Page 1

‫މެލޭޝިޔާގެ ޮކމިޝަނަރ ޖެނަރަ ްލ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން‬


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަހުގީގުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު‬ ‫ތަންފީޒުކުރުމުގައި ‏‏އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު‬ ‫“ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަހުގީގުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު” އަކީ ގާނޫނު‬ ‫ނަންބަރު ‪( 5/2008‬ފުލުހުންގެ ގާނޫނު) އާއި ގާނޫނު ނަންބަރު ‪( 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން‬ ‫އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް‬ ‫މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު‪ ،‬މަރުގެ ހުކުމް‬ ‫އިއްވައިފިނަމައެވެ‪ .‬މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި ބަހެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އިސްލާމްދީނުގައި އެކަން އޮންނަ‬ ‫ގޮތް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުވަދޭންވާނެއެވެ‪ .‬މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން‪،‬‬ ‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއާއި މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންނާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް‬ ‫މެދުވެރިކޮށް މީޑިއޭޓްކުރަންވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ‪ ،‬މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް‬ ‫އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް‪ ،‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އުއްތަމަ‬ ‫ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުން ސޮއިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް‬ ‫ފޮނުވުމުންނެވެ‪ .‬އަދި މި ލިޔުން ލިބޭތާ‬

‫‪3‬‬

‫(ތިން) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު‬

‫ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަމުރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަންވާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ‪( 7‬ހަތެއް)‬ ‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ޑޮކްޓަރަކު‪ ،‬ޕްރޮސެކިއުޓަރ‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަނޑައަޅާ އާންމުގެ ތެރެއިން ‪ 3‬މީހުންގެ‬ ‫ހާޒިރުގައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬މަރުގެ ހުކުމްތަންފީޒުކުރާ ދުވަހު‪ ،‬އެހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން‪ ،‬މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ބަހެއް‬ ‫ހޯދަންވާނެއެވެ (ތަފްސީލު ތިރީގައި)‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރާނީ ޖަލުގައި އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ފަސްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވޭނީ ‪ 3‬ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންވެއެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬ ‫‪ .1‬‬

‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތަކީ ‪ 18‬އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްނަމަ‪ ،‬އެ ކުއްޖާގެ އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރު ފުރެންދެން‪.‬‬

‫‪ .2‬‬

‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއަކީ މާބަނޑު މީހެއްނަމަ‪ ،‬އޭނާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ވިހައި‪ ،‬އެ ދަރިފުޅަށް ‪ 2‬އަހަރު ފުރެންދެން‪.‬‬

‫‪ .3‬‬

‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއަކީ މާބޮޑަށް ބަލި ހާލު ދެރަވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވާނަމަ‪ ،‬އެމީހަކު ގަދަވަންދެން‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރެވިއްޖެ ހާލަތުގައި‪ ،‬ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާ ނުވަތަ‬ ‫ކުއްޖާ ބަހައްޓަންވާނީ އެހެން ކުށްވެރިންނާ އެކަހެރިކޮށް ޖަލުގައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއަކީ މާބަނޑު މީހެއް ނަމަ‬ ‫ނުވަތަ މާބޮޑަށް ބަލި ހާލަތް ދެރަވެފައިވާ މީހެއްނަމަ‪ ،‬އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރެވެންދެން ބަހައްޓާނީ‪ ،‬އޭނާގެ ހާލަތް‬ ‫ރިއާއަތްކޮށް އެފަދަ މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ބަހެއް ހޯދުން‬ ‫މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަވުމަށްފަހު‪ ،‬ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު‪ ،‬މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ‪ .‬އަދި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން‪،‬‬ ‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާއާއި މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންނާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މީޑިއޭޝަން އާއި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ދުވަހު މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ބަހެއް ހޯދުމާ ދެމެދު މަދުވެގެން‬ ‫‪( 10‬ދިހައެއް) ދުވަސް ހޭދަވާންވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ވާރިސުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާގެ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ އަތުލުމަށްފަހު މައާފް ދީފިނަމަ ނުވަތަ މަރުގެ ދިޔައަކާ ނުލައި މައާފްދީފިނަމަ‪،‬‬ ‫މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް‪ ،‬އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ‪ .‬އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް ނާންގާހައިހިނދަކު‪،‬‬ ‫ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ‪ .‬މިގޮތުން މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެންމެ ވާރިސެއް މައާފުކުރިކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ‪ .‬އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިގޮތަށް އެންގުމުން‪ ،‬އެ‬ ‫ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް އެހެން އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންވެއެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ޮޕލިސް އެކަޑަމީގެ ބޭފުޅުން އައި ޯކސްޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ބޭފުޅުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)ގެ ބޭފުޅުންނާ ‪ 29‬ޖޫން ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލުވުން އޮތީ އެމްސީއެސްގެ‬ ‫ހެޑް އޮފީހުގައިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް‬ ‫ޓްރޭނިންގގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކާ ދައުރު އެނގޭފަދަ މޮޑިއުލްއެއް ހިމެނުމާބެހޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް‬ ‫(ސީ‪.‬އެމް‪.‬އެސް‪.‬ޕީ) ގައި ބައެއް ފުލުހުން ބައިވެރިކުރުމަށާއި‪ ،‬އޭރޮސޯލް ސަބްޖެކްޓް ރެސްޓްރޭން ޓްރޭނިންގ (އޭ‪.‬އެސް‪.‬އާރ)‬ ‫ފުރިހަމަ ނުކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްއާއި‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީޕް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ ގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުން‬ ‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އަޙްމަދު ޝަމީމްއާއި ޕޮލިސް‬ ‫އެކަޑަމީގެ މުދައްރިބުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޮއފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން މާފުށި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ހާއްސަކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ‪ 27‬ޖޫން ‪ 2016‬ން ‪ 30‬ޖޫން ‪ 2016‬އަށް ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދިނީ ޖަލުގެ މެނުއަލްއާއި އެއްގޮތައް އެމަރޖެންސީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ކިއު‪.‬އާރ‪.‬އޭ އިއުލާން‬ ‫ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫މިޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ‪ 38‬އޮފިސަރުންނެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ‬

‫މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބުދުލް‬

‫ޣަނީ ވިދާޅުވީ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް‬

‫މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުން‬

‫ތަކުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި‪ ،‬ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް‪ ،‬ޖަލުތައް އަމާންކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް‬

‫ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށްވެސް މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބްދުލް‬ ‫ޣަނީ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާފުށިޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ ގެ ‪ 52‬އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬އެސް‪،‬އޯ‬ ‫ފުލުހުންގެ ‪ 8‬ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިޙާން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް)ގެ ދަށުން ހިންގާ މާފުށީ ޖަލުގެ‬ ‫ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ‪ 26‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައި ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މައްސައްކަތް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓަންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ސަލްމާން ރަޝީދު ވެސް‬ ‫ވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ފާރަކީ ‪ 20‬ފޫޓް އުސް އަދި ‪ 1.4‬ކިލޯ މީޓަރ ދިގު ފާރެކެވެ‪ .‬މި ފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އޮފިސަރުންނާއި އެމް‪.‬‬ ‫ސީ‪.‬އެސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައިދީންވެސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ފާރުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 28‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ހެޑް އޮފީހާއި މާލޭ ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ‬ ‫ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހާއްސަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ރދަ ވީއްލުމުގައި ޮކމިޝަނަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޯ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި އެކު ‪ 26‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައި ބޭއްވި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކޮމިޝަނަރގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރޯދަ ވީއްލުމަކީ މާފުށީ ޖަލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންތިޒާމްކުރާ ރޯދަވީއްލުމެކެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް ‪ :2016‬މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ރެކަން‬ ‫ހޯދުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް ‪ ”2016‬ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެފްސީ ރެކަންއެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްލަ ‪ 11‬ޓީމް ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ރެކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި އައިވަރީ އާއި‬ ‫ބައްދަލުކޮށް ‪ 4-5‬ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗް ވެގެން ދިޔައީ މުބާރުތުގައި ކުޅުނު އެންމެ ފޯރި ގަދަ މެޗަށެވެ‪ .‬މި މެޗްގައި ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑުޖަހާނެ ގިނަ‬ ‫ފުރުޞަތު ތަކެއް ލިބުނަސް‪ ،‬އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬ ‫އެފްސީ ރެކަންގެ މުޙައްމަދު ޢަލީއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ‪ 5-‬ލަނޑުން ސެކުރިޓީއެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ ކަށަވަރުކުރާ މެޗްގައި ސެކިއުރިޓީ އާއި ވާދަކުރީ‬ ‫ޕެންތަރ އެފްސީއެވެ‪ .‬މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ ޖައިލަމް ޖަމީލްއެވެ‪.‬‬ ‫ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް ‪ 2016‬ގެ ނިމުމުގެ ހަފްލާގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމް އެފްސީ ރެކަންއަށް ތައްޓާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަ އަށާ ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމުތަކަށް ހަނދާނީ‬ ‫ލިޔުމާއި މެޑަލް ހަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޅެވުނު މެޗްތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ތެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް‬ ‫ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ށ މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރުވެސް ހަތް‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަ ް‬ ‫ޯކހެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް މިހާރުވެސް މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ހަތް ކޯހެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދަނީ ޤާނޫ‏ނު ނަންބަރު ‪2013/14‬‬ ‫”ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް‏ޤާނޫ‏ނު”ގެ ދަށުން ގައިދީން މުޖުތަމައުއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި ގައިދީން ކުށްކުރުމުން‬ ‫ދުރުހެލިކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކަކީ ޤިރާތު ކޯސްގެ ލެވެލް ‪ ،1،2،3‬ގެ އިތުރުން ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން އޮފީސް‬ ‫ޕެކޭޖް‪ ،‬ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާސް‪ ،‬ހިފްޒް ކްލާސް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހިންގާ އިސްލާމް‬ ‫ކްލާސްތަކެވެ‪ .‬މި ކޯސްތަކުގައި ޖުމްލަ ‪ 194‬ގައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ޤިރާތު ކޯސްތަކާއި‪ ،‬ބޭސިކް ޤުރުޢާން ކޯހާއި ހިފްޒް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް އާއި ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ފަހާކޯސްތަކުގެ ލެވެލްތަކާއި‪ ،‬ވުޑް ކަރވިންގ‪ ،‬ލިޔެލާ ޖެހުން‪ ،‬ސްޓޮކިންގ ފްލާވަރ‪ ،‬ކުދި‬ ‫ދޯނި ހެދުން‪ ،‬ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ޕޭސްޓްރީ ކޯސް ފަދަ ކޯސްތައް ވެސް ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ގައިދީންގެ ވިސްނުމަށާއި އުޅުމާއި އަމަލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް‬ ‫އައިސް‪ ،‬ގައިދީންގެ ކިބައިގައި ރަނގަޅު ހުނަރުތަކެއް އަށަގަނެ‪ ،‬އެމީހުން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމުގައި‬ ‫އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ކުރާނެ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ދަސްވެގެންދާނެއެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫މާފުށި ޖަލުގައި “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސޯވިންގ” ކޯހުގެ ‪ 3‬ވަނަ ބެޗް މިއަދު ފެށުން‬ ‫މާފުށި ޖަލުގައި “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސޯވިންގ” ކޯހުގެ ‪ 3‬ވަނަ ބެޗް މިއަދު ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ސެޓްފިކޭޓް ‪ 1‬އިން ސޯވިންގ”‬ ‫ކޯސް ‪ 16‬ޖޫން ‪2016‬ގައި މާފުށި ޖަލުގައި ފެށިއެވެ‪ .‬މިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) ގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގި މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ ‪ 20‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު‪ ،‬ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ‬ ‫ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުލާހެއްގައި ‪ 10‬ގައިދީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ޖުމްލަ ‪ 2‬މޮޑިއުލްއެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ބައިވެރިންނަށް ބާލީސް‪ ،‬ބާލީސްއުރަ‪ ،‬ބެޓްޝީޓް‪ ،‬ރަބަރުލެއްވި ހަރުވާޅު‪ ،‬ސޯޓު އަދި ކުޝަން‪ ،‬މިންނަގާ‬ ‫ކަނޑާ ފަހަން އެނގޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން މިހާރުވެސް ޤައިދީންނަށް ތަފާތު‬ ‫ކޯސްތައް ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޤިރާތު ކޯސް ލެވެލް ‪ ، 1،2،3‬ހިފްސް ކްލާހާއި‪ ،‬އިސްލާމް ކްލާސްތަކުގެ‬ ‫އިތުރުން ބޭސިކް ޤްރުއާން ކުލާހާއި‪ ،‬ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުން ގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ފުޅާ ކުރުމަށް‬

‫ގެންދަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގެ އައު އެ ޮކމަޑޭޝަން ބްލޮކް ހުޅުވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އިމާރާތްކުރި އައު އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކް ‪ 04‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައި‬ ‫ބޭއްވި މާހެފުމުގެ ހަފްލާއެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ހުޅުއްވާދެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ހުޅުވުނު އެކޮމަޑޭޝަން ބޮލޮކާއި ބެހޭގޮތުން މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު‬ ‫ވިދާޅުވީ މި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްއަކީ މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން އުޅެން ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ‬ ‫ގޮތުން ރިމާންޑް ސެންޓަރު ހުރި ބިމުގައި ދެބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވުނު އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްކެވެ‪ .‬އަދި މި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި‬ ‫މެސް ރޫމެއްވެސް އެކުލެވިގެންވުމުން އޮފިސަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވެ‪ ،‬އެހެން ޖަލުތަކުން އަންނަ އޮފިސަރުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން‬ ‫ޖާގަދެވޭނެކަމަށް އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން‬ ‫ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ޖަލުތަކުގެ މާހެފުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގެ މާހެވުން ވަނީ އެކި ދުވަސް މަތިން ބާއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގެ އޮފިސަރުންނަށް މާފުށީ ޖަލުގައި މާހެފުން ބޭއްވީ ‪ 01‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި އާއިލާއަށް އެ ޖަލުގައި މާހެފުން ބޭއްވީ ‪ 01‬ޖޫން ‪ 2016‬ގެ ރޭ އެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ މާހެފުން ‪ 03‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައި ބޭއްވިއިރު‪ ،‬މި ހްފްލާވެސް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝ‬

