Prisons Story 15

Page 1


Corrections MV


‫ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް‬


Maldives Correctional Service - MCS


‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‬

‫ސީޕީ ޝިހާންގެ މިޒިޔާރަތުގައި އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު އަދި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މުޙައްމަދު‬ ‫ޝާހީން ޢަލީގެ‬ ‫ކޮމިޝަނަރގެ‬

‫އިތުރުން އެޖަލުގެ އިސް ބައެއް އޮފިސަރުންނާއި ހެޑް އޮފީހުގެ ބައެއް ސްޓާފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިޒިޔާރަތުގައި‬

‫އައްސޭރި‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ސަރަހައްދުގައި‬

‫ކުރެވެމުންދާ‬

‫ގިނަގުނަ‬

‫މަސައްކަތްތައް‬

‫ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫އޭގެތެރޭގައި ސްޓާފް ސަރަހައްދުގައި ކުރެވެމުންދާ މަރާމާތު މަސައްކަތްތަކާ‪ ،‬ޖަލުގެ ޤައިދީން ތިބޭ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ‬ ‫މެސްހޯލް ބޮޑުކުރުމަށް ގަސްދުކުރައްވާފައިވާބައި ބައްލަވާލައްވާ‪ ،‬އެމްސީއެސްގެ ލޯންޗް އެހެލައި މަރާމާތުކުރާތަނާއި‪ ،‬އައްސޭރި‬ ‫ޖަލުގައި ‪ 18‬އަހަރު ނުވާކުދިން ތިބި ސަރަހައްދުގައި‪ ،‬އެކުދިން ހައްދާ ގަސްތައްހުރި “ގްރީން ހައުސް” އަށާއި‪ ،‬އައްސޭރި‬ ‫ޖަލުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަންތަން ބައްލަވާލެއްވިއެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދު‬ ‫ބައްލަވާލައްވާ‬

‫އެތަނުގެ‬

‫މަސައްކަތުގައި‬

‫ތިބި‬

‫ޤައިދީންނާއި‬

‫ބައްދަލުކުރައްވާ‬

‫އެމަސައްކަތްތައް‬

‫ކުރާގޮތް‬

‫އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫މާފުށީ ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަނާއެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިފި‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލަށް‬

‫ޖަލަށް‬

‫ވެއްދުން‬

‫ބައްދަލުވުމަށް‬

‫އެކަހެރި‬

‫މަނާއެއްޗެހިތަކެއް‬

‫ދިޔަ‬

‫އަންހެނަކު‬

‫ވައްދަން‬

‫ހެދުމުގެ‬ ‫އުޅެނިކޮށް‬

‫ތެރެއަށްލާ‬ ‫މިރޭ‬

‫ފޮރުވައިގެން‬ ‫އަތުލައިފިއެވެ‪.‬‬

‫އެއަންހެންމީހާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނޮކިޔާ ބްރޭންޑްގެ ދެ ފޯނާއި‪ ،‬ފަސް ސިމްކާޑާއި‪ ،‬ފަސް އެސްޑީ މެމޮރީ ކާޑާއި‪،‬‬ ‫ދެ ޗާޖަރާއި‪ ،‬ދެ ފޯނު ބެޓެރީގެ އިތުރުން ޗާޖަރާއިއެކު އޮތް ވަޔަލެސް ހެޑްސެޓަކާއި ދެ ސުޕަރ ގްލޫ ފުޅި ވަނީ ފެނިފައެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހާ މާފުށީ ޖަލަށް މިރޭ ގޮސްފައިވަނީ ޤައިދީންނަށްދޭ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުގައި ޖަލުގައިވާ އޭނާގެ‬ ‫ފިރިމީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށެވެ‪ .‬އެ އަންހެންމީހާ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔައީ ‪ 11‬މަހުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެއަންހެންމީހާ‬

‫މިހާރުވަނީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ޕޮލިސް‬

‫ސަރވިސްއާއި‬

‫ހަވާލުކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫މިފަދައިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި ޖަލުތަކަށް އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގައިދީން އިސްލާހުވުމަށް‬ ‫އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއްކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެމްސީއެސްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ‪ .‬އަދި މިފަދަ‬ ‫ޤައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް އާއިލާތަކަށާއި އާންމުންނަށް އެމްސީއެސް އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ‪2018‬‬

‫ތަހުނިޔާ‬

‫އޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުއްދުންތެރި‬ ‫މިއަދުގެ އަންހެނުންނަކީ ި‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ބޭކަނބަލުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކަށް ވާއިރު‪ ،‬އެކަނބަލުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައާއި‬

‫ފެންވަރުގައި‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އެކި ރޮގުން ކާމީޔާބީ ހޯދަމުން ދާބައެކެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުމަކީ‬

‫އަންހެނުން‬

‫ކުރިއަރުވާ‪،‬‬

‫ޒިންމާދާރު ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމުގަޔާއި ވަޒީފާއަށް ނުދިޔަ‬

‫މިހާތަނަށް‬

‫ކުރެވިފައިވާ‬

‫ކަންތައްތައް‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އާއިލާގެ ކަންތައްތައް‬

‫ބަލައި އެކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމާއި‪ ،‬ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ‬

‫ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަވަދި ނެތި އުޅުއްވާ ބައެކެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން‬

‫އަންހެނުންނަށް‬

‫އަދި މިފަދަ ހީވާގި ބައެއްގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް‪ ،‬އެ‬

‫ކާމިޔާބީތައް‬

‫އުފަލާއެކު‬

‫ފާހަގަކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އެކި‬

‫ސިފަސިފައިގައި‬

‫މުޖްތަމައުގައި‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ‬ ‫އަންހެނުންގެ‬ ‫ފާހަގަ‬

‫އަންހެނުންގެ‬ ‫ދުވަސް‬

‫ކުރުމުގެ‬

‫ބާރުވެރިކުރުމަށް‬ ‫ކަންތައްތަކަށް‬ ‫ލިބިފައިވާ‬

‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ‬

‫ގޮވާލުމުގެ‬

‫އަންހެނުންނަކީ‬

‫ދުވަހުގެ‬

‫މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެކެވެ‪ .‬އަދި މުޖްތަމަޢަށް‬ ‫އެކި‬

‫ގޮތްގޮތަށް‬

‫މެއެވެ‪.‬‬

‫އަގުހުރި‬

‫މިއަދުގެ‬

‫ހިދުމަތްކޮށްދޭ‬

‫އަންހެނުންނަކީ‬

‫ބައެއްވެސް‬

‫އިސްނަގައިގެން‬

‫އެންމެންގެމައްޗަށް‬ ‫ދިވެހި‬ ‫އަންހެން‬

‫ޤައުމު‬ ‫ބޭފުޅުން‬

‫މަސައްކަތްތަކަށް‬

‫ފިރިހެންނުންނާއެކު އެއްސަފެއްގައި ކުރިއަށްދާ ބައެކެވެ‪.‬‬

‫ޝުކުރު‬

‫ޤައުމެއް ކުރިއަރުވަން އަންހެނުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުން‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫މުހިއްމުކަމަކަށްވާއިރު‪،‬‬ ‫އަނިޔާތައް‬ ‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާތައް‬

