Vokkolhu 11

Page 1

‫ޖުލައި ‪2017‬‬

‫ހަތަރު ޯކހަކުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުރުން‬


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް ގެ ޮއފިސަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަޔަރ ފައިޓިންގ‬ ‫ކްލާސްތައް ނިންމުން‬

‫އެންޑް‬

‫މި ކްލާސްތަކަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް‬

‫ރެސްކިއު ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬

‫ގްރޫޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކްލާސް‬

‫ގުޅިގެން‬

‫ތަކެކެވެ‪ .‬މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި‬

‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަޔަރ ފައިޓިންގ‬

‫ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬އަދި މި ކްލާސްތަކުގައި ފަޔަރ‬

‫ކްލާސްތައް ‪ 4‬އޭޕްރިލް ‪ 2017‬ގައި ވަނީ ނިންމާލައިފައެވެ‪.‬‬

‫ޕަމްޕް ބޭނުންކުރާނެ ހުނަރުތަކާއި ޑްރިލްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމާންޑްތައްވެސް‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި‬

‫ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ‪ .‬އަދި ހޮޅި އަޅާނެގޮތާއި‬

‫ކްލާސްތަކުގައި ޖަލުގައި ހިނގާފާނެ ބޮޑެތި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި‬

‫ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު ހުނަރުތައް‬

‫އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީ އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ‬

‫މި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ކިޔައިދީ އުނގަންނައިދީފައެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް‬

‫ނޭޝަނަލް‬ ‫ފޮރ‬

‫ޑިފެންސް‬

‫ފޯސްގެ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ފަޔަރ‬

‫ސްޓަޑީޒް‬

‫ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ‪ .‬އަދި އަލިފާން‬ ‫ނިވުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާއިރު އެންމެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަން‬ ‫ކުރުމަށްވެސް މި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދަސްކޮށް ދީފައެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޮއފިސަރުންގެ “ގެދަރިންގ ނައިޓް” އެއް ބޭއްވުން‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކޮމާންޑްގައި ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށް ހިއްސާ ކުރުމުގެ‬ ‫ބޭނުމުގައި އޮފިސަރުންގެ‪ ،‬ގެދަރިން ނައިޓެއް ‪ 7‬އޭޕްރިލް ‪ 2017‬ގެ ރޭ އެ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ އަބްދުﷲ އަމީން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މި ގެދަރިންގ ނައިޓްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް‬ ‫ބޭނުމަކީ ކޮމާންޑް ތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބާކަމާއި‪ ،‬ކޮމާންޑްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައި ހުންނަ ގޮތް ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ހިއްސާ ކުރުމާއި ކޮމާންޑް ތަކުގެ ވެރިންގެ ދައުރާއި‪ ،‬އެ ކޮމާންޑް ތަކުގެ ދަށުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑުންގެ ދައުރަކީ ކޮބާކަމާއި‪ ،‬އަދި‬ ‫ހާއްސަ ގޮތެއްގައި “ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް” އަށް ހުރިހާ އޮފިސަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެކެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މަހަކު ކޮމާންޑެއް ތަމްސީލުކުރާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ރޭގައި ފެނިގެންދިޔައީ ޕްރިޒަނަރ‬ ‫ސަރވިސް ކޮމާންޑްގެ ދައުރާއި އެ ކޮމާންޑްގެ ދަށުގައިވާ އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ކްލަބް ޯމލްޑިވްސް ކަޕް ‪ :2017‬ޕީއާރސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް‬ ‫ކާމިޔާބުކުރުން‬

‫ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ތައުލީމީ ގުޅުން ބަލިކޮށް ޕްރިޒަން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޓީމު ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ވެލިދަނޑުގައި ‪ 10‬އޭޕްރިލް ‪ 2017‬ގެ ރޭ ކުޅުނު ‘ގްރޫޕް ބީ’ ގެ މެޗުގައި ތައުލީމީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް‬ ‫ޕީއާރސީގެ ޓީމް ކުރިހޯދީ ‪ 2-3‬ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ޕީއާރސީ ޓީމަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހުސައިން އަލީ އާއި އާދަމް މަންސޫރުގެ އިތުރުން ޖައިލަމް ޖަމީލެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއާރސީ ޓީމަށް ލަނޑުޖަހާނެ އިތުރު ފުރުސަތު ލިބި‪ ،‬ވަނީ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑުން މުޅި ދަނޑު ވަނީ ގުގުމާލާފައެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ދެން ޕީއާރސީ ބައްދަލުކުރާނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއެވެ‪ .‬އެ މެޗް އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނޮހިރު‬ ‫ދުވަހުގެ ހަވީރު ‪ 04:00‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި މިއަހަރު ‪ 32‬ޓީމު ވާދަކުރާއިރު‪ ،‬މެދުކެނޑުމެއްނެތި މި މުބާރާތް ބާއްވާ މިއީ ‪ 12‬ވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫ގައިދީންނަށް ހިންގާ ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާސް ‏‏މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ފެށުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާހުގެ ދިހަ ވަނަ ބެޗް ‪13‬‬ ‫އޭޕްރިލް ‪ 2017‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބެޗްގައި ‪ 25‬ޤައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކްލާސްތަކަކީ ޤިރާތު ކޯހަށް‬ ‫މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިންގާ ކްލާސްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތަކަކީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބައެކެވެ‪ .‬އައިކޯސްޓް އިން މިހާރުވެސް ގައިދީންނަށް‬ ‫ހާއްސަކޮށް ތަފާތު ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫ޖަލުތަކުގައި ޓީބީއަށް ޓެސްޓް ކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައިތިބި ގައިދީން ޓީބީއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރިލް މަހުން‬

