Issuu on Google+

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

DIREKTÓRIUM A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT A 2013 – 2014. LITURGIKUS ÉVRE

A Magyarország latin szertartású egyházmegyéi számára

KIADJA A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR BUDAPEST, 2013


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

Felelős kiadó: A Magyar Római Katolikus Püspöki Konferencia ISSN 0209–4150 A kiadásban közreműködött a Szent Gellért Kiadó és Nyomda A szedés a Kiadóban készült Felelős: Nagy Alexandra


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

5 RÖVIDÍTÉSEK adv. Alk. ant. Ben. Bi D e E Ed egyet. ESz egyht. ev. euch. évf. évk. FÜ Függ. hithird. húsv. K.

adventi az alkalmi misék olvasmányainak kötete antifóna Benedictus Befejező imaóra Direktórium nem kötelező emléknap (memoria ad libitum) kötelező emléknap (memoria) Esti dicséret (latinul: Vesperae) egyetemes Egyetemes Szabályok a liturgikus évről és naptárról egyháztanító evangélium eucharisztikus évforduló évközi főünnep (latinul: sollemnitas) függelék hithirdetők húsvéti Kivonat a Római Misekönyv harmadik kiadásából (Sz.I.T., 2009.) kar. karácsonyi KIL Kiegészítő Füzet az Imaórák Liturgiájához és a Zsolozsmáskönyvhöz; a Római Misekönyv harmadik hivatalos kiadásában található újabb szentek zsolozsmájának szövegei köny. könyörgés lelkipászt lelkipásztor Magn. Magnificat mennyb. mennybemenetel mfsz. megfelelő szentről való prefáció, olyankor, amikor egy szentről több prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is és püspök v. pap is). nb. nagyböjt, nagyböjti Ni Napközi imaóra Oi Olvasmányos imaóra Olv. Olvasmányok


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

6 olv. Plv pref. PS Rd szekv. Sz. szent. szenv. sztlecke szerz. Szköt. ÚSzköt. Ü v. vas. vért. vízk. Vo ZSO

olvasmány Praeorator, Liturgikus Vezérkönyv (Sz.I.T. 2009) prefáció „Paschalis sollemnitatis” körlevél a Húsvét megünnepléséről (Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.) Reggeli dicséret (latinul: Laudes) szekvencia Szűz szentelési szenvedéséről szentlecke szerzetes A szentek miseolvasmányai Újabb Szentek Miseolvasmányai a Római Misekönyv harmadik kiadásához (Sz.I.T. 2006) Ünnep (latinul: festum) vagy vasárnap vértanú vízkereszt votívmise Zsolozsma


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

7 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2013–2014-BEN Advent I. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk mennybemenetele Pünkösd Szentháromságvasárnap Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok első olvasmánya:

december március április június június június június június november november

1. 5. 20. 1. 8. 15. 22. 27. 23. 30. A. II.

VILÁGNAPOK, KÖNYÖRGŐ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév: Vízkereszt utáni 2. vasárnap:

A béke világnapja jan. Elvándorlók és Menekültek világnapja jan. Gyertyaszentelő Boldogasszony: Szerzetesi hivatásokért febr. A betegek világnapja: febr. A nagyböjtöt megelőző vasárnap: A világ éhezőiért márc. Pápaválasztási évforduló: márc. Április utolsó vasárnapja: Jó termésért (Búzaszentelő) ápr. Húsvét IV. vasárnapja: Egyh. hivatásokért máj. Húsvét VI. vasárnapja: Tömegtájékoztatási világnap máj. Május utolsó vasárnapja: Hősők napja máj. Szeptember utolsó vasárnapja: A szentírás vasárnapja szept. Október első vasárnapja: Terménybetakarítási okt. Október utolsó előtti vas.: Missziós vasárnap okt.

1. 19. 2. 11. 2. 13. 27. 11. 25. 25. 28. 5. 19.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

8 ORSZÁGOS GYŰJTÉSEK: Katolikus iskolák javára: Február utolsó vasárnapja

febr. 23.

Szentföld javára:

Nagyböjt 5. vasárnapja

ápr. 6.

Péter-fillér gyűjtés:

Péter-Pál napja utáni vasárnap

jún. 29.

Missziók javára:

Október utolsó előtti vasárnapja okt. 19.

Karitász javára:

Szent Erzsébet napja utáni vasárnap

nov. 23.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

9 BEVEZETÉS Általában mindennap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D, bármelyik végezhető tetszés szerint. Az egyes egyházmegyék külön ünnepeit, illetve zsolozsmáit az illető egyházmegye papsága tartozik végezni. Az általános vagy az egyházmegye külön kalendáriumától csak a templom címének napján (búcsúnap) van eltérő zsolozsma, amennyiben az egyébként nem főünnep. A templom címének ünnepe az illető templomban főünnep (sollemnitas). Ha advent, nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék, abban az esetben az utána következő hétfőn végezzük. Ha pedig hamvazószerdára, nagyhétre, húsvét hetére vagy valamelyik főünnepre esnék, áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. Egyébként saját napján üljük meg. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az előző napon megülendő I. Ed-től kezdve. Ha az ünnepet közvetlenül megelőzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül, annak átadja I. vagy II. Ed-ét. A főünnep miséjében mindig van Dicsőség és Hitvallás. A mise olvasmányait az ünnepről, ill. a megfelelő közösből vesszük. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja, úgy azt kell venni. Ha nincs saját prefációja, de az ünnep egy vagy több szentről szól akkor a szentekről, vértanúkról, szüzekről vagy a szerzetesekről szóló prefációt kell mondani. Egyébként az illető időszak (advent, nagyböjt, húsvét stb.) prefációját vesszük, évközi időben pedig a közös prefációk valamelyikét.

Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az Imaórák Liturgiája, latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelező. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát, az használja a Liturgia Horarumot. „Papi zsolozsmának” is szokták helytelenül nevezni, mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget, hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság lenne. Az egyház nagyon ajánlja, hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgi-


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

10 kus életbe. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvű kiadása. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a zsolozsma közösségi ima, ezért lehetőleg közösségben végezzük. A II. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök, hogy a kiemelkedő hórákat, elsősorban a Vesperae-t (Ed), legalább vasárna-pokon és nagyobb ünnepeken, közösen végezzék el. – Ajánlatos, hogy maguk a világi hivők is imádkozzák a Szent Zsolozsmát, akár a papokkal együtt, akár maguk között csoportban, de még külön-külön egyénenként is (LK 100.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV” főképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi

LITURGIA HORARUM Officium lectionis Laudes matutinae Hora media Tertia Sexta Nona Vesperae Completorium

AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelőtt Délben Délután Esti dicséret Befejező imaóra

Az imaórák vázlata: Reggeli dicséret (Rd) Esti dicséret (Ed)

Napközi imaóra (Ni)

Befejező imaóra (Bi)

Olvasmányos imaóra (Oi)

Kezdővers

Kezdővers

Kezdővers

Himnusz Zsoltározás

Himnusz Zsoltározás

Kezdővers (Lelkiismeretv.) Himnusz Zsoltározás

Rövid olvasmány Válaszos ének

Rövid olvasmány Párvers

Rövid olvasmány Válaszos ének

Evang. kantikum Fohászok

Miatyánk Könyörgés Elbocs. (Áld.)

Himnusz Zsoltározás Átvezető vers Szentírási olvasm. Válaszos ének Patriszt. olvasm. Válaszos ének

Evang. kantikum Téged, Isten, dicsérünk (főünnepeken és ünnepeken) Könyörgés Elbocsájtás

Könyörgés Elbocsájtás Mária-antifóna

Könyörgés Elbocsájtás


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

11 A zsolozsma végzésének rendje Főünnepeken (sollemnitas): I. Esti dicséret (Ed): Minden saját, ha saját rész nincs, akkor a közösből. Olvasmányos imaóra: Minden saját, ha saját rész nincs, akkor a közösből. Téged, Isten, dicsérünk. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. hét vasárnapjáról, a többi saját, illetve a közösből. Napközi imaóra (Ni): (Délelőtt, Délben, Délután): Himnusz az Általános részből (hacsak nincsen saját v. időszaki); zsoltározás a kiegészítő zsoltárokból, ill. – ha vasárnapra esik – az I. hét vasárnapjáról; a többi saját v. a közösből. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettőben kiegészítő zsoltárok.) Befejező imaóra (Bi): Az I. Ed után is, a II. után is a megfelelő vasárnapi. Himnusz az Általános részből. Ünnepeken (festum): I. Ed nincs, csak akkor, ha a vasárnap helyébe lép. Akkor úgy, mint a főünnepen. Olvasmányos imaóra: Minden, mint főünnepen. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden, mint főünnepen. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részből; zsoltározás a hét megfelelő napjáról; antifóna esetenként saját v. közös; a többi rész saját v. a közösből (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítő zsoltárok a másik kettőben.) Befejező imaóra (Bi): Himnusz az Általános részből; a többi a napról.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

12 Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját, ill. közös részből v. a Zsoltáros részből (ha nincs saját), zsoltárok a napról, 1. (szentírási) olvasmány az időszaki részből, 2. olvasmány, könyörgés saját. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól; himnusz, rövid olvasmány. Benediktusz és Magnifikat antifónája, fohászok saját; ha nincsen saját része, akkor vagy a közösből vagy a napról; könyörgés a szentről. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részből; a többi rész a hétköznapról. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettőben kiegészítő zsoltárok.) Befejező imaóra (Bi): Himnusz az Általános részből; a többi a napról. A nem kötelező emléknapokon (memoria ad libitum) minden úgy, mint az emlék-napokon (ha szentről végezzük a zsolozsmát.) Tetszőleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. 17–24-ig, Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetők a szentek emléknapjai. De vehető róluk megemlé-kezés a következő módon: Az olvasmányos imaórában: A 2. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke, utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke, és a szentről szóló könyörgés; A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentről szóló Benediktus-, ill. Magnificat-antifóna, a szentről szóló könyörgés záradékkal, az imaóra befejezése. Vasárnapokon: I. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részből, ill. a megfelelő liturgikus időről. Olvasmányos imaóra: Minden a Zsoltáros részből, ill. a megfelelő liturgikus időről.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

13 Téged, Isten, dicsérünk (kivéve nagyböjtben). Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részből, ill. a megfelelő liturgikus időről. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részből. A következő részek a Zsoltáros részből, a könyörgés a megfelelő liturgikus időről. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettőben kiegészítő zsoltárok.) Befejező imaóra (Bi): Himnusz az Általános részből. A többi rész a vasárnapról, Zsoltáros rész IV. hete után található; külön-külön szöveg van az I. és a II. Ed utánra.)

Köznapokon: Általában minden az Időszaki, az Általános és a Zsoltáros részből.

Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehető bármely évközi vasárnap miséje, Dicsőség és Hitvallás nélkül, a közös prefáció vala-melyikével. Sőt e napokon mondható bármely megfelelő alkal-mi-, votív- vagy gyászmise is. Mondható mise bármelyik szent-ről, akinek a neve a martirologiumba fel van véve. (Jelzés a D- ban: MISE: szabadon választható.) A misében, hacsak külön nincs említve, nincs sem Dicsőség, sem Hitvallás. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsőséget, esetleg Hitvallást is. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione” sem): Az évközi („per annum”) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

14 A kalendáriumban szereplő új szenteknél, akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvből, a közös misékből lehet venni azt. December 17-től 24-ig, Karácsony nyolcadában és nagyböjtben, amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetők, a napi könyörgés helyett mégis vehető a napi szentről szóló könyörgés. A mise olvasmányai Az Olvasmány, a Szentlecke, az Evangélium a megfelelő olvasmányoskönyvekben találhatók meg. Az egyes köteteket a következő rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Szköt. v. ÚSzköt. Különféle alkalmakra: Alk. A szentekről szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következőket kell megjegyeznünk: A főünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illető emléknapra szóló olvasmányokat venni, ha azok valóban az illető szentről szólnak (pl. Szt. Barnabás ap. v. Szent Mária Magdolna), egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között. A miséző pap dönti el, hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt választja. Többnyire érdemesebbnek látszik megtartani az egyes liturgikus időszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítően folyamatos olvasását. (Vö. A Szentmise Olvasmányai „A” év, Előzetes tudnivalók 78. sz.) Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeeső ünnep folytán, lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett, ha az alkalmasabbnak látszik. Ha valamelyik templomban (pl. filián) csak ritkábban van mise, akkor a legmegfelelőbb olvasmányokat választhatjuk. Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olvasmányokat (kivéve a nagyböjti időt). Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és előírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A” évre szóló vasárnapi kötet elején. A prefációk Az évközi időben, hacsak más prefáció nincs jelezve, köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük, (kivéve a IV. és a különleges alkalmakra szóló eucharisztikus imát, melyet mindig sa-


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

15 ját prefációval mondunk.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció. A szentek emléknapjainál levő mfsz. jelzés azt jelenti: a megfelelő szentről, azaz az illető szent állapotának megfelelő prefáció is vehető (vért. v. lelkipászt. v. szentek ált. pref. stb.) a közös pref. helyett. Az eucharisztikus ima „A papra tartozó részek között első helyen áll az eucharisztikus ima. Az egész szentmisének ez a csúcspontja.” (K. 30 p.) Szavait érthetően és fennhangon mondják (a papok), és mindenki figyelemmel hallgassa. Amíg a pap ezeket az imákat mondja, más imák vagy énekek nem végezhetők, és az orgonának, illetve más hangszernek hallgatnia kell. (Uo. 32. p,) Az eucharisztikus ima használatának szabályai: Az első három eucharisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. Az első eucharisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak, melyeket az illető napoknál jelzünk. A második eucharisztikus imának és a különleges alkalmakra szóló eucharisztikus imának saját prefációja van; vehető ezzel vagy más prefációval is. Meghatározott halottért (halottakért) vehető saját megemlékezés. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendő. A harmadik eucharisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eucharisztikus ima végén levő szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. A negyedik eucharisztikus imának és a különleges alkalmakra szóló eucharisztikus imáknak (V–VII. A. B. C.) saját prefációja van, mely nem választható el. Ezért olyan napokon vagy misékben, melyeknek saját prefációja van, ez az eucharisztikus ima nem mondható. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját prefációja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. Nem számít saját prefációnak az egyes időszakok (advent, nagyböjt stb.) prefációja. Votívmisékben imádkozható vagy az illető mise prefációja (az I., II., III. eucharisztikus imával) vagy pedig az illető (II. vagy IV.) eucharisztikus ima prefációja.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

16 Különleges alkalmakra szóló eucharisztikus imák a Misekönyv 487-511. lapjain találhatók. A koncelebrálás (együttmisézés). Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak, az áldozatnak és Isten egész népének egységét. (K. 199. p.) Mindenkor ajánlatos, amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük, elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. A főcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok, melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai), hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó előírásokat. (K. 199–251.) „Azokat a szövegeket, amelyek minden koncelebrálóra tartoznak, a koncelebrálók halkan mondják, hogy a főcelebráns hangja jól hallatszék. Így a nép a szöveget könnyebben megérti.” (K. 218. p.) Az epiklézist koncelebrálók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket, rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetőségét jelzi. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise; 1: mondható egy temetési mise; 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után, b) az eltemetés alkalmával, c) a halál vagy temetés első évfordulóján; 3: bármely gyászmise mondható, B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetőségét jelzik. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise; 1: kivéve a főünnepeken, hamvazószerdán és nagyhét napjain, a főpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelő alkalmi vagy votívmise mondását;


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

17 2: nagyböjt idején kívül, ha azt lelkipásztori szempontok indokolják, a templomigazgató vagy a miséző megítélése alapján mondható megfelelő alkalmi vagy votívmise.; 3: mondható bármilyen megfelelő alkalmi vagy votívmise. Egyébként az elsőcsütörtöki, elsőpénteki és elsőszombati votívmisék mondásának lehetőségét esetről-esetre külön is jelezzük az illető napoknál. A kereszt + a napi mise előtt a „pro populo” vagy „ad intentionem Ordinarii” mondandó miséket jelzi a plébánosok, illetve azok számára, akiket illet. Az egyes pénteki napoknál a kereszt 3 bűnbánati napot, a két kereszt 33 a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat, a három kereszt 333 a szigorú böjti napokat jelzi, hamvazószerdán és nagypénteken. (L. a Magyar Püspöki Kar 1966. december 13-án kelt rendeletét.) A főünnepek, a vasárnapok, az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomása azt a célt szolgálja, hogy azok liturgikus jelentőségét hangsúlyozza. Tehát nem munkaszüneti napot jelez, sem parancsolt ünnepet. (Az öt parancsolt ünnep külön jelezve van dec. 25-én, jan. 1-jén, jan. 6-án, aug. 15-én és nov 1-jén.)


