Page 1

‫ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ‪2017‬‬ ‫ގެ ތެރެއިން‬


Corrections MV


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އެހީވެއްޖެ‬

‫މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން “ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން” މިޝިއާރުގެ ދަށުން‪ ،‬ހިންމަފުށީ‬ ‫ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަންޑް ރެއިޒް ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފެށި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އައްސޭރި ޕްރިޒަންގައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށްޓަށް މިރޭގެ ‪ 18:30‬އާއި‬ ‫ހަމައަށް ‪( 8220.14‬އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ވިހިރުފިޔާ ސާދަ ލާރި) ލިބުނެވެ‪ .‬މިހާރު ވަނީ މިފައިސާ ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ‪.‬‬ ‫ފށި ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައިވެސް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ‪.‬‬ ‫ތގެ މެޗު ކުރިއަށްދިޔަ ގަޑީގައި މި ފަންޑު ޮ‬ ‫ތ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާ ު‬ ‫ށގައި އޮ ް‬ ‫މިއަދު ހިންމަފު ީ‬ ‫ހިންމަފުށީ‬

‫ކައުންސިލުން‬

‫ކުރިއަށްގެންދާ‬

‫އިޖުތިމާއީ‬

‫އެކިއެކި‬

‫ހަރަކާތްތަކުގައި‬

‫އެމްސީއެސް‬

‫އިން‬

‫ބައިވެރިވެއެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އަބަދުވެސް ދެކެނީ ޖަލުތައް ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަވަށްޓެރިން ކަމުގައެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް‬ ‫ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޓީޗަރުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޓީޗަރުންނަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ މާހިރުންނެވެ‪ .‬ޓީޗަރުންނަކީ ކުށްމަދު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް‬ ‫ކުރާ އެއްބައެވެ‪ .‬ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެކަމުގެ މަންފާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށާއި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ކުރާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ސްކޫލުންނާއި ބެލެނިވެރިންވެސް ބޭނުންވާނީ މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ތެދުވެރިކަމާއެކު އަޚްލާގު ރަގަޅު‬ ‫ޖީލެއްބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުން އައުމުގެ ފޮނި ހުވަފެން ޙަޤީގަތަކަށް ހެދުމެވެ‪ .‬ސްކޫލު ނިންމާ ކޮންމެ‬ ‫ދަރިވަރަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުން އެ ދަރިވަރަކީ ބޭނުންހިފޭ‬ ‫ދަރިވަރަކަށް ހަދައި ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މުޖުތަމައެއްގައި ޓީޗަރުންނަކީ މުހިންމު ބަޔަކަށްވަނީ އެމީހުންނަކީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސްޢޫލިއްޔަތު‬ ‫އަދާކުރަމުންގެންދާ ބަޔަކަށް ވާތީއާއި ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާތީއެވެ‪ .‬އަދި އެމުޖުތަމައެއްގެ ހަމަޖެހުމާއި‬ ‫ރައްކާތެރިކަންވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ޓީޗަރުން ދައްކާ ނަމޫނާގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ހަމަ އެއާއެކު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދީގެން‬ ‫މެނުވީ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން‬

‫‪6‬‬


‫ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ‪ :2017‬ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދަ ިއފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއާރުސީ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ހަވީރު ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު‬ ‫ފައިނަލް‬ ‫ހޯދީ‬

‫މެޗްގައި‬

‫މާފުށީ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫‪0-2‬‬

‫ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬

‫އީއެސްޖީއާއި‬

‫ބައްދަލުކޮށް‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާން‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މި މެޗުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް‬ ‫ވާދަވެރި ކުޅުމެއްވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ‪ .‬މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ހާފުގައި ގޯލެއް ފެނިގެން ނުދިޔަނަމަވެސް ގޯލް ޖަހާނެ‬ ‫ފުރުސަތު ދެޓީމަށްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ދެވަނަ‬ ‫ހާފުގައި ދެޓީމުގެ ކުޅުންވެސް ރަނގަޅުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް‬ ‫އުފެއްދޭތޯ ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން އީއެސްޖީ‬ ‫ޓީމުގެ ސާމިން އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ފާހަގަކޮށްލެވުނެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ‬ ‫ހަތްވަނަ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ފުރަތަމަ‬

‫މިނިޓްގައި‬

‫ލަނޑު‬

‫އެޓީމުގެ‬

‫ޖެހީ‬

‫ހުސައިން‬

‫ފަހުހާފުގެ‬ ‫މުހައްމަދެވެ‪.‬‬

‫އަދި ދެވަނަ ލަނޑު ފަހުހާފުގެ ‪ 18‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫ޖެހީ‬

