Page 1

Sikkerhedsdatablad for vandige malevarer med kode 00-1 (1993) 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTERNE Dette sikkerhedsdatablad kan anvendes for alle vandige produkter med kodenummer 00-1 (1993) fra alle leverandører til alle typer af overflader, både inden- og udendørs. 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Malevarer med kodenummer 00-1 (1993) indeholder ofte små mængder af allergifremkaldende stoffer (fx isothiazolonerne CMIT/MIT eller BIT), lugtende og/eller slimhindeirriterende stoffer (opløsnings- og sammenflydningsmidler, fx butyldiglycol). Vandige alkyd- og plastalkydmalinger kan indeholde koboltsalte og/eller butanonoxim, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. 3. FAREIDENTIFIKATION Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig, se dog pkt. 2. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTINGER Førstehjælp: I tvivlstilfælde – kontakt skadestue. Medbring så vidt muligt produktoplysninger, fx emballage, ved henvendelse til skadestue. Indånding: Bring patienten i frisk luft under opsyn. Ved bevidstløshed: Kunstigt åndedræt hvis patienten ikke trækker vejret, ellers aflåst sideleje og holdes varm. Hudkontakt og forbrænding: Fjern tøjet. Skyl grundigt med vand. Øjenkontakt: Fjern kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl grundigt med vand. Indtagelse: Skyl munden med vand - giv vand eller mælk til ikke-bevidstløse personer. 5. BRANDBEKÆMPELSE Produkterne er ikke brandfarlige. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Undgå at større mængder af produkter slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved større spild skal miljømyndighederne informeres. Spildt materiale samles op med absorberende materiale, mekanisk udstyr eller skrabes op (hvis væsken er meget viskøs). Anvend nitrilgummihandsker. Ved små spild tørres op med en fugtig klud. Anvend nitrilgummihandsker. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af damp/sprøjtetåge. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Spartel, pensel og rulle

Ved stænkende eller tilsmudsende arbejde anvendes bomuldshandsker, beskyttelsesdragt, ansigtsskærm samt hætte. Supplerende oplysninger om værnemidler ved arbejde i fx nicher, stillestående luft eller ved arbejde uden tilsmudsning fremgår af skema på bagsiden af arbejdspladsbrugsanvisningen. Sprøjte

Anvend helmaske med kombifilter, bomuldshandsker, hætte, beskyttelsesdragt. Sørg for god ventilation. Øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdspladsen.

side 1 af 2


9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER (typiske værdier) Fysisk tilstand: Væske, pasta eller Vægtfylde: pulver Farve: Diverse kulører pH-værdi: Lugt: Acryldispersion / Organiske opløsalkydemulsion ningsmidler: Opløselighed: Emulgerbar i vand Vand:

1-2 kg/l 7-9 <1 vægt% varierende, typisk 55 vægt%

10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilt ved normal håndtering. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonooxid og kuldioxid. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indånding: Længere tids brug i små, tillukkede rum kan medføre ubehag. Indånding af sprøjtetåge kan være skadeligt for lungerne. Hudkontakt: Langvarig eller gentagen kontakt kan give udtørring og irritationseksem. Øjenkontakt: Kan virke irriterende. Indtagelse Indtagelse af større mængder kan give forbigående ubehag. Allergi: Kan indeholde fx konserveringsmidler som kan give overfølsomhed. 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige for produkterne som sådan. Produkterne kan indeholde stoffer, som er meget giftige for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Produkterne må ikke udledes i kloak eller vandløb. 13. BORTSKAFFELSE Eventuelle rester afleveres i dertil indrettet container eller afleveres på værkstedet. Plastalkyd- og alkydprodukter kan indeholde cobolt og/eller butanonoxim. Disse produkter skal afskaffes i affaldsbeholdere som er mærket med: ”Indeholder et stof som er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko”. Flydende rester af produkterne er klassificeret som: EAK-kode: Affaldsgruppe:

08010300 Maling- og lakaffald som ikke indeholder farlige stoffer. H. Affaldsfraktion 3.22

14. TRANSPORTOPLYSNINGER IFØLGE ADR/RID/IMDG/DGR Produkterne er ikke omfattet af reglerne for farligt gods. 15. OPLYSNING OM REGULERING Faresymbol: Ingen Indeholder: Ingen R- og S-sætninger: Ingen

MAL-kode (1993): MAL-tal:

00-1 < 30 m³/l

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, med mindre de er under uddannelse. 16. ANDRE OPLYSNINGER Ingen særlige krav til uddannelse. Brugeren skal være fortrolig med produkternes farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produkterne, og er ingen garanti for produkternes egenskaber. Side 2 af 2

Kapitel 3 vandige malevarer  

Kapitel 3 vandige malevarer

Kapitel 3 vandige malevarer  

Kapitel 3 vandige malevarer

Advertisement