Page 1


Corrections MV


‫‪c‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫މާފުށީ ޕްރިޒަން ޮވލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ :2016‬ޗެމްޕިއަންކަން ޕްރިޒަނަރ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ހޯދުން‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ‬

‫މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ 2016‬ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމު‬

‫ހޯ ދަ އި ފި އެ ވެ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ވާދަކުރީ މާލޭ ޕްރިޒަން އެންޑް‬ ‫އެޗްޑީސީ އާއި ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓް އެވެ‪ .‬މިމެޗް ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓް ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 2-3‬ސެޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ރޭގެ މެޗްގައި‬ ‫މޮޅުކުޅުމެއްދައްކާ ޓީމަށް ފައިދާހުރި ކުޅުމެއް ކުޅެދީފައެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗްގައި ދެޓީމުގެ ސަޕޯރޓަރުންގެ ސަޕޯރޓުންވަނީ މުޅި ތަން ގުގުމާލާފައެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ‪ .‬އަދި މި މެޗްގެ ހާއްސަ‬ ‫މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ ޮވލީ މުބާރާތަކީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތައް ފެންވަރުގެ ފުރިހަމަ މުބާރާތެއް‪ :‬ވޮލީބޯލް‬ ‫ސސިއޭޝަންގެ ‏‏ރައީސް‏‬ ‫އެ ޯ‬ ‫އެމްސީއެސްގެ ވޮލީ މުބާރާތަކީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތައް ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއްކަމަށާއި މިހާތަނަށް ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނަށްވެސް މިފަދަ‬ ‫ފުރިހަމަ މުބާރެއްތެއް ނުބޭއްވޭކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ލަޠީފް މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ ”2016‬މުބާރާތުގެ‬ ‫ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ‪ 7‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްމުން ލަޠީފް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ސީޕީއޯ ޢަބްދުލް ޣަނީ އާއި‬ ‫މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ އޮފިސަރުނާށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތައުރީފްކުރައްވާ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ލަޠީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވޮލީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެންވާ ބައެއްކަމަށާއި އަމާޒު ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި‬ ‫މިކަންކަން އިސްލާހުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުން ސެކަންޑް ޑިވިޟަނުން ފަރސްޓް ޑިވިޟަނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ ޮވލީ ޓީމް އެއްވަނަ ޑިވިޟަންގައި ކުޅޭ އެންމެ ޮމޅު ޓީމްތަކާއެކު ވާދަ ޮކށް‪ ،‬ކާމިޔާބީ ހޯދުމަކީ‬ ‫‏‏އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނެއް‪ :‬ހޯމް މިނިސްޓަރ‬ ‫‏‬

‫އެމްސީއެސްގެ ވޮލީ ޓީމް އެއްވަނަ ޑިވިޟަންގައި ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު ޓީމްތަކާއެކު ވާދަކޮށް‪ ،‬ކާމިޔާބީ ހޯދުމަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ‬ ‫ހުވަފެނެއްމަކުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް‬ ‫‪ ”2016‬މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ‪ 6‬ކުޅުންތެރިންނާއި ރިޒަރވް ‪ 6‬ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ޓީމް އެކުލަވާލާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި ކުޅުންތެރިން ދުޅަހެޔޮކޮށް ތިބުމާއެކު‪ ،‬ބުންވަރު‬ ‫އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުމަށާއި މިހާރު ދިރިއުޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ބައެއްކަހަލަ ރަނގަޅުނޫން އާދަތައް‬ ‫ދޫކޮށްލުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ޑިސިޕްލިން ދެމެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް‬ ‫މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪ .‬އަދި ސެކަންޑް ޑިވިޟަންގައި ވާދަކޮށް މޮޅު ކުޅުމެއްދައްކައި‪ ،‬ފަސްޓް ޑިވިޟަނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ‬ ‫ހުރިހާ ސިފައެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގައިގާ ހުރި ކަމަށްވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތް ނިމިގެން ދިޔަލެއް ފުރިހަމަކަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ހުރިހާ އޮފިސަރުން އަދި މުވައްޒަފުންނާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިވާކަމަށާއި އެކަމަށް‬ ‫ސާބަސް ދަންނަވާކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫“ނިމިގެން ދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރިޚުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް އޮގައިނަޒްކުރެވި‪ ،‬އެކަމުގައި‬ ‫ފެންނަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުރިހާ ސިފައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރޭ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ‪ ”.‬މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫އިބްރާހީމް އާރިފް‪ :‬މާފުށީ ޕްރިޒަން ޮވލީ މުބާރާތުގެ އެންމެ‬ ‫އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް ‪ 2016‬މުބާރާތުގައި ‪ 7‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓް‬ ‫ޓީމްގައި ތިބީ މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮލީ ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬މާލޭ ޖަލުގެ ޓީމް ރޭގެ މެޗުން ބަލިވިނަމަވެސް‬ ‫މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ހޯދި އިބްރާހީމް އާރިފް ވަނީ ރޭގެ މެޗްގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެހެން މެޗްތަކުގެ މުހިންމު ވަގުތު ތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު އާރިފް ވަނީ ރޭގެ މެޗްގެ އިތުރުން‪ ،‬ސެމީ ފައިނަލްގައި ޕްރިޒަނަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ‬ ‫މައްޗަށް މާލޭ ޖަލު އެންޑް އެޗްޑީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމުވެސް ހޯދާފައެވެ‪ .‬މިހިސާބަށް ދާނެކަމަށް އާރިފް‬ ‫ކުރިން އުންމީދު ކުރިހެއްޔެވެ؟‬ ‫އާރިފް ބުނީ މި މުބާރާތަށް މާބޮޑު އުންމީދެއް ނުކުރިނަމަވެސް މާލޭ ޖަލު އެންޑް އެޗްޑީސީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޝާހީންގެ ފަރާތުން‬ ‫ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާންގައި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފުމަށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އާރިފް ބުނީ ކުރިން ވޮލީ ނުކުޅޭކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބުމުން ކުރިއަށްއޮތްތާންގައި މިކަން‬ ‫ކުރެވިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ބައެއް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން ބުނީ އާރިފް ބެކް ކޯޓުގައި އެދައްކާ ކުޅުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި‬ ‫އެއީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިތުރު ޕްރެކްޓިސް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެއަށްވުރެން މޮޅަށް ކުޅެވިދާނެކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ ޮއފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޖެންޑަރ‬

‫މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ‪ ،‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބުދުލް‬

‫ޣަނީ ވިދާޅުވީ މިޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މިފަދަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް‬

‫މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ސެޝަންއެއް‏‏ބޭއްވުން‬

‫ތަކުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި‪ ،‬ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް‪ ،‬ޖަލުތައް އަމާންކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް‬

‫ދުލް‬ ‫ން‬ ‫ރާމް‬ ‫އްގް‬ ‫އިގްމުޕްވަރޮ‬ ‫ންއިނަނިށާން‬ ‫ރުރެ‬ ‫ސގެ މިއޮފަފިދަސަޓް‬ ‫ވެ ް‬ ‫އެމްކުސީރިއެއަށް‬ ‫ސް އަ(ދި‬ ‫ވވެ‪.‬‬ ‫ނ ކަ‬ ‫ލެ‬ ‫ކްގެ‬ ‫ރެބި‬ ‫ސްންކަލި‬ ‫ސޭވްހަކަ‬ ‫މޯފަ‬ ‫ސީ‪.‬ނާޕީ‪.‬ބެއޯހޭގޮއަތުބްން‬ ‫އށް ރޭޖެވިންފަޑއިަރވާކައިމަކުށްއަލިވެޓީސް ގާނޫ‬ ‫ންތަ ަ‬ ‫ޒަފު‬ ‫ސް)‬ ‫ސމަަރށެ ި‬ ‫ޝަންނަދާ ް‬ ‫ލްޑި‬ ‫މުވ‬ ‫ވިއެ‬ ‫މަޣަ‬ ‫ގެެ‪ .‬ސެޝަންއެއް ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ނީމާތުވިދާދިޅުނު‬ ‫އުލޫ‬

‫މި ސެޝަން އޮތީ ‪ 11‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައި އެމްސީއެސްގެ ހެޑް‬

‫އޮފީހުގައިއެވެ‪.‬‬

‫ސީް‪،‬އޯ‬ ‫އި‪ ،‬ޖިއެންސ‬ ‫ސަވަރުންންކަނާ‬ ‫ކި‬ ‫ންރިއަގޮށްތުގަގެއިންދި‬ ‫ސްއްޓްދަރީތައިށްން މާމަފުއުށިލޫޖަމާލުތުގައިދިކު‬ ‫ންޑދުަރވަހުމިގެނި މު‬ ‫ޖެދެ‬ ‫ން‪،‬‬ ‫‪52‬އި އޮމިފިނި‬ ‫ސް‪.‬ޖީހައްގެގުތަކާ‬ ‫އެސީ‬ ‫އީ‪.‬ސާ‬ ‫އ އަ‬ ‫ރޮގްބޭރާނުމްމަގަ ީ‬ ‫މިޔަގާމިނޫޓްނުރެއިފާނިސްންކުގްރުމުޕްގެ‬ ‫ވިއެ‬ ‫ނ ް‬ ‫ސްވެ‪.‬ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬އަދި މިފަދަ މައުލޫމާތު ސެޝަންއެއް ބޭއްވުމުގެ‬ ‫ރިވެ‬ ‫ނމެ ބަމީއިހަވެކަށް‬ ‫ންމެގެއް‪8‬ނެތިބޭފުކޮޅު ް‬ ‫ހުރު‬ ‫ލުކު‬ ‫ފުތު‬ ‫ތަފާ‬

‫މަގްސަދަކީ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ގާނޫނާބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަންގައި އަލިއަޅުވާލި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމާ‪ ،‬ހަމަހަމަ‬ ‫ފުރުސަތުތަކާއި އެއް ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ދިނުމާއި‪ ،‬މުސާރަ އިނާޔާތްތައް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ‬ ‫އުސޫލަކުން އަމަލުކުރުމާއި‪ ،‬އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މުޖްތަމައުގައި ވަކި ހާއްސަ ދައުރެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ތަމްސީލުކުރުން‬ ‫(ސްޓީރިއޯޓައިޕިންގ) ހިމެނެއެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނޭފަދަ ނިޒާމެއް ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގައިވެސް ގާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނޭކަމަށް‬ ‫ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމްއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ‬ ‫އެންޑް ފެމިލީގެ ޕަބްލިކް އެޑްވޮކަސީ ސްޕެޝަލިސްޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު އާއި ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ‬ ‫އާއިޝަތު މަޒްހާއެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬

‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އަށް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ‪ 11‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ‪ 00:00‬ގައި އައްސޭރި‬ ‫ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ޖަލުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އައްސޭރި ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު ފެޅުން އޮތެވެ‪ .‬ކޭކް ފެޅުމުގައި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ‬ ‫ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތިތަކެއް އަތުލުން‬

