Vokkolhu 9

Page 1

‫މެލޭޝިޔާގެ ޮކމިޝަނަރ ޖެނަރަ ްލ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން‬


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާންގައި ގައިދީން ބައިވެރިވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ކިޔަވައިދީ އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 144‬ގައިދީއަކު ‪ 1‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ގައި އެސް‪.‬އެސް‪.‬ސީ އިމްތިހާންގައި ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެސް‪.‬އެސް‪.‬ސީ އިމްތިހާންގައި މިދިޔަ އަހަރުވެސް ‪ 16‬ގައިދީއަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤްރުއާން‬ ‫އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން މިހާރުވެސް އެކިކަހަލަ ކޯސްތައް ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން ޤްރުއާން‬

‫ކްލާސްތަކާއި ދީނީ ޢިލްމުގެ ކޯސްތައްވެސް ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް “ޕްރިސްކޯ އެސް ޯކޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ ”2016‬ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ‏‏އިފްތިތާހް‏‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬ކޮށްދެއްވުން‬ ‫‏‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެސްކޯޓް ޓީމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޕްރިސްކޯ އެސްކޯޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ 2016‬ފުޓްބޯޅަ‬

‫މުބާރާތް ‪ 3‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬އިފްތިތާހު‬

‫ކޮށްދެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ނުވަ ޓީމް ވާދަކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމީއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެސްކޯޓް ޓީމުގެ ކޮމާންޑަރ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙުސެއިން ނަދީމް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި‬ ‫ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ވިދާޅުވީ “ޕްރިސްކޯ އެސްކޯޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ 2016‬ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް‬

‫އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ މާލެ ޖަލާއި‪ ،‬ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އާއި ހެޑް އޮފީހުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގައި‬ ‫ތިބި އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް އިތުރުކުރުވައި‪ ،‬ކުޅިވަރުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަށް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ‪ .‬އަދި މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެރޮނގުން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ ކުރިއަށް‬ ‫ދިއުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު‪ ،‬މާލޭ ޖަލާއި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު‪ ،‬އަދި ހެޑް އޮފީހުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކާއި ސެކްޝަން‬ ‫ތަކުގައި ތިބި އޮފިސަރުންނަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން‬ ‫އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ސެމީ ފައިނަލަށް ދާގޮތަށެވެ‪ .‬އަދި ސެމީ މޮޅުވާ ދެ ޓީމް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާއިރު‪ ،‬ތިންވަނަ ޓީމް‬ ‫ހޮވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވާ ދެޓީމްގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗުންނެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ ޮއފިސަރަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދައްކާ ސައިކަލް ފޭރިގަތުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އޮފިސަރަކަށް‪ ،‬ސައިކަލެއްގައި އައި ދެމީހަކު ތޫނު ހަތިޔާރަކުން ބިރު‬ ‫ދައްކާ‪ ،‬އެ އޮފިސަރުގެ ގައިގައި ޖެހުމަށްފަހު ސައިކަލް ފޭރިގަތެއެވެ‪ .‬މި ހާދިސާ ހިނގީ ‪ 9‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ގެ ހެނދުނު‬ ‫‪ 7:10‬ހާއިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކައިރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ބިރުދައްކަމުން ގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ވޭދުވެދިޔަ ހަފުތާގައިވެސް ވަނީ ސައިކަލެއްގައި އައި ބަޔަކު ޕްރިޒަން އޮފިސަރެއްގެ ބޮލަށް ޕޭވްމަންޓް ގަލަކުން ހަމަލާދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދައިން އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބިރު ދައްކާ އަދި ގެއްލުން ދިނުމަކީ އެމްސީއެސްއިން‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދައިން ބިރު ދައްކާ ހެދިޔަސް‪،‬‬ ‫އެމީހުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބޭނެކަން ކަށަވަރެވެ‪.‬‬

‫މަސްރޭސް ‪2016‬‬ ‫‏‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލާއި އަދި އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ)ގެ އަހަރީ‬ ‫ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން މަސް ރޭހެއް ‪ 8‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ހަވީރު ‪ 5:00‬ން ރޭ ‪ 10:00‬އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި މަސްރޭހުގައި ޖުމްލަ ހަ ޓީމަކުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރޭހުގައި އެންމެ ބޮޑު މަސް ބާނާފައިވަނީ އެޑްމިން ޓީމެވެ‪ .‬އަދި ރޭހުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ މަސްބޭނި‬ ‫ލޮޖިސްޓިކްސް ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސް ރޭހުގެ މަގްސަދަކީ މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި‪،‬‬ ‫އޮފިސަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން މިފަދަ ކުލަގަދަ އެތައް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް‬

‫މާފުށީ ޖަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޮއޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެމެޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ)ގެ އޮފިސަރުން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން‪ ،‬ސެކިއުރިޓީ‬ ‫އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ލެވެލް ‪ 4‬މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 11‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪ .‬މިކޯހު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި‬ ‫ޖުމުލަ ‪ 30‬އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އައިކޯސްޓްގެ‬ ‫މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގެ މަގްސަދަކީ އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަކީ ގާބިލުކަމާއެކު ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލުތަކުގެ ޕެރިމީޓަރ ބަލަހައްޓާ‪ ،‬ގޭޓް ހައުސް‬ ‫އޮޕަރޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަން އެނގި‪ ،‬ހައި ސެކިއުރިޓީ ގައިދީން އެސްކޯޓް ކުރަން އެނގޭ އޮފިސަރުންތަކަކަށް ހެދުމެވެ‪ .‬އަދި އެމެޖެންސީ‬ ‫ހާލަތްތަކުގައި ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ އެންމެ އިސް ފަރާތުން އެދުމުން‪ ،‬ފަސް ނުޖެހި‪ ،‬ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ‬ ‫އެއްގޮތަށް ގައިދީންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭގޮތަށް އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ކެތްތެރި އަދި ހިތްވަރުގަދަ‬ ‫އޮފިސަރުންތަކަކަށް ހެދުމެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގައިދީން ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޑިސިޝަންމޭކިންގް އާއި‪ ،‬ފުރިހަމައަށް މުއާމަލާތްކުރަން‬ ‫ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި‪،‬‬

‫ކްރިޓިކަލް ހާލަތްތައް މެނޭޖްކުރާނެގޮތާއި އެފަދަ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ނަފްސު‬

‫ދިފާއުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނޭނެގޮތްތަކެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫ޕްރިސްކޯ އެސް ޯކޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ :2016‬އެއްވެސް މެޗަކުން‬ ‫ބަލިނުވެ ޓީމް އެޗްކިއު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން‬

‫މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބުދުލް‬

‫ޣަނީ ވިދާޅުވީ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް‬ ‫‪2016‬‬ ‫ންގެޗެ‬ ‫ސްމުކޯޓް‬ ‫ށް‪،‬ށްގެޖަންލުތަކުއްރިއައަށްމާގެންންކަދިމާޔައެކު“ޕްބޭރި‬ ‫ކޮކޮ‬ ‫ރުމް‬ ‫ތިޒާ‬ ‫ސަރސަވިލާސްމަގެތާއި‪،‬އެސްރަކޯއްޓްކާތެޓީރިމުކަން‬ ‫ތަށް‬ ‫ޖްސައްކަ‬ ‫ންލެދާންމަ‬ ‫ސްމަކޯށް އެކުރަ‬ ‫އްވު‬ ‫ންވަ‬ ‫ން އިކަށަ‬ ‫ލްކުގެ‬ ‫ނަތަ‬ ‫ކްޝަޖަލު‬ ‫ވްސްސަބަކަބުރެން‬ ‫ޑިގެ‬ ‫ލްކު‬ ‫މޯތަ‬