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

18

DECEMBER

ADVENT Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje. (Esz 39)

ZSO: I. kötet I. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. kötet

2013. DECEMBER Az Imaapostolság szándékai: Általános: Hogy azok a gyermekek, akik áldozatai a cserbenhagyásnak és minden fajta erőszaknak, megtalálhassák azt a szeretetet és védelmet, amelyre szükségük van. Missziós: Hogy a keresztények, megvilágosítva a megtestesült Ige fényétől, készítsék elő az emberiséget az Üdvözítő érkezésére. 1.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA. ZSO: az adv. vas.-ról Oi: TeDeum. (Lehet az Oi-t vigíliával kibővíteni; ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. Ez lehetséges az év minden vas.-ján, a FÜ-eken és az Ü-eken is.) viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. adv. I. – Olv.: Iz 2,1-5 – Róm 13,11-14 – Mt 24,37-44 – Egyet. köny. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2,1-5, v. 4,2-6 – Mt 8,5-11 K: Iz 11,1-10 – Lk 10,21-24


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

DECEMBER Sz: Cs: P: Sz:

Iz 25,6-10a Iz 26,1-6 Iz 29,17-24 Iz 30,18-21.23-26

19

– Mt 15,29-37 – Mt 7,21.24-27 – Mt 9,27-31 – Mt 9,35–10,1.6-8

Az egész hét olvasmányait akkor is közli a D, ha egy ünnep miatt kiesnék is olvasmánypár, lehet ugyanis a kiesőt egy másik napon is venni az előszóban leírtak szerint.

................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. ................................................. ................................................. 3. Kedd. Xavéri Szent Ferenc áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. adv. I. v. mfsz. ................................................. ................................................. 2.

Szerda. Köznap. Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító. e ZSO: az adv. köznapról v. az e-ról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. fehér Szt. Jánosról: lelkipászt. v. egyht., köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz. 4.

...................................................

................................................. Csütörtök. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. 5.

D E C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

20

DECEMBER

fehér

Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref adv. I. ................................................. .................................................

Péntek. 3. Köznap. Vagy: Szent Miklós püspök. e ZSO: az adv. köznapról v. az e-ról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. fehér Szt. Miklósról: püspökök, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját.

6.

Vác: Ma van Keszthelyi Ferenc volt megyéspüspök halálának (3 2010) évfordulója.

...................................................

................................................. Szombat. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: Püspökök v. egyháztanítók, saját könyörgésekkel, pref. adv. I. v. mfsz. fehér Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo: Szűz Máriáról (4. sz. közös), pref. Sz. Mária. 7.

Esztergom-Budapest: Ma van a főpásztor kinevezésének (2002) évfordulója. Foglaljuk be az egyet. köny.-be.

................................................. ................................................. II. zsoltárhét I. Ed a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni. 8.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA. ZSO: az adv. vas.-ról. Oi: TeDeum.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

DECEMBER

21

viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. adv. I. – Olv.: Iz 11,1-10 – Róm 15,4-9 – Mt 3,1-12 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. II. Ed a vas.-ról. Bi: vas. II. Ed utáni. Hétfô. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA. FÜ ZSO: a FÜ-ről, Oi: TeDeum, Ni: kieg. zsoltárok. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ter 3,9-15.20 – Ef 1,3-6.11-12 – Lk 1,26-38 – Egyet. köny. 9.

Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok nem kötelezô emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ...................................................

Hétköznapi olvasmányok: (H: Iz 35,1-10 – Lk 5,17-26) K: Iz 40,1-11 – Mt 18,12-14 Sz: Iz 40,25-31 – Mt 11,28-30 Cs: Iz 41,13-20 – Mt 11,11-15 P: Iz 48,17-19 – Mt 11,16-19 Sz: Sir 48,1-4.9-11 – Mt 17,10-13. 10. Kedd. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. ................................................. ................................................. 11.

Szerda. Köznap. Vagy: Szent I. Damazusz pápa. e

D E C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

22

DECEMBER

ZSO: az adv. köznapról v. az e-ról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. fehér Szt. Damazuszról: pápák, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz. ................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. Vagy: A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária. e ZSO: az adv. köznapról v. az e-ról (KIL). viola 2 MISE: az adv. köznapról, köny. saját, pref. adv. I. fehér Guadelupei Szűz Máriáról: Sz. Máriáról (4. sz. közös), köny. saját (K), pref. Sz. Mária. ................................................. .................................................

12.

Péntek 3. Szent Lúcia szűz és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: vért. v. szüzek, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.

13.

...................................................

................................................. Szombat. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. adv. I. v. mfsz. 14.

................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed: a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni. 15.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA. ZSO: az adv. vas.-ról. Oi: TeDeum. viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. adv. v. I. – Olv.: Iz 35,1-6a.10 – Jak 5,7-10 – Mt 11,2-11 – rózsa- Egyet. köny. szín


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

DECEMBER

23

Ma az oltár díszíthető virágokkal. Az orgona (v. más hangszer) szólhat az ének kiséretén kívül is.

................................................. ................................................. ................................................. 16. Hétfô. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I. – Olv.: Iz 54,1-10 – Lk 7,24-30 ................................................. ................................................. ................................................. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetők a következőképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentről szóló olvasmány és annak válaszos éneke, majd a szentről szóló könyörgés. – A Rdben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után, a szentről szóló Ben., ill. Magn. antifóna után a szentről szóló könyörgés és a szokásos befejezés. A misében az adventi köny. helyett mondható a szentről szóló köny. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi.

Hétköznapi olvasmányok: Dec. 17: Ter 49,2.8-10 Dec. 18: Jer 23,5-8 Dec. 19: Bir 13,2-7.24-25a Dec. 20: Iz 7,10-14 Dec. 21: Én 2,8-14 17.

– Mt 1,1-17 – Mt 1,18-24 – Lk 1,5-25 – Lk 1,26-38 – Lk 1,39-45

Kedd. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Az Úr elhagyja...” stb. Magn.-ant.: „Ó, Bölcsesség...”

D E C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

24

DECEMBER

viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. ................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Mindenható Istenünk...” stb. Magn.-ant.: „Ó, Urunk...” viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. ................................................. ................................................. 18.

Csütörtök. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Lelkem hozzád emelem...” stb. Magn.-ant.: „Ó, Jessze...” viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. ................................................. ................................................. Péntek 3. Köznap. 20. ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Az eljövendő...” stb., Magn.-ant.: „Ó, Dávid Kulcsa...” viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. 19.

Eger: Ma van Kádár László érsek halálának évfordulója. (3 1987)

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Istenünk a Libanon...” stb. viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. 21.

Vehető megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

DECEMBER

25

I. Ed a vas.ról. Magn.-ant.: „Ó, szent Virradat...” Bi: vas. I. Ed utáni. 22. ADVENT 4. VASÁRNAPJA. ZSO: az adv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Rd ant.: „Mihelyt meghallottam…)` – Magn.-ant.: „Ó, nemzetek Királya...” viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs.), Hitvallás. – Olv.: Iz 7,10-14 – Róm 1,1-7 – Mt 1,18-24 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. Köznap ZSO: az adv. köznapról. Rd és Ed ant.-ai: „Íme, eljön az Úr...” stb., Magn.-ant: „Ó, Emmanuel...” viola 2 MISE: saját, pref. adv. II. – Olv.: Mal 3,1-4.23-24 – Lk 1,57-66

23.

Vehető megemlékezés Keţy Szent János áldozópapról

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: A Ni befejeztéig az adv. köznapról. Rd ant.-ai: „Az Úr elhagyja...” stb. viola 2 MISE: (reggel) saját, pref. adv. II. Olv.: 2Sám 7,15.8b-11.16 – Lk 1,67-79 ................................................. ................................................. 24.

A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idő.

D E C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

26

DECEMBER

KARÁCSONYI IDŐ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Urunk születéséről és első megnyilatkozásairól. Ez történik a karácsonyi időszakban. A karácsonyi idő Karácsony I. Ed-ével kezdődik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ESz 32, 33) Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült... és emberré lett”, ill. „Ki fogantatott... született Szűz Máriától”. Két térdre, ha éneklik, egy térdre, ha mondják a Hitvallást. – Nem mondható a IV. eukarisztikus ima, sem a különleges alkalmakra szólók. (V–VII.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. Aki három vagy csak két misét mond, mindegyikért fogadhat el stipendiumot. A plébánosok és azok, akik erre kötelesek, az egyik misét „pro populo”, (ill. ad int. Ordinarii) kötelesek végezni. Az ezt jelző + az éjjeli misénél van feltüntetve, de bármelyik mise applikálható. – Aki csak egyszer misézik, azt a miseformulát válassza, amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak, amikor misézik.

I. Ed KARÁCSONYRÓL. Végezhető a vigília mise előtt vagy utána is. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az I. euch. imában saját betét. – Olv.: Iz 62,1-5 – ApCsel 13,16-17.22-25 – Mt 1,1-25 v. Mt 1,18-25 – Egyet. köny. A Bi-t csak azok végzik, akik az éjjel végzett Oi-n és az éjjeli misén nem vesznek részt.

25.

Szerda. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). FÜ nyolcaddal. (Parancsolt ünnep.) ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

DECEMBER

27

fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az I. euch. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 9,1-6 – Tit 2,11-14 – Lk 2,1-14 – Egyet. köny. HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját, Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az I. euch. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 62,11-12 – Tit 3,4-7 – Lk 2,15-20 – Egyet. köny. ÜNNEPI MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az I. euch. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 52,7-10 – Zsid 1,1-6 – Jn 1,1-18, vagy: Jn 1,1-5.914 – Egyet. köny. II. Ed a FÜ-ről. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. ................................................. ................................................. ................................................. Csütörtök. SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ. Ü 26. ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a IV. hét csütörtökjéről. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59 – Mt 10,17-22 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. Ed a karácsony nyolcadáról. Péntek. 3. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉ27. LISTA. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a IV. hét péntekjéről. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 1,1-4 – Jn 20,2-8 – Egyet. köny.

D E C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

28

DECEMBER Borszentelés a helyi szokásnak megfelelően. Eger: SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA Ü. Minden mint fent.

................................................. ................................................. Ed a karácsony nyolcadáról. Szombat. APRÓSZENTEK. Ü 28. ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a IV. hét szombatjáról. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 1,5–2,2 – Mt 2,13-18 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. I. Ed holnapról Bi: vas. I. Ed utáni. Vasárnap. A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA és JÓZSEF. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. hétről. fehér 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. kar. – Olv.: Sir 3,3-7.14-17a. – Kol 3,12-21 – Mt 2,12-15.19-23 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. II. Ed az Ü-ről. Hétfô. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP 30. ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. hét hétfőjéről. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17 – Lk 2,36-40 29.

Pannonhalma: Ma van a főapát püspökké kinevezésének (1988) évfordulója. Foglaljuk az egyetemes könyörgésekbe.

................................................. .................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 2

DECEMBER – JANUÁR

29

Ed a karácsony nyolcadáról. Kedd. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. hét keddjéről. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21 – Jn 1,1-18

31.

Vehető megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon. Az évvégi hálaadást az egyházmegyei előírás szerint végezzük (Plv).

................................................. ................................................. I. Ed a holnapi FÜ.-ről. Bi.: vas. I. Ed utáni.

2014. JANUÁR Az Imaapostolság szándékai:

Általános: (Gazdasági fejlődés) Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi nép méltóságát. Missziós: (Keresztény egység) Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart egység felé haladjanak. Szerda. Karácsony nyolcada: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) FÜ (Parancsolt ünnep). ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I. („... Istenanyaságának ünnepén”). Az I. euch. imában ünnepi betét. – Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.

1.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

J A N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

30

JANUÁR Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet, az egyet. köny.-be vegyünk megfelelő imaszándékot is. – Ma nem, de a következő napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgő mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári év elejére szóló alkalmi mise is. Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetők a változó ünnepek. (Lásd e kötet 5. oldala)

................................................. ................................................. ................................................. I. zsoltárhét Hétköznapi miseolvasmányok: Cs : 1Jn 2.22-28 – Jn 1,19-28 P : 1Jn 2,29 – 3,6 – Jn 1,29-34 Sz: 1Jn 3,7-10 – Jn 1,35-42 Csütörtök. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. kar. v. mfsz. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref kar. 2.

................................................. ................................................. Péntek 3. Köznap. Vagy: Jézus szent neve. e ZSO: a kar. idő köznapjáról v. az e.-ról (KIL). fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. előtti. fehér MISE: Jézus szent neve (Misekönyv 891. o.)

3.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

JANUÁR fehér

31

Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a kar. idő köznapjáról. fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. előtti, pref kar. fehér Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo Sz. Máriáról (5. sz.), pref. kar. v. Sz. Mária.

4.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 5. Vasárnap. KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA. ZSO: a vas-ról. Oi: TeDeum. fehér 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. kar. – Olv.: Sir 24,1-4.12-16 – Ef 1,3-6.16-18 – Jn 1-18 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. Az I. euch. imában saját betét. – Olv.: Iz 60,1-6 – Ef 3,23a.5-6 – Mt 2,1-12 – Egyet. köny. 6.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma végezzük a hagyományos vízmegáldást.

................................................. ................................................. .................................................

J A N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

32

JANUÁR II. zsoltárhét Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Jn 3.22 – 4,6 – Mt 4,12-17.23-25 K: 1Jn 4,7-10 – Mk 6,34-44 Sz: 1Jn 4,11-18 – Mk 6,45-52 Cs: 1Jn 4,19 – 5,4 – Lk 4,14-22a P: 1Jn 5,5-13 – Lk 5,12-16 Sz: 1Jn 5,14-21 – Jn 3,22-30

Kedd. Köznap. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. e ZSO: a kar. idő köznapjáról v. az e-ról. fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar. fehér Szt. Rajmundról: lelkipászt., köny. saját, pref. vízk. v. mfsz.

7.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: a kar. idő köznapjáról. fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar. ................................................. ................................................. 8.

Csütörtök. Köznap. ZSO: a kar. idő köznapjáról. fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar.

9.

................................................... ...................................................

10.

Péntek 3. Köznap. ZSO: a kar. idő köznapjáról.

fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

JANUÁR

33

Szeged-Csanád: Ma van Udvardy József volt püspök halálának évfordulója. (3 2000)

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a kar. idő köznapjáról. fehér 2 MISE: a kar. idő köznapjáról, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar. ................................................. ................................................. I. Ed az Ü-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 12. Vasárnap. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. Ü ZSO: az Ü-ről, Oi: TeDeum, Ni: zsoltárok a III. hét vas.-járól. fehér 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 42,1-4.6-7 – ApCsel 10,34-38 – Mt 3,13-17 – Egyet. köny. 11.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1,1-6 – Mk 1,14-20 K: Zsid 2,5-12 – Mk 1,21-28 Sz: Zsid 2,14-18 – Mk 1,29-39 Cs: Zsid 3,7-14 – Mk 1,40-45 P: Zsid 4,1-5.11 – Mk 2,1-12 (Sz: Zsid 4,12-16 – Mk 2,13-17)

J A N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

34

JANUÁR

ÉVKÖZI IDŐ A NAGYBÖJT ELŐTTI RÉSZ A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek. (ESz 43) ZSO: III. kötet. I. zsoltárhét. Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Hiláriuszról: püspökök v. egyhtan., köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. .................................................

13.

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 14.

Szerda. Köznap. Vagy: Remete Szent Pál. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Pálról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. .................................................

15.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

JANUÁR

35

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 16.

Péntek 3. Szent Antal apát. E. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.

17.

................................................... ...................................................

Szombat. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZŰZ. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: szüzek, köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. szüzek. – Olv.: 2Kor 10,17–11,2 – Mt 25,1-13 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

18.

A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben.- és Magn.-antifónák A, B és C évek szerint változnak. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV.-be kerülhettek csak be a II. III. és IV. kötetben. Erre utal a fenti jelzés: „Függ. IV.”

19.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Oi: Ben.- és Magn.-ant: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas., (egy a 8 közül). – Olv.: Iz 49,3.5-6 – 1Kor 1,1-3 – Jn 1,29-34 – Egyet. köny. Ma kezdődik az ökumenikus imanyolcad, és tart a következő vas.-ig. A két vas. kivételével mondható megfelelő Vo., vasárnap pedig az ordinárius engedélyével.

J A N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

36

JANUÁR

Ma van az Elvándorlók és Menekültek világnapja. Emlékezzünk meg errôl a Szentbeszédben és az egyet. köny.-ben. Mondható errôl alkalmi mise.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Sám 15,16-23 – Mk 2,18-22 K: 1Sám 16,1-13 – Mk 2,23-28 Sz: 1Sám 17,32-33.37.40-51 – Mk 3,1-6 Cs: 1Sám 18,6-9;19,1-7 – Mk 3,7-12 P: 1Sám 24,3-21 – Mk 3,13-19 (Sz: 2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27 – Mk 3,20-21) Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szent Fábiánról: egy vért. v. pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz. piros Szent Sebestyénről: egy vért. köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. Kedd. Szent Ágnes szűz és vértanú. E 21. ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: egy vért. v. szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 20.

