Page 1

BAÞKANI FEYZÝOÐLU’NDAN VALÝ CEYLAN’A ZÝYARET ÝNSAN HAKLARI KURULU TBB Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Tekirdað Valisi Mehmet Ceylan’ý ziyaret etti TOPLANTISI YAPILDI Malkara ilçe Ýnsan Haklarý Kurulu Toplantýsý, Kaymakam Osman Altýn baþkanlýðýnda, Ýlçe Ýnsan Haklarý Kurulu Temsilcilerinin katýlýmýyla Kaymakamlýk Toplantý Salonunda gerçekleþti.

Ýnsan Haklarý Kurulu Toplantýsýnda ilçemizdeki insan haklarý ile ilgili yapýlan çalýþmalar ve baþvurular deðerlendirildi. (Hüseyin Tayyar)

Tekirdað Barosu Baþkaný Erhan Sezer ve beraberindekilerle Tekirdað Valiliði’ne gelen Türkiye Barolar

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA

YIL : 23

SAYI : 3436

Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Tekirdað Valisi Mehmet Ceylan’ý makamýnda ziyaret edip bir görüþme gerçekleþtirdi. (Haber Merkezi)

GENEL SEKRETER CENGÝZ BECERÝR, BAÞKAN ALBAYRAK '2017'YE GÝRERKEN YENÝ DEVLET HASTANESÝNÝ ÝNCELEDÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ' PANELÝNE KATILDI Tekirdað Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Cengiz Becerir Malkara Devlet hastanesi ve yapýmý bitim aþamasýnda olan yeni Devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu

Tekirdað Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Albayrak, Edirne Genç Ýþadamlarý Derneði tarafýndan düzenlenen "2017'ye Girerken Türkiye Ekonomisi' paneline katýldý.

Tekirdað Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Cengiz Becerir’e, Malkara Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Serhat Göçer eþlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Çetin Osman Budak ve Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdað Milletvekili Faik Öztrak'ýn ekonomideki geliþmeleri deðerlendirdiði toplantýya Baþkan Albayrak'ýn yaný sýra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdað Ýl Baþkaný Recep Ökten'de katýldý.

Becerir, “Bugün Malkara ve Þarköy Devlet Hastanelerinde nöbetçi arkadaþlarýmýzý ziyaret ettik. Kendilerine hayýrlý nöbetler diledik. Yeni açýlacak olan Malkara Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunduk, eksikliklerin hýzla giderildiðini gördük yakýn zamanda hizmete girecek olan yeni hastanemizle daha modern þartlarda kaliteli saðlýk hizmeti sunacaðýz” dedi. (H.T.)

Panelde, Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan, Havsa Belediye Baþkaný Oðuz Tekin ve Lüleburgaz Belediye Baþkaný Emin Halebak'ta hazýr bulundu.


2

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

TÜRK EÐÝTÝM-SEN ÜYESÝ DOÐA TUTKUNLARI ÖÐRETMENLLER GELENEKSEL SARIPOLAT MAHALLESÝ’NDE Zirve Daðcýlýk Tekirdað Þubesi düzenlediði etkinlikle KAHVALTIDA BULUÞTU Sarýpolat Mahallesinde doða yürüyüþü gerçekleþtirdi

Türk Eðitim-Sen (Türk Eðitim Sendikasý) Üyesi olan ilçemizdeki öðretmenler, Doða yürüyüþüne yaklaþýk 55 kiþi katýldý. Emekli Öðretmen ve Sarýpolat geleneksel kalvaltýda buluþtular. Yardýmlaþma Dayanýþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Mehmet Ali Özçetin Türk Eðitim-Sen Malkara Þubesi tarafýndan, geçtiðimiz Pazar günü saat:11.00 da Tekirdað Malkara giriþindeki akaryakýt istasyonundaki Oflas Restaurant’ta düzenlenen geleneksel kahvaltýya, Malkaralý Türk Eðitim-Sen üyesi öðretmenler, eþleri ve çocuklarýndan oluþan yaklaþýk 200 kiþi katýldý.

rehberliðinde gerçekleþen yürüyüþ engebeli arazide zor þartlar altýnda gerçekleþti. Zirve Daðcýlýk etkinliklerine bir yenisi daha ekledi, etkinliðe Süleymanpaþa, Çorlu, Tatlý bir sohbet havasý içinde geçen Türk Eðitim-Sen’in geleneksel sabah Çerkezköy ve Malkara’dan doðasever katýldý. kahvaltýsýna, Tekirdað Türk Eðitim-Sen yönetim kurulu Baþkaný Muzaffer Doðan, eski Malkara Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mahir Ünlü, eþi öðretmen olan ilçemiz 2 nolu saðlýk ocaðý aile Hekimi Doktor Ahmet Turna da konuk olarak katýldýlar. Kahvaltýnýn açýþ konuþmasýný yapan Türk Eðitim-Sen Malkara Þubesi yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan Er “Sayýn üyelerimiz, öðretmenler günü nedeniyle düzenlediðimiz geleneksel kahvaltýmýza hoþ geldiniz. Bu günlerde insanlarýn sohbete ihtiyacý olduðunu sanýyorum. Ýyi ettiniz de geldiniz. Hoþ geldiniz” dedi. Türk Eðitim-Sen ‘in Geleneksel kahvaltýsýnda bir konuþma yapan Tekirdað Türk Eðitim-Sen yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Doðan da yaptýðý konuþmada “Tekirdað genelinde görev yapan Türk Eðitim-Sen üyesi 2600 öðretmen adýna sizi saygýyla selamlýyorum. Atatürk “Her öðretim yýlýnda bir adým daha ileriye adým atýyoruz” demiþti ama o adýmý maalesef atamýyoruz. 24 Kasým öðretmenler gününde yapmamýz gereken geleneksel kahvaltýmýzý, Öðretmen arkadaþlarýmýza 24 Kasým günü sýnavlarda görev verildiði için gerçekleþtiremedik’’ dedi. Türk Eðitim-Sen’in kahvaltýsý yaklaþýk bir buçuk saat içinde sona erdi.

NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ’NDE “TÜRKÝYE’DE ANAYASALAR VE SÝYASET” KONFERANSI DÜZENLENDÝ Namýk Kemal Üniversitesi tarafýndan, “Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset” konferansý düzenlendi

Namýk Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafýndan düzenlenen konferansa, Tekirdað Valisi Mehmet Ceylan ve TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Þentop da katýldý. “15 gün içerisinde Anayasa deðiþikliði için teklif vereceðiz” Araçlarla Malkara ilçesine baðlý Sarýpolat Mahallesinde toplanan ve buradan Konferansa konuþmacý olarak katýlan Mustafa Þentop, üzerinde çalýþmalarýn sürdüðü yürüyüþe baþlayan yaklaþýk 55 kiþilik ekip 15 kilometrelik engebeli ve zor parkuru Anayasa deðiþikliði ve Baþkanlýk sistemi hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Türkiye’nin yaklaþýk 6 saatlik bir yürüyüþle sona erdirdi. Dik yamaçlardan ve engebeli araziden geleceði doðru adým atabilmesi için Anayasa’nýn ve parlamenter sistemin deðiþmesi gerektiðini söyleyen Þentop; “15 gün içerisinde Anayasa deðiþikliðiyle ilgili Meclis’e bir teklif oluþan 15 kilometrelik parkurda katýlýmcýlar bol bol fotoðraf çektiler. vereceðiz. Bahar aylarýnda bir referandumla Anayasa deðiþikliðini halkýmýzýn onayýna sunacaðýz” dedi.

Sarýpolat Mahalle meydanýndan baþlayan yürüyüþe Sýðýr yolu, Manastýr, Eski

Konferansa, Vali Mehmet Ceylan ve Prof. Dr. Mustafa Þentop’un yaný sýra, AK Parti Köy Yerleri, Kadýköy barajý kýyýsý, Karatepe, Döþemelik ve orta yoldan Mahalleye Tekirdað Milletvekilleri, Ayþe Doðan, Metin Akgün, AK Parti Tekirdað Ýl Baþkaný Cüneyt geri dönüldü. Yürüyüþe katýlan doðaseverler kurulan köy pazarýndan alýþ veriþ Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Büyüktümtürk, Namýk Kemal Üniversitesi Rektörü yaptýlar. Köy pazarýnda yapýlan Mahalleye özgü ince akýtmaya hayran kaldýlar. Prof. Dr. Osman Þimþek, kaymakamlar, akademisyenler ve çok sayýda davetli katýldý. Prof. Dr. Mustafa Þentop’a günün anýsýna Vali Mehmet Ceylan ve Namýk Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Þimþek tarafýndan hediye ve plaket takdim edildi.

Gazetemize sayginmalkara@gmail.com E-Mail Adresinden Ulaþabilirsiniz.


30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA

3

MALKARA

YAZ KIÞ DEMEDEN GERÝ DÖNÜÞÜM MALZEMESÝ “ÇÝFTÇÝ EKMEKTEN TOPLAMAK ÝÇÝN GÜNDE 10 KM YÜRÜYOR VAZGEÇTÝ, 2 TRAKYA Kâðýt toplayarak geçinmeye çalýþýyor

Lüleburgaz ilçesinde yaþayan Mehmet Ayyýldýz, 2 yýldýr geri dönüþüm malzemesi toplayarak geçimini saðlamaya çalýþýyor. Bu iþi yapmadan önce çeþitli yerlerde çalýþtýðýný söyleyen Ayyýldýz, “Ben Kýrklareli’nin Vize Ýlçesi Evrencik köyündenim. 1953 doðumluyum. Lüleburgaz’da tek baþýma yaþýyorum. Geçimimi 2 yýldýr kâðýt, plastik, teneke toplayarak saðlamaya çalýþýyorum. Ondan önce baþka iþlerde çalýþtým. Geçinmek zor, elektik, kira, su ve mutfak parasý derken hiçbir þey kalmýyor. Hayata direnmek zorundayým. Çalýþmadan yaþanýlmýyor” ifadelerini kullandý. “Günde en az 10 kilometre yol gidiyorum” Gün aðarmadan yola koyulduðunu ifade eden Ayyýldýz, ‘Günde en az 10 kilometre yol gidiyorum. Sabah 7’de yollara düþüyor akþam 18:00’e kadar yollarda, sokaklarda, caddelerde geri dönüþüm malzemesi topluyorum. Kýþ aylarý zor ve çetin geçiyor. Çünkü taþýdýðým arabanýn boþ hali 81 kilogram. Bulduðum malzemeye göre de dolu hali deðiþiyor. Bazen 200 ile 300 kilogram arasýnda oluyor, bazen daha az oluyor. Gün günü tutmuyor. 3-5 kuruþ kazanýp hayatýmý idame ettiriyorum” diye aktardý. “Kazandýðým parayla da geçimimi saðlamaya

çalýþýyorum” Çok yorucu bir iþ olduðunu söyleyen Ayyýldýz, “Topladýðým bu malzemeleri satýyorum. Kazandýðým parayla da geçimimi saðlamaya çalýþýyorum. Eve geldikten sonra yemek yapýyorum ve daha sonra dinleniyorum. Çok yorucu bir iþ. Saðlýðým el verdiði sürece bu iþi yapacaðým. Bazen aracýmýn baþýndan bir süre ayrýlýyorum daha sonra baktýðým zaman emek harcayýp topladýðým malzemelerin olmadýðýný gördüðüm zamanlar da oluyor” þeklinde konuþtu.

