Page 1

‫ސެޕްޓެމްބަރ ‪2017‬‬

‫ނ އަހަރީ‬ ‫އެމްސީއެސް ެގ ‪ 46‬ވަ ަ‬ ‫ސ ފާހަގަކުރުން‬ ‫ދުވަ ް‬


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ‬ ‫‏‏ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬

‫ޒިލާލް‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ ފާއިތުވި‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓް‬

‫ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫއެސް އެމްބަސީ އާއި އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންއާއި‬

‫މިއަދު‬

‫ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ހިންގާފައިވާ ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިހާރު‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް‬

‫މެދުކެނޑިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬

‫ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫއެސް އެމްބަސީ އާއި އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންއާއި‬

‫އޭޝިއާ‬

‫ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ހިންގާފައިވާ ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިހާރު‬

‫ފައުންޑޭޝަންގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މސ‪ .‬ދިނޭޝާ ޑި‬

‫މެދުކެނޑިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޭޝިއާ‬

‫ފައުންޑޭޝަންގެ‬

‫އޮފް‬

‫މި‬

‫ޕްރޮގްރާމްސް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬ ‫ސީނިއަރ‬

‫ޑރ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ޑރ‪.‬‬

‫ގޯޑަން‬

‫ހައިންގެ‬

‫ހަސަން‬

‫ވައިސް‬ ‫ހައިން‬

‫އާއި‬

‫އިތުރުން‬

‫ސިލްވާ ވިކްރަމަނަޔަކަ އަދި ޑެޕިއުޓީ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް‬ ‫ވަނީ‬

‫މރ‪.‬‬

‫ޔޯހަން‬

‫ރީބަރޓް‬

‫ޑރ‪.‬‬

‫ހައިން‬

‫ދިވެހިރާއްޖެއަށް‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންފައެވެ‪.‬‬ ‫ކުރައްވާ‬

‫ފުރަތަމަ‬

‫މިއީ‬

‫ދަތުފުޅެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫ޤައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ‏‬ ‫ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން ‪ 52‬އަހަރުގެ މީހެއްކަމުގައިވާ ހ‪ .‬ލަންދޫގެއިރުމަތީބައި‪ ،‬މުޙައްމަދު ބަދީޢުއެވެ‪.‬‬ ‫މުޙައްމަދު ބަދީއު ވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭންފަށާފައެވެ‪ .‬މީނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭގެ‬ ‫ފަތިހު ‪ 3:30‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން ޮއފިސަރުންނަށް ސައިން ލޭންގުއޭޖް‬ ‫ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ސައިން ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫މިއަދު ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ހަފްތާއަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ މާފުށި ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާއި‪ ،‬ބަންދުމީހުންގެ‬ ‫ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމްގައި ‪30‬‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް‬ ‫ނަންގަވައިދެއްވަނީ ތަޖުރިބާކާރު މުދައްރިބެކެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ސިއްހީ ފަރުވާ‬ ‫އިންސާނާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ‬ ‫މުހިންމު‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން‬

‫ފުރިހަމަ‬

‫ސިއްހަތެއްގައި‬

‫ހުރުމަށްޓަކާ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ބަލިތަކުން‬ ‫ރައްކާތެރިވެ ހުރުމެވެ‪ .‬އަދި ބަލިވެއްޖެނަމަ ބޭސް ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑާ ސިއްހަތާ‬ ‫ބޭހޭ ގޮތުން އެ މީހަކާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ މީހަކަށް ވީ‬ ‫ހިނދު‪ ،‬ބަލިވުމުން ހަށިގަނޑަށް ރައްކާތެރިވެ އެންމެ އަވަސް‬ ‫ފުރުސަތެއްގައި އެ ބަލިން ސަލާމަތް ވުމަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރުމަކީ‬

‫ކޮންމެ‬

‫ޒިންމާއެކެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނެއްގެ‬

‫އެހެންނަމަވެސް‬

‫ބޮލުގައި‬

‫އެޅިފައިވާ‬

‫ބަލިވާއިރަށް‬

‫ޑޮކްޓަރަށް‬

‫ދެއްކުމުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޑޮކްޓަރު ދެއްވާ ބޭސްތައް‬ ‫ގަޑިންގަޑިއަށް ކެއުމާއި‪ ،‬އިތުރަށް ދެއްކުމަށް ބުނުއްވައިފިނަމަ‬ ‫އަލުން ދެއްކުމާއި‪ ،‬އޭގެ ފަހުން ވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ‬ ‫ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯދުން އެއީ މުހިންމު ކަންކަމެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ބަލިތަކަކީ (ހުން‪ ،‬ރޯގާ‪ ،‬ބޮލުގައި ރިއްސުން) ބައެއް‬ ‫ފަހަރު ދާއިމީ ނުވަތަ “ކްރޯނިކް” ބަލިތަކުގެ އަލާމާތެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް‬ ‫ބޭސް ކާން ޖެހޭ ފަދަ ބައްޔަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ‬ ‫ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދައިފި ނަމަ‪ ،‬އެ ފަދަ ބަލިން ފަސޭހަ‬ ‫ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުގައި ސިއްހީފަރުވާ ދިނުން‬ ‫ސިއްހީފަރުވާއަކީ‬

‫ގޮތުގައި‬

‫އިންސާނީހައްގެއްގެ‬

‫ކޮންމެ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން‬ ‫ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ދަށުގައި‬

‫ބަންދު‬

‫ކުރެވިފައިވާ‬

‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫އެންމެހާ‬

‫ލބިދިނުމަކީ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ‬ ‫އެކަށީގެންވާ ސިއްހީފަރުވާ ި‬ ‫ކަމަކަށްވީ ހިނދު‪ ،‬ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުނަށްވެސް‪،‬‬ ‫އެއްވެސް އިސްތިސްނާއަކާ ނުލާ‪ ،‬އެ ފަރުވާ ދިނުމުގެ‬ ‫އިންތިޒާމް‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ގަވާއިދުން‬

‫ހަމަޖައްސާދެއެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫ސަރވިސްއިން‬ ‫ޤާނޫނު‬

‫ނަންބަރު‬

‫‪( 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)‬ ‫ގެ އަށްވަނަ ބާބު ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާ އާއި‬ ‫މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓްގެ އިންތިޒާމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ޤާނޫނުން‬ ‫ބާރު ލިބިގެން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިން‬ ‫ގަވާއިދަކީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންގެ ސިއްހީ ފަރުވާއާ‬ ‫ބެހޭގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ‬ ‫ގަ ވާ އި ދު ތަ ކެ ކެ ވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫ގަވާއިދުތަކުގެ‬

‫އިތުރުން‪،‬‬

‫ކޮންމެ‬

‫ޖަލެއްގައިވެސް‬

‫ސިއްހީފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް‬ ‫މެޑިކަލް ސެކްޝަނެއް ގާއިމު ކޮށްފައި އޮވެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެ ޖަލެއްގައި ސިއްހީފަރުވާ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ‬ ‫އެސްއޯޕީއެއް ޖަލުއަމުރުގެ ސިފައިގާ އާންމު ކުރެވިފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫އާސަންދަ‬ ‫ސިއްހީ‬