................................................... ...................................................

22.

Szerda. Köznap. Vagy: Boldog Batthyány-Strattmann László. e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. e


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

JANUÁR

37

ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér B. Batthyány-Strattmann Lászlóról: saját (K), pref. közös v. mfsz. piros Szt. Vincéről: egy. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 24. Péntek 3. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyhtan., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.

23.

................................................... ...................................................

Szombat. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (pálfordulás) Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs). pref. apost. I. v. II. – Olv.: ApCsel 22,3-16 v. ApCsel 9,1-22 – Mk 16,15-18 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 26. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant. Függ. IV. 25.

J A N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

38

JANUÁR

zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 8,23b–9,3 – 1Kor 1,10-13.17 – Mt 4,12-23 v. Mt 4,12-17 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja ebben az évben elmarad.

Hétköznapi miseolvasmányok: H: 2Sám 5,1-7.10 K: 2Sám 6,12b-15.17-19 Sz: 2Sám 7,4-17 Cs: 2Sám 7,18-19.24-29 P: 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17 Sz: 2Sám 12,1-7a.10-17

– Mk 3,22-30 – Mk 3,31-35 – Mk 4,1-20 – Mk 4,21-25 – Mk 4,26-34 – Mk 4,35-41

Hétfô. Köznap. Vagy: Merici Szent Angéla szűz. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Angéláról: szüzek v. nevelők, köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. 27.

Kedd. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: egyht. v. lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. Szerda. Köznap. 29. ZSO: az évk. köznapról.

28.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 3

JANUÁR – FEBRUÁR

39

zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 30.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Bosco Szent János áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: nevelők, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 31.

................................................... ...................................................

FEBRUÁR Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Idősek) Hogy az idős emberek bölcsességét és tapasztalatát elismerjük az Egyházban és a társadalomban. Missziós: (Együttműködés az evangelizálásban) Hogy papok, szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben. Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. Elsőszombati Vo-ként vegyük a fenti misét.

1.

................................................... ...................................................

F E B R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

40

FEBRUÁR IV. zsoltárhét. I. Ed az Ü-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

2.

Évközi 4. vasárnap. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY). Ü ZSO: az Ü-ről, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Mal 3,1-4 – Zsid 2,14-18 – Lk 2,22-40 v. Lk 2,22-32 – Egyet. köny. A főmisét a gyertyaszentelő körmenettel kezdjük, ahogy a misekönyvben jelezve van. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma könyörgőnap van a szerzetesi hivatásokért. Emlékezzünk meg erről a szentbeszédben és az egyet. köny.-ben.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: 2Sám 15,13-14.30;16,5-13a – Mk 5,1-20 K: 2Sám 18,9-10.14b. 24.25a.30–19,3 – Mk 5,21-43 Sz: 2Sám 24,2.9-17 – Mk 6,1-6 Cs: 1Kir 2,1-4.10-12 – Mk 6,6-13 P: Sir 47,2-13 – Mk 6,14-29 Sz: 1Kir 3,4-13 – Mk 6,30-34 Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú. e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Balázsról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szt. Anszgárról: egy püspökök v. hithird., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 3.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

FEBRUÁR

41

Balázs-áldás adható ma v. a következő vasárnap is.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 4.

Szerda. Szent Ágota szűz és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: egy vért. v. szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. .................................................

5.

Csütörtök. Miki Szent Pál és társai, japán vértanúk. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: több vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref. közös. ................................................. .................................................

6.

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját. 7.

................................................... ...................................................

8.

Szombat. Köznap. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szűz. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e

F E B R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

42

FEBRUÁR

ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Jeromosról: nevelők, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szent Jozefináról: szüzek, köny. saját (K), pref. közös. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. ................................................... ...................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant: Függ IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 9.

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 58,7-10 – 1Kor 2,1-5 – Mt 5,13-16 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Kir 8,1-7.9-13 K: 1Kir 8,22-23.27-30 Sz: 1Kir 10,1-10 Cs: 1Kir 11,4-13 (P: 1Kir 11,29-32;12,19 Sz: 1Kir 12,26-32;13,33-34

– Mk 6,53-56 – Mk 7,1-13 – Mk 7,14-23 – Mk 7,24-30 – Mk 7,31-37) – Mk 8,-10

Hétfô. Szent Skolasztika szűz. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. .................................................

10.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

FEBRUÁR

43

................................................. Kedd. Köznap. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Máriáról: egy az első 3 közösből, köny. saját, pref. Sz. Mária. 11.

Ma van a Betegek Világnapja. Adjunk lehetőséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomunkban.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 12.

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 13.

Péntek 3. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: egyházalapítók v. hithird., köny. saját, Dicsőség, pref. lelkipászt. – Olv.: ApCsel 13,46-49 – Lk 10,1-9 – Egyet. köny. ................................................. ................................................. Szombat. Köznap. 15. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. 14.

F E B R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

44

FEBRUÁR

zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. ................................................. ................................................. II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 16. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Sir 15,15-20 – 1Kor 2,6-10 – Mt 5,17-37 – Egyet. köny. A jövő vasárnap tartjuk a gyűjtést a katolikus iskolák javára.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1,1-11 – Mk 8,11-13 K: Jak 1,12-18 – Mk 8,14-21 Sz: Jak 1,19-27 – Mk 8,22-26 Cs: Jak 2,1-9 – Mk 8,27-33 P: Jak 2,14-24.26 – Mk 8,34–9,1 (Sz: Jak 3,1-10 – Mk 9,2-13) Hétfô. Köznap. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér A szt. alapítókról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 17.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

FEBRUÁR

45

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 18.

...................................................

................................................. Szerda. Köznap. 19. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 20.

Péntek 3. Köznap. Vagy: Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Péterről: egyht. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. 21.

Szombat. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, pref. apost. I. v. II. – Olv.: 1Pét 5,1-4 – Mt 16,13-19 – Egyet. köny.

22.

................................................... ...................................................

F E B R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

46

FEBRUÁR III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

23.

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Lev 19,1-2.17-18 – 1Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48 – Egyet. köny. Ma van a gyűjtés a katolikus iskolák javára.

................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. SZENT MÁTYÁS APOSTOL. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, pref. apost. I. v. II. – Olv.: ApCsel 1,15-17.20-26 – Jn 15,9-17 – Egyet. köny.

24.

................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: (H: Jak 3,13-18 – Mk 9,14-29) K: Jak 4,1-10 – Mk 9,30-37 Sz: Jak 4,13b-17 – Mk 9,38-40 Cs: Jak 5,1-6 – Mk 9,41-50 P: Jak 5,9-12 – Mk 10,1-12 Sz: Jak 5,13-20 – Mk 10,13-16 Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. Szerda. Köznap. 26. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. .................................................

25.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

FEBRUÁR – MÁRCIUS

47

................................................. 27. Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. .................................................

28.

MÁRCIUS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Tisztelet a nők iránt) Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait és méltóságát. Missziós: (Hivatások) Hogy számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék. 1. Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. Elsőszombati Vo-ként vegyük a fenti misét. ................................................. ................................................. IV. zsoltárhét.

M Á R C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

48

MÁRCIUS I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

2.

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 49,14-15 – 1Kor 4,1-5 – Mt 6,24-34 – Egyet. köny. Ma könyörgőnap van a világ éhezőiért. Emlékezzünk meg erről a szentbeszédekben és az egyet. köny.-ben. Mondható erről alkalmi mise is.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Pét 1,3-9 – Mk 10,17-27 K: 1Pét 1,10-16 – Mk 10,28-31 Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 3.

Kedd. Köznap. Vagy: Szent Kázmér. e Vagy: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e.-k egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Kázmérról: szentek ált. köny. saját, pref. közös v. mfsz. piros B. Meszlényi Zoltánról: egy vért. v. püspökök, köny. közös, pref. közös v. mfsz. 4.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 4

MÁRCIUS

49

A NAGYBÖJT A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk alleluját (ESz 27,28). Megjegyzések a nagyböjtre: – A két főünnepet (március 19. és 25.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti időszakról vesszük. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetők. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentről szóló olvasmány, és annak válaszos éneke után a szentről szóló könyörgéssel záródik. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad, következik a szentről szóló Ben., ill. Magn. antifóna és utána a szentről szóló könyörgés. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentről szóló könyörgés.) – Votív- és alkalmi misék nem mondhatók, kivéve szükség esetén, de akkor is csak az ordinárius engedélyével. Vasárnapokon, főünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. – Nem mondhatók a megemlékező gyászmisék sem. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésből is láthatók.) – Nagyböjt 4. vasárnapját és a két főünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni, a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. – Azokat a népi ájtatosságokat (pl. keresztúti ájtatosság), amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak, ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni, hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni.

M Á R C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

50

MÁRCIUS ZSO: II. kötet. IV. zsoltárhét.

HAMVAZÓSZERDA. 333 (szigorú böjt.) ZSO: a nagyb. köznapról saját, az Rd-ben vehetők a III. hét péntekének zsoltárai az ott levő antifónákkal. viola 1 MISE: saját, pref. nagyb. IV. – Olv.: Jo 2,12-18 – 2Kor 5,20–6,2 – Mt 6,1-6.16-18 – Egyet. köny. 5.

A nagyböjti prefációk közül a III. és a IV. hétköznapokra vannak szánva, az I. és a II. inkább a vasárnapokra; ezek mondhatók hétköznapokon is. Hamvazás a misekönyvben leírt módon.

................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. 6. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: MTörv 30,15-20 – Lk 9,22-25 Ma nem mondható elsőcsütörtöki Vo.

................................................... ...................................................

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 58,1-9a – Mt 9,14-15 7.

Vehető megemlékezés Szent Perpétua és Felicitász vértanúkról. Ma nem mondható elsőpénteki Vo.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 58,9b-14 – Lk 5,27-32 8.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

MÁRCIUS

51

Vehető megemlékezés Istenes Szent János szerzetesről.

................................................. ................................................. I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 9.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA. ZSO: a nagyb. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs.) Ben.- és Magn.-ant: Függ. IV. viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ter 2,7-9; 3,1-7a – Róm 5,12-19; v. Róm 5,12.17-19 – Mt 4,1-11 – Egyet. köny. Pref. saját. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma meghamvazhatók azok, akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.

................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Lev 19,1-2.11-18 – Mt 25,31-46 10.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 55,10-11 – Mt 6,7-15 ................................................. ................................................. 11.

12.

Szerda. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról.

M Á R C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

52

MÁRCIUS

viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jón 3,1-10 – Lk 11,29-32 ................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Eszt 4,17n. p-r. a-b. g-h. – Mt 7,7-12

13.

Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Isten sokáig éltesse!

................................................... ...................................................

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Ez 18,21-28 – Mt 5,20-26 ................................................. .................................................

14.

Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: MTörv 26,16-19 – Mt 5,43-48 15.

Eger: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2007). Foglaljuk be az egyet. köny.-be.

................................................... ...................................................

II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 16.

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA. ZSO: a nagyb. vas.-ról. (TeDeum nincs.) Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

MÁRCIUS

53

viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. saját – Olv.: Ter 12,1-4a – 2Tim 1,8b-10 – Mt 17,1-9 – Egyet. köny. Pref. saját. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Dán 9,4b-10 – Lk 6,36-38 17.

Vehető megemlékezés Szent Patrik püspökről. Győr: A győri Könnyező Szűz Mária. Megemlékezés.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 1,10.16-20 – Mt 23,1-12

18.

Vehető megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanítóról. Győr: Ma van a főpásztor kinevezésének (1991) évfordulója. Foglaljuk be az egyet. köny.-be.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas I. Ed utáni. Szerda. SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE. FÜ ZSO: a FÜ-ről, saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. Szt. József. – Olv.: 2 Sám 7,4-5a.12-14a.16 – Róm 4,13.16-18.22 – Mt 1,16.18-21.24a v. Lk 2,41-51a – Egyet. köny. 19.

M Á R C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

54

MÁRCIUS Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 17,5-10 – Lk 16,19-31

20.

................................................... ...................................................

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Ter 37,3-4.1213a.17b-28 – Mt 21,33-43.45-46 ................................................. ................................................. 22. Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Mik 7,14-15.18-20 – Lk 15,1-3.11-32 21.

................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 23.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA. ZSO: a nagyb. vas.-ról. (Oi: TeDeum nincs). Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV. viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. nagyb. I. v. II. – Olv.: Kiv 17,3-7 – Róm 5,1-2.5-8 – Jn 4,5-42 v. Jn 4,5-15. 19b-26. 39a. 40-42 – Egyet. köny. Pref. saját. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. .................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

MÁRCIUS

55

Hétfô. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: 2Kir 5,1-15a – Lk 4,24-30

24.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas I. Ed utáni. Kedd. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). FÜ ZSO: a FÜ-ről, saját, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás (közben térdhajtás). – Olv.: Iz 7,10-14;8,10 – Zsid 10,4-10 – Lk 1,26-38 – Egyet. köny. Pref. saját. 25.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. ................................................. Szerda. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: MTörv 4,1.5-9 – Mt 5,17-19 ................................................. ................................................. 26.

Csütörtök. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 7,23-28 – Lk 11,14-23 ................................................. .................................................

27.

28.

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról.

M Á R C


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

56

MÁRCIUS

viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Oz 14,2-10 – Mk 12,28b-34 Vehető megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökről.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Oz 6,1-6 – Lk 18,914 29.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant. Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 30.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA. ZSO: a nagyb. vas.-ról. (Oi: TeDeum nincs.) Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV. viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs.), Hitvallás, pref. nagyb. v. I. v. II. – Olv.: 1 Sám 16,1b.6-7.10-13a. – Ef 5,8-14 – rózsa- Jn 9,1-41 v. Jn 9,1.6-9.13-17.34-38 – Egyet. köny. szín Pref. saját. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A templomi hirdetésbe foglaljuk bele, hogy a jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Ma az oltár díszíthető virággal, az orgona v. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is. A miseruha színe lehet rózsaszín.

................................................. ................................................. ................................................. 31.

Hétfô. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

MÁRCIUS – ÁPRILIS

57

viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 65,17-21 – Jn 4,43-54 ................................................... ...................................................

ÁPRILIS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Környezetvédelem és igazságosság) Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását. Missziós: (Remény a betegeknek) Hogy a feltámadt Úr töltse el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség tesz próbára. Kedd. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Ez 47,1-9.12 – Jn 5,1-16

1.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 49,8-15 – Jn 5,17-30 2.

Vehető megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetéről.

................................................... ...................................................

3.

Csütörtök. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

58

ÁPRILIS

viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Kiv 32,7-14 – Jn 5,31-47 Ma nem mondható elsőcsütörtöki Vo.

................................................... ...................................................

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Bölcs 2,1a.12-22 – Jn 7,1-2.10.25-30

4.

Vehető megemlékezés Szent Izidor püspök és egyháztanítóról. Ma nem mondható elsőpénteki Vo. Székesfehérvár: Ma van a főpásztor kinevezésének (2003) évfordulója. Foglaljuk az egyet. köny.-be.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 11,18-20 – Jn 7,40-53 5.

Vehető megemlékezés Ferrer Szent Vince áldozópapról. Ma nem mondható elsőszombati Vo.

................................................. ................................................. I. zsoltárhét. I. Ed. a vas.-ról. Magn.-ant. Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 6. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. ZSO: a nagyb. vas.-ról. (TeDeum nincs.) Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV. viola 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. nagyb. I. v. II. – Olv.: Ez 37,12b-14 – Róm 8,8-11 – Jn 11,1-45 v. Jn 11,3-7.17.20-27.33b-4 – Egyet. köny. Pref. saját.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 5

ÁPRILIS

59

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára. Megtartható az a szokás, hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket, de már nem kötelező. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le, mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. Nem illett a szenvedés komolyságához. Később már a szenvedő ill. meghalt Krisztus alakja került a keresztre. Logikus tehát, hogy ne éppen most, a szenvedés idején takarjuk el.) Ha a keresztet nem takarjuk el, akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk, azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon.

................................................. ................................................. ................................................. Hétfô. Köznap. 7. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenvedéséről I. – Olv.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62 v. Dán 13,41c-62 – Jn 8,1220 Vehető megemlékezés De La Salle Szent János áldozópapról.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Szám 21,4-9 – Jn 8,21-30 ................................................. ................................................. 8.

9.

Szerda. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

60

ÁPRILIS

viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Dán 3,1420.91-92.95 – Jn 8,31-42 Pécs: Ma van a főpásztor kinevezésének (2011) évfordulója. Foglaljuk be az egyet. köny.-be.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Ter 17,3-9 – Jn 8,51-59

10.

Vehető megemlékezés Ferrer Szent Vince áldozópapról.

................................................... ...................................................

Péntek 33. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Jer 20,10-13 – Jn 10,31-42

11.

Vehető megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Ez 37,21-28 – Jn 11,45-57 12.