‫ފަށައިގެން‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ‪ .‬ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ސީދާ ބެލުމުގެ‬ ‫ދަށުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުން ޓީބީގެ އަސަރު ފަސް ގައިދީއެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާއިރު އެ ގައިދީންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ފަށައިގެން ވަނީ ކުރިއަށް‬ ‫ގެންގޮސްފައެވެ‪ .‬އަދި ޓީބީ ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ގައިދީއެއް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ނުދެއެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުތެރޭގައި މި ބަލި އިތުރަށް‬ ‫ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރުވަނީ އަޅާފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޓީބީއަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ފަސް މީހުންނަށްވެސް‬ ‫ފަރުވާ ދެމުންގެންދަނީ ޖަލުގެ އާންމު އާބާދީއާއި ވަކިން ބައިތިއްބައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޝީގެ ފަރާތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން އިން ހެލްތު ކޭމްޕެއް‬ ‫އެޖަލުގައި‬

‫‪ 20‬އޭޕްރިލް ‪2017‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހެލްތު ކޭމްޕްގައި އެޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ޝީގެ ފަރާތުން ބުނީ މި ސެޝަންގެ ބޭނުމަކީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް‬ ‫ބައިވެރިކުރުން އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝީއަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ޖަމިއްޔާ އެކެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ޕީއާރްސީ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމަންޓް‬

‫މާފުށީ ޖަލުގެ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ބޭއްވި މި‬

‫މި މުބާރާތުގެ ނިމުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫މުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފަރސްޓް‬

‫ސްޕްރިންޓެންޑަންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު‬

‫ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޙުސެއިން ސީނިޔާޒުއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދީދީއެވެ‪ .‬އަދި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ދެ މެޗަށްފަހު ވަނަ‬

‫ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޗީފް ޕްރިޒަންސް‬

‫ވަނައަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ތައްޓާއި ހަނދާނި ލިޔުން‬

‫އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޟާ އާއި ފަރސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން‬

‫ދިނުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫އޮފިސަރ ޙުސެއިން ސީނިޔާޒުއެވެ‪.‬‬

‫މި މުބާރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬

‫‪ 26 26‬އޭޕްރިލް ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ސިންގަލްސް‬

‫ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭގޮތަށް‬

‫ފައިނަލް މެޗް ފަރސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޙުސެއިން‬

‫ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގެ‬

‫ސީނިޔާޒް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ‪ 7-21 ،‬އާއި ‪ 13-21‬ގެ‬

‫ސިންގަލްސް ބައިގައި ‪ 12‬ކުޅުންތެރިންނާއި ޑަބަލްސް‬

‫ސްކޯއަކުން ސާޖަންޓް އަންވަރު މޫސާ ބަލިކޮށް‪ ،‬ދެ ސެޓް‬

‫ބައިގައި ‪ 7‬ޓީމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އެރޭ ކުޅުނު ޑަބަލްސްގެ ފައިނަލް މެޗް ޗީފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޟާ އާއި ފަރސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން‬ ‫އޮފިސަރ ޙުސެއިން ސީނިޔާޒު ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 14-21‬އާއި‬ ‫‪16-21‬ގެ ސްކޯއަކުން ދެ ސެޓްވެސް ކާމިޔާބުކޮށް‪ ،‬ޗީފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ވައްހާބްއާއި ލާންސް‬ ‫ކޯޕަރަލް އަމްޖަދު ޢަލީ ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެންވަނީ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ‪.‬‬ ‫އޭޕްރިލް މަހު ‪ 25 ،22 ،19 ،16‬އަދި ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ‬ ‫ވިނަތައް ނޮޅައި‪ ،‬ކުދި ގަސްތައް އެއްކޮށް ކޮށުމުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑައި‪ ،‬ގަސްތަކުގެ ބުޑުތައްވެސް ވަނީ ނަގާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬އަދި މި ‪ 29‬އޭޕްރިލް‬ ‫‪ 2017‬ގައި ހިންމަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއިންވެސް ވަނީ މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުވަށައި ފެންސް ޖެހުމާއި ފިހާރައެއް ހެދުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތާއި ޑިއުޓީ ބަންކަރު އަދި ޔުނިޓް މެނޭޖްމެންޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް އައިސީއާރްސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިންޓަރނޭޝަނަލް‬

‫ރާއްޖޭގައި މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް‬

‫ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) އިން ރާއްޖެއަށް‬

‫ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އައިސީއާރްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް‬

‫ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއެވެ‪ .‬ވޭތުވެދިޔަ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މި‬

‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ‪ 2‬މޭ ‪ 2017‬ގައި މޯލްޑިވްސް‬

‫ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ‪ ،‬މެއި‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އައިސީއާރްސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ‬

‫‪ 2016‬ގައި ނެރުއްވި ރިޕޯޓުގައި އެމްސީއެސްގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު‬

‫އައިސީއާރސީގެ ހެޑް އޮފް ރީޖަނަލް ޑެލިގޭޝަން މިސްޓަރ‬

‫ބަޔާންކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް‬

‫އިންގްލޭންޑް‬

‫އާއި‬

‫ކޯޑިނޭޓަރ‬

‫ޕްރޮޓެކްޝަން‬

‫މުނސިއޭ‬

‫ބައެއް އިރުޝާދު ހިމަނާފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ބެޛާންޞޮންއެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު‬

‫ސީޕީ ޝިހާންގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫ރިޕޯޓުގައި އެމްސީއެއްގެ ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން ހުރީ އާންމުގޮތެއްގައި‬

‫ޙަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ވަރަށް އުފާފުޅު‬

‫އައިސީއާރްސީއަކީ އެކިއެކި ރޮނގުން ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ވަރަށް‬

