Vokkolhu 6

Page 1

‫އޭޕްރީލް ‪2016‬‬

‫‪ 6‬ވަނަ އަދަދު‬

‫“ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރި ީޓ‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ‪ “01‬ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬

‫ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާ ްމ‬ ‫ޤައިދީންނަށް ފުރުޞަތެއް‬


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ރގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު‬ ‫ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕް ޮ‬ ‫ޮއފިސަރުން މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިފި‬ ‫އޭޕްރިލް މަހުގެ ‪ 01‬ން ‪ 27‬އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް‪،‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހަތަރު ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ‪ 30‬މާރޗް ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެލޭޝިއާ އަށް‬ ‫ފު ރަ އި ފި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ “މެލޭޝިއަން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް” (އެމް‪.‬ޓީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކާއި‪ ،‬ޖަލުތައް މެނޭޖްކުރާ ގޮތްތަކާއި‪،‬‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޖަލުތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް‬ ‫ލިބިގެންދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވަނީ ސީނިއަރ ޕްރިސަންސް އޮފިސަރ ޢަލީ ޒަމީލާއި ފަރސްޓް ކްލާސް ޕްރިސަންސް އޮފިސަރ‬ ‫އިބްރާހިމް ޚަލީލާއި ކޯޕްރަލް ފާތިމަތު ޒޫނާގެ އިތުރުން ލާންސް ކޯޕްރަލް މަރިޔަމް ޝަބީނާއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން މި ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު‪ ،‬ޖަލުތަކުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ‪ ،‬މޮޑިއުލް ތައްޔާރުކޮށް‪ ،‬ތަމްރީނާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޖަލުތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އިން ހިންގާ ބައެއް ކޯސްތަކަށް އެޗް‪.‬އާރ‪.‬ސީ‪.‬އެމް ގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމާބެހޭ‬ ‫ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)އިން ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ބައެއް ކޯސްތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)ގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭގޮތުން‬ ‫‪ 29‬މާރޗް ‪ 2016‬ގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްއާރްސީއެމްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ އައިކޯސްޓްގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކަށް އެޗް‪.‬‬ ‫އާރް‪.‬ސީ‪.‬އެމް އިން ބައެއް މޮޑިއުލްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް‬ ‫ނޝިދާއި‪ ،‬އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީޕް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ ގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުން‬ ‫ާ‬ ‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި އެޗް‪.‬އާރް‪.‬ސީ‪.‬އެމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ އެޑްވޮކަސީ ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު ފަސޯހާއާއި‪ ،‬ސީނިއަރ‬ ‫އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އާއިޝަތު ޝިފާނާގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ލިމްޔާއެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކޯސްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް‬ ‫ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ގައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ އައު ޮއފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައު އޮފީސް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ‬ ‫ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 22‬މާރޗް ‪ 2016‬ގައި ވަނީ ފަށައިފައެވެ‪ .‬ސާފުކުރަން ފެށި ބިމަކީ ދުވަސްވެ‪ ،‬ބާވެފައިވާ‬ ‫ކުރީގެ އިމާރާތެއް ހުރި ބިމެކެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި އައު އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު ހުރި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް އެކި‬ ‫އިމާރާތްތަކަށް ބެހިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް އެއް އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އައު އިމާރާތް އެޅުމުން ޖާގައިގެ‬ ‫ދަތިކަން ހައްލުވެ‪ ،‬އޮފިސަރުންނަށާއި ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށްވުރެ އަވަސް އަދި ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް‬ ‫ފޯރުކޮށްދެވޭނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ ކަންކަންވެސް ފަސޭހަވެ‪ ،‬އޮފިސަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް‬ ‫ތަނަވަސްވެ‪ ،‬ގައިދީންނަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކުރިއަށްވުރެ އަވަސްވެގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާ‪ ،‬އީ‪.‬އެސް‪.‬‬ ‫ޖީ އަދި އައިކޯސްޓްގެ އޮފިސަރުން ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ އާއި އެސް‪ޯ .‬އ ފުލުހުން ގުޅިގެން ކޮމްބައިން‬ ‫ރގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި‬ ‫ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގް ޕް ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެސް‪.‬އޯ‬ ‫ފުލުހުން ގުޅިގެން ކޮމްބައިން ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށި ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކިޔަވައިދެވުނީ ރެސްޓްރެއިން ޓެކްނިކްތަކާއި‪،‬‬ ‫ސެލްފް ޑިފެންސްގެ ބައިތަކާއި‪ ،‬ބިޑި އަދި މުގުރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރުތަކެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިބުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން‪ ،‬ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރުތަކާއި‪ ،‬ޑިސިޕްލިންގް ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި‬ ‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބުދުލް‬ ‫ޣަނީ ވިދާޅުވީ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް‬ ‫ތަކުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި‪ ،‬ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް‪ ،‬ޖަލުތައް އަމާންކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް‬ ‫ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށްވެސް މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވެސް ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބްދުލް‬ ‫ޣަނީ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާފުށިޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ ގެ ‪ 52‬އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬އެސް‪،‬އޯ‬ ‫ފުލުހުންގެ ‪ 8‬ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް‬ ‫އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ‬ ‫މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ޖަލުތަކުގައިތިބި‬

‫ގައިދީންގެ ތެރެއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް‬ ‫އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ‪ 11‬މާރޗް ‪2016‬‬ ‫ފެށިގެން ‪ 19‬މާރޗް ‪ 2016‬ށް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީމް ގްރީން އާއި ޓީމް އޮރެންޖް‬ ‫ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ހަތަރު ލަނޑު ދެ‬ ‫ލަނޑުން‪ ،‬ޓީމް ގްރީންއެވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫މުބާރާތް‬

‫ނިންމުމުގެ‬

‫ހަފްލާ‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު‬ ‫ދީދީއެވެ‪ .‬އަދި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމަށް ތައްޓާއި‪ ،‬ވަނަތައް‬ ‫ހާސިލުކުރި ކުޅުންތެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީވެސް‬ ‫ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެވެ‪ .‬މި ހަފްލާގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ‬ ‫އޮފިސަރުންނާ ގައިދީންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަކީ ގައިދީން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް‬ ‫ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ‬ ‫ވިސްނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަހުލާގީ ގޮތުން ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ‬ ‫ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްލަ ހަ ޓީމް ވާދަކުރާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ‬ ‫ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޕޮއިންޓްހޯދި ދެޓީމް ސެމީގައި ބައްދަލުކުރިއެވެ‪ .‬އަދި ސެމީއިން‬ ‫މޮޅުވި ދެޓީމް ވަނީ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެފައެވެ‪.‬‬ ‫މިމުބާރާތަކީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ‪ .‬މިއަހަރު‬ ‫މުބާރާތް‬

‫ހުޅުއްވައިދެއްވީ‬

‫އައްސޭރި‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬

‫އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު‬ ‫ހުސައިން އެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ތިން‬ ‫ޮއފިސަރަކު އޭ‪.‬ސީ‪.‬ސީ‪.‬އެފް‪.‬އޭ ގެ ފަސްވަނަ‬ ‫ޮކންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާއަށް‬ ‫ދަތުރުކޮށްފި‬ ‫ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ތިން އޮފިސަރަކު ސައުތު ކޮރެއާއަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިދަތުރުފުޅަކީ މާރޗް ‪ 14‬އިން ‪ 18‬އަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ސޯލްގައި އޮންނަ “ފަސްވަނަ އޭޝިއަން ކޮންފަރެންސް އޮފް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ފެސިލިޓީސް އަރކިޓެކްޓް އެންޑް ޕްލޭނާރސް”‬ ‫(އޭ‪.‬ސީ‪.‬ސީ‪.‬އެފް‪.‬އޭ)‬

‫ގައި‬

‫ކުރެއްވި‬

‫ބައިވެރިވުމަށް‬

‫ދަ ތު ރު ފު ޅެ ކެ ވެ‪.‬‬ ‫މިދަތުރުފުޅުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި‬ ‫ދުނިޔޭގެ‬

‫ޖަލުތަކުގެ‬

‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ‬

‫ރަނގަޅުކޮށް‪،‬‬

‫ޖަލުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ޖަލުތައް ޑިޒައިން‬ ‫ކުރާއިރު އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މިހާރު‬ ‫ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރެވިގެންދިޔައެވެ‪ .‬މިބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ‪14‬‬ ‫ގައުމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މިދަތުރުފުޅުގައި‬ ‫ފަރާތުން‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވީ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްއާއި‪ ،‬މާފުށި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ޝާހީން އަލީ‬ ‫ގެ އިތުރުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ) ގެ‬ ‫ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަބްދުލް ޣަނީ‬ ‫އެ ވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ރ ޖަލުގެ ޮއފިސަރުންނަށް “އައުޓް ލުކް” އާއި ގުޅޭ‬ ‫އައްސޭ ި‬ ‫މައުލޫ ާމތު ދީފި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް “މައިކްރޯ ސޮފްޓް އައުޓް ލުކް” އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް‬ ‫އިއްޔެ އައްސޭރި ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިސެޝަންގެ ބޭނުމަކީ އޮފީހުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުން އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން މުއާމަލާތް ކުރާނެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީ‪ ،‬އީމެއިލްއަށް‬ ‫މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ‪ .‬އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ކަރުދާސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް‪ ،‬މުއާމަލާތް ކުރުގައި‬ ‫އަވަސް އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ‪ ،‬މަސައްކަތް ހަލުވިވެގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކަރުދާހަށް ކުރާ ހަރަދު ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައި‪.‬ޓީ ހެލްޕް ޑެސްކާބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް ދިނެވެ‪ .‬މިގޮތުން އައި‪.‬ޓީ ހެލްޕް ޑެސްކު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި‪ ،‬އެ ހިދުމަތް ހޯދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި އުސޫލުތައް‬ ‫ވެސް ކިޔައިދެވުނުވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ފަހާ ޯކހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި “ސެޓްފިކޭޓް ‪ 1‬އިން ބޭސިކް‬ ‫ސްވިންގ”‬

‫ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ނިމިއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫މިކޯހަކީ އެމްކިއުއޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ‪ 5‬ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޯހެކެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި ޖުމްލަ ‪20‬‬ ‫ގައިދީންވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި ތިޔަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ‪“ .‬ސެޓްފިކޭޓް‬ ‫‪ 1‬އިން ބޭސިކް ސްވިންގ” ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން މިހާރު މާފުށި ޖަލުގައި ކުރިއަށްދާއިރު‪ ،‬މިބެޗްގައިވެސް ޖުމްލަ‬ ‫‪ 20‬ޤައިދީން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫“ސެޓްފިކޭޓް ‪ 2‬އިން ބޭސިކް ސްވިންގ” ކޯސް ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު‪ ،‬ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު‬ ‫ގިނަ ކޯސްތަކެއް މޯލްޑިވަސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މިހާރުވެސް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގައި ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން‬ ‫ބައިވެރިވެއްޖެ‬

‫ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން “ކުރަމާ ކުރަމާ ސާފުކުރަމާ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ‪ 12‬މާރޗް‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ‪ 8:00‬ން މެންދުރު ‪ 12:00‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަންގެ މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދުގެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހުޅުލޭ ބަސް ސްޓޭޝަނުން ފެށިގެން އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ‬ ‫ސާފުކޮށް ނިންމާފައެވެ‪ .‬މިޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން‬ ‫މުއައްސަސާތަކާއި‪ ،‬ސްކޫލްތަކާއި‪ ،‬ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ‪ .‬މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫އަހަރުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިފަދަ އިޖްތިމާއީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބައިވެރިވެފައި‬ ‫ވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން “ފެހިވެހި” ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިސްނަގައިގެން އިޖްތިމާއީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި‬ ‫ވާނެއެވެ‪ .‬މިގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އެއްފަހަރާ ‪ 13000‬ގަސް އިންދުމުގެ ރެކޯޑް ހަރާކަތަކީވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަރަކާތެކެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި އިމާރާތްކުރާ އެކަހެރިގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދިނުމަށްޓަކައި ދެކޮޓަރީގެ ދެ އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ‬ ‫‪ 09‬މާރޗް ‪ 2016‬ގައި ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަން މުޙައްމަދު‬ ‫ހުސައިން އެވެ‪.‬‬ ‫ބިންގާ އެޅިގެން މިދިޔަ އިމާރާތަކީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދޭންޖެހޭ ޤައިދީންނަށް‬ ‫އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދިނުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިއިމާރާތުގެ ސަބަބުން އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭ މާހައުލަކީ ގައިދީންނާއި އާއިލާތަކަށްވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ މާހައުލަކަށް‬ ‫ވެގެންދާނެއެވެ‪ .‬މިއިމާރާތް ނިމުމުން އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ބައްދަލުވުން ދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މަސްދުވަހެގެ ތެރޭގައި މިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށާއި މިއިމާރާތުގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތެއްވެސް ކުރާނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ގައިދީންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤައިދީން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ގިނަ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ޖަލެކެވެ‪ .‬މިހާރުވެސް މިޖަލުގައި ‪ 200‬އެއްހާ ގައިދީން ތިބިއިރު‪ ،‬އެގައިދީން ރިހިބިލިޓޭޓްކޮށް‬ ‫އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތުގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ގައިދީންލައްވާ ކުރުވައެވެ‪ .‬މިގޮތުން ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތާއި‪،‬‬ ‫އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކާއި‪ ،‬ކުކުޅާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމުގެ އިތުރުން ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ބައެއް ކުންފުނި ތަކުގައިވެސް ގައިދީންލައްވާ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުވައެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގްރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކުލާސްފަށައިފި‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުގައި ހިފްސު ކުލާސް ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިކުލާހުގައި ޖުމްލަ ‪ 36‬ޤައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬މި ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައިދީންނަކީ ތަޖުވީދު މަގުން ރީތިކޮށް‬ ‫ޤްރުއާން ކިޔަވަން އެނގޭ ޤައިދީންނެވެ‪ .‬ކީރިތި ޤްރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ މި ކުލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ‬ ‫ކްލާހަކަށް ބަހާލައިގެން ކުލާހެއްގައި ‪ 18‬ގައިދީން ހިމެނޭގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށި ޖަލުގައި ބޭސިކް ޤްރުއާން ކްލާހާއި‪ ،‬ޤިރާތު ކޯހުގެ ލެވަލް‬ ‫އެކެއްގެ ކޯހަކާއި ލެވަލް ދޭއްގެ ކޯހެއްގެ އިތުރުން ލެވަލް ތިނެއް ގެ ކޯސްތައް މިހާރުވެސްކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް އަހުލުވެރި‬ ‫ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކޯސްތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޮއފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި‬ ‫އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ‪ ،‬އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ‬

