed qalb il-qattiela. Wara ja[seb: M’iniex se n[allihom jo[duni mag[hom. Jien biss foreman talmastrudaxxi ibleh, ma naf xejn fuq xejn. I]da m’iniex se ning[aqad mag[hom, minkejja dan. Rajt il-bi]a’ li ;iet fuq Anna dalg[odu, u fuq Trudel” Il-mastrudaxxa ta’ ftit kliem, li qatt ma [a sehem f’xejn, jibda flimkien ma’ martu jqassam biljetti b’kitba kontra Hitler madwar Berlin. It-tnejn jafu x’jista’ ji;rilhom min[abba din il-[idma. Jibdew jemmnu dak li jittamaw. B’xorti tajba jistg[u jibqg[u [ajjin u hekk jaraw lg[adu jitkisser u jkunu jistg[u jg[idu “Li kienu hemm”. Il-biljetti jinxterdu. Tasal wa[da g[and l-artist Max Harteisen li n-Nazisti warrbu mix-xog[ol, u hu j[ossu bla tama g[ax [esrem inqatg[etlu l-karriera. Fuq il-biljett hemm miktub li g[andu jg[addih lil [addie[or, li ma jag[tix flus g[an-Nazisti, ja[dem millinqas, ifixkel ix-xog[ol filfabbriki. Il-biljett sabu hekk kif [are; ming[and l-avukat tieg[u, fuq it-tara;. Jer;a’ jid[ol g[and sie[bu mwerwer, ixoqq lg[araq g[alih x[in ja[seb li qed isir kumplott kontrih. Meta sabu kien tiela’ l-lift. Xi [add seta’ rah bil-biljett f’idejh. Jg[addih lill-Ispettur tal-Gestapo, Escheric li g[andu [afna x’jag[mel. I]da fl-a[[ar, l-Ispettur “twil u rqiq u goff fil-movimenti tieg[u bil-musta//i ta’ lewn isfar [amrani mibruma ’l isfel, bniedem tant pallidu li malajr tista’ tist[ajlu [olqien tat-trab ta’ uffi//ju, ikollu jibda

ja[dem. Fuq pjanta ta’ Berlin jibda jqieg[ed bnadar ]g[ar fejn nies li j;ibulu l-biljetti jg[idulu li sabuhom. G[all-mi]]ew;in Quangel, il-kitba fuq il-biljetti ssir drawwa. ‘Drawwa qaddisa’. Parti mill-[ajja tag[hom. Issig[at fuq dan ix-xog[ol isiru l-isba[ sig[at tal-;img[a. Jirduppjaw l-g[add tal-biljetti. I]da /-/irku jibda jag[laq, il;arra ;ejja u sejra fl-a[[ar tinkiser. Escherich ji;i mwarrab u umiljat. Wara xi ]mien jer;a’ lura fuq ixxog[ol. Jibdew l-arresti, larresti ta’ [afna. Otto jinteba[; “{sibt li kont g[aqli [afna, ridt li nag[mel kollox wa[di minkejja li tassew naf li lbniedem wa[du ma hu xejn.” I]da waqt l-interrogatorju jg[ajjar lil Escherich ‘qattiel’ li g[all-flus lest li jag[mel kollox. Wa[du, l-Ispettur jg[arbel lilu nnifsu u jinteba[ li aktarx hu d-dixxiplu wa[dani ta’ Otto Quangel. Fil-[abs Fil-[abs il-bi]a’ u t-twerwir. {bit wara [bit mill-ajru, talqawwiet tal-alleati. Min isib ru[u ma’ xi [add fi/-/ella, min hu wa[du. Xi gwardjan jinxtara i]da l-eroj tal-[abs hu l-qassis Friedrich Lorenz: “Ilbniedem ta’ Alla terraq minna[a g[all-o[ra tal-[abs, sura stramba fl-ispellizza sewda mittiekla fil-minkbejn, ilqalziet iswed imqatta’, i]]raben bil-qig[an [oxnin u lingravata sewda u mitnija. Xi w[ud mill-karzriera sellmulu;

o[rajn dawru wi//hom apposta hekk kif resaq biex

hekk kif telaq, g[arrxu warajh suspettu]i. I]da l-[absin li kellhom x’jag[mlu fil-kuritur [arsu lejh – ma kinux jit[allew isellmulu – b’radd ta’ [ajr.” Il-protagonisti huma telliefa. Donnu l-[oss tal-protesta tag[hom intefa bla ma nstema’. Ir-re]istenza :ermani]a ma rnexxilhiex taqlibha lil Hitler. Kienu larmati tal-alleati li waqqg[u tTielet Reich. Donnu Fallada qed jg[id li nies li kellhom ideal, g[amlu li setg[u biex iwettquh, i]da ma rnexxilhomx u mietu g[al g[emilhom. Xi drabi, Fallada jie[u xi versi mill-Kotba Mqaddsa u jwa[[adhom malg[emil tan-nies tar-rumanz. I]da dejjem ‘donnu’. L-a[[ar kapitlu qasir tar-rumanz fih x’tixtarr. Jidher tifel li ;rajjietu qisha dik ta’ nazzjon li jista’ jer;a’ jqum mid-dlam u j[ares lejn il-;ejjieni. Tid[ol il-kelma ‘a[na’ flok it-tielet persuna li rrakkuntat il-;rajja: i]da a[na ma rridux nag[lqu dan il-ktieb bil-mewt; hu g[otja lill-[ajja, il-[ajja li ma titra]]anx, li dejjem ter;a’ tirba[ lillmist[ija u lid-dmug[, lillqatg[at u lill-mewt.” Il-;rajja hi mibnija fuq dik vera ta’ Otto u Elise Hampel. :rajja dokumentata li Johannes Becher kittieb :ermani], li wara l-gwerra mar mas-Sovjeti/i, li ried kotba b[al dawk ta’ Fallada, g[addielu. Ir-rumanz jista’ jinqara flimkien mal-istudju ta’ Hannah Arendt – Eichmann in Jerusalem (1963). {ajr lil Agenda Book Shop


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Malta tikber fl-istima u r-rispett I]-]jara lil g[amlet is-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton ilbiera[ kompliet tkabbar l-istima u r-rispett li Malta tgawdi mal-komunità internazzjonali. }jara li mhux biss tkompli tirriafferma, issa[[a[ u tag[mel il-marka tag[ha fuq irrelazzjonijiet mill-aqwa li jgawdu ]-]ew; pajji]i, i]da wkoll tkompli titfa’ dawl fuq l-istima u rrispett li qed tkompli tissa[[a[ fihom Malta malkumplament tad-dinja

. Clinton tapprezza l-kontribut internazzjonali kbir ta’ Malta Id-dikjarazzjoni li g[amlet is-Segretaru tal-Istat Amerikan f’dikjarazzjoni kon;unta li g[amlet malPrim Ministru Lawrence Gonzi fil-Ber;a ta’ Kastilja lbiera[ filg[odu, g[andha tag[mel lillpoplu Malti u G[awdxi kburi. Hillary Clinton fa[[ret il-politika tal-Gvern Malti u tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u d-de/i]jonijiet li [a b’mod partikulari fl-a[[ar 11-il xahar kemm ilha li bdiet ir-rivoluzzjoni fil-pajji]i tal-Afrika ta’ Fuq, b’mod partikulari fl-i]viluppi li g[adhom ise[[u fittwelid ta’ Libja ;dida, indipendenti u [ielsa middittatur Gaddafi.

Hillary Clinton iddikjarat li Malta hi pajji] ]g[ir fid-daqs imma b’kontribut internazzjonali kbir u ta’ sinifikat. Irrikonoxxiet il-politika li mxiet biha Malta fil-po]izzjoni strate;ika u importanti li tgawdi fi/-/entru tar-re;jun tal-Mediterran. Il-po]izzjoni ta’ Malta li tkun ta’ /entru umanitarju g[all-poplu Libjan mhux biss kienet imfa[[ra, i]da wkoll sabet

l-appo;; ta’ [afna pajji]i kbar u influwenti fil-poltiika internazzjonali. L-Istati Uniti tapprezza u tesprimi kontinwament rispett, stima u apprezzament kbir lejn Malta g[al dak kollu li wettqet fis-sieg[a talprova tul dawn l-a[[ar 11-il xahar. Xhur mill-aktar diffi/li li ;abu ]viluppi li ftit kienu qatt jobsru li jistg[u jse[[u b’pass daqstant mg[a;;el. }viluppi li wkoll taw spinta u tama ;dida lil miljuni ta’ nies fir-re;jun tal-Afrika ta’ Fuq li kienu ta[t tmexxija dittatorjali li kienet to[noq il-progress tal-poplu. L-Ingilterra u Franza b’appo;; ukoll g[all-politka ta’ Malta

Pajji] ie[or importanti li wera rispett kbir u stima lejn Malta, kien l-Ingilterra li wera wkoll l-apprezzament g[all-politika ta’ prin/ipju u solidarjetà li minkejja d-daqs tal-pajji], kien fi/-/entru u filqalba ta’ attività delikata i]da li tmexxiet b’g[aqal kbir fil-[idma umanitarja ta’ evakwazzjoni ta’ eluf kbar ta’ [addiema li [arbu mil-Libja biex jevitaw il-gwerra /ivili li qamet kontra d-dittatura ta’ Gaddafi. L-Ingilterra wkoll, fil-House of Commons, ilPrim Ministru Ingli] David Cameron esprima lapprezzament u rringrazzja lil Malta tal-[idma li qed twettaq. Il-Gvern Ingli] kien vi/in ukoll ilGvern Malti bi ]jarat kemm mis-Segretarju tadDifi]a tal-Gvern Ingli], Liam Fox, kif ukoll bi]]jara tal-jiem li g[addew tas-Segretarju g[allAffarijiet Barranin, William Hague. Tul din i]-]jara wkoll, Malta kienet imfa[[ra g[ar-rwol konsistenti

kif ukoll g[all-qalb kbira meta qed tilqa’ wkoll feruti fil-gwerra tal-Libja u toffri l-kura bit-tama li twassal ukoll g[all-fejqan u g[al tama ;dida. Franza, pajji] ie[or importanti u influwenti filpolitika internazzjonali, wera wkoll l-appo;; tieg[u g[all-po]izzjoni li qed tie[u Malta. Il-President Sarkozy wera wkoll il-po]izzjoni u r-rwol importanti li qed tie[u Malta fir-re;jun tal-Mediterran meta stieden lill-Prim Ministru Malti g[all-ewwel summit dwar il-Libja li ltaqa’ f’Pari;i ftit sig[at biss wara li l-Kunsill Nazzjonali Transitorju [a f’idejh it-tmexxija tal-Libja wara l-waqg[a ta’ Gaddafi mill-belt ta’ Tripli. ... u l-Oppo]izzjoni Laburista fil-muta Dan kollu g[andu sinifkat kbir. L-attenzjoni kollha li qed juru pajji]i kbar fuq Malta, b’apprezzament g[all-politika u l-po]izzjoni li [adet f’sitwazzjonijiet diffi/li, g[andha messa;; /ar – li paji]na hu fdat g[ax il-politika tieg[u hi serja u favur ilprogress ta’ popli li qed jokorbu g[al-libertà u ddemokrazija. Quddiem dawn l-i]viluppi u r-rispett u l-istima li pajji]na qieg[ed isa[[a[ fl-interess tal-poplu kollu, l-Oppo]izzjoni Laburista hi siekta. Fil-muta. L-istima lejn pajji]na mhux biss g[all-mod kif irnexxielna nindirizzaw l-isfidi finanzjarji u ekonomi/i li ddinja kollha qed t[abbat wi//a mag[hom, i]da aktar minn hekk g[as-solidarjetà u g[ar-rwol umanitarju li minkejja /-/okon tag[na, qed nag[tuh millqalb.

Calciopoli fuq Wikileaks u [afna b]ar mill-Qatar

Fost dawk il-251,587 dokument li suppost kienu sigrieti i]da li nkixfu minn Wikileaks ta’ Julian Assange hemm dawk mibg[uta lil Washington mill-Ambaxxatur Amerikan f’Ruma Ronald Spogli li jirrappurtaw fuq l-investiment ta’ Gaddafi fil-klabb Juventin permezz ta’ a;enzija mag[rufa b[ala Lafico, u anki fuq itta[wid fil-futbol Taljan u linkjesta mag[rufa b[ala Calciopoli li tant kixfet skandli li hezzew l-integrità tal-log[ba fl-Italja fl-2006. L-Amerikani bassru li l-log[ba fl-Italja jkollha l-istess xorti b[alma gara lid-Demokrazija Kristjana. Wie[ed irid jg[id li alla[ares il-futbol jintlag[ab bil-pass tal;udikatura Taljana meta tqis li l-pro/ess kontra Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Paolo Berghamo, Pier Luigi Parietto u [afna o[rajn li beda fl-2006 g[adu sejjer. Is-sentenza mistennija fit-8 ta’ Novembru jekk ma jinqalg[ux xi ‘sorpri]i’. Min-na[a l-o[ra, Saadi Gaddafi partitarju kbir Juventin, qed ji;ri g[al [ajtu u apparentement qieg[ed finNiger. Nifhem li ’l quddiem ji;i arrestat biex jidher qud-

diem il-Qorti Internazzjonali f’The Hague fejn ikollu [afna x’jirrispondi. L-investiment filklabb ta’ Turin kien iffri]at sakemm in-Nazzjonijiet Uniti dde/idiet li l-Libjani setg[u jifduhom kmieni f’Settembru. Gaddafi ma tantx kien jaf jilg[ab minkejja li g[al xi ra;unijiet ]gur kummer/jali, kienu rre;istrawh Perugia, Udinese u Sampdoria fejn fi ]mien xi [ames snin ma lag[abx aktar minn 23 minuta b’kollox u anki nstab po]ittiv li [a xi stimuli pprojbiti! }gur li kien jg[addi [afna aktar sig[at fil-famu] nightclub Crazy Horse ta’ Pari;i milli fi grounds differenti. Mat-tim Libjan kien ‘kollox hu’... captain u anki jag[]el ittim hu. Fi ]mienu n-Nazzjonali Libjana vvja;;aw [afna: lAwstrija, il-Kroazja, lAwstralja u sa[ansitra tliet xhur f’Montecatini. Vja;;i b’ajruplan u akkomadazzjoni f’lukandi lussu]i. I]da issa ]mien tas-sagrifi//ju g[alLibjani. G[al partita bilmag[luq kontra Mozambique fil-Kajr li l-Libjani reb[u, kellhom jivvja;;aw 21 sieg[a fuq ‘karrakka’ antika ta’ Ahli Benghazi.

minn Tony FORMOSA Eks Coach Nazzjonali

Trijonf doppju.... /elebrazzjoni tal-libertà u ming[ajr ittifel tal-kattiv dittatur. F’:unju 2000 kien hawn g[ajdut li kien ukoll ripetut mill-BBC, li Saadi Gaddafi kien se jirre;istra ma’ Birkirkara i]da fortunatament ma se[[ xejn. Allegazzjonijiet ta’ tix[im f’kull organizzazzjoni anki sportiva li hemm fiha [afna flus ma jispi//awx. Fenerbache tat-Turkija, fejn hemm 30 plejer u uffi/jali l[abs jistennew ;urijiet fuq korruzzjoni, g[amlu l-a[jar [a;a meta [allew nisa u tfal ta’ ta[t it-12-il sena jid[lu l-ground. Imlewh billi attendew 41,000 nisa u tfajliet.

U ming[ajr in/identi. Forsi kif kont ktibt, il-futbol bin-nisa u tan-nisa “g[andu kultura differenti”. Niftakru f’[afna ka]i fejn l-akku]ati huma dejjem ir;iel b[al dawk re/enti li he]]ew l-integrità tal-FIFA, idde/i]jonijiet minn Blatter kontra membri tal-E]ekuttiv; dak li kien qala’ /-?iprijott Spiros Marangos li l-g[a]la talEuro2012 (Polonja#Ukranja) kienet ri]ultat ta’ tbag[bis u [afna aktar ka]i ta’ korruzzjoni mikxufa fosthom dawk b’artikli u investigazzjonijiet mill-kittieb Andrew Jennings. L-g[a]la tal-Euro 2012 kienet saret f’April 2007 f’Cardiff, u kienu vvutaw favur il-membri tal-E]ekuttiv tal-UEFA mill-:ermanja, lOlanda, ir-Rumanija, ?ipru, irRussja, Malta, in-Norve;ja u lPortugal, tmienja b’kollox; waqt li l-Ingilterra, Franza, Spanja u t-Turkija vvutaw favur l-Italja. Donnu hi drawwa li wara xi g[a]la g[al xi avveniment internazzjonali li /ertament i[alli [afna miljuni kbar, dejjem tisma’ fuq /erti irregolaritajiet! G[ada sejra l-kritika negattiva fuq l-g[a]la tal-Qatar g[at-Tazza tad-Dinja 2022. Kienu investew €43 miljun meta ppre]entaw il-pjan lillFIFA. Il-pantomimi fuq allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni

u skandli kbar g[adhom sejrin s’issa minkejja li xi nies b[al Bin Hamman, Jack Warner u Chuck Blazer spi//aw mill FIFA. Hemm diskors irrekordjat ta’ Warner li semma lofferta ta’ rigali ta’ $40,000 minn Hamman lil membri talFederazzjoni tal-Karibew u li 16 minnhom mistennija li ji;u mne[[ija mill-FIFA waqt li lkittieb investigattiv Andrew Jennings, xi xahar ilu jsemmi li Chuck Blazer g[amel €2 miljun minn negozji fl-2010 u nofs miljun dollaru millg[aqda tal-futbol Karibew. Il-Qatarin g[andhom [afna b]ar xi jroxxu tant li g[all-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja mistennija jonfqu €186 biljun (iva sew qrajtu). Issa jridu lOlimpjadi tal-2020. Il-familja Al Thawadi tifhem li d-d[ul tag[hom f’diversi setturi fosthom l-isport jg[in l-imma;ini ta’ dan il-pajji] ]g[ir b’1.7 miljun ru[ u b’tant rikkezzi u bjar ta]-]ejt; issa permezz ta’ Qatar Investment Authority li g[andha assi ta’ aktar minn $60 biljun, akkwistaw l-aktar klabb favorit mal-Fran/i]i u anki mal-President Sarkozy, Paris Saint Germain. Qabel il-firma, kien hemm diskussjonijiet ta’ natura kummer/jali bejn Sarkozy u Al Thawadi. Il-futbol tal-lum!