‫މާފުށިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އަންހެނެއް މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ވަނީ‬ ‫އަތުލާފައެވެ‪ .‬އެމީހާ މާފުށިޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ގައިދީންނަށް ދެވޭ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުގައި ޖަލުގައިވާ އޭނާގެ ބޭބެއާ‬ ‫ބައްދަލުކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި ހުރީ ކޭކެއްގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން އަންނަ މީހުން ޖަލަށް ވައްދަން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި ވައްދަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް‬ ‫އަތުލައިގަނެވޭލެއް އިތުރުކަމަށް އެމްސީއެސްއަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ‪ .‬މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުވެސް އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް‬ ‫އައި މީހެއްގެ އަތުން ވަނީ ސްމާޓް ފޯނަކާއި ޗާޖަރެއް އަދި ބައްތި ފޯނެއްގެ ބެޓެރިއާ ސިމްކާޑެއް އަތުލާފައެވެ‪ .‬މިތަކެތިވެސް‬ ‫ހުރީ އެމީހާ ގެނައި ބައެއް ސާމާނުގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދައިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި ޖަލުތަކަށް އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގައިދީން‬ ‫އިސްލާހުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެމްސީއެސްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއްކަމުގައި‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪ .‬އަދި މިފަދަ ގައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް އާއިލާތަކަށާއި އާންމުންނަށް‬ ‫އެމްސީއެސް އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ށ ޖަލުގެ ހާލަތު ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު އުޑާ ބިމާހާ‬ ‫މިއަދު މާފު ީ‬ ‫ތަފާތު‪ :‬ހޯ ްމ މިނިސްޓަރ‬

‫މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު‪ ،‬މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު އުޑާ ބިމާހާ ތަފާތު ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ‬ ‫އިސްވެރިން‪ ،‬ޖަލުގެ ގައިދީންގެ ޝަރަފަށްޓަކައި މި ފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރެއް‬ ‫ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ “ގްރެޖުއޭޝަން ‪”2017‬‬ ‫ގެ ނަމުގައި‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށި ޖަލުގައި ބޭއްވި ގައިދީންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬

‫ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ‪ .‬ހުރިހާ ދަސްވެނިންވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި އެކިއެކި ކޯސްތަކެވެ‪.‬‬ ‫“މިރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ތާރީޚުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން‪،‬‬ ‫ޖަލުގެ އެއްވެސް ބަންދެއްގައި ނޫޅޭ‪ ،‬އާންމު ސްކޫލްތަކުންނާއި އެކި މަތީތައުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން އެކި ކޯސްތައް‬ ‫ފުރިހަމަކޮށް ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންކަމަށްވާ ގައިދީން‪ ،‬އެމީހުންގެ‬ ‫ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކު މުޖްތަމައުއަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި މުހިންމު މަރުހަލާއެއް ކަޑައްތުކޮށް ކާމިޔާބީ ހޯދާތަން”‬ ‫މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީހުންމެރުމާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުންފަދަ ބޮޑެތި ހުކުމް ނޫން ހުކުމްތަކުގައި‬ ‫ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުންދާ ގައިދީންގެ ހުކުމްތަކަށް‪ ،‬ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް‬ ‫ލުޔެއް ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި‪ ،‬މި ލުޔަކީ މައާފެއް ނޫންނަމަވެސް މައާފާ އެއްގޮތް ލުޔެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ލުއި ލިބޭނީ ގައިދީންގެ ތެރެއިން އިސްލާހުވާން ބޭނުންވާ އަދި ޖަލުގެ ބަދަލުގައި އާއިލާއާ‬ ‫އެކު ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ގައިދީންނަށް ކަމަށާއި‪ ،‬ލުއި ލިބޭނީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ‬ ‫އެންގުންތަކަށް ބޯލަނބާ‪ ،‬އަހުލާގު ރަނގަޅުކުރާ ގައިދީންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ރަނގަޅު އަހުލާގެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށާއި ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރ‬ ‫ހި ތް ވަ ރު ދެ އް ވި އެ ވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަސްވެނިން ނިންމާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކުއަލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ‬ ‫“ސެޓްފިކެޓް ‪ 3 ،2 ،1‬އިން ޤިރާތު”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސޯވިންގ”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްޓާޓިންގ‬ ‫އެގްރިކަލްޗަރ” އަދި “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން އިލެކްޓްރިޝަން އެންޑް ހައުސް ވަޔަރިންގ” އެވެ‪ .‬ދަސްވެނިވި ގައިދީންނަށް‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ހަޔަރ ޑިސްޓިކްޝަން ހާސިލްކުރި ގައިދީންނަށް މެޑަލްވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫“ދަސްވެނިވުން ‪ ”2017‬ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އެކި‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ މާފުށި ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަސްވެނިން ފުރިހަމަ ކުރި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ސެޓްފިކެޓް ‪ 1،2،3‬އިން ޤިރާތު‪ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސޯވިންގ‪،‬‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ހަޔަރ ޑިސްޓިކްޝަން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ގައިދީންނަށް‬ ‫މެޑަލްވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ‪ 63‬ހަޔަރ ޑިސްޓިކްޝަން ސެޓްފިކެޓާއެކު ޖުމްލަ ‪ 186‬ސެޓްފިކެޓް ވަނީ‬ ‫ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމީއްޔާތުގައި ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަމުން އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޟާ‬ ‫ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި ޚާއްސަކޮށް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ޤުރުއާން އެންޑް‬ ‫ސުންނާގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސައީދަށާއި އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މުދައްރިސުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ‬ ‫ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫“މިރޭގެ ދަސްވެނިން ސާބިތުކޮށްދިނީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި‪ ،‬ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އުނގެނުމަކީ ކުރެވިދާނެ އަދި ކުރަން ވާނޭ‬ ‫ކަމެއްކަން‪ .‬އަދި ލިބޭ މެސެޖަކީ އިސްލާހުވެ ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމައުގައި އުޅެން ބޭނުންވާކަން‪ .‬އަދި ތި އަޒުމްގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންގޮސް ދުނިޔެ އާއި އާހިރަތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން‪ ”،‬ސީޕީއޯ ރިޟާ ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމީއްޔާތުގައި ގައިދީންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން‪ ،‬ހިލޭސާބަހަށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ގައުމީ އިނާމް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަދީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޒީއަށް‬ ‫އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިގެން ގޮސް އާއިލާ ގެއްލި‪ ،‬ރަހުމަތްތެރިން ގެއްލި ހަޔާތް އެކި ގޮތްގޮތަށް‬ ‫ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ވަރުގަދަ އަޒުމެއް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ލިބުނު‬ ‫ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުން މިއަދު ހީނުކުރާވަރުގެ ކާމިޔާބީ ލިބި‪ ،‬ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ދައުވަތު އެރުވުނު މެހެމާނުންވެސް ވަނީ‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ގައުމީ ޮވލީ ލީގު‪ :‬ޕީއާރުސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރުން‬

‫ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގައި ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެޓީމު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މި މެޗް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މުލަކު ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ވާދަކޮށް ސީދާ ‪ 3‬ސެޓުންނެވެ‪ .‬މިއީ ގައުމީ ލީގެއްގައި ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން‬ ‫ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގެ ސެޓްތައް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ‪ 25-12 ،25-22‬އަދި ‪ 26-24‬ންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޖާޒީނަންބަރ ‪ ،12‬އިބްރާހިމް ޝިނާން އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗްގައި ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ޓީމަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް‬ ‫ޖަމާވިއެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށް އޮތް މެޗްގައި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ސަޕޯޓެއް ފެނިގެންދާނެކަމަށް ސަޕޯޓަރުންވަނީ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ‪ 15‬ން ‪ 21‬އަށް ކުރިއަށްގެންދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގައި ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކުޅުނު‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނަ މެޗްގައި މާދަމާ ރޭ ނުކުންނާނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ އާއި ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން‬

‫މާލޭ ޖަލުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ‪ 23:50‬ގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު‬ ‫ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އެސްޕީ‬ ‫މޫސާ އަންވަރުގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު ފެޅުން އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫މާފުށީ ޖަލާއި ކާށިދޫ ޖަލުގެ ކަރަންޓާއި ގުޅޭ ޮގތުން އެމްސީއެސް އިން ސްޓެލް ޯކ އާއި މަޝްވަރާކުރުން‬ ‫ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން މާފުށި ޖަލަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތުންނާއި‬ ‫ކ‪.‬ކާށިދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސްއިން ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންނާއެކު‬ ‫މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ‪ 17‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައި ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ސްޓެލްކޯގައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވާ އެކި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މާފުށިން‬ ‫ކަރަންޓް ކެނޑޭ ޙާލަތްތަކުގައި މާފުށި ޖަލުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެން ނުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ‬ ‫ގޮތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ‪ .‬އަދި މީގެއިތުރުން ކ‪.‬ކާށިދޫ ޖަލުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީވެ‪،‬‬ ‫އެޖަލަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬ ‫އެޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ސްޓެލްކޯއިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެފަރާތުން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުލް ޝުކޫރު އާއި ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު‬ ‫ޝާނީޒް އާއި ސީނިއާ އިންޖިނިއަރުން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ޔޫސުފް މަނިކު އާއި ޢަލީ އަޙްމަދުގެ އިތުރުން ސީނިއާ ސުޕަވައިޒަރ‬ ‫މުޙައްމަދު ޝާން އެވެ‪ .‬އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެރިވެލެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދު އެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ‪ 100‬އިންސައްތަ ފާސް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި‬ ‫ބައިވެރިވި ގައިދީން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ވަނީ ހޯދައިފައެވެ‪.‬‬ ‫އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާފައިވާ ކްލާސްތައް ފުރިހަމަކޮށް މި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި ‪ 14‬ގައިދީންވެސް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ‪ 2‬އޭ އާއި‪ 7 ،‬ބީގެ އިތުރުން ‪ 5‬ސީ ފާސްވަނީ ހޯދާފައެވެ‪.‬‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާ ގައިދީން‪ ،‬އަނބުރާ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި‬ ‫ސަރުކާރުން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވޭނީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން ކަމުގައިވާތީ‪،‬‬ ‫އެމީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެމީހުންގެ އަގުހުރި ވަގުތުތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ގެންދަނީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ގިނަ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގައިދީންނަށް ކިޔަވާދިނުމާ ތަފާތު ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް‪ ،‬އެމްކިއުއޭ‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ‪ .‬އަދި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފައިގެން ގިނަ ގައިދީން‬ ‫މިހާރުވެސްތިބީ މުޖުތަމައުގައި އެހެންމީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިއެދިއެވެ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫ނ އެޗްއާރުސީއެމްގެ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ‬ ‫އައި ޯކސްޓު ް‬ ‫ބޭފުޅުންނާ ިއ ބައްދަލުކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ‬ ‫މޯލްޑިވްސްގެ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ‪ 19‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގެ ހެނދުނު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކުރިއަށްއޮތްތާންގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ކޮމްޕޯނަންޓް އައިކޯސްޓްގެ ސިލަބަސްތަކުގައި‬ ‫ހިމެނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރުވެސް އައިކޯސްޓްގެ ބައެއް ކޯސްތަކުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ބައެއް މޮޑިއުލްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ‪ .‬އަދި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ‪.‬‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއާ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ‬ ‫އައިޝަތު ޝިފާނާ އާއި އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތުމަތު އަޙްމަދު އެވެ‪ .‬އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރ ސީޕީއޯ އަޙްމަދު ރިޒާ އާއި އައިކޯސްޓްގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލީޑާޝިޕްގެ ހެޑް އެސްޕީއޯ އަޙްމަދު‬ ‫ފާރިޝް ޢަލީގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްސްގެ ހެޑް އެފްސީޕީއޯ މުޙައްމަދު ނިޝްވާން އެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫އެޗްޑީސީގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ނުވައަހަރު ފުރުމާއި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ (އެޗް‪.‬ޑީ‪.‬ސީ)‬ ‫އަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޑިނަރ ނައިޓެއް ‪ 20‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި ޑިނަރނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޙަފްލާގައި މާލޭ ޖަލާއި އެޗްޑީސީގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށްއޮތްތާންގައި މާލޭ‬ ‫ޖަލު ބައިވެރިވާ އެކި އިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއްވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ލޯންޗް ކޮށްފައެވެ‪ .‬މި ލޯގޯ‬ ‫ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑިނަރ ނައިޓް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެމްސީއެސްގެ މިއުޒިކް ބޭންޑުގެ ލައިވް މިއުޒިކާ އެކުއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ ޙަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްތަކުގެ އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން‬ ‫މާލޭ ޖަލާއި އެޗްޑީސީގެ އޮފިސަރުންނާ އޮފިސަރުންގެ އާއިލާތައް ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫ދެވަނަ ޑިވިޝަން ޮވލީމުބާރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް‬ ‫ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް‬