‫ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި‬

‫އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެވެ‪.‬‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‪،‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ސެކްޝަން‬

‫މުއައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ‪ 07‬މާރޗް‬

‫ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫‪ 2016‬ގައި ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪ .‬މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ‬

‫އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫އޮފީހުގައި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މުއައްޒަފުންގެ އިތުރުން މާފުށީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫މިބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ހޯދައި‬

‫ލިބިގަތުމުގެ‬

‫ހައްގުގެ‬

‫ބޭއްވި‬

‫މިބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ހެޑް‬

‫ޖަލާއި‪ ،‬އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫ޤާނޫނުގެ މަގްސަދާއި‪ ،‬އެގާނޫނުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް‬ ‫ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މަޢުލޫމާތާއި‪،‬‬

‫އަދި‬

‫އަދި‬

‫މިގާނޫނުގެ‬

‫ހާމަނުކޮށް‬

‫ދަށުން‬

‫ހިފެހެއްޓިދާނެ‬

‫ހާމަކުރެވޭނެ‬ ‫މަޢުލޫމާތު‬

‫އޮޅުންފިލުވާ ދެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ‬ ‫މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ޖަލުތަކުގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނަށް ޮކމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް‬ ‫ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި މާފުށީ ޖަލުން ހަތް އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ ހަ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މާލޭ ޖަލުން ފަސް އޮފިސަރުންނާއި‪،‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުން އެއް އޮފިސަރާއި‪ ،‬ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން އެއް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ އޮފިސަރަކާއިއެކު ޖުމްލަ‬ ‫‪ 21‬އޮފިސަރުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ‪ .‬މި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން އެކްރެޑިޓް ކޮށްގެން ފަސް ހަފްތާގެ‬ ‫މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކާއި‪ ،‬ސާވާގެ އިތުރުން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްކާތެރި ގޮތްތައް ކޯހުގެ ބައިވެރިނަށް‬ ‫ދަސްކޮށްދޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬

‫‪18‬‬

‫އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬


‫ފަހާ ޯކހުގެ ދެވަނަބުރު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަރުމާކުރި “ސެޓްފިކޭޓް ‪ 1‬އިން ބޭސިކް ސްވިންގ”‬ ‫ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗް ‪ 6‬މާރޗް ‪ 2016‬ގައި މާފުށި ޖަލުގައި ވަނީ ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ އެމްކިއުއޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ‪ 5‬ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ކޯހެކެވެ‪ .‬މި ކޯހުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 19‬ގައިދީންނާއި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އެއް ގައިދީއަކު ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪ 20‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުލާހެއްގައި ‪ 10‬ގައިދީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މިހާރުވެސް ފަހާކޯހެއް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ‪ .‬މިކޯހުގައިވެސް ޖުމްލަ‬ ‫‪ 20‬ގައިދީންވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪ .‬އަދި މިކޯސް‪ ،‬ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން‬ ‫މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ސެޓްފިކެ ްޓ އެކެއް އިން ކަސް ޯޓޑިއަލް ސްޕަވިޒަން ކޯސް‬ ‫މާލެޖަލު ަގއި ފަށައިފި‬ ‫ސެޓްފިކެޓް އެކެއް އިން ކަސްޓިއަލް ސްޕަވިޒަން ކޯހުގެ ތިންވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން ‪ 02‬މާރޗް ‪ 2016‬ގައި މާލެޖަލުގައި‬ ‫ވަނީ ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޯޕްރަލް ރޭންކްއިން ފެށިގެން ދަށުގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހުގައި މާލެޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ‪ 28‬އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ‪ .‬މިކޯހަކީ ފަސް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫ކޯހެކެވެ‪ .‬މިކޯހުގައި‪ ،‬ޖަލުގެ މިނިމަމް އަދި މީޑިއަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އެންމެ ފުރިހަމަ‬ ‫ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަދި ޤައިދީންނަށް‬ ‫އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރައްޖެހޭ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤަނޫނީ ގޮތުން ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި‪ ،‬ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައްވެސް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫ށ ހިން ާގ‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ގައިދީންނަ ް‬ ‫ރގްރާމްތަ ްއ ފުޅާކުރަނީ‪.‬‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕް ޮ‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް‬ ‫ފުޅާކުރުމަށް މިހާރުވެސް ގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން މިހާރު އައްސޭރި ޖަލުގެ ގައިދީން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު‬ ‫އިތުރު ކުރުވުމަށާއި އެމީހުން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަކީ ބޭނުންތެރި‬ ‫ވަގުތުތަކަކަށް‬

‫ހެދުމަށް‬

‫ތަފާތު‬

‫ކަންތައްތައް‬

‫ގެންދަނީ‬

‫ކުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި ގައިދީން މިހާރު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ނަމާދުކުރުމަށާއި‬ ‫ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައްތަކާއި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް‬ ‫ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް އާ އިމާރާތެއް ހެދުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ގައިދީންލައްވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި އަތްތެރި‬ ‫މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ބަކަރި ގެންގުޅުމާއި ކުކުޅު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް‬ ‫ކުރުވައެވެ‪ .‬އަދި ކޮމިއުނިޓީއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންމަފުށީގެ‬ ‫ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން އައްސޭރި ޖަލުގެ ގައިދީން ގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ގައިދީން ރަނގަޅުކޮށް‪ ،‬މުޖުތަމައުގެ‬ ‫އެހެން ފަރުދުންނާއެކު އުޅެވޭނެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ގައިދީންލައްވާ‬ ‫ކުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ރލް ޕްރޮގްރާ ްމ‬ ‫ޕެ ޯ‬ ‫ޤައިދީންނަށް ފުރުޞަތެއް‬ ‫ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްއަކީ ކުށްކުރާ މީހުން މަދުކުރުމަށާއި ކުށްކުރާމީހުން‬

‫މި ޕްރޮގުރާމްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދޫކުރެވުނީ ‪ 19‬ޤައިދީންނެވެ‪.‬‬

‫އަލުން މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް‬

‫މީގެ ތެރެއިން ‪ 02‬ޤައިދީން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޝަރުތުތަކާއި‬

‫ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ދެވެނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް‬

‫ޙިލާފްވެ ފެއިލްވެގެން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފާއިވާއިރު ‪14‬‬

‫ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މިންގަޑުތަކަކަށް ފެތޭތޯ‬

‫މީހުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޕްރޮގުރާމް ނިންމާ ރައީސުލް ޖުމްޙުރިއްޔާ‬

‫ބެލުމަށްފަހު‪ ،‬މުޖުތަމަޢުގައި އޭނާ ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ވަކި‬

‫ވަނީ މާފް ދެއްވާފައެވެ‪ .‬އަދި ‪ 03‬ޤައިދީއެއްގެ ޙުކުމް މުއްދަތު‬

‫ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރެވިގެންނެވެ‪ .‬މިގޮތަށް‬

‫ހަމަވުމާއި ގުޅިގެންވަނީ މިނިވަން ކުރެވިފައެވެ‪ .‬މި ޕުރަގްރާމް‬

‫ޢަމަލުކުރެވެނީ މީހަކަށް ޙުކުމެއް ކުރެވެން މެދުވެރިވަނީ އެމީހެއްގެ‬

‫އަކީ ކާމިޔާބު ޕްރޮގުރާމެއް ކަމުގައި ވުމުން ‪ 18‬އޯގަސްޓް ‪2003‬‬

‫ފަރާތުން ޖަމާޢަތުގެ ކޮންމެވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފްވެ ނުވަތަ‬

‫ގައި ދިވެހިރާއްޖެގައި އަލަށް ޕެރޯލް ބޯޑެއް އުފެއްދުނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އުޞޫލެއް މުގުރާލުމުން އެކަމުން އެމީހަކު ދުރުހެލި ކުރުވުމަށާއި އަދި‬

‫މިބޯޑުން ތައްޔާރުކުރެއްވި އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި‬

‫އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމުގައިވާތީ‪،‬‬

‫ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވާފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި އުޅެވިދާނެފަދަ‬

‫އޭގެފަހުން ޕެރޯލް ޤަވާއިދެއް ފުރަތަމަ އެކުލަވާލައްވާފައިވަނީ‬

‫ޙާލަތަކަށް އަނބުރާ އާދެވިފައި ތިބި މީހުންނަށް ބެލެހެއްޓެނިވި‬

‫‪ 2005‬ވަނަ އަހަރުގައެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން މިޤަވާއިދު‪،‬‬

‫ގޮތެއްގެ މަތިން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމުގެ ފުރުޞަތު‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީއިން ‪ 24‬ފެބްރުއަރީ‬

‫ދިނުމަށްކަމުގައިވާތީއެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުއިން‬

‫‪ 2009‬ގައި އިޞްލާޙްކުރައްވާފައިވެއެވެ‪ .‬އެޤަވާއިދަކީ ޤާނުނު‬

‫އެކަހެރިކޮށް މީހަކު ބެހެއްޓުމަކީ އެމީހެއްގެ އިންސާނީ ހުނަރުތައް‬

‫ނަންބަރ ‪” 2008/6‬އާންމު ޤަވާއިދުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު” ގެ‬

‫ގެއްލޭ ކަމަކަށްވެފައި އެމީހެއްގެ ޙުކުމް ނިމި މުޖުތަމަޢަށް ފުރިހަމަ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤަވާއިދެކެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުތުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން އެހީތެރިކަން‬

‫‪ 23‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2013‬ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރ ‪2013/14‬‬

‫ފޯރުކޯށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު” ތަސްދީޤް ކުރެވިފައެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ‬

‫މިޤާނޫނު ތަސްދީޤް ކުރުމާއެކު އޭރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤަވާއިދު‬

‫‪ 2000‬ވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެގައި‬

‫ވަނީ އުވިފައެވެ‪ ،‬އަދި އޭރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދިޔަ ބޯޑު‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޕެރޯލް ޕްރޮގުރާމެއް ގޮތުގައި ހިންގުނީ ޕައިލެޓް‬

‫ވެސް ވަނީ އުވާލެވިފައެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮގުރާމެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލަވާލައްވާފައިވަނީ‬

‫މީގެ ތެރެއިން ޕެރޯލް ބޯޑުން ‪ 77‬ޤައިދީ އަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު‬

‫‪ 26‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2014‬ގައެވެ‪ .‬އަދި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް‬

‫ދޭން ނިންމާ އެފަރާތްތަށް ޕެރޯލްގެ ދަށުން މުޖްތަމަޢުއަށް‬

‫މިބޯޑުގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތައް ތަމްޞީލް ކުރައްވާ މެމްބަރުން‬

‫ދޫކުރެވުނެވެ‪ .‬އަދި އެކިކަހަލަ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ‪ 01‬ޤައިދީ އަކަށް‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް‬

‫ޕެރޯލް ބޯޑުން ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާއިރު ‪ 51‬ޤައިދީންނަށް‬

‫ސަރވިސްގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި‪،‬‬

‫ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމިއެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލަކާއި‪،‬‬

‫ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެރޯލްގެ‬

‫މެޑިކަލް‬

‫ޑޮކްޓަރަކާއި‪،‬‬

‫އޭ‪.‬ޖީ‪.‬އޮފީހުގެ‬

‫ޤާނޫނީ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި‪ ،‬މިނިސްޓްރީ‬

‫ޝަރުތުތަކާއި ޙިލާފްވެގެން ‪ 22‬ޤައިދީންގެ ޕެރޯލް ފުރުޞަތު‬

‫އޮފް ހެލްތްގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި‪ ،‬ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް‬

‫ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ޕެރޯލް‬

‫ބޭސްކުރައްވާ ޑޮކްޓަރަކާއި‪ ،‬އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރަކާއި‪،‬‬

‫ފުރުޞަތުގައި ދޫކުރެވުނު އިރު ކުރެވުނު ޝަރުތުތަކާއި އެތްގޮތައް‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކާއި‪،‬‬

‫ޕެރޯލްގެ މުއްދަތު ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ ‪05‬‬

‫އަދި މޯލްޑިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަން އޮފިސަރެއް‬

‫ޤައިދީއެއް ވަނީ ޕެރޯލް ބޯޑުން މިނިވަންކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި ޕެރޯލްގެ‬

‫ހި މެ ނެ އެ ވެ‪.‬‬

‫ދަށުން‬

‫ޕެރޯލް ބޯޑުން އައު ޕެރޯލް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައްވާ ކަމާ ގުޅޭ‬

‫ޤައިދީއަކަށް ވަނީ މާފް ދެއްވާފައެވެ‪ .‬ޕެރޯލް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން‬

‫އިދާރާތަކުން ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ‪ 07‬އޯގަސްޓް ‪ 2014‬ގައި‬

‫މުޖްތަމަޢު ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ‪ 01‬ޤައިދީއަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ‪.‬‬

‫ޕެރޯލް ޤަވާއިދު ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ‪ .‬ޕެރޯލް ޤަވާޢިދު‬

‫އަދި ‪ 2013‬ގައި ޕެރޯލް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން މުޖްތަމަޢުއަށް‬

‫ގެޒެޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުން‬

‫ދޫކޮށްލެވުނު ‪ 01‬ޤައިދީ އަކާއި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ޕެރޯލް‬