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

I}RAEL

Je[les lill-Palestinjani u jilqa’ lura lil Shalit Is-suldat I]raeljan Gilad Shalit u mijiet ta’ Palestinjani kkonkludew rispettivament ilperijodi tal-pri;unerija u qasmu l-fruntieri ta’ I]rael lejn direzzjonijiet opposti b[ala parti minn skambju emozzjonali li attira l-attenzjoni tad-dinja. Madankollu – g[alkemm ilpoplu I]raeljan fera[ birritorn ta’ Shalit li kien ilu mill-2006 pri;unier tal-grupp militanti Hamas – l-i]vilupp m’g[andux jitqies b[ala ]blokk li jikkonkludi g[exieren ta’ snin ta’ kunflitt fir-re;jun. Intant, l-iskambju tal-biera[ seta’ jsir wara negozjati bejn il-Gvern I]raeljan u l-moviment tal-Hamas f’Gaza; b’tala[[ar jaqblu li jag[tu lura lil Shalit fuq garanzija li l-I]raeljani jillibraw ftit aktar minn elf pri;unier Palestinjan. Illum, is-Sur;ent Gilad Shalit g[andu 25 sena u qabel it-trasferiment lejn I]rael ;ie intervistat mit-televi]joni E;izzjana fejn stqarr kemm kien [ass in-nuqqas ta’ familtu. Shalit fl-istess [in awgura li l-ftehim g[all[elsien tieg[u u talPalestinjani jg[in biex jippromwovi l-pa/i fil-Lvant Nofsani’. I]da proprju f’lejlet liskambju, [ar;et l-a[bar li lisforzi internazzjonali lejn ittkattir tad-djalogu g[all-pa/i – li kien sfaxxa xhur ilu fittilwima dwar il-bini tar-residenzi g[all-I]raeljani fl-artiji-

et okkupati – ma servewx biex ilaqqg[u r-rappre]entanti ta’ I]rael u l-Palestinjani g[al ta[ditiet ipprogrammati g[al :erusalemm fis-26 ta’ Ottubru. Minflok, ir-rappre]entanti tal-‘kwartett’ ta’ medjaturi – l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea, ir-Russja u nNazzjonijiet Uniti – se jid[lu g[al sessjonijiet separati maluffi/jali I]raeljani u Palestinjani. Dan meta l-militanti I]lami/i tal-Hamas jibqg[u kontra l-pro/ess g[all-pa/i filLvant Nofsani u bl-analisti politi/i ma ja[sbux li l-a[[ar skambju ta’ pri;unieri jista’ j[alli xi impatt immedjat fuq in-negozjati ( bejn I]rael u lPalestinjani) li xoljew aktar minn sena ilu. Sadattant, Gilad Shalit ilbiera[ twassal mit-territorju ta’ Gaza g[all-penisola ta’ Sinai fl-E;ittu u minfejn imbag[ad ittie[ed fl-in[awi ta’ Kerem Shalom mal-fruntiera u minfejn wie[ed jista’ jaqsam g[al I]rael. Minn hemmhekk, is-suldat rikeb [elikopter li wasslu f’ba]i talajru I]raeljana g[al laqg[a kommoventi mal-;enituri tieg[u. Fil-fatt, Shalit ammetta li kien sar jaf ;img[a ilu biss li kellu jing[ata l-liberta u meta kien qed jib]a’ li kellu jdum ‘[afna aktar snin b[ala pri;unier’. Waqt li Shalit kien fi triqtu lejn ir-riunjoni ma’ familtu,

Gilad Shalit jidher jitkellem bit-telefon mal-;enituri tieg[u qabel ir-riunjoni kommoventi tal-biera[ fil-ba]i tal-ajru I]raeljana (Reuters

I]rael [eles mal-477 pri;unier Palestinjan li [afna minnhom marru lura f’Gaza. Il-parti kbira tal-me[lusa, li kienu qed jiskuntaw pri;unerija g[al g[omorhom g[all-qtil ta’ I]raeljani, ntlaqg[u millmexxejja tal-Hamas malli f’Gaza ni]lu minfuq xarabanks li kienu j;orru l-emblema tal-Organizzazzjoni tasSalib l-A[mar. L-E;ittu serva b[ala medjatur ewlieni fil-ftehim g[all[elsien ta’ Shalit u lPalestinjani – bil-Gvern provi]orju fil-Kajr qed ja[seb

ukoll biex jer;a’ jsa[[a[ irrwol tieg[u b[ala ‘[olqa diplomatika kru/jali’ filLvant Nofsani. Intant, irrenjat burdata ta’ fer[ fost l-I]raeljani ladarba waslitilhom l-a[bar li Shalit re;a lura mag[hom wara daqstant snin ta’ in/ertezza – u meta st[arri; juri li lma;;oranza assoluta talpoplu jaqbel dwar il-ftehim li sar. Il-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu ilbiera[ akkumpanja lill-;enituri ta’ Shalit huma u jistennew il-

wasla tas-suldat fil-ba]i talajru. L-istess ;enituri qabel kienu wettqu kampanja pubblika biex l-istess Netanyahu jag[mel aktar [alli ja//erta l[elsien ta’ binhom. Sadattant, il-Prim Ministru Netanyahu g[amel diskors filba]i fejn ammetta li din kienet ;urnata diffi/li u li lpajji] spi//a j[allas prezz konsiderevoli. Fl-istess [in hu wissa li jkunu qed jissugraw [ajjithom dawk il-Palestinjani me[lusa li jag[]lu biex jirritornaw mill-;did fit-triq tatterrur.

L-ITALJA

Ebda dimostrazzjonijiet f’Ruma g[al xahar Wara l-vjolenza li kien hemm f’Ruma nhar is-Sibt kontra l-kri]i finanzjarja li hawn, l-awtoritajiet idde/idew li g[al tal-anqas xahar ma jkun ebda tip ta’ dimostrazzjoni fit-toroq tal-kapitali Taljana. Dan t[abbar minn Gianni Alemanno, is-Sindku ta’ Ruma. Hu ta kon/essjoni li

;ew allokati pjazez fejn f’ka] ta’ b]onn tista’ ssir dimostrazzjoni i]da ta[t /irkostanzi stretti. Id-de/i]joni di;à kkaw]at polemi/i peress li hemm diversi dimostrazzjonijiet ippjanati f’dawn il-;ranet fittoroq ta’ Ruma minn unions varji. Sadattant Roberto Maroni,

il-Ministru tal-Intern, kellu jippre]enta fil-Parlament li;ijiet immirati spe/ifikament g[al dawk li jaqilg[u l-vjolenza waqt protesti u biex ilPulizija tkun aktar effettiva fil-kontroll tag[hom. B[alissa fuq l-Internet qed jitpo;;ew [afna ritratti minn dawk li kienu qed jipparte/ipaw g[ad-dimostraz-

zjoni pa/ifika ta’ dawk li qalg[u l-inkwiet biex jg[inu lPulizija jidentifikawhom. Xi w[ud minnhom li tkellmu mal-media Taljana qalu li huma kienu qed imorru lGre/ja biex jitg[allmu t-tatti/i li qed jintu]aw hemmhekk fil;lied kontra l-Pulizija meta jkun hemm xi dimostrazzjoni. Pietro Saviotti, il-Prosekutur

ta’ Ruma li qed jinvestiga l;rajjiet ta’ nhar is-Sibt, qal li kollox jindika li l-vjolenza kienet ippreparata sew minn qabel, partikolarment meta wie[ed jistudja l-filmati u jara kif kienu qed ja;ixxu. S’issa huma 12-il persuni arrestati u qed jissugraw pieni ta’ bejn tlieta u 15-il sena [abs.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

14 A[barijiet ta’ Barra FRANZA

T[assib li jitnaqqas il-credit rating

IT-TAJLANDJA> Patri Buddista jg[addi minn triq mg[arrqa bl-ilmijiet tal-g[arg[ar barra kumpless reli;ju] f’Nonthaburi barra Bangkok. G[arg[ar li swew il-[ajja ta’ 315 persuna (ritratt Reuters)

Hemm t[assib kemm fi Franza kif ukoll fis-swieq finanzjarji wara li l-Moody’s, a;enzija ewlenija li tag[ti lpariri dwar l-investimenti, ma eskluditx li tnaqqas il-credit rating, il-marka ta’ fidu/ja, ta’ Franza li hu l-og[la, dak ta’ AAA. Il-Moody’s qalet li tista’ tag[mel dan fit-tliet xhur li ;ejjin jekk il-pjan ta’ salvata;; Ewropew g[all-pajji]i membri f’diffikultà u l-banek, jidher li mhux se jirnexxi. Dan jg[odd partikolarment g[al Franza g[ax [afna banek ewlenin Fran/i]i huma esposti g[ad-dejn Grieg. Din it-twissija tal-Moody’s

in[ar;et hekk kif nhar il-{add se jsir summit tal-UE proprju dwar il-kri]i finanzjarja. Il-Moody’s qalet li fidde/i]joni tag[ha kienet se tikkunsidra wkoll l-isforzi ta’ Franza biex i]]omm ta[t kontroll il-finanzi pubbli/i u lg[ajnuna lis-sistema bankarja Fran/i]a. Fis-summit ta’ din il;img[a, l-UE se tistudja pjan ;did biex jitnaqqas id-dejn Grieg, it-tis[i[ tal-kapital filbanek esposti g[al dawk ilpajji]i bi problemi finanzjarji u l-fond ta’ salvata;; taz-zona ewro biex jevita li ekonomiji ikbar ikunu effettwati millkri]i.

IL-PORTUGALL

L-ekonomija Portugi]a mbassra li se tkompli tmur g[all-ag[ar Fil-pre]entazzjoni talabbozz tal-Ba;it g[all-2012, jirri]ulta li s-sena d-die[la rre/essjoni fil-Portugall se tkun ag[ar hekk kif il-Gvern qed ikollu jda[[al mi]uri ta’ awsterità iebsa biex jipprova jssa[[a[ l-ekonomija ta[t pakkett ta’ g[ajnuna finanzjarja ta’ 78 biljun ewro. Il-Gvern ippre]enta sensiela ta’ mi]uri iebsa ta’ awsterità b[ala parti millBa;it g[all-2012. Dawn apparti dawk li di;à kellhom ji;u introdotti min[abba lpakkett ta’ g[ajnuna finanzjarja. Dawn il-mi]uri ;odda

jinkludu t-tne[[ija ta’ bonuses li kienu jing[ataw li/-/ivili kif ukoll taxxi. B’reazzjoni g[al dan, l-unions qalu li kienu se jsej[u strajk ;enerali. Qed ikun imbassar li s-sena d-die[la fil-pajji] se jkun hemm l-akbar re/essjoni minn mindu ntemmet id-dittatura fil-pajji] u kien hemm ritorn g[ad-demokrazija fl1974. Vitor Gaspar, il-Ministru tal-Finanzi, qal li issa kien wasal il-mument tal-verità g[all-Portugall u kien hemm b]onn mi]uri kbar biex ikun

assigurat li tissa[[a[ is-sitwazzjoni finanzjarja talpajji]. Hu ]ied li s-sitwazzjoni fl-Ewropa u fiz-zona ewro kienet wa[da mir-riskji ewlenin g[all-ekonomija dinjija u l-Portugall kien fi//entru ta’ din il-kri]i. Gaspar qal li hemm possibbiltà li l-ekonomija tibda tie[u r-ru[ fl-2013. Il-Gvern kien di;à introdu/a sensiela ta’ mi]uri ta’ awsterità fosthom ]idiet varji fit-taxxi u qtug[ drastiku flinfiq tal-Gvern f’diversi setturi. Il-Gvern, li [a l-poter f’:unju, qal li fil-Ba;it kien

hemm ]bilan/ mhux mistenni ta’ 3.4 biljun ewro u g[alhekk kien ne/essarju li jkunu adotatti mi]uri aktar iebsa ta’ awsterità. Il-Ba;it qed ibassar li lkonsum privat se jitra]]an bi 4.8 fil-mija filwaqt li din issena dan kien ta’ 3.5 fil-mija. L-esportazzjoni, l-uniku element tal-ekonomija li qed iwassal g[al ]ieda mistennija ti]died bi 4.8 fil-mija wara li din is-sena ]diedet bi 6.7 filmija. I]da l-qg[ad, li di;à jinsab f’livelli rekord se jkompli jmur g[all-ag[ar u minn 12.5

fil-mija din is-sena se ji]died g[al 13.4 fil-mija s-sena ddie[la. Il-Portugall kien it-tielet pajji] miz-zona ewro li talab g[ajnuna finanzjarja millIMF u l-UE wara l-Gre/ja u l-Irlanda i]da l-Gvern qed jis[aq li l-problema finanzjarja tal-Portugall hi differenti minn dik Griega. Il-Parlament mistenni jivvota dwar il-Ba;it fid-29 ta’ Novembru u mhux mistenni li jkun hemm intoppi peress li l-Gvern g[andu ma;;oranza tajba filParlament.

IR-RENJU UNIT

L-ekonomija tbati mill-kri]i tal-ewro

Il-Britanni/i li j[allsu ttaxxa jistg[u jispi//aw ‘involuti’ fil-pakkett tas-salvata;; finanzjarju g[az-zona ewro wara li entità tas-servizzi rinomata wissiet li l-ekonomija tar-Renju Unit ‘waqfet’ ka;un tal-kri]i tal-ewro. Fil-fatt, l-Ernst & Young ITEM Club – wa[da millaktar organizzazzjonijiet rispettati g[al servizzi professjonali u li tg[in kumpaniji madwar id-dinja biex jidentifikaw u jisfruttaw opportunitajiet g[al negozju– tis[aq li ssitwazzjoni ekonomika firRenju Unit hi ag[ar milli [asbu u g[alissa ftit hemm lok g[al ottimi]mu. L-Ernst and Young, li tibba]a l-ist[arri; fuq ‘mudelli’ tat-Te]or, ikkonkludiet li ‘llum naqsu l-ftit xquq taddawl fl-ekonomija Britannika min[abba l-kri]i kontinwa tazzona ewro’ u l-Ewropa, filjiem li ;ejjin, mistennija tiffinalizza l-pjani g[al bailout (ekwivalenti g[al ]ew; triljuni

ta’ ewro) g[az-zona inkwistjoni. Il-Kan/illier tal-Finanzi Britanniku George Osborne u s-Segretarju tat-Te]or Amerikan Tim Geithner qed jitilfu s-sabar rigward ir-reazzjonijiet ta’ xi mexxejja Ewropej g[all-kri]i tal-ewro. Dan meta fadal t[assib profond li l-pakkett tal-emer;enza jista’ ma jkunx bi]]ejjed g[al pajji]i b[all-Gre/ja u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) mistenni jintalab biex isostni anki lill-Italja u Spanja. F’ka] li dan isir ne/essarju, i/-/ittadin Britanniku li j[allas it-taxxa jista’ jkollu jo[ro; minn butu g[al sehem flg[ajnuna finanzjarja min-na[a tar-Renju Unit u g[al impenn li jista’ jla[[aq mal-multibiljuni tal-liri Sterlina. It-taqlib tal-ewro wassal ukoll biex l-Ernst & Young tnaqqas it-tbassir dwar li]vilupp ekonomiku tar-Renju Unit g[all-2011 b’[amsin filmija mix-xhur tas-sajf ’il hawn.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-LIBJA

Clinton tikkonsolida r-rabtiet mal-awtoritajiet ;odda Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton segwiet l-impenji ta’ Malta bi ]jara g[all-g[arrieda fil-Libja u li serviet biex tkattar ir-relazzjonijiet mal-mexxejja ;odda li qed jie[du r-riedni tal-pajji] blg[ajnuna, fost o[rajn, tal-Istati Uniti. Din i]-]jara ma t[abbritx minn qabel u Hillary Clinton sfruttat l-okka]joni biex twieg[ed l-g[ajnuna lillKunsill Transitorju Libjan – fost enfasi biex l-awtoritajiet ta’ dan il-pajji] jistinkaw lejn elezzjonijiet mill-aktar fis possibbli. Clinton waslet Tripli direttament minn Malta g[al ]jara ta’ jum bil-programm jinkludi ta[ditiet mal-kapijiet talKunsill Libjan; laqg[at ma’ attivisti li qed ji]viluppaw isso/jetà /ivili u membri talistaff tal-Ambaxxata Amerikana li re;g[et fet[et f’din il-belt kapitali. Sadattant, is-Segretarju talIstat Amerikan [abbret diversi programmi ;odda meqjusa b[ala elementi kru/jali fit-tkattir tar-relazzjonijiet bilaterali. Fost dawn hemm l-impenn tal-Istati Uniti biex jing[ata trattament me[tie; lil-Libjani li sfaw midruba fil-battalji g[allkontroll ta’ pajji]hom. Fl-istess [in hu inti] li

jer;g[u jibdew il-programmi g[all-iskambju ta’ studenti bejn il-Libja u l-Istati Uniti; bilLibja anki se ting[ata g[ajnuna akbar fl-isforzi tag[ha biex issib u teqred l-armamenti perikolu]i li akkumulaw ta[t it-tmexxija ta’ Gaddafi. G[aldaqstant Hillary Clinton saret anki l-og[la uffi/jal talGvern Amerikan li ni]let fi Tripli mindu, f’Awwissu, il;ellieda tal-Kunsill Transitorju [adu r-riedni fil-kapitali Libjana, grazzi g[all-appo;; de/i]iv mill-qawwiet tal-ajru tan-NATO. Kelliema f’Washington qalu wkoll li ]-]jara tenfasizza ttamiet tal-Istati Uniti li tkompli ta[dem mal-mexxejja ;odda tal-Libja huma u jmexxu dan il-pajji] G[arbi lejn elezzjonijiet u riforma ekonomika. I]-]jara ta’ Hillary Clinton fil-Libja, li saret fost sigurtà intensiva, in]ammet sigrieta sakemm hi waslet fi Tripli u marret direttament g[al ta[ditiet mal-mexxej tal-Kunsill Transitorju Libjan Mustafa Abdel Jalil; il-Prim Ministru attwali Libjan Mahmoud Jibril u Ali Tarhouni, li hu responsabbli mi]-]ejt u l-finanzi ta’ dan il-pajji] G[arbi. Kien mifhum li t-ta[ditiet talbiera[ kienu jinvolvu s-sigurtà u ‘l-messa;; konkret tal-

Hillary Clinton, is-Segretarju tal-Istat Amerikan, ting[ata mer[ba fl-ajruport ta’ Tripli hekk kif ilbiera[ wara li telqet minn Malta marret il-Libja b’ajruplan tat-trasport militari Amerikan. (ritratt Reuters)

Amerikani biex l-awtoritajiet Libjani j]ommu mal-pjan g[al elezzjonijiet fi ]mien sitt xhur ladarba jie[du l-kontroll s[i[ ta’ pajji]hom.’ Dan wara li l-Istati Uniti filparti kbira pprovdiet l-appo;; g[all-kampanja tal-ajru tanNATO li g[enet lir-ribelli Libjani jqa//tu lil Gaddafi mill-

poter u li fuq kollox ipprote;iet lill-poplu Libjan mill-qilla tarre;im antik. Il-qawwiet Britanni/i u Fran/i]i kienu [adu l-inizjattiva fir-rigward tal-bumbardamenti fuq il-miri militari ta’ Gaddafi – bil-mexxejja tar-Renju Unit u Franza j]uru Tripli flimkien matul ix-xahar li g[adda.

Intant, l-Istati Uniti enfasizzat mal-mexxejja Libjani li lpoplu tag[hom issa qed jistenna spinta lejn id-demokrazija; bil-kunsill ta’ Jalil je[tie; jurih li qed ja[dem bis-serjetà lejn bidliet stori/i fil-pajji] b’a//enn partikulari g[all[arsien tal-li;i u l-organizzazzjoni ta’ elezzjonijiet [ielsa.