‫ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެ ރިޕޯޓުގައި އައިސީއާރްސީ‬

‫ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ‪.‬‬

‫އިން ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް‬

‫މި މުއައްސަސާ އާއެކު ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ‬

‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުތަކުގައި‬

‫ދަށުން‬

‫ތިބި ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ޕެރޯލް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ގައިދީން‬

‫ރާއްޖޭގައި މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން ބަލާ މޮނިޓަރކޮށް‬

‫ދޫކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެތަންތަނުގެ ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއްނެރެއެވެ‪.‬‬

‫މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވީ އައިސީއާރްސީގެ ވަފުދު ޖަލުތަކަށް‬

‫އަދި އެފަދަ ތަންތަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މީހުން ބަންދުކޮށްގެން‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ދެފަރާތުން‬

‫ބޭތިއްބުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ލަފާ ދޭނެއެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކުވެ‪.‬‬

‫ފަހުމުނާމާއެއްގައި‬

‫‪12‬‬

‫ސޮއިކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫މި‬

‫ފަހުމުނާމާގެ‬


‫ޯލކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިންގ ބޭއްވުން‬ ‫‏‬ ‫ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޖަލު ތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ‪ 3‬މޭ ‪2017‬‬ ‫ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިންގ ދިނުމާއި‪،‬‬ ‫އިންތިހާބާއިގުޅިގެން ހައްލުނުވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ޖަލުތައް ގެނައުމަށް ބްރީފިންގ‬ ‫ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ޯވކް ފޭސް ‪ 1‬ގެ ބައިވެރިންނާ ޑީސީޕީ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ‪ 1‬ގެ ބައިވެރިންނާ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ‪ 4‬މޭ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫އދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބަ ް‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އޭއެސްޕީ އަބްދުﷲ އަމީން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަލަށް ވަންނަ ކޮންމެ ގައިދީއަކުވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް‬ ‫ކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމަށް ހުރިހާ ގައިދީންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީންގެ އަހުލާގަށް މި ޕްރޮގްރާމްގެ‬ ‫ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސް‪ ،‬ގައިދީން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ދިއުމަށް މި ޕްރޮގްރާމް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ޑީސީޕީ ޒިލާލް ނަސޭހަތްތެރި ވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސީޕީ ޒިލާލްގެ ވަހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސުވާލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ‪ .‬އަދި ކުރެއްވި‬ ‫ސުވާލުތަކަށް ޑީސީޕީ ޒިލާލްވަނީ ޖަވާބުދެއްފާއެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫މާފުށީ ޖަލު ެގ އަންހެން ގައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް‬ ‫އިފްތިތާހުކުރުން‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ އަންހެން‬

‫ރޭގެ‬

‫ގައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ‪ 1‬އިފްތިތާހް‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސެލިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ‬

‫ވަނީ ކޮށްފައެވެ‪ .‬މި ހަފްލާ އޮތީ ‪ 4‬މޭ ‪ 2017‬ގެ ރޭ މާފުށީ‬

‫އެކޯހުގެ ދަސްވެނިން މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ‬

‫ޖަލުގައެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ ފިރިހެން ގައިދީންނަށް ހިންގާ‬

‫ރޭގެ‬

‫އޮފް‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ‪ 2‬އަށް ކްލާސްތައް‬

‫ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ އަބްދުﷲ އަމީން އާއި އައިކޯސްޓްގެ‬

‫ނަންގަވައިދެއްވާފައިވާތީއާއި‬

‫ކުރިއަށް‬

‫އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީއޯ އަހުމަދު ޝާހިދުގެ‬

‫ގެންދިއުމަށް ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން‬

‫ކމިޝަންޑް ރޭންކްގެ އޮފިސަރުން‬ ‫އިތުރުން އެމްސީއެސްގެ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬މާފުށީ‬

‫ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި އެ ވެ‪.‬‬

‫ޖަލުން ބުނީ ފޭސް ‪2‬ގެ ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫ހަތަރު‬

‫ހަފްލާގައި‬

‫ފޭސްއަކަށް‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ބަހާލައިގެން‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‬

‫ހަފްލާގައިވަނީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ނެޝަނަލް‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ގެންދާ‬

‫ކްލާސްތައް‬

‫މި‬

‫ކައުންސެލިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ކުދިންގެ ފަރާތުން މި‬

‫ފްރޭމްވޯކްގެ ބޭނުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬

‫ފޭސްއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ ގައިދީންގެ‬ ‫ހާލަތު ދެނެގަނެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނާއި‬ ‫އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި‬ ‫ކުރުވައި‪ ،‬ގައިދީން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއަޅާ‬ ‫އަދި ހަރުދަނާ ރިވެތި އަހުލާގުގެ މަތީގައި ތިބުމަށް ބާރުއަޅާ‬ ‫ދީނީ ކަންތައްތައް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި‪ ،‬ދީނީގޮތުން‬ ‫މީހާގެ އަގީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ‬ ‫ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމައުން އެކަހެރި ކުރެވޭ މީހުން އަނބުރާ‬ ‫މުޖުތަމައަށް ތައްޔާރު ޮކށްދިނުން – ޑީސީޕީ ޒިލާލް‬

‫ޑީސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަދަރުސާއިން އެމީހުން‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމައުން އެކަހެރި ކުރެވޭ‬ ‫މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން ކަމަށް‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސީޕީ ޒިލާލް މިހެން ވިދާޅުވީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫އަންހެން ގައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ‪1‬‬ ‫އިފްތިތާހުކުރުމަށް ‪ 4‬މޭ ‪ 2017‬ގެ ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޑީސީޕީ ޒިލާލް ވިދާޅުވީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކްގެ‬ ‫މަސައްކަތަކީ‬