‫މާފުށީ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ޓީމުގެ‬

‫ޖައިލަމް‬

‫ޖަމީލެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތް ނިމުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންއަށް ޝީލްޑާއި‪ ،‬ޗެމްޕިއަން‬ ‫ޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑަލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


8


‫ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެ ޯވޑު ނައިޓް ބާއްވައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކ‪ .‬ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު‬ ‫ފަރާތްތަކަށާއި ޓީމްތަކަށް ތަށްޓާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކާއެކު‪ ،‬ރޭ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪ .‬މި ހަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ހަސަން ޒިލާލް އާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މުހައްމަދު ޝާހީން އާއި މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ‬ ‫މޫސާ އަންވަރު އާއި އޮފެންޑަރ ސަރވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް‪ ،‬އެސްޕީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ ސަލްމާން ރަޝީދުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްތަކުގެ އޮފިސަރުންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ‬

‫ހަފްލާގައި‬

‫މުބާރާތުގެ‬

‫އެކި‬

‫ވަނަތަކަށް‬

‫ހޮވުނު‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ޓްރޮފީ‬

‫އާއި‬

‫ހަނދާނީލިޔުން‬

‫ދިނުން‬

‫އޮތެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށާއި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑަކަށް އަދި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް މާފުށީ ޕްރިޒަންގެ ޖައިލަމް‬ ‫ޖަމީލު ހޮވިފައިވާއިރު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމުގެ އަބްދުﷲ ޝާމިންއެވެ‪ .‬އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު‬ ‫ޑިފެންޑަރަކަށް މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމުގެ ހަސަން ސުނީނު ހޮވިފައިވާއިރު އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އައްސޭރި ޕްރިޒަންގެ‬ ‫އިބްރާހީމް ހަލީމް އެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކަށް އީއެސްޖީގެ އަމްޖަދު އަލީ ހޮވިފައިވާއިރު ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު‬ ‫ލިބުނީ ޓީމް އެޗްކިއުގެ މޫސާ ހަސަންފުޅަށެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފުށި ޕްރިޒަން ޓީމުގެ އަހުމަދު ޝާހިން އެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމެވެ‪ .‬ރަނަރަޕް ޓީމަކީ އީއެސްޖީއެވެ‪ .‬ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް އެޗްކިއު އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ ހަފްލާގައިވަނީ މުބާރާތަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން ރެފްރީ ކޮމެޓީއަށާއި ޖަޖްކޮމެޓީން‬ ‫ކޮށްދިން މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ‪ .‬ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް އަށާއި ހިންމަފުށީ ސްކޫލުންވެސް މި މުބާރާތް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާފައިވާތީ ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްއަށާއި ހިންމަފުށީ ސްކޫލަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


10


‫ގައިދީންނަށް ހިންގާ ޮކމްޕިއުޓަރ ކޯހުގެ ‪ 3‬ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‬ ‫‏‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ ތިން ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އެމްސީއެސް‬