‫ފަރުވާއަކީ‬

‫ކޮންމެ‬

‫ލިބެންޖެހޭ‬

‫މީހަކަށްވެސް‬

‫އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ވީހިނދު އާސަންދައަކީ ދިވެހިންގެ‬ ‫ސިއްހީ ފަރުވާގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޓަކައި‬ ‫އެކުލަވާލާފައިވާ‬

‫ހެލްތު‬

‫އިންޝުއަރެންސް‬

‫ސްކީމެކެވެ‪.‬‬

‫އަދި އާސަންދައަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްވެސް ބޭސް‬ ‫ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ހަރަދު‬ ‫ހަމަޖެހިގެންދާ‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ސްކީމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްއިން‬

‫ޤައިދީންނަށް‬

‫ދެމުންގެންދާ ގިނަ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކަކީ އާސަންދާގެތެރެއިން‬ ‫ދެމުން ގެންދާ ހިދުމަތްތަކެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އާސަންދަ ނުލިބޭ‬ ‫ހާލަތްތަކުގައި‬

‫އެމްސީއެސްގެ‬

‫ބަޖެޓުން‬

‫ހަރަދުކޮށްގެން‬

‫ޤައިދީންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން‬ ‫ގެންދެއެވެ‪ .‬އަދި އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ބަލިތަކުގެ‬ ‫ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައިވެސް‬ ‫އެމްސީއެސް އިން ގެންދަނީ ޤައިދީންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ‬ ‫ފޯ ރު ކޮ ށް ދެ މު ން ކަ މެ ވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީފަރުވާއާ ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސް‬

‫އިން‬

‫ޖަލު‬

‫ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޖަލަށް ވައްދާ ތަކެތި‬ ‫ވެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައިވާ އެއް ހުރަހަކީ އެކިއެކި‬ ‫ބޭނުންތަކުގައި ޖަލުން ބޭރަށް ނެރެވޭ ޤައިދީން މެދުވެރިކޮށް‬ ‫މުއާސަލާތް ހިންގުމާއި‪ ،‬ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން‬ ‫ޖަލަށް ތަކެތި ވެއްދުމެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ޑްރަގްސް‬ ‫ފޮރުވައިގެން ޖަލަށްވެއްދުމަކީ އެ މީހަކަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬އެހެނީ ބައެއް ފަހަރު‪ ،‬އެތަކެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ‬ ‫ޕެކޭޖް ފަޅައިގެންގޮސް އެތެރެހައްޓަށް އެތަކެތި ލީކުވެގެން‬ ‫މީހާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވާތީއެވެ‪ .‬އަދި ބައެއްފަހަރު‬ ‫އެ މީހާ އޯވަރޑޯޒްވެއެވެ‪ 2 .‬ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރެއްގައި‬ ‫ދޯނީގައި މާފުއްޓަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ވަނިކޮށް އެފަދަ‬ ‫ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެމީހެއް ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަކީ‬ ‫ކާމިޔާބު ކަމަކަށް ވުމަށްވުރެ ނާކާމިޔާބު ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ސިއްހީފަރުވާ ދިނުމުގައި ޖަލުގެ ގިންތިއަކަށް ނުބަލައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ސެކިއުރިޓީ ރޭޓިންގ އަކަށް‬ ‫ނުބަލައެވެ‪ .‬ނުވަތަ ޤައިދީގެ ހުކުމުގެ ދިގުމިނަކަށްވެސް‬ ‫ނުބަލައެވެ‪ .‬އަދި ޤައިދީ ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ކުށެއްތޯވެސް‬ ‫ނުމެބަލައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޖަލުން ބޭރަށް‬ ‫އެ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ނެރޭނަމަ‪ ،‬އެ މީހެއްގެ‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ރޭޓިންގަށް ބަލައެވެ‪ .‬އެއީ އެ މީހަކު ފިލާފާނެ‬ ‫ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ‪ ،‬މުޖުތަމައުގެ ރައްކަލަށްޓަކައެވެ‪ .‬ނުވަތަ‬ ‫އެ‬

‫މީހަކަށް‬

‫ލިބިދާނެ‬

‫ގެއްލުމަކަށް‬

‫ބަލައި‪،‬‬

‫އެމީހާގެ‬

‫ރައްކަލަށްޓަކައެވެ‪ .‬އަދި ސިއްހީފަރުވާ އަކީ ޤައިދީންނާއި‬ ‫ބަންދު މީހުންނަށް ލިބިދެވޭ އަސާސީ ހައްގަކަށް ވާތީ‪،‬‬ ‫އެހައްގު ނުލިބޭ ހާލަތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް މެދުވެރިވިޔަ‬ ‫ނު ދެ އެ ވެ‪.‬‬


‫ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުން‬ ‫ބަންދުކުރެވިފައިވާ‬

‫މިކަން އަމަލީގޮތުން ފެށިފައި ނުވިކަމުގައިވި ނަމަވެސް މި‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އަނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް‬

‫އަހަރު މިހާތަނަށް ޕީޑިޓްރިޝަން (ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ‬

‫ޝަކުވާ ކުރި ހުރިހާ އެންމެން ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް‬

‫ޖަލުގައި‬

‫‪2016‬‬

‫އަހަރު‪،‬‬

‫ވަނަ‬

‫ވަނީދައްކާފައެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫އޭގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫ގިނައަދަދެއްގެ‬

‫ޑޮކްޓަރ)‬ ‫ހަރަކާތްތެރި‬

‫އެއް‬

‫އަދި‬

‫ސައިކަޔަޓްރިސްޓުން‬

‫ވެފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާގޮތް ހަމަޖެހުމުން‬

‫އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް‪ ،‬ނުވަތަ އައިކެއަރ ކްލިނިކަށް‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫މިހާރު އެންމު ދިގު ކިއުއެއްގައި ތިބި ހަމުގެ ބަލީގެ މީހުންނާއި‬

‫ސެނަހިޔާއަށް‪ ،‬ނުވަތަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫ދަތުގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލުއިވެގެން‬

‫އެނޫންވެސް ބައެއް ސްޕެޝަލިސްޓް ކްލިނިކްތަކަށް ދައްކާ‬

‫ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ކުށްވެރިން ސިއްހީ ބޭނުމަށް ޖަލުން މާލެއަށް‬

‫ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ‪.‬‬

‫އަދި އަނބުރާ ޖަލަށް އުފުލުމުގައި ދައުލަތުން ކުރާ ހަރަދު‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ‬

‫ނަމަވެސް‬

‫މިގޮތަށް‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ‬

‫ފަރުވާ‬

‫ތަކެތި ވެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން ދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރެއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުގައި ވަރަށް ގިނައަދަދެއްގެ ކުށްވެރިން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ‬ ‫އިރު‪ ،‬ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް‬ ‫ކޮންމެ ބާވަތަކުން ލިބެނީ އެއް ނަންބަރެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެންމެ‬ ‫ގިނައިން ޖަލުގެ ތެރޭ ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްވަނީ‬ ‫ދިގު ކިއުއެއް ހެދިފައެވެ‪ .‬އެމްސީއެސް އިން ގެންދަނީ އެ‬ ‫ކިއު ކުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން‪ 2017 ،‬ފެބްރުއަރީ ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު‪ ،‬މިނިސްޓަރ‬ ‫އޮފް ހެލްތު އާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ އާއި މެޑިކަލް‬ ‫ޑިރެކްޓަރ އާއި އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ އާއެކު ސީޕީ‬ ‫އާއި ޑީސީޕީ ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިން ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެފައިވަނީ‬ ‫ކޮންމެވެސް ތާވަލެއްގެ ދަށުން‪ ،‬ގިނަވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު‬ ‫ސްޕެޝަލިސްޓުން‬