‫އެކިފަހަރުމަތިން‬

‫“ބުރަކި”‬

‫ޖެހެމުން‪،‬‬

‫މެދުކެނޑެމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި‪ ،‬އެހެންނަމަވެސް‬ ‫މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ‬

‫ފާސްކޮށްދިނުމަށް‬

‫މަސައްކަތް‬

‫ކާމިޔާބުކަމާއެކު‬

‫ނިންމާލެވޭނީ ހުރިހާ އޮފިސަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށާ‪،‬‬ ‫އެގޮތުން މިހާރުވެސް އެކިފާޑުގެ ވިސްނުން ހުރި މީހުންނާ‬ ‫ކުރިމަތިލާ އެމީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް‬ ‫ހުރިހާ‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫ތިކުރާ‬

‫މަސައްކަތަކީ‬

‫ޝުކުރުން‬

‫ފުރިގެންވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑީސީޕީގެ‬

‫ވާހަކަފުޅުގައި‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން‬

‫ފްރޭމްވޯކްގެ‬

‫ފޭސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ގައިދީންނަށް މުޖުތަމައަށް ދިޔުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ހުރިހާ ގައިދީންވެސް މި ޕްރޮގްރާމް‬ ‫ފުރިހަމަކުރުމަކީ‬

‫މުހިންމު‬

‫ކަމެއްކަމަށާއި‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫އިތުރަށް މި މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިލާ ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް‬ ‫ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)‬ ‫އާއި ޖަލުތަކުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކްގެ ފޭސްތައް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް‬ ‫ޑީސީޕީ ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ޑިޕްލޮމާ އިން ޤިރާއަތު ޯކސް މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީންނަށް ޑިޕްލޮމާ އިން ޤިރާއަތު ކޯހުގެ އެއްވަނަ ބެޗް ‪ 10‬މޭ ‪2017‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރިޒަނަރ ސަރވިސް ކޮމާންޑް‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޟާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވަމުން‪ ،‬ސީޕީއޯ ރިޟާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ މިފަދަ‬ ‫ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް އަޒުމު‬ ‫ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ މާފުށީ ޖަލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް‬ ‫ފޯ ޤުރްޢާން އެންޑް ސުންނަތުން ދެމުންގެންދާ އެހީ އާއި އެއްބަރާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬އެ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު‬ ‫އަދާ ކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބެޗްގައި ‪ 13‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ދެ އަހަރު ދުވަހެވެ‪ .‬މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޤިރާއަތު ކޯސް‬ ‫ލެވެލް ތިނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ގައިދީންނަށެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ ފަރިތަކަމާއި އެކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤިރާއަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ‪ .‬އަދި މި ކޯސް ނިމޭއިރު ކީރިތި ޤުރްޢާންގެ ‪ 30‬ވަނަ ފޮތް ތަޖުވީދުމަގުން ހިތުން ކިޔަން‬ ‫އެނގިގެން ދާނެއެވެ‪ .‬އަދި އަރަބި ހުރިހާ އަކުރެއްގެ މަޚްރަޖާއި ސިފަތައް ބުނެދޭން އެނގި‪ ،‬މަޚްރަޖު ތަކަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކާއި އެބައި‬ ‫ތަކުގެ ތަފްސީލާއި ތަޖްވީދުގެ އާންމު ހުރިހާ ޤަވައިދެއް އެނގި‪ ،‬އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތައް އުންގަންނައި ދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަމުން‬ ‫ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް ތަފާތު އެކި ކޯސްތައް ގެންދަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ‪2017‬‬ ‫ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިރާއްޖެއަކީ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ‬

‫ގައުމެއްނަމަވެސް‬

‫އެކިހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް މިއަދު‬

‫ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑައެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ‪ .‬ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫ތަހައްމަލު ކުރަމުންގެންދާ ވޭނާއި ކެކުޅުމުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ‬

‫ހަނދާންކޮށްލުމަކީ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށްވެސް ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކެކެވެ‪ .‬ބައެއްމައިން އެމީހުން ވިހާ‬

‫މުސްލިމު އެތައް ގައުމެއްގެ އެތައް ކުދިންނެއް ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ‬

‫ދަރިން އެއްވެސް ރަހުމެއްނެތި މަރަމުންދާއިރު އެ ދަރިންނާމެދު‬

‫ތަކުގައި ޝަހީދުވެ ނުވަތަ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް‬

‫އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިއެވެ‪ .‬މި ކަންތައްތަކަކީ އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން‬

‫މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި އެކުދިންނަށް ދެއްވާފައިވާ ގަދަރުގެ‬

‫ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަންތަކެކެވެ‪.‬‬

‫މަތިން ހަނދާންކުރުމެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުގައި މައުސޫމް އެތައް ކުދިންނެއް މި ދުނިޔެއާ‬

‫މިފަދަ ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަންވީ‬

‫ވަކިވެގެން ދަނީ ހަމައެކަނި ހަނގުރާމައާއި ފަސާދައިގެ ތެރޭގައި‬

‫ދަރިންނާމެދު އަޅާލައި އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތު‬

‫އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ފަގީރުކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމަކީވެސް ކޮންމެ‬

‫އެކުދިންނަށް‬

‫ރަނގަޅު‬

‫ދުވަހަކު އެތައް ކުދިންނެއް މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެންދާ ސަބަބެކެވެ‪.‬‬

‫މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދީ އެކުދިންނަކީ ކުށްކުރުމުން ދުރުވެތިބޭ‬

‫މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުދުންތެރި ގައުމުތަކުން އެކަމަށް ވެފައިވާ‬

‫އަހުލާގު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށެވެ‪ .‬އެކުދިންގެ ފަރާތުން‬

‫އިހުމާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލެވޭވަރަށްވުރެން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފެނުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި‬