‫ރެވ‬ ‫ޓްނެ‬ ‫ވެ‪ .‬ކާއަމިދިޔާބުކުކުރިރީއަށްޓީވެމްސްއެޗްމިކިފައުދައިން‬ ‫ގެންޗެދާމްނެޕިއަކަންމަކަށެން‬ ‫ބިގެ‬ ‫ލިތު‬ ‫ންބާރާ‬ ‫ލްކަމު‬ ‫ފަސަ‬ ‫ފުޓް‬ ‫އިެ‪.‬ނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބްދުލް‬ ‫ސޭހަ‬ ‫‪ 2016‬ގެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ އެފްސީ މޯނިންގ ޝިފްޓްގެ އިސްމާޢީލް ޒަރީރެވެ‪.‬‬ ‫‪15‬ޣަނީއޮކްވިޓޯދާބޅުަރވިއެވެ‪.‬‬

‫ސަވރުެ‪.‬ންފުނާރައި‪،‬ތަމައެ ހާ‬ ‫ރިއެ‬ ‫މެޗްއގެީ‪.‬އެނަސތީް‪.‬ޖާޖީ ހަގެމަހަމަ‬ ‫ޝީނިދުންލ‬ ‫ގެގެމު‪6‬‬ ‫ވަހުއޭ‬ ‫ނަދެމަވެދުސް‬ ‫ސފް​ް‪،‬އޯ‬ ‫ކުފި‬ ‫‪ 52‬އޮ‬ ‫ގްަނޕްޑެރޮއްގްޖަރާހަމްއިގައި‬ ‫ނެޓްމާފުފަށިހުޖަންލުގަޓީއިމް ކުއެރިޗްއަކިށްއުގެގެންހަދިމްޔަދޫންމިޓްރަރެއި‬ ‫އްދަމިތަށް‬ ‫ރިވިވެއެގެވެ‪.‬ންނެވެ‪.‬‬ ‫ވެރު‬ ‫އިވަ‬ ‫ބައް‬ ‫ން އެ‬ ‫ފުޅުން‬ ‫‪1-1‬‬ ‫ނިފުމިލުގެހުންންދިގެޔައީ‪ 8‬ބޭ‬

‫އެހެންނަމަވެސް ފަހުހާފުގައި ޓީމް އެޗްކިއުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެޗްކިއު ޓީމްގެ‬ ‫ހަމްދޫން ރަޝީދު ވަނީ މި މެޗްގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ‪ .‬އަދި އަޙްމަދު ޝާފީގެ ދެލަނޑާއި މޫސާ ޙަސަންފުޅު ޖެހި‬ ‫ލަނޑުން‪ ،‬ޓީމް އެޗްކިއު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ‪ 1-6‬ލަނޑުންނެވެ‪ .‬ފައިނަލް މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް‬ ‫އެޗްކިއުގެ ހަމްދޫން ރަޝީދުއެވެ‪.‬‬

‫“އިދިކޮޅު ޓީމުން އެއްލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް‪ ،‬ފަހަތުން އަރާ ލަނޑުޖެހުމަށް ހިތްވަރުލިބުނީ ހަމަ ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓުން‪ ”.‬ހަމްދޫން‬ ‫ރަޝީދު އުފަލާއެކު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޓީމް އެޗްކިއުގެ މޫސާ ޙަސަން ފުޅާއި ގޯލް ކީޕަރު އަޙްމަދު ނަސީމްއަކީ މި މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ދެ‬ ‫ކު ޅު ން ތެ ރި ން ނެ ވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް އެޗްޑީސީއެވެ‪ .‬ޓީމް އެޗްޑީސީއަކީ “އެސްކޯޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ ”2015‬ގެ ޗެމްޕިއަން‬ ‫ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗަށްފަހު‪ ،‬މުބާރާތުގެ އެކި މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށްވަނީ ތައްޓާއި‪ ،‬މެޑަލްއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން‬ ‫ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ޙަސަން ޒިލާލްއެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމް އެޗްކިއުގެ ކެޕްޓަން އާދަމް މަންސޫރު ވިދާޅުވީ މި ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ މެދުގައި‬ ‫އޮތް އެކުވެރިކަމާއި ރޫހާއި‪ ،‬އެންމެންގެ މެދުގައި މިކަމަށް އޮތް ފޯރި ދައްކައިދިނުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސަޕޯޓަރުން މިގޮތަށް ތިބިއްޔާ‬ ‫ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް މިފަދަ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ބޮޑުކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ގައިދީން އަންނަ އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫އިސްލާމް ކްލާސްތައް ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ކިޔަވައިދީ އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެމީހުންނަށް އިސްލާމް ކްލާސްތަކެއް ‪ 16‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތަކަކީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ‬ ‫ކްލާސްތަކެކެވެ‪ .‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެސް‪.‬އެސް‪.‬ސީ އިމްތިހާންގައި މިދިޔަ އަހަރުވެސް ‪ 16‬ގައިދީއަކު ވަނީ‬ ‫ބައިވެރިކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤްރުއާން‬ ‫އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ހިންގާ މި ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތުގެ އުސްތާޛުންނެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކްލާހުގައި ޖުމްލަ ‪ 40‬ގައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމް ކްލާހުގެ އިތުރުން‪ ،‬މިއަހަރު ތެރޭގައި ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި‪ ،‬އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު ކްލާސްތައްވެސް ފެށުމަށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް އައިކޯސްޓްއިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫“ޕްރިސް ޯކ އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ‪ ”2016‬ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ‬ ‫ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން‪ ،‬އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޕްރިސްކޯ އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ‪ 2016‬ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ޙަފްލާ‬ ‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 19‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬އިން ފެށިގެން ‪ 26‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ށް ރޭވިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ އައްސޭރި ޖަލުގެ‬ ‫ސެކްޝަންތަކުގައި ތިބި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް‪ ،‬ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި‬ ‫ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި މި އަހަރު ވާދަކުރަނީ ޖުމްލަ ފަސް ޓީމެވެ‪ .‬އެއީ ސަންރޭ‪ ،‬އޮސްކާ‪ ،‬ރެކަން‪،‬‬ ‫ރޭޑާސް‪ ،‬ޔެންކީއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ‬

‫ހަތަރު ޓީމް‬

‫ސެމީ ފައިނަލަށް ދާގޮތަށެވެ‪ .‬އަދި ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ދެ ޓީމް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާއިރު‪ ،‬ތިންވަނަ ޓީމް ހޮވާގޮތަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވާ ދެޓީމްގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީމް ސަންރޭ އާއި ޓީމް ޔެންކީ ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު‪ ،‬މިއަދުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި‬ ‫ބައްދަލުކުރާނީ ޓީމް ރޭޑާސް އަދި ޓީމް ރެކަންއެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫އެމްސީއެސް އިން ފުލުހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކާބެހޭ‬ ‫މަޢުލޫމާތު ދިނުން‬