IL-LIBJA

Jilliberaw Bani Walid bl-attenzjoni ddur fuq Sirte Il-;ellieda tal-Kunsill Transitorju Libjan irnexxielhom jilliberaw mija filmija l-belt ta’ Bani Walid biex b’hekk – wara ;img[at ta’ battalji – eliminaw ittheddida ewlenija minn din il-fortizza tar-re;im li kien imexxi Muammar Gaddafi. Il-;urnalisti barranin li lbiera[ waslu fil-qalba ta’ din il-belt ma raw l-ebda re]istenza mis-sostenituri tad-dittatur Libjanwara li l-Kunsill, nhar it-Tnejn, kien [are; b’rapporti po]ittivi i]da anki kawti rigward l-i]viluppi li se[[ew fla[[ar battalji de/i]ivi g[all-kontroll talin[awi. Is-su//ess tal-awtoritajiet Libjani ;odda f’Bani Walid ifisser pass ’il quddiem lejn il-kontroll s[i[ tal-Libja; kwa]i

xahrejn wara li l-;ellieda tal-Kunsill kienu da[lu fi Tripli u temmew ir-re;im ta’ Gaddafi li dam fis-se[[42 sena. Sadattant, l-attenzjoni tal-Libjani – u d-dinja – issa daret g[al fuq Sirte, il-belt fejn trabba Muammar Gaddafi u fejn g[ad hemm l-armati fanati/i li lesti jirre]istu sal-a[[ar lill-;ellieda talKunsill Transitorju. G[alkemm Sirte, illum, titqies b[ala ‘l-a[[ar fortizza ewlenija’ ta’ Gaddafi hu fatt li s-sostenituri tad-dittatur qed jikkontrollaw biss ftit in[awi fi kwartier /entrali tal-belt fost inkwiet dwar ‘i//irkostanzi’ tal-popolazzjoni /ivili fizzona partikulari. Min-na[a tag[hom, il-kelliema g[allKunsill Transitorju Libjan qed jg[idu li

l-waqg[a ta’ Bani Walid tfisser ]blokk partikolarment importanti g[ax fil-verità Gaddafi u s-sostenituri tieg[u ma jikkontrollaw l-ebda belt fil-Libja’. Dan fost stennija li r-residenti li kienu [arbu minn Bani Walid se jirritornaw lura d-dar filjiem li ;ejjin. L-in[awi ta’ Bani Walid kienu ilhom il-;img[at ta[t assedju, b’mijiet ta’ armati leali g[al Gaddafi jisfidaw lillqawwiet tal-Gvern provi]orju li //irkondaw din il-belt fin-Nofsinhar ta’ Tripli. Intant, fl-a[[ar jiem saru wkoll in-negozjati bejn il-Kunsill Transitoruju u lmexxejja tat-tribujiet lokali. Anki l-belt ta’ Sirte g[addiet minn assedju intensiv g[alkemm m’hemmx sinjali li l-qawwiet tal-Kunsill Libjan

huma qrib ir-reb[a finali u meta eluf ta’ residenti /ivili huma kostretti li jg[ixu fi spe/i ta’ ‘art ta’ [add’. Bil-battalja g[al Sirte tibqa’ ftit jew wisq sta;nata, it-tankijiet tal-gwerra talawtoritajiet Libjani komplew jibbumbardjaw l-in[awi fejn jinsabu l-a[[ar fanati/i ta’ Gaddafi li fil-pre]ent qed jipprovdu l-a[[ar xkiel g[al Libja ‘tassew [ielsa’. Il-;lied g[all-kontroll ta’ Sirte [alla numru kbir ta’ maqtula u eluf ming[ajr djar; bil-bumbardamenti jeqirdu [afna bnadi ta’ din il-belt li ta[t ir-re;im ta’ Gaddafi kienet meqjusa b[ala t-tieni kapitali Libjana minbarra s-sede g[al konferenzi u summits li organizza d-dittatur innifsu.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Feature 17

16 Feature

Sensiela ta’ pro;etti importanti g[a/-?ittadella f’G[awdex

Investiment ta’ €18-il miljun

Dehra tal-;ibjun miksi li jg[atti parti mis-swar kif ukoll tad-da[la l-antika ta/-?ittadella kif inhuma b[alissa (fuq) u kif se ji;u bil-pro;ett inklu]i mi]uri ta’ a//essibbiltà li jwasslu mi/-?entru tal-Vi]itaturi g[ad-da[la ta/-?ittadella

Punti prin/ipali identifikati mill-Master Plan b[ala interventi g[a/-?ittadella

Dehra tas-swar ta/-?ittadella kif jidhru b[alissa, bil-pro;ett ta’ restawr li jinsab g[addej

Il-pro;ett approvat mill-Awtorità Maltija g[all-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) iktar kmieni dan ix-xahar, ta’ Master Plan g[allkonservazzjoni, ir-restawr u l-immani;;ar ta/-?ittadella f’G[awdex, kif ukoll tat-twettiq ta’ elementi minn dan il-pjan fosthom il-[olqien ta’ ?entru g[all-Vi]itaturi, se jfisser b’kollox investiment ta’ millinqas ¤18-il miljun li g[alih qed ji;u esplorati possibbiltajiet ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea. Il- Master Plan g[a/-?ittadella, li hu pro;ett tal-Ministeru g[al G[awdex, tfassal wara studji li saru bejn l-2008 u l-2010 li analizzaw diversi aspetti ta/-?ittadella fosthom il-formazzjoni tas-sit, l-i]vilupp arkitettoniku u storiku, u l-u]u tieg[u b’mod partikolari llum. Il-pjan jidentifika numru ta’ interventi li g[andhom isiru, li g[alihom ilMinisteru g[al G[awdex di;à applika mal-MEPA u li minnhom ;ew approvati xi w[ud filwaqt li o[rajn jinsabu fil-pro/ess ta’ evalwazzjoni. L-interventi (ara l-kaxxa) jittrattaw l-a//essibbiltà tassit, l-i]vilupp ta’ esperjenza a[jar g[all-vi]itatur, interventi ta’ restawr u konservazzjoni ta’ bini pubbliku u l-[olqien ta’ servizzi ;odda g[al min ju]a s-sit.

■ Twaqqif ta’ ?entru g[all-Vi]itaturi minflok il;ibjun mhux u]at li jinsab fit-Telg[a tal-Belt. ■ Jitqieg[du rampi u lifts li jippermettu iktar a//essibbiltà f’zoni differenti tas-sit. ■ Jin[oloq pont li jg[aqqad ir-Ravellin mad-da[la ta/-?ittadella.

Impressjoni artistika ta’ kif se jidher id-d[ul g[a/-?entru tal-Vi]itaturi ;did minflok il-;ibjun, fit-Telg[a tal-Belt (fuq) u dehra ta’ kif jidher is-sit illum (isfel)

■ L-arkata kbira m/arrta fis-swar fl-1956 ting[alaq b’bieb tal-[;ie; li jinfeta[ biss g[al okka]jonijiet partikolari. Id-da[la ta/-?ittadella ter;a’ tkun dik tal-mina l-antika. ■ Isir xog[ol ta’ livellar fi Pjazza tal-Katidral u ssir riorganizzazzjoni tat-tara; u r-rampa li jwasslu g[al Triq il-Fosos.

Impressjoni artistika li ti;bor fiha l-interventi prin/ipali identifikati mill-Master Plan ta/-?ittadella

■ Isir restawr tal-binjiet pubbli/i prin/ipali fosthom il-Qorti, il-Palazz tal-Gvernatur u l-{abs ilQadim, kif ukoll tal-arkata fuq stil Normann. ■ Is-servizzi ji;u mg[oddija minn ta[t l-art fi trinek apposta u jsir pavimentar ;did tat-toroq. ■ Isir skavar arkeolo;iku u xog[ol ta’

konsolidazzjoni tal-fdalijiet ta’ djar Medjevali m;arrfa. ■ Isiru xog[lijiet ta’ riabilitazzjoni u landscaping tal-Foss, ti;i stallata sistema ;dida ta’ dawl maddawra tas-swar u fit-toroq interni, u jitwa[[lu tabelli b’sinjali u interpretazzjoni.

Il-mina m/arrta fis-swar fl-1956 (xellug) u l-arkata l-antika li se ter;a’ sservi b[ala l-mina tad-d[ul g[a/-?ittadella wara li ti;i restawrata (lemin)


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

18 Ittri

Mafkar li g[andu jfejjaq Il-mafkar iddedikat lil Star, il-kelba li g[addiet minn kalvarju s[i[ g[ax mhux biss batiet u;ig[ kbir li ;ie kkaw]at lilha minn tiri li qalg[et intortament i]da wkoll g[ax spi//at midfuna [ajja f’g[alqa u m[ollija tmut fiha, ifakkarna li fil-[ajja t-tajjeb jeg[lbu lill-[a]in, il-[ajja teg[libha lill-mewt. Dan ilmafkar tal-bron], mag[mul mill-iskultur :anni Pace, u li kien inawgurat nhar il-{add 9 ta’ Ottubru fi/-?entru g[all{arsien tal-Annimali ta’ San Fran;isk f’Ta’ Qali, juri bi//ar li biex intejbu [ajjitna je[tie; li ng[ixu f’komunjoni s[i[a wkoll mal-annimali. It-teolo;ija Nisranija tg[inha bis-s[i[ biex lill-annimali n[obbuhom kif i[obbhom Alla. Wara kollox mhux hu

jo[loqhom b[alma jo[loq lilna? Dan narawh /ar kristall fid-dokument li lKummissjoni Teolo;ika Internazzjonali tal-Vatikan kienet [ar;et bl-isem Komunjoni u {arsien: Persuni umani ma[luqa fuq ix-xbieha ta’ Alla. Id-dokument jg[id li “t-teolo;ija ... tista’ tg[inna biex naraw l-ambjent naturali tag[na b[alma jarah Alla, ji;ifieri b[ala l-ispazju ta’ komunjoni personali li fih ilbnedmin, ma[luqa x-xbieha ta’ Alla, je[tie;u li jfittxu komunjoni ma’ xulxin u l-perfezzjoni a[[arija tal-univers vi]ibbli” (§ 78). Din il-komunjoni g[andna turi ru[ha anki mal-annimali. Fil-fatt, l-istess dokument jissokta jg[id li “din ir-responsabbiltà testendi ru[ha anki

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-

posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, il-{amrun PTA 1450), bil-fax (numru 2124 2886 — Attn. Alex Attard) jew flindirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u l-indirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma ji;ux ippubblikati. L-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.

fid-dinja tal-annimali. L-annimali huma l-[olqien ta’ Alla, u, skont l-Iskrittura, hu jdawwarhom bl-im[abba providenzjali tieg[u (Mt 6, 26). Ilbnedmin g[andhom jilqg[uhom bi gratitudni u wkoll jadottaw atte;;jament ewkaristiku lejn kull element tal-[olqien biex ifa[[ru lil Alla g[alihom. Mill-e]istenza tag[hom l-annimali jbierku lil Alla u jag[tuh glorja: “Bierku, tjur kollha tal-ajru, il-Mulej, fa[[ruh u g[ollewh fuq kollox g[al dejjem. Bierku, bhejjem selva;;i u mansi kollha, ilMulej, fa[[ruh u g[olluh fuq kollox g[al dejjem” (Dan 3, 80-81). Ter;a’ u tg[id, larmonija li l-bniedem je[tie;lu jistabbilixxi jew i;edded fittotalità tal-[olqien tinkludi mag[ha r-relazzjoni tieg[u

mal-annimali. Meta Kristu ji;i fil-glorja hu se “ji;bor” il[olqien kollu f’mument ta’ armonija eskatolo;ika u definittiva” (§ 79). Kif qeg[din naraw, il-Knisja Kattolika tg[o]] l-idea biblika li l-bniedem g[andu l-missjoni li jie[u [sieb bi m[abba lillannimali. Il-[ajjiet tal-qaddisin, li g[exu b’fedeltà kbira dan it-tag[lim bibliku, kif imwassal lilna minn Ommna lKnisja Mqaddsa, juru kemm dan hu ikel safi tassew. {a nsemmi lil [ija San Fran;isk b[ala e]empju. Mela, darba minnhom Fran;isku ssa[[ar b’qatg[a ta’ g[asafar il-;miel tag[ha. {a;a tal-g[a;eb li meta beda miexi fosthom, lg[asafar ma tarux imbe]]g[a. Minflok, i]jed tgeddsu mieg[u. Mimli g[a;eb u

{ajku - 358 minn Oliver Friggieri

Bil-mewt fuq wi//u fil-kju, ix-xi[ qed jg[asses Biex [add ma jaqb]u.

sorpi] g[all-a[[ar, San Fran;isk ;ie mnebba[ biex jippritalkom u jag[tihom il-barka tieg[u. Sodisfatti bil-prietka u l-barka ta’ Fran;isku, l-g[asafar taru fer[ana minn fejn ;ew. Storja o[ra tg[id li darba qabdu fenek u ;abuh lil San Fran;isk. Il-patri ta parir lillfenek biex ikun i]jed mo[[u hemm fil-;ejjieni [alli ma jer;ax isib ru[u f’xi xikba! G[alhekk, Fran;isku ni]lu flart bit-tama li j[arrbu. I]da, kif sab ru[u [ieles il-fenek malajr re;a’ lura jaqbe] g[and Fran;isku, tant li mar intasab fi [danu. Daqskemm [abbu ried jibqa’ mwennes mieg[u! G[aldaqstant, il-patri [a l-fenek fil-foresta li kien hemm fil-qrib u, g[al darb’o[ra, re;a’ ni]lu fl-art. I]da l-fenek x’ja[rab ja[rab! Kif miss l-art re;a’ lura g[and San Fran;isk biex isib lirdoss fi [danu mill-;did! Din g[andha tkun l-im;iba tag[na l-Insara mal-annimali. Il-mafkar tal-kelba Star g[andu jfejjaqna mill-vjolenza u jimliena bi m[abba kbira lejhom u li tissarraf b’mod spe/jali lejn [utna l-bnedmin!

Patri Mario Attard OFMCap San :wann

Il-karozzi tal-linja g[all-Birgu Ma nistax nifhem g[aliex is-servizz Nru 2 qatt ma jid[ol fil-pjazza tal-Birgu. Fil-pjazza hemm stage apposta li jindika l-[inijiet tas-servizz. Dan kien tg[atta, billi min[abba x-xog[ol talmina ma kienx possibbli jid[lu xarabanks. Issa l-mina tlestiet u x-xarabanks jistg[u jid[lu kif jid[lu karozzi o[rajn. Triq il-Kardinal infet[et ukoll b[ala [ru; mill-pjazza. Nifhem g[alhekk li sservizz lejn il-Birgu g[andu jkun komplut. {a;a o[ra li xtaqt in]id hi li ma naf ebda ra;uni biex is-servizz Nru 2 jg[addi darbtejn minn G[ajn Dwieli. Dan i]id ilkon;estjoni tat-traffiku fejn spiss ikun imblukkat marround about. G[aliex in-Nru 2 ma tibqax tielg[a mit-telg[a Valletta Road kif kienet minn dejjem? Hi bla dubju triq ]ejda li titla’ mit-triq lejn Kordin, iddur mar- roundabout ta’ G[ajn Dwieli, tid[ol il-Pjazza ta’ Ra[al :did u ter;a’ lura lejn G[ajn Dwieli. {ela ta’ ]mien u ta’ petrol bla b]onn. Jista’ xi [add jirran;a dan is-servizz kif ;ew irran;ati o[rajn?

Lorenzo Zahra

Il-Marsa


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

20 Kummer/

MAPFRE mag[]ula b[ala l-aqwa kumpanija ta’ assigurazzjoni primarja fl-Amerika Latina MAPFRE ntg[a]let mirrivista tal-Euromoney Group, Reactions, b[ala l-aqwa kumpanija ta’ assigurazzjoni primarja fl-Amerika Latina. Ir-rivista Reactions, b[allokka]jonijiet pre/edenti, tat dan it-titlu wara st[arri; li sar mal-qarrejja tag[ha, li huma professjonisti fis-setturi finanzjari, legali u tal-assigurazzjoni. Raúl Costilla, i/-Chairman ta’ MAPFRE PUERTO RICO, ir/ieva dan il-premju f’isem MAPFRE, waqt /erimonja li saret fi New York. Diretturi o[ra tal-grupp ukoll kienu pre]enti waqt din i//erimonja. Dan il-premju jirrikonoxxi l-[idma ta’ iktar minn 17,700 impjegat talGrupp fl-Amerika Latina, kif ukoll l-impenn ta’ kwa]i 38,000 a;ent, delegat u intermedjarju li jikkollaboraw mal-MAPFRE f’dan irre;jun. Reactions hi wa[da mir-rivisti ewlenin fil-qasam talassigurazzjoni u riassiguraz-

zjoni madwar id-dinja. Sikwit tippubblika klassifiki globali, anali]i dettaljata ta’ diversi kumpaniji, kif ukoll informazzjoni dwar l-andament tal-prezz tal-ishma ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni. MAPFRE g[andha pre]enza fis-swieq tal-assigurazzjoni, riassigurazzjoni u assistenza fil-pajji]i ewlenin tal-Amerika Latina. Sa mill2005, hi t-tielet l-ikbar grupp tal-assigurazzjoni fir-re;jun, u l-kumpanija ewlenija ta’ assigurazzjoni non-life, b’sehem ta’ 7.9% tas-suq. Fl2010, MAPFRE ir/eviet €5,155.6 miljun fi premiums ta’ assigurazzjoni privata flAmerika Latina, ]ieda ta’ 19.7% meta mqabbla massena pre/edenti. MAPFRE g[andha wie[ed mill-iktar networks ta’ distribuzzjoni b’firxa wiesg[a fir-re;jun filqasam finanzjarju, li tammonta g[al 2,000 uffi//ju. Middlesea Insurance p.l.c hi membru tal-Grupp MAPFRE.

Middlesea tisponsorja kompetizzjoni u wirja tal-arti nazzjonali Middlesea Insurance ssostni l-impenn tag[ha lejn ix-xena kulturali u artistika lokali, f’konformità mal-valuri korporattivi u l-politika ta’ responsabbiltà so/jali tag[ha. L-g[axar edizzjoni talKompetizzjoni u Wirja Nazzjonali tal-Arti, organizzata mis-So/jetà Maltija talArti, Manifattura u Kummer/, ;iet inawgurata fid-29 ta’ Settembru 2011 minn Joseph F.X. Zahra, i/-Chairman ta’ Middlesea Insurance plc, filpre]enza tal-President u sCEO tal-kumpanija Alfredo Muñoz Perez u Christopher Borg, Vi/i President – Corporate Services. Matul id-diskors tal-ftu[, Joseph F.X. Zahra fa[[ar ixxog[ol imwettaq mis-So/jetà Maltija g[all-Arti, Manifattura u Kummer/ u [e;;e; li jing[ata iktar appo;; lill-organizzazzjonijiet

lokali kulturali u artisti/i. Sostna l-importanza li nistinkaw g[al iktar innovazzjoni fil-qasam tad-disinn, b’referenza partikolari g[allqasam tas-snajja’ u l-bzonn ta’ iktar siner;iji mal-komunità tan-negozju. Joseph F.X. Zahra sa[aq li dan hu allinjat mal-filosofija korporattiva talMiddlesea. Hu fa[[ar lir-rebbie[a talkompetizzjoni: Dolores Lungaro Mifsud bix-xog[ol tag[ha ‘Anima Nuda’, fil-kategorija tal-iskultura u //eramika u Pamela Baldacchino bix-xog[ol ‘Mettallica Rewind’ fil-kategorija tal-pittura. Ix-xog[ol ta’ Christian Fenech, Anthony Patrick Vella, Donnah Calleja u Christopher Saliba wkoll ing[ata rikonoxximent. Il-wirja se tibqa’ miftu[a f’Palazzo De La Salle sat-22 ta’ Ottubru.