Pécs: Ma van Cserháti József volt püspök halálának évfordulója (†1994). Foglaljuk be az egyet. köny.-be.

................................................. ................................................. II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

ÁPRILIS

61

13.

VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. ZSO: saját, (Oi: TeDeum nincs.) Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV. A főmise előtt pálma (barka)-szentelés egy megfelelő templomon kívüli helyen. Evangélium: Mt 21,1-11 piros 0 + MISE: saját, (Dicsőség nincs), Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 50,4-7 – Fil 2,6-11 – Mt 26,14–27,66 v. Mt 27,11-57 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A passiót, ha éneklik (v. olvassák), lehet különböző szereposztásban végezni, de Jézus szerepét a papnak vagy egy diakónusnak kell énekelnie; ha nincs jelen diakónus, akkor magának a papnak.

................................................. ................................................. ................................................. 14.

NAGYHÉTFŐ. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv.: Iz 42,1-7 – Jn 12,1-11 ................................................. ................................................. NAGYKEDD. ZSO: a nagyb. köznapról. viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv.: Iz 49,1-6 – Jn 13,21-33.36-38 ................................................. .................................................

15.

16.

NAGYSZERDA. ZSO: a nagyb. köznapról.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

62

ÁPRILIS

viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv. Iz 50,4-9a – Mt 26,14-25 ................................................. ................................................. 17.

NAGYCSÜTÖRTÖK. ZSO: saját. A székesegyházakban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját, Dicsőség, a papi ígéretek megújítása, a krizma és olajok megszentelése, (Hitvallás és egyet. köny. nincs.) – Olv.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9 – Jel 1,5-8 – Lk 4,16-21. Pref. saját. Nem mondható a IV. eucharisztikus ima, sem a különleges alkalmakra szólók. „Az olajszentelési mise, amelyet püspök papságával celebrál, és a krizmát és a többi olajokat megszenteli, legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése, amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. Erre a misére az egyházmegye minden részéből meg kell hívni a papokat, akik misézzenek együtt a püspökkel, tanúként és segítőként szerepeljenek a krizma szentelésénél, mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. A híveket is hívni kell, hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyűjteni, lehet a szentelést előbbre is hozni egy másik napra, amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. Az új krizmát és a keresztelendők olaját húsvét éjszakáján a beavató szentségekhez használjuk. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentősége miatt csak egyszer végezzük. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentős templomban. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise előtt, vagy más alkalmas időben vegyék át. Ez alkalom arra, hogy a híveket a krizma


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

ÁPRILIS

63

és más szent olajok használata, valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentősége tekintetében oktassuk.” (PS 35-36)

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE)

Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a húsvét ünnepe is az egyházi évben. (ESz 18) A húsvéti misztériumról általában „Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétől a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait. Joggal hívják ezt az időszakot így: »Krisztus keresztrefeszítésének, sírbatételének és feltámadásának három napja.« Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni, hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan, a közösséggel együtt ünnepeljük. A püspök, ha lehetséges, saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt. A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelően nagy számú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni őket. A nép, valamint a papok és más közreműködők énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentősége van.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

64

ÁPRILIS Ajánlatos, hogy a kisebb szerzetesi közösségek, legyenek papok vagy laikusok, valamint más közösségek, a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva, ha lehetséges, a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek, és ott üljék meg az ünnepeket. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot. A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani, amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eucharisztia és a papság megalapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa. Ezekkel foglalkozzék ma a homília is. A tabernákulum legyen a szentmise előtt teljesen üres. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is. A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól, az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba, mégpedig szerpapoknak, az akolitusoknak és kisegítő áldoztatóknak kell ezt tenniük, hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplő egyház életébe. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk. Szentségmutatóba való kihelyezése nincs megengedve. Az őrzési helynek ne legyen »szent sír« formája. Kerüljük is a »szent sír« kifejezést. Az őrzési hely nem arra való, hogy az Úr temetését ábrázolja, hanem hogy az Eucharisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára őrizze. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír hazai hagyományát. Legyen a szentsír egy másik helyen, vagy ha ezen a helyen van is, akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön, hanem csak nagypénteken. Vagy takarjuk le azt, ha nem mozdítható könnyen, és csak pénteken vegyük le róla a leplet. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda, hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. A szerk.)


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

ÁPRILIS

65

Buzdítsuk a híveket, hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13–17. fejezet) lehet olvasni. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünneplés nélkül, minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdődött.” (PS 38-56).

fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE. Dicsőség (intonálásakor megkondulnak a harangok és az orgona megszólal), a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelőnek látszik), Hitvallás nincs. Egyet. köny. (Megfelelő, hogy az adományok előkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). Pref. az Euch.-ról I., saját részekkel. – Olv.: Kiv 12,18.11-14 – 1Kor 11,23-26 – Jn 13,1-15. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A mise végeztével a pap a „Pange lingua” vagy más szentségi ének kíséretében a megőrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eucharisztiát. Ezt követően oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). Ha lehetséges, a kereszteket eltávolítjuk, ha nem, akkor legalább lefedjük. ZSO: Az Ed-et ma csak azok kötelesek elvégezni, akik az esti szentmisén nem vesznek részt. Bi.: vas. II. Ed. utáni. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. vál. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig.”

18.

NAGYPÉNTEK 333. (Szigorú böjt.) ZSO: saját. Az Ed-et ma csak azok végzik, akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt. – Bi: vas. II. Ed. u. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

66

ÁPRILIS

MISE nincs. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. Délutáni istentisztelet – I. Igeliturgia. Olv.: Iz 52,13 – 53,12 – Zsid 4,14-16; 5,7-9 – Jn 18,1–19,42 – Egyetemes könyörgések. – II. Hódolat a Szent Kereszt előtt. – III. Áldozási szertartás. „Ősi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eucharisztikus ünnepet. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. A betegeknek, akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián, a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget. A kijelölt olvasmányokat elejétől végéig el kell olvasni. A válaszos éneket és az evangélium előtti éneket a szokásos módon éneklik. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni, mint virágvasárnap. A passió után homília következik. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük, mégpedig átfogó erejű teljességében, mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak, aki az egész világ üdvéért függött a kereszten. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy előírhat saját szándékot is. A misekönyvben található általános könyörgésekből a pap kiválaszthatja azokat, amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. Azonban őrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket.” (PS 59,66-67).

19.

NAGYSZOMBAT. ZSO: saját. A Rd-ben, az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik, akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a rövid válaszos ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fel-


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

ÁPRILIS

67

magasztalta őt és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél.” MISE ezen a napon nincs. Az esetleg már éjfél előtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet, amely Krisztust a kereszten, a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja, s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti, avagy a fájdalmas Szűzanya képét, hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor. – A szerk.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétől. A szentáldozást is csak mint útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. El kell maradnia a házasság, valamint más szentségek kiszolgáltatásának is, kivéve a gyónást és a betegek kenetét. A híveket oktatni kell a nagyszombat sajátságos jellegét illetőleg. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elővételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára.” (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. – A szerk.) (PS 74-76.)

A HÚSVÉTI IDŐ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt „nagy vasárnapként”. Ezeket a napokat az alleluja gyakoribb éneklése jellemzi. (ESz 22). 20.

HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. FÜ nyolcaddal. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12,42). Az éjszakai virrasztás, amelyet ekkor tartanak, emlékezés arra a szent éjszakára, amelyen az Úr feltámadt, és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának” tekintik. (Szt. Ágoston: Sermo 219.) Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szent-

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

68

ÁPRILIS ségeiben. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt, és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az előírást szigorúan be kell tartani*. Az ellenkező és itt-ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat, amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi előesti mise órájában ünneplik, el kell vetni. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást, hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetű rendezvényre. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt, amely költői szavakkal énekli a húsvéti titkot, beleágyazva az egész üdvtörténetbe. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni, átruházhatja azt egy énekesre papra vonatkozó részek kihagyásával (ezek zárójelben szerepelnek). A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul, és azokban az imákban jut kifejezésre, amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. Hasznos lehet, ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése. Ez akkor kifejező, ha felnőttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek. Akkor is megáldjuk a keresztvizet, ha nincsenek jelen keresztelendők. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása, mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget, mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet” kezdetű antifónát éneklik vagy egy másik éneket, mely a keresztségi karaktert kifejezi. A negyedik rész az eucharisztikus ünneplés, a húsvéti liturgia csúcspontja, mert ez alkotja a húsvéti titkot, Krisztus halálának megemlékezését, a Feltámadott jelenlétét, az egy-

* „Az MKPK 2001. évi ad limina látogatása során az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció a magyar püspököknek a húsvéti vigília időpontjára vonatkozó kérdésére válaszolva hozzájárult, hogy a kialakult hagyomány miatt – ahol lelkipásztori okból indokoltnak látszik – továbbra is kezdődhessen szertartás az általános előírásnál korábbi időpontban.” ( MKPK Titkársága, 740/2009. Bp. 2009. júl. 15.)


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 6

ÁPRILIS

69

házba való beépülés teljességét, az örök húsvét elővételezését. Ügyelni kell, hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehető legnagyobb kifejező erőt; a hívek könyörgése, amellyel az újonnan megkereszteltek először gyakorolják mint hívők a királyi papságot; a felajánlási körmenet, amelyben együttműködnek az újonnan megkereszteltek; a kánon (betoldásával együtt), melyet lehetőleg énekeljünk; s végül az áldozás, mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. Üdvös, ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eucharisztikus jelek teljességében, a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. A helyi ordináriusok dönthetik el, vajon megfelelő-e ez. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát, ne olyan kifejezéseket használjunk, amelyek azt a benyomást keltenék, hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. Ellenkezőleg, hangsúlyozzuk, hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe, mint az egyetlen istentisztelet. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket, hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen.” (PS 78-95). A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. Az a pap, aki a vigíliai szentmisét végezte vagy koncelebrálta, nappal ismét misézhet vagy koncelebrálhat. A vigília végezhető azokban a templomokban is, amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. Kötelező a vigília végzése ott, ahol keresztkút van.

fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA. I. Ünnepélyes kezdet. Tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele, húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya). II. Igeliturgia. Ószöv. olvasmányok: Ter 1,1–2,2 – Ter 22,1-18 – Kiv 14,15–15,1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54,5-14 – Iz 55,1-11 – Bár 3,9-15.32 – 4,4 – Ez 36,16-28. Ezekből lehet csak hármat venni, szükség esetén csak kettőt.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

70

ÁPRILIS Dicsőség (megszólal az orgona és a harangok), Szentlecke: Róm 6,3-11, ünnepélyes „Alleluja” zsoltárral. Evangélium: Mt 28,1-10. III. Keresztségi liturgia. Litánia, keresztvíz-megáldás, keresztelés (lehetőleg legyen), keresztségi fogadás (égő gyertya a hívek kezében), egyet. köny. IV. Az Eucharisztia liturgiája. Az adományok elő-készítése, pref. húsv. („de ezen a szent éjszakán”), az I. euch. imában saját betét. A végén, hacsak nem következik a húsvéti körmenet, áldás és kettős alleluja az elbocsájtáshoz. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. Meg kell gyújtani minden ünnepélyesen végzett szertartásra. ZSO: a Rd előtt van ma az Invitatórium (Imádságra hívás). Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek, nem kell elvégezzék az olvasmányos imaórát. Akik nem vettek részt a vigílián, azok így végezzék az Oi-t: a húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követő kantikumokkal és könyörgésekkel. Megfelelő, hogy a következőket mondjuk: Kiv 14,15–15,1 – Ez 36,16-28 – Róm 6,3-11 – Lk 24,1-12. Utána „TeDeum”, húsvéti könyörgés, (Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.)

fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsőség, szekvencia, Hitvallás, pref. húsv. I. („ezen a szent napon”), az I. euch. imában saját betét. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettős alleluja. – Olv.: ApCsel 10,34a. 37-43 – Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8 – szekvencia, – Jn 20,1-9; esti misében: Lk 24,13-35 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

ÁPRILIS

71

Húsvét nyolcadában a Rd-ben, az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap”, antifónát kell mondani. – A Rd és a Ed „Menjetek békével” ill. „Istennek legyen hála” formuláihoz kettős alleluját mondunk, akárcsak a szentmisében. Ma és az egész húsvéti időben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya örvendj” (Regina coeli) antifónát vesszük. Az „Úr angyala” helyett is ezt imádkozzuk.

................................................. ................................................. ................................................. A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2,14.22-33 – Mt 28,8-15 K: ApCsel 2,36-41 – Jn 20,11-18 Sz: ApCsel 3,1-10 – Lk 24,13-35 Cs: ApCsel 3,11-26 – Lk 24,35-48 P: ApCsel 4,1-12 – Jn 21,1-14 Sz: ApCsel 4,13-21 – Mk 16,9-15 21.

HÚSVÉTHÉTFŐ. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. ................................................. ................................................. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. .................................................

22.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

72

ÁPRILIS

23.

SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. .................................................

24.

CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. .................................................

25.

PÉNTEK 3 HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. ................................................. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. 26. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, pref. húsv. I. ................................................. ................................................. II. zsoltárhét. I. Ed húsv. nyolcadáról, Bi: vas. I. Ed utáni. 27.

Húsvét 2. vasárnapja. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. húsv. I. – Olv.: ApCsel 2,42-47 – 1Pét 1,3-9 – Jn 20,19-31 – Egyet köny. Ezt a vas.-ot II. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nővér közlései alapján az Isteni Irgalmasság vasárnapjának


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

ÁPRILIS

73

nyilvánította. Az Apostoli Penitenciaria 2002. jún. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. Megemlékezhetünk erről a szentbeszédben. Ma lehet tartani a jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelő) a plébániatemplomokban a Preorátorban levő szertartása szerint. A misét, ha ahhoz kapcsolódik az ájtatosság, a vasárnapról kell mondani, de a hét egyik köznapján mondható alkalmi mise a jó termésért.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4,23-31 – Jn 3,1-8 (K: ApCsel 4,32-37 – Jn 3,7b-15) Sz: ApCsel 5,17-26 – Jn 3,16-21 Cs: ApCsel 5,27-33 – Jn 3,31-36 P: ApCsel 5,34-42 – Jn 6,1-15 (Sz: ApCsel 6,1-7 – Jn 6,16-21) II. zsoltárhét. Hétfô. Köznap. Vagy: Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú. e Vagy: Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ok egyikéről (KIL) fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. piros Szt. Péterről: egy vért. v. lelkipászt. v. hithird., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. fehér Szt. Lajosról: saját (K) pref. húsv. v. mfsz. 28.

Esztergom-Budapest: SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ, A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ (ápr. 23-ról) ZSO: A FÜ-ről saját. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. vért. – Olv.: egy újszövetségi a Sztköt.-ből – Egyet. köny.

Á P R


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

74

ÁPRILIS–MÁJUS Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Kedd. SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: szüzek, köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. a szüzekről. v. mfsz. – Olv.: 1Jn 1,5–2,2 – Mt 11,25-30 – Egyet. köny.

29.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. Vagy: Szent V. Piusz pápa. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér Szt. Piuszról: pápák, köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. 30.

................................................... ...................................................

MÁJUS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek. Missziós: (Mária vezetése) Hogy Mária, az evangelizálás Csillag vezesse az Egyház küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló hirdetésében. Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent József a munkás. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról saját. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.

1.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

MÁJUS fehér fehér

75

Szt. Józsefről: saját (ha ünnepélyesen végzik, lehet Dicsőség), saját ev.: Mt 13,54-58, pref. Szt. József. Egyet. köny. Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., saját könyörgésekkel, pref. húsv. v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo Jézus Szívéről, pref. saját. ................................................. ................................................. 3. Szombat. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. Ü. ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, pref. apostol I. v. II. – Olv.: 1Kor 15,1-8 – Jn 14,6-14 – Egyet. köny. 2.

Ma nem mondható elsőszombati Vo.

................................................. ................................................. III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 4. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 2,14.22-28 – 1Pét 1,17-21 – Lk 24,13-35 – Egyet. köny.

M Á J


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

76

MÁJUS Szent Flórián vértanú, valamint Boldog Ceferino vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6,8-15 – Jn 6,22-29 K: ApCsel 7,51–8,1a – Jn 6,30-35 Sz: ApCsel 8,1b-8 – Jn 6,35-40 Cs: ApCsel 8,26-40 – Jn 6,44-51 P: ApCsel 9,1-20 – Jn 6,52-59 Sz: ApCsel 9,31-42 – Jn 6,60-69 5. Hétfô. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. ................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 6.

................................................... ................................................... Egri főszékesegyház és Veszprém: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Szerda. Köznap. Vagy: Boldog Gizella. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér B. Gizelláról: szt. asszonyok v. szerzetesek, köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. 7.