‫މިދިޔަ މެއި މަހު ބޭއްވި “ފީމެއިލް ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް” ގެ ވަނަތައް ހާސިލްކުރި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި‪ ،‬ހަނދާނީ ލިޔުން ވަނީ ހަވާލުކުރިއ‬ ‫އިންތިޒާމްކުރި “ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް ‪″2016‬ގެ ގުރުއަތުލުމާއި ލޯގޯ އާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖްވެސް ލޯންޗުރިއެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫މާލޭ ޖަލާއި ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގެ މާހެފުން އޮތީ ‪ 04‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައިއެވެ‪ .‬މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް‬ ‫ބޭއްވި މާހެފުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪ .‬އަދި ހުޅުމާލޭގެ މާހެފުން ވަނީ އޮފިސަރުންގެ‬ ‫އާއިލީ ހަވީރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މާހެފުންތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް ‪ 30‬ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށްފަހު ބާތިލްކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް އިތުރުކުރި ‪ 30‬ދުވަސް ބާތިލްކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމްއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮފެންޑަރ ސަރވިސަސް މެނޭޖްމަންޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ‬ ‫ހުންނެވި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް‬ ‫ޢަބްދުﷲ ޒާހިރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް މުއްދަތް‬ ‫އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު އޮޕަރެޝަނެއް ކުރުމަށް ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪ .‬އަދި އިތުރުކުރި މުއްދަތް‬ ‫ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަރޖަރީއެއްޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް‬ ‫ދެންނެވުމުންކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ގައިދީންނަށް ބޭސިކް ޤުރުޢާން ކްލާސް އާއި ޤިރާތް ކޯސް ލެވަލް ‪ 1‬ގެ ‪6‬‬ ‫ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން‬ ‫އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާސް އާއި ޤިރާތް ކޯސް ލެވަލް ‪ 1‬ގެ ‪ 6‬ވަނަ ބެޗް ‪ 01‬ޖޫން ‪2016‬‬ ‫ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ޤިރާތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ހަވަނަ ބެޗް ގައި ‪ 35‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ދެ މަސް ދުވަހެވެ‪ .‬މި ކޯހުން‬ ‫ފާސްވާ ގައިދީންނަށް ޤިރާތް ކޯސް ލެވެލް ދޭއްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާހުގައި ‪ 35‬ޤައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬މި ކްލާހަކީ ޤިރާތް ކޯހަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކްލާހެކެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މިހާރުވެސް ޤައިދީންނަށް ތަފާތު ކޯސްތައް ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގާރީ‬ ‫ލެވެލްގެ ތިން ކޯހާއި‪ ،‬ހިފްސް ކްލާހާއި‪ ،‬އިސްލާމް ކްލާސްތަކުގެ އިތުރުން އެގްރިކަލްޗަރ ކޯސްތަކާއި‪ ،‬ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހާއި‪،‬‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް‬ ‫މިހާރަށްވުރެން ފުޅާ ކުރުމަށް ގެންދަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫އީއެސްޖީގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެމަރޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގެ އައު އޮފީސް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ހަސަން ޒިލާލް ‪ 01‬ޖޫން ‪ 2016‬ގައި ހުޅުވައިދެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އީއެސްޖީގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ ޢަބްދުލް ޣަނީ ވިދާޅުވީ އަލަށް ހުޅުވުނު މި އޮފީހަކީ ކުރިން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން ދިޔަ އޮފީހަށްވުރެ ބޮޑު އޮފީހެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މި އޮފީހުގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީ ކަންކަންވެސް ފަސޭހަވެ‪ ،‬އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބި‪ ،‬ރަނގަޅު މާހައުލެއް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ޕްރިޒަން ޮއފިސަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް‪.‬އާރް‪.‬ސީ‪.‬އެމް) އާއި ގުޅިގެން‬

‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން‪ ،‬އިންސާނީ‬

‫ހައްގުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް “ޓްރައިނިންގ ފޯ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ގެ ‪ 3‬ވަނަ ވޯކްޝޮޕް މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 01‬ޖޫން ‪ 2016‬އިން ‪ 02‬ޖޫން ‪ 2016‬އަށް ބޭއްވި މި ވަރކްޝޮޕަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ‬ ‫ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި‪ ،‬އެފަދަ‬ ‫ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ދަށުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ވޯކްޝޮޕް ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ޖުމްލަ ‪ 19‬އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2014‬ން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މި ވަރކްޝޮޕްގައި ކުޑަކުދިންނާ‪ ،‬އަންހެނުންނާ‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ‬ ‫އިތުރުން ގައިދީންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގައި “އެސްކޯޓް ނައިޓް ‪ ”2016‬ގެ‬ ‫ތެރެއިން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ އެސްކޯޓް ޓީމުން ‪ 31‬މެއި‬ ‫‪ 2016‬ގެ ރޭ “އެސްކޯޓް ނައިޓް ‪ ” 2016‬އެ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪ .‬އެސްކޮޓް‬ ‫ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން‬ ‫ޒިލާލްއެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު “އެސްކޯޓް ނައިޓް”ގެ މަގްސަދަކީ އެސްކޯޓް ޓީމުގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަން‬ ‫ކުރުމާއި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އެސްކޯޓް ނައިޓްގައި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި “އެސްކޯޓް ޗެލެންޖް ކަޕް”‬ ‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހާސިލްކުރި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި‪ ،‬މެޑަލްއާއި‬ ‫ހަނދާނީ ލިޔުމުގެ އިތުރުން ފައިސާގެ އިނާމުވެސް ހަވާލުކުރިއެވެ‪ .‬އަދި ‪2016‬‬ ‫އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށް‪ ،‬މިއަހަރުވެސް އޮކްޓޯބަރ މަހު‬ ‫“އެސްކޮޓް ޗެލެންޖް ކަޕް” ބާއްވާނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން އޮފިސަރުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބޭއްތިއްބުމަށާއި‪ ،‬އޮފިސަރުންނަކީ‬ ‫ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ގާބިލް އޮފިސަރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި‬ ‫ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންތަކެއްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ‪ .‬އަދި މި‬ ‫ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންގތަކުގައި މާލެ ޖަލުގެ އެކި ޑިޕަރޓްމަންޓްތަކުގެ އޮފިސަރުން‬ ‫ބައިވެރިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬ ‫އެސްކޯޓް ނައިޓްގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ އިތުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ‬ ‫ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޮބ ުޑ ބައެއް ސާފުކޮށް‬ ‫މަދިރި އުފެދޭ ތަން ަތން ނައްތާލުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ބޮޑު‬ ‫ބައެއް ސާފުކޮށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫‪ 31‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވި މި މަސައްކަތުގައި‬ ‫މުވައްޒަފުން އުޅޭ ސަރަހައްދާއި ގައިދީން އުޅޭ ސަރަހައްދު އަދި‬ ‫ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން‪ ،‬ޔުނިޓް ‪ 06‬އާއި‬ ‫ޖަލުގެ މައި ގޭޓް ސަރަހައްދާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދު‬ ‫ސާފުކޮށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ވަނީ ނައްތާލާފައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓަންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ވިދާޅުވީ ޖަލުގެ ބޮޑު ބައެއް‬ ‫ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ޖަލުގެ ފަތްކެޔޮ ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ފަތްކެޔޮ ނިރު އިންދުމަށް ކޯރުތަކެއް ވަނީ ކޮނިފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޑެންގީ ހުން ގިނަވަމުންދާތީ އައްސޭރި ޖަލުގައި މަދިރި‬ ‫ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފޮގް މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ‬ ‫ހެނދުނާއި ހަވީރު ފޮގްކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް އޭއެސްޕީ މުޙައްމަދު‬ ‫ޙުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އޭއެސްޕީ މުޙައްމަދު ޙުސެއިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ޖޯށާއި ފޯރީގައި ކަމަށާއި މި މަސައްކަތުގައި‬ ‫ބައިވެރިވި ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށާއި އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ނ މާފުށީ ޖަލު ެގ‬ ‫ހެޑް ޮއފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެ ް‬ ‫ށ މަސައްކަތު ދުވަސް‬ ‫ބައުންޑަރީ ޯވލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަ ް‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހާއްސަ މަސައްކަތު‬ ‫ދުވަހެއް ‪ 28‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ފާހަގަ ކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި ހެޑް އޮފީހާއި މާލޭ ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތު ދުވަހުގައި ފާރު ރޭނުމުގެ ބޭނުމަށް ‪ 150‬ފޫޓްގެ ދިގުމިނުގެ ކޯރު ވަނީ ކޮނެފައެވެ‪ .‬މި ފާރަކީ ‪ 20‬ފޫޓް އުސް އަދި‬ ‫‪ 1.4‬ކިލޯ މީޓަރ ދިގު ފާރެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ފާރުގެ ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ ‪ 2014‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހުއެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރު ފައްޓަވައިދެއްވި މި މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންގެންދަނީ އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޤައިދީންވެސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ހުޅުމާ ެލ ސާފުކުރުމު ެގ މަސައްކަތުގައި‬ ‫ނ ބައިވެރިވުން‬ ‫ޕްރި ަޒން ޮއފިސަރު ް‬ ‫ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި ‪ 28‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވާދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް‬ ‫އާދަމްއެވެ‪ .‬ސާފުކުރުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމް ގައި ހުޅުމާލެ އެއްކޮށްހެން ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރު އެކިއެކި އިދާރާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫ސްކޫލް ތަކާއި‪ ،‬ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާންމު ރައްޔިތުންވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ފީމެއިލް ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ‬

‫ފީމެއިލް ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީއެވެ‪.‬‬ ‫ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ފައިނަލް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 7 – 14‬ން ފީމެއިލް އިންމެއިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް އިން ބަލިކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 27‬މެއި ‪ 2016‬ގެ ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފޯރިގަދަ މި މުބާރާތުގައި ތިން ޓީމް ވާދަކުރިއެވެ‪ .‬އެއީ ޕެރިމީޓަރ‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ޓީމާއި‪ ،‬އެޑްމިން ޓީމްގެ އިތުރުން މުބާރާތުން ދެވަނަ ހޯދި ފީމެއިލް އިންމެއިޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ދެ ޓީމް ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޑްމިން ޓީމްގެ ގޯލްކީޕަރ ފާތުމަތު އަޒްލިފާ އެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަ މެޗްގެ‬ ‫މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީގެ އައިޝަތު އާސިފާ ހޮވިފައިވާއިރު ތިންވަނަ މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬ ‫ފީމެއިލް އިންމެއިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމްގެ ފާތިމަތު ޒީޒާ އެވެ‪ .‬އަދި ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕެރިމީޓަރ‬ ‫ސެކިއުރިޓީގެ ފާތުމަތު ޝަފީނާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އައިޝަތު ރިއުޒާ ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް‪،‬‬ ‫ކުޅިވަރަށް މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވައި‪ ،‬ހޭންޑް ބޯލް ކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އޮފިސަރުންނަށް އެރޮނގުން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ‪،‬‬ ‫އަންހެން އޮފިސަރުންނަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްކަމަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެއްކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ޕެރޯލް ޯބޑްގެ މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރުން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ ‪ 24‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ޖަލުގައި‬ ‫ބަ އް ދަ ލު ކު ރެ އް ވި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޕެރޯލް ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަނަރ ބައްދަލު ކުރައްވާ ތައާރަފްވެލެއްވުމުގެ ގޮތުންނާއި‬ ‫ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމެވެ‪ .‬އަދި ޕެރޯލްގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެއްވެން އޮތީ ކޮންކޮން‬ ‫ކަންކަމެއްތޯ މަޝްވަރާކުރައްވާ‪ ،‬ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޕެރޯލް ބޯޑުގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތައް ތަމްޞީލް ކުރައްވާ މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް‬ ‫ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި‪ ،‬މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކާއި‪ ،‬އޭ‪.‬ޖީ‪.‬އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއި‪ ،‬އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އިސް މުވައްޒަފަކާއި‪ ،‬މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި‪ ،‬ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރައްވާ ޑޮކްޓަރަކާއި‪ ،‬އަމިއްލަ‬ ‫ޖަމިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރަކާއި‪ ،‬އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކާއި‪ ،‬އަދި މޯލްޑިސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަން އޮފިސަރެއް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫އެޗް‪.‬އާރ‪.‬ސީ‪.‬އެމްއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން‬

‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް‪.‬އާރް‪.‬ސީ‪.‬އެމް) އިން‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން‪ ،‬އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް‬ ‫އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އައްސޭރި ޖަލުގައި “ޓްރައިނިންގ ފޯ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ގެ ނަމުގައި ދެ ދުވަހުގެ ވަރކްޝޮޕެއް‬ ‫ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 23‬މެއި ‪ 2016‬އިން ފެށިގެން ‪ 24‬މެއި ‪ 2016‬އަށް ބޭއްވުނު މި ވަރކްޝޮޕަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬ ‫ޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި‪،‬‬ ‫އެފަދަ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ދަށުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގި ވޯކްޝޮޕެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ވޯކްޝޮޕް ގައި އައްސޭރި ޖަލުން ‪ 20‬އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މި ވަރކްޝޮޕްގައި ކުޑަކުދިންނާ‪ ،‬އަންހެނުންނާ‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ގައިދީންގެ‬ ‫އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫އެމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް އިން މާލޭ ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ) އިން ‪ 16‬މެއި ‪ 2016‬ން ފެށިގެން ‪ 22‬މެއި‬ ‫‪ 2016‬އަށް މާލޭ ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް ހެދިއެވެ‪.‬‬ ‫އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ ގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަބްދުލް ޣަނީ ވިދާޅުވީ މި އެސެސްމަންޓަކީ އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީގެ އަހަރީ‬ ‫އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއްކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މާލޭ ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ދިރާސާކޮށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް‪ ،‬ޖަލުގައި ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަބްދުލް ޣަނީ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި އެސެސްމެންޓް ހެދުމުގައި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްއިން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަމަށް‬ ‫ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭން ވަނީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް‪ ،‬އިސްލާހު ގެނެވިފައެވެ‪ .‬އަދި މާލޭ ޖަލުގައި “ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް‬ ‫ޓްރެއިނިންގ” (ޕީ‪.‬އާރ‪.‬ޓީ‪.‬ޓީ) ހަދާފައިތިބި އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށްގެންގޮސް‪ ،‬މާލޭ ޖަލުގެ ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިނާރިއޯ ތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ‪.‬‬ ‫ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަބްދުލް ޣަނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް ޖަލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް‪ ،‬އެޖަލެއްގެ ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ކަންތައްތައް މޮނީޓަރ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އަދި ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް‪ ،‬ރަނގަޅު ކުރައްވަން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫ގައިދީންނާ އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްރުކުރެ ޭވ މީހުން ާ‬ ‫ނ‬ ‫ށން ފާހަގަކުރުން‬ ‫ބައްދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް‏‏އަމަލުކުރަން ފެ ު‬ ‫ގައިދީންނާއި‪ ،‬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި‪،‬‬

‫އަދި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި މުވާސަލާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވެނީ‬

‫ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާއި‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންކަމަށްވެސް މި‬

‫ބައްދަލުކުރުމާއި‪ ،‬ފޯނު ކުރުމާއި‪ ،‬ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި‬

‫ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ‪ .‬އަދި މި ބައްދަލުވުންތައް‬

‫ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދަށް ‪ 18‬މެއި ‪ 2016‬އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން‬

‫ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ފެންނަ ހިސާބުގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ހުރުމަށް މި‬

‫ފެށުނެވެ‪.‬‬

‫ގަވާއިދު ލާޒިމްކުރެއެވެ‪.‬‬

‫މި ގަވާއިދަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ‪( 14/2013‬ދިވެހި ރާއްޖޭގެ‬

‫މި ގަވާއިދުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ‬

‫ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ގާނޫނު) ގެ ‪ 144‬ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (‪)11‬‬

‫އެ ގައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދު މީހަކަށް ދީފައިވާ ބައްދަލުކުރުމުގެ‬

‫ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ‪.‬‬

‫ހުއްދަ ތިން މަސް ދުވަހަށް ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ޑައިރެކްޓާ އޮފް‬

‫މި ގަވާއިދުގެ މަގްސަދަކީ ގައިދީންނާ ބަންދުމީހުންނާ ބައްދަލު‬

‫ޕްރިޒަން އަށް ލިބިގެންވެއެވެ‪ .‬ގައިދީން ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ‬