MALKARA AVCILAR VE ATICILAR DERNEÐÝ BAÞKANLIÐINDAN Derneðimizin 2016 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, Camiatik Mahallesi 14 Kasýým Caddesi No:89’da bulunan Avcýlar Derneði’nde 17.12.2016 Cumartesi günü saat 13’te aþaðýdaki gündem dahilinde yapýlacak. Çoðunluk saðlanmadýðý takdirde 24 Aralýk 2016 Cumartesi günü ayný yer ve saatte aþaðýda ki gündem dahilinde yapýlacak. AVCILAR ATICILAR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN SADIK AKÇAY

GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Baþkanlýðý Seçimi (Bir Baþkan, Ýki Katip Üye) 3- Saygý Duruþu 4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Çalýþma Raporlarýnýn okunmasý 5- Denetleme Kurulu Raporlarýnýn okunmasý ve ibraý 6- Tahmini bütçenin okunmasý ve ibraý 7- Yýllýk Aidatlarýn görüþülmesi 8- Yönetim ve Denetlenme Kurulu Üyelerinin seçimi 9- Dilek, Temenniler ve Kapanýþ.

Gazetemize http://malkarasaygin.com Adresinden Ulaþabilirsiniz.

BÜYÜKLÜÐÜNDEKÝ ALAN EKÝLMÝYOR”

CHP Tekirdað Milletvekili Candan Yüceer, baþta Tekirdað olmak üzere Türkiye genelindeki çiftçilerin sorunlarýný Meclis gündemine taþýdý CHP PM üyesi Tekirdað Milletvekili Candan Yüceer, özelde Tekirdað genelde Türkiye olmak üzere çiftçilerin sorunlarýný TBMM gündemine getirerek, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik’in yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðý’na soru önergesi verdi.

Tarým arazileri 10 yýlda 27 milyon dekar küçüldü CHP’li Yüceer, Türkiye’nin geniþ tarým alanlarý, tarýmsal üretim potansiyeli ve zengin ürün çeþidine sahip olduðuna dikkat çekerek buna karþýn çiftçinin zor günler geçirdiðini söyledi. Tarým politikalarýnýn yanlýþ olduðunu söyleyen Yüceer, Türkiye’de son 10 yýlda tarým arazilerinin 27 milyon dekar küçüldüðünü belirterek þunlarý söyledi: “Türkiye’de çiftçinin artýk kazanamadýðý için ekmekten vazgeçtiði tarým arazileri iki Trakya büyüklüðünde bir alaný kapsamaktadýr. AKP iktidarlarý boyunca çiftçinin kazancý gün geçtikçe düþmüþtür. Buna karþýn maliyetler ise her geçen gün katlanarak artmýþtýr. Mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarým giderlerinin fiyatlarýnda yaþanan büyük artýþ çiftçiyi maðdur etmiþtir.” Kaç çiftçinin borcu hakkýnda takip baþlatýldý? Çiftçinin kullandýðý tarýmsal kredi ve diðer girdilerin temin, tedarik ve daðýtýmý ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teþkilatlanmasýnda yardýmcý olmanýn, tarým ürünlerini destekleme politikalarý ile ilgili çalýþmalar yapmanýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn sorumluluðunda olduðunu hatýrlatan Yüceer, Bakan Faruk Çelik’ten, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifleri’ne çiftçinin borcunun ne kadar olduðunu ve bu borçlarý ödeyemeyen kaç çiftçi için takip iþlemi baþlatýldýðý sorularýný cevaplamasýný istedi. Kaç çiftçi kredisini geri ödeyebildi? Candan Yüceer’in Bakan Faruk Çelik’in cevaplamasý istemiyle verdiði sorular þöyle: -2012-2016 tarihleri arasýnda Türkiye genelinde ve Tekirdað ilimizde kaç üreticimiz T.C. Ziraat Bankasý Anonim Þirketi ve Tarým Kredi Kooperatifleri’nden ne kadar kredi kullanmýþtýr? Üreticilerimizin söz konusu kurumlara olan borçlarýnýn anaparalarý ve faizleri ne kadardýr? -Önergenin yanýtlandýðý tarihe kadar olan dönemde Tekirdað’da Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifleri’ne borcu olan kaç çiftçi bulunmaktadýr. Bu borcun miktarý ne kadardýr? -Türkiye genelinde ve Tekirdað ilimizde anýlan dönemler arasýnda kaç üreticimizin kredisi, zamanýnda ödenmediðinden dolayý ilgili kurumlarca yeniden yapýlandýrýlmýþtýr? Yeniden yapýlandýrýlan borç miktarý ne kadardýr? Yeniden yapýlandýrma sonrasý kaç üreticimiz kredilerini geri ödeyebilmiþtir? -Türkiye genelinde ve Tekirdað ilimizde anýlan dönemler arasýnda kaç üreticimiz kullandýðý kredinin geri ödemesini yeniden yapýlandýrma olmadan önce yapabilmiþtir? Üreticinin borcu ne kadar? -Türkiye genelinde ve Tekirdað ilimizde anýlan dönemler arasýnda kaç üreticimiz borcundan dolayý icra takibine uðramýþtýr? Ýcra takibine konu olan borç miktarý ne kadardýr? Ne kadarlýk bir borç bu yöntemle tahsil edilmiþtir? -Türkiye genelinde ve Tekirdað ilimizde anýlan dönemde ilgili kurumlardan kredi kullanmak için üreticilerimizce kaç baþvuru yapýlmýþtýr? Bunlardan kaçý krediye uygun görülmüþtür?