‫މާފުށީޖަލަށް‬

‫ޒިޔާރަތް‬

‫ކުރައްވާގޮތަށް‬

‫ހަމަޖެއްސެވުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރު ޮކށް ދިނުމުގައި ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުން‬ ‫ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންގެ‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަން ޖެހޭ މީހުންނާއި ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫ޑިއުޓީ‬

‫ހަދަން ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން‬

‫އަދާކުރުމަށް‪ ،‬ޖަލުގެ ވަޒީފާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަކީ‬

‫ދީގެން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ޤައިދީން ތިބުމާއެކު އެމީހުން ކޮންމެ‬

‫މިހާރު ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް‬

‫ދުވަހަކު ޓްރާންސްޕޯޓްކުރަން ޖެހޭނީ ވަކިންކަމަށްވާތީ އެކަމަށް‬

‫ކުރުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ނުލިބެއެވެ‪ .‬އަދި އަވަށްޓެރި‬

‫އިތުރު ޚަރަދު ކުރަންޖެހުމާއި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި‬

‫ގައުމުތަކުން ކުރިން ލިބޭހާ ފަސޭހައިން ޑޮކްޓަރުން ނުލިބެއެވެ‪.‬‬

‫ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ދިމާވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ފަރާތުން‬

‫ލިބޭ‬

‫ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ޖަލުގައި‬

‫އަދި މިހާރު ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ގެންނަ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫ބޭނުންވާ‬

‫ކޯޓާ‬

‫އިމިގްރޭޝަންގެ‬

‫ފަރާތުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ލިބުން ގިނަ‬ ‫ދުވަސްތަކަކަށް ލަސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ‬ ‫ތެރޭގައިވަނީ ކޯޓާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‪،‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ހަތަރު ޖަލުގައި‬ ‫މިވަގުތު ދާއިމީ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަނީ އެންމެ ޑޮކްޓަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރުން ގެންދަވަނީ‬ ‫ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މީހުން ހޯދުމަށް އަދި‬ ‫ވަޒީފާއަށް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ގެންނަ‬

‫މީހުން‬

‫ވަޒީފާގައި‬ ‫އެމީހުންނަށް‬

‫ސަރވިސްއިން‬

‫ދެމިނުތިބެނީ‬ ‫ދެމުންދާ‬

‫މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ އެހެން ހޮޕިސްޓަލުތަކާއި‬ ‫މަރުކަޒުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ލިބޭތީ‪ ،‬މިހާ ރިސްކު ބޮޑު‬ ‫މާޙައުލެއްގައި‬

‫މަސައްކަތްކުރުމަށް‬

‫ބޭނުން‬

‫ނުވާތީއެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ސިއްޙީ ފަރުވާ‬ ‫ހޯދުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ‪ 100‬މީހުން ޖެނެރަލް‬ ‫އޯޕީޑީގައި ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫ތިބޭ‬

‫ޤައިދީންނާއި‬

‫ބަންދުމީހުން‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުމަށާއި ސިއްހީފަރުވާ ހޯދުމަށް‬ ‫އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ‪ 30‬މީހުން މާލެ ފޮނުވައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މީގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ‪ 8‬މީހުން‬ ‫ފިޒިއޮތެރަޕީ ހެއްދުމާއި އެކްސްރޭ ނެގުމަށް ޖަލުތަކުން މާލެ‬ ‫ގެ ނެ އެ ވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫މާބަނޑު ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން‬ ‫ޤާނޫނު ނަންބަރު ‪( 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި‬ ‫ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ‪ 144‬ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (‪)9‬‬ ‫ވަނަ ނަންބަރުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގަވާއިދު‬ ‫ނަންބަރު ‪“ 2016/34-R‬ޤައިދީންނާއި‪ ،‬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި‬ ‫ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި‪ ،‬ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން‬ ‫ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ‬ ‫ހިދުމަތްތަކާއި އިނާޔާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު” ގެ ‪ 18‬ވަނަ‬ ‫މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މީހުންނާ އިނދެގެން އުޅޭ‬ ‫ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަކީ އާއިލީ ގުޅުން‬ ‫ބަދަހިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން‬ ‫ދެމުންގެންދާ ހާއްސަ އިނާޔަތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލަށް ޤައިދީ އަންނައިރު އާއި ނުވަތަ ޖަލުގައި ދެވޭ އެކަހެރި‬ ‫ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުންނަމަވެސް މާބަނޑުވާމީހުން‪ ،‬ބަނޑަށް‬ ‫ހަތް މަހުގައި އާއިލާއާއި ހަވާލުކުރެވެއެވެ‪ .‬އަދި ވިހާ‬ ‫ގަދަވުމުން އެމީހުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެނެއެވެ‪ .‬އަދި ގާތުން‬ ‫ކިރުދޭނަމަ ކުޑަދަރިފުޅާއެކު ޖަލުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވެއެވެ‪.‬‬


‫ސިއްހީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ބައެއް‬

‫ޤައިދީންނާ ބަންދުމީހުންގެ ޝަކުވާ‬ ‫ސިއްޙީ‬

‫ފަރުވާގެ‬

‫ދިނުން‬

‫ޚިދުމަތްތައް‬

‫ލަސްވަމުންދާތީ‬

‫ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ދަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް‬ ‫އެފެއާޒް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށާއި‬ ‫ހިއުމަންރައިޓްސް‬

‫ކޮމިޝަނަށާއި‬

‫ސިވިލް‬

‫ކޯޓަށާ‬

‫އަދި‬

‫އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިކަންކަމާ ގުޅިގެން އެމްސީއެސްއިން ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި‬ ‫އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ‬ ‫ކަން‬

‫ފާހަގަކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫ކ‪.‬‬

‫މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬ ‫އިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ‬ ‫ރޫމްތަކާއި އަދި މާފުށީ ޖަލުގައި އެކްސްރޭ ނެގޭނެ ގޮތާއި‬ ‫ފިޒިއޮތެރަޕީ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން‬ ‫މަސައްކަތްކޮށް‪ ،‬ސްޕެޝަލިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް‬

‫ފަތުރުވެރި‬

‫ކަމުގެ‬

‫ސިނާއަތަށް‬

‫މީގެ‬

‫އަހަރުތަކެއް ކުރިން ތައާރަފު ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އެ ރަށުގައިވާ ހޮޓެލްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 4000‬އާއި ‪ 5000‬އާ ދެމެދުގެ‬ ‫އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިކަމަށް ވެއެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މާފުށި ވަށައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަރިޖެހި‬ ‫ރިސޯޓްތަކެއް‬

