Page 1

Temat: Jak radzić sobie na rynku pracy, czyli o popycie i podaży na pracę. Lekcja dotyczy mechanizmów rynku pracy oraz zjawiska bezrobocia. Adresaci: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Cele:

Korzyści

Wyjaśnienie podstawowych zjawisk, występujących na rynku pracy.

Korzyści dla ucznia:

Cele poznawcze: pogłębienie rozumienia podstawowych zasad funkcjonowania rynku pracy oraz zależności pomiędzy popytem na pracę, podażą i cena pracy wyjaśnienie przyczyn i skutków bezrobocia doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji związanych z przyszłym

wykorzystanie wiedzy o współczesnym rynku pracy do przygotowania się do przyszłego zatrudnienia opracowanie strategii, które pomagają w sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy, w tym w unikaniu bezrobocia

Korzyści dla nauczyciela: Zajęcia umożliwiają kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie młodych ludzi do poruszania się na rynku pracy i pełnienia roli pracownika.

Korzyści dla szkoły: Lekcja, obejmująca zagadnienia związane z rynkiem pracy, pozwala na realizację jednego z zadań wychowawczych szkoły – kształtowania postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 1


zatrudnieniem i wyborem drogi zawodowej Cele wychowawcze: kształtowanie postaw przedsiębiorczych, wspomagających umiejętność poruszania się po rynku pracy uświadomienie znaczenia aktywności i odpowiedzialności w kontekście przyszłego zatrudnienia

Metody

Środki dydaktyczne 1. Prezentacja multimedialna „Rynek pracy”

Dyskusja, pogadanka, burza mózgów, analiza „za” i „przeciw”, analiza danych statystycznych, ranking, quiz sprawdzający znajomość pojęć związanych z rynkiem pracy.

Wskazówki Nauczyciel może rozpocząć zajęcia od pierwszej

2. Quiz „Rynek pracy”. 3. Karty szarego papieru, flamastry.

Działania nauczyciela, czas i czynności uczniów 1.

Nauczyciel podaje temat lekcji, przedstawia cele zajęć. Informuje uczniów, że w czasie zajęć omówią funkcjonowanie rynku pracy i poznają zasady, przydatne w przyszłym 2


prezentacji na temat: „Rynek pracy” oraz omówić znaczenie umowy o pracę i wynikające z niej prawa i obowiązki zawierających umowę stron – pracodawcy i pracownika.

życiu zawodowym. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie, co to jest rynek pracy. Uściśla wypowiedzi uczniów, podaje definicję. Definicja: Rynek pracy to rodzaj rynku, na którym występują pracodawcy (tworzący miejsca pracy) oraz pracobiorcy (poszukujący ofert pracy i zatrudnienia). W wyniku działania popytu na pracę i podaży pracy kształtuje się cena pracy (płaca). Czas: 2 min. Uczniowie: słuchają, formułują definicję.

Zależnie od potrzeb i możliwości uczniów można wykorzystać dwie kolejne prezentacje multimedialne tematy „Popyt na pracę” oraz „Popyt i podaż na rynku pracy”. Po zapoznaniu się z treścią prezentacji uczniowie powinni wymienić czynniki wpływające na popyt na pracę oraz omówić zależności pomiędzy popytem na pracę a jej ceną (płacą).

2

Proszę zaznaczyć, że równowaga pomiędzy popytem i podażą na rynku pracy występuje bardzo rzadko, zazwyczaj popyt i

3.

Nauczyciel pokazuje prezentację multimedialną – temat: „Rynek pracy”. Wyjaśnia klasie, na czym polega różnica pomiędzy oficjalnym i nieoficjalnym rynkiem pracy. Zwraca uwagę na negatywne konsekwencje podejmowania „pracy na czarno” dla pracowników, zaznaczając, że pracodawca nie odprowadza obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a prawa pracownika są ograniczone. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje karty szarego papieru i flamastry każdej grupie. Poleca opracowanie plakatu na temat: „Skutki szarej strefy na rynku pracy”.

Czas: 8 min. Uczniowie wykonują zadanie, wymieniają pozytywne i negatywne skutki funkcjonowania szarej strefy na rynku pracy. Przedstawiciele grup omawiają treść plakatów.

Nauczyciel, nawiązując do treści poprzedniego ćwiczenia, pyta: Dlaczego pracownicy godzą się na pracę „na czarno”? Wyjaśnia, że jedną z przyczyn, skłaniających ludzi do podejmowania nierejestrowanego zatrudnienia jest wysokie bezrobocie i trudna sytuacja na rynku 3


podaż nie jest zrównoważony.

pracy. Informuje, że kolejna część zajęć będzie poświęcona temu zjawisku.

Jeśli nauczyciel dysponuje dodatkową godziną lekcyjną, w trakcie której planuje omówienie zjawiska bezrobocia, może pokazać prezentację na temat: „Bezrobocie – mierniki rynku pracy”

Nauczyciel pokazuje kolejną prezentację – temat „Przyczyny nierównowagi na rynku pracy”. Prosi uczniów o wskazanie przyczyn takiego braku równowagi. Sprawdza, czy uczniowie podali przyczyny: 1. strukturalne 2. przestrzenne 3. sezonowość ofert pracy 4. przemiany strukturalne w przedsiębiorstwach.