‫ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި‪ ،‬ފޯނާއި ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ގައިދީންނާއި‬

‫މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ދާ މީހުން ކުރުން މަނާ ކަންކަމުގެ‬

‫ބަންދުމީހުންނާ‬

‫މުއާމަލާތްކުރުމުގައި‬

‫އަމަލުކުރަންވީ‬

‫ގޮތް‬

‫ތެރޭގައި ފަސް ކަމެއް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫އަ ން ގަ އި ދި ނު މެ ވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް އެމީހެއްގެ މައްސަލަ‬ ‫ނިމެންދެން އެމީހަކު ބޭނުންވާނަމަ ގާނޫނީ ލަފާ އޭނާގެ އަމިއްލަ‬ ‫ހަރަދުގައި‪ ،‬ނުވަތަ ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ވަކީލަކާއި އެކަށީގެންވާ‬ ‫ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ޖަލު‬ ‫އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ‬

‫އިންސްޕެކްޓަރަށާއި‪،‬‬

‫އޭނާގެ ފަރާތުން ދާ މީހުންނަށާއި‪ ،‬މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކަށާއި‬ ‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއަކުން ފޮނުވާ ވަފުދުތަކަށާއި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ޖަލުގެ ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެރިކަން‬ ‫ނުގެއްލޭގޮތަށް ގައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ދެވެއެވެ‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫ގައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެ ޭހ‬ ‫އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން‬ ‫ގައިދީންނާއި‪ ،‬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި‪ ،‬ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް‬ ‫ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް ‪ 18‬މެއި ‪ 2016‬އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ‪.‬‬ ‫މި ގަވާއިދަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ‪( 14/2013‬ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ގާނޫނު) ގެ ‪ 144‬ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (‪ )9‬ވަނަ‬ ‫ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ގަވާއިދުގެ މަގްސަދަކީ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި‪ ،‬އިނާޔަތްތައް‬ ‫ކަނޑައެޅުމާއި އެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އަންގައިދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ ރޯދަ ހިފުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ފެންވަރާ‬ ‫ސާފު ތާހިރުވުމާއި ފާހާނާކުރުމުގެ އިންތިޒާމްގެ އިތުރުން ނިދުމާއި ނިދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އިންތިޒާމާއި ބޭސް ފަރުވާގެ އިންތިޒާމް‬ ‫ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން މުޖްތަމައުއަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫އިންތިޒާމާއި އާއިލާއާ މުއާމަލާތްކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހިމެނެއެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރައެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަދިނުންވެސް މި ގަވާއިދުގައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޮކމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ރޭންކް ބޭނުންކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި އަދި ލިޔެކިއުން އެޑްރެސްކުރުމުގައި‪،‬‬ ‫އެ އޮފިސަރެއްގެ ރޭންކް ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ‪ 21‬މެއި ‪ 2016‬ގައި އެންގިއެވެ‪.‬‬ ‫މިހެން އަންގާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ‪ 18‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ނެރެފައިވާ ނަންބަރު ‪/2/2016‬ސީއައިއާރް‪/‬‬ ‫އީއެސް ‪ 167-‬ސަރކިއުލަރ އިންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި‬ ‫އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އަދި މި ސަރވިސް ތަމްސީލްކުރުމުގެ ގޮތުން މި ސަރވިސްއިން ލިޔާ ލިޔުންތަކާއި‪،‬‬ ‫އެކި ފަރާތްތަކުން މި ސަރވިސްއަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކުގައި މި ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން (ޗީފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ އޮފިސަރުންގެ) ނަން ބޭނުންކުރާއިރު އެ އޮފިސަރުންގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް ރޭންކު ބޭނުންކުރުމަށެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޢަލީ‪ ،‬މިފަދައިން ރޭންކާއި ނަން ބޭނުންކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ވަކި ރޮނގަކުން ހާއްސަވެފައިވާ‬ ‫އޮފިސަރެއްނަމަ‪ ،‬ރޭންކަށް ފަހު އެ އޮފިސަރެއްގެ ލަގަބު ބޭނުންކުރެވިދާނެ‪ ،‬މިސާލަކަށް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ޑރ‪.‬‬ ‫އަޙްމަދު ޢަލީ‪ ،‬މިފަދައިން ރޭންކް‪ ،‬ލަގަބާއި ނަން ބޭނުންކުރުމެވެ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫ނޭޝަނަ ްލ އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬ ‫ސ ވެރިންނަށް ހިއްސާކުރުން‬ ‫ގެ އި ް‬

‫ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޑިވިޝަންތަކާއި‬ ‫ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނަށް ‪ 18‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެންޓި‪-‬ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނަޒާހަތްތެރި ކަމަކީ ކޮބާ ކަމާއި‪ ،‬ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާ‪ ،‬މަޤްޞަދު‬ ‫ތަކާ‪ ،‬ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތު ތަކާ‪ ،‬ސްޓްރެޓެޖީ ތަކާއި އަދި ބައެއް ނަމޫނާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި‬ ‫ވެއެވެ‪ .‬އަދި މި ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ތަކުގެ‬ ‫މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާ ކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫އެންޓި‪-‬ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް އިންޓެގެރިޓީ ޕްލޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ‬ ‫މަސައްކަތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫ސ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި‬ ‫ޕޮލި ް‬ ‫ބައް ަދލު ކުރެއްވުން‬ ‫ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން‬

‫އަހުމަދު ޝިހާން އާއި ‪ 18‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން‬

‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬

‫ރަޝީދު އާއި ޗީސް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒް‬

‫ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬

‫އާއި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޝަރީފް ގެ އިތުރުން‬

‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ‬

‫ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ރަމްޒީއެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންނާއި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ބަދަހިކޮށް‪ ،‬ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުންށެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި‬

‫އިތުރުން‪ ،‬ޖުވެނަލް ރިމާންޑް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން‬

‫އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ‬

‫ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް‬

‫ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި އެމްސީއެސްގެ މަސައްކަތަކީ ދެ‬

‫ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬

‫މުއައްސަސާއިން ހަމައެކަނި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަންދިނުން‬

‫އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ޝާހީން އަލީ އާއި ޑެޕިއުޓީ‬

‫ލާމެހިފައިވާ‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ޠަލާލް ގެ‬

‫އިތުރުކޮށްގެން‬

‫ފުއްދާލެވޭ‬

‫މަސައްކަތެއްކަމަށް‬

‫ވަރަށްވުރެ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ބޮޑަށް‬

‫ސިފަކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް‬ ‫ނާޝިދު އެވެ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ފަރާތުން‬

‫މި‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި އެއް ދުވަހުގެ ފުޓް ޯބޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ‪ 16‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ވަން‪-‬ޑޭ ކަޕް ގެ‬ ‫ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދެ ގުރޫޕަކަށް‬ ‫ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްހޯދާ ދެޓީމް ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬ސެމީ ފައިނަލްއިން މޮޅުވާ ދެޓީމް‬ ‫ފައިނަލްގައި ކުޅޭގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން ޝިފްޓް އަލްފާ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުޅުނު ‪ 03‬މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ‪ ،‬ސެމީ ފައިނަލްގައި ޝިފްޓް ޗާލީ‪-‬ބީގެ މައްޗަށް‬ ‫‪ 7-3‬އިން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬އަދި ޝިފްޓް ޑެލްޓަރ‪-‬ބީ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުޅުނު ‪ 03‬މެޗްތެރެއިން ‪ 02‬މެޗް އިން މޮޅޮވެ‪،‬‬ ‫ސެމީ ފައިނަލްގައި ‪ 5-3‬އިން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ޝިފްޓް އަލްފާއެވެ‪ .‬އަދި ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ ޝިފްޓް ޗާލީ‪-‬ބީއެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގެ‬ ‫އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކީ އަލްފާ ޓީމްގެ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް ހުސައިން ނާފިޒް އެވެ‪ .‬އަދި މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު‬ ‫‪ 05‬ކުޅުންތެރިންނަކީ‪ ،‬އަލްފާ ޓީމްގެ ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އާއި ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް ހަލީމް އާއި‬ ‫ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން ނާފިޒް އާއި ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް ޢަލީ ސާޖިދު ގެ އިތުރުން ޝިފްޓް ޑެލްޓާގެ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު‬ ‫މިޒްހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަކީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގަވެސް އެކި ދުވަސް މަތިން ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫ސ އިން މެލޭޝިއާ ެގ ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ ްލ ސަރވި ް‬ ‫ޖެނެރަލް ޮއފް ޕްރިޒަން ެގ ޝަރަފުގަ ިއ ޑިނަރ ނައިޓެ ްއ ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬ދާތުކް ވީރާ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި ބިން އޮމަރްގެ‬ ‫ޝަރަފުގައި ‪ 16‬މެއި ‪ 2016‬ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޑީސީޕީ ނޫރްދީން ބިން މުޙައްމަދު އާއި އޭއެސްޕީ ފިލިޕް އަނަކް‬ ‫ޕަންތަކްވެސް ވަނީ މި ޑިނަރ ނައިޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫މި ޑިނަރ ނައިޓްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ އިތުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަރިއްކޮޅު ކުރިއަށް ދިޔައީ މާފުށީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑެއް ކަމުގައިވާ “ދަ ސްޓްރިންގްސް” ގެ ލައިވް މިއުޒިކާއި އެކުގައެވެ‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫ޖަލު ހުކުމަކީ ގައިދީންނަށް އިލްމާއި ހުނަރު އުގެނުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް – ޒުލްކިފްލި‬ ‫ޖަލު ހުކުމަކީ ގައިދީންނަށް އިލްމާއި ހުނަރު އުގެނުމަށް ލިބޭ‬ ‫ފުރުސަތެއްކަމަށާއި‬

‫ގަވާއިދަށް‬

‫ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ‪،‬‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫އޮފިސަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގައިދީންނަށް މެލޭޝިއާގެ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬ދާތުކް ވީރާ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި‬ ‫ބިން އޮމަރް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬ ‫އިން ‪ 16‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާފުށި ޖަލުގައި‪ ،‬ހަތަރު‬ ‫ކޯހަކުން‬

‫ފާސްވި‬

‫ގައިދީންނަށް‬

‫ސެޓްފިކެޓް‬

‫ދިނުމަށް‬

‫ބޭއްވި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން‬ ‫ވާ ހަ ކަ ފު ޅު ދަ އް ކަ ވަ މު ން ނެ ވެ‪.‬‬ ‫“މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްއާ ދެމެދު ‪ 2008‬ން ފެށިގެން ގާތްގުޅުމެއް އޮވޭ‪.‬‬ ‫އަދި މެލޭޝިއަން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް‬ ‫(އެމް‪.‬ޓީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ) ގެ ދަށުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ‪ .‬މެލޭޝިއާގެ ޕްރިޒަން‬ ‫ޑިޕަރޓްމަންޓަށްވެސް‪،‬‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ޖަލުތަކުން ދަސްކުރެވިދާނެ”‪ .‬ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީންނަށް‬

‫މުހާތަބުކުރައްވާ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ޖެނެރަލް‬

‫ވިދާޅުވީ‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ކެތްތެރިވުމަށާއި އެއީ އިސްލާހުވާން‬ ‫ލިބުނު ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީން ޖަލުން ނިކުންނައިރު‪،‬‬ ‫ރަގަޅު މީހުންނަށްވެ‪ ،‬ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ނަމޫނާއަކަށް‬ ‫ވުމަށާއި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރިހާ‬ ‫ރައްޔިތުންވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ޖެހޭ – މެންބަރު އާމިރު‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ޖެހޭކަމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ‪ 16‬މެއި ‪ 2016‬ގައި މާފުށި ޖަލުގައި ހަތަރު ކޯހަކުން‬ ‫ފާސްވި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އާމިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުށެއް ކުރެވުނީމާ އެ ކުށަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މި ފަދަ‬ ‫ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ވެގެން ދިއުމަކީ‪ ،‬އަދި ޖަލުތަކުގައި ހޭދުކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ބޭނުންކުރެވޭ ދުވަސް ތަކަކަށް ވެގެން ދިއުމަކީ‪ ،‬ހަމަ‬ ‫ގައިމުވެސް ދެކެން ބޭނުންވާކަމެއްކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްއާ‬ ‫ބެހޭގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ “އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިދިޔަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓިޓިއުޓްއެއް އުފައްދާ‬ ‫އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަށުން ޖަލުތަކަށް ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ‬

‫‪36‬‬


‫ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ އިލްމު އުގެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް‬ ‫ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔަ ތަން‪ ”.‬ކަމަށާއި އަދި‬ ‫މިކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬ ‫އަށް މަރުހަބާ ހައްގުކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫ރ ޯކހެއް ނިންމި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬ ‫ހަތަ ު‬ ‫ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ބޭއްވި‬ ‫ހަތަރު ކޯހަކުން ފާސްވި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ‪ 15‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާފުށި ޖަލުގައި ބޭއްވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އާމިރުއެވެ‪ .‬އަދި މި ރަސްމީއްޔާތުގެ‬ ‫ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ދާތުކް ވީރާ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި ބިން އޮމަރް ވަނީ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވާ ކޯސްތަކަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގި‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްވިންގ ކޯސް އާއި އެކަޑެމީ ފޯރ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް އާއި ގުޅިގެން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން‬ ‫ވުޑް ކަރވިންގ ކޯސްއާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުޢާން އެންޑް ސުންނަތް އާއި ގުޅިގެން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ޤިރާތު ކޯހާއި‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ޤިރާތު ކޯހެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ޤިރާތުގެ ބެޗް ‪ ،2،3،4‬ހިންގާފަވާއިރު ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ޤިރާތު‬ ‫ބެޗް ‪ 2،1‬ވަނީ ހިންގާފައެވެ‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު‬ ‫އާމިރުއާއި ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ދާތުކް ވީރާ ހާޖީ‬ ‫ޒުލްކިފްލި ބިން އޮމަރްއާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އޮނަރަބަލް‬ ‫އަބްދުލް ލަޠީފް މުޙައްމަދު ގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްއެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ ‪89‬‬ ‫ގައިދީން ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވަނީ މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ހަދާނީ‬ ‫ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް‬ ‫ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ‪ .‬މި ފްރޭމްވަރކް ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ދާތުކް ވީރާ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި‬ ‫ބިން އޮމަރްއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫މެލޭޝިއާގެ ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޕްރިޒަން ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫މެލޭޝިއާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ދާތޯ ސްރީ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި ބިން އޮމަރް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާ‬ ‫‪ 15‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް‬ ‫އަދި ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ދެ ގައުމުންވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ‪2008 .‬‬ ‫އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނަށް ތަންރީން‬ ‫ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓްއަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ދޭތެރޭ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ އަދި “މެލޭޝިއަން ޓެކްނިކަލް‬ ‫ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް” (އެމް‪.‬ޓީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ) ގެ ދަށުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫މުއައްސަސާއެކެވެ‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫މެލޭޝިޔާގެ ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ޯހމް މިނިސްޓަރާ‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަން ދާތޯ ސްރީ ހާޖީ ޒުލްކިފްލި ބިން އޮމަރް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ނުރަސްމީ‬ ‫ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަޞީރުއާ ‪ 15‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި‬ ‫ބައްދަލުވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް‬