Eger: A BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. Főszékesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

MÁJUS

77

fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A – Dicsőség, Hitvallás, ol-

vasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből, pref. saját. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B – Dicsőség, (Hitvallás

nincs), pref. saját. – Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva az Sz kötetből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Veszprém: BOLDOG GIZELLA, A FŐEGYHÁZMEGYE TÁRSVÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: szt. asszonyok v. szerz., köny. saját, Dicsőség, Hitvallás, 3 olvasmány, pref. mfsz. – Egyet. köny.

................................................... ................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 8.

................................................... ...................................................

Péntek. 3. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 9.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 10.

................................................... ...................................................

M Á J


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

78

MÁJUS

IV. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 11. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ IV. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 2,14a.36-41 – 1 Pét 2,20b-25 – Jn 10,1-10 – Egyet. köny. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Buzdítani kell a híveket, hogy imáikkal, erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11,1-18 – Jn 10,11-18 K: ApCsel 11,19-26 – Jn 10,22-30 Sz: ApCsel 12,24–13,5a – Jn 12,44-50 Cs: ApCsel 13,13-25 – Jn 13,16-20 P: ApCsel 13,26-33 – Jn 14,1-6 Sz: ApCsel 13,44-52 – Jn 14,7-14 Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ok egyikéről. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. piros Szt. Néreusz és Achilleuszról: több vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. piros Szt. Pongrácról: egy vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. 12.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 7

MÁJUS

79

Kedd. Köznap. Vagy: A fatimai boldogságos Szűz Mária. e ZSO: a húsv. köznapról v. e-ról (KIL). fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér A fatimai boldogságos Szűz Máriáról (K), pref. Sz. Mária. 13.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.

14.

Szombathely: Ma van Fábián Árpád püspök halálának évfordulója. (3 1986)

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 15.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. piros Szt. Jánosról: egy vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. 16.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. ................................................. ................................................. 17.

M Á J


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

80

MÁJUS

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 18. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv. vas-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 6,1-7 – 1Pét 2,4-9 – Jn 14,1-12 – Egyet. köny. Szent I. János pápa és vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14,5-18 – Jn 14,21-26 K: ApCsel 14,19-28 – Jn 14,27-31a Sz: ApCsel 15,1-6 – Jn 15,1-8 Cs: ApCsel 15,7-21 – Jn 15,9-11 P: ApCsel 15,22-31 – Jn 15,12-17 Sz: ApCsel 16,1-10 – Jn 15,18-21 Hétfô. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. ................................................. ................................................. 19.

Kedd. Köznap. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. e ZSO: a húsv. köznapról Vagy: az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér Szt. Bernardinról: lelkipászt. v. hithird., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz ................................................. ................................................. 20.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

MÁJUS

81

Szerda. Köznap. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai. e ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. piros Magallán Szent Kristóf áldozópap és társairól: több vértanú, köny. saját (K), pref. húsv. v. mfsz. ................................................. ................................................. 21.

Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent Rita özvegy. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér Szt. Ritáról: asszonyok v. szerz., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. ................................................. ................................................. 22.

Péntek 3. Köznap. Vagy: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. e ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. piros Boldog Apor Vilmosról: egy vért. v. püspökök, köny. saját (K), pref. húsv v. mfsz. 23.

Győr: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. E Minden, mint fent.

................................................. ................................................. Szombat. Szűz Mária, a keresztények segítsége. E 24. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: Sz. Mária közös miséjéből a 6. sz. saját könyörgésekkel, pref. Sz. Mária. ................................................. ................................................. II. zsoltárhét

M Á J


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

82

MÁJUS I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

25.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv. vas-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 8,5-8.14-17 – 1Pét 3,15-18 – Jn 14,15-21 – Egyet. köny. Ma van a tömegtájékoztatási világnap. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet. Ma van a Hősök napja. Emlékezzünk meg róla az egyet. köny.-ben. Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító, Szent VII. Gergely pápa, valamint Pazzi Szent Mária Magdolna szűz nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16,11-15 – Jn 15,26–16,4a K: ApCsel 16,22-34 – Jn 16,5-11 Sz: ApCsel 17,15.22–18,1 – Jn 16,12-15 Cs: ApCsel 18,1-8 – Jn 16,16-20 P: ApCsel 18,9-18 – Jn 16,20-23a Sz: ApCsel 18,23-28 – Jn 16,23b-28 Hétfô. Néri Szent Fülöp áldozópap. E ZSO. az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. szerz., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. ................................................. .................................................

26.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

MÁJUS

83

Kedd. Köznap. Vagy: Canterbury Szent Ágoston püspök. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér Szt. Ágostonról: püspökök v. hithird. köny. saját, pref. húsv. v. mfsz. 27.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.

28.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 29.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. fehér Szt. István ereklyéiről: saját, pref. Szt. István. 30.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. 31.

M Á J


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

84

MÁJUS – JÚNIUS Debrecen-Nyíregyháza, Kaposvár: Ma van a főpásztor kinevezésének (1993) évfordulója. Foglaljuk be az egyetemes könyörgésekbe.

................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a FÜ.-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

JÚNIUS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Munkanélküliek) Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek. Missziós: (A hit Európában) Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők hitének tanúságtétele folytán. 1.

Húsvét 7. vasárnapja. URUNK MENNYBEMENETELE. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. mennyb. I., az I. euch. imában ünnepi betét. – Olv.: ApCsel 1,111 – Ef 1,17-23 – Mt 28,16-20 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Szent Jusztíniusz vértanú emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. .................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

JÚNIUS

85

Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19,1-8 – Jn 16,29-33 K: ApCsel 20,17-27 – Jn 17,1-11a Sz: ApCsel 20,28-38 – Jn 17,11b-19 Cs: ApCsel 22,30; 23,6-11 – Jn 17,20-26 P: ApCsel 25,13-21 – Jn 21,15-19 Sz: ApCsel 28,16-20.30-31 – Jn 21,20-25 Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk. e fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. v. mennyb. piros Szt. Marcellinusz és Szt. Péterről: több vért., köny. saját, pref. húsv. v. mennyb. v. mfsz. ................................................. .................................................

2.

Kedd. Lwanga Szent Károly és társai vértanúk. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: több vért. saját könyörgésekkel, pref. húsv. v. mennyb. v. vért. ................................................. .................................................

3.

Szerda. Köznap. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. v. mennyb. 4.

................................................... ................................................... Szombathely: Szent Quirinusz püspök és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: egy vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. Debrecen-Nyíregyháza: Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

5.

Csütörtök. Szent Bonifác püspök és vértanú. E ZSO: az E-ról.

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

86

JÚNIUS

piros 2 MISE: egy vért. v. püspökök v. hithird., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös. Debrecen-Nyíregyháza: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A – Dicsőség, Hitvallás. Olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.ből. pref. saját. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók, sem elsőcsütörtöki Vo. fehér 1 A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. MISE: templ. szent. évf. B – Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját, – Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók, sem elsőcsütörtöki Vo.

................................................. ................................................. Péntek 3. Köznap. 6. Vagy: Szent Norbert püspök. e ZSO: a húsv. köznapról v. az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. v. mennyb. fehér Szt. Norbertről: püspökök v. szerz., köny. saját, pref. húsv. v. mennyb. v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját. ................................................. ................................................. Szombat. Köznap. 7. ZSO: a húsv. köznapról. fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. v. mennyb.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

JÚNIUS fehér

87

Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo Szűz Máriáról (6. sz.) pref. Sz. Mária

................................................... ...................................................

piros 0 PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA. VIGÍLIA MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. pünkösdi, az I. euch. imában saját betét. – Olv.: Ter 11,19 v. Kiv 19,3-8a.16-20b v. Ez 37,1-14 v. Jo 2,28-32 – Róm 8,22-27 – Jn 7,37-39 – Egyet. köny. Sem ma este, sem holnap nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 8.

PÜNKÖSDVASÁRNAP. FÜ. ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. Ni: a délelőttihez saját himnusz. piros 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját, az I. euch. imában saját betét. – Olv.: ApCsel 2,1-11 – Róm 8,22-27 – szekvencia – Jn 20,19-23 – Egyet. köny. Prágai Szent Ágnes szűz nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ................................................... A mai nappal befejeződik a húsvéti idő. A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellől eltesszük a keresztkút mellé, és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk, lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül, hogy a keresztény halála az ő személyes pászkája.” (PS 99)

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

88

JÚNIUS Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfőt ülik meg a hívek, és nagyobb számban jönnek a templomba, mondható a pünkösdnapi mise piros színben. Dicsőség, Hitvallás nincs, pref. pünkösdi. Vagy vehető a Szentlélekről szóló votívmisék egyike.

ÉVKÖZI IDŐ A HÚSVÉTI IDŐ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek. (ESz 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina” („Üdvözlégy Úrnőnk”) vagy más antifónát énekeljük vagy imádkozzuk. – A harangszóra ismét „Az Úr angyalát” imádkozzuk.

ZSO: III. kötet. II. zsoltárhét. Évközi 10. hét Miseolvasmányok köznap: II. kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Kir 17,1-6 – Mt 5,1-12 K: 1Kir 17,7-16 – Mt 5,13-16 (Sz: 1Kir 18,20-39 – Mt 5,17-19) Cs: 1Kir 18,41-46 – Mt 5,20-26 P: 1Kir 19,9a.11-16 – Mt 5,27-32 Sz: 1Kir 19,19-21 – Mt 5,33-37 Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Efrémről: egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

9.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 8

JÚNIUS

89

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 10.

................................................... ...................................................

Szerda. Szent Barnabás apostol. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: saját, pref. apost. – Olv.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3 – Mt 10,7-13.

11.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 12.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. egyht. v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 13.

................................................... ................................................... Szombathely: Csak a Székesegyházban: I. Ed. a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed. utáni.

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. ................................................. ................................................. 14.

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

90

JÚNIUS

Szombathely: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A – Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü Zso: Az Ü-ről, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref saját. Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

I. Ed. a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed. utáni 15.

Évközi 11. vasárnap. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. FÜ. ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Kiv 34,4b-6.8-9 – 2Kor 13,11-13 – Jn 3,16-18 – Egyet. köny. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja ebben az évben elmarad. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. ................................................. III. zsoltárhét. Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Kir 21,1-16 – Mt 5,38-42 K: 1Kir 21,17-29 – Mt 5,43-48


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

JÚNIUS Sz: Cs: P: Sz:

2Kir 2,1.6-14 Sir 48,1-15 2Kir 11,1-4.9-18.20 2Krón 24,17-25

91

– Mt 6,1-6.16-18 – Mt 6,7-15 – Mt 6,19-23 – Mt 6,24-34

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 16.

Szombathely: Köznap. Vagy: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros 2 MISE: Szt. Mártonról mint nov. 11-én (Dicsőség és Hitvallás nélkül).

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. 18. Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. 19. Vagy: Szent Romuald apát. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér 2 MISE: egyhtan. v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. 17.

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

92

JÚNIUS

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

20.

Székesfehérvár: Ma van Szakos Gyula volt püspök halálának évfordulója. (3 1992) Szeged-Csanád, Szombathely: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2006). Foglaljuk be az egyet. köny.be.

................................................... ...................................................

Szombat. Gonzága Szent Alajos szerzetes. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. ................................................. ................................................. I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 21.

22.

Évközi 12. vasárnap. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA. FÜ ZSO: a FÜ-ről saját. Oi: TeDeum. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. euch. – Olv.: MTörv 8,2-3.14b-16a – 1Kor 10,16-17 – szekvencia tetszés szerint – Jn 6,51-58 – Egyet. köny. Úrnapi körmenet a Plv. szerint. A templomi hirdetésbe foglaljuk bele, hogy a jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz. Nolai Szent Paulínusz püspök, valamint Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. IV. zsoltárhét.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

JÚNIUS

93

Hétköznapi miseolvasmányok: H: 2Kir 17,5-8.13-15a.18 – Mt 7,1-5 (K: 2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36 – Mt 7,6.12-14) Sz: 2Kir 22,8-13; 23,1-3 – Mt 7,15-20 Cs: 2Kir 24,8-17 – Mt 7,21-29 (P: 2Kir 25,1-12 – Mt 8,1-4) Sz: Siral 2,2.10-14.18-19 – Mt 8,5-17 23. Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. Pécs: A BAZILIKA-SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. FÜ A székesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. I. Ed: Ker. Szt. Jánosról fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A – Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olv., sztlecke, ev. szabadon választva a Sztköt.ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü Zso: Az Ü-ről, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref saját. Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

I. Ed. a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed. utáni KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. fehér 1 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jer 1,4-10 – 1Pét 1,8-12 – Lk 1,5-17 – Egyet. köny. Sem ma este, sem holnap nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

.................................................

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

94

JÚNIUS

Kedd. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. FÜ ZSO: a FÜ-ről saját. Oi: TeDeum. fehér 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 49,1-6 – ApCsel 13,22-26 – Lk 1,57-66.80 – Egyet. köny. ................................................. .................................................

24.

Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

25.

Kalocsa-Kecskemét: Ma van Dankó László érsek halálának évfordulója. (3 1999) Kalocsa-Kecskemét: Ma van a főpásztor székfoglalásának (1999) évfordulója. Foglaljuk az egyetemes könyörgésekbe.

................................................. ................................................. Csütörtök. Köznap. Vagy: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Cirillről: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 26.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 27. Péntek 3. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. FÜ ZSO: a FÜ-ről, saját, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: MTörv 7,6-11 – 1Jn 4,7-16 – Mt 11,25-30 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

JÚNIUS

95

Szent László király ünnepe ebben az évben elmarad.

................................................. ................................................. ................................................. Debrecen-Nyíregyháza és Kaposvár: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Szombat. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve. E ZSO: az E-ról (május végén). fehér 2 MISE: saját (május végén található), pref. Sz. Mária 28.

Debrecen-Nyíregyháza és Kaposvár: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: az FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: szentek ált., saját könyörgésekkel, Dicsőség, Hitvallás, pref. a szentekről I. v. II., – Olv.: Bölcs 10,10-14 – Ef 6,10-13.18 – Mt 22,34-40 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. ................................................. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. piros 1 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját (mint holnap). – Olv.: ApCsel 3,1-10 – Gal 1,11-20 – Jn 21,15-19 – Egyet. köny. Sem ma este, sem holnap nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................. I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 29.

Évközi 13. vasárnap. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. FÜ ZSO: a FÜ-ről. saját. Oi.: TeDeum piros 1 ÜNNEPI MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: ApCsel 12,1-11 – 2Tim 4,6-8.17-18 – Mt 16,13-19 – Egyet. köny.

J Ú N


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

96

JÚNIUS – JÚLIUS Ma van a Péter-fillér gyűjtés. Pécs: SZENT PÉTER APOSTOL, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ Minden, mint fent.

................................................. ................................................. ................................................. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ám 2,6-10.13-16 – Mt 8,18-22 K: Ám 3,1-8; 4,11-12 – Mt 8,23-27 (Sz: Ám 5,14-15.21-24 – Mt 8,28-34) (Cs: Ám 7,10-17 – Mt 9,1-8) P: Ám 8,4-6.9-12 – Mt 9,9-13 Sz: Ám 9,11-15 – Mt 9,14-17 Hétfô. Köznap. Vagy: A római Egyház első szent vértanúi. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról zöld 3 MISE: szabadon választható. piros A szt. vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös v. vért. 30.

Esztergom-Budapest: Ma van Lékai László bíboros érsek halálának évfordulója. (3 1986)

................................................. .................................................

JÚLIUS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Sport) Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

JÚLIUS

97

Missziós: (Világi misszionáriusok) Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot. Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

1.

................................................... ...................................................

Szerda. SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). Ü ZSO: az Ü-ről. Oi.: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.: Szof 3,14-18 v. Róm 12,9-16b – Lk 1,39-56 – Egyet. köny. ................................................. .................................................

2.

Csütörtök. SZENT TAMÁS APOSTOL. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi.: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.: Ef 2,19-22 – Jn 20,24-29 – Egyet. köny.

3.

Ma nem mondható elsőcsütörtöki Vo.

................................................. ................................................. Péntek 3. Köznap Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Erzsébetről: szentek ált. v. jótékonykodók, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját. 4.

................................................... ...................................................

J Ú L


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

98

JÚLIUS

Szombat. Köznap. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Antal Máriáról: lelkipásztorok v. szent nevelők, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. Elsőszombati Vo-ként vegyük a fenti misét. 5.

................................................... ...................................................

II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 6.

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Zak 9,9-10 – Róm 8,9.11-13 – Mt 11,25-30 – Egyet. köny. Goretti Szent Mária szűz és vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Oz 2,16.17b-18.21-22 – Mt 9,18-26 K: Oz 8,4-7.11-13 – Mt 9,32-38 Sz: Oz 10,1-3.7-8.12 – Mt 10,1-7 Cs: Oz 11,1-4.8c-9 – Mt 10,7-15 (P: Oz 14,2-10 – Mt 10,16-23) Sz: Iz 6,1-8 – Mt 10,24-33


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 9

JÚLIUS

99

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

7.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

8.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. Vagy: Szent Zhao Rong Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. piros A szent vértanúkról: több vért., köny. saját (K), pref. közös v. mfsz. 9.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

10.