4

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

MAÐARADA KAÇAK KELEBEKLER ZAMANI’YLA FARKINDALIK YARATTILAR Edirne Belediyesi öncülüðünde bir araya gelen Edirne’deki Sivil Toplum Kadýn Örgütleri tarafýndan KAZIYA SUÇÜSTÜ oluþturulan Edirne Kadýn Dayanýþmasý, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve DayanýþVize ilçesi Kýyýköy beldesi Kurudere mevkiinde ma Günü’nün son etkinliðinde “Kelebekler Zamaný” filmi ile farkýndalýk yarattýlar. kaçak kazý yapan 7 kiþi, jandarma ekipleri tarafýndan suçüstü yakalandý.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesi Kýyýköy beldesi Kurudere mevkiinde 7 þüpheli þahýs maðara içeri-

sinde izinsiz kazý yaparken, kazý malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandý. Þahýslarýn kazý yapmak

için kazý bölgesinde çadýr kurduklarý, bölgede 120 santim geniþliðinde ve 30 metre derinliðinde kazý yaptýklarý tespit edildi. Yakalanan þüpheliler hakkýnda soruþturma baþlatýldý. (iha)

Edirne Kadýn Dayanýþmasý, Margi Cinemarine’de ücretsiz film gösterimi etkinliði düzenleyerek, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele’de farkýndalýk yarattýlar. Cinemarine Sinema Salonu’na eþleriyle birlikte gelen Edirneli kadýnlar, Edirne Kadýn Dayanýþmasý’nýn tüm etkinliklerinin bilgilendirici ve kadýna yönelik þiddete son vermek adýna önemli bir farkýndalýk yarattýðýný belirttiler. Edirne Belediyesi Kadýn ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takýndý, Edirne Belediyesi olarak kadýn sivil toplum örgütlerini tek çatý altýnda toplamak için çýktýklarý yolda çok önemli bir mesafe katettiklerini ifade ederek, “Edirneli kadýnlar olarak tek çatý altýnda, tek yürek olarak güçlü olabildiðimizi kamuoyuna gösterdiðimizi düþünüyoruz. Ülkemizde kadýn olmak zor, ama kadýnlar olarak bir araya gelerek zorluklarý aþabileceðimizi ve sesimizi herkese duyurabileceðimizi gördük. 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve Dayanýþma Günü etkinliklerimizle, þiddet maðduru kadýnlarýmýzý yalnýz olmadýklarýný söylemek istedik. Yine kadýna yönelik þiddetin önüne geçebilmek için çözüm önerilerimizi sýraladýk. Farkýndalýk ve bilinçlendirme çalýþmasý yaptýk. Etkinliklerimizi, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele ve Dayanýþma Günü’nün doðuþuna sebep olan Mirabel Kýz Kardeþlerin hayat hikâyesini anlatan ‘Kelebekler Zamaný’ film gösterimiyle de noktalamak istedik” dedi. Takýndý, Edirne Kadýn Dayanýþmasý olarak, sadece bir gün deðil 365 gün bir arada olduklarýný belirterek, “Kadýnlar her yerde ve bundan sonra Edirne Kadýn Dayanýþmasý’da her yerde, her alanda olacak” dedi. “KELEBEKLER ZAMANI” HAKKINDA 25 Kasým 1960'ta, Dominik Cumhuriyetinde, Trujillo diktatörlüðüne karþý özgürlük mücadelesini yükselten Mirabel kýz kardeþler, diktatörlüðün askerleri tarafýndan, tecavüz edildikten sonra vahþi bir þekilde katledilmiþlerdi. Mirabel kýz kardeþlerden birinin kod adýnýn Kelebek olmasýndan da esinlenerek; o günden sonra bu üç kýz kardeþ, gerek Dominik’te gerek dünya da "Kelebekler" adýyla efsaneleþtirilerek anýlmaya baþlarlar. Önce 1981'de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadýn Kurultayýnda; 25 Kasým , “Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Ve Uluslararasý Dayanýþma Günü” olarak kabul edilir. Daha sonra 1985 yýlýnda, BM tarafýndan ”25 Kasým, kadýna yönelik þiddetin yok edilmesi için uluslararasý mücadele günü" ilan edilir. Böylece 25 Kasým 1981 den bu yana dünyanýn dört bir yanýnda kadýnlar, Mirabel kardeþleri anýyor ve toplumsal cinsiyet eþitsizliðine, ayrýmcýlýða, ataerkil toplumsal þiddete, aile içi þiddete, savaþa karþý; kadýn dayanýþmasýný örüyor, seslerini yükseltiyorlar. (Haber Merkezi)


5

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

ALMANYA BAÞKONSOLOS’UNDAN EDÝRNE BELEDÝYE BAÞKANINA ZÝYARET Almanya Ýstanbul Baþkonsolosu Dr. Georg Birgelen, Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan’ý makamýnda ziyaret etti.

Almanya Ýstanbul Baþkonsolosu Dr. Georg Birgelen, Edirne ziyareti kapsamýnda, beraberinde Edirne Almanya Fahri Konsolosu Ercan Dursunoðlu ile birlikte, Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan’ý ziyaret etti.

Birgelen, Edirne’de olmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, Türkiye’ nin önemli kentlerinden birisinin Edirne olduðunu belirtti. Edirne’nin Osmanlý kültürünü geleceðe taþýmasý, sýnýr kenti olmasý, nehirleri ve insanlarý ile özel bir kent olduðunu söyleyen Almanya Ýstanbul Baþkonsolosu Dr. Georg Birgelen, “Edirne’ye hayran olmamak elde deðil” dedi. Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan, kendilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu ifade ederek, Birgelen’e Edirne hakkýnda bilgiler verdi. Gürkan, Birgelen’e günün anýsýna Edirnekari Tablo hediye etti. (Haber Merkezi)

ZAYÝ SEVK ÝRSALÝYESÝ Malkara Vergi Dairesi 215 966 49732 T.C. No’lu (20651’den 20700’e kadar) (1) Cilt SEVK ÝRSALÝYESÝ Zayi Oldu. Hükümsüzdür. Muzaffer ÝDOS - MALKARA


6

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

EDÝRNE’DE KAZAN DAÝRELERÝ KONTROL EDÝLDÝ ÇTSO TARAFINDAN MESLEKÝ Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü’nce, Edirne merkezde, merkezi ýsýtma kalorifer sistemi bulunan bina, site ve iþletmelerde kazan dairelerinin kontrolleri gerçekleþtirildi.