‫ހޯމް އެފެއަރޒްގައިއެވެ‪.‬‬

‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ދެ ގައުމުން ވެސް ކަންތައްތަކަށް އެއްބާރުން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ެގ މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ‪ 12‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދެ މުވައްސަސާއަށް ޤާނޫނުތައް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިޔަތު ތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މުއައްސަސާގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމަށާއި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ދެފަރާތުން‬ ‫އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރުވެސް ވަނީ‬ ‫ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ‪ .‬ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުހާދުއާއި‪ ،‬ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މާނިއު މުޙައްމަދާއި މެމްބަރުން އަލްޢުސްތާޛް ޙައްސާން‬ ‫ޙަމީދުއާއި އަލްޢުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީންނެވެ‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ގައިދީން ބަލަހައްޓަނީ އިންސާނީ‬ ‫ހައްގުތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް‬

‫ނ ބަލަހައްޓަމުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ޖަލުތަކުގައާއި ރިމާންޑް ސެންޓަރުތަކުގައި ގައިދީ ް‬ ‫އ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ‪ 12‬މެ ި‬ ‫ގެންދަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނުގެއްލޭގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ‪ 20‬އޭޕްރިލް ‪2004‬ގައި‪ ،‬ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ “އަނިޔާކުރުމާއި‪ ،‬އެހެނިހެން‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދެ މުވައްސަސާއަށް ޤާނޫނުތައް ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިޔަތު ތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާވެރި‪ ،‬ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ” ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ‪ .‬މި‬ ‫އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މުއައްސަސާގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމަށާއި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ދެފަރާތުން‬ ‫މުޢާހަދާގައި ޓޯޗަރއަކީ ކޮބައިކަން މާނަކުރުމުގެ އިތުރުން ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތައް ޤާނޫނީ‬ ‫އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ގާނޫނު ނަންބަރު ‪ 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ‪ 2‬ވަނަ މާއްދާ ގެ (ނ) ގައި‪ ،‬ގައިދީންނަށް ޖަލުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރުވެސް ވަނީ‬ ‫ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް މަޖުބޫރުކުރެއެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ‪ .‬ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް‬ ‫އެހެން ކަމުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީން ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ގާނޫނު‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުހާދުއާއި‪ ،‬ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މާނިއު މުޙައްމަދާއި މެމްބަރުން އަލްޢުސްތާޛް ޙައްސާން‬ ‫ނަންބަރު ‪ 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނާއި އެންޓި‪-‬ޓޯޗަރ ގާނޫނާއި އަދި ގުޅުންހުރި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ‬ ‫ޙަމީދުއާއި އަލްޢުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީންނެވެ‪.‬‬ ‫އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގައިދީންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިވާގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‪ ،‬ޖަލުތަކާއި ޖަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން‬ ‫ބަލައި ފާސްކޮށް‪ ،‬އެ ތަންތަނުގައި ކަންތައް ހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ‬

‫ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ‬

‫ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކިއެކި ޖަމްއިއްޔާ‬ ‫ޖަމާއަތްތަކުން ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޖަލުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ދަނީ ޗެކްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫މާފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިވެންޓެއް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މާފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 10‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ހަވީރު އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬ ‫(އައިކޯސްޓް) އަދި އިމަރޖަންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ)ގެ އޮފިސަރުން ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އަދި މިއީ އައިކޯސްޓްގެ ހަތަރު ވަނަ‬ ‫އަހަރީ ދުވަހާވެސް ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ އޮފިސަރުން ވަރަށް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި މާފުށީގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް‬ ‫ޓީޝަރޓްއާއި ފުއްޕާހަން ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މަގްސަދަކީ ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ‬ ‫ގުޅުން ބަދަހިކޮށް‪ ،‬ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫ކުޑަކުދިން ެގ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ދެއްވި ހިތާބު‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް އަރިސްކުރަން‪.‬‬ ‫ކުޑަކުދިންނަކީ މައިންބަފައިންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ނިއުމަތެއް‪ .‬މައިންބަފައިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ޕްރީ ސްކޫލުން‬ ‫ފެށިގެން ކުދިންނަށް ދެވޭ ތައުލީމަކީ އެކުދިންގެ މުސްތަގްބަލަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް‪ .‬އަދި މި ބިންގަލަކީ‬ ‫އެ ކުދިން ބޮޑުވެގެން އަންނަ އިރު ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމުގައި އާއި ދާން ބޭނުންވާ މިސްރާބު ޚިޔާރު ކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު‬ ‫ދައުރެއް އަދާކުރާ ބިންގަލެއް‪ .‬ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމައުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމަށް ދެމުންއަންނަ އަހަމިއްޔަތުކަން‬ ‫ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ‪ .‬އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ތަޢުލީމަކީ ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން‪ ،‬ހަރުދަނާ‬ ‫ކަމާއެކު ދެމުން ގެންދާ ތަޢުލީމަކަށްވުން‪ .‬އެގޮތުން ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަކީ ކަމަށް ހާއްސަ‪ ،‬މަތީ ކޮލިފިކޭޝަނާއި‬ ‫ތަޖުރިބާހުރި އަދި ހަރު އުމުރެއްގެ ޓީޗަރުންނަށް ވުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ގޮތެއްގައި ކުދިން ގޯސް މަގު ޚިޔާރުކޮށް ކުށުގެ ވެއްޓަށް ވަދެފައިވަނީ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ ލޯތްބާއި ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު‬ ‫ނުލިބޭ ކުދިންނާއި‪ ،‬ކުޑައިރުއްސުރެ އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް ނޭޅޭ ކުދިން‪ .‬އެހެންނަމަވެސް އެކުދިންނަށް ހައްގުވާ ލޯތްބާއި‬ ‫ތަރުބިއްޔަތުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ބިންގަލާއެކު ބޮޑުވާ ކުދިންނަކީ މުޖުތަމައުގައި ކާމިޔާބީ އާއި ކުރިއެރުން ހާސިލުކޮށް މި‬ ‫ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާކުރާނެ ކުދިން‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް މި ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ބަނަވިޔަ ނުދީ‪ ،‬ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެ‬ ‫ކުދިންނަށް ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި އެކު ދިރިއުޅުމުގައި ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރުން‪.‬‬ ‫އަޙްމަދު ޝިހާން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫‪45‬‬


‫ޮކންމެ ކަމެއްވެސް ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު‬ ‫އިލްތިމާސް ކުރެއްވުން‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އިހްލާސްތެރިކަމާއި‪ ،‬ތެދުވެރިކަމާ އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު‬ ‫ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަޒާދު އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬ ‫(އައިކޯސްޓް) ގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ތިން ކޯހަކުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް‬ ‫ހކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދިނުމަށް މާފުށި ޖަލުގައި ‪ 09‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ވާ ަ‬ ‫ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަޒާދު ވިދާޅުވީ “އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންކަމުގައިވާހިނދު ތެދުވެރިކަމަކީ‬ ‫ދީނުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާކަމެއް‪ .‬އެހެންކަމުން ޖަލު އޮފިސަރުންނާ މުޖްތަމައުގެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސާފުސީދާ ބަޔަކަށް‪،‬‬ ‫ނަޒާހަތްތެރި‪ ،‬ތެދުވެރި ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭ”‪ .‬އަދި ޖަލުތަކަށް އަންނަ ގައިދީންނަކީ އަނބުރާ މުޖްތަމައުއަށް ދާންޖެހޭ ބައެއް ކަމުގައި‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު‪ ،‬މުޖްތަމައުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އައިކޯސްޓްއިން‬ ‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާކަމަށްވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫އެމަނިކުފާނު‪ ،‬ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ކެތްތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ މި ފުރުސަތުގެ‬ ‫ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށާއި މި ކަމަކީ ހުރިހާ އެންމެން އަތުގުޅައިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ތިން ކޯހެއްގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ ހަތަރުވަނަ‬ ‫އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި‪ ،‬ތިން ކޯހަކުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށި‬ ‫ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަޒާދުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ދެވުނު ކޯސް ތަކަކީ ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން‪ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން އަދި ފެސިލިޓޭޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހެވެ‪.‬‬ ‫ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަޒާދުއާއި ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްއެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ‬ ‫‪ 104‬އޮފިސަރުންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވަނީ އައިކޯސްޓްގެ‪ ،‬ކޯސް މެނޭޖްމަންޓް‬ ‫ސިސްޓަމް‬

‫ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ދައުވަތު އެރުވުނު‬ ‫މެހެމާނުންވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އެމް‪.‬އޯ‪.‬ޔޫ‪ .‬އެއްގައި ސޮއިކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ‬ ‫ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް “މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް” ތަޢާރަފްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު އެމް‪.‬އޯ‪.‬ޔޫ‪.‬‬ ‫އެއްގައި ‪ 08‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ސޮއިކުރެވުނުވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެމް‪.‬އޯ‪.‬ޔޫ‪.‬ގައި ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޔާމިން އިދްރީސްއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޔާމިން އިދްރީސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ސްކީމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަށް ހައްޖަށް‬ ‫ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ ސްކީމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ސްކީމްގައި މުވައްޒަފަކު ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާކުރަން ބޭނުންވާ‬ ‫މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާ‪ ،‬ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންގޮސް ޖުމުލަ އަދަދުގެ ‪ 75%‬އާ ހަމައަށް ޖަމާވުމުން‪ ،‬ހައްޖަށް ނުވަތަ‬ ‫ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެ އަހަރެއް ކަނޑައެޅޭނެ ވާހަކަވެސް އެމްޑީ ޔާމިން އިދްރީސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ‬ ‫ފައިދާ ލިބޭނެއެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި ސްކީމަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއެކު މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ‬ ‫ހިނދެއްގައި ނެގިދާނެއެވެ‪ .‬އަދި މި ސްކީމްގައި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އޮވެއެވެ‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންފޮމެއިޝަން ޮއފިސަރުގެ މަޤާމަށް އެސް‪.‬ޕީ‪ޯ .‬އ އަޙްމަދު ލުގްމާން‬ ‫ހަމަޖެއްސުން‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ލުގްމާން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންފޮމެއިޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ‪ ،2014/1‬މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ‪ 36‬ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި‬ ‫ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫އިންފޮރމެއިޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައެވެ‪ .‬މި މަގާމަށް ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ލުގްމާން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިހާރު‬ ‫އަދާކުރަމުން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ލުގްމާން އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ހެޑްއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި އައިޓީ ސެކްޝަނުގައިވެސް އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ލުގްމާންވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ލުގްމާންއަށް އީމެއިލް ކުރާނީ‬

‫‪media@corrections.gov.mv‬‬

‫އަދި‬

‫ގުޅާނީ ‪ 9553500‬ށެވެ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫ހެޑް ޮއފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ފުޓް ޯބޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން‬ ‫ހެޑް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްދުވަހުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް އައްސޭރި ޖަލުގައި ‪ 07‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ބޭއްވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ތިން ޓީމް؛ އެއީ ޓީމް ރެޑް‪ ،‬ޓީމް ބްލޫ އަދި ޓީމް ގްރީންއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ތިން ޓީމުވެސް ކޮންމެ ޓީމަކާ ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ދެ ޓީމް ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫ގޮތުން ޓީމް ބްލޫ އާއި ޓީމް ރެޑް ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކޮށް ޓީމް ބްލޫ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ‪ 0:2‬ންނެވެ‪.‬‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭވުނު މި މުބާރާތުގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގެ‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި ހެޑް އޮފީހުގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްވެސް އިއްޔެ ވަނީ ކުޅެފައެވެ‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލާއި ހެޑް ޮއފީހުގެ ޮއފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫މެޗެއް ކުޅުން‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި ހެޑް އޮފީހުގެ އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ‪ 07‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުޅެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިފައިވާއިރު‪ ،‬މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޓީމުން ‪2:1‬‬ ‫ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު މި މެޗް ރާވާފައިވަނީ ހެޑް އޮފީހުގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ޑެޕިއުޓީ ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދު‬ ‫ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މިފަދަ ކަންކަން ރޭވިފައިވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިއްޔެ އައްސޭރި ޖަލުގައި ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ‪ 07‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ބޭއްވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓްގައި އެ ޖަލުގެ ގޭޓުގެ ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ ވިނަތަކާއި ކުދި ގަސްތައް ކޮށައި އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި ހެޑް އޮފީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓް ކުރިއަށްދިޔައީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ފޯރިއާއެކުގައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓަންޓް ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުސެޢިން މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ މުއްދަތު‪ 19 ،‬އެޕްރީލް ‪ 2016‬އިންފެށިގެން‬ ‫‪ 30‬ދުވަހަށް‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އިތުރުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ‬ ‫އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪ 18‬ވަނަ ދުވަހުއެވެ‪.‬‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޔުނިޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޔުނިޓްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަމަށް‬ ‫އެ ޖަލުން ބުނެފިއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުން ބުނިގޮތުގައި އެ ޖަލުގެ ޔުނިޓް ‪ 01‬ގެ ކުރިމަތީގައި ފެންސް ޖަހައިނިމިފައިވާއިރު އައްސޭރި ޖަލާއި ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް‬ ‫ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރއާއި ދެމެދުގައިވާ ފާރުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ އައްސޭރި ޖަލު ގައިދީންނާއި ބައެއް އޮފިސަރުން ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ގައިދީންނަށް ނަމާދުގެއަކާއި މެސް ރޫމެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ‬ ‫ކުރެވެމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ކަސް ޯޓޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން ކޯސް މާފުށި‬ ‫ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން‬

‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން‬

‫ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން ކޯސް މާފުށި ޖަލުގައި ‪ 07‬މެއި ‪ 2016‬ގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ސަރޖަންޓް އަދި ސްޓާފް ސަރޖަންޓް ރޭންކްތަކުގެ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި ޖުމްލަ ‪ 48‬އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 15‬ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހުގައި ޖަލުގެ މިނިމަމް‪ ،‬މީޑިއަމް އަދި މެކްސިމަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އެންމެ ފުރިހަމަ‬ ‫ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަދި ޤައިދީންނަށް‬ ‫އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރައްޖެހޭ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޔުނިޓްތަކުގައި ޑިއުޓީކުރާ އޮފިސަރުން މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތާއި‪ ،‬ޤަނޫނީ ގޮތުން‬ ‫ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި‪ ،‬ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ‬ ‫ގޮތްތައްވެސް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުންވެސް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކޯސްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫އިތުރުން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ކަސް ޯޓޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން ކޯސް މާފުށި‬ ‫ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫‪54‬‬


‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ (ޔޫއެސް)ގެ ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬ ‫އިންފޮމެއިޝަން ސަޕޯރޓް ޓީމް މރ ބްރާޔަން ޓެރަޒާސް އާއި ޑިފެންސް ކޯޑިނޭޓަރ މސ ކްރިސްޓީން ކޭންކްއާއި ‪ 02‬މެއި ‪2016‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ ހެޑް‬ ‫އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދުވަހު ޔޫއެސް އެމްބަސީ އާއި އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް‬ ‫ހިންގުނު ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއިބެހޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ގައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަ ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ‪ 02‬މެއި ‪ 2016‬ގެ މެންދަމު ‪ 2:57‬ހާއިރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިއެވެ‪ .‬މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަޔަރ ޓީމުން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 30‬މިނެޓް ތެރޭގައި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިންވާލައިފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވަނީ އެ ހާދިސާ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި‪ ،‬އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި‬ ‫ސަރަހައްދާއި ގެއްލުން ލބިފައިވާ އޮފިސަރުންގެ ބެރެކްސްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪ .‬މި ދަތުރުފުޅުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އާއި ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާގައި ފިހާރައާއި ފިހާރައިގެ އިމުން ހުންނަ ގުދަން އެއްކޮށް އަންދާފަކަމަށް މާފުށީ ޖަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފުންގެ ބްލޮކެއްވެސް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފަކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް‬ ‫ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް އެޖަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ‪.‬‬ ‫މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓީމަކާއި ޕޮލިހުންގެ ޓީމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޖަލުގެ އޮފިސަރުން ‪ 01‬މެއި ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކާއި ސެކްޝަން ތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ‬ ‫ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން އެ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ފޯރިއާއި އެކުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓްގައި ‪ 300‬މީޓަރުގެ ބިން ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މާފުށީ ޖަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫ޯހމް މިނިސްޓަރ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން‬ ‫މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަޞީރު ‪ 26‬އޭޕްރިން ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް‬ ‫ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ އެ ޖަލުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރގެ‬ ‫މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ‪.‬‬ ‫ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރު ވަނީ ‪ 27‬ޑިސެމްބަރު ‪2015‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް މާލޭ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ވިދާޅުވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މިއަދު އައްސޭރި ޖަލަށް ‪ 26‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި‪ ،‬އެ ޖަލުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ކުރެވެމުންދާ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް‬ ‫ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރ ޝިހާން ވަނީ އައްސޭރި ޖަލުތެރޭގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަތުރުފުޅުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އާއި ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ބަކަރި ފާމްގެ ބިންގާ އެޅުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ބަކަރި ފާމްގެ ބިންގާ ‪ 26‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު އެޅިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ފާމްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު‬ ‫ހުސައިން އެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ބަކަރި ގެންގުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާއިރު‪ ،‬މިހާރު ބަކަރި ގެންގުޅެމުންދާ ކޮށީގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން‬ ‫މިމަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް މިހާރު ބިންގާ އެޅުނު މި ފާމްގެ މަސައްކަތް‬ ‫ނިމުމުން މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރިޖަލުގައި ބަކަރި ގެންގުޅެމުންދާއިރު‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަމާޒަކީ މިމަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް‪،‬‬ ‫މިމަސައްކަތުގައި ގިނަ ޤައިދީންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް‬ ‫އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪58‬‬


‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު‬ ‫އައްޔަން ކުރެއްވުން‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ‬ ‫މަގާމަށް މ‪ .‬މާޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާން ‪ 24‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވައިފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިހާނަކީ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވަނީ ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝެރީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމްވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އެވެ‪ .‬ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މުހައްމަދު ހުޝާމް މިއަދުވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއަށް މަރުހަބާ‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ޮކމިޝަނުގެ މެމްބަރުން މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން‬ ‫ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސް ވެރިންނާ ‪ 19‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ތައާރަފްވުމާއި ދެ މުވައްސަސާއަށް ޤާނޫނުތައް‬ ‫ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިޔަތު ތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްއިން ކަންތައްތައް ހިންގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި‪ ،‬ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން‬ ‫ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމްއާއި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު‪ ،‬ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ‬ ‫އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުހާދުއާއި‪ ،‬ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މާނިއު މުޙައްމަދާއި މެމްބަރުން‬ ‫އަލްޢުސްތާޛް ޙައްސާން ޙަމީދުއާއި އަލްޢުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲއެވެ‪.‬‬

‫‪60‬‬


‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް މަޝްވަރާކުރުން‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި‬ ‫މުއައްސަސާތަކާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ‪ 20‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ‪ .‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ހުޝާމް އެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އެކެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި‪ ،‬ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ހަދާ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓުން ފަރުވާ‬ ‫ދެވެންނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ޑްރަގް ކޯޓުން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞްލިބޭ އެހެން ކޯޓުތަކަށް‬ ‫ތަޙުވީލުކުރެއްވުމުގައި‪ ،‬ޑްރަގް ކޯޓުން އެހެން ކޯޓުތަކަށް ސީދާ ތަޙުވީލްކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން‬ ‫އެދަޢުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުޞަތުލިބިދޭނެ ގޮތް ފަހިވާފަދަ އިޖުރާއަތެއް ތަޙްވީލުކުރުމުގެ ކުރިއަށް‪ ،‬ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫އޮފީހަށް ލިބިދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ‪ .‬އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުފޫޒުގައި ނުވަތަ ތާސީރުގައި ކުރާ ޖިނާއީ އެހެން ކުށްކުށުގެ‬ ‫މައްސަލަތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި‪ ،‬އަދި މިނޫންވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައާއި‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގައާއި‪ ،‬އެފަރާތްތަކުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގައިހުރި‬ ‫ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުންކަމުގައިވާ‬ ‫އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް އާއި އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތާއި‪ ،‬އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުންކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛް‬ ‫ޙުސައިން ނާޝިދު އާއި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިންނާއި ގާނޫނު‬ ‫ތަންފީޒުކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫މާލެ ޖަލު އިންސްޕެކްޓްކުރުގެ މަސައްކަތް ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް އިން މާލެ ޖަލު އިނިސްޕެކްޓްކުރުގެ މަސައްކަތް‬ ‫‪ 19‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ހިގަމުންދަނީ‬ ‫“ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ބަލާ ކަށަވަރު ކުރުމާއި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ ފުށުއަރާ‬ ‫ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ހިއްސާކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޖަލުތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް‪ ،‬ޖަލުތައް ހިންގާ ނިޒާމަށް ފާރަވެރިވުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަށް‬ ‫ހިންގުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުތައް ދެނެގަނެވި މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މުހައްމަދު އާސިފް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިހާރު ކުރިއަށް މިގެންދާ ޖަލުތައް އިނިސްޕެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އިސްލާޙް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުން އިސްލާޙް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ރިވިއު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި‪ ،‬މީގެއިތުރުންވެސް‬ ‫އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ލީގަލް ސެކްޝަން ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށްވެސް އެސް‪.‬ޕީ އާސިފް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު އައްސޭރިޖަލު އިނިސްޕެކްޓްކޮށް ނިންމާފައިވާއިރު‪ ،‬މާފުށި ޖަލު އިނިސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް‬ ‫އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިއްފެހެއްޓުމުގެ‬ ‫އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި‪ ،‬ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށް‪ ،‬އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި‪ ،‬މިސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި‪،‬‬ ‫ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ހުށައެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އުފައްދަވާފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޙައްޖު‬ ‫ޯކޕަރޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް‬ ‫“މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް” ތަޢާރަފްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ‪ 17‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ‬ ‫މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ސިނާންއާއި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރުމާއެވެ‪ .‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްއާއި‪ ،‬ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީއާއި ޑެޕިއުޓީ ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދުގެ އިތުރުން ޗީޕް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ސޮބާހުއެވެ‪.‬‬ ‫ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފްކުރި މި ސްކީމުގައި އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަނުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑައެޅިފައިވާ‬ ‫ވަކި މިންވަރެއް‪ ،‬އެ އޮފީސް ނުވަތަ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަމާކުރަމުންގޮސް ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާ ދަތުރަށްވާ‬ ‫ފައިސާ އަދާކޮށް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ‪ .‬އަދި މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަމަށް‬ ‫އަހުލުވެރިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް ނާޒިމްގެ އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ‬ ‫ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތް އިތުރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެންގުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް އާއި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖްލިހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވެން ނެތް‬

‫ވާހާކަ އެފަރާތްތަކަށް ‪18‬‬

‫އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު އެންގުނެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން ‪ 48‬ގަޑިއިރު ތެރޭގައި‬ ‫މި ސަރވިސްއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި އެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ‪ ،‬މި ސަރވިސް އިން އެ ބޭފުޅުން‬ ‫ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށްވެސް ވާނީ އަންގާފައިކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އަޙްމަދު ނާޒިމް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް ދިއުމަށް ދެ ފަހަރަށް‬ ‫މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 17‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހު ކުރެވުނުވެ‪.‬‬ ‫‪ 2016‬އެޕްރީލް ‪ 16‬ވަނަ ދުވަހުގެ ހެންދުނު ‪ 08:30‬ގައި ފެށި މަސައްކަތް ‪ 12:00‬ގައި ނިންމާލާފައިވާއިރު ޖަލުގެ ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ‬ ‫ކުދި ގަސްތައް އެއްކޮށް ކޮށައި‪ ،‬ބޮޑެތި ގަސްތަކުގެ ތިރިއަށް ހުރި ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށައި ސާފުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެ ޖަލުގެ ބައެއް ގައިދީންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ‬ ‫މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަހްމަދު ޖާދުﷲ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ޖޯށާއި‬ ‫ފޯރީގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށާއި ގައިދީންގެ އިތުރުން‪ ،‬މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަހްމަދު ޖާދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގެ ޮއފިސަރުންނަށް ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް‬ ‫ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއިން އިސްނަގައިގެން ޓްރެފިކް ޕޮލިސް އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލޭ‬ ‫ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް‬ ‫ބޭއްވުނެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2016‬އެޕްރީލް ‪ 15‬ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪ .‬މި ސެޝަންގައި ޓްރެފިކް ގާނޫނާއި ޓްރެފިކާއި ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި‬ ‫މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ‪ .‬އަދި އެންމެންވެސް ޓްރެފިކް‬ ‫ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި‪ ،‬އެކްސިޑެންޓްތަށް ގިނަވަމުން އަންނާތީ‪ ،‬އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމާއިއެކު ޖަލު އޮފިސަރުން‬ ‫އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ އަބަދުވެސް މުޖްތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ސަލާމަތްކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ހާއްސަ ދައުރެއް‬ ‫އަދާކުރަމުން އަންނަ މުއައްސަސާއެކެވެ‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫ރޓެކްޝަން ޔުނިޓް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕް ޮ‬ ‫ކުރިއަށް ދިއުން‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އައްސޭރި ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ޖަލުގެ‬ ‫އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގައިދީންނެވެ‪ .‬އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މުޙައްމަދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް‬ ‫ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ޔުނިޓް ބަންދުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ‪ 04‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ގައި ނިންމަވާފައިވަނީ‪ ،‬އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި‪ ،‬ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގައި ބައެއް ކަންތައްތައް‬ ‫އިސްލާހުކުރުމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ގައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން‬ ‫ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ‪ 12‬ގައިދީއަކު‬ ‫ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުން‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ‪ 12‬ގައިދީން މިއަދު ހެނދުނު ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއި ހ‪ 10‬އޭޕްރިލް‬ ‫‪ 2016‬ގައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި ‪ 12‬ގައިދީން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސްގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް‬ ‫ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރ‬ ‫ސަމާހަތު ޒުހުރީއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މި ‪ 12‬ގައިދީން‬ ‫ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ގާނޫނު ‪( 38/2014‬ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނު) ގެ ‪ 37‬ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން‬ ‫އެކުލަވާލެވިފައިވާ ‪/158‬އާރް‪( 2015-‬ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއި ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާން ކުރާ ގަވާއިދު)‬ ‫ގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ ބޯޓު “ޝަކްތީ” އާއެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއި ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާން ކުރާ ގަވާއިދުގައި‪ ،‬ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީގެ ރުހުމާއި‬ ‫މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރުހުމާއި އަދި ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ގައުމުގެ ރުހުން އޮންނަންޖެހެއެވެ‪ .‬ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖްރާއަތު‬ ‫ތަންފީޒުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު މި ‪ 12‬ގައިދީން މާފުށީ ޖަލުން މާލެ ގެނެސް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ކަމާބެހޭފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫ރގްރާމެއް ކުރިއަށް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ގެންދިއުން‬ ‫މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި‪ ،‬މާފުށީ ޞިއްޙީ‬ ‫މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން‬ ‫ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި މާފުށީ ސްކޫލް ކުރިމަތީގަޔާއި‪ ،‬މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދާފައި ވެއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު އިންދާފައިވަނީ ހިޔާލިބޭ ގަސް ތަކެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ މަގްސަދަކީ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމް‪.‬‬ ‫ސީ‪.‬އެސްގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު‪ ،‬ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް‪ ،‬ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫‪68‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ނަމާދުގެއަކާއި މެސް ރޫމެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިއުން‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ގައިދީންނަށް ނަމާދުގެއަކާއި މެސް ރޫމެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކަމާއެކެ ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސްއިން ބުނިގޮތުގައި ޤައިދީން އުޅޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި މެސް ރޫމްއަކާއި ނަމާދުގެއެއް ހެދުމުން ގައިދީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ވަގުތު ސަލާމަތްކުރެވި‪ ،‬މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާވަގުތު އިތުރު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ދަނޑުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރައްކާކުރާނެ އިމާރާތެއްގެ‬ ‫ދަތިކަން ހުރުމުން އެސަރަހައްދުގައި ތަކެތި ރައްކާކުރާނެ ތަނެއް ހަދަމުންދާކަމަށާއި‪ ،‬އެތަން ހެދުމުން ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ލިބިގެން‬ ‫ދާނެކަމަށްވެސް އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ‪.‬‬ ‫މި އިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އައްސޭރި ޖަލު ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުން ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން އަލަށް ހަދާ‬ ‫އިމާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައިދީންނެވެ‪ .‬ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފީނައިގެންކަމަށާއި މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަރަދުކުޑަކުރަން‬ ‫ކަމަށްވެސް އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤައިދީނަށް ހިންގާ ކޯސްތަށް ހިންގުމަށް ކްލާސް ރޫމްއަކާއި ޤައިދީންނަށް އެކަހެރި ގެއެއްވެސް ގެންދަނީ‬ ‫އިމާރާތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪69‬‬


‫ރޓެކްޝަން ޔުނިޓްގައި ތިބި ގައިދީން ގޭ‬ ‫ރ ޖަލުގައި ހުންނަ ސްޕެޝަލް ޕް ޮ‬ ‫އައްސޭ ި‬ ‫ށ ބަދަލުކުރުން‬ ‫ބަންދަ ް‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްގައި ތިބި ގައިދީން ވަގުތީގޮތުން‬ ‫ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގައި ތިބި ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ‪ 04‬އޭޕްރިލް ‪ 2016‬ގެ ރޭ ގައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަށް ކުރުމަށްފަހު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި ގައިދީން އަނބުރާ އެ‬ ‫ޔުނިޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ‪ .‬މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަ ސްޕެޝަލް‬ ‫ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްވެސް މިވަތު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޔުނިޓް ބަންދުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް އިއްޔެ ނިންމަވާފައިވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި‪ ،‬ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގައި ބައެއް ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް‬ ‫ފާހަގަކުރައްވާފައިވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕޭރޯލް ޤާނޫނުގެ ‪ 9‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް‬ ‫ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އަދި މި ޤާނޫނުގެ ‪ 10‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން‬ ‫ބަލައި ފާސްކޮށް‪ ،‬އެ ތަންތަނުގައި ކަންތައް ހިނގަނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލައި‪ ،‬މި‬ ‫ޤާނޫނުގެ ‪ 11‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއަށް އިންސްޕެކްޓަރ ސީދާ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސް ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޖަލުތަކާއި ޕޭރޯލް ޤާނޫނުގެ ‪24‬‬ ‫ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރައްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއަށެވެ‪ .‬އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އަދި ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ‬ ‫“ގައިދީންނާއި‪ ،‬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު‬ ‫އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު” ގެ ‪ 10‬ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބާބުގެ ‪ 1‬ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުގައި ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން‬ ‫ހުރުމުން އެހެން ތަނަކަށް ގައިދީން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީންނަށް ހިމާޔަތްދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމުގައި‬ ‫އެ ޤަވާއިދުގެ ‪ 10‬ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބާބުގެ ‪ 2‬ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އަބަދުވެސް ގައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހުރި ވެއްޓެއް‬ ‫ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪70‬‬


