Page 1

Personaleh책ndbog

1


Indholdsfortegnelse. Velkommen til Malermester Björn Forsberg A/S Lidt om virksomheden

side side

3 4

Ansættelse Arbejdstid Ferie/ fridage Løn e-BOKS Ugesedler/ vejledning Sygdom Raskmelding Graviditet & barsel Ansættelsesophør

side side side side side side side side side side

5 5 5 5 5 6 7 7 7 7

Arbejdsmiljøet Sikkerhedssko Sikkerhedsudstyr Arbejdsmiljøudvalget

side side side side

8 8 8 8

Arbejdstøj Værktøj Firmabil Nøgler Materialebestilling Alkohol på arbejdspladsen Brug af euforiserende stoffer Sexchikane Mobning Uddannelse

side side side side side side side side side side

10 10 10 11 11 11 11 11 12 12

Uddannelsespolitik Skoleforhold Fravær/sygdom

side side side

13 13 13

Ansættelsesforhold:

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Generelt

Elever

2


Velkommen til Malermester Björn Forsberg A/S Velkommen til Malermester Björn Forsberg A/S, hvor jeg og mine medarbejdere ser frem til et godt og langt samarbejde med dig. Med godt 60 ansatte er vi en relativ stor håndværksvirksomhed, og der er mange ting, vi skal have styr på i en travl hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle fælles retningslinjer således, at vi effektivt kan udføre vort arbejde, og nå vores mål, der overordnede er meget enkle: Vi skal hverdag sammen arbejde for at fastholde en god og sund arbejdsplads igennem godt håndværk, overholdelse af aftaler, og ikke mindst forståelse og respekt for hinanden. Du skal derfor læse denne personalehåndbog igennem, da den indeholder en række praktiske

oplysninger, som du vil få brug for i din hverdag. Har du spørgsmål til indholdet – eller i det hele taget, er det vigtigt at du spørger – og får svar. Hvis ikke din nærmeste fortsatte umiddelbart kan besvare dine spørgsmål, skal du rette henvendelse til vores driftschef Merete Forsberg eller bogholderiet (Helle Goulding) på telefon: 5540 7776 Spørgsmål af overenskomstmæssig karakter, klubaftaler, mv. kan du rette til vores tillidskvinde, Betina Kolding. Bettina startede som lærling hos os, og efter endt læretid, er Betina forsat og er – ud over at være en dygtig maler, også en god og vellidt tillidskvinde. Betina Kolding kan du træffe på telefon: 2292 4340 Husk også at følge med på vores hjemmeside: www.malerforsberg.dk, hvor vi har udviklet et intranet specielt til vores medarbejdere, og hvor du online finder opdaterede oplysninger – blandt andet denne personalehåndbog, dagsedler, ferielister og meget mere. Med venlig hilsen Malermester Björn Forsberg.

3


Lidt om virksomheden: Malermester Björn Forsberg A/S hører til blandt de større sjællandske malerfirmaer med 60 ansatte. Firmaets historie går 12 år tilbage hvor Björn Forsberg startede sin malermestervirksomhed sammen med sin hustru Merete. I 2006 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, med malermester Björn Forsberg som eneejer. Malermester Björn Forsberg A/S er i dag organiseret således, at firmaet kan håndtere alle typer af maleropgaver, fra ganske små til endog meget store. For at sikre stor fleksibilitet og lokalkendskab, er der etableret afdelinger i Nykøbing Falster, samt på Amager i København, idet hovedkontoret er i Vordingborg. Afdelingsadresse Vordingborg: Afdelingsadresse Nykøbing F. Afdelingsadresse København

Gammelsøvej 26 4760 Vordingborg Brogade 1D 4800 Nykøbing F. Oliefabriksvej 59 st. th. 2770 Kastrup

Den daglige ledelse består af følgende personer: Malermester / Direktør Driftschef Malermester Nord Malermester Nord Malermester Midt Afdelingsleder Syd Økonomi

Björn Forsberg Merete Forsberg Bettina Jensen Per Svendsen Kim Fischer Susanne Bæhr Helle Goulding

- Og vores forventninger til dig. Som medarbejder hos Malermester Björn Forsberg A/S forventer vi, at du ikke alene er faglig dygtig, men at du også skal kunne samarbejde og indgå i teams af andre dygtige håndværkere. Vores kunder forventer høj kvalitet i arbejdet og levering til tiden, og derfor skal du ikke alene kunne præstere godt malerarbejde - du skal også hele tiden være på forkant med opgaven, således at vi i god tid kan håndtere problemstillinger, der ikke altid er til at forudse, når en opgave aftales. Vores kunder ved, at de kan have tillid til virksomheden og medarbejderne, og at arbejdet er i de bedste hænder hos os. Din indsats er derfor uhyre vigtig: Over for kunden er du den professionelle fagmand, der på bedst mulig måde vejleder om arbejdets udførelse og kvalitet. Opgaven for dig er derfor ikke alene, at udføre et stykke godt malerarbejde, men også at kunden anbefaler netop dig og firmaet næste gang et arbejde skal påbegyndes.