‫އަންހެނުންނަށް‬

‫އިތުރުވަމުންދިއުމަކީ‬ ‫އަންހެނުންނަށް‬ ‫އިތުރުވުމަކީ‬

‫ނަފްސާނީ‬ ‫މުޖްތަމަޢުގެ‬

‫ލިބެމުންދާ‬ ‫ހިތާމަކުރަންޖެހޭ‬ ‫އަދި‬

‫ޖިސްމާނީ‬

‫ނުހަނު‬ ‫އެކި‬

‫ގެންދަވާ‬

‫މުހިންމުވެގެންވާ‬ ‫ރޮނގޮތަކުން‬

‫ކުރައްވަމުން‬

‫ގެންދަވާ‬

‫ތަޢުރީފުކޮށް‪،‬‬

‫އަދާކުރަމެވެ‪.‬‬

‫އަދި‬

‫ސަރވިސްގައި‬ ‫އަންހެން‬

‫ތަރައްޤީކުރުމަށް‬ ‫މިންނެތް‬

‫އެކަނބަލުންނަށް‬

‫ޚާއްސަކޮށް‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވަމުން‬

‫އޮފިސަރުންނަށާއި‬

‫މަދަނީ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރއޮފްޕްރިޒަންސް‬

‫ކުރިއެރުމުގެ‬

‫ބަދަލުގައި އެމުޖުތަމަޢެއް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ހިނގައިދާނެ‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ‬ ‫ޖަމިއްޔާ ތަކުގައި ބައިވެރިވިޔަސް ނުވަތަ މުވާހަދާތަކުގައި‬ ‫ސޮއިކުރި ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬އެޤައުމެއްގެ މުޖްތަމަޢު އެކަން‬ ‫ޤަބޫލުކޮށް‪ ،‬އެއަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ‪ ،‬އެއީ ބޭކާރު ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން‬ ‫ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ‪.‬‬ ‫ބައިނަލްއަޤުވާމީ‬

‫އަންހެނުންގެ‬

‫ދުވަހުގެ‬

‫ޙަރަކާތް‬

‫ތަކުގައި‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ޤައިދީން‬

‫އަންހެން‬

‫ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ‪.‬‬

‫އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ‬ ‫މެޗެއް ކުޅެފައެވެ‪ .‬މި މެޗް ކުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގައި އެމީހުންވެސް ބައިވެރިކޮށް މުޖުތަމަޢުއަށް‬ ‫ލޯބި އިތުރުކުރުވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެމީހުންނަށްވެސް މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ‪ ،‬އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫އެކިއެކި ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ މިފަދަ ދުވަސްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޤައިދީން ބައިވެރި ކުރުވުމުގެ‬ ‫ބޭނުމަކީ އެމީހުން ބާކީ ނުކޮށް އަލުން މުޖުތަމަޢަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް‬ ‫ކަމުގައި‬

‫މިފަދަ‬

‫ކަންކަން‬

‫ވެގެންދާތީއާއި‬

‫އެކަންކަމުގެ‬

‫ސަބަބުން‬

‫ޤައިދީންގެ‬

‫ވިސްނުމަށް‬

‫ހެޔޮ‬

‫ބަދަލުތަކެއް‬

‫އަންނާތީއެވެ‪.‬‬

‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރުވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫އެމްސީއެސްގެ‬

‫‪8‬‬

‫މަދަނީ‬

‫އަންހެން‬

‫މުވައްޒަފުން‬

‫ދެޓީމަކަށް‬

‫ބަހާލައިގެން‬

‫އެކުވެރިކަމުގެ‬

‫ފުޓްސަލް‬

‫މެޗެއްވެސް‬

‫ކުޅެފައެވެ‪.‬‬


‫މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި‬ ‫ބައިނަލްއަޤްވާމީ‬ ‫އަންހެން‬

‫އަންހެނުންގެ‬

‫އޮފިސަރުންނާ‬

‫ދުވަސް‬

‫މަދަނީ‬

‫ފާހަގަކުރުމުގެ‬

‫އަންހެން‬

‫ގޮތުން‬

‫މާފުށީ‬ ‫ރޭ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ފިރިހެން‬ ‫ޚާއްޞަ‬

‫އެޖަލުގައި‬

‫އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ޙަފްލާއެއް‬

‫ފަރާތުން‬

‫ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪ .‬މި ޙަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬ޑީއެސްޕީ މުޙައްމަދު ޠަލާލްގެ އިތުރުން‬ ‫އެޖަލުގެ‬ ‫ރޭގެ‬

‫ސީނިއާ‬

‫ޙަފްލާގައި‬

‫ދުވަހުގެ‬ ‫ދުނިޔޭގެ‬

‫އޮފިސަރުންނާ‬ ‫މާފުށީ‬

‫މުނާސަބާގައި‬ ‫އެކި‬

‫ޖަލުގެ‬ ‫ވަނީ‬

‫ކަންކޮޅުތަކުގައި‬

‫ހެޑް‬ ‫ސީނިއާ‬

‫އެޖަލުގެ‬

‫ސީނިއާ‬

‫އޮފީހުގެ‬ ‫އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ފިރިހެން‬

‫އަންހެނުންގެ‬

‫އޮފިސަރުންނާ‬

‫ފަރާތުންވަނީ‬

‫އޮފިސަރުންގެ‬

‫ދުވަސް‬

‫ފާހަގަކުރާތާ‬

‫ޚާއްޞަ‬

‫ފަރާތުން‬

‫މަދަނީ‬

‫މުވައްޒަފުން‬

‫ނެށުމުގެ‬

‫ޙަރަކާތެއް‬

‫ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬

‫ސަތޭކައަށްވުރެ‬

‫ގިނަ‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫ހުށައަޅާދީފައެވެ‪.‬‬

‫ޚާއްޞަ‬ ‫އަހަރު‬

‫ކޭކެއް‬

‫ވެފައިވާއިރު‪،‬‬

‫އަދި‬

‫ފަޅާފައެވެ‪.‬‬ ‫ތާރީޚުން‬

‫އެނގޭގޮތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ނަވާރަސަތޭކަ އެގާރަވަނަ އަހަރުގައެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫ކޮމިޝަނަރ ޮއ ްފ ޕްރިޒަންސް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޤައިދީންގެ‬ ‫ޙާލު ބައްލަވައިފި‏‬ ‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ފޭސް‬

‫ތަކުގެ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ޖަލުގެ‬ ‫ގެ‬

‫އޮފް‬ ‫އޮފް‬

‫ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކޮމާންޑިންގ‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޤައިދީންތިބޭ‬ ‫ޕްރިޒަންސްގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރ‬ ‫އޮފިސަރ‪،‬‬

‫މި‬ ‫އޮފް‬ ‫ސީޕީއޯ‬

‫ޝިހާން‬

‫އިއްޔެ‬

‫ޔުނިޓްތަކަށް‬ ‫ޒިޔާރަތުގައި‬ ‫ޕްރިޒަން‪،‬‬ ‫އަބްދުލް‬

‫މާފުށީ‬

‫ޖަލުގައި‪،‬‬

‫ޒިޔާރަތްކުރައްވާ‬ ‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫އޭއެސްޕީ‬ ‫ޣަނީ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬ ‫ޢަބްދުﷲ‬

‫އާއި‬

‫މާފުށީ‬

‫ޤައިދީންގެ‬ ‫އޮފް‬

‫އަމީން‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން‬

‫އާ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ފްރޭމްވޯކް‬

‫ޙާލު‬

‫ބައްލަވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ޙަސަން‬

‫ޒިލާލް‬

‫އާ‬

‫އިމަޖެންސީ‬

‫ސަޕޯޓް‬

‫ގްރޫޕް‬

‫(އީއެސްޖީ)‬

‫ސީނިއާ‬

‫އޮފިސަރުން‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ އޮފިސަރުންގެ ޑިއުޓީ ޕޮއިންޓް ތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަންތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައްވެސް‬ ‫ބައްލަވާފައެވެ‪ .‬އަދި ޤައިދީން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަނުގައި ތިބި ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ‬ ‫ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުވެސް ބައްލެވިއެވެ‪ .‬އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ‬ ‫އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ސީޕީ ޝިހާން ހޯއްދެވިއެވެ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ފަހާކޯހުގެ ‪ 5‬ވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފި‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫މޯޑިވްސް‬