DENETÝM YAPILDI Kýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte kalorifer kazanlarý yakýlmaya baþlandý ve Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü kalorifer kazanlarýyla ilgili denetimlerini sýklaþtýrdý. Müdürlükten yapýlan yazýlý açýklamada, merkezi ýsýtma kalorifer sistemi bulunan 150’ye yakýn sitenin kalorifer kazan daireleri denetimlerinde, satýþ izin belgesi, kömür uygunluk izin belgesi, kazan yakma talimatnamesi, kalorifer kazaný ve baca bakýmýný gösteren fatura veya gider makbuzu, uygun yakma yöntemi ve ateþçilere ait ateþçi belgeleri kontrollerinin yapýlarak, olumsuz görülen yerler için tespit tutanaðý tanzim edildiði, gerekli hallerde süre verilip eksiklerinin tamamlatýlmasýnýn saðlandýðý belirtildi.

TEBLÝGAT YAPILDI Açýklamada, Edirne Valiliði’nin 12.04.2016 tarih ve 2016/86 nolu katý yakýtlar ve yakma sistemlerinin özellikleri, iþletilme esaslarý ve hava kirliliðinin önlenmesine yönelik alýnacak tedbirleri kapsayan Ýl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarý’na istinaden yakýlacak 100 kg kömüre en az 4 kg kireç kullanýmý, sabah 06:00-09:00 ve akþam 16:00-19:00 saatleri arasý ilk yakýmý gerçekleþtirmemeleri amacýyla site yönetimi ve ateþleyicilere bu saatler arasý ilk yakmayý yapmamalarý gerektiðini bildiren tebligatlarýnýn Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü’nce yapýldýðý ifade edildi.

YETERLÝLÝK SINAVI YAPILDI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) tarafýndan 'Ýnþaat Ýþçisi' mesleðine yönelik sýnavlar düzenlendi. MEYBEM A.Þ. iþbirliði ile düzenlenen ve 32 adayýn yer aldýðý mesleki yeterlilik sýnavlarý, Daðcan Ýnþaat ve Ticaret A.Þ.’nin Aycacýk Tünel Ýnþaat sahasýnda gerçekleþtirildi. Sýnavda adaylar ilk olarak iþ güvenliði ve sahadaki sorumluluklarý hakkýnda sözlü mülakata tabi tutuldu. Adaylar bir sonraki aþamada ise uygulamalý sýnavlarda meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini gösterdi.

ÇTSO tarafýndan Çanakkale’de düzenlenen sýnavlarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Sema Sandal, “Mesleki Yeterlilik Sýnavlarýný, Odamýza baþvuru yapan bir inþaat firmasýnda çalýþan adaylar için, firmanýn inþaat sahasýnda gerçekleþtirdik. Yeterli sayýda baþvuru olduðu sürece, firmalarýn sýnav alanýndaki teknik þartlarýn uygun olmasý koþuluyla Mesleki Yeterlilik Sýnavlarýný talep eden firmalarda gerçekleþtirebiliriz. Mesleki Yeterlilik Sýnavlarýnýn düzenli olarak gerçekleþtirilebilmesi için Odamýz aracýlýðýyla; MEYBEM A.Þ. ile Çanakkale ÝMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasýnda protokol imzalanmýþtýr. Ýmzalanan bu protokoller sonucunda hava þartlarýnýn açýk alanda sýnav yapýlmasýna izin vermediði durumlarda kapalý alanlarda, uygun ortam saðlanarak kýþ süresince de sýnavlara devam edeceðiz" dedi.

B A Ð I M S I Z S Ý YA S Ý G A Z E T E

YOÐUN DUMAN OLABÝLÝR Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü yetkilileri, kalorifer kazan dairelerinde ilk yakma esnasýnda kalorifer bacalarýnda 10-15 dakika yoðun duman çýkacaðýný, ancak kalorifer kazanýnýn uygun sýcaklýk derecesine ulaþtýðýnda, normal seyrinde baca dumanýnýn çýkmaya devam edeceðinin bilgisini aktardýlar. Yetkililer ayrýca, Edirne Valiliði Ýl Mahalli Çevre Kurulu Kararý’nca kömür kalitesini gösteren, satýþ ve uygunluk izin belgeleri Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’nce verilen kömürlerin, þehre giriþlerinde ilk denetimlerinin de Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü ekiplerince yapýldýðýnýn altýný çizdiler. SEMÝNER 1 ARALIK’TA Katý yakýtlar ve yakma sistemlerinin özellikleri, iþletilme esaslarý ve hava kirliliðinin önlenmesi maksadýyla 1 Aralýk 2016 Perþembe Günü 14:00-16:00 saatleri arasýnda, Makine Mühendisleri Odasý Konferans Salonu’nda site yönetimi ve ateþleyicilere Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü’nce bilgilendirme semineri düzenlenecek. (Haber Merkezi)

NÖBETÇÝ ECZANE 30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA BÝLÝR ECZANESÝ Hastane Karþýsý / 427 20 09

SAHÝBÝ: Kuruluþ Tarihi: 01/04/1994 MALKARA SAYGIN MATBAACILIK DÝZGÝ-BASKI ve ÝDARE YERÝ ve GAZETECÝLÝK TÝC.LTD.ÞTÝ. Malkara Saygýn Matbaacýlýk ADINA: ve Gazetecilik Tic.Ltd.Þti. Ali Kemal ÖNDER Ofset ve Tipo Tesisleri Gazibey Mah. Kurtuluþ Cad. No:21 59300 SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Malkara/Tekirdað Gürel AYAZ Tel-Fax: 0 (282) 427 02 39 web: ÝNTERNET EDÝTÖRÜ http://malkarasaygin.com Gül GÜRTUNCA e-mail: MUHABÝRLER sayginmalkara@gmail.com Hüseyin TAYYAR 30 Kasým 2016 Çarþamba Berkant KARALAMACI Sayý: 3436 Abone Ücreti: (KONUK) YAZI AÝLESÝ: (6 Aylýk) 60,00 TL + KDV Tevfik GÜRTUNCA - Yücel GENÇ (1 Yýllýk) 120,00 TL + KDV Hakký GÜLERMAN - Yavuz YALÇIN Resmi Ýlan (1 Sütun/Cm) Mehmet GÝRGÝN - Ecz. Zafer ÝLGÜN 10,40 TL + KDV Ýsmail YANIK - Fehim ÖZDOÐAN GÜNLÜK SÜRELÝ Muzaffer ÇELÝK - Kadriye DAÐ YEREL YAYIN

Gazetemiz; Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

ÝLAN TARÝFESÝ Genel Kurul Ýlan Bedeli ....................... : 150 TL. Dernek Genel Kurul Ýlaný .................... : 120 TL. Zayi Ýlan ............................................... :

20 TL.

Resmi Ýlan Bedeli ................................ : 10,40 TL. Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.