‫ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬

‫(އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪ .‬މިކޯހަކީ ކޮންޕިއުޓަރ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހަކަށް‬ ‫ވާއިރު‪ ،‬މިކޯހުގެ ބޭނުމަކީ ޤައިދީންނައް ކޮންޕިއުޓަރުގެ އަސާސްތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ސެޓްފިކެޓް ‪ 2‬އިން ކޮންޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯހަށް‬ ‫ދިއުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން އެކްރެޑިޓް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރުމަށް އެމްސީއެސް އިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން‬ ‫ހޭލުންތެރިވެ‪ ،‬ޖަލުގައި ތިބޭއިރު ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ހަނިވެއެވެ‪ .‬އަދި އެމީހުންގެ ވިސްނުމަށާއި އަޚްލާޤަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް‬ ‫އައިސް ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެއެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނި ޮކށް ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ‬ ‫‏‬ ‫މާފުށި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު‬ ‫ނިޔާވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔާވި ގައިދީއަކީ ގ‪ .‬ކީމާ‪ ،‬ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މުޙައްމަދު‪ 51 ،‬އަހަރުއެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ މާރާމާރީގެ ކުށަކަށް‪ ،‬ޖުލައި ‪ 2016‬ގައި ފަސް އަހަރުގެ‬ ‫ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއެކެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޤައިދީ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ހޮޑުލާ ބޭރަށްހިންގުމާއެކު ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދައްވެ އަދި ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެތި ކަޅުކުލައިގާ ހުރެގެން އިންޓަރނަލް‬ ‫ބްލީޑިންގް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭތީއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން އެ ޤައިދީ އޮބްޒަރވޭޝަންގައި ބާއްވާފައިވަނިކޮށް‪ ،‬މިއަދު ހެނދުނު‬ ‫ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން އިމަރޖެންސީ ފަރުވާ ދޭންޖެހިފައިވެއެވެ‪ .‬އަދި އެ ޤައިދީއަށް އީއާރުގައި އިތުރު ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް‬ ‫މިއަދު ‪ 10:20‬އެހާއިރު އޭނާވަނީ ނިޔާވެފައެވެ‪ .‬ނިޔާވާން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމުގައި މަރުސާބިތުކުރާ ފޯމުގައި ވަނީ އިންޓަރނަލް‬ ‫ބްލީޑިންގް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤިރާއަތު ކޯސް ފަށައިފި‬ ‫‏‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް‬ ‫ފޯރ ޤުރްޢާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ހިންގާ ޤިރާއަތު ކޯހުގެ ލެވަލް އެކެއް އަދި ދޭއްގެ ދެ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި‬ ‫އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއް‪ 8 ،‬ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް ދޭއް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު މަސް ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫ލެވެލް ‪ 1‬ގެ ބެޗްގައި ‪ 23‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ލެވެލް ‪ 2‬ގެ ބެޗްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ‪ 31‬ގައިދީންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ދެ ކޯހަކީ ފަރިތަކަމާއި އެކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޤިރާއަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ‪ .‬އަދި މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްޢާން އެންޑް ސުންނަތްގެ‬ ‫އުސްތާޛުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް‬ ‫ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްއިން ދަނީ ގައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައުލީމީ ގޮތުންނާއި‬ ‫ފަންނީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ތަފާތު ކޯސްތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫‏އައިޓީ އަދި މަލްޓިމީޑިއާ ބޫޓްކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އައިޓީ އަދި މަލްޓިމީޑިއާ މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް “އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ‪ ،‬މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް” ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ބޫޓްކޭމްޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބޫޓްކޭމްޕްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކްސް އެންޑް ހާޑްވެއަރ‪ ،‬ޓްރަބަލް ޝޫޓިންގ‪ ،‬އޯޑިއޯ‬ ‫އިންޖިނިއަރިންގގެ އިތުރުން މަލްޓިމީޑިއާ އާއި އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ވަނީ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބޫޓްކޭމްޕްއަކީ އެމްސީއެސްގެ އައިޓީ ސެކްޝަންއާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގުޅިގެން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިޔަ ބޫޓްކޭމްޕެކެވެ‪ .‬މި ބޫޓްކޭމްޕްގައި މައުލޫތު ދެއްވާފައިވަނީ އެމްސީއެސްގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ އިބްރާހިމް ޢަބްދުލް‬ ‫ރަޝީދުއާއި އޯޑިއޯ އިންޖީނިއަރިންގ ގެ ދާއިރާއާއި މަލްޓިމީޑިއާ ދާއިރާގެ ދެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމުގައިވާ ފަތުހުﷲ ޢަބްދުލް ފައްތާހުއާއި‬ ‫ސަމާހު މައުސޫފްއެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫‏ނޫސް ބަޔާން‏‬

‫މީގެ‬

‫ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ‬ ‫ޞިއްޙީފަރުވާއަކީ‬

‫އަސާސީ‬

‫ޙައްޤެކެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން‬

‫ޞިއްޙީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިސަރވިސްއިން ވަރަށް‬ ‫ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ބަހައްޓަމެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޞިއްޙީފަރުވާ‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ‬

‫ކަންތައްތަކާބެހޭ‬

‫ގޮތުން‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 22‬ޖުލައި ‪ 2017‬ގައި ވާނީ‬ ‫“ޞިއްޙީ ފަރުވާ”ގެ ނަމުގައި އާޓިކަލްއެއް މިސަރވިސްގެ‬ ‫“ޕްރިޒަންސް ސްޓޯރީ” ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއާ‬ ‫ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުން އިތުރުވެފައިވާއިރު‬ ‫މިސަރވިސް ބަދުނާމުކޮށް ބައެއް ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ‪،‬‬ ‫ބޭސްފަރުވާއާ ބެހޭ ބައެއް ތަފްސީލު ތިރީގައި ބަޔާން‬ ‫ކުރަމެވެ‪ .‬އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން‬ ‫ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަމުން ގެންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްއިން‬