‫ޖަލުތަކުން މާލެ ގެންނަން ޖެހޭ ޤައިދީންނާ ބަންދުމީހުންގެ އަދަދު‬

‫އެމްސީއެސްއަށް ދޫކުރާ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް‬

‫ކ‪ .‬މާފުށި‬ ‫މާފުށްޓަކީ‬

‫މަސައްކަތް‬

‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫މި‬

‫ރިސޯޓްތަކަކީ‬

‫ފަތުރުވެރިން‬

‫ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ތަންތަނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މާފުށީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ އާބާދީ އަކީ ‪ 1794‬މީހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ރަށުގައި ‪ 6000‬އާއި ‪ 7000‬އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް‬ ‫މީހުންގެ އާބާދީއެއް އަބަދުވެސް ޖަމާވެ ނޯންނައިރެއް މިހާރަކު‬ ‫ނުދެއެވެ‪ .‬އަދި މާފުށީޖަލުގައި ތިބޭ ކުށްވެރިންނާއި ބެރެކްސްގައި‬ ‫ތިބޭ އޮފިސަރުންގެ އަދަދަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ‪.‬‬ ‫ވުމާއެކު‪ ،‬މާފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް‪،‬‬ ‫ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަވެ‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުންނަށާއި ފަތުރުވެރި މެހެމާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގައި ދެންނެވިފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ‬ ‫ނަފްސާނީ‬

‫ޑޮކްޓަރަކާ‬

‫މަޝްވަރާކޮށް‬

‫ޖަލުތަކަށް‬

‫ޒިޔާރަތްކޮށްދެއްވާ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން‬ ‫ޤަވާއިދުން މެދުނުކެނޑި ފަރުވާކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫މިހާރު ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމަށާއި ސިއްހީފަރުވާއަށް‬ ‫ކުރެވޭ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް ވަނީ‬ ‫އެކްސްރޭ މެޝިން އާއި ޑެންޓަލް ޗެއާ ގަނެފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި އެތަކެތި ބަހައްޓާ ކޮމިޝަން‬ ‫ކުރެވޭނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ‬ ‫ރޭޑިއޯލޮޖިސްޓަކާއި ޑެންޓިސްޓެއްގެ ވަޒީފާ އުފެއްދޭ ގޮތް‬ ‫ވަނީ މިހާތަނަށް ނުވެފައެވެ‪ .‬އަދި ވަޒީފާ އުފެއްދިކަމުގައި‬ ‫ވީނަމަވެސް އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފުން‬ ‫ލިބޭނެ ތާރީހެއްގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މަންފާކުރާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޮޑކްޓަރަށް ދެއްކުނު ގޮތުގެ ބައެއް‬ ‫ތަފުސީލު‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ދެވޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް‬

‫ތިރީގައި‬

‫އެވަނީ‬

‫ޤައިދީންނަށާއި‬

‫އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ދައުލަތުގެ‬

‫ބަންދުމީހުންނަށް ޖަލުން ބޭރުގައި ދެވިފައިވާ ފަރުވާތަކުގެ‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ހުލާސާ‬

‫‪2016‬‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ވަނަ‬

‫އަހަރު‬

‫ޖަލުތަކުން‬

‫ތަފާސްހިސާބެވެ‪.‬‬

‫އަމަލީ ސިފަޖެހިގެން ކަމުގައިވާތީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އިތުރު‬ ‫އަހައްމިއްޔަތެއް ދެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިގެންނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނެ‬

‫ތިބުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ވީހިނދު އެކަމަށް އޮތް އެއް‬

‫އިތުރު ޑޮކްޓަރުންނާއި ސްޕެޝަލިސްޓުން ލިބިގެންނެވެ‪ .‬މިފަދަ‬

‫ތބުމެވެ‪ .‬އަދި ބަލިވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫ހައްލަކީ ސާފުތާހިރުވެ ި‬

‫ފަރާތްތައް ލިބެން މަގުފަހިވާނީ އެފަރާތްތައް ޖަލުތަކުގައި‬

‫އަވަސްކަމާއެކު އެކަމަކަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫މައްސައްކަތްކުރުމަށް‬

‫ލިބޭވަރުގެ‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި‬

‫ރަނގަޅު މުސާރަ ދީގެންނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އެ ފަރާތްތައް‬

‫ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި‬

‫މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރޫމްތަކުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ‬

‫އެމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދުމުން ގެންދަނީ ބޭސްފަރުވާގެ‬

‫އާލާތްތައް ލިބިގެންނެވެ‪ .‬ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމަކީ އަސާސީ‬

‫ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ‪ .‬އެއީ އާސަންދައިން‬

‫ހައްގެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގައި‬

‫ލިބެންނެތް ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ޤައިދީންގެ‬

‫ޑޮކްޓަރަށް‬

‫ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ހިލޭ‬

‫ދެއްކުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުނުވެ އޮތުމަކީ އެކަން‬

‫ބޭ ސް ކޮ ށް ދެ ވެ އެ ވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ހުރި ހުރަހެކެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫އިތުރު‬

‫ސެކިއުރިޓީއާއި‬

‫ހިތްވަރެއް‬

‫ސްޕެޝަލިސްޓް‬


‫ލޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު‬ ‫ސެޝަނެއް ފަށައިފި‏‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ލޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ގައިން ގަޔަށްއަރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭ‬ ‫ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ލޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ގައިން ގަޔަށްއަރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން އޮފިސަރުން ހޭލުންތެރި‬ ‫ކުރުވައި‪ ،‬މިފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމްގައި މާފުށީ ޖަލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް‬ ‫ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)ގެ އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ)ގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޮގތުން އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި‬

‫މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓީމަކާއި އައިކޯސްޓް އާއި އީއެސްޖީ އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއެކު‪،‬‬ ‫އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މިމެޗް ‪ 3‬ސެޓް ‪ 2‬ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ އައިކޯސްޓް އާއި އީއެސްޖީގެ‬ ‫ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހުގެ ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪ .‬މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ‬ ‫ނިޞްބަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ޤައުމެކެވެ‪ .‬ތާރީޚުން އެނގޭގޮތުގައި ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިންސުރެވެސް‬ ‫ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ކުރަމުން އައި ރާއްޖެއެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޔޫ‪.‬އެން) ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް‬ ‫ރާއްޖެވިއެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ މިނިވަން ޤައުމުތަކުގެ ސަފުގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލިއެވެ‪ .‬އެފަޚުރުވެރި ދުވަހަކީ‬ ‫‪ 1965‬ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ނޫސް ބަޔާން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި‬

‫އޞްލު އޮޅޭގޮތަށާއި މުޖްތަމަޢުގެ‬ ‫އެހެންކަމުން‪ ،‬ކަންކަމުގެ ަ‬

‫ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން‬

‫އަފްރާދުންގެ މެދުގައި މި މުއައްސަސާއާމެދު ނުތަނަވަސްކަން‬

‫ގެންދަނީ‪،‬‬

‫އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް މީޑިއާއިންނާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނީ‬

‫ޤާނޫނު ނަންބަރު ‪( 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި‬

‫ވަކީލުން މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ‪ ،‬ގަވާއިދު‬

‫މިފަދަ އެއްވެސްކަމެއްގައި މި ސަރވިސްއާއި ބެހޭގޮތުން‬

‫ނަންބަރު ‪( 36-R/2016‬ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫ރަނގަޅު ނޫން ތަޞައްވުރެއްދެވޭ‪ ،‬އަދި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ‬

‫ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ ޤާނޫނީ‬

‫ވާހަކަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފެތުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެފަދަ މީހަކު ވަކިތަނަކަށް ވަކި‬

‫އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމުގައި‬

‫ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫މި ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ކޮބައިކަން‬