‫ގައުމީ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމުގެ މަގާމު ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ލިބިއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫މުޅިން އަލަށް ގައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެން ނުކުތް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން‬ ‫ތަކަކާއެކު ކުޅެން ނުކުތްޓީމެކެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް މުބާރާތުގައި ޕީއާރުސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ސީދާ ތިންސެޓުން‬ ‫ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުނީ ‪ 21‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައެވެ‪ .‬މި މެޗް‬ ‫މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް‬ ‫ކްލަބެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޓީމުގެ މަގާމު ލިބުނީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ އަށެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫“އަމާން ވެއްޓެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން” މިނަމުގައި ބޭއް ިވ މީޑި ާއ އިވެންޓްގައި‬ ‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މައުލޫ ާމތު ދިނުން‬ ‫“އަމާން ވެއްޓެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 23‬ޖެނުއަރީ‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި އިވެންޓް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 45‬ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މި ހަރަކާތްތަކަކީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުން‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސް ތަކުގައި މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން‬ ‫ހިންގާ އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމްސްގެ މީރުބަހުރު މާލަމުގައި މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި މިހަރަކާތުގައި ޖުމުލަ ‪ 10‬މުއައްސަސާއަކުން ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން‬ ‫ހުށަހެޅިއެވެ‪ .‬މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވެސް ވަނީ ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި‪ ،‬ހިންގާފައިވާ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެކިއެކި‬ ‫އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރިއެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ‪ 612‬ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް‬ ‫ފުރިހަމަ ކުރުން‬ ‫ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ‪ 612‬ގައިދީން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ހިންގާ‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް ނުކުންނައިރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭފަދަ ތައުލީމީ ހުނަރެއް‬ ‫ބިނާކޮށް‪ ،‬މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އެމްސީއެސް އިން ވަނީ މުޅިންއަލަށް “ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް” އިފްތިތާހްކޮށް‪ ،‬އެ ފްރޭމްވަރކާއި‬ ‫އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ‪ .‬މި ފްރޭމްވަރކްގައި މައިގަނޑު ހަތަރު ފޭސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ‪ .‬އެއީ ގައިދީންގެ ކިބާގައި‬ ‫“ޑިސިޕްލިން” ބިނާކުރުމާ އެމީހުންނަށް “ސައިކޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްތައް” ހިންގުމާ “އެޑިއުކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަނަލް” ދަސްކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫އިތުރުން “ޕްރިޒަން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް”އެވެ‪ .‬މިއިން ކޮންމެ ފޭސްއެއްގައި ހާސިލްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން “އެޑިއުކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަނަލް” ފޭސްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާހާއި ޤާރީ ކޯސްގެ އެކި‬ ‫ލެވެލް‪ ،‬ވުޑް ކަރވިންގ‪ ،‬ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކާއި‪ ،‬ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓަރިޝަން ކޯހާ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހާއި ފަހާ ކޯހުގެ‬ ‫އެކި ލެވެލްގެ އިތުރުން ޕެސްޓް އެންޑް ޑިސީޒް ކޮންޓްރޯލް އާ ކުދި ދޯނި ހެދުމާއި ސްޓޮކިންގ ފްލާވަރ ހެދުން ހިމެނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި “ޕްރިޒަން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް”ގެ ބައިގައި އެކި ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް އެލަވަންސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުވެސް‬ ‫ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާ ގުޅިގެން އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް‬ ‫ބޭނުންވާ ގާ އެޅުމަށްޓަކައި ކ‪ .‬ތިލަފުށީގައި “އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒު” ގެ ނަމުގައި މަރުކަޒެއް ގާއިމްކޮށް‪ ،‬ގައިދީން‬ ‫ބައިވެރިކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪ .‬އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ހެދުމަށް‬ ‫ބޭނުންވާ އެންކަރ ބްލޮކް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކ‪ .‬މަނިޔަފުށީގައި އިންޖީނުގެއެއް‬ ‫އިމާރާތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ‪ 9:00‬ން މެންދުރު ‪ 12:00‬އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުގައި‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހެދިފައިވާ ވިނަތައް ނޮޅައި‪ ،‬ކުދި ގަސްތައް އެއްކޮށް ކޮށުމުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ގަސްތަކުގެ‬ ‫ތިރިއަށް ހުރި ގޮފިތައް ވަނީ ކޮށައި ސާފުކޮށްފައެވެ‪ .‬މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ‪ 300‬ފޫޓު ދިގު އަދި ‪ 200‬ފޫޓު ފުޅާ‬ ‫މިނުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ ސާފުކުރެވިފައެވެ‪.‬‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސިސްޓަންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ވިދާޅުވީ މި‬ ‫މަސައްކަތަކީ އަބަދުވެސް ޖަލުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މި މަސައްކަތް‬ ‫ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ޖޯށާއި ފޯރީގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށާއި ގައިދީންނަށް‬ ‫ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އޭއެސްޕީ މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ސެޓްފިކެޓް ‪ 3‬އިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޟަން ކޯހުގެ މޮޑިއުލް އެއް‬ ‫އެޗް‪.‬އާރ‪.‬ސީ‪.‬އެމްއިން ނަގައިދިނުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ‪ 3‬އިން ކަސްޓޯޑިއަލް ސުޕަރވިޟަން ކޯހުގެ ހިއުމަން‬ ‫ރައިޓްސްއާ ބެހޭ މޮޑިއުލް‪ ،‬ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް‪.‬އާރް‪.‬ސީ‪.‬އެމް) އިން ‪ 29‬ޖެނުއަރީ ‪ 2017‬ގައި‬ ‫ނަގާދިނެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ކޯހަކީ ފަސްޓް ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ރޭންކާއި ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ރޭންކުތަކުގެ‬ ‫އޮފިސަރުން ތަރައްގީކޮށް‪ ،‬ހަރުދަނާ ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް އާ ބެހޭ މި މޮޑިއުލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ‪ ،‬އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އާންމު ޤަރާރު އަދި‬ ‫މުއާހަދާތަކާއި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ ހައްގުތަކުގެ އިތުރުން ސިއްޙީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު‪ޮ ،‬ކމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން‬

‫އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު‪ ،‬ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާ‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ‪ 1‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން‬ ‫އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު ނިޔާވުން‬ ‫‏‬ ‫ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު ‪ 7‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން ‪ 51‬އަހަރުގެ މީހެއްކަމުގައިވާ ސ‪ .‬ފޭދޫ‪ ،‬ސްނޯ ވައިޓް ހަސަން ސައީދު އެވެ‪ .‬މީނާއަކީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ‪ 19‬އިން ފެށިގެން ‪ 15‬އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ހަސަން ސައީދު ނިޔާވެފައިވަނީ ‪ 6‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މޭގައި ރިއްސާތީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް‬ ‫ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނޭވާ ނުލެވިގެން މެޝިންގެ އެހީގައި ނޭވާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު‪ ،‬އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސް‬ ‫އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ‪ 7‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގެ މެންދުރުފަހު ‪ 14:30‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ށ ޤިރާތު ޯކސް ލެވަލް ‪ 1‬ގެ ‪ 7‬ވަނަ‬ ‫ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮ ް‬ ‫ބެޗާއި ބޭސިކް ޤުރް ާޢން ކްލާސް‏‏މާފުށީ ޖަލު ަގއި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް ހިންގާ ޤިރާތު ކޯހުގެ ލެވަލް އެކެއް ގެ ހަތްވަނަ ބެޗާއި‬ ‫ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާހުގެ އަށްވަނަ ބެޗް ‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2017‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލުގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫މިގޮތުން ޤިރާތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ހަތްވަނަ ބެޗްގައި ‪ 28‬ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ދެމަސް ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުން ފާސްވާ ގައިދީންނަށް ޤިރާތު ކޯސް ލެވެލް ދޭއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބޭސިކް ޤުރްޢާން ކްލާހުގެ އަށްވަނަ ބެޗްގައި ‪ 13‬ޤައިދީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫މި ކްލާސްތަކަކީ ޤިރާތު ކޯހަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިންގާ ކްލާސްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން‬ ‫ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ފުޅާ ކުރުމަށް ގެންދަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން އައިކޯސްޓް އިން‬ ‫މިހާރުވެސް ގައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށް ފަހާކޯހާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައްފަދަ ތަފާތު ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާ‬ ‫‏‏ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ (ޔޫއެސް)ގެ ޕީއޭސީއޯއެމް‬ ‫އޯގްމެންޓޭޝަން ޓީމްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރރެއްވިއެވެ‪ .‬މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ‪ 14‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް‪.‬ސީ‪.‬އެސް) ގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ ގައިދީންނަށް ހިންގާ ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އިންފޮމޭޝަން ސަޕޯރޓް ޓީމް މރ ސެއޮން ލީ‬ ‫އާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯޓް އެލެމެންޓް މރ ޔޮންގް ލީ‪ ،‬ސިވިލް އެފެއަރޒް ޕްލޭނަރ މރ ޑެނިއަލް ބަރޖް‪،‬‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އިންފޮމޭޝަން ސަޕޯރޓް ޓީމް މރ އެޑްވަރޑް ޑަރފޮރ އަދި މސ އެ އެމްބަރސީގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ‬ ‫ސުޗޭތާ ޝަރްމާއެވެ‪ .‬އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް ނާޝިދުވެސް‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ގައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫އެމްސީއެސް އިން ފުލުހުންނަށް އިންފޮރމޭޝަން ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިއުން‬