‫ބޮޑެތި ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދައްކާ ބަޔަކަށް‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް‪ ،‬އެކުދިންނަށްދޭ ސަމާލުކަން‬

‫ވުމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ނުރައްކާތަކުން އެކުދިން‬

‫އިތުރުކޮށް‪ ،‬އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާމެދު ހޭލުންތެރިވެ‪ ،‬އަނިޔާއާ‬

‫ސަލާމަތްކޮށް‪ ،‬ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި ލޯބި ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހެޔޮގޮތްތައް މިންވަރު ކުރައްވައި‪،‬‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އެކުދިންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި‬

‫ކުޑަކުދީންނާމެދު ވެވޭ އިހުމާލަކީ އެކުދިންނަށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ‬

‫މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި! އާމީން‪.‬‬

‫އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެމީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް‬

‫އަޙްމަދު ޝިހާން‬

‫އަދާނުކޮށް‪ ،‬އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ގެއްލުން ވެދާނެފަދަ‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫ގޮތްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫އެންމެހާ ކަންތައްތައް އެކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނާއި އެހެނިހެން‬ ‫ފަރާތްތަކުންވެސް ލިބިފައިވާ ގާބިލުކަމާއި ވަސީލަތް ތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ފޯރުކޮށް ނުދިނުމެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫އާބާދީގެގޮތުން‬ ‫މި‬

‫ކިތަންމެ‬

‫ގައުމުގައިވެސް‬

‫ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫މީސްކޮޅު‬

‫މަދު‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫އޮތް‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް‬


‫އެމްސީއެސްގެ ތިން ޮއފިސަރުން ބަނގުލަދޭޝްއަށް‬ ‫ފުރުން‬ ‫މެއި މަހުގެ ‪ 15‬އިން ‪ 19‬އަށް އައިސީއާރުސީގެ ފަރާތުން ބަނގުލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ބޭއްވި “ހަތަރުވަނަ އޭޝިއާ‬ ‫ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖަރސް ކޮންފަރެންސް” ގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ތިން އޮފިސަރުން ވަނީ‬ ‫ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ފަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަން‪ ،‬އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި ހެޑް އޮފް މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކްރިލޭޝަންސް‪ ،‬އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ލުގުމާން އެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައްގައުމަކުން މެންބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ޑީސީޕީ ޒިލާލް ބަންގުލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައިހުންނަވާ ސަފީރު‬ ‫އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރުއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގުލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައިހުންނަވާ ސަފީރު‬ ‫އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރުއާއި ‪ 19‬މޭ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ބަންގުލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް‬ ‫ރިލޭޝަންސްގެ ހެޑް‪ ،‬އެސްޕީއޯ އަހުމަދު ލުގުމާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ބަންގުލަދޭޝްގެ ޕްރިޒަން‬ ‫ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އިތުރު ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ޑިސީޕީ ޒިލާލް ވަނީ ދިވެހި އެމްބަސީގައި އޮތް މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ‪،‬‬ ‫އެމްބަސީގައި އޮންނަ މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި “ވަން‪-‬ޑޭ ފުޓްސަލް ކަޕް” މުބާރާތެއް‬ ‫ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން “ވަން‪-‬ޑޭ ފުޓްސަލް ކަޕް” ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް‬ ‫ވަނީ ބާއްވާފައެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ޓީމް އެޗްކިއުއެވެ‪.‬‬ ‫އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް‪ ،‬ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މި މުބާރާތް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ‪ 21‬މޭ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު ކ‪ .‬ހިންމަފުށި ފުޓްސަލް ގްރައުންޑްސްގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ފޯރިގަދަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްހޯދާ ދެޓީމް‬ ‫ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާގޮތަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ފައިނަލް މެޗްގައި ޓީމް އެޗްކިއު ވަނީ ‪ 5-9‬ލަނޑުން ޓީމް އައްސޭރި ‪ 2‬ބަލިކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ‬ ‫އަންވަރުއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ‪ 09‬ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪ .‬އެއީ އައްސޭރި ޖަލުން ހަތަރު ޓީމާއި‪ ،‬ޓީމް އެޗްކިއު‪ ،‬މާލެ ޖަލު‪،‬‬ ‫ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ‪ ،‬ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރ އަދި ކ‪ .‬ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ގެ ޓީމެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ ‪ 20‬ވަނަ ބޭސިކް‬ ‫ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް (ސީއެމްއެސްޕީ) މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 24‬މޭ ‪ 2017‬ގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާ‬ ‫މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 17‬ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ހަތަރު ސެމިސްޓާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ އާއި ލީޑަރޝިޕް ކްލާސްތަކާއި އެތިކްސް އާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަކުގެ އިތުރުން‬ ‫ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މޮޑިއުލް ތަކެއް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ‪ .‬މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ހަތަރު ކޯހަކުން ފާސްވި ޮއފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން‬ ‫ހިންގި ހަތަރު ކޯހަކުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ‪ 15‬ޖޫން ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށި‬ ‫ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ނާޠިމް އިބްރާހީމްއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ދެވުނު ކޯސް ތަކަކީ ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން‪ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން‬ ‫ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޝަން‪ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ފޯ ކޮމިޝަންޑް‬ ‫އޮފިސަރސްއެވެ‪.‬‬ ‫ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ނާޠިމް‬ ‫އިބްރާހީމްއާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލްގެ‬ ‫އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސް އޮފިސަރުންނެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ސ މަސައްކަތެއް ކުރަން‬ ‫ކިތަންމެ ޮމޅަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ވަ ިކ ހާއް ަ‬ ‫ނ – ހެލް ްތ މިނިސްޓަރ‬ ‫ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން އެކަމަށް ހާއްސަ ތަމްރީމްބޭނުންވާ ެ‬