‫އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ‪/2013‬‬

‫ސާފުކުރުމަށް މިސަރވިސްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް‬

‫‪ 28( 12/SC-C‬ނޮވެމްބަރ ‪ )2013‬ޤަޟިއްޔާއިން‪،‬‬

‫ފަރާތަކުން ފަހުގެތާރިޚެއްގައި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހަށް‬

‫ޤާނޫނު‬

‫ހާޒިރުކުރުމުގައި‬

‫ނަންބަރު‬

‫‪5/2013‬‬

‫ޢަމަލުކުރަމުން‬

‫(ރައްޔިތުންގެ‬

‫މަޖިލީހުގެ‬

‫އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ‪ 11‬ވަނަ މާއްދާގެ‬ ‫(ހ) އާއި ‪ 13‬ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ‪ 16‬ވަނަ މާއްދާ އަކީ‬ ‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ބާޠިލު‬ ‫މާއްދާތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ‪ ،‬މިސަރވިސްއިން އެ‬ ‫މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުން ދިޔަ‬ ‫ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ‬

‫ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު ‪ 7:50‬ހާއިރު ނިޔާވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން ‪ 32‬އަހަރުގެ މީހެއްކަމުގައިވާ މ‪ .‬ވައިޖެހޭ‪ ،‬އިބްރާހިމް އަސްގަރުއެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާހިމް އަސްގަރަކީ ‪ 12‬އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ގެ ފޭސް ‪ 1‬އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) އިން ގައިދީންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް ‪1‬‬ ‫އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މެންދުރު ފަހު މާފުށި ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާފުށި ޖަލުގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ‬ ‫އިތުރުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޭސް ‪ 1‬އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬މި ފޭސްތައް ހިންގަން‬ ‫އެހީތެރިވި ފެސިލިޓޭޓަރުންނަށްވެސް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފުރަތަމަފޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‪ 2016‬ޖޫން ‪ 17‬ން ‪ 2016‬ސެޕްޓެމްބަރ ‪ 17‬އާއި‬ ‫ހަމައަށެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަފޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‪ 2017‬އޭޕްރިލް ‪ 10‬ން ‪ 2017‬ޖުލައި ‪ 10‬އާއި ހަމައަށެވެ‪ .‬މި ދެ ފޭސް‬ ‫ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ‪ 24‬ގައިދީންނެވެ‪ .‬މި ‪ 24‬ގައިދީން ދެން ކުރިމަތިލާނީ ފޭސް ‪ 3‬ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް‪،‬‬ ‫އެމީހުންނަށް ތައުލީމާއި ހުނަރު އުނގަންނައިދީ‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް ނުކުންނައިރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭފަދަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ކުށުގެ ވެށިން‬ ‫ދުރުހެލިވެ އުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ‪ .‬މި ފްރޭމްވަރކްގައި ‪ 4‬ފޭސްއެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ‪ .‬އެއީ ގައިދީންގެ ކިބާގައި‬ ‫“ޑިސިޕްލިން” ބިނާކުރުމާ އެމީހުންނަށް “ސައިކޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްތައް” ހިންގުމާ “އެޑިއުކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫އިތުރުން “ޕްރިޒަން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް” އެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫އެއްވެސް ޕްރިޒަން ޮއފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަރީއަ ނުވެވޭނެ –‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫ސީޕީ ޝިހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަކީވެސް‬

‫ކޮންމެ‬

‫ވަރަށް “ކްލީން” އޮފިސަރުންނަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާ ވަކިމީހަކު‬

‫ކަމެއް ކުރަންހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރެއްގެ‬

‫ފޮރުވުމަށް ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން‬

‫ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް އޮފިސަރަކު‪ ،‬ބަރީއަ ނުވެވޭނެ‬

‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ‬

‫އޮފިސަރެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު‬

‫ހިލާފު އަމަލުކުރާ އޮފިސަރުން ހުއްޓުވައި އެމީހުންނަށް‬

‫ހަފްތާއަކު‬

‫ޝިހާން‬

‫ހަތް‬

‫ކޮންމެ‬

‫ދުވަހު‬

‫ހިސާބެއްގައި‬

‫ރަނގަޅުގޮތް ކިޔައިދީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫ސީޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގެ‬

‫ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އެއީ ކިތަންމެ ގިނަދުވަހު މި ސަރވިސްގައި‬

‫އެސްއެމްޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ‪.‬‬

‫އުޅެފައިވީ އޮފިސަރެއްނަމަވެސް ނުވަތަ ކިތަންމެ ސީނިއާކޮށް‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އޮފިސަރެއްނަމަވެސް އަދި ކޮންމެ‬

‫ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކު ނަމަވެސް އެފަދަ އަމަލެއް ކުރާނަމަ‬

‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތުން އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ސީޕީ ޝިހާން‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ‬

‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތަކުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އުޅެގެން ނުވާނެކަމަށާއި‬ ‫ހުންނަންވާނީ‬ ‫ކޮށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަބަދަވެސް‬ ‫އަދި‬

‫ވަރަށް‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ދެވޭނީ‬

‫“ނިއުޓްރަލް”‬ ‫ގާނޫނުތަކަށް‬

‫ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންކަމަށާއި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ހައިސިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމާއެކު މި ސަރވިސް ކުރިއަރުވަން‬ ‫ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ސާބިތުވެ‬ ‫ހުރުމަށް ސީޕީ ޝިހާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ޯވކް ފޭސް ތިނެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް ‪ 3‬ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް‬ ‫މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނާއި މާފުށީ ޖަލުގެ‬ ‫ފެސިލިޓޭޓަރުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޭސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ފޭސް ނިންމާ ކޮންމެ މީހަކީ ސަރުކާރު ޤަބޫލްކުރާ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމާއި‪ ،‬ތަމްރީންނެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް‬ ‫ހެދުމާއި‪ ،‬އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ފައިދާ ކުރުވަނި މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށްދެވިފައިވާ މީހަކަށް ހެދުމާ‬

‫އަދި ޤައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑު‬

‫ލެވަލް‪3-‬ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލްވާނެ މިންވަރަށް ތައުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬އަދި މިފޭސް ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ފޭސް‪4-‬‬ ‫ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހަކަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވާ މީހަކަށް ހެދުމެވެ‪.‬‬ ‫ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނާނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަންކޮށް އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގައިމުކޮށްދީ‬ ‫ކިޔަވައިގެންތިބި ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫އެމްސީއެސް ެގ ‪ 46‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާ ުތ ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ‪ 46‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ޖަލުތަކުގައި ވަކިވަކީންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ޝަރަފުގެ ކުލައާއި މެޑަލްދިނުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ޮވލީމުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުސްޓާސް‬ ‫ހޯދައިފި‬

‫ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އަރޭނާ ހޮޓެލްސް ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ 2017‬ގެ އަންހެން‬ ‫ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުސްޓާސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭ މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮލީ ކޯޓުގައި މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކޮށް ‪ 3‬ސެޓް ‪ 1‬ސެޓުން‬ ‫މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުސްޓާސް ހޯދާފައިވަނީ ވާދަވެރި މޮޅު ކުޅުމަކަށް ފަހުއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗަކީ މުބާރާތުގެ އެހެން މެޗްތަކާއަޅާބަލާއިރު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔަ މެޗެކެވެ‪ .‬ރޭގެ‬ ‫މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ނިއުސްޓާސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މަރިޔަމް ނަޖްފާ އެވެ‪.‬‬ ‫މިރޭ އޮންނާނީ މިމުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗެވެ‪ .‬މި މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އައިކޯސްޓްއީއެސްޖީ އާއި މަފުށީ‬ ‫ޕްރިޒަން ‪ 2‬އެވެ‪ .‬މިރޭގެ މެޗަށްފަހު މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫އަރޭނާ ހޮޓެލްސް ޕީއާރުސީ ޮވލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އައި ޯކސްޓް އީއެސްޖީ ހޯދައިފި‬