‫ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރ” ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ‬ ‫ބައިވެރިންނަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މައުލޫމާތު ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ‪ .‬މި‬ ‫ސެޝަން އޮތީ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދައުރާއި ގާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ އިތުރުން ގައިދީންނާއި‬ ‫ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި‪ ،‬ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް‪ ،‬ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމައުއަށް‬ ‫ނެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެމްސީއެސްގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ ބައިވެރިންނާ‬ ‫ހިއްސާކުރިއެވެ‪ .‬މިއީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަދަ ހަތަރު ވަނަ‬ ‫ސެޝަންއެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬ ‫(އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ބައްލަވާލެއްވުން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކ‪ .‬ތިލަފުށީގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަހުލުވެރި މަރުކަޒަށް ‪ 15‬ފެބްރުއަރީ‬ ‫‪ 2017‬ގައި ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޒިޔާރަތުގައި ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް‬ ‫ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމައުއަށް ދޫކުރުމަށް އެމްސީއެސްއިން ކުރަމުންގެންދާ‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެކެވެ‪ .‬ގައިދީންގެ “ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޭމްވަރކް” ގެ ‪ 4‬ވަނަ ފޭސްގެ ބައި‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި މަރުކަޒުގައެވެ‪.‬‬ ‫އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ގައިދީންނަށް އެލަވަންސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭތަނެކެވެ‪ .‬މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް‬ ‫ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާ ގުޅިގެން އެކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި‬ ‫އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް މި މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑާލަންޖެހޭ ޮއފިސަރުން ެގ ރެކޯޑް‬ ‫ސާފު ޮކށް ބޭއްވުމަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް‏‏ދެވޭ ގެއްލުމެއް – ސީޕީ‬ ‫‏‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިސަރުން އެކިއެކި ޑިސިޕްލިނަރީ‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުން‪ ،‬ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެކަން އެމުވައްޒަފުންނަށް ޔަޤީންވުމުން‪ ،‬އަމިއްލައަށް‬ ‫ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދެމުންދާތީ‪ ،‬އެއޮފިސަރުންގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް އޮންނަ ގޮތަށް އެފަދަ އޮފިސަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުމަކީ‬ ‫ރައްކާތެރި މުޖުތަޢުއަކަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އެމްސީއެސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ބައްދަލު ވުމެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ އެމްސީއެސްގެ ހިދުމަތުން ވަކިވެގެން ދާ ކޮންމެ‬ ‫އޮފިސަރަކީވެސް އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ‬ ‫އޮފިސަރެއް ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަން އެނގިހުރެ އެކަން ހާމަ ނުކުރުމުން‪ ،‬އެއީ ކުށްކުރި މީހާއަށް އިތުރު ކުށް ކުރުމަށް‬ ‫ލިބިގެންދާ ހިތްވަރެއް ކަމަށާ އަދި އެކުށް ތަކުރާރުކުރަން ލިބުނު އިތުރު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪ .‬މިގޮތުން ކުށެއް ކޮށްގެން ހިދުމަތުން‬ ‫ވަކިވާ އޮފިސަރުންގެ ކުށް ފޮރުވުމަކީ‪ ،‬އެފަދަ ކުށެއް އެމީހަކު ތަކުރާރު ކުރުމަށް ދެވޭ އިތުރު ފުރުސަތެއް ކަމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ބައިވެރިން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި އެއީ މި މުއައްސަސާގައި ތެދުވެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ގަދަރާއި އިއްޒަތުގެ އިތުރުން އިތުބާރުވެސް ގެއްލޭކަމެއް ކަމަށާއި‪ ،‬މި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރުވެސް ގެއްލޭކަމެއް‬ ‫ކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓަކުން ނިޔާ ކަނޑައެޅުމުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކަމަށާއި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ‬ ‫މަރުޙަލާގައި ކުށްވެރިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްގުތަކާ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާ ފަސޭހަތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި މަޝްޣޫލްވެ އުޅޭ‬ ‫އޮފިސަރުންނަކީ‪ ،‬ކުށުގެ މާހައުލުން ދުރުވެތިބޭ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިސާލަކަށް ވާންޖެހޭ‬ ‫ބައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މެންބަރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަކީ ކުށުގެ މާހައުލުން ސާބިތުކަމާއެކު ދުރުވެތިބޭ‪،‬‬ ‫ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަމާން‪ ،‬ރައްކާތެރި މުޖްތަމަޢުއެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެމްސީއެސްއިން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރު‬ ‫ދެމެހެއްޓޭނީ‪ ،‬އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުން ވެސް ކުށުގެ މާހައުލުން ދުރުވެ‪ ،‬ތެދުވެރިކަމާއެކު ހަރުދަނާކޮށް ޒިންމާތައް އަދާކޮށްގެން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރަކުވެސް ކުށެއްކޮށްފިނަމަ‪ ،‬އެ ކުށް ނުފޮރުވާ‪ ،‬އެމީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެންބަރުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތުން ވަކިވެގެންދާ ކޮންމެ އޮފިސަރަކީވެސް އިތުބާރުކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތުން ވަކިވެގެންދާ މީހެއް‬ ‫ކަމުގައި ވުމަކީ‪ ،‬މުޖުތަމަޢުއިން އޮފިސަރުންނާ މެދު ބަހައްޓާ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ލާޒިމް ކަމެއްކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލައިގައި އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވީ މި ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް އަޚްލާގީ ވަކި މިންގަނޑެއްގެ‬ ‫ތެރޭގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވެފައި‪ ،‬މުޖުތަޢުއިން އެ އޮފިސަރުންނަށް ކުރާ އިތުރުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ‪ ،‬ހާމަ‬ ‫ގޮތެއްގައި ކުށްކުރާ އޮފިސަރުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ނުފޮރުވާ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ އޮފިސަރުން އަމިއްލައަށް‬ ‫އެދުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވިކަމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުފަދަ ލިޔުން ތަކުގައި ބަޔާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‬ ‫އެ އޮފިސަރުގެ އަމަލުތަކުގެ ހަގީގަތް އެނގޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރެކޯޑުތައް ހުރެގެންކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫އެމްސީއެސް އިން ގައިދީންނަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު‬ ‫ފަހިކޮށް ‏ދޭ‬ ‫ޖަލުތަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި‬

‫އަދި މީގެއިތުރުން ބައެއް ގައިދީންނަކީ ޖަލަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ތަޢުލީމީ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އެހާ އިސްކަމެއް ދިން‬

‫ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާރު އެސްއެސްސީ އިމްތިހާންގައާއި‬

‫އެގޮތުން ގައިދީންނަށް ތަފާތު ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތާއި‬

‫ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގައި ގައިދީން ގެންދަނީ ރަނގަޅު‬

‫މަސައްކަތް ދަސްކުރުމުގެ ތަފާތު ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް‬

‫ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ ފަހިކޮށް ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އައިކޯސްޓްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫އެމްސީއެސްގެ އެއް އަމާޒަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ ޖަލު‬

‫‪ 414‬ގައިދީން އެކި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު ‪222‬‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނައިރު‬

‫ގައިދީންވަނީ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވެފައެވެ‪ .‬އަދި ‪80‬‬

‫ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޫހު ހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ‪ .‬އަދި ތަފާތު‬

‫ގައިދީންވަނީ “ހަޔަރ ޑިސްޓިންކްޝަން” ހޯދާފައެވެ‪.‬‬

‫ރޮނގުތަކުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރުވާ އަމިއްލައަށް‬

‫ގައިދީންނަކީ ރަނގަޅުބަޔަކަށް ހަދާ‪ ،‬އެމީހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު‬

‫ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އުޅެވޭނެ ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށް‬

‫އިތުރުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬

‫ހެދުމެވެ‪ .‬އަދި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ތައުލީމާއި‬

‫އިން ކުރަމުން ގެންދަނީ ބުރަ މަސައްކަތް ތަކެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން އެނގޭ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ‪.‬‬

‫މި ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬

‫ޕްރޮގްރާމަކީ‬

‫(އައިކޯސްޓް) އިން އެކި ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދަނީ ފުޅާ‬

‫ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ހެއްކަކީ ގައިދީންނަށް ހިންގާ‬

‫ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުވެސް ‪ 14‬ކޯހެއްވަނީ‬

‫ތަފާތު ކޯސްތަކެވެ‪ .‬އަދި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ގައިދީންގެ‬

‫ހިންގާފައެވެ‪ .‬އެއީ “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ޤިރާތު”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް‬

‫ޝައުގުވެރިކަމެވެ‪ .‬މަސައްކަތަށް ހުންނަ ފޯރިއާއި ކިޔެވުމަށް‬

‫‪ 2‬އިން ޤިރާތު”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 3‬އިން ޤިރާތު”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް‬

‫ބޭނުންވެފައި ތިބޭ މިންވަރެވެ‪ .‬މި ކަންކަން ހާސިލު ކުރުމަށް‬

‫‪ 1‬އިން ސޯވިންގ”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ސްޓާޓިންގ‬

‫ގަދައަޅާ ކުރާ މަސައްކަތެވެ‪ .‬ބައެއް ގައިދީންނަކީ ބުރަ މަސައްކަތް‬

‫އެގްރިކަލްޗަރ”‪“ ،‬ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ‬

‫ހުނަރުހުރި‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫ބަޔަކަށް‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ހެދުމަށް‬

‫ގެންދާ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން‬

‫އެންޑް އިލެކްޓްރީޝަން” ކޯސްތަކާއި އަދި މި ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން‬ ‫އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫ޮކމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ބައްލަވާލެއްވުން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް‬ ‫‪ 23‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ހާއްސަކޮށް މާފުށީ ޖަލުގެ ޔުނިޓް ‪ 3‬އަށް މިހާރު ގެނެވެމުންދާ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ބަދަލުތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪ .‬ޔުނިޓް ‪3‬‬ ‫އަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ މެކްސިމަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ޒިޔާރަތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫މާލޭ ޖަލުގައި އެއްދުވަހުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން‬

‫މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކޮށް އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު‬ ‫ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްދުވަހުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް އެ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ދުވަހު ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ‪ 5‬ޓީމް ވާދަކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެފައިވަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ ވާދަކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ދެޓީމް ފައިނަލް ކުޅޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަށް ޓީމްތައް ބަހާފައިވަނީ އެސްކޮޓް ފިޔަވައި ދެންހުރި ސެކްޝަންތައް‪ ،‬ކޮންމެ ދެ ސެކްޝަނެއް އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޑެލްޓާ ‪ /‬ބްރާވޯ ޓީމެވެ‪ .‬ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫އެސްއެސްސީ އަދި ޯއ ލެވެ ްލ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ގައިދީންނަށް ކްލާސްތައް ފެށުން‬ ‫‏‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬އެމީހުންނަކީ އިލްމުވެރި‪ ،‬މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ ފަރުދުންނަށް‬ ‫ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އިތުރު ގައިދީންނަށް ކްލާސްތަކެއް ‪ 25‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި‬ ‫ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސްތަކަކީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އަދި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ‬ ‫މަގްސަދުގައި ހިންގާ ކްލާސްތަކެކެވެ‪ .‬މިގޮތުން ޖުމްލަ ‪ 26‬ގައިދީން ވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މީގެތެރެއިން ބޭނުންވާ ގައިދީންނަށް އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޤުރްޢާން އެންޑް ސުންނަތާއި ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫މިނިސްޓަރ ޮއފް ހެލްތު‪ ،‬އައިޖީއެމްއެޗް އާއި އެމްސީއެސްގެ އިސްވެރިންނާ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން‬