‫ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރ” ޓްރެއިނިންގ‬ ‫ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުންނަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އެމްސީއެސްގެ ދައުރާއި‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި އޮތް މި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި‬ ‫މުޖްތަމައުއަށް ނެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފިޔަވަހިތަކުގައި އެކުލެވޭ‬ ‫ބައިތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދައުރާއި ގާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ އިތުރުން‬ ‫ގައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަން ނަގައިދެއްވީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫މާފުށީ ޖަލު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ އަހަރީދުވަހުގެ ޙަރަކާތްކުގެ ތެރެއިން މާފުށީ ޖަލު ސަރަޙައްދާއި‪ ،‬ޖަލުގެ‬ ‫ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 21‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ގައި ވަނީ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ) އާއި އައިކޯސްޓްގެ‬ ‫އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫“ޖަލުވެށި ސާފުކުރާނީ އަހަރެމެން – މަވެސް ދާނަން” މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހު ދޭއްޖެހިއިރު‬ ‫ފެށިމަސައްކަތް ޖޯށާއި ފޯރީގައި ކޮށްނިންމާލީ ހަވީރު ހައެއްޖެހިއިރުއެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތުގައި ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ސާފުކުރުމުގެ މި މަސައްކަތުން ގިނައަދަދެއްގެ ކުނި ވަނީ އުކާލާފައެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ‪ .‬އަދި އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ‬ ‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ޕްރިސް ޯކއިން މާފުށި ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް‬ ‫ސްޕޮންސަރކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށި ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް މިއަދު‬ ‫ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)އިން ސްޕޮންސަރކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 27‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ގެ ހެނދުނު އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި ސްޕޮންސަރ ޗެކް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ‬ ‫ޕްރިސްކޯގެ ޗެއަރމަންއެވެ‪ .‬ޗެކާއި ޙަވާލުވެލެއްވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ސަލްމާން ރަޝީދުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕްރިސްކޯގެ ބޯޑުމެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިސްކޯ އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށްބޮޑެތި‬ ‫އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފަރާތެކެވެ‪ .‬އަދި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ގިނަގުނަ‬ ‫އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދާ ފަރާތެއްވެސްމެއެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިސްކޯއިންވަނީ މާލޭ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ޕްރިސްކޯ އެސްކޮޓް ޗެލެންޖް ކަޕް ‪ ”2016‬އާއި އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫“ޕްރިސްކޯ އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ‪ ”2016‬މުބާރާތްވެސް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫މާލޭ ޖަލުން ގައިދީއަކު ފިލުމާއި ހައްޔަރުކުރުން‬ ‫މާލޭ ޖަލަށް އަލަށް ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލުމުން ވަނީ ހޯދައި މާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 27‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ‪ 17:10‬ހާއިރު ފިލި ގައިދީއަކީ ވ‪ .‬މެޑަލްޖެހިގޭ ހަމްޒާ މުޙައްމަދުއެވެ‪ .‬މީނާއަކީ އަމުރަށް‬ ‫ނުކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ކުށުގައި ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަހުގެ ރޭ ‪ 08:10‬ހާއިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކައިރިންނެވެ‪ .‬އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 18‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ‪ 01‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު އެ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގަނޑު ‪ 12:00‬ގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި މާލޭ‬ ‫ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ފެށިގެންދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނެގުމަށްފަހު ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ޢަޒުމް ކިޔުމާއި ދުވަހާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކުރުން އޮތެވެ‪ .‬އިސްވެ ޢަޒުމް ވިދާޅުވެދެއްވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އޭ‪.‬އެސް‪.‬ޕީ ސަލްމާން‬ ‫ރޝީދުއެވެ‪ .‬އަދި ދުވަހާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ދުޢާ އިސްވެ ވިދާޅުވެ ދެއްވީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙުސައިން ޢިމްރާން އެވެ‪.‬‬ ‫ަ‬ ‫އަދި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ކޭކު ފެޅުމާއި މާފުށީ ޖަލުން މިއަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަވަ އިފްތިތާޙް ކުރުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޢާއިލާ ބައްދަލުކުރާ ތަނުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން ޢާއިލީ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ތަނުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް‪ 01 ،‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި‬ ‫އެތަން ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 01‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ގެ ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިތަން ހުޅުއްވާދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪ .‬އަދި ހަމަ މިއަދު ވަނީ އެ ޖަލުގެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންކުރާނެ އިތުރު އެޕާޓްމަންޓެއްވެސް ހުޅުވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެވެ‪.‬‬ ‫މިތަންވެސް ހުޅުއްވާދެއްވީ ކޮ ި‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޢާއިލާ ބައްދަލުކުރުމަށް ހުޅުވި ތަނުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންނަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކާއެކު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަގުތުކޮޅެއް‬ ‫ހޭދަކޮށްލުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި މިތަނަކީ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ތަނަށްވުރެން އެތައްގޮތަކުން ފަސޭހަ އަދި އަމާން‬ ‫މާޙައުލަކަށް ވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މިރަސްމިއްޔާތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޮއފިސަރުންނަށް ގޭމް ސެންޓަރަކާއި ކޮފީހަޓެއް ހުޅުވުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފިސަރުންނަށް ގޭމް ސެންޓަރަކާއި ކޮފީހަޓެއް މިއަދު އެޖަލުގެ ސްޓާފް‬ ‫ސަރަޙައްދުގައި ވަނީ ހުޅުވައިފިއެވެ‪ .‬މިތަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ދެ ތަން ގާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކޮށް‪ ،‬ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފިސަރުންނަށް މުނިފޫހި ފިލުވާލެވޭނެ‬ ‫ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިރަސްމިއްޔާތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫މެޗެއްވެސް ވަނީ ކުޅެފައެވެ‪.‬‬

‫މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއި‬

‫އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު‬

‫ޓީމަކާއެވެ‪ .‬މި މެޗް ސީނިއަރ މެނޭޖްމަން ޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 2 – 5‬ންނެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ނ ވާނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނަނީ‏‏ކިތައް‬ ‫‏‏‪‎‬ކިރަ ް‬ ‫ނެ‬ ‫”އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީ މި ‪‎‬‬ ‫މީހުންތޯ ބަލައިގެން” ޮކމިޝަނަރ އޮ ްފ ޕްރިޒަންސް‬ ‫‏‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކާމިޔާބީ މިނެ ކިރަން ވާނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ބަލައިގެންކަމަށް‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިޙާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 18‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 1‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫“އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަތުރުކުރާ މަރުހަލާއަކީ ހަމައެކަނި ޖަލުން މީހުން ފިލިޔަނުދީ ބެލެހްޓުމެއް ނޫން‪ .‬ޖަލުގައި އެމީހުން‬ ‫ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މި ޖެހެނީ އިތުރަށް ކުށް ނުކުރުމަށް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ‬ ‫މުޖްތަމައުގައި އެމީހުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތްތަކެއް ދަސްކޮށްދީ‪ ،‬އެމީހުން ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނާނެ ބަޔަކަށް‬ ‫ހެދުން‪ ”.‬ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވީ މިއަދުގެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ މޮޑަން މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ޕްރިޒަން‬ ‫ސިސްޓަމްއެއް ގާއިމުކުރުމަށް ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު ފެށުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމާއި‪ ،‬މި މުއައްސަސާވަނީ އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން‬ ‫ކުރިއަރާފައިކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ޑިޕެންޑްނުވެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ‪ ،‬މި މުވައްސަސާގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި‪،‬‬ ‫އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލަށް ‪ 18‬އަހަރު ފުރުމާއި އީއެސްޖީއަށް ‪ 8‬އަހަރު ފުރިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޢާއިލީ ހަވީރު އޮތީ މިއަދު ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގައެވެ‪.‬‬ ‫ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އައިޝަތު ރިއުޒާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހަވީރެއް ބޭއްވެވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނާއި‪ ،‬ޢާއިލާތަކަށް ހިތްފަސޭހަ‬ ‫މަޖާ މާހައުލެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު‪ ،‬ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަކީ ޢާއިލާއާއި ދުރުގައި ވަރަށްގިނަ‬ ‫ވަގުތު ހޭދަކުރާ ބައެއްކަމަށްވާތީ‪ ،‬ޢާއިލާއާއި އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުޅިވަރު ސްޓޯލްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު އެ ސްޓޯލުގެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އިނާމް‬ ‫ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސްވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ‪ .‬ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުން ބައިވެރިވި މި ހަވީރުގައި ކުޑަކުދިން ގަޔާވާ‬ ‫ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ‪.‬‬ ‫މިހަވީރުގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިންނާ ވާހަކަދައްކާލުމުން ބުނީ މި ހަވީރުގެ ކުޅިވަރުތައް ވަރަށް މަޖާކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިތަނުގައި އެހެން‬ ‫ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ލިބުމުން އުފާވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ޕްރިޒަން ޮއފިސަރުންނަށް ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށާ ިއ ފޮރެންސިކް‬ ‫އެވިޑެންސް އެއްކުރުމާ ގުޅޭ‏‏ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމެ ްއ ހިންގުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫“އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ފިންގަރޕްރިންޓް އެންޑް ފޮރެންސިކް އެވިޑެންސް” ގެ ނަމުގައި ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގައި ހިންގުނެވެ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް ސީން‬ ‫ޕްރޮސެސްކުރުމަށާއި‪ ،‬އެވިޑެންސް ނަގާ ބަންދުކުރުމަށާއި‪ ،‬ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށާއި އަދި ޑީއެންއޭ ރެފަރެންސް ސާމްޕަލް‬ ‫ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސްގެ ‪ 36‬އޮފިސަރުން ބައިވެރިވި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް‬ ‫ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދި ަޔ ޮވލީ މުބާރާތް މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރުން‬