‫ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އަރޭނާ ހޮޓެލްސް ޕީއާރުސީ ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމަންޓް‬ ‫‪ ”2017‬ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ ހޯދައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށި ޖަލުގެ ވޮލީ ކޯޓުގައި ރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގައި “މާފުށި ޕްރިޒަން ‪ ”2‬ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ސީދާ‬ ‫‪ 3‬ސެޓުން އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬މި މުބާރާތުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ހޯދާފައިވަނީ އައިކޯސްޓް‬ ‫އީއެސްޖީއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗްގައި އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ އިން ވަނީ ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއްދައްކާފައެވެ‪ .‬އަދި ރޭގެ މެޗްގައި “މާފުށި ޕްރިޒަން ‪”2‬‬ ‫ޓީމުންވެސްވަނީ މުބާރާތުގެ އެހެންމެޗްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީގެ ފިރާޝް އަބްދުއްރަހީމް އެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫“އަރޭނާ ހޮޓެލްސް ޕީއާރުސީ ވޮލީ‬ ‫ބޯޅަ މުބާރާތް ‪ ”2017‬ނިންމުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬ ‫“އަރޭނާ ހޮޓެލްސް ޕީއާރުސީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ‪”2017‬‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ‬

‫ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‪ ،‬ރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ‬

‫ޑަބްލިއުޑީސީ ޓީމްގެ މުފާޝާ އާއި ފާތުމަތު ޝަނޫރާ އާއި‬

‫ފައިނަލް މެޗަށްފަހު‪ ،‬މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮލީކޯޓް ސަރަހައްދުގައި‬

‫އަފްރާ އާދަމް އާއި ނިއު ސްޓާރސް ޓީމްގެ ޝަރުވާ މުހައްމަދު‬

‫ބާ އް ވަ އި ފި އެ ވެ‪.‬‬

‫އާއި މަރިޔަމް ނަޖްފާގެ އިތުރުން އައިމިނަތު ފަޒްލާއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް މާފުށި ޕްރިޒަން‬

‫ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ޝިހާން އެވެ‪ .‬މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ‬

‫ޓީމްގެ ފާތުމަތު ޝަފީނާ ހޮވިފައިވާއިރު‪ ،‬އަންހެން ޑިވިޝަންގެ‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އާއި އެމްސީއެސްގެ‬

‫އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ނިއު ސްޓާރ ޓީމްގެ ކޯޗް‪،‬‬

‫ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްގެ އޮފިސަރުންނާއި މާފުށި ކައުންސިލްގެ‬

‫އިސްމާއިލް ޝިހާމްއެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އުސްމާން ރަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ‬

‫މި މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އަރޭނާ ހޮޓެލްސްގެ‬

‫އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ ޓީމުގެ އަހުމަދު ފާރިސް އަލީ އާއި އަލީ‬

‫ފަރާތުންނެވެ‪ .‬އަރޭނާ ހޮޓެލްސް އަކީ މާފުށީގައި ގެސްޓް ހައުސް‬

‫އާސިފްގެ އިތުރުން “މާފުށީ ޕްރިޒަން ‪ ”2‬ޓީމުގެ ހުސައިން‬

‫ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންގެންދާ ފަރާތެކެވެ‪.‬‬

‫ފަޒީލް އާއި އިސްމާއިލް ޝިހާމްގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ޝަރީފް‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު‬

‫އާއި “މާފުށި ޕްރިޒަން ‪ ”1‬ޓީމުގެ ހުސައިން ސަމާހުއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފަރާތްތަކަށާއި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން‬

‫އެންމެ މޮޅު ލިބަރޯ ކުޅުންތެރިއަކަށް އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީގެ‬

‫އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށާއި ޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކަށް‬

‫އިއްޒަތު ސަލީމް ހޮވިފައިވާއިރު އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬

‫ތަށި ހަވާލުކުރުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ ޓީމުގެ ކޯޗް އަބްދުލް މަޖީދު އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ‬

‫އެންމެ‬

‫އައިކޯސްޓް އީއެސްޖީ އެވެ‪ .‬ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬

‫އީއެސްޖީ ޓީމްގެ ފިރާޝް އަބްދުއްރަހީމް އެވެ‪.‬‬

‫“މާފުށި ޕްރިޒަން ‪ ”2‬އެވެ‪ .‬އަދި ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬

‫މުބާރާތުގައި ރެފްރީ ކޮމެޓީގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވަނީ އަބްދުﷲ‬

‫“މާފުށި ޕްރިޒަން ‪ ”1‬ޓިމެވެ‪.‬‬

‫ސިމާދު އަލީ އާއި އަހުމަދު ފާރިސްގެ އިތުރުން އަޝްރަފް‬

‫އަންހެން‬

‫ޑިވިޝަންގެ‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ހޯދާފައިވަނީ‬

‫ނިއު‬

‫ސްޓަރ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ‪ .‬ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ޑަބްލިއުޑީސީ‬ ‫ހޮވިފައިވާއިރު ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފުށީ ސްކޫލް‬ ‫މެ ވެ‪.‬‬ ‫ޓީ‪22‬‬

‫އުންމީދީ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް‬

‫ހޮވިފައިވަނީ‬

‫އައިކޯސްޓް‬

‫އިބްރާހިމް އެވެ‪ .‬މި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ޕްރިޒަން ކްލަބުންވަނީ‬ ‫ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ‪.‬‬


23


‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް ‪2‬‬ ‫އަންހެން ގައިދީންނަށް ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އަންހެން ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް‬ ‫ފޭސް ‪ 2‬ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އިއްޔެ މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނާއި މާފުށީ‬ ‫ޖަލުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފޭސް ‪ 2‬ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ފޭސް ‪ 1‬ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ‪ 37‬ގައިދީންނެވެ‪.‬‬ ‫‪ 03‬މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފޭސް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޤައިދީންގެ‬ ‫ކިބައިގައި ރަނގަޅު ހުނަރުތައްކެއް އަށަގެންނެވުމަށާއި‪ ،‬ވިސްނުމާއި ފިކުރުކުރާގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާއި‪ ،‬އެމީހުން‬ ‫މުޖުތަމައުއަށް ނުކުތުމަށްފަހު އުޅުމާއި އަހުލާގަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ‪ .‬އަދި އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަން‬ ‫ކުރުމާއި މުސްތަގުބަލުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމާއި އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދެނެގަތުމާއި‬ ‫އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ ޖަލަށް ނާންނާނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް‬ ‫ބައްޓަންކޮށް އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށްދީ ކިޔަވައިގެންތިބި ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ދަނީ ގިނަ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫‪24‬‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫ޕީއާރުސީ ފުޓް ޯބޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕީއާރުސީ‬ ‫ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ ”2017‬މިއަދު ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތް‬ ‫ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ހަސަން ޒިލާލް އެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ‬ ‫ރައީސް‬