Il-kont Head Start joffri rati preferenzjali sal-età ta’ 25 sena esklussivament lit-tfal ta’ klijenti tal-HSBC li g[andhom il-Premier

L-HSBC Premier i[e;;e; lit-tfal imexxu flushom sew L-HSBC Premier introdu/a l-kont Head Start biex i[e;;e; lit-tfal i[addmu flushom minn età ]g[ira. Il-kont Head Start joffri rati preferenzjali saletà ta’ 25 sena esklussivament lit-tfal ta’ klijenti tal-HSBC li g[andhom il-Premier. Mhi me[tie;a l-ebda età minima biex jinfeta[ kont Head Start g[at-tfal biex jibdew ifaddlu minn età ]g[ira. Tfal li g[andhom kont HSBC Premier Head Start jistg[u jiddepo]itaw il-flus li jaqilg[u f’g[eluq sninhom, f’okka]jonijiet spe/jali jew pocket money biex jibdew igawdu mill-aqwa rati ta’ interess mill-ewwel u b’hekk it-tfaddil jikber iktar malajr. Meta jibdew ifaddlu minn età ]g[ira permezz tal-HSBC Premier Head Start, it-tfal jibbenefikaw minn g[add ta’ vanta;;i li jservuhom finanzjarjament f’diversi stadji f’[ajjithom. Dan jg[inhom jirrealizzaw il-[olm u l-ambizzjonijiet tag[hom iktar ’il quddiem, b[al meta ji;u biex jistudjaw barra jew jixtru l-ewwel karozza. L-HSBC Premier Head Start jinfeta[ f’isem it-tfal i]da jag[ti lill-;enituri l-possibbiltà li jmexxu l-kont kif je[tie;u sa meta t-tfal jag[lqu 18-il sena. Il-kont jinkludi wkoll Premier Recognition Card – servizz ta’ sigurtà globali li jag[ti littfal l-istess a//ess g[al servizz ta’ emer;enza li ;enitur li g[andu l-Premier jir/ievi barra minn Malta. Is-servizz tal-Premier g[all-ippjanar finanzjarju jg[in ukoll lill-;enituri u lit-tfal tag[hom i[ejju u jassiguraw il-futur tag[hom, b’mod partikolari biex ikomplu l-istudji u lkarrieri tag[hom f’pajji]i o[ra. “Bis-sitwazzjoni finanzjarja kif inhi, huwa importanti li t-tfal jitg[allmu l-valur tal-flus

iktar minn qatt qabel. Permezz tal-kont Head Start, it-tfal jistg[u jibdew ifaddlu meta jridu u jekk jidraw jag[mlu dan minn età ]g[ira, hemm /ans ikbar li jkollhom il-flus biex jirrealizzaw il-[olm u l-ambizzjonijiet tag[hom filfutur,” qal Gregory Inglott, Kap tal-HSBC Premier. L-HSBC Premier Head Start huwa iktar minn kont bankarju. Tfal ta[t l-10 snin jitg[allmu dak kollu li hemm b]onn dwar it-tfaddil. Il-flus jistg[u ji;u ddepo]itati fil-kont tag[hom u jaqilg[u rati ta’ interess preferenzjali millewwel. Permezz tas-servizz bankarju personali fuq l-internet, it-tfal jistg[u jaraw il-kont jikber, g[ad li ma jistg[ux jag[mlu [lasijiet jew jittrasferixxu flus. Tfal bejn 10 snin u 15-il sena g[andhom livelli differenti ta’ a//ess limitat g[all-flus f’isimhom, filwaqt li l-;enituri j]ommu l-kontroll fuq il-kont. Mill-età ta’ 16-il sena, il-Head Start jag[ti lit-tfal iktar kontroll u privile;;i, li jinkludu l-HSBC Premier Visa Electron debit card, a//ess totali g[as-servizz bankarju personali fuq l-internet, parir spe/jalizzat bl-Ingli] f’iktar minn 6,000 ferg[a tal-HSBC mad-dinja, u a//ess g[al linja tat-telefon g[al g[ajnuna internazzjonali. Bi ftehim mal-;enituri jistg[u jing[ataw sa €2,000 fi flus kontanti f’ka] ta’ emer;enza f’iktar minn 40 pajji], li wie[ed jista’ ji;i b]onnhom f’ka] pere]empju meta ttfal jistudjaw jew ja[dmu barra, kif ukoll credit card supplimentari. Iktar tag[rif dwar il-kont HSBC Premier Head Start jista’ jinkiseb billi //emplu 21489100, minn kull ferg[a tal-HSBC f’Malta u G[awdex jew minn fuq il-websajt www.hsbc.com.mt#premierheadstartaccount.

Ji]died is-sehem ta’ MAPFRE fil-Middlesea MAPFRE Internacional ]iedet is-sehem tag[ha f’Middlesea Insurance plc g[al 54.56% wara l-g[eluq ta’ Offerta Mandatorja (Mandatory Bid) fis-26 ta’ Settembru 2011. F’konformità mar-Regoli tal-Illistjar, MAPFRE Internacional [ar;et offerta mandatorja lill-azzjonisti tal-kumpanija, malli saret azzjonist ma;;oritarju ta’ Middlesea Insurance plc wara li xtrat lishma ta’ Munich Re f’Lulju 2011. Permezz tal-Offerta Mandatorja, l-azzjonisti l-o[ra tal-kumpanija ng[ataw l-opportunità li jew i]ommu s-sehem e]istenti tag[hom filkumpanija jew ibig[u dan is-sehem lil MAPFRE. L-offerta ;iet a//ettata minn 3.585% talazzjonisti kollha tal-kumpanija, li jammontaw g[al 780 azzjonist, Bank of Valletta plc, lazzjonist istituzzjonali ewlieni l-ie[or talkumpanija, ma pparte/ipax f’din l-offerta u

]amm is-sehem totali fil-kumpanija ta’ 31.08%. Joseph F.X. Zahra, i/-Chairman ta’ Middlesea Insurance plc sostna li r-ri]ultat tal-offerta ta’ MAPFRE jindika l-kunfidenza qawwija tal-azzjonisti ]-]g[ar fl-istruttura ta’ kontroll ;dida tal-kumpanija, filwaqt li jsa[[a[ l-interess tal-operatur globali filkumpanija ta’ assigurazzjoni ewlenija ta’ Malta. Wara l-parte/ipazzjoni tal-azzjonisti flOfferta, l-istruttura azzjonarja attwali ta’ Middlesea Insurance hi: MAPFRE Internacional S.A. 54.56%, Bank of Valletta plc 31.08% u l-pubbliku ;enerali 14.36%. In-numru tal-kont indikat mill-Azzjonisti Eli;ibbli f’Sezzjoni C ta’ Formola ta’ A//ettazzjoni se ti;i kreditata mill-a;ent talpagament. Fl-istess [in l-ishma offruti, kif indikat fil-Formola ta’ A//ettazzjoni rispettiva se ji;u trasferiti lil MAPFRE Internacional SA.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Attwalità 21

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee u Tawakkul Karman – ir-rebbie[a tal-Premju Nobel g[all-Pa/i

Il-Premju Nobel g[all-Pa/i

Tliet nisa g[all-pa/i> tama g[an-nisa minn Norbert ELLUL-VINCENTI nibit2@gmail.com

Fid-dinja m’hemmx isba[ minn [idma g[alldespoti/i g[adhom fis-si;;u u ma jridux i/edu – importanti x’joffru fir-Rebbieg[a G[arbija (Arab pa/i. Il-pa/i hi mibnija fuq il-;ustizzja, rispett lejn Spring), dik il-mew;a ta’ rivolti antiawtoritarji li s’issa, meta qed nikteb. Fil-Bahrain, ir-rivolta ;iet xulxin, u qsim ta’ responsabbiltà u ri]orsi bejn skussaw ir-re;imi ta’ parti kbira tad-dinja G[arbija. mg[attna mill-intervent ta’ qawwa Sawdita. kul[add, hu min hu, hi min hi. Billi f’[afna pajji]i Il-konklu]joni tas-Sur Jagland kienet li “rJagland tkellem fuq kemm kienet diffi/li biex d-dinjità tal-mara xejn mhi rispettata, l-g[a]la talRebbieg[a G[arbija ma tistax tirnexxi jekk ma issib min kien fuq quddiem fil-;lieda f’dawn ilPremju Nobel ta’ din is-sena se tag[ti skoss kbir jkollhiex in-nisa warajha.” pajji]i G[arab. Ir-rivolti tmexxew minn [afna fuq favur l-g[arfien ta’ din id-dinjità. Fl-istess [in, ilF’dikjarazzjoni li g[amlet ftit wara li semg[et ll-internet. G[alhekk kienu [afna l-mexxejja u ma Premju qed jitfa’ dawl ta’ tama fuq l-I]lam, bita[bar, Karman qalet li l-premju kien reb[a g[allsetg[ux jie[du wie[ed minn kull pajji] biex jiptama li dan ukoll ikun g[odda g[all-kisba tal-pa/i u attivisti tal-Yemen. Dawn ma kinux bi[siebhom premjawh. I]da Karman kienet hemm qabel ma g[all-[elsien tal-mara. jieqfu mill-[idma tag[hom qabel ma jaslu d-drittibdiet ir-rivolta Tune] u l-E;ittu. Din is-sena l-Premju Nobel inqasam bejn tliet jiet kollha demokrati/i, fil-Yemen modern. Leymah Gbowee ta’ 32 sena, ;ejja mill-Yemen, nisa, tnejn mill-Afrika, b’turija ta’ interess l-ewwel Karman tag[mel parti minn moviment I]lamiku u hi attivista g[ad-demokrazija u l-ewwel mara fl-Afrika, u t-tieni fil-[idma ta’ dawn it-tliet nisa influwenzat mill-Muslim Brotherhood, grupp li filG[arbija li reb[et il-premju. Il-Liberja huwa pajji] minn ]ew; pajji]i differenti, u fid-dedikazzjoni Punent nib]g[u minnu b[ala theddida g[adli g[addej minn taqlib s[i[ u ;lied kontinwu. partikulari tag[hom. demokrazija, i]da Jagland ma ja[sibx li dan il-bi]a’ Gbowee rnexxielha torganizza grupp ta’ nisa Nsara Huma tliet nisa attivisti, ji;ifieri nisa li ji;;ieldu huwa ffundat sewwa. Anzi ja[seb li dan il-moviu I]lami/i li jisfidaw lis-sinjuri tal-gwerra jew g[ad-drittijiet. Tnejn ;ejjin mil-Liberja “Warlords”. G[alhekk il-premju jixu wa[da mill-Yemen. Billi f’[afna pajji]i, id-dinjità tal-mara xejn mhi tieq jonoraha g[all-fatt li g[aqqdet Ellen Johnson Sirleaf hi l-ewwel Insara u Musulmani, u ;ieg[let linrispettata, l-g[a]la tal-Premju Nobel ta’ din mara fl-Afrika li la[qet President ta’ nisa jipparte/ipaw fl-elezzjoni li pajji]. Kellha ;lieda kbira kontra gvern ;ejja dalwaqt. Fl-2003 mexxiet mijiis-sena se tag[ti skoss kbir favur l-g[arfien despotiku fil-Liberja. Sirleaf, ta’ 72 et ta’ nisa fi protesti favur id-di]arm ta’ din id-dinjità sena, hi llawrjata bil-Masters fl-ammintal-;ellieda li ilhom jivvjolaw sessistrazzjoni pubblika mill-Università ta’ walment lin-nisa dawn l-a[[ar 14-il Harvard u kellha uffi//ji fl-og[la rankijiet filment jista’ jkun parti importanti mis-soluzzjoni sena ta’ gwerra /ivili. Hi g[andha [amest itfal u World Bank, fil-United Nations u fil-gvern taltad-diffikultajiet li hemm. I]-]mien jag[tina parir. ta[dem b[al direttri/i tal-Women Peace and Liberja. Kull pajji] ta’ dawn ir-rivolti, g[andu xi [a;a Security Network Africa. Ikkontestat kontra l-famu] Richard Taylor, u flspe/jali. Fl-E;ittu kien hemm in-nisa, imma dawn Karman hi ;urnalista u membru ta’ partit a[[ar fl-2005 ;iet eletta demokratikament l-ewwel ftit kellhom ir-riedni tat-tmexxija. Fil-Libja u sI]lamiku. Missierha kien ministru ta[t Saleh. mara kap ta’ pajji]. Sirleaf ;iet imlaqqma mara tal- Sirja, in-nisa kienu kwa]i assenti g[alkollox. Imma Karman i;;ieldet g[al-libertà tal-espressjoni u [adid, u kienet mag[rufa b[ala riformatri/i u fil-Yemen, in-nisa kellhom parti importanti, g[ad-drittijiet tal-bniedem u bdiet torganizza [addiema g[all-pa/i. Issa qed tiffa//ja elezzjoni g[alkemm s’issa ma rnexxilhomx iwarrbu lill]g[a]ag[ u gruppi ta’ oppo]izzjoni g[at-tmexxija o[ra, imma kif stqarret hi stess, “Issa aktar President Ali Abdullah Saleh. Il-Yemen huwa ta’ Saleh. F’Jannar kienet arrestata fid-dar tag[ha, kommessa biex na[dem g[ar-rikon/iljazzjoni. Inpajji] konservattiv [afna, u g[andu rabtiet malimma l-g[ada n[elset ming[ajr ma ttie[det il-[abs nies tal-Liberja g[andhom biex jifta[ru b’dan ilPunent. – [a;a rari fil-Yemen li mara tintbag[at il-[abs. premju.” Ta’ min jg[id li Karman trabbi familja, u Popolarment hi msej[a Mara tal-Azzar, Omm irFl-2005 g[amlet intervista li fiha stqarret li tittag[andha tlett itfal. Hi tmexxi grupp tad-drittijiet Rivoluzzjoni u l-Ispirtu tal-Yemen. ma li t-tfajliet isibuha b[ala mudell biex jimxu umani imsej[a Nisa :urnalisti ming[ajr Ktajjen, u Il-Kumitat Norve;i] tal-Premju Nobel jittama li fuqu. “?ertament nistenna li issa [afna minnhom kienet wa[da minn ta’ quddiem li organizzat l-Premju mog[ti lil Ellen Johnson Sirleaf, Leymah jibdew ikunu ferm aktar kuntenti, fil-Liberja, u flprotesti kontra Saleh f’Jannar li g[adda. Gbowee and Tawakkul Karman ifisser it-tmiem Afrika u anke fid-dinja. Biex tikkompeti mal-ir;iel Mhux ta’ b’xejn li Karman iddikjarat li, tas-soppressjoni tal-mara li g[adha te]isti f’[afna professjonisti, trid tkun [afna a[jar minnhom, u “Kuntenta [afna b’dan il-Premju. Ng[addi dan ilpajji]i. Dan ikun ta’ potenzjal kbir g[all-istess taqg[od attenta li jirrispettawk b[ala ugwali. Premju li]-]g[a]ag[ tar-rivoluzzjoni fil-Yemen u pajji]i u g[all-pa/i. Diffi/li g[ax dejjem hija dinja tal-ir;iel.” lill-poplu kollu tal-Yemen.” I/-/itazzjoni formali tal-Premju tistqarr li Kien l-istess chairman tan-Norwegian Nobel Din ir-Rebbiegha G[arbija g[andha l-problemi ntg[a]lu dawn it-tliet nisa g[all-;lieda non-vjolenti Committee li qal lill-Associated Press, li l-premju tag[ha, g[ax il-Libja da[let fi gwerra /ivili bltag[hom b’risq il-mara, u g[all-kisba tad-drittijiet intervent tan-Nato. L-E;ittu u t-Tune]ija g[adhom tal-mara biex tit[alla tipparte/ipa fix-xog[ol tallil Tawakkul Karman tal-Yemen hu sinjal li ma sabux saqajhom, u fis-Sirja u l-Yemen idbini tal-pa/i. kemm in-nisa kif ukoll l-I]lam g[andhom rwol


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 19 ta‘ Ottubru, 2011

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Vince Attard

Leo Brincat

Mario de Marco

Marie Louise Mangion

ISWED FUQ L-ABJAD

Il-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent NET Television 21>30

Is-su;;ett diskuss illum f’dan il-programm immexxi minn Stephen Calleja se jkun il-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent, li dokument dwarha kien imniedi mill-Gvern ftit tal-;img[at ilu. Jipparte/ipaw fid-diskussjoni Segretarju Parlamentari g[all-Ambjent Mario de Marco, ilkelliem Laburista g[all-Ambjent Leo Brincat, il-Kap E]ekuttiv Ewlieni tan-Nature Trust Vince Attard u Marie Louise Mangion, li hi l-Kap tat-Taqsima tal-unit g[all-I]vilupp Sostenibbli fl-Uffi//ju tal-Prim Ministru.

FIL-QOSOR

BEJNI U BEJNEK

• SIMPATI?I (NET Television 20>30) - Il-;urnata minn filg[odu turik! Tal-familja Cassar inkwetati g[ax Katrin (Mary Rose Bonello) xejn ma t[ossha f’sikkitha u g[alkemm tipprova turi li hi tajba, fil-verità mhix. G[alhekk ji;ieb ittabib. X’jissu;;erixxi li jsir? Alan (Ray Abdilla, ritratt fuq ix-xellug) jinkwieta u jitkellem millesperjenza. Xi jwissi u lil min? U

dan donnu mhux bi]]ejjed g[ax ma baqax x‘jinqala’ aktar. X’ji;ri meta Charlie (Joe Gatt) isib lil Jason (Kurt Castillo) jibki u jag[tih a[bar xejn sabi[a? Dan ixxahar qed issir kampanja g[al g[arfien a[jar dwar il-kan/er tas-sider. Biex jitkellmu dwar dan is-su;;ett se jkun hemm l-infermiera Antoinette Attard kif ukoll Gertrude Abela, Doris Fenech, Anne Micallef, Romina Enriquez u Lucianne Farrugia li lkoll kellhom dan it-tip ta’ kan/er i]da wara lkura llum jinsabu tajbin. Ikun hemm ukoll ir-rokna dwar livvja;;ar. Tippre]enta Stephanie Spiteri. • MALTA LLEJLA (NET Television 17>00) -

• XD (NET Television 15>40) - X’jifhmu biha t-tfal meta jisimg[u jing[ad li mara hi tqila? • CHIT CHAT (NET Television 15>45) - Janice Darmanin tmexxi d-diskussjoni bejn it-tfal residenti talprogramm meta llum s-su;;ett se jkun ]gur wie[ed li jolqot lit-tfal – l-iskola.

Stephanie Spiteri NET Television 23>30

Josef Bonello llum se jkollu b[ala protagonista talprogramm tieg[u lillpre]entatri/i televi]iva Stephanie Spiteri (ritratt ta[t). Barra li tla[[aq mal-karriera tat-televi]joni, hi wkoll omm ta’ tifel u g[andha wkoll negozju ta’ [anut.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

TV#Radju 23 KRAMER CONTRO KRAMER

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12.15 12>45 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Film li reba[ [ames Oscars

Rete 4 16:35 Film drammatiku li n[adem fl-1980 b’re;ija ta’ Robert Benton u li reba[ [ames Oscars, [a;a li ]gur mhix fa/li. L-istorja hi dwar id-diffikultajiet li g[adda minnhom missier li ried irabbi lil ibnu wa[du

wara li martu dde/idiet li taqbad u titlaq. Il-gwaj i]da meta wara sena u nofs martu ter;a’ titfa//a u tkun trid tie[u lil binha mag[ha. Fost l-atturi Dustin Hoffman u Justin Henry (li jidhru fir-ritratt ta[t), kif ukoll Meryl Streep.

(b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta • 93.7 FM 06:00 – L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - All Time Favourites 13:30 - Qari tar-Rumanz 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin talA[barijiet 18:15 – Ma’ Nathalie 19:00 - Nwar 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari tar-Rumanz (r) 20:30 Nis;a 21:00 - Mu]ika Romantika 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Xi Qrajt, Xi Smajt 22:08 - Ru]arju 22:30 - Soul, Rhthym & Blues 23:30 Ripetizzjoni. ONE Radio • 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 Kummentarju 12:30 - A[na 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - Verset il-Lejl 20:45 - Eurovision Radio 21:45 ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - Forum 24:00 - Mezza Notte 02:00 Ta[t Sema Kwiekeb. RTK • 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet fil-Qosor) 09:15 G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 - Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12.15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam 80s Corner Fuzzbox - Christian Azzopardi Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 - G[and in-Nutar 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Realtajiet ta’ llum (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 - Ru[ il-Kelma 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet – Rakkont, IlPolz ta/-?ittadin, Servizz b’im[abba, Sa[[[a, Straightforward, Ambjent. Campus FM • 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il[na mi/-?par 10:00 –

Ri/erka u Edukazzjoni Ambjentali 10:30 - Bioneers 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-;urnali (r) 13:30 Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 – Kif [addmu l-Malti 20:00 – Outside Lectures 21:00 – BBC World Service.

Radju Marija • 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 11:00 -

Tag[lim u Twemmin Nisrani 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 Shalom 14:30 – Qari tar-Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Lourdes 16:00 – IlKura;; Nofs il-Fejqan 17:00 – {ajjitna (r) 17:30 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Lifesong 20:30 – Qari tarRumanz (r) 21:00 – G[ajn ta’ :id 22:00 – Kristu Fostna (r) 23:00 – Il-{ajja Vera (r) 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio • 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 Simon Pisani (jinkludi 11:30 A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Ian Lang 15:30 – Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Bay Beats with Simon B 20:00 – Ben Glover 22:00 - Toby’s Wall of Sound 24:00 – Paul van Dyk. Bastjani]i FM • 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi Angelus fit-08:00 u f’12:00) 18:00 – Italia.com 20:00 - L.S. Live.