‫ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ‪415‬‬

‫ޕްރޮގްރާމްގައި މުޖްތަމަޢުއަށް ދޫކުރެވުނު ‪ 01‬ޤައިދީންނާއި އެކު‬

‫މީހުން ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ‪ .‬ޕެރޯލް‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު‬

‫ޕެރޯލް ފުރުޞަތުގެ‬

‫ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ‪ 340‬މީހުން‬

‫ދަށުން ‪ 47‬ޤައިދީން މުޖްތަމަޢުއަށް ދޫކޮށް ލެވިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ޕެރޯލް ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާއިރު ‪ 75‬މީހުން ޕެރޯލް ޝަރުތު‬

‫ޕެރޯލް ޕްރޮގުރާމް އަކީ ކާމިޔާބު ޕްރޮގުރާމަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން‬

‫ޙަމަވެފައި ނުވެއެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ‪ 01‬ފަރާތެއް‬

‫މޯލްޑިވް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ޕްރަސެކިޔުޓާރ ޖެނަރަލް‬

‫މައްސަލަ ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅި ޕެރޯލް ޕްރަގްރާމްގެ ދަށުން‬

‫އޮފީހާއި މޯލްޑިވް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ޕެރޯލް އޮފީހުން ގިނަ‬

‫މުޖްތަމަޢުއަށް‬

‫ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލައިފައިވަނިކޮށް‬

‫ރައީސުލް‬

‫‪04‬‬

‫ޖުމްހޫރިއްޔާ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން މިއަހަރު ‪2016‬‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރަކީ ޕެރޯލް ނިޒާމް އިތުރަށް ޙަރުދަނާވެ ޕެރޯލް‬

‫ގައި ‪ 300‬ޤައިދީން ޕެރޯލް ފުރުޞަތުގެ ދަށުން މުޖްތަމަޢުއަށް‬

‫ޕްރޮގްރާމް ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު އަހަރެކެވެ‪ .‬މި‬

‫ނެރުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ޖަލުގައި ޙުކުމްތަންފީޛް ކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން‬ ‫ޕެރޯލް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ‪ ،‬ޖަލުގައި އުޅުމާއި އަޙްލާޤް ރަނގަޅު‬ ‫ޤައިދީންނަށް ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ވަނީ ކުރެވިފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ޕެރޯލް ބޯޑުގެ‬ ‫‪ 48‬ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ‪ 129‬ޤައިދީންގެ މައްސަލަ ޕެރޯލް‬ ‫ބޯޑައް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ށ ތިން ކްލާސްރޫމާއި‬ ‫މާފުށީޖަލުގަ ިއ ޤައިދީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަ ް‬ ‫ލައިބްރަރީ ެއއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި‬ ‫ޤައިދީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިތުރު ތިން ކްލާސްރޫމާއި‪ ،‬ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 24‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި‬ ‫ގޮންޖެހުތަކެއް ހުރިނަމަވެސް މިހާރު މާފުށީޖަލުގައި އަލަށް މިއިމާރާތްކުރެވޭ ތިން ކްލާސްރޫމްގެ‬ ‫ސަބަބުން ޤައިދީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ބޮޑު ހައްލެއް‬ ‫ލިބިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ހުރި ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ‪ 200‬އެއްހާ ޤައިދީން ކިޔަވަމުންދާއިރު‪ ،‬އަލަށް ހަދާ އިމާރާތް‬ ‫ނިމުމުން އެއްފަހަރާ ‪ 400‬އަށްވުރެ ގިނަ ޤައިދީންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪ .‬މިކްލާސްރޫމްތައް‬ ‫ނިމުމުން ޖަލުގެ ‪ 50%‬އިންސައްތަ ޤައިދީންނަށް ދަތިކަމެއްނެތި ކްލާސްތައް ހިންގަން ފެށޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އަލަށްހަދާ ލައިބްރަރީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިހާރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ޤައިދީންނަށް‬ ‫ލައިބްރަރީގެ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި މި ލައިބްރަރީގެ ފޮތްތައް ޤައިދީން ތިބޭ ޔުނިޓްތަކަށް‬ ‫ގެންގޮސްގެން ފޮތްކިޔުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ޤައިދީންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ޤައިދީން ޔުނިޓްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަކީވެސް ފައިދާހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭ ވަގުތުތަކަށް‬ ‫ވެގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ހެދޭ މިއިމާރާތުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ޤައިދީން ރިހިބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަލުން އަނބުރާ‬ ‫މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބޮޑު‬ ‫ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކްލާސްތައް އިތުރުކުރެވި‪ ،‬ގިނަ‬ ‫ޤައިދީން ތަކަކަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންދާނެއެވެ‪ .‬މިހާރުވެސް ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން‬ ‫ގިނަ ކޯސްތަކެއް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން ތަފާތު‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ޤާރީ ކޯސްތަކާއި‪ ،‬ކޮމްޕިޔުޓަރ ކޯހާއި‪،‬‬ ‫އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހާއި‪ ،‬ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކާއި‪ ،‬އަދި‬ ‫އަންހެން ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް އަންނަނީ‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އަލަށްހެދޭ ‪ 3‬ކްލާސްރޫމާއި‪ ،‬ލައިބްރަރީ ހެދުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޤައިދީންނެވެ‪ .‬އަދި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށްދާނަމަ އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ‬ ‫އިމާރާތުގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެއެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ސެޓްފިކެޓް‬ ‫އ‬ ‫ެ‬ ‫ކ‬ ‫ެ‬ ‫އ‬ ‫ް‬ ‫އ‬ ‫ި‬ ‫ނ‬ ‫ް‬ ‫ކަސްޓޯ‬ ‫ޑ‬ ‫ި‬ ‫އ‬ ‫ަ‬ ‫ލ‬ ‫ް‬ ‫ސ‬ ‫ް‬ ‫ޕ‬ ‫ަ‬ ‫ވ‬ ‫ި‬ ‫ޝަން‬ ‫ކ‬ ‫ޯ‬ ‫ސ‬ ‫ް‬ ‫މ‬ ‫ާ‬ ‫ފ‬ ‫ު‬ ‫ށ‬ ‫ީ‬ ‫ޖ‬ ‫ަ‬ ‫ލ‬ ‫ު‬ ‫ގަ ިއ ފަށައިފި‬

‫ސެޓްފިކެޓް އެކެއް އިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސްޕަވިޝަން ކޯސް މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 24‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައި ވަނީ ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޯޕްރަލް ރޭންކްއިން ފެށިގެން ދަށުގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬

‫އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪.‬‬

‫މިކޯހުގައި‪ ،‬ޖަލުގެ މިނިމަމް އަދި މީޑިއަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްތަކާއި‪،‬‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަދި ޤައިދީންނަށް އިނާޔަތްތައް‬ ‫ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރައްޖެހޭ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ޤަނޫނީ ގޮތުން ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި‪ ،‬ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައްވެސް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެބެޗަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން ބެޗް އެކެއް ގައި ‪ 32‬އޮފިސަރުން އަދި ބެޗް ދޭއް ގައި ‪35‬‬ ‫އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންދެއެވެ‪ .‬ފަސް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް‬

‫ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫މީގެއިތުރުންވެސް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކޯސްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬ ‫ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ސާޖެންޓް އަދި ސްޓާފް ސާޖެންޓް ރޭންކްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ކަސްޓޯޑިއަލް‬ ‫ސްޕަވިޝަން ކޯސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް‬ ‫ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ރގްރާމް ނިންމާލައިފި‬ ‫އައި ޯކސްޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެސިލިޓޭޓާރ ޓްރެއިނިންގ ޕް ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސް‬

‫ގެ‬

‫ފަރާތުން‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެސިލިޓޭޓާރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް‬

‫އަދި‬

‫މި‬

‫ޓްރެއިނިންގ‬

‫ޕްރޮގްރާމް‬

‫ފުރިހަމަކުރި‬

‫ކޮންމެ‬

‫އޮފިސަރަކީ އެހެން އޮފިސަރުންނަށް ނަމޫނާ އޮފިސަރަކަށް‬

‫ނި ން މާ ލަ އި ފި އެ ވެ ‪.‬‬

‫ވުމަށް‬

‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމަށް ‪ 24‬ފެބްރުއަރީ‬

‫ފެސިލިޓޭޓާރ ޓްރެއިނިންގ ފޮރޮގްރާމަކީ މިހާރު ޖަލުތަކުގައި‬

‫‪ 2016‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ބޭއްވި‬

‫ތިބި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އެކެއް އަދި ސެޓްފިކެޓް‬

‫އިންސްޓިޓިއުޓް‬

‫ލެވެލް ދޭއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު‬

‫ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް‬

‫ކުރުމަށް ‪ 10‬ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނު‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ‬

‫ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ހަ‬

‫ވިދާޅުވީ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރީ މޯލްޑިވްސް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރަކާއި‪ ،‬ހެޑް އޮފީހުގެ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމާ‬

‫ދެ އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރަކާއި‬

‫ލެވެލްގެ އޮފިސަރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޑިގްރީ ލެވެލް އަށާއި‬

‫އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ އޮފިސަރަކާއިއެކު ޖުމްލަ ‪11‬‬

‫އެއަށްވުރެން މައްޗަށް ކިޔެވުމަށް ކޮންމެ އޮފިސަރަކުވެސް‬

‫އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއިރު‪ ،‬ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ވަނީ‬

‫އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަހްމަދު ރިޒާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ‬

‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ ހަތް މާއްދާ ކިޔަވައިދީފައި‬

‫ކޮންމެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކީވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ވެއެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަދާނެ‬

‫ސަރވިސްގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އޮފިސަރެއް‬

‫ގޮތްތަކާއި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ހުނަރުތަކާއި‬

‫ހުރިހާ‬

‫ލެސަންޕްލޭން ހަދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އޮފިސަރުންވެސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުޓް ޑްރިލް ކްލާސްތައްވެސް މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ކަމަށާއި‪،‬‬

‫ވާހަކަފުޅު‬

‫މުއައްސަސާގެ‬

‫ދައްކަވަމުން‬

‫އަގު‬

‫ހިފެހެއްޓުމަށް‬

‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫ހިމަނާފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫ރލްގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ‬ ‫ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ހިގަމުންދަނީ “ޖަލުތަކާއި ޕެ ޯ‬ ‫ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައް ޯތ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި‪.‬‬

‫ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ހިގަމުންދަނީ “ޖަލުތަކާއި‬

‫އަދި މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަށް ހިންގުމުގައި ހުރި‬

‫ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ‬

‫ގޮންޖެހުތައް ދެނެގަނެވި މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން‬

‫ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 22‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފައްޓަވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ދުވަސްތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ‬

‫މިމަސައްކަތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬އަދި މިސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އިސްލާޙް ކުރަންޖެހޭ‬

‫ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް ހިގަމުންދަނީ “ޖަލުތަކާއި‬

‫ކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް އެންގުމަށް‬

‫ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ‬

‫ފަހު އެކަންކަން އިސްލާޙް ކުރެވުނުމިންވަރު ބެލުމަށް ރިވިއު ކުރުމުގެ‬

‫ބެލުމުގެ ގޮތުން އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް‬

‫ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވިފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬މީގެއިތުރުންވެސް‬

‫އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަހަރު ކުރިއަށް ރޭވިފައި އެބަހުރި‬

‫މިމަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން‬

‫ކަމަށާއި އެގޮތުން އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް‬

‫އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްގެ ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬

‫އާއި ލީގަލް ސެކްޝަން ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤަވާއިދުތަކަށް‬

‫އާސިފް‬

‫ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫މުޙައްމަދު‬

‫ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވިފައި ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކާއި‪ ،‬ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް‬

‫މިމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކުރީ އައްސޭރި‬

‫ހިގަމުންދަނީ “ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ‬

‫ޖަ ލަ ށެ ވެ‪.‬‬

‫ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ބަލާ ކަށަވަރު ކުރުންކަމަށާއި‪ ،‬އަދި‬

‫އެތިކްސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއަކީ މޯލްޑިވްސް‬

‫ހެދިފައިވާ‬

‫ކަރެކްޝަންލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު‬ ‫ޤާނޫނާއި‬

‫މިމަސައްކަތުގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫ޖަލުތައް‬

‫ހިގަމުންދަނީ‬

‫ޤަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ކަށަވަރުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހިއްފެހެއްޓުމުގެ‬

‫އެންމެހާ‬

‫ޤަވާއިދުތަކާ ފުށުއަރާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ޖަލުތަކުގެ‬

‫ޤަވައިދުތަކަށް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި‪ ،‬އަދިމިކަންކަން‬

‫އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓުމުގެ‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް‬

‫އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި‪ ،‬މިސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ‬

‫ވި ދާ ޅު ވި އެ ވެ‪.‬‬

‫ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި‪ ،‬ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް‬

‫ސްޕްރިންޑެންޓެންޑް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫މުޙައްމަދު‬

‫އާސިފް‬

‫އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު‬

‫މަސައްކަތްތަކާއި‪،‬‬ ‫މުވައްޒަފުން‬

‫އަހުލުވެރިކޮށް‪،‬‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ހުށައެޅުމަށް ކޮމިޝނަރ‬ ‫އުފައްދަވާފައިވާ‬