‫މާފުށީ ނިއު ސްޓާރސް ކްލަބަށް ‪ 30‬އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީގައި ‪ 11‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ‪2-3‬‬ ‫ސެޓުން އާޗާ ޓިމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް އާޗާ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ސެޓާއި ތިން ވަނަ ސެޓް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށް ކުރި ހޯދާފައެވެ‪ .‬މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމުން ހަތަރު ވަނަ ސެޓް ކާމިޔާމިޔާބުކުރުމުން‪ ،‬ފަސް ވަނަ ސެޓް ކުޅެ‪،‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުން ވަނީ ފަހު ސެޓް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ވަނަ ތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މެޑަލްއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬ ‫އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާފުށީ ޖަލު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޙުސެއިން ސަމާހްގެ އިތުރުން އަޙްމަދު ޝާހީން‬ ‫ހިމެނުނެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓް ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 18‬ވަނަ‬ ‫އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ‪11‬‬ ‫ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި ނައިޓެއް‬ ‫ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫މި ޑިނަރ ނައިޓްގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ހާޟިރީއަށާ‬ ‫އެހެނިހެން ރޮނގުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ‬ ‫ފިލާއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން‬ ‫ޒިލާލްގެ‬

‫އިތުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރުން އަދި މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫އާއިލާތައް ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ރގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ފާހަގަކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 18‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ)ގެ ‪ 9‬ވަނަ‬ ‫އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ‪.‬‬ ‫«ކޮންމެ ލޭ ތިއްކަކީ ދިރިއުޅުމަށް އުއްމީދެއް» މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސް‬ ‫އާއި ގުޅިގެން ކުރއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން މާފުށީގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންވެސް‬ ‫ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މާފުށީ ޖަލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ މިފަދަ ތިން ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫އީއެސްޖީ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬ ‫އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ‪ 00:00‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއް‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ޖަލުތަކުގެ އިސްވެރިން‬ ‫ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު ފެޅުން އޮތެވެ‪ .‬ކޭކު ފަޅުއްވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ގައިދީން އަންނަ އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އަދި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނަށް‬ ‫ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކްލާސްތައް ފެށުން ކާމިޔާބުކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ކިޔަވައިދީ އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެމީހުންނަށް ކްލާސްތަކެއް ‪ 20‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬މާފުށީ ޖަލުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތަކަކީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އަދި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ‬ ‫މަގްސަދުގައި ހިންގާ ކްލާސްތަކެކެވެ‪ .‬މިގޮތުން ޖުމްލަ ‪ 80‬ގައިދީން ވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މީގެތެރެއިން ބޭނުންވާ ގައިދީންނަށް އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤްރުއާން‬ ‫އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ހިންގާ މި ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތުގެ އުސްތާޛުންނެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ޕްރިސް ޯކގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން‬ ‫ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ‪ 25‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ‪.‬‏‬ ‫‏މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި‏‏‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ޕްލޭންތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އާންމު ގަވާއިދަށްވެސް ވަނީ އިސްލާހް ގެނެސް‏‏ފާސްކޮށްފައެވެ‪.‬‏‬ ‫‏މި ޖަލްސާގައި ޕްރިސްކޯގެ ޗެއަރމަންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޕްރިސްކޯ އުފެދިގެން އައި ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި ވެއެވެ‪.‬‏‏އަދި‬ ‫މިއަދާ ހަމައަށް އެކި ދައުރުތަކުގައި ޕްރިސްކޯ ހިންގެވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޯޑު މެމްބަރުންނަށާއި ޕްރިސްކޯ މިހިސާބަށް‏‏ގެނައުމަށް‬ ‫އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‏‬ ‫މި ޖަލްސާގައި ޕްރިސްކޯގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗް‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެމެޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫“ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް” ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 27‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ‬ ‫ގައިދީން ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޑިސިޝަންމޭކް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬މުއާމަލާތް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި‪،‬‬ ‫ކްރިޓިކަލް ހާލަތްތައް މެނޭޖްކުރާނެގޮތާއި އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާއުކުރާނެ‬ ‫ގޮތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫ކަސް ޯޓޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން ކޯހުގެ ތިން ބެޗެއް މާލޭ ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން‬ ‫ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން ކޯހުގެ ‪ 7 ،6‬އަދި ‪ 88‬ވަނަ ބެޗް މާލޭ ޖަލުގައި ‪ 28‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޯޕްރަލް ރޭންކުން ދަށުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪ .‬ހަތަރު ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬ ‫(އައިކޯސްޓް)ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހުގައި ޖަލުގެ މިނިމަމް އަދި މީޑިއަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމް‬ ‫ދެމެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަދި ޤައިދީންނަށް އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ‬ ‫ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޔުނިޓްތަކުގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ އޮފިސަރުން މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތާއި‪ ،‬ޤަނޫނީ ގޮތުން ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް ކިޔަވައި‬ ‫ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪ .‬އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި‪ ،‬ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައްވެސް މި ކޯހުގައި‬ ‫ކިޔަވައިދެއްވާނެކަމަށް “އައިކޯސްޓް” އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުންވެސް “އައިކޯސްޓް” އިން ދަނީ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކޯސްތައް ރާވާ އަދި ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް ޮވލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް‬ ‫ފެށުން‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް ‪ 1‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ވައިޓް ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ތިންސެޓުން ގްރީން ޓީމްއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެޑް ޓީމް އާއި ޔެލޯ ޓީމްއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ގްރީން ޓީމް‪ ،‬ވައިޓް ޓީމް‪ ،‬ޔެލޯ ޓީމް އަދި ރެޑް ޓީމްއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އެމީހުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ‬ ‫ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި އެމީހުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކުރުމަށް މިފަދަ މުބާރާތްތައް ރާވާ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬ ‫ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސެންޓަރުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬ ‫ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމަށްޓަކައި ރޭ އެ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އިސްމާލް ނަސީރުގެ އިތުރުން‬ ‫ޖަލުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ‪ .‬އަދި އެއަށްފަހު އަޒުމް ކިޔުން އޮތެވެ‪ .‬އިސްވެ އަޒުމްލައިދެއްވީ‬ ‫ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އިސްމާލް ނަސީރުއެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ އެ ސެންޓަރުގެ އަހަރީ ކޭކު ފެޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫މިނިސްޓަރ އޮފް ޯހމް އެފެއާޒް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން‬