TVM • melita 101 • GO Plus 101 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:10 - 10 minuti 09:20 - Kwizzun (r) 10:00 Purée (r) 11:00 - YEP 11:30 Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:05 - I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 Kwizzun 18:55 - Purée 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Bijografiji 21:45 - Lenti 22:30 Mixage 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Style Watch (r). ONE • melita 103 • GO Plus 103 07:00 - Bon;u Bundy 10:00 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:00 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 16:15 - Minuta Wa[da! 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Tomatate 17:00 - Stylish Living 17:30 - ONE News Update 17:40 - Pandora 18:15 Looks 18:55 - Londri 19:15 Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Starmakers 21:15 - TX 22:35 - La Morna Morna (r) 23:15 - ONE News 23:40 Minuta Wa[da! 23:45 - Kalamita (r). Smash • melita 105 • GO Plus 105 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - M’Intix Wa[dek (live) 20:30 - Robert Musumeci Talk 22:00 - News. Raiuno • melita 150 • GO Plus 201 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 11:00 Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa (attwalità) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 16:50 Tg Parlamento 17:00 - Tg 1

17:10 - Che tempo fa 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Qui Radio Londra 20:35 - Soliti ignoti 21:10 - La donna che ritorna 23:15 - Porta a porta 00:50 Tg 1 notte 01:25 - Qui Radio Londra 01:30 - Sottovoce 02:00 - Vuoti di memoria _ Laudomia Bonanni - Io che ero una di domani. Raidue • melita 151 • GO Plus 202 07:00 - Cartoons 10:00 - Tg 2 punto.it 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:10 - Ghost Whisperer (TF) 16:50 - Hawaii Five-O (TF) 17:45 - Tg 2 Flash 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Numb3rs (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 Tg 2 notizie 20:35 - Football. Champ. League: Milan v Bate Borisov 22:45 - 90˚ minuto Champ. 23:25 - Tg 2 notizie 23:45 - Sbarre 00:25 - Close to Home (TF) 01:10 - Tg Parlamento 01:20 - I sentimenti. Film 2003. Raitre • melita 152 • GO Plus 203 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi (attwalità) 11:00 Apprescindere 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - The Lost World (TF) 15:50 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 Blob 20:15 - Sabrina, vita da strega (TF) 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto? 23:15 - Chi l’ha visto? Storie del passato 24:00 - Tg 3 linea notte estate 00:10 - Tg regione 01:05 - Rai Educational. Canale 5 • melita 154 • GO Plus 205 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08.50 Mattino cinque (attwalità) 10:10 - Tg 5 - ore 10 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 -

Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (reality) 16:20 Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:20 Un amore e una vendetta 23:30 Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 • melita 153 • GO Plus 206 07:00 - Zorro 07:30 - Starsky & Hutch (TF) 08:30 - Hunter (TF) 09:55 - R.I.S. - delitti imperfetti (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo 13:50 - Il tribunale di Forum 15:10 Hamburg Distretto 21 (TF) 16:15 - Sentieri (soap) 16:35 - Kramer contro Kramer. Film ’79 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Die Hard. Film ’95 24:00 - Daylight Trappola nel tunnel. Film ’96. Italia 1 • melita 155 • GO Plus 204 06:50 - Cartoons 08:55 - Nini (TN) 09:55 - Mistero files 10:55 - Principess 11:55 - Spose Extralarge 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Big Bang Theory (sitcom) 15:35 - Chuck (TF) 16:30 - Glee (TF) 17:25 - Cartoons 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - Dr House (TF) 20:20 - CSI: scena del crimine 21:10 - Le iene show 24:00 - Invincibili 01:25 Poker1mania. La 7 • melita 156 • GO Plus 207 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:40 - Coffee Break (attwalità) 10:35 - L’aria che tira 11:05 (Ah)ipiroso 12:00 - ‘G’ Day 12:25 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 – L’erba del vicino è sempre più verde. Film ’60 16:15 - Atlantide 17:30 - L’Ispettore Barnaby (TF) 19.30 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 – Otto e mezzo 21:10 - La regina dei castelli di carta (l-I parti) 23:15 - Crossing Jordan (TF) 00:45 - Tg La 7 01.00 - N.Y.P.D.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

24 TV#Radju Education 22 • melita 22 # 104 07:00 - TVAM 09:00 - Euro News 11:00 – Libreriji u Arkivji 11:30 - Luxdesign 12:40 Dokumentarju 13:00 - 3 Pointer 13:30 - Qalbinnnies 14:15 -10 miniuti 14:30 - Lenti 15:10 Dokumentarju 15:30 - Libreriji u Arkivji 16:00 - Luxdesign 17:10 - Dokumentarju 17:30 - 3 Pointer 18:00 - Qalbinnies 18:45 - 10 minuti 18:55 - A[barijiet g[al dawk Neqsin mis-Smig[ 19:00 Lenti 19:40 - Dokumentarju 20:00 - Starboard 20:25 - A[barijiet bl-Ingli] 20:30 - Libreriji u Arkivji 21:00 - Luxdesign 22:10 - Lenti 22:50 - Storja wara lIstampa 23:00 - Qalbinnies 23:45 - 10 minuti. Favourite Channel • melita 31#108 • GO Plus 106 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:45 - Reporter 12:05 - Favourite Link 12:10 Kont Taf? 12:15 - Favourite News 12:30 - Niskata 15:00 Newspoint 15:30 - Teleshopping 16:30 - {in g[al Kollox 17:30 Makura 18:15 – Favourite News 18:30 - (ikompli) Makura 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:10 Kont taf? 20:15 - Favourite News 21:00 - Mitqlu Deheb 23:00 Link 23:05 - Kont taf? 23:15 Favourite News. Calypso Music TV • GO Plus 107 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Kontra r-Ri[. La 5 • melita 162 12:25 - Centovetrine 12:55 -

Extreme Makeover Home Edition 13:45 - Dharma & Greg 14:00 Grey’s Anatomy (TF) 14:45 Dawson’s Creek (TF) 15:35 Pepper Dennis (TF) 16:25 Settimo cielo (TF) 17:15 - La tata (sitcom) 18:05 - Dawson’s Creek (TF) 18:50 - Grey’s Anatomy (TF) 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 - Cambio casa, cambio vita 22:10 Extreme Makeover Home Edition 23:00 - Uomini e donne (reality). BBC Entertainment • melita 300 • GO Plus 301 07:00 - Charlie and Lola 07:10 Buzz and Tell 07:20 - Balamory 07:40 - Gigglebiz 07:55 - Me Too! 08:15 - Charlie and Lola 08:25 - Buzz and Tell 08:40 Keeping up Appearances 09:40 The Weakest Link 10:25 - Full Circle with Michael Palin 11:15 Doctors 11:45 - EastEnders

12:15 - Holby City 13:10 Keeping up Appearances 14:40 Full Circle with Michael Palin 15:30 - The Weakest Link 16:15 - Doctors 16:45 - EastEnders 17:15 - Holby City 18:10 - Full Circle with Michael Palin 19:00 The Weakest Link 19:45 Doctors 20:15 - EastEnders 20:45 - Casualty 21:40 - Lark Rise to Candleford 22:30 - The Royle Family 23:00 - Keeping up Appearances. TCM • melita 310 • GO Plus 701 06:55 - Off Set 07:30 - Return of the Frontiersman. Film ’50 09:00 - The High Chaparral 10:05 Gunsmoke 11:15 - Les Girls 13:30 - The High Chaparral 14:35 - Gunsmoke 16:00 - Zorro Rides Again. Film ’37 17:25 Anchors Aweigh. Film ’45 (U) 20:10 - The Train Robbers. Film ’73 (PG) 22:00 - Payback. Film ’99 (15). MGM Movies • melita 312 • GO Plus 702 07:15 - Salt and Pepper. Film ’68 (PG) 08:55 - Murder Live! Film ’97 10:40 - Mystery Date. Film ’91 (12) 12:15 - Green Journey. Film ’90 13:50 - .com for Murder. Film 2001 15:25 - Play Dirty. Film ’69 (PG) 17:20 MGM’s Big Screen 17:35 Lawman. Film ’71 (15) 19:10 Hannah and Her Sisters. Film ’86 (15) 21:00 - The Couch Trip. Film ’87 (15) 22:35 - Haunted Honeymoon. Film ’86 (PG) 23:55 - Blood Games. Film ’90 (18). Diva Universal • melita 313 06:55 - The Good Old Boys 08:55 - SMS 09:00 - Roots: The Next Generations 10:00 - Rex: A Cop’s Friend 11:00 - Cento Vetrine 12:00 - McLeod’s Daughters 12:54 Le Baiser (The Kiss) 13:00 - ER 14:00 - Wind at My Back 15:49 - Great Women 15:55 - Rex: A Cop’s Friend 16:55 - Agatha Christie’s Poirot 19:00 - McLeod’s Daughters 19:53 Great Women 20:00 - ER 21:00 - Rosemary and Thyme 22:00 - The Casebook of Sherlock Holmes 23:05 - Agatha Christie’s Poirot. Discovery Channel • melita 400 • GO Plus 501 07:15 - Deadliest Catch: Down to the Wire 08:10 - Mythbusters: Blue Ice 09:05 - Extreme Engineering: Subways in America 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Guatemala 11:50 - Chop Shop: Martin Kemp’s Gangster Car 12:45 - Wreckreation Nation: Bonneville 13:40 - American Chopper: Senior vs Junior: Fallen Heroes Bike, Bling Star Bike Part

1 14:35 - Dirty Jobs: Animal Barber 15:30 - Deadliest Catch: Payback Time 16:25 Mythbusters: Bubble Trouble 17:20 - Extreme Engineering: Subways in America 18:15 Ultimate Survival: Urban Survivor 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Swords: Life on the Line: A Perfect Storm 21:00 - Flying Wild Alaska: Deep Freeze 21:55 - Gold Rush: Alaska: Going for Broke 22:50 - Border Security 23:45 - Mythbusters: Bubble Trouble. Melita Movies • melita 801 10:00 - Peter Pan. Film 2003 11:55 - Aliens In The Attic. Film 2009 13:20 - X2. Film 2003 15:30 - Grown Ups. Film 2010 17:15 - Inside Job. Film 2010 19:05 - It Runs In The Family. Film 2003 21:00 - Veronika Decides To Die. Film 2009 22:50 - Shattered City. Film 2003. Melita More • melita 802 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - Mike & Molly 11:30 - The Mentalist 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - The Mentalist 17:30 Supernatural 18:15 - Days of Our Lives 19:10 - Glee 20:00 - Films & Stars 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - Entourage 21:30 - 30 Rock 22:00 - Amazing Race 22:50 - Chuck 23:40 - Game of Thrones 00:45 - Gossip Girl 01:30 - True Blood. Biography Channel • melita 411 07:00 - America’s Court With Judge Ross 1 08:00 - Parking Wars 08:30 - Hardcore Pawn: The Gambler. Billy the Exterminator: 09:00 - Extreme Gator 09:30 - Raccoon Rescue. 10:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Unforgivable. The Locator: 11:00 - A Sister’s Heartbreak 11:30 - A Mother’s Peace of Mind. Snapped: Women Who Kill: 12:00 - Melanie McGuire 12:30 - Daphne Wright. 13:00 - Hardcore Pawn: Fool’s Gold 13:30 - Parking Wars 14:00 - America’s Court With Judge Ross 1. Billy the Exterminator: 15:00 - Extreme Gator 15:30 - Raccoon Rescue. Snapped: Women Who Kill: 16:00 - Melanie McGuire 16:30 Daphne Wright. 17:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Unforgivable. The Locator: 18:00 - A Sister’s Heartbreak 18:30 - A Mother’s Peace of Mind. 19:00 America’s Court With Judge Ross 1 20:00 - Parking Wars 20:30 Hardcore Pawn: Fool’s Gold 21:00 - Archie - The Six Stone Baby: Extraordinary People.

G[at-tfal fuq il-Cable Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig

Jim Jam • melita 458 • GO Plus 406 09:05 - Connie the Cow 09:15 - The Mighty Jungle 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - See The Sea 10:30 - Baby Antonio’s Circus 10:35 - Benjamin’s Farm 10:40 - Baby Antonio’s Circus 10:45 Benjamin’s Farm 10:50 - The Mighty Jungle 11:05 - Mio Mao 11:15 - Connie the Cow 11:25 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 Jarmies 14:25 - Igloo-Gloo 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 Dorothy the Dinosaur 15:30 - Barney and Friends 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - Igloo-Gloo 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - Bob the Builder 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Jakers: The

06>30 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>40 15>45 16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19.10 19.15 19>45 20>30 21>30 21>32 23>00 23>30

18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 Gazoon 19:00 - Tork 19:07 Dougie in Disguise 19:15 - The Magic Key 19:25 - Slim Pig 19:35 Angelina Ballerina 19:50 - The Magic Key 20:00 The Hoobs.

Disney Channel • melita 450 • GO Plus 400 09:05 - The Suite Life of Zack and Cody 09:30 Phineas and Ferb 09:50 - Good Luck Charlie 10:15 - Phineas and Ferb 10:35 - The Suite Life on Deck 11:00 - Wizards of Waverly Place 11:25 - Sonny With a Chance 11:45 - Good Luck Charlie 12:10 Hannah Montana 12:30 - The Suite Life on Deck 12:55 - Wizards of Waverly Place 13:55 - Good Luck Charlie 14:20 - Phineas and Ferb 14:45 - Fish Hooks 15:10 - Shake it up 15:35 - The Suite Life of Zack and Cody 16:00 - Wizards of Waverly Place 16:25 - Good Luck Charlie 16:50 - Fish Hooks 17:15 - Shake it up 17:45 - The Suite Life on Deck 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 - Wizards of Waverly Place 19:25 - Jake and Blake 19:50 Hannah Montana.

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping House Magazine Teleshopping Bla Kumment XD Chit Chat Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in Tlug[ tas-Super 5 (ikompli) Kontra l-{in NET News Simpati/i NET News Iswed fuq l-Abjad NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport • melita 600 • GO Plus 801 08:30 - GTA Road to Dubai, Motor Racing 08:45 - Tour of Lombardy Cycling 09:30 WTA Tennis 10:50 - Eurogoals 11:00 - WTA Tennis: Moscow: Day 3 (live) 14:45 - Eurogoals 15:00 - Speedway GP17:00 World Champ., Artistic Billiards 18:00 - Eurogoals 18:10 - WTA Tennis 19:45 - Mats Point 20:20 - Wed. Selection 20:30 Show Jumping WC 21:30 Riders Club 21:35 - McGladrey Classic, PGA Tour Golf 22:35 Portugal Masters, PGA Tour European Golf 23:05 - Golf Club 23:10 - Yacht Club 23:15 - Wed. Selection 23:30 - WTA Tennis. Go Sports 1 • GO Plus 851 07:00 - Serie A: Rd 8: Catania v Inter 09:00 - Barclays PL: Wk 10: WBA v Wolves 11:00 ATP 1000: Shanghai ATP Masters – SF 1 16:00 - Barclays PL: Wk 10: Review 17:00 - Serie A: Rd 8: Novara v Bologna 19:00 Arsenal 360 19:30 - Fight Quest 20:30 - Rolex Spirit of Yachting 21:00 - Barclays PL: Wk 10: Arsenal v Sunderland 23:00 Serie A: Rd 8: Catania v Inter 01:00 - Barclays PL: Wk 10: WBA v Wolves. Go Sports 2 • GO Plus 852 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA: Portugal Masters: Day 3 12:00 - Intern. Friendly: Ghana v Nigeria 14:00 - Barclays PL: Wk 10: Arsenal v Sunderland 16:00 - Serie A: Rd 8: Cagliari v Siena 18:00 - Arsenal World 18:30 - ATP Masters 500: Rakuten Japan Open: Highlights 19:30 - PL World: Wk 10 20:00 - Trans World Sport 21:00 - Roma Ch. Melita Sports 1 • melita 701 18:15 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 20:00 - Focus Champ.: Match Day 3: Preview (live) 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Chelsea v KRC Genk (live) 22:50 - Focus Champ.: Match Day 3: Highlights (live) 00:00 - Campeonato Brasileiro Highlights (r) 00:25 La Liga: Highlights (r) 01:25 Bundesliga: Highlights (r). Melita Sports 2 • melita 702 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Marseille v Arsenal (live). Melita Sports 3 • melita 703 20:45 - UEFA Champ. League:

MD3: AC Milan v FC BATE Borisov (live). Melita Sports 4 • melita 704 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Barcelona v FC Viktoria Plzen (live). Melita Sports 5 • melita 705 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: FC Porto v APOEL FC (live). Melita Sports 6 • melita 706 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Bayer Leverkusen v Valencia (live). Melita Sports 7 • melita 707 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Olympiacos FC v Borussia Dortmund (live). Melita Sports 8 • melita 708 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Shakhtar Donetsk v Zenit St. Petersburg (live). Melita Sports 10 • melita 710 20:45 - UEFA Champ. League: MD3: Chelsea v KRC Genk (live). Malta Stars • melita 614 08:00 - Malta Rugby Football Union: Valletta v Kavallieri (r) 09:35 - BOV PL: Valletta v Birkirkara (r) 11:55 - Malta Handball Assoc.: Kavallieri RS2 v Aloysians Von Taine (r) 13:10 MFA Futsal League: 1st Div.:

ZC Excess vs Paola Down Town (r) 14:40 - Melita GFA 1st Div.: Sannat v G’sielem (r) 16:45 BOV PL: Valletta v Birkirkara (r) 19:05 - 3 Pointer 20:00 - Focus Champ.: Match Day 3: Preview (live) 20:40 - Malta Basketball Assoc. (r) 22:10 - 3 Pointer (r) 22:50 - Focus Champ.: Match Day 3: Highlights & Analysis (live) 00:05 - MFA Futsal League: 1st Div.: ZC Excess vs Paola Down Town (r). Football Stars 1 • melita 615 08:00 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 09:50 - Bundesliga: 1.FC Koln v Hannover (r). La Liga: 11:45 - Barcelona v Racing (r) 13:40 - Levante v Malaga (r). 15:35 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 17:25 - Campeonato Brasileiro: Santos v Palmeiras (r) 19:15 - Bundesliga: Werder Bremen v B. Dortmund (r) 21:10 - npower Champ.: Birmingham C. v Leicester C. (r) 23:00 - La Liga: Barcelona v Racing (r).


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Klassifikati 25 PROPRJETÀ

G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Bu;ibba

{al Qormi

APPARTAMENT fit-tielet sular lest minn kollox, kbir [afna u spazju]. Open plan living u dining, k/ina fitted, box room, ]ew; kmamar tal-banju, tliet kmamar tas-sodda doppji, terrazzin quddiem u ie[or wara. Parti mill-bejt u bl-u]u tal-lift. Prezz €129,000. ?emplu 79808405 jew 79957951.

MA{}EN#garaxx ta’ 12-il karozza, 16-il filata g[oli. Appartamenti u garaxxijiet shell form. I]-}ejtun appartamenti u garaxxijiet semi-finished. IsSwatar uffi/ini bl-istores mag[hom lesti minn kollox u Santa Venera maisonette lest minn kollox. ?emplu 99477271.

{al Luqa

FUQ erba’ roti u bins ta’ 120 litru u 240 litru fuq ]ew; roti, kollha ;odda, prezzijiet moderati. ?emplu lil Green For Ever 79221700.

APPARTAMENTI u penthouses 225 metru kwadru, tliet kmamar tas-sodda, k/ina/living/sitting, utility. Prezz jibda minn €104,821 (Lm45,000). ?emplu 99803659 jew 79498824.

Il-G]ira - Kumpless Savoy Gardens

Skips-on-Wheels

G{ALL-KIRI Bu;ibba

GARAXX kbir ta’ karozza wa[da. ?emplu lis-sid direttament fuq 99494713 u ffrankaw 5% fuq il-prezz.

{ANUT bil-permess fi Triq Santa Marija, po]izzjoni /entrali, ftit metri minn Islets Promenade. ?emplu 99425809 jew 79441283.

Is-Si;;iewi

Garaxx

GARAXX bil-front garden jesa’ ]ew; karozzi bil-permessi g[al [anut. ?emplu 99425809 jew 79441283.

KUMMER?JALI bl-ilma, dawl u toilet fi Triq Wignacourt Birkirkara. ?emplu 21441992 jew 79441992.