‫‪1‬‬

‫“ސެޓްފިކެޓް‬

‫ސަރވިސް‬

‫އިން‬

‫(އެމްސީއެސް)‬

‫ސޯވިންގ”‬

‫ފަސް‬

‫ކޯހުގެ‬

‫އިން‬

‫ޤައިދީންނަށް‬ ‫ބެޗް‬

‫ވަނަ‬

‫އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫މިއަދު‬

‫މާފުށީ‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ޖަލުގައި‬

‫ގެންދާ‬

‫ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)އިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ފަސް ހަފްތާއެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ޤައިދީންނަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޭމްވަރކް ފޭސް ތިނެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަންހެން ޤައިދީންނެވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫ކޯހުގައި‬

‫ބެޓްޝީޓް‪،‬‬ ‫ފުރިހަމަ‬

‫ޖުމްލަ‬ ‫ރަބަރުލެއްވި‬

‫ކުރާ‬

‫‪2‬‬

‫މޮޑިއުލް‬ ‫ހަރުވާޅު‪،‬‬

‫ދަރިވަރުންނަށް‬

‫ކިޔަވައިދޭއިރު‪،‬‬ ‫ސޯޓު‬

‫އަދި‬

‫“ސެޓްފިކެޓް‬

‫‪2‬‬

‫މި‬

‫ކޯސް‬

‫ފުރިހަމަ‬

‫ކުޝަން‪،‬‬

‫މިންނަގާ‬

‫އިން‬

‫ސޯވިންގ”‬

‫ކުރާ‬

‫ކަނޑާ‬

‫ބައިވެރިންނަށް‬ ‫ފަހަން‬

‫ކޯހުގައި‬

‫ބާލީސް‪،‬‬

‫ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވުމަށް‬

‫ފުރުސަތު‬

‫ބާލީސްއުރަ‪،‬‬ ‫އަދި‬

‫މިކޯސް‬

‫ދެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް އަކީ ހަތަރު ފޭސްއެއް އެކުލެވިގެންވާ ފްރޭމްވަރކްއެކެވެ‪ .‬މިގޮތުން ފޭސް ތިނެއްގައި އެކުލެވެނީ‬ ‫ޤައިދީން‬

‫ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގެ‬

‫ގޮތުން‬

‫ތަޢުލީމާއި‪،‬‬

‫ޢާންމު‬

‫ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ބޭނުން‬

‫ހިފޭނެ‬

‫ހުނަރު‬

‫ދަސްކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ރގްރާމެއް ފަށައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒު ޮކށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޕް ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫ގެ‬

‫އިދާރީ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ކަސްޓަމަރ‬

‫ސަރވިސް‬

‫(އެމްސީއެސް)‬ ‫މަދަނީ‬

‫އޮފިސަރުންނަށާއި‬ ‫ރިލޭޝަންސްއާއި‬

‫ބެހޭ‬

‫މައުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަންގައި މައުލޫތު ދެއްވާފައިވަނީ މި ސަރވިސްގެ ސީނިއަރ‬ ‫ސިވިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދުއެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް‬ ‫(އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން‬ ‫ދޭ ޚިދުމަތް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަރުވައި އާއްމު ފަރުދުން‬ ‫ބޭނުންވާފަދަ‬

‫ޕްރޮފެޝަނަލް‬

‫ޚިދުމަތެއް‬

‫ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެޝަންގެ ބައިވެރިންނާއި މުހާތަބުކުރައްވާ އައިކޯސްޓްގެ‬ ‫އެގްޒަކަޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސްއާއި ބެހޭގޮތުން‬ ‫ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރެވުނު މައުލޫމާތުތައް‬ ‫ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށާއި‬ ‫އެކަންތައްތައް‬

‫މޮނީޓަރ‬

‫ކުރައްވާނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި ސެޝަންގައި އޮފީހުގެ ފްރަންޓް އޮފީހަށް ޚިދުމަތް‬ ‫ހޯދުމަށް‬ ‫ޒަރީއާއިން‬

‫އަންނަ‬

‫ކަސްޓަމަރުންނަށާއި‬

‫ޚިދުމަތް‬

‫ހޯދާ‬

‫އޮފީހުން‬

‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫ފޯނުގެ‬

‫ޖަވާބުދޭނެ‬

‫ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް‬ ‫ބައިވެރިންނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ‪ .‬އަދި ބައިވެރިން ކުރި‬ ‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ އިތުރުން މިސެޝަންގައި‬ ‫ވަނީ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ސިނާރިއޯތަކެއްވެސް ކުޅެފައެވެ‪.‬‬ ‫ސެޝަންތައް‬

‫މީގެއިތުރު‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫ކުރިއަށް‬

‫‪12‬‬

‫މިސަރވިސްގެ‬

‫މަދަނީ‬

‫ގެންދިއުމަށް‬

‫ހުރިހާ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށްވެސް‬ ‫ވަނީ‬

‫ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬


‫މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެޖަލުގައި ރޭ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިޑިނަރ‬

‫ނައިޓް‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޮފް‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫ރޭގެ ޙަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާ މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު އާ‬ ‫އައްސޭރިޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މުޙައްމަދު ޝާހީން އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޑީއެސްޕީ މުޙައްމަދު‬ ‫ޠަލާލްގެއިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި މާލޭ ޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫މިޙަފްލާގައިވަނީ މާލޭ ޖަލުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށައަޅާފައެވެ‪.‬‬ ‫މިޙަފްލާ‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ދިޔައީ‬

‫އެމްސީއެސް‬

‫ބޭންޑްގެ‬

‫ލައިވް‬

‫މިއުޒިކާ‬

‫ބޮޑުބެރުގެ‬

‫ޙަރަކާތްތަކާއި‬

‫އެކުއެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫‏‬

‫ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ފަށައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫“ސެޓްފިކެޓް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫‪1‬‬

‫އިން‬

‫ހައުސް‬

‫ސަރވިސް‬ ‫ވަޔަރިންގ‬

‫(އެމްސީއެސް)‬ ‫އެންޑް‬

‫އިން‬

‫އިލެކްޓްރިޝަން”‬

‫ޕްރިޒަން‬ ‫ކޯސް‬

‫އިއްޔެ‬

‫އޮފިސަރުންނަށް‬ ‫މާފުށި‬

‫ޖަލުގައި‬

‫އަމާޒުކޮށްގެން‬ ‫ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬

‫ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ މި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫ގފަހިކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްލަ ‪ 20‬އޮފިސަރުން ބައިވެރިވި މި ކޯހުގެ ބޭނުމަކީ އޮފިސަރުންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް‪ ،‬މިދާއިރާއިން އިތުރަށް ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަ ު‬ ‫މިކޯސް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަންގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ އޮފިސަރުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ މުދައްރިބުންނެވެ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ‪ 21‬ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފަށައިފި‬

‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ‪ 21‬ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ކ‪ .‬މާފުށީގައިހުންނަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ‬ ‫ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ‪ 21‬ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފެށުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ‪ ،‬އެސް‪.‬ޕީ‪.‬އޯ‬ ‫އަޙްމަދު ޝާހިދު އާ މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން‪ ،‬އެސް‪.‬ޕީ މޫސާ އަންވަރު އާ އޮފެންޑަރ ސަރވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް‪ ،‬އެސް‪.‬‬ ‫ޕީ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ އާ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ އަބްދުލް ޣަނީ އާ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ‪ 29‬ފިރިހެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪ .‬މި ކޯހަކީ ‪ 17‬ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫ކޯހެކެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ގޮތުން ޤުރުއާން ކިޔަވާދެއްވީ ޕީ‪.‬އެސް‪.‬އެސް‪.‬ޖީ‪.‬ޓީ ހުސައިން އިމްރާން އެވެ‪ .‬ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކޮށް ޝުކުރު‬ ‫ދެންނެވީ ޕީ‪.‬އެސް‪.‬ޖީ‪.‬ޓީ އައިމިނަތު ސުވައިދާއެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ޢަޒުމް ކިޔުމުންނެވެ‪ .‬އިސްވެ‬ ‫ޢަޒުމް ކިޔައިދެއްވީ ކޯހުގެ ޗީފް އިންސްޓްރަކްޓަރ‪ ،‬އެފް‪.‬ސީ‪.‬ޕީ‪.‬އޯ މުޙައްމަދު ނިޝްވާން އެވެ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި‬ ‫ދުވަސް ޮކޅަކާ – ކޮމިޝަނަރި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅަކާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު‬ ‫ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫ސީ‪.‬ޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ‪ 21‬ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬ ‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާ ދަތި އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް އެ‬ ‫ހުރިހާ އޮފިސަރުން ކުރިމަތިލެއްވި ކަމަށްޓަކާ އެ އޮފިސަރުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް‪ ،‬މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ނުކުންނައިރު ތަމްރީނުގައި‬ ‫ދަސްކުރިއެއްޗެއްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންވާނެކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލި ގޮތުގެމައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ސީ‪.‬ޕީ ޝިހާން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކުރީގައި މި ސަރވިސްގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ޖަލުބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ނެތުމުން ފުރަތަމަ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީ މި ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން‬ ‫އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ފޮނުވައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއަދު އައިކޯސްޓް އަރާ އެހެރީ އެދުވަހު ކުރިމަސައްކަތުން ތަމްރީނުވި އޮފިސަރުން އެޅި‬ ‫ބިންގަލުގެމައްޗަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ކޯހުގައި ‪ 29‬ފިރިހެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ‪ .‬މި ކޯހަކީ ‪ 17‬ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫ކޯހެކެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ކްލަބް ޯމލްޑިވްސް ކަޕް ‪ :2018‬ޕްރިޒަން ކުލަބު ދެވަނަބުރަށް‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ‪ 19‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި‬ ‫ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބް‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަޕްގައި‬

‫ރޭ‬

‫ކުޅުނު‬

‫ގްރޫޕް‬

‫އެޗްގެ‬

‫ފަހުމެޗު‬

‫ހޯމް‬

‫އެފެއާޒް‬

‫ރިކްރިއޭޝަން‬

‫ކްލަބު‬

‫ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް‪ ،‬ޕްރިޒަން ކްލަބު އެގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ޕްރިޒަން ކުލަބު ‪ 10‬ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު ހޯމް އެފެއާޒް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ޕްރިޒަން ކުލަބުގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހުސައިން ނަބީހު އާއި އިސްމާއިލް ޒަރީރު‪ ،‬މިއިން ކޮންމެ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު ހަތަރު ލަނޑު އަދި އާދަމް މަންސޫރުއާއި ޖައިލަމް ޖަމީލުއާ ދެކުޅުންތެރިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ލަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ‬

‫މެޗުގެ‬

‫މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް‬

‫ހޮވިފައިނީ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ކުލަބުގެ‬

‫ޙުސައިން‬

‫ނަބީހުއެވެ‪.‬‬

‫ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމުން ޕްރިޒަން ކުލަބުވަނީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ‪ 7‬ޕޮއިންޓާއެކު އެގްރޫޕްގެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫ގައިދީންނަށް ޤިރާއަތު ކޯސްގެ ލެވެލް ‪ 1‬އަދި ‪ 2‬ފަށައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް‬ ‫ހިންގާ ޤިރާއަތު ކޯހުގެ ލެވަލް އެކެއް އަދި ދޭއްގެ ދެ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި އާއި މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި ގޮތުން ‪ 19‬ގައިދީންނާއެކު ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް ‪ 1‬ގެ ‪ 15‬ވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށާފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ޖަލުގައި‬

‫މާފުށީ‬

‫‪10‬‬

‫ގައިދީންނާއެކު‬

‫ފަށާފައިވަނީ‬

‫ޤިރާއަތު‬

‫ކޯސް‬

‫ލެވެލް‬

‫‪2‬‬

‫ގެ‬

‫އައްވަނަ‬

‫ބެޗެވެ‪.‬‬

‫ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ ކްލާސްތައް އަށް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ކޯސް ލެވެލް ދޭއް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު މަސް ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ދެ ކޯހަކީ ފަރިތަކަމާއި އެކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޤިރާއަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ‪ .‬އަދި މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްޢާން އެންޑް ސުންނަތުގެ އުސްތާޛުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫ކޯހަކީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސްއިން‬

‫ޤައިދީން‬

‫ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް‬

‫ރަނގަޅު‪،‬‬

‫ޢިލްމުހުރި‬

‫ފަރުދުންގެ‬

‫ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އައިކޯސްޓްއިން ދަނީ‬ ‫ޤައިދީންނަށް‬

‫‪18‬‬

‫އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫ތަޢުލީމީ‬

‫ގޮތުންނާއި‬

‫ފަންނީ‬

‫ގޮތުން‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ދެވޭނެ‬

‫ތަފާތު‬

‫ކޯސްތައް‬

‫ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬


‫“ޓްރޭނިންގ ޯފ ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ސަރވިސް‬

‫(އެމްސީއެސް)ގެ‬

‫އިންސްޓިޓިއުޓް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ފޯ‬

‫ސްޓަޑީޒް‬

‫(އައިކޯސްޓް)‬

‫އިން‬

‫އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޓްރޭނިންގ ފޯ ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި‬ ‫މި‬ ‫އިތުރުން‬

‫ޕްރޮގްރާމް‬

‫އިފްތިތިތާހުކޮށްދެއްވީ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫އައިކޯސްޓްގެ‬

‫އައިކޯސްޓްގެ‬ ‫ފެކަލްޓީތަކުގެ‬

‫ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އޮފް‬

‫އެގްޒެކެޓިވް‬

‫ޑައިރެކްޓަރ‬

‫ވެރިންނާ‬

‫ކިޔަވައިދެއްވާ‬

‫ޕްރިޒަންސް‬ ‫އެސް‪.‬ޕީ‪.‬އޯ‬ ‫ފެސިލިޓޭޓަރުން‬

‫ޙަސަން‬

‫ޒިލާލްއެވެ‪.‬‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝާހިދުގެ‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑީސީޕީ ޒިލާލް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ އޮފިސަރުންނަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ފޭސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ވެގެންދާނެކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ދާއިރާއިން‬ ‫ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބޭ ފުރުސަތުތައްވެސް ލިބިގެންދާނީ މިހާރު މިކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވެގެން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ އޮފިސަރުންނަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 10‬ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯރކްގެ ފޭސްތަކުގައި‬ ‫ކިޔަވައިދޭނެ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމާއި‪ ،‬މިއޮފިސަރުންގެ ގައިގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ނވެ‪.‬‬ ‫މންޓް އިން ގުޅިގެން ެ‬ ‫ޓ ަ‬ ‫ކއަރ ޑިޕާ ް‬ ‫މފުށީ ޖަލުގެ ހެލްތު ެ‬ ‫ކސްޓް) އާއި ާ‬ ‫ލ ސްޓަޑީޒް (އައި ޯ‬ ‫ކޝަނަ ް‬ ‫އށްގެންދަނީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެ ް‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމް ކުރި ަ‬ ‫މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުމާއި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން‬ ‫ދުރުހެލިވެ ތިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމްގައި އާންމުކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި އެ ބަލިތައް‬ ‫ޖެހޭގޮތްތަކާއި‪،‬‬ ‫މި‬