‫މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢަޒްލީން އަޙްމަދު ‪ 5‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރގެ މި ޒިޔާރަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ބައެއް ޔުނިޓްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ގައިދީން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް‬ ‫މުޚާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ ކުދިކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަފުއާމެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‬ ‫އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެކަންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދާއި ވޮކޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ޖަލުގެ ވަށައިގެން ލެވެމުން އަންނަ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތްވެސް މި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މަފުށީ ޖަލުގެ އެސްއެމްޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޖަލުހިންގުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ސިޔާސަތު‬ ‫ބަޔާންކޮށްދެއްވާ‪ ،‬ވަރަށް އަގުހުރި ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޒިޔާރަތުގައި ސީޕީ އާއި ޑީސީޕީގެ އިތުރުން އެމްސީއެސްގެ އެކްސްކޯގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޒަމާނީ ކްލާސްރޫމްތަކެއް ހުޅުވުން‬ ‫ގައިދީންނަށް ކިޔަވަދީ އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމް‬

‫އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްގެ‬

‫އިތުރުކޮށް އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށްޓަކައި‬

‫އިތުރުން މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އޭ‪.‬އެސް‪.‬ޕީ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި އިތުރު ހަތަރު ކްލާސްރޫމް ‪ 5‬ޑިސެމްބަރ ‪2016‬‬

‫ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‬

‫ގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ‪.‬‬

‫ސީޕީއޯ އަޙްމަދު ރިޟާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުތަކުގެ‬

‫މި ކްލާސް ރޫމްތައް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް‬

‫އިސްވެރިންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އިއްޔެ މާފުށިޖަލަށް ކުރެއްވި‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައެވެ‪ .‬މި ކްލާސްރޫމް ތަކަކީ އޭސީ ކުރެވިފައި‪،‬‬

‫ގައިދީންނަކީ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ‬

‫ސްމާޓް ބޯޑާއި މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ ފަދަ ކިޔަވައިދިނުމަށް‬

‫މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ކިޔަވައިދީ‪ ،‬އެމީހުންނަކީ‬

‫ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ‪ .‬މި‬

‫ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގެންދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ތަކެއްޗަކީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު މޯލްޑިވްސް‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން އިއްޔެ މިހުޅުވުނު ކްލާސްރޫމް ތަކުގެ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން‬

‫ތިބުމުގެ‬

‫ކްލާސް ރޫމްތައް ހުޅުވުމަށް އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވ‬

‫ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ކުރިން ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން‬

‫ދަތިކަމަށް ލުއި ލިބިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ފަސޭހަކަމާއެކު‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ޤައިދީންނަށް‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫ކިޔަވަން‬

‫ތިބި‬


‫ރ އިތުރުކުރުމަށް ކްލާސްތަކެއް ހޯމް‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީ ީމ ހުނަ ު‬ ‫މިނިސްޓަރު ފައްޓަވަ ިއ ދެއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތަޢުލީމީ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް ކްލާސްތަކެއް ‪ 5‬ޑިސެމްބަރ ‪2016‬‬ ‫ގައި ފައްޓަވައި ދެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތައް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތައް ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަކީ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޤާބިލު‬ ‫ބަޔަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަކީ ދިވެހި‪ ،‬އިސްލާމް‪ ،‬އިނގިރޭސި‪ ،‬ހިސާބު އަދި އެކައުންޓްސް އެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކްލާސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރު‬ ‫ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކްލާސްތަކެއްކަމަށް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އައިކޯސްޓް އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއ ްފ ޕްރިޒަންސް އައި ޯކސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރާއި‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީސް (އައިކޯސްޓް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‬ ‫ސީޕީއޯ އަޙްމަދު ރިޟާ އާ ‪ 12‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސީޕީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޕްރިޒަން‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އުގަންނައި ދިނުމުގައި އައިކޯސްޓް މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ރޯލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭ ޖަލުގެ ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޑިވެލޮޕް ކުރައްވާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް ސީޕީ އެދި ވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬ޖަލުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް‬ ‫ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޝިޢާރެއް ސީޕީ ހާމަ ކޮށްދެއްވިއެވެ‪ .‬އެއީ‪:‬‬ ‫“‪”To Assure Human Rights by Ensuring Human Rights within Prisons‬‬ ‫އަދި އެޗްއާރުސީއެމް އާ ގުޅިގެން‪ ،‬މިހާރުވެސް ހިންގާ ސެޝަންތައް ފުޅާކޮށް‪ ،‬ޤައިދީނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު‬ ‫ސެޝަންތަކެއް އާދަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އައިކޯސްޓްގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހެޑް‪ ،‬ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޝްވާން‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޮވލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ނިމުން‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށްކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ރެޑްއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ޓީމް ރެޑް ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 03‬ސެޓް ‪ 01‬ސެޓުން ޓީމް ގްރީންގެ މައްޗަށް‬ ‫ކު ރި ހޯ ދަ އި ގެ ން ނެ ވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗަށްފަހު‪ ،‬މި މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ޓީމްތަކާއި ގައިދީންނަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ތޮލާލް އަދި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޖާދުﷲއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް މިފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ތައުލީމީ އަދި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް‬ ‫ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި އެމީހުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން‬ ‫ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬ ‫“މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ދެމެދު ‪ 2008‬ން ފެށިގެން ގާތްގުޅުމެއް އޮވޭ‪ .‬އަދި‬ ‫މެލޭޝިއަން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (އެމް‪.‬ޓީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ) ގެ ދަށުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ‪ .‬މެލޭޝިއާގެ ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓަށްވެސް‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުން‬ ‫ދަސްކުރެވިދާނެ”‪ .‬ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީންނަށް މުހާތަބުކުރައްވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ކެތްތެރިވުމަށާއި އެއީ އިސްލާހުވާން ލިބުނު‬ ‫ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީން ޖަލުން ނިކުންނައިރު‪ ،‬ރަގަޅު މީހުންނަށްވެ‪ ،‬ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ނަމޫނާއަކަށް ވުމަށާއި‬ ‫ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަޔަރ ޝެޑާއި ގައިދީން އެކަހެރި ބައްދަލުކުރާ ގެ‬ ‫‏‏ހުޅުވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަޔަރ ޝެޑަކާއި ގައިދީންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން‬ ‫ދިނުމަށްޓަކައި ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕަރޓްމަންޓްއެއް ‪ 14‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ދެ އިމާރާތް ހުޅުއްވާދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ހުޅުވުނު ފަޔަރ ޝެޑަކީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ‬ ‫އާލާތްތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހުޅުވުނު ތަނަކެވެ‪ .‬އަދި އަލަށް ހުޅުވުނު އެކަހެރި ބައްދަލުކުރާ ގެއަކީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންގެ‬ ‫ތެރެއިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ގައިދީންނަށް އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތްކުރެވުނު‬ ‫އެޕަރޓްމަންޓެކެވެ‪.‬‬ ‫މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޖާދުﷲ‪ ،‬ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދާއި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ތޮލާލް އަދި އައްސޭރި ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫“މާފުށީ ޕްރިޒަން ޮވލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް ‪ :”2016‬ފުރަތަމަ މެޗް‬ ‫ރގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑާ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ ޕް ޮ‬