4


Ansættelsesforhold Ansættelse Ved din ansættelse udfærdiges et ansættelsesbevis i to eksemplarer, der skal udfyldes og underskrives af både virksomheden og dig som medarbejder. Ved din ansættelse vil du få udleveret en sikkerhedstaske. I tasken ligger firmaets sikkerhedsmappe, som bliver gennemgået med dig umiddelbart efter din ansættelse. Du skal snarest læse sikkerhedsmappen igennem, da den omhandler såvel din som vores sikkerhed i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdstid Arbejdstiden er: Mandag til torsdag fra kl. 7.00 til kl. 15.15 Fredag fra kl. 7.00 til kl. 14.45. Pauser fra kl. 9.00 til 9.15 samt fra kl. 12.00 til 12.30 Undtagelsesvist kan arbejdstid og pauser ændres efter aftale med nærmeste fortsatte. Ferie/fridage Firmaets ferie år løber fra den 1. maj til den 30. april. I forbindelse med årsskiftet fastlægger ledelsen 2 ugers sommerferie i juli måned, og du kan lægge en uge før eller i forlængelse af de to faste ferieuger. Du kan således have tre ugers sammenhængende sommerferie, og det er vigtigt, at vi snarest – og senest med udgangen af februar, kender dine ønsker til din sommerferie – og andre ferier og fridage. Ledelsen fastlægger ligeledes 1 uges julelukning – mellem jul og nytår. Ferieønsker (sommer & jul), der falder udenfor den fastlagte ferieafvikling, kan aftales for så vidt det falder i firmaets tarv. Løn Din løn beregnes på baggrund af din uge seddel, og indsættes i dit pengeinstitut hver 14. dag – til disposition torsdag i lige uger. Du er forpligtet til at kontrollere, at det der står på din lønseddel (lønspecifikationen), er i overensstemmelse med det, du har oplyst os på din ugeseddel. Gennem din egenkontrol sikrer du, at din løn er beregnet på et korrekt grundlag. Er der fejl i oplysningerne, skal du omgående meddele det til vort bogholderi. (Helle Goulding) Det arbejde, som du udfører på akkord – enten opmålt af fagforeningen eller som ”Anden lønaftale”, vil timesatsen for akkorden, være den timelønsats, som du normalt oppebærer.

e-BOKS Din lønseddel sendes direkte til din private e-BOKS. Er du i tvivl, så ring til Helle Goulding på telefon: 55 40 77 76.

5


Ugesedler For at du kan få udbetalt korrekt løn til tiden, skal din ugeseddel altid være udfyldt med sagsnummer, adresse, timer m.m. Derfor skal bogholderiet have din ugeseddel senest mandag morgen kl. 7.00. Ugesedlen udfyldes digitalt – dvs. at du skal gå ind på vores intranet og følge nedenstående vejledning. Vejledning for digital udfyldelse af ugeseddel. På din PC taster du: www.malerforsberg.dk/login For at komme ind på intranettet skal du logge ind med den kode, som du har fået udleveret af bogholderiet (Helle Goulding). Koden består af et Brugernavn og en Kode – og du gør nu følgende: Klik på: Tast: Klik på: Klik på:

medarbejder brugernavn & adgangskode ugesedler opret ny ugeseddel

Klik på den aktuelle ugeseddel. Udfyld ugeseddel med følgende: Fra dato: Til dato: Uge nr.