Prisoners at Special Protection Unit of Asseyri Prison transferred to house arrest The prisoners housed at the Special Protection Unit (SPU) of Asseyri Prison have been temporarily transferred to house arrest following Commissioner of Prisons Mohamed Husham’s decision to close .down SPU for renovations .2016 ,04 The prisoners were brought to Male’ and transferred to house arrest on the night of April After the renovations are completed, the prisoners transferred to house arrest will be transferred back to .days. Currently, the SPU at Maafushi Prison is also undergoing renovations 30 SPU after Commissioner of Prisons Mohamed Husham had decided to close down SPU for renovations as per the advice given by the Minister of Home Affairs Honourable Umar Naseer following an inspection of Asseyri .Prison by the Inspector of Correctional Service Mohamed Ibrahim of 9 Inspector of Correctional Service is appointed by the Minister of Home Affairs under clause of the Act. The 11 the Prisons and Parole Act and reports directly to the Minister as per the clause states that the Inspector is 10.1 of the Act; and 10 responsibilities of the Inspector are mandated in clause .required to check the prison premises for proper adherence to the regulations As the head of Maldives Correctional Service, the Commissioner of Prisons is answerable to the Minister of the regulation 1)A( 10 of the Prisons and Parole Act. The Clause 24 of Home Affairs under the clause Regulation on handling prisoners, people under arrest for suspicion of crime and( 127-R/2015 number people arrested under a court order) drafted and gazetted under the Prison and Parole Act, states that prisoners can be transferred to another location if there is an issue of overcrowding at the centres; of the Regulation suggest that prisoners can also be relocated in order to provide 2)A(10 while clause .protection Maldives Correctional Service continues with its commitment to ensuring a safe and secure environment .for inmates and the public

71


Construction work on the prayer room and mess room for inmates at Asseyri Prison is progressing swiftly Maldives Correctional Service (MCS) has stated that the construction work on industrial zone prayer room and mess room for inmates at the Asseyri Prison is progressing swiftly. MCS said that building a prayer room and mess room at the industrial zone will save time for inmates and officers as well as increase the time spent at work. MCS also said that since there is a difficulty in storing farmed goods in the industrial zone; work is also being done to build a storage facility in the area and will be a great convenience for all involved. The construction work of the buildings are being carried out by the Prison Officers and inmates of Asseyri Prison, while the sand required for the construction is being extracted by the inmates under the supervision of officers. MCS informs that sand is extracted from the Himmafushi reef with the permission of the Council to reduce costs and is extracted by diving. In addition, a class room and quarters for conjugal visits for inmates are also being built at Asseyri Prison.

72


Tree-planting programme carried out to commemorate World Health Day Maldives Correctional Service (MCS) and Maafushi Health Centre carried out a tree-planting programme at K. Maafushi to commemorate the World Health Day. Under the programme, Maafushi Prison Officers and staff of Maafushi Health Centre had planted several shady trees in front of Maafushi School and Maafushi Health Centre yard. The purpose of MCS’s participation in the programme is to widen its involvement in the community and to improve ties with the public.

73


12 Sri Lankan prisoners serving time at Maldivian prisons handed over to Sri Lankan authorities Maldives Correctional Service (MCS) handed over 12 Sri Lankan prisoners serving time at Maldivian prisons to Sri Lankan authorities on 10th April 2016. Maldives Correctional Service’s Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi said that the 12 prisoners were handed over to the Sri Lankan authorities under regulation no. -2015R/158 (Regulation on the procedures of exchanging prisoners between Maldives and foreign countries) drafted under the clause 37(A) of the Act no. 38/2014 (Prisoner extradition Act). The prisoners were handed over to the Sri Lankan Naval boat “Shakti” in the presence of officials from Ministry of Foreign Affairs and Sri Lankan High Commission. The Regulation on the procedures of exchanging prisoners between Maldives and foreign countries states that in order for an extradition to occur, consent should be given by the prisoner serving a sentence, the Minister of Home Affairs and the country the prisoner is being sent back to. The extradition procedures are implemented jointly by Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs and Maldives Correctional Service. Maldives Correctional Service had transported the 12 prisoners from Maafushi Prison to Male’ this morning for the hand over to the Sri Lankan authorities.

74


Renovations on Special Protection Unit of Asseyri Prison in progress

Maldives Correctional Service has stated that the renovations on the Special Protection Unit (SPU) of Asseyri Prison are progressing swiftly. The renovations are being carried out by the inmates of Asseyri Prison under the supervision of Prison Officers. These inmates are recruited and given an allowance for their work. The Director of Asseyri Prisons Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain informs that the work will be completed within 30 days. Commissioner of Prisons Mohamed Husham had decided to close down SPU for renovations on 04th April 2016 as per the advice given by the Minister of Home Affairs Honourable Umar Naseer following an inspection of Asseyri Prison by the Inspector of Correctional Service Mohamed Ibrahim. Maldives Correctional Service continues with its commitment to ensuring a safe and secure environment for inmates and the public.

75


Traffic awareness programme conducted for Hulhumale’ Detention Centre officers

Hulhumale’ Police Station and Traffic Police held a traffic awareness session for officers of Hulhumale’ Detention Centre of Maldives Correctional Service on 16th April 2016. The session was held at Hulhumale’ Detention Centre and was joined by several officers from the Centre. Topics covered in the session include the importance of abiding by traffic rules and regulations, created more awareness about actions that may lead to accidents on the road and precautions that can be taken to avoid such incidents. Maldives Correctional Service continuously plays an important role in maintaining peace and public safety.

76


Perimeter-clearing event held at Asseyri Prison

Maldives Correctional Service held a perimeter-clearing event at Asseyri Prison on 17th April 2016. The event was held from 8:30 am till 12pm and included cutting down of smaller trees and lowhanging branches within the perimeter of Asseyri Prison. The event was carried out by several officers of Asseyri Prison as well as some inmates. The Deputy Director of Asseyri Prison Chief Prisons Officer Ahmed Jadulla said the event went on with high energy and good spirits. He also thanked the prison officers, inmates and all parties involved with the project for their contribution.

77


Colonel Retired Mohamed Nazim and Former MP Ahmed Nazim’s requests for medical leave extension denied Maldives Correctional Service (MCS) has denied the requests of former Defence Minister Colonel Retired Mohamed Nazim and Former Member of Parliament for Dhiggaru Constituency Ahmed Nazim for medical leave extension. Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi said that they had been informed to present themselves to Maldives Correctional Service within 48 hours from 18th April 2016 and if the summons were not minded, Maldives Correctional Service will start procedures to apprehend them. Maldives Correctional Service had already extended former MP Nazim’s medical leave twice.

Former president Mohamed Nasheed’s medical leave extension cancelled Maldives Correctional Service cancelled Former President Mr Mohamed Nasheed’s -30day extension to his medical leave on 18th April 2016. Commissioner of Prisons Mohamed Husham announced the decision at a press conference held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The Head of Offender Services Management Superintendent Ibrahim Mohamed Didi and Senior Legal Officer Uz Abdulla Zahir also joined the conference. The Commissioner said that Mr Mohamed Nasheed was given the leave-extension based on the medical documents he provided stating that he needed to undergo a necessary surgery. He further said that the leave-extension was cancelled based on the comments of Mr Nasheed’s legal team stating that no surgery has been scheduled for the Former President.

78


Maldives Correctional Service holds discussions with Hajj Corporation Maldives Correctional Service held discussions with Hajj Corporation on 17th April 2016 about “Employee Scheme” in order to facilitate a convenient way for staff to perform their pilgrimages. The discussions were held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The meeting was attended by Marketing Manager Hassan Sinan and Aminath Sharuma from Hajj Corporation while Maldives Correctional Service was represented by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi, Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid and Chief Prisons Officer Ahmed Sobah. The “Employee Scheme” of Hajj Corporation is open for employees of all offices, companies and similar entities and involves the allocation of a percentage of their salaries to Hajj Corporation to meet the cost of performing a Hajj or Umrah. The scheme also includes induction of Hajj and Umrah for participants.

79


Maldives Correctional Service starts an inspection of Male’ Prison Ethics and Professional Standard Section of Maldives Correctional Service initiated an inspection of Male’ Prison on 19th April 2016 for compliance to the “Prisons and Parole Act”. The purpose of the audit as per the Director of Ethics and Professional Standard Superintendent of Prisons Mohamed Asif; is to confirm that the prisons and detention centres operating under the umbrella of MCS runs absolutely true to the Prison and Parole Act and the policies and procedures drafted under the Act. He also said that any policy in effect that may contradict other policies will be filtered out during the audit and brought to the attention of the directors of the prisons and will also be shared with the Commissioner of Prisons. Superintendent of Prisons Mohamed Asif further stated that the main purpose of such audits is to inspect and strengthen the operation of prisons as well as to find out the challenges to running a prison in order to tackle those challenges. The audit is expected to conclude within two months and the points which are noted for improvement will be shared with the directors of the prisons. The prisons will be again reviewed to check if the suggested improvements were made, said Superintendent of Prisons Mohamed Asif. He said that Ethics and Professional Standards Section and Legal Section will be jointly conducting programmes to educate officers and staff on the Prison and Parole Act and the regulations drafted under the said Act. The first prison to be audited was the Asseyri Prison at K. Himmafushi, while the audit will soon be carried out in Maafushi Prison. Ethics and Professional Standards is the section that educate officers and staff and monitor their compliance of the code of conduct, the Prison and Parole Act and the policies and procedures drafted under the Act and professional work ethics. The Section is also active in advising the Commissioner of Prisons on ways to develop and improve the Service.

80


Stakeholder-institutions hold discussions on challenges to filing charges on drug-related cases

Maldives Correctional Service participated in a meeting of stakeholder-institutions held by Prosecutor General Uz Aishath Bisham to discuss the challenges in filing charges on drug-related cases and prosecuting the said cases. The meeting was held on 20th April 2016 at the Prosecutor General’s Office. The meeting was attended by Commissioner of Prisons Mohamed Husham on behalf of Maldives Correctional Service. The topics discussed at the meeting include the issues in the procedure of filing more than one drug charge on a single person and drafting a procedure on forwarding civil cases of persons who confess to drug use but not provided with treatment based on the indicative assessment from National Drug Agency to Prosecutor General’s Office to file charges instead of following the current practice of forwarding these cases to other courts. In addition, the participants also discussed challenges in filing drug charges together with charges on offenses committed by the said person while under the influence of drugs, difficulties in prosecuting other drug-related issues and providing treatment for drug-addicts, and the issues for drugs addicts to serve their sentences. In addition to Prosecutor General Uz Aishath Bisham and Commissioner of Prisons Mohamed Husham, the meeting was attended by Deputy Prosecutors Uz Mahmood Saleem and Uz Mariyam Nihaayath as well as Assistant Prosecutor Generals Uz Hussain Nashid and Uz Aishath Fazna Ahmed. The meeting was also participated by the judiciary and Maldives Police Service.

81


Members of National Integrity Commission meet heads of Maldives Correctional Service Members of National Integrity Commission (NIC) met with the heads of Maldives Correctional Service (MCS) on 20th April 2016 at Head Office of Maldives Correctional Service. The purpose of the meeting was for National Integrity Commission members to introduce themselves and to share information on the responsibilities mandated to both institutions by the law. In addition, National Integrity Commission enquired about the operation of Maldives Correctional Service and discussed about fully assisting NIC in doing their work. Commissioner of Prisons Mr Mohamed Husham and Deputy Commissioner of Prisons Mr Hassan Zilaal attended the meeting on behalf of MCS while NIC was represented by President Mr Mohamed Faruhad, Vice President Mr Yoosuf Maaniu Mohamed and members Uz. Hassaan Hameed and Uza. Khadheeja Abdulla.

82


President appoints a new Commissioner of Prisons

President Abdulla Yameen Abdul Gayyoom appointed Mr Ahmed Shihan, M. Maya as the new Commissioner of Prisons of Maldives Correctional Service on 24th April 2016. The presentation of Letter of Appointment was held at the President’s Office. Mr Ahmed Shihan had previously served as Commissioner of Prisons and also served as the Director General of Department of Penitentiary and Rehabilitative Services prior to the formation of Maldives Correctional Service. Mr Mohamed Husham who served as the Commissioner of Prisons prior to the appointment of Mr Ahmed Shihan has retired from service with effect from today. The staff of Maldives Correctional Service welcomes Commissioner Ahmed Shihan and congratulates him on his appointment as the Commissioner of Prisons.

83


Foundation laid for a goat farm at Asseyri Prison Director of Asseyri Prison, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain has laid the foundation for a goat farm at Asseyri Prison. Though goats have been farmed at Asseyri Prison for quite some time, the present quarters housing goats are proving to be too small for the expanding herd. Once completed, the farm is expected to address the space-limitation issue. Maldives Correctional Service aims to expand goat farming and involve more inmates in the project. The foundation-laying ceremony was attended by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, commissioned officers and several officers of Asseyri Prison.

84


Home Minister visits Maafushi Prison Minister of Home Affairs Honourable Umar Naseer visited Maafushi Prison on 26th April 2016. The purpose of the visit was to check the progress of the Drug Offender Remand Centre that is being constructed at the Prison. In addition to Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, representatives of National Drug Agency (NDA) also accompanied Honourable Umar Naseer on the visit. The Minister had earlier stated that the operation of Drug Offender Remand Centre is supposed to be one of the duties of Maldives Correctional Services. He made the statement while speaking at the ceremony held at Male’ Prison on 27th December 2015 to unveil the Strategic Plan of Maldives Correctional Services.

85


Commissioner of Prisons visits Asseyri Prison

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan visited Asseyri Prison on 27th April 2016. During his visit Commissioner Shihan observed the different types of work in progress at the industrial zone. In addition, he also checked the conditions at the Asseyri Prison. The Commissioner was joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and senior officers of Maldives Correctional Service.

Maafushi Prison perimeter cleaning event held to celebrate Labour Day Maafushi Prison held a perimeter cleaning event to celebrate Labour Day on 01st May 2016. Numerous officers from all departments and sections of the Prison participated in the event. The participants carried out the event with great energy and spirit. More than 300 meters of land was cleared at the event.

86


Shop at Maafushi Prison caught fire last night A fire incident has occurred around 2:57 am on 02nd May 2016 at the shop at Maafushi Prison. The fire was put out by the Fire Team of Maldives Correctional Service (MCS) after combating it for about 30 minutes. Maafushi Prison informs that the incident has fully burned the shop and the godown next door. In addition, the Prison also informs that a staff accommodation block in the vicinity has also been damaged beyond use; though no persons were harmed during the fire incident. Commissioner of Prisons Ahmed Shihan also visited Maafushi Prison to see the area where the fire incident occurred and to see the damages to the buildings in that area. In addition, the Commissioner also viewed the officers’ barracks located near the area. The Commissioner was joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and senior officers of Maldives Correctional Service. Teams from MNDF and Police initiated an investigation of the incident.