‫މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ ”2016‬މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މާލޭ‬ ‫ޕްރިޒަން އާއި ބައްދަލުކޮށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2016‬ގައި ކުޅުނު މި މެޗް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑާގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 2-3‬ސެޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑާގެ ހުސައިން ފަޒީލްއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތް ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ‪ .‬އެއީ މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑާ އާއި އައްސޭރި ޕްރިޒަން އާއި‬ ‫އީއެސްޖީ އާއި ޓީމް އެޗްކިއު އާއި ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްގެ އިތުރުން ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓް އެވެ‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪37‬‬


Inmates take Secondary School Certificate exam

14 inmates took the Secondary School Certificate (SSC) exam on 1st October 2016 as part of the efforts of Maldives Correctional Service to reform inmates by educating them and make them socially-acceptable. A total of 16 inmates had participated in SSC exam last year. Institute for Correctional Studies (ICOST) in collaboration with Institute for Quran and Sunnah continues to conduct various courses for the betterment of inmates, including Quran classes and Islam classes.

38


MCS officer threatened at knife-point while motor cycle snatched

An officer of Maldives Correctional Service (MCS) was threatened at knife-point by two ‎persons on a motor cycle. The culprits had also snatched the officer’s motor ‎cycle following the attack. The incident occurred morning of 9th October 2016 around 7:10 am near Thaajuddeen School.‎ It is noted that recently cases of threats against prison officers has been increasing. Two persons on a motor cycle had hit a prison officer on the head with a pavement ‎block a week prior to the attack on 9th October 2016.‎ Maldives Police Service is currently investigating the incident.‎ MCS greatly condemns such attacks and threats aimed at prison officers and staff. MCS officers and staff will continue to perform their ‎legal duties without hesitation regardless of any threat or violence.‎

Inmate at Asseyri Prison passes away ‎ An inmate serving time at Asseyri Prison of Maldives Correctional Service has passed away early morning of 1st December 2016. The inmate who passed away was Mr Ahmed Hassan, Dhaftar 9058, aged 55 years.

39


Fishing Race 2016

Maafushi Prison and Emergency Support Group (ESG) of Maldives Correctional Service (MCS) held a fishing race on 09th October 2016 as part of the activities to celebrate their anniversaries. The fishing race was held from 5 pm to 10 pm and was joined by six teams. The biggest fish was caught by the Admin Team while the Race was won by Logistics Team for catching the most number of fish. The purpose of the fishing race is to generate funds to celebrate the anniversaries of Maafushi Prison and ESG colourfully as well as develop camaraderie and unity among the officers. Maafushi Prison held more events to celebrate their anniversary in the days following the Fishing Race.

40


Security and Operational Management Course starts at Maafushi ‎Prison

Maldives Correctional Service (MCS) started Certificate iv in Security and Operational Management at Maafushi Prison to develop officers working at Emergency Support Group (ESG) on 12th October 2016. The -12month course is conducted by Institute for Correctional Studies (ICOST). A total of 30 ESG officers are participating in the course and will be taught by facilitators from ICOST. The purpose of the course is to make officers capable of monitoring the perimeter fence of high security prisons and managing the gatehouse operations room as well as escorting high security prisoners. The course also aims to produce officers who are patient, courageous and bold enough to respond to emergency situations to maintain peace and security at the request of a prison incharge by use of force if necessary to contain the situation in accordance with the laws of Republic of Maldives and the Prison and Parole Act (2013/14). The course will teach officers to make security decisions according to the law and legislation, good communication skills, manage and control inmates, skills on managing and handling the critical situations, self-defense skills and adapt to change in the environments.

41


“Prisco Escort Challenge Cup 2016”: Team HQ wins the tournament by winning all matches

Team HQ become the champions of “Prisco Escort Challenge Cup 2016” after winning final match of the tournament played on the night of 15th October 2016. The final match’s first goal was shot by FC Morning Shift’s Ismail Zareer. After six minutes, Team HQ’s Hamdhoon Rasheed scored a goal. By the end of first half, both teams were at a draw of 1:1. The second half saw Team HQ up their game and score an additional five goals. Team HQ’s Hamdhoon Rasheed had scored a hat-trick, while Ahmed Shaafy had scored two goals. Team HQ’s Moosa Hassan Fulhu also scored a goal, making the final score 6:1. The man-of-the-match title for the final m atch had gone to Team HQ’s Hamdhoon Rasheed. “The motivation to score a goal after the opposing team’s goal was only possible with the support of all supporters,” said a beaming Hamdhoon. In addition, Team HQ’s Moosa Hassan Fulhu and Goal Keeper Ahmed Naseem has consistently shown note-worthy, impressive skill during the tournament. The 2nd runner-up of the tournament is Team HDC. Team HDC was the champion team of “Escort Challenge Cup 2015”.

42


MCS starts Islam classes to prepare inmates for next year’s SSC exams

Maldives Correctional Service started Islam classes on 16th October 2016 for inmates as part of their efforts to educate and reform them into becoming citizens who are worthy to be accepted back into the community. These classes are being held at Maafushi Prison. These classes are being held to prepare inmates to take the Secondary School certificate exams in 16 .2017 inmates had also successfully taken the SSC exams last year. The classes are being held by Institute for Correctional Studies (ICOST) in collaboration with Institute for Quran and Sunnah and will be taught by facilitators from the latter. A total of 40 inmates are taking these classes. ICOST informs that in addition to Islam classes, Dhivehi, English and Maths classes for inmates are to commence in the near future.

43


Teams draw lots for “Prisco Asseyri Prison Cup 2016” Futsal ‎tournament Asseyri Prison of Maldives Correctional Service has held a special function on the night of 19th October 2016 for participating teams to draw lots for the “Prisco Asseyri Prison Cup 2016” Futsal Tournament. The chief guest of the function was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The purposes of the Tournament are to create friendliness and sports spirit among officers and staff of Asseyri Prison and to maintain the mental and physical health of staff and officers at the Prison. The tournament is held by Asseyri Prison each year and this year’s tournament was held from 20th to 26th October 2016 at Asseyri Prison. A total of five teams are participating in the Tournament; Team Sunray, Team Oscar, Team Recon, Team Raiders and Team Yankee. The each team will play against each other and the leading four teams will move on to the semi-finals. The two winning teams of the semi-finals will move on to the finals to fight for the championship, while the second runner-up team will be chosen after a match between the two losing teams of semi-finals.

44


MCS conducts session on Rehabilitation Framework for police officers Maldives Correctional Service (MCS) conducted a session for the “Professional Training for Custodial Officer” training for police officers on 20th October 2016. The session was held at Iskandhar Koshi and focused on the Rehabilitation Framework and the role of MCS. The session included information on MCS’s efforts to rehabilitate inmates and release them back to the society as good citizens and the elements included in the different phases of Rehabilitation Framework. In addition, participants were also given information on the role of Maldives Correctional Service and the rights given under the law and how to treat inmates and remanded persons. The session was conducted by facilitators from Institute for Correctional Studies (ICOST).