‫ސެކްޝަނެކެވެ‪.‬‬

‫އއްމަޤްޞަދަކީ ޖަލުތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް‪ ،‬ޖަލުތައް‬ ‫ެ‬ ‫ހިންގާ ނިޒާމަށް ފާރަވެރިވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޓާފް އޭރިޔާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެން ޤައިދީން‬ ‫ޤައިދީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ދުވަސްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މާފުށީޖަލުގައި‬ ‫ތިބޭ އަންހެން ޤައިދީން ލައްވައި ސްޓާފް އޭރިއާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސައްކަތް މީގެ ކުރިން ކުރަމުންއައީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތް‬ ‫ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަކީ މުސާރައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫އެލަވަންސް އުޞޫލުން ޤައިދީން ލައްވާ މިމަސައްކަތް ކުރުވުމުން މިކަމަށް ކުރާ ޚަރަދު އެތައް ގުނައަކަށް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޤައިދީން ކުރާނެ މަސައްކަތެއްނެތި ގޮޅިތެރޭ ތިބެގެން ވިސްނާ ނުރަނގަޅު ވިސްނުންވެސް ހަނިކުރެވި ޤައިދީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ‬ ‫ދުވަސްތަކަކީ ޤައިދީންނަށް މަންފާ ކުރުވަނިވި ދުވަސްތަކަކަށްވެ‪ ،‬ޤައިދީން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރުމަށް ކުރެވޭ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ފުޅާވެގެން ދާނެއެވެ‪ .‬މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންހެންޖަލުގެ ‪ 13‬ޤައިދީން ޙަރަކާތްތެރި ވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުންވެސް ޤައިދީންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން އަންހެން ޖަލުގައި ތަފާތު ޕޮރޮގްރާމްތައް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން މިހާރުވެސް‬ ‫ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް ‪ 2‬އަދި ލެވެލް ‪ 3‬ގެ ކޯސްތަކާއި‪ ،‬ޤްރުއާން ބޭސިކް އުގަންނައި ދިނުމާއި‪ ،‬އިސްލާމް މާއްދާ އުގަންނައިދިނުމާއި އަދި‬ ‫އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪ .‬މިޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އަންހެންޖަލުގެ ‪ 90‬އިންސައްތަ ޤައިދީން ބައިވެރިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫އައި ޯކސްޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް‬ ‫އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް ހިންގާ އެގްރިކަލްޗަރ‬ ‫ކޯސް ‪ 17‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައި ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް‬ ‫ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް ހިންގާ‬ ‫«ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްޓާޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯސް» ‪17‬‬ ‫ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސް ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން ސީނިއަރ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ‬ ‫އަހްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ގައިދީންވެސް މި ކޯހަށް‬ ‫ބަރާބަރަށް ނުކުތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެހެން‬ ‫ގައިދީންނަށްވެސް މިފަދަ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އޮ ތް ކަ މަ ށެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް‬ ‫އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހަކީ ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހަކަށްވާއިރު‪ ،‬މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ ‪ 10‬މޮޑިއުލް‬ ‫ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪ .‬މި ކޯހުގައި ޕްރެކްޓިކަލް‬ ‫ކްލާސް ތަކުގެ އިތުރުން ތިއަރީ ކްލާސްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬ ‫ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬

‫އަދި މި ކޯހުގައި ‪ 32‬ގައިދީންނާއި ތިން‬

‫އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ‬ ‫މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬ ‫ގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ގައިދީންނަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން މިހާރުވެސް ފަހާ ކޯހަކާއި‪ ،‬ޤާރީ ލެވެލްގެ‬ ‫ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫މާލެޖަލުގައި ޤައިދީންގެ ސައިކޮ ޮލޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހަދައިފި‬ ‫މާލޭ ޖަލުގައި ޤައިދީންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި އެސެސްމަންޓް ހަދަން ފަށައިފާވަނީ ‪ 17‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންގެ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިޕޮރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޤައިދީންގެ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެނެގަނެ‪ ،‬މިއެސަސްމެންޓް ރިޕޯޓް ޕެރޯލް ބޯޑާއި‪ ،‬ކްލެމެންސީ ބޯޑަށްވެސް‬ ‫ފޮނުވޭނެއެވެ‪ .‬އަދި މިއެސްސްމެންޓް ހެދުމުން ޤައިދީއަކީ ޖަލުގައި ބެހެއްޓޭފަދަ ނަފުސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ޤައިދީއެއްކަން ދެނެގަނެވި‬ ‫އެޤައިދީންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމުގައިވެސް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޤައިދީންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުން މިއަދު މާލެޖަލުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން‬ ‫ޒިލާލްއެވެ‪ .‬ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުން ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި އެސެސްމަންޓްއަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއްކަމަށާއި‪ ،‬މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންގެ‬ ‫ނަފްސާނީ ޙާލަތު ދެނެގަނެވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫އަދި މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސައޮކޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް‪ ،‬ޓްރޭނިންގް އެންޑް ރިސަރޗް (މިކްސްޓަރ) ގެ‬ ‫ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި ދެންނެވުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި‪ ،‬މިކަމަށް އިޖާބަ ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މިކްސްޓަރގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީ‪.‬އީ‪.‬އޯ‬ ‫ކޮންސަލްޓެންޓް ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިކަލް ޑރ އައިޝަތު އަލީ ނާޒް އަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން‬ ‫ޕެރޯލް ބޯޑާއި‪ ،‬ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ބޭނުމަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހަދަންޖެހޭ ޤައިދީންގެ އެސެސްމެންޓް ބަރާބަރަށް ހެދެމުންދާނެ‬ ‫ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިމަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާލެޖަލުގައި ކަމަށާއި‪ ،‬މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންތިމާޒް ތަކާއި‪ ،‬އަދި މިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސައޮކޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް‪ ،‬ޓްރޭނިންގް އެންޑް ރިސަރޗް (މިކްސްޓަރ) ގެ‬ ‫ފައުންޑަރ އަދި ސީ‪.‬އީ‪.‬އޯ ކޮންސަލްޓެންޓް ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިކަލް ޑރ އައިޝަތު އަލީ ނާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިކަމަކީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުން ފެށިގެން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬ނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބު ތަކާހުރެ ލަސްވެގެން ދިޔައީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިކަމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށާއި‪ ،‬ޤައިދީންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސަސްމެންޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އިން‬ ‫އިސްނަންގަވައިގެން ފެއްޓެވިކަމީ ވަރަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި މިކަމުގައި މިކްސްޓަރ ގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ‬ ‫އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫ރ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީގެ ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގައި‬ ‫އައްސޭ ި‬ ‫ރވި ޮއފިސަރުންނާ ޮކމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬ ‫ބައިވެ ި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް‬

‫އަދި އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ އޮފިސަރުންނަކީ އަޚުލާގާއި ވިސްނުން ރަނގަޅު‬

‫(އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ) ގެ ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ގައި‬

‫އެހެން އޮފިސަރުންނަށް ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އިލްތިމާސް‬

‫ބައިވެރިވި އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު‬

‫ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ އިން‬

‫ޙުޝާމް ‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ދެއްކެވި‬

‫އިސްނަގައިގެން‬

‫ވާހަކަފުޅުގައި‬

‫ޖަލުތަކުގެ‬

‫ސެކިއުރިޓީ‬

‫ހަރުދަނާ‬

‫ކުރުމަށް‬

‫ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ ގެ ވެރިންނަށާއި‪،‬‬

‫އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ އޮފިސަރުންނަކީ ކޮމްބެޓް އޮރިއެންޓެޑް އޮފިސަރުން‬

‫އޮފިސަރުންނަށް ކޮމިޝަނަރ ޝުކުރުއަދާ ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާ ޔުނީފޯމަކީވެސް‬

‫މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި އީ‪.‬އެސް‪.‬‬

‫މިފަދަ ޔުނީފޯމަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި އީ‪.‬އެސް‪.‬‬

‫ޖީ އޮފިސަރުނާއި މާފުށީޖަލުގައި ތިބި އީ‪.‬އެސްޖީ އޮފިސަރުން‬

‫އުފުލާ‬

‫ގުޅިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީން‬

‫އޮފިސަރުންތަކެއް ކަމަށާއި‪ ،‬އެޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލޭނީ‬

‫ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬މިތަމްރީން ތަކުގައި އައްސޭރި ޖަލުން ޖުމްލަ ‪13‬‬

‫ވަރަށް ހަރުދަނާކޮށް ޓްރެއިނިންގް ތަކެއް ހިންގިގެންކަމަށާއި‪،‬‬

‫އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫ޖީ‬

‫އޮފިސަރުންނަކީ‬

‫ވަރަށް‬

‫މުހިންމު‬

‫ޒިންމާތަކެއް‬

‫އެކަން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓްރެއިނިންގް‬ ‫ތައްވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ހާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ހާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓެއް ‪ 11‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑިނަރ ނައިޓަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 17‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި އިމަރޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ އަށްވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ‬ ‫ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގައި ޤައިދީން ޢަމަލީ ގޮތުން ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް‬ ‫އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާއެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު‬ ‫ދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި ހުރިހާ ޤައިދީންވެސް ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުން ކުރަމުންގެންދާ ބުރަމަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި‪ ،‬ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ސުލޫކެއްގެ މަތީގައި ހުރިހާ ގައިދީންވެސް‬ ‫ތިބުމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިހަފްލާގައި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ޤައިދީންނަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީލިޔުން‬ ‫ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬ގައިދީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރުވެސް މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފުރާސްޓްރަކްޗާރގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން ދޫކޮށްލުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ހުރިހާ‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤައިދީން ލައްވައެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް އެތައް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރުވެސް ގައިދީންލައްވާ އެލަވަންސް އުސޫލުން ޖަލުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ވެލްޑިން ކުރުމައި‪،‬‬ ‫ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި‪،‬‬

‫އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތް ތަކާއި‪ ،‬އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ‬

‫މަސައްކަތާއި ފެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރުވައެވެ‪ .‬އަދި މިހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގެ ‪ 187‬ފިރިހެން ޤައިދީންނާއި ‪ 16‬އަންހެން ޤައިދީން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫ށ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް‬ ‫އައި ޯކސްޓް‪ޮ ,‬ކލެޖްލެވެލް އަ ް‬ ‫ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއިއެ ުކ މަޝްވަރާކޮށްފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ކޮލެޖްލެވެލް އަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ‪ 11‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އައިކޯސްޓް‪ ،‬ކޮލެޖަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކާއި އަދި ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުން‬ ‫ޖަލުގައި ތިބެގެން ކޯސް ތަކުގައި ކިޔެވުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކުގައި ކެމްޕަސްތަކެއް ގާއިމްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާއި‪ ،‬އެކަންކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލު‬ ‫ކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު މޮބައިލްކޮށް ޖަލުތަކުގައި ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް ތާންގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ‬ ‫ކެމްޕަސްގެ ގޮތުގައި ހިންގުން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އައިކޯސްޓްގެ ކެމްޕަސްތައް ޖަލުތަކުގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަހުމަދު ރިޒާ ގެ އިތުރުން އެސް‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަޙުމަދު ފާރިޝް އަލީ އާއި‬ ‫އެފް‪.‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ މުޙައްމަދު ނިޝްވާން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ޕްލޭނިން‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރުވެސް އައިކޯސްޓްގެ ފަރާތުން ޤައިދީންނަށް ފަހާކޯސް ލެވެލް ‪ 1‬އަދި ޤާރީކޯސް ލެވެލް ‪ 2 ،1‬އަދި ‪ 3‬ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެއިތުރުން ކުރިއަށްއޮތް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެގްރިކަލްޗަރ ކޯސް ލެވެލް ‪ 1‬ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވަފްދެއް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވަފްދެއް ‪ 08‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2016‬ގައި‬ ‫މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މާފުށީ ޖަލަށް މި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކީ‬ ‫ޖަލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި ޖަލުގައި ހިންގާ އެކިއެކި‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް‬ ‫ކުރެއްވި‬

‫ޒިޔާރަތެއް‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬

‫ކަމަށް‬

‫އެސިސްޓެންޓް‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫އެކްޓިންގ‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް ސަލްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން މާފުށީ‬ ‫ޖަލާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް‬ ‫ހުށަހަޅައި‬

‫ދެވުނެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫އަށްފަހު‬

‫ޕްރެޒެންޓޭޝަން‬

‫ވަފްދުގެ ބައިވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަލުގެ ފަރާތުން‬ ‫އެއަށްފަހު ޖަލުގައި ގައިދީން ކުރަމުންގެންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ‬

‫ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް‬ ‫އެސިސްޓެންޓް‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫މަސައްކަތްތަކާއި ވޮކޭޝަނަލް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬

‫އެ ސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުގައި ގައިދީން‬

‫ޕްރިޒަންސް ސަލްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫އެކްޓިންގ‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬

‫އޮފް‬

‫ކިޔަވާ ކްލާސް ރޫމް ތަކާއި‪ ،‬ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބާއި‪ ،‬ޤައިދީންގެ‬ ‫ލައިބްރަރީގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް‬ ‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަންތަން ބައްލަވާލައްވާ އެތަންތަނުގެ‬ ‫މަޢުލޫމަތު ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މި ވަފްދުގެ ‪ 10‬ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައި‬ ‫ވެއެވެ‪ .‬އަދި މާފުށީ ޖަލުގެ ފަރާތުން މާފުށީ ޖަލުގެ އެކްޓިންގ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬

‫އެސިސްޓެންޓް‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް ސަލްމާން ރަޝީދުގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އަބަދުﷲ އަމީން އާއި ޗީފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރ އައިޝަތު ރިއުޒާ އާއި ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރ އަޙްމަދު އިރުހާން އާއި ފަސްޓްކްލާސް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރ އަހްމަދު ޒިނާހް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އައި‪.‬ޓީ ހެލްޕް ޑެސްކް‬ ‫އިފްތިތާހްކޮށްފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި “އައި‪.‬ޓީ ހެލްޕް ޑެސްކް” އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްޕް ޑެސްކް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އިތުބާރާއި‪ ،‬ޔަގީންކަމާއި‪ ،‬ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޒަމާނީ ޚިދުމަތެއް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއްކަމަށް އައިޓީ ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވި‪ ،‬ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ވީ އެންމެ އަވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވިގެން ދާނެކަމަށްވެސް އައިޓީ ސެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މައްސަލަ ދިމާވާ “ލޮކޭޝަން” ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވި‪ ،‬އެ ”ލޮކޭޝަން” އަށް އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް‬ ‫އައި‪.‬ޓީ ސެކްޝަނުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން ކުރާބޭނުންތައް ދެނެގަނެ އަދި ފަސޭހައިން މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެންދާނެކަމަށްވެސް‬ ‫މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށްއޮތްތާންގައި ތަނުގެ ނެޓްވޯކް ވިއުގަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އައިޓީ ސެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪،،‬‬ ‫‪36‬‬