‫އަލްފާޟިލް‬

‫ޝާން‬

‫އިބްރާހީމް‬

‫އާއި‬

‫ކައުންސިލް‬

‫މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޑީއާރުސީގެ އިސް ވެރިންނާއި ހިންމަފުށި‬ ‫ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ހިންމަފުށީގެ އިއްޒަތްތެރިންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަކީ ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާވާ ހިންގާ‬

‫މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ ޖުމްލަ ‪ 5‬ޓީމެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އައްސޭރި ޕްރިޒަން‪ ،‬މާފުށި ޕްރިޒަން‪ ،‬މާލެ ޕްރިޒަން‪ ،‬ޓީމް އެޗް‬ ‫ކިއު އަދި އީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިވެރި ވެފައިވާ ފަސް‬ ‫ޓީމުގެ މެދުގައި ލީގް އުސޫލުން ‪ 1‬ބުރު ކުޅެ‪ ،‬އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޕޮއިންޓް ހޯދާ ‪ 4‬ޓީމް ދެވަނަ ބުރަށް ދާގޮތަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވަނަ ބުރަށްދިޔަ ‪ 4‬ޓީމްގެ މެދުގައި ލީގު އުސޫލުން ‪ 1‬ބުރު ކުޅެ‬ ‫އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ފައިނަލު ކުޅޭގޮތަށެވެ‪ .‬ލީގު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނީ ފުރަތަމަ ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ‬ ‫ޓީމަށެވެ‪.‬‬

‫މިފަދަ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށާއި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ‬ ‫މޤްޞަދަކީ އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސްގެ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ަ‬ ‫މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި‪ ،‬އެއްބައިވަންތަކަމާއި‪ ،‬ގުޅުން ބަދަހިކޮށް‪،‬‬ ‫ކުޅިވަރުގެ‬

‫ރޫޙް‬

‫އާލާކޮށް‬

‫އިތުރުކުރުވައި‪،‬‬

‫‪2‬‬

‫ކުޅިވަރުތަކަށް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މުވައްޒަފުން ޝަޢުޤުވެރިކުރުވުމާއި‪ ،‬އެމްސީއެސް‬ ‫ގައިތިބި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް‪،‬‬ ‫އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމާއި‪ ،‬ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް‬ ‫ޝަޢުޤުވެރިވާ އޮފިސަރުންނާއި‪ ،‬މުވައްޒަފުންނަށް އެރޮނގުން‬ ‫ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ‪ ،‬ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫އިތުރުން އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް ގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަކީ‬ ‫ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއްކަމަށް‬ ‫ޕްރިޒަން ކްލަބުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްސީއެސް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ‬ ‫“އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަރަކާތުގައި ކ‪ .‬ހިންމަފުށްޓާއި ކ‪ .‬މާފުށީގެ ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށާއި އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުތައް ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ކ‪ .‬މާފުށި ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާފުށީ ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ހިންމަފުށީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ‬ ‫ތެރެއިން އައްސޭރި ޖަލުގެ ބޭރުން އަތިރިމަތިވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަރަކާތުގައި‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫ސިވިލް މުވައްޒަފުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ‪ .‬އަދި މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރިޖަލުގެ ޤައިދީންވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ޤައިދީންގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ދެކެއެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން މުޖުތަމައުގެ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ގައިދީން ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ވިސްނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް‬ ‫ކަންތައްތައް ރޭވުމަކީ އެމްސީއެސްގެ އަމާޒެކެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫ބީއެމްއެ ްލ އިން މާފުށީ ޖަލުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ‬ ‫އިވެން ެޓއް ބާއްވައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންޓަރނެޓް‬ ‫ބޭންކިންގ އިވެންޓެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓްގެ ބޭނުމަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތް ނުހޯދާ އޮފިސަރުން‬ ‫ބޭންކްގެ ބްރާންޗަކަށް ނުގޮސް‪ ،‬އެ ހިދުމަތަށް ފަސޭހައިން އެދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ގޮތްޕާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓްގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން‬ ‫ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އަންނަ ހަފްތާގައި އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ވެސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ ހިދުމަތް‬ ‫ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގައި ތިބެގެން އެ ހިދުމަތަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ‬ ‫މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ‪ 18‬ޤައިދީން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ‪ .‬ދިވެހި‪ ،‬އިސްލާމް‪ ،‬އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު‬ ‫މާއްދާގައި މިއަހަރު ޤައިދީން ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ޤައިދީންވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވަނީ މިފަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި ޤައިދީން ރަނގަޅު‬ ‫ކާމިޔާބެއް ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޤައިދީންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ‪ .‬އަދި ތައުލީމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމަކީވެސް އެމްސީއެސް އިން ކުރަމުން‬ ‫ގެންދާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫‪28‬‬


Deputy Commissioner of Prisons meets officials from Asia Foundation Gordan Hein, Senior Vice President of Programmes of Asia Foundation at theHead Office Maldives Correctional Service (MCS). In addition to Dr Hein, the meeting was also attended by Asia Foundation’s Country Representative Ms Dhinesha De Silva Wikramanayake and Deputy Country Representative Mr Johann Rebert. This is Dr Hein’s first trip to Maldives. The main discussion points for the meeting include highlights of various vocational programmes conducted for inmates by the collaboration of US Embassy and Asia Foundation over the past three years and re-commencing programmes that are currently on hold. .

29


Maldives Correctional Service starts 09th batch of Qirat Course Level 1 at Asseyri Prison

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service in association with Quran and Sunnah has today started the ninth batch of Qirat Course Level 1 at Asseyri Prison. A total of 30 inmates are participating in the eight-week Course. Participants who successfully complete the course will have the opportunity to enroll in the Qirat course level 2. This course is a part of Maldives Correctional Service’s efforts to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. In addition, ICOST continues to conduct several educational and skill-based courses for inmates.

30


MCS commences Sign Language Programme for prison officers

Maldives Correctional Service (MCS) has today commenced a Sign Language Programme for the prison officers at Maafushi Prison. The purpose of the four-week programme is to teach prison officers to communicate with inmates that are hearing and speech impaired. A total of 30 prison officers are taking part in the programme. The programme is organised by the Institute for Correctional Studies (ICOST) and conducted by an experienced facilitator.

31


Information session commences on bloodborne infectious diseases

Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday commenced a programme to provide information ‎on blood-borne infectious diseases for prison officers. The programme is being held at Maafushi ‎Prison.‎ The purpose of the three-day programme is to create awareness of blood-borne infectious among ‎prison officers and to teach preventive measures to be taken against such diseases. Participants of the ‎programme include prison officers from Maafushi Prison, Institute for Correctional Studies (ICOST) ‎and Emergency Support Group (ESG). ‎ The programme is being conducted by staff from the Medical Section of Maldives Correctional Service. ‎

32


Certificates given to inmates who completed Phases 1 and 2 of Rehabilitation Framework Maldives Correctional Service (MCS) has today held a certificate awarding ceremony at Maafushi Prison for inmates who completed Phases 1 and 2 of Rehabilitation Framework. The Chief Guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Maafushi Prisons Director ASP Salman Rasheed, Executive Director of Institute for Correctional Studies (ICOST) SPO Ahmed Shahid, commissioned officers and several officers from Maafushi Prison. In addition to handing over certificates to graduates of Phase 1 and 2, certificates were also given to the facilitators of both phases. Phase 1 of Rehabilitation Framework was carried out from 17th June 2016 till 17th September 2016 while Phase 2 was carried out from 10th April 2017 till 10th July 2017. Both phases were completed by a total of 24 inmates, who will soon participate in Phase 3. MCS introduced “Rehabilitation Framework� in 2016 to in order to reform inmates, educate and teach them useful skills which can motivate them to becoming good citizens and earn a living after they are released from prison. There are four main phases of the Framework; Discipline, Psychology Programmes, Educational and Vocational and Prison Community Service.