30-01-2012 (eksempel) 05-02-2012 05

Udfyld evt. ekstra information. Klik på: Gem dato/ekstra information. Tast: Klik på:

sags nr., arbejdssted & timer tilføj linie (fortsæt til hele ugen er tastet)

Herefter tastes kørsel i firmabil nedenunder – fratrukket 12 km. hver vej. Tast:

sags nr., arbejdssted & km. ud og hjem

Klik på: tilføj linie Klik herefter på:

(forsæt til hele ugen er tastet) afslut og send til godkendelse

Når din ugeseddel er godkendt kan den ses igen på din side under ”godkendte ugesedler”. Evt. spørgsmål kan rettes til Helle på kontoret – mandag – onsdag – fredag

6


Sygdom I tilfælde af sygdom, skal du hurtigst muligt telefonisk underrette firmaet – dog senest kl.6.45 på første sygedag. Sygemelding via SMS accepteres ikke og du vil miste retten til at få udbetalt sygedagpenge. Ved længerevarende sygdom kan vi bede dig om en lægeerklæring, som i så fald skal være os i hænde på din fjerde sygedag. Undtagelsesvist kan vi bede om en lægeerklæring fra din første sygedag. Raskmelding Efter endt sygdom skal du raskmelde dig senest dagen før genoptagelse af arbejdet, så vi kan fortælle dig, hvor du skal møde den efterfølgende arbejdsdag. Graviditet & barsel Hvis du bliver gravid, skal du omgående kontakte nærmeste fortsatte således, at vi i fællesskab kan træffe de nødvendige forholdsregler. Det forbudt at afskedige en gravid kvinde fordi hun er gravid. Beskyttelsen gælder for kvinder og mænd, der benytter sig af deres ret til at afholde barsel – fædre og forældreorlov, se www.ligesbehandlingsnaevnet.dk For kvindelige malere er der et særligt regelsæt i forbindelse med graviditet i forhold til brug af materialer, arbejdsopgaver, mv. Alt dette vil blive beskrevet i en ArbejsPladsVurdering (APV), der tager højde for din aktuelle situation. I firmaet samarbejder vi blandt andet med Arbejdsmiljhuset, om sikkerhed på arbejdspladsen – herunder også de særlige krav til sikkerhed under graviditet.

Ansættelsesophør Hvis du eller vi afbryder din ansættelse, skal du aflevere alle de effekter, du har fået udleveret af firmaet i din ansættelsesperiode, f.eks.: o Arbejdstøj, o Sikkerhedssko, o Værktøj, o Nøgler. Din sidste uge seddel skal være virksomheden i hænde senest mandag morgen før normal lønudbetaling. I modsat fald vil din løn afregning kunne blive udskudt til næste lønudbetaling.

7


Sikkerhed og arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet Under dit arbejder kommer du i berøring med mange forskellige produkter. Fælles for dem er, at de er nøje udvalgt, og de mindst sundhedsskadelige på markedet. De skal altid bruges i henhold til sikkerhedsforskrifter, brug af personlige værnemidler og personlig sikkerhed, som beskrevet i den sikkerhedsmappe du har fået udleveret ved din ansættelse. I sikkerhedsmappen ligger samtlige datablade og brugsanvisninger på de materialer og produkter vi bruger i firmaet. Vores arbejdsmiljøudvalg har derudover udarbejdet en generel APV, der beskriver udførelsen af arbejde på en mindre arbejdsplads. Firmaet har det overordnede ansvar for sikkerhed og miljø på arbejdspladsen, men du kan som medarbejder selv blive draget personligt til ansvar, hvis du ikke overholder reglerne for sikkerhed og arbejdsmiljø. Derfor skal du med jævne mellemrum gennemgå sikkerhedsmappen, og hvis du har spørgsmål i den forbindelse, så få dem afklaret med det samme hos din nærmeste fortsatte eller i arbejdsmiljøgruppen. Sikkerhedssko Det er vigtigt, at du bruger personlige værnemidler, hvor det er nødvendigt. Sikkerhedssko er et personligt værnemiddel, som du kan få udleveret ved henvendelse til vores lager (Torben) eller til nærmeste fortsatte. Sikkerhedsudstyr Det sikkerhedsudstyr du har fået udleveret, er personligt udstyr (så længe du er ansat i firmaet). Sikkerhedsudstyret er du forpligtet til at bruge i det omfang, arbejdsopgaven kræver det, og du er ansvarlig for, at udstyret altid er intakt. Skulle der mangle noget, eller er der noget, der går i stykker, skal du øjeblikkeligt rekvirere noget nyt, idet du i så fald skal rette henvendelse til lageret eller til nærmeste fortsatte. Hvis du bevidst overtræder sikkerhedsregler eller undlader at bruge sikkerhedsudstyret, vil dette kunne føre til bortvisning fra firmaet. Arbejdsmiljøudvalget For at sikre en fortsat positiv udvikling af vort arbejdsmiljø, har firmaet nedsat et Arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalget er sammensat af repræsentanter fra ledelsen og fra medarbejderne og mødes én gang i kvartalet til et sikkerhedsmøde, hvor alle spørgsmål om arbejdsmiljøet kan behandles. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet i firmaet eller på den enkelte arbejdsplads, skal du altid rette henvendelse medlemmer af arbejdsmiljøudvalget – før end du kontakter andre om mulige arbejdsmiljøproblemer. Dette for at undgå eventuelle misforståelser, der kan være både tidskrævende og unødvendige.

