Page 1

1r ESO HISTÒRIA 1 INTRODUCCIÓA L’ESTUDI DEL PASSAT 1.1 l’historiador 1.2 les fonts que utilitzen els historiadors 1.3 etapes de la història

2

EL PALEOL ÍTIC

2.1 què és la Prehistòria 2.2 el paleolític 2.3 l’art paleolític 2.4 cronologia

3

EL NEOL ÍTIC

3.1 EL Neolític 3.2 L’art neolític 3.3 Cronologia del neolític

4

L’EDAT DELS METALLS

4.1 l’edat del coure 4.2 l’edat del bronze

5

la prehistòria a Catalunya

5.1 el paleolític 5.2 el neolític 5.3 l’edat dels metalls

6

LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

6.1 l’escriptura 6.2 formació dels primers imperis


6.3 pas de la Prehistòria a la Història 6.4 mesopotàmia 6.5 Egipte

7

LES CIVILITZACIONS CLÀSSIQUES: GRÈCIA

7.1 Grècia situació i cronologia 7.2 L’època arcaica 7.3 L’època clàssica 7.4 L’època hel.lenística 7.5 Els grecs al Mediterrani: la península ibèrica, Empúries

8

LA SOCIETAT I L’ART A GRÈCIA

8.1 la societat 8.2 l’economia 8.3 l’art 8.4 la religió

9

LES CIVILITZACIONS CLÀSSIQUES: ROMA

9.1 Roma de ciutat a imperi 9.2 La monarquia 9.3 La república 9.4 L’imperi 9.5 La fi de l’imperi romà

10 LA SOCIETAT I L’ART A ROMA 10.1la societat romana 10.2l’economia 10.3la ciutat romana 10.4la religió

11 ROMA A LA PEN ÍNSULA IBÈRICA


11.1societats pre-romanes: ibers, celtes 11.2la presència dels diferents pobles mediterranis a la península: cartaginesos i grecs 11.3la conquesta romana 11.4la romanització

12 ROMA A CATALUNYA 12.1els ibers a Catalunya 12.2la conquesta 12.3l’organització del territori 12.4Tarraco

GEOGRAFIA 13 LA REPRESENTACIÓDE LATERRA 13.1El globus terraqüi i la seva representació: els mapes 13.2Tipus de mapes 13.3Localització dels punts cardinals 13.4Paral.lels i meridians 13.5Latitud i longitud 13.6L’escala

14 EL RELLEU TERRESTRE 14.1L’estructura de la Terra 14.2Les plaques 14.3Formes del relleu 14.4Formació del relleu 14.5Modificacions del relleu

15 ELS PAISATGES DE LA TERRA 15.1els climes de la Terra: zona càlida, zona temperada i zona freda 15.2clima equatorial : la selva


15.3clima tropical: la sabana 15.4els deserts: freds i càlids 15.5clima mediterrani 15.6clima continental 15.7clima oceànic o atlàntic 15.8clima polar 15.9clima d’alta muntanya 15.10anàlisi climàtica a través de la lectura o confecció d’un climograma

socials 1  

continguts de socials primer eso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you