I]-}urrieq, Bubaqra

Tas-Sliema

TERRACED house kbira, erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, washroom, ]ew; terraces, ]ew; kmamar talistudju, kompluta b’garaxx ta’ 10 karozzi u ;nien ta’ 30 pied bilbir. Prezz €338,000. ?emplu 99422082.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Tignè Seafront

APPARTAMENT kbir fuq medda ta’ 125sqm, b’veduta impekkabbli, bil-lift, tliet kmamar tas-sodda, u spazju ta’ karozza wa[da. ?emplu 99422082.

{ANUT#UFFI??JU fi Triq ?ensu Xerri, [dejn Tignè Point. ?emplu 99466482.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

Renault Kangoo

PETROL 2006 g[all-u]u ta’ wheelchair f’kundizzjoni perfetta, full extras, prezz negozjabbli. ?emplu 99497206 jew 79298837.

Renault Scenic

PETROL 1.6 16v 2002 b’mileage baxx, f’kundizzjoni perfetta, dejjem servisjata g[and Kinds, full extras u dejjem iggaraxxjata. Prezz mitlub

€7500 negozjabbli. ?emplu 99527477.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa talkonkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 79803496.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola talGvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Nixtri

SCRAP tal-[adid, trakkijiet, karozzi u magni, stainless steel, aluminium, bibien, twieqi, ram isfar u a[mar, cable, bronze u aluminium sheets tal-istampar. ?emplu 99469467, 79430366, 27430366, in[allsu kontanti.

Ni]barazza

NI}BARAZZA djar u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa 5 sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Nutara

INFITTEX xog[ol ta’ nutara ma’ nutar jew ditta legali. ?emplu 79737974.

Ra;el

TA’ 46 sena jixtieq jiltaqa ma’ mara ta’ bejn 36 u 47 sena biex jibdew relazzjoni. Min hu interessat jibg[at sms fuq 99607196.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble-dryers, dishwashers, dehumidifiers u microwaves. Nag[tu, stimi

b’xejn minn qabel bla [las u sitt xhur garanzija fuq kollox. Servizz il-;urnata kollha, bl-ir[as prezzijiet. ?emplu 21447763, 21499183, 99478634 jew 99447763.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

FRIDGES, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal[jata /emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ Combination machine

SINGLE PHASE radial armsaw, chiselmorters. ?emplu 21388856 jew 99195464.

Joinwell G-Plan

SUFAN three seater u ]ew; pultruni [odor, €400, San :iljan. ?emplu 79272583.

Mejda tonda

TAL-a[mar mastizz. Dijametru ta’ metru, [xuna ta’ 3cm u b’erba’ saqajn. Kundizzjoni perfetta. Prezz €250. ?emplu 21246324 jew 99808522.

Mejda tal-pranzu

Kompluta b’sitt si;;ijiet, gi]er tal-ilma tal-elettriku, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir

a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[allgosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Mudell

TAT-TEATRU Rjal tal-;ebel mag[mul bl-idejn. Daqs ]ew; metri b’metru. ?emplu 79312397.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti, u kalendarji. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and BONNICI’S PRINTING PRESS (Pawlu Bonnici) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie; etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress .com

KOMPJUTERS Tlift

ID-DATA tal-kompjuter tieg[ek? Qed tinkwieta g[ax ma tafx kif se ;;ib lura d-data li hi ferm importanti g[alik? Mela /empel malajr 99422082.

JIN{TIE:U Delivery Person

FULL time, Complete Supplies Ltd l-Imrie[el. Minn 21 sena ’l fuq. Ibag[tu CV fuq stores@completesupplies.com.mt

Karaoke DJ u Face Painter

BIEX ja[dmu fi tmiem il-;img[a wkoll. ?emplu 77382346.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

26 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sudoku

Mimdudin>5. Film mu]ikali dwar il[ajja ta’ Eva Peron (5) 6. La[am ta]-]aqq tat-tonn (5) 7. Bla [ala ta’ [in (5) 10. Mar qadja, passi;;ata (5) 11. Manifku (5) 12. Tqieg[ed g[as-ser[an xi mkien minn tul il-[a;a (5) 14. Telg[ulu, [a tbaqbiqa (5) 16. G[anda [amsa f’kull id (5) 17. Qatg[a tal-g[atx (5) 18. Qajjem, entu]ja]ma (5)

Weqfin>1. Po;;a biex jikkalma (6) 2. G[allem, ikkow/ja (6) 3. Jekk fir-roti jfixklu (6) 4. G[alaq minn kullimkien (6) 8. Rispostu] (5) 9. {ammar wi//u u [assu avvilit (5) 12. Ni]el sal-art biex ji;bor xi [a;a (6) 13. Ne[[a d-dlam (6) 14. }ejjen (6) 15. G[andi s-sa[[a (6)

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Liema ritratt^ Liema ritratt kien ]viluppat min-negattiva?

Qawl Malti

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. Napli; 6. Urini; 7. Istmu; 10. Xtarr; 11. Raqam; 12. Sadid; 14. Telaq; 16. (P)awlin; 17. U 18. Skora;ixxa.

Kul[add ifa[[ar il-bejg[a tieg[u. Dan il-qawl ifisser li [add mhu mi;nun biex joqg[od imaqdar [wej;u.

Weqfin>1. Infexx; 2. Fisser; 3. :ummar; 4. Mirdum; 8. Qabda; 9. Tqalu; 12. Sadist; 13. Dawwar; 14. Tpin;i; 15. Qabbad.

Soluzzjonijiet

}ew; artisti ‘tewmin’ 1u3

Dik bl-ittra ‘d’

Imla l-kaxxi vojta bin-numri mi]-0 sad-9. It-total tan-numri f’kull ringiela jinsab fuq barra n-na[a tal-lemin. It-total tannumri f’kull kolonna jinsab in-na[a t’isfel. It-total tad-djagonali jinsabu fuq barra n-na[a tal-lemin.

Liema ritratt^

Nilag[bu b’i]jed numri

In-Nru. 3

G{AT-TFAL

Liema sunnara^ Nilag[bu b’i]jed numri

Liema tnejn fost dawn is-sitt artisti huma ‘tewmin’ g[ax huma identi/i?

Liema sunnara^

Wa[da minn dawn l-erba’ snanar qabdet il-[uta. Liema wa[da?

Sudoku

}ew; artisti ‘tewmin’


L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

27 KAMPJONAT BOV III DIVI}JONI

Pembroke fil-qu//ata b’punti massimi Pembroke A.........................2 Sirens…................................1

Pembroke kisbu r-raba’ reb[a konsekuttiva dan lista;un u telg[u fl-ewwel post tal-klassifika b’punti massimi. Ri]ultat mist[oqq u mhux fa/li g[al Pembroke 2-1 kontra Sirens li ssieltu ferm i]da lisforzi tag[hom ma kinux bi]]ejjed. Sirens fet[u tajjeb u fis-7 minuta xutt angolat ta’ Giovanni Galea g[adda barra. }ew; minuti wara, Pembroke wie;bu bi free kick ta’ Lydon Cilia fid-direzzjoni ta’ Geoffrey Spiteri, li qassam lura lil Cilia u kkonkluda b’xutt li [abat malmimduda. Fid-39 minuta, corner ta’ Lydon Cini sab lil JONATHAN MIFSUD li kkonkluda b’xutt sabi[ firrokna tax-xibka u feta[ l-iskor g[al Athleta. Fil-51 minuta, foul talgoalkeeper Noel Attard ta’ Sirens wassal g[al penalty li minnu MATTHEW BORG g[eleb lil Attard. Sirens naqqsu d-distakk disa’ minuti qabel ittmiem fejn xutt tas-sostitut Glenn Gauci ;ie inter/ettat mill-goalkeeper Michael Carter ta’ Pembroke u mir-rebound, GIOVANNI GALEA skorja b’xutt baxx. Il-pressjoni ta’ Sirens biex i;ibu l-gowl tad-draw ]diedet ferm fis-sitt minuti mog[tija ]ejda mir-referee imma fla[[ar ]ew; minuti tke//ew ilplejers Gianluca Vella u Jonathan Grech. Pembroke A.: M. Carter, K.

Sultana (J.C. Borg), R. Caruana (M. Agius), M. Mamo, J. Mifsud, V. Martinovic, A. Galea, G. Spiteri, C. Leonardi (D. Calleja Cremona), M. Borg, L. Cilia Sirens: N. Attard, D. Sant, C. Agius (N. Scerri), J. Grech, G. Magri, G. Vella, K. Bonavia, R. Sciberras (K. Galea), G. Galea, G. Falzon, C. Pickard (G. Gauci) Referee: Emanuel Grech

L-ewwel reb[a Swieqi Utd............................2 Xg[ajra................................0 Swieqi kisbu l-ewwel reb[a tal-ista;un meta g[elbu kif kien mist[oqq lil Xg[ajra 2-0 fejn kienu superjuri g[all-avversarji. Xg[ajra pattew qares g[attke//ija ta’ Muscat wara 17-il minuta. L-ewwel azzjoni waslet wara

3 minuti meta Swieqi kellhom free-kick li ng[ata Eric Sciberras g[adda barra. Fis-17il minuta Xg[ajra spi//aw b’g[axra meta Antoinne Muscat waqqa’ lil Simon Psaila bir-referee Paul Apap ike//i lil Muscat. Swieqi komplew i]idu fil-log[ob u fet[u l-iskor fit-38 minuta. Kross ta’ Simon Psaila, li sab lil FABIEN DEBONO li kkonkluda fix-xibka. Fit-53 minuta Swieqi marru vi/in meta d-daqqa ta’ ras ta’ Nicholas Zammit kienet salvata minn Camilleri u fis-70 minuta rduppjaw meta s-sostitut John Debono qassam lejn FABIEN DEBONO li b’xutt mill-ewwel

Kif Jinsabu Pembroke A G[axaq Mdina K Fgura U St. Lu/ija Sirens M;arr U Qrendi Mtarfa Swieqi U Xg[ajra T Marsaskala Marsa Kalkara

L R D T F K Pt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 2 2 2

0 0 9 3 12 0 6 2 10 0 1 9 3 9 1 1 7 5 7 1 1 4 3 7 0 2 8 8 6 0 2 5 5 6 1 2 1 2 2 5 1 1 2 8 8 4 1 1 2 4 5 4 1 1 2 4 7 4 1 1 2 2 6 4 0 1 3 2 5 1 0 0 4 4 12 0 1

g[eleb lil Camilleri. Fil-81 minuta Xg[ajra resqu vi/in meta xutt-kross ta’ Cachia [abat mal-wieqfa. Swieqi: G. Edwards, J. Pace, C.

Dalli (J. Debono), S. Borg, K. Calleja, N. Zammit, B. Buhagiar, S. Diacono (I. Scicluna), F. Debono (S. Sammut), E. Sciberras, S. Psaila Xg[ajra: R. Camilleri, G. Saliba, S. Camilleri (K. Caruana), C. Magro, A. Muscat, A. Manaf, B. Magro (K. Tonna), A. Vella, J. Cachia, K. Micallef (N. Attard), L. Grech Referee: Paul Apap It-tieni reb[a Kalkara............................... 1 Fgura................................... 3 Fgura kisbu t-tieni reb[a konsekuttiva dan l-ista;un meta g[elbu lil Kalkara 3-1. Fgura ddominaw tul il-partita kollha u kienu ferm perikolu]i fl-attakk,

minkejja li lag[bu 55 minuta b’ra;el inqas. Din kienet irraba’ telfa konsekuttiva g[al Kalkara, li issa jinsabu fil-qieg[ tal-klassifika ming[ajr punt. Man-nofs sieg[a Fgura marru fil-vanta;; permezz ta’ RICARDO CONGALVES SEVERINO wara li r/ieva ming[and Zammit, bilgoalkeeper Barbara jo[ro; [a]in. {ames minuti wara, Fgura spi//aw jilag[bu b’ra;el inqas, meta Martin Portelli tke//a g[al foul perikolu] fuq Matthew Cassar. It-tieni taqsima kienet g[al darb’o[ra ddominata minn Fgura, li kabbru l-vanta;; fil-55 minuta, meta wara li [arab lid-difi]a ta’ Kalkara, LEEROY BONNETT g[eleb lill-goalkeeper b’xutt angolat fil-baxx. G[axar minuti mit-tmiem Fgura ssi;illaw ir-reb[a, meta MATTHEW SPITERI kkonkluda fix-xibka. Fit-88 minuta, il-goalkeeper ta’ Fgura deher iwaqqa’ lil Musha fil-kaxxa, bir-referee jordna penalty. Mill-11-il metru, JACOB CAMILLERI skorja l-gowl tal-bandiera g[al Kalkara. Kalkara: C. Barbara, M. Agius

(C. Spiteri), F. Azzopardi (C. Micallef), M. Cassar, C. Grima, K. Bonavia (S. Camilleri), N. Gatt, D. Mifsud. J. Cassar, A. Musha, J.

Camilleri

Fgura Utd: R. Attard, S.

Aquilina, C. Calvagna, V. Camilleri, L. Vella, M. Zammit, R. Congalves Severino (C. Bordieri), M. Spiteri, R. Adami, M. Portelli, L. Bonnett (S. Pace) Referee: Fiodor Zammit

Azzjoni mill-konfront bejn Swieqi u Xg[ajra meta tal-ewwel kisbu l-ewwel reb[a tal-ista;un

Gowl fl-a[[ar M;arr Utd............................0 Santa Lu/ija........................1 Santa Lu/ija kisbu t-tieni

reb[a konsekuttiva meta g[elbu lil M;arr 1-0. Il-gowl li dde/ieda l-partita wasal fla[[ar minuti u po;;a lil Santa Lu/ija man-na[a ta’ fuq talklassifika. L-ewwel taqsima kienet medjokri ferm filwaqt li lazzjonijiet kienu skarsi. Santa Lu/ija resqu vi/in fit-23 minuta meta xutt ta’ Shawn D’Amato kien salvat minn Muscat b’siequ. Fis-46 minuta Santa Lu/ija marru vi/in i]da mill-kross ta’ Chibueze, Camilleri ma la[aqx fil-[in. Fis-60 minuta Santa Lu/ija fallew /ans ie[or meta minn through-pass ta’ Goodrum, Chibueze kkonkluda barra. Fis-86 minuta M;arr spi//aw jilag[bu b’g[axar plejers meta William Camilleri tke//a g[al ]ew; karti sofor. Mill-free-kick sussegwenti Muscat salva daqqa ta’ ras ta’ Chibueze. Fid-90 minuta Santa Lu/ija skorjaw il-gowl tarreb[a meta Chibueze r/ieva tajjeb bil-lob tieg[u ja[bat malmimduda u l-istess BASIL CHIBUEZE segwa l-azzjoni u skorja bir-ras. M;arr: J. Muscat, M. Mifsud,

G. Said (M. Muscat), W. Camilleri, J. Ebejer, J. Said, K. Vella (J. Gauci), C. Tabone, R. Marmara, P. Fenech, C. Abela S. Lu/ija: D. Carabott, C. Camilleri (C. Cutajar), J. Bugeja, H. Friggieri, J. Galea, C. Bugeja (J. Woodhead), B. Chetcuti (M. Spiteri), C. Goodrum, S. D’Amato, M. Farrugia, B. Chibueze Referee: Trustin Farrugia Cann It-tielet reb[a G[axaq................................ 1 Marsa.................................. 0 G[axaq kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva tag[hom dan l-

ista;un meta g[elbu lil Marsa 1-0. Il-partita kienet bilan/jata, bi ftit okka]jonijiet ta’ skor. G[axaq issa telg[u fit-tieni post tal-klassifika b’g[axar punti, tnejn anqas minn Pembroke. G[axaq skurjaw l-uniku gowl tal-partita wara 17-il minuta, meta minn kross ta’ Grech,

BJORN DALLI g[eleb lil Grima. Marsa ppruvaw reazzjoni u kienu vi/in li jiskurjaw fis-37 minuta, meta xutt b’sa[[tu minn barra l-kaxxa ta’ Scerri g[adda ftit barra. It-tieni taqsima ma kienx fiha azzjonijiet g[alkemm fil-[in mi]jud, Verbina /a[[ad lil Marsa mill-gowl tad-draw meta salva x-xutt minn quddiemu ta’ Dalli. Din kienet it-tielet telfa konsekuttiva g[al Marsa, li issa jinsabu fil-qieg[ tal-klassifika b’punt wie[ed biss. G[axaq: J. Verbina, E. Dimech,

M. Cassar, L. Alla, M. Vassallo (C. Xuereb), J. L. Caruana (C. Borg), M. Grech (R. D’Amato), F. Galea, B. Parnis, A. Caruana, B.

Dalli

Marsa: D. Grima, J. Rizzo (M. Scerri), C. Cremona, B. Zammit, L. Bugeja, E. Vella, J. Camilleri (W. Debattista), K. Scerri, J. Dalli, S. Cutajar, P. Chircop Referee: Jude Amin Utulu L-ewwel punt Qrendi................................. 0 Marsaskala......................... 0

Qrendi u Marsaskala [adu punt kull wie[ed meta lkonfront ta’ bejniethom spi//a fi draw ming[ajr gowls. Kienet partita missielta li fiha Qrendi kienu ftit superjuri. Dan kien lewwel punt g[al Marsaskala dan l-ista;un. L-uniku /ans ta’ skor flewwel taqsima wasal g[and Marsaskala, meta minn pass ta’ Dobre, ix-xutt ta’ Falzon g[adda ftit barra. It-tieni taqsima kienet dominata minn Qrendi, li marru vi/in li jift[u l-iskor g[axar minuti mit-tmiem, meta d-daqqa ta’ ras tas-sostitut Debattista g[addiet ftit g[oli. Sekondi qabel it-tisfira finali, Qrendi kienu m/a[[da milli jiskurjaw, meta xutt sabi[ ta’ Bezzina minn barra l-kaxxa, [abat mallasta u ;ie mdawwar f’corner mill-goalkeeper Peplow. Qrendi: B. Zammit, S. Galea,

B. Demicoli, M. Psaila, G. Azzopardi (C. Debattista), S. Buhagiar, O. Camenzuli (P. Bezzina), P. Muscat, M. Farrugia, A. Muscat, A. Pendry Marsaskala: J. Peplow, A. Yeomans, J. Debono, N. Stoychen Slavchev, S. Saliba, J. Galdes, D.

Falzon, A. Domenicus (B. Grech), C. Iouvnut Dobre, B. Azzopardi, G. Azzopardi (K. Cassar) Referee: Mohammed Kalil Mdina fit-tielet post Mtarfa..................................1 Mdina K...............................2

Partita missielta bejn Mtarfa u Mdina Knights fejn i]-]ew; timijiet [olqu bosta /ansijiet, i]da kienu Mdina Knights li [ar;u rebbie[a 1-2 biex issa jinsabu fit-tielet post filklassifika. Mtarfa taw wirja tajba [afna meta g[amlu t-tieni taqsima kollha b’g[axar plejers u mbag[ad b’disg[a fl-a[[ar ftit minuti tal-log[ba. Mdina [atfu l-opportunità u kienu aktar persistenti u insidju]i wara lmistrie[. Fl-ewwel taqsima, Mtarfa marru vi/in permezz ta’ Francesco Azzopardi li f’]ew; okka]jonijiet kien im/a[[ad mill-goalkeeper Mark Aquilina ta’ Mdina. In-Knights fet[u liskor fit-33 minuta meta JUSTIN BUHAGIAR b’xutt fil-baxx g[eleb lill-goalkeeper Dunken Galea ta’ Mtarfa. Imma RYAN ZAMMIT kiseb il-gowl tad-draw fil-45 minuta b’xutt sabi[ /entrali. Tliet minuti fit-tieni taqsima tke//a Jean Paul Ciantar ta’ Mtarfa u fis-56 minuta Mark Saliba ta’ Mdina falla /ans tajjeb. Mtarfa wie;bu fis-86 minuta meta Luca Borg qabe] lill-goalkeeper Aquilina i]da falla ballun fa/li. Free kick ta’ ROBERT SOUTHWARD mog[ti fid-89 minuta minn distanza notevoli g[alaq il-partita u ta lil Imdina t-tielet reb[a tal-ista;un. Fil-[in mi]jud, Adam Wingfield tke//a wara li dabbar it-tieni karta safra tieg[u. Mtarfa: D. Galea, C. Calleja, J.