‫ބަލިތަކުން‬

‫ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫‪20‬‬

‫ރައްކާތެރިވާނެ‬ ‫މާފުށީ‬

‫ގޮތްތަކާއި‬ ‫ޖަލުގެ‬

‫ބެހޭ‬ ‫ގިނަ‬

‫މައުލޫމާތު‬

‫ބައިވެރިންނާ‬

‫އަދަދެއްގެ‬

‫ހިއްސާކުރުމަށް‬

‫ގައިދީން‬

‫ވަނީ‬

‫ވަނީ‬

‫ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬


‫އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް ފަށައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “އައިކޮމް ޕީއާރިސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް ‪ ”2018‬ރޭ ފަށައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތް ފެށުމުގެގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪ .‬މި ޙަފްލާގައި‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޙަސަން ޒިލާލް އާއި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަދި ޕްރިޒަން ކުލަބުގެ ރައީސް‬ ‫ސީޕީއޯ އަބްދުލް ޣަނީ އާއި ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އެމްސީއެސްގެ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކުތަކުގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬ ‫މި‬

‫މުބާރާތް‬

‫ޓީމްތަކުގެ‬

‫ފެށިގެންދިޔައީ‬ ‫ތަޢާރަފް‬

‫ފޯރިގަދަ‬ ‫ހިމެނޭ‬

‫ޑާންސް‬ ‫ވީޑިއޯ‬

‫ޙަރަކާތަކާ‬

‫އެކުއެވެ‪.‬‬

‫ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެސް‬

‫އަދި‬ ‫ދެއްކުން‬

‫މި‬

‫ޙަފްލާގައި‬ ‫އޮތެވެ‪.‬‬

‫މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސްޓީމް ވާދަކުރެއެވެ‪ .‬އެއީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމާއި ޓީމް އެޗްކިއު އާއި އައްސޭރި ޖަލާއި މާލޭ ޖަލުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޖަލެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮންމެޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްހޯދާ ހަތަރު‬ ‫ޓީމް ސެމީފައިނަލް ކުޅޭގޮތަށެވެ‪ .‬ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެއްވަނަ ޓީމާއި ހަތަރުވަނަ ޓީމެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި‬ ‫ވާދަކުރާނީ ދެވަނަ ޓީމާއި ތިންވަނަ ޓީމެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވޭނީ މި ދެމެޗުން ބަލިވާ ދެޓީމުގެ މެދުގައި މެޗެއްކުޅެގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ރގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި‬ ‫ޑިޓެއިނީސް އެންރިޗްމަންޓް ޕް ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫“ޑިޓެއިނީސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫އެންރިޗްމަންޓް‬

‫ސަރވިސް‬

‫އާއި‬

‫ޕްރޮގްރާމް”‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫އިމިގްރޭޝަން‬ ‫އޮފް‬

‫ގުޅިގެން‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ކުރިއަށް‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާން‬

‫ގެންދިއުމަށް‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ‪.‬‬

‫ސީޕީ ޝިހާން މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ރޭ ބޭއްވި މާހެފުމުގެ ހަފްލާގައެވެ‪ .‬މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަމުން‬ ‫ސީޕީ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުމަށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެމްސީއެސްގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުޅާކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަމާ ސީޕީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްއާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ‬ ‫ޕްރިޒަންސް‬

‫އޮފިސަރުންގެ‬

‫އިތުރުން‬

‫ހުޅުމާލޭ‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ދައުވަތު‬

‫މެހެމާނުން‬

‫އެރުވި‬

‫ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ‪.‬‬

‫ޑިޓެއިނީސް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަކީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބަންދު ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންނަށް‪،‬‬ ‫ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ތަޢުލީމާއި އަދި ފަންނީ ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫އިތުރުކުރުމަށް‬

‫އަބަދުވެސް‬

‫އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫ޞިއްޙީ‬

‫‪22‬‬

‫ސަރވިސް‬ ‫ގިނަ‬

‫އިން‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ހޭލުންތެރިކަމާގުޅޭ‬

‫ޤައިދީންނަށް‬ ‫ކުރިއަށް‬

‫ތަފާތު‬

‫ކިޔަވައި‬

‫ގެންދެއެވެ‪.‬‬

‫ޓްރެއިނިންގ‬

‫ދިނުމަށާއި‬ ‫އެގޮތުން‬

‫ޞިއްޙީ‬

‫ޖަލުތަކުގައި‬

‫ޕްރޮގްރާމްތަކާއި‬

‫ހޭލުންތެރިކަން‬

‫ތިބޭ‬

‫ޤައިދީންނަށް‬

‫ވޯކްޝޮޕްތައް‬

‫ހިންގައެވެ‪.‬‬


‫އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ހޯދައިފި‬ ‫ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް ‪ ”2018‬ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ފައިނަލް‬ ‫މެޗް‬ ‫ކުލަބުގެ‬

‫މުބާރާތުގެ‬

‫މެޗް‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫ބައްލަވާލެއްވުމަށް‬ ‫ރައީސް‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ހޯދީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬

‫ސީޕީއޯ‬ ‫ގިނަ‬

‫އަބްދުލް‬

‫އަދަދެއްގެ‬

‫އައްސޭރި‬

‫ޓީމް‬

‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ޣަނީ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫އޮފިސަރުންގެ‬

‫އަތުން‬ ‫އޮފް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫އާއި‬

‫‪3-1‬‬

‫ކުލަބުގެ‬ ‫އިތުރުން‬

‫ލަނޑުން‬

‫މެޗް‬

‫އެގްޒެކެޓިވް‬ ‫ނައިބު‬

‫ބައެއް‬

‫ކާމިޔާބު‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ރައީސް‬ ‫އާންމު‬

‫ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޝިހާން‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫އާއި‬

‫ޕްރިޒަން‬

‫އެމްސީއެސްގެ‬

‫ރައްޔިތުންވެސް‬

‫ސީނިއާ‬

‫ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ފައިނަލް މެޗު ނިމުމުން މުބާރާތުގެ އެކިވަނަތަކަށް ހޮވުނު ޓީމްތަކަށާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް‬ ‫‪،7‬‬

‫މެޗުގެ‬ ‫އިސްމާއީލް‬

‫މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް‬ ‫ޒަރީރުއެވެ‪.‬‬ ‫މޮޅު‬

‫މުބާރާތުގެ‬

‫އެންމެ‬

‫ގޯލްޖެހި‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް‬

‫ހޮވިފައިވަނީ‬

‫އިސްމާއީލް‬

‫ކޯޗަކަށް‬

‫މާލޭ‬

‫ހޮވިފައިވަނީ‬

‫ޕްރިޒަންގެ‬

‫މާލޭ‬

‫ޒަރީރުވަނީ‬

‫ޕްރިޒަންގެ‬ ‫މާލޭ‬

‫ޢަލީ‬

‫މިމެޗުގައި‬ ‫ނިޔާޒު‬

‫ޕްރިޒަންގެ‬

‫ނަންބަރު‬

‫ޖާޒީ‬ ‫ހެޓްރިކް‬

‫ހޮވިފައިވާއިރު‬ ‫އިސްމާއީލް‬

‫ހަދާފައެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ‬

‫ޒަރީރު‬

‫ގިނަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ މާލޭ ޕްރިޒަންގެ އިސްމާއީލް ޒަރީރު އާއި ޓީމް އެޗްކިއުގެ އާދަމް މަންސޫރު އާއި‬ ‫މޫސާ ޙަސަންފުޅުގެ އިތުރުން ޓީމް އައްސޭރީގެ ޢަލީ ސާޖިދު އާއި ޙުސައިން ނާފިޒު އެވެ‪ .‬ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ޕްރިޒަންއެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ފަސްޓީމް ވާދަކުރިއެވެ‪ .‬އެއީ މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި އައްސޭރި ޕްރިޒަން އާއި ހުޅުމާލޭ ޕްރިޒަން އާއި މާލޭ ޕްރިޒަންގެ އިތުރުން ޓީމް އެޗްކިއު އެވެ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ރދަ ހަދިޔާ ދީފި‬ ‫ޕްރިސްކޯގެ މެންބަރުންނަށް ޯ‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް‬