................................................... ...................................................

Péntek 3. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: szerz., köny. saját, Dicsőség, pref. szerz. – Olv.: Péld 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. köny. 11.

................................................... ...................................................

J Ú L


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

100

JÚLIUS

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária.

12.

................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 13.

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11 – Róm 8,18-23 – Mt 13,1-23 v. Mt 13,1-9 – Egyet. köny. Szent Henrik nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 10-17 – Mt 10,34–11,1 K: Iz 7,1-9 – Mt 11,20-24 Sz: Iz 10,5-7.13-16 – Mt 11,25-27 Cs: Iz 26,7-9.12.16-19 – Mt 11,28-30 P: Iz 38,1-6.21-22.7-8 – Mt 12,1-8 Sz: Mik 2,1-5 – Mt 12,14-21 Hétfô. Köznap. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

14.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

JÚLIUS fehér

101

Szt. Kamillról: szentek ált. v. jótékonykodók, köny. saját, pref. közös v. mfsz.

................................................... ...................................................

Kedd. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

15.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. Vagy: Kármel-hegyi Boldogasszony. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Kármel-hegyi Boldogasszonyról: egy az első 3 közösből, köny. saját, pref. Sz. Mária. 16.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent Zoerárd-András és Szent Benedek remeték. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Zoerárd-Andrásról és Benedekről: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 17.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Szent Hedvig királynő. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 18.

................................................... ...................................................

J Ú L


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

102

JÚLIUS

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária.

19.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 20.

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Bölcs 12,13.16-19 – Róm 8,26-27 – Mt 13,2443 v. Mt 13,24-30 Egyet. köny. Szent Apollinaris püspök és vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Mik 6,1-4.6-8 – Mt 12,38-42 (K: Mik 7,14–15.18-20 – Mt 12,46-50) (Sz: Jer 1,1.4-10 – Mt 13,1-9) Cs: Jer 2,1-3.7-8.12-13 – Mt 13,10-17 (P: Jer 3,14-17 – Mt 13,18-23) (Sz: Jer 7,1-11 – Mt 13,24-30) Hétfô. Köznap. Vagy: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

21.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

JÚLIUS fehér

103

Szt. Lőrincről: lelkipászt. v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

................................................... ...................................................

Kedd. Szent Mária Magdolna. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. – Olv.: Én 3,1-4a, v. 2Kor 5,14-17 – Jn 20,1.11-18. Egyet. köny.

22.

................................................... ...................................................

Szerda. SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE. Ü ZSO: az Ü-ről (KIL). Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját (K), Dicsőség, pref. szent asszonyok. – Olv.: Gal 2,19-20 – Jn 15,1-8. – Egyet. köny. 23.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Árpád-házi Szent Kinga szűz. E. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 24.

................................................... ...................................................

Péntek 3. SZENT JAKAB APOSTOL. Ü ZSO: az Ü-ről, saját részek. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, pref. apost. I. v. II. – Olv.: 2Kor 4,7-15 – Mt 20,20-28 – Egyet. köny. 25.

................................................... ................................................... Veszprém: I. Ed a holnapi FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

J Ú L


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

104

JÚLIUS

Szombat. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei. E ZSO: az E-ról. fehér 1 MISE: saját, pref. szentek. 26.

Veszprém: SZENT ANNA, A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: az FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. a szentekről I. v. II. – Olv.: Sir 44,1.10-15 – 1Pét 3,1-9 – Mt 13,16-17. Egyet. köny.

................................................... ...................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 27.

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: 1Kir 3,5.7-12 – Róm 8,28-30 – Mt 13,44-52 v. Mt 13,44-46 – Egyet. köny. Szent Charbell Makhlouf áldozópap nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jer 13,1-11 – Mt 13,31-35 (K: Jer 14,17-22 – Mt 13,36-43) Sz: Jer 15,10.16-21 – Mt 13,44-46 Cs: Jer 18,1-6 – Mt 13,47-53 P: Jer 26,1-9 – Mt 13,54-58 Sz: Jer 26,11-16.24 – Mt 14,1-12


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

JÚLIUS – AUGUSZTUS

105

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

28.

................................................... ...................................................

Kedd. Szent Márta. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref közös v. mfsz. – Olv.: 1Jn 4,7-16 – Jn 11,19-27 v. Lk 10,38-42

29.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Péterről: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 30.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Loyolai Szent Ignác áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 31.

................................................... ...................................................

AUGUSZTUS Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Menekültek) Hogy a menekültek, akik arra kényszerültek, hogy erőszak miatt elhagyják ottho-

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

106

AUGUSZTUS naikat, nagylelkű befogadásra találjanak, és jogaikat biztosítva lássák. Missziós: (Óceánia) Hogy a keresztények Óceániában örömmel hirdessék a hitet a földrész valamennyi népének.

Péntek 3. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo Jézus Szívéről, pref. saját. 1.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. e Vagy: Eymard Szent Péter Julián áldozópap. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Özsébről: püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szt. Péter Juliánról: lelkipászt., köny. saját (K), pref. közös v. mfsz. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 2.

Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, vehető a fenti mise. ................................................... ...................................................

ZSO: IV. kötet. II. zsoltárhét.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS

107

I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 3.

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,1-3 – Róm 8,35.37-39 – Mt 14,13-21 – Egyet. köny. ................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jer 28,1-17 – Mt 14,22-36 K: Jer 30,1-2.12-15.18.22 – Mt 15,1-2.10-14 (Sz: Jer 31,1-7 – Mt 15,21-28) Cs: Jer 31,31-34 – Mt 16,13-23 P: Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7 – Mt 16,24-28 (Sz: Hab 1,12–2,4 – Mt 17,14-20) Hétfô. Vianney Szent János Mária áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 4.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. Vagy: Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Havas Boldogasszonyról: egy az első 3 közösből, köny. saját, pref. Sz. Mária 5.

................................................... ...................................................

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

108

AUGUSZTUS

Szerda. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. Ü ZSO: az Ü-ről, saját, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, pref. saját. – Olv.: Dán 7,910.13-14 v. 2Pét 1,16-19 – Mt 17,1-9. – Egyet. köny. 6.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk. e Vagy: Szent Kajetán áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Szixtusz és társairól: vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szt. Kajetánról: lelkipászt. v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös. 7.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Szent Domonkos áldozópap. E ZSO: az E-ról, saját részek. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 8.

................................................... ...................................................

Szombat. A KERESZTRŐL NEVEZETT SZENT TERÉZIA BENEDIKTA (EDITH STEIN) SZŰZ ÉS VÉRTANÚ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE. Ü ZSO: az Ü-ről, saját (KIL). Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját (K), Dicsőség, (Hitvallás nincs) pref. 9.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS

109

vért.– Olv. (K): Oz 2,16b.17b.21-22 – Mt 25,1-13 – Egyet. köny. ................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni 10.

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról, Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: 1Kir 19,9a.11-13a – Róm 9,1-5 – Mt 14,22-33 – Egyet. köny. Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok H: Ez 1,2-5.24-28c – Mt 17,22-27 K: Ez 2,8–3,4 – Mt 18,1-5.10.12-14 Sz: Ez 9,1-7; 10,18-22 – Mt 18,15-20 Cs: Ez 12,1-12 – Mt 18,21–19,1 (P: Ez 16,1-15.60.63 v. 16,59-63 – Mt 19,3-12) Sz: Ez 18,1-10.13b.30-32 – Mt 19,13-15 Hétfô. Szent Klára szűz. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

11.

................................................... ...................................................

12.

Kedd. Köznap. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő. e

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

110

AUGUSZTUS

ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról (I. köt. dec. 12-nél). zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Johanna Franciskáról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. (A Misekönyvben dec. 12-nél található). ................................................... ...................................................

Szerda. Boldog XI. Ince pápa. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 13.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 14.

Veszprém: Ma van a főpásztor kinevezésének (1997) évfordulója. Foglaljuk be őt az egyetemes könyörgésekbe.

................................................... ...................................................

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: 1Krón 15,3-4.15-16; 16,1-2. – 1Kor 15,54-57 – Lk 11,27-28 – Egyet. köny. Sem ezen, sem a holnapi misén nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 15.

Péntek. SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY) FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-ről, saját. Oi: TeDeum.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS

111

fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10 – 1Kor 15,20-27c – Lk 1,39-56 – Egyet. köny. Győr és Székesfehérvár: SZŰZ MÁRIA MENNY BE VÉTELE, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ. Minden, mint fent.

................................................... ................................................... ...................................................

Szombat Köznap. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. (A Misekönyvben aug. 13-nál található). fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 16.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni Kaposvár: Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

17.

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 56,1.6-7 – Róm 11,13-15.29-32 – Mt 15,2128 – Egyet. köny.

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

112

AUGUSZTUS

Kaposvár: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: A FÜ-ről. Oi: TeDeum. II. Ed a templ. szent.-ről. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját, – Olv: olvasmány, szentlecke, evangélium. szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: az idén elmarad.

................................................... ................................................... ................................................... Vác: Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ez 24,15-24 – Mt 19,16-22 K: Ez 28,1-10 – Mt 19,23-30 (Sz: Ez 34,1-11 – Mt 20,1-16a) Cs: Ez 36,23-28 – Mt 22,1-14 P: Ez 37,1-14 – Mt 22,34-40 Sz: Ez 43,1-7a – Mt 23,1-12 Hétfô. Köznap. Vagy: Eudes Szent János áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Eudes Szent Jánosról: lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 18.

Vác: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: A FÜ-ről. Oi: TeDeum. II. Ed a templ. szent.-ről. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A., Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv., sztlecke, ev. szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS

113

ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B., Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját, – Olv.: olv. v. sztlecke, ev. szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Kedd. Szent Bernát apát és egyháztanító. E ZSO: az E-ről. fehér 2 MISE: egyhtan. v. szerz. köny. saját, pref. közös v. mfsz.

19.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. Szerda. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről, saját. Oi: TeDeum. fehér 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját, – Olv.: Péld 4,10-15.18-27 – Ef 4,17-24 – Mt 7,24-29 – Egyet. köny.

20.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Kalocsa-Kecskemét: SZENT ISTVÁN KIRÁLY, A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ Minden mint fent.

................................................... ................................................... ...................................................

Csütörtök. Szent X. Piusz pápa. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 21.

................................................... ...................................................

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

114

AUGUSZTUS

Péntek 3. Boldogságos Szűz Mária királynő. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária 22.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. Vagy: Limai Szent Róza szűz. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Rózáról: szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 23.

................................................... ...................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 24.

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról, Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 22,19-23 – Róm 11,33-36 – Mt 16,13-20 – Egyet. köny. Szent Bertalan apostol ünnepe ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ................................................... Kalocsa-Kecskemét: Csak a főszékesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Hétköznapi miseolvasmányok: H: 2Tessz 1,1-5.11b-12 – Mt 23,13-22


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS K: Sz: Cs: (P: Sz:

115

2Tessz 2,1-3a.14-17 – Mt 23,23-26 2Tessz 3,6-10.16-18 – Mt 23,27-32 1Kor 1,1-9 – Mt 24,42-51 1Kor 1,17-25 – Mt 25,1-13) 1Kor 1,26-31 – Mt 25,14-30

Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Lajos. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható piros Szt. Lajosról: szentek ált. köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szt. Józsefről: nevelők v. lelkipászt. köny. saját, pref. közös v. mfsz. 25.

Kalocsa-Kecskemét: A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A főszékesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. II. Ed a templ. szent.-ről. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A., Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv., sztlecke, ev. szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B., Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját, – Olv.: olv. v. sztlecke, ev. szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

26.

................................................... ...................................................

A U G


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

116

AUGUSZTUS

Szerda. Szent Mónika. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: szt. asszonyok, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 27.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Szent Ágoston püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 28.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Keresztelő Szent János vértanúsága. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: saját, pref. saját. Olv.: Jer 1,17-19 – Mk 6,1729 – Egyet. köny. 29.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 30.

................................................... ................................................... Esztergom-Budapest: Csak a főszékesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

31.

II. zsoltárhét I. Ed a vas.-ról, Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

117

zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Jer 20,7-9 – Róm 12,1-2 – Mt 16,21-27 – Egyet. köny. Esztergom-Budapest: A BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A főszékesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A. Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: az idén elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Kor 2,1-5 – Lk 4,16-30 K: 1Kor 2,10b-16 – Lk 4,31-37 Sz: 1Kor 3,1-9 – Lk 4,38-44 Cs: 1Kor 3,18-23 – Lk 5,1-11 P: 1Kor 4,1-5 – Lk 5,33-39 Sz: 1Kor 4,6b-15 – Lk 6,1-5

SZEPTEMBER Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Értelmi fogyatékosok) Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják azt a szeretetet és segítséget, amelyre méltóságteljes élethez szükségük van. Missziós: (Szegények szolgálata) Hogy a keresztények, Isten szavától ihletve, elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek nyújtandó segítségben. 1.

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról.

S Z E P T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

118

SZEPTEMBER

zöld 3 MISE: szabadon választható. ................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 2.

................................................... ...................................................

Szerda. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: pápák v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 3.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös.

4.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szűz. e ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Boldog Terézről: csak votívmise mondható; szüzek v. szerz.-nők, köny. saját (K), pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható elsőpénteki Vo. Jézus Szívéről, pref. saját. 5.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

SZEPTEMBER

119

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 6.

Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, vehető a fenti mise. ................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 7.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV: zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Ez 33,7-10 – Róm 13,8-10 – Mt 18,15-20 – Egyet. köny. Szent Márk, István és Menyhárt áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétfô. SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY). Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.: Mik 5,1-4 v. – Róm 8,28-30 – Mt 1,1-16.18-23 v. Mt 1,18-23 – Egyet. köny. 8.

................................................... ...................................................

S Z E P T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

120

SZEPTEMBER Hétköznapi miseolvasmányok: (H: 1Kor 5,1-8 – Lk 6,6-11) K: 1Kor 6,1-11 – Lk 6,12-19 Sz: 1Kor 7,25-31 – Lk 6,20-26 Cs: 1Kor 8,1b-7.11-13 – Lk 6,27-38 P: 1Kor 9,16-19.22b-27 – Lk 6,39-42 Sz: 1Kor 10,14-22a – Lk 6,43-49

Kedd. Köznap. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Péterről: lelkipászt. v. hithird., köny. saját (K), pref. közös v. mfsz.

9.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

10.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 11.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Szűz Mária szent neve. E ZSO: az E-ról, saját részek. fehér 2 MISE: egy az első 3 közösből, köny. saját, pref Sz. Mária. 12.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

SZEPTEMBER

121

Győr: csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről Bi: vas. I. Ed utáni.

Szombat. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 13.

Győr: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ. ZSO a FÜ-ről, Oi: TeDeum fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B. Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját. – Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét. I. Ed az Ü-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 14.

Évközi 24. vasárnap. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Szám 21,4-9 – Fil 2,6-11 – Jn 3,13-17 – Egyet. köny. ................................................... ................................................... ...................................................

S Z E P T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

122

SZEPTEMBER

Hétfô. A fájdalmas Szűzanya. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.: Zsid 5,78 – Jn 19,25-27 v. Lk 2,33-35 – Egyet. köny.

15.

................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: (H: 1Kor 11,17-26.33 K: 1Kor 12,12-14.27-31a Sz: 1Kor 12,31–13,13 Cs: 1Kor 15,1-11 P: 1Kor 15,12-20 Sz: 1Kor 15,35-37.41-49

– Lk 7,1-10) – Lk 7,11-17 – Lk 7,31-35 – Lk 7,36-50 – Lk 8,1-3 – Lk 8,4-15

Kedd. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 16.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Róbertről: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 17.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 18.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

SZEPTEMBER

123

Péntek 3. Köznap. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szent Januáriuszról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 19.

................................................... ...................................................

Szombat. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk. E ZSO: az E-ról, saját részek. piros 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 20.

................................................... ...................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 21.

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,6-9 – Fil 1,20a-24.27a – Mt 20,1-16a – Egyet. köny. Szent Máté apostol és evangélista ünnepe ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Péld 3,27-34 – Lk 8,16-18 K: Péld 21,1-6.10-13 – Lk 8,19-21 (Sz: Péld 30,5-9 – Lk 9,1-6) Cs: Préd 1,2-11 – Lk 9,7-9

S Z E P T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

124

SZEPTEMBER P: Préd 3,1-11 Sz: Préd 11,9–12,8

– Lk 9,18-22 – Lk 9,43b-45

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

22.

................................................... ...................................................

Kedd. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap. E ZSO: az E-ról (KIL). fehér 2 MISE: lelkipászt. v. szerzetesek, köny. saját (K), pref. közös v. mfsz.

23.

................................................... ................................................... Szeged-Csanád: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Szerda. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: egy vért. v. püspökök, köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. vért. – Olv.: Bölcs 3,1-9 – Mt 10,28-33 – Egyet. köny.