‫އެއްވެސް‬

‫ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް ވަކި ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް‬ ‫މަޖުބޫރެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬އަދި މި ސަރވިސްއިން ޖަލުގައި‬ ‫ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާނީ އެމީހަކު އެކަމަށް‬ ‫އެދުމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޑޮކްޓަރާ މުޢާމަލާތު ކުރާނީވެސް އެ މީހަކު‬ ‫އަމިއްލައަށެވެ‪ .‬އެ މީހަކަށް ވަކި ބޭހެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ‬ ‫ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް މި ސަރވިސްއިން ޑޮކްޓަރަކަށް‬ ‫ނުއަންގާނެއެވެ‪ .‬އަދި ވަކިބާވަތެއްގެ އިންޖެކްޝަނެއް ޖެހުމަށް‪،‬‬ ‫ނުވަތަ ވަކި ސްކޭންއެއް ހެދުމަކަށްވެސް މި ސަރިވިސްއަކުން‬ ‫ނުނިންމަމެވެ‪ .‬އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަވާނީ އެ ޤައިދީ‬ ‫ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ބައްލަވާ ޑޮކްޓަރެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫އިތުރުން‪،‬‬

‫ބެއްލެވުމަށްފަހު‪،‬‬ ‫އިތުރުފަރުވާ‬

‫މި‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ޖަލުގައި‬

‫ދިނުމަށް‬

‫މެޑިކަލް‬

‫އޮފިސަރު‬

‫ބަންދުކުރެވިފައިވާ‬

‫މީހަކަށް‬

‫ރިފަރ‬

‫ކުރައްވައިފިނަމަ‪،‬‬

‫މި‬

‫ސަރވިސްއިން އައިޖީއެމްއެޗް (ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ ފަރުވާ‬ ‫ލިބޭ އެހެން މަރުކަޒު) ގައި ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫ނޯޓުކޮށް‬

‫“ނަންބަރަކަށް”‬

‫އުސޫލުން‬

‫އެމީހެއްގެ‬

‫ނަން‬

‫ކޮން‬

‫ޑޮކްޓަރަކަށްކަން‬

‫އެދެމެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ދައްކާނީ‬

‫ނިންމާނީ އެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުންނެވެ‪ .‬އެއްވެސް ޙާލެއްގައި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަކި ޑޮކްޓަރަކަށް‬ ‫ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ނުދެއްކުމަށް ނުނިންމަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތުން‬ ‫ބައެއްކަހަލަ‬

‫ޞިއްޙީ‬

‫ފަރުވާތަކަކީ‬

‫ބަލިމީހާގެ‬

‫ޢާއިލާގެ‬

‫ބަހެއް (ކޮންސެންޓް) ހޯދައިގެން ދޭ ފަރުވާތަކެކެވެ‪ .‬އެފަދަ‬ ‫ޙާލަތުގައި ޢާއިލާއިން އެކަމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ އެ ފަރުވާއެއް‬ ‫އެތަނަކުން ނުދޭނެއެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްއިންވެސް އެކަމަކަށް‬ ‫އެ ޢާއިލާއަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާގޮތުގެ‬ ‫ލިޔުންތަކަކީ ޢާއިލާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި (ޖަލުގައި‬ ‫ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ އިޒުނައާއެކު) އެ އާއިލާއަކަށް ލިބެން‬ ‫ހުންނާނެ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ލިޔުންތައް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޢާއިލާއަށް ނުދީ‬ ‫ނުހިފަހައްޓަމެވެ‪.‬‬ ‫ވީމާ‪ ،‬މި ދެންނެވި ގޮތާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާކަމަށް މި‬ ‫ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަމުން ވާހަކަ ފަތުރަމުންގެންދާ‬ ‫ފަރާތްތަކުން އެ ފަތުރަނީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ޙަޤީޤަތާ‬ ‫ޚިލާފު ވާހަކަތަކެކެވެ‪ .‬އަދި މިސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ‬ ‫ޚިލާފު ވާހަކަ ފަތުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން‬ ‫ގެންދާނެކަން އަންގަމަވެ‪.‬‬