30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA

7

MALKARA

ORGANLARIYLA 4 KÝÞÝYE DORSEYÝ AÇIK UNUTTU, AYVACIK SAHÝLÝNDE CAN 2 KÝÞÝYE IÞIK OLDU 46 KAÇAK GÖÇMEN ÜST GEÇÝDE TAKILDI Çanakkale'de geçirdiði trafik kazasý sonucu beyin Keþan ilçesinde açýk unutulan týrýn dorsesi üst YAKALANDI ölümü gerçekleþen 22 taþýndaki Tugay Girgin'in organ- geçide takýlý kaldý.

Çanakkale’nin Ayvacýk ilçesinden Yunanistan’ýn Midilli adasýna geçmek için lastik bot ile denize açýlan 46 kaçak yakalandý.

larý 4 kiþiye can 2 kiþiye ýþýk oldu.

Kepez Beldesi'nde meydana gelen olayda Tugay Girgin trafik kazasý geçirdi. Kazanýn ardýndan aðýr yaralý olarak Çanakkale Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýnan Tugay Girgin, yoðun Aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu bakýmdaki yaþam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Kongo, Eritre, Gabon, Gana, Gine, Nijer ve Nepal Beyin ölümü gerçekleþen Tugay Girgin’in ailesi tarafýndan organ baðýþý kararý alýndý. Keþan-Malkara Karayolu üzerindeki YenimuÇanakkale Organ Nakli Ýl Koordinatörü Dr. Azem hacir Kavþaðý’nda meydana gelen olayda, TekirÜlkü hemen Ýzmir ve Bursa'daki organ nakil merkezledað'ýn Malkara ilçesinden Keþan yönüne giden riyle temasa geçti. Sabaha karþý iki ilden gelen ekipler operasyona baþladý. Tugay Girgin’in kalp, karaciðer, iki böbreði ve iki korneasý, Bursa ve Ýzmir'de bekleyen altý hastaya nakledilmek üzere alýndý.

uyruklu 46 kaçak göçmen, Ayvacýk’ýn Sivrice açýklarýnda sahil güvenlik ekiplerince fark edildi.

Tugay Girgin’in baðýþlanan organlarýndan kalbi Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Karaciðeri Bursa Uludað Hamdi Duran yönetimindeki RR RB 711 plakalý Üniversitesi Týp Fakültesi, iki böbreði Bursa Acýbadem týrýn, açýk kalan damperli dorsesi, Yenimuhacir Hastanesi, iki korneasý ise Bursa Yüksek Ýhtisas Has- Kavþaðý’na geldiði sýrada üst geçide takýldý. Dortanesinde bekleyen toplam 6 hastaya nakledildi.

Bölgede devriye gezen SAGET 35 Komutanlýðý

ekipleri bota operasyon yaparak, 46 mülteciyi senin üzerindeki kasa, baðlantý yerlerinden koparak üst geçitte asýlý kaldý. Dorseden ayrýlan çekici ise Girgin ailesinin organ nakline onay verdiðini söyleyen yaklaþýk 30 metre ileride durabildi. Olayda ölen Çanakkale Organ Nakli Ýl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, bunun üzerine organlarýn uygun hastalara nakledilmek üzere alýnmasý için çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Dr. Ülkü, "Tugay Girgin'in ailesi duyarlýlýk göstererek organlarýyla baþkalarýnýn saðlýklý yaþamasý konusunda bir karar verdiler. Organlarýný baðýþladýlar. Allah hepsinden razý olsun. Tugay'ýn kalbi, Ýzmir Ege Üniversitesi Týp Fakültesinde bekleyen bir hastaya, karaciðeri Bursa Uludað Üniversitesi Týp Fakültesinde bekleyen bir hastaya, böbrekleri Özel Bursa Acýbadem Hastanesinde bekleyen iki hastaya, kornealarý da Bursa Yüksek Ýhtisas Hastanesinde bekleyen iki hastaya nakledilmek üzere alýndý" dedi.

Küçükkuyu’ya getirdi. Kaçak göçmenlere burada görevliler tarafýndan battaniye, eþofman ve yiyecek

ZAYÝ GEÇÝCÝ MEZUNÝYEET BELGESÝ Namýk Kemal Üniversitesi Malkara Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden Almýþ Olduðum Geçici Mezuniyet Belgem Zayi Oldu. Hükümsüzdür. Ramazan Karakaya - MALKARA

ya da yaralanan olmazken, týrda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldý. Týrýn dorse bölümü, çaðrýlan vinçle asýlý kaldýðý daðýtýldý. Göçmenler daha sonra Ayvacýktaki yerden alýnarak çekildi. Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


8

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

LÜKS ARAÇLARLA MÝDYE KAÇAKÇILIÐI

BALKANLARIN EN BÜYÜK ÜNÝVERSÝTE HASTANESÝ YENÝLENECEK Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoðlu:

"Butik, tertemiz yepyeni bir hastanemiz olacak" Keþan ilçesinde jandarma tarafýndan yapýlan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoðlu, bin yatak kapasitesiyle Trakya Bölgesi’nin operasyonlarda lüks araç içinde yasa dýþý yollarla ve Balkanlarýn en büyük üniversite hastanesi konumunda olan Týp Fakültesi Hastanesinde geniþ bir yurt dýþýna çýkarýlmak istenen beyaz kum midyesi restorasyon ve yenileme çalýþmalarýna gideceklerini söyledi. Rektör Tabakoðlu, "Kýsa bir süre sonra yakalandý. bir butik, tertemiz yepyeni bir hastanemiz olacak" dedi.