‫ޕްރިޒަން‬ ‫މިގޮތުން‬ ‫ރޯދަ‬

‫ސޮސައިޓީ‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫ހަދިޔާ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬

‫ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ‬

‫ޕްރިސްކޯގެ‬ ‫މި‬

‫(ޕްރިސްކޯ)އިން‬

‫މެންބަރުންނަށް‬ ‫ހަފްލާ‬

‫ސޮސައިޓީގެ‬

‫އެ‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫ހެޑް‬ ‫ރޯދަ‬

‫އޮފީހުން‬ ‫ހަދިޔާ‬

‫ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ‬

‫ހެޑް‬ ‫ރޭ‬

‫ބޭއްވި‬

‫މަސައްކަތްކުރާ‬

‫މާހެފުމުގެ‬

‫ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ކޮމިޝަނަރ‬

‫ހުރިހާ‬

‫އޮފީހުގައި‬

‫މެންބަރުންނަށް‬ ‫ހަފްލާގައެވެ‪.‬‬

‫އެޖަލުތަކުގައި‬ ‫އޮފް‬

‫ބޭއްވި‬

‫ޕްރިޒަންސް‬

‫ރޯދަ‬

‫ހަދިޔާ‬

‫ދީފިއެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިސްކޯ‬

‫މެންބަރުންނަށް‬

‫އެހެން‬

‫ޖަލުތަކުގައިތިބި‬

‫އެކި‬

‫ޙަފްލާތަކުގައެވެ‪.‬‬

‫އަޙްމަދު‬

‫ޝިހާންއެވެ‪.‬‬

‫މި ޙަފްލާގައި ޕްރިސްކޯގެ ޗެއަރމަން‪ ،‬ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލްއާއި ޕްރިސްކޯގެ ބޯޑުގެ‬ ‫މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ވެރިންނާއި ހެޑް އޮފީހުގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިސްކޯ‬

‫އަކީ‬

‫ކަންތައްތަކުގައި‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫‪24‬‬

‫މޯލްޑިވްސް‬ ‫ވަރަށްބޮޑެތި‬ ‫ހިންގާ‬

‫އެކިއެކި‬

‫ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫އެހީތެރިކަމެއް‬ ‫ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް‬

‫ސަރވިސްގެ‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ‬ ‫ގިނަގުނަ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ފަރާތެކެވެ‪.‬‬

‫އެހީތެރިކަމެއް‬

‫ފޯރުކޮށް‬

‫އަދި‬

‫ވެލްފެއަރގެ‬ ‫އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ދެމުންގެންދާ‬

‫ފަރާތެކެވެ‪.‬‬


‫އެމްސީއެސްއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކޮމިއުނިޓީ‬ ‫ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމް ޯއޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި‬

‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް‪ ،‬މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި‪ ،‬މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅިގެން‬ ‫ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމްއޯޔޫ) ގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޑރ‪ .‬މުޙައްމަދު‬ ‫މުއިއްޒުއެވެ‪ .‬މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ‪.‬‬ ‫މި‬ ‫ކޮމިއުނިޓީ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ރީއިންޓަގްރޭޝަން‬

‫ދެ‬

‫މުވައްސަސާގެ‬ ‫ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫އިސް‬ ‫ހިމެނޭ‬

‫ވެރިންނާއި‬ ‫ބައެއް‬

‫ގައިދީން‬

‫މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ވަނީ‬

‫އިތުރުން‬ ‫ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬

‫މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްސީއެސްގެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން އުޅުން އެންމެ ރަނގަޅު‪،‬‬ ‫މުޖްތަމައުއަށް އެ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ގެއްލުން ނުލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންވާ ޤައިދީންނަށް‪ ،‬މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް‬ ‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖްގެ ރިންގް‬ ‫ރޯޑް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ‪ ،‬އެލަވަންސް ލިބޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން‬ ‫ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި‬ ‫މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫މިއިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިދެއްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ‬ ‫އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނެވެ‪ .‬މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫ހެޑް‬

‫އޮފީހުގެ‬ ‫ޖަލުގެ‬

‫ހުޅުމާލޭ‬

‫ތަންފީޒްކުރަމުންދާ‬ ‫އަދި‬

‫‪26‬‬

‫މި‬

‫ދެ‬

‫އޮފިސަރުންނާއި‬ ‫އައު‬

‫މުވައްޒަފުންގެ‬

‫ޔުނިޓާއި‬

‫ޤައިދީންނާއި‬ ‫އިމާރާތް‬

‫ނިމުމުން‬

‫އިތުރުން‬

‫ޑިޓެންޝަން‬ ‫އިމިގްރޭޝަން‬ ‫އެ‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ހުޅުމާލޭ‬

‫ސެންޓަރު‬

‫ޖަލުގެ‬

‫ބައެއް‬

‫ގާއިމުކުރުމުގެ‬

‫މަސައްލަތަކުގައި‬ ‫އޮފިސަރުންނަށާއި‬

‫ޤައިދީން‬

‫މަގުސަދަކީ‬

‫ހިފެހެއްޓިފައިވާ‬ ‫ޤައިދީންނަށްވެސް‬

‫ވަނީ‬ ‫އެ‬ ‫ބިދޭސީން‬

‫ފަސޭހަތަކެއް‬

‫ބައިވެރިވެފައެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުގައި‬

‫ހުކުމް‬

‫ވަކިކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ލިބިގެންދާނެއެވެ‪.‬‬


Commissione of Prisons visits Asseyri Prison

Commissioner

of

Prisons

Ahmed

Shihan

has

yesterday

visited

Asseyri

Prison.

CP Shihan was joined by Director of Male’ Prison SP Moosa Anwar, Director of Asseyri Prison Sp Mohamed Shaheen Ali as well as senior ranking officers of Asseyri Prison. During the visit, CP Shihan viewed several ongoing projects at Asseyri Prison and visited various sites, including renovations around the staff area, the area where MCS launch was being renovated, visited prisoner units and viewed the lot intended to enlarge the mess hall as well as visited the “green house” maintained by the juveniles at the prison. He also visited the agricultural site of Asseyri Prison and inquired about their work from the inmates. .

27


MCS blocks smuggle of illegal items to Maafushi Prison Maldives Correctional Service (MCS) has tonight blocked the attempted smuggle of illegal items into Maafushi Prison from a woman who had hidden the items in her clothing. During the search, two Nokia mobile phones, five SIM cards, five SD memory cards, two chargers, two phone batteries, wireless headset and two superglue tubes were confiscated from the women. The woman in question had arrived at the Prison tonight for a scheduled conjugal visit with her spouse, who was serving a sentence at Maafushi Prison. She had also brought along their -11month old baby for the visit. The woman is now under the custody of Maldives Police Service. Smuggling of illegal items into prisons is a huge obstacle to the rehabilitation of convicts and MCS strongly condemns such acts. MCS also urges families and public to avoid doing such acts which are harmful to convicts and the community.