‫ޕްރިޒަނާސް ކަޕް ‪2017‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު އެޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪ .‬މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪ .‬މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްސޭރި‬ ‫ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އެސް‪.‬ޕީ މުހައްމަދު ޝާހީން އަލީ ގެ އިތުރުން ޑީއެސްޕީ އިބްރާހިމް ނާޝިދު އާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ‬ ‫އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ‪ 8‬ޓީމު ވާދަކުރެއެވެ‪ .‬މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި އަށްޓީމުގެ މެދުގައި ލީގު އުސޫލުން އެއްބުރުކުޅެ‪ ،‬ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް‬ ‫އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ސެމީ ފައިނަލްކުޅެ‪ ،‬ސެމީފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ދެޓީމު ފައިނަލް ކުޅޭގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 3‬ވަނަދުވަހުއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް މިފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ތައުލީމީ އަދި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް‬ ‫ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި އެމީހުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ‬ ‫ސިއްހަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫‏އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ ‪2017‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީގައި “އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ ‪ ”2017‬ނަމުގައި ފެއަރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު ‪ 09:00‬ގައި ފެށި މި ފެއަރއަށް ގިނަބައެއްގެ ތަރުހީބު ވަނީ ލިބިފައެވެ‪ .‬މިފެއަރގައި ބަގީޗާގަހާއި މިރުސްގަހުގެ‬ ‫އިތުރުން ޖަލުގައި ޤައިދީން ހައްދާ ކޮޕީފަތާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައްވެސް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ‪ .‬ބަގީޗާ ގަސްތަކާއި މިރުސްގަސްތަކަކީވެސް‬ ‫ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުން ހައްދާފައިވާ ގަސްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫ފެއަރގައި ބެހެއްޓި ތަރުކާރީ އެއްކޮށް ހުސްވެފައިވާއިރު ބަގީޗާ ގަހާއި މިރުސްގަސް ތަކުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ވިކި ހުސްވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ފެއަރ އަށް މާފުށިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވުމުން ކުރިއަށްއޮތް ތާންގައި އިތުރު ފެއަރއެއް ބޭއްވުމަށް އެ ޖަލުން ގެންދަނީ‬ ‫ތަ އް ޔާ ރު ވަ މު ން ނެ ވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫‏ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް‪:‬‬ ‫ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދިރާގު މޮޅުވެއްޖެ‏‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދަވަނަ ބުރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ދިރާގު ރޭ‬ ‫ބައްދަލުކުރި މެޗް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން‪ 6-7 ،‬ލަނޑުން ދިރާގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ އެމްސީއެސް އިންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ ‪ 0-1‬ގެ ލީޑަކާއެކު އެމްސީއެސް ކުރީގައި‬ ‫އޮވެގެންނެވެ‪ .‬ފަހު ހާފްގައި ކުޅުން އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެ‪ ،‬ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކަކަށްފަހު‪ ،‬ފަހުހާފުގައި ދިރާގު ޓީމުންވަނީ ދެލަނޑު‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗް ނިމެން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ދެ ލަނޑުވެސް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހުސެއިން ނާފިޒްއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ‪ 2-2‬ން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެންޖެހުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗަށް އެމްސީއެސް ޓީމު ނުކުތްއިރު ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށްވަނީ އިންޖަރީގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ‪ ،‬ކުޅުމާ‬ ‫ދުރަށްދާންޖެހިފައެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬ ‫އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ މސ‪ .‬ސުޗޭތާ ޝަރުމާއާއި ރީޖަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މރ‪.‬‬ ‫ބޯން ސުންޑޭ އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ އެނަލިސްޓް މސ‪ .‬ޓްރޭސީ ސްވާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އޫއެސް އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލް އޭޖަންޓްސް ގްރެގަރީ ފްރޭ އަދި މައިކަލް އޯޓިސް‪ ،‬އިންފޮމޭޝަން ސަޕޯޓް ޓީމް‬ ‫މެންބަރުން މރ‪ .‬ސްޓީވަން ޕާކްސްޓޯން‪ ،‬މރ‪ .‬ޝޯން އަޔަރލެންޑް އަދި މސ‪ .‬ކެލީ ޖޮންގ ވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އާއި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪19‬‬

‫އަދި މާފުށީ ޖަލާއި‪ ،‬އީއެސްޖީ އާއި އައިކޯސްޓް ގައި‬

‫ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި‬

‫މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ‪01‬‬

‫ޑިނަރި ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 2016‬ން ‪ 31‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2017‬ގެ ނިޔަލަށް‬

‫މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬

‫ހާޒިރީން ސައްތައިން ސައްތަ ހޯދާފައިވާ އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުންނަށާއި ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް‬

‫މި ހަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން‬

‫ޓެސްޓުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވާ އޮފިސަރުންނަށާއި‬

‫ޒިލާލްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬

‫މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން‬

‫ރޭންކްތަކުގެ‬

‫އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފިސަރުންނަށާއި‬

‫ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން އަދި މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މާފުށީ ޖަލަށް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި އާއިލާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރި ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ‬

‫މި ޑިނަރ ނައިޓްގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން‬

‫އެކަމުގެ އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވޭ އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި އަގުވަޒަން‬

‫ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި މިޙަފްލާގައިވަނީ މާފުށީ‬

‫ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ހާއްސަ އެވޯޑެއްވެސް‬

‫އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން މާފުށި ޖަލަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީފައިވާ‬

‫ތަ ޢާ ރަ ފް ކޮ ށް ފަ އެ ވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަންޑް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ސީނިއަރ‬