Czas: 7 min. Uczniowie odpowiadają na pytania, wymieniając różne przyczyny nierównowagi na rynku pracy.

Przez zajęciami (lub w trakcie lekcji, jeśli klasa ma dostęp do Internetu) uczniowie powinni poszukać danych statystycznych i innych informacji o bezrobociu w ich miejscowości, regionie, całym kraju. Jeśli nauczyciel dysponuje dodatkowym czasem, może omówić z klasą różne rodzaje bezrobocia, wykorzystując

4.

Nauczyciel przedstawia kolejną prezentację multimedialną - temat: „Bezrobocie – mierniki rynku pracy”. Omawia wspólnie z uczniami pojęcia: „bezrobocie” oraz „stopa bezrobocia”. Definicja: Bezrobocie występuje, gdy część osób zdolnych do pracy i skłonnych do jej podjęcia z różnych powodów nie podejmuje zatrudnienia. Nauczyciel informuje, że wielkość bezrobocia może być mierzona w wielkościach absolutnych (liczba osób bezrobotnych) lub w wielkościach względnych (odsetek osób pozostających wbrew własnej woli bez zatrudnienia wśród ogółu aktywnych zawodowo). Wielkość bezrobocia jest mierzona przy pomocy stopy bezrobocia – wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób bezrobotnych do osób aktywnych 4


kolejną prezentację – temat: „Typy bezrobocia”. Warto wspomnieć o podziale bezrobocia ze względu m. in. na czas trwania, źródło informacji, przemiany czy koniunkturę gospodarczą.

zawodowo. Nauczyciel pyta: Co to jest stopa bezrobocia? Od czego zależy poziom bezrobocia w kraju? Jaka jest stopa bezrobocia w najbliższym otoczeniu (gminie, regionie)? Jakie osoby najczęściej pozostają bez zatrudnienia (wiek, wykształcenie, płeć, zawód)? Jakie wnioski powinni wyciągnąć z tego uczniowie, planując własną drogę zawodową? Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie posługują się poznanymi terminami i poprawnie interpretują zgromadzone dane statystyczne. Czas 7 min. Uczniowie odpowiadają na pytania, wykorzystując zebrane informacje z różnych źródeł.

Można dodatkowo przedyskutować z uczniami problem: Dlaczego polityka państwa powinna zmierzać do ograniczenia bezrobocia?

5.

Nauczyciel prezentuje temat: „Skutki bezrobocia”. Dzieli klasę na dwie grupy. Poleca uczniom, by na podstawie wiadomości - zawartych w prezentacji lub znanych im z innych źródeł, w tym z najbliższego otoczenia - wymienili: Grupa 1 - skutki ekonomiczne bezrobocia Grupa 2 – skutki społeczne bezrobocia

Czas: 6 min. Uczniowie wskazują różne konsekwencje bezrobocia, przedstawiają je na forum klasy. 5


Można polecić uczniom, by na postawie kolejnej prezentacji tematu „Sposoby przeciwdziałania bezrobociu” wskazali pasywne i aktywne narzędzia walki z bezrobociem, prowadzonej przez państwo.

6

Nauczyciel prezentuje kolejne dwa tematy: „Sposoby przeciwdziałania bezrobociu” oraz „Edukacja ustawiczna – warunkiem sukcesów na rynku pracy”. Zaznacza, że zarówno państwo, jak i same osoby bezrobotne powinny podejmować działania, chroniące przed bezrobociem. Podkreśla znaczenie uczenia się przez całe życie, niezbędnego do aktywnego udziału we współczesnym życiu gospodarczym i społecznym. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, rozdaje karty papieru. Poleca, by uczniowie sporządzili ranking, w którym uczniowie uszeregują najbardziej ich zdaniem skuteczne formy walki z bezrobociem (od najbardziej do najmniej skutecznych). Nauczyciel zaznacza, by uczniowie kierowali się warunkami i tendencjami panującymi aktualnie na rynku pracy (lokalnym czy krajowym – według uznania i do wyboru uczniów). Wyjaśnia, że powinni też uwzględnić osobistą postawę osób, które chcą chronić się przed bezrobociem oraz aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy.

Czas: 10 min. Uczniowie sporządzają rankingi, przedstawiają wyniki pracy na forum klasy. Zajęcia można zakończyć i podsumować, proponując uczniom rozwiązanie quizu, zamieszczonego w prezentacji „Rynek pracy”.

7

Nauczyciel podkreśla znaczenie stałego kształcenia się i nowego podejścia do wiedzy z punktu widzenia nowoczesnego rynku pracy. Pyta: Jakie są wymagania pracodawców?

stawiane

pracownikom

przez

nowoczesnych

Jakie umiejętności i postawy są niezbędne, aby radzić sobie na rynku pracy? W jaki sposób można je zdobywać, jak je kształtować już w czasie nauki w szkole?

6


Czas: 5 min. Uczniowie odpowiadają na pytania, wymieniają umiejętności i postawy niezbędne na współczesnym rynku pracy, dyskutują nad spornymi kwestiami.

7

rynek pracy  

ekonomiarynekpracy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you