45


Maafushi Prison holds cleaning event

Maafushi Prison held a cleaning event inside the prison and outside perimeter as part of the activities organised to celebrate its anniversary. The event was held on 22nd October 2016. The event was participated by a large number of officers from Maafushi Prison, Emergency Support Group (ESG) and Institute for Correctional Studies (ICOST). The event was carried out under the slogan “The prison environment shall be cleaned by us – I will also go” and started around 2pm and went on till 6pm. The event was carried out with great energy and spirit. A lot of junk and garbage were disposed during the event. Maafushi Prison’s anniversary is 01st of November while ESG’s anniversary falls on 17th of November.

46


Prisco sponsors Maafushi Prison’s anniversary celebrations

Prison Cooperative Society (Prisco) sponsored this year’s colourful celebrations of Maafushi Prison’s anniversary. The sponsorship cheque was handed over to Maafushi Prison by the Chairman of Prisco, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal at a meeting held on the morning of 27th October 2016 at the Head Office of Maldives Correctional Service (MCS). The cheque was received by Director of Maafushi Prison, Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed. Board members of Prisco also participated in the meeting. Prisco provides huge support for the welfare of all employees of MCS while also providing assistance to several activities organised by the employees. Prisco had also recently sponsored the Escort Challenge Cup 2016 organised by Male’ Prison and the Asseyri Prison Cup 2016 organised by Asseyri Prison.

47


Escape and apprehension of prisoner during transport to Male’ Prison The prisoner who escaped on 27th October 2016 while being transported to Male’ Prison was apprehended later that day. He is currently incarcerated at Male’ Prison.‎ The prisoner was apprehended around 8:10 pm near Thaajudhdheen ‎School. He was apprehended by officers of Male’ Prison of Maldives ‎ Correctional Service.‎

Prisco Asseyri Prison Cup 2016: Team Yankee wins the tournament! Team Yankee won the “Prisco Asseyri Prison Cup 2016” after defeating Team Recon at the final match played on 28th October 2016 at Asseyri Prison futsal ground. Both teams had scored four goals and reached a draw. After a penalty shootout, Team Team Yankee had nailed the championship with a score of 7-8. The man-of-the-match title for the match went to Team Yankee’s Sharaf Shakir. The chief guest of the closing ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. At the closing ceremony, trophy and medals were given to the winning teams and players by the chief guest and special guests. The ceremony was joined by Director of Asseyri Prison Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain, Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons Moosa Anwar, Superintendent of Prisons Mohamed Ibrahim Didi and Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid. A total of five teams participated in the Tournament; Team Sun ray, Team Oscar, Team Recon, Team Raiders and Team Yankee. 48


Maafushi Prison holds flag hoisting ceremony to celebrate anniversary

Maafushi Prison has held a flag hoisting ceremony at 12am of 01st November 2016 at the Prison to celebrate its 18th anniversary. The chief guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was joined by the Director of Maafushi Prison Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed, Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons Moosa Anwar, commissioned officers as well as a large number of officers from Maafushi Prison and ESG officers. The ceremony was commenced with the recitation of Holy Quran and included the recitation of a special prayer for the ceremony and renewal of oath. The oath was led by ASP Salman Rasheed while the special prayer was led by Staff Sergeant Hussain Imran. The ceremony also included cutting of the anniversary cake and the launch of the theme song for this year.

49


Maafushi Prison hosts Family Day The event was held at Maafushi Prison at early evening. Chief Prisons Officer Aishath Riuza said the purpose of holding such an event was to facilitate a friendly and joyful setting for the officers, staff and their families to spend quality time together, especially when prison officers often have to spend a long time away from their families. The event had several activity stalls, where children had the chance to win many prizes as well as participate in other fun activities. The event was joined by numerous children and family members of MCS employees. When asked about the event, several children spoke about how much fun the event was and said they were happy to play and spend time with so many children at such a place. When asked about the event, several children spoke about how much fun the event was and said they were happy to play and spend time with so many children at such a place.

50


Maafushi Prison opens game centre and coffee hut for officers officers Maafushi Prison opened a game centre and coffee hut at the staff area for officers as part of the Prison’s anniversary celebrations on 1st November 2016. The game centre and coffee hut was opened by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan at a special ceremony held this morning. Director of Maafushi Prison, Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed said that the purposes of establishing a coffee hut and a game house for officers is to foster friendship and unity among officers and staff as well as to provide a conducive place for entertainment while off-duty. The ceremony was also joined by senior management of Maafushi Prison and Commissioned Officers. In addition to the opening of the new game centre and coffee hut, a friendly football match was also played among officers as part of the anniversary celebrations. The match was played by senior management team and a team with selected junior officers. Senior management won the match with a score of 2-5.

51


Commissioner of Prisons: Our success should be measured on ‎recidivism

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has stated that the success of Maldives Correctional Service should only be measured by recidivism. Commissioner Shihan made the statement while speaking at the flag hoisting ceremony held on the night of 1st November 2016 to mark the 18th anniversary of Maafushi Prison. “We are not in the process of just preventing inmates from escaping from the prison. The days that they spent in the prison should be spent to change their behaviour and thinking in order to prevent them from re-offending. Our current aim is to prevent the return of inmates to prison by teaching them ways which will prove rewarding when they are integrated back in to the community,” said the Commissioner. He further said that today’s Maldives Correctional Service is the result of the process that was started in 2006 to build a prison system under a modern management, and this institution has progressed in various areas. He also congratulated everyone present and said that he was proud of the fact that Maldives Correctional Service did not depend on any party and carried out its operations independently.

52


Remanded person passes away while getting treatment at IGMH A person in remand of Maldives Correctional Service passed away on 8th November 2016 around 4:40 am while receiving treatment at IGMH. The remanded person, Mr Hussain Zareer of Blue Heaven, Dh. Vaanee, had been admitted to IGMH on 7th November 2016 at around 9:30 am.

Police commences a training programme for fingerprinting and f‎ orensic evidence collection for prison officers

Maldives Police Service commenced a training programme for prison officers of Maldives Correctional Service (MCS) on 9th November 2016 under the name “Introduction to fingerprint and forensic evidence� at Maafushi Prison. The two-day training programme will introduce participants to forensic evidence collection with scene processing, how to collect and bag evidence, how to collect fingerprint and the measures and procedures in collecting DNA reference sample. A total of 36 officers are participating in the training programme. The training programme is being conducted by facilitators from Forensic Directorate of Maldives Police Service.

53


Maafushi Prison Team wins Maafushi Volleyball tournament

Maafushi Prison Team has won the volleyball tournament held to mark the 30thanniversary of New Stars club of Maafushi island. Maafushi Prison Team won the final match held on 11th November 2016 after beating Aachaa Team with a score of 2-3 sets. Maafushi Prison Team had won the first set, only for Aachaa Team to improve their game and win the next two sets. Maafushi Prison had won the next set and finally won the last set played to break the draw. Medals and trophies were handed over to the winners after the final match. Maafushi Prison Team’s captain Hussain Samah and Ahmed Shaheen were also included in the “best six players” winner list.

54


Maafushi Prison holds Dinner night Maafushi Prison of Maldives Correctional Service held a dinner night at on 11th November 2016 to celebrate the Prison’s 18th anniversary. The chief guest of the dinner night was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The dinner night’s events included the awarding of certificates to officers and staff with exemplary attendance over the past year and other notable persons. In addition to the Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, the dinner night was attended by commissioned officers of Maldives Correctional Service, prison officers of senior ranks and a number of officers from Maafushi Prison and their families.

55


Blood donation event held at Maafushi Prison A blood donation event was held on 13th November 2016 at Maafushi Prison to celebrate the Prison’s 18th anniversary and Emergency Support Officers (ESG)’s ninth anniversary. Along with the meaningful slogan “Every blood drop is a hope for life”, the event was carried out with the collaboration of Maldivian Blood Service. The event was participated by several officers from Maafushi Prison and ESG as well as staff from government institution at Maafushi. This is the third blood donation event held at the Maafushi Prison.