‫ހބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ‪ 1‬އާއި‬ ‫ފަރާތްތަކަށާއި‪ ،‬ރި ެ‬ ‫ފޭސް ‪ 2‬ގައި ކިޔަވައިދެއްވި ފެސިލިޓޭޓަރުންނަށާއި‪ ،‬މާފުށީ‬ ‫ޖަލާއި‪ ،‬އީއެސްޖީ އާއި އައިކޯސްޓް ގައި މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ‪ 01‬ނޮވެމްބަރު‬ ‫‪ 2016‬ން ‪ 31‬އޮކްޓޯބަރ ‪ 2017‬ގެ ނިޔަލަށް ސަލާމްނުލާ‬ ‫އަދި ގަޑިނުޖެހި އަދި ނާދެ އަރާފައިނުވާ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަނީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން‬ ‫ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫‪20‬ވަނަ ރެކްރޫޓް ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުން‬ ‫ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި‬

‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ގެ ‪ 02‬ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށި ޖަލުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އާއި މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުތަކުގެ އޮފިސަރުންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްއެވެ‪.‬‬ ‫“ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ‪ ”02‬ގައި ބައިވެރިވި ‪ 29‬އޮފިސަރުން ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް‪ ،‬ސެޓްފިކެޓް‬ ‫ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މިކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅޭ ކޮންމެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކު‬

‫ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޯހެކެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‪ 4‬ސެމިސްޓަރ އަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ސެމިސްޓަރ އެކެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފިޒިކަލް އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކަށެވެ‪ .‬ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި‬ ‫ގަވާއިދު ތަކާއި ލޯކަލް އޯޑަރތަކާއި މެނުއަލް ތައް އުނގަންނައިދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ތިންވަނަ ސެމިސްޓަރ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ‬ ‫އަދި ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އުނގަންނައިދީފައިވާ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެގޮތުން ސިނާރިއޯތަކާއި ވާރކްޕްލޭސް އޮބްޒަވޭޝަން‬ ‫ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ‪ .‬އަދި ހަތަރުވަނަ ސެމިސްޓާ ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ އަމަލީގޮތުން ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ‪ 02‬ގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރިޒަން‬ ‫ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުﷲ ނަޒީފްއެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރ ްކ ގެ ފޭސް ‪ 1‬އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި އަންހެން‬ ‫ގައިދީންނަށް ލިއުން ދިނު ުމގެ ރަސްމި ްއޔާތު ބާއްވައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) އިން ގައިދީންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް‬ ‫‪ 1‬އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި އަންހެން ގައިދީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު މާފުށި ޖަލުގައި‬ ‫ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތް ޑރ‪ .‬އާއިޝަތު ރަމީލާއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާފުށި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އޭއެސްޕީ‬ ‫ސަލްމާން ރަޝީދު އާއި އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޭސް ‪ 1‬އާއި ‪ 2‬ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬މި ފޭސްތައް ހިންގަން‬ ‫އެހީތެރިވި ފެސިލިޓޭޓަރުންނަށްވެސް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފުރަތަމަފޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‪ 05‬މެއި ‪ 2017‬އިން ފެށިގެން ‪ 05‬އޯގަސްޓް ‪2017‬‬ ‫އާއި ހަމައަށެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަފޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‪ 25‬އޯގަސްޓް ‪2017‬‬

‫އިން ފެށިގެން ‪ 25‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2017‬އާއި‬

‫ހަމައަށެވެ‪ .‬ފޭސް ‪ 37 1‬ގައިދީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ 19‬ގައިދީން އެކި ގޮތްގޮތުން ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން‪ ،‬ފޭސް‬ ‫‪ 2‬ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ‪ 18‬ގައިދީންނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ‪ 4‬ފޭސްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ‬ ‫ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬އެމީހުންނަށް ތައުލީމާއި ހުނަރު އުނގަންނައިދީ‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް ނުކުންނައިރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭފަދަ‬ ‫މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިވެ އުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


MCS officers makes a donation for Rohingya Muslims Maldives Correctional Service (MCS) has made a donation to the fund set up by Himmafushi Council under the slogan “Maldivians are with Rohingya Muslims” to provide aid for the Rohingya Muslims of Myanmar. The fund box set up by MCS today received MVR 8220.14 (eight thousand two hundred and twenty rufiyaa fourteen laari) by 1830 hours and was handed over to Himmafushi Council. The fund box was also set up at the Himmafushi Football grounds during today’s match of PRC Football Tournament. MCS participates in many community activities organised by the Himmafushi Council. Maldives Correctional Service always views the residents of the islands with MCS prisons as neighbours. .