8


Referater fra arbejdsmiljøudvalgsmøderne vil blive lagt ud på intranettet. Formand for udvalget: Malermester: Malermester: Medarbejder: Medarbejder: Medarbejder:

Driftschef: Afd. Syd: Afd. Nord: Afd. Syd: Afd. Vo.: Afd. Nord:

Merete Forsberg Susanne Bæhr Bettina Jensen Rikke Jensen Torben Hansen

51559124 40838026 22924340 31486680 60389050

9


Generelt Arbejdstøj Det forventes, at du generelt møder i rent og præsentabelt arbejdstøj. Derfor får du ved din ansættelse udleveret 2 stk. T-shirt og 2 stk. Sweet Shirt. 2 gange om året (juli og december) får du en rekvisition til et 1 par bukser, der kan hentes i Nordsjö centrene i Vordingborg og Nykøbing F efter aftale. Ved vores julesammenkomst i december, får desuden udleveret nye shirts. Generelt skal du huske, at din fremtræden på din arbejdsplads eller når du arbejder for en kunde, er både dit og vores visitkort. Omvendt skal du ikke bruge dit arbejdstøj, når det ikke er i firmaets interesse. Værktøj Ved din ansættelse, får du udleveret en personlig værktøjskasse med almindeligt håndværktøj, som du er ansvarlig for – og som du kvitterer for. Slidt værktøj afleveres og erstattes med nyt ved henvendelse til Torben Hansen på lageret, eller ved henvendelse til nærmeste fortsatte. Ved din ansættelsens ophør, skal værktøjskassen med værktøj afleveres tilbage til firmaet. Andet værktøj – elværktøj og specialværktøj, kan du få udleveret når behovet er herfor ved henvendelse til Torben Hansen eller nærmeste fortsatte. Udleveret værktøj skal altid afleveres tilbage efter brug – og i samme tilstand som du selv modtog det – og gerne vil modtage det fremover. Forkert brug af værktøj, dårlig vedligeholdelse og sjusk kan koste mange penge og kan i værste fald afstedkomme arbejdsulykker. Du er derfor forpligtet til at passe godt på udleveret værktøj. Firmabil Når det er hensigtsmæssigt i forhold til en givet arbejdsopgave, kan du efter aftale låne en firmabil. Vores firmabiler bruges kun i direkte forbindelse med arbejdets udførelse, dvs. som arbejdsmæssig befordring af personale og/ eller materialer. Du må under ingen omstændigheder bruge en firmabil til privat kørsel, da både du og firmaet i så fald vil blive sat i skat/ told af bilen. En firmabil bruges pr. definition derfor kun til at køre direkte fra firmaets adresse til arbejdspladsen og mellem arbejdspladser, og skal – med mindre andet aftales stilles tilbage på firmaets adresse efter brug. Vores firmabiler er også vores visitkort, og skal behandles ordentligt. Den bil du låner skal fremstå ren (vasket og støvsuget), og påfyldt olie og brændstof. Når du afleverer bilen skal den være som beskrevet. Hvis bilen efter din bedømmelse ikke lever op til kravene når du modtager den, skal du rette henvendelse til din nærmeste ansatte. Sker der skade på bilen under brug, er du ansvarlig for at meddele dette omgående til din nærmeste fortsatte. Nøgler til firmaets biler udleveres fra kontoret på Gammelsøvej, hvor du også skal skrive under på erklæring om, at bilen kun må benyttes i forbindelse med firmaets aktiviteter.

10


Nøgler I forbindelse med arbejdet, vil du ofte få udleveret nøgler til lejligheder, kontorer, mv. Nøglerne er udleveret til dig, og det er dit ansvar, at de opbevares forsvarligt, og må aldrig udleveres til andre uden at firmaet er orienteret herom. Hvis en nøgle mistes skal firmaet omgående orienteres således, at de nødvendige handlinger kan foretages i forhold til kunder, omstilling af låse, mv. Du skal altid huske, at det at få en nøgle er en tillidssag, og at vi gensidigt er forpligtet til at leve op til denne.