‫ކިތަންމެ މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން އެކަމަށް‬ ‫ހާއްސަ ތަމްރީމްބޭނުންވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ނާޠިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގި ހަތަރު ކޯހަކުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ‪ 15‬ޖޫން ‪ 2017‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށި ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރި މެހެމާންގެ ގޮތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ތަމްރީންދޭ ސެންޓަރެއް އުފެދި‪ ،‬މި މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު‬ ‫އަދި ޕްރެފެޝަނަލްގޮތުގައި މި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ދެންދަވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން‬ ‫އަޙްމަދުއަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން‬ ‫ޒިލާލްއަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓަރ ނާޠިމް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުގައި‬ ‫ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ކުރިއަށްދާކަމީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މިކަންތައް އިޔާދަކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު މިސާލެއްކަމަށާއި‬ ‫މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ގައުމީ ޒިންމާއަކާއި އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫“އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ އަދި އުންމީދުކުރަނީ ތިބޭދުފުޅުންގެ ޕްލޭންގައި ޑިގްރީ ލެވެލް އަދި މާސްޓަރސް ލެވެލް‬ ‫ކޯސްތައް މިތަނުން ހިންގިގެން ދާނެކަމަށް‪ .‬އަދި އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް‬

‫ވެގެންދާނީ‪ ،‬މިތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރުވެ‪،‬‬

‫ފަންނުވެރިވެ‪ ،‬ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން ދިއުން” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދެއް‬ ‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަޢުވަތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދެއް ‪ 20‬ޖޫން ‪ 2017‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ‪ .‬މިއީ ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އާޝިން ކަންތަ ޕޯލް އާއި ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް އެމްޑީ ނޫރުން ނަބީ ބުއިޔާން އާއި ޖެއިލަރ‬ ‫އޭ‪.‬ކޭ‪.‬އޭ‪.‬އެމް‪ .‬މާސޫމް‪ ،‬ޖެއިލަރ އެމްޑީ އަބޫ ތާލިބް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓަރޯލްގެ ޑިވިޒަނަލް‬ ‫އިންޓެލިޖަންސް އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މާމޫން ގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ސެކުއިރިޓީ‬ ‫ސަރވިސަސް ޑިވިޒަންގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ އެމްޑީ ޢަބްދުލް ކާދިރުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަތުރުފުޅުގައި ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އެމްސީއެސްގެ ދަށުން ހިނގާ ޖަލުތަކުގެ ކަންތައްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވަފުދެއް‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް‏‏ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހުކުމް ކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި ދެވޭ އަދަބުތަކުގެ‬ ‫އިތުރުން ގައިދީންނަށް ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި‬ ‫ގުޅޭގޮތުންވެސް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ވަފްދުން‬ ‫ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްއާ‬ ‫އަޅާކިޔާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ކުޑަ ޤައުމެއް ކަމަށާއި‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ‪90%‬‬ ‫ގައިދީންނަކީ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާ ‪ 21‬ޖޫން ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ ހެޑް‬ ‫އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓްގެ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ވަފްދުގައި‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އާޝިން ކަންތަ ޕޯލް‪ ،‬ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް އެމްޑީ ނޫރުން ނަބީ ބުއިޔާން‪ ،‬ޖެއިލަރ އޭ‪.‬ކޭ‪.‬‬ ‫އޭ‪.‬އެމް‪ .‬މާސޫމް‪ ،‬ޖެއިލަރ އެމްޑީ އަބޫ ތާލިބް‪ ،‬ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް‬ ‫ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓަރޯލްގެ ޑިވިޒަނަލް އިންޓެލިޖަންސް އޮފީހުގެ‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މާމޫން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް‬ ‫ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ސެކުއިރިޓީ ސަރވިސަސް ޑިވިޒަންގެ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ސެކްރެޓަރީ އެމްޑީ ޢަބްދުލް ކާދިރުއެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީޕީ ޝިހާންގެ‬ ‫އިތުރުން‬

‫އެމްސީއެސްގެ‬

‫ބައެއް‬

‫ކޮމިޝަންޑް‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ނެ ވި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދުން‬ ‫ވަނީ އެޤައުމުގެ ޕްރިޒަން ސިސްޓަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު‬ ‫ޙިއްސާކުރައްވާ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫‪26‬‬

‫ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ‪ .‬އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫ވަބާގައި‬

‫ޖެހިފައިވާ‬

‫މީހުން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީން އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ރިހެބިލިޓޭޝަން‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން ދާކަމަށާއި‪ ،‬ގައިދީންނަށް އެލަވަންސް‬ ‫އުސޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭކަމަށްވެސް ސީޕީ‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި ޕެރޯލްގެ ފުރުސަތު އިތުރުން ކްލެމެންސީގެ‬ ‫ފުރުސަތުވެސް ޝަރުތު ހަމަވާ ގައިދީންނަށް ލިބިގެންދާކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން އޮފިސަރުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަރައްގީކުރުމަށް‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް‬

‫ފޯ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސްޓަޑީޒް‬

‫މެދުވެރިކޮށް‬

‫މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ‬ ‫ކޯސްތައްވެސް ހިންގާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓްގެ‬

‫ވަފްދު‬

‫ރާއްޖެއަށް‬

‫ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅަކީ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދެމެދު‬ ‫ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ‬

‫ގޮތުން‬

‫ދެއްވި‬

‫ދައުވަތަކަށް‬

‫ކުރެއްވި‬

‫ދަތުރުފުޅެކެވެ‪ .‬އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ‬ ‫ކަންތައްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬


‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރު‬ ‫ނިންމާލުމަށްފަހު ފުރައިވަޑައިގަތުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފުދު‪ ،‬ދަތުރު‬ ‫ނިންމާލުމަށްފަހު ‪ 24‬ޖޫން ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުރައިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އާޝިން ކަންތަ ޕޯލް އާއި ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް އެމްޑީ ނޫރުން ނަބީ ބުއިޔާން އާއި ޖެއިލަރ އޭ‪.‬ކޭ‪.‬‬ ‫އޭ‪.‬އެމް‪ .‬މާސޫމް‪ ،‬ޖެއިލަރ އެމްޑީ އަބޫ ތާލިބް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓަރޯލްގެ ޑިވިޒަނަލް އިންޓެލިޖަންސް‬ ‫އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މާމޫން ގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ސެކުއިރިޓީ ސަރވިސަސް‬ ‫ޑިވިޒަންގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ އެމްޑީ ޢަބްދުލް ކާދިރުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖޫން މަހުގެ ‪ 20‬ން ‪ 24‬އަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފުދު ރާއްޖެއަށް ކުރި މި ދަތުރުގައި‪ ،‬އެވަފުދުގެ‬ ‫ބޭފުޅުންވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ‪ .‬ބައްދަލުވުމުގައި ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިޒަން ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ‬ ‫މަސައްކަތްތައް‬

‫ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪.‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވަފުދުގެ މި ޒިޔާރަތުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ‬ ‫ޕްރިޒަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގުޅުން ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ގޮސްފައެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


Firefighting classes for MCS officers conclude Firefighting classes held for prison officers of Maldives Correctional Service (MCS) has concluded. The classes were carried out by Institute for Correctional Studies (ICOST) in collaboration with the Fire and Rescue Service of Maldives National Defence Force (MNDF). The classes were conducted at the training ground of Maafushi Prison. Some of the points covered in the classes included teaching participants the skills of what to do in case of big fires at the prison and creating awareness regarding fires. These classes are conducted for officers of Emergency Support Group (ESG) of MCS and were conducted both practically and in theory. The classes also included teaching skills of using fire pump, drills and commands, how to set up pipes, different ways of dealing with fires as well as the safest way of putting out fires.

28


Maafushi Prison holds Gathering Night for officers

Maafushi Prison has last night held a «Gathering Night» for officers to communicate the responsibilities of the four commands of Maafushi Prison. The chief guest of the Gathering was Director of Prison Assistant Superintendent Abdulla Ameen. The main purposes of the reception include creating awareness among officers regarding the roles the four commands, how their responsibilities are arranged, the roles of the heads of the commands and the roles of the department heads under each command as well as inducting the officers to “Chain of Command”. The “Gathering Night” is to be held each month by one of four commands to communicate information and responsibilities of that particular command. In that regard, last night’s reception was hosted by Prisoner Service Command and the departments under the command.

29


Club Maldives Cup: PRC wins its first match

Prison Recreation Club (PRC) has last night won its first match of Club Maldives Cup 2017 after defeating Thauleemee Gulhun. PRC Team won the Group B match played at the grounds of Kulhivaru Ekuveni with a score of 2-3. The three goals of PRC Team were scored by Hussain Ali, Adam Mansoor and Jailam Jameel. The Team missed the mark on several scoring opportunities. The supporters had nearly shaken the stadium with their boisterous cheers. PRC Team is to face Dhivehi Sifainge Club next on Saturday at 4 pm. The Club Maldives Club has been held for the past 12 years, with 32 teams participating this year’s tournament.

30


Basic Quran Class for inmates commences at ‎Maafushi Prison

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service in association with Quran and Sunnah has yesterdaystarted the ninth batch of Basic Quran Class at Maafushi Prison. A total of 25 inmates are participating in the five-week Basic Quran Class, a class which basically prepares participants for the Qirat Course. These classes are organised by Maldives Correctional Service as part of their efforts to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. In that regard, ICOST is currently conducting several courses for inmates.

31


SHE holds health camp at Maafushi Prison Society for Health Education (SHE) has today held a health camp at Maafushi Prison of Maldives Correctional Service (MCS). A large number of officers participated in the Camp, which was targeted for male prison officers. According to SHE, the purpose of the Camp was to increase the level of involvement of male prison officers in fitness programmes. SHE is an organisation that works in various ways to increase the physical and psychological fitness of people among the community.

32


PRC Badminton Tournament concludes

PRC Badminton Tournament 201 organised by the Prison Recreation Club has concluded last night. The Tournament was held at the indoor badminton court of Maafushi Prison. The Singles champion of the Tournament is First Class Prison Officer Hussain Seeniyaz while the Double Champions were Chief Prisons Officer Ahmed Riza and First Class Prison Officer Hussain Seeniyaz. The Singles final match, which was held last Tuesday night was won by First Class Prison Officer Hussain Seeniyaz after winning two sets with scores of 7-21 and 13-21 and defeating Sergeant Anwar Moosa. Last night›s Doubles final match saw Chief Prisons Officer Ahmed Riza and First Class Prison Officer Hussain Seeniyaz defeat Chief Prisons Officer Ahmed Abdul Wahhab and Prison Lance Corporal Ali Amjad by two sets with a score of 14-21 and 16-21. Following the final match, trophies, medals and certificates were handed over to winners and notable players at the closing ceremony of the Tournament. The Chief Guest of the closing ceremony was Superintendent of Prisons Mohamed Ibrahim Didi. The tournament commenced on 16th April 2017 and was inaugurated by Director of Maafushi Prison Assistant Superintendent of Prisons Abdulla Ameen. The Tournament was open for all employees of Maldives Correctional Service and 12 employees had participated in the singles category while seven teams had participated in the doubles category.