24.

Szeged-Csanád: SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: minden, mint fent, kiegészítve a Hitvallással és egy szentleckével (újszöv.) a Szköt.-ből.

................................................... ................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

25.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

SZEPTEMBER

125

Péntek 3. Köznap. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Kozma és Damjánról: több vért., köny. saját, pref. közös v. vért. 26.

................................................... ...................................................

Szombat. Páli Szent Vince áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 27.

................................................... ...................................................

II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 28.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Ez 18,25-28 – Fil 2,1-11 v. 2,1-5 – Mt 21,28-32 – Egyet. köny. Ma van a Szentírás vasárnapja. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedő helyre, hogy a hívek tiszteleghessenek előtte. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására. Szent Vencel vértanú, valamint Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ................................................... Vác: I. Ed. a FÜ-rôl. Bi: vas. Ed utáni.

29.

Hétfô. SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FŐANGYALOK. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum.

S Z E P T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

126

SZEPTEMBER – OKTÓBER

fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. angyalok. – Olv.: Dán 7,9-10.13-14 v. Jel 12,7-12a – Jn 1,47-51 – Egyet. köny. Vác: SZENT MIHÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÔSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-rôl. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: minden, mint fent, kiegészítve a Hitvallással és egy szentleckével (újszöv.) a Sztköt.-bôl.

................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: (H: Jób 1,6-22 K: Jób 3,1-3.11-17.20-23 Sz: Jób 9,1-12.14-16 Cs: Jób 19,21-27 P: Jób 38,1.12; 40,3-5 Sz: Jób 42,1-3.5-6.12-16

– Lk 9,46-50) – Lk 9,51-56 – Lk 9,57-62 – Lk 10,1-12 – Lk 10,13-16 – Lk 10,17-24

Kedd. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 30.

................................................... ...................................................

OKTÓBER Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Béke) Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak. Missziós: (Missziós világnap) Hogy a missziós világnap minden hívőben felébressze a szenvedélyt és a buzgóságot arra, hogy az egész világnak megvigye az evangéliumot.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

OKTÓBER

127

Szerda. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 1.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Szent Őrzőangyalok. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. angyalok. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös.

2.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható elsőpénteki Vo. Jézus Szívéről, pref. saját. 3.

................................................... ...................................................

Szombat. Assisi Szent Ferenc E. ZSO: az E-ről. fehér 2 MISE: szerz. köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Ahol elsőszombati ájtatosságot tartanak, ott vehető egy Vo Sz. Máriáról: egy az első 3 közösből, pref. Sz. Mária. 4.

................................................... ................................................... Veszprém: csak a főszékesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

III. zsoltárhét I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

O K T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

128

OKTÓBER

5.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant. Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 5,1-7 – Fil 4,6-9 – Mt 21,33-43 – Egyet. köny. Ma van a terménybetakarítási ünnepség. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg, ott mondható egy arról szóló alkalmi v. hálaadó mise. (Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas.) Veszprém: A BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ FEL SZENTELÉSE. A főszékesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: az idén elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Gal 1,6-12 – Lk 10,25-37 K: Gal 1,13-24 – Lk 10,38-42 (Sz: Gal 2,1-2.7-14 – Lk 11,1-4) Cs: Gal 3,1-5 – Lk 11,5-13 P: Gal 3,7-14 – Lk 11,15-26 Sz: Gal 3,22-29 – Lk 11,27-28 Hétfô. Köznap. Vagy: Szent Brúnó áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Brúnóról: lelkipászt. v. szerz. köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

OKTÓBER

129

Győr: Ma van Pataky Kornél volt megyés püspök halálának (3 1998) évfordulója.

................................................... ...................................................

Kedd. Rózsafüzér Királynője. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária

7.

................................................... ...................................................

I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. Szerda. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. Sz. Mária. – Olv.: (a vasárnapi könyvből) Sir 24,23-31 – Gal 4,4-7 – Lk 1,26-28 – Egyet. köny.

8.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent Dénes püspök és társai vértanúk. e Vagy: Leonardi Szent János áldozópap. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Dénes és társairól: több vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Szt. Jánosról: hithird. v. jótékonykodók, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 9.

................................................... ...................................................

10.

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról

O K T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

130

OKTÓBER

zöld 3 MISE: szabadon választható. Veszprém: Ma van Badalik Bertalan püspök halálának évfordulója. (3 1965)

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. Vagy: Boldog XXIII. János pápa. e Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Boldog Jánosról: pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária

11.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 12.

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 25,6-10a – Fil 4,12-14.19-20. – Mt 22,1-14 v. Mt 22,1-10 – Egyet. köny. A templomi hirdetésbe foglaljuk bele, hogy a jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára.

................................................... ................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

131

OKTÓBER Hétköznapi miseolvasmányok: H: Gal 4,22-24.26-27.31–5,1 K: Gal 5,1-6 Sz: Gal 5,18-25 Cs: Ef 1,1-10 P: Ef 1,11-14 (Sz: Ef 1,15-23

– Lk 11,29-32 – Lk 11,37-41 – Lk 11,42-46 – Lk 11,47-54 – Lk 12,1-7 – Lk 12,8-12)

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

13.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. Vagy: Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Kallixtuszról: vért. v. pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 14.

................................................... ...................................................

Szerda. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. 15.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. Vagy: Szent Hedvig szerzetesnő. e Vagy: Alacoque Szent Margit Mária szűz. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Hedvigről: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 16.

O K T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

132 fehér

OKTÓBER Szt. Margit Máriáról: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.

17.

................................................... ...................................................

Szombat. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.: 2Tim 4,9-17a – Lk 10,1-9 – Egyet. köny.

18.

................................................... ...................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 19.

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. – Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 45,1.4-6 – 1Tessz 1,1-5b – Mt 22,15-21 – Egyet. köny.

fehér

Ma van a missziós vasárnap. Mondható alkalmi mise „Az evangélium terjedéséért a népek között” (M 848), Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium az alkalmi kötetből választhatók. – Egyet. köny. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba. De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik, észak-amerikai vértanúk, valamint Keresztes


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

OKTÓBER

133

Szent Pál áldozópap nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ef 2,1-10 – Lk 12,13-21 K: Ef 2,12-22 – Lk 12,35-38 Sz: Ef 3,2-12 – Lk 12,39-48 Cs: Ef 3,14-21 – Lk 12,49-53 P: Ef 4,1-6 – Lk 12,54-59 Sz: Ef 4,7-16 – Lk 13,1-9 Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 20.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 21.

................................................... ................................................... A felszentelt templomokban: (ha azok felszentelési napja nem ismeretes) I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Szerda. Köznap. Vagy: Boldog II. János Pál pápa. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér B. II. János Pálról: pápák közös, pref. közös. v. mfsz. 22.

A felszentelt templomokban: A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). FÜ ZSO: az FÜ-ről. Oi: TeDeum.

O K T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

134

OKTÓBER

fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ................................................... Katonai Ordinariátus: I. Ed a FÜ-rôl. Bi: vas. I. Ed utáni.

Csütörtök. Kapisztrán Szent János áldozópap. E ZSO: az E-ről. fehér 2 MISE: hithird., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

23.

fehér

Katonai Ordinariátus: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP, AZ ORDINARIÁTUS VÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. MISE: hithird. saját, Dicsőség, Hitvallás, Olv.: a Sztköt.-ből – Egyet. köny.

................................................. ................................................... Szeged-Csanád: Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Péntek 3. Köznap. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szent Antal Máriáról: hithird. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 24.

Szeged-Csanád: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: az FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A. Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem kül. alkalmakra szólók.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

OKTÓBER

135

A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját. – Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Szköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ................................................... Pécs: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Szombat. Szent Mór püspök. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 25.

Pécs: SZENT MÓR PÜSPÖK, AZ EGYHÁZMEGYE TÁRSVÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: püspökök, köny. saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. lelkipászt. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium a Szköt.-ből. Egyet. köny.

................................................... ...................................................

II. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 26.

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Kiv 22,20-26 – 1Tessz 1,5c-10 – Mt 22,34-40 – Egyet. köny. ................................................... ................................................... ...................................................

O K T


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

136

OKTÓBER Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ef 4,32–5,8 – Lk 13,10-17 (K: Ef 5,21-33 – Lk 13,18-21) Sz: Ef 6,1-9 – Lk 13,22-30 Cs: Ef 6,10-20 – Lk 13,31-35 P: Fil 1,1-11 – Lk 14,1-6 (Sz: Fil 1,18b-26 – Lk 14,1.7-11)

Hétfô. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

27.

................................................... ...................................................

Kedd. SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.: Ef 2,19-22 – Lk 6,12-19 – Egyet. köny.

28.

................................................... ...................................................

Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 29.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. 30.

................................................... ...................................................

31.

Péntek 3. Köznap. Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. (KIL).


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:11 Page 1

OKTÓBER – NOVEMBER

137

zöld 3 MISE: szabadon választható. piros B. Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját (K), pref. közös v. mfsz. ................................................... ...................................................

I. Ed a holnapi FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

NOVEMBER Az Imaapostolság szándékai: Általános: (Magányos emberek) Hogy azok a személyek, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a testvérek támogatását. Missziós: (Kispapok és szerzetesek nevelői) Hogy a fiatal szeminaristáknak, férfi és női szerzeteseknek legyenek bölcs és jól felkészült nevelőik. Szombat. MINDENSZENTEK. FÜ (Parancsolt ünnep.) ZSO a FÜ-ről. Oi: TeDeum. II. Ed a mai FÜ-ről. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2-4.9-14 – 1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – Egyet. köny. 1.

Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók, sem elsőszombati Vo. Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, ez a szokás, és más ájtatossági gyakorlat továbbra is megtartható. Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

138

NOVEMBER feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

................................................... ................................................... ...................................................

III. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 2.

Évközi 31. vasárnap. HALOTTAK NAPJA. ZSO: az évk. vas.-ról. – Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a fekete gyászmisék kötetéből szabadon választva. – Egyet. köny. A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat. Egyiket bárkiért felajánlhatja, és ezért stipendiumot is vehet fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat a pápa szándékára kell mondania.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Fil 2,1-4 – Lk 14,12-14 K: Fil 2,5-11 – Lk 14,15-24 (Sz: Fil 2,12-18 – Lk 14,25-33) Cs: Fil 3,3-8a – Lk 15,1-10 P: Fil 3,7–4,1 – Lk 16,1-8 Sz: Fil 4,10-19 – Lk 16,9-15 Hétfô. Köznap. Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

3.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

NOVEMBER fehér

139

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

................................................... ...................................................

Kedd. Borromeo Szent Károly püspök. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.

4.

................................................... ...................................................

Szerda. SZENT IMRE HERCEG. Ü ZSO: az Ü-ről. Saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. mfsz. – Olv.: Bölcs 4,7-17 v. Róm 8,28-30 – Lk 12,35-40 – Egyet. köny. 5.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Ahol elsőcsütörtöki ájtatosságot tartanak, ott vehető Vo Krisztus örök Főpapról, pref. euch.; vagy mise papi, ill. szerzetesi hivatásokért, pref közös. 6.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Ahol elsőpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívéről, pref. saját. 7.

................................................... ...................................................

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

140

NOVEMBER

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária.

8.

................................................... ...................................................

IV. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 9.

Évközi 32. vasárnap. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B. Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ez 47,1-2.8-9.12 – 1Kor 3,9b-11.16-17 – Jn 2,13-22 – Egyet. köny. ................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tit 1,1-9 – Lk 17,1-6 K: Tit 2,1-8.11-14 – Lk 17,7-10 Sz: Tit 3,1-7 – Lk 17,11-19 Cs: Filem 7-20 – Lk 17,20-25 P: 2Jn 4-9 – Lk 17,26-37 Sz: 3Jn 5-8 – Lk 18,1-8 Hétfô. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: pápák v. egyht., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.

10.

................................................... ...................................................


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

NOVEMBER

141

Szombathely: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Kedd. Toursi Szent Márton püspök. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.

11.

SZOMBATHELY: TOURSI SZENT MÁRTON PÜSPÖK, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FÜ ZSO: a FÜ-ről saját, Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 61,13a – szentlecke a Szköt.-ből választva – Mt 25,31-40 – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

Szerda. Szent Jozafát püspök és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 12.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. Vagy: Magyar szentek és boldogok. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér A magyar szentekről: szentek ált. v. az összes szentek votivmiséje, köny. saját, pref. szentek I. v. II. 13.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

14.

................................................... ...................................................

15.

Szombat. Köznap. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. e

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

142

NOVEMBER

Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ok egyikéről. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Albertről: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. ......................................................... .........................................................

I. zsoltárhét. I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni. 16.

ÉVKÖZ1 33. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas.-ról. – Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.ant.: Függ. IV. zöld 1 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Péld 31,10-13.19-20.30-31 – 1Tessz 5,1-6 – Mt 25,14-30; v. Mt 25,14-15.19-21 – Egyet. köny. A templomi hirdetésbe foglaljuk bele, hogy a jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a karitász javára. Skóciai Szent Margit nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jel 1,1-4; 2,1-5a – Lk 18,35-43 K: Jel 3,1-6.14-22 – Lk 19,1-10 (Sz: Jel 4,1-11 – Lk 19,11-28) Cs: Jel 5,1-10 – Lk 19,41-44 P: Jel 10,8-11 – Lk 19,45-48 Sz: Jel 11,4-12 – Lk 20,27-40


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

NOVEMBER

143

Hétfô. Köznap. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szűz. e. ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szt. Gertrúdról: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz. 17.

................................................... ...................................................

Kedd. Köznap. Vagy: Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér A bazilikák felszenteléséről: saját, pref. apost. 18.

................................................... ...................................................

Szerda. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. Ü ZSO: az Ü-ről. fehér 1 MISE: jótékonykodók, köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs). pref. szentek I. v. II. – Olv.: Péld 31,10-13.1920.30-31 v. 1Jn 3,14-18 – Lk 6,27-38 – Egyet. köny.

19.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról zöld 3 MISE: szabadon választható.

20.

Katonai Ordinariátus: Ma van a főpásztor kinevezésének (2008) évfordulója. Foglaljuk az egyetemes könyörgésekbe.

................................................... ...................................................

21.

Péntek 3. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. E ZSO: az E-ról.

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

144

NOVEMBER

fehér 2 MISE: egy az első 3 közösből, köny. saját, pref. Sz. Mária ................................................... ...................................................

Szombat. Szent Cecília szűz és vértanú. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: egy vért. v. szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz. 22.

................................................... ...................................................

II. zsoltárhét. I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni. 23.

Évközi 34. vasárnap. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA. FÜ ZSO: a FÜ-ről, saját. Oi: TeDeum. fehér 0 + MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ez 34,11-12.15-17 – 1Kor 15,20-26.28 – Mt 25,31-46 – Egyet. köny. Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma gyűjtés van a karitász javára. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. Szent I. Kelemen pápa és vértanú, valamint Szent Kolumbán apát nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

................................................... ...................................................

Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jel 14,1-3.4b-5 K: Jel 14,14-19 Sz: Jel 15,1-4 Cs: Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

– Lk 21,1-4 – Lk 21,5-11 – Lk 21,12-19 – Lk 21,20-28


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

145

NOVEMBER P: Jel 20,1-4.11 – 21,2 Sz: Jel 22,1-7

– Lk 21,29-33 – Lk 21,34-36

Hétfô. Szent Dung-Lac András áldozópap és társai, vietnami vértanúk. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: saját, pref. vért. v. közös. 24.

................................................... ................................................... Székesfehérvár: Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-ről. Bi: vas. I. Ed utáni.

Kedd. Köznap. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról (KIL). zöld 3 MISE: szabadon választható. piros Szt. Katalinról: egy vért. v. szüzek v. vért., köny. saját (K), pref. közös v. mfsz. 25.

Székesfehérvár: A BAZILIKA-SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE. A székesegyházban: FÜ ZSO: a FÜ-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók. A többi templomban: Ü ZSO: az Ü-ről. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: templ. szent. évf. B, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. saját. – Olv.: olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-ből. – Egyet. köny. – Nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

................................................... ...................................................

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

146

NOVEMBER

Szerda. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható. 26.

................................................... ...................................................

Csütörtök. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

27.

................................................... ...................................................

Péntek 3. Köznap. ZSO: az évk. köznapról. zöld 3 MISE: szabadon választható.

28.

Szeged-Csanád: Marchiai Szent Jakab áldozópap. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. hithird. köny. saját, pref. közös v. mfsz.

................................................... ...................................................

Szombat. Köznap. Vagy: Szűz Mária szombatja. e ZSO: az évk. köznapról v. az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Sz. Mária szombatjáról: egy az első 3 közösből v. a Mária-votívmisék közül (M. 898–900), pref. Sz. Mária. 29.

................................................... ...................................................