28


International Women’s Day 2018 Compliments of International Women’s Day to all women of Maldives! The purpose of celebrating Women’s Day at an international level is to note the steps taken towards the progress and empowerment of women, to call out for necessary and required changes and to happily celebrate the achievements. Women play various and crucial roles in every society as well as provide invaluable service. Today’s women take initiative and walk shoulder to shoulder with men in the same line. While women’s contribution is crucial for the development of a country, the increase in violence against women should be deeply mourned. Increase in physical and psychological violence against women may turn a progressing society into a low and regressing society. Participating in international organisations or signing international treaties to develop women is useless if a country’s society does not believe or implement what is signed. Today’s women are self-sufficient economically and are successful at international level in various fields, whether they hold responsible jobs or busy staying at home to manage their households. It is our duty to work to provide as well as protect the rights of these hardworking women. I praise and thank all the women for their valuable contribution in various fields towards the progress of Maldives. I take this opportunity to especially thank all the female prison officers and civil staff of Maldives Correctional Service for their valuable service. May Allah almighty bless all women with a happy and bright future. Ameen! Ahmed Shihan

29


Female inmates of Maafushi Prison participate in Women’s Day celebrations Female inmates of Maafushi Prison has participated in International Women’s Day celebrations held at the Prison. Two teams of female inmates had played a friendly volleyball match yesterday morning as part of the Women’s Day celebrations. The purpose of the volleyball match was to include inmates in the celebrations, to inspire love for the community and to provide a safe and friendly environment for them to participate in such activities. Maldives Correctional Service strives to involve inmates in various celebrations of special days so that they feel included, which is an important step in there rehabilitation and consequent release from prison as it helps to reform and change their thinking into positive ones. In addition to the volleyball match, Women’s Day activities also included a friendly futsal match between female prison officers and civil staff of Maafushi Prison.

30


Maafushi Prison celebrates Women’ Day The male prison officers of Maafushi Prison of Maldives Correctional Service has held a reception for female prison officers and civil officers of the Prison to celebrate International Women’s Day. The reception was held last night at Maafushi Prison. The reception was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan, while Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Maafushi Prison DSP Mohamed Tholaal and senior prison and civil officers of Maafushi Prison and Head Office also joined the reception. The senior officers of Maafushi Prison had performed a special dance item at the reception followed by the cutting of a customised cake. Though Women’s Day has beeb celebrated globally for more than a hundred years, it was first celebrated in 1911.

31


Commissioner of Prisons visits prison and inquires about well-being of inmates

Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has yesterday visited the units housing the inmates of various phases of RehabilitationFramework at Maafushi Prison and inquired about their well-being. The Commissioner was joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Deputy Director of Maafushi Prison ASP Abdullah Ameen, Commanding Officer of Emergency Support Group (ESG) CPO Abdul Ghanee as well as senior ranking officers of Maafushi Prison. CP Shihan had visited the guard points of officers and inspected the equipment in place at the points. He also visited the agricultural site of Maafushi Prison and inquired about their work from the inmates.

32


The fifth batch of Certificate 1 in Sewing commences at Maafushi Prison Maldives Correctional Service has today commenced the fifth batch of Certificate 1 Sewing course for inmates at Maafushi Prison. The five-week course is accredited by Maldives Qualifications Authority and the participants are female inmates who are taking part in the third phase of Rehabilitation Framework. A total of two modules will be taught during the course and participants who complete this course will know how to cut and sew pillows, pillow cases, bed sheets, pants with elastic waistbands, shorts and cushions. Participants who complete this course will have the opportunity to participate in Certificate II in Sewing. Rehabilitation Framework includes four phases and the Phase 3 includes rehabilitation by providing educational and vocational programmes that can be useful in everyday life.

33


MCS starts Customer Relations Programme

Maldives Correctional Service (MCS) has yesterday started a Customer Relations Programme at Maafushi Prison for prison and civil officers with administrative duties. The session was conducted by Senior Civil Officer Ms Aminath Yusreen Ahmed of MCS. The programme is being organised by Institute for Correctional Studies (ICOST) to develop and update the skills of prison officers and make them capable of providing the professional level of service expected by the public. Addressing the participants, Executive Director of ICOST, Senior Prison Officer Ahmed Shahid said that it was expected of all participants to use the teaching of the Customer Relations Programme to the fullest while it will also be monitored. During the session, the participants were shown the “do’s and don’ts” of Customer Service while providing service to customers who visit the front office or contact the office via phone. In addition to addressing questions of participants, the session also included enactment of scenarios with the participants. More sessions of Customer Relations Programme are scheduled for all prison and civil officers of MCS.

34


Male’ Prison holds dinner night

Male’ Prison of Maldives Correctional Service has last night held a dinner night at the Prison to celebrate its 10th anniversary. The ceremony was honoured by chief guest Commissioner of Prison Ahmed Shihan. The dinner was attended by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Director of Male’ Prison SP Moosa Anwar, Director of Asseyri Prison SP Mohamed Shaheen Ali, Director of Maafushi Prison DSP Mohamed Tholaal, senior ranking officers of as well as numerous prison officers of Male’ Prison. During the dinner night, Male’ Prison showcased a video presentation of their annual report of the previous year. The dinner night was continued with live music from MCS’s music band.

35


House Wiring and Electrician course begins at Maafushi Prison

Maldives Correctional Service (MCS) has today begun the “Certificate 1 in House Wiring and Electrician� course at Maafushi Prison. The five-week course is registered at Maldives Qualification Authority and a total of 20 officers are participating in the course. The purpose of this course is to provide opportunities to get ahead in this field and is therefore targeted for those interested in learning the skills of an electrician. The course is being taught by facilitators from Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service.

36


MCS starts 21st batch of basic training course Institute for Correctional Studies (ICOST) has today started the 21st batch of the basic training course at Maafushi Prison’s training grounds. The opening ceremony of the training was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan as the chief guest of the ceremony. The ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Executive Director of ICOST SPO Ahmed Shahid, Director of Male’ Prison SP Moosa Anwar, Head of Offender Service Directorate SP Ibrahim Mohamed Didi, Director of Maafushi Prison CPO Abdul Ghanee and several commissioned ranked and senior ranked officers. The course participants include 29 male prison officer trainees and will continue for 17 weeks. The opening ceremony commenced with the recitation of Holy Quran by PSSGT Hussain Imran while the note of thanks and introduction were made by PSSGT Aminath Suwaidha. The ceremony concluded with the recitation of oath, led by Chief Course Instructor FCPO Mohamed Nishwan.

37


Maldives Correctional Service is facing a very chaotic time – Commissioner Commissioner of Prisons Ahmed Shihan has stated that Maldives Correctional Service is facing a very chaotic time. CP Shihan made the statement while speaking as the chief guest at the ceremony held yesterday to inaugurate the 21st Basic Training Programme at Maafushi Prison. Commissioner said that he welcomes all the officers for enlisting for such an institution during these difficult and trying times. Commissioner also said that all officers should fully utilise what they had learned during the training once they complete the training and enter the actual working environment. While highlighting the creation of the training programme, CP Shihan stated that in the past no custodial supervision training existed and prison officers were sent to Australia for such training. Today ICOST is built on the foundation of the work carried out by those trained officers. The 21st batch of the Basic Training Course is joined by 29 male officers and will be carried out for 17 weeks. 38


Club Maldives Cup 2018: Prison Club moves to second round

Prison Club has moved on to the second round of Club Maldives Cup 2018 after easily defeating Home Affairs Recreation Club last night in the last match of Group H. Prison Club moved to second round as the leading team of the Group. Prison Club had scored 10 goals during last night’s match while Home Affairs Recreation Club only managed to score a single goal. Prison Club’s Hussain Nabeeh and Ismail Zareer scored four goals each while Adam Mansoor and Jailam Jameel each scored one goal. Hussain Nabeeh was also chosen as the Man-of-the-match. After last night’s win, Prison Club is leading Group H in the point table with seven points.