Fenech, R. Sammut, S. Peplow, A. Wingfield, R. Zammit, L. Borg (P. Azzopardi), C. Bonello, F. Azzopardi, J.P. Ciantar Mdina K.: M. Aquilina, A. Spiteri, L. Mercieca, K. Formosa, N. Toutoung, J. Buhagiar, R. Southward, A. Buhagiar (T. Fenech), J. Ferriggi (A. Gatt), M. Saliba (M. Francalanza), C. Vella Referee: Etienne Mangion


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

28 Sport

Anali]i u kummenti

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Innutajna... • LI qabel il-log[ba bejn

Valletta u Birkirkara saret ilpre]entazzjoni tal-BOV Plejer g[ax-Xahar ta’ Settembru. I]da na[seb li l-affarijiet g[andhom ikunu ppjanati a[jar peress li l-premjazzjoni lil Deni Dos Santos saret quddiem il-partitarji ta’ Valletta biss. Okka]jonjiet ta’ din ix-xorta normalment isiru f’nofs il-ground biex kul[add ikun jaf u jista’ jara x’qed isir mhux quddiem sezzjoni wa[da ta’ partitarji. • LI meta [ar;u t-timijiet ta’

Valletta u Birkirkara flimkien mal-plejers Beltin kien hemm il-mascot forma ta’ Ljun li mar mal-plejers u sa[ansitra fforma parti mill-formalitajiet ta’ qabel il-log[ba. Sewwa, mela l-plejers sostituti jmorru direttament fuq il-bank u lmascot jo[ro; mal-plejers u jie[u b’idejn il-plejers avversarji u l-uffi/jali tallog[ba. Veru ka] ta’ Only in Malta. • LI ta’ min ifa[[ar il-kontroll

e//ellenti li kellha Esther Azzopardi fil-log[ba bejn Valletta u Birkirkara. Minkejja li hi kisbet /erta esperjenza fl-og[la livell, s’issa din kienet l-aktar log[ba iebsa u ta’ sfida g[aliha. {ar;et bl-unuri u kif suppost, ftit stajna ninnutaw il-pre]enza tag[ha u dak hu kif suppost ikun referee li jikkontrolla u mhux jisraq ixxena.

Il-plejers ta’ Mqabba ji//elebraw gowl kontra Qormi. Bla dubju t-tim ta’ Clive Mizzi hu r-rivelazzjoni tal-ista;un

• LI g[all-ewwel darba din issena t[assar il-log[ob min[abba l-maltemp qawwi li g[amel matul il-lejl bejn isSibt u l-{add. Ta’ min jinnota wkoll li b’hekk it-Tnejn intlag[bu erba’ log[biet f’]ew; grounds differenti u kellna wkoll in-novità li b[ala

parti minn skambju li sar bejn l-Asso/jazzjoni tar-referees Maltin u dik Irlandi]a, illog[biet Hibernians v Mosta u Tarxien v Marsaxlokk kienu kkontrollati minn referees Irlandi]i. I]da nnutajt li rreferee Mervyn Smith li kkontrolla Hibernians v Mosta kien liebes l-uniformi tal-Federezzjoni Maltija. Kien hemm xi skop wara dan? • LI fil-Victor Tedesco Stadium fil-{amrun sar [afna

xog[ol ta’ kostruzzjoni u lground issa hu aktar adegwat. Prosit lil min [a [sieb dan ixxog[ol ta[t il-gwida tal-Perit Chris Grech. Minkejja dan fadal [afna xog[ol xi jsir f’dan il-ground li fil-;img[at li ;ejjin mistenni jkun konklu]. Xtaqt nirrimarka nuqqas importanti li hu t-tinda fejn joqog[du l-plejers ta’ riserva, li smajt li hi responsabbilta ta’ {amrun. Issa li de[lin fix-xhur tal-maltemp ma jistax ikun li dawn jibqg[u hekk peress li lplejers m’g[andhomx fejn jistkennu. Problemi o[ra li hemm huma relatati malparking b’mod li trid ta[seb ferm qabel biex forsi ssib post. Hemm nuqqasijiet o[ra li qed nara imma g[alissa jkun aktar g[aqli li nag[ti /ans qabel nikkummenta.

Dos Santos ippremjat L-attakkant ta’ Valletta Denni Rocha Dos Santos reba[ l-unur tal-Plejer taxXahar tal-BOV g[al Settembru. Denni ntg[a]el b[ala plejer tal-log[ba f’]ew; partiti matul Settembru u rnexxielu wkoll jiskorja firreb[a ta’ Valletta kontra Qormi. Rocha Dos Santos ]gur li huwa familjari ma’ dan ilpremju. Il-wirjiet konsistenti li kellu fl-a[[ar snin g[enuh jikseb dan il-premju seba’ darbiet. Stefan Abela (ritratt), midDipartiment tal-Marketing tal-Bank of Valletta, ippre]enta l-premju lil Denni Rocha Dos Santos isSibt f’Ta’ Qali qabel ilpartita kontra Birkirkara.

Hibs jibqa’ l-uniku tim bla telfa minn Simon FARRUGIA

Wara l-log[ob ta’ tmiem il-;img[a Hibernians ]ammew ilqu//ata tal-klassifika wara li g[elbu lit-tim tal-qieg[ Mosta 20. Kienet reb[a mist[oqqa imma mhux fa/li fejn minkejja li Hibernians lag[bu g[al-log[ba kollha b’ra;el aktar, xorta sabuha diffi/li. Din kienet is-sitt reb[a konsekuttiva g[al Hibs b’Edison Luis Dos Santos jer;a’ j]omm l-appuntament mal-gowl filwaqt li Failla kellu log[ba tajba wkoll. G[alihom irritorna Pulis filwaqt li Balbinot u Caruana kienu g[al darb’o[ra neqsin. Mosta ;arrbu telfa o[ra u baqg[u ankrati f’qieg[ il-klassifika b’punt wie[ed biss i]da ta’ min jinnota li kellhom wirja tajba fejn g[al [inijiet twal fit-tieni taqsima qasmu l-log[ob malavversarji minkejja li bi plejer anqas. Il-partita kienet kontrollata minn referee mill-Irlanda Mervyn Smith. Valletta kisbu reb[a importanti kontra Birkirkara u din kienet reb[a mist[oqqa g[all-Beltin minkejja li ma sabuhiex fa/li kontra Birkirkara li ssieltu sal-a[[ar. Jamie Pace u b’mod partikolari Edmond Agius kellhom log[ba tajba g[all-Beltin filwaqt li fit-tim Karkari] dehret id-differenza bir-ritorn wara erba’ xhur tal-kow/ Paul Zammit li re;a’ [a t-tmexxija tat-tim wara li l-Istripes ne[[ew lil Patrick Curmi. I]-]ew; timijiet kienu ;ejjin minn reb[a fl-a[[ar log[ba tag[hom fejn Valletta g[elbu lil Mqabba 4-2 filwaqt li Birkirkara g[elbu lil Marsaxlokk 2-1. Kollox ma’ kollox l-a[jar tim reba[ u Valletta qeg[din dejjem i]idu l-pressjoni fuq il-leaders Hibernians u jittamaw minn xi ]elqa mit-tim minn Ra[al :did biex jer;g[u jie[du l-kmand tal-klassifika. Sa[[ew it-tielet post

Floriana kisbu reb[a o[ra din id-darba spejje] ta’ Balzan biex sa[[ew it-tielet post tal-klassifika tliet punti ta[t il-leaders. Kienet reb[a mist[oqqa g[all-{odor li wara li marru gowl minn ta[t kienu kapa/i jwettqu reazzjoni tajba. G[alihom kellu log[ba tajba Mano Micallef li kompla fejn [alla l-ista;un li g[adda. Minbarra li skorja l-ewwel gowl fuqu sar il-penalty g[all-gowl tal-vanta;; ta’ Floriana. Il-kow/ ta’ Floriana Michael Woods g[amel ]ew; bidiliet mill-a[[ar log[ba kontra Qormi bil-goalkeeper Amamoo u Okonkwo jibdew mal-ewwel [dax. G[al Balzan waslet telfa o[ra u minkejja li g[andhom [ames punti g[adhom ifittxu l-ewwel reb[a fil-pitch peress li lunika reb[a li kisbu kienet konra {amrun Spartans wara protest. Huma kienu tajbin b’mod partikolari matul l-ewwel taqsima imma /edew g[all-esperjenza tal-avversarji.

Komplew jimpressjonaw Mqabba kisbu t-tielet reb[a tal-ista;un wara li g[elbu lil Qormi f’log[ba missielta biex b’hekk it-tim immexxi minn Clive Mizzi kompla jimpressjona u jikseb aktar punti. Kien gowl skurjat minn Mamic fil-bidu tat-tieni taqsima li fired lil dawn i]-]ew; timijiet biex issa Mqabba la[qu lill-istess Qormi fuq g[axar punti. Wara d-draw kontra Floriana t-tim immexxi minn Stephen Azzopardi ried jirkupra b’reb[a filwaqt li Mqabba wara li kienu kisbu seba’ punti minn tliet log[biet, tilfu l-a[[ar log[ba kontra Valletta. Mqabba jidhru konsistenti u l-wirjiet li qeg[din jipprodu/u mhumiex b’kumbinazzjoni i]da sforz ix-xog[ol li qed jag[mlu l-plejers li huma konvinti li jistg[u jsalvaw posthom fl-og[la divi]joni. F’log[ba bejn ]ew; timijiet li kienu g[addejjin minn ]mien diffi/li kienu Marsaxlokk li g[elbu lil Tarxien Rainbows 4-2 wara li kienu marru gowl minn ta[t wara biss erba’ minuti. Permezz ta’ dawn it-tliet punti x-Xlukkajri [adu ftit tan-nifs u telg[u fit-tmien post b’seba’ punti. L-aktar importanti g[al Marsaxlokk kien li b’din ir-reb[a g[ollew il-moral anki talamministrazzjoni li b[alissa g[addejja minn mument ta’ problemi u tran]izzjoni. Mill-banda l-o[ra b’din it-telfa komplew jikbru l-problemi g[al Tarxien Rainbows li baqg[u fil-post ta’ qabel l-a[[ar b’erba’ punti. Finalment {amrun kisbu t-tieni reb[a konsekuttiva meta

kontra kull mistenni g[elbu lil Sliema Wanderers wara li sa[ansitra kienu gowl minn ta[t u fallew penalty. Kienet log[ba li fiha spikka g[all-Ispartans Ribeiro li wara li falla penalty kiseb hat-trick li annulla g[alkollox lill-Wanderers li b’hekk sofrew l-ewwel telfa tag[hom dan l-ista;un u issa luniku tim ming[ajr telfa huwa dak ta’ Hibernians. Jidher li lBlues [assew ferm in-nuqqas tal-goalkeeper Henry Bonello, li f’nofs it-tieni taqsima kellu j/edi postu g[al Anthony Curmi biex minn hemm ’il quddiem il-lasta tal-Wanderers ma baqg[etx daqstant soda u ;arrbu erba’ gowls f’temp ta’ tnax-il minuta. {amrun issa j[arsu b’ottimi]mu lejn il-log[biet li jmiss filwaqt li Sliema jridu jirkupaw mill-ewwel kontra Mosta sabiex ikomplu jsegwu lil ta’ fuq, l-aktar meta fl-a[[ar ta’ dan ix-xahar jiltaqg[u kontra Valletta.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Sport 29 KUMMENTI WARA L-PARTITA VALLETTA 2-1 BIRKIRKARA

Kien [aqqna nirb[u g[ax konna l-a[jar - Edmond Agius (Valletta)

Jonathan Caruana ta’ Valletta fl-azzjoni ma’ Moises Avila ta’ Birkirkara (ritratt> Alex Degabriele)

“ Ma kinitx log[ba fa/li g[alina imma lg[abna tajjeb fejn konna kon/entrati g[ax ridna bilfors no[or;u bil-punti massimi minn din il-log[ba.” Dawn kien l-ewwel kummenti tal-midfielder ta’ Valletta Edmond Agius fi tmiem il-log[ba kontra Birkirkara li l-Beltin reb[u 2-1. Kienet partita b[al dejjem e//itanti bejn i]-]ew; timijiet. “ Skurjajna f ’ [in tajjeb qabel tmiem l - ewwel taqsima imma b’mod meritat, g[ax l-a[jar azzjonijiet [loqniehom a[na biss fl-ewwel taqsima. Imbag[ad tlifna ftit il-kon/entrazzjoni meta ;arrabna l-gowl tad-draw i]da rrea;ixxejna mill-ewwel u morna mill-;did fil-vanta;; li kkontrollajnieh sattmiem.” Dwar l-aspett personali li kellu log[ba tajba u li fiha ;ie vvutat ukoll b[ala l-Plejer tal-Log[ba Agius ikkonkluda, “Qed ikolli sta;un tajjeb. Jien na[dem [afna waqt it-training u n[alli f’idejn ilkow/. Meta ni;i mag[]ul nag[ti l-massimu tieg[i biex ng[in lit-tim jil[aq it-tragwardi tieg[u.”

It-tim tal-;img[a M. Camilleri (Balzan Y.)

Kellu log[ba kbira kontra l-eks tim tieg[u li fiha salva tal-anqas tliet blalen li kienu destinati g[al ;ewwa. {asra li f’wie[ed minnhom fuq save spettakolari fuq Caruana we;;a’ rasu wara li [abat mal-lasta u kellu ji;i mibdul.

N. Gacesa ({amrun S.)

Wie[ed mill-barranin ta’ {amrun Spartans li kellu log[ba tajba fir-reb[a drammatika kontra Sliema u b’hekk taw l-ewwel telfa lillWanderers. Kontroll tajjeb u kalm [afna f’dak kollu li jag[mel.

M. Micallef (Floriana)

{adem [afna matul illog[ba fejn wara li Floriana marru minn ta[t kien hu li kiseb il-gowl tad-draw kif

ukoll fuqu sar il-penalty li minnu Floriana marru filvanta;;. Plejer ta’ kwantità u ta’ kwalità u issa ilu [afna j[abbat il-bieb tat-tim nazzjonali.

log[ba kontra Birkirkara kien minn saqajh li waslu ]-]ew; gowls ta’ Valletta skurjati minn Pace u Borg rispettivament.

M. Potezica (Mqabba)

Din mhix l-ewwel darba li dan il-plejer intg[a]el fit-tim tal-;img[a. Minbarra li skorja l-gowl tat-tielet reb[a ta’ Mqabba kien sfortunat diversi drabi o[ra fejn kienu llasta u l-goalkeeper avversarju li /a[[duh minn aktar gowls.

Difensur qalbieni [afna li qieg[ed ikun strumentali filkisbiet ta’ Mqabba dan lista;un. Rari tara ]balji minna[a tieg[u filwaqt li kontra Qormi - li ma kinitx log[ba fa/li - b’mod partikolari g[all-kontroll tas-sa[[a tag[hom fl-attakk, [are; blunuri

E. Agius (Valletta)

Minkejja li Edmond ftit jissemma hu wie[ed mill-aktar plejers importanti fit-tim ta’ Valletta. Jag[mel [afna xog[ol li ma jidhirx. Fil-

B. Mamic (Mqabba)

E. Lattes (Marsaxlokk)

L-eks plejer ta’ Birkirkara t[abat u stinka biex bil-;irjiet tieg[u kien ta’ w;ig[ ta’ ras kontinwu g[ad-difi]a tarRainbows. Akkwist importanti minn Marsaxlokk li jista’ jkun strumentali biex

jo[or;u mid-diffikultajiet li jinsabu fihom b[alissa.

C. Failla (Hibernians)

Plejer li ttrasforma ru[u kemm ilu li re;a’ ng[aqad ma’ Hibernians. Skorja u kien mutur f’nofs il-ground tal-Pawlisti. Failla f’dawn lewwel log[biet qed jikkonferma l-potenzjal tieg[u u anki re;a’ sar g[a]la awtomatika mat-tim nazzjonli.

J. Pace (Valletta)

Il-midfielder tat-tim nazzjonali kellu wirja tajba g[al Valletta fejn reba[ diversi blalen bid-distribuzzjoni tieg[u tkun wa[da tajba [afna wkoll. Skorja l-gowl tal-vanta;; f’[in importanti fil-log[ba u kompla b’wirja tajba anki fit-tieni taqsima.

A. Ribeiro ({amrun S.)

{amrun kienu gowl minn ta[t u Anderson Mendes Ribeiro kellu /-/ans li jikseb id-draw meta ng[ataw penalty. I]da fallieh. Madankollu dan il-plejer ma ;iex effettwat psikolo;ikament u rnexxielu sa[ansitra jiskorja hat trick fi tmien minuti biex wassal lill-Ispartans lejn reb[a drammatika u importanti.

O. Obiefule (Marsaxlokk)

Tim fi kri]i u li jmur gowl minn ta[t wara biss erba’ minuti kontra Tarxien normalment jisfaxxa. Kienet log[ba delikata [afna imma x-Xlukkajri meg[juna minn wirja impekkabbli ta’ Obiefule rnexxielhom jispi//aw fuq in-na[a rebbie[a.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

30 Sport CHAMPIONS LEAGUE

L-ewwel reb[iet g[at-timijeit ta’ Manchester Fit-tielet jum ta/-Champions League waslu l-ewwel reb[iet g[at-timijiet minn Manchester, bir-Red Devils jirb[u firRumanija kontra Otelul b’]ew; penalties ta’ Rooney, filwaqt li Manchester City kellhom jistennew sa l-a[[ar sekondi biex g[elbu lil Villarreal. Fl-iktar log[ba mistennija draw ta’ 1-1 bejn Napoli u Bayern Munich, filwaqt li Real Madrid kisbu l-ikbar reb[a kontra Olympique Lyon. Sinifikanti kienet ir-reb[a ta’ Inter fi Franza kontra Lille.

GRUPP A – Fil-partita liktar mistennija draw ta’ 1-1 bejn Napoli u Bayern Munich fi Stadio San Paolo ippakkjat. Kollox se[[ fl-ewwel taqsima fejn Bayern mill-ewwel sikktu l-partitarji Naplitani meta marru fil-vanta;; wara ftit minuti b’goal ta’ KROOS. Sitt minuti bog[od mill-intervall Napoli kisbu l-goal tad-draw b’mod fortunat meta kross ta’ Maggio kien imxellef fil-lasta tieg[u stess minn Badstuber. Fit-tieni taqsima Bayern kellhom fejn jiksbu t-tielet reb[a konsekuttiva i]da Mario Gomez falla penalty. F’Manchester log[ba bi tmiem drammatiku wara li CANI ta vanta;; bikri lil

Villarreal. Ftit qabel il-mistrie[ autogoal ta’ Marchena da[[al lis-City mill-;did fil-log[ba u fil-[in mi]jud kien AGUERO li ta reb[a drammatika lit-team immexxi minn Roberto Mancini.

GRUPP B – Inter telg[u flewwel post tal-grupp grazzi g[al reb[a ferm importanti u li tista’ tkun de/i]iva fi Franza kontra Lille. Inter li tant sejrin [a]in fil-kampjonat Taljan kisbu din ir-reb[a grazzi g[al goal ta’ PAZZINI skorjat wara 21 minuta log[ob. Fil-log[ba li ntlag[bet kmieni CSKA Moscow kisbu l-ewwel reb[a tag[hom fil-fa]i tal-gruppi meta g[elbu b’mod konvin/enti lil Trabzonspor. Kien DOUMBIA li feta[ liskor fid-29 minuta, u r-Russi kellhom jistennew sa kwarta mit-tmiem biex a//ertaw mirreb[a meta CAUNA skorja ttieni goal. Erba’ minuti mittmiem kien DOUMBIA li skorja t-tieni goal personali tieg[u g[al skor finali ta’ 3-0. GRUPP C – Reb[iet iden-

ti/i ta’ 2-0 barra minn darhom g[al Benfica u Manchester United. Il-Portugi]i reb[u g[and Basel b’goal f’kull taqsima fejn kien il-Bra]iljan BRUNO CESAR li feta[ l-

iskor fl-20 minuta bilParagwajan CARDOZO jag[laq il-log[ba direttament minn freekick kwarta mittmiem. Fir-Rumanija Manchester United kellhom jit[abtu ferm iktar milli mistenni kontra Otelul Galati. Kellu jkun penalty skorjat minn WAYNE ROONEY f’nofs it-tieni taqsima li witta t-triq g[ar-reb[a tar-Red Devils. Ftit wara Manchester United kellhom lil Vidic imke//i i]da minkejja dan fl-a[[ar minuti Rooney twaqqa’ fil-kaxxa u kien l-istess ROONEY li g[alaq illog[ba mill-11-il metru. Anki Otelul kellhom plejer imke//i lejn it-tmiem.