I. Ed a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni.


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

NOVEMBER

147

ADVENT ZSO: I. kötet. I. zsoltárhét. Miseolvasmányok: vasárnap B év Köznap I. kötet

N O V


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

148

NOVEMBER Énekrend a „A” liturgikus évre Tanácsok az énekrendhez

Az énekrend olyan ajánlás, amelyet a hívô közösség felkészültségének és képességének megfelelôen gazdagítani lehet. A közös és szép éneklésben nagy segítséget jelent a szkóla – akár felnôtt, akár gyermek – és az énekkar, amely többszólamú mûvekkel még emelkedettebbé teheti liturgikus ünnepléseinket. A mûvek helyes megválasztására azonban nagy súlyt kell fektetni. A Hozsannából vett bevonulási éneknél a táblázatban az énekszám után egy zárójeles számot közlünk, mely a dallamhoz jól kapcsolható zsoltártónust jelöli. Azon kántorok munkáját szeretnénk megkönnyíteni, akik a kezdô- és áldozási énekhez zsoltárdallamon hozzáéneklik a misekönyv kezdô-, illetve áldozási énekének szövegét. Egyben közöljük az Éneklô Egyházból a naphoz tartozó bevonulási és áldozási éneket is. A továbbiakban általában a Hozsanna énekeit ajánljuk azzal, hogy ünnepléseink színesebbé tehetôek az Éneklô Egyház megfelelô énekeivel (Vö. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia liturgikus körlevele a papsághoz az Eukarisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekrôl, 46.). A mise ordinárium tételei (Uram irgalmazz, stb.) más énekkel nem helyettesíthetôk. (uo.38). Az olvasmányközi énekeket ebben az évben az Olvasmányok könyve „A” kötetébôl kell venni. Lehet azonban a Ho 401-452 énekeibôl, valamint az Éneklô Egyház olvasmányközi énekei közül a megfelelôt énekelni. A szentek ünnepeire, emléknapjaira és a köznapokra, valamint az alkalmi és gyászmisékre való olvasmányközi énekek a megfelelô olvasmányos könyvekben találhatók (uo. 43–45). Az eucharisztikus imában a pap, illetve a koncelebrálók imádsága alatt semmiféle egyéb ima vagy ének nem hangozhat el (uo. 54). Ajánlatos azonban, hogy az Eucharisztikus ima dallammal ellátott részeit a pap az ünnepi misékben énekelje (uo. 55). Rövidítések ÉE: Éneklô Egyház Ho: Hozsanna


Kivonulásra

Ho 140(1), ÉE 643. Ho 162, ÉE 314.

Ho161, ÉE 315. Ho257, ÉE 148.

Ho 160(6), ÉE 641. Ho 257(2), ÉE 509,413.

Ho 23 (5), ÉE 616.

Ho 26, ÉE 46.

Ho 32, ÉE 517, 415.

Ho 34, ÉE 45.

Ho 18(5), ÉE 516.

Ho 25(6), ÉE 517, 415. Ho 21, ÉE 26.

Ünnepi: 29. Szent Család vasárnapja

Ho 20, ÉE 41. Ho 23(5), ÉE 519.

Ho 32(5), ÉE 44, 415. Ho 32, ÉE 44.

Pásztorok miséje:

Ho 12, ÉE 6.

Ho 36, ÉE 33

Ho 34, ÉE 45.

Ho 137(2), ÉE 27. Ho 18(5), ÉE 516.

Ho 16, ÉE 31.

Ho(17), ÉE 22(1). Ho 25(6), ÉE 514, 415. Ho 21, ÉE 26.

Ho11, ÉE 6.

Ho 12(5), ÉE 506.

Ho 126(1), ÉE 506. Ho 9, ÉE 7.

Ho 11, ÉE 16. 17.

Vigília mise

Ho 2(1), ÉE 504, 413. Ho 5, ÉE 19.

Ho 13(2), ÉE 503.

Ho 6(1), ÉE 507, 413. Ho 6, ÉE 8.

Ho 11, ÉE 16. 21.

Ho 9(4), ÉE 506.

Ho 5, ÉE 19.

Ho 2(1), ÉE 504.

Ho 133(2), ÉE 503. Ho 6, ÉE 10.

Áldozásra

Ho 2, ÉE 4.

Felajánlásra

Ho2(1); ÉE 501,413.

Bevonulásra

Éjféli:

2013–14. A év 2013. December 01. Advent 1. vasárnapja Rorate misékre 08. Advent 2. vasárnapja Szeplôtelen 09. Fogantatás 15. Advent 3. vasárnapja Advent 22. 4. vasárnapja 25. Karácsony

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

149


Felajánlásra Ho 18(5), ÉE 519. Ho 41, ÉR 55.

Ho 230. ÉE 152.

23. Évközi 7. vasárnap Ho 230(5), ÉE 580.

05. Hamvazószerda

Ho 126(1), ÉE 596

Ho 70, ÉE 84.

Ho 273, ÉE 360.

Ho 146(2), ÉE 598. Ho 150. ÉE 200.

Ho 123(5), ÉE 594. Ho 196, ÉE 238.

Ho 144(5), ÉE 594. Ho 203, ÉE 232.

Ho 164(4), ÉE 516. Ho 203, ÉE 222.

Ho 58(1), ÉE 528,414. Ho 51/53, ÉE 529,63. Ho 143, ÉE 207

02. Évközi 8. vasárnap Ho 220(5), ÉE 589.

Ho 220, ÉE 149.

Ho 227, ÉE 214.

Március

Ho 257, ÉE 148.

09. Évközi 5. vasárnap Ho 257 (2), ÉE 589.

Ho 163(4), ÉE 676/77 Ho 162, ÉE 675.

16. Évközi 6. vasárnap Ho 227(4), ÉE 588.

02. Gyertyaszentelô

Ho 257, ÉE 148.

Ho 123(5), ÉE 554. Ho 152, ÉE 189.

Február

Ho 41, ÉE 55.

Ho 41, ÉE 55.

Ho 134(4), ÉE 519. Ho 274, ÉE 361.

Ho 44(3), ÉE 525.

Ho 18(6), ÉE 37.

Kivonulásra

26. Évközi 3. vasárnap Ho 257(2), ÉE 587.

Ho 16, ÉE 32.

Áldozásra

Ho 109(5), ÉE 596. Ho 274, ÉE 361.

Ho 16(5), ÉE 517.

Ho 39(1), ÉE 641, 415. Ho 35, ÉE 54.

Bevonulásra

06. Vízkereszt Ho 43(6), ÉE 523, 415. Ho 43, ÉE 59. Urunk megkeresz12. telkedése Ho 45(6), ÉE 523. Ho 45, ÉE 61. 19. Évközi 2. vasárnap Ho 227(4), ÉE 587. Ho 227, ÉE 143.

05. Karácsony 2. vas.

01. Újév

2014. A év 2014. Január

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

150


Ho 109(6), ÉE 600. Ho 274, ÉE 361.

Ho 109, ÉE 540.

Ho 257(2), ÉE 538.

ÉE 826,836-38,106

Ho 90, 136, 205. Ho 86, ÉE 100.

20. Húsvétvasárnap

Ho 142(5),ÉE 548.

ÉE 819, 823, 825.

Ho, 63,81,82.

Ho 87, ÉE 545,416.

Ho 142, ÉE 543.

Ho 79, ÉE 809

Ho 79(6), ÉE 541.

Ho 90, ÉE 106.

ÉE 548, 224.

Ho317,ÉE 155

Ho 135(2), ÉE 543. Ho 63, ÉE 91.

Ho 77, ÉE 801-805.

Ho 71, ÉE 82.

Ho 118(2), ÉE 543. Ho 74, ÉE 85.

Ho 57(1), ÉE 541,144 Ho 57, ÉE 81.

Ho 152, ÉE 190.

Ho 164(4), ÉE 516. Ho 203, ÉE 222.

Ho 163(4), ÉE 676/77. ÉE 162, ÉE 675. Ho 257, ÉE 148.

Ho 135(2), ÉE 540. Ho 150. ÉE 200.

Ho 60(1), ÉE 536,414. Ho 60, ÉE 81.

Ho 213, ÉE 264.

Ho 213(6), ÉE 662.

Ho 152, ÉE 189.

Ho 132(2) ÉE 535.

Kivonulásra

Ho 59(1), ÉE 533,414. Ho59, ÉE 66.

Áldozásra Ho 143(1), ÉE 532. Ho 51/53, ÉE 63.

Felajánlásra

Ho 58(1), ÉE 528,414. Ho 58, ÉE 65.

Bevonulásra

17. Nagycsütörtök 18. Nagypénteki szertartás 19. Húsvét vigíliája

2014. A év Nagyböjt 09. 1. vasárnapja 16. Nagyböjt 2. vasárnapja 19. Szent József ünnepe 23. Nagyböjt 3. vasárnapja 25. Gyümölcsoltó 30. Nagyböjt 4. vasárnapja Április 06. Nagyböjt 5. vasárnapja 13. Virágvasárnap

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

151


01. Munkás Szent József 04. Húsvét 3. vasárnapja Húsvét 11. 4. vasárnapja 18. Húsvét 5. vasárnapja Húsvét 25. 6. vasárnapja Június 01. Urunk mennybemenetele 08. Pünkösdvasárnap 15. Szentháromság ünnepe 22. Úrnapja

2014. A év 21. Húsvéthétfô 01. Húsvét 2. vasárnapja Május

Ho 116(2), ÉE 554. Ho 206, ÉE 117. Ho 142(5), ÉE 548. Ho 205, ÉE 224. Ho 134(4), ÉE 555. Ho 88, ÉE 107. Ho 109(5), ÉE 555. Ho 206, ÉE110.

Ho 118(1), ÉE 564. Ho 96, ÉE 119. Ho 127(8) ÉE 570.

Ho 89(5), ÉE 552, 416. Ho 89, ÉE 111. Ho 85(1), ÉE 551,416. Ho 85, ÉE 104. Ho 84(1), ÉE 550,416. Ho 89, ÉE 110. Ho 85(1), ÉE 552, 416. Ho 85, ÉE 106.

Ho 95(8), ÉE 562,417. Ho 95, ÉE 118. Ho 98(5), ÉE 567,418. Ho 98, ÉE 128. Ho 105(6), ÉE 572, Ho105, ÉE 131. 418. Ho 106(8), ÉE 575,419. Ho 106, ÉE 167.

Ho 134(4), ÉE 543. Ho 150, ÉE 200.

Ho 109(5), ÉE 574. Ho 274, ÉE 361.

Ho 102, ÉE 124.

Ho 132(2), ÉE 591. Ho 89, ÉE 111.

Ho 232, ÉE 153.

Ho 232(5), ÉE 550.

Ho 119(4), ÉE 548. Ho 213, ÉE 264.

Ho 85(1), ÉE 545,416 Ho 85, ÉE 102.

Kivonulásra Ho 89, ÉE 111.

Áldozásra Ho 90, ÉE 548.

Bevonulásra Felajánlásra Ho 85(1), ÉE 545,416. Ho 85, ÉE 101.

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

152


Ho139(1), ÉE 643. Ho126(1), ÉE 598.

Ho 176, ÉE 276. Ho 220, ÉE 149. Ho 222, ÉE 144. Ho 223, ÉE 147. Ho 221, ÉE 150.

13. Évközi 15. vasárnap Ho 222(1), ÉE 591.

20. Évközi 16. vasárnap Ho 223(6), ÉE 591.

27. Évközi 17. vasárnap Ho 221(8), ÉE 590.

Ho 222, ÉE 144. Ho 227, ÉE 143. Ho 174, ÉE 229. Ho 220. ÉE 149.

03. Évközi 18. vasárnap Ho 222(1), ÉE 591.

10. Évközi 19. vasárnap Ho 227(4), ÉE 588.

15. Nagyboldogasszony Ho 167(1), ÉE 646.

17. Évközi 20. vasárnap Ho 220(8), ÉE 591.

Augusztus

Ho 144(6), ÉE 648. Ho 275, ÉE 364.

Ho 211, ÉE 274.

Ho 114(5), ÉE 598. Ho 286, ÉE 299.

Ho 134(4), ÉE 643. Ho 284, ÉE 234.

Ho 119(4), ÉE 540. Ho 271, ÉE 360.

Ho 123(5), ÉE 540. Ho 150, ÉE 190.

Ho 116(1), ��E 598. Ho 274, ÉE 361.

Ho 127(8), ÉE 596. Ho 191, ÉE 219.

Ho 127(8), ÉE 596. Ho 273, ÉE 361.

Ho 273, ÉE 361.

Ho 178, ÉE 251.

Ho 154(1), ÉE 543. Ho 152, ÉE 189.

Ho 226, ÉE 151.

Kivonulásra

Ho 140(1), ÉE 779. Ho 273, ÉE 190.

Áldozásra

Ho 232, ÉE 270.

Felajánlásra

2014. A év Bevonulásra Keresztelô 24. Szent János Ho 232(5), ÉE 679. 27. Jézus Szíve ünnepe Ho 155(2), ÉE 580. és Pál 29. Péter Ho 211(6), ÉE 646. apostolok Július 02. Sarlós Ho 176(5), ÉE 641. Boldogasszony 06. Évközi 14. vasárnap Ho 220(5), ÉE 677.

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

153


Ho 220, ÉE 149.

28. Évközi 26. vasárnap Ho 220(5), ÉE 593.

Ho 284, ÉE 234. Ho191(6), ÉE 643.

Ho 134(4), ÉE 594. Ho 284, ÉE 234.

Ho 285, ÉE 300. Ho 223, ÉE 147. Ho 227, ÉE 143

19. Évközi 29. vasárnap Ho 227(4), ÉE 593.

Ho 109(5), ÉE 598. Ho 191, ÉE 219.

Ho 126(1), ÉE 540. Ho 287, ÉE 242.

Ho 229, ÉE 142.

Ho 132(2), ÉE 594. Ho 300, ÉE 296.

05. Évközi 27. vasárnap Ho 229(1), ÉE 587. 08. Magyarok Ho 286(1), ÉE 646. Nagyasszonya 12. Évközi 28. vasárnap Ho 223(6), ÉE 209.

Október

Ho 116(2), ÉE 596. Ho 274, ÉE 361.

Ho 223, ÉE 147.

Ho 65, ÉE 90.

Ho 70(1), ÉE 600.

Ho 137(2), ÉE 506. Ho 169, ÉE 291.

Ho 82. ÉE 79.

Ho 173, ÉE 228.

Ho 131(4), ÉE 595. Ho 152, ÉE 189.

08. Kisboldogasszony Ho 173(6), ÉE 640. Szent Kereszt 14. Afelmagasztalása Ho 82(6), ÉE 541. 21. Évközi 25. vasárnap Ho 223(6), ÉE 593.

Ho 232, ÉE 146.

07. Évközi 23. vasárnap Ho 232 (5), ÉE 590.

Szeptember

Ho 126(1), ÉE 596. Ho 269, ÉE 360.

Ho 227, ÉE 143. Ho 229, ÉE 142.

24. Évközi 21. vasárnap Ho 227(4), ÉE 588.

31. Évközi 22. vasárnap Ho 229 (1) ÉE 588.

Ho 132(2), ÉE 594. Ho 274, ÉE 361.

Áldozásra Kivonulásra Ho 297(6) ), ÉE 600. Ho 306, ÉE 365

Felajánlásra Ho 294, ÉE 287.

2014. A év Bevonulásra 20. Szent István király Ho 295(5), ÉE 646.

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

154


Ho 222, ÉE 144. Ho 232, ÉE 146.

Ho 2(1); ÉE 501, 413. Ho 2, ÉE 33-4.

30. Advent 1. vas.

Ho 223, ÉE 147.

09. Évközi 32. vasárnap Ho 223(6), ÉE 593.

Ho 232(5), ÉE 585.

Ho 235, ÉE 336.

Ho 235(4), ÉE 687.

16. Évközi 33. vasárnap Ho 222(1), ÉE 593.

Ho 210, ÉE 214.

Ho 210(2), ÉE 646.

November 01. Mindenszentek ünnepe 02. Halottak napja

23. Krisztus Király

Felajánlásra Ho 230, ÉE 153

2014. A év Bevonulásra 26. Évközi 30. vasárnap Ho 230, ÉE 591.

Ho 274, ÉE 303.

Ho 159, ÉE 141.

Ho 126-11, ÉE 503. Ho 11, ÉE 16.

Ho 280B, ÉE 598.

Ho 126(1), ÉE 594. Ho 150, ÉE 200.

Ho 134(4), ÉE 600. Ho 299, ÉE 306.

Ho 132(2), ÉE 691. Ho 243, ÉE 340.

Ho 132(2), ÉE 648

Áldozásra Kivonulásra Ho 144(6), ÉE 540. Ho 306, ÉE 365.

direktorium_2014_Nyomdai_jav_direktórium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

155


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direkt贸rium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

156


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direkt贸rium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

157


direktorium_2014_Nyomdai_jav_direkt贸rium 2003/4/5/6/7/8/9/10/11 43 2013.08.14. 10:12 Page 1

158


Direktórium 2013 - 2014