39


Maldives Correctional Service starts two levels of Qira’at Course for inmates Institute for Correctional Studies (ICOST) of Maldives Correctional Service in association with Institute of Quran and Sunnah has today started Qira’at Course Level 1 and 2 at Asseyri Prison and Maafushi Prison. 15th batch of Qirat course Level 1 commenced at Asseyri Prison with 19 participants while eigth batch of Qirat Course level 2 commenced at Maafushi Prison with 10 participants. The duration of Level 1 course is eight weeks while the duration of Level 2 course is four months. The two courses will be conducted by facilitators from Institute of Quran and Sunnah and is targeted to those inmates who can fluently recite the Holy Quran and are interested to learn the field of Qira’at. This course is a part of Maldives Correctional Service’s efforts to rehabilitate and educate inmates for successful reintegration into society. In addition, ICOST continues to conduct several educational and skill-based courses for inmates.

40


“Training for Trainers” Programme commences at Maafushi Prison Maldives Correctional Service has yesterday commenced the “Training for Trainers” programme at Maafushi Prison. The programme is targeted for prison officers and was inaugurated by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal. The opening ceremony was also joined by Executive Director of ICOST SPO Ahmed Shahid, faculty heads of ICOST and facilitators. While speaking at the ceremony, DCP Zilaal said that the officers who complete the programme will move on to become officers who work at phases of Rehabilitation Framework and it was very important to fully-utilise such opportunities. He also said that further training opportunities will be provided from abroad to those who are thorough and working in the field. The -10day programme trains officers to conduct programmes for inmates as per the phases of Rehabilitation Framework as well as instill teaching skills.

41


Health awareness camp starts at Maafushi Prison

Maldives Correctional Service (MCS) has started a health awareness campaign for inmates at Maafushi Prison. The programme is carried out by Institute for Correctional Studies (ICOST) in collaboration with Health Care Department of Maafushi Prison. The purpose of the programme is create health awareness among inmates and teach preventive measures against contagious diseases. The programme will cover common contagious diseases and how they are contracted, how to take preventive measures against diseases and so forth. A large number of inmates have participated in this programme.

42


Male’ Prison the champion of iCOM PRC Futsal Tournament Male’ Prison is the champion of “iCom PRC Futsal Tournament ″2018 organised by PRC. Male’ Prison won the championship after defeating Team Asseyri with a score of 1-3. The final match of the Tournament was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. Executive officers of Maldives Correctional Service, Prison Club’s President and Vice President CPO Abdul Ghanee and SP Anwar Moosa, senior officers and a large number of officers and civilians attended the match. A ceremony to award winning teams and notable players of the Tournament were held after the match. The man-of-the-match of the final match was Male’ Prison’s jersey no. 7, Ismail Zareer. He had scored a hat-trick in the match. Male’ Prison’s coach Ali Niyaz was chosen as the “Best Coach” of the Tournament while the “Top Scorer” of the Tournament was Male’ Prison’s Ismail Zareer. The “Top 5 Players” of the Tournament was Male’ Prison’s Ismail Zareer, Team HQ’s Adam Mansoor and Moosa Hassan Fulhu and Team Asseyri’s Ali Sajid and Hussain Nafiu. Hulhumale’ Prison was chosen as the “Fair Play Team”. A total of five teams competed in the Tournament; Maafushi Prison, Asseyri 43 Prison, Male’ Prison, Hulhumale’ Prison and Team HQ.


MCS inaugurates “Detainees Enrichment Programme”

Maldives Correctional Service in collaboration with Maldives Immigration has inaugurated the “Detainees Enrichment Programme”. The Programme was inaugurated by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan at a ceremony held last night at Hulhumale’ Prison. While speaking at the ceremony, CP Shihan said that he congratulates those involved with organising and executing the Programme and he was pleased to note that the services being provided to the detainees under the care of Maldives Correctional Service were improving daily. The ceremony was also joined by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, Commissioned Officers and senior-ranking officers as well as officers of Huilhunmale’ Prison and invitees. The Detainees Enrichment Programme is formulated to provide educational and vocational courses and training to expatriates detained by Maldives Immigration and held at the Detention Centre of Hulhumale’ Prison. The Programme is also set to provide health awareness among the detainees. Maldives Correctional Service continue with several endeavours to educate and train inmates in various fields as well as increase health awareness among them. In that regards, different training programmes and workshops on health is also carried out to create awareness among inmates.

44


Prisco presents “Roadha hadhiya” to members

Prison Cooperative Society (Prisco) has presented “Roadha hadiya” to all its members. In that regard, Prisco had presented the gifts to its members working at the Head Office of Maldives Correctional Service at a reception held last night at the Office. Gifts to Prisco members working at various prisons of Maldives Correctional Service were handed over during receptions held at their respective prison. The reception was honoured by Commissioner of Prisons Ahmed Shihan. The reception was also joined by Chairman of Prisco, Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal, members of Prisco Board, top officials of prisons as well as officers and staff of Head Office. Prison Cooperative Society in an initiative of a few previous employees of Maldives Correctional Service and was formed under the article 7 of the Society Act to promote economic and social welfare of its members as per the decisions of taken by the board members. 45


MCS signs MOU with Housing Ministry to carryout Community

Re-integration

Programme

Maldives Correctional Service (MCS) has today signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Housing and Infrastructure to carryout Community Re-integration Programme for inmates as part of its efforts to rehabilitate inmates and release them into community as reformed and skilled individuals. Commissioner of Prisons Ahmed Shihan signed the MOU on behalf of MCS while Minister of Housing and Infrastructure, Hon. Dr Mohamed Muizzu represented the Ministry. The ceremony was joined by top officials and employees of both institutions as well as inmates participating in the Community Re-integration Programme. The Community Re-integration Programme provides the opportunity for inmates with the best conduct and deemed as unthreatening for the community to work at STELCO’s sites at Hulhumale’ and earn an allowancebased income. STELCO contributed to the Community Re-integration Programme under their Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. The Programme focuses on rehabilitation of inmates at prisons of Maldives Correctional Service, allowing inmates of good conduct and deemed nonthreatening to the public to work in the Hulhumale’ Bridge ring road project for an allowance.

46


Foundation laid for new unit and detention centre of Hulhumale’ Prison

Foundation of the new unit and detention centre has been laid today at Hulhumale’ Prison of Maldives correctional Service. The foundation was laid during a ceremony held this morning at the Prison by Deputy Commissioner of Prisons Hassan Zilaal and Commissioned Officers. The ceremony was joined by prison officers and civil staff of Hulhumale’ Prison and Head Office as well as few inmates. The purpose of establishing the new unit and detention centre at Hulhumale’ Prison is to segregate those serving sentences and foreigners being detained for immigration purposes. The completion of the new building will provide convenience for both officers and inmates.

47


Corrections.gov.mv


‫އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު‬

‫ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ‬ ‫އަހުމަދު ލުޤުމާން‬ ‫ޕްރިޒަން ސްޓާރފް ސަރޖަންޓް‬ ‫އަޙްމަދު ނަސީމް‬ ‫ޕްރިޒަން ލާންސް ކޯޕްރަލް‬ ‫މުޙައްމަދު ހާފިޒް‬ ‫ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ‬ ‫އައިމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު‬ ‫ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ‬ ‫އަލީ ޝިނާން‬