‫މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ‬ ‫އިސްވެރިންނާ ‪ 26‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައެވެ‪ .‬މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ‬ ‫ސީއީއޯ‪ ،‬ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް (ރޓ) ފަރުޙަތު ޝަހީރު އާއި އޮޕަރޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރިޝްވާން ގެ އިތުރުން މެޑިކަލް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރ ޑރ‪ .‬އަލީ ނަޒީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު‬ ‫ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް‬ ‫މިހާރަށްވުރެ ތަނަވަސްކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ‪ .‬އަދި މިހާރުވެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫އެކިއެކި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލާއިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކޮންކޮން ޚިދުމަތް ތަކެއްތޯ ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ޝެޑިއުލްކޮށް “ސްޕެޝަލިސްޓް” ޑޮކްޓަރުން ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް ހެދުމުން ކިއުގައި ތިބެންޖެހޭ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތުން ގައިދީން އުފުލުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ވަރަށް‬ ‫ބޮޑުތަން ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ޕްރިޒަން ޮއފިސަރުން ޓާމް ޑިއުޓީއަށް ފޮނުވަން ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައާއި ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ޓާމް ޑިއުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭގޮތަށް‬ ‫އާންމު އުސޫލެއް ‪ 28‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި ވަނީ ނެރެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުގައި ދަސްކޮށްދީފައިވާ ކަންކަން ރިފްރެޝް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް ދިނުމާއި‪ ،‬އެމްސީއެސްގެ ޖަލުތަކާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު އަދި މަރުކަޒު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހުރި‬ ‫ތަފާތުތަކަށް އޮފިސަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި‪ ،‬އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގައި ހުނަރުވެރި‬ ‫ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މި އުސޫލުގައިވާގޮތުން އޮފިސަރު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ތިން މަސްދުވަހުގެ ޑިއުޓީއެއް އަދާކުރަން‬ ‫ޖެހެއެވެ‪ .‬މި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮފިސަރުން ޑިއުޓީ ކުރާތަންތަނުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ އެސްއެމްޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތީން އެޗްއާރ‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކުރާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތިތަކެއް އަތުލައިގަތުން‬ ‫މާފުށި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުންދާ ގައިދީއަކަށް އާއިލާއިން ފޮނުވި އަންނައުނު ތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާފައިހުރި މަސްތުވާ ތަކެތި‬ ‫ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް ‪ 12‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ވަނީ ހޯދައި އަތުލައިގަނެފައެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް ގައިދީންނަށް ރައްދުކުރުމަށް ފޮނުވާ ތަކެތި މެދުވެރިކޮށް ޖަލަށް ވައްދަން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި ވައްދަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް‬ ‫އަތުލައިގަނެވޭލެއް އިތުރުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދައިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި ޖަލުތަކަށް އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގައިދީން އިސްލާހުވުމަށް‬ ‫އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށާއި އާއިލީ ބައްދަލުވުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ އާއިލާތަކަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެކެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެމްސީއެސްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ގެއްލުންހުރި މިފަދަ‬ ‫ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް އާއިލާތަކަށާއި އާންމުންނަށް އެމްސީއެސް އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫ޮކމިޝަނަރ ޮއ ްފ ޕްރިޒަންސް އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެޗްއާރސީއެމްގެ މެންބަރުންނާ ‪ 28‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2017‬ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުންއޮތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ‪“ 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ ގާނޫނު” ގައި ކުރަން ލާޒިމްކުރާ‬ ‫ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ތަނަށް ގެންނަމުންދާ އިދާރީ ބަދަލުތަކާއި އެމްސީއެސްއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް‬ ‫ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ގައިދީންނަށް ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ގެންނަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ‬ ‫މަޢުލޫމާތުވެސް ކޮމިޝަނަރ ވަނީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސް އިން މިހާރު ކުރަންހުރި‬ ‫ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އަރުވާފައެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުންވަނީ މިކަމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވިދާޅުވެފައެވެ‪ .‬އަދި ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނު ތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ގެނެވޭ ކޮންމެ އެދެވޭ ބަދަލަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނާނެ ބަދަލެއްކަމަށްވެސް މެންބަރުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އާމިނާތު އީނާސް އާއި ނައިބު ރައީސް ޝިފާގު‬ ‫މުފީދު އާއި ކޮމިޝަނަރ މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނު އާއި ކޮމިޝަނަރ ނައިވީން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އައިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫އެމްއާރްޑީސީގެ އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސް މަޝްވަރާ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން‬

‫މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) ގެ އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް‬ ‫‪ 01‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ‪ .‬ތިލަފުށީގައި ހުންނަ‬ ‫“އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒު” ގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިއަހަރު ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރާއިރު އަލަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާތޯބަލާ‪ ،‬އެކަންކަން ކުރުމަށް ކުރެވެން‬ ‫ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް‬ ‫އަޙްމަދު މަމްދޫހާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރޓ) އަޙްމަދު ފަސީހުގެ އިތުރުން މެނޭޖަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް ޔާމިން‬ ‫ޢަބްދުލް ވައްހާބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް ނާޝިދުއެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ ގައިދީން ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށްފަހު މުޖްތަމައުއަށް ނިކުންނައިރު އެމީހުންނަކީ އިސްލާހުވެފައިވާ‪،‬‬ ‫އިލްމުވެރި އަދި މަސައްކަތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް އެމްސީއެސްއިން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ‬ ‫މަރުކަޒެކެވެ‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން އެމްސީއެސްގައި ފެށުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) ގެ އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް‬ ‫‪ 01‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ‪ .‬ތިލަފުށީގައި ހުންނަ‬ ‫“އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒު” ގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާ‬ ‫ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިއަހަރު ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރާއިރު އަލަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާތޯބަލާ‪ ،‬އެކަންކަން ކުރުމަށް ކުރެވެން‬ ‫ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް‬ ‫އަޙްމަދު މަމްދޫހާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރޓ) އަޙްމަދު ފަސީހުގެ އިތުރުން މެނޭޖަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް ޔާމިން‬ ‫ޢަބްދުލް ވައްހާބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪ .‬އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް‬ ‫ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް ނާޝިދުއެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒަކީ ގައިދީން ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށްފަހު މުޖްތަމައުއަށް ނިކުންނައިރު އެމީހުންނަކީ އިސްލާހުވެފައިވާ‪،‬‬ ‫އިލްމުވެރި އަދި މަސައްކަތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް އެމްސީއެސްއިން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ‬ ‫މަރުކަޒެކެވެ‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫ނ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ޮކމިޓީ އައްޔަން ކުރުމަށް‬ ‫ޕްރިޒަ ް‬ ‫ނ ފެށުން‬ ‫ވޯޓްލާ ް‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕީއާރްސީ) ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 6‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ވޯޓްގައި ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހުރިހާ މަގާމަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކުލަބަށް އައްޔަންކުރާ‬ ‫މަޤާމު ތަކަކީ “ރައީސް”‪“ ،‬ނާއިބު ރައީސް”‪“ ،‬ޑައިރެކްޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން”‪“ ،‬ޑައިރެކްޓަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް‬ ‫މީޑިއާ”‪“ ،‬ޑައިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް”‪“ ،‬ޑައިރެކްޓަރ ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން”‪“ ،‬ޑައިރެކްޓަރ ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް”‬ ‫ގެ އިތުރުން “ޑައިރެކްޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން” އެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން ޢާންމު އަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬ ‫ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ޖަލުތަކަށް އެކި ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތުން ‪ 07‬މާޗް ‪ 2017‬ގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭ ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ އިތުރުން އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގައެވެ‪ .‬އަދި ހެޑް‬ ‫އޮފީހާއި ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ‪ 08‬މާޗް ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހުއެވެ‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫ސ އައްސޭރިޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަން ް‬ ‫މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުން‬

‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ‪ 06‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި‬ ‫ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކ‪ .‬ހިންމަފުށީގެ ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ‪ .‬އަދި އައްސޭރި ޖަލާއި އަލަށް‬ ‫ހިއްކި ސަރަހައްދު ގުޅޭ ދިމާލުގައި ޖަހަން ފަށާފައިވާ ފެންސް އެތެރެއަށް ޖައްސާ‪ ،‬ހަދާފައިވާ މަގުވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪ .‬މި‬ ‫މަގުގެ ސަބަބުން އާންމު ފަރާތްތަކަށާއި އެ ސަރަހައްދުން ރާޅާ އަޅަންދާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލު ސަރަހައްދަށް ނުވަދެ އެހިސާބަށް ދިއުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ‪ .‬އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމްތައްވެސް ސީޕީ‬ ‫ޝިހާން ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ސީޕީ ޝިހާން ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް ނާޝިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ‪2017‬‬ ‫‏‬

‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން!‬ ‫އަންހެނުންނަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ އަދި މުޖްތަމަޢުއެއްގެވެސް ކުރިއެރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއް‪ .‬މިއަދުގެ އަންހެން‬ ‫ކަނބަލުންނަކީ ކެރިގެން ފިރިހެންނުންނާއެކު އެއް ސަފެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަނބަލުންތަކެއް‪ .‬މި ޤައުމު ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި‪،‬‬ ‫އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާވެ‪ ،‬އަންހެނުންގެ އެކި ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ‪ ،‬ޤައުމަށާއި މުޖްތަމަޢުއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް‬ ‫ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު‪ ،‬އަންހެނުންނަށް ފުރިހަމަ އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީވެސް މުހިއްމު‬ ‫ކަމެއް‪ .‬އަންހެނުންނަކީ މުސްތަޤުބަލު އަލިކުރާ‪ ،‬ކުރިއަށްއޮތް ޖީލަށް ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް އަޅާ‪ ،‬އެ ޖީލު ބައްޓަންކުރާ މިސާލުތަކެއް‪.‬‬ ‫އެއީ މަންމައެއްގެ‪ ،‬ދައްތައެއްގެ އަންބެއްގެ ނޫނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވިޔަސް‪ ،‬ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމުގައި އިސްކޮށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް‪ .‬އަދި މިގޮތުން އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު މަގު ދައްކައިދީ‪ ،‬އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބި ދޭ ނަމަ‪ ،‬އެއީ އެ ކުދިން ކުށުގެ‬ ‫ވެށިން ދުރުހެލިވެތިބުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް‪.‬‬ ‫މިއަދުގެ އަންހެނުންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބައެއް‪ .‬ސިޔާސީ މައިދާނުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް‪ .‬ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ‬ ‫ކުންފުނި ތަކުގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް‪ .‬އަދި ވަޒީފާއަށް ނުދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ގޭގައި‬ ‫ތިއްބަވައިގެން އާއިލާގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް ބަލަހައްޓާ ބައެއް‪.‬‬ ‫އެހެން ކަމުން އެއްވެސް ޖިންސީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި‪ ،‬އިންސާފްވެރިކަމާއެކު އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކުރިއަށްދާނެ ފުރުސަތުތައް‬ ‫ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެއް‪ .‬ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އިތުރުކުރެވޭ އާ ހަރުފަތެއް‪.‬‬ ‫ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެކި ރޮނގޮތަކުން ދިވެހި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަންހެން ކަނބަލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިންނެތް‬ ‫މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް‪ ،‬އެކަމަށް ތަޢުރީފުކޮށް‪ ،‬އެކަނބަލުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން‪ .‬އަދި ޚާއްސަކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސްގައި ތެދުވެރިކާމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި‬ ‫ޝު ކު ރު އަ ދާ ކު ރަ ން‪.‬‬ ‫ތިޔަ އެންމެހާ ކަނބަލުންނަށް‪ ،‬އުފާވެރިކަމާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން‪.‬‬ ‫އަޙްމަދު ޝިހާން‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬

‫‪42‬‬


‫‏‪‎‬‏‪‎‬ކަޕް ‪ :2017‬ޕީއާރުސީ ކުއަރޓަރ‬ ‫ސ ޔޫތު ފުޓްސަލް‬ ‫އެޗްޑީ ީ‬ ‫ފައިނަ ަލށް ދަތުރުކުރުން‬ ‫އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ‪ 7‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ކުޅުނު މެޗް‪ ،‬ފިޔޯރީ ސްޕޯޓްސް ކަލްބް (އެފްއެސްސީ) ބަލިކޮށް‬ ‫ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕީއާރުސީ) ކާމިޔާބުކުރިއެވެ‪.‬‬

‫އަދި މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރުމުން‪ ،‬ޕީއާރްސީ ވަނީ ކުއަރޓަރ‬

‫ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއާރްސީން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެ ލަނޑުކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް‪ ،‬އެފްއެސްސީން ވަނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން‬ ‫ލަނޑެއް ކާމިޔަބުކޮށްފައެވެ‪ .‬މި މެޗް ޕީއާރްސީ ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 1 – 2‬ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕީއާރސީ ގެ ޖާޒީ ނަންބަރު ‪ 2‬އާދަމް މަންސޫރުއެވެ‪ .‬އާދަމް މަންސޫރު ވަނީ‬ ‫ޕީއާރްސީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ތިން މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވިފައެވެ‪.‬‬

‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ‬ ‫ދުވަސް ފާހަގަކުރުން‬ ‫ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހަކީ‪ ،‬ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފާހަގަކުރުމަށާއި‪ ،‬އަންހެނުންނަށް‬ ‫ކުރެވޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި‬ ‫ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެކެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ‪ 8‬މާރޗް ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި‬ ‫އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރިއެވެ‪ .‬މިކަން ކުރިއަށްދިއައީ އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ‪.‬‬ ‫މިދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އޮފީހުގެ ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާއަކާއިއެކު ފިނިފެންމަލަކާއި ކާޑެއް ދިނުންވެސް އޮތެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މިދުވަހަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއްވެސް އޮފީހުގައި އޮތެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސްއިން ކުލަގަދަ ގޮތަކަށް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެމްސީއެސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި‬ ‫އަންހެން އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް‪ ،‬އެ ކަނބަލުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މިފަދަ ކަންތައްތައް ރާވާ ކުރިއަށްގެންދަނީ އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް‪ ،‬އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫ބޭސިކް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ނުވަވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެމީހުންނަކީވެސް ކިޔަވައިގެންތިބި‬ ‫މޮޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭސިކް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ނުވަވަނަ ބެޗް ‪12‬‬ ‫މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ‪ 45‬ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކުލާހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން ނޭންގޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކްލާހެކެވެ‪ .‬މި ކްލާސް‬ ‫ފުރިހަމަކުރާ ގައިދީންނަށް “ސެޓްފިކެޓް ‪ 1‬އިން ޤިރާތު ކޯސް” ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަށް އެމްސީއެސް އިން މަޢުލޫމާތު‬ ‫ދެއްވައެވެ‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫އެމްސީއެސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އޮފީހުން ނުކުތަނުދީ ހިފެހެއްޓުން‬ ‫ޓީވީ ޗެނަލަކުން ފެތުރި ހަބަރަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ‪ 12‬މާރޗް ‪ 2017‬ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަދެގަނެ އެތަނުގައިތިބި މުވައްޒަފުން ގެއަށް ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް އެމްސީއެސް އިން ޖަވާބު ދިނުމުންވެސް އެކަން ބަލައި ނުގަންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މާފުށީ ޖަލުން ގައިދީގެ އާއިލާތަކަށް ސީދާ ގުޅާ އެކަމުގެ ހަގީގަތް ކިޔައިދިނުމުންވެސް އެމީހުންވަނީ އެކަން ބަލައި‬ ‫ނުގަންނާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހުން އޮފީހުން ނެރެންޖެހުނީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގަދަކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ އެމްސީއެސް އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި‬ ‫ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކޮށް‪ ،‬އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުންވެސް‬ ‫ތަންދޭކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސް އިން ގައިދީންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ގެންދަނީ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުގައި ހިނގާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާ ތަކަށާއި މީޑިއާ އަށް‬ ‫އެމްސީއެސް ގެންދަނީ އަބަދުވެސް ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ޯކހު ެގ ބައިވެރިންނަށް‬ ‫ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮދިއުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުން ތަރައްގީކޮށް އެމީހުންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް‬ ‫ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ‪ 4‬އިން ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ބައިވެރިންނަށް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކްލާސްތަކެއް ‪ 13‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫އެމްސީއެސް އިން މާފުށީ ޖަލުގެ ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކްލާސްތައް‬ ‫ނަންގަވައިދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ‬ ‫މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ކްލާސް ތަކުގައި ތިއަރީ އާއި ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތައް ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ކިޔަވައިދީފައެވެ‪ .‬އަދި ޕްރެކްޓިކަލް‬ ‫ކްލާސްތަކުގައި ފަޔަރ ޕަންޕު ބޭނުންކުރާނެ ރައްކާތެރި ގޮތްތަކާއި ޑްރިލްތަކާއި ކޮމާންޑްތައްވެސް މި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް‬ ‫ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ‪ .‬އަދި ހޮޅި އަޅާނެ ގޮތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ބައެއް “ނޮޓް” ތައްވެސް ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ކިޔަވައިދީ‬ ‫ދަސްކޮށްދީފައެވެ‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫ނ ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނާގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމްސީއެސްގެ‬ ‫ހިއުމަ ް‬ ‫ނނާ ހިއްސާކުރުން‬ ‫ވެރި ް‬ ‫އދ‪ .‬ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި އދ‪ .‬ގެ ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން‬ ‫އެކުލަވާލަމުން ގެންދާ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާ ތަކުގެ ޕޮލިސީ‬ ‫ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް އެ އޮފީހުން ވަކިވަކިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫‪ 14‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި އެމްސީއެސްގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައެވެ‪.‬‬ ‫މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްގުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ‬ ‫މުއާހަދާތަކުގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް‪ ،‬އެކަމުގައި އެފަރާތާއެކު އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް‬ ‫ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ‪.‬‬

‫ވަގަށް ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފޯނު ތަކެއް ހޯދުން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާފުށީ ޖަލަށް ވަގަށް އެއްޗެހިތަކެއް ވައްދަންއުޅުނު މީހަކު‬ ‫‪ 15‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ޝައްކު ކުރެވިގެން އޭނާ އުޅުނު ސަރަހައްދު ކަމުގައިވާ ޔުނިޓްތަކާ ދިމާ ޕެރިމީޓަރ ބޭރުން‬ ‫މޫދު ކައިރި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކޮށް‪ ،‬ނޮކިއާ ބްރޭންޑްގެ ފޯނުތަކަކާ ޗާޖަރުތަކެއް ވަނީ‬ ‫ހޯދާފައެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުތަކުގެ މޫވްމަންޓްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން‬ ‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ދެމުންގެންދާ ބައްދަލުވުންތައް ‪ 15‬މާރޗް‬ ‫‪ 2017‬ން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވުނެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ޖަލުގައި ދެމުންގެންދާ އާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކާއި ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުންވެސް‬ ‫މިއަދުންފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިމަޖެންސީ‬ ‫މެޑިކަލް ދަތުރުތަކާއި ކޯޓަށް ގެންދަންޖެހޭ ދަތުރުތައް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫ޖަލުތަކުން ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް‬

‫ޖަލަށް ގެންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް އަދި ބަންދު މީހަކަށްވެސް އެމީހާ ޖަލަށް ގެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާނޫނު ނަންބަރު‬ ‫‪( 14/2013‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ‪ 144‬ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (‪ )9‬ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން‬ ‫ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤައިދީންނާއި‪ ،‬ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި‪ ،‬ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން‬ ‫ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މިހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ގޮތުގައި އެމްސީއެސް‬ ‫އިން ގެންދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ރޯދަ ހިފުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪،‬‬ ‫ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ފެންވަރާ ގައިންތާހިރުވުމާއި‪ ،‬ފާޚާނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ބޯކޮށައި ފިރިހެން ގައިދީން‬ ‫ތުނބުޅި ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ނިދުމާއި ނިދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪،‬‬ ‫މަސައްކަތްކޮށް‪ ،‬ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން‬ ‫ލިބިގަތުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬އާއިލާއާއި މުއާމަލާތް ކޮށް‪ ،‬ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި‪ ،‬ސިޓީ ލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި‪ ،‬ކިޔާނެ‬ ‫ފޮތް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމް އެމްސީއެސްއިން ވަނީ ހަމަޖައްސާ ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް އެމްސީއެސް ގެންދަނީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ‬ ‫އުސޫލަކުން ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ޯކހުގެ ބައިވެރިންނަށް‬ ‫އިންސާނީ ހަޤުތަކާއި ބެހޭ ޮގތުން މައުލޫމާތު ދިނުން‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ‪ 4‬އިން ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ދެވަނަ‬ ‫ބެޗްގެ ބައިވެރިންނަށް އިންސާނި ހައްގުތަކާބޭހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ‪ 21‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިސެޝަނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ‪ 2016‬ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް‬ ‫ކަނޑައެޅުއްވި ހާއްސަ ޝިއާރު ކަމުގައިވާ‬

‫” ‪To Assure Human Rights by Ensuring Human‬‬

‫‪ ” Rights within Prisons‬ގެ ދަށުން އެމްސީއެސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އާއި ހިއުމަން‬ ‫ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްގީކޮށް‪ ،‬ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އެމީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް‬ ‫އެމްސީއެސް އިން ގެންދަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން‬

‫ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ‪ 31‬މާރޗް ‪ 2017‬ގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖަލްސާގައި ކްލަބުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް މި ދައުރަށް އަލަށް އިންތިހާބު ކުރި ކޮމެޓީއަށް ލިޔުން‬ ‫ޙަވާލުކުރުން އޮތެވެ‪ .‬އަދި މިއަހަރަށް ޕްރިޒަން ކްލަބުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި‬ ‫ގައުމީފެންވަރުގައި ކްލަބުން ބައިވެރިވާނެ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ކްލަބުގެ ފަރާތުން ކުރަން ރާވާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ޖަލްސާގައިވަނީ‬ ‫މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖަލްސާގައި ކްލަބުގެ އެއް މުއައްސިސް‪ ،‬ޑީސީޕީ ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ކްލަބުގެ ރައީސް‪ ،‬ސީޕީއޯ އަބްދުލް ޣަނީ‬ ‫މެންބަރުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ޖަލްސާގައި ކްލަބުގެ މުއައްސިސުންނާ ގިނައަދަދެއްގެ ޢާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫‪49‬‬


Maafushi Prison Volleyball tournament 2016: Prisoner Management wins the ‎c hampionship Prisoner Management defeated Male’ Prison and HDC and won the “Maafushi Prison Volleyball Tournament 2016” following a spirited final match. The final match was played on 7th January 2017at the volleyball court of Maafushi Prison. Prisoner Management had won the final match by 2-3 sets while mom-of-the-match was the winning team’s Mohamed Shareef. He had played quite well and productively at last night’s match. The supporters of both teams had shaken the court with their cheer and support. Minister of Home Affairs Hon. Azleen Ahmed had graced the closing ceremony of the Tournament with his presence as the chief guest of the ceremony, while the Chairman of the Volleyball Association of Maldives Mr Mohamed Latheef attended as a special guest. .