‫ކުރިއަށް ޮއތްތާންގަ ިއ ތަނުގެ ނެޓްވޯކް ވިއުގަ‬ ‫އިތުރަށް ފުޅާ ޮކށް މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެ ްއ ކުރާނަން‬


‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ދުވަހުން‬ ‫ދުވަހަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ‬ ‫އަހަރެއްހާ‬

‫ދުވަހުގެ‬

‫ތެރޭގައި‬

‫ކުރެވުނު‬

‫ބުރަމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މި މުއައްސަސާ‬ ‫އަކީވެސް އާންމުންގެ އިތުބާރު މުއައްސަސާއާއި‬ ‫ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއްކަމުގައި‬ ‫ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫ގައިދީންނަށް ހިންގާ ގާރީލެވެލްގެ ދެ ޯކސް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް އާއި ގުޅިގެން ހިންގާ‬ ‫ގާރީ ލެވެލްގެ ދެ ކޯސް ‪ 07‬ފެބްރުއަރީ ‪2016‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޯސް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ސީޕީއޯ އަޙްމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ‬ ‫ޤައިދީންވެސް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ކޯހުން ފާސްވުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވީ‬ ‫ބަރާބަރަށް ކްލާސްތަކަށް ނުކުމެ ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އައިކޯސްޓުގެ ފަރާތުން ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން އަންހެން‬ ‫ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަހާ ކޯހަކާއި ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށާއި އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހެއް ފެށުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާރީ ލެވެލް ދޭއްގެ ކޯހަކާއި ހަތްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް‬ ‫ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާރީ ލެވެލް ތިނެއްގެ ކޯހެކެވެ‪ .‬މި ދެކޯހުގައި ފިރިހެން ‪ 26‬ގައިދީންނާއި‪ ،‬އަންހެން ‪ 25‬ގައިދީންނާއެކު‬ ‫ޖުމްލަ ‪ 51‬ގައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިކޯސްޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަޙުމަދު ރިޒާ އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ފީމޭލް‬ ‫އިންމޭޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ ޢާއިޝަތު ރިއުޒާގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫ބަޖެޓް ރިވިއު ފޯރަމް ‪ 2016‬ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ “ބަޖެޓް ރިވިއު ފޯރަމް ‪ 31 “2016‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި‬ ‫ބާއްވާފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފެށިގެން ދިޔަ މި ފޯރަމް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ފޯރަމަކީ އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އަށް މިއަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ހުރިހާ ޖަލަކަށްވެސް ބަހާލައިގެން‬ ‫އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ފޯރަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރު އެންމެ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްލޭން އޭ ‪ ،‬ބީ އަދި ސީ ޕްލޭންވެސް ތައްޔާރުކޮށްފަ‬ ‫ބޭވުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޚުސާމް ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި މިގޮތަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރާއިރު އެކަންކަން ތަންފީޛްކުރުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ ޖޫނިއަރލެވެލްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ ޕްލޭންތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ތަންފީޛްކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް‬ ‫މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‬ ‫މިދިޔައަހަރު ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރއެއް ހިންގި ނަމަވެސް އެއާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު މިބާއްވަނީ ބަޖެޓް ރިވިއު ފޯރަމެއްކަމަށާއި‬ ‫އެއީ މިއަހަރު ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރީ ހުރިހާ ޖަލަކާއި ހެޑްއޮފީސްގުޅިގެން ކަމަށްވާތީ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިންޒަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލުގެ އިތުރުން‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން އަދި ހެޑް އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫ޤައިދީންނަށް “ކޮމްޕިއުޓަރ ޮއފީސް ޕެކޭޖް ލެވެލް ‪ ″2‬ގެ ކޯސް ފަށައިފި‬

‫އިނިސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް ( އައިކޯސްޓް ) އާއި ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (ސީ‪.‬އައި‪.‬ޓީ‪.‬އެމް) ގުޅިގެން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް “ކޮމްޕިއުޓަރ އޮފީސް ޕެކޭޖް ލެވެލް ‪ 25 “2‬ޖެނުއަރީ ‪2016‬ގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރަމުންދާ‬ ‫ގައިދީންނަށް ޖަލުގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން މި ކޯހަކީވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ކޯހެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިފަދައިން ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހުރިހާ ގައިދީންވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ފެށުނު “ކޮމްޕިއުޓަރ އޮފީސް ޕެކޭޖް ލެވެލް ‪ “2‬ގައި ބައިވެރި ކުރެވިފައިވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު ހިންގި ލެވަލް ‪ 1‬ގެ‬ ‫ކޯސް ނިންމާ ސެޓްފިކޭޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ގައިދީންނެވެ‪ .‬މި ގޮތުން މި ކޯހުގައި ‪ 20‬ގައިދީއަކު ބައިވެރި ކުރެވިފާވާއިރު ކުލާސްތައް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ކުލާހެއްގައި ދިހަ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬މި ކޯހަކީ ހަތަރު‬ ‫މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ކޯސް ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަގުބަލުގައި‬ ‫ކިޔވައިދޭނީ ސީދާ އައިކޯސްޓުން ނެވެ‪.‬‬

‫އަދި މި ކޯހުގެ އިތުރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ތިން ކޯހެއް އެމްކިއުއޭއިން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ‪ 07‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލޭ‬ ‫ހަދިޔާކުރުމުގެ ދު ަވހެއް ފާހަގަކޮށްފި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ‪ 07‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްސޭރި ޖަލުން ‪ 23‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހު ހިގައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލާއި މޯލްޑިވިއަން ބުލަޑް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ‬ ‫ޕްރޮގްރާމުގައި ލޭ ނެމުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ހިންމަފުށި ސިއްޙީމަރުކަޒުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކ‪ .‬ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި‪ ،‬ސްކޫލާއި‪ ،‬އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުންނާއި ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ‪ 60‬މީހުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްސޭރި ޖަލުން މަޢުލޫމާތު‬ ‫ދެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިވަގުތުގައި ރިފްރެޝްމަންޓްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވި މިޑުލް ކެޗަށް‬ ‫އައްސޭރިޖަލުން ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އައްސޭރި ޖަލުގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރާއި އެންމެހައި އޮފިސަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫“ކަސް ޯޓޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް‬ ‫‪ “01‬ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް‬ ‫ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ‪ “01‬ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށި ޖަލުގައި ‪ 22‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ކޯހުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމެވެ‪“ .‬ކަސްޓޯޑިއަލް‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ‪ “01‬ގައި ބައިވެރިވި ‪ 20‬އޮފިސަރުން ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ‬ ‫މިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅޭ ކޮންމެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކުމެ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޯހެކެވެ‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެވުނުބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އޮބްޒަވޭޝަން ޓެކްނިކްސް‪ ،‬ފަޔަރ ފައިޓިންގ‪ ،‬ލޮކްސް އެންޑް ކީ‪ ،‬ފަސްޓް އެއިޑް‪،‬‬ ‫ސަރޗް ޕީޕަލް އެންޑް ޕްރޮޕަރޓީސް‪ ،‬ރެސްޓްރައިން ޓެކްނިކްސް އަދި އެތިކްސްއާއި ޕްރިޒަނަރ އެސްކޮޓް ފަދަ މާއްދާތައް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހަކީ ‪ 04‬މަސްދުވަހުގެ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫“ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ‪ “01‬ގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ހަމްދޫން ރަޝީދެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަކީވެސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ‬ ‫ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފިސަރުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫“ކަސް ޯޓޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް‬ ‫‪ “01‬ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް‬ ‫ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން‬

‫‪44‬‬


45


‫ގައިދީން ޯހދި ނަތީޖާތަކަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ތަކެއް – ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޛްކުރަމުންދާ ގައިދީންނަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ‬ ‫ދަށުން ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި އެސް‪.‬އެސް‪.‬ސީ އިމްތާހާނުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާފައިވާ ކްލާސްތައް ފުރިހަމަކޮށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ‪ 16 ،‬ގައިދީންވަނީ ފަސް “ބީ” އާއި‬ ‫ނުވަ “ސީ” އަދި ދެ “ޑީ” ފާސް ހޯދާފައެވެ‪.‬‬ ‫ހިންގާފައިވާ ކްލާސް ތަކުގައި ކިޔަވައިދީފައިވަނީ ސެކަންޑަރީ ކޮންމެ ގްރޭޑެއް ތިން މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޖެނުއަރީ‬ ‫މަހުން ފެށިގެން މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ގްރޭޑް އަށެއްގެ އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދީފައިވާއިރު އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ވަނީ ގްރޭޑް ނުވައެއްގެ އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވައިދީފައެވެ‪ .‬އަދި ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ގްރޭޑް‬ ‫‪ 10‬ގެ މާއްދާ ވަނީ ކިޔަވައިދީފައެވެ‪.‬‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޟާ‬ ‫ވިދާޅުވީ މި ލިބުނު ނަތީޖާއިން ހިތްވަރު ލިބިގެން މިއަހަރު އިތުރު ގައިދީން ކިޔެވުމުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ‬ ‫ކަމަށާއި މިއީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއަހަރު އިސްލާމް މާއްދާގެ އިތުރުން ދިވެހި‪ ،‬އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު މާއްދާގައި ގައިދީން ބައިވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު‬ ‫އައިކޯސްޓުން ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫ވަޒީފާގައި އުޅޭ ގައިދީންނަށް އައު ޔުނީ ޯފމް ތަޢާރަފްކޮށްފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގައި އުޅޭ‬ ‫ގައިދީންނަށް އައު ޔުނީފޯމެއް ‪ 19‬ޖެނުއަރީ ‪2016‬ގައި ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ތަޢާރަފް ކުރި ޔުނީފޯމަކީ‬ ‫މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ގައިދީންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތުގައި‬ ‫އުޅުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ޔުނީފޯމެއްކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޔުނީފޯރމްގެ‬ ‫ސަބަބުން ގައިދީން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް ތައާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށި ޔުނީފޯމުގެ ކުލައަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޖަލުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރާ‬ ‫ފަދައިން އޮރެންޖް ކުލައެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޖަލުގެ އެތެރޭގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށްވެސް ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޔުނީފޯމަކީ މިއަދު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޔުނީފޯމާއި ތަފާތު ޔުނީފޯމެކެވެ‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫މިއީ ކުރަން އުނދަގޫ‪ ،‬އެހެންނަމަވެސް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތެއް — ޮކމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މިއަދު ކުރެވެމުން މިދާ މަސައްކަތަކީ ކުރަން އުނދަގޫ އެހެންނަމަވެސް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ވިދާޅުވެއެޖެއެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ‪ 20-19‬ޖެނުއަރީ ‪2016‬ގައި މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގައި ބޭއްވުނު “އެކްޝަން ޕްލޭން ‪ 2016‬ރިވިއު ފޯރަމް” ގެ މެންދުރު ފަހުގެ ދަންފަޅި ފައްޓަވައި ދެއްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ފޯރަމްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ތާރީޚީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން‬ ‫މުއައްސަސާގެ ދުވެލި އިތުރަށް ބާރުވެގެން ދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މުއައްސަސާގެ ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުން މިކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ޕްލޭންއެއް ހެދުމަކީ އެހާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި‪ ،‬އެހެންނަމަވެސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ‬ ‫ޕްލޭންއަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޯރަމް ގެ މަޤްސަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކާއި އެކި ޑިވިޝަންތަކާއި‪ ،‬ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ‪2016‬‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމެވެ‪.‬‬

‫މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން‬

‫‪،،‬‬

‫މުއައްސަސާގެ ދުވެލި އިތުރަށް‬

‫‪48‬‬

‫ބާރުވެގެން ދާނެ‬


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ‪ 2016‬ރިވިއު ޯފރަމް ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ދެ ދުވަހުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ‪ 2016‬ރިވިއު ފޯރަމް މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި‬ ‫ބާއްވައިފިއެވެ‪ .‬މި ފޯރަމް ފަށާފައިވަނީ ‪ 19‬ޖެނުއަރީ ‪2016‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޯރަމް ގެ މަޤްސަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކާއި އެކި ޑިވިޝަންތަކާއި‪ ،‬ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫އަހަރަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން‬ ‫ޕްލޭން އެކުލަވާލުމެވެ‪ .‬ފޯރަމްގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާނީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ‪ .‬މިގޮތުން މި ފޯރަމް ފައްޓަވާ ދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރަމް ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައި އޮންނަ‬ ‫އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށާއި‪ ،‬އެހެންކަމުން ޕްލޭން ހަދާއިރު ކަންކަން ޙާސިލް ވާނެގޮތަށް ބަލާ އެގޮތަށް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި‬ ‫ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް އިރުޝާދުދެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫އަދި މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ހުރިހާ އޮފިސަރުންގެ‬