87


Deputy Commissioner of Prisons meets officials of US Embassy Deputy Commissioner of Prisons met the Director, Information Support Team Mr Bryan Terrazas and Defense Coordinator Ms Kristine Kantke of the Embassy of the United States of America. The meeting was held on 02nd May 2016 at the Head Office Maldives Correctional Service (MCS). The meeting was held to discuss about further strengthening the vocational and religious programmes conducted for inmates over the past two years by Maldives Correctional Service in collaboration with the US Embassy and Asia Foundation. Maldives Correctional Service continues to conduct several rehabilitative programmes for offenders serving sentences at Maldivian prisons to prepare them for reintegration to the community following their release.

88


Renovation work on units of Asseyri Prison progressing well Asseyri Prison of Maldives Correctional Service (MCS) has said that the renovation work on the units of Asseyri Prison is progressing well. The Prison has informed that the fence in front of the Unit 01 has been completed while a huge part of the wall between Asseyri Prison and Drug Treatment and Rehabilitation Centre have been completed. The renovation work is being carried out by inmates of Asseyri Prison and some Prison Officers. In addition to the renovation work, work is also in progress to construct a prayer room and mess room for inmates within the industrial zone.

89


Former President Mohamed Nasheeds medical leave extended Maldives Correctional Service has extended Former President Mohamed Nasheed’s medical leave to seek medical assistance from abroad by 30 days with effect from 19thApril 2016. The Former President’s was granted the extension after he had filed for an extension stating he was required to undergo an operation and submitted necessary documents to support his request. Maldives Correctional Service had initially granted the Former President medical leave on 18th January 2016.

Cleaning event held at Asseyri Prison Maldives Correctional Service held a cleaning event at Asseyri Prison on 07th May 2016. The event included trimming of grass as well as cutting down of smaller trees in the area around the gate of Asseyri Prison. The event was participated by several Asseyri Prison officers and a lot of staff and officers from Head Office. The event was carried out with great energy and spirit. The Director of Asseyri Prison, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain thanked all the officers and staff for their participation in the event.

90


A friendly football match played between officers of Asseyri Prison and Head Office

A friendly football match was played at Asseyri Prison on 07th May 2016 between officers of Asseyri Prison and Head Office. While both teams played well, the match was won by Asseyri Prison with a score of 2:1. The match was held to build camaraderie and close relations between the Head Office and Asseyri Prison and was initiated by the officers and staff of Head Office. Thanking Asseyri Prison for their support and cooperation, Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid said that more events to build close relations will be held in future.

Football tournament held between female staff and officers of Head Office A one-day football tournament was held on 07th May 2016 at Asseyri Prison between the female officers and staff of Head Office. A total of three teams participated in the tournament; Team Red, Team Blue and Team Green. All three teams played against each other and the two teams with the most points moved on to the finals. Team Blue won the tournament by beating Team Red at the penalties with a score of 2:0. In addition to the tournament, a friendly football match was also played yesterday between officers of Asseyri Prison and Head Office in order to foster closer relations.

91


Certificate 2 in Custodial Supervision Course begins at Maafushi Prison Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service commenced Certificate 2 in Custodial Supervision Course at Maafushi Prison on 07th May 2016. The Course is targeted for prison officers to ranks of Sergeant and Staff Sergeant. The Course modules include the ideal way of operating minimum and medium security units, how to maintain security system, the benefits entitled to the inmates and the procedures of providing these benefits as well as the rights of the inmates as mandated by the law. In addition, the authority given to the officers and how to use the authority is also clarified during the Course. The -15week course is being taught by lecturers from Maldives Correctional Service. In addition to Certificate 2 in Custodial Supervision Course, Maldives Correctional Service has planned to carry out several courses targeted for prison officers. Maldives Correctional Service informs that diploma-level courses for prison officers are also in the planning.

92


Maldives Correctional Service appoints SPO Ahmed Luqman as Information Officer

Maldives Correctional Service (MCS) has appointed Senior Prison Officer Ahmed Luqman as the Information Officer of MCS. Senior Prison Officer Ahmed Luqman has been appointed as the Information Officer under clause 36 (a) of Act 1/2014 Right to Information Act. The appointment of Information Officer is an additional responsibility to Senior Prison Officer Ahmed Luqman’s usual duties. SPO Ahmed Luqman is the Head of Media and Public Relations Section of MCS. SPO Ahmed Luqman has also worked at the Prison Academy and IT section of MCS. For information regarding Maldives Correctional Service, please email SPO Ahmed Luqman at media@corrections.gov.mv or contact him at 9553500.

93


Maldives Correctional Service signs MOU with Hajj Corporation Maldives

Correctional

memorandum

of

Service

signed

understanding

a He also said that the scheme allows each staff

(MOU) to choose the amount they wish to deposit to

with Hajj Corporation on 08th May 2016 to their Employee Scheme account and when the introduce “Employee Scheme” in order to total reaches 75 per cent of the pilgrimage cost, facilitate a convenient way for staff to perform the staff can choose which year to perform the their

pilgrimages.

pilgrimage.

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan signed The Employee Scheme accounts of the staff will the MOU on behalf of Maldives Correctional also receive profits under the Islamic Sharia Service while Managing Director Mr Yameen practices and staff who wish to withdraw from Idrees signed the agreement on behalf of Hajj the scheme at any time will fully receive their Corporation.

savings along with the profits incurred to their

Speaking at the ceremony, Hajj Corporation’s savings. In addition, staff who join the scheme Managing Director Mr Yameen Idrees thanked can also enroll their families. the heads of Maldives Correctional Service and said that the scheme facilitates a convenient way for staff to perform their pilgrimages.

94


Ceremony held to celebrate ICOST’s anniversary and to award certificates for graduates of three courses Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) held a ceremony at Maafushi Prison on 09th May 2016 to celebrate their fourth anniversary and to award certificates to graduates of three courses. The chief guest of the ceremony was Honourable Ali Fazaad, the Parliament Member for Fuvahmulah-Central constituency. The three courses to which certificates were awarded were Certificate 1 in Custodial Supervision, Corticate 1 in Computer Application and Facilitator Training Course. Certificates to the graduates of the three courses were awarded by Chief Guest Honourable Ali Fazaad, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. In addition, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan had launched the course management system of ICOST. The ceremony was attended by Commissioned Officers and Prison Officers of Maldives Correctional Service as well as invited guests. .

95


Parliament Member for Fuvah Mulah-Central constituency urges to work with integrity

Parliament Member for Fuvahmulah-Central constituency Honourable Ali Fazaad has urged Prison Officers to work with sincerity, honesty and integrity. The Honourable MP had made the comment while speaking as the chief guest at the ceremony held on 09th May 2016 at Maafushi Prison to celebrate Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS)’s fourth anniversary and to award certificates to graduates of three courses. “We are 100 per cent Muslims and honesty is very much advocated in the religion as well. So Prison Officers and each and every person in the society should be pure, honest and have integrity,� said Honourable Ali Fazaad. He also said that while we believe that the offenders who are sent to prisons should reintegrate back to the society after they complete their sentences, the hard work of ICOST in teaching them skills and facilitating jobs for them is noteworthy. He further noted the patience of the Prison Officers and said to use the chance to serve the country properly and it should be a work jointly done by everyone.

96


Commissioner of Prisons’ speech on Children’s Day Maldives Correctional Service wishes a very Happy Children’s Day to all children. Children are a blessing to parents and the society. The way parents raise their children and the education provided from preschool years is a very solid foundation for their future. As they grow up, this foundation plays a very important role in shaping their lives and in choosing the direction they wish to go. However the importance given to the preschool education in this society is insufficient and it is my wish to provide a strong education to children beginning from preschool-level. In that regard, it is mandatory to have specialised and qualified as well as experienced and mature teachers to achieve that goal. Usually children who make wrong choices and commit crime are those who lack sufficient love and upbringing from parents and family as well as without the strong foundation that should be laid during formative years. Children who grow up with parent’s nurturing love and strong educational foundation laid during the formative years move on to become successful in the community and achieve great things and in turn brighten the future of the country. It is my desire that everyone will work to prevent the future of this country from getting dark; and to protect the rights of children and work to provide children the love, respect and the strong foundation they should have.

97


Children’s Day event carried out at Maafushi

Maldives Correctional Service carried out an event at Maafushi on 10th May 2016 to celebrate the Children’s Day. The event was organized and carried out by Maafushi Prison Officers and officers of Institute for Correctional Studies (ICOST) and Emergency Support Group (ESG). The event also coincides with the fourth anniversary celebrations of ICOST. The event consisted of visiting all houses of Maafushi and presenting T-shirts and balloons to the children with full spirit and energy. Maldives Correctional Service strives to organize such events with the aim of developing better relations and work closely with the community.

98


Maldives Correctional Service looks after inmates while safeguarding their human rights Maldives Correctional Service looks after inmates at prisons and remand centres while safeguarding their human rights. Maldives government had implemented the international “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” on 20 April 2004. The Convention defines the term “torture” and conditions each state party to take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. In addition, the clause 2(c) of Act no. 2013/14 Prison and Parole Act mandates Maldives Correctional Service to create safe and secure environment for inmates. As such, the operating procedures of Maldives Correctional Service is compiled under the Act no. 2013/14 Prison and Parole Act, Anti-Torture Act and corresponding acts and regulations while securing the human rights of prisoners. And the Inspector of Correctional Services inspects the prisons and remand centres under Maldives Correctional Service for proper adherence to the regulations compiled under Prison and Parole Act. In addition, Human Rights Commission of the Maldives and other international agencies and organisations continue to visit the prisons and remand centres to monitor the conditions.

99


Commissioner of Prisons meets members of National Integrity Commission

100


Malaysia’s Commissioner General of Prisons meet Home Minister Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj Zulkifli bin Omar met the Minister of Home Affairs Honourable Umar Naseer on 15th May 2016 while on a two-day unofficial visit to Maldives. The meeting was held at the Ministry of Home Affairs. The main areas of discussion at the meeting were the operation of prison systems of the two countries and the challenges faced in running it. Moreover, the participants also discussed about the cooperation of both countries in achieving goals. The meeting was also joined by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. Malaysia Prison Department maintains a close relationship towards Maldives Correctional Service and has provided numerous training opportunities for prison officers under the “Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP)”.

101


Malaysia’s Commissioner General of Prisons meet Maldivian counterpart, Commissioner of Prisons Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj Zulkifli bin Omar met the Commissioner of Prisons Ahmed Shihan on 15th May 2016 at the Head Office of Maldives Correctional Service. The main areas of discussion at the meeting were the operation of prison systems of the two countries and the challenges faced in running it. Moreover, the participants also discussed about both countries giving cooperation to achieve goals. Since 2008, the Malaysia Prison Academy has provided numerous training opportunities for prison officers of Maldives Correctional Service. The meeting was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. Malaysia Prison Department maintains a close relationship towards Maldives Correctional Service and has assisted in providing several training opportunities for prison officers under the “Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP)”.

102


Certificates awarded to inmates who completed four courses Maldives Correctional Service held a certificate awarding ceremony for four courses conducted by Institute for Correctional Studies and completed by inmates. The ceremony was held at Maafushi Prison on 15th May 2016. The chief guest of the ceremony was the Member of Parliament for the Kudahuvadhoo Constituency Honourable Ahmed Amir while the special guest fir the ceremony was Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj. Zulkifli bin Omar. The certificates were awarded to inmates who successfully completed the Certificate in Sewing course conducted by Institute for Correctional Studies, Certificate 1 in Wood Carving course conducted in association with Academy for Training and Research, Certificate 1 in Qirat and Certificate 2 in Qirat in association with Institute for Quran and Sunnah. Certificate 1 in Qirat was conducted in batches 3 ,2 and four while Certificate 2 in Qirat was conducted in two batches. The certificates were awarded by Member of Parliament for the Kudahuvadhoo Constituency Honourable Ahmed Amir, Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj. Zulkifli bin Omar, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Member of Parliament for the Dhidhdhoo Constituency Honourable Abdul Latheef Mohamed and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. A total of 89 inmates had earned the certificates after successfully completing the courses. Commissioner of Prisons Ahmed Shihan also awarded a plaque to Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj. Zulkifli bin Omar. Furthermore, the Commissioner General of Prisons also launched the Rehabilitative Framework of Maldives Correctional Service. Additionally, the ceremony was attended by commissioned officers and several prison officers.

103


All citizens should congratulate Maldives Correctional Service for the work they do– Member Amir

The Member of Parliament for the Kudahuvadhoo Constituency Honourable Ahmed Amir has stated that all citizens should congratulate Maldives Correctional Service for the work they do. The Honourable MP had made the comment while speaking as the chief guest at the ceremony held on 15th May 2016 at Maafushi Prison to award certificates to inmates who successfully completed four courses. Honourable Ahmed Amir said that he certainly wish to see people who commit crime have the opportunity to turn the days spent in prison fruitful. Speaking about the Institute for Correctional Studies of Maldives Correctional Service, he said “Within a year of forming an institution, we are seeing the institute become an entity that provides the preferred education to offenders who are sentenced to prison,� and Maldives Correctional Service deserves to be congratulated for their work.

104


Prison sentences are an opportunity for inmates to gain knowledge and learn skills – Dato’ Sri Hj. Zulkifli

Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj. Zulkifli bin Omar said that prison sentences are an opportunity for inmates to gain knowledge and learn skills. The Commissioner General had made the statement while speaking as the special guest at the ceremony held on 15th May 2016 at Maafushi Prison to award certificates to inmates who successfully completed four courses. “Since 2008, the Malaysia Prison Department has maintained a close relationship with Maldives Correctional Service and has provided numerous training opportunities for prison officers under the “Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP),” said Commissioner General. Addressing inmates, the Commissioner General encouraged inmates to be patient in serving their sentences and that it was an opportunity to become better. He urged inmates to adhere to regulations and to cooperate with prison officers; as well as stating that prison officers are a model example to inmates to becoming better people and to living a wonderful life after they are released.

105


Maldives Correctional Service hosts dinner night in honour of Malaysia’s Commissioner General

Maldives Correctional Service hosted a dinner night in honour of Malaysia’s Commissioner General of Prisons Dato’ Sri Hj. Zulkifli bin Omar on the night of 15th May 2016. The dinner night was also attended by Malaysia Prison Department’s DCP Noordeen Bin Mohamed and ASP Philip Anak Panthak. Additionally, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prison Hassan Zilaal, commissioned officers and prison officers of senior ranks also attended the dinner. The dinner progressed with the live music of Maafushi’s famous band “The Strings”.

106


Asseyri Prison holds one-day football tournament

Asseyri Prison of Maldives Correctional Service organised a one-day football tournament for officers of all sections at the Prison on 17th May 2016. The tournament, which was held to build camaraderie and close relations between the prison officers, were carried out by dividing the teams into two groups. The two teams with the highest points from each group competed at the semi-finals and the two teams who won the semis headed on to the finals. Shift Charlie is the champions of the tournament after beating Shift Charlie-B at the finals. Shift Alpha had moved on to the finals after winning all the three matches they played and beating Shift Charlie-B with a score of 7:3 at the semi-finals. Shift Delta-B had headed to the finals after winning two of the three matches they played and winning the semi-finals with a score of 5:3. The tournament has been held at Asseyri Prison on differing days every year.

107


Police Custodial officials meet Commissioner of Prisons Police Custodial officials met with the Commissioner of Prisons Ahmed Shihan at the Head Office of Maldives Correctional Service (MCS) on 18th May 2016. The main points for discussion at the meeting were improving the relations between Police Officers and Prison Officers and working jointly to achieve tasks. In addition, the progress on establishing a Juvenile Remand Centre was also reviewed. The Commissioner described the work of Police Custodial and MCS as very much linked to each other it was not sufficient for both institutions to just provide cooperation and assistance. On behalf of the Maldives Police Service, the meeting was attended by Chief Superintendent of Police Hamdhoon Rasheed, Chief Inspector of Police Ahmed Nafiz, Inspector of Police Mohamed Shareef and Sub-Inspector of Police Ahmed Ramzee. Maldives Correctional Service was represented by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi, Superintendent of Prisons Mohamed Shaheen Ali, Deputy Superintendent of Prisons Mohamed Tholaal and Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid.