Third batch of computer course targeted for inmates begins Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday commenced the third batch of Certificate 1 in Computer Application at Maafushi Prison. The course is part of MCS’ efforts to reform and provide educational opportunities for inmates. The five-week course is taught by facilitators from Institute for Correctional Studies (ICOST). The course is targeted for those who wish to get ahead in the field of computers and will aim to teach basic computing as well as prepare them for Certificate 2 in Computer Application. The course is accredited by Maldives Qualification Authority. MCS strives to reform inmates so that they become more aware and skilled and encouraged to steer clear of crime after they are back in the society; as opposed to staying in their cells wasting time with depressing thoughts. These programmes also help to improve the thinking and behaviour of inmates and instill an interest to pursue education.

22


PRC Football Tournament 2017: Maafushi Prison wins the championship

Maafushi Prison has won the “PRC Football Tournament 2017 after defeating ESG with a score of 0-2. The final match of the Tournament was played yesterday at Himmafushi and was inaugurated by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. Both teams had played rather competitively and though no goal was scored during the first half, both teams had several opportunities to score. Both teams upped their game during the second half and worked to create deadly shots towards the goal, such as the opportunity availed ESG Team’s Samin. Maafushi Prison’s first goal was scored during the seventh minute of second half by Hussain Mohamed, while the second goal was scored by Jailam Jameel during the 18th minute. After the match, the championship trophy, league champion shield, medals and cash prize were handed over to the winning team Commissioner of Prisons Ahmed Shihan.

23


PRC holds Football Tournament 2017 Award night PRC has last night held a special ceremony cum dinner night at Asseyri Prison to award trophies and certificates for the winning teams of PRC Football Tournament The ceremony was inaugurated by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, while Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Asseyri Prison SP Mohamed Shaheen Ali, Director of Male’ Prison SP Moosa Anwar, Head of Offender Service Directorate SP Ibrahim Mohamed Didi, Director of Maafushi Prison ASP Salman Rasheed and commissioned officers as well as a large number of officers also attended the ceremony. Maafushi Prison’s Jailam Jameel was chosen as the Best Player of the Tournament, Best Forward as well as the Top Scorer of the Tournament, while Best Goal Keeper award and Best Defender Award went to the Team’s Abdulla Shamin and Hassan Suneen respectively. The Most Promising Player award went to Asseyri Prison’s Ibrhaim Haleem while the Best Midfielder Award went to ESG’s Amjad Ali. The Fair Play Award had gone to Team HQ’s Moosa Hassan Fulhu and Maafushi Prison’s Coach Ahmed Shahin chosen as the Best Coach. The Champion Team of the Tournament is Maafushi Prison, with ESG as the Runner-up Team. Team HQ was chosen as the Fair Play Team. Last night’s ceremony also included the awarding of certificates to those who provided assistance to the Tournament in various ways. In that regard, the Referee Committee and Judging Committee were thanked and appreciated for their valuable contribution while Himmafushi Council and Himmafushi School were awarded a shield for contribution.

24


Maldives Correctional Service starts two batches of Qira’at Course Level 1 and 2 at Asseyri Prison Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service in association with Institute of Quran and Sunnah has yesterday started two batches of Qira’at Course Level 1 and 2 at Asseyri Prison. A total of 23 inmates are participating in the 11th batch of Qira’at Level 1, while 31 inmates are participating in the sixth batch of Level 2. The duration of Level 1 course is eight weeks while the duration of Level 2 course is four months. The two courses will be conducted by facilitators from Institute of Quran and Sunnah and is targeted to those inmates who can fluently recite the Holy Quran and are interested to learn the field of Qira’at. This course is a part of Maldives Correctional Service’s efforts to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. In addition, ICOST continues to conduct several educational and skill-based courses for inmates. ‎

25


MCS Holds IT and Multimedia boot camp Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday held “Information Technology, Multimedia and Event Management� boot camp at Maafushi Prison for prison officers and civil officers that are active in the IT and multimedia fields. The one-day camp included covered topics such computer networks and hardware, trouble shooting, audio engineering as well as event management and multimedia. The boot camp was conducted by Institute for Correctional Studies (ICOST) with the collaboration of the IT section of MCS. The facilitators of the boot camp include Mr Ibrahim Abdul Rasheed, Software Developer of MCS and Mr Fathuhulla Abdul Fatthah and Mr Samah Mausoof, who are experienced in the fields of audio engineering and multimedia.

26


Agriculture Fair 2017

Maafushi Prison of Maldives Correctional Service has today held “Agriculture Fair 2017� at Maafushi. The Fair started at 9am and included the display of plants for gardens, chili plants, spinach and vegetables. The garden plants and chili plants were also cultivated by inmates. The Fair received a positive response from a lot of locals. All the vegetables at the Fair were completely sold out while a huge part of chili and garden plants were also sold. As the Fair received such a positive response from Maafushi, Maafushi Prison is currently working to hold a similar fair in the near future.