‫ޚިޔާލާއި ފިކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށްވެސް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޯރަމްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުންނާއި އެކި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި‬ ‫މާލޭ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ‪ 17‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާގައި މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހާޟިރީއަށް އެންމެ ފަރުވާތެރި ‪ 24‬އޮފިސަރަކަށް ވަނީ އެކަމުގެ‬ ‫އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫މި ޙަފްލާގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މާލޭ ޖަލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ތަކުގެމައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވަނީ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެސް‬ ‫ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މި ޙަފްލާގައި ފަރިއްކޮޅު ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު މާލޭ ޖަލުގެ އެކި ސެކްޝަން ތަކުގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ‬ ‫އައިޓަމްތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިދީފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މި ޙަފްލާގައި މާލޭ ޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬އޮފިސަރުންގެ އާއިލާތަކުގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ސިނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫‪52‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގެ އަށްވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭ ޖަލުގެ ޚިދުމަތުގެ އަށްވަނަ އަހަރުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ‪ 17‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ޖަލުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމް އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ވަނީ މާލޭ ޖަލު އުފެދިގެން އައިގޮތުގެމައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި‬ ‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ އޭރު މާލޭ ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރެވޭނެ ޖާގަ ނެތްކަމަށާއި އަދި މީހުންގެ‬ ‫ޝަކުވާ އެހާމެ ބޮޑުކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް އޭރު ޑީ‪.‬ޕީ‪.‬އާރ‪.‬އެސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑައިރެކްޓަރ ގެ މަސައްކަތްޕުޅާއެކު‬ ‫މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޖަލުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬ ‫ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު އާއި ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންގެ އަޒުމް ކިޔުން އޮތެވެ‪ .‬އިސްވެ އަޒުމް ލައިދެއްވީ ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް‬ ‫އަފީފް އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ މާލޭ ޖަލުގެ އަށްވަނަ އަހަރީ ދުވަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭކު ފެޅުމުންނެވެ‪ .‬ކޭކު ފެޅުމުގައި‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އާއި މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރގެ އިތުރުން މާލޭ ޖަލުގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން ފިޒިކަލް ޓެސްޓް‬ ‫ގެ އެސެސަރުންނަށް ލައިސަންސް ދީފި‬ ‫ފިޒިކަލް ޓެސްޓްގެ އެސެސަރުން ގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިސަރުންނަށް އެކަމުގެ ލައިސަންސް ދީފިއެވެ‪ .‬ލައިސެންސް ދީފައިވަނީ‬ ‫‪ 14‬ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ލައިސެންސް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި ލައިސެންސް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)‬ ‫ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލައިސެންސަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ޖަހަމުން ގެންދާ ފިޒިކަލް ޓެސްޓް‬ ‫އެސެސް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިސަރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު‪ ،‬ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ދޭ ލައިސަންސެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ ‪ 43‬އޮފިސަރުންނަށް ވަނީ ލައިސަންސް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން މާފުށީ ޖަލުން އަށް އޮފިސަރުންނާއި މާލޭ‬ ‫ޖަލުން އަށް އޮފިސަރުންނާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް އިން ހަ އޮފިސަރުންނާއި އައްސޭރި ޖަލުން ފަސް އޮފިސަރުންނާއި އައިކޯސްޓް‬ ‫އިން ‪ 19‬އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން އެޗް‪.‬ޑީ‪.‬ސީ އިން އޮފިސަރަކަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ލައިސަންސް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ ހުރިހާ މުދައްރިބުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމަށްފަހު އެސެސަރުންގެ އުސޫލުތަކާއި ޒިންމާތައް އެމީހުންނަށް ކިޔައިދިނުމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫މިހިނގާ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން — ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ޮކމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މިހިނގާ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު‬ ‫ކުރައްވާކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ ހަސަން ޒިލާލް މިހެން ވިދާޅުވީ އައްސޭރިޖަލުގެ ހަތްވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި‬ ‫ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޙަޔާތުގައި ގިނަގުން ކާމިޔާބީތަކެއް‬ ‫ހާސިލް ކުރެވިގެން ދިޔަ އަހަރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މުއައްސަސާއާއި މެދު މީހުން ދެކެމުން އައި ތަސައްވުރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއް‬ ‫ކަމަށާއި‬ ‫ދުވެލި އިތުރަށް‬

‫މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ އެކުވެރިކަމާއި ބަދަހި ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މުއައްސަސާގެ‬ ‫ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ ޙަސަން ޒިލާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގެ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލް ވުމަށް ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރިހާ‬ ‫އޮފިސަރުންވެސް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މުއައްސަސާގެ‬ ‫މަސްލަހަތު ގެއްލޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ގުޅިގެން އެންމެން އެކުގައި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ ހަސަން ޒިލާލް ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ނަސޭހަތްތެރި ވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މުއައްސަސާ މި ދުވެލީގައި‬ ‫ކުރިއަށް މިދަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމްގެ‬ ‫ދުރުވިސްނުމާއި ކަންކަމުގައި ދެއްވާ އިރުޝާދާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް‬ ‫އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރު ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމުގެ‬ ‫ސަބަބުން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް މުހައްމަދު ޙުޝާމް އަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް‬ ‫ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރަށް ޝުކުރު‬ ‫އަދާ ކުރައްވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ހަތްވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އައްސޭރި ޖަލުގައި ‪ 12‬ޖެނުއަރީ‬ ‫‪ 2016‬ގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ޖަލު ވުޖޫދުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް‬ ‫ދަތިހާލުގައި ކަމަށާއި‪ ،‬އެހެންނަމަވެސް ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުރިހާ އޮފިސަރުން ވަރަށް ބޮޑެތި‬ ‫ގުރުބާނީތަކެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ޖަލު ހިންގުމަށް އެކި ދުވަސްވަރު ޙަވާލުވި ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ދަތި‬ ‫ހާލުގައިވެސް ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެއްވުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު އަށާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލީ އަށާއި ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަބްދުލް ޤާދިރުއަށް ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ ޙަސަން ޒިލާލް‬ ‫ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪56‬‬


57


‫އަދި މީގެ އިތުރުން ޖަލު އުފެދިގެން އައިގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ޑީ‪.‬ސީ‪.‬ޕީ ވަނީ ވާހަކަފުޅު‬ ‫ދަ އް ކަ ވާ ފަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ވަނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ އެންމެހާ އޮފިސަރުންނަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު‬ ‫ޙުޝާމް ގެ ނަންފުޅުގައާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ އޮފިސަރުންގެ އަޒުމް ކިއުމުންނެވެ‪ .‬އިސްވެ އަޒުމް ލައިދެއްވީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ‪،‬‬ ‫ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޖާދުﷲ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުސައިން އާއި މާލޭ‬ ‫ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އަންވަރު އާއި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް ނަސީރު އާއި ހެޑް އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި ޖަލުތަކުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން‬ ‫އައްސޭރިޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ހަތްވަނަ އަހަރީ ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭކް ފެޅުމުންނެވެ‪ .‬ކޭކް ފެޅުމުގައި‬ ‫ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪58‬‬


Four officers depart to participate in Juvenile Rehabilitation Programme in Malaysia Four prison officers from Maldives Correctional Service (MCS) departed to participate in the Juvenile Rehabilitation Programme being held from 01st to 30th April 2016 in Malaysia. The programme is awarded to MCS twice a year under the “Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP)� by the Malaysian government. The programme provides the opportunity for the participants to gain knowledge of prison systems and management as well as gain exposure to rehabilitation programmes among participating countries. The programme would also help the participating prison officers to gain knowledge on improving the existing prison system in their country. The participants of the programme include Senior Prisons Officer Ali Zameel, First Class Prisons Officer Ibrahim Khaleel, Corporal Fathmath Zoona and Lance Corporal Mariyam Shabeena. Following the completion of the programme, the participants will plan various training programmes, prepare modules and work to conduct training programmes targeted to areas relevant to the Juvenile Rehabilitation Programme they completed.

59


MCS meets HRCM to discuss possible assistance to courses Maldives Correctional Service (MCS) held discussions with Human Rights Commission of Maldives (HRCM) on 29th March 2016 about the possibility of providing assistance to courses conducted by Institute of Correctional Studies (ICOST). The meeting was held at HRCM’s office. The main focus of the meeting was the possibility of HRCM providing various modules for diploma courses conducted by ICOST. MCS was represented at the meeting by Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid, Executive Director of ICOST Chief Prisons Officer Ahmed Riza and two facilitators from ICOST. The team from HRCM include Advocacy Director Aishath Fasoha, Senior Education Officer Aishath Shifana and Education Officer Khadeeja Limya. Maldives Correctional Service has planned to conduct various courses for prison officers throughout 2016. In addition, MCS continues to conduct several rehabilitative programmes for inmates to prepare them for reintegration to the community following their release.

60


ESG and SO Police hold combined Refresher Training Programme

Emergency Support Group (ESG) of Maldives Correctional Service and Special Operation Police has held a combined Refresher Training Programme at Maafushi Prison. The main areas covered in the two-day training were restraining techniques, self-defence techniques, restraints and baton wielding techniques while discipline classes were conducted especially for ESG instructors. Commanding Officer of ESG Chief Prisons Officer Abdul Ghanee said that it was a very important training which would help ESG officers in executing their duties of keeping the prisons safe and peaceful. He also said that further trainings will be held in future. A total of 52 ESG officers and eight SO Police Officers took part in the training.

61


Football Tournament for inmates at Asseyri Prison conclude The annual football tournament organised by Maldives Correctional Service for inmates at Asseyri Prison from 11th - 19th March 2016. The winner of the tournament was Team Green, who beat Team Orange with a score of 4:2. The Chief Guest of the closing ceremony was Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi, who also awarded the champion’s cup and certificates for to notable players. The ceremony was also attended by Commissioned

Officers

of Maldives Correctional Service,

Asseyri

Prison

Officers and inmates. The

Tournament

was

organised to assess the behavioural and mental health of the inmates at Asseyri Prison as part of MCS efforts to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. A total of six teams divided into two groups competed in the Tournament and the two teams with the highest points from each group had competed at the semi-finals. The two teams that won the semis had headed on to the finals. The Tournament has been held every year since 2012 and this year’s Tournament was inaugurated by the Director of Asseyri Prisons, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain.

62


Three officers of Maldives Correctional Service 5th travel to South Korea to participate in ACCF Conference Three officers from Maldives Correctional Service travelled to South Korea on an official trip to participate in the 5th Asian Conference of Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA). Organised by the Ministry of Justice of South Korea, the Conference was held from 14th to 18th March 2016 at Seoul, South Korea. A total of 14 countries and four organisations participated in the Conference. The main topics of discussion at the Conference were ways to enhance the infrastructure of prisons through technology and ways to improve prisons. In addition, prison designs and points to consider while designing prisons as well as current obstacles to running existing prisons were widely discussed. The officials from Maldives Correctional Service Included Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Maafushi Prisons Superintendent of Prisons Mohamed Shaheen Ali and Commanding Officer of Emergency Support Group (ESG) Chief Prison Officer Abdul Ghanee.

63


Maldives Correctional Service holds Microsoft Outlook sessions for Asseyri Prison officers Maldives Correctional Service held Microsoft Outlook sessions for prison officers at Asseyri Prison on 16th March 2016. The purpose for the session was to introduce productive email practices and to encourage officers and staff to use e-communication as a means of fast and secure communication as well as to reduce paper costs. Through the session, Maldives Correctional Service aims to reduce paper costs considerably and improve performance of the officers and staff. In addition, the officers were also given information on the IT Help Desk such as using it and the procedures for acquiring assistance.

64


The first batch of sewing course for inmates conclude The first batch of “Certificate 1 for Basic Sewing” course organised by Maldives Correctional Service for inmates concluded on 13th March 2016. The five-week course is registered at Maldives Qualifications Authority and a total of 20 inmates participated in the course. The Course also includes theory and practical modules. The second batch of “Certificate 1 for Basic Sewing” is currently underway at Maafushi Prison with 20 inmates. The “Certificate 2 for Basic Sewing” course is set to commence soon while Maldives Correctional Service continues to conduct many such rehabilitative programmes for inmates.

65


Maldives Correctional Service participates in the clean-up of Hulhumale. Maldives Correctional Service participated in the “kurama kurama saaf kurama” campaign organised by the Housing Development Corporation (HDC) on 12th March 2016 to clean Hulhumale. The Campaign was carried out from 8 am to 12 pm under the supervision of HDC’s Municipal Section. The clean-up was carried out from bus stations to the beach area on the eastern side of Hulhumale. In addition to MCS, other government institutions, schools, associations and Hulhumale residents took part in the clean-up. Maldives Correctional Service places great importance in participation of community activities and as such has participated in several such campaigns over the past year. Maldives Correctional Service has also conducted several community activities under “Fehivehi, including the planting of a record number of 13000 trees during the Hulhumale Phase 2 development.

66


Foundation of private quarters for inmate conjugal visits laid at Asseyri Prison Maldives Correctional Service has laid the foundations of private quarters for inmate conjugal visits at Asseyri Prison on 9th March 2016. The foundations of the two two-room apartments were laid by the Director of Asseyri Prison, Assistant Superintendent of Prisons Mohamed Hussain. Maldives Correctional Service resolved to build these quarters to tackle the current limitations in offering conjugal visits to married inmates at the Prison. Once built, these quarters will offer a healthier atmosphere for visitations for both inmates and families. Maldives Correctional Service said the building is expected to be completed in about a month and all the construction work is being carried out by the inmates. Asseyri Prison is one of the prisons under Maldives Correctional Service working to rehabilitate inmates for successful reintegration into the community. As such, inmates at the prison are taught productive work such as agricultural farming, handicraft work, chicken and goat farming as well as allowed to work at some businesses at Himmafushi.

67


Classes for memorising Holy Quran commence at Asseyri Prison

Maldives Correctional Service in association with Quran and Sunnah has started Hifz classes at Asseyri Prison. The classes are teaching 36 inmates who are proficient in the recitation of Holy Quran with Tajweed. The classes are being conducted in two groups with 18 inmates at each group. In addition, Maldives Correctional Service is also conducting Basic Quran Course, Qirat course level 2 ,1 and 3 at Maafushi Prison. Maldives Correctional Service continues to conduct various programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society.

68


Information Commissioner’s Office holds information session for officers at Maldives Correctional Service

Information Commissioner’s Office held an information session on 7th March 2016 for officers and staff of Maldives Correctional Service to create awareness of the Right to Information Act. The session was held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The main areas addressed at the session were the purpose and importance of the Right to Information Act, including the types of information that can and cannot be shared with the public. The duties and responsibilities of the Information Officers were also covered during the session. The information session was given by the Director General Ahmed Shiyam of the Information Commission. In addition to the officers and staff from Head Office, the session was also attended by officers from Maafushi Prison and Asseyri Prison.

69


Computer course begun for senior prison officers

M

aldives Correctional Service has begun a computer course targeted for the senior officers

working at the prisons. The five-week course is registered at Maldives Qualifications Authority and a total of 21 officers are participating in the course including seven officers from Maafushi Prison, five officers from Male’ Prison, one officer from Asseyri Prison and one officer from the Institute for Correctional Studies. Maldives Correctional Service has stated that some of the modules to be covered during the course are computer networking, server and safe surfing on the internet.