GRUPP D – Reb[a kbira g[al Real Madrid kontra Olympique Lyon 4-0, biex lIspanjoli baqg[u b’punti massimi. BENZEMA feta[ l-iskor fl-ewwel taqsima, biex fit-tieni taqsima Real g[amlu xalata b’goals ta’ KHEDIRA, autogoal ta’ Lloris u ie[or ta’ RAMOS lejn it-tmiem. Ajax Amsterdam ukoll baqg[u jittamaw b’reb[a mportanti f’Zagreb kontra Dinamo. Ajax a//ertaw b’]ew; goals fit-tieni taqsima skorjati minn BOERRIGTER u ERIKSEN.

Ri]ultati u klassifiki Grupp A

Napoli v B. Munich Man City v Villarreal B. Munich v Man City Napoli v Villarreal Man City v Napoli Villarreal v B. Munich B. Munich Napoli Man City Villarreal

1-1 0-2

2-0 2-0 0-0

L R D T F K Pt 3 2 1 0 5 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 1 1 3 4 4 3 0 0 3 1 6 0

Grupp B

CSKA M. v Trabzonspor 3-0 Lille v Inter 0-1 2-3 1-1 0-1 2-2

L R D T F K Pt

Inter 3 2 0 CSKA Moscow3 1 1 Trabzonspor 3 1 1 Lille 3 0 2

1 1 1 1

Grupp C

Otelul Galati v Man Utd Basel v Benfica Man Utd v Basel Otelul Galati v Benfica Basle v Otelul Galati Benfica v Man Utd Benfica Man Utd Basle Otelul G.

3 5 4 4

6 4 4 2

0-2 0-2

3-3 0-1 2-1 1-1

3 2 1 0 4 1 7 3 1 2 0 6 4 5 3 1 1 1 5 6 4 3 0 0 3 1 5 0

Din. Zagreb v Ajax R. Madrd v Oly Lyon

Oly. Lyon v D. Zagreb R. Madrid v Ajax A. Ajax v Oly Lyon Din. Zagreb v R. Madrid R. Madrid Ajax Oly Lyon Din. Zagreb

4 7 2 3

L R D T F K Pt

Grupp D

0-2 4-0

2-0 3-0 0-0 0-1

L R D T F K Pt 3 3 0 0 8 0 9 3 1 1 1 2 3 4 3 1 1 1 2 4 4 3 0 0 3 0 5 0

Ri]ultati o[ra The Championship

Azzjoni bejn Cristian Maggio ta’ Napoli u Phillip Lahm ta’ Bayern

B. Leverkusen v Valencia illum Chelsea v R. Genk illum

2-0 2-0

CSKA Moscow v Inter Trabzonspor v Lille Inter v Trabzonspor Lille v CSKA Moscow

Barnsley v Burnley Ipswich v Portsmouth Leeds v Coventry Millwall v Brighton Nott’m F. v M’boro Peterborough v Cardiff

Grupp E

1-1 2-1

2-0 1-0 1-1 1-1 2-0 4-3

Valencia v Chelsea B. Leverkusen v R. Genk Chelsea v B. Leverkusen Genk v Valencia Chelsea B. Leverkusen Valencia Genk

1-1

L R D T F K Pt 2 1 1 0 3 1 4 2 1 0 1 2 2 3 2 0 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1

Grupp F

Oly. Marseille v Arsenal illum Olympiakos v Dortmund illum

Arsenal v Olympiakos P. 2-1 Oly. Marseille v B. Dortmund 3-0 B. Dortmund v Arsenal 1-1 Olympiakos v Marseille 0-1 Marseilles Arsenal B. Dortmund Olympiakos

L R D T F K Pt 2 2 0 0 4 0 6 2 1 1 0 3 2 4 2 0 1 1 1 4 1 2 0 0 2 1 3 0

Grupp G

Porto v APOEL Nicosia illum Sh. Donetsk v Zenit SP illum Zenit SP v Porto Sh. Donetsk v APOEL Apoel Nicosia v Zenit SP FC Porto v Sh. Donetsk Apoel Zenit Porto Shakhtar

3-1 1-1

2-1 2-1

L R D T F K Pt 2 1 1 0 3 2 4 2 1 0 1 4 3 3 2 1 0 1 3 4 3 2 0 1 1 2 3 1

Grupp H

Barcelona v Viktoria AC Milan v BATE

illum illum

BATE Borisov v Barcelona 0-5 AC Milan v Viktoria Plzen 2-0 Barcelona v AC Milan 2-2 Viktoria P. v BATE Borisov 1-1 L R D T F K Pt

Barcelona 2 1 AC Milan 2 1 Viktoria Plzen 2 0 BATE Borisov 2 0

1 0 1 0 1 1 1 1

7 2 4 4 2 4 1 3 1 1 6 1

Southampton v West Ham 1-0 Blackpool v Doncaster 2-1 Crystal Palace v Bristol C 1-0 Reading v Derby 2-2

II Div. Skozja

Dumbarton v Albion

2-1


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

Sport 31 MEDITERRANEAN FRIENDSHIP GAMES

F’Siraku]a se nipparte/ipaw f’disa’ dixxiplini Minn Simon BORDA

“Permezz tal-Mediterranean Friendship Games iridu nag[tu opportunità lil kul[add mhux biss li jipparte/ipa imma wkoll li l-asso/jazzjonijiet jibnu kuntatti, [alli, grazzi g[al dan il-Log[ob, inkomplu ntejbu l-livell tal-asso/jazzjonijiet affiljati mal-KOM.” Hekk qal il-Pre-sident talKumitat Olimpiku Malti lIm[allef Lino Farrugia Sacco waqt laqg[a mal-istampa fejn ing[ataw l-a[[ar dettalji dwar il-[ames edizzjoni talMediterranean Friendship Games li se jin]ammu f’Siraku]a fi tmiem din il;img[a. F’dan il-Log[ob Malta se tikkompeti kontra oppo]izzjoni kemm minn Sqallija kif wkoll kontra selezzjoni minn Siraku]a f’disa’ dixxiplini permezz 33 atleta. Dawn huma: Badminton – Stefan Salamone, Samuel Cali, Maria Borg u Fiorella Farrugia Fencing – Pierre Bianchi, Paul Borg u André Zahra Equestrian – Gina Curmi, Sarah Micallef, Tommy Xuereb u Lawrence Ciarlò. Triathlon – Keith Galea, Carl Attard, Danica Bonello Spiteri u Donatelle Camilleri. Pool – Miguel Falzon, Christopher Tabone, Antoine Aquilina, Christopher Mills. Table Football – Charles Aquilina, Joseph Borg Bonaci, Derek Conti, Stefan Pace.

Table Tennis – Daniel Bajada u Andrew Gambina Tenpin Bowling – Justin Caruana Scicluna, Neil Sullivan, Sue Abela u Tiziana Carranante Weightlifting – Clint Grech, Matthew Muscat Inglott, Rodmar Pulis u Nicole Gatt. Fi kliem il-President talKOM, fl-a[[ar jiem kien hemm anke kuntatti mitTune]ija biex jipparte/ipaw f’dan il-log[ob, waqt li tenna li dan l-a[[ar saru anke xi ta[ditiet mal-Libja dwar koperazzjoni akbar bejn i]-]ew; pajji]i. Waqt l-istess konferenza t[abbar li g[al dan il-log[ob ix-Chef-De-Mission se jkun Tony De Bono, waqt li Danica Bonello Spiteri se ;;orr il-bandiera Maltija. Din l-atleta ;imag[tejn ilu reb[et il-Kampjonat Nazzjonali tatTriathlon g[all-10 darba. Id-Direttur tal-KOM Mark Cutajar fakkar li l-2011 kienet sena sabi[a u po]ittiva g[allKOM mhux biss bil-Log[ob tal-Pajji]i ]-}g[ar tal-Ewropa f’Liechtenstein i]da wkoll flEYOF fi Trabzon u l-Log[ob tal-Commonwealth g[a]}g[a]ag[ f’Isle of Man. Ma’ dawn kienu diversi su//essi miksuba minn diversi atleti f’Kampjonati tad-dinja u talEwropa li [adu sehem fihom waqt li tenna li dan il-log[ob hu opportunità e//ellenti biex atleti minn diversi sport jikkompetu f’tournament kontra pajji] ;ar tag[na. “Sejrin

Uffi/jali tal-KOM waqt il-konferenza tal-a[barijiet li fiha ng[ataw dettalji dwar il-Mediterranean Friendship Games

hemm mhux biss biex nipparte/ipaw imma biex naqtg[u figura tajba u niksbu ri]ultat g[alkemm mhux fa/li”. Anthony Debono fa[[ar lentu]ja]mu tal-atleti u talkumitat kollu biex jinkisbu rri]ultati mixtieqa. Pre]enti wkoll Joe Cassar isSegretarju tal-KOM li mhux biss ta dettalji dwar dak kollu li g[andu x’jaqsam malmawra f’Siraku]a, imma f’idejh g[andu [afna millorganizzazzjoni ta’ dan illog[ob anke in vista tal-kuntatti tajbin li huwa g[andu fi Sqallija.

L-ewwel edizzjoni tal-Gozo Basketball Cup fi tmiem il-;img[a Fi tmiem il-;img[a, bejn is-Sibt 22 u l-{add 23 ta’ Ottubru, id-dilettanti talBasketball f’G[awdex se jkollhom i/-/ans jaraw laqwa timijiet Maltin flazzjoni. Dan hekk kif isSegretarjat Parlamentari g[all-Konsumatur, Kompetizzjoni :usta, Kunsilli Lokali u Konsultazzjoni Pubblika u lMalta Basketball Associations se jorganizzaw tournament g[at-timijiet talir;iel tal-Ewwel Divi]joni. Il-log[ob kollu se jintlag[ab fil-Kumpless Sportiv firRabat G[awdex. Waqt konferenza tal-a[barijiet, is-Segretarju Parlamentari Chris Said qal li din hi inizjattiva o[ra li qed tittie[ed bil-g[an li l-isport f’G[awdex ikompli jissa[[a[ u tkompli ti;i diversifikata nni//a tat-turi]mu sportiv. Hu qal li f’G[awdex hemm talent sportiv i]da biex dan jo[ro;

aktar fil-bera[ hemm b]onn li mhux biss tissa[[ah l-infrastruttura sportiva, i]da wkoll ikun hemm aktar opportunitajiet biex it-tfal u ]-]g[a]ag[ G[awdxin ikunu esposti g[all-isport tal-og[la livell. Propju g[alhekk, ;urnata qabel jibda t-tournament, ilMalta Basketball Association se torganizza basketball camp g[at-tfal G[awdxin, subien u bniet tal-etajiet bejn il-11 u t-13-il sena. Fit-tournament ewlieni se jie[du sehem is-sitt timijiet li jilag[bu fl-Ewwel Divi]joni tal-Kampjonat Nazzjonali ji;ifieri Athleta A to Z Electronics, BUPA Luxol, Si;;iewi, Rabat Depiro, TATA Motors Loyola u Floriana Francesco Fenech. Dawn it-timijiet se jinqasmu f’]ew; gruppi. Ir-rebbie[a tal-gruppi jilag[bu f’semi finali kontra dawk li jispi//aw fit-tieni post filgrupp l-ie[or. Ir-rebbie[a

ta]-]ew; semi finali jikkontestaw il-finali. Il-log[ob se jintlag[ab fuq ]ew; taqsimiet ta’ 15-il minuta kull wa[da. Il-President tal-Malta Basketball Association Paul Sultana qal li fil-Gozo Basketball Cup, it-timijiet kollha se jintrodu/u g[allewwel darba lill-barranin il;odda li kienu inga;;ati g[al dan l-ista;un. Il-Gozo Basketball Cup 2011 hi wa[da minn sensiela ta’ inizjattivi sportivi li qed jittie[du mis-Segretarjat Parlamentari g[allKonsumatur, Kompetizzjoni :usta, Kunsilli Lokali u Konsultazzjoni Pubblika bi s[ab ma’ asso/jazzjonijet sportivi u federazzjoni differenti. Din is-sena f’G[awdex di;à ;ew organizzati kompetizzjonijiet bil-parte/ipazzjoni ta’ timijiet Maltin f’dixxiplini differenti fosthom football, ]wiemel u waterpolo.

Del Piero se jitlaq lil Juve Alessandro Del Piero li hu ikona ta’ Juventus mhux se jkun offrut kuntratt ;did fi tmiem lista;un. Dan [abbru l-President Andrea Agnelli lbiera[. Il-plejer ta’ 36 sena li sie[eb lill-klabb ta’ Turin meta kellu 18-il sena fl-1993, hu l-aqwa skorer ta’ kull ]mien ta’ Juventus u l-aktar plejer li libes il-flokk. Hu skorja 205 goals u lag[ab 495 partita fis-Serie A. Del Piero kien offra li jilg[ab b’xejn dan l-ista;un, is-sena li fiha Juventus inawguraw l-istadium il-;did tag[hom, qabel iffirma kuntratt ta’ sena f’Mejju. Ma’ Juventus Del Pierro reba[ [ames scudetti u /Champions League fl-1996 kif ukoll it-titlu mondjali mal-Italja.

PLATINI – Michel Platini llum se jidher quddiem ma;istrat }vizzeru biex iwie;eb g[ax il-UEFA g[adha ma implementatx ordni tal-qorti }vizzera li kienet ordnat li Sion jidda[lu lura fl-Europa League. Platini mistenni li jkun akkumpanjat mis-Segretarju :enerali tal-UEFA Gianni Infantino. Sion kienu mne[[ija millEuropa League mill-UEFA wara li dawn utilizzaw plejer li ma kienx eli;ibbli g[al-log[ob. Sion tilfu anki appell quddiem il-bord tal-UEFA, i]da wara dan, bi ksur tar-regolamenti talistess UEFA u anki l-FIFA, Sion [adu l-ka] quddiem il-qorti }vizzera fejn reb[u l-ka].

FIFA – KAMPJONATI U#17

Aktar minn 100 plejer po]ittivi g[al Clenbutarol

Aktar minn 100 plejer instabu po]ittivi g[as-sustanza projbita Clenbutarol waqt il-Kampjonati Mondjali U#17 li saru fil-Messiku bejn :unju u Lulju. Dan ikkonfermah uffi/jal tal-FIFA. Jiri Dvorak, kap tas-servizzi medi/i tal-FIFA, qal li l-plejers ma kinux kastigati g[ax ma kinux kunsidrati ka]i ta’ doping imma parti minn problemi kbira ta’ sa[[a filMessiku. Dvorak qal li “208 kampjun tal-urina n;abru waqt it-Tazza tad-Dinja U#17 u kienu e]aminati f’laboratorji akkreditati mill-WADA. Kienet sorpri]a kbira li 109 kampjuni wrew tra//i ta’ Clenbutarol u dan ifisser 52.4% tal-plejers.” L-awtoritajiet Messikani ammettew li l-pajji] kien affettwat mill-prattika li jinjetta l-mer[liet tieg[u b’din l-

isteroid li hi projbita millWADA. Il-plejers tat-tim Messikan li reba[ it-tournament instabu kollha negattivi g[ax ]ammew dieta ta’ [ut u [axix. “Din mhix problema ta’ doping imma problema ta’ sa[[a pubblika. Meta flewwel ;img[a tat-tournamnet sibna tliet ka]i u mbag[ad ie[or, kienet sorpri]a,” qal Dvorak. Il-;img[a l-o[ra l-WADA rtirat l-appell quddiem ilQorti tal-Arbitra;; Sportiv kontra d-de/i]joni tal-FA Messikana li ma ti[ux passi kontra [ames plejers tat-tim nazzjonali tag[ha u li nstabu po]ittivi g[al Clenbutarol waqt il-CONCACAF Gold Cup fl-Istati Uniti f’:unju. L-FA Messikana sostniet li l-plejers kienu kielu la[am ta/-/anga kontaminat.


L-Erbg[a, 19 ta’ Ottubru, 2011

32 Lokali

Gilad Shalit, suldat I]raeljan li kien in[ataf mill-Moviment Hamas fl-2006 ilbiera[ in[eles, hekk kif il-Gvern I]raeljan a//etta li jin[elsu aktar minn 1,000 pri;unier Palestinjan. Il-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu g[annaq lil Gilad Shalit mal-wasla tieg[u fil-ba]i tal-ajru ta’ Tel Nof fi/-/entru ta’ I]rael (xellug) filwaqt li kien hemm /elebrazzjonijiet kbar, mal-wasla tal-prilu;unieri fit-territorji Palestinjani. (Ritratti> Reuters) Ara wkoll pa;na 13

Mixlija b’serq ta’ medi/ini mill-isptar Mater Dei Wara ;img[at ta’ st[arri; ilPulizija rnexxielha ssolvi ka] ta’ serq ta’ pilloli mill-Isptar Mater Dei. Mara ta’ 42 sena mill-Mellie[a tressqet il-Qorti mixlija b’serq konsiderevoli ta’ diversi tipi ta’ pilloli kemm bil-wa[diet u anke bil-kaxxi. Evelyn Schembri, residenti Santa Venera kienet mixlija permezz ta’ /itazzjoni quddiem il-Ma;istrat Neville Camilleri li serqet diversi tipi ta’ pilloli g[ad-dannu tal-

Gvern ta’ Malta u l-Isptar Mater Dei. Il-mara tressqet il-Qorti wara li l-Pulizija bdiet tist[arre; il-ka] wara rapport minn farma/ista li kienu qeg[din jonqsu l-pilloli. L-ist[arri; min-na[a talPulizija kien wie[ed intensiv fejn anke fl-ispi]erija ;ew analizzati filmati tas-CCTV Cameras. Minn st[arri; li g[amlet il-Pulizija jirri]ulta wkoll li l-akku]ata kienet anke

tag[ti dawn il-pilloli lil persuni b[ala pja/ir u bla ri/etta. Schembri li ta[dem b[ala parent craft kienet mixlija li wettqet dan ir-reat fit-2 ta’ Lulju li g[adda g[all-[abta tal4.00 p.m. mill-ispi]erija talisptar. Huwa mifhum li Schembri kienet tmur ti;bor il-pilloli mill-ispi]erija u l-ka] ba]ikament inkixef meta n;iebu ammont ta’ pilloli li kienu out of stock u li dawn naqsu

f’qasir ]mien. Wara l-ispi]jarja g[amlu verifika tal-pilloli u stock ta’ dawk li kienu qeg[din jonqsu – u minn hemm sar ir-rapport lillPulizija. L-ammont e]att ta’ kemm jiswew il-pilloli misruqa g[andu jkunu mag[ruf meta lka] ikompli fit-3 ta’ Novembru li ;ej meta mistenni jixhed ilprin/ipal tal-ispi]erija tal-Isptar Mater Dei. Schembri qed ti;i mixlija wkoll li serqet dawn il-

pilloli bl-iskop li tbig[hom jew tmexxihom. Fis-16 ta’ Novembru li ;ej il-Pulizija mmexxija mill-Ispettur Jesmond Micallef mistennija tressaq mara o[ra b’rabta ma’ dan il-ka] quddiem ilMa;istrat Jacqueline Padovani. Il-mara li se titressaq mistennija ti;i akku]ata b’kompli/ità ma’ Evelyn Schembri, bil-ka] mistenni jinstema’ b’mod separat. G[al Schembri qed jidher l-Avukat Toni Abela.

2011_10_19  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you