Materialebestilling Du vil, i forbindelse med dit arbejde, kommer ud for at skulle bestille materialer – og det skal du altid gøre i så god tid som muligt. Husk at få det hele med første gang – tænk fremad, og hvis I er flere på samme arbejdsplads, så lav en samlet bestilling. Ventetid på såvel arbejde som materialer er ikke alene irriterende – det er også penge lige ud af lommen, så derfor er det vigtigt, altid at udvise rettidigt omhu – også i udførelsen af dit arbejde. Hvis du skal bestille materialer fra eget lager, skal du ringe til Torben Hansen (60 38 90 50), senest kl. 12.00 dagen før du skal bruge det. Bestilling af materialer kan også ske via nærmeste foresatte.

Alkohol på arbejdspladsen Det er ikke tilladt at indtage alkohol under arbejdets udførelse eller i pauser i relation til dette. Overtrædelse af dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved særlige lejligheder for eksempel i forbindelse med julefrokost, firmafester eller lignende arrangementer, hvor firmaet inviterer, bortfalder dette forbud.

Brug af euforiserende stoffer Brug af euforiserende stoffer under nogen form før eller under arbejdets udførelse eller i pauser i relation til dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Sexchikane I vores firma beskæftiger vi både mænd og kvinder, og vi har en klar forventning om, at vi i daglig tale og opførelse respekterer hinandens køn og egenskaber. Sexchikane under nogen form er uacceptabelt og skulle du selv opleve det – eller være vidne til at andre kolleger udsættes for dette, skal du omgående rette henvendelse til driftschef Merete Forsberg eller til vores sikkerhedsrepræsentant.

11


Mobning Som ansat i vores firma, kommer du til at arbejde tæt sammen med andre medarbejdere. For at det kan fungere optimalt, er det vigtigt, at du taler til og behandler andre, som du selv gerne vil tales til – og behandles: Vi forventer en ordentlig omgangstone, respekt og imødekommenhed i fællesskabet, så vi til stadighed har en god arbejdsplads, hvor der er rart at komme Vi vil derfor ikke acceptere mobning eller anden form for asocial adfærd på arbejdspladsen, og skulle du på nogen måde opleve dette, skal du tage kontakt til driftschef Merete Forsberg eller til vores sikkerhedsrepræsentant. Uddannelse Når du har været ansat i firmaet i 6 måneder – og dermed har 6 måneders anciennitet, forventer vi, at du deltager i relevante kompetenceudviklingskurser. Det er vigtigt for dig – og for os, at du holder din faglige viden og færdigheder a jour gennem relevante kurser. Kursus tilmelding og deltagelse aftales altid med driftschef Merete Forsberg.

12


Elever Uddannelsespolitik. Som nyansat elev, vil du i den første tid i firmaet komme til at gå sammen med erfarne medarbejdere. På den måde sikrer vi dig og os, at du får en så god start som muligt, og kommer ind i ”Vores måder at gøre tingene på”. Det er vores ansvar, at du får en alsidig og grundig indføring i faget – og dit ansvar er, at tage ved lære og dygtiggøre dig. Gennem dit uddannelsesforløb vil du lære mange af dine dygtige kolleger at kende, og når du er klar, får du mulighed for at arbejde selvstændigt på egne (og egnet) opgaver. Skoleforhold Du er, sammen med firmaets øvrige elever, tilmeldt EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, hvor den teoretiske del af din uddannelse vil foregår. Du vil blive indkaldt direkte fra Teknisk Skole (der er en del af EUC), og det er vigtigt, at du får styr på, at din ferie, - og skoleperiode ikke falder sammen. Kørsel til Teknisk Skole/ EUC er underlagt specielle køreregler således, at hvis du har mere end 20 km. hver vej, så betaler firmaet kørselsgodtgørelse svarende til udgiften til det billigste offentlige transportmiddel. Fravær/sygdom Bliver du syg eller har andet fravær under dit skoleophold, skal dette meddeles både firma og skole allerede på din første sygedag eller fraværsdag. Hvor skolen holder lukket på normale arbejdsdage, skal du møde i virksomheden med mindre vi (i firmaet) har en anden aftale med dig.

13

Personalehåndbog rev 5 februar  

Personalehåndbog malermester Björn Forsberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you