70


The second batch of the sewing course for inmates begin at Maafushi Prison

The second batch of “Certificate 1 for Basic Sewing�

course

organised

by

Maldives

Correctional Service for inmates was begun on 6th March 2016 at Maafushi Prison. The five-week course is registered at Maldives Qualifications Authority and 19 inmates from Maafushi Prison and one inmate from Asseyri Prison are participating in the course. The classes are proceeding in two groups of 10. Maldives Correctional Service has stated that currently another sewing course is underway with 20 inmates as participants and is expected to conclude

71

ne xt week.


Certificate 1

in Custodial Supervision Course begins at Male’ Prison

Maldives Correctional Service began the third batch of Certificate 1 in Custodial Supervision Course at Male’ Prison on 3rd March 2016. The Course is targeted for prison officers at and below the Corporal rank. A total of 28 officers from Male’ Prison are participating in the five-week course. The Course modules include the ideal way of operating minimum and medium security units, how to maintain security procedures, the benefits entitled to the inmates and the procedures providing these benefits as well as the rights of the inmates as mandated by the law. In addition, the authority given to the officers and how to use the authority is also clarified during the Course.

72


MCS to broaden its rehabilitation programmes for inmates at Asseyri Prison Maldives

Correctional

Service

stated

that

rehabilitation

programmes for inmates at Asseyri Prison is to be broadened. In that regard, the time inmates spent at work will be increased while officers will ensure that the time they spent at work is most productive despite the difficulty in praying, having meals and using the bathroom while the inmates are at work. Asseyri Prison is currently in the process of resolving these issues by building the required facilities. There are currently several rehabilitative programmes conducted for inmates such as agricultural farming, handicraft work and goat and chicken farming. Inmates are also allowed to work at factories in Himmafushi as part of the re-integration programmes. Maldives Correctional Service continues to conduct various programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society and assist them in living a happy life.

73


Parole Programme – an opportunity for inmates Parole Programme is a programme initiated The Parole Programme was initiated as per the to reduce the number of offenders and to procedures and guidelines set by the Parole reintegrate rehabilitated offenders to the Board. society. The Programme is extended to eligible The Parole Policy was first compiled in 2005, inmates who pass a certain criteria with the which was later reviewed and amended by the prerequisite of compliance to certain conditions Policy Committee of the People’s Parliament on upon their release. This supervision protects 24th February 2009. The Policy has since been and benefits the wider community by reducing included in the Act no. 6/2008 “General Policy the risk that offenders will commit further Act”. offences when released into the community. It On 23rd December 2013, the Prisons and Parole also supports the reintegration of rehabilitated Act was implemented. Once the new Act was offenders into the community as isolating them implemented, the previously-followed Policy as is a waste of their human talents.

well as the Parole Board was abolished.

A Parole Programme was first introduced in The President then assembled a new Parole Maldives in 2000 as a pilot programme. 19 Board on 26th February 2014, which included inmates were released, out of which two inmates members representing different areas as violated the conditions of release and were mandated by the new Prisons and Parole Act. returned to prison to serve their sentence. 14 The new members included a senior officer inmates successfully completed the programme from Maldives Police Service, a medical doctor, and were pardoned by the President. Three a lawyer from the Attorney General’s Office, a inmates were released from the programme senior official from Ministry of Education, a senior after their sentences were completed during official from Ministry of Health, a psychiatrist, a the programme. Due to the success of the member from a civic organisation, a scholar from programme, a Parole Board was formed for the Ministry of Islamic Affairs and a commissioned first time in Maldives on 28th August 2003.

officer from Maldives Correctional Service.

74


The new Policy was compiled, reviewed and published on Gazette on 07th August 2014, following which application for the parole process was opened to the inmates. A total of 415 inmates had applied for the Parole Programme in 2014, out of which 340 inmates passed the eligibility criteria. In 2014, the case of one inmate was submitted to the Parole Board and hence released to the community under the Programme. The parole system was further strengthened and carried out more swiftly in 2015, with several efforts carried out to provide parole opportunity for inmates with good behaviour or conduct already serving their sentences and meet the eligibility criteria. Thus, in 2015, the Parole Board met 48 times to review the 129 cases submitted to the Board. After reviewing the cases, 77 inmates were approved for the parole and released back to the community under the Parole Programme.

75

The Board had rejected 55 cases while the case of one inmate was left undecided due to various issues. Out of the 77 parolees, 22 parolees were returned to prison for violation of their parole and five parolees were freed after successfully completing the Parole Programme. Four additional parolees were freed after receiving the President’s pardon, while one parolee had passed away during the programme. Under the Parole Programme, a total of 47 parolees had been successfully released back to the community since 2015. Maldives Police Service, Prosecutor General’s Office and Parole Office of Maldives Correctional Service have been jointly working in diligence to make the Parole Programme a success. In that regard, work is in progress to release 300 inmates back into the community under the Parole Programme.


Maldives Correctional Service started work to build three classrooms and a library for inmates at Maafushi Prison

M

aldives Correctional Service started work on building three

additional classrooms and a library for inmates at Maafushi Prison on 25th February 2016. The additional classrooms are expected to solve the space limitations faced at the existing classrooms. The existing classrooms can accommodate 200 inmates with the addition of the three classrooms will help to accommodate a total of 400 inmates. This will also make the time spent at the unit an educative and useful time for the inmates. The additional building will be a great advantage to Maldives Correctional Service goal of rehabilitating inmates for successful reintegration into the community. As such, the addition of new classrooms will increase the number of classes being conducted for inmates. Currently Maldives Correctional Service conducts different certificate levels of Quran Qari courses, computer courses, agricultural courses, sewing courses as well as pastry courses targeted for female inmates.

76


Certificate 1 in Custodial Supervision Course begin at Maafushi Prison

Maldives Correctional Service began Certificate 1 in Custodial Supervision Course at Maafushi Prison on 24th February 2016. The Course is targeted for prison officers at and below the Corporal rank. The Course modules include the ideal way of operating minimum and medium security units, how to maintain security procedures, the benefits entitled to the inmates and the procedures providing these benefits as well as the rights of the inmates as mandated by the law. In addition, the authority given to the officers and how to use the authority is also clarified during the Course. The Course is being carried out in two batches with 32 officers participating in batch one while 35 officers are participating batch two. The five-week course is being taught by lecturers from Maldives Correctional Service. In addition to Certificate 1 in Custodial Supervision Course, Maldives Correctional Service has planned to carry out several courses targeted for prison officers. As such, Certificate 2 in Custodial Supervision Course targeted for prison officers in the ranks of sergeant and staff sergeant is scheduled to commence soon. Maldives Correctional Service has also stated that diploma-level courses for prison officers are also in the planning.

77


The Facilitator Training Course concludes Maldives

Correctional Service concluded

the Facilitator Training Course conducted by Institute for Correctional Studies (ICOST) at Maafushi Prison on 23rd February 2016. Speaking at the ceremony held at Maafushi Prison’s lecture hall, ICOST’s Executive Director Chief Prisons Officer Ahmed Riza stated that participants of the Facilitator Training Course were all officers with diploma-level and encouraged officers to work to achieve a higher level of education. Chief Prisons Officer Ahmed Riza also said that all officers should work for the betterment of

Facilitator Training Course is a -10day programme which trains facilitators to conduct Certificate 1 and Certificate 2 courses for prison officers. Six officers from Maafushi Prison, one officer from Male’ Prison, two officers from Head Office, one officer from Asseyri Prison and an officer from Emergency Support Group adding up to a total of 11 officers participated in the programme. Seven modules were taught in this course, including how to create PowerPoint presentations, how to proceed with the class and preparing lesson plans. Foot drill classes were also included in the training. The course began on 15th February 2016.

Maldives Correctional Service and it is the duty of all officers to uphold the reputation of MCS. He further urged all officers who completed the Course to be model officers for all.

78


Maldives Correctional Service to do an audit of prisons and detention centres for compliance to “Prisons and Parole Act” Maldives Correctional Service initiated an audit of prisons and detention centres on 22nd February 2016 to check for the compliance to the “Prisons and Parole Act”. The compliance audit will be conducted by the Ethics and Professional Standard Section of MCS. The purpose of the audit as per the Director of Ethics and Professional Standard Superintendent of Prisons Mohamed Asif; is to confirm that the prisons and detention centres operating under the umbrella of MCS runs absolutely true to the Prison and Parole Act and the policies and procedures drafted under the Act. He also said that any policy in effect that may contradict other policies will be filtered out during the audit and brought to the attention of the directors of the prisons and will also be shared with the Commissioner of Prisons. Superintendent of Prisons Mohamed Asif further stated that the main purpose of such audits is to inspect and strengthen the operation of prisons as well as to find out the challenges to running a prison in order to tackle those challenges. The audit is expected to conclude within two months and the points which are noted for improvement will be shared with the directors of the prisons. The prisons will be again reviewed to check if the suggested improvements were made, said Superintendent of Prisons Mohamed Asif. He said that Ethics and Professional Standards Section in association with the Legal Section will also conduct programmes to educate officers and staff on the Prison and Parole Act and the policies drafted under the said Act. The first prison to be audited was the Asseyri Prison at K. Himmafushi. Ethics and Professional Standards is the section that educate officers and staff and monitor their compliance of the code of conduct, the Prison and Parole Act and the policies and procedures drafted under the Act and professional work ethics. The Section is also active in advising the Commissioner of Prisons on ways to develop and improve the Service.

79


Female inmates of Maafushi Prison tasked with sweeping the staff area As part of Maldives Correctional Service’s efforts to make the time spent at the prisons productive and effective, female inmates at Maafushi Prison have been tasked with sweeping the staff area. The sweeping was previously carried out by the staff and employing staff for such work was proving to be a burden on the budget for the Service. As a solution, having inmates do the work for an allowance is beneficial for both parties as the Service can cut costs while inmates can do productive work an earn something instead of staying inside their cells with depressing thoughts. The activity also falls in line with Maldives Correctional Service’s efforts to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. There are currently 13 female inmates who are involved in the activity. In addition to the sweeping activity, Maldives Correctional Service continues to conduct various courses for female inmates. Currently there are Qari level 2 and 3 courses, Quran Basic Course, Islam classes and agriculture courses on going at the Prison with participation from 90 per cent of the inmates.

80


ICOST holds Agricultural course for inmates by collaborating with Ministry of Fisheries and Agriculture Maldives Correctional Service in collaboration with Ministry of Fisheries and Agriculture held “Certificate 1 in Starting Agriculture Course at Maafushi Prison. The course started on 17th February 2016. Speaking at the inaugural ceremony of the course, Senior Prison Officer Ahmed Shahid stated that it is very important for all participants to attend the sessions regularly and other inmates also had the opportunity of participating in such courses. The five-week course was conducted by experienced staff from Ministry of Fisheries and Agriculture and consists of 10 modules including practical and theory classes. A total of 32 inmates and three prison officers participated in the course. Maldives Correctional Service continues to conduct various programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society.

81


Inmates of Male’ Prison psychologically evaluated Maldives Correctional Service has conducted a programme to psychologically evaluate inmates at Male’ Prison. The programme was started on 17th February 2016. The psychological evaluation was initiated to determine mental health of inmates and the report was in turn forwarded to the Parole Board and Clemency Board for review. The assessment also helps to determine whether an inmate is fit for prison or requires additional medical care and prove it easier to provide the necessary care. The evaluation process was launched by the Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal at a special meeting held for the occasion. DCP Hassan Zilaal stated that the evaluation a crucial process which would help to ascertain the mental status of the inmates and provide an easier solution to problems that may arise. He also thanked the founder and CEO Consultant Clinical Psychologist Dr Aishath Ali Naaz and her

Services, Training & Research (MIPSTAR) for carrying out the programme at the behest of MCS. He further stated that the evaluation programme will continue for the inmates from henceforth as per the requirements of Parole Board and Clemency Board. Speaking at the meeting, the Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons stated that the programme will be carried out at the Male’ Prison and all arrangements have been made for the programme, including security measures for the team from MIPSTAR. Dr Aishath Ali Naaz stated that the programme has been in the planning since last year and due to some unforeseen circumstances, the programme got delayed a few times. She said that she was very pleased to see MCS take the step to conduct such an essential evaluation programme for inmates. She further added that MIPSTAR would provide full cooperation in conducting the evaluation programme.

team from Maldives Institute for Psychological

82


Commissioner of Prisons meets officers participating in ESG Refresher Training at Asseyri Prison Commissioner of Prisons Mohamed Husham met the prison officers participating in the Emergency Support Group’s Refresher Training Course at Asseyri Prison on 16th February 2016. Addressing the 13 participants from Asseyri Prison, the Commissioner said that the ESG Officers were combat-oriented officers with suitable training and uniforms tasked with very important responsibilities. He further said that these responsibilities can only be carried out after going through the rigorous training programmes and urged all participants to go ahead with the training with these points in mind. The Commissioner also said that ESG officers should be an example to other officers with their model behaviour and thinking; and thanked the senior members of ESG as well as officers for their initiative and hard work to improve the security measures at the prisons. The seven-day training programme was conducted by ESG officers at Asseyri Prison in collaboration with their counterparts at Maafushi Prison.

83


A team from Emergency Support Group visit Asseyri Prison A team from the Emergency Support Group (ESG) of Maldives Correctional Service visited Asseyri Prison from 13th to 17th February 2016 as part of their activity calendar. According to the Commanding Officer of ESG, Chief Prisons Officer Abdul Ghanee, the team reviewed the security of the Prison and identified any issues that needed to be corrected in the follow up report. CPO Abdul Ghanee said that immediate steps were taken to rectify any such issues. In addition, the team also reviewed ESG’s plan on responding to prison emergencies and take corrective measures as well as conduct Primary Response Team Training (PRTT) refresher training for prison officer with the special training. CPO Abdul Ghanee further stated that every month ESG plans to visit a prison and monitor their security plans and take corrective measures if required.

84


Maldives Correctional Service hosts a special dinner night for inmates at Maafushi Prison

Maldives Correctional Service hosted a special

prison officers and to maintain a good code of

dinner night for inmates at Maafushi Prison on

conduct.

12th February 2016.