Avrupa ülkelerinin zengin mutfaklarýnýn vazgeçilmezi olan beyaz kum midyesi kaçakçýlýðýna yöTrakya Üniversitesi Meriç Nehri nelik Keþan Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnýn operas- kenarý Öðrenci Sosyal Tesisleri’nde yonlarý aralýksýz devam ediyor. Her yolu deneyen düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoðlu, geçtiðimiz ay içerisinde rektör yardýmcýlarý ve daire baþkanlarý ile yaptýklarý Ankara ziyaretleri ile ilgili bilgiler verdi. Kalkýnma Bakanlýðýndan üniversite hastanesi restorasyon ve yenileme çalýþmalarý için 5 buçuk trilyon destek aldýklarýný anlatan Rektör Prof. Dr. Tabakoðlu, "Çok þükür ihaleye çýkacak parayý da bulduk. Kýsa bir süre sonra bir butik, tertemiz yepyeni bir hastanemiz olacak" ifadelerini kullanmidye kaçakçýlarý, Keþan jandarmasýný bir türlü dý. geçemezken, bu kez ise farklý yollar denemeye Prof. Dr. Tabakoðlu, bir önceki rektörlük döneminde üniversite hastanesinin 2 bloðunun yenilendiðini baþladý. Otobüs, minibüs, taksi, otomobilde baþarýlý ancak 4 bloðun yenileolamayan kaçakçýlar bu kezde lüks araçlarla midye me için beklediðini bekaçýrmak istedi. lirterek, kýsa bir süre içerisinde tüm bloklarda yenileme çalýþmalarýnýn hýzla tamamlanacaðýný söyledi. "Butik, tertemiz bir hastanemiz olacak" Rektör yardýmcýlarý ve daire baþkanlarý ile birlikte gerçekleþtirdikleri Ankara ziyaretine deðinen Rektör Prof. Dr. Tabakoðlu, "1 ay gibi bir sürede 6 proje ile Kalkýnma Bakanlýðý’na gittik. Maliye Keþan Gelibolu Karayolu’nda denetim yapan Bakanlýðýna da çok Jandarma ekipleri, Gelibolu yönünden gelen 2 hýzlýca ne durumdalüks cipten þüphelendi. Korudað’da durdurulan yýz, ne yapýyoruz araþtýrdýk ve rektör seviyesinde bütün rektör yardýmcýlarýmýzla ve daire C.Ç. (33) yönetimindeki 35 MIM 60 ve E.Y. (26) baþkanlarýmýzla beraber yönetimindeki 35 MJY 20 plakalý cipte arama yaAnkara’ya gittik. Biz üniversitemizin yeniden ayaða dirilmesi için gereken 2 bloðu ve artý 2 blok olmak üzere 4 bloðu üstelik de klimatize, biliyorsunuz Edirne yazlarý çok sýcaktýr. Klima önemlidir, hele ameliyat olmuþ bir hasta için doðum yapmýþ bir hasta için önemlidir. Klimayý da içine ekleyerek, ameliyathanelerin sayýsýpan ekipler, piyasa deðeri 70 bin TL olan yaklaþýk ný 14-15 sayýlarýndan 22’ye çýkartacak þekilde 1,5 ton beyaz kum midyesi yakaladý. Midyelere el acili sil baþtan yeniden konulurken, araç sürücüleri ve araç sahiplerine modern bir þekilde içinde 4’er bin TL para cezasý kesildi. Araçlar ise 15 gün radyolojisiyle tasarlayatrafikten men edildi. rak, yepyeni bir diyaliz merkeziyle ve diyaliz merkezinin yanýna yoðun bakým yataklarýný arttýraEle geçirilen midyeler ise Saros Körfezi’nde rak, bir plan yaptýk. Projemizi eksiksiz ve tam yapmak istiyoruz. Çok þükür ihaleye çýkacak doðaya salýndý. Jandarmanýn midye kaçakçýlýðý parayý da bulduk. Kýsa bir süre sonra bir butik, tertemiz yepyeni bir hastanemiz olacak. Bunun ile ilgili denetimleri artarak devam ediyor. (iha) müjdesini vermek isterim" dedi. (iha)


30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA

9

MALKARA

SAVAÞLARA DÝKKAT ÇEKMEK ÝÇÝN BELÇÝKA’DAN BALIKÇILAR ÝÇÝN SEZON BEREKETÝ KISA SÜRDÜ GELÝBOLU’YA 3 BÝN 900 KÝLOMETRE YÜRÜDÜ Balýkçý Özpamuk: "Aralýk ayý ile birlikte Dünyadaki savaþlara dikkat çekmek için yola çýkan 63 yaþýndaki Leonardus Vercauteren, Belçika’nýn Nieuwpoort þehrinden Çanakkale'ye kadar 3 bin 900 kilometre yürüdü.

balýk fiyatlarýnda büyük bir artýþ olacak"

Lüleburgaz'da Mutlu Aile Balýkçýsý'nýn iþletmeciliðini yapan Erden Özpamuk, balýk bereketinin 2 ay 15 gün sürdüðünü söyledi.