50


MCS Volleyball tournament has the quality of regional tournaments: Chairman of Volleyball Association Chairman of Volleyball Association Mr Mohamed Latheef has stated that MCS Volleyball tournament has the quality of regional tournaments and even the Volleyball Association has not held such an excellent tournament. Mr Latheef made the statement while speaking at the closing ceremony of “Maafushi Prison Volleyball Tournament ″2016 held at Maafushi Prison on 7th January 2017. While highlighting the arrangements of the tournament, Mr Latheef thanked and praised the Chairman of the Organising Committee CPO Abdul Ghanee and all the officers and staff involved in the tournament. Mr Latheef additionally said that volley players should maintain their physical fitness and to maintain steady focus. He said that with these improvements and hardwork, MCS can move on from second division to the first division.

51


It is my dream to see MCS volley team to successfully compete with the ‎heavyweights of 1st division: Home Minister ‎

Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed has stated that is his dream to see MCS volley team to successfully compete with the heavyweights of 1st division. The Minister had made the statement while speaking as the chief guest at the closing ceremony of “Maafushi Prison Volleyball Tournament 2016” held on 7th January 2017. He believes that MCS volleyball team will be drafted with the top six players of the tournament along with six reserve players and requested all players to maintain their health, fitness and stamina by exercising regularly and making positive life-style changes. The Minister said that it is very important for players and supporters to maintain discipline as per the sports spirit and MCS Volleyball team had much potential to perform strongly at the second division and qualify to the first division. The Minister additionally said that he was quite proud of how impeccably the tournament was organised and executed and congratulated all officers and staff for the accomplishment. “The final match of the Maafushi Prison Volleyball Tournament 2016 that was played tonight is the most professionally organised and executed match in the history of Maldivian volleyball,” said the Minister.

52


Ibrahim Arif: The most promising player of Maafushi Prison Volleyball Tournament

Last night’s final match of the Maafushi Prison Volleyball Tournament saw Maafushi Prison’s most skilled players in the Programmes and Offenders Team. Despite the defeat of Male’ Prison and HDC, Ibrahim Arif, the tournament’s most promising player; had played a good game at the final match and has been instrumental in changing the scores of other matches by showing his skills at the crucial time. He had also won the man-of-the-match of the semi-final match his team competed – did he expect to reach such heights? Arif said that he did not expect much from the Tournament but noted the tremendous support given by the Captain of his team, Ahmed Shaheen. He also said that he hoped to make the best of such opportunities in future. Surprisingly, Arif said the “Maafushi Prison Volleyball Tournament” was the first time he played volleyball. Based on his positive results in the tournament, the player looks forward to continuing to play volleyball with high hopes. Some of the veteran players who took part in the tournament said that Arif is a very talented player and his moves on the back court was quite good and with more practice, he can get even better than now.

53


Gender Ministry holds information session for MCS employees

Ministry of Gender and Family held an information session on the Gender Equality Act for the officers and staff of Maldives Correctional Service (MCS) at the MCS Head Office on 11th January 2017. As per Team from Ministry of Gender and Family, the purpose of passing the Act was to ensure basic rights and independency for everyone without any prejudices based on gender. The purpose of the information session was to create awareness amongst the public of the Gender Equality Act. Some of the factors highlighted in the session include encouragement to cease discrimination based on gender, providing equal opportunities and allowances to people of both genders working at the same level and position, to eliminate obstacles for females to work and take steps to create a conducive working environment and to stop stereotyping or represent certain roles for genders. The team from Ministry of Gender and Family also stated that the Gender Equality Act mandates all institutions to set up a mechanism for employees to submit complaints. The session, which was joined by several prison officers and civil employees of MCS; was conducted by Minister of Gender and Family’s Public Advocacy Specialist Mr Ahmed Anwar and Social Services Officer Ms Aishath Mazha.

54


Asseyri Prison holds flag hoisting ceremony to celebrate anniversary

Asseyri Prison has held a flag hoisting ceremony at 12am, 12th January 2017 to celebrate its 8th anniversary. The chief guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was joined by the directors of prisons of Maldives Correctional Service, commissioned officers and Asseyri Prison officers. The ceremony also included cutting of the anniversary cake, joined by all the guests present at the ceremony.

55


Visitor attempting to smuggle drugs into prison apprehended

Prison officers apprehended a female trying to smuggle substances suspected to be illegal drugs to Maafushi prison. She had made the attempt while utilising the family visit allowance to visit to her brother. The confiscated substances were hidden inside a cake. Maldives Correctional Service (MCS) has noted the recent increase to smuggle illegal items into the prison during family visits. During last December, a visitor had tried to smuggle a smart phone, a charger, a battery of a basic mobile phone and a SIM card into the prison. The items were hidden among some items. Smuggling of illegal items into prisons is a huge obstacle to the rehabilitation of convicts and MCS strongly condemns such acts. MCS also urges families and public to avoid doing such acts which are harmful to convicts and the community.

56


Today’s Maafushi Prison is so much different from before: Home Minister‎ Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed has stated that today’s Maafushi Prison is so much different from the Maafushi Prison 10 years ago and has never seen top government officials participate in a ceremony held in honour of convicts. The Minister made the statement while speaking as the Chief Guest at Maldives Correctional Service’s “Graduation 2017”; the inmate-graduation ceremony held on 15th January 2017 at Maafushi Prison. All graduates had completed various courses conducted by Institute of Correctional Studies (ICOST). “Tonight we are seeing a historic moment in Maldives and Maafushi Prison where our incarcerated brothers and sisters graduate from normal schools and educational institutions the same way as any of us who never served sentences. Where they successfully pass an important milestone in returning to the society with reformed thinking,” said the Minister. He also stated that the President H.E. Abdulla Yameen has decided to reduce the sentences of those incarcerated for crimes other than murder and treachery and even though it is not a pardon, the reduced sentences are similar to a pardon. And this incentive is only for inmates with good conduct who genuinely wish to reform and spend their life with their families instead of a prison and also adhere to the instructions of prison officers. The Minister encouraged them to persevere with good conduct with the determination to be diligent about prayers. The graduation ceremony was held for Certificates 3 & 2 ,1 n Qirat, Certificate 1 in Sewing, Certificate 1 in Starting Agriculture and Certificate 1 in House Wiring and Electrician Course. These courses are accredited by Maldives Qualification Authority. In addition to awarding certificates to the graduates, certificates and medals were also awarded to the inmates who achieved higher distinction in the above-mentioned courses. A total of 186 certificates were awarded at the ceremony, including 63 higher distinction certificates.

57


MCS holds “Graduation 2017”‎

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) has held a graduation ceremony on 15th January 2017 at Maafushi Prison for inmates who successfully graduated in various courses. The chief guest of the ceremony was Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed. The graduation ceremony was held for Certificates 3 & 2 ,1 n Qirat, Certificate 1 in Sewing, Certificate 1 in Starting Agriculture and Certificate 1 in House Wiring and Electrician Course. In addition to awarding certificates to the graduates, certificates and medals were also awarded to the inmates who achieved higher distinction in the above-mentioned courses. A total of 186 certificates were awarded at the ceremony, including 63 higher distinction certificates. Speaking at the ceremony, the Executive Director of ICOST, Chief Prisons Officer Ahmed Riza had thanked all the people without whom it would not be possible to successfully execute such programmes. He especially thanked the Institute for Quran and Sunnah’s Chairman Mr Abdulla Saeed and his teachers and staff for their invaluable contribution to the programmes. “Tonight’s graduation ceremony proves that learning is possible and should be done at any place and under any circumstances. And we also get the message that they want to reform and live as good people in the community. I advise that you all would go forward with that aim and gain success in this world and after.” Mr Mohamed Adheel, who won the National Award for special achievement in social services, spoke about his struggle with drugs to give further inspiration and motivation to the inmates. He said that due to his addiction to drugs, he lost his family and friends and his life had gone haywire. But after completing a programme at the Rehabilitation Centre, he was strongly determined to succeed and took the opportunity that fortunately came his way; and today he has gained unimaginable success and a happy family life. The ceremony was attended by Commissioned Officers and Prison Officers of Maldives Correctional Service as well as invited guests.

58


National Volleyball League: PRC wins its first match

Prison Recreation Club (PRC) won the first match the team played at the 2nd Division of the National Volleyball League. The match was played on 17th January 2017 at the Youth Centre. PRC won the match by defeating Mulaku Recreation Club with straight 3 sets; 12-25 ,22-25 and 26-24. This is the first match PRC had played at a national league. The man of the match of last night’s match was PRC’s Jersey no. 12, Ibrahim Shinan. A lot of PRC supporters had showed up at Youth Centre to support PRC and have confirmed that more supporters will come for next match. The National Volleyball League’s 2nd division matches will be held from 15thto 21st January 2017. PRC is scheduled to play tomorrow night against Sports Club City.

59


Male’ Prison holds flag hoisting ceremony to celebrate anniversary

Male’ Prison held a flag hoisting ceremony at the Prison to celebrate its ninth anniversary. The ceremony was held at 23:50 hrs, 16th January 2017. The chief guest of the ceremony was Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The ceremony was joined by the Deputy Commissioner of Prison Hassan Zilaal, Director of Male’ Prison Superintendent of Prisons Moosa Anwar, directors of other prisons, commissioned officers as well as a large number of officers from Male’ Prison. The ceremony also included cutting of the anniversary cake.

60


MCS holds discussions with STELCO regarding the provision of electricity to Maafushi Prison and Kaashidhoo Prison

Senior officials of Maldives Correctional Service (MCS) met with senior officials of State Electric Company (STELCO) to discuss measures on further developing the provision of electricity to Maafushi Prison as well as provision of electricity to the prison being built at K. Kaashidhoo. The meeting was held at STELCO on the morning of 17th January 2017. Some of the points discussed at the meeting included finding ways to establish electricity at Maafushi Prison so that there is no power cuts at Maafushi Prison despite any technical issues or a power cuts at Maafushi Island. As work construction is set to start for Kaashidhoo Prison, both parties also discussed about what is required for provision of electricity at the Prison. It was confirmed that STELCO will carry out whatever was required from their side. STELCO was represented at the meeting by Managing Director Abdul Shukoor, Direcor Ahmed Shaneez, Senior Engineers Ahmed Yousuf and Ali Ahmed and Senior Supervior Mohamed Shan, while MCS was represented by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid.