The Deputy Commissioner also awarded

The special dinner was held to celebrate the

certificates of appreciation to the inmates who

17th anniversary of the Prison and the eighth

assisted with the activities.

anniversary of the establishment of the

Maldives Correctional Service has chosen to

Emergency Support Group and in appreciation

utilise the service of inmates by giving them

of all inmates for their cooperation and

an allowance rather than outsourcing projects.

assistance to the activities organised to

This has proven to be quite beneficial for both

celebrate the anniversaries.

parties as the inmates can make an income

The Chief Guest of the event was Deputy

while the prisons can cut down costs.

Commissioner of Prisons Hassan Zilaal who

Maafushi Prison is currently carrying out

commented on the joyful ambiance and the

several projects with the enlisting 187 male

importance of working to release inmates

and 16 female inmates; such as welding work,

back in the society successfully as good human

stonework, electronics repair work, AC repair

beings. The Deputy Commissioner also urged

work as well as sewing work, farming and

the inmates to give their full cooperation to the

handicraft work.

hard-working

85


Discussions held with Department of Higher Education to change ICOST into a college Maldives Correctional Service held discussions

The

representatives

with Department of Higher

Correctional Service included Executive

Education on the possibility of changing Institute

Director of ICOST Chief Prisons Officer

for Correctional Studies (ICOST) into a college on

Ahmed Riza, Senior Prisons Officer Ahmed

11th February 2016.

Farish Ali and First Class Prison Officer

Some of the areas discussed during the meeting

Mohamed

were the possibility changing ICOST into a college

Higher Education was represented by the

and establishing campuses at the prisons making

Director of planning and a staff.

it easier for prison officers to attend courses on

ICOST is currently conducting sewing

site and what needed to be done to achieve it.

course level 1 and Quran course level

The representatives from Department of Higher

3& 1,2 while an agricultural course is

Education suggested that though ICOST had the

scheduled to start next week.

Nishwan.

from

Maldives

Department

of

licence to conducts courses in a mobile manner; it would be better to establish campuses at the prisons. Hence, an agreement to register campuses was reached at the meeting.

86


Maldives Correctional Service introduce IT Help Desk Maldives Correctional Service introduced IT Help

IT section also added that the network will be

Desk service for its officers and staff on 11th

reinforced and expanded in the future.

February 2016.

Maldives Correctional Service is pleased to

As per IT Section, IT Help Desk was introduced

note the positive changes to public perception

in order to facilitate a verified, reliable and

towards the Service as a result of the hard work

modernised service to the public.

done over the past year to strengthen and

IT Section further stated that they will be able

expand its services as well gain the trust of the

to identify issues to the computer systems and

public.

network quicker than before as well as identify the location of the issue and attend to the issue at earliest.

87


A team of delegates from European Union visit Maafushi Prison A team of delegates from European Union visited Maafushi Prison on 09th February 2016. According to the Acting Director of Prisons Superintendent of Prisons Salman Rasheed, the delegates visited the Prison to collect information regarding

the

operation

and

rehabilitation programmes. He also said that the delegates were shown a presentation on Maafushi Prison and any queries they had were clarified by

representatives

Correctional

of

Maldives

Service.

The delegates also visited the work areas such as agricultural farming units, vocational work area, classrooms, library, computer lab and the special protection

area

and

gathered

information. The

delegates

consisted

of

10

individuals while Maldives Correctional Service was represented by Acting Director of Prisons Superintendent of Prisons Salman Rasheed, Assistant Superintendent Abdulla Ameen, Chief Prison Officer Aishath Riuza, First Class Prison Officer Ahmed Iruhan and First Class Prison Officer Ahmed Zinah.

88


Maldives Correctional Service held Budget Review Forum at Maafushi Prison Maldives Correctional Service held a Budget

He also stated that the reason for holding a

Review Forum 2016 at Maafushi Prison Lecture

Budget Review Forum instead of a Budget

Hall on 31st January 2016.

Awareness Seminar such as last year was due

Speaking

at

the

inauguration

ceremony,

to the fact that the 2016 budget was delivered

Commissioner of Prisons Mohamed Husham

with the collaboration of all prisons and Head

said that the Forum was being held to organise

Office.

MCS’s annual budget among prisons and to

In addition to Commissioner of Prisons, the

arrange projects in the order of priority.

Forum is joined by Deputy Commissioner of

The Commissioner stated that instead of a

Prisons Hassan Zilaal, directors of prisons,

single plan for a project, it was wise to come up

Commissioned Officers, section heads of Head

with contingency plans, i.e; plans A, B and C. He

Office and budget-related officers and staff.

advised to include junior-level officers and staff in the planning stage of a project in order to ensure a successful implementation.

89


Computer Office Package Level 2 course begun for inmates at Maafushi Prison Institute for Correctional Studies (ICOST) in held last year. The classes are intended to collaboration with Centre for Information proceed in two groups of 10 and will complete in Technology Management (CITM) began Computer four months. Office Package Level 2 course for inmates at Executive Director of ICOST Chief Prisons Officer Maafushi Prison on 25th January 2016.

Ahmed Riza said that the Computer Office Package

Speaking at the inaugural ceremony, Assistant Level 2 course will be conducted exclusively by superintendent of Prisons Abdulla Ameen said ICOST without any collaboration and currently that it is fortunate that inmates can get the ICOST is in the process of getting accreditation opportunity to receive an education while serving from Maldives Qualification Authority for three their sentences and all inmates should fully-seize additional computer courses. such opportunities. The 20 participants of the Course are graduates from the Computer Office Package Level 1 course

90


Blood donation programme held by Asseyri Prison to celebrate 7th anniversary Asseyri Prison held a blood donation programme on 23rd January 2016 to celebrate its 7th anniversary. The programme was held in association with Maldivian Blood Service and Maldivian Blood Donors. The programme was carried out at Himmafushi Medical Centre and was joined by Himmafushi Council, Himmafushi School, some businesses and locals. A total of 60 people donated their blood at the programme as per Asseyri Prison. The Director of Asseyri Prison and prison officers thanked Middle Catch for organinsing the refreshments; as well as thanked all other parties who helped to make the programme a success.

91


The four-month Course include modules such as observation techniques, firefighting, locks and key, first aid, search people and properties, restraining techniques, ethics and prisoner escort. Prison Officer Hamdhoon Rasheed was chosen as the most outstanding participant of the current batch of Custodial Management and Security Programme 1. All officers of Maldives Correctional Service have undergone the Custodial Management and Security Programmes.

92


Certificate-awarding ceremony held for graduates of Custodial Management and Security Programme 1 Institute for Correctional Studies (ICOST) held a certificate-awarding ceremony for graduates of Custodial Management and Security Programme 1 at Maafushi Prison on 22nd January 2016. The certificates for the graduates were awarded by Chief Guest, Prosecutor General Uz Aishath Bisham. The course is mandatory for all newly-recruited prison offers of Maldives Correctional Service and all 20 participants of the current batch had graduated successfully.

93


The grades attained by the inmates are a great achievement – Maldives Correctional Service Maldives Correctional Service stated that the The

Executive

Director

of

Institute

for

inmates who took Secondary School Certificate Correctional Studies (ICOST) Chief Prisons (SSC) exam as part of the rehabilitative Officer Ahmed Riza said that this year there is programme conducted by the Service have hope for more inmate-participation based on achieved very good grades.

the great results attained by the inmates who

This is the first time inmates serving their took part in the exam last year. He also said that sentences at the prisons had undertaken SSC it is also quite encouraging for the rehabilitative exam. 16 inmates had taken the exam after programmes run by ICOST. attending classes close to a year. The results of In addition to Islam classes, ICOST is currently the exam include five “B’s, nine “C”s and two making preparations to hold classes for Dhivehi, “D”s.

English and Maths.

The classes in preparation for the exam was held in the manner of teaching each secondary grade within three months; grade 8 taught from January to march, grade 9 taught from April to June and grade 10 taught from July to September.

94


Maldives Correctional Service introduces new uniform for the inmates who sign up for work Maldives Correctional Service introduced a new uniform for the inmates who sign up for work while serving out their prison sentences on 19th January 2016. Assistant Superintendent of Prisons Abdulla Ameen said that the new uniform was designed specifically for safety and convenience of inmates while they work. He also said that the new uniform will make it easier for officers to monitor the inmates while they work. The new uniform which was implemented on 19th January 2016 is in the colour of orange, in line with prison uniforms in most countries. A different uniform for the inmates who stay indoors are also to be introduced in future.

95


This is a difficult but necessary task – Commissioner of Prisons Commissioner of Prisons Mohamed Husham stated that formulating an action plan is a difficult but necessary task. CP made the remark while opening the afternoon session of the “Action Plan 2016 Review Forum” at Maafushi Prison on 19th January 2016. He said that the work being done at the Forum was historic and believed that it will speed up the operation and progress of Maldives Correctional Service and was very important to include all officers in the process. He further stated that it was not easy to come up with a good action plan but it would be easy to follow the right plan. The purpose of the Forum is to come up with the Action Plan of Maldives Correctional Service for 2016 as per the tasks and programmes proposed by the prisons, divisions and departments.

96


Maldives Correctional Service held Action Plan Review Forum

2016

Maldives Correctional Service held a two-day Action Plan 2016 Review Forum at Maafushi Prison Lecture Hall on 19th January 2016. The purpose of the Forum is to come up with the Action Plan of Maldives Correctional Service for 2016 as per the tasks and programmes proposed by the prisons, divisions and departments. Speaking after inaugurating the Forum, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal stated that the Action Plan should not exist only on paper and advised to make a realistic plan. He also stated that input and feedback from all officers should be included in the process. Officers from all prisons, divisions and departments are participating in the Forum.

97


Maldives Correctional Service hosts a dinner night at Male’ Prison Maldives Correctional Service hosted a dinner night at Male’ Prison on 17th January 2016 to celebrate the Prison’s eighth anniversary. The Chief Guest of the event was Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal who also awarded certificates to the 24 Male’ Prison officers with the most outstanding attendance over the past year. At the event, a video presentation on past year’s accomplishments and highlights of Male’ Prison was shown to all the attendees. Officers and staff from various departments of Male’ Prison also showcased entertaining items during the dinner. The dinner night was attended by Male’ Prison officers and their families; Prison Directors and other senior officials

98


Flag hoisting ceremony hel d at Ma le’ Priso n

to celebra te anniversary

Maldives Correctional Service held a flag hoisting ceremony on 18th January 2016 at Male’ Prison to celebrate the Prison’s eighth anniversary. The Chief Guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Mohamed Husham who took brief glimpse at the history of Male’ Prison and stated that in the beginning, the Prison was too small to house inmates and was at the receiving end of many complaints from the public. He also said that due to the effort of the Director of DPRS at the time; Male’ Prison of today was developed. In addition to the Commissioner, the Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, the Director of

Male’ Prison

Superintendent of Prisons Moosa Anwar and senior officials from other prisons and Head Office also participated in the ceremony. Under the guidance of Chief Prisons Officer Ibrahim Afeef, the officers of Male’ Prison also took a solemn oath in honour of the occasion. The ceremony was concluded with the cutting of the special cake by the Commissioner, Deputy Commissioner, Director of Male’ Prison and all other officers present at the ceremony.

99


ICSOT grants licence to Physical Test Assessors Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service granted licence to officers who successfully passed the Physical Test Assessors training programme at a ceremony held at Maafushi Prison on 14th January 2016. The licences were handed over by Chief Guest of the ceremony, Commanding Officer of ICOST Chief Prisons Officer Abdul Ghanee. The licence is granted to specifically-trained officers who would assess the mandatory physical tests for officers held every six months. A total of 43 officers were granted the licence, including eight officers from Maafushi Prison, eight officers from Male’ Prison, six officers from Emergency Support Group (ESG), five officers from Asseyri Prison, 19 officers from ICOST and one officer from Hulhumale’ Detention Centre. The ceremony was attended by all facilitators of ICOST. Following the conclusion of the ceremony, the officers received the licence were briefed on the procedures and responsibilities of the Physical Test Assessors. The officers also signed the document stating the procedures and responsibilities.

100


2016 is expected to be a very promising year Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal said that 2016 is expected to be a very promising year for Maldives Correctional Service. DCP Hassan Zilaal had made the statement while speaking as the Chief Guest at the special flag hoisting ceremony held at Asseyri Prison to celebrate its seventh anniversary. He said that 2015 was a very good year for Maldives Correctional Service with many achievements, most notably changing the public’s vision of the Service and urged all officers to continue maintaining the friendly and genial relationship among each other and to work hard to make the operation of MCS more efficient than present. DCP further said that support and hard work of all officers were greatly needed to achieve the goals set for 2016 and all officers must pledge to it. He advised all officers to refrain from doing anything which may tarnish the image of MCS and to work together to achieve the goals. In addition, DCP stated that MCS was running as per the long-term vision of Commissioner of Prisons Mohamed Husham and under the guidance of Minister of Home Affairs

Honourable

Umar

Naseer and thanked them for their support and foresight.

101

Deputy Commissioner of Prisons


Flag hoisting ceremony held at Asseyri Prison to celebrate anniversary Maldives Correctional Service has held a flag hoisting ceremony at Asseyri Prison to celebrate the Prison’s seventh anniversary. Speaking at the ceremony, Chief Guest, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal said that initially when Asseyri Prison was formed, there were several difficulties in managing the Prison but the officers have made great sacrifices to improve the conditions and operation of Asseyri Prison. He also said that directors of Asseyri Prison over the years have performed their duties without hesitation despite the many challenges they faced. In that regard, DCP thanked Superintendent of Prisons Moosa Anwar, Superintendent of Prisons Mohamed Shaheen Ali and Chief Prisons Officer Abdul Qadir for their services. DCP also spoke in detail about the history of Asseyri’ Prison and thanked all the officers of Asseyri Prison on behalf of the Commissioner of Prisons Mohamed Husham and himself. The present Director of Asseyri Prison Deputy Superintendent of Prisons Mohamed Hussain, Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons Moosa Anwar, Director of Hulhumale’ Detention Centre Chief Prisons Officer Ismail Naseer, several officers from Asseyri Prison, senior officials from other prisons and Head Office also participated in the ceremony.

102


Under the guidance of Chief Prisons Officer Ibrahim Afeef, the officers of Male’ Prison also took a solemn oath in honour of the occasion. The ceremony was concluded with the cutting of the special cake by Deputy Commissioner and all other officers present at the ceremony.

103‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ފަސްޓްކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫ޙަސަން ޢަލީ‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