33


Asseyri Prison officers clear prison perimeter ‫‏‬‎ Asseyri Prison of Maldives Correctional Service has carried out perimeter-clearing work at the Prison. The work was carried out on 16th, 19th, 22nd, 25th and 29th of April 2017. The perimeter-clearing work included pulling out weeds growing in the prison surroundings as well as cutting down of smaller trees and low-hanging branches the area as well as cutting down of larger trees and removal of the tree stumps. The event was carried out by several officers of Asseyri Prison, though officers of K. Himmafushi Police Station joined in on the last day of the work. Asseyri Prison informs that the work was carried out with high spirits and energy. In addition to the perimeter-clearing, the Prison informs that there are several projects in progress such as the construction of fence surrounding the Prison, construction of a shop near unit 2 and the construction of duty bunker at unit 1 as well as the unit management office.

34


Commissioner of Prisons meets ICRC delegation

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has met with the delegation from International Committee of Red Cross (ICRC) currently visiting Maldives. The meeting was held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The ICRC delegation consisted of Head of Regional Delegation Mr England and Protection Coordinator Monsieur Besançon, while Maldives Correctional Service was represented by CP Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. ICRC is an independent organisation that carries out various projects and activities internationally. Maldives had signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Organisation in 2004 and as per the MOU; ICRC will produce a report on the places of incarceration in Maldives and its operations. The report also includes recommendation on improving the conditions and procedures for incarcerating criminals. A delegation from ICRC visits Maldives each year to monitor and check the conditions of the prisons. Last year ICRC delegation had visited Maldives in the month of January and inspected the prisons and remand centres of Maldives Correctional Service (MCS) and Maldives Police Service (MPS). Hence in the subsequent ICRC report, they had stated the conditions, operations and procedures of MCS and MPS and had proposed suggestions for further improvement. CP Shihan had stated that ICRC’s 2016 report noted that the overall conditions of MCS prisons and remand centres were good and he was rather pleased about the fact. He also noted that several measures have been taken to transform the prisons and conditions as per the recommendations of the report, such as reforming convicts and releasing them back to the community on parole. The meeting concluded with both parties agreeing for another meeting following the visits to prisons.

35


Operational briefing held regarding the upcoming local council elections Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has yesterday met with the directors of prisons regarding the upcoming local council elections. The meeting was held at the Head Office of Maldives Correctional Service. The purpose of the meeting is to give an operational briefing to the directors of prisons, to check if there are any unresolved issues regarding the election and to brief about placing the prisons on alert status. The meeting was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal.

36


DCP meets the participants of Rehabilitation Framework’s Phase 1‎

Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal has today met with the participants of Phase 1 of the Rehabilitation Framework. The meeting was joined by the Director of Maafushi Prison Assistant Superintendent of Prisons Abdulla Ameen and commissioned officers of Maldives Correctional Service. While speaking at the meeting, DCP said that the programme is mandatory for all those convicted to a jail sentence and therefore cooperation was needed from all inmates. DCP Zilaal also advised all inmates to complete the programme as it will help to change the behaviour of inmates for the better as well as help to re-enter the society. Following DCP Zilaal’s talk, the floor was opened for a Q&A session.

37


Rehabilitation Framework inaugurated for females inmates of Maafushi Prison Maldives Correctional Service (MCS) has last night commenced Rehabilitation Framework for female inmates of Maafushi Prison. The inauguration ceremony was held at Maafushi Prison. The inauguration ceremony was joined by Director of Maafushi Prison ASP Abdullah Ameen, Executive Director of Institute for Correctional Studied (ICOST) SPO Ahmed Shahid and commissioned officers of MCS. MCS introduced the four-phased “Rehabilitation Framework” in order to find out the state of inmates serving sentences under the custody of MCS, to induct them to Prisons and Parole Act of Maldives and regulations drafted under the Act, to encourage them to stay healthy as well as find out how much inmates know of religious aspects that promote good behaviour and teach them what is lacking to build a good religious foundation. Last night’s ceremony also included awarding of plaques to counselling students of Maldives National University as a token of appreciation for conducting Rehabilitation Framework’s Phase two classes for male inmates of Maafushi Prison. These students had been assisting with the classes to gain practical experience. Maafushi Prison stated that these their contribution was a tremendous help to the progress of the classes.

38


Maldives Correctional Service starts Diploma in Qirat course at Maafushi Prison Maldives Correctional Service has today started the first batch of Diploma in Qirat Course for inmates at Maafushi Prison. The chief guest for the inaugural ceremony was Head of Prison Service Command, Chief Prisons Officer Ahmed Riza. While speaking at the ceremony, CPO Riza addressed the participants and encouraged them to use the opportunity to well and work with the determination to complete the course by attending all classes. The Executive Director of Institute for Correctional Studies (ICOST) Senior Prison Officer Ahmed Shahid appreciatively noted the cooperation and assistance provided by Maafushi Prison and Institute for Correctional Studies (ICOST) in association with Quran and Sunnah and sincerely thanked them during his speech. A total of 13 inmates are participating in the first batch of the two-year Course The course is targeted for those who have completed the Qirat Course level three and are able to recite the Holy Quran fluently. By the end of the course, participants will be able to recite the 30th chapter of the Holy Quran by heart as well as pronounce the Arabic alphabet in makhraj, know the details and characteristics of the letters. In addition, they will also learn rules of Tajweed and moral and good behaviour. Maldives Correctional Service continues conduct several courses to rehabilitate inmates for successful reintegration into society.

39


Three officers of MCS depart for Bangladesh

Three officers of Maldives Correctional Service (MCS) has last night departed for Bangladesh to participate in Fourth Asia Pacific Regional Correctional Managers Conference being held at the country›s capital, Dhaka from 15th19-th May 2017. The conference is being organised by International Committee on Red Cross (ICRC). The three officers participating in the conference are Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Maafushi Prison Assistant Superintendent of Prisons Salman Rasheed and Head of Media and Public Relations Senior Prison Officer Ahmed Luqman. The conference is participated by senior correctional officers from various countries in the region.

40


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