Balýkçý Özpamuk, palamut balýðýnýn bittiðini ve çinekop balýðýnýn bitmek üzere olduðunu söyledi. Özpamuk, "Aralýk ayý ile birlikte balýk fiyatlarýnda büyük bir artýþ olacak. Balýklar bitince Lüleburgaz’da seyyar balýkçýlar da kalmadý. Hamsi, istavrit, tekir, mezgit, mýrlan ve bu tür balýklar az miktarda. Fiyatlarda artýþ olacak. 15 Nisan'a kadar bu þekilde devam edecek. Bu sezonun bereketi 2 ay 15 gün sürdü. Artýk ya kýsmet 2017'nin 1 Eylül'üne. Ýnþallah bundan daha bereketli geçer" dedi. Fiyatlar hakkýnda bilgi veren Özpamuk, "Levrekçupra 30 TL, hamsi 15 TL, sarýkanat 25 TL, çinekop 63 yaþýndaki Leonardus Vercauteren, 23 Mayýs'ta Belçika'nýn Nieuwpoort þehrinden yola çýkarak, 3 bin 20 TL, tekir 25 TL, mýrlan 35 TL, somon kilogram 900 kilometre yol kat etti. Vercauteren, dünya üzerindeki savaþlara dikkat çekmek için Eceabat ilçesi sýnýrlarý 25 TL, istavrit 20 TL. Þu anda halkýmýzdan en çok içindeki Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Alaný'na geldi. Vercauteren'i Eceabat Belediye Baþkaný Âdem Ejder ve hamsi ve çinekop balýklarýna talep var. Vatandaþlar Avusturalya'nýn Çanakkale Konsolosu Dylan Wallsh karþýladý. balýk alýrken bildiði, güvendiði yerleri tercih etsin" diye aktardý.

Vercauteren, Baþkan Âdem Ejder'e çeþitli hediyeler verirken, Ejder de kendisine ait el yapýmý tespih takdim etti. Vercauteren’e Tesbihin parmaklar ile çekiliþini gösteren Ejder, "Tespih çektikçe bizi hatýrlarsýnýz" dedi. Bunun üzerine Vercauteren’in gözleri doldu. Vercauteren, Türk halkýnýn misafirperverliðinden çok memnun kaldýðýný ifade etti. Leonardus Vercauteren, maksadýnýn 1. Dünya Savaþýndaki cephe hatlarýný gezerek Unicef'in çocuk askerler, fakir ve hasta çocuklar kampanyasý ile insan haklarý derneklerine desteklemek olduðunu belirtti. Sýrasýyla Belçika, Fransa, Ýtalya, Slovenya, Hýrvatistan, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan gibi ülkelerden geçerek Türkiye'ye ulaþtýðýný söyleyen Vercauteren, "Yolculuðum sýrasýnda birçok savaþ anýtý ve mezar gördüm. Bunlarý görmek hiç de iyi bir þey deðildi. Ancak buluþtuðum arkadaþlardan çok etkilendim. Özellikle Türk, Avusturalya ve Yeni Zelanda dostluðunu bu organizasyon ile gördüðüm için çok mutluyum. Artýk savaþ deðil barýþ gerekiyor. 6 Aðustos'ta doðum günümün olduðu gün yolumu kaybetmiþtim, çok yoruldum. Hýrvatistan'da bir otele gittim. Ancak otelin dolu olduðu söylendi. Bugün benim doðum günüm dediðimde ise o zaman bizim misafirimizsiniz dediler. Çok sevindim. Hiç bir þeye para vermedim. Her þey bedavaydý. Çok keyif aldým” dedi.


10

30 KASIM 2016 ÇARÞAMBA MALKARA

GAZETECÝ ERDAL ÖZCAN ANISINA FOTOÐRAF SERGÝSÝ AÇILDI 50 yýllýk baþarýlý gazeteci merhum Erdal Özcan anýsýna “Fotoðraflarda Erdal Özcan” isimli fotoðraf sergisi açýldý

Araþtýrmacý-gazeteci yazar Yaþar Sevinç, 50 yýllýk baþarýlý gazetecilik yaþamýyla iz býrakan merhum gazeteci Erdal Özcan anýsýna ‘Fotoðraflarda Erdal Özcan’ isimli fotoðraf sergisini Tekira AVM’de açtý. “Bu bir ahde vefa” Serginin açýlýþ kurdelesi Süleymanpaþa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülferah Güral ve Erdal Özcan’ýn sevenleri tarafýndan kesilirken, Yaþar Sevinç bu serginin açýlma amacýnýn bir ‘ahde vefa’ olduðunu söyledi. “Erdal Abi benim 38 yýllýk abim, dostum” Erdal Özcan’ýn 50 yýllýk baþarýlý gazeteciliði ve örnek kiþiliðini yad etmek adýna bu sergiyi açtýðýný belirten araþtýrmacý-gazeteci yazar Yaþar Sevinç þunlarý söyledi: “Erdal abimizin 50. yýl programýný hazýrlarken 57 gün önce Erdal abiyi kaybettik. Erdal Abi benim 38 yýllýk abim, dostum. Ondan çok þey öðrendik. Bu vesileyle Erdal abinin anýsýna bir þey yapmak istedik. Þu sergideki fotoðraflar tamamen bana ait. Yýllar içinde Erdal abiyi çekmiþ olduðum fotoðraflar. Burada 250 farklý açýdan 250 tane Erdal abinin fotoðrafý var. Serginin özelliði þu; 99 þövalyemiz var, 99 panomuz var, 99 bayrak var. Üzerinde 999 metre uzunluðunda kuruldu öyle kullanýldý. Her þeyiyle Erdal abiye özel bir sergi oldu.” Birsen Özcan duygu dolu anlar yaþadý Sergiye Erdal Özcan’ýn eþi Birsen Özcan da katýlým gösterdi. Açýlan sergiden dolayý duygu dolu anlar yaþayan Birsen Özcan; “Hem çok mutlu hem de çok üzüntülüyüm þu anda. Çok güzel bir duygu ayný zamanda. Sevenleri burada, babacýðým burada. Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum” diye konuþtu. Sergiye Süleymanpaþa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülferah Güral, Tekirdað Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Emin Pehlivan, Erdal Özcan’ýn eþi Birsen Özcan, Erdal Özcan’ýn sevenleri, basýn mensuplarý ve vatandaþlar katýlým gösterdi. (Haber Merkezi)

30 11 2016 0  
30 11 2016 0  
Advertisement