108


National Integrity Plan shared with senior officials of Maldives Correctional Service

Anti-Corrections Commission held a briefing session on 19th May 2016 for the heads of divisions and sections of Maldives Correctional Service on the National Integrity Plan (NIP). The session was held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The session included introduction of National Integrity Plan including its policies, strategies and key activities. In addition, information on the role of Maldives Correctional Service in achieving the goals of NIP was also discussed at the session. Anti-Corruption Commission said that work is in progress to officially launch the National Integrity Plan in the near future.

109


Using the ranks of Commissioned Officers of Maldives Correctional Service Maldives Correctional Service has instructed to use ranks of Commissioned Officers while sharing information or addressing letters to ‎Commissioned Officer. The instruction was made via the circular no. ‎-167ES/CIR/2/2016 dated 18th May 2016. The Circular states that ranks of the Commissioned Officers must be used by Maldives Correctional Service while sharing information with other government institutions or various bodies and while representing Maldives Correctional Service through letters and other documents. It also states that the ranks are to be used while addressing letters and other documents to the Commissioned Officers (Chief Prisons Officer and above). For example: Superintendent of Prisons Ahmed Ali. In addition, if the officer has specialised in a certain field, the title should be stated after the rank of the officer. For example: Superintendent of Prisons Dr. Ahmed Ali.

Emergency Support Group conducts security assessment of Male’ Prison

A team from the Emergency Support Group (ESG) of Maldives Correctional Service conducted a security assessment of Male’ Prison from 16th to 22nd May 2016 as part of their activity calendar. According to the Commanding Officer of ESG, Chief Prison Officer Abdul Ghanee, the Team reviewed the security of the Prison and identified any issues that needed to be corrected in the follow up report. Chief Prison Officer Abdul Ghanee said that immediate corrective measures would be taken if any such issues were identified. The Team also reviewed and revised ESG’s plan on responding to prison emergencies. In addition, ESG also conducted a refresher training programme for prison officers who had previously undergone the “Primary Response Team Training” (PRTT) and executed many scenarios which included all officers.

110


HRCM holds workshop at Asseyri Prison

Human Rights Commission of the Maldives (HRCM) held a two-day workshop at Asseyri Prison to create awareness on human rights. The workshop, titled “Training for Prison Officers”, was held from 23 to 24 May 2016. The workshop was conducted under HRCM’s efforts to protect, maintain and promote human rights as per the Constitution of the Republic of Maldives and Islamic Shari’a. 20 prison officers from various sections of Asseyri Prison participated in the workshop. The workshop is held every year and included information on the human rights of women, children, prison officers and inmates.

111


Commissioner of Prisons meets members of Parole Board Commissioner of Prisons Ahmed Shihan met the members of the Parole Board at Male’ Prison on 24th May 2016. The purpose of the meeting was for Commissioner of Prisons to introduce himself and to observe the work of Parole Board and to see what the obstacles are to achieving the Board’s work. The Parole Board includes members representing different areas as mandated by the new Prisons and Parole Act. The members include a senior officer from Maldives Police Service, a medical doctor, a lawyer from the Attorney General’s Office, a senior official from Ministry of Education, a senior official from Ministry of Health, a psychiatrist, a member from a civic organisation, a scholar from Ministry of Islamic Affairs and a commissioned officer from Maldives Correctional Service.

112


Perimeter Security wins the Female Handball Tournament

The best player of the first match was Admin Team’s Goal Keeper Fathimath Azlifa, while the best player of the second match and third match was Perimeter Security’s Aishath Asifa and Female Inmates Management Team’s Fathimath Zeeza. The final match’s best player was Perimeter Security’s Fathimath Shafeena. Chief Prisons Officer Aishath Riuza said that the tournament was organised in order to to foster closer relations and to promote physical and mental health fitness among the female prison officers of Maafushi Prison. In addition, the tournament was also held to encourage participation in sports and to provide a platform for those interested in playing handball.

113


Prison Officers participate in the Hulhumale’ clean-up programme

Prison Officers of Hulhumale’ Detention Centre participated in the Hulhumale’ clean-up Programme organised by the Housing Development Corporation (HDC) on 28th May 2016. The programme was carried in conjunction with the International Environment Day and was inaugurated by Minister of Health Hon. Iruthisham Adam. The clean-up was carried out on almost all areas of Hulhumale. In addition to MCS, other government institutions, schools, associations and Hulhumale residents took part in the clean-up. In addition to Prison Officers, the programme was participated by staff from government institutions, schools and civic societies and residents of Hulhumale’.

114


Officers and staff of Head Office and prisons holds a special “work day” to speed up the work of Maafushi Prison boundary wall

Officers and staff of Head Office and prisons held a special “work day” on 28th May 2016 to speed up the work of Maafushi Prison boundary wall. During yesterday’s work, 150 feet long ditches were dug out for the building of the wall. The boundary wall is to be 20 feet high and 1.4 kilometres long. The foundation for the wall was laid by Minister of Home Affairs Honourable Umar Naseer on 26th October 2014. The work of the wall is being mainly carried out by inmates under the supervision of Maldives Correctional Service. The work day was joined by officers and staff of Head Office, Male’ Prison, Asseyri Prison and Hulhumale’ Detention Centre.

115


A huge part of Asseyri Prison cleaned while mosquito breeding sites destroyed

Asseyri Prison of Maldives Correctional Service cleaned up a huge part of the Prison as well as destroyed mosquito breeding sites on 31st May 2016. The clean-up was joined by many Prison Officers and the cleaned areas include staff area, inmate-area, Asseyri Prison perimeter, Unit 6, the main gate area and the industrial area. The mosquito breeding sites in these areas were also destroyed during the clean-up. Director of Asseyri Prison, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain said that in addition to cleaning a huge part of Asseyri Prison, ditches were also dug out for cultivation of banana at the banana plantation area of the Prison. He also said due to the increasing number of dengue fever cases in Maldives, Asseyri Prison is fogged every morning and evening via fog machines. ASP Mohamed Hussain further said that the cleaning and digging was carried out in full spirit and enthusiasm, and thanked all the Prison Officers and all parties involved for their contribution.

116


Male’ Prison holds “ Escort Night 2016”

Asseyri Prison of Maldives Correctional Service cleaned up a huge part of the Prison as well as destroyed mosquito breeding sites on 31st May 2016. The clean-up was joined by many Prison Officers and the cleaned areas include staff area, inmate-area, Asseyri Prison perimeter, Unit 6, the main gate area and the industrial area. The mosquito breeding sites in these areas were also destroyed during the clean-up. Director of Asseyri Prison, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain said that in addition to cleaning a huge part of Asseyri Prison, ditches were also dug out for cultivation of banana at the banana plantation area of the Prison. He also said due to the increasing number of dengue fever cases in Maldives, Asseyri Prison is fogged every morning and evening via fog machines. ASP Mohamed Hussain further said that the cleaning and digging was carried out in full spirit and enthusiasm, and thanked all the Prison Officers and all parties involved for their contribution.

117


ESG’s new office opens with Maahefun

Emergency Support Group (ESG) of Maldives Correctional Service held a ceremony on 01st June 2016 to open the new ESG Office at Maafushi Prison. The new office was opened by Chief Guest Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. ESG’s Commanding Officer Chief Prisons Officer Abdul Ghanee said that the new office is bigger than the current office. He also said that the new office will help to ease security issues as well as be convenient for ESG officers to do their duties and also create a conducive environment.

118


Workshop to create awareness on human rights held at Maafushi Prison Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) held a two-day a workshop in collaboration with Human Rights Commission of the Maldives (HRCM) at Maafushi Prison to create awareness on human rights. The workshop, titled “Training for Prison Officers” was held from 01st to 02nd June 2016. The workshop is being conducted under HRCM’s efforts to protect, maintain and promote human rights as per the Constitution of the Republic of Maldives and Islamic Shari’a. 19 prison officers from various sections of Maafushi Prison are participating in the workshop. The workshop has been held every year since 2014 and includes information on the human rights of women, children, prison officers and inmates

119


Sixth batch of Qirat Course Level 1 and Basic Quran Class for inmates starts at Maafushi Prison

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) in association with Institute for Quran and Sunnah started Basic Quran Class for inmates and the sixth batch of Qirat Course Level 1 at Maafushi Prison on 02nd June 2016. A total of 35 inmates are participating in the sixth batch of the two-month Qirat Course level 1 while another batch of 35 inmates are participating in the Basic Quran Class, a class which basically prepares participants for the Qirat Course. Institute for Correctional Studies is currently also conducting different courses for inmates, such as three Qari-Level courses, Hifz Classes, Islam classes as well as agriculture Courses, sewing courses and computer courses. Maldives Correctional Service continues to work on broadening its programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society.

120


Prisons hold Maahefun to celebrate the upcoming holy month of Ramazan Prisons under Maldives Correctional Service held Maahefun on various days to celebrate the upcoming holy month of Ramazan. Maahefun for Emergency Support Group (ESG) officers were held at Maafushi Prison on 01st June 2016. Asseyri Prison held their Maahefun for prison officers and their families on the night of 01st June 2016. Maafushi Prison’s Maahefun was held on 03rd June 2016 and Commissioner of Prisons Ahmed Shihan was the chief guest of the event.‎ The Maahefun’s events included the awarding of certificates and trophy to the winning team, ‎runnerup team and second runner-up team of the “Female Handball Tournament” held last ‎May.‎Additionally, the event also included drawing lots of the teams for the «Ramazan Futsal Cup 2016» organised by the Maafushi Prison as well as the launching of the logo and facebook page of the futsal cup. Male’ Prison and Hulhumale’ Detention Centre of Maldives Correctional Service held their Maahefun at the respective prisons on 04th June 2016. Male’ Prison’s Maahefun was held for its prison officers and was honoured by chief guest Commissioner of Prisons Ahmed Shihan; while Hulhumale’ Detention Centre’s Maahefun was carried out more as a family day for its prison officers. All the Maahefuns were attended by commissioned officers and numerous prison officers.

121


Male’ Prison opens new accommodation block

The new accommodation block built for officers of Male’ Prison was opened by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan 04th June 2016 at Male’ Prison’s Maahefun. The Director of Male’ Prison, Superintendent of Prisons Moosa Anwar said the two-storey accommodation block was built on the land of Remand Centre to address the space limitation-issue currently facing prison officers. He also said that the new accommodation block houses a mess room and will be very convenient for officers. SP Moosa Anwar further said that they can now easily accommodate officers who come from other prisons. The event was attended by commissioned officers and prison officers of senior ranks.

122


The third batch of “Certificate 1 in Sewing” commences at Maafushi Prison

Maldives Correctional Service commenced the third batch of “Certificate 1 Sewing” course for inmates at Maafushi Prison on 16th June 2016. The five-week course is registered at Maldives Qualifications Authority and a total of 20 inmates participated in the course. The classes will be conducted in two batches of 10. Participants who complete this course will know how to cut and sew pillows, pillow cases, bed sheets, pants with elastic waistbands, shorts and cushions. The Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service is currently conducting several more courses for inmates, such as Qirat course level 3&2 ,1, Hifz classes, Basic Quran classes and computer courses. Maldives Correctional Service continues to work on broadening its programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society.

123


Seven courses underway at Maafushi Prison to rehabilitate inmates

Maldives Correctional Service (MCS) has seven courses underway to rehabilitate inmates. The rehabilitation programmes are conducted by Maldives Correctional Service under the Act 2013/14 “Maldives Prisons and Parole Act� with the aim of reforming inmates to reduce crime and to reintegrate them back to the society as good citizens. Hence the courses currently in progress are Qirat course level 3 & 1,2, Certificate 2 in Office Package, Basic Quran class, Hifz class and Islam classes to prepare participants for SSC exam. A total of 194 inmates are participating in these courses. The Qirat courses, Basic Quran Class and Hifz classes are conducted in association with Institute for Quran and Sunnah. In addition, Maldives Correctional Service is also conducts courses such as levels of sewing courses, wood carving, lacquer work, stocking flower, crafting of small dhoni, starting agriculture and pastry courses for inmates. These rehabilitation programmes will help inmates to change and improve their thinking, behaviour and actions for the better, and also teach them solid skills to earn an honest living after they are released back to the society.

124


Ramazan Futsal Cup 2016: ‎FC Recon nails the championship

FC Recon claimed the Championship title of “Ramazan Futsal Cup 2016” after defeating Ivory at the final match played on 24th June 2016. FC Recon won the match with a score of 4-5. The final match was the most feisty match of the tournament with several unsuccessful goal-scoring opportunities for both teams. a total of 11 teams had participated in the tournament. The man-of-the-match of the final match was FC Recon’s Mohamed Ali. Security took the title of 2nd runner up of “Ramazan Futsal Cup 2016” after winning the match determining the title. Security won the spirited match after beating Panther FC with a score of 5-9. The man-of-the-match of the match was Security’s Jailam Jameel. The champion team was awarded the trophy and medal at the closing ceremony by Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi. In addition, the runner-up team and second runner-up teams were also awarded medals and certificates while the man-of-the-match of all matches were also awarded certificates at the ceremony.

125


Commissioner of Prisons joins Maafushi Prison’s Ramazan breakfast Commissioner of Prison Ahmed Shihan joined the Ramazan breakfast organised by Maafushi Prison for its officers on 36th June 2016. In addition to the Commissioner, the Deputy Commissioner of Prison Hassan Zilaal and commissioned officers and prison officers of senior ranks also joined the breakfast. The Ramazan breakfast is an annual event organised by Maafushi Prison.

Commissioner of Prisons checks the progress of Maafushi Prison’s boundary wall Commissioner of Prison Ahmed Shihan checked the progress of the boundary wall of Maldives Correctional Service’s Maafushi Prison on 26th June 2016. The Deputy Commissioner of Prison Hassan Zilaal and Director of Maafushi Prison, Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed also joined the Commissioner. The boundary wall is to be 20 feet high and 1.4 kilometres long. The work of the wall is being carried out by officers and inmates under the supervision of Maldives Correctional Service. A work day was also organised by officers and staff of Head Office, Male’ Prison, Asseyri Prison and Hulhumale’ Detention Centre on 28 May 2016 to help speed up the work of the wall.

126


Refresher programme held for Maafushi Prison officers Institute

for

Correctional

Studies

of

Maldives

Correctional Service held a Refresher Programme for Maafushi Prison Officers. This is the first time the four-day Programme is being held. The Programme modules include how to proceed in emergency situations in accordance to the Prison Manual, how to proceed to announce QRA. The programme participants include 38 officers from the Security Department.

Police Academy officials meet ICOST officials Officials from Police Academy met with officials of Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS). The meeting was held on 29th June 2016 at the MCS Head office. The main discussion point of the meeting was the inclusion of a module on the responsibilities and role of Maldives Correctional Service in the Police Recruitment Training conducted by Police Academy. The participants also discussed the possibility of including few Police Officers in the Custodial Management and Security Programme (CMSP) conducted by Maldives Correctional Service, and conducting the Aerosol Subject Restrain (ASR) training for Prison Officers that have not completed the training. Maldives Correctional Service was represented at the meeting by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Executive Director of ICOST Chief Prisons Officer Ahmed Riza and facilitators of ICOST, while Police Academy was represented by Superintendent Ahmed Shameem and facilitators of Police Academy.

127


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ފަސްޓްކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫ޙަސަން ޢަލީ‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬


Vokkolhu 7  

Maldives Correctional Service

Vokkolhu 7  

Maldives Correctional Service

Advertisement