61


100 % of the inmates who took SSC exam pass with All the inmates under the custody of Maldives Correctional Service who took SSC exams in 2016 have achieved good results. The 14 inmates who took the exams had taken classes for over a year in preparation of the exams. The results achieved by the inmates include two As, seven Bs and five Cs. Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal stated that the government’s efforts to prevent inmates who achieve these kinds of accomplishments from venturing back into a life of crime can only be achieved with great cooperation from the community, hence employment opportunities are needed from the community for these inmates so that their time does not go to waste. Maldives Correctional Service continues its efforts to rehabilitate inmates before releasing them back in to the community. In that regard, several educational and vocational are provided for inmates including workshops and trainings as well as MQA-accredited courses. A majority of inmates desire to utilise these opportunities to the fullest and that the community will work with them to support rehabilitation.

62


ICOST meets with Education Department of HRCM

Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service (MCS) met with the officials from the Education Department of Human Rights Commission of the Maldives (HRCM). The meeting was held at the HRCM office on 19th January 2017. The main topic of discussion for the meeting was the inclusion of HRCM components to ICOST syllabuses. Currently, there are HRCM modules included in several courses conducted by ICOST while various human rights-related programmes have been conducted for prison officers in the past. On behalf of HRCM, the meeting was joined by Senior Education Officer Aishath Shifana, Assistant Education Officer Fathimath Ahmed while Maldives Correctional Service was represented by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Executive Director of ICOST, CPO Ahmed Riza, ICOST’s Head of Faculty of Prison Management and Leadership, SPO Ahmed Faris Ali and Head of Faculty of Education Programmes, FCPO Mohamed Nishwan.

63


Hulhumale’ Detention Centre holds dinner night

Male’ Prison and Hulhumale’ Detention Centre (HDC) of Maldives Correctional Service have held a dinner night on 2oth January 2017 at HDC to celebrate their respective anniversaries. Male’ Prison celebrates its ninth anniversary while HDC celebrates its fourth anniversary. The ceremony was honoured by chief guest Commissioner of Prison Ahmed Shihan. During the dinner night, Male’ Prison and HDC presented their annual report of the previous year as well as launched Male’ Prison’s logo which they would be using while participating in future events. The logo was launched by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The dinner night was continued with live music from MCS’s music band. The dinner night was attended by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, commissioned officers and prison officers Male’ Prison and HDC as well as their families.

64


Prison Recreation Club wins the “Fair-play Team” title of the 2nd division Prison Recreation Club (PRC) has won the title of “Fair-play Team” of the 2ndDivision of the National Volleyball League. PRC Team, consisting of young players; is playing for the first time at a national level. PRC had won the first match it played at the tournament with 3 straight sets. The final match of the tournament was played on 21st January 2017 at the indoor court of Youth Centre. Sealife Sports Club had beaten Maziya Sports and Recreation Club by 0-3 sets. The third place of the tournament had gone to Sports Club City.

MCS participates in “Amaan vettehge hih hamajehun” media event Maldives Correctional Service (MCS) has participated in the media information session of the round of activities soon to be carried out under the slogan “Amaan vettehge hih hamajehun” (satisfaction of a peaceful environment). The event was inaugurated by Minister of Home Affairs Honourable Azleen Ahmed on 23rd January 2017. The activities will be carried out over a period of 45 days with the purpose of enlightening the public of the achievements over the past three years of law-enforcement agencies. Several activities will be carried out under the slogan to achieve the purpose. The parties taking part in these activities are Ministry of Home Affairs and the institutions under the Ministry, Ministry of Economic Development and Attorney General’s Office. A total of 10 institutions had presented their presentations at the media event, held at Meerubahuru Maalam of Maldives Customs Service. Maldives Correctional Service had presented information regarding programmes carried out for the rehabilitation of inmates, measures taken to strengthen administrative issues, important projects that were carried out as well as notable social activities.

65


612 inmates complete rehabilitation programmes over the past three years

A total of 612 inmates have completed rehabilitation programmes of Maldives Correctional Service (MCS) over the past three years. These rehabilitation programmes are conducted by MCS to reform inmates, educate them and teach them useful skills which can help them earn a living after they are released from prison. In that regard, MCS introduced “Rehabilitation Framework” in 2016 and started following the framework. There are four main phases in the framework, “discipline”, “psychology programmes”, “educational and vocational” and “prison community service”. There are set targets to be achieved at all phases. The “educational and vocational” phases includes programmes such as basic Quran class, levels of Qirat course, wood carving, computer courses, house wiring and electrician course, agriculture course, sewing courses, pest and disease control, stocking flowers and carving of small dhonis. Additionally, “prison community service” includes collaboration with companies to provide allowance-based work for inmates. MCS established “Ahuluveri Marukaz” to build cement blocks at K. Thilafushi for projects of Maldives Road Development Corporation (MRDC) as well as building anchor blocks for the construction of “oivaali” raft and constructing an engine house at K. Maniyafushi.

66


HRCM conducts a module for Certificate 3 in Custodial Supervision course Human Rights Commission of the Maldives (HRCM) conducted the module on human rights for the Certificate 3 in Custodial Supervision course. The course, being conducted at Maafushi Prison is targeted to develop officers in the ranks of First Class Prison Officer and Senior Prison Officer. The module includes information on the Constitution of the Republic of Maldives, human rights, common conventions, rights of remanded persons and health and medical rights.

Information Commissioner meets Commissioner of Prisons Information Commissioner Mr Abdul Azeez Jamaal Aboobakuru met the Commissioner of Prisons Ahmed Shihan on 1st February 2017. The meeting was held at the head office of Maldives Correctional Service. The main discussion area of the meeting includes improving the ties between the two respective institutions. The meeting was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal.

67


Maldives Correctional Service starts 07th batch of Qirat Course Level 1 and Basic Quran Class at ‎Maafushi Prison Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service in association with Quran and Sunnah started the seventh batch of Qirat Course Level 1 and the eighth batch of Basic Quran Class at Maafushi Prison on 12th February 2017. A total of 28 inmates are participating in the seventh batch of the two-month Qirat Course level 1 while another 13 inmates are participating in the five-week Basic Quran Class, a class which basically prepares participants for the Qirat Course. Maldives Correctional Service continues to work on broadening its programmes to rehabilitate inmates for successful reintegration into society. In that regard, ICOST is currently conducting several courses for inmates such as sewing courses and computer courses.

68


Deputy Commissioner of Prisons meets officials of US Embassy

Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal met PACOM Augmentation Team of the Embassy of the United States of America. The meeting was held on 14th February 2017 at the Head Office Maldives Correctional Service (MCS). The meeting was held to discuss about further strengthening the vocational programmes conducted for inmates by Maldives Correctional and training staff for the requirements. US Embassy was represented by the Director, Information Support Team Mr Seon Lee, Director of Civil Military Support Element Mr Yeong Lee, Civil Affairs Planner Mr Daniel Burge, Deputy Director, Information Support Team Mr Edward Durfor and Ms Sucheta Sharma from the Embassy. In addition to the Deputy Commissioner, the meeting was also joined by Deputy Superintendent of Prisons Ibrahim Nashid. Maldives Correctional Service continues to conduct several rehabilitative programmes for offenders serving sentences at Maldivian prisons to prepare them for reintegration to the community following their release.

69


Commissioner of Prisons visits MCS Ahuluveri Marukaz

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan visited Ahuluveri Marukaz of Maldives Correctional Service, located at K. Thilafushi on 15th February 2017. During the visit, CP Shihan inspected the progress of the work being carried out at the Marukaz by inmates as well as the status of ongoing projects. Ahuluveri Marukaz plays a vital role in MCS’s efforts to rehabilitate inmates and reform them into good citizens for their release back into the society. The fourth phase of the inmate “Rehabilitation Framework� is also carried out at Ahuluveri Marukaz. Ahuluveri Marukaz collaborates with companies to provide allowance-based work for inmates, such as building cement blocks for projects of Maldives Road Development Corporation (MRDC) and other such projects of collaborating companies.

70


Commissioner of Prisons checks the progress of projects at Maafushi Prison

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan visited Maafushi Prison on 23rd February 2017 and checked the progress of various ongoing projects at the Prison. The Commissioner especially checked the progress of the security upgrade of the Unit 3 of the Prison. Unit 3 is one of the maximum security units of Maafushi Prison. The Commissioner was joined by Deputy Commissioner Prisons Hassan Zilaal and Director of Male’ Prison Moosa Anwar on his visit.

71


Classes commence to prepare inmates for SSC and O’Level exams

Maldives Correctional Service started classes for inmates on 25th February 2017 as part of their efforts to reform inmates into educated citizens who are worthy to be accepted back into the community. These classes are being held at Maafushi Prison. These classes are being held to prepare inmates to take the Secondary School certificate exams in 26 .2017 inmates are taking part in the Dhivehi and Islam classes, while those interested of the 26 inmates will have the chance to enroll in the English and Mathematics classes. The Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service conducts these classes with the collaboration of Institute for Quran and Sunnah.

72


Voting starts for election of Prison Recreation Club’s Organising Committee ‎Members Voting started on 6th March 2017 at Maafushi Prison for the selection of members for the Organising Committee of Prison Recreation Club (PRC) of Maldives Correctional Service. The voting includes selection of all positions of the Organising Committee, including “president”, “Vice President”, “Director Administration”, “Director Public Relations & Media”, “Director Finance”, “Director Sports & Recreation”, “Director Sports & Recreation” and “Director Registration”. In addition, eight members also will be selected via the election process. Voting was carried out at different prisons on various days. Voting was carried out at Male’ Prison, Asseyri Prison and Ahuluveri Marukaz on 07th March 2017, while HQ and Hulhumale’ Detention Centre voted on 08th March 2017.

73


International Women’s Day 2017

Warm greetings to all women of Maldives on the occasion of International Women’s Day! Women play a crucial role in the development of every society and nation. Today’s women walk shoulder to shoulder in the front line with men. It will be hugely beneficial for this country if women’s role were to broaden in the development of the country as well as their involvement in various activities. However, while violence against women continue to increase, it is essential to provide due justice for these women. Women brighten the future and provide a solid foundation for the next generation as well as become the role model that shape them. Be it in the role of a mother, sister, wife or in any role or field, they are active in providing a good upbringing for children. If children are guided to the right path, showered with love and care, they will be motivated to steer away from a life of crime. Today’s women are self-sufficient economically, active in politics, hold decision-making positions in in government and private institutions. Even those that choose to stay home manage their households effectively. Hence, it is our duty to provide fair opportunities for women to progress without any hindrances based on gender inequality. It will in turn be a stepping stone for the development of the nation. I note and thank all the women for their valuable contribution in various fields towards the progress of the country. I especially thank all the hard working and honest female officers and staff of Maldives Correctional Service for their valuable service. May Allah almighty bless all women with happiness and success. Ameen! Ahmed Shihan Commissioner of Prisons

74


Maldives Correctional Service celebrates International Women’s Day

The 8th of March of every year is a day on which is celebrated globally to celebrate every role of women, stop violence against women and fight for their rights and to provide equal opportunities for women. In line with the above, Maldives Correctional Service (MCS) celebrated Women’s Day colourfully at the Head Office on 8th March 2017. All male employees had bestowed a gift and a rose with a card to all female employees and organised a special breakfast for all. The purpose of the colourful celebration was to show appreciation for the hardworking female prison and civil officers and to motivate them. Maldives Correctional Service continues to organise such events to foster good relations and unity among prison and civil officers.

75


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬


Vokkolhu 10  

Maldives Correctional Service

Vokkolhu 10  

Maldives Correctional Service

Advertisement