Page 1

Ordlista ● ● ● ● ● ●

Acklamation Adjungering Ajournering Arbetsordning Att-sats Bordlägga

● ●

Debattregler Regler som gäller i talarstolen, ex talarlängd Förslagsrätt Rätt att lägga motioner och yrkanden, dvs förslag Motion Ett förslag från en medlem Motionssvar Styrelsens tankar om en lagd motion Motionsstopp Sista dagen att skicka in sin motion till styrelsen Mötesfunktionärer De som ordnar mötet - presidium, rösträknare & justerare Nomineringsstopp Sista dagen att lämna in sin kandidatur till valberedningen Närvarorätt Rätten att vara i plenisalen Ordningsfråga En fråga som rör mötets formalia, ex streck i debatten Plena/plenisal Rummet årsmötet hålls i Presidium De som leder mötet, årsmötesordförande och -sekreterare Proposition Förslag från styrelsen Replik Svar på fråga, personligt påhopp eller felcitering Reservation Protest mot beslut, protokollförs Revidering Ändring Revisionsberättelse Revisorns yttrande om styrelsens arbete Rösta bifall Rösta för ett förslag Rösta avslag Rösta mot ett förslag Rösträtt Rätten att rösta Sakupplysning Begäran av fakta en behöver för att fatta ett beslut Stadga Föreningens regler Stadgeenligt utlysande Huruvida årsmötet är kallat till enligt vad som står i stadgan Streck i debatten Beslut om att sluta debattera och gå vidare till beslut Talarlista Den ordning medlemmarna ska tala Talarstol Den plats en talar från Verksamhetsberättelse Styrelsens redovisning av årets verksamhet Verksamhetsplan Styrelsens plan på verksamhet kommande verksamhetsåret Votering Röstning genom handuppräckning/röstkort Yrkande Ett förslag Yttranderätt Rätt att tala under årsmötet

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dagordning · ·

Mötets öppnande Val av:

Röstning via ja-rop Beslut om ickemedlemmars närvarorätt Paus Reglerar hur årsmötet ska gå till Ett förslag som går att rösta för eller mot Lämna frågan för att ta upp vid senare tillfälle


·

o Ordförande o sekreterare, o justerare tillika rösträknare för årsmötet · Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna · Fastställande av röstlängd · Fastställande av dagordning · Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse · Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen · Behandling av propositioner och motioner · Fastställande av medlemsavgift · Val av: o Ordförande o resterande styrelse, o valberedning, o revisorer · Övriga frågor Årsmötets avslutande

Å-2018 Dagordning & Ordlista  
Å-2018 Dagordning & Ordlista  
Advertisement