Page 1

Proposition 1. Ny stadga Styrelsen har granskat den nuvarande stadgan och vill bidra med tillägg och nya utformningar till denna. Med tanke på hur omfattande de föreslagna ändringar i stadgan är, föreslår styrelsen att årsmötet antar en ny stadga i dess helhet. Nedan förklaras tilläggen och ändringarna till stadgan.

● Ekonomi Kostnader över 1000kr Kostnader om över 1000kr ska godkännas genom ett styrelsebeslut.

Överlämnings Budget Styrelsen ska eftersträva en ekonomisk långsiktighet genom att vi verksamhetsårets slut överlämna motsvarande minst 30 procent av de totala intäkterna under redovisningsåret. Alkohol Inköp av alkohol får ej ske genom elevkårens tillgångar. Elevkårs Fonden Styrelsen förvaltar en elevkårs-fond där en summa på motsvarande ett tak på 5000 kr ska genereras till medlemmar med sämre ekonomiska förutsättningar varje verksamhetsår. Medlemmar med sämre ekonomiska förutsättningar kan söka bidrag från elevkårs-fonden på högst 5000 kr varje verksamhetsår.

● Organisation och syfte Nuvarande skrivning: §Organisation och syfte mom. 4 Elevkåren har sitt säte i Malmö och är frivilligt sammanslutna av elever på Malmö Latinskola, fristående från dess ledning. Styrelsens förslag: §Organisation och Syfte mom. 4 Elevkåren har sitt säte i Malmö och är frivilligt sammanslutna av elever på Malmö Latinskola mom. 5 Elevkåren är en ideell organisation, fristående från Malmö Latinskolas skolledning.

● Upplösning av elevkår Nuvarande skrivning:


§11 Upplösning mom. 1 För att Elevkåren ska upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte. mom. 2 Om ett årsmöte beslutar att upplösa Malmö Latins Elevkår ska samma årsmöte besluta vad som händer med Malmö Latins Elevkårs resurser. mom. 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten. Styrelsen föreslår att: §11 Upplösning mom. 1 För att Elevkåren ska upplösas måste 100 veganska humanister från Latin samlas och i led marschera till vatikanstaten för att sedan hämta upp askan av påven Innocentius den 7nde, initiativtagare till latin. Därefter ska askan transporteras via simning till Amerika, där Maria Jarlsdotter väntar. De ska sedan tillsammans dansa en variation av folkdanser den tredje måndagen i månaden varje decennium tills kontakt med utomjordingar har funnits.

______________________________________________________________________ Styrelsen föreslår därför: att

årsmötet antar förslaget om ny stadga i dess helhet.

att den nya stadgan börjar gälla med omedelbar verkan från och med att den antas.

Proposition 2. Elevkårs-fonden Allmänt Elevkåren är något som ska vara tillgängligt för alla medlemmar, oavsett deras ekonomiska förutsättningar. Detta är något som styrelsen värderar högt och vill sträva efter. Därför har ett förslag om en Elevkårs-fond lagts fram, då några av Elevkårens evenemang ibland kostar pengar. För att alla medlemmar på skolan ska ha möjlighet att gå på dessa evenemang kan då bidrag från Elevkårs-fonden sökas vid evenemang som kostar minst 100. Utförande Dem med sämre ekonomiska förutsättningar ska gå till kuratorn där dem får besked om dem har tillräckligt med underlag för att få ekonomiskt stöd. Kuratorn kontaktar Elevkåren där Elevkåren bestämmer om personen i fråga ska få stöd. Det ska förnyas varje evenemang. Elevkåren ska bidra med högst 5000 kr till medlemmar med sämre ekonomiska förutsättningar varje år. Vilka förmåner kan sponsras


Alla elevkårsevenemang över 100kr ska en kunna söka bidrag till. ___________________________________________________________________ Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: att årsmötet antar förslaget om elevkårs-fonden i dess helhet

Å-2018. Propositioner  
Å-2018. Propositioner  
Advertisement