27


President’s Cup Recreational Futsal Tournament: Dhiraagu wins match after ‎penalty shootouts Maldives Correctional Service (MCS) was defeated at last night’s match of “President’s Cup Recreational Futsal Tournament 2017” by Dhiraagu with a score of 7-6 after penalty shootouts. The first goal of the match was scored by MCS and the first half ended with this lead. The second half of the match got more spirited and after a few deadly shots; Dhiraagu scored two goals. MCS scored an equaliser close to the end of the second half. As the score was 2-2 by the end of the match, the winner was determined after penalty shootouts. Key members of the MCS Team are suffering from injuries sustained from previous matches and were not able to play at last night’s match.

28


Deputy Commissioner of Prisons meets delegates from US Embassy

Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal has today met with the delegates from The Embassay of the United States of America. The delegates include Political Officer Ms Sucheta Sharma, Regional Security Officer Mr Bourne Sunde and Counter Terrorism Bureau Analyst Ms Tracy Swan. The meeting was held at the Head Office of Maldives Correctional Service (MCS). US Embassy’s Special Agents Gregory Fray and Michael Otis and Information Support Team members Mr Steven Parkstone, Mr Sean Ireland and Ms Kelly Jong also joined the meeting, while Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid joined on behalf of MCS. The meeting included discussions on counter-terrorism issues as well as training requirements of prison officers.

29


Maafushi Prison holds Dinner night

Maafushi Prison of Maldives Correctional Service has last night held a dinner night at to celebrate the Prison’s 19th anniversary. The chief guest of the dinner night was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The dinner night was also attended by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, commissioned officers, senior-ranked officers and many Maafushi Prison officers and their families. The dinner night’s events included the awarding of certificates and shields to officers for various recognitions, including to those who brought a good name to the prison. Certificates were also awarded to facilitators of Phases 1 and 2 of Rehabilitation Framework, staff and officers from Maafushi Prison, ESG and ICOST with exemplary attendance and punctuality from 01st November 2016 to 31st October 2017, staff and officers from Maafushi Prison, ESG and ICOST with 100 percent in attendance and punctuality from 01st November 2016 to 31st October 2017, those who received highest marks in physical fitness tests and staff and officers of Maafushi Prison that had worked for self-improvement. Certificates of appreciation were also given to those that had provided assistance to Maafushi Prison in various ways, while Maafushi Prison Director’s Award was also introduced at the event. 30


Passing out held for graduating officers of the 20th batch of recruits

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) has last night held the passing out ceremony for graduates of the second batch of “Custodial Management and Security Programme” at Maafushi Prison. The Chief Guest of the ceremony was the Minister of Home Affairs, Honourable Azleen Ahmed. The ceremony was also attended by the Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Executive Director of ICOST SPO Ahmed Shahid, directors of prisons, commissioned officers and several prison officers. The certificates for the graduates were handed over by the Chief Guest, Commissioner of Prisons Ahmed Shihan and Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. All 29 recruits of the second batch of “Custodial Management and Security Programme” had successfully completed the programme and received certificates. The “Best All-rounder” of the programme was Prison Private Abdulla Nazeef. The programme is mandatory for all new recruits of Maldives Correctional Service. The four-month course was conducted in four semesters. Semester one included physical and practical classes while semester two focused on teaching laws and regulations, local orders and manuals. The third semester consisted of experiencing what was taught in the first two semesters by conducting scenarios and workplace observation. The fourth and final semester included actually working at the prisons.

31


MCS holds certificate awarding ceremony for graduates of Rehabilitation Framework’s Phases 1 and 2 Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday held a certificate awarding ceremony at Maafushi Prison for female inmates who completed Phases 1 and 2 of Rehabilitation Framework. The Chief Guest of the ceremony was Minister of State for Health Dr. Aishath Rameela. The ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Maafushi Prisons Director ASP Salman Rasheed, Executive Director of Institute for Correctional Studies (ICOST) SPO Ahmed Shahid, commissioned officers and several officers from Maafushi Prison. In addition to handing over certificates to graduates of Phase 1 and 2, certificates were also given to the facilitators of both phases. Phase 1 of Rehabilitation Framework was carried out from 05th May 2017 till 05th August 2017 while Phase 2 was carried out from 25th August 2017 till 25th November 2017. Phase 1 was completed by 37 inmates, while Phase 2 was completed by 18 inmates as 19 inmates were released from prison due to various reasons. MCS introduced the four-phased Rehabilitation Framework in 2016 to in order to reform inmates, educate and teach them useful skills which can motivate them to becoming good citizens and earn a living after they are released from prison.

32


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬


Vokkolhu 13  

Maldives Correctional Service

Vokkolhu 13  

Maldives Correctional Service

Advertisement