56


ESG holds flag hoisting ceremony to celebrate anniversary

Emergency Support Group (ESG) has held a flag hoisting ceremony at 12am of 17th November 2016 to celebrate its 9th anniversary at Maafushi Prison. The chief guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was joined by the directors of prisons of Maldives Correctional Service, commissioned officers and ESG officers. The ceremony also included cutting of the anniversary cake by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan.

57


Three batches of Custodial Supervision Course begin at Male’ Prison Maldives Correctional Service (MCS) has begun 6th, 7th and 8th batches of Custodial Supervision Course on 28th November 2016 at Male’ Prison to develop and improve officers working at its prisons. The four-week Course is targeted for prison officers to ranks below the corporal rank and is conducted by Institute for Correctional Studies (ICOST) and will be taught by facilitators from ICOST. The Course modules include the ideal way of operating minimum and medium security units, how to maintain security system, the benefits entitled to the inmates and the procedures of providing these benefits as well as the rights of the inmates as mandated by the law. In addition, the authority given to the officers and how to use the authority is also clarified during the Course. ICOST continues to conduct a variety of additional courses for prison officers.

58


Classes commence to prepare inmates for next year’s SSC and O’Level exams

Maldives Correctional Service has commenced classes for inmates as part of their efforts to educate and reform them into becoming citizens who are worthy to be accepted back into the community. These classes are being held to prepare the inmates to take part in next year’s Secondary School Certificate and O‘Level exams. Hence a total of 80 inmates have signed up for Islam and Dhivehi classes, while those who want can also take part in English and Maths classes. The classes are being held by Institute for Correctional Studies (ICOST) in collaboration with Institute for Quran and Sunnah and will be taught by facilitators from the latter.

59


PRISCO holds annual general meeting Prison Cooperative Society (PRISCO) has held its annual general meeting on the night of 25th November 2016. The AGM was held at the Male’ Prison Annex. The agenda of the meeting included the presentation of the annual report 2015 as well as last year’s financial statement. In addition to the presentation of annual budget for 2017, the rules and regulations were also revised and passed during the meeting. During the chairman’s speech, he highlighted the development of PRISCO and thanked all the members who resided at the PRISCO board over the years. Additionally he thanked all those who assisted PRISCO in various ways over the past years. The meeting was joined by the current board members and common members of PRISCO.

60


2nd batch of Security and Operational Management Course starts at Maafushi Prison Maldives Correctional Service (MCS) has started the second batch of “Security and Operational Management� on 26th November 2016 at Maafushi Prison to develop officers working at Emergency Support Group (ESG). The course is conducted by Institute for Correctional Studies (ICOST) and will be taught by facilitators from ICOST. The course will teach officers skills on managing and controlling inmates, security decision making, communication, managing and handling the critical situations and self-defense skills as well as adapting to changes in the environment. .

61


Hulhumale’ Detention Centre holds flag hoisting ceremony

Hulhumale’ Detention Centre has held a flag hoisting ceremony at 12am of 03rd December 2016 to celebrate its fourth anniversary. The chief guest of the ceremony was Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. The ceremony was joined by the Hulhumale’ Detention Centre’s Director, Chief Prisons Officer Ismail Naseer as well as the senior management of other prisons and commissioned officers of Maldives Correctional Service. The ceremony also included a brief speech given by the chief guest as well as the renewal of the oath by Hulhumale’ Detention Centre’s Director, Chief Prisons Officer Ismail Naseer. The ceremony was concluded by cutting of the anniversary cake.

62


Home Minister visits Maafushi Prison

Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed has visited Maafushi Prison on 04th December 2016. During his visit, the Minister visited some units at the Prison and also responded to some queries of inmates housed within these units. Addressing the inmates, he said that the His Excellency President Abdulla Yameen Abdul Gayyoom desires to pardon inmates that are guilty of small crimes and therefore work is underway to implement it. He then viewed the farming area and the vocational area as well as viewing the progress of the boundary of the Prison. Minister Azleen also met with the Senior Management Team of Maafushi Prison and stated politics of operating the prison as well as imparted valuable instructions and advice. The trip was joined by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and executive committee members of Maldives Correctional Service.

63


Maafushi Prison opens modern-day classrooms

Maafushi Prison has opened four additional classrooms on 4th December 2016 to provide a good nurturing and education and to inmates. The classrooms were inaugurated by Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed during his official visit to Maafushi Prison. These new classrooms are air-conditioned and are equipped with modern technology such as a smartboard and multi-media projector. The equipment was donated to Maldives Correctional Service by some generous individuals. The inauguration ceremony was joined by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Maafushi Prison Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed, Executive Director of Institute for Correctional Studies (ICOST), senior officers of prisons and commissioned officers. Maldives Correctional Service continues with its efforts to reform and educate inmates and by the end of their sentence to present them to the society as socially-accepted solid citizens. In that regard, the recently-opened classrooms will help MCS in conducting more courses for inmates by addressing the issue of lack of sufficient space to accommodate more inmates at courses.

64


Commissioner of Prisons meets Executive Director of ICOST

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has met with the Executive Director of Institute for Correctional Studies (ICOST), Chief Prisons Officer Ahmed Riza on 12th December 2016. The meeting was held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The meeting was held in conjunction with the International Human Rights Day. The Commissioner noted ICOST’s role in inducting prison officers to human rights and requested ICOST to develop and conduct information programmes on human rights for those currently serving sentences at the prisons over the next year. The Commissioner also shared the slogan under which the human rights induction programmes were to continue: “To Assure Human Rights by Ensuring Human Rights within Prisons.” Commissioner Shihan also said to widen the information sessions currently being conducted with the help of Maldives Human Rights Commission. The meeting was also joined by Faculty of Education Head, First Class Prison Officer Mohamed Nishwan.

65


Asseyri Prison Volleyball tournament for inmates concludes The Volleyball tournament organised for inmates at Asseyri Prison concluded on 13th December 2016 after Team Red won the championship after defeating Team Green. Team Red had won the final match played yesterday with a score of 03 set 01 set. Following the final match, trophies and certificates were handed over to the winning teams and notable players by Commissioner of Prison Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid, Deputy Superintendent of Prisons Mohamed Tholaal and Deputy Director of Asseyri Prison, Chief Prisons Officer Ahmed Jaadulla. Maldives Correctional Service continues to organise such events for inmates as well as educational and skill-based training courses to rehabilitate inmates and to maintain their psychological and physical health.

66


Asseyri Prison opens new fire shed and apartment for conjugal visits Asseyri Prison of Maldives Correctional Service on 14th December 2016 opened a new fire shed and a two-room apartment for conjugal visits for inmates. The two buildings were inaugurated by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan at a ceremony held yesterday morning at the Prison. The newly-opened fire shed is designed to house all the equipment necessary to prevent and tackle any fire-related incidents that may occur at Asseyri Prison; while the newly-opened two-room apartment was completed to provide a place for married inmates to have conjugal visits with their spouses. The ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Deputy Director of Asseyri Prison Chief Prison Officer Ahmed Jadulla, Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid, Deputy Superintendent of Prisons Mohamed Tholaal and several officers of Asseyri Prison.

67


Maafushi Prison volleyball tournament 2016: Programmes and Offender wins the first match Programmes and Offender won the first match of “Maafushi Prison Volleyball Tournament 2016” on 23rd December 2016 by defeating Male’ Prison. Programmes and Offender won the match with a score of 2-3 sets. The man-of-the-match of the match was Hussain Fazeel of Programmes and Offender. A total of six teams are competing in the tournament, Programmes and Offender, Asseyri Prison, ESG, Team HQ, Security Unit and Prisoner Management.

68


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