33


No prison officer can evade the bond of being a prison officer – ‎Commissioner of Prisons

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has stated that prison officers, 24 hours seven days a week no matter where they are or what they are doing; they cannot evade the bond of being an officer. CP Shihan made the statement yesterday during a meeting with the Senior Management Team (SMT) of Maafushi Prison. The meeting was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and Superintendent of Prisons Ibrahim Mohamed Didi. CP Shihan also said that prison officers should not get involved in political activities and should always remain “neutral”. He said that advancement can be gained by following laws and regulations and maintain the standing of a prison officer and if the progress of MCS is desired, everyone should stand proud and work within the laws and regulation. The Commissioner additionally said that prison officers should remain very “clean” and should not do anything that opposes the law to hide anyone. He also advised to stop prison officers from going against the law and to work to reform them by teaching them the right way. CP Shihan said that no matter who the prison officer is, regardless of the rank held or how long he or she had served, that person should be stopped immediately from committing illegal acts.

34


Rehabilitation Framework: Phase 3 starts at Maafushi Prison Maldives Correctional Service has today commenced the first programme of Rehabilitation Framework: Phase 3 for inmates at Maafushi Prison. The Programme will be conducted by lecturers from Institute for Correctional Studies (ICOST) and facilitators from Maafushi Prison. The purpose of Phase 3 is to ensure that every inmate who completes the Phase possesses education level that is accepted by the government, teach them skills that can earn them an income as well as hold a MQA-level 3 certificate along with the skill set. Also, everyone that completes Phase 3 will have the opportunity to find allowance-based employment in their related field during Phase 4. Maldives Correctional Service continues to rigorously work towards rehabilitating inmates by shaping programmes to discourage their return to prison, make them capable individuals and create a safe environment for them.

35


MCS holds flag hoisting ceremony to celebrate 46th anniversary

Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday held flag hoisting ceremonies to celebrate its 46th anniversary. A flag hoisting ceremony was held at each individual prison. The ceremony was inaugurated by chief guest, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. In addition to the Commissioner, the ceremonies were also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and commissioned officers of MCS. During the individual ceremonies, colours and medals were also handed over to prison officers for their service and performance.

36


PRC holds Arena Hotels PRC Volleyball Tournament’s closing ceremony Prison Recreation Club has last night held the closing ceremony of the Arena Hotels PRC Volleyball Tournament 2017 following the Men’s Division final match. The Chief Guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, while the ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and commissioned officers. Mr Usmaan Rasheed, the President of Maafushi Council also joined the ceremony. The tournament was sponsored by Arena Hotels, a renowned guest house business in Maafushi. Arena Hotels is a company that widely operates guest houses in Maafushi. At the ceremony, trophies and certificates were handed over to the champion team, those that won various titles and the parties that helped to execute tournament. The Champion of Men’s Division was ICOSTESG while the runner-up was Maafushi Prison 2. Maafushi Prison 1 won the Fair-play title. The Champion of the Women’s Division was New Star SC while the runner-up team was WDC. The Fair-play title was won by Maafushi School. The Best Six Female Players of the tournament were WDC’s Mufasha, Fathimath Shanoora and Afra Adam, New Stars SC’s Sharuwa Mohamed and Mariyam Najfa and Aminath Fazla. The Most Promising Female Player of the tournament title went to Maafushi Prison Team’s Fathimath Shafeena while the Best Coach of the Women’s Division was New Star SC’s Coach Ismail Shiham. The Best Six Male Players of the tournament were ICOSTESG’s Ahmed Faris Ali and Ali Asif, Maafushi Prison 2’s Hussain Fazeel, Ismail Shiham and Mohamed Shareef and Maafushi Prison 1’s Hussain Samah. The Best Libero title had gone to ICOSTESG’s Izzath Saleem while the Most Promising Male Player of the tournament title went to ICOSTESG’s Firash Abdul Raheem. The Best Coach of the Men’s Division was ICOSTESG’s Coach Abdul Majeed. The Referee Committee of the tournament were led by Abdulla Simad Ali, Ahmed Faris and Ashraf Ibrahim. Prison Club had profusely thanked these individuals for their valuable service. 37


38


Rehabilitation Framework: Phase ‫‏‬2 ‎‫‏‬‎starts at Maafushi Prison‫‏ ‏‬for female ‎ inmates Maldives Correctional Service has yesterday commenced Rehabilitation Framework: Phase 2 programmes for female inmates at Maafushi Prison. The Programme will be conducted by lecturers from Institute for Correctional Studies (ICOST) and facilitators from Maafushi Prison Phase 2 will go on for three months and is joined by 37 inmates that have completed Phase 1. The objective of the second Phase, Psychology Programmes; is to foster constructive skills among participants as well as positively change and improve their thinking to help them reform and lead a good life once they are released from prison. This Phase also helps participants to identify life goals of and how to prepare themselves to achieve these goals. Those who complete Phase 2 will move on to Phase 3. Maldives Correctional Service continues to work towards rehabilitating inmates by shaping programmes to discourage their return to prison, make them capable individuals and create a safe environment for them.

39


‎“PRC Football Tournament 2017” begins Prison Club (PRC) of Maldives Correctional has today begun the “PRC Football Tournament 2017” at K. Himmafushi. The Chief Guest of the function was Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. The inauguration function was also joined by President of the Himmafushi Council Mr Shan Ibrahim and members of Council, senior officials of DRC and the Himmafushi Police Station In-Charge. In addition, respected members of Himmafushi also joined the function. This is the first-ever tournament PRC is organising and the purposes of the Tournament are to create friendliness and sports spirit among officers and staff of Male’ Prison, Hulhumale’ Detention Centre and Head Office; to engage them in sports activities and to provide the opportunity for football players to show their skill. As per PRC, the tournament will also help to maintain the mental and physical health of staff and officers. A total of five teams are participating in the Tournament, Maafushi Prison, Asseyri Prison, Male’ Prison, Team HQ and ESG. The Tournament will proceed in the manner of leagues, the four teams with the highest points will move on the 2nd round. The two teams with the highest points will move on to the final. League championship will go to the team with the highest points during the first round.

40


BML holds Internet Banking Event at Maafushi Prison

Bank of Maldives has yesterday held an Internet Banking event at Maafushi Prison of Maldives Correctional Service. The purpose of the event is to offer prison officers the opportunity to subscribe to Internet Banking at the comfort of their workplace rather than having to visit the nearest branch to submit the application. Several officers had taken part in the event; which was carried out with the assistance from the BML outlet in Maafushi. A similar event is scheduled to be held next week for the prison and civil officers at MCS Head Office where in addition to providing information, MCS employees will also have the opportunity to apply for the service while at the comfort of their workplace.

41


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬


Vokkolhu 12  

Maldives Correctional Service

Vokkolhu 12  

Maldives Correctional Service

Advertisement